ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 330

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
3. joulukuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2094, annettu 23 päivänä marraskuuta 2016, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta

1

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi ( EUVL L 347, 20.12.2013 )

5

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta ( EUVL L 347, 20.12.2013 )

6

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä ( EUVL L 347, 20.12.2013 )

8

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta ( EUVL L 347, 20.12.2013 )

9

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta ( EUVL L 347, 20.12.2013 )

10

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2094,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2016,

turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 (3) vahvistetaan Kattegatin, Pohjanmeren, Skagerrakin ja itäisen Englannin kanaalin, Skotlannin länsipuolisen alueen ja Irlanninmeren turskakantoja sekä näitä kantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma. Asetuksen (EY) N:o 1342/2008 tavoitteena on kyseisten turskakantojen kestävä hyödyntäminen, joka palauttaa kannat sellaisten tasojen yläpuolelle, jotka mahdollistavat kestävän enimmäistuoton (MSY), ja pitää kannat siellä.

(2)

Tieteellisessä arvioinnissa, jonka tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) on laatinut asetuksen (EY) N:o 1342/2008 täytäntöönpanosta, on tullut esiin joitakin ongelmia, jotka liittyvät kyseisen asetuksen soveltamiseen. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) on ehdottanut hoitostrategian uudelleenarviointia erityisesti siksi, että sen käsitys Pohjanmeren kannan tilanteesta on muuttunut.

(3)

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1380/2013 (4) alettiin soveltaa 1 päivänä tammikuuta 2014, turskan hoitokehys muuttui perusteellisesti, erityisesti sen myötä kun siihen sisällytettiin purkamisvelvoite.

(4)

Atlantin eri alueilla harjoitettavaa monilajikalastusta koskevia uusia monivuotisia suunnitelmia valmistellaan parhaillaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 perusteella. Asetus (EY) N:o 1342/2008 korvataan kullakin asiaankuuluvalla alueella mainituilla uusilla monilajikalastusta koskevilla monivuotisilla suunnitelmilla. Asetusta (EY) N:o 1342/2008 sovelletaan näin ollen vain lyhyen aikaa. Asetukseen (EY) N:o 1342/2008 olisi kuitenkin tehtävä joitakin kiireellisiä muutoksia, jotta katettaisiin ajanjakso siihen asti, kunnes uusia monilajikalastusta koskevia monivuotisia suunnitelmia aletaan soveltaa.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 säädetty pyyntiponnistusjärjestelmä on tuottanut tuloksia valikoivuuden ja muiden turskasaaliiden välttämistoimenpiteiden osalta, mutta se on muodostanut esteen purkamisvelvoitteen täytäntöönpanolle haitatessaan kalastustapojen mukauttamista edelleen esimerkiksi alueen ja pyydyksen valinnan osalta. Pyyntiponnistusjärjestelmästä olisi siksi luovuttava. Koska asetuksella (EY) N:o 1342/2008 saatiin aikaan huomattavia parannuksia valikoivuuden ja turskasaaliiden välttämisen osalta pyyntiponnistusjärjestelmään liittyneillä kannustimilla ja kansallisin toimenpitein (suunnitelmat turskasaaliiden välttämiseksi tai poisheitetyn saaliin vähentämiseksi), on ensisijaisen tärkeää, että jäsenvaltiot, joilla on kalastusalalla suoria etuja, jatkavat tai kehittävät edelleen näitä kansallisia toimenpiteitä samalla, kun kaikkia turskasaaliita koskeva purkamisvelvoite otetaan mukaan asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 sitä varten esitetyn aikataulun mukaisesti.

(6)

Siirtymäkautena, jolloin valmistellaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti monilajikalastusta koskevia monivuotisia suunnitelmia asetuksen (EY) N:o 1342/2008 soveltamisalaan nyt kuuluvilla alueilla, hoitotoimenpiteissä olisi otettava huomioon asianmukainen alin ja varovaisuusperiaatteen mukainen biomassataso. Jos kannat putoavat alle varovaisuusperiaatteen mukaisen biomassatason (niin että siirrytään MSY B:hen), jota koskeva tieto on saatavilla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisessa tieteellisessä lausunnossa, olisi ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

(7)

Eräillä asetuksen (EY) N:o 1342/2008 soveltamisalaan kuuluvilla alueilla tiedot kannasta ja kalastuksesta saattavat olla riittämättömiä kestävän enimmäistuoton periaatteen mukaisten kalastusmahdollisuuksien määrittelemiseksi. Tällaisissa tapauksissa olisi noudatettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa.

(8)

Pyyntiponnistusjärjestelmän lisäksi asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 otettiin käyttöön erityiskalastuslupajärjestelmä, joka liittyy asiaankuuluvalla alueella kalastavien alusten konetehon kokonaiskapasiteetin rajoittamiseen. Jotta vältetään kalastustoiminnan häiritsevä siirtyminen, joka voisi vaikuttaa kielteisesti kantojen elpymiseen, on asianmukaista pitää voimassa tämä järjestelmä samalla, kun pyyntiponnistusjärjestelmästä luovutaan kokonaan.

(9)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1224/2009 (5) kumottiin joitakin asetuksen (EY) N:o 1324/2008 säännöksiä, joissa viitattiin sen liitteisiin II ja III. Koska asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 ei ole muita viittauksia kyseisiin liitteisiin, ne olisi käytöstä pois jääneinä kumottava.

(10)

Asetus (EY) N:o 1342/2008 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1342/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (*1) 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määritelmiä.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

2)

Kumotaan 4 artikla.

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Suunnitelman tavoite

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetulla suunnitelmalla pyritään varmistamaan hyödyntäminen, joka palauttaa kannat sellaisten tasojen yläpuolelle, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pitää ne siellä.

2.   Kaikkien tämän asetuksen nojalla toteutettujen hoitotoimenpiteiden on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa esitettyjen vaatimusten ja kyseisen asetuksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia.”

4)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Alin ja varovaisuusperiaatteen mukainen biomassataso

Hoitotoimenpiteitä hyväksyttäessä kullekin turskakannalle vahvistetun alimman ja varovaisuusperiaatteen mukaisen biomassatason on oltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteiden mukainen.”

5)

Kumotaan 7 ja 8 artikla.

6)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

TACien vahvistaminen tietojen ollessa puutteellisia

Jos riittävän tarkkojen ja edustavien tietojen puuttumisen vuoksi kalastusmahdollisuuksia ei voida määritellä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kalastusmahdollisuuksien vahvistamisen on perustuttava ennalta varautuvaan lähestymistapaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jolloin otetaan huomioon turskakannan ja kalastustoiminnan kehityssuuntaukset ja varmistetaan vähintään asiaankuuluvien kantojen vastaava säilyttämisaste.”

7)

Lisätään 9 artiklan jälkeen uusi luvun otsikko seuraavasti:

”II a LUKU

JÄSENVALTIOIDEN VELVOITTEET”.

8)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Kalastusluvat ja kapasiteetin ylärajat

1.   Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kalastusluvat jokaisen tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun maantieteellisen alueen osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (*2) 7 artiklan mukaisesti niille lippunsa alla purjehtiville aluksille, jotka harjoittavat kalastustoimintaa kyseisellä alueella käyttäen jotakin seuraavista pyydyksistä:

a)

pohjatroolit ja nuotat (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), joiden silmäkoko on

i)

TR1 vähintään 100 mm;

ii)

TR2 vähintään 70 mm ja alle 100 mm;

iii)

TR2 vähintään 16 mm ja alle 32 mm;

b)

puomitroolit (TBB), joiden silmäkoko on

i)

BT1 vähintään 120 mm;

ii)

BT2 vähintään 80 mm ja alle 120 mm;

c)

verkot, pussiverkot (GN);

d)

riimuverkot (GT);

e)

pitkätsiimat (LL).

2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti kalastusluvan saaneiden alusten kokonaiskapasiteetti kilowatteina (kW) ilmaistuna ei saa minkään tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitetun maantieteellisen alueen osalta ylittää niiden alusten enimmäiskapasiteettia, jotka olivat toiminnassa vuosina 2006 ja 2007 ja käyttivät jotakin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua pyydystä kyseisellä maantieteellisellä alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 liitteessä II säädettyjen kapasiteetin ylärajojen soveltamista.

3.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo aluksista, joilla on 1 kohdassa tarkoitettu kalastuslupa, sekä saatettava se komission ja muiden jäsenvaltioiden saataville virallisella verkkosivustollaan.

(*2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).”"

9)

Kumotaan III luku.

10)

Kumotaan 30 ja 31 artikla.

11)

Kumotaan liitteet I, II, III ja IV.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan neljäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa23 päivänä marraskuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


(1)  EUVL C 44, 15.2.2013, s. 125.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. kesäkuuta 2013 (EUVL C 65, 19.2.2016, s. 193), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 29. syyskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … marraskuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).


Oikaisuja

3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/5


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta tällaisten yhtymien perustamisen ja toiminnan selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013 )

1.

Sivulla 304, johdanto-osan 8 kappaleessa olevassa alaviitteessä 2:

on:

”(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).”

pitää olla:

”(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).”

2.

Sivulla 308, 1 artiklan 3 kohdassa, jolla muutetaan asetuksen (EY) N:o 1082/2006 3 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa:

on:

”f)

kolmansista maista peräisin olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset tai elimet tai d alakohdassa tarkoitettuja vastaavat julkiset yritykset 3 a artiklassa säädetyin edellytyksin.”

pitää olla:

”f)

kolmansista maista peräisin olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset taikka d ja e alakohdassa tarkoitettuja vastaavat laitokset tai yritykset 3 a artiklassa säädetyin edellytyksin.”

3.

Sivulla 313, lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”18.

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteeksi.”


3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/6


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013 )

1.

Sivulla 470, johdanto-osan 3 kappaleessa olevassa alaviitteessä 3:

on:

”(3)

Euroopan parlamentin ja nauvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu …”

pitää olla:

”(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu …”

2.

Sivulla 476, 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien perustasot on asetettava nollaan.”

pitää olla:

”Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien lähtötasot on asetettava nollaan.”

3.

Sivulla 476, 5 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Niiden yhteisten ja ohjelmakohtaisten tulosindikaattoreiden, joille on vahvistettu kumulatiivinen määrällinen tavoitearvo vuodeksi 2023, perustasot on vahvistettava käyttäen …”

pitää olla:

”Niiden yhteisten ja ohjelmakohtaisten tulosindikaattoreiden, joille on vahvistettu kumulatiivinen määrällinen tavoitearvo vuodeksi 2023, lähtötasot on vahvistettava käyttäen …”

4.

Sivulla 476, 5 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Kaikkiin tämän asetuksen liitteessä II säädettyihin indikaattoreihin on liitettävä kumulatiivinen määrällinen tavoitearvo vuodeksi 2023 ja perustaso.”

pitää olla:

”Kaikkiin tämän asetuksen liitteessä II säädettyihin indikaattoreihin on liitettävä kumulatiivinen määrällinen tavoitearvo vuodeksi 2023 ja lähtötaso.”

5.

Sivulla 484, liitteessä I olevan 3 kohdan johdantolauseessa:

on:

”3)

Yhteiset osallistujien välittömiä tuloksia koskevat indikaattorit ovat seuraavat:”

pitää olla:

”3)

Yhteiset osallistujien välittömät tulosindikaattorit ovat seuraavat:”

6.

Sivulla 484, liitteessä I olevan 4 kohdan johdantolauseessa:

on:

”4)

Yhteiset osallistujien pitkän aikavälin tuloksia koskevat indikaattorit ovat seuraavat:”

pitää olla:

”4)

Yhteiset osallistujien pitkän aikavälin tulosindikaattorit ovat seuraavat:”

7.

Sivulla 485, liitteessä II olevassa 1 kohdassa:

on:

”1)   Yhteiset osallistujien välittömiä tuloksia koskevat indikaattorit

”Osallistujilla (1) tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat suoraan etua nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimesta, jotka voidaan tunnistaa, joilta voidaan kysyä heidän ominaisuuksistaan ja joita varten on varattu erityismäärärahoja.

Välittömiä tuloksia koskevat indikaattorit ovat seuraavat: …”

pitää olla:

”1)   Yhteiset osallistujien välittömät tulosindikaattorit

”Osallistujilla (1) tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat suoraan etua nuorisotyöllisyysaloitteen tukitoimesta, jotka voidaan tunnistaa, joilta voidaan kysyä heidän ominaisuuksistaan ja joita varten on varattu erityismäärärahoja.

Välittömät tulosindikaattorit ovat seuraavat: …”

8.

Sivulla 485, liitteessä II olevassa 2 kohdassa:

on:

”2)

Yhteiset osallistujien pidemmän aikavälin tuloksia koskevat indikaattorit”

pitää olla:

”2)

Yhteiset osallistujien pidemmän aikavälin tulosindikaattorit”


3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/8


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013 )

1.

Sivulla 268, 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa:

on:

”… vastaavat tulosindikaattorit sekä perustaso ja tavoitearvo 16 artiklan mukaisesti, …”

pitää olla:

”… vastaavat tulosindikaattorit sekä lähtötaso ja tavoitearvo 16 artiklan mukaisesti, …”.

2.

Sivulla 269, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa:

on:

”… vastaavat tulosindikaattorit sekä perustaso ja tavoitearvo 16 artiklan mukaisesti, …”

pitää olla:

”… vastaavat tulosindikaattorit sekä lähtötaso ja tavoitearvo 16 artiklan mukaisesti, …”.

3.

Sivulla 273, 16 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.”

pitää olla:

”2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien lähtötasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.”.

4.

Sivulla 273, 16 artiklan 3 kohdassa:

on:

”3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien perustasot määräytyvät uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.”

pitää olla:

”3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien lähtötasot määräytyvät uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.”


3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/9


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013 )

1.

Sivulla 284, 5 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.”

pitää olla:

”2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien lähtötasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.”

2.

Sivulla 284, 5 artiklan 3 kohdassa:

on:

”3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien perustasot määräytyvät uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.”

pitää olla:

”3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien lähtötasot määräytyvät uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.”


3.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/10


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013 )

1)

Sivulla 296, 6 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.”

pitää olla:

”2.   Yhteisten ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien lähtötasona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2023.”

2)

Sivulla 296, 6 artiklan 3 kohdassa:

on:

”3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien perustaso määräytyy uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.”

pitää olla:

”3.   Investointiprioriteetteihin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien lähtötaso määräytyy uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2023. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.”

3)

Sivulla 296, 8 artiklan 2 kohdassa:

on:

”2.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 4 artiklassa säädetään, innovatiivisilla toimenpiteillä voidaan tukea kaikkia toimia, joita tarvitaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä kohdassa asetettujen temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ovat tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen vastaavien ensisijaisten investointikohteiden mukaisia.”

pitää olla:

”2.   Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 4 artiklassa säädetään, innovatiivisilla toimenpiteillä voidaan tukea kaikkia toimia, joita tarvitaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisessä kohdassa asetettujen temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ovat tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen vastaavien investointiprioriteettien mukaisia.”