ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 153

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
16. kesäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1005, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämisen ja lopettamisen ilmoitusten ja julkistamisten muotoa ja ajoitusta koskevista rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1006, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1206/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aspergillus oryzaen (DSM 10287) tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen tuotantokannan muuttamisesta lihasiipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1007, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, lesitiineistä koostuvan valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1008, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehdyn valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija JHJ Ltd) ( 1 )

16

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/1009, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia ja lyijyä suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa ( 1 )

21

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/1010, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa ( 1 )

23

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/1011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa ( 1 )

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2017/1012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EULEX KOSOVO/1/2017) ( *1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1013, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklassa tarkoitetun vakiolomakkeen laatimisesta raportointia varten (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1927)  ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1014, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, savukkeensytyttimiin sovellettavia lapsiturvallisuusvaatimuksia koskevan eurooppalaisen standardin EN 13869:2016 ja vauvojen kantovälineitä koskevan eurooppalaisen standardin EN 13209–2:2015 viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1015, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2014 kunkin jäsenvaltion osalta

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

 

(*1)   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1005,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämisen ja lopettamisen ilmoitusten ja julkistamisten muotoa ja ajoitusta koskevista rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2014/65/EU vahvistetaan järjestelmä, jonka mukaan kaupan keskeytykset, keskeytyksen lopettaminen ja kaupan lopettaminen on julkistettava ja annettava tiedoksi nopeasti ja tehokkaasti.

(2)

Sillä, että kauppapaikan ylläpitäjät ja toimivaltaiset viranomaiset julkistavat edellä mainitut tiedot verkkosivustoilla, varmistetaan niiden helppo saatavuus aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia. Tästä syystä verkkosivustolla julkistamisen olisi oltava ensisijainen tapa tietojen julkistamiseen ja samanaikaiseen levittämiseen unionissa. Jotta varmistetaan, että tiedot ovat samanaikaisesti kaikkien saatavilla, julkistamisen muulla tavoin olisi oltava mahdollista ainoastaan samanaikaisesti verkkosivustolla julkistamisen kanssa tai sen jälkeen.

(3)

Koska direktiivissä 2014/65/EU vahvistetun tietojenvaihdon ja yhteistyön toiminta edellyttää nopeaa ja tarkkaa viestintää, olisi säädettävä yhdenmukaisista muodoista ja yhdenmukaisesta ajoituksesta ilmoituksia ja julkistamista varten, jotta kaikki asiaankuuluvat tiedot voidaan antaa tiedoksi ja julkistaa helposti ja tehokkaasti. Se, että käytetään tällaisia muotoja ja tällaista ajoitusta, ei saisi estää käyttämästä muita muotoja tai muuta ajoitusta poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, kun tässä asetuksessa säädetyt muodot ja ajoitus eivät olisi asianmukaisia ottaen huomioon esimerkiksi koko markkinan sulkemisesta johtuva ilmoitusten suuri määrä ja kiireellisyys.

(4)

Johdonmukaisuuden vuoksi ja rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä ja direktiivin 2014/65/EU säännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista ja pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan muoto ja ajoitus seuraavia ilmoituksia ja julkistamisia varten:

a)

säännellyn markkinan ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys taikka monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä julkistaa päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja, tapauksen mukaan, siihen liittyvillä johdannaisilla taikka lopettaa keskeyttäminen;

b)

a alakohdassa tarkoitetut päätökset annetaan tiedoksi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle;

c)

toimivaltainen viranomainen julkistaa päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja, tapauksen mukaan, siihen liittyvillä johdannaisilla taikka lopettaa kaupankäynnin keskeyttäminen;

d)

toimivaltainen viranomainen antaa EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja, tapauksen mukaan, siihen liittyvillä johdannaisilla taikka lopettaa keskeyttäminen;

e)

ilmoituksen saanut toimivaltainen viranomainen antaa EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi päätöksensä siitä, noudattaako se d alakohdassa tarkoitettua päätöstä.

2 artikla

’Kauppapaikan ylläpitäjän’ määritelmä

Tässä asetuksessa ’kauppapaikan ylläpitäjällä’ tarkoitetaan jotakin seuraavista:

a)

säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä;

b)

sijoituspalveluyritys, joka ylläpitää monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää.

3 artikla

Kauppapaikan ylläpitäjien julkistamisten ja ilmoitusten muoto

1.   Kauppapaikan ylläpitäjien on julkistettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset verkkosivustoillaan liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistetussa muodossa.

2.   Kauppapaikan ylläpitäjien on annettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen hyväksymässä koneellisesti luettavassa vakiomuodossa käyttäen liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettua muotoa.

4 artikla

Kauppapaikan ylläpitäjien julkistamisten ja ilmoitusten ajoitus

1.   Kauppapaikan ylläpitäjien on julkistettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset välittömästi.

2.   Kauppapaikan ylläpitäjät eivät saa julkistaa 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja päätöksiä millään muulla tavoin ennen kuin ne on julkistettu 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Kauppapaikan ylläpitäjien on annettava 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle samaan aikaan, kun ne julkistetaan, tai välittömästi sen jälkeen.

5 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten julkistamisten ja ilmoitusten muoto

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettu päätös verkkosivustolla liitteessä olevassa taulukossa 3 vahvistetussa muodossa.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitetut päätökset tiedoksi koneellisesti luettavassa vakiomuodossa käyttäen liitteessä olevissa taulukoissa 3 ja 4 vahvistettuja muotoja.

6 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten julkistamisten ja ilmoitusten ajoitus

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettu päätös välittömästi.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava 1 artiklan d alakohdassa tarkoitettu päätös tiedoksi samaan aikaan, kun se julkistetaan, tai välittömästi sen jälkeen.

3.   Ilmoituksen saaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava 1 artiklan e alakohdassa tarkoitettu päätös tiedoksi ilman aiheetonta viivytystä saatuaan 1 artiklan d alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

Taulukko 1

Symbolitaulukko kaikkia taulukoita varten

SYMBOLI

TIETOTYYPPI

MÄÄRITELMÄ

{ALPHANUM-n}

Enintään n aakkosnumeerista merkkiä

Vapaa tekstikenttä

{COUNTRYCODE_2}

2 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 3166-1 alpha-2 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi

{DATE_TIME_FORMAT}

Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa

Päivämäärä ja kellonaika seuraavassa muodossa:

VVVV-KK-PPThh:mm:ss.Z.

”VVVV” on vuosi;

”KK” on kuukausi;

”PP” on päivä;

”T” tarkoittaa, että on käytettävä kirjainta ”T”;

”hh” on tunti;

”mm” on minuutti;

”ss.” on sekunti;

”Z” on UTC-kellonaika.

Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina.

{ISIN}

12 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi

{LEI}

20 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus

{MIC}

4 aakkosnumeerista merkkiä

ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi


Taulukko 2

Julkistamisen ja ilmoituksen muoto, kun kauppapaikan ylläpitäjä antaa asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi päätöksensä keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla; ja päätöksensä lopettaa kaupankäynnin keskeytys rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla

KENTTÄ

ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

RAPORTOINNIN MUOTO

Julkistamisen/ilmoituksen päivämäärä ja aika

Kenttään merkitään julkistamisen / ilmoituksen päivämäärä ja kellonaika.

{DATE_TIME_FORMAT}

Toimen tyyppi

Kenttään merkitään toimen tyyppi.

Keskeyttäminen, lopettaminen, keskeyttämisen lopettaminen.

Toimen perustelut

Kenttään merkitään toimen perustelut.

{ALPHANUM-350}

Voimassaolo alkaa

Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, jolloin toimi tulee voimaan.

{DATE_TIME_FORMAT}

Voimassaolo päättyy

Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, johon asti toimi on voimassa.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meneillään

Kenttään merkitään ”true”, jos toimi on meneillään, ja muuten ”false”.

”True”– Toimi on meneillään

”False”– Toimi ei ole meneillään

Kauppapaikka (kauppapaikat)

Kenttään merkitään sen kauppapaikan tai niiden kauppapaikkojen MIC-koodi(t) tai ”segment MIC” -koodit, joita toimi koskee.

{MIC}

Jos MIC-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Liikkeeseenlaskijan nimi

Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan nimi, jota toimi koskee.

{ALPHANUM-350}

Liikkeeseenlaskija

Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan LEI-koodi, jota toimi koskee.

{LEI}

Rahoitusvälineen tunnus

Kenttään merkitään rahoitusvälineen ISIN-koodi.

{ISIN}

Rahoitusvälineen täydellinen nimi

Kenttään merkitään rahoitusvälineen nimi.

{ALPHANUM-350}

Rahoitusvälineeseen liittyvät johdannaiset

Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) täsmennettyjen johdannaisten ISIN-koodi, joita toimi myös koskee.

{ISIN}

Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Muut rahoitusvälineeseen liittyvät instrumentit

Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien johdannaisten ISIN-koodit, joihin toimi vaikuttaa.

{ISIN}

Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Huomautukset

Kenttään merkitään huomautukset.

{ALPHANUM-350}


Taulukko 3

Julkistamisen ja ilmoituksen muoto, kun toimivaltaiset viranomaiset antavat tiedoksi päätöksen keskeyttää tai lopettaa kaupankäynti rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla tai lopettaa kaupankäynnin keskeytys rahoitusvälineellä ja siihen liittyvillä johdannaisilla

KENTTÄ

ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

RAPORTOINNIN MUOTO

Toimivaltainen viranomainen

Kenttään merkitään julkistamisesta / ilmoituksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen lyhytnimi.

{ALPHANUM-10}

Toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltio

Kenttään merkitään julkistamisesta / ilmoituksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion maakoodi.

{COUNTRYCODE_2}

Kauppapaikan ylläpitäjä toimen käynnistäjänä

Kenttään merkitään

”true”, jos toimen käynnistäjä on kauppapaikan ylläpitäjä; tai

”false”, jos toimen käynnistäjä ei ole kauppapaikan ylläpitäjä vaan toimivaltainen viranomainen.

”True”– Kauppapaikan ylläpitäjä toimen käynnistäjänä

”FALSE”– Kauppapaikan ylläpitäjä ei ole toimen käynnistäjä

Julkistamisen/ilmoituksen päivämäärä ja aika

Kenttään merkitään julkistamisen / ilmoituksen päivämäärä ja kellonaika.

{DATE_TIME_FORMAT}

Toimen tyyppi

Kenttään merkitään toimen tyyppi.

Keskeyttäminen, lopettaminen, keskeyttämisen lopettaminen.

Toimen perustelut

Kenttään merkitään toimen perustelut.

{ALPHANUM-350}

Voimassaolo alkaa

Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, jolloin toimi tulee voimaan.

{DATE_TIME_FORMAT}

Voimassaolo päättyy

Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, johon asti toimi on voimassa.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meneillään

Kenttään merkitään ”true”, jos toimi on meneillään, ja muuten ”false”.

”True”– Toimi on meneillään

”False”– Toimi ei ole meneillään

Kauppapaikka (kauppapaikat)

Kenttään merkitään sen kauppapaikan tai niiden kauppapaikkojen MIC-koodi(t) tai ”segment MIC” -koodit, joita toimi koskee.

{MIC}

Jos MIC-koodeja on useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Liikkeeseenlaskijan nimi

Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan nimi, jota toimi koskee.

{ALPHANUM-350}

Liikkeeseenlaskija

Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan LEI-koodi, jota toimi koskee.

{LEI}

Rahoitusvälineen tunnus

Kenttään merkitään rahoitusvälineen ISIN-koodi.

{ISIN}

Rahoitusvälineen täydellinen nimi

Kenttään merkitään rahoitusvälineen nimi.

{ALPHANUM-350}

Rahoitusvälineeseen liittyvät johdannaiset

Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien, delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/569 täsmennettyjen johdannaisten ISIN-koodi, joita toimi myös koskee.

{ISIN}

Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Muut rahoitusvälineeseen liittyvät instrumentit

Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien johdannaisten ISIN-koodit, joihin toimi vaikuttaa.

{ISIN}

Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Huomautukset

Kenttään merkitään huomautukset.

{ALPHANUM-350}


Taulukko 4

Ilmoituksen muoto, kun toimivaltaiset viranomaiset antavat EAMV:lle ja muille toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi päätöksensä kaupankäynnin keskeyttämisen, kaupankäynnin lopettamisen tai keskeytyksen lopettamisen noudattamisesta

KENTTÄ

ILMOITETTAVAT YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

RAPORTOINNIN MUOTO

Toimivaltainen viranomainen

Kenttään merkitään alkuperäisestä toimesta ilmoittaneen toimivaltaisen viranomaisen lyhytnimi.

{ALPHANUM-10}

Toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltio

Kenttään merkitään sen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion maakoodi, joka ilmoitti alkuperäisestä toimesta.

{COUNTRYCODE_2}

Kyseessä olevan toimen käynnistävä toimivaltainen viranomainen

Kenttään merkitään sen toimivaltaisen viranomaisen lyhytnimi, joka joko noudattaa tai ei noudata alkuperäistä tointa.

{ALPHANUM-10}

Kyseessä olevan toimen käynnistävän toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltio

Kenttään merkitään sen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion maakoodi, joka joko noudattaa tai ei noudata alkuperäistä tointa.

{COUNTRYCODE_2}

Alkuperäisen toimen tyyppi

Kenttään merkitään alkuperäisen toimen tyyppi.

Keskeyttäminen, lopettaminen, keskeyttämisen lopettaminen.

Noudattamispäätös, jos sellainen on tehty

Kenttään merkitään tapauksen mukaan

”true”, jos toimea noudatetaan; tai

”false”, jos toimea ei noudateta.

”True”– Toimea noudatetaan

”False”– Toimea ei noudateta

Perusteet kaupankäynnin lopettamista, keskeyttämistä tai keskeytyksen lopettamista koskevan toimen noudattamatta jättämiselle, jos tällainen päätös on tehty

Kenttään merkitään perusteet kaupankäynnin lopettamista, keskeyttämistä tai keskeytyksen lopettamista koskevan toimen noudattamatta jättämiselle, jos tällainen päätös on tehty.

{ALPHANUM-350}

Ilmoituksen antamispäivä ja -aika

Kenttään merkitään kyseessä olevaa toimea koskevan ilmoituksen antamisen päivämäärä ja kellonaika.

{DATE_TIME_FORMAT}

Voimassaolo alkaa

Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, jolloin kyseessä oleva toimi tulee voimaan.

{DATE_TIME_FORMAT}

Voimassaolo päättyy

Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, johon asti kyseessä oleva toimi on voimassa.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meneillään

Kenttään merkitään ”true”, jos toimi on meneillään, ja muuten ”false”.

”True”– Toimi on meneillään

”False”– Toimi ei ole meneillään

Kauppapaikka (kauppapaikat)

Kenttään merkitään sen kauppapaikan tai niiden kauppapaikkojen MIC-koodi(t) tai ”segment MIC” -koodit, joita kyseessä oleva toimi koskee.

{MIC}

Jos MIC-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Liikkeeseenlaskijan nimi

Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan nimi, jota toimi koskee.

{ALPHANUM-350}

Liikkeeseenlaskija

Kenttään merkitään sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan LEI-koodi, jota toimi koskee.

{LEI}

Rahoitusvälineen tunnus

Kenttään merkitään rahoitusvälineen ISIN-koodi.

{ISIN}

Rahoitusvälineen täydellinen nimi

Kenttään merkitään rahoitusvälineen nimi.

{ALPHANUM-350}

Rahoitusvälineeseen liittyvät johdannaiset

Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien, delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/569 täsmennettyjen johdannaisten ISIN-koodi, joita toimi myös koskee.

{ISIN}

Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Muut rahoitusvälineeseen liittyvät instrumentit

Kenttään merkitään niiden rahoitusvälineeseen liittyvien johdannaisten ISIN-koodit, joihin toimi vaikuttaa.

{ISIN}

Jos ISIN-koodeja on merkittävä useita, ne erotetaan toisistaan pilkulla.

Huomautukset

Kenttään merkitään huomautukset.

{ALPHANUM-350}


(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/569, annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 122).


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1006,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1206/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aspergillus oryzaen (DSM 10287) tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen tuotantokannan muuttamisesta lihasiipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluvan, Aspergillus oryzaen (DSM 10287) tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen käyttö hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi lihasiipikarjan, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1206/2012 (2).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksynnän haltija on ehdottanut kyseisen valmisteen hyväksynnän ehtojen muuttamista pyytämällä, että tuotantokanta muutetaan Aspergillus oryzaesta (DSM 10287) Aspergillus oryzaeksi (DSM 26372). Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat hakemusta tukevat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 14 päivänä heinäkuuta 2016 antamassaan lausunnossa (3), että Aspergillus oryzaen (DSM 26372) tuottamalla endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteella ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että lisäaine voi osoittautua tehokkaaksi eläintuotantoon vaikuttavaksi lisäaineeksi siipikarjalajien, vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1206/2012 olisi muutettava.

(6)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1206/2012 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Sallitaan liitteessä tarkoitetun valmisteen ja sitä sisältävän rehun, joka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää tammikuuta 2018 ennen 6 päivää heinäkuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 347, 15.12.2012, s. 12.

(3)  EFSA Journal (2016); 14 (8): 4564.


LIITE

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi

EC 3.2.1.8

Lisäaineen koostumus

Endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmiste, jota tuottaa Aspergillus oryzae (DSM 26372) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

kiinteänä: 1 000 FXU (1)/g

 

nesteenä: 650 FXU/ml

Tehoaineen kuvaus

Aspergillus oryzae (DSM 26372) -organismin tuottama endo-1,4-beeta-ksylanaasi

Analyysimenetelmä  (2)

Aspergillus oryzae (DSM 26372) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasin kvantifioimiseksi rehun lisäaineesta:

kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan dinitrosalisyylihapon (DNSA) tuottamaa värillistä seosta ja ksylosyylisia osia, joita vapautuu ksylanaasin vaikuttaessa arabinoksylaaniin.

Aspergillus oryzae (DSM 26372) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasin kvantifioimiseksi esiseoksista ja rehuista:

kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan vesiliukoista väriainetta, jota ksylanaasi vapauttaa värillä merkitystä kauran/spelttivehnän atsoksylaanista.

Lihasiipikarja

100 FXU

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Suositeltava enimmäisannostus / kg täysrehua:

lihasiipikarja: 200 FXU

(vieroitetut) porsaat: 400 FXU

lihasiat: 400 FXU.

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja ja ihonsuoja mukaan luettuina.

4.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

4. tammikuuta 2023

Vieroitetut porsaat

200 FXU

Lihasiat

200 FXU


(1)  FXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa atsovehnäarabinoksylaanista 7,8 mikromoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 6,0; 50 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1007,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

lesitiineistä koostuvan valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Mainitun asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Lesitiinit hyväksyttiin ilman aikarajoitusta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena direktiivin 70/524/ETY mukaisesti. Kyseinen lisäaine merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee lesitiineistä koostuvan valmisteen uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena. Hakija pyysi, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”emulgointiaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 13 päivänä heinäkuuta 2016 antamassaan lausunnossa (3), että lesitiineistä koostuvalla valmisteella ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että valmistetta pidetään tehokkaana rehussa käytettävänä emulgointiaineena. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaineet määritetään rehusta.

(5)

Lesitiinien arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”emulgointiaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu lisäaine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Sallitaan liitteessä täsmennetyn lisäaineen ja sitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää tammikuuta 2018 ennen 6 päivää heinäkuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä täsmennettyä lisäainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää heinäkuuta 2018 ennen 6 päivää heinäkuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan liitteessä täsmennettyä lisäainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää heinäkuuta 2019 ennen 6 päivää heinäkuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(8):4560.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg lesitiinejä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: emulgointiaineet

1c322

Lesitiinit

Lisäaineen koostumus

Lesitiineistä koostuva valmiste, joka sisältää vähintään:

fosfolipidejä ≥ 18 %,

lysofosfolipidejä ≥ 11 %,

muita fosfolipidejä ≥ 6 %,

Kosteuspitoisuus ≤ 1 %

Tehoaineen kuvaus

Lesitiinit (CAS-nro 8002-43-5), joita uutetaan soijapavuista

Analyysimenetelmä  (1)

Rehun lisäaineen ominaispiirteet:

Komission asetus (EU) N:o 231/2012 (2) ja vastaavat FAO:n JECFA:n monografiassa olevat testit ”Lesitiinin” (3)  (4) osalta.

Kaikki eläinlajit

Pitoisuustaso täysrehussa: 100–1 500 mg lisäainetta/kg täysrehua

6. heinäkuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ’Lecithin’, Monograph No. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1008,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehdyn valmisteen hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija JHJ Ltd)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on toimitettu hakemus, joka koskee bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehdyn valmisteen hyväksymistä. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehdyn valmisteen hyväksymistä broilereiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 12 päivänä heinäkuuta 2016 antamassaan lausunnossa (2), ettei bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehdyllä valmisteella ole ehdotetuissa käyttöolosuhteissa haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa broilerien tuotantotuloksia. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehdyn valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(9):4555.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1892

JHJ Ltd

Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Lisäaineen koostumus

Bakteereista Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tehty valmiste, joka sisältää vähintään 1,2 × 109 PMY/g kaikkia maitohappobakteereita (LAB) ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p:tä 1 × 107 PMY/g

jossa on vähintään

 

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 PMY/g

 

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 108 PMY/g

 

Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 108 PMY/g

 

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 PMY/g

 

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 PMY/g

Tehoaineen kuvaus

Bakteerien Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ja Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p elinkykyisiä soluja

Analyysimenetelmä  (1)

Bakteerien Lactococcus lactis PCM B/00039 ja Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p lukumäärän määrittäminen rehun lisäaineessa ja rehussa:

maljamenetelmällä, jossa käytetään de Man, Rogosa ja Sharpe (MRS) -agaria (ISO 15214)

Lactobacilli-bakteerin lukumäärän määrittäminen rehun lisäaineessa ja rehussa:

maljamenetelmällä, jossa käytetään MRS-agaria (EN 15787)

Bakteerin Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p lukumäärän määrittäminen rehun lisäaineessa ja rehussa:

maljamenetelmällä, jossa käytetään kloramfenikoliglukoosihiivauuteagaria (EN 15789:2009)

Bakteerien Lactobacilli, Lactococcus lactis PCM B/00039 ja Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p tunnistaminen:

Tunnistaminen: pulssikenttägeelielektroforeesilla (PFGE)

Bakteerin Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p tunnistaminen:

polymeraasiketjureaktiolla (PCR)

Broilerit

5 × 108 (LAB)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: narasiini/nikarbatsiini, salinomysiininatrium, diklatsuriili, dekokinaatti tai maduramisiiniammonium.

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja ja ihoa suojaavat materiaalit mukaan luettuina.

6. heinäkuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DIREKTIIVIT

16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/21


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2017/1009,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia ja lyijyä suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn ja kadmiumin käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Kadmiumia tai lyijyä sisältäviä optisia suodatinlaseja käytetään monissa erilaisissa optisissa sovelluksissa monentyyppisissä sähkö- ja elektroniikkalaiteissa. Sekä kadmiumia että lyijyä käytetään siksi, että niiden käyttö mahdollistaa sellaisten ainutlaatuisten optisten ominaisuuksien hyödyntämisen kuin näkyvässä spektrissä saatava terävä valoraja, johon katselukulma ei vaikuta.

(3)

Vaikka erilaisia korvaavia ratkaisuja onkin tarjolla, niiden valorajaominaisuudet eivät riitä kaikkiin sovelluksiin. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa vaihtoehtojen sanotaan tarjoavan tässä suhteessa riittävän suorituskyvyn, käytetyt materiaalit ovat liian herkkiä käytön ympäristöolosuhteille, minkä vuoksi ne eivät ole riittävän luotettavia.

(4)

Vaihtoehdot eivät tässä suhteessa edelleenkään sovellu moniin sovelluksiin, joihin vaihtoehtojen löytäminen on monimutkaista ja vie aikaa, joten viiden vuoden voimassaoloa pidetään perusteltuna luokkien 1–7 ja 10 osalta.

(5)

Tietyt kadmiumia ja/tai lyijyä sisältävät optiset suodatinlasit olisi sen vuoksi vapautettava kiellosta 21 päivään heinäkuuta 2021 saakka luokkien 1–7 ja 10 osalta. Kun otetaan huomioon asianomaisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin liittyvä innovaatiosykli, poikkeuksella tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(6)

Direktiiviä 2011/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2018 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 6 päivästä heinäkuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 13 b seuraavasti:

”13 b

Kadmium ja lyijy suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa

Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy:

21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta;

21.7.2021 luokkien 8 ja 9 muiden alaluokkien osalta.

13 b I

Lyijy ionivärjätyissä optisten suodatinlasien tyypeissä

Koskee luokkia 1–7 ja 10 ja päättyy 21.7.2021 luokkien 1–7 ja 10 osalta.”

13 b II

Kadmium läpäisysuodatinlasien tyypeissä lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 39 piiriin kuuluvia käyttötarkoituksia

13 b III

Kadmium ja lyijy reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/23


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2017/1010,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Lyijyä käytetään sellaisten jäähdytyskompressorien laakereissa, jotka on suljettu hermeettisesti jäähdytysaineen vuotamisen estämiseksi. Lyijy vähentää kitkaa laakerissa toimimalla kiinteänä voiteluaineena, jos voitelu on riittämätöntä.

(3)

Vaikka lyijyttömät laakerit ovat käyttökelpoisia, niillä ei voida luotettavasti korvata lyijylaakereita jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa, joiden ilmoitettu sähkönottoteho on 9 kW tai pienempi.

(4)

Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä, ilmoitetulta sähkönottoteholtaan enintään 9 kW olevissa hermeettisissä kierukkakompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa olisi sen vuoksi vapautettava kiellosta 21 päivään heinäkuuta 2019 saakka. Lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovelluksiin liittyvä innovaatiosykli huomioon ottaen poikkeuksella tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(5)

Direktiiviä 2011/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2018 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 6 päivästä heinäkuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 9 b seuraavasti:

”9 b

Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa

Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy:

21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta;

21.7.2021 luokkien 8 ja 9 muiden alaluokkien osalta.

9 b I

Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä, ilmoitetulta sähkönottoteholtaan enintään 9 kW olevissa hermeettisissä kierukkakompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa

Koskee luokkaa 1 ja päättyy 21. heinäkuuta 2019.”


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/25


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2017/1011,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään lyijyn käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Lyijypohjaisia laseja käytetään niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ja erityispiirteiden, kuten valonläpäisyn, optisen dispersion, lämmönjohtavuuden ja kahtaistaittumisen, vuoksi.

(3)

Optisissa sovelluksissa voidaan käyttää myös lyijyttömiä vaihtoehtoja: lyijyttömiä laseja, muovilinssejä ja suunnittelultaan muunlaisia laitteita. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan tarjoa monia sellaisia ominaisuuksia ja niiden yhdistelmiä, jotka olisivat verrattavissa lyijypohjaisiin laseihin.

(4)

Kun korvaavia vaihtoehtoja on ollut suhteellisen helppo löytää, niitä on jo otettu käyttöön. Muita käyttötarkoituksia varten ei ole edelleenkään saatavana vaihtoehtoja. Korvaavien vaihtoehtojen käyttö koko käyttötarkoituskirjossa ei siis yleisesti ottaen ole mahdollista. Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa olisi sen vuoksi vapautettava kiellosta 21 päivään heinäkuuta 2021 saakka luokkien 1–7 ja 10 osalta. Tämäntyyppisiin optisiin sovelluksiin liittyvä innovaatiosykli huomioon ottaen poikkeuksella tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(5)

Direktiiviä 2011/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 2018 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 6 päivästä heinäkuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 13 a seuraavasti:

”13 a

Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

Koskee kaikkia luokkia ja päättyy:

21. heinäkuuta 2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21. heinäkuuta 2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta;

21. heinäkuuta 2021 kaikkien muiden luokkien ja alaluokkien osalta.”


PÄÄTÖKSET

16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/27


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2017/1012,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017,

Kosovossa (*1) toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EULEX KOSOVO/1/2017)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta, EULEX KOSOVO, 4 päivänä helmikuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP 12 artiklan 2 kohdan nojalla poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) on valtuutettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tekemään Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä kesäkuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/947 (2), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP ja jatkettiin EULEX KOSOVOn kestoa 14 päivään kesäkuuta 2018 saakka.

(3)

PTK hyväksyi 20 päivänä heinäkuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/1207 (3), jolla Alexandra PAPADOPOULOU nimitettiin EULEX KOSOVOn operaation johtajaksi 1 päivänä syyskuuta 2016 alkavaksi ja 14 päivänä kesäkuuta 2017 päättyväksi kaudeksi.

(4)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ehdotti 30 päivänä toukokuuta 2017, että Alexandra PAPADOPOULOUn toimeksiantoa EULEX KOSOVOn johtajana jatketaan 15 päivänä kesäkuuta 2017 alkavaksi ja 14 päivänä kesäkuuta 2018 päättyväksi kaudeksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jatketaan Alexandra PAPADOPOULOUn toimeksiantoa Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation (EULEX KOSOVO) operaation johtajana 15 päivänä kesäkuuta 2017 alkavaksi ja 14 päivänä kesäkuuta 2018 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2017.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(*1)  Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

(1)  EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92.

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/947, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2016, Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 26).

(3)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2016/1207, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2016, Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation, EULEX KOSOVO, operaation johtajan nimittämisestä (EULEX KOSOVO/1/2016) (EUVL L 198, 23.7.2016, s. 49).


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1013,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklassa tarkoitetun vakiolomakkeen laatimisesta raportointia varten

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1927)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 4 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (2) 42 artiklan 1 kohdalla perustetun maantieliikennekomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vakiolomaketta olisi käytettävä välineenä, jolla jäsenvaltiot toimittavat komissiolle joka toinen vuosi tarvittavat tiedot kertomuksen laatimiseksi kyseisen asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanosta sekä kehityksestä näiden säädösten soveltamisaloilla.

(2)

Komission päätöksellä 2009/810/EY (3) vahvistettu vakiolomake olisi kumottava ja olisi hyväksyttävä uusi päätös, jossa otetaan huomioon muun muassa Euroopan unionissa tapahtunut kehitys, kuten Kroatian liittyminen, ja päätöksen hyväksymisen jälkeiset uudet ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt.

(3)

Asetuksella (EY) N:o 561/2006 vahvistetut raportointivaatimukset ja kyseisen asetuksen täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY (4) koskevat erityisesti jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 561/2006 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti myöntämiin kansallisiin poikkeuksiin liittyviä tietoja ja ajoneuvoille suoritettujen tarkastusten yksityiskohtia.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY (5) täydentää asetuksella (EY) N:o 561/2006 vahvistettuja ajoaikaa, taukoja ja lepoaikoja koskevia säännöksiä.

(5)

Direktiivin 2002/15/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava kertomus kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta joka toinen vuosi. Tämä kaksivuotiskausi osuu ajallisesti yksiin asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan 1 kohdassa vahvistetun kauden kanssa. Sen vuoksi on aiheellista hallinnon helpottamiseksi ja unionin tämän alan sääntöjen vaikutusten seurannan parantamiseksi säätää kyseisten tietojen sisällyttämisestä vakiolomakkeeseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakiolomakkeen malli esitetään tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

1.   Kumotaan päätös 2009/810/EY.

2.   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1.

(3)  Komission päätös 2009/810/EY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklassa tarkoitetun vakiolomakkeen laatimisesta raportointia varten (EUVL L 289, 5.11.2009, s. 9).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).


LIITE

Vakiolomake raportointiin asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan ja direktiivin 2002/15/EY 13 artiklan mukaisesti

1.   JÄSENVALTIO

2.   TARKASTELUKAUSI

(Asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artikla)

Kausi alkoi (päivämäärä):

Kausi päättyi (päivämäärä):

3.   SUORITETTAVIEN TARKASTUSTEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄN LASKEMINEN

(Direktiivin 2006/22/EY 2 artikla)

a)

Työpäivien määrä kuljettajaa kohti tarkastelukauden aikana: …

b)

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen määrä yhteensä: …

c)

Työpäivien määrä yhteensä [a) * b)]: …

d)

Vähimmäistarkastukset [3 % tammikuusta 2010]: …

4.   TIENVARSITARKASTUKSET

4.1   Teiden varsilla tarkastettujen kuljettajien määrä rekisteröintimaan ja pääasiallisen liikennetyypin mukaan

Pääasiallinen liikennetyyppi

EU/ETA/Sveitsi

Kolmansista maista

Kotimaasta

Ulkomailta

Henkilöliikenne

 

 

 

Tavaraliikenne

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

4.2   Tienvarsitarkastuksia varten pysäytettyjen ajoneuvojen määrä tietyypin ja rekisteröintimaan mukaan

Tietyyppi

A

B

BG

CY

CZ

D

DK

E

EST

F

FIN

GB

GR

H

HR

I

IRL

Moottoritie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietyyppi

L

LT

LV

M

NL

P

PL

RO

S

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Muu

Yhteensä

Moottoritie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   Tienvarsitarkastuksia varten pysäytettyjen ajoneuvojen määrä ajopiirturityypin mukaan

Ajopiirturityyppi

EU/ETA/Sveitsi

Kolmansista maista

Kotimaasta

Ulkomailta

Analoginen

 

 

 

Digitaalinen

 

 

 

Älykäs (1)

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

Kansallisten tilastojen antamien mahdollisuuksien mukaan jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitetaan digitaalisella ajopiirturilla varustettujen ajoneuvojen tarkat määrät:

a)

Digitaalisella ajopiirturilla varustettujen ajoneuvojen määrä

 

b)

Digitaalisella ajopiirturilla varustettujen ajoneuvojen osuus säädösten soveltamisalaan kuuluvasta ajoneuvokannasta

 

4.4   Teiden varsilla tarkastettujen työpäivien määrä pääasiallisen liikennetyypin ja rekisteröintimaan mukaan

Pääasiallinen liikennetyyppi

EU/ETA/Sveitsi

Kolmansista maista

Kotimaasta

Ulkomailta

Henkilöliikenne

 

 

 

Tavaraliikenne

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

4.5   Rikkomukset – teiden varsilla havaittujen rikkomusten määrä ja tyyppi

(R – asetusta (EY) N:o 561/2006 koskeva rikkomus, D – direktiiviä 2006/22/EY koskeva rikkomus)

Artikla

Rikkomustyyppi

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

EU/ETA/Sveitsi

Kolmansista maista

EU/ETA/Sveitsi

Kolmansista maista

Kotimaasta

Ulkomailta

Kotimaasta

Ulkomailta

R 6

Ajoaika:

vuorokautinen ajoaika

viikoittainen ajoaika

ajoaika kahden peräkkäisen viikon aikana

 

 

 

 

 

 

R 6

Muuta työtä ja/tai varallaoloaikaa koskevien tietojen puuttuminen

 

 

 

 

 

 

R 7

Tauot ajoaikana (4,5 tunnin ajoaika ilman taukoa tai liian lyhyt tauko)

 

 

 

 

 

 

R 8

Lepoajat:

vuorokautinen lepoaika

viikoittainen lepoaika

 

 

 

 

 

 

R 10 ja 26

Ajoaikaa koskevat tiedot:

tiedot 28 edeltävältä päivältä

 

 

 

 

 

 

D Liite I A

Valvontalaite:

puutteellinen toiminta

valvontalaitteen väärinkäyttö tai käsittely

 

 

 

 

 

 

5.   YRITYSTEN TILOISSA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

5.1   Yritysten tiloissa tarkastettujen kuljettajien ja työpäivien määrä:

Liikennetyyppi

Tarkastettujen kuljettajien määrä

Tarkastettujen työpäivien määrä

I.   Tyyppi

Henkilöliikenne

 

 

Tavaraliikenne

 

 

II.   Tyyppi

Liikenne toisen lukuun

 

 

Liikenne omaan lukuun

 

 

5.2   Rikkomukset – yritysten tiloissa havaittujen rikkomusten määrä ja tyyppi

(R – asetusta (EY) N:o 561/2006 koskeva rikkomus, D – direktiiviä 2006/22/EY koskeva rikkomus)

Artikla

Rikkomustyyppi

Henkilöliikenne

Tavaraliikenne

R 6

Ajoaika:

vuorokautinen ajoaika

viikoittainen ajoaika

ajoaika kahden peräkkäisen viikon aikana

 

 

R 6

Muuta työtä ja/tai varallaoloaikaa koskevien tietojen puuttuminen

 

 

R 7

Tauot ajoaikana (4,5 tunnin ajoaika ilman taukoa tai liian lyhyt tauko)

 

 

R 8

Lepoajat:

vuorokautinen lepoaika

viikoittainen lepoaika

 

 

R 10 ja 26

Ajoaikaa koskevat tiedot:

tietojen säilyttäminen 1 vuoden ajan

 

 

D Liite I A

Valvontalaite:

puutteellinen toiminta

valvontalaitteen väärinkäyttö tai käsittely

 

 

5.3.   Yritysten tiloissa tarkastettujen yritysten ja kuljettajien määrä yrityksen ajoneuvokannan koon mukaan

Ajoneuvokannan koko

Tarkastettujen yritysten määrä

Tarkastettujen kuljettajien määrä

Havaittujen rikkomusten määrä

1

 

 

 

2–5

 

 

 

6–10

 

 

 

11–20

 

 

 

21–50

 

 

 

51–200

 

 

 

201–500

 

 

 

Yli 500

 

 

 

6.   KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKYKY

a)

Tienvarsitarkastuksista ja yritysten tiloissa tehtävistä tarkastuksista vastaavien henkilöiden määrä:

b)

Sellaisten tarkastuksista vastaavien henkilöiden määrä, jotka on koulutettu analysoimaan digitaalisten ajopiirtureiden tietoja tarkastuksissa teiden varsilla ja yritysten tiloissa:

c)

Tarkastuksista vastaaville henkilöille annettujen sellaisten laitteiden määrä, joita tarvitaan digitaalisen ajopiirturin tietojen lataamiseen, lukemiseen ja analysoimiseen teiden varsilla ja yritysten tiloissa:

7.   KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET ALOITTEET

7.1.   Kansalliset aloitteet

a)

Säädösten mukaiset (mukaan luettuna selostus 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista)

b)

Hallinnolliset

c)

Muut

7.2.   Kansainväliset aloitteet

a)

Yhteistarkastukset: vuosittainen määrä, yhteistyössä toimineet valtiot

b)

Kokemuksen, tiedon ja henkilöstön vaihto: aloitteiden määrä, henkilöstö, vaihdon kohde, yhteistyössä toimineet valtiot

8.   SEURAAMUKSET

8.1   Rangaistusasteikko tarkastelukaudella:

8.2   Muutokset

a)

Viimeaikaisten muutosten ajankohta ja luonne (tarkastelukauden aikana)

b)

Hallinnolliset ja lainsäädännölliset viitteet

9.   PÄÄTELMÄT JA HUOMAUTUKSET, MUKAAN LUETTUNA KYSEISELLÄ ALALLA TAPAHTUNUT KEHITYS

10.   RAPORTTI TYÖAIKADIREKTIIVIN 2002/15/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Tämän osion olisi sisällettävä seuraavia tietoja:

kuinka raportti laadittiin, mitä sidosryhmiä on kuultu

täytäntöönpano [lainsäädäntötilanne, kuinka direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä muutti lainsäädäntötilannetta työajan osalta, mahdolliset direktiivin soveltamisesta johtuneet ongelmat, kyseisten ongelmien vuoksi toteutetut toimenpiteet, mahdolliset rinnakkaistoimenpiteet lainsäädännön täytäntöönpanon helpottamiseksi],

täytäntöönpanon seuranta [sääntöjen noudattamisen seurannasta vastaavat elimet, seurantamenetelmät, mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut],

säädöksen tulkinta [ovatko tuomioistuimet antaneet kansallisella tasolla ratkaisuja direktiivin tulkinnasta tai soveltamisesta merkittävien kysymysten osalta ja mitkä olivat niihin liittyvät tärkeimmät oikeudelliset näkökohdat],

tehokkuuden arviointi [kansallisten täytäntöönpanotoimien tehokkuuden arvioimisessa käytetyt tiedot, lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät myönteiset ja kielteiset näkökohdat],

tulevaisuudennäkymät [mahdolliset alaan liittyvät painopisteet, direktiivin mukauttamis- ja muutosehdotukset perusteluineen, tarpeelliset muutokset tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi, ehdotukset rinnakkaistoimenpiteistä EU-tasolla].

11.   RAPORTIN LAADINNASTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: …

Asema/tehtävä: …

Organisaatio: …

Hallinnollinen osoite: …

Puhelin/faksi: …

Sähköposti: …

Päiväys: …


(1)  Pakollinen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/799 (EUVL L 139, 26.5.2016, s. 1) liitteen 1 C soveltamispäivästä alkaen.


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1014,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

savukkeensytyttimiin sovellettavia lapsiturvallisuusvaatimuksia koskevan eurooppalaisen standardin EN 13869:2016 ja vauvojen kantovälineitä koskevan eurooppalaisen standardin EN 13209–2:2015 viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 1 kohdassa valmistajat velvoitetaan saattamaan markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

(2)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tuotteen oletetaan olevan turvallinen kansallisissa standardeissa määritettyjen vaarojen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellaisten vapaaehtoisten kansallisten standardien mukainen, joilla vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi sellaiset eurooppalaiset standardit, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti.

(3)

Direktiivin 2001/95/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalaiset standardointiorganisaatiot laativat eurooppalaiset standardit komission toimeksiantojen perusteella.

(4)

Direktiivin 2001/95/EY 4 artiklan 2 kohdan mukaan komissio julkaisee kyseisten standardien viitetiedot.

(5)

Komissio teki 23 päivänä huhtikuuta 2008 päätöksen 2008/357/EY (2) ja antoi 7 päivänä kesäkuuta 2008 Euroopan standardointikomitealle (CEN) toimeksiannon M/427 liittyen savukkeensytyttimien lapsiturvallisuusvaatimuksiin.

(6)

Vastauksena toimeksiantoon M/427 CEN antoi standardin EN 13869:2016 ”Savukkeensytyttimet. Lapsiturvallisuus. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”. Standardi EN 13869:2016 täyttää toimeksiannon M/427 ja on direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukainen. Sen viitetiedot olisi sen vuoksi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Komissio antoi 16 päivänä joulukuuta 1997 lastenhoitotarvikkeisiin liittyvää turvallisuutta koskevan toimeksiannon M/264 CENille ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitealle (Cenelec).

(8)

Vastauksena toimeksiantoon M/264 CEN antoi standardin EN 13209–2:2015 ”Lastenhoitotarvikkeet. Vauvojen kantovälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 2: Pehmeät kantovälineet”. Standardi EN 13209–2:2015 täyttää toimeksiannon M/264 ja on direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukainen. Sen viitetiedot olisi sen vuoksi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan seuraavien standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa:

a)

EN 13869:2016 ”Savukkeensytyttimet. Lapsiturvallisuus. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”;

b)

EN 13209–2:2015 ”Lastenhoitotarvikkeet. Vauvojen kantovälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät. Osa 2: Pehmeät kantovälineet”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Komission päätös 2008/357/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2008, erityisistä lapsiturvallisuusvaatimuksista, jotka savukkeensytyttimiä koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (EUVL L 120, 7.5.2008, s. 11).


16.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1015,

annettu 15 päivänä kesäkuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2014 kunkin jäsenvaltion osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 406/2009/EY (2) säädetään kasvihuonekaasupäästörajoista (vuosittaisista kiintiöistä) kullekin jäsenvaltiolle kutakin vuotta varten kaudella 2013–2020 sekä järjestelmästä, jolla vuosittain arvioidaan kyseisten rajojen noudattamista. Jäsenvaltioiden vuosittaiset päästökiintiöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistuna sisältyvät komission päätökseen 2013/162/EU (3). Näitä määriä on muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/634/EU (4).

(2)

Asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen inventaarioiden tarkastusmenettelystä, jolla voidaan arvioida päätöksen N:o 406/2009/EY noudattamista. Asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kattava tarkastus tehtiin sen vuoksi komissiolle huhtikuussa 2016 toimitettujen vuoden 2014 päästötietojen perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 749/2014 (5) III luvussa ja liitteessä XVI esitettyjä menettelyjä noudattaen.

(3)

Päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärässä vuonna 2014 kunkin jäsenvaltion osalta olisi otettava huomioon kattavan tarkastuksen aikana lasketut tekniset korjaukset ja tarkistetut arviot sellaisina kuin ne sisältyvät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 749/2014 35 artiklan 2 kohdan mukaisiin lopullisiin tarkastusraportteihin.

(4)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan sen julkaisemispäivänä, jotta se olisi johdonmukainen asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 7 kohdan säännösten kanssa. Kyseisen kohdan mukaan tämän päätöksen julkaisemispäivästä alkaa neljän kuukauden kausi, jonka aikana jäsenvaltiot voivat käyttää päätöksen N:o 406/2009/EY mukaista liikkumavaraa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään vuodelta 2014 kunkin jäsenvaltion osalta päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä, joka perustuu asetuksen (EU) N:o 525/2013 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kattavan tarkastuksen tuloksena saataviin korjattuihin inventaariotietoihin.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).

(3)  Komission päätös 2013/162/EU, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (EUVL L 90, 28.3.2013, s. 106).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/634/EU, annettu 31 päivänä lokakuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden mukauttamisesta kaudeksi 2013–2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (EUVL L 292, 1.11.2013, s. 19).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 749/2014, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2014, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 mukaisesti raportoimien tietojen rakenteesta, muodosta, toimittamistavasta ja tarkastamisesta (EUVL L 203, 11.7.2014, s. 23).


LIITE

Jäsenvaltio

Päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014

(hiilidioksidiekvivalenttitonneina)

Belgia

70 054 910

Bulgaria

22 900 867

Tšekki

57 620 658

Tanska

32 643 514

Saksa

436 790 185

Viro

6 083 093

Irlanti

41 663 021

Kreikka

44 409 918

Espanja

199 755 020

Ranska

353 528 786

Kroatia

14 663 196

Italia

265 275 604

Kypros

3 924 856

Latvia

9 017 595

Liettua

12 922 268

Luxemburg

8 858 306

Unkari

38 423 028

Malta

1 291 392

Alankomaat

97 887 338

Itävalta

48 194 334

Puola

181 543 023

Portugali

38 836 638

Romania

72 534 134

Slovenia

10 472 374

Slovakia

19 782 144

Suomi

30 146 832

Ruotsi

34 522 651

Yhdistynyt kuningaskunta

324 444 705