ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
16. marraskuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1995, annettu 11 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1996, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1997, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta maaseudun kehittämisohjelmien muuttamisen ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista tukevien toimien seurannan osalta sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1998, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta viiden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1999, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/2000, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

20

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2001, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016, unionin osallistumisesta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnan alaisen matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2002, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E, komission päätöksen 2010/470/EU liitteen III ja komission päätöksen 2010/472/EU liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten ja näiden eläinten siemennesteen kaupasta ja tuonnista unioniin tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskeviin sääntöihin liittyen (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Komission päätös (EU) 2016/2003, annettu 14 päivänä marraskuuta 2016, päätösten 2009/300/EY, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2004, annettu 14 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1995,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2016,

Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 15 päivänä heinäkuuta 2013 komission aloittamaan vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut tiettyjen muiden Maailman kauppajärjestön jäsenten kanssa Kroatian tasavallan unioniin liittymisen vuoksi.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Neuvottelut on saatettu päätökseen, ja Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehty sopimus, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 12 päivänä heinäkuuta 2016.

(4)

Sopimus olisi allekirjoitettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehty sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (1).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2016

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. ŽIGA


(1)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/3


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1996,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Kaksi yhteisöä tulisi poistaa asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa B jaksossa olevasta niiden yhteisöjen luettelosta, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

I.

Poistetaan seuraavat yhteisöt ja niitä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa B jaksossa olevasta luettelosta:

55.

Tri Ocean Trading

55 a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1997,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta maaseudun kehittämisohjelmien muuttamisen ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista tukevien toimien seurannan osalta sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan, 66 artiklan 5 kohdan, 67 artiklan ja 75 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 (2) 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan maaseudun kehittämisohjelmiin tehtävien muutosten määrä, jonka jäsenvaltiot enintään voivat toimittaa komissiolle. Kokemus on osoittanut, että ohjelmamuutosten enimmäismäärää olisi korotettava, jotta jäsenvaltiot voisivat esittää rajallisen määrän lisämuutoksia ohjelmakauden aikana. Tapaukset, joihin ohjelmamuutosten enimmäismäärää ei sovelleta, olisi täsmennettävä, ja niihin olisi sisällyttävä muutokset, jotka liittyvät tiettyjen kiireellisten toimenpiteiden hyväksymiseen tai sellaisten alueiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, uuteen määrittelyyn.

(2)

Maaseudun kehittämisohjelmien menestys edellyttää hyvän hallinnon ja ohjelmien täysimääräisen täytäntöönpanon lisäksi myös valmiutta mukautua uusiin haasteisiin ja muuttuviin olosuhteisiin, kuten muuttoliikekriisiin. Jotta voidaan varmistaa kaikkien nykyisten interventiomekanismien hyvä koordinointi, kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseen kohdennettuihin toimiin myönnettävää maaseuturahaston tukea olisi seurattava unionin tasolla.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteessä III olevan 2 osan 1 kohtaan on virheellisesti jäänyt lisäämättä Leader-logo. Tämä olisi oikaistava. Liitteessä IV olevassa 1 kohdassa oleva viittaus epäsuotuisiin alueisiin olisi oikaistava. Se olisi korvattava viittauksella alueisiin, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 808/2014 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 11 artiklan a kohdan i alakohdassa tarkoitetun kaltaisia ohjelmamuutoksia voidaan ehdottaa enintään kolmesti ohjelmakauden aikana.

Kaikki muuntyyppiset muutokset kattavat ehdotukset:

a)

kerran kalenterivuodessa voidaan kutakin ohjelmaa kohden toimittaa yksi ehdotus, lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin voidaan toimittaa useampi kuin yksi muutosehdotus muutoksista, jotka koskevat yksinomaan rahoitussuunnitelman mukauttamista ja siitä mahdollisesti johtuvia muutoksia indikaattorisuunnitelmaan;

b)

kolme muuta muutosehdotusta ohjelmaa kohden voidaan toimittaa ohjelmakauden aikana.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettua muutosten enimmäismäärää ei sovelleta, jos

a)

on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, joiden syynä ovat toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virallisesti tunnustamat luonnonkatastrofit, muut katastrofit tai epäsuotuisat sääolot, tai jotka johtuvat jäsenvaltion tai alueen sosioekonomisten olosuhteiden merkittävästä ja äkillisestä muutoksesta, mukaan lukien muuttoliikkeestä tai pakolaisten vastaanottamisesta johtuvat merkittävät ja äkilliset väestörakenteen muutokset;

b)

on tehtävä muutos unionin oikeuskehyksen muuttumisen vuoksi;

c)

on tehty asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklassa tarkoitettu tulosten tarkastelu;

d)

asetuksen (EU) N:o 1305/2013 8 artiklan 1 kohdan h alakohdan i alakohdassa tarkoitettua kullekin vuodelle suunniteltua maaseuturahaston rahoitusosuutta muutetaan mainitun asetuksen 58 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltiokohtaiseen vuotuiseen jakoon liittyvän kehityksen vuoksi; ehdotettuihin muutoksiin voivat sisältyä merkittävät muutokset toimenpiteiden kuvaukseen;

e)

muutokset koskevat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden käyttöönottoa; tai

f)

muutokset koskevat asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettua uusien aluemäärittelyjen käyttöönottoa.”

2)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Lukuun ottamatta tapauksia, joissa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tunnustamien luonnonkatastrofien, muiden katastrofien tai epäsuotuisien sääolojen taikka jäsenvaltion tai alueen sosioekonomisten olosuhteiden merkittävästä ja äkillisestä muutoksesta johtuvien väestörakenteen muutosten, mukaan lukien muuttoliikkeestä tai pakolaisten vastaanottamisesta johtuvat merkittävät ja äkilliset väestörakenteen muutokset, vuoksi on toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, oikeuskehys on muuttunut tai on tehty muutoksia asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklassa tarkoitetun tulosten tarkastelun vuoksi, 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisen kehyksen muutospyyntöjä voidaan toimittaa ainoastaan kerran kalenterivuodessa ennen 1 päivää huhtikuuta. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tällaisista tarkistuksista johtuvia ohjelmamuutoksia voidaan tehdä mainitun alakohdan mukaisesti esitettyjen muutosehdotusten lisäksi.”

3)

Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kun kyseessä ovat toimet, joissa yksilöidään mahdollinen rahoitusosuus asetuksen (EU) N:o 1305/2013 5 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan a alakohdassa, 5 artiklan ensimmäisen kohdan 5 alakohdan a–d alakohdassa ja 5 artiklan ensimmäisen kohdan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille kohdealoille tai joissa yksilöidään mahdollinen rahoitusosuus kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiselle, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 70 artiklassa tarkoitettuun toimintojen sähköiseen rekisteriin on merkittävä lipu(i)lla ne tapaukset, joissa toimi sisältää yhtä tai useampaa asianomaista kohdealaa tai tavoitetta edistävän tekijän.”

4)

Muutetaan liitteet III, IV ja VII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 liitteet III, IV ja VII seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä III olevan 2 osan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

jos kyseessä ovat Leader-ohjelmasta rahoitetut toimet ja toimenpiteet, Leader-logo:

Image

2)

Korvataan liitteessä IV olevan 1 kohdan indikaattori C32 seuraavasti:

”C32.

Alueet, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita tai muita erityisiä rajoitteita”

3)

Korvataan liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa kohdan ”Taulukko C” teksti seuraavasti:

”—

Taulukko C: Asiaan liittyvien tuotosten ja toimenpiteiden erittely aluetyypin, sukupuolen ja/tai iän mukaan sekä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista edistävien toimien mukaan.”


16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1998,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta viiden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1), jäljempänä ’polkumyynnin vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (2), jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan,

ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille

sekä katsoo seuraavaa:

A.   SITOUMUS JA MUUT VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, otti asetuksella (EU) N:o 513/2013 (3) käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien, jäljempänä ’moduulit’, ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnissa Euroopan unioniin, jäljempänä ’unioni’.

(2)

Vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä pyysi Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamaria, jäljempänä ’CCCME’, esittämään hintasitoumuksen niiden puolesta komissiolle, minkä se myös teki. Hintasitoumuksen ehtojen pohjalta on selvää, että kyse on kutakin vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevien yksittäisten hintasitoumusten joukosta, jota CCCME käytännön syistä koordinoi.

(3)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2013/423/EU (4) kyseisen hintasitoumuksen väliaikaisen polkumyyntitullin osalta. Komissio muutti asetuksella (EU) N:o 748/2013 (5) asetusta (EU) N:o 513/2013 ottaakseen väliaikaisen polkumyyntitullin osalta käyttöön ne tekniset muutokset, jotka ovat sitoumuksen hyväksymisen vuoksi välttämättömiä.

(4)

Neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 (6) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen moduulien ja kennojen, jäljempänä ’tarkasteltavana olevat tuotteet’, tuonnissa unioniin. Lisäksi neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 (7) käyttöön lopullisen tasoitustullin tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonnissa unioniin.

(5)

Saatuaan vientiä harjoittavien tuottajien ryhmältä, jäljempänä ’vientiä harjoittavat tuottajat’, ja CCCME:ltä ilmoituksen hintasitoumuksen muuttamisesta komissio vahvisti täytäntöönpanopäätöksellä 2013/707/EU (8), että sitoumus, sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä ’sitoumus’, hyväksytään lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi. Tämän päätöksen liitteessä luetellaan ne vientiä harjoittavat tuottajat, joiden sitoumukset on hyväksytty, mukaan luettuina seuraavat:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd ja Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset unionissa, jäljempänä ’Wuxi Suntech’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B796 piiriin;

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ja ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset unionissa, jäljempänä ’Jinko Solar’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B845 piiriin;

c)

Risen Energy Co., Ltd ja siihen etuyhteydessä oleva yritys unionissa, jäljempänä ’Risen Energy’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B868 piiriin;

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd ja Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd ja niihin etuyhteydessä oleva yritys unionissa, jäljempänä ’JA Solar’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B794 piiriin; sekä

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd ja Phono Solar Technology Co. Ltd ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset unionissa, jäljempänä ’Sumec’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B866 piiriin.

(6)

Komissio hyväksyi täytäntöönpanopäätöksellä 2014/657/EU (9) vientiä harjoittavien tuottajien yhdessä CCCME:n kanssa esittämän ehdotuksen, jolla selvennettiin sitoumuksen piiriin kuuluvia tarkasteltavana olevia tuotteita koskevan sitoumuksen täytäntöönpanoa; kyseessä ovat Kiinasta peräisin olevat tai sieltä lähetetyt vientiä harjoittavien tuottajien tuottamat moduulit ja kennot, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541409021, 8541409029, 8541409031 ja 8541409039), jäljempänä ’sitoumuksen piiriin kuuluvat tuotteet’. Edellä johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitetuista polkumyynti- ja tasoitustulleista sekä sitoumuksesta käytetään yhteisnimitystä ’toimenpiteet’.

(7)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän kolmen vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/866 (10).

(8)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän vielä yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1403 (11).

(9)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän kahden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2018 (12).

(10)

Komissio käynnisti polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (13)5 päivänä joulukuuta 2015 julkaistulla vireillepanoilmoituksella.

(11)

Komissio käynnisti tasoitustoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (14)5 päivänä joulukuuta 2015 julkaistulla vireillepanoilmoituksella.

(12)

Komissio käynnisti lisäksi polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (15)5 päivänä joulukuuta 2015 julkaistulla vireillepanoilmoituksella.

(13)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän vielä yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/115 (16).

(14)

Komissio laajensi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/185 (17) Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen tarkasteltavina olevien tuotteiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin koskemaan Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjen tarkasteltavina olevien tuotteiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

(15)

Komissio laajensi täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/184 (18) Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen tarkasteltavina olevien tuotteiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 käyttöön otetun lopullisen tasoitustullin koskemaan Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjen tarkasteltavina olevien tuotteiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

(16)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän vielä yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1045 (19).

(17)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän vielä viiden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1382 (20).

(18)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän vielä kolmen vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1402 (21).

B.   SITOUMUKSEN EHDOT JA VAPAAEHTOISET PERUUTTAMISET

(19)

Kukin vientiä harjoittava tuottaja voi vapaaehtoisesti peruuttaa sitoumuksensa milloin tahansa sen soveltamisen aikana.

(20)

Wuxi Suntech ilmoitti komissiolle elokuussa 2016 haluavansa peruuttaa sitoumuksensa.

(21)

Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar ja Sumec ilmoittivat komissiolle syyskuussa 2016, että myös ne haluavat peruuttaa sitoumuksensa.

C.   SITOUMUKSEN HYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN JA LOPULLISTEN TULLIEN KÄYTTÖÖNOTTO

(22)

Komissio totesi näin ollen, että polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti ja myös sitoumuksen ehtojen mukaisesti Wuxi Suntechilta, Jinko Solarilta, Risen Energylta, JA Solarilta ja Sumecilta saadun sitoumuksen hyväksyntä peruutetaan.

(23)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 1 artiklalla käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 1 artiklalla käyttöön otettua lopullista tasoitustullia sovelletaan näin ollen polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti automaattisesti Kiinasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn tarkasteltavana olevan Wuxi Suntechin (Taric-lisäkoodi: B796), Jinko Solarin (Taric-lisäkoodi: B845), Risen Energyn (Taric-lisäkoodi: B868), JA Solarin (Taric-lisäkoodi: B794) ja Sumecin (Taric-lisäkoodi: B866) tuottaman tuotteen tuontiin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(24)

Tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa luetellaan tiedoksi ne vientiä harjoittavat tuottajat, joiden osalta täytäntöönpanopäätöksellä 2013/707/EU annettu sitoumuksen hyväksyntä ei muutu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Peruutetaan sitoumuksen hyväksyntä seuraavien yritysten osalta:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd ja Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset unionissa, jäljempänä ’Wuxi Suntech’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B796 piiriin;

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ja ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset unionissa, jäljempänä ’Jinko Solar’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B845 piiriin;

c)

Risen Energy Co., Ltd ja siihen etuyhteydessä oleva yritys unionissa, jäljempänä ’Risen Energy’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B868 piiriin;

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd ja Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd ja niihin etuyhteydessä oleva yritys unionissa, jäljempänä ’JA Solar’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B794 piiriin; sekä

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd ja Phono Solar Technology Co. Ltd ja niihin etuyhteydessä olevat yritykset unionissa, jäljempänä ’Sumec’; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B866 piiriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUVL L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  EUVL L 270, 11.9.2014, s. 6.

(10)  EUVL L 139, 5.6.2015, s. 30.

(11)  EUVL L 218, 19.8.2015, s. 1.

(12)  EUVL L 295, 12.11.2015, s. 23.

(13)  EUVL C 405, 5.12.2015, s. 8.

(14)  EUVL C 405, 5.12.2015, s. 20.

(15)  EUVL C 405, 5.12.2015, s. 33.

(16)  EUVL L 23, 29.1.2016, s. 47.

(17)  EUVL L 37, 12.2.2016, s. 76.

(18)  EUVL L 37, 12.2.2016, s. 56.

(19)  EUVL L 170, 29.6.2016, s. 5.

(20)  EUVL L 222, 17.8.2016, s. 10.

(21)  EUVL L 228, 23.8.2016, s. 16.


LIITE

Luettelo yrityksistä

Yrityksen nimi

Taric-lisäkoodi

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1999,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/20


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/2000,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa B jaksossa olevasta luettelosta yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi poistettava kaksi yhteisöä.

(3)

Päätöksen 2013/255/YUTP liite I olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.


LIITE

I.

Poistetaan seuraavat yhteisöt ja niitä koskevat merkinnät päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa B jaksossa olevasta luettelosta:

55.

Tri Ocean Trading

55 a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/2001,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

unionin osallistumisesta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnan alaisen matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian, jäljempänä ’strategia’, jonka III luvussa luetellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava sekä unionissa että kolmansissa maissa joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

(2)

Unioni panee strategiaa aktiivisesti täytäntöön ja toteuttaa sen III luvussa lueteltuja toimenpiteitä erityisesti antamalla varoja monenvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA), toteuttamien erityishankkeiden tukemiseen.

(3)

Ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen 4 artiklassa määrätään kaikkien sopimuksen osapuolten luovuttamattomasta oikeudesta kehittää ydinenergian tutkimusta, tuotantoa tai käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin ilman syrjintää ja sopusoinnussa sopimuksen 1 ja 2 artiklan kanssa. Siinä määrätään myös, että sopimuksen osapuolten tulee ”harjoittaa yhteistyötä edistääkseen yksin tai yhdessä muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa ydinvoiman rauhanomaisiin tarkoituksiin käyttämisen jatkuvaa kehittämistä, erityisesti sopimuksen osapuolina olevien ydinaseettomien maiden alueilla ja ottaen asianmukaisesti huomioon maailman kehitysalueiden tarpeet”.

(4)

Ydinpolttoainekiertoon sovellettavat monenväliset toimintamallit voivat tarjota maille, jotka ovat päättäneet siirtyä ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön, vaihtoehdon kansallisten ydinpolttoainekiertojen kehittämiselle, samalla kun vältetään ydinaseiden leviämisen riskit.

(5)

IAEA:lla on perussääntönsä 3 artiklan mukaisesti valtuudet ryhtyä toimenpiteisiin, mukaan lukien ydinpolttoaineen, palvelujen, varusteiden ja laitteiden hankinta sekä omien laitosten ja voimaloiden perustaminen, jotka ovat omiaan edistämään ydinvoiman käytännön soveltamista rauhanomaisiin tarkoituksiin.

(6)

Nuclear Threat Initiative (NTI), joka on Yhdysvalloissa sijaitseva itsenäinen valtiosta riippumaton järjestö, tarjosi syyskuussa 2006 IAEA:lle 50 000 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen avustuksen, jonka tarkoituksena oli auttaa luomaan IAEA:n omistama ja hallinnoima matalarikasteisen uraanin varasto, edellyttäen, että IAEA pystyy keräämään 100 000 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisen määrän, joka sisältää avustuksia muilta IAEA:n jäsenvaltioilta ja lahjoittajilta, ja perustamaan ydinpolttoainevarannon.

(7)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2008 päätelmät, joissa se antoi tukensa IAEA:n valvonnan alaisen ydinpolttoainepankin perustamiselle ja turvalliselle hallinnoinnille. Se ilmoitti myös, että unioni aikoo osallistua enintään 25 000 000 eurolla kyseiseen hankkeeseen sen jälkeen, kun IAEA:n hallintoneuvosto on määritellyt ja hyväksynyt pankkia koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt. Euroopan komissio on jo myöntänyt 20 000 000 euroa matalarikasteisen uraanin hankintaan.

(8)

IAEA:n hallintoneuvosto antoi 3 päivänä joulukuuta 2010 päätöslauselman GOV/2010/70, jolla hyväksyttiin IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustaminen ja vahvistettiin, että IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin toiminta tullaan rahoittamaan yksinomaan talousarvion ulkopuolisin maksuosuuksin.

(9)

Päätöslauselman GOV/2010/67, jonka otsikkona on ”Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States” (Toimitusvarmuus: IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustaminen matalarikasteisen uraanin toimittamiseksi jäsenvaltioille), 15 kohdassa todetaan, että ”IAEA omistaa IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankissa olevan matalarikasteisen uraanin ja matalarikasteinen uraani on sen valvonnassa ja virallisessa laillisessa omistuksessa. IAEA vastaa omistamiensa materiaalien varastoinnista ja suojelusta varmistamalla isäntävaltiosopimuksen avulla, että matalarikasteista uraania suojataan luonnononnettomuuksilta tai muilta vaaratekijöiltä, luvattomalta siirtämiseltä, vahingoittumiselta tai tuhoutumiselta, mukaan lukien sabotaasi, ja takavarikoinnilta. Lisäksi IAEA:n on isäntävaltiosopimuksen avulla varmistettava, että isäntävaltio soveltaa tai isäntävaltiot soveltavat IAEA:n ydinmateriaalivalvontaa IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankissa olevaan matalarikasteiseen uraaniin ja että ne soveltavat turvallisuusnormeja ja -toimenpiteitä sekä turvajärjestelyjä”. Päätöslauselman GOV/2010/67 16 kohdassa todetaan lisäksi, että ”IAEA tekee isäntävaltion kanssa hallintoneuvoston suostumuksella nykyistä IAEA:n päämajasopimusta vastaavan isäntävaltiosopimuksen, jossa määrätään varastointilaitoksen turvallisuudesta ja turvajärjestelyistä sekä asianmukaisesta vahingonkorvausvastuusta ja jolla IAEA:lle myönnetään IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin riippumattomalle toiminnalle tarpeelliset erioikeudet ja vapaudet, mukaan lukien oikeus kuljettaa matalarikasteista uraania IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkiin ja pankista, siten kuin IAEA on määrittänyt perussäännön ja isäntävaltiosopimuksen mukaisesti. Lisäksi isäntävaltion naapurivaltioiden kanssa sovitaan tarvittaessa taatuista kauttakuljetusjärjestelyistä”.

(10)

IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankissa voidaan varastoida enintään 60 tyypin 30B sylinteriä, jotka sisältävät standardin mukaista kaupallista matalarikasteista uraaniheksafluoridia. IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki sijaitsee IAEA:n matalarikasteisen uraanin varastointilaitoksessa, sen toiminnasta vastaa Ulba Metallurgical Plant, ja sen sääntelystä vastaa Kazakstanin tasavallan atomi- ja energia-alan valvonta- ja tarkkailukomitea.

(11)

IAEA:n ja isäntävaltiona toimivan Kazakstanin välille on laadittu oikeudellinen peruskehys. Venäjän federaation kanssa on allekirjoitettu kauttakulkusopimus, jonka IAEA:n hallintoneuvosto on hyväksynyt (GOV/2015/36). IAEA:n uuden matalarikasteisen uraanin varastointilaitoksen suunnittelu on saatu päätökseen, ja IAEA on todennut, että suunnitelma vastaa sovellettavia IAEA:n turvallisuusnormeja ja turvaohjeita. IAEA:n uudesta matalarikasteisen uraanin varastointilaitoksesta on laadittu yksityiskohtainen kustannusarvio, joka on riippumattoman tahon validoima. IAEA:n ja laitoksen käyttäjän välinen kumppanuussopimus, jossa vahvistetaan IAEA:n matalarikasteisen uraanin varastointilaitoksen rakentamisessa tehtävän yhteistyön ehdot, on viimeistelty. IAEA suunnittelee nyt matalarikasteisen uraanin hankintaa valmistelevia toimia.

(12)

IAEA:n pääjohtajan päivitetyssä raportissa (GOV/INF/2016/8) ”Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States” (Toimitusvarmuus: IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustaminen matalarikasteisen uraanin toimittamiseksi jäsenvaltioille) kuvatun hanke- ja rahoitussuunnitelman mukaan matalarikasteista uraania koskevan hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 118 863 000 euroa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Jotta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian eräät osat voidaan panna välittömästi täytäntöön käytännössä, unioni osallistuu Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnassa olevan matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin ydinaseiden leviämiseen liittyvien kasvavien riskien vähentämiseksi, joita ydinpolttoainekierrossa käytettävän arkaluonteisen teknologian leviäminen aiheuttaa. Unioni toteuttaa toimia tukeakseen IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkia, joka toimii matalarikasteisen uraanin varantona ja jonka tavoitteina on:

a)

antaa maille mahdollisuus käyttää ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaisia oikeuksiaan, samalla kun vältetään ydinaseiden leviämisen riskit; ja

b)

toimia viimesijaisena mekanismina, jolla tuetaan kaupallisia markkinoita ilman, että ne vääristyvät, siinä tapauksessa, että IAEA:n jonkin jäsenvaltion matalarikasteisen uraanin toimitukset keskeytyvät eikä niitä voida palauttaa kaupallisin keinoin ja että kyseinen IAEA:n jäsenvaltio täyttää kelpoisuuskriteerit.

2.   Unioni osallistuu 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi IAEA:n valvonnassa olevan matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin rahoittamalla turvallisuuteen liittyviä toimia, mukaan lukien turvajärjestelyt, kuljetus, turvattu vartiointi sekä osallistuminen matalarikasteisen uraanin pankin turvalliseen hallinnointiin. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät kaikki maat, jotka ovat päättäneet käyttää ydinenergiaa rauhanomaisesti.

Yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta on liitteessä.

2 artikla

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hankkeen panee teknisesti täytäntöön IAEA. Se suorittaa tämän tehtävän korkean edustajan valvonnassa. Tätä varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä IAEA:n kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi on 4 362 200 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetulla määrällä rahoitettavien menojen hallinnoinnissa noudatetaan unionin talousarvioon sovellettavia menettelyjä ja sääntöjä.

3.   Komissio valvoo 1 kohdassa tarkoitettujen menojen asianmukaista hallinnointia. Tätä varten se tekee IAEA:n kanssa rahoitussopimuksen. Sopimuksessa määrätään, että IAEA:n on varmistettava unionin rahoitusosuudelle sen määrää vastaava näkyvyys.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen mahdollisimman pian tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

1.   Korkea edustaja tiedottaa neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta IAEA:n säännöllisesti laatimien raporttien perusteella. Nämä IAEA:n raportit ovat perustana neuvoston suorittamalle arvioinnille.

2.   Komissio toimittaa tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hankkeen toteuttamisen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 60 kuukauden kuluttua päivästä, jona 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rahoitussopimus tehdään. Tämän päätöksen voimassaolo päättyy kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta, jos rahoitussopimusta ei ole siihen mennessä tehty.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KORČOK


LIITE

Unionin osallistuminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valvonnassa olevan matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa

I   JOHDANTO

Tausta

IAEA:n pääjohtaja sai joulukuussa 2010 hallintoneuvostolta tehtäväksi käynnistää matalarikasteisen uraanin pankin perustaminen, ja hän on esittänyt yksityiskohtaisen suunnitelman sen perustamista ja turvallista hallinnointia varten.

IAEA vahvisti 20 päivänä joulukuuta 2011 Kazakstanin pysyvälle edustustolle IAEA:ssa, että Kazakstanin IAEA:lle toimittamaan kiinnostuksenilmaisuun sisältyvien tietojen perusteella ja asiakirjassa GOV/INF/2011/7 esitettyjen vaatimusten mukaisesti Ulba Metallurgical Plant (UMP) soveltuu IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin isäntäpaikaksi.

IAEA teki Kazakstaniin vuosina 2011–2016 useita vierailuja, joiden tavoitteena oli arvioida UMP-laitosta ja kansallista sääntelykehystä sen varmistamiseksi, että matalarikasteisen uraanin pankki voi noudattaa sovellettavia IAEA:n turvallisuusnormeja ja turvaohjeita. Arvioinnin kohteena olivat laitoksen turvallisuus, seisminen turvallisuus, valmiusjärjestelyt ja -toiminta, kuljetusten turvallisuus sekä turvajärjestelyt.

IAEA:n ja Kazakstanin välinen isäntävaltiosopimus allekirjoitettiin 27 päivänä elokuuta 2015. Kyseisessä sopimuksessa vahvistetaan, että Kazakstan on IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin isäntävaltio, ja määrätään oikeudellisesta kehyksestä, jonka mukaan Kazakstanin on varmistettava, että IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkia hallinnoidaan ja säännellään Kazakstanin lakien ja asetusten mukaisesti sekä sovellettavia IAEA:n turvallisuusnormeja ja turvaohjeita noudattaen.

IAEA ja UMP allekirjoittivat sopimuksen laitoksen käyttäjästä 27 päivänä elokuuta 2015. Kyseisessä sopimuksessa UMP vahvistetaan laitokseksi, johon IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki sijoitetaan, ja määrätään oikeudellisesta kehyksestä, jonka mukaan UMP:n on huolehdittava IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin toiminnasta ja hallinnoitava sitä sen toimiluvan, kansallisen sääntelykehyksen sekä sovellettavien IAEA:n turvallisuusnormien ja turvaohjeiden mukaisesti.

IAEA ja Kazakstanin energiaministeriö allekirjoittivat lisäksi teknisen sopimuksen erityisjärjestelyistä, jotka on pantava täytäntöön IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseksi Kazakstaniin, jäljempänä ’tekninen sopimus’. Teknisellä sopimuksella varmistetaan, että kumpikin osapuoli antaa tarvittavat resurssit niiden toimien toteuttamiseen, joita IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin ripeä perustaminen niiltä edellyttää, mukaan lukien toimet sovellettavien IAEA:n turvallisuusnormien ja turvaohjeiden noudattamiseksi. Osapuolet perustivat teknisen sopimuksen nojalla yhteisen koordinointikomitean helpottamaan teknisen sopimuksen täytäntöönpanoa ja hyväksyivät erityistoimia koskevan suunnitelman varmistaakseen IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustamisen ja toiminnan sovellettavien IAEA:n turvallisuusnormien ja turvaohjeiden mukaisesti. Teknisessä sopimuksessa määrätään, että toimet on saatava päätökseen kahden vuoden kuluessa oikeudellisten sopimusten allekirjoittamisesta eli syyskuuhun 2017 mennessä.

UMP alkoi marraskuussa 2015 suunnitella uutta IAEA:n matalarikasteisen uraanin varastointilaitosta, johon IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki sijoitetaan. IAEA:n valtuuskunta vieraili UMP:ssä 29 päivän helmikuuta ja 4 päivän maaliskuuta 2016 välisenä aikana arvioimassa suunnittelun edistymistä. IAEA:n valtuuskunta selvitti, oliko sovellettavat IAEA:n turvallisuusnormit ja turvaohjeet otettu asianmukaisesti huomioon suunnitteluprosessissa. IAEA:n valtuuskunnan arvio keskittyi viiteen tekniseen alaan: rakennuksen rakenteet, turvallisuusanalyysi, säteilysuojelu, valmiusjärjestelyt ja -toiminta sekä ydinturva. Ehdotetun suunnitelman ja täydentävien asiakirjojen arvioinnin perusteella todettiin yleisesti, että suunnitelma käsittää asianmukaiset toimenpiteet ydinturvallisuutta ja ydinturvajärjestelyjä koskevan ohjeistuksen varmistamiseksi.

Kun suunnitelma oli valmis ja IAEA oli arvioinut sen, IAEA:n ja UMP:n välinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2016. Kyseisessä sopimuksessa määrätään IAEA:n matalarikasteisen uraanin varastointilaitoksen perustamista koskevista teknisistä ehdoista ja rahoitusehdoista. Tämä oli merkittävä virstanpylväs IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustamisessa.

Hallintoneuvoston toukokuussa 2016 esittämässä raportissa GOV/INF/2016/8 korostettiin, että edistyminen on ollut merkittävää. Sinä esitetään myös pohjaksi ensimmäinen kattava hanke- ja rahoitussuunnitelma.

Hallintoneuvoston asiakirjassa GOV/2010/67 valtuutettiin IAEA:n pääjohtaja perustamaan IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki ja edellytettiin, että IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja toimintaan liittyvät kustannukset (mukaan lukien henkilöstökustannukset) on katettava yksinomaan talousarvion ulkopuolisin vapaaehtoisin maksuosuuksin, jotka eivät vaikuta IAEA:n sääntömääräiseen talousarvioon. Tätä varten IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkia koskeva hanke maksaa IAEA:n eri yksiköille korvausta teknisestä panoksesta ja tuesta, jota ne antavat hankkeen asiantuntijoille palvelutasosopimusten mukaisesti. Näissä sopimuksissa määritellään palvelut, joita yksiköt tarjoavat hankkeelle hankesuunnitelman (erityistoimia koskeva suunnitelma mukaan lukien) toteuttamiseksi, sekä kunkin yksikön tarjoaman tuen tasoa vastaavat kustannukset, ja ne viimeisteltiin ja hyväksyttiin maaliskuussa 2016.

Useat jäsenvaltiot, komissio, Nuclear Threat Initiative (NTI) ja World Nuclear Transport Institute (WNTI) ovat sitoutuneet rahoittamaan hanketta 1 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen yhteensä noin 124 900 000 Yhdysvaltain dollarilla ja 25 000 000 eurolla, ja IAEA on tähän mennessä saanut rahoitusosuuksina 124 900 000 Yhdysvaltain dollaria ja 20 000 000 euroa. Rahoitusosuuksia ovat antaneet NTI (50 000 000 Yhdysvaltain dollaria), Yhdysvallat (50 000 000 Yhdysvaltain dollaria), Yhdistyneet arabiemiirikunnat (10 000 000 Yhdysvaltain dollaria), Norja (5 000 000 Yhdysvaltain dollaria), Kuwait (10 000 000 Yhdysvaltain dollaria), WNTI (10 000 euroa) ja Kazakstan (400 000 Yhdysvaltain dollaria). Komission lahjoittamalla 20 000 000 eurolla on tarkoitus hankkia matalarikasteista uraania IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkia varten, ja enintään 5 000 000 euroa on varattu turvallisuuteen liittyviin parannustöihin. Turvallisuuteen liittyviin parannustöihin tarkoitettuihin varoihin (enintään 5 000 000 euroa) sovelletaan tätä liitettä.

IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin seuraavat päävaiheet ovat:

a)

IAEA:n matalarikasteisen uraanin varastointilaitoksen perustamisen loppuun saattaminen, mukaan lukien rakennustöiden saattaminen päätökseen; sen varmistaminen, että rakennus ja laitteet ovat suunnitellun mukaisia sekä täyttävät sovellettavat turvallisuus- ja turvamääräykset;

b)

sopimus sylinterinhallintaohjelmasta UMP:n kanssa, jotta varmistetaan sylinterien pitkän aikavälin turvallisuus ja niiden kuljetusvalmius;

c)

laitoksen käyttöönotto;

d)

IAEA:n matalarikasteisen uraanin hankinta ja sen kuljetus varastointilaitokseen;

e)

toiminnan aloittaminen.

Hankkeen tavoitteet

Osallistuminen IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustamiseen ja turvalliseen hallinnointiin erityisesti varmistamalla turvallisuuden korkea taso kuljetuksen ja varastoinnin aikana IAEA:n turvallisuusnormien ja turvaohjeiden mukaisesti.

Hyödyt

Hankkeesta saadaan seuraavat hyödyt:

a)

parannetaan ydinpolttoaineen toimitusvarmuutta turvallisella tavalla;

b)

autetaan IAEA:ta varmistamaan matalarikasteisen uraanin kuljetusten turvallisuus hankinnoista toimituksiin sekä matalarikasteisen uraanin pankin tiloissa tapahtuvan varastoinnin aikana.

II   TOIMINNAN KUVAUS

Matalarikasteisen uraanin pankki

IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki koostuu noin 90 tonnin suuruisesta matalarikasteisen uraanin fyysisestä varastosta – tämä määrä tarvitaan sähköntuotantoon tarkoitetun nykyaikaisen kevytvesireaktorin yhteen alkulataukseen (vastaa noin kolmea ytimen uudelleenlatausta) – sekä asiaankuuluvista laitteista ja palveluista. Varasto on IAEA:n omistuksessa. IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki toimii tiettyjen syrjimättömien perusteiden mukaisesti matalarikasteisen uraanin toimittamiseksi vastaanottajamaahan. Nämä perusteet ovat täysin yhdenmukaisia IAEA:n perussäännön kanssa, ja hallintoneuvosto on hyväksynyt ne. Matalarikasteista uraania käyttävän ydinlaitoksen on kuuluttava IAEA:n kanssa tehdyn valvontasopimuksen piiriin ja noudatettava kyseistä sopimusta kaikilta osin.

Unionin tuki

Unioni tukee IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkia käyttäen eri välineitä toisiaan täydentävästi. Vakautusvälineestä myönnettiin jo vuonna 2011 20 000 000 euron rahoitusosuus matalarikasteisen uraanin hankintaan.

Tällä päätöksellä edistetään IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin turvallista toimintaa ja hallinnointia. IAEA:n tarkoittamiin asiaankuuluviin toimiin, joiden rahoitukseen osallistutaan tällä päätöksellä, voivat kuulua seuraavat:

1.   Varastoinnin turvallisen perustamisen tukeminen 90 tonnille matalarikasteista uraania

Tämä kohta kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat hankesuunnitelman toimien toteuttamisesta, mukaan lukien vuoden 2017 erityistoimia koskeva suunnitelma ja vuoden 2018 jatkotoimet. IAEA:n, UMP:n ja Kazakstanin atomi- ja energia-alan valvonta- ja tarkkailukomitean välillä sovittu erityistoimia koskeva suunnitelma on luettelo toimista, joiden katsotaan olevan tarpeen tilojen, laitteiden, menettelyjen ja käytäntöjen parantamiseksi, jotta varmistetaan, että IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin perustamisessa, sinne varastoinnissa, toiminnassa ja suojaamisessa noudetaan asiaankuuluvia IAEA:n turvallisuusnormeja ja turvaohjeita. Näitä toimia kehitettiin useiden vuosina 2012–2016 toteutettujen arviointien pohjalta. Etenkin IAEA:n tammikuussa 2016 tekemän vierailun aikana määritettiin lisää ulkoisia laitteita, jotka ovat tarpeen, jotta varastointilaitos voi toimia valmiusjärjestelyjä ja -toimintaa koskevien IAEA:n normien mukaisesti.

Toimiin kuuluvat turvallisten toimintamenettelyjen kehittäminen, valmiusjärjestelyihin ja -toimintaan liittyvien laitteiden sekä säteilysuojalaitteiden hankinta ja asiaankuuluvan koulutuksen tarjoaminen; IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin kannalta merkityksellisiä turvallisuusaiheita käsittelevien seminaarien järjestäminen (esimerkiksi ydinturvallisuuskulttuuri); vaaratilanteita koskevien valmiusharjoitusten tarkkailu laitoksessa; sekä seurantaan kuuluvat arviointitoimet, joiden tarkoituksena on vahvistaa, että parannukset ovat asiaankuuluvien IAEA:n turvallisuusnormien ja turvaohjeiden mukaisia ennen niiden käyttöönottoa.

Matalarikasteista uraania sijoitetaan IAEA:n matalarikasteisen uraanin varastointilaitokseen vasta sitten, kun IAEA on varmistunut siitä, että IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki on perustettu ja että se noudattaa sovellettavia IAEA:n turvallisuusnormeja ja turvaohjeita. Tästä syystä IAEA toteuttaa kesälle 2017 suunnitellun varmistuskäynnin vahvistaakseen, että valmistunut rakennus ja sen keskeiset laitteet ovat suunnitelman mukaisia ja että sovellettavien turvallisuusmääräysten täyttämiseksi tarvittava infrastruktuuri on kokonaisuudessaan käytettävissä.

Kahdeksi vuodeksi vahvistettu talousarvio pitää sisällään suunnittelu-, toteuttamis- ja tukikustannukset sekä kustannukset, jotka liittyvät raportointiin hankesuunnitelman ja erityistoimia koskevan suunnitelman mukaisista toimista, IAEA:n henkilöstökustannukset mukaan lukien, jotta varmistettaisiin, että hankkeeseen ei IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkia koskevan toimeksiannon mukaisesti käytetä sääntömääräisen talousarvion varoja.

2.   Matalarikasteisen uraanin 90 tonnin määrän turvallisen kuljetuksen varmistaminen

Suunnitelman mukaan 90 tonnia matalarikasteista uraania kuljetetaan myyjän tai myyjien laitoksesta Oskemenissa, Kazakstanissa, sijaitsevaan Ulba Metallurgical Plant -laitokseen, johon IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankki sijoitetaan. Eri lainkäyttöalueiden kautta liikkuvien matalarikasteisen uraanin kuljetusten on täytettävä kaikki asiakirja-, vakuutus-, merkintä- ja kauttakulun hyväksyntää koskevat vaatimukset, mukaan lukien turvajärjestelyjä koskevat valtioiden vaatimukset, jotka sisältyvät asiaankuuluviin IAEA:n johdolla laadittuihin yleissopimuksiin ja suosituksiin, sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) turvallisuusvaatimukset. Matalarikasteisen uraanin kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset riippuvat matalarikasteisen uraanin myyjän maantieteellisestä sijainnista sekä meri- ja maakuljetusten pituuksista toimittajan ja Kazakstanissa sijaitsevan UMP-laitoksen välillä sekä toimituksen toteuttamiseen vaadittavien käyntisatamien ja rajanylitysten lukumäärästä. Tähän kohtaan kuuluvat teknisten eritelmien kehittäminen IAEA:n virkailijoiden kanssa ja ulkopuolisten asiantuntijoiden panos; kuljetuksen suunnittelu ja valvonta; vakuutukset; meriliikennealuksen vuokraus turvallisuuden parantamiseksi; konsultointi, joka koskee kuljetusreitin turvallisuusriskien arviointia ja suunnittelua; sekä vartiointi merikuljetusten aikana, käyntisatamissa ja kauttakulkupaikoissa.

3.   Matalarikasteisen uraanin 90 tonnin määrän pitkäaikaisen varastoinnin varmistaminen

Matalarikasteinen uraani sijoitetaan sille varattuun varastointilaitokseen Oskemenissa, Kazakstanissa, sijaitsevalle UMP:n alueelle. IAEA:n matalarikasteinen uraani varastoidaan 30B-sylintereihin. Laitoksen käyttäjä on IAEA:n puolesta vastuussa matalarikasteisen uraanin varastoinnista ja suojaamisesta IAEA:n turvallisuusnormien ja turvaohjeiden mukaisesti. Tähän sisältyy 30B-sylinterien hankinta; kyseiset sylinterit muodostavat matalarikasteiselle uraanille fyysisesti turvallisen ja varman varaston. Turvallisuustutkimukset osoittavat, että nämä suoja-astiat tarjoavat vahvan ja turvallisen varaston jopa 50 vuodeksi. Turvallisuuden varmistamisen ohella sylinterin seinämien paksuus ja sylinterien kokonaisrakenne parantavat fyysistä suojaa sabotaasilta ja varkauksilta.

Eräs keskeinen toimi matalarikasteisen uraanin pitkäaikaisen varastoinnin varmistamisessa on sylinterinhallinnointiohjelman toteuttaminen, mihin kuuluu varastossa olevien 30B-sylinterien rutiinitarkastus ja uudelleensertifiointi sen varmistamiseksi, että ne ovat ISO 7195 -standardin mukaisia ja valmiita kuljetettaviksi jäsenvaltioihin. Tämä edellyttää palvelujen hankkimista hyväksytyiltä tarkastajilta sylinterien uudelleensertifiointia varten sekä UMP:n henkilöstön palveluja testauksessa avustamiseksi.

Lisäksi IAEA toteuttaa IAEA:n matalarikasteisen uraanin pitkäaikaisen varastoinnin aikana rutiiniluonteisia ja tapauskohtaisia valvontatoimia, mukaan lukien UMP:n vuosikertomusten vastaanotto, tarkastelu ja todentaminen. Tähän kuuluvat UMP:n kanssa järjestettävät vuotuiset kokoukset, joissa tarkastellaan IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkiin liittyviä turvallisuustoimia, sekä muut UMP:hen tehtävät vierailut sen varmistamiseksi, että IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankkiin sovelletaan edelleen asiaankuuluvia IAEA:n turvallisuusnormeja ja turvaohjeita.

Tämä kohta kattaa viiden vuoden pituisen kauden.

III   KESTO

Hankkeen toteuttamisen kesto on arviolta 60 kuukautta, ja se alkaa 3 artiklassa tarkoitetun rahoitussopimuksen allekirjoittamisesta.

IV   EDUNSAAJAT

Tässä päätöksessä tarkoitetun hankkeen edunsaajia ovat kaikki ne valtiot, jotka voivat käyttää IAEA:n matalarikasteisen uraanin pankin palveluja, koska ne täyttävät IAEA:n hallintoneuvoston vahvistamat ehdot matalarikasteisen uraanin pankin palvelujen käyttämiseksi.

V   HANKKEEN TOTEUTTAVA ORGANISAATIO

IAEA:n tehtäväksi annetaan hankkeen tekninen toteuttaminen korkean edustajan valvonnassa edellä esitetyn mukaisesti. IAEA:n henkilöstö, muiden kansallisten ydinturvaviranomaisten asiantuntijat ja toimeksisaajat vastaavat suoraan hankkeen toteuttamisesta. Toimeksisaajien osalta IAEA noudattaa tämän päätöksen mukaisissa tavaroiden, työsuoritusten tai palvelujen hankinnoissa komission ja IAEA:n välillä tehtävää rahoitussopimusta.

VI   RAPORTOINTI

Hankkeen toteuttava organisaatio laatii:

a)

säännöllisiä raportteja hankkeen toteuttamisesta;

b)

loppuraportin viimeistään kaksi kuukautta hankkeen toteuttamisen päättymisen jälkeen.

Raportit toimitetaan korkealle edustajalle.


16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2002,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2016,

neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E, komission päätöksen 2010/470/EU liitteen III ja komission päätöksen 2010/472/EU liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten ja näiden eläinten siemennesteen kaupasta ja tuonnista unioniin tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskeviin sääntöihin liittyen

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7026)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan, 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/68/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa. Siinä säädetään muun muassa, että lampaita ja vuohia määräpaikkaan kuljetettaessa mukana on oltava kyseisen direktiivin liitteessä E olevan mallin I, II tai III mukainen terveystodistus.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (3) vahvistetaan nauta-, lammas- ja vuohieläimiin sovellettavat eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen liitteessä VII vahvistetaan tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaa ja hävittämistä koskevat toimenpiteet. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa A luvussa vahvistetaan muun muassa edellytykset elävien eläinten unionin sisäiselle kaupalle.

(3)

Asetusta (EY) N:o 999/2001 muutettiin hiljattain komission asetuksella (EU) 2016/1396 (4). Kyseisissä muutoksissa säädetään muun muassa, että yksinomaisesti direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyjen hyväksyttyjen yhteisöjen, laitosten tai keskusten välillä siirretyt lammas- ja vuohieläimet voidaan vapauttaa asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 4.1 kohdan vaatimuksista, joiden tarkoituksena on estää klassisen scrapien leviäminen tilalla pidettyihin tuotantoeläimiin.

(4)

Asetuksella (EU) 2016/1396 otetaan lisäksi käyttöön erityiset edellytykset sellaisten harvinaisiin rotuihin kuuluvien lammas- ja vuohieläinten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 4.1 kohdan vaatimuksia. Nämä erityisedellytykset otettiin käyttöön, jotta tällaisia eläimiä olisi edelleen mahdollista vaihtaa säännöllisesti jäsenvaltioiden kesken sisäsiitoksen välttämiseksi ja perintöaineksen monimuotoisuuden säilyttämiseksi harvinaisten rotujen populaatioissa.

(5)

Direktiivin 91/68/ETY liitteessä E olevia malleja II ja III vastaavia terveystodistuksia olisi sen vuoksi muutettava, jotta otettaisiin huomioon harvinaisiin rotuihin kuuluvien tai hyväksyttyjen yhteisöjen, laitosten tai keskusten välillä siirrettyjen lammas- ja vuohieläinten unionin sisäistä kauppaa koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/1396.

(6)

Lisäksi jotkin jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle ongelmista, jotka liittyvät siihen hallinnolliseen lisätyöhön, joka johtuu velvoitteesta antaa direktiivin 91/68/ETY liitteessä E esitettyjä malleja I, II ja III vastaavien terveystodistusten I.31 kohdassa esimerkiksi lähetykseen kuuluvien eläinten rotua ja määrää koskevia tietoja. Virkaeläinlääkärien hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi on aiheellista poistaa kyseisten terveystodistusmallien I.31 kohdasta rotua koskevat tiedot, koska nämä tiedot eivät ole välttämättömiä lähetykseen kuuluvien eläinten terveystilanteen kannalta, ja eläinten määrää koskevat tiedot, sillä kyseiset tiedot on jo ilmoitettu I.20 kohdassa ja kunkin yksittäisen eläimen virallinen tunnistusnumero on ilmoitettava I.31 kohdassa.

(7)

Jotta direktiivin 91/68/ETY liitteessä E esitettyjä malleja II ja III vastaavien terveystodistusten II.5 ja II.6 kohdassa voitaisiin lisäksi ilmoittaa tarkemmin eläinten yksilöllistä tunnistamista koskevat edellytykset, näissä kohdissa on tarpeen viitata neuvoston asetukseen (EY) N:o 21/2004 (5).

(8)

Sen vuoksi direktiiviä 91/68/ETY olisi muutettava.

(9)

Direktiivissä 92/65/ETY säädetään edellytyksistä, joita sovelletaan muun muassa lammas- ja vuohieläinten siemennesteen unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa.

(10)

Komission päätöksen 2010/470/EU (6) liitteessä III vahvistetaan terveystodistusten mallit lammas- ja vuohieläinten siemennestettä sisältävien lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten. Kyseisen liitteen A osassa on terveystodistuksen malli sellaiselle siemennesteelle, joka on kerätty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin.

(11)

Komission päätöksen 2010/472/EU (7) liitteessä II vahvistetaan muun muassa terveystodistusten mallit lammas- ja vuohieläinten siemennestettä sisältävien lähetysten unioniin tuontia varten. Kyseisen liitteen 2 osan A jaksossa on terveystodistuksen malli siemennesteelle, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 4.2 kohdassa vahvistetaan scrapieen liittyvät edellytykset, joiden on täytyttävä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen unionin sisäisessä kaupassa. Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevassa H luvussa vahvistetaan scrapieen liittyvät edellytykset, joiden on täytyttävä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen tuonnissa.

(13)

Asetuksella (EU) 2016/1396 sisällytetään asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevan A luvun A jakson 1.2 ja 1.3 kohtaan erityiset keinosiemennysasemia koskevat edellytykset osana niitä edellytyksiä, joiden mukaan tilalla on oltava tunnustettu olevan mitättömän alhainen tai hallinnassa oleva klassisen scrapien riski, koska riski scrapien leviämisestä direktiivin 92/65/ETY liitteessä D esitettyjen edellytysten mukaisesti hyväksytyillä ja valvotuilla keinosiemennysasemilla pidettyjen urospuolisten lammas- ja vuohieläinten välityksellä on vähäinen. Viittaus näihin erityisiin edellytyksiin on lisäksi sisällytetty asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteissä VIII ja IX esitettyihin lammas- ja vuohieläinten siemennesteen kauppaa ja tuontia koskeviin edellytyksiin.

(14)

Näin ollen päätöksen 2010/470/EU liitteessä III olevassa A osassa esitettyä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten unionin sisäisessä kaupassa käytettävää terveystodistuksen mallia sekä päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitettyä lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten unioniin tuonnissa käytettävää terveystodistuksen mallia olisi muutettava niin, että ne vastaavat asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/1396, keinosiemennysasemien osalta säädettyjä vaatimuksia.

(15)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevassa H luvussa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2016/1396, säädetään, että liha-luujauho olisi ymmärrettävä siten kuin se on määritelty OIE:n (8) maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä ennemminkin kuin komission asetuksen (EY) N:o 142/2011 (9) liitteessä I olevassa 27 kohdassa.

(16)

Tämän vuoksi päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten unioniin tuonnissa käytettävän terveystodistusmallin II.4.10.4. kohtaa olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX olevan H luvun muutettujen säännösten mukaisesti.

(17)

Sen vuoksi päätöksiä 2010/470/EU ja 2010/472/EU olisi muutettava.

(18)

Asetuksessa (EU) 2016/1396 säädetään, että asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteeseen IX tehtyjä ja tiettyjen tavaroiden tuontiin liittyviä muutoksia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017. Jotta vältetään häiriöt lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonnissa unioniin, päätöksen 2010/472/EU – sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen siihen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia – mukaisesti annettujen todistusten käyttö olisi sallittava siirtymäkauden aikana tiettyjen edellytysten täyttyessä.

(19)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 91/68/ETY liite E tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/470/EU liite III tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liite II tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Tämän päätöksen 3 artiklaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017.

Siirtymäkautena 31 päivään joulukuuta 2017 asti lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetyksiä, joiden mukana on päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa, sellaisena kuin sitä sovelletaan ennen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia, esitetyn mallin mukaisesti annettu terveystodistus, saa tuoda unioniin edellyttäen, että todistus on annettu viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2017.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) 2016/1396, annettu 18 päivänä elokuuta 2016, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 joidenkin liitteiden muuttamisesta (EUVL L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Komission päätös 2010/470/EU, tehty 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15).

(7)  Komission päätös 2010/472/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s.1.)


LIITE I

Korvataan direktiivin 91/68/ETY liite E seuraavasti:

”LIITE E

MALLI I

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

MALLI II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

MALLI III

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE II

Korvataan päätöksen 2010/470/EU liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

”A osa

Terveystodistuksen malli IIIA lammas- ja vuohieläinten sellaisen siemennesteen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, joka on kerätty neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva Image Teksti kuva

LIITE III

Korvataan päätöksen 2010/472/EU liitteessä II olevan 2 osan A jakso seuraavasti:

”A jakso

Malli 1 – Terveystodistus siemennesteelle, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva Image Teksti kuva

16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/59


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/2003,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2016,

päätösten 2009/300/EY, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan pidentämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7218)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2009/300/EY (2) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

(2)

Komission päätöksen 2011/263/EU (3) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

(3)

Komission päätöksen 2011/264/EU (4) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

(4)

Komission päätöksen 2011/382/EU (5) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

(5)

Komission päätöksen 2011/383/EU (6) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2016.

(6)

Komission päätöksen 2012/720/EU (7) voimassaolo päättyy 14 päivänä marraskuuta 2016.

(7)

Komission päätöksen 2012/721/EU (8) voimassaolo päättyy 14 päivänä marraskuuta 2016.

(8)

Tässä yhteydessä on arvioitu päätöksissä 2009/300/EY, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU vahvistettujen nykyisten ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten tarkoituksenmukaisuus ja soveltuvuus. Koska uutta tarkistusta näissä päätöksissä vahvistetuista nykyisistä ekologisista arviointiperusteista sekä niihin liittyvistä arviointi- ja todentamisvaatimuksista ei ole saatu päätökseen, on aiheellista pidentää kyseisten ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2017. Sen vuoksi päätöksiä 2009/300/EY, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2009/300/EY 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tuoteryhmään ”televisiot” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

2 artikla

Korvataan päätöksen 2011/263/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ”konetiskiaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

3 artikla

Korvataan päätöksen 2011/264/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ”pyykinpesuaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

4 artikla

Korvataan päätöksen 2011/382/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ”käsitiskiaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

5 artikla

Korvataan päätöksen 2011/383/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ”yleispuhdistusaineet ja saniteettitilojen puhdistusaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

6 artikla

Korvataan päätöksen 2012/720/EU 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tuoteryhmään ”teollisuuden ja laitosten koneastianpesuaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

7 artikla

Korvataan päätöksen 2012/721/EU 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tuoteryhmään ”teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineet” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.”

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2009/300/EY, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2009, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi televisioille (EUVL L 82, 28.3.2009, s. 3).

(3)  Komission päätös 2011/263/EU, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi konetiskiaineille (EUVL L 111, 30.4.2011, s. 22).

(4)  Komission päätös 2011/264/EU, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi pyykinpesuaineille (EUVL L 111, 30.4.2011, s. 34).

(5)  Komission päätös 2011/382/EU, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi käsitiskiaineille (EUVL L 169, 29.6.2011, s. 40).

(6)  Komission päätös 2011/383/EU, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi yleispuhdistusaineille ja saniteettitilojen puhdistusaineille (EUVL L 169, 29.6.2011, s. 52).

(7)  Komission päätös 2012/720/EU, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi teollisuuden ja laitosten koneastianpesuaineille (EUVL L 326, 24.11.2012, s. 25).

(8)  Komission päätös 2012/721/EU, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineille (EUVL L 326, 24.11.2012, s. 38).


16.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/62


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2004,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2016,

neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7181)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2000/29/EY säädetään kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä. Komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU (2) 1 artiklassa säädetään direktiivin 2000/29/EY mukaisia suojatoimenpiteitä koskevasta poikkeuksesta ja annetaan jäsenvaltioille lupa sallia Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L. -sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran tuonti alueelleen ilman kasvinterveystodistusta 30 päivään marraskuuta 2016 edellyttäen, että tällainen puutavara täyttää kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistetut edellytykset.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/893 (3) vahvistetaan kolmansista maista peräisin olevan Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen kuorettoman sahatavaran tuontia unioniin koskevat vaatimukset. Kyseisiä vaatimuksia pidetään tarpeellisina unionin alueen kasvien suojelemiseksi Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -organismilta, eikä niitä koskeva poikkeus ole perustelu. Sen vuoksi kyseisiin kuorettoman sahatavaran lajeihin ei pitäisi enää soveltaa täytäntöönpanopäätöksessä 2013/780/EU säädettyä poikkeusta.

(3)

Jäsenvaltioiden komissiolle määräajoin toimittamien tietojen perusteella voidaan päätellä, että täytäntöönpanopäätöksen 2013/757/EU liitteessä säädettyjen erityisten edellytysten soveltaminen riittää estämään haitallisten organismien kulkeutumisen unionin alueelle. Jäsenvaltioiden pitäisi jatkaa kyseisten edellytysten soveltamista Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan Quercus L. -suvun kuorettoman sahatavaran osalta. Yhdysvaltojen toimittama teknisten tietojen arviointi osoittaa, että täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program -ohjelma toimii tehokkaasti.

(4)

Sen vuoksi poikkeusta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan Quercus L. -suvun kuorettoman sahatavaran osalta olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2026 asti, jotta vältetään tarpeettomat kaupan häiriöt kyseisen puutavaran osalta.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2013/780/EU olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2013/780/EU muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2013/780/EU seuraavasti:

(1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”Poiketen siitä mitä direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot saavat sallia Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L. -sukujen kuorettoman sahatavaran, joka kuuluu jonkin direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan I jakson 6 kohdassa vahvistetun CN-koodin ja tavaran kuvauksen piiriin, tuonnin alueelleen ilman kasvinterveystodistusta edellyttäen, että tällainen puutavara täyttää tämän päätöksen liitteessä vahvistetut edellytykset.”

(2)

Korvataan 3 artiklassa päivämäärä ”30 päivään marraskuuta 2016” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2026”.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/780/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 61).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/893, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, toimenpiteistä Anoplophora glabripennis (Motschulsky) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 146, 11.6.2015, s. 16).