ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 293

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
28. lokakuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1892, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

 

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva vuoden 2015 kansainvälinen sopimus

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1893, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1894, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1895, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1896, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti lokakuun 2016 osakaudella

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/1897, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

36

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1898, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6710)  ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1899, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, päätösten 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 2004/211/EY muuttamisesta Egyptin tietyistä osista tulevien rekisteröityjen hevosten tilapäisen pääsyn ja tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6791)  ( 1 )

42

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1900, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta Latviaa, Puolaa ja Viroa koskevien kohtien osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6793)  ( 1 )

46

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakaus- ja assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2016, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen käsitteen alkuperätuotteet määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan nro 4 korvaamisesta [2016/1901]

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/1


Ilmoitus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaantulosta

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista, joka allekirjoitettiin Brysselissä 13. kesäkuuta 2012 (1), tuli voimaan 1. joulukuuta 2014 pöytäkirjan 4 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 60, 2.3.2013, s. 131–139.


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/1892,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2016,

oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 19 päivänä marraskuuta 2013 komissiolle valtuutuksen käynnistää unionin puolesta neuvottelut uuden oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi.

(2)

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) 24 jäsenvaltion sekä kahden valtioidenvälisen organisaation edustajat hyväksyivät uuden oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 9 päivänä lokakuuta 2015 oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen jatkosopimuksesta neuvottelevan Yhdistyneiden kansakuntien konferenssin yhteydessä.

(3)

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen (1) voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2014, mutta sen voimassaoloa jatkettiin 31 päivään joulukuuta 2015 asti, ja mainittu sopimus pysyy sen 47 artiklan 3 kohdan mukaisesti voimassa siihen asti, kun sopimus tulee voimaan, ellei tämä pidentäminen kestä yli 12 kuukautta. Sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa 31 päivään joulukuuta 2016 asti.

(4)

Sopimuksen 31 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan sen voimaantuloa 1 päivänä tammikuuta 2017 koskevat edellytykset. Sopimuksen 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ja tietyin edellytyksin, jos 31 artiklan 1 kohdan edellytykset eivät täyty.

(5)

Sopimuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jotta oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen sääntöjen soveltaminen ei keskeytyisi, olisi säädettävä, että unioni soveltaa sopimusta väliaikaisesti, jos sen tekemistä koskevaa menettelyä ei ole saatettu päätökseen ennen 1 päivää tammikuuta 2017.

(6)

Olisi säädettävä sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta sen 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti myös siinä tapauksessa, että 31 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut sopimuksen lopullisen tai väliaikaisen voimaantulon edellytykset eivät täyty 31 päivänä joulukuuta 2016.

(7)

Sopimus olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin, ja sen väliaikaisesta soveltamisesta sopimuksen 31 artiklan 2 ja 3 kohdan edellytysten mukaisesti olisi ilmoitettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Unioni soveltaa sopimusta väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2017, jos sopimuksen tekemistä koskevaa unionin menettelyä ei ole saatettu päätökseen ja jos sopimuksen 31 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetyin edellytyksin ilmoittaa se henkilö, jolla, tai ilmoittavat ne henkilöt, joilla on tämän päätöksen 2 artiklan nojalla oikeus allekirjoittaa sopimus, sopimuksen 31 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MATEČNÁ


(1)  EUVL L 302, 19.11.2005, s. 47.


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/4


KÄÄNNÖS

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN KAUPPA- JA KEHITYSKONFERENSSI

OLIIVIÖLJYÄ JA SYÖTÄVÄKSI TARKOITETTUJA OLIIVEJA KOSKEVA VUODEN 2015 KANSAINVÄLINEN SOPIMUS

Image

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

GENEVE, 5.–9. LOKAKUUTA 2015

OLIIVIÖLJYÄ JA SYÖTÄVÄKSI TARKOITETTUJA OLIIVEJA KOSKEVAN VUODEN 2005 KANSAINVÄLISEN SOPIMUKSEN JATKOSOPIMUKSESTA NEUVOTTELEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN KONFERENSSIN PÄÄTÖSLAUSELMA

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen jatkosopimuksesta neuvotteleva Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi, joka

on kokoontunut Genevessä 5–9 päivänä lokakuuta 2015,

ilmaisee kiitollisuutensa UNCTAD:n pääsihteerille laitteista ja palveluista, joita hän on antanut konferenssin käyttöön,

ilmaisee arvostuksensa konferenssin puheenjohtajan, puhemiehistön muiden jäsenten ja sihteeristön työpanosta kohtaan,

on laatinut oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekstin, joka on todistusvoimainen englannin-, arabian-, espanjan- ja ranskankielisinä toisintoina,

1.

pyytää Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä antamaan sopimustekstin tiedoksi kaikille konferenssiin kutsutuille hallituksille ja hallitustenvälisille elimille arviointia varten;

2.

pyytää Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä huolehtimaan siitä, että sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa (Amerikan yhdysvallat), 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana.

Toinen täysistunto

9 päivänä lokakuuta 2015

LUETTELO VALTIOISTA JA ORGANISAATIOISTA, JOTKA OVAT EDUSTETTUINA OLIIVIÖLJYÄ JA SYÖTÄVÄKSI TARKOITETTUJA OLIIVEJA KOSKEVAN VUODEN 2005 KANSAINVÄLISEN SOPIMUKSEN JATKOSOPIMUKSESTA NEUVOTTELEVASSA YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN KONFERENSSISSA (*)

1.

Istuntoon osallistuivat seuraavien UNCTAD:n jäsenvaltioiden edustajat:

Alankomaat

Libya

Algeria

Luxemburg

Argentiina

Norsunluurannikko

Belgia

Ranska

Egypti

Saksa

Espanja

Syyrian arabitasavalta

Iranin islamilainen tasavalta

Tšekki

Italia

Tunisia

Jordania

Turkki

Kreikka

Ukraina

Kypros

Uruguay

Latvia

Venezuelan bolivariaaninen tasavalta

2.

Istunnossa olivat edustettuina seuraavat hallitustenväliset organisaatiot:

 

Euroopan unioni

 

Kansainvälinen oliivineuvosto

I LUKU

Yleiset tavoitteet

1 artikla

Sopimuksen tavoitteet

Yhdenmukaistetaan oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien fysikaalis-kemiallisia ja aistinvaraisia ominaisuuksia koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä kaupan esteiden välttämiseksi.

Toteutetaan toimia fysikaalis-kemiallisten ja aistinvaraisten testien alalla oliivituotteiden koostumusta ja laatuominaisuuksia koskevan tiedon kartuttamiseksi pyrkimyksenä koota yhteen kansainväliset standardit, jotka mahdollistavat

tuotteiden laadunvalvonnan;

kansainvälisen kaupan ja sen kehittämisen;

kuluttajan oikeuksien suojaamisen;

vilpillisten ja petollisten menettelyjen sekä väärentämisen ehkäisemisen.

Vahvistetaan kansainvälisen oliivineuvoston roolia oliivialan kansainvälisen tiedeyhteisön osaamiskeskuksena.

Koordinoidaan selvityksiä ja tutkimuksia, jotka koskevat oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien ravintosisältöä ja muita olennaisia ominaisuuksia.

Helpotetaan kansainvälistä kauppaa koskevaa tietojenvaihtoa.

Edistetään teknistä yhteistyötä sekä oliiveja koskevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa kannustamalla julkisia tai yksityisiä, kansallisia tai kansainvälisiä elimiä ja/tai yhteisöjä yhteistyöhön.

Toteutetaan toimia oliivipuun geenilähteiden tunnistamiseksi, säilyttämiseksi ja käyttämiseksi.

Tutkitaan oliivinviljelyn ja ympäristön vuorovaikutusta erityisesti ympäristönsuojelun ja kestävän tuotannon edistämiseksi ja varmistetaan alan integroitu ja kestävä kehitys.

Edistetään teknologian siirtoa koulutustoimin oliivialaan liittyvillä osa-alueilla järjestämällä kansainvälistä, alueellista ja kansallista toimintaa.

Edistetään oliivituotteiden maantieteellisten merkintöjen suojelua noudattamalla asiaa koskevia kansainvälisiä määräyksiä, jotka voivat sitoa jotakin jäsentä.

Edistetään kasvinterveyttä koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoa oliivinviljelyn alalla.

Vahvistetaan kansainvälisen oliivineuvoston roolia oliivipuuta ja siitä saatavia tuotteita koskevana maailmanlaajuisena dokumentaatio- ja tiedotuskeskuksena sekä alan kaikkien toimijoiden kohtauspaikkana.

Edistetään oliivituotteiden kulutusta, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien kansainvälisen kaupan laajentumista sekä tiedotusta kansainvälisen oliivineuvoston kauppastandardeista.

Tuetaan kansainvälisellä ja alueellisella tasolla toteutettavia toimia, joilla edistetään oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien ravitsemuksellisia, terveydellisiä ja muita ominaisuuksia koskevien yleisluonteisten tutkimustietojen levittämistä kuluttajatiedotuksen parantamiseksi.

Tarkastellaan oliiviöljyn, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien maailmanlaajuisia taseita sekä laaditaan selvityksiä ja ehdotuksia tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä.

Jaetaan oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevia tietoja ja analyyseja ja annetaan jäsenten käyttöön indikaattoreita, joiden avulla voidaan varmistaa oliivituotemarkkinoiden normaali toiminta.

Tiedotetaan oliivialaa koskevien tutkimus- ja kehittämisohjelmien tuloksista ja hyödynnetään niitä sekä tutkitaan mahdollisuudet käyttää niitä tuotannon tehostamiseen.

II LUKU

Määritelmät

2 artikla

Tässä sopimuksessa käytettävät määritelmät

1.

’Kansainvälisellä oliivineuvostolla’ tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kansainvälistä organisaatiota, joka on perustettu tämän sopimuksen määräysten soveltamista varten.

2.

’Jäsenneuvostolla’ tarkoitetaan kansainvälisen oliivineuvoston päätöksentekoelintä.

3.

’Sopimuspuolella’ tarkoitetaan valtiota, pysyvää tarkkailijaa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, Euroopan unionia tai 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hallitustenvälistä organisaatiota, joka on sitoutunut noudattamaan tätä sopimusta.

4.

’Jäsenellä’ tarkoitetaan tämän sopimuksen sopimuspuolta, sellaisena kuin se määritellään edellä.

5.

’Oliiviöljyillä’ tarkoitetaan yksinomaan oliivipuun (Olea europaea L.) hedelmistä saatavia öljyjä, lukuun ottamatta liuottimilla uuttamalla tai uudelleen esteröimällä valmistettavia öljyjä sekä kaikkia oliiviöljyn ja muiden öljyjen keskinäisiä seoksia. Sen nimitykset ovat seuraavat: ekstra-neitsytoliiviöljy, neitsytoliiviöljy, yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljy, neitsytoliivilamppuöljy, jalostettu oliiviöljy ja oliiviöljy, joka on saatu sekoittamalla jalostettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyjä.

6.

’Oliivin puristemassaöljyillä’ tarkoitetaan öljyjä, jotka on valmistettu oliivin puristemassasta liuottimia tai fysikaalisia menetelmiä käyttäen, lukuun ottamatta öljyjä, jotka on valmistettu uudelleen esteröimällä sekä kaikkia oliiviöljyn ja muiden öljyjen keskinäisiä seoksia. Sen nimitykset ovat seuraavat: raaka oliivin puristemassaöljy, jalostettu oliivin puristemassaöljy ja oliivin puristemassaöljy, joka on saatu sekoittamalla jalostettua oliivin puristemassaöljyä ja neitsytoliiviöljyjä.

7.

’Syötäväksi tarkoitetuilla oliiveilla’ tarkoitetaan viljellyn oliivipuun sellaisten lajikkeiden, jotka on valittu niiden tuottamien erityisen hyvin säilöttäväksi soveltuvien oliivien vuoksi, terveitä hedelmiä, jotka on käsitelty tai jalostettu asianmukaisella tavalla ja tarjottu kaupankäyntiin ja loppukulutukseen.

8.

’Oliivituotteilla’ tarkoitetaan kaikkia syötäväksi soveltuvia oliivituotteita ja erityisesti oliiviöljyjä, oliivin puristemassaöljyjä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja.

9.

’Oliivinviljelyn sivutuotteilla’ tarkoitetaan erityisesti oliivipuiden leikkauksesta ja oliivituotteita valmistavasta teollisuudesta peräisin olevia tuotteita sekä alan tuotteiden muista käyttötavoista peräisin olevia tuotteita.

10.

’Oliivin markkinointivuodella’ tarkoitetaan syötäväksi tarkoitettujen oliivien osalta 1 päivänä syyskuuta vuonna n alkavaa ja 31 päivänä elokuuta vuonna n + 1 päättyvää kautta ja oliiviöljyn osalta 1 päivänä lokakuuta vuonna n alkavaa ja 30 päivänä syyskuuta vuonna n + 1 päättyvää kautta. Eteläisellä pallonpuoliskolla tämä kausi vastaa syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja oliiviöljyn osalta kalenterivuotta n.

11.

’Kauppastandardeilla’ tarkoitetaan kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostonsa välityksellä hyväksymiä standardeja, joita sovelletaan oliiviöljyihin, oliivin puristemassaöljyihin ja syötäväksi tarkoitettuihin oliiveihin.

III LUKU

Institutionaaliset määräykset

I jakso

Perustaminen, elimet, tehtävät, erioikeudet ja vapaudet

3 artikla

Kansainvälisen oliivineuvoston päätoimipaikka ja rakenne

1.   Kansainvälinen oliivineuvosto hoitaa tehtäviään seuraavien elinten kautta:

jäsenneuvosto;

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

hallinto- ja talousasiain komitea sekä kaikki muut komiteat ja ala-komiteat;

toimeenpaneva sihteeristö.

2.   Kansainvälisen oliivineuvoston päätoimipaikka on tämän sopimuksen voimassaolon ajan Madridissa Espanjassa, jollei jäsenneuvosto toisin päätä.

4 artikla

Kansainvälisen oliivineuvoston jäsenet

1.   Kukin liittyvä sopimuspuoli on kansainvälisen oliivineuvoston jäsen, koska se on sitoutunut noudattamaan tätä sopimusta.

2.   Kukin jäsen edesauttaa tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista.

3.   Tässä sopimuksessa termin ”hallitus” katsotaan koskevan myös valtioiden edustajia, pysyvää tarkkailijaa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa, Euroopan unionia ja kaikkia hallitustenvälisiä organisaatioita, joilla on vastaavia velvoitteita kansainvälisten sopimusten, erityisesti perushyödykesopimusten, neuvottelemisessa, allekirjoittamisessa, tekemisessä, ratifioinnissa ja soveltamisessa.

5 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

1.   Kansainvälinen oliivineuvosto on oikeushenkilö. Se voi erityisesti tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta ja esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä. Sillä ei ole valtaa ottaa lainaa.

2.   Kansainvälisen oliivineuvoston, sen toiminnanjohtajan, johtavien virkamiesten, henkilöstön, asiantuntijoiden ja jäsenten edustajien asemaa, erioikeuksia ja vapauksia heidän ollessaan isäntävaltion alueella virkatehtäviensä suorittamiseksi säännellään isäntävaltion ja kansainvälisen oliivineuvoston välillä tehdyllä päätoimipaikkaa koskevalla sopimuksella.

3.   Sen valtion hallitus, jossa kansainvälisellä oliivineuvostolla on päätoimipaikka, vapauttaa kansainvälisen oliivineuvoston henkilöstölleen maksamat palkat sekä sen varat, tulot ja muun omaisuuden veroista siltä osin kuin kyseisen valtion lainsäädäntö sen sallii.

4.   Kansainvälinen oliivineuvosto voi tehdä yhden tai useamman jäsenen kanssa sopimuksia tämän sopimuksen asianmukaisen soveltamisen edellyttämistä erioikeuksista ja vapauksista.

6 artikla

Kansainvälisen oliivineuvoston kokoonpano

1.   Kansainvälinen oliivineuvosto muodostuu kaikista sen jäsenistä.

2.   Kukin jäsen nimeää edustajansa kansainväliseen oliivineuvostoon.

7 artikla

Elinten toimivalta ja tehtävät

a)

Jäsenneuvostossa on kunkin jäsenen yksi edustaja. Lisäksi kukin jäsen voi nimittää edustajalleen yhden tai useamman varaedustajan ja yhden tai useamman neuvonantajan.

Jäsenneuvosto on kansainvälisen oliivineuvoston ylin vallankäyttäjä ja päätöksentekoelin. Se käyttää kaikkia toimivaltuuksia ja vastaa kaikista tehtävistä, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

b)

Jäsenneuvosto vastaa tämän sopimuksen määräysten soveltamisesta. Tätä varten se tekee päätöksiä ja antaa suosituksia, jollei kyseistä asiaa koskevaa toimivaltaa tai tehtäviä ole nimenomaisesti annettu toiminnanjohtajalle.

Tätä sopimusta edeltäneen kansainvälisen sopimuksen mukaisesti annettuja päätöksiä tai suosituksia, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantullessa, sovelletaan edelleen, jolleivät ne ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa tai jollei jäsenneuvosto kumoa niitä.

c)

Tämän sopimuksen soveltamiseksi jäsenneuvosto vahvistaa tämän sopimuksen määräyksiä noudattaen

i)

työjärjestyksen;

ii)

varainhoitosäännöt;

iii)

henkilöstösäännöt, joissa otetaan huomioon samanlaisten hallitustenvälisten organisaatioiden virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt;

iv)

organisaatiokaavion ja toimien kuvaukset;

v)

mahdolliset muut kansainvälisen oliivineuvoston toiminnan edellyttämät menettelytavat.

d)

Jäsenneuvosto hyväksyy ja julkaisee omasta toiminnastaan ja tämän sopimuksen toiminnasta vuosikertomuksen sekä kaikki raportit, tutkimukset ja muut asiakirjat, jotka se katsoo hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi.

a)

Jäsenneuvosto nimittää jäsenten valtuuskuntien keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on kokouksia johtaessaan valtuuskunnan johtaja, hänen oikeuttaan osallistua jäsenneuvoston päätöksiin käyttää jokin toinen hänen valtuuskuntansa jäsen.

b)

Puheenjohtaja johtaa jäsenneuvoston istuntoja, ohjaa keskusteluja päätöksentekoprosessin helpottamiseksi ja hoitaa kaikki muut vastaavat vastuut ja tehtävät, jotka määritellään tässä sopimuksessa ja/tai jotka täsmennetään työjärjestyksessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toiminnanjohtajalle tällä sopimuksella tai tämän sopimuksen mukaisesti uskottua toimivaltaa tai tehtäviä.

c)

Puheenjohtaja on vastuussa tehtäviensä hoidosta jäsenneuvostolle.

d)

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan poissa ollessa tämän sijaisena, ja hänellä on tällöin samat valtuudet ja velvoitteet kuin puheenjohtajalla.

e)

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa palkkaa tai palkkioita. Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat samaan aikaan väliaikaisesti poissa tai jos jompikumpi tai kumpikin heistä on pysyvästi poissa, jäsenneuvosto nimittää jäsenten valtuuskuntien keskuudesta uudet henkilöt näihin tehtäviin tilanteen mukaan väliaikaisesti tai pysyvästi.

Jäsenneuvosto voi tehtäviensä helpottamiseksi perustaa tämän sopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun hallinto- ja talousasiain komitean lisäksi hyödyllisiksi katsomiaan komiteoita ja alakomiteoita avustamaan sitä tällä sopimuksella sille annettujen tehtävien hoitamisessa.

a)

Kansainvälisellä oliivineuvostolla on toimeenpaneva sihteeristö, joka muodostuu toiminnanjohtajasta, johtavista virkamiehistä sekä tästä sopimuksesta johtuvien tehtävien suorittamisessa tarvittavasta henkilöstöstä. Toiminnanjohtajan ja johtavien virkamiesten toimenkuvista määrätään työjärjestyksessä, jossa vahvistetaan erityisesti heidän työtehtävänsä.

b)

Toimeenpanevan sihteeristön henkilöstön palvelukseen otossa on tärkeintä varmistaa, että henkilöstö täyttää korkeimmat tehokkuutta, pätevyyttä ja rehellisyyttä koskevat vaatimukset. Toimeenpanevan sihteeristön henkilöstön, erityisesti toiminnanjohtajan, johtavien virkamiesten ja keskijohdon virkamiesten palvelukseen otto perustuu jäsenten välisen oikeasuhteisen vaihtelun ja maantieteellisen tasapainon periaatteisiin.

c)

Jäsenneuvosto nimittää toiminnanjohtajan ja johtavat virkamiehet neljän vuoden toimikaudeksi. Se voi 10 artiklan 4 kohdan b alakohdan määräysten mukaisesti päättää uusia työsuhteen yhdeksi toimikaudeksi tai pidentää sitä enintään neljällä vuodella.

Jäsenneuvosto vahvistaa heidän työsuhteidensa ehdot ottaen huomioon vastaavien kansainvälisten organisaatioiden virkamiehiin sovellettavat työsuhteen ehdot.

d)

Toiminnanjohtaja nimittää henkilöstön tämän sopimuksen määräysten ja henkilöstösääntöjen mukaisesti. Hän huolehtii siitä, että kaikissa nimityksissä noudatetaan tämän artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja periaatteita, ja raportoi tästä asiasta hallinto- ja talousasiain komitealle.

e)

Toiminnanjohtaja on kansainvälisen oliivineuvoston ylin virkamies. Hän on vastuussa jäsenneuvostolle sopimuksen hallinnointiin ja toimintaan kuuluvien tehtäviensä hoidosta. Toiminnanjohtaja hoitaa tehtävänsä ja tekee hallinnolliset päätökset kollegiaalisesti johtavien virkamiesten kanssa työjärjestyksen määräyksiä noudattaen.

f)

Toiminnanjohtajalla, johtavilla virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä ei saa olla ansiotoimintaa millään oliivinviljelyn ja oliivituotealan sektorilla.

g)

Hoitaessaan tämän sopimuksen mukaisia tehtäviään toiminnanjohtaja, johtavat virkamiehet ja henkilöstö eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita jäseniltä tai kansainvälisen oliivineuvoston ulkopuolisilta tahoilta. Heidän on pidättäydyttävä kaikista sellaisista toimista, jotka saattavat vaikuttaa heidän asemaansa yksinomaan jäsenneuvostolle vastuussa olevina kansainvälisinä virkamiehinä. Jäsenet kunnioittavat toiminnanjohtajan, johtavien virkamiesten ja henkilöstön velvoitteiden puhtaasti kansainvälistä luonnetta eivätkä pyri vaikuttamaan heihin heidän täyttäessään tehtäviään.

2 jakso

Jäsenneuvoston toiminta

8 artikla

Jäsenneuvoston istunnot

1.   Jollei jäsenneuvosto toisin päätä, jäsenneuvosto kokoontuu kansainvälisen oliivineuvoston päätoimipaikassa. Jos jäsenneuvosto päättää jonkin jäsenensä pyynnöstä kokoontua muualla kuin päätoimipaikassaan, pyynnön esittänyt jäsen maksaa tästä kansainvälisen oliivineuvoston talousarvioon aiheutuvat kulut siltä osin kuin ne ylittävät kulut, jotka aiheutuisivat istunnon pitämisestä päätoimipaikassa.

2.   Jäsenneuvosto kokoontuu sääntömääräiseen istuntoon kaksi kertaa vuodessa.

3.   Jäsenneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon milloin tahansa

a)

puheenjohtajan pyynnöstä;

b)

vähintään kolmen jäsenen pyynnöstä.

4.   Istunnoista ilmoitetaan sääntömääräisen istunnon tapauksessa vähintään 60 päivää ennen ensimmäistä kokousta ja ylimääräisen istunnon tapauksessa mahdollisuuksien mukaan 30 mutta vähintään 21 päivää ennen ensimmäistä kokousta. Jäsenneuvoston valtuuskuntien kuluista vastaavat ne jäsenet, joita asia koskee.

5.   Jäsen voi ennen sääntömääräistä tai ylimääräistä istuntoa tai sen aikana toimeenpanevalle sihteeristölle osoittamallaan kirjallisella ilmoituksella valtuuttaa jonkin toisen jäsenen edustamaan etujaan ja käyttämään oikeuttaan osallistua päätöksentekoon kyseisen jäsenneuvoston istunnon aikana. Yksi jäsen ei voi toimia useamman kuin yhden muun jäsenen edustajana jäsenneuvoston istunnossa.

6.   Kolmas osapuoli tai yhteisö, joka aikoo liittyä tähän sopimukseen ja/tai jota kansainvälisen oliivineuvoston toimet koskevat suoraan, voi omasta aloitteestaan tai jäsenneuvoston pyynnöstä ja tämän antamalla ennakkoluvalla osallistua tarkkailijana yhteen tai useampaan jäsenneuvoston koko istuntoon tai sen osaan.

7.   Tarkkailijoilla ei ole jäsenten asemaa, eikä niillä ole päätösvaltaa tai äänioikeutta.

9 artikla

Istuntojen päätösvaltaisuus

1.   Jäsenneuvoston sääntömääräisen tai ylimääräisen istunnon päätösvaltaisuus varmistetaan kerran istunnon avauspäivänä. Istunto on päätösvaltainen, kun 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti läsnä tai edustettuina on vähintään kolme neljännestä kaikista jäsenistä.

2.   Jos jäsenneuvosto ei ole edellisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla päätösvaltainen istunnon avajaiskokouksessa, puheenjohtaja siirtää istuntoa 24 tunnilla. Jäsenneuvosto on päätösvaltainen, ja istunto voidaan avata puheenjohtajan ilmoittamana uutena kellonaikana, jos läsnä tai edustettuina on vähintään kaksi kolmannesta kaikista jäsenistä.

3.   Istunnon päätösvaltaisuuden edellyttämä jäsenten todellinen lukumäärä on ilman desimaaleja ilmaistu kokonaisluku, joka saadaan soveltamalla edellä mainittuja osuuksia jäsenten kokonaismäärään.

10 artikla

Jäsenneuvoston päätökset

1.   Jäsenneuvoston päätökset tehdään yksimielisesti. Läsnä tai edustettuina olevat 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti äänivaltaiset jäsenet tekevät kaikki tähän artiklaan perustuvat päätökset. Jäsenet sitoutuvat tekemään parhaansa ratkaistakseen kaikki avoimet kysymykset yksimielisesti.

2.   Jäsenneuvoston päätöksen hyväksymisen edellytyksenä on, että vähintään enemmistö 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti äänivaltaisten jäsenten kokonaismäärästä on läsnä tai edustettuna.

3.   Yksimielisyyttä edellytetään kaikilta päätöksiltä, jotka koskevat

a)

jäsenten erottamista 34 artiklan nojalla;

b)

16 artiklan 6 ja 10 kohtaa;

c)

32 artiklan mukaisia tämän sopimuksen muutoksia tai 36 artiklan mukaista voimassaolon päättymistä;

d)

12 artiklan 2 kohdan mukaista yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.

4.   Jos muista päätöksistä ei päästä yksimielisyyteen puheenjohtajan asettamassa määräajassa, sovelletaan seuraavaa menettelyä.

a)

Päätösten tekeminen asioissa, jotka koskevat kauppastandardeja ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntöjä

 

Jäsenneuvoston hyväksyttäväksi esitetään pääsääntöisesti vain päätökset, joista on päästy yksimielisyyteen vaaditulla tasolla sellaisena kuin kansainvälinen oliivineuvosto on sen työjärjestyksessään vahvistanut.

 

Jos yksimielisyyttä vaaditulla tasolla ei saavuteta asiaan sovellettavan menettelyn mukaisesti, päätös palautetaan jäsenneuvostoon, ja siihen liitetään selvitys prosessissa ilmenneistä vaikeuksista ja niiden edellyttämiä suosituksia.

 

Jäsenneuvosto pyrkii tekemään kyseisen päätöksen läsnä tai edustettuina olevien 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti äänivaltaisten jäsenten yksimielisellä ratkaisulla.

 

Jos yksimielisyyteen ei päästä, päätöksen tekeminen siirretään seuraavaan sääntömääräiseen tai ylimääräiseen istuntoon.

 

Jos yksimielisyyteen ei päästä seuraavassakaan istunnossa, päätöksen tekemistä siirretään mahdollisuuksien mukaan vähintään 24 tunnilla.

 

Jos yksimielisyyteen ei päästä kyseisessä määräajassa, päätös katsotaan tehdyksi, jollei sitä hylätä vähintään jäsenten neljänneksen tai yhden tai useamman jäsenen, joilla on yhteensä vähintään 100 osallistumiskiintiötä, päätöksellä.

b)

Muut kuin 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut päätökset

 

Jos yksimielisyyteen ei päästä puheenjohtajan asettamassa määräajassa, jäseniä pyydetään äänestämään päätöksestä seuraavien määräysten mukaisesti:

 

Päätös katsotaan hyväksytyksi, kun se on saanut äänet vähintään jäsenten enemmistöltä, jonka osuus on vähintään 86 prosenttia jäsenten osallistumiskiintiöistä, tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Tässä artiklassa tarkoitettuja äänestys- ja edustusmenettelyjä ei sovelleta jäseniin, jotka eivät täytä tämän sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä, jollei jäsenneuvosto saman artiklan mukaisesti toisin päätä.

6.   Jäsenneuvosto voi tehdä päätöksiä istuntoa pitämättä puheenjohtajan ja jäsenten välisellä kirjeenvaihdolla edellyttäen, ettei tätä menettelyä vastusta yksikään jäsen, maksuosuutensa laiminlyöneitä jäseniä lukuun ottamatta. Tämän konsultointimenettelyn soveltamissäännöt vahvistaa jäsenneuvosto työjärjestyksessään. Toimeenpaneva sihteeristö antaa näin tehdyt päätökset mahdollisimman pian tiedoksi kaikille jäsenille, ja ne merkitään jäsenneuvoston seuraavan istunnon päätteeksi laadittavaan kertomukseen.

11 artikla

Osallistumiskiintiöt

1.   Jäsenillä on yhteensä 1 000 osallistumiskiintiötä. Osallistumiskiintiöt vastaavat jäsenten rahoitusosuuksia ja äänioikeuksia.

2.   Kiintiöt jaetaan jäsenten kesken suhteessa kunkin jäsenen lähdetietoihin seuraavaa kaavaa käyttäen:

 

q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2)

Kaavan muuttujat ovat tuhansina tonneina ilmaistuja keskiarvoja, eikä tämän kokonaisluvun ylittäviä 1 000 tonnin murto-osia oteta huomioon. Kiintiöissä ei ole murto-osia.

q: Lähdetieto, jota käytetään kiintiöiden laskemiseksi suhteellisesti.

p1: Oliiviöljyn keskimääräinen tuotanto kuuden viimeksi kuluneen markkinointivuoden aikana.

p2: Syötäväksi tarkoitettujen oliivien keskimääräinen tuotanto kuuden viimeksi kuluneen markkinointivuoden aikana muunnettuna oliiviöljyekvivalentiksi soveltamalla 16 prosentin muuntokerrointa.

e1: Oliiviöljyn keskimääräinen vienti niiden kuuden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, jotka vastaavat p1-arvon laskemiseksi huomioon otettujen oliivin markkinointivuosien päättymisvuosia.

e2: Syötäväksi tarkoitettujen oliivien keskimääräinen vienti niiden kuuden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, jotka vastaavat p2-arvon laskemiseksi huomioon otettujen oliivin markkinointivuosien päättymisvuosia, muunnettuna oliiviöljyekvivalentiksi soveltamalla 16 prosentin muuntokerrointa.

i1: Oliiviöljyn keskimääräinen tuonti niiden kuuden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, jotka vastaavat p1-arvon laskemiseksi huomioon otettujen oliivin markkinointivuosien päättymisvuosia.

i2: Syötäväksi tarkoitettujen oliivien keskimääräinen tuonti niiden kuuden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, jotka vastaavat p2-arvon laskemiseksi huomioon otettujen oliivin markkinointivuosien päättymisvuosia, muunnettuna oliiviöljyekvivalentiksi soveltamalla 16 prosentin muuntokerrointa.

3.   Alkuperäiset kiintiöt esitetään tämän sopimuksen liitteessä A. Ne vahvistetaan ottamalla huomioon keskiarvo tiedoista, jotka koskevat niitä kuutta viimeksi kulunutta markkinointivuotta ja kalenterivuotta, joilta lopullisia tietoja on saatavilla.

4.   Yhdelläkään jäsenellä ei voi olla vähempää kuin viisi osallistumiskiintiötä. Jos laskutoimitus antaa tulokseksi jollekin jäsenelle vähemmän kuin viisi osallistumiskiintiötä, kyseisen jäsenen osallistumiskiintiö korotetaan viiteen, ja muiden jäsenten kiintiöitä vähennetään suhteellisesti.

5.   Jäsenneuvosto vahvistaa kunkin kalenterivuoden toisessa sääntömääräisessä istunnossaan osallistumiskiintiöt, jotka on laskettu tämän artiklan määräysten mukaisesti. Osallistumiskiintiöt ovat voimassa seuraavan vuoden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 6 kohdan määräyksiä.

6.   Kun 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta hallituksesta tulee tämän sopimuksen osapuoli tai se lakkaa olemasta tämän sopimuksen osapuoli tai kun jäsenen asema muuttuu 16 artiklan 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jäsenneuvosto jakaa seuraavan vuoden osallistumiskiintiöt uudelleen suhteessa kunkin jäsenen osallistumiskiintiöiden lukumäärään tässä artiklassa määrätyin edellytyksin. Uusien jäsenten liittyessä tähän sopimukseen tai nykyisten jäsenten luopuessa siitä kiintiöt jaetaan kyseisenä vuonna uudelleen yksinomaan äänestystä varten.

12 artikla

Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa

1.   Kansainvälinen oliivineuvosto voi ryhtyä järjestelyihin kuullakseen seuraavia elimiä ja tehdäkseen yhteistyötä niiden kanssa: Yhdistyneet kansakunnat ja sen erityiselimet, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi, muut asiaankuuluvat hallitustenväliset organisaatiot sekä toimivaltaiset kansainväliset ja alueelliset organisaatiot. Tällaisiin järjestelyihin voi sisältyä yhteistyösopimuksia sellaisten luonteeltaan taloudellisten elinten kanssa, jotka voivat edesauttaa tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista.

2.   Kaikkiin kansainvälisen oliivineuvoston ja edellä mainittujen kansainvälisten organisaatioiden ja/tai elinten välisiin yhteistyösopimuksiin, jotka sisältävät kansainväliselle oliivineuvostolle merkittäviä velvoitteita, on saatava ennalta hyväksyntä jäsenneuvostolta 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan soveltamista ohjaa kansainvälisen oliivineuvoston työjärjestys.

IV LUKU

Hallinto- ja talousasiain komitea

13 artikla

Hallinto- ja talousasiain komitea

1.   Jäsenneuvosto perustaa hallinto- ja talousasiain komitean, johon kuuluu vähintään yksi kunkin jäsenen edustaja. Hallinto- ja talousasiain komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ennen jäsenneuvoston kutakin istuntoa.

2.   Hallinto- ja talousasiain komitean tehtävät kuvataan tässä sopimuksessa ja työjärjestyksessä. Sillä on erityisesti seuraavat tehtävät:

Se tutkii toimeenpanevan sihteeristön vuotuisen työohjelman, joka koskee organisaation toimintaa, erityisesti talousarviota, varainhoitosääntöjä, sisäisiä sääntöjä ja henkilöstösääntöjä koskevilta osin ennen kuin ohjelma esitetään jäsenneuvoston hyväksyttäväksi kalenterivuoden toisessa sääntömääräisessä istunnossa.

Se ohjaa kansainvälisen oliivineuvoston työjärjestyksessä määriteltyjen sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa ja tässä sopimuksessa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien määräysten soveltamisen valvontaa.

Se tutkii toiminnanjohtajan esittämän kansainvälisen oliivineuvoston vuotuisen talousarvioesityksen. Ainoastaan hallinto- ja talousasiain komitean esittämä talousarvioesitys toimitetaan jäsenneuvoston hyväksyttäväksi.

Se tutkii vuosittain edellisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen ja antaa sen jäsenneuvoston hyväksyttäväksi kalenterivuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä istunnossa yhdessä muiden talous- ja hallintokysymyksiin liittyvien asiakirjojen kanssa.

Se antaa lausuntoja ja suosituksia tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Se tutkii kansainvälisen oliivineuvoston uusien jäsenten liittymishakemukset ja jäsenten irtisanoutumiset sopimuksesta ja raportoi niistä jäsenneuvostolle.

Se tarkastaa 7 artiklassa tarkoitettujen toimeenpanevan sihteeristön henkilöstön nimitysperiaatteiden noudattamisen ja tutkii muut hallinnolliset ja organisatoriset kysymykset.

3.   Tässä artiklassa lueteltujen tehtävien lisäksi hallinto- ja talousasiain komitea hoitaa kaikki muut tehtävät, jotka jäsenneuvosto sille siirtää työjärjestyksessään ja/tai varainhoitosäännöissään.

4.   Jäsenneuvosto laatii ja vahvistaa näiden määräysten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt työjärjestyksessään.

V LUKU

Varainhoitoa koskevat määräykset

14 artikla

Talousarvio

1.   Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.

2.   Talousarvioita on yksi, ja se muodostuu kahdesta luvusta:

luku I: hallinto;

luku II: toiminta, mukaan lukien standardointi, tekninen yhteistyö ja menekinedistäminen.

Jäsenneuvosto päättää tarvittaessa lukujen jakamisesta osiin ottaen huomioon kansainvälisen oliivineuvoston tavoitteet.

3.   Talousarvio rahoitetaan

a)

kunkin jäsenen maksuosuudella, joka vahvistetaan suhteessa tämän sopimuksen 11 artiklan mukaisesti määritettyihin osallistumiskiintiöihin;

b)

jäsenten avustuksilla ja vapaaehtoisilla maksuilla, joihin sovelletaan kansainvälisen oliivineuvoston ja rahoittavan jäsenen välillä tehtävän sopimuksen määräyksiä;

c)

hallitusten ja/tai muiden tahojen lahjoituksilla;

d)

muun muotoisilla lisämaksuilla, mukaan luettuina palvelut taikka tutkimus- tai tekninen henkilöstö tai laitteet, joita voidaan tarvita hyväksyttyjen ohjelmien toteuttamiseksi; ja

e)

muilla tuloilla.

4.   Kansainvälinen oliivineuvosto pyrkii osana kansainvälistä yhteistyötä hankkimaan tarpeellista taloudellista ja/tai teknistä apua, jota voi olla saatavissa toimivaltaisilta rahoitusalan tai muiden alojen kansainvälisiltä, alueellisilta tai kansallisilta organisaatioilta.

Jäsenneuvosto ottaa edellä mainitut rahamäärät talousarvioonsa.

5.   Ne talousarvion määrät, joita ei ole sidottu kalenterivuoden aikana, voidaan siirtää seuraaville kalenterivuosille talousarvion ennakkorahoituksena varainhoitosäännöissä tarkemmin määrätyllä tavalla.

15 artikla

Muut varat

Kansainvälisellä oliivineuvostolla voi 14 artiklassa tarkoitetun talousarvion lisäksi olla muita varoja, joiden kohteesta, toiminnasta ja käytöstä määrätään työjärjestyksessä.

Jäsenneuvosto voi myös antaa toimeenpanevalle sihteeristölle luvan hoitaa kolmansien varoja. Tällaisen luvan saantiedellytykset ja laajuus sekä kolmansien varojen hoidosta johtuvat velvoitteet määritellään varainhoitosäännöissä.

16 artikla

Maksuosuuksien suorittaminen

1.   Jäsenneuvosto määrittää kalenterivuoden toisessa istunnossaan tämän sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetun talousarvion kokonaismäärän sekä maksuosuuden, joka kunkin jäsenen on maksettava seuraavan kalenterivuoden osalta. Maksuosuus lasketaan kullekin jäsenelle tämän sopimuksen 11 artiklassa vahvistetun osallistumiskiintiön perusteella.

2.   Jäsenneuvosto vahvistaa alustavan maksuosuuden kullekin jäsenelle, josta tulee sopimuspuoli tämän sopimuksen tultua voimaan. Alustava maksuosuus vahvistetaan kyseiselle jäsenelle tämän sopimuksen 11 artiklan mukaisesti myönnettävän osallistumiskiintiön ja liittymisvuodesta jäljellä olevan ajan perusteella. Muiden jäsenten maksuosuuksien määrä pysyy kuluvan varainhoitovuoden osalta muuttumattomana.

3.   Euroina maksettavat maksuosuudet erääntyvät varainhoitovuoden ensimmäisenä päivänä eli kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta.

Kansainväliseen oliivineuvostoon liittymisvuodelta suoritettavat maksuosuudet erääntyvät jäsenten liittymispäivänä.

4.   Jollei jäsen ole maksanut maksuosuuttaan kokonaan neljän kuukauden kuluessa maksuosuuksien erääntymispäivästä, toimeenpaneva sihteeristö lähettää kyseiselle jäsenelle seitsemän päivän kuluessa kirjeen, jossa kehotetaan suorittamaan maksu.

5.   Jollei kyseinen jäsen ole suorittanut maksuosuuttaan kahden kuukauden kuluessa toimeenpanevan sihteeristön lähettämästä kehotuksesta, sen oikeus osallistua jäsenneuvoston äänestyksiin pidätetään siihen saakka, kunnes maksuosuus on suoritettu kokonaisuudessaan.

Myös kyseisen jäsenen edustajien oikeus hoitaa vaaleilla täytettäviä tehtäviä jäsenneuvostossa, komiteoissa ja alakomiteoissa ja osallistua kansainvälisen oliivineuvoston rahoittamiin toimiin evätään seuraavan vuoden osalta.

6.   Jäsenneuvostolle ilmoitetaan jäsenen suorittamattomasta maksuosuudesta kalenterivuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä istunnossa tai maksuosuuksien viimeistä suorituspäivää seuraavassa ylimääräisessä istunnossa. Jäsenneuvosto, maksuosuutensa laiminlyönyttä jäsentä lukuun ottamatta, voi tehdä yksimielisesti toisenlaisen päätöksen kuultuaan kyseistä jäsentä ja otettuaan huomioon sen erityistilanteen, kuten konfliktitilanteen, luonnonkatastrofin tai vaikeudet saada kansainvälisiä rahoituspalveluja. Jäsenneuvosto voi muuttaa toimeenpanevan sihteeristön työohjelmaa jäsenten tosiasiallisesti suorittamien maksuosuuksien perusteella.

7.   Tämän artiklan 5 ja 6 kohdan määräyksiä sovelletaan, kunnes kyseinen jäsen on suorittanut maksuosuutensa kokonaisuudessaan.

8.   Jos maksuosuuksia on suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta, jäsenneuvosto voi päättää maksuosuutensa laiminlyönyttä jäsentä kuultuaan, ettei tällä ole enää jäsenyyteen perustuvia oikeuksia mutta se voi osallistua istuntoihin 8 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna tarkkailijana.

9.   Tästä sopimuksesta irtisanoutuvan jäsenen on täytettävä kaikki sille tällä sopimuksella asetetut taloudelliset velvoitteet, eikä sillä ole oikeutta jo suorittamiensa maksuosuuksien palautukseen.

10.   Jäsenneuvosto ei voi missään tilanteessa vapauttaa jäsentä sille tällä sopimuksella asetetuista taloudellisista velvoitteista. Jäsenneuvosto voi tehdä yksimielisen päätöksen, jolla nykyisten ja aiempien jäsenten taloudelliset velvoitteet jaetaan uudelleen.

17 artikla

Valvonta

1.   Kansainvälisen oliivineuvoston varainhoidon valvonnasta vastaa hallinto- ja talousasiain komitea.

2.   Edellistä kalenterivuotta koskeva kansainvälisen oliivineuvoston tilinpäätös, joka on riippumattoman tilintarkastajan vahvistama, esitetään hallinto- ja talousasiain komitealle, joka tilinpäätöksen tutkittuaan antaa kalenterivuoden ensimmäiseen sääntömääräiseen istuntoonsa kokoontuvalle jäsenneuvostolle lausunnon tilinpäätöksen hyväksymistä ja julkaisemista varten.

Edellä mainitun tilintarkastuksen yhteydessä riippumaton tilintarkastaja varmistaa voimassa olevien varainhoitosääntöjen noudattamisen sekä senhetkisten sisäisen valvonnan mekanismien toiminnan ja tehokkuuden ja kirjaa tekemänsä työn ja havaitsemansa häiriöt vuosikertomukseen, joka esitetään hallinto- ja talousasiain komitealle.

Riippumattoman tilintarkastajan kertomus esitetään jäsenneuvostolle sen ensimmäisessä sääntömääräisessä istunnossa.

Jäsenneuvosto nimeää riippumattoman tilintarkastajan, jonka tehtävänä on tutkia kansainvälisen oliivineuvoston vuotuinen tilinpäätös ja laatia edellä mainittu kertomus varainhoitosääntöjen ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti.

3.   Jäsenneuvosto tutkii ja hyväksyy lisäksi kalenterivuoden ensimmäisessä sääntömääräisessä istunnossaan talouskertomuksen, joka kattaa edellisen kalenterivuoden ja jossa käsitellään

kansainvälisen oliivineuvoston varojen ja omaisuuden hoidon ja kassatilanteen tarkastamista;

taloustoimien sääntöjenmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta voimassa olevien sääntöjen, asetusten ja talousarviomääräysten kanssa.

4.   Toimien jälkitarkastukset suorittaa riippumaton tilintarkastaja varainhoitosääntöjen määräysten mukaisesti.

5.   Vähintään kolme jäsentä voi pyytää jäsenneuvostolta riskianalyysin perusteella lupaa suorittaa kansainvälisen oliivineuvoston toiminnantarkastuksia, joiden tarkoituksena on taata voimassa olevien sääntöjen sekä moitteettoman varainhoidon ja avoimuuden periaatteiden noudattaminen.

Tarkastukset toimitetaan tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen oliivineuvoston toimeenpanevan sihteeristön jäsenten kanssa noudattaen kansainvälisen oliivineuvoston työjärjestyksessä ja varainhoitosäännöissä määrättyjä sääntöjä ja menettelyjä.

Tarkastusraportti esitetään jäsenneuvostolle sen valmistumisen jälkeisessä ensimmäisessä sääntömääräisessä istunnossa.

18 artikla

Lakkauttaminen

1.   Jos kansainvälinen oliivineuvosto lakkautetaan, jäsenneuvosto toteuttaa ensin 35 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet.

2.   Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä kansainvälisen oliivineuvoston omaisuus ja kaikki 14 artiklassa tarkoitetuista varoista sitomatta jääneet rahamäärät palautetaan jäsenille suhteutettuina niiden kyseisenä ajankohtana voimassaolevien osallistumiskiintiöiden kokonaismäärään.

Edellä 14 artiklassa tarkoitetut vapaaehtoiset maksut ja lahjoitukset sekä kaikki 15 artiklassa tarkoitetut sitomatta jääneet määrät palautetaan asianomaisille jäsenille, rahoittajille tai kolmansille.

VI LUKU

Standardointia koskevat määräykset

19 artikla

Oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien nimitykset ja määritelmät

1.   Oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien nimitykset ja määritelmät esitetään tämän sopimuksen liitteissä B ja C.

2.   Jäsenneuvosto voi tehdä tarpeellisiksi tai aiheellisiksi katsomiaan muutoksia tämän sopimuksen liitteissä B ja C esitettyihin öljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien nimityksiin ja määritelmiin.

20 artikla

Jäsenten sitoumukset

1.   Kansainvälisen oliivineuvoston jäsenet sitoutuvat soveltamaan liitteissä B ja C määrättyjä nimityksiä kansainvälisessä kaupassaan ja edistävät niiden soveltamista kansallisessa kaupassaan.

2.   Jäsenet sitoutuvat olemaan käyttämättä kansallisessa ja kansainvälisessä kaupassaan nimitystä ”oliiviöljy”, jos se esiintyy yksinään tai yhdessä muiden termien kanssa yhteyksissä, jotka eivät ole tämän sopimuksen mukaisia. Nimitystä ”oliiviöljy” ei saa missään tapauksessa käyttää yksinään tarkoittamaan oliivin puristemassaöljyä.

3.   Jäsenneuvosto määrittää laatu- ja puhtausvaatimuksia koskevat standardit, joita sovelletaan jäsenten kansainvälisessä kaupassa.

4.   Jäsenet huolehtivat siitä, että niiden alueella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät tässä sopimuksessa tarkoitettuja tuotteita koskevilta osin ja että tällöin noudatetaan asiaan sovellettavia kansainvälisiä sääntöjä, menettelyjä ja sitoumuksia ja erityisesti TRIPS-sopimuksen 1 artiklaa.

5.   Jäsenet vaihtavat pyynnöstä tietoja alueellaan suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä vahvistaakseen erityisesti merkintöjen oikeudellista suojaa menettelytavoilta, jotka saattavat vaikuttaa niiden aitouteen tai vahingoittaa niiden mainetta.

6.   Jäsenillä on oikeus laatia asiaan sovellettavien määräysten mukaisesti aloitteita, joiden tarkoituksena on tiedottaa kuluttajille niiden alueella suojattujen maantieteellisten merkintöjen erityispiirteistä ja varmistaa merkintöjen arvostaminen.

21 artikla

Kansainvälisen oliivineuvoston kansainvälinen takuumerkki

Jäsenneuvosto voi antaa määräyksiä käytettävästä kansainvälisestä takuumerkistä, joka antaa takeet kansainvälisen oliivineuvoston kansainvälisten standardien noudattamisesta. Tämän artiklan ja valvontamääräysten soveltamisesta määrätään työjärjestyksessä.

VII LUKU

Yleiset määräykset

22 artikla

Yleiset velvoitteet

Jäsenet pidättäytyvät toimenpiteistä, jotka ovat vastoin niille tässä sopimuksessa asetettuja velvoitteita tai 1 artiklassa määriteltyjä yleisiä tavoitteita.

23 artikla

Jäsenten taloudelliset velvoitteet

Jäsenen taloudelliset velvoitteet kansainvälistä oliivineuvostoa ja muita jäseniä kohtaan rajoittuvat 16 artiklasta johtuviin velvoitteisiin, jotka koskevat samassa artiklassa tarkoitettuun talousarvioon suoritettavia maksuosuuksia.

24 artikla

Ympäristölliset ja ekologiset näkökohdat

Jäsenet kiinnittävät asianmukaista huomiota menettelytapojen parantamiseen kaikissa oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon vaiheissa taatakseen oliivinviljelyn kestävän kehityksen, ja ne sitoutuvat toteuttamaan toimet, jotka jäsenneuvosto katsoo tarpeellisiksi tällä osa-alueella mahdollisesti ilmenevien ongelmien vähentämiseksi tai ratkaisemiseksi.

25 artikla

Tiedoksiannot

Jäsenet sitoutuvat toimittamaan kansainväliselle oliivineuvostolle ja sen saataville kaikki tilastot, tiedot ja asiakirjat, joita oliivineuvosto tarvitsee hoitaessaan tässä sopimuksessa sille annettuja tehtäviä, ja erityisesti kaikki tiedot, joita se tarvitsee laatiakseen oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien taseita sekä tutustuakseen oliivinviljelyn alalla harjoitettavaan jäsenten kansalliseen politiikkaan.

26 artikla

Riidat ja valitukset

1.   Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat, joita ei ratkaista neuvotteluteitse, siirretään riidan osapuolena olevan yhden tai useamman jäsenen pyynnöstä käsiteltäväksi jäsenneuvostossa, joka tekee päätöksen kyseisen yhden tai useamman jäsenen poissa ollessa saatuaan tarvittaessa lausunnon neuvoa-antavalta komitealta, jonka kokoonpano ja toimintasäännöt vahvistetaan työjärjestyksessä.

2.   Neuvoa-antavan komitean lausunto perusteluineen toimitetaan jäsenneuvostolle, joka ratkaisee riidan tutkittuaan aina huolellisesti kaikki ratkaisun kannalta tarpeelliset tiedot.

3.   Valitukset siitä, ettei jäsen, puheenjohtaja tai tämän ominaisuudessa toimiva varapuheenjohtaja ole täyttänyt hänelle tässä sopimuksessa asetettuja velvoitteita, siirretään jäsenneuvoston käsiteltäväksi valituksen tehneen jäsenen pyynnöstä. Jäsenneuvosto tekee päätöksen kyseisen yhden tai useamman jäsenen poissa ollessa kuultuaan asianomaisia osapuolia ja saatuaan tarvittaessa lausunnon tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulta neuvoa-antavalta komitealta. Tämän kohdan soveltamisedellytykset täsmennetään työjärjestyksessä.

4.   Jos jäsenneuvosto toteaa jäsenen laiminlyöneen tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa, se voi joko määrätä jäsenelle seuraamuksia, jotka vaihtelevat pelkästä varoituksesta siihen, että jäseneltä evätään oikeus osallistua jäsenneuvoston päätöksentekoon kunnes se on täyttänyt velvoitteensa, tai erottaa jäsenen sopimuksesta 34 artiklan mukaista menettelyä noudattaen. Kyseisellä jäsenellä on oikeus hakea tällaisiin ratkaisuihin viime kädessä muutosta kansainväliseltä tuomioistuimelta.

5.   Jos jäsenneuvosto katsoo, ettei puheenjohtaja tai tämän ominaisuudessa toimiva varapuheenjohtaja ole hoitanut tehtäviään tämän sopimuksen tai työjärjestyksen mukaisesti, se voi saatuaan pyynnön vähintään 50 prosentilta läsnä olevista jäsenistä päättää väliaikaisesti evätä puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta hänelle tässä sopimuksessa tai työjärjestyksessä annetut valtuudet ja tehtävät joko yhden istunnon ajaksi tai pidemmäksi ajanjaksoksi ja nimittää hänelle sijaisen neuvoston jäsenten keskuudesta. Tämän kohdan soveltamista tarkennetaan työjärjestyksessä.

6.   Jos riidan kohteena ovat oliiviöljyjä, oliivin puristemassaöljyjä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevat liiketoimet, kansainvälinen oliivineuvosto voi antaa jäsenilleen aiheellisiksi katsomiaan suosituksia, jotka koskevat tällaisten riita-asioiden käsittelystä vastaavan kansainvälisen sovittelu- ja välimiestoimiston perustamista ja toimintaa.

27 artikla

Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettajaksi nimetään Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri.

28 artikla

Allekirjoittaminen, ratifiointi, tunnustaminen ja hyväksyminen

1.   Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen 31 päivän joulukuuta 2016 asti oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen osapuolille ja niille hallituksille, jotka on kutsuttu Yhdistyneiden kansakuntien konferenssiin neuvottelemaan oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen jatkosopimuksesta.

2.   Tämän sopimuksen allekirjoittaneiden hallitusten on ratifioitava, tunnustettava tai hyväksyttävä se valtiosääntönsä edellyttämien menettelyjen mukaisesti.

3.   Tämän sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hallitus voi

a)

ilmoittaa tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä kirjallisesti, että se allekirjoituksellaan ilmaisee hyväksyvänsä tämän sopimuksen sitovan itseään (lopullinen allekirjoittaminen); tai

b)

tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ratifioida, tunnustaa tai hyväksyä sen tallettamalla tätä koskevan asiakirjan tallettajan huostaan.

4.   Ratifioimis-, tunnustamis- tai hyväksymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

29 artikla

Liittyminen

1.   Tähän sopimukseen voivat liittyä kaikki 4 artiklan 3 kohdassa määritellyt hallitukset jäsenneuvoston vahvistamin ehdoin, joihin sisältyy erityisesti osallistumiskiintiöiden lukumäärä sekä määräaika liittymiskirjojen tallettamiselle. Jäsenneuvosto toimittaa nämä ehdot tallettajalle. Jäsenneuvosto vahvistaa liittymisprosessin aloittamismenettelyn, liittymisneuvottelut ja niitä koskevat määräykset työjärjestyksessä.

2.   Kun työjärjestyksessä täsmennetyt liittymisneuvottelut on saatu päätökseen, jäsenneuvosto tekee liittymisestä päätöksen 10 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

3.   Sopimuspuolen liittyessä tähän sopimukseen sen katsotaan sisältyvän liitteeseen A, jossa esitetään myös tiedot sen liittymisehdoissa määritellyistä osallistumiskiintiöistä.

4.   Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja tallettajan huostaan. Liittymiskirjoista tulee ilmetä, että hallitus hyväksyy kaikki kansainvälisen oliivineuvoston asettamat ehdot.

30 artikla

Ilmoitus sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1.   Allekirjoittajahallitus, joka aikoo ratifioida, tunnustaa tai hyväksyä tämän sopimuksen, tai hallitus, jonka liittymisehdot jäsenneuvosto on vahvistanut mutta joka ei ole vielä voinut tallettaa tätä koskevaa asiakirjaansa, voi milloin tahansa ilmoittaa tallettajalle soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti joko sen tullessa voimaan 31 artiklan mukaisesti tai, jos se on jo voimassa, tarkemmin määrätystä päivästä alkaen.

2.   Hallitus, joka on ilmoittanut tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti sen tultua voimaan tai, jos se jo on voimassa, tietystä päivästä alkaen, on siitä hetkestä alkaen sopimuspuoli. Se on sopimuspuoli siihen päivään saakka, jona se tallettaa ratifiointi-, tunnustamis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

31 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 edellyttäen, että vähintään viisi tämän sopimuksen liitteessä A mainituista sopimuspuolista, joilla on vähintään 80 prosenttia yhteensä 1 000 osallistumiskiintiöistä, on allekirjoittanut tämän sopimuksen lopullisesti tai ratifioinut, tunnustanut tai hyväksynyt sen taikka liittynyt siihen.

2.   Jos tämä sopimus ei ole tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, se tulee voimaan väliaikaisesti, jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut prosenttiehdot täyttävät sopimuspuolet ovat kyseisenä päivänä allekirjoittaneet sopimuksen lopullisesti tai ratifioineet, tunnustaneet tai hyväksyneet sen taikka ilmoittaneet tallettajalle soveltavansa sitä väliaikaisesti.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetut voimaantuloedellytykset eivät täyty 31 päivänä joulukuuta 2016, tallettaja pyytää niitä sopimuspuolia, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen lopullisesti tai ratifioineet, tunnustaneet tai hyväksyneet sen taikka ilmoittaneet sopimuksen tallettajalle soveltavansa sitä väliaikaisesti, päättämään, tuleeko sopimus voimaan näiden sopimuspuolten välillä niiden päättämänä päivänä väliaikaisesti vai lopullisesti sekä kokonaisuudessaan vai osittain.

4.   Sellaisen sopimuspuolen osalta, joka tallettaa ratifioimis-, tunnustamis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tämän sopimuksen tultua voimaan, tämä sopimus tulee voimaan tallettamispäivästä lukien.

32 artikla

Muutokset

1.   Kansainvälinen oliivineuvosto voi jäsenneuvostonsa välityksellä muuttaa tätä sopimusta yksimielisesti.

2.   Jäsenneuvosto vahvistaa päivämäärän, johon mennessä jäsenten on ilmoitettava tallettajalle hyväksyneensä muutoksen.

3.   Muutos tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut kaikilta jäseniltä ilmoituksen sen hyväksymisestä. Jos tämä edellytys ei täyty jäsenneuvoston tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistamaan päivämäärään mennessä, muutoksen katsotaan peruuntuneen.

4.   Muutoksina ei pidetä sellaisia ajantasaistuksia, jotka tehdään 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti laadittuun sopimuspuolten luetteloon liitteessä A.

33 artikla

Irtisanoutuminen

1.   Jäsen voi irtisanoutua tästä sopimuksesta milloin tahansa sen voimaantulon jälkeen ilmoittamalla irtisanoutumisesta tallettajalle kirjallisesti. Jäsenen on samalla ilmoitettava päätöksestään kirjallisesti kansainväliselle oliivineuvostolle.

2.   Tämän artiklan nojalla tehty irtisanoutuminen tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut irtisanoutumisilmoituksen.

34 artikla

Erottaminen

Jos jäsenneuvosto päättää, että jäsen on lyönyt laimin tässä sopimuksessa sille asetetut velvoitteet ja tämä laiminlyönti haittaa vakavasti sopimuksen toimintaa, se voi perustellulla päätöksellä, jonka muut jäsenet tekevät yksimielisesti kyseisen jäsenen poissa ollessa, erottaa kyseisen jäsenen tästä sopimuksesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 26 artiklan soveltamista. Kansainvälinen oliivineuvosto ilmoittaa päätöksestään viipymättä tallettajalle. Kyseinen jäsen lakkaa olemasta tämän sopimuksen osapuoli 30 päivän kuluttua jäsenneuvoston päätöksestä. Kyseiselle jäsenelle ei enää aseteta uusia rahoitusvelvoitteita sen jälkeen, kun päätös sen erottamisesta on tehty.

35 artikla

Loppuselvitys

1.   Jäsenneuvosto tekee kohtuudenmukaisena pitämänsä loppuselvityksen ottaen huomioon sitoumukset, joista aiheutuu kansainväliselle oliivineuvostolle oikeudellisia seurauksia ja joilla olisi jälkiseurauksia sellaisen jäsenen maksuosuuksiin, joka on irtisanoutunut tästä sopimuksesta tai joka on erotettu kansainvälisestä oliivineuvostosta tai joka on muulla tavoin lakannut olemasta tämän sopimuksen osapuoli; lisäksi jäsenneuvosto vahvistaa määräajan, joka on tarpeen riittävän siirtymävaiheen varmistamiseksi erityisesti silloin, kun kyseiset sitoumukset on purettava.

Edellisen alakohdan määräyksistä huolimatta tällainen jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki jäsenyysajaltaan kansainväliselle oliivineuvostolle suoritettavaksi erääntyneet maksut.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa oleva jäsen ei ole tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä oikeutettu saamaan mitään osuutta kansainvälisen oliivineuvoston lakkauttamisesta johtuvista tai muista varoista; se ei myöskään ole miltään osin vastuussa kansainvälisen oliivineuvoston mahdollisesta alijäämästä.

36 artikla

Voimassaoloaika, sen pidentäminen ja päättyminen

1.   Tämä sopimus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2026.

2.   Jäsenneuvosto voi pidentää tämän sopimuksen voimassaoloaikaa. Jäsenneuvosto ilmoittaa voimassaoloajan pidentämisestä tallettajalle. Jos jäsen ei hyväksy tämän sopimuksen voimassaoloajan pidentämistä, sen on ilmoitettava tästä kansainväliselle oliivineuvostolle, ja se lakkaa olemasta sopimuspuoli pidennyksen alusta alkaen.

3.   Jos jäsenneuvosto on neuvotellut ennen 31 päivää joulukuuta 2026 tai ennen päättämänsä pidennyksen päättymistä uuden sopimuksen, joka ei ole tullut vielä voimaan väliaikaisesti eikä lopullisesti, tämä sopimus pysyy voimassa uuden sopimuksen voimaantuloon saakka, kuitenkin enintään 12 kuukautta sen voimassaolon päättymispäivän jälkeen.

4.   Jäsenneuvosto voi tehdä yksimielisen päätöksen tämän sopimuksen päättymisestä. Jäsenten velvoitteet jatkuvat jäsenneuvoston asettamaan päättymispäivään saakka.

5.   Tämän sopimuksen voimassaolon umpeutumisesta tai sopimuksen päättymisestä huolimatta kansainvälinen oliivineuvosto jatkaa toimintaansa niin kauan kuin sen purkaminen ja tilien selvittäminen edellyttävät, ja sillä on tänä aikana tätä varten tarvittavat valtuudet ja tehtävät.

6.   Kansainvälinen oliivineuvosto ilmoittaa tallettajalle kaikki tämän artiklan nojalla tehdyt päätökset.

37 artikla

Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi tehdä varaumia.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen mainittuina päivämäärinä.

TEHTY Genevessä 9 päivänä lokakuuta 2015. Tämän sopimuksen arabian-, englannin-, espanjan- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.


(*)  Osallistujaluettelo on julkaistu asiakirjassa TD/OLIVE OIL.11/INF.1.


LIITE A

ORGANISAATION TALOUSARVIOON OSALLISTUMISTA KOSKEVAT 11 ARTIKLAN MUKAISESTI VAHVISTETUT KIINTIÖT

Albania

5

Algeria

19

Argentiina

18

Egypti

23

Euroopan unioni

717

Irak

5

Iranin islamilainen tasavalta

5

Israel

5

Jordania

8

Libanon

6

Libya

5

Marokko

41

Montenegro

5

Tunisia

67

Turkki

66

Uruguay

5

Yhteensä:

1 000


LIITE B

OLIIVIÖLJYJEN JA OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJYJEN NIMITYKSET JA MÄÄRITELMÄT

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen nimitykset ja kutakin nimitystä vastaavat määritelmät annetaan seuraavassa:

I   Oliiviöljyt

A.   Neitsytoliiviöljyt: öljyt, jotka on saatu oliivipuun (Olea europaea L.) hedelmistä ainoastaan mekaanisia tai muita fysikaalisia menetelmiä käyttäen sellaisissa olosuhteissa, erityisesti lämpöolosuhteissa, jotka eivät johda öljyn laadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsitelty muuten kuin pesemällä, dekantoimalla, sentrifugoimalla tai suodattamalla. Neitsytoliiviöljyjen luokat ja nimitykset ovat seuraavat:

a)

Sellaisenaan kulutukseen sopivat neitsytoliiviöljyt:

i)   ekstra-neitsytoliiviöljy: neitsytoliiviöljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia;

ii)   neitsytoliiviöljy: neitsytoliiviöljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia;

iii)   yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljy: neitsytoliiviöljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia (1).

b)

Neitsytoliiviöljyt, jotka on käsiteltävä ennen kulutusta:

i)   neitsytoliivilamppuöljy: neitsytoliiviöljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia. Se on tarkoitettu edelleen jalostettavaksi ravintokäyttöön tai tekniseen käyttöön.

B.   Jalostettu oliiviöljy: neitsytoliiviöljyistä jalostamalla saatu oliiviöljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia (2).

C.   Oliiviöljy, joka on saatu sekoittamalla jalostettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyjä: öljy, joka on saatu sekoittamalla jalostettua oliiviöljyä ja sellaisenaan kulutukseen sopivia neitsytoliiviöljyjä, joiden fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia.

II   Oliivin puristemassaöljy  (3)

Öljy, joka on valmistettu oliivin puristemassasta liuottimia tai fysikaalisia menetelmiä käyttäen, lukuun ottamatta öljyjä, jotka on valmistettu uudelleen esteröimällä sekä kaikkia oliiviöljyn ja muiden öljyjen keskinäisiä seoksia. Sen nimitykset ovat seuraavat:

A.   Raaka oliivin puristemassaöljy: oliivin puristemassaöljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia. Se on tarkoitettu edelleen jalostettavaksi ravintokäyttöön tai tekniseen käyttöön.

B.   Jalostettu oliivin puristemassaöljy: Raa'asta oliivin puristemassaöljystä jalostamalla saatu öljy, jonka fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia (4).

C.   Oliivin puristemassaöljy, joka on saatu sekoittamalla jalostettua oliivin puristemassaöljyä ja neitsytoliiviöljyjä: öljy, joka on saatu sekoittamalla jalostettua oliivin puristemassaöljyä ja sellaisenaan kulutukseen sopivia neitsytoliiviöljyjä, joiden fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet vastaavat kansainvälisen oliivineuvoston tämän luokan osalta säätämää kauppastandardia. Sitä ei voida missään tapauksessa kutsua ”oliiviöljyksi”.


(1)  Tätä tuotetta voidaan myydä suoraan kuluttajalle vain, jos se on sallittua maassa, jossa vähittäismyynti tapahtuu. Jos näin ei ole, tämän tuotteen nimityksen on oltava asianomaisen maan lainsäädännön mukainen.

(2)  Tätä tuotetta voidaan myydä suoraan kuluttajalle vain, jos se on sallittua maassa, jossa vähittäismyynti tapahtuu.

(3)  Oliivin puristemassaöljyä ei voida myydä nimityksellä tai määritelmällä ”oliiviöljy”.

(4)  Tätä tuotetta voidaan myydä suoraan kuluttajalle vain, jos se on sallittua maassa, jossa vähittäismyynti tapahtuu.


LIITE C

SYÖTÄVÄKSI TARKOITETTUJEN OLIIVIEN TYYPIT JA MÄÄRITELMÄT

Syötäväksi tarkoitetut oliivit jaetaan seuraaviin tyyppeihin:

i)   Vihreät oliivit: kypsymisvaiheen aikana ennen kypsän värin saamista poimitut hedelmät, jotka ovat kasvaneet tavanomaisen kokoisiksi. Hedelmän väri voi vaihdella vihreästä oljenkeltaiseen.

ii)   Väriään muuttamassa olevat oliivit: ennen täyden kypsyyden saavuttamista poimitut hedelmät, joiden väri on muuttumassa. Hedelmän väri voi vaihdella ruusunpunaisesta viininpunaiseen tai ruskeaan;

iii)   Mustat oliivit: täysin kypsinä tai vähän ennen täydellistä kypsyysastetta poimitut hedelmät. Niiden väri voi vaihdella punertavanmustasta violetinmustaan, tummanviolettiin, vihertävänmustaan tai tummanruskeaan.

Syötäväksi tarkoitettujen oliivien kaupallisiin valmisteisiin, myös tietyntyyppisinä jalosteina, sovelletaan kansainvälisen oliivineuvoston kauppastandardeita.


ASETUKSET

28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/25


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1893,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä kymmenen henkilöä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LAJČÁK


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon.

Luettelo 14 artiklassa ja 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 15 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Asema: kenraalimajuri, ilmavoimien tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja Damaskoksessa

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsen, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; ilmavoimien tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja Damaskoksessa; aikaisemmin ilmavoimien tiedustelupäällikkö Aleppossa.

Syyrian asevoimien jäsen, jonka sotilasarvo on ”eversti” tai vastaava tai sitä ylempi ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; sotilasarvo: kenraalimajuri.

Vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, koska on suunnitellut sotilaallisia hyökkäyksiä Aleppoon ja osallistunut niihin ja käyttänyt määräysvaltaa siviilien pidätyksissä ja säilöönotoissa.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Asema: prikaatinkenraali

Sotilasarvo: Syyrian armeijan prikaatien 155 ja 157 prikaatinkenraali, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Prikaatien 155 ja 157 prikaatinkenraalina hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa vastaamalla ohjuksien ja kemiallisten aseiden käyttöönotosta ja käytöstä siviilialueilla vuonna 2013 ja osallistumisesta laajoihin pidätyksiin.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Asema: kenraalimajuri

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian armeijan tykistöstä ja ohjuksista vastaavan pääosaston ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Syyrian armeijan tykistöstä ja ohjuksista vastaavan pääosaston ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, kuten ohjusten ja kemiallisten aseiden käytöstä hänen alaisuudessaan olevien prikaatien toimesta tiheään asutetuilla siviilialueilla Ghoutassa vuonna 2013.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Asema: kenraalimajuri

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian tykistön ja ohjusten pääosaston päällikkö, Syyrian armeijan palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Syyrian tykistön ja ohjusten pääosaston ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, kuten ohjusten ja kemiallisten aseiden käyttöönotosta hänen alaisuudessaan olevien prikaatien toimesta tiheään asutetuilla siviilialueilla Ghoutassa vuonna 2013.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Syntymäaika: 1966

Hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten Kataeb al-Baath -joukkojen jäsen (Baath-puolueen puolisotilaalliset joukot). Tukee hallintoa Baath-puolueen puolisotilaallisten joukkojen rekrytoijana ja organisoijana.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Merkittävä syyrialainen liikemies, joka toimii Syyriassa pankki-, vakuutus- sekä majoitus- ja ravitsemisaloilla. Syyrian Byblos-pankin perustajaosakas, Unlimited Hospitality Ltd.:n suurin osakkeenomistaja, Solidarity Alliance- ja Al-Aqueelah Takaful -vakuutusyhtiöiden hallituksen jäsen.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Damaskoksen kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Kannattaa hallintoa ja on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa osallistumalla sunniyhteisöjä syrjiviin toimiin pääkaupungissa.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Kuneitran kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Aikaisemmin Latakian kuvernööri. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla julkisesti Syyrian armeijaa ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Haman kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Hän tukee myös hallintoa ja hyötyy siitä. Ghassan Omar Khalaf liittyy läheisesti hallintoon yhteydessä oleviin Haman puolisotilaallisiin joukkoihin eli niin kutsuttuun Haman prikaatiin.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Idlibin kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja yhteydessä siihen. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla Syyrian armeijaa sekä hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja. Yhteydessä hallinnon Awqaf-ministeriön ministeriin Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyediin, joka on hänen veljensä.

28.10.2016”


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1894,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittelyn pohjana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kananruhot (ns. 70-prosenttista kanaa), jäädytetyt

108,4

0

AR

0207 12 90

Kananruhot (ns. 65-prosenttista kanaa), jäädytetyt

119,8

0

AR

169,7

0

BR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

271,7

9

AR

177,2

41

BR

273,5

8

CL

226,4

22

TH

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

353,7

0

BR

345,9

0

CL

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

350,0

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

197,9

27

BR


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.”


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1895,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

112,8

ZZ

112,8

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

153,4

ZZ

153,4

0805 50 10

AR

55,1

CL

67,0

IL

44,6

TR

76,1

UY

84,6

ZA

65,7

ZZ

65,5

0806 10 10

BR

290,7

PE

322,9

TR

145,0

ZA

228,5

ZZ

246,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

134,9

ZA

121,3

ZZ

165,8

0808 30 90

CN

58,1

TR

167,5

ZA

164,5

ZZ

130,0


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1896,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti lokakuun 2016 osakaudella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 (2) avataan eräitä riisin ja rikotun riisin tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun asetuksen liitteen I mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4138, ainoa osakausi on lokakuu. Tähän kiintiöön sisältyvät kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4130, edellisellä osakaudella käyttämättä jääneet määrät. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdassa säädettyjen kiintiöiden, joihin sisältyvät edellisen osakauden käyttämättä jääneet määrät, osalta viimeinen osakausi on lokakuu.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella mainitun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti lokakuun 2016 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4138, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisessä kiintiössä haettuun määrään sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Ilmoituksista käy myös ilmi, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti lokakuun 2016 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4148, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

On myös syytä ilmoittaa kunkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 säädetyn kiintiön lopullinen käyttöprosentti vuonna 2016.

(6)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitettuun kiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4138, kuuluvaa riisiä varten lokakuun 2016 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuun määrään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Kunkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 säädetyn kiintiön lopullinen käyttöprosentti vuonna 2016 ilmoitetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE

Lokakuun 2016 osakaudeksi jaettavat määrät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 mukaisesti ja vuoden 2016 lopulliset käyttöprosentit:

a)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Lokakuun 2016 osakauden jakokerroin

Vuoden 2016 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

Yhdysvallat

09.4127

 

94,85 %

Thaimaa

09.4128

 

99,27 %

Australia

09.4129

 

99,21 %

Muut alkuperät

09.4130

 

100,00 %

Kaikki maat

09.4138

0,990060 %

100,00 %

b)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 20 esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Lokakuun 2016 osakauden jakokerroin

Vuoden 2016 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

Kaikki maat

09.4148

 (1)

64,63 %

c)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2016 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

Thaimaa

09.4149

7,55 %

Australia

09.4150

0,00 %

Guyana

09.4152

0,00 %

Yhdysvallat

09.4153

17,96 %

Muut alkuperät

09.4154

100,00 %

d)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Vuoden 2016 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

Thaimaa

09.4112

100,00 %

Yhdysvallat

09.4116

100,00 %

Intia

09.4117

100,00 %

Pakistan

09.4118

100,00 %

Muut alkuperät

09.4119

100,00 %

Kaikki maat

09.4166

100,00 %

e)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Lokakuun 2016 osakauden jakokerroin

Vuoden 2016 kiintiön lopullinen käyttöprosentti

Kaikki maat

09.4168

 (2)

100 %


(1)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia

(2)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.


PÄÄTÖKSET

28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/36


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/1897,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä yksitoista henkilöä.

(3)

Päätös 2013/255/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2016

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LAJČÁK


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon:

Luettelo 27 ja 28 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image)

Asema: kenraalimajuri, ilmavoimien tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja Damaskoksessa

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsen, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; ilmavoimien tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja Damaskoksessa; aikaisemmin ilmavoimien tiedustelupäällikkö Aleppossa.

Syyrian asevoimien jäsen, jonka sotilasarvo on ”eversti” tai vastaava tai sitä ylempi ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; sotilasarvo: kenraalimajuri.

Vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, koska on suunnitellut sotilaallisia hyökkäyksiä Aleppoon ja osallistunut niihin ja käyttänyt määräysvaltaa siviilien pidätyksissä ja säilöönotoissa.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image)

Asema: prikaatinkenraali

Sotilasarvo: Syyrian armeijan prikaatien 155 ja 157 prikaatinkenraali, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Prikaatien 155 ja 157 prikaatinkenraalina hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa vastaamalla ohjuksien ja kemiallisten aseiden käyttöönotosta ja käytöstä siviilialueilla vuonna 2013 ja osallistumisesta laajoihin pidätyksiin.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image)

Asema: kenraalimajuri

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian armeijan tykistöstä ja ohjuksista vastaavan pääosaston ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Syyrian armeijan tykistöstä ja ohjuksista vastaavan pääosaston ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, kuten ohjusten ja kemiallisten aseiden käytöstä hänen alaisuudessaan olevien prikaatien toimesta tiheään asutetuilla siviilialueilla Ghoutassa vuonna 2013.

28.10.2016

210.

Tahir Hamid Khalil

(alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

(Image)

Asema: kenraalimajuri

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian tykistön ja ohjusten pääosaston päällikkö, Syyrian armeijan palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian tykistön ja ohjusten pääosaston ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, kuten ohjusten ja kemiallisten aseiden käyttöönotosta hänen alaisuudessaan olevien prikaatien toimesta tiheään asutetuilla siviilialueilla Ghoutassa vuonna 2013.

28.10.2016

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(Image)

Syntymäaika: 1966

Hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten Kataeb al-Baath -joukkojen jäsen (Baath-puolueen puolisotilaalliset joukot). Tukee hallintoa Baath-puolueen puolisotilaallisten joukkojen rekrytoijana ja organisoijana.

28.10.2016

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image)

 

Merkittävä syyrialainen liikemies, joka toimii Syyriassa pankki-, vakuutus- sekä majoitus- ja ravitsemisaloilla. Syyrian Byblos-pankin perustajaosakas, Unlimited Hospitality Ltd.:n suurin osakkeenomistaja, Solidarity Alliance- ja Al-Aqueelah Takaful -vakuutusyhtiöiden hallituksen jäsen.

28.10.2016

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(Image)

 

Damaskoksen kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Kannattaa hallintoa ja on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa osallistumalla sunniyhteisöjä syrjiviin toimiin pääkaupungissa.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image)

 

Kuneitran kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Aikaisemmin Latakian kuvernööri. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla julkisesti Syyrian armeijaa ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(Image)

 

Haman kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Hän tukee myös hallintoa ja hyötyy siitä. Ghassan Omar Khalaf liittyy läheisesti hallintoon yhteydessä oleviin Haman puolisotilaallisiin joukkoihin eli niin kutsuttuun Haman prikaatiin.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image)

 

Idlibin kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja yhteydessä siihen. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla Syyrian armeijaa sekä hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja. Yhteydessä hallinnon Awqaf-ministeriön ministeriin Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyediin, joka on hänen veljensä.

28.10.2016”


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1898,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6710)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/764/EU (3) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi päätöksen liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla. Toimenpiteisiin sisältyy elävien sikojen, sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden lähettämiskielto asianomaisten jäsenvaltioiden tietyiltä alueilta.

(2)

Arvioitaessa riskiä, joka esiintyneistä klassisen sikaruton tapauksista aiheutuu eläinten terveydelle, olisi otettava huomioon kyseisen taudin nykyisen epidemiologisen tilanteen kehittyminen unionissa. On aiheellista säätää tietyistä poikkeuksista elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja tiettyjen sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden lähetyskieltoon täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU liitteessä luetelluilta alueilta. Kyseissä täytäntöönpanopäätöksessä olisi lisäksi kuvattava eläinten terveyttä koskevat lisävaatimukset, joita sovelletaan, jos tällaisia poikkeuksia myönnetään.

(3)

Neuvoston direktiivissä 64/432/ETY (4) säädetään, että elävien eläinten siirtojen mukana on oltava terveystodistukset. Jos poikkeuksia kieltoon, joka koskee elävien sikojen lähetyksiä täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU liitteessä luetelluilta alueilta, sovelletaan eläviin sikoihin, jotka on tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan, näissä terveystodistuksissa olisi oltava viittaus kyseiseen täytäntöönpanopäätökseen, jotta varmistetaan, että kyseisissä todistuksissa annetaan riittävät ja tarkat tiedot eläinten terveydestä.

(4)

Neuvoston direktiivin 2001/89/EY (5) 6 artiklassa todetaan, että on tiloja, jotka muodostuvat erillisistä tuotantoyksiköistä, ja annetaan toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus soveltaa poikkeuksia, jotka liittyvät eritasoisiin riskeihin. Tämän olisi tultava esiin täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU 4 artiklan a alakohdassa säädetyissä poikkeuksissa.

(5)

Komission päätöksen 2002/106/EY (6) liitteessä esitetään yksityiskohtaiset tiedot serologisesta seurannasta ja näytteenottomenetelmistä sekä määrätyistä testeistä. Jos kyseisessä täytäntöönpanopäätöksessä säädetään poikkeuksista täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU vaatimuksiin, tällaisissa toimenpiteissä olisi viitattava päätöksen 2002/106/EY liitteessä oleviin asiaa koskeviin osiin.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä 2013/764/EU olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2013/764/EU seuraavasti:

1)

Lisätään 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Poikkeus, jota sovelletaan elävien sikojen lähettämiseen muihin jäsenvaltioihin tietyissä tapauksissa

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen tiloilta, jotka sijaitsevat liitteessä luetelluilla alueilla, muihin jäsenvaltioihin, edellyttäen että klassisen sikaruton yleinen tilanne liitteessä luetelluilla alueilla on suotuisa ja että sikoja pidettiin tilalla,

jolla ei ole rekisteröity klassisen sikaruton tapauksia edeltävien 12 kuukauden aikana ja joka sijaitsee direktiivin 2001/89/EY mukaisesti vahvistetun suoja- tai valvontavyöhykkeen ulkopuolella;

jolla siat ovat olleet vähintään 90 päivää tai syntymästä lähtien, eikä tilalle ole tuotu eläviä sikoja lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana;

jolla toteutetaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää bioturvallisuussuunnitelmaa;

jolla on tehty säännöllisesti ja vähintään joka neljäs kuukausi toimivaltaisen viranomaisen suorittama tarkastus,

i)

jossa noudatetaan komission päätöksen 2002/106/EY (*) liitteessä olevassa III luvussa säädettyjä ohjeita;

ii)

johon sisältyy kliininen tutkimus päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun A osassa säädettyjen tarkastus- ja näytteenottomenetelmien mukaisesti;

iii)

jossa tarkastetaan direktiivin 2001/89/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä luetelmakohdassa säädettyjen toimenpiteiden tosiasiallinen soveltaminen; sekä

johon sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaa klassisen sikaruton valvontasuunnitelmaa päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun F.2 kohdassa säädettyjen näytteenottomenettelyjen mukaisesti ja laboratoriotestausta, josta on saatu negatiiviset tulokset kuukauden sisällä ennen eläinten siirtämistä.

2.   Edellä 1 kohdan vaatimukset täyttävien elävien sikojen osalta neuvoston direktiivin 64/432/ETY (**) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sikojen terveystodistukseen on lisättävä seuraava lisähuomautus:

”Komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU 2 a artiklan vaatimukset täyttäviä sikoja”.

(*)  Komission päätös 2002/106/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2002, klassisen sikaruton toteamisessa käytettäviä diagnostisia menettelyjä, näytteenottomenetelmiä ja laboratoriotestien tulosten arviointikriteereitä koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä (EYVL L 39, 9.2.2002, s. 71)."

(**)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64).”"

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

siat ovat olleet vähintään 90 päivää tai syntymästä lähtien tilalla, eikä tilalle tai erilliseen tuotantoyksikköön ole tuotu eläviä sikoja teurastamoon lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana; tätä sovelletaan vain erillisiin tuotantoyksikköihin, joista virkaeläinlääkäri on vahvistanut, että niiden rakenne, koko ja etäisyys toisistaan sekä niissä harjoitettu toiminta ovat sellaisia, että tuotantoyksiköissä on eläimille täysin erilliset sijoitus-, pito- ja ruokintapaikat niin, että virus ei voi levitä tuotantoyksiköstä toiseen;”

b)

Korvataan a alakohdan neljännen luetelmakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

jossa vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1)

siinä tarkastetaan direktiivin 2001/89/EY 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisessa, neljännessä, viidennessä, kuudennessa ja seitsemännessä luetelmakohdassa säädettyjen toimenpiteiden tosiasiallinen soveltaminen; tai

2)

tilaa ympäröivällä 40 km:n säteellä luonnonvaraisiin sikoihin kohdistetaan säännöllisesti ja vähintään neljän kuukauden välein valvontaa, josta on saatu negatiiviset tulokset päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan IV luvun H osan mukaisesti, ja kaikki lähetykseen sisältyvät teurastetut siat on testattu klassisen sikaruton varalta negatiivisin tuloksin päätöksen 2002/106/EY liitteessä olevan VI luvun C osassa esitettyjen diagnostisten menettelyjen mukaisesti;”

c)

Lisätään a alakohtaan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

tämän alakohdan vaatimukset täyttäviltä sikatiloilta tulevien sianlihan, sian raakalihavalmisteiden ja sianlihavalmisteiden mukana on komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004 (***) säädetty asianmukainen unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 13 päivänä joulukuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU mukainen valmiste”.

(***)  Komission asetus (EY) N:o 599/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 44).”"

d)

Korvataan b alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

niiden mukana on asetuksessa (EY) N:o 599/2004 säädetty asianmukainen unionin sisäiseen kauppaan tarkoitettu terveystodistus, jonka II osa on täytettävä seuraavasti:

”Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 13 päivänä joulukuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/764/EU mukainen valmiste”.”

3)

Korvataan 10 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2017” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2019”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/764/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa (EUVL L 338, 17.12.2013, s. 102).

(4)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(5)  Neuvoston direktiivi 2001/89/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5).

(6)  Komission päätös 2002/106/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2002, klassisen sikaruton toteamisessa käytettäviä diagnostisia menettelyjä, näytteenottomenetelmiä ja laboratoriotestien tulosten arviointikriteereitä koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä (EYVL L 39, 9.2.2002, s. 71).


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1899,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

päätösten 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 2004/211/EY muuttamisesta Egyptin tietyistä osista tulevien rekisteröityjen hevosten tilapäisen pääsyn ja tuonnin osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6791)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan, 15 artiklan a alakohdan sekä 19 artiklan johdantokappaleen sekä a ja b alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan elävien hevoseläinten tuonnissa unioniin. Siinä annetaan komissiolle valtuudet säätää muun muassa rekisteröityjen hevoseläinten tilapäistä pääsyä ja tuontia unioniin koskevista erityisedellytyksistä.

(2)

Komission päätöksessä 92/260/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava sen liitteessä I luetelluista kolmansista maista tulevien rekisteröityjen hevosten tilapäinen maahantuonti unioniin. Kyseisessä liitteessä esitetään luettelot niistä kolmansista maista, joissa sovelletaan virallista aluejakoa, ja nimetään nämä kolmannet maat erityisiin terveysluokitusryhmiin niiden terveystilanteen mukaan.

(3)

Komission päätöksessä 93/197/ETY (3) säädetään, että jäsenvaltioiden on sallittava sen liitteessä I luetelluista kolmansista maista tulevien rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonti unioniin. Kyseisessä liitteessä esitetään luettelot niistä kolmansista maista, joissa sovelletaan virallista aluejakoa, ja nimetään nämä kolmannet maat erityisiin terveysluokitusryhmiin niiden terveystilanteen mukaan.

(4)

Komission päätöksessä 2004/211/EY (4) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista tai niiden osista, joissa sovelletaan aluejakoa ja joista jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti. Kyseisen päätöksen liitteessä I esitetään kyseinen luettelo ja nimetään nämä kolmannet maat ja niiden osat erityisiin terveysluokitusryhmiin.

(5)

Egypti on päätöksissä 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 2004/211/EY aikaisemmin nimetty terveysluokitusryhmään E. Kesäkuussa 2010 Egyptissä suoritetun eläinlääkärintarkastuksen jälkeen päätettiin kuitenkin, että kyseisen kolmannen maan tilanne voi aiheuttaa vakavan terveysuhan Euroopan unionin hevoseläinkannalle. Sen vuoksi annettiin komission päätös 2010/463/EU (5), jolla Egyptiä koskeva kohta päätösten 92/260/ETY, 93/195/ETY ja 93/197/ETY liitteessä I olevasta terveysluokitusryhmästä E poistettiin ja Egyptiä koskevaa kohtaa päätöksen 2004/211/EY liitteessä I muutettiin.

(6)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) (6) kehittämä ”hevoseläinten taudeista vapaan vyöhykkeen” (EDFZ) -käsite heijastaa aluejakoa koskevia periaatteita, joista säädetään direktiivissä 2009/156/EY. EDFZ on näin ollen sellainen osa maan aluetta, joka on asetettu erityiseen eläinlääkinnälliseen valvontaan, joka on useista hevoseläinten taudeista vapaa ja joka on yleensä perustettu silloin, kun koko maan alueella esiintyvien kaikkien hevoseläinten tautien valvonta ja hävittäminen ei ole mahdollista tai toteutettavissa. Hevoseläinten pitäminen erillään muista hevoseläimistä EDFZ-vyöhykkeen sisällä on mahdollista järkevän bioturvallisuushallinnon, sertifiointistandardien ja -menettelyjen sekä valmiussuunnitelmien avulla ja yksilöimällä kaikki EDFZ-vyöhykkeellä olevat hevoset sekä valmiudet jäljittää niiden liikkumista.

(7)

Egypti pyysi kesäkuussa 2016, että komissio arvioisi kyseisen maan vientiaseman uudelleen, ja toimitti asiakirja-aineiston EDFZ-vyöhykkeen perustamisesta Kairon itäisellä esikaupunkialueella sijaitsevan Egyptin armeijan eläinsairaalan ympärille. EDFZ-vyöhykkeeltä on moottoritien kautta yhteys Kairon kansainväliselle lentokentälle, joka sijaitsee alle 10 kilometrin etäisyydellä.

(8)

Egyptin toimittamien asiakirjojen mukaan näyttää siltä, että Egyptin tarjoamat takeet ovat riittävät sille, että Egypti voidaan uudelleen nimetä terveysluokitusryhmään E ja sallia Egyptin EDFZ-vyöhykkeeltä tulevien rekisteröityjen hevosten tilapäinen pääsy ja tuonti unioniin.

(9)

Päätöksiä 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 2004/211/EY olisi näin ollen muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/260/ETY liite I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 93/197/ETY liite I tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan päätöksen 2004/211/EY liite I tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2016

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67).

(3)  Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16).

(4)  Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Komission päätös 2010/463/EU, annettu 20 päivänä elokuuta 2010, päätösten 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/197/ETY ja 2004/211/EY muuttamisesta Egyptin tietyistä osista tapahtuvan rekisteröityjen hevosten tilapäisen maahantuonnin, rekisteröityjen hevosten tilapäisen maahantuonnin ja tilapäisen viennin jälkeen tapahtuvan jälleentuonnin sekä hevoseläinten siemennesteen tuonnin osalta (EUVL L 220, 21.8.2010, s. 74).

(6)  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


LIITE I

Korvataan päätöksen 92/260/ETY liitteessä I oleva kolmansien maiden luettelo terveysluokitukseen E kuuluvista maista seuraavasti:

”Yhdistyneet arabiemiirikunnat (AE), Bahrain (BH), Algeria (DZ), Egypti (3) (EG), Israel (4) (IL), Jordania (JO), Kuwait (KW), Libanon (LB), Marokko (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Saudi-Arabia (3) (SA), Tunisia (TN), Turkki (3) (TR)”.


LIITE II

Korvataan päätöksen 93/197/ETY liitteessä I oleva kolmansien maiden luettelo terveysluokitukseen E kuuluvista maista seuraavasti:

”Yhdistyneet arabiemiirikunnat (3) (AE), Bahrain (3) (BH), Algeria (DZ), Egypti (2) (3) (EG), Israel (5) (IL), Jordania (3) (JO), Kuwait (3) (KW), Libanon (3) (LB), Marokko (MA), Mauritius (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Saudi- Arabia (2) (3) (SA), Tunisia (TN), Turkki (2) (3) (TR)”.


LIITE III

Muutetaan päätöksen 2004/211/EY liite I seuraavasti:

1)

korvataan Egyptiä koskeva kohta seuraavasti:

”EG

Egypti

EG-0

Koko maa

E

EG-1

Hevoseläinten taudeista vapaa vyöhyke, joka on perustettu Egyptin armeijan eläinsairaalan ympärille alueelle, joka on El Nasr-tien kohdalla, halkaisee Kairossa sijaitsevan AL Ahly Clubin alueen, ja jatkuu moottoritieyhteyttä pitkin Kairon kansainväliselle lentoasemalle (ks. tarkemmat tiedot laatikosta 7).

E

X

X

—”

2)

Lisätään laatikko 7 seuraavasti:

”Laatikko 7

EG

Egypti

EG-1

Hevoseläinten taudeista vapaa vyöhyke (EDFZ), joka on kooltaan noin 0,1 km2 ja perustettu Egyptin armeijan eläinsairaalan ympärille El-Nasr-tien kohdalle, halkaisee Kairon itäisellä esikaupunkialueella sijaitsevan Al Ahly Clubin alueen (jonka sijainti on 30°04′19,6″N, 31°21′16,5″E) ja jatkuu El-Nasr-tien ja lentokenttätien (Airport Road) muodostamaa moottoritieyhteyttä pitkin 10 kilometriä Kairon kansainväliselle lentoasemalle.

a)

EDFZ-vyöhykkeen rajojen rajaaminen:

Alkaa EL Nasr -tien ja El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh -tien risteyksestä (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh -tietä noin 500 metriä pohjoiseen ”Passage Inside Armed Forces” -käytävän (”käytävä”) ensimmäiseen yhtymäkohtaan, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin noin 100 metriä itään, kääntyy sen jälkeen taas oikealle ja jatkuu 150 metriä käytävää pitkin etelään, kääntyy vasemmalle ja jatkuu käytävää pitkin 300 metriä itään, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin 100 metriä etelään El-Nasr-tielle asti, kääntyy oikealle ja jatkuu El-Nasr-tietä 300 metriä lounaaseen El-Nasr-tien ja Hassan Ma'moon -tien yhtymäkohtaa vastapäätä olevaan kohtaan, kääntyy oikealle ja jatkuu 100 metriä käytävää pitkin pohjoiseen, kääntyy vasemmalle ja jatkuu käytävää pitkin 120 metriä länteen, kääntyy vasemmalle ja jatkuu käytävää pitkin 200 metriä etelään, kääntyy oikealle ja jatkuu El-Nasr -tietä 100 metriä länteen El-Nasr-tien ja El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh -tien risteykseen.

b)

Vientiä edeltävän karanteenialueen rajojen rajaaminen EDFZ-vyöhykkeellä:

Alkaa El-Nasr-tien ja Hassan Ma'moon -tien yhtymäkohtaa vastapäätä olevasta kohdasta ja jatkuu käytävää pitkin 100 metriä pohjoiseen, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin 250 metriä itään, kääntyy oikealle ja jatkuu käytävää pitkin 50 metriä etelään El-Nasr-tielle asti, kääntyy oikealle ja jatkuu El-Nasr-tietä 300 metriä lounaaseen El-Nasr-tien ja Hassan Ma'moon -tien yhtymäkohtaa vastapäätä olevaan kohtaan.”


28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1900,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta Latviaa, Puolaa ja Viroa koskevien kohtien osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6793)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa. Kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevassa I, II, III ja IV osassa määritetään ja luetellaan kyseisten jäsenvaltioiden tiettyjä alueita, jotka on eritelty epidemiologiseen tilanteeseen perustuvan riskitason mukaan. Luettelossa on mukana tiettyjä Latvian, Puolan ja Viron alueita.

(2)

Elokuussa 2016 Puolassa Monieckin piirikunnassa (powiat moniecki) alueella, joka mainitaan nykyisin täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa, ilmeni yksittäinen afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa; syyskuussa 2016 samalla alueella ilmeni toinen yksittäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus villisioissa. Syyskuussa 2016 Puolassa ilmeni joitakin afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia kotieläimenä pidettävissä sioissa łosickin ja Siemiatyckin piirikunnissa (powiat łosicki ja powiat siemiatycki) alueilla, jotka tällä hetkellä luetellaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa, erittäin lähellä kyseisessä liitteessä olevassa I ja II osassa lueteltuja alueita. Tämän taudin esiintyminen näillä alueilla yhdessä epidemiologisen tilanteen viimeaikaisen muuttumisen kanssa merkitsee riskitason nousua, joka on otettava huomioon. Näin ollen tietyt Puolan alueet, jotka mainitaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I osassa, olisi nyt lueteltava kyseisen liitteen III osassa.

(3)

Afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia kotieläimenä pidettävissä sioissa Viron niillä alueilla, jotka luetellaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa ja jotka sijaitsevat tien nro 92 eteläpuolella, ei ole ollut lokakuun 2015 jälkeen. Lisäksi kyseisillä alueilla on toteutettu bioturvallisuustoimenpiteiden valvontaa, joka perustuu afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseen tarkoitettuun kansalliseen bioturvallisuusohjelmaan. Nämä tosiseikat viittaavat epidemiologisen tilanteen kohenemiseen. Näin ollen kyseisen jäsenvaltion kyseiset alueet olisi nyt lueteltava täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa eikä III osassa.

(4)

Syyskuussa 2016 Latviassa, Gulbenes novadsin alueella, joka mainitaan nykyisin täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa, ilmeni yksittäinen afrikkalaisen sikaruton taudinpurkaus kotieläiminä pidetyissä sioissa. Tämä taudinpurkaus yhdessä epidemiologisen tilanteen viimeaikaisen muuttumisen kanssa merkitsee riskitason nousua, joka on otettava huomioon. Näin ollen tietyt Latvian alueet olisi nyt lueteltava kyseisen liitteen II osassa eikä liitteen III osassa.

(5)

Afrikkalaisen sikaruton nykyisen epidemiologisen tilanteen kehittyminen asianomaisissa kotieläiminä pidettävissä ja luonnonvaraisissa sikapopulaatioissa unionissa olisi otettava huomioon arvioitaessa eläinten terveyteen kohdistuvaa riskiä, jonka kyseisen taudin tilanne aiheuttaa Latviassa, Puolassa ja Virossa. Jotta täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädetyt eläinten terveyttä koskevat torjuntatoimenpiteet voidaan kohdentaa ja estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen edelleen sekä samalla ehkäistä tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja välttää se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, olisi muutettava kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä vahvistettua unionin luetteloa alueista, joilla sovelletaan eläinten terveyttä koskevia torjuntatoimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset taudin nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa Latviassa, Puolassa ja Virossa.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2016

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liite seuraavasti:

”LIITE

I OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Hiiumaa maakond.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas ja Ceraukstes pagasti,

Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru ja Krimūnu, Dobeles, Berzes pagasti, Jaunbērzesin kunnan (pagasts) se osa, joka sijaitsee tien nro P98 länsipuolella, ja Dobele pilsēta,

Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas ja Sesavas pagasti,

Kandavas novads: Vānes ja Matkules pagasti,

Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas pagasti ja Sabile, Talsi, Stende ja Valdemārpils pilsēta,

Brocēnu novads,

Dundagas novads,

Jaunpils novads,

Rojas novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

Bauska pilsēta,

Jelgava republikas pilsēta,

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnijos,

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnijos,

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijan osa, joka sijaitsee Nevėžis-joen länsipuolella,

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnijos,

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnijos,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

Warmińsko-Mazurskien voivodikunnassa (województwo warmińsko-mazurskie):

Kalinowo ja Prostki gminy Ełckin piirikunnassa (powiat ełcki),

Biała Piska gmina Piskin piirikunnassa (powiat piski).

 

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Augustówin piirikunta (powiat augustowski),

Brańsk (ml. Brańskin kaupunki), Boćki, Rudka ja Wyszki gminy, Bielsk Podlaski gminan osa, joka sijaitsee länteen tien nro 19 muodostamasta linjasta (kulkien pohjoiseen Bielsk Podlaskin kaupungista), jota jatkaa Bielsk Podlaskin kaupungin itäinen raja ja tie nro 66 (kulkien etelään Bielsk Podlaskin kaupungista), Bielsk Podlaskin kaupunki, Orla gminan osa, joka sijaitsee länteen tiestä nro 66, Bielskin piirikunnassa (powiat bielski),

Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne gminy Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk ja Perlejewo gminy Siemiatyczen piirikunnassa (powiat siemiatycki),

Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki gminy Suwałkin piirikunnassa (powiat suwalski),

Grabowo ja Stawiski gminy Kolneńskin piirikunnassa (powiat kolneński),

Łomżyńskin piirikunta (powiat łomżyński),

Bialystokin piirikunta (powiat M. Białystok),

Łomżan piirikunta (powiat M. Łomża),

Suwałkin piirikunta (powiat M. Suwałki),

Sejnyn piirikunta (powiat sejneński),

Wysokie Mazowieckien piirikunta (powiat wysokomazowiecki),

Zambrówin piirikunta (powiat zambrowski).

 

Mazowieckien voivodikunnassa (województwo mazowieckie):

Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń ja Repki gminy Sokołówin piirikunnassa (powiat sokołowski),

Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce ja Zbuczyn gminy Siedlcen piirikunnassa (powiat siedlecki),

Siedlcen piirikunta (powiat M. Siedlce),

Rzekuń, Troszyn, Czerwin ja Goworowo gminy Ostrołękan piirikunnassa (powiat ostrołęcki),

Olszanka, Łosice ja Platerów gminy Łosicen piirikunnassa (powiat łosicki),

Ostrówin piirikunta (powiat ostrowski).

 

Lublinin voivodikunnassa (województwo lubelskie):

Hanna gmina Włodawan piirikunnassa (powiat włodawski),

Miedzyrzec Podlaski ja Miedzyrzec Podlaskin kaupunki, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice ja Sosnówka gminy Białan piirikunnassa (powiat bialski),

Kąkolewnica Wschodnia ja Komarówka Podlaska gmina Radzyńin piirikunnassa (powiat radzyński).

II OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (pois luettuna Kuusalu valdin osa, joka sijaitsee etelään tiestä nro 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani vald,

Tamsalu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan koillispuolella,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils ja Krišjāņu pagasti,

Bauskas novads:Mežotnes, Codes, Dāviņu ja Vecsaules pagasti,

Dobeles novads: Jaunbērzesin kunnan (pagasts) se osa, joka sijaitsee tien nro P98 itäpuolella,

Gulbenes novads: Līgon pagasts.

Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes ja Valgundes pagasti,

Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes ja Zantes pagasti, Kandava pilsēta,

Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu ja Umurgas pagasti,

Rugāju novads: Lazdukalna pagasts,

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu ja Strazdes pagasti,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads: pagasti Trapenes, Gaujienas ja Apes ja pilsēta Ape,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mērsraga novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads: Raunas pagasts,

Ropažu novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads: Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas ja Grundzāles pagasti, Smiltenes pilsēta,

Tukuma novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Limbaži pilsēta,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas ja Kurkliai seniūnijos sekä Anykščiain osa, joka sijaitsee teiden nro 121 ja nro 119 lounaispuolella,

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnijos ja Žeimių seniūnija: kylät Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai,

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnijos,

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių ja Pernaravos seniūnijos,

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ja Velžio seniūnijos ja Krekenavos seniūnijan osa, joka sijaitsee itään Nevėžis-joesta,

Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo ja Pakuonių seniūnijos,

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnijos,

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnijos,

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnijan osat, jotka sijaitsevat tien nro 171 koillispuolella, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių ja Juodšilių seniūnijos,

Alytus miesto savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų ja Saldutiškio seniūnijos,

Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno ja Alytaus seniūnijos,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów ja Zawady gminy Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Sokółkan piirikunta (powiat sokólski),

Dubicze Cerkiewne gmina, Kleszczele ja Czeremcha gminyn osat, jotka sijaitsevat tien nro 66 itäpuolella, Hajnówkan piirikunnassa (powiat hajnowski),

Bielsk Podlaski gminan osa, joka sijaitsee itään tien nro 19 muodostamasta linjasta (kulkien pohjoiseen Bielsk Podlaskin kaupungista), jota jatkaa Bielsk Podlaskin kaupungin itäinen raja ja tie nro 66 (kulkien etelään Bielsk Podlaskin kaupungista), Orla gminan osa, joka sijaitsee itään tiestä nro 66, Bielskin piirikunnassa (powiat bielski).

III OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

Kuusalu valdin osa, joka sijaitsee tien nro 1 eteläpuolella (E20),

Tamsalu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan lounaispuolella,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Balvu novads: Kubuļu ja Balvu pagasti ja Balvin pilsēta,

Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma ja Lejasciema pagasti ja Gulbene pilsēta,

Jaunpiebalgas novads,

Raunas novads: Drustu pagasts,

Smiltenes novads: Launkalnes, Variņu, ja Palsmanes pagasti,

Apes novads: Virešu pagasts,

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasti,

Rugāju novads: Rugāju pagasts,

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasti,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Ainaži pilsēta,

Salacgrīva pilsēta,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų ja Traupio seniūnijos sekä Anykščių seniūnijan osa, joka sijaitsee teiden nro 121 ja nro 119 koillispuolella,

Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnijos sekä Žeimiai seniūnija: kylät Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai ja Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnijos,

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ja Kėdainių miesto seniūnijos,

Prienai rajono savivaldybė: Jiezno ja Stakliškių seniūnijos,

Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių ja Raguvos seniūnijos,

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnijos,

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnijos,

Vilnius rajono savivaldybė: Sudervė ja Dūkštai seniūnijan osat, jotka sijaitsevat tien nro 171 lounaispuolella,

Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų ja Leliūnų seniūnijos,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

 

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Grajewskin piirikunta (powiat grajewski),

Monieckin piirikunta (powiat moniecki),

Czyże, Białowieża, Hajnówka (ml. Hajnówkan kaupunki), Narew ja Narewka gminy sekä Czeremcha ja Kleszczeleja gminyn osat, jotka sijaitsevat tiestä nro 66 länteen Hajanowskin piirikunnassa (powiat hajnowski),

Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze gminy (ml. Siemiatyczen kaupunki) Siemiatyczen piirikunnassa (powiat siemiatycki).

 

Mazowieckien voivodikunnassa (województwo mazowieckie):

Sarnaki, Stara Kornica ja Huszlew gminy Łosicen piirikunnassa (powiat łosicki),

 

Lublinin voivodikunnassa (województwo lubelskie):

Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie ja Terespol (ml. Terespolin kaupunki) gminy Białan piirikunnassa (powiat bialski),

Biała Podlaskan piirikunta (powiat M. Biała Podlaska).

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

Kaikki Sardinian alueet.”


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

28.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/58


EU:n JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VAKAUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan nro 4 korvaamisesta [2016/1901]

EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (1) ja erityisesti sen 40 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan nro 4, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 40 artiklassa viitataan sopimuksen pöytäkirjaan nro 4, jossa annetaan määräykset alkuperäsäännöistä sekä Euroopan unionin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Turkin ja minkä hyvänsä unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvan muun maan tai alueen välisestä alkuperäkumulaatiosta.

(2)

Pöytäkirjassa nro 4 olevassa 39 artiklassa määrätään, että sopimuksen 108 artiklassa määrätty vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää muuttaa pöytäkirjan nro 4 määräyksiä.

(3)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (2), jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöjä koskevat pöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla. Thessalonikin toimintasuunnitelmassa, jolle Eurooppa-neuvosto antoi tukensa toukokuussa 2003, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa ja muita vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia Länsi-Balkanin maita pyydettiin liittymään paneurooppalaiseen diagonaalisen alkuperäkumulaation järjestelmään. Lokakuussa 2007 pidetyn Euro–Välimeri-ministerikonferenssin päätöksellä niitä kehotettiin liittymään yleissopimukseen.

(4)

Unioni ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia allekirjoittivat yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011.

(5)

Unioni talletti hyväksymiskirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 14 päivänä kesäkuuta 2012. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti unionin osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta 1 päivänä elokuuta 2012.

(6)

Sen vuoksi pöytäkirja nro 4 olisi korvattava uudella päytäkirjalla, jossa viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja nro 4 tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2015 alkaen.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2016.

Vakautus- ja assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


 

Image Image Image

LIITE

Pöytäkirja nro 4

käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

1 artikla

Sovellettavat alkuperäsäännöt

1.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

2.   Kaikki etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ”asiaankuuluvaan yleissopimukseen” katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja tämän tarkastuksen tekemisestä vastaavat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan vakautus- ja assosiaationeuvoston ratkaistavaksi.

2.   Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää muuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiä.

4 artikla

Yleissopimuksesta eroaminen

1.   Jos joko unioni tai entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan erota yleissopimuksesta sen 9 artiklan mukaisesti, unioni ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan eroamishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksessä I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevia alkuperäsääntöjä tulkitaan kuitenkin eroamishetkestä alkaen siten, että ainoastaan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.

5 artikla

Siirtymämääräykset – kumulaatio

Sen estämättä, mitä yleissopimuksen lisäyksessä I olevan 16 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa määrätään, jos kumulaatioon osallistuu ainoastaan EFTA-valtioita, Färsaaret, unioni, Turkki sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita tai alueita, alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta.


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.