ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
2. joulukuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2070, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, lomakkeiden, määritelmien ja tietotekniikkaratkaisujen teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joita laitosten on käytettävä raportoidessaan Euroopan pankkiviranomaiselle ja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2070,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

lomakkeiden, määritelmien ja tietotekniikkaratkaisujen teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joita laitosten on käytettävä raportoidessaan Euroopan pankkiviranomaiselle ja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 78 artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisten viranomaisten tekemien arviointien tai Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, kertomusten painopiste voi vaihdella ajan myötä, mistä syystä myös vertailusalkkuja voi olla tarpeen tarkistaa vastaavasti. Tämä olisi otettava huomioon suunniteltaessa yleistä lomaketta vertailusalkkujen määrittämiseksi, jotta olisi mahdollista määrittää koostumukseltaan ja yksityiskohtien tasoltaan erilaisia vertailusalkkuja.

(2)

Toimivaltaiset viranomaiset voivat direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaan kehittää EPV:tä kuullen yhteisten EPV-salkkujen lisäksi erityisiä salkkuja laitosten sisäisten menettelyjen laadun arvioimiseksi. Olisi vahvistettava säännöt, joissa määritetään lomakkeet, joita käytetään raportoinnissa EPV:lle ja sovelletaan myös toimivaltaisen viranomaisen kehittämiin erityisiin salkkuihin.

(3)

Luottoriskiin olisi sovellettava ryhmittelylähestymistapaa, missä yhteydessä yksittäisten laitosten luottoriskisalkku jaetaan osa-salkkuihin, joissa riskit ovat karkeasti ottaen samankaltaisia kaikkien laitosten osalta. Tämä mahdollistaa toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n analyysit vertailukelpoisista vastuista ja takaa vähimmäistason yhdenmukaisuuden eri laitosten salkkujen välillä. Kun otetaan huomioon useimpiin laitosten sisäisiin menettelyihin liittyvät riskiluokat ja luottoriskin omien varojen vaatimusten määrittämisen luokat, ryhmittelyn olisi direktiivin 2013/36/EU 78 artiklassa tarkoitettua vertailuharjoitusta varten katettava saamiset yrityksiltä, luottolaitoksilta, keskushallinnolta, pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä, jäljempänä ’pk-yritykset’, jotka kuuluvat vähittäisluokkaan, jäljempänä ’pk-yrityksiltä olevat vähittäissaamiset’, saamiset pk-yrityksiltä, jotka eivät kuulu vähittäisluokkaan, jäljempänä ’pk-yrityksiltä olevat yrityssaamiset’, sekä asuinkiinteistövakuudelliset saamiset ja saamiset rakennusalalta. Lisäryhmittelyn olisi perustuttava vastapuolen asuinpaikkaan, vakuuksien käytön ominaispiirteisiin, maksukyvyttömyysasemaan tai teollisuudenalaan.

(4)

Laitosten sisäisten menettelyjen yksityiskohtaisempi vertailu edellyttää erityisen otoslähestymistavan soveltamista matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkuihin, missä yhteydessä vertailu tehdään vastuun tasolla ja liiketoimien tasolla. Koska mainitussa erityisessä otoslähestymistavassa tarkastellaan ainoastaan yhtä laitoksen tosiasiallisten vastuiden osaa, mistä syystä se ei ole kovin edustava, sitä olisi käytettävä ainoastaan ryhmittelylähestymistavan täydennyksenä.

(5)

Vertailuharjoituksen monimutkaisuus edellyttää, että käytetään yhä enemmän salkkuja, jotka liittyvät sisäisiin menettelyihin, joita käytetään luottoriskin riskipainotettujen vastuuerien laskentaan. Markkinariskin osalta lähtökohtana olisi käytettävä salkkuja, joita käytettiin Baselin pankkivalvontakomitean ja EPV:n toteuttamissa vertailuharjoituksissa vuonna 2013, jotta voidaan kehittää direktiivin 2013/36/EU 78 artiklassa vaaditussa vertailuharjoituksessa tarvittavat salkut. Salkkujen validiuden takaamiseksi mukautuksia olisi tehtävä vain vähän. Näin voidaan minimoida laitoksiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistuva rasite ja välttää toimien päällekkäisyys.

(6)

Toimivaltaisten viranomaisten on direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan mukaan myös arvioitava sisäisten menettelyjen laatua ja tietyissä menettelyissä havaittavan vaihtelun laajuutta. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän vuoksi keskityttävä arvioinnissaan paitsi sisäisten menettelyjen tuloksiin myös tärkeimpien vaihtelutekijöiden syihin ja tehtävä päätelmiä erilaisista mallintamislähestymistavoista ja -vaihtoehdoista, joita laitokset käyttävät sisäisissä menettelyissään. Laitoksia olisi tämän vuoksi vaadittava myös raportoimaan aiempien riskiparametrien käytön tuloksista luottoriskin osalta sekä voitto-tappio-aikasarjoistaan markkinariskin osalta.

(7)

Yksittäisten markkinariskin osalta käytettyjen menettelyjen vaikutusten tarkoituksenmukainen arviointi edellyttää, että laitokset raportoivat toimivaltaisille viranomaisille riskinmallinnuksen perusoletukset ja että toimivaltaiset viranomaiset tutkivat kunkin tehdyn päätöksen vaikutukset erikseen siinä määrin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (2) sallii vaihtoehtojen käytön oletusten mallinnuksessa. Siksi niiden eri mahdollisuuksien tarkastelemiseksi, joita laitokset voivat käyttää ja jotka mainitaan edellä mainitussa asetuksessa nimenomaisesti, on tarpeen tehdä vaihtoehtoisia laskelmia riskipotentiaalista (Value-at-Risk - VaR). Tätä varten laitosten, jotka laskevat VaR-luvun aikaisemman simulaation perusteella, olisi toimitettava myös vuoden voitto-tappio-tietosarjat kunkin mallinnetun salkun osalta.

(8)

Markkinariskistä raportoidessaan laitosten olisi esitettävä kunkin yksittäisen välineen osalta markkinariskin vertailusalkkujen arvostustiedot (IMV-arvo) sen arvioimiseksi, ovatko ne ymmärtäneet välineen asianmukaisesti. Näin varmistetaan myös, että laitokset sisällyttävät positiot järjestelmiinsä. Laitosten olisi myös raportoitava IMV-arvo niitä valvoville toimivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle ennen sen salkkumallinnuksen tulosta, johon direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu riskipainotettujen vastuuerien arviointi perustuu.

(9)

Sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla viranomaisilla ja EPV:llä on selkeä näkemys niiden arvojen vaihteluvälistä, joita sovelletaan riskipainotettuihin eriin ja omien varojen vaatimuksiin, jotka johtuvat sisäisistä menettelyistä samankaltaisten vastuiden osalta, laitosten olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, mitä tuloksia sisäisten menettelyjen soveltamisesta erilaisia vastuita kattaviin vertailusalkkuihin saadaan.

(10)

Toimivaltaisten viranomaisten on direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 3 kohdan mukaan arvioitava sisäisiä menettelyjä, joita ne sallivat laitosten käyttää riskipainotettujen vastuuerien tai omien varojen vaatimusten laskennassa. Vertailuharjoituksen olisi tämän vuoksi koskettava ainoastaan validoituja sisäisiä menettelyjä. Laitosten ei tulisi toimittaa tietoja salkuista, joihin sisältyy sellaisia välineitä tai riskitekijöitä, joista raportoidaan standardimenetelmässä.

(11)

Laitoksen, joka kykenee mallintamaan johonkin markkinariskiä koskevaan vertailusalkkuun sisältyvän välineen, ja joka on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta luvan käyttää sisäistä menettelyä riskipainotettujen vastuuerien tai omien varojen vaatimusten laskentaan kyseisen tyyppisen välineen osalta, olisi raportoitava kaikki kyseisen välineen kannalta merkitykselliset tiedot tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti riippumatta siitä, onko laitoksella tällainen väline kaupankäyntivarastossaan raportointiajankohtana. Jos edellä mainitun luvan saaneella laitoksella ei kuitenkaan ole riittävää kokemusta tietyn välineen mallintamisesta ja jos välineen mallintamiselle ei tämän vuoksi ole saatu johdon hyväksyntää, sen ei tulisi esittää tietoja yksittäisistä salkuista, joihin väline sisältyy, koska tulokseksi saatavat tiedot saattaisivat vääristyä. Tällaisissa tapauksissa laitoksen olisi raportoitava salkuista, joita tietojen toimittaminen ei kata, ja ilmoitettava syyt tietojen poisjättämiselle.

(12)

Kaikkien niiden pitkäaikaisten tietotekniikkaratkaisujen, joita käytetään direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan mukaisen vertailuharjoituksen raportoinnissa, olisi tarjottava laitokselle mahdollisuus raportoida suoraan EPV:lle. EPV on kuitenkin hiljattain perustettu elin, jonka resurssit ovat rajalliset, mikä rajoittaa sen valmiuksia vastaanottaa raportteja suoraan laitoksilta. Näiden ongelmien ratkaisemista odotellessa olisi siksi otettava käyttöön väliaikainen tietotekniikkaratkaisu. Jotta väliaikaisesta ratkaisusta ei muodostuisi kohtuutonta rasitetta raportoiville laitoksille, on varmistettava johdonmukaisuus laitosten muiden raportointimuotojen ja erityisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (3) 17 artiklassa tarkoitetun tietotekniikkaratkaisun kanssa.

(13)

Koska laitokset ovat jo velvollisia toimittamaan tietoja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti, olisi kohtuutonta velvoittaa ne raportoimaan välittömästi kaikki direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Jotta laitoksilla olisi riittävästi aikaa ottaa käyttöön asianmukaiset sisäiset raportointikehykset ja jotta voidaan samalla varmistaa, että ne toteuttavat tarkoituksenmukaisen vertailuharjoituksen, luottoriskiä koskevien sisäisten menettelyjen osalta arvioitavat salkut olisi otettava käyttöön asteittain.

(14)

Tietojen raportoinnin ilmoituspäivä olisi vahvistettava siten, että laitoksilla on riittävästi aikaa tarvittavien laskelmien toteuttamiseen.

(15)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EPV on toimittanut komissiolle.

(16)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan mukainen laitosten yksilöllinen ja konsolidoitu raportointi

Direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitetun laitoksen on toimitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot yksilöllisesti ja konsolidoidusti.

2 artikla

Luottoriskiä koskevien tietojen raportointi

Luottoriskiä koskevien sisäisten menettelyjen osalta laitoksen on toimitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot:

a)

liitteen III lomakkeessa 101 edellytetyt tiedot liitteen I lomakkeessa 101 tarkoitettujen vastapuolien osalta liitteen II tai IV taulukoissa C 101 esitettyjen ohjeiden mukaisesti;

b)

liitteen III lomakkeessa 102 edellytetyt tiedot liitteen I lomakkeessa 102 tarkoitettujen salkkujen osalta liitteen II tai IV taulukoissa C 102 esitettyjen ohjeiden mukaisesti;

c)

liitteen III lomakkeessa 103 edellytetyt tiedot liitteen I lomakkeessa 103 tarkoitettujen salkkujen osalta liitteen II tai IV taulukoissa C 103 esitettyjen ohjeiden mukaisesti;

d)

liitteen III lomakkeessa 104 edellytetyt tiedot liitteen I lomakkeessa 104 tarkoitettujen hypoteettisten tapahtumien osalta liitteen II tai IV taulukoissa C 104 esitettyjen ohjeiden mukaisesti;

e)

liitteen III lomakkeessa 105 edellytetyt tiedot liitteen III lomakkeissa 102–104 esitettyjen tuloksia koskevien sisäisten menettelyjen nimistä ja ominaisuuksista liitteen IV taulukossa C 105 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

3 artikla

Markkinariskiä koskevien tietojen raportointi

1.   Markkinariskiä koskevien sisäisten menettelyjen osalta laitoksen on toimitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle liitteen VII lomakkeissa edellytetyt tiedot liitteen V tai VI sisältämien salkun määritelmien ja ohjeiden mukaisesti.

2.   Poiketen 1 kohdasta laitosta ei velvoiteta toimittamaan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja yksittäisestä salkusta seuraavissa tapauksissa:

a)

laitos ei ole saanut sitä valvovalta toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa mallintaa kyseiseen salkkuun sisältyviä välineitä tai riskitekijöitä;

b)

kyseisen laitoksen johto ei ole antanut sisäistä hyväksyntää toteuttaa toimia kyseisiin salkkuihin sisältyvän yhden tai useamman välineen tai kohde-etuutena olevien omaisuuserien osalta;

c)

salkkuun sisältyvään yhteen tai useampaan välineeseen sisältyy perimmäisiä riskejä tai mallintavia ominaisuuksia, joita ei ole otettu huomioon laitoksen riskimittareissa.

3.   Edellä 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttävän laitoksen, joka on päättänyt olla toimittamatta 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja yhdestä tai useammasta salkusta, on

a)

ilmoitettava kyseiset salkut ja mainittava, mistä 2 kohdassa esitetystä syystä toimittamatta jättäminen johtuu;

b)

kuitenkin toimitettava tiedot liitteeseen V sisältyvistä kootuista salkuista, missä yhteydessä se ottaa huomioon vain ne yksittäiset salkut, jotka se kykenee mallintamaan ja joiden mallintamiseen sillä on lupa.

4 artikla

Raportoinnin viitepäivät ja ilmoituspäivät

1.   Laitoksen on toimitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklassa tarkoitetut tiedot seuraavina raportoinnin viitepäivinä:

a)

edellä 2 artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta kunakin vuonna;

b)

edellä 3 artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sellaisina kuin ne ovat raportoinnin viitepäivinä, jotka on vahvistettu liitteissä V ja VI esitetyissä ohjeissa.

2.   Laitoksen on toimitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot vuosittain viimeistään 11 päivänä huhtikuuta. Liitteen VII lomakkeessa C 106 mainitun markkinariskitietojen IMV-arvon ilmoituspäivä on vahvistettu liitteessä V.

3.   Jos 2 kohdassa tarkoitettu päivä ei ole arkipäivä sen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa, jolle tiedot on toimitettava, tiedot on toimitettava seuraavana arkipäivänä.

4.   Laitoksen on toimitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdolliset oikaisut toimitettuihin tietoihin viipymättä.

5 artikla

Markkinariskiä koskeva IMV-arvo

Muista kuin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti raportoiduista salkuista laitoksen on ilmoitettava sitä valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle tapauksen mukaan salkkujen tai salkkuihin sisältyvien yksittäisten välineiden IMV-arvo tarkalleen liitteessä IV esitetyissä ohjeissa täsmennettynä päivänä.

6 artikla

Tietotekniikkaratkaisut raportointia varten

Toimittaessaan tietoja 1 artiklan mukaisesti laitoksen on käytettävä tietotekniikkaratkaisua, joka on kehitetty vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia varten täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 17 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Raportoinnin viitepäivää, ilmoituspäivää ja luottoriskilomakkeiden raportointia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Poiketen 2 artiklan säännöksistä laitosten on tämän asetuksen ensimmäisenä soveltamisvuonna toimitettava vain kyseisen artiklan c ja e kohdassa tarkoitetut tiedot.

2.   Poiketen 2 artiklan säännöksistä laitosten on tämän asetuksen toisena soveltamisvuonna toimitettava vain kyseisen artiklan a, b, d ja e kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Poiketen 2 artiklan säännöksistä laitos vapautetaan 31 päivään joulukuuta 2016 saakka vaatimuksesta raportoida liitteessä III olevien lomakkeiden 102 ja 103 sarake 180, jos laitos ei laske standardimenetelmän soveltamisesta seuraavaa luottoriskin omien varojen vaatimusta.

4.   Poiketen 4 artiklan 2 kohdan säännöksistä laitosten on tämän asetuksen ensimmäisen soveltamisvuoden aikana toimitettava 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot toimivaltaisille viranomaisille 27 päivänä joulukuuta 2016 työajan loppuun mennessä.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN – MÄÄRITELMÄT

MATALA MAKSUKYVYTTÖMYYSOSUUS – LOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

Lyhytnimi

101

C 101.00

Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkun vastapuolten määritelmä

Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkun vastapuolet

102

C 102.00

Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkujen määritelmä

Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkut

103

C 103.00

Korkean maksukyvyttömyysosuuden salkkujen määritelmä

Korkean maksukyvyttömyysosuuden salkut

104

C 104.00

Hypoteettisten tapahtumien määritelmä matalan maksukyvyttömyysosuuden salkuissa

Hypoteettiset tapahtumat


C 101.00 – Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkuihin liittyvien vastapuolten määritelmä

Vastapuolen koodi

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Luottorekisteritunnus

Kaupparekisteritunnus

ISIN-koodi

Bloombergin tunnus

Nimi

Maantieteellinen alue

Salkun nimi

Vastapuolen ala

Vastuutyyppi

Järjestelytyyppi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

LCC0001

 

1040

58237v

 

0296104D AV EQUITY

ALPINE Bau GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0002

5299005VO3GJ18GL5F14

8670870

310593f

 

 

AMAG Austria Metall AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0003

549300VZKC61IR5U8G96

26972

50935f

AT0000730007

ANDR AV EQUITY

ANDRITZ AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0004

529900LMTI8YSE62EI88

 

 

 

LHA GF Equity

AUSTRIAN AIRLINES AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0005

5299004QD601B8U1HD44

131830

109445z

 

 

Austrian Gaming Industries GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0006

529900J7EWWGQ375DL84

2410

53507m

 

 

AVL List GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0007

 

226424

58036y

 

 

Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0008

 

160431

89102h

 

 

BENE AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0009

529900ZAFSOBVFCKF263

 

319670d

 

0456855D AV EQUITY

Benteler International Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0010

5299000SY4448XU04857

847216

86959g

 

 

CAG Holding GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0011

5299003V84MVB5A3C324

5762600

231192p

 

 

CARBONES HOLDING GMBH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0012

529900G8XM6H1XVZBJ73

67504

99639d

 

 

Casinos Austria Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0013

529900VN62L73X2OJX85

5200326

212163f

 

 

conwert Immobilien Invest SE

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0014

 

7161956

270027z

 

 

DCM DECOmetal GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0015

 

76350

67493f

 

 

dm drogerie markt GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0016

5299002NFQKOBT1E8569

3570614

156765m

 

 

DO & CO Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0017

5299004ARAOQMGTWCI13

125709

70342w

 

 

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0018

54930060U4XOVED1T359

5536812

223028h

 

 

EconGas GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0019

529900WJZJAEI0VBLP60

 

 

 

 

Egger Holzwerkstoffe GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0020

52990048A4N0S24VG982

159026

42973x

 

 

Eglo Leuchten GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0021

529900N8OA1GVSR5R946

30988

76532y

 

 

Energie AG Oberösterreich

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0022

529900BMPGUGAFYYAV45

6106

126805d

 

 

Energie Burgenland AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0023

529900WID59A60HHYX13

2795493

145825z

 

 

Erber Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0024

529900P4JZBFEVNEAE60

 

 

 

EVN AV Equity

EVN AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0025

 

9907106

347483f

 

 

Felbermayr Holding GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0026

549300FQ2ILBH7DJ6I45

1754530

42984m

 

 

Flughafen Wien Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0027

529900RJAN0LNMW7Q775

1312138

89381v

 

 

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0028

5299000X53SAWQMDFF06

58114

26451z

 

 

Hofer Kommanditgesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0029

 

1640348

47654f

 

 

Hyundai Import Gesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0030

529900RQJADHH91ABP14

2777363

144991y

 

 

Infineon Technologies Austria AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0031

529900DSSMPIR6R3GO43

130311

64543t

 

 

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0032

5299008ARRNJFPBNTM78

4155033

178368g

 

 

Kapsch BusinessCom AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0033

529900A9NX1TM65N4176

21369

99133i

 

 

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0034

 

1376136

94579m

 

 

Leiner Immobilien GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0035

 

25798

32725a

 

 

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0036

 

1216520

106825x

 

 

Management Trust Holding Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0037

529900JYVV57QBKV9G11

1991078

35673k

 

 

MFC Commodities GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0038

529900WFARKZGRCQ8652

 

 

 

 

MONTANA TECH COMPONENTS GMBH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0039

213800CUWJ54846X6779

1760513

40450k

 

 

Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0040

529900UUANUJ60MNMX97

 

71396w

 

7716424Z AV EQUITY

ÖBB - Infrastruktur Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0041

529900UOHXZ1BIORCV04

6467385

248742y

 

 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0042

529900B76VL5KG71J029

6515541

250198p

 

 

ÖBB-Postbus GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0043

529900UZY47TEIFNF978

6496644

249666g

 

 

ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0044

549300V62YJ9HTLRI486

 

93363z

AT0000743059

OMV AV EQUITY

OMV Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0045

 

3512231

154148p

 

 

Österreichische Bundesforste AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0046

529900IFAV83BX8O1O91

526819

33393h

AT0000758305

PAL AV EQUITY

PALFINGER AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0047

 

957313

115289v

 

 

QuadraCir AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0048

5299000HTNHA5ACH9N32

1074393

56247t

 

495680Z AV EQUITY

Red Bull GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0049

529900ENFTO28GS3KF76

1813722

78563i

 

 

Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0050

5299005U4ZMMSYUJ5G02

7113951

267218v

 

 

ROXCEL Handelsgesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0051

5493000C4S664YT7T556

38229

51350s

 

 

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0052

549300XBCUMUR5CI0181

 

 

 

 

Sappi Papier Holding GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0053

5299002XAOMQWAIZMA51

271020

128056v

 

 

Schmid Industrieholding G.m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0054

52990021T5LVTQOGSU18

39594

60562m

 

 

Siemens Aktiengesellschaft Österreich

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0055

52990020WIPPT0HC0V31

 

 

 

 

Steinhoff Europe AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0056

529900TYYSRJH2VJSP60

421065

88983h

AT000000STR1

STR AV EQUITY

Strabag SE

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0057

529900BTWJ6SISLJ5854

5880980

235264b

 

 

SWARCO AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0058

529900SCL1LJL8PZNI48

501247

83175t

 

 

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0059

529900V54UV5XQUK5S85

 

FN155563W

 

TKA AV Equity

Telekom Finanzmanagement GmbH

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0060

529900OOW8ELHOXWZP82

 

 

 

UN9 GS Equity

UNIQA Insurance Group AG

AT

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0061

549300IFXHQIB5POT565

3734340

162844b

 

 

VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0062

5299006UDSEJCTTEJS30

45926

76023z

AT0000746409

VER AV EQUITY

VERBUND AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0063

529900ZAXBMQDIWPNB72

2147807

66209t

AT0000937503

VOE AV EQUITY

voestalpine AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0064

5299008VQJD65XCUPR16

1134770-5

HRA661038

 

6830553Z AV EQUITY

Voith Turbo GmbH & Co. KG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0065

529900VXIFBHO0SW2I31

46434

77676f

AT0000831706

WIE AV EQUITY

Wienerberger AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0066

529900OS67T49AW45S74

194255

121150m

 

665707Z AV EQUITY

WIENERBERGER FINANZ SERVICE GMBH

AT

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0067

529900OJFTLS1RYWIF55

9565779

336561v

 

 

XXXLutz KG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0068

529900IIODYNYAZ2ID26

 

 

 

 

ZUMTOBEL AG

AT

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0069

54930002QM8QVWM56E14

 

 

 

 

Amcor Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0070

WZE1WSENV6JSZFK0JC28

 

 

 

BHP AU EQUITY

BHP Billiton Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0071

 

 

 

 

6026550Z AU EQUITY

Coates Group Pty Ltd (Ex-Ned Group Holdings Pty Ltd)

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0072

JOR7RJTXUXBRJ4UA5G70

 

 

 

CCL AT Equity

Coca-Cola Amatil Limited

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0073

549300HPMK7UWN02N804

 

PA3337938

 

CWN AT Equity

Crown Group Finance Limited

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0074

 

 

 

 

LEI AU EQUITY

Leighton Holdings Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0075

ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590

 

 

 

MQG AU EQUITY

Macquarie Group Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0076

ZSN2LWNPYW6ISMRUC664

 

 

 

ORG AU EQUITY

Origin Energy Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0077

5493008XVFHYYV0YHN70

 

 

 

HUWA GF Equity

Powercor Australia, LLC

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0078

YLXNW6TI6QSK1H8H0N82

 

 

 

QAN AU EQUITY

Qantas Airways Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0079

 

 

520433129

 

SPT AU EQUITY

Spotless Holding SAS

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0080

PCTXNQGRJVR3OG33JG65

 

 

 

TLS AT Equity

Telstra Corporation Limited

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0081

5493003L32ZX9557ST85

 

 

 

WES AU EQUITY

Wesfarmers Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0082

QNWEWQBS7HP85QHXQL92

 

 

 

 

Woolworths Ltd

AU

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0083

G05OZ4J4E05KDATL0J93

 

 

 

 

AG Insurance

BE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0084

549300IHBDUTUNQJJB79

16342

 

 

AGFB BB EQUITY

Agfa-Gevaert NV

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0085

549300N22C0GCT5BUD97

26198

 

 

 

AJINOMOTO OMNICHEM

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0086

 

116163

 

 

 

ALBELEC

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0087

 

225626

 

 

 

ALCATAN

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0088

5493008H3828EMEXB082

 

 

 

ABI BB EQUITY

Anheuser-Busch InBev NV/SA [ABInBev]

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0089

549300BKDDQ56JWCBT72

1098030

 

 

 

AQUAFIN

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0090

549300B4HNIJSAWU1C95

1138391

 

 

 

ARPAL MANAGEMENT

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0091

213800R1F1EJYM4ICO85

 

444734706

BE 0444734706

 

Barry Callebaut Services

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0092

549300CWRXC5EP004533

 

 

 

BELG BB Equity

Belgacom S.A.

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0093

549300R9I8GUZLNIV408

 

890082292

 

 

Brussels Airport Company S.A./N.V.

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0094

 

433287

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0095

 

81095

 

 

 

CHAUSSURES CECIL

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0096

549300IP2F5TKUC0GF38

82988

 

 

 

CHEMITEX

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0097

549300TM914CSF6KI389

149177

 

 

COFB BB EQUITY

COFINIMMO

BE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0098

 

184723

 

 

 

COLLIGNON ENG.

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0099

 

201775

 

 

 

COMPAGNIE BELGE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0100

213800DMG7PUQHINO388

 

 

BE 0401641663

 

Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0101

 

255648

 

 

 

DOD

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0102

 

1145532

 

 

 

EDIFICIO

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0103

T0YOOBZO4L6YAD6SAV65

14206

403170701

 

ELEB BB EQUITY

ELECTRABEL

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0104

549300JC3HI3K7ZSYU66

1329681

 

 

 

ELEM

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0105

549300S1MP1NFDIKT460

 

 

BE 0476388378

ELI BB Equity

ELIA SYSTEM OPERATOR

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0106

5493001XW6MSHRMFLU28

 

 

 

ENI GY Equity

eni finance international SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0107

549300VO7PUETX031S03

10309

 

BE 0860004176

 

ETEXCO SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0108

 

13771

 

 

 

ETS DE SIMONE

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0109

52990053AH5LF0YZWD07

 

 

 

 

Euler Hermes Europe

BE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0110

549300D80RYON74MEJ03

18181

 

 

EURN BB EQUITY

Euronav NV

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0111

8RDWFWPP4PLMZ5PPQH32

 

 

 

 

Fluxys G SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0112

 

25281

 

 

 

G EN J VASTGOED

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0113

 

65807

 

 

 

HOET TRUCKING & RENTING

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0114

549300M48VNC2Z0MDG47

71844

 

 

 

HOTTLET FROZEN FOODS

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0115

549300GR6U0KHJD7DG07

 

 

 

 

IKEA SERVICE CENTRE N.V.

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0116

 

84089

 

 

 

INTERNATIONAL ORE ET FERTILIZER BELGIUM

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0117

 

85640

 

 

 

JEAN WAUTERS-ACIERS SPECIAUX

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0118

 

111717

 

 

 

M.G.S.

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0119

5493004FKZI586397240

 

 

 

 

Magotteaux International SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0120

549300Q80KFPKZC6BQ79

144096

 

 

 

MENOUQUIN

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0121

 

166601

 

 

 

N.V BESIX S.A

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0122

5493002HHHFTG6G3BG36

 

 

BE 0431676229

OME BB EQUITY

OMEGA PHARMA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0123

 

168945

 

 

 

OPIO

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0124

 

192350

 

 

 

PHARMACIES SERVAIS

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0125

54930064JCEXFA8M0W31

202291

 

BE 0405747040

 

PRAYON

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0126

 

204834

 

 

 

PRO CONCEPT M P J

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0127

549300NMIBTX17HWF142

233001

 

 

 

RARE GEMS

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0128

549300X72GEQB1X8K911

247664

 

 

 

ROULARTA MEDIA GROUP

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0129

529900PY79CWSUGVK810

249233

 

 

 

S.A. CORMAN

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0130

549300O3VKWJUM16UI64

257312

 

 

 

SAMIR GEMS

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0131

213800WWE8U6DC99NP03

 

 

 

 

SCR Sibelco NV

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0132

 

257564

 

 

 

SEADCO

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0133

213800WDGKCVWZAN1N02

1051701

465409265

 

0790057D BB EQUITY

SILFIN NV

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0134

 

294964

 

 

 

SOBEMO

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0135

 

302642

 

 

 

SOCIETE ANONYME DE VENTE DES EQUIPEMENTS TRANE

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0136

549300BB5CXGL9YV0D53

303429

 

 

 

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA MEUSE

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0137

 

303783

 

 

 

SOCIETE D'APPLICATIONS ET DE TRAVAUX

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0138

549300MMVL80RTBP3O28

556814

 

 

SOLB BB EQUITY

Solvay SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0139

 

923107

 

 

 

TEAM KALORIK GROUP

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0140

549300ZKLIF7RP6EH823

 

 

BE 0412101728

TESB BB EQUITY

Tessenderlo Chemie

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0141

 

953398

 

 

 

TEX ALLIANCE

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0142

 

1044409

 

 

 

TOP-TEX BENELUX

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0143

2138008J191VLSGY5A09

 

 

 

UCB BB EQUITY

UCB SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0144

529900F3AIQECS8ZSV61

 

 

 

UMI BB EQUITY

Umicore SA

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0145

5493008MCDJ4Y6D5SI04

1113512

 

 

 

UNISTEEL

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0146

 

1140588

 

 

 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0147

549300TRHV6F6IE14H93

1159858

 

BE 0404060032

 

Van Hool nv

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0148

 

1231271

 

 

 

VASTGOED MANAGEMENT ASSOCIATIE

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0149

529900RAZGQHX0VFTK05

 

 

 

 

Volkswagen Group Services S.A.

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0150

549300NWW2UDYHH65J03

1911623

 

 

 

WILDO PROPERTIES

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0151

5299007TSQVOLXOABA65

1364744

 

 

 

ZF WIND POWER ANTWERPEN

BE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0152

4P8GJCF52NVFW7UL4C95

 

18630

 

ACE US Equity

ACE Tempest Reinsurance Ltd.

BM

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0153

549300J3KKX1PEJGDW36

 

 

 

ACGL US Equity

Arch Reinsurance Ltd.

BM

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0154

UNZWILHE4KMRP9K2L524

 

34678

 

NCLH UW Equity

NCL Corporation Ltd.

BM

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0155

V5EGRCZCH7FN6WX41891

 

 

 

OEH UN Equity

Orient-Express Hotels Ltd.

BM

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0156

549300F7ZDOIMR4PZW67

 

 

 

IPG US Equity

Pacnet Limited

BM

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0157

V7TL7UQFHNWUEMDZ3X02

 

 

 

RNR US Equity

Renaissance Reinsurance Ltd.

BM

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0158

5493008CA3NMHYEVT131

 

 

 

 

VimpelCom Ltd.

BM

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0159

 

 

 

BMG455841020

 

HAL TRUST

BMG

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0160

5493001QYTIDILBVYO18

 

 

 

 

Companhia Brasileira de Aluminio

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0161

549300TH5Q6VRP8OT012

 

 

 

ABI LI Equity

Companhia de Bebidas das Americas (AmBev)

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0162

549300EM51WYXFHUY333

 

 

 

 

Embraer S.A.

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0163

 

 

 

 

FIBR3 BZ EQUITY

Fibria Celulose SA

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0164

5493000J801JZRCMFE49

 

 

 

XPBR SQ Equity

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0165

 

 

 

 

VALE5 BZ EQUITY

Vale SA

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0166

LXVM6T3LO7QIZ8LUZ688

 

 

 

 

Votorantim Cimentos S.A.

BR

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0167

55S3547PRDP469JRO238

 

2880814

 

AGU CT Equity

Agrium Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0168

4B4HI3CGXMBDC0G6BM51

 

 

 

AC/A CT Equity

Air Canada

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0169

549300OSW32RVX8CCZ87

 

 

 

ANCUF PQ Equity

Alimentation Couche-Tard Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0170

DR5LKEURSR8SXLM64266

 

7501889

 

ALA CT Equity

AltaGas Ltd.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0171

0O4KBQCJZX82UKGCBV73

 

 

 

ABX CN EQUITY

Barrick Gold Corp

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0172

5493001I9203PRB5KR45

 

 

 

BCE CT Equity

BCE Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0173

549300VPM8ERH1Q42198

 

 

 

 

Bell Canada

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0174

W7L3VLU8EHQY34Z36697

 

 

 

BBD/B CN EQUITY

Bombardier Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0175

36ZUFRRMJERSM4Q0S289

 

746053

 

BPO CT Equity

Brookfield Office Properties Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0176

3SU7BEP7TH9YEQOZCS77

 

 

 

CNI UN Equity

Canadian National Railway Company

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0177

5493008IGIA1HJMDJS40

 

1722453

 

CNQ CT Equity

Canadian Natural Resources Limited

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0178

NXIVWPYOIVYXFF6WCZ47

 

 

 

CVE CN EQUITY

Cenovus Energy Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0179

549300WSRCZY73ZG3090

 

00326711660005

 

 

CGI GROUP INC.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0180

XYSIJOU3HNVROZWNA008

 

 

 

UFS CT Equity

Domtar Corporation

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0181

98TPTUM4IVMFCZBCUR27

 

 

 

ENB CN EQUITY

Enbridge Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0182

CZ72ZHBVKZXQRV3XFE26

 

 

 

ECA CN EQUITY

Encana

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0183

549300679TRDUXPT7415

 

206654303

 

 

EPCOR Utilities Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0184

I2YOHH65IBBT53JFYQ52

 

 

 

G CT Equity

Goldcorp Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0185

B1EEF6ML54YDWRC6ZK53

 

2015335496

 

 

Harvest Operations Corp.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0186

549300UEBMAQDN0K0R06

 

 

 

K CN EQUITY

Kinross Gold Corp

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0187

95RWVLFZX6VGDZNNTN43

 

 

 

MG CN EQUITY

Magna International Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0188

6Q7WW7FQZR6X22IL2I79

 

 

 

 

Nexen Energy ULC

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0189

549300O4ZJZZOHH4H804

 

3572862

 

NBD CT Equity

Norbord Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0190

5493007M1XGU5E55ZJ25

 

 

 

 

NOVA Chemicals Corporation

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0191

549300HDLRTPBQU69P29

 

 

 

BIN CT Equity

Progressive Waste Solutions Ltd.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0192

549300A0QNNPY14D9106

 

 

 

SCC CT Equity

Sears Canada Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0193

3XCBVWUPHGBZ5GF7TY15

 

 

 

SU CN EQUITY

Suncor Energy Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0194

NQWTWUIL1PK7V7N5Y468

 

 

 

TLM CN EQUITY

Talisman Energy Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0195

T8KI5SQ2JRWHL7XY0E11

 

 

 

TCK/B CN EQUITY

Teck Resources Ltd [Ex-Teck Cominco Ltd]

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0196

YHKQM2RIPKZYOZ6RVZ46

 

 

 

TK US Equity

Teekay Corporation

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0197

L2TEUTQ8OSHMJWVLCE40

 

 

 

T CT Equity

TELUS Corporation

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0198

549300561UZND4C7B569

 

884903

 

TOC GF Equity

Thomson Reuters Corporation

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0199

HJZQGXYTVV2NWJZLPW74

 

 

 

TOM GY Equity

Toyota Credit Canada Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0200

5BV01I6231JPDAPMGH09

 

 

 

TRP UN Equity

TransCanada PipeLines Limited

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0201

PRAQ4VOSFIK7OQ8Z2512

 

4406354

 

VALE3 BS Equity

Vale Canada Limited

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0202

WT03B8BB1IX8WI9ZGV02

 

 

 

 

Vermilion Energy Inc.

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0203

549300WHE4O6UJ2KU013

 

 

 

 

Yamana Gold Inc

CA

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0204

5493003DNMEAO1DT3F51

 

 

 

ABBN VX EQUITY

ABB Ltd [Asea Brown Boveri]

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0205

NI14Y5UMU60O7JE9P611

 

 

 

ADEN VX EQUITY

Adecco SA

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0206

549300Q3WREIMQYFBC20

 

 

 

0170576D SW EQUITY

Ameropa AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0207

5493007KVRV2OKRXFA55

 

CH-020.3.035.716-8

 

AML LN Equity

Amlin AG

CH

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0208

529900H7ZPIGI2U3CJ14

 

 

 

 

AXPO TRADING AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0209

213800Y5RWKLDPUTT265

 

 

 

BARN SW EQUITY

Barry Callebaut AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0210

529900UPDCU6WEL7W167

 

 

 

BALN VX Equity

Basler Versicherung AG

CH

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0211

 

2816554-6

HRB54517

DE000DCAG010

7705815Z SW EQUITY

DEMAG CRANES AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0212

5493002MXX2JLKWLE880

 

 

 

567151Z SW EQUITY

Duferco SA

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0213

549300I08UA8SMJON743

 

CH-270.3.002.354-9/

 

DUFN EB Equity

Dufry international AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0214

549300ADLU67CYBFIW70

 

CH-645.1.008.684-9

 

 

Elsevier Finance SA

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0215

529900Y8BGAFVVVYVN24

 

 

 

GATE SE Equity

gategroup Holding AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0216

213800SVRMQA1TD91D41

 

 

 

GIVN VX Equity

Givaudan SA

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0217

213800PSSU2QXF1WLR89

 

 

 

GLEN LN EQUITY

Glencore International AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0218

549300DHSS9U1QKJZG57

 

KvK 34275373 0000

 

1002136Z SW EQUITY

GUNVOR INTERNATIONAL BV

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0219

529900EHPFPYHV6IQO98

 

 

 

HOLN VX EQUITY

Holcim Ltd

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0220

529900Q0YED3805QXQ66

 

 

 

 

KUEHNE AND NAGEL INTERNATIONAL AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0221

52990074N8ID7UPV7A95

 

 

 

 

LIEBHERR-INTERNATIONAL AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0222

549300EFW4H2TCZ71055

 

 

 

 

Lonza Group AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0223

KY37LUS27QQX7BB93L28

 

CH-550.0.067.293-5

CH0038863350

NESN.VX

NESTLE SA

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0224

529900I2PEF1FN6N6723

 

 

 

2284161Z SW EQUITY

Nord Stream AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0225

 

 

 

 

NOVN VX EQUITY

Novartis AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0226

549300HUJ5CJUX02RS52

 

 

 

 

OMV SUPPLY & TRADING AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0227

5299002JRTT699WFOV74

 

 

 

 

OMYA (Schweiz) AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0228

549300HMJAFUW4NSKI73

 

 

 

 

Paul Reinhart AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0229

 

 

 

 

ROG VX EQUITY

Roche Holding Ltd

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0230

529900PTQ0Z1J44SHZ08

 

CH-100.3.010.656-7

 

STLN SE Equity

SCHMOLZ + BICKENBACH AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0231

549300R3N69ECGYPU434

 

 

 

SIK IX Equity

Sika AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0232

213800Z8NOHIKRI42W10

 

 

NL0000226223

STM FP EQUITY

STMICROELECTRONICS NV

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0233

5493000KUC3Z24U77V93

 

 

 

SLHN VX Equity

Swiss Life Holding AG

CH

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0234

5493005SL9HHOXS3B739

 

CHE-102.753.938

 

SCMN VX Equity

Swisscom AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0235

549300HTOMQG20JYV568

 

 

 

SYNN VX Equity

Syngenta AG

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0236

KSVC38RP5WL6C6LJGG03

 

 

 

TYC US Equity

Tyco International Ltd.

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0237

549300VBJS7MG74G2H60

 

 

 

 

Weatherford International Ltd

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0238

 

 

 

 

WOS LN EQUITY

Wolseley Plc

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0239

 

 

 

 

XTA LN EQUITY

Xstrata Plc

CH

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0240

50ZCTKCMUDIABGHX3R52

 

 

 

 

Zurich Insurance Company

CH

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0241

549300IF4IFG0FS0RM26

 

 

 

AESGENER CC Equity

AES Gener S.A.

CL

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0242

549300NLTGCFV7482429

 

 

 

CENCOSUD CC Equity

Cencosud S.A.

CL

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0243

549300YP3P0JZBLIV197

 

 

 

 

EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO

CL

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0244

549300G475ACIABB4385

 

 

USG49215AA73

CMPC CC Equity

Inversiones CMPC S.A.

CL

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0245

549300HX3UUDPEFTG707

 

 

 

LAN CC Equity

Latam Airlines Group S.A.

CL

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0246

549300RUPF4SKMJPUR70

 

 

 

BLT LN Equity

Minera Escondida Limitada

CL

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0247

 

 

 

 

600031 CH EQUITY

Sany Heavy Industry Co Ltd

CN

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0248

A25574TZFLBNK7NWQT47

 

 

 

PRE CT Equity

Pacific Rubiales Energy Corp.

CO

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0249

724500JV0VHPRVANL538

 

5778

ANN4327C1220

 

HUNTER DOUGLAS NV

CW

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0250

213800MRTA64ULUE9919

 

 

 

 

CARBO ONE LIMITED

CY

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0251

549300OEZB4GETCGFX34

 

 

 

 

GUNVOR GROUP LTD

CY

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0252

549300IVA1PZNX2MN285

 

 

 

0163947D CY EQUITY

Mercuria Energy Group Ltd

CY

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0253

2138001LK2Z2HSER4U15

 

 

 

PRS NO EQUITY

PROSAFE

CY

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0254

31570010000000137835

1131604

29287391

 

 

ALTA, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0255

31570010000000116592

657856

25572881

 

 

ARMATURY Group a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0256

31570010000000075367

765380

28402758

 

 

BAK stavební společnost, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0257

31570010000000115525

834699

46504940

 

 

Cerea, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0258

31570010000000034336

1023328

70994226

 

 

České dráhy, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0259

315700CTFRL3U2DNMO58

633919

25085689

 

 

CETELEM ČR, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0260

529900S5R9YHJHYKKG94

 

 

CZ0005112300

CEZ CP EQUITY

CEZ a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0261

315700XJHXU2PD40RU82

865668

48589837

 

 

DEKTRADE a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0262

529900C5PL4JGDILRZ94

837043

46678468

 

 

HOCHTIEF CZ a. s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0263

31570010000000099520

644725

25322257

 

 

IMOS Brno, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0264

31570010000000032687

1086806

931

 

 

METALIMEX a. s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0265

315700JDC49X4VSP6Z49

601013

14915

 

 

Metrostav a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0266

31570066GBSS7JYFEL35

817880

45193592

 

 

MJM Litovel a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0267

31570010000000120084

832322

46342796

 

 

OHL ŽS, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0268

31570010000000009116

699640

26463318

 

 

OTE, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0269

31570010000000026285

671247

25860038

 

 

Pars nova a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0270

315700LTSCT2O45NWM28

805950

43873189

 

 

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0271

31570010000000115622

817271

45148155

 

 

Primagra, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0272

549300KL08IFWLTWLQ52

691287

26271303

 

 

Skanska a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0273

529900I8XOZDM4ZQSQ21

 

 

 

1025Z CP EQUITY

Skoda Auto A.S.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0274

31570010000000031135

923751

62623753

 

 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0275

213800Z39ZW4XHAAUA27

725860

27195147

 

 

SMP CZ, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0276

3157004ICDH3MRKW7534

889798

60193336

 

 

Telefónica Czech Republic, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0277

31570010000000055191

617997

18050646

 

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0278

3157007C98ILJK5ST356

609769

15886492

 

 

UniCredit Leasing CZ, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0279

315700EFFOU65ETZ0V16

886003

531766

 

 

UNISTAV a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0280

31570010000000001356

672337

25877950

 

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0281

31570010000000003490

710607

26823357

 

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0282

31570010000000015033

697350

26415623

 

 

W.A.G. payment solutions, a.s.

CZ

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0283

5493005KH7FO1T5TMX47

1236614-2

 

 

ASG GY Equity

AachenMuenchener Lebensversicherung AG

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0284

549300JSX0Z4CW0V5023

1319784-3

 

 

 

ADIDAS AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0285

549300X1WWPGMS47QQ72

1215807-7

 

 

ASG GY Equity

Advocard Rechtsschutzversicherung AG

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0286

529900SO83U6ISM6DL85

2832395-4

HRA36525B

 

 

ALBA Group plc & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0287

529900K9B0N5BT694847

1100627-7

 

 

ALV GY Equity

Allianz SE

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0288

529900C058B9OTVFTU36

2033673-1

HRB98981

 

 

ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH HAMBURG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0289

549300FJWANEIJ25D318

1545974-6

 

 

 

Atlas Copco Energas GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0290

529900YNBT62HCUPRG10

1106210-6

 

 

 

AUGUST STORCK KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0291

5299005SHIN9ZK7GW242

1124841-6

HRB1775

DE0006766504

NDA GY EQUITY

Aurubis AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0292

529900PXZU3YHO6HMD80

1130123-1

 

 

 

Axel Springer SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0293

529900AJX4TCFW0QT666

1104883-2

 

 

 

B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0294

529900PM64WH8AF1E917

1102017-9

HRB6000

DE000BASF111

BAS GR EQUITY

BASF SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0295

529900XMQYET3NBF2363

2192515-1

HRB101375

DE0005168108

B5A GY EQUITY

Bauer AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0296

549300J4U55H3WP1XT59

1109561-9

 

 

BAYN GY EQUITY

Bayer AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0297

YEH5ZCD6E441RHVHD759

1103190-3

 

 

BMW GY EQUITY

Bayerische Motoren Werke AG [BMW AG]

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0298

529900SM0FDLLYATXU36

1103233-1

 

 

 

BAYWA AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0299

5299001BUUGXAREGE533

1103821-3

 

 

BTG GR EQUITY

Bertelsmann SE & Co. KGaA

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0300

529900H0HULEN2BZ4604

1114115-7

BWMAHRB710296

 

GBF GY Equity

Bilfinger SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0301

529900XBEZ2EYI9ZOV89

3010079-6

 

 

 

BMG Rights Management GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0302

529900FOTM78R9Q9NY89

1163617-2

HRB75534

 

2340173Z GR EQUITY

BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0303

NNROIXVWJ7CPSR27SV97

2926464-5

 

 

BNR GY EQUITY

Brenntag AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0304

529900OQDCYXCLQOAY53

1105482-2

 

 

 

Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0305

5299000XH7YX33EJZP65

2730972-3

 

 

 

CARL ZEISS AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0306

52990076MX7KD2XYCH67

1111099-6

HRB9517

DE000CLS1001

CLS1 GY EQUITY

Celesio AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0307

529900O4ND7T8ABIXF67

1235957-6

 

 

 

Claas Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0308

529900A7YD9C0LLXM621

1106273-4

HRB3527

DE0005439004

CON GY EQUITY

CONTINENTAL AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0309

 

 

 

 

2294277Z GR EQUITY

Coutinho & Ferrostaal GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0310

5299007VZZKH65OCN774

2781995-2

 

 

 

Cronimet Holding GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0311

5299008ODF4EFHRI0G60

2402196-6

HRB8957

 

7097181Z GR EQUITY

CWS-boco International GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0312

5299005LEM60UYKU5235

1106512-5

 

 

 

DACHSER Group SE & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0313

529900R27DL06UVNT076

2344103-3

HRB19360

 

DAI GR EQUITY

Daimler AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0314

5299006S0UKN6D9ZP412

2451917-5

 

 

 

DB NETZ AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0315

529900I2DLZPTFPENJ05

1106744-4

 

 

 

DEHNER GMBH & CO KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0316

5299005A2ZEP6AP7KM81

2537834-0

 

 

ANN GF Equity

Vonovia SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0317

52990063S23N13HU4E98

1818189-1

HRB50000B

 

DBHN GR EQUITY

DEUTSCHE BAHN AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0318

529900PH63HYJ86ASW55

1107110-7

HRB2168

 

LHA GY EQUITY

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0319

52990063W8KQHQMF4M43

2623414-6

 

 

DPW GF Equity

Deutsche Post Finance B.V.

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0320

529900ITHU5Y51F1S257

1107106-5

 

 

 

DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING AG & CO KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0321

549300V9QSIG4WX4GJ96

2185287-6

HRB6794

 

DTE GY EQUITY

DEUTSCHE TELEKOM AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0322

529900KSWLV9JYE7NC83

2095980-5

HRB34977

 

 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0323

529900QTO8D2QK2TJG32

1107340-0

 

 

 

Diehl Stiftung & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0324

529900Y1AT9MQF6UYT42

2836050-1

HRB203044

 

 

DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH BREMEN

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0325

529900YZNQ3MUUZ02M47

1117002-4

HRB242

 

 

Douglas Holding AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0326

5299004W7VTLPROHR533

1125242-6

HRA8242

 

 

DR AUGUST OETKER KG BIELEFELD

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0327

529900EWEX125AULXI58

3008027-9

 

 

PAH3 GY EQUITY

Dr Ing HCF Porsche AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0328

5493005UFVHY0PPNKD75

1107708-8

HRB7903HL

DE0005550602

DRW3 GY EQUITY

Drägerwerk AG & Co. KGaA

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0329

52990076FKBR9THZ8C62

2779318-1

 

 

 

DYWIDAG-Systems International GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0330

529900Z8W8S8J1P7U364

1105067-1

HRA9905

 

 

E BREUNINGER GMBH CO STUTTGART

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0331

Q9MAIUP40P25UFBFG033

1134262-3

HRB22315

 

EOAN GY EQUITY

E.ON SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0332

5299000MT7P9STUCL908

1137158-0

 

 

 

Ed. Züblin Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0333

529900JSFZ4TS59HKD79

2331844-7

 

 

EBK GR EQUITY

Energie Baden-Wurttemberg AG [EnBW]

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0334

549300OQ94C7KRGGC351

2177540-8

 

 

ASG GY Equity

Envivas Krankenversicherung AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0335

529900G1B8AXELNRG982

 

 

 

ALV GY Equity

Euler Hermes Deutschland AG

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0336

41GUOJQTALQHLF39XJ34

1518676-0

 

 

154407Z GR EQUITY

Evonik Industries AG (Evonic)

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0337

529900L64X6KZZW19R71

1108854-9

 

 

4501Z GR EQUITY

EWE AG [Energieversorgung Weser-Ems]

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0338

529900D7N2PTTZWFWN57

2579145-0

 

 

 

F.S. Fehrer Automotive GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0339

529900EI7R9SCEJP4T76

1109776-3

00311027000005

 

 

FERROSTAAL GMBH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0340

529900WBP9HFX10RKB30

1110203-5

 

 

 

FLUGHAFEN MUNCHEN GMBH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0341

529900VHM89GUAJ1RK35

1114926-7

HRB25

 

1048Z GR EQUITY

FRANZ HANIEL & CIE GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0342

5299001ERX0K10IZUL40

1110198-7

 

 

 

FRAPORT AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0343

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

1110492-4

HRB11852

DE0005785604

FRE GY EQUITY

FRESENIUS SE & CO. KGAA

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0344

5299006NS9FCLFHZVL76

1578686-6

HRB714579

 

 

Freudenberg SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0345

529900KXMB40SPYJD743

2052428-6

HRB36569B

 

7013717Z GR EQUITY

GAZPROM Germania GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0346

549300PHUU0ZZWO8EO07

1122951-5

 

 

GEA GR EQUITY

GEA Group AG [Global Engineering Alliance]

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0347

529900JGEOQMCDYOK785

1135188-9

 

 

 

Gelsenwasser AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0348

529900F916IVP0TJZK88

1051383-6

HRA11722

 

 

GEORG VON HOLTZBRINCK GMBH CO KG STUTTGART

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0349

5299006GD4UWSYZOKC28

2877346-3

HRB56040

 

GXI GY Equity

Gerresheimer AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0350

529900OJM5EX75OD8032

1113335-2

 

 

 

Getreide-Aktiengesellschaft vorm.P.Kruse- Chr.Sieck

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0351

529900K6BWO03KP4GU58

1113443-4

 

 

 

Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0352

529900J0V7C8Z8MLN980

2943243-2

 

 

 

Gigaset Communications GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0353

529900LPAX2H9S4NKU05

1215951-3

 

 

 

Gothaer Finanzholding AG

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0354

529900F4P4RV4Z50PI82

1114066-2

HRB527

 

 

GROSSKRAFTWERK MANNHEIM AG MANNHEIM

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0355

HD52L5PJVBXJUUX8I539

2294348-4

 

 

HPL GR EQUITY

Hapag-Lloyd AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0356

5299007CE1VJWKM99H49

1130882-2

HRB2680KI

 

4729Z GR EQUITY

Hauptgenossenschaft Nord AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0357

529900MKHOFQI4A0XC48

2873755-9

 

 

 

HAWE Hydraulik SE

DE

Suuryritysten otos

muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0358

52990022107L9199GO56

2588017-0

 

 

 

HDI Versicherung AG

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0359

529900755OZXM37H4975

1115355-8

 

 

 

Heckler & Koch GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0360

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

1126630-1

HRB330082

DE0006047004

HEI GY EQUITY

HEIDELBERGCEMENT AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0361

529900ZM98OISTG16932

1115394-7

 

 

HDD GY Equity

Heidelberger Druckmaschinen AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0362

529900PLX4ADJFWIY024

1135805-8

 

 

2550Z GR EQUITY

Hella KGaA Hueck & Co

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0363

52990027B9ARY5AC8476

1115622-1

 

 

 

HELM AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0364

549300VZCL1HTH4O4Y49

1115688-2

HRB4724

DE0006048408

HEN3 GY EQUITY

HENKEL AG & CO. KGAA

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0365

5493007EO7JOPWXHBJ27

1740986-3

HRB3364

 

 

Heraeus Holding GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0366

529900BVZYMVDRRSXY68

1306869-7

HRB390485

 

3540636Z GR EQUITY

HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0367

529900O7US4NP0J6XD12

1179777-6

 

 

 

HETTICH HOLDING GMBH & CO OHG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0368

529900Y25S8NZIYTT924

1116241-9

 

 

HOT GY EQUITY

Hochtief AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0369

5299008WW53GLXRORN29

1350826-2

HRB2311

 

HBM GY Equity

Hornbach-Baumarkt-AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0370

529900LFVU534EBRXD13

1104693-5

 

 

 

HUGO BOSS AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0371

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

2443536-4

 

 

IFX GY Equity

Infineon Technologies AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0372

529900FFRTWZQXTTUB07

1193155-7

 

 

7573220Z GR EQUITY

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0373

529900DJMOF0DTSWHO38

2850239-1

HRB40163

 

 

JUWI AG WÖRRSTADT

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0374

529900YURAYD4IJX2J91

1128982-4

HRB2669

 

SDF GY Equity

K+S Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0375

1AW6P2GG0FOINEBZUQ05

 

 

 

VOD LN Equity

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH.

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0376

529900WFRVF4SQ2EV734

1121308-9

HRA102851

 

509821Z GR EQUITY

Kaufland Stiftung & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0377

529900CQ31CN6GV5LL52

2821686-9

NRWDUHRB20486

 

KCO GY Equity

Kloeckner & Co. S.E.

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0378

5299001GRRO0Z25YZT52

1130169-4

 

 

 

Knorr-Bremse AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0379

529900IQ90WSXBWSTD78

1131272-5

 

 

 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0380

529900LUYJ0V8SOOT260

1173404-3

HRA4415

 

3612759z gr equity

KRAFTVERKEHR NAGEL GMBH & CO. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0381

529900MAU9591GT2S236

2849255-1

 

 

 

KraussMaffei Technologies GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0382

529900NY2GSZWWUBW049

1120219-9

 

 

 

KRONES Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0383

529900BVAET534PD7C28

1119133-5

HRB21016

DE0006292006

KSB3 GY EQUITY

KSB Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0384

529900VPRFDDIN7BE119

1117324-2

HRB22709

 

IWKG IX Equity

KUKA AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0385

529900FR2K4P9L9XLV21

1119187-1

 

 

 

KWS SAAT SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0386

529900PTLRE72EMYIJ77

2451186-7

HRB53652

 

LXS GF Equity

Lanxess AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0387

5299002HNCMIUBHOMK35

1121223-0

HRB202

DE0005408884

LEO GY EQUITY

Leoni AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0388

529900EW0ZH7KAZ11H71

1797294-4

 

 

 

Lidl Stiftung & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0389

WTV8QGD5UD7MMD4HS345

1121375-8

 

 

LIN GY Equity

Linde AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0390

529900SL1W4KHVE18T81

1121582-9

 

 

 

LOHMANN + Co. AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0391

52990098TR1QJBWIYG58

1147145-5

 

 

 

MAHLE GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0392

52990018UPG26YRFSM46

1122332-8

HRB179426

DE0005937007

MAN GR EQUITY

MAN SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0393

5299009Z8B0YE4ECMJ92

1044964-3

 

 

 

Media-Saturn Holding GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0394

5299009WLGROB3HKM878

1522457-9

 

 

 

MEGGLE AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0395

529900OAREIS0MOPTW25

2198479-4

HRB6164

 

MRK GF Equity

Merck KGaA

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0396

5299001X9L42HXEBCZ51

1188960-7

 

 

MEO GY EQUITY

Metro AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0397

529900JAY79MT50JBH87

 

 

 

 

MEYER WERFT GMBH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0398

213800E45LWMBVNF3R85

3052190-0

NRWGRHRB8959

 

MNDI LN Equity

Mondi Consumer Packaging International AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0399

529900807L67JY81RD65

2755947-5

 

 

MTX GY Equity

MTU Aero Engines AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0400

529900ISR2VNZV1C0T93

1182822-5

 

 

 

MVV Energie AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0401

529900UXIUW801PQDI37

2597701-8

 

 

 

N-ERGIE AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0402

529900HVDYCUWVD0OE76

2551585-9

 

 

 

NORDEX SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0403

549300UH52ZS8O00MO03

1125476-0

 

 

 

Osram GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0404

529900LMI5FN0KFOE272

1125552-8

HRA62024

 

OTVR GR EQUITY

OTTO (GMBH & CO.KG)

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0405

529900ELIX8Z8PQ6CU28

2593300-3

 

 

 

PAPIERFABRIK PALM GMBH & CO.KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0406

529900HT3KJHBHNHDT64

1397102-3

HRB6100

 

259743Z GR EQUITY

PERI GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0407

52990037VWJGYKGP9877

1131747-6

HRA3551

 

2590Z GR EQUITY

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0408

5299008XQJHPTOF8R354

2696731-5

241336g

 

661074Z GR EQUITY

Porsche Corporate Finance GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0409

529900NY0WWQUKOMWQ37

2399699-4

 

 

PSM GY EQUITY

ProSiebenSat 1 Media SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0410

529900Z5KBA9KJP6EK09

1196360-0

 

 

 

R+V Versicherung AG

DE

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0411

5299001OU9CSE29O6S05

1127893-4

 

 

RHM GY EQUITY

Rheinmetall AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0412

529900F0LT5OP4SV6122

1104684-4

 

 

 

Robert Bosch GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0413

529900BZ1C5S5WQENF25

2820967-4

HRB721056

 

 

ROLLS ROYCE POWER SYSTEMS AG FRIEDRICHSHAFEN

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0414

529900GB7KCA94ACC940

2531238-0

HRB14525

DE0007037129

RWE GY EQUITY

RWE AKTIENGESELLSCHAFT

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0415

529900Q5SR06C5T8NO26

1128992-3

HRB8372

 

7015557Z GR EQUITY

Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0416

529900D6BF99LW9R2E68

1308819-0

 

 

SAP GY EQUITY

SAP SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0417

529900JL0HDVGZMUJF32

3043578-8

 

 

 

Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0418

529900D8QMD1LL0E2393

2800313-5

 

 

 

Schletter GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0419

529900DG0F6AGQAP6N55

1131407-7

55234831

 

 

SCHOLZ Holding GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0420

5299009QTM3SJL9BNR19

2209676-2

 

 

 

Schott AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0421

529900ZCRUJ3J5PYWX81

2577577-6

 

 

RPW GR EQUITY

SENVION GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0422

52990038IB31TYK07X63

1129569-8

 

 

SGL GY Equity

SGL Carbon SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0423

W38RGI023J3WT1HWRP32

1129508-6

HRB12300B

 

SIE GY EQUITY

Siemens Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0424

529900M1LIO0SLOBAS50

1532176-3

HRB1562

DE0003304002

SOW GY EQUITY

Software AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0425

549300WM0X4AUT710770

3278292-2

 

 

 

Springer Science+Business Media Deutschland GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0426

529900FMTTLMH0P0DL10

1473528-6

 

 

 

STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0427

549300YTRYZPM57T3319

1132051-2

 

 

 

STADTWERKE HANNOVER AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0428

529900QOJGJ2975GD560

2971375-7

 

 

 

Stahlgruber Otto Gruber AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0429

5299003M4PGUGL48LS74

3094881-4

 

 

 

Styrolution Group GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0430

529900Y2V1QWBDCBT818

2653119-4

 

 

 

Südwestdeutsche Medien Holding GmbH

DE

Suuryritysten otos

muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0431

529900S8QNB101D40S72

1130211-4

 

 

SZU GY EQUITY

Sudzucker AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0432

529900D82I6R9601CF26

2819960-2

HRB200436

 

 

SYMRISE AG HOLZMINDEN

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0433

529900P710MOUBKZDL27

2269857-5

HEESHRB85143

 

 

Techem GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0434

529900COI81IT9N2Y682

3009289-4

HRB180660

 

 

THÜGA HOLDING GMBH + CO KGAA MÜNCHEN

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0435

549300UDG16DOYUPR330

2411649-3

HRB9092

DE0007500001

TKA GR EQUITY

THYSSENKRUPP AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0436

529900JBK6KNC4HSW032

1672825-5

 

 

 

Tönnies Holding GmbH & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0437

52990021AYVJLL2XMK94

2182800-9

HRB16654

 

7010965Z GR EQUITY

TRIMET ALUMINIUM SE

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0438

529900SL2WSPV293B552

1126744-0

 

 

TUI1 GY EQUITY

TUI AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0439

3VEKWPJHTD4NKMBVG947

2353095-9

 

 

 

United Internet AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0440

XQMNIROSQAS7Y9TT7I97

 

NRWKOHRA24116

 

LBTYA UW Equity

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0441

529900I1IDJLEXFUYN67

3340688-5

 

 

 

WELTBILD GMBH & CO. KG, AUGSBURG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0442

529900AGED6PJE9AVL37

3185940-8

 

 

 

Vier Gas Transport GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0443

52990023338VFV5AIN59

1134669-9

HRA3389

 

 

VIESSMANN WERKE GMBH CO KG ALLENDORF

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0444

W24EDTPHEV8NJOD4FA29

1627667-7

 

 

 

VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0445

5299004TYSI0Z73QUE46

1227804-0

HRB725621

 

 

Voith GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0446

529900NNUPAGGOMPXZ31

1134796-0

 

 

VOW3 GY EQUITY

Volkswagen AG [VW]

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0447

0NURKC5Q3CJYZPPK5046

1134904-0

 

 

 

WACKER CHEMIE AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0448

529900KKY5IMBX35M241

2679160-8

HRB7736

 

 

Wasser und Gas Westfalen GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0449

529900KQ44OJDIDU6J81

1135571-6

 

 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0450

5299006E92R0717GXP27

3189637-6

HRA16706

 

0892272D GR EQUITY

WINGAS GmbH

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0451

529900A8LX4KL0YUTH71

2543621-3

 

 

WDI GY Equity

Wirecard AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0452

529900CAYOWB8YIG7X25

1136858-6

 

 

 

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

DE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0453

549300D2K6PKKKXVNN73

 

22756214

DK0010244425

MAERSKB DC EQUITY

A.P.Møller-Mærsk A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0454

 

 

63965812

 

 

A/S SCHOUW & CO

DK

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0455

549300ADWYS7RRJ8BG19

 

14244441

 

 

Aalborg Portland A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0456

549300Y047DQV30CKT47

 

49723911

 

 

ABENA HOLDING A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0457

549300PLP6WVTICKLD32

 

10526949

 

 

ALM. BRAND FORSIKRING A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0458

529900IJ6T4P1O10R377

 

25313763

 

 

ARLA FOODS A.M.B.A

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0459

 

 

25511484

 

 

Atea A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0460

213800KB128IK92MCD10

 

44782510

 

 

AVK Holding A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0461

2138009LJ6FGTV868W59

 

22069519

 

 

BYGMA GRUPPEN A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0462

5493008YL42784DMWN61

 

25508343

DK0010181676

CARLB DC EQUITY

Carlsberg Breweries A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0463

 

 

27626904

 

 

Catering Engros A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0464

213800JF2XSR5NXGL660

 

12760043

 

 

Cheminova A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0465

549300MKPW8ZF3E8MW37

 

28318677

 

 

Chr. Hansen Holding A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0466

213800AWZ8U3FVALIO26

 

26259495

 

 

Coop Danmark A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0467

213800UW822WLK2HZF47

 

 

 

 

Copenhagen Airports Denmark ApS

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0468

529900BWY373HVUNIC90

 

28527411

 

 

Dagrofa ApS

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0469

 

 

13878595

 

 

Dagrofa S-Engros A/S (Foodservice)

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0470

213800FJJH5XFNFIAK90

 

23256118

 

 

Damstahl A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0471

5493007I2KABJNYPD639

 

20165715

 

 

DANFOSS A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0472

 

 

59789317

 

 

Danish Agro A.M.B.A

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0473

21380063C9WS18D6WJ21

 

26121264

 

 

Danish Crown A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0474

2138007QUZXQLFGCSV45

 

24246930

 

 

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0475

549300FQY6MX8USM0112

 

35954716

 

4166777Z DC EQUITY

Dansk Supermarked A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0476

549300JUFTJMOTC28B39

 

28113951

 

 

Danske Commodities A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0477

213800ZCQ8X5QYJWVQ60

 

42344613

 

 

Det Danske Hedeselskab

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0478

549300JZVW1Y1UZ5UK38

 

14194711

 

 

DFDS A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0479

W9NG6WMZIYEU8VEDOG48

 

36213728

 

 

DONG Energy A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0480

529900X41C0BSLK67H70

 

58233528

DK0060079531

DSV DC EQUITY

DSV A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0481

213800K83X1E9HF1MD69

 

55828415

 

 

DT Group A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0482

529900C0U279ORGJC950

 

45349918

 

 

Ecco Sko A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0483

213800Z47P2HZJKJSK23

 

75272014

 

 

EGM. INT. HOLD A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0484

549300JN1F17UXJMM315

 

17225898

 

 

ENERGI DANMARK A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0485

5299003X050CWGDW1Z87

 

 

 

 

Energinet.dk SOV

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0486

213800MXXDGQ3ITPXI41

 

58180912

DK0010234467

 

FLSMIDTH & CO. A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0487

549300036WZGCBDPDZ92

 

 

 

 

GF-Forsikring A/S (Unsolicited Ratings)

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0488

5493006R4KC2OI5D3470

 

56759913

 

 

H. Lundbeck A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0489

213800HTGI1CTA7CKP20

 

34728712

 

 

Hedegaard A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0490

213800NLXK98F6PC2R37

 

 

 

 

ISS A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0491

549300RIPHN847476O42

 

 

 

 

J. LAURITZEN A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0492

54930032G32N1F8JBV10

 

 

 

 

KIRKBI INVEST A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0493

UGKYQUOFW6QSIS3P4P93

 

47458714

 

LEGO DC EQUITY

LEGO System A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0494

52990077KVK7QCK2NG31

 

56759514

 

 

LEO PHARMA A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0495

529900B5B2U7TIJN7757

 

 

 

 

MONJASA A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0496

213800WNLA5AH3U4WI67

 

12562233

 

 

MT HØJGAARD A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0497

549300UQ0QRC1KXGRE08

 

20293195

 

 

NEAS Energy A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0498

 

 

10845858

 

 

Nellemann Holding A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0499

529900197LKWCEQ0NL18

 

62725214

 

 

NKT HOLDING A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0500

2138007XB7AUOGS4N159

 

11142141

 

 

NORDIC SEAFOOD A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0501

2138005ON7KF6M74P542

 

81203113

 

 

Nordisk Dæk Import A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0502

549300DAQ1CVT6CXN342

 

 

 

NOVOB DC Equity

Novo Nordisk A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0503

529900T6WNZXD2R3JW38

 

10007127

 

 

NOVOZYMES A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0504

213800LALFCP5FJXW153

 

62497718

 

 

Nowaco A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0505

213800PRY3GUP6B5GG04

 

39170418

 

 

OK A.m.b.A.

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0506

213800RE7TE67AUCJS21

 

11369677

 

 

Polar Seafood Denmark

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0507

213800QRC7LNX935OZ09

 

54879415

 

 

Rockwool International A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0508

 

 

42997811

 

 

SANISTÅL A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0509

549300M5XVDYG4I7CC28

 

14049673

 

 

Scan Global Logistics

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0510

5299003KG4JS99TRML67

 

31080185

 

 

SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0511

529900N96EOVRB114D28

 

14773908

DK0060228559

TDC DC EQUITY

TDC A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0512

549300ZSIJREG4GDWJ45

 

 

 

 

Topdanmark A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0513

213800A5UXABGUQ3PX11

 

22460218

 

 

TORM A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0514

213800BIA5L8OPBER229

 

 

 

 

Tryg Forsikring A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0515

213800O8J7U9F8Q8VQ80

 

 

 

 

Tryg Garantiforsikring A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0516

 

 

14003606

 

 

Tulip Food Company A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0517

54930026SJ2OBLO6M470

 

25481968

 

 

Verdo A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0518

549300DYMC8BGZZC8844

 

00311171460005

 

 

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0519

213800RM6L9LN78BVA56

 

71186911

 

 

WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

DK

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0520

5493005044RTLQ5RZU70

 

 

 

 

Eesti Energia AS

EE

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0521

549300YENFNR57ZJ3X76

 

 

 

 

ABENER ENERGIA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0522

8ZQH7RR6DBQZIX8PEQ84

ESA41002288

A41002288

 

ABG/P SM EQUITY

ABENGOA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0523

549300GKFVWI02JQ5332

ESA08209769

A08209769

 

ABE SM EQUITY

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0524

54930002KP75TLLLNO21

ESA31768138

A31768138

 

ANA SM EQUITY

ACCIONA ENERGIA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0525

95980020140005558665

ESA28004885

A28004885

 

ACS SM EQUITY

Actividades de Construccion y Servicios SA [ACS Group]

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0526

213800NKU21ZN7P7RT54

ESA84409408

A84409408

 

AMS SM EQUITY

Amadeus IT Group SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0527

 

ESA26019992

A26019992

 

0468005D SM EQUITY

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0528

95980020140005491929

 

A78839271

 

A3M

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0529

549300MXEGOT8MV1B924

ESA62186556

A62186556

 

ONO SM EQUITY

CABLEUROPA SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0530

549300CGERG48M7P5E96

 

 

 

 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0531

 

ESA46146387

A46146387

 

0612929D SM EQUITY

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0532

 

ESA20001020

A20001020

 

CAF SM EQUITY

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES (CAF) S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0533

95980020140005319366

ESA48012009

A48012009

 

OLE SM EQUITY

DEOLEO SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0534

54930063C6K2TNFL6H10

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0535

 

ESA15139314

A15139314

 

DRC SM EQUITY

DRAGADOS S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0536

529900U1P1JEV71EBO44

ESA28006104

A28006104

 

4367465Z SM EQUITY

EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0537

95980020140005374753

ESA28017895

A28017895

 

1082z sm equity

EL CORTE INGLES S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0538

95980020140005491250

 

A48027056

 

ENO

ELECNOR S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0539

213800VIN4XHLVFIOE10

 

A86484334

 

ENG SQ Equity

Enagas Transportes, S.A.U.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0540

549300LHK07F2CHV4X31

ESA28023430

A28023430

 

ELE SM EQUITY

ENDESA SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0541

95980020140005732198

 

 

 

 

ESCAL UGS S L

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0542

95980020140005757903

ESA81939209

A81939209

 

FER SM EQUITY

Ferrovial SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0543

95980020140005178328

ESA28037224

A28037224

 

FCC SM EQUITY

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0544

549300CKUXDA0CKRQJ56

ESA80477144

A80477144

 

GAM SM EQUITY

GAMESA ENERGIA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0545

TL2N6M87CW970S5SV098

ESA08015497

A08015497

 

GAS SM EQUITY

GAS NATURAL S.D.G. S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0546

95980020140005484363

ESB48943864

B48943864

 

495294Z SM EQUITY

GESTAMP AUTOMOCION S L

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0547

 

ESA58389123

A58389123

 

GRF SM EQUITY

GRIFOLS S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0548

213800OILC5Q9AR63B63

 

A09092305

 

 

Grupo Antolin-Irausa, S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0549

 

ESA84173947

A84173947

 

1234Z SM EQUITY

GRUPO ISOLUX CORSAN SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0550

5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45

ESA48010615

A48010615

 

IBE SM EQUITY

Iberdrola S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0551

549300GEL7LRGKK0DG70

 

 

 

 

Iberia Lineas Aereas de Espana S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0552

GGYEFW27TI7Q3C3XB343

 

 

 

 

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0553

95980020140005007414

 

 

 

 

INMOBILIARIA COLONIAL SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0554

549300D4HOJHH0LSET81

ESA41694266

A41694266

 

4516287Z SM EQUITY

INSTALACIONES INABENSA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0555

95980020140005317620

 

 

 

 

ISOLUX INGENIERIA, S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0556

95980020140005606874

 

 

 

 

IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0557

529900S4UWJNVO9LEH81

 

A60195278

 

4374129Z

LIDL SUPERMERCADOS S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0558

UIUPNLHSQI58ZL7O2J82

 

A78346558

 

MAP SQ Equity

Mapfre Re, Compania de Reaseguros, S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut rahoitusalan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0559

95980020140005021479

ESA79075438

A79075438

 

 

MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0560

 

ESA78304516

A78304516

 

MEL SM EQUITY

Melia Hotels International SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0561

95980020140005311703

 

 

 

 

NAVANTIA S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0562

95980020140005395317

ESA48010573

A48010573

 

OHL SM EQUITY

OBRASCON HUARTE LAIN S A

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0563

 

ESA36603587

A36603587

 

PVA SM EQUITY

PESCANOVA SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0564

549300N94L4D5NDBFG97

ESA28430882

A28430882

 

 

PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0565

54930070W8XSY31XK130

ESA78003662

A78003662

 

REE SM EQUITY

Red Electrica de Espana SA

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0566

BSYCX13Y0NOTV14V9N85

 

A78374725

ES0273516007

REP GY Equity

Repsol, S.A.

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0567

 

ESA08000820

A08000820

 

DMM XT EQUITY

S A DAMM

ES

Suuryritysten otos

Muut kuin finanssialan yritykset

Ei sovelleta

Ei sovelleta

LCC0568

549300QHD5DP0GOPGX63

 

 

 

 

SOVENA ESPANA SA

ES