ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 65

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
10. maaliskuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/389, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituspuutteiden vuoksi määrättävien rahaluonteisten seuraamusten laskennassa käytettävien parametrien ja vastaanottavissa jäsenvaltioissa olevien arvopaperikeskusten toiminnan osalta ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/390, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavien arvopaperikeskusten ja nimettyjen luottolaitosten tiettyjä vakavaraisuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

9

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/391, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

44

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/392, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/393, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, sisäisiin toimituksiin liittyvien tietojen raportoinnin ja välittämisen lomakkeita ja menettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

116

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/394, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, arvopaperikeskusten toimilupiin, uudelleentarkasteluun ja arviointiin, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion väliseen yhteistyöhön, pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja koskevien toimilupien myöntämiseen osallistuvien viranomaisten kuulemiseen ja arvopaperikeskuksia koskevaan pääsyyn liittyviä vakiolomakkeita, -malleja ja -menettelyjä koskevista sekä arvopaperikeskuksessa säilytettävien tietojen tallennusmuotoa koskevista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

145

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/389,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituspuutteiden vuoksi määrättävien rahaluonteisten seuraamusten laskennassa käytettävien parametrien ja vastaanottavissa jäsenvaltioissa olevien arvopaperikeskusten toiminnan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (1), ja erityisesti sen 7 artiklan 14 kohdan ja 24 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, koska ne käsittelevät tekijöitä, joita tarvitaan asetuksessa (EU) N:o 909/2014 säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Jotta varmistetaan, että nämä toimenpiteet ovat linjassa keskenään, ja jotta asianomaisten säännösten soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys vaivatta, on suotavaa, että kaikki kyseiset asetuksen (EU) N:o 909/2014 toimenpiteitä koskevat tekijät sisällytetään yhteen asetukseen.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 velvoitetaan arvopaperikeskukset määräämään rahaluonteisia seuraamuksia arvopaperien selvitysjärjestelmien osapuolille, jotka aiheuttavat toimituspuutteita (jäljempänä ’velvoitteensa laiminlyövät osallistujat’).

(3)

Jotta voidaan varmistaa, että velvoitteensa laiminlyöneille osallistujille asetetut rahaluonteiset seuraamukset toimivat tehokkaina varoitteina, rahaluonteisten seuraamusten laskennan parametrien olisi liityttävä läheisesti puutteellisesti toimitettujen rahoitusvälineiden arvoon, johon asianmukaisia seuraamuskertoimia olisi sovellettava. Transaktioon liittyvän rahoitusvälineen arvon olisi myös oltava rahaluonteisen seuraamuksen laskennan perusteena, jos toimituspuute johtuu rahavarojen puutteesta. Rahaluonteisten seuraamusten tason olisi toimittava kannustimena velvoitteensa laiminlyöville osallistujille toimittaa heti puutteellisesti toimitetut transaktiot. Jotta voidaan varmistaa rahaluonteisten seuraamusten määräämisellä asetettujen tavoitteiden toteutuminen, niiden laskennassa käytettävien parametrien asianmukaisuutta olisi valvottava jatkuvasti ja kyseisiä parametreja olisi mukautettava kyseisten seuraamusten markkinavaikutuksen perusteella.

(4)

Koska moninkertaisissa perusteena olevissa transaktioissa käytettävien rahoitusvälineiden hinnat vaihtelevat suuresti ja jotta rahaluonteisten seuraamusten laskentaa voidaan helpottaa, rahoitusvälineiden arvon olisi perustuttava yhteen viitehintaan. Arvopaperikeskusten olisi käytettävä samaa viitehintaa saman päivän aikana, kun ne laskevat rahaluonteisia seuraamuksia samanlaisille rahoitusvälineille toimituspuutteiden vuoksi. Rahaluonteisten seuraamusten olisi sen vuoksi oltava tulos, joka saadaan kertomalla puutteellisesti toimitettuun transaktioon liittyvien rahoitusvälineiden määrä asianomaisella viitehinnalla. Viitehintojen vahvistamisen olisi perustuttava objektiivisiin ja luotettaviin tietoihin ja menetelmiin.

(5)

Koska rahaluonteisten seuraamusten laskennan automatisoinnilla on tarkoitus varmistaa, että arvopaperikeskukset soveltavat niitä tehokkaasti, asianmukaisten seuraamuskertoimien olisi oltava helposti automatisoitavissa ja sovellettavissa ja niiden olisi perustuttava yhteen ainoaan arvotaulukkoon. Erityyppisiin rahoitusvälineisiin sovellettavat seuraamuskertoimet olisi asetettava tasoille, joiden perusteella määrättävät rahaluonteiset seuraamukset täyttävät asetuksen (EU) N:o 909/2014 vaatimukset.

(6)

Osakkeilla toteutettavien transaktioiden toimitus on usein hyvin vakioitua. Jos osakkeilla on likvidit markkinat ja niitä voitaisiin sen vuoksi ostaa helposti, toimituspuutteisiin olisi sovellettava korkeinta seuraamuskerrointa, jotta velvoitteensa laiminlyövillä osallistujilla olisi kannustin toimittaa puutteellisesti toimitetut transaktiot oikea-aikaisesti. Osakkeisiin, joilla ei ole likvidejä markkinoita, olisi sovellettava alhaisempaa seuraamuskerrointa, koska sillä olisi silti varoittava vaikutus ilman, että se vaikuttaisi kyseisten markkinoiden moitteettomaan ja asianmukaiseen toimintaan.

(7)

Valtionlainan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden transaktioiden toimituspuutteisiin sovellettavien rahaluonteisten seuraamusten tasossa olisi otettava huomioon se, että nämä transaktiot ovat tyypillisesti suuria, ja niiden merkittävyys rahoitusmarkkinoiden moitteettoman ja asianmukaisen toiminnan ylläpitämiseksi. Toimituspuutteisiin olisi sen vuoksi sovellettava alhaisinta seuraamuskerrointa. Kyseisellä seuraamuskertoimella olisi silti oltava varoittava vaikutus, ja sen olisi kannustettava oikea-aikaiseen toimitukseen.

(8)

Vieraan pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä, jotka eivät ole valtionlainan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemia, ei ole yhtä likvidejä markkinoita, ja kyseisten välineiden transaktioiden koko on pienempi. Kyseiset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet myös vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden moitteettomaan ja asianmukaiseen toimintaan vähemmän kuin valtionlainan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet. Toimituspuutteisiin sovellettavan seuraamuskertoimen olisi sen vuoksi oltava korkeampi kuin valtionlainan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin sovellettavan kertoimen.

(9)

Vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden transaktioiden toimituspuutteisiin olisi sovellettava alhaisempia seuraamuskertoimia kuin muiden rahoitusvälineiden transaktioiden toimituspuutteisiin, kun otetaan huomioon niiden yleisesti ottaen suurempi koko, ei-vakioitu toimitus, suurempi rajatylittävä ulottuvuus ja merkittävyys rahoitusmarkkinoiden moitteettoman ja asianmukaisen toiminnan ylläpitämiseksi. Kyseisellä alhaisemmalla seuraamuskertoimella olisi silti oltava varoittava vaikutus, ja sen olisi kannustettava oikea-aikaiseen toimitukseen.

(10)

Muilla rahoitusvälineillä kuin osakkeilla ja vieraan pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 909/2014 soveltamisalaan, kuten talletustodistukset, päästöoikeudet ja pörssinoteeratut rahastot, ei yleensä ole pitkälle vakioitua toimitusta ja likvidejä markkinoita. Niillä käydään usein kauppaa myös pörssin ulkopuolella. Kun otetaan huomioon transaktioiden rajoitettu volyymi ja koko ja jotta voidaan huomioida niiden ei-vakioitu kaupankäynti ja toimitus, toimituspuutteisiin olisi sovellettava samankaltaista seuraamuskerrointa, jota sovelletaan osakkeisiin, joilla ei ole likvidiä markkinaa.

(11)

Rahaluonteisten seuraamusten laskennassa käytettävät parametrit olisi mukautettava tiettyihin kauppapaikkoihin, kuten pk-yritysten kasvumarkkinoihin, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU (2). Toimituspuutteisiin sovellettavat rahaluonteiset seuraamukset eivät saisi estää pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) pääsemästä pääomamarkkinoille vaihtoehtona pankista otettavalle lainalle. Lisäksi asetuksessa (EU) N:o 909/2014 mahdollistetaan pk-yritysten kasvumarkkinoiden jousto siten, että niiden ei tarvitse soveltaa korvausostomenettelyä ennen kuin sovitusta toimituspäivästä on kulunut 15 päivää. Näin ollen rahaluonteisia seuraamuksia voidaan soveltaa kauemmin niiden rahoitusvälineiden toimituspuutteisiin, joilla käydään kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinoilla, kuin muiden rahoitusvälineiden toimituspuutteisiin. Kun otetaan huomioon rahaluonteisten seuraamusten soveltamisen kesto, alhaisempi likviditeetti ja pk-yritysten kasvumarkkinoiden erityispiirteet, kyseisillä kauppapaikoilla kauppaa käytävillä rahoitusvälineillä tehtyjen transaktioiden toimituspuutteisiin sovellettavan seuraamuskertoimen olisi oltava tietyllä tasolla, joka toimisi oikea-aikaisen toimituksen kannustimena, muttei vaikuttaisi kauppapaikkojen moitteettomaan ja asianmukaiseen toimintaan. On myös asianmukaista varmistaa, että transaktioiden toimituspuutteisiin, jotka koskevat vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden kaltaisia tiettyjä rahoitusvälineitä, joilla käydään kauppaa kyseisillä kauppapaikoilla, sovelletaan alhaisempaa seuraamuskerrointa kuin sellaisten samankaltaisten vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden transaktioiden toimituspuutteisiin, joilla käydään kauppaa muilla markkinoilla.

(12)

Rahavarojen puutteesta johtuviin toimituspuutteisiin olisi sovellettava yhtä ainoaa seuraamuskerrointa kaikkien transaktioiden osalta, koska kyseinen tilanne ei riipu varojen luonteesta eikä kyseisen rahoitusvälineen likviditeetistä tai transaktion tyypistä. Jotta varmistetaan varoittava vaikutus ja kannustetaan velvoitteensa laiminlyöviä osallistujia suorittamaan toimitukset oikea-aikaisesti käteislainojen kautta, on asianmukaista käyttää rahavarojen lainakustannuksia seuraamuskertoimen perusteena. Asianmukaisimman seuraamuskertoimen olisi oltava selvitysvaluutan liikkeeseenlaskijakeskuspankin virallinen korkokanta, jota olisi voitava käyttää näyttönä kyseisen valuutan lainakustannuksista.

(13)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaan arvopaperikeskukset voivat tarjota palvelujaan unionissa kotijäsenvaltioidensa toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Jotta arvopaperikeskusten palveluiden tarjoaminen olisi riittävän turvallista vastaanottavissa jäsenvaltioissa, asetuksessa (EU) N:o 909/2014 edellytetään, että kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja asiaan liittyvien viranomaisten on otettava käyttöön yhteistyöjärjestelyt valvoakseen arvopaperikeskusten toimintaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos niiden toiminnasta on tullut merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta.

(14)

Jotta voidaan tyhjentävästi vahvistaa, onko arvopaperikeskusten toiminnasta tullut merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta vastaanottavissa jäsenvaltioissa, on asianmukaista varmistaa, että arviointiperusteissa otetaan huomioon arvopaperikeskusten vastaanottavissa jäsenvaltioissa tarjoamat ydinpalvelut sellaisina kuin ne on kuvattu asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa A jaksossa, koska arvopaperikeskukset tarjoavat kyseisiä ydinpalveluita finanssimarkkinoiden infrastruktuureina.

(15)

Arvopaperikeskusten toiminnan merkittävyyden arvioimiseksi vastaanottavissa jäsenvaltioissa on arviointiperusteissa otettava huomioon niiden ydinpalvelujen koko, joita arvopaperikeskukset tarjoavat vastaanottavien jäsenvaltioiden käyttäjille, kuten liikkeeseenlaskijoille, arvopapereiden selvitysjärjestelmän osapuolille tai muille arvopaperikeskusten ylläpitämien arvopaperitilien haltijoille. Jos arvopaperikeskusten vastaanottavien jäsenvaltioiden käyttäjille tarjoamien ydinpalvelujen koko on riittävän suuri, arvopaperikeskusten toiminnan kyseisissä vastaanottavissa jäsenvaltioissa olisi katsottava olevan merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta, koska mahdolliset puutteet tai häiriöt kyseisten arvopaperikeskusten toiminnassa voivat vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja sijoittajien suojaan kyseisissä vastaanottavissa jäsenvaltioissa. Kattavan arvioinnin varmistamiseksi on asianmukaista soveltaa arviointiperusteita, joissa otetaan huomioon itsenäisesti kunkin arvopaperikeskusten vastaanottavien jäsenvaltioiden käyttäjille tarjoaman ydinpalvelun koko.

(16)

Jos arvopaperikeskukset laskevat liikkeeseen tai hallitsevat keskitetysti isoja osia arvopapereista vastaanottaviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden puolesta tai jos ne hallitsevat keskitetysti isoja osia arvopaperitileistä niiden arvopapereiden selvitysjärjestelmän osapuolia tai muita vastaanottaviin jäsenvaltioihin sijoittautuneita tilinhaltijoita varten, niiden toiminnan olisi voitava katsoa olevan merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta kyseisissä vastaanottavissa jäsenvaltioissa.

(17)

Jos arvopaperikeskukset toimittavat arvoltaan suuria transaktioita arvopapereina, jotka ovat vastaanottaviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemia tai jos ne toimittavat arvoltaan suuria toimitusohjeita osapuolilta ja muilta vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperitilien haltijoilta, niiden toiminnan olisi voitava katsoa olevan merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta kyseisissä vastaanottavissa jäsenvaltioissa.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (3) mukaan jäsenvaltiot voivat kyseisen direktiivin soveltamiseksi nimetä arvopapereiden selvitysjärjestelmän, johon sovelletaan niiden lakia, jos ne katsovat, että nimeäminen on perusteltua järjestelmäriskin takia. Jos arvopaperikeskukset ylläpitävät vastaanottavien jäsenvaltioiden direktiivin 98/26/EY mukaisesti nimeämiä arvopapereiden selvitysjärjestelmiä, niiden toiminnan olisi katsottava olevan merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta kyseisissä vastaanottavissa jäsenvaltioissa.

(19)

Arvopaperikeskusten toimintaa olisi arvioitava riittävän usein, jotta asianomaiset viranomaiset voivat ottaa ilman aiheetonta viivytystä käyttöön yhteistyöjärjestelyt siitä hetkestä lähtien, kun asianomaisten arvopaperikeskusten toiminnasta tuli merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta vastaanottavissa jäsenvaltioissa.

(20)

Kun arvopaperikeskusten toiminnasta tulee merkittävää arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta vastaanottavassa jäsenvaltiossa, toiminnan olisi katsottava olevan merkittävää riittävän pitkän ajan, jotta asianomaiset viranomaiset voivat vahvistaa tehokkaat ja vaikuttavat yhteistyöjärjestelyt asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti.

(21)

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin arviointeihin liittyvien laskelmien olisi perustuttava objektiivisiin ja luotettaviin tietoihin ja menetelmiin. Koska tietyt tämän asetuksen edellyttämät laskelmat perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014 (4) säädettyihin sääntöihin, kyseisiä laskelmia olisi suoritettava vain silloin, kun asetusta (EU) N:o 600/2014 sovelletaan.

(22)

Koska rahaluonteisten seuraamusten laskentaan liittyviä toimituspuutteita korjaavat toimenpiteet ja tietyt toimenpiteet merkittävyyden vahvistamiseksi voivat edellyttää mittavia muutoksia tietotekniikkajärjestelmiin, markkinatestausta sekä mukautuksia oikeudellisiin järjestelyihin arvopaperikeskusten ja muiden markkinatoimijoiden kaltaisten asianomaisten osapuolten välillä, olisi varattava riittävästi aikaa asianomaisten toimenpiteiden soveltamista varten, jotta voidaan varmistaa, että arvopaperikeskukset ja muut asianomaiset osapuolet täyttävät tarvittavat vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan ’toimitusohjeella’ direktiivin 98/26/EY 2 artiklan i alakohdassa määriteltyä siirtomääräystä.

2 artikla

Rahaluonteisten seuraamusten laskenta

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen tietyn rahoitusvälineen transaktioiden toimituspuutteista määrättävien rahaluonteisten seuraamusten taso on laskettava soveltamalla tämän asetuksen liitteessä määriteltyä asianomaista seuraamuskerrointa transaktion viitehintaan, joka on määritelty tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Transaktion viitehinta

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettu viitehinta on yhtä suuri kuin 7 artiklan mukaisesti määritelty rahoitusvälineiden yhteenlaskettu markkina-arvo kunkin sellaisen pankkipäivän osalta, jona transaktiota ei toteuteta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua viitehintaa on käytettävä kaikkien toimituspuutteista johtuvien rahaluonteisten seuraamusten tason laskemiseksi riippumatta siitä, aiheutuuko toimituspuute arvopapereiden vai rahavarojen puuttumisesta.

4 artikla

Arvopaperikeskuksen merkittäväksi katsomisen perusteet

Arvopaperikeskuksen toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa katsotaan olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta, kun vähintään yksi 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuista edellytyksistä täyttyy.

5 artikla

Notariaattipalveluiden ja keskitettyjen tilinhoitopalveluiden merkittäväksi katsomisen perusteet

1.   Sen, että arvopaperikeskus tarjoaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa notariaattipalveluita ja keskitettyjä tilinhoitopalveluita sellaisina kuin niihin viitataan asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 ja 2 kohdassa, voidaan katsoa olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta, kun vähintään jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

vastaanottavan jäsenvaltion liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden, jotka on alun perin kirjattu arvopaperikeskukseen tai joita hallitaan keskitetysti arvopaperikeskuksen tileillä, yhteenlaskettu markkina-arvo vastaa vähintään 15:ttä prosenttia kaikkien vastaanottavan jäsenvaltion liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemien sellaisten rahoitusvälineiden kokonaisarvosta, jotka kaikki unioniin sijoittautuneet arvopaperikeskukset ovat alun perin kirjanneet arvopaperikeskuksiin tai joita kaikki unioniin sijoittautuneet arvopaperikeskukset hallitsevat keskitetysti arvopaperikeskusten tileillä;

b)

vastaanottavassa jäsenvaltiossa olevien osapuolten ja muiden arvopaperitilien haltijoiden puolesta arvopaperikeskuksen arvopaperitileillä keskitetysti hallittujen rahoitusvälineiden yhteenlaskettu markkina-arvo vastaa vähintään 15:ttä prosenttia niiden rahoitusvälineiden kokonaisarvosta, jotka ovat unioniin sijoittautuneiden kaikkien arvopaperikeskusten arvopaperitileillä kaikkien vastaanottavassa jäsenvaltiossa olevien osapuolten ja muiden arvopaperitilien haltijoiden puolesta keskitetysti hallittuja.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa rahoitusvälineiden markkina-arvo on määriteltävä 7 artiklan mukaisesti.

3.   Jos jokin 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä täyttyy, kyseisen arvoperikeskuksen toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa katsotaan olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta minkä tahansa kyseisen edellytyksen täyttymistä seuraavan kalenterivuoden 30 päivästä huhtikuuta lasketun, uudistettavissa olevan kolmen kalenterivuoden ajanjakson ajan.

6 artikla

Toimituspalvelujen merkittäväksi katsomisen perusteet

1.   Sen, että arvopaperikeskus tarjoaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa toimituspalveluita sellaisina kuin niihin viitataan asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 3 kohdassa, voidaan katsoa olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

vastaanottavan jäsenvaltion liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemien ja arvopaperikeskuksen toteuttamien rahoitusvälineitä koskeviin transaktioihin liittyvien toimitusohjeiden vuotuinen arvo vastaa vähintään 15:ttä prosenttia kaikkien vastaanottavan jäsenvaltion liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemien ja unioniin sijoittautuneiden arvopaperikeskusten toteuttamien rahoitusvälineitä koskeviin transaktioihin liittyvien toimitusohjeiden yhteenlasketusta vuotuisesta arvosta;

b)

vastaanottavassa jäsenvaltiossa olevien osapuolten ja muiden arvopaperitilien haltijoiden osalta arvopaperikeskuksen toimittamien toimitusohjeiden vuotuinen arvo vastaa vähintään 15:ttä prosenttia kaikkien unioniin sijoittautuneiden arvopaperikeskusten toimitusohjeiden vuotuisesta arvosta vastaanottavassa jäsenvaltiossa olevien osapuolten ja muiden arvopaperitilien haltijoiden osalta;

c)

arvopaperikeskus ylläpitää arvopapereiden selvitysjärjestelmää, johon sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion lakia ja josta on tehty ilmoitus Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan a ja b kohtaa toimitusohjeen arvo on seuraava:

a)

kun kyse on toimitus maksua vastaan -ohjeesta, rahoitusvälineillä toteutettujen vastaavien transaktioiden arvo sellaisena kuin se on merkitty arvopapereiden selvitysjärjestelmään;

b)

kun kyse on toimitus ilman maksua -ohjeesta, 7 artiklan mukaisesti määritelty asianomaisten rahoitusvälineiden yhteenlaskettu markkina-arvo.

3.   Jos jokin 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä täyttyy, kyseisen arvoperikeskuksen toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa katsotaan olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajansuojan kannalta minkä tahansa kyseisen edellytyksen täyttymistä seuraavan kalenterivuoden 30 päivästä huhtikuuta lasketun, uudistettavissa olevan kolmen kalenterivuoden ajanjakson ajan.

7 artikla

Markkina-arvojen määrittäminen

Tämän asetuksen 3, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettu rahoitusvälineiden markkina-arvo määritetään seuraavasti:

a)

kun kyse on asetuksen (EU) N:o 600/2014 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa unionin sisällä, asianomaisen rahoitusvälineen markkina-arvo on sulkemishinta asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla likviditeetillä mitattuna merkittävimmällä markkinalla;

b)

kun kyse on muista kuin a kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa unionin sisällä, markkina-arvo on suurimman liikevaihdon omaavasta unionissa sijaitsevasta kauppapaikasta johdettu sulkemishinta;

c)

kun kyse on muista kuin a ja b kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, markkina-arvo määritetään ennalta määritetyn menetelmän perusteella, jonka asianomaisen arvopaperikeskuksen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ja joka käyttää luotettaviin markkinatietoihin liittyviä perusteita, kuten kauppapaikoille tai sijoituspalveluyrityksille saatavilla olevia markkinahintoja.

8 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Edellä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja perusteita on sovellettava ensimmäisen kerran neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, ja niiden on perustuttava arvopaperikeskukseen alun perin kirjattujen tai arvopaperikeskuksen arvopaperitileillä keskitetysti hallittujen rahoitusvälineiden arvoihin 31 päivänä joulukuuta edellisenä kalenterivuonna.

2.   Edellä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja perusteita on sovellettava ensimmäisen kerran neljän kuukauden kuluessa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä, ja niiden on perustuttava arvopaperikeskuksen arvopaperitileillä keskitetysti hallittujen rahoitusvälineiden arvoihin 31 päivänä joulukuuta edellisenä kalenterivuonna.

3.   Ajanjaksolla, joka alkaa tämän asetuksen voimaantulosta ja päättyy asetuksen (EU) N:o 600/2014 55 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuna soveltamispäivänä, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, rahoitusvälineiden markkina-arvona pidetään kyseisten välineiden nimellisarvoa;

b)

poiketen siitä, mitä 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, asianomaisten rahoitusvälineiden markkina-arvona pidetään kyseisten rahoitusvälineiden nimellisarvoa.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 10 päivästä maaliskuuta 2019.

Poiketen siitä, mitä toisessa kohdassa säädetään,

a)

edellä olevaa 2 ja 3 artiklaa sovelletaan komission asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 15 kohdan nojalla antaman delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä;

b)

edellä olevaa 7 artiklaa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 600/2014 55 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivästä;

c)

edellä olevaa 8 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).


LIITE

Toimituspuutteisiin sovellettavat seuraamuskertoimet

Toimituspuutteen tyyppi

Kerroin

1.

Toimituspuute, joka johtuu sellaisten osakkeiden puutteesta, joilla on likvidit markkinat asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 17 alakohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta

1,0 peruspistettä

2.

Toimituspuute, joka johtuu sellaisten osakkeiden puutteesta, joilla ei ole likvidejä markkinoita asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 17 alakohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta

0,5 peruspistettä

3.

Toimituspuute, joka johtuu niiden rahoitusvälineiden puutteesta, joilla käydään kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinoilla, 6 kohdassa tarkoitettuja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä lukuun ottamatta

0,25 peruspistettä

4.

Toimituspuute, joka johtuu seuraavien tahojen liikkeeseen laskemien tai takaamien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden puutteesta:

a)

valtionlainan liikkeeseenlaskija siten kuin se määritellään direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 60 alakohdassa;

b)

kolmannen maan valtionlainan liikkeeseenlaskija;

c)

paikallinen hallintoelin;

d)

keskuspankki;

e)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) 117 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu kansainvälinen kehityspankki;

f)

Euroopan rahoitusvakausväline tai Euroopan vakausmekanismi.

0,10 peruspistettä

5.

Toimituspuute, joka johtuu muiden kuin 4 ja 6 kohdassa tarkoitettujen vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden puutteesta

0,20 peruspistettä

6.

Toimituspuute, joka johtuu niiden vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden puutteesta, joilla käydään kauppaa pk-yritysten kasvumarkkinoilla

0,15 peruspistettä

7.

Toimituspuute, joka johtuu kaikkien muiden kuin 1–6 kohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden puutteesta

0,5 peruspistettä

8.

Toimituspuute, joka johtuu rahavarojen puutteesta

Virallinen korko, jota selvitysvaluutan liikkeeseenlaskijakeskuspankki soveltaa yön yli -lainoihin ja jonka vähimmäistaso on nolla


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).


10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/9


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/390,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavien arvopaperikeskusten ja nimettyjen luottolaitosten tiettyjä vakavaraisuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan, 54 artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan ja 59 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 vahvistetaan arvopaperikeskusten vakavaraisuusvaatimukset sen varmistamiseksi, että ne ovat luotettavia ja vakaita ja täyttävät aina pääomavaatimukset. Tällaisilla pääomavaatimuksilla varmistetaan, että arvopaperikeskuksella on kaikkina aikoina riittävästi pääomaa siihen kohdistuvien riskien kattamiseksi ja että se pystyy tarvittaessa lopettamaan toimintansa hallitusti tai organisoimaan sen uudelleen.

(2)

Arvopaperikeskusten ja nimettyjen luottolaitosten luotto- ja likviditeettiriskejä koskevissa asetuksen (EU) N:o 909/2014 säännöksissä nimenomaisesti edellytetään, että niiden sisäiset säännöt ja menettelyt mahdollistavat vastuiden ja likviditeettitarpeiden seuraamisen, mittaamisen ja hallitsemisen paitsi yksittäisten osallistujien myös sellaisten osallistujien osalta, jotka kuuluvat samaan konserniin ja jotka ovat arvopaperikeskuksen vastapuolia, ja siksi tällaisia säännöksiä olisi sovellettava emoyrityksestä ja sen tytäryrityksistä koostuviin yritysryhmiin.

(3)

Tässä asetuksessa on otettu huomioon maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön hyväksymissä finanssimarkkinoiden rakenteita koskevissa periaatteissa, jäljempänä ’CPSS-IOSCO-periaatteet’ (2), esitetyt asiaa koskevat suositukset. Myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (3) mukainen luottolaitosten pääoman kohtelu on otettu huomioon, koska arvopaperikeskuksiin kohdistuu jossain määrin samankaltaisia riskejä kuin luottolaitoksiin.

(4)

On asianmukaista, että tämän asetuksen pääomaa koskeva määritelmä vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012 (4) (Euroopan markkinarakenneasetus) vahvistettua pääoman määritelmää. Tällainen määritelmä on sopivin sääntelyvaatimusten osalta, koska asetuksen (EU) N:o 648/2012 pääomaa koskeva määritelmä on laadittu nimenomaan markkinoiden rakenteita varten. Arvopaperikeskusten, joilla on lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja asetuksen (EU) N:o 909/2014 nojalla, on täytettävä samanaikaisesti sekä tämän asetuksen pääomavaatimukset että asetuksen (EU) N:o 575/2013 omia varoja koskevat vaatimukset. Niiden on täytettävä asetuksen (EU) N:o 575/2013 omia varoja koskevat vaatimukset kyseisen asetuksen mukaisilla välineillä. Ristiriitaisten tai päällekkäisten vaatimusten välttämiseksi ja ottaen huomioon, että arvopaperikeskusten lisäpääomavaatimuksen laskemisessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti käytettävät menetelmät ovat hyvin samankaltaisia kuin asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetyt menetelmät, pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavien arvopaperikeskusten olisi voitava täyttää tämän asetuksen lisäpääomavaatimukset niin ikään välineillä, jotka täyttävät joko asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tai asetuksessa (EU) N:o 909/2014 vahvistetut vaatimukset.

(5)

Sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskus voisi tarvittaessa organisoida toimintansa uudelleen tai lopettaa toiminnan hallitusti, sen pääoman yhdessä jakamattoman voiton ja rahastojen kanssa olisi aina riitettävä kattamaan toimintakulut ajanjaksolla, jonka aikana arvopaperikeskus kykenee organisoimaan uudelleen keskeiset toimintonsa, mukaan lukien pääomittaminen, johdon vaihtaminen, liiketoimintastrategioiden ja kustannus- tai maksurakenteiden tarkistaminen sekä tarjottavien palvelujen organisoiminen uudelleen. Koska toiminnan hallitun lopettamisen tai uudelleen organisoimisen aikana arvopaperikeskuksen on edelleen jatkettava tavanomaista toimintaansa ja vaikka sen toiminnan tosiasialliset menot voivat tällöin uudelleen organisoinnista tai hallitusta lopettamisesta johtuen olla merkittävästi suuremmat kuin vuotuiset bruttomääräiset toimintamenot, vuotuisten bruttomääräisten toimintamenojen käyttämisen viitearvona vaadittavan pääoman laskemisessa pitäisi olla asianmukainen arvio tosiasiallisista menoista arvopaperikeskuksen toiminnan hallitun lopettamisen tai uudelleen organisoinnin aikana.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään, että laitokset vähentävät ydinpääomasta (CET1) kuluvan varainhoitokauden tappiot, ja samaan tapaan tässä asetuksessa olisi huomioitava nettotulon rooli sellaisten riskien kattamisessa tai sellaisista riskeistä selviytymisessä, jotka johtuvat liiketoimintaedellytyksissä tapahtuneista haitallisista muutoksista. Näin ollen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa nettotulo ei riitä kattamaan liiketoimintariskin realisoitumisesta syntyviä tappioita, kyseiset tappiot on katettava omilla varoilla. Jos saatavilla ei ole edeltävän vuoden lukuja esimerkiksi hiljattain perustettujen arvopaperikeskusten tapauksessa, uusien olosuhteiden huomioon ottamiseksi olisi tarkasteltava myös odotettavissa olevia kuluvan vuoden lukuja. Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 152/2013 (5) vastaavien säännösten mukaisesti arvopaperikeskuksilla olisi oltava liiketoimintariskin varalta mielekäs vähimmäispääoma, jotta voidaan taata vakavaraisuuskohtelun riittävyys.

(7)

CPSS-IOSCO-periaatteiden mukaisesti aineellisen ja aineettoman omaisuuden kuoletus- ja poistokustannukset voidaan vähentää bruttomääräisistä toimintamenoista pääomavaatimuksia laskettaessa. Koska kyseiset kustannukset eivät synnytä tosiasiallisia rahavirtoja, jotka pääoman olisi katettava, tällaisia vähennyksiä olisi sovellettava liiketoimintariskin pääomavaatimuksiin sekä toiminnan hallitun lopettamisen tai uudelleen organisoimisen kattaviin pääomavaatimuksiin.

(8)

Koska toiminnan hallittuun lopettamiseen tai uudelleen organisoimiseen vaadittava aika riippuu suoraan yksittäisten arvopaperikeskusten tarjoamista palveluista ja markkinaympäristöstä, jossa se toimii, ja etenkin siitä, voidaanko kaikki sen palvelut tai osa niistä siirtää toiselle arvopaperikeskukselle, uudelleen organisoimiseen ja toiminnan hallittuun lopettamiseen tarvittavan kuukausimäärän olisi perustuttava arvopaperikeskuksen omaan arvioon. Jotta voidaan varmistaa pääomavaatimusten mielekäs taso, tämä ajanjakso ei kuitenkaan saisi olla lyhyempi kuin asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklassa tarkoitettu uudelleen organisoimiseen ja toiminnan hallittuun lopettamiseen vaadittava kuukausien vähimmäismäärä.

(9)

Arvopaperikeskuksen olisi kehitettävä toiminnan uudelleen järjestämistä tai hallittua lopettamista koskevia skenaarioita, jotka on mukautettu sen liiketoimintamalliin. Jotta toiminnan uudelleen järjestämistä tai hallittua lopettamista koskevia vaatimuksia sovellettaisiin unionissa yhdenmukaisesti ja varmistettaisiin, että vakavaraisuuden kannalta järkevät vaatimukset täyttyvät, tällaisten skenaarioiden kehittämistä olisi rajoitettava tarkasti määritellyillä kriteereillä.

(10)

Asetusta (EU) N:o 575/2013 voidaan käyttää asianmukaisena vertailuarvona arvopaperikeskusten pääomavaatimusten vahvistamisessa. Jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus kyseisen asetuksen kanssa, tässä asetuksessa vahvistetun operatiivisen riskin laskemista koskevien menetelmien olisi katsottava kattavan myös oikeudellisen riskin tätä asetusta sovellettaessa.

(11)

Jos osallistuja epäonnistuu arvopapereiden säilytyksessä, tällaisesta epäonnistumisesta aiheutuu kustannuksia joko osallistujalle tai arvopaperikeskukselle, johon kohdistuisi oikeusvaateita. Sen vuoksi operatiivisen riskin lakisääteisen pääoman laskentaa koskevissa säännöissä on jo otettu huomioon säilytysriski. Samoista syistä arvopaperikeskusten välisen linkin kautta hallussa pidettyjen arvopapereiden säilytysriskiin ei pitäisi soveltaa lakisääteistä pääomaa koskevia lisävaatimuksia vaan se olisi katsottava osaksi operatiivisen riskin lakisääteistä pääomaa. Myöskään arvopaperikeskukselle säilyttäjäpankin tai toisen arvopaperikeskuksen hallussa olevista omista varoista aiheutuvaa säilytysriskiä ei pitäisi ottaa huomioon kahta kertaa vaatimalla lakisääteistä lisäpääomaa.

(12)

Arvopaperikeskukselle voi aiheutua myös sijoitusriskejä omistamiensa varojen tai sellaisten sijoitusten osalta, joihin se käyttää vakuuksia, osallistujien talletuksia, osallistujille annettavia lainoja tai mitä tahansa muuta vastuuta sallittujen pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen puitteissa. Sijoitusriski on arvopaperikeskukseen kohdistuva tappioriski sen sijoittaessa omia tai osallistujien varoja, kuten vakuuksia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (6), asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 152/2013 säännökset ovat asianmukainen viitearvo määritettäessä pääomavaatimuksia, joilla katetaan arvopaperikeskuksen sijoituksista mahdollisesti aiheutuvat luottoriskit, vastapuoliluottoriskit ja markkinariskit.

(13)

Ottaen huomioon arvopaperikeskusten toiminnan luonteen niille saattaa aiheutua liiketoimintariski mahdollisista yleisten liiketoimintaedellytysten muutoksista, jotka todennäköisesti heikentävät niiden taloudellista tilannetta, koska tulot vähenevät tai menot lisääntyvät aiheuttaen tappiota, joka olisi rahoitettava pääomasta. Koska liiketoimintariskin taso on erittäin riippuvainen kunkin arvopaperikeskuksen yksilöllisestä tilanteesta ja siihen voi vaikuttaa monet eri tekijät, tämän asetuksen pääomavaatimusten olisi perustuttava arvopaperikeskuksen omaan arvioon ja menetelmien, joita arvopaperikeskus käyttää tällaisen arvion tekemiseen, olisi oltava oikeassa suhteessa arvopaperikeskuksen toiminnan laajuuteen ja moninaisuuteen. Arvopaperikeskuksen on laadittava oma arvio liiketoimintariskin pääomavaatimuksista eri stressiskenaarioissa sellaisten riskien kattamiseksi, joita ei ole jo huomioitu operatiivista riskiä koskevassa menetelmässä. Jotta varmistetaan, että liiketoimintariskin pääomavaatimukset ovat mielekkäällä tasolla tehtäessä omaan skenaarioon perustuvaa laskelmaa, olisi otettava käyttöön vähimmäispääomataso vakavaraisuuskynnyksen muodossa. Liiketoimintariskin pääoman vähimmäistason olisi oltava linjassa asiaan liittyvissä unionin säädöksissä, kuten keskusvastapuolten pääomavaatimuksia koskevassa komission delegoidussa asetuksessa, esitettyjen muita markkinoiden rakenteita koskevien vastaavanlaisten vaatimusten kanssa.

(14)

Pankkipalvelujen tyyppisiin oheispalveluihin liittyvien riskien lisäpääomavaatimuksen olisi katettava kaikki riskit, jotka liittyvät päivänsisäisen luoton tarjoamiseen osallistujille tai muille arvopaperikeskuksen käyttäjille. Jos yön ylittävät tai pidempiaikaiset luottovastuut johtuvat päivänsisäisen luoton tarjoamisesta, niitä koskevia riskejä olisi mitattava ja niihin olisi puututtava käyttäen asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 2 luvussa tarkoitettuja menettelyjä standardimenetelmän osalta ja 3 luvussa tarkoitettuja menettelyjä sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB-menetelmä) osalta, koska kyseisessä asetuksessa säädetään yön ylittävistä tai pidempiaikaisista luottovastuista aiheutuvien luottoriskien mittaamista koskevista vakavaraisuussäännöistä. Päivänsisäiset luottoriskit edellyttävät kuitenkin erityiskohtelua, koska asetuksessa (EU) N:o 575/2013 tai muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä ei nimenomaisesti säädetä niiden mittaamismenetelmistä. Näin ollen menetelmän, jolla mitataan erityisesti päivänsisäistä luottoriskiä, olisi oltava riittävän riskiherkkä, jotta siinä voidaan ottaa huomioon vakuuksien laatu, osallistujien luottoluokan arviointi ja havaitut tosiasialliset päivänsisäiset vastuut. Samalla menetelmän olisi tarjottava asianmukaisia kannustimia pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoajille, esimerkiksi kannustimia hankkia mahdollisimman laadukkaat vakuudet ja valita luottokelpoiset vastapuolet. Vaikka pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoajilla on velvollisuus asianmukaisesti arvioida ja tarkistaa vakuuksien ja aliarvostusten taso ja arvo, päivänsisäisen luottoriskin lisäpääomavaatimuksen määrittämistä koskevalla menettelyllä olisi vielä varmistettava, että pääomaa on riittävästi siinä tapauksessa, että vakuuden äkillinen arvon lasku ylittää arvion ja johtaa osittain vakuudettomiin jäännösluottoriskeihin.

(15)

Pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamisesta aiheutuvan lisäpääomavaatimuksen laskeminen edellyttää aiempien päivänsisäisten luottovastuiden huomioon ottamista. Jotta siis voidaan laskea kyseinen lisäpääomavaatimus, pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja arvopaperikeskusten palvelujen käyttäjille asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarjoavien yhteisöjen, jäljempänä ’arvopaperikeskukset/pankkipalveluntarjoajat’, olisi kirjattava päivänsisäisiä luottovastuita koskevat tietonsa ainakin yhdeltä vuodelta. Muussa tapauksessa ne eivät pysty yksilöimään asianmukaisia vastuita, joiden perusteella laskelmat on tehty. Sen vuoksi arvopaperikeskusten/pankkipalveluntarjoajien ei pitäisi edellyttää täyttävän lisäpääomavaatimuksen mukaista omia varoja koskevaa vaatimusta ennen kuin ne voivat kerätä kaikki lisäpääoman laskemiseen tarvittavat tiedot.

(16)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 8 kohdassa edellytetään, että laaditaan säännöt kyseisen asetuksen 54 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja 54 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetun lisäpääomavaatimuksen määrittämiseksi. Lisäksi kyseisen asetuksen 54 artiklassa edellytetään, että lisäpääomavaatimuksessa otetaan huomioon päivänsisäiset luottoriskit, joita aiheutuu asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan C jakson mukaisista toiminnoista ja erityisesti päivänsisäisestä luotontarjoamisesta arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujille tai muille arvopaperikeskusten palvelujen käyttäjille. Sen vuoksi päivänsisäisen luottoriskin vastuun olisi sisällettävä myös tappio, joka arvopaperikeskukselle/pankkipalvelujentarjoajalle aiheutuu siinä tapauksessa, että lainaa ottava osallistuja laiminlyö maksut.

(17)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan d alakohdassa, joka koskee arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan luottoriskiä, edellytetään ”erittäin likvidejä vakuuksia, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski”. Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan d alakohdassa, joka koskee arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan likviditeettiriskiä, edellytetään ”vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja”. Tällaisia vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja ovat muun muassa ”erittäin likvidit vakuudet”. Vaikka on ymmärrettävää, että näissä kahdessa tapauksessa käytetään eri termejä, koska niihin liittyvät riskit ovat luonteeltaan erilaisia ja ne vastaavat asetuksessa luottoriskin ja likviditeettiriskin eri käsitteitä, ne molemmat liittyvät kuitenkin palveluntarjoajien tai varojen yhtä korkeaan laatuun. Tämän vuoksi olisi aiheellista vaatia, että samat edellytykset täyttyvät ennen kuin vakuus tai vakuuden muodossa oleva likvidi vara voidaan luokitella joko luokkaan ”erittäin likvidit vakuudet, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski” tai luokkaan ”vaatimukset täyttävät likvidit varat”.

(18)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan d alakohdassa edellytetään, että arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja hyväksyy luottoriskiensä hallitsemiseksi erittäin likvidejä vakuuksia, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski. Siinä sallitaan myös muiden tyyppisten vakuuksien käyttö erityisissä tilanteissa, kunhan sovelletaan tarkoituksenmukaista aliarvostusta. Tämän helpottamiseksi olisi otettava käyttöön selkeä vakuuksien laatua koskeva hierarkia, jotta voidaan erottaa, mikä vakuus pitäisi hyväksyä kattamaan luottoriskin vastuut täysin, mikä vakuus voidaan hyväksyä likvidinä varana ja mikä vakuus edellyttää vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja, vaikka onkin hyväksyttävä lieventämään luottoriskiä. Vakuudenantajia ei saisi estää vapaasti korvaamasta vakuutta riippuen niiden varojen saatavuudesta tai niiden vastuiden hallintastrategioista. Näin ollen yleisten vakuuskäytäntöjen, kuten osallistujien vakuustilien, joille osallistujat tallettavat luottovastuun täysin kattavan vakuuden, pitäisi olla sallittuja vakuuksien korvaamiseksi, kunhan vakuuksien laatua ja likvidiyttä seurataan ja ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia. Tällaisissa vakuustilijärjestelyissä osallistuja tallettaa vakuuden vakuustililleen ja kattaa siten mahdollisen luottovastuun kokonaan. Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan olisi hyväksyttävä vakuus sovitun hierarkian mukaisesti, mutta se voi tarvittaessa likvidoida hyväksytyn vakuuden tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, jos osallistuja laiminlyö maksut. Toiminnan vakauden kannalta arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan olisi kuitenkin pystyttävä jatkuvasti seuraamaan vakuuden saatavuutta, laatua ja likvidiyttä, jotta se voi täysin kattaa luottovastuut. Sen olisi myös sovittava lainaa ottavien osallistujien kanssa järjestelyistä, joilla varmistetaan, että kaikki tämän asetuksen vakuuksia koskevat vaatimukset täyttyvät kaikkina aikoina.

(19)

Päivänsisäisen luottoriskin mittaamiseksi arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan olisi pystyttävä ennakoimaan päivän suurimmat riskit. Tämä ei edellytä tarkkojen lukujen ennustamista, mutta päivänsisäisten vastuiden suuntaukset olisi tunnistettava. Samaa edellytetään myös Baselin pankkivalvontakomitean standardeissa (7), joissa viitataan suurimpien riskien ennakointiin.

(20)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osastossa vahvistetaan riskipainot, joita sovelletaan saamisiin Euroopan keskuspankilta ja muilta vapautetuilta yhteisöiltä. Mitattaessa luottoriskiä sääntelytarkoituksiin tällaisia riskipainoja pidetään laajasti parhaana saatavilla olevana viitearvona. Sen vuoksi samaa menetelmää voidaan soveltaa päivänsisäisiin luottovastuihin. Jotta kuitenkin varmistetaan kyseisen lähestymistavan käsitteiden kestävyys, tarvitaan joitakin oikaisuja. Etenkin kun laskelmat suoritetaan käyttämällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 2 luvussa tarkoitetun standardimenetelmän ja 3 luvussa tarkoitetun sisäisten luottoluokitusten menetelmän (IRB-menetelmä) luottoriskikehystä, päivänsisäisiä vastuita olisi pidettävä vastuina päivän päättyessä, koska se on kyseisen asetuksen oletusarvo.

(21)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 5 kohdassa viitataan suoraan asetuksen (EU) N:o 648/2012 46 artiklan 3 kohtaan ja sen mukaisesti pankkitakaukset ja remburssit olisi tarvittaessa linjattava CPSS-IOSCO-periaatteiden mukaisiksi ja niiden olisi täytettävä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädettyjen vaatimusten kaltaiset vaatimukset. Näihin kuuluu vaatimus siitä, että takaajat antavat pankkitakauksille ja rembursseille täydet vakuudet. Jotta voidaan säilyttää unionin arvopaperitoimituksen tehokkuus, käytettäessä pankkitakauksia tai rembursseja sellaisissa luottovastuissa, joita voi aiheutua arvopaperikeskusten yhteentoimivista linkeistä, olisi kuitenkin voitava harkita asianmukaisia riskejä lieventäviä vaihtoehtoja, kunhan niillä saavutetaan vastaava tai parempi suojelun taso kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 säännöksillä. Tätä erityiskohtelua olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin pankkitakauksiin ja rembursseihin, joilla suojellaan arvopaperikeskusten yhteentoimivia linkkejä, ja niillä olisi katettava yksinomaan kahden linkillä yhdistetyn arvopaperikeskuksen välinen luottoriski. Koska pankkitakaus ja remburssi suojelevat maksukykyisiä arvopaperikeskuksia luottotappioilta, niiden likviditeettitarpeet olisi taattava joko takaajan velvollisuuksien oikea-aikaisella toimituksella tai vaatimukset täyttävillä likvideillä varoilla.

(22)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan d alakohdassa edellytetään, että arvopaperikeskukset/pankkipalvelujentarjoajat vähentävät likviditeettiriskejä kunkin valuutan määräisillä vaatimukset täyttävillä likvideillä varoilla. Tästä syystä muita kuin vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja ei voida käyttää kyseisen artiklan vaatimusten täyttämiseksi. Mikään ei kuitenkaan estä käyttämästä päivittäisessä likviditeetin hallinnassa vaatimukset täyttävien likvidien varojen rinnalla muita kuin vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja, kuten valuuttaswapeja. Tämä on myös niiden kansainvälisten standardien mukaista, joihin CPSS-IOSCO-periaatteet tukeutuvat. Muita kuin vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja olisi sen vuoksi mitattava ja seurattava tätä tarkoitusta varten.

(23)

Likviditeettiriskejä voi aiheutua mistä tahansa arvopaperikeskuksen tarjoamista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista. Likviditeettiriskien hallintakehyksessä olisi kartoitettava riskit, jotka aiheutuvat erilaisista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista, mukaan lukien arvopapereiden lainaksi antaminen, ja eriteltävä niiden hallinta tapauksen mukaan.

(24)

Jotta voidaan kattaa kaikki likviditeettitarpeet, myös arvopaperikeskusten/pankkipalvelujentarjoajien päivänsisäiset likviditeettitarpeet, arvopaperikeskuksen riskinhallintakehyksellä olisi varmistettava, että maksu- ja toimitusvelvoitteet, myös päivänsisäiset velvoitteet, hoidetaan eräpäivänä kaikissa arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän toimitusvaluutoissa.

(25)

Koska päivänsisäisiä likviditeettiriskejä lukuun ottamatta kaikki likviditeettiriskit kuuluvat direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamisalaan, tässä asetuksessa olisi keskityttävä päivänsisäisiin riskeihin.

(26)

Koska arvopaperikeskukset/pankkipalvelujentarjoajat ovat koko järjestelmän kannalta merkittäviä markkinarakenteita, on aiheellista varmistaa, että ne hallinnoivat luotto- ja likviditeettiriskejään varovaisesti. Tästä syystä niiden olisi voitava myöntää lainaa ottaville osallistujille vain sitomattomia limiitillisiä luottosopimuksia tarjotessaan asetuksessa (EU) N:o 909/2014 tarkoitettuja pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja.

(27)

Sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskusten/pankkipalvelujentarjoajien riskinhallintamenettelyt ovat riittävän kestäviä myös epäsuotuisissa olosuhteissa, niiden likvidejä rahoitusvaroja koskevien stressitestien olisi oltava tiukat ja tulevaisuuteen suuntautuvat. Samasta syystä testeissä olisi tarkasteltava useita äärimmäisiä mutta mahdollisia skenaarioita, ja ne olisi suoritettava arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan käsittelemien kaikkien valuuttojen osalta ottaen huomioon ennakkoon sovitun rahoitusjärjestelyn mahdollinen epäonnistuminen. Skenaarioissa olisi oltava mukana myös muun muassa skenaario, jossa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan kyseisen valuutan osalta kaksi suurinta osallistujaa laiminlyö maksut. Tämä on tarpeen, jotta voidaan määrittää yhtäältä sääntö, joka on varovainen, koska siinä otetaan huomioon se, että myös muut kuin suurin osallistuja voivat aiheuttaa likviditeettiriskin, ja toisaalta sääntö, joka on oikeassa suhteessa tavoitteeseen, koska siinä ei oteta huomioon muita osallistujia, jotka vähemmän todennäköisesti aiheuttavat likviditeettiriskin.

(28)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan c alakohdassa edellytetään, että arvopaperikeskukset/pankkipalvelujentarjoajat varmistavat, että niillä on riittävästi likvidejä varoja kaikissa tärkeissä valuutoissa useissa mahdollisissa eri stressiskenaarioissa. Sen vuoksi säännöissä, joissa määritetään likviditeettiriskin hallintakehys ja -välineet stressiskenaarioissa, olisi määrättävä menetelmästä, jolla yksilöidään likviditeettiriskin hallinnan kannalta tärkeät valuutat. Tärkeiden valuuttojen yksilöimisen olisi perustuttava olennaisuusseikkoihin ja yksilöityyn kumulatiiviseen nettolikviditeettivastuuseen sekä pidemmällä, tarkasti määritellyllä aikavälillä kerättyihin tietoihin. Jotta unionin sääntelykehys pysyisi johdonmukaisena, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/392 (8) asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan mukaisesti yksilöidyt valuutat olisi sisällytettävä automaattisesti tärkeisiin valuuttoihin.

(29)

Riittävien tietojen keräämiseen kaikkien muiden kuin tärkeimpien unionin valuuttojen yksilöimiseksi tarvitaan vähimmäismääräaika, joka alkaa siitä kun arvopaperikeskuksille/pankkipalvelujentarjoajille on annettu lupa. Sen vuoksi vaihtoehtoisten menetelmien käyttäminen kaikkien muiden kuin tärkeimpien unionin valuuttojen yksilöimiseksi olisi sallittava ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun arvopaperikeskukselle/pankkipalvelujentarjoajalle on annettu lupa asetuksessa (EU) N:o 909/2014 vahvistetun, sellaisia arvopaperikeskuksia/pankkipalvelujentarjoajia koskevan sääntelykehyksen mukaisesti, jotka jo tarjoavat pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja, asetuksen (EU) N:o 909/2014 69 artiklassa tarkoitettujen teknisten standardien tullessa voimaan. Tämä siirtymäkauden järjestely ei sinänsä saisi vaikuttaa arvopaperikeskuksia/pankkipalvelujentarjoajia koskevaan vaatimukseen varmistaa likvidien varojen riittävyys, vaan ainoastaan niiden valuuttojen yksilöimiseen, joihin sovelletaan stressitestejä likviditeetin hallitsemiseksi.

(30)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan d alakohdassa edellytetään, että arvopaperikeskuksilla/pankkipalvelujentarjoajilla on käytössä ennalta sovitut ja erittäin luotettavat rahoitusjärjestelyt sen varmistamiseksi, että maksunsa laiminlyöneeltä asiakkaalta saadut vakuudet voidaan muuntaa käteisvaroiksi jopa mahdollisissa äärimmäisissä markkinaolosuhteissa. Samassa asetuksessa edellytetään, että arvopaperikeskukset/pankkipalvelujentarjoajat vähentävät päivänsisäisiä riskejä erittäin likvideillä vakuuksilla, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski. Koska likviditeettiä on oltava helposti saatavissa, arvopaperikeskusten/pankkipalvelujentarjoajien pitäisi pystyä käsittelemään likviditeettitarpeet saman päivän aikana. Koska arvopaperikeskukset/pankkipalvelujentarjoajat toimivat mahdollisesti useilla aikavyöhykkeillä, vakuuksien muuntamisessa käteisvaroiksi samana päivänä ennalta sovittuja rahoitusjärjestelyjä käyttäen olisi otettava huomioon paikallisten maksujärjestelmien aukioloajat kunkin sellaisen valuutan osalta, johon sitä sovelletaan.

(31)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ne koskevat kaikki arvopaperikeskusten vakavaraisuusvaatimuksia. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on suotavaa, että kaikki asetuksessa (EU) N:o 909/2014 edellytetyt tekniset sääntelystandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(32)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen on toimittanut komissiolle.

(33)

Euroopan pankkiviranomainen on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) kanssa, ennen kuin se on toimittanut teknisten standardien luonnoksen, johon tämä asetus perustuu. Se on lisäksi järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut siihen mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (9) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

KAIKKIA ASETUKSEN (EU) N:O 909/2014 47 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA ARVOPAPERIKESKUKSIA KOSKEVAT PÄÄOMAVAATIMUKSET

1 artikla

Katsaus arvopaperikeskusten pääomavaatimuksiin

1.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa arvopaperikeskuksella on aina oltava yhdessä jakamattoman voiton ja rahastojen kanssa tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu määrä pääomaa.

2.   Jäljempänä 3 artiklassa tarkoitetut pääomavaatimukset on täytettävä tämän asetuksen 2 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävillä pääomainstrumenteilla.

2 artikla

Pääomainstrumentteja koskevat edellytykset

1.   Edellä olevaa 1 artiklaa sovellettaessa arvopaperikeskuksen pääomainstrumenttien on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat neuvoston direktiivin 86/635/ETY (10) 22 artiklassa tarkoitettua merkittyä pääomaa;

b)

ne on maksettu, mukaan lukien niihin liittyvät ylikurssirahastot;

c)

ne kattavat tappiot kokonaisuudessaan toimintaa keskeyttämättä;

d)

konkurssin tai selvitystilan tapauksessa ne ovat maksukyvyttömyysmenettelyssä tai sovellettavan maksukyvyttömyyslainsäädännön nojalla kaikkiin muihin saamisiin nähden toissijaisia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävien pääomainstrumenttien lisäksi arvopaperikeskus, jolla on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja, voi 1 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämiseksi käyttää pääomainstrumentteja,

a)

jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset;

b)

jotka ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 119 alakohdassa määriteltyjä omien varojen instrumentteja;

c)

joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännöksiä.

3 artikla

Arvopaperikeskuksia koskevien pääomavaatimusten taso

1.   Arvopaperikeskuksen pääoman on yhdessä jakamattoman voiton ja rahastojen kanssa aina oltava yhtä suuri tai suurempi kuin seuraavien summa:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen arvopaperikeskuksen operatiivisten, oikeudellisten ja säilytysriskien pääomavaatimukset, jotka lasketaan 4 artiklan mukaisesti;

b)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen arvopaperikeskuksen sijoitusriskien pääomavaatimukset, jotka lasketaan 5 artiklan mukaisesti;

c)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen arvopaperikeskuksen liiketoimintariskin pääomavaatimukset, jotka lasketaan 6 artiklan mukaisesti;

d)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toiminnan hallittua lopettamista tai uudelleen organisointia koskevat arvopaperikeskuksen pääomavaatimukset, jotka lasketaan 7 artiklan mukaisesti.

2.   Arvopaperikeskuksella on oltava käytössä menettelyt, joilla voidaan tunnistaa kaikki 1 kohdassa tarkoitettujen riskien lähteet.

4 artikla

Operatiivisten, oikeudellisten ja säilytysriskien pääomavaatimusten taso

1.   Arvopaperikeskuksen, jolla on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja ja lupa käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 321–324 artiklassa tarkoitettua kehittynyttä mittaustapaa, on laskettava operatiivisia, oikeudellisia ja säilytysriskejä koskevat pääomavaatimuksensa asetuksen (EU) N:o 575/2013 231–234 artiklan mukaisesti.

2.   Arvopaperikeskuksen, jolla on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja ja joka käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 317–320 artiklassa tarkoitettua operatiivisen riskin standardimenetelmää, on laskettava operatiivisia, oikeudellisia ja säilytysriskejä koskevat pääomavaatimuksensa kyseisen asetuksen niiden säännösten mukaisesti, jotka koskevat kyseisen asetuksen 317–320 artiklassa tarkoitettua operatiivisen riskin standardimenetelmää.

3.   Arvopaperikeskuksen on laskettava operatiivisia, oikeudellisia ja säilytysriskejä koskevat pääomavaatimuksensa asetuksen (EU) N:o 575/2013 315–316 artiklassa tarkoitettua perusmenetelmää koskevien säännösten mukaisesti, jos se täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

arvopaperikeskuksella ei ole asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan mukaista lupaa;

b)

arvopaperikeskuksella on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa mutta ei lupaa käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 321–324 artiklassa tarkoitettua kehittynyttä mittaustapaa;

c)

arvopaperikeskuksella on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa mutta ei lupaa käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 317–320 artiklassa tarkoitettua standardimenetelmää.

5 artikla

Sijoitusriskien pääomavaatimusten taso

1.   Arvopaperikeskuksen on laskettava sijoitusriskejä koskevat pääomavaatimuksensa seuraavien summana:

a)

8 prosenttia arvopaperikeskuksen riskipainotetuista vastuumääräistä molempien seuraavien osalta:

i)

luottoriski 2 kohdan mukaisesti;

ii)

vastapuoliluottoriski 3 kohdan mukaisesti;

b)

arvopaperikeskuksen markkinariskiä koskevat pääomavaatimukset 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

2.   Arvopaperikeskuksen luottoriskiin liittyvien riskipainotettujen vastuumäärien laskemiseen sovelletaan seuraavaa:

a)

jos arvopaperikeskuksella ei ole asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista lupaa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja, sen on sovellettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 107–141 artiklassa tarkoitettua luottoriskin standardimenetelmää yhdessä kyseisen asetuksen luottoriskin vähentämistä koskevien 192–241 artiklan kanssa;

b)

jos arvopaperikeskuksella on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja mutta ei lupaa käyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 142–191 artiklassa tarkoitettua sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä), sen on sovellettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 107–141 artiklassa tarkoitettua luottoriskin standardimenetelmää yhdessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 192–241 artiklassa vahvistettujen luottoriskin vähentämistä koskevien säännösten kanssa;

c)

jos arvopaperikeskuksella on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja sekä lupa käyttää IRB-menetelmää, sen on sovellettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 142–191 artiklassa tarkoitettua luottoriskin IRB-menetelmää yhdessä asetuksen (EU) N:o 575/2013 192–241 artiklassa vahvistettujen luottoriskin vähentämistä koskevien säännösten kanssa.

3.   Laskiessaan vastapuoliluottoriskiin liittyviä riskipainotettuja vastuumääriä arvopaperikeskuksen on käytettävä molempia seuraavista:

a)

yksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 271–282 artiklassa tarkoitetuista menetelmistä;

b)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 220–227 artiklassa tarkoitettu rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä, jossa sovelletaan volatiliteettikorjauksia.

4.   Arvopaperikeskuksen on laskettava markkinariskiä koskevat pääomavaatimuksensa asetuksen (EU) N:o 575/2013 102–106 ja 325–361 artiklan säännösten mukaisesti ottaen huomioon myös kyseisen asetuksen 94 artiklassa tarkoitetun pientä kaupankäyntivarastoon liittyvää liiketoimintaa koskevan poikkeuksen, jos se täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

arvopaperikeskuksella ei ole asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista lupaa;

b)

arvopaperikeskuksella on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa mutta ei lupaa käyttää sisäisiä malleja markkinariskin omia varoja koskevien vaatimusten laskemiseen.

5.   Arvopaperikeskuksen, jolla on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lupa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja ja lupa käyttää sisäisiä malleja markkinariskin omia varoja koskevien vaatimusten laskemiseen, on laskettava markkinariskiä koskevat pääomavaatimuksensa asetuksen (EU) N:o 575/2013 102–106 ja 362–376 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Liiketoimintariskien pääomavaatimukset

1.   Arvopaperikeskuksen liiketoimintariskien pääomavaatimukset ovat suuremmat seuraavista:

a)

jäljempänä olevan 2 kohdan soveltamisesta saatu arvio vähennettynä pienimmällä seuraavista:

i)

nettotulo verojen jälkeen tuoreimmassa tarkastetussa tilinpäätöksessä;

ii)

odotettavissa oleva nettotulo verojen jälkeen kuluvana varainhoitovuonna;

iii)

odotettavissa oleva nettotulo verojen jälkeen viimeisimmässä tilinpäätöksessä, jonka tarkastuksen tulokset eivät vielä ole saatavilla;

b)

25 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetuista arvopaperikeskuksen vuotuisista bruttomääräisistä toimintamenoista.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa arvopaperikeskuksen on toteutettava kaikki seuraavat:

a)

arvioidaan liiketoimintariskistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen tarvittava pääoma kohtuullisesti ennustettavissa olevissa epäsuotuisissa skenaarioissa, jotka ovat oleellisia sen liiketoimintamallille;

b)

dokumentoidaan oletukset ja menetelmät, joita käytetään a alakohdassa tarkoitettujen odotettavissa olevien tappioiden arvioimiseksi;

c)

tarkistetaan ja päivitetään a alakohdassa tarkoitetut skenaariot vähintään vuosittain.

3.   Arvopaperikeskuksen vuotuisten bruttomääräisten toimintamenojen laskemiseen sovelletaan seuraavaa:

a)

arvopaperikeskuksen vuotuisten bruttomääräisten toimintamenojen on sisällettävä ainakin seuraavat:

i)

henkilöstömenot yhteensä, mukaan lukien palkat, palkkiot, palkanlisät ja sosiaalikulut;

ii)

yleiset hallintomenot yhteensä sekä erityisesti markkinointi- ja edustusmenot;

iii)

vakuutusmenot;

iv)

muut henkilöstömenot ja matkakulut;

v)

kiinteistömenot;

vi)

tietotekniikkatukeen liittyvät menot;

vii)

televiestintämenot;

viii)

posti- ja datansiirtomenot;

ix)

ulkopuolisen konsultoinnin menot;

x)

aineellisen ja aineettoman omaisuuden kuolettaminen ja poistot;

xi)

käyttöomaisuuden arvon alentuminen ja luovutus;

b)

arvopaperikeskuksen vuotuiset bruttomääräiset toimintamenot määritetään jollakin seuraavista:

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (11) mukaisesti hyväksytyt kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS);

ii)

neuvoston direktiivit 78/660/ETY (12), 83/349/ETY (13) ja 86/635/ETY;

iii)

yleisesti hyväksytyt kolmannen maan kirjanpitoperiaatteet, joiden katsotaan vastaavan IFRS-standardeja komission asetuksen (EY) N:o 1569/2007 (14) mukaisesti, tai kolmannen maan tilinpäätösstandardit, joiden käyttö on sallittua mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti;

c)

arvopaperikeskus voi vähentää aineellisen ja aineettoman omaisuuden kuolettamiset ja poistot vuotuisista bruttomääräisistä toimintamenoista;

d)

arvopaperikeskuksen on käytettävä vuositilinpäätöksensä tuoreimpia tarkastettuja tietoja;

e)

jos arvopaperikeskus ei ole vielä harjoittanut liiketoimintaa kokonaista vuotta toimintansa aloittamispäivästä, sen on käytettävä liiketoimintasuunnitelmassa ilmoitettuja bruttomääräisiä toimintamenoja.

7 artikla

Toiminnan hallittua lopettamista tai uudelleen organisoimista koskevat pääomavaatimukset

Arvopaperikeskuksen on laskettava toiminnan hallittua lopettamista tai uudelleen organisoimista koskevat pääomavaatimuksensa toteuttamalla seuraavat vaiheet annetussa järjestyksessä:

a)

arvioidaan toiminnan hallittuun lopettamiseen tai uudelleen organisoimisen tarvittava aikajänne johdonmukaisesti asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suunnitelman kanssa kaikissa liitteessä tarkoitetuissa stressiskenaarioissa;

b)

jaetaan 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyt arvopaperikeskuksen vuotuiset bruttomääräiset toimintamenot kahdellatoista, jäljempänä ’kuukausittaiset bruttomääräiset toimintamenot’;

c)

kerrotaan b alakohdassa tarkoitetut kuukausittaiset bruttomääräiset toimintamenot pidemmällä seuraavista:

i)

edellä a alakohdassa tarkoitettu aika;

ii)

kuusi kuukautta.

II OSASTO

ASETUKSEN (EU) N:O 909/2014 54 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA PANKKIPALVELUJEN TYYPPISIÄ OHEISPALVELUJA TARJOAVIA ARVOPAPERIKESKUKSIA JA NIMETTYJÄ LUOTTOLAITOKSIA KOSKEVAT LISÄPÄÄOMAVAATIMUKSET

8 artikla

Päivänsisäisestä luotontarjoamisesta aiheutuvat lisäpääomavaatimukset

1.   Laskettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 3 kohdan d alakohdassa ja 54 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja päivänsisäisestä luotontarjoamisesta aiheutuvia lisäpääomavaatimuksia arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on toteutettava seuraavat vaiheet annetussa järjestyksessä:

a)

sen on laskettava viimeisimmältä kalenterivuodelta viiden sellaisen korkeimman päivänsisäisen luottovastuun keskiarvo (suurimmat riskit), jotka ovat aiheutuneet asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitettujen palvelujen tarjoamisesta;

b)

sen on sovellettava aliarvostuksia kaikkiin vakuuksiin, jotka koskevat suurimpia riskejä, ja oletettava, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 222–227 artiklassa tarkoitettujen aliarvostusten soveltamisen jälkeen vakuus menettää 5 prosenttia markkina-arvostaan;

c)

sen on laskettava 2 kohdan mukaisesti laskettuja suurimpia riskejä koskevien omien varojen vaatimusten keskiarvo ja pidettävä kyseisiä vastuita vastuina päivän päättyessä (lisäpääomavaatimus).

2.   Laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettua lisäpääomavaatimusta laitosten on sovellettava jompaakumpaa seuraavista menetelmistä:

a)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 107–141 artiklassa tarkoitettu luottoriskin standardimenetelmä, jos niillä ei ole lupaa käyttää IRB-menetelmää;

b)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 142–191 artiklassa tarkoitetut IRB-menetelmä ja vaatimukset, jos niillä on lupa käyttää IRB-menetelmää.

3.   Jos laitokset käyttävät 2 kohdan a alakohdan mukaisesti luottoriskin standardimenetelmää, 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kunkin viiden suurimman riskin määrää pidetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 111 artiklassa tarkoitettuna vastuuarvona sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa. Lisäksi sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osastossa olevan 4 luvun vaatimuksia, jotka liittyvät kyseisen asetuksen 111 artiklaan.

4.   Jos laitokset käyttävät 2 kohdan b alakohdan mukaisesti luottoriskin IRB-menetelmää, 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kunkin viiden suurimman riskin määrää pidetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 166 artiklassa tarkoitettuna vastuuarvona sovellettaessa 1 kohdan b alakohtaa. Lisäksi sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osastossa olevan 4 luvun vaatimuksia, jotka liittyvät kyseisen asetuksen 166 artiklaan.

5.   Tämän artiklan pääomavaatimuksia sovelletaan kahdentoista kuukauden ajan pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamista koskevan luvan saamisen jälkeen asetuksen (EU) N:o 909/2014 55 artiklan mukaisesti.

III OSASTO

ASETUKSEN (EU) N:O 909/2014 59 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA PANKKIPALVELUJEN TYYPPISIÄ OHEISPALVELUJA TARJOAVIA ARVOPAPERIKESKUKSIA JA NIMETTYJÄ LUOTTOLAITOKSIA KOSKEVAT VAKAVARAISUUSVAATIMUKSET

I LUKU

LUOTTO- JA LIKVIDITEETTIRISKEJÄ KOSKEVAT VAKUUDET JA MUUT VASTAAVAT RAHOITUSVARAT

9 artikla

Vakuuksia ja muita vastaavia rahoitusvaroja koskevat yleiset säännöt

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on täytettävä vakuuksien osalta seuraavat edellytykset:

a)

sen on selkeästi erotettava vakuudet muista lainaa ottavan osallistujan arvopapereista;

b)

sen on hyväksyttävä vakuuksia, jotka täyttävät 10 artiklan edellytykset, tai muuntyyppisiä vakuuksia, jotka täyttävät 11 artiklan vaatimukset, seuraavassa järjestyksessä:

i)

ensin hyväksytään vakuuksiksi ainoastaan kaikki sellaiset lainaa ottavan osallistujan tilillä olevat arvopaperit, jotka täyttävät 10 artiklan vaatimukset;

ii)

sen jälkeen hyväksytään vakuuksiksi ainoastaan kaikki sellaiset lainaa ottavan osallistujan tilillä olevat arvopaperit, jotka täyttävät 11 artiklan 1 kohdan vaatimukset;

iii)

lopuksi hyväksytään vakuuksiksi kaikki sellaiset lainaa ottavan osallistujan tilillä olevat arvopaperit, jotka täyttävät 11 artiklan 2 kohdan vaatimukset ja ovat 34 artiklassa tarkoitettujen saatavilla olevien vaatimukset täyttävien likvidien varojen rajoissa, jotta voidaan täyttää 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut likvidejä varoja koskevat vähimmäisvaatimukset;

c)

sen on seurattava vähintään kerran päivässä luoton laatua, markkinoiden likviditeettiä ja hinnanvaihteluja kunkin vakuudeksi hyväksytyn arvopaperin osalta ja arvostettava se 12 artiklan mukaisesti;

d)

sen on määriteltävä menetelmiä, jotka koskevat 13 artiklan mukaisia vakuuksien arvoon sovellettavia aliarvostuksia;

e)

sen on varmistettava, että vakuudet on 14 artiklan mukaisesti hajautettu riittävästi, jotta ne voidaan likvidoida 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa ilman huomattavaa vaikutusta markkinoihin.

2.   Vastapuolten on annettava vakuudet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY (15) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritellyn panttioikeuteen perustuvan rahoitusvakuusjärjestelyn tai kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn omistusoikeuden siirtävän rahoitusvakuusjärjestelyn mukaisesti.

3.   Muiden vastaavien rahoitusvarojen osalta arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on täytettävä 15 ja 16 artiklan edellytykset.

10 artikla

Vakuudet sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan d alakohtaa ja 59 artiklan 4 kohdan d alakohtaa

1.   Jotta vakuus voidaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan d alakohtaa ja 59 artiklan 4 kohdan d alakohtaa sovellettaessa katsoa laadultaan parhaimmaksi mahdollisesti, sen on muodostuttava velkainstrumenteista, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

niiden liikkeeseenlaskijana tai nimenomaisena takaajana on yksi seuraavista:

i)

valtio;

ii)

keskuspankki;

iii)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklassa lueteltu kansainvälinen kehityspankki;

iv)

Euroopan rahoitusvakausväline tai Euroopan vakausmekanismi;

b)

arvopaperikeskus voi osoittaa, että sen luotto- ja markkinariski on vähäinen, omalla sisäisellä arvioinnilla, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin ja jossa otetaan huomioon liikkeeseenlaskijan sijoittautumismaan maariski;

c)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita;

d)

ne ovat vapaasti siirrettävissä, eikä niihin liity oikeudellisia rajoituksia tai kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka vaikuttaisivat niiden likvidointiin;

e)

ne täyttävät toisen seuraavista vaatimuksista:

i)

niitä varten on olemassa aktiivisen suoran myynnin tai takaisinostosopimusten markkina, jolla toimii monenlaisia ostajia ja myyjiä, myös stressikausien olosuhteissa, ja jolle arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi osoittaa pääsevänsä varmasti;

ii)

arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi likvidoida ne asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen ja tämän asetuksen 38 artiklassa määriteltyjen ennalta sovittujen erittäin luotettavien rahoitusjärjestelyjen avulla;

f)

niistä julkaistaan luotettavia hintatietoja vähintään kerran päivässä;

g)

ne ovat helposti saatavilla ja vaihdettavissa käteisvaroiksi samana päivänä.

2.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan d alakohtaa ja 59 artiklan 4 kohdan d alakohtaa sovellettaessa vakuus katsotaan laadultaan 1 kohdassa tarkoitettuja vakuuksia heikommaksi, jos se muodostuu siirtokelpoisista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan tekemän riittävän sisäisen arvioinnin, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin ja jossa otetaan huomioon liikkeeseenlaskijan sijoittautumismaan riski, perusteella rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijan luottoriski on vähäinen;

b)

arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan tekemän riittävän sisäisen arvioinnin, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin, perusteella rahoitusvälineiden markkinariski on vähäinen;

c)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita;

d)

ne ovat vapaasti siirrettävissä, eikä niihin liity oikeudellisia rajoituksia tai kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka haittaisivat niiden likvidointia;

e)

ne täyttävät yhden seuraavista vaatimuksista:

i)

niitä varten on olemassa aktiivisen suoran myynnin tai takaisinostosopimusten markkina, jolla toimii monenlaisia ostajia ja myyjiä ja jolle arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi osoittaa pääsevänsä varmasti myös stressikausien olosuhteissa;

ii)

arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi likvidoida ne asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen ja tämän asetuksen 38 artiklassa määriteltyjen ennalta sovittujen rahoitusjärjestelyjen avulla;

f)

ne voidaan likvidoida samana päivänä;

g)

niistä julkaistaan hintatietoja lähes reaaliaikaisesti;

h)

niitä ei ole laskenut liikkeeseen mikään seuraavista:

i)

vakuuden antava osallistuja tai yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin kuin kyseinen osallistuja, paitsi jos on kyse katetusta joukkolainasta, jonka vakuutena olevat omaisuuserät on eroteltu asianmukaisesti vankassa oikeudellisessa kehyksessä ja ne täyttävät tässä artiklassa asetetut vaatimukset;

ii)

arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja tai yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin kuin arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja;

iii)

yhteisö, jonka liiketoimintaan kuuluu tarjota palveluja, jotka ovat arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan toiminnan kannalta välttämättömiä, paitsi jos kyseinen yhteisö on unionin keskuspankki tai keskuspankki, jonka liikkeeseen laskemassa valuutassa arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on vastuita;

i)

niihin ei muulla tavoin kohdistu merkittävää asetuksen (EU) N:o 575/2013 291 artiklassa tarkoitettua wrong-way-riskiä.

11 artikla

Muut vakuudet

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan käyttämien muiden tyyppisten vakuuksien on oltava rahoitusvälineitä, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat vapaasti siirrettävissä, eikä niihin liity oikeudellisia rajoituksia tai kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka haittaisivat niiden likvidointia;

b)

ne ovat jonkin unionin keskuspankin hyväksymiä, ja arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on mahdollisuus saada tavanomaista säännöllistä luottoa (”rutiiniluottoa”) kyseisestä keskuspankista;

c)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita;

d)

arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettu ja tämän asetuksen 38 artiklassa määritelty ennalta sovittu rahoitusjärjestely sellaisen luottokelpoisen rahoituslaitoksen kanssa, joka voi muuntaa nämä välineet käteisvaroiksi samana päivänä.

2.   Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan c alakohtaa arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan käyttämien muiden tyyppisten vakuuksien on oltava rahoitusvälineitä, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat vapaasti siirrettävissä, eikä niihin liity oikeudellisia rajoituksia tai kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka haittaisivat niiden likvidointia;

b)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita;

c)

arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on molemmat seuraavista:

i)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitettu ja tämän asetuksen 38 artiklassa määritelty ennalta sovittu rahoitusjärjestely, jotta nämä rahoitusvälineet voidaan likvidoida viidessä pankkipäivässä;

ii)

riittävästi 34 artiklan mukaisia vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja, jotta varmistetaan, että ne kattavat tällaisen vakuuden likvidointiin tarvittavan ajan, jos osallistuja laiminlyö maksuja.

12 artikla

Vakuuksien arvostus

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on otettava käyttöön vakuuksien arvostamista koskevat toimintatavat ja menettelyt, joilla varmistetaan seuraavat:

a)

edellä 10 artiklassa tarkoitetut rahoitusvälineet arvostetaan markkinahintaan vähintään kerran päivässä;

b)

edellä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet arvostetaan vähintään kerran päivässä ja jos päivittäinen arvonmääritys ei ole mahdollista, ne arvostetaan arvostusmallilla;

c)

edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet arvostetaan vähintään kerran päivässä ja jos päivittäinen arvonmääritys ei ole mahdollista, ne arvostetaan arvostusmallilla;

2.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetussa malliin perustuvassa arvostamisessa käytettävät menetelmät on dokumentoitava kokonaisuudessaan.

3.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on tarkistettava arvostamista koskevien toimintatapojensa ja menettelyjensä riittävyys kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)

säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa;

b)

aina kun niihin vaikuttaa jokin olennainen muutos.

13 artikla

Aliarvostukset

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on määritettävä aliarvostusten taso seuraavasti:

a)

kun vakuus on sellaisen keskuspankin hyväksymä, josta arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on mahdollisuus saada rutiiniluottoa, voidaan keskuspankin tämän tyyppisiin vakuuksiin soveltamia aliarvostuksia pitää aliarvostusten vähimmäistasona;

b)

kun vakuus ei ole sellaisen keskuspankin hyväksymä, josta arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on mahdollisuus saada rutiiniluottoa, voidaan sen valuutan liikkeeseenlaskijana olevan keskuspankin, jonka määräinen kyseinen rahoitusväline on, soveltamia aliarvostuksia pitää aliarvostusten vähimmäistasona.

2.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on varmistettava, että sen aliarvostuksia koskevissa toimintatavoissa ja menettelyissä otetaan huomioon mahdollisuus, että vakuudet voidaan joutua likvidoimaan stressikausien markkinaolosuhteissa, sekä niiden likvidointiin tarvittava aika.

3.   Aliarvostukset on määritettävä asianmukaisten kriteerien perusteella, mukaan lukien kaikki seuraavat:

a)

varojen tyyppi;

b)

rahoitusvälineeseen liittyvän luottoriskin taso;

c)

varojen liikkeeseenlaskumaa;

d)

varojen maturiteetti;

e)

varojen historiallinen ja hypoteettinen tuleva hinnanvaihtelu stressikausien markkinaolosuhteissa;

f)

kohde-etuuksien markkinoiden likviditeetti, mukaan lukien osto- ja myyntihinnan erotukset;

g)

mahdollinen valuuttakurssiriski;

h)

mahdollinen asetuksen (EU) N:o 575/2013 291 artiklassa tarkoitettu wrong-way-riski.

4.   Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kriteerit määritetään arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan sisäisessä arvioinnissa, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään ja joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin.

5.   Vakuusarvoa ei määritetä sellaisille arvopapereille, jotka antaa lainanottajan kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö.

6.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on varmistettava, että aliarvostukset lasketaan varovaisesti, jotta myötäsyklisyyttä voidaan rajoittaa mahdollisimman pitkälle.

7.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on varmistettava, että arvopaperikeskuksesta/pankkipalveluntarjoajasta riippumaton yksikkö validoi sen aliarvostuksia koskevat toimintatavat ja menettelyt vähintään kerran vuodessa ja että sovellettavia aliarvostuksia verrataan asianomaisen valuutan liikkeeseenlaskijana olevan keskuspankin aliarvostuksiin ja, jos keskuspankin viitearvoja ei ole saatavilla, muiden asianmukaisten lähteiden aliarvostuksiin.

8.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on tarkasteltava sovellettavia aliarvostuksia vähintään päivittäin.

14 artikla

Vakuuksien keskittymärajat

1.   Arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on oltava käytössä vakuuksien keskittymärajoja koskevat toimintatavat ja menettelyt, joihin kuuluvat seuraavat:

a)

keskittymärajojen rikkomistapauksissa noudatettavat toimintatavat ja menettelyt;

b)

riskien vähentämistoimenpiteet, joita sovelletaan, jos käytännöissä vahvistetut keskittymärajat ylittyvät;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden odotettavissa oleva toteuttamisaikataulu.

2.   Kerättyjen vakuuksien kokonaismäärää (vakuussalkkua) koskevat keskittymärajat on vahvistettava kaikkien seuraavien kriteerien perusteella:

a)

yksittäiset liikkeeseenlaskijat ja niiden konsernirakenne;

b)

liikkeeseenlaskumaa;

c)

liikkeeseenlaskijatyyppi;

d)

varojen tyyppi;

e)

toimitusvaluutta;

f)

vakuudet, joiden luotto-, likviditeetti- ja markkinariski on vähimmäistasoa suurempi;

g)

vakuuden hyväksyttävyys arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan osalta rutiinilainan saamiseksi liikkeeseenlaskijana olevalta keskuspankilta;

h)

kukin lainaa ottava osallistuja;

i)

kaikki lainaa ottavat osallistujat;

j)

toimialan, toiminnan ja maantieteellisen alueen suhteen samantyyppisten liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet;

k)

arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan tekemässä sisäisessä arvioinnissa, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin ja jossa otetaan huomioon liikkeeseenlaskijan sijoittautumismaan riski, määritelty rahoitusvälineen tai liikkeeseenlaskijan luottoriski;

l)

rahoitusvälineen likviditeetti ja hinnanvaihtelu.

3.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on varmistettava, että enintään 10 prosenttia sen päivänsisäisestä luottoriskistä on taannut jokin seuraavista:

a)

yksittäinen luottolaitos;

b)

kolmannen maan rahoituslaitos, johon sovelletaan ja joka noudattaa vähintään yhtä tiukkoja vakavaraisuussääntöjä kuin direktiivissä 2013/36/EU ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetyt vaatimukset mainitun 114 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

c)

kaupallinen yritys, joka kuuluu samaan konserniin kuin a tai b alakohdassa tarkoitettu laitos.

4.   Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja vakuuksien keskittymärajoja arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on laskettava yhteen sen yksittäiseen vastapuoleen liittyvä kokonaisvastuu, joka johtuu kumulatiivisten luottolimiittien, talletustilien, käyttötilien, rahamarkkinavälineiden ja arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan käyttämien takaisinmyyntisopimusten arvosta.

5.   Määritettäessä vakuuksien keskittymärajaa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan yksittäiseen liikkeeseenlaskijaan liittyvän vastuun osalta, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on laskettava yhteen kaikkiin kyseisen liikkeeseenlaskijan tai konserniyhteisön liikkeeseenlaskemiin rahoitusvälineisiin liittyvät vastuut, jotka kyseinen liikkeeseenlaskija tai konserniyhteisö on nimenomaisesti taannut, ja käsiteltävä näitä yhtenä riskinä.

6.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on varmistettava, että sen vakuuksien keskittymärajoja koskevat toimintatavat ja menettelyt ovat riittävät kaikkina aikoina. Sen on tarkasteltava vakuuksien keskittymärajoja vähintään kerran vuodessa ja aina, kun tapahtuu olennainen muutos, joka vaikuttaa sen riskivastuihin.

7.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on ilmoitettava lainaa ottaville osallistujille vakuuksiin sovellettavista keskittymärajoista ja kaikista niihin 6 kohdan nojalla tehtävistä muutoksista.

15 artikla

Muut vastaavat rahoitusvarat

1.   Muiden vastaavien rahoitusvarojen on muodostuttava pelkästään 2–4 kohdassa ja 16 artiklassa tarkoitetuista rahoitusvaroista tai luottosuojasta.

2.   Muihin vastaaviin rahoitusvaroihin voi kuulua 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset täyttävän luottokelpoisen rahoituslaitoksen tai tällaisten rahoituslaitosten konsortion antamia liikepankkitakauksia, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne ovat sellaisen liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemia, jonka luottoriskin on todettu olevan alhainen arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan tekemässä riittävässä sisäisessä arvioinnissa, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin ja jossa otetaan huomioon liikkeeseenlaskijan sijoittautumismaan riski;

b)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita riittävästi;

c)

ne ovat peruuttamattomia ja varauksettomia, eikä ole sellaista oikeudellista tai sopimukseen perustuva poikkeusta tai vaihtoehtoa, jonka perusteella liikkeeseenlaskija voisi vastustaa takauksen maksamista;

d)

ne voidaan lunastaa pyynnöstä yhden pankkipäivän kuluessa maksut laiminlyöneen lainaa ottavan osallistujan salkun realisointijakson aikana ilman sääntelyllisiä, oikeudellisia tai toiminnallisia rajoituksia;

e)

niitä ei ole laskenut liikkeeseen yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin kuin takauksen kattama lainaa ottava osallistuja, tai yhteisö, jonka liiketoimintaan kuuluu arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan toiminnalle välttämättömien palvelujen tarjoaminen, paitsi jos kyseinen yhteisö on Euroopan talousalueella toimiva keskuspankki tai sen valuutan liikkeeseen laskenut keskuspankki, jonka määräisiä vastuita arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on;

f)

niihin ei kohdistu merkittävää asetuksen (EU) N:o 575/2013 291 artiklassa tarkoitettua wrong-way-riskiä;

g)

ne ovat kokonaan sellaisen vakuuden kattamia, joka täyttää seuraavat ehdot:

i)

siihen ei kohdistu asetuksen (EU) N:o 575/2013 291 artiklassa tarkoitettua wrong-way-riskiä, joka johtuu korrelaatiosta takaajan tai lainaa ottavan osallistujan kanssa, paitsi jos wrong-way-riskiä on vähennetty riittävästi vakuuteen sovellettavalla aliarvostuksella;

ii)

se on viipymättä arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan käytettävissä ja konkurssioikeudellisesti erillinen siinä tapauksessa, että lainaa ottava osallistuja ja takaaja laiminlyövät maksuja samanaikaisesti;

iii)

arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan ylin hallintoelin on vahvistanut takaajan soveltuvuuden sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskijasta ja takauksen oikeudellisesta, sopimusperusteisesta ja toiminnallisesta kehyksestä on tehty täysi arviointi takauksen toimivuuden varmistamiseksi, ja tästä on ilmoitettu asianmukaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 909/2014 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Muihin vastaaviin rahoitusvaroihin voi kuulua keskuspankin antamia pankkitakauksia, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne on antanut unionissa toimiva keskuspankki tai keskuspankki, jonka liikkeeseen laskemassa valuutassa arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on vastuita;

b)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita riittävästi;

c)

ne ovat peruuttamattomia ja varauksettomia, eikä ne antanut keskuspankki voi vedota minkäänlaiseen oikeudelliseen tai sopimukseen perustuvaan poikkeukseen tai vaihtoehtoon, jonka perusteella se voisi vastustaa takauksen maksamista;

d)

ne voidaan lunastaa yhden pankkipäivän kuluessa.

4.   Muihin vastaaviin rahoitusvaroihin voi kuulua pääoma, josta on vähennetty 1–8 artiklassa tarkoitetut pääomavaatimukset, kuitenkin ainoastaan tapauksissa joissa katetaan sellaiset saamiset keskuspankeilta, kansainvälisiltä kehityspankeilta ja kansainvälisiltä organisaatioilta, joita ei ole vapautettu 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

16 artikla

Yhteentoimivista linkeistä aiheutuvia vastuita koskevat muut vastaavat rahoitusvarat

Muihin vastaaviin rahoitusvaroihin voivat kuulua pankkitakaukset ja remburssit, joilla katetaan yhteentoimivan linkin perustaneiden arvopaperikeskusten väliset luottovastuut ja jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne kattavat ainoastaan kahden linkillä yhdistetyn arvopaperikeskuksen väliset luottovastuut;

b)

ne on antanut 38 artiklan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttävien luottokelpoisten rahoituslaitosten konsortio, jossa kukin rahoituslaitos on velvollinen maksamaan kokonaismäärästä sopimuksella sovitun osuuden;

c)

ne ovat sellaisen valuutan määräisiä, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hallita riittävästi;

d)

ne ovat peruuttamattomia ja varauksettomia, eivätkä ne antaneet laitokset voi vedota oikeudellisiin tai sopimukseen perustuviin poikkeuksiin tai vaihtoehtoihin, joiden perusteella se voi vastustaa remburssin maksamista;

e)

ne voidaan lunastaa pyynnöstä yhden pankkipäivän kuluessa ilman oikeudellisia, toiminnallisia tai sääntelyrajoituksia;

f)

ne eivät ole seuraavien yhteisöjen liikkeeseen laskemia:

i)

yhteisö, joka kuuluu samaan konserniin kuin lainaa ottava arvopaperikeskus tai arvopaperikeskus, jonka vastuu on katettu pankkitakauksella tai remburssilla;

ii)

yhteisö, jonka liiketoimintaan kuuluu arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan toiminnalle välttämättömien palvelujen tarjoaminen;

g)

niihin ei kohdistu merkittävää asetuksen (EU) N:o 575/2013 291 artiklassa tarkoitettua wrong-way-riskiä;

h)

arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja seuraa liikkeeseenlaskevien rahoituslaitosten luottokelpoisuutta säännöllisesti arvioimalla kyseisten laitosten luottokelpoisuutta riippumattomasti sekä antamalla niille sisäisiä luottoluokituksia ja tarkastelemalla näitä säännöllisesti;

i)

ne voidaan lunastaa realisointijakson aikana kolmen pankkipäivän kuluessa siitä hetkestä, jona maksut laiminlyövä arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja ei enää pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan niiden erääntyessä;

j)

jäljempänä 34 artiklassa tarkoitettuja vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja on käytettävissä riittävästi siihen asti, että pankkitakaus ja remburssi voidaan lunastaa, jos yksi linkillä yhdistetty arvopaperikeskus laiminlyö maksuja;

k)

riskiä siitä, että konsortio ei maksa koko pankkitakauksen ja remburssin määrää, voidaan vähentää seuraavasti:

i)

vahvistetaan asianmukaiset keskittymärajat, joilla varmistetaan, että yksikään rahoituslaitos, mukaan lukien sen emo- ja tytäryhtiöt, ei ole mukana konsortiotakauksissa yli 10 prosentin osuudella remburssin kokonaismäärästä;

ii)

rajoitetaan pankkitakauksella ja remburssilla katettu luottovastuu joko pankkitakauksen kokonaismäärään vähennettynä 10 prosentilla tai niiden kahden luottolaitoksen takaamaan määrään, joiden osuus takauksen kokonaismäärästä on suurin, sen mukaan, kumpi on alhaisempi;

iii)

toteutetaan ylimääräisiä riskien vähentämistoimenpiteitä, kuten tehokkaita tappionjakojärjestelyitä, joita varten on vahvistettu selkeät säännöt ja menettelyt;

l)

järjestelyjä testataan ja tarkastellaan säännöllisesti asetuksen (EU) N:o 909/2014 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

II LUKU

VAKAVARAISUUSKEHYS LUOTTO- JA LIKVIDITEETTIRISKEJÄ VARTEN

17 artikla

Yleiset säännökset

1.   Kun sovelletaan toiminnan vakautta koskevia vaatimuksia luottoriskiin, joka aiheutuu arvopaperikeskusten/pankkipalveluntarjoajien tarjoamista asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista kullekin arvopapereiden selvitysjärjestelmälle, arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on noudatettava kaikkia tässä luvussa säädettyjä luottoriskin seuraamista, mittaamista, hallintaa, raportoimista ja julkistamista koskevia vaatimuksia seuraavien tekijöiden osalta:

a)

päivänsisäinen luottoriski ja yön yli -luottoriski;

b)

asianomainen vakuus ja muut vastaavat rahoitusvarat, joita käytetään suhteessa a alakohdassa tarkoitettuihin riskeihin;

c)

mahdolliset jäännösluottoriskit;

d)

takaisinmaksumenettelyt ja seuraamustasot.

2.   Kun sovelletaan toiminnan vakautta koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät arvopaperikeskusten/pankkipalveluntarjoajien tarjoamista asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista kullekin arvopapereiden selvitysjärjestelmälle aiheutuvaan likviditeettiriskiin, arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)

jaksossa 2 säädetyt likviditeettiriskien seuraamista, mittaamista ja hallintaa sekä niistä raportoimista ja niiden julkistamista koskevat vaatimukset;

b)

asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetyt muut kuin a alakohdassa tarkoitetut likviditeettiriskien seuraamista, mittaamista ja hallintaa sekä niistä raportoimista ja niiden julkistamista koskevat vaatimukset.

1 JAKSO

Luottoriski

18 artikla

Luottoriskien hallintajärjestelmä

1.   Sovellettaessa 17 artiklan 1 kohdan a alakohtaa arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on suunniteltava ja toteutettava toimintatapoja ja menettelyitä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

päivänsisäisen luottoriskin ja yön yli -luottoriskin mittaaminen 1 alajakson mukaisesti;

b)

päivänsisäisen luottoriskin ja yön yli -luottoriskin seuraaminen 2 alajakson mukaisesti;

c)

päivänsisäisen luottoriskin ja yön yli -luottoriskin hallinta 3 alajakson mukaisesti;

d)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen vakuuksien tai muiden vastaavien rahoitusvarojen mittaaminen, seuraaminen ja hallinta tämän asetuksen I luvun mukaisesti;

e)

mahdollisia jäännösluottoriskejä koskevat analyysit ja suunnitelmat siitä, miten niihin puututaan, 4 alajakson mukaisesti;

f)

sen takaisinmaksumenettelyjen ja seuraamustasojen hallinta 5 alajakson mukaisesti;

g)

sen luottoriskeistä raportointi 6 alajakson mukaisesti;

h)

sen luottoriskien julkistaminen 7 alajakson mukaisesti.

2.   Arvopaperikeskusten/pankkipalvelujentarjoajien on tarkasteltava uudelleen 1 kohdassa tarkoitettuja toimintatapoja ja menettelyitä vähintään kerran vuodessa.

3.   Arvopaperikeskusten/pankkipalvelujentarjoajien on tarkasteltava uudelleen mainittuja toimintatapoja ja menettelyitä myös silloin, kun jompikumpi seuraavista tapahtumista toteutuu ja kun jompikumpi a tai b alakohdassa tarkoitetuista muutoksista vaikuttaa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan vastuisiin:

a)

toimintatavat ja menettelyt muuttuvat olennaisesti;

b)

arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja tekee vapaaehtoisesti muutoksen 19 artiklassa tarkoitetun arvioinnin seurauksena.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintatapoihin ja menettelyihin on sisällyttävä luottoriskeihin liittyvän raportin laatiminen ja päivittäminen. Raporttiin on kuuluttava seuraavat tiedot:

a)

jäljempänä 19 artiklassa tarkoitetut muuttujat;

b)

edellä 13 artiklan mukaisesti sovelletut aliarvostukset vakuuden tyypin mukaan ilmoitettuina;

c)

muutokset 3 kohdassa tarkoitettuihin toimintatapoihin tai menettelyihin.

5.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan hallintoelimen perustamien komiteoiden on tarkastettava 4 kohdassa tarkoitettu raportti kuukausittain. Kun arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja on asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti arvopaperikeskuksen nimeämä luottolaitos, 4 kohdassa tarkoitettu raportti on myös annettava arvopaperikeskuksen delegoidun asetuksen (EU) 2017/392 48 artiklalla perustetun riskinarviointikomitean saataville samalla tavalla kuukausittain.

6.   Kun arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja rikkoo yhtä tai useampaa 14 artiklassa tarkoitettua keskittymärajaa, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta asianomaiselle riskinhallinnasta vastaavalle komitealleen, ja jos kyseessä on tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettu luottolaitos, sen on välittömästi tehtävä ilmoitus arvopaperikeskuksen riskinarviointikomitealle.

1 alajakso

Luottoriskien mittaaminen

19 artikla

Päivänsisäisen luottoriskin mittaaminen

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on tunnistettava ja mitattava päivänsisäiset luottoriskin vastuut ja ennakoitava päivänsisäiset suurimmat riskit sellaisten operatiivisten ja analyyttisten välineiden avulla, jotka tunnistavat ja mittaavat päivänsisäiset luottoriskin vastuut ja kirjaavat erityisesti seuraavat muuttujat kustakin vastapuolesta:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitettujen pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen suurimmat ja keskimääräiset päivänsisäiset luottoriskit;

b)

kutakin lainaa ottavaa osallistujaa kohti olevat suurimmat ja keskimääräiset päivänsisäiset luottoriskit ja nämä luottoriskit kattavien vakuuksien tarkempi erittely;

c)

muita vastapuolia kohti olevat suurimmat ja keskimääräiset päivänsisäiset luottoriskit ja, jos ne on katettu vakuuksilla, nämä luottoriskit kattavien vakuuksien tarkempi erittely;

d)

päivänsisäisten osallistujille annettavien limiitillisten luottosopimusten kokonaisarvo;

e)

edellä b ja c alakohdassa tarkoitettujen luottoriskien tarkempi erittely koskee seuraavia:

i)

edellä 10 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävät vakuudet,

ii)

muut 11 artiklan 1 kohdan mukaiset vakuudet,

iii)

muut 11 artiklan 2 kohdan mukaiset vakuudet,

iv)

muut vastaavat rahoitusvarat 15 ja 16 kohdan mukaisesti.

2.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on suoritettava 1 kohdassa tarkoitettua mittaamista jatkuvasti.

Kun päivänsisäisten luottoriskien tunnistaminen ja mittaaminen ei ole mahdollista ulkoisten tietojen saatavuutta koskevan riippuvuuden vuoksi, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on mitattava päivänsisäiset luottoriskit mahdollisimman usein ja vähintään päivittäin.

20 artikla

Yön yli -luottoriskien mittaaminen

Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on mitattava asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitettujen pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen yön yli -luottoriskit kirjaamalla edelliseltä päivältä olevat avoimet luottoriskit päivittäin pankkipäivän päättyessä.

2 alajakso

Luottoriskien seuraaminen

21 artikla

Päivänsisäisten luottoriskien seuraaminen

Kun seurataan päivänsisäistä luottoriskiä, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on erityisesti

a)

seurattava jatkuvasti automaattisen raportointijärjestelmän avulla päivänsisäisiä luottoriskejä, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetuista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista;

b)

ylläpidettävä ainakin kymmenen vuoden ajan kirjanpitoa päivittäisistä suurimmista ja keskimääräisistä päivänsisäisistä luottoriskeistä, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetuista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista;

c)

kirjattava kustakin päivänsisäisille luottoriskeille alttiina olevasta yhteisöstä johtuvat päivänsisäiset luottoriskit, mukaan lukien seuraavat:

i)

liikkeeseenlaskijat,

ii)

arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujat yhteisön ja konsernin tasoilla,

iii)

arvopaperikeskukset, joilla on yhteentoimivia linkkejä,

iv)

pankit ja muut rahoituslaitokset, joita käytetään maksujen suorittamiseen tai vastaanottamiseen,

d)

kuvattava täydellisesti, miten luottoriskien hallintajärjestelmässä otetaan huomioon keskinäiset sidossuhteet ja moninkertaiset suhteet, joita arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla voi olla c alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa;

e)

eriteltävä kutakin vastapuolta kohti, miten arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja seuraa päivänsisäisten luottoriskiensä keskittymää, mukaan lukien c alakohdassa luetelluista yhteisöistä koostuvien konsernien yhteisöille olevat vastuut;

f)

eriteltävä, miten arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja arvioi kerättyyn vakuuteen sovellettavan aliarvostuksen riittävyyden;

g)

eriteltävä, miten arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja seuraa luottoriskien kattamista vakuuksilla ja muilla vastaavilla rahoitusvaroilla.

22 artikla

Yön yli -luottoriskien seuraaminen

Yön yli -luottoriskejä seurattaessa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on yön yli -luottojen osalta

a)

pidettävä ainakin kymmenen vuoden ajan kirjaa todellisten päivän päättyessä vallitsevien luottoriskien yhteismäärästä;

b)

kirjattava a alakohdassa tarkoitetut tiedot päivittäin.

3 alajakso

Päivänsisäisten luottoriskien hallitseminen

23 artikla

Päivänsisäisten luottoriskien hallitsemista koskevat yleiset vaatimukset

1.   Kun hallitaan päivänsisäistä luottoriskiä, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on

a)

eriteltävä, miten se arvioi kaikkiin asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa lueteltuihin toimintoihin liittyvän luottoriskien hallintajärjestelmänsä rakenteen ja toiminnan;

b)

myönnettävä ainoastaan sellaisia limiitillisiä luottosopimuksia, jotka arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja voi peruuttaa ehdoitta milloin tahansa ja ilman etukäteisilmoitusta arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän lainaa ottaville osallistujille;

c)

kun 16 artiklassa tarkoitettua pankkitakausta käytetään yhteentoimivissa linkeissä, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on arvioitava ja analysoitava keskinäisiä yhteyksiä, joita voi syntyä siksi, että samat osallistujat toimivat mainitun pankkitakauksen takaajina.

2.   Seuraavat saamiset vapautetaan 9–15 ja 24 artiklan soveltamisesta:

a)

saamiset Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniltä ja muilta jäsenvaltioiden elimiltä, jotka harjoittavat vastaavaa toimintaa, ja muilta unionin julkisilta elimiltä, joiden vastuulla on julkisen velan hoito tai jotka osallistuvat sen hoitoon unionissa;

b)

saamiset joltakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdassa luetellulta kansainväliseltä kehityspankilta;

c)

saamiset joltakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 118 artiklassa luetellulta kansainväliseltä organisaatiolta;

d)

saamiset asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuilta keskushallinnon omistamilta julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, joilla on erityiset keskushallinnon tarjoamat järjestelyt luottoriskiensä takaamiseksi;

e)

sellaiset saamiset kolmansien maiden keskuspankeilta, jotka ovat kyseisen keskuspankin kotimaan valuutan määräisiä, jos komissio on antanut asetuksen (EU) N:o 575/2013 114 artiklan 7 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen, jolla vahvistetaan, että kyseisen kolmannen maan soveltamia valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä pidetään vähintään unionissa sovellettavia järjestelyjä vastaavina.

24 artikla

Luottolimiitit

Kun hallinnoidaan päivänsisäisten luottojen riskiä ja kun asetetaan luottolimiittejä yksittäiselle lainaa ottavalle osallistujalle konsernitasolla, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on noudatettava kaikkia seuraavia sääntöjä:

a)

sen on arvioitava lainaa ottavan osallistujan luottokelpoisuutta menetelmällä, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin;

b)

sen on varmistettava, että osallistujan päivänsisäisten luottoriskien kattamiseksi toimittama vakuus ja muut vastaavat rahoitusvarat ovat niitä koskevien 9 ja 15 artiklan vaatimusten mukaisia;

c)

sen on asetettava lainaa ottavalle osallistujalle luottolimiitit, jotka perustuvat moninkertaisiin suhteisiin, joita arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on lainaa ottavan osallistujan kanssa, myös kun arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja toimittaa samalle osallistujalle useamman kuin yhden asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetun pankkipalvelujen tyyppisen oheispalvelun;

d)

sen on otettava huomioon 34 artiklassa tarkoitettujen vaatimukset täyttävien likvidien varojen määrä;

e)

sen on tarkistettava lainaa ottavan osallistujan luottolimiitit molempien seuraavien seikkojen varmistamiseksi:

i)

kun lainaa ottavan osapuolen luottokelpoisuus huononee, luottolimiittejä tarkistetaan tai supistetaan,

ii)

kun lainaa ottavan osapuolen toimittaman vakuuden arvo laskee, luoton saatavuutta vähennetään.

f)

sen on tarkistettava lainaa ottaville osapuolille myönnettyjä limiitillisiä luottosopimuksia vähintään vuosittain luoton tosiasiallisen käyttöönoton perusteella;

g)

sen on varmistettava, että yön yli -luottoriskin määrä sisällytetään osallistujalle myönnetyn luottolimiitin käyttöön;

h)

sen on varmistettava, että se yön yli -luottoriskin määrästä, jota ei ole vielä korvattu, sisältyy seuraavan päivän päivänsisäisiin luottoriskeihin ja että se on luottolimiitin rajoittama.

4 alajakso

Mahdolliset jäännösluottoriskit

25 artikla

Mahdolliset jäännösluottoriskit

1.   Edellä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimintatavoilla ja menettelyillä on varmistettava, että mahdollisia jäännösluottoriskejä hallitaan myös silloin, kun vakuuden ja muun vastaavan rahoitusvaran realisoinnin jälkeinen arvo ei riitä kattamaan arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan luottoriskiä.

2.   Näissä toimintatavoissa ja menettelyissä on

a)

eriteltävä, miten mahdollisesti kattamatta jäävät luottotappiot jaetaan, mukaan lukien niiden mahdollisten varojen takaisinmaksu, jotka arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja voi lainata likviditeetin myöntäjältä tällaisiin tappioihin liittyvien likviditeettivajeiden kattamiseksi;

b)

arvioitava jatkuvasti niitä kehittyviä markkinaolosuhteita, jotka liittyvät sellaisen vakuuden ja muun vastaavan rahoitusvaran realisoinnin jälkeiseen arvoon, josta voi kehittyä mahdollinen jäännösluottoriski;

c)

tarkennettava, että b alakohdassa tarkoitettuun arviointiin kuuluu menettely, jossa eritellään

i)

toimet, joihin on ryhdyttävä b alakohdassa tarkoitettujen markkinaolosuhteiden huomioon ottamiseksi,

ii)

edellä i alakohdassa tarkoitettujen toimien aikataulu,

iii)

edellä b alakohdassa tarkoitettujen markkinaolosuhteiden seurauksena mahdollisesti suoritetut luottoriskien hallintajärjestelmän päivitykset.

3.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan riskinarviointikomitealle ja tarvittaessa arvopaperikeskuksen riskinarviointikomitealle on ilmoitettava kaikista riskeistä, jotka voivat aiheuttaa mahdollisia jäännösluottoriskejä, ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle on viipymättä ilmoitettava kyseisistä riskeistä.

4.   Markkinoiden ja toimeliaisuuden muutoksia, jotka vaikuttavat päivänsisäisiin luottoriskeihin, on analysoitava ja tarkasteltava uudelleen kuuden kuukauden välein, ja niistä on ilmoitettava arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan riskinarviointikomitealle ja tarvittaessa arvopaperikeskuksen riskinarviointikomitealle.

5 alajakso

Takaisinmaksumenettelyt ja seuraamustasot

26 artikla

Päivänsisäisten luottojen takaisinmaksumenettelyt

1.   Arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on oltava 2 ja 3 kohdan vaatimukset täyttävät tehokkaat takaisinmaksumenettelyt päivänsisäisille luotoille.

2.   Päivänsisäisten luottojen takaisinmaksumenettelyissä on määrättävä seuraamustasoista, joiden yön yli -luottoja ehkäisevä vaikutus on tehokas ja jotka erityisesti täyttävät molemmat seuraavat ehdot:

a)

ne ovat korkeampia kuin pankkien välisten rahamarkkinoiden vakuudellinen yön yli -markkinakorko ja sen keskuspankin maksuvalmiusluoton korko, joka on laskenut luottoriskin valuutan liikkeeseen;

b)

niissä huomioidaan luottoriskin valuutan rahoituskustannukset ja sen osallistujan luottokelpoisuus, jolla on yön yli -luottoriski.

6 alajakso

Luottoriskeistä raportointi

27 artikla

Päivänsisäisten riskien hallinnasta raportointi viranomaisille

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on raportoitava asetuksen (EU) N:o 909/2014 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on noudatettava kaikkia seuraavia raportointivaatimuksia:

a)

sen on toimitettava ainakin kerran vuodessa laadullinen ilmoitus, jossa eritellään ne toimet, joihin on ryhdytty päivänsisäisten ja muiden luottoriskien mittaamiseksi, seuraamiseksi ja hallinnoimiseksi;

b)

sen on ilmoitettava kaikista olennaisista muutoksista a alakohdan mukaisesti toteutettuihin toimiin välittömästi sen jälkeen, kun kyseiset olennaiset muutokset tapahtuvat;

c)

sen on toimitettava 19 artiklassa tarkoitetut muuttujat kuukausittain.

3.   Jos arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja rikkoo tai on vaarassa rikkoa tämän asetuksen vaatimuksia, myös stressikausina, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava tälle ilman aiheetonta viivytystä tarkka suunnitelma siitä, miten se aikoo täyttää vaatimukset pian uudelleen.

4.   Kunnes tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 vaatimuksia jälleen noudatetaan, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista tapauksen mukaisesti päivittäin kunkin pankkipäivän päättyessä, jollei asiasta vastaava toimivaltainen viranomainen anna lupaa harvempaan ilmoittamiseen ja pidempään määräaikaan arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan yksilöllisen tilanteen ja sen toiminnan laajuuden ja monimuotoisuuden perusteella.

7 alajakso

Julkistaminen

28 artikla

Julkistaminen

Sovellettaessa 18 artiklan 1 kohdan h alakohtaa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on vuosittain julkistettava kattava laadullinen ilmoitus, jossa eritellään, miten päivänsisäiset ja muut luottoriskit mitataan sekä miten niitä seurataan ja hallinnoidaan.

2 JAKSO

Likviditeettiriski

29 artikla

Likviditeettiriskiä koskevat yleiset säännöt

1.   Sovellettaessa 17 artiklan 2 kohdan a alakohtaa arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on suunniteltava ja toteutettava toimintatapoja ja menettelyitä, joilla

a)

mitataan päivänsisäistä luottoriskiä ja yön yli -luottoriskiä 1 alajakson mukaisesti;

b)

seurataan päivänsisäistä luottoriskiä ja yön yli -luottoriskiä 2 alajakson mukaisesti;

c)

hallitaan likviditeetiriskiä 3 alajakson mukaisesti;

d)

raportoidaan päivänsisäisestä luottoriskistä ja yön yli -luottoriskistä 4 alajakson mukaisesti;

e)

julkistetaan kehykset ja välineet, jotka liittyvät likviditeettiriskien seuraamiseen, mittaamiseen ja hallintaan sekä niistä raportoimiseen 5 alajakson mukaisesti.

2.   Kaikista yleisen likviditeettiriskikehyksen muutoksista on ilmoitettava arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan hallintoelimelle.

1 alajakso

Päivänsisäisten likviditeettiriskien mittaaminen

30 artikla

Päivänsisäisten likviditeettiriskien mittaaminen

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat operatiiviset ja analyyttiset välineet, joilla mitataan jatkuvasti seuraavia muuttujia valuuttakohtaisesti:

a)

likviditeetin päivänsisäinen enimmäiskäyttö laskettuna käyttämällä suurinta positiivista kumulatiivista nettopositiota ja suurinta negatiivista kumulatiivista nettopositiota;

b)

käytettävissä olevat likvidit kokonaisvarat pankkipäivän alussa jaoteltuina kaikkiin seuraaviin:

i)

jäljempänä 34 artiklassa määritetyt vaatimukset täyttävät likvidit varat:

liikkeeseen laskevaan keskuspankkiin talletetut käteisvarat,

saatavilla olevat käteisvarat, jotka on talletettu toisiin 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin luottokelpoisiin rahoituslaitoksiin,

sitovat limiitilliset luottosopimukset tai vastaavat järjestelyt,

varat, jotka täyttävät tämän asetuksen 10 artiklan ja 11 artiklan 1 kohdan vaatimukset, joita sovelletaan vakuuksiin tai rahoitusvälineet, jotka täyttävät delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/392 asetetut vaatimukset, ja ovat helposti saatavilla ja vaihdettavissa käteisvaroihin käyttäen 38 artiklassa tarkoitettuja ennalta sovittuja ja erittäin luotettavia rahoitusjärjestelyjä,

edellä 10 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vakuudet,

ii)

muut kuin vaatimukset täyttävät likvidit varat, mukaan lukien sitomattomat limiitilliset luottosopimukset,

c)

kaikkien seuraavien kokonaisarvo:

i)

päivänsisäiset likviditeetin ulosvirtaukset, myös ne, joilla on kellonajan tarkkuudella määritelty päivänsisäinen määräaika,

ii)

maksujen toteutukseen liittyvät velvoitteet muissa arvopapereiden selvitysjärjestelmissä, joissa arvopaperikeskuksen, jolle arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja toimii selvitysosapuolena, on toimitettava positioita,

iii)

velvoitteet, jotka liittyvät arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan markkinatoimiin, kuten rahamarkkinatransaktioiden tai vakuusvajemaksujen toimittaminen tai palauttaminen,

iv)

muut maksut, jotka ovat arvopaperikeskuksen ja arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan maineen kannalta merkittäviä.

2.   Kutakin sellaista arvopapereiden selvitysjärjestelmän valuuttaa varten, jolle arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja toimii selvitysosapuolena, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on seurattava likviditeettitarpeita, jotka johtuvat kustakin yhteisöstä, jota kohtaan arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on likviditeettiriski.

31 artikla

Yön yli -likviditeettiriskien mittaaminen

Yön yli -likviditeettiriskien osalta arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on jatkuvasti vertailtava likvidejä varojaan likviditeettitarpeeseensa, kun kyseiset tarpeet johtuvat yön yli -luottojen käytöstä, kutakin arvopapereiden selvitysjärjestelmän toimitusvaluuttaa varten, jolle arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja toimii selvitysosapuolena.

2 alajakso

Päivänsisäisten likviditeettiriskien seuraaminen

32 artikla

Päivänsisäisten likviditeettiriskien seuraaminen

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on laadittava raportti ottamistaan päivänsisäisistä likviditeettiriskeistä ja päivitettävä sitä. Raportin on sisällettävä ainakin

a)

edellä 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muuttujat;

b)

arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan riskinottohalu;

c)

rahoitusta koskeva valmiussuunnitelma, jossa kuvataan sovellettavat korjaustoimenpiteet, kun riskinottohalu häiriintyy.

Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan riskinarviointikomitean ja arvopaperikeskuksen riskinarviointikomitean on tarkasteltava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua raporttia kuukausittain.

2.   Kutakin arvopapereiden selvitysjärjestelmän toimitusvaluuttaa varten, jolle arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja toimii selvitysosapuolena, arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on oltava tehokkaat operatiiviset ja analyyttiset välineet, joilla seurataan lähes reaaliaikaisesti sen päivänsisäisiä likviditeettipositioita sen odotettavissa olevien toimintojen ja saatavilla olevien varojen taseiden ja jäljellä olevan päivänsisäisen likviditeetikapasiteetin perusteella. Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on

a)

pidettävä ainakin kymmenen vuoden ajan kirjaa päivittäisestä suurimmasta positiivisesta kumulatiivisesta päivänsisäisestä nettopositiosta ja suurimmasta negatiivisesta kumulatiivisesta päivänsisäisestä nettopositiosta kutakin arvopapereiden selvitysjärjestelmän toimitusvaluuttaa varten, jolle se toimii selvitysosapuolena;

b)

seurattava päivänsisäisiä likviditeettiriskejään jatkuvasti verrattuna suurimpaan koskaan kirjattuun päivänsisäiseen likviditeettiriskiin.

33 artikla

Yön yli -likviditeettiriskien seuraaminen

Yön yli -likviditeettiriskien osalta arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on noudatettava molempia seuraavia vaatimuksia:

a)

sen on pidettävä ainakin kymmenen vuoden ajan kirjaa yön yli -luottojen käytöstä aiheutuvista likviditeettiriskeistä kutakin sellaista arvopapereiden selvitysjärjestelmän valuuttaa varten, jolle se toimii selvitysosapuolena;

b)

sen on seurattava myönnetyn yön yli -luoton luomaa likviditeettiriskiä verrattuna suurimpaan koskaan kirjattuun myönnetyn yön yli -luoton aiheuttamaan likviditeettiriskiin.

3 alajakso

Likviditeettiriskin hallinta

34 artikla

Vaatimukset täyttävät likvidit varat

Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on vähennettävä vastaavia kunkin valuutan määräisiä likviditeettiriskejä, päivänsisäiset likviditeettiriskit mukaan lukien, käyttämällä mitä tahansa seuraavista vaatimukset täyttävistä likvideistä varoista:

a)

liikkeeseen laskevaan keskuspankkiin talletetut käteisvarat;

b)

saatavilla olevat käteisvarat, jotka on talletettu johonkin 38 artiklan 1 kohdassa yksilöidyistä luottokelpoisista rahoituslaitoksista;

c)

sitovat limiitilliset luottosopimukset tai vastaavat sopimukset;

d)

varat, jotka täyttävät tämän asetuksen 10 artiklan ja 11 artiklan 1 kohdan vaatimukset, joita sovelletaan vakuuksiin tai rahoitusvälineet, jotka täyttävät delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/392 asetetut vaatimukset, ja ovat helposti saatavilla ja vaihdettavissa käteisvaroihin käyttäen ennalta sovittuja ja erittäin luotettavia rahoitusjärjestelyjä tämän asetuksen 38 artiklan mukaisesti;

e)

edellä 10 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vakuudet.

35 artikla

Päivänsisäisen likviditeettiriskin hallitseminen

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on kunkin sellaisen arvopapereiden selvitysjärjestelmän valuuttaa varten, jolle se toimii selvitysosapuolena,

a)

arvioitava kaikkien tarjottujen pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen päivänsisäisiä likviditeetin sisään- ja ulosvirtauksia;

b)

ennakoitava kyseisten virtausten päivänsisäinen ajoitus;

c)

ennustettava päivänsisäiset likviditeettitarpeet, jotka voivat esiintyä eri aikoihin päivän aikana.

2.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on kunkin sellaisen arvopapereiden selvitysjärjestelmän valuuttaa varten, jolle se toimii selvitysosapuolena,

a)

järjesteltävä riittävän päivänsisäisen rahoituksen hankinta päivänsisäisten tavoitteiden saavuttamiseksi, koska tavoitteet asetetaan 1 kohdassa tarkoitetun analyysin perusteella;

b)

hallittava vakuutta, joka on tarpeen päivänsisäisten varojen hankkimiseksi stressitilanteissa, ottaen huomioon 13 artiklan mukaiset aliarvostukset ja 14 artiklan mukaiset keskittymärajat ja oltava valmis muuttamaan se käteisvaroiksi;

c)

hallittava likviditeetin ulosvirtaustensa ajoitusta päivänsisäisten tavoitteiden mukaisesti;

d)

otettava käyttöön järjestelyt, joilla se voi puuttua päivänsisäisten likviditeettivirtojen odottamattomiin häiriöihin.

3.   Jotta arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja täyttää vaatimukset täyttäviä likvidejä varoja koskevat vähimmäisvaatimuksensa, sen on tunnistettava riskit, joille se olisi alttiina vähintään kahden sellaisen osallistujan maksulaiminlyönnistä – mukaan lukien näiden emo- ja tytäryhtiöt – joista sille aiheutuu suurin likviditeettiriski ja hallittava niitä.

4.   Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja päivänsisäisten likviditeettivirtojen odottamattomia häiriöitä varten arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on määriteltävä äärimmäisiä mutta mahdollisia skenaarioita, joihin kuuluvat tarvittaessa 36 artiklan 7 kohdassa mainitut skenaariot ja jotka perustuvat vähintään yhteen seuraavista tekijöistä:

a)

sarja historiallisia skenaarioita, joihin kuuluvat äärimmäiset markkinaliikkeet viimeksi kuluneiden 30 vuoden ajalta tai sellaiselta ajanjaksolta, jolta on saatavissa luotettavia tietoja, ja jotka olisivat altistaneet arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan suurimmalle rahoitusriskille, jollei arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja osoita, ettei tällainen suurten historiallisten hintaliikkeiden skenaario ole enää mahdollinen;

b)

erilaiset mahdolliset tulevat skenaariot, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

i)

ne perustuvat johdonmukaisiin oletuksiin markkinoiden volatiliteetista sekä hintakorrelaatiosta eri markkinoilla ja rahoitusvälineissä;

ii)

ne tukeutuvat sekä määrällisiin että laadullisiin arviointeihin mahdollisista markkinaolosuhteista, mukaan lukien markkinoille pääsyn häiriöt tai sääntöjenvastaisuudet sekä vakuuksien realisointiarvon pienenemiseen ja markkinalikviditeetin vähenemiseen, jos vakuudeksi on hyväksytty muita kuin käteisvaroja.

5.   Edellä 2 kohtaa sovellettaessa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on otettava huomioon myös seuraavat tekijät:

a)

arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan rakenne ja toiminta, myös liittyen 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin ja linkillä yhdistettyihin finanssimarkkinoiden infrastruktuureihin tai muihin yhteisöihin, jotka voivat muodostaa olennaisen likviditeettiriskin arvopaperikeskukselle/pankkipalvelujentarjoajalle ja tarvittaessa kattavat useamman päivän ajanjakson;

b)

arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan osallistujien väliset vahvat suhteet tai samankaltaiset riskit, myös osallistujien ja niiden emo- ja tytäryhtiöiden välillä;

c)

arvio osallistujien useiden maksukyvyttömyyksien todennäköisyydestä ja tällaisten maksukyvyttömyyksien mahdollisista vaikutuksista osapuoliin;

d)

edellä c kohdassa tarkoitettujen useiden maksukyvyttömyyksien vaikutus arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan kassavirtoihin, likviditeettireserviin ja selviytymismahdollisuuksiin;

e)

se, osoittaako mallintaminen erilaisia vaikutuksia, joita talouteen liittyvällä stressillä voi olla sekä arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan varoihin että sen likviditeetin sisään- ja ulosvirtauksiin.

6.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen, tarvittaessa arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan riskinarviointikomiteaa kuullen, historiallisia ja hypoteettisia skenaarioita, joita se on käyttänyt äärimmäisten mutta mahdollisten markkinaolosuhteiden yksilöimiseksi. Kyseisiä skenaarioita on tarkasteltava uudelleen tätä useammin, jos skenaarioita on aiheellista mukauttaa sen vuoksi, että markkinamuutokset tai arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan toimet vaikuttavat oletuksiin, joihin skenaariot perustuvat.

7.   Likviditeettiriskikehyksessä on tarkasteltava määrällisesti ja laadullisesti sitä, missä laajuudessa äärimmäisiä vakuuden tai varojen hintaliikkeitä saattaisi esiintyä samanaikaisesti useilla yksilöidyillä markkinoilla. Kehyksessä on otettava huomioon, että historialliset hintakorrelaatiot eivät välttämättä ole enää sovellettavissa äärimmäisissä mutta mahdollisissa markkinaolosuhteissa. Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on myös otettava huomioon tässä artiklassa tarkoitetuissa stressitesteissään mahdolliset ulkoiset riippuvuutensa.

8.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on määritettävä, miten 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja päivänsisäisen seuraamisen muuttujia käytetään tarvittavan päivänsisäisen rahoituksen asianmukaisen arvon laskentaan. Sen on kehitettävä sisäiset puitteet sen arvioimiseksi, mikä olisi likvidien varojen mielekäs arvo, jotta niiden katsotaan riittävän päivänsisäisten vastuiden kattamiseen, ottaen huomioon erityisesti kaikki seuraavat seikat:

a)

likvidien varojen oikea-aikainen seuraaminen, joka koskee muun muassa varojen laatua, keskittymistä ja välitöntä saatavuutta;

b)

asianmukainen toimintatapa niiden markkinaolosuhteiden seuraamiseksi, jotka voivat vaikuttaa päivänsisäisten vaatimukset täyttävien likvidien varojen likviditeettiin;

c)

päivänsisäisten vaatimukset täyttävien likvidien varojen arvo, joka arvioidaan ja kalibroidaan stressikausien markkinaolosuhteiden mukaisesti, mukaan lukien 36 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut skenaariot.

9.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on varmistettava, että sen likvidit varat ovat erityisen maksuvalmiuden hallintatoiminnon valvonnassa.

10.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan likviditeettiriskikehykseen on kuuluttava asianmukaiset hallintajärjestelyt, jotka liittyvät niiden vaatimukset täyttävien likvidien varojen kokonaismäärään ja muotoon, joita arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja hallitsee, ja lisäksi olennaiset ja riittävät asiakirjat sekä erityisesti yksi seuraavista:

a)

sen likvidien varojen asettaminen erilliselle tilille, joka on maksuvalmiuden hallintatoiminnon välittömässä hallinnossa ja jota voidaan käyttää ainoastaan ehdollisen rahoituksen lähteenä stressikausien aikana;

b)

sisäisten järjestelmien ja tarkastusten käyttöön ottaminen, jotta maksuvalmiuden hallintatoiminto voi harjoittaa tehokasta operatiivista valvontaa molempien seuraavien toimintojen suorittamiseksi:

i)

likvidien varojen rahaksi muuntaminen milloin tahansa stressikauden aikana,

ii)

pääsy ehdollisiin varoihin rikkomatta voimassa olevia liiketoiminta- tai riskinhallintastrategioita, niin ettei omaisuuserää sisällytetä maksuvalmiuspuskuriin, kun sen myynti korvaamatta sitä stressikauden aikana loisi avoimen riskiposition, joka ylittäisi arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan sisäiset rajoitukset,

c)

yhdistelmä a ja b alakohtien vaatimuksista, jos sillä voidaan varmistaa vertailukelpoinen tulos.

11.   Tässä artiklassa olevia vaatimuksia, jotka koskevat arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan likviditeettiriskikehystä, on tarvittaessa sovellettava myös rajatylittäviin riskeihin ja valuuttariskeihin.

12.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on tarkasteltava uudelleen 2, 3 ja 11 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä vähintään kerran vuodessa, ottaen huomioon kaikki merkitykselliset markkinamuutokset sekä vastuiden laajuus ja keskittyminen.

36 artikla

Likvidien rahoitusvarojen riittävyyden stressitestaus

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on määritettävä likvidien rahoitusvarojen riittävyys asianomaisella valuuttatasolla ja testattava sitä säännöllisen ja tiukan stressitestin avulla, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se suoritetaan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden ja 6 kohdassa tarkoitettujen skenaarioiden perusteella;

b)

siinä testataan säännöllisesti menettelyitä, joilla arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja saa käyttöönsä likviditeetin myöntäjältä vaatimukset täyttävät likvidit varat, käyttäen päivänsisäisiä skenaarioita;

c)

se täyttää 2–6 kohdassa olevat vaatimukset.

2.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on varmistettava käyttäen ainakin tiukkaa asianmukaista huolellisuutta ja stressitestausta, että jokaisella likviditeetin myöntäjällä, joka toimittaa sille 34 artiklassa säädettyjä vähimmäisvaatimukset täyttäviä likvidejä varoja, on riittävästi tietoa asiaan liittyvän likviditeettiriskin ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi sekä valmiudet noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen ennalta sovittujen ja erittäin luotettavien rahoitusjärjestelyjen ehtoja.

3.   Arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on oltava säännöt ja menettelyt, joilla voidaan puuttua sen stressitestien osoittamaan likvidien rahoitusvarojen riittämättömyyteen.

4.   Jos 32 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sovittu riskinottohalu heikkenee stressitestien seurauksena, arvopaperikeskuksella/pankkipalvelujentarjoajalla on

a)

velvollisuus tehdä ilmoitus stressitestien tuloksesta omalle ja tarvittaessa arvopaperikeskuksen riskinarviointikomitealle;

b)

velvollisuus tarkastella uudelleen ja mukauttaa 32 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua valmiussuunnitelmaa, jos riskinottohalun heikentymistä ei voida korjata päivän päättymiseen mennessä;

c)

oltava säännöt ja menettelyt, joilla arvioidaan ja mukautetaan sen likviditeettiriskin hallintajärjestelmän ja likviditeetin myöntäjien riittävyyttä stressitestien ja tulosten analyysien perusteella.

5.   Stressitestiskenaariot, joita käytetään likvidien rahoitusvarojen stressitestauksessa, on suunniteltava niin, että niissä otetaan huomioon arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan rakenne ja toiminta, ja niihin on kuuluttava kaikki yhteisöt, jotka voivat altistaa arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan olennaiselle likviditeettiriskille.

6.   Stressitestiskenaariot, joita käytetään vaatimukset täyttävien likvidien rahoitusvarojen stressitestauksessa, on suunniteltava niin, että niissä otetaan huomioon arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan vähintään kahden sellaisen osallistujan yksittäinen tai yhdistetty maksulaiminlyönti – mukaan lukien näiden emo- ja tytäryhtiöt – joista sille aiheutuu suurin likviditeettiriski.

7.   Stressitestiskenaariot, joita käytetään likvidien rahoitusvarojen stressitestauksessa, on suunniteltava niin, että niissä otetaan huomioon useita äärimmäisiä mutta mahdollisia skenaarioita, jotka kattavat lyhytaikaisen ja pitkittyneen stressitilanteen sekä laitoskohtaisen ja markkinoiden laajuisen stressitilanteen, mukaan lukien:

a)

aikataulun mukaisten osallistujilta tulevien maksujen vastaanottamatta jääminen;

b)

arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan yhden likviditeetin myöntäjän, kuten esimerkiksi asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan e alakohdassa tarkoitetun likviditeetin myöntäjän, säilyttäjäpankin, kirjeenvaihtajapankin tai minkä tahansa vastaavan infrastruktuurin, myös yhteentoimivien arvopaperikeskusten, tilapäinen laiminlyönti tai kyvyttömyys myöntää likviditeetiä;

c)

samanaikaiset paineet rahoitus- ja varallisuusmarkkinoilla, mukaan lukien vaatimukset täyttävien likvidien varojen arvon alentuminen;

d)

ulkomaanvaluutan vaihdettavuuteen ja valuuttamarkkinoille pääsyyn kohdistuva stressi;

e)

arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan maineen haitalliset muutokset, joiden vuoksi tietyt likviditeetin myöntäjät peruvat likviditeetin myöntämisen;

f)

toistuvasti aiemmin tapahtuneet tilanteet, joissa vakuuden tai varojen hinnat vaihtelevat voimakkaasti;

g)

muutokset luoton saatavuudessa markkinoilla.

8.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on määritettävä asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tärkeät valuutat soveltamalla seuraavia toimenpiteitä annetussa järjestyksessä:

a)

valuutat asetetaan järjestykseen korkeimmasta alhaisimpaan käyttäen perusteena kolmen suurimman päivittäisen negatiivisen kumulatiivisen nettoposition keskiarvoa muunnettuna euroiksi 12 kuukauden jakson aikana;

b)

pidetään tärkeinä seuraavia seikkoja:

i)

tärkeimmät unionin valuutat, jotka täyttävät delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/392 esitetyt ehdot,

ii)

kaikki muut valuutat, kunnes a alakohdan mukaisesti mitattu suurimman negatiivisen kumulatiivisen nettoposition keskiarvojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 95 prosenttia kaikille valuutoille.

9.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on määritettävä ja päivitettävä 8 kohdassa tarkoitetut tärkeät valuutat säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Sen on määrättävä säännöissään, että stressitilanteissa tilapäiset toimituspalvelut muilla kuin tärkeillä valuutoilla voitaisiin toteuttaa niitä vastaavalla tärkeän valuutan arvolla.

37 artikla

Ennakoimattomat ja mahdollisesti kattamattomat likviditeettivajeet

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on vahvistettava sääntöjä ja menettelyjä, jotta päivänsisäisiä ja usean päivän mittaisia maksuvelvoitteita voidaan toimittaa oikea-aikaisesti sen osallistujien yksilöllisen tai yhteisen maksulaiminlyönnin seurauksena. Kyseisten sääntöjen ja menettelyiden on sisällettävä määräyksiä maksukyvyttömyydestä johtuvien ennakoimattomien ja mahdollisesti kattamattomien likviditeettivajeiden varalta, jotta voidaan välttää saman päivän maksuvelvoitteiden suorittamisen kumoutuminen, purkautuminen tai viivästyminen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla säännöillä ja menettelyillä varmistetaan, että arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on pääsy käteistalletuksiin tai käteistalletusten yön yli -sijoituksiin ja käytössään menettely, jolla se voi täydentää mahdollisia stressitilanteessa käytettyjä likvidejä varoja, jotta se voi jatkaa toimintaansa turvallisella ja kestävällä tavalla.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut säännöt ja menettelyt sisältävät vaatimuksia, jotka koskevat:

a)

muuttuvien likviditeettitarpeiden jatkuvaa analyysiä, jonka avulla voidaan tunnistaa tapahtumat, jotka voivat kehittyä ennakoimattomiksi ja mahdollisesti kattamattomiksi likviditeettivajeiksi, mukaan lukien suunnitelma rahoitusjärjestelyiden uudistamisesta ennen niiden vanhentumista;

b)

sääntöjen ja menettelyiden säännöllistä käytännön testausta.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sääntöihin ja menettelyihin on liitettävä menettely, jossa kuvataan miten mahdolliset likviditeettivajeet on hoidettava ilman aiheetonta viivytystä, tarvittaessa myös päivittämällä likviditeettiriskin hallintajärjestelmä.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä ja menettelyissä on määrättävä myös siitä,

a)

millä tavalla arvopaperikeskuksella/pankkipalveluntarjoajalla on pääsy käteistalletuksiin tai käteistalletusten yön yli -sijoituksiin;

b)

miten arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja toteuttaa päivän markkinatransaktiot;

c)

miten arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja voi hyödyntää ennalta sovittuja likviditeettilimiittejä.

6.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin sääntöihin ja menettelyihin on sisällyttävä arvopaperikeskukselle/pankkipalveluntarjoajalle asetettu vaatimus ilmoittaa kaikista likviditeettiriskeistä, jotka voivat aiheuttaa ennakoimattomia ja mahdollisesti kattamattomia likviditeettivajeita

a)

arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan riskinarviointikomitealle ja tarvittaessa arvopaperikeskuksen riskinarviointikomitealle;

b)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle, tämän asetuksen 39 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

38 artikla

Järjestelyt vakuuden tai sijoituksen käteisvaroiksi muuntamiseksi ennalta sovituilla ja erittäin luotettavilla rahoitusjärjestelyillä

1.   Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan e alakohtaa luottokelpoisiin rahoituslaitoksiin kuuluvat:

a)

direktiivin 2013/36/EU 8 artiklan mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos, jonka osalta arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja voi osoittaa luottoriskin olevan vähäinen sellaisen sisäisen arvioinnin perusteella, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin;

b)

kolmannen maan rahoituslaitos, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

i)

siihen sovelletaan toiminnan vakautta koskevia sääntöjä ja se täyttää niistä sellaiset, joiden katsotaan olevan vähintään yhtä tiukat kuin ne, joista on säädetty direktiivissä 2013/36/EU ja asetuksessa (EU) N:o 575/2013,

ii)

sillä on toimivat tilinpäätöskäytännöt, säilytysmenettelyt ja sisäiset valvontatoimet,

iii)

sen luottoriski on vähäinen arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan tekemän sisäisen arvioinnin perusteella, joka perustuu selkeästi määriteltyyn ja objektiiviseen menetelmään, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin,

iv)

se ottaa huomioon riskit, jotka aiheutuvat kyseisen kolmannen maan rahoituslaitoksen sijoittautumisesta tiettyyn maahan.

2.   Kun arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja aikoo perustaa ennalta sovitun ja erittäin luotettavan rahoitusjärjestelyn 1 kohdan mukaisen luottokelpoisen rahoituslaitoksen kanssa, se saa käyttää ainoastaan niitä rahoituslaitoksia, jotka voivat saada luottoa joko välittömästi tai saman konsernin yhteisöjen kautta ainakin siltä keskuspankilta, joka laskee liikkeeseen ennalta sovitussa rahoitusjärjestelyssä käytetyn valuutan.

3.   Sen jälkeen, kun ennalta sovittu ja erittäin luotettava rahoitusjärjestely on perustettu jonkin 1 kohdassa mainitun laitoksen kanssa, arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on jatkuvasti seurattava kyseisten rahoituslaitosten luottokelpoisuutta:

a)

arvioimalla kyseisten laitosten luottokelpoisuutta säännöllisesti ja riippumattomasti;

b)

antamalla rahoituslaitoksille, joiden kanssa arvopaperikeskus on perustanut ennalta sovitun ja erittäin luotettavan rahoitusjärjestelyn, sisäisiä luottoluokituksia ja tarkastelemalla näitä säännöllisesti.

4.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on tiiviisti seurattava ja valvottava sellaisen likviditeettiriskinsä keskittymistä, joka liittyy kuhunkin rahoituslaitokseen, joka on mukana ennalta sovitussa ja erittäin luotettavassa rahoitusjärjestelyssä, mukaan lukien tämän emo- ja tytäryhtiöt.

5.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan likviditeettiriskin hallintajärjestelmään on sisällyttävä vaatimus, joka koskee keskittymärajojen vahvistamista ja jonka mukaan

a)

keskittymärajat vahvistetaan valuuttakohtaisesti;

b)

jokaista merkittävää valuuttaa varten on otettava käyttöön vähintään kaksi järjestelyä;

c)

arvopaperikeskus/pankkipalveluntarjoaja ei saa olla liian riippuvainen yksittäisestä rahoituslaitoksesta, kun kaikki valuutat otetaan huomioon.

Sovellettaessa b alakohtaa merkittäviksi valuutoiksi katsotaan vähintään ylimmät 50 prosenttia 36 artiklan 8 kohdan mukaisesti määritellyistä tärkeimmistä valuutoista. Kun valuutta on määritelty merkittäväksi valuutaksi, sitä pidetään merkittävänä kolmen kalenterivuoden ajan määrittelypäivästä lähtien.

6.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan, joka voi saada rutiinilainan liikkeeseenlaskijana olevalta keskuspankilta, katsotaan täyttävän 5 kohdan b alakohdan vaatimukset siltä osin kuin sillä on panttauskelpoinen vakuus asianomaiselle keskuspankille.

7.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on jatkuvasti seurattava ja valvottava likviditeettiriskinsä keskittymärajoja likviditeetin myöntäjiä kohtaan, lukuun ottamatta niitä jotka mainitaan 6 kohdassa, ja toteutettava toimintatapoja ja menettelyitä varmistaakseen, että sen mihin tahansa yksittäiseen rahoituslaitokseen liittyvä kokonaisriski pysyy 5 kohdan mukaisesti määriteltyjen keskittymärajojen sisäpuolella.

8.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalveluntarjoajan on tarkasteltava uudelleen likviditeettiriskinsä keskittymärajoja koskevia toimintatapoja ja menettelyitä likviditeetin myöntäjiä kohtaan, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan 6 kohdassa, vähintään kerran vuodessa ja aina, kun tapahtuu olennainen muutos, joka vaikuttaa sen riskivastuisiin yksittäisessä rahoituslaitoksessa.

9.   Kun arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja raportoi toimivaltaiselle viranomaiselle 39 artiklan mukaisesti, sen on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)

kaikki merkittävät muutokset toimintatapoihin ja menettelyihin, jotka koskevat sen tämän artiklan mukaisesti määritettyihin likviditeetin myöntäjiin sovellettavia keskittymärajoja;

b)

tapaukset, joissa se ylittää toimintatavoissa ja menettelyissä kuvatun ja 5 kohdassa tarkoitetun likviditeetin myöntäjiin sovellettavan keskittymärajan.

10.   Jos likviditeetin myöntäjiin sovellettava keskittymäraja ylitetään, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä korjattava ylitys ryhtymällä riskien vähentämistoimenpiteisiin, joihin 7 kohdassa viitataan.

11.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on varmistettava, että sillä on vakuussopimuksen mukaan mahdollisuus saada vakuus nopeasti käyttöönsä, jos asiakas laiminlyö maksujaan, ottaen huomioon ainakin asiakkaan vakuudeksi asettamien varojen luonne, suuruus, laatu, erääntymisaika ja sijaintipaikka.

12.   Jos arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan vakuutena käyttämät varat ovat muun kolmantena osapuolena toimivan yhteisön pitämillä arvopaperitileillä, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on varmistettava, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

se pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti vakuutena olevia varoja;

b)

vakuus on eroteltu muista lainaa ottavan osallistujan arvopapereista;

c)

kyseisen kolmantena osapuolena olevan yhteisön kanssa tehdyt järjestelyt estävät arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan varojen menettämisen.

13.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on toteutettava ennalta kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että vaatimukset, joita se kohdistaa vakuudeksi asetettuun rahoitusvälineeseen, ovat täytäntöönpanokelpoisia.

14.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on kyettävä saamaan pääsy 10 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin muihin kuin käteisvaroihin, ja muuntamaan ne käteisvaroiksi, saman päivän aikana asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti perustettujen ennalta sovittujen ja erittäin luotettavien järjestelyjen avulla.

4 alajakso

Likviditeettiriskeistä raportointi

39 artikla

Päivänsisäisten riskien hallinnasta raportointi toimivaltaisille viranomaisille

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on raportoitava asetuksen (EU) N:o 909/2014 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on noudatettava kaikkia seuraavia raportointivaatimuksia:

a)

sen on toimitettava ainakin kerran vuodessa laadullinen ilmoitus, jossa eritellään kaikki toimet, joihin on ryhdytty päivänsisäisten ja muiden likviditeettiriskien mittaamiseksi, seuraamiseksi ja hallinnoimiseksi;

b)

sen on ilmoitettava kaikista olennaisista muutoksista a alakohdan mukaisesti toteutettuihin toimiin välittömästi sen jälkeen, kun kyseiset olennaiset muutokset tapahtuvat;

c)

sen on toimitettava 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muuttujat kuukausittain.

3.   Jos arvopaperikeskus/pankkipalvelujentarjoaja rikkoo tai on vaarassa rikkoa tämän asetuksen vaatimuksia, myös stressikausina, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava ilman aiheetonta viivytystä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tarkka suunnitelma siitä, miten se aikoo täyttää vaatimukset pian uudelleen.

4.   Kunnes tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 vaatimuksia jälleen noudatetaan, arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista tapauksen mukaisesti vähintään päivittäin pankkipäivän päättyessä, jollei toimivaltainen viranomainen anna lupaa harvempaan ilmoittamiseen ja pidempään määräaikaan arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan yksilöllisen tilanteen ja sen toiminnan laajuuden ja monimuotoisuuden perusteella.

5 alajakso

Julkistaminen

40 artikla

Julkistaminen

Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on vuosittain julkistettava kattava laadullinen ilmoitus, jossa eritellään, miten päivänsisäiset ja muut likviditeetiriskit mitataan sekä miten niitä seurataan ja hallitaan.

6 alajakso

Loppusäännökset

41 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on yksilöitävä 36 artiklan 8 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tärkeät valuutat 12 kuukauden kuluttua pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoamista koskevan toimiluvan saamisen jälkeen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 12 kuukauden siirtymäajan aikana kyseisessä alakohdassa tarkoitetun arvopaperikeskuksen/pankkipalvelujentarjoajan on yksilöitävä asianomaiset 36 artiklan 8 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut valuutat ottaen huomioon molemmat seuraavat seikat:

a)

kunkin valuutan riittävän suuri suhteellinen osuus arvopaperikeskuksen toteuttamien vastikkeellisten toimitusohjeiden kokonaisarvosta laskettuna yhden vuoden ajalta;

b)

vaikutukset, joita sillä, ettei yksikään valuutta ole saatavilla, arvopaperikeskusten/pankkipalvelujentarjoajien moitteettomaan toimintaan 36 artiklassa tarkoitetuissa useissa mahdollisissa eri stressiskenaarioissa.

42 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Finanssimarkkinoiden rakenteita koskevat periaatteet, Kansainvälisen järjestelypankin maksujärjestelmä- ja markkinainfrastruktuurikomitean ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön tekninen komitea, huhtikuu 2012.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 152/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä keskusvastapuolten pääomavaatimuksia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 37).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Baselin pankkivalvontakomitea ”Monitoring tools for intraday liquidity management”, huhtikuu 2013.

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/392, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (ks. tämän virallisen lehden s. 48).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(12)  Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11).

(13)  Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1).

(14)  Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).


LIITE

Toiminnan hallittua lopettamista tai uudelleen organisoimista koskevat skenaariot

1.

Skenaarion, jossa arvopaperikeskus ei pysty hankkimaan uutta pääomaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattamiseksi, on katsottava käynnistävän arvopaperikeskuksen uudelleen organisoimisen, jos skenaariossa kuvatut tapahtumat johtaisivat siihen, että arvopaperikeskus jatkaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 3 kohdassa tarkoitettua arvopapereiden selvitysjärjestelmän ylläpitoa ja ainakin yhden asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa A jaksossa luetellun ydinpalvelun tarjoamista.

2.

Skenaarion, jossa arvopaperikeskus ei pysty hankkimaan uutta pääomaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattamiseksi, on katsottava käynnistävän arvopaperikeskuksen toiminnan hallitun lopettamisen, jos skenaariossa kuvatut tapahtumat johtaisivat siihen, että arvopaperikeskus ei ole enää asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan määritelmän mukainen.

3.

Tämän asetuksen 7 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen skenaarioiden on sisällettävä seuraavat arvioinnit:

a)

uudelleen organisoimisen tapauksessa arvopaperikeskuksen on arvioitava se odotettavissa oleva kuukausien määrä, jota sen toiminnan uudelleen organisoiminen edellyttää;

b)

toiminnan hallitun lopettamisen tapauksessa on arvioitava se odotettavissa oleva kuukausien määrä, jota toiminnan hallittu lopettaminen edellyttää.

4.

Skenaarioiden on oltava oikeassa suhteessa arvopaperikeskuksen liiketoiminnan luonteeseen, kokoon ja sidoksiin muihin laitoksiin ja rahoitusjärjestelmään, sen liiketoiminta- ja rahoitusmalleihin, toimintaan ja rakenteeseen sekä mahdollisiin todettuihin heikkouksiin tai puutteisiin. Skenaarioiden on perustuttava tapahtumiin, jotka ovat poikkeuksellisia mutta mahdollisia.

5.

Kehittäessään näitä skenaarioita arvopaperikeskuksen on otettava huomioon molemmat seuraavista tilanteista:

a)

skenaariossa ennakoidut tapahtumat uhkaisivat johtaa arvopaperikeskuksen toiminnan uudelleen organisoimiseen;

b)

skenaariossa ennakoidut tapahtumat uhkaisivat johtaa arvopaperikeskuksen toiminnan hallittuun lopettamiseen.

6.

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, arvopaperikeskuksen uudelleen organisoimista tai sen toiminnan hallittua lopettamista koskevan suunnitelman on sisällettävä kaikki seuraavat skenaariot (”laitoskohtaiset tapahtumat”):

a)

merkittävien vastapuolten kaatuminen;

b)

laitoksen tai konsernin maineen vahingoittuminen;

c)

vakava likviditeetin ulosvirtaus;

d)

haitalliset hinnanmuutokset varoissa, joilla on pääasiallinen vaikutus laitokseen tai konserniin;

e)

suuret luottotappiot;

f)

vakava operatiivisesta riskistä aiheutuva tappio.

7.

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, arvopaperikeskuksen uudelleen organisoimista tai sen toiminnan hallittua lopettamista koskevan suunnitelman on sisällettävä kaikki seuraavat skenaariot (”järjestelmän laajuiset tapahtumat”):

a)

merkittävien vastapuolten kaatuminen, joka vaikuttaa rahoitusalan vakauteen;

b)

saatavilla olevan likviditeetin väheneminen pankkien välisillä lainamarkkinoilla;

c)

lisääntynyt maariski ja yleinen pääomapako sellaisesta maasta, jossa laitoksella tai konsernilla on merkittävää toimintaa;

d)

varojen haitalliset hinnanmuutokset yhdellä tai useammilla markkinoilla;

e)

makrotaloudellinen laskukausi.


10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/44


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/391,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä EAMV, on tarkastellut 17 päivänä huhtikuuta 2009 annettua raporttia säilyttäjäpankkien sisäistä toimitusta ja niiden keskusvastapuolityyppistä toimintaa koskevan Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean kannanottopyynnön tuloksista (Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities). Raportissa tuodaan esiin jäsenvaltioiden väliset huomattavat erot toimituksen sisäisiä toteuttajia koskevissa säännöissä ja valvontamenettelyissä sekä siinä, miten sisäisen toimituksen käsite ymmärretään.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti toimituksen sisäisten toteuttajien on ilmoitettava sisäistämistään toimituksista. Jotta voidaan saada hyvä yleiskuva sisäisen toimituksen soveltamisalasta ja laajuudesta, on tarpeen täsmentää tällaisen raportoinnin sisältö. Sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot toimituksen sisäisten toteuttajien arvopapereiden selvitysjärjestelmien ulkopuolella toteuttamien toimitusohjeiden yhteenlasketusta määrästä ja arvosta, ja siinä olisi täsmennettävä omaisuusluokka, arvopaperitransaktion tyyppi, asiakastyyppi ja liikkeeseenlaskijana toimiva arvopaperikeskus.

Toimituksen sisäisen toteuttajan olisi ilmoitettava sisäiset toimitukset vain, jos se on suorittanut asiakkaansa toimitusohjeen omassa kirjanpidossaan. Toimituksen sisäisen toteuttajan ei pitäisi raportoida säilytysketjun muiden yksiköiden ohjeiden toimituksesta seuraavaa tilannetta vastaamaan myöhemmin tehtyjä arvo-osuuspositioiden mukauttamisia, koska niitä ei katsota sisäiseksi toimitukseksi. Toimituksen sisäisen toteuttajan ei pitäisi myöskään raportoida kauppapaikassa toteutettuja transaktioita, jotka kauppapaikka on siirtänyt keskusvastapuolelle selvitystä tai arvopaperikeskukselle toimitusta varten.

(3)

Toimituksen sisäisten toteuttajien tietojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi tämän asetuksen mukaisia sisäisesti toteutettavia toimitusohjeita koskevan arvon laskemisen olisi perustuttava objektiivisiin ja luotettaviin tietoihin ja menetelmiin.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt raportointivaatimukset voivat edellyttää huomattavia tietojärjestelmämuutoksia ja markkinatestausta sekä asiaan liittyvien laitosten oikeudellisten järjestelyjen mukautuksia. Sen vuoksi on tarpeen antaa kyseisille laitoksille riittävästi aikaa valmistautua kyseisten vaatimusten soveltamiseen.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnokseen, jonka EAMV on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 10 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

(7)

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti EAMV on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten kanssa laatiessaan teknisten sääntelystandardien luonnokset, joihin tämä asetus perustuu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’Sisäisesti toteutettavalla toimitusohjeella’ toimituksen sisäisen toteuttajan asiakkaan ohjetta asettaa vastaanottajan saataville tietty määrä rahaa tai siirtää arvopaperi tai arvopapereiden omistusoikeus tai muu oikeus tekemällä siitä merkintä rekisteriin tai muulla tavoin, jonka toimituksen sisäinen toteuttaja toimittaa omassa kirjanpidossaan eikä arvopapereiden selvitysjärjestelmän kautta;

2)

’Epäonnistuneella sisäisesti toteutettavalla toimitusohjeella’ arvopaperitransaktion toimituksen toteutumatta jäämistä tai osittaista toimittamista osapuolten sopimana päivänä arvopapereiden tai käteisen puuttumisen vuoksi perimmäisestä syystä riippumatta.

2 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa raporteissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

toimituksen sisäisen toteuttajan sijoittautumispaikan maakoodi;

b)

raportin aikaleima;

c)

raportin kattama ajanjakso;

d)

toimituksen sisäisen toteuttajan tunnus;

e)

toimituksen sisäisen toteuttajan yhteystiedot;

f)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla;

g)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla kunkin seuraavan tyyppisen rahoitusvälineen osalta:

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (3) 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;

ii)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina;

iii)

muut direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit kuin edellä g alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut;

iv)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;

v)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot;

vi)

muut yhteissijoitusyritysten osuudet kuin pörssilistatut rahastot;

vii)

muut rahamarkkinavälineet kuin edellä ii alakohdassa tarkoitetut;

viii)

päästöoikeudet;

ix)

muut rahoitusvälineet;

h)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla kunkin seuraavan tyyppisen arvopaperitransaktion osalta:

i)

arvopapereiden osto tai myynti;

ii)

vakuudenhallintatoiminnot;

iii)

arvopapereiden lainaksi antaminen tai arvopapereiden lainaksi ottaminen;

iv)

takaisinostotransaktiot;

v)

muut arvopaperitransaktiot:

i)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien sellaisten sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla, jotka koskevat seuraavan tyyppisiä asiakkaita:

i)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammattimaiset asiakkaat;

ii)

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat;

j)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien rahansiirtoja koskevien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla;

k)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien kaikkien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina raportin kattamalla ajanjaksolla kutakin sellaista arvopaperikeskusta kohti, joka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua kohde-etuutena olevien arvopapereiden osalta;

l)

kaikkien edellä g–j alakohdassa tarkoitettujen sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina kutakin sellaista arvopaperikeskusta kohti, joka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua kohde-etuutena olevien arvopapereiden osalta;

m)

edellä f–l alakohdassa tarkoitettujen sellaisten epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä ja arvo euroina, joiden toimittaminen epäonnistui raportin kattamalla ajanjaksolla;

n)

edellä f–l alakohdassa tarkoitettujen sellaisten sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osuus, joiden toimittaminen epäonnistui, verrattuna seuraaviin:

i)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu kokonaisarvo euroina;

ii)

toimituksen sisäisen toteuttajan toimittamien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden ja epäonnistuneiden sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu määrä.

Jos asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua kohde-etuutena olevien arvopapereiden osalta tarjoavaa arvopaperikeskusta koskevat tiedot eivät ole saatavilla, sovellettaessa ensimmäisen alakohdan k ja l alakohtaa käytetään niiden sijaan arvopapereiden ISIN-koodia siten, että ISIN-koodin kaksi ensimmäistä merkkiä erotetaan muista merkeistä.

2.   Muiden valuuttojen muuntamiseen euroiksi käytetään Euroopan keskuspankin vaihtokurssia raportin kattaman ajanjakson viimeisenä päivänä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden yhteenlaskettu arvo lasketaan seuraavasti:

a)

maksullisten sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osalta maksusuorituksen määrä;

b)

maksuttomien sisäisesti toteutettavien toimitusohjeiden osalta arvopapereiden markkina-arvo tai, jos se ei ole saatavilla, arvopapereiden nimellisarvo.

Edellä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu markkina-arvo lasketaan seuraavasti:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (4) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, unionin alueella sijaitsevassa kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi otettujen rahoitusvälineiden osalta kyseisen asetuksen 4 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetun, likviditeetillä mitattuna merkittävimmän markkinan päätöshinnan pohjalta määritetty arvo;

b)

muiden unionin alueella sijaitsevassa kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi otettujen rahoitusvälineiden kuin edellä a alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta liikevaihdoltaan suurimman, unionin alueella sijaitsevan kauppapaikan päätöshinnan pohjalta määritetty arvo;

c)

muiden rahoitusvälineiden kuin edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälineiden osalta toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä ennalta määrätyllä menetelmällä, jossa otetaan huomioon markkinatietoon liittyvät kriteerit, kuten kauppapaikoissa tai sijoitusyrityksissä saatavilla olevat markkinahinnat, lasketun hinnan pohjalta määritetty arvo.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä maaliskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).


10.3.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/48


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/392,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä arvopaperikeskusten toimilupiin, valvontaan ja toimintaan liittyviä vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 9 kohdan, 22 artiklan 10 kohdan, 25 artiklan 12 kohdan, 55 artiklan 7 kohdan, 18 artiklan 4 kohdan, 26 artiklan 8 kohdan, 29 artiklan 3 kohdan, 37 artiklan 4 kohdan, 45 artiklan 7 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan, 33 artiklan 5 kohdan, 48 artiklan 10 kohdan, 49 artiklan 5 kohdan, 52 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat kaikki arvopaperikeskuksiin sovellettavia valvontavaatimuksia. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden olisi tultava voimaan samaan aikaan, ovat keskenään johdonmukaiset ja jotta kyseisten säännösten soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys, on suotavaa, että kaikki asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisia valvontavaatimuksia koskevat tekniset sääntelystandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(2)

Finanssimarkkinoiden globaalin luonteen sekä unionin tällä alalla tekemien sitoumusten vuoksi olisi otettava asianmukaisesti huomioon maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) huhtikuussa 2012 hyväksymät finanssimarkkinoiden rakenteita koskevat periaatteet.

(3)

Tietyt tekniset termit olisi määriteltävä selkeästi, jotta varmistettaisiin niiden sääntöjen johdonmukainen soveltaminen, jotka koskevat arvopaperitoimituksen parantamista unionissa.

(4)

On tärkeää varmistaa, että arvopaperikeskukselle myönnetään toimilupa ja sitä valvotaan asianmukaisesti. Sen vuoksi olisi laadittava luettelo asiaan liittyvistä viranomaisista, jotka laskevat liikkeeseen tärkeimpiä unionin valuuttoja, joissa toimitukset tapahtuvat, ja joiden olisi osallistuttava arvopaperikeskuksen toimiluvan myöntämiseen ja arvopaperikeskuksen valvontaan. Tämän olisi perustuttava kyseisten viranomaisten liikkeeseen laskemien valuuttojen osuuteen arvopaperikeskuksen vuosittain toteuttamien vastikkeellisten toimitusohjeiden kokonaisarvosta sekä arvopaperikeskuksen unionin valuutassa toteuttamien vastikkeellisten toimitusohjeiden osuuteen kaikkien arvopaperikeskusten unionissa kyseisessä valuutassa toteuttamien vastikkeellisten toteutusohjeiden kokonaisarvosta.

(5)

Jotta toimivaltainen viranomainen voisi suorittaa perusteellisen arvioinnin, toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen olisi toimitettava tiedot sisäisen valvontansa rakenteesta ja hallintoelintensä riippumattomuudesta, jolloin toimivaltainen viranomainen voisi arvioida, varmistetaanko hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän rakenteella arvopaperikeskuksen riippumattomuus ja ovatko rakenne ja sen raportointisuhteet sekä mahdollisten eturistiriitojen hallintaa varten hyväksytyt mekanismit asianmukaisia.

(6)

Jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen toimivan johdon ja ylimmän hallintoelinten jäsenten hyvää mainetta, kokemusta ja taitoja, arvopaperikeskuksen olisi toimitettava arviointia varten kaikki merkitykselliset tiedot.

(7)

Arvopaperikeskuksen sivuliikkeitä ja tytäryrityksiä koskevat tiedot ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voisi saada selvän käsityksen arvopaperikeskuksen organisaatiorakenteesta sekä arvioida arvopaperikeskukselle sivuliikkeiden ja tytäryritysten toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia riskejä.

(8)

Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle asiaankuuluvat tiedot, jotka osoittavat, että sillä on käytettävissään tarvittavat rahoitusvarat sekä asianmukaiset liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt tehtäviensä jatkuvaa hoitamista varten.

(9)

On tärkeää, että toimivaltainen viranomainen saa ydintoimintoja koskevien tietojen lisäksi tiedot oheispalveluista, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo tarjota, jotta se saisi kattavan kuvan arvopaperikeskuksen palveluista.

(10)

Jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen teknisten järjestelmien jatkuvuutta ja moitteetonta toimintaa, arvopaperikeskuksen olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaukset asiaankuuluvista teknisistä järjestelmistä sekä niiden hallinnointitavasta, mukaan luettuna tieto siitä, onko järjestelmät ulkoistettu.

(11)

Arvopaperikeskusten tarjoamiin ydinpalveluihin liittyviä maksuja koskevat tiedot ovat tärkeitä, ja niiden olisi sisällyttävä arvopaperikeskuksen toimilupahakemukseen, jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat varmistaa, että maksut ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä eikä niitä ole kytketty muiden palvelujen kustannuksiin.

(12)

Arvopaperikeskuksen olisi tarvittaessa otettava huomioon sekä liikkeeseenlaskijat että osallistujat asiaankuuluvien kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti, jotta varmistettaisiin sijoittajien oikeuksien suojaaminen ja lainvalintakysymysten asianmukainen käsittely arvioitaessa toimenpiteitä, jotka arvopaperikeskus aikoo toteuttaa antaakseen käyttäjilleen mahdollisuuden noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kansallista lainsäädäntöä.

(13)

Jotta varmistettaisiin oikeudenmukainen ja syrjimätön pääsy notariaattipalveluihin, keskitettyihin tilinhoitopalveluihin ja arvopaperitoimituksia koskeviin palveluihin finanssimarkkinoilla, liikkeeseenlaskijoille, muille arvopaperikeskuksille ja muille markkinainfrastruktuureille myönnetään pääsy arvopaperikeskukseen asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti. Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen olisi näin ollen toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot pääsyä koskevista toimintatavoistaan ja menettelyistään.

(14)

Jotta toimivaltainen viranomainen voisi suorittaa toimiluvan myöntämiseen liittyvät tehtävänsä tehokkaasti, sen olisi saatava kaikki tiedot toimilupaa hakevilta arvopaperikeskuksilta ja asianomaisilta kolmansilta osapuolilta, myös sellaisilta kolmansilta osapuolilta, joille toimilupaa hakevat arvopaperikeskukset ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja ja tehtäviä.

(15)

Jotta varmistettaisiin toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen hallintosääntöjen yleinen läpinäkyvyys, toimivaltaiselle viranomaiselle olisi toimitettava asiakirjat, joissa vahvistetaan, että toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on toteuttanut tarvittavat järjestelyt riippumattoman käyttäjien komitean perustamiseksi syrjimättömällä tavalla kutakin kyseisen arvopaperikeskuksen ylläpitämää arvopapereiden selvitysjärjestelmää varten.

(16)

Jotta varmistettaisiin keskeisten infrastruktuuripalvelujen moitteeton toiminta finanssimarkkinoilla, toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että sillä on riittävät toimintatavat ja menettelyt, joilla varmistetaan luotettavat tietojensäilytysjärjestelmät, sekä tehokkaat mekanismit arvopaperikeskuksen palveluja varten, mukaan luettuina erityisesti toimenpiteet toimituspuutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi, sekä säännöt, jotka koskevat liikkeeseenlaskun jatkuvaa eheyttä, osallistujien ja niiden asiakkaiden arvopapereiden suojaamista, selvityksen lopullisuutta, osallistujien maksulaiminlyöntejä sekä osallistujien ja asiakkaiden omaisuuserien siirtämistä tapauksissa, joissa toimilupa peruutetaan.

(17)

On tarpeen, että toimilupaa hakeva arvopaperikeskus esittää hakemuksessaan palveluihinsa liittyvät riskienhallintamallit, jotta toimivaltainen viranomainen voisi arvioida hyväksyttyjen menettelyjen luotettavuutta ja eheyttä sekä auttaa markkinatoimijoita tekemään tietoon perustuvan valinnan.

(18)

Jotta voitaisiin tarkistaa toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen linkkijärjestelyjen turvallisuus sekä arvioida linkitetyissä järjestelmissä sovellettavia sääntöjä ja kyseisistä linkeistä johtuvia riskejä, toimivaltaisen viranomaisen olisi saatava toimilupaa hakevalta arvopaperikeskukselta kaikki merkitykselliset tiedot analyysiä varten yhdessä arvopaperikeskuksen linkkijärjestelyistä tekemän arvioinnin kanssa.

(19)

Hyväksyessään arvopaperikeskuksen omistusyhteyttä toiseen yhteisöön arvopaperikeskuksen toimivaltaisen viranomaisen olisi otettava huomioon perusteet, joilla varmistetaan, ettei omistusyhteys kasvata merkittävästi arvopaperikeskuksen riskiprofiilia. Arvopaperikeskuksen turvallisuuden ja sen palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi arvopaperikeskus ei saisi ottaa vastattavakseen rajoittamattomia rahoitusvelkoja muihin kuin sellaisiin oikeushenkilöihin olevien omistusyhteyksien johdosta, jotka tarjoavat asetuksessa (EU) N:o 909/2014 säädettyjä palveluja. Arvopaperikeskuksen olisi pääomitettava toiseen yhteisöön olevasta omistusyhteydestä johtuvat riskit kokonaan.

(20)

Jotta arvopaperikeskus ei olisi riippuvainen sellaisten yhteisöjen muista osakkeenomistajista, joihin sillä on omistusyhteys, riskienhallintaperiaatteisiin liittyvä riippuvuus mukaan luettuna, sillä olisi oltava täysi määräysvalta kyseissä yhteisöissä. Tämän vaatimuksen pitäisi myös helpottaa toimivaltaisten viranomaisten ja asiaan liittyvien viranomaisten valvonta- ja yleisvalvontatehtävien hoitamista mahdollistamalla helpon pääsyn asiaankuuluviin tietoihin.

(21)

Arvopaperikeskuksen olisi sovellettava osallistumiseen selkeitä perusteita, jotka menevät pelkkää voiton tavoittelua pidemmälle ja joissa otetaan huomioon arvopaperikeskuksen kanssa liikkeeseen laskettujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden sekä sen osallistujien ja asiakkaiden edut.

(22)

Jotta toiseen yhteisöön olevasta arvopaperikeskuksen omistusyhteydestä johtuvat riskit voitaisiin määrittää ja rajata asianmukaisesti, arvopaperikeskuksen olisi esitettävä sisäisen tai ulkopuolisen tarkastajan hyväksymät riippumattomat riskianalyysit kyseisestä omistusyhteydestä johtuvista rahoitusriskeistään ja -veloistaan.

(23)

Finanssikriisistä saatujen kokemusten perusteella viranomaisten olisi keskityttävä pikemminkin jatkuvaan valvontaan kuin jälkivalvontaan. Sen vuoksi on tarpeen varmistaa, että toimivaltaisella viranomaisella on aina käytettävissään riittävästi tietoja jokaista asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaista uudelleentarkastelua ja arviointia varten. Sen määrittämiseksi, kuinka laajat tiedot kutakin uudelleentarkastelua ja arviointia varten on toimitettava, tämän asetuksen säännöksissä olisi otettava huomioon toimilupavaatimukset, joita arvopaperikeskuksen on asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaan noudatettava. Tähän sisältyvät toimilupamenettelyn aikana jo toimitettujen tietojen olennaiset muutokset, määräajoin toistuvia tapahtumia koskevat tiedot sekä tilastotiedot.

(24)

Toimivaltaisten viranomaisten välisen tehokkaan kahden- ja monenvälisen tietojenvaihdon edistämiseksi ja asetuksessa (EU) N:o 909/2014 säädettyjen yhteistyöjärjestelyjen lisäksi yhden viranomaisen arvopaperikeskuksen toiminnasta tekemän uudelleentarkastelun ja arvioinnin tulokset olisi jaettava muille toimivaltaisille viranomaisille, jos kyseiset tiedot todennäköisesti helpottaisivat näiden viranomaisten tehtäviä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia vaatimuksia. Toimivaltaisten viranomaisten ja asiaan liittyvien viranomaisten tai rahoitusvälineiden markkinoista vastaavien viranomaisten välillä olisi järjestettävä ylimääräistä tietojenvaihtoa, joka antaisi mahdollisuuden vaihtaa toimivaltaisen viranomaisen uudelleentarkastelu- ja arviointiprosessin aikana tekemiä havaintoja.

(25)

Koska suuren tietomäärän kerääminen arvopaperikeskuksen toiminnasta ja kerättyjen tietojen käsittely voivat koitua taakaksi ja koska olisi vältettävä päällekkäisyyksiä, uudelleentarkastelun ja arvioinnin yhteydessä olisi toimitettava muutettuja asiakirjoja vain, jos ne ovat merkityksellisiä. Asiakirjat olisi toimitettava tavalla, joka antaa toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuuden tunnistaa kaikki merkitykselliset muutokset, jotka arvopaperikeskus on tehnyt järjestelyihin, strategioihin, prosesseihin ja mekanismeihin toimiluvan myöntämisen tai viimeisimmän loppuun saatetun uudelleentarkastelun tai arvioinnin jälkeen.

(26)

Toinen tietoluokka, josta on toimivaltaiselle viranomaiselle hyötyä uudelleentarkastelun ja arvioinnin suorittamisessa, koskee määräajoin toistuvia tapahtumia, jotka liittyvät arvopaperikeskuksen toimintaan ja sen palvelujen tarjontaan.

(27)

Jotta toimivaltainen viranomainen voisi tehdä arvopaperikeskuksesta kattavan riskinarvioinnin, sen on pyydettävä tilastotietoja arvopaperikeskuksen liiketoiminnan laajuudesta voidakseen arvioida arvopaperikeskusten toimintaan ja arvopaperimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan liittyvät riskit. Tilastotietojen avulla toimivaltainen viranomainen voi myös tarkkailla arvopaperitapahtumien ja -toimitusten kokoa ja merkitystä finanssimarkkinoilla sekä arvioida tietyn arvopaperikeskuksen käynnissä olevia ja mahdollisia vaikutuksia koko arvopaperimarkkinoihin.

(28)

Jotta toimivaltainen viranomainen voisi seurata ja arvioida riskejä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua ja joita voi kohdistua arvopaperimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, sen olisi voitava pyytää lisätietoja arvopaperikeskuksen riskeistä ja toiminnasta. Toimivaltaisen viranomaisen olisi sen vuoksi voitava määritellä ja pyytää omasta aloitteestaan tai toisen viranomaisen pyynnöstä kaikkia lisätietoja, joita se katsoo tarvittavan kuhunkin arvopaperikeskuksen toiminnan uudelleentarkasteluun ja arviointiin.

(29)

On tärkeää varmistaa, etteivät kolmansien maiden arvopaperikeskukset, jotka aikovat tarjota palveluja asetuksen (EU) N:o 909/2014 nojalla, häiritse unionin markkinoiden moitteetonta toimintaa.

(30)

Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on arvioida jatkuvasti, täyttääkö kolmannen maan arvopaperikeskus kyseisen kolmannen maan asettamat toiminnan vakautta koskevat vaatimukset täysimittaisesti. Tiedoissa, jotka tunnustamista hakeva kolmannen maan arvopaperikeskus toimittaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, ei tulisi pyrkiä toistamaan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa arviointia vaan pyrittävä varmistamaan, että hakijaa ja vaatimusten täytäntöönpanoa tosiasiallisesti valvotaan kyseisessä kolmannessa maassa, millä taataan korkeatasoinen sijoittajansuoja.

(31)

Jotta EAMV voisi suorittaa täydellisen arvioinnin tunnustamista koskevasta hakemuksesta, hakijan toimittamia tietoja olisi täydennettävä tiedoilla, jotka tarvitaan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen harjoittaman jatkuvan valvonnan tehokkuuden, kyseisen viranomaisen täytäntöönpanovaltuuksien ja sen toteuttamien toimien arvioimiseksi. Nämä tiedot olisi toimitettava asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti vahvistettua yhteistyöjärjestelyä noudattaen. Yhteistyöjärjestelyllä olisi varmistettava, että kaikista tunnustamista hakevaa kolmannen maan arvopaperikeskusta vastaan toteutetuista valvonta- tai täytäntöönpanotoimista, arvopaperikeskuksen toimiluvan myöntämisedellytysten muutoksista ja arvopaperikeskuksen tunnustamismenettelyn yhteydessä alun perin toimittamien tietojen olennaisista päivityksistä ilmoitetaan viipymättä EAMV:lle.

(32)

Kolmannen maan arvopaperikeskuksen olisi tarvittaessa otettava huomioon sekä liikkeeseenlaskijat että osallistujat asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jotta varmistettaisiin sijoittajien oikeuksien suojaaminen ja lainvalintakysymysten asianmukainen käsittely arvioitaessa toimenpiteitä, jotka kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo toteuttaa antaakseen käyttäjilleen mahdollisuuden noudattaa kyseisen asetuksen 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kansallista lainsäädäntöä.

(33)

Arvopaperikeskuksella olisi oltava yhtenäinen ja kattava käsitys kaikista merkityksellisistä riskeistä, jotta se voisi luoda moitteettoman riskienhallintakehyksen. Riskeihin olisi kuuluttava sellaiset riskit, joita arvopaperikeskukselle aiheutuu muista yhteisöistä, ja riskit, joita se aiheuttaa kolmansille osapuolille, mukaan luettuina arvopaperikeskuksen käyttäjät ja mahdollisuuksien mukaan niiden asiakkaat sekä linkillä yhdistetyt arvopaperikeskukset, keskusvastapuolet, kauppapaikat, maksujärjestelmät, toimituspankit, likviditeetin myöntäjät ja sijoittajat.

(34)

Sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskukset käyttävät toiminnassaan riittävästi henkilöstöresursseja täyttääkseen kaikki velvollisuutensa ja että toimivaltaisilla viranomaisilla on asiaankuuluvat yhteyshenkilöt valvomissaan arvopaperikeskuksissa, arvopaperikeskuksilla olisi oltava keskeistä asiantuntevaa henkilöstöä, joka on vastuussa arvopaperikeskuksen toiminnasta ja omasta toiminnastaan, erityisesti toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen tasolla.

(35)

Arvopaperikeskusten suorittamien toimien asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi olisi otettava käyttöön riippumattomat tarkastukset, jotka käsittävät arvopaperikeskuksen toiminnot, riskienhallintaprosessit sekä vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan menetelmät, ja niitä olisi tehtävä säännöllisesti. Tarkastusten riippumattomuus ei välttämättä edellytä ulkopuolisen tarkastajan osallistumista, jos arvopaperikeskus osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että sen sisäisen tarkastajan riippumattomuus on varmistettu asianmukaisesti. Jotta arvopaperikeskuksen sisäisen tarkastuksen toiminnon riippumattomuus voitaisiin varmistaa, arvopaperikeskuksen olisi perustettava myös tarkastuskomitea.

(36)

Arvopaperikeskuksen olisi perustettava riskinarviointikomitea sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskuksen ylin hallintoelin saa korkeimman teknisen tason neuvoja arvopaperikeskuksen senhetkisestä ja tulevasta yleisestä riskinsietokyvystä ja riskistrategiasta. Jotta voitaisiin varmistaa riskinarviointikomitean riippumattomuus arvopaperikeskuksen toimeenpanevasta johdosta sekä korkeatasoinen pätevyys, enemmistön riskinarviointikomitean jäsenistä olisi oltava toimeenpanevaan johtoon kuulumattomia henkilöitä, ja kyseisen komitean puheenjohtajana olisi oltava henkilö, jolla on asianmukaista kokemusta riskienhallinnasta.

(37)

Arvioidessaan mahdollisia eturistiriitoja arvopaperikeskuksen ei pitäisi tarkastella pelkästään ylimmän hallintoelimensä, toimivan johtonsa tai henkilöstönsä jäseniä vaan myös kyseisiin henkilöihin tai arvopaperikeskukseen suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevia henkilöitä riippumatta siitä, onko kyseessä luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö.

(38)

Arvopaperikeskuksella pitäisi olla ainakin riskienhallintajohtaja, vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja ja teknologiajohtaja sekä riskienhallintatoiminto, teknologiatoiminto ja vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminto. Arvopaperikeskuksella olisi joka tapauksessa oltava mahdollisuus organisoida näiden toimintojen sisäinen rakenne omien tarpeidensa mukaisesti. Riskienhallintajohtajan, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johtajan ja teknologiajohtajan olisi oltava eri henkilöitä, koska näissä tehtävissä toimivilla henkilöllä on yleensä erilaiset akateemiset ja ammatilliset taustat. Tältä osin tämän asetuksen säännöksissä noudatetaan tarkasti järjestelmää, joka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 648/2012 (2) muita markkinainfrastruktuureja varten.

(39)

Arvopaperikeskuksen säilyttämien tietojen olisi oltava jäsenneltyjä, ja arvopaperikeskusten valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava saada säilytetyt tiedot helposti käyttöönsä. Arvopaperikeskuksen olisi varmistettava, että sen säilyttämät tiedot, mukaan luettuina sen pitämiä arvopapereita koskeva täydellinen kirjanpito, ovat tarkkoja ja ajantasaisia, jotta niitä voitaisiin käyttää luotettavana tietolähteenä valvontatarkoituksiin.

(40)

Jotta eri vaatimuksissa edellytetyt tiedot olisi helpompi raportoida ja kirjata johdonmukaisella tavalla, arvopaperikeskusten olisi säilytettävä tiedot jokaisesta yksittäisestä palvelusta, jota se tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti, ja tietojen olisi sisällettävä ainakin kaikki yksityiskohdat, jotka on ilmoitettava kyseisessä asetuksessa vahvistettujen toimituskuria koskevien sääntöjen mukaisesti.

(41)

Liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien oikeuksien säilyttäminen on arvopaperimarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta olennaisen tärkeää. Sen vuoksi arvopaperikeskuksen olisi käytettävä asianmukaisia sääntöjä, menettelyjä ja valvontaa, jotta estettäisiin arvopapereiden luvaton luominen tai poistaminen. Sen olisi myös täsmäytettävä ylläpitämänsä arvopaperitilit vähintään kerran päivässä.

(42)

Arvopaperikeskuksen olisi ylläpidettävä vahvoja kirjanpitokäytäntöjä ja suoritettava tarkastuksia varmistaakseen, että sen säilyttämät arvopaperitiedot pitävät paikkansa ja että sen toimenpiteet, joilla varmistetaan arvopapereiden liikkeeseenlaskun jatkuva eheys, ovat riittäviä.

(43)

Jotta liikkeeseenlaskun jatkuva eheys varmistettaisiin tehokkaasti, asetuksessa (EU) N:o 909/2014 säädettyjä täsmäytystoimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin arvopaperikeskuksiin riippumatta siitä, tarjoavatko ne kyseisessä asetuksessa tarkoitettuja arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyviä notariaattipalveluja tai keskitettyjä tilinhoitopalveluja vai eivät.

(44)

Muiden täsmäytysprosessiin osallistuvien yhteisöjen osalta olisi erotettava useita skenaarioita sen mukaan, mikä on näiden yhteisöjen rooli. Täsmäytystoimenpiteiden olisi heijastettava niiden erityisiä rooleja. Rekisteröintiasiamiestä koskevan mallin mukaan rekisteröintiasiamies pitää kirjaa arvopapereista, joista pidetään kirjaa myös arvopaperikeskuksessa. Siirtoasiamiestä koskevan mallin mukaan rahastonhoitaja tai siirtoasiamies on vastuusta tilistä, jolla säilytetään osaa arvopaperikeskuksessa kirjatusta arvopapereiden liikkeeseenlaskusta. Yhteistä säilytyskeskusta koskevan mallin mukaan arvopaperikeskukset, jotka perustavat yhteentoimivan linkin, käyttävät yhteistä säilytyskeskusta, jonka olisi vastattava yhteentoimivan linkin perustaneiden arvopaperikeskusten alun perin kirjaamien tai keskitetysti hoitamien, arvopapereiden liikkeeseenlaskujen yleisestä jatkuvasta eheydestä.

(45)

Jotta voitaisiin vähentää operatiivisia riskejä, joihin kuuluvat sellaiset riskit, jotka aiheutuvat tietojärjestelmissä, sisäisissä prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa esiintyvistä puutteista tai ulkoisten tapahtumien aiheuttamista keskeytyksistä, jotka johtavat arvopaperikeskuksen tarjoamien palvelujen vähenemiseen, heikkenemiseen tai päättymiseen, arvopaperikeskusten olisi tunnistettava kaikki riskit ja seurattava niiden kehitystä riippumatta niiden alkuperästä, joka voi olla esimerkiksi arvopaperikeskusten käyttäjät, arvopaperikeskuksille suunnattujen palvelujen tarjoajat ja muut markkinainfrastruktuurit, mukaan luettuina muut arvopaperikeskukset. Operatiivisia riskejä olisi hallittava hyvin dokumentoidun ja vahvan järjestelmän mukaisesti, jossa tehtävät ja vastuualueet on jaettu selkeästi. Järjestelmään olisi kuuluttava toiminnalliset tavoitteet, jäljitysominaisuudet ja arviointimekanismit, ja se olisi integroitava arvopaperikeskuksen riskienhallintajärjestelmään. Arvopaperikeskuksen riskienhallintajohtajan olisi tässä yhteydessä oltava vastuussa operatiivisten riskien hallintakehyksestä. Arvopaperikeskusten olisi hallittava riskejään sisäisesti. Jos sisäinen valvonta on riittämätöntä tai jos tiettyjen riskien poistaminen ei ole kohtuullisen toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, arvopaperikeskuksen olisi voitava ottaa vakuutus kattaakseen riskit taloudellisesti.

(46)

Arvopaperikeskukset eivät saisi tehdä sijoituksia, jotka voivat vaikuttaa niiden riskiprofiiliin. Arvopaperikeskusten olisi tehtävä johdannaissopimuksia vain, jos niiden on suojauduttava riskiltä, jota ne eivät voi vähentää muulla tavoin. Suojaukseen olisi sovellettava tiettyjä tiukkoja edellytyksiä, joilla varmistetaan, ettei johdannaisia käytetä muihin tarkoituksiin kuin riskien kattamiseen eikä niitä käytetä voittojen realisointiin.

(47)

Arvopaperikeskusten omaisuuseriä olisi säilytettävä turvallisesti, niiden pitäisi olla helposti saatavilla, ja ne olisi voitava realisoida nopeasti. Arvopaperikeskuksen olisi sen vuoksi varmistettava, että sen toimintatavat ja menettelyt, jotka koskevat arvopaperikeskuksen omien omaisuuserien nopeaa saatavuutta, perustuvat ainakin kyseisten omaisuuserien luonteeseen, suuruuteen, laatuun, erääntymisaikaan ja sijaintipaikkaan. Arvopaperikeskuksen olisi varmistettava myös, ettei säilytys- tai sijoitustoimintojen ulkoistaminen kolmannen osapuolen yhteisölle vaikuta kielteisesti sen omaisuuserien nopeaan saatavuuteen.

(48)

Jotta arvopaperikeskus voisi hallita likviditeettitarpeitaan, arvopaperikeskuksen käteisvarojen pitäisi olla välittömästi sen saatavilla, ja myös kaikkien sen nimissä olevien arvopapereiden pitäisi olla sen saatavilla samana pankkipäivänä, jona päätös omaisuuserien realisoinnista tehdään.

(49)

Jotta arvopaperikeskuksen omaisuuseriä voitaisiin suojata paremmin välittäjän maksulaiminlyönniltä, arvopaperikeskuksen, joka saa pääsyn toiseen arvopaperikeskukseen arvopaperikeskusten välisen linkin välityksellä, olisi säilytettävä omaisuuseriään erillisellä tilillä kyseisessä linkillä yhdistetyssä arvopaperikeskuksessa. Tämäntasoisen erottelun pitäisi varmistaa, että arvopaperikeskuksen omaisuuserät on erotettu muiden yhteisöjen omaisuuseristä ja että ne on suojattu asianmukaisesti. On kuitenkin tarpeen sallia linkkien perustaminen kolmansien maiden arvopaperikeskusten kanssa, vaikka kolmannen maan arvopaperikeskuksessa ei olisi saatavilla erillisiä tilejä, edellyttäen, että pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen omaisuuserät on joka tapauksessa suojattu riittävästi ja että toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan riskeistä, jotka aiheutuvat siitä, ettei erillisiä tilejä ole saatavilla, sekä tällaisten riskien riittävästä vähentämisestä.

(50)

Sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskus sijoittaa rahoitusvaransa erittäin likvideihin rahoitusvälineisiin, joihin liittyvät markkina- ja luottoriskit ovat minimaalisia, ja että nämä sijoitukset voidaan muuttaa nopeasti rahaksi minimaalisin hintavaikutuksin, arvopaperikeskuksen olisi hajautettava salkkunsa ja vahvistettava asianmukaiset keskittymärajat sellaisten rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden osalta, joihin se sijoittaa varojaan.

(51)

Sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskuksen linkkijärjestely toisen arvopaperikeskuksen kanssa on luotettava ja tehokas, arvopaperikeskuksen olisi tunnistettava kaikki mahdolliset linkkijärjestelystä johtuvat riskien aiheuttajat ja seurattava ja hallittava niitä. Arvopaperikeskusten välisellä linkillä pitäisi olla kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla vankka oikeusperusta, johon sen suunnittelu tukeutuu ja joka tarjoaa kaikille linkkiin liittyneille arvopaperikeskuksille riittävän suojan. Linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten olisi mitattava, seurattava ja hallittava toisistaan johtuvia luotto- ja likviditeettiriskejä.

(52)

Pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen, joka käyttää epäsuoraa arvopaperikeskusten välistä linkkiä tai välittäjää arvopaperikeskusten välisen linkin ylläpitämiseksi pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen kanssa, olisi linkkijärjestelyn turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi mitattava, seurattava ja hallittava välittäjän käytöstä aiheutuvia lisäriskejä, mukaan luettuina säilytys- ja luottoriskit sekä oikeudelliset ja operatiiviset riskit.

(53)

Jotta voitaisiin varmistaa liikkeeseenlaskun jatkuva eheys silloin, kun arvopapereita säilytetään useissa arvopaperikeskuksissa arvopaperikeskusten välisten linkkien välityksellä, arvopaperikeskusten olisi sovellettava erityisiä täsmäytystoimenpiteitä ja koordinoitava toimiaan.

(54)

Arvopaperikeskusten olisi tarjottava oikeudenmukainen ja avoin pääsy palveluihinsa ottaen asianmukaisesti huomioon rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvät riskit ja markkinoiden toimivuus. Niiden olisi valvottava osallistujistaan ja muista käyttäjistään aiheutuvia riskejä vahvistamalla riskeihin liittyvät vaatimukset palvelujensa tarjoamiselle. Arvopaperikeskusten olisi varmistettava, että niiden käyttäjät, kuten osallistujat, muut arvopaperikeskukset, keskusvastapuolet, kauppapaikat tai liikkeeseenlaskijat, joille myönnetään pääsy niiden palveluihin, täyttävät kyseiset vaatimukset ja että niillä on toimintakapasiteetti, rahoitusvarat, oikeudellinen toimivalta ja riskienhallinnan asiantuntemus, jotka vaaditaan arvopaperikeskuksiin ja muihin käyttäjiin kohdistuvien riskien estämiseksi.

(55)

Varmistaakseen arvopapereiden selvitysjärjestelmänsä turvallisuuden ja tehokkuuden arvopaperikeskuksen olisi valvottava jatkuvasti pääsyvaatimustensa noudattamista, ja sillä pitäisi olla selkeästi määritellyt ja julkistetut menettelyt, joilla helpotetaan sellaisten pyynnön esittäneiden osapuolten osallistumisen keskeyttämistä tai poistamista, jotka rikkovat tai eivät enää täytä pääsyvaatimuksia.

(56)

Saadakseen luvan tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja arvopaperikeskuksen olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, joka sisältää kaikki tiedot, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjonta ei vaikuta arvopaperikeskuksen ydinpalvelujen sujuvaan tarjontaan. Yhteisöjä, jotka ovat jo saaneet luvan toimia arvopaperikeskuksina, ei saisi vaatia toimittamaan uudelleen sellaisia tietoja, jotka on jo toimitettu asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisessa arvopaperikeskuksen toimiluvan hakumenettelyssä.

(57)

Oikeusvarmuuden sekä lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen turvaamiseksi tiettyjä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät toimituskuria koskeviin toimenpiteisiin, olisi alettava soveltaa kyseisten toimenpiteiden voimaantulopäivästä alkaen.

(58)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(59)

Laatiessaan tähän asetukseen sisältyviä teknisiä standardeja EAMV on tehnyt tiivistä yhteistyötä Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

(60)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’uudelleentarkastelujaksolla’ uudelleentarkastelun kohteena olevaa ajanjaksoa, joka alkaa edeltävän uudelleentarkastelu- ja arviointijakson päättymistä seuraavana päivänä;

b)

’toimitusohjeella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (4) 2 artiklan i alakohdassa määriteltyä siirtomääräystä;

c)

’toimitusrajoituksella’ arvopapereiden käytön estämistä, varaamista tai korvamerkitsemistä, jonka seurauksena ne eivät ole enää toimitettavissa, tai rahan käytön estämistä tai varaamista, jonka seurauksena se ei ole enää toimitettavissa;

d)

’pörssilistatulla rahastolla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (5) 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määriteltyä rahastoa;

e)

’liikkeeseenlaskevalla arvopaperikeskuksella’ arvopaperikeskusta, joka tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua ydinpalvelua arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä;

f)

’sijoittavalla arvopaperikeskuksella’ arvopaperikeskusta, joka on joko toisen arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistuja tai joka käyttää sellaista kolmatta osapuolta tai välittäjää, joka on toisen arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistuja, arvopapereiden liikkeeseenlaskun yhteydessä;

g)

’pysyvällä välineellä’ välinettä, joka mahdollistaa tietojen säilyttämisen siten, että tiedot ovat helposti saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen tulostamisen muuttumattomina.

II LUKU

TÄRKEIMPIEN VALUUTTOJEN YKSILÖINTI SEKÄ KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT ASIAAN LIITTYVIEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN KUULEMISTA VARTEN

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

2 artikla

Tärkeimpien valuuttojen määrittely

1.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tärkeimmät valuutat on yksilöitävä käyttämällä jompaakumpaa seuraavista laskelmista:

a)

kunkin unionin valuutan suhteellinen osuus arvopaperikeskuksen toteuttamien vastikkeellisten toimitusohjeiden kokonaisarvosta laskettuna yhden vuoden ajalta edellyttäen, että kukin yksittäinen osuus on enemmän kuin 1 prosenttia;

b)

arvopaperikeskuksen unionin valuutassa toteuttamien vastikkeellisten toimitusohjeiden suhteellinen osuus kaikkien unionissa olevien arvopaperikeskusten kyseisessä valuutassa toteuttamien vastikkeellisten toteutusohjeiden kokonaisarvosta laskettuna yhden vuoden ajalta edellyttäen, että kukin yksittäinen osuus on enemmän kuin 10 prosenttia.

2.   Kunkin arvopaperikeskuksen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 1 kohdassa tarkoitetut laskelmat vuosittain.

3 artikla

Käytännön järjestelyt asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen asiaan liittyvien viranomaisten kuulemista varten

1.   Jos useampi kuin yksi keskuspankki laskee liikkeeseen yhtä tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti yksilöityä tärkeimpää valuuttaa, näiden keskuspankkien on valittava keskuudestaan yksi edustaja asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi asiaan liittyväksi viranomaiseksi kyseistä valuuttaa varten.

2.   Jos arvopaperitapahtumien maksusuoritukset käsitellään asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti useissa samaa valuuttaa liikkeeseen laskevissa keskuspankeissa avattujen tilien kautta, kyseisten keskuspankkien on valittava keskuudestaan yksi edustaja asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi asiaan liittyväksi viranomaiseksi.

III LUKU

TOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN ARVOPAPERIKESKUKSILLE

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artikla)

1 JAKSO

Yleiset tiedot toimilupaa hakevista arvopaperikeskuksista

4 artikla

Toimilupaa hakevien arvopaperikeskusten yksilöiminen ja oikeudellinen asema

1.   Toimilupahakemuksessa on selkeästi yksilöitävä toimilupaa hakeva arvopaperikeskus sekä toiminta, jota se aikoo harjoittaa, ja palvelut, joita se aikoo tarjota.

2.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

hakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot;

b)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnosta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden yhteystiedot;

c)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen toiminimi, oikeushenkilötunnus (LEI) ja virallinen osoite unionissa;

d)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen perustamiskirja ja yhtiöjärjestys tai muut perustamisasiakirjat ja lakisääteiset asiakirjat;

e)

hakemuksen jättöpäivänä voimassa oleva ote asiaankuuluvasta kauppa- tai tuomioistuinrekisteristä tai muunlainen oikeaksi todistettu näyttö toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen virallisesta osoitteesta ja liiketoiminnasta;

f)

tunnistetiedot arvopapereiden selvitysjärjestelmistä, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus ylläpitää tai aikoo ylläpitää;

g)

jäljennös hakemusta koskevasta ylimmän hallintoelimen päätöksestä sekä sen kokouksen pöytäkirja, jossa ylin hallintoelin on hyväksynyt hakemusasiakirjat ja niiden toimittamisen;

h)

kaavio, josta käyvät ilmi emoyrityksen, tytäryritysten ja kaikkien muiden osakkuusyhteisöjen tai sivuliikkeiden väliset omistusyhteydet ja jossa olevat yhteisöt yksilöidään täydellisen toiminimensä, oikeudellisen asemansa, virallisen osoitteensa ja verotunnisteidensa tai rekisterinumeroidensa avulla;

i)

kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tytäryritysten sekä muiden sellaisten oikeushenkilöiden liiketoiminnasta, joihin kyseisellä arvopaperikeskuksella on omistusyhteys, mukaan luettuina tiedot siitä, minkätasoisesta omistusyhteydestä on kyse;

j)

luettelo, jossa mainitaan

i)

jokaisen sellaisen henkilön tai yhteisön nimi, joka omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 5 prosenttia toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen pääomasta tai äänioikeuksista;

ii)

jokaisen sellaisen henkilön tai yhteisön nimi, joka voi toimilupaa hakevassa arvopaperikeskuksessa olevan omistusosuutensa vuoksi käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa kyseisen arvopaperikeskuksen johtamisessa;

k)

luettelo, jossa mainitaan

i)

jokaisen sellaisen yhteisön nimi, jossa toimilupaa hakeva arvopaperikeskus omistaa vähintään 5 prosenttia pääomasta ja äänioikeuksista;

ii)

jokaisen sellaisen yhteisön nimi, jonka johtamisessa toimilupaa hakeva arvopaperikeskus käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa;

l)

luettelo asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa A jaksossa luetelluista ydinpalveluista, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus tarjoaa tai aikoo tarjota;

m)

luettelo asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa B jaksossa nimenomaisesti mainituista oheispalveluista, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus tarjoaa tai aikoo tarjota;

n)

luettelo muista oheispalveluista, jotka sallitaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan B jakson nojalla mutta joita ei nimenomaisesti mainita kyseisessä jaksossa ja joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus tarjoaa tai aikoo tarjota;

o)

luettelo n alakohdassa tarkoitetuista, direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan kuuluvista sijoituspalveluista;

p)

luettelo palveluista ja toiminnoista, jotka toimilupaa hakeva arvopaperikeskus ulkoistaa tai aikoo ulkoistaa kolmannelle osapuolelle asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklan mukaisesti;

q)

valuutta tai valuutat, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus käsittelee tai aikoo käsitellä tarjoamiensa palvelujen yhteydessä riippumatta siitä, käytetäänkö maksusuorituksessa keskuspankissa, arvopaperikeskuksessa vai nimetyssä luottolaitoksessa olevaa tiliä;

r)

tiedot kaikista vireillä olevista ja lopullisista tuomioistuin-, hallinto-, sovittelu- tai muista oikeudellisista menettelyistä, joissa toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on osallisena ja joista voi aiheutua sille taloudellisia tai muita kustannuksia.

3.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo tarjota ydinpalveluja tai perustaa sivuliikkeen asetuksen (EU) N:o 909/2014 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, toimilupahakemuksessa on oltava myös seuraavat tiedot:

a)

jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, joissa toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo harjoittaa toimintaa;

b)

toimintaohjelma, jossa mainitaan erityisesti palvelut, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus tarjoaa tai aikoo tarjota vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

c)

valuutta tai valuutat, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus käsittelee tai aikoo käsitellä vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

d)

jos palveluja tarjotaan tai aiotaan tarjota sivuliikkeen välityksellä, sivuliikkeen organisaatiorakenne ja sen johtamisesta vastaavien henkilöiden nimet;

e)

tarvittaessa arvio toimenpiteistä, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo toteuttaa, jotta sen käyttäjät voisivat noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kansallista lainsäädäntöä.

5 artikla

Yleiset tiedot toimintatavoista ja menettelyistä

1.   Toimilupahakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot tässä luvussa tarkoitetun toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen toimintatavoista ja menettelyistä:

a)

toimintatapojen ja menettelyjen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta vastaavien henkilöiden työnimikkeet;

b)

kuvaus toimenpiteistä, joilla toimintatavat ja menettelyt pannaan täytäntöön ja niiden noudattamista valvotaan.

2.   Toimilupahakemuksessa on oltava kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014 65 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttöön ottamista menettelyistä.

6 artikla

Tiedot arvopaperikeskuksen palveluista ja toiminnasta

Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on sisällytettävä toimilupahakemukseensa seuraavat tiedot:

a)

yksityiskohtainen kuvaus 4 artiklan 2 kohdan l–p alakohdassa tarkoitetuista palveluista;

b)

menettelyt, joita sovelletaan a alakohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjonnassa.

7 artikla

Tiedot konserneista

1.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus kuuluu konserniin, jossa on muita arvopaperikeskuksia tai asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja luottolaitoksia, toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut toimintatavat ja menettelyt;

b)

tiedot emoyrityksen ja konsernin muiden yritysten toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen kokoonpanosta ja osakasrakenteesta;

c)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ja konsernin muiden yritysten yhteiset palvelut ja yhteiset avainhenkilöt, jotka eivät kuulu toimivaan johtoon.

2.   Jos toimilupaa hakevalla arvopaperikeskuksella on emoyritys, toimilupahakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen emoyrityksen virallinen osoite;

b)

jos emoyritys on yhteisö, jolle on myönnetty toimilupa tai joka on rekisteröity ja jota valvotaan unionin tai kolmannen maan lainsäädännön nojalla, asiaankuuluvat toimilupa- tai rekisterinumerot sekä emoyrityksen valvonnan suhteen toimivaltaisen viranomaisen nimi tai toimivaltaisten viranomaisten nimet.

3.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on ulkoistanut palvelujaan tai toimintojaan samaan konserniin kuuluvalle yritykselle asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklan mukaisesti, hakemuksessa on oltava tiivistelmä ja jäljennös ulkoistamissopimuksesta.

2 JAKSO

Rahoitusvarat toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen palvelujen tarjoamista varten

8 artikla

Tilinpäätökset, liiketoimintasuunnitelma ja elvytyssuunnitelma

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tilinpäätöksiä ja liiketoimintaa koskevat tiedot, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, noudattaako toimilupaa hakeva arvopaperikeskus asetuksen (EU) N:o 909/2014 44, 46 ja 47 artiklaa:

a)

tilinpäätökset, mukaan luettuna tilinpäätöskokonaisuus kolmelta edeltävältä vuodelta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/43/EY (6) tarkoitettu vuosi- ja konsernitilinpäätöksiä koskeva lakisääteinen tilintarkastuskertomus kolmelta edeltävältä vuodelta;

b)

jos toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tarkastaa ulkopuolinen tilintarkastaja, kyseisen tilintarkastajan nimi ja kansallinen rekisterinumero;

c)

vähintään kolmen vuoden pituisen viiteajanjakson käsittävä liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelman ja arvioidun budjetin ja jossa esitetään eri liiketoimintaskenaarioita toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen palveluista;

d)

kaikki suunnitelmat, jotka koskevat tytäryritysten ja sivuliikkeiden perustamista ja niiden sijaintipaikkaa;

e)

kuvaus liiketoiminnasta, jota toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo harjoittaa, mukaan luettuna toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen mahdollisten tytäryritysten tai sivuliikkeiden liiketoiminta.

2.   Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja historiallisia taloudellisia tietoja ei ole saatavilla, toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevasta arvopaperikeskuksesta:

a)

näyttö, joka osoittaa rahoitusvarojen riittävän kuudeksi kuukaudeksi toimiluvan myöntämisen jälkeen;

b)

osavuosikatsaus;

c)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen taloudellista tilannetta koskevat laskelmat, mukaan luettuina tase, tuloslaskelma, oman pääoman ja rahavirtojen muutokset sekä yhteenveto tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut merkitykselliset selventävät liitetiedot;

d)

jokaisen emoyrityksen tarkastetut vuositilinpäätökset kolmelta hakemuksen jättöpäivää edeltävältä tilikaudelta.

3.   Hakemuksessa on oltava kuvaus asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta riittävästä elvytyssuunnitelmasta, jolla varmistetaan toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen keskeiset toiminnot:

a)

yhteenveto, joka antaa yleiskuvan suunnitelmasta ja sen täytäntöönpanosta;

b)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen keskeisten toimintojen, stressiskenaarioiden sekä elvytyksen käynnistävien tapahtumien yksilöiminen sekä kuvaus elvytysvälineistä, joita toimilupaa hakevaa arvopaperikeskus aikoo käyttää;

c)

arvio elvytyssuunnitelman mahdollisista vaikutuksista sidosryhmiin, joihin sen täytäntöönpano todennäköisesti vaikuttaa;

d)

elvytyssuunnitelman oikeudellista täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva arvio, jossa otetaan huomioon kaikki unionin lainsäädännössä, kansallisessa lainsäädännössä tai kolmannen maan lainsäädännössä asetetut oikeudelliset rajoitukset.

3 JAKSO

Toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

9 artikla

Organisaatiokaavio

Toimilupahakemuksessa on oltava organisaatiokaavio, jossa kuvataan toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen organisaatiorakenne. Kaaviossa on oltava seuraavat tiedot:

a)

seuraavissa asemissa olevien henkilöiden henkilötiedot ja tehtävät:

i)

toimiva johto;

ii)

47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista operatiivisista toiminnoista vastaavat johtajat;

iii)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen sivuliikkeiden toiminnasta vastaavat johtajat;

iv)

muut merkittävät tehtävät toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen toiminnoissa;

b)

kussakin osastossa ja operatiivisessa yksikössä olevien henkilöstön jäsenten lukumäärä.

10 artikla

Henkilöstöä koskevat toimintatavat ja menettelyt

Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen henkilöstöä koskevista toimintatavoista ja menettelyistä:

a)

kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen palkka- ja palkkiopolitiikasta, mukaan luettuina tiedot sen toimivan johdon, ylimmän hallintoelimen jäsenten sekä riskienhallintatoiminnossa, vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnossa, sisäisen tarkastuksen toiminnossa ja teknologiatoiminnossa työskentelevien henkilöstön jäsenten palkan ja palkkioiden kiinteistä ja muuttuvista osista;

b)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen käyttöön ottamat toimenpiteet, joilla vähennetään yksittäiselle henkilölle annettuihin tehtäviin liittyvästä liiallisesta riippuvuudesta aiheutuvaa riskiä.

11 artikla

Riskienseurantavälineet ja hallintojärjestelyt

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen hallintojärjestelyistä ja riskienseurantavälineistä:

a)

kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen hallintojärjestelyistä, jotka otetaan käyttöön 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät, jotka otetaan käyttöön 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)

kuvaus ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon sekä 48 artiklan mukaisesti perustettujen komiteoiden kokoonpanosta, roolista ja vastuualueista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä kuvaus menettelyistä, joita noudatetaan toimivan johdon sekä ylimmän hallintoelimen jäsenten valinnassa, nimittämisessä, tulosarvioinnissa ja tehtävästä poistossa.

3.   Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on kuvattava menettelynsä, jolla sen hallintojärjestelyt ja toimintaa koskevat säännöt julkistetaan.

4.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus noudattaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevia tunnustettuja käytännesääntöjä, sen hakemuksessa on mainittava nämä käytännesäännöt, siinä on oltava jäljennös kyseisistä säännöistä ja siinä on selitettävä kaikki tilanteet, joissa toimilupaa hakeva arvopaperikeskus ei noudata niitä.

12 artikla

Vaatimustenmukaisuuden valvonnan, sisäisen valvonnan ja sisäinen tarkastuksen toiminnot

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava kuvaus asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen menettelyistä, joilla ilmoitetaan sisäisesti kyseisen asetuksen rikkomisista.

2.   Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot 51 artiklassa tarkoitetuista toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen sisäisen tarkastuksen toimintatavoista ja menettelyistä, seuraavat tiedot mukaan luettuina:

a)

kuvaus välineistä, joilla seurataan ja arvioidaan toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen sisäisen tarkastuksen järjestelmien riittävyyttä ja tehokkuutta;

b)

kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tietojenkäsittelyjärjestelmien valvontaan ja turvaamiseen käytetyistä välineistä;

c)

kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen sisäisen tarkastuksen menetelmien kehittämisestä ja soveltamisesta;

d)

sisäisen tarkastuksen toiminnon työsuunnitelma kolmeksi vuodeksi hakemuksen jättöpäivästä;

e)

kuvaus kunkin sellaisen henkilön tehtävistä ja pätevyydestä, joka vastaa 47 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta sisäisestä tarkastuksesta 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoitetun tarkastuskomitean valvonnassa.

3.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot 47 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnosta:

a)

kuvaus vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnosta vastaavien henkilöiden sekä muiden vaatimustenmukaisuuden arviointeihin osallistuvien henkilöstön jäsenten tehtävistä ja pätevyydestä, mukaan luettuna kuvaus keinoista, joilla varmistetaan vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnon riippumattomuus muista liiketoimintayksiköistä;

b)

vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnon toimintatavat ja menettelyt, mukaan luettuna kuvaus ylimmän johdon ja toimivan johdon tehtävästä valvoa vaatimustenmukaisuuden noudattamista;

c)

vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminnosta vastaavien henkilöiden tai muiden sellaisten henkilöstön jäsenten laatima tuorein sisäinen raportti, jotka osallistuvat toimilupaa hakevassa arvopaperikeskuksessa vaatimustenmukaisuuden arviointeihin.

13 artikla

Toimiva johto, ylin hallintoelin ja osakkeenomistajat

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen jokaisesta toimivan johdon jäsenestä ja jokaisesta ylimmän hallintoelimen jäsenestä, jotta toimivaltainen viranomainen voi arvioida, noudattaako toimilupaa hakeva arvopaperikeskus asetuksen (EU) N:o 909/2014 27 artiklan 1 ja 4 kohtaa:

a)

jäljennös ansioluettelosta, josta ilmenee jäsenen kokemus ja tietämys;

b)

yksityiskohtaiset tiedot jäsenelle mahdollisesti määrätyistä rikosoikeudellisista ja hallinnollisista seuraamuksista, jotka liittyvät finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai varojen väärinkäyttöön, asianmukaisen virallisen todistuksen muodossa, jos sellainen on saatavilla asianomaisessa jäsenvaltiossa;

c)

finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen liittyvästä hyvästä maineesta annettu oma ilmoitus, jossa jokainen toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen jäsen ilmoittaa, onko häneen kohdistettu mitään seuraavista toimista:

i)

hänet on tuomittu rikoksesta tai hallinnollisesta rikkomuksesta, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen taikka petoksiin tai varojen väärinkäyttöön;

ii)

sääntelyviranomaisen, muun viranomaisen tai valtion viraston käynnistämässä kurinpidollisessa tutkinnassa on tehty hänelle vastainen päätös tai hän on vielä keskeneräisen tutkinnan kohteena;

iii)

tuomioistuimessa on tehty hänelle vastainen päätös siviilioikeudellisessa menettelyssä, joka liittyy finanssi- tai datapalvelujen tarjoamiseen tai petokseen yrityksen johtamisen yhteydessä;

iv)

hän on ollut sellaisen yrityksen ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon jäsen, jonka rekisteröinnin tai toimiluvan sääntelyelin on peruuttanut ja johon hän on ollut sidoksissa vähintään yhden vuoden ajan ennen rekisteröinnin tai toimiluvan peruuttamista;

v)

häneltä on evätty oikeus harjoittaa minkäänlaista toimintaa, joka edellyttää sääntelyelimen myöntämää rekisteröintiä tai toimilupaa;

vi)

hän on ollut sellaisen yrityksen ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon jäsen, jota vastaan on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely, vähintään yhden vuoden ajan ennen menettelyn käynnistämistä;

vii)

hän on ollut sellaisen yrityksen ylimmän hallintoelimen tai toimivan johdon jäsen, joka on ollut sääntelyelimen määräämän seuraamuksen kohteena ja johon hän on ollut sidoksissa vähintään yhden vuoden ajan ennen seuraamuksen määräämistä;

viii)

viranomainen, sääntelyelin tai ammattialajärjestö on määrännyt hänelle sakkoja, keskeyttänyt hänen toimintansa, mitätöinyt hänen asemansa tai määrännyt hänelle jonkin muun seuraamuksen finanssi- tai datapalvelujen tarjoamisen yhteydessä;

ix)

hänet on erotettu johto- tai hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä virheen tai väärinkäytöksen vuoksi.

Sovellettaessa tämän kohdan c alakohdan i alakohtaa omaa ilmoitusta ei vaadita, jos toimitetaan virallinen todistus tämän kohdan b alakohdan mukaisesti.

2.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylimmästä hallintoelimestä:

a)

näyttö asetuksen (EU) N:o 909/2014 27 artiklan 2 kohdan noudattamisesta;

b)

kuvaus ylimmän hallintoelimen jäsenten tehtävistä ja vastuualueista;

c)

ylimmässä hallintoelimessä aliedustetun sukupuolen edustusta koskeva tavoite, asianmukainen toimintasuunnitelma kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi sekä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen käyttämä menetelmä, jolla tavoite, toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen julkistetaan.

3.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen omistusrakenteesta ja osakkeenomistajista:

a)

kuvaus 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetusta toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen omistusrakenteesta, mukaan luettuna sellaisten yhteisöjen tunnistetiedot, jotka voivat käyttää määräysvaltaa toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen toiminnassa, sekä tiedot niiden osakkuuksien suuruudesta;

b)

luettelo osakkeenomistajista ja henkilöistä, jotka voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen johtamisessa.

14 artikla

Eturistiriitojen hallinta

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimintatavoista ja menettelyistä, jotka toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on ottanut käyttöön 50 artiklan mukaisesti havaitakseen ja hallitakseen mahdollisia eturistiriitoja:

a)

kuvaus toimintatavoista ja menettelyistä, joilla tunnistetaan ja hallitaan mahdollisia eturistiriitoja ja ilmoitetaan niistä toimivaltaiselle viranomaiselle, sekä kuvaus prosessista, jolla varmistetaan, että toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen henkilöstölle ilmoitetaan näistä toimintatavoista ja menettelyistä;

b)

kuvaus tarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että a alakohdassa tarkoitetut eturistiriitojen hallintaa koskevat vaatimukset täyttyvät;

c)

kuvaus seuraavista seikoista:

i)

avainhenkilöiden tehtävät ja vastuualueet erityisesti, jos heillä on vastuualueita myös muissa yhteisöissä;

ii)

järjestelyt, joilla varmistetaan, että henkilöt, joilla on pysyvä eturistiriita, suljetaan pois päätöksentekomenettelystä eikä heille toimiteta sellaisia seikkoja koskevia merkityksellisiä tietoja, joihin pysyvä eturistiriita vaikuttaa;

iii)

ajantasainen rekisteri hakuajankohtana esiintyvistä eturistiriidoista ja kuvaus siitä, miten niitä hallitaan.

2.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus kuuluu konserniin, 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitetussa rekisterissä on oltava kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tarjoamiin palveluihin liittyvistä eturistiriidoista, jotka aiheutuvat muista konserniin kuuluvista yrityksistä, sekä järjestelyistä, jotka on otettu käyttöön kyseisten eturistiriitojen hallitsemiseksi.

15 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Toimilupahakemukseen on sisällyttävä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen toimintatavat ja menettelyt, jotka on otettu käyttöön luottamuksellisten tietojen luvattoman käytön ja luovuttamisen estämiseksi. Luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat seuraavat tiedot:

a)

tiedot osallistujista, asiakkaista, liikkeeseenlaskijoista tai muista toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen palvelujen käyttäjistä;

b)

muut tiedot, jotka toimilupaa hakevalla arvopaperikeskuksella on liiketoimintansa vuoksi hallussaan ja joita ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

2.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot henkilöstön pääsystä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen hallussa oleviin tietoihin:

a)

sisäiset lupamenettelyt, joilla varmistetaan henkilöstön suojattu pääsy tietoihin;

b)

kuvaus kaikista luottamuksellisuudesta johtuvista tietojen käytön rajoituksista.

16 artikla

Käyttäjien komitea

Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot jokaisesta käyttäjien komiteasta:

a)

käyttäjien komitean toimeksianto;

b)

käyttäjien komitean hallintojärjestelyt;

c)

käyttäjien komitean toimintamenettelyt;

d)

käyttäjien komitean jäsenten hyväksymistä koskevat vaatimukset ja valintamenettely;

e)

luettelo käyttäjien komitean jäsenehdokkaista ja ilmoitus heidän edustamistaan eduista.

17 artikla

Tietojen säilyttäminen

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava kuvaus toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tietojensäilytystä koskevista järjestelmistä, toimintatavoista ja menettelyistä, jotka on otettu käyttöön ja joita ylläpidetään tämän asetuksen VIII luvun mukaisesti.

2.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus hakee toimilupaa ennen 54 artiklan soveltamispäivää, toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

analyysi siitä, missä määrin toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen olemassa olevat tietojen säilyttämistä koskevat järjestelmät, toimintatavat ja menettelyt ovat 54 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaiset;

b)

täytäntöönpanosuunnitelma, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo täyttää 54 artiklassa tarkoitetut vaatimukset viimeistään sinä päivänä, jona kyseistä artiklaa aletaan soveltaa.

4 JAKSO

Liiketoiminnan menettelytapasäännöt

18 artikla

Päämäärät ja tavoitteet

Toimilupahakemuksessa on oltava kuvaus asetuksen (EU) N:o 909/2014 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen päämääristä ja tavoitteista.

19 artikla

Valitusten käsittely

Toimilupahakemukseen on sisällyttävä menettelyt, jotka toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on ottanut käyttöön valitusten käsittelyä varten.

20 artikla

Osallistumista koskevat vaatimukset

Toimilupahakemuksessa on oltava kaikki tarvittavat tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan ja tämän asetuksen 88–90 artiklan mukaisesta osallistumisesta toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylläpitämiin arvopapereiden selvitysjärjestelmiin. Tietoihin on kuuluttava seuraavat tiedot:

a)

osallistumisperusteet, jotka mahdollistavat oikeudenmukaisen ja avoimen pääsyn kaikille oikeushenkilöille, jotka aikovat ryhtyä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylläpitämien arvopapereiden selvitysjärjestelmien osallistujiksi;

b)

menettelyt, joita käytetään sovellettaessa kurinpitotoimia sellaisiin osallistujiin, jotka eivät noudata osallistumisperusteita.

21 artikla

Avoimuus

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava asiakirjat ja tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen hintapolitiikasta, joka koskee asetuksen (EU) N:o 909/2014 34 artiklassa tarkoitettuja palveluja. Tietoihin on erityisesti sisällyttävä kuhunkin toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tarjoamaan ydinpalveluun liittyvät hinnat ja maksut sekä kaikki olemassa olevat alennukset ja hyvitykset sekä vähennysten edellytykset.

2.   Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus menetelmistä, joilla asiaankuuluvat tiedot julkistetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 34 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

3.   Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot, joiden avulla toimivaltainen viranomainen voi arvioida, miten toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo täyttää asetuksen (EU) N:o 909/2014 34 artiklan 6 ja 7 kohdassa säädetyt kustannusten ja tulojen eriteltyä kirjaamista koskevat vaatimukset.

22 artikla

Viestintämenettelyt osallistujien ja muiden markkinainfrastruktuurien kanssa

Toimilupahakemuksessa on oltava asiaankuuluvat tiedot viestien lähettämistä ja viitetietoja koskevista kansainvälisistä avoimista viestintämenettelyistä ja -standardeista, joita toimilupaa hakeva arvopaperikeskus käyttää viestintämenettelyissään osallistujien ja muiden markkinainfrastruktuurien kanssa.

5 JAKSO

Arvopaperikeskusten tarjoamia palveluja koskevat vaatimukset

23 artikla

Arvo-osuusmuoto

Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot arvo-osuuksia koskevista menettelyistä, joilla varmistetaan, että toimilupaa hakeva arvopaperikeskus noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 3 artiklaa.

24 artikla

Sovitut toimituspäivät ja toimenpiteet, joilla estetään ja korjataan toimituspuutteet

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot toimilupaa hakevasta arvopaperikeskuksesta:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan mukaiset menettelyt ja toimenpiteet, joilla estetään toimituspuutteet;

b)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan mukaiset toimenpiteet, joilla korjataan toimituspuutteet.

2.   Jos arvopaperikeskus hakee toimilupaa ennen kuin asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 ja 7 artiklan soveltaminen alkaa kyseisen asetuksen 76 artiklan 4 ja 5 artiklan mukaisesti, toimilupahakemukseen on sisällyttävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 ja 7 artiklan mukaisia vaatimuksia.

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten on sisällytettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosuunnitelmaan analyysi siitä, missä määrin niiden olemassa olevat säännöt, menettelyt, mekanismit ja toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 ja 7 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaiset.

25 artikla

Liikkeeseenlaskun jatkuva eheys

Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen säännöistä ja menettelyistä, joilla varmistetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 37 artiklassa ja tämän asetuksen IX luvussa tarkoitettu arvopapereiden liikkeeseenlaskun jatkuva eheys.

26 artikla

Osallistujien ja niiden asiakkaiden arvopapereiden suojaaminen

Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot käyttöön otetuista toimenpiteitä, joilla suojataan toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen osallistujien ja niiden asiakkaiden arvopapereita asetuksen (EU) N:o 909/2014 38 artiklan mukaisesti:

a)

säännöt ja menettelyt, joilla vähennetään ja hallitaan arvopapereiden säilytykseen liittyviä riskejä;

b)

yksityiskohtainen kuvaus toimilupaa hakevan arvokeskuksen tarjoaman erottelun eri tasoista, kuvaus kuhunkin tasoon liittyvistä kustannuksista, kaupallisista ehdoista, joilla niitä tarjotaan, niiden tärkeimmistä oikeudellisista vaikutuksista sekä sovellettavasta maksukyvyttömyyslainsäädännöstä;

c)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen suostumusten saamista koskevat säännöt ja menettelyt.

27 artikla

Selvityksen lopullisuus

Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen asetuksen (EU) N:o 909/2014 39 artiklan mukaisesti käyttöön ottamista selvityksen lopullisuutta koskevista säännöistä.

28 artikla

Maksujen toteutus

1.   Toimilupahakemukseen on sisällyttävä asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artiklan mukaiset maksusuorituksissa noudatettavat menettelyt jokaisen arvopapereiden selvitysjärjestelmän osalta, jota toimilupaa hakeva arvopaperikeskus pitää yllä.

2.   Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on ilmoitettava, noudatetaanko maksusuorituksissa asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artiklan 1 vai 2 kohtaa.

Jos maksusuorituksissa aiotaan noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artiklan 2 kohtaa, toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on selitettävä, miksi niissä ei ole käytännöllistä eikä mahdollista noudattaa kyseisen asetuksen 40 artiklan 1 kohtaa.

29 artikla

Osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt

Toimilupahakemuksessa on oltava säännöt ja menettelyt, jotka toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on ottanut käyttöön hallitakseen osallistujien maksulaiminlyöntejä.

30 artikla

Osallistujien ja asiakkaiden omaisuuserien siirto, jos toimilupa peruutetaan

Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen käyttöön ottamista menettelyistä, joilla varmistetaan osallistujien ja asiakkaiden omaisuuserien oikea-aikainen ja asianmukainen toimitus ja siirto toiselle arvopaperikeskukselle, jos sen oma toimilupa peruutetaan.

6 JAKSO

Toiminnan vakautta koskevat vaatimukset

31 artikla

Oikeudelliset riskit

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi arvioida, ovatko toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen säännöt, menettelyt ja sopimukset asetuksen (EU) N:o 909/2014 43 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti selkeitä, ymmärrettäviä ja täytäntöönpanokelpoisia kaikilla kyseeseen tulevilla lainkäyttöalueilla.

2.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus aikoo harjoittaa liiketoimintaa eri lainkäyttöalueilla, sen on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot toimenpiteistä, jotka on otettu asetuksen (EU) N:o 909/2014 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttöön sellaisten riskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi, joita saattaa aiheutua eri lainkäyttöalueiden erilaisista lainsäädännöistä. Tietoihin on sisällyttävä kaikki oikeudellisen arvioinnit, joihin kyseiset toimenpiteet perustuvat.

32 artikla

Liiketoimintaan liittyvät yleiset riskit

1.   Toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus riskienhallinta- ja riskienvalvontajärjestelmistä ja tietoteknisistä välineistä, jotka se on ottanut käyttöön hallitakseen liiketoimintaan liittyviä riskejä asetuksen (EU) N:o 909/2014 44 artiklan mukaisesti.

2.   Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on saanut riskiluokituksen kolmannelta osapuolelta, sen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseinen riskiluokitus sekä kaikki sitä tukevat merkitykselliset tiedot.

33 artikla

Operatiiviset riskit

1.   Toimilupahakemuksessa on oltava tiedot, jotka osoittavat, että toimilupaa hakeva arvopaperikeskus täyttää operatiivisten riskien hallintaa koskevat vaatimukset asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklan ja tämän asetuksen X luvun mukaisesti.

2.   Toimilupahakemuksessa on myös oltava seuraavat tiedot tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan p alakohdassa tarkoitetusta palveluluettelosta:

a)

jäljennös ulkoistamissopimuksista;

b)

menetelmät, joilla valvotaan ulkoistettujen palvelujen ja toimintojen palvelutasoa.

34 artikla

Sijoituspolitiikka

Toimilupahakemukseen on sisällyttävä näyttö, joka osoittaa, että

a)

toimilupaa hakeva arvopaperikeskus säilyttää rahoitusomaisuuttaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 46 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan ja tämän asetuksen XI luvun mukaisesti;

b)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen sijoitukset ovat asetuksen (EU) N:o 909/2014 46 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen XI luvun mukaiset.

35 artikla

Pääomavaatimukset

Toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot pääomavaatimuksista:

a)

tiedot, jotka osoittavat, että toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen pääoma, mukaan luettuina sen jakamaton voitto ja rahastot, täyttää asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan vaatimukset;

b)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu suunnitelma ja kaikki sen päivitykset sekä näyttö siitä, että toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylin hallintoelin tai ylimmän hallintoelimen asianmukainen komitea on hyväksynyt suunnitelman.

7 JAKSO

36 artikla

Arvopaperikeskusten väliset linkit

Jos toimilupaa hakeva arvopaperikeskus on perustanut tai aikoo perustaa arvopaperikeskusten välisiä linkkejä, toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

kuvaus arvopaperikeskusten välisistä linkeistä sekä toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen tekemät arvioinnit kyseisistä linkkijärjestelyistä mahdollisesti johtuvista riskien aiheuttajista;

b)

sellaisten toimitusten odotettavissa olevat tai todelliset volyymit ja arvot, jotka suoritetaan arvopaperikeskusten välisten linkkien välityksellä;

c)

menettelyt, joilla tunnistetaan, arvioidaan, seurataan ja hallitaan kaikkia mahdollisia riskien aiheuttajia, joille toimilupaa hakeva arvopaperikeskus ja sen osallistujat altistuvat linkkijärjestelyn vuoksi, sekä niiden vähentämiseksi käyttöön otetut asianmukaiset toimenpiteet;

d)

arviointi siitä, onko maksukyvyttömyyslainsäädäntö sovellettavissa arvopaperikeskusten välisen linkin käyttöön, sekä kyseisen lainsäädännön vaikutuksista toimilupaa hakevaan arvopaperikeskukseen;

e)

muut merkitykselliset tiedot, jotka toimivaltainen viranomainen pyytää arvioidakseen, täyttävätkö arvopaperikeskusten väliset linkit asetuksen (EU) N:o 909/2014 48 artiklassa ja tämän asetuksen XII luvussa säädetyt vaatimukset.

8 JAKSO

Pääsy arvopaperikeskuksiin

37 artikla

Pääsyä koskevat säännöt

Toimilupahakemuksessa on oltava kuvaus menettelyistä, joilla käsitellään seuraavia pääsyä koskevia pyyntöjä:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan ja tämän asetuksen XIII luvun mukaiset sellaisten oikeushenkilöiden pyynnöt, jotka haluavat tulla osallistujiksi;

b)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan ja tämän asetuksen XIII luvun mukaiset liikkeeseenlaskijoiden pyynnöt;

c)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 52 artiklan ja tämän asetuksen XIII luvun mukaiset muiden arvopaperikeskusten pyynnöt;

d)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan ja tämän asetuksen XIII luvun mukaiset muiden markkinainfrastruktuurien pyynnöt.

9 JAKSO

Lisätiedot

38 artikla

Lisätietopyyntö

Toimivaltainen viranomainen voi pyytää toimilupaa hakevalta arvopaperikeskukselta kaikkia lisätietoja, jotka tarvitaan sen arvioimiseksi, täyttääkö toimilupaa hakeva arvopaperikeskus toimiluvan myöntämisajankohtana asetuksen (EU) N:o 909/2014 vaatimukset.

IV LUKU

ARVOPAPERIKESKUSTEN OMISTUSYHTEYDET TIETTYIHIN YHTEISÖIHIN

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 18 artiklan 3 kohta)

39 artikla

Arvopaperikeskuksen omistusyhteyksiä koskevat perusteet

Hyväksyessään arvopaperikeskuksen omistusyhteyttä oikeushenkilöön, joka ei tarjoa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevissa A ja B jaksossa vahvistettuja palveluja, toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat perusteet:

a)

niiden rahoitusvelkojen laajuus, jotka arvopaperikeskus on ottanut vastattavakseen omistusyhteyden johdosta;

b)

se, onko arvopaperikeskuksella riittävästi asetuksen (EU) N:o 909/2014 46 artiklassa tarkoitettujen perusteiden mukaisia rahoitusvaroja kattaakseen seuraavista tekijöistä johtuvat riskit:

i)

arvopaperikeskuksen kyseiselle oikeushenkilölle antamat takuut;

ii)

ehdolliset velvoitteet, joihin arvopaperikeskus on sitoutunut kyseisen oikeushenkilön hyväksi;

iii)

kyseisen oikeushenkilön tappionjakosopimukset tai takaisinperintämekanismi;

c)

se, onko oikeushenkilö, johon arvopaperikeskuksella on omistusyhteys, sellainen, jonka tarjoamat palvelut täydentävät arvopaperikeskuksen tarjoamia ydinpalveluja asetuksen (EU) N:o 909/2014 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kuten

i)

asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla toimiluvan saanut tai tunnustettu keskusvastapuoli; tai

ii)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 42 alakohdassa määritelty kauppapaikka;

d)

se, onko arvopaperikeskuksella omistusyhteytensä seurauksena asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritelty määräysvalta oikeushenkilössä;

e)

arvopaperikeskuksen omistusyhteydestä aiheutuvista riskeistä tekemä analyysi, sisäisen tai ulkopuolisen tarkastajan hyväksymät analyysit mukaan luettuina, joka osoittaa, että kaikkia omistusyhteydestä aiheutuvia riskejä hallitaan asianmukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon erityisesti seuraavat arvopaperikeskuksen tekemään analyysiin liittyvät näkökohdat:

i)

omistusyhteyden strateginen perustelu, jossa otetaan huomioon arvopaperikeskuksen käyttäjien intressit, liikkeeseenlaskijat, osallistujat ja niiden asiakkaat mukaan luettuina;

ii)

arvopaperikeskuksen omistusyhteydestä johtuvat rahoitusriskit ja -velat.

V LUKU

UUDELLEENTARKASTELU JA ARVIOINTI

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artikla)

40 artikla

Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavat tiedot

1.   Sovellettaessa tätä lukua 1 artiklan a alakohdassa määritelty ’uudelleentarkastelujakso’ käsittää ajanjakson, joka alkaa ensimmäisestä asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 1 kohdan mukaisesta toimiluvan myöntämisestä arvopaperikeskukselle ja päättyy ensimmäiseen kyseisen asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun uudelleentarkasteluun ja arviointiin.

2.   Arvopaperikeskuksen on toimitettava asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja uudelleentarkastelua ja arviointia varten seuraavat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselleen:

a)

41 ja 42 artiklassa tarkoitetut tiedot;

b)

selvitys arvopaperikeskuksen toiminnasta ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista olennaisista muutoksista, jotka on tehty uudelleentarkastelujakson aikana, sekä kaikki niihin liittyvät asiakirjat;

c)

kaikki muut toimivaltaisen viranomaisen pyytämät tiedot, jotka tarvitaan sen arvioimiseksi, ovatko arvopaperikeskus ja sen toiminta olleet uudelleentarkastelujakson aikana asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisia.

3.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun selvitykseen on sisällyttävä arvopaperikeskuksen ilmoitus asetuksen (EU) N:o 909/2014 säännösten yleisestä noudattamisesta uudelleentarkastelujakson aikana.

41 artikla

Säännöllisesti annettavat tiedot, jotka ovat merkityksellisiä uudelleentarkastelujen kannalta

Arvopaperikeskuksen on toimitettava seuraavat tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle kutakin uudelleentarkastelujaksoa varten:

a)

arvopaperikeskuksen tilinpäätöskokonaisuus, joka sisältää sen tuoreimmat tarkastetut tilinpäätökset, mukaan luettuina konsernitasolla konsolidoidut tilinpäätökset;

b)

yhteenveto arvopaperikeskuksen tuoreimmasta osavuosikatsauksesta;

c)

ylimmän hallintoelimen käyttäjien komitean neuvojen perusteella tekemät päätökset sekä päätökset, joissa ylin hallintoelin on päättänyt olla noudattamatta käyttäjien komitean neuvoja;

d)

tiedot kaikista arvopaperikeskusta koskevista vireillä olevista siviilioikeudellisista, hallinnollisista tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä tai tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä erityisesti, jos ne koskevat vero- ja maksukyvyttömyysasioita tai asioita, joista voi aiheutua arvopaperikeskukselle taloudellisia kustannuksia tai maineen menetyksiä;

e)

tiedot kaikista ylimmän hallintoelimen jäsentä tai toimivan johdon jäsentä koskevista vireillä olevista siviilioikeudellisista, hallinnollisista tai muista oikeudenkäyntimenettelyistä tai tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä, joilla voi olla kielteinen vaikutus arvopaperikeskukseen;

f)

kaikki lopulliset päätökset, jotka johtuvat d ja e alakohdassa tarkoitetuista menettelyistä;

g)

jäljennös uudelleentarkastelujakson aikana suoritettujen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien stressitestien tai vastaavien testien tuloksista;

h)

selvitys uudelleentarkastelujakson aikana tapahtuneista toimintahäiriöistä, jotka ovat vaikuttaneet ydinpalvelujen sujuvaan tarjontaan, sekä niiden korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja niiden tuloksista;

i)

selvitys arvopapereiden selvitysjärjestelmän suorituskyvystä, mukaan luettuna arviointi järjestelmän käytettävyydestä uudelleentarkastelujakson aikana, mitattuna päivittäin prosenttiosuutena ajasta, jonka järjestelmä on toiminnassa ja toimii sovittujen parametrien mukaisesti;

j)

yhteenveto siitä, minkätyyppisiä manuaalisia toimia arvopaperikeskus on suorittanut;

k)

tiedot arvopaperikeskuksen keskeisten toimintojen tunnistamisesta, sen elvytyssuunnitelmaan tehdyistä olennaisista muutoksista, stressiskenaarioiden tuloksista, elvytyksen käynnistävistä tapahtumista ja elvytysvälineistä;

l)

tiedot arvopaperikeskuksen uudelleentarkastelujakson aikana vastaanottamista virallisista valituksista, mukaan luettuina tiedot seuraavista seikoista:

i)

valituksen luonne;

ii)

tapa, jolla valitus on käsitelty, mukaan luettuna sen ratkaisu;

iii)

päivämäärä, jona valituksen käsittely on päättynyt;

m)

tiedot tapauksista, joissa arvopaperikeskus on evännyt pääsyn palveluihinsa olemassa olevalta tai mahdolliselta osallistujalta tai joltakin liikkeeseenlaskijalta, toiselta arvopaperikeskukselta tai toiselta markkinainfrastruktuurilta asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 3 kohdan, 52 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

n)

selvitys muutoksista, jotka vaikuttavat arvopaperikeskuksen perustamiin arvopaperikeskusten välisiin linkkeihin, mukaan luettuina sellaisten mekanismien ja menettelyjen muutokset, joita käytetään kyseisten linkkien välityksellä suoritettaviin toimituksiin;

o)

tiedot kaikista uudelleentarkastelujakson aikana ilmenneistä eturistiriitoja koskevista tapauksista, mukaan luettuna kuvaus siitä, miten niitä on hallittu;

p)

tiedot arvopaperikeskuksen uudelleentarkastelujakson aikana harjoittamasta sisäisestä valvonnasta ja sen toteuttamista sisäisistä tarkastuksista;

q)

tiedot havaituista asetuksen (EU) N:o 909/2014 rikkomisista, mukaan luettuina rikkomiset, jotka on havaittu asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun raportointikanavan välityksellä;

r)

yksityiskohtaiset tiedot arvopaperikeskuksen toteuttamista kurinpitotoimista, mukaan luettuina tapaukset, joissa osallistujien toiminta on keskeytetty asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 9 kohdan mukaisesti, jolloin on ilmoitettava keskeyttämisen kesto ja syy;

s)

arvopaperikeskuksen yleinen liiketoimintastrategia, joka käsittää vähintään kolmen vuoden ajanjakson viimeisimmän uudelleentarkastelun ja arvioinnin jälkeen, sekä arvopaperikeskuksen tarjoamia palveluja koskeva yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka käsittää vähintään yhden vuoden pituisen ajanjakson viimeisimmän uudelleentarkastelun ja arvioinnin jälkeen.

42 artikla

Jokaista uudelleentarkastelua ja arviointia varten toimitettavat tilastotiedot

1.   Arvopaperikeskuksen on toimitettava seuraavat tilastotiedot toimivaltaiselle viranomaiselle kutakin uudelleentarkastelujaksoa varten:

a)

luettelo, jossa ilmoitetaan kunkin sellaisen arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujat ja niiden rekisteröintimaa, jota arvopaperikeskus pitää yllä;

b)

luettelo liikkeeseenlaskijoista ja luettelo, jossa ilmoitetaan kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä keskitetysti ja ei-keskitetysti pidetyille arvopaperitileille kirjatut arvopapereiden liikkeeseenlaskut sekä liikkeeseenlaskijoiden rekisteröintimaa ja sellaisten liikkeeseenlaskijoiden tunnistetiedot, joille arvopaperikeskus tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja palveluja;

c)

kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä keskitetysti ja ei-keskitetysti pidetyille arvopaperitileille kirjattujen arvopapereiden yhteenlaskettu markkina-arvo ja yhteenlaskettu nimellisarvo;

d)

c alakohdassa tarkoitettujen arvopapereiden nimellisarvo ja markkina-arvo seuraavasti eriteltyinä:

i)

kunkin seuraavan rahoitusvälinetyypin mukaan:

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan a alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina;

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, muut kuin kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 61 kohdassa tarkoitettu valtionlaina;

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit;

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 46 alakohdassa määritellyt pörssilistatut rahastot;

sellaisten yhteissijoitusyritysten osuudet, jotka eivät ole pörssilistattuja rahastoja;

rahamarkkinavälineet, muut kuin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitettu valtionlaina;

päästöoikeudet;

muut rahoitusvälineet:

ii)

osallistujan rekisteröintimaan mukaan;

iii)

liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan mukaan;

e)

kuhunkin arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään alun perin kirjattujen arvopapereiden nimellisarvo ja markkina-arvo;

f)

e alakohdassa tarkoitettujen arvopapereiden nimellisarvo ja markkina-arvo seuraavasti eriteltyinä:

i)

d alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälinetyyppien mukaan;

ii)

osallistujan rekisteröintimaan mukaan;

iii)

liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan mukaan;

g)

kussakin arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä toteutettujen vastikkeellisten toimitusohjeiden kokonaislukumäärä ja arvot ja vastikkeettomien (FOP) toimitusohjeiden kokonaislukumäärä ja arvot;

h)

toteutusohjeiden kokonaismäärä ja arvot seuraavasti luokiteltuina:

i)

d alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen rahoitusvälinetyyppien mukaan;

ii)

osallistujan rekisteröintimaan mukaan;

iii)

liikkeeseenlaskijan rekisteröintimaan mukaan;

iv)

toimitusvaluutta:

v)

toimitusohjetyypin mukaan seuraavasti:

vastikkeettomat (FOP) toimitusohjeet, jotka koostuvat luovutus ilman maksua (DFP) -toimitusohjeista ja vastaanotto ilman maksua (RFP) -toimitusohjeista;

luovutus maksua vastaan (DVP) -toimitusohjeet ja vastaanotto maksua vastaan (RVP) -toimitusohjeet;

luovutus ja maksu (DWP) -toimitusohjeet ja vastaanotto ja maksu (RWP) -toimitusohjeet;

maksu ilman luovutusta (PFOD) -toimitusohjeet;

vi)

vastikkeellisten toimitusohjeiden osalta sen mukaan, käsitelläänkö maksut asetuksen (EU) N:o 909/2014 40 artiklan 1 vai 2 kohdan mukaisesti;

i)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen korvausostojen lukumäärä ja arvo;

j)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten lukumäärä ja määrä osallistujaa kohden;

k)

sellaisten arvopapereita koskevien lainaksiotto- ja lainaksianto-operaatioiden kokonaisarvo kunkin d alakohdan i alakohdassa tarkoitetun rahoitusvälinetyypin osalta, jotka arvopaperikeskus on käsitellyt asiamiehenä tai päämiehenä;

l)

kunkin arvopaperikeskusten välisen linkin välityksellä toteutettujen toimitusohjeiden kokonaisarvo ja tieto siitä, onko arvopaperikeskus pyynnön esittänyt arvopaperikeskus vai pyynnön vastaanottanut arvopaperikeskus;

m)

sellaisten arvopaperikeskuksen saamien tai antamien takuiden ja sitoumusten arvo, jotka liittyvät arvopapereiden lainaksiotto- ja lainaksianto-operaatioihin;

n)

sellaisen osallistujien velkapositioiden hallintaan liittyvän varainhallintatoiminnan arvo, joka käsittää valuutanvaihtoa ja siirtokelpoisia arvopapereita, mukaan luettuina sellaisten laitosten luokat, joiden velkapositioita arvopaperikeskus hallitsee;

o)

sellaisten täsmäytystoimenpiteiden lukumäärä, joissa paljastuu 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arvopapereiden asiatonta luomista tai poistamista, kun kyseiset prosessit koskevat arvopaperikeskuksen keskitetysti ja ei-keskitetysti pitämille arvopaperitileille kirjattuja arvopapereiden liikkeeseenlaskuja;

p)

65 artiklan 2 kohdan mukaisesti havaittujen virheiden korjaamiseen käytettyjen aikojen keskiarvo, mediaani ja moodi.

Edellä 1 kohdan g, h ja l alakohdassa tarkoitetut arvot lasketaan seuraavasti:

a)

vastikkeellisten toimitusohjeiden tapauksessa suoritetun maksun määrä;

b)

vastikkeettomien toimitusohjeiden tapauksessa rahoitusvälineiden markkina-arvo tai, jos sellaista ei ole saatavilla, rahoitusvälineiden nimellisarvo.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu markkina-arvo lasketaan uudelleentarkastelujakson viimeisenä päivänä seuraavasti:

a)

jos on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (7) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, markkina-arvo on päätöshinta kyseisen asetuksen 4 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla merkittävimmällä markkinalla likviditeetillä mitattuna;

b)

jos on kyse muista kuin a alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, markkina-arvo on päätöshinta unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, jolla on suurin vaihto;

c)

jos on kyse muista kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, markkina-arvo määritetään sellaisella ennalta vahvistetulla menetelmällä lasketun hinnan perusteella, jossa käytetään markkinatietoihin, kuten kauppapaikoissa tai sijoituspalveluyrityksissä saatavilla oleviin markkinahintoihin, liittyviä perusteita.

3.   Arvopaperikeskuksen on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetut arvot valuuttana, jonka määräisiä kyseiset arvopaperit ovat tai jonka määräisinä ne toimitetaan tai jona luotto myönnetään. Toimivaltainen viranomainen voi pyytää arvopaperikeskusta ilmoittamaan nämä arvot arvopaperikeskuksen kotijäsenvaltion valuutan määräisinä tai euroina.

4.   Toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa tietojen koostamisessa käytettävät algoritmit tai periaatteet arvopaperikeskuksen suorittamaa tilastollista raportointia varten.

43 artikla

Muut tiedot

Arvopaperikeskuksen toimivaltaiselle viranomaiselle 41 artiklan mukaisesti toimittamissa asiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, toimitetaanko asiakirja ensimmäisen kerran vai onko kyse jo toimitetusta asiakirjasta, jota on päivitetty uudelleentarkastelujakson aikana;

b)

arvopaperikeskuksen luovuttaman asiakirjan yksilöllinen viitenumero;

c)

asiakirjan nimi;

d)

asiakirjan luku, jakso tai sivu, johon tai jolle on tehty muutoksia uudelleentarkastelujakson aikana, ja kaikki kyseisen kauden aikana tehtyjä muutoksia koskevat lisäselitykset.

44 artikla

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille toimitettavat tiedot

Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kultakin uudelleentarkastelujaksolta seuraavat tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille:

a)

toimivaltaisen viranomaisen laatima arviointiraportti riskeistä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua tai joita se luo arvopaperimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle;

b)

suunnitellut tai lopulliset korjaavat toimet tai seuraamukset, jotka kohdistetaan arvopaperikeskukseen uudelleentarkastelun ja arvioinnin tuloksena.

Edellä a alakohdassa tarkoitettuun raporttiin on tarvittaessa sisällytettävä toimivaltaisen viranomaisen suorittaman analyysin tulokset siitä, miten arvopaperikeskus noudattaa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, sekä kyseisessä kohdassa tarkoitetut arvopaperikeskuksen toimittamat asiakirjat ja tiedot.

45 artikla

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto

1.   Uudelleentarkastelun ja arvioinnin aikana toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille kaikki merkitykselliset tiedot, jotka arvopaperikeskus on toimittanut henkilöstöstä, avainhenkilöistä, toiminnoista, palveluista tai järjestelmistä, jotka se jakaa sellaisten muiden arvopaperikeskusten kanssa, joihin sillä on asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut suhteet, kymmenen työpäivän kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta.

2.   Suoritettuaan uudelleentarkastelun ja arvioinnin toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava seuraavat tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille:

a)

toimivaltaisen viranomaisen laatima arviointiraportti riskeistä, joille arvopaperikeskus altistuu tai voi altistua tai joita se luo arvopaperimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle;

b)

suunnitellut tai lopulliset korjaavat toimet tai seuraamukset, jotka kohdistetaan arvopaperikeskukseen uudelleentarkastelun ja arvioinnin tuloksena.

VI LUKU

KOLMANNEN MAAN ARVOPAPERIKESKUKSEN TUNNUSTAMINEN

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 25 artiklan 6 kohta)

46 artikla

Hakemuksen sisältö

1.   Tunnustamista koskevassa hakemuksessa on oltava liitteessä I mainitut tiedot.

2.   Tunnustamista koskeva hakemus on

a)

toimitettava pysyvällä välineellä;

b)

toimitettava sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa, jossa käytetään helposti luettavissa olevia avoimia lähdekoodeja;

c)

esitettävä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä käännökset mukaan luettuina, jos alkuperäisiä asiakirjoja ei ole laadittu kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä;

d)

toimitettava siten, että kullekin hakemukseen sisältyvälle asiakirjalle on annettu yksilöllinen viitenumero.

3.   Tunnustamista hakevan arvopaperikeskuksen on esitettävä näyttö, jolla todistetaan liitteessä I mainitut tiedot.

VII LUKU

RISKIENSEURANTAVÄLINEET

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 1–7 kohta)

47 artikla

Arvopaperikeskusten riskienseurantavälineet

1.   Arvopaperikeskuksen on vahvistettava hallintojärjestelyjensä osana dokumentoidut toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät, joilla tunnistetaan, mitataan, seurataan ja hallitaan riskejä, joille arvopaperikeskus voi altistua, sekä riskejä, joita arvopaperikeskus aiheuttaa muille yhteisöille, mukaan luettuina sen osallistujat ja niiden asiakkaat sekä linkillä yhdistetyt arvopaperikeskukset, keskusvastapuolet, kauppapaikat, maksujärjestelmät, toimituspankit, likviditeetin myöntäjät ja sijoittajat, ja joilla mahdollistetaan tällaisten riskien raportoiminen.

Arvopaperikeskuksen on organisoitava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät siten, että niillä varmistetaan, että käyttäjät ja tarvittaessa niiden asiakkaat hallitsevat ja käsittelevät asianmukaisesti riskejä, joita ne aiheuttavat arvopaperikeskukselle.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa arvopaperikeskuksen hallintojärjestelyihin on kuuluttava seuraavat:

a)

ylimmän hallintoelimen ja sen riskienseurantakomiteoiden kokoonpano, rooli, vastuualueet, nimittämismenettelyt, tulosarviointi ja tilintekovelvollisuus;

b)

toimivan johdon rakenne, rooli, vastuualueet, nimittämismenettelyt ja tulosarviointi;

c)

toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen väliset raportointisuhteet.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut hallintojärjestelyt on yksilöitävä selkeästi ja dokumentoitava hyvin.

3.   Arvopaperikeskuksen on määritettävä ja täsmennettävä seuraavien toimintojen tehtävät:

a)

riskienhallintatoiminto;

b)

teknologiatoiminto;

c)

vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toiminto;

d)

sisäisen tarkastuksen toiminto.

Kullakin toiminnolla on oltava hyvin dokumentoitu kuvaus tehtävistään sekä tarvittavat valtuudet, voimavarat, asiantuntemus ja pääsy kaikkiin merkityksellisiin tietoihin, jotta se voi suorittaa tehtävänsä.

Kunkin toiminnon on toimittava riippumattomasti arvopaperikeskuksen muista toiminnoista.

48 artikla

Riskienseurantakomiteat

1.   Arvopaperikeskuksen on perustettava seuraavat komiteat:

a)

riskinarviointikomitea, jonka tehtävänä on antaa ylimmälle hallintoelimelle neuvoja arvopaperikeskuksen senhetkisestä ja tulevasta yleisestä riskinsietokyvystä ja riskistrategiasta;

b)

tarkastuskomitea, jonka tehtävänä on antaa ylimmälle hallintoelimelle neuvoja valvonnassaan olevan, arvopaperikeskuksen sisäisen tarkastuksen toiminnon toiminnasta;

c)

palkka- ja palkkiokomitea, jonka tehtävänä on antaa ylimmälle hallintoelimelle neuvoja valvonnassaan olevasta arvopaperikeskuksen palkka- ja palkkiopolitiikasta.

2.   Kunkin komitean puheenjohtajana on oltava henkilö, jolla on asianmukaista kokemusta komitean toimivaltaan kuuluvalta alalta ja joka on riippumaton arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen toimeenpanevista jäsenistä.

Kunkin komitean jäsenistä enemmistön on oltava sellaisia, jotka eivät ole ylimmän hallintoelimen toimeenpanevia jäseniä.

Arvopaperikeskuksen on vahvistettava kullekin komitealle selkeä toimeksianto ja selkeät menettelyt, jotka ovat julkisia, ja sen on varmistettava, että komiteoilla on mahdollisuus saada tarvittaessa ulkopuolista asiantuntija-apua.

49 artikla

Avainhenkilöiden vastuualueet

1.   Arvopaperikeskuksella on oltava riittävästi henkilöstöä, jotta se voi täyttää velvollisuutensa. Arvopaperikeskus ei saa jakaa henkilöstöään konsernin muiden yhteisöjen kanssa muuten kuin asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklan mukaisen kirjallisen ulkoistamisjärjestelyn ehdoilla.

2.   Ylimmän hallintoelimen on hoidettava ainakin seuraavat velvollisuudet:

a)

vahvistettava hyvin dokumentoidut toimintatavat, menettelyt ja prosessit, joiden mukaisesti ylimmän hallintoelimen, toimivan johdon ja komiteoiden on toimittava;

b)

vahvistettava arvopaperikeskukselle selkeät tavoitteet ja strategiat;

c)

valvottava toimivaa johtoa tehokkaasti;

d)

vahvistettava asianmukainen palkka- ja palkkiopolitiikka;

e)

varmistettava riskienhallintatoiminnon valvonta ja tehtävä riskienhallintaan liittyvät päätökset;

f)

varmistettava 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimintojen riippumattomuus ja riittävät voimavarat;

g)

valvottava ulkoistamisjärjestelyjä;

h)

valvottava kaikkien merkityksellisten sääntely- ja valvontavaatimusten noudattamista ja varmistettava niiden noudattaminen;

i)

oltava tilintekovelvollinen osakkeenomistajia tai muita omistajia, työntekijöitä, käyttäjiä ja muita merkityksellisiä sidosryhmiä kohtaan;

j)

hyväksyttävä sisäisen tarkastuksen suunnittelu ja uudelleentarkastelu;

k)

säännöllisesti tarkasteltava uudelleen ja päivitettävä arvopaperikeskuksen hallintojärjestelyjä.

Jos ylin hallintoelin tai sen jäsenet delegoivat tehtäviä, niiden on edelleen oltava vastuussa päätöksistä, jotka saattavat vaikuttaa arvopaperikeskuksen palvelujen sujuvaan tarjontaan.

Arvopaperikeskuksen ylimmällä hallintoelimellä on oltava lopullinen vastuu arvopaperikeskuksen riskien hallinnasta. Ylimmän hallintoelimen on määriteltävä, määritettävä ja dokumentoitava asianmukainen riskinsieto- ja riskinkantokyky arvopaperikeskusta ja kaikkia sen tarjoamia palveluja varten. Ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon on varmistettava, että arvopaperikeskuksen toimintatavat, menettelyt ja valvontatoimet ovat arvopaperikeskuksen riskinsieto- ja riskinkantokyvyn mukaisia ja että näissä toimintatavoissa, menettelyissä ja valvontatoimissa käsitellään sitä, miten arvopaperikeskus tunnistaa riskejä, raportoi niistä sekä valvoo ja hallitsee niitä.

3.   Toimivan johdon on hoidettava ainakin seuraavat velvollisuudet:

a)

varmistettava, että arvopaperikeskuksen toimet ovat ylimmän hallintoelimen arvopaperikeskukselle määräämien tavoitteiden ja strategian mukaisia;

b)

suunniteltava ja vahvistettava riskienhallintaan, teknologiaan, vaatimustenmukaisuuden valvontaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelyt, joilla edistetään arvopaperikeskuksen tavoitteiden saavuttamista;

c)

huolehdittava riskienhallintaan, teknologiaan, vaatimustenmukaisuuden valvontaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelyjen säännöllisestä uudelleentarkastelusta ja testauksesta;

d)

varmistettava, että riskienhallintaan, teknologiaan, vaatimustenmukaisuuden valvontaan ja sisäiseen valvontaan osoitetaan riittävästi voimavaroja.

4.   Arvopaperikeskuksen on luotava selkeät ja johdonmukaiset vastuualueet ja dokumentoitava ne hyvin. Arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen jäsenten ja toimivan johdon välillä on oltava selkeät ja suorat raportointisuhteet sen varmistamiseksi, että toimiva johto on tilintekovelvollinen toiminnastaan. Riskienhallintatoimintoon, vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan toimintoon sekä sisäisen tarkastuksen toimintoon liittyvien raportointisuhteiden on oltava selkeät ja erilliset arvopaperikeskuksen operaatioihin liittyviin raportointisuhteisiin nähden.

5.   Arvopaperikeskuksella on oltava riskienhallintajohtaja, jonka on pantava riskienhallintakehys täytäntöön, ylimmän hallintoelimen vahvistamat toimintatavat ja menettelyt mukaan luettuina.

6.   Arvopaperikeskuksella on oltava teknologiajohtaja, jonka on pantava teknologiakehys täytäntöön, ylimmän hallintoelimen vahvistamat toimintatavat ja menettelyt mukaan luettuina.

7.   Arvopaperikeskuksella on oltava vaatimustenmukaisuudesta vastaava johtaja, jonka on pantava vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja sisäisen valvonnan kehys täytäntöön, ylimmän hallintoelimen vahvistamat toimintatavat ja menettelyt mukaan luettuina.

8.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että riskienhallintajohtajan, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johtajan ja teknologiajohtajan tehtäviä hoitavat eri henkilöt, joiden on oltava arvopaperikeskuksen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön työntekijöitä. Vastuu kustakin edellä mainitusta tehtävästä on oltava yhdellä yksittäisellä henkilöllä.

9.   Arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan, että riskienhallintajohtajalla, teknologiajohtajalla ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalla johtajalla on suora yhteys ylimpään hallintoelimeen.

10.   Riskienhallintajohtajaksi, teknologiajohtajaksi ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavaksi johtajaksi nimitetyt henkilöt voivat hoitaa arvopaperikeskuksessa muita tehtäviä, jos hallintojärjestelyissä otetaan käyttöön erityiset menettelyt, joilla havaitaan ja hallitaan näistä tehtävistä mahdollisesti aiheutuvia eturistiriitoja.

50 artikla

Eturistiriidat

1.   Arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön toimintatapa sellaisten eturistiriitojen varalta, jotka aiheutuvat arvopaperikeskuksesta tai sen toiminnasta tai vaikuttavat siihen ja sen toimintaan, ulkoistamisjärjestelyihin liittyvät eturistiriidat mukaan luettuina.

2.   Jos arvopaperikeskus kuuluu konserniin, sen organisaation liittyvissä hallinnollisissa järjestelyissä on otettava huomioon kaikki olosuhteet, joista arvopaperikeskus on tai sen pitäisi olla tietoinen ja jotka voivat johtaa muiden samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen rakenteesta ja liiketoiminnasta aiheutuviin eturistiriitoihin.

3.   Jos arvopaperikeskus jakaa riskienhallintajohtajan, vaatimustenmukaisuudesta vastaavan johtajan tai teknologiajohtajan tehtävät tai sisäisen tarkastuksen toiminnon muiden samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa, hallintojärjestelyillä on varmistettava, että vastaavia konsernitason eturistiriitoja hallitaan asianmukaisesti.

4.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin organisaatio- ja hallintojärjestelyihin on sisällyttävä kuvaus olosuhteista, jotka voivat aiheuttaa sellaisen eturistiriidan, johon liittyy arvopaperikeskuksen yhden tai useamman käyttäjän tai niiden asiakkaiden etuihin kohdistuva olennainen riski, sekä menettelyt, joita on noudatettava ja toimenpiteet, jotka on toteutettava tällaisten eturistiriitojen hallitsemiseksi.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitetussa olosuhteiden kuvauksessa on otettava huomioon, onko arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen, toimivan johdon tai henkilöstön jäsenellä tai kyseisiin henkilöihin tai arvopaperikeskukseen suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevilla henkilöillä seuraavia intressejä:

a)

henkilöllä on henkilökohtainen intressi käyttää arvopaperikeskuksen palveluja, materiaaleja ja laitteita muuhun kaupalliseen toimintaan;

b)

henkilöllä on henkilökohtainen tai taloudellinen intressi toisessa yhteisössä, joka tekee sopimuksia arvopaperikeskuksen kanssa;

c)

henkilöllä on omistusyhteys sellaiseen toiseen yhteisöön tai henkilökohtainen intressi sellaisessa toisessa yhteisössä, joka tarjoaa arvopaperikeskuksen käyttämiä palveluja, mukaan luettuina yhteisöt, joille arvopaperikeskus ulkoistaa palveluja tai toimintoja;

d)

henkilöllä on henkilökohtainen intressi yhteisössä, joka käyttää arvopaperikeskuksen palvelua;

e)

henkilö on kytköksissä oikeushenkilöön tai luonnolliseen henkilöön, joka vaikuttaa sellaisen yhteisön toimintaan, joka tarjoaa arvopaperikeskuksen käyttämiä palveluja tai käyttää arvopaperikeskuksen tarjoamia palveluja;

f)

henkilö on sellaisen yhteisön ylimmän hallintoelimen tai jonkin muun elimen tai komitean jäsen, joka tarjoaa arvopaperikeskuksen käyttämiä palveluja tai käyttää arvopaperikeskuksen tarjoamia palveluja.

Tätä kohtaa sovellettaessa suora tai välillinen yhteys luonnolliseen henkilöön käsittää puolison tai rekisteröidyn parisuhteen kumppanin, perheenjäsenet suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa toiseen sukupolveen asti sekä heidän puolisonsa tai rekisteröidyn parisuhteensa kumppanin, sisarukset ja heidän puolisonsa tai rekisteröidyn parisuhteensa kumppanin sekä kaikki henkilöt, joilla on sama kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka kuin työntekijöillä, johtajilla tai ylimmän hallintoelimen jäsenillä.

6.   Arvopaperikeskuksen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet ehkäistäkseen järjestelmiinsä sisältyvien tietojen väärinkäytön sekä estettävä kyseisten tietojen käyttö muuhun liiketoimintaan. Luonnollinen henkilö, jolla on pääsy arvopaperikeskukseen kirjattuihin tietoihin, tai oikeushenkilö, joka kuuluu samaan konserniin kuin arvopaperikeskus, ei saa käyttää arvopaperikeskukseen kirjattuja tietoja kaupallisiin tarkoituksiin ilman sen henkilön kirjallista ennakkosuostumusta, jota tiedot koskevat.

51 artikla

Tarkastusmenetelmät

1.   Arvopaperikeskuksen sisäisen tarkastuksen toiminnon on

a)

laadittava kaikenkattava tarkastussuunnitelma, jonka mukaisesti tutkitaan ja arvioidaan, ovatko arvopaperikeskuksen järjestelmät, riskienhallintaprosessit, sisäisen hallinnan menetelmät, palkka- ja palkkiopolitiikka, hallintojärjestelyt sekä toiminta ja operaatiot, mukaan luettuna ulkoistettu toiminta, riittäviä ja tehokkaita, sekä pantava kyseinen suunnitelma täytäntöön ja pidettävä sitä yllä;

b)

tarkasteltava tarkastussuunnitelmaa uudelleen ja raportoitava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään kerran vuodessa;

c)

luotava kattava riskiperusteinen tarkastus;

d)

annettava suosituksia a alakohdan nojalla suoritetun työn tulosten perusteella ja varmistettava, että suosituksia noudatetaan;

e)

raportoitava sisäistä tarkastusta koskevista asioista ylimmälle hallintoelimelle;

f)

oltava riippumaton toimivasta johdosta ja raportoitava suoraan ylimmälle hallintoelimelle;

g)

varmistettava, että erityistarkastuksia voidaan suorittaa tapahtumakohtaisesti lyhyellä varoitusajalla.

2.   Jos arvopaperikeskus kuuluu konserniin, sisäisen tarkastuksen toiminto voidaan suorittaa konsernitasolla, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

se on erillinen ja riippumaton konsernin muista toiminnoista ja toiminnasta;

b)

sillä on suora raportointisuhde arvopaperikeskuksen ylimpään hallintoelimeen;

c)

sisäisen tarkastuksen toiminnon toimintajärjestely ei estä valvonta- ja yleisvalvontatehtävien hoitamista, kuten pääsyä tiloihin sellaisten merkityksellisten tietojen saamiseksi, jotka tarvitaan näiden tehtävien hoitamiseksi.

3.   Arvopaperikeskuksen on arvioitava sisäisen tarkastuksen toimintoa.

Sisäisen tarkastuksen arviointeihin on kuuluttava sisäisen tarkastuksen toiminnan jatkuva seuranta sekä itsearvioinnin muodossa toteutettavat säännölliset uudelleentarkastelut, jotka suorittaa tarkastuskomitea tai arvopaperikeskuksen tai konsernin muut henkilöt, joilla on riittävästi tietoa sisäisen tarkastuksen käytännöistä.

Pätevän ja riippumattoman arvioijan, joka tulee arvopaperikeskuksen ja sen konsernirakenteen ulkopuolelta, on suoritettava sisäisen tarkastuksen toiminnon ulkopuolinen arviointi vähintään kerran viidessä vuodessa.

4.   Arvopaperikeskuksen operaatioista, riskienhallintaprosesseista, sisäisen valvonnan menetelmistä ja säilytetyistä tiedoista on tehtävä säännöllisiä sisäisiä tai ulkopuolisia tarkastuksia.

Tarkastusten tiheys on määritettävä dokumentoidun riskinarvioinnin perusteella. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarkastuksia on suoritettava vähintään kahden vuoden välein.

5.   Arvopaperikeskuksen tilinpäätös on laadittava vuosittain ja tarkastutettava direktiivin 2006/43/EY mukaisesti hyväksytyillä lakisääteisillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä.

52 artikla

Tarkastuksen tulosten toimittaminen käyttäjien komitealle

1.   Arvopaperikeskuksen on toimitettava tarkastuksen tulokset käyttäjien komitealle seuraavissa tapauksissa:

a)

tulokset liittyvät perusteisiin, joilla liikkeeseenlaskijat tai käyttäjät hyväksytään arvopaperikeskuksen niitä varten ylläpitämiin arvopapereiden selvitysjärjestelmiin;

b)

tulokset liittyvät johonkin muuhun käyttäjien komitean toimeksiantoa koskevaan näkökohtaan;

c)

tulokset voivat vaikuttaa arvopaperikeskuksen palvelujen tarjoamisen tasoon, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen mukaan luettuna.

2.   Käyttäjien komitean jäsenille ei saa toimittaa tietoja, jotka saattavat antaa kyseisille jäsenille kilpailuedun.

VIII LUKU

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 29 artiklan 3 kohta)

53 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Arvopaperikeskuksen on kirjattava aina täysimittaisesti ja täsmällisesti kaikki tämän asetuksen mukainen toimintansa myös häiriötapahtumien aikana, jolloin aktivoidaan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja palautumissuunnitelmat. Kyseisten tietojen on oltava helposti saatavilla.

2.   Arvopaperikeskuksen olisi säilytettävä erilliset tiedot jokaisesta asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti tarjoamastaan yksittäisestä palvelusta.

3.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tietoja pysyvällä välineellä, joka antaa mahdollisuuden toimittaa niitä asetuksen (EU) N:o 909/2014 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille. Tietojensäilytysjärjestelmällä on varmistettava, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

arvopaperikeskuksen suorittaman tietojen käsittelyn jokainen keskeinen vaihe voidaan todentaa;

b)

aineiston alkuperäinen sisältö ennen mahdollisia oikaisuja tai muita muutoksia voidaan kirjata, jäljittää ja noutaa;

c)

käyttöön on otettu toimenpiteet tietojen luvattoman muuttamisen estämiseksi;

d)

käyttöön on otettu toimenpiteet kirjattujen tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi;

e)

tietojensäilytysjärjestelmään on sisällytetty menetelmä virheiden tunnistamista ja korjaamista varten;

f)

tietojensäilytysjärjestelmään on sisällytetty asianmukaiset varotoimenpiteet, joilla mahdollistetaan tietojen nopea palautuminen järjestelmähäiriön yhteydessä.

54 artikla

Tapahtumia ja toimitusohjeita koskevat tiedot (virtatiedot)

1.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tiedot kaikista käsittelemistään tapahtumista, toimitusohjeista sekä toimitusrajoituksia koskevista toimeksiannoista ja varmistettava, että sen säilyttämät tiedot sisältävät kaikki kyseisten tapahtumien, toimitusohjeiden ja toimeksiantojen tunnistamiseen tarvittavat tiedot.

2.   Arvopaperikeskuksen on heti saatuaan merkitykselliset tiedot tietystä toimitusohjeesta tai toimitusrajoituksia koskevasta toimeksiannosta kirjattava seuraavat yksityiskohdat ja pidettävä ne päivitettyinä sen mukaan, onko toimitusohjeissa tai toimitusrajoituksissa kyse ainoastaan arvopapereista tai rahasta vai sekä arvopapereista että rahasta;

a)

42 artiklan 1 kohdan h alakohdan v alakohdassa tarkoitettu toimitusohjetyyppi;

b)

tapahtumatyyppi seuraavasti:

i)

arvopapereiden osto tai myynti;

ii)

vakuudenhallintaoperaatiot;

iii)

arvopapereiden lainaksianto- ja lainaksiotto-operaatiot;

iv)

takaisinostotransaktiot;

v)

muut;

c)

osallistujan yksilöllinen ohjeviite;

d)

kaupantekopäivä;

e)

sovittu toimituspäivä;

f)

toimituksen aikaleima;

g)

toimitusohjeen arvopapereiden selvitysjärjestelmään saapumisen aikaleima;

h)

toimitusohjeen peruuttamattomaksi tulemisen aikaleima;

i)

täsmäyttämisen aikaleima täsmäytettyjen toimitusohjeiden tapauksessa;

j)

arvopaperitilin tunniste;

k)

maksutilin tunniste;

l)

toimituspankin tunniste;

m)

ohjeistavan osallistujan tunniste;

n)

ohjeistavan osallistujan vastapuolen tunniste;

o)

ohjeistavan osallistujan asiakkaan tunniste, jos se on arvopaperikeskuksen tiedossa;

p)

ohjeistavan osallistujan vastapuolen asiakkaan tunniste, jos se on arvopaperikeskuksen tiedossa;

q)

arvopaperitunniste;

r)

toimitusvaluutta;

s)

toimituksen käteissumma;

t)

arvopapereiden määrä tai nimellismäärä;

u)

toimitusohjeen tila, joka käsittää

i)

avoinna olevat ohjeet, jotka voidaan vielä toteuttaa sovittuna toimituspäivänä;

ii)

toteutumattomat ohjeet, joita ei voida enää toteuttaa sovittuna toimituspäivänä;

iii)

kokonaan toteutetut toimitusohjeet;

iv)

osittain toteutetut toimitusohjeet, mukaan luettuna joko rahoitusvälineiden tai rahamäärän toimitettu osa ja puuttuva osa;

v)

peruutetut toimitusohjeet, mukaan luettuina tieto siitä, onko järjestelmä vai osallistuja peruuttanut toimeksiannon.

Jokaisesta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta toteutusohjeiden luokasta on kirjattava seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, onko ohje täsmäytetty vai ei;

b)

tieto siitä, voidaanko ohje toteuttaa osittain;

c)

tieto siitä, onko ohje odotustilassa;

d)

tarvittaessa syyt, joiden vuoksi ohje on avoin tai toteuttamaton;

e)

kaupankäyntipaikka;

f)

määrityspaikka, jos sovellettavissa;

seuraavat tiedot, jos käynnistetään korvausostomenettely asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

i)

korvausostomenettelyn lopulliset tulokset viimeistään lykkäysjakson viimeisenä pankkipäivänä, mukaan luettuina rahoitusvälineiden lukumäärä ja arvo, jos korvausosto onnistuu osittain tai kokonaan;

ii)

rahakorvauksen maksaminen, mukaan luettuna rahakorvauksen määrä, jos korvausosto ei ole mahdollinen, epäonnistuu tai onnistuu vain osittain;

iii)

alkuperäisen toimitusohjeen peruuttaminen;

iv)

kunkin toimituspuutteen osalta asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten määrä.

55 artikla

Positiotiedot (kantatiedot)

1.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tiedot kaikkien ylläpitämiensä arvopaperitilien positioista. Jokaisesta asetuksen (EU) N:o 909/2014 38 artiklan mukaisesti pidetystä tilistä on säilytettävä erilliset tiedot.

2.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä seuraavat tiedot:

a)

kunkin sellaisen liikkeeseenlaskijan tunniste, jolle arvopaperikeskus tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja ydinpalveluja;

b)

kunkin sellaisen arvopapereiden liikkeeseenlaskun tunniste, jonka osalta arvopaperikeskus tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja ydinpalveluja, sekä lainsäädäntö, jonka nojalla arvopaperikeskuksen kirjaamat arvopaperit on luotu, ja kunkin arvopapereiden liikkeeseenlaskun liikkeeseenlaskijoiden rekisteröintimaa;

c)

kunkin sellaisen arvopapereiden liikkeeseenlaskun tunniste, joka on kirjattu arvopaperikeskuksen ei-keskitetysti pitämille arvopaperitileille, sekä lainsäädäntö, jonka nojalla arvopaperikeskuksen kirjaamat arvopaperit on luotu, ja kunkin arvopapereiden liikkeeseenlaskun liikkeeseenlaskijoiden rekisteröintimaa;

d)

kustakin c alakohdassa tarkoitetusta liikkeeseenlaskusta liikkeeseenlaskevan arvopaperikeskuksen tai asiaankuuluvan kolmannen maan sellaisen yhteisön tunniste, joka harjoittaa vastaavaa toimintaa kuin liikkeeseenlaskeva arvopaperikeskus;

e)

liikkeeseenlaskevien arvopaperikeskusten tapauksessa liikkeeseenlaskijoiden arvopaperitilien tunnisteet;

f)

liikkeeseenlaskevien arvopaperikeskusten tapauksessa liikkeeseenlaskijoiden maksutilien tunnisteet;

g)

liikkeeseenlaskevien arvopaperikeskusten tapauksessa kunkin liikkeeseenlaskijan käyttämien toimituspankkien tunnisteet;

h)

osallistujien tunnisteet;

i)

osallistujien rekisteröintimaa;

j)

osallistujien arvopaperitilien tunnisteet;

k)

osallistujien maksutilien tunnisteet;

l)

kunkin osallistujan käyttämien toimituspankkien tunnisteet;

m)

kunkin osallistujan käyttämien toimituspankkien rekisteröintimaa.

3.   Arvopaperikeskuksen on jokaisen pankkipäivän päättyessä kirjattava seuraavat tiedot kustakin positioista, jos ne ovat position kannalta merkityksellisiä:

a)

osallistujien ja muiden tilinhaltijoiden tunnisteet;

b)

arvopaperitilin tyyppi sen mukaan, kuuluuko arvopaperitili osallistujalle (osallistujan oma tili), yhdelle sen asiakkaista (yksilöllinen asiakaserottelu) vai useammalle sen asiakkaista (yhteisasiakaserottelu);

c)

jokaisen arvopapereiden liikkeeseenlaskun tunnisteen (ISIN-koodi) osalta arvopaperitilien saldot, mukaan luettuina arvopapereiden lukumäärä;

d)

jokaisen arvopaperitilin ja c alakohdassa tarkoitetun ISIN-koodin osalta toimitusrajoitusten alaisten arvopapereiden lukumäärä, rajoitustyyppi ja rajoituksen edunsaajan tunnistetiedot päivän lopussa.

4.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tiedot toimituspuutteista sekä toimenpiteistä, joita kyseinen arvopaperikeskus ja sen osallistujat ovat toteuttaneet toimituspuutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

56 artikla

Tiedot oheispalveluista

1.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun tyyppiset tiedot jokaisesta oheispalvelusta, jota se tarjoaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevien B ja C jakson mukaisesti, mukaan luettuina arvopaperikeskuksen tai nimetyn luottolaitoksen tarjoamien maksutilien saldot päivän lopussa kunkin valuutan osalta.

2.   Jos arvopaperikeskus tarjoaa muita kuin asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevissa B ja C jaksossa nimenomaisesti mainittuja oheispalveluja, sen on säilytettävä asianmukaiset tiedot kyseisistä palveluista.

57 artikla

Liiketoimintatiedot

1.   Arvopaperikeskuksen on säilytettävä riittävän yksityiskohtaiset ja järjestelmälliset tiedot liiketoiminnastaan ja sisäisestä organisaatiostaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on otettava huomioon kaikki arvopaperikeskuksen hallussa olevien asiakirjojen olennaiset muutokset, ja niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen, toimivan johdon, asiaankuuluvien komiteoiden, operatiivisten yksiköiden ja kaikki muiden yksiköiden tai osastojen organisaatiokaaviot;

b)

tiedot osakkeenomistajista, jotka ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ja käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa arvopaperikeskuksen johtamisessa tai joilla on omistusyhteyksiä arvopaperikeskukseen, sekä kyseisten omistusten määrät;

c)

arvopaperikeskuksen omistusyhteydet muihin oikeushenkilöihin;

d)

asiakirjat, joilla todistetaan toimintatavat, menettelyt ja prosessit, joita edellytetään arvopaperikeskuksen toiminnan järjestämistä koskevissa vaatimuksissa ja jotka liittyvät arvopaperikeskuksen tarjoamiin palveluihin;

e)

ylimmän hallintoelimen, toimivan johdon komiteoiden ja muiden komiteoiden kokousten pöytäkirjat;

f)

käyttäjien komiteoiden kokousten pöytäkirjat;

g)

osallistujia ja asiakkaita kuulevien konsultointiryhmien pöytäkirjat, jos sellaisia on;

h)

sisäistä ja ulkopuolista tarkastusta, riskienhallintaa sekä vaatimustenmukaisuuden valvontaa ja sisäistä valvontaa koskevat raportit, mukaan luettuina niitä koskevat toimivan johdon vastaukset;

i)

kaikki ulkoistamissopimukset;

j)

liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja palautumissuunnitelma;

k)

tiedot, joista ilmenevät arvopaperikeskuksen kaikki varat, velat ja pääomatilit;

l)

tiedot, joista ilmenevät kaikki kustannukset ja tulot, myös sellaiset, jotka kirjataan asetuksen (EU) N:o 909/2014 34 artiklan 6 kohdan mukaisesti eritellysti;

m)

vastaanotetut viralliset valitukset sekä valituksen tekijän nimi ja osoite; valituksen vastaanottopäivä; kaikkien valituksessa mainittujen henkilöiden nimet; kuvaus valituksen luonteesta ja sisällöstä; ja päivä, jona valitus on ratkaistu;

n)

tiedot palvelujen keskeytyksistä tai toimintahäiriöistä, mukaan luettuina yksityiskohtaiset tiedot niiden ajankohdasta, vaikutuksista ja toteutetuista korjaavista toimista;

o)

tiedot pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja tarjoavan arvopaperikeskuksen tekemien toteumatestien ja stressitestien tuloksista;

p)

toimivaltaisen viranomaisen, EAMV:n ja asiaan liittyvien viranomaisten kanssa käyty kirjeenvaihto;

q)

oikeudelliset lausunnot, jotka on saatu tämä asetuksen VII luvussa toiminnan järjestämistä koskevista vaatimuksista annettujen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti;

r)

asiakirjat arvopaperikeskusten välisiä linkkejä koskevista järjestelyistä tämän asetuksen XII luvun mukaisesti;

s)

eri palveluihin sovellettavat tariffit ja maksut, kaikki alennukset ja hyvitykset mukaan luettuina.

58 artikla

Lisätiedot

Arvopaperikeskuksen on säilytettävä lisätiedot, jotka toimivaltainen viranomainen on pyytänyt voidakseen valvoa, noudattaako arvopaperikeskus asetusta (EU) N:o 909/2014.

IX LUKU

TÄSMÄYTYSTOIMENPITEET

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 37 artiklan 4 kohta)

59 artikla

Yleiset täsmäytystoimenpiteet

1.   Arvopaperikeskuksen on suoritettava asetuksen (EU) N:o 909/2014 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täsmäytystoimenpiteet kunkin sellaisen arvopapereiden liikkeeseenlaskun osalta, joka on kirjattu arvopaperikeskuksen keskitetysti tai ei-keskitetysti pitämille arvopaperitileille.

Arvopaperikeskuksen on verrattava edeltävää päivän lopun saldoa kaikkiin päivän aikana käsiteltyihin toimituksiin ja nykyiseen päivän lopun saldoon kunkin arvopapereiden liikkeeseenlaskun ja arvopaperikeskuksen keskitetysti tai ei-keskitetysti pitämän arvopaperitilin osalta.

Arvopaperikeskuksen on käytettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jonka mukaan jokaista arvopaperikeskuksen keskitetysti tai ei-keskitetysti pitämälle arvopaperitilille tehtyä kredit-kirjausta vastaa saman arvopaperikeskuksen pitämälle toiselle arvopaperitilille tehty debet-kirjaus.

2.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuilla tarkastuksilla on varmistettava, että arvopapereiden liikkeeseenlaskuja koskevat arvopaperikeskuksen tiedot pitävät paikkansa ja että kyseisen asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut arvopaperikeskuksen täsmäytystoimenpiteet ja kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitetut täsmäytykseen liittyvät toimenpiteet, jotka koskevat yhteistyötä ja tietojenvaihtoa kolmansien osapuolten kanssa, ovat riittävät.

3.   Jos täsmäytysprosessi koskee pysäyttämisen kohteena olevia arvopapereita, arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön asianmukaiset toimenpiteet fyysisten arvopapereiden suojaamiseksi varkauksilta, petoksilta ja tuhoamiselta. Näihin toimenpiteisiin on kuuluttava ainakin sellaisten holvien käyttö, joiden suunnittelulla ja sijainnilla varmistetaan korkeatasoinen suoja tulvien, maanjäristysten, tulipalojen ja muiden katastrofien varalta.

4.   Holvien on oltava asetuksen (EU) N:o 909/2014 26 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten kohteena vähintään kerran vuodessa, fyysiset tarkastukset mukaan luettuina. Arvopaperikeskuksen on toimitettava kyseisten tarkastusten tulokset toimivaltaiselle viranomaiselle.

60 artikla

Yhtiötapahtumiin liittyvät täsmäytystoimenpiteet

1.   Arvopaperikeskus saa määrittää oikeudet sellaisesta osakkeita koskevasta yhtiötapahtumasta saatuihin tuloihin, joka muuttaisi arvopaperikeskuksen ylläpitämien arvopaperitilien saldoa, vasta sen jälkeen, kun 59, 61, 62 ja 63 artiklan mukaiset täsmäytystoimenpiteet on saatu päätökseen.

2.   Kun yhtiötapahtuma on käsitelty, arvopaperikeskuksen on varmistettava, että kaikki sen keskitetysti tai ei-keskitetysti ylläpitämät arvopaperitilit saatetaan ajan tasalle.

61 artikla

Rekisteröintiasiamiestä koskevaan malliin liittyvät täsmäytystoimenpiteet

Jos tietyssä arvopapereiden liikkeeseenlaskun täsmäytysprosessissa on asetuksen (EU) N:o 909/2014 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti mukana rekisteröintiasiamies, liikkeeseenlaskijan asiamies tai muu vastaava yhteisö, joka pitää kirjaa arvopapereista, joista pidetään kirjaa myös arvopaperikeskuksessa, arvopaperikeskuksen ja kyseisen yhteisön liikkeeseenlaskun jatkuvan eheyden varmistamiseksi toteuttamiin toimenpiteisiin on kuuluttava arvopaperikeskuksen ylläpitämille arvopaperitileille kirjatun kokonaissaldon päivittäinen täsmäyttämien vastaavien kyseisen yhteisön hoitamia arvopapereita koskevien tietojen kanssa. Arvopaperikeskuksen ja kyseisen yhteisön on myös

a)

täsmäytettävä päivän lopussa kunkin, arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopaperitilin saldo yhteisön hoitamia arvopapereita koskevan vastaavan kirjauksen saldon kanssa, jos arvopaperit on siirretty tietyn pankkipäivän aikana;

b)

täsmäytettävä vähintään kerran kahdessa viikossa arvopapereiden liikkeeseenlaskun kaikki saldot yhteisön hoitamia arvopapereita koskevan vastaavan kirjauksen saldojen kanssa.

62 artikla

Siirtoasiamiestä koskevaan malliin liittyvät täsmäytystoimenpiteet

Jos rahastonhoitaja, siirtoasiamies tai muu vastaava yhteisö vastaa sellaisen tilin täsmäytysprosessista, jolla pidetään osaa arvopaperikeskuksessa kirjatusta arvopapereiden liikkeeseenlaskusta, arvopaperikeskuksen ja kyseisen yhteisön liikkeeseenlaskun tämän osan jatkuvan eheyden varmistamiseksi toteuttamiin toimenpiteisiin on kuuluttava arvopaperikeskuksen ylläpitämien arvopaperitilien kokonaissaldon päivittäinen täsmäyttäminen niiden tietojen kanssa, jotka kyseinen yhteisö on kirjannut arvopaperikeskuksen hoitamista arvopapereista, mukaan luettuina yhteenlasketut alku- ja loppusaldot.

Jos arvopaperikeskus pitää tilejään kyseisen yhteisön rekisterissä sellaisen kolmannen osapuolen välityksellä, joka ei ole arvopaperikeskus, arvopaperikeskuksen on vaadittava kolmatta osapuolta ilmoittamaan kyseiselle yhteisölle, että se toimii arvopaperikeskuksen puolesta, ja ottamaan käyttöön vastaavat yhteistyö- ja tietojenvaihtotoimenpiteet kyseisen yhteisön kanssa sen varmistamiseksi, että tämän artiklan mukaiset vaatimukset täytetään.

63 artikla

Yhteistä säilytyskeskusta koskevaan malliin liittyvät täsmäytystoimenpiteet

Jos arvopaperikeskukset, jotka ovat perustaneet yhteentoimivan linkin, käyttävät yhteistä säilytyskeskusta tai muuta vastaavaa yhteisöä, kunkin arvopaperikeskuksen on täsmäytettävä päivittäin kokonaissaldo kunkin sellaisen arvopapereiden liikkeeseenlaskun osalta, joka on kirjattu kyseisen arvopaperikeskuksen pitämille arvopaperitileille, paitsi muiden kyseistä yhteentoimivaa linkkiä käyttävien arvopaperikeskusten osalta, sellaisia arvopapereita koskevien vastaavien tietojen kanssa, jota yhteinen säilytyskeskus tai muu vastaava yhteisö pitää kyseistä arvopaperikeskusta varten.

Jos yhteinen säilytyskeskus tai muu vastaava yhteisö vastaa tietyn arvopapereiden liikkeeseenlaskun yleisestä jatkuvasta eheydestä, sen on verrattava päivittäin kokonaissaldoa kunkin arvopapereiden liikkeeseenlaskun osalta niiden arvopaperitilien saldoihin, joita se pitää kutakin arvopaperikeskusta varten.

Jos täsmäytysprosessi koskee pysäyttämisen kohteena olevia arvopapereita, arvopaperikeskusten on varmistettava, että yhteinen säilytyskeskus tai muu yhteisö täyttää 59 artiklan 3 kohdan vaatimukset.

64 artikla

Lisätoimenpiteet, jotka on toteutettava, jos täsmäytysprosessiin osallistuu muita yhteisöjä

1.   Arvopaperikeskuksen on vähintään kerran vuodessa tarkasteltava uudelleen toimenpiteitään, jotka koskevat yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 61, 62 ja 63 artiklassa tarkoitettujen muiden yhteisöjen kanssa. Tämä uudelleentarkastelu voidaan suorittaa rinnakkain arvopaperikeskusten välisiä linkkejä koskevien järjestelyjen uudelleentarkastelun kanssa. Arvopaperikeskuksen on toteutettava muita yhteistyö- ja tietojenvaihtotoimenpiteitä tässä asetuksessa säädettyjen lisäksi, jos toimivaltainen viranomainen sitä vaatii.

2.   Jos arvopaperikeskus perustaa linkkejä, niiden on täytettävä 86 artiklassa säädetyt lisävaatimukset.

3.   Arvopaperikeskuksen on vaadittava osallistujiaan täsmäyttämään tietonsa kyseiseltä arvopaperikeskukselta päivittäin saamiensa tietojen kanssa.

4.   Sovellettaessa 3 kohtaa arvopaperikeskuksen on toimitettava osallistujille päivittäin seuraavat tiedot jokaisesta arvopaperitilistä ja jokaisesta arvopapereiden liikkeeseenlaskusta:

a)

arvopaperitilin yhteenlaskettu saldo kyseisen pankkipäivän alussa;

b)

yksittäiset arvopapereiden siirrot arvopaperitilille tai arvopaperitililtä kyseisen pankkipäivän aikana;

c)

arvopaperitilin yhteenlaskettu saldo kyseisen pankkipäivän lopussa.

Arvopaperikeskuksen on toimitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot kyseisen arvopaperikeskuksen keskitetysti tai ei-keskitetysti pitämien arvopaperitilien muiden haltijoiden pyynnöstä, jos näitä tietoja tarvitaan kyseisten tilinhaltijoiden kirjaamien tietojen täsmäyttämiseksi arvopaperikeskuksen kirjaamien tietojen kanssa.

5.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen osallistujat, muut arvopaperikeskuksessa olevien tilien haltijat sekä tilinhoitajat toimittavat kyseiselle arvopaperikeskukselle sen pyynnöstä tiedot, jotka se katsoo tarvittavan liikkeeseenlaskun jatkuvan eheyden varmistamiseen, erityisesti täsmäytysongelmien ratkaisemiseen.

Sovellettaessa tätä kohtaa ’tilinhoitajalla’ tarkoitetaan yhteisöä, joka on tehnyt arvopaperikeskuksen kanssa sopimuksen arvo-osuuksien kirjaamisesta arvopaperikeskuksen arvopaperitileille.

65 artikla

Täsmäytykseen liittyvät ongelmat

1.   Arvopaperikeskuksen on analysoitava kaikki täsmäytysprosessista johtuvat eroavuudet ja epäjohdonmukaisuudet ja pyrittävä ratkaisemaan ne ennen toimitusten alkamista seuraavana pankkipäivänä.

2.   Jos täsmäytysprosessissa paljastuu arvopapereiden asiatonta luomista tai poistamista eikä arvopaperikeskus pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa seuraavan pankkipäivän loppuun mennessä, sen on keskeytettävä kyseiseen arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyvät toimitukset kunnes arvopapereiden asiaton luominen tai poistaminen on korjattu.

3.   Jos toimitukset keskeytetään, arvopaperikeskuksen on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivytystä osallistujilleen, toimivaltaiselle viranomaiselle, asiaan liittyville viranomaisille sekä kaikille muille täsmäytysprosessiin osallistuville yhteisöille, joihin 61, 62 ja 63 artiklassa viitataan.

4.   Arvopaperikeskuksen on ilman aiheetonta viivytystä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet arvopapereiden asiattoman luomisen tai poistamisen korjaamiseksi ja ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä toimivaltaiselle viranomaiselleen ja asiaan liittyville viranomaisille.

5.   Kun arvopapereiden asiaton luominen tai poistaminen on korjattu, arvopaperikeskuksen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta osallistujilleen, toimivaltaiselle viranomaiselle, asiaan liittyville viranomaisille sekä muille täsmäytysprosessiin osallistuville yhteisöille, joihin 61, 62 ja 63 artiklassa viitataan.

6.   Jos arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyvät toimitukset on keskeytetty, kyseiseen arvopapereiden liikkeeseenlaskuun ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 909/2014 7 artiklassa säädettyjä toimituskuria koskevia toimenpiteitä keskeytyksen aikana.

7.   Arvopaperikeskuksen on aloitettava toimitukset uudelleen heti, kun arvopapereiden asiaton luominen tai poistaminen on korjattu.

8.   Jos 2 kohdassa tarkoitettua arvopapereiden asiatonta luomista tai poistamista esiintyy enemmän kuin viisi tapausta kuukaudessa, arvopaperikeskuksen on lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle ja asiaan liittyville viranomaisille yhden kuukauden kuluessa suunnitelmaehdotus toimenpiteistä, joilla vastaavien tapausten esiintymistä vähennetään. Arvopaperikeskuksen on päivitettävä suunnitelmaa ja annettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja asiaan liittyville viranomaisille kuukausittainen raportti sen täytäntöönpanosta siihen asti, kun 2 kohdassa tarkoitettujen tapausten lukumäärä laskee alle viiteen kuukaudessa.

X LUKU

OPERATIIVISET RISKIT

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklan 1–6 kohta)

1 JAKSO

Operatiivisten riskien tunnistaminen

66 artikla

Yleiset operatiiviset riskit ja niiden arviointi

1.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin operatiivisiin riskeihin kuuluvat sellaiset riskit, jotka aiheutuvat tietojärjestelmissä, sisäisissä prosesseissa ja henkilöstön toiminnassa esiintyvistä puutteista tai ulkoisten tapahtumien aiheuttamista keskeytyksistä, jotka johtavat arvopaperikeskuksen tarjoamien palvelujen vähenemiseen, heikkenemiseen tai päättymiseen.

2.   Arvopaperikeskuksen on tunnistettava kaikki mahdolliset yksittäiset häiriöpisteet toiminnassaan ja arvioitava jatkuvasti itseensä kohdistuvien operatiivisten riskien kehittymistä, pandemiat ja kyberhyökkäykset mukaan luettuina.

67 artikla

Keskeisistä osallistujista mahdollisesti johtuvat operatiiviset riskit

1.   Arvopaperikeskuksen on aina tunnistettava ylläpitämänsä arvopapereiden selvitysjärjestelmän keskeiset osallistujat seuraavien tekijöiden perusteella:

a)

osallistujien liiketapahtumien volyymit ja arvot;

b)

osallistujien ja niiden asiakkaiden väliset olennaiset riippuvuudet, jotka voivat vaikuttaa arvopaperikeskukseen, edellyttäen, että asiakkaat ovat arvopaperikeskuksen tiedossa;

c)

osallistujien mahdolliset vaikutukset arvopaperikeskuksen muihin osallistujiin ja koko sen arvopapereiden selvitysjärjestelmään, jos esiintyy toimintaongelma, joka vaikuttaa arvopaperikeskuksen palvelujen sujuvaan tarjontaan.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan b alakohtaa arvopaperikeskuksen on tunnistettava myös seuraavat:

i)

osallistujien asiakkaat, joiden osuus arvopaperikeskuksen käsittelemistä liiketapahtumista on merkittävä;

ii)

osallistujien asiakkaat, joiden liiketapahtumat ovat volyymiltään ja arvoltaan merkittäviä suhteessa kyseisten osallistujien riskienhallintakapasiteettiin.

2.   Arvopaperikeskuksen on tarkasteltava keskeisten osallistujien tunnistamista uudelleen ja pidettävä kyseiset tiedot jatkuvasti ajan tasalla.

3.   Arvopaperikeskuksella on oltava selkeät ja läpinäkyvät perusteet, menetelmät ja standardit sen varmistamiseksi, että keskeiset osallistujat täyttävät operatiiviset vaatimukset.

4.   Arvopaperikeskuksen on jatkuvasti tunnistettava, seurattava ja hallittava operatiivisia riskejä, joita keskeiset osallistujat sille aiheuttavat.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa 70 artiklassa tarkoitetussa operatiivisessa riskien hallintajärjestelmässä on myös annettava säännöt ja menettelyt, joita noudattamalla arvopaperikeskus voi kerätä kaikki merkitykselliset tiedot osallistujiensa asiakkaista. Lisäksi arvopaperikeskuksen on sisällytettävä osallistujiensa kanssa tekemiin sopimuksiin kaikki tarvittavat ehdot, joilla helpotetaan tällaisten tietojen keräämistä.

68 artikla

Keskeisten yleishyödyllisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajista mahdollisesti johtuvat operatiiviset riskit

1.   Arvopaperikeskuksen on tunnistettava keskeisten yleishyödyllisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajat, jotka voivat aiheuttaa riskejä sen toiminnalle siitä syystä, että se on riippuvainen näistä palveluntarjoajista.

2.   Arvopaperikeskuksen on toteutettava asianmukaiset toimet hallitakseen 1 kohdassa tarkoitettuja riippuvuuksia asianmukaisilla sopimus- ja organisaatiojärjestelyillä sekä omissa liiketoiminnan jatkuvuutta koskevissa toimintaperiaatteissaan ja palautumissuunnitelmassaan olevilla erityissäännöksillä ennen kuin suhteet tällaisiin palveluntarjoajiin tulevat voimaan.

3.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sopimusjärjestelyissä, jotka se tekee 1 kohdan mukaisesti tunnistettujen palveluntarjoajien kanssa, vaaditaan, että palveluntarjoaja, joka aikoo tehdä alihankintasopimuksen jostakin arvopaperikeskukselle tarjottavan palvelun osasta, saa siihen arvopaperikeskukselta ennakkohyväksynnän.

Jos palveluntarjoaja ulkoistaa palvelunsa ensimmäisen alakohdan mukaisesti, arvopaperikeskuksen on varmistettava, ettei ulkoistaminen vaikuta palvelun tasoon eikä sen häiriönsietokykyyn ja että kaikki ulkoistettujen palvelujen tarjontaan tarvittavat tiedot ovat edelleen arvopaperikeskuksen saatavilla.

4.   Arvopaperikeskuksen on luotava selkeät kanavat 1 kohdassa tarkoitettujen palveluntarjoajien kanssa käytävää viestintää varten helpottaakseen tietojenvaihtoa sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa olosuhteissa.

5.   Arvopaperikeskuksen on annettava toimivaltaiselle viranomaiselleen tiedoksi kaikki 1 kohdan mukaisesti tunnistetut riippuvuutensa yleishyödyllisten ja muiden palvelujen tarjoajista, ja sen on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viranomaiset voivat saada tietoja kyseisten palveluntarjoajien suorituskyvystä joko suoraan niiltä itseltään tai arvopaperikeskuksen välityksellä.

69 artikla

Muista arvopaperikeskuksista tai markkinainfrastruktuureista mahdollisesti johtuvat operatiiviset riskit

1.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen järjestelmät ja viestintäjärjestelyt muiden arvopaperikeskusten tai markkinainfrastruktuurien kanssa ovat luotettavia ja turvallisia ja että ne on suunniteltu minimoimaan operatiiviset riskit.

2.   Kaikissa järjestelyissä, jotka arvopaperikeskus tekee toisen arvopaperikeskuksen tai toisen markkinainfrastruktuurin kanssa, on vahvistettava, että

a)

kyseinen toinen arvopaperikeskus tai toinen finanssimarkkinoiden infrastruktuuri ilmoittaa arvopaperikeskukselle kaikista keskeisten palvelujen tarjoajista, joista se on riippuvainen;

b)

kyseisen toisen arvopaperikeskuksen tai toisen markkinainfrastruktuurin hallintojärjestelyt ja hallintaprosessit eivät vaikuta arvopaperikeskuksen palvelujen sujuvaan tarjontaan, riskienhallintajärjestelyt ja syrjimätöntä pääsyä koskevat ehdot mukaan luettuina.

2 JAKSO

Menetelmät, joilla operatiivisia riskejä testataan, käsitellään ja minimoidaan

70 artikla

Operatiivisten riskien hallintajärjestelmä ja -kehys

1.   Arvopaperikeskuksella on oltava käytössään 47 artiklassa tarkoitettujen toimintatapojen, menettelyjen ja järjestelmien osana operatiivisten riskien hallintaan tarkoitettu hyvin dokumentoitu kehys, jossa tehtävät ja vastuualueet on jaettu selkeästi. Arvopaperikeskuksella on oltava asianmukaiset tietotekniset järjestelmät, toimintatavat, menettelyt ja valvontatoimet, joilla tunnistetaan, mitataan, seurataan, raportoidaan ja vähennetään sen operatiivisia riskejä.

2.   Arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen ja toimivan johdon on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitettu operatiivisten riskien hallintakehys, pantava se täytäntöön ja valvottava sitä sekä tunnistettava kaikki operatiiviset riskit, joille arvopaperikeskus altistuu, ja seurattava operatiivisia riskejä koskevia merkityksellisiä tietoja myös sellaisissa tapauksissa, joissa olennaisia tietoja katoaa.

3.   Arvopaperikeskuksen on määriteltävä ja dokumentoitava selkeät operatiivista luotettavuutta koskevat tavoitteet, myös operatiivista suorituskykyä koskevat tavoitteet ja sitovat palvelun tavoitetasot palvelujaan ja arvopapereiden selvitysjärjestelmiään varten. Sillä on oltava käytössään toimintatavat ja menettelyt, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.

4.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen 3 kohdassa tarkoitettuihin operatiivista suorituskykyä koskeviin tavoitteisiin ja palvelun tavoitetasoihin sisältyy sekä laadullisia että määrällisiä operatiiviseen suorituskykyyn liittyviä toimenpiteitä.

5.   Arvopaperikeskuksen on seurattava ja arvioitava säännöllisesti, saavutetaanko sen vahvistamat tavoitteet ja palvelun tavoitetasot.

6.   Arvopaperikeskuksella on oltava käytössään säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan, että sen arvopapereiden selvitysjärjestelmän suorituskyvystä raportoidaan toimivalle johdolle, ylimmän hallintoelimen jäsenille, ylimmän hallintoelimen asianomaisille komiteoille, käyttäjien komiteoille ja toimivaltaiselle viranomaiselle säännöllisesti.

7.   Arvopaperikeskuksen on tarkasteltava operatiivisia tavoitteitaan määräajoin uudelleen, jotta niissä voidaan ottaa huomioon teknologian ja liiketoiminnan kehittyminen.

8.   Arvopaperikeskuksen operatiivisten riskien hallintakehykseen on kuuluttava muutoksenhallinta- ja projektinhallintaprosesseja, joilla vähennetään arvopaperikeskuksen käyttöön ottamien toimintojen, toimintatapojen, menettelyjen ja valvontatoimien muutoksista aiheutuvia operatiivisia riskejä.

9.   Arvopaperikeskuksen operatiivisten riskien hallintakehykseen on kuuluttava fyysistä turvallisuutta ja tietoturvaa tukeva kattava kehys, jolla hallitaan arvopaperikeskuksiin kohdistuvia riskejä, jotka aiheutuvat hyökkäyksistä, kyberhyökkäykset mukaan luettuina, sekä tunkeutumisista ja luonnonkatastrofeista. Tällaisen kehyksen avulla arvopaperikeskuksen on voitava suojata hallussaan olevia tietoja luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta, varmistaa tietojen oikeellisuus ja eheys sekä pitää tarjoamiaan palveluja saatavilla.

10.   Arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön asianmukaiset henkilöstöresursseja koskevat menettelyt, joilla rekrytoidaan, koulutetaan ja pidetään palveluksessa pätevää henkilöstöä ja lievennetään vaikutuksia, joita henkilöstön vaihtuvuus tai liiallinen riippuvuus avainhenkilöistä aiheuttaa.

71 artikla

Operatiivisten riskien ja yritysriskien hallintajärjestelmän integrointi ja noudattaminen

1.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen operatiivisten riskien hallintajärjestelmä on osa sen päivittäisen riskienhallinnan prosesseja ja että niiden tulokset otetaan huomioon arvopaperikeskuksen operatiivisen riskiprofiilin määrityksessä, seurannassa ja tarkastuksessa.

2.   Arvopaperikeskuksella on oltava käytössään mekanismit, joilla toimivalle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisille riskeille altistumisista ja näistä riskeistä aiheutuneista tappioista, sekä menettelyt, joilla toteutetaan asianmukaisia korjaavia toimia näiden riskien ja tappioiden lieventämiseksi.

3.   Arvopaperikeskuksella on oltava käytössään menettelyt, joilla varmistetaan operatiivisten riskien hallintajärjestelmän noudattaminen, mukaan luettuina sisäiset säännöt järjestelmän soveltamisessa esiintyvien puutteiden käsittelemisestä.

4.   Arvopaperikeskuksella on oltava kattavat ja hyvin dokumentoidut menettelyt kaikkien toimintahäiriöiden rekisteröintiä, valvontaa ja ratkaisemista varten, mukaan luettuina

a)

häiriöiden luokitusjärjestelmä, jossa otetaan huomioon häiriöiden vaikutus arvopaperikeskuksen palvelujen sujuvaan tarjoamiseen;

b)

järjestelmä, jolla olennaisista toimintahäiriöistä raportoidaan toimivalle johdolle, ylimmälle hallintoelimelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle;

c)

häiriöiden tarkastelu kaikkien arvopaperikeskuksen toiminnassa esiintyneiden olennaisten häiriöiden jälkeen (jälkitarkastelu), jotta voidaan selvittää, mitkä ovat olleet niiden syyt ja mitä parannuksia on tehtävä toimintaan tai liiketoiminnan jatkuvuutta koskeviin toimintaperiaatteisiin ja palautumissuunnitelmaan, arvopaperikeskuksen käyttäjien toimintaperiaatteet ja suunnitelmat mukaan luettuina. Jälkitarkastelun tulokset on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ja asiaan liittyville viranomaisille.

72 artikla

Operatiivisten riskien hallintatoiminto

Arvopaperikeskuksen operatiivisten riskien hallintatoiminnolla on hallittava riskienhallintatoiminnon osana arvopaperikeskuksen operatiivisia riskejä. Sen avulla on erityisesti

a)

kehitettävä strategioita, toimintatapoja ja menettelyjä, joilla tunnistetaan, mitataan, seurataan ja raportoidaan operatiivisia riskejä;

b)

kehitettävä menettelyjä, joilla valvotaan ja hallitaan operatiivisia riskejä, mukaan luettuna tarpeellisten mukautusten tekeminen operatiivisten riskien hallintajärjestelmään;

c)

varmistettava, että a ja b alakohdassa tarkoitetut strategiat, toimintatavat ja menettelyt pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

73 artikla

Tarkastus ja testaus

1.   Arvopaperikeskuksen operatiivisten riskien hallintakehykselle ja hallintajärjestelmille on tehtävä tarkastuksia. Tarkastusten tiheys on määritettävä dokumentoidun riskinarvioinnin perusteella, ja tarkastuksia on tehtävä vähintään kahden vuoden välein.

2.   Edellisessä kohdassa tarkoitettujen tarkastusten piiriin on kuuluttava sekä arvopaperikeskuksen sisäisten liiketoimintayksiköiden toimet että sen operatiivisten riskien hallintatoiminnon toimet.

3.   Arvopaperikeskuksen on säännöllisesti arvioitava operatiivisten riskien hallintajärjestelmää ja tarvittaessa mukautettava sitä.

4.   Arvopaperikeskuksen on määräajoin testattava ja tarkasteltava uudelleen operatiivisia järjestelyjä, toimintatapoja ja menettelyjä käyttäjien kanssa. Testaus ja uudelleentarkastelu on suoritettava myös silloin, kun arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä tapahtuu olennaisia muutoksia tai kun on esiintynyt toimintahäiriöitä, jotka vaikuttavat arvopaperikeskuksen palvelujen sujuvaan tarjoamiseen

5.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että operatiivisten riskien hallintajärjestelmään liittyvät tietovirrat ja prosessit ovat viipymättä tarkastajien käytettävissä.

74 artikla

Operatiivisten riskien vähentäminen vakuutuksen avulla

Arvopaperikeskus saa tehdä vakuutussopimuksen vähentääkseen tässä luvussa tarkoitettuja operatiivisia riskejä vain, jos tässä luvussa tarkoitetut toimenpiteet eivät vähennä niitä täysimittaisesti.

3 JAKSO

Tietotekniset järjestelmät

75 artikla

Tietotekniset välineet

1.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen tietotekniset järjestelmät on dokumentoitu hyvin ja että ne on suunniteltu täyttämään arvopaperikeskuksen operatiiviset tarpeet ja kattamaan siihen kohdistuvat operatiiviset riskit.

Arvopaperikeskuksen tietoteknisten järjestelmien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on oltava kestäviä myös stressikausien markkinaolosuhteissa;

b)

niissä on oltava riittävästi kapasiteettia käsitellä suurempia tietomääriä toimitusvolyymien kasvaessa;

c)

niillä on saavutettava arvopaperikeskuksen palvelujen tavoitetasot.

2.   Arvopaperikeskuksella on oltava riittävät valmiudet käsitellä kaikki liiketapahtumat ennen päivän päättymistä myös merkittävän häiriön sattuessa.

Arvopaperikeskuksella on oltava menettelyt, joilla varmistetaan sen tietoteknisten järjestelmien riittävä kapasiteetti myös silloin, kun käyttöön otetaan uutta teknologiaa.

3.   Arvopaperikeskuksen tietoteknisten järjestelmien on perustettava kansainvälisesti tunnustettuihin teknisiin standardeihin ja alan parhaisiin käytäntöihin.

4.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava tietoteknisillä järjestelmillään, että kaikkia sen käytössä olevia tietoja suojataan katoamiselta, tietovuodolta, luvattomalta käytöltä, huonolta hallinnolta, puutteelliselta kirjaamiselta ja muilta käsittelyyn liittyviltä riskeiltä.

5.   Arvopaperikeskuksen tietoturvakehyksessä on kuvattava mekanismit, jotka arvopaperikeskus on ottanut käyttöön havaitakseen ja estääkseen kyberhyökkäykset. Siinä on myös kuvattava arvopaperikeskuksen suunnitelma siitä, miten kyberhyökkäyksiin vastataan.

6.   Arvopaperikeskuksen on testattava tietotekniset järjestelmänsä tiukoin testein, joissa jäljitellään stressikausien olosuhteita, ennen niiden ensimmäistä käyttöä sekä niihin tehtyjen huomattavien muutosten ja merkittävien toimintahäiriöiden jälkeen. Arvopaperikeskuksen on tarvittaessa otettava testien suunnitteluun ja toteutukseen mukaan

a)

käyttäjät;

b)

keskeisten yleishyödyllisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajat;

c)

muut arvopaperikeskukset;

d)

muut markkinainfrastruktuurit;

e)

muut laitokset, joiden kanssa on liiketoiminnan jatkuvuutta koskevissa toimintaperiaatteissa todettu olevan keskinäisiä sidossuhteita.

7.   Tietoturvakehykseen on kuuluttava

a)

järjestelmään pääsyn valvontatoimet;

b)

asianmukainen suojaus tunkeutumisia ja tietorikoksia vastaan;

c)

erityislaitteet, joilla säilytetään tietojen aitous ja eheys, mukaan luettuina salaustekniikat;

d)

luotettavat verkot ja menettelyt, joilla varmistetaan virheetön ja nopea tiedonsiirto ilman merkittäviä häiriöitä; ja

e)

jäljitysketjut.

8.   Arvopaperikeskuksella on oltava järjestelyt, joilla huolehditaan tietoteknisiä palveluja tarjoavien kolmansien osapuolten valinnasta ja korvaamisesta ja arvopaperikeskuksen mahdollisuudesta saada kaikki tarvittavat tiedot oikea-aikaisesti käyttöön, sekä asianmukaiset valvontatoimet ja seurantavälineet.

9.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että arvopaperikeskuksen ydinpalveluihin liittyviä tietoteknisiä järjestelmiä ja tietoturvakehystä tarkastellaan uudelleen vähintään kerran vuodessa ja että niistä tehdään tarkastuksiin perustuvia arviointeja. Arviointien tulokset on ilmoitettava arvopaperikeskuksen ylimmälle hallintoelimelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

4 JAKSO

Liiketoiminnan jatkuvuus

76 artikla

Strategia ja toimintaperiaatteet

1.   Arvopaperikeskuksella on oltava liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja niihin liittyvä palautumissuunnitelma,

a)

jotka ylin hallintoelin on hyväksynyt;

b)

joita tarkastellaan uudelleen ja joiden uudelleentarkasteluista raportoidaan ylimmälle hallintoelimelle.

2.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevissa toimintaperiaatteissa

a)

yksilöidään kaikki sen keskeiset toiminnot ja tietotekniset järjestelmät ja huolehditaan siitä, että palvelujen vähimmäistaso säilyy näissä toiminnoissa;

b)

esitetään arvopaperikeskuksen strategia ja tavoitteet, joilla varmistetaan a alakohdassa tarkoitettujen toimintojen ja järjestelmien jatkuvuus;

c)

otetaan huomioon kaikki yhteydet ja keskinäiset sidossuhteet seuraavien tahojen kanssa:

i)

käyttäjät;

ii)

keskeisten yleishyödyllisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajat;

iii)

muut arvopaperikeskukset;

iv)

muut markkinainfrastruktuurit;

d)

määritellään ja dokumentoidaan järjestelyt, joita sovelletaan arvopaperikeskuksen liiketoiminnan jatkuvuuteen vaikuttavissa hätätilanteissa tai sen toimintaan vaikuttavissa merkittävissä häiriöissä, jotta varmistettaisiin palvelujen vähimmäistaso arvopaperikeskuksen keskeisissä toiminnoissa;

e)

vahvistetaan keskeisten toimintojen ja tietoteknisten järjestelmien pisin sallittu seisokkiaika.

3.   Arvopaperikeskuksen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että arvopaperitoimitus saadaan päätökseen pankkipäivän loppuun mennessä myös häiriötilanteessa ja että kaikki käyttäjillä häiriön aikana olevat positiot tunnistetaan varmasti ja oikea-aikaisesti.

77 artikla

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi

1.   Arvopaperikeskuksen on suoritettava liiketoiminnan vaikutusanalyysi, jossa

a)

laaditaan luettelo kaikista prosesseista ja toimista, jotka myötävaikuttavat arvopaperikeskuksen tarjoamien palvelujen suorittamiseen;

b)

yksilöidään ja luetteloidaan kaikki arvopaperikeskuksen tietoteknisten järjestelmän osat, joilla tuetaan a alakohdassa yksilöityjä prosesseja ja toimia, sekä niiden keskinäiset riippuvuudet;

c)

yksilöidään ja dokumentoidaan palautumisskenaarion laadulliset ja määrälliset vaikutukset kuhunkin a alakohdassa tarkoitettuun prosessiin ja toimeen sekä muutokset, joita näissä vaikutuksissa tapahtuu ajan myötä häiriötilanteessa;

d)

määritellään ja dokumentoidaan palvelujen vähimmäistasot, joita pidetään hyväksyttävinä ja riittävinä arvopaperikeskuksen käyttäjien näkökulmasta;

e)

yksilöidään ja dokumentoidaan henkilöstö-, osaamis-, toimitila- ja tietotekniikkaresursseja koskevat vähimmäisvaatimukset sen varmistamiseksi, että kukin keskeinen toiminto voidaan suorittaa hyväksyttävällä vähimmäistasolla.

2.   Arvopaperikeskuksen on tehtävä riskianalyysi, jossa selvitetään, millä tavoin erilaiset skenaariot vaikuttavat sen keskeisten toimintojen jatkuvuuteen.

3.   Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että sen liiketoiminnan vaikutusanalyysi ja riskianalyysi täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne pidetään ajan tasalla;

b)

niitä tarkastellaan uudelleen olennaisen häiriötilanteen tai huomattavien organisaatiomuutosten jälkeen ja ainakin kerran vuodessa;

c)

niissä otetaan huomioon kaikki merkityksellinen kehitys, markkinoiden ja tietotekniikan kehitys mukaan luettuina.

78 artikla

Palautuminen

1.   Arvopaperikeskuksella on oltava käytössään järjestelyt, joilla varmistetaan sen keskeisten toimintojen jatkuminen katastrofiskenaarioissa, luonnonkatastrofit, pandemiat, fyysiset hyökkäykset, tunkeutumiset, terrori-iskut ja kyberhyökkäykset mukaan luettuina. Järjestelyillä on varmistettava

a)

riittävien henkilöstöresurssien saanti;

b)

riittävien rahoitusvarojen saanti;

c)

varajärjestelmään siirtyminen, palautuminen ja toimintojen jatkaminen toissijaisessa käsittelypaikassa.

2.   Arvopaperikeskuksen palautumissuunnitelmassa on yksilöitävä ja siihen on sisällyttävä keskeisten toimintojen palautumisaikatavoite, ja siinä on vahvistettava sopivimmat palautumisstrategiat kutakin keskeistä toimintoa varten. Kunkin keskeisen toiminnon palautumisaikatavoite saa olla enintään kaksi tuntia. Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että varajärjestelmät käynnistyvät ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos tämä vaarantaisi arvopapereiden liikkeeseenlaskujen eheyden tai arvopaperikeskuksen säilyttämien tietojen luottamuksellisuuden. Arvopaperikeskuksen on varmistettava, että se voi jatkaa keskeisiä toimintojaan kahden tunnin kuluessa häiriötilanteesta. Määritettäessä kunkin toiminnon palautumisaikoja arvopaperikeskuksen on otettava huomioon mahdollinen kokonaisvaikutus markkinoiden tehokkuuteen. Näillä järjestelyillä on varmistettava ainakin se, että äärimmäisissä skenaarioissa saavutetaan sovitut palvelutasot.

3.   Arvopaperikeskuksen on pidettävä yllä ainakin toissijaista käsittelypaikkaa, jolla on riittävät resurssit, valmiudet, toiminnot ja henkilöstöjärjestelyt, jotka on mukautettu arvopaperikeskuksen operatiivisiin tarpeisiin ja siihen kohdistuviin riskeihin, jotta varmistetaan keskeisten toimintojen jatkuvuus ainakin siinä tapauksessa, että pääasiallinen liiketoimintapaikka ei ole käytettävissä.

Toissijaisen käsittelypaikan on

a)

tarjottava riittävän tasoisia palveluja sen varmistamiseksi, että arvopaperikeskus suorittaa keskeiset toimintonsa palautumisaikatavoitteen mukaisesti;

b)

sijaittava sopivalla maantieteellisellä etäisyydellä ensisijaisesta käsittelypaikasta, jotta toissijaisella käsittelypaikalla olisi erilainen riskiprofiili ja jotta siihen ei vaikuttaisi sama tapahtuma, joka vaikuttaa ensisijaiseen käsittelypaikkaan;

c)

oltava välittömästi arvopaperikeskuksen henkilöstön käytettävissä, jotta varmistetaan keskeisten toimintojen jatkuvuus silloin, kun ensisijainen käsittelypaikka ei ole käytettävissä.

4.   Arvopaperikeskuksen on laadittava seuraavia seikkoja koskevat yksityiskohtaiset menettelyt ja suunnitelmat ja pidettävä niitä yllä:

a)

kaikkien arvopaperikeskuksen toimintoihin vaikuttavien häiriötapahtumien tunnistaminen, kirjaaminen ja raportoiminen;

b)

vastatoimet, joilla toimintahäiriöihin ja hätätilanteisiin reagoidaan;

c)

vahinkojen arvioiminen ja asianmukaiset suunnitelmat b alakohdassa tarkoitettujen vastatoimien aktivoimiseksi;

d)

kriisinhallinta ja kriisiviestintä, asianmukaiset yhteyspisteet mukaan luettuina, sen varmistamiseksi, että kaikille asianomaisille sidosryhmille ja toimivaltaiselle viranomaiselle välitetään luotettavia ja ajantasaisia tietoja;

e)

vaihtoehtoisten operatiivisten sijoituspaikkojen ja liiketoimintapaikkojen aktivoiminen ja niihin siirtyminen;

f)

tietotekninen palautuminen, mukaan luettuina toissijaisen tietoteknisen käsittelypaikan aktivoiminen ja varajärjestelmään siirtyminen.

79 artikla

Testaus ja tarkastelu

Arvopaperikeskuksen on tarkasteltava liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteitaan ja palautumissuunnitelmaansa ja testattava ne ainakin kerran vuodessa. Sen on testattava liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteensa ja palautumissuunnitelmansa myös sen jälkeen, kun järjestelmiin tai niihin liittyviin toimintoihin on tehty olennaisia muutoksia, jotta varmistetaan, että järjestelmillä ja toiminnoilla saavutetaan arvopaperikeskuksen tavoitteet. Arvopaperikeskuksen on suunniteltava ja dokumentoitava nämä testit, joihin on kuuluttava

a)

suuronnettomuuksia koskevat skenaariot;

b)

ensisijaisen ja toissijaisen käsittelypaikan väliset vaihdot;

c)

tarvittaessa seuraavien tahojen osallistuminen:

i)

arvopaperikeskuksen käyttäjät;

ii)

keskeisten yleishyödyllisten palvelujen ja keskeisten palvelujen tarjoajat;

iii)

muut arvopaperikeskukset;

iv)

muut markkinainfrastruktuurit;

v)

muut laitokset, joiden kanssa on liiketoiminnan jatkuvuutta koskevissa toimintaperiaatteissa todettu olevan keskinäisiä sidossuhteita.

80 artikla

Ylläpito

1.   Arvopaperikeskuksen on säännöllisesti tarkasteltava liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteitaan ja palautumissuunnitelmaansa uudelleen ja päivitettävä niitä. Uudelleentarkastelussa on tarkasteltava arvopaperikeskuksen kaikkia keskeisiä toimintoja ja esitettävä sopivin palautumisstrategia niitä varten.

2.   Päivittäessään liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteitaan ja palautumissuunnitelmaansa arvopaperikeskuksen on otettava huomioon testien tulokset sekä uudelleentarkasteluissa annetut ja toimivaltaisen viranomaisen antamat suositukset.

3.   Arvopaperikeskuksen on tarkasteltava liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteitaan ja palautumissuunnitelmaansa uudelleen jokaisen toiminnoissaan esiintyneen huomattavan häiriön jälkeen. Uudelleentarkastelussa on selvitettävä, mitkä ovat häiriön syyt ja mitä parannuksia on tehtävä arvopaperikeskuksen toimintoihin, liiketoiminnan jatkuvuutta koskeviin toimintaperiaatteisiin ja palautumissuunnitelmaan.

XI LUKU

SIJOITUSPOLITIIKKA

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 46 artiklan 2, 3 ja 5 kohta)

81 artikla

Erittäin likvidit rahoitusvälineet, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski

1.   Rahoitusvälineet katsotaan erittäin likvideiksi rahoitusvälineiksi, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski, jos ne ovat vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

niiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana on

i)

valtio;

ii)

keskuspankki;

iii)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (8) 117 artiklassa mainittu kansainvälinen kehityspankki;

iv)

Euroopan rahoitusvakausväline tai Euroopan vakausmekanismi;

b)

arvopaperikeskus voi osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että rahoitusvälineisiin liittyvä luotto- ja markkinariski on arvopaperikeskuksen tekemän sisäisen arvioinnin perusteella pieni;

c)

ne ovat seuraavista valuutoista jommankumman määräisiä:

i)

valuutta, jonka määräisinä liiketapahtumat toimitetaan arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä;

ii)

muu valuutta, johon liittyviä riskejä arvopaperikeskus kykenee hallitsemaan;

d)

ne ovat vapaasti siirrettävissä, eikä niihin liity sääntelyrajoituksia tai kolmansien osapuolten vaatimuksia, jotka olisivat realisoinnin esteinä;

e)

niitä varten on olemassa aktiivisen suoran myynnin tai takaisinostosopimusten markkina, jolla toimii monenlaisia ostajia ja myyjiä, myös stressikausien olosuhteissa, ja jolle arvopaperikeskuksella on varma pääsy;

f)

niistä julkaistaan säännöllisesti luotettavia hintatietoja.

Sovellettaessa b alakohtaa arvopaperikeskuksen on arviointia suorittaessaan käytettävä määriteltyä ja objektiivista menetelmää, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin ja jossa otetaan huomioon riski, joka aiheutuu liikkeeseenlaskijan sijoittautumisesta tiettyyn maahan.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, johdannaissopimuksia pidetään erittäin likvideinä rahoitusvälineinä, joihin liittyy minimaalinen luotto- ja markkinariski, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

johdannaissopimukset on tehty siinä tarkoituksessa, että ne suojaavat valuuttariskiltä, joka johtuu toimitusten suorittamisesta useammassa kuin yhdessä valuutassa arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä, tai korkoriskiltä, joka voi vaikuttaa arvopaperikeskuksen omaisuuseriin, ja molemmissa tapauksissa ne hyväksytään suojaussopimuksiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (9) 3 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) nojalla;

b)

johdannaissopimuksista julkaistaan säännöllisesti luotettavia hintatietoja;

c)

johdannaissopimukset on tehty niin pitkäksi ajaksi kuin arvopaperikeskukseen kohdistuvan valuutta- tai korkoriskin vähentäminen edellyttää.

82 artikla

Tarkoituksenmukainen ajanjakso, jonka aikana omaisuuserät ovat saatavilla

1.   Arvopaperikeskuksella on oltava välitön ja ehdoton pääsy käteisvaroihin.

2.   Rahoitusvälineiden on oltava arvopaperikeskuksen saatavilla samana pankkipäivänä, jona päätös niiden realisoinnista tehdään.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa arvopaperikeskuksen on otettava käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan, että käteisvarat ja rahoitusvälineet ovat arvopaperikeskuksen saatavilla kyseisissä kohdissa vahvistettujen määräaikojen kuluessa. Arvopaperikeskuksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista näiden menettelyjen muutoksista asetuksen (EU) N:o 909/2014 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja saatava muutos validoitua ennen sen täytäntöönpanoa.

83 artikla

Yksittäisiä yhteisöjä koskevat keskittymärajat

1.   Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 46 artiklan 5 kohtaa arvopaperikeskuksen on hajautettava rahoitusvarojensa säilyttäminen toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin tai toimiluvan saaneisiin arvopaperikeskuksiin pysyäkseen hyväksyttävien keskittymärajojen sisäpuolella.

2.   Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 909/2014 46 artiklan 5 kohtaa hyväksyttävät keskittymärajat on määritettävä seuraavien seikkojen perusteella:

a)

niiden yhteisöjen maantieteellinen jakautuminen, joissa arvopaperikeskus säilyttää rahoitusvarojaan;

b)

keskinäiset sidossuhteet, joita rahoitusvaroja säilyttävällä yhteisöllä tai niillä yhteisöillä, jotka kuuluvat sen kanssa samaan konserniin, voi olla arvopaperikeskuksen kanssa;

c)

rahoitusvaroja säilyttävän yhteisön luottoriskin taso.

XII LUKU

ARVOPAPERIKESKUSTEN VÄLISET LINKIT

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 48 artiklan 3,5, 6 ja 7 kohta)

84 artikla

Linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten ja niiden osallistujien riittävän suojaamisen edellytykset

1.   Arvopaperikeskusten välinen linkki on perustettava ja sitä on pidettävä yllä seuraavin edellytyksin:

a)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on täytettävä pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen osallistumisvaatimukset;

b)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on analysoitava pyynnön vastaanottaneen kolmannen maan arvopaperikeskuksen taloudellinen vakaus, hallintojärjestelyt, käsittelykapasiteetti, operatiivinen luotettavuus sekä mahdollinen riippuvuus kolmantena osapuolena toimivasta keskeisten palvelujen tarjoajasta;

c)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuratakseen ja hallitakseen b alakohdassa tarkoitetussa analyysissä havaittuja riskejä;

d)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on annettava linkkijärjestelyn oikeudelliset ja toiminnalliset ehdot ja edellytykset osallistujiensa saataville, jotta ne voivat arvioida ja hallita siihen liittyviä riskejä;

e)

ennen arvopaperikeskusten välisen linkin perustamista kolmannen maan arvopaperikeskuksen kanssa pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on arvioitava pyynnön vastaanottaneeseen arvopaperikeskukseen sovellettava paikallinen lainsäädäntö;

f)

linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on varmistettava tietojen luottamuksellisuus linkin käytön yhteydessä. Luottamuksellisuuden varmistamiskyky on todistettava kyseisten arvopaperikeskusten toimittamien tietojen avulla, mahdolliset oikeudelliset lausunnot tai järjestelyt mukaan luettuina;

g)

linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on sovittava operatiivisia kysymyksiä ja viestintää koskevista yhdenmukaistetuista standardeista ja menettelyistä asetuksen (EU) N:o 909/2014 35 artiklan mukaisesti;

h)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen ja pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen on ennen linkin käyttöönottoa

i)

tehtävä päästä päähän -testejä;

ii)

laadittava kummankin arvopaperikeskuksen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien toimintaperiaatteiden osana hätäsuunnitelma, jossa yksilöidään tilanteet, joissa näiden kahden arvopaperikeskuksen ylläpitämät arvopapereiden selvitysjärjestelmät toimivat huonosti tai rikkoutuvat, ja vahvistetaan tällaisia tilanteita varten suunnitellut korjaavat toimet;

i)

pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen ja pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on tarkasteltava kaikkia linkkijärjestelyjä uudelleen ainakin kerran vuodessa ja otettava tällöin huomioon kaikki merkityksellinen kehitys, markkinoiden ja tietotekniikan kehitys mukaan luettuina, sekä e alakohdassa tarkoitetun paikallisen lainsäädännön kehitys;

j)

jos on kyse arvopaperikeskusten välisistä linkeistä, joiden välityksellä ei käsitellä DVP-toimituksia, i alakohdassa tarkoitetussa vuosittaisessa uudelleentarkastelussa on arvioitava myös kaikkia muutoksia, jotka voivat mahdollistaa DVP-toimitusten tukemisen.

Sovellettaessa e alakohtaa arvopaperikeskuksen on arviointia suorittaessaan varmistettava, että arvopaperit, joita pidetään pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä, saavat suojan, joka on tasoltaan verrattavissa siihen suojaan, joka varmistetaan pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään sovellettavilla säännöillä. Pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on vaadittava kolmannen maan arvopaperikeskukselta oikeudellista arviointia, jossa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

i)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen oikeus arvopapereihin, mukaan luettuina omistusoikeudellisiin näkökohtiin sovellettava lainsäädäntö, arvopapereita koskevien pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen oikeuksien luonne ja mahdollisuus käyttää arvopapereita vakuutena;

ii)

pyynnön vastaanottanutta kolmannen maan arvopaperikeskusta vastaan aloitetun maksukyvyttömyysmenettelyn vaikutukset pyynnön esittäneeseen arvopaperikeskukseen erotteluvaatimusten, selvityksen lopullisuuden sekä niiden menettelyjen ja määräaikojen osalta, joita on noudatettava, jos arvopapereista esitetään vaade asiaankuuluvassa kolmannessa maassa.

2.   Perustettaessa ja ylläpidettäessä arvopaperikeskusten välistä linkkiä, jonka välityksellä käsitellään DVP-toimituksia, on 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten lisäksi täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on arvioitava ja vähennettävä maksujen toteutuksesta johtuvia lisäriskejä;

b)

arvopaperikeskuksen, jolla ei ole asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan mukaista lupaa tarjota pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja ja joka osallistuu maksujen toteuttamiseen osallistujiensa puolesta, ei saa vastaanottaa luottoa, ja sen on käytettävä osallistujiensa kattamia ennakkorahoitusmekanismeja, kun on kyse linkin välityksellä käsiteltävistä DVP-toimituksista;

c)

arvopaperikeskus, joka käyttää maksujen toteutuksessa välittäjää, on varmistettava, että välittäjä toteuttaa ne tehokkaasti. Arvopaperikeskuksen on tarkasteltava välittäjän kanssa tehtyjä järjestelyjä vuosittain uudelleen.

3.   Perustettaessa ja ylläpidettäessä yhteentoimivaa linkkiä on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten lisäksi täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on sovittava vastaavista standardeista, jotka koskevat täsmäyttämistä, toimitusten ja yhtiötapahtumien käsittelyyn liittyviä aukioloaikoja sekä määräaikoja;

b)

linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on luotava vastaavat menettelyt ja mekanismit toimitusohjeiden lähettämistä varten, jotta varmistetaan toimitusohjeiden asianmukainen, turvallinen ja täysin automaattinen käsittely;

c)

jos yhteentoimiva linkki tukee DVP-toimitusta, linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on kirjattava toimituksen tulokset ainakin kerran päivässä ja ilman aiheetonta viivytystä;

d)

linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on sovittava vastaavista riskienhallintamalleista;

e)

linkillä yhdistettyjen arvopaperikeskusten on sovittava vastaavista asetuksen (EU) N:o 909/2014 41 artiklassa tarkoitetuista varautumista ja maksulaiminlyöntejä koskevista säännöistä ja menettelyistä.

85 artikla

Epäsuorien linkkien tai arvopaperikeskusten välisiä linkkejä hoitavien välittäjien käytöstä aiheutuvien lisäriskien seuranta ja hallinta

1.   Jos pyynnön esittänyt arvopaperikeskus käyttää epäsuoraa linkkiä taikka arvopaperikeskusten välistä linkkiä hoitavaa välittäjää, sen on 84 artiklan vaatimusten noudattamisen lisäksi varmistettava, että

a)

välittäjä on jompikumpi seuraavista:

i)

asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

se noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 38 artiklan 5 ja 6 kohtaa tai sellaisia erottelu- ja julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat ainakin kyseisissä 5 ja 6 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, jos linkki perustetaan kolmannen maan arvopaperikeskuksen kanssa;

se varmistaa, että pyynnön esittänyt arvopaperikeskus saa tarvittaessa arvopaperinsa nopeasti käyttöönsä;

sen luottoriski on pieni, mikä on vahvistettava pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen tekemässä sisäisessä arvioinnissa käyttämällä määriteltyä ja objektiivista menetelmää, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin;

ii)

kolmannen maan rahoituslaitos, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

siihen sovelletaan ja se noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat ainakin asetuksessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettuja sääntöjä;

sillä on toimivat kirjanpitokäytännöt, säilytysmenettelyt ja sisäinen valvonta;

se noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 38 artiklan 5 ja 6 kohtaa tai sellaisia erottelu- ja julkistamisvaatimuksia, jotka vastaavat ainakin kyseisissä 5 ja 6 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, jos linkki perustetaan kolmannen maan arvopaperikeskuksen kanssa;

se varmistaa, että pyynnön esittänyt arvopaperikeskus saa tarvittaessa arvopaperinsa nopeasti käyttöönsä;

sen luottoriski on pieni, mikä perustuu pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen tekemään sisäiseen arviointiin, jossa käytetään määriteltyä ja objektiivista menetelmää, joka ei tukeudu yksinomaan ulkopuolisiin lausuntoihin;

b)

välittäjä noudattaa pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen sääntöjä ja vaatimuksia, mikä ilmenee välittäjän toimittamista tiedoista, mahdolliset oikeudelliset lausunnot tai järjestelyt mukaan luettuina;

c)

välittäjä varmistaa arvopaperikeskusten välisen linkin käyttöä koskevien tietojen luottamuksellisuuden, mikä ilmenee välittäjän toimittamista tiedoista, mahdolliset oikeudelliset lausunnot tai järjestelyt mukaan luettuina;

d)

välittäjällä on operatiiviset valmiudet ja järjestelmät seuraaviin tarkoituksiin:

i)

pyynnön esittäneelle arvopaperikeskukselle tarjottujen palvelujen käsittely;

ii)

sellaisten tietojen oikea-aikainen lähettäminen arvopaperikeskukselle, jotka ovat arvopaperikeskusten väliseen linkkiin liittyvien palvelujen kannalta merkityksellisiä;

iii)

86 artiklan ja IX luvun mukaisten täsmäytystoimenpiteiden noudattaminen;

e)

välittäjä hyväksyy pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen riskienhallintaa koskevat toimintatavat ja menettelyt ja noudattaa niitä, ja sillä on asianmukaista riskienhallinnan asiantuntemusta;

f)

välittäjä on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joihin kuuluvat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät liiketoiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmat, varmistaakseen palvelujensa jatkuvuuden, toimintojensa nopean palautumisen ja velvollisuuksiensa täyttämisen sellaisten tapahtumien yhteydessä, jotka vaarantavat vakavasti sen toimintojen jatkuvuuden;

g)

välittäjällä on riittävästi rahoitusvaroja täyttääkseen velvoitteensa pyynnön esittänyttä arvopaperikeskusta kohtaan ja kattaakseen tappiot, joista se voidaan asettaa vastuuseen;

h)

arvopaperikeskusten välisen linkin käytön yhteydessä käytetään pyynnön vastaanottaneessa arvopaperikeskuksessa olevaa erillistä tiliä;

i)

84 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu edellytys täyttyy;

j)

pyynnön esittäneelle arvopaperikeskukselle ilmoitetaan välittäjän ja pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen välisistä jatkuvuusjärjestelyistä;

k)

toimituksista saadut tulot siirretään viipymättä pyynnön esittäneelle arvopaperikeskukselle.

Sovellettaessa a alakohdan i alakohdan ensimmäistä alakohtaa, a alakohdan ii alakohdan kolmatta alakohtaa ja h alakohtaa pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on varmistettava, että erillisellä tilillä pidetyt arvopaperit ovat milloin tahansa sen saatavilla. Kuitenkin, jos pyynnön vastaanottaneessa arvopaperikeskuksessa olevaa erillistä tiliä ei voida käyttää sellaisen arvopaperikeskusten välisen linkin käytön yhteydessä, joka on perustettu kolmannen maan arvopaperikeskuksen kanssa, pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen syyt, joiden vuoksi erilliset tilit eivät ole käytettävissä, ja toimitettava sille yksityiskohtaiset tiedot riskeistä, joita aiheutuu siitä, että erilliset tilit eivät ole käytettävissä. Pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on joka tapauksessa varmistettava, että sen kolmannen maan arvopaperikeskuksessa olevia omaisuuseriä suojataan riittävästi.

2.   Jos pyynnön esittänyt arvopaperikeskus käyttää arvopaperikeskusten välistä linkkiä hoitavaa välittäjää ja tämä välittäjä hoitaa pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen arvopaperitilejä sen puolesta pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen kirjanpidossa, pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on 1 kohdan vaatimusten noudattamisen lisäksi varmistettava, että

a)

välittäjällä ei ole mitään oikeuksia pidettyihin arvopapereihin;

b)

pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen kirjanpidossa oleva tili avataan pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen nimissä, ja arvopapereiden rekisteröintiä, siirtoa ja säilytystä koskevat vastuut ja velvoitteet ovat täytäntöönpanokelpoisia ainoastaan kyseisten kahden arvopaperikeskuksen välillä;

c)

pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen hallussa olevat arvopaperit ovat välittömästi pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen saatavilla myös siinä tapauksessa, että välittäjä vaihtuu tai tulee maksukyvyttömäksi.

3.   Pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen, johon 1 ja 2 kohdassa viitataan, on varmistuttava vuosittain asianmukaista huolellisuutta noudattaen, että kyseisissä kohdissa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

86 artikla

Linkillä yhdistettyihin arvopaperikeskuksiin sovellettavat täsmäytysmenettelyt

1.   Asetuksen (EU) N:o 909/2014 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin täsmäytysmenettelyihin on kuuluttava seuraavat toimenpiteet:

a)

pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen on toimitettava pyynnön esittäneelle arvopaperikeskukselle päivittäiset ilmoitukset, joissa esitetään seuraavat tiedot kustakin arvopaperitilistä ja kustakin arvopapereiden liikkeeseenlaskusta:

i)

yhteenlaskettu alkusaldo;

ii)

yksittäiset liiketapahtumat päivän aikana;

iii)

yhteenlaskettu loppusaldo;

b)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen on kerran päivässä verrattava pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen tai välittäjän sille ilmoittamia alkusaldoa ja loppusaldoa sen itsensä säilyttämiin tietoihin.

Jos on kyse epäsuorasta linkistä, ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut päivittäiset ilmoitukset on toimitettava 85 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun välittäjän kautta.

2.   Jos arvopaperikeskus keskeyttää arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyvät toimitukset 65 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kaikkien arvopaperikeskusten, jotka ovat kyseisen arvopaperikeskuksen osallistujia tai joilla on epäsuora linkki sen kanssa on tämän jälkeen keskeytettävä arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyvät toimitukset myös yhteentoimivien linkkien tapauksessa.

Jos välittäjät osallistuvat arvopaperikeskusten välisten linkkien käyttöön, niiden on tehtävä asianmukaiset sopimusjärjestelyt kyseisten arvopaperikeskusten kanssa varmistaakseen ensimmäisen alakohdan noudattamisen.

3.   Jos on kyse yhtiötapahtumasta, joka vähentää sijoittavan arvopaperikeskuksen toisessa arvopaperikeskuksessa pitämien arvopaperitilien saldoja, sijoittava arvopaperikeskus ei saa käsitellä kyseisten liikkeeseenlaskujen toimitusohjeita ennen kuin toinen arvopaperikeskus on käsitellyt yhtiötapahtuman loppuun.

Jos on kyse yhtiötapahtumasta, joka vähentää sijoittavan arvopaperikeskuksen toisessa arvopaperikeskuksessa pitämien arvopaperitilien saldoja, sijoittava arvopaperikeskus ei saa päivittää pitämiään arvopaperitilejä ottaakseen yhtiötapahtuman niissä huomioon ennen kuin toinen arvopaperikeskus on käsitellyt yhtiötapahtuman loppuun.

Liikkeeseenlaskevan arvopaperikeskuksen on varmistettava, että tiedot, jotka koskevat tiettyyn arvopapereiden liikkeeseenlaskuun liittyvien yhtiötapahtumien käsittelyä, toimitetaan oikea-aikaisesti sen kaikille osallistujille, sijoittavat arvopaperikeskukset mukaan luettuina. Sijoittavien arvopaperikeskusten on puolestaan toimitettava tiedot osallistujilleen. Toimitettavien tietojen on sisällettävä kaikki tiedot, joita sijoittavat arvopaperikeskukset tarvitsevat ottaakseen yhtiötapahtumien tulokset asianmukaisesti huomioon ylläpitämillään arvopaperitileillä.

87 artikla

DVP-toimitus arvopaperikeskusten välisten linkkien välityksellä

Luovutus maksua vastaan (DVP) -toimitusta pidetään käytännöllisenä ja mahdollisena, jos

a)

DVP-toimitukselle on markkinakysyntää, mistä on osoituksena jonkin linkillä yhdistettyihin arvopaperikeskuksiin kuuluvan arvopaperikeskuksen käyttäjien komitean esittämä pyyntö;

b)

linkillä yhdistetyt arvopaperikeskukset voivat periä kohtuullisen kaupallisen maksun DVP-toimituksen tarjoamisesta kustannuslisäperiaatteella, jolleivät ne toisin sovi;

c)

käteisvaroja on turvallisesti ja tosiasiallisesti saatavilla niissä valuutoissa, joita pyynnön vastaanottanut arvopaperikeskus käyttää pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen ja sen osallistujien arvopaperitapahtumien toimittamiseen.

XIII LUKU

PÄÄSY ARVOPAPERIKESKUKSEEN

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 5 kohta, 49 artiklan 5 kohta, 52 artiklan 3 kohta ja 53 artiklan 4 kohta)

88 artikla

Pyynnön vastaanottaneet ja pyynnön esittäneet osapuolet

1.   Sovellettaessa tätä lukua pyynnön vastaanottanut osapuoli on jokin seuraavista yhteisöistä:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määritelty pyynnön vastaanottanut arvopaperikeskus, jos on kyse tämän asetuksen 89 artiklan 1, 4, 9, 13 ja 14 kohdasta ja 90 artiklasta;

b)

arvopaperikeskus, joka vastaanottaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 2 kohdan, 49 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti osallistujan, liikkeeseenlaskijan, keskusvastapuolen tai kauppapaikan pyynnön käyttää sen palveluja, jos on kyse tämän asetuksen 89 artiklan 1–3, 5–8 ja 10–14 artiklasta ja 90 artiklasta;

c)

keskusvastapuoli, joka vastaanottaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvopaperikeskuksen pyynnön saada siltä tapahtumasyötteitä, jos on kyse tämän asetuksen 90 artiklasta;

d)

kauppapaikka, joka vastaanottaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvopaperikeskuksen pyynnön saada siltä tapahtumasyötteitä, jos on kyse tämän asetuksen 90 artiklasta.

2.   Sovellettaessa tätä lukua pyynnön esittänyt osapuoli on jokin seuraavista yhteisöistä:

a)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määritelty pyynnön esittänyt arvopaperikeskus, jos on kyse tämän asetuksen 89 artiklan 1, 4, 9 ja 13 kohdasta ja 90 artiklasta;

b)

osallistuja, liikkeeseenlaskija, keskusvastapuoli tai kauppapaikka, joka pyytää asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 2 kohdan, 49 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti pääsyä arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään tai muihin arvopaperikeskuksen tarjoamiin palveluihin, jos on kyse tämän asetuksen 89 artiklan 1–3, 5–8 ja 10–14 artiklasta ja 90 artiklasta;

c)

arvopaperikeskus, joka pyytää asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti saada keskusvastapuolen tapahtumasyötteitä, jos on kyse tämän asetuksen 90 artiklasta;

d)

arvopaperikeskus, joka pyytää asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti saada kauppapaikan tapahtumasyötteitä, jos on kyse tämän asetuksen 90 artiklasta.

1 JAKSO

Pääsyn epäämisperusteet

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 3 kohta, 49 artiklan 3 kohta, 52 artiklan 2 kohta ja 53 artiklan 3 kohta)

89 artikla

Riskit, jotka arvopaperikeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon

1.   Jos arvopaperikeskus tekee asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 3 kohdan, 52 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti kattavan riskinarvioinnin pyynnön esittäneen osapuolen, liikkeeseenlaskijan, pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen, keskusvastapuolen tai kauppapaikan esitettyä pääsyä koskevan pyynnön ja jos toimivaltainen viranomainen arvioi syyt, joiden perusteella arvopaperikeskus kieltäytyy tarjoamasta palveluja, niiden on otettava huomioon seuraavat riskit, jotka johtuvat pääsystä arvopaperikeskuksen palveluihin:

a)

oikeudelliset riskit;

b)

taloudelliset riskit;

c)

operatiiviset riskit.

2.   Arvioidessaan oikeudellisia riskejä sen jälkeen, kun pyynnön esittänyt osallistuja on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat perusteet:

a)

pyynnön esittänyt osallistuja ei kykene noudattamaan oikeudellisia vaatimuksia, jotka koskevat osallistumista arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään, tai ei toimita arvopaperikeskukselle tietoja, jotka arvopaperikeskus tarvitsee voidakseen arvioida vaatimusten noudattamisen, tarvittavat oikeudelliset lausunnot tai oikeudelliset järjestelyt mukaan luettuina;

b)

pyynnön esittänyt osallistuja ei kykene varmistamaan arvopaperikeskuksen kotijäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti arvopapereiden selvitysjärjestelmän välityksellä toimitettavien tietojen luottamuksellisuutta tai ei toimita arvopaperikeskukselle tietoja, jotka arvopaperikeskus tarvitsee voidakseen arvioida sen kykyä noudattaa näitä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, tarvittavat oikeudelliset lausunnot tai oikeudelliset järjestelyt mukaan luettuina;

c)

jos pyynnön esittänyt osallistuja on sijoittautunut kolmanteen maahan, jompikumpi seuraavista:

i)

pyynnön esittäneeseen osallistujaan ei sovelleta siihen sääntely- ja valvontakehykseen verrattavissa olevaa sääntely- ja valvontakehystä, jota sovellettaisiin kyseiseen osallistujaan, jos se olisi sijoittautunut unioniin;

ii)

asetuksen (EU) N:o 909/2014 39 artiklassa tarkoitetut selvityksen lopullisuutta koskevat arvopaperikeskuksen säännöt eivät ole täytäntöönpanokelpoisia pyynnön esittäneen osallistujan lainkäyttöalueella.

3.   Arvioidessaan oikeudellisia riskejä sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskija on asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti pyytänyt, että sen arvopaperit kirjataan arvopaperikeskuksessa, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat perusteet:

a)

liikkeeseenlaskija ei kykene noudattamaan arvopaperikeskuksen palvelujen tarjoamista koskevia oikeudellisia vaatimuksia;

b)

liikkeeseenlaskija ei kykene takaamaan, että arvopaperit on laskettu liikkeeseen tavalla, joka antaisi arvopaperikeskukselle mahdollisuuden varmistaa liikkeeseenlaskun jatkuvan eheyden asetuksen (EU) N:o 909/2014 37 artiklan mukaisesti.

4.   Arvioidessaan oikeudellisia riskejä sen jälkeen, kun pyynnön esittänyt arvopaperikeskus on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetyt perusteet.

5.   Arvioidessaan oikeudellisia riskejä sen jälkeen, kun keskusvastapuoli on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetyt perusteet.

6.   Arvioidessaan oikeudellisia riskejä sen jälkeen, kun kauppapaikka on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat perusteet:

a)

2 kohdan b alakohdassa säädetyt perusteet;

b)

jos kauppapaikka on sijoittautunut kolmanteen maahan, se seikka, että pyynnön esittäneeseen kauppapaikkaan ei sovelleta siihen sääntely- ja valvontakehykseen verrattavissa olevaa sääntely- ja valvontakehystä, jota sovelletaan unioniin sijoittautuneeseen kauppapaikkaan.

7.   Arvioidessaan taloudellisia riskejä sen jälkeen, kun pyynnön esittänyt osapuoli on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon, onko pyynnön esittäneellä osallistujalla riittävästi rahoitusvaroja täyttääkseen sopimusvelvoitteensa arvopaperikeskusta kohtaan.

8.   Arvioidessaan taloudellisia riskejä sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskija on asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti pyytänyt, että sen arvopaperit kirjataan arvopaperikeskuksessa, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon 7 kohdassa säädetty peruste.

9.   Arvioidessaan taloudellisia riskejä sen jälkeen, kun pyynnön esittänyt arvopaperikeskus on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon 7 kohdassa säädetty peruste.

10.   Arvioidessaan taloudellisia riskejä sen jälkeen, kun keskusvastapuoli tai kauppapaikka on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon 7 kohdassa säädetty peruste.

11.   Arvioidessaan operatiivisia riskejä sen jälkeen, kun pyynnön esittänyt osallistuja on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat perusteet:

a)

pyynnön esittäneellä osallistujalla ei ole operatiivisia valmiuksia osallistua arvopaperikeskukseen;

b)

pyynnön esittänyt osallistuja ei noudata pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen riskienhallintasääntöjä tai siltä puuttuu tarvittava asiantuntemus tältä osin;

c)

pyynnön esittänyt osallistuja ei ole ottanut käyttöön liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteita tai palautumissuunnitelmia;

d)

pääsyn myöntäminen edellyttää, että pyynnön vastaanottanut arvopaperikeskus tekee toimintoihinsa huomattavia muutoksia, jotka vaikuttaisivat sen riskienhallintamenettelyihin ja vaarantaisivat sen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän moitteettoman toiminnan, arvopaperikeskuksen suorittaman jatkuvan manuaalisen käsittelyn käyttöönotto mukaan luettuna.

12.   Arvioidessaan operatiivisia riskejä sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskija on asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti pyytänyt, että sen arvopaperit kirjataan arvopaperikeskuksessa, arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon seuraavat perusteet:

a)

11 kohdan d alakohdassa säädetty peruste;

b)

se seikka, että arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvopapereiden selvitysjärjestelmässä ei pystytä käsittelemään liikkeeseenlaskijan pyytämiä valuuttoja.

13.   Arvioidessaan operatiivisia riskejä sen jälkeen, kun pyynnön esittänyt arvopaperikeskus tai keskusvastapuoli on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon 11 kohdassa säädetyt perusteet.

14.   Arvioidessaan operatiivisia riskejä sen jälkeen, kun kauppapaikka on esittänyt pääsyä koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainakin 11 kohdan d alakohdassa säädetyt perusteet.

2 JAKSO

Pääsyn epäämismenettely

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 3 kohta, 49 artiklan 4 kohta, 52 artiklan 2 kohta ja 53 artiklan 3 kohta)

90 artikla

Menettely

1.   Jos pääsy evätään, pyynnön esittäneellä osapuolella on oikeus valittaa asiasta yhden kuukauden kuluessa epäävän vastauksen vastaanottamisesta sen pyynnön vastaanottaneen arvopaperikeskuksen, keskusvastapuolen tai kauppapaikan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on evännyt kyseiseltä osapuolelta pääsyn asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 3 kohdan, 49 artiklan 4 kohdan, 52 artiklan 2 kohdan tai 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi pyytää pyynnön esittäneeltä ja pyynnön vastaanottaneelta osapuolelta lisätietoja pääsyn epäämisestä.

Vastaukset ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun tietopyyntöön on lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu valitus kahden pankkipäivän kuluessa sen vastaanottopäivästä pyynnön vastaanottaneen osapuolen sijoittautumisjäsenvaltion asiaan liittyvälle viranomaiselle, johon viitataan asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa kuultava seuraavia viranomaisia valituksesta tekemästään alustavasta arvioinnista kahden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottopäivästä:

a)

pyynnön esittäneen osallistujan sijoittautumispaikan toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) N:o 909/2014 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

b)

pyynnön esittäneen liikkeeseenlaskijan sijoittautumispaikan toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) N:o 909/2014 49 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

c)

pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen toimivaltainen viranomaisen ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu asiaan liittyvä viranomainen, joka vastaa pyynnön esittäneen arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän yleisvalvonnasta, asetuksen (EU) N:o 909/2014 52 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d)

pyynnön esittäneen keskusvastapuolen tai kauppapaikan toimivaltainen viranomainen asetuksen (EU) N:o 909/2014 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu asiaan liittyvä viranomainen, joka vastaa arvopapereiden selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta pyynnön esittäneen keskusvastapuolen ja pyynnön esittäneiden kauppapaikkojen sijoittautumisjäsenvaltiossa, kyseisen asetuksen 53 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

4.   Edellä 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten on vastattava yhden kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitetun kuulemispyynnön esittämispäivästä. Jos 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettu viranomainen ei anna lausuntoaan tämän määräajan kuluessa, sen katsotaan antaneen myönteisen lausunnon 3 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen toimittamasta arvioinnista.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille valituksesta tekemästään lopullisesta arvioinnista kahden viikon kuluessa 4 kohdassa säädetystä määräajasta.

6.   Jos jokin 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuista viranomaisista ei yhdy 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tekemään arviointiin, mikä tahansa niistä voi saattaa asian EAMV:n käsiteltäväksi kahden viikon kuluessa päivästä, jona 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen toimittaa valituksesta tekemäänsä lopullista arviointia koskevat tiedot 5 kohdan mukaisesti.

7.   Jos asiaa ei ole saatettu EAMV:n käsiteltäväksi, 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyynnön esittäneelle osapuolelle perusteltu vastaus kahden työpäivän kuluessa 6 kohdassa säädetystä määräajasta.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta perustellusta vastauksesta myös pyynnön vastaanottaneelle osapuolelle ja 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille kahden työpäivän kuluessa päivästä, jona se lähettää perustellun vastauksen pyynnön esittäneelle osapuolelle.

8.   Jos asia saatetaan 6 kohdan mukaisesti EAMV:n käsiteltäväksi, 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä vireillepanosta pyynnön esittäneelle osapuolelle ja pyynnön vastaanottaneelle osapuolelle kahden työpäivän kuluessa vireillepanopäivästä.

9.   Jos pyynnön vastaanottaneen osapuolen päätös evätä pääsy pyynnön esittäneeltä osapuolelta katsotaan perusteettomaksi 1–7 kohdassa säädetyn menettelyn jälkeen, 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on kahden viikon kuluessa 7 kohdassa säädetystä määräajasta annettava määräys, jossa pyynnön vastaanottanutta osapuolta vaaditaan myöntämään pääsy pyynnön esittäneelle osapuolelle kolmen kuukauden kuluessa määräyksen voimaantulopäivästä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräaika pidennetään kahdeksaan kuukauteen, jos on kyse räätälöidyistä linkeistä, jotka edellyttävät huomattavaa tietoteknisten välineiden kehittämistä, jolleivät pyynnön esittänyt arvopaperikeskus ja pyynnön vastaanottanut arvopaperikeskus toisin sovi.

Määräyksessä on esitettävä syyt, joiden vuoksi 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on tullut siihen tulokseen, että pyynnön vastaanottaneen osapuolen päätös evätä pääsy on perusteeton.

Määräys on lähetettävä EAMV:lle, 3 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuille viranomaisille, pyynnön esittäneelle osapuolelle ja pyynnön vastaanottaneelle osapuolelle kahden työpäivän kuluessa sen voimaantulopäivästä.

10.   Edellä 1–9 kohdassa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös silloin, kun pyynnön vastaanottanut osapuoli aikoo peruuttaa sellaiselle pyynnön esittäneelle osapuolelle myöntämänsä pääsyn, jolle se jo tarjoaa palvelujaan.

XIV LUKU

LUPA TARJOTA PANKKIPALVELUJEN TYYPPISIÄ OHEISPALVELUJA

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 55 artiklan 1 ja 2 kohta)

91 artikla

Arvopaperikeskukset, jotka tarjoavat itse pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisessa toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

jäljennös toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen päätöksestä hakea toimilupaa sekä sen kokouksen pöytäkirja, jossa ylin hallintoelin on hyväksynyt hakemusasiakirjojen sisällön ja niiden toimittamisen;

b)

toimilupahakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot, jos kyseinen henkilö ei ole sama henkilö, joka toimittaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklassa tarkoitetun toimilupahakemuksen;

c)

näyttö asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimiluvan olemassaolosta;

d)

näyttö siitä, että toimilupaa hakeva arvopaperikeskus täyttää asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut toiminnan vakautta koskevat vaatimukset ja kyseisen asetuksen 60 artiklassa tarkoitetut valvontavaatimukset;

e)

näyttö, joka sisältää kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan luettuina perustamiskirja, tilinpäätökset, tarkastuskertomukset ja riskinarviointikomiteoiden raportit, ja joka osoittaa toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen noudattavan asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 3 kohdan d alakohtaa;

f)

yksityiskohtaiset tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitetusta palautumissuunnitelmasta;

g)

toimintasuunnitelma, joka täyttää seuraavat edellytykset:

i)

se sisältää luettelon asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetuista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista, joita arvopaperikeskus aikoo tarjota;

ii)

se sisältää selvityksen siitä, miten asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetut pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut liittyvät suoraan johonkin kyseisen asetuksen liitteessä olevissa A ja B jaksossa tarkoitettuun ydinpalveluun tai oheispalveluun, jota arvopaperikeskuksella on lupa tarjota;

iii)

sen rakenne noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa olevaa luetteloa pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista;

h)

näyttö syistä, joiden vuoksi arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän maksusuorituksia ei käsitellä sen maan valuuttaa liikkeeseenlaskevassa keskuspankissa avattujen tilien välityksellä, jossa toimitus tapahtuu;

i)

yksityiskohtaiset tiedot järjestelyistä, joilla varmistetaan, että pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen suunniteltu tarjoaminen ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa A jaksossa tarkoitettujen arvopaperikeskuksen ydinpalvelujen sujuvaan tarjoamiseen, seuraavat tiedot mukaan luettuina:

i)

tietotekninen alusta, jota käytetään arvopaperitapahtumien maksusuoritusten käsittelyssä, mukaan luettuina yleiskuvaus tietoteknisestä organisaatiosta sekä analyysi siihen liittyvistä riskeistä ja niiden vähentämiskeinoista;

ii)

DVP-prosessin toiminta ja oikeudelliset järjestelyt sekä erityisesti menettelyt, joilla käsitellään arvopaperitapahtumien maksusuoritusten käsittelystä johtuvaa luottoriskiä;

iii)

käteisvarojen siirtoprosessiin osallistuvien muiden kolmansien osapuolten valinta, valvonta, niitä koskevat oikeudelliset asiakirjat sekä niihin olevien yhteyksien hallinta, erityisesti tällaisten osapuolten kanssa tehdyt asiaankuuluvat järjestelyt;

iv)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen palautumissuunnitelmaan sisältyvä yksityiskohtainen analyysi siitä, miten pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoaminen voi vaikuttaa arvopaperikeskuksen ydinpalvelujen tarjoamiseen;

v)

sellaisten eturistiriitojen julkistaminen hallintojärjestelyissä, joita pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoaminen voi aiheuttaa, sekä niiden ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet.

92 artikla

Arvopaperikeskukset, jotka tarjoavat pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja nimetyn luottolaitoksen välityksellä

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisessa toimilupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

jäljennös toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ylimmän hallintoelimen päätöksestä hakea toimilupaa sekä sen kokouksen pöytäkirja, jossa ylin hallintoelin on hyväksynyt hakemusasiakirjojen sisällön ja niiden toimittamisen;

b)

toimilupahakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot, jos kyseinen henkilö ei ole sama henkilö, joka toimittaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 17 artiklassa tarkoitetun toimilupahakemuksen;

c)

sen luottolaitoksen toiminimi, joka aiotaan nimetä asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, sekä sen oikeudellinen asema ja virallinen osoite unionissa;

d)

näyttö siitä, että c alakohdassa tarkoitettu luottolaitos on saanut asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun toimiluvan;

e)

nimetyn luottolaitoksen perustamiskirja ja muut asiaankuuluvat lakisääteiset asiakirjat;

f)

nimetyn luottolaitoksen omistusrakenne, mukaan luettuina sen osakkeenomistajien tunnistetiedot;

g)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen ja nimetyn luottolaitoksen yhteisten osakkeenomistajien yksilöiminen sekä kyseisen arvopaperikeskuksen ja kyseisen luottolaitoksen väliset omistusyhteydet;

h)

näyttö siitä, että nimetty luottolaitos täyttää asetuksen (EU) N:o 909/2014 59 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut toiminnan vakautta koskevat vaatimukset ja kyseisen asetuksen 60 artiklassa tarkoitetut valvontavaatimukset;

i)

näyttö, joka sisältää perustamiskirjan, tilinpäätökset, tarkastuskertomukset ja riskinarviointikomiteoiden raportit tai muita asiakirjoja ja joka osoittaa nimetyn luottolaitoksen noudattavan asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 4 kohdan e alakohtaa;

j)

yksityiskohtaiset tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta palautumissuunnitelmasta;

k)

toimintasuunnitelma, joka täyttää seuraavat edellytykset:

i)

se sisältää luettelon asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetuista pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista, joita nimetty luottolaitos aikoo tarjota;

ii)

se sisältää selvityksen siitä, miten asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa tarkoitetut pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut liittyvät suoraan johonkin kyseisen asetuksen liitteessä olevissa A ja B jaksossa tarkoitettuun ydinpalveluun tai oheispalveluun, jota toimilupaa hakevalla arvopaperikeskuksella on lupa tarjota;

iii)

sen rakenne noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa C jaksossa olevaa luetteloa pankkipalvelujen tyyppisistä oheispalveluista;

l)

näyttö syistä, joiden vuoksi arvopaperikeskuksen ylläpitämän arvopapereiden selvitysjärjestelmän maksusuorituksia ei käsitellä sen maan valuuttaa liikkeeseenlaskevassa keskuspankissa avattujen tilien välityksellä, jossa toimitus tapahtuu;

m)

yksityiskohtaiset tiedot arvopaperikeskuksen ja nimetyn luottolaitoksen väliseen suhteeseen liittyvistä näkökohdista:

i)

tietotekninen alusta, jota käytetään arvopaperitapahtumien maksusuoritusten käsittelyssä, mukaan luettuina yleiskuvaus tietoteknisestä organisaatiosta sekä analyysi siihen liittyvistä riskeistä ja niiden vähentämiskeinoista;

ii)

sovellettavat säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 39 artiklassa tarkoitettua selvityksen lopullisuutta koskevien vaatimusten noudattaminen;

iii)

DVP-prosessin toiminta ja oikeudelliset järjestelyt, mukaan luettuina menettelyt, joilla käsitellään arvopaperitapahtumien maksusuoritusten käsittelystä johtuvaa luottoriskiä;

iv)

käteisvarojen siirtoprosessiin osallistuvien muiden kolmansien osapuolten valinta ja valvonta sekä niihin olevien yhteyksien hallinta, erityisesti tällaisten osapuolten kanssa tehdyt asiaankuuluvat järjestelyt;

v)

palvelutasosopimus, jossa vahvistetaan niiden toimintojen yksityiskohdat, jotka arvopaperikeskus ulkoistaa nimetylle luottolaitokselle tai jotka ulkoistetaan nimetystä luottolaitoksesta arvopaperikeskukselle, sekä näyttö asetuksen (EU) N:o 909/2014 30 artiklassa vahvistettujen ulkoistamisvaatimusten noudattamisesta;

vi)

toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen palautumissuunnitelmaan sisältyvä yksityiskohtainen analyysi siitä, miten pankkipalvelujen tyyppisten oheispalvelujen tarjoaminen voi vaikuttaa arvopaperikeskuksen ydinpalvelujen tarjoamiseen;

vii)

sellaisten eturistiriitojen julkistaminen hallintojärjestelyissä, joita pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut voivat aiheuttaa, sekä niiden ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet;

viii)

näyttö siitä, että luottolaitoksella on tarvittavat sopimusperusteiset ja operatiiviset valmiudet saada nopeasti arvopaperikeskuksessa olevat arvopaperivakuudet, jotka liittyvät päivänsisäisen luoton ja tapauksen mukaan lyhytaikaisen luoton myöntämiseen.

93 artikla

Erityisvaatimukset

1.   Jos arvopaperikeskus hakee lupaa nimetä useampi kuin yksi luottolaitos tarjoamaan pankkipalvelujen tyyppisiä oheispalveluja, sen hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

91 artiklassa tarkoitetut tiedot kustakin nimetystä luottolaitoksesta;

b)

kuvaus kunkin nimetyn luottolaitoksen roolista ja nimettyjen luottolaitosten välisistä suhteista.

2.   Jos asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a tai b alakohdan mukaista lupaa koskeva hakemus toimitetaan sen jälkeen, kun kyseisen asetuksen 17 artiklassa tarkoitettu lupa on saatu, toimilupaa hakevan arvopaperikeskuksen on yksilöitävä kyseisen asetuksen 16 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut olennaiset muutokset ja ilmoitettava niistä toimivaltaiselle viranomaiselle, jollei se ole jo toimittanut näitä tietoja kyseisen asetuksen 22 artiklassa tarkoitetun uudelleentarkastelu- ja arviointiprosessin yhteydessä.

94 artikla

Hakemuksessa käytettävät vakiolomakkeet ja -mallit

1.   Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on toimitettava asetuksen (EU) N:o 909/2014 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja lupia koskeva hakemuksensa tämän asetuksen liitteessä III vahvistetussa muodossa.

2.   Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu hakemus pysyvällä välineellä.

3.   Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on annettava yksilöllinen viitenumero jokaiselle asiakirjalle, jonka se toimittaa 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa.

4.   Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa toimitetuissa tiedoissa ilmoitetaan selvästi, mihin tämän luvun vaatimukseen kyseinen tieto liittyy ja missä asiakirjassa tieto annetaan.

5.   Lupaa hakevan arvopaperikeskuksen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen luettelo kaikista 1 kohdassa tarkoitetussa hakemuksessa toimitetuista asiakirjoista sekä niiden viitenumerot.

6.   Kaikki tiedot on toimitettava toimivaltaisen viranomaisen ilmoittamalla kielellä. Toimivaltainen viranomainen voi vaatia arvopaperikeskusta toimittamaan samat tiedot kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

XV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

95 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tämän asetuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen 96 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

2.   Tämän asetuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuusi kuukautta ennen 96 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

3.   Tämän asetuksen 41 artiklan j ja r alakohdassa ja 42 artiklan 1 kohdan d, f, h, i ja j alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava 96 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen.

96 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Asetuksen 54 artiklaa sovelletaan komission asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 5 kohdan ja 7 artiklan 15 kohdan nojalla hyväksymien delegoitujen säädösten voimaantulopäivästä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).


LIITE I

Tiedot, jotka on sisällytettävä kolmannen maan arvopaperikeskuksen tunnustamista koskevaan hakemukseen

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 25 artiklan 12 kohta)

Yleiset tiedot

Tiedot

Vapaamuotoinen teksti

Hakemuksen päiväys

 

Oikeushenkilön toiminimi

 

Virallinen osoite

 

Hakemuksesta vastaavan henkilön nimi

 

Hakemuksesta vastaavan henkilön yhteystiedot

 

Muiden sellaisten henkilöiden nimet, jotka vastaavat siitä, että kolmannen maan arvopaperikeskus noudattaa asetusta (EU) N:o 909/2014

 

Muiden sellaisten henkilöiden yhteystiedot, jotka vastaavat siitä, että kolmannen maan arvopaperikeskus noudattaa asetusta (EU) N:o 909/2014

 

Tiedot osakkeenomistajista tai jäsenistä, joilla on omistusyhteyksiä kolmannen maan arvopaperikeskukseen

 

Tiedot konsernin rakenteesta, kolmannen maan arvopaperikeskuksen mahdolliset tytäryritykset ja emoyritys mukaan luettuina

 

Luettelo jäsenvaltioista, joissa kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota palveluja

 

Jäsenmaittain eritellyt tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa A jaksossa luetelluista ydinpalveluista, joita kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota unionissa

 

Jäsenmaittain eritellyt tiedot asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevassa B jaksossa luetelluista oheispalveluista, joita kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota unionissa

 

Jäsenmaittain eritellyt tiedot muista palveluista, jotka sallitaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan B jakson nojalla mutta joita ei nimenomaisesti mainita kyseisessä jaksossa ja joita kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota unionissa

 

Valuutta tai valuutat, joita kolmannen maan arvopaperikeskus käsittelee tai aikoo käsitellä

 

Jäsenmaittain eritellyt tilastotiedot palveluista, joita kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota unionissa

 

Arviointi toimenpiteistä, jotka kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo toteuttaa, jotta sen käyttäjät voisivat noudattaa sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) kansallisia erityissäädöksiä, jossa (joissa) kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota palvelujaan

 

Jos kolmannen maan arvopaperikeskus aikoo tarjota asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja ydinpalveluja, kuvaus toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa, jotta sen käyttäjät voisivat noudattaa asetuksen (EU) N:o 909/2014 25 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti sen jäsenvaltion asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä, jossa arvopaperikeskus aikoo tarjota tällaisia palveluja

 

Säännöt ja menettelyt, joilla helpotetaan rahoitusvälineitä koskevien liiketapahtumien toimittamista sovittuna toimituspäivänä

 

Kolmannen maan arvopaperikeskuksen rahoitusvarat sekä tiedot siitä, missä muodossa ja millä menetelmillä niitä säilytetään ja millä järjestelyillä ne turvataan

 

Näyttö siitä, että kolmannen maan arvopaperikeskuksen säännöt ja menettelyt ovat täysin siinä kolmannessa maassa sovellettavien vaatimusten mukaiset, johon se on sijoittautunut, mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat toiminnan vakauteen, organisaatioon, liiketoiminnan jatkuvuuteen, palautumiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä näkökohtia

 

Tiedot mahdollisista ulkoistamisjärjestelyistä

 

Säännöt siitä, milloin arvopapereiden ja rahan siirrot ovat lopullisia

 

Tiedot osallistumisesta kolmannen maan arvopaperikeskuksen ylläpitämään arvopapereiden selvitysjärjestelmään, mukaan luettuina osallistumisperusteet ja menettelyt sellaisten osallistujien osallistumisen keskeyttämistä ja asianmukaista poistamista varten, jotka eivät enää täytä osallistumisperusteita

 

Säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan arvopapereiden liikkeeseenlaskun jatkuva eheys

 

Tiedot käyttöön otetuista mekanismeista, joilla varmistetaan osallistujien ja niiden asiakkaiden arvopapereiden suojaaminen

 

Tiedot kolmannen maan arvopaperikeskuksen käyttämistä arvopaperikeskusten välisistä linkeistä sekä sen ja muiden markkinainfrastruktuurien välisistä linkeistä ja siitä, miten niihin liittyviä riskejä seurataan ja hallitaan

 

Tiedot säännöistä ja menettelyistä, jotka on otettu käyttöön osallistujien maksulaiminlyöntien hallitsemiseksi

 

Elvytyssuunnitelma

 

Kolmannen maan arvopaperikeskuksen sijoituspolitiikka

 

Tiedot menettelyistä, joilla varmistetaan asiakkaiden ja osallistujien omaisuuserien oikea-aikainen ja asianmukainen toimitus ja siirtäminen toiselle arvopaperikeskukselle, jos arvopaperikeskus tulee maksukyvyttömäksi

 

Tiedot kaikista vireillä olevista oikeudenkäyntimenettelyistä tai tuomioistuinten ulkopuolisista menettelyistä, hallinto-, siviilioikeus- tai sovintomenettelyt mukaan luettuina, joista voi aiheutua merkittäviä taloudellisia tai muita kustannuksia kolmannen maan arvopaperikeskukselle

Tiedot kaikista lopullisista päätöksistä, joihin edellä tarkoitetut menettelyt ovat johtaneet

 

Tiedot kolmannen maan arvopaperikeskuksen tavasta käsitellä eturistiriitoja

 

Tiedot, jotka on julkaistava asetuksen (EU) N:o 909/2014 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti EAMV:n verkkosivustolla kyseisen asetuksen 25 artiklan osalta

 


LIITE II

Tiedot arvopaperikeskuksen oheispalveluista

(Asetuksen (EU) N:o 909/2014 29 artikla)

Nro

Asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaiset oheispalvelut

Tietotyypit

A.   Arvopaperikeskuksen muut kuin pankkipalvelujen tyyppiset oheispalvelut, joihin ei liity luotto- tai likviditeettiriskejä

1

Arvopapereiden lainaksiantomekanismin järjestäminen, jossa arvopaperikeskus toimii asiamiehenä arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujien välillä

a)

Luovuttavien/vastaanottavien osapuolten tunnistetiedot

b)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin arvopapereiden lainaksianto- ja lainaksiotto-operaatiosta, mukaan luettuina arvopapereiden määrä ja arvo sekä ISIN

c)

Kunkin arvopapereiden lainaksianto- ja lainaksiotto-operaation tarkoitus

d)

Vakuustyypit

e)

Vakuuksien arvostus

2

Vakuudenhallintapalvelujen tarjoaminen, jossa arvopaperikeskus toimii arvopapereiden selvitysjärjestelmän osallistujien asiamiehenä

a)

Luovuttavien/vastaanottavien osapuolten tunnistetiedot

b)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuina arvopapereiden määrä ja arvo sekä ISIN

c)

Vakuustyypit

d)

Vakuuksien käytön tarkoitus

e)

Vakuuksien arvostus

3

Kauppojen täsmäytys, ohjeiden reititys, kauppojen vahvistus ja kauppojen todentaminen

a)

Niiden yhteisöjen tunnistetiedot, joille arvopaperikeskus tarjoaa näitä palveluja

b)

Operaatiotyypit

c)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuina palvelun kohteena olevien arvopapereiden määrä ja arvo sekä ISIN

4

Osakasrekistereihin liittyvät palvelut

a)

Niiden yhteisöjen tunnistetiedot, joille arvopaperikeskus tarjoaa näitä palveluja

b)

Palvelutyypit

c)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuina arvopapereiden määrä ja arvo sekä ISIN

5

Yhtiötapahtumien käsittelyn tukeminen, mukaan luettuina vero-, yhtiökokous- ja tietopalvelut

a)

Niiden yhteisöjen tunnistetiedot, joille arvopaperikeskus tarjoaa näitä palveluja

b)

Palvelutyypit

c)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuina arvopapereiden/rahan määrä ja arvo, operaation edunsaajat ja ISIN

6

Uusiin liikkeeseenlaskuihin liittyvät palvelut, mukaan luettuina ISIN-koodien ja vastaavien koodien jakaminen ja hallinnointi

a)

Niiden yhteisöjen tunnistetiedot, joille arvopaperikeskus tarjoaa näitä palveluja

b)

Palvelutyypit

c)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuna ISIN

7

Ohjeiden reititys ja käsittely, maksujen kerääminen ja käsittely ja niihin liittyvä raportointi

a)

Niiden yhteisöjen tunnistetiedot, joille arvopaperikeskus tarjoaa näitä palveluja

b)

Palvelutyypit

c)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuina arvopapereiden/rahan määrä ja arvo, operaation edunsaajat, ISIN ja operaation tarkoitus

8

Arvopaperikeskusten välisten linkkien perustaminen, arvopaperitilien tarjoaminen, ylläpito tai käyttö näiden ollessa yhteydessä toimituspalveluihin, vakuudenhallintapalvelut, muut oheispalvelut

a)

Yksityiskohtaiset tiedot arvopaperikeskusten välisistä linkeistä, arvopaperikeskusten tunnistetiedot mukaan luettuina

b)

Palvelutyypit

9

Yleisten vakuudenhallintapalvelujen tarjoaminen asiamiehenä

a)

Luovuttavien/vastaanottavien osapuolten tunnistetiedot

b)

Yksityiskohtaiset tiedot kustakin operaatiosta, mukaan luettuina arvopapereiden määrä ja arvo, ISIN

c)

Vakuustyypit

d)

Vakuuksien käytön tarkoitus

e)

Vakuuksien arvostus

10

Säännöllisen raportoinnin tarjoaminen