ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 297

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
4. marraskuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1920, annettu 19 päivänä lokakuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Hånnlamb (SAN))

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1921, annettu 20 päivänä lokakuuta 2016, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Štajersko prekmursko bučno olje (SMM))

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1922, annettu 20 päivänä lokakuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Poularde du Périgord (SMM)]

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1923, annettu 24 päivänä lokakuuta 2016, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Karp zatorski (SAN))

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1924, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1925, annettu 31 päivänä lokakuuta 2016, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle kieltää alueellaan viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa luetellun tietyn hamppulajikkeen kaupan pitäminen neuvoston direktiivin 2002/53/EY nojalla annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/17 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6860)

16

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1926, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, akkua lataavan aurinkopaneelilla varustetun kattomoduulin hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla ( 1 )

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/1919,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille ja syytetyille henkilöille ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että oikeus käyttää avustajaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/48/EU (3) säädetyllä tavalla toteutuu siten, että jäsenvaltion varoista maksettavan avustajan apua annetaan rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyille tai syytetyille henkilöille ja etsityille henkilöille, jotka ovat neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (4) mukaisen eurooppalaista pidätysmääräystä koskevan menettelyn kohteena, jäljempänä ’etsityt henkilöt’.

(2)

Koska tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset vähimmäissäännöt, jotka koskevat epäiltyjen, syytettyjen henkilöiden ja etsittyjen henkilöiden oikeutta oikeusapuun, tämän direktiivin tavoitteena on lujittaa jäsenvaltioiden luottamusta toistensa rikosoikeudellisiin järjestelmiin ja siten helpottaa rikosasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista.

(3)

Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 47 artiklan kolmannessa kohdassa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä ’KP-yleissopimus’, 14 artiklan 3 kohdan d alakohdassa määrätään oikeudesta oikeusapuun rikosoikeudellisissa menettelyissä kyseisistä määräyksistä johtuvien edellytysten mukaisesti. Perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla ja jäsenvaltiot ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja KP-yleissopimuksen osapuolia. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tämä ei yksinään aina saa aikaan riittävää luottamusta muiden jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia järjestelmiä kohtaan.

(4)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä marraskuuta 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä, jäljempänä ’etenemissuunnitelma’ (5). Etenemissuunnitelmassa esitetään seuraavia oikeuksia koskevien toimenpiteiden hyväksymistä vaiheittain: oikeus kääntämiseen ja tulkkaukseen (toimenpide A), oikeus tietojen saamiseen oikeuksista ja syytteistä (toimenpide B), oikeus oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun (toimenpide C), oikeus pitää yhteyttä sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin (toimenpide D) sekä haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeus erityisiin suojatoimiin (toimenpide E).

(5)

Eurooppa-neuvosto ilmaisi 11 päivänä joulukuuta 2009 pitävänsä etenemissuunnitelmaa myönteisenä ja sisällytti sen osaksi Tukholman ohjelmaa – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (6) (2.4 kohta). Eurooppa-neuvosto korosti, että etenemissuunnitelma ei ole tyhjentävä, ja kehotti komissiota tarkastelemaan edelleen epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten vähimmäisoikeuksien osatekijöitä ja arvioimaan, onko muita kysymyksiä, esimerkiksi syyttömyysolettamaa, käsiteltävä yhteistyön parantamiseksi kyseisellä alalla.

(6)

Tähän mennessä on hyväksytty viisi prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä käsittelevää säädöstä, nimittäin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2010/64/EU (7), 2012/13/EU (8), 2013/48/EU, (EU) 2016/343 (9) ja (EU) 2016/800 (10).

(7)

Tämä direktiivi liittyy etenemissuunnitelman toimenpiteen C toiseen osaan, joka koskee oikeusapua.

(8)

Oikeusavun olisi katettava epäiltyjen, syytettyjen henkilöiden ja etsittyjen henkilöiden puolustuksesta aiheutuvat kulut. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi oikeusapua antaessaan voitava vaatia, että epäillyt, syytetyt henkilöt tai etsityt henkilöt vastaavat näistä kustannuksista osin itse, taloudellisista resursseistaan riippuen.

(9)

Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava, kun epäillyt tai syytetyt henkilöt taikka etsityt henkilöt ovat luopuneet oikeudestaan käyttää avustajaa direktiivin 2013/48/EU 9 artiklan tai 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, eivätkä ole peruuttaneet tällaista luopumista, tai kun jäsenvaltiot ovat soveltaneet direktiivin 2013/48/EU 3 artiklan 5 tai 6 kohdan mukaisia väliaikaisia poikkeuksia, tällaisten poikkeusten voimassaoloaikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin (EU) 2016/800 6 artiklan soveltamista.

(10)

Jos henkilöstä, joka ei alun perin ollut epäilty tai syytetty henkilö, kuten todistajasta, tulee epäilty tai syytetty henkilö, tällä henkilöllä olisi oltava oikeus olla todistamatta itseään vastaan sekä oikeus vaieta unionin oikeuden ja Euroopan ihmissoikeussopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin niitä tulkitsee. Tämän vuoksi tässä direktiivissä viitataan erikseen käytännön tilanteeseen, jossa tällaisesta henkilöstä tulee poliisin tai muun lainvalvontaviranomaisen rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä suorittaman kuulustelun aikana epäilty tai syytetty henkilö. Kun muusta henkilöstä kuin epäillystä tai syytetystä tulee tällaisen kuulustelun kuluessa epäilty tai syytetty henkilö, kuulustelu olisi keskeytettävä välittömästi. Kuulustelua olisi kuitenkin voitava jatkaa, jos kyseiselle henkilölle on annettu tieto siitä, että hänestä on tullut epäilty tai syytetty henkilö, ja hän voi käyttää täysimääräisesti tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia.

(11)

Joissakin jäsenvaltioissa jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää suhteellisen vähäisistä rikkomuksista rangaistuksen, joka on muu kuin vapaudenmenetys. Asia voi olla näin esimerkiksi liikennerikkomusten osalta, joita tapahtuu runsaasti ja jotka saatetaan havaita liikenteenvalvonnan johdosta. Tällaisissa tilanteissa olisi kohtuutonta edellyttää, että toimivaltainen viranomainen takaa kaikki tämän direktiivin mukaiset oikeudet. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että tällainen viranomainen määrää seuraamuksen vähäisistä rikkomuksista, ja seuraamuksen määräämisestä on joko mahdollista valittaa tuomioistuimeen, jolla on toimivalta rikosasioissa, tai asia on muuten mahdollista siirtää tällaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, tätä direktiiviä olisi näin ollen sovellettava ainoastaan kyseisessä tuomioistuimessa tällaisen valituksen tai siirron johdosta käytävään menettelyyn.

(12)

Joissakin jäsenvaltioissa tiettyjä vähäisiä rikkomuksia, erityisesti vähäisiä liikennerikkomuksia, yleisten kunnallisten määräysten vähäisiä rikkomisia ja vähäistä yleisen järjestyksen loukkaamista, pidetään rikoksina. Tällaisissa tilanteissa olisi kohtuutonta edellyttää, että toimivaltainen viranomainen takaa kaikki tämän direktiivin mukaiset oikeudet. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään vähäisten rikkomusten osalta, että vapaudenmenetystä ei voida määrätä seuraamukseksi, tätä direktiiviä olisi näin ollen sovellettava ainoastaan menettelyihin tuomioistuimessa, jolla on toimivalta rikosasioissa.

(13)

Tätä direktiiviä sovelletaan vähäisiin rikkomuksiin tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa tarveharkintaa, aiheellisuusharkintaa tai molempia sen arvioimiseksi, onko oikeusapua annettava. Edellyttäen, että kunnioitetaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, aiheellisuusharkinnan edellytysten voidaan katsoa jäävän täyttymättä tiettyjen vähäisten rikkomusten osalta.

(14)

Tämän direktiivin soveltamisala tiettyjen vähäisten rikkomusten osalta ei saisi vaikuttaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin varmistaa oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien avun saaminen avustajalta.

(15)

Edellyttäen, että kunnioitetaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, seuraavissa tilanteissa ei ole kyse tässä direktiivissä tarkoitetusta vapaudenmenetyksestä: epäillyn tai syytetyn henkilön henkilöllisyyden toteaminen, sen määrittäminen, olisiko tutkinta aloitettava, aseiden hallussapidon tai muun vastaavan turvallisuuteen liittyvän seikan todentaminen, muiden kuin tässä direktiivissä nimenomaisesti tarkoitettujen tutkintatoimien tai todisteiden keräämistoimien toteuttaminen, kuten ruumiintarkastus, fyysinen tarkastus, verikoe, alkoholitesti tai vastaava testi taikka valokuvien tai sormenjälkien ottaminen, tai epäillyn tai syytetyn henkilön saattaminen toimivaltaisen viranomaisen tutkittavaksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(16)

Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt. Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa oikeusapua tilanteissa, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, esimerkiksi toteutettaessa muita kuin tässä direktiivissä nimenomaisesti tarkoitettuja tutkintatoimia tai todisteiden keräämistoimia.

(17)

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden, jotka eivät pysty itse maksamaan avustajan avusta, on voitava saada oikeusapua, jos oikeudenmukaisuus niin vaatii. Tämän vähimmäissäännön mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa tarveharkintaa, aiheellisuusharkintaa tai molempia. Tällaisen harkinnan soveltaminen ei saisi rajoittaa perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuja oikeuksia ja menettelytakeita, sellaisina kuin unionin tuomioistuin tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuin niitä tulkitsevat, eikä poiketa niistä.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä oikeusavun antamista koskevista käytännön järjestelyistä. Näissä järjestelyissä voitaisiin määrätä, että oikeusapua annetaan epäillyn, syytetyn henkilön tai etsityn henkilön hakemuksesta. Kun otetaan huomioon erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeet, tällainen hakemus ei kuitenkaan saisi olla oikeusavun antamisen olennainen edellytys.

(19)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava oikeusapua ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään ennen poliisin, toisen lainvalvontaviranomaisen tai oikeusviranomaisen suorittamia kuulusteluja tai ennen tässä direktiivissä tarkoitettujen yksittäisten tutkintatoimien tai todisteiden keräämistoimien toteuttamista. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät tähän pysty, niiden olisi vähintään annettava hätäluonteista oikeusapua tai ensivaiheen oikeusapua ennen tällaisten kuulustelujen tai tutkintatoimien tai todisteiden keräämistoimien suorittamista.

(20)

Eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien menettelyjen erityisluonteen vuoksi tulkittaessa tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat ainoastaan etsittyjä henkilöitä, olisi otettava huomioon tämä erityisluonne, eikä tulkinta saisi rajoittaa millään tavalla tämän direktiivin muiden säännösten tulkintaa.

(21)

Etsityillä henkilöillä olisi oltava oikeus saada oikeusapua täytäntöönpanojäsenvaltiossa. Sen lisäksi etsityillä henkilöillä, jotka ovat eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien menettelyjen kohteena rikossyytteeseen asettamista varten ja jotka käyttävät direktiivin 2013/48/EU mukaista oikeuttaan nimetä avustaja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, olisi oltava oikeus saada oikeusapua kyseisessä täytäntöönpanojäsenvaltiossa toteutettavia mainittuja menettelyjä varten, jos oikeusapu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistettua oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämä olisi tilanne silloin, kun avustaja täytäntöönpanojäsenvaltiossa ei pysty hoitamaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviään tehokkaasti ja vaikuttavasti ilman pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion avustajan apua. Kaikki päätökset, jotka koskevat oikeusavun antamista pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, olisi annettava sen viranomaisen tehtäväksi, joka on toimivaltainen tekemään tällaisia päätöksiä kyseisessä jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion tämän direktiivin säännöksiä täytäntöön pannessaan vahvistamien kriteerien perusteella.

(22)

Sen varmistamiseksi, että etsityllä henkilöllä on tehokas mahdollisuus avustajan käyttämiseen, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että etsityillä henkilöillä on oikeus saada oikeusapua siihen saakka kunnes heidät luovutetaan tai siihen saakka kunnes päätös luovuttamatta jättämisestä saa lainvoiman.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan varmistettava, että perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattua perusoikeutta oikeusapuun kunnioitetaan. Näin toimiessaan niiden olisi noudatettava oikeusavun saatavuutta rikosoikeusjärjestelmissä koskevia Yhdistyneiden kansakuntien periaatteita ja suuntaviivoja.

(24)

Toimivaltaisen viranomaisen olisi ilman aiheetonta viivästystä päätettävä oikeusavun antamisesta tai antamatta jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta avustajan pakollista läsnäoloa koskevien kansallisten säännösten soveltamista. Toimivaltaisen viranomaisen olisi oltava riippumaton viranomainen, joka on toimivaltainen tekemään oikeusavun antamista koskevia päätöksiä, tai tuomioistuin, joka voi toimia myös yhden tuomarin kokoonpanossa. Kiireellisissä tilanteissa kuitenkin myös poliisin ja syyttäjän olisi voitava osallistua päätöksentekoon väliaikaisesti, jos se on tarpeen oikeusavun antamiseksi ajoissa.

(25)

Kun epäillylle, syytetylle henkilölle tai etsitylle henkilölle on annettu oikeusapua, yksi keino oikeusavun tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi on edistää hänen oikeudellisen edustuksensa jatkuvuutta. Siksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä oikeudellisen edustuksen jatkuvuutta koko rikosoikeudellisten menettelyjen ajan, sekä tarvittaessa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä.

(26)

Rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä annettavaa oikeusapua koskevien päätösten tekemiseen osallistuvalle henkilöstölle olisi annettava asianmukaista koulutusta. Jäsenvaltioiden olisi kehotettava tuomareiden koulutuksesta vastaavia tahoja antamaan kyseistä koulutusta tuomioistuimille ja tuomareille, jotka tekevät päätöksiä oikeusavun antamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuinten riippumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslaitokset on järjestetty eri jäsenvaltioissa.

(27)

Unionin oikeuden vaikuttavuuden periaate edellyttää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat oikeussuojakeinot siltä varalta, että yksilöille unionin oikeuden nojalla annettua oikeutta loukataan. Tehokkaan oikeussuojakeinon olisi oltava saatavilla, kun oikeutta oikeusapuun on heikennetty tai oikeusavun antamista on viivytetty tai se on evätty kokonaan tai osittain.

(28)

Jotta tämän direktiivin vaikuttavuutta voidaan seurata ja arvioida, on tarpeen kerätä saatavilla olevista tiedoista merkityksellistä tietoa tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien toteutumisesta. Näihin tietoihin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan rikosoikeudellisissa menettelyissä tehtyjen oikeusapuhakemusten lukumäärä sekä sellaisten eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä tehtyjen oikeusapuhakemusten lukumäärä, joissa kyseinen jäsenvaltio toimii pidätysmääräyksen antavana tai täytäntöönpanevana jäsenvaltiona, niiden tapausten lukumäärä, joissa oikeusapua on annettu, ja niiden tapausten lukumäärä, joissa oikeusapuhakemus on hylätty. Lisäksi olisi kerättävä tietoja epäillyille tai syytetyille henkilöille ja etsityille henkilöille annetun oikeusavun kustannuksista siinä määrin kuin tämä on mahdollista.

(29)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava epäiltyihin, syytettyihin henkilöihin ja etsittyihin henkilöihin heidän oikeusasemastaan, kansalaisuudestaan tai kansallisuudestaan riippumatta. Jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia ja taattava, että ne toteutuvat ilman minkäänlaista syrjintää, joka perustuu rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etniseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun sellaiseen seikkaan. Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita, mukaan lukien kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, lapsen oikeudet, vammaisten henkilöiden integroituminen yhteiskuntaan, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen. Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(30)

Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt. Jäsenvaltioiden olisi voitava laajentaa direktiivissä säädettyjä oikeuksia paremman suojan tason tarjoamiseksi. Parempi suojan taso ei saisi olla este oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle, jota näiden vähimmäissääntöjen on tarkoitus helpottaa. Jäsenvaltioiden myöntämän suojan taso ei saisi milloinkaan alittaa perusoikeuskirjassa tai Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyjä vaatimuksia, sellaisina kuin unionin tuomioistuin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin niitä tulkitsevat.

(31)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on yhteisten vähimmäisvaatimusten asettaminen epäiltyjen, syytettyjen henkilöiden ja etsittyjen henkilöiden oikeudelle saada oikeusapua, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(32)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot eivät osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido näitä jäsenvaltioita eikä sitä sovelleta näihin jäsenvaltioihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(33)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset vähimmäissäännöt, jotka koskevat seuraavien henkilöiden oikeutta oikeusapuun:

a)

rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyt ja syytetyt henkilöt; ja

b)

puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisten menettelyjen, jäljempänä ’eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat menettelyt’, kohteena olevat henkilöt, jäljempänä ’etsityt henkilöt’.

2.   Tämä direktiivi täydentää direktiivejä 2013/48/EU ja (EU) 2016/800. Minkään tässä direktiivissä ei saa tulkita rajoittavan kyseisissä direktiiveissä säädettyjä oikeuksia.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyihin ja syytettyihin henkilöihin, joilla on oikeus käyttää avustajaa direktiivin 2013/48/EU mukaisesti ja;

a)

jotka ovat menettäneet vapautensa;

b)

joiden on unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti käytettävä avustajan apua; tai

c)

joiden on oltava tai jotka saavat olla läsnä jonkin tutkintatoimen tai todisteiden keräämistoimen aikana, joihin kuuluvat ainakin seuraavat:

i)

ryhmätunnistukset;

ii)

vastakkainkuulustelut;

iii)

rikospaikan rekonstruoinnit.

2.   Direktiiviä sovelletaan myös etsittyihin henkilöihin, jotka on pidätetty täytäntöönpanojäsenvaltiossa ja joilla on oikeus käyttää avustajaa direktiivin 2013/48/EU mukaisesti.

3.   Tätä direktiiviä sovelletaan myös 1 kohdassa säädetyin edellytyksin henkilöihin, jotka eivät aluksi olleet epäiltyjä tai syytettyjä henkilöitä, mutta joista poliisin tai muun lainvalvontaviranomaisen suorittaman kuulustelun aikana tulee epäiltyjä tai syytettyjä henkilöitä.

4.   Kun on kyse vähäisistä rikkomuksista ja

a)

jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää rangaistuksen, ja tällaisen rangaistuksen määräämisestä on mahdollista valittaa tällaiseen tuomioistuimeen tai saattaa se tällaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi; tai

b)

jos rangaistukseksi ei voida määrätä vapaudenmenetystä,

tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan menettelyihin tuomioistuimessa, jolla on toimivalta rikosasioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Direktiiviä sovelletaan joka tapauksessa, kun tutkintavankeutta koskeva päätös tehdään, ja tutkintavankeuden aikana menettelyjen missä tahansa vaiheessa siihen asti kun menettely on saatu päätökseen.

3 artikla

Määritelmä

Tässä direktiivissä ’oikeusavulla’ tarkoitetaan jäsenvaltion rahoittamaa avustajan antamaa apua, jolla mahdollistetaan se, että oikeutta avustajaan voidaan käyttää.

4 artikla

Oikeusapu rikosoikeudellisissa menettelyissä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyillä ja syytetyillä henkilöillä, jotka eivät pysty itse maksamaan avustajan avusta, on oikeus saada oikeusapua, jos oikeuden toteutuminen sitä edellyttää.

2.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tarveharkintaa, aiheellisuusharkintaa tai molempia sen arvioimiseksi, onko oikeusapua annettava 1 kohdan mukaisesti.

3.   Kun jäsenvaltio soveltavaa tarveharkintaa arvioidakseen asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien kriteerien mukaisesti, pystyvätkö epäillyt tai syytetyt henkilöt maksamaan itse avustajan avusta, sen on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat ja objektiiviset tekijät, kuten asianomaisen henkilön tulot, varallisuus ja perhetilanne, avustajan avusta aiheutuvat kustannukset sekä elintaso asianomaisessa jäsenvaltiossa.

4.   Kun jäsenvaltiot soveltavat aiheellisuusharkintaa sen arvioimiseksi, edellyttääkö oikeuden toteutuminen oikeusavun antamista, niiden on otettava huomioon rikoksen vakavuus, tapauksen monimutkaisuus ja siitä mahdollisesti määrättävän seuraamuksen ankaruus. Oikeusavun antaminen katsotaan joka tapauksessa aiheelliseksi seuraavissa tilanteissa:

a)

silloin, kun epäilty tai syytetty henkilö saatetaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai tuomarin tutkittavaksi tutkintavankeudesta päättämiseksi missä tahansa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa menettelyn vaiheessa; ja

b)

tutkintavankeuden aikana.

5.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että oikeusapua annetaan ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään ennen poliisin, toisen lainvalvontaviranomaisen tai oikeusviranomaisen suorittamia kuulusteluja tai ennen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tutkintatoimien tai todisteiden keräämistoimien toteuttamista.

6.   Oikeusapua annetaan ainoastaan niitä rikosoikeudellisia menettelyjä varten, joissa asianomainen henkilö on rikoksesta epäiltynä tai syytettynä.

5 artikla

Oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

1.   Täytäntöönpanojäsenvaltion on huolehdittava siitä, että eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa menettelyssä etsityllä henkilöllä on oikeus oikeusapuun siitä lähtien, kun hänet pidätetään pidätysmääräyksen nojalla siihen asti kun hänet luovutetaan tai siihen asti kun luovuttamatta jättämistä koskeva päätös saa lainvoiman.

2.   Pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että etsityillä henkilöillä, jotka ovat eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien menettelyjen kohteena rikossyytteeseen asettamista varten ja jotka käyttävät direktiivin 2013/48/EU 10 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaista oikeuttaan nimetä avustaja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa avustamaan täytäntöönpanojäsenvaltion avustajaa, on oikeus saada oikeusapua pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa tällaisissa menettelyissä, jotka toteutetaan täytäntöönpanojäsenvaltiossa, jos oikeusapu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua oikeutta oikeusapuun voidaan arvioida tarveharkinnan perusteella 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti soveltuvin osin.

6 artikla

Oikeusavun antamista koskevat päätökset

1.   Riippumattoman toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätökset oikeusavun antamisesta tai antamatta jättämisestä ja avustajien nimeämisestä ilman aiheetonta viivästystä. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseiset viranomaiset tekevät päätöksensä asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja kunnioittaen oikeutta puolustukseen.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että epäillyille, syytetyille henkilöille sekä etsityille henkilöille ilmoitetaan kirjallisesti, jos heidän oikeusapuhakemuksensa on hylätty kokonaan tai osittain.

7 artikla

Oikeusapupalvelujen laatu ja koulutus

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimet, myös rahoituksen osalta, sen varmistamiseksi, että

a)

käytettävissä on tehokas ja riittävän laadukas oikeusapujärjestelmä; ja

b)

oikeusapupalvelut ovat riittävän laadukkaita menettelyjen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi, kunnioittaen asianmukaisesti oikeudellisten ammatinharjoittajien riippumattomuutta.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä annettavaa oikeusapua koskevien päätösten tekemiseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan asianmukaista koulutusta.

3.   Jäsenvaltioiden on oikeudellisten ammattienharjoittajien riippumattomuutta ja avustajien koulutuksesta vastaavien tahojen roolia asianmukaisesti kunnioittaen toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, joilla edistetään riittävän koulutuksen antamista oikeusapupalveluja tarjoaville avustajille.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että epäillyillä, syytetyillä henkilöillä ja etsityillä henkilöillä on pyynnöstään oikeus siihen, että heille nimetty oikeusapupalveluja tarjoava avustaja vaihdetaan toiseen, jos tämä on perusteltua erityisistä olosuhteista johtuvista syistä.

8 artikla

Oikeussuojakeinot

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että epäillyillä, syytetyillä henkilöillä ja etsityillä henkilöillä on kansallisen lainsäädännön nojalla käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot tilanteissa, joissa heidän tämän direktiivin mukaisia oikeuksiaan loukataan.

9 artikla

Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen, syytettyjen henkilöiden ja etsittyjen henkilöiden erityistarpeet otetaan huomioon tätä direktiiviä täytäntöön pantaessa.

10 artikla

Tietojen ja kertomuksen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2021 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi toimitettava komissiolle saatavilla olevat tiedot, joista ilmenee, miten tässä direktiivissä vahvistetut oikeudet on pantu täytäntöön.

2.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2022 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Kertomuksessa komissio arvioi direktiivin täytäntöönpanoa ja sitä, miten oikeus oikeusapuun rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä on toteutunut.

11 artikla

Suojan tason säilyttäminen

Tämän direktiivin säännösten ei ole katsottava rajoittavan perusoikeuskirjassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai muissa asiaa koskevissa kansainvälisen oikeuden määräyksissä tai minkään jäsenvaltion oikeudessa turvattuja oikeuksia tai menettelyllisiä takeita eikä poikkeavan niistä, jos nämä tarjoavat tätä direktiiviä korkeatasoisemman suojan.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2019. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina tiedoksi komissiolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LESAY


(1)  EUVL C 226, 16.7.2014, s. 63.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. lokakuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. lokakuuta 2016.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä (EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1).

(5)  EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.

(6)  EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/800, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1920,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Hånnlamb (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ruotsin hakemus nimityksen ”Hånnlamb” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti (2).

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Hånnlamb” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Hånnlamb” (SAN).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.1 ”Tuore liha (ja muut eläimenosat)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 239, 1.7.2016, s. 22.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1921,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2016,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Štajersko prekmursko bučno olje (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Slovenian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EU) N:o 901/2012 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Štajersko prekmursko bučno olje” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Štajersko prekmursko bučno olje” (SMM) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 901/2012, annettu 2 päivänä lokakuuta 2012, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Štajersko prekmursko bučno olje (SMM)) (EUVL L 268, 3.10.2012, s. 3).

(3)  EUVL C 225, 22.6.2016, s. 11.


4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1922,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Poularde du Périgord (SMM)]

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Poularde du Périgord” rekisteröimiseksi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Poularde du Périgord” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Poularde du Périgord” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.1. ”Tuore liha (ja muut eläimenosat)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 228, 24.6.2016, s. 3.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1923,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2016,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Karp zatorski (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Puolan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EU) N:o 485/2011 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Karp zatorski” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Karp zatorski” (SAN) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 485/2011, annettu 18 päivänä toukokuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Karp zatorski (SAN)) (EUVL L 133, 20.5.2011, s. 6).

(3)  EUVL C 225, 22.6.2016, s. 6.


4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1924,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

0806 10 10

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

0808 30 90

TR

176,8

ZZ

176,8


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1925,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2016,

luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle kieltää alueellaan viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa luetellun tietyn hamppulajikkeen kaupan pitäminen neuvoston direktiivin 2002/53/EY nojalla annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/17 kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6860)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (2) 32 artiklan 6 kohdassa säädetään, että sen estämiseksi, että tukea myönnettäisiin laittomille viljelmille, hampun tuotantoon käytetty ala on tukikelpoista vain, jos käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolin (THC) pitoisuus on enintään 0,2 prosenttia.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (3) 45 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos jonkin tietyn hamppulajikkeen kaikkien näytteiden keskiarvo ylittää asetuksen (EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6 kohdassa säädetyn THC-pitoisuuden toisena peräkkäisenä vuotena, kyseisen jäsenvaltion on direktiivin 2002/53/EY 18 artiklan mukaisesti pyydettävä lupaa kieltää kyseisen lajikkeen kaupan pitäminen.

(3)

Komissio vastaanotti 28 päivänä huhtikuuta 2015 Yhdistyneeltä kuningaskunnalta pyynnön, joka koski lupaa kieltää hamppulajike Finolan kaupan pitäminen, koska sen THC-pitoisuus oli ylittänyt sallitun 0,2 prosentin rajan toisena vuonna peräkkäin.

(4)

Tämän pyynnön johdosta komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/17 (4) ja antoi Yhdistyneelle kuningaskunnalle luvan kieltää alueellaan kyseisen hamppulajikkeen kaupan pitäminen.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 15 päivänä maaliskuuta 2016 virallisesti komissiolle, että hamppulajike Finolan näytteiden lisätestaus osoitti, että THC-pitoisuus ei vuonna 2014 ylittänyt 0,2 prosentin rajaa, josta säädetään asetuksen (EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6 kohdassa.

(6)

Yhdistynyt kuningaskunta on tältä osin pyytänyt kumoamaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/17.

(7)

Kyseinen täytäntöönpanopäätös olisi näin ollen kumottava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/17 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/17.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/17, annettu 7 päivänä tammikuuta 2016, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle kieltää alueellaan viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa luetellun tietyn hamppulajikkeen kaupan pitäminen neuvoston direktiivin 2002/53/EY nojalla (EUVL L 5, 8.1.2016, s. 7).


4.11.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1926,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2016,

akkua lataavan aurinkopaneelilla varustetun kattomoduulin hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä vähentävien innovatiivisten teknologioiden hyväksymis- ja sertifiointimenettelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (2) mukaisesti 25 päivänä heinäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yritys a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, jäljempänä ’hakija’, toimitti 4 päivänä helmikuuta 2016 hakemuksen akkua lataavan aurinkopaneelilla varustetun kattomoduulin hyväksymiseksi innovatiiviseksi teknologiaksi, ja kyseistä hakemusta on arvioitu asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 ja asiakirjan ”Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009” (3) mukaisesti.

(2)

Hakemuksen tiedot osoittavat, että asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 2 ja 4 artiklassa tarkoitetut edellytykset ja arviointiperusteet täyttyvät. Näin ollen hakijan ehdottama akkua lataava aurinkopaneelilla varustettu kattomoduuli olisi hyväksyttävä innovatiiviseksi teknologiaksi.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksillä 2014/806/EU (4) ja (EU) 2015/279 (5) komissio on hyväksynyt kaksi hakemusta, jotka koskevat akkua lataavia aurinkopaneelilla varustettuja kattomoduuleja. Kyseisten aikaisempien hakemusten sekä nyt käsiteltävänä olevan hakemuksen arvioinnista saatujen kokemusten perusteella on riittävällä tavalla ja kiistattomasti osoitettu, että akkua lataava aurinkokennoilla varustettu kattomoduuli täyttää asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa sekä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 725/2011 tarkoitetut perusteet ja että sillä saavuttava hiilidioksidipäästöjen vähennys on ainakin 1 g CO2/km verrattuna verrokkiajoneuvoon. Siksi on aiheellista yleisesti tunnustaa ja asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyä se, että tämä innovatiivinen teknologia vähentää hiilidioksidipäästöjä, sekä säätää yleisestä testausmenetelmästä päästövähennyksen todentamista varten.

(4)

Sen vuoksi on asianmukaista antaa valmistajille mahdollisuus sertifioida hiilidioksidipäästöjen vähennys, joka saadaan aikaan kyseiset edellytykset täyttävien akkua lataavien aurinkokennoilla varustettujen kattomoduulien avulla. Sen varmistamiseksi, että ainoastaan kyseiset edellytykset täyttäviä aurinkokennoilla varustettuja kattomoduuleita ehdotetaan sertifioitavaksi, valmistajan olisi toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle sertifiointihakemuksen liitteenä myös riippumattoman ja sertifioidun todentajan antama todentamisraportti, jossa vahvistetaan, että komponentti täyttää tässä päätöksessä esitetyt edellytykset.

(5)

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen toteaa, että akkua lataava aurinkokennoilla varustettu kattomoduuli ei täytä sertifioinnin edellytyksiä, hiilidioksidipäästövähennysten sertifiointia koskeva hakemus olisi hylättävä.

(6)

On asianmukaista hyväksyä testausmenetelmä, jolla määritetään akkua lataavien aurinkokennoilla varustettujen kattomoduulien avulla saatavat hiilidioksidipäästöjen vähennykset.

(7)

Akkua lataavien aurinkokennoilla varustettujen kattomoduulien avulla aikaan saatavien hiilidioksidivähennysten määrittämiseksi on tarpeen määritellä verrokkiajoneuvo, johon kyseisellä innovatiivisella teknologialla varustetun ajoneuvon tehokkuutta olisi verrattava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 5 ja 8 artiklan mukaisesti. Komissio katsoo, että verrokkiajoneuvon olisi oltava ajoneuvovariantti, joka on kaikilta osin täysin samanlainen kuin ekoinnovaatioajoneuvo, lukuun ottamatta aurinkokennoilla varustettua kattomoduulia ja tapauksen mukaan lisäakkua ja muita laitteita, joita tarvitaan erityisesti aurinkoenergian sähköksi muuntamiseen ja sähkön varastointiin.

(8)

Asetuksen (EU) 725/2011 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti on osoitettava, että aurinkokennoilla varustettu akkua lataava kattomoduuli liittyy ajoneuvon tehokkaan toiminnan kannalta olennaisiin tekijöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että aurinkokennoilla varustetun kattomoduulin tuottamaa energiaa ei esimerkiksi pitäisi osoittaa pelkästään mukavuutta lisäävien laitteiden käyttöön.

(9)

Jotta voidaan helpottaa akkua lataavien aurinkokennoilla varustettujen kattomoduulien laajaa käyttöönottoa uusissa ajoneuvoissa, valmistajalla olisi oltava mahdollisuus hakea yhdellä sertifiointihakemuksella useiden aurinkokennoilla varustettujen kattojärjestelmien tuottamien hiilidioksidipäästövähennysten sertifiointia. On kuitenkin syytä varmistaa, että jos tätä mahdollisuutta käytetään, sovelletaan mekanismia, jolla kannustetaan käyttämään ainoastaan niitä aurinkokennoilla varustettuja kattojärjestelmiä, joilla saavutetaan paras tehokkuus.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (6) liitteiden I, VIII ja IX mukaisen asiaa koskevissa tyyppihyväksyntäasiakirjoissa käytettäväksi tarkoitetun yleisen ekoinnovaatiokoodin määrittämistä varten olisi määritettävä yksittäinen koodi, jota käytetään tätä innovatiivista teknologiaa varten.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksyminen

Hyväksytään yrityksen a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH toimittamassa hakemuksessa kuvattu akkua lataava aurinkokennoilla varustettu kattomoduuli asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa tarkoitetuksi innovatiiviseksi teknologiaksi.

2 artikla

Hakemus hiilidioksidipäästövähennysten sertifiointia varten

1.   Valmistaja voi hakea hiilidioksidipäästöjen vähennykselle sertifiointia sellaista akkua lataavaa aurinkokennoilla varustettua kattomoduulia varten, joka on tarkoitettu käytettäväksi tavanomaisissa polttomoottorilla varustetuissa M1-luokan ajoneuvoissa ja jossa on kaikki seuraavat osat:

a)

aurinkokennoilla varustettu kattomoduuli;

b)

laite, jolla aurinkoenergia muunnetaan sähköksi ja varastoidaan;

c)

tarkoitukseen osoitettu energiavarasto.

2.   Riippumattoman ja sertifioidun elimen on todennettava ja vahvistettava kyseisten komponenttien kokonaismassa.

3 artikla

Hiilidioksidipäästöjen vähennyksen sertifiointi

1.   Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aurinkokennoilla varustetun akkua lataavan kattomoduulin käytön ansiosta saavutetut hiilidioksidipäästöjen vähennykset on määritettävä käyttäen liitteessä vahvistettua menetelmää.

2.   Jos valmistaja hakee hiilidioksidipäästöjen vähennykselle sertifiointia useampaa kuin yhtä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua aurinkokennoilla varustetulle akkua lataavaa kattomoduulia varten yhden ajoneuvoversion osalta, tyyppihyväksyntäviranomainen määrittää, millä testatuista kattomoduuleista saadaan pienin hiilidioksidipäästöjen vähennys, ja kirjaa pienimmän arvon kyseiseen tyyppihyväksyntäasiakirjaan. Arvo on mainittava vaatimustenmukaisuustodistuksessa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Ekoinnovaatiokoodi

Ekoinnovaatiokoodi ”21” merkitään tyyppihyväksyntäasiakirjaan, jossa viitataan tähän päätökseen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  2014/806/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, akkua lataavan aurinkopaneelilla varustetun Webasto Solar -kattomoduulin hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 332, 19.11.2014, s. 34).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/279, annettu 19 päivänä helmikuuta 2015, akkua lataavan aurinkopaneelilla varustetun Asola-kattomoduulin hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 47, 20.2.2015, s. 26).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).


LIITE

MENETELMÄ AKKUA LATAAVIEN AURINKOKENNOILLA VARUSTETTUJEN KATTOMODUULIEN AVULLA SAATAVIEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖVÄHENNYSTEN MÄÄRITTÄMISEKSI

1.   JOHDANTO

Jotta voidaan määrittää CO2-päästövähennys, joka saadaan aikaan käyttämällä luokan M1 ajoneuvossa akkua lataavaa aurinkokennoilla varustettua kattomoduulia, on tarpeen täsmentää seuraavat seikat:

(1)

testiolosuhteet;

(2)

testauslaitteet;

(3)

huippulähtöteho;

(4)

CO2-päästövähennyksen laskenta;

(5)

CO2-päästövähennyksen tilastomarginaalin laskenta.

2.   SYMBOLIT, PARAMETRIT JA YKSIKÖT

Latinalaiset symbolit

Formula

CO2-päästövähennys [g CO2/km]

CO2

hiilidioksidi

CF

Muuntokerroin (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], siten kuin se määritellään taulukossa 3

M

keskimääräinen vuotuinen ajomatka [km/vuosi], siten kuin se määritellään taulukossa 4

Formula

aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin mitattu keskimääräinen huippulähtöteho [W]

n

aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin huippulähtötehon mittausten lukumäärä, joka on vähintään 5

SCC

aurinkosäteilyn korjauskerroin [-], siten kuin se määritellään taulukossa 1

Formula

CO2-päästöjen kokonaisvähennyksen tilastomarginaali [g CO2/km]

SIR

auringonsäteilyn vuotuinen keskiarvo Euroopassa [W/m2], joka on 120 W/m2

SIR_STC

auringonsäteilyn voimakkuus standardiolosuhteissa (STC) [W/m2], joka on 1 000 W/m2

Formula

aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin huippulähtötehon aritmeettisen keskiarvon keskihajonta [W]

UFIR

varjostuskerroin, joka on 0,51

VPe

hyötytehon kulutus [l/kWh], siten kuin se määritellään taulukossa 2

Image

lasketun CO2-päästövähennyksen herkkyys suhteessa aurinkokennoilla varustetun kattomoduulin keskimääräiseen huippulähtötehoon

Kreikkalaiset symbolit

ΔCO2m

CO2-korjauskerroin aurinkosähköjärjestelmän lisämassaa varten [g CO2/km], siten kuin se määritellään taulukossa 5

Δm

aurinkokennojärjestelmän asentamisesta johtuva lisämassa [kg]

ηA

vaihtovirtageneraattorin hyötysuhde [%], joka on 67 %

ηSS

aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhde [%], joka on 76 %

Φ

aurinkopaneelin pituussuuntainen kaltevuus [°]

Alaindeksit

Indeksi i on aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin huippulähtötehon mittauksen järjestysnumero.

3.   HUIPPULÄHTÖTEHON MITTAUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

Aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin mitattu keskimääräinen huippulähtöteho Formula on määritettävä kokeellisesti kunkin ajoneuvovariantin osalta. Testattavan laitteen alkuvakiointi on tehtävä kansainvälisessä standardissa IEC 61215–2:2016 (1) kuvatun testimenetelmän mukaisesti. Huippulähtötehon mittaukset on tehtävä kansainvälisessä standardissa IEC/TS 61836:2007 (2) määritellyissä standardiolosuhteissa.

Testissä on käytettävä kokonaista irrotettua aurinkopaneeleilla varustettua kattomoduulia. Moduulin neljän kulman kärkien on kosketettava mittaustasoa.

Huippulähtöteho on mitattava vähintään viidesti, ja tulosten aritmeettinen keskiarvo (Formula) on laskettava.

4.   HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENNYKSEN LASKENTA

Aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin avulla aikaansaatu CO2-päästövähennys lasketaan kaavalla 1 (3).

Kaava 1

Formula

jossa:

Formula

:

CO2-päästövähennys [g CO2/km]

SIR

:

auringonsäteilyn vuotuinen keskiarvo Euroopassa [W/m2], joka on 120 W/m2

UFIR

:

varjostuskerroin [-] joka on 0,51

ηSS

:

aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhde [%], joka on 76 %

Formula

:

aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin mitattu keskimääräinen huippulähtöteho [W]

SIR_STC

:

auringonsäteilyn voimakkuus standardiolosuhteissa (STC) [W/m2], joka on 1 000 W/m2

SCC

:

auringonsäteilyn korjauskerroin [-], siten kuin se määritellään taulukossa 1. Ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava akkujärjestelmän käytettävissä oleva kokonaisvarastointikapasiteetti tai auringonsäteilyn korjauskertoimen arvo.

Taulukko 1

Auringonsäteilyn korjauskerroin (SCC)

Akkujärjestelmän (12 V) käytettävissä oleva kokonaisvarastointikapasiteetti / aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin keskimääräinen huippulähtöteho [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Auringonsäteilyn korjauskerroin (SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

Hyötytehon kulutus (l/kWh), siten kuin se määritellään taulukossa 2

Taulukko 2

Hyötytehon kulutus

Moottorityyppi

Hyötytehon kulutus (VPe)

[l/kwh]

Bensiini

0,264

Turbobensiini

0,280

Diesel

0,220

ηA

:

Vaihtovirtageneraattorin hyötysuhde [%], joka on 67 %

CF

:

Muuntokerroin (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], siten kuin se määritellään taulukossa 3

Taulukko 3

Polttoaineen muuntokerroin

Polttoainetyyppi

Muuntokerroin (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Bensiini

2 330

Diesel

2 640

M

:

keskimääräinen vuotuinen ajomatka [km/vuosi], siten kuin se määritellään taulukossa 4

Taulukko 4

M1-luokan ajoneuvojen keskimääräinen vuotuinen ajomatka [km/vuosi]

Polttoainetyyppi

Keskimääräinen vuotuinen ajomatka [km/vuosi]

Bensiini

12 700

Diesel

17 000

Φ

:

aurinkopaneelin pituussuuntainen kaltevuus []. Valmistajan on ilmoitettava tämä arvo.

ΔCO2m

:

CO2-korjauskerroin, joka johtuu aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin, lisäakun ja muiden aurinkoenergian sähköksi muuntamiseen ja varastointiin liittyvien laitteiden aiheuttamasta massan lisäyksestä, siten kuin se määritellään taulukossa 5 [g CO2/km]

Taulukko 5

Massan lisäyksestä johtuva CO2-korjauskerroin

Polttoainetyyppi

Massan lisäyksestä johtuva CO2-korjauskerroin (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Bensiini

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

Taulukossa 5 tekijä Δm on massan lisäys, joka johtuu aurinkopaneeleilla varustetusta kattomoduulista ja tapauksen mukaan lisäakusta ja muista nimenomaan aurinkoenergian sähköksi muuntamiseen ja varastointiin tarvittavista laitteista koostuvan aurinkosähköjärjestelmän asentamisesta.

Näin ollen Δm on aurinkosähköjärjestelmän massan ja vakiomallisen teräskaton massan positiivinen erotus. Vakiomallisen teräskaton massaksi oletetaan 12 kg. Jos aurinkosähköjärjestelmän massa on teräskaton massaa pienempi, massan muutoksesta johtuvaa oikaisua ei tarvitse tehdä.

5.   TILASTOMARGINAALIN LASKEMINEN

Huippulähtötehon aritmeettisen keskiarvon keskihajonta lasketaan kaavalla 2.

Kaava 2

Formula

jossa:

Formula

:

huippulähtötehon aritmeettisen keskiarvon keskihajonta [W]

Formula

:

huippulähtötehon mittausarvo [W]

Formula

:

huippulähtötehon aritmeettinen keskiarvo [W]

n

:

huippulähtötehon mittausten lukumäärä, mikä on vähintään 5

Aurinkopaneeleilla varustetun kattomoduulin huippulähtötehon aritmeettisen keskiarvon keskihajonnan avulla saadaan CO2-päästövähennyksen tilastomarginaali Formula. Arvo lasketaan kaavalla 3.

Kaava 3

Image

6.   TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS

Kunkin aurinkopaneeleilla varustetulla kattomoduulilla varustetun ajoneuvotyypin, -variantin ja -version osalta on osoitettava, että vähimmäisarvo 1 g CO2/km ylittyy tilastollisesti merkitsevällä tavalla täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä varten on käytettävä kaavaa 4.

Kaava 4

Formula

jossa:

MT

:

vähimmäisarvo [g CO2/km], joka on 1 g CO2/km

Formula

:

CO2-päästöjen kokonaisvähennyksen tilastomarginaali [g CO2/km]

Jos kaavalla 4 saatava CO2-päästöjen vähennys on pienempi kuin asetuksen (EU) N:o 725/2011 9 artiklan 1 kohdassa määritelty kynnysarvo, sovelletaan kyseisen täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksiä.


(1)  Sähköalan kansainvälinen standardisoimisjärjestö (IEC), IEC 61215-2:2016, Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval.

(2)  Sähköalan kansainvälinen standardisoimisjärjestö (IEC), IEC 61836-2007, Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols.

(3)  Asiakirja ”Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 and Regulation (EU) No 510/2011” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 2011, päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

(4)  Kokonaisvarastointikapasiteetti sisältää 10 ampeeritunnin (12 V) suuruisen käynnistysakun keskimääräisen käytettävissä olevan varastointikapasiteetin. Kaikki arvot viittaavat keskimääräiseen vuosittaiseen auringonsäteilyyn, joka on 120 W/m2, varjostusosuuteen, joka on 0,49 ja ajoneuvon keskimääräiseen ajoaikaan, joka on 1 tunti päivässä 750 watin sähkötehotarpeella.