ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 242

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
9. syyskuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1611, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon tarkistamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1612, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, tuen myöntämisestä maidontuotannon vähentämiseksi

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1613, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille

10

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1614, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2016 ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2017 sekä delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1238 poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse asetuksen (EY) N:o 826/2008 soveltamisen jatkamisesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 mukaisen yksityisen varastoinnin tuen osalta ja asetuksen (EU) N:o 1272/2009 soveltamisen jatkamisesta tämän asetuksen mukaisen julkisen intervention osalta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1615, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/559 muuttamisesta sen ajanjakson osalta, jona tuotannonsuunnittelua koskevat sopimukset ja päätökset maito- ja maitotuotealalla sallitaan

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1616, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1307/2013 poikkeamisesta maito- ja maitotuotealan vapaaehtoisten tuotantosidonnaisten tukitoimenpiteiden mahdollisen tarkistamisen osalta hakuvuonna 2017

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1617, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia sekä pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta hakuvuonna 2016

22

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1618, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1619, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1620, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2016/1621, annettu 7 päivänä syyskuuta 2016, muussa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimivien ympäristötodentajien akkreditointi- tai toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskevan ohjeasiakirjan hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta ( EUVL L 286, 29.10.2008 )

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1611,

annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön virkamatkoihin jäsenvaltioissa sovellettavan maksutaulukon tarkistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) säädetyt Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, ja erityisesti henkilöstösääntöjen 112 artiklan 2 kohdan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan,

on kuullut henkilöstösääntökomiteaa,

on kuullut Euroopan unionin toimielinten ja muiden elinten henkilöstön edustajia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurostat on esittänyt henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti selvityksen (2) hotellien, ravintoloiden ja ateriapalvelujen hintojen kehityksestä.

(2)

Selvitys osoittaa, että päivärahoja ja hotellikulujen enimmäismääriä olisi tarkistettava siten, että niissä otetaan huomioon hotellien, ravintoloiden ja ateriapalvelujen hintojen kehitys.

(3)

Päivärahoja ja hotellikulujen enimmäismääriä koskevan maksutaulukon tarkistukseen sisältyy monimutkaisten taloudellisten ja/tai sosiaalisten tilanteiden arvioiminen, jossa lainsäätäjällä on laaja harkintavalta.

(4)

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen viimeisimmässä uudistuksessa korostettiin, että kaikilta julkishallinnoilta ja kaikilta julkishallinnossa työskenteleviltä edellytetään erityisiä ponnisteluja tehokkuuden parantamiseksi ja Euroopan muuttuvaan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen sopeutumiseksi.

(5)

Kroatian tasavallan liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013 virkamiesten ja muun henkilöstön Kroatiaan suuntautuvien virkamatkojen kulukorvauksiin olisi sovellettava henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitettyjä sääntöjä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa oleva virkamatkakulujen maksutaulukko taulukolla seuraavasti:

Matkakohde

Majoituskulujen enimmäismäärä (hotelli)

Päiväraha

Belgia

148

102

Bulgaria

135

57

Tšekki

124

70

Tanska

173

124

Saksa

128

97

Viro

105

80

Irlanti

159

108

Kreikka

112

82

Espanja

128

88

Ranska

180

102

Kroatia

110

75

Italia

148

98

Kypros

140

88

Latvia

116

73

Liettua

117

69

Luxemburg

148

98

Unkari

120

64

Malta

138

88

Alankomaat

166

103

Itävalta

132

102

Puola

116

67

Portugali

101

83

Romania

136

62

Slovenia

117

84

Slovakia

100

74

Suomi

142

113

Ruotsi

187

117

Yhdistynyt kuningaskunta

209

125

2 artikla

Tämä delegoitu asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1023/2013 (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA – Eurostatin selvitys virkamatkakuluja (päivärahat ja hotellikulujen enimmäismäärä) koskevasta vuoden 2015 päivityksestä – viite Ares(2015)6009670–22.12.2015. Saatavilla osoitteessa https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1612,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

tuen myöntämisestä maidontuotannon vähentämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 228 artiklan kanssa,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 106 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maitoalalla vallitsee markkinahäiriötilanne, koska kysyntä ja tarjonta ovat maailmanlaajuisesti epätasapainossa, ja tilannetta pahentaa osaltaan Venäjän Euroopan unionista peräisin oleville maataloustuotteille asettaman tuontikiellon jatkuminen vuoden 2017 loppuun.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi hieman vuonna 2015 ja vuoden 2016 ensimmäisten kuukausien aikana, mutta kasvu oli hitaampaa kuin maidontuotannon kasvu.

(3)

Maidon maailmanlaajuinen tarjonta kasvoi koko vuoden 2015 ajan, ja unionin, Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin maidontuotannon kasvu oli yhteensä noin 4,5 miljoonaa tonnia; samaan aikaan unionin ja kyseisen kahden kolmannen maan viennin kokonaismäärä maitoekvivalenttina laski noin 200 000 tonnia.

(4)

Vuoden 2016 ensimmäisten neljän kuukauden aikana unionin, Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin maidontuotanto kasvoi noin 3,6 miljoonaa tonnia, mutta vain alle yksi prosentti kyseisestä määrästä voitiin kattaa viennin lisääntymisellä.

(5)

Vapaaehtoiset tuotannonsuunnittelua koskevat sopimukset ja päätökset on sallittu maito- ja maitotuotealalla hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, niiden yhteenliittymien ja hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden osalta komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/559 (3) ja osuuskuntien ja muun muotoisten maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioiden osalta komission delegoidulla asetuksella (EU) 2016/558 (4) kuuden kuukauden ajaksi 13 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen. Kyseistä aikaa jatkettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1615 (5).

(6)

Voin ja rasvattoman maitojauheen julkisena interventiona ja yksityisenä varastointina toteutettavat markkinoiden interventiovälineet ovat olleet saatavilla tauotta syyskuusta 2014 lähtien.

(7)

Kyseiset välineet ovat lievittäneet kriisin vaikutuksia, ja niiden ansiosta saatiin pysäytettyä maitotuotteiden hintojen jatkuva heikkeneminen, mutta globaali epätasapaino on silti jatkunut.

(8)

Jotta maito- ja maitotuotealalle voitaisiin palauttaa tasapaino nykyisessä vakavassa markkinatilanteessa, ja koska käytettävissä olevan markkina-analyysin perusteella tuotantomäärien merkittävää laskua ei ole odotettavissa vuoden 2017 loppuun mennessä, on aiheellista tarjota tukea niille EU:n maidontuottajille, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti vähentämään maidontuotantoa.

(9)

Koska unionin maitotoimitukset koostuvat tyypillisesti pääasiassa lehmänmaidon toimituksista ja suoramyynnin ja muista lajeista saadun maidon osuus unionin maidontuotannosta on hyvin vähäinen, on aiheellista, että tuki on käytettävissä ainoastaan lehmänmaidon toimitusten vähentämiseen.

(10)

Jotta lehmänmaidon toimituksia pystyttäisiin vähentämään tehokkaasti, hakijoiden tukikelpoisuus olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan henkilöitä, jotka toimittivat lehmänmaitoa ensimmäisille ostajille heinäkuussa 2016, mikä on viimeisin ajanjakso, jonka osalta hakijat voivat esittää todisteet kyseisistä toimituksista.

(11)

Saman tehokkuustavoitteen vuoksi unionin tuki saisi kattaa lehmänmaidon toimitusten vähentämisen enintään 50 prosentilla vastaavaan viiteajanjaksoon verrattuna.

(12)

Tässä asetuksessa säädetty tuki olisi myönnettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisena maatalousmarkkinoita tukevana toimenpiteenä.

(13)

Sen kasaantuminen muun tuen kanssa, jota rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, olisi sallittava.

(14)

Koska rahoitus vahvistetaan euromääräisenä, yhdenmukaisen ja samanaikaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa päivämäärä niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, myönnettävän määrän muuntamiselle niiden kansalliseksi valuutaksi. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa valuuttakurssin määräytymisperuste asetuksen (EU) N:o 1306/2013 106 artiklan mukaisesti. Ottaen huomioon kyseisen artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu periaate ja saman artiklan 5 kohdan c alakohdassa vahvistetut perusteet määräytymisperusteena olisi oltava tämän asetuksen voimaantulopäivä.

(15)

Jotta järjestelmä voisi toimia tehokkaasti ilman että tuen kattama lehmänmaidon toimitusten vähentämisen kokonaisenimmäismäärä ylittyy, olisi säädettävä tukihakemuksia ja maksupyyntöjä koskevista ilmoituksista.

(16)

Järjestelmän käytön maksimoimiseksi olisi vahvistettava sellainen määrä hakemusjaksoja, että tukihakemuksilla voidaan käyttää loppuun käytettävissä olevaa talousarviota vastaava lehmänmaidon toimitusten vähentämisen kokonaismäärä. Hakemusten tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi ne olisi suotavaa esittää sähköisesti.

(17)

Jotta hakemuksilla voitaisiin tarkoituksenmukaisesti vähentää lehmänmaidon toimituksia ja välttää kohtuuton hallinnollista rasitusta, olisi vahvistettava lehmänmaidon toimitusten vähentämisen vähimmäismäärä hakemusta kohden.

(18)

Hakemusten yhdenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi kaikkialla unionissa olisi vahvistettava vakiomuotoinen muuntokerroin litrojen muuntamiseksi kilogrammoiksi.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi tukihakemusten hyväksyttävyyden lisäksi tarkastettava myös niiden uskottavuus. Esimerkiksi tukihakemusta, jonka osalta ensimmäisille ostajille toimitettavan lehmänmaidon kokonaismäärä vähentämisjakson aikana on suurempi kuin viitejakson aikana toimitettu kokonaismäärä, ei tulisi pitää uskottavana.

(20)

Jotta voidaan varmistaa, että tuki maksetaan hakijoille mahdollisimman pian ja tuotannon vähentäminen voi käynnistyä viipymättä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Unionin tuki on tukikelpoisten hakijoiden käytettävissä lehmänmaidon toimitusten vähentämiseksi kolmen kuukauden ajanjaksolla, jäljempänä ’vähentämisjakso’, verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon, jäljempänä ’viitejakso’, tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Unionin tueksi vahvistetaan 14 euroa sadalta kilogrammalta lehmänmaitoa sellaisen määrän osalta, joka vastaa viitejakson aikana toimitetun lehmänmaidon ja vähentämisjakson aikana toimitetun lehmänmaidon välistä erotusta. Unionin tuki saa kattaa enintään 150 000 000 euroa vastaavan lehmänmaidon toimitusten vähentämisen kokonaismäärän.

Unionin tuki tukikelpoista hakijaa kohti kattaa lehmänmaidon toimitusten vähentämisen määrän, joka on enintään 50 prosenttia ensimmäisille ostajille viitejakson aikana toimitetun lehmänmaidon kokonaismäärästä.

2.   Tässä asetuksessa ’tukikelpoisilla hakijoilla’ tarkoitetaan maidontuottajia, jotka toimittivat lehmänmaitoa ensimmäisille ostajille heinäkuussa 2016.

3.   Bulgariaan, Kroatiaan, Puolaan, Romaniaan, Ruotsiin, Tanskaan, Tšekkiin, Unkariin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden tukikelpoisten hakijoiden osalta valuuttakurssin määräytymisperuste tämän asetuksen mukaisesti maksettavien määrien osalta on tämän asetuksen voimaantulopäivä.

4.   Tässä asetuksessa säädetty tuki voi kasautua muun tuen kanssa, jota rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

2 artikla

1.   Tuki myönnetään hakemusten perusteella.

Tukihakemuksen kattama lehmänmaidon toimittamisen vähentämisen vähimmäismäärä on 1 500 kilogrammaa.

Jos lehmänmaidon toimittamisen vähentämisen määrä ilmaistaan litroina, se on kerrottava kertoimella 1,03 määrän ilmaisemiseksi kilogrammoina.

2.   Tukikelpoisen hakijan on esitettävä tukihakemus siinä jäsenvaltiossa, johon hakija on sijoittautunut, käyttäen kyseisen jäsenvaltion vahvistamaa menettelyä. Tukihakemukset on jätettävä siten, että jäsenvaltio saa ne vastaanottamiselle kolmannessa alakohdassa asetettuun määräaikaan mennessä.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että hyväksytyt tuottajaorganisaatiot tai osuuskunnat voivat jättää tukihakemuksia tukikelpoisten hakijoiden puolesta. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuki siirretään täysimääräisenä kyseisille tukikelpoisille hakijoille, jotka ovat tosiasiallisesti vähentäneet lehmänmaidon toimituksiaan tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Määräajat täydellisten hakemusten vastaanottamiselle ovat

a)

21 päivä syyskuuta 2016 kello 12:00 (Brysselin aikaa) ensimmäisen vähentämisjakson (loka-, marras- ja joulukuu 2016) osalta;

b)

12 päivä lokakuuta 2016 kello 12:00 (Brysselin aikaa) toisen vähentämisjakson (marras- ja joulukuu 2016 ja tammikuu 2017) osalta;

c)

9 päivä marraskuuta 2016 kello 12:00 (Brysselin aikaa) kolmannen vähentämisjakson (joulukuu 2016 ja tammi- ja helmikuu 2017) osalta;

d)

7 päivä joulukuuta 2016 kello 12:00 (Brysselin aikaa) neljännen vähentämisjakson (tammi-, helmi- ja maaliskuu 2017) osalta.

Hakija saa esittää tämän asetuksen nojalla ainoastaan yhden tukihakemuksen. Jos hakija esittää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään. Hakijat, jotka ovat esittäneet ensimmäistä vähentämisjaksoa koskevan hakemuksen, voivat kuitenkin esittää myös neljättä vähentämisjaksoa koskevan hakemuksen.

3.   Jotta tukihakemus voidaan hyväksyä, sen on sisällettävä

a)

seuraavat tiedot jäsenvaltion toimittamalla lomakkeella:

i)

tukikelpoisen hakijan nimi ja osoite;

ii)

ensimmäisille ostajille viitejakson aikana toimitetun lehmänmaidon kokonaismäärä;

iii)

vähentämisjakson aikana toimitettavaksi suunniteltu lehmänmaidon kokonaismäärä;

iv)

lehmänmaidon toimitusten vähennyksen suunniteltu määrä, jonka osalta tukea haetaan ja joka saa olla enintään 50 prosenttia ii alakohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä ja jonka on oltava vähintään 1 500 kilogrammaa;

b)

asiakirjat, jotka osoittavat a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun lehmänmaidon kokonaismäärän;

c)

asiakirjat, jotka osoittavat, että hakemus liittyy maidontuottajaan, joka on toimittanut lehmänmaitoa ensimmäisille ostajille heinäkuussa 2016.

4.   Tukihakemukset, joiden kattaman lehmänmaidon toimitusten vähennyksen määrä on alle 1 500 kilogrammaa, on hylättävä.

Tukihakemukset, joiden kattaman lehmänmaidon toimitusten vähennyksen määrä on yli 50 prosenttia 3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, katsotaan esitetyiksi lehmänmaidon toimitusten vähennyksen määrästä, joka on 50 prosenttia kyseisessä alakohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä.

3 artikla

Tarkastettuaan tukihakemusten uskottavuuden ja hyväksyttävyyden jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (6) mukaisesti kaikki käsiteltäviksi hyväksyttävät ja uskottaviksi todetut tukihakemukset 2 artiklan 2 kohdassa hakemusten vastaanottamiselle tarkoitetun asianomaisen määräajan päättymistä seuraavana kolmantena työpäivänä viimeistään kello 16:00 (Brysselin aikaa).

4 artikla

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tiedonantojen perusteella komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, missä määrin haetuille määrille voidaan myöntää hyväksyntä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kokonaismäärän rajoissa.

Jäsenvaltioiden on annettava hyväksynnät tiedoksi hakijoille seitsemän työpäivän kuluessa 2 artiklan 2 kohdassa hakemusten vastaanottamiselle tarkoitetun asianomaisen määräajan päättymisestä, jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

Hyväksynnät myönnetään kaikille 3 artiklan mukaisesti komissiolle tiedoksi annetuille käsiteltäviksi hyväksyttäville ja uskottaviksi todetuille hakemuksille.

2.   Jos 3 artiklan mukaisesti tiedoksi annettujen tukihakemusten kattama yhteenlaskettu määrä ylittää 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kokonaismäärän, komissio vahvistaa soveltamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 229 artiklassa tarkoitettua menettelyä täytäntöönpanosäädöksellä jakokertoimen, jota jäsenvaltioiden on sovellettava kunkin tukihakemuksen kattamaan määrään.

Mikäli kyseiselle vähentämisjaksolle vahvistetaan jakokerroin, 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavien vähentämisjaksojen osalta esitetyt tukihakemukset hylätään, eikä hakemusten esittäminen seuraaville vähentämisjaksoille ole enää mahdollista.

Tukihakemusten kattamille määrille annetaan hyväksynnät soveltaen jakokerrointa.

5 artikla

1.   Tuki maksetaan maksupyyntöjen perusteella.

2.   Tukikelpoisen hakijan, jolle on annettu 4 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä, on esitettävä maksupyyntö siinä jäsenvaltiossa, johon hakija on sijoittautunut, käyttäen kyseisen jäsenvaltion vahvistamaa menettelyä. Maksupyynnöt on esitettävä siten, että jäsenvaltio saa ne 45 päivän kuluessa vähentämisjakson päättymisen jälkeen.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että hyväksytyt tuottajaorganisaatiot tai osuuskunnat voivat jättää maksupyyntöjä tukikelpoisten hakijoiden puolesta. Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksu siirretään täysimääräisenä kyseisille tukikelpoisille hakijoille, jotka ovat tosiasiallisesti vähentäneet lehmänmaidon toimituksiaan tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

3.   Jotta maksupyyntö voidaan hyväksyä, sen on sisällettävä

a)

seuraavat tiedot jäsenvaltion toimittamalla lomakkeella:

i)

tukikelpoisen hakijan nimi ja osoite;

ii)

ensimmäisille ostajille viitejakson aikana tosiasiallisesti toimitetun lehmänmaidon kokonaismäärä;

iii)

lehmänmaidon toimitusten vähennyksen tosiasiallinen määrä, jonka osalta tuen maksamista pyydetään ja joka saa olla enintään 50 prosenttia viitejakson aikana ensimmäisille ostajille toimitetun lehmänmaidon kokonaismäärästä ja tarvittaessa enintään 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltamisen tuloksena saatu määrä;

b)

asiakirjat, jotka osoittavat a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun kokonaismäärän.

4.   Tuen maksaminen tapahtuu heti kun jäsenvaltio on tarkastanut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 58 ja 59 artiklan mukaisesti, että lehmänmaidon toimitusten vähentäminen, josta unionin tukea maksetaan, on tosiasiallisesti toteutunut tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Maksut on suoritettava viimeistään 90:ntenä päivänä vähentämisjakson päättymisestä, paitsi jos käynnissä on hallinnollinen tutkinta.

5.   Tuen määrä kattaa 3 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun lehmänmaidon toimitusten tosiasiallisen vähennyksen kunkin tukikelpoisen hakijan osalta.

Jos lehmänmaidon toimitusten tosiasiallinen vähennys on suurempi kuin 4 artiklan soveltamisesta johtuva määrä, maksettava tuki vastaa viimeksi mainittua määrää, jäljempänä ’sallittu määrä’. Jos lehmänmaidon toimitusten tosiasiallinen vähennys on vähintään 80 prosenttia sallitusta määrästä, tuen määrä vastaa 3 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua lehmänmaidon toimitusten tosiasiallista vähennystä, edellyttäen ettei sallittu määrä ylity. Jos lehmänmaidon toimitusten tosiasiallinen vähennys on vähintään 50 prosenttia mutta alle 80 prosenttia sallitusta määrästä, tuen määrään sovelletaan kerrointa 0,8. Jos lehmänmaidon toimitusten tosiasiallinen vähennys on vähintään 20 prosenttia mutta alle 50 prosenttia sallitusta määrästä, tuen määrään sovelletaan kerrointa 0,5. Jos lehmänmaidon toimitusten tosiasiallinen vähennys on alle 20 prosenttia sallitusta määrästä, tukea ei makseta.

6.   Tämän asetuksen mukaisista maksuista aiheutuviin jäsenvaltioiden menoihin voidaan myöntää unionin tukea vain, jos asianomaiset maksut on suoritettu viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti kaikki vastaanottamansa ensimmäistä, toista, kolmatta ja neljättä vähentämisjaksoa koskevat hyväksyttävät maksupyynnöt viimeistään 8 päivänä maaliskuuta, 5 päivänä huhtikuuta, 3 päivänä toukokuuta ja 7 päivänä kesäkuuta 2017 kello 16:00 (Brysselin aikaa).

7 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2017 seuraavat tiedot:

a)

tukikelpoisten hakijoiden lukumäärä ja saamiensa tukihakemusten ja maksupyyntöjen kattaman lehmänmaidon toimitusten vähennyksen tosiasiallinen kokonaismäärä;

b)

maksettavaksi odotettu unionin tuen yhteenlaskettu määrä.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/559, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla (EUVL L 96, 12.4.2016, s. 20).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/558, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden tekemien tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla (EUVL L 96, 12.4.2016, s. 18).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1615, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/559 muuttamisesta sen ajanjakson osalta, jonka kuluessa tuotannonsuunnittelua koskevat sopimukset ja päätökset voidaan sallia maito- ja maitotuotealalla (katso tämän virallisen lehden sivu 17).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/10


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1613,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 228 artiklan kanssa,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 106 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maitoalalla vallitsee markkinahäiriötilanne, koska kysyntä ja tarjonta ovat maailmanlaajuisesti epätasapainossa, ja tilannetta pahentaa osaltaan Venäjän Euroopan unionista peräisin oleville maataloustuotteille asettaman tuontikiellon jatkuminen vuoden 2017 loppuun.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi hieman vuonna 2015 ja vuoden 2016 ensimmäisten kuukausien aikana, mutta kasvu oli hitaampaa kuin maidontuotannon kasvu.

(3)

Maidon maailmanlaajuinen tarjonta kasvoi koko vuoden 2015 ajan, ja unionin, Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin maidontuotannon kasvu oli yhteensä noin 4,5 miljoonaa tonnia; samaan aikaan unionin ja kyseisen kahden kolmannen maan viennin kokonaismäärä maitoekvivalenttina laski noin 200 000 tonnia.

(4)

Vuoden 2016 neljän ensimmäisen kuukauden aikana unionin, Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin maidontuotanto kasvoi noin 3,6 miljoonaa tonnia, mutta vain alle yksi prosentti kyseisestä määrästä voitiin kattaa viennin lisääntymisellä.

(5)

Tämän seurauksena raakamaidon hinnat unionissa ovat edelleen laskeneet, ja laskupaine todennäköisesti jatkuu saavuttaen monille maidontuottajille kestämättömät tasot. Toukokuussa 2016 maidon keskimääräiset tuottajahinnat unionissa olivat 22 prosenttia alhaisemmat kuin toukokuun keskimääräinen hinta vuosina 2011–2015.

(6)

Samanaikaisesti hintaerot jäsenvaltioiden välillä ovat kasvaneet. Tilanne vaikuttaa erityisesti pienviljelijöihin ja muodostaa uhkan maaseutualueiden yhteiskuntarakenteen säilymiselle.

(7)

Markkinaongelmia on esiintynyt myös muilla kotieläintuotannon aloilla, erityisesti sian-, naudan- ja vasikanliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-aloilla. Sianlihan osalta kyseiset ongelmat liittyvät pääasiassa Venäjän erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa esiintyneiden afrikkalaisen sikaruton taudinpurkausten perusteella asettamaan tuontikieltoon; naudan- ja vasikanliha-alan osalta ne ovat maidon markkinahäiriöiden sivuvaikutuksia.

(8)

Voin ja rasvattoman maitojauheen julkisena interventiona ja yksityisenä varastointina toteutettavat markkinoiden interventiovälineet ovat olleet saatavilla tauotta syyskuusta 2014 lähtien. Kyseiset välineet ovat lievittäneet kriisin vaikutuksia, ja niiden ansiosta saatiin pysäytettyä maitotuotteiden hintojen jatkuva heikkeneminen, mutta globaali epätasapaino on silti jatkunut.

(9)

Koska asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti käytettävissä olevat toimenpiteet vaikuttavat riittämättömiltä ja jotta voitaisiin varautua tilanteeseen, jossa hinnat laskevat entisestään ja syventävät markkinahäiriöitä, on olennaisen tärkeää osoittaa tukea EU:n maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille, jotka kärsivät kannattavuutta ja maksuvalmiutta heikentävistä markkinahäiriöistä. Jäsenvaltioiden olisi valittava yksi tai useampi kyseisistä aloista tai niiden osista markkinahäiriöistä pahiten kärsineiden tuottajien ja viljelijöiden tukemiseksi.

(10)

Viljelijöiden selviytymiskyvyn parantamiseksi kyseinen tuki olisi rajattava koskemaan kestävämpiä viljelymenetelmiä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pientiloihin, jotka muodostavat maaseudun talouden perustan.

(11)

Nykyisen kriisin lieventämiseksi on aiheellista myöntää jäsenvaltiolle tukea kertaluonteisena rahoituksena sellaisten maidontuottajien ja/tai muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöiden tukemiseen, jotka sitoutuvat taloudellista kestävyyttä ja markkinoiden vakauttamista edistävään toimintaan.

(12)

Kunkin jäsenvaltion käytettävissä olevia määrärahoja vahvistettaessa olisi otettava huomioon asianomaisen maan maatalousalan pääominaisuudet, kuten tuotanto, markkinahinnat ja pienviljelijöiden osuus.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi suunniteltava toimenpiteet yhden tai useamman jäljempänä luetellun taloudellista kestävyyttä ja markkinoiden vakauttamista edistävän toiminnan pohjalta: tuotannon jäädyttäminen tai vähentäminen, pienimuotoinen viljely, laajaperäinen tuotanto, ympäristö- ja ilmastoystävällinen tuotanto, viljelijöiden välinen yhteistyö, laadun ja lisäarvon parantaminen sekä koulutus kestävien hallintamenetelmien alalla.

(14)

Ottaen huomioon maidontuottajien ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöiden erityistilanne, joka vaihtelee eri puolilla unionia, jäsenvaltioiden olisi valittava erityisesti markkinoiden vakauttamisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta asianmukaisimmat toimenpiteet ja kuvailtava toteutettavat konkreettiset toimenpiteet.

(15)

Koska kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävä määrä korvaa vain pienen osan maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille aiheutuneista todellisista menetyksistä, jäsenvaltioiden olisi saatava myöntää näille viljelijöille lisätukea edellyttäen, että sitä myönnettäessä noudatetaan samoja puolueettomuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun vääristymisen estämisen edellytyksiä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetty tuki olisi myönnettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisena maatalousmarkkinoita tukevana toimenpiteenä.

(17)

Jotta jäsenvaltioille annettaisiin liikkumavaraa jakaa tuki häiriöiden korjaamiseen vaaditun mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi voitava antaa sen kasautua muun tuen kanssa, jota rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

(18)

Koska rahoitus on vahvistettu euromääräisenä, yhdenmukaisen ja samanaikaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa päivämäärä niille jäsenvaltioille, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, myönnettävän määrän muuntamiselle niiden kansalliseksi valuutaksi. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa valuuttakurssin määräytymisperuste asetuksen (EU) N:o 1306/2013 106 artiklan mukaisesti. Ottaen huomioon kyseisen artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu periaate ja saman artiklan 5 kohdan c alakohdassa vahvistetut perusteet, määräytymisperusteena olisi oltava tämän asetuksen voimaantulopäivä.

(19)

Talousarvioon liittyvistä syistä unionin olisi rahoitettava maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille myönnettävästä taloudellisesta tuesta asianomaisille jäsenvaltioille aiheutuneet menot ainoastaan, jos nämä menot on toteutettu tiettyyn määräaikaan mennessä.

(20)

Avoimuuden ja jäsenvaltioiden käyttöön myönnetyn rahoituksen valvonnan ja asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi toteutettavat konkreettiset toimenpiteet, käytetyt puolueettomat perusteet, muiden kotieläintuotantoalojen kuin maitoalan tukemiseen sovellettavat periaatteet, markkinoiden vääristymisen estämiseksi toteutettavat toimenpiteet, toimenpiteiden suunnitellut vaikutukset ja menetelmät, joilla nämä vaikutukset todetaan.

(21)

Sen varmistamiseksi, että maidontuottajat ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijät saavat tukea mahdollisimman pian, asianomaisten jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa tätä asetusta viipymättä. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden saataville asetetaan unionin tukea, jonka määrä on yhteensä 350 000 000 euroa, poikkeukselliseen mukautustukeen maidontuottajille ja/tai viljelijöille naudan- ja vasikanliha-, sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-aloilla, jäljempänä ”muiden kotieläintuotantoalojen viljelijät”.

Jäsenvaltioiden on käytettävä niiden saataville annetut määrät toimenpiteisiin liitteessä esitetyn mukaisesti puolueettomin ja syrjimättömin perustein sekä edellyttäen, että tuista ei seuraa kilpailun vääristymistä.

Jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä tuetaan maidontuottajia ja/tai muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöitä, jotka sitoutuvat yhteen tai useampaan seuraavista toiminnoista, joilla pyritään edistämään tilan taloudellista kestävyyttä ja markkinoiden vakauttamista:

a)

tuotannon vähentäminen määrällä, joka ylittää komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1612 (3) säädetyn määrän, tai tuotannon säilyttäminen entisellä tasolla,

b)

pienimuotoinen viljely,

c)

laajaperäisten tuotantomenetelmien noudattaminen,

d)

ympäristö- ja ilmastoystävällisten tuotantomenetelmien noudattaminen,

e)

yhteistyöhankkeiden täytäntöönpano,

f)

laadun ja lisäarvon parantamiseen tähtäävien laatujärjestelmien tai hankkeiden toteuttaminen,

g)

rahoitus- ja riskinhallintavälineisiin liittyvä koulutus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuen taloudellinen hyöty siirtyy täysimääräisenä maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille, jos nämä eivät ole välittömiä tuensaajia.

Tämän asetuksen mukaisista maksuista aiheutuviin jäsenvaltioiden menoihin voidaan myöntää unionin tukea vain, jos maksut on suoritettu viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017.

2.   Bulgarian, Kroatian, Puolan, Romanian, Ruotsin, Tanskan, Tšekin, Unkarin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta valuuttakurssin määräytymisperuste liitteessä esitettyjen määrien osalta on tämän asetuksen voimaantulopäivä.

3.   Tässä asetuksessa säädetyt tukitoimenpiteet voivat kasautua muun tuen kanssa, jota rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

2 artikla

Jäsenvaltiot voivat myöntää lisätukea 1 artiklan mukaisesti toteutettuihin toimenpiteisiin enintään 100:aa prosenttia vastaavan määrän liitteessä vahvistetusta määrästä noudattaen 1 artiklassa säädettyjä puolueettomuuden, syrjimättömyyden ja kilpailun vääristymisen estämisen edellytyksiä.

Jäsenvaltioiden on maksettava tämä lisätuki viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

viipymättä ja viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2016

i)

kuvaus toteutettavista konkreettisista toimenpiteistä;

ii)

tuen myöntämismenetelmien määrittelemiseksi käytetyt puolueettomat perusteet ja tarvittaessa muiden kotieläintuotantoalojen kuin maitoalan tukemiseen sovellettavat periaatteet;

iii)

toimenpiteiden suunnitellut vaikutukset markkinoiden vakauttamiseksi;

iv)

toteutetut toimenpiteet, joilla todetaan suunniteltujen vaikutusten toteutuminen;

v)

toimenpiteet kilpailun vääristymisen estämiseksi,

vi)

edellä 2 artiklan nojalla myönnetyn lisätuen taso;

b)

viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2017 maksetut määrät toimenpidettä kohti, tuensaajien lukumäärä ja tyyppi sekä arviointi toimenpiteen tehokkuudesta.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1612, annettu 8 päivänä syyskuuta 2016, tuen myöntämisestä maidontuotannon vähentämiseksi (katso tämän virallisen lehden sivu 4).


LIITE

Jäsenvaltio

euroa

Belgia

10 979 636

Bulgaria

5 809 941

Tšekki

10 346 106

Tanska

9 294 305

Saksa

57 955 101

Viro

8 081 123

Irlanti

11 086 327

Kreikka

1 683 910

Espanja

14 665 678

Ranska

49 900 853

Kroatia

1 517 133

Italia

20 942 300

Kypros

297 165

Latvia

9 760 362

Liettua

13 298 661

Luxemburg

560 115

Unkari

9 543 566

Malta

100 092

Alankomaat

22 952 419

Itävalta

5 863 491

Puola

22 670 129

Portugali

3 988 059

Romania

10 896 083

Slovenia

1 145 506

Slovakia

2 062 803

Suomi

7 521 715

Ruotsi

6 881 425

Yhdistynyt kuningaskunta

30 195 996


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/15


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1614,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2016 ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2017 sekä delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1238 poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse asetuksen (EY) N:o 826/2008 soveltamisen jatkamisesta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 mukaisen yksityisen varastoinnin tuen osalta ja asetuksen (EU) N:o 1272/2009 soveltamisen jatkamisesta tämän asetuksen mukaisen julkisen intervention osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 228 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maito- ja maitotuotealalla vallitsee tällä hetkellä markkinahäiriötilanne, koska kysyntä ja tarjonta ovat vakavasti epätasapainossa.

(2)

Rasvattoman maitojauheen tuotanto unionissa kasvoi 18 prosentilla vuoden 2016 tammi- ja huhtikuun välisenä aikana lisääntyneen maidontuotannon seurauksena; samalla ajanjaksolla vienti laski kahdeksan prosenttia. Rasvattoman maitojauheen viennin osuus on perinteisesti noin 40–50 prosenttia unionin rasvattoman maitojauheen kokonaistuotannosta.

(3)

Siitä johtuen rasvattoman maitojauheen hintoihin unionissa kohdistuu edelleen alenemispaineita.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 12 artiklan d alakohdassa säädetään, että rasvattoman maitojauheen julkinen interventio on mahdollista 1 päivästä maaliskuuta 30 päivään syyskuuta. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1549 (2) mukaisesti vuonna 2016 rasvattoman maitojauheen julkinen interventio on mahdollista 1 päivästä tammikuuta 30 päivään syyskuuta.

(5)

Jotta voidaan tarjota mahdollisuus hyödyntää nopeasti kaikkia mahdollisia markkinatoimenpiteitä ja varautua tilanteeseen, jossa rasvattoman maitojauheen hinnat laskevat edelleen ja markkinahäiriöt pahenevat, on keskeisen tärkeää, että julkinen interventio on mahdollista rasvattoman maitojauheen osalta keskeytyksettä siihen asti, kun uusi interventiokausi alkaa 1 päivänä maaliskuuta 2017.

(6)

Sen vuoksi on aiheellista jatkaa rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen jaksoa vuoden 2016 osalta 31 päivään joulukuuta 2016 saakka ja vahvistaa interventio-ostojen alkamisajankohdaksi vuoden 2017 osalta 1 päivä tammikuuta.

(7)

Interventio-ostojen jakson jatkaminen 30 päivästä syyskuuta 201631 päivään joulukuuta 2016 vastaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 (3) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1240 (4), joilla korvataan 1 päivästä lokakuuta 2016 komission asetus (EY) N:o 826/2008 (5) ja komission asetus (EU) N:o 1272/2009 (6), soveltamispäivää. Jatkuvuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi on aiheellista säätää poikkeuksesta, jonka mukaan asetusta (EY) N:o 826/2008 sovelletaan edelleen rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskeviin hakemuksiin, jotka on jätetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 948/2014 (7) mukaisesti, ja asetusta (EU) N:o 1272/2009 sovelletaan edelleen rasvatonta maitojauhetta koskeviin tarjouksiin, jotka on jätetty tämän asetuksen mukaisesti.

(8)

Jotta voidaan varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyt tilapäiset toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin välittömästi ja edistävät hintojen vakautumista, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poikkeaminen asetuksesta (EU) N:o 1308/2013

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 12 artiklan d alakohdassa säädetään, jaksoa, jona rasvattoman maitojauheen julkinen interventio on mahdollista vuonna 2016, jatketaan 31 päivään joulukuuta 2016.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 12 artiklan d alakohdassa säädetään, vuonna 2017 julkinen interventio on rasvattoman maitojauheen osalta mahdollista 1 päivästä tammikuuta 30 päivään syyskuuta.

2 artikla

Poikkeaminen asetuksesta (EU) 2016/1238

Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 10 ja 11 artiklassa säädetään, asetusta (EY) N:o 826/2008 sovelletaan edelleen rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskeviin hakemuksiin, jotka on jätetty ennen 1 päivää maaliskuuta 2017 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1238 10 ja 11 artiklassa säädetään, asetusta (EU) N:o 1272/2009 sovelletaan edelleen rasvatonta maitojauhetta koskeviin tarjouksiin, jotka on jätetty ennen 1 päivää tammikuuta 2017 tämän asetuksen 1 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1549, annettu 17 päivänä syyskuuta 2015, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2015 ja voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2016 (EUVL L 242, 18.9.2015, s. 28).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1238, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 15).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin tuen osalta (EUVL L 206, 30.7.2016, s. 71).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 826/2008, annettu 20 päivänä elokuuta 2008, yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä koskevista yhteisistä säännöistä eräiden maataloustuotteiden alalla (EUVL L 223, 21.8.2008, s. 3).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 1272/2009, annettu 11 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta (EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 948/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä rasvattomalle maitojauheelle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 18).


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1615,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/559 muuttamisesta sen ajanjakson osalta, jona tuotannonsuunnittelua koskevat sopimukset ja päätökset maito- ja maitotuotealalla sallitaan

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 222 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kohentaakseen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219 artiklan nojalla vaikeaa markkinatilannetta maito- ja maitotuotealalla komissio on sallinut useiden poikkeuksellisten toimenpiteiden lisäksi tuotannonsuunnittelua koskevat vapaaehtoiset sopimukset ja päätökset maito- ja maitotuotealalla hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja niiden yhteenliittymien sekä hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden osalta komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/559 (2) ja komission delegoidulla asetuksella (EU) 2016/558 (3) osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden osalta kuuden kuukauden ajan 13 päivästä huhtikuuta 2016 alkaen.

(2)

Yhteisistä sopimuksista tai päätöksistä ei ole toistaiseksi ilmoitettu, sillä ala tarvitsee aikaa järjestäytyäkseen siten, että se voi hyödyntää tätä uutta välinettä; samanaikaisesti maitoalalla vallitsee yhä vakava epätasapaino, joka johtuu kysynnän ja tarjonnan maailmanlaajuisesta epätasapainosta ja johon osaltaan vaikuttaa Venäjän unionista peräisin oleville maataloustuotteille ja elintarvikkeille asettaman tuontikiellon jatkuminen vuoden 2017 loppuun asti.

(3)

Maidon tuottajahinnat laskivat vuonna 2015 kahdeksan prosenttia ja vuoden 2016 ensimmäisten viiden kuukauden aikana edelleen 15 prosenttia. Toukokuussa 2016 maidon keskihinta unionissa oli 22 prosenttia viimeisten viiden vuoden keskiarvoa alhaisempi. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden väliset erot kasvoivat entisestään, ja eräiden jäsenvaltioiden ilmoittamat hinnat olivat 30 prosenttia EU:n keskiarvoa alhaisempia. Käytettävissä olevien markkina-analyysien perusteella tuotantomäärien huomattavaa alenemista ei ole odotettavissa ennen vuoden 2017 loppua.

(4)

Jotta maito- ja maitotuotealaa autettaisiin löytämään uusi tasapaino nykyisessä vakavassa markkinatilanteessa ja tekemään tarvittavat mukautukset maitokiintiöiden poistamisen vuoksi, on aiheellista sallia täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/559 ja delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/558 tarkoitetut vapaaehtoiset sopimukset ja päätökset vielä kuuden kuukauden ajan. Koska asetuksen (EU) N:o 1308/2013 222 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja sisältöä ja maantieteellistä laajuutta koskeva soveltamisala sekä asiaan liittyvät ilmoitusvelvollisuudet on jo määritelty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/559, on aiheellista muuttaa kyseistä täytäntöönpanoasetusta.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/559 olisi muutettava.

(6)

Ottaen huomioon markkinoiden vakava epätasapaino ja tarve varmistaa jatkuvuus ja oikeusvarmuus tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/559 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan ja 209 artiklan 1 kohdan soveltamista maito- ja maitotuotealan hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja niiden yhteenliittymien sekä hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden sallitaan

a)

tehdä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tai 13 päivänä lokakuuta 2016 alkavalla kuuden kuukauden ajanjaksolla vapaaehtoisia yhteisiä sopimuksia ja yhteisiä päätöksiä, jotka koskevat tuotettavan maitomäärän suunnittelemista ja joiden voimassaolo päättyy 12 päivänä lokakuuta 2016 tai 12 päivänä huhtikuuta 2017; tai

b)

pidentää tällaisten 13 päivänä huhtikuuta 2016 alkaneella ajanjaksolla tehtyjen sopimusten tai päätösten voimassaoloaikaa enintään 12 päivään huhtikuuta 2017.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun kukin 1 artiklassa tarkoitettu kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt, asianomaisten hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja niiden yhteenliittymien sekä hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden on ilmoitettava 25 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle sopimusten tai päätösten tosiasiallisesti kattamat tuotantomäärät.”

b)

Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kunkin edellä 1 artiklassa tarkoitetun kuuden kuukauden ajanjakson päättymistä seuraavien 30 päivän kuluessa yhteenveto kyseisenä ajanjaksona täytäntöön pannuista sopimuksista ja sopimuksista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/559, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla (EUVL L 96, 12.4.2016, s. 20).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/558, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden tekemien tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla (EUVL L 96, 12.4.2016, s. 18).


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1616,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1307/2013 poikkeamisesta maito- ja maitotuotealan vapaaehtoisten tuotantosidonnaisten tukitoimenpiteiden mahdollisen tarkistamisen osalta hakuvuonna 2017

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (1) ja erityisesti sen 69 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin myöntää viljelijöille tuotantosidonnaista tukea tietyillä maatalouden aloilla tai tiettyjen maatalouden muotojen yhteydessä siinä määrin kuin on tarpeen luoda kannustin nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi asianomaisilla aloilla tai alueilla.

(2)

Ottaen huomioon maidon ja maitotuotteiden korkeat tuotantoluvut ja niistä johtuva hintojen aleneminen unionin markkinoilla ja erityisesti niiden seurauksena maitoalaa nykyisin koettelevat tilapäiset vaikeudet jäsenvaltioiden olisi voitava päättää maito- ja maitotuotealalle suunnattujen vapaaehtoisten tuotantosidonnaisten tukitoimenpiteidensä mahdollisesta tarkistamisesta hakuvuonna 2017, jotta kyseinen vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki voidaan edelleen maksaa sen eläinmäärän perusteella, jonka osalta kyseinen tuki hyväksyttiin vuonna 2016. Vaikka saattaakin vaikuttaa lyhyellä aikavälillä siltä, että tällainen tarkistaminen vaarantaa yhden vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen tavoitteista, toisin sanoen nykyisen tuotantotason säilyttämisen, tällaiset toimenpiteet voivat pitkällä aikavälillä auttaa vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen tavoitteiden saavuttamisessa.

(3)

Kun otetaan huomioon tuensaajien tämänhetkiset vakavat taloudelliset vaikeudet, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 69 artiklan 1 kohta on asianmukainen oikeusperusta säädettäessä poikkeamisesta kyseisen asetuksen IV osaston 1 luvun säännöksistä.

(4)

Jotta komissio voi valvoa sääntöjen moitteetonta noudattamista ja tarkistuksen vaikutuksia, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle päätöksestään 14 päivän kuluessa sen tekemisestä.

(5)

Sen varmistamiseksi, että maito- ja maitotuoteala voi hyödyntää tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta mahdollisimman pian, asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu, ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä päätöksensä 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Maito- ja maitotuotealalle kohdennettujen toimenpiteiden tarkistaminen

1.   Jäsenvaltiot voivat hakuvuonna 2017 päättää kaikkien asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklan nojalla hyväksyttyjen maito- ja maitotuotealaa koskevien toimenpiteidensä tarkistamisesta.

Tarkistaminen tapahtuu seuraavasti:

a)

säätämällä, että hakuvuonna 2017 viljelijälle, joka on oikeutettu asetuksen (EU) N:o 1307/2013 9 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan mukaiseen tukeen, tukea maksetaan sen eläinmäärän perusteella, josta viljelijä oli oikeutettu kyseisten toimenpiteiden mukaiseen tukeen hakuvuonna 2016; sekä

b)

jättämällä soveltamatta muita tarkistuksen kohteena oleviin toimenpiteisiin sovellettavia tukikelpoisuusedellytyksiä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päätös korvaa kaikki muut mahdolliset asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 6 kohdan mukaisten maito- ja maitotuotealan vapaaehtoisten tuotantosidonnaisten tukitoimenpiteiden tarkistamista koskevat päätökset.

2.   Jäsenvaltion on laskettava kunkin tarkistetun vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tukitoimenpiteen osalta yksikkökohtainen määrä, joka vastaa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 (2) liitteessä I olevan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti tiedoksi annetun maito- ja maitotuotealalle kohdennetun toimenpiteen rahoitusta varten vahvistetun määrän ja kyseisen vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tukitoimenpiteen piiriin kuuluvien eläinten kokonaismäärän välistä suhdetta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu eläinten kokonaismäärä vastaa

a)

niiden eläinten kokonaismäärää, joiden osalta tuki hyväksyttiin hakuvuonna 2016; tai

b)

a alakohdassa tarkoitettua eläinten kokonaismäärää niiden viljelijöiden osalta, jotka ovat tukikelpoisia vuonna 2017.

3.   Viljelijälle myönnettävä vuotuinen tuki vastaa 2 kohdan mukaisesti laskettua yksikkökohtaista määrää kerrottuna niiden eläinten lukumäärällä, joiden osalta kyseinen viljelijä oli oikeutettu tukeen hakuvuonna 2016.

2 artikla

Määräaika

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu päätös on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 artikla

Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 artiklassa tarkoitetusta päätöksestä 14 päivän kuluessa sen tekemisestä.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta (EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1).


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1617,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia sekä pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta hakuvuonna 2016

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla jäsenvaltiot voivat 16 päivästä lokakuuta 30 päivään marraskuuta maksaa ennakkomaksuina enintään 50 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (2) mukaisista suorista tuista ja enintään 75 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (3) mukaisista pinta-aloihin ja eläimiin liittyvistä tukitoimenpiteistä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tukia, mukaan luettuna suoria tukia koskevat ennakkomaksut, ei saa maksaa ennen kuin kyseisen asetuksen 74 artiklan mukaiset hallinnolliset ja paikan päällä tehdyt tarkastukset on saatu päätökseen. Pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien tukitoimenpiteiden osalta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdassa annetaan kuitenkin mahdollisuus maksaa ennakkomaksuja sen jälkeen, kun kyseisen asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaiset hallinnolliset tarkastukset on saatu päätökseen.

(3)

Vaikea taloudellinen tilanne tietyillä maatalouden aloilla ja etenkin maitotuotteiden markkinoilla aiheuttaa edelleen vakavia taloudellisia vaikeuksia ja kassavirtaongelmia tuensaajille.

(4)

Lisäksi suorien tukien järjestelmän ja maaseudun kehittämistoimenpiteiden uuden oikeudellisen kehyksen ensimmäisenä täytäntöönpanovuonna ilmenneitä hallinnollisia vaikeuksia esiintyy edelleen eräissä jäsenvaltioissa, ja ne ovat viivästyttäneet hakuvuoden 2015 maksujen suorittamista tuensaajille joissakin jäsenvaltioissa.

(5)

Näiden eri olosuhteiden poikkeuksellisen luonteen ja niistä tuensaajille aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi näitä vaikeuksia on tarpeen lieventää poikkeamalla asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta, jotta jäsenvaltiot voivat maksaa hakuvuonna 2016 tuensaajille korkeampia ennakkomaksuja.

(6)

Lisäksi yhtenäishakemuksen, suoran tuen hakemusten, maksupyyntöjen sekä perustukijärjestelmään liittyvien tukioikeuksien myöntämistä tai tukioikeuksien arvon korottamista koskevien hakemusten hallinnoimista on lykätty hakuvuoden 2016 hakumenettelyn valmisteluun liittyvien uusien vaatimusten vuoksi. Siitä johtuen tarvittavat tarkastukset saatetaan todennäköisesti päätökseen tavanomaista myöhemmin.

(7)

Sen vuoksi on tarpeen poiketa asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta, jotta voidaan mahdollistaa suorien tukien ennakkomaksut sen jälkeen, kun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (4) 28 ja 29 artiklassa täsmennetyt hallinnolliset tarkastukset on saatettu päätökseen. On kuitenkin keskeisen tärkeää, että tällaisella poikkeuksella ei vaaranneta moitteetonta varainhoitoa eikä riittävän varmuuden vaatimusta. Tätä varten poikkeusta hyödyntävät jäsenvaltiot ovat vastuussa kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että vältetään liialliset maksut ja että aiheettomasti maksetut määrät peritään tosiasiallisesti ja nopeasti takaisin. Jos poikkeusta hyödynnetään, sen käyttö olisi sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hallinnon vahvistuslausumaan varainhoitovuoden 2017 osalta.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean, suorien tukien hallintokomitean ja maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakuvuonna 2016 maksaa ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 70 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluista suorista tuista ja enintään 85 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1306/2013 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta maaseudun kehittämistukena myönnetystä tuesta.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakuvuonna 2016 maksaa ennakkomaksuja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluista suorista tuista sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 1306/2013 74 artiklassa tarkoitetut hallinnolliset tarkastukset on saatettu päätökseen.

3 artikla

Tämän asetuksen 2 artiklaa soveltavien jäsenvaltioiden on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hallinnon vahvistuslausumaan varainhoitovuoden 2017 osalta vahvistus siitä, että liialliset maksut tuensaajille on estetty ja aiheettomasti maksetut määrät on tosiasiallisesti ja nopeasti peritty takaisin kaikkien tarvittavien tietojen todentamisen perusteella.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/24


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1618,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lannoitteista 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä 29 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 31 artiklan 2 kohdan nojalla on esitetty pyyntöjä joidenkin lannoitteiden lisäämiseksi kyseisen asetuksen liitteeseen I.

(2)

[S,S]-Etyleenidiamiinidisukkiinihappo, jäljempänä ’[S,S]-EDDS’ on orgaaninen hivenaineiden kelaatinmuodostaja. [S,S]-EDDS:n kanssa kelatoitua rautaa käytetään korjaamaan koristekasvien ja nurmiturpeen raudanpuutosta ja poistamaan niiden viherkatoa. Aine hajoaa nopeasti, sen huuhtoutuminen pintamaasta pohjaveteen on erittäin vähäistä, ja se mineralisoituu täydellisesti eikä ole myrkyllistä nisäkkäille eikä vesieliöille.

(3)

Heptaglukonihappo, jäljempänä ’HGA’, on hivenainelannoitteiden orgaaninen kompleksinmuodostaja. HGA on vaikuttava ja biohajoava, sen stabiilius on hyvä laajalla pH-arvoalueella ja se liukenee hyvin veteen. HGA on ollut sallittu Espanjassa useita vuosia, eikä mitään ympäristöön tai ihmisten terveyteen kohdistuvia haittoja ole todettu.

(4)

[S,S]-EDDS:n ja HGA:n valmistajat ovat Saksan ja Espanjan viranomaisten kautta esittäneet komissiolle pyynnön kyseisten aineiden sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä I olevaan hyväksyttyjen orgaanisten kelaatin- ja kompleksinmuodostajien luetteloon, jotta [S,S]-EDDS ja HGA olisivat viljelijöiden saatavilla kaikkialla unionissa. [S,S]-EDDS ja HGA, jotka eritellään tämän asetuksen liitteessä I, täyttävät asetuksen (EY) N:o 2003/2003 14 artiklassa vahvistetut vaatimukset. Ne olisi sen vuoksi lisättävä kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan hyväksyttyjen orgaanisten kelaatin- ja kompleksinmuodostajien luetteloon.

(5)

Analyysimenetelmiä [S,S]-EDDS:n ja HGA:n määrittämiseksi on käytettävissä, joten kyseiset menetelmät olisi eriteltävä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteessä IV jäsenvaltioiden kyseisen asetuksen 29 artiklan nojalla suorittaman valvonnan helpottamiseksi. Kohdasta ”Menetelmät 11” olisi käytävä ilmi, että HGA on kompleksinmuodostaja.

(6)

N-butyylitiofosforitriamidin ja N-propyylitiofosforitriamidin reaktioseos lisättiin asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteeseen I komission asetuksella (EU) N:o 1257/2014 (2). Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että se, käytetäänkö reaktioseosta vai pelkästään näiden kahden aineen seosta, ei vaikuta merkittävästi ammoniakkipäästöjen vähentämiseen. Kohta olisi sen vuoksi muutettava siten, että seoksen valmistajat voivat käyttää kumpaa tahansa näistä tuotantotavoista.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2003/2003 olisi muutettava.

(8)

Jotta Euroopan standardointikomitea ehtii julkaista [S,S]-EDDS:n analyysimenetelmän, joka on parhaillaan validoitavana, olisi säädettävä riittävästä ajanjaksosta, ennen kuin [S,S]-EDDS:n sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteeseen I ja kyseisen lannoitetyypin analyysimenetelmän sisällyttäminen asetuksen liitteeseen IV tulevat voimaan.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2003/2003 32 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EY) N:o 2003/2003 seuraavasti:

1.

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2.

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteessä I olevaa 1 kohtaa ja liitteessä II olevaa 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1257/2014, annettu 24 päivänä marraskuuta 2014, lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi (EUVL L 337, 25.11.2014, s. 53).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liite I seuraavasti:

1.

Lisätään E.3.1 jaksossa olevaan taulukkoon seuraava kohta:

”12

[S,S]-etyleenidiamiinidisukkiinihappo

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7”

2.

Lisätään E.3.2 jaksossa olevaan taulukkoon seuraava kohta:

”2

Heptaglukonihappo

HGA

C7H14O8

23351-51-1”

3.

Korvataan F.2 jaksossa olevan taulukon 3 kohta seuraavasti:

”3

N-butyylitiofosforitriamidin (NBPT) ja N-propyylitiofosforitriamidin (NPPT) seos (suhde 3:1 (1))

Reaktioseos:

EY-nro 700-457-2

NBPT:n ja NPPT:n seos:

 

NBPT: ELINCS-nro 435-740-7

 

NPPT: CAS-nro 916809-14-8

Vähintään: 0,02

Enintään: 0,3

 

 


(1)  NPPT:n osuuden toleranssi: 20 %.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liite IV seuraavasti:

1.

Korvataan B jaksossa olevassa kohdassa ”Menetelmät 11” alaotsikko ”Kelaatinmuodostajat” ilmaisulla ”Kelaatin- ja kompleksinmuodostajat”.

2.

Lisätään B jaksoon kohta Menetelmä 11.9 seuraavasti:

”[S,S]-EDDS:n määrittäminen

EN 13368-3 Part 3: Fertilizers – Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography: Determination of [S,S]-EDDS by ion pair chromatography (Lannoitteet. Kelaatinmuodostajien määrittäminen kromatografialla: [S,S]-EDDS:n määrittäminen ioniparikromatografialla)

Analyysimenetelmä on testattu laboratorioiden välisellä testillä.”

3.

Lisätään B jaksoon kohta Menetelmä 11.10 seuraavasti:

”HGA:n määrittäminen

EN 16847: Fertilizers – Determination of complexing agents in fertilizers – Identification of heptagluconic acid by chromatography (Lannoitteet. Kompleksinmuodostajien määrittäminen. Heptaglukonihapon tunnistaminen kromatografialla)

Analyysimenetelmä on testattu laboratorioiden välisellä testillä.”


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1619,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan c, f, l, m ja n alakohdan sekä 223 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 948/2014 (4) aloitettiin rasvattoman maitojauheen yksityinen varastointi etenkin Venäjän käyttöön ottamasta unionin maitotuotteiden tuontikiellosta johtuneen erityisen vaikean markkinatilanteen huomioon ottamiseksi.

(2)

Kyseisen yksityistä varastointia koskevan järjestelmän voimassaoloa on jatkettu komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 1337/2014 (5), (EU) 2015/303 (6), (EU) 2015/1548 (7) ja (EU) 2016/224 (8). Näin ollen tukihakemuksia voidaan jättää 30 päivään syyskuuta 2016 asti.

(3)

Venäjä jatkoi 29 päivänä kesäkuuta 2016 unionista peräisin olevien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontikieltoa vuoden 2017 loppuun asti.

(4)

Rasvattoman maitojauheen tuotanto unionissa kasvoi 18 prosentilla vuoden 2016 tammi- ja huhtikuun välisenä aikana lisääntyneen maidontuotannon seurauksena; samalla ajanjaksolla vienti laski kahdeksan prosenttia. Rasvattoman maitojauheen viennin osuus on perinteisesti noin 40–50 prosenttia unionin rasvattoman maitojauheen kokonaistuotannosta.

(5)

Siitä johtuen rasvattoman maitojauheen hintoihin unionissa kohdistuu edelleen alenemispaineita.

(6)

Nykyisen markkinatilanteen vuoksi on aiheellista varmistaa rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän häiriötön saatavuus ja jatkaa sitä vuoden 2017 interventiojakson alkuun eli 1 päivään maaliskuuta 2017 asti.

(7)

Jottei keskeytettäisi mahdollisuutta jättää hakemuksia järjestelmässä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 948/2014 5 artiklassa ilmaisu ”30 päivään syyskuuta 2016” ilmaisulla ”28 päivään helmikuuta 2017”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 948/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä rasvattomalle maitojauheelle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 18).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 15).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/303, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 55, 26.2.2015, s. 4).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1548, annettu 17 päivänä syyskuuta 2015, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 242, 18.9.2015, s. 26).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/224, annettu 17 päivänä helmikuuta 2016, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 41, 18.2.2016, s. 8).


9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1620,

annettu 8 päivänä syyskuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/32


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/1621,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2016,

muussa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimivien ympäristötodentajien akkreditointi- tai toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskevan ohjeasiakirjan hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 5648)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1221/2009 30 artiklan 3 kohdassa säädetään, että akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumi voi laatia ohjeita akkreditointi- tai toimilupaelinten toimialaan kuuluvista kysymyksistä näiden akkreditointi- tai toimilupaelinten soveltamien menettelyjen ja ympäristötodentajien valvonnan yhdenmukaistamiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1221/2009 24 artiklan mukaisesti toisessa jäsenvaltiossa toimivan ympäristötodentajan on ilmoitettava toimistaan kyseisen jäsenvaltion akkreditointi- tai toimilupaelimille.

(3)

Ilmoitusmenettelyn käytännön toteutus on osoittanut, että yksittäisten akkreditointi- ja toimilupaelinten vastaukset ympäristötodentajille, jotka eivät noudata ilmoitusvaatimuksia, vaihtelevat. Lisäksi tarvitaan lisäohjeita ilmoitusmenettelyjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi tilanteissa, joissa yhdessä jäsenvaltiossa akkreditoitu tai toimiluvan saanut ympäristötodentaja suorittaa todentamis- ja vahvistamistoimenpiteitä toisessa jäsenvaltiossa.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1221/2009 49 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteessä esitettävä asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisia ympäristötodentajien akkreditointi- ja toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskeva ohjeasiakirja.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2016.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1.


LIITE

muussa kuin asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimivien ympäristötodentajien akkreditointi- tai toimilupaelimille antamia ilmoituksia koskeva ohjeasiakirja

JOHDANTO

Tässä ohjeasiakirjassa yhdenmukaistetaan muussa kuin akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa toimiviin ympäristötodentajiin sovellettavat ilmoitusmenettelyt.

1.   Ennen ilmoituksen tekemistä huomioon otettavat velvoitteet

1.1   Akkreditointi- tai toimilupaelin saattaa muussa jäsenvaltiossa akkreditoituneita ympäristötodentajia koskevat ilmoitusmenettelyt julkisesti ja helposti saataville. Näihin menettelyihin liittyvissä julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on eriteltävä myös maksut (lukuun ottamatta matkakuluja), jotka akkreditointi- tai toimilupaelin veloittaa ilmoituksesta ja valvonnasta.

1.2   Akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneen akkreditointi- tai toimilupaelimen on vaadittava, että ne ympäristötodentajat, jotka se on akkreditoinut tai joille se on myöntänyt toimiluvan, noudattavat 24 artiklan 1 kohdassa määriteltyä ilmoitusmenettelyä ennen todentamis- tai vahvistamistoimenpiteiden suorittamista jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa akkreditointi tai toimilupa myönnettiin. Akkreditointi- tai toimilupaelimen on myös todennettava osana akkreditoitujen tai toimiluvan saaneiden ympäristötodentajien valvontatoimia, että asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ilmoitusvaatimukset on täytetty, kun ympäristötodentaja on ollut aktiivinen toisessa jäsenvaltiossa.

1.3   Akkreditointi- tai toimilupaelimen on suositeltava, että ne ympäristötodentajat, jotka se on akkreditoinut tai joille se on myöntänyt toimiluvat, ilmoittaisivat asiakasorganisaatioilleen, että niiden on sallittava asetuksen (EY) N:o 1221/2009 23 artiklan 6 kohdan mukainen valvonta ja että tällaisen valvonnan kieltäminen saattaa estää organisaatioiden rekisteröimisen.

2.   Ilmoituksen sisältö

2.1   Asetuksen (EY) N:o 1221/2009 24 artiklan 1 kohdassa vahvistettavat ilmoituksia koskevat vaatimukset katsotaan täytetyiksi, kun kaikki seuraavat tiedot on toimitettu:

a)

yksityiskohtaiset tiedot akkreditoinnista tai toimiluvasta sekä todisteet siitä, että akkreditointi tai toimilupa on edelleen voimassa eikä sitä ole väliaikaisesti tai pysyvästi peruutettu ja että se on asianmukainen ajatellen todentamisen tai vahvistamisen kohteena olevan organisaation erityisiä toimintoja;

b)

ryhmän kokoonpano ja pätevyydet, erityisesti tietämys ympäristöön liittyvistä oikeudellisista vaatimuksista ja sen jäsenvaltion virallisen kielen tuntemus, jossa todentaminen tai vahvistaminen tapahtuu;

c)

henkilöstötiedot, kuten tiedot asiaan liittyvistä pätevyyksistä, koulutuksesta sekä kokemuksesta, joka liittyy erityisesti todentamisen kohteena olevaan talouden alaan;

d)

todentamisen ja vahvistamisen ajankohta ja suorituspaikka, mukaan lukien ympäristötodentajien vierailu organisaatiossa sekä kaikki vierailua edeltävät ja sitä seuraavat vaiheet, kuten niistä on säädetty asetuksen (EY) N:o 1221/2009 25 artiklassa;

e)

todentamisen tai vahvistamisen kohteena olevan organisaation osoite ja yhteystiedot, mukaan lukien kaikki todentamisen tai vahvistamisen soveltamisalaan kuuluvat toimipaikat ja toiminnot sekä työntekijöiden määrä.

Edellä c alakohdassa tarkoitetut lisäpyynnöt on perusteltava erityistilanteen mukaisesti eivätkä ne saa vaikuttaa ympäristötodentajan oikeuteen tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa se on akkreditoitu tai jossa toimilupa myönnettiin.

2.2   Jos ilmoitus täyttää asetuksen (EY) N:o 1221/2009 24 artiklan 1 kohdassa säädetyt ilmoitusvaatimukset, on akkreditointi- tai toimilupaelimen ilmoitettava siitä ympäristötodentajalle ennen asetuksen (EY) N:o 1221/2009 25 artiklassa kuvattujen todentamis- tai vahvistamistoimintojen alkamista. Tällaiset tiedot on mahdollisuuksien mukaan annettava kaksi viikkoa ennen todentamis- tai vahvistamistoimenpiteiden alkamista. Akkreditointi- tai toimilupaelimen on samaan aikaan ilmoitettava ympäristötodentajalle valvonnan laajuus ja sisältö, jonka se aikoo toteuttaa, sekä siihen liittyvät kustannukset.

2.3   Jos akkreditointi- tai toimilupaelin tulee tietoiseksi siitä, että todentamis- tai vahvistamistoimintoja suoritetaan tai on jo suoritettu niistä ilmoittamatta, akkreditointi- tai toimilupaelimen on muistutettava ympäristötodentajaa asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimuksista, jotka liittyvät ilmoituksiin tietyssä maassa (ks. kohta 2.1)

Jos asetuksen (EY) N:o 1221/2009 24 artiklan 1 kohdassa mainittuja tietoja ei ole toimitettu ajoissa tai jos ilmoitus ei täytä mainitussa artiklassa vahvistettuja ilmoitusvaatimuksia, sovelletaan tämän ohjeasiakirjan kohtaa 3.1.

2.4   Koska ilmoituksen tulos saattaa vaikuttaa todentamis- ja vahvistamisprosesseihin, on akkreditointi- tai toimilupaelimen suositeltava, että todentaja ilmoittaa ilmoituksen tuloksen asiakkaalleen.

3.   Ilmoitusmenettelyn noudattamatta jättämistä koskevat seuraamukset

3.1   Jos ilmoitus ei täytä asetuksen (EY) N:o 1221/2009 24 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja ilmoitukseen liittyviä vaatimuksia, on akkreditointi- tai toimilupaelimen noudatettava 3.1.1–3.1.4 kohdissa vahvistettua menettelyä.

3.1.1   Jos tietoja, jotka koskevat akkreditoinnin tai toimiluvan yksityiskohtia, pätevyyksiä, todentamisen ja vahvistamisen ajankohtaa ja paikkaa, organisaation osoitetta ja yhteystietoja, tietämystä ympäristöön liittyvistä oikeudellisista vaatimuksista ja tietämystä sen jäsenvaltion virallisesta kielestä, jossa todentamisen ja vahvistamisen pitäisi tapahtua, ei ole toimitettu tai ei ole toimitettu ajoissa, on ympäristötodentajalle ilmoitettava mahdollisimman pian puuttuvista tiedoista ja siitä, ettei ilmoituksen määräaikaa ole noudatettu.

3.1.2   Jos akkreditointi- tai toimilupaelin katsoo, että puuttuvat tiedot eivät estä ympäristötodentajan riittävää valvontaa, akkreditointi- tai toimilupaelimen on pidettävä ilmoitusta riittävänä valvontatoimintojen toteuttamisen kannalta ja pyydettävä ympäristötodentajaa toimittamaan puuttuvat tiedot myöhemmin. Ympäristötodentajalle on ilmoitettava tästä päätöksestä pikaisesti ja ennen todentamista tai vahvistamista.

3.1.3   Jos akkreditointi- tai toimilupaelin katsoo, että tietoja (esimerkiksi todentamis- tai vahvistamistoimintojen ajankohta ja paikka, organisaation osoite ja yhteystiedot, ympäristötodentajan akkreditoinnin tai toimiluvan yksityiskohdat, ryhmän kokoonpano tai pätevyydet, erityisesti tietämys oikeudellisista vaatimuksista ja tietämys sen jäsenvaltion virallisesti kielestä, jossa todentamisen tai vahvistamisen olisi tapahduttava), jotka ovat oleellisia todentamis- tai vahvistamistoiminnon riittävän valvonnan suorittamiseksi, ei ole saatu, on akkreditointi- tai toimilupaelimen ilmoitettava ympäristötodentajalle, että se katsoo ilmoituksen olevan riittämätön, että tästä syystä riittävän valvonnan toteuttaminen ei ole mahdollista ja että jos todentaminen tai vahvistaminen suoritetaan ennen puuttuvien tietojen toimittamista, se suosittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei organisaatiota rekisteröidä.

3.1.4   Jos akkreditointi- tai toimilupaelin päättää suositella toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei organisaatiota rekisteröidä, on siitä ilmoitettava ympäristötodentajalle, akkreditoinnin tai toimiluvan myöntäneelle akkreditointi- tai toimilupaelimelle, mahdollisuuksien mukaan organisaatiolle, sekä toimivaltaiselle viranomaiselle.


Oikaisuja

9.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 242/36


Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 286, 29. lokakuuta 2008 )

Kansisivulla ja sivulla 1 otsikossa:

on:

”Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta”

pitää olla:

”Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta”