ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 13

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
17. tammikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/53, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, butan-1-olin, heksan-1-olin, oktan-1-olin, nonan-1-olin, dodekan-1-olin, heptan-1-olin, dekan-1-olin, pentan-1-olin, etanolin, asetaldehydin, propanaalin, butanaalin, pentanaalin, heksanaalin, oktanaalin, dekanaalin, dodekanaalin, nonanaalin, heptanaalin, undekanaalin, 1,1-dietoksietaanin, muurahaishapon, etikkahapon, propionihapon, valeriaanahapon, heksaanihapon, oktaanihapon, dekaanihapon, dodekaanihapon, öljyhapon, heksadekaanihapon, tetradekaanihapon, heptaanihapon, nonaanihapon, etyyliasetaatin, propyyliasetaatin, butyyliasetaatin, heksyyliasetaatin, oktyyliasetaatin, nonyyliasetaatin, dekyyliasetaatin, dodekyyliasetaatin, heptyyliasetaatin, metyyliasetaatin, metyylibutyraatin, butyylibutyraatin, pentyylibutyraatin, heksyylibutyraatin, oktyylibutyraatin, etyylidekanoaatin, etyyliheksanoaatin, propyyliheksanoaatin, pentyyliheksanoaatin, heksyyliheksanoaatin, metyyliheksanoaatin, etyyliformiaatin, etyylidodekanoaatin, etyylitetradekanoaatin, etyylinonanoaatin, etyylioktanoaatin, etyylipropionaatin, metyylipropionaatin, etyylivaleraatin, butyylivaleraatin, etyyliheks-3-enoaatin, etyyliheksadekanoaatin, etyyli-trans-2-butenoaatin, etyyliundekanoaatin, butyyli-isovaleraatin, heksyyli-isobutyraatin, metyyli-2-metyylibutyraatin, heksyyli-2-metyylibutyraatin, trietyylisitraatin, heksyyli-isovaleraatin ja metyyli-2-metyylivaleraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/54, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 2-metyylipropan-1-olin, isopentanolin, 3,7-dimetyylioktan-1-olin, 2-etyyliheksan-1-olin, 2-metyylipropanaalin, 3-metyylibutanaalin, 2-metyylibutyraldehydin, 3-metyylivoihapon, 2-metyylivaleriaanahapon, 2-etyylivoihapon, 2-metyylivoihapon, 2-metyyliheptaanihapon, 4-metyylinonaanihapon, 4-metyylioktaanihapon, isobutyyliasetaatin, isobutyylibutyraatin, 3-metyylibutyyliheksanoaatin, 3-metyylibutyylidodekanoaatin, 3-metyylibutyylioktanoaatin, 3-metyylibutyylipropionaatin, 3-metyylibutyyliformiaatin, glyseryylitributyraatin, isobutyyli-isobutyraatin, isopentyyli-isobutyraatin, isobutyyli-isovaleraatin, isopentyyli-2-metyylibutyraatin, 2-metyylibutyyli-isovaleraatin ja 2-metyylibutyylibutyraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

80

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/55, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

112

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/56, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, maitohapon, 4-oksovaleriaanahappo, meripihkahapon, fumaarihapon, etyyliasetoasetaatin, etyylilaktaatin, butyylilaktaatin, etyyli-4-oksovaleraatin, dietyylisukkinaatin, dietyylimalonaatin, butyyli-O-butyryylilaktaatin, heks-3-enyylilaktaatin, heksyylilaktaatin, butyro-1,4-laktonin, dekano-1,5-laktonin, undekano-1,5-laktonin, pentano-1,4-laktonin, nonano-1,5-laktonin, oktano-1,5-laktonin, heptano-1,4-laktonin ja heksano-1,4-laktonin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

129

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/57, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 1,8-sineolin, 3,4-dihydrokumariinin ja 2-(2-metyyliprop-1-enyyli)-4-metyylitetrahydropyraanin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

153

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/58, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, alfaterpineolin, nerolidolin, 2-(4-metyylifenyyli)propan-2-olin, terpineolin ja linalyyliasetaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

159

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/59, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 1,1-dimetoksi-2-etyylibentseenin, fenetyyliformiaatin, fenetyylioktanoaatin, fenetyyli-isobutyraatin, fenetyyli 2-metyylibutyraatin ja fenetyylibentsoaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

167

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/60, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, isoeugenolin hyväksymisestä sikojen, märehtijöiden ja hevosten rehun lisäaineena, lukuun ottamatta maitoa ihmisravinnoksi tuottavia eläimiä ja lemmikkieläimiä ( 1 )

177

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/61, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 4-allyyli-2,6-dimetoksifenolin ja eugenyyliasetaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina, lukuun ottamatta kaloja ja siipikarjaa ( 1 )

181

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/62, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 3-(metyylitio)propionialdehydin, metyyli-3-(metyylitio)propionaatin, allyylitiolin, dimetyylisulfidin, dibutyylisulfidin, diallyylidisulfidin, diallyylitrisulfidin, dimetyylitrisulfidin, dipropyylidisulfidin, allyyli-isotiosyanaatin, dimetyylidisulfidin, 2-tolueeni-1-tiolin, S-metyylibutaanitioaatin, allyylimetyylidisulfidin, 3-(metyylitio)propan-1-olin, 3-(metyylitio)heksan-1-olin, 1-propaani-1-tiolin, diallyylisulfidin, 2,4-ditiapentaanin, 2-metyyli-2-(metyyliditio)propanaalin, 2-metyylipropaani-1-tiolin, metyylisulfinyylimetaanin, propaani-2-tiolin, 3,5-dimetyyli-1,2,4-tritiolaanin ja 2-metyyli-4-propyyli-1,3-oksatiaanin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

186

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/63, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, bentsyylialkoholin, 4-isopropyylibentsyylialkoholin, bentsaldehydin, 4-isopropyylibentsaldehydin, salisyylialdehydin, p-tolualdehydin, 2-metoksibentsaldehydin, bentsoehapon, bentsyyliasetaatin, bentsyylibutyraatin, bentsyyliformiaatin, bentsyylipropionaatin, bentsyyliheksanoaatin, bentsyyli-isobutyraatin, bentsyyli-isovaleraatin, heksyylisalisylaatin, bentsyylifenyyliasetaatin, metyylibentsoaatin, etyylibentsoaatin, isopentyylibentsoaatin, pentyylisalisylaatin ja isobutyylibentsoaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina sekä veratraldehydin ja gallushapon hyväksymisestä joidenkin eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

214

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/64, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammonioidun glysyrritsiinihapon hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

242

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/65, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, 1-isopropyyli-4-metyylibentseenin, pin-2(10)-eenin, pin-2(3)-eenin, beeta-karyofylleenin, kamfeenin, 1-isopropenyyli-4-metyylibentseenin, delta-3-kareenin ja d-limoneenin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

246

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/66, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, parkkihapon hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

259

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 13/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/53,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2016,

butan-1-olin, heksan-1-olin, oktan-1-olin, nonan-1-olin, dodekan-1-olin, heptan-1-olin, dekan-1-olin, pentan-1-olin, etanolin, asetaldehydin, propanaalin, butanaalin, pentanaalin, heksanaalin, oktanaalin, dekanaalin, dodekanaalin, nonanaalin, heptanaalin, undekanaalin, 1,1-dietoksietaanin, muurahaishapon, etikkahapon, propionihapon, valeriaanahapon, heksaanihapon, oktaanihapon, dekaanihapon, dodekaanihapon, öljyhapon, heksadekaanihapon, tetradekaanihapon, heptaanihapon, nonaanihapon, etyyliasetaatin, propyyliasetaatin, butyyliasetaatin, heksyyliasetaatin, oktyyliasetaatin, nonyyliasetaatin, dekyyliasetaatin, dodekyyliasetaatin, heptyyliasetaatin, metyyliasetaatin, metyylibutyraatin, butyylibutyraatin, pentyylibutyraatin, heksyylibutyraatin, oktyylibutyraatin, etyylidekanoaatin, etyyliheksanoaatin, propyyliheksanoaatin, pentyyliheksanoaatin, heksyyliheksanoaatin, metyyliheksanoaatin, etyyliformiaatin, etyylidodekanoaatin, etyylitetradekanoaatin, etyylinonanoaatin, etyylioktanoaatin, etyylipropionaatin, metyylipropionaatin, etyylivaleraatin, butyylivaleraatin, etyyliheks-3-enoaatin, etyyliheksadekanoaatin, etyyli-trans-2-butenoaatin, etyyliundekanoaatin, butyyli-isovaleraatin, heksyyli-isobutyraatin, metyyli-2-metyylibutyraatin, heksyyli-2-metyylibutyraatin, trietyylisitraatin, heksyyli-isovaleraatin ja metyyli-2-metyylivaleraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Butan-1-oli, heksan-1-oli, oktan-1-oli, nonan-1-oli, dodekan-1-oli, heptan-1-oli, dekan-1-oli, pentan-1-oli, etanoli, asetaldehydi, propanaali, butanaali, pentanaali, heksanaali, oktanaali, dekanaali, dodekanaali, nonanaali, heptanaali, undekanaali, 1,1-dietoksietaani, muurahaishappo, etikkahappo, propionihappo, valeriaanahappo, heksaanihappo, oktaanihappo, dekaanihappo, dodekaanihappo, öljyhappo, heksadekaanihappo, tetradekaanihappo, heptaanihappo, nonaanihappo, etyyliasetaatti, propyyliasetaatti, butyyliasetaatti, heksyyliasetaatti, oktyyliasetaatti, nonyyliasetaatti, dekyyliasetaatti, dodekyyliasetaatti, heptyyliasetaatti, metyyliasetaatti, metyylibutyraatti, butyylibutyraatti, pentyylibutyraatti, heksyylibutyraatti, oktyylibutyraatti, etyylidekanoaatti, etyyliheksanoaatti, propyyliheksanoaatti, pentyyliheksanoaatti, heksyyliheksanoaatti, metyyliheksanoaatti, etyyliformiaatti, etyylidodekanoaatti, etyylitetradekanoaatti, etyylinonanoaatti, etyylioktanoaatti, etyylipropionaatti, metyylipropionaatti, etyylivaleraatti, butyylivaleraatti, etyyliheks-3-enoaatti, etyyliheksadekanoaatti, etyyli-trans-2-butenoaatti, etyyliundekanoaatti, butyyli-isovaleraatti, heksyyli-isobutyraatti, metyyli-2-metyylibutyraatti, heksyyli-2-metyylibutyraatti, trietyylisitraatti, heksyyli-isovaleraatti ja metyyli-2-metyylivaleraatti, jäljempänä ’asianomaiset aineet’, hyväksyttiin ilman määräaikaa direktiivin 70/524/ETY mukaisesti kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Kyseiset tuotteet kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee asianomaisten aineiden uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Hakija pyysi, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 12 päivänä maaliskuuta 2013 antamassaan lausunnossa (3), että asianomaisilla aineilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti rehussa käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että kyseiset aineet ovat elintarvikkeissa sallittuja aromiaineita, joiden tehokkuus on osoitettu, sillä lisäaineella on rehussa käytettynä samanlaiset tehtävät kuin elintarvikkeissa käytettynä.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että käyttäjille ei synny turvallisuusongelmia, kunhan asianmukaiset suojatoimenpiteet toteutetaan. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Kyseisten aineiden arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisten aineiden käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä. Kyseisille aineille olisi asetettava suositellut enimmäispitoisuudet. Kyseisiä aineita saa käyttää myöhemmin veden mukana annosteltavassa rehuseoksessa.

(7)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä asianomaisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluvat, liitteessä tarkoitetut aineet eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Sallitaan liitteessä eriteltyjen aineiden ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää elokuuta 2017 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä eriteltyjä aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2018 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan liitteessä eriteltyjä aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2019 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2013; 11(4):3169.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Luokka: Sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: Aromiaineet

2b02004

Butan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Butan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Butan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99,5 %.

Kemiallinen kaava: C4H10O

CAS-numero: 71-36-3

FLAVIS-numero: 02.004

Analyysimenetelmä  (1)

Butan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02005

Heksan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Heksan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Heksan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 96,5 %.

Kemiallinen kaava: C6H14O

CAS-numero: 111-27-3

FLAVIS-numero: 02.005

Analyysimenetelmä  (1)

Heksan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02006

Oktan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Oktan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Oktan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H18O

CAS-numero: 111-87-5

FLAVIS-numero: 02.006

Analyysimenetelmä  (1)

Oktan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02007

Nonan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Nonan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Nonan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C9H20O

CAS-numero: 143-08-8

FLAVIS-numero: 02.007

Analyysimenetelmä  (1)

Nonan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02008

Dodekan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Dodekan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Dodekan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C12H26O

CAS-numero: 112-53-8

FLAVIS-numero: 02.008

Analyysimenetelmä  (1)

Dodekan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02021

Heptan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Heptan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Heptan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C7H16O

CAS-numero: 111-70-6

FLAVIS-numero: 02.021

Analyysimenetelmä  (1)

Heptan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02024

Dekan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Dekan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Dekan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H22O

CAS-numero: 112-30-1

FLAVIS-numero: 02.024

Analyysimenetelmä  (1)

Dekan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02040

Pentan-1-oli

Lisäaineen koostumus

Pentan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

Pentan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C5H12O

CAS-numero: 71-41-0

FLAVIS-numero: 02.040

Analyysimenetelmä  (1)

Heptan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02078

Etanoli

Lisäaineen koostumus

Etanoli

Tehoaineen kuvaus

Etanoli

Valmistettu kemiallisen synteesin tai entsyymikäymisen avulla.

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C2H6O

CAS-numero: 64-17-5

FLAVIS-numero: 02.078

Analyysimenetelmä  (1)

Etanolin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05001

Asetaldehydi

Lisäaineen koostumus

Asetaldehydi

Tehoaineen kuvaus

Asetaldehydi

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C2H4O

CAS-numero: 75-07-0

FLAVIS-numero: 05.001

Analyysimenetelmä  (1)

Asetaldehydin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05002

Propanaali

Lisäaineen koostumus

Propanaali

Tehoaineen kuvaus

Propanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C3H6O

CAS-numero: 123-38-6

FLAVIS-numero: 05.002

Analyysimenetelmä  (1)

Propanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05003

Butanaali

Lisäaineen koostumus

Butanaali

Tehoaineen kuvaus

Butanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C6H8O

CAS-numero: 123-72-8

FLAVIS-numero: 05.003

Analyysimenetelmä  (1)

Butanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05005

Pentanaali

Lisäaineen koostumus

Pentanaali

Tehoaineen kuvaus

Pentanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O

CAS-numero: 110-62-3

FLAVIS-numero: 05.005

Analyysimenetelmä  (1)

Pentanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05008

Heksanaali

Lisäaineen koostumus

Heksanaali

Tehoaineen kuvaus

Heksanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O

CAS-numero: 66-25-1

FLAVIS-numero: 05.008

Analyysimenetelmä  (1)

Heksanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05009

Oktanaali

Lisäaineen koostumus

Oktanaali

Tehoaineen kuvaus

Oktanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O

CAS-numero: 124-13-0

FLAVIS-numero: 05.009

Analyysimenetelmä  (1)

Oktanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05010

Dekanaali

Lisäaineen koostumus

Dekanaali

Tehoaineen kuvaus

Dekanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O

CAS-numero: 112-31-2

FLAVIS-numero: 05.010

Analyysimenetelmä  (1)

Dekanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05011

Dodekanaali

Lisäaineen koostumus

Dodekanaali

Tehoaineen kuvaus

Dodekanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C12H24O

CAS-numero: 112-54-9

FLAVIS-numero: 05.011

Analyysimenetelmä  (1)

Dodekanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05025

Nonanaali

Lisäaineen koostumus

Nonanaali

Tehoaineen kuvaus

Nonanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O

CAS-numero: 124-19-6

FLAVIS-numero: 05.025

Analyysimenetelmä  (1)

Nonanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05031

Heptanaali

Lisäaineen koostumus

Heptanaali

Tehoaineen kuvaus

Heptanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C7H14O

CAS-numero: 111-71-7

FLAVIS-numero: 05.031

Analyysimenetelmä  (1)

Heptanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05034

Undekanaali

Lisäaineen koostumus

Undekanaali

Tehoaineen kuvaus

Undekanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O

CAS-numero: 112-44-7

FLAVIS-numero: 05.034

Analyysimenetelmä  (1)

Undekanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b06001

1,1-Dietoksietaani

Lisäaineen koostumus

1,1-Dietoksietaani

Tehoaineen kuvaus

1,1-Dietoksietaani

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C6H14O2

CAS-numero: 105-57-7

FLAVIS-numero: 06.001

Analyysimenetelmä  (1)

1,1-Dietoksietaanin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08001

Muurahaishappo

Lisäaineen koostumus

Muurahaishappo

Tehoaineen kuvaus

Muurahaishappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: CH2O2

CAS-numero: 64-18-6

FLAVIS-numero: 08.001

Analyysimenetelmä  (1)

Muurahaishapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

 

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08002

Etikkahappo

Lisäaineen koostumus

Etikkahappo

Tehoaineen kuvaus

Etikkahappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99,5 %.

Kemiallinen kaava: C2H4O2

CAS-numero: 64-19-7

FLAVIS-numero: 08.002

Analyysimenetelmä  (1)

Etikkahapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

1k280

Propionihappo

Lisäaineen koostumus

Propionihappo

Tehoaineen kuvaus

Propionihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99,5 %.

Haihtumattomat aineet ≤ 0,01 % kuivaamalla vakiopainoon 140 °C:ssa

Aldehydit ≤ 0,1 % formaldehydinä ilmaistuna

Kemiallinen kaava: C3H6O2

CAS-numero: 79-09-4

FLAVIS-numero: 08.003

Analyysimenetelmä  (1)

Propionihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08007

Valeriaanahappo

Lisäaineen koostumus

Valeriaanahappo

Tehoaineen kuvaus

Valeriaanahappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O2

CAS-numero: 109-52-4

FLAVIS-numero: 08.007

Analyysimenetelmä  (1)

Valeriaanahapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08009

Heksaanihappo

Lisäaineen koostumus

Heksaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Heksaanihappo

Valmistettu uutettujen rasvojen kemiallisen muuntamisen avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 142-62-1

FLAVIS-numero: 08.009

Analyysimenetelmä  (1)

Heksaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 25 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08010

Oktaanihappo

Lisäaineen koostumus

Oktaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Oktaanihappo

Valmistettu fermentoinnin ja sitä seuraavan jakotislauksen avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 124-07-2

FLAVIS-numero: 08.010

Analyysimenetelmä  (1)

Oktaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08011

Dekaanihappo

Lisäaineen koostumus

Dekaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Dekaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 334-48-5

FLAVIS-numero: 08.011

Analyysimenetelmä  (1)

Dekaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08012

Dodekaanihappo

Lisäaineen koostumus

Dodekaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Dodekaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 90 %.

Kemiallinen kaava: C12H24O2

CAS-numero: 143-07-7

FLAVIS-numero: 08.012

Analyysimenetelmä  (1)

Dodekaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08013

Öljyhappo

Lisäaineen koostumus

Öljyhappo

Tehoaineen kuvaus

Öljyhappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 90 %.

Kemiallinen kaava: C18H34O2

CAS-numero: 112-80-1

FLAVIS-numero: 08.013

Analyysimenetelmä  (1)

Öljyhapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08014

Heksadekaanihappo

Lisäaineen koostumus

Heksadekaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Heksadekaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 80 %.

Kemiallinen kaava: C16H32O2

CAS-numero: 57-10-3

FLAVIS-numero: 08.014

Analyysimenetelmä  (1)

Heksadekaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08016

Tetradekaanihappo

Lisäaineen koostumus

Tetradekaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Tetradekaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 94 %.

Kemiallinen kaava: C14H28O2

CAS-numero: 544-63-8

FLAVIS-numero: 08.016

Analyysimenetelmä  (1)

Tetradekaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08028

Heptaanihappo

Lisäaineen koostumus

Heptaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Heptaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C7H14O2

CAS-numero: 111-14-8

FLAVIS-numero: 08.028

Analyysimenetelmä  (1)

Heptaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08029

Nonaanihappo

Lisäaineen koostumus

Nonaanihappo

Tehoaineen kuvaus

Nonaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 112-05-0

FLAVIS-numero: 08.029

Analyysimenetelmä  (1)

Nonaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09001

Etyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C4H8O2

CAS-numero: 141-78-6

FLAVIS-numero: 09.001

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 25 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09002

Propyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Propyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Propyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O2

CAS-numero: 109-60-4

FLAVIS-numero: 09.002

Analyysimenetelmä  (1)

Propyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09004

Butyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Butyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Butyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 123-86-4

FLAVIS-numero: 09.004

Analyysimenetelmä  (1)

Butyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09006

Heksyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Heksyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Heksyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H12O2

CAS-numero: 142-92-7

FLAVIS-numero: 09.006

Analyysimenetelmä  (1)

Heksyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 25 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09007

Oktyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Oktyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Oktyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 112-14-1

FLAVIS-numero: 09.007

Analyysimenetelmä  (1)

Oktyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09008

Nonyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Nonyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Nonyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O2

CAS-numero: 143-13-5

FLAVIS-numero: 09.008

Analyysimenetelmä  (1)

Nonyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09009

Dekyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Dekyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Dekyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C12H24O2

CAS-numero: 112-17-4

FLAVIS-numero: 09.009

Analyysimenetelmä  (1)

Dekyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09010

Dodekyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Dodekyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Dodekyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C14H28O2

CAS-numero: 112-66-3

FLAVIS-numero: 09.010

Analyysimenetelmä  (1)

Dodekyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09022

Heptyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Heptyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Heptyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97,5 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 112-06-1

FLAVIS-numero: 09.022

Analyysimenetelmä  (1)

Heptyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09023

Metyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Metyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Metyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C3H6O2

CAS-numero: 79-20-9

FLAVIS-numero: 09.023

Analyysimenetelmä  (1)

Metyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09038

Metyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Metyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Metyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O2

CAS-numero: 623-42-7

FLAVIS-numero: 09.038

Analyysimenetelmä  (1)

Metyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09042

Butyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Butyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Butyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 109-21-7

FLAVIS-numero: 09.042

Analyysimenetelmä  (1)

Butyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09044

Pentyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Pentyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Pentyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 540-18-1

FLAVIS-numero: 09.044

Analyysimenetelmä  (1)

Pentyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09045

Heksyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Heksyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Heksyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 2639-63-6

FLAVIS-numero: 09.045

Analyysimenetelmä  (1)

Heksyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09046

Oktyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Oktyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Oktyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C12H24O2

CAS-numero: 110-39-4

FLAVIS-numero: 09.046

Analyysimenetelmä  (1)

Oktyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09059

Etyylidekanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyylidekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylidekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C12H24O2

CAS-numero: 110-38-3

FLAVIS-numero: 09.059

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylidekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09060

Etyyliheksanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyliheksanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyliheksanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 123-66-0

FLAVIS-numero: 09.060

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyliheksanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09061

Propyyliheksanoaatti

Lisäaineen koostumus

Propyyliheksanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Propyyliheksanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 626-77-7

FLAVIS-numero: 09.061

Analyysimenetelmä  (1)

Propyyliheksanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09065

Pentyyliheksanoaatti

Lisäaineen koostumus

Pentyyliheksanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Pentyyliheksanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O2

CAS-numero: 540-07-8

FLAVIS-numero: 09.065

Analyysimenetelmä  (1)

Pentyyliheksanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09066

Heksyyliheksanoaatti

Lisäaineen koostumus

Heksyyliheksanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Heksyyliheksanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C12H24O2

CAS-numero: 6378-65-0

FLAVIS-numero: 09.066

Analyysimenetelmä  (1)

Heksyyliheksanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09069

Metyyliheksanoaatti

Lisäaineen koostumus

Metyyliheksanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Metyyliheksanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C7H14O2

CAS-numero: 106-70-7

FLAVIS-numero: 09.069

Analyysimenetelmä  (1)

Metyyliheksanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09072

Etyyliformiaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyliformiaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyliformiaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C3H6O2

CAS-numero: 109-94-4

FLAVIS-numero: 09.072

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyliformiaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09099

Etyylidodekanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyylidodekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylidodekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C14H28O2

CAS-numero: 106-33-2

FLAVIS-numero: 09.099

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylidodekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09104

Etyylitetradekanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyylitetradekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylitetradekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C16H32O2

CAS-numero: 124-06-1

FLAVIS-numero: 09.104

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylitetradekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09107

Etyylinonanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyylinonanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylinonanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O2

CAS-numero: 123-29-5

FLAVIS-numero: 09.107

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylinonanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09111

Etyylioktanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyylioktanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylioktanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 106-32-1

FLAVIS-numero: 09.111

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylioktanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09121

Etyylipropionaatti

Lisäaineen koostumus

Etyylipropionaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylipropionaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O2

CAS-numero: 105-37-3

FLAVIS-numero: 09.121

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylipropionaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09134

Metyylipropionaatti

Lisäaineen koostumus

Metyylipropionaatti

Tehoaineen kuvaus

Metyylipropionaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C4H8O2

CAS-numero: 554-12-1

FLAVIS-numero: 09.134

Analyysimenetelmä  (1)

Metyylipropionaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09147

Etyylivaleraatti

Lisäaineen koostumus

Etyylivaleraatti

Tehoaineen kuvaus

Etyylivaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C7H14O2

CAS-numero: 539-82-2

FLAVIS-numero: 09.147

Analyysimenetelmä  (1)

Etyylivaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09148

Butyylivaleraatti

Lisäaineen koostumus

Butyylivaleraatti

Tehoaineen kuvaus

Butyylivaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 591-68-4

FLAVIS-numero: 09.148

Analyysimenetelmä  (1)

Butyylivaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09191

Etyyliheks-3-enoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyliheks-3-enoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyliheks-3-enoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C8H14O2

CAS-numero: 2396-83-0

FLAVIS-numero: 09.191

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyliheks-3-enoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Vaikuttavan aineen suositeltu enimmäispitoisuus on:

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09193

Etyyliheksadekanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyliheksadekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyliheksadekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C18H36O2

CAS-numero: 628-97-7

FLAVIS-numero: 09.193

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyliheksadekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09248

Etyyli-trans-2-butenoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyli-trans-2-butenoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyli-trans-2-butenoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C6H10O2

CAS-numero: 623-70-1

FLAVIS-numero: 09.248

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyli-trans-2-butenoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09274

Etyyliundekanoaatti

Lisäaineen koostumus

Etyyliundekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Etyyliundekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C13H26O2

CAS-numero: 627-90-7

FLAVIS-numero: 09.274

Analyysimenetelmä  (1)

Etyyliundekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09449

Butyyli-isovaleraatti

Lisäaineen koostumus

Butyyli-isovaleraatti

Tehoaineen kuvaus

Butyyli-isovaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 109-19-3

FLAVIS-numero: 09.449

Analyysimenetelmä  (1)

Butyyli-isovaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09478

Heksyyli-isobutyraatti

Lisäaineen koostumus

Heksyyli-isobutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Heksyyli-isobutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 2349-07-7

FLAVIS-numero: 09.478

Analyysimenetelmä  (1)

Heksyyli-isobutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09483

Metyyli-2-metyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Metyyli-2-metyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Metyyli-2-metyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 868-57-5

FLAVIS-numero: 09.483

Analyysimenetelmä  (1)

Metyyli-2-metyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09507

Heksyyli-2-metyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Heksyyli-2-metyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Heksyyli-2-metyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O2

CAS-numero: 10032-15-2

FLAVIS-numero: 09.507

Analyysimenetelmä  (1)

Heksyyli-2-metyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09512

Trietyylisitraatti

Lisäaineen koostumus

Trietyylisitraatti

Tehoaineen kuvaus

Trietyylisitraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C12H20O7

CAS-numero: 77-93-0

FLAVIS-numero: 09.512

Analyysimenetelmä  (1)

Trietyylisitraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09529

Heksyyli-isovaleraatti

Lisäaineen koostumus

Heksyyli-isovaleraatti

Tehoaineen kuvaus

Heksyyli-isovaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O2

CAS-numero: 10032-13-0

FLAVIS-numero: 09.529

Analyysimenetelmä  (1)

Heksyyli-isovaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09549

Metyyli-2-metyylivaleraatti

Lisäaineen koostumus

Metyyli-2-metyylivaleraatti

Tehoaineen kuvaus

Metyyli-2-metyylivaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C7H14O2

CAS-numero: 2177-77-7

FLAVIS-numero: 09.549

Analyysimenetelmä  (1)

Metyyli-2-metyylivaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 13/80


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/54,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2016,

2-metyylipropan-1-olin, isopentanolin, 3,7-dimetyylioktan-1-olin, 2-etyyliheksan-1-olin, 2-metyylipropanaalin, 3-metyylibutanaalin, 2-metyylibutyraldehydin, 3-metyylivoihapon, 2-metyylivaleriaanahapon, 2-etyylivoihapon, 2-metyylivoihapon, 2-metyyliheptaanihapon, 4-metyylinonaanihapon, 4-metyylioktaanihapon, isobutyyliasetaatin, isobutyylibutyraatin, 3-metyylibutyyliheksanoaatin, 3-metyylibutyylidodekanoaatin, 3-metyylibutyylioktanoaatin, 3-metyylibutyylipropionaatin, 3-metyylibutyyliformiaatin, glyseryylitributyraatin, isobutyyli-isobutyraatin, isopentyyli-isobutyraatin, isobutyyli-isovaleraatin, isopentyyli-2-metyylibutyraatin, 2-metyylibutyyli-isovaleraatin ja 2-metyylibutyylibutyraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

2-metyylipropan-1-oli, isopentanoli, 3,7-dimetyylioktan-1-oli, 2-etyyliheksan-1-oli, 2-metyylipropanaali, 3-metyylibutanaali, 2-metyylibutyraldehydi, 3-metyylivoihappo, 2-metyylivaleriaanahappo, 2-etyylivoihappo, 2-metyylivoihappo, 2-metyyliheptaanihappo, 4-metyylinonaanihappo, 4-metyylioktaanihappo, isobutyyliasetaatti, isobutyylibutyraatti, 3-metyylibutyyliheksanoaatti, 3-metyylibutyylidodekanoaatti, 3-metyylibutyylioktanoaatti, 3-metyylibutyylipropionaatti, 3-metyylibutyyliformiaatti, glyseryylitributyraatti, isobutyyli-isobutyraatti, isopentyyli-isobutyraatti, isobutyyli-isovaleraatti, isopentyyli-2-metyylibutyraatti, 2-metyylibutyyli-isovaleraatti ja 2-metyylibutyylibutyraatti, jäljempänä ’asianomaiset aineet’, hyväksyttiin ilman määräaikaa direktiivin 70/524/ETY mukaisesti kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Kyseiset tuotteet kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee asianomaisten aineiden uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Hakija pyysi, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 17 päivänä lokakuuta 2012 antamassaan lausunnossa (3), että asianomaisilla aineilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti rehussa käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että kyseiset aineet ovat elintarvikkeissa sallittuja aromiaineita, joiden tehokkuus on osoitettu, sillä lisäaineella on rehussa käytettynä samanlaiset tehtävät kuin elintarvikkeissa käytettynä.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että käyttäjille ei synny turvallisuusongelmia, kunhan asianmukaiset suojatoimenpiteet toteutetaan. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Kyseisten aineiden arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi näiden aineiden käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä. Kyseisille aineille olisi asetettava suositellut enimmäispitoisuudet. Aineita saa käyttää myöhemmin veden mukana annosteltavassa rehuseoksessa.

(7)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä asianomaisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluvat, liitteessä tarkoitetut aineet eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Sallitaan liitteessä tarkoitettujen aineiden ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää elokuuta 2017 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä tarkoitettuja aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2018 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan liitteessä tarkoitettuja aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2019 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2927.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Luokka: Sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: Aromiaineet

2b02001

2-Metyylipropan-1-oli

Lisäaineen koostumus

2-Metyylipropan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

2-Metyylipropan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C4H10O

CAS-numero: 78-83-1

Flavis-numero: 02.001

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylipropan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02003

Isopentanoli

Lisäaineen koostumus

Isopentanoli

Tehoaineen kuvaus

Isopentanoli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C5H12O

CAS-numero: 123-51-3

Flavis-numero: 02.003

Analyysimenetelmä  (1)

Isopentanolin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02026

3,7-Dimetyylioktan-1-oli

Lisäaineen koostumus

3,7-Dimetyylioktan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

3,7-Dimetyylioktan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 90 %.

Kemiallinen kaava: C10H22O

CAS-numero: 106-21-8

Flavis-numero: 02.026

Analyysimenetelmä  (1)

3,7-Dimetyylioktan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Vaikuttavan aineen suositeltu enimmäispitoisuus on:

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b02082

2-Etyyliheksan-1-oli

Lisäaineen koostumus

2-Etyyliheksan-1-oli

Tehoaineen kuvaus

2-Etyyliheksan-1-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C8H18O

CAS-numero: 104-76-7

Flavis-numero: 02.082

Analyysimenetelmä  (1)

2-Etyyliheksan-1-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05004

2-Metyylipropanaali

Lisäaineen koostumus

2-Metyylipropanaali

Tehoaineen kuvaus

2-Metyylipropanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C4H8O

CAS-numero: 78-84-2

Flavis-numero: 05.004

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylipropanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05006

3-Metyylibutanaali

Lisäaineen koostumus

3-Metyylibutanaali

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylibutanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O

CAS-numero: 590-86-3

Flavis-numero: 05.006

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylibutanaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b05049

2-Metyylibutyraldehydi

Lisäaineen koostumus

2-Metyylibutyraldehydi

Tehoaineen kuvaus

2-Metyylibutyraldehydi

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O

CAS-numero: 96-17-3

Flavis-numero: 05.049

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylibutyraldehydin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08008

3-Metyylivoihappo

Lisäaineen koostumus

3-Metyylivoihappo

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylivoihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O2

CAS-numero: 503-74-2

Flavis-numero: 08.008

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylivoihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08031

2-Metyylivaleriaanahappo

Lisäaineen koostumus

2-Metyylivaleriaanahappo

Tehoaineen kuvaus

2-Metyylivaleriaanahappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 97-61-0

Flavis-numero: 08.031

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylivaleriaanahapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08045

2-Etyylivoihappo

Lisäaineen koostumus

2-Etyylivoihappo

Tehoaineen kuvaus

2-Etyylivoihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 88-09-5

Flavis-numero: 08.045

Analyysimenetelmä  (1)

2-Etyylivoihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08046

2-Metyylivoihappo

Lisäaineen koostumus

2-Metyylivoihappo

Tehoaineen kuvaus

2-Metyylivoihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C5H10O2

CAS-numero: 116-53-0

Flavis-numero: 08.046

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylivoihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08047

2-Metyyliheptaanihappo

Lisäaineen koostumus

2-Metyyliheptaanihappo

Tehoaineen kuvaus

2-Metyyliheptaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 1188-02-9

Flavis-numero: 08.047

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyyliheptaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08062

4-Metyylinonaanihappo

Lisäaineen koostumus

4-Metyylinonaanihappo

Tehoaineen kuvaus

4-Metyylinonaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 45019-28-1

Flavis-numero: 08.062

Analyysimenetelmä  (1)

4-Metyylinonaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Vaikuttavan aineen suositeltu enimmäispitoisuus on:

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b08063

4-Metyylioktaanihappo

Lisäaineen koostumus

4-Metyylioktaanihappo

Tehoaineen kuvaus

4-Metyylioktaanihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 54947-74-9

Flavis-numero: 08.063

Analyysimenetelmä  (1)

4-Metyylioktaanihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09005

Isobutyyliasetaatti

Lisäaineen koostumus

Isobutyyliasetaatti

Tehoaineen kuvaus

Isobutyyliasetaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 110-19-0

Flavis-numero: 09.005

Analyysimenetelmä  (1)

Isobutyyliasetaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09043

Isobutyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Isobutyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Isobutyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 539-90-2

Flavis-numero: 09.043

Analyysimenetelmä  (1)

Isobutyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09070

3-Metyylibutyyliheksanoaatti

Lisäaineen koostumus

3-Metyylibutyyliheksanoaatti

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylibutyyliheksanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C11H22O2

CAS-numero: 2198-61-0

Flavis-numero: 09.070

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylibutyyliheksanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Vaikuttavan aineen suositeltu enimmäispitoisuus on:

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09103

3-Metyylibutyylidodekanoaatti

Lisäaineen koostumus

3-Metyylibutyylidodekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylibutyylidodekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %.

Kemiallinen kaava: C17H34O2

CAS-numero: 6309-51-9

Flavis-numero: 09.103

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylibutyylidodekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Vaikuttavan aineen suositeltu enimmäispitoisuus on:

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09120

3-Metyylibutyylioktanoaatti

Lisäaineen koostumus

3-Metyylibutyylioktanoaatti

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylibutyylioktanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C13H26O2

CAS-numero: 2035-99-6

Flavis-numero: 09.120

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylibutyylioktanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Vaikuttavan aineen suositeltu enimmäispitoisuus on:

siat ja siipikarja: 1 mg/kg, ja kaikki muut lajit ja luokat: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09136

3-Metyylibutyylipropionaatti

Lisäaineen koostumus

3-Metyylibutyylipropionaatti

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylibutyylipropionaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 105-68-0

Flavis-numero: 09.136

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylibutyylipropionaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09162

3-Metyylibutyyliformiaatti

Lisäaineen koostumus

3-Metyylibutyyliformiaatti

Tehoaineen kuvaus

3-Metyylibutyyliformiaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %.

Kemiallinen kaava: C6H12O2

CAS-numero: 110-45-2

Flavis-numero: 09.162

Analyysimenetelmä  (1)

3-Metyylibutyyliformiaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09211

Glyseryylitributyraatti

Lisäaineen koostumus

Glyseryylitributyraatti

Tehoaineen kuvaus

Glyseryylitributyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %.

Kemiallinen kaava: C15H26O6

CAS-numero: 60-01-5

Flavis-numero: 09.211

Analyysimenetelmä  (1)

Glyseryylitributyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09417

Isobutyyli-isobutyraatti

Lisäaineen koostumus

Isobutyyli-isobutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Isobutyyli-isobutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C8H16O2

CAS-numero: 97-85-8

Flavis-numero: 09.417

Analyysimenetelmä  (1)

Isobutyyli-isobutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09419

Isopentyyli-isobutyraatti

Lisäaineen koostumus

Isopentyyli-isobutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Isopentyyli-isobutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 3.1.2050

Flavis-numero: 09.419

Analyysimenetelmä  (1)

Isopentyyli-isobutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09472

Isobutyyli-isovaleraatti

Lisäaineen koostumus

Isobutyyli-isovaleraatti

Tehoaineen kuvaus

Isobutyyli-isovaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 589-59-3

Flavis-numero: 09.472

Analyysimenetelmä  (1)

Isobutyyli-isovaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09530

Isopentyyli-2-metyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

Isopentyyli-2-metyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

Isopentyyli-2-metyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 27625-35-0

Flavis-numero: 09.530

Analyysimenetelmä  (1)

Isopentyyli-2-metyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09531

2-Metyylibutyyli-isovaleraatti

Lisäaineen koostumus

2-Metyylibutyyli-isovaleraatti

Tehoaineen kuvaus

2-Metyylibutyyli-isovaleraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %.

Kemiallinen kaava: C10H20O2

CAS-numero: 2445-77-4

Flavis-numero: 09.531

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylibutyyli-isovaleraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027

2b09659

2-metyylibutyylibutyraatti

Lisäaineen koostumus

2-metyylibutyylibutyraatti

Tehoaineen kuvaus

2-metyylibutyylibutyraatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %.

Kemiallinen kaava: C9H18O2

CAS-numero: 51115-64-1

Flavis-numero: 09.659

Analyysimenetelmä  (1)

2-Metyylibutyylibutyraatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu enimmäispitoisuus on 5 mg vaikuttavaa ainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava vaikuttavan aineen suositeltava enimmäispitoisuus täysrehussa.

5.

Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, funktionaalisen ryhmän nimi, lisäaineen nimi, tunnistenumero ja lisätty vaikuttavan aineen määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten pakkausmerkinnöissä.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava turvalliset työtavat ja asianmukaiset järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla vähentää hyväksyttävälle tasolle, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

6. helmikuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 13/112


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/55,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2016,

oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Oktan-2-oli, isopropanoli, pentan-2-oli, oktan-3-oli, heptan-2-oni, pentan-2-oni, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-oni, nonan-3-oni, dekan-2-oni ja isopropyylitetradekanoaatti hyväksyttiin ilman määräaikaa direktiivin 70/524/ETY mukaisesti kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Kyseiset tuotteet kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Hakija vaati, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 20 päivänä lokakuuta 2015 antamassaan lausunnossa (3), että oktan-2-olilla, isopropanolilla, pentan-2-olilla, oktan-3-olilla, heptan-2-onilla, pentan-2-onilla, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onilla, nonan-3-onilla, dekan-2-onilla ja isopropyylitetradekanoaatilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti rehussa käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin tehtävä rehussa on samankaltainen kuin elintarvikkeissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen on jo todennut, että kyseiset aineet ovat elintarvikkeissa tehokkaita, sillä ne lisäävät elintarvikkeen tuoksua tai tekevät siitä maistuvamman. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut tehdä päätelmää oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin turvallisuudesta juotavaksi tarkoitetussa vedessä käytettynä. Kyseisiä aineita voidaan kuitenkin käyttää rehuseoksissa, jotka myöhemmin annostellaan veden mukana.

(5)

Olisi vahvistettava rajoituksia ja edellytyksiä, jotta valvonta sujuisi paremmin. Käytännön syistä ja ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaman uudelleenarvioinnin olisi vahvistettava suositellut enimmäispitoisuudet. Jos lisäaineen suositeltu pitoisuus täysrehussa ylittyy, rehun lisäaineen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä olisi ilmoitettava esiseosten, rehuseosten ja rehuaineiden merkinnöissä.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että koska käyttäjien turvallisuudesta ei ollut saatavilla tietoja, oktan-2-olia, isopropanolia, pentan-2-olia, oktan-3-olia, heptan-2-onia, pentan-2-onia, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onia, nonan-3-onia, dekan-2-onia ja isopropyylitetradekanoaattia olisi pidettävä ihoa, silmiä ja hengitysteitä ärsyttävinä ja ihoa herkistävinä. Näin ollen olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(7)

Oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi näiden aineiden käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(8)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä oktan-2-olin, isopropanolin, pentan-2-olin, oktan-3-olin, heptan-2-onin, pentan-2-onin, 6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin, nonan-3-onin, dekan-2-onin ja isopropyylitetradekanoaatin hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluvat, liitteessä tarkoitetut aineet eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Sallitaan liitteessä tarkoitettujen aineiden ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää elokuuta 2017 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä tarkoitettuja aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2018 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan liitteessä tarkoitettuja aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2019 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4268.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet

2b02022

Oktan-2-oli

Lisäaineen koostumus

Oktan-2-oli

Tehoaineen kuvaus

Oktan-2-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %

C8H18O

CAS-numero: 123-96-6

Flavis-numero: 02.022

Analyysimenetelmä  (1)

Oktan-2-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

sikojen ja siipikarjan osalta: 1 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

1 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

1,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

1 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

1,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b02079

Isopropanoli

Lisäaineen koostumus

Isopropanoli

Tehoaineen kuvaus

Isopropanoli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99,7 %

Kemiallinen kaava: C3H8O

CAS-numero: 67-63-0

Flavis-numero: 02.079

Analyysimenetelmä  (1)

Isopropanolin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

25 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 25 mg/kg.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy: 25 mg/kg.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b02088

Pentan-2-oli

Lisäaineen koostumus

Pentan-2-oli

Tehoaineen kuvaus

Pentan-2-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97,9 %

Kemiallinen kaava: C5H12O

CAS-numero: 6032-29-7

Flavis-numero: 02.088

Analyysimenetelmä  (1)

Pentan-2-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

sikojen ja siipikarjan osalta: 1 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

1 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

1,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

1 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

1,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b02098

Oktan-3-oli

Lisäaineen koostumus

Oktan-3-oli

Tehoaineen kuvaus

Oktan-3-oli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %

Kemiallinen kaava: C8H18O

CAS-numero: 589-98-0

Flavis-numero: 02.098

Analyysimenetelmä  (1)

Oktan-3-olin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

sikojen ja siipikarjan osalta: 1 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 1,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

1 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

1,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

1 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

1,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b07002

Heptan-2-oni

Lisäaineen koostumus

Heptan-2-oni

Tehoaineen kuvaus

Heptan-2-oni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %

Kemiallinen kaava: C7H14O

CAS-numero: 110-43-0

Flavis-numero: 07.002

Analyysimenetelmä  (1)

Heptan-2-onin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

porsaiden osalta: 4 mg/kg, broilerien ja munivien kanojen osalta: 3 mg/kg, kissojen osalta: 2 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

4 mg/kg porsaiden osalta;

3 mg/kg broilerien ja munivien kanojen osalta;

2 mg/kg kissojen osalta;

5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

4 mg/kg porsaiden osalta;

3 mg/kg broilerien ja munivien kanojen osalta;

2 mg/kg kissojen osalta;

5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b07054

Pentan-2-oni

Lisäaineen koostumus

Pentan-2-oni

Tehoaineen kuvaus

Pentan-2-oni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %

Kemiallinen kaava: C5H10O

CAS-numero: 107-87-9

Flavis-numero: 07.054

Analyysimenetelmä  (1)

Pentan-2-onin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

porsaiden osalta: 4 mg/kg, broilerien ja munivien kanojen osalta: 3 mg/kg, kissojen osalta: 2 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

4 mg/kg porsaiden osalta;

3 mg/kg broilerien ja munivien kanojen osalta;

2 mg/kg kissojen osalta;

5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

4 mg/kg porsaiden osalta;

3 mg/kg broilerien ja munivien kanojen osalta;

2 mg/kg kissojen osalta;

5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b07099

6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-oni

Lisäaineen koostumus

6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-oni

Tehoaineen kuvaus

6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-oni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 96 %

Kemiallinen kaava: C8H12O

CAS-numero: 1604-28-0

Flavis-numero: 07.099

Analyysimenetelmä  (1)

6-metyyli-hepta-3,5-dien-2-onin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

sikojen ja siipikarjan osalta: 0,3 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 0,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

0,3 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

0,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

0,3 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

0,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b07113

Nonan-3-oni

Lisäaineen koostumus

Nonan-3-oni

Tehoaineen kuvaus

Nonan-3-oni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95,9 %

Kemiallinen kaava: C9H18O

CAS-numero: 925-78-0

Flavis-numero: 07.113

Analyysimenetelmä  (1)

Nonan-3-onin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

sikojen ja siipikarjan osalta: 0,3 mg/kg, kalojen osalta: 0,05 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 0,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

0,3 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

0,05 mg/kg kalojen osalta;

0,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

0,3 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

0,05 mg/kg kalojen osalta;

0,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b07150

Dekan-2-oni

Lisäaineen koostumus

Dekan-2-oni

Tehoaineen kuvaus

Dekan-2-oni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %

Kemiallinen kaava: C10H20O

CAS-numero: 693-54-9

Flavis-numero: 07.150

Analyysimenetelmä  (1)

Dekan-2-onin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava:

sikojen ja siipikarjan osalta: 0,3 mg/kg ja muiden lajien ja ryhmien osalta: 0,5 mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

0,3 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

0,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy:

0,3 mg/kg sikojen ja siipikarjan osalta;

0,5 mg/kg muiden lajien ja ryhmien osalta.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b09105

Isopropyylitetradekanoaatti

Lisäaineen koostumus

Isopropyylitetradekanoaatti

Tehoaineen kuvaus

Isopropyylitetradekanoaatti

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %

Kemiallinen kaava: C17H34O2

CAS-numero: 110-27-0

Flavis-numero: 09.105

Analyysimenetelmä  (1)

Isopropyylitetradekanoaatin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, on 5 mg/kg.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 5 mg/kg.”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy: 5 mg/kg.

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 13/129


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/56,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2016,

maitohapon, 4-oksovaleriaanahappo, meripihkahapon, fumaarihapon, etyyliasetoasetaatin, etyylilaktaatin, butyylilaktaatin, etyyli-4-oksovaleraatin, dietyylisukkinaatin, dietyylimalonaatin, butyyli-O-butyryylilaktaatin, heks-3-enyylilaktaatin, heksyylilaktaatin, butyro-1,4-laktonin, dekano-1,5-laktonin, undekano-1,5-laktonin, pentano-1,4-laktonin, nonano-1,5-laktonin, oktano-1,5-laktonin, heptano-1,4-laktonin ja heksano-1,4-laktonin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Kyseisen asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

maitohappo, 4-oksovaleriaanahappo, meripihkahappo, fumaarihappo, etyyliasetoasetaatti, etyylilaktaatti, butyylilaktaatti, etyyli-4-oksovaleraatti, dietyylisukkinaatti, dietyylimalonaatti, butyyli-O-butyryylilaktaatti, heks-3-enyylilaktaatti, heksyylilaktaatti, butyro-1,4-laktoni, dekano-1,5-laktoni, undekano-1,5-laktoni, pentano-1,4-laktoni, nonano-1,5-laktoni, oktano-1,5-laktoni, heptano-1,4-laktoni ja heksano-1,4-laktoni, jäljempänä ’asianomaiset aineet’, hyväksyttiin ilman määräaikaa direktiivin 70/524/ETY mukaisesti kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Kyseiset tuotteet kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee asianomaisten aineiden uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina. Hakija pyysi, että asianomaiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 17 päivänä lokakuuta 2012 antamassaan lausunnossa (3), että asianomaisilla aineilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti rehussa käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että asianomaisten aineiden tehtävä rehussa on samankaltainen kuin elintarvikkeissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen on jo todennut, että asianomaiset aineet ovat elintarvikkeissa tehokkaita, sillä ne lisäävät elintarvikkeen tuoksua tai tekevät siitä maistuvamman. Sen vuoksi tämä päätelmä voidaan ekstrapoloida koskemaan rehua. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei pysty arvioimaan asianomaisten aineiden käyttöä juomavedessä. Asianomaisia aineita voidaan kuitenkin käyttää rehuseoksissa, jotka myöhemmin annostellaan veden mukana.

(5)

Olisi vahvistettava rajoituksia ja edellytyksiä, jotta valvonta sujuisi paremmin. Koska turvallisuussyyt eivät edellytä enimmäispitoisuuden vahvistamista ja ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaman uudelleenarvioinnin, suositellut pitoisuudet olisi ilmoitettava lisäaineen merkinnöissä. Jos kyseiset pitoisuudet ylittyvät, esiseosten, rehuseosten ja rehuaineiden merkinnöissä olisi ilmoitettava tietyt tiedot.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että asianomaiset aineet ovat mahdollisesti vaarallisia hengitysteille, iholle ja silmille sekä ihoa herkistäviä. Näin ollen olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(7)

Asianomaisten aineiden arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät.

(8)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä asianomaisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään liitteessä täsmennetyt, lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluvat aineet eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Sallitaan liitteessä täsmennettyjen aineiden ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää elokuuta 2017 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä täsmennettyjä aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2018 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan liitteessä täsmennettyjä aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2019 ennen 6 päivää helmikuuta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(10):2928.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Luokka: Sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: Aromiaineet

2b08004

Maitohappo

Lisäaineen koostumus

Maitohappo

Tehoaineen kuvaus

Maitohappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 95 %

Kemiallinen kaava: C3H6O3

CAS-numero: 598-82-3 ja

50-21-5 DL-maitohapon osalta

79-33-4 L-maitohapon osalta

Flavis-numero: 08.004

Analyysimenetelmä  (1)

Maitohapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava: 5 mg/kg täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 5 mg/kg”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy: 5 mg/kg

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt iho- tai silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b08023

4-Oksovaleriaanahappo

Lisäaineen koostumus

4-Oksovaleriaanahappo

Tehoaineen kuvaus

4-Oksovaleriaanahappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %

Kemiallinen kaava: C5H8O3

CAS-numero: 123-76-2

Flavis-numero: 08.023

Analyysimenetelmä  (1)

4-Oksovaleriaanahapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava: 5 mg/kg täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 5 mg/kg”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy: 5 mg/kg

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt iho- tai silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b08024

Meripihkahappo

Lisäaineen koostumus

Meripihkahappo

Tehoaineen kuvaus

Meripihkahappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %

Kemiallinen kaava: C4H6O4

CAS-numero: 110-15-6

Flavis-numero: 08.024

Analyysimenetelmä  (1)

Meripihkahapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retentioajan lukitus (GC-MS-RTL).

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Tehoaineen suositellun enimmäispitoisuuden on oltava: 5 mg/kg täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

4.

Lisäaineen merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

”Suositeltu tehoaineen enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 5 mg/kg”

5.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä, jos seuraava tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittyy: 5 mg/kg

6.

Rehualan toimijoiden on lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten vahvistettava toimintamenettelyt ja järjestelyt iho- tai silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja toimenpiteiden avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien turvalaseja ja -hansikkaita.

6. helmikuuta 2027

2b08025

Fumaarihappo

Lisäaineen koostumus

Fumaarihappo

Tehoaineen kuvaus

Fumaarihappo

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99,5 %

Kemiallinen kaava: C4H4O4

CAS-numero: 110-17-8

Flavis-numero: 08.025

Analyysimenetelmä  (1)

Fumaarihapon määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografi-massaspektrometria, jossa on retent