ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 39

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
16. helmikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/261, annettu 15 päivänä helmikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/262, annettu 6 päivänä helmikuuta 2017, nimittävän viranomaisen ja palvelusopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle ja päätöksen 2013/811/EU kumoamisesta

4

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/263, annettu 14 päivänä helmikuuta 2017, riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/264, annettu 14 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 766)

12

 

*

Komission päätös (EU) 2017/265, annettu 14 päivänä helmikuuta 2017, Kanadan Luoteisterritorioiden hallituksen lisäämisestä yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklassa tarkoitettuun tunnustettujen elinten luetteloon (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 757)

43

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja Moldovan tasavallan tulliasioiden alakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseen assosiaatiosopimukseen kuuluvan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan II korvaamisesta [2017/266]

45

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 84/16/KOL, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 101. kerran lisäämällä uudet suuntaviivat Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvuuden arvioimiseksi [2017/267]

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/261,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2017,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/262,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2017,

nimittävän viranomaisen ja palvelusopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle ja päätöksen 2013/811/EU kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1), ja erityisesti mainittujen henkilöstösääntöjen 2 artiklan ja mainittujen palvelussuhteen ehtojen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 240 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan neuvoston pääsihteeristöä johtaa pääsihteeri.

(2)

Hallinnon yksinkertaistamisen ja tehokkaan henkilöstöhallinnon edistämiseksi pääsihteerillä olisi oltava laajemmat valtuudet siirtää Euroopan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettaviin palvelussuhteen ehtoihin, jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’, liittyvää toimivaltaansa hallinnosta vastaavalle pääjohtajalle. Lisäksi pääsihteerillä olisi oltava oikeus siirtää kaikille pääjohtajille toimivalta päättää sisäisistä siirroista toisiin tehtäviin pääosastojensa henkilöstötarpeiden mukaisesti.

(3)

Neuvoston päätös 2013/811/EU (2) olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Toimivaltaa, joka on henkilöstösäännöissä annettu nimittävälle viranomaiselle ja palvelussuhteen ehdoissa palvelussopimukset tekevälle viranomaiselle, käyttää neuvoston pääsihteeristön osalta:

a)

neuvosto siltä osin kuin on kyse pääsihteeristä;

b)

neuvosto pääsihteerin ehdotuksesta siltä osin kuin on kyse henkilöstösääntöjen 1 a, 30, 34, 41, 49, 50 ja 51 artiklan soveltamisesta pääjohtajiin;

c)

muissa tapauksissa pääsihteeri.

2.   Pääsihteerillä on oikeus siirtää hallinnosta vastaavalle pääjohtajalle toimivaltansa kokonaan tai osittain siltä osin kuin on kyse henkilöstösääntöjen tai palvelussuhteen ehtojen soveltamisesta.

3.   Pääsihteerillä on oikeus siirtää kaikille pääjohtajille toimivalta, joka koskee heidän pääosastoissaan henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tehtäviä yksikön edun mukaisia siirtoja toisiin tehtäviin.

2 artikla

Kumotaan päätös 2013/811/EU.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä komission virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Neuvoston päätös 2013/811/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, nimittävän viranomaisen ja palvelussopimukset tekevän viranomaisen määräämisestä neuvoston pääsihteeristölle ja päätöksen 2011/444/EY kumoamisesta (EUVL L 355, 31.12.2013, s. 91).


16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/263,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2017,

riskinvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 765)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (3) ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lintuinfluenssa on lintujen, siipikarja mukaan luettuna, tarttuva virustauti. Lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat kotieläiminä pidettävässä siipikarjassa aiheuttavat taudin kahta päämuotoa, jotka eroavat toisistaan virulenssiltaan. Matalapatogeeninen muoto aiheuttaa yleensä ainoastaan lieviä oireita, kun taas korkeapatogeeninen muoto aiheuttaa hyvin suurta kuolleisuutta useimmissa siipikarjalajeissa. Kyseisellä taudilla voi olla vakava vaikutus siipikarjankasvatuksen kannattavuuteen.

(2)

Direktiivissä 2005/94/EY vahvistetaan sellaiset torjuntaa koskevat vähimmäistoimenpiteet, jotka on toteutettava, jos kyseisen taudin purkauksia ilmenee siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, sekä tietyt ennalta ehkäisevät toimenpiteet lintuinfluenssan valvonnan ja varhaisen toteamisen osalta.

(3)

Direktiivissä 2005/94/EY säädetään lisäksi, että komissio voi vahvistaa epidemiologisen tilanteen vaatimat yksityiskohtaiset säännöt, joilla täydennetään kyseisessä direktiivissä säädettyjä torjunnan vähimmäistoimenpiteitä.

(4)

Luonnonvaraisten lintujen ja erityisesti luonnonvaraisten muuttavien vesilintujen tiedetään olevan luonnollinen isäntä matalapatogeenisille lintuinfluenssaviruksille, joita ne kantavat – yleensä ilman merkkejä taudista – vuodenaikoihin liittyvien muuttojensa aikana. Vuoden 2005 puolivälin jälkeen on saatu todisteita siitä, että korkeapatogeenisen lintuinfluenssan, jäljempänä ’HPAI’, alatyypin H5N1 viruskanta pystyy tarttumaan luonnonvaraisiin lintuihin, jotka voivat sitten levittää sitä pitkien matkojen päähän (4).

(5)

Lintuinfluenssaviruksen esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta tiloille, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja, ja näin ollen vaaran, että virus leviää saastuneelta tilalta muille tiloille.

(6)

Alatyypin H5N1 HPAI-viruksen levittyä vuonna 2005 Kaakkois-Aasiasta länteen Eurooppaan hyväksyttiin komission päätös 2005/734/EY (5), jolla vahvistettiin unionin lainsäädännössä jo vahvistettuja valvontatoimenpiteitä etenkin huomioon ottaen ne riskit, jotka johtuivat kyseisen HPAI-viruksen ennennäkemättömästä leviämisestä mantereelta toiselle luonnonvaraisten lintujen mukana.

(7)

Päätöksessä 2005/734/EY säädetään bioturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä ja uusista riskinhallintatoimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään vaaraa HPAI H5N1 -viruksen leviämisestä luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin estämällä suorat ja epäsuorat kontaktit näiden populaatioiden välillä. Päätöksessä 2005/734/EY edellytetään, että jäsenvaltiot määrittävät sellaiset alueensa, joilla on erityinen vaara HPAI H5N1 -viruksen leviämisestä tiloille, joilla pidetään siipikarjaa ja muita vankeudessa pidettäviä lintuja, ottaen huomioon epidemiologisen tilanteen ja erityiset riskitekijät. Jäsenvaltioiden on toteutettava näillä riskialueilla tiettyjä riskiä vähentäviä toimenpiteitä, joihin kuuluu esimerkiksi sen varmistaminen, että kyseinen siipikarja pidetään sisätiloissa. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että omistajat ovat paremmin tietoisia leviämisriskeistä ja tarpeesta toteuttaa tiloillaan bioturvallisuustoimenpiteitä.

(8)

Päätöksen 2005/734/EY mukaisesti jäsenvaltioiden on lisäksi otettava käyttöön varhaisen havaitsemisen järjestelmiä, joilla omistajat voivat nopeasti ilmoittaa toimivaltaiselle eläinlääkintäviranomaiselle kaikista lintuinfluenssan merkeistä siipikarjassa ja joissa olisi otettava huomioon tietyt tekijät ja hienoiset muutokset tuotantotiedoissa.

(9)

Komission päätöksessä 2010/367/EU (6) vahvistetaan jäsenvaltioille ohjeet siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien pakollista täytäntöönpanoa varten, mukaan luettuina näytteenottoa ja laboratoriotestausta koskevat vaatimukset. Toimivaltaisille viranomaisille on lisäksi tiedotettava viipymättä epätavallisesta kuolevuudesta tai merkittävistä taudinpurkauksista tai kuolevuudesta luonnonvaraisissa linnuissa ja eritoten luonnonvaraisissa muuttavissa vesilinnuissa.

(10)

Vuoden 2014 jälkipuolella ja vuoden 2015 alkupuolella HPAI H5N8 -virusta kulkeutui unioniin luonnonvaraisten lintujen välityksellä. Viruksen aiheuttama kuolleisuus luonnonvaraisissa linnuissa oli hyvin vähäistä, mutta se aiheutti vakavia taudinpurkauksia siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa useissa jäsenvaltioissa.

(11)

Lokakuun 2016 lopusta lähtien on löydetty erittäin läheistä sukua olevaa HPAI H5N8 -viruskantaa luonnonvaraisissa muuttolinnuissa, lähinnä kuolleina löydetyissä yksilöissä, joita on löytynyt 20 jäsenvaltiossa eli Bulgariassa, Tšekissä, Tanskassa, Saksassa, Irlannissa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Kroatiassa, Italiassa, Unkarissa, Alankomaissa, Itävallassa, Puolassa, Romaniassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä läheisissä kolmansissa maissa, kuten Sveitsissä, Serbiassa ja Ukrainassa. Suurin osa taudinpurkauksista vahvistettiin Ranskan, Unkarin ja Bulgarian tietyillä alueilla, joilla on runsaasti ankkoja ja hanhia pitäviä tiloja.

(12)

Tämänhetkinen epidemiologinen tilanne kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Muuttolinnut jatkavat muuttoaan, ja jäsenvaltiot pitävät yllä valvontatoimiaan HPAI H5N8 -viruksen havaitsemiseksi luonnonvaraisissa linnuissa. Virus on siis uhka unionin siipikarjalle ja muille vankeudessa pidettäville linnuille myös tulevina kuukausina ja kaikkein todennäköisimmin muuttolintujen muuttojen aikana, ja vaarana on, että virus leviää edelleen tiloilta toisille tietyissä erityisen riskialttiissa olosuhteissa.

(13)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA valmistelee lintuinfluenssasta kattavaa tieteellistä lausuntoa, joka on määrä saada valmiiksi syyskuussa 2017. Tämänhetkisen HPAI H5N8 -epidemian vuoksi EFSAa on kuitenkin pyydetty laatimaan kiireellisesti arvio epidemiologisesta tilanteesta ja antamaan alustava tieteellinen lausunto niiden unionin tasolla vahvistettujen suojatoimenpiteiden soveltuvuudesta, joita toteutetaan HPAI H5N8 -tartunnan saaneiden luonnonvaraisten lintujen aiheuttamien riskien johdosta.

(14)

EFSAn eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta julkaisi 20 päivänä joulukuuta 2016 lintuinfluenssaa käsittelevän lausunnon Urgent request on avian influenza (7), jossa vahvistettiin, että bioturvallisuuteen ja riskien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tiukka täytäntöönpano on tärkein keino estää HPAI-virusten – sekä alatyypin H5 että alatyypin H7 – tarttuminen suoraan tai välillisesti luonnonvaraisista linnuista tiloille, joilla pidetään siipikarjaa ja vankeudessa pidettäviä lintuja. Bioturvallisuuden olisi tällaisilla tiloilla kuuluttava rutiineihin, ja sitä olisi tehostettava aikoina, jolloin riski on suurentunut.

(15)

EFSA totesi lisäksi, että luonnonvaraisten lintujen passiivinen seuranta on tehokkain keino HPAI-virusten varhaiseen havaitsemiseen luonnonvaraisissa linnuissa, ja suositteli luonnonvaraisiin lintuihin sovellettavan näytteenoton ja testauksen kohdentamista ja tehosti tässä yhteydessä tiettyjä luonnonvaraisiin lintuihin liittyviä määräyksiä, jotka sisältyvät päätöksen 2010/367/EU liitteessä II vahvistettuihin ohjeisiin luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien täytäntöönpanosta.

(16)

EFSA viittasi lisäksi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ECDC:n tekemään arviointiin (8), jossa todetaan, että maailmanlaajuisesti ei tähän mennessä ole ilmoitettu tämänhetkisen HPAI H5N8 -viruksen aiheuttamia tartuntoja ihmisissä ja että virusten ominaisuuksien tarkempi selvittäminen osoittaa, että kyse on edelleenkin pääasiassa lintujen viruksesta eikä nähtävissä ole erityisiä merkkejä siitä, että vaara viruksen tarttumisesta ihmiseen olisi lisääntynyt.

(17)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saamat kokemukset päätöksessä 2005/734/EY vahvistettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta osoittavat, että toimenpiteet olisi pidettävä edelleenkin joustavina, jotta niitä voidaan mukauttaa yksittäisten jäsenvaltioiden epidemiologisen tilanteen perusteella.

(18)

Jotta voidaan keskittyä kaikkein riskialtteimpiin lintupopulaatioihin ja varmistaa kyseisessä päätöksessä vahvistettujen toimenpiteiden tehokkuus, olisi siipikarjatiloihin kohdennettava tiettyjä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

(19)

Päätöksessä 2005/734/EY vahvistettuja toimenpiteitä olisi sen vuoksi tarkistettava ja muutettava ottaen huomioon siipikarjaan ja luonnonvaraisiin lintuihin liittyvä tämänhetkinen epidemiologinen tilanne jäsenvaltioissa, EFSAn 20 päivänä joulukuuta 2016 julkaisema lintuinfluenssaa koskeva lausunto sekä jäsenvaltioiden kokemukset kyseisessä päätöksessä vahvistettujen toimenpiteiden käytännön täytäntöönpanosta.

(20)

Päätöksessä 2005/734/EY vahvistettuja toimenpiteitä on muutettu ja jatkettu useita kertoja, ja niitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2017. Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 2005/734/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(21)

Tässä päätöksessä vahvistettuja toimenpiteitä on tarvittaessa tarkasteltava uudelleen, kun käyttöön on saatu lopulliset tulokset EFSAn lintuinfluenssaa käsittelevästä tieteellisestä lausunnosta, jonka on määrä valmistua syyskuussa 2017.

(22)

Tässä päätöksessä vahvistettuja toimenpiteitä olisi sovellettava 30 päivään kesäkuuta 2018.

(23)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNTYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan riskinvähentämistoimenpiteet ja varhaisen havaitsemisen järjestelmät, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamiin vaaroihin korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (HPAI) leviämisestä tiloille, sekä toimenpiteet, joilla lisätään omistajien tietoisuutta näistä riskeistä ja tarpeesta toteuttaa tai tehostaa bioturvallisuustoimenpiteitä tiloillaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan direktiivin 2005/94/EY 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

3 artikla

HPAI-virusten leviämisen kannalta erityisen alttiiden alueiden määrittäminen

Jäsenvaltioiden on määritettävä ja tarkistettava alueensa ne osat, joilla riski HPAI-virusten leviämisestä tiloille on erityisen suuri, jäljempänä ’riskialueet’, samoin kuin ne ajanjaksot, jolloin tällainen riski on olemassa, ottaen huomioon seuraavat seikat:

a)

epidemiologinen tilanne niiden alueella tai lähellä sijaitsevien jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden alueella etenkin seuraavien osalta:

i)

HPAI-virusten havaitseminen luonnonvaraisissa linnuissa tai niiden jätöksissä;

ii)

siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja pitävillä tiloilla havaitut HPAI-taudinpurkaukset, jotka todennäköisimmin liittyvät i alakohdassa tarkoitettuihin HPAI-virushavaintoihin;

iii)

aiemmin tehdyt i ja ii alakohdassa tarkoitetut HPAI-virushavainnot ja niiden toistumisen riski;

b)

riskitekijät, jotka liittyvät HPAI-virusten leviämiseen tiloille, etenkin seuraavien osalta:

i)

tilan sijainti lintujen muuttoreittien varrella, varsinkin kun linnut tulevat Aasian keski- ja itäosista, Kaspianmeren ja Mustanmeren alueilta, Lähi- ja Keski-idästä ja Afrikasta;

ii)

tilan etäisyys kosteista alueista, lammista, soista, järvistä tai joista, joille voi kerääntyä muuttolintuja, erityisesti lahkoihin Anseriformes ja Charadriiformes kuuluvia lintuja;

iii)

tilan sijainti alueella, jolla on runsaasti muuttolintuja, varsinkin vesilintuja;

iv)

siipikarjan pitäminen ulkotiloissa, joissa luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välistä kosketusta ei voida riittävällä tavalla estää;

c)

muut riskitekijät, jotka liittyvät HPAI-virusten leviämiseen tiloilla ja tilojen välillä, etenkin seuraavissa tapauksissa:

i)

tila sijaitsee alueella, jossa on runsaasti tiloja;

ii)

siipikarjan, ajoneuvojen ja ihmisten liikkumistiheys tiloilla ja tiloilta sekä tilojen välisten muiden suorien tai epäsuorien yhteyksien määrä on suuri;

d)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) ja kansallisten ja kansainvälisten riskinarviointielinten tekemät riskinarvioinnit, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen mukana tapahtuvan HPAI-virusten leviämisen merkityksellisyyteen;

e)

direktiivin 2005/94/EY 4 artiklan mukaisesti täytäntöönpantujen valvontaohjelmien tulokset.

4 artikla

Riskiä vähentävät toimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden on alueensa epidemiologisen tilanteen ja vaadittavan ajan mukaisesti ryhdyttävä asianmukaisiin ja toteutettavissa oleviin toimenpiteisiin, joilla vähennetään riskiä HPAI-virusten tarttumisesta luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan riskialueilla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on pyrittävä etenkin estämään luonnonvaraisten lintujen ja etenkin luonnonvaraisten muuttavien vesilintujen pääseminen suoraan tai välilliseen kosketukseen siipikarjan ja erityisesti ankkojen ja hanhien kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä riskialueilla seuraavat:

a)

siipikarjan pito ulkona;

b)

ulkona olevat siipikarjalle tarkoitetut vesisäiliöt;

c)

sellaisista pintavesistä, joihin luonnonvaraiset linnut voivat päästä, peräisin olevan veden antaminen siipikarjalle;

d)

siipikarjan rehun varastointi suojaamatta sitä luonnonvaraisilta linnuilta tai muilta eläimiltä.

4.   Muina riskiä vähentävinä toimenpiteinä jäsenvaltioiden on kiellettävä

a)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoaminen toreille, näyttelyihin ja kulttuuritapahtumiin;

b)

lahkoihin Anseriformes ja Charadriiformes kuuluvien houkutuslintujen, jäljempänä ’houkutuslinnut’, käyttö.

5.   Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava 1–4 kohdan mukaisesti toteuttamiaan toimenpiteitä, jotta ne voivat mukauttaa niitä ottaakseen huomioon epidemiologisen tilanteen, luonnonvaraisten lintujen aiheuttamat riskit mukaan luettuina.

5 artikla

Tiedottaminen ja bioturvallisuustoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tarvittavat toimenpiteet, joilla lisätään korkeapatogeeniseen lintuinfluenssaan liittyvää tietämystä siipikarja-alan toimijoiden keskuudessa ja joilla näille toimijoille annetaan mahdollisimman asianmukaiset tiedot bioturvallisuustoimenpiteistä, etenkin riskialueilla toteutettavista toimenpiteistä, tavalla, joka parhaiten soveltuu näiden tietojen saattamiseen asianomaisten toimijoiden tietoon.

6 artikla

Poikkeukset 4 artiklassa vahvistettuihin riskiä vähentäviin toimenpiteisiin

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 kohdassa säädetään ja jos käytössä on bioturvallisuustoimenpiteitä, joilla ehkäistään HPAI-virusten tarttumisriski, jäsenvaltiot voivat sallia seuraavat:

a)

siipikarjan pito ulkotiloissa, kunhan seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

i)

siipikarja on suojattu kosketukselta luonnonvaraisten lintujen kanssa verkoilla tai katoilla taikka muilla tarkoitukseen soveltuvilla keinoilla tai

ii)

siipikarjalle vähintäänkin annetaan rehu ja vesi sisätiloissa tai sellaisessa suojassa, joka riittävällä tavalla ehkäisee luonnonvaraisten lintujen laskeutumisen ja estää siten luonnonvaraisten lintujen pääsyn kosketuksiin siipikarjalle tarkoitetun rehun tai veden kanssa;

b)

ulkona olevat vesisäiliöt, jos ne ovat tarpeen joidenkin siipikarjalajien hyvinvoinnin kannalta ja ne on riittävällä tavalla suojattu luonnonvaraisilta vesilinnuilta;

c)

sellaisista pintavesistä, joihin luonnonvaraiset vesilinnut voivat päästä, peräisin olevan veden antaminen siipikarjalle, jos vesi on käsitelty niin, että lintuinfluenssavirusten inaktivoituminen on varmistettu.

2.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 4 kohdassa säädetään ja jos käytössä on bioturvallisuustoimenpiteitä, joilla ehkäistään HPAI-virusten tarttumisriski, jäsenvaltiot voivat sallia seuraavat:

a)

siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoaminen toreille, näyttelyihin ja kulttuuritapahtumiin;

b)

houkutuslintujen käyttö

i)

direktiivin 2005/94/EY 4 artiklan mukaisesti toteutetun lintuinfluenssaa koskevan valvontaohjelman mukaisesti, tutkimushankkeisiin, ornitologisiin tutkimuksiin tai muihin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin toimintoihin tai

ii)

noudattaen asianmukaisia bioturvallisuustoimenpiteitä ja -määräyksiä, joilla pyritään estämään HPAI-viruksen tarttuminen siipikarjaan.

7 artikla

Varhaisen havaitsemisen järjestelmät siipikarjaparvissa

1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön varhaisen havaitsemisen järjestelmät, joilla omistajat voivat nopeasti ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista lintuinfluenssan merkeistä riskialueilla sijaitsevilla tiloilla pidettävässä siipikarjassa, tai tehostettava näitä järjestelmiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa järjestelmissä on otettava huomioon vähintään rehun ja veden kulutuksen sekä munantuotannon pieneneminen, kuolleisuusaste ja kaikki kliiniset merkit tai kuolleissa linnuissa havaitut vammat, jotka voivat olla merkkinä HPAI-viruksesta, ottaen huomioon näiden tekijöiden vaihtelu eri siipikarjalajeissa ja tuotantotyypeissä.

8 artikla

Tehostettu luonnonvaraisten lintujen seuranta

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että luonnonvaraisten lintujen populaatioiden passiivista seurantaa tehostetaan ja kuolleiden tai sairaiden lintujen osalta suoritetaan erityistä seurantaa päätöksen 2010/367/EU liitteessä II luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien täytäntöönpanosta annettujen ohjeiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota kyseisessä päätöksessä olevaan näytteenottoa ja laboratoriotestejä koskevaan kohdelajien luetteloon sekä muihin luonnonvaraisiin lintulajeihin, joiden on osoitettu voivan saada HPAI-virustartunnan.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi kohdentaa luonnonvaraisten lintujen näytteenottoa ja laboratoriotestausta sellaisiin lajeihin ja maantieteellisiin alueisiin, joilla ei aiemmin ole esiintynyt korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa.

9 artikla

Vaatimusten noudattamista ja tiedottamista koskevat velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä sekä mahdollisista 6 artiklan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

10 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätös 2005/734/EY.

11 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2018.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän tiedelautakunnan Euroopan komission pyynnöstä antama lausunto) (The EFSA Journal (2008) 715, 1–161).

(5)  Komission päätös 2005/734/EY, tehty 19 päivänä lokakuuta 2005, bioturvallisuustoimenpiteistä influenssavirus A:n alatyypin H5N1 aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla (EUVL L 274, 20.10.2005, s. 105).

(6)  Komission päätös 2010/367/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2010, siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa (EUVL L 166, 1.7.2010, s. 22).

(7)  EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 s. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2016, RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf.


16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/264,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2017,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 766)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, italian-, kreikan-, latvian-, portugalin-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, sloveenin-, suomen- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (2) 31 artiklan ja 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan mukaisesti komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastanut menettelyn päätteeksi laaditut kertomukset.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti ainoastaan sellaiset maatalousmenot, jotka ovat aiheutuneet unionin oikeuden mukaisesti, voidaan rahoittaa.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, ettei osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista täytä tätä edellytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske menoja, jotka ovat aiheutuneet aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Komissio on tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa (3) jäsenvaltioille arvion unionin oikeuden noudattamatta jättämisen vuoksi rahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota tekemästä rahoitusta koskevia päätelmiä sellaisten Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden perusteella, jotka annetaan 31 päivänä joulukuuta 2016 vireillä olleissa asioissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetyt, jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen maataloustukirahastolle tai maaseuturahastolle ilmoittamiin menoihin liittyvät määrät jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Unkarille, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2017)555605, 1. helmikuuta 2017.


LIITE

Päätös: 53

Alamomentti: 05040501

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

SI

Todentaminen

2013

Maaseuturahaston velkoja ilmoitettu liian aikaisin mahdottomiksi periä

KERTALUONTEINEN

 

euro

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

SI yhteensä:

euro

1 214,10

0,00

1 214,10


Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

1 214,10

0,00

1 214,10

Alamomentti: 05070107

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

PT

Tilintarkastus – Myöhästyneet maksut ja maksumääräaikojen ylittäminen

2012

Myöhästyneiden maksujen vuoksi tehtävä oikaisu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Tilintarkastus – Ylitys

2012

Enimmäismäärien ylittymisen vuoksi tehtävä oikaisu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

PT yhteensä:

euro

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

SI

Todentaminen

2013

Maataloustukirahasto, IACS-järjestelmä, tunnetut virheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

SI yhteensä:

euro

285,33

0,00

285,33


Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Momentti: 6701

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

AT

Todentaminen

2014

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen, varainhoitovuosi 2014

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

AT yhteensä:

euro

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

BG

Todentaminen

2013

Maataloustukirahaston hallinnollisten virheiden takaisinmaksu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Todentaminen

2014

Maataloustukirahasto, IACS-järjestelmä, tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Todentaminen

2013

Maataloustukirahasto, IACS-järjestelmä, liian suuret ilmoitukset

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

BG yhteensä:

euro

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

CY

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – Suora tuki – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Täydentävät ehdot

2015

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – Suora tuki – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Täydentävät ehdot

2013

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – Viini – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – Viini – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

CY yhteensä:

euro

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

DE

Täydentävät ehdot

2013

Puutteellinen eläinten tarkastus, 2 puuttuvaa korvamerkkiä (SMR-vaatimukset 7, 8) – hakuvuosi 2012)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteellinen eläinten tarkastus, 2 puuttuvaa korvamerkkiä (SMR-vaatimukset 7, 8) – hakuvuosi 2013)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Täydentävät ehdot

2015

Puutteellinen eläinten tarkastus, 2 puuttuvaa korvamerkkiä (SMR-vaatimukset 7, 8) – hakuvuosi 2014)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Todentaminen

2011

Sokerialan rakenneuudistus – tukeen oikeuttamattomat määrät

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Todentaminen

2012

Sokerialan rakenneuudistus – tukeen oikeuttamattomat määrät

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euro

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

ES

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tunnustamisedellytykset eivät täyty

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Tapahtumien tarkastukset

2010

tarkastukset myöhässä La Riojassa ja Andalusiassa

KIINTEÄ

0,50 %

euro

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Tapahtumien tarkastukset

2011

tarkastukset myöhässä La Riojassa ja Andalusiassa

KIINTEÄ

0,50 %

euro

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Tapahtumien tarkastukset

2012

tarkastukset myöhässä La Riojassa ja Andalusiassa

KIINTEÄ

0,50 %

euro

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Tapahtumien tarkastukset

2010

tarkastukset myöhässä – La Rioja

KIINTEÄ

0,50 %

euro

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Andalucía

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Andalucía

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Andalucía

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Andalucía

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Andalucía

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Aragon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Aragon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Aragon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Aragon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Aragon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Baleares

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Baleares

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Baleares

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Baleares

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Baleares

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Canarias

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Canarias

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Canarias

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Canarias

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Canarias

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla la Mancha

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla la Mancha

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla la Mancha

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla la Mancha

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla la Mancha

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla Leon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla Leon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla Leon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla Leon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Castilla Leon

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Cataluña

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Comunidad Valenciana

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Comunidad Valenciana

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Comunidad Valenciana

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Comunidad Valenciana

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Comunidad Valenciana

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Extremadura

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Extremadura

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Extremadura

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Extremadura

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Extremadura

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – La Rioja

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – La Rioja

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – La Rioja

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – La Rioja

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – La Rioja

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Murcia

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Murcia

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Murcia

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Murcia

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Murcia

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Navarra

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Navarra

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Navarra

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Navarra

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Navarra

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Pais Vasco

KERTALUONTEINEN

 

euro

0,00

0,00

0,00

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Pais Vasco

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Pais Vasco

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Pais Vasco

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tukeen oikeuttamattomat menot – ympäristötoimenpiteet – Pais Vasco

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

ohjelmien hyväksyminen ja arvioiden järkevyys

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

ohjelmien hyväksyminen ja arvioiden järkevyys

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

ohjelmien hyväksyminen ja arvioiden järkevyys

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

ohjelmien hyväksyminen ja arvioiden järkevyys

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

ohjelmien hyväksyminen ja arvioiden järkevyys

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2009

Tuottajaorganisaatioiden ja toimintaohjelmien hyväksyminen

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tuottajaorganisaatioiden ja toimintaohjelmien hyväksyminen

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tuottajaorganisaatioiden ja toimintaohjelmien hyväksyminen

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Muu suora tuki – POSEI (2014+)

2015

Keskusrekisterissä (RIIA) on virheitä, jotka vaarantavat asetuksessa (EU) N:o 180/2014 säädettyjen täydellisten hallinnollisten ristiintarkastusten oikeellisuuden.

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Muu suora tuki – POSEI

2013

Keskusrekisterissä (RIIA) on virheitä, jotka vaarantavat asetuksissa (EU) N:o 180/2014 ja (EY) N:o 793/2006 säädettyjen täydellisten hallinnollisten ristiintarkastusten oikeellisuuden.

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Muu suora tuki – POSEI (2014+)

2014

Keskusrekisterissä (RIIA) on virheitä, jotka vaarantavat asetuksissa (EU) N:o 180/2014 ja (EY) N:o 793/2006 säädettyjen täydellisten hallinnollisten ristiintarkastusten oikeellisuuden.

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

euro

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FR

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2014

Olennainen valvonta: hallinnolliset tarkastukset, ml. ristiintarkastukset, tukikelpoisuuden vahvistamiseksi (tuottavuussuhde)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2015

Olennainen valvonta: hallinnolliset tarkastukset, ml. ristiintarkastukset, tukikelpoisuuden vahvistamiseksi (tuottavuussuhde)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2014

Olennainen valvonta: tuen laskennan oikeellisuuden tarkistaminen, ml. hallinnollisten seuraamusten osalta (ero > 50 %)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Muu suora tuki – asetuksen (EY) N:o 73/2009 68–72 artikla

2015

Olennainen valvonta: tuen laskennan oikeellisuuden tarkistaminen, ml. hallinnollisten seuraamusten osalta (ero > 50 %)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

euro

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GB

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (sääntöjenvastaisten 10 tuottajaorganisaation 100-prosenttinen poissulkeminen)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (sääntöjenvastaisten 10 tuottajaorganisaation 100-prosenttinen poissulkeminen)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (sääntöjenvastaisten 10 tuottajaorganisaation 100-prosenttinen poissulkeminen)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (sääntöjenvastaisten 10 tuottajaorganisaation 100-prosenttinen poissulkeminen)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (ekstrapolaatio)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (ekstrapolaatio)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (ekstrapolaatio)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tuottajaorganisaatioita koskevien hyväksymisperusteiden noudattamatta jättäminen (ekstrapolaatio)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2010

Heikkoudet tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Heikkoudet tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Heikkoudet tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Heikkoudet tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Todentaminen

2006

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Sääntöjenvastaisuudet

2007

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Sääntöjenvastaisuudet

2008

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Sääntöjenvastaisuudet

2010

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Sääntöjenvastaisuudet

2011

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Sääntöjenvastaisuudet

2012

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Sääntöjenvastaisuudet

2013

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Sääntöjenvastaisuudet

2014

Heikkoudet velanhoitomenettelyissä

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

GB yhteensä:

euro

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GR

Todentaminen

2013

Todentamisviranomaisen havaitsemat virheet liitteen III taulukon täydellisyystarkastuksessa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Todentaminen

2014

Todentamisviranomaisen havaitsema tunnettu virhe muussa kuin maataloustukirahaston IACS-perusjoukossa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euro

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

HU

Hedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmät

2013

Tuottajaryhmien heikkoudet toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Hedelmät ja vihannekset – Esihyväksytyt tuottajaryhmät

2014

Tuottajaryhmien heikkoudet toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa 2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Tuottajaryhmien heikkoudet toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa 2012 ja 2013 Varainhoitovuosi 2014

KIINTEÄ

7,00 %

euro

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Tuottajaryhmien heikkoudet toimintaohjelmien olennaisessa valvonnassa 2012 ja 2013 Varainhoitovuosi 2013

KIINTEÄ

7,00 %

euro

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

euro

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

IT

Täydentävät ehdot

2012

SMR1- ja SMR5-vaatimuksen riittämätön tarkastus, liian lievä seuraamusjärjestelmä, poikkeamia sovellettu, viljelijä, jolla on eläimiä, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Täydentävät ehdot

2013

Vaatimusten SMR1 ja SMR5 riittämätön tarkastus, liian lievä seuraamusjärjestelmä, poikkeamia sovellettu, viljelijä, jolla on eläimiä, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Täydentävät ehdot

2014

Vaatimusten SMR1, SMR3 ja SMR5 ja lannoitteita koskevien vähimmäisvaatimusten riittämätön tarkastus, hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Täydentävät ehdot

2012

Vaatimusten SMR1, SMR3 ja SMR5 ja lannoitteita koskevien vähimmäisvaatimusten riittämätön tarkastus, viljelijät, joilla ei ole eläimiä, hakuvuosi 2011

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Täydentävät ehdot

2013

Vaatimusten SMR1, SMR3 ja SMR5 ja lannoitteita koskevien vähimmäisvaatimusten riittämätön tarkastus, viljelijät, joilla ei ole eläimiä, hakuvuosi 2012

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Todentaminen

2012

Maksumääräaikoja ei noudatettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2010

Julkisten hankintojen määräaikoja ei noudatettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2011

Julkisten hankintojen määräaikoja ei noudatettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2011

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2011 – varainhoidovuodet 2011-2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2011 – varainhoidovuodet 2011-2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2011 – varainhoidovuodet 2011-2013

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2011 – varainhoidovuosi 2014

KIINTEÄ

5,00 %

euro

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2012

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2012 – varainhoidovuodet 2012-2013

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat

2013

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2012 – varainhoidovuodet 2012-2013

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Hedelmät ja vihannekset – Toimintaohjelmat, ml. markkinoiltapoistot

2014

Puutteet tuottajaorganisaatioiden hyväksymistarkastuksissa Toimintaohjelma 2012 – varainhoitovuosi 2014

KIINTEÄ

2,00 %

euro

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

euro

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

LV

Täydentävät ehdot

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia vaatimusten 7 ja 8 osalta, eläinten siirtoilmoitusten puutteelliset tarkastukset – Pilari I – hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Täydentävät ehdot

2015

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia vaatimusten 7 ja 8 osalta, eläinten siirtoilmoitusten puutteelliset tarkastukset – Pilari I – hakuvuosi 2014

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

LV yhteensä:

euro

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

PL

Todentaminen

2014

Maataloustukirahasto, muu kuin IACS-perusjoukko, paikalla tehtävien tarkastusten vaatimustenmukaisuuden testauksessa havaittu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Hedelmät ja vihannekset – Poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2011

Virheelliset (alue/tuotanto) tuotokset

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2010

Julkisia hankintoja koskevien säännösten noudattamatta jättäminen – suunnitteluvuosi 2010

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2011

Julkisia hankintoja koskevien säännösten noudattamatta jättäminen – suunnitteluvuosi 2010

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2011

Julkisia hankintoja koskevien säännösten noudattamatta jättäminen – suunnitteluvuosi 2011

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2012

Julkisia hankintoja koskevien säännösten noudattamatta jättäminen – suunnitteluvuosi 2011

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Elintarvikeapu yhteisössä

2012

Julkisia hankintoja koskevien säännösten noudattamatta jättäminen – suunnitteluvuosi 2012

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Hedelmät ja vihannekset – Poikkeukselliset tukitoimenpiteet

2011

Puutteet ilmoituksissa ja ennakkotarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

euro

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Momentti: 6711

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

BG

Todentaminen

2014

Maaseuturahasto, IACS-järjestelmä, tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Todentaminen

2013

Maaseuturahasto, IACS-järjestelmä, liian suuri ilmoitus ja tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Todentaminen

2014

Maaseuturahasto, muu kuin IACS-järjestelmä, tunnettu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Todentaminen

2013

Maaseuturahasto, muu kuin IACS-järjestelmä, todennäköisin virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Todentaminen

2014

Varainhoitovirheet toimenpiteissä 121 ja 123

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Todentaminen

2013

Toimenpide 123 – arviointikomiteaan liittyvät ongelmat

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Todentaminen

2014

Muut maaseuturahastoon liittyvät virheet

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

BG yhteensä:

euro

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

CY

Täydentävät ehdot

2013

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – RD – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – RD – hakuvuosi 2013

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Täydentävät ehdot

2014

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – RD – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Täydentävät ehdot

2015

Puutteita kaikissa 4:ssä olennaisessa valvonnassa ja 2:ssa lisävalvonnassa (valvontatilastot) – RD – hakuvuosi 2014

KIINTEÄ

10,00 %

euro

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

CY yhteensä:

euro

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

DE

Täydentävät ehdot

2015

Puutteellinen eläinten tarkastus, 2 puuttuvaa korvamerkkiä (SMR-vaatimukset 7, 8) – hakuvuosi 2013)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

DE yhteensä:

euro

– 291,68

0,00

– 291,68

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

ES

Todentaminen

2013

Toimintasuunnitelman toimenpiteet 122, 223 ja 226. Tuomioistuimen päätös (ei riittävästi perusteltu)

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Todentaminen

2012

Virheet aikaisemmilta vuosilta, joilta takaisinperintää ei ole aloitettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Todentaminen

2011

Puuttuva laskun maksutosite

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Todentaminen

2012

Todennäköisin virhe, maaseuturahasto, muu kuin IACS-perusjoukko

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

ES yhteensä:

euro

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FI

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Toimenpide 214: Luonnonmukaista maataloutta koskevien tukikelpoisuusvaatimusten tarkastaminen ja noudattamatta jättämisen takautuvan luonteen arviointi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 214: Luonnonmukaista maataloutta koskevien tukikelpoisuusvaatimusten tarkastaminen ja noudattamatta jättämisen takautuvan luonteen arviointi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2015

Toimenpide 214: Luonnonmukaista maataloutta koskevien tukikelpoisuusvaatimusten tarkastaminen ja noudattamatta jättämisen takautuvan luonteen arviointi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 215: Laiduntamiseen / ulkotiloihin pääsyyn liittyvien sitoumusten asianmukainen tarkastaminen ja noudattamatta jättämisen takautuvan luonteen arviointi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2015

Toimenpide 215: Laiduntamiseen / ulkotiloihin pääsyyn liittyvien sitoumusten asianmukainen tarkastaminen ja noudattamatta jättämisen takautuvan luonteen arviointi

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

FI yhteensä:

euro

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

FR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1, kiinteän tuen toimenpiteet (2007–2013)

2013

Asetuksen 65/2011 25 artiklan noudattamatta jättäminen (paikalla tehtävät tarkastukset suoritettu loppumaksun jälkeen)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2014

Asetuksen 65/2011 25 artiklan noudattamatta jättäminen (paikalla tehtävät tarkastukset suoritettu loppumaksun jälkeen)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 1 – Kiinteän tuen toimenpiteet

2015

Asetuksen 65/2011 25 artiklan noudattamatta jättäminen (paikalla tehtävät tarkastukset suoritettu loppumaksun jälkeen)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014–2020), kiinteän tuen toimenpiteet

2016

Asetuksen 65/2011 25 artiklan noudattamatta jättäminen (paikalla tehtävät tarkastukset suoritettu loppumaksun jälkeen)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

FR yhteensä:

euro

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

GR

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Pysyvän laitumen tukikelpoisuus

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Pysyvän laitumen tukikelpoisuus

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Todentaminen

2013

Todentamisviranomaisen havaitsemat virheet liitteen III taulukon täydellisyystarkastuksessa

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014–2020), IACS-järjestelmään kuuluvat toimenpiteet

2015

Toimenpiteet 211 ja 212: Pysyvä laidun ei tukikelpoinen

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

GR yhteensä:

euro

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

HU

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2014

Puutteet hankkeiden valintaprosessissa kolmannella hakukierroksella

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 4 – Leader (2007–2013)

2015

Puutteet hankkeiden valintaprosessissa kolmannella hakukierroksella

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

HU yhteensä:

euro

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

IT

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Toimenpiteet 216 ja 226: Riittävä kirjausketju (tehdyn valvontatyön kirjaaminen) hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten osalta (lisävalvonta)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpiteet 216 ja 226: Riittävä kirjausketju (tehdyn valvontatyön kirjaaminen) hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten osalta (lisävalvonta)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020, metsätaloustoimenpiteet)

2015

Toimenpiteet 216 ja 226: Riittävä kirjausketju (tehdyn valvontatyön kirjaaminen) hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten osalta (lisävalvonta)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Toimenpiteet 216 ja 226: Riittävä kirjausketju (tehdyn valvontatyön kirjaaminen) hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten osalta (lisävalvonta)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020, metsätaloustoimenpiteet)

2016

Toimenpiteet 216 ja 226: Riittävä kirjausketju (tehdyn valvontatyön kirjaaminen) hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten osalta (lisävalvonta)

KIINTEÄ

2,00 %

euro

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Todentaminen

2012

Maksumääräaikoja ei noudatettu

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Italian viranomaiset eivät ole riittävästi ristiintarkastaneet saatavilla olevia eri tietokantoja mahdollisten kahdesti rahoitettujen aurinkopaneelien havaitsemiseksi.

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

IT yhteensä:

euro

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

LV

Täydentävät ehdot

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia SMR-vaatimusten 7 ja 8 osalta, eläinten siirtoilmoitusten puutteelliset tarkastukset – Pilari II – hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Täydentävät ehdot

2015

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia SMR-vaatimusten 7 ja 8 osalta, eläinten siirtoilmoitusten puutteelliset tarkastukset – Pilari II – hakuvuosi 2013

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Täydentävät ehdot

2014

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia SMR-vaatimusten 7 ja 8 osalta, eläinten siirtoilmoitusten puutteelliset tarkastukset – Pilari II – hakuvuosi 2014

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Täydentävät ehdot

2015

Riittämätön määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia SMR-vaatimusten 7 ja 8 osalta, eläinten siirtoilmoitusten puutteelliset tarkastukset – Pilari II – hakuvuosi 2014

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

LV yhteensä:

euro

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

PL

Todentaminen

2014

Maaseuturahasto, muu kuin IACS-perusjoukko, paikalla tehtävien tarkastusten vaatimustenmukaisuuden testauksessa havaittu virhe

KERTALUONTEINEN

 

euro

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

PL yhteensä:

euro

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Jäsenvaltio

Toimenpide

Varainhoitovuosi

Peruste

Tyyppi

Oikaisu (%)

Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

SE

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2013

Toimenpide 216 – Kustannusten kohtuullisuuden asianmukainen arviointi vertailemalla erilaisia tarjouksia

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 216 – Kustannusten kohtuullisuuden asianmukainen arviointi vertailemalla erilaisia tarjouksia

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020), investoinnit – yksityiset tuensaajat

2015

Toimenpide 216 – Kustannusten kohtuullisuuden asianmukainen arviointi vertailemalla erilaisia tarjouksia

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, toimintalinja 2 (2007–2013, muut kuin pinta-alaperusteiset toimenpiteet)

2014

Toimenpide 227 – Puutteet julkisiin hankintoihin sovelletun menettelyn tarkastamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, (2014-2020, metsätaloustoimenpiteet)

2015

Toimenpide 227 – Puutteet julkisiin hankintoihin sovelletun menettelyn tarkastamisessa

KIINTEÄ

5,00 %

euro

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

SE yhteensä:

euro

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valuutta

Summa

Vähennys

Rahoitusvaikutus

euro

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/43


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2017/265,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2017,

Kanadan Luoteisterritorioiden hallituksen lisäämisestä yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklassa tarkoitettuun tunnustettujen elinten luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 757)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön 13 päivänä lokakuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 (2) 3 artiklassa vahvistetaan edellytykset, joilla inuiittien tai muiden alkuperäiskansojen harjoittamasta pyynnistä peräisin olevia hyljetuotteita voidaan saattaa unionin markkinoille. Tunnustetun elimen on todistettava näiden edellytysten noudattaminen, kun hyljetuotteet saatetaan markkinoille.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklassa säädetään vaatimukset, jotka elinten on täytettävä päästäkseen tunnustettujen elinten luetteloon asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan soveltamiseksi.

(3)

Kun inuiittien tai muiden alkuperäiskansojen harjoittamasta pyynnistä peräisin olevia hyljetuotteita saatetaan markkinoille, niiden mukana on oltava tunnustetun elimen antama asiakirja, jossa todistetaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1850 säädettyjen edellytysten täyttyminen.

(4)

Komissio vastaanotti 22 päivänä marraskuuta 2016 Luoteisterritorioiden hallitukselta hakemuksen, jossa se pyytää komissiota valtuuttamaan se tunnustetuksi elimeksi asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi. Hakemuksen mukana oli täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklassa vaadittavat asiakirjatodisteet.

(5)

Komissio teki toimitettujen asiakirjatodisteiden perusteella arvion määrittääkseen, täyttikö Luoteisterritorioiden hallitus vaatimukset päästä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 mukaiseksi tunnustetuksi elimeksi.

(6)

Komissio on todennut, että Luoteisterritorioiden hallitus täyttää kaikki täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset ja että se olisi lisättävä tunnustettujen elinten luetteloon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Luoteisterritorioiden hallitusta on pidettävä tunnustettuna elimenä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1850 3 artiklan soveltamiseksi.

2 artikla

Tämän päätöksen sisältö julkaistaan viipymättä komission verkkosivustolla.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kanadan Luoteisterritorioiden hallitukselle.

Tehty Brysselissä 14 päivänä helmikuuta 2017.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 271, 16.10.2015, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1007/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, hyljetuotteiden kaupasta (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 36).


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/45


EU:n JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2016,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseen assosiaatiosopimukseen kuuluvan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan II korvaamisesta [2017/266]

EU:n JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen (1) ja alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa II olevan 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 144 artiklan 2 kohdassa viitataan sopimuksen pöytäkirjaan II, jäljempänä ’pöytäkirja II’, jossa annetaan määräykset alkuperäsäännöistä sekä unionin ja Moldovan tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta.

(2)

Useimpia sopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevia määräyksiä, myös pöytäkirjaa II, on sovellettu tilapäisesti 1 päivästä syyskuuta 2014.

(3)

Pöytäkirjassa II olevassa 38 artiklassa määrätään, että 200 artiklassa määrätty tulliasioiden alakomitea voi päättää mainitun pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

(4)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (2), jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla.

(5)

Unioni allekirjoitti yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011. Yleissopimuksen sekakomitea hyväksyi 21 päivänä toukokuuta 2014 antamallaan päätöksellä N:o 2 (3), että Moldovan tasavalta olisi kutsuttava liittymään yleissopimukseen.

(6)

Unioni talletti hyväksymisasiakirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja Moldovan tasavalta 31 päivänä heinäkuuta 2015. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti unionin osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja Moldovan tasavallan osalta 1 päivänä syyskuuta 2015.

(7)

Pöytäkirja II olisi sen vuoksi korvattava uudella pöytäkirjalla, jossa viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirja II, joka koskee alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä, tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2016.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2016.

Tulliasioiden alakomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. KOVACS

Sihteerit

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  EUVL L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  EUVL L 217, 23.7.2014, s. 88.


LIITE

”PÖYTÄKIRJA II

ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITELMÄSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

1 artikla

Sovellettavat alkuperäsäännöt

1.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

2.   Kaikki yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ”asiaankuuluvaan sopimukseen” katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja tämän tarkastuksen tekemisestä vastaavat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan tulliasioiden alakomitean ratkaistavaksi. Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvussa (Riitojen ratkaiseminen) esitettyjä riitojenratkaisumenettelyä koskevia määräyksiä ei sovelleta.

2.   Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Tulliasioiden alakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

4 artikla

Yleissopimuksesta eroaminen

1.   Jos joko Euroopan unioni tai Moldovan tasavalta ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan erota yleissopimuksesta sen 9 artiklan mukaisesti, Euroopan unioni ja Moldovan tasavalta aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan irtisanomishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksessä I olevia alkuperäsääntöjä ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä tulkitaan kuitenkin eroamishetkestä alkaen siten, että ainoastaan Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.

5 artikla

Siirtymämääräykset – kumulaatio

Sen estämättä, mitä yleissopimuksen lisäyksessä I olevien 16 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa määrätään, silloin kun kumulaatioon osallistuvien joukossa on ainoastaan EFTA-valtioita, Färsaaret, Euroopan unioni, Turkki, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujia sekä Moldovan tasavalta, alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta.”


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/49


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 84/16/KOL,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,

valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 101. kerran lisäämällä uudet suuntaviivat Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvuuden arvioimiseksi [2017/267]

EFTAn VALVONTAVIRANOMAINEN, JÄLJEMPÄNÄ ’VALVONTAVIRANOMAINEN’, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 61–63 artiklan ja pöytäkirjan 26,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta, jäljempänä ’valvonta- ja tuomioistuinsopimus’, ja erityisesti sen 24 artiklan ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Valvontaviranomainen varmistaa valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 24 artiklan nojalla ETA-sopimuksen valtiontukimääräysten soveltamisen.

Valvonta- ja tuomioistuinsopimuksen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti valvontaviranomainen antaa ilmoituksia ja suuntaviivoja ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, jos ETA-sopimuksessa tai valvonta- ja tuomioistuinsopimuksessa nimenomaisesti niin määrätään tai jos valvontaviranomainen pitää sitä tarpeellisena.

Euroopan komissio antoi 20 päivänä kesäkuuta 2014 tiedonannon Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteista (1). Tiedonantoa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 201431 päivään joulukuuta 2020.

Tiedonannolla on merkitystä myös Euroopan talousalueelle.

ETA-sopimuksen 1 artiklassa määritellyn yhdenmukaisuuden tavoitteen mukaisesti ETA:n valtiontukisääntöjen yhtenäinen soveltaminen on varmistettava koko Euroopan talousalueella.

ETA-sopimuksen liitteen XV sivulla 9 olevan otsikon ”YLEISTÄ” alla olevan II kohdan mukaan valvontaviranomaisen on komissiota kuultuaan annettava säädökset, jotka vastaavat Euroopan komission antamia säädöksiä.

ON kuullut Euroopan komissiota,

ON kuullut EFTA-valtioita 25 päivänä tammikuuta 2016 päivätyllä kirjeellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan valtiontukea koskevia menettelysääntöjä ja aineellisia sääntöjä lisäämällä uudet suuntaviivat Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvuuden arvioimiseksi. Uudet suuntaviivat ovat tämän päätöksen liitteenä ja muodostavat erottamattoman osan sitä.

2 artikla

Ainoastaan päätöksen englanninkielinen teksti on todistusvoimainen.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2016.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Sven Erik SVEDMAN

Puheenjohtaja

Frank BÜCHEL

Kollegion jäsen


(1)  EUVL C 188, 20.6.2014, s. 4.


LIITE

Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvuuden arviointia koskevat suuntaviivat  (1)

SISÄLLYS

1.

Johdanto

2.

Soveltamisala

3.

Tukikelpoisuusperusteet

3.1

Hankkeen määritelmä

3.2

Euroopan yhteinen etu

3.2.1

Yleiset kumulatiiviset arviointiperusteet

3.2.2

Yleiset myönteiset indikaattorit

3.2.3

Erityiset arviointiperusteet

3.3

Hankkeen tärkeys

4.

Soveltuvuusperusteet

4.1

Tuen tarpeellisuus ja suhteellisuus

4.2

Kilpailun kohtuuttoman vääristymisen ehkäiseminen ja tasapainotesti

4.3

Avoimuus

5.

Loppusäännökset

5.1

Ilmoitusvelvollisuus

5.2

Jälkiarviointi ja raportointi

5.3

Voimaantulo, voimassaolo ja tarkistaminen

Tukikelpoiset kustannukset

1.   Johdanto

1.

Suuntaviivojen tässä luvussa annetaan ohjeita siitä, kuinka Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille hankkeille myönnettävää julkista rahoitusta arvioidaan valtiontukisääntöjen nojalla.

2.

Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet saattavat vaikuttaa merkittävästi talouskasvuun, työllisyyteen ja Euroopan talousalueen (ETA) teollisuuden ja talouden kilpailukykyyn, sillä niillä on positiivisia heijastusvaikutuksia sisämarkkinoihin ja yhteiskuntaan.

3.

Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet mahdollistavat osaamisen, asiantuntemuksen, taloudellisten resurssien ja talouden toimijoiden yhdistämisen koko ETA-alueella sellaisten merkittävien markkinoiden toimintapuutteiden tai järjestelmän toimintahäiriöiden voittamiseksi ja sellaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi, joita ei muuten voitaisi ratkaista. Niiden tarkoituksena on saattaa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita toteuttamaan suuria hankkeita, jotka tuovat merkittäviä hyötyjä ETA-alueelle ja sopimuspuolten kansalaisille.

4.

Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita voi liittyä kaikkiin politiikkoihin ja toimiin, joilla täytetään yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita. Näitä ovat erityisesti Eurooppa 2020 -strategian (2) tavoitteet, Euroopan unionin lippulaivahankkeet ja talouskasvun kannalta tärkeät alat, kuten keskeiset kehitystä vauhdittavat teknologiat (3).

5.

Valtiontukiuudistusaloitteella (4) pyritään suuntaamaan valtiontuki Euroopan yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin Eurooppa 2020 -strategian prioriteettien mukaisesti, jotta voidaan korjata markkinoiden toimintapuutteet tai muut merkittävät järjestelmän toimintahäiriöt, jotka estävät kasvun ja työllisyyden edistämisen ja yhdentyneiden, dynaamisten ja kilpailukykyisten sisämarkkinoiden kehittämisen. Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden toteuttaminen edellyttää usein viranomaisten merkittävää osallistumista, koska markkinoilta ei muuten saataisi rahoitusta tällaisiin hankkeisiin. Tässä tiedonannossa määritellään säännöt sen varmistamiseksi, että tasapuoliset toimintaedellytykset säilyvät sisämarkkinoilla, jos tällaisten hankkeiden julkinen rahoitus on valtiontukea.

6.

Valtiontukiuudistus tarjoaa hyvän tilaisuuden päivittää nykyiset ohjeet ja yhdistää ne yhteen asiakirjaan. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjeet Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja valtiontukiuudistuksen tavoitteiden kanssa sekä ulottaa ne koskemaan muita aloja, joilla niitä voitaisiin soveltaa. Nämä suuntaviivat korvaavat sen vuoksi kaikki Euroopan yhteistä etua koskeviin tärkeisiin hankkeisiin liittyvät nykyiset säännökset. Näissä suuntaviivoissa annetaan sopimuspuolille ohjeita, jotka koskevat yksinomaan Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita ja joita sovelletaan kaikkiin aloihin. Ohjeiden tarkoituksena on kannustaa kehittämään merkittäviä yhteistyöhankkeita, joilla edistetään Euroopan yhteistä etua.

7.

ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määrätään, että tukea Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistämiseen voidaan pitää ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvana. Näissä suuntaviivoissa annetaan ohjeet siitä, mitä perusteita EFTAn valvontaviranomainen, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, soveltaa arvioidessaan valtiontukea Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden edistämiseen. Ensin määritellään suuntaviivojen soveltamisala ja sen jälkeen luetellaan arviointiperusteet, joiden perusteella valvontaviranomainen arvioi tällaisten hankkeiden luonnetta ja merkitystä ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamiseksi. Tämän jälkeen selvitetään, kuinka valvontaviranomainen arvioi Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille hankkeille myönnettävän julkisen rahoituksen soveltuvuutta ETA-sopimuksen toimintaan valtiontukisääntöjen nojalla.

8.

Näissä suuntaviivoissa ei suljeta pois sitä mahdollisuutta, että tuki Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden edistämiseen voidaan katsoa ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi myös muiden ETA-sopimuksen määräysten, erityisesti 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan, ja niiden täytäntöönpanosääntöjen perusteella. Valtiontukilainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa, jotta parannettaisiin sopimuspuolten mahdollisuuksia tukea tärkeitä hankkeita, joilla korjataan markkinoiden toimintapuutteita ja vastataan koheesiohaasteisiin eri alueilla kestävän kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Kyseisissä säännöksissä ei ehkä kuitenkaan oteta täysimääräisesti huomioon Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden erityispiirteitä, jotka voivat edellyttää erityisiä tukikelpoisuutta, ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvuutta ja menettelyjä koskevia säännöksiä. Näissä suuntaviivoissa annetaan tällaiset erityissäännökset.

2.   Soveltamisala

9.

Näitä suuntaviivoja sovelletaan Euroopan yhteistä etua koskeviin tärkeisiin hankkeisiin kaikilla taloudellisen toiminnan aloilla.

10.

Näitä suuntaviivoja ei sovelleta seuraaviin:

a)

toimenpiteet, joihin sisältyy tukea vaikeuksissa oleville yrityksille, sellaisina kuin ne määritellään pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevissa nykyisissä tai myöhemmissä suuntaviivoissa (5), sellaisina kuin ne ovat muutettuina tai korvattuina;

b)

toimenpiteet, joihin sisältyy tukea yrityksille, joita koskee sellaiseen valvontaviranomaisen aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi;

c)

tukitoimenpiteet, jotka ovat niihin liittyvien ehtojen vuoksi tai niiden rahoitustavan vuoksi ETA:n oikeuden (6) vastaisia, erityisesti

tukitoimenpiteet, joissa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaajalla on päätoimipaikka kyseisessä sopimuspuolessa tai että se on sijoittautunut pääasiallisesti kyseiseen sopimuspuoleen;

tukitoimenpiteet, joissa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaaja käyttää kotimaassa tuotettuja tuotteita tai kotimaisia palveluja;

tukitoimenpiteet, joissa rajoitetaan tuensaajan mahdollisuutta hyödyntää tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin tuloksia muissa sopimuspuolissa.

3.   Tukikelpoisuusperusteet

11.

Määritettäessä sitä, kuuluuko hanke ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, sovelletaan seuraavia arviointiperusteita:

3.1   Hankkeen määritelmä

12.

Ehdotettu tuki koskee yksittäistä hanketta, jonka tavoitteet sekä toteuttamisehdot, osallistujat ja rahoitus on määritelty selvästi (7).

13.

Valvontaviranomainen voi myös katsoa tukikelpoiseksi ”integroidun hankkeen”, toisin sanoen joukon sellaiseen yhteiseen rakenteeseen, etenemissuunnitelmaan tai ohjelmaan sisältyviä yksittäisiä hankkeita, jolla pyritään samaan tavoitteeseen johdonmukaisen järjestelmällisen lähestymistavan perusteella. Integroidun hankkeen yksittäiset osat voivat koskea toimitusketjun eri tasoja, mutta niiden on täydennettävä toisiaan ja oltava välttämättömiä Euroopan edun mukaisen tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi (8).

3.2   Euroopan yhteinen etu

3.2.1   Yleiset kumulatiiviset arviointiperusteet

14.

Hankkeen on edistettävä konkreettisella, selvällä ja todennettavissa olevalla tavalla yhden tai useamman Euroopan edun mukaisen tavoitteen saavuttamista ja sillä on oltava merkittävä vaikutus ETA:n kilpailukykyyn, kestävään kasvuun, yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen tai arvonmuodostukseen kaikkialla ETA-alueella.

15.

Hankkeen on edistettävä merkittävällä tavalla unionin tavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi oltava erittäin tärkeä Eurooppa 2020 -strategian, eurooppalaisen tutkimusalueen, kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa koskevan eurooppalaisen strategian (9), Euroopan energiastrategian (10), vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden (11), Euroopan energiavarmuusstrategian (12), Euroopan elektroniikkastrategian, Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen ja unionin lippulaivahankkeiden, kuten innovaatiounionin (13), Euroopan digitaalistrategian (14), resurssitehokkaan Euroopan (15) ja globalisaation aikakauden yhdennetyn teollisuuspolitiikan (16), kannalta.

16.

Hankkeessa on tavallisesti oltava mukana useampi kuin yksi sopimuspuoli (17), ja sen tuomat hyödyt eivät saa rajoittua rahoittaviin sopimuspuoliin, vaan niiden on ulotuttava laajaan osaan ETA-aluetta. Hankkeen hyödyt on määriteltävä selvästi konkreettisella ja todennettavissa olevalla tavalla (18).

17.

Hankkeen hyödyt eivät saa rajoittua asianomaisiin yrityksiin tai kyseessä olevaan toimialaan, vaan niillä pitäisi olla laajempaa merkitystä Euroopan talouden tai yhteiskunnan kannalta positiivisten heijastusvaikutusten kautta (näitä ovat esimerkiksi systeemiset vaikutukset arvoketjun eri tasoilla tai tuotantoketjun alku- tai loppupään markkinoilla, vaihtoehtoiset käyttötavat muilla toimialoilla tai liikennemuotosiirtymä), jotka on määritelty selkeästi konkreettisella ja todennettavissa olevalla tavalla.

18.

Tuensaajan on osallistuttava hankkeen rahoitukseen.

19.

Hankkeessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan ympäristön kannalta haitalliset tuet on poistettava asteittain. Tähän periaatteeseen on viitattu etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa (19).

3.2.2   Yleiset myönteiset indikaattorit

20.

Edellä 3.2.1 jaksossa vahvistettujen kumulatiivisten arviointiperusteiden lisäksi valvontaviranomainen suhtautuu tukeen myönteisemmin, kun

a)

hanke on suunniteltu siten, että kaikki kiinnostuneet sopimuspuolet voivat osallistua, kun otetaan huomioon hankkeen tyyppi, tavoite sekä sen rahoitustarpeet;

b)

hankkeen suunnittelussa on mukana Euroopan komissio tai mikä tahansa juridinen yksikkö, jolle Euroopan komissio on siirtänyt valtuuksiaan, kuten Euroopan investointipankki;

c)

hankkeen valinnassa on mukana Euroopan komissio tai mikä tahansa juridinen yksikkö, jolle Euroopan komissio on siirtänyt valtuuksiaan, jos kyseinen yksikkö toimii tässä tarkoituksessa täytäntöönpanorakenteena;

d)

hankkeen hallintorakenteessa on mukana Euroopan komissio tai mikä tahansa juridinen yksikkö, jolle Euroopan komissio on siirtänyt valtuuksiaan, ja useita sopimuspuolia;

e)

hankkeeseen liittyy merkittävää yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutusta ottaen huomioon yhteistyökumppanien lukumäärä, eri toimialojen järjestöjen osallistuminen tai eri kokoisten yritysten osallistuminen;

f)

hankkeeseen liittyy yhteisrahoitusta EFTAn tai Euroopan unionin rahastosta (20).

3.2.3   Erityiset arviointiperusteet

21.

T&K&I-hankkeiden on oltava luonteeltaan erittäin innovatiivisia tai niiden on tuotettava suurta lisäarvoa T&K&I-toiminnalle ottaen huomioon kehityksen viimeisin taso kyseessä olevalla alalla.

22.

Hankkeiden, joissa on kyse teollisesta hyödyntämisestä, on mahdollistettava sellaisen uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen, jonka tutkimus- ja innovaatiosisältö on korkea, ja/tai perustavanlaatuisesti innovatiivisen tuotantoprosessin käyttöönotto. Olemassa olevien laitosten säännöllistä parantamista ilman innovatiivista ulottuvuutta ja uudempien versioiden kehittämistä olemassa olevista tuotteista ei katsota Euroopan yhteistä etua koskevaksi tärkeäksi hankkeeksi.

23.

Ympäristö-, energia- ja liikennealan hankkeiden on oltava joko erittäin tärkeitä unionin ympäristöstrategian, energiastrategian, mukaan lukien energian toimitusvarmuus, tai liikennestrategian kannalta tai edistettävä merkittävästi sisämarkkinoiden toimintaa näillä ja myös muilla toimialoilla.

3.3   Hankkeen tärkeys

24.

Jotta hanke voitaisiin luokitella Euroopan yhteistä etua koskevaksi tärkeäksi hankkeeksi, sen on oltava tärkeä määrällisesti tai laadullisesti. Sen olisi joko oltava kooltaan tai soveltamisalaltaan erityisen suuri ja/tai sen olisi merkittävä erittäin huomattavaa teknologista tai taloudellista riskiä.

4.   Soveltuvuusperusteet

25.

Arvioidessaan Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen toteuttamiseen myönnettävän tuen soveltuvuutta ETA-sopimuksen toimintaan ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan b alakohdan perusteella valvontaviranomainen ottaa huomioon seuraavat perusteet (21).

26.

Valvontaviranomainen suorittaa tasapainotestin arvioidakseen, ovatko odotetut myönteiset vaikutukset suuremmat kuin mahdolliset kielteiset vaikutukset, kuten jäljempänä esitetään.

27.

Hankkeen luonteen vuoksi valvontaviranomainen voi katsoa, että markkinoiden toimintapuutteita tai muita merkittäviä järjestelmän toimintahäiriöitä oletetaan esiintyvän ja hankkeen oletetaan edistävän Euroopan yhteistä etua, jos hanke täyttää edellä 3 jaksossa esitetyt tukikelpoisuusperusteet.

4.1   Tuen tarpeellisuus ja suhteellisuus

28.

Tuella ei saa kattaa yritykselle hankkeesta joka tapauksessa aiheutuvia kustannuksia eikä sillä saa korvata taloudelliseen toimintaan liittyvää tavanomaista liiketoimintariskiä. Hankkeen toteuttamisen olisi oltava mahdotonta ilman tukea, tai se pitäisi toteuttaa pienempänä tai soveltamisalaltaan suppeampana tai eri tavalla, mikä rajoittaisi merkittävästi hankkeesta odotettavissa olevaa hyötyä (22). Tuen katsotaan olevan oikeasuhteista ainoastaan siinä tapauksessa, että samaan tulokseen ei voitaisi päästä pienemmällä tukimäärällä.

29.

Sopimuspuolen on toimitettava valvontaviranomaiselle riittävät tiedot tuetusta hankkeesta sekä kattava kuvaus vaihtoehtoisesta skenaariosta, joka vastaa tilannetta, jossa yksikään sopimuspuoli ei myönnä tukea. Vaihtoehtoisen skenaarion voi muodostaa se, että ei ole olemassa vaihtoehtoista hanketta, tai selvästi määritelty ja riittävän ennustettava vaihtoehtoinen hanke, jota tuensaaja on harkinnut sisäisessä päätöksenteossaan, ja se voi koskea vaihtoehtoista hanketta, joka toteutetaan kokonaan tai osittain ETA:n ulkopuolella.

30.

Jos vaihtoehtoista hanketta ei ole, valvontaviranomainen tarkistaa, että tukimäärä ei ylitä vähimmäismäärää, joka tarvitaan tuetun hankkeen saattamiseksi riittävän kannattavaksi, esimerkiksi tekemällä mahdolliseksi sellaisen sisäisen tuottoprosentin saavuttamisen, joka vastaa ala- tai yrityskohtaista raja-arvoa tai vähimmäistuottovaatimusta. Tuensaajan muissa samantyyppisissä investointihankkeissa edellyttämiä tavanomaisia tuottoprosentteja, sen pääomakustannuksia kokonaisuudessaan tai kyseisellä alalla yleisesti toteutuneita tuottoprosentteja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen. Kaikki asiaankuuluvat odotettavissa olevat kustannukset ja hyödyt hankkeen koko kestoaikana on otettava huomioon.

31.

Tuen enimmäistaso määritetään ottaen huomioon havaittu rahoitusvaje suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin. Tuki-intensiteetti voi olla jopa 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos se on perusteltua rahoitusvajetta koskevan analyysin perusteella. Rahoitusvajeella tarkoitetaan positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen erotusta investoinnin pitoaikana, diskontattuna niiden nykyarvoon asianmukaisen diskonttaustekijän perusteella, joka kuvastaa tuottoastetta, jota ilman tuensaaja ei toteuttaisi hanketta erityisesti siihen liittyvien riskien vuoksi. Tukikelpoisia kustannuksia ovat liitteessä vahvistetut kustannukset (23).

32.

Jos esimerkiksi yrityksen sisäisistä asiakirjoista käy ilmi, että tuensaajalla on selvästi valittavana joko tuetun hankkeen toteuttaminen tai vaihtoehtoisen hankkeen toteuttaminen ilman tukea, valvontaviranomainen vertaa tuetussa hankkeessa ja vaihtoehtoisessa hankkeessa odotettuja investoinnin nettomääräisiä nykyarvoja ottaen huomioon eri liiketoimintaskenaarioiden todennäköisyyden.

33.

Valvontaviranomainen ottaa analyysissaan huomioon seuraavat tekijät:

a)

:

Tavoitellun muutoksen määrittely

:

Sopimuspuolen on määriteltävä tarkasti toiminnan muutos, joka valtiontuella odotetaan saavutettavan, toisin sanoen uuden hankkeen käynnistäminen tai hankkeen koon tai soveltamisalan laajentaminen tai toteutuksen nopeuttaminen. Käyttäytymisen muuttuminen on todennettava vertailulla, jolla selvitetään, mikä odotettu tulos olisi ja kuinka paljon aiottua toimintaa harjoitettaisiin tuettuna tai ilman tukea. Kyseisten kahden skenaarion ero osoittaa tukitoimenpiteen kannustavan vaikutuksen.

b)

:

Kannattavuus-taso

:

Jos hankkeen toteuttaminen ei olisi yksityiselle yritykselle riittävän kannattavaa ilman tukea mutta se tuottaisi yhteiskunnalle huomattavaa hyötyä, tuella on todennäköisesti kannustava vaikutus.

34.

Kansainväliseen kauppaan kohdistuvien todellisten tai mahdollisten välittömien tai välillisten vääristymien poistamiseksi valvontaviranomainen voi ottaa huomioon sen, että ETA:n ulkopuolella sijaitsevat kilpailijat ovat (kolmen viime vuoden aikana) suoraan tai välillisesti saaneet tai tulevat saamaan intensiteetiltään vastaavaa tukea samanlaisiin hankkeisiin. Jos on todennäköistä, että kansainvälinen kauppa vääristyy kolmen vuoden jälkeenkin kyseisen alan erityisluonteen vuoksi, viitekautta voidaan pidentää vastaavasti. Kyseisen sopimuspuolen on mahdollisuuksien mukaan toimitettava valvontaviranomaiselle tarvittavat tiedot, jotta se voi arvioida tilanteen ja erityisesti tarpeen ottaa huomioon kilpailuetu, josta kolmannen maan kilpailija hyötyy. Jos valvontaviranomaisella ei ole myönnettyä tai ehdotettua tukea koskevia todisteita, se voi perustaa päätöksensä myös aihetodisteisiin.

35.

Todisteita hankkiessaan valvontaviranomainen voi käyttää tutkintavaltuuksiaan (24).

36.

Tukiväline on valittava sen mukaan, millaiset markkinoiden toimintapuutteet tai muut merkittävät järjestelmän toimintahäiriöt sillä pyritään poistamaan. Jos ongelmana on esimerkiksi rahoituksen huono saatavuus, sopimuspuolten olisi yleensä myönnettävä tuki likviditeettitukena, kuten lainana tai takauksena (25). Jos yritykselle on tarpeen tarjota myös tietynasteista riskinjakoa, takaisinmaksettava ennakko on yleensä suositeltava tukimuoto. Takaisin maksettavia tukivälineitä pidetään yleensä myönteisenä indikaattorina.

37.

Energiavarmuutta ja energiatehokkuutta koskevat tavoitteet on otettava tarvittaessa huomioon arvioinnissa.

38.

Valvontaviranomainen suhtautuu myönteisemmin hankkeisiin, joissa tuensaajien tai riippumattomien yksityisten sijoittajien oma rahoitusosuus on merkittävä. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden osuus sekä maa-alueet on laskettava markkinahintaan.

39.

Tuensaajien valintaa avoimella ja syrjimättömällä tarjouskilpailulla pidetään myönteisenä indikaattorina.

4.2   Kilpailun kohtuuttoman vääristymisen ehkäiseminen ja tasapainotesti

40.

Sopimuspuolen olisi esitettävä todisteita siitä, että ehdotettu tukitoimenpide on tarkoituksenmukainen politiikan väline hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi. Tukitoimenpiteen ei katsota olevan tarkoituksenmukainen, jos sama tulos on mahdollista saavuttaa vähemmän vääristävillä politiikan välineillä tai muilla vähemmän vääristävillä tukivälineillä.

41.

Jotta tuki soveltuisi ETA-sopimuksen toimintaan, tukitoimenpiteen kielteisten vaikutusten, jotka ilmenevät kilpailun vääristymisenä ja vaikutuksena sopimuspuolten väliseen kauppaan, on oltava rajalliset ja Euroopan yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamista edistävien myönteisten vaikutusten on oltava niitä suuremmat.

42.

Arvioidessaan tukitoimenpiteen kielteisiä vaikutuksia valvontaviranomainen keskittyy analyysissaan todennäköiseen vaikutukseen, joka tuella voi olla yritysten väliseen kilpailuun kyseisillä tuotemarkkinoilla, myös tuotantoketjun alku- tai loppupään markkinoilla, sekä ylikapasiteetin riskiin.

43.

Valvontaviranomainen arvioi markkinoiden sulkemisen ja määräävän markkina-aseman riskiä erityisesti silloin, kun tutkimustuloksia ei levitetä tai niiden levittäminen on rajallista. Infrastruktuurin (26) rakentamista koskevissa hankkeissa on varmistettava avoin ja syrjimätön oikeus käyttää infrastruktuuria ja syrjimätön hinnoittelu (27).

44.

Valvontaviranomainen arvioi mahdolliset kielteiset vaikutukset kauppaan, esimerkiksi sopimuspuolten välisen tukikilpailun riskin, joka voi nousta esiin erityisesti sijaintipaikan valinnan yhteydessä.

4.3   Avoimuus

45.

Sopimuspuolten on varmistettava seuraavien tietojen julkaiseminen internetissä kattavalla valtiontukisivustolla kansallisella tai alueellisella tasolla:

a)

tukitoimenpiteen ja sen täytäntöönpanosäännösten teksti tai linkki siihen;

b)

tuen myöntävän viranomaisen nimi tai myöntävien viranomaisten nimet;

c)

yksittäisen tuensaajan nimi, tuen muoto ja määrä kullekin tuensaajalle, myöntämispäivä, yrityksen tyyppi (pk-yritys / suuri yritys); alue, jolla tuensaaja sijaitsee (NUTS II-tasolla); ja tuensaajayrityksen toiminnan pääasiallinen toimiala (NACE:n kolminumerotasolla) (28).

46.

Tästä vaatimuksesta voidaan luopua, jos yksittäisen tuen määrä on alle 500 000 euroa. Nämä tiedot on julkaistava tuen myöntämispäätöksen tekemisen jälkeen, ne on säilytettävä vähintään 10 vuoden ajan ja niiden oltava rajoituksetta yleisön saatavilla (29). Sopimuspuolia ei vaadita toimittamaan edellä mainittuja tietoja ennen 1 päivää heinäkuuta 2016.

5.   Loppusäännökset

5.1   Ilmoitusvelvollisuus

47.

Valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti sopimuspuolten on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen, jos ne aikovat myöntää tai muuttaa valtiontukea, mukaan lukien tukea Euroopan yhteistä etua koskevalle tärkeälle hankkeelle.

48.

Samaan Euroopan yhteistä etua koskevaan tärkeään hankkeeseen osallistuvia sopimuspuolia pyydetään esittämään yhteinen ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos se on mahdollista.

5.2   Jälkiarviointi ja raportointi

49.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää säännöllistä raportointia. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa pyytää jälkiarvioinnin suorittamista.

5.3   Voimaantulo, voimassaolo ja tarkistaminen

50.

Näitä suuntaviivoja sovelletaan niiden antamispäivästä 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

51.

Valvontaviranomainen soveltaa näissä suuntaviivoissa vahvistettuja periaatteita kaikkiin ilmoitettuihin tukihankkeisiin, joista se tekee päätöksen sen jälkeen, kun suuntaviivat on julkaistu valvontaviranomaisen verkkosivuilla, vaikka kyseisistä hankkeista olisi ilmoitettu ennen niiden julkaisupäivämäärää.

52.

Kuten valtiontuen suuntaviivojen (30) II osassa olevassa valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavia sääntöjä koskevassa luvussa todetaan, valvontaviranomainen soveltaa ilmoittamattomaan tukeen näitä suuntaviivoja, jos tuki on myönnetty niiden voimaantulon jälkeen, ja kaikissa muissa tapauksissa sääntöjä, jotka olivat voimassa tuen myöntämisajankohtana.

53.

Valvontaviranomainen voi päättää näiden suuntaviivojen muuttamisesta milloin tahansa, jos se on tarpeen kilpailupolitiikkaan liittyvistä syistä tai muiden politiikanalojen, kansainvälisten sitoumusten, markkinakehityksen tai muiden perusteltujen syiden huomioon ottamiseksi.


(1)  Nämä suuntaviivat vastaavat 20 päivänä kesäkuuta 2014 julkaistua Euroopan komission tiedonantoa Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita edistävän valtiontuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteista (EUVL C 188, 20.6.2014, s. 4).

(2)  Komission tiedonanto ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, KOM(2010) 2020 lopullinen, 3. maaliskuuta 2010.

(3)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa koskeva eurooppalainen strategia – silta kasvun ja työllisyyden edistämiseen”, COM(2012) 341 final, 26. kesäkuuta 2012.

(4)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n valtiontukiuudistus, COM(2012) 209 final, 8. toukokuuta 2012.

(5)  Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen, annettu päätöksellä N:o 321/14/KOL (EUVL L 271, 16.10.2015, s. 35, ja ETA-täydennysosa N:o 62, 15.10.2015, s. 1). Kuten kyseisten suuntaviivojen 23 kohdassa todetaan, koska vaikeuksissa olevan yrityksen olemassaolo on vaarassa, sitä ei voida katsoa asianmukaiseksi välineeksi edistämään muita julkisen politiikan tavoitteita, ennen kuin sen elinkelpoisuus on varmistettu.

(6)  Ks. esim. asia C-156/98, Saksa v. komissio, EU:C:2000:467, 78 kohta, ja asia C-333/07, Régie Networks v. Rhone Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, 94–116 kohta.

(7)  Kun kahta tai useampaa tutkimus- ja kehityshanketta ei voida selvästi erottaa toisistaan ja erityisesti jos niiden teknologisen menestymisen todennäköisyys on toisistaan riippuvainen, ne on katsottava yhdeksi hankkeeksi. Tukea hankkeeseen, joka johtaa pelkästään hankkeen sijaintipaikan muuttumiseen ETA:n sisällä ilman, että hankkeen luonne, koko tai soveltamisala muuttuu, ei katsota ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi.

(8)  Jäljempänä yksittäisestä hankkeesta ja integroidusta hankkeesta käytetään nimitystä ’hanke’.

(9)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa koskeva eurooppalainen strategia – silta kasvun ja työllisyyden edistämiseen”, COM(2012) 341 final, 26. kesäkuuta 2012.

(10)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Energia 2020 – Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi”, KOM(2010) 639 lopullinen, 10. marraskuuta 2010.

(11)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030”, COM(2014) 15 final, 22. tammikuuta 2014.

(12)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle –”Euroopan energiavarmuusstrategia”, COM(2014) 330 final, 28. toukokuuta 2014.

(13)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – ”Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke Innovaatiounioni”, KOM(2010) 546 lopullinen, 6. lokakuuta 2010.

(14)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Euroopan digitaalistrategia”, KOM(2010) 245 lopullinen, 26.8.2010, sellaisena kuin se on tunnustettu ETA:n yhteisen parlamentaarisen komitean 26 päivänä lokakuuta 2010 pidetyssä 37. kokouksessa annetussa päätöslauselmassa.

(15)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – ”Resurssitehokas Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke”, KOM(2011) 21, 26. tammikuuta 2011.

(16)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – ”Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle”, KOM(2010) 614 lopullinen, 28. lokakuuta 2010.

(17)  Lukuun ottamatta yhteenliitettyjä tutkimusinfrastruktuureja ja TEN-T-hankkeita, jotka ovat pohjimmiltaan kansainvälisesti merkittäviä, koska ne kuuluvat fyysisesti yhteenliitettyyn rajat ylittävään verkkoon tai ovat olennaisen tärkeitä rajat ylittävän liikenteen ohjauksen ja yhteentoimivuuden parantamiseksi.

(18)  Pelkästään se, että hankkeen toteuttavat eri maissa sijaitsevat yritykset, tai että tutkimusinfrastruktuuri on myöhemmin eri ETA-valtioihin sijoittautuneiden yritysten käytössä, ei riitä hankkeen luokittelemiseksi Euroopan yhteistä etua koskevaksi tärkeäksi hankkeeksi. Unionin tuomioistuin on todennut, että hankkeen voidaan kuvailla koskevan Euroopan yhteistä etua, kun se on osa valtioiden välistä eurooppalaista ohjelmaa, jota useiden ETA-valtioiden hallitukset tukevat yhdessä, tai kun se on seurausta useiden ETA-valtioiden yhdenmukaistetusta toiminnasta yhteisen uhan torjumiseksi. Yhdistetyt asiat C-62/87 ja 72/87, Exécutif régional wallon ja SA Glaverbel v. komissio, EU:C:1988:132, 22 ja 23 kohta.

(19)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa”, KOM(2011) 571 lopullinen, 20. syyskuuta 2011.

(20)  ETA:n tai Euroopan unionin toimielinten, virastojen, yhteisyritysten tai muiden elinten keskitetysti hallinnoima EFTAn tai Euroopan unionin rahoitus, joka ei kuulu suoraan tai välillisesti sopimuspuolten määräysvaltaan, ei ole valtiontukea.

(21)  Oikeuskäytännön mukaan valvontaviranomaisella on harkintavalta Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvuuden arvioinnissa. Yhdistetyt asiat C-62/87 ja 72/87, Exécutif régional wallon ja SA Glaverbel v. komissio, tuomio 8.3.1988, Kok., s. 1573, 21 kohta.

(22)  Tukihakemus on tehtävä ennen töiden aloittamista eli joko ennen investoinnin rakennustöiden aloittamista tai ennen ensimmäistä vakaata sitoumusta tilata laitteita tai muuta sitoumusta, joka tekee investoinnista peruuttamattoman, riippuen siitä, kumpi on ajallisesti ensimmäinen. Maan ostoa ja valmistelutöitä, kuten lupien hankkimista ja alustavien toteutettavuustutkimusten tekemistä, ei katsota töiden alkamiseksi.

(23)  Jos kyseessä on integroitu hanke, tukikelpoiset kustannukset on esitettävä kunkin yksittäisen hankkeen tasolla.

(24)  Ks. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 734/2013 1 artiklan 3 kohta (EUVL L 204, 31.7.2013, s. 15). Näiden suuntaviivojen hyväksymisajankohtana harkittiin asetuksen (EU) N:o 734/2013 sisällyttämistä ETA-sopimukseen. Asetus (EY) N:o 659/1999 sisällytettiin ETA-sopimukseen ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 164/2001 (EUVL L 65, 7.3.2002, s. 46, ja ETA-täydennysosa N:o. 13, 7.3.2002, s. 26).

(25)  Takauksina myönnetyt tuet on rajattava ajallisesti, ja lainojen muodossa myönnettyihin tukiin on sovellettava takaisinmaksuaikoja.

(26)  Epäselvyyksien välttämiseksi on todettava, että pilottituotantolinjoja ei katsota infrastruktuureiksi.

(27)  Kun hankkeessa on kyse energiainfrastruktuurista, siihen on sovellettava tariffisääntelyä ja verkkoonpääsyn sääntelyä sekä tilaajayhteyksien eriyttämistä koskevia vaatimuksia sisämarkkinalainsäädännön mukaisesti.

(28)  Lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja edellyttäen valvontaviranomaisen hyväksyntää (salassapitovelvollisuutta valtiontukipäätöksissä koskeva luku, päätös N:o 15/04/KOL, julkaistu EUVL:ssä L 154, 8.6.2006, s. 27, ja ETA-täydennysosassa N:o 29, 8.6.2006, s. 1).

(29)  Nämä tiedot on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntämispäivästä. Jos on kyse sääntöjenvastaisesta tuesta, sopimuspuolten on huolehdittava näiden tietojen julkaisemisesta jälkikäteen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa valvontaviranomaisen päätöksen päivämäärästä. Tietojen on oltava saatavilla sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa hakujen tekemisen, tietojen poiminnan ja julkaisemisen internetissä, esimerkiksi csv- tai xml-muodossa.

(30)  Päätös N:o 154/07/KOL (EUVL L 73, 19.3.2009, s. 23, ja ETA-täydennysosa N:o 15, 19.3.2009, s. 1).

Lisäys

Tukikelpoiset kustannukset

a)

Toteutettavuustutkimukset, mukaan lukien valmistelevat tekniset tutkimukset, ja hankkeen toteuttamisen edellyttämien lupien hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

b)

Välineiden ja laitteiden (mukaan lukien laitokset ja kuljetusajoneuvot) kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja laitteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa, hyvän kirjanpitotavan mukaan laskettuna.

c)

Rakennusten, infrastruktuurin ja maa-alueiden hankinnasta (tai rakentamisesta) aiheutuvat kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty hankkeessa. Jos nämä kustannukset määritetään suhteessa kaupalliseen luovutusarvoon tai todella aiheutuneisiin pääomakustannuksiin poistokustannusten sijasta, maa-alueen, rakennuksen tai infrastruktuurin jäännösarvo olisi vähennettävä rahoitusvajeesta joko etukäteen tai jälkikäteen.

d)

Kustannukset, joita aiheutuu hankkeen kannalta välttämättömistä muista materiaaleista, tarvikkeista ja muista vastaavista tuotteista.

e)

Patenttien ja muun aineettoman omaisuuden hankinnasta, voimaansaattamisesta ja puolustamisesta aiheutuvat kustannukset. Ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten.

f)

T&K&I-toiminnoista, myös ensimmäiseen teolliseen hyödyntämiseen (1) liittyvistä T&K&I-toiminnoista, suoraan aiheutuvat henkilöstö- ja hallintokustannukset (mukaan lukien yleiskustannukset) tai infrastruktuurihankkeessa infrastruktuurin rakentamisen aikaiset henkilöstö- ja hallintokustannukset.

g)

Kun on kyse tuesta ensimmäistä teollista hyödyntämistä koskevalle hankkeelle, pääoma- ja toimintamenot (CAPEX ja OPEX), kunhan teollinen hyödyntäminen on jatkoa T&K&I-toiminnalle (2) ja siihen itseensä sisältyy erittäin tärkeä T&K&I-komponentti, joka muodostaa olennaisen ja välttämättömän osan hankkeen menestyksekästä täytäntöönpanoa. Toimintamenojen on liityttävä hankkeen tällaiseen komponenttiin.

h)

Muita perusteltuja kustannuksia voidaan hyväksyä, jos ne liittyvät erottamattomasti hankkeen toteuttamiseen, lukuun ottamatta toimintakustannuksia, jotka eivät kuulu g kohdan soveltamisalaan.


(1)  Ensimmäisellä teollisella hyödyntämisellä tarkoitetaan pilottilaitteiden kehittämistä pidemmälle tai laatuaan ensimmäisiä laitteita tai tiloja, joita käytetään pilottihankkeen jälkeisissä vaiheissa, mukaan lukien testausvaihe, mutta ei massatuotannossa tai kaupallisessa toiminnassa.

(2)  Ensimmäisen teollisen hyödyntämisen toteuttajan ei tarvitse olla T&K&I-toiminnan toteuttaja kunhan ensimmäinen teollinen hyödyntäjä hankkii oikeudet käyttää aikaisemman T&K&I-toiminnan tuloksia ja T&K&I-toiminta ja ensimmäinen teollinen hyödyntäminen kuuluvat molemmat samaan hankkeeseen ja niistä ilmoitetaan yhdessä.