ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
23. marraskuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2016/2030, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta

4

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2032, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

105

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2016/2030,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 325 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 (3) 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan petostentorjuntaviraston, jäljempänä ’virasto’, valvontakomitean tehtävänä on valvoa säännöllisesti viraston tutkimustehtävän toteutumista, jotta voidaan vahvistaa viraston riippumattomuutta.

(2)

Valvontakomitean jäseniin liittyvien talousarviomäärärahojen käytön puitteet olisi laadittava siten, että ei voida katsoa, että virasto puuttuisi jollain tavoin heidän tehtäviinsä. Asetusta (EU, Euratom) N:o 883/2013 olisi mukautettava tällaisten puitteiden mahdollistamiseksi, ja samalla olisi taattava, että valvontakomitean toimintaan varattujen määrärahojen suhteen noudatetaan yhtä suurta avoimuutta kuin aiemmin.

(3)

Valvontakomitean tuloksekkaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komission olisi huolehdittava sen sihteeristötehtävistä suoraan virastosta riippumatta, ja komission olisi tarjottava sihteeristölle sen toiminnan edellyttämät asianmukaiset resurssit. Valvontakomitean riippumattomuuden takaamiseksi komission olisi pidättäydyttävä puuttumasta valvontakomitean valvontatehtäviin.

(4)

Kun virasto nimittää tietosuojavastaavan asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, valvontakomitean sihteeristön suorittaman tietojenkäsittelyn olisi edelleen kuuluttava tämän tietosuojavastaavan toimivaltaan.

(5)

Valvontakomitean sihteeristön henkilöstön salassapitovelvollisuuksien soveltamista olisi jatkettava.

(6)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän päätti 18 päivänä maaliskuuta 2016 olla antamatta lausuntoa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 seuraavasti:

1)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Viraston ja valvontakomitean sihteeristön suorittama tietojenkäsittely kuuluu tietosuojavastaavan toimivaltaan.”;

b)

korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Henkilöstösääntöjen mukaisesti viraston henkilöstön ja valvontakomitean sihteeristön henkilöstön on pidättäydyttävä tehtäviensä myötä saamiensa tietojen luvattomasta luovuttamisesta, jollei tietoja ole jo laillisesti julkistettu tai jolleivät ne ole yleisesti saatavilla, ja heidän on noudatettava tätä velvollisuutta myös palvelussuhteensa päätyttyä.

Valvontakomitean jäsenten hoitaessa tehtäviään heitä sitoo sama salassapitovelvollisuus, ja heidän on noudatettava tätä velvollisuutta myös toimikautensa päätyttyä.”

2)

Korvataan 15 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Valvontakomitea nimeää puheenjohtajansa. Se hyväksyy työjärjestyksensä, joka toimitetaan ennen sen hyväksymistä tiedoksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Valvontakomitean kokoukset kutsutaan koolle sen puheenjohtajan tai pääjohtajan aloitteesta. Se pitää vähintään kymmenen kokousta vuosittain. Valvontakomitea tekee päätöksensä jäsentensä enemmistöllä. Sen sihteeristötehtävistä huolehtii komissio virastosta riippumatta ja tiiviissä yhteistyössä valvontakomitean kanssa. Ennen henkilöstön nimittämistä sihteeristöön kuullaan valvontakomiteaa ja sen näkemykset otetaan huomioon. Sihteeristö toimii valvontakomitean ohjeiden mukaan ja komissiosta riippumatta. Komissio ei puutu valvontakomitean valvontatehtäviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission harjoittamaa valvontakomitean ja sen sihteeristön talousarvion valvontaa.

Valvontakomitean sihteeristöön nimitetyt virkamiehet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan miltään hallitukselta taikka miltään toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta ohjeita, jotka liittyvät valvontakomitean valvontatehtävien harjoittamiseen.”

3)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Rahoitus

Viraston kokonaismäärärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan sisältyvään erityiseen budjettikohtaan ja eritellään kyseisen pääluokan liitteessä. Valvontakomitean ja sen sihteeristön määrärahat otetaan Euroopan unionin yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

Viraston henkilöstötaulukko liitetään komission henkilöstötaulukkoon. Komission henkilöstötaulukko käsittää valvontakomitean sihteeristön.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  EUVL C 150, 27.4.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. heinäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. syyskuuta 2016.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


23.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/4


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2031,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2000/29/EY (3) vahvistetaan kasvinsuojelua (kasvinterveyttä) koskeva järjestelmä.

(2)

Neuvosto kehotti 21 päivänä marraskuuta 2008 komissiota arvioimaan kyseisen kasvinterveysjärjestelmän.

(3)

Arvioinnin tulosten ja direktiivin 2000/29/EY soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella kyseinen direktiivi olisi korvattava. Uusien sääntöjen yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi kyseisen direktiivin korvaavan säädöksen olisi oltava asetus.

(4)

Kasvinterveys on erittäin tärkeää unionin kasvintuotannon, metsien, luonnonvaraisten alueiden ja istutusalueiden, luonnonvaraisten ekosysteemien, ekosysteemipalvelujen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kasvien terveyttä uhkaavat kasveille ja kasvituotteille haitalliset lajit, joiden osalta unionin alueelle kulkeutumisen uhka on nyt kasvanut kaupan globalisoitumisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämän uhan torjumiseksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat kyseisten tuhoojien kasvinterveysriskien määrittämistä ja kyseisten riskien vähentämistä hyväksyttävälle tasolle.

(5)

Näiden toimenpiteiden tarve on myönnetty jo kauan. Niistä on tehty kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä yleissopimuksia, joihin kuuluvat 6 päivänä joulukuuta 1951 Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) tehty kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus (IPPC) ja sen uusi tarkistettu teksti, joka hyväksyttiin elintarvike- ja maatalousjärjestön konferenssin 29. istunnossa marraskuussa 1997. Unioni ja sen kaikki jäsenvaltiot ovat kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimuksen sopimuspuolia.

(6)

On ilmeistä, että tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisessä on tärkeää ottaa huomioon eliömaantieteelliset tekijät, jotta vältetään sellaisten tuhoojien kulkeutuminen unionin Euroopassa sijaitsevalle alueelle, joita siellä ei esiinny, ja siellä leviäminen. Näin ollen Ceuta, Melilla ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden syrjäisimmät alueet Madeiraa ja Azoreita lukuun ottamatta olisi jätettävä pois tämän asetuksen alueellisesta soveltamisalasta. Viittauksia kolmansiin maihin olisi pidettävä viittauksina myös kyseisiin soveltamisalan ulkopuolelle jätettäviin alueisiin.

(7)

Direktiivissä 2000/29/EY vahvistetaan säännöt, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa virallista valvontaa, joka kohdistuu kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyviin suojatoimenpiteisiin. Siinä edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat riittäviä ja tehokkaita valvontatoimenpiteitä. Tällaista riittävää ja tehokasta valvontaa olisi jatkettava myös tulevaisuudessa. Tämä asetus on osa pakettia, jonka tavoitteena ovat ”turvallisemmat elintarvikkeet älykkäämmällä lainsäädännöllä”. Näin ollen siinä olisi säädettävä vain joistakin virallista valvontaa koskevista säännöksistä, koska kyseisistä säännöistä olisi säädettävä virallista valvontaa koskevan horisontaalisen lainsäädännön puitteissa.

(8)

Olisi vahvistettava kriteerit niiden tuhoojien tunnistamiseksi, joiden osalta on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä unionin alueelle kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi koko unionin alueella. Tällaisista tuhoojista käytetään nimitystä ”unionikaranteenituhoojat”. Olisi vahvistettava myös kriteerit niiden tuhoojien tunnistamiseksi, joiden osalta on tarpeen toteuttaa valvontatoimenpiteitä ainoastaan kyseisen alueen yhdessä tai useammassa osassa. Tällaisista tuhoojista käytetään nimitystä ”suoja-aluekaranteenituhoojat”. Jos tällaiset tuhoojat ovat kasveja, tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi keskityttävä erityisesti muilla kasveilla loisiviin kasveihin, koska ne ovat haitallisimpia kasvien terveydelle.

(9)

Jotta unionikaranteenituhoojien valvonnassa voitaisiin keskittyä tuhoojiin, joiden potentiaaliset taloudelliset, ympäristöön kohdistuvat tai yhteiskunnalliset vaikutukset ovat erittäin vakavia unionin alueella, olisi laadittava rajoitettu luettelo tällaisista tuhoojista, jäljempänä ’prioriteettituhoojat’.

(10)

Jotta voidaan varmistaa tehokas ja nopea toiminta unionikaranteenituhoojan esiintyessä tai sitä epäiltäessä, jäsenvaltioille, ammattimaisille toimijoille ja yleisölle olisi asetettava ilmoittamisvelvollisuus.

(11)

Jos ilmoittamisvelvollisuus merkitsee sitä, että luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden henkilötietoja olisi luovutettava toimivaltaisille viranomaisille, tämä saattaa rajoittaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 8 artiklaa (henkilötietojen suoja). Rajoitus olisi kuitenkin välttämätön ja oikeasuhteinen tämän asetuksen yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

(12)

Ammattimainen toimija tai muu henkilö, jolla on epäilys tai joka saa tietää unionikaranteenituhoojan esiintymisestä kasvissa, kasvituotteessa tai muussa tavarassa, joka on tai on ollut sen valvonnassa, olisi velvoitettava ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle epäilystään tai saamastaan tiedosta, toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat tuhoojan hävittämistä ja kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden poistamista markkinoilta tai palauttamista, sekä antamaan tietoa toimivaltaiselle viranomaiselle, muille kaupan ketjuun kuuluville henkilöille ja yleisölle.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat kasvinterveyteen liittyvät toimenpiteet alueellaan esiintyvien unionikaranteenituhoojien hävittämiseksi. On aiheellista vahvistaa toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa tällaisessa tapauksessa. On lisäksi aiheellista vahvistaa periaatteet, joita jäsenvaltioiden olisi noudatettava, kun ne päättävät toteutettavista toimenpiteistä. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava saastuneesta alueesta ja puskurialueesta koostuvien rajattujen alueiden perustaminen ja tarvittaessa sellaisten toimien määrittäminen, joita ammattimaisen toimijan tai muun henkilön olisi toteutettava karanteenituhoojan poistamiseksi tai sen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi.

(14)

Tietyissä tapauksissa jäsenvaltioiden olisi määrättävä kasveissa esiintyvien karanteenituhoojien hävittämistoimenpiteistä yksityistiloissa, koska tuhoojien hävittäminen voi onnistua vain, jos kaikki saastunnan lähteet poistetaan. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava laillinen pääsy tällaisiin tiloihin. Tämä voi rajoittaa perusoikeuskirjan 7 artiklaa (yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen) ja 17 artiklaa (omistusoikeus). Rajoituksen olisi oltava välttämätön ja oikeasuhteinen tämän asetuksen yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)

Tuhoojien ennaltaehkäisy ja esiintymisen varhainen havaitseminen on äärimmäisen tärkeää, jotta ne voidaan hävittää ajoissa ja tehokkaasti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi suoritettava unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevia kartoituksia alueilla, joilla kyseisiä tuhoojia ei tiedetä esiintyvän. Ottaen huomioon unionikaranteenituhoojien lukumäärän sekä kartoitusten suorittamiseen tarvittavan ajan ja resurssit, jäsenvaltioiden olisi laadittava monivuotisia kartoitusohjelmia.

(16)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä toimenpiteitä silloin, kun kyseessä on tiettyjen unionikaranteenituhoojien epäilty tai vahvistettu esiintyminen, jotka koskevat erityisesti niiden hävittämistä ja leviämisen estämistä sekä rajattujen alueiden, kartoitusten, valmiussuunnitelmien, simulaatioharjoitusten ja toimintasuunnitelmien vahvistamista.

(17)

Jos unionikaranteenituhooja on asettunut rajatulle alueelle eikä sitä voida hävittää, komission olisi hyväksyttävä unionin toimenpiteitä tuhoojan leviämisen estämiseksi kyseisellä alueella.

(18)

Jotta voidaan varmistaa nopeat ja tehokkaat toimet niitä tuhoojia vastaan, jotka eivät ole unionikaranteenituhoojia mutta jotka jäsenvaltioiden mielestä voivat täyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon sisällyttämistä koskevat edellytykset, olisi säädettävä toimenpiteistä, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava, jos niiden tietoon tulee tällaisen tuhoojan esiintyminen. Samanlaiset säännökset olisi vahvistettava komission osalta.

(19)

Tietyissä olosuhteissa jäsenvaltioiden olisi saatava toteuttaa unionin lainsäädännössä vaadittua tiukempia toimenpiteitä.

(20)

Prioriteettituhoojiin olisi sovellettava erityisiä säännöksiä etenkin yleisölle annettavan tiedon, kartoitusten, valmiussuunnitelmien, simulaatioharjoitusten, hävittämistoimintasuunnitelmien ja toimenpiteisiin myönnettävän unionin yhteisrahoituksen osalta.

(21)

Karanteenituhoojat, joita esiintyy unionin alueella muttei kyseisen alueen tietyissä, ”suoja-alueiksi” nimetyissä osissa ja joiden esiintymisellä olisi kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ainoastaan kyseisillä suoja-alueilla, olisi nimenomaisesti tunnistettava ja luetteloitava ”suoja-aluekaranteenituhoojina”. Suoja-aluekaranteenituhoojien tuominen asianomaisille suoja-alueille, siirtäminen niillä ja levittäminen niille olisi kiellettävä.

(22)

Olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat suoja-alueiden vahvistamista, muuttamista tai vahvistamisen peruuttamista, suoja-alueiden kartoitusvelvoitteita, toimia, jotka on toteutettava, jos suoja-aluekaranteenituhoojia havaitaan esiintyvän asianomaisilla suoja-alueilla, sekä väliaikaisten suoja-alueiden perustamista. Olisi sovellettava tiukkoja sääntöjä suoja-alueiden laajuuden muuttamiseksi ja niiden vahvistamisen peruuttamiseksi, jos suoja-aluekaranteenituhoojaa havaitaan esiintyvän asianomaisella suoja-alueella.

(23)

Tuhoojasta, joka ei ole unionikaranteenituhooja, olisi käytettävä nimitystä ”säännelty muu kuin unionikaranteenituhooja”, jos kyseinen tuhooja kulkeutuu lähinnä tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien välityksellä, sen esiintymisellä kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on kyseisten kasvien käyttötarkoituksen kannalta kohtuuttomia taloudellisia vaikutuksia ja se on luetteloitu säännellyksi muuksi kuin unionikaranteenituhoojaksi. Tällaisten tuhoojien esiintymisen rajoittamiseksi niiden tuominen unionin alueelle tai siirtäminen unionin alueella kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa olisi kiellettävä, jos tuhoojien esiintymistiheys ylittää tietyn kynnysarvon.

(24)

Tietyt kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat aiheuttavat riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, koska ne saattavat kantaa unionikaranteenituhoojaa. Joitakin näitä varten on saatavilla hyväksyttäviä riskinhallintatoimenpiteitä. Hyväksyttävien riskinhallintatoimenpiteiden saatavuudesta riippuen niiden tuominen unionin alueelle tai siirtäminen unionin alueella olisi joko kiellettävä tai niihin olisi sovellettava erityisiä vaatimuksia. Kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi luetteloitava.

(25)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden aiheuttaman riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, hallinnoimiseksi toteutettavien toimenpiteiden lisäksi riskiperusteisista ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä unionin alueen suojelemiseksi kolmannesta maasta peräisin olevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mahdollisesti aiheuttamilta tuhoojilta kyseisen vakavan riskin alustavan arvioinnin pohjalta. Alustavassa arvioinnissa olisi otettava huomioon tarvittaessa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden erityiskriteerit. Sitä varten olisi otettava huomioon kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen, Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tai jäsenvaltion viranomaisten tieteelliset lausunnot tai tutkimukset. Alustavan arvioinnin pohjalta olisi laadittava luettelo vakavan riskin kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista ja niiden tuominen unionin alueelle olisi kiellettävä, kunnes kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen standardien mukainen riskinarviointi on tehty. Kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden ei olisi oltava niitä, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty tai joihin sovelletaan erityisiä ja vastaavia vaatimuksia tuhoojariskianalyysin pohjalta tai tässä asetuksessa vahvistettuja väliaikaisia kieltoja.

(26)

Olisi säädettävä kieltoja tai erityisiä vaatimuksia koskevista poikkeuksista, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle. Komissiolle olisi siirrettävä valta tunnustaa, että tietyt kolmansien maiden toimenpiteet vastaavat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja unionin alueella koskevia vaatimuksia.

(27)

Kyseisiä kieltoja tai vaatimuksia ei pitäisi soveltaa pieniin määriin tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, jotka ovat muita kuin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ja tarkoitettu muihin kuin kaupallisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin, eikä tietyissä tapauksissa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseen raja-alueille ja siirtoihin raja-alueilla.

(28)

Olisi säädettävä vapautuksista, jotka koskevat sellaisten tuhoojien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle ja siirtämistä unionin alueella, joihin sovelletaan kyseisiä kieltoja ja jotka on tarkoitettu tiettyyn käyttöön, kuten viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten. Olisi vahvistettava asianmukaiset suojakeinot, ja asiasta olisi tiedotettava niille tahoille, joita asia koskee.

(29)

Unioniin kolmansista maista tuodut ja postipalvelujen välityksellä toimitetut kasvit eivät usein täytä unionin kasvinterveysvaatimuksia. Tietoisuuden lisäämiseksi olisi säädettävä erityisistä säännöistä matkailijoille ja postipalvelujen asiakkaille annettavien tietojen osalta.

(30)

Olisi säädettävä tietyin edellytyksin poikkeuksesta, joka koskee unionin sääntöjä tuomisesta unionin alueelle ja siirroista unionin alueella kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kasvinterveysvaatimusten alaisen kauttakulun osalta.

(31)

Sellaisilla kasveilla, kasvituotteilla ja muilla tavaroilla käytävään kansainväliseen kauppaan, joista on vain rajallisesti kasvinterveydellistä kokemusta, voi mahdollisesti liittyä riskejä, joita ei voida hyväksyä, sellaisten karanteenituhoojien asettumisesta, joita ei ole vielä luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi ja joita koskevia toimenpiteitä ei ole hyväksytty tämän asetuksen nojalla. Jotta voidaan varmistaa nopeat ja tehokkaat toimet näiden vastikään havaittujen tai epäiltyjen tuhoojariskien torjumiseksi, jotka liittyvät kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin, joihin ei sovelleta pysyviä vaatimuksia tai kieltoja mutta jotka voivat täyttää tällaisten pysyvien toimenpiteiden soveltamisen edellytykset, komissiolla olisi oltava mahdollisuus hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja tunnistaa kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat objektiiviset ja vahvistetut seikat huomioon ottaen.

(32)

On tarpeen asettaa unionin alueella voimassa olevia kieltoja ja erityisiä vaatimuksia vastaavia kieltoja ja erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia suoja-alueille ja siirtoja suoja-alueilla, jotka saattavat kantaa asianomaista suoja-aluekaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten riskin, joka ei ole hyväksyttävissä.

(33)

Olisi vahvistettava yleiset vaatimukset, jotka koskevat kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita varten käytettäviä ajoneuvoja, koneita sekä pakkausmateriaalia, sen varmistamiseksi, että ne ovat vapaita karanteenituhoojista.

(34)

Jäsenvaltioiden olisi nimettävä eristystilat ja karanteeniasemat. Olisi yksilöitävä vaatimukset, jotka koskevat kyseisten eristystilojen ja karanteeniasemien nimeämistä, luvan antamista, toimintaa ja valvontaa sekä kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden luovuttamista kyseisistä tiloista tai kyseisiltä asemilta. Jos kyseisiin vaatimuksiin sisältyy luettelojen ylläpitäminen tiloille ja asemille tulevasta henkilöstöstä ja vierailijoista, tämä saattaa rajoittaa perusoikeuskirjan 8 artiklaa (henkilötietojen suoja). Rajoitus olisi kuitenkin välttämätön ja oikeasuhteinen tämän asetuksen yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.

(35)

Komission olisi ylläpidettävä julkisesti saatavilla olevaa, ajantasaista luetteloa kaikista saamistaan ilmoituksista kolmansissa maissa esiintyvistä uusista tuhoojista, jotka saattavat vaarantaa kasvinterveyden unionin alueella.

(36)

Tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi tietyt tämän asetuksen velvoitteiden alaiset ammattimaiset toimijat olisi rekisteröitävä jäsenvaltioiden perustamiin rekistereihin. Olisi vahvistettava rekisteröintiä koskevat vaatimukset ja poikkeukset näistä vaatimuksista.

(37)

Karanteenituhoojan aiheuttaman saastunnan lähteiden havaitsemisen helpottamiseksi on aiheellista vaatia, että ammattimaiset toimijat pitävät kirjaa ammattimaisten toimijoiden niille toimittamista ja niiden muille ammattimaisille toimijoille toimittamista kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista. Ottaen huomioon joidenkin karanteenituhoojien latenssiaika ja saastunnan lähteen toteamiseen kuluva aika, asiakirjat olisi säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

(38)

Ammattimaisilla toimijoilla olisi myös oltava käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat selvittää kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirrot omissa tiloissaan ja niiden välillä.

(39)

Tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseksi kolmansista maista unionin alueelle ja suoja-alueille olisi vaadittava kasvinterveystodistus. Kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi avoimuuden vuoksi luetteloitava.

(40)

Kasvinterveystodistus olisi vaadittava myös muiden kasvien tuomiseksi kolmansista maista unionin alueelle. Tämä on tärkeää, jotta varmistetaan asianmukainen kasvinterveyden turvallisuustaso ja kyseisten kasvien unionin alueelle tuonnin ja siitä koituvien riskien tehokas valvonta. Kyseisiin kasveihin ei kuitenkaan tulisi soveltaa rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta annettuja unionin asiaankuuluvan lainsäädännön säännöksiä.

(41)

Kasvinterveystodistusten olisi oltava kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen vaatimusten mukaisia, ja niissä olisi todennettava tämän asetuksen nojalla vahvistettujen vaatimusten ja toimenpiteiden noudattaminen. Kasvinterveystodistusten uskottavuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava niiden voimassaolon ja mitätöinnin edellytyksiä koskevia sääntöjä.

(42)

Tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirrot unionin alueella, tuominen suoja-alueille ja siirrot suoja-alueilla olisi sallittava ainoastaan, jos niiden mukana seuraa kasvipassi, jossa todennetaan tämän asetuksen säännösten nojalla vahvistettujen vaatimusten ja toimenpiteiden noudattaminen. Kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat olisi avoimuuden vuoksi luetteloitava.

(43)

Kasvipasseja ei pitäisi vaatia loppukäyttäjille, kuten kotipuutarhureille, suoraan toimitettavien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta. Olisi kuitenkin säädettävä tietyistä poikkeuksista.

(44)

Kasvipassien uskottavuuden varmistamiseksi olisi vahvistettava niiden sisältöä ja muotoa koskevia sääntöjä.

(45)

Kasvipassien myöntäjän olisi yleensä oltava luvan saanut ammattimainen toimija. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päättää kasvipassien myöntämisestä.

(46)

Olisi vahvistettava sääntöjä, jotka koskevat kasvipassien myöntämistä, myöntämisen edellyttämiä tarkastuksia, kasvipassien kiinnittämistä, luvan antamista kasvipasseja myöntäville ammattimaisille toimijoille ja näiden valvontaa, luvan saaneiden toimijoiden velvollisuuksia ja kyseisen luvan peruuttamista.

(47)

Luvan saaneille toimijoille aiheutuvan rasitteen pienentämiseksi kasvipassien myöntämiseksi suoritettavat tarkastukset olisi tarvittaessa yhdistettävä neuvoston direktiivien 66/401/ETY (4), 66/402/ETY (5), 68/193/ETY (6), 2002/54/EY (7), 2002/55/EY (8), 2002/56/EY (9), 2002/57/EY (10), 2008/72/EY (11) ja 2008/90/EY (12) mukaisesti vaadittavien tarkastusten kanssa.

(48)

Luvan saaneilla toimijoilla olisi oltava tarvittava tietämys tuhoojista.

(49)

Tietyt luvan saaneet toimijat saattavat haluta laatia tuhoojariskin hallintasuunnitelman, joka takaa ja osoittaa niiden pätevyyden ja tietoisuuden tuhoojien kannalta kriittisistä kohdista ammattitoiminnassaan ja oikeuttaa erityisiin valvontajärjestelyihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Olisi vahvistettava kyseisten suunnitelmien sisältöä koskevia unionin sääntöjä.

(50)

On aiheellista säätää kasvipassien ja kasvinterveystodistusten korvaamisesta.

(51)

Tilanteissa, joissa unionin sääntöjä ei noudateta, kasvipassit olisi poistettava, mitätöitävä ja jäljitettävyyssyistä säilytettävä.

(52)

Kansainvälinen kasvinsuojelutoimenpidestandardi nro 15 – asetus puisesta pakkausmateriaalista kansainvälisessä kaupassa, jäljempänä ’ISPM 15 -standardi’, edellyttää, että puinen pakkausmateriaali merkitään erityisellä merkillä, jonka asianmukaisesti luvan saaneet ja valvotut ammattimaiset toimijat tekevät. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava vaatimukset puisen pakkausmateriaalin käsittelystä, merkitsemisestä ja korjaamisesta kyseisen standardin mukaisesti. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava myös säännöt luvan antamisesta kyseisen merkin unionin alueella tekeville ammattimaisille toimijoille ja kyseisten toimijoiden valvonnasta.

(53)

Jos kolmas maa niin vaatii, asianomaiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat olisi siirrettävä unionin alueelta kyseiseen kolmanteen maahan vientiä tai jälleenvientiä koskevan kasvinterveystodistuksen kanssa. Ottaen huomioon kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen asiaa koskevat määräykset toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava kyseiset todistukset noudattaen kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa vahvistettujen vientiä ja jälleenvientiä koskevien mallitodistusten sisältöä. Kolmansille maille olisi tarjottava suojaa unionikaranteenituhoojia vastaan niiden tunnustetun haitallisen luonteen vuoksi, paitsi jos unionikaranteenituhoojan tiedetään virallisesti esiintyvän asianomaisessa kolmannessa maassa eikä se ole virallisessa valvonnassa tai jos voidaan kohtuudella olettaa, että kyseinen unionikaranteenituhooja ei täytä kriteerejä, joiden perusteella se voitaisiin määritellä karanteenituhoojaksi asianomaisessa kolmannessa maassa.

(54)

Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara siirretään useamman kuin yhden jäsenvaltion kautta ennen sen vientiä kolmanteen maahan, on tärkeää, että se jäsenvaltio, jossa kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tuotettu tai jalostettu, vaihtaa tietoja sen jäsenvaltion kanssa, joka antaa kasvinterveystodistuksen vientiä varten. Tämä tietojenvaihto on tärkeää, jotta voidaan todentaa kolmannen maan vaatimusten noudattaminen. Sen vuoksi olisi vahvistettava yhdenmukaistettu ”vientiä edeltävä todistus”, jotta varmistetaan kyseisten tietojen vaihtaminen yhdenmukaisella tavalla.

(55)

Komission olisi perustettava sähköinen järjestelmä tämän asetuksen mukaisesti vaadittuja ilmoituksia varten.

(56)

Jotta otettaisiin huomioon joidenkin unionikaranteenituhoojien erittäin vakavat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset unionin alueeseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä prioriteettituhoojien luetteloinnista.

(57)

Sen varmistamiseksi, että sellaisia unionikaranteenituhoojia ja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai alueilta, joilta unionin alueelle tuominen on kiellettyä, ja joita käytetään virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten, koskevat poikkeukset pannaan täytäntöön niin, että unionin alueeseen tai sen osiin ei kohdistu minkäänlaista tuhoojariskiä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa koskevia sääntöjä seuraavilta osin: kyseisten tuhoojien sekä kasvien, kasvituotteiden ja tavaroiden tuominen unionin alueelle, siirtäminen, pito, lisäys ja käyttö unionin alueella, menettely ja edellytykset luvan myöntämiseksi, säännösten noudattamisen valvonta sekä toteutettavat toimet, jos säännöksiä ei noudateta.

(58)

Jotta varmistetaan rajattujen alueiden vuotuisia kartoitusvelvoitteita koskevien poikkeusten asianmukainen soveltaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä poikkeusten pariin kuuluvien tuhoojien yksilöimisestä ja poikkeusten soveltamisedellytyksistä.

(59)

Sen varmistamiseksi, että suoja-alueet perustetaan ja ne toimivat luotettavalla tavalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat suoja-alueiden vahvistamiseksi suoritettavia kartoituksia ja suoja-aluekaranteenituhoojien kartoitusten valmistelua ja sisältöä.

(60)

Jotta varmistetaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja raja-alueille ja raja-alueilla koskevien vapautusten oikeasuhteinen ja rajoitettu soveltaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat kolmannen maan raja-alueiden ja jäsenvaltion raja-alueiden enimmäisleveyttä, asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtojen enimmäisetäisyyttä kolmannen maan raja-alueilla ja jäsenvaltion raja-alueilla sekä menettelyjä, joilla kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin jäsenvaltion raja-alueille ja siirtoihin niillä annetaan lupa.

(61)

Sen varmistamiseksi, että ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti on oikeasuhteinen tuhoojariskin hallintaa koskevaan tavoitteeseen nähden, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joissa vahvistetaan niiden muidenkin ammattimaisten toimijoiden luokat, jotka vapautetaan rekisteröintivelvoitteesta, erityiset vaatimukset tiettyjen ammattimaisten toimijoiden luokkien rekisteröimiseksi ja niiden pienten määrien enimmäismäärät, joita toimijat voivat toimittaa loppukäyttäjille ilman rekisteröintivelvoitetta.

(62)

Jotta varmistetaan niiden kolmansien maiden kasvien terveystodistusten uskottavuus, jotka eivät ole sopimuspuolina kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla täydennetään asianomaisista kolmansista maista tulevien kasvinterveystodistusten hyväksymisen edellytyksiä.

(63)

Jotta voitaisiin minimoida unionin alueella siirrettävien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuhoojariskit, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joissa vahvistetaan tapaukset, joissa vapautusta kasvipassien myöntämisvaatimuksesta sovelletaan tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta vain pieniin määriin.

(64)

Kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille kasvipassien myöntämiseksi suoritettujen tarkastusten luotettavuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta sekä tarkastusten tiheyttä ja ajoitusta.

(65)

Kasvipassien uskottavuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla vahvistetaan kriteerit, jotka ammattimaisten toimijoiden on täytettävä, jotta niille voidaan antaa lupa myöntää kasvipasseja, ja menettelyt sen varmistamiseksi, että kriteerit täyttyvät.

(66)

Jotta varmistetaan puisen pakkausmateriaalin asianmukainen merkitseminen ja otetaan huomioon kansainvälisten standardien ja erityisesti ISPM 15 -standardin kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä puista pakkausmateriaalia koskevien vaatimusten muuttamisesta ja täydentämisestä, mukaan lukien materiaalin tuomisesta unionin alueelle, ja vaatimusten määrittämisestä rekisteröityjen toimijoiden valtuuttamiseksi tekemään merkintä puiseen pakkausmateriaaliin unionin alueella.

(67)

Kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden, paitsi puisen pakkausmateriaalin, todennuksia, mikä edellyttää erityisen todennuksen esittämistä siitä, että tämän asetuksen sääntöjä noudatetaan.

(68)

Virallisten todennusten hyödyllisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat virallisten todennusten sisältöä, luvan antamista todennuksia myöntäville ammattimaisille toimijoille ja toimijoiden valvontaa sekä vienti-, jälleenvienti- ja vientiä edeltävän todistuksen osatekijöitä.

(69)

Tieteellisen ja teknisen tiedon ja kansainvälisten standardien, erityisesti kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus ja Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön, kehitykseen mukautumiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä säännöistä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteiden muuttamista.

(70)

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (13) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(71)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: luettelon laatiminen unionikaranteenituhoojista; kartoitusraporttien muodon vahvistaminen, kyseiseen muotoon liittyvät täyttöohjeet; monivuotisten kartoitusohjelmien muodon ja ohjelmiin liittyvien käytännön järjestelyjen vahvistaminen; tiettyjen unionikaranteenituhoojien torjuntatoimenpiteiden vahvistaminen; kestoltaan rajattujen toimenpiteiden toteuttaminen sellaisten tuhoojien aiheuttamien riskien osalta, joita ei ole luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi.

(72)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: suoja-alueiden ja asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien luettelon laatiminen sekä suoja-alueiden laajuuden muuttaminen tai niiden vahvistamisen peruuttaminen.

(73)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien ja asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luettelot; toimenpiteiden vahvistaminen säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen ennaltaehkäisemiseksi istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa.

(74)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: luettelot niistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty, sekä asianomaisista kolmansista maista; luettelot niistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joihin on sovellettava erityisiä vaatimuksia, sekä erityisvaatimuksista, jotka koskevat niiden tuomista unionin alueelle ja siirtoa alueella; väliaikaiset luettelot korkean riskin kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kiellettävä, sekä asianomaisista kolmansista maista; luetteloihin liittyvä riskinarviointimenettely; vastaavien vaatimusten kuin unionin alueella vahvistaminen kolmansille maille kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtojen osalta; järjestelyjen vahvistaminen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle koskevien julisteiden ja esitteiden esillepanolle ja käytölle; tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista jäsenvaltioiden raja-alueille koskevien erityisten edellytysten tai toimenpiteiden vahvistaminen; väliaikaisten toimenpiteiden hyväksyminen niitä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita varten, joista todennäköisesti aiheutuu vastikään havaittuja tuhoojariskejä tai muita epäiltyjä kasvinterveysriskejä; jäsenvaltioiden päätösten tekeminen välitöntä vaaraa koskevista väliaikaisista toimenpiteistä; luettelot niistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suojavyöhykkeille on kielletty; luettelot niistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joihin sovelletaan erityisiä vaatimuksia, sekä niiden tuomista tietyille suoja-alueille ja siirtämistä niillä koskevista erityisistä vaatimuksista; sekä sääntöjen vahvistaminen karanteeniasemia ja eristystiloja koskevista vaatimuksista ja kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden luovuttamisesta kyseisistä tiloista tai kyseisiltä asemilta.

(75)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ammatillisten toimijoiden säilyttämien jäljitettävyyttä koskevien asiakirjojen lyhyempien tai pidempien vähimmäismääräaikojen vahvistamista ja niiden saatavuutta koskevia vaatimuksia varten.

(76)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: luettelon laatiminen niistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten; luettelon laatiminen niistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaisista alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus tietyille suoja-alueille kyseisistä kolmansista maista tuomista varten; luettelon laatiminen kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista ja asianomaisista kolmansista maista sekä enimmäismäärä, joka voidaan vapauttaa kasvinterveystodistusta koskevasta vaatimuksesta tuotaessa kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle; ja teknisten järjestelyjen vahvistaminen sähköisten kasvinterveystodistusten mitätöinnistä.

(77)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelot, joiden osalta vaaditaan kasvipassi unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten; niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelot, joiden osalta vaaditaan kasvipassi tietyille suoja-alueille tuomista ja niillä siirtoa varten; ja niiden suoja-alueiden tuhoojien, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden erittely, joilta vaaditaan suoja-alueita varten tarkoitettu kasvipassi, kun on kyse toimituksesta suoraan loppukäyttäjälle.

(78)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: kasvipassin muotoeritelmien vahvistaminen; niiden istutettavien kasvityyppien ja -lajien määrittäminen, joita ei tulisi vapauttaa jäljitettävyyden takaavan koodin ilmoittamisesta kasvipassimuodossa; ja teknisten järjestelyjen vahvistaminen sähköisen kasvipassin myöntämistä varten.

(79)

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: erityisten järjestelyjen vahvistaminen puisen pakkausmateriaalin korjaukseen käytettävän materiaalin sekä käsittelyn ja merkintöjen osalta; muiden todennusten kuin puisen pakkausmateriaalin merkitsemistä koskevien muotoeritelmien vahvistaminen; menettelyjen määrittäminen vientiä edeltävän todistuksen myöntämistä varten; ja erityisten sääntöjen vahvistaminen ilmoitusten toimittamiselle.

(80)

Komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (14) mukaisesti.

(81)

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät toimenpiteisiin, joita on toteutettava erityisten unionikaranteenituhoojien tai tuhoojien, joita ei luetteloida unionikaranteenituhoojiksi, torjumiseksi, kieltoon tuoda tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle tai suoja-alueelle tai tuomisen asettamiseen erityisten vaatimusten alaiseksi, sekä väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, jotka aiheuttavat todennäköisesti vastikään havaittuja tuhoojariskejä tai muita epäiltyjä kasvinterveysriskejä.

(82)

Neuvoston direktiiveissä 74/647/ETY (15) ja 2006/91/EY (16) säädetään toimenpiteistä neilikkakääriäisten ja hirmukilpikirvan torjumiseksi. Kyseisten direktiivien voimaantulon jälkeen asianomaiset tuhoojat ovat levinneet laajalti koko unionin alueella eikä niiden leviämisen estäminen siten enää ole mahdollista. Kyseiset direktiivit olisi sen vuoksi kumottava.

(83)

Neuvoston direktiivit 69/464/ETY (17), 93/85/ETY (18), 98/57/EY (19) ja 2007/33/EY (20) olisi kumottava, koska olisi hyväksyttävä asianomaisia tuhoojia koskevia uusia toimenpiteitä tämän asetuksen mukaisesti. Koska kyseisten uusien toimenpiteiden hyväksymiseen tarvitaan aikaa ja resursseja, kyseiset direktiivit olisi kumottava 1 päivästä tammikuuta 2022.

(84)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 652/2014 (21) säädetään, että tuhoojien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävien avustusten on koskettava tiettyjä direktiivin 2000/29/EY liitteissä luetteloituja tuhoojia sekä tiettyjä tuhoojia, joita ei ole luetteloitu kyseisissä liitteissä mutta joihin sovelletaan väliaikaisia unionin toimenpiteitä. Mainitun asetuksen säännösten lisäksi tässä asetuksessa vahvistetaan prioriteettituhoojien luokka ja on olennaista, että tiettyihin jäsenvaltioiden toteuttamiin, erityisesti prioriteettituhoojia koskeviin toimenpiteisiin voidaan myöntää unionin avustusta, mukaan lukien ammattimaisille toimijoille maksetut korvaukset niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden arvosta, jotka on tuhottava tässä asetuksessa vahvistettujen hävittämistoimenpiteiden nojalla. Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 652/2014 olisi muutettava.

(85)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 228/2013 (22) ja (EU) N:o 1143/2014 (23) olisi myös tehtävä teknisiä muutoksia.

(86)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli kasvintuhoojien vastaisia suojatoimenpiteitä koskevan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamista, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan vaikutusten, monimutkaisuuden sekä rajatylittävän ja kansainvälisen luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(87)

Tämä asetus ei aiheuta suhteetonta hallinnollista rasitetta tai taloudellisia vaikutuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pienten ja keskisuurten yritysten erityistilanne on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon tässä asetuksessa sidosryhmien kuulemisen perusteella. Mahdollista yleistä vapautusta mikroyrityksille, joita suurin osa yrityksistä on, ei ole harkittu, koska yleispoliittisena tavoitteena on kasvinterveyden suojeleminen.

(88)

Tämä asetus ottaa huomioon kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen ja sopimuksen terveys- ja kasvinsuojelutoimien soveltamisesta sekä niissä vahvistetut suuntaviivat.

(89)

”Älykkään” sääntelyn periaatteen mukaisesti tämän asetuksen täytäntöönpano olisi sovitettava yhteen asetuksen (EU) N:o 1143/2014 täytäntöönpanon kanssa, jotta voidaan varmistaa, että unionin kasvinterveyttä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan täysin ja kaikilta osin.

(90)

Tässä asetuksessa otetaan huomioon perusoikeudet ja periaatteet, jotka tunnustetaan perusoikeuskirjassa, erityisesti yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, omistusoikeus, henkilötietojen suoja, elinkeinovapaus sekä taiteen ja tutkimuksen vapaus. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten määritellään kasveille tai kasvituotteille haitallisten taudinaiheuttajien, eläinten tai loiskasvien minkä tahansa lajin, kannan tai biotyypin, jäljempänä ’tuhoojat’, aiheuttamat kasvinterveysriskit ja toimenpiteet kyseisten riskien pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

2.   Kun on näyttöä siitä, että muut kuin loiskasvit, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 1 kohdan nojalla säädeltyjä muita kuin loiskasveja, aiheuttavat kasvinterveysriskejä, joilla olisi vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia unionin alueella, kyseisiä muita kuin loiskasveja voidaan pitää tätä asetusta sovellettaessa tuhoojina.

3.   Tätä asetusta sovellettaessa viittauksia kolmansiin maihin on pidettävä viittauksina kolmansiin maihin, Ceutaan, Melillaan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin alueisiin lukuun ottamatta Madeiraa ja Azoreita.

Tätä asetusta sovellettaessa viittauksia unionin alueeseen on pidettävä viittauksina unionin alueeseen ilman Ceutaa, Melillaa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja alueita lukuun ottamatta Madeiraa ja Azoreita.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’kasveilla’ eläviä kasveja ja seuraavia eläviä kasvinosia:

a)

siemenet kasvitieteellisessä merkityksessä, eli ainoastaan ne siemenet, jotka on tarkoitettu kylvettäväksi;

b)

hedelmät kasvitieteellisessä merkityksessä;

c)

vihannekset;

d)

juurimukulat, varsimukulat, sipulit, juurakot, juuret, perusrungot, juurirönsyt;

e)

versot, varret, rönsyt;

f)

leikkokukat;

g)

oksat, joissa on tai ei ole tallella lehtiä tai neulasia;

h)

kaadetut puut, joissa on tallella lehdet tai neulaset;

i)

lehdet, lehvistö;

j)

kasvikudosviljelmät, mukaan lukien soluviljelmät, ituplasma, kasvupistesolukko, kimeeriset kloonit, mikrolisäysaineisto;

k)

elävä siitepöly ja elävät itiöt;

l)

silmut, silmulliset oksat, pistokkaat, varttamisoksat, vartteet;

2)

’kasvituotteilla’ jalostamatonta kasviperäistä ainesta ja niitä jalostettuja tuotteita, jotka ominaisuuksiensa tai jalostustapansa vuoksi saattavat aiheuttaa riskin karanteenituhoojien leviämisestä.

Jollei 28, 30 ja 41 artiklan nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä toisin säädetä, puu katsotaan kasvituotteeksi ainoastaan, jos se täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:

a)

siinä on jäljellä kokonaan tai osittain sen luonnollinen pyöreä pinta kuorellisena tai kuorettomana;

b)

siinä ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa sahauksen, leikkaamisen tai halkaisun jäljiltä;

c)

se on lastuina, puupartikkeleina, sahanpuruna, puujätteenä, kutteripuruna tai hakkeena, ja sitä ei ole jalostettu prosessissa, jossa käytetään liimaa, lämpöä tai painetta tai niiden yhdistelmää pellettien, brikettien, lastulevyn tai vanerin tuottamiseksi;

d)

sitä käytetään tai se on tarkoitettu käytettäväksi pakkausmateriaalina riippumatta siitä, onko se tosiasiallisesti käytössä tavaroiden kuljetuksessa;

3)

’istutuksella’ mitä tahansa toimintaa, jolla kasvit sijoitetaan kasvualustaan, tai varttamalla tai vastaavalla toiminnolla, kasvien myöhemmän kasvun, lisääntymisen tai lisäämisen varmistamiseksi;

4)

’istutettaviksi tarkoitetuilla kasveilla’ kasveja, jotka on tarkoitus jättää istutetuiksi, istuttaa tai istuttaa uudelleen;

5)

’muulla tavaralla’ mitä tahansa ainesta tai tavaraa, joka on muu kuin kasvi tai kasvituote ja joka voi kantaa tai levittää tuhoojia, mukaan lukien multa tai kasvualusta;

6)

’toimivaltaisella viranomaisella’ viralliset tarkastukset ja muut viralliset toimet virallista valvontaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti järjestävää jäsenvaltion tai tapauksen mukaan kolmannen maan keskusviranomaista tai keskusviranomaisia tai mitä tahansa muuta viranomaista, jolle tämä vastuu on siirretty;

7)

’erällä’ lähetykseen kuuluvaa yhden hyödykkeen tiettyä yksikkömäärää, joka on yksilöitävissä koostumuksensa homogeenisuuden, alkuperänsä ja muiden asiaankuuluvien osatekijöiden perusteella;

8)

’kaupankäynnin yksiköllä’ kyseisessä kaupan pitämisen vaiheessa sovellettavaa pienintä kaupallista tai muuta käytettävissä olevaa yksikköä, joka voi olla osa erää tai koko erä;

9)

’ammattimaisella toimijalla’ julkis- tai yksityisoikeudellista henkilöä, joka on ammattimaisesti mukana yhdessä tai useammassa seuraavista kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevista toimista ja on niistä oikeudellisesti vastuussa:

a)

istutus;

b)

kasvatus;

c)

tuotanto, mukaan lukien kasvatus, lisäys ja ylläpito;

d)

tuominen unionin alueelle, siirtäminen unionin alueella ja sieltä pois;

e)

asettaminen saataville markkinoilla;

f)

säilytys, kerääminen, lähettäminen ja käsittely;

10)

’rekisteröidyllä toimijalla’ 65 artiklan mukaisesti rekisteröityä ammatillista toimijaa;

11)

’luvan saaneella toimijalla’ rekisteröityä toimijaa, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut luvan myöntää kasvipasseja 89 artiklan mukaisesti, tehdä 98 artiklan mukaisen merkin tai myöntää 99 artiklan mukaiset todennukset;

12)

’loppukäyttäjällä’ henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei liity tämän elinkeinoon, liiketoimintaan tai ammattiin, ja joka hankkii kasveja tai kasvituotteita henkilökohtaiseen käyttöönsä;

13)

’testillä’ muuta kuin silmämääräistä virallista tarkastusta tuhoojien esiintymisen määrittämiseksi tai tuhoojien tunnistamiseksi;

14)

’käsittelyllä’ joko virallista tai epävirallista menettelyä, jolla tuhoojat tapetaan, inaktivoidaan tai poistetaan tai jolla niistä tehdään lisääntymiskyvyttömiä tai jolla kasveista tai kasvituotteista tehdään elinvoimaltaan heikentyneitä;

15)

’esiintymistiheydellä’ niiden yksiköiden suhdetta tai määrää, joissa tuhooja esiintyy näytteessä, lähetyksessä, viljelyksellä tai muussa määritellyssä populaatiossa;

16)

’asettumisella’ tuhoojan säilymistä alueella lähitulevaisuudessa sinne ilmaantumisen jälkeen;

17)

’hävittämisellä’ kasvinsuojelutoimenpiteiden soveltamista tuhoojan poistamiseksi alueelta;

18)

’leviämisen estämisellä’ kasvinsuojelutoimenpiteiden soveltamista saastuneella alueella ja sen ympäristössä, jotta ennaltaehkäistään tuhoojan leviäminen;

19)

’karanteeniasemalla’ virallista asemaa, jolla tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita pidetään karanteenissa;

20)

’eristystilalla’ muuta tilaa kuin karanteeniasemaa, jossa tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita pidetään eristyksissä;

21)

’jäljitettävyyskoodilla’ jäljitettävyyteen tarkoitettua kirjainta, numeerista tai aakkosnumeerista tunnusta, jolla lähetys, erä tai kaupankäynnin yksikkö tunnistetaan; se sisältää myös erää, sarjaa, tuotantopäivää tai ammattimaisen toimijan asiakirjoja tarkoittavat koodit;

22)

’kasvinsuojelutoimenpiteillä’ mitä tahansa virallista toimenpidettä, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä karanteenituhoojien tuominen tai leviäminen tai rajoittaa säänneltyjen muiden kuin karanteenituhoojien taloudellisia vaikutuksia.

II LUKU

Karanteenituhoojat

1 jakso

Karanteenituhoojat

3 artikla

Karanteenituhoojan määritelmä

Tuhooja on tietyn määritellyn alueen suhteen ”karanteenituhooja”, jos se täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)

sen tunnistetiedot on vahvistettu liitteessä I olevan 1 jakson 1 kohdan mukaisesti;

b)

sitä ei esiinny alueella liitteessä I olevan 1 jakson 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai sitä on alueella muutoin kuin laajalle levinneenä liitteessä I olevan 1 jakson 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla;

c)

se pystyy liitteessä I olevan 1 jakson 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kulkeutumaan alueelle tai, jos sitä on – muutoin kuin laajalle levinneenä – alueella, niille alueen osille, jossa sitä ei esiinny, taikka asettumaan sinne ja leviämään siellä;

d)

sen kulkeutumisella, asettumisella ja leviämisellä olisi liitteessä I olevan 1 jakson 4 kohdassa tarkoitettuja kohtuuttomia taloudellisia, ympäristöön kohdistuvia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia alueella tai, jos sitä on – muutoin kuin laajalle levinneenä – alueella, niillä alueen osilla, joissa sitä ei esiinny; ja

e)

saatavilla on käyttökelpoisia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla ehkäistään kyseisen tuhoojan kulkeutuminen tai asettuminen alueelle tai leviäminen alueella ja lievennetään sen riskejä ja vaikutuksia.

2 jakso

Unionikaranteenituhoojat

4 artikla

Unionikaranteenituhoojan määritelmä

Karanteenituhooja on ”unionikaranteenituhooja”, jos 3 artiklan johdantokappaleessa tarkoitettu määritelty alue on unionin alue ja jos kyseinen tuhooja sisältyy 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

5 artikla

Unionikaranteenituhoojan tuomis-, siirto-, pito-, lisäys- tai luovuttamiskielto

1.   Unionikaranteenituhoojaa ei saa tuoda unionin alueelle eikä sitä saa siirtää tai pitää tai lisätä eikä luovuttaa unionin alueella.

2.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon tuhoojista, jotka täyttävät 3 artiklassa luetellut edellytykset unionin alueen osalta, jäljempänä ’unionikaranteenituhoojien luettelo’.

Unionikaranteenituhoojien luetteloon on sisällytettävä direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa A osassa ja kyseisen direktiivin liitteessä II olevan A osan I jaksossa luetteloidut tuhoojat.

Tuhoojat, jotka ovat kotoperäisiä jossakin unionin alueen osassa tai asettuneet sinne joko luonnollisesti tai siksi, että ne on tuotu unionin alueelle sen ulkopuolelta, on merkittävä unionikaranteenituhoojien luetteloon tuhoojina, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella.

Tuhoojat, jotka eivät ole kotoperäisiä missään unionin alueen osassa tai eivät ole asettuneet sinne, on merkittävä unionikaranteenituhoojien luetteloon tuhoojina, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella.

3.   Jos arvioinnin tulokset osoittavat, että unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymätön tuhooja täyttää 3 artiklassa luetellut edellytykset unionin alueen osalta tai että unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältyvä tuhooja ei enää täytä yhtä tai useampaa mainituista edellytyksistä, komissio muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä vastaavasti joko lisäämällä kyseisen tuhoojan luetteloon tai poistamalla sen luettelosta.

Komissio asettaa kyseisen arvioinnin jäsenvaltioiden saataville.

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä korvata tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen muutosten konsolidoimiseksi.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla

Prioriteettituhoojat

1.   Unionikaranteenituhoojat ovat ”prioriteettituhoojia”, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne täyttävät unionin alueen osalta yhden tai useamman liitteessä I olevan 1 jakson 2 kohdassa vahvistetuista edellytyksistä;

b)

niiden potentiaaliset taloudelliset, ympäristöön kohdistuvat tai yhteiskunnalliset vaikutukset unionin alueella ovat erittäin vakavia liitteessä I olevassa 2 jaksossa esitetyllä tavalla;

c)

ne on luetteloitu tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo, jäljempänä ’prioriteettituhoojien luettelo’.

Jos arvioinnin tulokset osoittavat, että unionikaranteenituhooja täyttää tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset tai että tuhooja ei enää täytä yhtä tai useampaa mainituista edellytyksistä, komissiolle siirretään valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua luetteloa vastaavasti lisäämällä kyseinen tuhooja luetteloon tai poistamalla se luettelosta.

Komissio asettaa kyseisen arvioinnin jäsenvaltioiden saataville viipymättä.

Jos erittäin kiireelliset syyt tapauksissa, joihin liittyy vakava tuhoojariski, sitä edellyttävät, tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 106 artiklassa säädettyä menettelyä.

7 artikla

Liitteessä I olevan 1 jakson muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa 1 jaksoa sen mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tietämyksen sekä asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

8 artikla

Viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten käytettävät unionikaranteenituhoojat

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakemuksesta antaa tilapäisen luvan unionikaranteenituhoojien ja tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, tuomiseen alueelleen, niiden siirtämiseen ja pitoon sekä lisäykseen alueellaan virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten.

Lupa annetaan kyseistä toimintaa varten vain, jos määrätään asianmukaisista rajoituksista sen varmistamiseksi, että kyseisen tuhoojan tuominen, siirtäminen, pito, lisäys tai käyttö eivät johda sen asettumiseen unionin alueelle tai leviämiseen siellä ottaen huomioon tuhoojan tunnistetiedot, biologia ja leviämistavat, suunniteltu toiminta, vuorovaikutus ympäristön kanssa ja muut merkitykselliset tekijät, jotka liittyvät kyseisen tuhoojan aiheuttamiin riskeihin.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti myönnettävän luvan on sisällettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

tuhooja on pidettävä siinä paikassa ja niissä olosuhteissa

i)

jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet soveltuviksi; ja

ii)

jotka on mainittu luvassa;

b)

tuhoojaan liittyvät toimet on suoritettava karanteeniasemalla tai eristystilassa, jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt 60 artiklan mukaisesti ja jotka on mainittu luvassa;

c)

tuhoojaan liittyvät toimet on suoritettava sellaisen henkilöstön toimesta

i)

jonka tieteellinen ja tekninen pätevyys on toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiseksi toteama; ja

ii)

joka on mainittu luvassa;

d)

tuhoojan mukana on oltava lupa, kun se tuodaan unionin alueelle, kun sitä siirretään, pidetään tai lisätään unionin alueella.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti myönnetyt luvat on rajattava tuotavan, siirrettävän, pidettävän, lisättävän tai käytettävän tuhoojan määrään ja kestoon, jotka ovat riittäviä asianomaisia toimia varten. Luvat eivät saa ylittää nimetyn karanteeniaseman tai eristystilan kapasiteettia.

Lupien on sisällettävä rajoitukset, jotka ovat tarpeen kyseisen unionikaranteenituhoojan tai tuhoojan, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, asettumis- ja leviämisriskin poistamiseksi riittävällä tavalla.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava, että 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 3 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia noudatetaan, ja toteutettava tarvittavat toimet, jos niitä ei noudateta. Tapauksen mukaan kyseinen toimi voi olla 1 kohdassa tarkoitetun luvan peruuttaminen.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a)

jäsenvaltioiden ja komission välinen tiedonvaihto, joka liittyy kyseisten tuhoojien tuomiseen unionin alueelle, siirtämiseen, pitoon, lisäykseen ja käyttöön unionin alueella;

b)

menettely ja edellytykset 1 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämiseksi; ja

c)

edellä olevassa 4 kohdassa tarkoitettu säännösten noudattamisen valvonta ja toteutettavat toimet siinä tapauksessa, ettei säännöksiä noudateta.

9 artikla

Välittömästä vaarasta ilmoittaminen

1.   Jos jäsenvaltiolla on näyttöä siitä, että on olemassa välitön vaara unionikaranteenituhoojan kulkeutumisesta unionin alueelle tai sen sellaiseen osaan, jossa sitä ei ole vielä esiintynyt, jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava näytöstä kirjallisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös tuhoojaan, jota ei ole unionikaranteenituhoojien luettelossa, jos:

a)

tuhoojaan sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä; tai

b)

asianomainen jäsenvaltio katsoo, että tuhooja voi täyttää ehdot unionikaranteenituhoojien luetteloon merkitsemiseksi.

3.   Ammattimaisten toimijoiden on välittömästi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikesta näytöstä, jota niillä voi olla unionikaranteenituhoojiin liittyvästä 1 kohdassa tarkoitetusta välittömästä vaarasta tai 2 kohdassa tarkoitetuista tuhoojista.

10 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten virallinen vahvistus unionikaranteenituhoojan esiintymisestä

Jos toimivaltainen viranomainen epäilee tai jos sillä on näyttöä unionikaranteenituhoojan tai jonkin tuhoojan, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, esiintymisestä sen jäsenvaltion alueen osassa, jossa tuhoojan ei aiemmin ole tiedetty esiintyneen, tai unioniin tuodussa, tuotavaksi tarkoitetussa tai unionissa siirretyssä kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden lähetyksessä, sen on välittömästi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet vahvistaakseen tuhoojan esiintyminen, jäljempänä ’virallinen vahvistus’.

Virallisen vahvistuksen on perustuttava sellaisen virallisen laboratorion antamaan diagnoosiin, jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt virallista valvontaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä ja vaatimuksia noudattaen.

Odotettaessa virallista vahvistusta tuhoojan esiintymisestä asianomainen jäsenvaltio toteuttaa tarvittaessa kasvinsuojelutoimenpiteitä tuhoojan leviämisriskin poistamiseksi.

Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu epäilys tai näyttö voi perustua mihin tahansa 14 ja 15 artiklan nojalla saatuun tietoon tai muuhun lähteeseen.

11 artikla

Jäsenvaltion ilmoitus unionikaranteenituhoojasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos sen toimivaltainen viranomainen virallisesti vahvistaa jonkin seuraavista tilanteista:

a)

sellaisen unionikaranteenituhoojan esiintymisen sen alueella, jota ei tiedetä siellä esiintyneen;

b)

unionikaranteenituhoojan esiintymisen sellaisessa osassa sen aluetta, jossa sitä ei aiemmin ole esiintynyt;

c)

unionikaranteenituhoojan esiintymisen alueellaan kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden lähetyksessä, joka on tuotu tai joka on ollut tarkoitus tuoda unionin alueelle tai jota on siirretty unionin alueella.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä virallista valvontaa koskevassa unionin lainsäädännössä tarkoitetun asianomaisen jäsenvaltion yhden viranomaisen toimesta ja 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä.

12 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten unionikaranteenituhoojista ammattimaisille toimijoille antamat tiedot

1.   Jos jokin 11 artiklassa tarkoitetuista tilanteista on virallisesti vahvistettu, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ammattimaisille toimijoille, joiden kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin voi kohdistua vaikutuksia, tiedotetaan välittömästi unionikaranteenituhoojan esiintymisestä.

2.   Komissio vahvistaa julkisesti saatavilla olevan luettelon kaikista ilmoituksista, jotka se on saanut kolmansissa maissa esiintyvistä uusista tuhoojista, jotka saattavat vaarantaa kasvinterveyden unionin alueella, ja pitää sen ajan tasalla.

Luettelo voi olla osa 103 artiklassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää.

13 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten prioriteettituhoojista yleisölle antamat tiedot

Jos jokin 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista on virallisesti vahvistettu jonkin prioriteettituhoojan osalta, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava yleisölle toteuttamistaan tai toteutettaviksi tarkoitetuista toimenpiteistä sekä toimenpiteistä, joita ammattimaisten toimijoiden tai muiden henkilöiden asiaan kuuluvien luokkien on määrä toteuttaa.

14 artikla

Toimenpiteet, jotka ammattimaisten toimijoiden on välittömästi toteutettava

1.   Jos ammattimainen toimija epäilee tai saa tietää, että sen valvonnassa olevissa kasveissa, kasvituotteissa tai muissa tavaroissa esiintyy unionikaranteenituhoojaa tai tuhoojaa, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, sen on välittömästi ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta kyseinen toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa 10 artiklan mukaisesti toimia. Ammattimaisen toimijan on tarvittaessa ryhdyttävä myös välittömiin varotoimenpiteisiin tuhoojan asettumisen ja leviämisen ennaltaehkäisemiseksi.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei edellytetä, jos tietyn tuhoojan tiedetään esiintyvän jollakin alueella. Siinä tapauksessa sen on ilmoitettava kyseisestä päätöksestä asianomaisille ammattimaisille toimijoille.

3.   Jos ammattimainen toimija saa virallisen vahvistuksen unionikaranteenituhoojan esiintymisestä valvonnassaan olevissa kasveissa, kasvituotteissa tai muissa tavaroissa, sen on kuultava toimivaltaista viranomaista toteutettavista toimista ja toteutettava tapauksen mukaan 4–7 kohdassa tarkoitetut toimet.

4.   Ammattimaisen toimijan on toteutettava välittömästi tarpeelliset toimenpiteet tuhoojan leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Jos toimivaltainen viranomainen on toimittanut kyseisiä toimenpiteitä koskevat ohjeet, ammattimaisen toimijan on toimittava niiden mukaisesti.

5.   Ammattimaisen toimijan on toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tuhoojan poistamiseksi valvonnassaan olevista kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista ja tiloista, maasta, maaperästä, vesistöistä tai muista tartunnan saaneista kohteista.

6.   Jollei toimivaltainen viranomainen ole toisin määrännyt, ammattimaisen toimijan on välittömästi poistettava markkinoilta valvonnassaan olevat kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat, joissa tuhoojaa saattaa esiintyä.

Jos kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat eivät enää ole ammattimaisen toimijan valvonnassa, ammattimaisen toimijan on, jollei toimivaltainen viranomainen toisin määrää, välittömästi:

a)

ilmoitettava tuhoojan esiintymisestä niille kaupan ketjun henkilöille, joille kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on toimitettu;

b)

annettava näille henkilöille ohjeet tarpeellisista toimenpiteistä, joita asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirroissa on toteutettava kyseisten tuhoojien leviämis- tai karkaamisriskin pienentämiseksi; ja

c)

pyydettävä kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden palautusta.

7.   Sovellettaessa tämän artiklan 1, 3, 4, 5 tai 6 kohtaa ammattimaisen toimijan on annettava pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka ovat yleisön kannalta merkityksellisiä. Jos on toteutettava toimia niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joissa tuhoojaa saattaa esiintyä, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian yleisölle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan säännösten soveltamista.

15 artikla

Toimenpiteet, jotka muiden henkilöiden kuin ammattimaisten toimijoiden on toteutettava

1.   Kenen tahansa muun henkilön kuin ammattimaisen toimijan, joka saa tietää unionikaranteenituhoojan esiintymisestä tai jolla on syytä epäillä tuhoojan esiintymistä, on ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty kirjallisesti, toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava se virallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kyseisen henkilön on toimitettava viranomaiselle ilmoitus ja hallussaan olevat tiedot tuhoojan esiintymisestä.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei edellytetä, jos tietyn tuhoojan tiedetään esiintyvän jollakin alueella.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tehneen henkilön on kuultava toimivaltaista viranomaista toteutettavista toimista ja toteutettava toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti tarpeelliset toimenpiteet tuhoojan leviämisen estämiseksi ja tuhoojan poistamiseksi asianomaisista kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista ja soveltuvin osin tiloistaan.

16 artikla

Poikkeukset ilmoitusvelvoitteista

Edellä 14 ja 15 artiklassa tarkoitettuja ilmoitusvelvoitteita ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

jos unionikaranteenituhoojaa esiintyy 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tuhoojan leviämisen estämiseksi perustetun rajatun vyöhykkeen saastuneella alueella;

b)

jos unionikaranteenituhoojaa esiintyy rajatun vyöhykkeen saastuneella alueella, ja siihen sovelletaan vähintään kahdeksan vuotta kestäviä hävittämistoimenpiteitä ensimmäisen kahdeksan vuoden jakson aikana.

17 artikla

Unionikaranteenituhoojien hävittäminen

1.   Kun yksi 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista on virallisesti vahvistettu, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi toteutettava kaikki tarvittavat kasvinsuojelutoimenpiteet hävittääkseen asianomaisen unionikaranteenituhoojan kyseiseltä alueelta. Nämä toimenpiteet toteutetaan liitteen II mukaisesti.

Hävittämisvelvoitetta ei sovelleta, jos 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetussa kyseistä tuhoojaa koskevassa täytäntöönpanosäädöksessä toisin säädetään.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä tutkittava unionikaranteenituhoojan esiintymisen lähdettä, varsinkin, jos esiintyminen saattaa liittyä kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtoihin, ja sitä mahdollisuutta, että tuhooja on näiden siirtojen kautta levinnyt edelleen muihin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä unionin alueella, asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja 2 kohdassa tarkoitetut tutkimukset on toteutettava riippumatta siitä, esiintyykö tuhoojaa julkisissa vai yksityisissä tiloissa.

18 artikla

Rajattujen alueiden muodostaminen

1.   Kun yksi 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista on virallisesti vahvistettu, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi muodostettava yksi tai useampi alue, jolla toteutetaan 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hävittämistoimenpiteitä, jäljempänä ’rajattu alue’.

Rajattu alue käsittää saastuneen alueen ja puskurialueen.

2.   Saastuneeseen alueeseen kuuluvat tapauksen mukaan:

a)

kaikki kasvit, jotka tiedetään kyseisen tuhoojan saastuttamiksi;

b)

kaikki kasvit, joissa on merkkejä tai oireita mahdollisesta kyseisen tuhoojan aiheuttamasta saastunnasta;

c)

kaikki muut kasvit, jotka todennäköisesti ovat olleet kyseisen tuhoojan saastuttamia tai voivat tulla sen saastuttamiksi, mukaan lukien kasvit, jotka todennäköisesti ovat saastuneita siksi, että ne ovat alttiita kyseiselle tuhoojalle ja sijaitsevat lähellä saastuneita kasveja, tai siksi, että niiden tuotantoalkuperä, jos se on tiedossa, on sama kuin saastuneiden kasvien tai niistä kasvatettujen kasvien;

d)

maa, maaperä, vesistöt tai muut tuhoojan saastuttamat tai todennäköisesti saastuttamat kohteet.

3.   Puskurialueen on sijaittava saastuneen alueen vieressä ja ympäröitävä se.

Sen laajuuden on oltava asianmukainen, kun otetaan huomioon riski kyseisen tuhoojan leviämisestä saastuneen alueen ulkopuolelle luonnollisesti tai ihmisen saastuneella alueella ja sen ympäristössä suorittamien toimien seurauksena, ja siitä on päätettävä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Jos riski tuhoojan leviämisestä saastuneen alueen ulkopuolelle on kuitenkin poistettu tai sitä on pienennetty hyväksyttävälle tasolle luonnollisin tai keinotekoisin estein, puskurialuetta ei tarvitse perustaa.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, mikäli toimivaltainen viranomainen katsoo alustavan tarkastelun perusteella, ottaen huomioon kyseisen tuhoojan, kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran luonteen ja paikan, jossa sitä havaittiin, että tuhooja voidaan välittömästi poistaa, toimivaltainen viranomainen voi päättää, ettei rajattua aluetta perusteta.

Siinä tapauksessa sen on tehtävä kartoitus selvittääkseen, ovatko muut kasvit tai kasvituotteet saastuneet. Kartoituksen perusteella toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, onko rajatun alueen perustaminen tarpeellista.

5.   Jos rajattu alue on 2 ja 3 kohdan mukaisesti ulotettava toisen jäsenvaltion alueelle, sen jäsenvaltion, jossa kyseistä tuhoojaa on havaittu, on otettava välittömästi yhteys siihen jäsenvaltioon, jonka alueelle rajattu alue on ulotettava, jotta kyseinen jäsenvaltio voi toteuttaa kaikki 1–4 kohdassa tarkoitetut tarkoituksenmukaiset toimet.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä komissiolle ja muille jäsenvaltioille perustettujen rajattujen alueiden lukumäärä ja sijainti, kyseessä olevat tuhoojat ja edeltävän kalenterivuoden aikana toteutetut toimenpiteet.

Tätä kohtaa sovelletaan tämän vaikuttamatta 104 artiklassa tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä säädettyyn rajattujen alueiden ilmoitusvelvoitteeseen.

19 artikla

Rajatuilla alueilla tehtävät kartoitukset, alueiden muuttaminen ja rajoitusten poistaminen

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on kartoitettava vähintään vuosittain asianmukaisina aikoina se, miten asianomaisen tuhoojan esiintyminen kehittyy kullakin rajatulla alueella.

Kartoitukset suoritetaan 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Riippumatta siitä, päätyykö toimivaltainen viranomainen 1 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen kartoituksen tuloksen pohjalta siihen, että asianomaista tuhoojaa esiintyy puskurialueella, kyseisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava esiintymisestä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on tapauksen mukaan muutettava saastuneiden alueiden, puskurialueiden ja rajattujen alueiden rajoja ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

4.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää lakkauttaa rajatun alueen ja lopettaa asianomaiset hävittämistoimenpiteet edellyttäen, että alue on todettu vapaaksi tuhoojasta. Näin on, jos seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kartoituksessa alue on todettu vapaaksi kyseisestä tuhoojasta; ja

b)

kyseisen tuhoojan ei ole havaittu esiintyneen kyseisellä rajatulla alueella riittävän pitkään aikaan.

5.   Päättäessään 3 kohdassa tarkoitetuista muutoksista tai 4 kohdassa tarkoitetusta rajatun alueen lakkauttamisesta asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon vähintään seuraavat tekijät:

a)

tuhoojan ja asianomaisen vektorin biologia;

b)

isäntäkasvien esiintyminen;

c)

ympäristölliset ja ilmastolliset olosuhteet; ja

d)

hävittämistoimenpiteiden onnistumisen todennäköisyys.

6.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, vuotuisia kartoituksia ei tarvitse tehdä sellaisten rajattujen alueiden saastuneella vyöhykkeellä, jotka on perustettu:

a)

sellaisia tuhoojia varten, joihin sovelletaan vähintään kahdeksan vuotta kestäviä hävittämistoimenpiteitä;

b)

sellaisia tuhoojia varten, joihin sovelletaan 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja leviämisen estämistä koskevia toimenpiteitä.

7.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tarkemmin tämän artiklan 6 kohdan a alakohdassa ja 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tuhoojat ja poikkeusten soveltamisehdot.

20 artikla

Raportit 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä

1.   Jos jäsenvaltio toteuttaa kyseiset toimenpiteet toisen jäsenvaltion rajan viereisellä alueella, tälle toiselle jäsenvaltiolle on toimitettava raportti 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

2.   Jäsenvaltion on toimitettava raportti 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti toteutetuista erityistoimenpiteistä, jos komissio tai jokin muu jäsenvaltio sitä pyytää.

21 artikla

Liitteen II muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II sen mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tiedon ja asiaan kuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

22 artikla

Unionikaranteenituhoojia ja unionikaranteenituhoojiksi väliaikaisesti määriteltyjä tuhoojia koskevat kartoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on suoritettava tiettyjen ajanjaksojen aikana riskiperusteisia kartoituksia, joiden yhteydessä tarkastetaan ainakin:

a)

mahdollisen unionikaranteenituhoojan esiintyminen; ja

b)

merkit tai oireet tuhoojasta, johon sovelletaan 29 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Kartoitukset on tehtävä kaikilla alueilla, joilla kyseistä tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen.

Kartoituksia ei tarvitse tehdä tuhoojista, joiden osalta on yksiselitteisesti todettu, että ne eivät voi asettua kyseiseen jäsenvaltioon tai levitä siellä ympäristöllisten ja ilmastollisten olosuhteiden vuoksi tai isäntälajien puuttumisen vuoksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten suunnittelun on perustuttava riskiin siitä, että tuhoojaa esiintyy kunkin kartoituksen kattamalla alueella. Kartoituksiin on vähintään sisällyttävä toimivaltaisen viranomaisen suorittamat silmämääräiset tarkastukset ja tarvittaessa näytteenotto ja testien suorittaminen. Kartoitukset on tehtävä kaikissa tarkoituksenmukaisissa paikoissa ja niihin on tarvittaessa sisällyttävä ammattimaisten toimijoiden ja muiden henkilöiden käyttämät tilat, ajoneuvot, koneet ja pakkaukset. Niiden on perustuttava luotettaviin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin, ja ne on suoritettava aikoina, jotka ovat asianomaisen tuhoojan havaitsemismahdollisuuksien kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kartoituksissa on otettava huomioon tieteellinen ja tekninen näyttö sekä muut tuhoojien esiintymistä koskevat tarkoituksenmukaiset tiedot.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä edeltävänä kalenterivuonna toteutettujen 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset. Ilmoituksissa on oltava tiedot siitä, missä kartoitus tehtiin, kartoitusten aikataulu, asianomaiset tuhoojat, kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, tarkastusten ja näytteiden lukumäärä sekä kutakin tuhoojaa koskeva havainto.

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa ilmoitusten muodon sekä sitä koskevat täyttöohjeet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

23 artikla

Monivuotiset kartoitusohjelmat ja tiedonkeruu

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava monivuotisia kartoitusohjelmia, joissa esitetään 22 artiklan mukaisesti suoritettavien kartoitusten sisältö. Näillä ohjelmilla on huolehdittava tieteellisen ja teknisen näytön ja 22 artiklan 2 kohdassa toisessa alakohdassa tarkoitettujen muiden tietojen keruusta ja kirjaamisesta.

Monivuotisiin kartoitusohjelmiin on sisällyttävä seuraavat seikat 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

a)

kunkin kartoituksen täsmällinen tavoite;

b)

kunkin kartoituksen soveltamisala alueen ja käytettävän ajan osalta sekä kohteena olevat tuhoojat, kasvit ja hyödykkeet;

c)

tutkimusmenetelmät ja laadunhallinta, mukaan lukien kuvaus silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta koskevista menettelyistä ja niiden tekniset perustelut;

d)

suunniteltujen silmämääräisten tarkastusten, näytteenoton ja testien aikataulu, tiheys ja lukumäärä; ja

e)

kerätyn tiedon kirjaamis- ja raportointimenetelmät.

Monivuotisten kartoitusohjelmien kesto on 5–7 vuotta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava monivuotisten kartoitusohjelmiensa perustamisesta pyynnöstä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan monivuotisten kartoitusohjelmien muoto sekä käytännön järjestelyt 1 kohdassa esitettyjen seikkojen soveltamiseksi tiettyihin tuhoojariskeihin.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

24 artikla

Prioriteettituhoojia koskevat kartoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on suoritettava kerran vuodessa kutakin prioriteettituhoojaa koskeva kartoitus 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetun mukaisesti. Näiden kartoitusten on sisällettävä kunkin prioriteettituhoojan kannalta riittävän suuri määrä silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoja ja testejä, jotta voidaan luottaa kyseisten tuhoojien havaitsemiseen hyvissä ajoin, siinä määrin kuin se on mahdollista tuhoojan biologian ja ympäristöllisten ja ilmastollisten olosuhteiden osalta.

Kartoituksia ei tarvitse tehdä tuhoojista, joiden osalta on yksiselitteisesti todettu, että ne eivät voi asettua kyseiseen jäsenvaltioon tai levitä siellä ympäristöllisten ja ilmastollisten olosuhteiden vuoksi tai isäntälajien puuttumisen vuoksi.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä edeltävänä kalenterivuonna toteutettujen 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

25 artikla

Prioriteettituhoojia koskevat valmiussuunnitelmat

1.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kutakin sellaista prioriteettituhoojaa varten, joka pystyy kulkeutumaan ja asettumaan sen alueelle tai johonkin osaan sen aluetta, erillinen suunnitelma, joka sisältää tiedot noudatettavista päätöksentekoprosesseista, menettelyistä ja protokollista, saataville asetettavista vähimmäisresursseista ja menettelyistä lisäresurssien saamiseksi, kun kyseisen tuhoojan esiintymistä epäillään tai se on virallisesti vahvistettu, jäljempänä ’valmiussuunnitelma’.

Jäsenvaltioiden on soveltuvassa vaiheessa kuultava kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä valmiussuunnitelmien laatimista ja ajan tasalla pitämistä varten.

Valmiussuunnitelmia ei tarvitse laatia sellaisia tuhoojia varten, joiden osalta on yksiselitteisesti todettu, että ne eivät voi asettua kyseiseen jäsenvaltioon tai levitä siellä ympäristöllisten ja ilmastollisten olosuhteiden vuoksi tai isäntälajien puuttumisen vuoksi.

2.   Kunkin valmiussuunnitelman on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

suunnitelman toteuttamiseen osallistuvien elinten tehtävät ja vastuut, silloin kun tuhoojan esiintymistä epäillään tai se on virallisesti vahvistettu, sekä komentoketju ja menettelyt toimivaltaisten viranomaisten, muiden viranomaisten, asianosaisten toimeksiannon saaneiden elinten tai luonnollisten henkilöiden, laboratorioiden ja ammattimaisten toimijoiden toteuttamien toimien koordinointia varten sekä tapauksen mukaan koordinointi naapurijäsenvaltioiden ja naapureina olevien kolmansien maiden kanssa;

b)

toimivaltaisten viranomaisten pääsy ammattimaisten toimijoiden, muiden asiaan kuuluvien toimijoiden ja luonnollisten henkilöiden tiloihin;

c)

toimivaltaisten viranomaisten pääsy tarvittaessa laboratorioihin ja mahdollisuus käyttää laitteita, henkilöstöä, ulkopuolista asiantuntemusta ja tarvittavia resursseja, jotta prioriteettituhooja voidaan hävittää tai, tapauksen mukaan, sen leviäminen voidaan estää nopeasti ja tehokkaasti;

d)

toteutettavat toimenpiteet, jotka koskevat komissiolle, muille jäsenvaltioille, asianomaisille ammattimaisille toimijoille ja yleisölle annettavia tietoja prioriteettituhoojan esiintymisestä ja sen torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä, kun asianomaisen tuhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu tai sitä epäillään;

e)

järjestelyt prioriteettituhoojan esiintymistä koskevien löydösten kirjaamiseksi;

f)

edellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut saatavilla olevat arvioinnit ja kaikki jäsenvaltioiden arvioinnit, jotka koskevat prioriteettituhoojan aiheuttamaa riskiä sen alueella;

g)

riskinhallintatoimenpiteet, jotka on toteutettava asianomaisen prioriteettituhoojan osalta liitteessä II olevan 1 jakson mukaisesti, sekä noudatettavat menettelyt;

h)

rajattujen alueiden maantieteellistä rajaamista koskevat periaatteet;

i)

protokollat, joissa kuvataan silmämääräisiä tarkastuksia, näytteenottoa ja laboratoriotestejä koskevat menetelmät; ja

j)

toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa a alakohdassa tarkoitettujen elinten, viranomaisten, laboratorioiden, ammattimaisten toimijoiden ja muiden henkilöiden henkilöstön koulutusta koskevat periaatteet.

Tarvittaessa ensimmäisen alakohdan d–j alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan esittää käyttöohjeiden muodossa.

3.   Valmiussuunnitelmat voidaan laatia koskemaan monia prioriteettituhoojia, joilla on samanlainen biologia ja samanlaiset isäntälajit. Näissä tapauksissa valmiussuunnitelmassa on oltava yleinen osa kaikkia sen piiriin kuuluvia prioriteettituhoojia varten sekä erilliset osat kutakin asianomaista prioriteettituhoojaa varten.

4.   Jäsenvaltioiden on laadittava neljän vuoden kuluessa prioriteettituhoojien luettelon vahvistamispäivästä valmiussuunnitelma kyseisessä luettelossa lueteltuja prioriteettituhoojia varten.

Jäsenvaltioiden on laadittava asianomaista prioriteettituhoojaa koskeva valmiussuunnitelma vuoden kuluessa siitä päivästä, jona mahdollinen muu tuhooja lisättiin prioriteettituhoojien luetteloon.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava valmiussuunnitelmiaan uudelleen ja tarvittaessa saatettava ne ajan tasalle.

5.   Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava valmiussuunnitelmansa komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja ilmoitettava niistä kaikille asianomaisille ammattimaisille toimijoille internetissä julkaisemisella.

26 artikla

Prioriteettituhoojia koskevat simulaatioharjoitukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava valmiussuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevia simulaatioharjoituksia väliajoin, jotka vahvistetaan prioriteettituhoojan tai -tuhoojien biologian ja tuhoojan tai tuhoojien aiheuttaman riskin mukaan.

Simulaatioharjoitukset on toteutettava kaikkien asianomaisten prioriteettituhoojien osalta kohtuullisen ajan kuluessa ja siten, että asianomaiset sidosryhmät osallistuvat niihin.

Harjoituksia ei tarvitse toteuttaa, jos asianomainen jäsenvaltio on jo toteuttanut lähiaikoina toimenpiteitä asianomaisen tuhoojan tai asianomaisten tuhoojien hävittämiseksi.

2.   Jos prioriteettituhoojan esiintymisellä yhdessä jäsenvaltiossa voi olla vaikutuksia naapurijäsenvaltioihin, asianomaiset jäsenvaltiot voivat toteuttaa simulaatioharjoitukset yhdessä omien valmiussuunnitelmiensa pohjalta.

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa suorittaa kyseiset simulaatioharjoitukset naapureina olevien kolmansien maiden kanssa.

3.   Jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava komission ja muiden jäsenvaltioiden saataville raportti kunkin simulaatioharjoituksen tuloksista.

27 artikla

Prioriteettituhoojia koskevat toimintasuunnitelmat

1.   Jos prioriteettituhoojan esiintyminen jäsenvaltion alueella on virallisesti vahvistettu 10 artiklan nojalla, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi otettava käyttöön suunnitelma, jäljempänä ’toimintasuunnitelma’, jossa vahvistetaan toimenpiteet kyseisen tuhoojan hävittämiseksi 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti tai tuhoojan leviämisen estämiseksi 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä näiden toimenpiteiden soveltamisen aikataulu.

Toimintasuunnitelmassa on oltava kuvaus suoritettavien kartoitusten suunnittelusta ja järjestelyistä, ja siinä on vahvistettava silmämääräisten tarkastusten, otettavien näytteiden ja tehtävien laboratoriotestien lukumäärä sekä menetelmät tarkastuksia, näytteenottoja ja testejä varten.

Toimintasuunnitelman on perustuttava asianmukaiseen valmiussuunnitelmaan, ja toimivaltaisen viranomaisen on annettava se viipymättä tiedoksi asiaankuuluville ammattimaisille toimijoille.

2.   Kunkin jäsenvaltion on pyynnöstä annettava vahvistamansa toimintasuunnitelmat tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

28 artikla

Tiettyjä unionikaranteenituhoojia koskevat unionin toimenpiteet

1.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa toimenpiteitä tiettyjä unionikaranteenituhoojia vastaan. Kyseisillä toimenpiteillä pannaan täytäntöön nimenomaisesti kunkin asianomaisen tuhoojan osalta yksi tai useampi seuraavista säännöksistä:

a)

edellä oleva 10 artikla toimenpiteistä silloin, kun epäillään unionikaranteenituhoojan esiintymistä ja toimivaltaiset viranomaiset virallisesti vahvistavat kyseisen esiintymisen;

b)

edellä oleva 14 artikla, joka koskee toimenpiteitä, jotka ammattimaisten toimijoiden on välittömästi toteutettava;

c)

edellä oleva 15 artikla, joka koskee toimenpiteitä, jotka muiden henkilöiden kuin ammattimaisten toimijoiden on toteutettava;

d)

edellä oleva 17 artikla, joka koskee unionikaranteenituhoojien hävittämistä;

e)

edellä oleva 18 artikla, joka koskee rajattujen alueiden perustamista;

f)

edellä oleva 19 artikla, joka koskee kartoituksia ja rajattujen alueiden muuttamista ja rajoitusten poistamista;

g)

edellä oleva 22 artikla, joka koskee unionikaranteenituhoojia ja unionikaranteenituhoojiksi väliaikaisesti määriteltyjä tuhoojia koskevia kartoituksia;

h)

edellä oleva 24 artikla, joka koskee prioriteettituhoojia koskevia kartoituksia tietyille prioriteettituhoojille tehtävien silmämääräisten tarkastusten, näytteenottojen ja testien lukumäärän osalta;

i)

edellä oleva 25 artikla, joka koskee valmiussuunnitelmia prioriteettituhoojien varalta;

j)

edellä oleva 26 artikla, joka koskee simulaatioharjoituksia prioriteettituhoojien varalta;

k)

edellä oleva 27 artikla, joka koskee toimintasuunnitelmia prioriteettituhoojien varalta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Poiketen siitä, mitä 17 artiklassa säädetään, jos 19 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten tai muun näytön perusteella päädytään siihen, että unionikaranteenituhoojan hävittäminen rajatulta alueelta ei ole mahdollista, komissio hyväksyy tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on leviämisen estäminen.

Komission on tätä johtopäätöstä varten toteutettava välittömästi tarvittavat toimet sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio tai jokin muu lähde on toimittanut asiasta näyttöä.

3.   Jos komissio katsoo, että rajattujen alueiden ulkopuolella on tarpeen toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen unionin alueen osan suojelemiseksi, jossa unionikaranteenituhoojaa ei esiinny, se voi hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisia toimenpiteitä.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava liitteen II mukaisesti ottaen huomioon asianomaisia unionikaranteenituhoojia koskevat erityiset riskit, erityiset ympäristölliset ja ilmastolliset olosuhteet, asianomaisiin jäsenvaltioihin kohdistuvat riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

5.   Jäsenvaltio voi pitää toteuttamansa toimenpiteet voimassa, kunnes komissio hyväksyy jonkin toimenpiteen.

6.   Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan vakavaan tuhoojariskiin, komissio hyväksyy välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Nämä säädökset hyväksytään liitteen II mukaisesti ottaen huomioon asianomaisia unionikaranteenituhoojia koskevat erityiset riskit, erityiset ympäristölliset ja ilmastolliset olosuhteet, asianomaisiin jäsenvaltioihin kohdistuvat riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista tapauksista, joissa tämän artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä ei noudateta, mistä aiheutuu riski unionikaranteenituhoojien leviämisestä.

29 artikla

Unionikaranteenituhoojiksi luetteloimattomia tuhoojia koskevat jäsenvaltioiden toimenpiteet

1.   Jos unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan esiintyminen on virallisesti vahvistettu jäsenvaltion alueella ja jäsenvaltio katsoo, että tuhooja saattaa täyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon sisällyttämisen edellytykset, sen on välittömästi arvioitava, täyttääkö tuhooja liitteessä I olevassa 3 jakson 1 alajaksossa vahvistetut kriteerit. Jos se katsoo, että kyseiset kriteerit täyttyvät, sen on välittömästi toteutettava hävittämistoimenpiteitä liitteen II mukaisesti. On sovellettava 17–20 artiklaa.

Jos 19 artiklassa tarkoitetun kartoituksen tai muun näytön perusteella todetaan, että tuhoojan hävittäminen rajatulta alueelta ei ole mahdollista, sovelletaan soveltuvin osin 28 artiklan 2 kohtaa.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävän tuhoojan esiintyminen jäsenvaltion alueelle tuodussa tai siellä siirrettävässä kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden lähetyksessä vahvistetaan virallisesti, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta kyseisen tuhoojan kulkeutuminen unionin alueelle ja sen asettuminen ja leviäminen ehkäistään.

Jos jäsenvaltio epäilee, että sen alueella esiintyy tuhoojaa, joka täyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kriteerit, sovelletaan soveltuvin osin 10 artiklaa.

Odotettaessa virallista vahvistusta tuhoojan esiintymisestä jäsenvaltion on tarvittaessa toteutettava kasvinsuojelutoimenpiteitä tuhoojan leviämiseen liittyvän riskin pienentämiseksi.

2.   Sen jälkeen kun jäsenvaltio on toteuttanut 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, sen on arvioitava, täyttääkö kyseinen tuhooja liitteessä I olevassa 1 jaksossa vahvistetut karanteenituhoojaa koskevat kriteerit.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille 1 kohdassa tarkoitetun tuhoojan esiintymisestä. Lisäksi sen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kyseisessä kohdassa tarkoitetusta arvioinnista, toteutetuista toimenpiteistä ja kyseisiin toimenpiteisiin oikeuttavasta näytöstä.

Sen on ilmoitettava komissiolle 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista kahden vuoden kuluessa kyseisen tuhoojan esiintymisen virallisesta vahvistamisesta.

Tuhoojan esiintymistä koskevat ilmoitukset on toimitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

30 artikla

Unionikaranteenituhoojiksi luetteloimattomia tuhoojia koskevat unionin toimenpiteet

1.   Jos komissio vastaanottaa 29 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen tai jos sillä on muuta näyttöä siitä, että unionin alueella esiintyy tai on olemassa välitön vaara, että unionin alueelle kulkeutuu tai siellä leviää tuhooja, joka ei sisälly unionikaranteenituhoojien luetteloon, ja se katsoo, että kyseinen tuhoojaa saattaa täyttää kyseiseen luetteloon sisällyttämisen edellytykset, se arvioi välittömästi, täyttääkö kyseinen tuhooja liitteessä I olevassa 3 jakson 2 alajaksossa vahvistetut kriteerit unionin alueen osalta.

Jos komissio katsoo, että kyseiset edellytykset täyttyvät, se hyväksyy välittömästi täytäntöönpanosäädöksillä rajoitetuksi ajaksi toimenpiteitä, jotka koskevat kyseisen tuhoojan aiheuttamia riskejä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisillä toimenpiteillä pannaan tapauksen mukaan täytäntöön kunkin asianomaisen tuhoojan osalta nimenomaisesti yksi tai useampia 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–g alakohdassa tarkoitetuista säännöksistä.

2.   Sen jälkeen kun 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on hyväksytty, komission on arvioitava, täyttääkö kyseinen tuhooja liitteessä I olevassa 1 jaksossa vahvistetut karanteenituhoojaa koskevat kriteerit unionin alueen osalta.

3.   Jos 19 ja 22 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten tai muun näytön perusteella todetaan, että asianomaisen tuhoojan hävittäminen rajatulta alueelta ei ole mahdollista, tämän artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä voidaan vahvistaa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on leviämisen estäminen.

4.   Jos katsotaan, että rajattujen alueiden ulkopuolella on tarpeen toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen unionin alueen osan suojelemiseksi, jossa kyseistä tuhoojaa ei esiinny, 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä voidaan vahvistaa tällaisia toimenpiteitä.

5.   Edellä 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on hyväksyttävä liitteen II mukaisesti ottaen huomioon asianomaisia tuhoojia koskevat erityiset riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

6.   Asianomainen jäsenvaltio voi pitää voimassa 29 artiklan nojalla toteuttamansa toimenpiteet, kunnes komissio on hyväksynyt toimenpiteitä.

7.   Komissio hyväksyy 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vakavaan tuhoojariskiin. Nämä säädökset hyväksytään liitteen II mukaisesti ottaen huomioon asianomaisia tuhoojia koskevat erityiset riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

8.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikista tapauksista, joissa tämän artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä ei noudateta, mistä aiheutuu riski tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuhoojien leviämisestä.

31 artikla

Jäsenvaltioiden käyttöön ottamat tiukemmat vaatimukset

1.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa alueillaan 28 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan ja 30 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä tiukempia toimenpiteitä, jos se on perusteltua kasvinterveyden suojelua koskevan tavoitteen sekä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tiukemmilla toimenpiteillä ei saa asettaa tai ne eivät saa johtaa muihin kuin 40–58 ja 71–102 artiklassa asetettuihin kieltoihin tai rajoituksiin, jotka koskevat kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä unionin alueella ja sen kautta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille 1 kohdan mukaisesti toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain raportti 1 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä.

3 jakso

Suoja-aluekaranteenituhoojat

32 artikla

Suoja-alueiden vahvistaminen

1.   Jos karanteenituhoojaa esiintyy unionin alueella mutta ei jäsenvaltion alueella tai sen osassa eikä kyseessä ole unionikaranteenituhooja, komissio voi kyseisen jäsenvaltion 4 kohdan nojalla tekemän hakemuksen perusteella vahvistaa kyseisen alueen tai sen osan 3 kohdan mukaiseksi suoja-alueeksi kyseisen karanteenituhoojan osalta, jäljempänä ’suoja-aluekaranteenituhooja’.

2.   Suoja-aluekaranteenituhoojaa ei saa tuoda suoja-alueelle eikä sitä saa siirtää tai pitää, lisätä eikä luovuttaa suoja-alueella.

Edellä olevaa 8 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin myös suoja-aluekaranteenituhoojan tuomiseen suoja-alueelle ja siirtämiseen, pitoon ja lisäykseen suoja-alueilla.

3.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelon. Luettelon on sisällettävä direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistetut suoja-alueet, direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa luetellut asianomaiset tuhoojat sekä kyseisille tuhoojille nimenomaisesti osoitetut koodit.

Komissio voi vahvistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä muuttavilla täytäntöönpanosäädöksillä muitakin suoja-alueita, jos tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä korvata tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen muutosten konsolidoimiseksi.

Tässä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen mukana:

a)

kuvaus ehdotetun suoja-alueen rajoista, kartat mukaan luettuina;

b)

tulokset kartoituksista, jotka osoittavat, että kyseistä karanteenituhoojaa ei ole esiintynyt asianomaisessa maassa vähintään kolmen hakemusta edeltäneen vuoden aikana; ja

c)

näyttöä siitä, että asianomainen karanteenituhooja täyttää 3 artiklassa vahvistetut edellytykset ehdotetun suoja-alueen osalta.

5.   Edellä 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja kartoituksia on suoritettava asianmukaisina ajankohtina ja riittävän perusteellisesti, jotta asianomaisen karanteenituhoojan esiintyminen on mahdollista havaita. Niiden on perustuttava luotettaviin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin ja niissä on otettava huomioon asiaankuuluvat kansainväliset standardit.

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kyseisiä kartoituksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä säädökset hyväksytään teknisen ja tieteellisen kehityksen sekä asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti.

6.   Komissio voi vahvistaa tilapäisiä suoja-alueita. Sitä varten sovelletaan 1 ja 4 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä sekä soveltuvin osin 5 kohdan ensimmäistä alakohtaa. Poiketen 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta vaatimuksesta kartoitus on tehtävä hakemusta edeltävältä vähintään vuoden pituiselta ajanjaksolta.

Tilapäisen suoja-alueen vahvistaminen on voimassa enintään kolme vuotta, minkä jälkeen se päättyy automaattisesti.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava alueellaan olevien suoja-alueiden rajat ja kartat komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja annettava niistä tietoa, myös karttojen muodossa, ammattimaisille toimijoille toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla.

33 artikla

Suoja-alueita koskevat yleiset velvoitteet

1.   Edellä 9–19 artiklassa vahvistettuja velvoitteita sovelletaan soveltuvin osin asianomaiseen suoja-aluekaranteenituhoojaan.

2.   Kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa, joka on peräisin asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan vastaiselle suoja-alueelle perustetulta rajatulta alueelta, ei saa siirtää rajatulta alueelta suoja-alueen muuhun osaan eikä millekään muulle suoja-alueelle, joka on perustettu kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan torjumiseksi.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa voidaan siirtää rajatulta alueelta suoja-alueen kautta ja sieltä pois vain siinä tapauksessa, että se pakataan ja siirretään siten, että riskiä kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan leviämisestä suoja-alueelta ei ole.

3.   Suoja-alueelle perustetut rajatut alueet ja kyseisillä alueilla 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti toteutetut hävittämistoimenpiteet on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

34 artikla

Suoja-aluekaranteenituhoojia koskevat kartoitukset

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava vuosittain kutakin suoja-aluetta koskeva kartoitus suoja-aluekaranteenituhoojan esiintymisen osalta. Kyseisiin kartoituksiin sovelletaan soveltuvin osin 22 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kyseisten kartoitusten valmistelua ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä edeltävänä kalenterivuonna toteutettujen 1 kohdassa tarkoitettujen kartoitusten tulokset.

35 artikla

Suoja-alueiden laajuuden muuttaminen ja vahvistamisen peruuttaminen

1.   Komissio voi muuttaa suoja-alueen laajuutta sen jäsenvaltion hakemuksesta, jonka alue on kyseessä.

Jos muutos koskee suoja-alueen laajentamista, sovelletaan soveltuvin osin 32 artiklaa.

2.   Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen tai pienentää sen laajuutta 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion hakemuksesta

3.   Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen, jos 34 artiklassa tarkoitettuja kartoituksia ei ole suoritettu kyseisen artiklan mukaisesti.

4.   Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen, jos suoja-aluekaranteenituhoojaa on havaittu esiintyvän kyseisellä alueella ja jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a)

rajattua aluetta ei ole muodostettu 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tuhoojan esiintymisen virallisesta vahvistamisesta;

b)

rajatulla alueella 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetut hävittämistoimenpiteet eivät ole olleet tuloksekkaita 24 kuukauden kuluessa kyseisen tuhoojan esiintymisen virallisesta vahvistamisesta tai yli 24 kuukauden kuluessa, jos se on perusteltua tuhoojan biologian vuoksi ja kyseinen aika vahvistetaan 32 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksytyssä täytäntöönpanosäädöksessä;

c)

komission käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että tuhoojan esiintymiseen suoja-alueella on reagoitu törkeän huolimattomasti 17, 18 ja 19 artiklan mukaisten toimenpiteiden soveltamisen osalta 33 artiklan 1 kohdan nojalla.

5.   Komissio peruuttaa suoja-alueen vahvistamisen tai pienentää sen laajuutta tämän artiklan 2, 3 tai 4 kohdan nojalla muuttamalla täytäntöönpanosäädöksellä 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

III LUKU

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

36 artikla

Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien määritelmä

Tuhooja on ”säännelty muu kuin unionikaranteenituhooja”, jos se täyttää kaikki seuraavat edellytykset ja jos se sisältyy 37 artiklassa tarkoitettuun luetteloon:

a)

sen tunnistetiedot on vahvistettu liitteessä I olevan 4 jakson 1 kohdan mukaisesti;

b)

sitä esiintyy unionin alueella;

c)

se ei ole unionikaranteenituhooja tai tuhooja, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä;

d)

se tarttuu pääasiassa tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien välityksellä liitteessä I olevan 4 jakson 2 kohdan mukaisesti;

e)

sen esiintymisellä asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on kohtuuttomia taloudellisia vaikutuksia istutettaviksi tarkoitettujen kasvien käyttötarkoitukseen liitteessä I olevan 4 jakson 3 kohdan mukaisesti;

f)

saatavilla on käyttökelpoisia ja tehokkaita toimenpiteitä, joilla ehkäistään sen esiintyminen asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa.

37 artikla

Kielto tuoda ja siirtää säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

1.   Ammattimaiset toimijat eivät saa tuoda säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa unionin alueelle tai siirtää sitä unionin alueella istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa, joiden välityksellä se kulkeutuu ja jotka täsmennetään 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

istutettaviksi tarkoitettuja kasveja siirretään ammattimaisen toimijan tiloissa tai niiden välillä;

b)

istutettaviksi tarkoitettuja kasveja on siirrettävä desinfiointia varten.

2.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon, jossa vahvistetaan säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat ja 36 artiklan d alakohdassa tarkoitetut tietyt istutettaviksi tarkoitetut kasvit sekä tarvittaessa tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetut luokat ja tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun luettelon on sisällettävä seuraavissa määräyksissä vahvistetut tuhoojat ja niihin liittyvät istutettaviksi tarkoitetut kasvit:

a)

direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jakso;

b)

direktiivin 66/402/ETY liitteessä I oleva 3 ja 6 kohta ja liitteessä II oleva 3 kohta;

c)

direktiivin 68/193/ETY liite I;

d)

neuvoston direktiivin 98/56/EY (24) 5 artiklan 5 kohdan nojalla annetut säädökset;

e)

direktiivin 2002/55/EY liite II;

f)

direktiivin 2002/56/EY liite I ja liitteessä II oleva B kohta, sekä kyseisen direktiivin 18 artiklan c alakohdan nojalla annetut säädökset;

g)

direktiivin 2002/57/EY liitteessä I oleva 4 kohta ja liitteessä II oleva 5 kohta;

h)

direktiivin 2008/72/EY 4 artiklan nojalla annetut säädökset; ja

i)

direktiivin 2008/90/EY 4 artiklan nojalla annetut säädökset.

Luetteloon ei sisällytetä direktiivin 2000/29/EY liitteessä I ja liitteessä II olevan A osan I jaksossa ja B osassa lueteltuja tuhoojia, tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdan nojalla unionikaranteenituhoojiksi lueteltuja tuhoojia eikä tuhoojia, joihin sovelletaan tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

4.   Komissio vahvistaa tapauksen mukaan täytäntöönpanosäädöksellä tämän asetuksen 36 artiklan f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa. Toimenpiteiden on tapauksen mukaan koskettava kyseisten kasvien tuomista unioniin ja siirtämistä siellä. Nämä toimenpiteet hyväksytään tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Toimenpiteitä sovelletaan rajoittamatta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY ja 98/56/EY, neuvoston direktiivin 1999/105/EY (25) sekä direktiivien 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

5.   Komissio muuttaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä, jos arviointi osoittaa, että:

a)

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä luetteloimaton tuhooja täyttää 36 artiklassa tarkoitetut edellytykset;

b)

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä lueteltu tuhooja ei enää täytä yhtä tai useampaa 36 artiklassa tarkoitetuista edellytyksistä;

c)

kyseistä luetteloa on muutettava tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen luokkien tai tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen osalta; tai

d)

tämän artiklan 4 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä on muutettava.

Komissio asettaa kyseisen arvioinnin jäsenvaltioiden saataville viipymättä.

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä korvata tämän artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset muutosten konsolidoimiseksi.

6.   Edellä 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.   Jos 36 artiklan e alakohdan edellytys täyttyy ainoastaan yhden tai useamman direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY tarkoitetun esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston, siemenen tai siemenperunan taikka standardin tai CAC-aineiston tai siemenen osalta, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on vahvistettava kyseiset luokat ja mainittava, että tämän artiklan 1 kohdassa säädetty tuomis- ja siirtokielto koskee ainoastaan kyseisiä luokkia.

8.   Jos 36 artiklan e alakohdan edellytys täyttyy ainoastaan, jos kyseisen tuhoojan esiintymistiheys ylittää tietyn kynnysarvon, joka on suurempi kuin nolla, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on vahvistettava kyseinen kynnysarvo ja mainittava, että tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä tuomis- ja siirtokieltoa on sovellettava ainoastaan kyseisen kynnysarvon ylittyessä.

Tällainen kynnysarvo vahvistetaan ainoastaan, jos molemmat seuraavista kohdista täyttyvät:

a)

ammattimaisten toimijoiden on mahdollista taata, että säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan esiintymistiheys kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ei ylitä kyseistä kynnysarvoa;

b)

on mahdollista tarkistaa, että kynnysarvo ei ylity kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien erissä.

Sovelletaan liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettuja tuhoojariskien hallitsemista koskevia periaatteita.

9.   Säänneltyjä muita kuin karanteenituhoojia ja istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskeviin jäsenvaltion toteuttamiin toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin 31 artiklaa.

38 artikla

Liitteessä I olevan 4 jakson muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa 4 jaksoa sen mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tietämyksen sekä asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

39 artikla

Tieteellisissä tai koulutustarkoituksissa, kokeissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa tai näyttelyissä käytettävät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Edellä 37 artiklassa säädettyä kieltoa ei sovelleta säänneltyihin muihin kuin unionikaranteenituhoojiin, joita esiintyy istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ja joita käytetään tieteellisissä tai koulutustarkoituksissa, kokeissa, lajikevalinnassa, jalostuksessa tai näyttelyissä.

IV LUKU

Kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevat toimenpiteet

1 jakso

Unionin koko aluetta koskevat toimenpiteet

40 artikla

Kielto tuoda kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle

1.   Tiettyjen sellaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuominen unionin alueelle, jotka ovat peräisin kolmansista maista, tietyistä kolmansista maista tai tietyiltä alueilta, ei ole sallittua.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty, sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin kieltoa sovelletaan.

Ensimmäiseen tällaiseen täytäntöönpanosäädökseen on sisällytettävä kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä niiden alkuperämaat direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa luetteloidulla tavalla.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on myös merkittävä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (26) vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä olevan luokituksen mukaisella omalla koodillaan, jäljempänä ’CN-koodi’, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

3.   Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara, joka on peräisin tai jota ollaan lähettämässä kolmannesta maasta saattaa kantaa unionikaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten tuhoojariskin, joka ei ole hyväksyttävissä, eikä tuhoojariskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä vastaavasti sisällyttämällä siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja kyseiset kolmannet maat, kolmansien maiden ryhmän tai kolmansien maiden erityiset alueet.

Jos kyseiseen täytäntöönpanosäädökseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta tuhoojariskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin mutta riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa kyseistä täytäntöönpanosäädöstä vastaavasti.

Kyseisen tuhoojariskin hyväksyttävyys on arvioitava liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, tarvittaessa yhden tai useamman täsmennetyn kolmannen maan osalta.

Kyseiset muutokset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy näitä muutoksia varten 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vakavaan tuhoojariskiin.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu unionin alueelle 1 kohdan vastaisesti.

Ilmoitus on tehtävä myös sille kolmannelle maalle, josta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle.

41 artikla

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan erityisiä ja vastaavia vaatimuksia

1.   Tietyt kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat voidaan tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella ainoastaan, jos erityiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset täyttyvät. Kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat voivat olla peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista ja niitä koskevista erityisistä vaatimuksista. Luetteloon on tapauksen mukaan sisällytettävä asianomaiset kolmannet maat, kolmansien maiden ryhmä tai kolmannen maan erityiset alueet.

Ensimmäiseen tällaiseen täytäntöönpanosäädökseen on sisällytettävä kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, erityiset vaatimukset sekä tapauksen mukaan niiden kolmas alkuperämaa direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa A osassa luetteloidulla tavalla.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

3.   Jos kasvi, kasvituote tai muu tavara saattaa kantaa unionikaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten tuhoojariskin, joka ei ole hyväksyttävissä, ja kyseinen tuhoojariski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttämällä siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja siihen sovellettavat toimenpiteet. Kyseiset toimenpiteet ja 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset muodostavat erityiset vaatimukset, jäljempänä ’erityiset vaatimukset’.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan toteuttaa 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuina erityisinä vaatimuksina, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle ja jotka ovat vastaavat kuin kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella koskevat erityiset vaatimukset, jäljempänä ’vastaavat vaatimukset’.

Jos kyseiseen täytäntöönpanosäädökseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta tuhoojariskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin eikä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolla erityisin vaatimuksin, komissio muuttaa kyseistä täytäntöönpanosäädöstä poistamalla kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran luettelosta tai sisällyttämällä sen 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

Kyseisen tuhoojariskin hyväksyttävyys on arvioitava ja toimenpiteitä kyseisen riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle on hyväksyttävä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, tarvittaessa yhden tai useamman täsmennetyn kolmannen maan tai sen osien osalta.

Kyseiset muutokset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vakavaan tuhoojariskiin.

4.   Jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella 1 kohdan vastaisesti, jäsenvaltioiden on toteutettava virallista valvontaa koskevassa unionin lainsäädännössä tarkoitetut tarvittavat toimenpiteet ja ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä.

Ilmoitus on tapauksen mukaan tehtävä myös sille kolmannelle maalle, josta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle.

42 artikla

Alustavaan arviointiin perustuvat rajoitukset vakavan riskin kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiselle unionin alueelle

1.   Kolmannesta maasta peräisin oleva kasvi, kasvituote tai muu tavara, jota ei ole luetteloitu 40 artiklan mukaisesti tai jota 41 artiklassa tarkoitetut vaatimukset eivät riittävästi koske tai joka ei kuulu 49 artiklan väliaikaisten toimenpiteiden piiriin ja joka alustavan arvioinnin perusteella muodostaa tuhoojariskin, joka ei ole hyväksyttävissä unionin tasolla, se on ”vakavan riskin kasvi”, ”vakavan riskin kasvituote” tai ”vakavan riskin muu tavara”, jäljempänä ’vakavan riskin kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat’.

Alustavassa arvioinnissa on otettava huomioon tapauksen mukaan kasville, kasvituotteelle tai muulle tavaralle liitteessä III vahvistetut kriteerit.

2.   Jäljempänä 3 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä lueteltua vakavan riskin kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa ei saa tuoda unionin alueelle sen ollessa peräisin kyseisessä luettelossa mainituista kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden erityisiltä alueilta.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa väliaikaisesti luetellaan asianmukaisella taksonomisella tasolla 4 kohdassa tarkoitettua riskinarviointia odotettaessa 1 kohdassa tarkoitetut vakavan riskin kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat sekä tapauksen mukaan asianomaiset kolmannet maat, kolmansien maiden ryhmät tai kolmansien maiden erityiset alueet.

Ensimmäinen tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä hyväksytään viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2018.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on tarvittaessa myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

4.   Jos riskinarvioinnin perusteella todetaan, että kasvi, kasvituote tai muu tavara, joka on peräisin 2 kohdassa tarkoitetusta asianomaisesta kolmannesta maasta, kolmansien maiden ryhmästä tai kolmannen maan erityiseltä alueelta ja joka on lueteltu 3 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä listatulla taksonomisella tasolla tai sitä alemmalla tasolla, ei aiheuta kohtuutonta riskiä siitä, että se saattaa kantaa unionikaranteenituhoojaa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran poistamisesta tuossa kohdassa tarkoitetusta luettelosta kyseisten kolmansien maiden osalta.

Jos riskinarvioinnin perusteella todetaan, että kasvi, kasvituote tai muu tavara, joka on peräisin 2 kohdassa tarkoitetusta asianomaisesta kolmannesta maasta, kolmansien maiden ryhmästä tai kolmannen maan erityiseltä alueelta, aiheuttaa riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, siitä, että se saattaa kantaa unionikaranteenituhoojaa, eikä kyseistä tuhoojariskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran sekä kyseisten kolmansien maiden poistamisesta 2 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ja lisää ne 40 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

Jos riskinarvioinnin perusteella todetaan, että kasvi, kasvituote tai muu tavara, joka on peräisin 2 kohdassa tarkoitetusta asianomaisesta kolmannesta maasta, kolmansien maiden ryhmästä tai kolmannen maan erityiseltä alueelta, aiheuttaa riskin, joka ei ole hyväksyttävissä, mutta kyseistä riskiä voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran sekä kyseisen kolmannen maan, kolmansien maiden ryhmän tai kolmannen maan erityisen alueen poistamisesta 2 kohdassa tarkoitetusta luettelosta ja lisää ne 41 artiklassa tarkoitettuun luetteloon.

5.   Edellyttäen, että tunnistetaan kysyntää kasvien, kasvituotteiden tai muiden 3 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä luetteloitujen tavaroiden tuonnille, 4 kohdassa tarkoitettu riskinarviointi on suoritettava asianmukaisen ja kohtuullisen ajan kuluessa.

Arviointi voidaan tapauksen mukaan rajoittaa koskemaan vain tietystä alkuperä- tai lähetysmaana olevasta kolmannesta maasta tai kolmansien maiden ryhmästä peräisin olevia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita.

6.   Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset säännöt menettelystä, jota on noudatettava 4 kohdassa tarkoitetun riskinarvioinnin suorittamiseksi.

7.   Edellä 3, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

43 artikla

Erityiset tuontiehdot puisen pakkausmateriaalin tuomiseksi unionin alueelle

1.   Puista pakkausmateriaalia saa tuoda unionin alueelle vain siinä tapauksessa, että se täyttää kaikki seuraavat vaatimukset riippumatta siitä, onko se tosiasiallisesti käytössä minkä tahansa tavaroiden kuljetuksessa:

a)

se on käsitelty yhdellä tai useammalla hyväksytyllä tavalla ja täyttää kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin nro 15 – asetus puisesta pakkausmateriaalista kansainvälisessä kaupassa, jäljempänä ’ISPM 15 -standardi’, liitteessä 1 säädetyt sovellettavat vaatimukset;

b)

se on merkitty ISPM 15 -standardin liitteessä 2 tarkoitetulla merkinnällä, jolla todennetaan, että se on käsitelty a alakohdassa tarkoitetuilla tavoilla.

Tätä kohtaa ei sovelleta puiseen pakkausmateriaaliin, johon sovelletaan ISPM 15 -standardissa määrättyjä vapautuksia.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia kansainvälisten standardien, erityisesti ISPM 15 -standardin, kehityksen huomioon ottamiseksi.

Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä voidaan myös määrittää, että puinen pakkausmateriaali, johon ei sovelleta ISPM 15 -standardissa määrättyjä vapautuksia, vapautetaan tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksista tai siihen sovelletaan vähemmän tiukkoja vaatimuksia.

44 artikla

Vastaavien vaatimusten vahvistaminen

1.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä vastaavat vaatimukset tietyn kolmannen maan pyynnöstä, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

asianomainen kolmas maa takaa yhdellä tai useammalla sen virallisessa valvonnassa sovellettavalla täsmennetyllä toimenpiteellä sellaisen kasvinsuojelun tason, joka vastaa erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat unionin alueella suoritettavia kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja;

b)

asianomainen kolmas maa osoittaa komissiolle, että a alakohdassa tarkoitetuilla täsmennetyillä toimenpiteillä saavutetaan kyseisessä alakohdassa tarkoitettu kasvinsuojelullinen taso.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissio suorittaa tarvittaessa asianomaisessa kolmannessa maassa tutkimuksia sen arvioimiseksi, täyttyvätkö 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset. Tutkimuksissa on noudatettava virallista valvontaa koskevassa unionin lainsäädännössä tarkoitettuja, komission tutkimuksia koskevia vaatimuksia.

45 artikla

Matkailijoille ja postipalvelujen käyttäjille annettavat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden, satamien, lentoasemien ja kansainvälisten liikenteenharjoittajien on asetettava matkustajien saataville tiedot, jotka koskevat 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja, 41 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vapautuksia, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseen unionin alueelle.

Niiden on annettava kyseiset tiedot julisteiden tai esitteiden muodossa ja tapauksen mukaan verkkosivustoillaan.

Postipalvelujen tarjoajien ja sellaisten ammattimaisten toimijoiden, jotka osallistuvat etäsopimuksin tapahtuvaan myyntiin asiakkaille, on lisäksi asetettava asiakkaidensa saataville ainakin verkkosivustoillaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tiedot.

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä julisteiden ja esitteiden esittämistä ja käyttöä koskevat järjestelyt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava pyynnöstä komissiolle raportti, jossa esitetään yhteenveto tämän artiklan mukaisesti annetuista tiedoista.

46 artikla

Raja-alueita koskeva poikkeus kielloista ja vaatimuksista

1.   Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 1 kohdassa, 41 artiklan 1 kohdassa ja 42 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa luvan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseen unionin alueelle, jos kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne on kasvatettu tai tuotettu jäsenvaltioiden vastaisen maarajan läheisyydessä sijaitsevilla kolmansien maiden alueilla, jäljempänä ’kolmannen maan raja-alueet’;

b)

ne tuodaan välittömästi kyseisen rajan takana sijaitseville jäsenvaltioiden alueille, jäljempänä ’jäsenvaltion raja-alueet’;

c)

niitä on tarkoitus jalostaa kyseisillä jäsenvaltion raja-alueilla siten, että kaikki tuhoojariskit poistuvat;

d)

ne eivät aiheuta minkäänlaista riskiä unionikaranteenituhoojien tai sellaisten tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, leviämisestä raja-alueilla siirtämisen välityksellä.

Kyseisiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa siirtää ainoastaan jäsenvaltion raja-alueille ja raja-alueilla ja ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen virallisessa valvonnassa.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat seikat:

a)

kolmannen maan raja-alueiden ja jäsenvaltion raja-alueiden suurin sallittu leveys sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista yksittäisen kasvin, kasvituotteen ja muun tavaran osalta;

b)

kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtojen suurin sallittu matka kolmannen maan raja-alueilla ja jäsenvaltioiden raja-alueilla; ja

c)

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista jäsenvaltion raja-alueille ja siirtoja raja-alueilla koskevat luvanantomenettelyt.

Kyseisten alueiden leveyden on oltava sellainen, että varmistetaan, että kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuominen unionin alueelle ja siirtäminen unionin alueella ei aiheuta tuhoojariskejä unionin alueella tai osissa sitä.

3.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa erityisiä edellytyksiä tai toimenpiteitä, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista jäsenvaltion raja-alueille, sekä määrittää tietyt kolmannet maat, joihin sovelletaan tätä artiklaa.

Kyseiset säädökset on annettava liitteen II mukaisesti ja tapauksen mukaan ottaen huomioon tieteellisen ja teknisen tiedon kehitys ja kansainväliset standardit.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan vastaisesti jäsenvaltion raja-alueille tai kolmannen maan raja-alueille tai siirretty kyseisillä raja-alueilla.

Ilmoitus on tehtävä myös sille kolmannelle maalle, josta kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin kyseiselle raja-alueelle.

47 artikla

Kasvinterveysvaatimusten alaista kauttakulkua koskevat vaatimukset

1.   Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 1 kohdassa, 41 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 2 kohdassa, 72 artiklan 1 kohdassa ja 73 artiklassa säädetään, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda unionin alueelle ja kuljettaa sen läpi kolmanteen maahan joko kauttakulun tai uudelleenlastauksen muodossa, jäljempänä ’kasvinterveysvaatimusten alainen kauttakulku’, jos kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät molemmat seuraavista edellytyksistä:

a)

niiden mukana on kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden valvonnasta vastaavan ammattimaisen toimijan allekirjoittama vakuutus, jossa todetaan, että kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat kasvinterveysvaatimusten alaisessa kauttakulussa;

b)

ne on pakattu ja niitä siirretään siten, että kun ne tuodaan unionin alueelle ja kuljetetaan unionin alueen kautta, unionikaranteenituhoojien leviämisestä ei ole riskiä.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on kiellettävä kasvinterveysvaatimusten alainen kauttakulku, jos kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat eivät ole tai jos on kohtuullista näyttöä siitä, että ne eivät tule olemaan, 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia.

48 artikla

Viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten käytettävät kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

1.   Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 1 kohdassa, 41 artiklan 1 kohdassa ja 42 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa hakemuksesta väliaikaisen luvan viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten käytettävien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin alueelleen ja siirtoihin siellä.

Lupa annetaan kyseistä toimintaa varten vain, jos asetetaan riittävät rajoitukset sen varmistamiseksi, että kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden läsnäolo ei aiheuta riskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, unionikaranteenituhoojan tai sellaisen tuhoojan, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, leviämisestä ottaen huomioon tuhoojien tunnistetiedot, biologia ja leviämistavat, suunniteltu toiminta, vuorovaikutus ympäristön kanssa ja muut merkitykselliset tekijät, jotka liittyvät kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden aiheuttamaan tuhoojariskiin.

2.   Jos lupa myönnetään 1 kohdan mukaisesti, sen on sisällettävä kaikki seuraavat edellytykset:

a)

asianomaiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on pidettävä siinä paikassa ja niissä olosuhteissa, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet soveltuviksi ja jotka on mainittu luvassa;

b)

asianomaisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin liittyvät toimet on suoritettava karanteeniasemalla tai eristystilassa, jotka toimivaltainen viranomainen on nimennyt 60 artiklan mukaisesti ja jotka on mainittu luvassa;

c)

asianomaisiin kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin liittyvät toimet on suoritettava sellaisen henkilöstön toimesta, jonka tieteellinen ja tekninen pätevyys on toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiseksi toteama ja mainittu luvassa;

d)

asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana on oltava lupa, kun ne tuodaan unionin alueelle tai niitä siirretään unionin alueella.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa on rajattava määrältään ja kestoltaan riittäväksi asianomaisia toimia varten; se ei saa ylittää osoitetun karanteeniaseman tai eristystilan kapasiteettia.

Luvan on sisällettävä rajoitukset, jotka ovat tarpeen asianomaisten unionikaranteenituhoojien tai niiden tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, leviämisriskin poistamiseksi asianmukaisesti.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava, että 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä ja 3 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia noudatetaan, ja toteutettava tarvittavat toimet, jos kyseisiä edellytyksiä tai rajoituksia ei noudateta.

Tapauksen mukaan kyseinen toimi voi olla 1 kohdassa tarkoitetun luvan peruuttaminen.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a)

jäsenvaltioiden ja komission välinen tiedonvaihto, joka koskee asianomaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontia unionin alueelle tai siirtoja unionin alueella;

b)

menettely ja edellytykset tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämiseksi; ja

c)

vaatimukset tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säännösten noudattamisen valvontaa varten ja toteutettavat toimet siinä tapauksessa, ettei säännöksiä noudateta.

49 artikla

Väliaikaiset toimenpiteet kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille, jotka todennäköisesti aiheuttavat vastikään havaittuja tuhoojariskejä tai muita epäiltyjä kasvinterveysriskejä

1.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat todennäköisesti aiheuttavat vastikään havaittuja tuhoojariskejä, joita ei riittävästi kateta unionin toimenpiteillä ja jotka eivät liity tai joita ei vielä voida liittää unionikaranteenituhoojiin tai tuhoojiin, joiden osalta on hyväksytty toimenpiteitä 30 artiklan 1 kohdan nojalla;

b)

ei ole riittävästi kasvinterveydellistä kokemusta asianomaisista kolmansista maista peräisin olevien tai niistä lähetettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kaupasta esimerkiksi uusien kasvilajien ja kulkeutumisreittien osalta;

c)

asianomaisista kolmansista maista tulevien kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden aiheuttamia vastikään havaittuja tuhoojariskejä unionin alueelle ei ole arvioitu.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut väliaikaiset toimenpiteet hyväksytään ottaen huomioon liitteessä II oleva 2 jakso ja liite IV.

Niissä on vahvistettava yksi tai useampi seuraavista tapauksen mukaan:

a)

järjestelmälliset ja tehostetut tarkastukset ja näytteenotto tuomispaikassa kustakin unionin alueelle tuodusta kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden erästä ja näytteiden testaus;

b)

karanteeniaika 60 artiklassa tarkoitetulla karanteeniasemalla tai mainitussa artiklassa tarkoitetussa eristystilassa sen todentamiseksi, etteivät kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat aiheuta asianomaista vastikään havaittua tuhoojariskiä;

c)

kielto tuoda kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita unionin alueelle.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä voidaan toisen alakohdan a ja b alakohdan tapauksissa säätää myös erityisistä toimenpiteistä, joita on toteutettava ennen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä on sovellettava asianmukaisen ja kohtuullisen ajan kuluessa odotettaessa niiden tuhoojien kuvaamista, jotka todennäköisesti liittyvät kyseisistä kolmansista maista tuotuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin, ja kyseisten tuhoojien aiheuttaman riskin täydellistä arviointia liitteessä I olevan 1 jakson mukaisesti.

4.   Komissio hyväksyy 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa puututaan vakavaan vastikään havaittuun tuhoojariskiin. Nämä toimenpiteet hyväksytään liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettuja periaatteita noudattaen.

5.   Poiketen tämän artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyistä toimenpiteistä 48 artiklaa sovelletaan viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten käytettävien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuomiseen unionin alueelle ja siirtoihin unionin alueella.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä komissiolle ja muille jäsenvaltioille raportti 2 kohdan toisen alakohdan a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta edeltävän kalenterivuoden aikana.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos 2 kohdan toisen alakohdan a tai b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen jälkeen havaitaan tuhooja, joka todennäköisesti aiheuttaa vastikään havaittuja tuhoojariskejä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille jokaisesta tapauksesta, jossa kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran tuominen unionin alueelle on evätty tai jos sen siirtäminen unionin alueella on kielletty, koska asianomainen jäsenvaltio katsoi, että 2 kohdan toisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua kieltoa on rikottu. Tarvittaessa ilmoituksen on sisällettävä toimenpiteet, jotka jäsenvaltio on suorittanut kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden osalta virallista valvontaa koskevassa unionin lainsäädännössä tarkoitetun mukaisesti.

Tarvittaessa sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat lähetettiin unionin alueelle tuotaviksi, on myös ilmoitettava.

50 artikla

Komission kertomus unionin alueelle tuontia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja toimivuudesta

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2021 kertomuksen, johon sisältyy kustannushyötyanalyysi, unionin alueelle tuontia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja toimivuudesta ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

51 artikla

Liitteiden III ja IV muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä III ja IV niiden mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tietämyksen sekä asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

52 artikla

Jäsenvaltioiden väliaikaiset toimenpiteet välittömän vaaran uhatessa

1.   Jos jäsenvaltio katsoo, että tietyistä kolmansista maista tai tietyistä muista jäsenvaltioista peräisin olevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuominen sen alueelle tai siirto sen alueella aiheuttaa riskitason, joka ei ole hyväksyttävissä, siitä, että sen alueelle kulkeutuu, asettuu ja siellä leviää unionikaranteenituhooja tai tuhooja, joka saattaa täyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon sisällyttämisen edellytykset eikä kyseistä riskiä pienennetä riittävästi 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 18 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 40 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 42 artiklan 3 kohdassa, 49 artiklan 1 kohdassa ja 53 artiklassa tarkoitetuilla toimenpiteillä, sen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kirjallisesti niistä unionin toimenpiteistä, joita se haluaisi toteutettavan, ja teknisistä ja tieteellisistä perusteluista toimenpiteitä varten.

2.   Jos jäsenvaltio katsoo, että 1 kohdassa tarkoitettuja unionin toimenpiteitä ei toteuteta tai voida toteuttaa ajoissa kyseisessä kohdassa tarkoitetun riskin pienentämiseksi, se voi toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä alueensa suojelemiseksi välittömältä vaaralta. Väliaikaisista toimenpiteistä ja niiden teknisistä perusteluista on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3.   Jos komissio vastaanottaa edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, sen on välittömästi arvioitava, pienennetäänkö 1 kohdassa tarkoitettua riskiä riittävästi 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 18 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 40 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 42 artiklan 3 kohdassa, 49 artiklan 1 kohdassa ja 53 artiklassa tarkoitetuilla toimenpiteillä vai olisiko kyseisten artiklojen nojalla hyväksyttävä mahdollisia uusia toimenpiteitä.

4.   Jos komissio katsoo 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 1 kohdassa tarkoitettua riskiä ei riittävästi pienennetä jäsenvaltion 2 kohdan nojalla toteuttamilla väliaikaisilla toimenpiteillä, tai jos toimenpiteet ovat suhteettomia tai riittämättömästi perusteltuja, se voi päättää toimenpiteiden kumoamisesta tai muuttamisesta täytäntöönpanosäädöksillä. Jäsenvaltio voi pitää toteuttamansa toimenpiteet voimassa, kunnes komissio hyväksyy tällaisen täytäntöönpanosäädöksen.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2 jakso

Suoja-alueita koskevat toimenpiteet

53 artikla

Kielto tuoda kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita suoja-alueille

1.   Tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta, tuominen tietyille suoja-alueille ei ole sallittua.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty. Ensimmäiseen tällaiseen täytäntöönpanosäädökseen on sisällytettävä kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ja niitä koskevat suoja-alueet sekä tapauksen mukaan niiden alkuperämaa direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa B osassa luetteloidulla tavalla.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

3.   Jos suoja-alueen ulkopuolelta tuleva kasvi, kasvituote tai muu tavara saattaa kantaa asianomaista suoja-aluekaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten tuhoojariskin, joka ei ole hyväksyttävissä, eikä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa vastaavasti 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttääkseen siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran sekä kyseisen suoja-alueen tai kyseiset suoja-alueet.

Jos täytäntöönpanoasetukseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta tuhoojariskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin mutta riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa vastaavasti täytäntöönpanosäädöstä.

Kyseiset muutokset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisen tuhoojariskin hyväksyttävyys on arvioitava liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Komissio hyväksyy 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vakavaan tuhoojariskiin.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu suoja-alueelle tai niitä on siirretty siellä tämän artiklan nojalla asetettujen kieltojen vastaisesti.

Tapauksen mukaan jäsenvaltioiden tai komission on ilmoitettava sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin suoja-alueelle.

54 artikla

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan suoja-alueita koskevia erityisiä vaatimuksia

1.   Tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita voidaan tuoda tietyille suoja-alueille tai siirtää niillä ainoastaan, jos kyseisiä suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset täyttyvät.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, niitä koskevista suoja-alueista ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista. Ensimmäiseen tällaiseen täytäntöönpanosäädökseen on sisällytettävä kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, niitä koskevat suoja-alueet sekä suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa luetteloidulla tavalla.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

3.   Jos suoja-alueen ulkopuolelta tuleva kasvi, kasvituote tai muu tavara saattaa kantaa suoja-aluekaranteenituhoojaa ja aiheuttaa siten tuhoojariskin, joka ei ole hyväksyttävissä, ja riski voidaan pienentää hyväksyttävälle tasolle soveltamalla yhtä tai useampaa liitteessä II olevan 1 jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettua toimenpidettä, komissio muuttaa 2 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä sisällyttääkseen siihen kyseisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran ja siihen sovellettavat toimenpiteet. Kyseiset toimenpiteet ja 2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset muodostavat suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset, jäljempänä ’suoja-alueita koskevat erityiset vaatimukset’.

Jos täytäntöönpanosäädökseen sisältyvä kasvi, kasvituote tai muu tavara ei aiheuta suoja-alueella tuhoojariskiä, joka ei ole hyväksyttävissä, tai jos se aiheuttaa tällaisen riskin eikä riskiä voida pienentää hyväksyttävälle tasolla suoja-aluetta koskevin erityisin vaatimuksin, komissio muuttaa täytäntöönpanosäädöstä vastaavasti.

Kyseiset muutokset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kyseisen tuhoojariskin hyväksyttävyys on arvioitava ja toimenpiteet riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle on hyväksyttävä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Komissio hyväksyy 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät vakavaan tuhoojariskiin.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita on tuotu suoja-alueelle tai niitä on siirretty siellä tämän artiklan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden vastaisesti.

Tapauksen mukaan jäsenvaltioiden tai komission on ilmoitettava sille kolmannelle maalle, josta kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuotiin unionin alueelle.

55 artikla

Matkailijoille ja postipalvelujen käyttäjille suoja-alueista annettavat tiedot

Edellä olevaa 45 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseen suoja-alueille tai siirtoon niillä.

56 artikla

Raja-alueita koskeva poikkeus kielloista ja vaatimuksista suoja-alueiden osalta

Edellä olevaa 46 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin niiden 53 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 54 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanoasetuksissa luetteloitujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, jotka tuodaan kolmannen maan raja-alueelta kyseiseen raja-alueeseen rajoittuville suoja-alueille.

57 artikla

Kasvinterveysvaatimusten alaista kauttakulkua koskevat vaatimukset suoja-alueiden osalta

Edellä olevaa 47 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin suoja-alueiden läpi tapahtuvaan kasvinterveysvaatimusten alaiseen kauttakulkuun 53 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 54 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanoasetuksissa luetteloitujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta.

58 artikla

Viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin taikka kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten käytettävät kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat suoja-alueiden osalta

Poiketen 53 artiklan 1 kohdassa ja 54 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kielloista ja vaatimuksista 48 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin viralliseen testaukseen, tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin, kokeissa, lajikevalinnassa tai jalostuksessa käytettävien ja 53 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 54 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanoasetuksissa luetteloitujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuontiin suoja-alueille ja siirtoihin suoja-alueilla.

3 jakso

Kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevat muut toimenpiteet

59 artikla

Ajoneuvoja, koneita ja pakkausmateriaalia koskevat yleiset vaatimukset

1.   Edellä olevan 28 artiklan 1 ja 2 kohdan, 30 artiklan 1 ja 3 kohdan, 40 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 2 ja 3 kohdan, 42 artiklan 3 kohdan sekä 49 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä tarkoitettuja unionin alueelle tai unionin alueella tai unionin alueen kautta 47 artiklan nojalla siirrettäviä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita varten käytettyjen ajoneuvojen, koneiden ja pakkausmateriaalin on oltava vapaita unionikaranteenituhoojista ja tuhoojista, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan suoja-alueisiin myös niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien osalta.

60 artikla

Karanteeniasemien ja eristystilojen nimeäminen

1.   Jäsenvaltioiden on 8, 48, 49 ja 58 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettava yksi tai useampia seuraavista toimista ottaen huomioon kyseinen tuhoojariski:

a)

nimettävä alueellaan karanteeniasemat tai eristystilat;

b)

annettava lupa toisessa jäsenvaltiossa nimettyjen karanteeniasemien tai eristystilojen käyttöön edellyttäen tarvittaessa, että tämä toinen jäsenvaltio on suostunut tähän lupaan;

c)

nimettävä väliaikaisesti ammattimaisten toimijoiden tai muiden henkilöiden tilat eristystiloiksi tuhoojia, kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita ja niiden asiaankuuluvaa käyttöä varten 8, 48 ja 49 artiklan säännösten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava luettelo alueellaan sijaitsevista nimetyistä karanteeniasemista ja eristystiloista komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

61 artikla

Karanteeniasemia ja eristystiloja koskevat vaatimukset

1.   Edellä 60 artiklassa tarkoitettujen karanteeniasemien ja eristystilojen on täytettävä seuraavat vaatimukset unionikaranteenituhoojan leviämisen estämiseksi:

a)

karanteenissa tai eristyksissä pidettävät tuhoojat, kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat niillä fyysisesti eristettyinä, ja niihin ei voi päästä käsiksi eikä niitä voi poistaa asemilta tai tiloista ilman toimivaltaisen viranomaisen suostumusta;

b)

niillä on järjestelmät tai pääsy järjestelmiin, joilla saastuneet kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä jätteet ja välineet steriloidaan, dekontaminoidaan tai tuhotaan ennen niiden poistamista asemilta tai tiloista;

c)

niillä on tiedot ja kuvaus asemien ja tilojen tehtävistä, niitä suorittavista vastuuhenkilöistä ja olosuhteista, joissa tehtäviä on määrä suorittaa;

d)

niillä on riittävästi pätevää, koulutettua ja kokenutta henkilöstöä; ja

e)

niillä on valmiussuunnitelma, jotta poistetaan tehokkaasti unionikaranteenituhoojien ja tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, tahaton esiintyminen ja ennaltaehkäistään niiden leviäminen.

2.   Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset säännöt 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten yhdenmukaisista soveltamisedellytyksistä seuraavilta osin: kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tyyppi ja tosiasiallinen tai mahdollinen riski, mukaan lukien erityiset vaatimukset virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia sekä kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

62 artikla

Karanteeniasemien ja eristystilojen toiminta

1.   Karanteeniasemasta tai eristystilasta vastaavan henkilön on valvottava kyseistä asemaa tai tilaa ja sen lähiympäristöä unionikaranteenituhoojien ja tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, tahattoman esiintymisen varalta.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetun tuhoojan tahaton esiintyminen havaitaan tai sitä epäillään, karanteeniasemasta tai eristystilasta vastaavan henkilön on toteutettava tarvittavat toimet 61 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun valmiussuunnitelman perusteella. Ammattimaisia toimijoita koskevia 14 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan soveltuvin osin karanteeniasemasta tai eristystilasta vastaavaan henkilöön.

3.   Karanteeniasemasta tai eristystilasta vastaavan henkilön on pidettävä kirjaa seuraavista seikoista:

a)

palveluksessa oleva henkilöstö;

b)

asemalla tai tilassa käyvät vierailijat;

c)

asemalle tai tilaan tulevat ja sieltä lähtevät tuhoojat, kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

d)

tällaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden alkuperäpaikka; ja

e)

havainnot tuhoojien esiintymisestä kasveissa, kasvituotteissa ja muissa tavaroissa karanteeniasemalla tai eristystilassa ja sen välittömässä läheisyydessä.

Näitä tietoja on säilytettävä kolme vuotta.

63 artikla

Karanteeniasemien ja eristystilojen valvonta ja nimeämisen peruuttaminen

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava säännöllisesti karanteeniasemat ja eristystilat sen tarkistamiseksi, täyttävätkö ne 61 artiklassa vahvistetut vaatimukset ja 62 artiklassa vahvistetut toimintaa koskevat edellytykset.

Se päättää tarkastusten tiheydestä karanteeniasemien ja eristystilojen toimintaan liittyvän tuhoojariskin mukaisesti.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen perusteella vaatia karanteeniasemasta tai eristystilasta vastaavaa henkilöä toteuttamaan korjaavia toimia 61 ja 62 artiklan noudattamisen varmistamiseksi joko välittömästi tai tietyn ajan kuluessa.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että karanteeniasema tai eristystila taikka siitä vastaava henkilö ei noudata 61 ja 62 artiklaa, sen on toteutettava välittömästi tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että artiklojen noudattamatta jättäminen ei jatku. Kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nimeämisen peruuttaminen tai lykkääminen.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti muita toimenpiteitä kuin 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nimeämisen peruuttamisen ja 61 ja 62 artiklan säännösten noudattamatta jättäminen jatkuu, sen on viipymättä peruutettava nimeäminen.

64 artikla

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luovuttaminen karanteeniasemalta ja eristystilasta

1.   Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat saavat lähteä karanteeniasemalta tai eristystilasta ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten luvalla, jos vahvistetaan, että ne ovat vapaita unionikaranteenituhoojista ja tuhoojista, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, tai tapauksen mukaan suoja-aluekaranteenituhoojista.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan siirtää unionikaranteenituhoojan tai sellaisen tuhoojan, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, saastuttamia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita karanteeniasemalta tai eristystilasta toiselle karanteeniasemalle tai toiseen eristystilaan, jos siirto on viralliseen testaukseen liittyvistä tai tieteellisistä syistä perusteltu ja tapahtuu toimivaltaisen viranomaisen vahvistamin ehdoin.

3.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luovuttamiseen karanteeniasemilta tai eristystiloista ja tapauksen mukaan 2 kohdassa tarkoitettuun luovuttamiseen tai siirtoon liittyvät merkintävaatimukset.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

V LUKU

Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti ja jäljitettävyys

65 artikla

Ammattimaisten toimijoiden virallinen rekisteri

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on pidettävä ja päivitettävä rekisteriä seuraavista ammattimaisista toimijoista, jotka toimivat asianomaisen jäsenvaltion alueella:

a)

ammattimaiset toimijat, jotka tuovat unionin alueelle tai siirtävät sillä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joille vaaditaan kasvinterveystodistus tai kasvipassi 72 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan, 74 artiklan 1 kohdan, 79 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten perusteella;

b)

ammattimaiset toimijat, joilla on lupa antaa kasvipasseja 89 artiklan mukaisesti;

c)

ammattimaiset toimijat, jotka pyytävät toimivaltaista viranomaista myöntämään 100, 101 ja 102 artiklassa tarkoitetun todistuksen;

d)

ammattimaiset toimijat, joilla on lupa tehdä 98 artiklassa tarkoitettu merkki tai myöntää 99 artiklassa tarkoitettuja todennuksia; ammattimaiset toimijat, jotka antavat tietoja 45 tai 55 artiklan mukaisesti; ammattimaiset toimijat, jotka tuovat kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita rajavyöhykkeille 46 artiklan 1 kohdan tai 56 artiklan mukaisesti; ammattimaiset toimijat, joiden toimet koskevat rajatuilla alueilla olevia asiaankuuluvia kasveja, jollei näitä toimijoita ole lueteltu jossain toisessa virallisessa rekisterissä, johon toimivaltaisella viranomaisille on pääsy; ja

e)

muut kuin tämän alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut ammattimaiset toimijat, jos sitä edellytetään 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 2 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 53 artiklan 2 kohdan tai 54 artiklan 2 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä.

Jäsenvaltiot voivat päättää muidenkin kasvattajaryhmien tai ammattimaisten toimijoiden rekisteröimisestä, jos se on perusteltua niiden kasvattamissa kasveissa esiintyvän tuhoojariskin tai jonkin muun niiden toiminnan vuoksi.

2.   Ammattimainen toimija voi olla rekisteröity toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin vain kerran. Rekisteröinnissä on tapauksen mukaan viitattava nimenomaisesti kuhunkin 66 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun eri tilaan.

3.   Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta ammattimaiseen toimijaan, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:

a)

se toimittaa yksinomaan ja suoraan loppukäyttäjille pieniä määriä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita muulla tavoin kuin etäsopimuksin tapahtuvana myyntinä;

b)

se toimittaa yksinomaan ja suoraan loppukäyttäjille pieniä määriä muita kuin 72 artiklan piiriin kuuluvia siemeniä;

c)

sen kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liittyvä ammattimainen toiminta rajoittuu niiden kuljettamiseen toisen ammattimaisen toimijan puolesta;

d)

sen ammattimainen toiminta koskee yksinomaan kaikenlaisten tavaroiden kuljettamista käyttäen puista pakkausmateriaalia.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua poikkeusta ei sovelleta kaikkiin tai tiettyihin kasvattajiin tai muihin ammatillisiin toimijoihin, jos se on perusteltua niiden kasvattamissa kasveissa esiintyvän tuhoojariskin tai jonkin muun niiden toiminnan vuoksi.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yhtä tai useampaa seuraavista seikoista:

a)

tämän asetuksen muuttaminen vapauttamalla muita ammattimaisten toimijoiden ryhmiä tämän artiklan 1 kohdan soveltamisesta, jos rekisteröinti voisi aiheuttaa niille suhteettoman hallinnollisen rasitteen verrattuna niiden ammattitoimintaan liittyvään vähäiseen tuhoojariskiin;

b)

tämän asetuksen täydentäminen määrittämällä tiettyjen ammattimaisten toimijoiden ryhmien rekisteröintiä koskevat erityiset vaatimukset ottaen huomioon toiminnan tai kyseisen kasvin, kasvin tai muun tuotteen luonne;

c)

tämän asetuksen täydentäminen määrittämällä 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pieniä määriä koskevat enimmäismäärät. Kyseiset määrät on vahvistettava tapauksen mukaan asiaankuuluvien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä tuhoojariskien osalta.

66 artikla

Rekisteröintimenettely

1.   Edellä olevan 65 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien ammattimaisten toimijoiden on toimitettava rekisteröimishakemus toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Rekisteröimishakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

ammattimaisen toimijan nimi, osoite rekisteröintijäsenvaltiossa ja yhteystiedot;

b)

ilmoitus ammattimaisen toimijan aikomuksesta harjoittaa yhtä tai useampaa 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin liittyvää toimintaa;

c)

ilmoitus ammattimaisen toimijan aikomuksesta suorittaa tapauksen mukaan yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista:

i)

kasvipassien myöntäminen kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille 84 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

ii)

jäljempänä 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkin tekeminen puiseen pakkausmateriaaliin;

iii)

jäljempänä 99 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jonkin muun todennuksen myöntäminen;

d)

niiden tilojen osoite ja tapauksen mukaan maapalstojen sijainti, joita ammattimainen toimija käyttää asianomaisessa jäsenvaltiossa 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rekisteröityihin toimiin; ja

e)

edellä 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ammattimaisen toimijan toiminnan kohteena olevien kasvien ja kasvituotteiden hyödyketyypit, heimot, suvut tai lajit ja, tapauksen mukaan, muiden tavaroiden luonne.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä viipymättä ammattimainen toimija, jos rekisteröintihakemus sisältää 2 kohdassa vahvistetut tiedot.

4.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä ammattimainen toimija ilman rekisteröintihakemuksen toimittamista, jos toimija on rekisteröitynyt direktiivin 2000/29/EY 6 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan, 6 artiklan 6 kohdan tai 13 c artiklan 1 kohdan b alakohdan taikka kansallisten kasvinterveyssääntöjen mukaisesti ja jos toimivaltaisella viranomaisella on pääsy kaikkiin tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin tietoihin. Asianmukaisen ammatillisen toimijan on tapauksen mukaan toimitettava päivitetyt tiedot viimeistään 14 päivänä maaliskuuta 2020.

5.   Rekisteröityjen toimijoiden on tapauksen mukaan toimitettava vuosittain päivitetyt tiedot 2 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin ja 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Edeltävää vuotta koskevat päivitetyt tiedot on toimitettava viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä.

Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen päivittämistä koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluttua tietojen muuttamisesta.

6.   Jos toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että rekisteröity toimija ei enää suorita 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimia tai että rekisteröidyn toimijan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti jättämän hakemuksen tiedot eivät enää pidä paikkaansa, sen on vaadittava, että toimija korjaa kyseiset tiedot välittömästi tai täsmennetyn määräajan kuluessa.

Jos rekisteröity toimija ei korjaa kyseisiä tietoja toimivaltaisen viranomaisen asettamassa määräajassa, toimivaltaisen viranomaisen on tapauksen mukaan muutettava toimijan rekisteröintiä tai peruutettava se.

67 artikla

Rekisterin sisältö

Rekisterin on sisällettävä 66 artiklan 2 kohdan a, b, d ja e alakohdassa esitetyt tiedot sekä seuraavat seikat:

a)

virallinen rekisteröintinumero, johon on sisällyttävä ISO 3166-1-alpha-2-standardissa (27) mainittu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa ammattimainen toimija on rekisteröity;

b)

tapauksen mukaan merkintä siitä, mihin 66 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista toimista ammattimaisella toimijalla on lupa, ja tarvittaessa asianomaiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

68 artikla

Virallisissa rekistereissä olevien tietojen saatavuus

1.   Rekisteriä pitävän jäsenvaltion on perustellusta pyynnöstä asetettava rekisterin sisältämät tiedot muiden jäsenvaltioiden ja komission saataville niiden omaan käyttöön.

2.   Rekisteriä pitävän jäsenvaltion on perustellusta pyynnöstä asetettava unioniin sijoittautuneiden ammattimaisten toimijoiden saataville niiden omaan käyttöön 66 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä 67 artiklan b alakohdassa tarkoitetut tiedot, jotka koskevat yhtä yksittäistä rekisteröityä toimijaa.

3.   Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta kansallisia tai unionin sääntöjä luottamuksellisuudesta, tiedonsaannista ja yksityisten tietojen suojelusta.

69 artikla

Jäljitettävyys

1.   Ammattimaisen toimijan, jolle toimitetaan kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joihin sovelletaan vaatimuksia tai edellytyksiä 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdan ja 28 artiklan 2 ja 3 kohdan, 30 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 2 ja 3 kohdan, 46 artiklan 1 ja 3 kohdan, 48 artiklan 1 ja 2 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 54 artiklan 2 ja 3 kohdan, 56, 57 ja 58 artiklan sekä 79 artiklan 1 kohdan nojalla, on pidettävä kirjaa tiedoista, joiden perusteella kyseinen toimija voi tunnistaa jokaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran kaupankäynnin yksikön osalta ne ammattimaiset toimijat, jotka sen toimittivat.

2.   Ammattimaisen toimijan, joka toimittaa kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, joihin sovelletaan vaatimuksia tai edellytyksiä 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdan ja 28 artiklan 2 ja 3 kohdan, 30 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 2 ja 3 kohdan, 46 artiklan 1 ja 3 kohdan, 47 artiklan 1 kohdan, 48 artiklan 1 ja 2 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 54 artiklan 2 ja 3 kohdan, 56, 57 ja 58 artiklan sekä 79 artiklan 1 kohdan nojalla, on pidettävä kirjaa tiedoista, joiden perusteella kyseinen toimija voi tunnistaa jokaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran kaupankäynnin yksikön osalta ne ammattimaiset toimijat, joille se toimitettiin.

3.   Jos ammattimainen toimija myöntää 84 artiklan 1 kohdan nojalla kasvipassin ja jos toimivaltainen viranomainen myöntää 84 artiklan 2 kohdan nojalla kasvipassin rekisteröidylle toimijalle, kyseisen toimijan on varmistettava tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen jäljitettävyyden varmistamiseksi, että se kirjaa kasvipassia koskevat seuraavat tiedot:

a)

tapauksen mukaan kyseisen kaupankäynnin yksikön toimittanut ammattimainen toimija;

b)

ammattimainen toimija, jolle kaupankäynnin yksikkö toimitettiin; ja

c)

asiaankuuluvat kasvipassiin liittyvät tiedot.

4.   Ammattimaisten toimijoiden on säilytettävä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot vähintään kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona asianomainen kasvi, kasvituote tai muu tavara toimitettiin niille tai jona ne sen toimittivat.

5.   Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavat seikat:

a)

edellä 4 kohdassa tarkoitettua lyhyempi tai pidempi vähimmäisaika tietyille kasveille, jos se on perusteltua kyseisten kasvien viljelykauden pituuden vuoksi; ja

b)

vaatimukset niiden tietojen saatavuudesta, joista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ammattimaisten toimijoiden on pidettävä kirjaa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen ammattimaisten toimijoiden on pyynnöstä toimitettava 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

7.   Tätä artiklaa ei sovelleta 65 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin ammattimaisiin toimijoihin.

70 artikla

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirrot ammattimaisen toimijan tiloissa ja niiden välillä

1.   Ammattimaisilla toimijoilla, joille toimitetaan tai jotka toimittavat 69 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, on oltava käytössä jäljitysjärjestelmät tai -menettelyt, joiden avulla ne voivat yksilöidä kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirrot niiden omissa tiloissaan ja niiden välillä.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 65 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin ammattimaisiin toimijoihin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla järjestelmillä tai menettelyillä saadut tiedot kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirroista kyseisessä kohdassa tarkoitettujen ammattimaisten toimijoiden tiloissa ja tilojen välillä on asetettava pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville.

VI LUKU

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sertifiointi

1 jakso

Kasvinterveystodistukset, jotka vaaditaan tuotaessa kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle

71 artikla

Kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten

1.   Kasvinterveystodistus kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unionin alueelle tuomista varten on kolmannen maan antama asiakirja, joka täyttää 76 artiklan edellytykset, jonka sisältö on vahvistettu liitteessä V olevassa A osassa tai, tapauksen mukaan, liitteessä V olevassa B osassa ja joka todistaa, että asianomainen kasvi, kasvituote tai muu tavara täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se on vapaa unionikaranteenituhoojista ja tuhoojista, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä;

b)

se noudattaa 37 artiklan 1 kohdan säännöksiä säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa;

c)

se täyttää 41 artiklan 2 ja 3 kohdassa tai tapauksen mukaan 54 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset;

d)

tarvittaessa se on 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ja 28 artiklan 2 kohdan sekä 30 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen säännösten nojalla hyväksyttyjen sääntöjen mukainen.

2.   Kasvinterveystodistuksessa on täsmennettävä kohdassa ”Lisäilmoitus”, mikä erityinen vaatimus täyttyy, jos vaatimusten osalta on useita eri vaihtoehtoja 28 artiklan 1 ja 2 kohdan, 30 artiklan 1 ja 3 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 54 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti annetun asianomaisen täytäntöönpanosäädöksen nojalla. Täsmennyksen on sisällettävä kyseisen vaatimuksen sanamuoto kokonaisuudessaan.

3.   Tarvittaessa kasvinterveystodistuksessa on mainittava, että asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden osalta on noudatettu kasvisuojelutoimenpiteitä, joiden on 44 artiklan nojalla tunnustettu vastaavan 41 artiklan 3 kohdan nojalla annetun täytäntöönpanosäädöksen vaatimuksia.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä V olevaa A ja B osaa niiden mukauttamiseksi kansainvälisten standardien kehitykseen.

72 artikla

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus

1.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten.

Luettelon on sisällettävä:

a)

kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta;

b)

direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan I kohdassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

c)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta on 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ja 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytty niiden tuomista unionin alueelle koskevia vaatimuksia;

d)

tämän asetuksen 37 artiklan 2 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanoasetuksessa luetteloidut siemenet tai tapauksen mukaan siemenperunat, joihin sovelletaan seuraavien direktiivien nojalla annettuja vastaavuutta koskevia päätöksiä: 66/401/ETY, 66/402/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY;

e)

edellä 41 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanoasetuksissa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat; ja

f)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joihin sovelletaan 49 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohtaa.

Ensimmäisen alakohdan a–e alakohtaa ei sovelleta eikä kasvinterveystodistusta edellytetä, jos 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan, 30 artiklan 1 kohdan tai 41 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä vaaditaan vaatimusten noudattamisen todistamista 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun virallisen merkin tai 99 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun muun virallisen todennuksen muodossa.

Täytäntöönpanosäädöksellä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

2.   Komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksellä missä tahansa seuraavista tapauksista:

a)

jos kyseisessä säädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c, d tai e alakohdan mukainen;

b)

jos kasvi, kasvituote tai muu tavara, jota ei ole lueteltu kyseisessä säädöksessä, on 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c, d tai e alakohdan mukainen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa unionikaranteenituhoojaa tai tuhoojaa, johon sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, tai jos säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa kyseistä riskiä.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvinterveystodistusta ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 46, 47 ja 48 artiklaa sekä 75 artiklan 1 kohtaa.

73 artikla

Muut kasvit, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus

Komissio säätää täytäntöönpanosäädöksillä, että muilta kuin 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla listalla olevilta kasveilta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten.

Kyseisissä täytäntöönpanosäädöksissä on kuitenkin säädettävä, että kasvinterveystodistusta ei vaadita kasveille, joiden kohdalla tuhoojariskejä koskevaan näyttöön ja kaupasta saatuun kokemukseen perustuva arviointi osoittaa, että todistusta ei tarvita. Arvioinnissa on otettava huomioon liitteessä VI esitetyt kriteerit. Arviointi voi tapauksen mukaan koskea vain tietystä alkuperä- tai lähetysmaana olevasta kolmannesta maasta tai tiettyjen alkuperä- tai lähetysmaina olevien kolmansien maiden ryhmästä peräisin olevia kasveja.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit on myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla.

Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäinen tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä hyväksytään viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2018.

74 artikla

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden tuomiseen suoja-alueelle vaaditaan kasvinterveystodistus

1.   Edellä 72 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi kasvinterveystodistus vaaditaan tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseksi tietyille suoja-alueille tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä luettelon näistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat.

Luettelon on sisällettävä:

a)

direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan II kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, kun on kyse ensimmäisestä tällaisesta täytäntöönpanosäädöksestä;

b)

tämän asetuksen 54 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanosäädöksissä luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

Kyseisillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistetussa luettelossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on myös merkittävä omalla CN-koodillaan, jos sellainen on saatavilla. Lisäksi on viitattava muihin unionin lainsäädännössä säädettyihin koodeihin, jos niillä täsmennetään erityisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran CN-koodia.

Kasvinterveystodistusta ei vaadita luettelossa luetelluilta kasveilta, kasvituotteilta ja muilta tavaroilta, jos 54 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä vaaditaan vaatimusten noudattamisen todistamista 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun virallisen merkin tai 99 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun muun virallisen todennuksen muodossa.

2.   Komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä seuraavissa tapauksissa:

a)

jos kyseisessä säädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukainen;

b)

jos kasvi, kasvituote tai muu tavara, jota ei ole lueteltu kyseisessä säädöksessä, on 1 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukainen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa asianomaista suoja-alueen tuhoojaa, tai jos kyseisessä säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa kyseistä riskiä.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvinterveystodistusta ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 56, 57 ja 58 artiklaa sekä 75 artiklan 1 kohtaa.

75 artikla

Matkustajien matkatavaroita koskevat poikkeukset

1.   Pieniä määriä kolmannesta maasta tulevia tiettyjä muita kuin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja sekä kasvituotteita ja muita tavaroita voidaan vapauttaa 72 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan tai 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistetusta kasvinterveystodistusta koskevasta vaatimuksesta, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne tuodaan unionin alueelle osana matkustajien henkilökohtaisia matkatavaroita;

b)

niitä ei ole tarkoitus käyttää ammattimaisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin;

c)

ne on luetteloitu tämän artiklan 2 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä.

2.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä asianomaisten kolmansien maiden luettelon ja, tapauksen mukaan, kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden enimmäismäärän, jota kyseisen kohdan mukainen vapautus koskee, sekä tarvittaessa yhden tai useamman liitteessä II olevassa 1 jaksossa vahvistetuista riskinhallintatoimenpiteistä.

Luettelojen ja enimmäismäärän sekä tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteiden vahvistamisesta päätetään sen tuhoojariskin perusteella, jonka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pienet määrät aiheuttavat, liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

76 artikla

Kasvinterveystodistusta koskevat edellytykset

1.   Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä kolmannesta maasta tuotavien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana seuraavan kasvinterveystodistuksen ainoastaan, jos kyseisen todistuksen sisältö on liitteessä V olevan A osan mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (IPPC) mukaisia velvoitteita ja ottaen huomioon asiaankuuluvat kansainväliset standardit. Jos kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tarkoitus tuoda sellaisesta kolmannesta maasta, josta ne eivät ole peräisin, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ainoastaan liitteessä V olevan joko A tai B osan mukaisen kasvinterveystodistuksen.

Se ei voi hyväksyä kyseistä kasvinterveystodistusta, jos tapauksen mukaan 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lisäilmoitusta ei ole tai se on virheellinen ja jos tapauksen mukaan 71 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mainintaa ei ole.

Se ei voi hyväksyä kasvinterveystodistusta jälleenvientiä varten, jollei sen mukana ole alkuperäistä kasvinterveystodistusta vientiä varten tai tämän oikeaksi todistettua jäljennöstä.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä kasvinterveystodistuksen ainoastaan, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

se on annettu vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä;

b)

se on osoitettu jonkin jäsenvaltion kansalliselle kasvinsuojeluorganisaatiolle; ja

c)

se on annettu enintään 14 vuorokautta ennen päivää, jona sen kattamat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat lähteneet sen myöntäneestä kolmannesta maasta.

3.   Jos kyseessä on kolmas maa, joka on sopimuspuolena kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ainoastaan kasvinterveystodistuksia, jotka on antanut kyseisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio tai sen vastuulla viranomainen, joka on teknisesti pätevä ja kyseisen virallisen kansallisen kasvinsuojeluorganisaation asianmukaisesti valtuuttama.

4.   Jos kyseessä on kolmas maa, joka ei ole sopimuspuolena kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä ainoastaan kasvinterveystodistuksia, jotka on antanut viranomainen, joka on toimivaltainen kyseisen kolmannen maan kansallisten sääntöjen mukaisesti ja joka on ilmoitettu komissiolle. Komissio ilmoittaa vastaanotetuista ilmoituksista jäsenvaltioille ja toimijoille 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä.

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja hyväksymisen edellytyksiä kyseisten todistusten luotettavuuden varmistamiseksi.

5.   Sähköisiä kasvinterveystodistuksia voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne on toimitettu unionin tason virallisen valvonnan mukaisen tietokoneistetun tiedonhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

77 artikla

Kasvinterveystodistuksen mitätöinti

1.   Jos kasvinterveystodistus on annettu 71 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti ja asianomainen toimivaltainen viranomainen katsoo, että 76 artiklassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, sen on mitätöitävä kyseinen kasvinterveystodistus ja varmistettava, että kyseinen todistus ei enää ole kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden mukana. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden kyseisten tavaroiden osalta jokin niistä virallista valvontaa koskevassa unionin lainsäädännössä tarkoitetuista toimenpiteistä, joita toteutetaan, kun unioniin tulee kolmansista maista lähetyksiä, jotka eivät täytä vaatimuksia.

Mitätöinnissä on merkittävä näkyvästi todistuksen etupuolelle asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen punainen ”Todistus peruutettu” -leima sekä viranomaisnimike ja mitätöimispäivämäärä. Tämä maininta on kirjoitettava suuraakkosin vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasvinterveystodistus on mitätöity tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta myös kasvinterveystodistuksen myöntäneelle kolmannelle maalle.

3.   Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tekniset järjestelyt, jotka koskevat 76 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sähköisten kasvinterveystodistusten mitätöintiä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2 jakso

Kasvipassi, joka vaaditaan siirrettäessä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueella

78 artikla

Kasvipassi

Kasvipassi on kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unionin alueella tapahtuvia siirtoja ja, tapauksen mukaan, suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävä virallinen etiketti, jolla todennetaan, että kaikki 85 artiklassa vahvistetut ja suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvien siirtojen osalta 86 artiklassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät, ja jolla on 83 artiklassa vahvistettu sisältö ja muoto.

79 artikla

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi

1.   Kasvipassit vaaditaan, kun tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita siirretään unionin alueella. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi.

Luettelon on sisällettävä:

a)

kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta;

b)

direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A osan I kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, edellyttäen, että tämän alakohdan a alakohta ei jo kata niitä, kun on kyse ensimmäisestä tällaisesta täytäntöönpanosäädöksestä;

c)

kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta on hyväksytty unionin alueella tapahtuvia siirtoja koskevia vaatimuksia 28 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan tai 30 artiklan 1, 3 tai 4 kohdan nojalla;

d)

edellä olevan 37 artiklan 2 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä luetteloidut siemenet; ja

e)

edellä olevan 41 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanosäädöksissä luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat niiden unionissa siirtämisen osalta lukuun ottamatta istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, jotka edellyttävät jotain muuta erityistä etikettiä tai muun tyyppistä todennusta mainitun artiklan nojalla.

2.   Komissio muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä seuraavissa tapauksissa:

a)

jos kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara on 1 kohdan toisen alakohdan c, d tai e alakohdan mukainen; tai

b)

jos kyseisessä säädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan toisen alakohdan c, d tai e alakohdan mukainen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa unionikaranteenituhoojaa, tai jos säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa riskiä.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 46, 47, 48 ja 75 artiklaa.

6.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2021 kertomuksen kokemuksista, jotka on saatu kasvipassijärjestelmän laajentamisesta kaikkiin istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtoihin unionin alueella; kertomuksessa on oltava selkeä analyysi toimijoille aiheutuneista kustannuksista ja hyödyistä, ja siihen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus.

80 artikla

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden tuomiseen suoja-alueille ja siirtämiseen suoja-alueilla vaaditaan kasvipassi

1.   Kasvipassit vaaditaan, kun tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita tuodaan tietyille suoja-alueille ja siirretään niillä.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä luettelon kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi.

Luettelon on sisällettävä:

a)

direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan A osan II kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, kun on kyse ensimmäisestä tällaisesta täytäntöönpanosäädöksestä;

b)

muut tämän asetuksen 54 artiklan 3 kohdassa säädetyissä täytäntöönpanosäädöksissä luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat.

2.   Komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä seuraavissa tapauksissa:

a)

jos kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara on 1 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukainen; tai

b)

jos kyseisessä säädöksessä lueteltu kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole 1 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdan mukainen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi komissio voi muuttaa 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä täytäntöönpanosäädöksillä liitteessä II olevassa 2 jaksossa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jos on olemassa riski, että kyseisessä säädöksessä luettelematon kasvi, kasvituote tai muu tavara kantaa suoja-aluekaranteenituhoojaa, tai jos säädöksessä luetellun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran osalta ei enää ole olemassa riskiä.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Poiketen siitä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan 56, 57 ja 58 artiklaa.

81 artikla

Toimitusta suoraan loppukäyttäjille koskeva poikkeus

1.   Kasvipassia ei vaadita siirrettäessä loppukäyttäjille kuten kotipuutarhureille suoraan toimitettavia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita.

Poikkeusta ei sovelleta seuraaviin:

a)

loppukäyttäjät, jotka vastaanottavat kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat etäsopimuksin tapahtuvana myyntinä; tai

b)

kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden loppukäyttäjät, joilta vaaditaan kasvipassi suoja-alueita varten 80 artiklan nojalla.

Komissio voi täsmentää täytäntöönpanosäädöksillä, että toisen alakohdan b alakohdan vaatimuksia sovelletaan vain tietyn suoja-alueen tuhoojiin, kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä tapaukset, joissa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua poikkeusta sovelletaan ainoastaan tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pieniin määriin. Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä on vahvistettava kyseiset määrät tietyksi ajaksi tapauksen mukaan kasvin, kasvituotteen ja muun tavaran sekä tuhoojariskien osalta.

82 artikla

Rekisteröidyn toimijan tiloissa ja tilojen välillä suoritettavia siirtoja koskevat poikkeukset

Kasvipassia ei vaadita siirrettäessä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita saman rekisteröidyn toimijan toisiaan lähellä sijaitsevissa tiloissa ja tilojen välillä.

Jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin, mitä läheinen sijainti niiden alueella tarkoittaa ja tarvitaanko kyseisiä siirtoja varten muita asiakirjoja kasvipassin sijaan.

Jos siirto tapahtuu kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, poikkeus kasvipassivaatimuksesta edellyttää kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

83 artikla

Kasvipassin sisältö ja muoto

1.   Kasvipassin on oltava erillinen etiketti, joka on tehty mistä tahansa materiaalista, joka soveltuu jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen painamiseen, edellyttäen, että kasvipassi on selkeästi erotettavissa kyseisessä materiaalissa mahdollisesti olevista muista tiedoista tai merkinnöistä.

Kasvipassin on oltava helposti nähtävissä ja selvästi luettavissa, ja siinä olevien tietojen on oltava muuttumattomia ja pysyviä.

2.   Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä liitteessä VII olevassa A osassa esitetyt tiedot.

Poiketen siitä, mitä liitteessä VII olevan A osan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, jäljitettävyyskoodia ei vaadita, jos istutettaviksi tarkoitetut kasvit täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

ne on valmisteltu niin, että ne ovat valmiit myytäviksi loppukäyttäjille ilman muita valmisteluja eikä ole riskiä unionikaranteenituhoojien tai tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, leviämisestä;

b)

ne eivät kuulu tämän artiklan 3 kohdassa säädetyssä täytäntöönpanosäädöksessä luetteloituihin tyyppeihin tai lajeihin.

3.   Komissio määrittelee tarkemmin täytäntöönpanosäädöksillä niiden istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tyypit ja lajit, joihin 2 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei sovelleta. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Suoja-alueelle tuomista ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä liitteessä VII olevassa B osassa vahvistetut tiedot.

5.   Jos kyse on istutettaviksi tarkoitetuista kasveista, jotka on tuotettu tai asetettu saataville markkinoilla esiperus-, perus- tai sertifioituna aineistona tai direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY tarkoitettuina esiperus-, perus- tai sertifioituina siemeninä tai siemenperunoina, kyseisten direktiivien säännösten mukaisesti laadittuun viralliseen etikettiin on sisällytettävä erillinen kasvipassi.

Tätä kohtaa sovellettaessa unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä VII olevassa C osassa vahvistetut tiedot.

Tätä kohtaa sovellettaessa tuontia suoja-alueelle ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä VII olevassa D osassa vahvistetut tiedot.

6.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä VII olevaa A, B, C ja D osaa niissä vahvistettujen tietojen mukauttamiseksi tarvittaessa tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen.

7.   Komissio hyväksyy viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2017 täytäntöönpanosäädöksillä unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä tuontia suoja-alueelle ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin muotoa koskevat eritelmät niiden kasvipassien osalta, joita tarkoitetaan 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa ja 5 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jos tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden luonne sitä edellyttää, niiden osalta voidaan vahvistaa kasvipassia varten erityisiä kokoa koskevia eritelmiä.

8.   Kasvipassi voidaan myöntää myös sähköisessä muodossa, jäljempänä ’sähköinen kasvipassi’, edellyttäen, että se sisältää kaikki 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja että tekniset järjestelyt on vahvistettu tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä.

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tekniset järjestelyt säännöt sähköisen kasvipassin myöntämistä varten sen varmistamiseksi, että passit ovat tämän artiklan säännösten mukaisia, sekä asianmukaisen, uskottavan ja tehokkaan tavan myöntää niitä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

84 artikla

Luvan saaneiden ammattimaisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten toimesta tapahtuva kasvipassien myöntäminen

1.   Kasvipasseja myöntävät luvan saaneet toimijat toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

Luvan saaneet toimijat voivat myöntää kasvipasseja ainoastaan niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta, joista ne ovat vastuussa.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, myös toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää kasvipasseja.

3.   Luvan saaneet toimijat voivat myöntää kasvipasseja ainoastaan vastuullaan olevissa ja 66 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla ilmoittamissaan tiloissa, yhteisvarastoissa ja lähetyskeskuksissa tai, jos sovelletaan 94 artiklan 1 kohtaa, jossain muussa paikassa, jos toimivaltainen viranomainen on antanut siihen luvan.

85 artikla

Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävää kasvipassia koskevat olennaiset vaatimukset

Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi voidaan myöntää kasville, kasvituotteelle tai muulle tavaralle, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

se on vapaa unionikaranteenituhoojista tai tuhoojista, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä;

b)

se noudattaa 37 artiklan 1 kohdan säännöksiä säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisestä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ja 37 artiklan 4 kohdan säännöksiä toteutettavista toimenpiteistä;

c)

se täyttää 41 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset sen siirtämisestä unionin alueella;

d)

tarvittaessa se on 17 artiklan 3 kohdan, 28 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdan, 28 artiklan 2 kohdan sekä 30 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen asiaankuuluvien toimenpiteiden mukaisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukainen; ja

e)

tarvittaessa se on niiden toimenpiteiden mukainen, joita toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet 17 artiklan 1 kohdan nojalla unionikaranteenituhoojien hävittämiseksi tai tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, hävittämiseksi ja väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltyjen tuhoojien hävittämiseksi 29 artiklan 1 kohdan nojalla.

86 artikla

Suoja-alueelle tuomista ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävää kasvipassia koskevat olennaiset vaatimukset

1.   Suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi voidaan myöntää kasville, kasvituotteelle tai muulle tavaralle, joka täyttää kaikki 85 artiklan vaatimukset ja lisäksi seuraavat vaatimukset:

a)

se on vapaa asianomaisesta suoja-aluekaranteenituhoojasta; ja

b)

se täyttää 54 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

2.   Jos sovelletaan 33 artiklan 2 kohtaa, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kasvipassia ei myönnetä kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille, jotka ovat peräisin kyseiseltä rajatulta alueelta ja saattavat kantaa asianomaista suoja-alueen tuhoojaa.

87 artikla

Kasvipassin edellyttämät tarkastukset

1.   Kasvipassi voidaan myöntää ainoastaan kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille, joiden osalta 2, 3 ja 4 kohdan mukainen perusteellinen tarkastus on osoittanut, että ne täyttävät 85 artiklan ja tapauksen mukaan 86 artiklan vaatimukset.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat voidaan tarkastaa joko yksittäin tai edustavien näytteiden avulla. Myös asianomaisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden pakkausmateriaali on tarkastettava.

2.   Tarkastuksen suorittaa luvan saanut toimija. Seuraavissa tapauksissa tarkastuksen suorittaa kuitenkin toimivaltainen viranomainen:

a)

tarkastuksiin, näytteenottoon ja testaukseen sovelletaan tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa;

b)

sovelletaan 84 artiklan 2 kohtaa; tai

c)

tarkastus suoritetaan tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa välittömässä lähiympäristössä ja luvan saaneella toimijalla ei ole pääsyä välittömään lähiympäristöön.

3.   Tarkastuksen on oltava kaikkien seuraavien edellytysten mukainen:

a)

se on tehtävä tarkoituksenmukaisina aikoina ja ottaen huomioon asiaan liittyvät riskit;

b)

se on suoritettava 66 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa. Tarkastus on myös suoritettava kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuotantopaikan välittömässä lähiympäristössä, jos 28 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 1 kohdan, 37 artiklan 4 kohdan, 41 artiklan 2 kohdan tai 54 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä sitä vaaditaan;

c)

se on tehtävä ainakin silmämääräisesti, jonka lisäksi:

i)

toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta, jos epäillään unionikaranteenituhoojan tai tuhoojien, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, esiintymistä tai suoja-aluekaranteenituhoojan esiintymistä asianomaisella suoja-alueella; tai

ii)

on suoritettava näytteidenottoa ja testausta, jos epäillään säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan esiintymistä, tapauksen mukaan kynnysarvot ylittävässä määrin;

d)

sen tulokset on kirjattava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

Kyseisen tarkastuksen suorittaminen ei vaikuta mihinkään erityisiin tarkastusvaatimuksiin tai -toimenpiteisiin, jotka on hyväksytty 28 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 30 artiklan 1, 3 tai 4 kohdan, 37 artiklan 4 kohdan, 41 artiklan 2 tai 3 kohdan tai 54 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Jos näissä tarkastusvaatimuksissa tai -toimenpiteissä edellytetään, että tarkastuksen suorittaa toimivaltainen viranomainen, sitä ei saa suorittaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luvan saanut toimija.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla silmämääräistä tarkastusta, näytteenottoa ja testausta sekä tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tiheyttä ja ajoitusta koskevat yksityiskohtaiset toimenpiteet tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta niiden kasvinterveydelle aiheuttamien tiettyjen tuhoojariskien perusteella. Kyseisten tarkastusten on tarvittaessa koskettava tiettyjä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, jotka kuuluvat direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY tarkoitettuihin esiperus-, perus- tai sertifioituun aineistoon, siemeniin tai siemenperunoihin taikka vakio- tai CAC-aineistoon tai -siemeniin.

Jos komissio hyväksyy tällaisia tiettyjä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskevia delegoituja säädöksiä ja kyseisiin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin sovelletaan sertifiointijärjestelmiä direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY ja 2008/90/EY nojalla, komissio vahvistaa yhdessä ainoassa sertifiointijärjestelmässä vaatimukset unionikaranteenituhoojien tai tuhoojien, joihin sovelletaan tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskeville tarkastuksille sekä istutettaviksi tarkoitettujen kasvien muita ominaisuuksia koskeville tarkastuksille.

Hyväksyessään tällaisia delegoituja säädöksiä komissio ottaa huomioon tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen ja kansainväliset standardit.

88 artikla

Kasvipassin kiinnittäminen

Ammattimaisten toimijoiden on kiinnitettävä kasvipassit kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden kaupankäynnin yksikköön, ennen kuin ne siirretään unionin alueella 79 artiklan mukaisesti tai suoja-alueelle tai suoja-alueella 80 artiklan mukaisesti. Jos tällaisia kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita siirretään pakkauksessa, nipussa tai säiliössä, kasvipassi on kiinnitettävä kyseiseen pakkaukseen, nippuun tai säiliöön.

89 artikla

Ammattimaisille toimijoille annettava lupa myöntää kasvipasseja

1.   Toimivaltainen viranomainen antaa ammattimaiselle toimijalle luvan myöntää kasvipasseja, jäljempänä ’lupa myöntää kasvipasseja’, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden heimoille, suvuille tai lajeille ja hyödyketyypeille, jos ammattimainen toimija täyttää molemmat seuraavista edellytyksistä:

a)

sillä on tarvittavat tiedot, jotta se voi suorittaa 87 artiklassa tarkoitetut tarkastukset, jotka koskevat kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin mahdollisesti vaikuttavia unionikaranteenituhoojia tai tuhoojia, joihin sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia sekä merkkejä kyseisten tuhoojien esiintymisestä, niiden aiheuttamia oireita sekä keinoja kyseisten tuhoojien esiintymisen ja leviämisen ehkäisemiseksi;

b)

sillä on käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla se pystyy täyttämään jäljitettävyyttä koskevat velvoitteensa 69 ja 70 artiklan mukaisesti.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kriteerit, jotka ammattimaisten toimijoiden on täytettävä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan edellytysten noudattamiseksi, ja menettelyt sen varmistamiseksi, että kriteerit täyttyvät.

90 artikla

Ammattimaisten toimijoiden velvollisuudet

1.   Jos luvan saanut toimija aikoo myöntää kasvipassin, sen on tunnistettava ne tuotantoprosessinsa kohdat ja ne kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtämistä koskevat kohdat, jotka ovat kriittisiä 37 artiklan 1 kohdan, 41 artiklan 1 kohdan, 85 ja 87 artiklan ja tapauksen mukaan 33 artiklan 2 kohdan, 54 artiklan 1 kohdan ja 86 artiklan noudattamisen kannalta sekä 28 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 30 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan ja tapauksen mukaan 37 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksyttyjen sääntöjen noudattamisen kannalta, ja valvottava niitä.

Sen on pidettävä vähintään kolmen vuoden ajan kirjaa kyseisten kohtien tunnistamisesta ja valvonnasta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan saaneen toimijan on varmistettava, että 87 artiklassa tarkoitettuihin tarkastuksiin osallistuvalle henkilöstölle annetaan tarvittaessa asianmukaista koulutusta sen varmistamiseksi, että sillä on riittävä tietämys tarkastusten suorittamiseksi.

91 artikla

Tuhoojariskin hallintasuunnitelmat

1.   Luvan saaneilla toimijoilla voi olla käytössä tuhoojariskin hallintasuunnitelmat. Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä suunnitelmat, jos ne täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

niissä vahvistetaan kyseisiä toimijoita varten asianmukaiset toimenpiteet 90 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen velvollisuuksien täyttämiseksi;

b)

ne täyttävät tämän artiklan 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Hyväksyttyä tuhoojariskin hallintasuunnitelmaa täytäntöönpaneville luvan saaneille toimijoille voidaan tehdä tarkastuksia harvennetusti.

2.   Tuhoojariskin hallintasuunnitelmien on katettava, tarvittaessa vakioitujen toimintaohjeiden muodossa, vähintään seuraavat tekijät:

a)

edellä olevan 66 artiklan 2 kohdassa vaaditut tiedot luvan saaneen toimijan rekisteröinnistä;

b)

edellä olevan 69 artiklan 4 kohdan ja 70 artiklan 1 kohdan nojalla vaaditut tiedot kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden jäljitettävyydestä;

c)

kuvaus luvan saaneen toimijan tuotantoprosesseista ja sen harjoittamasta kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoihin ja myyntiin liittyvästä toiminnasta;

d)

analyysi 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kriittisistä kohdista ja luvan saaneen toimijan toteuttamista toimenpiteistä kyseisiin kriittisiin kohtiin liittyvien tuhoojariskien pienentämiseksi;

e)

käytössä olevat menettelyt ja suunnitellut toimet, jos karanteenituhoojien esiintymistä epäillään tai niitä on havaittu, sekä kyseisten epäilyjen tai havaintojen ja toteutettujen toimien kirjaaminen;

f)

edellä olevassa 14 artiklassa tarkoitettuun ilmoittamiseen, 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin sekä kasvipassien myöntämiseen 84 artiklan 1 kohdan, 93 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 94 artiklan mukaisesti osallistuvan henkilöstön tehtävät ja vastuut sekä kasvipassin kiinnittäminen 88 artiklan mukaisesti; ja

g)

tämän kohdan f alakohdassa tarkoitetulle henkilöstölle annettava koulutus.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen saa tietää, että luvan saanut ammattimainen toimija ei sovella 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tai että tuhoojariskin hallintasuunnitelma ei enää ole 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen, sen on toteutettava viipymättä tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten ehtojen noudattamatta jättäminen ei jatku. Kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä suunnitelman hyväksymisen peruuttaminen.

Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut ensimmäisen alakohdan mukaisesti muita toimenpiteitä kuin peruuttanut suunnitelman hyväksymisen ja vaatimusten noudattamatta jättäminen jatkuu, sen on viipymättä peruutettava hyväksyminen.

92 artikla

Tarkastukset ja luvan peruuttaminen

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tarkastuksia vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa suoritettava näytteenottoa ja testausta sen todentamiseksi, että luvan saaneet toimijat noudattavat 83 artiklan 1, 2, 4 tai 5 kohtaa, 87 artiklaa, 88 artiklaa, 89 artiklan 1 kohtaa, 90 artiklaa tai 93 artiklan 1, 2, 3 tai 5 kohtaa.

2.   Jos toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että luvan saanut toimija ei noudata 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tai että kasvi, kasvituote tai muu tavara, jolle kyseinen ammattimainen toimija on myöntänyt kasvipassin, ei ole 85 artiklan tai tapauksen mukaan 86 artiklan mukainen, kyseisen viranomaisen on viipymättä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten säännösten noudattamatta jättäminen ei jatku.

Kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä kasvipassin myöntämiseen annetun luvan peruuttaminen kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden osalta.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut 2 kohdan mukaisia muita toimenpiteitä kuin peruuttanut luvan myöntää kasvipasseja kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille ja 85 artiklan tai tapauksen mukaan 86 artiklan säännösten noudattamatta jättäminen jatkuu, kyseisen viranomaisen on viipymättä peruutettava lupa.

93 artikla

Kasvipassin korvaaminen

1.   Luvan saanut toimija, joka on vastaanottanut jonkin kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden kaupankäynnin yksikön, jolle on myönnetty kasvipassi, tai ammattimaisen toimijan pyynnöstä toimiva toimivaltainen viranomainen voi myöntää kyseiselle kaupankäynnin yksikölle uuden kasvipassin, joka korvaa sille alun perin myönnetyn kasvipassin edellyttäen, että 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2.   Jos jokin kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden kaupankäynnin yksikkö, jolle on myönnetty kasvipassi, jaetaan kahteen tai useampaan uuteen kaupankäynnin yksikköön, kyseisistä uusista kaupankäynnin yksiköistä vastaava luvan saanut toimija tai ammattimaisen toimijan pyynnöstä toimiva toimivaltainen viranomainen myöntää kasvipassin kullekin uudelle kaupankäynnin yksikölle edellyttäen, että 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kyseiset kasvipassit korvaavat alkuperäiselle kaupankäynnin yksikölle myönnetyn kasvipassin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu kasvipassi voidaan myöntää ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

edellä 69 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden jäljitettävyysvaatimukset täyttyvät;

b)

tapauksen mukaan kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat edelleen 85 ja 86 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia; ja

c)

kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden ominaispiirteet eivät ole muuttuneet.

4.   Jos kasvipassi on myönnetty 1 tai 2 kohdan nojalla, 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tarkastusta ei vaadita.

5.   Kun kasvipassi on korvattu 1 tai 2 kohdan mukaisesti, asianomaisen luvan saaneen toimijan on säilytettävä korvattu kasvipassi tai sen sisältö vähintään kolmen vuoden ajan.

Jos toimivaltainen viranomainen suorittaa kasvipassin korvaamisen 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sen ammattimaisen toimijan, jonka pyynnöstä passi myönnettiin, on säilytettävä korvattu kasvipassi tai sen sisältö vähintään kolmen vuoden ajan.

Kasvipassin tiedot voidaan säilyttää tietokonepohjaisessa tietokannassa edellyttäen, että mukana ovat jäljitettävyyden takaavaan yksilölliseen viivakoodiin, hologrammiin, siruun tai muuhun tunnisteeseen merkityt tiedot, joilla voidaan täydentää liitteessä VII tarkoitettua jäljitettävyyskoodia.

94 artikla

Kasvinterveystodistuksen korvaava kasvipassi

1.   Poiketen siitä, mitä 87 artiklassa säädetään, jos unionin alueelle kolmannesta maasta tuotu kasvi, kasvituote tai muu tavara, jonka unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten vaaditaan kasvipassi 79 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 1 kohdan nojalla, kasvipassi on myönnettävä, jos rajatarkastusasemalla tehtyyn sen tuontia koskevaan viralliseen valvontaan kuuluvat tarkastukset on saatu tyydyttävästi päätökseen ja ovat johtaneet siihen lopputulokseen, että asianomainen kasvi, kasvituote tai muu tavara täyttää kasvipassin myöntämiseen vaadittavat olennaiset vaatimukset 85 artiklan ja tarvittaessa 86 artiklan mukaisesti.

Kasvinterveystodistus voidaan korvata kasvipassilla kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran määräpaikassa saapumispaikan sijaan, jos tarkastus määräpaikassa on sallittu virallista valvontaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää korvata kasvinterveystodistuksen paikassa, jossa kyseinen kasvi, kasvituote tai muu tavara saapuu unionin alueelle, alkuperäisen kasvinterveystodistuksen oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

Toimivaltainen viranomainen myöntää alkuperäisen kasvinterveystodistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen, jonka on seurattava kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran siirron mukana vain siihen paikkaan saakka, jossa kasvipassi myönnetään, ja vain kyseisen jäsenvaltion alueella.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä kasvinterveystodistus vähintään kolmen vuoden ajan. Kasvinterveystodistuksen tiedot voidaan säilyttää tietokonepohjaisessa tietokannassa.

Jos sovelletaan 101 artiklan 2 alakohdan a alakohtaa, kyseinen kasvinterveystodistus on korvattava sen oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

95 artikla

Kasvipassin mitätöinti ja poistaminen

1.   Ammattimaisen toimijan, jonka valvonnassa on jokin kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden kaupankäynnin yksikkö, on mitätöitävä ja mahdollisuuksien mukaan poistettava kasvipassi kyseisestä kaupankäynnin yksiköstä, jos sen tietoon tulee, että jokin 83–87, 89, 90, 93 tai 94 artiklan vaatimuksista ei täyty.

Kyseisen ammattimaisen toimijan on ilmoitettava asiasta sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka toimivallassa se toimii, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklassa tarkoitettua ilmoitusvelvoitetta.

2.   Jos ammattimainen toimija ei noudata 1 kohtaa, toimivaltaisen viranomaisen on mitätöitävä ja mahdollisuuksien mukaan poistettava kasvipassi kyseisestä kaupankäynnin yksiköstä.

3.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa asianomaisen ammattimaisen toimijan on säilytettävä mitätöity kasvipassi tai sen sisältö vähintään kolmen vuoden ajan.

Mitätöidyn kasvipassin tiedot voidaan säilyttää tietokonepohjaisessa tietokannassa edellyttäen, että mukana ovat jäljitettävyyden takaavaan yksilölliseen viivakoodiin, hologrammiin, siruun tai muuhun tunnisteeseen merkityt tiedot, joilla voidaan täydentää liitteessä VII tarkoitettua jäljitettävyyskoodia, sekä mitätöintiä koskeva maininta.

4.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa ammattimaisen toimijan on ilmoitettava asiasta luvan saaneelle toimijalle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, joka myönsi mitätöidyn kasvipassin.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 103 artiklassa tarkoitetun sähköisen ilmoitusjärjestelmän välityksellä komissiolle ja muille jäsenvaltioille, jos kasvipassi on poistettu ja mitätöity tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3 jakso

Muut todennukset

96 artikla

Puisen pakkausmateriaalin, puun tai muiden tavaroiden merkitseminen

1.   Puiseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin tehdyn merkin, jolla todistetaan, että käsittely on tehty ISPM 15 -standardin liitteen 1 mukaisesti, on oltava ISPM 15 -standardin liitteessä 2 vahvistettujen vaatimusten mukainen kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)

edellä 43 artiklassa tarkoitettu puinen pakkausmateriaali, joka on tuotu unionin alueelle jostakin kolmannesta maasta;

b)

unionin alueella merkitty puinen pakkausmateriaali, joka siirretään pois unionin alueelta;

c)

puinen pakkausmateriaali, puu tai muut tavarat, joita siirretään unionin alueella, jos 28, 30, 41 tai 54 artiklan nojalla annetussa täytäntöönpanosäädöksessä niin vaaditaan;

d)

mikä tahansa muu unionin alueella merkitty puinen pakkausmateriaali, puu tai muu tavara.

Merkki on tehtävä vain siinä tapauksessa, että puiselle pakkausmateriaalille, puulle tai muille tavaroille on tehty yksi tai useampi ISPM 15 -standardin liitteessä 1 tarkoitettu hyväksytty käsittely, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1005/2009 (28), (EY) N:o 1107/2009 (29) ja (EU) N:o 528/2012 (30) säännösten soveltamista.

Unionin alueella merkittyyn puiseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin saa tehdä merkin vain 98 artiklan mukaisesti luvan saanut rekisteröity toimija.

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta puiseen pakkausmateriaaliin, johon sovelletaan ISPM 15 -standardissa säädettyjä vapautuksia.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohdan vaatimuksia niiden mukauttamiseksi kansainvälisten standardien ja erityisesti ISPM 15 -standardin, kehitykseen.

97 artikla

Puisen pakkausmateriaalin korjaus unionin alueella

1.   Puista pakkausmateriaalia, joka on merkitty 96 artiklassa tarkoitetulla merkillä, saa korjata vain siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

korjauksen suorittava henkilö on 98 artiklan mukaisesti luvan saanut rekisteröity toimija;

b)

käytettävä materiaali ja käsittely soveltuvat korjaukseen;

c)

merkki tehdään tarvittaessa uudelleen.

2.   Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset järjestelyt, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua materiaalia, käsittelyä ja merkintää. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niissä on otettava huomioon asiaankuuluvat kansainväliset standardit ja erityisesti ISPM 15 -standardi.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos ammattimainen toimija hävittää pysyvästi millä tahansa keinoin kaikki puiseen pakkausmateriaaliin aiemmin tehdyt merkit.

98 artikla

Puiseen pakkausmateriaaliin unionin alueella merkin tekeville rekisteröidyille toimijoille myönnettävä lupa ja kyseisten toimijoiden valvonta

1.   Toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta rekisteröidylle toimijalle luvan tehdä 96 artiklassa tarkoitetun merkin ja korjata puista pakkausmateriaalia 97 artiklan mukaisesti edellyttäen, että rekisteröity toimija täyttää molemmat seuraavista edellytyksistä:

a)

sillä on tarvittavat tiedot suorittaa 96 ja 97 artiklassa tarkoitettujen säädösten nojalla vaaditut puisen pakkausmateriaalin, puun ja muiden tavaroiden käsittelyt;

b)

sillä on käytössään tilat ja laitteet, jotka ovat tarkoituksenmukaiset kyseisen käsittelyn suorittamiseksi, jäljempänä ’käsittelytilat’;

Siirretään komissiolle 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä lupaa koskevia vaatimuksia, jos se on tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen ja kansainvälisten standardien vuoksi aiheellista.

2.   Toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta rekisteröidylle toimijalle, joka käyttää toisen toimijan tiloissa käsiteltyä puuta, luvan tehdä 96 artiklassa tarkoitetun merkin ja korjata puista pakkausmateriaalia 97 artiklan mukaisesti edellyttäen, että toimija täyttää kaikki seuraavat edellytykset kyseisellä merkillä merkityn puisen pakkausmateriaalin osalta:

a)

se käyttää yksinomaan puuta:

i)

joka on käsitelty yhdellä tai useammalla ISPM 15 -standardin liitteessä 1 tarkoitetulla hyväksytyllä tavalla ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti luvan saaneen rekisteröidyn toimijan hoitamissa tiloissa; tai

ii)

joka on käsitelty yhdellä tai useammalla ISPM 15 -standardin liitteessä 1 tarkoitetulla hyväksytyllä tavalla sellaisissa kolmannen maan käsittelytiloissa, jotka kyseisen kolmannen maan kasvinsuojeluorganisaatio on hyväksynyt;

b)

se varmistaa, että kyseiseen tarkoitukseen käytettävä puu voidaan jäljittää näihin käsittelytiloihin unionin alueella tai kyseisen kolmannen maan käsittelytiloihin;

c)

jos 28 artiklan 1 ja 2 kohdan, 30 artiklan 1 ja 3 kohdan, 41 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 54 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla on tarpeen, se käyttää yksinomaan tämän alakohdan a alakohdassa tarkoitettua puuta, jonka mukana seuraa kasvipassi tai jokin muu asiakirja, joka antaa takeet siitä, että ISPM 15 -standardin liitteessä 1 tarkoitetut käsittelyvaatimukset täyttyvät.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava vähintään kerran vuodessa 1 ja 2 kohdan mukaisesti luvan saaneita rekisteröityneitä toimijoita sen todentamiseksi ja varmistamiseksi, että ne käsittelevät ja merkitsevät tarvittaessa puisen pakkausmateriaalin, puun ja muut tavarat 96 artiklan 1 kohdan ja 97 artiklan mukaisesti ja että ne täyttävät tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

4.   Jos toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että ammattimainen toimija ei noudata 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, sen on viipymättä toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten säännösten noudattamatta jättäminen ei jatku.

Jos toimivaltainen viranomainen on toteuttanut kyseiset toimenpiteet, jotka ovat muita toimenpiteitä kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu luvan peruuttaminen, ja säännösten noudattamatta jättäminen jatkuu, sen on viipymättä peruutettava 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu lupa.

99 artikla

Muut todennukset kuin puisen pakkausmateriaalin merkki

1.   Siirretään komissiolle 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla virallisiin todennuksiin sisällytettävät erityisesti kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita kuin puista pakkausmateriaalia koskevat seikat, jotka sovellettavissa kansainvälisissä standardeissa vaaditaan todisteena 28 artiklan 1 tai 2 kohdan, 30 artiklan 1 tai 3 kohdan, 41 artiklan 2 tai 3 kohdan, 44 artiklan tai 54 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä voidaan myös vahvistaa vaatimuksia, jotka koskevat yhtä tai useampaa seuraavista:

a)

luvan myöntäminen ammattimaisille toimijoille antaa 1 kohdassa tarkoitettuja virallisia todennuksia;

b)

toimivaltaisen viranomaisen suorittama tämän kohdan a alakohdan mukaisesti luvan saaneiden ammattimaisten toimijoiden valvonta;

c)

tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan peruuttaminen.

3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen todennusten muotoa koskevat eritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4 jakso

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vienti unionin alueelta

100 artikla

Kasvinterveystodistus unionista vientiä varten

1.   Jos kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran vientiin unionin alueelta kolmanteen maahan edellytetään kyseisen kolmannen maan kasvinterveyttä koskevien tuontivaatimusten mukaan kasvinterveystodistusta, jäljempänä ’kasvinterveystodistus vientiä varten’, kyseisen todistuksen antaa toimivaltainen viranomainen ammattimaisen toimijan pyynnöstä, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt ammattimaisen toimijan 65 artiklan mukaisesti;

b)

vietävä kasvi, kasvituote tai muu tavara on ammattimaisen toimijan valvonnassa;

c)

on varmistettu, että kasvi, kasvituote tai muu tavara on kolmannen maan kasvinterveyttä koskevien tuontivaatimusten mukainen.

Toimivaltainen viranomainen antaa kasvinterveystodistuksen vientiä varten myös muiden henkilöiden kuin ammattimaisten toimijoiden pyynnöstä edellyttäen, että ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Toimivaltainen viranomainen ei saa tätä kohtaa sovellettaessa siirtää kasvinterveystodistuksen myöntämistä vientiä varten kenellekään muulle henkilölle.

2.   Ottaen huomioon asiaan kuuluvat kansainväliset standardit kasvinterveystodistus vientiä varten annetaan, jos toimivaltainen viranomainen voi saatavilla olevan tiedon perusteella todistaa, että kasvi, kasvituote tai muu tavara on kolmannen maan kasvinterveyttä koskevien tuontivaatimusten mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen mukaisia velvoitteita. Kyseiset tiedot voivat tapauksen mukaan olla peräisin yhdestä tai useammasta seuraavista osatekijöistä:

a)

kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tarkastukset, näytteenotto ja testaus tai niiden tuotantopaikka ja sen lähiympäristö;

b)

viralliset tiedot tuhoojatilanteesta kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuotantotiloissa, tuotantopaikassa, alkuperäalueella tai -maassa;

c)

edellä 78 artiklassa tarkoitettu kasvipassi, joka seuraa kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mukana, jos siinä todennetaan toimivaltaisen viranomaisen suorittamien tarkastusten tulokset;

d)

edellä 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu puisen pakkausmateriaalin merkki tai 99 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut todennukset;

e)

jäljempänä 102 artiklassa tarkoitettuun vientiä edeltävään todistukseen sisältyvät tiedot;

f)

edellä 71 artiklassa tarkoitettuun kasvinterveystodistukseen sisältyvät viralliset tiedot, jos kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on tuotu unionin alueelle kolmannesta maasta.

3.   Vientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen on kuvaukseltaan ja muodoltaan vastattava liitteessä VIII olevassa A osassa esitettyä mallia.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja osatekijöitä ja liitteessä VIII olevaa A osaa niiden mukauttamiseksi asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

5.   Vientiä varten käytettävät sähköiset kasvinterveystodistukset toimitetaan unionin tason virallisen valvonnan mukaisen tietokoneistetun tiedonhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

101 artikla

Kasvinterveystodistus unionista jälleenvientiä varten

1.   Kolmannesta maasta peräisin olevan ja unionin alueelle kyseisestä tai toisesta kolmannesta maasta tuodun kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran jälleenvientiä varten myönnetään mahdollisuuksien mukaan vientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen sijasta unionista jälleenvientiä varten käytettävä kasvinterveystodistus, jäljempänä ’kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten’.

Toimivaltainen viranomainen antaa kasvinterveystodistuksen jälleenvientiä varten ammattimaisen toimijan pyynnöstä, kun kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt ammattimaisen toimijan 65 artiklan mukaisesti;

b)

jälleenvietävä kasvi, kasvituote tai muu tavara on ammattimaisen toimijan valvonnassa;

c)

on varmistettu, että kasvi, kasvituote tai muu tavara on kolmannen maan kasvinterveyttä koskevien tuontivaatimusten mukainen.

Toimivaltainen viranomainen myöntää kasvinterveystodistuksen jälleenvientiä varten myös muiden henkilöiden kuin ammattimaisten toimijoiden pyynnöstä edellyttäen, että toisen alakohdan b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

Toimivaltainen viranomainen ei saa tätä kohtaa sovellettaessa siirtää kasvinterveystodistuksen myöntämistä jälleenvientiä varten kenellekään muulle henkilölle.

2.   Ottaen huomioon asiaankuuluvat kansainväliset standardit kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten myönnetään, jos saatavilla olevan tiedon perusteella voidaan todistaa kyseisen kolmannen maan kasvinterveyttä koskevien tuontivaatimusten noudattaminen ja kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen mukaisia velvoitteita:

a)

kasvinterveystodistukseen jälleenvientiä varten on liitetty alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta peräisin olevan asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran mukana seuraava alkuperäinen kasvinterveystodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös;

b)

kasvia, kasvituotetta tai muuta tavaraa ei ole kasvatettu, tuotettu tai jalostettu unionin alueelle tuomisen jälkeen sen luonteen muuttamiseksi;

c)

kyseinen kasvi, kasvituote tai muu tavara ei ole altistunut karanteenituhoojaksi tai säännellyksi muuksi kuin karanteenituhoojaksi määräpaikkana olevassa kolmannessa maassa luetteloidun tuhoojan aiheuttamalle saastumis- tai kontaminaatioriskille siinä jäsenvaltiossa tapahtuneen varastoinnin aikana, josta se on tarkoitus viedä kyseiseen kolmanteen maahan;

d)

kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran tunnistetiedot ovat säilyneet ennallaan.

3.   Edellä olevaa 100 artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

4.   Jälleenvientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen on kuvaukseltaan ja muodoltaan vastattava liitteessä VIII olevassa B osassa esitettyä mallia.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä VIII olevaa B osaa sen mukauttamiseksi asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

6.   Jälleenvientiä varten käytettävät sähköiset kasvinterveystodistukset toimitetaan unionin tason virallisen valvonnan mukaisen tietokoneistetun tiedonhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

102 artikla

Vientiä edeltävä todistus

1.   Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, josta 100 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat viedään, ja sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa ne on kasvatettu, tuotettu, varastoitu tai jalostettu, on vaihdettava kasvinterveyttä koskevia tietoja, joita tarvitaan perustaksi vientiä varten käytettävän kasvinterveystodistuksen myöntämiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon on tapahduttava yhdenmukaistetun asiakirjan muodossa, jäljempänä ’vientiä edeltävä todistus’, jossa sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on kasvatettu, tuotettu, varastoitu tai jalostettu, todistavat, että kyseiset kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat täyttävät erityiset kasvinterveyttä koskevat vaatimukset yhden tai useamman seuraavista osalta:

a)

tiettyjen tuhoojien puuttuminen kyseisistä kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista tai esiintyminen alle määritetyn kynnysarvon;

b)

kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden alkuperä viljelyksellä, tuotantotiloissa, tuotantopaikassa tai -alueella;

c)

tuhoojatilanne kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden viljelyksellä, tuotantotiloissa, tuotantopaikassa tai alkuperäalueella tai -maassa;

d)

kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tarkastusten, näytteenoton ja testauksen tulokset;

e)

kasvinterveyteen liittyvät menettelyt, joita sovelletaan kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuotantoon tai jalostukseen.

3.   Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat on kasvatettu, tuotettu, varastoitu tai jalostettu, myöntävät vientiä edeltävän todistuksen ammattimaisen toimijan pyynnöstä kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden ollessa kyseisen ammattimaisen toimijan tiloissa.

4.   Vientiä edeltävän todistuksen on seurattava kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mukana, kun niitä siirretään unionin alueella, paitsi jos sen sisältämät tiedot vaihdetaan sähköisesti asianomaisten jäsenvaltioiden välillä unionin tason virallisen valvonnan mukaisen tietokoneistetun tiedonhallintajärjestelmän välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa.

5.   Vientiä edeltävä todistus voidaan myöntää, kun kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat lähteneet kyseisen ammattimaisen toimijan tiloista edellyttäen, että on tehty tarkastukset ja tarvittaessa otettu näytteet, joiden avulla vahvistetaan, että kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat ovat yhden tai useamman 2 kohdassa määritetyn erityisen kasvinterveysvaatimuksen mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

6.   Vientiä edeltävän todistuksen on sisällettävä liitteessä VIII olevassa C osassa esitetyt tiedot ja vastattava siinä asetettua muotoa.

Siirretään komissiolle valta antaa 105 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä VIII olevaa C osaa sen mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen tietämyksen sekä asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitykseen.

7.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa menettelyt vientiä edeltävän todistuksen myöntämistä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

VII LUKU

Komission tukitoimenpiteet

103 artikla

Sähköisen ilmoitusjärjestelmän perustaminen

Komissio perustaa sähköisen järjestelmän jäsenvaltioiden toimittamia ilmoituksia varten.

Järjestelmän on oltava liitetty unionin tason virallisen valvonnan tietokoneistettuun tietojenhallintajärjestelmään ja oltava yhteensopiva sen kanssa.

104 artikla

Ilmoitusten tietoyksiköt, muoto ja määräajat sekä ilmoitukset epäiltäessä tuhoojien esiintymistä

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset säännöt 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 11 artiklassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 6 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 7 kohdassa, 29 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 30 artiklan 8 kohdassa, 33 artiklan 1 kohdassa, 40 artiklan 4 kohdassa, 41 artiklan 4 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 49 artiklan 6 kohdassa, 53 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 4 kohdassa, 62 artiklan 1 kohdassa, 77 artiklan 2 kohdassa ja 95 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten toimittamisesta. Säännöt voivat koskea yhtä tai useampia seuraavista seikoista:

a)

ilmoituksiin sisällytettävät tietoyksiköt;

b)

ilmoitusten muoto ja täyttöohjeet;

c)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen erityisten tietoyksiköiden toimittamisen määräajat;

d)

tapaukset, joissa epäilty tuhoojan esiintyminen on ilmoitettava, koska tuhoojan biologia ja mahdollisuus sen nopeasta ja laajasta leviämisestä edellyttää ripeää toimintaa;

e)

tapaukset, joissa on ilmoitettava sääntöjen noudattamatta jättäminen, jos siitä aiheutuu unionikaranteenituhoojan tai väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määritellyn tuhoojan leviämisriski.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

VIII LUKU

Loppusäännökset

105 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä joulukuuta 2016 viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 7 kohdassa, 21 artiklassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 34 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklassa, 43 artiklan 2 kohdassa, 46 artiklan 2 kohdassa, 48 artiklan 5 kohdassa, 51 artiklassa, 65 artiklan 4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 76 artiklan 4 kohdassa, 81 artiklan 2 kohdassa, 83 artiklan 6 kohdassa, 87 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 2 kohdassa, 96 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 1 kohdassa, 99 artiklan 1 kohdassa, 100 artiklan 4 kohdassa, 101 artiklan 5 kohdassa ja 102 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 7 kohdassa, 21 artiklassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 34 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklassa, 43 artiklan 2 kohdassa, 46 artiklan 2 kohdassa, 48 artiklan 5 kohdassa, 51 artiklassa, 65 artiklan 4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 76 artiklan 4 kohdassa, 81 artiklan 2 kohdassa, 83 artiklan 6 kohdassa, 87 artiklan 4 kohdassa, 89 artiklan 2 kohdassa, 96 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 1 kohdassa, 99 artiklan 1 kohdassa, 100 artiklan 4 kohdassa, 101 artiklan 5 kohdassa ja 102 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan, 8 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 7 kohdan, 21 artiklan, 32 artiklan 5 kohdan, 34 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 46 artiklan 2 kohdan, 48 artiklan 5 kohdan, 51 artiklan, 65 artiklan 4 kohdan, 71 artiklan 4 kohdan, 76 artiklan 4 kohdan, 81 artiklan 2 kohdan, 83 artiklan 6 kohdan, 87 artiklan 4 kohdan, 89 artiklan 2 kohdan, 96 artiklan 2 kohdan, 98 artiklan 1 kohdan, 99 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 4 kohdan, 101 artiklan 5 kohdan ja 102 artiklan 6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

106 artikla

Kiireellinen menettely

1.   Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan, niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 105 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

107 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (31) 58 artiklan 1 kohdalla perustettu pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

108 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2019, ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin säännöksiin.

109 artikla

Kumoamiset

1.   Kumotaan direktiivi 2000/29/EY lukuun ottamatta seuraavia säännöksiä:

a)

1 artiklan 4 kohta;

b)

2 artiklan 1 kohdan johdantolause ja g, i, j, k, l, m, n, p, q ja r alakohta;

c)

11 artiklan 3 kohta;

d)

12 artikla;

e)

13 artikla;

f)

13 a artikla;

g)

13 b artikla;

h)

13 c artikla;

i)

13 d artikla;

j)

21 artiklan 1–5 kohta;

k)

27 a artikla;

l)

liite VIII a.

2.   Kumotaan seuraavat direktiivit:

a)

direktiivi 69/464/ETY;

b)

direktiivi 74/647/ETY;

c)

direktiivi 93/85/ETY;

d)

direktiivi 98/57/EY;

e)

direktiivi 2006/91/EY;

f)

direktiivi 2007/33/EY.

3.   Viittauksia 1 ja 2 kohdan mukaisesti kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IX olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

110 artikla

Asetuksen (EU) N:o 228/2013 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EU) N:o 228/2013 24 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Unionin rahoitus tuhoojien torjumista unionin syrjäisimmillä alueilla koskeville ohjelmille toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 (*) mukaisesti.

111 artikla

Asetuksen (EU) N:o 652/2014 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 652/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan e alakohta seuraavasti:

”e)

suojatoimenpiteet kasvintuhoojien torjumiseksi;”

2)

Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

edellä 25 artiklassa tarkoitetut tuhoojien torjumista unionin syrjäisimmillä alueilla koskevat ohjelmat.”

3)

Korvataan 16 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta seuraavasti:

”a)

tuhoojan hävittämiseksi saastuneelta alueelta suoritettavat toimenpiteet, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (**) 17 artiklan 1 kohdan, 28 artiklan 1 kohdan, 29 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

toimenpiteet, joilla estetään sellaisen prioriteettituhoojan leviäminen, joka on luetteloitu asetuksen (EU) 2016/2031 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jonka leviämisen estämiseen tähtäävät unionin toimenpiteet on hyväksytty kyseisen asetuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, saastuneella alueella, jolta prioriteettituhoojaa ei kyetä hävittämään, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin alueen suojaamiseksi prioriteettituhoojan leviämiseltä laajemmalle. Nämä toimenpiteet saavat koskea ainoastaan tuhoojan hävittämistä saastunutta aluetta ympäröivältä puskurialueelta, jos sitä esiintyy puskurialueella; ja

c)

toimenpiteet, joilla ehkäistään sellaisen prioriteettituhoojan leviäminen, joka on luetteloitu asetuksen (EU) 2016/2031 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jonka vastaiset unionin toimenpiteet on hyväksytty kyseisen asetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos mainitut toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä unionin alueen suojaamiseksi prioriteettituhoojan leviämiseltä laajemmalle.

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).”"

4)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Edellytykset

Edellä 16 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet voivat olla tukikelpoisia edellyttäen, että ne on toteutettu välittömästi ja asianomaisessa unionin lainsäädännössä vahvistettujen sovellettavien säännösten mukaisesti ja että yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

ne koskevat asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja unionikaranteenituhoojia, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella;

b)

ne koskevat tuhoojia, joita ei ole luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi ja jotka kuuluvat sellaisen toimenpiteen piiriin, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)

ne koskevat tuhoojia, joita ei ole luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi ja jotka kuuluvat sellaisen toimenpiteen piiriin, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

d)

ne koskevat asetuksen (EU) 2016/2031 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja prioriteettituhoojia.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa säädetyn edellytyksen täyttävien toimenpiteiden osalta avustus ei saa kattaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan mukaisesti hyväksymä toimenpide on tullut voimaan, tai jotka ovat aiheutuneet kyseisen toimenpiteen voimassaolon päättymisen jälkeen. Ensimmäisen kohdan c alakohdassa vahvistetun edellytyksen täyttävien toimenpiteiden osalta avustus ei saa kattaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisen toimenpiteen, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voimassaolon päättymisen jälkeen.”

5)

Korvataan 18 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

kustannukset, jotka aiheutuvat 16 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden vuoksi hävitettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden arvon korvaamisesta niiden omistajille sen markkina-arvon rajoissa, joka tällaisilla kasveilla, kasvituotteilla ja muilla tavaroilla olisi ollut ilman toimenpiteiden toteuttamista; mahdollinen jäännösarvo vähennetään korvauksesta; ja”.

6)

Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Avustuksia voidaan myöntää jäsenvaltioiden toteuttamiin vuoden kestäviin tai monivuotisiin tuhoojien esiintymistä koskeviin kartoitusohjelmiin, jäljempänä ’kartoitusohjelmat’, edellyttäen, että nämä kartoitusohjelmat täyttävät ainakin yhden seuraavista kolmesta edellytyksestä:

a)

ne koskevat asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja unionikaranteenituhoojia, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella;

b)

ne koskevat asetuksen (EU) 2016/2031 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti luetteloituja prioriteettituhoojia; ja

c)

ne koskevat tuhoojia, joita ei ole luetteloitu unionikaranteenituhoojiksi ja jotka kuuluvat sellaisen toimenpiteen piiriin, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”

b)

Korvataan kolmas kohta seuraavasti:

”Ensimmäisen kohdan c alakohdassa vahvistetun edellytyksen täyttävien toimenpiteiden osalta avustus ei saa kattaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisen toimenpiteen, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voimassaolon päättymisen jälkeen.”

7)

Lisätään 20 artiklaan uusi alakohta ennen a alakohtaa seuraavasti:

”-a)

silmämääräisistä tarkastuksista aiheutuvat kustannukset;”

8)

Korvataan 47 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilön, joka saa tietää liitteessä I tai liitteessä II luetellun taikka 16 artiklan 2 kohdan tai 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyn toimenpiteen piiriin kuuluvan tuhoojan esiintymisestä tai jolla on syytä epäillä tällaista esiintymistä, on ilmoitettava viipymättä asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimivaltaisen viranomaisen sitä pyytäessä toimitettava hallussaan olevat, tuhoojan esiintymistä koskevat tiedot. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu kirjallisesti, toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava se virallisesti.””

112 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1143/2014 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1143/2014 2 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

kasvintuhoojiin, jotka on luetteloitu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (***) (EU) 2016/2031 5 artiklan 2 kohdan tai 32 artiklan 3 kohdan nojalla tai joihin sovelletaan toimenpiteitä 30 artiklan 1 kohdan nojalla;

113 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Kuitenkin niin, että

a)

edellä olevan 111 artiklan 8 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017;

b)

edellä olevan 100 artiklan 3 kohtaa ja 101 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

2.   Kumotaan 109 artiklan 2 kohdan a, c, d ja f alakohdassa tarkoitetut säädökset 1 päivästä tammikuuta 2022. Jos kyseisten säädösten säännökset ja tämän asetuksen säännökset ovat ristiriidassa, tämän asetuksen säännöksillä on etusija.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  EUVL C 170, 5.6.2014, s. 104.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 18. heinäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).

(7)  Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

(8)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  EUVL L 123, 12.5.2016, s.1.

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Neuvoston direktiivi 74/647/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilikkakääriäisten torjunnasta (EYVL L 352, 28.12.1974, s. 41).

(16)  Neuvoston direktiivi 2006/91/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2006, hirmukilpikirvan torjunnasta (EUVL L 312, 11.11.2006, s. 42).

(17)  Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta (EYVL L 323, 24.12.1969, s. 1).

(18)  Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta (EYVL L 259, 18.10.1993, s. 1).

(19)  Neuvoston direktiivi 98/57/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta (EYVL L 235, 21.8.1998, s. 1).

(20)  Neuvoston direktiivi 2007/33/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, peruna-ankeroisten torjunnasta ja direktiivin 69/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 156, 16.6.2007, s. 12).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1).

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 228/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 23).

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

(24)  Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

(25)  Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17).

(26)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(27)  ISO 3166-1:2006, Maiden ja niiden hallintoalueiden nimien tunnukset – Osa 1: Maatunnukset. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, Geneve.

(28)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1).

(29)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(30)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(31)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).


LIITE I

KRITEERIT TUHOOJIEN LUOKITTELEMISEKSI NIIDEN UNIONIN ALUEELLE AIHEUTTAMAN RISKIN MUKAAN

1 JAKSO

Kriteerit 3 artiklassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 30 artiklan 2 kohdassa ja 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen karanteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi

1)   Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan taksonomiset tunnistetiedot on määriteltävä selkeästi, tai vaihtoehtoisesti on osoitettu, että tuhooja tuottaa johdonmukaisesti oireita ja on siirrettävissä.

Tuhoojan taksonomiset tunnistetiedot on määriteltävä lajitasolla tai vaihtoehtoisesti ylemmällä tai alemmalla taksonomisella tasolla, jos se on tieteellisesti perusteltua tuhoojan virulenssi, isäntälajisto tai suhteet vektoreihin huomioon ottaen.

2)   Tuhoojan esiintyminen kyseisellä alueella

Yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

tuhoojaa ei tiedetä esiintyvän kyseisellä alueella;

b)

tuhoojan tiedetään esiintyvän ainoastaan osassa kyseistä aluetta;

c)

tuhoojan tiedetään esiintyvän kyseisellä alueella ainoastaan vähäisinä, epäsäännöllisinä, yksittäisinä ja harvinaisina esiintyminä.

Sovellettaessa b tai c alakohtaa tuhoojaa pidetään muuna kuin laajalle levinneenä.

3)   Tuhoojan kyky kulkeutua, asettua ja levitä kyseiselle alueelle

a)   Kulkeutumiskyky

Tuhoojan katsotaan kykenevän kulkeutumaan alueelle tai, jos sitä esiintyy muutoin kuin laajalle levinneenä, alueen sellaiseen osaan, joka on siitä vapaa, jäljempänä ”uhanalaisen alueen merkityksellinen osa”, joko luonnollisen leviämisen seurauksena tai jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

kun kyse on alueelle siirrettävistä kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista, tuhooja on niiden kanssa yhteydessä sillä alueella, josta ne ovat peräisin tai josta ne siirretään kyseiselle alueelle;

ii)

se selviytyy kuljetuksen tai varastoinnin aikana;

iii)

se voi siirtyä sopivaan isäntäkasviin, kasvituotteeseen tai muuhun tavaraan kyseisellä alueella.

b)   Asettumiskyky

Tuhoojan katsotaan kykenevän ”asettumaan” alueelle tai, jos sitä esiintyy muutoin kuin laajalle levinneenä, alueen sellaiseen osaan, joka on siitä vapaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

alueella on tuhoojan isäntiä ja, tapauksen mukaan, tuhoojan vektoreita;

ii)

ratkaisevat ympäristötekijät ovat tuhoojan ja, tapauksen mukaan, sen vektorin kannalta suotuisat, minkä ansiosta se selviytyy ilmastollisesti vaikeina kausina ja saa elinkiertonsa päätökseen;

iii)

alueella sovellettavat viljely- ja valvontatoimenpiteet ovat suotuisat;

iv)

tuhoojan selviytymismenetelmät, lisääntymisstrategia, geneettinen sopeutumiskyky ja sen elinkykyisen populaation vähimmäiskoko tukevat sen asettumista.

c)   Leviämiskyky

Tuhoojan katsotaan kykenevän leviämään alueellisesti alueella tai, jos sitä esiintyy muutoin kuin laajalle levinneenä, alueen sellaisessa osassa, joka on siitä vapaa, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i)

ympäristö soveltuu tuhoojan luonnolliseen leviämiseen;

ii)

tuhoojan luonnollisen leviämisen esteet ovat riittämättömät;

iii)

hyödykkeet tai kuljetusvälineet mahdollistavat tuhoojan kulkeutumisen;

iv)

alueella on tuhoojan isäntiä ja, tapauksen mukaan, vektoreita;

v)

alueella sovellettavat viljely- ja valvontatoimenpiteet ovat suotuisat;

vi)

tuhoojan luontaisia vihollisia ja antagonisteja ei esiinny tai ne eivät riittävässä määrin kykene torjumaan tuhoojaa.

4)   Potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset

Tuhoojan kulkeutumisella, asettumisella ja leviämisellä alueelle tai, jos sitä esiintyy muutoin kuin laajalle levinneenä, alueen sellaiseen osaan, joka on siitä vapaa, on kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia alueella tai siinä alueen osassa, jossa sitä esiintyy muutoin kuin laajalle levinneenä, yhden tai useamman seuraavan tekijän suhteen:

a)

määrälliset ja laadulliset satomenetykset;

b)

valvontatoimenpiteiden kustannukset;

c)

uudelleenistutuksen kustannukset ja/tai korvaavien kasvien kasvatuksen tarpeesta johtuvat tappiot;

d)

vaikutukset nykyisiin tuotantotapoihin;

e)

vaikutukset tienvarsien puihin, puistoihin sekä luonnonvaraisiin ja istutusalueisiin;

f)

vaikutukset kotoperäisiin kasveihin, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin;

g)

muiden tuhoojien asettumiseen, leviämiseen ja toimintaan kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat esimerkiksi kyseisen tuhoojan kyvystä toimia vektorina muille tuhoojille;

h)

muutokset tuottajan kustannuksissa tai panosten tarpeessa, mukaan lukien valvonnan kustannuksissa sekä hävittämisen ja leviämisen estämisen kustannuksissa;

i)

tuottajien voittoihin kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat laadun, tuotantokustannusten, satomäärien tai hintatason muutoksista;

j)

laatumuutoksista johtuvat muutokset tuotteen kotimaisessa tai ulkomaisessa kulutuskysynnässä;

k)

vaikutukset kotimaisiin ja vientimarkkinoihin sekä maksettuihin hintoihin, mukaan lukien vaikutukset vientimarkkinoille pääsyyn ja todennäköisyyteen, että kauppakumppanit asettavat kasvinterveyteen liittyviä rajoituksia;

l)

lisätutkimuksissa ja -neuvonnassa tarvittavat resurssit;

m)

valvontatoimenpiteiden ympäristöön kohdistuvat ja muut epätoivotut vaikutukset;

n)

vaikutukset Natura 2000- tai muihin suojelualueisiin;

o)

muutokset ekologisissa prosesseissa sekä ekosysteemin rakenteessa, vakaudessa tai prosesseissa, mukaan lukien jatkovaikutukset kasvilajeihin, eroosioon, vesivarojen muutoksiin, tulipalovaaraan ja ravinteiden kiertoon;

p)

ympäristön ennallistamisen ja ehkäisevien toimenpiteiden kustannukset;

q)

vaikutukset ruokaturvaan ja elintarviketurvallisuuteen;

r)

vaikutukset työllisyyteen;

s)

vaikutukset veden laatuun, virkistykseen, matkailuun, maisemaperintöön, eläinten laiduntamiseen, metsästykseen ja kalastukseen.

2 JAKSO

Kriteerit 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen prioriteettituhoojiksi määriteltävien unionikaranteenituhoojien tunnistamiseksi

Unionikaranteenituhoojilla katsotaan olevan erittäin vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia unionin alueella, jos niiden kulkeutuminen, asettuminen ja leviäminen täyttää yhden tai useamman seuraavista kohdista:

a)

Taloudelliset vaikutukset: tuhooja voi aiheuttaa 1 jakson 4 kohdassa tarkoitettuina välittöminä ja välillisinä vaikutuksina suuria menetyksiä sellaisten kasvien osalta, joilla on merkittävää taloudellista arvoa unionin alueella.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kasvit voivat olla puita, jotka eivät ole tuotannon piirissä.

b)

Yhteiskunnalliset vaikutukset: tuhooja voi aiheuttaa yhden tai useampia seuraavista vaikutuksista:

i)

työllisyyden merkittävä väheneminen maa-, metsä- tai puutarhatalouden alalla tai näihin aloihin liittyvillä toimialoilla, mukaan lukien matkailu ja virkistystoiminta;

ii)

ruokaturvaan tai elintarviketurvallisuuteen kohdistuvat merkittävät riskit;

iii)

unionin alueella kasvavien tai viljeltyjen tärkeiden puulajien tai sellaisten puulajien, jotka ovat hyvin merkittäviä unionin maisemaperinnön sekä kulttuuri- ja historiallisen perinnön kannalta, häviäminen tai pitkän aikavälin laajamittainen vahingoittuminen.

c)

Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset: tuhooja voi aiheuttaa yhden tai useampia seuraavista vaikutuksista:

i)

merkittävät vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin, mukaan lukien vaikutukset lajeihin ja elinympäristöihin, jotka on lueteltu neuvoston direktiivissä 92/43/ETY (1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY (2);

ii)

kasvinsuojeluaineiden käytön merkittävä ja pitkän aikavälin lisääntyminen kyseisten kasvien osalta;

iii)

unionin alueella kasvavien tai viljeltyjen tärkeiden puulajien tai sellaisten puulajien, jotka ovat hyvin merkittäviä unionin maiseman ja kulttuuri- ja historiallisen perinnön kannalta, häviäminen tai pitkän aikavälin laajamittainen vahingoittuminen.

3 JAKSO

Alustavaa arviointia koskevat kriteerit niiden väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, jotka edellyttävät 29 artiklan 1 kohdassa ja 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä

1 alajakso

Alustavaa arviointia koskevat kriteerit niiden väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, jotka edellyttävät 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä

1)   Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan on täytettävä 1 jakson 1 kohdassa määritelty kriteeri.

2)   Tuhoojan esiintyminen jäsenvaltion alueella

Tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin jäsenvaltion alueella. Jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhoojaa ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin myöskään unionin alueella tai sen katsotaan täyttävän 1 jakson 2 kohdan b tai c alakohdassa vahvistetut edellytykset unionin alueen osalta.

3)   Tuhoojan todennäköisyys asettua ja levitä unionin alueelle taikka tiettyyn osaan tai tiettyihin osiin unionin aluetta, joissa sitä ei esiinny

Jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhooja täyttää 1 jakson 3 kohdan b ja c alakohdassa määritetyt kriteerit oman alueensa osalta ja, siinä määrin kuin jäsenvaltion on mahdollista sitä arvioida, unionin alueen osalta.

4)   Tuhoojan potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset

Jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhoojalla olisi kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia kyseisen jäsenvaltion alueella ja, siinä määrin kuin jäsenvaltion on mahdollista sitä arvioida, unionin alueella, jos se asettuu ja leviää kyseiselle alueelle.

Kyseisiin vaikutuksiin on sisällyttävä vähintään yksi tai useampi 1 jakson 4 kohdan a–g alakohdassa luetelluista välittömistä vaikutuksista.

2 alajakso

Alustavaa arviointia koskevat kriteerit niiden väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi, jotka edellyttävät 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja väliaikaisia toimenpiteitä

1)   Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan on täytettävä 1 jakson 1 kohdassa määritelty kriteeri.

2)   Tuhoojan esiintyminen unionin alueella

Tuhoojan ei tiedetä esiintyneen aikaisemmin unionin alueella tai sen katsotaan täyttävän 1 jakson 2 kohdan b tai c alakohdassa vahvistetut edellytykset unionin alueen osalta.

3)   Tuhoojan todennäköisyys asettua ja levitä unionin alueelle taikka tiettyyn osaan tai tiettyihin osiin unionin aluetta, joissa sitä ei esiinny

Unionin käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhooja täyttää 1 jakson 3 kohdan b ja c alakohdassa määritetyt kriteerit unionin alueen osalta.

4)   Tuhoojan potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset

Unionin käytettävissä olevien tietojen perusteella tuhoojalla olisi kohtuuttomia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia unionin alueella, jos se asettuu ja leviää kyseiselle alueelle.

Kyseisiin vaikutuksiin on sisällyttävä vähintään yksi tai useampi 1 jakson 4 kohdan a–g alakohdassa luetelluista välittömistä vaikutuksista.

4 JAKSO

Kriteerit 36 ja 38 artiklassa tarkoitettujen säännellyiksi muiksi kuin unionikaranteenituhoojiksi määriteltävien tuhoojien tunnistamiseksi

1)   Tuhoojan tunnistetiedot

Tuhoojan on täytettävä 1 jakson 1 kohdassa määritelty kriteeri.

2)   Tuhoojan todennäköisyys levitä unionin alueelle

Tuhoojan kulkeutumisen on arvioitava tapahtuvan pikemminkin tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien välityksellä kuin luonnollisen leviämisen tai kasvituotteiden tai muiden tavaroiden siirtojen välityksellä.

Arvioon on sisällyttävä tarvittaessa seuraavat seikat:

a)

tuhoojan elinkiertojen määrä asianomaisissa isännissä;

b)

tuhoojan biologia, epidemiologia ja eloonjäänti;

c)

tuhoojan mahdolliset luonnolliset, ihmisavusteiset tai muut kulkeutumisreitit asianomaiseen isäntään siirtymiseksi ja kulkeutumisreitin tehokkuus, mukaan luettuina levittäytymismekanismit ja -nopeus;

d)

tuhoojan aiheuttama myöhempi saastuminen ja siirtyminen asianomaisesta isännästä muihin kasveihin ja päinvastoin;

e)

ilmastolliset tekijät;

f)

viljelytavat ennen ja jälkeen korjuun;

g)

maaperätyypit;

h)

asianomaisen isännän tartunta-alttius ja isäntäkasvien eri vaiheet;

i)

tuhoojan vektorien esiintyminen;

j)

tuhoojan luontaisten vihollisten ja antagonistien esiintyminen;

k)

muiden tuhoojalle tartunta-alttiiden isäntien esiintyminen;

l)

tuhoojan esiintyvyys unionin alueella;

m)

kasvien käyttötarkoitus.

3)   Tuhoojan potentiaaliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset

Tuhoojan aiheuttamalla 2 kohdassa tarkoitettujen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien saastumisella on kohtuuttomia taloudellisia vaikutuksia kyseisten kasvien käyttötarkoitukseen yhden tai useamman seuraavan tekijän osalta:

a)

määrälliset ja laadulliset satomenetykset;

b)

ylimääräiset valvontatoimenpiteiden kustannukset;

c)

ylimääräiset korjuu- ja luokittelukustannukset;

d)

uudelleenistutuksen kustannukset;

e)

korvaavien kasvien kasvattamisen tarpeesta johtuvat tappiot;

f)

vaikutukset nykyisiin tuotantotapoihin;

g)

vaikutukset muihin isäntäkasveihin tuotantopaikalla;

h)

muiden tuhoojien asettumiseen, leviämiseen ja vaikutuksiin kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat kyseisen tuhoojan kyvystä toimia vektorina kyseisille muille tuhoojille;

i)

vaikutukset tuotantokustannuksiin tai panosten tarpeeseen, mukaan lukien valvonnan, hävittämisen ja leviämisen estämisen kustannukset;

j)

tuottajien voittoihin kohdistuvat vaikutukset, jotka johtuvat tuotantokustannusten, satomäärien tai hintatason muutoksista;

k)

laatumuutoksista johtuvat muutokset tuotteen kotimaisessa tai ulkomaisessa kulutuskysynnässä;

l)

vaikutukset kotimaisiin ja vientimarkkinoihin sekä maksettuihin hintoihin;

m)

vaikutukset työllisyyteen.


(1)  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).


LIITE II

TOIMENPITEET JA PERIAATTEET TUHOOJARISKIEN HALLITSEMISEKSI

1 JAKSO

17 artiklan 1 kohdassa, 21 artiklassa, 25 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 4 ja 6 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 5 ja 7 kohdassa, 40 artiklan 3 kohdassa, 41 artiklan 3 kohdassa, 42 artiklan 4 kohdassa, 46 artiklan 3 kohdassa, 53 artiklan 3 kohdassa, 54 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet karanteenituhoojariskien hallitsemiseksi

Karanteenituhoojariskien hallinnan on koostuttava yhdestä tai tarvittaessa useammasta seuraavasta toimenpiteestä:

1)

Viljeltyjen ja luonnonvaraisten kasvien saastumisen ehkäisemiseen ja poistamiseen kohdistuvat toimenpiteet

a)

Rajoitukset, jotka liittyvät viljeltyjen kasvien tunnistetietoihin, luonteeseen, alkuperään, polveutumiseen, lähtöisyyteen ja tuotantohistoriaan.

b)

Kasvien viljelyä, korjuuta ja käyttöä koskevat rajoitukset.

c)

Rajoitukset, jotka liittyvät kasvituotteiden, tilojen, maan, veden, maaperän, kasvualustojen, laitostilojen, koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden käyttöön.

d)

Kasvien, kasvituotteiden, tilojen, maan, veden, maaperän, kasvualustojen, laitostilojen, koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden valvonta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus karanteenituhoojien esiintymisen varalta.

e)

Seuranta, joka kohdistuu kasvilajin tai kasvilajikkeen resistenssin heikentymiseen tai muuttumiseen karanteenituhoojan tai sen biotyypin, patotyypin, rodun tai virulenssiryhmän koostumuksen muutoksen vuoksi.

f)

Karanteenituhoojien saastuttamien tai mahdollisesti saastuttamien kasvien, kasvituotteiden, tilojen, maan, veden, maaperän, kasvualustojen, laitostilojen, koneiden, laitteiden ja muiden tavaroiden fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen käsittely.

g)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuhoaminen joko ennaltaehkäisevästi tai siksi, että ne ovat karanteenituhoojien saastuttamia tai mahdollisesti saastuttamia.

h)

Tiedotus-, tietojen tallennus-, viestintä- ja raportointivelvoitteet.

i)

Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti.

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat kasvilajien ja kasvilajikkeiden resistenssin testaamista asianomaista karanteenituhoojaa vastaan ja asianomaiselle karanteenituhoojalle resistenttien kasvilajikkeiden ja kasvilajien luettelointia.

Edellä olevaa f alakohtaa sovellettaessa kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat seuraavia:

i)

kyseistä käsittelyä suorittavien ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti, luvananto ja virallinen valvonta;

ii)

kasvinterveystodistuksen, kasvipassin, etiketin tai muun virallisen todennuksen myöntäminen käsitellyille kasveille, kasvituotteille tai muille tavaroille ja 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkin laittaminen kyseisen käsittelyn suorittamisen jälkeen.

2)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiin kohdistuvat toimenpiteet

a)

Rajoitukset, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tunnistetietoihin, luonteeseen, alkuperään, lähtöisyyteen, polveutumiseen, tuotantomenetelmään, tuotantohistoriaan ja jäljitettävyyteen.

b)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista, siirtoja, käyttöä, käsittelyä, jalostusta, pakkaamista, varastointia, jakelua ja määränpäätä koskevat rajoitukset.

c)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus karanteenituhoojien esiintymisen varalta, mukaan luettuna karanteenimenettelyihin asettaminen ja kolmansissa maissa ennen vientiä suoritettavat tarkastukset.

d)

Karanteenituhoojien saastuttamien tai mahdollisesti saastuttamien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen käsittely ja tarvittaessa tuhoaminen.

e)

Tiedotus-, tietojen tallennus-, viestintä- ja raportointivelvoitteet.

f)

Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti.

Edellä olevaa a–d alakohtaa sovellettaessa kyseisiin toimenpiteisiin voi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat seuraavia:

i)

kasvinterveystodistuksen, kasvipassin, etiketin tai muun virallisen todennuksen myöntäminen, mukaan luettuna 96 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkin laittaminen a–d alakohdan säännösten noudattamisen todentamiseksi;

ii)

edellä d alakohdassa tarkoitettua käsittelyä suorittavien ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti, luvananto ja virallinen valvonta.

3)

Karanteenituhoojien muihin kulkeutumisreitteihin kuin kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden lähetyksiin kohdistuvat toimenpiteet

a)

Rajoitukset, jotka koskevat karanteenituhoojien tuloa ja siirtoja hyödykkeenä.

b)

Karanteenituhoojahyödykkeiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus ja tarvittaessa tuhoaminen.

c)

Rajoitukset, jotka koskevat matkustajien kuljettamia kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita.

d)

Matkustajien kuljettamien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus ja tarvittaessa käsittely tai tuhoaminen.

e)

Hyödykkeiden kuljettamisessa käytettyjä ajoneuvoja, pakkauksia ja muita tavaroita koskevat rajoitukset.

f)

Hyödykkeiden kuljettamisessa käytettyjen ajoneuvojen, pakkausten ja muiden tavaroiden seuranta, silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja laboratoriotestaus ja tarvittaessa käsittely tai tuhoaminen.

g)

Tiedotus-, tietojen tallennus-, viestintä- ja raportointivelvoitteet.

h)

Ammattimaisten toimijoiden rekisteröinti.

2 JAKSO

17 artiklan 1 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 21 artiklassa, 28 artiklan 4 ja 6 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 5 ja 7 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa, 37 artiklan 4 ja 8 kohdassa, 40 artiklan 3 kohdassa, 41 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 3 kohdassa, 49 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 53 artiklan 3 kohdassa, 54 artiklan 3 kohdassa, 72 artiklan 3 kohdassa, 74 artiklan 3 kohdassa, 75 artiklan 2 kohdassa, 79 artiklan 3 kohdassa ja 80 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut periaatteet tuhoojariskien hallitsemiseksi

Unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevien riskien hallitsemisessa on noudatettava seuraavia periaatteita:

1)

Tarpeellisuus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevia toimenpiteitä on sovellettava ainoastaan, jos tällaiset toimenpiteet ovat tarpeen asianomaisen tuhoojan saapumisen, asettumisen ja leviämisen ehkäisemiseksi.

2)

Suhteellisuus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia asianomaisen tuhoojan aiheuttamaan riskiin ja vaadittuun suojelun tasoon nähden.

3)

Pienin mahdollinen vaikutus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden on oltava vähiten rajoittavia käytettävissä olevia toimenpiteitä ja tuotettava mahdollisimman vähän haittaa ihmisten, hyödykkeiden ja kuljetusvälineiden kansainväliselle liikkumiselle.

4)

Syrjintäkielto

Tuhoojariskien hallitsemista koskevia toimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka aiheuttaa joko mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää tai etenkin kansainvälisen kaupan peiteltyä rajoittamista. Ne eivät saa olla kolmansia maita kohtaan tiukempia kuin toimenpiteet, joita sovellettaisiin samaan tuhoojaan, jos sitä esiintyisi unionin alueella, jos kolmannet maat voivat osoittaa, että niissä on sama kasvinterveydellinen tilanne ja että ne soveltavat samanlaisia tai vastaavia kasvinterveystoimenpiteitä.

5)

Tekniset perustelut

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden on oltava teknisesti perusteltuja sellaisten päätelmien perusteella, jotka on saatu käyttämällä soveltuvaa riskianalyysiä tai, tapauksen mukaan, toista vertailukelpoista tarkastusta ja käytettävissä olevien tieteellisten tietojen arviointia. Kyseisten toimenpiteiden olisi vastattava, ja tarvittaessa niitä olisi muutettava tai niitä olisi poistettava, jotta ne vastaavat, uutta tai ajan tasalle saatettua riskianalyysia tai asiaa koskevia tieteellisiä tietoja.

6)

Toteuttamiskelpoisuus

Tuhoojariskien hallitsemista koskevien toimenpiteiden olisi oltava sellaisia, että kyseisten toimenpiteiden tavoite todennäköisesti saavutetaan.


LIITE III

KRITEERIT 42 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VAKAVAN RISKIN KASVIEN, KASVITUOTTEIDEN TAI MUIDEN TAVAROIDEN ARVIOIMISEKSI

Seuraavat kriteerit otetaan huomioon 42 artiklassa tarkoitetussa arvioinnissa:

1)

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, siemeniä lukuun ottamatta:

a)

ne on tuotu unioniin yleensä pensaina tai puina tai ne esiintyvät unionin alueella siinä muodossa tai liittyvät taksonomisesti tällaisiin kasveihin;

b)

ne on otettu luonnosta tai kasvatettu luonnosta otetuista kasveista;

c)

ne on kasvatettu ulkona tai ulkona kasvatetuista kasveista alkuperämaana olevissa kolmansissa maissa, kolmansien maiden ryhmässä tai asianomaisten kolmansien maiden tietyillä alueilla;

d)

niiden tiedetään kantavan yleisesti kulkeutuvia tuhoojia, joilla tiedetään olevan merkittävä vaikutus kasvilajeihin, joilla on suuri taloudellinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen merkitys unionin alueella;

e)

niiden tiedetään yleisesti kantavan tuhoojia ilman, että niissä on merkkejä ja oireita kyseisistä tuhoojista, tai merkkien ja oireiden ilmenemistä edeltää oireeton jakso, mikä tarkoittaa sitä, että tuhoojien esiintymistä ei todennäköisesti havaittaisi unionin alueelle tuomisen yhteydessä suoritetuissa tarkastuksissa;

f)

ne ovat monivuotisia kasveja, joita pidetään yleisesti kaupan vanhoina kasveina;

2)

Muut kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat:

a)

niiden tiedetään kantavan tuhoojia ja toimivan tärkeänä kulkeutumisreittinä yleisesti kulkeutuville tuhoojille, joilla tiedetään olevan merkittävä vaikutus kasvilajeihin, joilla on suuri taloudellinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen merkitys unionin alueella;

b)

niiden tiedetään yleisesti kantavan tuhoojia ja toimivan näiden tärkeänä kulkeutumisreittinä ilman, että niissä on merkkejä ja oireita kyseisistä tuhoojista, tai merkkien ja oireiden ilmenemistä edeltää oireeton jakso, mikä tarkoittaa sitä, että tuhoojien esiintymistä ei todennäköisesti havaittaisi unionin alueelle tuomisen yhteydessä suoritetuissa tarkastuksissa.


LIITE IV

SEIKAT, JOIDEN AVULLA TUNNISTETAAN 49 ARTIKLASSA TARKOITETUT, VASTIKÄÄN HAVAITTUJA TUHOOJARISKEJÄ TAI MUITA EPÄILTYJÄ KASVINTERVEYSRISKEJÄ UNIONIN ALUEELLA TODENNÄKÖISESTI AIHEUTTAVAT KASVIT TAI KASVITUOTTEET

Kolmansista maista tulevien kasvien tai kasvituotteiden katsotaan todennäköisesti aiheuttavan 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuhoojariskejä unionin alueella, jos ne täyttävät seuraavista edellytyksistä vähintään kolme, mukaan lukien vähintään yhden 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistetuista ehdoista:

1)

Kasvien tai kasvituotteiden ominaisuudet:

a)

ne kuuluvat sellaiseen kasvisukuun tai -heimoon tai tuotetaan kasvisuvusta tai -heimosta, jonka tiedetään yleisesti kantavan tuhoojia, joita säännellään karanteenituhoojina unionin alueella tai kolmansissa maissa;

b)

ne kuuluvat sellaiseen kasvisukuun tai -heimoon tai tuotetaan kasvisuvusta tai -heimosta, jonka tiedetään kantavan yleisesti kulkeutuvia tuhoojia, joilla tiedetään olevan merkittävä vaikutus unionin alueella viljeltyihin kasvilajeihin, joilla on suuri taloudellinen, yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen merkitys unionin alueella;

c)

ne kuuluvat sellaiseen kasvisukuun tai -heimoon tai tuotetaan kasvisuvusta tai -heimosta, jonka tiedetään yleisesti kantavan tuhoojia ilman, että niissä on merkkejä ja oireita kyseisistä tuhoojista, tai merkkien ja oireiden ilmenemistä edeltää vähintään kolmen kuukauden oireeton jakso, mikä tarkoittaa sitä, että tuhoojien esiintymistä kyseisissä kasveissa tai kasvituotteissa ei todennäköisesti havaittaisi unionin alueelle tuonnin yhteydessä suoritetussa virallisessa valvonnassa, jollei suoriteta näytteenottoa ja testausta tai sovelleta karanteenimenettelyjä;

d)

ne on kasvatettu ulkona tai ulkona kasvatetuista kasveista alkuperämaana olevassa kolmannessa maassa;

e)

niitä ei lähetetä suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa tai, jos ne lähetetään tällä tavalla, lähetyksiä ei voida kokonsa vuoksi avata suljetuissa tiloissa unionin alueelle tuomisen yhteydessä suoritettavaa virallista valvontaa varten.

2)

Kasvien tai kasvituotteiden alkuperä:

a)

ne ovat peräisin tai ne siirretään kolmannesta maasta, josta on tehty toistuvia ilmoituksia sellaisten karanteenituhoojien löydöksistä, joita ei ole luetteloitu 5 artiklan 2 kohdan nojalla;

b)

ne ovat peräisin tai ne siirretään kolmannesta maasta, joka ei ole kansainvälisen kasvinsuojelusopimuksen sopimuspuoli.


LIITE V

KASVINTERVEYSTODISTUS UNIONIN ALUEELLE TUOMISTA VARTEN: SISÄLTÖ

A OSA

76 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus vientiä varten

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

B OSA

76 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE VI

KRITEERIT 73 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN KASVIEN, JOILTA EI EDELLYTETÄ KASVINTERVEYSTODISTUSTA, TUNNISTAMISEKSI

Edellä olevassa 73 artiklassa tarkoitetussa arvioinnissa on otettava huomioon seuraavat kriteerit:

1)

kasvit eivät kanna unionikaranteenituhoojia tai tuhoojia, joihin sovelletaan 30 artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, eikä yleisesti kulkeutuvia tuhoojia, joilla voi olla vaikutusta unionissa kasvatettaviin kasvilajeihin;

2)

kasvien osalta on noudatettu kolmansille maille tai alkuperämaille asetettuja vaatimuksia unionin alueelle tuomisen osalta;

3)

yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta tuotuihin kasveihin ei liity ilmoituksia esiintymälöydöksistä, eikä kasveista ole löydetty unionin alueelle tuomisen aikana toistuvasti unionikaranteenituhoojia tai tuhoojia, joihin sovelletaan 30 artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä.


LIITE VII

KASVIPASSIT

A OSA

83 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kasvipassi unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten

1)

Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä seuraavat elementit:

a)

oikeassa yläkulmassa sana ”kasvipassi” jollakin unionin virallisella kielellä ja englanniksi, jos se on eri kieli, erotettuna vinoviivalla;

b)

vasemmassa yläkulmassa värillinen tai mustavalkoinen unionin lippu;

c)

kirjain ”A.”, jota seuraa asianomaisen kasvilajin tai taksonin kasvitieteellinen nimi, kun on kyse kasveista ja kasvituotteista, tai muussa tapauksessa asianomaisen tavaran ja valinnaisesti lajikkeen nimi;

d)

kirjain ”B.”, jota seuraavat 67 artiklan a alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvipassin myöntävä ammattimainen toimija on rekisteröity, yhdysviiva ja sen ammattimaisen toimijan rekisteröintinumero, joka myöntää kasvipassin tai jolle toimivaltainen viranomainen on myöntänyt sen;

e)

kirjain ”C.”, jota seuraa asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran jäljitettävyyskoodi;

f)

kirjain ”D.”, jota seuraa tapauksen mukaan:

i)

alkuperämaana olevan kolmannen maan nimi; tai

ii)

edellä 67 artiklan a alakohdassa tarkoitettu alkuperäjäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi.

2)

Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua jäljitettävyyskoodia voidaan myös täydentää viittauksella jäljitettävyyden takaavaan yksilölliseen viivakoodiin, hologrammiin, siruun tai muuhun kaupankäynnin yksikössä olevaan tunnisteeseen.

B OSA

83 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kasvipassi suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten

1)

Suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin on sisällettävä seuraavat elementit:

a)

oikeassa yläkulmassa sanat ”kasvipassi – SUOJA-ALUE” jollakin unionin virallisella kielellä ja englanniksi, jos se on eri kieli, erotettuna vinoviivalla;

b)

välittömästi kyseisten sanojen alapuolella 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan tieteellinen nimi tai koodi tai asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien tieteelliset nimet tai koodit;

c)

vasemmassa yläkulmassa värillinen tai mustavalkoinen unionin lippu;

d)

kirjain ”A.”, jota seuraa asianomaisen kasvilajin tai taksonin kasvitieteellinen nimi, kun on kyse kasveista ja kasvituotteista, tai muussa tapauksessa asianomaisen tavaran ja valinnaisesti lajikkeen nimi;

e)

kirjain ”B.”, jota seuraavat 67 artiklan a alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvipassin myöntävä ammattimainen toimija on rekisteröity, yhdysviiva ja sen ammattimaisen toimijan rekisteröintinumero, joka myöntää kasvipassin tai jolle toimivaltainen viranomainen on myöntänyt sen;

f)

kirjain ”C.”, jota seuraa asianomaisen kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran jäljitettävyyskoodi;

g)

kirjain ”D.”, jota seuraa tapauksen mukaan:

i)

alkuperämaana olevan kolmannen maan nimi; tai

ii)

edellä 67 artiklan a alakohdassa tarkoitettu alkuperäjäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi ja, mikäli kasvipassi korvataan, sen ammattimaisen toimijan rekisteröintinumero, joka on myöntänyt alkuperäisen kasvipassin tai jolle 93 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on myöntänyt sen.

2)

Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua jäljitettävyyskoodia voidaan myös täydentää viittauksella jäljitettävyyden takaavaan yksilölliseen viivakoodiin, hologrammiin, siruun tai muuhun kaupankäynnin yksikössä olevaan tunnisteeseen.

C OSA

Yhdistetty unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi ja 83 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu sertifiointietiketti

1)

Unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin, joka on yhdistetty yhteiseksi etiketiksi direktiivin 66/401/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 66/402/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 68/193/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2002/54/EY 12 artiklassa, direktiivin 2002/55/EY 28 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2002/56/EY 13 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2002/57/EY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun siementen ja lisäysaineiston virallisen etiketin kanssa ja direktiivin 2008/90/EY 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston virallisen etiketin kanssa, on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

yhteisen etiketin oikeassa yläkulmassa sana ”kasvipassi” jollakin unionin virallisella kielellä ja englanniksi, jos se on eri kieli, erotettuna vinoviivalla;

b)

yhteisen etiketin vasemmassa yläkulmassa värillinen tai mustavalkoinen unionin lippu.

Kasvipassi on sijoitettava yhteisessä etiketissä välittömästi virallisen etiketin yläpuolelle, ja sen on oltava saman levyinen kuin virallinen etiketti.

2)

A osan 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti.

D OSA

Yhdistetty suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävä kasvipassi ja 83 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu sertifiointietiketti

1)

Suoja-alueille ja suoja-alueilla tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin, joka on yhdistetty yhteiseksi etiketiksi direktiivin 66/401/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 66/402/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 68/193/ETY 10 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2002/54/EY 12 artiklassa, direktiivin 2002/55/EY 28 artiklan 1 kohdassa, direktiivin 2002/56/EY 13 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 2002/57/EY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun siementen ja lisäysaineiston virallisen etiketin kanssa ja direktiivin 2008/90/EY 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun esiperus-, perus- tai sertifioidun aineiston virallisen etiketin kanssa, on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

yhteisen etiketin oikeassa yläkulmassa sanat ”kasvipassi – SUOJA-ALUE” jollakin unionin virallisella kielellä ja englanniksi, jos se on eri kieli, erotettuna vinoviivalla;

b)

välittömästi kyseisten sanojen alapuolella asianomaisen suoja-aluekaranteenituhoojan tieteellinen nimi tai koodi tai asianomaisten suoja-aluekaranteenituhoojien tieteelliset nimet tai koodit; ja

c)

yhteisen etiketin vasemmassa yläkulmassa värillinen tai mustavalkoinen unionin lippu.

Kasvipassi on sijoitettava yhteisessä etiketissä välittömästi virallisen etiketin tai, jos kyseessä on kantatodistus, kantatodistuksen yläpuolelle, ja sen on oltava saman levyinen kuin virallinen etiketti tai tapauksen mukaan kantatodistus.

2)

B osan 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti.


LIITE VIII

100 ARTIKLAN 3 KOHDASSA, 101 ARTIKLAN 4 KOHDASSA JA 102 ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETTUJEN VIENTIÄ, JÄLLEENVIENTIÄ JA EDELTÄVÄÄ VIENTIÄ VARTEN MYÖNNETTÄVIEN KASVINTERVEYSTODISTUSTEN SISÄLTÖ

A OSA

100 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus vientiä varten

1.

Kasvinterveystodistuksen, joka koskee siirtämistä unionin alueen ulkopuolelle kolmanteen maahan vientiä varten, on sisällettävä seuraavat elementit:

a)

sana ”Kasvinterveystodistus”, jota seuraavat:

i)

kirjaimet ”EU”;

ii)

edellä olevan 67 artiklan a alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvinterveystodistuksen myöntämistä vientiä varten pyytävä ammattimainen toimija on rekisteröity;

iii)

vinoviiva;

iv)

todistuksen yksilöllinen tunnistuskoodi, joka koostuu numeroista tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmästä, jossa kirjaimet ilmaisevat kulloinkin soveltuvalla tavalla sen jäsenvaltion hallintoalueen, jossa todistus on myönnetty;

b)

sanat ”Viejän nimi ja osoite”, joita seuraa kasvinterveystodistusta vientiä varten pyytävän rekisteröidyn toimijan tai yksityishenkilön nimi ja osoite;

c)

sanat ”Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite”, joita seuraa vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite;

d)

sanat ”Maa, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen”, joita seuraa sen jäsenvaltion nimi, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen, ja sen jälkeen sanat ”Maa(t), jonka (joiden) kasvinsuojeluorganisaatio(t) vastaanottaa (vastaanottavat) todistuksen”, joita seuraa määrämaan nimi tai, soveltuvissa tapauksissa, määrämaiden nimet;

e)

sana ”Alkuperäpaikka”, jota seuraa lähetykseen, jota varten todistus on myönnetty, sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden alkuperäpaikka tai -paikat. Kaikissa tapauksissa olisi mainittava alkuperämaan nimi tai alkuperämaiden nimet;

f)

numeroimaton kenttä, varattu EU:n logoa varten. Valinnaisesti voidaan lisätä muita virallisia logoja;

g)

sanat ”Ilmoitettu kuljetusväline”, joita seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu kuljetusväline;

h)

sanat ”Ilmoitettu saapumispaikka”, joita seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu saapumispaikka määrämaassa;

i)

sanat ”Tunnusmerkit; pakkausten lukumäärä ja kuvaus; tuotteen nimi; kasvien kasvitieteelliset nimet”, joita seuraavat kuvaus lähetyksestä, mukaan lukien kasvien kasvitieteelliset nimet tai tuotteen nimi, tunnusmerkit sekä lähetykseen sisältyvien pakkausten lukumäärä ja tyyppi;

j)

sanat ”Ilmoitettu määrä”, joita seuraa kyseiseen lähetykseen sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden määrä lukumääränä tai painona ilmaistuna;

k)

sanat ”Täten todistetaan, että tässä todistuksessa kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tavarat on tarkastettu ja/tai testattu tarkoituksenmukaisia virallisia menettelyjä noudattaen, ne katsotaan vapaiksi tuojana toimivan sopimuspuolen täsmentämistä karanteenituhoojista ja niiden katsotaan olevan tuojana toimivan sopimuspuolen voimassa olevien kasvinterveysvaatimusten mukaisia, myös niiden vaatimusten mukaisia, jotka koskevat muita säänneltyjä tuhoojia kuin karanteenituhoojia”. Valinnaisesti voidaan lisätä seuraava lauseke: ”Ne katsotaan käytännössä vapaiksi muista tuhoojista.”;

l)

sana ”Lisäilmoitus”, jota seuraa 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lisäilmoitus ja 71 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maininta sekä mahdollisesti muita lähetyksen kannalta merkityksellisiä kasvinterveyttä koskevia tietoja. Jos tila ei riitä koko lisäilmoitukselle, voidaan lisätä liite. Liitteessä olisi ilmoitettava vain kasvinterveystodistuksessa vaaditut tiedot. Liitteen kaikilla sivuilla olisi oltava kasvinterveystodistuksen numero, ja ne olisi päivättävä, allekirjoitettava ja leimattava noudattaen samoja vaatimuksia kuin kasvinterveystodistuksessa. Kasvinterveystodistuksessa olisi viitattava mahdollisiin liitteisiin asianmukaisessa kohdassa;

m)

sanat ”Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi”;

n)

sana ”Käsittely”, jota seuraa kyseiselle lähetykselle tehty käsittely;

o)

sanat ”Kemikaali (tehoaine)”, joita seuraa n alakohdassa tarkoitetussa käsittelyssä käytetyn kemikaalin tehoaine;

p)

sanat ”Kesto ja lämpötila”, joita seuraavat kyseisen käsittelyn kesto ja, soveltuvissa tapauksissa, lämpötila;

q)

sana ”Pitoisuus”, jota seuraa kyseisen kemikaalin pitoisuus kyseisen käsittelyn aikana;

r)

sana ”Päivämäärä”, jota seuraa päivämäärä, jona käsittely suoritettiin;

s)

sana ”Lisätietoja”, jota seuraavat mahdolliset lisätiedot, jotka toimivaltainen viranomainen haluaa sisällyttää todistukseen;

t)

sana ”Myöntämispaikka”, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispaikka;

u)

sana ”Päivämäärä”, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispäivä;

v)

sanat ”Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus”, jota seuraavat kasvinterveystodistuksen myöntävän ja allekirjoittavan virkailijan nimi ja allekirjoitus;

w)

sanat ”Organisaation leima”, joita seuraa kasvinterveystodistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima; ja

x)

valinnaisesti todistukseen voidaan lisätä kehyksen alapuolelle virke ”Tämän todistuksen osalta ei voida sälyttää taloudellista vastuuta (kasvinsuojeluorganisaation nimi) eikä sen virkamiehille tai edustajille”.

2.

Jos kasvinterveystodistus on myönnetty paperilla eikä sähköisesti, paperissa on oltava todistuksen allekirjoittavan toimivaltaisen viranomaisen määrittämä vesileima, kohokuvioinen sinetti tai kohokuvioinen logo. Valmiiksi painetun tekstin on oltava väriltään vihreä lukuun ottamatta 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun alkuperäisen todistuksen numeroa, joka voi olla muun värinen.

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

B OSA

101 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten

1.

Kasvinterveystodistuksen, joka koskee siirtämistä unionin alueen ulkopuolelle kolmanteen maahan jälleenvientiä varten, on sisällettävä seuraavat elementit:

a)

sanat ”Kasvinterveystodistus jälleenvientiä varten”, joita seuraavat:

i)

kirjaimet ”EU”;

ii)

edellä 67 artiklan a alakohdassa tarkoitettu sen jäsenvaltion kaksikirjaiminen koodi, jossa kasvinterveystodistuksen myöntämistä jälleenvientiä varten pyytävä ammattimainen toimija on rekisteröity;

iii)

vinoviiva; ja

iv)

todistuksen yksilöllinen tunnistuskoodi, joka koostuu numeroista tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmästä, jossa kirjaimet ilmaisevat kulloinkin soveltuvalla tavalla sen jäsenvaltion hallintoalueen, jossa todistus on myönnetty;

b)

sanat ”Viejän nimi ja osoite”, joita seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämistä jälleenvientiä varten pyytävän rekisteröidyn toimijan nimi ja osoite;

c)

sanat ”Vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite”, joita seuraa vastaanottajan ilmoitettu nimi ja osoite;

d)

sanat ”Maa, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen”, joita seuraa sen jäsenvaltion nimi, jonka kasvinsuojeluorganisaatio myöntää todistuksen, ja sen jälkeen sanat ”Maa(t), jonka (joiden) kasvinsuojeluorganisaatio(t) vastaanottaa (vastaanottavat) todistuksen”, joita seuraa määrämaan nimi tai, soveltuvissa tapauksissa, määrämaiden nimet;

e)

sana ”Alkuperäpaikka”, jota seuraa lähetykseen, jota varten todistus on myönnetty, sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden alkuperäpaikka tai -paikat. Kaikissa tapauksissa olisi mainittava alkuperämaan nimi tai alkuperämaiden nimet;

f)

numeroimaton kenttä, varattu EU:n logoa varten. Valinnaisesti voidaan lisätä muita virallisia logoja;

g)

sanat ”Ilmoitettu kuljetusväline”, joita seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu kuljetusväline;

h)

sanat ”Ilmoitettu saapumispaikka”, joita seuraa kyseisen lähetyksen ilmoitettu saapumispaikka määrämaassa;

i)

sanat ”Tunnusmerkit; pakkausten lukumäärä ja kuvaus; tuotteen nimi; kasvien kasvitieteelliset nimet”, joita seuraavat kuvaus lähetyksestä, mukaan lukien kasvien kasvitieteelliset nimet tai tuotteen nimi, tunnusmerkit sekä lähetykseen sisältyvien pakkausten lukumäärä ja tyyppi;

j)

sanat ”Ilmoitettu määrä”, joita seuraa kyseiseen lähetykseen sisältyvien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden määrä lukumääränä tai painona ilmaistuna;

k)

seuraava teksti:

”Täten todistetaan,

että edellä kuvatut kasvit, kasvituotteet tai muut säännellyt tavarat tuotiin …(mihin – jälleenviejänä toimiva maa/sopimuspuoli) …( mistä – alkuperämaana oleva maa/sopimuspuoli) kasvinterveystodistuksella nro …,

☐ jonka alkuperäinen ☐ oikeaksi todistettu jäljennös on liitetty tähän todistukseen;

että ne on

☐ pakattu ☐ jälleenpakattu

☐ alkuperäisiin ☐ uusiin säiliöihin,

ja että

☐ alkuperäisen kasvinterveystodistuksen ja

☐ lisätarkastuksen perusteella

niiden katsotaan olevan tuojana toimivan maan/sopimuspuolen voimassa olevien kasvinterveysvaatimusten mukaisia ja

…(jälleenviejänä toimiva sopimuspuoli) tapahtuneen varastoinnin aikana lähetykselle ei ole aiheutunut riskiä tuhoojien aiheuttamasta saastumisesta tai tartunnasta.”

johon on täytettävä vaaditut tiedot ja rastitettava soveltuvat vaihtoehdot;

l)

sana ”Lisäilmoitus”, jota seuraa 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lisäilmoitus ja 71 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maininta sekä mahdollisesti muita lähetyksen kannalta merkityksellisiä kasvinterveyttä koskevia tietoja. Jos tila ei riitä koko lisäilmoitukselle, voidaan lisätä liite. Liitteessä olisi ilmoitettava vain kasvinterveystodistuksessa vaaditut tiedot. Liitteen kaikilla sivuilla olisi oltava kasvinterveystodistuksen numero, ja ne olisi päivättävä, allekirjoitettava ja leimattava noudattaen samoja vaatimuksia kuin kasvinterveystodistuksessa. Kasvinterveystodistuksessa olisi viitattava mahdollisiin liitteisiin asianmukaisessa kohdassa;

m)

sanat ”Käsittely tuholaistorjunta-aineella ja/tai desinfiointi”;

n)

sana ”Käsittely”, jota seuraa kyseiselle lähetykselle tehty käsittely;

o)

sanat ”Kemikaali (tehoaine)”, joita seuraa n alakohdassa tarkoitetussa käsittelyssä käytetyn kemikaalin tehoaine;

p)

sanat ”Kesto ja lämpötila”, joita seuraavat kyseisen käsittelyn kesto ja, soveltuvissa tapauksissa, lämpötila;

q)

sana ”Pitoisuus”, jota seuraa kyseisen kemikaalin pitoisuus kyseisen käsittelyn aikana;

r)

sana ”Päivämäärä”, jota seuraa päivämäärä, jona käsittely suoritettiin;

s)

sana ”Lisätietoja”, jota seuraavat mahdolliset lisätiedot, jotka toimivaltainen viranomainen haluaa sisällyttää todistukseen;

t)

sana ”Myöntämispaikka”, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispaikka;

u)

sana ”Päivämäärä”, jota seuraa kasvinterveystodistuksen myöntämispäivä;

v)

sanat ”Valtuutetun virkailijan nimi ja allekirjoitus”, jota seuraavat kasvinterveystodistuksen myöntävän ja allekirjoittavan virkailijan nimi ja allekirjoitus;

w)

sanat ”Organisaation leima”, joita seuraa kasvinterveystodistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima; ja

x)

valinnaisesti todistukseen voidaan lisätä kehyksen alapuolelle virke ”Tämän todistuksen osalta ei voida sälyttää taloudellista vastuuta (kasvinsuojeluorganisaation nimi) eikä sen virkamiehille tai edustajille”.

2.

Jos kasvinterveystodistus on myönnetty paperilla eikä sähköisesti, paperissa on oltava todistuksen allekirjoittavan toimivaltaisen viranomaisen määrittämä vesileima, kohokuvioinen sinetti tai kohokuvioinen logo. Valmiiksi painetun tekstin on oltava väriltään ruskea lukuun ottamatta 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun alkuperäisen todistuksen numeroa, joka voi olla muun värinen.

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

C OSA

102 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut vientiä edeltävät todistukset

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE IX

VASTAAVUUSTAULUKKO

Neuvoston direktiivi 69/464/ETY

Tämä asetus

1 artikla

28 artiklan 1 kohta

2 artikla

28 artiklan 1 kohdan e alakohta

3, 4 ja 5 artikla

28 artiklan 1 kohdan d alakohta

6 artikla

28 artiklan 1 kohdan f alakohta

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

31 artiklan 1 kohta

10 ja 11 artikla

28 artiklan 1 kohdan d alakohta

12 ja 13 artikla


Neuvoston direktiivi 93/85/ETY

Tämä asetus

1 artikla

28 artiklan 1 kohta

2 artikla

28 artiklan 1 kohdan g alakohta

3 artikla

14 artiklan 1 kohta ja 15 artiklan 1 kohta

4–8 artikla

28 artiklan 1 kohdan a–d alakohta

9 artikla

10 artikla

8 artikla

11 artikla

31 artikla

12 artikla

28 artiklan 1 kohta

13–15 artikla

Liitteet I–V

28 artiklan 1 kohta


Neuvoston direktiivi 98/57/EY

Tämä asetus

1 artikla

28 artiklan 1 kohta

2 artikla

28 artiklan 1 kohdan g alakohta

3 artikla

14 artiklan 1 kohta ja 15 artiklan 1 kohta

4–7 artikla

28 artiklan 1 kohdan a–c alakohta

8 artikla

9 artikla

8 artikla

10 artikla

31 artikla

11 artikla

28 artiklan 1 kohta

12–14 artikla

Liitteet I–VII

28 artiklan 1 kohta


Neuvoston direktiivi 2007/33/EY

Tämä asetus

1 artikla

28 artiklan 1 kohta

2 ja 3 artikla

28 artiklan 1 ja 2 kohta

4–8 artikla

28 artiklan 1 kohdan g alakohta

9–13 artikla

28 artiklan 1 ja 2 kohta

14 artikla

8 artikla

15 artikla

31 artikla

16 artikla

28 artiklan 1 alakohta

17 artikla

107 artikla

18–20 artikla

Liitteet I–IV

28 artiklan 1 kohta


Neuvoston direktiivi 2000/29/EY

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohta

 (*)

1 artiklan 5 ja 6 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

1 artiklan 1 ja 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan f alakohta

78 artikla

2 artiklan 1 kohdan g alakohta

 (*)

2 artiklan 1 kohdan h alakohta

32–35 artikla

2 artiklan 1 kohdan i alakohdan ensimmäinen alakohta

76 artikla (*)

2 artiklan 1 kohdan i alakohdan toinen ja kolmas alakohta

 (*)

2 artiklan 1 kohdan j–n alakohta

 (*)

2 artiklan 1 kohdan o alakohta

2 artiklan 7 kohta

2 artiklan 1 kohdan p, q ja r alakohta

 (*)

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 ja 3 kohta

5 artiklan 1 kohta, 37 artiklan 1 kohta ja 41 artiklan 1 kohta

3 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta ja 37 artiklan 1 kohta

3 artiklan 5 kohta

32 artiklan 2 kohta ja 54 artiklan 1 kohta

3 artiklan 6 kohta

5 artiklan 2 kohta ja 32 artiklan 3 kohta

3 artiklan 7 kohta

5 artiklan 2 ja 3 kohta, 28 artiklan 1 kohta ja 37 artiklan 2 kohta

3 artiklan 8 ja 9 kohta

8, 39, 48 ja 58 artikla

4 artiklan 1 kohta

40 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta

53 artiklan 1 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

8, 48 ja 58 artikla

4 artiklan 6 kohta

46 artikla

5 artiklan 1 kohta

40 artiklan 1 kohta ja 41 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

53 artiklan 1 kohta

5 artiklan 3 kohta

40 artiklan 3 kohta ja 53 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

41 artiklan 1 kohta ja 75 artikla

5 artiklan 5 kohta

8, 48 ja 58 artikla

5 artiklan 6 kohta

46 artikla

6 artiklan 1–4 kohta

87 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 5 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

87 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

65 ja 68 artikla

6 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta

9 artiklan 3 kohta

6 artiklan 5 kohdan viides alakohta

81 artikla

6 artiklan 6 kohta

65 ja 69 artikla

6 artiklan 7 kohta

81 artikla

6 artiklan 8 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 8 kohdan toinen luetelmakohta

57 artikla

6 artiklan 8 kohdan kolmas luetelmakohta

87 artiklan 4 kohta

6 artiklan 8 kohdan neljäs luetelmakohta

66, 69 ja 90 artikla

6 artiklan 8 kohdan viides luetelmakohta

6 artiklan 8 kohdan kuudes luetelmakohta

81 artikla

6 artiklan 9 kohta

66 artikla

10 artiklan 1 kohta

78 artikla, 83 artiklan 5 kohta, 85, 86 ja 87 artikla

10 artiklan 2 kohta

79, 80 ja 81 artikla

10 artiklan 3 kohta

93 artikla

10 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

83 artiklan 7 ja 8 kohta

10 artiklan 4 kohdan toinen, kolmas ja neljäs luetelmakohta

11 artiklan 1 kohta

87 artiklan 1 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artiklan 3 kohta

 (*)

11 artiklan 4 kohta

92 artiklan 2 ja 3 kohta

11 artiklan 5 kohta

92 artiklan 2 ja 3 kohta

12 artiklan 1 kohta

 (*)

12 artiklan 2 kohta

69 artiklan 4 kohta, 93 artiklan 5 kohta ja 95 artiklan 3 kohta (*)

12 artiklan 3 kohta

 (*)

12 artiklan 4 kohta

41 artiklan 4 kohta ja 95 artiklan 5 kohta (*)

13 artiklan 1 ja 2 kohta

76 artiklan 5 kohta (*)

13 artiklan 3 ja 4 kohta

 (*)

13 a artiklan 1 ja 2 kohta

 (*)

13 a artiklan 3 kohta

76 artikla (*)

13 a artiklan 4 kohta

76 artikla (*)

13 a artiklan 5 kohta

 (*)

13 b artikla

 (*)

13 c artiklan 1 kohdan a alakohta

 (*)

13 c artiklan 1 kohdan b alakohta

65 artikla (*)

13 c artiklan 1 kohdan c alakohta

 (*)

13 c artiklan 2–4 kohta

 (*)

13 c artiklan 6 kohta

94 artikla (*)

13 c artiklan 7 kohta

77 artikla (*)

13 c artiklan 8 kohta

40 artiklan 4 kohta, 41 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 4 kohta, 54 artiklan 4 kohta ja 103 artikla (*)

13 d artikla

 (*)

13 e artikla

100 ja 101 artikla

14 artikla

5 artiklan 3 ja 4 kohta, 32 artiklan 3 kohta, 37 artiklan 2 ja 3 kohta, 40 artiklan 2 kohta, 41 artiklan 2 kohta, 53 artiklan 3 kohta, 54 artiklan 3 kohta, 72 artiklan 2 ja 3 kohta, 74 artiklan 2 ja 3 kohta, 79 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 80 artiklan 2 ja 3 kohta

15 artiklan 1 kohta

41 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

15 artiklan 2 kohta

41 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

15 artiklan 3 kohta

71 artiklan 3 kohta

15 artiklan 4 kohta

16 artiklan 1 kohta

9 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 17 artikla

16 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

29 artikla

16 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta

13 artikla

16 artiklan 2 kohdan neljäs alakohta

16 artiklan 3 kohta

30 artikla

16 artiklan 4 kohta

28 artiklan 1 kohta, 30 artiklan 1 kohta ja 49 artiklan 1 kohta

16 artiklan 5 kohta

28 artiklan 6 kohta, 30 artiklan 7 kohta ja 49 artiklan 4 kohta

18 artikla

107 artikla

20 artikla

21 artiklan 1–5 kohta

 (*)

21 artiklan 6 kohta

103 artikla

21 artiklan 7 ja 8 kohta

27 artikla

27 a artikla

 (*)

28 ja 29 artikla

Liite I, A osa

5 artiklan 2 kohta

Liite I, B osa

32 artiklan 3 kohta

Liite II, A osa, I jakso

5 artiklan 2 kohta

Liite II, A osa, II jakso

37 artiklan 2 kohta

Liite II, B osa

32 artiklan 3 kohta

Liite III, A osa

40 artiklan 2 kohta

Liite III, B osa

53 artiklan 2 kohta

Liite IV, A osa

41 artiklan 2 kohta

Liite IV, B osa

54 artiklan 2 kohta

Liite V, A osa, I kohta

79 artiklan 1 kohta

Liite V, A osa, II kohta

80 artiklan 1 kohta

Liite V, B osa, I kohta

72 artikla

Liite V, B osa, II kohta

74 artikla

Liite VI

Liite VII

Liite VIII

Liite VIII

Liite VIII a

 (*)

Liite IX


(*)  Ks. 109 artiklan 1 kohta.


23.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/105


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2032,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 91/2003 (2) luodaan yhteiset puitteet vertailukelpoisten rautatieliikenteen tilastojen laatimiselle, toimittamiselle, arvioimiselle ja levittämiselle unionissa.

(2)

Tilastotiedot tavaroiden ja matkustajien rautatiekuljetuksista ovat tarpeen, jotta komissio voi seurata ja kehittää yhteistä liikennepolitiikkaa sekä alueita ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevien politiikkojen liikenneosuutta.

(3)

Myös rautateiden turvallisuutta koskevia tilastotietoja tarvitaan, jotta komissio voi valmistella ja seurata liikenteen turvallisuuteen liittyviä unionin toimia. Euroopan unionin rautatievirasto kerää onnettomuustietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (3) liitteen I nojalla yhteisten turvallisuusindikaattoreiden ja onnettomuuksien kustannusten yhteisten laskentatapojen osalta.

(4)

On tärkeää välttää työskentelyn päällekkäisyyttä ja optimoida olemassa olevien tilastointitarkoituksiin soveltuvien tietojen käyttö. Tätä varten sekä helposti saatavien ja hyödyllisten tietojen tarjoamiseksi unionin kansalaisille ja muille sidosryhmille rautatieliikenteen turvallisuudesta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, myös rautatieinfrastruktuurista, komission yksiköiden ja asiaankuuluvien yhteisöjen välille olisi laadittava asianmukaiset tilastotoimia koskevat yhteistyösopimukset, myös kansainvälisellä tasolla.

(5)

Useimmat jäsenvaltiot, jotka toimittavat komissiolle (Eurostatille) asetuksen (EY) N:o 91/2003 mukaisia matkustajatietoja, ovat antaneet säännönmukaisesti samat tiedot alustavissa ja lopullisissa tietokokonaisuuksissa.

(6)

Käyttäjien tarpeiden ja vastaajille aiheutuvan rasitteen olisi oltava tasapainossa tuotettaessa Euroopan tilastoja.

(7)

Eurostat on rautatieliikenteen tilastojen työryhmässään ja erityistyöryhmässään suorittanut asiaan liittyvien sitovien unionin säädösten nojalla kerättyjen nykyisten rautatieliikenteen tilastoja koskevien tietojen ja niiden levittämispolitiikan teknisen analyysin yksinkertaistaakseen mahdollisimman paljon erilaisia tilastojen tuottamiseksi tarvittavia toimia varmistamalla samalla, että lopputuotos vastaa käyttäjien nykyisiä ja tulevia tarpeita.

(8)

Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämässään kertomuksessa asetuksen (EY) N:o 91/2003 soveltamisesta saamistaan kokemuksista komissio viittasi siihen, että pitkän aikavälin kehitys todennäköisesti johtaa mainitun asetuksen nojalla jo kerättyjen tietojen poistamiseen tai yksinkertaistamiseen ja että tavoitteena on lyhentää rautatieliikenteen matkustajia koskevien vuosittaisten tietojen toimittamisaikaa. Komission olisi edelleen toimitettava säännöllisin väliajoin kertomuksia mainitun asetuksen täytäntöönpanosta.

(9)

Asetuksella (EY) N:o 91/2003 siirretään komissiolle valta panna täytäntöön joitakin sen säännöksiä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, tultua voimaan komissiolle kyseisen asetuksen nojalla siirretty valta on yhdenmukaistettava perussopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa.

(10)

Jotta jäsenvaltioissa tapahtuva kehitys tulisi otetuksi huomioon, samalla kun säilytetään rautatieliikennettä koskevien tietojen keruu yhdenmukaisena kaikkialla unionissa, ja jotta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatu pysyisi korkeana, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti, siltä osin kuin kyse on asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta teknisten määritelmien mukauttamiseksi ja täydentävien teknisten määritelmien antamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (4) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(11)

Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

(12)

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 91/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tulosten laatua ja vertailtavuutta koskevia kertomuksia varten toimitettavien tietojen määrittämisen osalta sekä sellaisten järjestelyjen osalta, joiden mukaisesti komissio (Eurostat) levittää näitä tuloksia. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (5) mukaisesti.

(13)

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu.

(14)

Asetus (EY) N:o 91/2003 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 91/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 1 kohdan 24–30 alakohta;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 10 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan muuttamista 1 kohdan 8–10 sekä 21–23 alakohdissa vahvistettujen teknisten määritelmien mukauttamiseksi sekä uusista teknisistä määritelmistä säätämiseksi silloin, kun se on tarpeen sellaisen uuden kehityksen huomioon ottamiseksi, joka edellyttää tietyn teknisten yksityiskohtien tason määrittämistä tilastojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Lisäksi komissio perustelee asianmukaisesti tilastolliset toimet, joista näissä delegoiduissa säädöksissä säädetään, hyödyntäen tarvittaessa kustannustehokkuusanalyysia, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (*) 14 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu arviointi vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).”"

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 1 kohdan b, d ja h alakohta;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on liitteiden A ja C mukaisesti ilmoitettava tiedot yrityksistä, joiden

a)

tavaraliikenteen kokonaismäärä on vähintään 200 000 000 tonnikilometriä tai vähintään 500 000 tonnia;

b)

henkilöliikenteen kokonaismäärä on vähintään 100 000 000 henkilökilometriä.

Liitteiden A ja C mukainen ilmoittaminen on valinnaista sellaisten yritysten osalta, jotka jäävät a ja b alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen alapuolelle.”;

c)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on liitteen L mukaisesti toimitettava yhteen lasketut tiedot 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen alapuolelle jäävistä yrityksistä, jos kyseisiä tietoja ei ole ilmoitettu liitteiden A ja C mukaisesti, kuten liitteessä L täsmennetään.”

3)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

hallinnolliset tiedot, myös sääntelystä vastaavien viranomaisten keräämät tiedot, erityisesti rautateiden tavaraliikenteen rahtikirja, jos saatavilla;”.

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Levittäminen

Komissio (Eurostat) levittää liitteissä A, C, E, F, G ja L määritettyihin tietoihin perustuvat tilastot.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tulosten levittämistä koskevat järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen tietojen laadun varmistamiseksi.”;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Toimitettaviin tietoihin sovelletaan tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja laatukriteerejä.

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään vakiomuotoisten laatuselvitysten yksityiskohtaiset järjestelyt, rakenne, jaksotus ja vertailukelpoisuutta koskevat seikat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Täytäntöönpanokertomukset

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa kuultuaan kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja tulevasta kehityksestä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi.

Komissio ottaa kertomuksessa huomioon jäsenvaltioiden toimittamat asiaankuuluvat tiedot toimitettujen tietojen laadusta, käytetyistä tiedonkeruumenetelmistä, mahdollisista parannuksista ja käyttäjien tarpeista.

Kertomuksessa on erityisesti:

a)

arvioitava tuotettujen tilastojen unionille, jäsenvaltioille sekä tilastotietojen toimittajille ja käyttäjille tuottamia hyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin;

b)

arvioitava toimitettujen tietojen laatua, käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä ja tuotettujen tilastojen laatua.”

7)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä joulukuuta 2016 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (**) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(**)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”"

8)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (***) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(***)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

9)

Kumotaan 12 artikla.

10)

Kumotaan liitteet B, D, H ja I.

11)

Korvataan liite C tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

12)

Lisätään liite L, sellaisena kuin se on tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 18. heinäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rautatieliikenteen tilastoista (EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


LIITE I

”LIITE C

HENKILÖLIIKENTEEN VUOSITTAISET TILASTOT – YKSITYISKOHTAINEN ILMOITUS

Muuttujaluettelo ja mittayksiköt

Kuljetetut matkustajat:

matkustajamääränä

henkilökilometreinä

Matkustajajunaliikenne:

junakilometreinä

Viitejakso

Yksi vuosi

Toistuvuus

Vuosittain

Taulukkoluettelo ja kunkin taulukon jaottelu

Taulukko C3: kuljetetut matkustajat liikennelajeittain

Taulukko C4: kuljetetut kansainväliset matkustajat lähtö- ja tulomaittain

Taulukko C5: matkustajajunaliikenne

Tietojen toimittamisen määräaika

Kahdeksan kuukautta viitejakson päättymisestä

Ensimmäinen viitejakso

2016

Huomautukset

1.

Liikennelaji jaotellaan seuraavasti:

kansallinen

kansainvälinen

2.

Taulukoiden C3 ja C4 osalta jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot, joihin sisältyvät ilmoittavan maan ulkopuolisen lipunmyynnin tiedot. Nämä tiedot voidaan saada joko suoraan muiden maiden viranomaisilta tai lippuja koskevien kansainvälisten korvausjärjestelyjen kautta”


LIITE II

”LIITE L

Taulukko L.1

LIIKENTEEN MÄÄRÄ TAVARALIIKENTEESSÄ

Muuttujaluettelo ja mittayksiköt

Kuljetetut tavarat:

tonneina yhteensä

tonnikilometreinä yhteensä

Tavarajunaliikenne:

junakilometreinä yhteensä

Viitejakso

Yksi vuosi

Toistuvuus

Vuosittain

Tietojen toimittamisen määräaika

Viisi kuukautta viitejakson päättymisestä

Ensimmäinen viitejakso

2017

Huomautukset

Ainoastaan yritykset, joiden tavaraliikenteen kokonaismäärä on vähemmän kuin 200 miljoonaa tonnikilometriä ja vähemmän kuin 500 000 tonnia ja jotka eivät tee liitteen A mukaista ilmoitusta (yksityiskohtainen ilmoitus)


Taulukko L.2

LIIKENTEEN MÄÄRÄ HENKILÖLIIKENTEESSÄ

Muuttujaluettelo ja mittayksiköt

Kuljetetut matkustajat:

matkustajamääränä yhteensä

matkustajakilometreinä yhteensä

Matkustajajunaliikenne:

junakilometreinä yhteensä

Viitejakso

Yksi vuosi

Toistuvuus

Vuosittain

Tietojen toimittamisen määräaika

Kahdeksan kuukautta viitejakson päättymisestä

Ensimmäinen viitejakso

2017

Huomautukset

Ainoastaan yritykset, joiden henkilöliikenteen määrä yhteensä on vähemmän kuin 100 miljoonaa matkustajakilometriä ja jotka eivät tee liitteen C mukaista ilmoitusta (yksityiskohtainen ilmoitus)”