ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 81

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
28. maaliskuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/594, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen kyseisen sopimuksen muuttamisesta sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/595, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/596, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (West Wales Coracle Caught Sewin (SMM))

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/597, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä [Estepa (SAN)]

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/598, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2017/599, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2017, ehdotetusta kansalaisaloitteesta EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2001)

18

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/594,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1)

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 9 päivänä kesäkuuta 2010 komissiolle luvan aloittaa Uzbekistanin tasavallan kanssa neuvottelut Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, muuttamiseksi, jotta varmistetaan, että muiden tavaroiden kaupassa noudatettavat periaatteet ulotetaan virallisesti myös tekstiilituotteiden kauppaan. Nämä neuvottelut on saatettu menestyksekkäästi päätökseen, ja pöytäkirja sopimuksen muuttamisesta kumoamalla 16 artikla ja kaikki viittaukset siihen parafoitiin 1 päivänä heinäkuuta 2010.

(2)

Neuvottelujen yhteydessä osapuolet sopivat suorittavansa tarkastustoimenpiteen ja poistavansa tekniseen säännökseen viittaavan vanhentuneen säännöksenn jonka voimassaolo päättyi vuonna 1998, ja siihen viittaavan vastaavan liitteen,.

(3)

Neuvoston päätöksen 2011/250/EU (3) mukaisesti Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, jolla muutetaan kyseistä sopimusta sen määräysten ulottamiseksi koskemaan kahdenvälistä tekstiilituotteiden kauppaa, ottaen huomioon kahdenvälisestä tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimassaolon päättyminen, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin 7 päivänä huhtikuuta 2011 sillä varauksella, että se tehdään.

(4)

Pöytäkirja olisi tehtävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskeva pöytäkirja (4).

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SCICLUNA


(1)  Hyväksyntä annettu 14.12.2016.

(2)  EYVL L 229, 31.8.1999, s. 3.

(3)  EUVL L 106, 27.4.2011, s. 1.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/3


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen kyseisen sopimuksen muuttamisesta sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen

EUROOPAN UNIONI

sekä

UZBEKISTANIN TASAVALTA,

tässä pöytäkirjassa jäljempänä ’osapuolet’, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus, jäljempänä ’kumppanuus- ja yhteistyösopimus’, tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

(2)

On käyty neuvotteluja sen varmistamiseksi, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen muiden tavaroiden kauppaan sovellettavat periaatteet ulotettaisiin koskemaan virallisesti myös tekstiilituotteiden kauppaa.

(3)

Olisi hyväksyttävä asiaankuuluvat kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehtävät muutokset,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus kumppanuuden perustamisesta seuraavasti:

1)

Poistetaan 8 artiklan 3 kohta.

2)

Poistetaan 11 artiklassa olevat viittaukset 16 artiklaan.

3)

Poistetaan 16 artikla.

4)

Poistetaan sopimuksen liite I.

2 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona Euroopan unioni tai Uzbekistan on ilmoittanut tämän pöytäkirjan hyväksymisen edellyttämien sisäisten menettelyjen saattamisesta päätökseen sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi.

3 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa kumppanuuden perustamisesta tehtyä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimusta.

4 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena osapuolten kaikilla virallisilla kielillä eli bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja uzbekin kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Ташкент на седми април две хиляди и единадесета година.

Hecho en Tashkent a los siete días del mes de abril del año dos mil once.

V Taškentu dne sedmého dubna dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Tashkent, den syvende april to tusind og elleve.

Geschehen zu Taschkent am siebten April zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aprillikuu seitsmendal päeval Taškentis.

Έγινε στην Τασκένδη, στις εφτά Απριλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Tashkent on the seventh day of April in the year two thousand and eleven.

Fait à Tachkent, le sept avril deux mille onze.

Fatto a Tashkent, addì sette aprile duemilaundici.

Taškentā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų balandžio septintą dieną Taškente.

Kelt Taskentben, a kettőezer-tizenegyedik év április havának hetedik napján.

Magħmul f'Taxkent fis-seba' jum ta' April fis-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Tasjkent, de zevende april tweeduizend elf.

Sporządzono w Taszkencie dnia siódmego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Tachkent, aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze.

Întocmit la Tașkent la șapte aprilie două mii unsprezece.

V Taškente dňa siedmeho apríla dvetisícjedenásť.

V Taškentu, sedmega aprila dva tisoč enajst.

Tehty Tashkentissa seitsemäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Tasjkent den sjunde april år tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d'Ouzbékistan

Per la Repubblica dell'Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā –

Uzbekistano Respublikos vardu

Üzbegisztán részéről

Għar-Repubblika ta' l-Uzbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På republiken uzbekistans vägnar

Image

Image


ASETUKSET

28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/6


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/595,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017,

asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2017/127 (1) vahvistetaan unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2017.

(2)

Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio (IATTC) hyväksyi 7–10 päivänä helmikuuta 2017 pitämässään (ylimääräisessä) 91. vuosikokouksessa keltaevätonnikalaa, isosilmätonnikalaa ja boniittia koskevia toimenpiteitä IATTC-yleissopimusalueella. Kyseiset toimenpiteet olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

(3)

Kalastusmahdollisuuksia koskevissa edellisten vuosien neuvoston asetuksissa piikkihain suurin sallittu saalis (TAC) oli Atlantin valtamerellä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) alueella vahvistettu nollatasolle. Sen vuoksi piikkihain kalastuskielto olisi rajoitettava kyseiseen alueeseen, pitäen voimassa välttämistä koskeviin ohjelmiin sovellettava nykyinen poikkeus.

(4)

Intian valtameren tonnikalatoimikunta hyväksyi vuonna 2016 pidetyssä vuosikokouksessaan eräitä saalisrajoituksia keltaevätonnikalalle (Thunnus albacares). Koska kyseiset saalisrajoitukset vaikuttavat suoraan unionin kurenuotta-aluksiin, toimenpiteet olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

(5)

ICES on tarkistanut vuodeksi 2017 antamaansa lausuntoa koljakannasta ICES-alueella VIIa. Tähän kantaan sovelletaan purkamisvelvoitetta, ja aikaisempia poisheitettyjä saaliita koskeva korotus sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1360/2013 (2) 16 artiklan mukaisesti kalastusmahdollisuuksiin. Irlanninmeren koljaa koskevaa suurinta sallittua saalista on sen vuoksi aiheellista tarkistaa uusimpien tieteellisten lausuntojen huomioon ottamiseksi.

(6)

Tuulenkalan TAC vahvistetaan asetuksessa (EU) 2017/127 nollatasolle. Tuulenkalat ovat lyhytikäisiä lajeja. Tuulenkalaa koskeva tieteellinen lausunto on saatavilla helmikuun loppupuolella, mutta pyynti alkaa jo huhtikuussa. Kyseisten lajien saalisrajoituksia olisi nyt mukautettava ICESin viimeisimmän 23 päivänä helmikuuta 2017 annetun tieteellisen lausunnon mukaisesti.

(7)

Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) tieteellisen lausunnon perusteella voitaisiin säätää pienestä kaupallisesta lisäkiintiöstä, jolla kannustettaisiin kalastusaluksia osallistumaan ICES-alueen VIIa turskaa koskevaan tieteelliseen ohjelmaan. Mainittu tieteellinen ohjelma voitaisiin toteuttaa erityisin edellytyksin, jos asiasta vallitsee yhteisymmärrys niiden jäsenvaltioiden välillä, joilla on turskan kiintiö mainitulla alueella. Kyseinen lisäkiintiö olisi myönnettävä yksinomaan tieteellisen ohjelman keston ajaksi, eikä se rajoittaisi kyseiselle kannalle vahvistetun suhteellisen vakauden periaatteen soveltamista.

(8)

ICES on vahvistanut, että hietakampelan ja kampelan TACilla unionin vesillä suuralueella IV ja alueella IIa ei ole ollut säilyttävää vaikutusta näihin kantoihin. Vahvistettua TACia ei ole käytetty täysimääräisesti, ja muilla toimenpiteillä saattaisi olla suurempi vaikutus kannan biologisen tilaan. Sen vuoksi on aiheellista poistaa hietakampelan ja kampelan TAC unionin vesillä suuralueella IV ja alueella IIa ja hoitaa näitä kantoja käyttämällä muita säilyttämistoimenpiteitä.

(9)

Grönlannin (3) kanssa tehdyssä kalastussuhteita koskevassa sopimuksessa ja pöytäkirjassa määrätyn menettelyn mukaisesti sekakomitea on vahvistanut villakuoreen kalastusmahdollisuuksien tason Grönlannin vesillä vuodeksi 2017. Sen vuoksi on tarpeen sisällyttää kyseiset kalastusmahdollisuudet tähän asetukseen.

(10)

Eteläisen Tyynenmeren alueellinen kalastusjärjestö (SPRFMO) vahvisti 18–22 päivänä tammikuuta 2017 pidetyssä viidennessä vuosikokouksessaan perunpiikkimakrillin TACin. Kyseinen toimenpide olisi saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

(11)

Tietyt ilmoituskoodit olisi muutettava, jotta saaliit voitaisiin ilmoittaa tarkasti, ja tietyt viittaukset olisi oikaistava.

(12)

Asetuksessa (EU) 2017/127 säädettyjä saalisrajoituksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Sen vuoksi myös tämän asetuksen saalisrajoituksia koskevia säännöksiä olisi sovellettava kyseisestä päivästä. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia ei ole vielä käytetty loppuun.

(13)

Asetus (EU) 2017/127 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 2017/127 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/127 seuraavasti:

1)

Korvataan 12 artiklan 1 kohdan v alakohta seuraavasti:

”v)

piikkihai (Squalus acanthias) ICES-suuralueilla II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla unionin vesillä, paitsi liitteessä I A vahvistetut välttämistä koskevat ohjelmat;”.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”22 a artikla

Saalisrajoitukset

Unionin kurenuotta-alusten pyytämät keltaevätonnikalan saaliit eivät saa ylittää liitteessä I K vahvistettuja saalisrajoituksia.”

3)

Lisätään 27 artiklaan kohta seuraavasti:

”2a.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä kalastus FAD-välineitä käyttäviltä, lippunsa alla purjehtivilta kurenuotta-aluksilta, kun kyseistä kalastusta koskeva saalisrajoitus on saavutettu.”

4)

Korvataan 41 artiklan 1 kohdan p alakohta seuraavasti:

”p)

piikkihai (Squalus acanthias) ICES-suuralueilla II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X sijaitsevilla unionin vesillä;”

5)

Muutetaan liitteet I A, I B, I D, I E, I J ja II D tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ABELA


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2017/127, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017 (EUVL L 24, 28.1.2017, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välinen kalastuskumppanuussopimus (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 4) ja pöytäkirja Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (EUVL L 305, 21.11.2015, s. 3).


LIITE

1.

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/127 liite I A seuraavasti:

a)

Korvataan kaikkialla liitteessä I A ilmaisu ”Tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohtaa sovelletaan” ilmaisulla

”Tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohtaa sovelletaan”;

b)

Korvataan tuulenkalan kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä alueilla IIa, IIIa ja IV koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Tuulenkala ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Ammodytes spp.

Alue:

Unionin vedet alueilla IIa, IIIa ja IV (1)

Tanska

458 552  (2)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10 024  (2)

 

 

Saksa

701 (2)

 

 

Ruotsi

16 838  (2)

 

 

Unioni

486 115

 

 

TAC

486 115

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

c)

Korvataan turskan kalastusmahdollisuuksia alueella VIIa koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

VIIa

(COD/07A.)

Belgia

2 (3)  (4)

 

 

Ranska

5 (3)  (4)

 

 

Irlanti

97 (3)  (4)

 

 

Alankomaat

0 (3)  (4)

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

42 (3)  (4)

 

 

Unioni

146 (3)  (4)

 

 

TAC

146 (3)  (4)

 

Analyyttinen TAC

d)

Poistetaan hietakampelan ja kampelan kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä alueilla IIa ja IV koskeva taulukko.

e)

Korvataan koljan kalastusmahdollisuuksia alueella VIIa koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgia

42

 

 

Ranska

189

 

 

Irlanti

1 132

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 252

 

 

Unioni

2 615

 

 

TAC

2 615

 

Varo-TAC

Tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohtaa sovelletaan”;

f)

Lisätään lyyraturskan kalastusmahdollisuuksia alueilla IX ja X ja unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskevan taulukon alaviitteeseen 2 ilmoituskoodi ”(POL/93411P)”.

g)

Korvataan seidin kalastusmahdollisuuksia alueilla IIIa ja IV sekä unionin vesillä alueilla IIa koskevassa taulukossa ilmoituskoodi ”(POK/2A3A4.)” ilmoituskoodilla ”(POK/2C3A4)”.

h)

korvataan rauskukalojen kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k koskevan taulukon alaviitteessä 3 oleva ilmoituskoodi ”(RJE/7FG)” ilmoituskoodilla ”(RJE/7FG.)”;

i)

korvataan rauskukalojen kalastusmahdollisuuksia unionin vesillä alueella VIId koskevan taulukon alaviitteet 1 ja 2 seuraavasti:

”(1)

Marmorirauskun (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), okarauskun (Raja clavata) (RJC/07D.), pilkkurauskun (Raja brachyura) (RJH/07D.), pisterauskun (Raja montagui) (RJM/07D.) ja palettirauskun (Raja microocellata) (RJE/07D.) saaliit ilmoitetaan erikseen.

(2)

Erityisedellytys: josta enintään viisi prosenttia voidaan kalastaa alueilla VIa, VIb, VIIa–c, ja VIIe–k sijaitsevilla unionin vesillä (SRX/*67AKD). Marmorirauskun (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), okarauskun (Raja clavata) (RJC/*67AKD), pilkkurauskun (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) ja pisterauskun (Raja montagui) (RJM/*67AKD) saaliit ilmoitetaan erikseen. Tätä erityisedellytystä ei sovelleta palettirauskuun (Raja microocellata) eikä aaltorauskuun (Raja undulata).”

j)

Korvataan makrillien kalastusmahdollisuuksia alueilla IIIa ja IV sekä unionin vesillä alueilla IIa, IIIb, IIIc ja osa-alueilla 22–32 koskevan taulukon alaviite 3 seuraavasti:

”(3)

Erityisedellytys: mukaan lukien seuraava Norjan vesillä alueilla IIa ja IVa pyydettävä tonnimäärä (MAC/*2A4AN): 328

Tämän erityisedellytyksen puitteissa kalastettaessa turskan, koljan, lyyraturskan ja valkoturskan sekä seidin sivusaaliit luetaan näiden lajien kiintiöihin.”.

2.

Korvataan asetuksen (EU) 2017/127 liitteessä I B villakuoreen kalastusmahdollisuuksia alueella ”Grönlannin vedet alueilla V ja XIV” koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Villakuore

Mallotus villosus

Alue:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

(CAP/514GRN)

Tanska

0

 

 

Saksa

0

 

 

Ruotsi

0

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

0

 

 

Kaikki jäsenvaltiot

0 (5)

 

 

Unioni

0 (6)

 

 

Norja

4 389  (6)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta

3.

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/127 liite I D seuraavasti:

a)

Korvataan purjekalan kalastusmahdollisuuksia alueella ”Atlantin valtameri linjan 45° W itäpuolella” koskevassa taulukossa ilmoituskoodi ”(SAIL/AE45W)” ilmoituskoodilla ”(SAI/AE45W)”;

b)

korvataan purjekalan kalastusmahdollisuuksia alueella ”Atlantin valtameri linjan 45° W länsipuolella” koskevassa taulukossa ilmoituskoodi ”(SAIL/AW45W)” ilmoituskoodilla ”(SAI/AW45W)”;

c)

korvataan miekkakalan kalastusmahdollisuuksia alueella ”Välimeri” koskevassa taulukossa ilmoituskoodi ”(SWO/M)” ilmoituskoodilla ”(SWO/MED)”.

4.

Korvataan asetuksen (EU) 2017/127 liitteessä IE lestikalojen kalastusmahdollisuuksia alueella ”FAO 48.3 Antarktis” koskevassa taulukossa ilmoituskoodi ”(SRX/F483.)” ilmoituskoodilla ”(GRV/F483.)”.

5.

Korvataan asetuksen (EU) 2017/127 liitteessä I J perunpiikkimakrillin kalastusmahdollisuuksia alueella ”SPRFMO-yleissopimusalue” koskeva taulukko seuraavasti:

”Laji:

Perunpiikkimakrilli

Trachurus murphyi

Alue:

SPRFMO-yleissopimusalue

(CJM/SPRFMO)

Saksa

7 573,92

 

 

Alankomaat

8 209,35

 

 

Liettua

5 270,13

 

 

Puola

9 061,6

 

 

Unioni

30 115

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta”.

6.

Korvataan asetuksen (EU) 2017/127 liite II D ja mainitun liitteen lisäys 1 seuraavasti:

LIITE II D

TUULENKALAN KALASTUKSENHOITOALUEET ICES-ALUEILLA IIa JA IIIa SEKÄ ICES-SUURALUEELLA IV

Liitteessä I A vahvistettujen tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien hallinnoimiseksi ICES-alueilla IIa ja IIIa sekä ICES-suuralueella IV kalastuksenhoitoalueet, joilla sovelletaan erityisiä saalisrajoituksia, määritellään jäljempänä sekä tämän liitteen lisäyksessä.

Tuulenkalan kalastuksenhoitoalueet

ICES-tilastoruudut

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38–41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 ja 48 G0

4

38–40 E7–E9 ja 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Liitteen II D lisäys 1

TUULENKALAN KALASTUKSENHOITOALUEET

Image
.”

(1)  Lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa sijaitsevia vesiä.

(2)  Kiintiöstä saa olla hietakampelan, valkoturskan ja makrillin sivusaalista enintään 2 prosenttia (OT1/*2A3A4), sanotun kuitenkaan rajoittamatta purkamisvelvoitetta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tässä kalastuksessa tätä säännöstä jonkin sivusaalislajin osalta, se ei voi käyttää lajienvälistä joustoa koskevia säännöksiä kyseisen lajin sivusaaliiden osalta.

Erityisedellytys:

edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla, liitteessä II D määritellyillä tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

Alue

:

Unionin vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueilla

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Tanska

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Yhdistynyt kuningaskunta

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Saksa

369

254

0

78

0

0

0

Ruotsi

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Unioni

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Yhteensä

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0”;

(3)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdennettua kalastusta.

(4)  Tämän TACin lisäksi jäsenvaltiot, joilla on turskan kiintiö alueella VIIa, voivat yhteisellä sopimuksella päättää myöntää yhteensä 10 tonnia yhdelle tai useammalle alukselle, joka osallistuu STECF:n arvioimaan kohdennettuun tieteelliseen kalastukseen kyseistä kantaa (COD/*07A.) koskevan tieteellisen tiedon parantamiseksi. Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisen aluksen (tällaisten alusten) nimen (nimet) komissiolle ennen saaliin purkamisen sallimista.”;

(5)  Tanska, Saksa, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat käyttää ”kaikkien jäsenvaltioiden” kiintiötä vasta sitten, kun ne ovat käyttäneet oman kiintiönsä loppuun. Jäsenvaltiot, joilla on yli 10 prosenttia unionin kiintiöstä, eivät kuitenkaan saa käyttää ”kaikkien jäsenvaltioiden” kiintiötä.

(6)  Kalastuskaudeksi 20.6.2016–30.4.2017.”.


28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/596,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (West Wales Coracle Caught Sewin (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneen kuningaskunnan hakemus nimityksen ”West Wales Coracle Caught Sewin” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”West Wales Coracle Caught Sewin” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”West Wales Coracle Caught Sewin” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.7 ”Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 455, 6.12.2016, s. 11.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/597,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä [Estepa (SAN)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EU) N:o 900/2010 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Estepa” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Estepa” (SAN) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 900/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Estepa (SAN)] (EUVL L 266, 9.10.2010, s. 52).

(3)  EUVL C 453, 3.12.2016, s. 14.


28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/598,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

145,6

IL

288,6

MA

108,8

SN

213,0

TR

106,9

ZA

81,7

ZZ

157,4

0707 00 05

TR

180,4

ZZ

180,4

0709 93 10

MA

45,5

TR

149,9

ZZ

97,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,8

IL

83,4

MA

49,7

TN

48,4

TR

72,5

ZA

99,3

ZZ

66,9

0805 50 10

AR

45,3

EG

72,0

TR

71,4

ZZ

62,9

0808 10 80

CL

108,0

CN

142,3

US

128,4

ZA

114,1

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

117,1

CL

135,0

CN

88,1

MA

115,2

TR

148,9

ZA

116,3

ZZ

120,1


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

28.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/18


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/599,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2017,

ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta”

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2001)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansalaisaloitteesta 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ehdotetun kansalaisaloitteen ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” aihe liittyy seuraavaan: ”Unionin kansalaisuuden luonne ja tarkoitus erityisesti suhteessa jonkin valtion kansalaisuuteen. Jäsenvaltion eroaminen unionista ja sen vaikutukset. EU:n lainsäädännössä taatut kansalaisten oikeudet”.

(2)

Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. Unionin kansalaisuuden edellytyksenä on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Se, onko tietty henkilö unionin kansalainen, riippuu näin ollen siitä, onko vähintään yksi sellainen valtio, jonka kansalainen hän on, unionin jäsenvaltio.

(3)

Unionin jäsenvaltion kansalaisuuden ja unionin kansalaisuuden välinen yhteys määritellään perussopimuksissa. Perussopimuksissa ei ole oikeusperustaa, jonka nojalla EU:n toimielimet voisivat antaa perussopimusten soveltamiseksi sellaisen unionin säädöksen, jonka tarkoituksena olisi unionin kansalaisuuden myöntäminen henkilöille, jotka eivät ole minkään unionin jäsenvaltion kansalaisia.

(4)

Perussopimusten soveltamiseksi voidaan kuitenkin antaa unionin säädös, joka koskee jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa. Tällaisella säädöksellä voidaan siten myöntää tiettyjä oikeuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin unionin kansalaisuuteen perustuvat oikeudet, sellaisen valtion kansalaisille, joka on eronnut unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan nojalla.

(5)

SEU-sopimuksella vahvistetaan unionin kansalaisuuden merkitystä ja edistetään unionin demokraattista toimintaa muun muassa määräämällä, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta.

(6)

Tämän vuoksi kansalaisaloitteen tekemistä varten vaadittavien menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia kansalaisaloitteen luonteeseen nähden siten, että rohkaistaan kansalaisten osallistumista ja tehdään unionista helpommin lähestyttävä.

(7)

Näistä syistä on aiheellista katsoa asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, että ehdotettu kansalaisaloite, jonka tarkoituksena on antaa perussopimusten soveltamiseksi unionin säädös, joka koskee jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa, ja erityisesti tiettyjen sellaisten oikeuksien myöntämistä, jotka ovat samankaltaisia kuin unionin kansalaisuuteen perustuvat oikeudet, sellaisen valtion kansalaisille, joka on eronnut unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla, ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi.

(8)

Ehdotettu kansalaisaloite ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” olisi sen vuoksi rekisteröitävä. Olisi kerättävä tuenilmauksia tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle, jonka tarkoituksena on antaa perussopimusten soveltamiseksi unionin säädös, joka koskee jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa EU:n jäsenvaltioissa, ja erityisesti tiettyjen sellaisten oikeuksien myöntämistä, jotka ovat samankaltaisia kuin unionin kansalaisuuteen perustuvat oikeudet, sellaisen valtion kansalaisille, joka on eronnut unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Rekisteröidään ehdotettu kansalaisaloite ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta”.

2.   Sallitaan tuenilmausten kerääminen tälle kansalaisaloitteelle sillä perusteella, että sen tarkoituksena on unionin säädöksen antaminen sen varmistamiseksi, että sen jälkeen kun jäsenvaltio on eronnut unionista SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla, kyseisen maan kansalaisilla on edelleen samankaltaiset oikeudet kuin heillä oli silloin kun kyseinen maa oli unionin jäsenvaltio.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu ehdotetun kansalaisaloitteen ”EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: Moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta” järjestäjille (kansalaistoimikunnan jäsenille), joita edustavat [henkilötiedot poistettu järjestäjien kuulemisen perusteella], jotka toimivat myös yhteyshenkilöinä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2017

Komission puolesta

Frans TIMMERMANS

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.