ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 178

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
2. heinäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1067, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1068, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016, N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiinin (syromatsiini) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1069, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1070, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2016, 1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-onin (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

18

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1071, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

21

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös 2016/1072, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, tietynlaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten vaahtosuodattimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1073, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016, Amerikan yhdysvaltojen omien sopimusmarkkinoiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta ( 1 )

24

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja Moldovan tasavallan terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, assosiaatiosopimuksen liitteen XXIV-B muuttamisesta [2016/1074]

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1067,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016,

tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 20 päivänä helmikuuta 2015 tekninen asiakirja jokaisesta vakiintuneesta maantieteellisestä merkinnästä, joka on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III.

(2)

Komissiolle toimitettiin 20 päivään helmikuuta 2015 mennessä tekninen asiakirja 243 vakiintuneesta maantieteellisestä merkinnästä, joita on yhteensä 330. Lopuista 87 vakiintuneesta maantieteellisestä merkinnästä ei saatu teknistä asiakirjaa säädettyyn määräaikaan mennessä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti ne 87 vakiintunutta maantieteellistä merkintää, joista ei toimitettu komissiolle teknistä asiakirjaa 20 päivään helmikuuta 2015 mennessä, olisi poistettava mainitun asetuksen liitteestä III.

(4)

Ne 243 vakiintunutta maantieteellistä merkintää, joista toimitettiin tekninen asiakirja 20 päivään helmikuuta 2015 mennessä, säilytetään toistaiseksi asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä III. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 716/2013 (2) 9 artiklan mukaisesti komissio arvioi, täyttävätkö kyseisistä maantieteellisistä merkinnöistä toimitetut tekniset asiakirjat asetuksen (EY) N:o 110/2008 15 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

(5)

Edellä esitetyn perusteella asetuksen (EY) N:o 110/2008 liite III olisi korvattava tämän asetuksen liitteellä.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 110/2008 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattujen alkoholijuomien komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 110/2008 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 716/2013, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 soveltamissäännöistä (EUVL L 201, 26.7.2013, s. 21).


LIITE

”LIITE III

MAANTIETEELLISET MERKINNÄT

Tuoteluokka

Maantieteellinen merkintä

Alkuperämaa (täsmällinen maantieteellinen alkuperä esitetään teknisessä asiakirjassa)

1.   

Rommi

 

Rhum de la Martinique

Ranska

Rhum de la Guadeloupe

Ranska

Rhum de la Réunion

Ranska

Rhum de la Guyane

Ranska

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Ranska

Rhum des Antilles françaises

Ranska

Rhum des départements français d'outre-mer

Ranska

Rum da Madeira

Portugali

Ron de Guatemala

Guatemala

2.   

Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti)

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky  (1)

Irlanti

Whisky breton / Whisky de Bretagne

Ranska

Whisky alsacien / Whisky d'Alsace

Ranska

3.   

Viljasta tislattu väkevä alkoholijuoma

 

Korn/Kornbrand

Saksa, Itävalta, Belgia (saksankielinen yhteisö)

Münsterländer Korn / Kornbrand

Saksa

Sendenhorster Korn / Kornbrand

Saksa

Emsländer Korn / Kornbrand

Saksa

Haselünner Korn / Kornbrand

Saksa

Hasetaler Korn / Kornbrand

Saksa

Samanė

Liettua

4.   

Viinistä tislattu väkevä alkoholijuoma

 

Eau-de-vie de Cognac

Ranska

Eau-de-vie des Charentes

Ranska

Cognac

(Nimitystä ”Cognac” voidaan täydentää seuraavilla ilmaisuilla:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Ranska

Fine Bordeaux

Ranska

Fine de Bourgogne

Ranska

Armagnac

(Nimitystä ”Armagnac” voidaan täydentää seuraavilla ilmaisuilla:

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Blanche Armagnac)

Ranska

Eau-de-vie de vin de la Marne

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Ranska

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Ranska

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Ranska

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Ranska

Aguardente de Vinho Douro

Portugali

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugali

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugali

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugali

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugali

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgaria

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)

Bulgaria

Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

Bulgaria

Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

Bulgaria

Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas

Bulgaria

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

Bulgaria

Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

Bulgaria

Vinars Târnave

Romania

Vinars Vaslui

Romania

Vinars Murfatlar

Romania

Vinars Vrancea

Romania

Vinars Segarcea

Romania

5.   

Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Espanja

Brandy del Penedés

Espanja

Brandy italiano

Italia

Deutscher Weinbrand

Saksa

Wachauer Weinbrand

Itävalta

Pfälzer Weinbrand

Saksa

6.   

Rypäleiden puristejäännöksestä tislattu väkevä alkoholijuoma

 

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne

Ranska

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Ranska

Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Ranska

Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Ranska

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Ranska

Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Ranska

Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Ranska

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Ranska

Marc d'Auvergne

Ranska

Marc du Jura

Ranska

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugali

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugali

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugali

Orujo de Galicia

Espanja

Grappa

Italia

Grappa di Barolo

Italia

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Italia

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Italia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Italia

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Italia

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Italia

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Italia

Grappa siciliana / Grappa di Sicilia

Italia

Grappa di Marsala

Italia

Τσικουδιά/Tsikoudia

Kreikka

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Kreikka

Τσίπουρο/Tsipouro

Kreikka

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Kreikka

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Kreikka

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Kreikka

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Kypros

Törkölypálinka

Unkari

9.   

Hedelmistä tislattu väkevä alkoholijuoma

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Saksa

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Saksa

Schwarzwälder Williamsbirne

Saksa

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Saksa

Fränkisches Zwetschgenwasser

Saksa

Fränkisches Kirschwasser

Saksa

Fränkischer Obstler

Saksa

Mirabelle de Lorraine

Ranska

Kirsch d'Alsace

Ranska

Quetsch d'Alsace

Ranska

Framboise d'Alsace

Ranska

Mirabelle d'Alsace

Ranska

Kirsch de Fougerolles

Ranska

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Italia

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Italia

Williams friulano / Williams del Friuli

Italia

Sliwovitz del Veneto

Italia

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Italia

Williams trentino / Williams del Trentino

Italia

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Italia

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Italia

Medronho do Algarve

Portugali

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Italia

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Italia

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Italia

Wachauer Marillenbrand

Itävalta

Szatmári Szilvapálinka

Unkari

Kecskeméti Barackpálinka

Unkari

Békési Szilvapálinka

Unkari

Szabolcsi Almapálinka

Unkari

Gönci Barackpálinka

Unkari

Pálinka

Unkari,

Itävalta (yksinomaan Niederösterreichin, Burgenlandin, Steiermarkin ja Wienin osavaltioissa aprikoosista valmistetut alkoholijuomat)

Újfehértói meggypálinka

Unkari

Brinjevec

Slovenia

Dolenjski sadjevec

Slovenia

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan

Bulgaria

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

Bulgaria

Pălincă

Romania

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Romania

Ţuică de Argeş

Romania

Horincă de Cămârzana

Romania

Hrvatska loza

Kroatia

Hrvatska stara šljivovica

Kroatia

Slavonska šljivovica

Kroatia

Pisco  (2)

Peru

10.   

Omena- tai päärynäsiideristä tislattu väkevä alkoholijuoma

 

Calvados

Ranska

Calvados Pays d'Auge

Ranska

Calvados Domfrontais

Ranska

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Ranska

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Ranska

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Ranska

Eau-de-vie de cidre du Maine

Ranska

Aguardiente de sidra de Asturias

Espanja

Somerset Cider Brandy  (3)

Yhdistynyt kuningaskunta

15.   

Votka

 

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Ruotsi

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Suomi

Polska Wódka / Polish Vodka

Puola

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

Liettua

Estonian vodka

Viro

17.   

Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Saksa

18.   

Gentian

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Saksa

Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige

Italia

Genziana trentina / Genziana del Trentino

Italia

19.   

Katajanmarjoilla maustettu tislattu väkevä alkoholijuoma

 

Genièvre / Jenever / Genever

Belgia, Alankomaat, Ranska (Nordin (59) ja Pas-de-Calais'n (62) departementit), Saksa (Saksan osavaltiot (Bundesländer) Nordrhein-Westfalen ja Niedersachsen)

Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever

Belgia, Alankomaat, Ranska (Nordin (59) ja Pas-de Calais'n (62) departementit)

Jonge jenever / jonge genever

Belgia, Alankomaat

Oude jenever / oude genever

Belgia, Alankomaat

Hasseltse jenever / Hasselt

Belgia (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Balegemse jenever

Belgia (Balegem)

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgia (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pekêt / Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgia (Région wallonne)

Genièvre Flandres Artois

Ranska (Nordin (59) ja Pas-de Calais'n (62) departementit)

Ostfriesischer Korngenever

Saksa

Steinhäger

Saksa

Gin de Mahón

Espanja

Vilniaus Džinas / Vilnius Gin

Liettua

Spišská borovička

Slovakia

24.   

Akvavit/aquavit

 

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

Ruotsi

25.   

Aniksella maustettu tislattu alkoholijuoma

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Espanja

Hierbas de Mallorca

Espanja

Hierbas Ibicencas

Espanja

Chinchón

Espanja

Janeževec

Slovenia

29.   

Tislattu anis

 

Ouzo/Ούζο

Kypros, Kreikka

Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene

Kreikka

Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari

Kreikka

Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata

Kreikka

Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace

Kreikka

Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia

Kreikka

30.   

Katkerot/bitter

 

Rheinberger Kräuter

Saksa

Trejos devynerios

Liettua

Slovenska travarica

Slovenia

31.   

Maustettu vodka

 

Pohjoisen Podlasien alangolta peräisin oleva lännenmaarianheinällä maustettu yrttivodka /Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Puola

Polska Wódka / Polish Vodka  (4)

Puola

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka  (4)

Liettua

32.   

Likööri

 

Berliner Kümmel

Saksa

Hamburger Kümmel

Saksa

Münchener Kümmel

Saksa

Chiemseer Klosterlikör

Saksa

Bayerischer Kräuterlikör

Saksa

Irish Cream  (5)

Irlanti

Palo de Mallorca

Espanja

Mirto di Sardegna

Italia

Liquore di limone di Sorrento

Italia

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Italia

Genepì del Piemonte

Italia

Genepì della Valle d'Aosta

Italia

Benediktbeurer Klosterlikör

Saksa

Ettaler Klosterlikör

Saksa

Ratafia de Champagne

Ranska

Ratafia catalana

Espanja

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

Suomi

Mariazeller Magenlikör

Itävalta

Steinfelder Magenbitter

Itävalta

Wachauer Marillenlikör

Itävalta

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Itävalta

Hüttentee

Saksa

Polish Cherry

Puola

Karlovarská Hořká

Tšekki

Pelinkovec

Slovenia

Blutwurz

Saksa

Cantueso Alicantino

Espanja

Licor café de Galicia

Espanja

Licor de hierbas de Galicia

Espanja

Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi

Ranska, Italia

Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios

Kreikka

Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos

Kreikka

Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu

Kreikka

Τεντούρα/Tentoura

Kreikka

Poncha da Madeira

Portugali

Hrvatski pelinkovac

Kroatia

34.   

Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Ranska

Cassis de Dijon

Ranska

Cassis de Saintonge

Ranska

37a.

Oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma eli Pacharán

Pacharán navarro

Espanja

39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Kroatia

40.   

Nocino

 

Nocino di Modena

Italia

Orehovec

Slovenia

Muut väkevät alkoholijuomat

 

Pommeau de Bretagne

Ranska

Pommeau du Maine

Ranska

Pommeau de Normandie

Ranska

Svensk Punsch / Swedish Punch

Ruotsi

Inländerrum

Itävalta

Bärwurz

Saksa

Aguardiente de hierbas de Galicia

Espanja

Aperitivo Café de Alcoy

Espanja

Herbero de la Sierra de Mariola

Espanja

Königsberger Bärenfang

Saksa

Ostpreußischer Bärenfang

Saksa

Ronmiel de Canarias

Espanja

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever

Belgia, Alankomaat, Saksa (Saksan osavaltiot (Bundesländer) Nordrhein-Westfalen ja Niedersachsen)

Domači rum

Slovenia

Irish Poteen / Irish Poitín

Irlanti

Trauktinė

Liettua

Trauktinė Palanga

Liettua

Trauktinė Dainava

Liettua

Hrvatska travarica

Kroatia


(1)  Maantieteellinen merkintä Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky kattaa Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa tuotetun whiskyn/whiskeyn.

(2)  Tällä asetuksella maantieteelliselle merkinnälle ”Pisco” myönnetty suoja ei rajoita nimen ”Pisco” käyttöä Chilestä peräisin olevissa tuotteissa, jotka on suojattu unionin ja Chilen tasavallan välisellä vuonna 2002 tehdyllä assosiaatiosopimuksella.

(3)  Maantieteelliseen merkintään ”Somerset Cider Brandy” on liitettävä myyntinimitys ”cider spirit”.

(4)  Tämän tuotteen merkinnässä on oltava myyntinimitys ”maustettu vodka”. Ilmaisu ”maustettu” voidaan korvata hallitsevan maun nimityksellä.

(5)  Maantieteellinen nimitys ”Irish Cream” kattaa vastaavan, Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa valmistetun liköörin.”


2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1068,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016,

N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiinin (syromatsiini) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan luettelo vanhoista tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko ne mahdollisesti hyväksyä käytettäviksi biosidivalmisteissa. Luettelossa on mukana N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiini (syromatsiini).

(2)

Syromatsiini on arvioitu käytettäväksi valmisteryhmässä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät tuotteet), sellaisena kuin se on kuvattu asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V.

(3)

Kreikka, joka oli nimetty arvioinnista vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, toimitti arviointikertomukset sekä suosituksensa 28 päivänä elokuuta 2014.

(4)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 10 päivänä joulukuuta 2015 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät.

(5)

Kyseisen lausunnon mukaan valmisteryhmään 18 kuuluvien biosidivalmisteiden, jotka sisältävät syromatsiinia, voidaan olettaa täyttävän asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt kriteerit edellyttäen, että niiden käyttöä koskevia tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Siksi on aiheellista hyväksyä syromatsiinin käyttö valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa edellyttäen, että tiettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Koska syromatsiini täyttää erittäin hitaasti hajoavan (vP) aineen kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) liitteen XIII mukaisesti, syromatsiinilla käsitellyt tai sitä sisältävät esineet olisi merkittävä asianmukaisesti, kun niitä saatetaan markkinoille.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiini (syromatsiini) käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteisiin sisältyvien vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumero

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset

Syromatsiini

IUPAC-nimi:

N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiini

EY-numero: 266-257-8

CAS-numero: 66215-27-8

950 g/kg

1. tammikuuta 2018

31. joulukuuta 2027

18

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

2)

Arvioiduissa käytöissä todettujen riskien vuoksi valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota:

a)

ammattikäyttäjiin;

b)

pintaveteen, sedimenttiin ja maaperään, kun kyse on eläinsuojissa käytettävistä valmisteista.

3)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (2) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (3) mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.

Käsiteltyjen esineiden markkinoille saattamiseen sovelletaan seuraavaa edellytystä:

Syromatsiinilla käsitellyn tai syromatsiinia sisältävän käsitellyn esineen markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön on varmistettava, että kyseisen esineen merkinnöissä mainitaan asetuksen (EU) N:o 528/2012 58 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa luetellut tiedot.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1069,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

154,3

ZZ

154,3

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AR

179,9

CL

198,5

MA

174,9

UY

188,9

ZA

181,9

ZZ

184,8

0808 10 80

AR

113,8

BR

100,6

CL

133,2

CN

133,6

NZ

142,5

US

161,9

UY

74,9

ZA

111,9

ZZ

121,6

0809 10 00

TR

225,5

ZZ

225,5

0809 29 00

TR

350,1

ZZ

350,1

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/18


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1070,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2016,

1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-onin (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen laajennetun tiedekomitean erityisistunnossa on laadittu päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti uutta psykoaktiivista ainetta 1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) koskeva riskienarviointiraportti, joka toimitettiin komissiolle ja neuvostolle 27 päivänä marraskuuta 2015.

(2)

α-PVP on vahva psykostimulantti, joka on rakenteellisesti sukua katinonille, pyrovaleronille ja metyleenidioksipyrovaleronille (MDPV), joita valvotaan psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen nojalla. α-PVP:tä on havaittu kaikissa 28 jäsenvaltiossa samoin kuin Turkissa ja Norjassa, ja takavarikoista ja kerätyistä näytteistä saadut tiedot osoittavat, että ainetta on saatavilla ensi sijassa jauheena ja tabletteina. Saatavilla olevien tietojen mukaan α-PVP:tä tuodaan useiden kilogrammojen erinä unionin huumausainemarkkinoille Kiinasta ja levitetään sen jälkeen eri puolille unionia. Yhdessä jäsenvaltiossa on takavarikoitu kaksi aineen laitonta tuotantopaikkaa, mikä todistaa että myös unionissa on valmiuksia valmistaa α-PVP:tä.

(3)

Kahdeksassa jäsenvaltiossa on rekisteröity yhteensä 115 kuolintapausta ja 191 akuuttia myrkytystapausta, joissa α-PVP:tä on havaittu. Useimmissa tapauksissa α-PVP:n käyttö on yhdistetty muihin farmakologisesti aktiivisiin aineisiin joko tahallisesti tai tahattomasti. Jos α-PVP:n saatavuus ja käyttö yleistyisivät, vaikutukset ihmisten terveyteen ja kansanterveyteen voisivat olla merkittäviä.

(4)

Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että α-PVP:tä käyttävät piristeiden käyttäjät viihdetarkoituksessa sekä suuririskiset huumeidenkäyttäjät, mukaan lukien ne, jotka käyttävät piristeitä ja opioideja suonensisäisesti, ja että huumeiden sekakäyttö voi olla yleistä heidän keskuudessaan. Aineen käytön yleisyydestä, pitkän aikavälin seurauksista ja sosiaalisista riskeistä on rajoitetusti tietoa.

(5)

α-PVP:hen liittyviä terveysriskejä eli kroonista ja välitöntä myrkyllisyyttä kokonaisvaltaisesti arvioivia tietoja tai julkaistuja tutkimuksia ei ole saatavilla, mutta eläimistä tehtyjen havaintojen perusteella aineella on samantapaisia vaikutuksia kuin muilla stimulanteilla. Ihmisissä havaittuja haittavaikutuksia ovat mm. sydämen tiheälyöntisyys, kuume, voimakas hikoilu, kiihtyneisyys, kouristukset tai kohtaukset, sekavuus ja aggressiot. Ei-kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen mukaan α-PVP saattaa aiheuttaa ihmisissä väärinkäyttöriskin ja riippuvuutta.

(6)

α-PVP:llä ei ole vakiintunutta tai tunnustettua lääketieteellistä tai eläinlääketieteellistä käyttöä. Lukuun ottamatta sen käyttöä analyyttisissä vertailuaineistoissa ja tieteellisessä tutkimuksessa, joka käsittelee sen kemiaa, farmakologiaa ja myrkyllisyyttä sen huumausainemarkkinoille ilmestymisen seurauksena, sillä ei näyttäisi olevan muuta käyttötarkoitusta.

(7)

Vaikka α-PVP:tä koskeva tieteellinen näyttö on melko vähäistä, todisteet ja tiedot aineen terveysriskeistä, joita on dokumentoitu kuolemantapausten ja akuuttien myrkytystapausten yhteydessä, tarjoavat riittävät perusteet α-PVP:n saattamiseksi valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa.

(8)

Koska 16 jäsenvaltiota valvoo α-PVP:tä psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisen kansallisen lainsäädäntönsä nojalla ja viisi jäsenvaltiota käyttää sen valvonnassa muita oikeudellisia toimenpiteitä, aineen saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa auttaisi ehkäisemään esteitä rajat ylittävässä lainvalvonnassa ja oikeudellisessa yhteistyössä ja suojaamaan riskeiltä, joita aineen saatavuus ja käyttö saattavat aiheuttaa,

(9)

Päätöksessä 2005/387/YOS uskotaan neuvostolle täytäntöönpanovalta reagoida unionin tasolla nopeasti ja asiantuntemukseen perustuen jäsenvaltioiden havaitsemien ja raportoimien uusien psykoaktiivisten aineiden ilmaantumiseen saattamalla kyseiset aineet valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa. Koska tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöön ottamista koskevat edellytykset ja menettely ovat täyttyneet, olisi annettava täytäntöönpanopäätös α-PVP:n saattamiseksi valvonnan piiriin koko unionissa.

(10)

Päätös 2005/387/YOS sitoo Tanskaa, ja Tanska osallistuu sen vuoksi tämän, päätöksen 2005/387/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(11)

Päätös 2005/387/YOS sitoo Irlantia, ja Irlanti osallistuu sen vuoksi tämän, päätöksen 2005/387/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(12)

Päätös 2005/387/YOS ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa, eikä se sen vuoksi osallistu tämän, päätöksen 2005/387/YOS täytäntöönpanoa koskevan päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saatetaan uusi psykoaktiivinen aine 1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) valvontatoimenpiteiden piiriin koko unionissa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään 3 päivänä heinäkuuta 2017 kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitetun uuden psykoaktiivisen aineen saattamiseksi sellaisten valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään jäsenvaltioiden lainsäädännössä vuonna 1971 tehdystä psykotrooppisia aineita koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden perusteella.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan perussopimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. H. P. VAN DAM


(1)  EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Lausunto, annettu 8. kesäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).


2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/1071,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 päätöksen 2014/512/YUTP (1).

(2)

Eurooppa-neuvosto sopi 19 päivänä maaliskuuta 2015 tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta, jotta rajoittavien toimenpiteiden kesto sidottaisiin selkeästi Minskin sopimusten täysimääräiseen täytäntöönpanoon, ottaen huomioon että täysimääräisen täytäntöönpanon oli määrä tapahtua 31. joulukuuta 2015 mennessä.

(3)

Neuvosto jatkoi 21 päivänä joulukuuta 2015 päätöksen 2014/512/YUTP voimassaoloa, jotta neuvosto voisi jatkossakin arvioida Minskin sopimusten täytäntöönpanoa.

(4)

Minskin sopimusten täytäntöönpanon arvioinnin jälkeen päätöksen 2014/512/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava kuudella kuukaudella, jotta neuvosto voisi jatkossakin arvioida niiden täytäntöönpanoa.

(5)

Päätös 2014/512/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2014/512/YUTP 9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2017.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LAJČÁK


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).


2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2016/1072,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016,

tietynlaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten vaahtosuodattimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, pani 14. elokuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1225/2009, jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan nojalla vireille polkumyynnin vastaisen tutkimuksen, joka koski Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tietynlaisten keraamisten vaahtosuodattimien tuontia. Se julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä tutkimuksen vireillepanoa koskevan ilmoituksen, jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’ (2).

(2)

Komissio pani tutkimuksen vireille vastaanotettuaan valituksen, jonka oli 1. heinäkuuta 2015 tehnyt Vesuvius GmbH, jäljempänä ’valituksen tekijä’. Valituksen tekijä edustaa yli 25 prosenttia kyseisten keraamisten vaahtosuodattimien kokonaistuotannosta unionissa. Valituksessa esitetty näyttö polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista ja siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta oli riittävä tutkimuksen vireillepanoa varten.

(3)

Komissio kehotti vireillepanoilmoituksessa asianomaisia osapuolia ottamaan yhteyttä komissioon tutkimukseen osallistumiseksi. Komissio ilmoitti lisäksi tutkimuksen vireillepanosta valituksen tekijälle, muille tiedossa oleville unionin tuottajille, tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille ja Kiinan viranomaisille, tiedossa oleville tuojille, tavarantoimittajille ja käyttäjille, kauppiaille sekä järjestöille, joita tutkimuksen vireillepanon tiedettiin koskevan, ja kehotti niitä osallistumaan tutkimukseen.

(4)

Asianomaisilla osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia tutkimuksen vireillepanosta ja pyytää kuulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.

2.   VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(5)

Valituksen tekijä peruutti valituksensa 8. maaliskuuta 2016 päivätyllä komissiolle osoitetulla kirjeellä.

(6)

Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettely voidaan päättää, jos valituksen tekijä peruuttaa valituksensa, paitsi jos päättäminen ei ole unionin edun mukaista.

(7)

Komissio katsoi, että polkumyyntimenettely olisi päätettävä, koska tutkimuksessa ei tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden vuoksi menettelyn päättäminen ei olisi unionin edun mukaista. Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin asiasta, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Komissio ei saanut sellaisia huomautuksia, joiden perusteella olisi päätelty, että päättäminen ei olisi unionin edun mukaista.

(8)

Tästä syystä komissio katsoo, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen vaahtosuodattimien tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely olisi päätettävä.

(9)

Tämä päätös on perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään unioniin tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely, jonka kohteena ovat keraamiset vaahtosuodattimet, joille on tyypillistä enintään 60 ppi:n (pores per inch) huokoisuus, jotka lämpösokinkestävyydeltään kestävät sulan metallin aiheuttaman lämpötilanmuutoksen huoneenlämmöstä vähintään 1 300 °C:een, jotka

on valmistettu muusta keraamisesta materiaalista kuin piipitoisesta fossiilijauheesta tai vastaavasta piimaasta tai

sisältävät zirkoniumoksidia (zirkoniumdioksidi ZrO2) enemmän kuin 50 painoprosenttia, ja

jotka ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta ja luokitellaan nykyisin CN-koodeihin ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 ja ex 6909 19 00.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ilmoitus tietynlaisten Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten vaahtosuodattimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireille panemisesta (EUVL C 266, 14.8.2015, s. 14).


2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/1073,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2016,

Amerikan yhdysvaltojen omien sopimusmarkkinoiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta vastaavuudesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 2 a artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 648/2012 vahvistetaan OTC-johdannaissopimuksia koskevat määritykseen ja kahdenväliseen riskienhallintaan liittyvät vaatimukset sekä kyseisiä sopimuksia koskevat raportointivaatimukset. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 7 kohdassa olevan määritelmän mukaan OTC-johdannaiset ovat johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (2) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklan mukaisesti. Näin ollen johdannaissopimukset, jotka pannaan täytäntöön sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota ei pidetä säänneltyjä markkinoita vastaavana, katsotaan asetusta (EU) N:o 648/2012 sovellettaessa OTC-johdannaisiksi.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklan mukaan kolmannen maan markkinaa pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana silloin, kun markkina noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjä vaatimuksia, ja se on jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alainen kyseisessä kolmannessa maassa.

(3)

Jotta kolmannen maan markkinaa voidaan pitää direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettua säänneltyä markkinaa vastaavana, sovellettavien oikeudellisesti sitovien vaatimusten sekä valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelyjen olennaisen vaikutuksen olisi vastattava unionin vaatimuksia niillä saavutettavien sääntelytavoitteiden osalta. Siksi tämän vastaavuuden arvioinnin tarkoituksena on todentaa, että Amerikan yhdysvaltojen, jäljempänä ’Yhdysvallat’, omiin sopimusmarkkinoihin (designated contract markets) sovellettavat oikeudellisesti sitovat vaatimukset vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjä vaatimuksia ja että kyseiset markkinat ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alaiset. Markkinat, joilla tämän päätöksen hyväksymispäivänä on sopimusmarkkinoiden toimilupa, olisi näin ollen yksilöitävä markkinoiksi, joita pidetään direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettua säänneltyä markkinaa vastaavina.

(4)

Sopimusmarkkinat ovat pörssejä (board of trade), joita Commodity Futures Trading Commission, jäljempänä ’CFTC’, valvoo säädöksen Commodity Exchange Act, jäljempänä ’CEA’, 7 USC 7, 5 §:n nojalla. Yhdysvalloissa toimiluvan saaneita sopimusmarkkinoita koskevat oikeudellisesti sitovat vaatimukset koostuvat CEA:sta, joka yhdessä Commodity Futures Trading Commissionin sääntöjen, jäljempänä ’CFTC Regulations -säännöt’, muodostaa sopimusmarkkinoiden toimintaa sääntelevän lainsäädäntökehyksen. CFTC Regulations -sääntöjen 38 osassa täsmennetään pörssinä (board of trade) toimimista koskevat vaatimukset ja vahvistetaan 23 perusperiaatetta, joita sopimusmarkkinoiden on noudatettava aloitusvaiheessa ja jatkuvasti. CFTC Regulations -säännöissä edellytetään, että sopimusmarkkinat pitävät yllä kaupankäyntijärjestelmää. Sillä tarkoitetaan CEA:n mukaan yleensä monenkeskistä järjestelmää, jossa osallistujilla on mahdollisuus toteuttaa liiketoimia ehdottomien sääntöjen mukaisesti. Sopimusmarkkinoiden täytyy asettaa markkinansa ja palvelunsa puolueettomasti jäsentensä saataville. Saatavuusperusteiden täytyy olla puolueettomat ja avoimet, ja niitä täytyy soveltaa syrjimättömällä tavalla. Lisäksi CFTC Regulations -sääntöjen nojalla sopimusmarkkinoihin sovelletaan toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia, jotka koskevat eturistiriitoja koskevia toimintaperiaatteita, riskienhallintaa, kaupankäyntiä ja selvitysjärjestelmiä, listautumissääntöjä sekä sääntöjen noudattamisen valvontaa. Perusperiaatteessa 2 (17 CFR § 38.150 (2015)) edellytetään, että pörssi varmistaa sopimusmarkkinan sisäisten sääntöjen noudattamisen ja seuraa ja valvoo kyseisten sääntöjen noudattamista, mukaan lukien säännöt, joilla kielletään väärinkäyttöä merkitsevät kaupalliset menettelytavat. Tätä varten sillä on oltava havainnointi- ja tutkimisvalmiudet sekä mahdollisuus määrätä asianmukaisia seuraamuksia henkilöille, jotka rikkovat mitä tahansa sopimusmarkkinan sisäistä sääntöä.

(5)

Yhdysvalloissa toimiluvan saaneisiin sopimusmarkkinoihin sovellettavat oikeudellisesti sitovat vaatimukset, jotka vahvistetaan sopimusmarkkinoiden toimintaa sääntelevässä lainsäädäntökehyksessä, johtavat olennaisiin vaikutuksiin, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjen vaatimusten vaikutuksia seuraavilla osa-alueilla: toimilupamenettely, määritelmälliset vaatimukset, sopimusmarkkinalle pääsy, toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset, ylintä johtoa koskevat vaatimukset, johdannaisten ottaminen kaupankäynnin kohteeksi, johdannaisilla käytävän kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen, sääntöjen noudattamisen valvonta ja selvitysjärjestelmiin pääsy.

(6)

Direktiivin 2004/39/EY mukaan kauppaa edeltäviä ja sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia sovelletaan ainoastaan osakkeisiin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Koska osakkeilla ei käydä kauppaa eikä niitä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi sopimusmarkkinoilla, komissio katsoo, ettei kyseisten vaatimusten arviointi ole olennaista tämän päätöksen kannalta.

(7)

Sen vuoksi olisi todettava, että Yhdysvaltoihin sijoittautuneita sopimusmarkkinoita koskevat oikeudellisesti sitovat vaatimukset johtavat vaikutuksiin, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjen vaatimusten vaikutuksia.

(8)

Sopimusmarkkinat toimivat CFTC:n valvonnassa. CFTC:n säännösten noudattamista koskevan valvontaohjelman ensisijaisena tavoitteena on arvioida, noudattaako sopimusmarkkina sovellettavia CEA:n säännöksiä (mukaan lukien 23 perusperiaatetta, joita sopimusmarkkinoiden on noudatettava) sekä kyseisten perusperiaatteiden täytäntöönpanoa koskevia CFTC Regulations -sääntöjä. Tätä varten CFTC tekee tarkastuksia todentaakseen, noudattaako sopimusmarkkina perusperiaatteita ja säännöksiä, jotka koskevat kaupankäynnin valvontaa, markkinoiden valvontaa, kirjausketjua sekä sopimusmarkkinan kurinpito-ohjelmia. Markkinavalvontaohjelman puitteissa CFTC valvoo kaupankävijöitä varmistaakseen, että ne noudattavat CEA:n säännöksiä ja CFTC Regulations -sääntöjä. Tätä varten valvontaohjelmassa seurataan sopimusmarkkinoiden kaupankäyntitoimintaa, futuuripositioita sekä swap-sopimuksia ja -positioita, jotta voitaisiin havaita ja estää markkinoiden väärinkäyttöä merkitsevät menettelytavat ja varmistaa CEA:n ja CFTC Regulations -sääntöjen noudattaminen. Lisäksi markkinoiden arviointiohjelmassa arvioidaan kaikki sopimusmarkkinan sääntöasiakirjat ja tuotearviointiohjelmassa käydään läpi sopimusmarkkinan tuotteisiin sovellettavia ehtoja ja edellytyksiä koskevat asiakirjat; molemmissa ohjelmissa varmistetaan, että asiakirjat ovat yhdenmukaiset CEA:n ja CFTC Regulations -sääntöjen kanssa.

(9)

CFTC:llä on myös täytäntöönpanovelvoitteita. CEA:n 6 b §:n nojalla CFTC voi antaa tiettyjen toimintojen lopettamista koskevan määräyksen ja määrätä siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos sopimusmarkkinan todetaan rikkoneen CEA:ta ja CFTC Regulations -sääntöjä. CEA:n 6 c §:n a momentin nojalla CFTC:llä on myös mahdollisuus nostaa Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuimessa kanne mitä tahansa rekisteröityä yhteisöä tai muuta henkilöä vastaan, joka rikkoo CEA:n säännöksiä ja asiaan liittyviä CFTC:n sääntöjä ja määräyksiä. Sopimusmarkkinat hoitavat tiettyjä valvontatehtäviä, ja niillä on velvollisuus seurata ja valvoa kunkin sopimusmarkkinan sisäisten sääntöjen noudattamista. Poikkeusvaltuuksien (CEA § 8a(9)) nojalla CFTC:llä on valta määrätä sopimusmarkkina toteuttamaan toimen, joka on CFTC:n arvion mukaan tarpeen tiettyä johdannaissopimusta koskevan asianmukaisen kaupankäynnin ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi tai tietyn johdannaissopimuksen realisoimiseksi. Lisäksi edellytetään, että sopimusmarkkinoilla on järjestelyt ja resurssit sisäisten sääntöjensä noudattamisen tehokasta valvontaa varten.

(10)

Näistä syistä olisi pääteltävä, että sopimusmarkkinat ovat Yhdysvalloissa jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alaiset.

(11)

Näin ollen olisi katsottava, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 a artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät Yhdysvalloissa toimiluvan saaneiden sopimusmarkkinoiden osalta.

(12)

Tämä päätös perustuu oikeudellisesti sitoviin vaatimuksiin, joita Yhdysvalloissa sovelletaan sopimusmarkkinoihin tämän päätöksen hyväksymisajankohtana. Komission olisi seurattava edelleen säännöllisesti sopimusmarkkinoihin sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen kehitystä ja niiden edellytysten täyttymistä, joiden perusteella tämä päätös on annettu. Komission olisi erityisesti tarkasteltava tätä päätöstä uudelleen ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (4) soveltamisen aloittaminen.

(13)

Sopimusmarkkinoihin Yhdysvalloissa sovellettavien oikeudellisten ja valvontajärjestelyjen säännöllinen tarkastelu ei rajoita komission mahdollisuutta toteuttaa erillinen uudelleentarkastelu milloin tahansa, jos tällä päätöksellä hyväksyttyä vastaavuutta on tarpeen arvioida uudelleen tapahtuneen kehityksen perusteella. Tällainen uudelleenarviointi voi johtaa tämän päätöksen kumoamiseen.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Pörssien (boards of trade), jotka Commodity Futures Trading Commission on nimennyt sopimusmarkkinoiksi Amerikan yhdysvalloissa ja jotka esitetään liitteessä, katsotaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 7 kohtaa sovellettaessa vastaavan direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määriteltyjä säänneltyjä markkinoita.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).


LIITE

Päätöksen 1 artiklassa tarkoitetut Amerikan yhdysvaltojen omat sopimusmarkkinat (designated contract markets):

a)

Cantor Futures Exchange, L.P.

b)

CBOE Futures Exchange, LLC

c)

Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)

d)

Chicago Mercantile Exchange, Inc.

e)

Commodity Exchange, Inc.

f)

ELX Futures, L.P.

g)

Eris Exchange, LLC

h)

ICE Futures U.S., Inc.

i)

Minneapolis Grain Exchange, Inc.

j)

New York Mercantile Exchange, Inc.

k)

Nodal Exchange, LLC

l)

North American Derivatives Exchange, Inc.

m)

OneChicago LLC

n)

TrueEX LLC

o)

NASDAQ Futures, Inc.


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

2.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/28


EU:n JA MOLDOVAN TASAVALLAN TERVEYS- JA KASVINSUOJELUTOIMIA KÄSITTELEVÄN ALAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016,

assosiaatiosopimuksen liitteen XXIV-B muuttamisesta [2016/1074]

KASVINSUOJELUTOIMIA KÄSITTELEVÄ ALAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen (1), joka allekirjoitettiin Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2014, ja erityisesti sen 181 ja 191 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 464 artiklan mukaisesti osaa sopimuksesta, mukaan lukien terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat määräykset, on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä syyskuuta 2014.

(2)

Sopimuksen 181 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Moldovan tasavalta lähentää asteittain terveys- ja kasvinsuojelualaa ja eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöään unionin lainsäädäntöön sopimuksen liitteen XXIV mukaisesti.

(3)

Sopimuksen 181 artiklan 4 kohdassa määrätään, että Moldovan tasavalta sitoutuu toimittamaan luettelon eläinten ja kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia koskevasta unionin säännöstöstä, jonka mukaiseksi se aikoo lähentää kansallisen lainsäädäntönsä, jäljempänä ’luettelo’, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Luettelo toimii viiteasiakirjana sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 4 luvun (Terveys ja kasvinsuojelutoimet) määräysten täytäntöönpanossa.

(4)

Sopimuksen 191 artiklalla perustettiin terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevä alakomitea, jonka on käsiteltävä kaikkia sopimuksen V osaston 4 lukuun liittyviä seikkoja, mukaan luettuna sen täytäntöönpano, ja joka voi tarkistaa ja muuttaa sopimuksen liitettä XXIV.

(5)

Moldovan tasavalta toimitti luettelon Euroopan komissiolle marraskuussa 2014, jonka jälkeen Euroopan komission kuulemisen jälkeen luettelo saatettiin lopulliseen muotoonsa heinäkuussa 2015.

(6)

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean on aiheellista tehdä päätös sopimuksen liitteen XXIV-B muuttamisesta niin, että siihen sisällytetään tämän päätöksen liitteessä oleva luettelo,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liite XXIV-B tämän päätöksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2016.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän alakomitean puolesta

Puheenjohtaja

K. VAN DYCK

Sihteerit

R. FREIGOFAS

O. BERZAN


(1)  EUVL L 260, 30.8.2014, s. 4.


LIITE

ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN LIITTEEN XXIV-B MUUTTAMISESTA

Korvataan sopimuksen liite XXIV-B seuraavasti:

”LIITE XXIV-B

LUETTELO UNIONIN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ, JOHON MOLDOVAN TASAVALLAN ON LÄHENNETTÄVÄ OMAA LAINSÄÄDÄNTÖÄÄN

Sopimuksen 181 artiklan 4 kohdan mukaisesti Moldovan on lähennettävä oman lainsäädäntönsä seuraavan unionin lainsäädännön mukaiseksi jäljempänä esitetyissä määräajoissa.

Unionin lainsäädäntö

Lainsäädännön lähentämisen määräaika

1 jakso – Yleinen lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, lukuun ottamatta 58, 59 ja 62 artiklaa

2016

Komission asetus (EY) N:o 1304/2003, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta pyydettäviin tieteellisiin lausuntoihin sovellettavasta menettelystä

2020

Komission päätös 2004/478/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, kriisinhallinnan yleissuunnitelman hyväksymisestä elintarvikkeiden ja rehujen alalla

2016

Komission asetus (EU) N:o 16/2011, annettu 10 päivänä tammikuuta 2011, täytäntöönpanotoimenpiteistä elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää varten

2016

Komission asetus (EY) N:o 1151/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, Ukrainasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn auringonkukkaöljyn tuontiin sovellettavista erityisehdoista mineraaliöljyn aiheuttaman saastumisriskin vuoksi ja päätöksen 2008/433/EY kumoamisesta

2019

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 884/2014, annettu 13 päivänä elokuuta 2014, tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa aflatoksiinipitoisuusriskin vuoksi käyttöön otettavista erityisehdoista ja asetuksen (EY) N:o 1152/2009 kumoamisesta

2018

Komission asetus (EU) N:o 258/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, Intiasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn guarkumin tuontiin pentakloorifenoli- ja dioksiinipitoisuusriskien vuoksi sovellettavista erityisehdoista ja päätöksen 2008/352/EY kumoamisesta

2019

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

2019

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011, annettu 19 päivänä syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä – 58, 59 ja 62 artikla

2018

2 jakso – Eläinlääkintälainsäädäntö

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä

2017

Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä

2019

Komission päätös lisätty 2005/734/EY, tehty 19 päivänä lokakuuta 2005, bioturvallisuustoimenpiteistä influenssavirus A:n alatyypin H5N1 aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan tarttumisvaaran vähentämiseksi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin sekä varhaisen havaitsemisen järjestelmästä erityisen vaaralle alttiilla alueilla

2018

Komission päätös 2006/415/EY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2006, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/135/EY kumoamisesta

2018

Komission päätös 2006/563/EY, tehty 11 päivänä elokuuta 2006, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/115/EY kumoamisesta

2018

Komission päätös 2010/57/EU, annettu 3 päivänä helmikuuta 2010, neuvoston direktiivin 97/78/EY liitteessä I lueteltujen alueiden kautta kuljetettavien hevoseläinten kauttakuljetusta koskevien terveystakeiden vahvistamisesta

2018

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista

2017

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 750/2014, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2014, sian epideemiseen ripuliin liittyvistä suojatoimenpiteistä sikaeläinten tuontia unioniin koskevien eläinten terveysvaatimusten osalta

2019

Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista

2017

Komission päätös 78/685/ETY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1978, direktiivin 72/462/ETY mukaisesta eläinkulkutautien luettelosta

2015

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa

2019

Komission asetus (EY) N:o 494/98, annettu 27 päivänä helmikuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän hallinnollisten vähimmäisseuraamusten soveltamisen osalta

2019

Komission päätös 2006/968/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta lammas- ja vuohieläinten elektroniseen tunnistamiseen liittyvien ohjeiden ja menettelyiden osalta

2019

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta

2019

Komission asetus (EY) N:o 504/2008, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta

2017

Neuvoston direktiivi 2001/89/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi

2017

Komission päätös 2002/106/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2002, klassisen sikaruton toteamisessa käytettäviä diagnostisia menettelyjä, näytteenottomenetelmiä ja laboratoriotestien tulosten arviointikriteereitä koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä

2017

Neuvoston direktiivi 2002/60/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta

2017

Komission päätös 2003/422/EY, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, afrikkalaisen sikaruton taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä

2017

Komission päätös 2006/437/EY, tehty 4 päivänä elokuuta 2006, neuvoston direktiivissä 2005/94/EY säädetyn lintuinfluenssaa koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä

2017

Komission asetus (EY) N:o 616/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston direktiivin 2005/94/EY soveltamisesta siltä osin kuin on kyse siipikarjaosastojen ja muiden vankeudessa pidettyjen lintujen osastojen hyväksymisestä lintuinfluenssan osalta sekä ennalta ehkäisevistä bioturvallisuuslisätoimenpiteistä tällaisissa osastoissa

2017

Neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi

2018

Neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä

2018

Komission asetus (EY) N:o 1266/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä

2016

Komission päätös 2007/843/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta

2015

Komission päätös 2007/848/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus munivien kanojen parvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

2015

Komission päätös 2008/815/EY, tehty 20 päivänä lokakuuta 2008, tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus broileriparvissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

2015

Komission päätös 2009/771/EY, tehty 20 päivänä lokakuuta 2009, tiettyjen salmonellan valvontaa kalkkunoissa koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä

2015

Neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä

2017

Komission päätös 2004/226/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, testien hyväksymisestä nautojen luomistaudin vasta-aineiden havaitsemiseksi neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti

2019

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa

2019

Komission päätös 95/329/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1995, niiden urospuolisten hevoseläinten luokkien vahvistamisesta, joihin sovelletaan neuvoston direktiivin 90/426/ETY 15 artiklan b alakohdan ii alakohdassa säädettyä vaatimusta virusarteriitin osalta

2019

Komission päätös 2001/183/EY, tehty 22 päivänä helmikuuta 2001, näytteenottosuunnitelmista ja taudinmääritysmenetelmistä tiettyjen kalatautien esiintymisen havaitsemiseksi ja varmistamiseksi ja päätöksen 92/532/ETY kumoamisesta

2019

Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa

2020

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

2019

Neuvoston direktiivi 96/22/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta

2017

Neuvoston päätös 1999/879/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, naudan somatotropiinin (BST) markkinoille saattamisesta ja antamisesta sekä päätöksen 90/218/ETY kumoamisesta

2016

Komission päätös 97/747/EY, tehty 27 päivänä lokakuuta 1997, neuvoston direktiivissä 96/23/EY säädettyjen näytteenottotasojen ja -taajuuksien vahvistamisesta tiettyjen aineiden ja niiden jäämien valvomiseksi tietyissä eläintuotteissa

2016

Komission päätös 98/179/EY, tehty 23 päivänä helmikuuta 1998, eräiden elävistä eläimistä ja eläintuotteista seurattavien aineiden ja niiden jäämien määrittämistä varten tehtävää virallista näytteenottoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

2016

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta

2018

Komission päätös 2002/657/EY, tehty 14 päivänä elokuuta 2002, neuvoston direktiivin 96/23/EY täytäntöönpanosta määritysmenetelmien suorituskyvyn ja tulosten tulkinnan osalta

2016

Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa

2017

Komission päätös 2008/946/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta

2018

Komission päätös 2006/778/EY, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista

2019

Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista

2018

Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/188/EU, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla tehtyjä syrjimättömiä tarkastuksia koskevista vuotuisista kertomuksista

2018

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, tarkastusasemia koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta

2019

Neuvoston direktiivi 2009/157/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, puhdasrotuisista jalostusnaudoista

2016

Komission päätös 84/247/ETY, tehty 27 päivänä huhtikuuta 1984, puhdasrotuisten jalostusnautojen kantakirjoja ylläpitävien tai perustavien jalostajien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen perusteista

2019

Komission päätös 84/419/ETY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1984, nautojen kantakirjaan merkitsemisen perusteista

2017

Neuvoston direktiivi 87/328/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1987, puhdasrotuisten jalostusnautojen jalostustarkoituksiin hyväksymisestä

2016

Neuvoston päätös 96/463/EY, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä

2019

Komission päätös 2005/379/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 2005, puhdasrotuisten jalostusnautojen sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista ja tiedoista

2019

Komission päätös 2006/427/EY, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2006, puhdasrotuisten jalostusnautojen yksilötuloksen seurantamenetelmistä ja jalostusarvon arviointimenetelmistä

2019

Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista

2016

Komission päätös 89/501/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, puhdasrotuisten jalostussikojen kantakirjoja perustavien tai ylläpitävien jalostajien yhdistysten ja jalostusjärjestöjen hyväksymisen ja valvonnan perusteista

2019

Komission päätös 89/502/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, puhdasrotuisten jalostussikojen kantakirjaan merkitsemisen perusteista

2017

Komission päätös 89/503/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, puhdasrotuisten jalostussikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksesta

2017

Komission päätös 89/504/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, risteytettyjen jalostussikojen rekistereitä perustavien ja ylläpitävien jalostajien yhdistysten, jalostusjärjestöjen ja yksityisten yritysten hyväksymisen ja valvonnan perusteista

2016

Komission päätös 89/505/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, risteytettyjen jalostussikojen rekistereihin merkitsemisen perusteista

2019

Komission päätös 89/506/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, risteytettyjen jalostussikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksesta

2019

Komission päätös 89/507/ETY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1989, puhdasrotuisten ja risteytettyjen jalostussikojen yksilötulosten seurannan ja jalostusarvon arvioinnin menetelmistä

2019

Neuvoston direktiivi 90/118/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, puhdasrotuisten jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä

2016

Neuvoston direktiivi 90/119/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1990, risteytettyjen jalostussikojen jalostukseen hyväksymisestä

2016

Neuvoston direktiivi 89/361/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1989, puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista

2016

Komission päätös 90/254/ETY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien kantakirjoja perustavien ja ylläpitävien jalostajien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen perusteista

2019

Komission päätös 90/255/ETY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien kantakirjaan merkitsemisen perusteista

2019

komission päätös 90/258/ETY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1990, puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta koskevista todistuksista

2016

Komission päätös 92/353/ETY, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992, rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnustamisen perusteista

2019

Komission päätös 92/354/ETY, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1992, tietyistä säännöistä rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen tai yhdistysten välisen yhteensovittamisen varmistamiseksi

2019

Komission päätös 96/78/EY, tehty 10 päivänä tammikuuta 1996, jalostukseen tarkoitettujen hevoseläinten kantakirjoihin hyväksymistä ja merkitsemistä koskevista perusteista

2017

Komission päätös 96/79/EY, tehty 12 päivänä tammikuuta 1996, rekisteröityjen hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden polveutumis- ja tunnistamistodistuksista

2017

Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä

2018

Komission päätös 92/216/ETY, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1992, tietojen keräämisestä neuvoston direktiivin 90/428/ETY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista hevoskilpailuista

2018

Neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1991, kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa ja direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta

2016

3 jakso – Elintarvikkeiden, rehujen ja eläinten sivutuotteiden markkinoille saattamista koskeva lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

2017

Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta

2017

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

2018

Komission asetus (EU) N:o 210/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

2018

Komission asetus (EU) N:o 211/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin

2018

Komission asetus (EU) N:o 579/2014, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014, poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia

2018

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset

2018

Komission asetus (EU) N:o 101/2013, annettu 4 päivänä helmikuuta 2013, maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen

2016

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 636/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, todistusmalli nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan kauppaa varten

2018

Komission päätös 2006/677/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, sellaisten ohjeiden antamisesta, joissa vahvistetaan perusteet toiminnan tarkastamisten suorittamista varten rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti

2017

Komission päätös 2007/363/EY, tehty 21 päivänä toukokuuta 2007, ohjeista jäsenvaltioiden avustamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetyn kokonaisvaltaisen monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman laatimisessa

2017

Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten

2017

Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta

2017

Komission päätös 2008/654/EY, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2008, ohjeista jäsenvaltioiden avustamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyä kokonaisvaltaista monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa koskevan vuosiraportin laatimisessa

2017

komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 702/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, siirtymätoimenpiteistä sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 882/2004 siltä osin kuin on kyse virallista testausta Trichinellan varalta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditoinnista ja komission asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta sekä neuvoston direktiivien 89/662/ETY ja 92/118/ETY ja neuvoston päätöksen 95/408/EY muuttamisesta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

2016

Komission asetus (EY) N:o 2075/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä

2017

Neuvoston päätös 92/608/ETY, tehty 14 päivänä marraskuuta 1992, sellaisenaan elintarvikkeeksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon määritys- ja testausmenetelmistä

2017

Komission päätös 2002/226/EY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen simpukoiden, joiden sisältämä amnestisen simpukkamyrkyn (ASP) määrä ylittää neuvoston direktiivissä 91/492/ETY säädetyn rajan, pyyntiä ja jalostusta koskevista erityisistä terveystarkastuksista

2018

komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 702/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, siirtymätoimenpiteistä sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 882/2004 siltä osin kuin on kyse virallista testausta Trichinellan varalta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditoinnista ja komission asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta

2017

Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista

2017

Komission asetus (EY) N:o 141/2007, annettu 14 päivänä helmikuuta 2007, kokkidiostaatit ja histomonostaatit -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville tai markkinoille saattaville rehualan toimijoille asetetusta hyväksymisvaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti

2019

4 jakso – Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat säännöt

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/91/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä

2018

Komission asetus (EU) N:o 432/2012, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta

2017

Komission asetus (EU) N:o 1047/2012, annettu 8 päivänä marraskuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muuttamisesta ravitsemusväitteiden luettelon osalta

2016

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/63/EU, annettu 24 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 10 artiklassa säädettyjen terveysväitteisiin sovellettavien erityisten edellytysten täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen hyväksymisestä

2016

Komission asetus (EU) N:o 851/2013, annettu 3 päivänä syyskuuta 2013 tiettyjen muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksymisestä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta

2017

Komission asetus (EU) N:o 40/2014, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin

2017

Komission asetus (EY) N:o 1170/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

2017

Komission asetus (EU) N:o 234/2011, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 täytäntöönpanosta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta.

2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2232/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä – 1 artikla, 2 artikla ja 3 artiklan 1 ja 2 kohta siten kuin säädetään 1 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 872/2012 6 artiklan 2 kohdassa

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta

2017

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 872/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 säädetyn aromiaineiden luettelon hyväksymisestä, sen sisällyttämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteeseen I sekä komission asetuksen (EY) N:o 1565/2000 ja komission päätöksen 1999/217/EY kumoamisesta

2017

Komission asetus (EU) N:o 873/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä

2017

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1321/2013, annettu 10 päivänä joulukuuta 2013, sellaisenaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla ja/tai savuaromien valmistuksessa käytettäviä sallittuja savuaromien primaarituotteita koskevan unionin luettelon laatimisesta

2017

Neuvoston direktiivi 82/711/ETY, annettu 18 päivänä lokakuuta 1982, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseksi tarvittavista perussäännöksistä

2016

Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista

2016

Neuvoston direktiivi 84/500/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1984, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia keraamisia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2015

Komission direktiivi 2007/42/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

2017

Neuvoston direktiivi 78/142/ETY, annettu 30 päivänä tammikuuta 1978, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia vinyylikloridimonomeeria sisältäviä tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2017

Komission direktiivi 93/11/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista

2017

Komission asetus (EY) N:o 1895/2005, annettu 18 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa

2017

Komission asetus (EY) N:o 450/2009, annettu 29 päivänä toukokuuta 2009, elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista

2018

Komission asetus (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten

2016

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 321/2011, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bisfenoli A:n käyttörajoituksesta imeväisten muovisissa tuttipulloissa

2016

Komission asetus (EY) N:o 282/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttamisesta

2015

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta

2016

Komission direktiivi 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta

2016

Komission asetus (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009, gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä

2018

Komission asetus (EY) N:o 953/2009, annettu 13 päivänä lokakuuta 2009, erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista

2018

Komission direktiivi 92/2/ETY, annettu 13 päivänä tammikuuta 1992, yhteisön näytteenotto- ja analyysimenetelmien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen valvomiseksi

2018

Komission asetus (EY) N:o 37/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana

2018

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä

2016

Komission suositus 2006/794/EY, tehty 16 päivänä marraskuuta 2006, elintarvikkeissa esiintyvien dioksiinien, dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden aiheuttaman taustakuormituksen valvonnasta

2018

Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

2016

Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen virallista tarkastusta varten

2016

Komission suositus 2011/516/EU, annettu 23 päivänä elokuuta 2011, dioksiinien, furaanien ja PCB-yhdisteiden vähentämisestä rehuista ja elintarvikkeista

2018

Komission asetus (EU) N:o 589/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 252/2012 kumoamisesta

2018

Komission suositus 2013/165/EU, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013, T-2- ja HT-2-toksiinien esiintyvyydestä viljassa ja viljatuotteissa

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta

2018

Komission direktiivi 2003/40/EY, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen antamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä

2018

Komission asetus (EU) N:o 115/2010, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010, aktivoidun alumiinioksidin käyttöedellytyksistä fluorin poistossa luontaisista kivennäisvesistä ja lähdevesistä

2018

5 jakso – Rehuja koskevat erityissäännöt

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta

2017

Komission direktiivi 82/475/ETY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1982, lemmikkieläinten rehuseosten merkinnöissä käytettävistä rehuaineryhmistä

2019

Komission direktiivi 2008/38/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2008, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta (kodifioitu toisinto)

2019

Komission suositus 2011/25/EU, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, ohjeiden vahvistamisesta eron tekemiseen rehuaineiden, rehun lisäaineiden, biosidituotteiden ja eläinlääkkeiden välille

2019

Komission asetus (EU) N:o 68/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, rehuaineluettelosta

2019

Komission asetus (EY) N:o 1876/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä

2019

Komission asetus (EY) N:o 429/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta

2019

Komission asetus (EU) N:o 1270/2009, annettu 21 päivänä joulukuuta 2009, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä

2019

Komission asetus (EU) N:o 892/2010, annettu 8 päivänä lokakuuta 2010, tiettyjen tuotteiden asemasta rehun lisäaineina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa

2019

Komission suositus 2004/704/EY, tehty 11 päivänä lokakuuta 2004, rehuissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden aiheuttaman taustakuormituksen seurannasta

2019

6 jakso – Kasvien terveyttä koskeva lainsäädäntö

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä

2020

Komission asetus (EY) N:o 1756/2004, annettu 11 päivänä lokakuuta 2004, tietyille neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa luetelluille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävien kasvien terveystarkastuksien vähentämiseen tarvittaviin todisteisiin sekä vähentämisen tyyppiä ja tasoa koskeviin kriteereihin sovellettavista yksityiskohtaisista edellytyksistä

2018

Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä

2018

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/78/EU, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamisesta

2017

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/83/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I, II, III, IV ja V muuttamisesta

2017

Neuvoston direktiivi 74/647/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilikkakääriäisten torjunnasta

2016

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/497/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2016

Komission päätös 2002/757/EY, tehty 19 päivänä syyskuuta 2002, väliaikaisista kiireellisistä kasvinsuojelutoimenpiteistä Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2016

Komission päätös 2006/464/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, väliaikaisista hätätoimenpiteistä Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi

2019

Komission päätös 2003/766/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2003, kiireellisistä toimenpiteistä Diabrotica virgifera Le Conte -tuhohyönteisen leviämisen estämiseksi yhteisössä

2017

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/19/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteen I muuttamisesta.

2017

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/749, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015, perunan sukkulamukulataudin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estävistä toimenpiteistä annetun päätöksen 2007/410/EY kumoamisesta

2017

Komission päätös 2008/840/EY, tehty 7 päivänä marraskuuta 2008, hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/270/EU, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2016

Komission päätös 2006/133/EY, tehty 13 päivänä helmikuuta 2006, jäsenvaltioille esitetystä vaatimuksesta toteuttaa väliaikaisia lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) leviämisen estämiseksi muilla kuin sellaisilla Portugalin alueilla, joista tiedetään, ettei sitä esiinny niillä

2017

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/535/EU, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -kasvintuhoojan (mäntyankeroinen) unionissa leviämisen estämiseksi

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/138/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2018

Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

2019

Komission direktiivi 93/50/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, tietyistä sellaisista neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa A osassa luettelemattomista kasveista, joiden tuotantoalueilla sijaitsevat näiden kasvien tuottajat, varastot tai lähetyskeskukset on kirjattava viralliseen rekisteriin

2018

Komission päätös 2004/416/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Brasiliasta peräisin olevia tiettyjä sitrushedelmiä koskevista hätätoimenpiteistä

2020

Komission päätös 2006/473/EY, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen kolmansien maiden ja tiettyjen kolmansien maiden alueiden tunnustamisesta vapaaksi (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Xanthomonas campestris-, Cercospora angolensis Carv. & Mendes- tai (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Guignardia citricarpa Kiely -kannoista

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2012/756/EU, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2020

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/92/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta

2018

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/237/EU, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2014, haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse tietyistä Intiasta peräisin olevista hedelmistä ja vihanneksista

2019

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/422/EU, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjä Etelä-Afrikasta peräisin olevia sitrushedelmiä koskevista toimenpiteistä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

2020

Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä

2016

Komission direktiivi 2008/61/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten

2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

2020

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta

2019

Komission asetus (EU) N:o 544/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta tehoaineita koskevien tietovaatimusten osalta

2019

Komission asetus (EU) N:o 545/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten osalta

2019

komission asetus (EU) N:o 546/2011, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja hyväksymistä koskevien yhdenmukaisten periaatteiden osalta

2019

Komission asetus (EU) N:o 547/2011, annettu 8. kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta kasvinsuojeluaineita koskevien merkintävaatimusten osalta

2019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21. lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi

2019

Neuvoston päätös 2005/834/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, tietyissä kolmansissa maissa suoritettavien lajikkeiden ylläpitoa koskevien tarkastusten vastaavuudesta sekä päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta

2019

Komission direktiivi 2004/29/EY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, viinilajikkeiden ominaisuuksien ja tutkimuksen vähimmäisedellytysten vahvistamisesta

2018

Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan

2018

Komission asetus (EY) N:o 1597/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä metsänviljelyaineiston perusaineistosta laadittavien kansallisten luetteloiden muodon osalta

2019

Komission asetus (EY) N:o 2301/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pienten siemenerien määrittelemisen osalta

2019

Komission asetus (EY) N:o 69/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston direktiivin 1999/105/EY tietyistä säännöksistä poikkeamisen sallimisesta tietystä perusaineistosta saadun metsänviljelyaineiston kaupan pitämisen osalta

2019

Neuvoston päätös 2008/971/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta

2018

Komission päätös 2008/989/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2008, luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti tietyistä kolmansista maista tuotavaa metsänviljelyaineistoa koskevien takeiden vastaavuudesta

2018

Komission suositus 2012/90/EU, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012, metsänviljelyaineiston erien tunnistamiseen liittyvien tietojen ja tavarantoimittajan etiketissä tai asiakirjassa annettavien tietojen esittämistä koskevista ohjeista

2018

Komission direktiivi 2003/91/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta

2017

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/20/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, perussiemenperunoiden ja varmennettujen siemenperunoiden unionin luokkien sekä näihin luokkiin sovellettavien edellytysten ja nimitysten määrittämisestä

2017

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/21/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, esiperussiemenperunoita koskevien vähimmäisedellytysten ja unionin luokkien määrittämisestä

2017

Komission direktiivi 2008/62/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä poikkeuksista sellaisten viljelykasvien maatiaiskantojen ja -lajikkeiden hyväksymiseksi, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä kyseisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden siementen ja siemenperunoiden pitämiseksi kaupan

2019

Komission direktiivi 2009/145/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, sellaisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden, joita on perinteisesti kasvatettu erityisissä paikallisissa ja alueellisissa olosuhteissa ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä lajikkeiden, joilla ei ole varsinaista merkitystä kaupallisen viljelytuotannon kannalta mutta jotka on kehitetty erityisiä kasvuolosuhteita varten, hyväksymiseen ja siementen kaupan pitämiseen tehtävistä poikkeuksista

2019

7 jakso – Muuntogeenisiä organismeja koskeva lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta

– liitteessä XVI täsmennetyn mukaisesti

Neuvoston päätös 2002/811/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentävistä ohjeista

2017

Neuvoston päätös 2002/812/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille tuotteina tai tuotteissa koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista

2017

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista

2018

Komission asetus (EY) N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

2018

Komission suositus, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseksi muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen välttämiseksi tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien seassa (2010/C-200/01)

2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/41/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien suljetusta käytöstä (uudelleenlaadittu toisinto)

– liitteessä XVI täsmennetyn mukaisesti

Komission päätös 2009/770/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2009, raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markkinoille

2018

8 jakso – Eläinlääkintälainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä

– liitteessä XVI täsmennetyn mukaisesti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/28/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta

2019

Komission asetus (EU) N:o 37/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta

2018

Komission direktiivi 2006/130/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY täytäntöönpanosta perusteiden vahvistamiseksi poikkeusten myöntämiselle eläinlääkemääräyksen vaatimuksesta, tuotantoeläimille tarkoitettujen tiettyjen eläinlääkkeiden osalta

– liitteessä XVI täsmennetyn mukaisesti

Komission asetus (EY) N:o 1662/95, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön päätöksentekomenettelyn tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä luvan antamista ihmisten ja eläinten lääkkeiden markkinoille saattamista varten

– liitteessä XVI täsmennetyn mukaisesti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta (kodifioitu toisinto)

– liitteessä XVI täsmennetyn mukaisesti”