ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 143

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
3. kesäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/949, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamissäännöistä nautaeläinten tunnistuskoodin rakenteen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 911/2004 muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/950, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1068/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen vähimmäispitoisuudesta kananuorikoiden ja kaikkien munantuotantoon tarkoitettujen lintulajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) ( 1 )

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/951, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

9

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/949,

annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamissäännöistä nautaeläinten tunnistuskoodin rakenteen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 911/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 vahvistetaan säännöt nautaeläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Jotta nautaeläinten siirrot voitaisiin jäljittää, kyseisessä asetuksessa säädetään, että kaikki nautaeläimet on tunnistettava käyttämällä vähintään kahta asetuksen liitteessä I luetelluista tunnistimista, joissa on sama tunnistuskoodi. Kyseisessä liitteessä lueteltuihin tunnistimiin kuuluvat tavanomainen korvamerkki sekä elektroniset tunnisteet, jotka ovat elektroninen korvamerkki, pötsiin sijoitettava bolus ja injektoitava transponderi.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 653/2014 (2), säädetään, että tunnistuskoodin rakennetta koskevat säännöt vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksillä.

(3)

Nautaeläinten tunnistuskoodin tarkoituksenmukaisin rakenne, joka vastaa nautaeläinten tunnistamista koskevia Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardeja, on joko sellainen, jossa on kaksikirjaiminen maakoodi ja enintään 12 numerosta muodostuva eläimen yksilöllinen tunnistuskoodi, tai sellainen, jossa on kolminumeroinen maakoodi ja enintään 12 numerosta muodostuva eläimen yksilöllinen tunnistuskoodi.

(4)

Lisäksi tässä asetuksessa säädettävällä tunnistuskoodin rakenteella olisi varmistettava sisämarkkinoiden toiminta paitsi nautaeläinten myös lammas- ja vuohieläinten osalta silloin, kun tällaista tunnistuskoodin rakennetta edellytetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 (3) mukaisesti, siitä riippumatta, millaisia tunnisteita eri jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön.

(5)

Komission asetuksessa (EY) N:o 911/2004 (4) säädetään näkyvissä oleviin korvamerkkeihin sisällytettävästä kodifioidusta muodosta, jota käytetään alkuperäjäsenvaltion tunnistamiseen ja joka sisältää yksittäistä eläintä koskevat tiedot. Tämä kodifioitu tunniste muodostuu kaksikirjaimisesta maakoodista ja enintään 12 numeroa sisältävästä eläimen yksilöllisestä tunnistuskoodista.

(6)

Nautaeläinten tunnistuskoodin rakennetta olisi sovellettava sekä tavanomaisiin korvamerkkeihin että elektronisiin tunnisteisiin ja tällaisten koodien olisi oltava yhteentoimivia ja sähköisesti vaihdettavissa ja luettavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Asetusta (EY) N:o 911/2004 olisi sen vuoksi muutettava siten, että siinä viitataan tässä asetuksessa säädettyyn tunnistuskoodiin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 911/2004 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että Espanja, Irlanti, Italia, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat edelleen käyttää maakoodin jälkeen olevana kaksitoistamerkkisen koodin järjestelmänä aakkosnumeerista koodia; tämä koskee Espanjan, Irlannin, Italian ja Portugalin osalta 31 päivänä joulukuuta 1999 tai sitä ennen syntyneitä eläimiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2000 tai sitä ennen syntyneitä eläimiä. Koska tässä asetuksessa säädetyillä nautaeläinten tunnistuskoodin rakennetta koskevilla säännöillä on tarkoitus korvata asetuksen (EY) N:o 911/2004 1 artiklan 2 kohtaan sisältyvät säännöt, edellä mainitusta poikkeuksesta olisi säädettävä myös tässä asetuksessa.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 5 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on perustettava nautaeläimiä varten atk-pohjainen tietokanta, johon jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tallennettava nautaeläinten tunnistuskoodit. Lisäksi kyseisen asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan päivämäärä, josta lähtien jäsenvaltioiden on varmistettava, että infrastruktuuri, joka tarvitaan, jotta elektronista tunnistinta voidaan käyttää nautaeläinten virallisena tunnistimena, on täysin toimintakykyinen. Atk-pohjainen tietokanta on osa tätä infrastruktuuria.

(9)

Jotta voitaisiin helpottaa sujuvaa siirtymistä tavanomaisista korvamerkeistä elektronisiin tunnisteisiin, on aiheellista säätää väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat nautaeläinten tunnistuskoodin kirjaamista atk-pohjaiseen tietokantaan ja jotka ovat voimassa siihen asti, kun jäsenvaltiot ovat varmistaneet, että sähköisen tunnisteen käyttöä varten tarvittava infrastruktuuri on täysin toimintakykyinen.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1760/2000 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua nautaeläinten tunnistuskoodin rakennetta koskevista säännöistä.

2 artikla

Nautaeläinten tunnistuskoodin rakenne

Nautaeläinten tunnistuskoodi on esitettävä tunnisteissa seuraavasti:

a)

tunnistuskoodin ensimmäisenä osana on oltava sen jäsenvaltion maakoodi, jossa eläin ensimmäistä kertaa varustetaan tunnisteella; maakoodin on oltava joko liitteen mukainen kaksikirjaiminen koodi tai liitteen mukainen kolminumeroinen koodi;

b)

tunnistuskoodin jälkimmäisenä osana on oltava eläimen yksilöllinen numerokoodi, jossa on enintään 12 numeroa; Irlanti, Espanja, Italia, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat kuitenkin edelleen käyttää maakoodin jälkeen olevana kaksitoistamerkkisen koodin järjestelmänä aakkosnumeerista koodia; tämä koskee Irlannin, Espanjan, Italian ja Portugalin osalta 31 päivänä joulukuuta 1999 tai sitä ennen syntyneitä eläimiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2000 tai sitä ennen syntyneitä eläimiä.

3 artikla

Atk-pohjainen tietokanta

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa tunnisteessa olevasta maakoodista riippumatta kirjata asetuksen (EY) N:o 1760/2000 5 artiklassa tarkoitettuun nautaeläinten atk-pohjaiseen tietokantaan joko tämän asetuksen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetun kaksikirjaimisen maakoodin tai kyseisessä alakohdassa tarkoitetun kolminumeroisen maakoodin edellyttäen, että nautaeläimen täysi jäljitettävyys varmistetaan.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 911/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 911/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Korvamerkeissä olevan tunnistuskoodin muodostavien merkkien on oltava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/949 (*1) 2 artiklan mukaiset.

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/949, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 soveltamissäännöistä nautaeläinten tunnistuskoodin rakenteen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 911/2004 muuttamisesta (EUVL L 143, 3.6.2017, s. 1.)”"

2)

Poistetaan liite I.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 653/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta nautaeläinten elektronisen tunnistamisen ja naudanlihan merkitsemisen osalta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 33).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 911/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 65).


LIITE

2 artiklassa tarkoitetut maakoodit:

Jäsenvaltio

Kaksikirjaiminen koodi

Kolminumeroinen koodi

Belgia

BE

056

Bulgaria

BG

100

Tšekki

CZ

203

Tanska

DK

208

Saksa

DE

276

Viro

EE

233

Irlanti

IE

372

Kreikka

EL

300

Espanja

ES

724

Ranska

FR

250

Kroatia

HR

191

Italia

IT

380

Kypros

CY

196

Latvia

LV

428

Liettua

LT

440

Luxemburg

LU

442

Unkari

HU

348

Malta

MT

470

Alankomaat

NL

528

Itävalta

AT

040

Puola

PL

616

Portugali

PT

620

Romania

RO

642

Slovenia

SI

705

Slovakia

SK

703

Suomi

FI

246

Ruotsi

SE

752

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

826


3.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/950,

annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1068/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen vähimmäispitoisuudesta kananuorikoiden ja kaikkien munantuotantoon tarkoitettujen lintulajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen käyttö hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kananuorikoiden, siitoskalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, muiden toissijaisten lintulajien (paitsi liha-ankkojen) ja koristetarkoituksissa pidettävien lintujen rehun lisäaineena komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1068/2011 (2).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksynnän haltija on ehdottanut kyseisen valmisteen hyväksynnän ehtojen muuttamista siten, että sen vähimmäispitoisuus kananuorikoiden ja kaikkien munantuotantoon tarkoitettujen lintulajien rehun lisäaineena lasketaan 560 TXU/kg:sta 280 TXU/kg:aan ja 250 TGU/kg:sta 125 TGU/kg:aan täysrehua. Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat hakemusta tukevat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 20 päivänä lokakuuta 2016 antamassaan lausunnossa (3), että kun sovelletaan ehdotettuja uusia käyttöedellytyksiä, Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävä valmiste on todennäköisesti tehokas kananuorikoiden ja kaikkien munantuotantoon tarkoitettujen lintulajien rehussa ehdotettuina vähimmäispitoisuuksina 280 TXU/kg ja 125 TGU/kg täysrehua. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1068/2011 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1068/2011 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1068/2011, annettu 21 päivänä lokakuuta 2011, Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden, siitoskalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, muiden toissijaisten lintulajien (paitsi liha-ankkojen) ja koristetarkoituksissa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) (EUVL L 277, 22.10.2011, s. 11).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4626.


LIITE

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.

4a7

BASF SE

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beeta-glukanaasi

EC 3.2.1.4

Lisäaineen koostumus

Valmiste, joka sisältää Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus nigerin (DSM 18404) tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia ja jonka vähimmäisaktiivisuus on

 

kiinteässä muodossa:

5 600 TXU (1) ja 2 500 TGU (2)/g

 

nesteenä:

5 600 TXU ja 2 500 TGU/g

Tehoaineen kuvaus:

Aspergillus nigerin (CBS 109.713) tuottama endo-1,4-beeta-ksylanaasi ja Aspergillus nigerin(DSM 18404) tuottama endo-1,4-beeta-glukanaasi

Analyysimenetelmä  (3)

Endo-1,4-beeta-ksylanaasin aktiivisuuden määrittäminen:

viskosimetrinen menetelmä, joka perustuu viskositeetin vähenemiseen endo-1,4-beeta-ksylanaasin vaikuttaessa ksylaania sisältävään substraattiin (vehnän arabinoksylaani) (pH 3,5 ja lämpötila 55 °C).

Endo-1,4-beeta-glukanaasin aktiivisuuden määrittäminen:

viskosimetrinen menetelmä, joka perustuu viskositeetin vähenemiseen endo-1,4-beeta-glukanaasin vaikuttaessa glukaania sisältävään substraattiin (ohran beeta-glukaani) (pH 3,5 ja lämpötila 40 °C).

Toissijaiset lihasiipikarjalajit (muut kuin liha-ankat) ja koristetarkoituksissa pidettävät linnut

280 TXU

125 TGU

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Suositeltava annostus / kg täysrehua:

toissijaiset lihasiipikarjalajit (paitsi ankat) ja koristetarkoituksissa pidettävät linnut: 280–840 TXU / 125–375 TGU;

kananuorikot, kaikki munantuotantoon tarkoitetut toissijaiset lintulajit: 280–840 TXU / 125–375 TGU;

siitoskalkkunat, siitoseläimiksi kasvatettavat kalkkunat: 560–840 TXU / 250–375 TGU;

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja ja ihoa suojaavat materiaalit mukaan luettuina.

11.11.2021

Kananuorikot, kaikki munantuotantoon tarkoitetut toissijaiset lintulajit

280 TXU

125 TGU

Siitoskalkkunat, siitoseläimiksi kasvatettavat kalkkunat

560 TXU

250 TGU


(1)  TXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa vehnän arabinoksylaanista 5 mikromoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 3,5 ja lämpötila 55 °C).

(2)  1 TGU on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 3,5 ja lämpötila 40 °C).

(3)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


PÄÄTÖKSET

3.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 143/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/951,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2017,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)

EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3) 12 artiklassa säädetään.

(3)

Suomi toimitti 22 päivänä marraskuuta 2016 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön sen vuoksi, että työntekijöitä on vähennetty Euroopan unionin tilastollisen toimialaluokituksen, jäljempänä ’NACE’, Rev. 2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla Suomessa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)

Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 2 641 800 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Suomen hakemuksen perusteella.

(5)

Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 2 641 800 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2017 koskevaa unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä toukokuuta 2017.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä toukokuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ABELA


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).