ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 181

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
6. heinäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1066, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä, vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 181/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1066,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmia varten toimitettaviin tietoihin liittyviä menettelyjä, vakiomuotoisia lomakkeita ja malleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kriisinratkaisuviranomaisten tehtäväksi on annettu laatia kriisinratkaisusuunnitelmia luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille, jäljempänä ’laitokset’, direktiivissä 2014/59/EU vahvistettujen vaatimusten ja menettelyn mukaisesti, ja tätä tarkoitusta varten niille on annettu valtuudet pyytää laitoksilta tarvittavat tiedot. Konsernin kriisinratkaisusuunnitelmien tapauksessa unionissa emoyrityksenä toimivan laitoksen on toimitettava kyseiset tiedot konsernitason kriisinratkaisuviranomaiselle, jonka on tämän jälkeen toimitettava ne direktiivin 2014/59/EU 13 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa luetelluille viranomaisille siinä säädettyä menettelyä noudattaen.

(2)

Menettely ja vähimmäismäärä malleja tarvittavien tietojen pyytämiseksi laitoksilta olisi suunniteltava siten, että kriisinratkaisuviranomaiset voivat kerätä kyseiset tiedot yhdenmukaisella tavalla koko unionissa ja että tietojenvaihtoa voidaan helpottaa asianomaisten viranomaisten välillä.

(3)

Laitokset ovat direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan velvoitettuja tekemään kriisinratkaisuviranomaisten kanssa yhteistyötä siinä määrin kuin se on tarpeen kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi. Menettelyt olisi kuitenkin suunniteltava siten, että minimoidaan päällekkäiset tiedonantovaatimukset. Tämän vuoksi direktiivissä 2014/59/EU säädetään toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta tehdä yhteistyötä kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Tämä yhteistyö edellyttää, että toimivaltainen viranomainen ja kriisinratkaisuviranomainen tarkistavat yhdessä, ovatko kaikki tarvittavat tiedot osin tai kokonaisuudessaan jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla tämän toteuttamien valvontatehtävien perusteella. Jos kyseiset tiedot ovat saatavilla, toimivaltaisen viranomaisen on aiheellista toimittaa ne kriisinratkaisuviranomaiselle.

(4)

Jotta kriisinratkaisusuunnitelmien kokonaissisältö voidaan ottaa huomioon, vähimmäismäärällä malleja on katettava laitosta koskevat keskeiset tiedot, jotka on toimitettava kriisinratkaisuviranomaiselle.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisiin täytäntöönpanostandardeihin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, on toimittanut komissiolle.

(6)

EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset niistä teknisistä täytäntöönpanostandardeista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojen toimittaminen kriisinratkaisusuunnitelmia varten

Laitoksen on toimitettava kriisinratkaisuviranomaiselle kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi ja täytäntöön panemiseksi tarvittavat tiedot direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan nojalla, konsernitason kriisinratkaisusuunnitelmien osalta kyseisen direktiivin 13 artiklan nojalla, noudattaen tämän asetuksen 2 artiklassa säädettyä menettelyä ja käyttäen soveltuvin osin tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuja malleja.

2 artikla

Menettely

1.   Jotta voidaan direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkistaa, ovatko tarvittavat tiedot, jotka kriisinratkaisuviranomaisen on pyydettävä laitokselta kriisinratkaisusuunnitelman laatimiseksi, osin tai kokonaisuudessaan jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, kriisinratkaisuviranomaisen on ensin pyydettävä näitä tietoja kyseisen laitoksen toimivaltaiselta viranomaiselta.

2.   Jos pyydetyt tiedot ovat osin tai kokonaisuudessaan jo toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, kyseisen viranomaisen on toimitettava nämä tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle kohtuullisessa ajassa.

3.   Jos kyseisiä tietoja ei vielä ole toimivaltaisten viranomaisten saatavilla tai jos muoto, jossa toimivaltainen viranomainen toimittaa tiedot, ei ole kriisinratkaisuviranomaisen kannalta tyydyttävä, kun otetaan erityisesti huomioon konsernin kriisinratkaisusuunnitelmien laatimista koskeva menettely, kriisinratkaisuviranomaisen on suoraan pyydettävä laitosta toimittamaan tarvittavat tiedot.

4.   Jos kriisinratkaisuviranomaisen 3 kohdan mukaisesti pyytämät tiedot sisältyvät johonkin 3 artiklassa tarkoitetuista luokista, laitoksen on toimitettava kyseiset tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle käyttämällä liitteisiin I–XII sisältyvää asianmukaista mallia liitteessä XIII annettuja ohjeita noudattaen.

5.   Jos kriisinratkaisuviranomaisen pyytämät tiedot eivät kuulu mihinkään 3 artiklassa tarkoitettuun luokkaan, tiedot on toimitettava kriisinratkaisuviranomaisen pyytämässä muodossa.

6.   Kriisinratkaisuviranomaisen laitokselle 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla esittämässä tietopyynnössä on:

a)

täsmennettävä pyydettyjen tietojen määrän ja monitahoisuuden perusteella asianmukainen määräaika, johon mennessä laitoksen on toimitettava tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle;

b)

täsmennettävä liitteisiin I–XII sisältyvä asianmukainen malli, jota on käytettävä toimitettaessa tiedot kriisinratkaisuviranomaiselle, jos pyydetyt tiedot sisältyvät johonkin 3 artiklassa tarkoitetuista luokista;

c)

täsmennettävä, missä muodossa tiedot on toimitettava kriisinratkaisuviranomaiselle, jos pyydetyt tiedot eivät sisälly yhteenkään 3 artiklassa tarkoitetuista luokista tai jos mikään liitteisiin I–XII sisältyvä malli ei sovellu niiden toimittamiseen;

d)

täsmennettävä, onko liitteisiin I–XII sisältyvä asianmukainen malli täytettävä yksittäisen laitoksen tasolla vai konsernitasolla ja onko tiedot esitettävä paikallisella, unionin laajuisella vai maailmanlaajuisella tasolla liitteessä XIII annettujen ohjeiden mukaan;

e)

esitettävä tietojen toimittamista varten tarvittavat kriisinratkaisuviranomaisen yhteystiedot.

3 artikla

Malleihin vähintään sisällytettävät tiedot

Vähimmäismäärään malleja tietojen toimittamiseksi direktiivin 2014/59/EU 11 artiklan mukaisesti on sisällyttävä seuraavat luokat:

1)

organisaatiorakenne liitteessä I täsmennetyllä tavalla;

2)

hallinto ja johtaminen liitteessä II täsmennetyllä tavalla;

3)

kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet liitteessä III täsmennetyllä tavalla;

4)

kriittiset vastapuolet liitteessä IV täsmennetyllä tavalla, 1 jakso: varat, 2 jakso: velat ja 3 jakso: olennaiset suojaukset (hedge);

5)

vastuiden rakenne liitteessä V täsmennetyllä tavalla;

6)

annetut vakuudet liitteessä VI täsmennetyllä tavalla;

7)

taseen ulkopuoliset järjestelyt liitteessä VII täsmennetyllä tavalla;

8)

maksu- ja selvitysjärjestelmät liitteessä VIII täsmennetyllä tavalla;

9)

tietojärjestelmät liitteessä IX täsmennetyllä tavalla, 1 jakso: yleiset tiedot ja 2 jakso: kartoitus;

10)

keskinäiset sidokset liitteessä X täsmennetyllä tavalla;

11)

viranomaiset liitteessä XI täsmennetyllä tavalla;

12)

kriisinratkaisun oikeudelliset vaikutukset liitteessä XII täsmennetyllä tavalla.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

Organisaatiorakenne

Oikeushenkilö

Suora haltija

Pääoma

Äänioikeudet

Konsolidoiva yhteisö

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

010

020

030

040

050

060

070

080

Holdingyhtiö X

110

Ei soveltuva

Ei soveltuva

Ei soveltuva

Ei soveltuva

Ei soveltuva

Ei soveltuva

Pankki A (emoyritys)

111

Holdingyhtiö X

110

100  %

100  %

Pankki A

111

Pankki B (tytäryritys)

112

Pankki A

111

80  %

60  %

Pankki A

111

Pankki U

156

Pankki B

112

100  %

100  %

Pankki A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

Hallinto ja johtaminen

Oikeushenkilö

Sijaintipaikka

Perustamispaikka

Lupaviranomainen

Toimilupatyyppi

Ylimmän hallintoelimen jäsen, joka vastaa tietojen toimittamisesta kriisinratkaisusuunnitelmaa varten

Vastuuhenkilö

Yhteisön nimi

Oikeushenkilö-tunnus

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Nimi

Tehtävä

Yksikkö

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Pankki A

111

Lontoo

UK

BoE

Talletusten vastaanotto

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Pankki B

112

Pariisi

FR

ACP

Talletuspankki, omaisuudenhoito

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE III

Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet

Kriittiset toiminnot

Ydinliiketoiminta-alueet

Oikeushenkilö

Sijaintipaikka

Konttoreiden/sivu-liikkeiden määrä sijaintipaikassa

Olennaiset omaisuuserät

Olennaiset vastuut

Tietojen antamisesta vastaava toimivan johdon edustaja

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Tyyppi

Määrä

Valuutta

Tyyppi

Määrä

Valuutta

Nimi

Tehtävä

Yksikkö

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Talletusten vastaanotto

Vähittäispankki

Pankki A

111

UK

87

 

 

 

Talletukset

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Vähittäispankki

Pankki A

111

Irlanti

4

 

 

 

Talletukset

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Vähittäispankki

Pankki B

112

Ranska

112

 

 

 

Talletukset

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Verkkopankkipalvelujen tietotekniikkakeskus

Yhteisö C

113

Espanja

1

 

 

 

Ei soveltuva

Ei soveltuva

Ei soveltuva

 

 

 

 

 

Omaisuudenhoito

 

Pankki A

111

UK

10

Hoidettavana olevat varat

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pankki D

114

Slovakia

1

Hoidettavana olevat varat

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE IV

1 JAKSO

Kriittiset vastapuolet (varat)

Oikeushenkilö

Kriittinen vastapuoli

Valuutta

Alkuperäinen vastuu

Luottoriskin vähentäminen

Arvonoikaisut ja varaukset

Vastuun nettomäärä

Vaikutus CET1-suhdelukuun

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Pankki A

111

Yhd. kuningaskunta (valtio)

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 peruspistettä

Pankki B

112

Pankki W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 peruspistettä

Pankki A

111

Yritys U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 peruspistettä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JAKSO

Kriittiset vastapuolet (velat)

Oikeushenkilö

Kriittinen vastapuoli

Rahoitus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Tyyppi

Määrä

Valuutta

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 JAKSO

Kriittiset vastapuolet (olennaiset suojaukset (hedge))

Oikeushenkilö

Kriittinen vastapuoli

Olennaiset suojaukset (taseessa)

Olennaiset suojaukset (taseen ulkopuolella)

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Tyyppi

Määrä

Valuutta

Suojauksen tarkoitus

Tyyppi

Määrä

Valuutta

Suojauksen tarkoitus

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE V

Vastuiden rakenne

010

Oikeushenkilön nimi

Pankki A

020

Oikeushenkilötunnus

111

030

Vastuisiin sovellettava lainsäädäntö

ETA

 

040

Päivämäärä

12/31/2013


 

Vastapuolet

Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1)

Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan toissijaiseksi pääomaksi (T2)

Etuoikeudeltaan huonompi velka

Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka

Talletukset

Vakuudelliset velat

Muut pankkien elvytys- ja kriisinratkaisu-direktiivin 44 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät velat

Johdannaiset

YHTEENSÄ

< 1 kuukausi

< 1 vuosi

> 1 vuosi

< 1 kuukausi

< 1 vuosi

> 1 vuosi

< 1 kuukausi

< 1 vuosi

> 1 vuosi

Yhteensä

joista suojakelpoiset talletukset

joista suojatut talletukset

Vastuu nettoutuksen jälkeen

Vastuu marginaalin ja vakuuksien vähentämisen jälkeen

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Luonnolliset henkilöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Suuret rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vakuutusyritykset ja eläkerahastot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Muut rahoitusalan yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Konserninsisäiset velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Hallitukset, keskuspankit ja ylikansalliset organisaatiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Muut/yksilöimättömät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

joista hyväksyttävät velat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Hyväksyttävät velat yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE VI

Annetut vakuudet

Oikeushenkilö

Vakuuden antaja

Vakuustyyppi

Tunniste-numero

Vakuuden haltija

Määrä

Valuutta

Oikeudenkäyttöalue

Vastapuoli

Määrä

Valuutta

Oikeudenkäyttöalue

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Pankki A

111

Yhdysvallat (valtio)

278

Valtion joukkolainat (Yhdysvallat)

 

Pankki L

487

1 000

USD

Yhdysvallat

Pankki B

345

10 000

USD

Yhdysvallat

Pankki A

111

Pankki A

997

Kiinnelainat

 

BoE

997

1 000

GBP

UK

Pankki C

587

8 000

GBP

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE VII

Taseen ulkopuoliset järjestelyt

Oikeushenkilö

Taseen ulkopuolinen erä

Vastapuoli

Määrä

Valuutta

Kriittiset toiminnot

Ydinliiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteensä

josta sidottu

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Pankki A

111

Luottolimiitti

Pankki C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

Sopimus päättyy 2015 lopussa

Pankki A

111

Luottolimiitti

Pankki D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

Sopimus päättyy 2015 lopussa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE VIII

Maksu- ja selvitysjärjestelmät

Oikeushenkilö

Järjestelmä

Edustajana toimiva laitos

Kartoitus suhteessa kriittiseen toimintoon

Kartoitus suhteessa ydinliiketoiminta-alueeseen

Jäsenyysvaatimukset

Kriisinratkaisu-menettelyjen vaikutus jäsenyyteen tai sopimukseen edustajana toimivan laitoksen kanssa

Mahdollinen korvaava järjestelmä

Lisätiedot

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Järjestelmän tyyppi

Nimi

Osallistumismuoto

Tunnistekoodi

Yhteisön nimi

Tunnistekoodi

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Pankki A

111

Säilyttäjä

Clearstream

Välillinen

 

Pankki W

 

 

Arvopaperikauppa

 

Jäsenyys peruutettu

Euroclear

 

Pankki B

112

Maksut

TARGET

Suora

 

 

 

Maksut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE IX

1 JAKSO

Tietojärjestelmät (yleiset tiedot)

Järjestelmä

Sopimuksen osapuolena oleva konserniyhteisö

Sopimustyyppi

Vastapuoli

Vastuuhenkilö

Kriisinratkaisumenettelyjen vaikutus tietojärjestelmiin pääsyn jatkumiseen

Tunnistetiedot

Tyyppi

Kuvaus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Järjestelmä A

Verkkopankki

 

Pankki A

111

Toimilupa

Yhteisö A

 

 

 

 

 

Järjestelmä B

Luottojen hyväksyminen

 

Pankki A

111

Toimilupa

Yhteisö B

 

 

 

 

 

 

Luottojen hyväksyminen

 

Pankki B

112

Toimilupa

Yhteisö B

 

 

 

 

 

Järjestelmä C

Muu

 

Pankki C

113

Konsernipalvelut

Yhteisö C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JAKSO

Tietojärjestelmät (kartoitus)

Järjestelmä

Käyttäjä

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Kriittinen toiminto

Ydinliiketoiminta-alue

010

020

030

040

050

Järjestelmä A

Pankki A

111

Talletusten vastaanotto

Talletusten vastaanotto

Järjestelmä A

Pankki B

112

Talletusten vastaanotto

Talletusten vastaanotto

Järjestelmä B

Pankki A

111

Antolainaus

Vähittäispankki

Järjestelmä B

Pankki C

113

Antolainaus

Yrityspankki

Järjestelmä C

Pankki A

111

Kaikki

Kaikki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE X

Keskinäiset sidokset

Oikeushenkilö A

Oikeushenkilö B

 

 

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi 2

Oikeushenkilötunnus 2

Sidostyyppi

Kuvaus

010

020

030

040

050

060

Pankki A

101

Pankki B

102

Henkilöstö

Oikeudellinen henkilöstö (40)

Pankki A

101

Pankki C

103

Henkilöstö

Oikeudellinen henkilöstö (40)

Pankki B

102

Pankki C

103

Järjestelmät

Kaikki pankin C käyttämät järjestelmät ja tietotekniikkainfrastruktuurit ovat myös pankin B käytössä

Pankki A

101

Pankki C

103

Rahoitusjärjestelyt

Pankki A hoitaa pankin C rahoitusjärjestelyt

Pankki A

101

Yhteisö D

104

Henkilöstö

Oikeudellinen henkilöstö (40)

Pankki A

101

Pankki B

102

Rahoitusjärjestelyt

Pankki A hoitaa pankin B rahoitusjärjestelyt

Pankki C

103

Yhteisö D

104

Toimitilat

Pankin C ja yhteisön D päätoimipaikat sijaitsevat samassa rakennuksessa

Pankki A

101

Pankki B

102

Maksuvalmiusjärjestelyt

Pankki A antaa tarvittaessa likviditeettiä pankille B

Yhteisö D

104

Pankki A

101

Henkilöstö

Kaikki pankin A tietotekniikkahenkilöstö on yhteisöstä D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE XI

Viranomaiset

Oikeushenkilö

Valvontaviranomainen/-viranomaiset

Kriisinratkaisuviranomainen

Talletussuojaviranomainen

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Viranomaisen nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viranomaisen nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viranomaisen nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Pankki A

111

Prudential Regulation Authority

 

 

Bank of England

 

 

Financial Services Compensation Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE XII

Kriisinratkaisun oikeudelliset vaikutukset

Oikeushenkilö

Kolmas osapuoli

Sopimustyyppi

Purkamisen vaikutus kriisinratkaisuvälineen käyttöön

Huomautuksia

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

Yhteisön nimi

Oikeushenkilötunnus

010

020

030

040

050

060

070

Pankki B

112

Euronext NV

 

Jäsenyys

Y

Omaisuudenhoitotoiminnan myynti mahdollisesti vaikeaa kriisinratkaisun yhteydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE XIII

Ohjeet liitteissä I–XII olevien taulukoiden täyttämiseksi

Yleiset ohjeet

1.   RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT

1.1.   Rakenne

Tämä raportointikehys sisältää 12 mallikokonaisuutta, jotka sisältävät seuraavat 15 lomakemallia:

1.

Organisaatiorakenne

2.

Hallinto ja johtaminen

3.

Kriittiset toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet

4.

Kriittiset vastapuolet (3 taulukkoa)

5.

Vastuiden rakenne

6.

Annetut vakuudet

7.

Taseen ulkopuoliset järjestelyt

8.

Maksu- ja selvitysjärjestelmät

9.

Tietojärjestelmät (2 taulukkoa)

10.

Keskinäiset sidokset

11.

Viranomaiset

12.

Kriisinratkaisun oikeudelliset vaikutukset

1.2.   Tilinpäätössäännöstö

Laitosten on ilmoitettava kirjanpitoarvot sen tilinpäätössäännöstön mukaisesti, jota ne käyttävät rahoitustietojen raportoinnissa. Laitosten, joihin ei sovelleta rahoitustietojen raportointivaatimusta, on käytettävä noudattamaansa tilinpäätössäännöstöä.

Tässä liitteessä ’IAS-standardeilla’ ja ’ IFRS-standardeilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 2 artiklassa määriteltyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.

Taulukossa ilmoitettujen määrien olisi oltava bruttokirjanpitoarvoja, ellei ohjeissa toisin mainita.

1.3.   Numerointikäytännöt

Näissä ohjeissa noudatetaan seuraavia yleisiä merkintätapoja viitattaessa mallin sarakkeisiin, riveihin ja soluihin: {Malli; Rivi; Sarake}.

1.4.   Soveltamistaso

Kriisinratkaisuviranomaiset määrittävät soveltamistason laitoksille suoraan tai välillisesti osoitettavissa tietopyynnöissä.

Taulukoita koskevat ohjeet

2.   LIITE I – ORGANISAATIORAKENNE

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

1) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen organisaatiorakenteesta, mukaan lukien luettelo kaikista oikeushenkilöistä

2) suoran haltijan tunnistetiedot ja kunkin oikeushenkilön äänioikeudelliset ja äänioikeudettomat omistusosuudet

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–040

Suora haltija

030

Yhteisön nimi

Ilmoitetaan sen yhteisön nimi, jolla on suora omistusosuus ja määräysvalta sarakkeessa 010 mainitussa oikeushenkilössä.

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 030 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

050

Pääoma (%)

Sarakkeessa 030 mainitun oikeushenkilön hallussa oleva osuus sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön pääomasta.

060

Äänioikeudet (%)

Sarakkeessa 030 mainitun oikeushenkilön hallussa oleva osuus sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön äänioikeuksista.

070–080

Konsolidoiva yhteisö

070

Yhteisön nimi

Sen yhteisön nimi, joka toimii korkeimmalla tasolla sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön konsolidoivana yhteisönä asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.

080

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 070 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

3.   LIITE II – HALLINTO JA JOHTAMINEN

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

3) kunkin oikeushenkilön sijainti, perustamispaikan oikeudenkäyttöalue, toimilupa ja toimiva johto

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030

Sijaintipaikka

Kaupunki, jossa 010 sarakkeessa mainittu yhteisö on laillisesti rekisteröity.

040

Perustamispaikan oikeudenkäyttöalue

Oikeudenkäyttöalue, jossa sarakkeessa 010 mainittu yhteisö on perustettu; ilmoitetaan ISO 3166 -standardin mukaisesti.

050

Lupaviranomainen

Sen viranomaisen nimi, joka myöntää pankki- tai sijoituspalveluyrityksen toimiluvan 010 sarakkeessa mainitulle laitokselle.

060

Toimilupatyyppi

070–090

Ylimmän hallintoelimen jäsen, joka vastaa tietojen toimittamisesta kriisinratkaisuviranomaisille kriisinratkaisusuunnitelmaa varten

070

Nimi

Etunimi, sukunimi.

080

Puhelinnumero

090

Sähköpostiosoite

100–140

Vastuuhenkilö

Kyseisen yhteisön kriisinratkaisusta vastaava yhteisön ylimmän johdon jäsen.

100

Nimi

Etunimi, sukunimi.

110

Tehtävä

120

Yksikkö

130

Puhelinnumerot

Yksikön puhelinnumero ja sarakkeessa 100 nimetyn henkilön puhelinnumero.

140

Sähköpostiosoitteet

Yksikön asiointipostilaatikko ja sarakkeessa 100 nimetyn henkilön sähköpostiosoite.

4.   LIITE III – KRIITTISET TOIMINNOT JA YDINLIIKETOIMINTA-ALUEET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

4) kartoitus laitoksen kriittisistä toiminnoista ja ydinliiketoiminta-alueista, mukaan lukien kunkin oikeushenkilön näihin toimintoihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät olennaiset omaisuuserät ja vastuut

17) laitoksen kriisinratkaisusuunnitelman valmistelusta vastuussa oleva ylimmän hallintoelimen jäsen sekä mahdolliset muut vastuuhenkilöt eri oikeushenkilöissä, kriittisissä toiminnoissa ja ydinliiketoiminta-alueilla

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010

Kriittiset toiminnot

Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kriittiset toiminnot.

020

Ydinliiketoiminta-alueet

Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ydinliiketoiminta-alueet.

030–040

Oikeushenkilö

030

Yhteisön nimi

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

050

Sijaintipaikka

Maa, jossa liiketoiminta-alueita koskevaa toimintaa harjoitetaan.

060

Konttoreiden/sivuliikkeiden määrä sijaintipaikassa

070–090

Olennaiset omaisuuserät

070

Tyyppi

080

Määrä

Miljoonina.

090

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

100–120

Olennaiset vastuut

100

Tyyppi

110

Määrä

Miljoonina.

120

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

130–170

Tietojen antamisesta vastaava toimivan johdon edustaja

130

Nimi

Etunimi, sukunimi.

140

Tehtävä

150

Yksikkö

160

Puhelinnumerot

Yksikön puhelinnumero ja sarakkeessa 130 nimetyn henkilön puhelinnumero.

170

Sähköpostiosoitteet

Yksikön asiointipostilaatikko ja sarakkeessa 130 nimetyn henkilön sähköpostiosoite.

5.   LIITE IV, 1 JAKSO – KRIITTISET VASTAPUOLET (VARAT)

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

10) laitoksen suurimpien tai kriittisimpien vastapuolten tunnistetiedot sekä selvitys suurimpien vastapuolien kaatumisen vaikutuksista laitoksen rahoitustilanteeseen

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–040

Kriittinen vastapuoli

Asianomaisten viranomaisten on määritettävä vastapuolen kriittisyys. Vastapuolet ilmoitetaan kyseessä olevia asiakaskokonaisuuksia kohden. Jos asiakas ei kuulu mihinkään asiakaskokonaisuuteen, vastapuolet ilmoitetaan yksittäin. Kriisinratkaisuviranomaiset voivat pyytää tietoja asiakaskokonaisuuksiin kuuluvista yksittäisistä vastapuolista. Asiakaskokonaisuus on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa. Tässä mallissa annettavien tietojen tulisi täydentää suuria asiakasriskejä koskevan jakson perusteella jo toimitettuja tietoja.

030

Yhteisön nimi

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

050

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

060

Alkuperäinen vastuu

Ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 24, 389, 390 ja 392 artiklassa tarkoitetut vastuut FINREP-mallia noudattaen.

070

Luottoriskin vähentäminen

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 399 artiklassa ja 401–403 artiklassa tarkoitettu luottoriskin vähentäminen. Tässä raportoinnissa käytetään asetuksen (EU) N:o 575/2013 401–403 artiklan mukaisesti 4 artiklan 1 kohdan 57 alakohdassa määriteltyä ja kolmannen osan II osaston 3 ja 4 luvussa hyväksyttyä luottoriskin vähentämistekniikkaa.

080

Arvonoikaisut ja varaukset

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 24, 34, 110 ja 111 artiklassa tarkoitetut arvonoikaisut ja varaukset.

090

Vastuun nettomäärä

090 = 060-070-080

100

Vaikutus CET1-suhdelukuun

Sarakkeessa 030 mainitun vastapuolen maksukyvyttömyyden vaikutus sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön CET1-suhdelukuun. Vaikutus CET1-suhdelukuun ehdotetaan laskettavaksi seuraavan kaavan avulla:

CET1 – ((CET1 – odotettu tappio) / (riskipainotetut omaisuuserät – odotettu tappio)) = vaikutus CET1-suhdelukuun.

Jos kriisinratkaisuviranomaiset toteavat, että kehittyneempi laskukaava on tarkoituksenmukaisempi, ne voivat pyytää laitokselta toiseen kaavaan perustuvaa laskelmaa.

6.   LIITE IV, 2 JAKSO – KRIITTISET VASTAPUOLET (VELAT)

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

10) laitoksen suurimpien tai kriittisimpien vastapuolten tunnistetiedot sekä selvitys suurimpien vastapuolien kaatumisen vaikutuksista laitoksen rahoitustilanteeseen

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–040

Kriittinen vastapuoli

Asianomaisten viranomaisten on määritettävä vastapuolen kriittisyys. Tässä mallissa annettavien tietojen tulisi täydentää suuria asiakasriskejä koskevan jakson perusteella jo toimitettuja tietoja.

030

Yhteisön nimi

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

050–070

Rahoitus

050

Tyyppi

060

Määrä

Ilmoitetaan valuutassa, jonka määräinen velka on.

070

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

7.   LIITE IV, 3 JAKSO – KRIITTISET VASTAPUOLET (OLENNAISET SUOJAUKSET (HEDGE))

Seuraava direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa lueteltu seikka sisältyy tähän malliin:

9) laitoksen olennaiset suojaukset (hedge), mukaan lukien kartoitus oikeushenkilöittäin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–040

Kriittinen vastapuoli

Vastapuolet ilmoitetaan kyseessä olevia asiakaskokonaisuuksia kohden. Jos asiakas ei kuulu mihinkään asiakaskokonaisuuteen, vastapuolet ilmoitetaan yksittäin. Kriisinratkaisuviranomaiset voivat pyytää tietoja asiakaskokonaisuuksiin kuuluvista yksittäisistä vastapuolista. Asiakaskokonaisuus on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdassa.

030

Yhteisön nimi

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

050–080

Olennaiset suojaukset (taseessa)

050

Tyyppi

Ilmoitettuja olennaisia suojauksia ei pitäisi rajoittaa laskentasuojauksiin.

060

Määrä

070

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

080

Suojauksen tarkoitus

Riskit, joilta on tarkoitus suojautua.

090–120

Olennaiset suojaukset (taseen ulkopuolella)

090

Tyyppi

Ilmoitettuja olennaisia suojauksia ei pitäisi rajoittaa laskentasuojauksiin.

100

Määrä

110

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

120

Suojauksen tarkoitus

Riskit, joilta on tarkoitus suojautua.

8.   LIITE V – VASTUIDEN RAKENNE

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

5) yksityiskohtainen kuvaus laitoksen ja sen kaikkien oikeussubjektien vastuiden rakenteesta, erotellen ainakin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen, vakuudellisten, vakuudettomien ja etuoikeudeltaan huonompien velkojen tyypit ja määrät

6) yksityiskohdat laitoksen hyväksyttäviksi veloiksi katsotuista vastuista

Rivikohtaiset ohjeet

Rivit

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010

Oikeushenkilön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030

Vastuisiin sovellettava lainsäädäntö

ETA tai ”kolmas maa”. Kriisinratkaisuviranomaiset voivat asettaa raja-arvon, jonka ylittyessä ne edellyttävät kolmansien maiden erittelyä.

040

Päivämäärä

050

Luonnolliset henkilöt

055

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

060

Mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset

065

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

070

Suuret rahoitusalan ulkopuoliset yritykset

075

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

080

Laitokset

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 23 alakohdassa määritellyt laitokset.

085

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

Laitosten etuoikeudeltaan huonompaa velkaa (sarake 050) ja etuoikeutettuihin saamisiin kuuluvaa vakuudetonta velkaa (sarake 080), joiden alkuperäinen maturiteetti on alle seitsemän päivää, ei pitäisi sisällyttää rivillä 085 ilmoitettuun ”hyväksyttävien velkojen” määrään, koska kyseiset velat on rajattu kokonaan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

090

Vakuutusyritykset ja eläkerahastot

Vakuutusyritykset, jälleenvakuutusyritykset ja eläkerahastot.

095

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

100

Muut rahoitusalan yritykset

105

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

110

Konserninsisäiset velat

Saman konsernin yhteisöihin liittyvät vastuut. Tällaiset vastuut ilmoitetaan tällä rivillä vain siksi, että voidaan välttää niiden laskeminen kahteen kertaan (esim. samaan konserniin kuuluvaan pankkiin liittyvät vastuut olisi yksilöitävä rivillä 110 eikä rivillä 080 ”luottolaitokset”).

115

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

120

Hallitukset, keskuspankit ja ylikansalliset organisaatiot

125

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

130

Muut/yksilöimättömät

Jos arvopaperin haltijan henkilöllisyyttä ei ole mahdollista ilmoittaa, olisi merkittävä ainoastaan kokonaismäärät.

135

joista hyväksyttävät velat

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä.

150

Yhteensä

160

Hyväksyttävät velat yhteensä

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 71 alakohdassa tarkoitettujen ’hyväksyttävien velkojen’ määrä yhteensä.

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010

Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1)

020–040

Etuoikeudeltaan huonompi velka, joka katsotaan toissijaiseksi pääomaksi (T2)

020

Jäljellä oleva maturiteetti on alle kuukausi

030

Jäljellä oleva maturiteetti on alle vuosi

040

Jäljellä oleva maturiteetti on yli vuosi

050–070

Etuoikeudeltaan huonompi velka

050

Jäljellä oleva maturiteetti on alle kuukausi

Etuoikeudeltaan huonommat velat, joita ei voida katsoa ensisijaiseksi tai toissijaiseksi pääomaksi.

060

Jäljellä oleva maturiteetti on alle vuosi

Etuoikeudeltaan huonommat velat, joita ei voida katsoa ensisijaiseksi tai toissijaiseksi pääomaksi.

070

Jäljellä oleva maturiteetti on yli vuosi

Etuoikeudeltaan huonommat velat, joita ei voida katsoa ensisijaiseksi tai toissijaiseksi pääomaksi.

080–100

Etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka

Sisältää sijoitustodistukset ja yritystodistukset.

080

Jäljellä oleva maturiteetti on alle kuukausi

090

Jäljellä oleva maturiteetti on alle vuosi

100

Jäljellä oleva maturiteetti on yli vuosi

110–130

Talletukset

110

Yhteensä

120

joista suojakelpoiset talletukset

130

joista suojatut talletukset

Rajattu 44 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle.

140

Vakuudelliset velat

Rajattu 44 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle.

150

Muut pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 44 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät velat

Rajattu 44 artiklan 2 kohdan a–d ja f–g alakohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle.

160–170

Johdannaiset

Vain tase-erät. Taseen ulkopuoliset erät olisi ilmoitettava liitteessä VII.

160

Vastuu nettoutuksen jälkeen

170

Vastuu marginaalin ja vakuuksien vähentämisen jälkeen

180

Yhteensä

Sarakkeiden 010–110 ja 140–160 summa.

9.   LIITE VI – ANNETUT VAKUUDET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

7) erittely prosesseista, joiden avulla päätellään, kenelle laitos on antanut vakuuksia, kenen hallussa vakuus on ja millä oikeudenkäyttöalueella vakuus sijaitsee

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–040

Vakuuden antaja

030

Yhteisön nimi

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

050

Vakuustyyppi

Kattaa kaikentyyppisen vakuudet, myös tapaukset, joissa on kyse taseen ulkopuolisista vastuista tai vastuuta ei ole (esim. vakuudelliset vaihtosopimukset ja maksukyvyttömyysrahastot).

060

Tunnistenumero

ISIN-koodi Jos ISIN-koodia ei ole, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

070–080

Vakuuden haltija

070

Yhteisön nimi

080

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

090

Määrä

100

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

110

Oikeudenkäyttöalue

Sarakkeessa 070 mainittuun vakuuden haltijaan sovellettavan oikeudenkäyttöalueen lainsäädäntö (esim. Saksan lainsäädäntö).

120–130

Vastapuoli

120

Nimi

130

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

140

Määrä

150

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

160

Oikeudenkäyttöalue

Vakuussopimukseen sovellettavan oikeudenkäyttöalueen lainsäädäntö.

10.   LIITE VII – TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

8) kuvaus laitoksen ja sen oikeussubjektien taseen ulkopuolisista sitoumuksista, mukaan lukien kartoitus suhteessa sen kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

21) tiedot taseen ulkopuolisista toiminnoista, suojausstrategioista

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030

Taseen ulkopuolinen erä

Merkittävä johonkin seuraavista kolmesta luokasta: ’takaukset’, ’luottolimiitit’, ’muut’. Tämän mallin ei pitäisi sisältää tase-eriä.

040–050

Vastapuoli

040

Yhteisön nimi

050

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

060–070

Määrä

060

Yhteensä

Nimellisarvo.

070

josta sidottu

Täytetään ainoastaan luottolimiittien osalta.

080

Valuutta

Ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttayksikkö.

090

Kriittiset toiminnot

100

Ydinliiketoiminta-alueet

110

Lisätiedot

11.   LIITE VIII, 1 JAKSO – MAKSU- JA SELVITYSJÄRJESTELMÄT

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

11) kaikki järjestelmät, joissa laitos harjoittaa merkittävässä määrin tai merkittävän arvoista arvopaperikauppaa, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

12) kaikki maksu- ja selvitysjärjestelmät, joiden jäsenenä laitos välittömästi tai välillisesti on, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–060

Järjestelmä

030

Järjestelmän tyyppi

Järjestelmät luokitellaan seuraavien vaihtoehtojen mukaan: ’Maksu’, ’Selvitys’, ’Arvopaperien määritys’, ’Johdannaisten määritys’, ’Säilytys’, ’Keskusvastapuoli’ ja ’Muu’. Jos kyseessä on useampi järjestelmä, ne kaikki ilmoitetaan.

040

Nimi

050

Osallistumismuoto

Suora tai välillinen.

060

Tunnistekoodi

BIC-koodi. Jos BIC-koodia ei ole käytettävissä, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot, esimerkiksi laitoksen koodi tai tilinumero. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

070–080

Edustajana toimiva laitos

Täytetään vain silloin, kun pääsy järjestelmään on välillinen.

070

Yhteisön nimi

080

Tunnistekoodi

090

Kartoitus suhteessa kriittiseen toimintoon

100

Kartoitus suhteessa ydinliiketoiminta-alueeseen

110

Jäsenyysvaatimukset

Laadulliset ja määrälliset tiedot, joita tarvitaan laitoksen jäsenyyden peruuttamiseen liittyvän riskin ymmärtämiseen.

120

Kriisinratkaisumenettelyjen vaikutus jäsenyyteen tai sopimukseen edustajana toimivan laitoksen kanssa

130

Mahdollinen korvaava järjestelmä

Nimetään mahdollisen toisen maksujärjestelmän toimittaja, joka voisi korvata sarakkeessa 040 mainitun maksujärjestelmän toimittajan.

140

Lisätiedot

12.   LIITE IX, MALLI 1 – TIETOJÄRJESTELMÄT (YLEISET TIEDOT)

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

13) yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus johdon keskeisistä tietojärjestelmistä, mukaan lukien laitoksen käyttämät riskinhallinnan, kirjanpidon sekä taloudellisen ja lakisääteisen raportoinnin järjestelmät, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

14) tunnistetiedot 13 kohdassa lueteltujen järjestelmien omistajista, näitä koskevista palvelutasosopimuksista ja mahdollisista ohjelmistoista ja järjestelmistä tai käyttöoikeuksista, mukaan lukien kartoitus suhteessa niiden oikeussubjekteihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Järjestelmä

010

Tunnistetiedot

020

Tyyppi

Valitaan ”riskinhallinta”, ”kirjanpito”, ”taloudellinen raportointi” tai ”lakisääteinen raportointi” tai ”muu”.

030

Kuvaus

040–050

Sopimuksen osapuolena oleva konserniyhteisö

040

Yhteisön nimi

050

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

060

Sopimustyyppi

Toimilupa, konsernipalvelu tai muu.

070–080

Vastapuoli

070

Yhteisön nimi

080

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

090–110

Vastuuhenkilö

090

Nimi

100

Puhelinnumero

110

Sähköpostiosoite

120

Kriisinratkaisumenettelyjen vaikutus tietojärjestelmiin pääsyn jatkumiseen

13.   LIITE IX, MALLI 2 – TIETOJÄRJESTELMÄT (KARTOITUS)

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

13) yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus johdon keskeisistä tietojärjestelmistä, mukaan lukien laitoksen käyttämät riskinhallinnan, kirjanpidon sekä taloudellisen ja lakisääteisen raportoinnin järjestelmät, mukaan lukien kartoitus suhteessa laitoksen oikeushenkilöihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

14) tunnistetiedot 13 kohdassa lueteltujen järjestelmien omistajista, näitä koskevista palvelutasosopimuksista ja mahdollisista ohjelmistoista ja järjestelmistä tai käyttöoikeuksista, mukaan lukien kartoitus suhteessa niiden oikeussubjekteihin, kriittisiin toimintoihin ja ydinliiketoiminta-alueisiin

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010

Järjestelmä

020–050

Käyttäjä

020

Yhteisön nimi

030

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

040

Kriittiset toiminnot

Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kriittiset toiminnot.

050

Ydinliiketoiminta-alueet

Ilmoitetaan direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ydinliiketoiminta-alueet.

14.   LIITE X – KESKINÄISET SIDOKSET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

15) tunnistetiedot ja kartoitus oikeushenkilöistä ja niiden keskinäisistä kytköksistä ja riippuvuuksista, esimerkiksi

yhteinen tai yhteisesti käytetty henkilöstö, tilat ja järjestelmät;

pääoma-, rahoitus- tai maksuvalmiusjärjestelyt;

nykyiset tai mahdolliset luottoriskit;

vastatakaussopimukset, vastavakuusjärjestelyt, ristikkäiset maksukyvyttömyysmääräykset ja tytäryritysten keskinäiset nettoutusjärjestelyt;

riskinsiirto- ja back-to-back-sopimukset; palvelutasosopimukset

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö A

010

Yhteisön nimi

Nimi ei saa olla sama kuin sarakkeessa 030 ilmoitettu.

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Nimi ei saa olla sama kuin sarakkeessa 040 ilmoitettu.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–040

Oikeushenkilö B

030

Yhteisön nimi

Nimi ei saa olla sama kuin sarakkeessa 010 ilmoitettu.

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Nimi ei saa olla sama kuin sarakkeessa 020 ilmoitettu.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

050

Sidostyyppi

Valitaan jokin seuraavista luokista:

Henkilöstö

Toimitilat

Järjestelmä

Pääomajärjestelyt

Rahoitusjärjestelyt

Maksuvalmiusjärjestelyt

Luottoriski

Vastatakaussopimus

Vastavakuusjärjestely

Ristikkäiset maksukyvyttömyysmääräykset

Tytäryritysten keskinäiset nettoutusjärjestelyt

Riskinsiirto

Back-to-back-sopimukset

Palvelutasosopimus

Muu

060

Kuvaus

Tämä sarake on täytettävä, jos sarakkeet 010–050 on täytetty.

15.   LIITE XI – VIRANOMAISET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

16) kunkin oikeushenkilön toimivaltainen viranomainen ja kriisinratkaisuviranomainen

18) kuvaus järjestelyistä, joita laitos on toteuttanut varmistaakseen, että kriisinratkaisuviranomaisella on kriisinratkaisun yhteydessä kaikki tiedot, jotka se on määritellyt välttämättömiksi kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien käyttämiseksi

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

Jos yhteisöllä ei ole oikeushenkilötunnusta, ilmoitetaan muuntyyppiset tunnistetiedot. Ainoastaan siinä tapauksessa, että mitään muita tunnistetietoja ei ole käytettävissä, voidaan ilmoittaa, että tietoja ”ei ole saatavilla”.

030–050

Valvontaviranomainen/viranomaiset

030

Viranomaisen nimi

040

Puhelinnumero

050

Sähköpostiosoite

060–080

Kriisinratkaisuviranomainen

060

Viranomaisen nimi

070

Puhelinnumero

080

Sähköpostiosoite

090–110

Talletussuojaviranomainen

090

Viranomaisen nimi

100

Puhelinnumerot

110

Sähköpostiosoite

16.   LIITE XII – KRIISINRATKAISUN OIKEUDELLISET VAIKUTUKSET

Seuraavat direktiivin 2014/59/EU liitteessä olevassa B jaksossa luetellut seikat sisältyvät tähän malliin:

19) kaikki laitosten ja niiden oikeussubjektien kolmansien osapuolten kanssa tekemät sopimukset, jotka voidaan sanoa irti, kun viranomaiset päättävät käyttää kriisinratkaisuvälinettä, ja selvitys siitä, voivatko irtisanomisen seuraukset vaikuttaa kriisinratkaisuvälineen käyttöön

Sarakekohtaiset ohjeet

Sarakkeet

Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet

010–020

Oikeushenkilö

010

Yhteisön nimi

020

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

030–040

Kolmas osapuoli

030

Yhteisön nimi

040

Oikeushenkilötunnus

Sarakkeessa 010 mainitun oikeushenkilön 20 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva koodi. Oikeushenkilötunnus toimii jokaisen finanssitransaktion osapuolena olevan oikeussubjektin tai oikeudellisen rakenteen yksilöllisenä tunnisteena kaikilla oikeudenkäyttöalueilla.

050

Sopimustyyppi

060

Purkamisen vaikutus kriisinratkaisuvälineen käyttöön

Kyllä tai ei.

070

Huomautuksia