ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 327

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
2. joulukuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2103, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Burrata di Andria (SMM))

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2104, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vale of Evesham Asparagus (SMM))

18

 

*

Komission asetus (EU) 2016/2105, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteen I muuttamisesta sen lomakkeen osalta, jolla ilmoitetaan kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävästä valtiontuesta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2106, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 muuttamisesta ottamalla käyttöön Etiopiasta peräisin oleviin mausteisiin, Argentiinasta peräisin oleviin maapähkinöihin ja Azerbaidžanista peräisin oleviin hasselpähkinöihin sovellettavia erityisehtoja ja muuttamalla Turkista peräisin oleviin kuivattuihin viikunoihin ja hasselpähkinöihin ja Intiasta peräisin oleviin maapähkinöihin sovellettavia erityisehtoja ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2107, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden luettelosta, joiden tuontiin sovelletaan tehostettua virallista valvontaa ( 1 )

50

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2108, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2016/2109, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien lajien sisällyttämisestä siihen ja kasvitieteellisestä lajinimestä Lolium × boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2016/2110, annettu 28 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Helleenien tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

76

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/2111, annettu 28 päivänä marraskuuta 2016, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisen jäsenen nimeämisestä Belgian osalta

77

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2112, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan unionin satelliittikeskuksesta annetun päätöksen 2014/401/YUTP muuttamisesta

78

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2113, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä maaseuturahaston ohjelmakauden 2007–2013 viimeisen täytäntöönpanovuoden (16 päivän lokakuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisen ajanjakson) osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7690)

79

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2114, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2017 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7715)

92

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2016/2115, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, elintarvikkeissa esiintyvän Δ9-tetrahydrokannabinolin, sen lähtöaineiden ja muiden kannabinoidien seurannasta ( 1 )

103

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/2102,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Digitaalisen yhteiskunnan kehittyminen tarjoaa käyttäjille uusia tapoja käyttää tietoja ja palveluja. Tiedon ja palvelujen tarjoajat, kuten julkisen sektorin elimet, turvautuvat yhä enemmän internetiin tuottaessaan, kerätessään ja jakaessaan monenlaisia yleisölle olennaisia verkossa tarjottavia tietoja ja palveluita.

(2)

Tässä direktiivissä saavutettavuudella olisi ymmärrettävä tarkoitettavan periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, saavutettavissa.

(3)

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saavutettavuuden parantamiseen tähtäävät markkinat kasvavat nopeasti ja koostuvat monenlaisista talouden toimijoista, esimerkiksi sellaisista, jotka kehittävät verkkosivustoja tai ohjelmistotyökaluja verkkosivustojen tai mobiilisovellusten luomista, hallinnointia ja testaamista varten, sellaisista, jotka kehittävät asiakassovelluksia kuten verkkoselaimia ja niihin liittyviä avustavia teknologioita, sellaisista, jotka tarjoavat varmennepalveluja, ja sellaisista, jotka tarjoavat koulutusta.

(4)

Kuten komission 19 päivänä toukokuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia” korostetaan, viranomaisten olisi tehtävä oma osansa verkkosisällön markkinoiden edistämisessä. Viranomaiset voivat vauhdittaa sisältömarkkinoita asettamalla julkisen sektorin tiedot saataville läpinäkyvin, toimivin ja syrjimättömin ehdoin. Tämä on tärkeä innovatiivisten verkkopalveluiden mahdollisen kasvun lähde.

(5)

Useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä, jotka perustuvat saavutettavien verkkosivustojen suunnittelua koskeviin kansainvälisesti käytettyihin ohjeisiin, mutta kyseiset toimenpiteet usein liittyvät näiden ohjeiden eri versioihin tai vaatimustenmukaisuustasoihin, tai ne ovat toimineet niin, että kansallisella tasolla verkkosivujen saavutettavuus on toteutettu teknisesti erilaisilla tavoilla.

(6)

Saavutettavien verkkosivustojen, mobiilisovellusten sekä niihin liittyvien ohjelmistojen ja teknologioiden toimittajiin lukeutuu paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jäljempänä ’pk-yritykset’. Tällaisia toimittajia ja etenkään pk-yrityksiä ei kannusteta osallistumaan riskialttiiseen yritystoimintaan kansallisten markkinoidensa ulkopuolella. Koska jäsenvaltioiden välillä on eroja saavutettavuutta koskevien vaatimusten ja sääntelyn osalta, rajojen yli tarjottavien verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä ja markkinoinnista aiheutuvat lisäkustannukset haittaavat toimittajien kilpailukykyä ja kasvua.

(7)

Vähäisen kilpailun vuoksi verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen ostajat joutuvat maksamaan palveluista korkeita hintoja tai olemaan riippuvaisia yhdestä ainoasta toimittajasta. Toimittajat suosivat usein valmistajakohtaisten standardien muunnelmia, mikä myöhemmin estää asiakassovellusten yhteentoimivuutta sekä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön yleisen saavutettavuuden toteutumista unionin laajuisesti. Kansallisten lainsäädäntöjen pirstaleisuus vähentää hyötyjä, joita voitaisiin saavuttaa jakamalla kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa vastavuoroisesti yhteiskunnalliseen ja tekniseen kehitykseen mukautumisesta saatuja kokemuksia.

(8)

Yhdenmukaistettujen puitteiden ansiosta esteet sisämarkkinoilla toimimiseen vähenisivät verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelun ja kehittämisen toimialoilla, samalla kun julkisen sektorin elimille ja muille verkkosisällön saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen hankkijoille aiheutuvat kustannukset pienenisivät.

(9)

Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan, että julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta parannetaan yhteisten saavutettavuusvaatimusten perusteella. Kansallisten toimenpiteiden lähentäminen unionin tasolla julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevien yhteisesti sovittujen vaatimusten pohjalta on välttämätöntä sisämarkkinoiden pirstaloitumisen lopettamiseksi. Lähentäminen vähentäisi kehittäjien epävarmuutta ja edistäisi yhteentoimivuutta. Teknologiariippumattomien saavutettavuusvaatimusten käyttö ei estä innovointia vaan voi jopa lisätä sitä.

(10)

Kansallisten toimenpiteiden lähentämisen ansiosta myös unionin julkisen sektorin elimet ja yritykset voisivat hyötyä taloudellisesti ja sosiaalisesti verkko- tai mobiilipalvelujen tarjoamisen laajentamisesta kattamaan suuremman joukon kansalaisia ja asiakkaita. Tämän pitäisi lisätä sisämarkkinoiden potentiaalia verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen osalta. Tästä johtuvan markkinoiden kasvun ansiosta yritykset voisivat edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista unionissa. Sisämarkkinoiden vahvistaminen tekisi unionista houkuttelevamman investointikohteen. Julkisen sektorin elimet hyötyisivät siitä, että verkkosivustojen saavutettavuuteen liittyviä tuotteita ja palveluja tarjotaan edullisemmin.

(11)

Kansalaiset hyötyisivät julkisen sektorin palvelujen laajemmasta saavutettavuudesta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kautta ja saisivat palveluja ja tietoja, jotka helpottavat heidän arkeaan ja auttavat heitä käyttämään oikeuksiaan kaikkialla unionissa, erityisesti oikeutta liikkua ja valita asuinpaikka vapaasti unionin alueella, sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(12)

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 13 päivänä joulukuuta 2006 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, jäljempänä ’YK:n yleissopimus’, ratifioinnin myötä suurin osa jäsenvaltioista ja sopimuksen tekemisen myötä unioni ovat sitoutuneet toteuttamaan asianmukaiset toimet, joilla varmistetaan, että vammaisilla henkilöillä on muiden kanssa yhdenvertainen pääsy muun muassa tieto- ja viestintätekniikoihin ja -järjestelmiin, ja joilla kehitetään ja saatetaan voimaan yleisölle avoimien tilojen esteettömyyttä ja yleisölle tarjottavien palvelujen saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden täytäntöönpanoa sekä edistetään uusien tieto- ja viestintätekniikoiden ja -järjestelmien, myös internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille, ja ne ovat sitoutuneet pidättäytymään osallistumasta kyseisen yleissopimuksen vastaiseen tekoon tai käytäntöön ja varmistamaan, että viranomaiset ja laitokset toimivat yleissopimuksen mukaisesti. YK:n yleissopimuksessa myös määrätään, että tuotteet, ympäristöt, ohjelmat ja palvelut olisi suunniteltava sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. Tällainen kaikille sopiva suunnittelu ei saisi sulkea pois tiettyjen vammaisten henkilöiden ryhmien mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä. YK:n yleissopimuksen mukaan vammaisia henkilöitä ovat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka voi vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

(13)

Komission 15 päivänä marraskuuta 2010 antama tiedonanto ”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään Eurooppaan” perustuu YK:n yleissopimukseen, ja sillä pyritään poistamaan vammaisten henkilöiden tasavertaisen yhteiskuntaan osallistumisen esteet. Siinä vahvistetaan toimet, joita on toteutettava useilla ensisijaisilla aloilla, kuten tieto- ja viestintätekniikoiden ja -järjestelmien saavutettavuudessa, ja sen tavoitteena on varmistaa tavaroiden, palvelujen (julkiset palvelut mukaan luettuina) ja apuvälineiden saavutettavuus vammaisten kannalta.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 1303/2013 (3) ja (EU) N:o 1304/2013 (4) sisältävät tieto- ja viestintätekniikan saavutettavuutta koskevia säännöksiä. Niissä ei kuitenkaan käsitellä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden erityispiirteitä.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (5) perustetulla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmalla ”Horisontti 2020” tuetaan saavutettavuuden ongelmiin liittyvien teknisten ratkaisujen tutkimusta ja kehittämistä.

(16)

Komissio kehotti 15 päivänä joulukuuta 2010 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011–2015: tieto- ja viestintätekniikalla älykkäämpää, kestävämpää ja innovatiivisempaa hallintoa” toimiin sellaisten sähköisten viranomaispalvelujen kehittämiseksi, joilla varmistetaan osallistavuus ja esteettömyys. Tähän sisältyvät toimenpiteet, joilla paikataan tieto- ja viestintätekniikan käytön vajetta sekä edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä syrjäytymisen torjumiseksi ja näin ollen varmistetaan, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää tarjoutuvia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Komissio korosti 19 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016–2020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen” toistamiseen osallistavuuden ja esteettömyyden tärkeyttä.

(17)

Komissio ilmoitti Euroopan digitaalistrategiassa, että julkisen sektorin verkkosivustojen olisi oltava täysin saavutettavia vuoteen 2015 mennessä, kuten 11 päivänä kesäkuuta 2006 Riiassa annetussa ministerikokouksen julistuksessa todetaan.

(18)

Komissio korosti Euroopan digitaalistrategiassa, että yhteensovitetut toimet olivat tarpeen sen varmistamiseksi, että uusi sähköinen sisältö oli vammaisten henkilöiden saatavissa kaikessa laajuudessaan, jotta eurooppalaisten elämänlaatu paranisi muun muassa sen ansiosta, että julkiset palvelut ja kulttuurisisällöt ovat helpommin saatavilla. Siinä myös kannustettiin edistämään vammaisten henkilöiden digitaalista esteettömyyttä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan laatimista.

(19)

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöön kuuluu tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, ladattavia asiakirjoja ja lomakkeita sekä kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten digitaalisten lomakkeiden käsittelyä sekä todentamis-, tunnistamis- ja maksuprosessien suorittamista.

(20)

Tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia ei olisi sovellettava ainoastaan sellaisissa mobiililaitteissa tai mobiililaitteiden asiakassovelluksissa olevaan sisältöön, jotka on kehitetty suljetuille käyttäjäryhmille tai tiettyyn käyttöön tietyssä ympäristössä ja jotka eivät ole suuren yleisön saatavilla tai suuren yleisön käytössä.

(21)

Tämä direktiivi ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (6) ja erityisesti sen 42 artiklan soveltamiseen eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (7) ja erityisesti sen 60 artiklan soveltamiseen; niissä edellytetään, että kaikissa hankinnoissa, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, olipa kyse kansalaisista tai hankintaviranomaisen henkilöstöstä, tekniset eritelmät on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta laadittava siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille henkilöille tai kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu.

(22)

Koska tietyntyyppisen julkaistun sisällön saavutettavaksi tekemiseen ei ole automatisoituja tai tehokkaita ja helposti toteutettavia keinoja ja jotta tämän direktiivin soveltamisala rajattaisiin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöön, joka on julkisen sektorin elinten tosiasiallisessa valvonnassa, tässä direktiivissä säädetään tietyntyyppisten verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällön tilapäisestä tai pysyvästä jättämisestä sen soveltamisalan ulkopuolelle. Näitä tapauksia olisi tarkasteltava uudelleen tämän direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä ottaen huomioon tuleva teknologian edistyminen.

(23)

Saavutettavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen liittyy erottamattomasti vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuteen osallistua ja integroitua unionin yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään. Tätä oikeutta saattaa kuitenkin olla parempi käsitellä unionin alakohtaisessa lainsäädännössä tai saavutettavuuteen keskittyvässä lainsäädännössä, jota sovelletaan myös yksityisiin lähetystoiminnan harjoittajiin, jotta taattaisiin terveen kilpailun edellytykset haittaamatta audiovisuaalisten mediapalvelujen toteuttamaa yleisen edun mukaista tehtävää. Sen vuoksi tätä direktiiviä ei olisi sovellettava julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin.

(24)

Tämän direktiivin ei ole millään tavalla tarkoitus rajoittaa sananvapautta eikä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta, sellaisina kuin ne taataan unionissa ja jäsenvaltioissa, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 11 artiklan nojalla.

(25)

Eräät valtioista riippumattomat järjestöt, jotka ovat ensisijaisesti muuta tarkoitusta kuin voiton tavoittelemista varten perustettuja vapaaehtoisia itsehallintoelimiä, tarjoavat palveluja, jotka eivät ole yleisölle olennaisia, kuten palveluja, joita valtio tai alueelliset tai paikalliset viranomaiset eivät ole suoraan antaneet tehtäväksi, tai palveluja, jotka eivät erityisesti koske nimenomaan vammaisten henkilöiden tarpeita, ja tällaiset järjestöt saattaisivat kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan. Jotta tällaisille valtioista riippumattomille järjestöille ei luotaisi kohtuutonta rasitetta, tätä direktiiviä ei olisi sovellettava niihin.

(26)

Toimisto-ohjelmien tiedostomuodoilla olisi ymmärrettävä tarkoitettavan asiakirjoja, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu verkossa käytettäviksi ja jotka sisältyvät verkkosivustoihin, kuten ”Adobe Portable Document Format” (PDF), Microsoft Office -asiakirjat tai niiden (avoimen lähdekoodin) vastineet.

(27)

Suora aikasidonnainen media, jonka sisältö säilytetään verkossa tai julkaistaan uudelleen suoran lähetyksen jälkeen, olisi katsottava valmiiksi tallennetuksi aikasidonnaiseksi mediaksi ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun aikasidonnainen media lähetettiin ensimmäisen kerran tai julkaistiin uudelleen, ja ylittämättä aikaa, joka on ehdottomasti tarpeen aikasidonnaisen median tekemiseksi saavutettavaksi, asettaen etusijalle yleisön terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät olennaiset tiedot. Tarvittavan ajanjakson ei lähtökohtaisesti olisi ylitettävä 14:ää päivää. Perustelluissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun olennaisia palveluja on mahdotonta hankkia ajoissa, tätä ajanjaksoa voitaisiin poikkeuksellisesti pidentää lyhimpään aikaan, jota sisällön tekeminen saavutettavaksi edellyttää.

(28)

Vaikka tällä direktiivillä kannustetaan julkisen sektorin elimiä tekemään kaikki tieto saavutettavaksi, direktiivin tarkoituksena ei ole rajoittaa julkisen sektorin elinten verkkosivustoilleen ja mobiilisovelluksiinsa saataville asettamaa sisältöä pelkästään saavutettavaan sisältöön. Kun ei-saavutettavaa sisältöä lisätään, julkisen sektorin elinten olisi, siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista, lisättävä saavutettavat vaihtoehdot verkkosivustoilleen tai mobiilisovelluksiinsa.

(29)

Jos kartat on tarkoitettu navigointikäyttöön erotuksena maantieteellisestä kuvauksesta, voidaan tarvita saavutettavia tietoja auttamaan henkilöitä, jotka eivät voi käyttää asianmukaisesti visuaalisia tietoja tai monimutkaisia navigointitoimintoja, esimerkiksi sellaisten tilojen tai alueiden löytämiseksi, joissa tarjotaan palveluja. Tästä syystä olisi tarjottava saavutettavaa vaihtoehtoa, kuten postiosoitetta ja lähellä olevia joukkoliikenteen pysäkkejä, tai paikkojen tai alueiden nimiä, jotka ovat usein jo julkisen sektorin elimen saatavilla yksinkertaisessa ja useimpien käyttäjien kannalta luettavassa muodossa.

(30)

Upotetun sisällön, kuten upotetun kuva- tai videomateriaalin, olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Toisinaan kuitenkin luodaan verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, joihin voidaan myöhemmin yhdistää sisältöä, kuten sähköpostiohjelma, blogi, artikkeli, johon käyttäjien on mahdollista lisätä kommentteja, tai käyttäjien tuottamaa sisältöä tukevat sovellukset. Toinen esimerkki tästä olisi sivu, kuten portaali tai uutissivusto, joka koostuu monilta tekijöiltä kootusta sisällöstä, tai sivustot, jotka lisäävät ajan mittaan automaattisesti sisältöä monista lähteistä, esimerkiksi kun mainoksia lisätään dynaamisesti. Tällainen kolmannen osapuolen sisältö, edellyttäen että se ei ole asianomaisen julkisen sektorin elimen rahoittamaa eikä kehittämää eikä sen valvonnassa, olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tällaista sisältöä ei lähtökohtaisesti pitäisi käyttää, jos se estää tai heikentää asianomaisella verkkosivulla tai asianomaisessa mobiilisovelluksessa tarjotun julkisen palvelun toiminnallisuutta. Jos julkisen sektorin elinten verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällön tarkoituksena on pitää kuulemisia tai järjestää foorumeja keskustelua varten, kyseistä sisältöä ei voida katsoa kolmannen osapuolen sisällöksi ja sen olisi näin ollen oltava saavutettavissa, paitsi jos kyse on käyttäjien tuottamasta sisällöstä, joka ei ole asianomaisen julkisen sektorin elimen valvonnassa.

(31)

Tiettyjä verkkosivustojen tai mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimuksia olisi kuitenkin noudatettava kulttuuriperinnön kokoelmiin kuuluvien teosten reproduktioon liittyvän metadatan osalta.

(32)

Tällä direktiivillä ei olisi edellytettävä sitä, että jäsenvaltiot tekevät arkistoitujen verkkosivustojen tai mobiilisovellusten sisällön saavutettavaksi, jollei sitä enää päivitetä tai muokata ja jollei sitä tarvita hallinnollisten menettelyjen täyttämiseksi. Tässä direktiivissä puhtaasti teknistä ylläpitoa ei olisi katsottava verkkosivuston tai mobiilisovelluksen päivitykseksi tai muokkaamiseksi.

(33)

Koulujen tai päiväkotien olennaiset hallinnolliset tehtävät verkossa olisi tehtävä saavutettaviksi. Jos tällaista olennaista sisältöä tarjotaan saavutettavalla tavalla toisen verkkosivuston kautta, sitä ei olisi tarpeen tehdä uudelleen saavutettavaksi asianomaisen laitoksen verkkosivustolla.

(34)

Jäsenvaltioiden olisi pystyttävä laajentamaan tämän direktiivin soveltaminen muuntyyppisiin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomiin intranet- ja ekstranetverkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, jotka on suunniteltu rajalliselle määrälle henkilöitä työpaikalla tai oppilaitoksissa ja ovat siellä näiden henkilöiden käytössä, sekä ylläpitämään tai ottamaan käyttöön unionin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, jotka ulottuvat verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. Jäsenvaltioita olisi myös kannustettava ulottamaan tämän direktiivin soveltaminen yksityisiin elimiin, jotka tarjoavat yleisölle avoimia tai yleisölle tarjottavia tiloja ja palveluja, mukaan lukien sellaisilla aloilla kuin terveydenhuolto, lastenhoito, sosiaalinen osallisuus ja sosiaaliturva sekä liikenne ja sähkö, kaasu, lämmitys, vesi, sähköinen viestintä ja postipalvelut, kiinnittäen erityistä huomiota direktiivin 2014/25/EU 8–13 artiklassa tarkoitettuihin palveluihin.

(35)

Vaikka tätä direktiiviä ei sovelleta unionin toimielinten verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, niitä kannustetaan noudattamaan tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

(36)

Tässä direktiivissä säädetyt saavutettavuusvaatimukset on tarkoitettu teknologiariippumattomiksi. Niissä kuvataan, mikä on edellytyksenä sille, että käyttäjä voi havaita verkkosivuston, mobiilisovelluksen ja niihin liittyvän sisällön sekä käyttää, tulkita ja ymmärtää niitä. Niissä ei eritellä, mikä teknologia olisi valittava tietylle verkkosivustolle, verkossa esitettävälle tiedolle tai mobiilisovellukselle. Näin ne eivät haittaa innovointia.

(37)

Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, joka tarkoittaa, että tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita; hallittavuus, joka tarkoittaa, että käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia; ymmärrettävyys, joka tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä; ja toimintavarmuus, joka tarkoittaa, että sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti. Nämä saavutettavuuden periaatteet ovat ilmaistavissa testattavina onnistumiskriteereinä, kuten eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 ”Tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen julkisiin hankintoihin Euroopassa soveltuvat saavutettavuusvaatimukset” (2015-04) (eurooppalainen standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)) perustana olevina kriteereinä, joita tarkastellaan yhdenmukaistettujen standardien ja yhteisen metodologian kautta sen testaamiseksi, onko verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältö näiden periaatteiden mukaista. Tämä eurooppalainen standardi hyväksyttiin komission eurooppalaisille standardointiorganisaatioille antaman toimeksiannon M/376 tuloksena. Kunnes yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot tai osa niistä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) asiaa koskevat lausekkeet olisi katsottava vähimmäiskeinoiksi näiden periaatteiden toteuttamiseen.

(38)

Jos tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia ei sovelleta, neuvoston direktiivin 2000/78/EY (8), YK:n yleissopimuksen ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ”kohtuullisten mukautusten” vaatimuksia sovelletaan edelleen, ja tarvittaessa niitä olisi noudatettava erityisesti työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

(39)

Julkisen sektorin elinten olisi sovellettava tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia siinä määrin kuin ne eivät aiheuta niille kohtuutonta rasitetta. Tämä tarkoittaa sitä, että perustelluissa tapauksissa julkisen sektorin elimen ei välttämättä ole kohtuudella mahdollista tehdä tiettyä sisältöä kokonaan saavutettavaksi. Kyseisen julkisen sektorin elimen olisi kuitenkin tehtävä tämä sisältö mahdollisimman saavutettavaksi ja loput sisällöstä täysin saavutettavaksi. Saavutettavuusvaatimusten täyttämistä koskevat poikkeukset, jotka perustuvat saavutettavuusvaatimuksista aiheutuvaan kohtuuttomaan rasitteeseen, eivät saisi ylittää sitä, mikä on tarkkaan ottaen tarpeen kyseisen rasitteen vähentämiseksi asianomaisen sisällön osalta kussakin yksittäistapauksessa. Toimenpiteillä, joista aiheutuisi kohtuutonta rasitetta, olisi ymmärrettävä tarkoitettavan toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat julkisen sektorin elimelle liiallisen organisatorisen tai taloudellisen rasitteen tai vaarantaisivat sen kyvyn joko täyttää tehtävänsä tai julkistaa tietoja, joita tarvitaan sen tehtäviä ja palveluja varten tai jotka ovat keskeisiä niiden kannalta, ottaen huomioon kansalaisille, erityisesti vammaisille henkilöille, todennäköisesti koituvat edut ja haitat. Ainoastaan oikeutetut perusteet olisi otettava huomioon arvioitaessa sitä, missä määrin saavutettavuusvaatimuksia ei voida täyttää sen takia, että ne aiheuttaisivat kohtuuttoman rasitteen. Oikeutetuiksi perusteiksi ei olisi katsottava sitä, että asiaa ei pidetä tärkeänä, kuten ei myöskään ajan tai tiedon puutetta. Vastaavasti ei pitäisi olla oikeutettuja syitä olla hankkimatta tai kehittämättä ohjelmistojärjestelmiä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöjen hallinnoimiseksi saavutettavalla tavalla, koska saatavilla on riittäviä ja neuvoa-antavia tekniikoita, joiden avulla nämä järjestelmät saadaan täyttämään tässä direktiivissä säädetyt saavutettavuusvaatimukset.

(40)

Saavutettavuuteen liittyvällä yhteentoimivuudella sisällöstä pitäisi tulla mahdollisimman yhteensopivaa nykyisten ja tulevien asiakassovellusten ja avustavien teknologioiden kanssa. Tarkemmin sanottuna verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön olisi tarjottava asiakassovelluksille luonnollisen kielen, rakenteiden, suhteiden ja järjestyksen yhteinen sisäinen koodaus sekä tietoa mahdollisista sulautetuista käyttöliittymän osista. Näin ollen yhteentoimivuus hyödyttää käyttäjiä, koska se antaa heille mahdollisuuden hyödyntää kaikkialla asiakassovelluksiaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttämiseen: he saattaisivat hyötyä myös suuremmasta valikoimasta ja edullisemmista hinnoista koko unionissa. Yhteentoimivuus hyödyttäisi myös verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen toimittajia ja ostajia.

(41)

Tässä direktiivissä vahvistetaan julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset. Jotta tällaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten olisi helpompi olla noiden vaatimusten mukaisia, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten asianomaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten osalta, jotka noudattavat yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia, jotka on laadittu ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (9) mukaisesti yksityiskohtaisten eritelmien laatimiseksi kyseisten vaatimusten osalta. Kyseisen asetuksen nojalla jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin olisi voitava vastustaa sellaisia yhdenmukaistettuja standardeja, jotka niiden mielestä eivät kokonaisuudessaan täytä tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

(42)

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot ovat hyväksyneet eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), jossa määritellään saavutettavuutta koskevat toiminnalliset vaatimukset tieto- ja viestintätekniikan tuotteille ja palveluille, verkkosisältö mukaan luettuna. Standardia voitaisiin käyttää julkisissa hankinnoissa tai tukemaan muuta politiikkaa ja lainsäädäntöä. Tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevan olettaman olisi perustuttava eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 9, 10 ja 11 lausekkeeseen. Tämän direktiivin perusteella hyväksytyissä teknisissä eritelmissä olisi esitettävä yksityiskohtaisesti eurooppalainen standardi EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) mobiilisovellusten osalta.

(43)

Tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia koskevissa teknisissä eritelmissä ja standardeissa olisi lisäksi otettava huomioon mobiililaitteiden konseptiin ja tekniikkaan liittyvät erityispiirteet.

(44)

Julkisen sektorin elinten olisi annettava saavutettavuusseloste siitä, miten niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset täyttävät tässä direktiivissä säädetyt saavutettavuusvaatimukset. Kyseisen saavutettavuusselosteen olisi tarvittaessa sisällettävä tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot.

(45)

Mobiilisovelluksia on saatavilla monenlaisista lähteistä, mukaan lukien yksityiset sovelluskaupat. Kolmannen osapuolen lähteestä ladattavien julkisen sektorin elinten mobiilisovellusten saavutettavuudesta olisi annettava tietoja samalla, kun mobiilisovelluksen käyttäjille esitetään sen kuvaus ennen kuin he lataavat sovelluksen. Tämä ei edellytä suuria alustan tarjoajia muuttamaan sovelluksiin liittyviä jakelumekanismejaan vaan sen sijaan tällä kohdistetaan julkisen sektorin elimeen vaatimus asettaa saavutettavuusseloste saataville nykyistä tai tulevaa teknologiaa käyttäen.

(46)

Olisi perustettava palautemekanismi, jonka avulla kuka hyvänsä voi ilmoittaa asianomaiselle julkisen sektorin elimelle siitä, että verkkosivusto tai mobiilisovellukset eivät täytä tässä direktiivissä säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää pois jätettyjä tietoja. Tällaiset tiedonsaantipyynnöt voisivat koskea sisältöä, joka ei kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan tai joka on muutoin vapautettu tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta, kuten toimisto-ohjelmien tiedostomuodot, valmiiksi tallennettu aikasidonnainen media tai arkistoitujen verkkosivustojen sisältö. Täytäntöönpanomenettelyyn liittyvää palautemekanismia käyttämällä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjien olisi voitava pyytää tarvittavia tietoja, myös palveluita ja asiakirjoja. Asianomaisen julkisen sektorin elimen olisi vastattava oikeutettuun ja kohtuulliseen pyyntöön toimittamalla tiedot soveltuvalla ja asianmukaisella tavalla kohtuullisessa ajassa.

(47)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, joilla lisättäisiin tietoutta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ja edistettäisiin tätä saavutettavuutta koskevia koulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu asianomaisille sidosryhmille ja erityisesti verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta vastaavalle henkilöstölle. Asianomaisia sidosryhmiä olisi kuultava tai ne olisi otettava mukaan saavutettavuuteen liittyvien koulutus- ja valistusohjelmien sisällön valmisteluun.

(48)

On tärkeää, että jäsenvaltiot edistäisivät läheisessä yhteistyössä komission kanssa sivuntekotyökalujen käyttöä siten, että se mahdollistaa tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten paremman täytäntöönpanon. Tällainen edistäminen voi tapahtua myös passiivisessa muodossa esimerkiksi siten, että julkaistaan luettelo yhteensopivista sivuntekotyökaluista velvoittamatta kuitenkaan käyttämään niitä, tai aktiivisessa muodossa, kuten vaatimus yhteensopivien sivuntekotyökalujen käyttämisestä tai niiden kehittämisen rahoittamisesta.

(49)

Tämän direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja erityisesti saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanon varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on erittäin tärkeää kuulla asianomaisia sidosryhmiä säännöllisesti. Tässä direktiivissä asianomaisiksi sidosryhmiksi olisi ymmärrettävä muun muassa vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden etua ajavat järjestöt, työnantaja- ja työntekijäosapuolet, verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvien ohjelmistojen luomista harjoittava toimiala sekä kansalaisyhteiskunta.

(50)

Tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta olisi valvottava säännöllisesti. Yhdenmukaistettuun valvontamenetelmään kuuluisi kuvaus siitä, miten saavutettavuutta koskevien vaatimusten noudattamisaste tarkistetaan yhdenmukaisin ja kaikissa jäsenvaltioissa käytettävin perustein, edustavien otosten kerääminen ja valvonnan säännöllisyys. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava säännöllisesti valvonnan tuloksista ja vähintään kerran toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tämän direktiivin soveltamiseksi.

(51)

Komission kehittämän valvontamenetelmän olisi oltava avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen ja toistettavissa oleva. Valvontamenetelmän toistettavuus olisi maksimoitava ottaen huomioon, että siihen voivat vaikuttaa inhimilliset tekijät, kuten käyttäjien suorittama testaus. Tietojen vertailtavuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden välillä valvontamenetelmässä olisi kuvailtava tapa, jolla eri testien tulokset on esitettävä tai voidaan esittää. Jotta sisällön saavutettavuuden parantamista koskeviin tehtäviin osoitettuja resursseja ei kohdennettaisi muualle, valvontamenetelmän olisi oltava helppokäyttöinen.

(52)

Jotta ei estetä innovointia siltä osin kuin kyse on tavoista mitata verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta, ja niin kauan kuin tämä ei estä tietojen vertailtavuutta koko unionissa, jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää edistyneempiä valvontateknikoita komission kehittämän valvontamenetelmän pohjalta.

(53)

Jotta vältettäisiin järjestelmällinen turvautuminen tuomioistuinmenettelyihin, olisi säädettävä oikeudesta turvautua asianmukaiseen ja tehokkaaseen menettelyyn tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi. Tämä ei vaikuta perusoikeuskirjan 47 artiklassa määrättyyn oikeuteen, joka koskee tehokkaita oikeussuojakeinoja. Menettely olisi ymmärrettävä niin, että se sisältää oikeuden tehdä valitus mille tahansa olemassa olevalle kansalliselle viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ratkaisu näissä valitusasioissa.

(54)

Jotta varmistettaisiin, että tässä direktiivissä säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevaa olettamaa sovelletaan asianmukaisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän direktiivin muuttamista saattamalla eurooppalaista standardia EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) koskevat viitetiedot ajan tasalle. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kuuleminen toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (10) määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja niiden asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(55)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin asianomaisten säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Olisi käytettävä tarkastelumenettelyä seuraavien laatimiseksi: saavutettavuusvaatimusten tekniset eritelmät; menetelmä, jota jäsenvaltioiden olisi käytettävä asianomaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten vaatimustenmukaisuuden valvontaa varten; ja raportointijärjestelyt, joiden avulla jäsenvaltiot voivat raportoida komissiolle valvonnan tuloksista. Olisi käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä täytäntöönpanosäädösten antamiseksi sellaisen saavutettavuusselosteen mallin laadinnasta, joka ei millään tavoin vaikuta tästä direktiivistä johtuvien velvoitteiden luonteeseen ja laajuuteen, vaan helpottaa siinä säädettyjen sääntöjen soveltamista. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(56)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli yhdenmukaistettujen markkinoiden luomista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle, koska se edellyttää jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien nykyisin toisistaan eriävien sääntöjen yhdenmukaistamista, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi tämän direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimuksia, ja näin parantaa näiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta käyttäjien, erityisesti vammaisten henkilöiden, parissa.

2.   Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, joiden mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elinten verkkosivustot niiden käyttöön tarkoitetusta laitteesta riippumatta ja mobiilisovellukset täyttävät 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin:

a)

sellaisten julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien, niiden tytäryhtiöiden ja muiden elinten tai näiden tytäryhtiöiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset, jotka suorittavat julkisesta yleisradiotoiminnasta muodostuvia tehtäviä;

b)

sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen verkkosivustot ja mobiilisovellukset, jotka eivät tarjoa yleisölle olennaisia palveluja tai palveluja, joilla vastataan erityisesti vammaisten henkilöiden tarpeisiin tai jotka on tarkoitettu vammaisille henkilöille.

4.   Tätä direktiiviä ei sovelleta verkkosivustojen ja mobiilisovellusten seuraaviin sisältöihin:

a)

toimisto-ohjelmien tiedostomuodot, jotka on julkaistu ennen 23 päivää syyskuuta 2018, ellei tällaista sisältöä tarvita aktiivisiin hallinnollisiin prosesseihin, jotka liittyvät asianomaisen julkisen sektorin elimen suorittamiin tehtäviin;

b)

valmiiksi tallennettu aikasidonnainen media, joka on julkaistu ennen 23 päivää syyskuuta 2020;

c)

suora aikasidonnainen media;

d)

verkkokartat ja karttapalvelut, jos navigointikäyttöön tarkoitettujen karttojen olennainen tieto tarjotaan saavutettavassa digitaalisessa muodossa;

e)

kolmannen osapuolen sisältö, jota asianomainen julkisen sektorin elin ei rahoita eikä kehitä ja joka ei ole sen valvonnassa;

f)

kulttuuriperinnön kokoelmien teosten reproduktiot, joita ei voida tehdä täysin saavutettaviksi joko

i)

siksi, että asianomaisen teoksen säilyttäminen tai reproduktion luotettavuus ei täytä saavutettavuusvaatimuksia (esim. poikkeamat); tai

ii)

siksi, että käytettävissä ei ole automatisoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voitaisiin helposti poimia esiin käsikirjoitusten tai muiden kulttuuriperinnön kokoelmien teosten teksti ja muuntaa se sellaiseksi sisällöksi, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset;

g)

ekstranetien ja intranetien sisältö eli verkkosivustot, jotka ovat vain suljetun ryhmän käytettävissä eivätkä sellaisenaan avoimia yleisölle ja jotka on julkaistu ennen 23 päivää syyskuuta 2019, kunnes nämä sivustot uudistetaan perinpohjaisesti;

h)

arkistoina pidettävien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältö, eli kun niillä on vain sellaista sisältöä, jota ei tarvita aktiivisia hallinnollisia prosesseja varten ja jota ei päivitetä tai muokata 23 päivän syyskuuta 2019 jälkeen.

5.   Jäsenvaltiot voivat jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle koulujen tai päiväkotien verkkosivustot ja mobiilisovellukset lukuun ottamatta niiden sisältöä, joka liittyy olennaisiin hallinnollisiin tehtäviin verkossa.

2 artikla

Vähimmäistason yhdenmukaistaminen

Jäsenvaltiot voivat pitää yllä tai ottaa käyttöön unionin lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, jotka ylittävät tässä direktiivissä verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

’julkisen sektorin elimellä’ direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa määriteltyjä valtion viranomaisia, alueviranomaisia tai paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia tai yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai yhden tai useamman tällaisen julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä, jos nuo yhteenliittymät on nimenomaisesti perustettu yleisen edun mukaisiin tarpeisiin vastaamiseksi, eikä niillä ole teollista tai kaupallista luonnetta;

2)

’mobiilisovelluksella’ sovellusohjelmistoja, jotka on suunniteltu ja kehitetty julkisen sektorin elinten toimesta tai niiden puolesta yleisön käyttöön älypuhelinten tai tablettien kaltaisilla mobiililaitteilla. Mobiilisovelluksia eivät ole ohjelmistot, joilla näitä laitteita ohjataan (mobiilikäyttöjärjestelmät), tai tietokonelaitteisto;

3)

’standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä standardia;

4)

’eurooppalaisella standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä eurooppalaista standardia;

5)

’yhdenmukaistetulla standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

6)

’aikasidonnaisella medialla’ seuraavantyyppisiä medioita: pelkkä audio, pelkkä video, audio-video, audio- ja/tai video, johon liittyy vuorovaikutusta;

7)

’kulttuuriperinnön kokoelmiin kuuluvilla teoksilla’ yksityisessä ja julkisessa omistuksessa olevia esineitä, joilla on historiallista, taiteellista, arkeologista, esteettistä, tieteellistä tai teknistä arvoa ja jotka ovat osa kulttuurilaitosten, kuten kirjastojen, arkistojen ja museoiden, kokoelmia;

8)

’mittaustiedoilla’ määrällisiä tuloksia, joita saadaan valvonnasta, jota suoritetaan sen tarkistamiseksi, noudattavatko julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Ne sisältävät sekä määrällistä tietoa testattujen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten näytteestä (verkkosivustojen ja sovellusten määrä sekä mahdollisesti kävijä- tai käyttäjämäärä jne.) sekä määrällistä tietoa saavutettavuustasosta.

4 artikla

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet parantaakseen verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa saavutettavuutta tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.

5 artikla

Kohtuuton rasite

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet soveltavat 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia siinä määrin, että kyseiset vaatimukset eivät aiheuta kohtuutonta rasitetta julkisen sektorin elimille kyseistä artiklaa sovellettaessa.

2.   Sen arvioimiseksi, missä määrin 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuutonta rasitetta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomainen julkisen sektorin elin ottaa huomioon asian kannalta merkitykselliset olosuhteet, mukaan lukien seuraavat:

a)

asianomaisen julkisen sektorin elimen koko, resurssit ja luonne; ja

b)

arvio asianomaiselle julkisen sektorin elimelle aiheutuvista kustannuksista ja hyödyistä verrattuna arvioon vammaisille henkilöille koituvasta hyödystä, ottaen huomioon tietyn verkkosivuston tai mobiilisovelluksen käyttötiheys ja käytön kesto.

3.   Asianomaisen julkisen sektorin elimen on tehtävä alustava arvio siitä, missä määrin 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuutonta rasitetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista.

4.   Jos julkisen sektorin elin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioimisen suoritettuaan hyödyntää tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta tiettyä verkkosivustoa tai mobiilisovellusta varten, sen on selitettävä 7 artiklassa tarkoitetussa saavutettavuusselosteessa, mitä saavutettavuusvaatimusten osia ei voitu noudattaa, ja tarvittaessa annettava saavutettavia vaihtoehtoja.

6 artikla

Saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskeva olettama

1.   Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön, joka noudattaa yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 mukaisesti, on katsottava olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

2.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu, mobiilisovellusten sisällön, joka on teknisten eritelmien tai niiden osien mukainen, on katsottava olevan kyseisten teknisten eritelmien tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät. Näiden teknisten eritelmien on täytettävä 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset ja niiden saavutettavuustason on oltava vähintään eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tasoa vastaava.

Tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäinen tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018, jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu, eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tai sen osien asiaa koskevat vaatimukset täyttävän verkkosivustojen sisällön on katsottava olevan kyseisten vaatimusten tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja ei ole julkaistu ja jos tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja teknisiä eritelmiä ei ole olemassa, eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tai sen osien asiaa koskevat vaatimukset täyttävän mobiilisovellusten sisällön on katsottava olevan kyseisten vaatimusten tai niiden osien kattamien, 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukainen.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti tämän artiklan 3 kohdan muuttamiseksi saattamalla eurooppalaista standardia EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) koskevat viitetiedot ajan tasalle niin, että viitataan kyseisen standardin uudempaan versioon tai sen korvaavaan eurooppalaiseen standardiin, jos kyseinen versio tai standardi täyttää 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset ja sen saavutettavuustaso on vähintään eurooppalaisen standardin EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tasoa vastaava.

7 artikla

Lisätoimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat ja saattavat säännöllisesti ajan tasalle yksityiskohtaisen, ymmärrettävän ja selkeän saavutettavuusselosteen siitä, ovatko niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset tämän direktiivin mukaisia.

Verkkosivustoja koskeva saavutettavuusseloste annetaan saavutettavassa muodossa käyttäen 2 kohdassa tarkoitettua saavutettavuusselosteen mallia, ja se julkaistaan asiaankuuluvalla verkkosivustolla.

Mobiilisovelluksia koskeva saavutettavuusseloste annetaan saavutettavassa muodossa käyttäen 2 kohdassa tarkoitettua saavutettavuusselosteen mallia, ja se on asetettava saataville asianomaisen mobiilisovelluksen kehittäneen julkisen sektorin elimen verkkosivustolla tai muun tiedon yhteydessä, joka on saatavilla sovellusta ladattaessa.

Selosteen on sisällettävä:

a)

selvitys siitä, mitkä sisällön osat eivät ole saavutettavia, ja syyt siihen sekä tarvittaessa tarjolla olevat saavutettavat vaihtoehdot;

b)

palautemekanismin kuvaus ja linkki siihen, jotta kuka tahansa voi ilmoittaa asianomaiselle julkisen sektorin elimelle, että sen verkkosivusto tai mobiilisovellus ei täytä 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia, ja pyytää 1 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan nojalla pois jätettyjä tietoja; ja

c)

linkki 9 artiklassa säädettyyn täytäntöönpanomenettelyyn, johon voidaan turvautua siinä tapauksessa, että ilmoitukseen tai pyyntöön saadaan epätyydyttävä vastaus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet antavat asianmukaisen vastauksen ilmoitukseen tai pyyntöön kohtuullisessa ajassa.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan saavutettavuusselosteen malli. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla helpotetaan 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten soveltamista muihin kuin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin ja erityisesti verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin, jotka kuuluvat voimassa olevien saavutettavuutta koskevien kansallisten lakien soveltamisalaan.

4.   Jäsenvaltioiden on edistettävä ja helpotettava asiaankuuluville sidosryhmille ja julkisen sektorin elinten henkilöstölle suunnattavia koulutusohjelmia, jotka liittyvät verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen ja jotka on suunniteltu mainittujen sidosryhmien kouluttamiseksi luomaan, hallinnoimaan ja päivittämään verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavaa sisältöä.

5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tiedottaakseen 4 artiklassa säädetyistä saavutettavuusvaatimuksista, niiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttäjille ja omistajille tuomista hyödyistä sekä mahdollisuudesta antaa palautetta, jos tämän direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne on vahvistettu tässä artiklassa, ei ole noudatettu.

6.   Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitettua valvontaa ja raportointia varten komissio edistää unionin tasolla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi niiden välillä ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontamenetelmän, markkinoiden ja tekniikan kehittymisen sekä verkkosisällön ja mobiilisovellusten saavutettavuudessa tapahtuneen edistymisen tarkastelemiseksi.

8 artikla

Valvonta ja raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava säännöllisesti tämän artiklan 2 kohdassa säädetyn valvontamenetelmän pohjalta, että julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset noudattavat 4 artiklassa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan menetelmä sen valvomiseksi, ovatko verkkosivustot ja mobiilisovellukset 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Tämän menetelmän on oltava avoin, siirtokelpoinen, vertailukelpoinen, toistettavissa oleva ja helppokäyttöinen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa valvontamenetelmässä voidaan ottaa huomioon asiantuntijoiden tekemä analyysi, ja siihen on sisällyttävä seuraavaa:

a)

valvonta säännöllisin väliajoin sekä näytteet valvonnan kohteina olevista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista;

b)

verkkosivuston tasolla näytteet verkkosivuista ja noiden sivujen sisällöstä;

c)

mobiilisovelluksen tasolla testattava sisältö, ottaen huomioon sovelluksen ensimmäinen julkistamisajankohta ja myöhemmät toiminnalliset päivitykset;

d)

kuvaus siitä, miten 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattaminen tai noudattamatta jättäminen näytetään riittävällä tavalla toteen, viittaamalla tarpeen mukaan yhdenmukaistetun standardin asiaankuuluviin kuvauksiin tai, jos sellaista ei ole, 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen standardin asiaankuuluviin kuvauksiin;

e)

jos havaitaan puutteita, mekanismi datan ja tietojen toimittamiseksi 4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta sellaisessa muodossa, jota julkisen sektorin elimet voivat käyttää näiden puutteiden korjaamiseksi; ja

f)

asianmukaiset järjestelyt, tarvittaessa myös esimerkkejä ja ohjeita automaattisia, manuaalisia ja käytettävyystestejä varten sekä näytteiden ottamista varten, tavalla, joka vastaa valvonnan ja raportoinnin määräaikoja.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle valvonnan tuloksia koskeva raportti, joka sisältää myös mittaustiedot, viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Raportti on laadittava tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen raportointijärjestelyjen perusteella. Raportissa on annettava myös tiedot 9 artiklassa säädetyn täytäntöönpanomenettelyn käytöstä.

5.   Edellä olevan 7 artiklan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden osalta ensimmäisessä raportissa on oltava myös seuraavat tiedot:

a)

kuvaus jäsenvaltioiden perustamista mekanismeista verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen liittyvää sidosryhmien kuulemista varten;

b)

menettelyt verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan politiikan kehityksestä tiedottamiseksi;

c)

4 artiklassa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja havainnot; ja

d)

tiedot koulutus- ja tiedotustoiminnasta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta on tehty huomattavia muutoksia, jäsenvaltioiden on sisällytettävä myöhempiin raportteihinsa tiedot näistä muutoksista.

6.   Kaikkien raporttien sisältö, jossa ei tarvitse luetella tarkastettuja verkkosivustoja, mobiilisovelluksia tai julkisia elimiä, on julkistettava saavutettavassa muodossa. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa vahvistetaan järjestelyt, jotka koskevat jäsenvaltioiden raportointia komissiolle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio antaa ensimmäisen tällaisen täytäntöönpanosäädöksen viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2018.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 23 päivänä syyskuuta 2018, mikä elin on nimetty huolehtimaan valvonta- ja raportointitehtävistä.

9 artikla

Täytäntöönpanomenettely

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on asianmukainen ja tehokas täytäntöönpanomenettely, jolla taataan tämän direktiivin noudattaminen 4 ja 5 artiklassa sekä 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten osalta. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että on olemassa täytäntöönpanomenettely, kuten mahdollisuus ottaa yhteyttä oikeusasiamieheen, jotta taataan, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti saadut ilmoitukset tai pyynnöt käsitellään tehokkaasti ja jotta 5 artiklassa tarkoitettua arviointia voidaan tarkistaa.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 23 päivänä syyskuuta 2018 elin, joka on vastuussa tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 23 päivästä kesäkuuta 2017 määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 6 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23 päivänä syyskuuta 2018. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3.   Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä seuraavasti:

a)

ennen 23 päivää syyskuuta 2018 julkaisemattomien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen osalta: 23 päivästä syyskuuta 2019;

b)

niiden julkisen sektorin elinten verkkosivustojen osalta, joita a alakohta ei kata: 23 päivästä syyskuuta 2020;

c)

julkisen sektorin elinten mobiilisovellusten osalta: 23 päivästä kesäkuuta 2021.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 23 päivänä kesäkuuta 2022. Uudelleentarkastelussa otetaan huomioon jäsenvaltioiden raportit 8 artiklassa säädetyn valvonnan tuloksista sekä 9 artiklassa säädetyn täytäntöönpanomenettelyn käytöstä. Siinä on tarkasteltava uudelleen myös tekniikan kehitystä, joka voisi helpottaa joidenkin sellaisten sisältötyyppien saavutettavuutta, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Uudelleentarkastelun tulokset on julkistettava saavutettavassa muodossa.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  EUVL C 271, 19.9.2013, s. 116.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. helmikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 18. heinäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

(8)  Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(10)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2103,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Burrata di Andria (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Burrata di Andria” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Burrata di Andria” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Burrata di Andria” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.3 ”Juustot” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 263, 20.7.2016, s. 7.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2104,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vale of Evesham Asparagus (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneen kuningaskunnan hakemus nimityksen ”Vale of Evesham Asparagus” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Vale of Evesham Asparagus” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Vale of Evesham Asparagus” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.6 ”Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 257, 15.7.2016, s. 16.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/19


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/2105,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteen I muuttamisesta sen lomakkeen osalta, jolla ilmoitetaan kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävästä valtiontuesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 794/2004 (2) on annettu valtiontuki-ilmoitusten muotoa, sisältöä ja muita yksityiskohtia koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Asetuksessa säädetään, että tukitoimenpiteiden arvioinnissa asetusten, suuntaviivojen, puitteiden ja muiden valtiontukea koskevien tekstien mukaisesti tarvittavat lisätiedot on annettava asetuksen liitteessä I olevassa III osassa vahvistetuilla lisätietolomakkeilla.

(2)

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 794/2004 säädetään, että komissio mukauttaa vastaavia lomakkeita ja tietolomakkeita, kun asiaan liittyviä suuntaviivoja tai puitteita muutetaan tai ne korvataan.

(3)

Säännöt, joita komissio soveltaa arvioidessaan valtiontukitoimenpiteiden soveltuvuutta sisämarkkinoille, ovat muuttuneet, kun komissio on hyväksynyt kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevat suuntaviivat (3). Tästä syystä on tarpeen korvata asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I olevassa III osassa vahvistettu lisätietolomake, jota käytetään kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävästä valtiontuesta ilmoittamiseen.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 794/2004 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 794/2004 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 248, 24.9.2015, s. 9.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Komission tiedonanto – Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevat suuntaviivat (EUVL C 217, 2.7.2015, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I oleva III.14 osa seuraavasti:

”OSA III.14

LISÄTIETOLOMAKE – KALASTUS- JA VESIVILJELYALAN TUKI

Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevien suuntaviivojen  (1), jäljempänä ’suuntaviivat’, soveltamisalaan kuuluvasta tukitoimenpiteistä ilmoittamiseen on käytettävä tätä lisätietolomaketta.

1.   Yhteiset arviointiperiaatteet

1.1   Täyttääkö tukitoimenpide seuraavat yhteiset arviointiperusteet? Jos vastaus kyllä tai jos tukitoimenpiteen ei edellytetä täyttävän suuntaviivojen 3.6 jakson mukaista kannustavan vaikutuksen periaatetta, rastikaa asianmukainen ruutu.

Tukitoimenpide vaikuttaa selkeästi määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen.

Valtion toteuttamien toimien tarve: valtiontukitoimenpide on kohdennettu tilanteeseen, jossa tuella saadaan aikaan merkittävä vaikutus, johon ei päästä markkinoiden omin toimin, esimerkiksi korjaamalla markkinoiden toimintapuute.

Tukitoimenpiteen tarkoituksenmukaisuus: tukitoimenpide on yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen soveltuva politiikan väline.

Kannustava vaikutus: tuki muuttaa yrityksen toimintatapaa niin, että se harjoittaa sellaista ylimääräistä toimintaa, jota se ei harjoitettaisi ilman tukea tai harjoittaisi rajoitetusti tai eri tavalla taikka eri paikassa; tai tuella ei edellytetä olevan kannustavaa vaikutusta suuntaviivojen 52 kohdan mukaisesti.

Tuen oikeasuhteisuus (tuen rajaaminen välttämättömään): tuen määrä on rajattu vähimmäismäärään, joka tarvitaan investointien tai toimintojen lisäämiseksi kyseisellä alueella.

Kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen: tuen kielteiset vaikutukset ovat riittävän rajoitettuja niin, että toimenpiteen kokonaisvaikutus on myönteinen.

Tuen läpinäkyvyys: jäsenvaltioilla, komissiolla, talouden toimijoilla ja kansalaisilla on mahdollisuus saada helposti käyttöönsä kaikki tarvittavat säädökset ja muut tuen myöntämistä koskevat tarpeelliset tiedot.

1.2   Onko tukitoimenpide tai jokin sen ehdoista unionin lainsäädännön vastainen – kuten rahoitusmenetelmä, jos se kuuluu erottamattomasti tukitoimenpiteeseen?

☐ Kyllä

☐ Ei

1.3   Onko tuki kolmansiin maihin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan vientiin liittyvälle toiminnalle myönnettyä tukea eli tukea, joka liittyy suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin kustannuksiin, tai tukea, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus kohdissa 1.2 ja 1.3 esitettyihin kysymyksiin on kyllä, tuki ei sovellu sisämarkkinoille, kuten suuntaviivojen 26 ja 27 kohdassa vahvistetaan.

1.4   Onko tuki myönnetty yritykselle, jolle on annettu aiempaan komission päätökseen perustuva perintämääräys tuen sääntöjenvastaisuuden ja sisämarkkinoille soveltumattomuuden takia?

Huomatkaa, ettei tämä koske perussopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua luonnonmullistusten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi myönnettävää tukea.

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa kyseinen komission päätös.

 

2.   Kalastus- ja vesiviljelyalaa koskevat erityiset periaatteet

2.1   Jos kyse on tukijärjestelmästä, onko sellaisten toimijoiden hakemukset suljettu tuen ulkopuolelle, jotka ovat syyllistyneet yhteen tai useampaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (2) 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikkomukseen tai rikokseen taikka syyllistyneet mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun petokseen mainitun asetuksen 10 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuna ajanjaksona?

Huomatkaa, ettei tätä periaatetta sovelleta tukeen, joka täyttää suuntaviivojen 4, 5.3 ja 5.4 jaksossa esitetyt erityiset edellytykset.

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa määräys, joka koskee sellaisten hakemusten hylkäämistä.

 

 

2.2   Jos kyse on yksittäisestä tuesta, voitteko vahvistaa, ettei asianomainen toimija ole syyllistynyt yhteen tai useampaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikkomukseen tai rikokseen eikä syyllistynyt mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun petokseen mainitun asetuksen 10 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettuna ajanjaksona?

Huomatkaa, ettei tätä periaatetta sovelleta tukeen, joka täyttää suuntaviivojen 4, 5.3 ja 5.4 jaksossa esitetyt erityiset edellytykset.

☐ Kyllä

☐ Ei

2.3   Määrätäänkö tukitoimenpiteessä erikseen, että jokaisen yrityksen on noudatettava yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä koko hankkeen toteutuksen ajan ja viiden vuoden ajan siitä, kun loppumaksu on suoritettu tuensaajalle?

☐ Kyllä

☐ Ei

2.4   Voitteko vahvistaa, että sellaisen tuensaajan on maksettava tuki takaisin, joka syyllistyy yhteen tai useampaan asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rikkomukseen tai rikokseen hankkeen toteutusaikana tai viiden vuoden aikana siitä, kun loppumaksu on suoritettu tuensaajalle?

☐ Kyllä

☐ Ei

2.5   Voitteko vahvistaa, ettei tukea myönnetä toiminnoille, jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 508/2014 11 artiklassa tarkoitettuja tukeen oikeuttamattomia toimia?

☐ Kyllä

☐ Ei

2.6   Jos vastaus tämän lisätietolomakkeen osioissa 2.3, 2.4 ja 2.5 esitettyihin kysymyksiin on kyllä, ilmoittakaa asiaankuuluvan kansallisen säädöksen (tai säädösten) erityissäännökset, joissa on vahvistettu kysymyksissä tarkoitetut edellytykset.

 

 

 

2.7   Jos tukitoimenpide vastaa asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti tukeen oikeutettua tointa, onko se mainitun asetuksen tarkoitettua tointa koskevien säännösten ja etenkin julkisen tuen intensiteettiä koskevien säännösten mukainen?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos ei, perustelkaa tuen välttämättömyys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen

3.1   Kuuluuko tukitoimenpide suuntaviivojen 4, 5.1, 5.3 tai 5.4 jakson soveltamisalaan ja täyttääkö se asianomaisessa jaksossa esitetyt erityiset edellytykset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, komissio katsoo tukitoimenpiteen edistävän yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamista, joten osioita 3.2 ja 3.3 ei tarvitse täyttää.

3.2   Ilmoittakaa tavoite tai tavoitteet, jonka tai joiden saavuttamista tukitoimenpiteellä edistetään ja joka koskee tai jotka koskevat perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yhteistä etua.

 

 

3.3   Ilmoittakaa yhteisen kalastuspolitiikan tavoite tai tavoitteet, jonka tai joiden saavuttamista tukitoimenpiteellä edistetään, ja osoittakaa selvästi, miten tukitoimenpiteellä edistetään tavoitteen tai tavoitteiden saavuttamista siten, ettei yhteisen kalastuspolitiikan muihin tavoitteisiin (3) vaikuteta kielteisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Valtion toimenpiteiden tarve

4.1   Kuuluuko tukitoimenpide suuntaviivojen 4, 5.1, 5.3 tai 5.4 jakson soveltamisalaan ja täyttääkö se asianomaisessa jaksossa esitetyt erityiset edellytykset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, komissio katsoo valtion toimenpiteiden olevan tarpeen, joten osioita 4.2, 4.3 ja 4.4 ei tarvitse täyttää.

4.2   Kuvatkaa ongelma, johon tukitoimenpiteellä on tarkoitus puuttua, ja selittäkää, miten tuki on kohdennettu, jotta sen avulla voidaan saada aikaan merkittävä vaikutus, johon ei päästä markkinoiden omin toimin.

 

 

 

 

 

4.3   Selittäkää, korjataanko tukitoimenpiteellä markkinoiden toimintapuutteita ja miten se tapahtuu sekä miten toimenpide sitä kautta parantaa markkinoiden tehokasta toimintaa ja kilpailukykyä, tai sikäli kuin markkinoiden tulokset ovat epätyydyttäviä oikeudenmukaisuuden tai koheesion kannalta, käytetäänkö tukea aiempaa suotavamman ja oikeudenmukaisemman markkinatilanteen saavuttamiseen ja miten se tapahtuu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Selittäkää, edistääkö tuki kalastus- ja vesiviljelyalan järkiperäistämistä ja tehostamista ja onko sen tavoitteena saada aikaan pysyviä parannuksia, jotta alan toiminta voi perustua markkinatekijöihin, sekä miten se tapahtuu.

 

 

 

 

 

5.   Tuen tarkoituksenmukaisuus

5.1   Kuuluuko tukitoimenpide suuntaviivojen 4, 5.1, 5.3 tai 5.4 jakson soveltamisalaan ja täyttääkö se asianomaisessa jaksossa esitetyt erityiset edellytykset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, komissio katsoo tukitoimenpiteen olevan tarkoituksenmukainen politiikan väline, joten osioita 5.2–5.5 ei tarvitse täyttää.

5.2   Osoittakaa, ettei ole olemassa muita vähemmän vääristäviä politiikan välineitä, joiden avulla voitaisiin samassa määrin edistää yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, ja kertokaa, miksi muut toimintavaihtoehdot on hylätty.

 

 

 

 

 

5.3   Onko ilmoitettua tukitoimenpidettä koskeva vaikutustenarviointi tehty?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, esittäkää kooste vaikutustenarvioinnin tärkeimmistä päätelmistä.

 

 

 

 

 

5.4   Ilmoittakaa tukimuoto ja selittäkää, miksi valittu muoto todennäköisesti vääristää kilpailua ja kauppaa vähiten.

 

 

 

5.5   Jos tuki myönnetään muodossa, joka tarjoaa suoran rahallisen edun (esimerkiksi suorat avustukset, vapautukset veroista, sosiaaliturvamaksuista tai muista pakollisista maksuista tai niiden alennukset), osoittakaa, miksi muut mahdollisesti vähemmän vääristävät tukimuodot, kuten takaisin maksettavat ennakot tai velka- tai pääomainstrumentteihin perustuvat tukimuodot (esimerkiksi halpakorkoiset lainat tai korkotuet, valtion takaukset tai muunlainen edullisin ehdoin toteutettu pääomasijoitus), ovat vähemmän tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja.

 

 

 

 

 

 

 

6.   Kannustava vaikutus

6.1   Onko tuki luonteeltaan korvaavaa, kuten 4, 5.3 tai 5.4 jakson soveltamisalaan kuuluva tuki, ja täyttääkö se asianomaisessa jaksossa vahvistetut erityiset edellytykset, tai kuuluuko tuki suuntaviivojen 5.6 jakson soveltamisalaan ja täyttääkö se mainitussa jaksossa asetetut edellytykset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, tuelta ei edellytetä kannustavaa vaikutusta, joten osioita 6.2–6.6 ei tarvitse täyttää.

6.2   Osoittakaa, miten tuki muuttaa yrityksen toimintaa siten, että yritys harjoittaa sellaista lisätoimintaa, jota se ei olisi ryhtynyt harjoittamaan ilman tukea tai jota se harjoittaisi rajoitetusti tai eri tavalla.

 

 

 

 

 

6.3   Kattaako tuki kustannuksia, joita edunsaajalle olisi toiminnasta joka tapauksessa aiheutunut, tai korvataanko sillä taloudelliseen toimintaan liittyvää tavanomaista liiketoimintariskiä?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, tuella ei voida katsoa olevan kannustavaa vaikutusta (suuntaviivojen 49 kohta).

6.4   Myönnetäänkö tukea toimintaan, jota tuensaaja on alkanut toteuttaa jo ennen tukihakemuksen jättämistä kansallisille viranomaisille?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, tuella ei voida suuntaviivojen 51 kohdan mukaisesti katsoa olevan kannustavaa vaikutusta.

6.5   Onko tuki toimintatukea (4) tai tukea, joka on tarkoitettu helpottamaan pakollisten vaatimusten noudattamista?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, tällainen tuki ei periaatteessa sovellu sisämarkkinoille suuntaviivojen 50 kohdan mukaisesti, ellei kyse ole unionin lainsäädännössä tai suuntaviivoissa nimenomaisesti säädetyistä tätä koskevista poikkeuksista tai asianmukaisesti perustelluista muista tapauksista.

Jos vastaus on kyllä, mainitkaa säännökset, joissa nimenomaan sallitaan tällainen tuki, tai antakaa tukea koskevat yksityiskohtaiset perustelut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6   Jos tuki annetaan veroetuuksien muodossa, vahvistetaanko oikeus tukeen objektiivisin perustein ja ilman jäsenvaltion muuta harkintavaltaa?

Huomatkaa, ettei viimeksi mainittua vaatimusta sovelleta myöhemmin käyttöön otettaviin verojärjestelmiin, jos toimenpide kuului jo aikaisempien veroetuuksiin perustuvien järjestelmien soveltamisalaan.

☐ Kyllä

☐ Ei

7.   Tuen oikeasuhteisuus

7.1   Onko tuki luonteeltaan korvaavaa, kuten 4, 5.3 tai 5.4 jakson soveltamisalaan kuuluva tuki, ja täyttääkö se asianomaisessa jaksossa vahvistetut erityiset edellytykset, tai kuuluuko tuki suuntaviivojen 5.6 jakson soveltamisalaan ja täyttääkö se mainitussa jaksossa asetetut edellytykset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, tuen katsotaan olevan oikeasuhteista, joten osioita 7.2–7.4 ei tarvitse täyttää.

7.2   Osoittakaa, että tuki vastaa investoinnin toteuttamisesta kyseisellä alueella aiheutuvia ylimääräisiä nettokustannuksia verrattuna vaihtoehtoiseen skenaarioon, jossa tukea ei myönnettäisi, ja miten se tapahtuu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   Jos tukitoimenpide on samankaltainen kuin asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla tukeen oikeutettu toimi, ylittääkö tuen määrä julkiseen tukeen sovellettavan enimmäisintensiteetin, joka on vahvistettu mainitun asetuksen 95 artiklassa ja liitteessä I?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, perustelkaa tuen välttämättömyys.

 

 

 

 

 

7.4   Myönnetäänkö tukea samanaikaisesti useista järjestelmistä tai voiko se kasautua tapauskohtaisen tuen kanssa?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ylittääkö toiminnan julkisen rahoituksen kokonaismäärä suuntaviivoissa tarkoitetun tuen enimmäisintensiteetin?

☐ Kyllä

☐ Ei

8.   Vaikutus kilpailuun ja kauppaan

8.1   Kuuluuko tukitoimenpide suuntaviivojen 4, 5.1, 5.3 tai 5.4 jakson soveltamisalaan ja täyttääkö se asianomaisessa jaksossa esitetyt edellytykset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, että jos vastaus on kyllä, komissio katsoo vaikutusten kilpailuun ja kauppaan olevan rajoitettu mahdollisimman vähäisiksi, joten osioita 8.2 ja 8.3 ei tarvitse täyttää.

8.2   Osoittakaa, millä tavoin tukitoimenpiteen kielteiset vaikutukset, jotka ilmenevät kilpailun vääristymisenä ja vaikutuksena jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, on rajoitettu mahdollisimman vähäisiksi ja millä tavoin yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamista edistävät myönteiset vaikutukset ovat niitä suuremmat. Jos kyse on tukijärjestelmästä, ottakaa huomioon kasautumista johtuva vääristymien taso yksittäisen tason sijasta, samoin kuin asianomaisten hankkeiden koko, yksittäiset ja kasautuvat tuen määrät, oletetut tuensaajat sekä kohdealan ominaisuudet. Jos kyse on yksittäisestä tuesta, käsitelkää kielteisiä vaikutuksia, jotka liittyvät markkinoilta poistumisen ehkäisemiseen ja huomattavan markkinavoiman käsitteeseen, ja esittäkää näyttöä, jonka avulla kyseiset maantieteelliset markkinat, kilpailijat sekä asianomaiset asiakkaat ja kuluttajat voidaan määrittää.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3   Onko ilmoitettua tukitoimenpidettä koskeva vaikutustenarviointi tehty?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, esittäkää kooste vaikutustenarvioinnin tärkeimmistä päätelmistä.

 

 

 

 

 

9.   Avoimuus

9.1   Julkaiseeko jäsenvaltio vähintään seuraavat tiedot internetissä kattavalla valtiontukisivustolla kansallisella tai alueellisella tasolla?

a)

tukijärjestelmän ja sen täytäntöönpanosääntöjen koko teksti tai yksittäisen tuen oikeusperusta tai linkki siihen

b)

tuen myöntävä viranomainen tai viranomaiset

c)

yksittäisten tuensaajien nimet, kullekin tuensaajalle myönnetyn tuen muoto ja määrä, tuen myöntämispäivä, yrityslaji (pk-yritys, suuri yritys), tuensaajan sijaintialue (NUTS II -tasolla) ja yrityksen harjoittaman toiminnan pääasiallinen toimiala (NACE:n kolminumerotasolla). (Tästä julkaisuvaatimuksesta voidaan luopua, kun kyseessä on yksittäinen tuki, joka ei ylitä 30 000 euron kynnysarvoa. Veroetuuksiin perustuvien tukijärjestelmien tapauksessa tiedot voidaan antaa seuraavia vaihteluvälejä käyttäen (miljoonaa euroa): 0,03–0,5; yli 0,5–1; yli 1–2; yli 2.)

☐ Kyllä

☐ Ei

9.2   Vahvistakaa, että tällaiset tiedot

a)

julkaistaan sen jälkeen, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty

b)

säilytetään vähintään 10 vuotta

c)

ovat julkisesti saatavilla rajoituksitta (5).

☐ Kyllä

☐ Ei

Huomatkaa, ettei jäsenvaltioiden tarvitse julkaista tietoja ennen 1 päivää heinäkuuta 2017  (6).

10.   Tukimuodot

10.1   Valitkaa suuntaviivojen jakso, jonka mukaisesti tukea olisi arvioitava, ja antakaa valittua vaihtoehtoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot tämän lisätietolomakkeen osioissa 11–18.

Suuntaviivojen 4.1 jakso: luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

Suuntaviivojen 5.1 jakso: tuki ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluville toimenpideluokille

Suuntaviivojen 5.2 jakso: tiettyjen horisontaalisten suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluva tuki

Suuntaviivojen 5.3 jakso: tuki epäsuotuisten sääolojen aiheuttaman vahingon korvaamiseksi

Suuntaviivojen 5.4 jakso: tuki vesiviljelyalan eläintautien ennaltaehkäisystä, valvonnasta ja hävittämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin

Suuntaviivojen 5.5 jakso: veronluonteisilla maksuilla rahoitettava tuki

Suuntaviivojen 5.6 jakso: toimintatuki syrjäisimmillä alueilla

Suuntaviivojen 5.7 jakso: tuki muihin toimenpiteisiin

11.   Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

Tämä osio on täytettävä, jos on kyse suuntaviivojen 4.1 jakson mukaisen luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitetun tuen ilmoittamisesta.

11.1   Onko tukitoimenpide ennalta varautumista varten perustettu puitetukijärjestelmä, jonka tavoitteena on korvata maanjäristyksistä, lumivyöryistä, maanvyöryistä, tulvista, pyörremyrskyistä, hurrikaaneista, tulivuorenpurkauksista sekä luonnollisesti syttyneistä metsä- ja maastopaloista aiheutuneet vahingot?

☐ Kyllä

☐ Ei

(Jos vastaus on kyllä, osioita 11.3., 11.4, 11.5, 11.7 ja 11.8 ei tarvitse täyttää.)

11.2   Mikä luonnonmullistus tai poikkeuksellinen tapahtuma aiheutti vahingon, josta korvausta on maksettava (tai voisi aiheuttaa, jos kyseessä on ennalta varautumista varten perustettu puitejärjestelmä)?

 

11.3   Ilmoittakaa osiossa 11.1 tarkoitetun tapahtuman ajankohta.

 

11.4   Ilmoittakaa päivämäärä, johon saakka tukea voidaan maksaa.

 

11.5   Onko jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen virallisesti tunnustanut, että tapahtuma on luonteeltaan luonnonmullistus tai poikkeuksellinen tapahtuma?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.6   Maksetaanko tuki suoraan kyseiselle yritykselle?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.7   Osoittakaa, että luonnonmullistuksen tai poikkeuksellisen tapahtuman ja yrityksen kärsimien vahinkojen välillä on suora syy-seuraussuhde.

 

 

 

11.8   Esittäkää mahdollisimman tarkka arvio yrityksen kärsimistä vahingoista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9   Ilmoittakaa, minkätyyppinen vahinko korvataan (esim. aineellinen omaisuusvahinko, tulojen menetys).

 

 

 

 

 

11.10   Ovatko tukikelpoisia kustannuksia ainoastaan luonnonmullistuksen tai poikkeuksellisen tapahtuman suorana seurauksena aiheutuneiden vahinkojen kustannukset?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.11   Onko viranomainen, tuen myöntävän viranomaisen hyväksymä riippumaton asiantuntija tai vakuutusyhtiö arvioinut vahingosta aiheutuneet kustannukset?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, tarkentakaa, mikä taho on arvioinut kustannukset.

 

11.12   Kuvatkaa, miten vahingot on laskettu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13   Jos kyseessä on aineellinen omaisuusvahinko, lasketaanko se korjauskustannusten tai kyseisellä omaisuuserällä ennen luonnonmullistusta tai poikkeuksellista tapahtumaa olleen taloudellisen arvon perusteella?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.14   Jos kyseessä on aineellinen omaisuusvahinko, ylittääkö tuki korjauskustannukset tai omaisuuserän markkina-arvon laskun?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.15   Jos kyse on tulonmenetyksestä, lasketaanko se vähentämällä

a)

sinä vuonna, jona poikkeuksellinen tapahtuma tai luonnonmullistus tapahtui, tai jokaisena seuraavana vuonna, johon tuotantovälineiden täydellinen tai osittainen tuhoutuminen vaikutti, tuotettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrä kerrottuna kyseisen vuoden aikana saadulla keskimääräisellä myyntihinnalla

b)

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden keskimääräisestä vuosituotannosta, joka on tuotettu kolmen vuoden ajanjaksolla ennen luonnonmullistusta tai poikkeuksellista tapahtumaa, tai luonnonmullistusta tai poikkeuksellista tapahtumaa edeltävään viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden keskimääräisestä tuotannosta, lukuun ottamatta korkeinta ja alinta määrää, kerrottuna saadulla keskimääräisellä myyntihinnalla?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.16   Lasketaanko vahinko erikseen kullekin yksittäiselle tuensaajalle?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.17   Onko vahingon korvaamiseksi saatu tuki ja muut maksut rajoitettu enintään 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, vakuutussopimusten perusteella saadut maksut mukaan luettuina?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.18   Jos kyse on ennalta varautumiseen perustuvasta puitejärjestelmästä, voitteko vahvistaa, että jäsenvaltio noudattaa suuntaviivojen 130 kohdassa vahvistettua ilmoitusvelvoitetta?

☐ Kyllä

☐ Ei

11.19   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

12.   Tuki ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan kuuluville toimenpideluokille

Tämä osio on täytettävä, kun ilmoitetaan tukitoimenpiteestä, joka on samantyyppinen kuin sellaisen tukimuodon piiriin kuuluva tuki, joka voidaan suuntaviivojen 19 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla katsoa sisämarkkinoille soveltuvaksi suuntaviivojen 5.1 jaksossa esitetyllä tavalla. Jos kyse on tukitoimenpiteestä, joka on samantyyppinen kuin asetuksen (EU) N:o 1388/2014  (7) 44 artiklassa tarkoitettu tuki luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseen, täyttäkää osio 11.

12.1   Onko tuki samantyyppinen kuin sellaisen tukimuodon piiriin kuuluva tuki, joka voidaan suuntaviivojen 19 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla katsoa sisämarkkinoille soveltuvaksi?

☐ Kyllä

☐ Ei

Ilmoittakaa sovellettava asetus ja kyseisen asetuksen asiaankuuluvat artiklat.

 

 

 

12.2   Täyttääkö tuki sovellettavan asetuksen asiaankuuluvissa artikloissa asetetut kriteerit?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on ei, perustelkaa tuen välttämättömyys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

13.   Tiettyjen horisontaalisten suuntaviivojen soveltamisalaan kuuluva tuki

Tämä osio on täytettävä, jos on kyse sellaisen tukitoimenpiteen ilmoittamisesta, joka kuuluu tiettyjen horisontaalisten suuntaviivojen tai muiden komission hyväksymien välineiden soveltamisalaan suuntaviivojen 5.2 jaksossa tarkoitetulla tavalla.

13.1   Kuuluuko tuki tiettyjen horisontaalisten suuntaviivojen tai muiden komission hyväksymien välineiden (8) soveltamisalaan?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa asiaankuuluvat horisontaaliset suuntaviivat tai välineet ja kyseisten säädösten asiaankuuluvat säännökset, ja osoittakaa, että tuki täyttää kyseisten säädösten asiaankuuluvissa säännöksissä asetetut kriteerit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

14.   Tuki epäsuotuisten sääolojen aiheuttaman vahingon korvaamiseksi

Tämä osio on täytettävä, jos on kyse suuntaviivojen jakson 5.3 mukaisen epäsuotuisten sääolojen aiheuttaman vahingon korvaamiseen tarkoitetun tuen ilmoittamisesta. Jos kyse on tukitoimenpiteestä, joka on samantyyppinen kuin asetuksen (EU) N:o 1388/2014 20 artiklassa tarkoitettu epäsuotuisia sääoloja varten perustettujen keskinäisten rahastojen tukimuotoon sisältyvä tuki, täyttäkää osio 12.

14.1   Onko tukitoimenpide ennalta varautumiseen perustuva puitejärjestelmä, jolla korvataan epäsuotuisten sääolojen aiheuttamia vahinkoja?

☐ Kyllä

☐ Ei

(Jos vastaus on kyllä, osioita 14.3–14.6 ja 14.9 ei tarvitse täyttää.)

14.2   Millaiset epäsuotuisat sääolot aiheuttivat vahingon, josta korvausta on maksettava (tai voisivat aiheuttaa, jos kyseessä on ennalta varautumista varten perustettu puitejärjestelmä)?

 

14.3   Ilmoittakaa osiossa 14.1 tarkoitettujen sääolojen ajankohta.

 

14.4   Ilmoittakaa päivämäärä, johon saakka tukea voidaan maksaa.

 

14.5   Onko epäsuotuisista sääolosuhteista aiheutuneen vahingon määrä yli 30 prosenttia keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta, joka on laskettu kolmen kalenterivuoden ajanjaksolla ennen epäsuotuisista sääolosuhteista aiheutunutta tapahtumaa, tai epäsuotuisista sääolosuhteista aiheutunutta tapahtumaa edeltävään viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden keskimäärästä, lukuun ottamatta korkeinta ja alinta määrää?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, antakaa yksityiskohtaiset tiedot, joilla osoitetaan, että osiossa 14.5 asetettu edellytys täyttyy.

 

 

 

 

14.6   Osoittakaa, että epäsuotuisten sääolojen ja yritykselle aiheutuneen vahingon välillä on suora syy-seuraussuhde.

 

 

 

14.7   Jos kyse on asetuksen (EU) N:o 508/2014 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen epäsuotuisten sääolojen aiheuttamista menetyksistä, perustelkaa, miksi jäsenvaltio aikoo myöntää tukea sen sijaan, että rahallinen korvaus maksettaisiin mainitun asetuksen 35 artiklan mukaisista epäsuotuisten sääolojen varalta perustetuista keskinäisistä rahastoista.

 

 

 

 

 

14.8   Maksetaanko tuki suoraan kyseiselle yritykselle?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.9   Esittäkää mahdollisimman tarkka arvio potentiaalisten tuensaajien kärsimistä vahingoista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10   Ilmoittakaa, minkätyyppinen vahinko korvataan (esim. aineellinen omaisuusvahinko, tulojen menetys).

 

 

 

 

 

14.11   Ovatko tukikelpoisia kustannuksia ainoastaan epäsuotuisien sääolojen suorana seurauksena aiheutuneiden vahinkojen kustannukset?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.12   Onko viranomainen, tuen myöntävän viranomaisen hyväksymä riippumaton asiantuntija tai vakuutusyhtiö arvioinut vahingon?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, tarkentakaa, mikä taho on arvioinut kustannukset.

 

14.13   Kuvatkaa, miten vahingot on laskettu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14   Jos kyseessä on aineellinen omaisuusvahinko, lasketaanko se korjauskustannusten tai kyseisellä omaisuuserällä ennen epäsuotuisia sääoloja olleen taloudellisen arvon perusteella?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.15   Jos kyseessä on aineellinen omaisuusvahinko, ylittääkö tuki korjauskustannukset tai omaisuuserän markkina-arvon laskun?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.16   Jos kyse on omaisuudelle aiheutuneista aineellisista vahingoista, onko vahingon aiheuttama tulonmenetys yli 30 prosenttia keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta, joka on laskettu kolmen vuoden ajanjaksolla ennen epäsuotuisista sääolosuhteista aiheutunutta tapahtumaa, tai epäsuotuisista sääolosuhteista aiheutunutta tapahtumaa edeltävään viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden keskimäärästä, lukuun ottamatta korkeinta ja alinta määrää?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, antakaa yksityiskohtaiset tiedot, joilla osoitetaan, että kohdassa 14.15 asetettu edellytys täyttyy.

 

 

 

 

14.17   Jos kyse on tulonmenetyksestä, lasketaanko se vähentämällä

a)

epäsuotuisten sääolosuhteiden aiheuttaman tapahtuman vuonna tai jokaisena seuraavana vuonna, johon tuotantovälineiden täydellinen tai osittainen tuhoutuminen vaikutti, tuotettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrä kerrottuna kyseisen vuoden aikana saadulla keskimääräisellä myyntihinnalla

b)

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden keskimääräisestä vuosituotannosta, joka on tuotettu kolmen vuoden ajanjaksolla ennen epäsuotuisten sääolosuhteiden aiheuttamaa tapahtumaa, tai epäsuotuisten sääolosuhteiden aiheuttamaa tapahtumaa edeltävään viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden keskimääräisestä tuotannosta, lukuun ottamatta korkeinta ja alinta määrää, kerrottuna saadulla keskimääräisellä myyntihinnalla?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.18   Lasketaanko vahinko erikseen kullekin yksittäiselle tuensaajalle?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.19   Onko vahingon korvaamiseksi saatu tuki ja muut maksut rajoitettu enintään 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, vakuutussopimusten perusteella saadut maksut mukaan luettuina?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.20   Jos kyse on ennalta varautumiseen perustuvasta puitejärjestelmästä, voitteko vahvistaa, että jäsenvaltio noudattaa suuntaviivojen 130 kohdassa vahvistettua ilmoitusvelvoitetta?

☐ Kyllä

☐ Ei

14.21   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

15.   Tuki vesiviljelyalan eläintautien ennaltaehkäisystä, valvonnasta ja hävittämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin

Tämä osio on täytettävä, jos on kyse suuntaviivojen 5.4 jakson mukaisen vesiviljelyalan eläintautien ennaltaehkäisystä, valvonnasta ja hävittämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen tarkoitetun tuen ilmoittamisesta. Jos kyse on tukitoimenpiteestä, joka on samantyyppinen kuin asetuksen (EU) N:o 1388/2014 39 artiklassa tarkoitettu tuki eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin toimenpiteisiin, täyttäkää osio 12.

15.1   Onko tukitoimenpide ennalta varautumiseen perustuva puitejärjestelmä tuen antamiseksi vesiviljelyalan eläintautien ennaltaehkäisystä, valvonnasta ja hävittämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin?

☐ Kyllä

☐ Ei

(Jos vastaus on kyllä, osioita 15.5, 15.6 ja 15.9 ei tarvitse täyttää.)

15.2   Ilmoittakaa, mitä maailman eläintautijärjestön vahvistamassa eläintautien luettelossa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 (9) liitteessä II tai neuvoston direktiivin 2006/88/EY (10) 10 liitteessä IV olevassa II osassa mainittua eläintautia varten tukea myönnetään.

Huomatkaa, että jos on kyse eläintaudista, joka on sisällytetty maailman eläintautijärjestön vahvistamaan eläintautien luetteloon, sovelletaan sitä luettelon versiota, joka on voimassa tukitoimenpiteestä ilmoittamisen ajankohtana. Jos tuki on jo myönnetty tai maksettu, yksittäiseen tukeen sovelletaan uusinta tuen myöntämis- tai maksamisajankohtana julkaistua luettelon versiota ja tukijärjestelmään sovelletaan uusinta järjestelmän aloittamisajankohtana julkaistua luetteloa.

 

 

 

15.3   Onko tuki myönnetty osana unionin, kansallisen tai alueellisen tason ohjelmaa, joka koskee eläintautien ennaltaehkäisyä, valvontaa tai hävittämistä?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa asiaankuuluva ohjelma ja sen tätä tukea koskevat määräykset.

 

 

15.4   Onko tuki myönnetty osana toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määräämiä kiireellisiä toimenpiteitä?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa asiaankuuluva toimenpide ja sen tätä tukea koskevat määräykset.

 

 

15.5   Mikä on vesiviljelyalan eläintautien ennaltaehkäisystä, valvonnasta ja hävittämisestä aiheutuneiden kustannusten ajankohta?

 

15.6   Ilmoittakaa päivämäärä, johon saakka tukea voidaan maksaa.

 

15.7   Maksetaanko tuki suoraan kyseiselle yritykselle?

☐ Kyllä

☐ Ei

15.8   Voitteko vahvistaa, ettei tukea myönnetä, jos todetaan, että tuensaajan tahalliset toimet tai laiminlyönti ovat aiheuttaneet taudin esiintymisen?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa määräykset, joissa esitetään osiossa 15.8 tarkoitettu edellytys.

 

15.9   Esittäkää mahdollisimman tarkka arvio potentiaalisten tuensaajien kärsimistä vahingoista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10   Ilmoittakaa, mitkä seuraavista kustannuksista ovat tukikelpoisia. Kustannusten peruste:

☐ a)

terveystarkastukset, analyysit, testit ja muut seulontatoimenpiteet

☐ b)

rokotteiden, lääkkeiden ja eläinten hoidossa tarvittavien aineiden hankinta, varastointi, annostelu tai jakelu

☐ c)

eläinten teurastaminen, lopettaminen ja hävittäminen

☐ d)

eläintuotteiden ja eläimiin liittyvien tuotteiden hävittäminen

☐ e)

tilojen ja varusteiden puhdistaminen ja desinfiointi

☐ f)

eläinten teurastamisesta tai lopettamisesta sekä eläinten, eläintuotteiden ja eläimiin liittyvien tuotteiden hävittämisestä aiheutunut vahinko, rajoitettuna markkina-arvoon, joka näillä eläimillä ja tuotteilla olisi ollut ilman taudin vaikutusta

☐ g)

tulonmenetykset, jotka ovat aiheutuneet uusien eläinten hankintaan liittyvistä vaikeuksista

☐ h)

muut eläintaudeista vesiviljelyalalla aiheutuneet kustannukset.

Jos valitsette h:n, ilmoittakaa kustannukset ja perustelkaa, miksi tällaiset kustannukset olisivat tukikelpoisia.

Huomatkaa, että suuntaviivojen 110 kohdan h alakohdan mukaan muut kuin kohdissa a–g tarkoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia vain poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

 

 

 

 

 

15.11   Onko vahingon korvaamiseksi saatu tuki ja muut maksut rajoitettu enintään 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, vakuutussopimusten perusteella saadut maksut mukaan luettuina?

☐ Kyllä

☐ Ei

15.12   Jos kyse on ennalta varautumiseen perustuvasta puitejärjestelmästä, voitteko vahvistaa, että jäsenvaltio noudattaa suuntaviivojen 130 kohdassa vahvistettua ilmoitusvelvoitetta?

☐ Kyllä

☐ Ei

15.13   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

16.   Veronluonteisilla maksuilla rahoitettava tuki

Tämä osio on täytettävä, jos on kyse sellaisen tukitoimenpiteen ilmoittamisesta, joka rahoitetaan tiettyihin kalastus- tai vesiviljelyalan tuotteisiin niiden alkuperästä riippumatta sovellettavilla erityismaksuilla, erityisesti veronluonteisilla maksuilla, suuntaviivojen 5.5 jaksossa tarkoitetulla tavalla.

16.1   Rahoitetaanko tukijärjestelmä tiettyihin kalastus- tai vesiviljelyalan tuotteisiin niiden alkuperästä riippumatta sovellettavilla erityismaksuilla, erityisesti veronluonteisilla maksuilla?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, kuvatkaa yksityiskohtaisesti, miten tukijärjestelmä on rahoitettu.

 

 

 

 

 

16.2   Hyödyttääkö tuki yhtäläisesti sekä kotimaisia että maahan tuotuja tuotteita?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, osoittakaa, miten järjestelmä hyödyttää sekä kotimaisia että maahan tuotuja tuotteita.

 

 

 

 

16.3   Ilmoittakaa, miten veronluonteisilla maksuilla saadut varat käytetään.

 

 

 

 

 

16.4   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

17.   Toimintatuki syrjäisimmillä alueilla

Tämä osio on täytettävä, jos kyseessä on sellaisesta tukitoimenpiteestä ilmoittaminen, joka on syrjäisimmillä alueilla myönnettyä toimintatukea ja jonka tarkoituksena on lievittää kyseisillä alueilla vallitsevia erityisrajoitteita, jotka johtuvat niiden eristyneisyydestä, saaristoluonteesta ja erittäin syrjäisestä sijainnista, suuntaviivojen 5.6 jaksossa tarkoitetulla tavalla.

17.1   Onko tuki syrjäisimmillä alueilla myönnettyä toimintatukea, jonka tarkoituksena on lievittää kyseisillä alueilla vallitsevia erityisrajoitteita, jotka johtuvat niiden eristyneisyydestä, saaristoluonteesta ja erittäin syrjäisestä sijainnista?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, kuvatkaa, millaista toimintatukea myönnetään, ja ilmoittakaa kohdealue tai -alueet.

 

 

 

17.2   Ilmoittakaa alueella tai alueilla vallitsevat erityisrajoitteet, joita tuella on tarkoitus lievittää, ja kuvailkaa, miten tavoite on tuen avulla tarkoitus saavuttaa.

Huomatkaa, että suuntaviivojen 113 kohdan mukaan vain eristyneisyydestä, saaristoluonteesta ja erittäin syrjäisestä sijainnista johtuvat rajoitteet voidaan ottaa huomioon.

 

 

 

 

 

 

17.3   Määrittäkää erityisrajoitteista johtuvat lisäkustannukset ja niiden laskentamenetelmä, ja osoittakaa, että tuki on rajoitettu siihen, mikä on välttämätöntä syrjäisimpien alueiden erityisrajoitteiden lieventämiseksi.

 

 

 

 

 

 

17.4   Ottaako jäsenvaltio liiallisten korvausten välttämiseksi huomioon muuntyyppiset viranomaisten toimenpiteet, kuten syrjäisimpien alueiden kalastus- ja vesiviljelytuotteista aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen asetuksen (EU) N:o 508/2014 70, 71 ja 72 artiklan mukaisesti ja korvaussuunnitelmien toteuttamiseen myönnettävä valtiontuki mainitun asetuksen 73 artiklan mukaisesti?

☐ Kyllä

☐ Ei

Jos vastaus on kyllä, kuvailkaa tarkemmin, miten liialliset korvaukset vältetään.

 

 

 

 

 

 

17.5   Antakaa muut tiedot, joilla katsotte olevan merkitystä tässä osiossa ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioinnissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Tuki muihin toimenpiteisiin

Tämä osio on täytettävä, jos kyse on sellaisen tukitoimenpiteen ilmoittamisesta, joka ei vastaa mitään suuntaviivojen 4 tai 5.1–5.6 jaksossa tarkoitetuista tukityypeistä mutta jonka jäsenvaltio aikoo joka tapauksessa myöntää tai jo myöntää suuntaviivojen 5.7 jaksossa tarkoitetulla tavalla.

18.1   Aikooko jäsenvaltio myöntää tai myöntääkö se jo tukea, joka ei vastaa mitään suuntaviivojen 4 tai 5.1–5.6 jaksossa tarkoitetuista tukityypeistä?

☐ Kyllä

☐ Ei

18.2   Kuvatkaa tukitoimenpide ja sen tavoitteet yksityiskohtaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3   Ilmoittakaa osioissa 1–9 annettujen tietojen lisäksi kaikki muut tiedot, joista käy selkeästi ilmi, että tuki on suuntaviivojen 3 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/44


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2106,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 muuttamisesta ottamalla käyttöön Etiopiasta peräisin oleviin mausteisiin, Argentiinasta peräisin oleviin maapähkinöihin ja Azerbaidžanista peräisin oleviin hasselpähkinöihin sovellettavia erityisehtoja ja muuttamalla Turkista peräisin oleviin kuivattuihin viikunoihin ja hasselpähkinöihin ja Intiasta peräisin oleviin maapähkinöihin sovellettavia erityisehtoja

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 884/2014 (2) otetaan käyttöön erityisehdot tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi.

(2)

Vuodesta 2015 lähtien elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) on tehty useita ilmoituksia Etiopiasta peräisin olevien mausteiden tai mausteseosten korkeista aflatoksiini- ja okratoksiini A -pitoisuuksista. Ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi unionissa on tarpeen säätää Etiopiasta peräisin olevia mausteita koskevista lisätakeista.

(3)

RASFF on hiljattain raportoinut lisääntyneistä aflatoksiineihin liittyvän unionin lainsäädännön noudattamatta jättämistä koskevista havainnoista Argentiinasta peräisin olevien maapähkinöiden ja Azerbaidžanista peräisin olevien hasselpähkinöiden osalta. Molempien hyödykkeiden tuonti on aiemmin asetettu tehostettuun viralliseen valvontaan (EY) N:o 669/2009 (3) mukaisesti ja poistettu tehostetusta valvonnasta virallisten tarkastusten myönteisten tulosten takia. Ottaen huomioon lainsäädännön noudattamatta jättämistä koskevien havaintojen viimeaikaisen lisääntymisen on tarpeen säätää lisätakeista ja varmistaa, että alkuperämaan toimivaltainen viranomainen suorittaa tarvittavat tarkastukset ennen vientiä unioniin. Sen vuoksi vaatimus terveystodistuksen liittämisestä jokaisen Argentiinasta peräisin olevan maapähkinälähetyksen ja Azerbaidžanista peräisin olevan hasselpähkinälähetyksen mukaan on tarpeen ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi unionissa.

(4)

Olisi huomattava, että rehuseoksiin tai koostettuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyjen erityisehtojen alaista rehua tai elintarviketta enemmän kuin 20 prosenttia, sovelletaan myös tässä asetuksessa säädettyjä erityisehtoja. Olisi myös huomattava, että 20 prosentilla viitataan niiden tuotteiden määrään, joita tässä asetuksessa säädetyt erityisehdot koskevat.

(5)

Ottaen huomioon, että tietyissä tilanteissa lähetykset ovat saapuneet nimettyyn tuontipaikkaan ilman, että asiaankuuluvat kohdat oli täytetty yhteiseen tuloasiakirjaan (CED) asiakirjojen tarkastusta varten, on aiheellista säätää nimenomaisesti, että lähetyksen toimitus nimettyyn tuontipaikkaan voidaan sallia vain silloin, kun täytetty yhteinen tuloasiakirja on esitetty asiakirjojen tarkastuksessa.

(6)

Virallisten tarkastustulosten perusteella on aiheellista tehdä seuraavat muutokset niihin tuotteisiin, joihin kohdistetaan erityisehtoja, ja/tai valvontatiheyteen: harvennetaan Turkista peräisin olevien kuivattujen viikunoiden näytteenottotiheyttä myönteisten testitulosten vuoksi, harvennetaan Intiasta peräisin olevien maapähkinöiden näytteenottotiheyttä myönteisten testitulosten vuoksi, lisätään Turkista peräisin olevien hasselpähkinöiden näytteenottotiheyttä lisääntyneiden RASFF:n kautta tehtyjen noudattamatta jättämistä koskevien havaintojen vuoksi.

(7)

Lisäksi CN-koodi Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum) on päivitettävä sopimaan yhteen kohdan Capsicum annuum, murskattu tai jauhettu, ei sisällä sukua Pimenta kanssa.

(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 884/2014 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan l, m ja n alakohta seuraavasti:

”l)

Etiopiasta peräisin olevat tai lähetetyt mausteet;

m)

Argentiinasta peräisin olevat tai lähetetyt kuorelliset ja kuoritut maapähkinät, maapähkinävoi, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt maapähkinät (rehut ja elintarvikkeet);

n)

Azerbaidžanista peräisin olevat tai lähetetyt kuorelliset tai kuorettomat hasselpähkinät, pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinöitä, hasselpähkinätahna, valmistetut tai säilötyt hasselpähkinät, myös sekoitukset, hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe, paloitellut, viipaloidut ja rouhitut hasselpähkinät ja hasselpähkinäöljy.”

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä asetusta sovelletaan myös 1 kohdassa tarkoitetuista rehuista ja elintarvikkeista jalostettuihin rehuihin ja elintarvikkeisiin sekä rehuseoksiin ja koostettuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät jotakin 1 kohdassa tarkoitettua rehua tai elintarviketta enemmän kuin 20 prosenttia joko 1 kohdassa tarkoitettuna yksittäisenä tuotteena tai tuotteiden yhteismääränä.”

2)

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan j, k ja l alakohta seuraavasti:

”j)

Etiopian maatalous- ja maaseudun kehittämisen ministeriö Etiopiasta tulevien elintarvikkeiden osalta;

k)

Argentiinan kansallinen maatalouselintarvikkeiden terveys- ja laatupalvelu (SENASA) Argentiinasta tulevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta;

l)

valtion monopolien torjunnan ja kuluttajan oikeuksien palvelun (SSAPPCR) kulutushyödykkeiden asiantuntijakeskus (CCEC), joka toimii Azerbaidžanin taloudellisen kehityksen ministeriön (MED) alaisuudessa Azerbaidžanista tulevien elintarvikkeiden osalta.”

3)

Korvataan 9 artiklan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tulliviranomaiset antavat luvan lähetyksen siirtoon nimettyyn tuontipaikkaan, kun 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on saatettu hyväksytysti päätökseen ja yhteisen tuloasiakirjan II osan asiaa koskevat kohdat (II.3, II.5, II.8 ja II.9) on täytetty ja rehu- tai elintarvikealan toimija tai sen edustaja on esittänyt fyysisessä tai sähköisessä muodossa täytetyn yhtenäisen tuloasiakirjan tulliviranomaisille.”

4)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Ne 1 artiklan 1 kohdan l, m ja n alakohdassa tarkoitetut rehujen ja elintarvikkeiden lähetykset, jotka ovat lähteneet alkuperämaasta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa tuoda EU:n alueelle ilman, että niiden mukana on terveystodistus ja näytteenoton ja määrityksen tulokset.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta (EUVL L 242, 14.8.2014, s. 4).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään seuraavat kohdat:

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taricala-nimike

Alkuperämaa tai lähetysmaa

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%) tuonnissa

”—

Piper-sukuinen pippuri; kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät

0904

 

Etiopia (ET)

50

inkivääri, sahrami, kurkuma, timjami, laakerinlehdet, curry ja muut mausteet

0910

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Argentiina (AR)

5

maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

maapähkinävoi

2008 11 10

maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorelliset

0802 21 00

 

Azerbaidžan (AZ)

20”

hasselpähkinät (Corylus sp.), kuoritut

0802 22 00

pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinöitä

ex 0813 50

hasselpähkinätahna

ex 2007 10 tai ex 2007 99

hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

ex 2008 19

hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

paloitellut, viipaloidut ja rouhitut hasselpähkinät

ex 0802 22 00

paloitellut, viipaloidut ja rouhitut hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

ex 2008 19

hasselpähkinäöljy

ex 1515 90 99

(Elintarvikkeet)

 

2)

Korvataan viides kohta Turkista peräisin olevien kuivattujen viikunoiden, pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät viikunoita, viikunatahnan ja viikunoiden, valmisteina tai säilykkeinä, myös sekoitukset, osalta seuraavasti:

”—

kuivatut viikunat

0804 20 90

 

Turkki (TR)

10”

pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät viikunoita

ex 0813 50

viikunatahna

ex 2007 10 tai ex 2007 99

viikunat, valmisteina tai säilykkeinä, myös sekoitukset

ex 2008 99 tai ex 2008 97

(Elintarvikkeet)

 

3)

Korvataan kuudes kohta Turkista peräisin olevien hasselpähkinöiden, pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinöitä, hasselpähkinöiden, valmisteina tai säilykkeinä, myös sekoitukset, hasselpähkinästä valmistettujen hienojen ja karkeiden jauhojen ja jauheen, paloiteltujen, viipaloitujen ja rouhittujen hasselpähkinöiden ja hasselpähkinäöljyn osalta seuraavasti:

”—

hasselpähkinät (Corylus sp.), kuorelliset

0802 21 00

 

Turkki (TR)

5”

hasselpähkinät (Corylus sp.), kuoritut

0802 22 00

pähkinöiden tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät hasselpähkinöitä

ex 0813 50

hasselpähkinätahna

ex 2007 10 tai ex 2007 99

hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, myös sekoitukset

ex 2008 19

hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

paloitellut, viipaloidut ja rouhitut hasselpähkinät

ex 0802 22 00

paloitellut, viipaloidut ja rouhitut hasselpähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

ex 2008 19

hasselpähkinäöljy

ex 1515 90 99

(Elintarvikkeet)

 

4)

Korvataan yhdeksäs kohta Intiasta peräisin olevien kuorellisten ja kuorittujen maapähkinöiden, maapähkinävoin, muulla tavoin valmistettujen tai säilöttyjen maapähkinöiden, osalta seuraavasti:

”—

maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Intia (IN)

10”

maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

maapähkinävoi

2008 11 10

maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

5)

Korvataan kahdestoista kohta Intiasta peräisin olevien Capsicum annuum, Capsicum-sukuisten hedelmien, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum) ja muskottipähkinän (Myristica fragrans) osalta seuraavasti:

”—

Capsicum annuum, kokonaisena

0904 21 10

 

Intia (IN)

20”

Capsicum annuum, murskattuna tai jauhettuna

ex 0904 22 00

10

Capsicum-sukuiset hedelmät, kuivatut, kokonaiset, ei kuitenkaan makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

muskottipähkinä (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Elintarvikkeet – kuivatut mausteet)

 

 


2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2107,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden luettelosta, joiden tuontiin sovelletaan tehostettua virallista valvontaa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen, jäljempänä ’luettelo’, muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään kahdesti vuodessa ottaen huomioon vähintään kyseisessä artiklassa tarkoitetut tietolähteet.

(3)

Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta vastikään ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston terveys- ja elintarviketarkastusten ja analysoinnin osaston suorittamat tarkastukset kolmansissa maissa sekä jäsenvaltioiden komissiolle muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden eristä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(4)

Erityisesti Boliviasta peräisin olevien maapähkinöiden ja niistä saatujen tuotteiden, Ugandasta peräisin olevien seesaminsiementen ja munakoisojen, Beninistä peräisin olevien ananasten, Egyptistä peräisin olevien syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden ja Turkista peräisin olevien granaattiomenoiden erien osalta asiaan liittyvät tietolähteet osoittavat, että on ilmennyt uusia riskejä, joiden vuoksi tehostetun virallisen valvonnan käyttöönotto on tarpeen. Sen vuoksi luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä eriä koskevat kohdat.

(5)

Luetteloa olisi muutettava myös lisäämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka käytettävissä olevien tietojen mukaan vastaavat asiaankuuluvaa unionin lainsäädäntöä aiempaa huonommin ja joiden osalta näin ollen on perusteltua lisätä virallista valvontaa. Luettelossa olevaa kohtaa, joka koskee Turkista peräisin olevia sitruunoita, olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Luetteloa olisi lisäksi muutettava vähentämällä virallisen valvonnan tiheyttä niiden tuotteiden osalta, jotka kyseisten tietolähteiden mukaan yleisesti ottaen vastaavat aiempaa paremmin asiaankuuluvia unionin lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia ja joiden virallinen valvonta nykytasolla ei sen vuoksi enää ole perusteltua. Luettelossa olevia kohtia, jotka koskevat Yhdysvalloista peräisin olevia pistaasipähkinöitä ja Vietnamista peräisin olevia pitaijoita, olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).


LIITE

”LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

Ananakset

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Torjunta-ainejäämät (2)  (3)

20

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (4)

50

Munakoisot (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Kiinanlehtiselleri (Apium graveolens)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (5)

50

Brassica oleracea L.

(muu syötävä Brassica-sukuinen kaali, ”kiinalainen parsakaali”) (6)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0704 90 90

40

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (2)

50

Tee, myös maustettu

(Elintarvikkeet)

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (7)

10

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (2)  (8)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

 

Mansikat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0810 10 00

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (9)

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (10)

10

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

 

 

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0806 10 10

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (2)  (3)

20

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Hasselpähkinät, kuorelliset

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoksiinit

20

Hasselpähkinät, kuoritut

0802 22 00

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Palmuöljy

(Elintarvikkeet)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-värit (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Intia (IN)

Salmonella (12)

20

Entsyymit; entsyymivalmisteet

(Rehut ja elintarvikkeet)

3507

 

Intia (IN)

Kloramfenikoli

50

Herneet (silpimättömät)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät (2)  (13)

10

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Vadelmat

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

(Elintarvikkeet – jäädytetyt)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja niistä saadut tuotteet

(Elintarvikkeet)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

 

Maapähkinävoi

2008 11 10

 

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Rehut ja elintarvikkeet)

 

 

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0709 60 99

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (14)

10

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (2)  (15)

20

Munakoisot (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Turkki (TR)

Sulfiitit (16)

10

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 50 61

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

0805 50 10

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (17)

10

Viininlehdet

(Elintarvikkeet)

ex 2008 99 99

11; 19

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (18)

50

Granaattiomenat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 75

30

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (2)  (19)

20

Munakoisot (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Torjunta-ainejäämät (2)

20

Afrikkalainen munakoiso (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

 

 

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistaasipähkinät, kuorelliset

0802 51 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

10

Pistaasipähkinät, kuoritut

0802 52 00

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiitit (16)

50

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

2008 50 61

 

(Elintarvikkeet)

 

 

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (20)

50

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

ex 0709 99 90

40

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (20)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

 

 

Pitaijat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (2)  (20)

10


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei kyseisen koodin osalta ole olemassa erityistä alanimikettä, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Ainakin niiden torjunta-aineiden jäämät, jotka on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä valvontaohjelmassa ja jotka voidaan analysoida monijäämämenetelmillä, joiden perustana on GC-MS ja LC-MS (torjunta-aineita seurattava ainoastaan kasviperäisissä tuotteissa tai niiden pinnalla).

(3)  Etefonin jäämät.

(4)  Klorbufaamin jäämät.

(5)  Fentoaatin jäämät.

(6)  Laji Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Tunnetaan myös nimillä ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan”, ”Chinese kale”, ”Jie Lan”.

(7)  Trifluraliinin jäämät.

(8)  Seuraavien jäämät: asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), diafentiuroni, dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina).

(9)  Seuraavien jäämät: heksaflumuroni, metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina), fentoaatti ja tiofanaatti-metyyli.

(10)  Seuraavien jäämät: dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), dinotefuraani, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), tiofanaattimetyyli ja triforiini.

(11)  Tässä liitteessä ’sudan-väreillä’ tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita: (i) sudan I (CAS-numero 842-07-9); (ii) sudan II (CAS-numero 3118-97-6); (iii) sudan II (CAS-numero 85-86-9); (iv) scarletinpuna; tai sudan IV (CAS-numero 85-83-6).

(12)  Vertailumenetelmä EN/ISO 6579 (havaitsemismenetelmän viimeisin päivitys) tai sen avulla EN/ISO 16140 -standardin tuoreimman version tai muun samanlaisen kansainvälisesti hyväksytyn protokollan mukaisesti validoitu menetelmä.

(13)  Seuraavien jäämät: asefaatti ja diafentiuroni.

(14)  Seuraavien jäämät: formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na, protiofossi ja triforiini.

(15)  Seuraavien jäämät: asefaatti, dikrotofossi, protiofossi, kinalfossi ja triforiini.

(16)  Vertailumenetelmä: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 tai ISO 5522:1981.

(17)  Seuraavien jäämät: diafentiuroni, formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na ja tiofanaattimetyyli.

(18)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metrafenoni.

(19)  Prochloratsin jäämät.

(20)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami), fentoaatti ja kinalfossi.”


2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2108,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

2.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/59


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2016/2109,

annettu 1 päivänä joulukuuta 2016,

neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien lajien sisällyttämisestä siihen ja kasvitieteellisestä lajinimestä Lolium × boucheanum Kunth

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 66/401/ETY 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan a alakohdassa mainitaan Lolium × boucheanum Kunth. Kansainvälinen siementestausjärjestö on äskettäin vaihtanut kasvitieteellisen nimen Lolium × boucheanum Kunth nimeksi Lolium × hybridum Hausskn. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa kyseisen lajin nimi direktiivissä 66/401/ETY.

(2)

Komission päätöksessä 2009/109/EY (2) säädetään tilapäisen kokeen järjestämisestä sen arvioimiseksi, saako tiettyjä lajeja, jotka eivät kuulu direktiivin 66/401/ETY soveltamisalaan, pitää kaupan siemenseoksina tai siemenseoksissa. Kyseisestä tilapäisestä kokeesta saadun kokemuksen perusteella lajit Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum ja Vicia benghalensis ovat merkityksellisiä uusien rehukasvien siemenseosten luomisessa, jotka puolestaan tarjoavat ratkaisuja kestäviä, tuottavia ja biologisesti monimuotoisia laitumia ja rehuviljelmiä varten. Kyseiset lajit olisi sen vuoksi sisällytettävä direktiivin 66/401/ETY 2 artiklan 1 kohdan A alakohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvien lajien luetteloon.

(3)

Edellä tarkoitetun tilapäisen kokeen aikana saadun teknisen kokemuksen perusteella on aiheellista vahvistaa tiettyjä vaatimuksia kullekin edellä luetellulle lajille vähimmäisitävyyden, analyyttisen vähimmäispuhtauden, muiden kasvilajien siementen enimmäismäärän ja tietyn painoisessa näytteessä olevien muiden kasvilajien siementen enimmäismäärän sekä merkinnän osalta.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 66/401/ETY olisi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 66/401/ETY

Muutetaan direktiivi 66/401/ETY seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan 1 kohdan A alakohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdassa ilmaisu ”Lolium × boucheanum Kunth” ilmaisulla ”Lolium × hybridum Hausskn”.

b)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Fabaceae (Leguminosae)

Palkokasvit

Biserrula pelecinus L.

Biserrula

Galega orientalis Lam.

Galega-rehu

Hedysarum coronarium L.

Nätkin

Lathyrus cicera L.

Peltonätkelmä / etelännätkelmä

Lotus corniculatus L.

Keltamaite

Lupinus albus L.

Valkolupiini

Lupinus angustifolius L.

Kapealehdykkäinen lupiini

Lupinus luteus L.

Keltalupiini

Medicago doliata Carmign.

Straight-spined medic

Medicago italica (Mill.) Fiori

Vieterimailanen

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Merimailanen / Rantamailanen

Medicago lupulina L.

Nurmimailanen

Medicago murex Willd.

Pallomailanen

Medicago polymorpha L.

Piikkimailanen

Medicago rugosa Desr.

Wrinkled medic / Gama medic

Medicago sativa L.

Sinimailanen

Medicago scutellata (L.) Mill.

Snail medic / Shield medic

Medicago truncatula Gaertn.

Palikkamailanen

Medicago × varia T. Martyn Sand

Rehumailanen

Onobrychis viciifolia Scop.

Esparsetti

Ornithopus compressus L.

Keltalinnunjalka

Ornithopus sativus Brot.

Peltolinnunjalka

Pisum sativum L. (partim)

Peltoherne

Trifolium alexandrinum L.

Egyptinapila

Trifolium fragiferum L.

Rakkoapila

Trifolium glanduliferum Boiss.

Glandular clover

Trifolium hirtum All.

Ruusuapila

Trifolium hybridum L.

Alsikeapila

Trifolium incarnatum L.

Veriapila

Trifolium isthmocarpum Brot.

Marokonapila

Trifolium michelianum Savi

Balansa clover

Trifolium pratense L.

Puna-apila

Trifolium repens L.

Valkoapila

Trifolium resupinatum L.

Persianapila

Trifolium squarrosum L.

Pörröapila

Trifolium subterraneum L.

Maa-apila

Trifolium vesiculosum Savi

Pussiapila

Trigonella foenum-graecum L.

Sarviapila

Vicia benghalensis L.

Hurmevirna

Vicia faba L.

Härkäpapu

Vicia pannonica Crantz

Unkarinvirna

Vicia sativa L.

Rehuvirna

Vicia villosa Roth

Ruisvirna”

c)

Lisätään c alakohtaan kohdan ”Phacelia tanacetifolia Benth Aitohunajakukka” jälkeen kohta seuraavasti:

Plantago lanceolata L.

Heinäratamo”.

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”Lolium × boucheanum Kunth” ilmaisulla ”Lolium × hybridum Hausskn”.

3)

Muutetaan liitteet II ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2018.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Komission päätös 2009/109/EY, tehty 9 päivänä helmikuuta 2009, tilapäisen kokeen järjestämisestä tiettyjen poikkeusten myöntämiseksi rehukasvien viljelyyn tarkoitettujen siemenseosten pitämiseksi kaupan neuvoston direktiivin 66/401/ETY nojalla tarkoituksena määrittää, täyttävätkö tietyt lajit, joita ei ole lueteltu neuvoston direktiivissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/55/EY tai 2002/57/EY, vaatimukset niiden sisällyttämiseksi direktiivin 66/401/ETY 2 artiklan 1 kohdan A alakohtaan. (EUVL L 40, 11.2.2009, s. 26).


LIITE

Muutetaan direktiivin 66/401/ETY liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Lisätään I jakson 1 kohtaan alakohdan Pisum sativum, Vicia faba jälkeen alakohta seuraavasti:

”—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., lukuun ottamatta M. lupulinaa, M.sativaa ja M. × variaa:

perussiementen tuotannossa: 99,5 prosenttia

lisäykseen tarkoitettujen varmennettujen siementen tuotannossa: 98 prosenttia

varmennettujen siementen tuotannossa: 95 prosenttia.”

b)

Korvataan I jakson 2 kohdan A alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Laji

Itävyys

Analyyttinen puhtaus

Muiden kasvilajien siemeniä enintään liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä (yhteensä sarakkeittain)

Muun väristen Lupinus spp.:n siementen ja karvaan lupiinin siementen määrää koskevat vaatimukset

Itävyys vähintään

(% puhtaista siemenistä)

Kovia siemeniä enintään

(% puhtaista siemenistä)

Analyyttinen puhtaus vähintään

(% painosta)

Muiden kasvilajien siementen määrä enintään

(% painosta)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp.:n muut lajit kuin Rumex acetosella ja Rumex maritimus

Yhteensä

Yksittäinen laji

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2(n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

o) (p)

Lupinus angustifolus

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

o) (p)”

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (a) (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Muut lajit

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

c)

Korvataan I jakson 2 kohdan B alakohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Lupinus albusin, Lupinus angustifoliuksen, Lupinus luteuksen, Pisum sativumin, Vicia faban ja Vicia spp.:n siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, jos niitä on enintään 0,5 % siementen painosta muissa vastaavissa lajeissa.”

d)

Korvataan II jakson 2 kohdan A alakohdassa oleva taulukko seuraavasti:

”Laji

Muiden kasvilajien siementen määrä enintään

Muut vaatimukset tai edellytykset

Yhteensä

(% painosta)

Lukumäärä liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä

(yhteensä sarakkeittain)

Yksittäinen laji

Rumex spp.:n muut lajit kuin Rumex acetosella ja Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

h) (k)

Lupinus angustifolus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Muut lajit

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)”

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

Korvataan III jakson 7 kohta seuraavasti:

”7.

Vicia pannonican, Vicia villosan, Vicia benghalensisin ja vastaavien viljeltyjen lajien siemeniä ei katsota Vicia spp.:ssä epäpuhtaudeksi, jos niitä on siementen painosta enintään 6 prosenttia.”

f)

Korvataan III jakson 8 kohta seuraavasti:

”8.

Vicia pannonican, Vicia sativan, Vicia villosan ja Vicia benghalensisin analyyttisen puhtauden on oltava vähintään 97,0 prosenttia painosta.”

g)

Lisätään III jaksoon 9 kohta seuraavasti:

”9.

Lathyrus ciceran analyyttisen puhtauden on oltava vähintään 90 prosenttia painosta. Vastaavien viljeltyjen lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, jos niitä on painosta enintään 5 prosenttia.”

2)

Korvataan liite III seuraavasti:

”LIITE III

ERÄN JA NÄYTTEEN PAINOT

Laji

Erän enimmäispaino

(tonneina)

Erästä otettavan näytteen vähimmäispaino

(grammoina)

Näytteen paino liitteessä II olevan I jakson 2 kohdan A alakohdan 12–14 sarakkeessa ja liitteessä II olevan II jakson 2 kohdan A alakohdan 3–7 sarakkeessa tarkoitettujen lukumäärien määrittämistä varten

(grammoina)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10