ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 254

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
20. syyskuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1676, annettu 7 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (SMM))

5

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1677, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Belgian lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

6

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1678, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

8

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1679, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII, IX ja X sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1

10

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1680, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa ja VIIIb

12

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1681, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Belgian lipun alla purjehtivien alusten lasikampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

14

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1682, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1683, annettu 19 päivänä syyskuuta 2016, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 253. kerran

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1684, annettu 19 päivänä syyskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1685, annettu 16 päivänä syyskuuta 2016, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden sekä kahdesta tai kolmesta geeenimuunnostapahtumasta Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 muodostettujen geenimuunnosyhdistelmien markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU ja 2011/894/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1675,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin on varmistettava tehokkaat suojamekanismit koko sisämarkkinoille, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta, joka liittyy talouden toimijoiden ja muiden sidosryhmien suhteisiin kolmansien maiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Rahoitusmarkkinoiden eheydelle ja koko sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle aiheutuu vakava uhka oikeudenkäyttöalueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä on strategisia puutteita. Sellaiset oikeudenkäyttöalueet, joilla on puutteelliset oikeudelliset ja institutionaaliset kehykset ja heikot normit rahavirtojen valvomiseksi, muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle.

(2)

Kaikkien niiden, jotka ovat unionissa ilmoitusvelvollisia direktiivin (EU) 2015/849 nojalla, olisi sovellettava tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä suhteissaan suuririskisiin kolmansiin maihin sijoittautuneisiin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, sillä näin varmistetaan markkinatoimijoita kaikkialla unionissa koskevien vaatimusten tasapuolisuus.

(3)

Direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa vahvistetaan perusteet, joita komission on käytettävä arvioinnissaan, ja annetaan komissiolle valtuudet yksilöidä suuririskiset kolmannet maat näiden arviointiperusteiden mukaisesti.

(4)

Suuririskisten kolmansien maiden määrittämisen on perustuttava selkeään ja objektiiviseen arviointiin. Tällöin keskitytään siihen, noudatetaanko oikeudenkäyttöalueella direktiivissä (EU) 2015/849 asetettuja perusteita, jotka koskevat oikeudenkäyttöalueen oikeudellista ja institutionaalista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehystä, sen toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia ja menettelyjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmän tehokkuutta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien käsittelyssä kyseisessä kolmannessa maassa.

(5)

Kaikki havainnot, joiden perusteella komissio päättää sisällyttää oikeudenkäyttöalueen suuririskisten kolmansien maiden luetteloon, olisi vahvistettava selkein, todennettavissa olevin ja ajantasaisin tiedoin.

(6)

On olennaisen tärkeää, että komissio ottaa täysimääräisesti huomioon suuririskisten kolmansien maiden määrittämiseksi kansainvälisellä tasolla, erityisesti rahanpesunvastaisessa toimintaryhmässä, jäljempänä ’FATF’, jo tehdyn työn. Jotta varmistetaan globaalin rahoitusjärjestelmän eheys, on erittäin tärkeää, että unionin tasolla laaditussa kolmansien maiden luettelossa otetaan tarvittaessa tarkasti huomioon kansainvälisesti hyväksytyt luettelot. Koska unioni edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa kansainvälisellä tasolla, se edistää osaltaan rahoitusalan eheyttä ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän parempaa suojaamista suuririskisten maiden uhilta. Tällaisen kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla voidaan tarjota tasapuoliset toimintaedellytykset ilmoitusvelvollisille ja välttää kansainväliseen rahoitusjärjestelmään kohdistuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset.

(7)

Direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti komissio on ottanut huomioon kaikki käytettävissä olevat asiantuntija-arviot tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, että jokin maa tai oikeudenkäyttöalue on erityisen altis rahanpesulle, terrorismin rahoitukselle tai muulle laittomalle rahoitustoiminnalle. Erityisesti komissio on ottanut direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarvittaessa huomioon FATF:n viimeisimmän Public Statement -julkilausuman, FATF:n Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process -asiakirjat, kansainvälisen yhteistyön tarkastelua koskevat FATF:n raportit sekä FATF:n ja FATF:n kaltaisten alueellisten elinten (FSRB) toteuttamia keskinäisiä arviointeja koskevat raportit yksittäisiin kolmansiin maihin liittyvistä riskeistä.

(8)

Kun otetaan huomioon kansainvälisen rahoitusjärjestelmän laaja-alainen yhdentyminen, markkinatoimijoiden läheiset yhteydet, EU:hun suuntautuvien ja sieltä lähtevien rajat ylittävien transaktioiden suuri määrä sekä markkinoiden avoimuuden aste, on syytä katsoa, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvä uhka, joka kohdistuu kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, on uhka myös EU:n rahoitusjärjestelmälle.

(9)

Viimeisimpien asian kannalta merkityksellisten tietojen perusteella komissio on arvioinnissaan päätellyt, että Afganistan, Bosnia ja Hertsegovina, Guyana, Laosin demokraattinen kansantasavalta, Irak, Syyria, Uganda, Vanuatu ja Jemen olisi katsottava kolmansiksi maiksi, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Nämä maat ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen havaittujen puutteiden korjaamisesta, ja ne ovat laatineet FATF:n kanssa toimintasuunnitelman, jonka avulla direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistetut vaatimukset voidaan täyttää.

(10)

Viimeisimpien asian kannalta merkityksellisten tietojen perusteella komissio on arvioinnissaan vastaavasti päätellyt, että Iran olisi katsottava kolmanneksi maaksi, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Tämä FATF:n julkilausumassa nimetty maa on antanut korkean tason poliittisen sitoumuksen havaittujen puutteiden korjaamisesta, ja se on päättänyt hakea teknistä apua FATF:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon, jonka avulla direktiivissä (EU) 2015/849 vahvistetut vaatimukset voidaan täyttää.

(11)

Viimeisimpien asian kannalta merkityksellisten tietojen perusteella komissio on arvioinnissaan vastaavasti päätellyt, että Korean demokraattinen kansantasavalta olisi katsottava kolmanneksi maaksi, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle. Tähän FATF:n julkilausumassa nimettyyn maahan liittyy jatkuvia ja merkittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, ja se on toistuvasti laiminlyönyt havaittujen puutteiden korjaamisen.

(12)

On olennaisen tärkeää, että komissio ulottaa kaikkiin suuririskisiksi yksilöityihin kolmansiin maihin kehotuksen tehdä täysimääräistä yhteistyötä komission ja kansainvälisten elinten kanssa, jotta voitaisiin sopia toimenpiteistä, joilla korjataan niiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmien strategiset puutteet, ja panna tehokkaasti kyseiset toimenpiteet täytäntöön.

(13)

On erittäin tärkeää, että komissio seuraa jatkuvasti kolmansien maiden oikeudellisten ja institutionaalisten kehysten, toimivaltaisten viranomaisten valtuuksien ja menettelyjen sekä niiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmien tehokkuuden kehittymistä, jotta se voi saattaa ajan tasalle luettelon suuririskisistä kolmansista maista, joilla on strategisia puutteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Luettelo kolmansista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmissä olevat strategiset puutteet muodostavat merkittävän uhan unionin rahoitusjärjestelmälle (’suuririskiset kolmannet maat’), vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.


LIITE

Suuririskiset kolmannet maat

I   Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja laatineet toimintasuunnitelman FATF:n kanssa

Nro

Suuririskinen kolmas maa

1

Afganistan

2

Bosnia ja Hertsegovina

3

Guyana

4

Irak

5

Laosin demokraattinen kansantasavalta

6

Syyria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

II   Suuririskiset kolmannet maat, jotka ovat antaneet kirjallisen korkean tason poliittisen sitoumuksen korjata havaitut puutteet ja jotka ovat päättäneet hakea teknistä apua FATF:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan

Nro

Suuririskinen kolmas maa

1

Iran

III   Suuririskiset kolmannet maat, joihin liittyy jatkuvia ja merkittäviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja jotka ovat toistuvasti laiminlyöneet havaittujen puutteiden korjaamisen ja jotka on sisällytetty FATF:n julkilausumaan

Nro

Suuririskinen kolmas maa

1

Korean demokraattinen kansantasavalta


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1676,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2016,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Saucisson sec d'Auvergne” / ”Saucisse sèche d'Auvergne” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Saucisson sec d'Auvergne” / ”Saucisse sèche d'Auvergne” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Saucisson sec d'Auvergne” / ”Saucisse sèche d'Auvergne” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 liitteessä XI mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen (3).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 160, 4.5.2016, s. 14.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1677,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2016/72 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2016.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2016 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2016 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/72, annettu 22 päivänä tammikuuta 2016, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta (EUVL L 22, 28.1.2016, s. 1).


LIITE

Nro

25/TQ72

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

NEP/8ABDE.

Laji

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Alue

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.8.2016


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1678,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2016/72 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2016.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2016 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2016 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/72, annettu 22 päivänä tammikuuta 2016, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta (EUVL L 22, 28.1.2016, s. 1).


LIITE

Nro

26/TQ72

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

HKE/8ABDE.

Laji

Kummeliturska (Merluccius merluccius)

Alue

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.8.2016


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1679,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIII, IX ja X sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2016/72 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2016.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2016 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2016 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/72, annettu 22 päivänä tammikuuta 2016, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta (EUVL L 22, 28.1.2016, s. 1).


LIITE

Nro

27/TQ72

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

PLE/8/3411

Laji

Punakampela (Pleuronectes platessa)

Alue

VIII, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.8.2016


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/12


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1680,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa ja VIIIb

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2016/72 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2016.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2016 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2016 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/72, annettu 22 päivänä tammikuuta 2016, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta (EUVL L 22, 28.1.2016, s. 1).


LIITE

Nro

28/TQ72

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

SOL/8AB.

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIIIa ja VIIIb

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.8.2016


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/14


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1681,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten lasikampelan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2016/72 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2016.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2016 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2016 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/72, annettu 22 päivänä tammikuuta 2016, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta (EUVL L 22, 28.1.2016, s. 1).


LIITE

Nro

29/TQ72

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

LEZ/*8ABDE

Laji

Lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

Alue

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.8.2016


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/16


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1682,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2016,

Belgian lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2016/72 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2016.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2016 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2016 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2016/72, annettu 22 päivänä tammikuuta 2016, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta (EUVL L 22, 28.1.2016, s. 1).


LIITE

Nro

30/TQ72

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

ANF/*8ABDE

Laji

Merikrotti (Lophiidae)

Alue

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

20.8.2016


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1683,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2016,

tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 253. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I luetellaan ne henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 14 päivänä syyskuuta 2016 muuttaa kahta kohtaa luettelossa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joiden varat ja muut taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon vt. päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan seuraavat asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luonnollisten henkilöiden luettelossa olevat kohdat seuraavasti:

a)

Korvataan kohta ”Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Syntynyt 9.3.1986 Arianassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin numero: W342058 (Tunisian passi, myönnetty 14.3.2011, viimeinen voimassaolopäivä 13.3.2016). Henkilötunnus: 08705184 (24.2.2011 myönnetyn Tunisian henkilökortin numero). Osoite: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Syyrian arabitasavalta (tilanne maaliskuussa 2015); c) Irak (mahdollinen vaihtoehtoinen oleskelupaikka, tilanne maaliskuussa 2015); d) Libya (aiempi oleskelupaikka). Lisätietoja: a) fyysinen kuvaus: silmien väri: ruskea; pituus: 171 cm; b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista; c) isän nimi Taher Ouni Harzi, äidin nimi Borkana Bedairia. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.4.2015” seuraavasti:

”Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Syntynyt 9.3.1986 Arianassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin numero: W342058 (Tunisian passi, myönnetty 14.3.2011, viimeinen voimassaolopäivä 13.3.2016). Henkilötunnus: 08705184 (24.2.2011 myönnetyn Tunisian henkilökortin numero). Osoite: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Syyrian arabitasavalta (tilanne maaliskuussa 2015); c) Irak (mahdollinen vaihtoehtoinen oleskelupaikka, tilanne maaliskuussa 2015); d) Libya (aiempi oleskelupaikka). Lisätietoja: a) fyysinen kuvaus: silmien väri: ruskea; pituus: 171 cm; b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista; c) isän nimi Taher Ouni Harzi, äidin nimi Borkana Bedairia. Ilmoitettu saaneen surmansa ilmaiskussa Mosulissa, Irakissa kesäkuussa 2015. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.4.2015.”

b)

Korvataan kohta ”Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Syntynyt 3.5.1982 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin numero: Z050399 (Tunisian passi, myönnetty 9.12.2003, voimassaolo päättyi 8.12.2008). Henkilötunnus: 04711809 (13.11.2003 myönnetyn Tunisian henkilökortin numero). Osoite: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Syyrian arabitasavalta (tilanne maaliskuussa 2015); c) Irak (mahdollinen vaihtoehtoinen oleskelupaikka, tilanne maaliskuussa 2015); d) Libya (aiempi oleskelupaikka). Lisätietoja: a) fyysinen kuvaus: silmien väri: ruskea; pituus: 172 cm; b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista; c) isän nimi Taher Ouni Harzi, äidin nimi Borkana Bedairia. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.4.2015” seuraavasti:

”Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Syntynyt 3.5.1982 Tunisissa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin numero: Z050399 (Tunisian passi, myönnetty 9.12.2003, voimassaolo päättyi 8.12.2008). Henkilötunnus: 04711809 (13.11.2003 myönnetyn Tunisian henkilökortin numero). Osoite: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Syyrian arabitasavalta (tilanne maaliskuussa 2015); c) Irak (mahdollinen vaihtoehtoinen oleskelupaikka, tilanne maaliskuussa 2015); d) Libya (aiempi oleskelupaikka). Lisätietoja: a) fyysinen kuvaus: silmien väri: ruskea; pituus: 172 cm; b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista; c) isän nimi Taher Ouni Harzi, äidin nimi Borkana Bedairia. Ilmoitettu saaneen surmansa Syyriassa kesäkuussa 2015. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 10.4.2015.”


20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1684,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

20.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 254/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1685,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2016,

muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden sekä kahdesta tai kolmesta geeenimuunnostapahtumasta Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 muodostettujen geenimuunnosyhdistelmien markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU ja 2011/894/EU kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5746)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Syngenta France SAS toimitti 9 päivänä helmikuuta 2009 Saksan toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi markkinoille, jäljempänä ’hakemus’.

(2)

Hakemus kattaa myös muuntogeenisen maissin Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 saattamisen markkinoille sitä sisältävissä tai siitä koostuvissa tuotteissa minkä tahansa muun maissin tavoin muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta.

(3)

Hakemus sisältää asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (2) liitteessä III ja IV edellytetyt tiedot sekä mainitun direktiivin liitteessä II vahvistettujen periaatteiden mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja päätelmät. Lisäksi hakemus sisältää direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukaisen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelman.

(4)

Syngenta laajensi 5 päivänä heinäkuuta 2013 hakemuksen soveltamisalaa kattamaan kaikki yksittäisten geenimuunnostapahtumien geenimuunnosyhdistelmät, jotka muodostavat maissin Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, jäljempänä ’geenimuunnosyhdistelmät’, mukaan lukien maissi Bt11 × GA21, maissi MIR604 × GA21, maissi Bt11 × MIR604 ja maissi Bt11 × MIR604 × GA21, joille on jo myönnetty lupa komission päätöksillä 2010/426/EU (3), 2011/892/EU (4), 2011/893/EU (5) ja 2011/894/EU (6). Syngenta pyysi komissiota kumoamaan nämä neljä päätöstä, kun maissille Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja kaikille sen geenimuunnosyhdistelmille on annettu lupa.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, antoi 7 päivänä joulukuuta 2015 puoltavan lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (7) 6 ja 18 artiklan mukaisesti. EFSA totesi, että muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, on yhtä turvallista ja ravitsevaa kuin sen tavanomainen vastine eikä minkään geenimuunnosyhdistelmän osalta ole havaittu turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

(6)

Lausunnossaan EFSA tarkasteli kaikkia niitä erityisiä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita jäsenvaltiot olivat tuoneet esiin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 4 kohdassa ja 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antamissa lausunnoissa.

(7)

EFSA totesi myös, että hakijan toimittama ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen seurantasuunnitelman, on tuotteiden esitettyjen käyttötarkoitusten mukainen.

(8)

Lausunnossaan EFSA suositteli ilmentyvien uusien proteiinien ilmentymistasoa koskevien asiaan liittyvien tietojen keräämistä, jos geenimuunnosyhdistelmät Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 ja/tai MIR162 × GA21 muodostetaan kohdennetuilla jalostustavoilla ja kaupallistetaan. Tämän suosituksen mukaisesti olisi vahvistettava erityisedellytykset tätä varten.

(9)

Kyseiset seikat huomioon ottaen lupa olisi myönnettävä muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 ja MIR604 × GA21 sisältäville tai niistä koostuville tai valmistetuille tuotteille.

(10)

Päätökset 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU ja 2011/894/EU, joissa annetaan lupa maissille Bt11 × GA21, maissille MIR604 × GA21, maissille Bt11 × MIR604 ja maissille Bt11 × GA21 × MIR604, olisi kumottava.

(11)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille, jäljempänä ’muuntogeeninen organismi’, olisi osoitettava yksilöllinen tunniste komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (8) mukaisesti.

(12)

EFSAn antaman lausunnon perusteella maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, mukaan luettuna kaikki mahdolliset yksittäisten geenimuunnostapahtumien osayhdistelmät, sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehujen osalta ei näytä olevan tarpeen esittää muita erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin varmistetaan näiden tuotteiden käyttö tällä päätöksellä myönnetyn luvan rajoissa, maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja sen geenimuunnosyhdistelmiä sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden, elintarvikkeita lukuun ottamatta, merkintöjä olisi täydennettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä tuotteita ei ole tarkoitettu viljelykäyttöön.

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (9) 4 artiklan 6 kohdassa vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset. Mainitun asetuksen 4 artiklan 1–5 kohdassa säädetään kyseisten tuotteiden jäljitettävyysvaatimuksista ja 5 artiklassa muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyysvaatimuksista.

(14)

Luvanhaltijan olisi toimitettava vuosittain raportit ympäristövaikutusten seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tulokset olisi esitettävä komission päätöksen 2009/770/EY (10) mukaisesti. EFSAn lausunto osoittaa, ettei ole tarpeen asettaa tiettyjen ekosysteemien tai ympäristöjen ja/tai maantieteellisten alueiden suojelua koskevia erityisehtoja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti.

(15)

Luvanhaltijan olisi myös toimitettava vuosittain raportit tämän luvan erityisedellytyksissä vahvistettujen toimien tuloksista.

(16)

Kaikki tuotteiden lupaa koskevat oleelliset tiedot olisi kirjattava asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädettyyn yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

(17)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan sopimuspuolille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (11) 9 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(18)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti täytäntöönpanosäädöksen luonnoksen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste

1.   Osoitetaan muuntogeenisille organismeille asetuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti yksilölliset tunnukset seuraavasti:

a)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

b)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;

c)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;

d)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;

e)

yksilöllinen tunniste SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21;

f)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × MIR162;

g)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × MIR604;

h)

yksilöllinen tunniste SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) Bt11 × GA21;

i)

yksilöllinen tunniste SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MIR162 × MIR604;

j)

yksilöllinen tunniste SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MIR162 × GA21;

k)

yksilöllinen tunniste SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 muuntogeeniselle maissille (Zea mays L.) MIR604 × GA21.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut muuntogeeniset maissit eritellään liitteessä olevassa b kohdassa.

2 artikla

Lupa

Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 kohtaa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:

a)

elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät 1 artiklassa tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja, koostuvat niistä tai on valmistettu niistä;

b)

rehu, joka sisältää 1 artiklassa tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja, koostuu niistä tai on valmistettu niistä;

c)

edellä 1 artiklassa tarkoitetut muuntogeeniset organismit niitä sisältävissä tai niistä koostuvissa tuotteissa mihin tahansa muuhun kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuun käyttöön, viljelyä lukuun ottamatta.

3 artikla

Merkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.

2.   Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava edellä 1 artiklassa tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa, lukuun ottamatta 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.

4 artikla

Ympäristövaikutusten seuranta

1.   Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

2.   Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain raportit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista päätöksen 2009/770/EY mukaisesti.

5 artikla

Markkinoille saattamista koskevat erityisedellytykset

1.   Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa g kohdassa tarkoitetut erityisedellytykset pannaan täytäntöön.

2.   Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain raportit tässä luvassa vahvistetuissa erityisedellytyksissä esitettyjen toimien tuloksista luvan voimassaolon ajan.

6 artikla

Yhteisön rekisteri

Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on kirjattava yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 28 artiklassa.

7 artikla

Luvanhaltija

Luvanhaltija on Syngenta France SAS, Ranska, joka edustaa yritystä Syngenta Crop Protection AG, Sveitsi.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU ja 2011/894/EU.

9 artikla

Voimassaolo

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksiantopäivästä.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: Syngenta France SAS, 12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Ranska.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Komission päätös 2010/426/EU, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2010, luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 199, 31.7.2010, s. 36).

(4)  Komission päätös 2011/892/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, muuntogeenistä maissia MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 344, 28.12.2011, s. 55).

(5)  Komission päätös 2011/893/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 344, 28.12.2011, s. 59).

(6)  Komission päätös 2011/894/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (EUVL L 344, 28.12.2011, s. 64).

(7)  EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta), 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297

(8)  Komission asetus (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(10)  Komission päätös 2009/770/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille (EUVL L 275, 21.10.2009, s. 9).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista (EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1).


LIITE

a)

Hakija ja luvanhaltija:

Nimi

:

Syngenta France SAS

Osoite

:

12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Ranska

Seuraavan yrityksen puolesta: Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Sveitsi.

b)

Tuotteiden nimet ja määritelmät:

1)

elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät e kohdassa tarkoitettuja muuntogeenisiä maisseja (Zea mays L.) tai koostuvat niistä tai on valmistettu niistä;

2)

rehu, joka sisältää e alakohdassa tarkoitettuja muuntogeenisiä maisseja (Zea mays L.) tai koostuu niistä tai on valmistettu niistä;

3)

e kohdassa tarkoitetut muuntogeeniset maissit (Zea mays L.) niitä sisältävissä tai niistä koostuvissa tuotteissa muita kuin 1 ja 2 alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoituksia varten, viljelyä lukuun ottamatta.

Maissi SYN-BTØ11-1 ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta se kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia.

Maissi SYN-IR162-4 ilmentää Vip3Aa20-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, ja PMI-proteiinia, jota käytettiin geenitunnistimena.

Maissi SYN-IR6Ø4-5 ilmentää Cry3A-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä kovakuoriaisiin kuuluvia tuholaisia vastaan, ja PMI-proteiinia, jota käytettiin geenitunnistimena.

Maissi MON-ØØØ21-9 ilmentää mEPSPS-proteiinia, jonka ansiosta se kestää glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita.

c)

Merkitseminen:

1)

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on ”maissi”.

2)

Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava e kohdassa tarkoitettuja maisseja sisältävien tai niistä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja mukana olevissa saateasiakirjoissa, lukuun ottamatta 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita.

d)

Havaitsemismenetelmä:

1)

Tapahtumakohtaiset reaaliaikaiset PCR-tekniikkaan perustuvat kvantitatiiviset menetelmät maissia SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 ja MON-ØØØ21-9 varten; havaitsemismenetelmät on validoitu yksittäisten GM-tapahtumien osalta ja todennettu maissin SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 siemenistä uutetulla genomi-DNA:lla.

2)

Validoija: asetuksella (EY) N:o 1829/2003 perustettu EU:n vertailulaboratorio, julkaistu osoitteessa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Viiteaineisto: ERM®-BF412 (SYN-BTØ11-1:n osalta) ja ERM®-BF423 (SYN-IR6Ø4-5:n osalta), saatavilla Euroopan komission Yhteiseen tutkimuskeskukseen (JRC) kuuluvan Vertailumateriaalien ja mittausten tutkimuslaitoksen (IRMM) kautta osoitteessa https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue ja AOCS 1208-A ja AOCS 0407-A (SYN-IR162-4:n osalta), AOCS 0407-A ja AOCS 0407-B (MON-ØØØ21-9:n osalta), saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Yksilöllinen tunniste:

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mukaisesti vaadittavat tiedot:

[Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjausnumero: julkaistaan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisterissä tiedoksiannon yhteydessä].

g)

Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset:

Erityisedellytykset asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e alakohdan mukaisesti:

1)

Luvanhaltijan on ilmoitettava komissiolle, jos geenimuunnosyhdistelmät SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 ja/tai SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 muodostetaan kohdennetuilla jalostustavoilla ja kaupallistetaan.

2)

Jos näin on, luvanhaltijan on koottava ilmentyvien uusien proteiinien ilmentymistasoja koskevat tiedot.

h)

Ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma:

Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma.

[Linkki: suunnitelma julkaistaan yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisterissä]

i)

Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden käytön osalta

Ei tarpeen.

Huomautus: linkkejä asianmukaisiin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.