ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 6

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
11. tammikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/43, annettu 12 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa sääntelyn lähentämistä julkisten hankintojen alalla koskevien liitteiden XXI-A–XXI-P päivittämistä koskevasta Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/44, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

36

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/45, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

38

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU, Euratom) 2017/46, annettu 10 päivänä tammikuuta 2017, viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa

40

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

11.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus tulee voimaan 1. joulukuuta 2016, koska sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa määrätty menettely saatettiin päätökseen 19. lokakuuta 2016.


11.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2017/43,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2016,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa sääntelyn lähentämistä julkisten hankintojen alalla koskevien liitteiden XXI-A–XXI-P päivittämistä koskevasta Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, 486 artiklassa määrätään, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti unionin määrittelemältä osalta.

(2)

Neuvoston päätöksen 2014/668/EU (2) 1 artiklassa täsmennetään väliaikaisesti sovellettavat sopimuksen määräykset, joihin kuuluvat julkista hankintaa koskevat määräykset ja sopimuksen liite XXI. Kyseisiä määräyksiä on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2016.

(3)

Sopimuksen 153 artiklassa määrätään, että Ukraina varmistaa, että sen julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö saatetaan vähitellen asiaa koskevan unionin säännöstön mukaiseksi sopimuksen liitteessä XXI olevaa aikataulua noudattaen.

(4)

Useita sopimuksen liitteessä XXI olevia unionin säädöksiä on muutettu tai kumottu sen jälkeen, kun sopimus parafoitiin 30 päivänä maaliskuuta 2012.

(5)

Sopimuksen 149 artiklan mukaan sopimuksen liitteessä XXI-P määrätyt julkisia hankintoja koskevien sopimusten kynnysarvot on tarkistettava säännöllisesti sopimuksen voimaantuloa seuraavasta ensimmäisestä parillisesta vuodesta alkaen.

(6)

On myös asianmukaista ottaa huomioon Ukrainan edistyminen lainsäädäntönsä lähentämisessä unionin säännöstöön muuttamalla joitakin määräaikoja.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen päivittää liitettä XXI, jotta voidaan ottaa huomioon siinä luetellun unionin säännöstön kehitys ja tarkistaa sopimuksen liitteessä XXI-P määrättyjä kynnysarvoja julkisia hankintoja koskevissa sopimuksissa.

(8)

Sopimuksen 149 artiklassa määrätään, että sopimuksen liitteessä XXI-P vahvistettujen kynnysarvojen tarkistaminen hyväksytään kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa.

(9)

Sopimuksen 463 artiklan 3 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvostolla on valtuudet päivittää tai muuttaa sopimuksen liitteitä.

(10)

Assosiaationeuvoston päätöksen N:o 3/2014 (3) 1 artiklassa siirretään kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle valtuudet päivittää tai muuttaa sopimuksen kauppaan liittyviä liitteitä, mukaan luettuna IV osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 8 lukuun (Julkiset hankinnat) liittyvä liite XXI.

(11)

Sen vuoksi on aiheellista määrittää kanta, joka esitetään unionin puolesta kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa sopimuksen liitteen XXI päivittämiseen.

(12)

Sopimuksen 152 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Ukraina esittää kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle kattavan etenemissuunnitelman julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi sekä aikataulut ja välitavoitteet, joiden tulisi sisältää kaikki lainsäädännön lähentämistä ja instituutioiden valmiuksien kehittämistä koskevat uudistukset. Tämä etenemissuunnitelma noudattaa sopimuksen liitteessä XXI-A vahvistettuja vaiheita ja aikatauluja.

(13)

Sopimuksen 152 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä assosiaatiokomitean myönteisen lausunnon jälkeen kyseistä etenemissuunnitelmaa pidetään viiteasiakirjana täytäntöönpanoprosessia varten eli julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön lähentämiseksi unionin säännöstöön.

(14)

Sen vuoksi on aiheellista määrittää unionin puolesta esitettävä kanta myönteiseen lausuntoon, joka koskee kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa hyväksyttävää kattavaa etenemissuunnitelmaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 465 artiklalla perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa sopimuksen liitteen XXI päivittämistä koskeva Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn kyseisen komitean päätösluonnokseen.

2.   Unionin edustajat kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä teknisistä korjauksista ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

Sopimuksen 465 artiklalla perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa etenemissuunnitelmaa koskevaa myönteistä lausuntoa koskeva unionin puolesta esitettävä kanta perustuu kyseisen komitean 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun päätösluonnokseen.

3 artikla

Kun kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean päätökset on hyväksytty, ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Neuvoston päätös 2014/668/EU, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta III osaston (lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun) ja IV, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta, ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  EU–Ukraina-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämisestä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle [2015/980] (EUVL L 158, 24.6.2015, s. 4).


LUONNOS

EU:N JA UKRAINAN KAUPPAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ KÄSITTELEVÄN ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu … päivänä …kuuta,

assosiaatiosopimuksen liitteen XXI päivittämisestä ja myönteisen lausunnon antamisesta julkisia hankintoja koskevasta kattavasta etenemissuunnitelmasta

KAUPPAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ KÄSITTELEVÄ ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’ ja erityisesti sen 149, 153 ja 463 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 486 artiklan mukaan osaa sopimuksesta, mukaan lukien julkisia hankintoja koskevia määräyksiä, sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2016.

(2)

Sopimuksen 149 artiklan mukaan sopimuksen liitteessä XXI-P määrätyt julkisia hankintoja koskevien sopimusten kynnysarvot on tarkistettava säännöllisesti sopimuksen voimaantuloa seuraavasta ensimmäisestä parillisesta vuodesta alkaen, ja tällainen tarkistus on hyväksyttävä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean päätöksellä sopimuksen 465 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(3)

Sopimuksen 153 artiklassa määrätään, että Ukraina varmistaa, että sen julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö saatetaan vähitellen asiaa koskevan unionin säännöstön mukaiseksi sopimuksen liitteessä XXI olevaa aikataulua noudattaen.

(4)

Useita sopimuksen liitteessä XXI olevia unionin säädöksiä on uudelleenlaadittu tai kumottu ja korvattu uudella unionin säädöksellä sen jälkeen, kun sopimus parafoitiin 30 päivänä maaliskuuta 2012. Unioni on erityisesti antanut seuraavat säädökset, joista se on ilmoittanut Ukrainalle:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (2);

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (3);

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU (4).

(5)

Edellä mainituilla direktiiveillä muutettiin liitteessä XXI-P vahvistettuja julkisten hankintasopimusten kynnysarvoja, joita on tämän jälkeen muutettu komission delegoiduilla asetuksilla (EU) 2015/2170 (5), (EU) 2015/2171 (6) ja (EU) 2015/2172 (7).

(6)

Sopimuksen 463 artiklan 3 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvostolla on valtuudet päivittää tai muuttaa sopimuksen liitteitä.

(7)

On tarpeen päivittää sopimuksen liitettä XXI, jotta voidaan ottaa huomioon kyseisessä liitteessä lueteltuun unionin säännöstöön tehdyt muutokset sopimuksen 149, 153 ja 463 artiklan mukaisesti.

(8)

Julkisia hankintoja koskevalla unionin uudella säännöstöllä on uusi rakenne. On aiheellista ottaa tämä uusi rakenne huomioon liitteessä XXI. Selkeyden vuoksi liite XXI olisi päivitettävä kokonaisuudessaan ja korvattava tämän päätöksen lisäyksessä esitetyllä liitteellä. On myös asianmukaista ottaa huomioon Ukrainan edistyminen lainsäädäntönsä lähentämisessä unionin säännöstöön.

(9)

Sopimuksen 465 artiklan 2 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto voi siirtää kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle toimivaltaansa, myös valtuudet tehdä sitovia päätöksiä.

(10)

EU:n ja Ukrainan assosiaationeuvosto siirsi valtuudet päivittää tai muuttaa tiettyjä kauppaan liittyviä liitteitä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle 15 päivänä joulukuuta 2014 antamallaan päätöksellä N:o 3/2014 (8).

(11)

Sopimuksen 152 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Ukraina esittää kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle kattavan etenemissuunnitelman julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi sekä aikataulut ja välitavoitteet, joiden tulisi sisältää kaikki lainsäädännön lähentämistä unionin säännöstöön koskevat uudistukset.

(12)

Sopimuksen 152 artiklan 3 kohdassa määrätään, että kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevänassosiaatiokomitean myönteisen lausunnon jälkeen kyseistä etenemissuunnitelmaa pidetään viiteasiakirjana täytäntöönpanoprosessia varten eli julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön lähentämiseksi unionin säännöstöön.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista, että kauppaan liittyviä kysymyksiä käsitteleväassosiaatiokomitea hyväksyy päätöksen kattavaa etenemissuunnitelmaa koskevasta myönteisestä lausunnosta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen liite XXI tähän päätökseen liitetyllä, kyseisen liitteen päivitetyllä toisinnolla.

2 artikla

Annetaan myönteinen lausunto kattavasta etenemissuunnitelmasta, jonka Ukrainan hallitus hyväksyi 24 päivänä helmikuuta 2016 Ukrainan ministerikabinetin 24 päivänä helmikuuta 2016 antamalla asetuksella (numero 175-p).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty …, …

Kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2170, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (EUVL L 307, 25.11.2015, s. 5).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2171, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (EUVL L 307, 25.11.2015, s. 7).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2172, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (EUVL L 307, 25.11.2015, s. 9).

(8)  EU–Ukraina-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen assosiaationeuvoston toimivaltuuksien siirtämisestä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevälle assosiaatiokomitealle [2015/980] (EUVL L 158, 24.6.2015, s. 4).

8 LUVUN LIITE XXI-A

INSTITUTIONAALISIA UUDISTUKSIA, SÄÄNTELYN LÄHENTÄMISTÄ JA MARKKINOILLEPÄÄSYÄ KOSKEVA ALUSTAVA AIKATAULU

Vaihe

 

Alustava aikataulu

Ukrainan EU:lle myöntämä markkinoillepääsy

EU:n Ukrainalle myöntämä markkinoillepääsy

 

1

Tämän sopimuksen 150 artiklan 2 kohdan ja 151 artiklan täytäntöönpano

Tämän sopimuksen 152 artiklassa määrätyn uudistusstrategian hyväksyminen

6 kuukauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta

Keskushallinnon viranomaisten tavarahankinnat

Keskushallinnon viranomaisten tavarahankinnat

 

2

Direktiivien 2014/24/EU ja 89/665/ETY keskeisten osien lähentäminen ja täytäntöönpano

3 vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta

Valtiollisten, alue- ja paikallisviranomaisten sekä julkisoikeudellisten laitosten tavarahankinnat

Valtiollisten, alue- ja paikallisviranomaisten sekä julkisoikeudellisten laitosten tavarahankinnat

Liitteet XXI-B ja XXI-C

3

Direktiivien 2014/25/EU ja 92/13/ETY keskeisten osien lähentäminen ja täytäntöönpano

4 vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta

Kaikkien yleishyödyllisten palvelujen alan hankintayksiköiden tavarahankinnat

Kaikkien hankintayksiköiden tavarahankinnat

Liitteet XXI-D ja XXI-E

4

Direktiivin 2014/24/EU muiden osien lähentäminen ja täytäntöönpano Direktiivin 2014/23/EU lähentäminen ja täytäntöönpano

6 vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta

Kaikkien hankintaviranomaisten palveluhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset sekä käyttöoikeussopimukset

Kaikkien hankintaviranomaisten palveluhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset sekä käyttöoikeussopimukset

Liitteet XXI-F, XXI-G ja XXI-H

5

Direktiivin 2014/25/EU muiden osien lähentäminen ja täytäntöönpano

8 vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta

Kaikkien yleishyödyllisten palvelujen alan hankintayksiköiden palveluhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset

Kaikkien yleishyödyllisten palvelujen alan hankintayksiköiden palveluhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset

Liitteet XXI-I ja XXI-J

8 LUVUN LIITE XXI-B

DIREKTIIVIN 2014/24/EU KESKEISET OSAT

annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 julkisista hankinnoista

(Vaihe 2)

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Soveltamisala ja määritelmät

1 jakso

Kohde ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala: 1, 2, 5 ja 6 kohta

2 artikla

Määritelmät: 1 kohdan 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24 alakohta

3 artikla

Sekamuotoiset hankinnat

2 jakso

Kynnysarvot

4 artikla

Kynnysarvojen määrät

5 artikla

Hankintojen ennakoidun arvon laskentamenetelmät

3 jakso

Poikkeukset

7 artikla

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alalla tehdyt hankintasopimukset

8 artikla

Erityiset poikkeukset sähköisen viestinnän alalla

9 artikla

Kansainvälisten sääntöjen nojalla tehtävät hankintasopimukset ja järjestettävät suunnittelukilpailut

10 artikla

Palveluhankintasopimuksia koskevat erityispoikkeukset

11 artikla

Yksinoikeuden perusteella tehtävät palveluhankintasopimukset

12 artikla

Yksiköiden väliset hankintasopimukset julkisella sektorilla

4 jakso

Erityistilanteet

1 alajakso:

Rahoitettavat hankintasopimukset sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut

13 artikla

Hankintaviranomaisten rahoittamat hankintasopimukset

14 artikla

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

2 alajakso:

Hankinnat, joihin liittyy puolustus- ja turvallisuusnäkökohtia

15 artikla

Puolustus ja turvallisuus

16 artikla

Sekamuotoiset hankinnat, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

17 artikla

Kansainvälisten sääntöjen mukaisesti tehtävät tai järjestettävät hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

II LUKU

Yleiset säännöt

18 artikla

Hankintaperiaatteet

19 artikla

Talouden toimijat

21 artikla

Luottamuksellisuus

22 artikla

Viestintään sovellettavat säännöt: 2–6 kohta

23 artikla

Nimikkeistöt

24 artikla

Eturistiriidat

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

26 artikla

Menettelyjen valinta: 1 ja 2 kohta, 4 kohdan ensimmäinen vaihtoehto, 5 ja 6 kohta

27 artikla

Avoin menettely

28 artikla

Rajoitettu menettely

29 artikla

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

32 artikla

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta

III LUKU

Menettelyn kulku

1 jakso

Valmisteluvaihe

40 artikla

Alustavat markkinakartoitukset

41 artikla

Ehdokkaiden tai tarjoajien osallistuminen hankinnan valmisteluun

42 artikla

Tekniset eritelmät

43 artikla

Merkit

44 artikla

Testausraportit, sertifiointi ja muut todistuskeinot: 1 ja 2 kohta

45 artikla

Vaihtoehdot

46 artikla

Hankintasopimusten jakaminen osiin

47 artikla

Määräaikojen asettaminen

2 jakso

Julkaiseminen ja avoimuus

48 artikla

Ennakkoilmoitukset

49 artikla

Hankintailmoitukset

50 artikla

Jälki-ilmoitukset: 1 ja 4 kohta

51 artikla

Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa: 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 5 kohdan ensimmäinen alakohta

53 artikla

Hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa

54 artikla

Ehdokkaille osoitetut pyynnöt

55 artikla

Ehdokkaille ja tarjoajille tiedottaminen

3 jakso

Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen

56 artikla

Yleiset periaatteet

1 alajakso:

Laadulliset valintaperusteet

57 artikla

Poissulkemisperusteet

58 artikla

Valintaperusteet

59 artikla

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja: 1 kohta soveltuvin osin ja 4 kohta

60 artikla

Todistuskeinot

62 artikla

Laadunvarmistusstandardit ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit: 1 ja 2 kohta

63 artikla

Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttäminen

2 alajakso:

Ehdokkaiden, tarjousten ja ratkaisujen määrän vähentäminen

65 artikla

Kilpailuun kutsuttavien muuten kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen

66 artikla

Tarjousten ja ratkaisujen määrän vähentäminen

3 alajakso:

Hankintasopimuksen tekeminen

67 artikla

Hankintasopimuksen tekoperusteet

68 artikla

Elinkaarikustannukset: 1 ja 2 kohta

69 artikla

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset: 1–4 kohta

IV LUKU

Hankintasopimuksen toteuttaminen

70 artikla

Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot

71 artikla

Alihankinta

72 artikla

Hankintasopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana

73 artikla

Hankintasopimusten irtisanominen

III OSASTO

Erityiset hankintajärjestelmät

I LUKU

Sosiaalipalvelut ja muut erityiset palvelut

74 artikla

Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevien sopimusten tekeminen

75 artikla

Ilmoitusten julkaiseminen

76 artikla

Hankintasopimusten tekemisessä noudatettavat periaatteet

LIITTEET

LIITE II

LUETTELO 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 6 ALAKOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA TOIMINNOISTA

LIITE III

LUETTELO PUOLUSTUSALAN HANKINTAVIRANOMAISTEN TEKEMIIN HANKINTASOPIMUKSIIN KUULUVISTA 4 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA

LIITE IV

TARJOUSTEN, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN SEKÄ SUUNNITTELUKILPAILUIHIN TOIMITETTAVIEN SUUNNITELMIEN JA HANKKEIDEN SÄHKÖISIÄ VASTAANOTTOVÄLINEITÄ JA -LAITTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIITE V

ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

A osa:

TIEDOT, JOTKA ON SISÄLLYTETTÄVÄ ILMOITUKSIIN ENNAKKOILMOITUKSEN JULKAISEMISESTA HANKKIJAPROFIILISSA

B osa:

ENNAKKOILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (48 artikla)

C osa:

HANKINTAILMOITUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (49 artikla)

D osa:

JÄLKI-ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (50 artikla)

G osa:

HANKINTASOPIMUKSEEN SEN TOTEUTUKSEN AIKANA TEHTÄVIÄ MUUTOKSIA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (72 artiklan 1 kohta)

H osa:

SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA ERITYISISTÄ PALVELUISTA TEHTÄVIÄ HANKINTASOPIMUKSIA KOSKEVIIN HANKINTAILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (75 artiklan 1 kohta)

I osa:

SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA ERITYISISTÄ PALVELUISTA TEHTÄVIÄ HANKINTASOPIMUKSIA KOSKEVIIN ENNAKKOILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (75 artiklan 1 kohta)

J osa:

SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA ERITYISISTÄ PALVELUISTA TEHTÄVIÄ HANKINTASOPIMUKSIA KOSKEVIIN JÄLKI-ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (75 artiklan 2 kohta)

LIITE VII

TIETTYJEN TEKNISTEN ERITELMIEN MÄÄRITELMÄT

LIITE IX

54 ARTIKLAN MUKAISTEN TARJOUSPYYNTÖJEN, VUOROPUHELUUN OSALLISTUMISTA KOSKEVIEN KUTSUJEN TAI KIINNOSTUKSEN VAHVISTAMISPYYNTÖJEN SISÄLTÖ

LIITE X

LUETTELO 18 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUISTA KANSAINVÄLISISTÄ SOSIAALI- JA YMPÄRISTÖALOJEN SOPIMUKSISTA

LIITE XII

VALINTAPERUSTEIDEN TÄYTTÄMISEN TODISTUSKEINOT

LIITE XIV

74 ARTIKLASSA TARKOITETUT PALVELUT

8 LUVUN LIITE XXI-C

DIREKTIIVIN 89/665/ETY KESKEISET OSAT

annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (direktiivi 89/665/ETY)

sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/66/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi (direktiivi 2007/66/EY) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (direktiivi 2014/23/EU)

(Vaihe 2)

1 artikla

Muutoksenhakumenettelyjen soveltamisala ja käytettävyys

2 artikla

Muutoksenhakumenettelyjä koskevat vaatimukset

2 a artikla

Odotusaika

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

2 b artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

2 c artikla

Muutoksenhakua koskevat määräajat

2 d artikla

Pätemättömyys

1 kohdan b alakohta

2 ja 3 kohta

2 e artikla

Tämän direktiivin rikkominen ja vaihtoehtoiset seuraamukset

2 f artikla

Määräajat

8 LUVUN LIITE XXI-D

DIREKTIIVIN 2014/25/EU KESKEISET OSAT

annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

(Vaihe 3)

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Kohde ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala: 1, 2, 5 ja 6 kohta

2 artikla

Määritelmät: 1–9 alakohta, 13–16 alakohta ja 18–20 alakohta

3 artikla

Hankintaviranomaiset (1 ja 4 kohta)

4 artikla

Hankintayksiköt: 1–3 kohta

5 artikla

Samaa toimintoa koskevat sekamuotoiset hankinnat

6 artikla

Useita toimintoja koskevat hankinnat

II LUKU

Toiminnot

7 artikla

Yhteiset säännökset

8 artikla

Kaasu ja lämpö

9 artikla

Sähkö

10 artikla

Vesi

11 artikla

Kuljetuspalvelut

12 artikla

Satamat ja lentoasemat

13 artikla

Postipalvelut

14 artikla

Öljyn ja kaasun talteenotto sekä hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä tai talteenotto

III LUKU

Aineellinen soveltamisala

1 jakso

Kynnysarvot

15 artikla

Kynnysarvot

16 artikla

Hankintojen ennakoidun arvon laskentamenetelmät: 1–4 kohta ja 7–14 kohta

2 jakso

Hankintasopimukset, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, ja suunnittelukilpailut; erityiset säännökset sellaisia hankintoja varten, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

1 alajakso:

Kaikkiin hankintayksiköihin sovellettavat poikkeukset sekä vesi- ja energia-aloja koskevat erityispoikkeukset

18 artikla

Hankintasopimukset, joiden tarkoituksena on jälleenmyynti tai vuokraus kolmansille osapuolille: 1 kohta

19 artikla

Hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, jotka tehdään tai järjestetään muutoin kuin tässä direktiivissä tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi tai tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kolmannessa maassa: 1 kohta

20 artikla

Kansainvälisten sääntöjen nojalla tehtävät hankintasopimukset ja järjestettävät suunnittelukilpailut

21 artikla

Palveluhankintasopimuksia koskevat erityispoikkeukset

22 artikla

Yksinoikeuden perusteella tehtävät palveluhankintasopimukset

23 artikla

Tiettyjen hankintayksiköiden veden hankkimiseksi sekä energian toimittamiseksi tai energian tuottamiseen tarkoitettujen polttoaineiden toimittamiseksi tekemät hankintasopimukset

2 alajakso:

Hankinnat, joihin liittyy puolustus- ja turvallisuusnäkökohtia

24 artikla

Puolustus ja turvallisuus

25 artikla

Samaa toimintoa koskevat sekamuotoiset hankinnat, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

26 artikla

Useita toimintoja koskevat sekamuotoiset hankinnat, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

27 artikla

Kansainvälisten sääntöjen mukaisesti tehtävät tai järjestettävät hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

3 alajakso:

Erityissuhteet (yhteistyö, sidosyritykset ja yhteisyritykset)

28 artikla

Hankintaviranomaisten väliset hankintasopimukset

29 artikla

Sidosyrityksen kanssa tehtävät hankintasopimukset

30 artikla

Yhteisyrityksen tai yhteisyritykseen kuuluvan hankintayksikön kanssa tehtävät hankintasopimukset

4 alajakso:

Erityistilanteet

32 artikla

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

IV LUKU

Yleiset periaatteet

36 artikla

Hankintaperiaatteet

37 artikla

Talouden toimijat

39 artikla

Luottamuksellisuus

40 artikla

Viestintään sovellettavat säännöt

41 artikla

Nimikkeistöt

42 artikla

Eturistiriidat

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

44 artikla

Menettelyjen valinta: 1, 2 ja 4 kohta

45 artikla

Avoin menettely

46 artikla

Rajoitettu menettely

47 artikla

Neuvottelumenettely, jota edeltää tarjouskilpailukutsu

50 artikla

Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua: a–i alakohta

III LUKU

Menettelyn kulku

1 jakso

Valmistelu

58 artikla

Alustavat markkinakartoitukset

59 artikla

Ehdokkaiden tai tarjoajien osallistuminen hankinnan valmisteluun

60 artikla

Tekniset eritelmät

61 artikla

Merkit

62 artikla

Testausraportit, sertifiointi ja muut todistuskeinot

63 artikla

Teknisten eritelmien ilmoittaminen

64 artikla

Vaihtoehdot

65 artikla

Hankintasopimusten jakaminen osiin

66 artikla

Määräaikojen asettaminen

2 jakso

Julkaiseminen ja avoimuus

67 artikla

Ohjeelliset kausi-ilmoitukset

68 artikla

Kelpuuttamisjärjestelmää koskevat ilmoitukset

69 artikla

Hankintailmoitukset

70 artikla

Jälki-ilmoitukset: 1, 3 ja 4 kohta

71 artikla

Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa: 1 kohta, 5 kohdan ensimmäinen alakohta

73 artikla

Hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa

74 artikla

Ehdokkaille osoitetut pyynnöt

75 artikla

Kelpuuttamista hakeneille, ehdokkaille ja tarjoajille tiedottaminen

3 jakso

Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen

76 artikla

Yleiset periaatteet

1 alajakso:

Kelpuuttaminen ja laatuun perustuva valinta

78 artikla

Laadulliset valintaperusteet

79 artikla

Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttäminen: 2 kohta

80 artikla

Direktiivissä 2014/24/EU säädettyjen poissulkemis- ja valintaperusteiden soveltaminen

81 artikla

Laadunvarmistusstandardit ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit: 1 ja 2 kohta

2 alajakso:

Hankintasopimuksen tekeminen

82 artikla

Hankintasopimuksen tekoperusteet

83 artikla

Elinkaarikustannukset: 1 ja 2 kohta

84 artikla

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset: 1–4 kohta

IV LUKU

Hankintasopimuksen toteuttaminen

87 artikla

Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot

88 artikla

Alihankinta

89 artikla

Hankintasopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana

90 artikla

Hankintasopimusten irtisanominen

III OSASTO

Erityiset hankintajärjestelmät

I LUKU

Sosiaalipalvelut ja muut erityiset palvelut

91 artikla

Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevien sopimusten tekeminen

92 artikla

Ilmoitusten julkaiseminen

93 artikla

Hankintasopimusten tekemisessä noudatettavat periaatteet

LIITTEET

LIITE I

Luettelo 2 artiklan 2 alakohdan a alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista

LIITE V

Tarjousten, osallistumishakemusten, kelpuuttamishakemusten sekä suunnittelukilpailuihin toimitettavien suunnitelmien ja hankkeiden sähköisiä vastaanottovälineitä ja -laitteita koskevat vaatimukset

LIITE VI A

Ohjeelliseen kausi-ilmoitukseen sisällytettävät tiedot (67 artikla)

LIITE VI B

Tiedot, jotka on sisällytettävä ilmoituksiin sellaisen ohjeellisen kausi-ilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilissa, jolla ei kutsuta tarjouskilpailuun (67 artiklan 1 kohta)

LIITE VIII

Tiettyjen teknisten eritelmien määritelmät

LIITE IX

Julkaisemista koskevat tiedot

LIITE X

Kelpuuttamisjärjestelmää koskevaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot (44 artiklan 4 kohdan b alakohta ja 68 artikla)

LIITE XI

Hankintailmoitukseen sisällytettävät tiedot (69 artikla)

LIITE XII

Jälki-ilmoitukseen sisällytettävät tiedot (70 artikla)

LIITE XIII

74 artiklan mukaisten tarjouspyyntöjen, vuoropuheluun osallistumista koskevien kutsujen, neuvottelukutsujen ja kiinnostuksen vahvistamispyyntöjen sisältö

LIITE XIV

Luettelo 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista kansainvälisistä sosiaali- ja ympäristöalojen sopimuksista

LIITE XVI

Hankintasopimukseen sen toteuttamisen aikana tehtäviä muutoksia koskeviin ilmoituksiin sisällytettävät tiedot (89 artiklan 1 kohta)

LIITE XVII

91 artiklassa tarkoitetut palvelut

LIITE XVIII

Sosiaalipalveluista ja muista erityisistä palveluista tehtäviä hankintasopimuksia koskeviin ilmoituksiin sisällytettävät tiedot (92 artikla)

8 LUVUN LIITE XXI-E

NEUVOSTON DIREKTIIVIN 92/13/ETY KESKEISET OSAT

annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (direktiivi 92/13/ETY)

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/66/EY ja direktiivillä 2014/23/EU

(Vaihe 3)

1 artikla

Muutoksenhakumenettelyjen soveltamisala ja käytettävyys

2 artikla

Muutoksenhakumenettelyjä koskevat vaatimukset

2 a artikla

Odotusaika

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

2 b artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

2 c artikla

Muutoksenhakua koskevat määräajat

2 d artikla

Pätemättömyys

1 kohdan b alakohta 2 ja 3 kohta

2 e artikla

Tämän direktiivin rikkominen ja vaihtoehtoiset seuraamukset

2 f artikla

Määräajat

8 LUVUN LIITE XXI-F

I.   DIREKTIIVIN 2014/24/EU MUUT EI-PAKOLLISET OSAT

(Vaihe 4)

Tässä liitteessä esitetyt direktiivin 2014/24/EU osat eivät ole pakollisia, mutta lähentämisen kannalta suositeltavia. Ukraina voi toteuttaa kyseisten osien lähentämisen liitteessä XXI-B esitetyssä määräajassa

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Soveltamisala ja määritelmät

1 jakso

Kohde ja määritelmät

2 artikla

Määritelmät (1 kohdan 14 ja 16 alakohta)

20 artikla

Varatut hankintasopimukset

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

II LUKU

Sähköisissä ja yhdistetyissä hankinnoissa käytettävät tekniikat ja välineet

37 artikla

Yhteishankintatoiminnot ja yhteishankintayksiköt

III LUKU

Menettelyn kulku

3 jakso

Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen

64 artikla

Hyväksyttyjen talouden toimijoiden viralliset luettelot ja yksityis- tai julkisoikeudellisten laitosten suorittama varmentaminen

III OSASTO

Erityiset hankintajärjestelmät

I LUKU

77 artikla

Tiettyihin palveluihin varatut hankintasopimukset
II.   DIREKTIIVIN 2014/23/EU EI-PAKOLLISET OSAT

(Vaihe 4)

Tässä liitteessä esitetyt direktiivin 2014/23/EU osat eivät ole pakollisia, mutta lähentämisen kannalta suositeltavia. Ukraina voi toteuttaa kyseisten osien lähentämisen liitteessä XXI-B esitetyssä määräajassa

I OSASTO

Kohde, soveltamisala, periaatteet ja määritelmät

I LUKU

Soveltamisala, yleiset periaatteet ja määritelmät

IV jakso

Erityistilanteet

24 artikla

Varatut käyttöoikeussopimukset

8 LUVUN LIITE XXI-G

I.   DIREKTIIVIN 2014/24/EU MUUT PAKOLLISET OSAT

(Vaihe 4)

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Soveltamisala ja määritelmät

1 jakso

Kohde ja määritelmät

2 artikla

Määritelmät (1 kohdan 21 alakohta)

22 artikla

Viestintään sovellettavat säännöt: 1 kohta

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

26 artikla

Menettelyjen valinta: 3 kohta, 4 kohdan toinen vaihtoehto

30 artikla

Kilpailullinen neuvottelumenettely

31 artikla

Innovaatiokumppanuus

II LUKU

Sähköisissä ja yhdistetyissä hankinnoissa käytettävät tekniikat ja välineet

33 artikla

Puitejärjestelyt

34 artikla

Dynaamiset hankintajärjestelmät

35 artikla

Sähköiset huutokaupat

36 artikla

Sähköiset luettelot

38 artikla

Tilapäiset yhteishankinnat

III LUKU

Menettelyn kulku

2 jakso

Julkaiseminen ja avoimuus

50 artikla

Jälki-ilmoitukset: 2 ja 3 kohta

III OSASTO

Erityiset hankintajärjestelmät

II LUKU

Suunnittelukilpailuihin sovellettavat säännöt

78 artikla

Soveltamisala

79 artikla

Ilmoitukset

80 artikla

Suunnittelukilpailujen järjestämistä ja osallistujien valintaa koskevat säännöt

81 artikla

Valintalautakunnan kokoonpano

82 artikla

Valintalautakunnan päätökset

LIITTEET

LIITE V

ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

E osa:

SUUNNITTELUKILPAILUA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (79 artiklan 1 kohta)

F osa:

SUUNNITTELUKILPAILUN TULOKSIA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (79 artiklan 2 kohta)

LIITE VI:

SÄHKÖISIÄ HUUTOKAUPPOJA KOSKEVIIN HANKINTA-ASIAKIRJOIHIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (35 ARTIKLAN 4 KOHTA)
II.   DIREKTIIVIN 2014/23/EU PAKOLLISET OSAT

(Vaihe 4)

I OSASTO

Kohde, soveltamisala, periaatteet ja määritelmät

I LUKU

Soveltamisala, yleiset periaatteet ja määritelmät

I jakso

Kohde, soveltamisala, yleiset periaatteet, määritelmät ja kynnysarvo

1 artikla

Kohde ja soveltamisala: 1, 2 ja 4 kohta

2 artikla

Viranomaisten vapaan harkinnan periaate

3 artikla

Yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden periaate

4 artikla

Vapaus määrittää yleistä taloudellista etua koskevat palvelut

5 artikla

Määritelmät

6 artikla

Hankintaviranomaiset: 1 ja 4 kohta

7 artikla

Hankintayksiköt

8 artikla:

Kynnysarvo ja käyttöoikeussopimusten ennakoidun arvon laskentamenetelmät

II jakso

Poikkeukset

10 artikla

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemiin käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat poikkeukset

11 artikla

Erityiset poikkeukset sähköisen viestinnän alalla

12 artikla

Erityiset poikkeukset vesihuollon alalla

13 artikla

Sidosyrityksen kanssa tehtävät käyttöoikeussopimukset

14 artikla

Yhteisyrityksen tai yhteisyritykseen kuuluvan hankintayksikön kanssa tehtävät käyttöoikeussopimukset

17 artikla

Yksiköiden väliset käyttöoikeussopimukset julkisella sektorilla

III jakso

Yleiset säännökset

18 artikla

Käyttöoikeussopimuksen kesto

19 artikla

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut

20 artikla

Sekamuotoiset sopimukset

21 artikla

Sekamuotoiset hankintasopimukset, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

22 artikla

Hankintasopimukset, jotka kuuluvat sekä liitteessä II tarkoitetun toiminnan että muun toiminnan soveltamisalaan

23 artikla

Käyttöoikeussopimukset, jotka kattavat sekä liitteessä II tarkoitettuja toimintoja että toimintoja, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

25 artikla

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

II LUKU

Periaatteet

26 artikla

Talouden toimijat

27 artikla

Nimikkeistöt

28 artikla

Luottamuksellisuus

29 artikla

Viestintään sovellettavat säännöt

II OSASTO

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevat säännöt: yleiset periaatteet ja menettelytakeet

I LUKU

Yleiset periaatteet

30 artikla

Yleiset periaatteet: 1, 2 ja 3 kohta

31 artikla

Käyttöoikeussopimuksia koskevat ilmoitukset

32 artikla

Käyttöoikeussopimuksia koskevat jälki-ilmoitukset

33 artikla

Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa: 1 kohdan ensimmäinen alakohta

34 artikla

Käyttöoikeussopimuksiin liittyvien asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa

35 artikla

Korruption torjunta ja eturistiriitojen välttäminen

II LUKU

Menettelytakeet

36 artikla

Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset

37 artikla

Menettelytakeet

38 artikla

Ehdokkaiden valinta ja laadullinen arviointi

39 artikla

Käyttöoikeussopimusta koskevien hakemusten ja tarjousten vastaanottamisen määräajat

40 artikla

Tiedottaminen ehdokkaille ja tarjoajille

41 artikla

Käyttöoikeussopimuksen tekoperusteet

III OSASTO

Käyttöoikeussopimusten toteuttamissäännöt

42 artikla

Alihankinta

43 artikla

Sopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana

44 artikla

Käyttöoikeussopimusten irtisanominen

45 artikla

Seuranta ja raportointi

LIITTEET

LIITE I

LUETTELO 5 ARTIKLAN 7 KOHDASSA TARKOITETUISTA TOIMINNOISTA

LIITE II

7 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN HANKINTAYKSIKÖIDEN HARJOITTAMA TOIMINTA

LIITE III

LUETTELO 7 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA UNIONIN SÄÄDÖKSISTÄ

LIITE IV

19 ARTIKLASSA TARKOITETUT PALVELUT

LIITE V

31 ARTIKLASSA TARKOITETTUIHIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

LIITE VI

31 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETTUIHIN SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA ERITYISPALVELUISTA TEHTÄVIÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVIIN ENNAKKOILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

LIITE VII

32 ARTIKLASSA TARKOITETTUIHIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVIIN JÄLKI-ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

LIITE VIII

32 ARTIKLASSA TARKOITETTUIHIN SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA ERITYISPALVELUISTA TEHTYJÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVIIN JÄLKI-ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

LIITE IX

JULKAISEMISTA KOSKEVAT TIEDOT

LIITE X

LUETTELO 30 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUISTA KANSAINVÄLISISTÄ SOSIAALI- JA YMPÄRISTÖALOJEN SOPIMUKSISTA

LIITE XI

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISTA SEN VOIMASSAOLOAIKANA 43 ARTIKLAN MUKAISESTI KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

8 LUVUN LIITE XXI-H

DIREKTIIVIN 89/665/ETY MUUT OSAT

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/66/EY ja direktiivillä 2014/23/EU

(Vaihe 4)

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

2 b artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

2 d artikla

Pätemättömyys

2 d artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

5 kohta

8 LUVUN LIITE XXI-I

(Vaihe 5)

I.   DIREKTIIVIN 2014/25/EU MUUT PAKOLLISET OSAT

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Kohde ja määritelmät

2 artikla

Määritelmät: 17 alakohta

III LUKU

Aineellinen soveltamisala

1 jakso

Kynnysarvot

16 artikla

Hankintojen ennakoidun arvon laskentamenetelmät: 5 ja 6 kohta

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

44 artikla

Menettelyjen valinta: 3 kohta

48 artikla

Kilpailullinen neuvottelumenettely

49 artikla

Innovaatiokumppanuus

50 artikla

Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua: j alakohta

II LUKU

Sähköisissä ja yhdistetyissä hankinnoissa käytettävät tekniikat ja välineet

51 artikla

Puitejärjestelyt

52 artikla

Dynaamiset hankintajärjestelmät

53 artikla

Sähköiset huutokaupat

54 artikla

Sähköiset luettelot

56 artikla

Tilapäiset yhteishankinnat

III LUKU

Menettelyn kulku

2 jakso

Julkaiseminen ja avoimuus

70 artikla

Jälki-ilmoitukset: 2 kohta

3 jakso

Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen

1 alajakso:

Kelpuuttaminen ja laatuun perustuva valinta

77 artikla

Kelpuuttamisjärjestelmät

79 artikla

Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttäminen: 1 kohta

III OSASTO

Erityiset hankintajärjestelmät

II LUKU

Suunnittelukilpailuihin sovellettavat säännöt

95 artikla

Soveltamisala

96 artikla

Ilmoitukset

97 artikla

Suunnittelukilpailujen järjestämistä, osallistujien valintaa ja valintalautakuntaa koskevat säännöt

98 artikla

Valintalautakunnan päätökset

LIITTEET

LIITE VII

Sähköisiä huutokauppoja koskeviin hankinta-asiakirjoihin sisällytettävät tiedot (53 artiklan 4 kohta)

LIITE XIX

Suunnittelukilpailua koskevaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot (96 artiklan 1 kohta)

LIITE XX

Suunnittelukilpailun tuloksia koskevaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot (96 artiklan 1 kohta)

II.   DIREKTIIVIN 2014/25/EU MUUT EI-PAKOLLISET OSAT

Tässä liitteessä esitetyt direktiivin 2014/25/EU lisäosat eivät ole pakollisia, mutta lähentämisen kannalta suositeltavia. Ukraina voi toteuttaa kyseisten osien lähentämisen liitteessä XXI-B esitetyssä määräajassa

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Kohde ja määritelmät

2 artikla

Määritelmät: 10–12 alakohta

IV LUKU

Yleiset periaatteet

38 artikla

Varatut hankintasopimukset

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

55 artikla

Yhteishankintatoiminnot ja yhteishankintayksiköt

III OSASTO

Erityiset hankintajärjestelmät

I LUKU

Sosiaalipalvelut ja muut erityiset palvelut

94 artikla

Tiettyihin palveluihin varatut hankintasopimukset

8 LUVUN LIITE XXI-J

DIREKTIIVIN 92/13/ETY MUUT OSAT

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2007/66/EY ja direktiivillä 2014/23/EU

(Vaihe 5)

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

2 b artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

2 d artikla

Pätemättömyys

2 d artiklan 1 kohdan c alakohta,

5 kohta

8 LUVUN LIITE XXI-K

I.   DIREKTIIVIN 2014/24/EU SÄÄNNÖKSET, JOTKA EIVÄT KUULU LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISEN SOVELTAMISALAAN

Tässä liitteessä esitetyt direktiivin 2014/24/EU osat eivät kuulu lainsäädännön lähentämisen soveltamisalaan.

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Soveltamisala ja määritelmät

1 jakso

Kohde ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala: 3 ja 4 kohta

2 artikla

Määritelmät: 2 kohta

2 jakso

Kynnysarvot

6 artikla

Kynnysarvojen ja keskushallinnon viranomaisia koskevan luettelon tarkistus

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

25 artikla

GPA-sopimukseen ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät ehdot

II LUKU

Sähköisissä ja yhdistetyissä hankinnoissa käytettävät tekniikat ja välineet

39 artikla

Hankinnat, joihin osallistuu hankintaviranomaisia eri jäsenvaltioista

III LUKU

Menettelyn kulku

1 jakso

Valmisteluvaihe

44 artikla

Testausraportit, sertifiointi ja muut todistuskeinot: 3 kohta

2 jakso

Julkaiseminen ja avoimuus

51 artikla

Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa: 1 kohdan toinen alakohta, 2, 3 ja 4 kohta, 5 kohdan toinen alakohta, 6 kohta

52 artikla

Julkaiseminen kansallisella tasolla

3 jakso

Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen

61 artikla

Sähköinen todistushakemisto (e-Certis)

62 artikla

Laadunvarmistusstandardit ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit: 3 kohta

68 artikla

Elinkaarikustannukset: 3 kohta

69 artikla

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset: 5 kohta

IV OSASTO

Hallinnointi

83 artikla

Täytäntöönpano

84 artikla

Erilliset kertomukset menettelyistä hankintasopimusten tekemisessä

85 artikla

Kansallinen raportointi ja tilastotiedot

86 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

V OSASTO

Delegoitu säädösvalta, täytäntöönpanovalta ja loppusäännökset

87 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

88 artikla

Kiireellinen menettely

89 artikla

Komiteamenettely

90 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siirtymäsäännökset

91 artikla

Kumoamiset

92 artikla

Uudelleentarkastelu

93 artikla

Voimaantulo

94 artikla

Osoitus

LIITTEET

LIITE I

KESKUSHALLINNON VIRANOMAISET

LIITE VIII

JULKAISEMISTA KOSKEVAT TIEDOT

LIITE XI

REKISTERIT

LIITE XIII

LUETTELO 68 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUSTA EU:n LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

LIITE XV

VASTAAVUUSTAULUKKO

II.   DIREKTIIVIN 2014/23/EU SÄÄNNÖKSET, JOTKA EIVÄT KUULU LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISEN SOVELTAMISALAAN

Tässä liitteessä esitetyt direktiivin 2014/23/EU osat eivät kuulu lainsäädännön lähentämisen soveltamisalaan.

I OSASTO

Kohde, soveltamisala, periaatteet ja määritelmät

I LUKU

Soveltamisala, yleiset periaatteet ja määritelmät

I jakso

Kohde, soveltamisala, yleiset periaatteet, määritelmät ja kynnysarvo

1 artikla

Kohde ja soveltamisala: 3 kohta

6 artikla

Hankintaviranomaiset: 2 ja 3 kohta

9 artikla

Kynnysarvon tarkistus

II jakso

Poikkeukset

15 artikla

Hankintayksiköiden ilmoittamat tiedot

16 artikla

Suoran kilpailun kohteena oleviin toimintoihin sovellettava poikkeus

II OSASTO

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevat säännöt: yleiset periaatteet ja menettelytakeet

I LUKU

Yleiset periaatteet

30 artikla

Yleiset periaatteet: 4 kohta

33 artikla

Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa: 1 kohdan toinen alakohta, 2, 3 ja 4 kohta

IV OSASTO

Muutokset direktiiveihin 89/665/ETY ja 92/13/ETY

46 artikla

Muutokset direktiiviin 89/665/ETY

47 artikla

Muutokset direktiiviin 92/13/ETY

V OSASTO

Siirretty säädösvalta, täytäntöönpanovalta ja loppusäännökset

48 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

49 artikla

Kiireellinen menettely

50 artikla

Komiteamenettely

51 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

52 artikla

Siirtymämääräykset

53 artikla

Valvonta ja raportointi

54 artikla

Voimaantulo

55 artikla

Osoitus

8 LUVUN LIITE XXI-L

DIREKTIIVIN 2014/25/EU SÄÄNNÖKSET, JOTKA EIVÄT KUULU LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISEN SOVELTAMISALAAN

Tässä liitteessä luetellut osat eivät kuulu lähentämisen piiriin.

I OSASTO

Soveltamisala, määritelmät ja yleiset periaatteet

I LUKU

Kohde ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala: 3 ja 4 kohta

3 artikla

Hankintaviranomaiset: 2 ja 3 kohta

4 artikla

Hankintayksiköt: 4 kohta

III LUKU

Aineellinen soveltamisala

1 jakso

Kynnysarvot

17 artikla

Kynnysarvojen tarkistus

2 jakso

Hankintasopimukset, jotka eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, ja suunnittelukilpailut, erityiset säännökset sellaisia hankintoja varten, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia

1 alajakso:

Kaikkiin hankintayksiköihin sovellettavat poikkeukset sekä vesi- ja energia-aloja koskevat erityispoikkeukset

18 artikla

Hankintasopimukset, joiden tarkoituksena on jälleenmyynti tai vuokraus kolmansille osapuolille: 2 kohta

19 artikla

Hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, jotka tehdään tai järjestetään muutoin kuin tässä direktiivissä tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi tai tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kolmannessa maassa: 2 kohta

3 alajakso:

Erityissuhteet (yhteistyö, sidosyritykset ja yhteisyritykset)

31 artikla

Tietojen ilmoittaminen

4 alajakso:

Erityistilanteet

33 artikla

Erityisjärjestelyjen alaiset hankintasopimukset

5 alajakso:

Suoraan kilpailun kohteena olevat toiminnot ja niihin liittyvät menettelysäännökset

34 artikla

Suoraan kilpailun kohteena olevat toiminnot

35 artikla

Menettely, jolla päätetään 34 artiklan soveltamisesta

II OSASTO

Hankintasopimuksiin sovellettavat säännöt

I LUKU

Menettelyt

43 artikla

GPA-sopimukseen ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät ehdot

II LUKU

Sähköisissä ja yhdistetyissä hankinnoissa käytettävät tekniikat ja välineet

57 artikla

Hankinnat, joihin osallistuu hankintayksiköitä eri jäsenvaltioista

III LUKU

Menettelyn kulku

2 jakso

Julkaiseminen ja avoimuus

71 artikla

Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa: 2, 3 ja 4 kohta, 5 kohdan toinen alakohta, 6 kohta

72 artikla

Julkaiseminen kansallisella tasolla

3 jakso

Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen

81 artikla

Laadunvarmistusstandardit ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit: 3 kohta

83 artikla

Elinkaarikustannukset: 3 kohta

4 jakso

Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset ja suhteet kyseisiin kolmansiin maihin

85 artikla

Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset

86 artikla

Suhteet kolmansiin maihin rakennusurakka-, tavarahankinta- ja palveluhankintasopimusten osalta

IV OSASTO

Hallinnointi

99 artikla

Täytäntöönpano

100 artikla

Erilliset kertomukset menettelyistä hankintasopimusten tekemisessä

101 artikla

Kansallinen raportointi ja tilastotiedot

102 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

V OSASTO

Delegoitu valta, täytäntöönpanovalta ja loppusäännökset

103 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

104 artikla

Kiireellinen menettely

105 artikla

Komiteamenettely

106 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siirtymäsäännökset

107 artikla

Kumoaminen

108 artikla

Uudelleentarkastelu

109 artikla

Voimaantulo

110 artikla

Osoitus

LIITTEET

LIITE II

Luettelo 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista unionin säädöksistä

LIITE III

Luettelo 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista unionin säädöksistä

LIITE IV

Määräajat 35 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten antamiselle

LIITE XV

Luettelo 83 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista unionin säädöksistä

8 LUVUN LIITE XXI-M

DIREKTIIVIN 89/665/ETY, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA DIREKTIIVEILLÄ 2007/66/EY JA 2014/23/EU, SÄÄNNÖKSET, JOTKA EIVÄT KUULU LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISEN SOVELTAMISALAAN

Tässä liitteessä luetellut osat eivät kuulu lähentämisen piiriin.

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

2 b artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

2 d artikla

Pätemättömyys

2 d artiklan 1 kohdan a alakohta

4 kohta

3 artikla

Oikaisumenettely

3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskevan ilmoituksen sisältö

3 b artikla

Komiteamenettely

4 artikla

Täytäntöönpano

4 a artikla

Uudelleentarkastelu

8 LUVUN LIITE XXI-N

DIREKTIIVIN 92/13/ETY, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA DIREKTIIVEILLÄ 2007/66/EY JA 2014/23/EU, SÄÄNNÖKSET, JOTKA EIVÄT KUULU LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMISEN SOVELTAMISALAAN

Tässä liitteessä luetellut osat eivät kuulu lähentämisen piiriin.

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

2 b artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

2 d artikla

Pätemättömyys

2 d artiklan 1 kohdan a alakohta

4 kohta

3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskevan ilmoituksen sisältö

3 b artikla

Komiteamenettely

8 artikla

Oikaisumenettely

12 artikla

Täytäntöönpano

12 a artikla

Uudelleentarkastelu

8 LUVUN LIITE XXI-O

UKRAINA: ALUSTAVA LUETTELO YHTEISTYÖAIHEISTA

1.

Julkisten hankintojen alalla toimivien Ukrainan valtionhallinnon elinten virkamiesten koulutus Ukrainassa ja EU-maissa;

2.

Julkisiin hankintoihin osallistumisesta kiinnostuneiden tavarantoimittajien koulutus;

3.

Julkisten hankintojen alan parhaita käytänteitä ja sääntöjä koskevien tietojen ja kokemusten vaihto;

4.

Julkisia hankintoja koskevan internet-sivuston toimivuuden parantaminen ja julkisten hankintojen valvontaa koskevan järjestelmän perustaminen;

5.

Kuulemiset ja EU-osapuolen tarjoama menetelmiin liittyvä apu nykyaikaisen sähköisen teknologian soveltamisessa julkisten hankintojen alalla;

6.

Politiikan johdonmukaisuudesta kaikilla julkisiin hankintoihin liittyvillä aloilla vastuussa olevien elinten lujittaminen ja hankintaviranomaisten päätösten puolueeton tarkastelu (uudelleentarkastelu). (Vrt. tämän sopimuksen 150 artiklan 2 kohta)

8 LUVUN LIITE XXI-P

KYNNYSARVOT

1.

Tämän sopimuksen 149 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot ovat molempien osapuolten osalta seuraavat:

a)

135 000 euroa keskushallinnon viranomaisten tekemien tavarahankinta- tai palveluhankintasopimusten tai näiden viranomaisten järjestämien suunnittelukilpailujen osalta;

b)

209 000 euroa muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen julkisia tavarahankintoja tai palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta;

c)

5 225 000 euroa julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta;

d)

5 225 000 euroa yleishyödyllisiä palveluja koskevien rakennusurakoiden osalta;

e)

5 225 000 euroa käyttöoikeussopimusten osalta;

f)

418 000 euroa yleishyödyllisiä palveluja koskevien tavara- ja palveluhankintasopimusten osalta;

g)

750 000 euroa sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevien julkisten palveluhankintasopimusten osalta;

h)

1 000 000 euroa sosiaalipalveluja ja muita yleishyödyllisiä palveluja koskevien palveluhankintasopimusten osalta.

2.

Edellä 1 kohdassa mainittuja euromääräisiä kynnysarvoja mukautetaan niin, että otetaan huomioon EU:n direktiivien nojalla sovellettavat kynnysarvot tämän sopimuksen voimaantulohetkellä.


ASETUKSET

11.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/44,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2017,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/1996 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä III luetellaan Irakin entisen hallituksen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot sekä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joille kuuluvat, Irakin ulkopuolella 22 päivänä toukokuuta 2003 olleet varat ja muut taloudelliset resurssit jäädytetään kyseisen asetuksen nojalla.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 28 päivänä joulukuuta 2016 poistaa 2 kohtaa niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä III olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vt. päällikkö


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III seuraavat kohdat:

”78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Osoite: Bagdad, Irak.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA), Osoite: Mansour City, P.O. Box 6138, Bagdad, Irak.”


11.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/45,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2017,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

11.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/40


KOMISSION PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2017/46,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2017,

viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 249 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission viestintä- ja tietojärjestelmät ovat olennainen osa komission toimintaa, ja tietotekniikan turvallisuushäiriöillä voi olla vakavia vaikutuksia sekä komission toimintoihin että kolmansiin osapuoliin, yksittäiset henkilöt, yritykset ja jäsenvaltiot mukaan lukien.

(2)

Komission viestintä- ja tietojärjestelmien luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen sekä niissä käsiteltäviin tietoihin voi kohdistua monia uhkia. Tällaisia uhkia ovat muun muassa onnettomuudet, virheet, tahalliset hyökkäykset ja luonnontapahtumat, ja ne on määriteltävä operatiivisiksi riskeiksi.

(3)

Viestintä- ja tietojärjestelmissä on tarjottava suojataso, joka on suhteutettu niihin kohdistuvien riskien todennäköisyyteen, vaikutuksiin ja luonteeseen.

(4)

Komission tietotekniikan turvallisuuden osalta olisi varmistettava, että komission viestintä- ja tietojärjestelmät suojaavat niissä käsiteltävät tiedot ja toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla, oikeaan aikaan ja oikeutettujen käyttäjien valvonnassa.

(5)

Komission tietotekniikan turvallisuutta koskevaa politiikkaa olisi toteutettava johdonmukaisesti muiden turvallisuuspolitiikkojen kanssa.

(6)

Yleinen vastuu komission turvallisuudesta on henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston turvallisuusosastolla turvallisuusasioista vastaavan komission jäsenen valvonnassa ja vastuulla.

(7)

Jotta komission lähestymistapa olisi asiaankuuluvan lainsäädännön mukainen ja jotta mahdollistettaisiin yhteentoimivuus ja -sopivuus, siinä olisi otettava huomioon EU:n poliittiset aloitteet, verkko- ja tietoturvaa koskeva lainsäädäntö sekä alan standardit ja parhaat käytännöt.

(8)

Komission viestintä- ja tietojärjestelmistä vastaavien komission osastojen olisi laadittava ja pantava täytäntöön asiaankuuluvia toimenpiteitä, ja viestintä- ja tietojärjestelmien tietotekniikan turvallisuutta koskevat toimenpiteet olisi sovitettava yhteen koko komissiossa tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

(9)

Niiden sääntöjen ja menettelyjen, jotka koskevat tietoihin pääsyä tietotekniikan turvallisuuden yhteydessä, mukaan lukien tietotekniikan turvallisuushäiriöiden käsittely, olisi oltava oikeassa suhteessa komissioon tai sen henkilöstöön kohdistuvaan uhkaan sekä yksilöiden suojelusta unionin toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (1) säädettyjen periaatteiden mukaiset, ja niissä olisi otettava huomioon SEUT-sopimuksen 339 artiklassa säädetty salassapitovelvollisuuden periaate.

(10)

EU:n turvaluokiteltua tietoa, arkaluonteista turvallisuusluokittelematonta tietoa ja luokittelematonta tietoa käsitteleviä viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevien politiikkojen ja sääntöjen on oltava täysin komission päätösten (EU, Euratom) 2015/443 (2) ja (EU, Euratom) 2015/444 (3) mukaiset.

(11)

Komission on tarpeen tarkistaa ja ajantasaistaa komission käyttämiä viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevia säännöksiä.

(12)

Sen vuoksi komission päätös K(2006) 3602 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tätä päätöstä sovelletaan kaikkiin komission omistamiin, hankkimiin, hallinnoimiin tai ylläpitämiin tai komission puolesta omistettuihin, hankittuihin, hallinnoituihin tai ylläpidettyihin komission viestintä- ja tietojärjestelmiin ja kaikkeen kyseisten järjestelmien käyttöön komission toimesta.

2.   Tässä päätöksessä vahvistetaan kyseisten viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevat perusperiaatteet, tavoitteet, organisointi ja velvollisuudet erityisesti viestintä- ja tietojärjestelmiä omistaville, hankkiville, hallinnoiville tai ylläpitäville komission osastoille, mukaan lukien sisäisen tietopalvelun tarjoajan tarjoamat viestintä- ja tietojärjestelmät. Kun viestintä- ja tietojärjestelmän tarjoaa tai omistaa tai sitä hallinnoi tai ylläpitää ulkopuolinen taho komission kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen perusteella, kyseisen sopimuksen ehtojen on oltava tämän päätöksen mukaiset.

3.   Tätä päätöstä sovelletaan kaikkiin komission osastoihin ja toimeenpanovirastoihin. Kun muut elimet ja toimielimet käyttävät komission viestintä- ja tietojärjestelmää komission kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen perusteella, kyseisen sopimuksen ehtojen on oltava tämän päätöksen mukaiset.

4.   Riippumatta tiettyjä henkilöstöryhmiä koskevista erityismaininnoista tätä päätöstä sovelletaan komission jäseniin, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (4), jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’, alaiseen komission henkilöstöön, komission palvelukseen tilapäisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin (5), ulkopuolisiin palveluntarjoajiin ja niiden henkilöstöön, harjoittelijoihin ja kaikkiin henkilöihin, joilla on pääsy tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin viestintä- ja tietojärjestelmiin.

5.   Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF), siltä osin kuin se on unionin lainsäädännön ja komission päätöksen 1999/352/EY, EHTY, Euratom (6) mukaista. Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä, mukaan lukien ohjeistukset, tarkastukset, tutkimukset ja vastaavat toimenpiteet, ei sovelleta kyseisen viraston viestintä- ja tietojärjestelmiin, jos se ei ole yhteensopivaa viraston tutkintatehtävien riippumattomuuden ja/tai viraston kyseisiä tehtäviä toteuttaessaan saamien tietojen luottamuksellisuuden kanssa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

ilmaisulla ’olla vastuuvelvollinen’ vastuuvelvollisuutta toimista, päätöksistä ja suorituksista;

2)

’CERT-EU:lla’ EU:n toimielinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmää. Sen tehtävänä on tukea EU:n toimielimiä, jotta nämä voivat suojautua tahallisilta ja vihamielisiltä hyökkäyksiltä, jotka voisivat haitata niiden tietoteknisten resurssien eheyttä ja vahingoittaa EU:n etuja. CERT-EU:n toiminta-alaan kuuluvat ennaltaehkäisy, havaitseminen, reagoiminen ja toimintakunnon palauttaminen;

3)

’komission osastolla’ mitä tahansa komission pääosastoa tai yksikköä taikka komission jäsenen kabinettia;

4)

’komission turvallisuusviranomaisella’ päätöksessä (EU, Euratom) 2015/444 säädettyä roolia;

5)

’viestintä- ja tietojärjestelmällä’ järjestelmää, jolla tietoa käsitellään sähköisessä muodossa, mukaan lukien kaikki järjestelmän toiminnan kannalta tarpeelliset resurssit, myös infrastruktuuri, organisaatio, henkilöstö ja tietoresurssit. Määritelmä sisältää liiketoimintasovellukset, jaetut tietotekniikkapalvelut, ulkoistetut järjestelmät ja loppukäyttäjien laitteet;

6)

’hallintoneuvostolla’ operatiivisten ja hallinnollisten seikkojen korkeimman tason valvontaelintä komissiossa;

7)

’tietojen omistajalla’ henkilöä, joka on vastuussa viestintä- ja tietojärjestelmän käsittelemän tietyn tietokokonaisuuden suojaamisen ja käytön varmistamisesta;

8)

’tietokokonaisuudella’ tietokokonaisuutta, joka palvelee komission tiettyä komission liiketoimintaprosessia tai toimea;

9)

’kiireellisellä menettelyllä’ ennalta määriteltyä menetelmien ja velvollisuuksien kokonaisuutta, jolla reagoidaan kiireellisiin tilanteisiin komissioon kohdistuvan merkittävän vaikutuksen estämiseksi;

10)

’tietoturvapolitiikalla’ vahvistettujen tai vahvistettavien, täytäntöönpantujen tai täytäntöönpantavien sekä tarkastettujen tai tarkastettavien tietoturvatavoitteiden kokonaisuutta. Siihen sisältyvät muun muassa mutteivät yksinomaan päätökset (EU, Euratom) 2015/444 ja (EU, Euratom) 2015/443;

11)

’tietoturvajohtoryhmällä’ hallintoelintä, joka tukee hallintoneuvostoa tietotekniikan turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä;

12)

’sisäisellä tietopalvelun tarjoajalla’ jaettuja tietotekniikkapalveluja tarjoavaa komission osastoa;

13)

’tietotekniikan turvallisuudella’ tai ’viestintä- ja tietojärjestelmän turvallisuudella’ viestintä- ja tietojärjestelmien sekä niiden käsittelemien tietokokonaisuuksien luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden säilyttämistä;

14)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevilla ohjeilla’ suositeltavia mutta vapaaehtoisia toimenpiteitä, joilla helpotetaan tietotekniikan turvallisuutta koskevien standardien tukemista tai joihin viitataan silloin, kun sovellettavaa standardia ei ole;

15)

’tietotekniikan turvallisuushäiriöllä’ tapahtumaa, josta voi olla haittaa viestintä- ja tietojärjestelmän luottamuksellisuudelle, eheydelle ja käytettävyydelle;

16)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla toimenpiteellä’ teknistä tai organisatorista toimenpidettä tietoturvariskien hillitsemiseksi;

17)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla tarpeella’ johonkin tietoon tai tietotekniseen järjestelmään liittyvien luottamuksellisuus-, eheys- ja käytettävyystasojen tarkkaa ja yksiselitteistä määrittelyä vaadittavan suojatason määrittelemiseksi;

18)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla tavoitteella’ ilmaistua aietta torjua määritellyt uhat ja/tai vastata määriteltyihin turvallisuutta koskeviin organisatorisiin vaatimuksiin tai olettamuksiin;

19)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla suunnitelmalla’ viestintä- ja tietojärjestelmän tietotekniikan turvallisuutta koskeviin tarpeisiin vastaamiseksi tarvittavien tietotekniikan turvallisuutta koskevien toimenpiteiden dokumentointia;

20)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla politiikalla’ vahvistettujen tai vahvistettavien, täytäntöönpantujen tai täytäntöönpantavien sekä tarkastettujen tai tarkastettavien tietotekniikan turvallisuutta koskevien tavoitteiden kokonaisuutta. Se sisältää tämän päätöksen ja sen täytäntöönpanosäännöt;

21)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla vaatimuksella’ ennaltamääritellyn prosessin kautta muotoiltua tietotekniikan turvallisuutta koskevaa tarvetta;

22)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla riskillä’ vaikutusta, jonka tietotekniikan turvallisuutta koskeva uhka voi aiheuttaa viestintä- ja tietojärjestelmään sen haavoittuvuutta hyväksi käyttäen. Tietotekniikan turvallisuutta koskevalla riskillä on kaksi ominaisuutta: 1) epävarmuus eli todennäköisyys, että tietotekniikan turvallisuutta koskeva uhka aiheuttaa epätoivotun tapahtuman, ja 2) vaikutus eli tällaisen epätoivotun tapahtuman mahdolliset vaikutukset viestintä- ja tietojärjestelmään;

23)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevilla standardeilla’ erityisiä tietotekniikan turvallisuutta koskevia toimenpiteitä tietotekniikan turvallisuutta koskevan politiikan täytäntöönpanemisen ja tukemisen helpottamiseksi;

24)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla strategialla’ sellaisten komission tavoitteiden saavuttamiseksi tarkoitettujen hankkeiden ja toimien kokonaisuutta, jotka on vahvistettava, pantava täytäntöön ja tarkastettava;

25)

’tietotekniikan turvallisuutta koskevalla uhalla’ tekijää, joka voi johtaa viestintä- ja tietojärjestelmää vahingoittavaan epätoivottuun tapahtumaan. Tällaiset uhat voivat olla tahattomia tai tahallisia, ja niille ovat ominaisia uhkaavat seikat sekä mahdolliset kohteet ja hyökkäysmenetelmät;

26)

’paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavalla’ virkamiestä, joka toimii komission osastossa yhteyshenkilönä tietotekniikan turvallisuutta koskevissa asioissa;

27)

’henkilötiedoilla’, ’henkilötietojen käsittelyllä’, ’rekisterinpitäjällä’ ja ’henkilötietojen rekisteröintijärjestelmällä’ on samat määritelmät kuin asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ja erityisesti sen 2 artiklassa;

28)

’tietojen käsittelyllä’ kaikkia tietokokonaisuuksiin liittyviä viestintä- ja tietojärjestelmän toimintoja, mukaan lukien tietojen luominen, muuttaminen, näyttäminen, varastoiminen, siirtäminen, poistaminen ja arkistoiminen. Viestintä- ja tietojärjestelmä voi suorittaa tietojen käsittelyn toimintokokonaisuutena käyttäjille ja tietotekniikkapalveluina toiselle viestintä- ja tietojärjestelmälle;

29)

’salassapitovelvollisuudella’ salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien liiketietojen, erityisesti yrityksiä taikka niiden liikesuhteita tai kustannustekijöitä koskevien tietojen suojaa, kuten SEUT-sopimuksen 339 artiklassa määrätään;

30)

ilmaisulla ’olla vastuussa’ velvollisuutta toimia ja tehdä päätöksiä edellytettyjen tulosten saavuttamiseksi;

31)

’turvallisuudella komissiossa’ henkilöiden, omaisuuden ja tiedon turvallisuutta komissiossa ja erityisesti henkilöiden ja omaisuuden fyysistä koskemattomuutta, tiedon ja viestintä- ja tietojärjestelmien koskemattomuutta, luottamuksellisuutta ja saatavuutta sekä komission toiminnan esteetöntä toimivuutta;

32)

’jaetuilla tietotekniikkapalveluilla’ viestintä- ja tietojärjestelmän tarjoamaa tietojen käsittelyyn liittyvää palvelua muille viestintä- ja tietojärjestelmille;

33)

’järjestelmän omistajalla’ henkilöä, joka vastaa viestintä- ja tietojärjestelmän yleisestä hankinnasta, kehittämisestä, integroinnista, muuttamisesta, toiminnasta, ylläpitämisestä ja käytöstä poistamisesta;

34)

’käyttäjällä’ henkilöä, joka käyttää viestintä- ja tietojärjestelmän tarjoamaa toimintoa komissiossa tai sen ulkopuolella.

3 artikla

Periaatteet, jotka koskevat tietotekniikan turvallisuutta komissiossa

1.   Tietotekniikan turvallisuus komissiossa perustuu laillisuuden, avoimuuden, suhteellisuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteisiin.

2.   Tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät seikat on otettava huomioon alusta lähtien laadittaessa ja toteutettaessa komission viestintä- ja tietojärjestelmiä. Tätä varten tietotekniikan pääosaston sekä henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston on osallistuttava omien vastuualueidensa osalta.

3.   Tehokkaassa tietotekniikan turvallisuudessa on varmistettava asianmukaiset tasot seuraaville:

a)

aitous: tae siitä, että tiedot ovat aitoja ja vilpittömässä mielessä toimivista lähteistä;

b)

käytettävyys: tiedot ovat valtuutetun yksikön pyynnöstä saatavilla ja käytettävissä;

c)

luottamuksellisuus: tiedot eivät tule ilmi sivullisille henkilöille, yksiköille eikä prosesseille;

d)

eheys: omaisuuden ja tietojen oikeellisuus ja täydellisyys turvataan;

e)

kiistattomuus: tietty toimi tai tapahtuma voidaan todistaa tapahtuneeksi niin, ettei sitä voida myöhemmin kiistää;

f)

henkilötietojen suoja: henkilötietojen osalta tarjotaan asianmukaiset takeet noudattaen täysin asetusta (EY) N:o 45/2001:

g)

salassapitovelvollisuus: salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien liiketietojen, erityisesti yrityksiä taikka niiden liikesuhteita tai kustannustekijöitä koskevien tietojen suojaaminen, kuten SEUT-sopimuksen 339 artiklassa määrätään.

4.   Tietotekniikan turvallisuuden on perustuttava riskinhallintaprosessiin. Tämän prosessin tarkoituksena on määritellä tietotekniikan turvallisuutta koskevien riskien tasot ja turvatoimenpiteet tällaisten riskien pienentämiseksi asianmukaiselle tasolle kohtuullisin kustannuksin.

5.   Jokainen viestintä- ja tietojärjestelmä on tunnistettava, sille on määrättävä järjestelmän omistaja ja se on kirjattava luetteloon.

6.   Jokaisen viestintä- ja tietojärjestelmän turvavaatimukset on määriteltävä kyseisen järjestelmän ja sen käsittelemien tietojen turvallisuustarpeiden perusteella. Viestintä- ja tietojärjestelmä, joka tarjoaa palveluja toiselle viestintä- ja tietojärjestelmälle, voi olla suunniteltu tukemaan erityisiä turvallisuustarvetasoja.

7.   Tietotekniikan turvallisuutta koskevien suunnitelmien ja toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa viestintä- ja tietojärjestelmän turvallisuustarpeisiin nähden.

Näihin periaatteisiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

2 LUKU

ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET

4 artikla

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostolla on yleinen vastuu tietotekniikan turvallisuuden kokonaishallinnosta komissiossa.

5 artikla

Tietoturvajohtoryhmä

1.   Tietoturvajohtoryhmän puheenjohtajana toimii komission tietotekniikan turvallisuushallinnosta vastaava varapääsihteeri. Sen komission eri osastoista tulevien jäsenten on edustettava yritys-, teknologia- ja turvallisuusasioita, ja siinä on oltava edustajia tietotekniikan pääosastosta, henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastosta ja budjettipääosastosta sekä vuorotellen kahden vuoden välein edustajia neljästä muusta komission osastosta silloin, kun tietotekniikan turvallisuus on merkittävä huolenaihe niiden toiminnan kannalta. Jäsenet kuuluvat ylempään johtoon.

2.   Tietoturvajohtoryhmä tukee hallintoneuvostoa tietotekniikan turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Tietoturvajohtoryhmällä on operatiivinen vastuu tietotekniikan turvallisuuden kokonaishallinnosta komissiossa.

3.   Tietoturvajohtoryhmä suosittelee komission tietotekniikan turvallisuuspolitiikkaa komission hyväksyttäväksi.

4.   Tietoturvajohtoryhmä tarkastelee hallintoasioita ja tietotekniikan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, vakavat tietotekniikan turvallisuushäiriöt mukaan lukien, ja raportoi niistä joka toinen vuosi hallintoneuvostolle.

5.   Tietoturvajohtoryhmä seuraa ja tarkastelee tämän päätöksen yleistä täytäntöönpanoa ja raportoi siitä hallintoneuvostolle.

6.   Tietoturvajohtoryhmä tarkastelee, arvioi ja valvoo päivittyvän tietotekniikan turvallisuutta koskevan strategian täytäntöönpanoa tietotekniikan pääosaston ehdotuksesta. Tietoturvajohtoryhmä raportoi siitä hallintoneuvostolle.

7.   Tietoturvajohtoryhmä seuraa, arvioi ja valvoo yleistä tietoturvariskitilannetta, ja sillä on valtuudet antaa tarvittaessa virallisia parannussuosituksia.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

6 artikla

Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto

Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastolla on tietotekniikan turvallisuuden osalta seuraavat velvollisuudet: Sen on

1)

varmistettava, että tietotekniikan turvallisuutta koskeva politiikka ja komission tietoturvapolitiikka ovat yhdenmukaiset;

2)

laadittava puitteet salausteknologioiden käytön sallimiseksi viestintä- ja tietojärjestelmien suorittamaa tietojen varastointia ja välittämistä varten;

3)

ilmoitettava tietotekniikan pääosastolle uhkista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi viestintä- ja tietojärjestelmien ja niiden käsittelemien tietokokonaisuuksien turvallisuuteen;

4)

tehtävä tietotekniikan turvallisuutta koskevia tarkastuksia arvioidakseen, ovatko komission viestintä- ja tietojärjestelmät turvallisuuspolitiikan mukaiset, ja raportoitava tuloksista tietoturvajohtoryhmälle;

5)

laadittava puitteet ja asianmukaiset turvallisuussäännöt pääsyn sallimiseksi komission viestintä- ja tietojärjestelmiin ulkoisista verkostoista sekä kehitettävä asiaan liittyvät tietotekniikan turvallisuutta koskevat standardit ja ohjeet tiiviissä yhteistyössä tietotekniikan pääosaston kanssa;

6)

ehdotettava viestintä- ja tietojärjestelmien ulkoistamista koskevia periaatteita ja sääntöjä, joiden avulla tietoturvan asianmukainen valvonta säilytetään;

7)

kehitettävä 6 artiklaan liittyviä tietotekniikan turvallisuutta koskevia standardeja ja ohjeita tiiviissä yhteistyössä tietotekniikan pääosaston kanssa.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

7 artikla

Tietotekniikan pääosasto

Tietotekniikan pääosastolla on komission yleisen tietotekniikan turvallisuuden osalta seuraavat velvollisuudet: Sen on

1)

tietotekniikan turvallisuutta koskevan politiikan ja komission tietoturvapolitiikan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kehitettävä tietotekniikan turvallisuutta koskevia standardeja ja ohjeita – lukuun ottamatta niitä, joista säädetään 6 artiklassa – tiiviissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston kanssa, ja ehdotettava niitä tietoturvajohtoryhmälle;

2)

arvioitava tietotekniikan turvallisuutta koskevien riskien hallintamenetelmiä ja kaikkien komission osastojen prosesseja ja tuotoksia sekä raportoitava niistä säännöllisesti tietoturvajohtoryhmälle;

3)

esitettävä tietoturvajohtoryhmälle päivittyvän tietotekniikan turvallisuutta koskevan strategian päivittämistä ja hyväksymistä sekä hallintoneuvostolle sen vahvistamista sekä ehdotettava ohjelmaa, joka sisältää muun muassa hankkeiden ja toimien suunnittelun tietotekniikan turvallisuutta koskevan strategian täytäntöönpanemiseksi;

4)

valvottava komission tietotekniikan turvallisuutta koskevan strategian täytäntöönpanoa ja raportoitava siitä säännöllisesti tietoturvajohtoryhmälle;

5)

valvottava tietotekniikan turvallisuutta koskevia riskejä ja viestintä- ja tietojärjestelmissä toteutettavia tietotekniikan turvallisuutta koskevia toimenpiteitä, sekä raportoitava niistä säännöllisesti tietoturvajohtoryhmälle;

6)

raportoitava säännöllisesti tietoturvajohtoryhmälle tämän päätöksen yleisestä täytäntöönpanosta ja noudattamisesta;

7)

pyydettävä henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastoa kuultuaan järjestelmän omistajia toteuttamaan erityisiä tietotekniikan turvallisuutta koskevia toimenpiteitä komission viestintä- ja tietojärjestelmille aiheutuvien tietotekniikan turvallisuutta koskevien riskien vähentämiseksi;

8)

varmistettava, että järjestelmien ja tietojen omistajien saatavilla on asianmukainen luettelo tietotekniikan pääosaston tarjoamista tietotekniikan turvallisuuspalveluista, jotta nämä voivat täyttää tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät velvollisuutensa ja noudattaa tietotekniikan turvallisuutta koskevaa politiikkaa ja standardeja;

9)

annettava järjestelmien ja tietojen omistajille asianmukaiset asiakirjat ja tapauksen mukaan kuultava tällaisia omistajia niiden tietotekniikkapalvelujen osalta toteutetuista tietotekniikan turvallisuutta koskevista toimenpiteistä tietotekniikan turvallisuutta koskevan politiikan noudattamisen helpottamiseksi ja järjestelmän omistajien tukemiseksi tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnassa;

10)

järjestettävä säännöllisesti paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavien verkoston kokouksia ja tuettava paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavia näiden suorittaessa velvollisuuksiaan;

11)

määriteltävä koulutustarpeet ja koordinoitava koulutusohjelmia tietotekniikan turvallisuuden osalta yhteistyössä komission osastojen kanssa sekä kehitettävä, toteutettava ja koordinoitava kampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi tietotekniikan turvallisuudesta tiiviissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon pääosaston kanssa;

12)

varmistettava, että järjestelmän omistajat, tietojen omistajat ja muut, joilla on tietotekniikan turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia komission osastoissa, saavat tietoa tietotekniikan turvallisuutta koskevasta politiikasta;

13)

annettava henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastolle tiedoksi sellaiset järjestelmien omistajien ilmoittamat tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät uhat ja häiriöt sekä poikkeukset komission tietotekniikan turvallisuutta koskevaan politiikkaan, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen komissiossa;

14)

toimitettava komissiolle sisäisen tietotekniikkapalvelun tarjoajan ominaisuudessa luettelo jaetuista tietotekniikkapalveluista, jotka tarjoavat määritellyt turvallisuustasot. Tämä voidaan tehdä arvioimalla, hallinnoimalla ja seuraamalla tietotekniikan turvallisuutta koskevia riskejä säännöllisesti, jotta voidaan toteuttaa turvallisuustoimenpiteitä määritellyn turvallisuustason saavuttamiseksi.

Näihin liittyvät menettelyt ja tarkemmat vastuukuvaukset vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

8 artikla

Komission osastot

Komission jokaisen osaston päällikön on osastonsa tietotekniikan turvallisuuden osalta

1)

nimitettävä virallisesti jokaiselle viestintä- ja tietojärjestelmälle kyseisen järjestelmän tietotekniikan turvallisuudesta vastuussa oleva järjestelmän omistaja, jonka on oltava virkamies tai väliaikainen toimihenkilö, sekä jokaiselle viestintä- ja tietojärjestelmässä käsiteltävälle tietokokonaisuudelle tietojen omistaja, jonka on kuuluttava samaan hallinnolliseen yksikköön kuin asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamisalaan kuuluvien tietokokonaisuuksien rekisterinpitäjä;

2)

nimitettävä virallisesti paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava, joka voi toteuttaa velvollisuuksia riippumattomasti järjestelmän omistajista ja tietojen omistajista. Sama paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava voidaan nimittää yhdelle tai useammalle komission osastolle;

3)

varmistettava, että asianmukaiset tietotekniikan turvallisuutta koskevien riskien arvioinnit ja tietotekniikan turvallisuutta koskevat suunnitelmat on laadittu ja pantu täytäntöön;

4)

varmistettava, että tietotekniikan pääosastolle toimitetaan säännöllisesti yhteenveto tietotekniikan turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja toimenpiteistä;

5)

varmistettava tietotekniikan pääosaston tuella, että käytössä on asianmukaiset prosessit, menettelyt ja ratkaisut sen viestintä- ja tietojärjestelmiin liittyvien tietotekniikan turvallisuushäiriöiden tehokkaan havaitsemisen, raportoinnin ja ratkaisemisen varmistamiseksi;

6)

käynnistettävä kiireellinen menettely tietotekniikan turvallisuutta koskevissa hätätilanteissa;

7)

oltava viime kädessä vastuuvelvollinen tietotekniikan turvallisuudesta, mukaan lukien järjestelmän omistajan ja tietojen omistajan velvollisuudet;

8)

omistettava viestintä- ja tietojärjestelmiinsä ja tietokokonaisuuksiinsa liittyvät riskit;

9)

ratkaistava tietojen omistajien ja järjestelmän omistajien väliset erimielisyydet ja erimielisyyden jatkuessa saatettava asia tietoturvajohtoryhmän ratkaistavaksi;

10)

varmistettava, että tietotekniikan turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet pannaan täytäntöön ja että riskeihin on varauduttu asianmukaisesti.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

9 artikla

Järjestelmän omistajat

1.   Järjestelmän omistaja vastaa viestintä- ja tietojärjestelmän tietotekniikan turvallisuudesta ja raportoi komission osaston päällikölle.

2.   Järjestelmän omistajan on tietotekniikan turvallisuuden osalta

a)

varmistettava, että viestintä- ja tietojärjestelmä on tietotekniikan turvallisuutta koskevan politiikan mukainen;

b)

varmistettava, että viestintä- ja tietojärjestelmä kirjataan tarkoin asiaankuuluvaan luetteloon;

c)

arvioitava tietotekniikan turvallisuutta koskevat riskit ja määriteltävä tietotekniikan turvallisuutta koskevat tarpeet kunkin viestintä- ja tietojärjestelmän osalta yhteistyössä tietojen omistajien kanssa ja tietotekniikan pääosastoa kuullen;

d)

laadittava turvallisuussuunnitelma, joka sisältää tapauksen mukaan tiedot arvioiduista riskeistä ja mahdolliset muut vaadittavat lisäturvallisuustoimenpiteet;

e)

pantava täytäntöön asianmukaiset tietotekniikan turvallisuutta koskevat toimenpiteet, jotka ovat oikeassa suhteessa havaittuihin tietotekniikan turvallisuutta koskeviin riskeihin ja ovat tietoturvajohtoryhmän vahvistamien suositusten mukaiset;

f)

määriteltävä riippuvuussuhteet muihin viestintä- ja tietojärjestelmiin tai jaettuihin tietotekniikkapalveluihin ja toteutettava turvallisuustoimenpiteitä, jotka perustuvat tapauksen mukaan kyseisten viestintä- ja tietojärjestelmien tai jaettujen tietotekniikkapalvelujen ehdottamiin turvallisuustasoihin;

g)

hallittava ja seurattava tietotekniikan turvallisuutta koskevia riskejä;

h)

raportoitava säännöllisesti komission osaston päällikölle tämän viestintä- ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvistä riskiprofiileista ja tietotekniikan pääosastolle asiaan liittyvistä riskeistä sekä toteutetuista riskihallintatoimista ja turvallisuustoimenpiteistä;

i)

kuultava asianomaisten komission osastojen paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavia tietotekniikan turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista;

j)

annettava käyttäjille ohjeistusta, joka koskee viestintä- ja tietojärjestelmien ja niihin liittyvien tietojen käyttöä sekä käyttäjien viestintä- ja tietojärjestelmiin liittyviä velvollisuuksia;

k)

pyydettävä salausasioista vastaavana viranomaisena toimivalta henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastolta lupa salausteknologiaa käyttäville viestintä- ja tietojärjestelmille;

l)

kuultava etukäteen komission turvallisuusviranomaista kaikista EU:n turvaluokiteltuja tietoja käsittelevistä järjestelmistä;

m)

varmistettava, että salausavainten varmuuskopiot varastoidaan sulkutilille. Salatut tiedot voidaan palauttaa vain, jos se on etukäteen sallittu henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston määrittelemien puitteiden mukaisesti;

n)

noudatettava rekisterinpitäjien ohjeistusta, joka koskee henkilötietojen suojaa ja tietosuojasääntöjen soveltamista käsittelyn turvallisuuteen;

o)

ilmoitettava tietotekniikan pääosastolle poikkeuksista komission tietotekniikan turvallisuutta koskevaan politiikkaan ja annettava asianmukaiset perustelut;

p)

raportoitava tietojen omistajien ja järjestelmän omistajien välisistä ratkaisemattomista erimielisyyksistä komission osaston päällikölle sekä ilmoitettava asianomaisille osapuolille tietotekniikan turvallisuushäiriöistä oikea-aikaisesti tarvittaessa niiden vakavuuden mukaan, kuten 15 artiklassa säädetään;

q)

ulkoistettujen järjestelmien osalta varmistettava, että ulkoistamissopimuksissa on asianmukaiset tietotekniikan turvallisuutta koskevat määräykset ja että ulkoistetuissa viestintä- ja tietojärjestelmissä esiintyvistä tietotekniikan turvallisuushäiriöistä raportoidaan 15 artiklan mukaisesti;

r)

jaettuja tietotekniikkapalveluja tarjoavien viestintä- ja tietojärjestelmien osalta varmistettava, että ne tarjoavat selkeästi dokumentoidun määritellyn turvallisuustason ja että määritellyn turvallisuustason saavuttamiseksi toteutetaan turvallisuustoimenpiteitä.

3.   Järjestelmän omistaja voi virallisesti antaa tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät tehtävät kokonaan tai osittain muille, mutta vastuu viestintä- ja tietojärjestelmän tietotekniikan turvallisuudesta säilyy hänellä itsellään.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

10 artikla

Tietojen omistajat

1.   Tietojen omistaja vastaa komission osaston päällikölle tietyn tietokokonaisuuden tietotekniikan turvallisuudesta ja on vastuuvelvollinen tietokokonaisuuden luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä.

2.   Tietojen omistajan on tällaisen tietokokonaisuuden osalta

a)

varmistettava, että kaikki hänen vastuullaan olevat tietokokonaisuudet luokitellaan päätösten (EU, Euratom) 2015/443 ja (EU, Euratom) 2015/444 mukaisesti;

b)

määriteltävä tietoturvatarpeet ja ilmoitettava niistä asianomaisille järjestelmän omistajille;

c)

osallistuttava viestintä- ja tietojärjestelmän riskinarviointiin;

d)

raportoitava tietojen omistajien ja järjestelmän omistajien välisistä ratkaisemattomista erimielisyyksistä komission osaston päällikölle;

e)

ilmoitettava tietotekniikan turvallisuushäiriöistä 15 artiklan mukaisesti.

3.   Tietojen omistaja voi virallisesti siirtää tietotekniikan turvallisuuteen liittyvät tehtävät kokonaan tai osittain muille, mutta vastuu säilyy hänellä itsellään tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

11 artikla

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavat

Paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavan on tietotekniikan turvallisuuden osalta

a)

ennakoivasti yksilöitävä järjestelmän omistajat, tietojen omistajat ja muut, joilla on tietotekniikan turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia komission osastoissa, sekä annettava näille tietoa tietotekniikan turvallisuutta koskevasta politiikasta;

b)

oltava osana paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavien verkostoa yhteydessä tietotekniikan pääosastoon asioissa, jotka liittyvät tietotekniikan turvallisuuteen komission osastoissa;

c)

osallistuttava paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavien säännöllisiin kokouksiin;

d)

oltava ajan tasalla tietoturvallisuusriskien hallintaprosessista ja tietojärjestelmien turvallisuussuunnitelmien laadinnasta ja täytäntöönpanosta;

e)

neuvottava tietojen omistajia, järjestelmän omistajia ja komission osastojen päälliköitä tietotekniikan turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä;

f)

tehtävä yhteistyötä tietotekniikan pääosaston kanssa hyvien tietotekniikan turvallisuutta koskevien käytäntöjen levittämiseksi ja ehdotettava tiedotus- ja koulutusohjelmia;

g)

raportoitava tietotekniikan turvallisuudesta ja ilmoitettava puutteista ja parannuksista komission osastoille.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

12 artikla

Käyttäjät

1.   Käyttäjien on tietotekniikan turvallisuuden osalta

a)

noudatettava tietotekniikan turvallisuutta koskevaa politiikkaa ja järjestelmän omistajan antamia kunkin viestintä- ja tietojärjestelmän käyttöä koskevaa ohjeistusta;

b)

ilmoitettava tietotekniikan turvallisuushäiriöistä 15 artiklan mukaisesti.

2.   Komission viestintä- ja tietojärjestelmän käyttö tietotekniikan turvallisuutta koskevan politiikan tai järjestelmän omistajan antaman ohjeistuksen vastaisesti voi johtaa kurinpidollisiin menettelyihin.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

3 LUKU

TURVALLISUUSVAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET

13 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpano

1.   Edellä olevan 6 artiklan soveltamista koskevat säännöt ja asiaan liittyvät standardit ja ohjeet edellyttävät valtuutuspäätöstä, jonka komissio antaa turvallisuusasioista vastaavalle komission jäsenelle.

2.   Kaikki muut tämän asetuksen soveltamista koskevat säännöt ja asiaan liittyvät tietotekniikan turvallisuutta koskevat standardit ja ohjeet edellyttävät valtuutuspäätöstä, jonka komissio antaa tietotekniikasta vastaavalle komission jäsenelle.

3.   Tietoturvajohtoryhmä hyväksyy 1 ja 2 kohdassa mainitut soveltamissäännöt, standardit ja ohjeet ennen niiden hyväksymistä.

14 artikla

Noudattamisvelvollisuus

1.   Tietotekniikan turvallisuutta koskevassa politiikassa ja standardeissa olevien määräysten noudattaminen on pakollista.

2.   Tietotekniikan turvallisuutta koskevan politiikan ja standardien noudattamatta jättäminen saattaa antaa aiheen kurinpitotoimiin perussopimusten, henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen mukaisesti sekä sopimusseuraamuksiin ja/tai oikeustoimiin kansallisten lakien ja säännösten mukaisesti.

3.   Tietotekniikan pääosastolle on ilmoitettava kaikista poikkeuksista tietotekniikan turvallisuutta koskevaan politiikkaan.

4.   Jos tietoturvajohtoryhmä päättää, että komission viestintä- ja tietojärjestelmälle aiheutuu jatkuva kohtuuton riski, tietotekniikan pääosaston on järjestelmän omistajan kanssa yhteistyössä ehdotettava tietoturvajohtoryhmän hyväksyttäväksi riskiä vähentäviä toimenpiteitä. Kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa tehostettua seurantaa ja raportointia, palvelurajoituksia ja yhteyden katkaiseminen.

5.   Tietoturvajohtoryhmän on tarvittaessa määrättävä hyväksyttyjen lieventävien toimenpiteiden toteuttaminen pakolliseksi. Tietoturvajohtoryhmä voi myös suositella, että henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja käynnistää hallinnollisen tutkimuksen. Tietotekniikan pääosaston on raportoitava tietoturvajohtoryhmälle kaikista tilanteista, joissa on määrätty lieventäviä toimenpiteitä.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

15 artikla

Tietotekniikan turvallisuushäiriöiden käsittely

1.   Vastuu pääasiallisesta operatiivisesta kyvystä vastata tietotekniikan turvallisuushäiriöihin Euroopan unionissa on tietotekniikan pääosastolla.

2.   Kun henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto osallistuu osapuolena tietotekniikan turvallisuushäiriöihin reagoimiseen, sen on

a)

saatava oikeus tutustua kaikkia häiriökirjauksia koskeviin yhteenvetotietoihin ja pyydettäessä täydellisiin tiedostoihin;

b)

osallistuttava tietotekniikan turvallisuushäiriöitä käsitteleviin kriisinhallintaryhmiin ja tietotekniikan turvallisuutta koskeviin kiireellisiin menettelyihin;

c)

vastattava suhteista lainvalvonta- ja tiedustelupalvelujen kanssa;

d)

tehtävä tietoverkkoturvallisuutta koskeva rikostekninen analyysi päätöksen (EU, Euratom) 2015/443 11 artiklan mukaisesti;

e)

päätettävä virallisen tutkinnan aloittamisen tarpeesta;

f)

ilmoitettava tietotekniikan pääosastolle kaikista tietotekniikan turvallisuushäiriöistä, joista voi aiheutua riski toisille viestintä- ja tietojärjestelmille.

3.   Tietotekniikan pääosaston sekä henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston välillä on oltava säännöllistä viestintää tietojen vaihtamiseksi ja turvallisuushäiriöiden käsittelyn koordinoimiseksi, erityisesti kun kyseessä on tietotekniikan turvallisuushäiriö, joka voi vaatia virallista tutkintaa.

4.   EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän (CERT-EU) tietoturvapoikkeamien koordinointipalvelua voidaan käyttää tapauksen mukaan tukemaan häiriöiden käsittelyprosessia ja tietojen jakamista muille EU:n toimielimille ja virastoille, joihin tilanteella saattaa olla vaikutusta.

5.   Järjestelmän omistajien, joihin tietotekniikan turvallisuushäiriö vaikuttaa, on

a)

ilmoitettava välittömästi komission osastonsa päällikölle, tietotekniikan pääosastolle, henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosastolle, paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaaville ja tapauksen mukaan tietojen omistajalle kaikista merkittävistä tietotekniikan turvallisuushäiriöistä ja erityisesti niistä, joihin liittyy tietosuojan rikkominen;

b)

tehtävä yhteistyötä ja seurattava asiaankuuluvien komission viranomaisten antamaa ohjeistusta, joka koskee häiriöstä ilmoittamista, häiriöön reagoimista ja häiriön korjaamista;

6.   Käyttäjien on ilmoitettava kaikista tosiasiallisista ja epäillyistä tietotekniikan turvallisuushäiriöistä nopeasti asiaankuuluvalle tietotekniikan tukipalvelulle.

7.   Tietojen omistajien on ilmoitettava kaikista tosiasiallisista ja epäillyistä tietotekniikan turvallisuushäiriöistä nopeasti asiaankuuluvalle tietotekniikan turvallisuushäiriöitä käsittelevälle kriisiryhmälle.

8.   Vastuu komission muissa kuin ulkoistetuissa viestintä- ja tietojärjestelmissä havaittujen tietotekniikan turvallisuushäiriöiden käsittelemisestä on tietotekniikan pääosastolla, jota muut osallistuvat osapuolet tukevat.

9.   Tietotekniikan pääosaston on tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti ilmoitettava tietotekniikan turvallisuushäiriöistä asianomaisille komission osastoille, asianomaisille paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaaville ja tapauksen mukaan CERT-EU:lle.

10.   Tietotekniikan pääosaston on raportoitava säännöllisesti tietoturvajohtoryhmälle merkittävistä komission viestintä- ja tietojärjestelmiin vaikuttavista tietotekniikan turvallisuushäiriöistä.

11.   Asianomaisella paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaavalla on oltava pyynnöstä pääsy rekisteriin, johon kirjataan komission osaston viestintä- ja tietojärjestelmää koskevat tietotekniikan turvallisuushäiriöt.

12.   Kun kyseessä on merkittävä tietotekniikan turvallisuushäiriö, tietotekniikan pääosasto toimii yhteystahona kriisitilanteen hallinnoinnissa ja koordinoi tietotekniikan turvallisuushäiriöitä käsitteleviä kriisinhallintaryhmiä.

13.   Tietotekniikan pääosaston pääjohtaja voi hätätapauksessa päättää käynnistää tietotekniikan turvallisuutta koskevan kiireellisen menettelyn. Tietotekniikan pääosaston on laadittava kiireelliset menettelyt, jotka tietoturvajohtoryhmä hyväksyy.

14.   Tietotekniikan pääosaston on raportoitava kiireellisten menettelyjen toteuttamisesta tietoturvajohtoryhmälle ja asianomaisten komission osastojen päälliköille.

Näihin velvollisuuksiin ja toimintoihin liittyvät menettelyt vahvistetaan yksityiskohtaisemmin täytäntöönpanosäännöissä.

4 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla

Avoimuus

Tämä päätös on saatettava komission henkilöstön ja kaikkien niiden henkilöiden tietoon, joihin sitä sovelletaan, ja se on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

17 artikla

Suhde toisiin säädöksiin

Tämän päätöksen säännöksiä sovelletaan rajoittamatta seuraavien säädösten soveltamista: päätös (EU, Euratom) 2015/443, päätös (EU, Euratom) 2015/444, asetus (EY) N:o 45/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 (7), komission päätös 2002/47/EY, EHTY, Euratom (8), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 (9) ja päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom.

18 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

Kumotaan 16 päivänä elokuuta 2006 tehty päätös K(2006) 3602.

Päätöksen K(2006) 3602 nojalla hyväksytyt soveltamissäännöt ja tietotekniikan turvallisuutta koskevat standardit ovat voimassa edelleen, jolleivät ne ole ristiriidassa tämän päätöksen kanssa, siihen saakka kun ne korvataan tämän päätöksen 13 artiklan nojalla hyväksyttävillä soveltamissäännöillä ja standardeilla. Viittauksia päätöksen K(2006) 3602 10 artiklaan pidetään viittauksina tämän päätöksen 13 artiklaan.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(2)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(3)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(4)  Säädetään neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (Muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot) (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.)

(5)  Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 2008, komission palvelukseen tilapäisesti siirrettyihin ja komissiossa ammatillisessa jatkokoulutuksessa oleviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä (K(2008) 6866 lopullinen).

(6)  Komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  Komission päätös 2002/47/EY, EHTY, Euratom, tehty 23 päivänä tammikuuta 2002, työjärjestyksensä muuttamisesta (EYVL L 21, 24.1.2002, s. 23).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).