ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 101

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
13. huhtikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/693, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bitertanolin, klormekvatin ja tebufenpyradin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/694, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

35

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/695, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2198)

37

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/696, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2476)  ( 1 )

80

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/9)

156

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta ( EUVL L 343, 29.12.2015 )

164

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( EUVL L 343, 29.12.2015 )

196

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ( EUVL L 69, 15.3.2016 )

202

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/693,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bitertanolin, klormekvatin ja tebufenpyradin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 17 artiklan, 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bitertanolin ja klormekvatin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Tebufenpyradin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon (2) bitertanolin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä sen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 767/2013 (3) säädetään bitertanolin hyväksynnän peruuttamisesta, koska komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1278/2011 (4) mukaisesti vaadittavia vahvistavia lisätietoja tästä tehoaineesta ei ole toimitettu. Kaikki bitertanolia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat on peruttu, eikä kolmansissa maissa sallittuja käyttötarkoituksia ole ilmoitettu. Tästä syystä bitertanolille asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa vahvistetut jäämien enimmäismäärät olisi poistettava kyseisen asetuksen 17 artiklan sekä 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti jäämän määritelmän muuttamista bitertanolin isomeerien summaksi ja suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista kasvi- ja eläintuotteissa asianmukaiseen määritysrajaan. Nämä eri oletusarvot olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä V asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (5) klormekvatin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Siinä ehdotetaan, että jäämän määritelmä muutetaan klormekvatin ja sen suolojen summaksi ilmaistuna klormekvattikloridina. Uusimmat seurantatiedot osoittavat, että määritysrajan ylittäviä jäämiä esiintyy käsittelemättömissä viljellyissä sienissä ja käsittelemättömissä päärynöissä. Tällaiset jäämät saattavat johtua viljeltyjen sienten ristikontaminaatiosta klormekvatilla laillisesti käsiteltyjen olkien kanssa ja klormekvatin aiemmasta käytöstä päärynöissä seuraavasta tahattomasta siirtymisestä. Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti, että jäämien enimmäismäärä päärynöillä perustuisi kohdennetuista seurantatiedoista saatujen tulosten 95. persentiiliin. Lisäksi se esitti riskinhallinnasta vastaavien tahojen harkittaviksi viljellyille sienille viisi eri jäämien enimmäismäärää, jotka perustuvat toimintatapoihin, joita Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) suosittelee vahvistettaessa jäämien enimmäismääriä mausteissa ja vieraan tuotteen jäämien enimmäismääriä (6). Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, viljeltyjä sieniä koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava tasolle, joka vastaa kaikkien näytteiden tulosten 99. persentiiliä. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan myöhemmin uudelleen, ja tällöin otetaan huomioon neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (7) tebufenpyradin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä sen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se havaitsi kuluttajiin kohdistuvan riskin, joka liittyy paprikoille vahvistettuun jäämien enimmäismääriin. Näin ollen on aiheellista alentaa näitä jäämien enimmäismääriä. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että joitakin tietoja ei ollut saatavilla aprikooseja, persikoita, karhunvatukoita, sinivatukoita, papuja (tuoreet, silpimättömät), puuvillansiemeniä ja eläinperäisiä tuotteita koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan myöhemmin uudelleen, ja tällöin otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(5)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai jäämien Codex-enimmäismääriä (CXL-arvoja), jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(6)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(7)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(8)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(10)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena. Paprikoille vahvistettua tebufenpyradin enimmäismäärää ”0,01* mg/kg” olisi sovellettava tämän asetuksen soveltamispäivästä, koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois jäämien enimmäismäärän nykyisellä tasolla.

(11)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Kaikissa tuotteissa ja niiden pinnalla käytettävien tehoaineiden bitertanoli ja klormekvatti osalta asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu ennen 3 päivää marraskuuta 2017.

Kaikissa tuotteissa ja niiden pinnalla, lukuun ottamatta paprikoita, käytettävän tehoaineen tebufenpyradi osalta asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu ennen 3 päivää marraskuuta 2017.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä marraskuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(2):4386.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 767/2013, annettu 8 päivänä elokuuta 2013, tehoaineen bitertanoli hyväksynnän peruuttamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 215, 9.8.2013, s. 5).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1278/2011, annettu 8 päivänä joulukuuta 2011, tehoaineen bitertanoli hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen ja komission päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (EUVL L 327, 9.12.2011, s. 49).

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(3):4422.

(6)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pp.

(7)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels for tebufenpyrad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(4):4469.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Poistetaan bitertanolia koskeva sarake.

b)

Korvataan klormekvattia koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Klormekvatti (klormekvatin ja sen suolojen summa, ilmaistuna klormekvattikloridina)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

0,01  (*1)

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut

 

0120000

Pähkinät

0,01  (*1)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat

0,01  (*1)

0130020

Päärynät

0,07 (+)

0130030

Kvittenit

0,01  (*1)

0130040

Mispelit

0,01  (*1)

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,01  (*1)

0130990

Muut

0,01  (*1)

0140000

Kivihedelmät

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0,05 (+)

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0,01  (*1)

0152000

b)

Mansikat

0,01  (*1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01  (*1)

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01  (*1)

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*1)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

0,01  (*1)

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

 

0254000

d)

Vesikrassi

 

0255000

e)

Salaattisikuri

 

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehti

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*1)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

0280010

Viljellyt sienet

0,9 (+)

0280020

Luonnonvaraiset sienet

0,01  (*1)

0280990

Sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*1)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01  (*1)

0401020

Maapähkinät

0,01  (*1)

0401030

Unikonsiemenet

0,01  (*1)

0401040

Seesaminsiemenet

0,01  (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01  (*1)

0401060

Rapsinsiemenet

7 (+)

0401070

Soijapavut

0,01  (*1)

0401080

Sinapinsiemenet

0,01  (*1)

0401090

Puuvillansiemenet

0,7 (+)

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01  (*1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01  (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01  (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01  (*1)

0401140

Hampunsiemenet

0,01  (*1)

0401150

Risiininsiemenet

0,01  (*1)

0401990

Muut

0,01  (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

0,01  (*1)

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut

 

0500000

VILJAT

 

0500010

Ohra

3

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01  (*1)

0500030

Maissi

0,01  (*1)

0500040

Viljahirssi

0,01  (*1)

0500050

Kaura

15

0500060

Riisi

0,01  (*1)

0500070

Ruis

4

0500080

Kirjodurra

0,01  (*1)

0500090

Vehnä

4

0500990

Muut

0,01  (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*1)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,05  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*1)

0840020

Inkivääri

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Piparjuuri

(+)

0840990

Muut

0,05  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

Kudokset

 

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

0,2

1011020

Rasvakudos

0,02

1011030

Maksa

0,15

1011040

Munuaiset

0,5

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,5

1011990

Muut

0,01  (*1)

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

0,2

1012020

Rasvakudos

0,06

1012030

Maksa

0,15

1012040

Munuaiset

0,5

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,5

1012990

Muut

0,01  (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

1013010

Lihas

0,2

1013020

Rasvakudos

0,06

1013030

Maksa

0,15

1013040

Munuaiset

0,5

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,5

1013990

Muut

0,01  (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

1014010

Lihas

0,2

1014020

Rasvakudos

0,06

1014030

Maksa

0,15

1014040

Munuaiset

0,5

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,5

1014990

Muut

0,01  (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

0,2

1015020

Rasvakudos

0,06

1015030

Maksa

0,15

1015040

Munuaiset

0,5

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,5

1015990

Muut

0,01  (*1)

1016000

f)

Siipikarja

 

1016010

Lihas

0,04

1016020

Rasvakudos

0,03

1016030

Maksa

0,1

1016040

Munuaiset

0,01  (*1)

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,1

1016990

Muut

0,01  (*1)

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

1017010

Lihas

0,2

1017020

Rasvakudos

0,06

1017030

Maksa

0,5

1017040

Munuaiset

0,01  (*1)

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,5

1017990

Muut

0,01  (*1)

1020000

Maito

0,5

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*1)

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*1)

c)

Lisätään tebufenpyradia koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Tebufenpyradi (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

0,6

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut

 

0120000

Pähkinät

0,01  (*2)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat

0,3

0130020

Päärynät

0,3

0130030

Kvittenit

0,8

0130040

Mispelit

0,8

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

0,8

0130990

Muut

0,01  (*2)

0140000

Kivihedelmät

 

0140010

Aprikoosit

0,4 (+)

0140020

Kirsikat

0,01  (*2)

0140030

Persikat

0,4 (+)

0140040

Luumut

0,2

0140990

Muut

0,01  (*2)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,6

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

1

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

0,05 (+)

0153020

Sinivatukat

0,05 (+)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

0,15

0153990

Muut

0,01  (*2)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

1,5

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01  (*2)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*2)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*2)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

0,8

0231020

Paprikat

0,01  (*2)

0231030

Munakoisot

0,8

0231040

Okrat

0,01  (*2)

0231990

Muut

0,01  (*2)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

0,3

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

0,5

0232030

Kesäkurpitsat

0,3

0232990

Muut

0,01  (*2)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

0,3

0233020

Kurpitsat

0,01  (*2)

0233030

Vesimelonit

0,3

0233990

Muut

0,01  (*2)

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01  (*2)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01  (*2)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*2)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*2)

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*2)

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01  (*2)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*2)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*2)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  (*2)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehti

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut

 

0260000

Palkovihannekset

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

0,3 (+)

0260020

Tarhapavut (silvityt)

0,01  (*2)

0260030

Herneet (silpimättömät)

0,01  (*2)

0260040

Herneet (silvityt)

0,01  (*2)

0260050

Linssit

0,01  (*2)

0260990

Muut

0,01  (*2)

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*2)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*2)

0280010

Viljellyt sienet

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*2)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*2)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01  (*2)

0401020

Maapähkinät

0,01  (*2)

0401030

Unikonsiemenet

0,01  (*2)

0401040

Seesaminsiemenet

0,01  (*2)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01  (*2)

0401060

Rapsinsiemenet

0,01  (*2)

0401070

Soijapavut

0,01  (*2)

0401080

Sinapinsiemenet

0,01  (*2)

0401090

Puuvillansiemenet

0,05 (*2)

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01  (*2)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01  (*2)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01  (*2)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01  (*2)

0401140

Hampunsiemenet

0,01  (*2)

0401150

Risiininsiemenet

0,01  (*2)

0401990

Muut

0,01  (*2)

0402000

Öljysiemenkasvit

0,01  (*2)

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut

 

0500000

VILJAT

0,01  (*2)

0500010

Ohra

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0500030

Maissi

 

0500040

Viljahirssi

 

0500050

Kaura

 

0500060

Riisi

 

0500070

Ruis

 

0500080

Kirjodurra

 

0500090

Vehnä

 

0500990

Muut

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*2)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

1,5 (+)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*2)

0840020

Inkivääri

0,05  (*2)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Piparjuuri

(+)

0840990

Muut

0,05  (*2)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*2)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*2)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

(+)

1010000

Kudokset

0,01  (*2)

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

 

1011020

Rasvakudos

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1011990

Muut

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

 

1012020

Rasvakudos

 

1012030

Maksa

 

1012040

Munuaiset

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1012990

Muut

 

1013000

c)

Lampaat

 

1013010

Lihas

 

1013020

Rasvakudos

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1013990

Muut

 

1014000

d)

Vuohet

 

1014010

Lihas

 

1014020

Rasvakudos

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1014990

Muut

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

 

1015020

Rasvakudos

 

1015030

Maksa

 

1015040

Munuaiset

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1015990

Muut

 

1016000

f)

Siipikarja

 

1016010

Lihas

 

1016020

Rasvakudos

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1016990

Muut

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

1017010

Lihas

 

1017020

Rasvakudos

 

1017030

Maksa

 

1017040

Munuaiset

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1017990

Muut

 

1020000

Maito

0,01  (*2)

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*2)

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05  (*2)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*2)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*2)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*2)

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Poistetaan A osassa oleva tebufenpyradia koskeva sarake.

b)

Poistetaan B osassa olevat bitertanolia ja klormekvattia koskevat sarakkeet.

3)

Lisätään liitteeseen V bitertanolia koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (3)

Bitertanoli (isomeerien summa) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

0,01 (*3)

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut

 

0120000

Pähkinät

0,02 (*3)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

Siemenhedelmät

0,01 (*3)

0130010

Omenat

 

0130020

Päärynät

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0130990

Muut

 

0140000

Kivihedelmät

0,01 (*3)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

0,01 (*3)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01 (*3)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (*3)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

Sipulikasvit

0,01 (*3)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01 (*3)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01 (*3)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01 (*3)

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01 (*3)

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01 (*3)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (*3)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (*3)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02 (*3)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehti

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut

 

0260000

Palkovihannekset

0,01 (*3)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

Varsivihannekset

0,01 (*3)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (*3)

0280010

Viljellyt sienet

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*3)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (*3)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (*3)

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0401140

Hampunsiemenet

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0401990

Muut

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut

 

0500000

VILJAT

0,01  (*3)

0500010

Ohra

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0500030

Maissi

 

0500040

Viljahirssi

 

0500050

Kaura

 

0500060

Riisi

 

0500070

Ruis

 

0500080

Kirjodurra

 

0500090

Vehnä

 

0500990

Muut

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*3)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,05 (*3)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*3)

0840020

Inkivääri

0,05 (*3)

0840030

Kurkuma

0,05 (*3)

0840040

Piparjuuri

(+)

0840990

Muut

0,05 (*3)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*3)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (*3)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

Kudokset

0,01  (*3)

1011000

a)

Siat

 

1011010

Lihas

 

1011020

Rasvakudos

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1011990

Muut

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

 

1012020

Rasvakudos

 

1012030

Maksa

 

1012040

Munuaiset

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1012990

Muut

 

1013000

c)

Lampaat

 

1013010

Lihas

 

1013020

Rasvakudos

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1013990

Muut

 

1014000

d)

Vuohet

 

1014010

Lihas

 

1014020

Rasvakudos

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1014990

Muut

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

 

1015020

Rasvakudos

 

1015030

Maksa

 

1015040

Munuaiset

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1015990

Muut

 

1016000

f)

Siipikarja

 

1016010

Lihas

 

1016020

Rasvakudos

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1016990

Muut

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

1017010

Lihas

 

1017020

Rasvakudos

 

1017030

Maksa

 

1017040

Munuaiset

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1017990

Muut

 

1020000

Maito

0,01  (*3)

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut

 

1030000

Linnunmunat

0,01 (*3)

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05 (*3)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01 (*3)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01 (*3)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01 (*3)


(*1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.

Klormekvatti (klormekvatin ja sen suolojen summa, ilmaistuna klormekvattikloridina)

(+)

Uusimmat seurantatiedot osoittavat, että klormekvatin jäämät päärynöissä ovat laskeneet mutta ylittävät edelleen määritysrajan aiemman käytön takia. Siksi on aiheellista vahvistaa väliaikainen jäämien enimmäismäärä 0,07 mg/kg täydentävien seurantatietojen toimittamiseen saakka. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0130020

Päärynät

(+)

Väliaikainen jäämien enimmäismäärä on voimassa 31. heinäkuuta 2019 saakka odotettaessa lisätietojen toimittamista. Tämän päivämäärän jälkeen jäämien enimmäismäärä on 0,01* mg/kg, jollei sitä muuteta asetuksella uusien tietojen perusteella.

0151010

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

(+)

Seuranta osoittaa, että käsittelemättömien viljeltyjen sienien ristiinsaastumista voi tapahtua klormekvatilla laillisesti käsiteltyjen olkien kanssa eikä sitä voida kaikissa tapauksissa täysin välttää. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0280010

Viljellyt sienet

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä viljelykasvustojen metabolismiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0401060

Rapsinsiemenet

0401090

Puuvillansiemenet

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri”

(*2)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.

(F)

=

Rasvaliukoinen

Tebufenpyradi (F)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0140010

Aprikoosit

0140030

Persikat

0153010

Karhunvatukat

0153020

Sinivatukat

0260010

Pavut (silpimättömät)

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun määräpäivään mennessä.

0700000

HUMALA

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä analyysimenetelmiin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 13 päivänä huhtikuuta 2019, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

1010000

Kudokset

1011000

a)

Siat

1011010

Lihas

1011020

Rasvakudos

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1011990

Muut

1012000

b)

Nautaeläimet

1012010

Lihas

1012020

Rasvakudos

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1012990

Muut

1013000