ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 276

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
13. lokakuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1805, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Carmarthen Ham (SMM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1806, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Dehesa de Extremadura (SAN))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1807, Annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Poulet du Périgord (SMM))

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1808, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2017

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1809, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1810, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1811, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, päätöksen 93/52/ETY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Italian Puglian alueella sijaitsevan Brindisin maakunnan tunnustamisesta virallisesti vapaaksi luomistaudista (B. melitensis) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 339/15/KOL, annettu 16 päivänä syyskuuta 2015, poikkeuksen myöntämisestä Norjalle tiettyihin yhteisiin ilmailun turvallisuussääntöihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna) [2016/1812]

14

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2016/841, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta ( EUVL L 141, 28.5.2016 )

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1805,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Carmarthen Ham (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneen kuningaskunnan hakemus nimityksen ”Carmarthen Ham” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Carmarthen Ham” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Carmarthen Ham” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 197, 3.6.2016, s. 9.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1806,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2016,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Dehesa de Extremadura (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Dehesa de Extremadura” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Dehesa de Extremadura” (SAN) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä (EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  EUVL C 207, 10.6.2016, s. 17.


13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1807,

Annettu 30 päivänä syyskuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Poulet du Périgord (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Poulet du Périgord” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Poulet du Périgord” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Poulet du Périgord” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.1 ”Tuore liha (ja muut eläimenosat)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 195, 2.6.2016, s. 10.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1808,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2016,

ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2017

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 ja 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 (2) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden interventiotuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvistä rahoituskustannuksista aiheutuvat menot määritetään mainitun asetuksen liitteessä I vahvistettujen laskentasääntöjen mukaisesti.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I osan 1 kohdan mukaan kyseiset rahoituskustannukset lasketaan unionissa yhdenmukaisesti sovellettavan, komission kunkin tilikauden alussa vahvistaman korkokannan perusteella. Kyseinen korkokanta vastaa mainitussa liitteessä olevan I osan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn jäsenvaltioiden ilmoituksen toimittamista edeltäneen kuuden kuukauden viitekauden, jonka komissio määrittää, aikana todettujen kolmen kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan yhdellä kolmasosalla, ja kahdentoista kuukauden Euribor-korkojen, jotka painotetaan kahdella kolmasosalla, keskiarvoa.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I osan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että tilikaudella sovellettavien korkokantojen määrittämiseksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän pyynnöstä kyseisessä liitteessä olevan I osan 1 kohdassa tarkoitetun viitekauden aikana toteutunut keskimääräinen korkokantansa viimeistään kyseisessä pyynnössä tarkoitetussa määräajassa.

(4)

Lisäksi delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I osan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltiossa toteutuneen korkokannan katsotaan olevan 0 prosenttia, jos jäsenvaltio ei toimita ilmoitusta mainitun kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa muodossa ja määräajassa. Jos jäsenvaltio ilmoittaa, ettei sille ole aiheutunut korkokuluja, koska sillä ei ollut viitekaudella maataloustuotteita julkisissa interventiovarastoissa, komissio vahvistaa kyseisen korkokannan mainitun kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

(5)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I osan 3 kohdan mukaan mainitussa liitteessä olevan I osan 2 kohdan perusteella määritettyä korkokantaa on verrattava kyseisen liitteen I osan 1 kohdan perusteella vahvistettuun yhdenmukaiseen korkokantaan. Kuhunkin jäsenvaltioon sovelletaan sitä korkokantaa, joka on näistä kahdesta korkokannasta pienempi.

(6)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I olevan I osan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti komissiolle toimittamat ilmoitukset ja mainitun delegoidun asetuksen liitteessä I esitetty laskentamenetelmä, maataloustukirahaston tilikaudella 2017 sovellettavat korkokannat johtavat negatiiviseen korkoon. Jäsenvaltioiden menojen korvaamisessa negatiivisia korkokantoja ei kuitenkaan voida ottaa huomioon.

(7)

Maataloustukirahaston tilikaudella 2017 sovellettavat korkokannat olisi vahvistettava ottaen huomioon nämä eri tekijät.

(8)

Jotta vältetään interventioiden rahoituskustannuksista aiheutuvien menojen laskennassa sovellettavaa korkokantaa koskeva oikeudellinen tyhjiö, on aiheellista soveltaa uutta korkokantaa takautuvasti 1 päivästä lokakuuta 2016,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden interventiotuotteiden ostoon osoittamiin varoihin liittyvien rahoituskustannuksista aiheutuvien ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tilikaudelle 2017 kirjattavien menojen osalta delegoidun asetuksen (EU) N:o 906/2014 liitteessä I säädetyksi korkokannaksi vahvistetaan mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 0 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 906/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä julkisen intervention menojen osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 1).


13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1809,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 93 10

TR

131,0

ZZ

131,0

0805 50 10

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

0806 10 10

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

0808 30 90

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1810,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2016,

kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 7 e artiklan yhdessä sen 9 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 139 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan mukaan markkinointivuoden aikana mainitun asetuksen 136 artiklassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolella tuotettu sokeri voidaan viedä ainoastaan komission vahvistaman määrällisen rajoituksen puitteissa.

(2)

komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1713 (3) vahvistetaan tällaiset määrälliset rajoitukset.

(3)

Vientitodistushakemuksissa haetut sokerin määrät ylittävät täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1713 vahvistetun määrällisen rajoituksen. Sen vuoksi olisi vahvistettava 3 päivästä7 päivään lokakuuta 2016 haetuille määrille hyväksymisprosentti. Sen vuoksi olisi hylättävä kaikki 7 päivän lokakuuta 2016 jälkeen jätetyt sokerin vientitodistushakemukset ja keskeytettävä vientitodistushakemusten jättäminen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Myönnetään kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistukset, joiden hakemukset on jätetty 3 päivän lokakuuta ja 7 päivän lokakuuta 2016 välisenä aikana, siten, että haettuihin määriin sovelletaan 33,246381 prosentin suuruista hyväksymisprosenttia.

2.   Hylätään 10, 11, 12, 13 ja 14 päivänä lokakuuta 2016 jätetyt kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistushakemukset.

3.   Keskeytetään kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien vientitodistushakemusten toimittaminen 17 päivästä lokakuuta 201630 päivään syyskuuta 2017 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1713, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016, kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2016/2017 loppuun asti (EUVL L 258, 24.9.2016, s. 8).


PÄÄTÖKSET

13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1811,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2016,

päätöksen 93/52/ETY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Italian Puglian alueella sijaitsevan Brindisin maakunnan tunnustamisesta virallisesti vapaaksi luomistaudista (B. melitensis)

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6290)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä A olevan 1 luvun II jakson,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/68/ETY määritellään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa. Siinä vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot tai niiden alueet voidaan tunnustaa virallisesti vapaiksi luomistaudista.

(2)

Komission päätöksen 93/52/ETY (2) liitteessä II luetellaan jäsenvaltioiden alueet, jotka tunnustetaan virallisesti vapaiksi luomistaudista (B. melitensis) direktiivin 91/68/ETY mukaisesti. Direktiivin 91/68/ETY 2 artiklan 14 kohdassa määritellään käsite ”alue” Italian osalta kyseisen jäsenvaltion osaksi, joka muun muassa käsittää vähintään yhden maakunnan.

(3)

Italia on toimittanut komissiolle asiakirjat, joista käy ilmi, että direktiivissä 91/68/ETY vahvistetut edellytykset Puglian alueella sijaitsevan Brindisin maakunnan tunnustamiselle virallisesti vapaaksi luomistaudista (B. melitensis) täyttyvät. Italian toimittamien asiakirjojen arvioinnin seurauksena Puglian alueella sijaitseva Brindisin maakunta olisi tunnustettava virallisesti vapaaksi luomistaudista (B. melitensis).

(4)

Päätöksen 93/52/ETY liitteessä II olevaa Italiaa koskevaa kohtaa olisi tämän vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 93/52/ETY liite II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Komission päätös 93/52/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, luomistautia (Br. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta (EYVL L 13, 21.1.1993, s. 14).


LIITE

Korvataan päätöksen 93/52/ETY liitteessä II oleva Italiaa koskeva kohta seuraavasti:

”Italiassa:

Abruzzon alue: Pescaran maakunta,

Bolzanon maakunta,

Emilia-Romagnan alue,

Friuli-Venezia Giulian alue

Lazion alue,

Ligurian alue,

Lombardian alue,

Marchen alue,

Molisen alue,

Piemonten alue,

Puglian alue: Brindisin maakunta,

Sardinian alue,

Toscanan alue,

Trenton maakunta,

Umbrian alue,

Aostanlaakson alue

Veneton alue.”


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/14


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 339/15/KOL,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2015,

poikkeuksen myöntämisestä Norjalle tiettyihin yhteisiin ilmailun turvallisuussääntöihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna) [2016/1812]

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä XIII (1), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA:n sekakomitean 19 päivänä joulukuuta 2011 annetulla päätöksellä N:o 163/2011, olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 ja 7 kohdan, (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY (2) kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna),

ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66nf kohdassa tarkoitetun säädöksen liitteessä IV olevan CAT.POL.A.210 kohdan b alakohdan 2, 4 ja 5 alakohdan, (Asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (3) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna),

molemmat sellaisina kuin ne ovat mukautettuina ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1,

ottaa huomioon EFTAn liikennekomitean 21 päivänä elokuuta 2015 antaman neuvoa-antavan lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Norja on pyytänyt lupaa soveltaa tiettyjä poikkeuksia asetuksen (EY) N:o 216/2008 täytäntöönpanosääntöihin sisältyvistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä.

(2)

EFTAn valvontaviranomainen on arvioinut kyseisen asetuksen, sellaisena kuin se on mukautettuna, 14 artiklan 7 kohdan nojalla pyydetyn poikkeuksen tarpeen ja siitä seuraavan suojan tason Euroopan lentoturvallisuusviraston 26 päivänä kesäkuuta 2015 antaman suosituksen perusteella (asiakirja nro 762327). Valvontaviranomainen toteaa Norjan ilmoituksessa kuvailtujen riskinhallintatoimenpiteiden perusteella, että ilmoitettu poikkeus täyttää asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan vaatimukset.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti yhdelle jäsenvaltiolle myönnettävä poikkeus on ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille, joilla on myös oikeus soveltaa kyseistä poikkeusta.

(4)

Päätöksen N:o 163/2011 1 artiklan ja sen liitteessä olevassa 3 kohdassa esitetyn a mukautuksen mukaisesti käsitteellä ’jäsenvaltio(t)’ tarkoitetaan sen asetuksessa olevan määritelmän lisäksi EFTA-valtioita.

(5)

Poikkeuksen kuvaus sekä siihen liittyvät ehdot olisi laadittava siten, että kaikki asetuksessa (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on mukautettuna, tarkoitetut EFTA-valtiot voivat soveltaa kyseistä toimenpidettä heti, kun ne ovat samassa tilanteessa. Lisähyväksyntä EFTAn valvontaviranomaiselta ei ole tarpeen. Asetuksessa (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on mukautettuna, tarkoitettujen EFTA-valtioiden on kuitenkin ilmoitettava poikkeusten soveltamisesta EFTAn valvontaviranomaiselle, Euroopan lentoturvallisuusvirastolle ja kansallisille ilmailuviranomaisille, sillä poikkeusten vaikutukset voivat ulottua kyseisen valtion alueen ulkopuolelle.

(6)

N:o 163/2011 artiklan ja sen liitteessä olevassa 3 kohdassa esitetyn e mukautuksen mukaisesti Euroopan komissio toimittaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 7 kohdan mukaisesti EFTAn valvontaviranomaiselta saadut tiedot EU:n jäsenvaltioille.

(7)

Tästä päätöksestä olisi sen vuoksi annettava tieto kaikille EFTA-valtioille ja Euroopan komissiolle Euroopan unionin jäsenvaltioiden tiedottamiseksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn liikennekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Norja saa myöntää hyväksyntöjä, jotka poikkeavat asetuksen (EU) N:o 216/2008 tietyistä toteutussäännöistä tämän päätöksen liitteen mukaisesti sillä edellytyksellä, että liitteessä olevassa 2 kohdassa määritellyt edellytykset täyttyvät.

2 artikla

Kaikki EFTA-valtiot ovat oikeutettuja soveltamaan 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, sellaisina kuin ne on esitetty tämän päätöksen liitteessä ja edellyttäen, että niistä ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 216/2008, sellaisena kuin se on mukautettuna, 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Norjalle. Se on todistusvoimainen englannin kielellä.

4 artikla

Tämä päätös annetaan tiedoksi Norjalle, Islannille, Liechtensteinille ja Euroopan komissiolle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2015.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Helga JÓNSDÓTTIR

Kollegion jäsen

Markus SCHNEIDER

Vt. johtaja


(1)  EUVL L 76, 15.3.2012, s. 51.

(2)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1.


LIITE

NORJAN POIKKEUS ASETUKSESTA (EU) N:O 965/2012 LENTOONLÄHDÖSSÄ MO I RANA (ENRA) JA ØRSTA-VOLDA (ENOV) -LENTOASEMILLA NOUDATETTAVAN ESTEVARAN OSALTA

1   Poikkeuksen kuvaus

Norja voi asetuksen (EU) N:o 965/2012 (1), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä IV (Osa CAT) olevan lentoonlähdön estevaraa koskevan CAT.POL.A.210 kohdan b alakohdan 2, 4 ja 5 alakohdasta poiketen sallia lentoyhtiön Widerøe Flyveselskap AS käyttää 25 asteen kallistuskulmaa 100 jalan minimikorkeudesta 400 jalan korkeuteen Bombardier Dash 8 -lentokoneissaan Mo i Rana (ENRA) ja Ørsta-Volda (ENOV) -lentoasemilla.

2   Poikkeuksen soveltamisen ehdot

Tätä poikkeusta sovelletaan lentoyhtiöön Widerøe Flyveselskap AS, jonka tekemien lisätoimenpiteiden perusteella voidaan saavuttaa vastaava turvallisuuden taso kuin soveltamalla niitä yhteisiä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä, joista säädetään asetuksessa (EU) N:o 965/2012, sellaisena kuin se on muutettuna. Lisätoimenpiteet on kuvattu Euroopan lentoturvallisuusviraston 26 päivänä kesäkuuta 2015 antamassa suosituksessa (asiakirja nro 762327), ja ne koskevat seuraavia asioita: lentäjien perus- ja määräaikaiskoulutus, miehistön perehdyttämisvaatimukset, visuaaliset laitteet käännösten ohjaamisessa, lentoestevalot, sääolojen aiheuttamat rajoitukset, jäänpoistonesteiden tyyppirajoitukset, lentokäsikirjan (2) toimintaohjeita ja ongelmatilanteita käsittelevä täydennysosa 47, laskusiivekkeiden tietyn asennon (15 astetta) käyttö lentoonlähdössä siivekkeiden virheellisen asennon välttämiseksi, lentotietojen seurantaohjelman käyttö alkunousun kallistuskulman valvonnassa sekä suoritus- ja koulutusosaston vuosittaisten tarkastusten noudattamista valvova ohjelma. Norjan siviili-ilmailuviranomaisen jatkuvan valvonnan ohjelma ottaa lisäksi huomioon lentoyhtiö Widerøe Flyveselskap AS:aa koskevat lieventävät näkökohdat ja hyväksymisehdot.


(1)  Säädös, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66nf kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä elokuuta 2013 annetulla asetuksella (EU) N:o 800/2013 ja 29 päivänä tammikuuta 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 83/2014, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1.

(2)  De Havilland Inc. Dash 8:n lentokäsikirjan täydennysosa 47: ”Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only)” (Kaarto 25 asteen kallistuksella (ainoastaan norjalaisille lentotoiminnan harjoittajille)).


Oikaisuja

13.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/17


Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2016/841, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 141, 28. toukokuuta 2016 )

Sivulla 43, 1 artiklan 11 alakohdassa:

on:

”11.

Lisätään artikla seuraavasti:”

pitää olla:

”11.

Korvataan 9 c artikla seuraavasti:”