ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 96

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
7. huhtikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/626, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, syantraniiliprolin, sypermetriinin, syprodiniilin, difenokonatsolin, etefonin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, imatsapikin, imatsapyyrin, lambda-syhalotriinin, mesotrionin, profenofossin, propikonatsolin, pyrimetaniilin, spirotetramaatin, tebukonatsolin, triatsofossin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/627, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenpyroksimaatin, triadimenolin ja triadimefonin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

7.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2017/626,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, syantraniiliprolin, sypermetriinin, syprodiniilin, difenokonatsolin, etefonin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, imatsapikin, imatsapyyrin, lambda-syhalotriinin, mesotrionin, profenofossin, propikonatsolin, pyrimetaniilin, spirotetramaatin, tebukonatsolin, triatsofossin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Codex Alimentarius -komissio (CAC) hyväksyi 11 päivänä heinäkuuta 2015 mesotrionin jäämien Codex-enimmäismäärät (CXL:t) (2). Codex Alimentarius -komissio hyväksyi 1 päivänä heinäkuuta 2016 abamektiinin, asetamipridin, asetokloorin, klorotaloniilin, syantraniiliprolin, sypermetriinin, syprodiniilin, difenokonatsolin, etefonin, flonikamidin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, imatsapikin, imatsapyyrin, lambda-syhalotriinin, lufenurolin, profenofossin, propikonatsolin, pyrimetaniilin, quincloracin, spirotetramaatin, tebukonatsolin, triatsofossin ja trifloksistrobiinin Codex-enimmäismäärät (3).

(2)

Näiden aineiden jäämien enimmäismäärät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 396/2005.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (4) 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, että voimassa olevat tai pian voimaan tulevat kansainväliset standardit on otettava huomioon elintarvikelainsäädäntöä kehitettäessä tai mukautettaessa, paitsi jos kyseiset standardit tai niiden asiaa koskevat osat olisivat tehoton tai epäasianmukainen keino elintarvikelainsäädännön laillisten tavoitteiden saavuttamiseksi tai jos niiden huomioimatta jättäminen on tieteellisesti perusteltua tai jos niistä seuraisi yhteisössä asianmukaiseksi määritellystä tasosta poikkeava suojelun taso. Lisäksi mainitun asetuksen 13 artiklan e alakohdan mukaisesti unioni edistää kansainvälisten teknisten standardien ja elintarvikelainsäädännön välistä yhdenmukaisuutta varmistaen samalla, että unionissa käyttöön otettua suojelun korkeaa tasoa ei alenneta.

(4)

Euroopan unioni esitti Codexin torjunta-ainejäämäkomitealle (CCPR) ehdotettuja jäämien Codex-enimmäismääriä koskevan varauksen seuraavien torjunta-aineiden ja tuotteiden yhdistelmien osalta: abamektiini (kaikki tuotteet); asetokloori (kaikki tuotteet); klorotaloniili (kaikki tuotteet); syantraniiliproli (maito); etefoni (ohra; ruis; vehnä); flonikamidi (kaikki tuotteet); flutriafoli (kaalikasvit; selleri; Cucurbitaceae-heimon kasvit; paprikat; siemenhedelmät; eläinperäiset tuotteet); fluksapyroksadi (selleri; marjat ja pienet hedelmät; kaalikasvit; Brassica-suvun lehtivihannekset; porkkana; hedelmävihannekset; Cucurbitaceae-heimon kasvit; valkosipuli; sipuli; palsternakka; salottisipuli); lufenuroni (kaikki tuotteet); mesotrioni (parsa; pensaissa kasvavat marjat; vadelmat ja vatukat; karpalot; nisäkkäiden muut syötävät osat; munat; nisäkkäiden liha; maito; okra; siipikarjan muut syötävät osat; siipikarjan liha; raparperi; sokeriruoko); quinclorac (kaikki tuotteet) ja tebukonatsoli (auringonkukan siemenet).

(5)

Asetamipridin, syantraniiliprolin, sypermetriinin, syprodiniilin, difenokonatsolin, etefonin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, imatsapikin, imatsapyyrin, lambda-syhalotriinin, mesotrionin, profenofossin, propikonatsolin, pyrimetaniilin, spirotetramaatin, tebukonatsolin, triatsofossin ja trifloksistrobiinin jäämien Codex-enimmäismäärät, joita ei ole mainittu johdanto-osan 4 kappaleessa, olisi sen vuoksi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 396/2005 jäämien enimmäismäärinä lukuun ottamatta tapauksia, joissa ne koskevat tuotteita, joiden osalta enimmäismäärää ei vahvisteta kyseisen asetuksen liitteessä I, tai joissa ne vahvistetaan nykyisiä jäämien enimmäismääriä alemmalle tasolle. Kyseiset jäämien Codex-enimmäismäärät ovat turvallisia unionin kuluttajien kannalta (5).

(6)

Spirotetramaatti-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä kakiin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tehtiin hakemus flutriafolin käytöstä syötäväkuorisiin Cucurbitaceae-heimon vihanneksiin. Hakija väittää, että kyseisen aineen sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin Yhdysvalloissa johtaa jäämämääriin, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut jäämien enimmäismäärät, ja että korkeammat jäämien enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta vältetään kaupan esteet näiden viljelykasvien tuonnissa.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(9)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit, tarkasteli etenkin kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (6). Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(10)

Hakemuksiin sisältyneiden käyttötarkoitusten osalta elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos olisivat vaarassa ylittyä.

(11)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Elintarvikestandardeja koskeva FAO:n ja WHO:n yhteisohjelma, Codex Alimentarius -komissio. Lisäykset III ja IV. 38. kokous. Geneve, Sveitsi, 6.–11. heinäkuuta 2015.

(3)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf.

Elintarvikestandardeja koskeva FAO:n ja WHO:n yhteisohjelma, Codex Alimentarius -komissio. Lisäys II. 39. kokous. Rooma, Italia, 27. kesäkuuta–1. heinäkuuta 2016.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 pp.].

Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571 [166 pp.].

(6)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2016;14(9):4577 [16 pp.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4429 [34 pp.].


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II asetamipridia, syantraniiliprolia, syprodiniilia, etefonia, flutriafolia, mesotrionia, propikonatsolia, pyrimetaniilia, tebukonatsolia ja trifloksistrobiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Asetamipridi (R)

Syantraniiliproli

Syprodiniili (F) (R)

Etefoni

Flutriafoli

Mesotrioni

Propikonatsoli (isomeerien summa) (F)

Pyrimetaniili (R)

Tebukonatsoli (R)

Trifloksistrobiini (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,9

0,9

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Greipit

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

9

 

0,9

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

5

 

0120000

Pähkinät

0,07

0,04

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05

0,02

0120010

Mantelit

 

 

(+)

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

0,2

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0,1

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

0,5

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120990

Muut

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,8

0,8

2

 

0,4 (+)

 

 

15

 

0,7

0130010

Omenat

 

 

 

0,8

 

 

0,15 (+)

 

0,3

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,3

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130990

Muut

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

0140010

Aprikoosit

0,8

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,15 (+)

10

0,6

 

0140020

Kirsikat

1,5

6

 

5

1

 

0,01 (*1)

4

1 (+)

 

0140030

Persikat

0,8

1,5

 

0,05 (*1)

0,6

 

5

10

0,6

 

0140040

Luumut

0,03

0,7

 

0,05 (*1)

0,4

 

0,01 (*1)

2

1

 

0140990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,5

1,5

3

 

 

 

0,3 (+)

5

 

3

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

1

0,8

 

 

 

0,5

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

2

1,5 (+)

 

 

 

1 (+)

 

0152000

b)

Mansikat

0,5

0,5

5

0,05 (*1)

1,5

 

0,01 (*1)

5

0,02 (*1)

1

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,5

3

0153010

Karhunvatukat

 

 

3

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

3

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Muut

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

3

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

 

0154010

Pensasmustikat

2

4

 

20

 

 

0,01 (*1)

8

 

2

0154020

Karpalot

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,3

5

 

0,01 (*1)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

2

4

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

1,5 (+)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

2

4

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

1,5 (+)

0154050

Ruusunmarjat

2

4

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

0,01 (*1)

0,8

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

0154080

Mustaseljan marjat

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

2

0154990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Taatelit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Viikunat

0,03

0,01 (*1)

0,02 (*1)

3

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

0,9

1,5

0,02 (*1)

7

 

 

 

0,02 (*1)

0,05

0,3

0161040

Kumkvatit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambolat

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

0,01 (*1)

0,8

2

0,05 (*1)

 

 

 

15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162020

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4 (+)

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadot

0,01 (*1)

 

1

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Banaanit

0,4

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,3

 

0,15 (+)

0,1

1,5

0,05

0163030

Mangot

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0163040

Papaijat

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,6

0163050

Granaattiomenat

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guavat

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananakset

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Duriot

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Muut

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (*1)

0,05

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0211000

a)

Perunat

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

1,5

 

0,06 (+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0213020

Porkkanat

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

1

0,4

0,1

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

0,3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,5

0,03

0213040

Piparjuuret

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4

0,08

0213050

Maa-artisokat

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0213060

Palsternakat

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4

0,04

0213070

Juuripersiljat

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4

0,08

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

0,3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0213090

Kaurajuuret

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

0,04

0213100

Lantut

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,04

0213110

Nauriit

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,04

0213990

Muut

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Sipulikasvit

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0220010

Valkosipulit

0,02

0,05

0,07

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0220020

Sipulit

0,02

0,05

0,3

 

 

 

 

0,2

0,15

0,01 (*1)

0220030

Salottisipulit

0,01 (*1)

0,05

0,07

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

0,01 (*1)

8

0,8

 

 

 

 

3

2

0,1

0220990

Muut

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

0,5

1

1,5

2

0,8

 

3

1

0,9

0,7

0231020

Paprikat

0,3

1,5

1,5

0,05 (*1)

1

 

0,01 (*1)

2

0,6

0,4 (+)

0231030

Munakoisot

0,2

1

1,5

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1

0,4 (+)

0,7

0231040

Okrat

0,2

1,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Muut

0,2

1,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,4

0,5

0,05 (*1)

0,15

 

0,01 (*1)

0,7

 

0,3

0232010

Kurkut

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,6

(+)

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

(+)

0232030

Kesäkurpitsat

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

0232990

Muut

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,2

0,3

0,6

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0233010

Melonit

 

 

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0,2 (+)

 

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,15

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0,15

 

0233990

Muut

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,15

 

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,2

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

0,4

2

2

 

 

 

 

 

 

0,5

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

0241990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

2

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

0,05

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,6

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

0,7

 

0,7

 

 

 

 

 

 

0,5

0242990

Muut

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0243000

c)

Lehtikaalit

1,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

3 (+)

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

0,01 (*1)

2

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

 

15

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

0251010

Vuonankaali

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251020

Lehtisalaatti

3

5

 

 

1,5

 

 

20

 

15

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

1,5

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

20

 

15 (+)

0251040

Krassit, idut ja versot

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251050

Krassikanankaali

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251060

Sinappikaali/rucola

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251070

Lehtisinappi

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251080

Versot (myös kaalilajien)

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

20

 

15

0251990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Pinaatti

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Muut

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

3

0,02 (*1)

40

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

20

 

15 (+)

0256010

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256040

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256070

Timjami

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256090

Laakerinlehti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0260000

Palkovihannekset

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

0,6

1,5

2

 

 

 

 

3

2 (+)

1 (+)

0260020

Tarhapavut (silvityt)

0,3

0,3

0,08

 

 

 

 

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0260030

Herneet (silpimättömät)

0,6

2

2

 

 

 

 

3

2 (+)

0,01 (*1)

0260040

Herneet (silvityt)

0,3

0,3

0,08

 

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260050

Linssit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Varsivihannekset

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0270010

Parsa

0,8

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

1,5

15

5

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,5 (+)

1

0270040

Salaattifenkoli

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Latva-artisokka

0,7

0,1

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,6

0,3

0270060

Purjo

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

4

0,6

0,7

0270070

Raparperi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambunversot

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmunsydämet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,15

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0300010

Tarhapavut

 

0,3

0,2

 

 

 

 

0,5

0,3

0,01 (*1)

0300020

Linssit

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0,01

0300030

Herneet

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

 

 

0,5

0,2

0,01

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

 

 

0,5

0,2

0,01 (*1)

0300990

Muut

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,6

0,01 (*1)

0401020

Maapähkinät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,15

0,02

0401030

Unikonsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

0,01 (*1)

0401040

Seesaminsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01 (*1)

0,5

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Rapsinsiemenet

0,4

0,8

0,02

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

Soijapavut

0,01 (*1)

0,4

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,4

0,03

0,07

 

0,15

0,05

0401080

Sinapinsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401090

Puuvillansiemenet

0,7

1,5

0,02 (*1)

6

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0,01 (*1)

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401140

Hampunsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Risiininsiemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

0,9

1,5

 

10

 

 

 

 

0,05

0,3

0402020

Öljypalmun siemenet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402030

Öljypalmun hedelmät

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402040

Kapokki

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402990

Muut

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500000

VILJAT

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0500010

Ohra

0,01 (*1)

 

4

1

0,15

 

2

0,05 (*1) (+)

2

0,5

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Maissi

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0500040

Viljahirssi

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Kaura

0,01 (*1)

 

4

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,7

0,05 (*1) (+)

2

0,4 (+)

0500060

Riisi

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

1,5 (+)

 

1,5 (+)

0,05 (*1)

1 (+)

5

0500070

Ruis

0,01 (*1)

 

0,5

1

0,15

 

0,09

0,05 (*1) (+)

0,3

0,3

0500080

Kirjodurra

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

1,5

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Vehnä

0,1

 

0,5

1

0,15

 

0,09

0,05 (*1) (+)

0,3

0,3

0500990

Muut

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0610000

Teet

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Kahvipavut

 

0,05

0,1 (*1)

 

0,15

 

0,02

0,05 (*1)

0,1

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0632010

Mansikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

0,2

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0,15

 

0633990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0640000

Kaakaopavut

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HUMALA

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40 (+)

40

0800000

MAUSTEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0820010

Maustepippuri

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820020

Limopuun marjat

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820030

Kumina

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

1,5 (+)

 

0820040

Kardemumma

0,1

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820050

Katajanmarja

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820070

Vanilja

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820080

Tamarindi

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820990

Muut

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Inkivääri

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

 

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0900010

Sokerijuurikas

 

0,05

 

 

0,06

 

0,15 (+)

 

 

0,02

0900020

Sokeriruoko

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

(+)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0900030

Juurisikuri

 

0,05

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0900990

Muut

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

 

 

1010000

Kudokset

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

0,04

1011010

Lihas

0,5

0,2

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

 

0,1 (*1)

(+)

1011020

Rasvakudos

0,3

0,5

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

 

0,1 (*1)

(+)

1011030

Maksa

1

1,5

 

0,4

0,1 (+)

 

0,5

 

0,2

(+)

1011040

Munuaiset

1

1,5

 

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

 

0,2

(+)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1

1,5

 

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

 

0,2

 

1011990

Muut

0,02  (*1)

0,01

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1012020

Rasvakudos

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06 (+)

1012030

Maksa

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07 (+)

1012040

Munuaiset

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04 (+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1012990

Muut

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1013020

Rasvakudos

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06 (+)

1013030

Maksa

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07 (+)

1013040

Munuaiset

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04 (+)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1013990

Muut

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1014020

Rasvakudos

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06 (+)

1014030

Maksa

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07 (+)

1014040

Munuaiset

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04 (+)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1014990

Muut

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihas

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04

1015020

Rasvakudos

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06

1015030

Maksa

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1015040

Munuaiset

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1015990

Muut

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

Siipikarja

(+)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,04

1016010

Lihas

0,02 (*1)

0,02

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

(+)

1016020

Rasvakudos

0,02 (*1)

0,04

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

(+)

1016030

Maksa

0,1 (*1)

0,15

 

0,08

0,03

 

 

 

 

(+)

1016040

Munuaiset

0,1 (*1)

0,15

 

0,08

0,03

 

 

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02 (*1)

0,15

 

0,08

0,03

 

 

 

 

 

1016990

Muut

0,02 (*1)

0,01

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihas

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04

1017020

Rasvakudos

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06

1017030

Maksa

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1017040

Munuaiset

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1017990

Muut

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Maito

0,2

0,02

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,02 (*1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

1020020

Lampaat

 

 

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

1020030

Vuohet

 

 

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,02 (*1) (+)

0,15

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan A osassa olevat difenokonatsolia, fluopyramia, fluksapyroksadia, imatsapikia, imatsapyyria ja spirotetramaattia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Difenokonatsoli

Fluopyrami (R)

Fluksapyroksadi

Imatsapik

Imatsapyyri

Spirotetramaatti ja sen 4 metaboliittia BYI08330-enoli, BYI08330-ketohydroksi, BYI08330-monohydroksi ja BYI08330-enoliglukosidi, ilmaistuna spirotetramaattina (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

0,01 (*2)

 

 

0110000

Sitrushedelmät

0,6

0,01 (*2)

 

 

 

1

0110010

Greipit

 

 

0,01 (*2)

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

0,3

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

0,01 (*2)

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

0,01 (*2)

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

0,01