ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 67

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
14. maaliskuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/434, annettu 13 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta ja kehityksestä

3

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/435, annettu 28 päivänä helmikuuta 2017, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen tekemisestä

31

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/436, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

33

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/437, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/438, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen abamektiini hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

67

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/439, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, Escherichia colin tuottaman L-lysiinisulfaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

70

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/440, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, bakteereista Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) tehdyn valmisteen hyväksymisestä broilerien ja kananuorikoiden sekä lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco (UK) Ltd, joka käy kauppaa nimellä Danisco Animal Nutrition) ( 1 )

74

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/441, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

78

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/442, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

80

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/443, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2017, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 ja 138 sekä ehdotuksesta ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) muuttamiseksi tietoverkkoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevilla ohjeilla

82

 

*

Eurooppa-neuvoston päätös (EU, Euratom) 2017/444, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2017, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valitsemisesta

87

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/445, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

88

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/434,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2017,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 ja 209 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti marraskuussa 2011 komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aloittamaan neuvottelut Afganistanin islamilaisen tasavallan kanssa kumppanuutta ja kehitystä koskevasta yhteistyösopimuksesta, jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Sopimusta koskevat neuvottelut olivat menestykselliset, ja sopimus parafoitiin Kabulissa 2 päivänä heinäkuuta 2015.

(3)

Sopimuksen 59 artiklassa määrätään sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(4)

Sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta, ja tiettyjä sopimuksen määräyksiä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(5)

Sopimuksen allekirjoittaminen unionin puolesta sekä sopimuksen osien väliaikainen soveltaminen unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä ei vaikuta perussopimusten mukaiseen unionin ja sen jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan kumppanuutta ja kehitystä koskeva sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

1.   Ennen sopimuksen voimaantuloa unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä sovelletaan väliaikaisesti sopimuksen seuraavia osia sen 59 artiklan mukaisesti ja edellyttäen, että siinä määrätyt ilmoitukset on annettu, mutta vain siltä osin kuin ne kattavat unionin toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, mukaan lukien ne, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan määritellä ja toteuttaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa:

a)

2 artikla (Yleiset periaatteet);

b)

3 artikla (Poliittinen vuoropuhelu);

c)

4 artikla (Ihmisoikeudet);

d)

5 artikla (Sukupuolten tasa-arvo);

e)

III osasto (Kehitysyhteistyö);

f)

IV osasto (Kauppaan ja investointeihin liittyvä yhteistyö);

g)

28 artikla (Muuttoliikettä koskeva yhteistyö);

h)

VII osasto (Alueellinen yhteistyö);

i)

VIII osasto (Institutionaalinen kehys), siltä osin kuin tämän osaston määräykset rajoittuvat sopimuksen väliaikaisen soveltamisen turvaamiseen;

j)

IX osasto (Loppumääräykset), siltä osin kuin tämän osaston määräykset rajoittuvat sopimuksen väliaikaisen soveltamisen turvaamiseen.

2.   Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä päivän, josta alkaen 1 kohdassa tarkoitettuja sopimuksen osia sovelletaan väliaikaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. GRECH


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/3


Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan

YHTEISTYÖSOPIMUS

kumppanuudesta ja kehityksestä

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jotka ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolia, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’ tai ’EU’,

sekä

AFGANISTANIN ISLAMILAINEN TASAVALTA, jäljempänä ’Afganistan’,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’, jotka

VAHVISTAVAT sitoutumisensa Afganistanin suvereniteettiin, itsenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen;

VAHVISTAVAT sitoutumisensa kansainvälisen oikeuden yleisiin periaatteisiin, Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, kansainvälisten yleissopimusten ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien päämääriin ja periaatteisiin;

TUNNUSTAVAT osapuolia yhdistävät historialliset, poliittiset ja taloudelliset siteet;

VAHVISTAVAT toiveensa lisätä yhteistyötään yhteisten arvojen pohjalta yhteiseksi eduksi;

OTTAVAT HUOMIOON yhteiset poliittiset tavoitteet, arvot ja sitoumukset, joihin osapuolet sitoutuvat, kuten demokratian periaatteiden, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan kunnioittamisen;

TOTEAVAT, että nämä periaatteet ovat olennainen osa pitkän aikavälin kehitystä;

TUNNUSTAVAT, että Afganistanin kansa on legitiimien ja demokraattisten hallintoelintensä välityksellä sekä Afganistanin perustuslain mukaisesti oikeutettu määrittämään ja ohjaamaan Afganistanin vakauttamis-, kehitys- ja demokratiaprosesseja;

KATSOVAT, että unioni on sitoutunut tukemaan Afganistanin pyrkimyksiä maksimoida kehityksensä tulevana muutoksen vuosikymmenenä;

KOROSTAVAT Bonnissa joulukuussa 2011, Tokiossa heinäkuussa 2012 ja Lontoossa joulukuussa 2014 järjestetyissä Afganistania käsitelleissä kansainvälisissä konferensseissa antamiaan keskinäisiä sitoumuksia;

VAHVISTAVAT Afganistanin sitoumuksen jatkaa hallinnon kehittämistä ja unionin sitoumuksen toimia kestävästi Afganistanin hyväksi;

KATSOVAT, että osapuolet pitävät erityisen tärkeänä suhteensa kokonaisvaltaisuutta, jota ne aikovat edistää tämän sopimuksen välityksellä;

VAHVISTAVAT halunsa lisätä kansojensa taloudellista ja sosiaalista edistymistä ja vakiinnuttaa, syventää ja monipuolistaa suhteitaan yhteistä etua koskevilla aloilla;

TUNNUSTAVAT, että Afganistanin perustuslain mukaisesti naisten vaikutusvalta ja heidän täysimääräinen osallistumisensa yhdenvertaisuuden pohjalta kaikkiin yhteiskunnan aloihin, kuten osallistuminen päätöksentekoon kaikilla poliittisen prosessin tasoilla, ovat perustavanlaatuisessa asemassa yhdenvertaisuuden ja rauhan saavuttamiseksi;

TUNNUSTAVAT kehitysmaiden, erityisesti alhaisen tulotason maiden, konfliktista toipuvien maiden ja sisämaavaltioiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön merkityksen niiden kestävän talouskasvun ja kestävän kehityksen kannalta, kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden, kuten YK:n vuosituhattavoitteiden ajallaan ja täysimääräisesti saavuttamisen kannalta ja kaikkien Afganistanin tämän jälkeen hyväksymien kehityksen vertailuarvojen kannalta sekä Afganistanin paremman alueellisen yhdentymisen kannalta;

TUNNUSTAVAT, että on toteutettava vaikuttavia toimenpiteitä lahjomattomuuden ja vastuuvelvollisuuden edistämiseksi, julkisten varojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja korruption torjumiseksi;

TUNNUSTAVAT, että osapuolten välisellä laajennetulla yhteistyöllä olisi tuettava Afganistanin kykyä parantaa hallintonsa ja hallintotapansa laatua sekä julkisen varainhoidon avoimuutta ja tehokkuutta;

VAHVISTAVAT asianomaisilla alueellisilla ja monenvälisillä foorumeilla toteutettavan koordinaation merkityksen, erityisesti maailmanlaajuisia haasteita ja alueellista taloudellista yhteistyötä koskevien osapuolten lähestymistapojen osalta;

TUNNUSTAVAT, että terrorismi on uhka niiden kansoille ja niiden yhteiselle turvallisuudelle, ja ilmaisevat täyden sitoutumisensa terrorismin torjumiseen sen kaikissa muodoissa ja vaikuttavan kansainvälisen yhteistyön ja välineiden luomiseen terrorismin kaikkien muotojen poistamiseksi kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden, mukaisesti;

VAHVISTAVAT yhteisen sitoumuksensa torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa, ihmisten salakuljetusta ja huumekauppaa, myös alueellisten ja kansainvälisten mekanismien välityksellä;

TUNNUSTAVAT laittomien huumausaineiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttaman uhan ja yhtenäisen alueellisen ja kansainvälisen yhteistyön tarpeen huumausaineiden viljelyn, tuotannon, välityksen, laittoman kaupan, käytön ja kysynnän sekä huumeiden lähtöaineiden laittoman välityksen torjumiseksi, ja tunnustavat tässä yhteydessä unikonkasvattajien vaihtoehtoisten elinkeinojen merkityksen;

TUNNUSTAVAT tarpeen noudattaa kansainvälisiä aseistariisunta- ja asesulkusitoumuksia;

KATSOVAT, että Kansainvälinen rikostuomioistuin, jonka tavoitteena on tehokkaat syytetoimet kansainvälisen yhteisön vakavimmiksi katsomien rikosten osalta, edistää merkittävällä tavalla rauhaa ja kansainvälistä oikeutta;

TUNNUSTAVAT, että kaupalla ja suorilla ulkomaisilla investoinneilla on merkittävä osa Afganistanin kehityksessä ja että osapuolet pitävät erityisen tärkeinä muun muassa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen sisältyviä kansainvälistä kauppaa koskevia periaatteita ja sääntöjä;

ILMAISEVAT täyden sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen sen kaikilla osa-alueilla, joihin kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtävä vaikuttava yhteistyö sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työnormien tehokas edistäminen ja täytäntöönpano;

KOROSTAVAT muuttoliikettä koskevan yhteistyön tärkeyttä;

TUNNUSTAVAT, että pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden tilanteeseen ja perusoikeuksiin, kuten heidän turvalliseen, järjestäytyneeseen ja vapaaehtoiseen paluuseensa koteihinsa on kiinnitettävä erityistä huomiota;

PANEVAT MERKILLE, että jos osapuolet päättäisivät tämän sopimuksen puitteissa tehdä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla erityisiä sopimuksia, jotka unioni tekisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston nojalla, tällaisten tulevaisuudessa tehtävien sopimusten määräykset eivät sitoisi Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja/tai Irlantia, jollei unioni samanaikaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai Irlannin kanssa ilmoittaisi niiden aiempien kahdenvälisten suhteiden osalta Afganistanille, että nämä sopimukset ovat tulleet Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja/tai Irlantia sitoviksi osana unionia Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti. Vastaavasti mikään näitä seuraavista EU:n sisäisistä toimenpiteistä, jotka hyväksyttäisiin edellä mainitun V osaston nojalla tämän sopimuksen panemiseksi täytäntöön, ei sitoisi Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja/tai Irlantia, elleivät nämä olisi ilmoittaneet haluavansa osallistua näihin toimenpiteisiin tai hyväksyä niitä pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti. Osapuolet panevat merkille myös sen, että tällaiset tulevat sopimukset tai näitä seuraavat EU:n sisäiset toimenpiteet kuuluisivat mainittuihin perussopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan N:o 22 soveltamisalaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I OSASTO

LUONNE JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Soveltamisala ja tavoitteet

1.   Perustetaan osapuolten välinen kumppanuus niiden toimivaltuuksien puitteissa, niiden säännösten, menettelyjen ja resurssien mukaisesti ja noudattaen kaikilta osin kansainvälisiä sääntöjä ja normeja.

2.   Tämän kumppanuuden tavoitteena on lujittaa vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta voidaan

a)

tukea Afganistanin ja alueen rauhaa ja turvallisuutta;

b)

edistää kestävää kehitystä, vakaata ja demokraattista poliittista toimintaympäristöä ja Afganistanin yhdentymistä maailmantalouteen;

c)

luoda säännöllinen poliittisia kysymyksiä käsittelevä vuoropuhelu, myös ihmisoikeuksien edistämisestä, sukupuolten tasa-arvosta ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta;

d)

edistää kehitysyhteistyötä köyhyyden poistamista ja avun tuloksellisuutta koskevan osapuolten yhteisen sitoumuksen yhteydessä;

e)

kehittää osapuolten välistä kauppaa ja niiden välisiä investointeja yhteiseksi eduksi, tavoitteena tehdä yhteistyötä kaikilla taloudellisilla, kauppaan ja investointeihin liittyvillä yhteistä etua koskevilla aloilla kestävien kauppa- ja investointivirtojen edistämiseksi ja kaupan ja investointien esteiden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi johdonmukaisella ja täydentävällä tavalla suhteessa meneillään oleviin ja tuleviin alueellisiin aloitteisiin;

f)

parantaa osapuolten välistä maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyvää koordinaatiota, erityisesti edistämällä monenvälisiä ratkaisuja; ja

g)

edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä useilla yhteistä etua koskevilla aloilla, kuten julkishallinnon ja julkisen varainhoidon uudenaikaistaminen, oikeus- ja sisäasiat, ympäristö ja ilmastonmuutos, luonnonvarat ja raaka-aineet, turvallisuusalan uudistus, koulutus, energia, liikenne, maatalous ja maaseudun kehittäminen, rahoituspalvelut, verotus, tulliasiat, työllisyys ja sosiaalinen kehitys, terveys ja turvallisuus, tilastointi, alueellinen yhteistyö, kulttuuri, tietotekniikka ja audiovisuaali- / viestintäala.

3.   Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota valmiuksien parantamiseen, jotta voidaan tukea Afganistanin hallintoelinten kehittämistä ja varmistaa, että Afganistan voi hyötyä täysimääräisesti tämän sopimuksen mukaisen tiiviimmän yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista.

4.   Osapuolet edistävät parlamenttien jäsenten, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja ammattihenkilöiden välisiä yhteyksiä tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi, erityisesti tukemalla parlamentaarisia ja muita demokraattisia instituutioita.

5.   Osapuolet edistävät keskinäistä ymmärtämystä muun muassa erilaisten tahojen kuten ajatushautomoiden, akateemisten yhteisöjen, yritysten ja viestimien yhteistyöllä seminaarien, konferenssien ja nuoriso- ja muun toiminnan muodossa.

2 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Osapuolet vahvistavat yhteiset arvonsa sellaisina kuin ne sisältyvät Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan.

2.   Osapuolet tunnustavat, että Afganistanin kansa on legitiimien ja demokraattisten hallintoelintensä välityksellä sekä Afganistanin perustuslain mukaisesti oikeutettu määrittämään ja ohjaamaan Afganistanin vakauttamis-, kehitys- ja demokratiaprosesseja.

3.   Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa sovellettavissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa määriteltyjen demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan lähtökohta ja tämän sopimuksen olennainen osa.

4.   Osapuolet vahvistavat sitoutuvansa tekemään edelleen yhteistyötä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden, kuten vuosituhattavoitteiden, sellaisina kuin Afganistan on hyväksynyt ne, ja myöhemmin hyväksyttyjen kehityksen vertailuarvojen saavuttamiseksi täysimääräisesti. Näin tehdessään ne tunnustavat Afganistanin vastuun taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja asiaa koskevia kehityspolitiikkoja koskevien suunnitelmiensa, myös kansallisten painopisteohjelmien valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Ne toistavat sitoumuksensa korkeaan ympäristönsuojelun tasoon, osallistavaan yhteiskuntaan ja sukupuolten tasa-arvoon tässä yhteydessä.

5.   Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa hyvän hallinnon periaatteisiin, joihin sisältyvät muun muassa parlamenttien ja oikeuslaitoksen riippumattomuus ja korruption torjunta kaikilla tasoilla.

6.   Osapuolet sopivat, että tähän sopimukseen perustuva yhteistyö on niiden lakien, sääntöjen ja määräysten mukaista.

II OSASTO

POLIITTINEN YHTEISTYÖ

3 artikla

Poliittinen vuoropuhelu

Osapuolten välillä aloitetaan säännöllinen poliittinen vuoropuhelu, jota voidaan tarvittaessa käydä ministeritasolla. Sillä lujitetaan niiden välisiä suhteita, edistetään kumppanuuden kehittämistä ja lisätään keskinäistä ymmärtämystä ja solidaarisuutta. Osapuolet lujittavat poliittista vuoropuheluaan tukeakseen yhteisiä etujaan, muun muassa kantojaan alueellisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

A.   YHTEISTYÖ IHMISOIKEUKSIEN, SUKUPUOLTEN TASA-ARVON JA KANSALAISYHTEISKUNNAN ALALLA

4 artikla

Ihmisoikeudet

1.   Sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi tehokkaasti, tarvittaessa myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifioinnin ja täytäntöönpanon osalta. Niiden on tarkistettava tämän artiklan täytäntöönpano poliittisen vuoropuhelunsa kuluessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun yhteistyöhön voi sisältyä muun muassa seuraavaa:

a)

tuetaan ihmisoikeuksia koskevien maakohtaisten toimintasuunnitelmien kehittämistä ja täytäntöönpanoa;

b)

edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista ja alan koulutusta;

c)

lujitetaan kansallisia ja alueellisia ihmisoikeuksiin liittyviä hallintoelimiä Afganistanissa;

d)

käynnistetään ihmisoikeuksia koskeva merkityksellinen ja laajapohjainen vuoropuhelu; ja

e)

tehostetaan yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjärjestöissä.

5 artikla

Sukupuolten tasa-arvo

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä tehostaakseen sukupuolten tasa-arvoon liittyviä politiikkatoimia ja ohjelmia ja institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien kehittämistä sekä tukeakseen sellaisten strategioiden täytäntöönpanoa, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, myös naisten oikeuksia ja vaikutusvaltaa, sen varmistamiseksi, että naisilla ja miehillä on tasapuoliset osallistumismahdollisuudet talouden, kulttuurin, politiikan ja yhteiskuntaelämän kaikilla aloilla. Yhteistyössä keskitytään erityisesti parantamaan naisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä resurssit, joita he tarvitsevat perusoikeuksiensa hyödyntämiseksi täysimääräisesti, erityisesti koulutuksen alalla.

2.   Osapuolet tukevat tarkoituksenmukaisen toimintakehyksen luomista, jonka avulla voidaan

a)

varmistaa, että sukupuolten tasa-arvoa koskevat kysymykset sisällytetään asianmukaisesti kaikkiin, erityisesti poliittista osallistumista, terveyttä ja lukutaitoa koskeviin kehittämisstrategioihin, -politiikkatoimiin ja -ohjelmiin; ja

b)

vaihtaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyviä kokemuksia ja parhaita käytänteitä ja edistää naisten hyväksi tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista.

6 artikla

Kansalaisyhteiskunta

1.   Osapuolet tunnustavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan, erityisesti akateemisten yhteisöjen, roolin tämän sopimuksen mukaisessa vuoropuhelu- ja yhteistyöprosessissa ja sen mahdollisen panoksen tähän prosessiin ja sopivat edistävänsä kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vilkasta vuoropuhelua ja sen tosiasiallista osallistumista vuoropuhelu- ja yhteistyöprosessiin.

2.   Osapuolet pyrkivät yhdessä edistämään kansalaisyhteiskunnan roolia, jotta

a)

sitä voidaan kuulla kansallisessa päätöksenteossa demokratian periaatteiden ja perustuslain säännösten mukaisesti;

b)

se voi saada tietoja kehitys- ja yhteistyöstrategioista ja alakohtaisista politiikoista sekä osallistua neuvotteluihin kehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa erityisesti sitä koskevilla aloilla;

c)

se voi saada keskeisillä aloilla avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteiden mukaisesti rahoitustukea, jos kunkin osapuolen sisäiset säännöt sen sallivat, sekä valmiuksien kehittämiseen tarkoitettua tukea kriittisillä alueilla; ja

d)

se voi osallistua yhteistyöohjelmien toteuttamiseen sitä koskevilla aloilla.

B.   RAUHANRAKENTAMINEN

7 artikla

Rauhaa rakentavat politiikat sekä konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen

1.   Osapuolet korostavat sitoutuvansa Afganistanin johtamiin ponnisteluihin kohti rauhaa ja sovintoa. Ne painottavat kaikkien afganistanilaisten yksimielisyyteen perustuvan osallistavan rauhanprosessin merkitystä, kuten heinäkuussa 2010 järjestetyssä Peace jirga -kokouksessa ja marraskuussa 2011 järjestetyssä perinteisessä Loya Jirga -kokouksessa ilmaistiin. Ne tunnustavat, että rauhanprosessin onnistumisen edellytyksenä on Afganistanin kansan ja hallintoelinten omavastuullisuus ja kansainvälisen yhteisön vahva tuki.

2.   Osapuolet edistävät vuoropuhelua alueen maiden keskuudessa ja laajemmalla alueella, jotta ne voisivat osallistua täysimääräisesti rauhanprosessin tukemiseen ja helpottamiseen.

3.   Osapuolet vahvistavat naisten merkittävän aseman konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa. Ne korostavat naisten täysimääräisen osallistumisen ja mukanaolon merkitystä kaikissa pyrkimyksissä ylläpitää ja edistää rauhaa ja turvallisuutta sekä tarvetta lisätä heidän osallistumistaan konfliktien ratkaisua koskevaan päätöksentekoon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) mukaisesti.

4.   Tällä alalla toteutettavaan yhteiseen toimintaan kuuluu muun muassa pitkän aikavälin rauhanrakennuksen edistäminen Afganistanissa ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisen roolin tukeminen hauraissa valtioissa toteutettavaa toimintaa koskevan uuden sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

C.   KANSAINVÄLISEN TURVALLISUUDEN TUKEMINEN

8 artikla

Yhteistyö Rooman perussäännön osalta

Osapuolet katsovat, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) tehokas toiminta edistää merkittävällä tavalla kansainvälistä rauhaa ja oikeutta. Ne vahvistavat, että koko kansainvälistä yhteisöä huolestuttavia vakavimpia rikoksia käsitellään ensin toteuttamalla toimenpiteitä kansallisella tasolla yhteistyössä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä edistääkseen yleismaailmallista liittymistä Rooman perussääntöön

a)

toteuttamalla tapauksen mukaan toimia Rooman perussääntöön liittyvien asiakirjojen, kuten erityisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen ratifioimiseksi;

b)

vaihtamalla Rooman perussäännön ratifioinnin ja täytäntöönpanon edellyttämistä oikeudellisista muutoksista saatuja kokemuksia; ja

c)

toteuttamalla toimia Rooman perussäännön loukkaamattomuuden turvaamiseksi.

9 artikla

Joukkotuhoaseiden leviämisen ja kemiallisten, biologisten sekä säteily- ja ydinriskien torjuminen

1.   Osapuolet katsovat, että joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen niin valtiollisille kuin valtioista riippumattomille toimijoille on yksi vakavimmista kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden uhkatekijöistä.

2.   Sen vuoksi osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla, jotta voidaan torjua joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämistä noudattamalla kaikilta osin monenvälisten aseistariisunta- ja asesulkusopimusten sekä muiden monenvälisesti neuvoteltujen sopimusten mukaisia velvoitteita ja kansainvälisiä velvoitteita ja panemalla ne täytäntöön kansallisella tasolla. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämä määräys on olennainen osa sopimusta.

3.   Osapuolet sopivat lisäksi tekevänsä yhteistyötä ja toteuttavansa toimenpiteitä tehostaakseen niihin kumpaankin sovellettavien aseistariisuntaa ja joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämistä koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa muun muassa jakamalla keskenään tietoja, asiantuntemusta ja kokemuksia.

4.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja toimivansa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämiseksi toteuttamalla toimia tavoitteenaan allekirjoittaa ja ratifioida kaikki muut asian kannalta merkitykselliset kansainväliset asiakirjat tai tarvittaessa liittyä niihin sekä panna ne kokonaisuudessaan täytäntöön.

5.   Osapuolet sopivat myös tekevänsä yhteistyötä tehokkaan kansallisen vientivalvonnan perustamiseksi joukkotuhoaseisiin liittyvien tavaroiden leviämisen estämiseksi ja niiden viennin ja kauttakuljetuksen valvomista varten; tässä yhteydessä on tarkoitus muun muassa valvoa joukkotuhoaseiden käyttöä kaksikäyttöteknologioihin ja määrätä vientivalvontamääräysten rikkomisesta tehokkaita pelotteita.

6.   Osapuolet tunnustavat, että kemiallisilla, biologisilla, säteily- ja ydinriskeillä, jäljempänä ’CBRN-riskit’, voi olla erittäin haitallisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Ne myös tunnustavat, että riskit voivat johtua rikollisesta toiminnasta (joukkotuhoaseiden leviäminen, laiton kauppa), onnettomuuksista (teollisuus, liikenne, laboratoriot) tai luonnonuhkista (pandemiat). Sen vuoksi ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä, jotta voidaan vahvistaa institutionaalisia valmiuksia CBRN-riskien vähentämiseksi. Tämä voi sisältää oikeudellisia, sääntelyllisiä, täytäntöönpanoa koskevia, tieteellisiä ja valmiuskysymyksiä koskevia hankkeita ja yhteistyötä alueellisella tasolla.

7.   Unioni pyrkii tarpeen mukaan tukemaan näitä pyrkimyksiä, joissa keskitytään valmiuksien kehittämiseen ja tekniseen apuun.

10 artikla

Pienaseet ja kevyet aseet sekä muut tavanomaiset aseet

1.   Osapuolet tunnustavat, että pienaseiden ja kevyiden aseiden ja niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laiton tuotanto, siirto ja liikkuminen sekä niiden liiallinen keskittyminen, huono hallinnointi, riittämättömästi turvatut varastot ja valvomaton leviäminen ovat edelleen vakava uhka rauhalle ja kansainväliselle turvallisuudelle.

2.   Osapuolet sopivat noudattavansa voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmista johtuvia velvoitteitaan pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä muihin alan kansainvälisiin välineisiin, kuten pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelmaan, perustuvia sitoumuksiaan ja panevansa ne täysimääräisesti täytäntöön.

3.   Osapuolet tunnustavat sisäisten valvontajärjestelmien merkityksen tavanomaisten aseiden siirrossa voimassa olevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Osapuolet tunnustavat, että kyseisten valvontatoimien vastuullinen soveltaminen on tärkeää, sillä se edistää kansainvälistä ja alueellista rauhaa, turvallisuutta ja vakautta, vähentää inhimillistä kärsimystä ja estää tavanomaisten aseiden luvatonta välitystä.

4.   Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä ja varmistamaan tavanomaisten aseiden kansainvälisen kaupan sääntelemistä ja sääntelyn parantamista sekä laittoman asekaupan ehkäisemistä, torjumista ja poistamista koskevien toimiensa koordinoinnin, täydentävyyden ja synergian. Ne sopivat tähän sitoumukseen liittyvän ja sitä vahvistavan säännöllisen poliittisen vuoropuhelun aloittamisesta.

11 artikla

Terrorismin torjunta

1.   Osapuolet pyrkivät päättäväisesti torjumaan terrorismia sen kaikissa muodoissa, myös alueellisessa yhteydessä, noudattaen kaikilta osin oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälistä oikeutta ja työskentelemään yhdessä ääri-ideologioiden leviämisen ja erityisesti nuorten radikalisoitumisen estämiseksi. Ne sitoutuvat työskentelemään kansainvälisten kumppaniensa kanssa YK:n maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen strategian panemiseksi kattavasti täytäntöön.

2.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä terrorismin torjuntaan liittyvissä asioissa ja vaihtamaan tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista, tarpeen mukaan ja kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti. Terrorismin torjunta on tärkeä osa niiden yhteistyötä. Ne sopivat edistävänsä asiaan liittyvien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä valmiuksien kehittäminen kattaa asiaankuuluvat rikosoikeuden alat.

III OSASTO

KEHITYSYHTEISTYÖ

12 artikla

Kehitysyhteistyö

1.   Kehitysyhteistyön keskeisenä tavoitteena on saavuttaa vuosituhattavoitteet (ja myöhemmin hyväksytyt kehityksen vertailuarvot), köyhyyden poistaminen, kestävä kehitys ja yhdentyminen maailmantalouteen, ottaen erityisesti huomioon yhteiskunnan hädänalaisimmat ryhmät. Osapuolet tunnustavat, että niiden yhteistyö on keskeisen tärkeää Afganistanin kehityshaasteisiin vastaamiseksi ja että institutionaalisten rakenteiden kehittämisen olisi oltava siinä olennaisessa osassa.

2.   Tässä yhteistyössä otetaan huomioon Afganistanin sosioekonomiset kehittämisstrategiat ja -ohjelmat, erityisesti sen kansallinen kehitysstrategia, ja muut toimenpiteet, joista sovittiin Afganistanin kehitystä käsitelleissä kansainvälisissä konferensseissa, vuonna 2010 annettu Lontoon julkilausuma, Kabulin prosessi, joulukuussa 2011 järjestetyn Bonnin konferenssin päätelmät, heinäkuussa 2012 Tokiossa annettu Afganistanin omavaraisuuteen tähtäävää kumppanuutta koskeva julkilausuma ja Tokiossa hyväksytty keskinäisen vastuuvelvollisuuden kehys, ottaen täysimääräisesti huomioon Afganistanin hallituksen vuoden 2014 Lontoon konferenssissa esittämä talous- ja kehitysstrategia ”Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership”.

3.   Osapuolet pyrkivät kehitysyhteistyön avulla muun muassa vahvistamaan Afganistanin hallintoelimiä ja luomaan edellytykset kestävälle kehitykselle ja pitkän aikavälin taloudelliselle kasvulle kansallisten painopisteohjelmien ja Afganistanin talous- ja kehitysstrategian ”Realising Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership” mukaisesti. Nämä ovat tärkeimmät välineet tämän strategian sekä Afganistanin Bonnissa, Tokiossa ja Lontoossa antamien sitoumusten täytäntöönpanemiseksi. Unioni ottaa Afganistanin kanssa tekemänsä yhteistyön yhteydessä täysimääräisesti huomioon Tokiossa hyväksytyn keskinäisen vastuuvelvollisuuden kehyksen (tai sen mahdollisen seuraajan, josta on sovittu yhteisesti) ja avun suunnittelun yhteydessä sitoumukset, myös taloudelliset sitoumukset, ja kyseisessä kehyksessä määrätyt yksityiskohtaiset järjestelyt.

4.   Osapuolet vahvistavat tavoitteen saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet, sellaisina kuin Afganistan on ne hyväksynyt, ja myöhemmin hyväksytyt kehityksen vertailuarvot, ja vahvistavat uudelleen sitoutumisensa avun tuloksellisuudesta annettuun Pariisin julistukseen, Accran toimintasuunnitelmaan ja Busanin päätösasiakirjaan, erityisesti hauraissa valtioissa toteutettavaa toimintaa koskevan uuden sopimuksen osalta.

5.   Osapuolet sopivat edistävänsä yhteistyötä omien säännöstensä, menettelyjensä ja resurssiensa mukaisesti, ja noudattaen kaikilta osin kansainvälisiä sääntöjä ja normeja. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden välinen kehitysyhteistyö vastaa vaatimuksia, joita annetaan niiden yhteisessä, avun tehokkuutta koskevassa sitoumuksessa, sitä toteutetaan Afganistanin omavastuullisuutta kunnioittavalla tavalla, se mukautetaan kansallisiin painopisteisiin ja sillä edistetään konkreettisia ja kestäviä kehitystuloksia Afganistanin kansan ja pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden kannalta, kuten on sovittu Afganistania käsitelleissä kansainvälisissä konferensseissa. Osapuolet sopivat kehitysavun rauhanrakentamispotentiaalin maksimoimisesta aina kun se on mahdollista hauraissa valtioissa toteutettavaa toimintaa koskevan uuden sopimuksen puitteissa.

6.   Osapuolet sopivat sen vuoksi seuraavansa kehitysyhteistyönsä vaikutusta säännöllisesti 49 artiklan mukaisesti perustetun sekakomitean välityksellä, ja arvioivansa sen panosta vuosituhattavoitteiden, sellaisina kuin Afganistan on ne hyväksynyt, ja myöhemmin hyväksyttyjen kehityksen vertailuarvojen saavuttamiseksi.

7.   Seuraavat aiheet otetaan järjestelmällisesti huomioon kaikilla kehitysyhteistyön aloilla: ihmisoikeudet, sukupuolikysymykset, demokratia, hyvä hallintotapa, ympäristön kestävyys, ilmastonmuutos, terveys, instituutioiden kehittäminen ja valmiuksien parantaminen, korruption vastaiset toimenpiteet, huumausaineiden torjunta ja avun tuloksellisuus.

8.   Infrastruktuurin osien osalta osapuolet tarkastelevat kansainvälisten rahoituslaitosten myöntämien avustusten ja lainojen yhdistämisen kaltaisten mekanismien käyttöä ja muita riskin jakamistapoja, jotta voidaan houkutella lisäresursseja ja parantaa näin unionin tuen vaikutusta.

9.   Osapuolet sopivat, että niiden taloudellinen yhteistyö on toteutettava siten, että suojellaan heikoimmassa asemassa olevien yhteiskunnan jäsenten, myös naisten ja lasten etuja, ja painopisteenä pidetään terveyskysymyksiä, koulutusta sekä maataloutta ja maaseudun kehittämistä.

10.   Osapuolet sopivat, että kaupan olisi edistettävä kestävää kehitystä sen kaikilla osa-alueilla, ja että sen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset olisi arvioitava. Ne sopivat kannustavansa yrityksiään noudattamaan tiukimpia vastuullisen liiketoiminnan normeja, jotka ovat kansainvälisesti sovittujen periaatteiden ja standardien, kuten OECD:n monikansallisille yrityksille antamien toimintaohjeiden sekä YK:n Global Compact -aloitteen mukaisia.

11.   Osapuolet pyrkivät edistämään kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten työnormien tehokasta täytäntöönpanoa ja lujittavat yhteistyötään työllisyyden ja sosiaalisten kysymysten alalla, muun muassa ihmisarvoisen työn periaatteiden suhteen.

12.   Osapuolet pyrkivät lisäksi edistämään politiikkaa, jolla pyritään varmistamaan elintarvikkeiden ja rehun saatavuus ympäristöystävällisellä ja kestävällä tavalla.

13.   Osapuolet sitoutuvat vaihtamaan näkemyksiä ja tekemään yhteistyötä kaikilla asiaan liittyvillä alueellisen ja kansainvälisen tason foorumeilla ja järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen ja organisaatioiden piirissä, jotta voitaisiin parantaa kehitysyhteistyön työnjakoa ja avun vaikuttavuutta kentällä.

14.   Osapuolet sopivat myös edistävänsä tässä artiklassa mainittujen alojen yhteistyötä ajatushautomoiden, akateemisten yhteisöjen, valtioista riippumattomien järjestöjen, yritysten, kulttuurialan toimijoiden ja tiedotusvälineiden välillä järjestämällä seminaareja, konferensseja ja muuta asiaan liittyvää toimintaa.

IV OSASTO

KAUPPAAN JA INVESTOINTEIHIN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

13 artikla

Yhteistyö kaupan alalla

1.   Osapuolet aloittavat kahdenvälistä ja monenvälistä kauppaa ja siihen liittyviä näkökohtia koskevan vuoropuhelun lujittaakseen kahdenvälisiä kauppasuhteitaan ja kehittääkseen monenvälistä kauppajärjestelmää, muun muassa tukemalla Afganistanin WTO-jäsenyyttä.

2.   Osapuolet sitoutuvat kehittämään ja monipuolistamaan keskinäistä kauppaansa mahdollisimman pitkälle ja yhteisen edun mukaisesti. Ne sitoutuvat luomaan parannetut ja ennakoitavissa olevat markkinoillepääsyn edellytykset pyrkimällä poistamaan kaupan esteet, erityisesti tullien ulkopuoliset kaupan esteet ja rajoitukset, jotka eivät ole WTO:n sääntöjen mukaisia, sekä toteuttamalla toimenpiteitä avoimuuden lisäämiseksi, ottaen tässä yhteydessä huomioon sellaisten kansainvälisten järjestöjen tällä alalla tekemän työn, joissa osapuolet ovat jäseninä.

3.   Osapuolet tunnustavat kaupan keskeisen merkityksen kehitykselle ja sen, että tullietuusjärjestelmät ovat osoittautuneet kehitysmaita hyödyttäviksi, ja pyrkivät sen vuoksi lisäämään niiden tehokasta täytäntöönpanoa koskevaa keskustelua ja yhteistyötä.

4.   Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla kehityksestä, jota tapahtuu kaupan alalla sekä siihen liittyvillä politiikanaloilla, kuten maatalouden, elintarviketurvallisuuden, kuluttajansuojan ja ympäristön alalla. Ne tarkastelevat mahdollisuuksia lujittaa kauppa- ja investointisuhteitaan, tarvittaessa myös neuvottelemalla muista yhteisen edun mukaisista sopimuksista.

5.   Osapuolten on hyödynnettävä täysimääräisesti kauppaa tukevaa kehitysapua sekä muita asiaan liittyviä ohjelmia, muun muassa valmiuksien kehittämiseen tarkoitettua teknistä apua, osapuolten kahdenvälisten kauppa- ja investointisuhteiden parantamiseksi.

6.   Osapuolet tunnustavat alueellisen taloudellisen kehityksen edistämisen tärkeyden VII osaston mukaisesti.

7.   Osapuolet neuvottelevat viipymättä 54 artiklan mukaisesti kaikista näkemyseroista, jotka koskevat tämän osaston määräysten soveltamista.

14 artikla

Suosituimmuuskohtelu

1.   Osapuolet myöntävät kauppasuhteissaan toisilleen suosituimmuuskohtelun tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuonna 1994 tehdyn yleissopimuksen (GATT) määräysten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa määrättyä suosituimmuuskohtelua ei sovelleta etuuksiin, jotka jompikumpi osapuoli myöntää sellaisen sopimusten nojalla tehdyn järjestelyn perusteella, jolla perustetaan tulliliitto, vapaakauppa-alue tai vastaava suosituimmuusasemaan oikeutettu alue.

15 artikla

Terveys- ja kasvinsuojelukysymykset

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ihmisten, eläinten ja kasvien elämän ja terveyden suojelemiseksi omalla alueellaan.

2.   Osapuolet keskustelevat ja vaihtavat tietoja toimenpiteistä, jotka on määritelty terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevassa WTO:n sopimuksessa, kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, Maailman eläintautijärjestössä ja Codex Alimentarius -komissiossa.

3.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelukysymysten valmiuksien kehittämiseksi. Tämä yhteistyö on kunkin osapuolen tarpeisiin nähden tarkoituksenmukaista ja sen tavoitteena on kunkin osapuolen avustaminen toisen osapuolen oikeudellisten vaatimusten noudattamisessa.

4.   Osapuolet aloittavat ajoissa terveys- ja kasvinsuojeluasioita koskevan vuoropuhelun, kumman tahansa osapuolen pyynnöstä.

5.   Osapuolet nimittävät yhteystahot tämän artiklan kannalta merkityksellisiä kysymyksiä koskevaa tietojenvaihtoa varten.

16 artikla

Kaupan tekniset esteet

Osapuolet edistävät kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien soveltamista Afganistanissa perustana teknisille määräyksille ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyille. Osapuolet tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoja standardeista, teknisistä määräyksistä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, jotta voidaan varmistaa, että ne laaditaan ja hyväksytään ja niitä sovelletaan avoimesti ja tehokkaasti ja että niillä ei luoda tarpeettomia esteitä osapuolten kahdenväliseen kauppaan.

17 artikla

Tulliasiat

1.   Osapuolet pyrkivät vahvistamaan tulliviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta varmistetaan avoin kaupankäyntiympäristö ja helpotetaan kauppaa, lisätään toimitusketjun turvallisuutta, edistetään kuluttajien turvallisuutta, tyrehdytetään teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden virta ja torjutaan salakuljetusta ja petoksia.

2.   Tätä varten osapuolet etenkin vaihtavat asiantuntemusta ja selvittävät mahdollisuuksia yksinkertaistaa menettelyjä, lisätä avoimuutta ja kehittää yhteistyötä. Ne pyrkivät myös näkökantojen lähentämiseen ja yhteiseen toimintaan asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla.

3.   Osapuolet tekevät tarvittaessa tulliyhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevia pöytäkirjoja tässä sopimuksessa vahvistetussa institutionaalisessa kehyksessä, sanotun kuitenkaan estämättä muita yhteistyömuotoja.

4.   Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on nykyaikaistaa Afganistanin tullihallinto asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, jotta voidaan parantaa sen organisatorista tehokkuutta ja sen hallintoelinten palveluntarjonnan vaikuttavuutta, ja varmistaa samalla julkisten resurssien avoin hallinnointi ja vastuuvelvollisuus. Valmiuksien kehittäminen on tärkeä osa tätä yhteistyötä.

18 artikla

Investoinnit

1.   Osapuolet edistävät suoria ulkomaisia investointeja luomalla houkuttelevan ja vakaan investointiympäristön. Tätä varten ne voivat tarvittaessa aloittaa johdonmukaisen vuoropuhelun lisätäkseen ymmärtämystä ja investointikysymyksiin liittyvää yhteistyötä selvittämällä, millaisilla hallinnollisilla järjestelmillä investointivirtoja voitaisiin helpottaa, ja edistämällä vakaiden, avoimien ja kannustavien sääntöjen laatimista investoijia varten.

2.   Unionista Afganistaniin tehtävien suorien ulkomaisten investointien lisäämisen osalta osapuolet korostavat yksityisen sektorin sitoutumisen merkitystä ja tunnustavat tässä yhteydessä tarpeen julkisen sektorin toimenpiteisiin ja kannustimiin, kuten luoton ja investointitakuiden saantiin.

19 artikla

Palvelut

Osapuolet aloittavat rakentavan vuoropuhelun, jonka tarkoituksena on erityisesti

a)

vaihtaa tietoja niiden sääntely-ympäristöistä;

b)

edistää markkinoillepääsyä vastavuoroisesti;

c)

edistää mahdollisuuksia pääoma- ja teknologialähteiden käyttöön; ja

d)

lisätä palvelukauppaa niiden välillä ja kolmansien maiden markkinoilla.

20 artikla

Pääomanliikkeet

Osapuolet pyrkivät helpottamaan pääoman liikkumista edistääkseen tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

21 artikla

Julkiset hankinnat

Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on luoda tehokas ja nykyaikainen julkisten hankintojen järjestelmä Afganistaniin kansainvälisesti sovittujen avoimuutta ja hankintamenettelyjä sekä julkisten hankintojen kohtuullisen ja optimaalisen kustannustehokkuuden edistämistä koskevien periaatteiden mukaisesti.

22 artikla

Avoimuus

Osapuolet tunnustavat avoimuuden ja oikeusvarmuuden merkityksen kauppaan liittyvien säädöstensä ja määräystensä hallinnoinnissa. Tätä varten ne soveltavat tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuonna 1994 tehdyn yleissopimuksen X artiklaa ja palvelukaupan yleissopimuksen III artiklaa.

23 artikla

Teollis- ja tekijänoikeudet

1.   Osapuolet sopivat suojaavansa teollis- ja tekijänoikeuksia, muun maussa maantieteellisiä merkintöjä, ja valvovansa niiden noudattamista, niiden asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joiden osapuolia ne ovat.

2.   Osapuolet toimivat yhteistyössä teollis- ja tekijänoikeuksien, muun muassa maantieteellisten merkintöjen, kaikenlaisen väärinkäytön estämiseksi, ja tuotteiden luvattoman jäljentämisen ja väärentämisen torjumiseksi. Ne sopivat helpottavansa tätä tulliyhteistyön ja muiden tarkoituksenmukaisten hallinnollisen yhteistyön muotojen välityksellä, myös perustamalla ja lujittamalla organisaatioita tällaisten oikeuksien valvomiseksi ja suojaamiseksi ja tehostamalla yhteistyötä, joka koskee asianmukaisia keinoja toistensa maantieteellisten merkintöjen suojaamisen ja rekisteröinnin helpottamiseksi omilla alueillaan, ottaen huomioon kansainväliset säännöt, käytännöt ja kehityksen tällä alalla sekä kulloisetkin valmiudet.

V OSASTO

YHTEISTYÖ OIKEUS- JA SISÄASIOISSA

24 artikla

Oikeusvaltioperiaate, oikeudellinen yhteistyö ja poliisitoiminta

1.   Osapuolet kiinnittävät oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyössä erityistä huomiota oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen ja hallintoelinten vahvistamiseen kaikilla tasoilla lainvalvonnassa ja oikeudenkäytössä, myös vankeinhoitojärjestelmässä.

2.   Yhteistyönsä yhteydessä osapuolet vaihtavat tietoa oikeusjärjestelmistä ja lainsäädännöstä. Ne kiinnittävät erityistä huomiota naisten ja muiden heikossa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksiin ja näiden oikeuksien suojaamiseen ja toteutumiseen.

3.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä edistääkseen Afganistanin poliisivoimien lisäuudistuksia. Afganistan toteuttaa toimia ottaakseen käyttöön siviilipoliisitoiminnan parhaat käytänteet. Unioni aikoo tukea edelleen oikeusalan ja Afganistanin kansallisten poliisivoimien kehittämistä, myös poliisivoimien rahoittamista vuosien 2014–2020 monivuotisen suuntaa-antavan ohjelman yhteydessä ja tukikelpoisia toimia koskevien OECD:n kehitysapukomitean määritelmien mukaisesti.

4.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä Afganistanin turvallisuusalan uudistamiseksi seuraavasti:

a)

lujitetaan oikeuslaitosta ja oikeusalaa, muun muassa vankeinhoitojärjestelmää siten, että keskitytään erityisesti parantamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

b)

tehostetaan Afganistanin siviilipoliisitoimintaa;

c)

parannetaan alan oikeudellista ja institutionaalista kehystä; ja

d)

kehitetään politiikkatoimien suunnittelun ja täytäntöönpanon valmiuksia Afganistanin oikeus- ja turvallisuusaloilla.

25 artikla

Yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden, talousrikollisuuden ja korruption torjumiseksi. Yhteistyöllä pyritään erityisesti panemaan täytäntöön ja edistämään asiaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja välineitä, joihin kuuluvat muun muassa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n yleissopimus ja sen pöytäkirjat sekä korruption vastainen YK:n yleissopimus. Osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksiin huumausaineiden, niiden lähtöaineiden, vaarallisten aineiden ja aseiden laittomaan kauppaan, ihmiskauppaan ja ihmisten salakuljetukseen. Ne vaihtavat tietoja kaikista rikollisen toiminnan torjunnan kannalta merkityksellisistä kysymyksistä.

26 artikla

Laittomien huumausaineiden torjunta

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että niiden lähestymistapa huumausainekysymyksiin on tasapainoinen, kattava ja yhtenäinen.

2.   Huumausaineisiin liittyvillä toimintapolitiikoilla ja toimilla pyritään lujittamaan laittomien huumausaineiden torjuntaan liittyviä rakenteita, vähentämään laittomien huumausaineiden tarjontaa, kauppaa ja kysyntää ja puuttumaan huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuviin terveydellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin. Osapuolet tekevät yhteistyötä ehkäistäkseen huumausaineiden laitonta valmistusta ja huumausaineiden kemiallisten lähtöaineiden laitonta välitystä.

3.   Tämän yhteisen lähestymistavan mukaisesti osapuolet varmistavat, että laittomien huumausaineiden torjunta otetaan huomioon kaikilla asiaankuuluvilla yhteistyöaloilla, myös lainvalvonnassa, laillisten elinkeinojen edistämisessä, huumeiden kysynnän vähentämisessä sekä riskien ja haittojen vähentämisessä.

4.   Osapuolten välinen yhteistyö muodostuu Afganistanille annettavasta teknisestä ja hallinnollisesta avusta 3 kohdassa tarkoitetuilla aloilla, mukaan lukien seuraavat:

a)

säädösehdotusten laatiminen ja politiikkatoimien kehittäminen;

b)

kansallisten hallintoelinten ja tiedotuskeskusten perustaminen;

c)

huumausainekysymyksiä koskevien kansalaisyhteiskunnan toimien ja huumausaineiden kysynnän ja huumausaineista aiheutuvien haittojen vähentämiseen tähtäävien toimien, myös huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvän hoidon ja kuntoutuksen tukeminen;

d)

henkilöstön koulutus;

e)

huumausaineisiin liittyvä tutkimus; ja

f)

laittomien huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden valmistukseen käytettävien huumausaineiden lähtöaineiden laittoman kaupan ja välityksen estäminen.

Osapuolet voivat sopia sisällyttävänsä yhteistyöhön myös muita aloja.

5.   Osapuolet tekevät yhteistyötä sellaisten kansainvälisten rikollisverkostojen hajottamiseksi, jotka osallistuvat laittomien huumausaineiden tuotantoon ja laittomaan kauppaan, muun muassa tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon, koulutuksen ja parhaiden käytäntöjen, myös erityisten tutkintatekniikoiden, jakamisen avulla osapuolten lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti panostetaan sen ehkäisemiseen, että rikolliset soluttautuvat lailliseen talouteen.

6.   Tätä lähestymistapaa olisi täydennettävä alueellisen tason yhteistyöllä huumausaineiden laittoman kaupan torjumiseksi, myös diplomaattisten yhteyksien välityksellä ja 48 artiklassa tarkoitettujen kaltaisilla alueellisilla foorumeilla, joihin osapuolet osallistuvat.

7.   Osapuolet sopivat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista yhteistyötavoista. Toimien perustana ovat yhteisesti sovitut periaatteet, jotka perustuvat asiaa koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, kesäkuussa 1998 pidetyssä YK:n yleiskokouksen maailman huumausaineongelmaa käsitelleessä 20. erityisistunnossa hyväksyttyihin poliittiseen julistukseen ja huumausaineiden kysynnän vähentämisen suuntaa-antavia periaatteita koskevaan julistukseen, poliittiseen julistukseen kansainvälisestä yhteistyöstä maailman huumeongelman vastaisen yhtenäisen ja tasapainoisen strategian määrittelemiseksi ja asiaa koskevaan toimintasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2009 YK:n huumausainetoimikunnan 52. istunnon korkean tason osuudessa, ja Afganistanista peräisin olevien opiaattien laittoman kaupan torjumista koskevan Pariisin sopimuksen osapuolten kolmannen ministerikonferenssin julkilausumaan.

27 artikla

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskeva yhteistyö

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä estääkseen rahoitusjärjestelmiensä ja nimettyjen muiden kuin rahoitusalan yritysten ja ammattien käytön rikollisen toiminnan tuottoon liittyvään rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.

2.   Osapuolet sopivat edistävänsä teknistä ja hallinnollista apua, joilla tuetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien säännösten laadintaa ja täytäntöönpanoa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa käytettävien mekanismien tehokkuutta. Yhteistyön puitteissa vaihdetaan tarpeellisia tietoja osapuolten lainsäädännön mukaisesti sekä otetaan käyttöön sellaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat kansainvälisesti hyväksytyt vaatimukset, jotka vastaavat unionin ja alalla toimivien kansainvälisten elinten, esimerkiksi rahanpesunvastaisen toimintaryhmän, hyväksymiä vaatimuksia.

28 artikla

Muuttoliikettä koskeva yhteistyö

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä niiden alueelta toisen osapuolen alueelle suuntautuvien laittomien muuttovirtojen ehkäisemiseksi.

2.   Osapuolet vahvistavat, että ne pitävät Afganistanin ja unionin välisten muuttovirtojen yhteistä hallintaa tärkeänä, ja sitoutuvat aloittamaan kokonaisvaltaisen vuoropuhelun ja yhteistyön muuttoliikettä koskevista kysymyksistä maahanmuuttoa koskevan unionin kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja asiaan liittyvien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Tämä vuoropuhelu ja yhteistyö kattaa kysymykset, jotka vaikuttavat turvapaikka-asioihin, muuttoliikkeen ja kehityksen välisiin suhteisiin, lailliseen ja laittomaan maahanmuuttoon sekä palauttamiseen, takaisinottoon, viisumeihin, rajaturvallisuuteen, asiakirjojen turvallisuuteen ja ihmiskaupan ja ihmisten salakuljetuksen torjuntaan.

3.   Yhteistyöhön tässä artiklassa mainituilla aloilla voi sisältyä myös valmiuksien kehittämiseen tähtääviä toimia.

4.   Osapuolet sopivat tekevänsä kumman tahansa osapuolen pyynnöstä sopimuksen, jolla säännellään takaisinottoon sovellettavia erityisvelvoitteita ja johon sisältyy muiden maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskevia määräyksiä.

29 artikla

Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu

Afganistan suostuu siihen, että sen alueella edustettujen Euroopan unionin jäsenvaltioiden konsuli- ja diplomaattiviranomaiset tarjoavat suojelua myös sellaisten Euroopan unioninjäsenvaltioiden kansalaisille, joilla ei ole Afganistanissa pysyvää edustustoa, joka pystyisi tietyssä tapauksessa tosiasiassa antamaan konsuliviranomaisten suojelua, samoin edellytyksin kuin kyseisen Euroopan unionin jäsenvaltion omille kansalaisille.

30 artikla

Henkilötietojen suoja

1.   Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä parantaakseen henkilötietojen suojaa korkeimpien kansainvälisten normien mukaisesti, sellaisina kuin ne esitetään esimerkiksi YK:n yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1990 antamalla päätöslauselmalla 45/95 hyväksyttyjen tietokoneistettujen henkilötiedostojen sääntelyä koskevissa suuntaviivoissa.

2.   Henkilötietojen suojaamisen alalla tehtävään yhteistyöhön voi sisältyä muun muassa tietojen ja asiantuntemuksen vaihtona annettava tekninen apu.

VI OSASTO

ALAKOHTAINEN YHTEISTYÖ

31 artikla

Julkishallinnon uudistaminen

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä, jonka tavoitteena on luoda Afganistaniin ammattitaitoinen, riippumaton ja tehokas virkamieskunta kansallisella ja alueellisella tasolla. Tämän alan yhteistyössä keskitytään koulutukseen ja valmiuksien kehittämiseen, jonka tarkoituksena on

a)

parantaa organisatorista tehokkuutta;

b)

tehostaa hallintoelinten palvelutarjontaa;

c)

varmistaa julkisten resurssien avoin hallinnointi ja vastuuvelvollisuus;

d)

parantaa oikeudellista ja institutionaalista kehystä; ja

e)

parantaa politiikkatoimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa.

32 artikla

Julkinen varainhoito

Edellä olevan 31 artiklan mukaisesti osapuolet tehostavat yhteistyötään asioissa, jotka koskevat julkista varainhoitoa Afganistanissa. Yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin seikkoihin:

a)

talousarvion toteuttaminen kansallisella ja alueellisella tasolla;

b)

rahoitusvirtojen avoimuus talousarvioviranomaisten kesken ja kyseisten viranomaisten sekä edunsaajien ja tuen vastaanottajien välillä;

c)

valvonta, mukaan lukien parlamentin ja riippumattomien tarkastuselinten suorittama valvonta; ja

d)

mekanismit, joiden avulla voidaan tehokkaasti ja nopeasti puuttua julkisten varojen käyttöön liittyviin mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin.

Unioni antaa tarvittaessa näitä aloja koskevaa tukea, jonka painopisteenä on valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu.

33 artikla

Hyvä hallintotapa verotuksen alalla

Osapuolet, joiden tavoitteena on vahvistaa ja edistää taloudellista toimintaa ja jotka ottavat huomioon tarpeen luoda tarkoituksenmukainen sääntelykehys, tunnustavat verotusalan hyvän hallintotavan periaatteet ja aikovat noudattaa niitä. Ne pyrkivät tekemään yhteistyötä tätä varten erityisesti tehostaakseen veronkantoa Afganistanissa ja avustaakseen Afganistania laatimaan toimenpiteitä edellä mainittujen periaatteiden panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

34 artikla

Rahoituspalvelut

1.   Osapuolet sopivat tiivistävänsä yhteistyötä parantaakseen kirjanpito-, valvonta- ja sääntelyjärjestelmiä pankki- ja vakuutusalalla sekä muilla rahoitusalan osa-alueilla.

2.   Osapuolet tekevät yhteistyötä kehittääkseen Afganistanin oikeudellista ja sääntelykehystä, infrastruktuuria ja henkilöresursseja sekä ottaakseen käyttöön hallinto- ja ohjausjärjestelmän ja kansainväliset tilinpäätösstandardit Afganistanin pääomamarkkinoilla.

35 artikla

Tilastointi

1.   Osapuolet sopivat luovansa ja kehittävänsä tilastollisia valmiuksia edistämällä tilastollisten menetelmien yhdenmukaistamista ja hyödyntämällä parhaita käytänteitä ottaen huomioon unionin kokemukset, myös tilastotietojen keräämisen ja levittämisen suhteen. Tämän ansiosta ne voivat käyttää keskinäisesti hyväksyttävissä olevin perustein tilastoja miltä tahansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvalta alalta, josta voidaan kerätä, käsitellä, analysoida ja levittää tilastotietoa.

2.   Tilastoalalla tehtävässä yhteistyössä keskitytään tietämyksen vaihtoon, hyvien käytänteiden edistämiseen ja YK:n hyväksymien virallisen tilaston perusperiaatteiden ja Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen noudattamiseen, jotta voidaan parantaa tilastojen laatua.

36 artikla

Katastrofiriskien hallinta

1.   Osapuolet sopivat tehostavansa yhteistyötään katastrofiriskien hallinnan alalla. Torjuttaessa vaaroja ja riskejä ja vähennettäessä luonnonkatastrofien riskejä ja alttiutta niille suositaan ennaltaehkäiseviä toimia ja ennakoivia lähestymistapoja.

2.   Tämän alan yhteistyössä voidaan keskittyä seuraaviin seikkoihin:

a)

katastrofiriskien vähentäminen, erityisesti selviytymisvalmiudet, ennaltaehkäisy ja seurausten lieventäminen;

b)

tietojen hallinta, innovaatiot, tutkimus ja koulutus turvallisuuskulttuurin ja selviytymisvalmiuksien kehittämiseksi kaikilla tasoilla;

c)

katastrofiriskien arviointi ja seuranta ja niihin reagointi; ja

d)

riskinhallintavalmiuksien kehittämisen tukeminen.

37 artikla

Luonnonvarat

1.   Osapuolet sopivat parantavansa yhteistyötä ja valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on kyse luonnonvarojen hyödyntämisestä, kehittämisestä, jalostamisesta ja markkinoille saattamisesta.

2.   Tällä yhteistyöllä tavoitellaan luonnonvarojen kestävää kehitystä lujittamalla sääntelykehystä sekä ympäristönsuojelua ja turvallisuussäännöksiä. Tiiviimmän yhteistyön ja paremman keskinäisen ymmärtämyksen edistämiseksi kumpi tahansa osapuoli voi pyytää luonnonvaroihin liittyvien yksittäisten kokousten järjestämistä.

3.   Osapuolet tekevät IV osaston mukaisesti yhteistyötä, jonka tarkoituksena on luoda avoin ympäristö, joka edistää ulkomaisia suoria investointeja, erityisesti kaivostoiminnan alalla.

4.   Osapuolet ottavat huomioon talouspolitiikkansa ja taloudelliset tavoitteensa ja pyrkivät edistämään kauppaa, kun ne sopivat kehittävänsä yhteistyötään luonnonvarojen kaupan esteiden poistamiseksi.

5.   Mitä tahansa luonnonvarojen kauppaan liittyvää asiaa voidaan käsitellä kumman tahansa osapuolen pyynnöstä 49 artiklassa tarkoitetun sekakomitean kokouksissa.

38 artikla

Opetus, tutkimus, nuoriso ja ammatillinen koulutus

1.   Osapuolet sopivat edistävänsä yhteistyötä opetuksen, tutkimuksen, nuorisoasioiden ja ammatillisen koulutuksen alalla. Ne sopivat lisäävänsä tietoisuutta koulutusmahdollisuuksista unionissa ja Afganistanissa.

2.   Osapuolet edistävät lisäksi toimia, joilla:

a)

luodaan yhteyksiä osapuolten korkeakoulujen, erityisvirastojen ja nuorisojärjestöjen välille;

b)

edistetään tiedon ja osaamisen vaihtoa ja opiskelijoiden, nuorten ja nuorisotyöntekijöiden, tutkijoiden, akateemisten yhteisöjen ja muiden asiantuntijoiden liikkuvuutta; ja

c)

tuetaan valmiuksien kehittämistä ja opetuksen ja oppimisen laadun kehittämistä hyödyntäen muuta osapuolten tällä alalla hankkimaa kokemusta.

3.   Osapuolet sopivat edistävänsä korkeakouluille ja nuorisolle suunnattujen ohjelmien, kuten Erasmus+ -ohjelman, ja tutkijoiden liikkuvuutta ja koulutusta koskevien ohjelmien, kuten Marie Skłodowska Curie -toimien, toteutusta ja kannustavansa oppilaitoksiaan tekemään yhteistyötä yhteisten ohjelmien puitteissa, jotta voidaan edistää akateemista yhteistyötä ja liikkuvuutta sekä tukea nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä, muun muassa lisäämällä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta osana epävirallista koulutusta ja oppimista.

4.   Tutkimusyhteistyötä edistetään muun muassa Horisontti 2020 -ohjelman eli unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (2014–2020) kautta.

39 artikla

Energia

1.   Osapuolet pyrkivät lisäämään energia-alan yhteistyötä, jotta voidaan parantaa energian tuotantoa, tarjontaa ja käyttöä Afganistanissa muun muassa seuraavilla tavoilla:

a)

uusiutuvista energialähteistä saatavan energian ja energiatehokkuuden edistäminen;

b)

teknologiayhteistyön tehostaminen; ja

c)

ammatillinen koulutus.

2.   Osapuolet tunnustavat, että avoimiin, syrjimättömiin ja vääristymiä aiheuttamattomiin sääntöihin perustuva toimintaympäristö soveltuu parhaiten sellaisten puitteiden luomiseen, jotka suosivat energia-alaan kohdistuvia suoria ulkomaisia investointeja.

40 artikla

Liikenne

Osapuolet sopivat tekevänsä aktiivista yhteistyötä yhteistä etua koskevilla aloilla kaikkien liikennemuotojen ja erityisesti ilmailun ja intermodaalisten yhteyksien osalta, tavoitteena muun muassa

a)

helpottaa tavaroiden ja matkustajien liikkuvuutta;

b)

huolehtia turvallisuudesta, turvatoimista ja ympäristönsuojelusta;

c)

kouluttaa henkilöstöä; ja

d)

lisätä investointimahdollisuuksia taloudellisen kehityksen edistämiseksi parantamalla liikenneyhteyksiä koko alueella.

41 artikla

Työllisyys ja sosiaalinen kehitys

1.   Osapuolet sopivat 12 artiklan yhteydessä tekevänsä yhteistyötä työllisyyden ja sosiaalisen kehityksen alalla, muun muassa työmarkkinoiden kehittämisen ja nuorisotyöllisyyden, työterveyden ja -turvallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja ihmisarvoisen työn alalla.

2.   Yhteistyömuotoihin voi sisältyä muun muassa erityisohjelmia ja -hankkeita yhteisen sopimuksen mukaisesti, vuoropuhelua sekä kahden- tai monenvälistä yhteistyötä, esimerkiksi ILO:n puitteissa, ja siihen liittyviä aloitteita yhteisen edun mukaisilla aloilla.

42 artikla

Maatalous, maaseudun kehittäminen, karjankasvatus ja keinokastelu

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä kehittääkseen Afganistanin valmiuksia maatalouden, kotieläintalouden ja maaseudun elinkeinojen alalla. Yhteistyöhön sisältyvät:

a)

maatalouspolitiikka ja tuottavuuden lisääminen, tavoitteena elintarviketurvan varmistaminen;

b)

IV osaston mukaisesti mahdollisuudet helpottaa maatalousyritystoimintaa ja maataloustuotteiden kauppaa, myös kasvien, eläinten, karjan ja niistä saatujen tuotteiden kauppaa teollisuudenalojen kehittämiseksi edelleen keskittyen ensisijaisesti maaseutualaan;

c)

eläinten ja karjan hyvinvointi,

d)

maaseudun kehittäminen;

e)

kokemustenvaihto ja paikallisten toimijoiden tai talouden toimijoiden yhteistyöverkostot erityisesti tutkimuksen ja teknologiansiirron kaltaisilla aloilla;

f)

kasvien, eläinten ja karjan terveyttä ja laatua koskevien politiikkatoimien laatiminen;

g)

kansainvälisille maatalousjärjestöille toimitettavat yhteistyöehdotukset ja -aloitteet;

h)

kestävän ja ympäristöystävällisen maatalouden kehittäminen, johon sisältyy muun muassa kasvintuotanto, biopolttoaineet ja bioteknologian siirto;

i)

kasvilajikkeiden suojaaminen, kylvöteknologia ja maatalousbiotekniikka;

j)

maataloutta ja kotieläintaloutta koskevien tietokantojen ja -verkkojen kehittäminen; ja

k)

maatalous- ja eläinlääkintäalan koulutus.

43 artikla

Ympäristö ja ilmastonmuutos

1.   Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on avustaa Afganistania saavuttamaan ympäristönsuojelun korkea taso, ja edistävät luonnonvarojen ja biodiversiteetin, myös metsien, säilyttämistä ja hallintaa, jotta voidaan edistää kestävää kehitystä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen vaikutusten lieventämistä.

2.   Osapuolet pyrkivät edistämään monenvälisten ympäristö- ja ilmastonmuutosalan sopimusten ratifiointia, täytäntöönpanoa ja noudattamista.

3.   Osapuolet pyrkivät lisäämään yhteistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen vaikutusten lieventämisen alalla kiinnittäen erityistä huomiota vesivaroihin.

44 artikla

Kansanterveys

Osapuolet sopivat, että niiden yhteistyö kohdistuu terveydenhuoltoalan uudistukseen ja vakavien sairauksien ehkäisyyn ja valvontaan, muun muassa edistämällä kansainvälisten terveysalan sopimusten täytäntöönpanoa. Siihen sisältyvät myös pyrkimykset laajentaa perusterveydenhuollon piiriin pääsyä Afganistanissa, parantaa heikossa asemassa olevien väestöryhmien, erityisesti naisten ja lasten terveydenhuoltopalvelujen laatua, lisätä puhtaan veden ja jätevesihuollon saatavuutta ja edistää hygieniaa.

45 artikla

Kulttuuri

1.   Osapuolet sopivat edistävänsä kulttuurialan yhteistyötä keskinäisen ymmärtämyksen ja kulttuuriensa tuntemuksen lisäämiseksi. Tätä varten ne tukevat ja edistävät asiaan liittyviä kansalaisyhteiskunnan toimia. Ne kunnioittavat kulttuurista monimuotoisuutta.

2.   Osapuolet pyrkivät toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä edistääkseen kulttuurivaihtoa ja toteuttaakseen kulttuurin eri osa-alueisiin liittyviä yhteisiä aloitteita, joihin kuuluu myös kulttuuriperinnön suojelemiseksi tehtävä yhteistyö.

3.   Osapuolet sopivat keskustelevansa ja tekevänsä yhteistyötä asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten Unescossa, pyrkiäkseen yhteisiin tavoitteisiin, joita ovat esimerkiksi kulttuurien monimuotoisuuden edistäminen ja kulttuuriperinnön suojelu. Kulttuurien monimuotoisuuden edistämiseksi osapuolet sopivat myös edistävänsä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

46 artikla

Tietoyhteiskunta

Osapuolet, jotka tunnustavat tieto- ja viestintätekniikan olevan nykyaikaisen elämän keskeinen osatekijä ja ehdottoman tärkeä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, vaihtavat näkemyksiä tämän alan politiikkatoimistaan edistääkseen taloudellista kehitystä, kuten verkkoyhteyksien toimivuutta koulutusta ja tutkimusta varten. Ne harkitsevat tarpeen mukaan, miten voitaisiin parhaiten tehdä yhteistyötä tällä alalla, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden kaupan, sähköisen viestinnän sääntelynäkökohtien ja muiden tietoyhteiskuntaan liittyvien kysymysten osalta.

47 artikla

Audiovisuaali- ja mediapolitiikka

Osapuolet edistävät, tukevat ja helpottavat asiaankuuluvien hallintoelintensä ja toimijoidensa välistä yhteydenpitoa, yhteistyötä ja vuoropuhelua audiovisuaali- ja mediapolitiikan alalla. Ne sopivat aloittavansa säännöllisen vuoropuhelun kyseisillä aloilla.

VII OSASTO

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

48 artikla

Alueellinen yhteistyö

1.   Osapuolet tunnustavat, että alueellisen yhteistyön aloitteet ovat tarpeen, jotta voidaan palauttaa Afganistanin asema Keski-Aasian, Etelä-Aasian ja Lähi-idän välisenä maayhteytenä ja vauhdittaa talouskasvua sekä edistää alueen poliittista vakautta. Tätä varten ne sopivat tekevänsä yhteistyötä edistääkseen alueellista yhteistyötä toimenpitein, joilla tuetaan Afganistanin hallituksen ja erityisesti ulkoasiainministeriön toimia valmiuksien kehittämiseksi. Parempien valmiuksien avulla hallitus voi ottaa merkittävämmän roolin eri alueellisissa järjestöissä, prosesseissa ja foorumeilla. Tähän yhteistyöhön voi sisältyä valmiuksien ja luottamuksen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten koulutusohjelmia, työpajoja ja seminaareja, asiantuntijavaihtoa, selvityksiä ja muita osapuolten sopimia toimia.

2.   Osapuolet arvostavat Istanbulin prosessia ja vahvistavat tukensa tälle tärkeälle aloitteelle, jolla edistetään poliittista yhteistyötä Afganistanin ja sen naapurimaiden välillä, myös luottamusta lisäävien toimien avulla, kuten Kabulissa 14 päivänä kesäkuuta 2012 järjestetyssä Heart of Asia -ministerikokouksessa sovittiin. Unioni tukee Afganistanin pyrkimyksiä varmistaa luottamusta lisäävien toimien ja muiden alueellisten sitoumusten tehokas täytäntöönpano.

3.   Osapuolet sopivat lisäksi edistävänsä alueellista yhteistyötä diplomaattisten yhteyksiensä välityksellä ja alueellisilla foorumeilla, joihin ne osallistuvat.

VIII OSASTO

INSTITUTIONAALINEN KEHYS

49 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan sekakomitea, joka koostuu osapuolten mahdollisimman korkean tason edustajista ja jonka tehtävänä on

a)

varmistaa tämän sopimuksen moitteeton toiminta ja täytäntöönpano;

b)

asettaa tämän sopimuksen tavoitteita koskevat painopisteet;

c)

seurata osapuolten välisten kokonaisvaltaisten suhteiden kehittymistä ja antaa suosituksia tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi;

d)

pyytää tarvittaessa tietoja osapuolten välillä tehtyjen muiden sopimusten nojalla perustetuilta komiteoilta tai muilta elimiltä ja tarkastella niiden toimittamia kertomuksia;

e)

vaihtaa näkemyksiä ja tehdä ehdotuksia yhteisen edun mukaisista asioista, tulevat toimet ja niiden toteuttamiseen käytettävissä olevat resurssit mukaan lukien;

f)

ratkaista tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat erimielisyydet; ja

g)

tutkia kaikki jommankumman osapuolen esittämät tiedot, jotka liittyvät velvoitteiden täyttämiseen, ja käydä neuvotteluja erimielisyyksiä koskevista ratkaisuista sopimiseksi 54 artiklan mukaisesti.

2.   Sekakomitea kokoontuu tavallisesti vuorotellen Kabulissa ja Brysselissä yhteisesti sovittavina päivinä. Myös ylimääräisiä sekakomitean kokouksia voidaan järjestää osapuolten niin sopiessa. Sekakomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen kummankin osapuolen edustaja. Sen kokousten esityslistoista päätetään osapuolten yhteisellä sopimuksella.

3.   Sekakomitea voi päättää perustaa erityiskomiteoita tai työryhmiä avustamaan sitä sen tehtävien suorittamisessa. Se määrittelee tällaisten komiteoiden tai ryhmien kokoonpanon, tehtävät ja toimintatavat.

4.   Sekakomitea huolehtii osapuolten välillä tämän sopimuksen yhteydessä tehtävien alakohtaisten sopimusten tai pöytäkirjojen moitteettomasta toiminnasta.

5.   Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

IX OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

50 artikla

Yhteistyöresurssit

Osapuolten omien säännösten, menettelyjen ja resurssien sallimissa rajoissa unioni antaa Afganistanille teknistä apua ja rahoitustukea tässä sopimuksessa määrätyn yhteistyön toteuttamiseksi ja Afganistan antaa käyttöön tarvittavat resurssit, myös rahoitusvarat, sen varmistamiseksi, että sovitut tavoitteet saavutetaan.

51 artikla

Yhteistyö petosten torjunnassa

1.   Osapuolet antavat rahoitustukea moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja tekevät yhteistyötä taloudellisten etujensa suojaamiseksi. Ne toteuttavat tehokkaita toimenpiteitä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten, korruption ja muun laittoman toiminnan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

2.   Osapuolten välillä tämän sopimuksen täytäntöönpanon aikana tehtävään lisäsopimukseen tai rahoitusvälineeseen sisällytetään erityiset rahoitusyhteistyötä koskevat lausekkeet, jotka kattavat paikan päällä tehtävät ja muut tarkastukset, valvonnan ja petostentorjuntatoimet, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston toteuttamat toimenpiteet.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi asianmukaisesti osapuolten toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja ja järjestävät kumman tahansa osapuolen pyynnöstä kuulemisia asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

4.   Afganistanin viranomaiset tarkastavat säännöllisesti, että unionin varoin rahoitetut toimet on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Ne toteuttavat aiheelliset toimenpiteet tällaisiin varoihin vaikuttavien petosten, korruption ja muun laittoman toiminnan estämiseksi. Ne ilmoittavat Euroopan komissiolle kaikista tällaisista toimenpiteistä.

5.   Afganistanin viranomaiset toimittavat Euroopan komissiolle viipymättä kaikki niiden tietoon tulleet unionin varojen täytäntöönpanoon liittyvät epäilyt tai havainnot petoksia, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa koskevista tapauksista. Petoksia ja korruptiota koskevista epäilyistä ilmoitetaan myös Euroopan petostentorjuntavirastolle. Afganistanin viranomaiset ilmoittavat Euroopan komissiolle myös kaikista toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet tämän kohdan nojalla ilmoitettujen tosiseikkojen perusteella.

6.   Afganistanin viranomaiset huolehtivat unionin varoihin haitallisesti vaikuttavien, epäiltyjen ja havaittujen petosten, korruption ja muun laittoman toiminnan vuoksi toteutettavista tutkinta- ja syytetoimista. Euroopan petostentorjuntavirasto voi tarvittaessa avustaa Afganistanin toimivaltaisia viranomaisia tässä tehtävässä.

7.   Euroopan petostentorjuntavirastolle voidaan unionin lainsäädännön mukaisesti ja yksinomaan unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi antaa pyynnöstä lupa suorittaa paikalla tehtäviä ja muita tarkastuksia Afganistanissa. Ne valmistellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Afganistanin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Afganistanin viranomaiset antavat Euroopan petostentorjuntavirastolle kaiken sen tarvitseman avun, jotta se pystyy hoitamaan tehtävänsä.

8.   Euroopan petostentorjuntavirasto voi sopia Afganistanin toimivaltaisten viranomaisten kanssa petostentorjuntaa koskevan yhteistyön lisäämisestä, kuten operatiivisten järjestelyjen toteuttamisesta.

52 artikla

Sopimuksen tuleva kehitys

Kumpi tahansa osapuoli voi tehdä ehdotuksia tämän sopimuksen mukaisesti tehtävän yhteistyön laajentamiseksi ottaen huomioon sen täytäntöönpanosta saadut kokemukset.

53 artikla

Muut sopimukset

1.   Tämä sopimus ja sen nojalla toteutettavat toimet eivät rajoita Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaa tehdä kahdenvälistä yhteistyötä Afganistanin kanssa tai tarvittaessa tehdä sen kanssa kahdenvälisiä ja yhteistyösopimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyvien asian kannalta merkityksellisten määräysten soveltamista. Tämä sopimus ei vaikuta sellaisten sitoumusten soveltamiseen tai täytäntöönpanoon, joita jompikumpi osapuoli on tehnyt kolmansien osalta.

2.   Osapuolet voivat täydentää tätä sopimusta tekemällä erityissopimuksia millä tahansa tämän sopimuksen kattamalla yhteistyön alalla. Tällaiset erityissopimukset ovat erottamaton osa tällä sopimuksella säänneltyjä yleisiä kahdenvälisiä suhteita, ja ne muodostavat osan yhteistä institutionaalista kehystä.

54 artikla

Velvoitteiden täyttäminen

1.   Kumpi tahansa osapuoli voi saattaa sekakomitean käsiteltäväksi kaikki tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat erimielisyydet.

2.   Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tämän sopimuksen tai 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityissopimuksen osalta.

3.   Erityisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta se esittää ennen toimenpiteiden toteuttamista sekakomitealle kaikki tilanteen perinpohjaiseksi tutkimiseksi tarvittavat tiedot osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun saavuttamiseksi.

4.   Aiheellisia toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen tai 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityissopimuksen toiminnalle. Toimenpiteistä ilmoitetaan välittömästi toiselle osapuolelle, ja niistä keskustellaan sekakomiteassa toisen osapuolen sitä pyytäessä.

5.   Osapuolet sopivat, että sopimusta tulkittaessa ja sovellettaessa tarkoitetaan 3 kohdassa olevalla ilmaisulla ’erityisen kiireelliset tapaukset’ tilanteita, joissa osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta. Tämän sopimuksen olennainen rikkominen tarkoittaa

a)

tämän sopimuksen noudattamatta jättämistä kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen vastaisesti; tai

b)

2 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tämän sopimuksen olennaisten osien rikkomista.

55 artikla

Tehtävien suorittamisen tukeminen

Helpottaakseen tämän sopimuksen nojalla tehtävää yhteistyötä osapuolet sopivat järjestävänsä yhteistyön täytäntöönpanoon osallistuville virkamiehille ja asiantuntijoille tehtävien hoitamista varten tarvittavat apuvälineet osapuolten sisäisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

56 artikla

Turvallisuusedut ja tietojen luovuttaminen

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita osapuolten säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat yleisön mahdollisuutta saada tutustua virallisiin asiakirjoihin.

2.   Minkään tämän sopimuksen määräyksen ei katsota edellyttävän, että osapuoli antaa tietoja, joiden luovuttamisen se katsoo olevan keskeisten turvallisuusetujensa vastaista.

3.   Osapuolet vahvistavat sitoumuksensa suojata niiden välisen yhteistyön aikana saadut turvallisuusluokitellut tiedot.

57 artikla

Osapuolten määritelmä

Tässä sopimuksessa ’osapuolilla’ tarkoitetaan unionia tai sen jäsenvaltioita taikka unionia ja sen jäsenvaltioita, toimivaltojensa mukaisesti, sekä Afganistania.

58 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, johon sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta niissä määrätyin edellytyksin, sekä Afganistanin alueeseen.

59 artikla

Voimaantulo, väliaikainen soveltaminen, kesto ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, unioni ja Afganistan sopivat soveltavansa tätä sopimusta unionin määrittelemällä tavalla väliaikaisesti osittain, siten kuin 3 kohdassa määrätään sekä tapauksen mukaan omien sisäisten menettelyjensä ja lainsäädäntönsä mukaisesti.

3.   Väliaikainen soveltaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona vastaanotetaan seuraavat:

a)

tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamista koskeva unionin ilmoitus, jossa määritetään ne sopimuksen osat, joita on sovellettava väliaikaisesti; ja

b)

Afganistanin menettelyjensä ja sovellettavan lainsäädäntönsä mukaisesti tallettama ratifiointiasiakirja.

4.   Tämä sopimus on aluksi voimassa kymmenen vuotta. Sen voimassaoloa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viideksi vuodeksi kerrallaan, jollei kumpikaan osapuoli ilmoita kuutta kuukautta ennen voimassaolojakson päättymistä kirjallisesti aikomuksestaan olla jatkamatta sopimuksen voimassaoloa.

5.   Sopimukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista sovitaan osapuolten kesken ja ne tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoitusta varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen saattamisesta päätökseen.

6.   Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun toinen osapuoli on vastaanottanut ilmoituksen.

7.   Tämän artiklan mukaiset ilmoitukset toimitetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille tai Afganistanin ulkoasiainministeriölle.

60 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron, paštun ja darin kielillä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.

V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.

Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.

Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.

Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.

Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.

Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.

V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.

V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.

Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/435,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2017,

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä helmikuuta 2009 komission aloittamaan neuvottelut unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sopimuksesta, jolla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (2) allekirjoitettua ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (3) muutettua kumppanuussopimusta, jäljempänä ’Cotonoun sopimus’, muutetaan toisen kerran.

(2)

Osapuolet allekirjoittivat Cotonoun sopimuksen muuttamista toisen kerran koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, neuvoston päätöksen 2010/648/EU (4) mukaisesti Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 pidetyssä AKT–EU-ministerineuvoston kokouksessa sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin.

(3)

Muutossopimusta on sovellettu väliaikaisesti AKT–EU-ministerineuvoston päätöksen N:o 2/2010 (5) mukaisesti 31 päivästä lokakuuta 2010.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran Euroopan unionin puolesta (6).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta Cotonoun sopimuksen 93 artiklassa tarkoitetut hyväksymiskirjat osoitukseksi siitä, että unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. HERRERA


(1)  EUVL C 65, 19.2.2016, s. 257.

(2)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27.

(4)  Neuvoston päätös 2010/648/EU, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 1).

(5)  AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 2/2010, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2010, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen allekirjoittamispäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana sovellettavista siirtymävaiheen toimenpiteistä (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 68).

(6)  Sopimus päätösasiakirjaan liitettyine julistuksineen on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/436,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2017,

Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä kesäkuuta 2014 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevien sopimusten tekemiseksi.

(2)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta Chilen tasavallan kanssa luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’.

(3)

Sopimuksessa unioni ja Chilen tasavalta hyväksyvät luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden valvontajärjestelmiä koskevien sääntöjensä vastaavuuden.

(4)

Sopimuksen tavoitteina on edistää luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa, kehittää ja laajentaa luonnonmukaisen tuotannon alaa unionissa ja Chilen tasavallassa ja saavuttaa korkea taso luonnonmukaista tuotantoa koskevien periaatteiden noudattamisen sekä valvontajärjestelmiä ja tuotteiden luonnonmukaisuuden säilymistä koskevien takeiden osalta. Sen tavoitteina on myös parantaa unionin ja Chilen tasavallan asiaa koskevien luonnonmukaisen tuotannon tunnusten suojaa ja tehostaa osapuolten välistä sääntely-yhteistyötä luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvissä kysymyksissä.

(5)

Sopimus olisi allekirjoitettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskeva Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välinen sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä kun se on hyväksytty.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. GALDES


ASETUKSET

14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/34


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/437,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevia yksittäisiä merkintöjä. Kyseistä liitettä olisi muutettava ja kahta henkilöä koskevat merkinnät olisi poistettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. GRECH


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

I

Poistetaan seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevasta luettelosta:

HENKILÖT

”99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV”

II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevat alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

HENKILÖT

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Syntymäaika: 19.11.1956

Syntymäpaikka: Vladimirovka (Vladimirovca), Slobozian alue, Moldovan SNT (nykyinen Moldovan tasavalta) tai Bogomol, Moldovan SNT

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta 16.3.2014 pidetyssä ”kansanäänestyksessä”. Hän oli yksi ”Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen” allekirjoittajista.

On niin sanotun Krimin tasavallan ”valtioneuvoston””puhemies”17.3.2014 alkaen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Venäjän SFNT)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä 16.3.2014 pidetystä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän edisti aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014 niin sanotun Krimin tasavallan ”ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Syntymäaika: 15.7.1974

Syntymäpaikka: Kharkiv, Ukrainan SNT

Berezovskiy nimitettiin 1.3.2014 Ukrainan laivaston komentajaksi mutta vannoi sen jälkeen Krimin asevoimien valan, mikä oli hänen Ukrainan laivastolle antamansa valan vastaista.

Hänet nimitettiin tämän jälkeen Venäjän federaation Mustanmeren laivaston apulaiskomentajaksi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Syntymäaika: 13.6.1961

Syntymäpaikka: Moskova tai Sevastopol

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa ”Sevastopolin kansankuvernööriksi”, ja hän hyväksyi tämän ”valinnan”. Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen. Hän oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista. Hän oli virkaatekevä Sevastopolin ”kuvernööri”1.–14.4.2014 ja hän on Sevastopolin kaupungin ”lakiasäätävän kokouksen” entinen ”valittu” puhemies. Sevastopolin kaupungin ”lakiasäätävän kokouksen” jäsen.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Syntymäaika: 18.1.1970

Syntymäpaikka: Artemivsk (Артемовск) (2016 palattiin aikaisempaan nimeen Bakhmut/Бахмут), Donetskin alue, Ukraina

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hän on toimittanut Venäjän turvallisuuspalvelulle (FSB) merkittäviä tietoja, muun muassa tietokannan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hän oli aktiivisesti mukana estämässä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet julistivat 11.3.2014 Krimin itsenäisen turvallisuuspalvelun perustetuksi.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Syntymäaika: 28.9.1953 tai 28.8.1953

Syntymäpaikka: Simferopol

Krimin korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen lainvastaisen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

Venäjän federaation liittoneuvoston ”Krimin tasavaltaa” edustava jäsen.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Syntymäaika: 30.7.1970

Syntymäpaikka: Pietari (entinen Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman entinen varapuhemies.

Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Syntymäaika: 4.1.1968

Syntymäpaikka: Moskova

Venäjän federaation valtionduuman Itsenäisten valtioiden yhteisöä (IVY) käsittelevän valiokunnan entinen puheenjohtaja (LDPR:n jäsen).

Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Syntymäaika: 22.3.1958

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetian ASNT

Venäjän eteläisen sotilasalueen, jonka joukkoja on Krimillä, entinen komentaja; Mustanmeren laivasto kuuluu Galkinin komentoon; joukkojen siirtyminen Krimille on tapahtunut suurelta osin eteläisen sotilasalueen kautta.

Eteläisen sotilasalueen joukkoja on lähetetty Krimille. Hän on osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä ja auttoi Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään tähtääviä toimia. Lisäksi Mustanmeren laivasto kuuluu kyseisen sotilasalueen määräysvaltaan.

Nykyisin Venäjän puolustusministeriön keskushallinnon palveluksessa.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Syntymäaika: 27.10.1954

Syntymäpaikka: Pietari (entinen Leningrad)

Valtionduuman entinen puhemies. Tuki julkisesti Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Tuki julkisesti Venäjän ja Krimin jälleenyhdistämissopimusta ja siihen liittyvää liittovaltion perustuslakia.

Nykyisin Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja lokakuusta 2016 alkaen. Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sihteeri.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Syntymäaika: 27.3.1963

Syntymäpaikka: Sevastopol (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston entinen apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta miehittäneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

Nykyisin vara-amiraali, Venäjän Itämeren laivaston virkaa tekevä komentaja.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Syntymäaika: 10.10.1955

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Krimin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Syntymäaika: 21.8.1946

Syntymäpaikka: Shmakovka, Primorskin alue

Sevastopolin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (o.s. ДМИТРИЕВА))

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen liittoneuvoston Omskin aluetta edustava jäsen.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Syntymäaika: 15.9.1949

Syntymäpaikka: Moskova

Entinen Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja ”liittovaltion Krimin piirissä”, Venäjän turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen. Vastuussa Venäjän valtionpäämiehen perustuslaillisten oikeuksien täytäntöönpanosta liitetyn Krimin autonomisen tasavallan alueella.

Nykyisin Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja liittovaltion Pohjois-Kaukasian piirissä.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Syntymäaika: 22.8.1960

Syntymäpaikka: Alagir, Pohjois-Ossetian autonominen SNT, Venäjän SFNT

Ukrainan liitetyn Sevastopolin kaupungin entinen kuvernööri.

Nykyisin Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja liittovaltion Siperian piirissä. Venäjän federaation turvallisuusneuvoston jäsen.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Syntymäaika: 6.7.1993

Syntymäpaikka: Praha, Tšekki

”Luhanskin kaartin” aktiivinen jäsen. Osallistui turvallisuuspalvelun Luhanskin aluetoimiston rakennuksen valtaamiseen.

Edelleen Luhanskin kansantasavallan aktiivinen sotilastaistelija.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Syntymäaika: 13.2.1970

Syntymäpaikka: Stahanov, Luhansk

Separatistiryhmä ”Kaakkoisen armeijan” johtajia. Ryhmä valtasi Luhanskin alueen turvallisuuspalvelun rakennuksen. Eläkkeellä oleva upseeri. Ennen rakennuksen valtausta hänen ja hänen kumppaniensa hallussa oli aseita, jotka oli ilmeisesti hankittu laittomasti Venäjältä ja paikallisilta rikollisryhmiltä.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Syntymäaika: 26.1.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Osallistunut aktiivisesti separatistiseen toimintaan ja sen järjestämiseen, Donetskin ”venäläisten turistien” toiminnan koordinaattori. ”Euraasian unionia koskevan Donbassin kansalaisaloitteen” perustajia. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston””puheenjohtaja”4.9.2015 saakka, nykyisin ”ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Syntymäaika: 1.5.1983

Syntymäpaikka: Khartsyzsk, Donetskin alue

Ideologisesti radikaalin Donbassin kansanmiliisin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden valtion rakennusten valtaamiseen Donetskin alueella.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Syntymäaika: 17.12.1970

Syntymäpaikka: Moskova

Kuuluu Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosaston (GRU) henkilöstöön. Hän osallistui Slovianskin tapahtumiin. ”Novorossija”-kansanliikkeen johtaja. ”Donetskin kansantasavallan” entinen ”puolustusministeri”.

Organisoi 4.11.2016 Moskovassa venäläisen marssin venäläisille nationalisteille, jotka tukevat Itä-Ukrainan separatisteja.

Itä-Ukrainan separatististen toimintojen aktiivinen tukija. Yksi marraskuussa 2016 järjestetyn ”venäläisen marssin” organisoijista.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Syntymäaika: 4.2.1964

Syntymäpaikka: Aleksejevka, Saratovin alue

Entinen Venäjän presidentin kanslian ensimmäinen apulaishenkilöstöpäällikkö. Vastuussa Venäjän federaatioon liitetyn, Ukrainaan kuuluvan Krimin alueen poliittisen integroinnin valvonnasta.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman puhemies 5.10.2016 lähtien.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Syntymäaika: 15.2.1957

Syntymäpaikka: Barnaul

Venäjän maahanlaskujoukkojen entinen komentaja, kenraalieversti. Johtavan asemansa vuoksi vastuussa Venäjän maahanlaskujoukkojen lähettämisestä Krimille.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Syntymäaika: 19.5.1960

Syntymäpaikka: Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen valtionduuman perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Syntymäaika: 30.1.1971

Syntymäpaikka: Skvortsovon kylä, Simferopolin alue, Krim

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Syntymäaika: 19.12.1962

Syntymäpaikka: Zaporožje

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Nykyisin Sevastopolin kaupunginvaltuuston edustajan Mikhail Chalyn avustaja.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (paholainen))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Syntymäaika: 30.12.1965

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Yksi Horlivkan puolisotilaallisten joukkojen johtajista. Hän otti valvontaansa Donetskin aluehallinnon rakennuksessa sijaitsevan Ukrainan-toimiston turvallisuusosaston ja myöhemmin sisäministeriön aluetoimiston Horlivkan kaupungissa. Hänellä on suhteita Igor Strelkoviin/Girkiniin, jonka komennossa hän osallistui Horlivkan kaupunginvaltuuston edustajan Volodymyr Rybakin murhaan.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Syntymäaika: 25.7.1980

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien johtajista. Asevoimien tarkoituksena on ”Donetskin kansantasavallan” johtajiin kuuluvan Pushylinin mukaan ”suojella Donetskin kansantasavallan väestöä ja alueellista yhtenäisyyttä”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Syntymäaika: 2.6.1970

Syntymäpaikka: Dnepropetrovsk

Ukrainan korkeimman neuvoston entinen jäsen. On siinä asemassa julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan ”Novorossijan federatiivisen tasavallan” perustamisen puolesta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. ”Kansantasavaltojen liiton parlamentin” (”Novorossijan parlamentin”) entinen ”puhemies”.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Syntymäaika: 30.5.1980

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

”Donetskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Donetskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä. Entinen ”työ- ja sosiaaliministeri”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Syntymäaika: 12.1.1981

”Luhanskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Luhanskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Syntymäaika: 18.3.1980

Syntymäpaikka: Mihailovka, Voroshilovgradin alue, Ukrainan SNT tai Yevpatoria, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Entinen ”Krimin tasavallan” syyttäjäviranomainen. Pannut aktiivisesti täytäntöön Krimin liittämistä Venäjään.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman turvallisuutta ja korruption torjuntaa käsittelevän valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Syntymäaika: 25.7.1972

Syntymäpaikka: Moskova

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan pääministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista” (esim. totesi 8.7.2014, että ”joukkomme toteuttavat Ukrainan ”fasistien” vastaista erityisoperaatiota”), ”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja, johtaa ”Donbassin vapaaehtoisten liittoa”.

Osallistuu aktiivisesti Donbassiin taistelemaan lähetettävien ”vapaaehtoisten” värväykseen ja koulutukseen.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Syntymäaika: 18.12.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan turvallisuusministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista turvallisuustoiminnoista. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Syntymäaika: 6.11.1958

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””tiedotus- ja viestintäministeri”. Nykyisin ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Vastuussa ”Donetskin kansantasavallan””hallituksen” separatistimyönteisistä propagandatoiminnoista.

Tukee edelleen aktiivisesti Itä-Ukrainan separatistien toimia.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Syntymäaika: 20.1.1964

Syntymäpaikka: Iževsk, Venäjän federaatio

Entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston pääministeri”, vahvistettu 8.7.2014.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa Luhanskin kansantasavallan separatististen rakenteiden rahoittamista.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Syntymäaika: 25.11.1971

Syntymäpaikka: Shargun (Uzbekistan)

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston varapääministeri” (entinen ”Luhanskin kansantasavallan pääministeri” ja ”Kaakkoisen armeijan” entinen tiedottaja).

Vastuussa ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Vastuussa Kaakkoisen armeijan ilmoituksesta, jonka mukaan Ukrainan presidentinvaaleja ei voida toteuttaa ”Luhanskin kansantasavallassa” alueen ”uuden” aseman vuoksi.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Syntymäaika: 7.4.1980 tai 7.4.1979

Syntymäpaikka: Stahanov (Luhanskin alue)

”Luhanskin kansantasavallan korkeimman neuvoston puheenjohtaja”25.3.2016 saakka. Entinen ”Luhanskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

Vastuussa ”korkeimman neuvoston” separatistisista ”hallitustoiminnoista”, vastuussa Venäjän federaatiolle esitetystä pyynnöstä tunnustaa ”Luhanskin kansantasavallan” itsenäisyys.

”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Syntymäaika: 24.6.1964 tai 25.6.1964 tai 26.6.1964

Syntymäpaikka: Luhansk (mahd. Kelmentsy, Tšernivtsin alue)

Entinen ”puolustusministeri” ja nykyinen ”Luhanskin kansantasavallan””johtaja”.

Vastuussa ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Syntymäaika: 1.9.1950

Syntymäpaikka: Kurumotš, Kuibyševin alue

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen; entinen Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Syntymäaika: 15.12.1950

Syntymäpaikka: Vladivostok

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Syntymäaika: 10.7.1981

Syntymäpaikka: Kuibyšev (Samara)

Valtionduuman jäsen.

Duuman jäsenenä ilmoitti tunnustamattoman ”Donetskin kansantasavallan””de facto -suurlähetystön” avaamisesta Moskovassa. Osallistuu toimiin, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Nykyisin Venäjän valtionduuman liikuntakasvatusta, urheilua ja nuorisoasioita käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Syntymäaika: 10.2.1983 (tai 10.3.1983)

Syntymäpaikka: Severodonetsk

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” johtajiksi julistautuneista henkilöistä. Hän vaati Venäjän väliintuloa Itä-Ukrainassa, muun muassa venäläisten rauhanturvajoukkojen lähettämistä. Hän oli lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Gubarev vastasi separatistien asejoukkojen rekrytoinneista.

Vastuussa aluehallinnon rakennuksen valtauksesta Donetskissa venäläismyönteisten joukkojen kanssa, ja julistautui ”kansan kuvernööriksi”.

Hän on ollut pidätettynä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden uhkaamisesta ja sittemmin vapautettu mutta jatkanut merkittävässä roolissa separatistisessa toiminnassa heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Syntymäaika: 5.7.1983 tai 10.3.1983

Syntymäpaikka: Kakhovka (Hersonin alue)

Entisenä ”ulkoministerinä” hän oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” puolustamisesta heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Syntymäaika: 7.2.1960

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””apulaispuolustusministeri”. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Syntymäaika: 2.4.1956

Syntymäpaikka: Odessa

Julistautunut ”Novorossijan tasavallan””presidentiksi” ja kehottanut Venäjää lähettämään joukkoja Ukrainaan. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Syntymäaika: 23.6.1972 (tai 23.7.1972)

Syntymäpaikka: Vinnytsian alue

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuussa olevan Igor Strelkovin/Girkinin vanhempi avustaja. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Syntymäaika: mahdollisesti 23.7.1981

”Luhanskin kansantasavallan””hallituksen” puhemies, joka on antanut lausumia, joilla on perusteltu esimerkiksi ukrainalaisen sotilaslentokoneen alas ampumista, panttivankien ottamista ja laittomien aseistettujen joukkojen taistelutoimia, mikä on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

Luhanskin kansantasavallan lehdistöpalvelun aktiivinen työntekijä.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Syntymäaika: 13.1.1954

Syntymäpaikka: Dzeržinsk (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” entinen jäsen ja ”korkeimman neuvoston” entinen puheenjohtaja, joka on ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta ”kansanäänestystä”, joka johti ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä oli vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Syntymäaika: 27.11.1967

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Hyväksyi Venäjän presidentin 5.5.2014 asetuksella nro 301 antaman nimityksensä ”Krimin tasavallan sisäministeriksi”, ja toimillaan ”sisäministerinä” on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Syntymäaika: 26.6.1976

Syntymäpaikka: Donetsk

Hänestä tuli 7.8.2014”Donetskin kansantasavallan””pääministeri” Alexander Borodain tilalle. Nykyisin ”Donetskin kansantasavallan””johtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias ”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Syntymäaika: 14.10.1974

Syntymäpaikka: Gorski

Hänestä tuli 14.8.2014”Donetskin kansantasavallan””puolustusministeri” Igor Strelkovin/Girkinin tilalle. Tietojen mukaan hän on johtanut separatistitaistelijoiden divisioonaa Donetskissa huhtikuusta 2014 lähtien ja luvannut ratkaista Ukrainan sotilashyökkäyksen strategisen torjuntatehtävän. Kononov on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Syntymäaika: 21.1.1983

Syntymäpaikka: Debaltsevo

Lähellä ”Donbassin kansanmiliisiä”. Hän on muun muassa todennut, että he jatkavat taisteluaan muualla maassa. Rudenko on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Mahdollinen syntymäaika: 27.12.1977

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. Johtaa ”Donbassin vapaaehtoisten liittoa”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Syntymäaika: 26.7.1956

Syntymäpaikka: Cioburciu, Slobozian piiri, nykyisin Moldovan tasavaltaa

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””sosiaaliasioista vastaava varapääministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Venäjän varapääministerin Dmitri Rogozinin suojeluksessa. ”Donetskin kansantasavallan””ministerineuvoston” hallintopäällikkö.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Syntymäaika: 23.5.1971

Syntymäpaikka: Džankoi

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Entinen Krimin ”ensimmäinen varapääministeri”. Hänellä oli keskeinen asema Krimin yhdistymisestä Venäjään 16.3. pidetyn kansanäänestyksen järjestämisessä ja toimittamisessa. Kansanäänestyksen aikaan hän johti tietojen mukaan Moskovan-mielisiä ”itsepuolustusjoukkoja” Krimillä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Valittu 18.9.2016 duuman jäseneksi laittomasti liitetyltä Krimin niemimaalta.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Syntymäaika: 6.8.1960

Syntymäpaikka: Stepnoi Dvorets

Entinen valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän valtionduuman IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Syntymäaika: 5.4.1948

Syntymäpaikka: Opotška

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Syntymäaika: 21.3.1964

Syntymäpaikka: Rudnyi, Kostanain alue, Kazakstanin SNT

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Syntymäaika: 28.5.1953

Syntymäpaikka: Puškin

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin keskusvaalilautakunnan jäsen.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Syntymäaika: 8.2.1963

Syntymäpaikka: Chișinău

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen jäsen, Venäjän federaation sotilaallis-teollisen kompleksin kehittämissäännöksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan puheenjohtaja. ”Yhdistyneen Venäjän” näkyvä jäsen ja liikemies, jolla on huomattavia investointeja Ukrainassa ja Krimillä.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Syntymäaika: 29.9.1982 tai 23.9.1982

Entisenä ”Luhanskin keskusvaalilautakunnan päällikkönä” hän oli vastuussa ”vaalien” järjestämisestä 2.11.2014”Luhanskin kansantasavallassa”. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat. Lokakuussa 2015 hänet nimitettiin ”Luhanskin kansantasavallan””oikeusministeriksi”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä järjestäessään laittomat ”vaalit” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Syntymäaika: 15.9.1981

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin talousunionin” edustaja ”Luhanskin kansantasavallan””kansallisneuvostossa”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat. Vuodesta 2014 alkaen hän on ollut ”Luhanskin kansantasavallan””ammattiyhdistysten liiton””johtaja” ja ”kansanneuvoston” jäsen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Tukee aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN tai Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Syntymäaika: 21.2.1970

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””terveysministeri”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään.

Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Syntymäaika: 7.8.1957

Syntymäpaikka: Stalinon kaupunki (nyk. Donetsk)

”Donetskin kansantasavallan””parlamentin” jäsen ja Donbassin Berkutin veteraanien liiton puheenjohtaja ja ”Vapaa Donbass” -kansanliikkeen jäsen. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Syntymäaika: 30.8.1977

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””ulkoministeri” ja ”parlamentin””ensimmäinen varapuhemies”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä laittomissa ”vaaleissa””Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Syntymäaika: 23.2.1969

Syntymäpaikka: Belozeren kylä, Romodanovon piiri, SNTL

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”ensimmäinen varapääministeri” ja aikaisempi ”yleinen syyttäjä”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Jatkaa Luhanskin kansantasavallan separatististen rakenteiden rahoittamista.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Syntymäaika: 29.8.1969

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””puolustusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Syntymäaika: 11.3.1976

Syntymäpaikka: Džambul/Jambul (Kazakstan), tunnetaan nykyisin nimellä Taraz

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””opetus-, tiede-, kulttuuri- ja uskontoministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Syntymäaika: 17.3.1963

Syntymäpaikka: Arkangeli

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””ministerineuvoston ministeri” (hallitusasioiden hallintopäällikkö).

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Syntymäaika: 15.3.1961

Syntymäpaikka: Vodyanske, Dobropillian piiri, Donetskin alue

Водянское, Добропольский район Донецкой области

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”opetusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Donetskin kansantasavallan pääministerin henkilökohtainen neuvonantaja.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Syntymäaika: 10.5.1980 tai 21.10.1983

Syntymäpaikka: Snezhnoye, Donetskin alue

г. Снежное, Донецкой области

”Donetskin kansantasavallan””kansallisneuvoston” jäsen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Syntymäaika: 12.3.1964

Syntymäpaikka: Romny, Sumyn alue

Ромны, Сумская область

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston””varajohtaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Syntymäaika: 19.7.1980

Syntymäpaikka: Ilovaisk

Komentaja ”Somali-pataljoonassa”, joka on Itä-Ukrainan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Aktiivinen sotilaskomentaja ”Donetskin kansantasavallassa”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Syntymäaika: 27.6.1966

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin kansantasavallan” puolustusministeriön tiedottaja.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Itä-Ukrainan separatististen toimintojen aktiivinen tukija.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Syntymäaika: 20.5.1972 tai 30.5.1972

Syntymäpaikka: Luhansk

Laittoman ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”. ”Luhanskin kansantasavallan””keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja lokakuusta 2015 alkaen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin ”Luhanskin kansantasavallan””keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Syntymäaika: 2.7.1973

Syntymäpaikka: Lysytšansk, Luhanskin alue, Ukrainan SNT

Лисичанск Луганской области УССР

”Luhanskin kansantasavallan” ministerineuvoston entinen ”varapuheenjohtaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Syntymäaika: 7.1.1967

Syntymäpaikka: Mitšurinsk, Tambovin alue

Мичуринск, Тамбовская область

”Luhanskin kansantasavallan” Kansanmiliisin ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Syntymäaika: 20.1.1988

Syntymäpaikka: Krasnoarmeisk

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Alexander Vladimirovich Zakharchenkon henkilökohtainen avustaja.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Syntymäaika: 15.5.1971

Syntymäpaikka: Nevinnomyssk, Stavropolin aluepiiri

Невинномысск, Ставропольский край

”Donetskin kansantasavallan””valtiovarain- ja veroministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Syntymäaika: 5.1.1967

Syntymäpaikka: Baranykivka, Bilovodskin piiri, Luhanskin alue

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

”Luhanskin kansantasavallan””tulo- ja veroministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Syntymäaika: 22.4.1985

Syntymäpaikka: Herson

”Donetskin kansantasavallan””viestintäministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai 23.3.1975)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh, Vorošilovgrad, Luhanskin alue

”Luhanskin kansantasavallan””johtava syyttäjäviranomainen”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Syntymäaika: 8.5.1956

Syntymäpaikka: Kaunas, Liettua

Entinen ensimmäinen varapuolustusministeri (17.11.2015 saakka). Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistuu tässä tehtävässään Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Nykyisin Rosatomin palveluksessa.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Syntymäaika: 11.9.1937

Syntymäpaikka: Tšasov Jar, Ukraina

Valtionduuman jäsen.

Vieraili ”Donetskin kansantasavallassa” ja antoi vierailullaan separatisteja tukevia lausuntoja. Hänet nimitettiin myös ”Donetskin kansantasavallan” kunniakonsuliksi Venäjän federaatiossa.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin valtionduuman kulttuurivaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Syntymäaika: 28.8.1977

Syntymäpaikka: Bekabad, Uzbekistanin SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Kansallisuuskysymyksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan varapuheenjohtaja.

Vuonna 2014 Balbek nimitettiin ”Krimin tasavallan” ministerineuvoston varapuheenjohtajaksi ja hän työskenteli tässä ominaisuudessa laittomasti liitetyn Krimin niemimaan yhdistämiseksi Venäjän federaatioon. Tästä hänelle on myönnetty mitali ”Krimin tasavallan puolustamisesta”. Hän on tukenut Krimin liittämistä julkisissa lausunnoissa, muun muassa profiilissaan Yhtenäisen Venäjän (Krimin osaston) verkkosivustolla ja NTV:n verkkosivustolla 3.7.2016 julkaistussa lehtiartikkelissa.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Syntymäaika: 20.10.1972

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman rahoitusmarkkinavaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Bakharev nimitettiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi ja elokuussa 2014 kyseisen elimen ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Hän on myöntänyt henkilökohtaisen osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti tukenut, muun muassa gazetakrimea.ru -verkkosivustolla 22.3.2016 ja c-pravda.ru -verkkosivustolla 23.8.2016 julkaistussa haastattelussa. ”Krimin tasavallan””viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Syntymäaika: 17.10.1969

Syntymäpaikka: Kular Ust-Yanskyn piiri, Yakutin autonominen SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Sevastopolin kaupungista.

Valtionduuman verotusvaliokunnan jäsen.

Ollessaan Sevastopolin kunnallishallinnon jäsen helmi–maaliskuussa 2014 hän kannatti ”kansankuvernöörin” Aleksei Chaliyn toimintaa. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa henkilökohtaisilla verkkosivuillaan sekä 21.2.2016 nation-news.ru -verkkosivustolla julkaistussa haastattelussa.

Osallistumisestaan liittämisprosessiin hänelle on myönnetty Venäjän valtion II luokan kunniamerkki ”kuuliaisuudesta isänmaalle” (”For duties to the motherland”).

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Syntymäaika: 3.8.1981

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman rahoitusmarkkinavaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Kozenko nimitettiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa gazetacrimea.ru -verkkosivustolla 12.3.2016 julkaistussa haastattelussa. Osallistumisestaan liittämisprosessiin paikalliset ”viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle mitalin ”Krimin tasavallan puolustamisesta” (”For the defence of Republic of Crimea”).

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Syntymäaika: 24.6.1965

Syntymäpaikka: Belogorsk, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman kulttuurivaliokunnan jäsen.

Hän on ollut Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston jäsen vuodesta 2012 ja tukenut maaliskuusta 2014 alkaen laittomasti liitettyjen Krimin ja Sevastopolin yhdistämistä Venäjän federaatioon. Syyskuussa 2014 Savchenko valittiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvostoon. Hän on puolustanut Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä useasti julkisissa lausunnoissa, muun muassa c-pravda.ru -verkkosivustolla 2.4.2016 ja 20.8.2016 julkaistuissa haastatteluissa. Hänelle on myönnetty vuonna 2014 Venäjän valtion II luokan kunniamerkin kuuliaisuudesta isänmaalle (”For duties to the motherland”) ja vuonna 2015 ”Krimin tasavallan””viranomaiset” myönsivät hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Syntymäaika: 4.7.1971

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevän valiokunnan jäsen.

Syyskuussa 2014 Shperov valittiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvostoon.

Hän on julkisesti myöntänyt, muun muassa ldpr-rk.ru -verkkosivustolla 3.9.2016 julkaistussa haastattelussa, osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen ja kertonut erityisesti osuudestaan Krimin niemimaan laitonta liittämistä koskevan laittoman kansanäänestyksen järjestämiseen.

9.11.2016”

YHTEISÖT

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”10.

”Donbassin kansanmiliisi””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445–63–78;

+38-063-688–60–01;

+38-067-145–14–99;

+38-094-912–96–60;

+38-062-213–26–60

Sähköposti: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Vapaaehtoisten puhelinpalvelu Venäjällä:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

tai sähköposti novoross24@mail.ru

Osoite: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa, uhaten näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta. Militanttiryhmä muun muassa valtasi useita hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa, heikentäen näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se on lähellä Pavel Gubarevia, joka on vastuussa Donetskin alueellisen hallintorakennuksen valtauksesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja julistautumisesta ”kansankuvernööriksi”.

25.7.2014

11.

”Vostok-pataljoonat”

”Батальон Восток”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä. Vastuussa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa, uhaten näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Osallistunut aktiivisesti sotilaallisiin toimiin, jotka johtivat Donetskin lentoaseman valtaukseen.

Osa ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien ”ensimmäistä armeijakuntaa”.

25.7.2014

21.

OSAKEYHTIÖ ALMAZ-ANTEY -ILMA- JA AVARUUSPUOLUSTUS-YHTIÖ

Акционерное общество ”Концерн воздушно-космической обороны ”Алмаз – Антей

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ”Алмаз – Антей;Image Image)

Ulitsa Vereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

Sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Itä-Ukrainaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita muun muassa lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antey vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

30.

Sparta-pataljoona

Батальон ’Спарта’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Arseni PAVLOVin komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

Osa ”Donetskin kansantasavallan””ensimmäistä armeijakuntaa”.

16.2.2015

31.

Somali-pataljoona

Батальон ’Сомали’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Mihail TOLSTYHin (alias Givi) komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

Osa ”Donetskin kansantasavallan””ensimmäistä armeijakuntaa”.

16.2.2015

33.

Prizrak-prikaati

Бригада ’Призрак’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Osa ”Luhanskin kansantasavallan””toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

35.

Kalmius-pataljoona

Батальон ’Кальмиус’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Osa ”Donetskin kansantasavallan””ensimmäistä armeijakuntaa”.

16.2.2015

36.

Kuolema-pataljoona

Батальон ’Смерть’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Osa ”Luhanskin kansantasavallan””toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

37.

Kansanliike ”NOVOROSSIJA”

Движение Новороссия

 

Kansanliike ”Novorossija”/”Uusi Venäjä” perustettiin marraskuussa 2014 Venäjällä ja sitä johtaa venäläinen upseeri Igor Strelkov/Girkin (tunnistettu Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan päätiedusteluosaston (GRU) henkilöstön jäseneksi).

Vahvistettujen tavoitteidensa mukaisesti liikkeen tarkoituksena on tukea kaikilta osin ja tehokkaasti ”Uutta Venäjää”, muun muassa auttamalla sotilaita taisteluissa Itä-Ukrainassa. Siten se tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä toimia.

Lähellä henkilöä, joka on merkitty luetteloon Ukrainan alueellisen koskemattomuuden heikentämisen vuoksi.

16.2.2015”


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/438,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen abamektiini hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2008/107/EY (2) sisällytettiin tehoaine abamektiini neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I käytettäväksi punkkien ja hyönteisten torjunta-aineena. Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehoaineen tuottaja Syngenta Crop Protection AG toimitti 29 päivänä elokuuta 2013 esittelevälle jäsenvaltiolle Alankomaille hakemuksen, jolla se haki muutosta abamektiinin hyväksymisedellytyksiin, jotta sitä voitaisiin käyttää ankeroisten torjunta-aineena. Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Alankomaat ilmoitti 18 päivänä maaliskuuta 2014 hakijalle, muille jäsenvaltioille, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3)

Esittelevä jäsenvaltio arvioi tehoaineen abamektiini uutta käyttötapaa asetuksen (EY) 1107/2009 4 artiklan säännösten mukaisesti suhteessa siihen, mitkä ovat sen mahdolliset vaikutukset ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle, ja toimitti arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle 14 päivänä huhtikuuta 2015. Hakijalta pyydettiin lisätietoja kyseisen asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Alankomaat arvioi lisätiedot ja toimitti päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle 15 päivänä helmikuuta 2016.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 29 päivänä huhtikuuta 2016 komissiolle päätelmänsä (5) siitä, voidaanko tehoaineen abamektiini uusien käyttötapojen odottaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Komissio esitti abamektiinia koskevan arviointikertomuksen lisäyksen luonnoksen ja asetusehdotuksen pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 7 päivänä joulukuuta 2016.

(5)

Hakijaa kehotettiin kommentoimaan arviointikertomusta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta, kun kasvinsuojeluainetta käytetään ankeroisten torjunta-aineena. Sen vuoksi on aiheellista sallia tehoaineen abamektiini käyttö ankeroisten torjunta-aineena.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä 6 artiklan mukaisesti ja nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen valossa hyväksyntä on aiheellista antaa tietyin ehdoin ja edellyttää hakijaa toimittamaan lisää vahvistavia tietoja.

(8)

Abamektiinin hyväksyminen edellytti joidenkin vahvistavien tietojen toimittamista kahden vuoden kuluessa direktiivin 2008/107/EY voimaantulosta. Hakija, jonka pyynnöstä abamektiini hyväksyttiin, toimitti pyydetyt tiedot, jotka Alankomaat arvioi. Alkuperäiselle hyväksynnälle vahvistettiin turvallinen käyttö. Sen vuoksi tämä kysymys on saatettu päätökseen, eikä lisäystä ole tarpeen säilyttää.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2008/107/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta abamektiinin, epoksikonatsolin, fenpropimorfin, fenpyroksimaatin ja tralkoksidiimin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (EUVL L 316, 26.11.2008, s. 4).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2014;12(5):3692. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla rivillä 210, abamektiini, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten, punkkien ja ankeroisten torjunta-aineena.

B OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat abamektiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin sitrushedelmiin, lehtisalaattiin ja tomaatteihin, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 11. heinäkuuta 2008 valmistuneen abamektiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II sekä pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa 24. tammikuuta 2017 valmistuneen abamektiinia koskevan tarkastelukertomuksen lisäystä koskevat päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

jäämiin kasviperäisissä elintarvikkeissa ja arvioitava ravinnon kautta tapahtuva kuluttajien altistuminen,

mehiläisten, muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten, maaperäeliöiden, lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Näiden tunnistettujen riskien osalta olisi tarvittaessa sovellettava riskinhallintatoimenpiteitä kuten puskurivyöhykkeitä ja odotusaikoja.

Hakijan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle vahvistavat tiedot vedenkäsittelyprosessien vaikutuksesta juomavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun ohjeasiakirja vedenkäsittelyprosessien vaikutuksen arvioinnista pinta- ja pohjavedessä esiintyvien jäämien luonteeseen on hyväksytty.”


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/70


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/439,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

Escherichia colin tuottaman L-lysiinisulfaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

L-lysiinisulfaatin hyväksymisestä rehun lisäaineena on tehty hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Escherichia coli CGMCC 3705 -bakteerista käymisreaktiolla valmistetun L-lysiinisulfaatin hyväksymistä kaikille eläinlajeille tarkoitetun rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 16 päivänä kesäkuuta 2015 (2) ja 26 päivänä tammikuuta 2017 (3) antamissaan lausunnoissa, että Escherichia coli CGMCC 3705 -bakteerista käymisreaktiolla valmistettu L-lysiinisulfaatti ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että se on tehokas aminohappolysiinin lähde kaikille eläinlajeille. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi myös, että lisäaineena annettua L-lysiinisulfaattia olisi suojattava hajoamiselta pötsissä, jotta se toimisi täysin tehokkaasti märehtijöissä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Kyseisen aineen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aminohapot, niiden suolat ja analogit” kuuluva, liitteessä kuvattu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2015); 13(7):4155.

(3)  EFSA Journal (2017); 15(2):4714.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäis-pitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aminohapot, niiden suolat ja analogit

3c323

 

L-lysiinisulfaatti

Lisäaineen koostumus

Granulaatti, joka sisältää L-lysiinia vähintään 55 % ja jonka

kosteuspitoisuus on enintään 4 % ja

sulfaattipitoisuus enintään 22 %.

Tehoaineen kuvaus

Escherichia coli CGMCC 3705 -bakteerista käymisreaktiolla valmistettu L-lysiinisulfaatti

Kemiallinen kaava: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4

CAS-numero: 60343-69-3

Analyysimenetelmät  (1)

L-lysiinin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta:

ionivaihtokromatografia, johon yhdistyy kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja fotometrinen havaitseminen (IEC-UV/FD) – EN ISO 17180.

Sulfaatin tunnistaminen rehun lisäaineesta:

Euroopan farmakopean monografia 20301

L-lysiinin kokonaismäärän määrittäminen rehuseoksissa ja rehuaineissa:

ionivaihtokromatografia yhdistettynä kolonnin jälkeiseen johdannaisten muodostamiseen ja fotometriseen havaitsemiseen (IEC-UV) – komission asetus (EY) N:o 152/2009 (2).

Kaikki lajit

10 000

1.

L-lysiinipitoisuus on ilmoitettava lisäaineen pakkausmerkinnöissä.

2.

L-lysiinisulfaattia voidaan saattaa markkinoille ja käyttää valmisteesta koostuvana lisäaineena.

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

2. huhtikuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/74


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/440,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

bakteereista Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) tehdyn valmisteen hyväksymisestä broilerien ja kananuorikoiden sekä lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco (UK) Ltd, joka käy kauppaa nimellä Danisco Animal Nutrition)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on toimitettu hakemus, joka koskee bakteereista Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) tehdyn valmisteen hyväksymistä. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee bakteereista Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) tehdyn valmisteen hyväksymisestä broilerien ja kananuorikoiden sekä lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 24 päivänä toukokuuta 2016 antamassaan lausunnossa (2), ettei bakteereista Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) tehdyllä valmisteella ole ehdotetuissa käyttöolosuhteissa haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa broilerien tuotantotuloksia. Päätelmä voidaan laajentaa koskemaan lisäaineen käyttöä kananuorikoiden ruokinnassa ja yleistää koskemaan lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten lintulajien ruokintaa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Bakteereista Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) ja Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) tehdyn valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä tarkoitettu, lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(6):4505.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet

4b1827

Danisco (UK) Ltd (käy kauppaa nimellä Danisco Animal Nutrition)

Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 ja Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104

Lisäaineen koostumus

Bakteereista Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 ja Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 tehty valmiste, joka sisältää vähintään 2,5 × 109 PMY/g (yhteensä) ja jonka bakteeripitoisuus on vähintään 8,3 × 108 kutakin kantaa/g lisäainetta

Kiinteä muoto

Tehoaineen kuvaus

Elinkykyiset Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 ja Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 -itiöt

Analyysimenetelmä  (1)

Bakteerien Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL

B-50013 ja Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 tunnistaminen ja lukumäärän määrittäminen rehun lisäaineessa, esiseoksissa ja rehuissa

Tunnistaminen: pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGE)

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljely lämpökäsittelyn jälkeen – (EN 15784)

Broilerit

Kananuorikot

Lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavat toissijaiset siipikarjalajit

7,5 × 107

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö on sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: narasiini/nikarbatsiini, maduramisiiniammonium, lasalosidinatrium A, salinomysiininatrium, monensiininatrium, robenidiinihydrokloridi, diklatsuriili, dekokinaatti, semduramisiininatrium tai nikarbatsiini.

3.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai vähentää, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

3. huhtikuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/441,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/96 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 8 päivänä maaliskuuta 2017 poistaa yhden kohdan niiden henkilöiden tai yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vt. päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraava kohta:

”91.

NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Osoite: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Bagdad, Irak.”


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/80


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/442,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

235,2

MA

86,8

SN

126,1

TN

194,0

TR

103,4

ZZ

149,1

0707 00 05

MA

80,2

TR

183,5

ZZ

131,9

0709 93 10

MA

50,8

TR

146,5

ZZ

98,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

44,8

IL

76,4

MA

46,9

TN

49,0

TR

71,9

ZZ

57,8

0805 50 10

EG

68,9

TR

70,0

ZZ

69,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

154,7

US

105,5

ZA

86,6

ZZ

109,2

0808 30 90

AR

97,2

CL

157,8

CN

79,1

TR

139,6

ZA

110,3

ZZ

116,8


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/82


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/443,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2017,

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 ja 138 sekä ehdotuksesta ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) muuttamiseksi tietoverkkoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevilla ohjeilla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on neuvoston päätöksen 97/836/EY (1) mukaisesti liittynyt Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission, jäljempänä ’UNECE’, sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista, jäljempänä ’vuoden 1958 tarkistettu sopimus’.

(2)

Unioni on neuvoston päätöksen 2000/125/EY (2) mukaisesti liittynyt sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta, jäljempänä ’rinnakkaissopimus’.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/46/EY (3) korvattiin jäsenvaltioiden hyväksymisjärjestelmät unionin hyväksymisjärjestelmällä ja vahvistettiin yhdenmukaiset puitteet, jotka sisältävät ne hallinnolliset määräykset ja yleiset tekniset vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin. Tuolla direktiivillä sisällytettiin vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen nojalla vahvistetut UNECE:n säännöt EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmään joko tyyppihyväksyntää koskevina vaatimuksina tai unionin lainsäädännön vaihtoehtoina. Kyseisen direktiivin antamisen jälkeen näitä UNECE:n sääntöjä on yhä enemmän sisällytetty EU-tyyppihyväksyntää koskevaan unionin lainsäädäntöön.

(4)

Saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen vuoksi olisi mukautettava tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät UNECE:n sääntöihin nro 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 ja 138, tekniikan kehityksen ottamiseksi huomioon.

(5)

Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset säännökset, jotka koskevat ajoneuvojen rakennetta, ajoneuvojen rakennetta koskevaa konsolidoitua päätöslauselmaa (R.E.3) olisi muutettava tietoverkkoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevilla ohjeilla haittaamatta kuitenkaan unionin tasolla tehtävää vuorovaikutteiseen, verkkoyhteyksillä varustettuun ja automatisoituun ajamiseen liittyvää kehitystyötä.

(6)

On aiheellista määrittää kyseisten UNECE:n asiakirjojen hyväksymistä koskeva kanta, joka esitetään unionin puolesta UNECE:n asianomaisissa komiteoissa eli vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen hallintokomiteassa ja rinnakkaissopimuksen toimeenpanevassa komiteassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen hallintokomiteassa ja rinnakkaissopimuksen toimeenpanevassa komiteassa 13 ja 17 päivän maaliskuuta 2017 välisenä aikana unionin puolesta esitettävä kanta on äänestää tämän päätöksen liitteessä lueteltujen ehdotusten puolesta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. GALDES


(1)  Neuvoston päätös 97/836/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).

(2)  Neuvoston päätös 2000/125/EY, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000, pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen (”rinnakkaissopimus”) tekemisestä (EYVL L 35, 10.2.2000, s. 12).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).


LIITE

Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

Ehdotus: täydennys 17 muutossarjaan 02, sääntö nro 3 (heijastinlaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/19

Ehdotus: täydennys 18 sääntöön nro 4 (takarekisterikilpien valaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/20

Ehdotus: täydennys 27 muutossarjaan 01, sääntö nro 6 (suuntavalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/21

Ehdotus: täydennys 26 muutossarjaan 02, sääntö nro 7 (etu-, taka-, jarru- ja äärivalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/22

Ehdotus: oikaisu 2 tarkistukseen 8, sääntö nro 13 (raskaiden ajoneuvojen jarrut)

ECE/TRANS/WP.29/2017/45

Ehdotus: täydennys 9 muutossarjaan 04, sääntö nro 19 (etusumuvalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/23

Ehdotus: täydennys 21 sääntöön nro 23 (peruutusvalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/24

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 04, sääntö nro 27 (varoituskolmiot)

ECE/TRANS/WP.29/2017/25

Ehdotus: täydennys 5 sääntöön nro 28 (äänimerkinantolaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/3

Ehdotus: täydennys 18 sääntöön nro 38 (takasumuvalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/26

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 01, sääntö nro 39 (nopeusmittari ja matkamittari)

ECE/TRANS/WP.29/2017/11

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 01, sääntö nro 43 (turvalasit)

ECE/TRANS/WP.29/2017/12

Ehdotus: täydennys 11 muutossarjaan 01, sääntö nro 45 (ajovalaisimien puhdistuslaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/27

Ehdotus: täydennys 19 sääntöön nro 50 (mopojen ja moottoripyörien etu-, taka-, jarru- ja suuntavalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/28

Ehdotus: täydennys 6 muutossarjaan 01, sääntö nro 69 (hitaiden ajoneuvojen takamerkintäkilvet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/30

Ehdotus: täydennys 10 muutossarjaan 01, sääntö nro 70 (raskaiden ja pitkien ajoneuvojen takamerkintäkilvet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/31

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 01, sääntö nro 73 (sivusuojat)

ECE/TRANS/WP.29/2017/17

Ehdotus: täydennys 16 sääntöön nro 75 (luokan L ajoneuvojen ilmarenkaat)

ECE/TRANS/WP.29/2017/8

Ehdotus: täydennys 17 sääntöön nro 77 (pysäköintivalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/32

Ehdotus: täydennys 6 muutossarjaan 01, sääntö nro 79 (ohjauslaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/10 + GRRF-83-08-Rev.3

Ehdotus: täydennys 9 muutossarjaan 06, sääntö nro 83 (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen päästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2017/42

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 07, sääntö nro 83 (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen päästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2017/43

Ehdotus: täydennys 19 sääntöön nro 87 (huomiovalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/33

Ehdotus: täydennys 16 sääntöön nro 91 (sivuvalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/34

Ehdotus: täydennys 8 muutossarjaan 01, sääntö nro 98 (kaasupurkausvalonlähteillä varustetut ajovalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/35

Ehdotus: täydennys 13 sääntöön nro 99 (kaasupurkausvalonlähteet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/36

Ehdotus: täydennys 7 muutossarjaan 01, sääntö nro 101 (hiilidioksidipäästöt/polttoaineenkulutus)

ECE/TRANS/WP.29/2017/44

Ehdotus: täydennys 9 sääntöön nro 104 (heijastavat merkinnät)

ECE/TRANS/WP.29/2017/37

Ehdotus: oikaisu 2 muutossarjaan 06, sääntö nro 107 (luokkien M2 ja M3 ajoneuvot)

ECE/TRANS/WP.29/2017/13

Ehdotus: oikaisu 1 muutossarjaan 07, sääntö nro 107 (luokkien M2 ja M3 ajoneuvot)

ECE/TRANS/WP.29/2017/14

Ehdotus: täydennys 8 sääntöön nro 109 (hyötyajoneuvojen ja niiden perävaunujen pinnoitetut renkaat)

ECE/TRANS/WP.29/2017/9

Ehdotus: täydennys 6 muutossarjaan 01, sääntö nro 110 (paineistettua/nesteytettyä maakaasua käyttävät ajoneuvot)

ECE/TRANS/WP.29/2017/15

Ehdotus: täydennys 7 muutossarjaan 01, sääntö nro 112 (epäsymmetrisen ajovalon aikaansaavat ajovalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/38

Ehdotus: täydennys 3 muutossarjaan 02, sääntö nro 118 (materiaalien palokäyttäytyminen)

ECE/TRANS/WP.29/2017/16

Ehdotus: muutossarja 03 sääntöön nro 118 (materiaalien palokäyttäytyminen)

ECE/TRANS/WP.29/2017/18

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 01, sääntö nro 119 (kääntymisvalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2017/40

Ehdotus: täydennys 8 muutossarjaan 01, sääntö nro 123 (mukautuvat etuvalaisinjärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2017/41

Ehdotus: täydennys 1 sääntöön nro 138 (hiljaiset maantieajoneuvot (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/6

Ehdotus: muutossarja 01 sääntöön nro 138 (hiljaiset maantieajoneuvot (QRTV))

ECE/TRANS/WP.29/2017/7

Ehdotus: tietoverkkoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevien ohjeiden luonnos

ECE/TRANS/WP.29/2017/46


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/87


EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2017/444,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2017,

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valitsemisesta

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Donald TUSK valittiin 30 päivänä elokuuta 2014 tehdyllä Eurooppa-neuvoston päätöksellä 2014/638/EU (1) Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi 1 päivänä joulukuuta 2014 alkavaksi ja 31 päivänä toukokuuta 2017 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja voidaan valita kerran uudelleen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Donald TUSK valitaan uudelleen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi 1 päivänä kesäkuuta 2017 alkavaksi ja 30 päivänä marraskuuta 2019 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Neuvoston pääsihteeri antaa tämän päätöksen tiedoksi Donald TUSKille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2017.

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. TUSK


(1)  Eurooppa-neuvoston päätös 2014/638/EU, annettu 30 päivänä elokuuta 2014, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valitsemisesta (EUVL L 262, 2.9.2014, s. 5).


14.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/88


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2017/445,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2017,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä syyskuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2015/1671 (2), jolla toimenpiteitä jatketaan kuudella kuukaudella.

(3)

Koska Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävät tai uhkaavat toimet jatkuvat, päätöksen 2014/145/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava kuudella kuukaudella.

(4)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevia yksittäisiä merkintöjä. Kyseistä liitettä olisi muutettava ja kahta henkilöä koskevat merkinnät olisi poistettava.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään syyskuuta 2017.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. GRECH


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1671, annettu 15 päivänä syyskuuta 2016, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L 249, 16.9.2016, s. 39).


LIITE

I

Poistetaan seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevasta luettelosta:

HENKILÖT

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV

II

Korvataan päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevat alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

HENKILÖT

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ)

Syntymäaika: 19.11.1956

Syntymäpaikka: Vladimirovka (Vladimirovca), Slobozian alue, Moldovan SNT (nykyinen Moldovan tasavalta) tai Bogomol, Moldovan SNT

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta 16.3.2014 pidetyssä ”kansanäänestyksessä”. Hän oli yksi ”Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen” allekirjoittajista.

On niin sanotun Krimin tasavallan ”valtioneuvoston””puhemies”17.3.2014 alkaen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Venäjän SFNT)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa ”korkeimman neuvoston” päättäessä 16.3.2014 pidetystä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän edisti aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014 niin sanotun Krimin tasavallan ”ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Syntymäaika: 15.7.1974

Syntymäpaikka: Kharkiv, Ukrainan SNT

Berezovskiy nimitettiin 1.3.2014 Ukrainan laivaston komentajaksi mutta vannoi sen jälkeen Krimin asevoimien valan, mikä oli hänen Ukrainan laivastolle antamansa valan vastaista.

Hänet nimitettiin tämän jälkeen Venäjän federaation Mustanmeren laivaston apulaiskomentajaksi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович Чалый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)

Syntymäaika: 13.6.1961

Syntymäpaikka: Moskova tai Sevastopol

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa ”Sevastopolin kansankuvernööriksi”, ja hän hyväksyi tämän ”valinnan”. Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen. Hän oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista. Hän oli virkaatekevä Sevastopolin ”kuvernööri”1.–14.4.2014 ja hän on Sevastopolin kaupungin ”lakiasäätävän kokouksen” entinen ”valittu” puhemies. Sevastopolin kaupungin ”lakiasäätävän kokouksen” jäsen.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Syntymäaika: 18.1.1970

Syntymäpaikka: Artemivsk (Артемовск) (2016 palattiin aikaisempaan nimeen Bakhmut/Бахмут), Donetskin alue, Ukraina

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hän on toimittanut Venäjän turvallisuuspalvelulle (FSB) merkittäviä tietoja, muun muassa tietokannan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hän oli aktiivisesti mukana estämässä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet julistivat 11.3.2014 Krimin itsenäisen turvallisuuspalvelun perustetuksi.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Syntymäaika: 28.9.1953 tai 28.8.1953

Syntymäpaikka: Simferopol

Krimin korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen lainvastaisen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

Venäjän federaation liittoneuvoston ”Krimin tasavaltaa” edustava jäsen.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Syntymäaika: 30.7.1970

Syntymäpaikka: Pietari (entinen Leningrad)

Venäjän federaation valtionduuman entinen varapuhemies.

Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. Hän johti henkilökohtaisesti mielenosoitusta, jolla tuettiin Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Syntymäaika: 4.1.1968

Syntymäpaikka: Moskova

Venäjän federaation valtionduuman Itsenäisten valtioiden yhteisöä (IVY) käsittelevän valiokunnan entinen puheenjohtaja (LDPR:n jäsen).

Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Syntymäaika: 22.3.1958

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetian ASNT

Venäjän eteläisen sotilasalueen, jonka joukkoja on Krimillä, entinen komentaja; Mustanmeren laivasto kuuluu Galkinin komentoon; joukkojen siirtyminen Krimille on tapahtunut suurelta osin eteläisen sotilasalueen kautta.

Eteläisen sotilasalueen joukkoja on lähetetty Krimille. Hän on osittain vastuussa Ukrainan suvereniteettia heikentävästä Venäjän sotilaallisesta läsnäolosta Krimillä ja auttoi Krimin viranomaisia estämään julkisia mielenosoituksia, joissa vastustettiin kansanäänestykseen ja alueen liittämiseen Venäjään tähtääviä toimia. Lisäksi Mustanmeren laivasto kuuluu kyseisen sotilasalueen määräysvaltaan.

Nykyisin Venäjän puolustusministeriön keskushallinnon palveluksessa.

17.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Syntymäaika: 27.10.1954

Syntymäpaikka: Pietari (entinen Leningrad)

Valtionduuman entinen puhemies. Tuki julkisesti Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Tuki julkisesti Venäjän ja Krimin jälleenyhdistämissopimusta ja siihen liittyvää liittovaltion perustuslakia.

Nykyisin Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja lokakuusta 2016 alkaen. Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sihteeri.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Syntymäaika: 27.3.1963

Syntymäpaikka: Sevastopol (Ukrainan SNT)

Mustanmeren laivaston entinen apulaiskomentaja, kontra-amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta miehittäneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

Nykyisin vara-amiraali, Venäjän Itämeren laivaston virkaa tekevä komentaja.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Syntymäaika: 10.10.1955

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Krimin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерій Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Syntymäaika: 21.8.1946

Syntymäpaikka: Shmakovka, Primorskin alue

Sevastopolin vaalilautakunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin kansanäänestyksen hallinnoinnista. Venäjän järjestelmän mukaan vastuussa kansanäänestyksen tulosten allekirjoittamisesta.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (o.s. ДМИТРИЕВА))

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen liittoneuvoston Omskin aluetta edustava jäsen.

21.3.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Syntymäaika: 15.9.1949

Syntymäpaikka: Moskova

Entinen Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja ”liittovaltion Krimin piirissä”, Venäjän turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen. Vastuussa Venäjän valtionpäämiehen perustuslaillisten oikeuksien täytäntöönpanosta liitetyn Krimin autonomisen tasavallan alueella.

Nykyisin Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja liittovaltion Pohjois-Kaukasian piirissä.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Syntymäaika: 22.8.1960

Syntymäpaikka: Alagir, Pohjois-Ossetian autonominen SNT, Venäjän SFNT

Ukrainan liitetyn Sevastopolin kaupungin entinen kuvernööri.

Nykyisin Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja liittovaltion Siperian piirissä. Venäjän federaation turvallisuusneuvoston jäsen.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Syntymäaika: 6.7.1993

Syntymäpaikka: Praha, Tšekki

”Luhanskin kaartin” aktiivinen jäsen. Osallistui turvallisuuspalvelun Luhanskin aluetoimiston rakennuksen valtaamiseen.

Edelleen Luhanskin kansantasavallan aktiivinen sotilastaistelija.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich BOLOTOV

(Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)

Valeriy Dmytrovych BOLOTOV

(Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)

Syntymäaika: 13.2.1970

Syntymäpaikka: Stahanov, Luhansk

Separatistiryhmä ”Kaakkoisen armeijan” johtajia. Ryhmä valtasi Luhanskin alueen turvallisuuspalvelun rakennuksen. Eläkkeellä oleva upseeri. Ennen rakennuksen valtausta hänen ja hänen kumppaniensa hallussa oli aseita, jotka oli ilmeisesti hankittu laittomasti Venäjältä ja paikallisilta rikollisryhmiltä.

29.4.2014

45.

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Syntymäaika: 26.1.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Osallistunut aktiivisesti separatistiseen toimintaan ja sen järjestämiseen, Donetskin ”venäläisten turistien” toiminnan koordinaattori. ”Euraasian unionia koskevan Donbassin kansalaisaloitteen” perustajia. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston””puheenjohtaja”4.9.2015 saakka, nykyisin ”ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja”.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Syntymäaika: 1.5.1983

Syntymäpaikka: Khartsyzsk, Donetskin alue

Ideologisesti radikaalin Donbassin kansanmiliisin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden valtion rakennusten valtaamiseen Donetskin alueella.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(alias Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Syntymäaika: 17.12.1970

Syntymäpaikka: Moskova

Kuuluu Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosaston (GRU) henkilöstöön. Hän osallistui Slovianskin tapahtumiin. ”Novorossija”-kansanliikkeen johtaja. ”Donetskin kansantasavallan” entinen ”puolustusministeri”.

Organisoi 4.11.2016 Moskovassa venäläisen marssin venäläisille nationalisteille, jotka tukevat Itä-Ukrainan separatisteja.

Itä-Ukrainan separatististen toimintojen aktiivinen tukija. Yksi marraskuussa 2016 järjestetyn ”venäläisen marssin” organisoijista.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Syntymäaika: 4.2.1964

Syntymäpaikka: Aleksejevka, Saratovin alue

Entinen Venäjän presidentin kanslian ensimmäinen apulaishenkilöstöpäällikkö. Vastuussa Venäjän federaatioon liitetyn, Ukrainaan kuuluvan Krimin alueen poliittisen integroinnin valvonnasta.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman puhemies 5.10.2016 lähtien.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Syntymäaika: 15.2.1957

Syntymäpaikka: Barnaul

Venäjän maahanlaskujoukkojen entinen komentaja, kenraalieversti. Johtavan asemansa vuoksi vastuussa Venäjän maahanlaskujoukkojen lähettämisestä Krimille.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Syntymäaika: 19.5.1960

Syntymäpaikka: Ignatovo, Vologodskin alue, SNTL

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen valtionduuman perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämistä Venäjän federaatioon koskevan lainsäädännön hyväksymisen edistämisestä.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Syntymäaika: 30.1.1971

Syntymäpaikka: Skvortsovon kylä, Simferopolin alue, Krim

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Krimin väestölle.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Syntymäaika: 19.12.1962

Syntymäpaikka: Zaporožje

Sevastopolin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Nykyisin Sevastopolin kaupunginvaltuuston edustajan Mikhail Chalyn avustaja.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (paholainen))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Syntymäaika: 30.12.1965

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Yksi Horlivkan puolisotilaallisten joukkojen johtajista. Hän otti valvontaansa Donetskin aluehallinnon rakennuksessa sijaitsevan Ukrainan-toimiston turvallisuusosaston ja myöhemmin sisäministeriön aluetoimiston Horlivkan kaupungissa. Hänellä on suhteita Igor Strelkoviin/Girkiniin, jonka komennossa hän osallistui Horlivkan kaupunginvaltuuston edustajan Volodymyr Rybakin murhaan.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Syntymäaika: 25.7.1980

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien johtajista. Asevoimien tarkoituksena on ”Donetskin kansantasavallan” johtajiin kuuluvan Pushylinin mukaan ”suojella Donetskin kansantasavallan väestöä ja alueellista yhtenäisyyttä”.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Syntymäaika: 2.6.1970

Syntymäpaikka: Dnepropetrovsk

Ukrainan korkeimman neuvoston entinen jäsen. On siinä asemassa julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan ”Novorossijan federatiivisen tasavallan” perustamisen puolesta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. ”Kansantasavaltojen liiton parlamentin” (”Novorossijan parlamentin”) entinen ”puhemies”.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вікторович ЛЯГIН)

Syntymäaika: 30.5.1980

Syntymäpaikka: Donetsk, Ukraina

”Donetskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Donetskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä. Entinen ”työ- ja sosiaaliministeri”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Syntymäaika: 12.1.1981

”Luhanskin kansantasavallan” keskusvaalilautakunnan entinen päällikkö. Ollut aktiivisesti mukana järjestämässä 11.5.2014 pidettyä ”Luhanskin kansantasavallan” itsemääräämisoikeutta koskevaa kansanäänestystä.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Syntymäaika: 18.3.1980

Syntymäpaikka: Mihailovka, Voroshilovgradin alue, Ukrainan SNT tai Yevpatoria, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Entinen ”Krimin tasavallan” syyttäjäviranomainen. Pannut aktiivisesti täytäntöön Krimin liittämistä Venäjään.

Nykyisin Venäjän federaation valtionduuman turvallisuutta ja korruption torjuntaa käsittelevän valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Syntymäaika: 25.7.1972

Syntymäpaikka: Moskova

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan pääministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista” (esim. totesi 8.7.2014, että ”joukkomme toteuttavat Ukrainan ”fasistien” vastaista erityisoperaatiota”), ”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja, johtaa ”Donbassin vapaaehtoisten liittoa”.

Osallistuu aktiivisesti Donbassiin taistelemaan lähetettävien ”vapaaehtoisten” värväykseen ja koulutukseen.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Syntymäaika: 18.12.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan turvallisuusministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista turvallisuustoiminnoista. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Syntymäaika: 6.11.1958

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””tiedotus- ja viestintäministeri”. Nykyisin ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Vastuussa ”Donetskin kansantasavallan””hallituksen” separatistimyönteisistä propagandatoiminnoista.

Tukee edelleen aktiivisesti Itä-Ukrainan separatistien toimia.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Syntymäaika: 20.1.1964

Syntymäpaikka: Iževsk, Venäjän federaatio

Entinen niin kutsuttu ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston pääministeri”, vahvistettu 8.7.2014.

Vastuussa niin kutsutun ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Jatkaa Luhanskin kansantasavallan separatististen rakenteiden rahoittamista.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нікітін)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Syntymäaika: 25.11.1971

Syntymäpaikka: Shargun (Uzbekistan)

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan ministerineuvoston varapääministeri” (entinen ”Luhanskin kansantasavallan pääministeri” ja ”Kaakkoisen armeijan” entinen tiedottaja).

Vastuussa ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

Vastuussa Kaakkoisen armeijan ilmoituksesta, jonka mukaan Ukrainan presidentinvaaleja ei voida toteuttaa ”Luhanskin kansantasavallassa” alueen ”uuden” aseman vuoksi.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКIН)

Syntymäaika: 7.4.1980 tai 7.4.1979

Syntymäpaikka: Stahanov (Luhanskin alue)

”Luhanskin kansantasavallan korkeimman neuvoston puheenjohtaja”25.3.2016 saakka. Entinen ”Luhanskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

Vastuussa ”korkeimman neuvoston” separatistisista ”hallitustoiminnoista”, vastuussa Venäjän federaatiolle esitetystä pyynnöstä tunnustaa ”Luhanskin kansantasavallan” itsenäisyys.

”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Syntymäaika: 24.6.1964 tai 25.6.1964 tai 26.6.1964

Syntymäpaikka: Luhansk (mahd. Kelmentsy, Tšernivtsin alue)

Entinen ”puolustusministeri” ja nykyinen ”Luhanskin kansantasavallan””johtaja”.

Vastuussa ”Luhanskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Syntymäaika: 1.9.1950

Syntymäpaikka: Kurumotš, Kuibyševin alue

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen; entinen Venäjän federaation tiedustelupalvelun johtaja. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Syntymäaika: 15.12.1950

Syntymäpaikka: Vladivostok

Entinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen. Kansallisissa turvallisuusasioissa neuvovan ja niitä koordinoivan turvallisuusneuvoston jäsenenä oli mukana suunnittelemassa Venäjän hallituksen politiikkaa, joka uhkaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Syntymäaika: 10.7.1981

Syntymäpaikka: Kuibyšev (Samara)

Valtionduuman jäsen.

Duuman jäsenenä ilmoitti tunnustamattoman ”Donetskin kansantasavallan””de facto -suurlähetystön” avaamisesta Moskovassa. Osallistuu toimiin, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Nykyisin Venäjän valtionduuman liikuntakasvatusta, urheilua ja nuorisoasioita käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Syntymäaika: 10.2.1983 (tai 10.3.1983)

Syntymäpaikka: Severodonetsk

Yksi ”Donetskin kansantasavallan” johtajiksi julistautuneista henkilöistä. Hän vaati Venäjän väliintuloa Itä-Ukrainassa, muun muassa venäläisten rauhanturvajoukkojen lähettämistä. Hän oli lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Gubarev vastasi separatistien asejoukkojen rekrytoinneista.

Vastuussa aluehallinnon rakennuksen valtauksesta Donetskissa venäläismyönteisten joukkojen kanssa, ja julistautui ”kansan kuvernööriksi”.

Hän on ollut pidätettynä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden uhkaamisesta ja sittemmin vapautettu mutta jatkanut merkittävässä roolissa separatistisessa toiminnassa heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Syntymäaika: 5.7.1983 tai 10.3.1983

Syntymäpaikka: Kakhovka (Hersonin alue)

Entisenä ”ulkoministerinä” hän oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” puolustamisesta heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Syntymäaika: 7.2.1960

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””apulaispuolustusministeri”. On lähellä Igor Strelkovia/Girkiniä, joka on vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Syntymäaika: 2.4.1956

Syntymäpaikka: Odessa

Julistautunut ”Novorossijan tasavallan””presidentiksi” ja kehottanut Venäjää lähettämään joukkoja Ukrainaan. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Syntymäaika: 23.6.1972 (tai 23.7.1972)

Syntymäpaikka: Vinnytsian alue

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuussa olevan Igor Strelkovin/Girkinin vanhempi avustaja. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

25.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Syntymäaika: mahdollisesti 23.7.1981

”Luhanskin kansantasavallan””hallituksen” puhemies, joka on antanut lausumia, joilla on perusteltu esimerkiksi ukrainalaisen sotilaslentokoneen alas ampumista, panttivankien ottamista ja laittomien aseistettujen joukkojen taistelutoimia, mikä on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

Luhanskin kansantasavallan lehdistöpalvelun aktiivinen työntekijä.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Syntymäaika: 13.1.1954

Syntymäpaikka: Dzeržinsk (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” entinen jäsen ja ”korkeimman neuvoston” entinen puheenjohtaja, joka on ollut laatimassa politiikkaa ja järjestämässä laitonta ”kansanäänestystä”, joka johti ”Donetskin kansantasavallan” julistamiseen, mikä oli vastoin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБIСОВ)

Syntymäaika: 27.11.1967

Syntymäpaikka: Simferopol, Krim

Hyväksyi Venäjän presidentin 5.5.2014 asetuksella nro 301 antaman nimityksensä ”Krimin tasavallan sisäministeriksi”, ja toimillaan ”sisäministerinä” on heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja yhtenäisyyttä.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Syntymäaika: 26.6.1976

Syntymäpaikka: Donetsk

Hänestä tuli 7.8.2014”Donetskin kansantasavallan””pääministeri” Alexander Borodain tilalle. Nykyisin ”Donetskin kansantasavallan””johtaja”. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias”Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Syntymäaika: 14.10.1974

Syntymäpaikka: Gorski

Hänestä tuli 14.8.2014”Donetskin kansantasavallan””puolustusministeri” Igor Strelkovin/Girkinin tilalle. Tietojen mukaan hän on johtanut separatistitaistelijoiden divisioonaa Donetskissa huhtikuusta 2014 lähtien ja luvannut ratkaista Ukrainan sotilashyökkäyksen strategisen torjuntatehtävän. Kononov on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Syntymäaika: 21.1.1983

Syntymäpaikka: Debaltsevo

Lähellä ”Donbassin kansanmiliisiä”. Hän on muun muassa todennut, että he jatkavat taisteluaan muualla maassa. Rudenko on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston” jäsen.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПIНЧУК)

Mahdollinen syntymäaika: 27.12.1977

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. Johtaa ”Donbassin vapaaehtoisten liittoa”.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Syntymäaika: 26.7.1956

Syntymäpaikka: Cioburciu, Slobozian piiri, nykyisin Moldovan tasavaltaa

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””sosiaaliasioista vastaava varapääministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Venäjän varapääministerin Dmitri Rogozinin suojeluksessa. ”Donetskin kansantasavallan””ministerineuvoston” hallintopäällikkö.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Syntymäaika: 23.5.1971

Syntymäpaikka: Džankoi

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Entinen Krimin ”ensimmäinen varapääministeri”. Hänellä oli keskeinen asema Krimin yhdistymisestä Venäjään 16.3. pidetyn kansanäänestyksen järjestämisessä ja toimittamisessa. Kansanäänestyksen aikaan hän johti tietojen mukaan Moskovan-mielisiä ”itsepuolustusjoukkoja” Krimillä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Valittu 18.9.2016 duuman jäseneksi laittomasti liitetyltä Krimin niemimaalta.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Syntymäaika: 6.8.1960

Syntymäpaikka: Stepnoi Dvorets

Entinen valtionduuman ulkoasiainvaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän valtionduuman IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Syntymäaika: 5.4.1948

Syntymäpaikka: Opotška

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Syntymäaika: 21.3.1964

Syntymäpaikka: Rudnyi, Kostanain alue, Kazakstanin SNT

Entinen valtionduuman jäsen ja entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevässä valtionduuman valiokunnassa. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Syntymäaika: 28.5.1953

Syntymäpaikka: Puškin

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen varapuhemies. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin keskusvaalilautakunnan jäsen.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Syntymäaika: 8.2.1963

Syntymäpaikka: Chișinău

Valtionduuman entinen jäsen. Valtionduuman entinen jäsen, Venäjän federaation sotilaallis-teollisen kompleksin kehittämissäännöksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan puheenjohtaja. ”Yhdistyneen Venäjän” näkyvä jäsen ja liikemies, jolla on huomattavia investointeja Ukrainassa ja Krimillä.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin Venäjän federaation liittoneuvoston jäsen.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Syntymäaika: 29.9.1982 tai 23.9.1982

Entisenä ”Luhanskin keskusvaalilautakunnan päällikkönä” hän oli vastuussa ”vaalien” järjestämisestä 2.11.2014”Luhanskin kansantasavallassa”. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat. Lokakuussa 2015 hänet nimitettiin ”Luhanskin kansantasavallan””oikeusministeriksi”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä järjestäessään laittomat ”vaalit” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Syntymäaika: 15.9.1981

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin talousunionin” edustaja ”Luhanskin kansantasavallan””kansallisneuvostossa”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat. Vuodesta 2014 alkaen hän on ollut ”Luhanskin kansantasavallan””ammattiyhdistysten liiton””johtaja” ja ”kansanneuvoston” jäsen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Tukee aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN tai Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Syntymäaika: 21.2.1970

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””terveysministeri”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään.

Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Syntymäaika: 7.8.1957

Syntymäpaikka: Stalinon kaupunki (nyk. Donetsk)

”Donetskin kansantasavallan””parlamentin” jäsen ja Donbassin Berkutin veteraanien liiton puheenjohtaja ja ”Vapaa Donbass” -kansanliikkeen jäsen. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Syntymäaika: 30.8.1977

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””ulkoministeri” ja ”parlamentin””ensimmäinen varapuhemies”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä laittomissa ”vaaleissa””Donetskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” olivat Ukrainan lainsäädännön vastaiset ja siten laittomat.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛIКОВ)

Syntymäaika: 23.2.1969

Syntymäpaikka: Belozeren kylä, Romodanovon piiri, SNTL

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”ensimmäinen varapääministeri” ja aikaisempi ”yleinen syyttäjä”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Jatkaa Luhanskin kansantasavallan separatististen rakenteiden rahoittamista.

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Syntymäaika: 29.8.1969

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””puolustusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Syntymäaika: 11.3.1976

Syntymäpaikka: Džambul/Jambul (Kazakstan), tunnetaan nykyisin nimellä Taraz

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””opetus-, tiede-, kulttuuri- ja uskontoministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Syntymäaika: 17.3.1963

Syntymäpaikka: Arkangeli

Entinen ”Donetskin kansantasavallan””ministerineuvoston ministeri” (hallitusasioiden hallintopäällikkö).

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Syntymäaika: 15.3.1961

Syntymäpaikka: Vodyanske, Dobropillian piiri, Donetskin alue

Водянское, Добропольский район Донецкой области

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”opetusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Donetskin kansantasavallan pääministerin henkilökohtainen neuvonantaja.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Syntymäaika: 10.5.1980 tai 21.10.1983

Syntymäpaikka: Snezhnoye, Donetskin alue

г. Снежное, Донецкой области

”Donetskin kansantasavallan””kansallisneuvoston” jäsen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Syntymäaika: 12.3.1964

Syntymäpaikka: Romny, Sumyn alue

Ромны, Сумская область

”Luhanskin kansantasavallan””kansanneuvoston””varajohtaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi

(Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ)

Mykhaylo Serhiyovych TOLSTYKH

(Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)

Syntymäaika: 19.7.1980

Syntymäpaikka: Ilovaisk

Komentaja ”Somali-pataljoonassa”, joka on Itä-Ukrainan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Aktiivinen sotilaskomentaja ”Donetskin kansantasavallassa”.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Syntymäaika: 27.6.1966

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin kansantasavallan” puolustusministeriön tiedottaja.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Itä-Ukrainan separatististen toimintojen aktiivinen tukija.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Syntymäaika: 20.5.1972 tai 30.5.1972

Syntymäpaikka: Luhansk

Laittoman ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”. ”Luhanskin kansantasavallan””keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja lokakuusta 2015 alkaen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin ”Luhanskin kansantasavallan””keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич ЛИТВИН)

Serhiy Anatoliyovych LYTVYN

(Сергій Анатолійович ЛИТВИН)

Syntymäaika: 2.7.1973

Syntymäpaikka: Lysytšansk, Luhanskin alue, Ukrainan SNT

Лисичанск Луганской области УССР

”Luhanskin kansantasavallan” ministerineuvoston entinen ”varapuheenjohtaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))

Syntymäaika: 7.1.1967

Syntymäpaikka: Mitšurinsk, Tambovin alue

Мичуринск, Тамбовская область

”Luhanskin kansantasavallan” kansanmiliisin ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирівна ФIЛIППОВА

Syntymäaika: 20.1.1988

Syntymäpaikka: Krasnoarmeisk

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

Nykyisin Alexander Vladimirovich Zakharchenkon henkilökohtainen avustaja.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Syntymäaika: 15.5.1971

Syntymäpaikka: Nevinnomyssk, Stavropolin aluepiiri

Невинномысск, Ставропольский край

”Donetskin kansantasavallan””valtiovarain- ja veroministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on näin ollen tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Syntymäaika: 5.1.1967

Syntymäpaikka: Baranykivka, Bilovodskin piiri, Luhanskin alue

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

”Luhanskin kansantasavallan””tulo- ja veroministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Syntymäaika: 22.4.1985

Syntymäpaikka: Herson

”Donetskin kansantasavallan””viestintäministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорівна БЕСЕДIНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Syntymäaika: 25.7.1978 (tai 23.3.1975)

Syntymäpaikka: Krasnyi Luh, Vorošilovgrad, Luhanskin alue

”Luhanskin kansantasavallan””johtava syyttäjäviranomainen”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja horjuttanut entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Syntymäaika: 8.5.1956

Syntymäpaikka: Kaunas, Liettua

Entinen ensimmäinen varapuolustusministeri (17.11.2015 saakka). Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistuu tässä tehtävässään Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Nykyisin Rosatomin palveluksessa.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Syntymäaika: 11.9.1937

Syntymäpaikka: Tšasov Jar, Ukraina

Valtionduuman jäsen.

Vieraili ”Donetskin kansantasavallassa” ja antoi vierailullaan separatisteja tukevia lausuntoja. Hänet nimitettiin myös ”Donetskin kansantasavallan” kunniakonsuliksi Venäjän federaatiossa.

Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

Nykyisin valtionduuman kulttuurivaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Syntymäaika: 28.8.1977

Syntymäpaikka: Bekabad, Uzbekistanin SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Kansallisuuskysymyksiä käsittelevän valtionduuman valiokunnan varapuheenjohtaja.

Vuonna 2014 Balbek nimitettiin ”Krimin tasavallan” ministerineuvoston varapuheenjohtajaksi ja hän työskenteli tässä ominaisuudessa laittomasti liitetyn Krimin niemimaan yhdistämiseksi Venäjän federaatioon. Tästä hänelle on myönnetty mitali ”Krimin tasavallan puolustamisesta”. Hän on tukenut Krimin liittämistä julkisissa lausunnoissa, muun muassa profiilissaan Yhtenäisen Venäjän (Krimin osaston) verkkosivustolla ja NTV:n verkkosivustolla 3.7.2016 julkaistussa lehtiartikkelissa.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Syntymäaika: 20.10.1972

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman rahoitusmarkkinavaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Bakharev nimitettiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi ja elokuussa 2014 kyseisen elimen ensimmäiseksi varapuhemieheksi. Hän on myöntänyt henkilökohtaisen osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti tukenut, muun muassa gazetakrimea.ru-verkkosivustolla 22.3.2016 ja c-pravda.ru-verkkosivustolla 23.8.2016 julkaistussa haastattelussa. ”Krimin tasavallan””viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Syntymäaika: 17.10.1969

Syntymäpaikka: Kular Ust-Yanskyn piiri, Yakutin autonominen SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Sevastopolin kaupungista.

Valtionduuman verotusvaliokunnan jäsen.

Ollessaan Sevastopolin kunnallishallinnon jäsen helmi–maaliskuussa 2014 hän kannatti ”kansankuvernöörin” Aleksei Chaliyn toimintaa. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa henkilökohtaisilla verkkosivuillaan sekä 21.2.2016 nation-news.ru-verkkosivustolla julkaistussa haastattelussa.

Osallistumisestaan liittämisprosessiin hänelle on myönnetty Venäjän valtion II luokan kunniamerkki ”kuuliaisuudesta isänmaalle” (”For duties to the motherland”).

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Syntymäaika: 3.8.1981

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman rahoitusmarkkinavaliokunnan jäsen.

Maaliskuussa 2014 Kozenko nimitettiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvoston varapuhemieheksi. Hän on julkisesti myöntänyt osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen, jota hän on julkisesti puolustanut muun muassa gazetacrimea.ru-verkkosivustolla 12.3.2016 julkaistussa haastattelussa. Osallistumisestaan liittämisprosessiin paikalliset ”viranomaiset” ovat myöntäneet hänelle mitalin ”Krimin tasavallan puolustamisesta” (”For the defence of Republic of Crimea”).

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Syntymäaika: 24.6.1965

Syntymäpaikka: Belogorsk, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman kulttuurivaliokunnan jäsen.

Hän on ollut Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston jäsen vuodesta 2012 ja tukenut maaliskuusta 2014 alkaen laittomasti liitettyjen Krimin ja Sevastopolin yhdistämistä Venäjän federaatioon. Syyskuussa 2014 Savchenko valittiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvostoon. Hän on puolustanut Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä useasti julkisissa lausunnoissa, muun muassa c-pravda.ru-verkkosivustolla 2.4.2016 ja 20.8.2016 julkaistuissa haastatteluissa. Hänelle on myönnetty vuonna 2014 Venäjän valtion II luokan kunniamerkin kuuliaisuudesta isänmaalle (”For duties to the motherland”) ja vuonna 2015 ”Krimin tasavallan””viranomaiset” myönsivät hänelle kunniamerkin ”uskollisuudesta ja kuuliaisuudesta” (”For loyalty to duty”).

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Syntymäaika: 4.7.1971

Syntymäpaikka: Simferopol, Ukrainan SNT

Valtionduuman jäsen, valittu laittomasti liitetystä Krimin autonomisesta tasavallasta.

Valtionduuman IVY-asioita, Euraasian integraatiota ja yhteyksiä maanmiehiin käsittelevän valiokunnan jäsen.

Syyskuussa 2014 Shperov valittiin ”Krimin tasavallan” valtioneuvostoon.

Hän on julkisesti myöntänyt, muun muassa ldpr-rk.ru-verkkosivustolla 3.9.2016 julkaistussa haastattelussa, osallisuutensa vuoden 2014 tapahtumiin, jotka johtivat Krimin ja Sevastopolin laittomaan liittämiseen ja kertonut erityisesti osuudestaan Krimin niemimaan laitonta liittämistä koskevan laittoman kansanäänestyksen järjestämiseen.

9.11.2016

YHTEISÖT

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

10.

”Donbassin kansanmiliisi””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

Sähköposti: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Vapaaehtoisten puhelinpalvelu Venäjällä:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

tai sähköposti novoross24@mail.ru

Osoite: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa, uhaten näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta. Militanttiryhmä muun muassa valtasi useita hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa, heikentäen näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se on lähellä Pavel Gubarevia, joka on vastuussa Donetskin alueellisen hallintorakennuksen valtauksesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja julistautumisesta ”kansankuvernööriksi”.

25.7.2014

11.

”Vostok-pataljoonat”

”Батальон Восток”

Sosiaalinen media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Laiton aseistettu separatistiryhmä, jota pidetään yhtenä Itä-Ukrainan tärkeimmistä. Vastuussa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa, uhaten näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Osallistunut aktiivisesti sotilaallisiin toimiin, jotka johtivat Donetskin lentoaseman valtaukseen.

Osa ”Donetskin kansantasavallan” asevoimien ”ensimmäistä armeijakuntaa”.

25.7.2014

21.

OSAKEYHTIÖ ALMAZ-ANTEY -ILMA- JA AVARUUSPUOLUSTUS-YHTIÖ

Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз – Антей;Image Image)

Ulitsa Vereiskaya 41, Moskova 121471, Venäjä

Verkkosivut: almaz-antey.ru;

Sähköposti: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey on Venäjän valtionyhtiö. Valmistaa ilmatorjunta-aseita, mm. ilmatorjuntaohjuksia, toimitettavaksi Venäjän armeijalle. Venäjän viranomaiset ovat toimittaneet raskaita aseita separatisteille Itä-Ukrainaan, mikä horjuttaa osaltaan Ukrainan vakautta. Separatistit käyttävät näitä aseita muun muassa lentokoneiden alas ampumiseen. Valtionyhtiönä Almaz-Antey vaikuttaa näin ollen Ukrainan vakautta horjuttavasti.

30.7.2014

30.

Sparta-pataljoona

Батальон ’Спарта’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Arseni PAVLOVin komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

Osa ”Donetskin kansantasavallan””ensimmäistä armeijakuntaa”.

16.2.2015

31.

Somali-pataljoona

Батальон ’Сомали’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Luetteloon merkityn henkilön Mihail TOLSTYHin (alias Givi) komentama ja siten häntä lähellä oleva ryhmä.

Osa ”Donetskin kansantasavallan””ensimmäistä armeijakuntaa”.

16.2.2015

33.

Prizrak-prikaati

Бригада ’Призрак’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Osa ”Luhanskin kansantasavallan””toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

35.

Kalmius-pataljoona

Батальон ’Кальмиус’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Osa ”Donetskin kansantasavallan””ensimmäistä armeijakuntaa”.

16.2.2015

36.

Kuolema-pataljoona

Батальон ’Смерть’

 

Aseistettu separatistiryhmä, joka on tukenut aktiivisesti toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

Osa ”Luhanskin kansantasavallan””toista armeijakuntaa”.

16.2.2015

37.

Kansanliike ”NOVOROSSIJA”

Движение Новороссия

 

Kansanliike ”Novorossija”/”Uusi Venäjä” perustettiin marraskuussa 2014 Venäjällä ja sitä johtaa venäläinen upseeri Igor Strelkov/Girkin (tunnistettu Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan päätiedusteluosaston (GRU) henkilöstön jäseneksi).

Vahvistettujen tavoitteidensa mukaisesti liikkeen tarkoituksena on tukea kaikilta osin ja tehokkaasti ”Uutta Venäjää”, muun muassa auttamalla sotilaita taisteluissa Itä-Ukrainassa. Siten se tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentäviä toimia.

Lähellä henkilöä, joka on merkitty luetteloon Ukrainan alueellisen koskemattomuuden heikentämisen vuoksi.

16.2.2015