ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 267

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
30. syyskuu 2016


Sisältö

 

Oikaisuja

Sivu

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta ( EUVL L 341, 24.12.2015 )

1

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista ( EUVL L 269, 10.10.2013 )

2

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Oikaisuja

30.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/1


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 341, 24. joulukuuta 2015 )

Sivulla 88 ja 89, 4 artiklan toisessa kohdassa:

on:

”Seuraavia tämän asetuksen 1 artiklan alakohtia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2017: 8, 18, 19, … 132 alakohtaa, 135 alakohtaa …”

pitää olla:

”Seuraavia tämän asetuksen 1 artiklan alakohtia sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2017: 8 alakohtaa, 18 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 17 artiklan 5 b kohtaa, 19, … 132 alakohtaa lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 207/2009 154 a artiklan 3 kohtaa, 135 alakohtaa …”

Sivulla 89, 4 artiklan kolmannen kohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”… 12 kuukauden kuluttua tämän artiklan toisessa alakohdassa vahvistetusta päivästä, …”

pitää olla:

”… 12 kuukauden kuluttua tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta päivästä, …”


30.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/2


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 269, 10. lokakuuta 2013 )

Sivulla 44, 106 artikla:

On:

”… joissa määritetään 102 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tapaukset, …”

pitää olla:

”… joissa määritetään 102 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetut tapaukset, …”

Sivulla 48, 116 artiklan 7 kohdan toinen alakohta:

On:

”Mahdollinen 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti maksettu korko …”

pitää olla:

”Mahdollinen 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti maksettu korko …”

Sivulla 48, 117 artiklan 1 kohta:

On:

”… velalliselle 102 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdan vastaisesti.”

pitää olla:

”… velalliselle 102 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c tai d alakohdan vastaisesti.”

Sivulla 52, 131 artiklan a kohta:

On:

”a)

tapaukset, joissa saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan 127 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;”

pitää olla:

”a)

tapaukset, joissa saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan 127 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;”

Sivulla 55, 145 artiklan 3 kohta:

On:

”3.   Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antaa yksi 139 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista …”

pitää olla:

”3.   Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antaa yksi 139 artiklan 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuista …”

Sivulla 59, 158 artiklan 2 kohta:

On:

”2.   Erityisissä, muissa kuin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa, tapauksissa …”

pitää olla:

”2.   Erityisissä, muissa kuin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa, tapauksissa …”

Sivulla 72, 217 artiklan ensimmäinen kohta:

On:

”Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä 216 artiklassa tarkoitettua erityismenettelyn päättämistä koskevat menettelysäännöt.”

pitää olla:

”Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä 215 artiklassa tarkoitettua erityismenettelyn päättämistä koskevat menettelysäännöt.”

Sivulla 79, 253 artikla:

On:

”Siirretään komissiolle valta antaa 243 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään …”

pitää olla:

”Siirretään komissiolle valta antaa 284 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään …”

Sivulla 80, 257 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta:

On:

”1.   Tulliviranomaisten on asetettava aika, jonka kuluessa sisäinen jalostusmenettely on päätettävä 216 artiklan mukaisesti.”

pitää olla:

”1.   Tulliviranomaisten on asetettava aika, jonka kuluessa sisäinen jalostusmenettely on päätettävä 215 artiklan mukaisesti.”

Sivulla 83, 265 artiklan b kohta:

On:

”b)

erityiset tapaukset, joissa velvoitteesta tehdä lähtöä edeltävä ilmoitus luovutaan 263 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.”

pitää olla:

”b)

erityiset tapaukset, joissa velvoitteesta tehdä lähtöä edeltävä ilmoitus luovutaan 263 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.”

Sivulla 86, 281 artiklan kolmas kohta:

On:

”Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei anna 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.”

pitää olla:

”Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei anna tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.”

Sivulla 87, 284 artiklan 2, 3 ja 5 kohta:

Korvataan viittaus 213 artiklaan viittauksilla 216 artiklaan.