ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 137

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
24. toukokuu 2017


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta ( 1 )

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta ( 1 )

22

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EYmuuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EYja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ( EUVL L 95, 7.4.2017 )

40

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta ( EUVL L 171, 29.6.2016 )

41

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

24.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/852,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2017,

elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Elohopea on hyvin myrkyllinen aine, joka aiheuttaa maailmanlaajuisen ja merkittävän vaaran ihmisten terveydelle, myös metyylielohopeana kala- ja äyriäisvaroissa, ekosysteemeissä ja luonnonvaraisissa kasveissa ja eläimissä. Elohopeapäästöjen valtion rajat ylittävän luonteen vuoksi noin 40–80 prosenttia unionin elohopealaskeumasta on peräisin unionin ulkopuolelta. Näin ollen on tarpeen toteuttaa toimia paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

(2)

Suurin osa elohopeapäästöistä ja niistä aiheutuvista riskeistä aiheutuu ihmisten toimista, kuten uuden elohopean tuotannosta ja jalostuksesta, elohopean käytöstä tuotteissa ja teollisuusprosesseissa, pienimuotoisesta kullankaivusta ja kullan käsittelystä, hiilen poltosta ja elohopeajätteen käsittelystä.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1386/2013/EU (3) hyväksytyssä seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa vahvistetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi myrkytön ympäristö. Tästä syystä siinä korostetaan, että toimia tarvitaan sen varmistamiseksi, että kemikaalien aiheuttamat merkittävät kielteiset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle minimoidaan vuoteen 2020 mennessä.

(4)

Komission 28 päivänä tammikuuta 2005 antamassa tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Elohopeaa koskeva yhteisön strategia”, sellaisena kun se on tarkistettuna 7 päivänä joulukuuta 2010, jäljempänä ’strategia’, on asetettu tavoitteeksi minimoida ja mahdollisuuksien mukaan poistaa kokonaan ihmisen aiheuttamat maailmanlaajuiset elohopeapäästöt ilmaan, veteen ja maaperään.

(5)

Unionissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana saavutettu merkittävää edistymistä elohopean hallinnan alalla strategian hyväksymisen ja useiden toimenpiteiden myötä, jotka koskevat elohopeapäästöjä, elohopean tarjontaa, kysyntää ja käyttöä sekä elohopean ylijäämän ja varastojen hallintaa.

(6)

Strategiassa suositetaan, että ensisijaisena toimena olisi oltava neuvottelut kansainvälisestä oikeudellisesti sitovasta elohopeaa koskevasta sopimuksesta ja tällaisen sopimuksen tekeminen, koska pelkillä unionin toimilla ei voida taata unionin kansalaisten tehokasta suojelua elohopean aiheuttamilta kielteisiltä terveysvaikutuksilta.

(7)

Unioni ja sen 26 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen vuodelta 2013, jäljempänä ’yleissopimus’. Viro ja Portugali ovat ne kaksi jäsenvaltiota, jotka eivät ole allekirjoittaneet yleissopimusta, mutta ne ovat ilmaisseet olevansa sitoutuneita sen ratifiointiin. Unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat näin ollen sitoutuneita mainitun yleissopimuksen tekemiseen, sen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanoon.

(8)

Jos unioni hyväksyy yleissopimuksen nopeasti ja jäsenvaltiot ratifioivat sen, sillä rohkaistaan yleissopimuksen allekirjoittaneita maailmanlaajuisesti merkittäviä elohopean käyttäjiä ja elohopeapäästöjen aiheuttajia ratifioimaan yleissopimus ja panemaan se täytäntöön.

(9)

Tällä asetuksella olisi täydennettävä unionin säännöstöä ja annettava täydentäviä säännöksiä, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että unionin säännöstö on täysin yleissopimuksen mukainen, jotta unioni voi hyväksyä ja sen jäsenvaltiot voivat ratifioida yleissopimuksen ja panna sen täytäntöön.

(10)

Unionin toteuttamilla lisätoimilla, jotka ovat pidemmälle meneviä kuin yleissopimuksessa asetetut vaatimukset, valmistettaisiin tietä elohopeattomille tuotteille ja prosesseille, kuten tapahtui Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1102/2008 (4) tapauksessa.

(11)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 193 artiklan mukaisesti tällä asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä edellyttäen, että kyseiset toimenpiteet ovat perussopimusten mukaisia ja komissiolle on ilmoitettu niistä.

(12)

Asetuksessa (EY) N:o 1102/2008 säädettyä elohopean vientikieltoa olisi täydennettävä elohopean lähteestä, aiotusta käyttötarkoituksesta ja alkuperäpaikasta riippuvilla elohopean tuontirajoituksilla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (5) säännöksiä olisi sovellettava edelleen elohopeajätteen tuontiin, erityisesti siltä osin kuin on kyse kyseisen asetuksen mukaisesta toimivaltaisten viranomaisten toimivallasta.

(13)

Tämän asetuksen elohopean ja elohopeaseosten tuontia koskevilla säännöksillä on tarkoitus varmistaa, että unioni ja jäsenvaltiot täyttävät elohopean kauppaa koskevat yleissopimuksen velvoitteet.

(14)

Useiden lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus olisi kiellettävä, koska ne sisältävät merkittävän osuuden unionissa ja maailmanlaajuisesti käytettävästä elohopeasta ja elohopeayhdisteistä.

(15)

Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta sellaisten unionin säännösten soveltamista, joissa asetetaan tiukempia vaatimuksia lisättyä elohopeaa sisältäville tuotteille, mukaan lukien elohopean enimmäispitoisuuden osalta.

(16)

Elohopean ja elohopeayhdisteiden käytöstä valmistusprosesseissa olisi asteittain luovuttava, ja tätä varten olisi kannustettava tutkimaan elohopealle vaihtoehtoisia aineita, jotka ovat ominaisuuksiltaan vaarattomia tai joka tapauksessa ympäristölle ja ihmisten terveydelle vähemmän vaarallisia kuin elohopea.

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1907/2006 (6) kielletään valmistamasta, saattamasta markkinoille ja käyttämästä viittä fenyylielohopeayhdistettä, joita tiedetään käytettävän polyuretaanin tuotantoon erityisesti katalyytteina, 10 päivästä lokakuuta 2017. Muiden elohopeaa sisältävien katalyyttien käyttö polyuretaanin tuotannossa olisi myös kiellettävä 1 päivästä tammikuuta 2018.

(18)

Alkoholaattien tuotanto, joka perustuu elohopean käyttöön elektrodina, olisi lopetettava vaiheittain ja tällaiset valmistusprosessit olisi korvattava mahdollisimman pian toteutettavissa olevilla elohopeattomilla valmistusprosesseilla. Niin kauan kuin asiaan kuuluvia elohopeattomia valmistusprosesseja ei ole käytettävissä, olisi säädettävä toimintaedellytyksistä natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin valmistukselle, jossa käytetään elohopeaa. Olisi toteutettava toimia, joilla elohopean käyttöä vähennetään ja lopetetaan se vaiheittain tällaisessa valmistuksessa mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa ennen 1 päivää tammikuuta 2028.

(19)

Uusien lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistaminen ja saattaminen markkinoille ja sellaisten uusien valmistusprosessien käyttö, joihin liittyy elohopean tai elohopeayhdisteiden käyttö, lisäisi elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä ja elohopeapäästöjä unionissa. Tällaiset uudet toiminnot olisi näin ollen kiellettävä, ellei arviointi osoita, että uusilla lisättyä elohopeaa sisältävillä tuotteilla tai uusilla valmistusprosesseilla saataisiin merkittäviä ympäristö- tai terveyshyötyjä eivätkä ne aiheuttaisi merkittäviä riskejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja että tällaisia hyötyjä tarjoavia teknisesti käyttökelpoisia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

(20)

Pienimuotoisessa kullankaivussa ja kullan käsittelyssä käytetyn elohopean ja siinä käytettyjen elohopeayhdisteiden osuus maailmanlaajuisesta elohopean käytöstä ja päästöistä on merkittävä ja tällaisen käytön vaikutukset paikallisyhteisöihin ja maailmanlaajuisesti ovat kielteiset. Sen vuoksi tällainen elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö olisi kiellettävä tällä asetuksella, ja sitä olisi säänneltävä kansainvälisesti. Rajoittamatta tällaisen käytön kieltämistä ja jäsenvaltioiden tämän asetuksen rikkomisen johdosta täytäntöön panemien tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten lisäksi on asianmukaista säätää kansallisesta suunnitelmasta sellaista tilannetta varten, jossa mainittua kieltoa rikotaan laajemmin kuin joissakin yksittäistapauksissa, jotta kyetään puuttumaan ongelmaan, joka aiheutuu siitä, kun pienimuotoisessa kullankaivussa ja kullan käsittelyssä kulta erotetaan malmista elohopealla amalgamoimalla.

(21)

Elohopean käyttö hammasamalgaamissa on elohopean suurin käyttökohde unionissa ja merkittävä saasteen lähde. Hammasamalgaamin käytöstä olisi siksi luovuttava vaiheittain yleissopimuksen ja erityisesti yleissopimuksen liitteessä A olevassa II osassa lueteltujen toimenpiteiden perusteella laadittujen kansallisten suunnitelmien mukaisesti. Komission olisi arvioitava hammasamalgaamin käytön vaiheittaisen lopettamisen toteutettavuutta pitkällä aikavälillä, mieluiten vuoteen 2030 mennessä, ja raportoitava siitä ottaen huomioon tässä asetuksessa edellytetyt kansalliset suunnitelmat ja ottaen samalla täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden toimivallan terveyspalveluiden ja sairaanhoidon järjestämisen ja tarjoamisen alalla. Lisäksi olisi toteutettava erityisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä haavoittuvien väestöryhmien, kuten lasten ja raskaana olevien tai imettävien naisten, terveyden suojelemiseksi.

(22)

Olisi sallittava ainoastaan kapseloidussa muodossa valmiiksi annostellun hammasamalgaamin käyttö ja olisi määrättävä, että hammashoitolaitoksissa, joissa käytetään hammasamalgaamia tai poistetaan amalgaamipaikkoja tai amalgaamipaikkoja sisältäviä hampaita, on käytettävä amalgaamin erottimia, jotta suojellaan hammashoidon ammatinharjoittajia ja potilaita altistumiselta elohopealle ja jotta varmistetaan, että näin syntynyt jäte kerätään ja loppukäsitellään huolellisesti jätteenä eikä sitä pääse missään olosuhteissa ympäristöön. Hammaslääkäreitä olisi näiltä osin kiellettävä käyttämästä elohopeaa irtotavarana. Esimerkiksi eurooppalaisissa standardeissa EN ISO 13897:2004 ja EN ISO 24234:2015 kuvailtujen amalgaamikapselien katsotaan soveltuvan hammaslääkäreiden käyttöön. Lisäksi olisi vahvistettava amalgaamin erottimien talteenoton vähimmäistaso. Amalgaamin erottimien vaatimustenmukaisuuden olisi perustuttava asiaan liittyviin standardeihin, kuten eurooppalaiseen standardiin EN ISO 11143:2008. Kun otetaan huomioon niiden hammashoitoalan taloudellisten toimijoiden koko, joihin näiden vaatimusten käyttöönotto vaikuttaa, on asianmukaista varata riittävästi aikaa näihin uusiin vaatimuksiin mukautumiseen.

(23)

Elohopean käytön vähentämistä voi edistää hammashoitoalan opiskelijoiden ja hammaslääkäreiden kouluttaminen elohopeattomien vaihtoehtojen käyttöön etenkin haavoittuvien väestöryhmien, kuten lasten ja raskaana olevien tai imettävien naisten kohdalla, sekä suun terveydenhuollon tutkimuksen ja innovoinnin toteuttaminen, jotta parannetaan tietämystä olemassa olevista materiaaleista ja paikkaustekniikoista ja kehitetään uusia materiaaleja.

(24)

Unionissa syntyy vuoden 2017 loppuun mennessä yli 6 000 tonnia nestemäistä elohopeajätettä, joka on pääasiassa seurausta kloorialkaliteollisuuden elohopeakennojen pakollisesta käytöstä poistamisesta komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/732/EU (7) mukaisesti. Koska nestemäisen elohopeajätteen muuntamiskapasiteetti on rajallinen, sen väliaikainen varastointi olisi sallittava edelleen tämän asetuksen nojalla riittävän kauan sen varmistamiseksi, että kaikki näin syntynyt jäte muunnetaan ja tarvittaessa kiinteytetään. Tällainen varastointi olisi toteutettava neuvoston direktiivissä 1999/31/EY (8) säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

(25)

Koska elohopea on nestemäisessä muodossa erittäin vaarallinen aine, elohopeajätteen pysyvä varastointi ilman esikäsittelyä olisi kiellettävä tällaisen loppukäsittelyn aiheuttamien riskien vuoksi. Elohopeajätteelle olisi näin ollen toteutettava asianmukaiset toimenpiteet jätteen muuntamiseksi ja tarvittaessa kiinteyttämiseksi, ennen kuin se varastoidaan pysyvästi. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten ja tähän liittyvien riskien vähentämiseksi otettava huomioon vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevassa Baselin yleissopimuksessa esitetyt elohopeaa koskevat tekniset ohjeet.

(26)

Jotta varmistetaan tämän asetuksen jätteitä koskevien säännösten asianmukainen täytäntöönpano, olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että elohopeajätteen jäljittämiseksi otetaan käyttöön tehokas koko jätehuoltoketjun kattava järjestelmä, jossa elohopeajätteen tuottajat ja elohopeajätettä varastoivien ja käsittelevien jätehuoltolaitosten toiminnanharjoittajat velvoitetaan perustamaan tietorekisteri osana Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY (9) edellytettyä kirjanpitoa.

(27)

Yleissopimuksessa edellytetään, että kukin osapuoli pyrkii laatimaan asianmukaisia strategioita määrittääkseen ja arvioidakseen elohopeasta tai elohopeayhdisteistä pilaantuneet alueet. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (10) mukaisesti teollisuuslaitosten toiminnanharjoittajien on puututtava maaperän pilaantumiseen. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/60/EY (11) jäsenvaltiot velvoitetaan puuttumaan maaperän pilaantumiseen, jos se vaikuttaa kielteisesti vesistön tilaan. Komission ja jäsenvaltioiden olisi siksi vaihdettava tietoja kansallisella tasolla toteutetuista aloitteista ja toimenpiteistä saatujen kokemusten jakamiseksi.

(28)

Komission olisi metyylielohopeasta aiheutuvia riskejä koskevan uusimman tieteellisen tiedon huomioon ottamiseksi tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava nykyisiä terveysperusteisia saantimääriä ja vahvistettava uudet elohopeaa koskevat terveyteen liittyvät vertailuarvot.

(29)

Jotta unionin lainsäädäntö voitaisiin yhdenmukaistaa yleissopimuksen osapuolten konferenssin päätösten kanssa, joita unioni on tukenut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti hyväksytyllä neuvoston päätöksellä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteiden muuttamista ja elohopeajätteen väliaikaiselle varastoinnille asetetun määräajan pidentämistä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (12) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(30)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano tuonti- ja vientilomakkeiden täsmentämisen, elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten ympäristön kannalta kestävää väliaikaista varastointia koskevien teknisten vaatimusten määrittämisen, uusien lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden ja uusien valmistusprosessien, joihin liittyy elohopean tai elohopeayhdisteiden käyttö, kieltämisen tai hyväksymisen sekä raportointivelvoitteiden yksilöimisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (13) mukaisesti.

(31)

Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen, ja varmistettava näiden seuraamusten täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(32)

Kun otetaan huomioon asetukseen (EY) N:o 1102/2008 tarvittavien muutosten luonne ja laajuus sekä tarve parantaa oikeusvarmuutta, selkeyttä ja avoimuutta sekä yksinkertaistaa lainsäädäntöä, olisi mainittu asetus kumottava.

(33)

Jotta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja tähän asetukseen liittyvät taloudelliset toimijat saisivat riittävästi aikaa mukautua tässä asetuksessa säädettävään uuteen järjestelmään, sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2018.

(34)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ihmisen toiminnasta aiheutuvien elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöjen suhteen esimerkiksi elohopealle ja lisättyä elohopeaa sisältäville tuotteille asetettavilla vienti- ja tuontikiellolla, rajoituksilla, jotka koskevat elohopean käyttöä valmistusprosesseissa, tuotteissa, pienimuotoisessa kullankaivussa ja kullan käsittelyssä sekä hammasamalgaamissa, ja elohopeajätteeseen liittyvillä velvoitteilla, vaan se voidaan elohopean aiheuttaman saastumisen valtion rajat ylittävän luonteen ja toteutettavien toimenpiteiden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja tavoite

Tässä asetuksessa säädetään elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten käyttöä, varastointia ja kauppaa, lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistusta, käyttöä ja kauppaa sekä elohopeajätteen käsittelyä koskevista toimenpiteistä ja edellytyksistä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi ihmisen toiminnasta aiheutuvien elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöjen osalta.

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa soveltaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin tässä asetuksessa säädetyt.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’elohopealla’ metallista elohopeaa (Hg, CAS-numero 7439-97-6);

2)

’elohopeayhdisteellä’ mitä tahansa ainetta, joka koostuu elohopean atomeista ja yhdestä tai useammasta muun alkuaineen atomista, jotka voidaan erottaa eri ainesosiksi ainoastaan kemiallisilla reaktioilla;

3)

’seoksella’ seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta;

4)

’lisättyä elohopeaa sisältävällä tuotteella’ tuotetta tai tuotteen osaa, joka sisältää tarkoituksellisesti lisättyä elohopeaa tai elohopeayhdistettä;

5)

’elohopeajätteellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 kohdassa määriteltynä jätteenä pidettävää metallista elohopeaa;

6)

’viennillä’ mitä tahansa seuraavista:

a)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artiklan 2 kohdan edellytykset täyttävää elohopean, elohopeayhdisteiden, elohopeaseosten ja lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden pysyvää tai väliaikaista vientiä;

b)

sellaisen elohopean tai sellaisten elohopeayhdisteiden, elohopeaseosten ja lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden jälleenvientiä, joka ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 28 artiklan 2 kohdan edellytyksiä ja johon sovelletaan muuta tullimenettelyä kuin unionin tullialueen kautta kulkeviin tavaroihin sovellettavaa unionin ulkoista passitusmenettelyä;

7)

’tuonnilla’ sellaisen elohopean tai sellaisten elohopeayhdisteiden, elohopeaseosten ja lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden fyysistä tuontia unionin tullialueelle, johon sovelletaan muuta tullimenettelyä kuin unionin tullialueen kautta kulkeviin tavaroihin sovellettavaa unionin ulkoista passitusmenettelyä;

8)

’loppukäsittelyllä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 19 kohdassa määriteltyä loppukäsittelyä;

9)

’uuden elohopean tuotannolla’ kaivostoimintaa, jossa elohopea on kaivoksen pääasiallinen tuote;

10)

’muuntamisella’ elohopean fyysisen olomuodon kemiallista muuntamista nestemäisestä olomuodosta elohopeasulfidiksi tai vastaavaksi kemialliseksi yhdisteeksi, joka on yhtä vakaa tai vakaampi ja yhtä vesiliukoinen tai vähemmän vesiliukoinen ja joka ei muodosta suurempaa ympäristö- tai terveysvaaraa kuin elohopeasulfidi;

11)

’markkinoille saattamisella’ tuotteen toimittamista kolmansille osapuolille tai sen saattamista kolmansien osapuolten saataville joko maksua vastaan tai vastikkeetta. Maahantuontia pidetään markkinoille saattamisena.

II LUKU

ELOHOPEAA, ELOHOPEAYHDISTEITÄ, ELOHOPEASEOKSIA JA LISÄTTYÄ ELOHOPEAA SISÄLTÄVIÄ TUOTTEITA KOSKEVAT KAUPPA- JA VALMISTUSRAJOITUKSET

3 artikla

Vientirajoitukset

1.   Kielletään elohopean vienti.

2.   Kielletään liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten vienti mainitussa liitteessä säädetyistä päivämääristä alkaen.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden vienti laboratoriotutkimuksia ja -analyyseja varten sallitaan.

4.   Kielletään elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten, joihin ei sovelleta 2 kohdassa säädettyä kieltoa, vienti elohopean talteenottoa varten.

4 artikla

Tuontirajoitukset

1.   Kielletään elohopean tuonti ja liitteessä I lueteltujen elohopeaseosten, myös mistä tahansa 11 artiklan a–d alakohdassa tarkoitetuista suurista lähteistä peräisin olevan elohopeajätteen, tuonti muita käyttötarkoituksia varten kuin jätteenä loppukäsittelyä varten. Tällainen tuonti jätteenä loppukäsittelyä varten sallitaan vain, jos viejämaan alueella ei ole käytettävissä muuntamiskapasiteettia.

Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista ja poiketen siitä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, elohopean tuonti ja liitteessä I lueteltujen elohopeaseosten tuonti sallitaan jäsenvaltiossa sallittua käyttötarkoitusta varten, jos tuojajäsenvaltio on antanut tällaiselle tuonnille kirjallisen suostumuksen jommassakummassa seuraavista olosuhteista:

a)

viejämaa on yleissopimuksen osapuoli ja vietyä elohopeaa ei ole saatu uuden elohopean tuotannosta, joka on kielletty mainitun yleissopimuksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla; tai

b)

sellainen viejämaa, joka ei ole yleissopimuksen osapuoli, on toimittanut todistuksen siitä, että elohopea ei ole peräisin uuden elohopean tuotannosta.

Unionin lainsäädännön nojalla sallittua käyttötarkoitusta on tätä kohtaa sovellettaessa pidettävä jäsenvaltiossa sallittuna käyttötarkoituksena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden soveltamista.

2.   Kielletään sellaisten elohopeaseosten tuonti, joihin ei sovelleta 1 kohtaa, sekä elohopeayhdisteiden tuonti elohopean talteenottoa varten.

3.   Kielletään elohopean tuonti pienimuotoista kullankaivua ja kullan käsittelyä varten.

4.   Jos elohopeajätteen tuonti sallitaan tämän artiklan mukaisesti, asetusta (EY) N:o 1013/2006 sovelletaan edelleen tämän asetuksen vaatimusten lisäksi.

5 artikla

Lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus

1.   Liitteessä II lueteltujen lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus unionissa kielletään mainitussa liitteessä säädetyistä päivämääristä alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä säädettyjen tiukempien vaatimusten soveltamista.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta mihinkään seuraavista lisättyä elohopeaa sisältävistä tuotteista:

a)

pelastuspalvelun ja sotilaskäytön kannalta välttämättömät tuotteet;

b)

tutkimuksissa, laitteiden kalibroinnissa tai vertailunormaaleina käytettävät tuotteet.

6 artikla

Tuonti- ja vientilomakkeet

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksinä päätöksiä 3 ja 4 artiklan täytäntöönpanossa käytettävistä lomakkeista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

III LUKU

ELOHOPEAN, ELOHOPEAYHDISTEIDEN JA ELOHOPEASEOSTEN KÄYTTÖÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

7 artikla

Teollisuustoiminnot

1.   Kielletään elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö liitteessä III olevassa I osassa luetelluissa valmistusprosesseissa mainitussa osassa säädetyistä ajankohdista alkaen.

2.   Elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö liitteessä III olevassa II osassa luetelluissa valmistusprosesseissa on sallittua ainoastaan, jos mainitussa osassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.   Elohopean ja tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten väliaikainen varastointi on toteutettava ympäristön kannalta kestävällä tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/18/EU (14) sekä direktiivissä 2010/75/EU vahvistettujen kynnysarvojen ja vaatimusten mukaisesti.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn velvoitteen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään yleissopimuksen osapuolten konferenssin yleissopimuksen 10 artiklan 3 kohdan ja 27 artiklan mukaisesti hyväksymien päätösten mukaiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat ympäristön kannalta kestävää elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten väliaikaista varastointia, mikäli unioni on kannattanut kyseessä olevaa päätöstä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti annetulla neuvoston päätöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla

Uudet lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet ja uudet valmistusprosessit

1.   Taloudelliset toimijat eivät saa valmistaa tai saattaa markkinoille lisättyä elohopeaa sisältäviä tuotteita, joita ei valmistettu ennen 1 päivää tammikuuta 2018, jäljempänä ’uudet lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet’, elleivät ne ole saaneet siihen hyväksyntää tämän artiklan 6 kohdan nojalla annetulla päätöksellä tai ellei se ole sallittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (15) nojalla.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta mihinkään seuraavista:

a)

jäsenvaltioiden keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseen tarvittavat laitteet, mukaan lukien erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja sotatarvikkeet;

b)

laitteet, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi;

c)

lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden, joita valmistettiin ennen 1 päivää tammikuuta 2018, tekniset parannukset tai uudelleensuunnittelu edellyttäen, että parannukset ja uudelleensuunnittelu johtavat elohopean käytön vähentymiseen kyseisissä tuotteissa.

2.   Taloudelliset toimijat eivät saa käyttää sellaisia valmistusprosesseja, joihin liittyy elohopean tai elohopeayhdisteiden käyttö ja jotka eivät olleet käytössä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, jäljempänä ’uudet valmistusprosessit’, elleivät ne ole saaneet siihen hyväksyntää 6 kohdan nojalla annetulla päätöksellä.

Tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta sellaisiin lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistusprosesseihin tai käyttöön, joihin ei sovelleta 1 kohdassa säädettyä kieltoa.

3.   Kun taloudellinen toimija aikoo pyytää päätöksen antamista 6 kohdan nojalla valmistaakseen tai saattaakseen markkinoille sellaisen uuden lisättyä elohopeaa sisältävän tuotteen tai käyttääkseen sellaista uutta valmistusprosessia, joka tuottaisi merkittäviä ympäristö- tai terveyshyötyjä eikä aiheuttaisi merkittäviä riskejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja jota varten ei ole käytettävissä tällaisia hyötyjä tarjoavia teknisesti käyttökelpoisia elohopeattomia vaihtoehtoja, kyseisen taloudellisen toimijan on ilmoitettava siitä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Ilmoitukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

tekninen kuvaus kyseessä olevasta tuotteesta tai prosessista;

b)

arvio sen ympäristö- ja terveyshyödyistä ja -riskeistä;

c)

todisteet, joilla osoitetaan, että teknisesti käyttökelpoisia ja merkittäviä ympäristö- tai terveyshyötyjä tarjoavia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole saatavilla;

d)

yksityiskohtainen selvitys siitä, miten prosessia on käytettävä tai miten tuote on valmistettava, miten sitä on käytettävä ja miten se on loppukäsiteltävä käytön jälkeen jätteenä, jotta voidaan varmistaa ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle taloudellisen toimijan antama ilmoitus, jos se katsoo ilmoituksessa esitettyjä tietoja koskevan oman arviointinsa perusteella, että 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kriteerit täyttyvät.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tapaukset, joissa se katsoo, että 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kriteerit eivät täyttyneet.

5.   Jos jäsenvaltio toimittaa tämän artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla ilmoituksen, komissio asettaa sen viipymättä 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean saataville.

6.   Komissio tarkastelee saamaansa ilmoitusta ja arvioi, onko osoitettu, että uusi lisättyä elohopeaa sisältävä tuote tai uusi valmistusprosessi tarjoaisi merkittäviä ympäristö- tai terveyshyötyjä eikä aiheuttaisi merkittäviä riskejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja että tällaisia hyötyjä tarjoavia teknisesti käyttökelpoisia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille arvioinnin tuloksesta.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksinä päätöksiä siitä, hyväksytäänkö jokin uusi lisättyä elohopeaa sisältävä tuote tai uusi valmistusprosessi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.   Komissio asettaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 internetissä julkisesti saataville luettelon niistä valmistusprosesseista, joihin liittyy elohopean tai elohopeayhdisteiden käyttö ja jotka olivat käytössä ennen 1 päivää tammikuuta 2018, ja niistä lisättyä elohopeaa sisältävistä tuotteista, joita valmistettiin ennen 1 päivää tammikuuta 2018, sekä luettelon sovellettavista markkinoille saattamisen rajoituksista.

9 artikla

Pienimuotoinen kullankaivu ja kullan käsittely

1.   Kielletään pienimuotoinen kullankaivu ja kullan käsittely, jossa kulta erotetaan malmista elohopealla amalgamoimalla.

2.   Jos on olemassa näyttöä siitä, että tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä kieltoa on rikottu laajemmin kuin joissakin yksittäistapauksissa, asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on laadittava ja pantava täytäntöön kansallinen toimintasuunnitelma liitteen IV mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan ja 16 artiklan soveltamista.

10 artikla

Hammasamalgaami

1.   Hammasamalgaamia saa käyttää 1 päivästä tammikuuta 2019 ainoastaan kapseloidussa muodossa valmiiksi annosteltuna. Hammaslääkärit eivät saa käyttää elohopeaa irtotavarana.

2.   Hammasamalgaamia ei saa 1 päivästä heinäkuuta 2018 enää käyttää maitohampaiden, alle 15-vuotiaiden lasten eikä raskaana olevien tai imettävien naisten hammashoidossa, paitsi jos hammaslääkäri pitää sen käyttöä ehdottoman välttämättömänä potilaan erityisten lääketieteellisten tarpeiden perusteella.

3.   Kunkin jäsenvaltion on esitettävä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2019 kansallinen suunnitelma toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa hammasamalgaamin käytön lopettamiseksi vaiheittain.

Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset suunnitelmansa internetissä julkisesti saataville ja toimitettava ne komissiolle niiden hyväksymistä seuraavan kuukauden aikana.

4.   Sellaisten hammashoitolaitosten toiminnanharjoittajien, joissa käytetään hammasamalgaamia tai poistetaan amalgaamipaikkoja tai tällaisia paikkoja sisältäviä hampaita, on varmistettava 1 päivästä tammikuuta 2019, että laitokset ovat varustettuja amalgaamin erottimilla amalgaamipalasten, myös käytetyn veden sisältämien palasten, talteen ottamiseksi ja keräämiseksi.

Näiden toiminnanharjoittajien on varmistettava, että

a)

amalgaamin erottimilla, jotka on otettu käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2018, saavutetaan vähintään 95 prosentin amalgaamipalasten talteenottoaste;

b)

1 päivästä tammikuuta 2021 kaikilla käytössä olevilla amalgaamin erottimilla saavutetaan a alakohdassa määritetty talteenottoaste.

Amalgaamin erottimia on huollettava valmistajien ohjeiden mukaisesti talteenoton mahdollisimman korkean asteen varmistamiseksi.

5.   Eurooppalaisten standardien tai muiden kansallisten tai kansainvälisten standardien, joilla varmistetaan vastaava laatutaso ja talteenottoaste, mukaisten kapseleiden ja amalgaamin erottimien katsotaan täyttävän 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

6.   Hammaslääkäreiden on varmistettava, että hyväksytty jätehuoltolaitos tai -yritys käsittelee ja kerää amalgaamijätteen, jonka he tuottavat, myös amalgaamijäämät ja -palaset, amalgaamipaikat sekä hammasamalgaamin saastuttamat hampaat tai niiden osat.

Hammaslääkärit eivät saa missään olosuhteissa päästää tällaista amalgaamijätettä suoraan tai välillisesti ympäristöön.

IV LUKU

JÄTTEEN JA ELOHOPEAJÄTTEEN LOPPUKÄSITTELY

11 artikla

Jäte

Rajoittamatta tämän asetuksen 2 artiklan 5 kohdan soveltamista elohopeaa ja elohopeayhdisteitä, jotka ovat peräisin mistä tahansa seuraavista suurista lähteistä, pidetään joko sellaisenaan tai seoksina direktiivissä 2008/98/EY tarkoitettuna jätteenä ja ne on loppukäsiteltävä mainitun direktiivin mukaisesti vaarantamatta ihmisten terveyttä tai vahingoittamatta ympäristöä:

a)

kloorialkaliteollisuus;

b)

maakaasun puhdistus;

c)

muiden kuin rautametallien louhinta ja sulatustoiminnat;

d)

sinooperimalmin louhinta unionissa.

Tällainen loppukäsittely ei saa johtaa elohopean talteenottoon missään muodossa.

12 artikla

Suurista lähteistä raportoiminen

1.   Taloudellisten toimijoiden, jotka toimivat 11 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuilla teollisuuden aloilla, on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

kussakin taloudellisen toimijan laitoksessa varastoidun elohopean kokonaismäärä;

b)

elohopeajätteen väliaikaisesta varastoinnista, muuntamisesta ja tarvittaessa kiinteyttämisestä tai muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeisen elohopeajätteen pysyvästä varastoinnista huolehtiville yksittäisille laitoksille toimitetun elohopeajätteen kokonaismäärä;

c)

kunkin b alakohdassa tarkoitetun laitoksen sijainti- ja yhteystiedot;

d)

jäljennös elohopeajätteen väliaikaisesta varastoinnista huolehtivan laitoksen toiminnanharjoittajan 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamasta todistuksesta;

e)

jäljennös elohopeajätteen muuntamisesta ja tarvittaessa kiinteyttämisestä huolehtivan laitoksen toiminnanharjoittajan 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamasta todistuksesta;

f)

jäljennös muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeisen elohopeajätteen pysyvästä varastoinnista huolehtivan laitoksen toiminnanharjoittajan 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamasta todistuksesta.

2.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja toimitettaessa on käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2150/2002 (16) säädettyjä tunnuksia.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia ei sovelleta kloorialkalilaitosten taloudellisiin toimijoihin vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki taloudellisen toimijan käyttämät elohopeakennot on poistettu käytöstä täytäntöönpanopäätöksen 2013/732/EU mukaisesti ja kaikki elohopea on siirretty jätehuoltolaitoksiin.

13 artikla

Elohopeajätteen varastointi

1.   Poiketen siitä, mitä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, elohopeajätettä voidaan varastoida väliaikaisesti nestemäisessä muodossa edellyttäen, että noudatetaan elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevia erityisvaatimuksia, joista säädetään kyseisen direktiivin liitteissä I, II ja III, ja että varastointi tapahtuu maanpäällisissä laitoksissa, jotka on tarkoitettu elohopeajätteen väliaikaiseen varastointiin ja varustettu tätä varten.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta 1 päivästä tammikuuta 2023.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 21 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta pidentämällä elohopeajätteen väliaikaiselle varastoinnille asetettua tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa enintään kolmella vuodella.

3.   Ennen pysyvää loppukäsittelyä elohopeajäte on saatettava muuntamisprosessiin ja, silloin kun se on tarkoitus loppukäsitellä maanpäällisissä laitoksissa, muuntamis- ja kiinteyttämisprosessiin.

Muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeinen elohopeajäte voidaan loppukäsitellä pysyvästi ainoastaan jossakin seuraavista pysyvistä varastointilaitoksista, joille on myönnetty lupa vaarallisten jätteiden loppukäsittelyyn:

a)

suolakaivokset, jotka on mukautettu muuntamisprosessin jälkeisen elohopeajätteen pysyvää varastointia varten, tai syvällä kallioperässä olevat muodostelmat, joissa turvallisuuden ja suojauksen taso on sama tai korkeampi kuin tällaisissa suolakaivoksissa; tai

b)

maanpäälliset laitokset, jotka on osoitettu ja varustettu muuntamis- ja kiinteyttämisprosessin jälkeisen elohopeajätteen pysyvää varastointia varten ja joissa turvallisuuden ja suojauksen taso on sama tai korkeampi kuin a alakohdassa tarkoitetuissa laitoksissa.

Pysyvien varastointilaitosten toiminnanharjoittajien on varmistettava, että muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeinen elohopeajäte varastoidaan erillään muusta jätteestä ja erä kerrallaan varastointikammioon, joka on sinetöity. Mainittujen toiminnanharjoittajien on lisäksi varmistettava, että pysyvien varastointilaitosten osalta noudatetaan direktiivissä 1999/31/EY asetettuja vaatimuksia, myös elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevia erityisiä vaatimuksia, joista säädetään mainitun direktiivin liitteessä I olevan 8 jakson kolmannessa ja viidennessä luetelmakohdassa ja sen liitteessä II.

14 artikla

Jäljitettävyys

1.   Elohopeajätteen väliaikaisesta varastoinnista huolehtivien laitosten toiminnanharjoittajien on perustettava rekisteri, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

jokaisesta vastaanotetusta elohopeajäte-erästä:

i)

jätteen alkuperä ja määrä;

ii)

jätteen toimittajan ja omistajan nimi ja yhteystiedot;

b)

jokaisesta laitoksesta lähtevästä elohopeajäte-erästä:

i)

jätteen määrä ja sen elohopeapitoisuus;

ii)

jätteen määränpää ja sille suunnitellut loppukäsittelytoimet;

iii)

jäljennös jätteen muuntamisesta ja tarvittaessa kiinteyttämisestä huolehtivan laitoksen toiminnanharjoittajan antamasta 2 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta;

iv)

jäljennös muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeisen elohopeajätteen pysyvästä varastoinnista huolehtivan laitoksen toiminnanharjoittajan antamasta 3 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta;

c)

laitoksessa kunkin kuukauden lopussa varastoituna olevan elohopeajätteen määrä.

Elohopeajätteen väliaikaisesta varastoinnista huolehtivien laitosten toiminnanharjoittajien on annettava heti, kun elohopeajäte on poistettu väliaikaisesta varastosta, todistus, jossa vahvistetaan, että elohopeajäte on lähetetty laitokseen, joka huolehtii tässä artiklassa säädetyistä loppukäsittelytoimista.

Kun tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu todistus on annettu, siitä on toimitettava viipymättä jäljennös asianomaisille 12 artiklassa tarkoitetuille taloudellisille toimijoille.

2.   Elohopeajätteen muuntamisesta ja tarvittaessa kiinteyttämisestä huolehtivien laitosten toiminnanharjoittajien on perustettava rekisteri, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

jokaisesta vastaanotetusta elohopeajäte-erästä:

i)

jätteen alkuperä ja määrä;

ii)

jätteen toimittajan ja omistajan nimi ja yhteystiedot;

b)

jokaisesta laitoksesta lähtevästä muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeisestä elohopeajäte-erästä:

i)

jätteen määrä ja elohopeapitoisuus;

ii)

jätteen määränpää ja sille suunnitellut loppukäsittelytoimet;

iii)

jäljennös jätteen pysyvästä varastoinnista huolehtivan laitoksen toiminnanharjoittajan antamasta 3 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta;

c)

laitoksessa kunkin kuukauden lopussa varastoituna olevan elohopeajätteen määrä.

Elohopeajätteen muuntamisesta ja tarvittaessa kiinteyttämisestä huolehtivien laitosten toiminnanharjoittajien on annettava heti, kun muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämistoimet on saatettu päätökseen koko erän osalta, todistus, jossa vahvistetaan, että koko elohopeajäte-erä on muunnettu ja tarvittaessa kiinteytetty.

Kun tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu todistus on annettu, siitä on toimitettava viipymättä jäljennös tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten toiminnanharjoittajille sekä asianomaisille 12 artiklassa tarkoitetuille taloudellisille toimijoille.

3.   Muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeisen elohopeajätteen pysyvästä varastoinnista huolehtivien laitosten toiminnanharjoittajien on annettava heti, kun loppukäsittelytoimet on saatettu päätökseen koko erän osalta, todistus, jossa vahvistetaan, että koko muuntamis- ja tarvittaessa kiinteyttämisprosessin jälkeinen elohopeajäte-erä on varastoitu pysyvästi direktiivin 1999/31/EY mukaisesti, ja esitettävä siinä myös tiedot varastointipaikasta.

Kun tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu todistus on annettu, siitä on toimitettava viipymättä jäljennös tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen laitosten toiminnanharjoittajille sekä asianomaisille 12 artiklassa tarkoitetuille taloudellisille toimijoille.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen laitosten toiminnanharjoittajien on toimitettava viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta edellistä kalenterivuotta koskeva rekisteri asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava kukin toimitettu rekisteri vuosittain tiedoksi komissiolle.

15 artikla

Pilaantuneet alueet

1.   Komissio järjestää tietojen vaihdon jäsenvaltioiden kanssa kansallisella tasolla toteutetuista toimenpiteistä elohopean ja elohopeayhdisteiden pilaamien alueiden kartoittamiseksi ja arvioimiseksi sekä tällaisen pilaantumisen ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti aiheuttamien merkittävien riskien hallitsemiseksi.

2.   Komissio asettaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021 internetissä julkisesti saataville 1 kohdan mukaisesti kerätyt tiedot, myös luettelon elohopean ja elohopeayhdisteiden pilaamista alueista.

V LUKU

SEURAAMUKSET, TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET JA RAPORTOINTI

16 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja toimenpiteet komissiolle viimeistään tämän asetuksen asiaan liittyvien säännösten soveltamispäivänä, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

17 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen velvoitteiden täyttämisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.

18 artikla

Kertomus

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen jälkeen sopivin väliajoin laadittava, toimitettava komissiolle ja asetettava internetissä julkisesti saataville kertomus, jossa on seuraavat tiedot:

a)

tiedot tämän asetuksen täytäntöönpanosta;

b)

yleissopimuksen 21 artiklassa unionille määrättyjen raportointivelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot;

c)

tiivistelmä tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti kerätyistä tiedoista;

d)

tiedot niiden alueilla sijaitsevasta elohopeasta seuraavasti:

i)

luettelo paikoista, joissa on yli 50 tonnia muuta elohopeaa kuin elohopeajätettä, ja kussakin paikassa olevasta elohopean määrästä;

ii)

luettelo paikoista, joihin on kertynyt yli 50 tonnia elohopeajätettä, ja kussakin paikassa olevasta elohopeajätteen määrästä; ja

e)

luettelo elohopean lähteistä, jotka tuottavat yli 10 tonnia elohopeaa vuodessa, jos tällaiset lähteet on saatettu jäsenvaltioiden tietoon.

Jäsenvaltiot voivat päättää olla asettamatta mitä tahansa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja julkisesti saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (17) 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitun syyn perusteella, jollei mainitun direktiivin 4 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua raportointia varten komissio asettaa jäsenvaltioiden saataville sähköisen raportointivälineen.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan asianmukaiset kyselylomakkeet, joissa yksilöidään asiat, tiedot ja keskeiset suoritusindikaattorit 1 kohdan mukaisten vaatimusten täyttämiseksi, sekä 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen muoto ja sen julkaisutiheys. Näillä kyselylomakkeilla ei saa aiheuttaa yleissopimuksen sopimuspuolille päällekkäisiä raportointivelvollisuuksia. Tässä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Jäsenvaltioiden on asetettava viipymättä komission saataville yleissopimuksen sihteeristölle toimittamansa kertomukset.

19 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio ilmoittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle seuraavia näkökohtia koskevan arviointinsa tulokset:

a)

unionin tarve säännellä krematorioiden elohopea- ja elohopeayhdisteiden päästöjä;

b)

hammasamalgaamin käytön vaiheittaisen lopettamisen toteutettavuus pitkällä aikavälillä, mieluiten vuoteen 2030 mennessä, ottaen huomioon 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kansalliset suunnitelmat ja ottaen samalla täysimääräisesti huomioon jäsenvaltioiden toimivallan terveyspalveluiden ja sairaanhoidon järjestämisen ja tarjoamisen alalla; sekä

c)

ympäristöhyödyt, jotka saadaan liitteen II paremmasta mukauttamisesta lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden markkinoille saattamista koskevaan unionin lainsäädäntöön, sekä tällaisen mukauttamisen toteutettavuus.

2.   Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen uudelleentarkastelusta muun muassa yleissopimuksen osapuolten konferenssin toteuttaman tehokkuuden arvioinnin sekä jäsenvaltioiden tämän asetuksen 18 artiklan ja yleissopimuksen 21 artiklan mukaisesti toimittamien kertomusten huomioon ottamiseksi.

3.   Komissio antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomustensa yhteydessä.

VI LUKU

SIIRRETTY SÄÄDÖSVALTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA

20 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 21 artiklan mukaisesti sen liitteiden I, II, III ja IV muuttamiseksi niiden mukauttamiseksi yleissopimuksen osapuolten konferenssin yleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti hyväksymiin päätöksiin, mikäli unioni on kannattanut kyseessä olevaa päätöstä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti annetulla neuvoston päätöksellä.

21 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä kesäkuuta 2017 viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevien 13 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

22 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea 6 artiklan mukaisten tuonti- ja vientilomakkeiden, 7 artiklan 3 kohdan mukaisten ympäristön kannalta kestävää elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten väliaikaista varastointia koskevien teknisten vaatimusten, 8 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen ja 18 artiklan 2 kohdan mukaisten kyselomakkeiden hyväksymisessä. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

VII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1102/2008 1 päivästä tammikuuta 2018.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

24 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Liitteessä III olevan I osan d alakohtaa kuitenkin sovelletaan 11 päivästä joulukuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä toukokuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ABELA


(1)  EUVL C 303, 19.8.2016, s. 122.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. maaliskuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. huhtikuuta 2017.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 2020 ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 171).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 75).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/732/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten kloorialkalin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta (EUVL L 332, 11.12.2013, s. 34).

(8)  Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(12)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).


LIITE I

3 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 7 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvat elohopeayhdisteet ja 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvat elohopeaseokset

Elohopeayhdisteet, joiden vienti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2018:

Elohopea(I)kloridi (Hg2Cl2, CAS-numero 10112-91-1)

Elohopea(II)oksidi (HgO, CAS-numero 21908-53-2)

Sinooperimalmi

Elohopeasulfidi (HgS, CAS-numero 1344-48-5)

Elohopeayhdisteet, joiden vienti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2020:

Elohopea(II)sulfaatti (HgSO4, CAS-numero 7783-35-9)

Elohopea(II)nitraatti (Hg(NO3)2, CAS-numero 10045-94-0)

Elohopeaseokset, joiden vienti ja tuonti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2018:

Elohopeaa ja muita aineita sisältävät seokset, myös elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia.


LIITE II

5 artiklassa tarkoitetut lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet

A osa – Lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet

Lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet

Päivämäärä, josta alkaen lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus kielletään

1.

Kaikki sellaiset paristot ja akut, joissa on yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa.

31.12.2020

2.

Kytkimet ja releet, lukuun ottamatta erittäin tarkkoja kapasitanssin ja häviön mittaamissiltauksia ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden suurtaajuuksisten radiotaajuuksien kytkimiä ja releitä, joissa elohopean enimmäispitoisuus on 20 mg/siltaus, kytkin tai rele.

31.12.2020

3.

Yleiskäyttöön tarkoitetut pienloistelamput (CFL):

a)

pienloistelamput (CFL-i), joiden teho on enintään 30 wattia ja elohopeapitoisuus yli 2,5 mg/purkausputki;

b)

pienloistelamput (CFL-ni), joiden teho on enintään 30 wattia ja elohopeapitoisuus yli 3,5 mg/purkausputki.

31.12.2018

4.

Seuraavat yleiskäyttöön tarkoitetut lineaariset loistelamput (LFL):

a)

kolmihuippuloisteainelamput, joiden teho on alle 60 wattia ja elohopeapitoisuus yli viisi mg/lamppu;

b)

halofosfaattilamput, joiden teho on enintään 40 wattia ja elohopeapitoisuus yli 10 mg/lamppu.

31.12.2018

5.

Yleiskäyttöön tarkoitetut suurpaine-elohopealamput (HPMV).

31.12.2018

6.

Elektronisten näyttölaitteiden kylmäkatodiloisteputkiin (CCFL) ja ulkoelektrodiloisteputkiin (EEFL) sisältyvä elohopea:

a)

lyhyt (enintään 500 mm), jonka elohopeapitoisuus yli 3,5 mg/lamppu

b)

keskipitkä (yli 500 mm mutta enintään 1 500 mm), jonka elohopeapitoisuus yli viisi mg/lamppu;

c)

pitkä (yli 1 500 mm), jonka elohopeapitoisuus yli 13 mg/lamppu.

31.12.2018

7.

Elohopeaa ja elohopeayhdisteitä sisältävä kosmetiikka, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) liitteessä V olevaan 16 ja 17 kohtaan sisältyviä erityistapauksia.

31.12.2020

8.

Torjunta-aineet, biosidit ja antiseptiset aineet.

31.12.2020

9.

Seuraavat mekaaniset mittalaitteet:

a)

ilmanpainemittarit;

b)

kosteusmittarit;

c)

painemittarit;

d)

lämpömittarit ja muut ei-sähkökäyttöiset lämpöä mittaavat sovellukset;

e)

verenpainemittarit;

f)

pletysmografien kanssa käytettävät venymäliuska-anturit;

g)

elohopeaa sisältävät pyknometrit;

h)

elohopeaa sisältävät mittauslaitteet, joita käytetään pehmenemispisteen määrittämiseen.

Tähän kohtaan eivät kuulu seuraavat mittalaitteet:

suuriin laitteisiin asennetut mekaaniset mittalaitteet, tai erittäin tarkassa mittauksessa käytettävät laitteet, joille ei ole olemassa sopivaa elohopeatonta vaihtoehtoa;

mittalaitteet, jotka olivat yli 50 vuotta vanhoja 3 päivänä lokakuuta 2007;

mittalaitteet, joiden on tarkoitus olla esillä yleisissä näyttelyissä kulttuuri- ja historiallisissa tarkoituksissa.

31.12.2020

B osa – Muut tuotteet, jotka eivät sisälly tämän liitteen A osaan

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (2) ja direktiivin 2011/65/EU mukaisesti kytkimet ja releet, elektronisissa näyttölaitteissa käytetyt kylmäkatodiloisteputket (CCFL) ja ulkoelektrodiloisteputket (EEFL) sekä mittalaitteet, jos niitä käytetään korvaamaan suuremman laitteen osaa ja jos sopivaa elohopeatonta vaihtoehtoa osalle ei ole saatavilla.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34).


LIITE III

7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin valmistusprosesseihin sovellettavat elohopeaan liittyvät vaatimukset

I osa:   Valmistusprosessit, joissa elohopean tai elohopeayhdisteiden, joko sellaisenaan tai seoksina, käyttö on kielletty

a)

1 päivästä tammikuuta 2018: valmistusprosessit, joissa elohopeaa tai elohopeayhdisteitä käytetään katalyyttina;

b)

poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, vinyylikloridimonomeerin tuotanto on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2022;

c)

1 päivästä tammikuuta 2022: valmistusprosessit, joissa elohopeaa käytetään elektrodina;

d)

poiketen siitä, mitä c alakohdassa säädetään, 11 päivästä joulukuuta 2017: kloorialkalin tuotanto, jossa elohopeaa käytetään elektrodina;

e)

poiketen siitä, mitä c alakohdassa säädetään, natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotanto on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2028;

f)

1 päivästä tammikuuta 2018: polyuretaanin tuotanto siinä määrin kuin sitä ei jo rajoiteta tai sitä ei ole kielletty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevan 62 kohdan mukaisesti.

II osa:   Valmistusprosessit, joissa elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä ja päästöjä rajoitetaan

Natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotanto

Natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotannon on tapahduttava I osan e alakohdan mukaisesti seuraavien edellytysten täyttyessä:

a)

uuden elohopean tuotannosta saadun elohopean käyttö on kielletty;

b)

elohopean ja elohopeayhdisteiden suoria ja epäsuoria päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään on vähennettävä vuoteen 2020 mennessä 50 prosentilla yksikkökohtaisen tuotannon mukaan laskettuna vuoteen 2010 verrattuna;

c)

elohopeattomien valmistusprosessien tutkimista ja kehittämistä on tuettava; ja

d)

13 päivästä kesäkuuta 2017 alkaen sellaisten laitosten, joissa käytetään elohopeaa ja elohopeayhdisteitä natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotannossa ja jotka olivat toiminnassa ennen mainittua päivämäärää, kapasiteettia ei saa lisätä eikä uusia laitoksia ottaa käyttöön.


LIITE IV

9 artiklassa tarkoitettua pienimuotoista kullankaivua ja kullan käsittelyä koskeva kansallinen suunnitelma

Kansalliseen suunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

elohopean ja elohopeayhdisteiden käytön lopettamista kokonaan koskevat kansalliset tavoitteet ja vähennystavoitteet;

b)

toimet, joilla luovutaan:

i)

malmin amalgamoinnista;

ii)

amalgaamin tai prosessoidun amalgaamin avopoltosta;

iii)

amalgaamin poltosta asuinalueilla; sekä

iv)

syanidiuutosta sedimentistä, malmista tai mineraalijätteestä, johon on lisätty elohopeaa, poistamatta elohopeaa ensin;

c)

toimenpiteet pienimuotoisen kullankaivun ja kullan käsittelyn virallistamisen tai sääntelyn edistämiseksi;

d)

lähtötasoarviot käytetyn elohopean määristä sekä sen alueella harjoitetun pienimuotoisen kullankaivun ja kullan käsittelyn käytännöistä;

e)

strategiat, joilla edistetään pienimuotoisessa kullankaivussa ja kullan käsittelyssä vapautuvien elohopeapäästöjen sekä niille altistumisen vähentämistä, elohopeattomat menetelmät mukaan luettuina;

f)

strategiat, joilla hallitaan kauppaa ja estetään sekä ulkomaisista että kotimaisista lähteistä peräisin olevan elohopean ja elohopeayhdisteiden muuntaminen pienimuotoisessa kullankaivussa ja kullan käsittelyssä käytettävään muotoon;

g)

strategiat, joilla saadaan sidosryhmät osallistumaan kansallisen suunnitelman toteutukseen ja jatkuvaan kehittämiseen;

h)

kansanterveysstrategia, joka liittyy pienimuotoista kullankaivua harjoittavien kullankaivajien ja heidän yhteisöjensä altistumiseen elohopealle; strategiaan tulisi sisältyä muun muassa terveyttä koskevien tietojen keruu, terveydenhuollon työntekijöiden koulutus ja terveydenhuoltolaitosten kautta tapahtuva tiedotus;

i)

strategiat, joilla ehkäistään herkkien väestöryhmien, etenkin lasten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten, erityisesti raskaana olevien naisten, altistumista pienimuotoisessa kullankaivussa ja kullan käsittelyssä käytetylle elohopealle;

j)

strategiat tiedon antamiseksi pienimuotoista kullankaivua harjoittaville kullankaivajille ja asianosaisille yhteisöille; sekä

k)

kansallisen suunnitelman täytäntöönpanoaikataulu.


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1102/2008

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

2 artikla

11 artikla

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

13 artiklan 3 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

13 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

13 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 13 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

13 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan c alakohta

12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

6 artiklan 2 kohdan a alakohta

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan b alakohta

12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

6 artiklan 3 kohta

12 artiklan 1 kohta

6 artiklan 4 kohta

7 artikla

16 artikla

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 3 kohta

8 artiklan 4 kohta

8 artiklan 5 kohta

9 artikla


DIREKTIIVIT

24.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/22


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/853,

annettu 17 päivänä toukokuuta 2017,

aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 91/477/ETY (3) vahvistettiin sisämarkkinoita koskeva liitännäistoimenpide. Sillä saatettiin keskenään tasapainoon yhtäältä sitoumus taata tietynasteinen liikkumisvapaus unionin sisällä joillekin ampuma-aseille ja niiden olennaisille osille sekä toisaalta tarve säännellä tätä vapautta kyseisiin tuotteisiin mukautettujen turvallisuustakeiden avulla.

(2)

Tiettyjä direktiivin 91/477/ETY osa-alueita on parannettava edelleen oikeasuhtaisella tavalla, jotta voidaan torjua ampuma-aseiden väärinkäyttö rikollisiin tarkoituksiin ottaen huomioon äskettäiset terroriteot. Tässä yhteydessä komissio kehotti 28 päivänä huhtikuuta 2015 antamassaan Euroopan turvallisuusagendaa koskevassa tiedonannossa tarkistamaan kyseistä direktiiviä ja laatimaan yhteisen lähestymistavan ampuma-aseiden deaktivointiin, jotta voidaan ehkäistä ampuma-aseiden tekemistä uudelleen ampumakelpoisiksi ja niiden käyttöä rikollispiireissä.

(3)

Kun ampuma-aseet on hankittu ja niitä pidetään hallussa laillisesti direktiivin 91/477/ETY mukaisesti, olisi sovellettava aseiden kantoa, metsästystä tai urheiluammuntaa koskevia kansallisia säännöksiä.

(4)

Direktiiviä 91/477/ETY sovellettaessa asevälittäjän määritelmän olisi katettava luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, mukaan lukien kumppanuudet, ja termin ”toimittaminen” olisi katsottava kattavan myös lainaamisen ja vuokraamisen. Koska asevälittäjät tarjoavat samankaltaisia palveluja kuin asekauppiaat, myös niiden olisi kuuluttava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan niiden asekauppiaita koskevien velvoitteiden osalta, jotka ovat asevälittäjien toiminnan kannalta merkityksellisiä, siltä osin kuin ne ovat asemassa, jossa näiden velvoitteiden täyttäminen on mahdollista, ja mikäli asekauppias ei täytä näitä velvoitteita saman kyseessä olevan liiketoimen yhteydessä.

(5)

Asekauppiaan toiminta käsittää paitsi ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden valmistuksen myös niiden muuttamisen tai muuntamisen, kuten kokonaisen ampuma-aseen lyhentämisen, mikä johtaa siihen, että niiden luokka tai alaluokka muuttuu. Täysin yksityistä ei-kaupallista toimintaa, kuten ampumatarvikkeiden käsinlatausta tai niiden uudelleenlatausta ampumatarvikkeiden osista omaa käyttöä varten taikka asianomaisen henkilön omistuksessa olevien ampuma-aseiden tai olennaisten osien muuttamista, kuten muutoksia aseen tukkiin tai tähtäimeen taikka olennaisten osien kulumisesta tai rikkoutumisesta johtuvaa huoltoa, ei olisi katsottava toimiksi, joihin ainoastaan asekauppiaalla on lupa ryhtyä.

(6)

Jotta voidaan parantaa kaikkien ampuma-aseiden ja olennaisten osien jäljitettävyyttä sekä edistää niiden vapaata liikkuvuutta, kaikki ampuma-aseet tai niiden olennaiset osat olisi varustettava selkeällä, pysyvällä ja yksilöivällä merkinnällä sekä kirjattava jäsenvaltioiden arkistointijärjestelmiin.

(7)

Arkistointijärjestelmiin kirjattujen tietojen olisi sisällettävä kaikki tiedot, joiden avulla ampuma-aseen omistaja voidaan selvittää, sekä valmistajan tai tuotemerkin nimi, valmistusmaa tai -paikka, ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä ampuma-aseen runkoon tai kehykseen tehty yksilöivä merkintä. Muut olennaiset osat kuin runko tai kehys olisi kirjattava arkistointijärjestelmien sitä ampuma-asetta koskeviin tietoihin, johon osat on määrä asentaa.

(8)

Jotta voidaan estää merkintöjen helppo poistaminen ja selventää, mihin olennaisiin osiin merkinnät olisi tehtävä, olisi otettava käyttöön merkintöjä koskevat unionin yhteiset säännöt. Näitä sääntöjä olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin markkinoille saatettaviin ampuma-aseisiin tai olennaisiin osiin, jotka valmistetaan tai tuodaan unionin alueelle 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen, kun taas ennen tätä päivää valmistettujen tai unionin alueelle tuotujen ampuma-aseiden ja osien olisi säilyttävä direktiivin 91/477/ETY merkintä- ja rekisteröintivaatimusten piirissä, joita sovelletaan mainittuun päivään saakka.

(9)

Koska ampuma-aseet ja olennaiset osat ovat luonteeltaan vaarallisia ja kestäviä, on tarpeen säilyttää arkistointijärjestelmiin tallennetut tiedot 30 vuotta sen jälkeen, kun asianomaiset ampuma-aseet tai olennaiset osat on hävitetty, jotta varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat jäljittää ampuma-aseet ja olennaiset osat hallinnollisia ja rikosoikeudellisia menettelyjä varten ottaen huomioon kansalliset prosessioikeudelliset säännökset. Vain toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus saada nämä tiedot ja kaikki asiaan liittyvät henkilötiedot, ja tällainen tietojen saanti olisi sallittava vain enintään kymmenen vuoden ajan kyseisen ampuma-aseen tai kyseisten olennaisten osien hävittämisen jälkeen lupien myöntämiseksi tai peruuttamiseksi taikka tullimenettelyjä varten, mahdollisten hallinnollisten seuraamusten määrääminen mukaan lukien, ja enintään 30 vuoden ajan kyseisen ampuma-aseen tai kyseisten olennaisten osien hävittämisen jälkeen, jos tietojen saanti on tarpeen rikoslainsäädännön täytäntöönpanon kannalta.

(10)

Tehokas tietojenvaihto asekauppiaiden ja -välittäjien sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä on tärkeää arkistointijärjestelmien tehokkaan toiminnan kannalta. Sen vuoksi asekauppiaiden ja -välittäjien olisi annettava tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi tämän helpottamiseksi otettava käyttöön asekauppiaiden ja -välittäjien saatavilla oleva tietoliikenneyhteys, johon voi sisältyä tietojen toimittaminen sähköpostitse tai suoraan tietokannan taikka muun rekisterin kautta.

(11)

Mitä tulee jäsenvaltioiden velvollisuuteen huolehtia siitä, että niillä on käytössä seurantajärjestelmä sen varmistamiseksi, että ampuma-aselupien myöntämisen edellytykset täyttyvät luvan voimassaolon ajan, jäsenvaltioiden olisi päätettävä, sisältyykö arviointiin ennalta tehty lääkärintarkastus tai psykologinen testi vai ei.

(12)

Asian kannalta merkityksellisten lääketieteellisten tai psykologisten tietojen arvioinnin ei pitäisi katsoa johtavan siihen, että tiedot antanut terveydenhuollon ammattihenkilö tai muut henkilöt joutuisivat minkäänlaiseen vastuuseen direktiivin 91/477/ETY mukaisesti hallussa pidettyjen ampuma-aseiden väärinkäytöstä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kansallisen, ammatillista vastuuta koskevan lainsäädännön soveltamiseen.

(13)

Ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet olisi säilytettävä turvallisesti, kun ne eivät ole välittömässä valvonnassa. Jos ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita säilytetään muualla kuin turvakaapissa, ne olisi säilytettävä erillään toisistaan. Kun ampuma-ase ja ampumatarvikkeet luovutetaan kuljettajalle kuljetusta varten, kyseisen kuljettajan olisi oltava vastuussa asianmukaisesta valvonnasta ja säilytyksestä. Asianmukaista säilytystä ja turvallista kuljetusta koskevat vaatimukset olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä, ottaen huomioon kyseisten ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden lukumäärä ja luokka.

(14)

Direktiivi 91/477/ETY ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden sääntöihin, joiden mukaan ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita koskevissa laillisissa liiketoimissa on sallittua käyttää postimyyntiä, internetiä tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU (4) tarkoitettuja etäsopimuksia, esimerkiksi verkossa olevia huutokauppaluetteloita taikka ilmoituksia, puhelinta tai sähköpostia käyttäen. On kuitenkin tärkeää, että tällaisten liiketoimien osapuolten henkilöllisyydet ja heidän laillinen oikeutensa tehdä tällaisia toimia voidaan tarkistaa ja että ne tosiasiassa tarkistetaan. Ostajien osalta on sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että luvan saanut asekauppias tai -välittäjä taikka viranomainen tai sen edustaja tarkistaa ennen luovutusta tai viimeistään luovutushetkellä ostajan henkilöllisyyden ja tarvittaessa sen, että tällä on lupa hankkia ampuma-ase, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita.

(15)

Kaikkein vaarallisimmista ampuma-aseista olisi direktiivissä 91/477/ETY annettava tiukempia sääntöjä sen varmistamiseksi, että näiden ampuma-aseiden hankinta tai hallussapito taikka niillä käytävä kauppa on joitakin rajoitettuja ja asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta kielletty. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, joihin saattaa kuulua näiden ampuma-aseiden takavarikoiminen.

(16)

Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus antaa lupa A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankintaan ja hallussapitoon, jos tämä on tarpeen koulutukseen, kulttuuriin, elokuvat ja teatteri mukaan lukien, tutkimukseen tai historiaan liittyviä tarkoituksia varten. Lupa voitaisiin antaa muun muassa asesepille, tarkastuslaitoksille, valmistajille, valtuutetuille asiantuntijoille, teknisille rikostutkijoille ja tietyissä tapauksissa elokuva- ja televisiokuvauksiin osallistujille. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava antaa yksityishenkilöille lupa hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita maanpuolustusta varten, kuten kansallisen lainsäädännön mukaisen vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen yhteydessä.

(17)

Jäsenvaltioiden olisi voitava tarvittaessa päättää antaa lupa A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankkimiseen ja hallussapitoon tunnustetuille museoille ja keräilijöille, jos tämä on tarpeen historiaan, kulttuuriin, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten, edellyttäen, että mainitut museot ja keräilijät osoittavat ennen luvan saantia, että ne ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet yleiselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvien riskien huomioon ottamiseksi, muun muassa varmistamalla asianmukainen säilytys. Kaikissa tällaisissa luvissa olisi otettava huomioon kulloinenkin tilanne, mukaan lukien kokoelman luonne ja sen tarkoitukset, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytössä on keräilijöiden ja kokoelmien seurantajärjestelmä.

(18)

Asekauppiaita ja -välittäjiä ei saisi estää käsittelemästä A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita, jos tällaisten ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankinta ja hallussapito on poikkeuksellisesti sallittua, kun niiden käsittely on tarpeen deaktivointia tai muuntamista varten tai jos se on muutoin sallittu direktiivissä 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä. Asekauppiaita ja -välittäjiä ei olisi liioin estettävä käsittelemästä tällaisia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tapauksissa, jotka eivät kuulu direktiivin 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, soveltamisalaan, kuten silloin, kun kyse on unionin ulkopuolelle vietävistä ampuma-aseista, olennaisista osista ja ampumatarvikkeista tai aseista, jotka puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten on määrä hankkia.

(19)

Asekauppiaiden ja -välittäjien olisi voitava kieltäytyä saattamasta päätökseen epäilyttäviä liiketoimia, joiden tarkoituksena on kokonaisten patruunoiden tai patruunoiden käyttämättömien nallien hankkiminen. Liiketoimea voidaan pitää epäilyttävänä, jos siihen esimerkiksi liittyy aiottuun yksityiseen käyttöön suhteutettuna epätavallisia määriä, jos ostaja vaikuttaa tietämättömältä ampumatarvikkeiden käytön suhteen tai jos ostaja haluaa välttämättä maksaa käteisellä eikä ole halukas todistamaan henkilöllisyyttään. Asekauppiaiden ja -välittäjien olisi myös voitava ilmoittaa tällaisista epäilyttävistä liiketoimista toimivaltaisille viranomaisille.

(20)

Riski ääniaseiden ja muuntyyppisten paukkupanoksia ampuvien aseiden muuntamisesta varsinaisiksi ampuma-aseiksi on suuri. Sen vuoksi on tärkeää puuttua siihen, että tällaisia muunnettuja ampuma-aseita käytetään rikoksia tehtäessä, erityisesti niin, että ne sisällytetään direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan. Jotta voidaan lisäksi estää riski hälytys- ja merkinantoaseiden valmistamisesta sellaisella tavalla, joka mahdollistaa niiden muuntamisen ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, komission olisi hyväksyttävä teknisiä eritelmiä, jotta voidaan varmistaa, että niitä ei voida muuntaa tällä tavalla.

(21)

Kun otetaan huomioon suuri riski siitä, että puutteellisesti deaktivoidut ampuma-aseet tehdään uudelleen ampumakelpoisiksi, ja jotta vahvistetaan turvallisuutta kaikkialla unionissa, tällaisten ampuma-aseiden olisi kuuluttava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan. Olisi hyväksyttävä deaktivoituja ampuma-aseita koskeva määritelmä, jossa otetaan huomioon ampuma-aseiden deaktivointia koskevat yleiset periaatteet, jotka on vahvistettu ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevassa pöytäkirjassa, joka on liitetty neuvoston päätökseen 2014/164/EU (5), jolla kyseinen pöytäkirja on saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä.

(22)

Sotilaskäyttöön suunnitellut ampuma-aseet, kuten AK47 ja M16, jotka on varustettu siten, että niiden toimintatapa voidaan valita niin, että niitä voidaan käsin säätämällä käyttää sarjatuliaseena tai itselataavana kertatuliaseena, olisi luokiteltava A luokkaan kuuluviksi ampuma-aseiksi ja näin ollen kiellettävä siviilikäytössä. Jos tällaiset aseet muunnetaan itselataaviksi kertatuliaseiksi, ne olisi luokiteltava A luokan 6 kohtaan kuuluviksi.

(23)

Jotkin itselataavat kertatuliaseet voidaan helposti muuntaa sarjatuliaseiksi, jolloin ne ovat turvallisuusuhka. Tietyt itselataavat kertatuliaseet saattavat olla patruunakapasiteettinsa vuoksi erittäin vaarallisia, vaikkei niitä muunnettaisikaan tällä tavoin. Tämän vuoksi olisi kiellettävä siviilikäytössä sellaiset itselataavat kertatuliaseet, joissa on suuren patruunamäärän ampumisen mahdollistava kiinteä latauslaite, sekä itselataavien kertatuliaseiden ja irrotettavan, kapasiteetiltaan suuren latauslaitteen yhdistelmä. Pelkkä mahdollisuus asentaa pitkään ampuma-aseeseen latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, ja lyhyeen ampuma-aseeseen latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa, ei sinällään ole peruste luokitella ampuma-ase tiettyyn luokkaan.

(24)

Reunasytytteisiä itselataavia kertatuliaseita, mukaan lukien .22-kaliiperiset tai kaliiperiltaan pienemmät ampuma-aseet, ei saisi luokitella A luokkaan, ellei niitä ole muunnettu sarjatuliaseista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lupien uusimista direktiivin 91/477/ETY mukaisesti.

(25)

Direktiivin 91/477/ETY säännöksiä Euroopan ampuma-asepassista, joka on tärkein urheiluampujien ja muiden kyseisen direktiivin mukaisesti luvan saavien henkilöiden toimintaansa varten tarvitsema asiakirja, olisi parannettava sisällyttämällä niihin viittaus A luokkaan kuuluvista ampuma-aseista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta päättää soveltaa tiukempia säännöksiä.

(26)

Esineiden, jotka muistuttavat ulkonäöltään ampuma-asetta (”asejäljennökset”) mutta jotka on valmistettu niin, että niitä ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, ei olisi kuuluttava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan.

(27)

Jos jäsenvaltiot ovat antaneet antiikkiaseita sääntelevää kansallista lainsäädäntöä, mainittuihin aseisiin ei sovelleta direktiiviä 91/477/ETY. Antiikkiaseiden jäljennökset eivät kuitenkaan ole samalla tavalla historiallisesti merkittäviä tai kiinnostavia, ja niitä voidaan valmistaa käyttäen uusia tekniikoita, jotka voivat parantaa niiden kestävyyttä ja tarkkuutta. Tällaiset jäljennökset olisi näin ollen saatettava direktiivin 91/477/ETY soveltamisalaan. Direktiiviä 91/477/ETY ei sovelleta muihin laitteisiin, kuten muovikuulia ampuviin (airsoft) laitteisiin, jotka eivät vastaa ampuma-aseen määritelmää ja joita ei sen vuoksi säännellä mainitulla direktiivillä.

(28)

Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon toimivuuden parantamiseksi olisi hyödyllistä, jos komissio voisi arvioida, minkälaisia elementtejä tarvitaan järjestelmään, jolla voidaan auttaa vaihtamaan jäsenvaltioissa käytettyihin tietokoneistettuihin arkistointijärjestelmiin sisältyviä tietoja, ja olisiko mahdollista, että kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää tällaista järjestelmää. Mainittu järjestelmä voi käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012 (6) perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän yhtä moduulia, joka on erityisesti suunniteltu ampuma-aseita varten. Tällaisen jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679 (7) annettujen tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos toimivaltaisella viranomaisella on tarve saada ampuma-aseen hankinta- tai hallussapitolupaa hakevan henkilön rikosrekisteritietoja, mainitun viranomaisen olisi voitava saada kyseiset tiedot neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS (8) nojalla. Komission arviointiin voitaisiin tarpeen mukaan liittää lainsäädäntöehdotus, jossa otetaan huomioon olemassa olevat tiedonvaihtovälineet.

(29)

Jotta voidaan varmistaa asianmukainen sähköinen tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä ampuma-aseiden siirtoa toiseen jäsenvaltioon koskevista luvista sekä ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupien epäämisistä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat luoda tällaisen tietojenvaihtojärjestelmän. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (9) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(30)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (10) mukaisesti.

(31)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(32)

Direktiivin 91/477/ETY puitteissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EU) 2016/679. Kun direktiivin 91/477/ETY nojalla kerättyjä henkilötietoja käsitellään rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, näitä tietoja käsittelevien viranomaisten olisi noudatettava sääntöjä, jotka on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (11) nojalla.

(33)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(34)

Direktiivi 91/477/ETY olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti.

(35)

Islannin ja Norjan osalta tällä direktiivillä ja direktiivillä 91/477/ETY kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (12) ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (13) 1 artiklassa tarkoitettuihin aloihin.

(36)

Sveitsin osalta tällä direktiivillä ja direktiivillä 91/477/ETY kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (14) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (15) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuihin aloihin.

(37)

Liechtensteinin osalta tällä direktiivillä ja direktiivillä 91/477/ETY kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (16) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2011/350/EU (17) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuihin aloihin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/477/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

’tuliaseella’ tai ’ampuma-aseella’ kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia taikka joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi, jollei sitä ole jätetty tämän määritelmän ulkopuolelle jollakin liitteessä I olevassa III osassa mainitulla perusteella. Ampuma-aseet luokitellaan liitteessä I olevassa II osassa.

Esineen on katsottava olevan muunnettavissa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, jos

a)

se on ampuma-aseen näköinen; ja

b)

se on rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta muunnettavissa sellaiseksi;

2)

’olennaisella osalla’ piippua, kehystä, runkoa, mukaan luettuna tarvittaessa ylä- ja alarunko, luistia, sylinteriä, lukkoa tai sulkukappaletta, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ampuma-ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu;

3)

’ampumatarvikkeilla’ kokonaisia patruunoita tai niiden komponentteja, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään ampuma-aseessa, edellyttäen, että nämä komponentit ovat luvanvaraisia asianomaisessa jäsenvaltiossa;

4)

’hälytys- ja merkinantoaseilla’ patruunatilalla varustettuja laitteita, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten ja joita ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia;

5)

’kunnialaukauksiin käytettävillä aseilla ja ääniaseilla’ ampuma-aseita, jotka on erityisesti muunnettu yksinomaan paukkupanoksia käyttäviksi ja tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi teatteriesityksissä, valokuvauksessa, elokuva- ja televisiokuvauksissa, historiallisten tapahtumien uudelleenlavastuksissa, paraateissa, urheilutapahtumissa ja koulutuksessa;

6)

’deaktivoiduilla ampuma-aseilla’ ampuma-aseita, jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki kyseisen ampuma-aseen olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla siten, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi;

7)

’museolla’ yhteiskuntaa ja sen kehitystä palvelevaa pysyvää laitosta, joka on avoinna yleisölle ja joka hankkii, säilyttää, tutkii ja asettaa näytteille ampuma-aseita, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita historiaan, kulttuuriin, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen, kulttuuriperintöön tai virkistykseen liittyviä tarkoituksia varten ja jonka asianomainen jäsenvaltio tunnustaa tällaiseksi laitokseksi;

8)

’keräilijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kerää ja säilyttää ampuma-aseita, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita historiaan, kulttuuriin, tieteeseen, tekniikkaan, koulutukseen tai kulttuuriperintöön liittyviä tarkoituksia varten ja jonka jäsenvaltio tunnustaa tällaiseksi henkilöksi;

9)

’asekauppiaalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain jommastakummasta seuraavista:

a)

ampuma-aseiden tai olennaisten osien valmistus, kauppa, vaihto, vuokraus, korjaus, muuttaminen tai muuntaminen;

b)

ampumatarvikkeiden valmistus, kauppa, vaihto, muuttaminen tai muuntaminen;

10)

’asevälittäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain jommastakummasta seuraavista:

a)

sellaisten liiketoimien neuvotteleminen tai järjestäminen, jotka liittyvät ampuma-aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden ostamiseen, myyntiin tai toimittamiseen;

b)

ampuma-aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden siirron järjestäminen jäsenvaltion sisällä tai yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon;

11)

’laittomalla valmistuksella’ ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden valmistusta tai kokoamista

a)

sellaisista ampuma-aseiden olennaisista osista, jotka on kaupattu laittomasti;

b)

ilman sen jäsenvaltion, jossa ne valmistetaan tai kootaan, toimivaltaisen viranomaisen 4 artiklan mukaisesti myöntämää lupaa; tai

c)

ilman, että ampuma-aseet merkitään niiden valmistusajankohtana 4 artiklan mukaisesti;

12)

’laittomalla kaupalla’ ampuma-aseiden, niiden olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa yhden jäsenvaltion alueelta tai sen kautta toisen jäsenvaltion alueelle, jos jokin asianomaisista jäsenvaltioista ei ole antanut siihen lupaa tämän direktiivin mukaisesti tai jos ampuma-aseita, olennaisia osia tai ampumatarvikkeita ei ole merkitty 4 artiklan mukaisesti;

13)

’jäljittämisellä’ ampuma-aseiden sekä, mahdollisuuksien mukaan, niiden olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden järjestelmällistä jäljittämistä valmistajalta ostajalle jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan havaitsemisessa, tutkimisessa ja analysoimisessa.

2.   Tätä direktiiviä sovellettaessa henkilö katsotaan sen maan asukkaaksi, joka ilmoitetaan virallisesta asuinpaikkatodistuksesta, kuten passista tai kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta, ilmenevässä osoitteessa, kun passi tai henkilöllisyystodistus esitetään hankintaan tai hallussapitoon liittyvän tarkastuksen yhteydessä jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille taikka asekauppiaalle tai -välittäjälle. Jos henkilön osoite ei ilmene hänen passistaan tai kansallisesta henkilöllisyystodistuksestaan, hänen asuinmaansa määritetään muun asianomaisessa jäsenvaltiossa tunnustetun asuinpaikkaa koskevan virallisen todisteen perusteella.

3.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät Euroopan ampuma-asepassin pyynnöstä henkilölle, josta on tulossa ampuma-aseen laillinen haltija ja käyttäjä. Sen enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta, sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää ja siinä on oltava liitteessä II säädetyt tiedot. Se on henkilökohtainen asiakirja, jossa mainitaan ampuma-ase tai ampuma-aseet, joiden haltija ja käyttäjä passin haltija on. Passin on aina oltava ampuma-aseen käyttäjän hallussa, ja siinä on mainittava ampuma-aseen hallussapidossa tai ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset sekä ampuma-aseen katoaminen tai anastaminen.”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Tämä direktiivi ei rajoita aseenkantoa, metsästystä tai urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista, kun käytetään tämän direktiivin mukaisesti laillisesti hankittuja ja hallussa pidettyjä aseita.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien, poliisin tai viranomaisten aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan tai hallussapitoon. Sitä ei myöskään sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/43/EY (*1) säänneltyihin siirtoihin.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta (EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1).”"

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.   Kun kyse on ampuma-aseista, jotka on valmistettu tai tuotu unionin alueelle 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen, jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut mainitunlaiset ampuma-aseet tai olennaiset osat on

a)

varustettu selkeällä, pysyvällä ja yksilöivällä merkinnällä viipymättä valmistuksen jälkeen ja viimeistään ennen niiden markkinoille saattamista tai viipymättä unionin alueelle tuonnin jälkeen; ja

b)

rekisteröity tämän direktiivin mukaisesti viipymättä valmistuksen jälkeen ja viimeistään ennen niiden markkinoille saattamista tai viipymättä unionin alueelle tuonnin jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yksilöivän merkinnän on sisällettävä valmistajan nimi tai tuotemerkki, valmistusmaa tai -paikka, sarjanumero ja valmistusvuosi, mikäli se ei ole osa sarjanumeroa, sekä malli, mikäli mahdollista. Tämä ei rajoita valmistajan tavaramerkin kiinnittämistä. Jos olennainen osa on liian pieni merkittäväksi tämän artiklan mukaisesti, se on merkittävä vähintään sarjanumerolla taikka aakkosnumeerisella tai digitaalisella koodilla.

Historiallisesti erityisen merkittäviä ampuma-aseita tai olennaisia osia koskevat merkintävaatimukset määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kokonaisten ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö varustetaan merkinnällä siten, että merkinnästä ilmenee kyseisen ampumatarvikkeen valmistajan nimi, valmistuserän numero, kaliiperi ja tyyppi.

Edellä 1 kohdassa ja tässä kohdassa mainittuja tarkoituksia varten jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen määräyksiä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että siirrettäessä ampuma-asetta tai sen olennaisia osia valtion varastoista pysyvään siviilikäyttöön ne on varustettava 1 kohdassa tarkoitetulla yksilöivällä merkinnällä, jonka avulla siirtävä yhteisö pystytään tunnistamaan.

2 a.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan merkintöjen tekniset eritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava järjestelmä, jolla säännellään asekauppiaiden ja -välittäjien toimintaa. Tällaisten järjestelmien on sisällettävä vähintään seuraavat toimenpiteet:

a)

kyseisen jäsenvaltion alueella toimivien asekauppiaiden ja -välittäjien rekisteröinti;

b)

luvan antaminen asekauppiaiden ja -välittäjien toiminnalle kyseisen jäsenvaltion alueella; ja

c)

asianomaisen asekauppiaan tai -välittäjän yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden sekä asian kannalta merkityksellisen ammattitaidon tarkastaminen. Jos kyse on oikeushenkilöstä, tarkastaminen kohdistuu sekä oikeushenkilöön että siihen luonnolliseen henkilöön tai niihin luonnollisiin henkilöihin, joka johtaa tai jotka johtavat yritystä.”;

b)

muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Tähän arkistointijärjestelmään tallennetaan kaikki sellaiset ampuma-aseita koskevat tiedot, joita tarvitaan näiden ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi, mukaan lukien

a)

kunkin ampuma-aseen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä sen runkoon tai kehykseen tehty 1 kohdassa tarkoitettu yksilöivä merkintä, joka toimii kunkin ampuma-aseen yksilöivänä tunnisteena;

b)

olennaisiin osiin merkitty sarjanumero tai tehty yksilöivä merkintä, jos se poikkeaa kunkin ampuma-aseen runkoon tai kehykseen tehdystä merkinnästä;

c)

ampuma-aseen toimittajien ja hankkijoiden tai hallussapitäjien nimet ja osoitteet vastaavine päivämäärineen; ja

d)

ampuma-aseen mahdollinen muuntaminen tai muuttaminen niin, että sen luokka tai alaluokka muuttuu, mukaan lukien sen sertifioitu deaktivointi tai hävittäminen vastaavine päivämäärineen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät ampuma-aseiden ja olennaisten osien rekisteritiedot, mukaan lukien niihin liittyvät henkilötiedot, arkistointijärjestelmissä 30 vuoden ajan kyseisten ampuma-aseiden tai olennaisten osien hävittämisen jälkeen.

Oikeus saada tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja ampuma-aseita ja olennaisia osia koskevia rekisteritietoja sekä niihin liittyviä henkilötietoja on

a)

viranomaisilla, jotka vastaavat 6 tai 7 artiklassa tarkoitettujen lupien myöntämisestä tai peruuttamisesta, tai viranomaisilla, jotka vastaavat tullimenettelyistä, kymmenen vuoden ajan kyseisten ampuma-aseiden tai olennaisten osien hävittämisen jälkeen; ja

b)

viranomaisilla, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, tutkimisesta tai paljastamisesta taikka niihin liittyvistä syytetoimista tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta, 30 vuoden ajan kyseisten ampuma-aseiden tai olennaisten osien hävittämisen jälkeen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilötiedot poistetaan arkistointijärjestelmistä sen jälkeen, kun toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut määräajat ovat päättyneet. Tämä ei vaikuta tapauksiin, joissa tietyt henkilötiedot on siirretty viranomaiselle, joka vastaa rikosten ennalta estämisestä, tutkimisesta tai paljastamisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta, ja joissa niitä käytetään tässä nimenomaisessa yhteydessä, tai muille viranomaisille, jotka vastaavat kansallisessa lainsäädännössä säädetyistä vastaavanlaisista tehtävistä. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä tällaisia tietoja asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyllä tavalla unionin oikeutta, erityisesti sen tietosuojasäännöksiä, täysimääräisesti noudattaen.”

ii)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Asekauppiaiden ja -välittäjien on pidettävä koko toimintansa ajan rekisteriä, johon kirjataan kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ampuma-aseet ja olennaiset osat, jotka ne ovat vastaanottaneet tai luovuttaneet, sekä asianomaisen ampuma-aseen tai olennaisen osan tunnistamiseen ja jäljittämiseen tarvittavat tiedot, erityisesti sen tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja sarjanumero sekä toimittajien ja hankkijoina olevien henkilöiden nimet ja osoitteet.

Lopetettuaan toimintansa asekauppiaiden tai -välittäjien on toimitettava mainittu rekisteri ensimmäisessä alakohdassa säädetyistä tietojen arkistointijärjestelmistä vastaaville kansallisille viranomaisille.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet asekauppiaat ja -välittäjät ilmoittavat ampuma-aseita ja olennaisia osia koskevista liiketoimista ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, että asekauppiailla ja -välittäjillä on tietoliikenneyhteys kyseisiin viranomaisiin tällaisten ilmoitusten tekemistä varten ja että tietojen arkistointijärjestelmät saatetaan ajan tasalle välittömästi sen jälkeen, kun tällaisista liiketoimista on saatu tieto.”;

c)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien ampuma-aseiden omistajat voidaan selvittää milloin tahansa.”

4)

Korvataan 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joille on myönnetty siihen lupa, tai C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden osalta henkilöille, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti nimenomainen oikeus hankkia ja pitää hallussa tällaisia ampuma-aseita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.”

5)

Kumotaan 4 b artikla.

6)

Korvataan 5 ja 6 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Rajoittamatta 3 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat sallia ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joilla on siihen hyväksyttävä peruste ja

a)

jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi jos muu kuin ostamalla tapahtunut ampuma-aseen hankinta sekä hallussapito liittyvät metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamiseen, edellyttäen että alle 18-vuotiaat harjoittavat ammuntaa vanhempiensa luvalla taikka vanhempiensa tai sellaisen aikuisen ohjauksen alaisina, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, taikka harjoituskeskuksissa, joilla on toiminnan harjoittamiseen lupa, taikka muutoin hyväksytyissä keskuksissa ja että heidän vanhempansa tai sellainen aikuinen, jolla on voimassa oleva aseenkantolupa tai metsästyslupa, kantaa vastuun asianmukaisesta säilyttämisestä 5 a artiklan mukaisesti; ja

b)

jotka eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen tai muille taikka yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle; sen, että henkilö on tuomittu tahallisesta väkivaltaisesta rikoksesta, on katsottava viittaavan tällaisen vaaran olemassaoloon.

2.   Jäsenvaltioilla on oltava käytössään seurantajärjestelmä, jonka toiminta voi olla jatkuvaa tai ajoittaista ja jolla varmistetaan, että kansallisen lainsäädännön mukaiset luvan saannin edellytykset täyttyvät luvan koko voimassaolon ajan ja muun muassa asian kannalta merkityksellisiä lääketieteellisiä ja psykologisia tietoja arvioidaan. Yksityiskohtaiset järjestelyt määritetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos jokin näistä luvan myöntämisen edellytyksistä ei enää täyty, jäsenvaltioiden on peruutettava kyseinen lupa.

Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa hankitun ampuma-aseen hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät alueellaan samantyyppisen ampuma-aseen hankinnan.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä, jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka

a)

kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai

b)

kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista;

paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

5 a artikla

Jotta vähennetään riskiä ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden joutumisesta asiaankuulumattomien henkilöiden käsiin, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön säännöt, jotka koskevat ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden asianmukaista valvontaa, sekä säännöt niiden asianmukaisesta ja turvallisesta säilytyksestä. Ampuma-aseet ja niiden ampumatarvikkeet eivät saa olla suoraan yhdessä saatavilla. Asianmukaisella valvonnalla tarkoitetaan sitä, että asianomaista ampuma-asetta tai asianomaisia ampumatarvikkeita laillisesti hallussaan pitävä henkilö valvoo niitä niiden kuljetuksen ja käytön aikana. Mainitunlaisten asianmukaisten säilytysjärjestelyjen valvonnan tason on vastattava asianomaisten ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden määrää ja luokkaa.

5 b artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun A, B tai C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden hankkiminen ja myynti toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU (*2) 2 artiklan 7 kohdassa määritellyn etäsopimuksen perusteella, ampuma-aseen, olennaisten osien tai ampumatarvikkeiden ostajan henkilöllisyyden ja tarvittaessa luvan tarkistaa ennen luovutusta kyseiselle henkilölle tai viimeistään sen yhteydessä

a)

luvan saanut asekauppias tai -välittäjä; tai

b)

viranomainen tai kyseisen viranomaisen edustaja.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden, olennaisten osien ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 2 kohdan soveltamista. Niiden on varmistettava, että kyseisen kiellon vastaisesti laittomasti hallussa pidetyt ampuma-aseet, olennaiset osat ja ampumatarvikkeet takavarikoidaan.

2.   Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat kriittisen infrastruktuurin, kauppamerenkulun, arvokuljetusten ja arkaluonteisten kohteiden turvallisuuden suojelemiseksi sekä kansalliseen puolustukseen, koulutukseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja historiaan liittyvissä tarkoituksissa ja rajoittamatta 1 kohdan soveltamista myöntää poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustellulla tavalla yksittäistapauksissa lupia A luokkaan kuuluville ampuma-aseille, olennaisille osille ja ampumatarvikkeille, jos yleinen turvallisuus ja yleinen järjestys eivät vaarannu.

3.   Jäsenvaltiot voivat päättää antaa keräilijöille yksittäisissä erityistapauksissa poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustellulla tavalla luvan hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että toimivaltaisille kansallisille viranomaisille osoitetaan, että käytössä on toimenpiteet kaikenlaisten yleiseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvien riskien huomioon ottamiseksi ja että asianomaisia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita säilytetään turvallisuusjärjestelyin, jotka ovat oikeassa suhteessa tällaisten esineiden luvattomaan saantiin liittyviin riskeihin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti luvan saaneet keräilijät ovat tunnistettavissa 4 artiklassa tarkoitetuissa arkistointijärjestelmissä. Tällaisten luvan saaneiden keräilijöiden on pidettävä rekisteriä kaikista hallussaan olevista A luokkaan kuuluvista ampuma-aseista, ja toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava pääsy siihen. Jäsenvaltioiden on toteutettava tällaisten luvan saaneiden keräilijöiden asianmukainen seurantajärjestelmä ottaen huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät.

4.   Jäsenvaltiot voivat antaa asekauppiaille tai -välittäjille näiden ammatillista toimintaa varten luvan hankkia, valmistaa, deaktivoida, korjata, toimittaa, siirtää ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti.

5.   Jäsenvaltiot voivat antaa museoille luvan hankkia ja pitää hallussaan A luokkaan kuuluvia ampuma-aseita, olennaisia osia ja ampumatarvikkeita tiukkojen turvallisuusehtojen mukaisesti.

6.   Jäsenvaltiot voivat antaa urheiluampujille luvan hankkia ja pitää hallussaan A luokan 6 tai 7 kohtaan kuuluvia itselataavia kertatuliaseita seuraavin edellytyksin:

a)

5 artiklan 2 kohdan soveltamisesta johtuvat asian kannalta merkitykselliset tiedot on arvioitu hyväksyttävästi;

b)

voidaan esittää todiste siitä, että kyseinen urheiluampuja harjoittelee aktiivisesti asianomaisen jäsenvaltion virallisesti tunnustetun ampumaurheilujärjestön tai jonkin kansainvälisesti hyväksytyn ja virallisesti tunnustetun ampumaurheiluliiton tunnustamia ampumakilpailuja varten tai osallistuu niihin; ja

c)

virallisesti tunnustettu ampumaurheilujärjestö on antanut todistuksen siitä, että

i)

urheiluampuja on ampumaseuran jäsen ja on harjoitellut säännöllisesti urheiluammuntaa seurassa vähintään 12 kuukauden ajan; ja

ii)

kyseinen ampuma-ase on kansainvälisesti hyväksytyn ja virallisesti tunnustetun ampumaurheiluliiton tunnustaman ampumalajin harjoittamiseen liittyvien vaatimusten mukainen.

A luokan 6 kohtaan kuuluvien ampuma-aseiden osalta jäsenvaltiot, joissa on yleiseen asevelvollisuuteen perustuva sotilasjärjestelmä ja joissa on 50 viime vuoden ajan ollut käytössä järjestelmä, jossa sotilasampuma-aseita siirretään armeijasta sotilaalliset velvoitteensa täytettyään poistuville henkilöille, voivat myöntää kyseisille henkilöille luvan pitää urheiluampujan ominaisuudessa hallussaan yksi pakollisen asepalveluksen aikana käytetty ampuma-ase. Asianomaisen julkisen viranomaisen on muunnettava kyseiset ampuma-aseet itselataaviksi kertatuliaseiksi ja säännöllisesti tarkastettava, että tällaisia ampuma-aseita käyttävät henkilöt eivät aiheuta vaaraa yleiselle turvallisuudelle. Tällöin sovelletaan ensimmäisen alakohdan a, b ja c kohdassa annettuja säännöksiä.

7.   Tämän artiklan nojalla myönnettyjä lupia on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi.”

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64)."

7)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ampuma-aseiden hallussapitolupia on tarkasteltava uudelleen säännöllisesti ja vähintään joka viides vuosi. Lupa voidaan uusia tai sitä voidaan jatkaa, jos ne edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Jäsenvaltiot voivat päättää vahvistaa tai uudistaa A luokan 6, 7 tai 8 kohtaan kuuluvia itselataavia kertatuliaseita koskevat luvat taikka jatkaa niitä sellaisten ampuma-aseiden osalta, jotka kuuluivat B luokkaan ja jotka on hankittu ja rekisteröity laillisesti ennen 13 päivää kesäkuuta 2017, tässä direktiivissä säädettyjen muiden edellytysten mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat lisäksi sallia tämän direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/853 (*3), mukaisesti jäsenvaltioissa luvan saaneiden muiden henkilöiden hankkia tällaisia ampuma-aseita.

(*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 22).”"

8)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos jäsenvaltio kieltää tai tekee luvanvaraiseksi alueellaan B tai C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen hankinnan ja hallussapidon, sen on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille, joiden on sisällytettävä asiaa koskeva nimenomainen maininta tällaiselle aseelle myönnettävään Euroopan ampuma-asepassiin 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

9)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Ampumatarvikkeiden hankintaa ja hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat kuin niiden ampuma-aseiden hallussapitoa koskevat säännöt, joihin kyseiset ampumatarvikkeet on tarkoitettu.

Latauslaitteiden hankinta sellaisia keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita varten, joiden kapasiteetti on yli 20 patruunaa tai pitkien ampuma-aseiden osalta yli kymmenen patruunaa, on sallittua ainoastaan henkilöille, joille myönnetään lupa 6 artiklan mukaisesti tai joille myönnetty lupa vahvistetaan tai uudistetaan tai joille myönnettyä lupaa jatketaan 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

2.   Asekauppiaat ja -välittäjät voivat kieltäytyä liiketoimesta, joka koskee kokonaisten patruunoiden tai ampumatarvikkeiden osien hankkimista, jos niiden on kohtuullista pitää liiketoimea epäilyttävänä sen luonteen tai laajuuden perusteella, ja niiden on ilmoitettava tällaisen liiketoimen yrityksestä toimivaltaisille viranomaisille.”

10)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”10 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että patruunatilalla varustettuja laitteita, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten, ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on luokiteltava ampuma-aseiksi patruunatilalla varustetut laitteet, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten, ärsytystä aiheuttavien aineiden, muiden tehoaineiden tai pyroteknisten merkinantopatruunoiden ampumista varten ja jotka voidaan muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tekniset eritelmät sellaisia hälytys- ja merkinantoaseita varten, jotka on valmistettu tai tuotu unionin alueelle 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen, jotta varmistetaan, että niitä ei voida muuntaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio hyväksyy ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2018.

10 b artikla

1.   Jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa ampuma-aseiden deaktivointitoimenpiteet, jotta varmistetaan, että ampuma-aseeseen tehdyt muutokset tekevät kaikki sen olennaiset osat pysyvästi ampumakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainitun tarkastuksen yhteydessä annetaan todistus ja asiakirja, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, ja että ampuma-ase varustetaan tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan deaktivointistandardit ja -tekniikat sen varmistamiseksi, että ampuma-aseen kaikki olennaiset osat tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa millään tavalla niin, että ampuma-ase voitaisiin uudelleen tehdä ampumakelpoiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä ei sovelleta ennen mainittujen täytäntöönpanosäädösten soveltamisen alkamispäivää deaktivoituihin ampuma-aseisiin, ellei kyseisiä ampuma-aseita ole siirretty toiseen jäsenvaltioon tai saatettu markkinoille mainitun päivän jälkeen.

4.   Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle kahden kuukauden kuluessa 13 päivästä kesäkuuta 2017 kansalliset deaktivointistandardinsa ja -tekniikkansa, joita on sovellettu ennen 8 päivää huhtikuuta 2016, esittäen syyt, joiden perusteella näillä kansallisilla deaktivointistandardeilla ja -tekniikoilla varmistettu turvallisuustaso vastaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 (*4) liitteen I, sellaisena kuin sitä sovellettiin 8 päivänä huhtikuuta 2016, mukaisilla ampuma-aseiden deaktivointia koskevilla teknisillä eritelmillä varmistettua turvallisuustasoa.

5.   Kun jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot, komissio hyväksyy viimeistään 12 kuukautta ilmoittamisen jälkeen täytäntöönpanosäädöksiä, joilla päätetään siitä, varmistettiinko mainitulla tavalla ilmoitetuilla kansallisilla deaktivointistandardeilla ja -tekniikoilla, että ampuma-aseet on deaktivoitu siten, että varmistetaan turvallisuustaso, joka vastaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteen I, sellaisena kuin sitä sovellettiin 8 päivänä huhtikuuta 2016, mukaisilla ampuma-aseiden deaktivointia koskevilla teknisillä eritelmillä varmistettua turvallisuustasoa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Siihen asti, kunnes 5 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten soveltaminen alkaa, ampuma-aseiden, jotka on deaktivoitu ennen 8 päivää huhtikuuta 2016 sovellettujen kansallisten deaktivointistandardien ja -tekniikkojen mukaisesti, on silloin, kun ne siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille, vastattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteen I mukaisia ampuma-aseiden deaktivointia koskevia teknisiä eritelmiä.

7.   Ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu ennen 8 päivää huhtikuuta 2016 sellaisten kansallisten deaktivointistandardien ja -tekniikkojen mukaisesti, joiden on todettu varmistavan turvallisuustason, joka vastaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 liitteen I, sellaisena kuin sitä sovellettiin 8 päivänä huhtikuuta 2016, mukaisilla ampuma-aseiden deaktivointia koskevilla teknisillä eritelmillä varmistettua turvallisuustasoa, on katsottava deaktivoiduiksi ampuma-aseiksi, myös silloin, kun ne siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille 5 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten soveltamisen alkamispäivän jälkeen.

(*4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2403, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi (EUVL L 333, 19.12.2015, s. 62).”"

11)

Korvataan luvun 3 otsikossa sana ”yhteisössä” sanalla ”unionissa”.

12)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Ampuma-aseita saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen ainoastaan tässä artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista. Tätä menettelyä sovelletaan ampuma-aseiden siirtoihin myös silloin, kun myynti on toteutettu direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 7 kohdassa määritellyn etäsopimuksen perusteella.”

13)

Muutetaan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, metsästäjät ja historiallisten tapahtumien uudelleenlavastuksiin osallistujat voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa C luokkaan kuuluvaa ampuma-asetta ja urheiluampujat yhtä tai useampaa B tai C luokkaan kuuluvaa ampuma-asetta sekä sellaista A luokkaan kuuluvaa ampuma-asetta, jolle on myönnetty lupa 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai jonka lupa on vahvistettu tai uudistettu tai jonka lupaa on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti, ilman 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ennakkolupaa matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, edellyttäen, että

a)

heillä on Euroopan ampuma-asepassi, jossa tämä ampuma-ase tai nämä ampuma-aseet mainitaan; ja

b)

he voivat osoittaa matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun tai muun todisteen metsästys- tai urheiluammuntatoiminnastaan tai historiallisen tapahtuman uudelleenlavastukseen osallistumisestaan matkan kohteena olevassa jäsenvaltiossa.”;

b)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta matkoihin jäsenvaltioon, joka 8 artiklan 3 kohdan nojalla joko kieltää kyseisen ampuma-aseen hankinnan ja hallussapidon tai tekee siitä luvanvaraisen. Tällöin siitä on tehtävä nimenomainen merkintä Euroopan ampuma-asepassiin. Jäsenvaltiot voivat myös kieltäytyä soveltamasta tätä poikkeusta sellaisten A luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden osalta, joille on myönnetty lupa 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tai joiden lupa on vahvistettu tai uusittu tai joiden lupaa on jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.”

14)

Lisätään 13 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava sähköisesti tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, ja tietoja lupien epäämisestä 6 ja 7 artiklassa säädetyn mukaisesti turvallisuuteen tai asianomaisen henkilön luotettavuuteen liittyvistä syistä.

5.   Komissio huolehtii tässä artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta.

Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti vahvistamalla yksityiskohtaiset järjestelyt järjestelmällistä, sähköisesti tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten. Komissio hyväksyy ensimmäisen näistä delegoiduista säädöksistä viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2018.”

15)

Korvataan 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä kesäkuuta 2017 määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 13 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

16)

Lisätään artikla seuraavasti:

”13 b artikla

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*5) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

17)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdassa sana ”yhteisön” sanalla ”unionin”.

18)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komissio antaa viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2020 ja joka viides vuosi sen jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta, sen säännösten toimivuuden arviointi mukaan lukien, ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia etenkin liitteessä I esitetyistä ampuma-aseiden luokista sekä Euroopan ampuma-asepassijärjestelmän täytäntöönpanoon, merkintöihin ja uusien tekniikoiden, kuten 3D-tulostuksen, QR-koodin käytön ja radiotaajuustunnistuksen (RFID) käytön, vaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä.”

19)

Muutetaan liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan II osa seuraavasti:

a)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Tässä direktiivissä ampuma-aseet luokitellaan seuraaviin luokkiin:”

b)

muutetaan A kohta seuraavasti:

i)

poistetaan johdantokappale;

ii)

lisätään A luokkaan kohdat seuraavasti:

”6.

sarjatuliaseet, jotka on muunnettu itselataaviksi kertatuliaseiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 4 a kohdan soveltamista,

7.

kaikki seuraavat keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet:

a)

lyhyet ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos

i)

latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa, on kyseisen ampuma-aseen osa; tai

ii)

ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa;

b)

pitkät ampuma-aseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos

i)

latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, on kyseisen ampuma-aseen osa; tai

ii)

ampuma-aseeseen on lisätty irrotettava latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa,

8.

pitkät itselataavat kertatuliaseet (eli ampuma-aseet, jotka on alun perin tarkoitettu laukaistavaksi olkapäältä), joiden pituutta voidaan lyhentää alle 60 senttimetriin toimivuutta menettämättä taitto- tai teleskooppitukilla tai tukilla, joka voidaan irrottaa käyttämättä työkaluja,

9.

kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi.”

iii)

korvataan B luokka seuraavasti:

”B luokka – Luvanvaraiset tuliaseet

1.

lyhyet lippaalliset kertatuliaseet,

2.

keskisytytteiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet,

3.

reunasytytteiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on alle 28 senttimetriä,

4.

pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä vähintään kolme patruunaa reunasytytteisten kertatuliaseiden osalta ja vähintään kolme mutta alle 12 patruunaa keskisytytteisten kertatuliaseiden osalta,

5.

muut kuin A luokan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetut lyhyet itselataavat kertatuliaseet,

6.

A luokan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enintään kolme patruunaa, joiden latauslaite on irrotettava tai joiden osalta ei ole varmaa, että aseita ei voida muuntaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enemmän kuin kolme patruunaa,

7.

sileäpiippuiset pitkät lippaalliset kertatuliaseet ja sileäpiippuiset pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden piipun pituus on enintään 60 senttimetriä,

8.

kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

9.

muut kuin A luokan 6, 7 tai 8 kohdassa tarkoitetut siviilikäyttöön tarkoitetut itselataavat kertatuliaseet, jotka muistuttavat sarjatuliasetta.”

iv)

korvataan C luokka seuraavasti:

”C luokka – Ampuma-aseet ja aseet, joista on tehtävä ilmoitus

1.

muut kuin B luokan 7 kohdassa tarkoitetut pitkät lippaalliset kertatuliaseet,

2.

rihlatulla piipulla varustetut pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet,

3.

muut kuin A tai B luokassa tarkoitetut pitkät itselataavat kertatuliaseet,

4.

lyhyet reunasytytteiset yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on vähintään 28 senttimetriä,

5.

kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

6.

A tai B luokkaan taikka tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisesti,

7.

sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet, jotka saatetaan markkinoille 14 päivänä syyskuuta 2018 tai sen jälkeen.”

v)

poistetaan D luokka.

c)

poistetaan B kohta.

2)

Korvataan III osa seuraavasti:

”III

Tässä liitteessä ampuma-aseina ei pidetä esineitä, jotka vastaavat ampuma-aseen määritelmää mutta jotka

a)

on tarkoitettu hälytykseen, merkinantoon, pelastukseen, teurastukseen, harppuunakalastukseen taikka teollisiin tai teknisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen;

b)

katsotaan antiikkiaseiksi, jos ne eivät sisälly II osaan kuuluviin luokkiin ja niihin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallista lainsäädäntöään tässä osassa mainittuihin ampuma-aseisiin, kunnes unionin tasolla on toteutettu tarvittava yhteensovittaminen.”

20)

Korvataan liitteessä II oleva f kohta seuraavasti:

”f)

sekä seuraavat maininnat:

”Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon tässä passissa mainitun yhden tai useamman A, B tai C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen kanssa edellyttää vierailun kohteena olevan jäsenvaltion ennakkolupaa tai ennakkolupia. Mainitut luvat voidaan merkitä passiin.

Yllä tarkoitettu ennakkolupa ei periaatteessa ole välttämätön C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen osalta, kun matkan tarkoituksena on metsästykseen tai historiallisten tapahtumien uudelleenlavastukseen osallistuminen, tai A, B tai C luokkaan kuuluvan ampuma-aseen osalta, kun matkan tarkoituksena on urheiluammuntaan osallistuminen, edellyttäen, että matkustajalla on ampuma-asepassi ja hän voi todentaa matkan syyn.”

Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että joidenkin B tai C luokkaan kuuluvien ampuma-aseiden hallussapito on kiellettyä tai luvanvaraista, passiin on liitettävä jokin seuraavista maininnoista:

”Matkustaminen … (valtioon/valtioihin) ampuma-aseen kanssa … (ampuma-aseen tunnistustiedot) on kiellettyä.”

”Matkustaminen … (valtioon/valtioihin) ampuma-aseen kanssa … (ampuma-aseen tunnistustiedot) on luvanvaraista.””

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2018. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

2.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin 91/477/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdan, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2019. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

3.   Näissä jäsenvaltioiden 1 ja 2 kohdan mukaisesti antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sellaisten ampuma-aseiden osalta, jotka on hankittu ennen 14 päivää syyskuuta 2018, keskeyttää C luokan 5, 6 tai 7 kohtaan kuuluvien ampuma-aseiden ilmoittamista koskevan vaatimuksen soveltamisen 14 päivään maaliskuuta 2021 saakka.

5.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä toukokuuta 2017.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ABELA


(1)  EUVL C 264, 20.7.2016, s. 77.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. maaliskuuta 2017 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. huhtikuuta 2017.

(3)  Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).

(5)  Neuvoston päätös 2014/164/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 89, 25.3.2014, s. 7).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Neuvoston puitepäätös 2009/315/YOS, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009, jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 23).

(9)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(12)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(13)  Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

(14)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(15)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(16)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(17)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).


Oikaisuja

24.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/40


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EYmuuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EYja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 95, 7. huhtikuuta 2017 )

Kaikkialla asetuksessa:

on:

”(EU) 2017/…”

pitää olla:

”(EU) 2017/625”,

on:

”EUVL L …, s. …”

pitää olla:

EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1”.

Sivulla 95, 135 artiklassa:

on:

”Direktiiviä 95/46/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (*1) sovelletaan, jos IMSOC:n avulla käsiteltäviin tietoihin kuuluu direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä henkilötietoja.

pitää olla:

”Direktiiviä 95/46/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (1) sovelletaan, jos IMSOC:n avulla käsiteltäviin tietoihin kuuluu direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä henkilötietoja.

Sivulla 113, allekirjoituksessa:

on:

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

…”

pitää olla:

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. BORG”,

on:

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

…”

pitää olla:

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI”.24.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/41


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 171, 29. kesäkuuta 2016 )

Sivulla 43, 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

34 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen hallinnoijien henkilöllisyydet ja näiden valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen;”

pitää olla:

”a)

34 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen hallinnoijien henkilöllisyydet ja näiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;”