ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 5

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
10. tammikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/39, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/40, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/41, annettu 9 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2017/42, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

22

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

10.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/39,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan ja 223 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 (2) kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a–d alakohdan sekä 64 artiklan 7 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun I jaksossa säädetään kahdesta tukijärjestelmästä, joiden tarkoituksena on tehostaa maataloustuotteiden jakelua lapsille oppilaitoksissa. Ensimmäinen niistä koskee hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden (kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmä) ja toinen maidon ja maitotuotteiden (koulumaitojärjestelmä) toimittamista. Kyseiset kaksi järjestelmää korvataan yhdellä ainoalla järjestelmällä, joka otetaan käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/791 (4) lukuvuodesta 2017/2018 alkaen. Tässä yhdessä ainoassa järjestelmässä vahvistetaan uusi yhteinen kehys hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanialan tuoretuotteiden, jäljempänä ’kouluhedelmät ja kouluvihannekset’, sekä maidon ja maitotuotteiden, jäljempänä ’koulumaito’, toimittamiseksi lapsille oppilaitoksissa, jäljempänä ’koulujakelujärjestelmä’. Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 2016/791, myös siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voitaisiin varmistaa koulujakelujärjestelmän moitteeton toiminta uudessa yhteisessä kehyksessä, tietyt säännöt on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission delegoidut asetukset (EU) N:o 1047/2014 (5) ja (EU) 2016/247 (6), komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248 (7) ja komission asetus (EY) N:o 657/2008 (8). Nämä asetukset kumotaan komission delegoidulla asetuksella (EU) 2017/40 (9).

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua koulujakelujärjestelmään, on laadittava strategia järjestelmän täytäntöönpanoa varten. Jotta koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanoa voitaisiin arvioida, strategian osatekijät olisi määriteltävä. Hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi on aiheellista erottaa strategiaan sisällytettävistä osatekijöistä ne osatekijät, jotka on asetettava pyynnöstä komission saataville, erityisesti tarkastusten osalta, jos nämä osatekijät eivät sisälly strategiaan.

(3)

Hyvän hallintotavan ja moitteettoman talousarviohallinnon vuoksi jäsenvaltioiden, jotka panevat koulujakelujärjestelmän täytäntöön, olisi toimitettava vuosittain unionin tukea koskeva pyyntö. Lisäksi olisi määriteltävä tällaisen pyynnön sisältö.

(4)

Tuenhakijoiden toimittamien tukihakemusten sisältö ja esittämistiheys olisi määritettävä samoin kuin hakemusten jättämistä koskevat säännöt. Lisäksi olisi täsmennettävä tukihakemusten tueksi tarvittavat todisteet. Olisi myös vahvistettava seuraamukset, joita toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava, jos tukihakemus jätetään myöhässä.

(5)

Tuen maksamista koskevia edellytyksiä olisi selkeytettävä lisää, jotta voidaan ottaa huomioon tuotteiden toimittamiseen ja jakamiseen tarkoitetun tuen ja koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, seurantaan, arviointiin ja julkistamiseen tarkoitetun tuen välinen ero. Lisäksi olisi täsmennettävä kunkin tukimaksuhakemuksen tueksi edellytettävien todistusasiakirjojen sisältö.

(6)

Olisi määriteltävä kouluhedelmien ja -vihannesten osalta sekä koulumaidon osalta maksettavien määrärahojen siirtojen määräajat ja komissiolle annettavien siirtoilmoitusten toimittaminen, muoto ja sisältö.

(7)

Jotta käytettävissä olevat varat voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, asetuksen (EU) N:o 1370/2013 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti komission olisi hyväksyttävä toimenpiteet, joilla hakematta jäänyt unionin tuki jaettaisiin uudelleen sellaisten koulujakelujärjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle halukkuudestaan käyttää unionin tukea enemmän kuin mitä niiden käytettävissä on. Olisi määriteltävä tällaisten jäsenvaltioiden välisten varainsiirtojen ehdot.

(8)

Koulujakelujärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi ja jäsenvaltioiden kansallisten ja alueellisten strategioiden parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle järjestelmän seurannasta ja arvioinnista saadut tulokset ja havainnot. Selkeyden vuoksi on aiheellista vahvistaa päivämäärä vuosittaisten seurannan tulosten ja arviointikertomuksen ilmoittamiseksi komissiolle. Komissio julkaisee kyseiset asiakirjat.

(9)

Unionin taloudellisten etujen suojaamista varten olisi syytä hyväksyä tehokkaat valvontatoimenpiteet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi sisällettävä kaikille tukihakemuksille järjestelmällisesti tehtävät hallinnolliset tarkastukset ja niitä täydentävät paikalla tehtävät tarkastukset. Valvontatoimenpiteiden soveltamisala, sisältö ja ajankohta sekä niitä koskeva raportointi olisi täsmennettävä, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden tasapuolinen ja yhdenmukainen lähestymistapa, vaikka ne panisivat koulujakelujärjestelmän täytäntöön eri tavoin.

(10)

Aiheettomasti maksetut määrät olisi perittävä takaisin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (10) mukaisesti.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 10 kohdan mukaisesti yleisölle on tiedotettava riittävästi unionin osallistumisesta koulujakelujärjestelmän rahoitukseen. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/40 säädettyjen julistetta koskevien säännösten lisäksi on aiheellista asettaa koulujakelujärjestelmän julkistamista sekä unionin tunnuksen käyttöä koskevat säännöt.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmä

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1370/2013 soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse unionin tuesta hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden ja banaanialan tuoretuotteiden (’kouluhedelmät ja kouluvihannekset’) sekä maidon ja maitotuotteiden (’koulumaito’) toimittamisesta ja jakamisesta lapsille oppilaitoksissa sekä koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden ja tiettyjen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklassa tarkoitettujen järjestelmään (’koulujakelujärjestelmä’) liittyvien kustannusten osalta.

2.   Kyseisessä järjestelmässä ’lukuvuodella’ tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä heinäkuuta.

2 artikla

Jäsenvaltioiden strategiat

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 2 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltion strategioiden on sisällettävä seuraavat osatekijät:

a)

hallinnollinen taso, jolla koulujakelujärjestelmä pannaan täytäntöön;

b)

koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanossa huomioon otettavat tarpeet ja näiden tarpeiden tärkeysjärjestys;

c)

tulokset, jotka halutaan saavuttaa koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanolla, ja indikaattorit, joilla edistymistä mitataan;

d)

lähtötilanne, johon tulosten saavuttamisen edistystä verrataan saatavilla olevien tietojen pohjalta;

e)

koulujakelujärjestelmän keskeisten osatekijöiden talousarvio kouluhedelmien ja -vihannesten ja koulumaidon osalta sekä myös talousarvio koko koulujakelujärjestelmää koskevien osatekijöiden osalta;

f)

kohderyhmä;

g)

luettelo koulujakelujärjestelmässä toimitettavista tuotteista asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltujen tuoteryhmien ja tarvittaessa 7 kohdan mukaisesti;

h)

järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan, että unionin tuki otetaan asianmukaisesti huomioon tuotteiden hinnoissa, jos tuotteet eivät ole maksutta saatavilla koulujakelujärjestelmässä;

i)

jos yksikkökustannusten vakiotaulukot, kiinteämääräinen rahoitus ja/tai kertakorvaukset sallitaan, niiden laatimista koskevat oikeudenmukaiset, tasapuoliset ja todennettavat laskentamenetelmät; järjestelyt, joilla arvioidaan tuenhakijoiden toimittamien kustannusten kohtuullisuutta, jos kustannuksiin perustuvaa järjestelmää käytetään;

j)

koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden tavoitteet ja sisältö;

k)

menettelyt, joilla asianomaiset viranomaiset ja sidosryhmät otetaan mukaan;

l)

menettelyt, joilla valitaan tuotteiden toimittajat, materiaalit ja palvelut koulujakelujärjestelmässä;

m)

järjestelyt, joilla tuodaan esiin unionin tuki koulujakelujärjestelmään.

2.   Jäsenvaltioiden tulee asettaa pyynnöstä komission saataville seuraavat tiedot, jos ne eivät sisälly strategiaan:

a)

koulujakelujärjestelmässä toimitettujen tuotteiden valintaa koskevat kriteerit ja asetuksen (EU) 1308/2013 23 artiklan 11 kohdassa tarkoitetut prioriteetti tai prioriteetit;

b)

tuotteiden toimittamiseen ja/tai jakamiseen liittyvät järjestelyt, myös tukikelpoisten kustannusten, odotettavissa olevan jakelutiheyden ja -ajoituksen osalta, sekä siinä tapauksessa, että jakelu sallitaan tavallisten kouluaterioiden yhteydessä, delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 11 artiklan noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet;

c)

jos enimmäishinnat, jotka tuensaajat maksavat koulujakelujärjestelmässä saatavilla olevista tuotteista, materiaaleista ja palveluista, on vahvistettu, niiden laatimiseen käytetyt oikeudenmukaiset, tasapuoliset ja todennettavat laskentamenetelmät;

d)

kansallisen tuen määrä, jos tällaista tukea myönnetään koulujakelujärjestelmässä saatavan unionin tuen lisäksi;

e)

jos olemassa olevia kansallisia järjestelmiä laajennetaan tai tehostetaan koulujakelujärjestelmän kautta saatuja unionin varoja käyttämällä, ne järjestelyt, jotka on otettu käyttöön koulujakelujärjestelmän lisäarvon varmistamiseksi;

f)

jos asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tuotteita jaetaan, ne järjestelyt, joilla varmistetaan unionin tuen maksaminen ainoastaan noiden tuotteiden maitoainesosan osalta ja että unionin tuki ei ylitä asetuksen (EU) N:o 1370/2013 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua määrää;

g)

rakenteet, järjestelyt ja lomakkeet, jotka on delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 9 artiklan mukaisesti otettu käyttöön koulujakelujärjestelmän seurantaa ja arvioimista ja tämän asetuksen 9 ja 10 artiklassa säädettyjä tarkastuksia varten.

3.   Komissio julkaisee jäsenvaltioiden strategiat.

3 artikla

Jäsenvaltioiden unionin tukea koskeva pyyntö

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava joka vuosi 31 päivään tammikuuta mennessä seuraavaan lukuvuoteen liittyvä unionin tukea koskeva pyyntö ja tarvittaessa päivittää meneillään olevaan lukuvuoteen liittyvä unionin tukea koskeva pyyntö. Pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a)

Seuraavaan lukuvuoteen liittyvät tiedot:

i)

asetuksen (EU) N:o 1370/2013 liitteessä 1 esitetty kouluhedelmiä ja -vihanneksia sekä koulumaitoa koskevan tuen alustava määräraha;

ii)

halukkuus siirtää osa kouluhedelmille ja -vihanneksille tai koulumaidolle tarkoitetusta alustavasta määrärahasta toiseen alustavaan määrärahaan enintään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetun prosenttimäärän verran, ja siirron prosenttiosuus ja määrä;

iii)

halukkuus käyttää unionin kouluhedelmille ja -vihanneksille ja/tai koulumaidolle tarkoitettua tukea alustavasti myönnettyä määrärahaa enemmän ja pyydetty enimmäislisämäärä, jos lisämääräraha olisi saatavilla;

iv)

se alustavan määrärahan määrä, jota ei ole haettu, jos ei haluta käyttää koko kouluhedelmille ja -vihanneksille ja/tai koulumaidolle tarkoitettua alustavaa määrärahaa;

v)

haettu kokonaismäärä kouluhedelmille ja -vihanneksille sekä koulumaidolle.

b)

Meneillään olevaan lukuvuoteen liittyvät tiedot:

i)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot lopullisten määrärahojen välillä;

ii)

jos ei haluta käyttää kouluhedelmille ja -vihanneksille ja/tai koulumaidolle tarkoitetun tuen lopullista määrärahaa kokonaisuudessaan, määrä, jota ei haeta kouluhedelmille ja -vihanneksille ja/tai koulumaidolle;

iii)

halukkuus käyttää unionin kouluhedelmille ja -vihanneksille ja/tai koulumaidolle tarkoitettua tukea meneillään olevaksi lukuvuodeksi myönnettyä lopullista määrärahaa enemmän, jos lisämääräraha olisi saatavilla.

Tässä artiklassa tarkoitetut määrät on ilmoitettava euroina.

4 artikla

Tuenhakijoiden toimittamat tukihakemukset

1.   Jäsenvaltioiden on määritettävä tukihakemusten muoto, sisältö ja esittämistiheys strategiansa ja 2–6 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2.   Tukihakemusten, jotka koskevat tuotteiden toimittamista ja jakelua, on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

tuotemäärät jaoteltuna tuoteryhmittäin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 3, 4 ja 5 kohdassa ja tarvittaessa kyseisen artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

b)

hakijan tunnistetiedot ja sen oppilaitoksen tai opetusviranomaisen nimi ja osoite tai yksilöllinen tunnistenumero, jolle kyseiset määrät on jaettu;

c)

niiden lasten lukumäärä, jotka lukuvuoden alussa on kirjattu sen oppilaitoksen rekisteriin, jonka on määrä vastaanottaa koulujakelujärjestelmään kuuluvia tuotteita tukihakemuksen kattamalla ajanjaksolla.

3.   Tukihakemukset, jotka liittyvät tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun sekä koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, voivat kattaa ajanjakson kahdesta viikosta kokonaiseen lukuvuoteen.

4.   Tukihakemukset on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa niiden kattaman ajanjakson päättymisestä tai, kun on kyse seurantaan, arviointiin tai julkistamiseen liittyvistä tukihakemuksista, kolmen kuukauden kuluessa materiaalin tai palvelun toimituspäivästä.

5.   Jos 4 kohdassa tarkoitettu määräaika ylitetään alle 60 kalenteripäivällä, tuki maksetaan, mutta sitä alennetaan seuraavasti:

a)

viisi prosenttia, jos määräajan ylitys on 1–30 kalenteripäivää;

b)

kymmenen prosenttia, jos määräajan ylitys on 31–60 kalenteripäivää.

Jos määräajan ylitys on yli 60 kalenteripäivää, tukea alennetaan yksi prosentti lisää jokaista lisäpäivää kohti jäljellä olevasta määrästä laskettuna.

6.   Tukihakemuksissa ilmoitettujen määrien todisteeksi on esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi tuotteiden, materiaalin tai palvelujen hinta, sekä kuitti tai maksutosite tai vastaava. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä ne asiakirjat, jotka on liitettävä tukihakemuksiin.

Jos tukihakemukset liittyvät koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, seurantaan, arviointiin ja julkistamiseen, todisteeksi esitettävien asiakirjojen on sisällettävä rahoituserittely toimittain ja tiedot kyseisiin toimiin liittyvistä kustannuksista.

5 artikla

Tuen maksaminen

1.   Tuki, joka koskee tuotteiden toimittamista ja jakelua, maksetaan ainoastaan:

a)

jos esitetään kuitti tosiasiallisesti toimitetuista ja/tai jaetuista määristä; tai

b)

siinä tapauksessa, että jäsenvaltio hyväksyy yksikkökustannusten vakiotaulukkojen, kiinteämääräisen rahoituksen ja/tai kertakorvausten käytön, jos esitetään vaihtoehtoinen todistus siitä, että määrät on toimitettu ja/tai jaettu koulujakelujärjestelmän tarkoituksiin ja ne maksettu.

2.   Jos tuki liittyy koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, seurantaan, arviointiin ja julkistamiseen, tuki maksetaan kyseisen materiaalin tai palvelun toimittamisen jälkeen ja toimivaltaisen viranomaisen vaatimien todisteeksi esitettävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen tai, jos jäsenvaltio hyväksyy yksikkökustannusten vakiotaulukkojen, kiinteämääräisen rahoituksen ja/tai kertakorvausten käytön, on esitettävä vaihtoehtoinen todistus siitä, että materiaalit ja palvelut on toimitettu ja ne maksettu.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on maksettava tuki kolmen kuukauden kuluessa tukihakemuksen jättöpäivästä, ellei ole aloitettu hallinnollista tutkintaa.

4.   Toimivaltainen viranomainen ei maksa lukuvuotta 2017/2018 koskevaa tukea ennen kyseisen lukuvuoden alkamista.

6 artikla

Määrärahojen väliset siirrot

1.   Alustavien määrärahojen välisiä siirtoja tehdään tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetussa unionin tukea koskevassa pyynnössä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 artiklan 23 a 4 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2.   Lopullisten määrärahojen välisiä siirtoja voidaan tehdä tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetussa unionin tukea koskevassa pyynnössä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 artiklan 23 a 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos alustavien määrärahojen välisiä siirtoja ei ole tehty.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisten siirtojen määristä komissiolle sen lukuvuoden 31 päivään tammikuuta mennessä, jona siirrot on tehty.

7 artikla

Unionin tuen uudelleenjako

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti haetun unionin tukimäärän perusteella komissio voi asetuksen (EU) N:o 1370/2013 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti jakaa uudelleen alustavia määrärahoja tai niiden osia, joita ei ole haettu.

Lisämäärää ei myönnetä jäsenvaltiolle tuoteryhmästä, josta kyseinen jäsenvaltio on 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti siirtänyt määrärahaa toiseen tuoteryhmään.

Jos jäsenvaltio ei toimita pyyntöä 3 artiklan mukaisesti, tälle jäsenvaltiolle kuuluva alustava määräraha katsotaan hakematta jätetyksi.

2.   Komissio voi jakaa uudelleen hakematta jääneet lopulliset määrärahat tai niistä hakematta jääneet osat meneillään olevaksi lukuvuodeksi, josta on ilmoitettu 3 artiklan b kohdan mukaisesti, sellaisten jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat ilmoittaneet halukkuudestaan käyttää unionin tukea lopullista määrärahaa enemmän.

Lisämäärää ei myönnetä jäsenvaltiolle tuoteryhmistä, josta kyseinen jäsenvaltio on artiklan 6 kohdan 2 mukaisesti siirtänyt määrärahaa toiseen tuoteryhmään.

Tämä uudelleenjako toteutetaan kouluhedelmiin ja -vihanneksiin tai koulumaitoon osoitetusta määrärahasta hakevan jäsenvaltion alustaviin määrärahoihin perustuen. Tarvittaessa jäsenvaltioiden samasta määrärahasta hakematta jääneet määrät voidaan jakaa jäsenvaltioille, jotka ovat hakeneet lisämäärää toiseen määrärahaan.

3.   Lopullisen määrärahan suuruus, joka voidaan 1 kohdan mukaisesti jakaa uudelleen toiselle jäsenvaltiolle, on perustuttava asianomaisen jäsenvaltion edellisenä lukuvuotena kouluhedelmiin ja -vihanneksiin ja koulumaitoon tarkoitetun unionin tuen lopullisen jaon käyttöasteeseen. Ottaen huomioon komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 (11) 10 artiklan mukaisesti komissiolle tukihakemuksen yhteydessä 31 päivään joulukuuta mennessä toimitetut menoilmoitukset, lopullisen määrärahan suuruus lasketaan seuraavasti:

a)

jos lopullisen määrärahojen jaon käyttöaste on enintään 50 prosenttia, lisämäärärahoja ei myönnetä;

b)

jos lopullisen määrärahojen jaon käyttöaste on yli 50 mutta enintään 75 prosenttia, enimmäislisämäärä on enintään 50 prosenttia alustavasta jaon määrärahasta;

c)

jos lopullisen määrärahojen jaon käyttöaste on yli 75 prosenttia, enimmäislisämäärälle ei ole asetettu ylärajaa.

Ensimmäisessä alakohdassa kuvattua laskentamenetelmää ei sovelleta lukuvuosien 2017/2018 ja 2018/2019 lopullisten määrärahojen laskemiseen eikä myöskään koulujakelujärjestelmään tai yhteen sen osista ensimmäistä kertaa hakeviin jäsenvaltioihin järjestelmän täytäntöönpanon kahden ensimmäisen vuoden aikana.

8 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 9 artiklassa tarkoitetun seurannan on perustuttava tietoihin, jotka ovat peräisin hallinto- ja valvontavelvoitteista, mukaan lukien tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyt tiedot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seurannan tuloksista viimeistään kyseisen lukuvuoden päättymistä seuraavana 31 päivänä tammikuuta.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdan mukaisesti laadittuun strategiaan sisältyvän jokaisen kuuden vuoden ajanjakson välein jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään kyseisen ajanjakson päättymistä seuraavana 1 päivänä maaliskuuta arviointikertomus, joka sisältää delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 9 artiklassa säädetyt ensimmäiset viisi lukuvuotta kattavan täytäntöönpanoajan arviointitulokset.

Ensimmäinen arviointikertomus on toimitettava viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2023.

3.   Komissio julkaisee jäsenvaltioiden vuosittaiset seurannan tulokset ja arviointikertomukset.

9 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet. Kyseisten toimenpiteiden on sisällettävä kaikkien koulujakelujärjestelmän tukihakemusten järjestelmälliset hallinnolliset tarkastukset.

2.   Jäsenvaltioiden on määritettävä tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun liittyvät tositteet, jotka on toimitettava tukihakemuksen kanssa 5 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on suoritettava tarkastuksia kaikille tukihakemuksille sekä tukihakemusten kanssa toimitettavalle edustavalle otannalle tositteita.

3.   Seurantaa, arviointia, julkistamista ja koulutuksellisia liitännäistoimenpiteitä varten haettua tukea koskeviin hallinnollisiin tarkastuksiin on sisällyttävä materiaalin ja palvelujen toimittamisen ja ilmoitettujen menojen todenperäisyyden tarkastus.

4.   Tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun ja koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin liittyvän tuen tapauksessa hallinnollisia tarkastuksia on täydennettävä paikalla tehtävillä tarkastuksilla 10 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Kun on kyse tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun liittyvästä tuesta, paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti:

a)

delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 6 artiklassa tarkoitettu kirjanpito, mukaan lukien osto- ja myyntilaskujen, lähetysluetteloiden ja pankkiotteiden kaltainen liikekirjanpito;

b)

tuotteiden käyttö tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava sen 1 päivänä elokuuta alkavan ja 31 päivänä heinäkuuta päättyvän lukuvuoden aikana, jota ne koskevat (jakso N), tai sitä seuraavan 8 kuukauden ajanjakson aikana (jakso N + 1).

Paikalla tehtäviä tarkastuksia voidaan suorittaa koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden täytäntöönpanon aikana.

Kukin paikalla tehtävä tarkastus katsotaan loppuun saatetuksi, kun 6 kohdassa tarkoitettu vastaava tarkastuskertomus on annettu.

3.   Paikalla tehtävien tarkastusten kokonaismäärän on katettava vähintään viisi prosenttia kansallisesti haetusta tuesta ja vähintään viisi prosenttia kaikista tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun ja koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin liittyvistä tukihakemuksista kunkin lukuvuoden osalta.

Jos tuenhakijoiden lukumäärä jäsenvaltiossa on alle sata, paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava vähintään viiden hakijan tiloissa.

Jos tuenhakijoiden lukumäärä jäsenvaltiossa on alle viisi, paikalla tehtäviä tarkastuksia on suoritettava kaikkien hakijoiden tiloissa.

Jos hakija ei ole oppilaitos mutta hakee tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun liittyvää tukea, kyseisen hakijan tiloissa suoritettavaa paikalla tehtävää tarkastusta on täydennettävä paikalla tehtävillä tarkastuksilla vähintään kahdessa hakijan delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 6 artiklan mukaisesti kirjaamassa koulussa tai vähintään yhdessä prosentissa hakijan kirjaamista kouluista sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Jos hakija hakee koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin liittyvää tukea, hakijan tiloissa paikalla tehtävät tarkastukset voidaan riskianalyysin perusteella korvata paikalla tehtävillä tarkastuksilla sellaisissa paikoissa, joissa liitännäistoimenpiteet toteutetaan. Jäsenvaltioiden on riskianalyysin perusteella vahvistettava tällaisten paikalla tehtävien tarkastusten taso.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on riskianalyysin perusteella valittava hakijat paikalla tehtävään tarkastukseen.

Tätä varten toimivaltaisen viranomaisen on otettava erityisesti huomioon:

a)

eri maantieteelliset alueet;

b)

virheiden toistuvuus ja edellisinä vuosina tehtyjen tarkastusten havainnot;

c)

asianomainen tuen määrä;

d)

hakijatyypit;

e)

mahdollisen koulutuksellisen liitännäistoimenpiteen tyyppi.

5.   Jos tarkastusten tarkoitus ei vaarannu, ennakkoilmoitus voidaan antaa mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla.

6.   Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on laadittava tarkastuskertomus kustakin paikalla tehdystä tarkastuksesta. Kertomuksessa on kuvattava tarkasti eri tarkastetut kohteet.

Tarkastuskertomus on jaettava seuraaviin osiin:

a)

yleinen osa, johon sisältyvät erityisesti seuraavat tiedot:

i)

kertomuksen kattama ajanjakso, tarkastetut tukihakemukset, tuotteiden määrät, joihin tukea haettiin, jos hakemukset liittyivät tuotteiden toimittamiseen ja jakamiseen, järjestelmään osallistuvat oppilaitokset, saatavilla olevaan tietoon perustuva arvio tuen piiriin kuuluvien lasten määrästä sekä asianomainen rahoitusmäärä;

ii)

läsnä olleet vastuuhenkilöt;

b)

osa, jossa kuvataan tehdyt tarkastukset erikseen ja joka sisältää erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tarkastetut asiakirjat;

ii)

tehtyjen tarkastusten luonne ja laajuus;

iii)

huomautukset ja havainnot.

Kaikki tarkastuskertomukset on saatettava loppuun viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa lukuvuoden päättymisestä.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle paikalla tehdyistä tarkastuksista ja niihin liittyvistä havainnoista viimeistään kyseisen lukuvuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden 31 päivänä lokakuuta.

11 artikla

Aiheettomien maksujen takaisinperintä

Aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintään sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 7 artiklaa soveltuvin osin.

12 artikla

Julkisuus

1.   Jos jäsenvaltiot päättävät olla käyttämättä delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 12 artiklassa tarkoitettua julistetta, niiden on strategiassaan ilmaistava selkeästi, kuinka ne aikovat tiedottaa yleisölle unionin koulujakelujärjestelmään myöntämästä rahoitustuesta.

2.   Delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 12 artiklassa tarkoitetuissa viestintävälineissä ja julkistamistoimenpiteissä sekä koulutuksellisissa liitännäistoimenpiteissä käytetyissä opetusmateriaaleissa ja -välineissä on näytettävä Euroopan unionin lippu ja mainittava unionin koulujakelujärjestelmä ja, jos materiaalin koko ja välineet sen sallivat, unionin myöntämä rahoitustuki.

3.   Unionin myöntämä rahoitustuki on mainittava vähintään yhtä näkyvästi kuin muista jäsenvaltion koulujakelujärjestelmää tukevista yksityisistä tai julkisista elimistä saadut tuet.

4.   Jäsenvaltiot voivat edelleen käyttää sellaisten julisteiden ja muiden julkistamisvälineiden varastoja asetuksen (EU) N:o 2016/248 ja asetuksen (EY) N:o 657/2008 mukaisesti.

13 artikla

Ilmoitukset

1.   Jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat ilmoitukset on tehtävä sähköisesti käyttäen komission jäsenvaltioiden käyttöön tiedonsiirtoa varten asettamia teknisiä eritelmiä.

2.   Tällaisten ilmoitusten muoto ja sisältö on määritettävä komission jäsenvaltioiden käyttöä varten asettamien mallien pohjalta, kun tämä on annettu tiedoksi maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitealle.

14 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan lukuvuodeksi 2017/2018 ja sitä seuraaviksi lukuvuosiksi myönnettävään tukeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/791, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1047/2014, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden laatimista kansallisen tai alueellisen tason strategioista koulumaitojärjestelmää varten (EUVL L 291, 7.10.2014, s. 4).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/247, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen osalta (EUVL L 46, 23.2.2016, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen sekä kyseisen tuen alustavan jakamisen osalta (EUVL L 46, 23.2.2016, s. 8).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 657/2008, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi oppilaitosten oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta (EUVL L 183, 11.7.2008, s. 17).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/40, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 11).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 908/2014, annettu 6 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastuksia koskevien sääntöjen, vakuuksien ja avoimuuden osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 59).


10.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/40,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan ja 223 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 106 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun I jaksossa säädetään kahdesta tukijärjestelmästä, joiden tarkoituksena on tehostaa maataloustuotteiden jakelua lapsille oppilaitoksissa. Ensimmäinen niistä koskee hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden (kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmä) ja toinen maidon ja maitotuotteiden (koulumaitojärjestelmä) toimittamista. Kyseiset kaksi järjestelmää korvataan yhdellä ainoalla järjestelmällä, joka otetaan käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/791 (3) lukuvuodesta 2017/2018 alkaen. Tässä uudessa järjestelmässä vahvistetaan uusi oikeuskehys hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanialan tuoretuotteiden, jäljempänä ”kouluhedelmät ja kouluvihannekset”, sekä maidon ja maitotuotteiden, jäljempänä ”koulumaito”, toimittamiseksi lapsille oppilaitoksissa, jäljempänä ”koulujakelujärjestelmä”. Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/791, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Jotta voitaisiin varmistaa koulujakelujärjestelmän moitteeton toiminta uudessa oikeudellisessa kehyksessä, tietyt säännöt on hyväksyttävä tällaisilla säädöksillä. Kyseisillä säädöksillä olisi korvattava komission delegoidut asetukset (EU) N:o 1047/2014 (4) ja (EU) 2016/247 (5), komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248 (6) ja komission asetus (EY) N:o 657/2008 (7). Sen vuoksi kyseiset asetukset olisi kumottava, mutta niiden soveltamista olisi silti jatkettava nykyisten kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmän ja koulumaitojärjestelmän päättymiseen asti.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdan mukaisesti osallistuminen koulujakelujärjestelmään edellyttää, että jäsenvaltiot laativat ennen koulujärjestelmään osallistumista kansallisen tai alueellisen tason strategiat järjestelmän täytäntöönpanemiseksi. Uusi strategia on laadittava kuuden vuoden välein. Jos jäsenvaltiot päättävät panna koulujakelujärjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, niiden on laadittava strategia kutakin aluetta varten ja varmistettava koordinointipuitteet omien määräystensä tai menettelyjensä mukaisesti. Niiden on nimettävä yksi yksittäinen yhteyspiste tietojen vaihtamiseksi komission kanssa, jotta komission on helpompi arvioida strategioita ja seurata ja arvioida niiden täytäntöönpanoa asianomaisessa jäsenvaltiossa. On myös aiheellista säätää määräajoista strategioiden ja niiden myöhempien muutosten toimittamiseksi komissiolle.

(3)

Olisi vahvistettava koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista koskevat erityisvaatimukset erityisesti siltä osin kuin on kyse tuotteiden jakelun edellyttämistä tukitoimenpiteistä. Toimenpiteiden ja koulujakelujärjestelmän yleisen tehokkuuden lisäämiseksi olisi sallittava mahdollisuus, että kyseiset toimenpiteet koskevat myös opettajia ja vanhempia.

(4)

Oikeusvarmuuden vuoksi on aiheellista täsmentää koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset, jotka oikeuttavat unionin tukeen.

(5)

Hyvän hallintotavan sekä moitteettoman budjettihallinnon ja valvonnan vuoksi tuen myöntämistä sekä tuenhakijoiden valintaa ja hyväksymistä koskevat edellytykset olisi täsmennettävä.

(6)

Olisi vahvistettava hyväksynnän keskeyttämistä ja peruuttamista sekä langetettavia hallinnollisia seuraamuksia koskevat erityisedellytykset siinä tapauksessa, etteivät tuenhakijat täytä koulujakelujärjestelmän mukaisia velvoitteitaan.

(7)

Koulujakelujärjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi sekä vertaisarvioinnin ja parhaiden käytänteiden vaihdon mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi seurattava ja arvioitava järjestelmänsä täytäntöönpanoa säännöllisesti ja lähetettävä tuloksensa komissiolle. Tätä varten olisi täsmennettävä seurantakertomuksissa ilmoitettavien tietojen luonne ja tyyppi. Jos jäsenvaltiot eivät noudata seurantaa ja arviointia koskevia vaatimuksia, myös koulujakelujärjestelmän tehokkuuden arviointi ja unionin tuen moitteettoman hallinnoinnin varmistaminen saattavat vaarantua. Sen vuoksi olisi vahvistettava tuen varoittavaa vähennystä koskevat säännökset, joita komissio soveltaa, jos jäsenvaltio toimittaa arviointikertomuksen myöhässä.

(8)

Koulujakelujärjestelmän tehokkaan seurannan ja arvioinnin varmistamiseksi olisi täsmennettävä niiden tietojen luonne ja tyyppi, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle.

(9)

Jotta varmistettaisiin, että koulujakelujärjestelmässä jaetut tuotteet vastaavat terveellisten ruokailutottumusten edistämistä ja lasten totuttamista kyseisten tuotteiden luonnolliseen makuun koskevia tavoitteita, on aiheellista täsmentää, että lisätyn sokerin enimmäispitoisuuden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa, joiden valmistamiseksi tai tuottamiseksi sokerin lisääminen ei ole teknisesti välttämätöntä, olisi oltava nolla.

(10)

Jotta varmistettaisiin, että koulujakelujärjestelmässä jaetut tuotteet vastaavat terveellisten ruokailutottumusten edistämistä, on aiheellista täsmentää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä V lueteltujen tuotteiden lisätyn sokerin ja/tai hunajan enimmäispitoisuus, jonka jäsenvaltiot voivat sallia. Jäsenvaltiot voivat säätää alhaisemmista pitoisuuksista.

(11)

Olisi vahvistettava erityisedellytykset unionin koulujakelujärjestelmän lisäarvon ja näkyvyyden varmistamiseksi, kun unionin tukea saavia tuotteita jaetaan koulujakelujärjestelmässä tavallisten kouluaterioiden yhteydessä.

(12)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 8 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on julkistettava osallistumisensa koulujakelujärjestelmään ja tiedotettava unionin siihen antamasta tuesta. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää julistetta, joka asetetaan esille järjestelmään osallistuvissa oppilaitoksissa. Juliste olisi laadittava tiettyjä vähimmäisvaatimuksia noudattaen.

(13)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (8) V luvussa vahvistetaan unionin tuen määriin ja maksuihin sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperustetta koskevat säännöt. Sen vuoksi on tarpeen sisällyttää siihen koulujakelujärjestelmän toteuttamiseen liittyvää tukea koskevat säännöt. Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 907/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOULUJAKELUJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämiseksi hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanialan tuoretuotteiden, jäljempänä ’kouluhedelmät ja kouluvihannekset’, sekä maidon ja maitotuotteiden, jäljempänä ’koulumaito’, toimittamisen osalta lapsille oppilaitoksissa sekä koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden ja tiettyjen kyseisen asetuksen 23 artiklassa tarkoitettuun järjestelmään, jäljempänä ’koulujakelujärjestelmä’, liittyvien kustannusten osalta.

2.   Tässä asetuksessa sovelletaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 (9) 1 artiklan 2 kohdassa olevaa ”lukuvuoden” määritelmää.

2 artikla

Jäsenvaltioiden strategiat

1.   Laatiessaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua strategiaansa jäsenvaltiot voivat valita asianmukaisen hallinnollisen tason, jolla ne haluavat panna järjestelmän täytäntöön. Jos jäsenvaltio päättää panna koulujakelujärjestelmän täytäntöön alueellisella tasolla, sen on laadittava strategia kutakin aluetta varten ja varmistettava sitä koskevat koordinointipuitteet jäsenvaltion tasolla. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi yksittäinen yhteyspiste tietojen vaihtamiseksi komission kanssa.

2.   Jos jäsenvaltio ei aseta tuotteita maksutta saataville koulujakelujärjestelmässä, sen on selitettävä strategiassaan käyttöön ottamansa järjestelyt sen varmistamiseksi, että kyseisen järjestelmän mukainen unionin tuki heijastuu hintaan, jolla tuotteet asetetaan saataville.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua koulujakelujärjestelmään, on annettava strategiansa tiedoksi komissiolle viimeistään strategian kattaman ensimmäisen lukuvuoden alkua edeltävän vuoden 30 päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin annettava komissiolle tiedoksi strategiansa, joka kattaa lukuvuonna 2017/2018 alkavan kuuden vuoden ajanjakson, viimeistään 1 päivänä elokuuta 2017.

4.   Jäsenvaltio voi muuttaa strategiaansa. Jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi muutettu strategiansa kahden kuukauden kuluessa sen muuttamisesta.

3 artikla

Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 10 kohdassa tarkoitettujen koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden on liityttävä suoraan koulujakelujärjestelmän tavoitteisiin.

2.   Koulutuksellisilla liitännäistoimenpiteillä on tuettava kouluhedelmien ja kouluvihannesten sekä koulumaidon jakelua, ja mikäli ne käsittävät muita kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteita, toimenpiteiden on liityttävä kyseisten muiden tuotteiden maisteluun.

3.   Koulutukselliset liitännäistoimenpiteet voivat koskea myös vanhempia ja opettajia.

4 artikla

Tukikelpoiset kustannukset

1.   Unionin tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

a)

lapsille asetuksen (EU) N:o 1308/2013 22 artiklassa tarkoitetuissa oppilaitoksissa koulujakelujärjestelmän mukaisesti toimitettujen tuotteiden kustannukset, jotka voivat sisältää tuotteiden toimittamiseen ja jakeluun käytettyjen laitteiden ostamisesta, vuokraamisesta ja liisauksesta aiheutuvat kustannukset sellaisina kuin ne mainitaan jäsenvaltion strategiassa;

b)

koulutuksellisten liitännäistoimenpiteiden kustannukset, joihin sisältyy seuraavaa:

i)

kustannukset, jotka aiheutuvat maistajaisten järjestämisestä luokissa, koulupuutarhojen perustamisesta ja ylläpitämisestä tai maatilavierailujen ja vastaavien tapahtumien järjestämisestä, joiden tarkoituksena on lasten tutustuttaminen maatalouteen;

ii)

sellaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joilla lapsille annetaan tietoa maataloudesta, terveellisistä ruokailutottumuksista, paikallisista elintarvikeketjuista, luonnonmukaisesta viljelystä, kestävästä tuotannosta tai ruoan haaskaamisen välttämisestä.

c)

koulujakelujärjestelmän mainontaan liittyvät kustannukset, joiden tarkoituksena on tiedottaa ohjelmasta suoraan suurelle yleisölle ja joihin sisältyy seuraavaa:

i)

tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun julisteen kustannukset;

ii)

tiedotuskampanjoista televisiossa, sähköisessä viestinnässä, sanomalehdissä ja muissa samankaltaisissa tiedotusvälineissä aiheutuvat kustannukset;

iii)

koulujakelujärjestelmästä laajemmalle yleisölle tiedottamiseen liittyvistä tiedotustilaisuuksista, konferensseista, seminaareista, työpajoista ja muista samankaltaisista tilaisuuksista aiheutuvat kustannukset;

iv)

tiedotus- ja esittelymateriaalien, kuten kirjeiden, mainoslehtisten, esitteiden, pienten lahjojen ja muiden vastaavien tuotteiden kustannukset;

d)

verkottumistoimenpiteistä, joilla pyritään vaihtamaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanosta, aiheutuvat kustannukset;

e)

jäsenvaltioiden velvoitteeseen seurata ja arvioida koulujakelujärjestelmänsä toimivuutta liittyvät kustannukset;

f)

koulujakelujärjestelmän mukaisesti toimitettujen tuotteiden kuljetus- ja jakelukustannukset niiltä osin kuin ne eivät kuulu tämän kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kustannuksia ei saa rahoittaa mistään muusta unionin tukijärjestelmästä, ohjelmasta, toimesta tai toimenpiteestä.

3.   Arvonlisävero (alv) ei ole oikeutettu unionin tukeen.

4.   Henkilöstökustannuksista aiheutuvat menot eivät ole oikeutettuja unionin tukeen, jos kyseiset henkilöstökustannukset rahoitetaan jäsenvaltion julkisista varoista.

5 artikla

Tuen myöntämistä ja tuenhakijoiden valintaa koskevat yleiset edellytykset

1.   Jäsenvaltiolle koulujakelujärjestelmän mukaisesti myönnetty tuki on jaettava jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 6 artiklan mukaisesti hyväksymille tuenhakijoille, joiden esittämä hakemus liittyy johonkin seuraavista:

a)

tuotteiden toimittaminen ja/tai jakelu oppilaitosten oppilaille koulujakelujärjestelmän mukaisesti;

b)

koulutukselliset liitännäistoimenpiteet;

c)

toimien seuranta tai arviointi;

d)

tiedotus.

2.   Jäsenvaltioiden on valittava tuenhakijat seuraavien elinten keskuudesta:

a)

oppilaitokset;

b)

oppilaitoksista vastaavat viranomaiset;

c)

tuotteiden toimittajat ja/tai jakelijat;

d)

yhden tai useamman oppilaitoksen tai oppilaitoksesta vastaavan viranomaisen puolesta toimivat järjestöt, jotka on perustettu nimenomaisesti yhden tai useamman 1 kohdassa tarkoitetun toimen hallinnointia tai toteuttamista varten;

e)

muut julkiset tai yksityiset elimet, jotka ovat sitoutuneet hallinnoimaan ja toteuttamaan jotakin 1 kohdassa tarkoitetuista toimista.

6 artikla

Tuenhakijoiden hyväksyntäedellytykset

1.   Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jonka alueella oppilaitos, jolle tuotteet toimitetaan ja/tai jaetaan, sijaitsee, on hyväksyttävä tuen hakijat. Hyväksyntä edellyttää hakijan toimivaltaiselle viranomaiselle antamaa kirjallista sitoumusta siitä, että hakija

a)

varmistaa, että unionin koulujakelujärjestelmän mukaisesti rahoittamat tuotteet toimitetaan lasten ravinnoksi siinä oppilaitoksessa (niissä oppilaitoksissa), jo(i)lle se hakee tukea;

b)

käyttää myönnetyn tuen koulujakelujärjestelmän tarkoituksen mukaisesti koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, seurantaan ja arviointiin tai mainontaan;

c)

palauttaa asianomaisista määristä aiheettomasti maksetut tuet, jos on todettu, ettei tuotteita ole jaettu lapsille tai tuotteet eivät oikeuta unionin tukeen;

d)

palauttaa koulutuksellisista liitännäistoimenpiteistä, seurannasta, arvioinnista tai mainontatoimenpiteistä aiheettomasti maksetut tuet, jos on todettu, ettei kyseisiä toimenpiteitä ole toteutettu asianmukaisella tavalla;

e)

antaa toimivaltaisen viranomaisen käyttöön tositteet tämän pyynnöstä;

f)

antaa toimivaltaisen viranomaisen tehdä kaikki tarvittavat tarkastukset ja erityisesti kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset.

Jos tukihakemukset koskevat julkisten hankintamenettelyjen kohteena olevia toimia, jäsenvaltiot voivat katsoa, että hyväksyntä on myönnetty, mikäli ensimmäisessä alakohdassa säädetyt sitoumukset sisältyvät julkisten hankintamenettelyjen osallistumisedellytyksiin.

2.   Kun on kyse ainoastaan tuotteiden toimittamiseen ja/tai jakeluun liittyvistä tukihakemuksista, 1 kohdan b ja e alakohtaa ei sovelleta. Hakijoiden on lisäksi esitettävä kirjallinen sitoumus, joka koskee tuotteet vastaanottavien oppilaitosten tai oppilaitoksista vastaavien viranomaisten nimien ja osoitteiden sekä kyseisten myytyjen tai toimitettujen tuotteiden määrien kirjaamista rekisteriin.

3.   Kun on kyse ainoastaan koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin liittyvistä tukihakemuksista, 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta. Toimivaltainen viranomainen voi lisäksi edellyttää hakijalta muita kirjallisia sitoumuksia, jotka liittyvät erityisesti

a)

oppilaitoksissa toteutettuihin koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, jos kyseiset oppilaitokset eivät ole tuenhakijoita;

b)

koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin, joihin sisältyy tuotteiden jakelua.

4.   Kun on kyse ainoastaan seurantaan, arviointiin tai mainontaan liittyvistä tukihakemuksista, 1 kohdan a ja c alakohtaa ei sovelleta.

5.   Jäsenvaltio voi katsoa, että myönnetty hyväksyntä delegoidun asetuksen (EU) 2016/247 mukaiseen kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmään ja/tai asetuksen (EY) N:o 657/2008 mukaiseen koulumaitojärjestelmään on voimassa, mikäli perusteet ja edellytykset eivät ole muuttuneet.

7 artikla

Hyväksynnän keskeyttäminen ja peruuttaminen

1.   Jos hyväksytty tuenhakija ei pysty noudattamaan koulujakelujärjestelmän mukaisia velvoitteita, toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä hakijan hyväksyntä 1–12 kuukaudeksi tai peruutettava se sen mukaan, miten vakavasta sääntöjenvastaisuudesta on kyse, suhteellisuusperiaate huomioon ottaen.

2.   Keskeyttämistä tai peruuttamista ei vaadita toteutettavaksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 64 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eikä silloin kun noudattamatta jättäminen oli luonteeltaan vähäinen.

3.   Jos hyväksynnän peruuttamiseen johtaneet syyt on korjattu, toimivaltainen viranomainen voi tuenhakijan pyynnöstä palauttaa hyväksynnän aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun peruuttamiseen johtaneet syyt on korjattu.

8 artikla

Hallinnolliset seuraamukset

Tapauksissa, joissa koulujakelujärjestelmän mukaisia velvoitteita ei ole täytetty, asetuksen (EU) N:o 1306/2013 64 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, hakijan on aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnän lisäksi maksettava hallinnollinen seuraamus, joka vastaa alun perin haetun määrän ja sen määrän, johon hakija on oikeutettu, välistä erotusta.

9 artikla

Seuranta ja arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on laadittava asianmukaiset rakenteet ja lomakkeet koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon vuotuisen seurannan varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on arvioitava koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon tehokkuutta suhteessa järjestelmän tavoitteisiin.

3.   Jäsenvaltioiden toimittamien vuotuisten seurantakertomusten on sisällettävä tiedot kaikkien asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltujen tuotteiden hankintaan ja jakeluun sekä koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin käytetyistä varoista, koulujakelujärjestelmään osallistuvien oppilaitosten ja lasten lukumäärästä, keskimääräisestä annoskoosta ja annoksen keskihinnasta, tuotteiden jakelutiheydestä, toimitettujen tuotteiden määristä tuoteryhmittäin ja tarvittaessa muiden kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa lueteltujen ja kyseisen asetuksen 23 artiklan 7 kohdan mukaisesti koulutuksellisiin liitännäistoimenpiteisiin sisältyvien tuotteiden mukaan eriteltyinä, toteutettujen tiedotustoimien ja liitännäistoimenpiteiden tyypistä sekä koulujakelujärjestelmän suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvista viranomaisista ja sidosryhmistä.

4.   Jäsenvaltioiden toimittamien paikalla tehtyjä tarkastuksia ja niihin liittyviä havaintoja koskevien vuotuisten valvontakertomusten on sisällettävä tiedot maksupyynnön sisältämistä, maksetuista ja paikalla tehtyjen tarkastusten kohteena olevista tuen määristä, tuen vähentämisestä hallinnollisten tarkastusten jälkeen, tuen vähentämisestä myöhästyneiden hakemusten perusteella, paikalla tehtyjen tarkastusten jälkeen takaisin peritystä tuen määrästä sekä sovelletuista hallinnollisista seuraamuksista.

5.   Jollei jäsenvaltio toimita komissiolle arviointikertomusta, joka sisältää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tulokset, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, seuraavaa lopullista tukimäärää alennetaan seuraavasti:

a)

viisi prosenttia, jos määräajan ylitys on 1–30 päivää;

b)

kymmenen prosenttia, jos määräajan ylitys on 31–60 päivää.

Jos määräajan ylitys on yli 60 päivää, lopullista tukimäärää on alennettava yksi prosentti jokaista lisäpäivää kohti.

10 artikla

Lisättyjen ainesosien enimmäispitoisuudet

1.   Lisätyn sokerin enimmäispitoisuus, jonka jäsenvaltiot voivat sallia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa kyseisen asetuksen 23 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, on nolla.

2.   Lisätyn sokerin ja/tai hunajan enimmäispitoisuus, jonka jäsenvaltiot voivat sallia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä V luetelluissa tuotteissa kyseisen asetuksen 23 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan nojalla, on seitsemän prosenttia. Tässä kohdassa sokerilla tarkoitetaan CN-koodeihin 1701 ja 1702 kuuluvia tuotteita. Hedelmään lisätyn sokerin on sisällyttävä lisätyn sokerin määrään, joka saa olla enintään seitsemän prosenttia.

3.   Juusto voi sisältää enintään 10 prosenttia muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia.

11 artikla

Tuotteiden jakelu tavallisten kouluaterioiden yhteydessä

Jäsenvaltiot voivat sallia, että oppilaitokset jakavat koulujakelujärjestelmän mukaista unionin tukea saavia tuotteita tavallisten kouluaterioiden yhteydessä, jos jäsenvaltiot katsovat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tämän olevan tehokkaampaa niiden strategiaan sisältyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

kyseisiä tuotteita ei käytetä tavallisten kouluaterioiden valmistukseen;

b)

kyseisiä tuotteita ei käytetä julkisten ja/tai yksityisten tahojen rahoitusta saavien tavallisten kouluaterioiden ainesosien korvaamiseen;

c)

kyseiset tuotteet ovat aina selkeästi tunnistettavissa asianmukaisten viestintä- ja julkistamistoimenpiteiden avulla osaksi koulujakelujärjestelmää.

Edellä olevaa b alakohtaa ei sovelleta, jos tavalliset kouluateriat jaetaan maksutta.

12 artikla

Julkisuus

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 a artiklan 8 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti laadittua julistetta, joka on sijoitettava pysyvästi esille selvästi näkyvissä olevaan paikkaan järjestelmään osallistuvien oppilaitosten pääsisäänkäyntien yhteyteen.

II LUKU

MUUTOKSET, KUMOAMISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttaminen

Lisätään delegoituun asetukseen (EU) N:o 907/2014 artikla seuraavasti:

”32 a artikla

Koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tuen määrät ja maksut

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun I jaksossa tarkoitetun koulujakelujärjestelmän toteuttamiseen myönnettyyn tukeen sovellettavan valuuttakurssin määräytymisperuste on kyseistä lukuvuotta edeltävän vuoden 1 päivä tammikuuta.”

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 657/2008, delegoidut asetukset (EU) N:o 1047/2014 ja (EU) 2016/247 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248. Kyseisiä asetuksia sovelletaan kuitenkin edelleen koulumaitojärjestelmään ja kouluhedelmä- ja -vihannesjärjestelmään ennen lukuvuotta 2017/2018 kyseisten järjestelmien päättymiseen saakka.

15 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan lukuvuonna 2017/2018 ja sitä seuraavina lukuvuosina myönnettävään tukeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/791, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, asetusten (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1047/2014, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden laatimista kansallisen tai alueellisen tason strategioista koulumaitojärjestelmää varten (EUVL L 291, 7.10.2014, s. 4).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/247, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmäjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen osalta (EUVL L 46, 23.2.2016, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/248, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevista säännöistä hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen ja jakamiseen kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän mukaisesti myönnettävän unionin tuen sekä kyseisen tuen alustavan jakamisen osalta (EUVL L 46, 23.2.2016, s. 8).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 657/2008, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta (EUVL L 183, 11.7.2008, s. 17).

(8)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/39, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).


LIITE

12 artiklassa tarkoitettua julistetta koskevat vähimmäisvaatimukset

Julisteen koko:

Vähintään A3

Kirjaimet:

Vähintään 1 cm.

Otsikko:

Euroopan unionin koulujakelujärjestelmä

Sisältö:

Vähintään seuraava virke:

Tämä [täsmennettävä koulun tyyppi esim. (lastentarha/esikoulu/koulu)] osallistuu Euroopan unionin koulujakelujärjestelmään Euroopan unionin rahoitustuella.

Julisteessa on oltava Euroopan unionin tunnus.


10.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/41,

annettu 9 päivänä tammikuuta 2017,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2017.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

10.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2017/42,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä syyskuuta 2015 ja 1 päivänä lokakuuta 2015 päätökset (EU, Euratom) 2015/1600 (1) ja 2015/1790 (2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Carmelo CEDRONEn toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2020.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. SÓLYMOS


(1)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/1600, annettu 18 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/1790, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 23).