ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
30. kesäkuu 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1034, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ( 1 )

8

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

30.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1033,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU (5), jäljempänä yhdessä ’uusi lainsäädäntökehys’, ovat keskeisiä rahoitusalan säädöksiä, jotka hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena arvopaperimarkkinoita, sijoituspalvelujen välittäjiä ja kauppapaikkoja koskien. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY (6) ja korvataan se.

(2)

Uudella lainsäädäntökehyksellä säännellään vaatimuksia, joita sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin, raportointipalvelujen tarjoajiin ja kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa. Siinä yhdenmukaistetaan positiolimiittejä koskeva järjestelmä hyödykejohdannaisille, jotta lisätään avoimuutta, tuetaan asianmukaista hinnoittelua ja estetään markkinoiden väärinkäyttö. Siinä otetaan käyttöön myös huippunopeaa algoritmista kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa yhdenmukaistamalla hallinnollisia seuraamuksia. Uusi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. Uusia sääntöjä on määrä soveltaa 3 päivästä tammikuuta 2017.

(3)

Uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Näitä tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi avoimuuden ja likviditeetin kynnysarvojen laskentaan, sekä hyödykejohdannaisten positioiden raportointiin.

(4)

Jotta tietoja voitaisiin kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa kehittämässä uutta tiedonkeruun infrastruktuuria eli tietojärjestelmää rahoitusvälineiden viitetietoja varten (Financial Instruments Reference Data System), jäljempänä ’FIRDS’. FIRDS tulee kattamaan monenlaisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisalaan, ja se yhdistää arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja eri puolilla unionia olevien kauppapaikkojen väliset tiedot. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä on rakennettava tyhjästä uusien parametrien perusteella.

(5)

Koska lainsäädäntökehys on monimutkainen ja tarvitaan hyvin suuri määrä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamispäivää lykättiin 30 kuukaudella asetuksen voimaantulopäivästä. Tästä epätavallisen pitkästä ajanjaksosta huolimatta sidosryhmät kuten kauppapaikat, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja arvopaperimarkkinaviranomainen eivät pysty varmistamaan, että tarvittavat tiedonkeruun infrastruktuurit ovat valmiita ja toimintakunnossa 3 päivään tammikuuta 2017 mennessä. Tämä johtuu siitä, että uuden lainsäädäntökehyksen käyttöönottoa varten kerättävät ja käsiteltävät tiedot, jotka liittyvät erityisesti liiketoimista annettaviin ilmoituksiin, avoimuutta koskeviin laskelmiin ja hyödykejohdannaisten positioiden raportointiin, ovat volyymiltään suuria ja monimutkaisia.

(6)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttumisella olisi vaikutuksia uuden lainsäädäntökehyksen koko soveltamisalalla. Ilman tietoja ei olisi mahdollista määrittää täsmällisesti, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan. Ei olisi liioin mahdollista räätälöidä kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia sääntöjä, jotta voidaan määrittää, mitkä välineet ovat likvidejä ja milloin olisi myönnettävä vapautuksia tai julkistamisen lykkääminen.

(7)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuessa kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset eivät pystyisi antamaan toteutettuja liiketoimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Hyödykejohdannaisten positioiden raportoinnin puuttuessa olisi vaikea valvoa tällaisten hyödykejohdannaisten positiolimiittejä. Ilman position raportointia olisi vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiittien rikkomisia tehokkaasti. Monet algoritmista kaupankäyntiä koskevat vaatimukset ovat myös riippuvaisia tiedoista.

(8)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuminen vaikeuttaisi myös sijoituspalveluyritysten toimintaa, kun ne soveltavat parasta toteutusta koskevia sääntöjä. Kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat eivät pystyisi julkistamaan tietoja, jotka liittyvät liiketoimien toteuttamisen laatuun näissä kauppapaikoissa. Sijoituspalveluyritykset eivät saisi tärkeitä toteutusta koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat määrittää, mikä on paras tapa toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja.

(9)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on välttämätöntä ja perusteltua ryhtyä kiireellisiin toimiin koko lainsäädäntökehyksen, kaikki sen nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina, soveltamisen aloittamisen lykkäämiseksi.

(10)

Tiedonkeruun infrastruktuurien täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: liiketoiminnan vaatimukset, yksityiskohtainen selvitys, kehitys, testaus ja käyttöönotto. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi, että nämä toimenpiteet ovat valmiina viimeistään tammikuussa 2018 edellyttäen, että on oikeudellinen varmuus asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista viimeistään kesäkuussa 2016.

(11)

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja jotta arvopaperimarkkinaviranomainen, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät kykenevät saattamaan käytännön täytäntöönpanon loppuun, on tarkoituksenmukaista lykätä asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamista 12 kuukaudella 3 päivään tammikuuta 2018. Kertomuksia ja uudelleentarkasteluja olisi lykättävä vastaavasti.

(12)

Sijoituspalveluyritykset toteuttavat usein joko omaan lukuunsa tai asiakkaiden lukuun johdannaisilla ja muilla rahoitusvälineillä tai -omaisuudella liiketoimia, jotka sisältävät useita toisiinsa liittyviä, ehdollisia kauppoja. Tällaisen liiketoimikokonaisuuden avulla sijoituspalveluyritykset ja niiden asiakkaat voivat hallita paremmin riskejään, sillä liiketoimikokonaisuuden kunkin osan hinta heijastaa kokonaisuuden koko riskiprofiilia eikä niinkään kunkin osan vallitsevaa markkinahintaa. Liiketoimikokonaisuudet voivat olla erilaisia, kuten aineellisten hyödykkeiden vaihto, kauppapaikoissa toteutettavat kaupankäyntistrategiat tai kustomoidut liiketoimikokonaisuudet, ja on tärkeää ottaa nämä erityispiirteet huomioon sovellettavaa avoimuusjärjestelmää mitoitettaessa. Sen vuoksi on aiheellista täsmentää asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamiseksi erityisolosuhteet, joissa kauppaa edeltävää avoimuutta koskevia vaatimuksia ei olisi sovellettava tällaisia liiketoimikokonaisuuksia koskeviin toimeksiantoihin eikä tällaisten toimeksiantojen yksittäisiin osiin.

(13)

Koska arvopaperimarkkinaviranomaisella on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja, niiden toimeksiantokokonaisuuksien määrittämiseksi, joille on likvidit markkinat. Komission olisi hyväksyttävä nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (7) 10–14 artiklan mukaisesti.

(14)

Katsotaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2365 (8) määritellyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin ja että olisi tarkoituksenmukaista, että asetuksen (EU) N:o 600/2014 II ja III osastoa ei sovelleta näihin rahoitustoimiin.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 596/2014 (9) vahvistetaan rahoitusvälineiden viitetietojen keräämistä koskevat vaatimukset. Näitä FIRDSin kautta kerättäviä tietoja käytetään sen määrittämiseksi, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalaan. Asetusta (EU) N:o 596/2014 sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2016. FIRDS ei kuitenkaan ole täysin toiminnassa ennen tammikuuta 2018. On näin ollen aiheellista lykätä asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisen aloittamispäivää 3 päivään tammikuuta 2018.

(16)

Asetuksessa (EU) N:o 596/2014 viitataan uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisen aloittamispäivään. Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 596/2014 olevia viittauksia organisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin, pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, kasvumarkkinoihin, päästöoikeuksiin tai niihin perustuviin huutokauppatuotteisiin ei sovelleta ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivää, asetuksen (EU) N:o 596/2014 39 artiklan 4 kohtaa, jossa säädetään, että mainittuja viittauksia pidetään viittauksina direktiiviin 2004/39/EY, olisi mukautettava ottaen huomioon kyseisten säädösten soveltamisen aloittamispäivän lykkääminen.

(17)

Arvopaperitapahtumien selvitys liittyy läheisesti arvopaperikauppaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014 (10) viitataan tällä hetkellä uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisen aloittamispäivään. Ennen kyseistä päivää viittaukset asetukseen (EU) N:o 600/2014 ja direktiiviin 2014/65/EU olisi katsottava viittauksiksi direktiiviin 2004/39/EY. Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 luodaan myös siirtymäjärjestelmä toimituskuria koskevien sääntöjen soveltamiseksi monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina direktiivin 2014/65/EU mukaisesti.

(18)

Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 909/2014 viitataan direktiiviin 2004/39/EY uuden lainsäädäntökehyksen lykättyyn soveltamisen aloittamispäivään saakka ja että siirtymäsäännökset, joita sovelletaan monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti, pysyvät voimassa riittävän kauan, jotta monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät voivat hakea kyseistä rekisteröintiä direktiivin 2014/65/EU mukaisesti, asetusta (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava.

(19)

Sen vuoksi asetukset (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 596/2014 ja (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 600/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”5 a.   Tämän asetuksen II ja III osastoa ei sovelleta arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (*) 3 artiklan 11 alakohdassa.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).”"

2)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”48)

’aineellisen hyödykkeen vaihdolla’ johdannaissopimuksella tai muulla rahoitusvälineellä toteutettavaa liiketoimea, joka on riippuvainen kohteena olevan aineellisen hyödykkeen vastaavan määrän samanaikaisesta toteuttamisesta;

49)

’toimeksiantokokonaisuudella’ yhtenä yksikkönä hinnoiteltua toimeksiantoa:

a)

aineellisen hyödykkeen vaihtamiseksi; tai

b)

liiketoimikokonaisuuden toteuttamiseksi kahdella tai useammalla rahoitusvälineellä;

50)

’liiketoimikokonaisuudella’

a)

aineellisen hyödykkeen vaihtoa; tai

b)

liiketoimea, johon sisältyy kahdesta tai useammasta osasta muodostuvien liiketoimien toteuttaminen rahoitusvälineillä ja joka täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

i)

liiketoimi toteutetaan kahden tai useamman osapuolen välillä;

ii)

kuhunkin liiketoimen osaan liittyy merkittävä taloudellinen riski tai rahoitusriski, joka liittyy kaikkiin muihin osiin;

iii)

kunkin osan toteuttaminen on samanaikaista ja riippuu kaikkien muiden osien toteuttamisesta.”

3)

Korvataan 4 artiklan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”, ja päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

4)

Korvataan 5 artiklan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2017”.

5)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava järjestelmissään vallitsevat osto- ja myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla ilmenevä kaupankäyntihalukkuus joukkovelkakirjoille, strukturoiduille rahoitustuotteille, päästöoikeuksille, johdannaisille, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, sekä toimeksiantokokonaisuuksille.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

aineellisen hyödykkeen vaihtoa koskevista toimeksiannoista;

e)

toimeksiantokokonaisuuksista, jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

i)

ainakin yksi sen osista on rahoitusväline, jolle ei ole likvidejä markkinoita, ellei koko toimeksiantokokonaisuudelle ole likvidejä markkinoita;

ii)

ainakin yksi sen osista on kooltaan suuri tavanomaiseen markkinakokoon verrattuna, ellei koko toimeksiantokokonaisuudelle ole likvidejä markkinoita;

iii)

kaikki sen osat on toteutettu tarjouspyyntö- tai huutokauppajärjestelmällä ja ne ovat suurempia kuin kyseiselle välineelle ominainen koko.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Toimivaltaisten viranomaisten on voitava vapauttaa kukin toimeksiantokokonaisuuden yksittäinen osa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta velvollisuudesta.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Jotta varmistetaan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan johdonmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään ne toimeksiantokokonaisuudet, joille on likvidit markkinat. Kehitettäessä keinoa sen määrittämiseksi, onko koko toimeksiantokokonaisuudelle likvidit markkinat, arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi, ovatko kokonaisuudet standardoituja ja usein kaupankäynnin kohteena.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

7)

Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

”11.   Toimeksiantokokonaisuuden osalta tässä artiklassa säädettyjä velvollisuuksia sovelletaan ainoastaan koko toimeksiantokokonaisuuteen eikä erikseen kokonaisuuden osiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.”

8)

Korvataan 19 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

9)

Korvataan 26 artiklan 10 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

10)

Korvataan 35 artiklan 5 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018” ja päivämäärä ”3 päivään heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivään heinäkuuta 2020”.

11)

Korvataan 37 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”3 päivän tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivän tammikuuta 2018”.

12)

Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

b)

korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

c)

korvataan 5 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

d)

korvataan 6 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

e)

korvataan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

f)

korvataan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

g)

korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

h)

korvataan 9 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2021” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2022”;

i)

korvataan 10 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

j)

korvataan 11 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

k)

korvataan 12 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018”.

13)

Korvataan 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”.

14)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.”;

b)

korvataan neljäs kohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä toisessa kohdassa säädetään, 37 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2020.”

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 39 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2016 seuraavin poikkeuksin:

a)

4 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018; ja

b)

4 artiklan 4 ja 5 kohtaa, 5 artiklan 6 kohtaa, 6 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 7 artiklan 5 kohtaa, 11 artiklan 9, 10 ja 11 kohtaa, 12 artiklan 5 kohtaa, 13 artiklan 7 ja 11 kohtaa, 16 artiklan 5 kohtaa, 17 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa, 17 artiklan 3, 10 ja 11 kohtaa, 18 artiklan 9 kohtaa, 19 artiklan 13, 14 ja 15 kohtaa, 20 artiklan 3 kohtaa, 24 artiklan 3 kohtaa, 25 artiklan 9 kohtaa, 26 artiklan 2 kohdan toista, kolmatta ja neljättä alakohtaa, 32 artiklan 5 kohtaa ja 33 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2014.”;

b)

korvataan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”;

c)

korvataan 4 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 76 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa päivämäärä ”13 päivään kesäkuuta 2017” päivämäärällä ”13 päivään kesäkuuta 2018”;

b)

korvataan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  Lausunto annettu 29. huhtikuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 26. toukokuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. kesäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. kesäkuuta 2016.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).


DIREKTIIVIT

30.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/8


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/1034,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU (5), jäljempänä yhdessä ’uusi lainsäädäntökehys’, ovat keskeisiä rahoitusalan säädöksiä, jotka hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena arvopaperimarkkinoita, sijoituspalvelujen välittäjiä ja kauppapaikkoja koskien. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY (6) ja korvataan se.

(2)

Uudella lainsäädäntökehyksellä säännellään vaatimuksia, joita sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin, raportointipalvelujen tarjoajiin ja kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa. Siinä yhdenmukaistetaan positiolimiittejä koskeva järjestelmä hyödykejohdannaisille, jotta lisätään avoimuutta, tuetaan asianmukaista hinnoittelua ja estetään markkinoiden väärinkäyttö. Siinä otetaan käyttöön myös huippunopeaa algoritmista kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa yhdenmukaistamalla hallinnollisia seuraamuksia. Uusi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 2014/65/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 3 päivänä heinäkuuta 2016.

(3)

Uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Näitä tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi avoimuuden ja likviditeetin kynnysarvojen laskentaan, sekä hyödykejohdannaisten positioiden raportointiin.

(4)

Jotta tietoja voitaisiin kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa kehittämässä uutta tiedonkeruun infrastruktuuria eli tietojärjestelmää rahoitusvälineiden viitetietoja varten (Financial Instruments Reference Data System), jäljempänä ’FIRDS’. FIRDS tulee kattamaan monenlaisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisalaan, ja se yhdistää arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja eri puolilla unionia olevien kauppapaikkojen väliset tiedot. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä on rakennettava tyhjästä uusien parametrien perusteella.

(5)

Jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä, joilla direktiivi 2014/65/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 3 päivästä tammikuuta 2017. Uuden lainsäädäntökehyksen käyttöönottoa varten kerättävät ja käsiteltävät tiedot, jotka liittyvät erityisesti liiketoimista annettaviin ilmoituksiin, avoimuutta koskeviin laskelmiin ja hyödykejohdannaisten positioiden raportointiin, ovat kuitenkin volyymiltään suuria ja monimutkaisia, ja siksi sidosryhmät, kuten kauppapaikat, arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, eivät pysty varmistamaan, että tarvittavat tiedonkeruun infrastruktuurit ovat valmiita ja toimintakunnossa mainittuun päivään mennessä.

(6)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttumisella olisi vaikutuksia uuden lainsäädäntökehyksen koko soveltamisalalla. Ilman tietoja ei olisi mahdollista määrittää täsmällisesti, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan. Ei olisi liioin mahdollista räätälöidä kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia sääntöjä, jotta voidaan määrittää, mitkä välineet ovat likvidejä ja milloin olisi myönnettävä vapautuksia tai julkistamisen lykkääminen.

(7)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuessa kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset eivät pystyisi antamaan toteutettuja liiketoimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Hyödykejohdannaisten positioiden raportoinnin puuttuessa olisi vaikea valvoa tällaisten hyödykejohdannaisten positiolimiittejä. Ilman position raportointia olisi vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiittien rikkomisia tehokkaasti. Monet algoritmista kaupankäyntiä koskevat vaatimukset ovat myös riippuvaisia tiedoista.

(8)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuminen vaikeuttaisi myös sijoituspalveluyritysten toimintaa, kun ne soveltavat parasta toteutusta koskevia sääntöjä. Kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat eivät pystyisi julkistamaan tietoja, jotka liittyvät liiketoimien toteuttamisen laatuun näissä kauppapaikoissa. Sijoituspalveluyritykset eivät saisi tärkeitä toteutusta koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat määrittää, mikä on paras tapa toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja.

(9)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on välttämätöntä ja perusteltua ryhtyä kiireellisiin toimiin koko uuden lainsäädäntökehyksen, kaikki sen nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina, soveltamisen aloittamisen lykkäämiseksi.

(10)

Tiedonkeruun infrastruktuurien täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: liiketoiminnan vaatimukset, yksityiskohtainen selvitys, kehitys, testaus ja käyttöönotto. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi, että nämä toimenpiteet ovat valmiina viimeistään tammikuussa 2018 edellyttäen, että on oikeudellinen varmuus asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista viimeistään kesäkuussa 2016.

(11)

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja jotta arvopaperimarkkinaviranomainen, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät kykenevät saattamaan käytännön täytäntöönpanon loppuun, on tarkoituksenmukaista lykätä päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on sovellettava säännöksiä, joilla direktiivi 2014/65/EU saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja päivämäärää, jolloin direktiivin 2004/39/EY kumoaminen tulee voimaan, 12 kuukaudella 3 päivään tammikuuta 2018. Kertomuksia ja uudelleentarkasteluja olisi lykättävä vastaavasti. On myös asianmukaista lykätä päivämäärää, johon mennessä jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 2014/65/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä 3 päivään heinäkuuta 2017.

(12)

Direktiivin 2014/65/EU 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty poikkeus olisi ulotettava finanssialan ulkopuolisiin yhteisöihin, jotka ovat säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseniä tai osapuolia tai käyttävät suoraa sähköistä markkinoillepääsyä kauppapaikkaan toteuttaessaan kauppapaikassa liiketoimia, jotka vähentävät suoraan näiden finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen tai niiden ryhmien liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan liittyviä riskejä objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla.

(13)

Direktiivi 2014/65/EU olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2014/65/EU seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

ovat säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseniä tai osapuolia tai käyttävät suoraa sähköistä markkinoillepääsyä kauppapaikkaan, lukuun ottamatta finanssialan ulkopuolisia yhteisöjä, jotka toteuttavat kauppapaikassa liiketoimia, jotka vähentävät suoraan näiden finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen tai niiden ryhmien liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan liittyviä riskejä objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla;”.

2)

Korvataan 25 artiklan 4 kohdan a alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellyttäen, että kolmannessa ja neljännessä alakohdassa säädettyjä vaatimuksia ja niiden mukaista menettelyä noudatetaan, kolmansien maiden markkinoita pidetään tätä alakohtaa sovellettaessa säänneltyjä markkinoita vastaavina.

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä komissio tekee vastaavuuspäätökset 89 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen ja toteaa, varmistetaanko kolmannen maan oikeudellisella kehyksellä ja valvontakehyksellä, että kyseisessä kolmannessa maassa hyväksytyt säännellyt markkinat ovat sellaisten oikeudellisesti sitovien vaatimusten mukaisia, jotka vastaavat tämän alakohdan soveltamista varten asetuksen (EU) N:o 596/2014, tämän direktiivin III osaston, asetuksen (EU) N:o 600/2014 II osaston ja direktiivin 2004/109/EY mukaisia vaatimuksia ja joihin sovelletaan tehokasta valvontaa ja täytäntöönpanoa kyseisessä kolmannessa maassa. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava, miksi se katsoo, että asianomaisen kolmannen maan oikeudellista kehystä ja valvontakehystä on pidettävä vastaavana, ja toimitettava asiaankuuluvat tiedot tähän liittyen.

Tällainen kolmannen maan oikeudellinen kehys ja valvontakehys voidaan katsoa vastaavaksi, mikäli kyseinen kehys täyttää vähintään seuraavat ehdot:

i)

markkinoihin sovelletaan jatkuvasti lupamenettelyä sekä tehokasta valvontaa ja täytäntöönpanoa;

ii)

markkinoilla on selkeät ja avoimet säännöt arvopaperien kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta, niin että arvopapereilla voidaan käydä kauppaa tasapuolisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti sekä siten, että ne ovat vapaasti luovutettavissa;

iii)

arvopaperien liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan velvollisuutta antaa säännöllisesti ja jatkuvasti tietoja, millä varmistetaan korkeatasoinen sijoittajansuoja; ja

iv)

markkinoiden avoimuus ja luotettavuus varmistetaan estämällä markkinoiden väärinkäyttö sisäpiirikauppojen ja markkinoiden manipuloinnin muodossa.”

3)

Korvataan 69 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2017”.

4)

Korvataan 70 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2017”.

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”89 a artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY (*) perustettu Euroopan arvopaperikomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (**) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

(*)  Komission päätös 2001/528/EY, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

6)

Muutetaan 90 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivää maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivää maaliskuuta 2020”;

b)

korvataan 2 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä syyskuuta 2018” päivämäärällä ”3 päivänä syyskuuta 2019” ja päivämäärä ”3 päivänä syyskuuta 2020” päivämäärällä ”3 päivänä syyskuuta 2021”;

c)

korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”1 päivänä tammikuuta 2018” päivämäärällä ”1 päivänä tammikuuta 2019”.

7)

Korvataan 93 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2017”, päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018” ja päivämäärä ”3 päivästä syyskuuta 2018” päivämäärällä ”3 päivästä syyskuuta 2019”.

8)

Korvataan 94 artiklassa päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018”.

9)

Korvataan 95 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”Heinäkuun 3 päivään 2020” päivämäärällä ”Tammikuun 3 päivään 2021” ja päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  Lausunto annettu 29. huhtikuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 26. toukokuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. kesäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. kesäkuuta 2016.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).