ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 144

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
1. kesäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/859, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/860, annettu 4 päivänä helmikuuta 2016, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle rajaamista edellyttävien olosuhteiden tarkentamisesta

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/861, annettu 18 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin, annetun delegoidun komission asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaisemisesta ( 1 )

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/862, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

24

 

*

Komission asetus (EU) 2016/863, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteiden VII ja VIII muuttamisesta ihosyövyttävyyden/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmä-ärsytyksen ja välittömän myrkyllisyyden osalta ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/864, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, tehoaineen triasulfuroni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta ( 1 )

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/865, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, tietynlaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä hieman muutetun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnilla koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/866, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

42

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

44

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 muuttamisesta (EKP/2016/14)

99

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/859,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehty Euro–Välimeri-sopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2002, ja se tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

(2)

Kroatian tasavallasta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio 1 päivänä heinäkuuta 2013.

(3)

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaan Kroatian tasavallan liittymisestä sopimukseen on sovittava tekemällä sopimukseen pöytäkirja neuvoston, joka tekee ratkaisunsa unionin puolesta ja yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja Libanonin tasavallan välillä.

(4)

Neuvosto antoi 14 päivänä syyskuuta 2012 komissiolle luvan aloittaa neuvottelut Libanonin tasavallan kanssa. Neuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen parafoimalla tähän päätökseen liitetty pöytäkirja.

(5)

Pöytäkirjan 7 artiklassa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(6)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen 7 artiklan mukaisesti väliaikaisesti sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. A. M. DIJKSMA


(1)  EUVL L 143, 30.5.2006, s. 2.


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/3


PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ’jäsenvaltiot’, ja

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’Euroopan unioni’,

sekä

LIBANONIN TASAVALTA, jäljempänä ’Libanon’,

jäljempänä tässä pöytäkirjassa ’sopimuspuolet’,

jotka katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehty Euro–Välimeri-sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2002, ja se tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

(2)

Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus allekirjoitettiin Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2011, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

(3)

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaan sen liittymisestä sopimukseen sovitaan tekemällä sopimukseen liitettävä pöytäkirja.

(4)

Sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset neuvottelut on käyty sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin ja Libanonin yhteiset edut otetaan huomioon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kroatian tasavallasta tulee Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen osapuoli, ja se hyväksyy ja ottaa huomioon muiden unionin jäsenvaltioiden tavoin sopimuksen sekä yhteisten julistusten ja muiden julistusten tekstit.

I LUKU

SOPIMUKSEEN, SEN LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT MUKAAN LUKIEN, TEHTÄVÄT MUUTOKSET

2 artikla

Alkuperäsäännöt

Muutetaan pöytäkirja 4 seuraavasti:

1.

Lisätään 18 artiklan 4 kohtaan merkintä seuraavasti: ”Izdano naknadno”.

2.

Korvataan liite V seuraavasti:

”1.   

LIITE V

KAUPPALASKUILMOITUKSEN TEKSTI

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on jäljempänä, on laadittava alaviitteiden mukaisesti. Alaviitteitä ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää ilmoitukseen.

Bulgariankielinen toisinto

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tšekinkielinen toisinto

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tanskankielinen toisinto

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksankielinen toisinto

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Vironkielinen toisinto

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreikankielinen toisinto

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Ranskankielinen toisinto

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Kroaatinkielinen toisinto

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latviankielinen toisinto

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Liettuankielinen toisinto

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Unkarinkielinen toisinto

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltankielinen toisinto

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Puolankielinen toisinto

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalinkielinen toisinto

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Romaniankielinen toisinto

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveeninkielinen toisinto

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakinkielinen toisinto

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Suomenkielinen toisinto

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Ruotsinkielinen toisinto

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabiankielinen toisinto

Image

 (3).

(Paikka ja päiväys)

 (4).

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

II LUKU

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

3 artikla

Kuljetettavina olevat tavarat

Sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa Libanonista Kroatiaan tai Kroatiasta Libanoniin vietäviin tavaroihin, jotka ovat sopimuksen pöytäkirjan 4 määräysten mukaisia ja jotka ovat Kroatian liittymispäivänä joko parhaillaan kuljetettavina taikka väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella Libanonissa tai Kroatiassa.

Tällaisissa tapauksissa voidaan myöntää etuuskohtelu, jos tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa Kroatian liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET JA YLEISET SÄÄNNÖKSET

4 artikla

Libanon sitoutuu siihen, ettei se esitä unionin tämän laajentumisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisia myönnytyksiä.

5 artikla

Tämän pöytäkirjan parafoimisen jälkeen unioni toimittaa jäsenvaltioilleen ja Libanonille kroaatinkielisen toisinnon sopimuksesta. Kun tämä pöytäkirja tulee voimaan, tämän artiklan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu kielitoisinto on todistusvoimainen samoin edellytyksin kuin arabian, bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielillä sopimuksesta laaditut toisinnot.

6 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

7 artikla

Euroopan unioni, jäsenvaltioiden puolesta toimiva Euroopan unionin neuvosto sekä Libanon hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Pöytäkirjan voimaantuloon asti sitä sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2013.

8 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja arabian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april år tjugohundrasexton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Ливанската република

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Lebanese Republic

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica libanese

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Libaniża

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República Libanesa

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Libanonsko republiko

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  Kun kauppalaskuilmoituksen laatii pöytäkirjan 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

(2)  Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain pöytäkirjan 38 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

(3)  Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

(4)  Katso pöytäkirjan 22 artiklan 5 kohta. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.”


ASETUKSET

1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/860,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2016,

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle rajaamista edellyttävien olosuhteiden tarkentamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kriisinratkaisun yhteydessä on tärkeää, että kriisinratkaisuviranomaisilla on riittävät ohjeet sen varmistamiseksi, että velkakirjojen arvon alaskirjausta sovelletaan asianmukaisesti ja johdonmukaisesti kaikkialla unionissa. Kattavana periaatteena on, että velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan soveltaa kaikkiin velkoihin, ellei niitä ole nimenomaisesti rajattu direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Tästä syystä velan ei olisi koskaan katsottava olevan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolella, ellei se kuulu niiden velkojen luetteloon, jotka on nimenomaisesti rajattu ulkopuolelle kyseisen säännöksen nojalla. Itse asiassa jo suunniteltaessa kriisinratkaisua ja arvioitaessa purkamismahdollisuuksia kriisinratkaisuviranomaisen pitäisi pyrkiä minimoimaan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle rajaaminen sen periaatteen noudattamiseksi, jonka mukaan osakkeenomistajat ja velkoja kattavat kriisinratkaisun kustannukset.

(2)

Yleisenä periaatteena on, että osakkeenomistajien ja velkojien olisi katettava tappiot kriisinratkaisussa saamistensa etusijajärjestyksen mukaisessa järjestyksessä tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisessa menettelyssä. Lisäksi samaan luokkaan kuuluvia velkojia olisi kohdeltava tasapuolisesti. Tätä varten on määriteltävä selvästi kriisinratkaisuviranomaisilla oleva harkintavalta, jota ne voivat käyttää, kun ne rajaavat tietyt velat velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle kokonaan tai osittain ja siirtävät tappiot muille velkojille tai tarvittaessa kriisinratkaisurahastoille. Tämän vuoksi ne olosuhteet, joiden perusteella velkojia voidaan rajata velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle, olisi rajattava tarkasti ja kaikki poikkeamat, joita sovelletaan samalla etusijalla olevien velkojien yhdenvertaisuuden periaatteeseen (ns. pari passu -periaate), on oltava oikeasuhteisia, yleisen edun kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä.

(3)

On tärkeää luoda kriisinratkaisuviranomaisille kehys, kun ne käyttävät toimivaltaa rajatessaan velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa säädetyissä poikkeuksellisissa tilanteissa, jotta voidaan selventää määrättyä kriisinratkaisuskenaariota. Tarvitaan kuitenkin tiettyä joustavuutta, jotta kriisinratkaisuviranomaiset voivat tapauskohtaisesti arvioida, ovatko ulkopuolelle rajaamiset ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia.

(4)

Päätös käyttää velkakirjojen arvon alaskirjausta (tai muita kriisinratkaisuvälineitä) olisi tehtävä direktiivin 2014/59/EU 31 artiklan 2 kohdan mukaisten kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi. Samoin kyseisten kriisinratkaisutavoitteiden olisi vaikutettava myös velkakirjojen arvon alaskirjauksen käyttöä koskeviin päätöksiin, myös päätökseen rajata velka tai velkaluokka velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisen ulkopuolelle tietyssä tapauksessa.

(5)

Näiden periaatteiden mukaisesti olisi rajattava direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuutta rajata tai osittain rajata tiettyjä velkoja alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle siihen, mikä on tarpeen niiden ulkopuolelle jättämiseen oikeuttavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä varten olisi mahdollisuuksien mukaan asetettava etusijalle mahdollisuus rajata velka osittain alaskirjauksen ulkopuolelle tai rajoittaa kyseiseen velkaan sovellettavan alaskirjauksen laajuutta, jos se riittää tavoitteen saavuttamiseksi, sen sijaan, että velka rajattaisiin kokonaan alaskirjauksen ulkopuolelle.

(6)

Kun kriisinratkaisuviranomaiset käyttävät poikkeuksellisesti toimivaltaa ja rajaavat velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain alaskirjauksen ulkopuolelle, se ei saisi vaikuttaa niiden velvollisuuksiin varmistaa, että laitokset ja konsernit ovat purkamiskelpoisia, ja että niillä on riittävästi varoja omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan vähimmäisvaatimuksen noudattamiseksi, jotta tappiot voidaan kattaa kriisinratkaisussa ja pääomapohjaa vahvistaa kriisinratkaisusuunnitelman mukaisesti. Direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti asianomaisten kriisinratkaisuviranomaisten on otettava huomioon mahdolliset alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamiset, kun varmistetaan, että laitoksella on riittävä kapasiteetti tappioiden kattamiseksi ja pääomapohjan vahvistamiseksi. Koska tiettyjen velkojen rajaaminen velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle voisi vähentää merkittävästi tätä kriisinratkaisussa käytettävissä olevaa kapasiteettia, kriisinratkaisuviranomaisen olisi harkittava alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamisen todennäköistä tarvetta, kun se määrittää omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta direktiivin 2014/59/EU 45 artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(7)

Kun otetaan huomioon se, että kriisinratkaisuviranomaisella oleva mahdollisuus rajata velka tai velkaluokka direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisen velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle on luonteeltaan poikkeuksellinen, kriisinratkaisuviranomaisen arvion on oltava hyvin perusteltu. Jos kyseinen alaskirjauksen ulkopuolelle rajaaminen tarkoittaa kriisinratkaisurahaston käyttöä, kriisinratkaisuviranomaisen olisi tarjottava hyvät perustelut sen taustalla olevista poikkeuksellisista tilanteista. Tämä selvitys on olennaisen tärkeää, jotta komissio voi toimia direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 12 kohdassa olevan velvoitteensa mukaisesti. Sen mukaan komission on 24 tunnin kuluessa kriisinratkaisuviranomaisen tiettyjen velkojen ulkopuolelle rajaamispäätöstä koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta tehtävä päätös, kieltääkö se ehdotetun ulkopuolelle rajaamisen tai vaatiiko se siihen muutoksia. Kriisinratkaisuviranomaisen komissiolle antaman selvityksen olisi oltava oikeasuhteinen ja olisi otettava huomioon tapauksen erityispiirteiden edellyttämä tarkoituksenmukaisuus.

(8)

Kun kyse on kriisinratkaisusta, hyväksyttäviä velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta laskettaessa huomioon otettavat velat olisi aina alaskirjattava siinä määrin kuin on tarpeen tappioiden kattamiseen ja laitoksen pääomapohjan vahvistamiseen, koska kriisinratkaisuviranomaiset edellyttävät kriisinratkaisun suunnittelun yhteydessä, että kyseiset velat vaikuttavat uskottavalla ja toteuttamiskelpoisella tavalla tappioiden kattamiseen ja pääomapohjan vahvistamiseen. Jos niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa kriisinratkaisuviranomaisen on käytettävä direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaista alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamista, jota ei ole otettu huomioon kriisinratkaisun suunnittelussa, kyseinen alaskirjauksen ulkopuolelle rajaaminen tarkoittaa kriisinratkaisurahaston käyttöä, kriisinratkaisuviranomaisen on selitettävä, miksi poikkeukselliset tilanteet oikeuttavat mainittuun toimenpiteeseen, ja syyt siihen, miksi kriisinratkaisuviranomainen ei voinut ennakoida näitä poikkeuksellisia tilanteita kriisinratkaisun suunnittelun yhteydessä. Näiden tekijöiden selittämisvaatimusta on sovellettava oikeasuhteisesti ja asianmukaisesti ottaen huomioon oikea-aikaisen kriisinratkaisutoimen tarve.

(9)

Direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuutta rajata velkakirjojen arvo alaskirjauksen ulkopuolelle olisi käytettävä noudattaen täysimääräisesti unionin oikeuden yleisiä periaatteita. Erityisesti se ei saisi vaikuttaa muiden velkojien suojatoimiin, eli siihen periaatteeseen, että yhdellekään velkojalle ei saa aiheutua suurempia tappioita kuin sille olisi aiheutunut, jos laitos olisi purettu tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Kriisinratkaisuviranomaisten olisi otettava huomioon tarve kunnioittaa näitä suojatoimia ja niiden rikkomisesta velkojille aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden mahdollisuus, kun ne rajaavat velkakirjoja alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja kun ne laativat kriisinratkaisusuunnitelmaa. Uusien alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamisten ainoana perusteena ei pitäisi kuitenkaan käyttää sitä, että kriisinratkaisuviranomaisen päätös rajata velkakirjojen arvo alaskirjauksen ulkopuolelle voi päätyä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämän ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa aikaisempien kriisinratkaisutoimia koskevien tuomioistuimen ratkaisujen ottamista asianmukaisesti huomioon, jos ne ovat merkityksellisiä kyseessä olevan asian osalta.

(10)

Kriisinratkaisuviranomaisella olevaa kokonaiskapasiteettia rajata velkakirjojen arvo alaskirjauksen ulkopuolelle rajoittaa se, että tappiot, joita velkojat eivät ole täysin kattaneet alaskirjauksen ulkopuolelle rajauksen vuoksi, kuuluvat kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjen piiriin vain silloin, kun osakkeenomistajat ja velkojat ovat suorittaneet määrän, joka on vähintään kahdeksan prosenttia laitoksen velkojen kokonaismäärästä, omat varat mukaan lukien.

(11)

Alaskirjauksen ulkopuolelle rajauksia olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti analysoimalla direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisten perustelujen relevantteja näkökohtia yksi kerrallaan sen sijaan, että tarkasteltaisiin kyseisten laitosten erityispiirteitä sellaisenaan. Tällaisen lähestymistavan pitäisi varmistaa, että poikkeuksellisia tilanteita arvioidaan johdonmukaisesti ja tarpeettomat kilpailun vääristymät vältetään. Laitoksen ominaisuudet (kuten koko, sidokset muihin laitoksiin tai monitahoisuus) olisi otettava tarvittaessa huomioon, jotta voidaan arvioida täyttyvätkö ne edellytykset, joiden perusteella velka voidaan rajata velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle. Kyseisten ominaisuuksien ei pitäisi kuitenkaan automaattisesti oikeuttaa tällaisen laitoksen velkojen rajaukseen alaskirjauksen ulkopuolelle.

(12)

Markkinatilanne, laitoksen kaatumisen olosuhteet, sen kärsimien tappioiden määrä tai muut yleiset tekijät voivat vaikuttaa siihen todennäköisyyteen, että poikkeukselliset tilanteet ilmenevät sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa. Tällaisia yleisiä tekijöitä ei kuitenkaan pitäisi käyttää itsenäisinä alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamisen perusteina direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan a–d alakohdassa lueteltujen perusteiden lisäksi.

(13)

Kun kriisinratkaisuviranomainen harkitsee, täyttyykö yksi tai useampi edellytys velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamiselle, sen olisi otettava huomioon sen ajan pituus, jonka jälkeen laitosta uhkaavaa kaatumista ei voitu enää käsitellä hallitusti. Jos kullekin laitokselle on määritelty kriisinratkaisusuunnitelma sekä omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskeva vähimmäisvaatimus ja kriisinratkaisun esteisiin on puututtu, oletetaan että laitoksella on tarvittavat valmiudet tappioiden kattamiseen ja pääomapohjan vahvistamiseen. Kriisinratkaisumääräyksen olisi oltava kriisinratkaisusuunnitelman ja myös kriisinratkaisustrategian mukainen, jollei kriisinratkaisuviranomainen arvioi tapauksen olosuhteet huomioon ottaen, että kriisinratkaisutavoitteet saavutetaan tehokkaammin toteuttamalla muita kuin kriisinratkaisusuunnitelman mukaisia toimia.

(14)

Sen ajanjakson aikana, jolloin kriisinratkaisusuunnitelmia ja omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta ei ole vielä hyväksytty, ja jos kriisinratkaisuviranomaisella on ollut käytettävissään rajallinen aika tehdä päätös kriisinratkaisustrategian yksityiskohtaisesta täytäntöönpanosta, on todennäköisempää, että ilmenee tapauksia, joissa ei ole mahdollista soveltaa velkakirjojen arvon alaskirjausta kaikkiin hyväksyttäviin velkoihin kohtuullisen ajan kuluessa. Sen määritteleminen, mikä ”kohtuullinen aika” on, olisi yhdistettävä siihen nopeuteen ja varmuuteen, joita edellytetään velkakirjojen arvon alaskirjauksen loppuunsaattamiseen tiettyyn päivämäärään mennessä yrityksen vakauttamiseksi tosiasiallisesti. Jos ei ole mahdollista suorittaa kaikkia tehtäviä, joita tarvitaan tiettyjen velkojen alaskirjausta varten kyseiseen päivämäärään mennessä, olisi katsottava, että velkakirjojen arvon alaskirjausta ei ole mahdollista suorittaa ”kohtuullisessa ajassa”. Päätös siitä, milloin ”vaikea” muuttuu ”mahdottomaksi”, on tehtävä nojautuen niihin perusteisiin, joilla määritetään ”kohtuullinen aika”.

(15)

Periaatteessa velat, joihin sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä, ovat alaskirjattavissa siltä osin kuin niitä ei ole rajattu ulkopuolelle 44 artiklan 2 kohdan nojalla. Direktiivin 55 artiklassa säädetyllä mekanismilla kasvatetaan sitä todennäköisyyttä, että nämä velat voidaan alaskirjata kohtuullisessa ajassa. Yhtä tärkeää on se, että direktiivin 2014/59/EU 67 artiklassa säädetään, että kriisinratkaisuviranomaisilla on oikeus vaatia, että hallinnonhoitaja, pesänhoitaja tai muu henkilö, joka käyttää määräysvaltaa kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen suhteen, toteuttaa kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että velkojen, joihin sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä, alaskirjaus tai muuntaminen tulee voimaan. Kun kuitenkin otetaan huomioon se seikka, että tällaiset velat eivät kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan, on edelleen vaarana, että poikkeustapauksissa, kriisinratkaisuviranomaisen ponnisteluista ja 67 artiklan mukaisen harkintavallan käytöstä huolimatta, esiintyy ongelmia siinä, voidaanko nämä velat hyväksyä velkakirjojen arvon alaskirjaukseen kohtuullisessa ajassa.

(16)

Tiettyjen velkojen alaskirjaukselle voi olla käytännön esteenä se, että velan määrää ei ole määritetty tai se on vaikea määrittää siinä vaiheessa, kun kriisinratkaisuviranomainen soveltaa velkakirjojen arvon alaskirjausta. Tämä voi koskea vakuudellisia velkoja, joiden määrä ylittää vakuuden arvon, tai velkoja, jotka riippuvat tulevaisuuden epävarmoista tapahtumista, kuten taseen ulkopuoliset erät ja nostamattomat lainat. Tällaiset esteet voidaan poistaa asianmukaisen arvonmäärityksen avulla esimerkiksi peruuttamalla sitoumus ja määrittämällä sen arvo arvioimalla asianmukaista arvostusmenetelmää käyttäen tai soveltamalla ”virtuaalista” prosenttimääräistä lainapääoman leikkausta.

(17)

On totta, että joissakin tapauksissa johdannaisten alaskirjaus voi myös osoittautua vaikeaksi, mutta direktiivin 2014/59/EU 49 artiklassa säädetään selvästi, miten johdannaisia olisi alaskirjattava, eli sulkeutumisen jälkeen. Voi olla vaikeaa määritellä nettoutettu summa lyhyessä ajassa sulkeutumisen jälkeen, mutta sen ei pitäisi tarkoittaa automaattista alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamista, koska se voidaan myös suorittaa asianmukaisia arvostusmenetelmiä käyttäen, kuten komissio on vahvistanut direktiivin 2014/59/EU 49 artiklan 5 kohdassa, erityisesti tilapäisen arvostuksen vaiheessa. Tätä varten laitosten olisi osoitettava, että ne pystyvät toimittamaan tarpeelliset tiedot arvostuksen suorittamiseksi kriisinratkaisua varten. Kriisinratkaisuviranomaisten olisi erityisesti varmistettava, että laitokset kykenevät tuottamaan vaaditut ajantasaiset tiedot kriisinratkaisustrategian mukaisen määräajan puitteissa, erityisesti tukeakseen kriisinratkaisua edeltävää ja sen aikaista uskottavaa arvostusta direktiivin 2014/59/EU 36 artiklan mukaisesti. Lisäksi suuntaviivoissa määrätään, että kriisinratkaisuviranomaisten olisi harkittava, olisiko laitoksia edellytettävä luopumaan omaisuuseristä, jotka merkittävästi vähentävät arvostuksen toteuttamiskelpoisuutta.

(18)

Direktiivin 2014/59/EU 2 artiklassa määritellään kriittisten toimintojen ja ydinliiketoiminta-alueiden käsitteet. Komissiolle siirretään valta antaa delegoitu säädös, jolla täsmennetään olosuhteet, joissa tietyt toiminnat, palvelut ja toiminnot voivat kuulua kriittisten toimintojen tai ydinliiketoiminnan määritelmään. Tältä osin liiketoiminta-alueen kannattavuus ei sinänsä ole riittävä syy kyseiseen liiketoiminta-alueeseen liittyvien velkojen rajaamiseksi alaskirjauksen ulkopuolelle. Alaskirjauksen ulkopuolelle rajaaminen voi kuitenkin olla perusteltua, jos ydinliiketoiminnan säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää kriisinratkaisun tavoitteiden saavuttamiseksi ja kriittisten toimintojen säilyttämiseksi, jos keskeisten toimintojen, palvelujen ja transaktioiden jatkaminen edistää mainittuja tavoitteita.

(19)

Kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata alaskirjauksen ulkopuolelle ainoastaan velat, jotka ovat tarpeen riskien hallintatarkoituksessa (suojaus) kriittisten toimintojen yhteydessä, jos riskien hallinta (suojaus) hyväksytään vakavaraisuusvaatimusten vuoksi ja se on oleellisen tärkeää kriittisiin toimintoihin liittyvien toimintojen ylläpitämiseksi siten, että jos suojaus purettaisiin, kriittisen toiminnan jatkuvuus vaarantuisi vakavasti.

(20)

Kriisinratkaisuviranomaiset voivat lisäksi rajata alaskirjauksen ulkopuolelle ainoastaan velat, jotka ovat tarpeen riskien hallintatarkoituksessa (suojaus) kriittisten toimintojen yhteydessä, jos purettaessa riskienhallintaa koskeva toimenpide laitoksen olisi mahdotonta korvata se kohtuullisin ehdoin vaaditussa määräajassa kriittisen toiminnon ylläpitämiseksi esimerkiksi osto- ja myyntihinnan erotusten tai arvostukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

(21)

Häiriöiden leviämisen ehkäiseminen rahoitusjärjestelmään kohdistuvien merkittävien haitallisten vaikutusten välttämiseksi on myös kriisinratkaisun tavoite, joka voi oikeuttaa rajaamaan velan velkakirjojen alaskirjauksen soveltamisen ulkopuolelle. Joka tapauksessa alaskirjauksen ulkopuolelle rajaaminen tällä perusteella olisi mahdollista ainoastaan, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista, mutta myös silloin kun häiriöt ovat levinneet laajalle ja häiritsevät vakavasti rahoitusmarkkinoiden toimintaa tavalla, josta voisi aiheutua vakavia häiriöitä jäsenvaltion tai unionin talouteen.

(22)

Velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamiseen voi kuulua erottamattomasti tietty häiriöiden leviämisen riski. Lainsäätäjän päätös asettaa velkakirjojen arvon alaskirjaus direktiivissä 2014/59/EU kriisinratkaisun tärkeimmäksi välineeksi ja periaate, jonka mukaan osakkeenomistajien ja velkojien olisi katettava tappiot, tarkoittavat yhdessä sitä, että erottamattomasti alaskirjauksen soveltamiseen kuuluvaa häiriöiden leviämisen riskiä ei pitäisi automaattisesti katsoa velkojen alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamisen syyksi. Kriisinratkaisuviranomaisten olisi sen vuoksi arvioitava tarkasti kyseisiä perusteita ja selitettävä velan rajaaminen velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle sillä perusteella, että todennäköisyys velan aiheuttamalle 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan c alakohdassa kuvatun tyyppiselle laajalle häiriölle on suurempi kuin niiden velkojen, joita ei ole rajattu ulkopuolelle. Tätä varten niiden olisi perustettava arvionsa asianmukaisiin menetelmiin, esimerkiksi kvantitatiiviseen analyysiin, kun ne määrittävät häiriöiden leviämisen ja jonkin jäsenvaltion tai unionin talouteen kohdistuvien vakavien häiriöiden riskiä ja vakavuutta.

(23)

Velkakirjojen arvon alaskirjauksen aikaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa laajan häiriöiden leviämisen välttämiseen perustuvaan ulkopuolelle rajaamisen tarpeeseen, erityisesti silloin, kun yritys kaatuu ajankohtana, jona rahoitusjärjestelmään kohdistuu huomattava paine tai se kärsii luottamuksen puutteesta. Purkamismahdollisuuksien arvioinnissa olisi tarkasteltava direktiivin 2014/59/EU liitteen C jaksossa olevan 26 kohdan mukaisesti riskiä siitä, että kriisinratkaisun välineiden ja valtuuksien soveltamisella voi olla merkittävää suoraa tai välillistä haittaa rahoitusvakaudelle ja markkinoiden luottamukselle. Kun kriisinratkaisuviranomainen rajaa velan velkojen alaskirjauksen ulkopuolelle mainitun direktiivin 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti laajan leviämisen riskin perusteella, sen odotetaan sen vuoksi selittävän, miksi alaskirjauksen esteitä ei ole käsitelty kriisinratkaisun suunnittelun yhteydessä, jos nämä ulkopuolelle rajaamiset muodostuvat purkamismahdollisuuksien esteiksi. Kriisinratkaisuviranomaisen olisi myös arvioitava, onko velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltaminen kyseisiin velkoihin leviämisvaikutuksen syynä tai pahentaako se sitä merkittävästi, vai johtuuko leviäminen itse asiassa laitoksen kaatumisesta sellaisenaan.

(24)

Laajan häiriöiden leviämisen riski voi olla välitön, kun kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen vastapuolten kärsimät välittömät tappiot aiheuttavat niille ja vuorostaan niiden vastapuolille maksuhäiriöitä tai vakavia maksukyvyttömyysongelmia. Vaikka yksi tai useampi rahoituslaitos voi kaatua, koska se on kyvytön jatkamaan toimintaansa tai joutuu taloudellisiin vaikeuksiin alaskirjauksen välittömänä seurauksena, se ei saisi johtaa automaattisesti velkojen rajaamiseen velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ulkopuolelle rajaamista koskevat päätökset olisi tehtävä suhteessa siihen järjestelmäriskiin, joka voi olla välittömän häiriöiden leviämisen seuraus.

(25)

Laajan häiriöiden leviämisen riski voi olla myös välillinen, esimerkiksi silloin kun tiettyjen markkinatoimijoiden kuten tallettajien luottamus menetetään tai omaisuuserien hintojen vaikutuksen kautta. Välillisen leviämisen riski on suuri silloin, kun luottamus menetetään (tukku- ja vähittäis-)rahoitusmarkkinoilla – tarjonnan tyrehtyminen, korkeammat vakuusvaatimukset joko yleisesti tai niille laitoksille, joilla on vastaavat ominaisuudet kuin kaatuvalla laitoksella, tai maksuvalmiusvaikeuksissa olevien laitosten omaisuuserien pikaiset myynnit.

(26)

Tiettyjen velkojen arvon alaskirjauksessa saattaa esiintyä velkojen arvon tuhoutumista, jos kyseiset velat ovat osa menestyvää liiketoimintaa, jolla olisi muuten huomattava lisäarvo pankille, kuten silloin kun myydään yksityisen sektorin ostajalle. Jotta kriisinratkaisuviranomainen voi rajata velan tai velkaluokan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle, säilytetyn arvon olisi oltava riittävä (mahdollisesti) parantamaan niiden velkojien asemaa, joita ei ole rajattu alaskirjauksen ulkopuolelle, verrattuna velkojien asemaan siinä tilanteessa, jossa kyseisiä velkoja ei rajattaisi alaskirjauksen ulkopuolelle. Näin ollen kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata velan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti silloin, kun ulkopuolelle rajaamisesta muille velkojille aiheutuva hyöty on suurempi kuin velkojien osallistuminen olisi tappioiden kattamiseen ja pääomapohjan vahvistamiseen, jos ulkopuolelle rajaamista ei tehtäisi. Näin voi olla esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa säilytetty arvo voitaisiin selvästi ilmaista yksityisen sektorin ostajan maksaman vastikkeen vastaavan nousun kautta.

(27)

Kun arvioidaan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamisen mahdollisia etuja arvon säilymisen kannalta, direktiivin 2014/59/EU 36 artiklan 16 kohdassa ja 49 artiklan 5 kohdassa annetaan komissiolle valta hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, jotka koskevat arvostusta kriisinratkaisua varten ja johdannaisten arvostusta. Sovellettavasta menetelmästä riippuen ylimääräiset tappiot saattavat olla seurausta johdannaisten ulkopuolelle rajaamisesta ja ne voivat ylittää vastaavan velan velkakirjojen arvon alaskirjauksen sisältämät mahdollisuudet ja aiheuttaa lisää tappioita, jotka saattavat lisätä kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen muille velkojille velkakirjojen arvon alaskirjauksesta johtuvaa rasitusta. Ylimääräisiä tappioita voi tulla vastapuolelle aiheutuneista jälleenhankintakustannuksista tai kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen avoimeksi jääneiden suojauksien palauttamisesta, jotka eivät näy johdannaisten toimivan yrityksen arvossa. Tällaisissa olosuhteissa kriisinratkaisuviranomaisen olisi arvioitava, tarkoittaisiko kyseinen arvon vähennys, että niille velkojille, joita ei ole rajattu alaskirjauksen ulkopuolelle, koituvat tappiot olisivat suuremmat kuin jos kyseinen velka olisi rajattu velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle. Puhtaasti spekulatiiviset odotukset mahdollisesta arvonnoususta eivät saa olla ulkopuolelle rajaamisen perusteena.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joilla tarkennetaan direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita, joissa kriisinratkaisuviranomainen voi rajata tai osittain rajata tietyt velat alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle velkakirjojen arvon alaskirjausta sovellettaessa.

2.   Kriisinratkaisuviranomaisen, jonka jäsenvaltio on nimennyt direktiivin 2014/59/EU 3 artiklan mukaisesti, ja kriisinratkaisuneuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (2) mukaisten tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa puitteissa on sovellettava tämän asetuksen säännöksiä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2014/59/EU 1 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2014/59/EU 3 artiklassa säädettyjä määritelmiä. Tässä asetuksessa sovelletaan lisäksi seuraavia määritelmiä:

1)

’Välitön häiriöiden leviäminen’ tarkoittaa tilannetta, jossa kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen vastapuolten välittömät tappiot, jotka johtuvat laitoksen velkojen alaskirjauksesta, johtavat pian mainittujen vastapuolten maksukyvyttömyyteen tai todennäköiseen maksukyvyttömyyteen.

2)

’Välillinen häiriöiden leviäminen’ tarkoittaa tilannetta, jossa laitoksen velkojen alaskirjaus tai muuntaminen aiheuttaa markkinaosapuolten kielteisen reaktion, joka aiheuttaa vakavan häiriön rahoitusjärjestelmään ja saattaa vahingoittaa reaalitaloutta.

4 artikla

Yhteiset säännökset

1.   Kriisinratkaisuviranomaiset eivät voi rajata velkaa tai velkaluokkaa velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle, elleivät ne kuulu direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaiseen velkojen luetteloon.

2.   Kriisinratkaisuviranomaisen päätöksen, joka koskee velan tai velkaluokan rajaamista velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on perustuttava kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen tapauskohtaiseen analyysiin eikä se saa olla automaattinen.

3.   Kun kriisinratkaisuviranomainen harkitsee direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaista ulkopuolelle rajaamista ja ennen kun se rajaa velan tai velkaluokan kokonaan alaskirjauksen ulkopuolelle, sen on ensin tutkittava mahdollisuutta rajata kyseinen velka osittain ulkopuolelle rajoittamalla niiden alaskirjauksen laajuutta mahdollisuuksien mukaan.

4.   Kun kriisinratkaisuviranomainen tutkii, olisiko velka rajattava ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sen on arvioitava, täyttyvätkö ulkopuolelle rajaamisen edellytykset sillä hetkellä, kun alaskirjausta sovelletaan laitokseen. Tämä arviointi ei saa rajoittaa kriisinratkaisuviranomaisen velvollisuutta noudattaa kriisinratkaisusuunnitelmaa direktiivin 2014/59/EU 87 artiklan mukaisesti.

5.   Päätöksen, joka koskee velan tai velkaluokan rajaamista velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on perustuttava ainakin yhteen mainitun direktiivin 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kriisinratkaisutavoitteeseen.

6.   Päätös, joka koskee velan tai velkaluokan rajaamista kokonaan tai osittain velkakirjojen arvon alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja joka edellyttäisi kriisinratkaisurahaston käyttöä, on perusteltava asianmukaisesti ottaen huomioon tapauksen erityispiirteiden edellyttämä tarkoituksenmukaisuus.

7.   Jos kriisinratkaisuviranomainen on olettanut, että velka tai velkaluokka vaikuttaisi uskottavalla ja toteuttamiskelpoisella tavalla tappioiden kattamiseen ja pääomapohjan vahvistamiseen ja että kyseiset velat eivät täytä 44 artiklan 3 kohdan mukaisia ulkopuolelle rajaamisen edellytyksiä, sen on selitettävä kaikki seuraavat seikat, jos se päättää rajata velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain ulkopuolelle 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mikä tarkoittaisi tappioiden siirtämistä kriisinratkaisurahastolle:

a)

poikkeukselliset tilanteet, jotka poikkeavat kriisinratkaisun suunnittelun aikaisista siten, että kyseiset velat on rajattava velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle kriisinratkaisutoimen toteuttamishetkellä;

b)

miksi ulkopuolelle rajaamista tarvitaan ja erityisesti miksi poikkeuksellisia tilanteita, jotka johtivat sen tarpeeseen, ei voitu ennakoida kriisinratkaisun suunnittelun yhteydessä;

c)

jos ulkopuolelle rajaamisesta määrättiin kriisinratkaisusuunnitelmassa, miten kriisinratkaisuviranomainen on käsitellyt tätä tarvetta, jotta siitä ei muodostuisi purkamismahdollisuuksien estettä.

8.   Kun kriisinratkaisuviranomainen päättää rajata velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos ulkopuolelle rajaaminen tarkoittaisi tappioiden siirtämistä kriisinratkaisurahastolle, sen on myös selostettava:

a)

täyttyvätkö tämän asetuksen 5 ja 6 artiklassa säädetyt edellytykset ja miten ne täyttyvät; ja

b)

miksi ulkopuolelle rajaamisen tarvetta ei voitu käsitellä asianmukaista direktiivin 2014/59/EU 36 artiklan mukaista arvostusmenetelmää käyttäen.

9.   Kun kriisinratkaisuviranomainen päättää rajata velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain ulkopuolelle kriittisten toimintojen ja ydinliiketoiminta-alueiden jatkuvuuden varmistamiseksi direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos ulkopuolelle rajaaminen tarkoittaisi tappioiden siirtämistä kriisinratkaisurahastolle, sen on myös selostettava:

a)

täyttyvätkö tämän asetuksen 7 artiklassa säädetyt edellytykset ja miten ne täyttyvät;

b)

miksi ulkopuolelle rajattavat velat ovat tärkeämpiä selkeästi määriteltyjen kriittisten toimintojen ja ydinliiketoiminta-alueiden jatkuvuuden kannalta kuin ne velat, joita ei rajata ulkopuolelle.

10.   Kun kriisinratkaisuviranomainen rajaa velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain ulkopuolelle laajan häiriöiden leviämisen välttämiseksi direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, jos ulkopuolelle rajaaminen tarkoittaisi tappioiden siirtämistä kriisinratkaisurahastolle, sen on myös selostettava:

a)

täyttyvätkö tämän asetuksen 8 artiklassa säädetyt edellytykset ja miten ne täyttyvät;

b)

syyt siihen, miksi ulkopuolelle rajatut velat aiheuttaisivat suuremmalla todennäköisyydellä direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan c alakohdassa kuvatun tyyppisen laajan häiriöiden leviämisen kuin ne velat, joita ei ole rajattu ulkopuolelle.

11.   Kun kriisinratkaisuviranomainen rajaa velan tai velkaluokan kokonaan tai osittain ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, jos ulkopuolelle rajaaminen tarkoittaisi tappioiden siirtämistä kriisinratkaisurahastolle, sen on myös selostettava, täyttyvätkö tämän asetuksen 9 artiklassa säädetyt edellytykset ja miten ne täyttyvät.

5 artikla

Ulkopuolelle rajaaminen sen perusteella, että velkakirjojen arvon alaskirjausta ei ole mahdollista suorittaa direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti

1.   Kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata velan tai velkaluokan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle vain silloin, kun alaskirjaukselle ilmenneiden esteiden vuoksi sitä ei ole mahdollista suorittaa kohtuullisessa ajassa, vaikka kriisinratkaisuviranomainen on sitä parhaan kykynsä mukaan yrittänyt.

2.   Edellä olevan 1 kohdan osalta kriisinratkaisuviranomaisten on erityisesti täytettävä seuraavat vaatimukset ennen kuin ne tekevät päätöksen siinä tarkoitetusta ulkopuolelle rajaamisesta:

a)

kriisinratkaisuviranomaisen velvollisuus toimittaa kriisinratkaisusuunnitelmassa kuvaus prosesseista, joilla varmistetaan, että saatavilla on asianmukaisen ajan kuluessa direktiivin 2014/59/EU 36 ja 49 artiklassa tarkoitettua arvostusta varten tarvittavat tiedot;

b)

kriisinratkaisuviranomaisen velvollisuus poistaa laitoksen purkamismahdollisuuksien esteet mukaan lukien tilanteet, jotka johtavat mahdolliseen ulkopuolelle rajaamiseen ja jotka voitaisiin ennakoida kriisinratkaisun suunnittelun yhteydessä, kun kyseiset mahdolliset ulkopuolelle rajaamiset muodostuvat purkamismahdollisuuksien esteiksi.

6 artikla

Kohtuullinen aika

1.   Kun kriisinratkaisuviranomaiset aikovat rajata velan tai velkaluokan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, niiden on määriteltävä seuraavat seikat, jotta voidaan määritellä, mikä on ”kohtuullinen aika”:

a)

milloin alaskirjattava määrä on oltava viime kädessä määritetty;

b)

mihin mennessä kaikki velkojen alaskirjauksen edellyttämät tehtävät olisi suoritettava loppuun kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi, kun otetaan huomioon kriisinratkaisutoimien aikainen tilanne.

2.   Määrittäessään 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia kriisinratkaisuviranomaisten on arvioitava seuraavat seikat:

a)

tarve julkaista alaskirjausta koskeva päätös ja määrittää alaskirjattava määrä ja sen lopullinen jakaminen velkojien luokkiin;

b)

tällaisen päätöksen lykkäämisen aiheuttamat vaikutukset markkinoiden luottamukseen, mahdolliset markkinareaktiot kuten likviditeetin ulosvirtaukset ja kriisinratkaisutoimen tehokkuus ottaen huomioon seuraavat seikat:

i)

ovatko markkinaosapuolet tietoisia laitoksen ongelmista ja kaatumisen uhasta;

ii)

laitoksen ongelmien tai mahdollisen kaatumisen seurausten näkyvyys markkinatoimijoille;

c)

markkinoiden avautumisajat, sikäli kuin ne vaikuttavat kriittisten toimintojen jatkuvuuteen ja häiriöiden leviämiseen;

d)

viitepäivä(t), jolloin pääomaa koskevia vaatimuksia on noudatettava;

e)

laitoksen maksujen eräpäivät ja kyseisten velkojen maturiteetti.

7 artikla

Ulkopuolelle rajaaminen tiettyjen kriittisten toimintojen ja ydinliiketoiminta-alueiden säilyttämiseksi direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti

1.   Kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata velan tai velkaluokan alaskirjauksen ulkopuolelle sillä perusteella, että se on välttämätöntä ja oikeasuhteista tiettyjen kriittisten toimintojen säilyttämiseksi, jos ne katsovat, että velka tai velkaluokka liittyy kriittiseen toimintaan, jonka jatkuvuutta varten kyseistä velkaa tai velkaluokkaa ei pitäisi alaskirjata, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

velan tai velkaluokan arvon alaskirjaus heikentäisi toimintaa rahoituksen saatavuuden vuoksi tai sellaisen riippuvuuden vuoksi, joka kohdistuu vastapuoliin, kuten suojausvastapuoliin, infrastruktuuriin tai laitoksen palvelujen tarjoajiin, jotka eivät voi tai halua jatkaa transaktioita laitoksen kanssa velkakirjojen arvon alaskirjauksen jälkeen;

b)

kyseinen kriittinen toiminto on laitoksen kolmansille osapuolille tarjoama palvelu, joka on riippuvainen velan hoitamisesta keskeytyksettä.

2.   Kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata ulkopuolelle ainoastaan velat, jotka ovat tarpeen riskien hallintaa varten (suojaus) kriittisten toimintojen yhteydessä, jos molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

riskien hallinta (suojaus) hyväksytään vakavaraisuusvaatimusten vuoksi ja se on oleellisen tärkeää kriittisiin toimintoihin liittyvien toimintojen ylläpitämiseksi;

b)

laitoksen olisi mahdotonta korvata purettu riskienhallintaa koskeva toimenpide kohtuullisin ehdoin vaaditussa määräajassa kriittisen toiminnon ylläpitämiseksi.

3.   Kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata velat ulkopuolelle rahoitussuhteen ylläpitämiseksi ainoastaan, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

kriisinratkaisuviranomainen arvioi, että rahoitus on elintärkeää kriittisen toiminnon ylläpitämiseksi;

b)

kun otetaan huomioon tämän asetuksen 6 artikla, laitoksen olisi mahdotonta korvata rahoitus vaaditussa määräajassa kriittisen toiminnon ylläpitämiseksi.

4.   Kriisinratkaisuviranomaiset eivät saa rajata velkaa tai velkaluokkaa ulkopuolelle ainoastaan seuraavan syyn perusteella:

a)

sen maturiteetti;

b)

rahoituskustannusten ennakoitu kasvu, joka ei vaaranna kriittisen toiminnon jatkuvuutta;

c)

ennakoitu mahdollinen voitto tulevaisuudessa.

5.   Kriisinratkaisuviranomaiset voivat rajata velkoja tai velkaluokan alaskirjauksen ulkopuolelle sen perusteella, että se on välttämätöntä ja oikeasuhteista ydinliiketoiminta-alueiden jatkuvuuden varmistamiseksi niin, että säilytetään kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen kyky jatkaa keskeisiä toimintoja, palveluja ja transaktioita, ja direktiivin 2014/59/EU 31 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi.

8 artikla

Ulkopuolelle rajaaminen laajan häiriöiden leviämisen välttämiseksi direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti

1.   Kun kriisinratkaisuviranomaiset harkitsevat ulkopuolelle rajaamista välittömän häiriöiden leviämisen riskin perusteella direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, niiden olisi arvioitava mahdollisimman laajasti kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen sidoksia muihin sen vastapuolina oleviin laitoksiin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa arvioinnissa on otettava huomioon kaikki seuraavat seikat:

a)

asianomaisille vastapuolille olevien sitoumusten tarkastelu sen riskin osalta, että kyseisten sitoumusten alaskirjaus saattaa aiheuttaa uusia kaatumisia;

b)

kaatumisvaarassa olevien vastapuolten merkitys järjestelmän kannalta erityisesti suhteessa muihin finanssimarkkinoiden toimijoihin ja finanssimarkkinoiden rakenteiden tarjoajiin.

2.   Kun kriisinratkaisuviranomainen harkitsee ulkopuolelle rajaamista välillisen häiriöiden leviämisen riskin perusteella direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, sen olisi arvioitava mahdollisimman laajasti ulkopuolelle rajaamisen tarvetta ja oikeasuhteisuutta perustuen useisiin objektiivisiin asianmukaisiin indikaattoreihin. Asian kannalta olennaisia indikaattoreita voivat olla seuraavat:

a)

niiden laitosten määrä, koko ja sidokset muihin laitoksiin, joilla on vastaavat ominaisuudet kuin kriisinratkaisun kohteena olevalla laitoksella, koska tämä saattaisi johtaa yleiseen luottamuspulaan pankkialaa tai rahoitusjärjestelmää kohtaan laajemmin;

b)

niiden luonnollisten henkilöiden määrä, joihin ulkopuolelle rajaaminen suoraan ja välillisesti vaikuttaa, kriisinratkaisutoimen näkyvyys lehdistössä, sikäli kuin se tarkoittaa merkittävää riskiä pankkitoimintaan tai koko rahoitusjärjestelmään kohdistuvan yleisen luottamuksen heikentämisestä;

c)

niiden vastapuolten lukumäärä, koko ja sidokset muihin laitoksiin, joihin alaskirjaus vaikuttaa, mukaan lukien muut kuin pankkialan markkinaosapuolet, ja näiden vastapuolten kriittisten toimintojen merkitys;

d)

vastapuolten mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia palveluntarjoajia tehtäviin, jotka on arvioitu toisiaan korvaavina, kyseisen tilanteen ominaisuudet huomioon ottaen;

e)

lopettaisiko huomattava määrä vastapuolia rahoittamisen tai transaktioiden tekemisen muiden laitosten kanssa velkakirjojen arvon alaskirjauksen jälkeen tai loppuisiko markkinoiden asianmukainen toiminta tällaisten markkinatoimijoiden velkakirjojen arvon alaskirjauksen seurauksena, erityisesti jos markkinoiden luottamus häviäisi yleisesti tai syntyisi paniikki;

f)

lyhyen aikavälin rahoituksen peruuntuminen laajamittaisesti tai merkittävä talletuspako;

g)

niiden laitosten lukumäärää, koko ja merkitys, joita uhkaa varhaisen tilanteeseen puuttumisen edellytysten täyttyminen tai direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 4 kohdan mukaisten lähellä kaatumista tai todennäköistä kaatumista koskevien edellytysten täyttyminen;

h)

riski merkittävästä kriittisten toimintojen keskeytymisestä tai tällaisten toimintojen hintojen merkittävästä noususta (joka ilmenee muutoksista tällaisten toimintojen tai niiden saatavuuden markkinaolosuhteissa) tai vastapuolten ja muiden markkinaosapuolten odotukset;

i)

laaja ja merkittävä laitosten osakkeiden tai laitosten hallussa olevien omaisuuserien hintojen lasku, erityisesti jos se voi vaikuttaa laitosten pääomatilanteeseen;

j)

yleinen ja laajalle levinnyt laitoksille tarjottavan lyhyen tai keskipitkän aikavälin rahoituksen vähentyminen;

k)

pankkien välisen rahoitusmarkkinan toiminnan merkittävä heikkeneminen, joka ilmenee vakuusvaatimusten merkittävänä kasvuna ja laitosten käytettävissä olevien vakuuksien vähenemisenä;

l)

luottotappiovakuutusten hintojen laaja ja merkittävä nousu tai laitosten tai laitosten rahoitustilanteen kannalta olennaisten muiden markkinatoimijoiden luottoluokitusten heikkeneminen.

9 artikla

Ulkopuolelle rajaaminen arvon alentumisen välttämiseksi direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti

1.   Kriisinratkaisuviranomaiset voivat jättää velan tai velkaluokan velkakirjojen arvon alaskirjauksen ulkopuolelle, jos siten voitaisiin välttää arvon tuhoutuminen niin, että niiden velkojen haltijat, joita ei rajata ulkopuolelle, olisivat paremmassa asemassa kuin jos velat alaskirjattaisiin.

2.   Sen arvioimiseksi, täyttyykö 1 kohdan edellytys, kriisinratkaisuviranomaisten on vertailtava ja arvioitava mahdollisen alaskirjauksen ja alaskirjaamatta jättämisen tuloksia kaikkien velkojien kannalta direktiivin 2014/59/EU 36 artiklan 16 kohdan ja 49 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/21


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/861,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin, annetun delegoidun komission asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 94 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (2) ja erityisesti sen 329 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan, 352 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan ja 358 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 329 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa, 352 artiklan 6 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 358 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, että Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) olisi määriteltävä useita menetelmiä, joiden avulla omien varojen vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon muut kuin deltaa koskevat riskit oikeassa suhteessa laitosten optioihin ja optiotodistuksiin liittyvän toiminnan laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden. Näin ollen EPV laati tätä koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen, jonka komissio hyväksyi ja antoi komission delegoituna asetuksena (EU) N:o 528/2014 (3).

(2)

Direktiivillä 2013/36/EU luodussa vakavaraisuusvalvonnan kehyksessä edellytetään, että kaikki laitokset yksilöivät kaikki henkilöstön jäsenet, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin. Direktiivin 2013/36/EU 94 artiklan 2 kohdan mukaisesti EPV laati tätä koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen, jonka komissio hyväksyi ja antoi komission delegoituna asetuksena (EU) N:o 604/2014 (4).

(3)

Delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 528/2014 ja delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 604/2014 on joitakin virheitä, jotka on korjattava.

(4)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 mukaisesti yksinkertaistetun menetelmän olisi oltava vain sellaisten laitosten käytettävissä, jotka ainoastaan ostavat optioita ja optiotodistuksia, mutta niitä ei olisi velvoitettava käyttämään kyseistä menetelmää. Sen vuoksi on aiheellista oikaista delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 2 artiklan sanamuoto, joka velvoittaa kyseiset laitokset käyttämään yksinkertaistettua menetelmää eikä estä muita laitoksia käyttämästä sitä.

(5)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 1 kohdan c alakohta olisi muutettava siten, että kaikki henkilöstön jäsenet, joiden saamien palkkioiden kokonaismäärä nostaa ne samalle tasolle toimivan johdon ja riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivien henkilöiden kanssa, voidaan määritellä ”olennaista riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimiviksi henkilöiksi” eli sellaisiksi henkilöiksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin.

(6)

Tämä asetus perustuu EPV:n komissiolle toimittamaan teknisten säätelystandardien luonnokseen.

(7)

EPV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä alkuperäisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joita tällä asetuksella oikaistaan, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (5) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(8)

Sen varmistamiseksi, että teknisiä sääntelystandardeja voidaan soveltaa asianmukaisesti mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaiseminen

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Vain laitokset, jotka ainoastaan ostavat optioita ja optiotodistuksia, voivat soveltaa yksinkertaistettua menetelmää.”

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaiseminen

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 4 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

henkilöstön jäsenen edellisellä tilikaudella saamien palkkioiden kokonaismäärä on vähintään yhtä suuri kuin pienin toimivan johdon jäsenen tai sellaisen henkilöstön jäsenen, joka täyttää jonkin 3 artiklan 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 tai 14 alakohdassa säädetyistä perusteista, kyseisellä tilikaudella saamien palkkioiden kokonaismäärä.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 528/2014, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin (EUVL L 148, 20.5.2014, s. 29).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 604/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin (EUVL L 167, 6.6.2014, s. 30).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/862,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2016,

muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevia hakemuksia jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tieteellistä arviointia varten sekä komissiolle ja jäsenvaltioille tiedoksi.

(3)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon. Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi ei yksinään riitä tuottamaan kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa koskevan päätöksen olisi perustuttava, ja sen vuoksi olisi otettava huomioon myös muut tarkasteltavana olevan asian kannalta perustellut tekijät.

(4)

Oy Karl Fazer AB toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski runsaskuituisen hapantaikinasta valmistetun ruisleivän vaikutusta aterianjälkeisen glykeemisen vasteen pienenemiseen (kysymys EFSA-Q-2014-00012 (2)). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Runsaskuituisen hapantaikinasta valmistetun ruisleivän nauttiminen edistää aterianjälkeisen glykeemisen vasteen pienenemistä ja siihen liittyvää insuliinivasteen pienenemistä.” Elintarviketurvallisuusviranomaisen pyynnöstä hakija täsmensi, että runsaskuituituista hapantaikinasta valmistettua ruisleipää olisi väitetyn vaikutuksen osalta verrattava glukoosiin.

(5)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 8 päivänä lokakuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa todettiin, että esitettyjen tietojen perusteella melkein minkä tahansa elintarvikkeen nauttimisella on glukoosiin verrattuna osoitettu olevan vaikutusta aterianjälkeisen veren glukoosivasteen pienenemiseen.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 6 artiklan 1 kohdan ja 13 artiklan 1 kohdan mukaan terveysväitteiden on perustuttava yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Hyväksyntä voidaan perustellusti jättää antamatta, jos terveysväitteet eivät ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 muiden yleisten ja erityisten vaatimusten mukaisia, vaikka elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellinen arviointi olisikin myönteinen. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi tieteellisessä lausunnossaan, että jos verrattavissa olevia määriä erilaisista hiilihydraatteja sisältävistä elintarvikkeista saatavilla olevia hiilihydraatteja testataan, melkein mikä tahansa hiilihydraatteja sisältävä elintarvike aiheuttaisi aterianjälkeisen veren glukoosivasteen pienenemisen verrattuna glukoosin nauttimisesta seuraaviin vaikutuksiin verensokeriin. Lisäksi se totesi, että myös elintarvikkeet, jotka sisältävät vähäisiä määriä tai ei ollenkaan saatavilla olevia hiilihydraatteja, aiheuttaisivat aterianjälkeisen veren glukoosivasteen pienenemisen glukoosiin verrattuna.

(7)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 määritellään ”väite” esitykseksi tai kuvaukseksi, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisominaisuuksia. Runsaskuituista hapantaikinasta valmistettua ruisleipää ja aterianjälkeisen glykeemisen vasteen pienenemistä koskeva väite antaisi olettaa, että runsaskuituisella hapantaikinasta valmistetulla ruisleivällä on tiettyjä ominaisuuksia aterianjälkeisen glykeemisen vasteen pienenemiseen glukoosiin verrattuna, kun itse asiassa lähes kaikilla elintarvikkeilla on tämä vaikutus. Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 3 artiklan toisen kohdan a alakohdassa säädetään, että terveysväitteiden käyttö ei saa olla harhaanjohtavaa. Väite, jonka mukaan jollakin elintarvikkeella on tiettyjä myönteisiä ominaisuuksia, kun tosiasiassa lähes kaikilla elintarvikkeilla on kyseiset ominaisuudet, olisi harhaanjohtava.

(8)

Edellä esitetyn perusteella väite runsaskuituisen hapantaikinasta valmistetun ruisleivän nauttimisen vaikutuksesta aterianjälkeisen glykeemisen vasteen pienenemiseen ei täytä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimuksia, eikä sitä sen vuoksi pitäisi sisällyttää sallittujen terveysväitteiden luetteloon.

(9)

Komission saamat, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan mukaiset hakijan kannanotot on otettu huomioon tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä määritettäessä.

(10)

Jäsenvaltioita on kuultu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä lueteltua terveysväitettä ei saa sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2014;12(10):3837.


LIITE

Hylätty terveysväite

Hakemus – asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Runsaskuituinen hapantaikinasta valmistettu ruisleipä

Aterianjälkeisen glykeemisen vasteen pieneneminen glukoosiin verrattuna

Q-2014-00012


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/27


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/863,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2016,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteiden VII ja VIII muuttamisesta ihosyövyttävyyden/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmä-ärsytyksen ja välittömän myrkyllisyyden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kyseisessä asetuksessa edellytettyjä testimenetelmiä, joita käytetään tuottamaan tietoa aineiden sisäisistä ominaisuuksista, tarkastellaan uudelleen ja parannetaan säännöllisesti selkärankaisilla tehtävien testien sekä niissä käytettävien eläinten määrän vähentämiseksi. Kun asianmukaiset validoidut testimenetelmät ovat käytettävissä, komission asetusta (EY) N:o 440/2008 (2) ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteitä on muutettava tarvittaessa siten, että korvataan eläinkokeet, vähennetään niiden käyttöä tai parannetaan menetelmiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/63/EU (3) vahvistetut korvaamista, vähentämistä ja parantamista koskevat periaatteet olisi otettava huomioon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 vahvistetaan sellaisten aineiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset, jotka valmistetaan unionissa tai tuodaan sinne sellaisenaan, seoksina tai esineinä. Rekisteröintiä koskevien vaatimusten noudattamiseksi rekisteröijien on tarvittaessa toimitettava asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 vaaditut tiedot.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti in vivo -tutkimukset vaaditaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VIII olevassa 8.1 ja 8.2 kohdassa tarkoitettua ihoärsytystä ja silmä-ärsytystä koskevan tiedon tuottamiseksi.

(4)

Viime vuosina ihosyövyttävyyttä, ihoärsytystä, vakavia silmävaurioita ja silmä-ärsytystä koskevien vaihtoehtoisten testimenetelmien kehittämisessä on tapahtunut merkittävää tieteellistä edistymistä. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, jäljempänä ’OECD’, on hyväksynyt useampia vaihtoehtoisia testimenetelmiä koskevia yleisohjeita, jotka on sisällytetty asetukseen (EY) N:o 440/2008.

(5)

Ihosyövyttävyyden ja ihoärsytyksen osalta asianmukaista tietoa aineen luokitusta ja riskinarviointia varten voidaan useimmissa tapauksissa saada yksinomaan in vitro -tutkimusten perusteella. Päätelmä voidaan tehdä yhden in vitro -testin perusteella, jos tulos mahdollistaa välittömän luotettavan päätöksen tekemisen luokituksesta tai luokittelematta jättämisestä, tai kahden in vitro -testin yhdistelmästä, jolloin toinen testi koskee ihoärsytystä ja toinen ihosyövyttävyyttä. In vivo -tutkimukset saattavat silti olla tarpeen eräissä poikkeuksellisissa tapauksissa aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnin määrinä, esimerkiksi silloin, kun testattu tuote ei kuulu in vitro -testimenetelmien sovellusalan piiriin tai kun kattavasta in vitro -testisarjasta ei pystytä saamaan ratkaisevia tuloksia.

(6)

Vakavan silmävaurion/silmä-ärsytyksen osalta on olemassa sarja in vitro -testejä, joka saattaa useissa tapauksissa riittää antamaan asianmukaista tietoa aineiden luokitusta ja riskinarviointia varten. Päätelmä aineen kyvystä aiheuttaa tällaisia silmävaikutuksia voidaan tehdä yhden testin perusteella, jos tulos mahdollistaa välittömän luotettavan päätöksen tekemisen luokituksesta tai luokittelematta jättämisestä, tai kahden taikka useamman testin yhdistelmän perusteella. In vivo -tutkimukset saattavat silti olla tarpeen eräissä tapauksissa aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnin määrinä, esimerkiksi silloin, kun testattu tuote ei kuulu testimenetelmien sovellusalan piiriin tai kun kattavasta in vitro -testisarjasta ei pystytä saamaan ratkaisevia tuloksia.

(7)

Sen vuoksi liitteessä VIII olevaa 8.1 ja 8.2 kohtaa olisi muutettava siten, että vakiotietovaatimuksena ovat in vitro -tutkimukset, ja asettamalla ehdot siitä, milloin ihoärsytystä/ihosyövyttävyyttä tai vakavaa silmävauriota/silmä-ärsytystä koskeva in vivo -tutkimus on edelleen tarpeen. Ihoärsytystä tai silmä-ärsytystä koskevista in vivo -tutkimuksista saatua tarkoituksenmukaista tietoa voidaan kuitenkin edelleen käyttää tietovaatimuksen täyttämiseksi määristä riippumatta.

(8)

Lisäksi olisi tarkistettava liitteessä VII olevassa 8.1 ja 8.2 kohdassa tarkoitettuja vakiotietovaatimuksia ja mukauttamissääntöjä sekä liitteessä VIII olevassa 8.1 ja 8.2 kohdassa tarkoitettuja mukauttamissääntöjä, jotta voidaan poistaa päällekkäisyydet niiden liitteissä VI ja XI sekä liitteiden VII ja VIII johdanto-osissa olevien sääntöjen kanssa, jotka liittyvät käytettävissä olevien tietojen uudelleentarkasteluun, luopumiseen toksikologisista tutkimuksista, mikäli käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että aine täyttää kyseistä toksikologista tarkoitusta varten asetetut luokituskriteerit, tai selventää sanamuodon sisällön todellinen merkitys, kun on kyse sellaisia aineita koskevista tutkimuksista luopumisesta, jotka tietyissä olosuhteissa ovat syttyviä. Kun on kyse aineiden luokituksesta, mukauttamissääntöjä olisi päivitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (4) käytetyn terminologian mukaiseksi.

(9)

Välittömän myrkyllisyyden osalta suun kautta tapahtuvan testauksen lisäksi (liitteessä VII oleva 8.5.1 kohta) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VIII olevassa 8.5 kohdassa säädetään vakiotietovaatimuksesta muille aineille kuin kaasuille vähintään yhden muun altistumisreitin (hengitysteitse tai ihon kautta) osalta sen mukaan, mikä on ihmisen todennäköinen altistumisreitti. Välitöntä myrkyllisyyttä koskevista in vivo -tutkimuksista saatujen tietojen viimeaikaiset tieteelliset analyysit ovat osoittaneet, että aineiden, jotka ovat myrkyttömiä suun kautta saatuina, voidaan suurella todennäköisyydellä olettaa olevan myrkyttömiä myös ihon kautta saatuina. Sen vuoksi kyseisten aineiden testaus ihon kautta ei anna niiden turvallisuusarvioinnin kannalta olennaista tietoa. Näin ollen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VIII olevaa 8.5 kohtaa olisi muutettava, jotta voidaan säätää mahdollisuudesta luopua kyseisten aineiden osalta ihon kautta tapahtuvaa altistumista koskevasta testauksesta.

(10)

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa laadittava testimenetelmiä ja tässä asetuksessa säädettyjä poikkeamismahdollisuuksia vakiotietovaatimuksista koskevat ohjeasiakirjat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 soveltamiseksi. ECHA:n olisi laadintatyössään otettava täysimääräisesti huomioon OECD:ssä ja muissa asian kannalta merkityksellisissä tieteellisissä ja asiantuntijaryhmissä tehty työ.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteet VII ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla (EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 276, 20.10.2010, s. 33).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteet VII ja VIII seuraavasti:

1)

Liitteessä VII olevat 8.1 ja 8.2 kohdat korvataan seuraavasti:

”8.1

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

8.1

Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos

aine on vahva happo (pH ≤ 2,0) tai emäs (pH ≥ 11,5), ja käytettävissä olevien tietojen perusteella se olisi luokiteltava ihoa syövyttäväksi (kategoria 1), tai

aine on itsestään syttyvää ilmassa tai kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa huoneenlämpötilassa, tai

aine on luokiteltu välittömästi myrkylliseksi ihon kautta tapahtuvan altistumisen kautta (kategoria 1), tai

ihon kautta välittyvän välittömän myrkyllisyyden tutkimus ei osoita ihoärsytystä testattaessa raja-annostasoon asti (2 000 mg/kg ruumiinpainoa).

Jos jommastakummasta 8.1.1 tai 8.1.2 kohdan mukaisesta kokeesta saatujen tulosten perusteella voidaan jo tehdä aineen luokitusta koskeva lopullinen päätös tai ihoärsytyspotentiaalia ei ole, toista koetta ei tarvitse tehdä.

8.1.1

Ihosyövyttävyys, in vitro

 

8.1.2

Ihoärsytys, in vitro

 

8.2

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

8.2

Koetta (kokeita) ei tarvitse tehdä, jos

aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi ja luokitellaan sen tuloksena vakavan silmävaurion aiheuttavaksi (kategoria 1), tai

aine on luokiteltu ihoa ärsyttäväksi, ja käytettävissä olevien tietojen perusteella se olisi luokiteltava silmiä ärsyttäväksi (kategoria 2), tai

aine on vahva happo (pH ≤ 2,0) tai emäs (pH ≥ 11,5), ja käytettävissä olevien tietojen perusteella se olisi luokiteltava vakavan silmävaurion aiheuttavaksi (kategoria 1), tai

aine on itsestään syttyvää ilmassa tai kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa huoneenlämpötilassa.

8.2.1

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, in vitro

8.2.1

Jos ensimmäisestä in vitro -kokeesta saatujen tulosten perusteella ei voida tehdä aineen luokitusta koskevaa lopullista päätöstä tai silmä-ärsytyspotentiaalia ei ole, tämän tutkittavan ominaisuuden arvioimiseksi on harkittava (uutta in vitro -koetta) uusia in vitro -kokeita.”

2)

Korvataan liitteessä VIII olevat 8.1 ja 8.2 kohdat seuraavasti:

”8.1

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

8.1

Ihosyövyttävyyden/ihoärsytyksen in vivo -tutkimusta on harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät liitteessä VII olevan 8.1.1 ja 8.1.2 kohdan mukaiset in vitro -kokeet ole soveltuvia tai niistä saadut tulokset eivät ole riittäviä luokituksen ja riskin arvioinnin kannalta.

Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos

aine on vahva happo (pH ≤ 2,0) tai emäs (pH ≥ 11,5), tai

aine on itsestään syttyvää ilmassa tai kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa huoneenlämpötilassa, tai

aine on luokiteltu välittömästi myrkylliseksi ihon kautta tapahtuvan altistumisen kautta (kategoria 1), tai

ihon kautta välittyvän välittömän myrkyllisyyden tutkimus ei osoita ihoärsytystä testattaessa raja-annostasoon asti (2 000 mg/kg ruumiinpainoa).

8.2

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

8.2

Silmäsyövyttävyyden/silmä-ärsytyksen in vivo -tutkimusta on harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät liitteessä VII olevan 8.2.1 kohdan mukaiset in vitro -kokeet ole soveltuvia tai niistä saadut tulokset eivät ole riittäviä luokituksen ja riskin arvioinnin kannalta.

Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos

aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi, tai

aine on vahva happo (pH ≤ 2,0) tai emäs (pH ≥ 11,5), tai

aine on itsestään syttyvää ilmassa tai kosketuksessa veden tai kosteuden kanssa huoneenlämpötilassa.”

3)

Korvataan liitteessä VIII oleva 8.5 kohta seuraavasti:

”8.5

Välitön myrkyllisyys

8.5

Koetta (kokeita) ei tarvitse yleensä tehdä, jos

aine on luokiteltu ihoa syövyttäväksi.

Suun kautta altistumisen (liite VII, 8.5.1) lisäksi muille aineille kuin kaasuille on kohdissa 8.5.2–8.5.3 mainitut tiedot hankittava vähintään yhden muun altistumisreitin osalta. Toinen reitti valitaan aineen luonteen ja ihmisen todennäköisen altistumisreitin mukaan. Jos altistuminen tapahtuu vain yhden reitin kautta, toimitetaan vain sitä reittiä koskeva tieto.

8.5.2

Hengitysteitse

8.5.2

Testaus hengitysteitse on asianmukaista, jos ihmisten altistuminen hengitysteitse on todennäköistä ottaen huomioon aineen höyrynpaine ja/tai mahdollisuus altistua aerosoleille, hiukkasille tai pisaroille, jotka ovat kooltaan sellaisia, että niitä voi joutua hengitysteihin.

8.5.3

Ihon kautta

8.5.3

Testaus ihon kautta on asianmukaista, jos

1)

aineen joutuminen hengitysteihin on epätodennäköistä; ja

2)

ihokosketus valmistuksessa ja/tai käytössä on todennäköistä; ja

3)

fysikaalis-kemiallisten ja toksikologisten ominaisuuksien perusteella imeytymisnopeus ihon kautta on merkittävä.

Testausta ihon kautta ei tarvitse tehdä, jos

aine ei täytä kriteerejä välittömän myrkyllisyyden tai STOT SE -luokitukselle suun kautta ja

in vivo -kokeissa ei ole havaittu systeemisiä vaikutuksia ihon kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen (esim. ihoärsytys, ihon herkistyminen), tai jollei suun kautta välittyvän myrkyllisyyden in vivo -koetta ole tehty, systeemisiä vaikutuksia ihon kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen ei odoteta tapahtuvan muiden kuin testeihin perustuvien menetelmien (esim. read across, QSAR) perusteella.”


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/864,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2016,

tehoaineen triasulfuroni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2000/66/EY (2) sisällytettiin triasulfuroni tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Tehoaineen triasulfuroni hyväksynnän, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa, voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2016.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan triasulfuronin sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, jätettiin komission asetuksen (EU) N:o 1141/2010 (5) 4 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut asetuksen (EU) N:o 1141/2010 9 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointikertomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 14 päivänä lokakuuta 2013.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen kommentoitavaksi hakijalle ja jäsenvaltioille ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 8 päivänä tammikuuta 2015 komissiolle päätelmänsä (6) siitä, voidaanko triasulfuronin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että koska triasulfuronin ja sen valmistusprosessista peräisin olevan epäpuhtauden CGA 150829 genotoksisuuden arviointi oli epätäydellinen, ei ole ollut mahdollista asettaa terveyteen perustuvia toksikologisia viitearvoja. Näin ollen kuluttajille, käyttäjille, työntekijöille ja sivullisille aiheutuvan riskin arviointia ei voitu toteuttaa. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että tietyissä maantieteellis-ilmastollisissa tilanteissa on erittäin todennäköistä, että arvioidut edustavat käyttötarkoitukset johtavat pohjaveden kautta tapahtuvaan altistumiseen joko triasulfuronille itselleen tai sen maaperässä esiintyvälle metaboliitille CGA 150829 siten, että juomavedelle asetettu 0,1μg/L:n parametriraja ylittyy. Lisäksi todettiin vesieliöille aiheutuva suuri riski.

(9)

Komissio pyysi hakijaa esittämään huomautuksensa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmästä ja asetuksen (EU) N:o 1141/2010 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(10)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitettuja huolenaiheita ei voitu poistaa.

(11)

Näin ollen ei ole vahvistettu, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien voidaan olettaa täyttyvän vähintään yhden triasulfuronia sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta. Triasulfuroni-tehoaineen hyväksyntää ei tämän vuoksi pitäisi uusia.

(12)

Jäsenvaltioille tulisi antaa aikaa triasulfuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(13)

Jos jäsenvaltiot myöntävät triasulfuronia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017.

(14)

Tämä asetus ei rajoita triasulfuronia koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan mukaisesti.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen

Triasulfuroni-tehoaineen hyväksyntää ei uusita.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on peruutettava triasulfuronia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2016.

3 artikla

Siirtymäajat

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017.

4 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta triasulfuronia koskeva rivi 9.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2000/66/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, tehoaineen (triasulfuroni) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EYVL L 276, 28.10.2000, s. 35).

(3)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1141/2010, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, tehoaineiden toisen ryhmän neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämisen uusimista koskevan menettelyn vahvistamisesta ja kyseisiä aineita koskevan luettelon laatimisesta (EUVL L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron. EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958.


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/865,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2016,

tietynlaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä hieman muutetun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnilla koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) (jäljempänä ’perusasetus’) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio (jäljempänä ’komissio’) on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia Kiinan kansantasavallasta (jäljempänä ’Kiina’) peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä hieman muutetun Kiinasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnilla ja saattaa tällainen tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi.

(2)

Pyyntö jätettiin 18. huhtikuuta 2015. Pyynnön esittäjä on pyytänyt nimelleen luottamuksellista käsittelyä ja perustellut pyyntönsä asianmukaisesti. Komissio katsoo, että luottamuksellisen käsittelyn myöntämiseen hakijalle on riittävät perusteet.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen toimenpiteiden kiertämisen kohteena on Kiinasta, peräisin oleva vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607111910). Nyt voimassa olevia toimenpiteitä sovelletaan tähän tuotteeseen.

(4)

Mahdollista toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen kohteena olevilla tuotteilla on samat ominaisuudet kuin johdanto-osan edellisessä kappaleessa määritellyllä tarkasteltavana olevalla tuotteella. Ne voivat kuitenkin olla myös hehkutettuja ja ne voidaan esittää tuonnin yhteydessä seuraavasti:

vähintään 0,007 millimetriä ja alle 0,008 millimetriä paksu alumiinifolio minkä tahansa levyisillä keloilla, tai

vähintään 0,008 millimetriä ja enintään 0,018 millimetriä paksu alumiinifolio yli 650 millimetrin levyisillä keloilla, tai

yli 0,018 millimetriä ja alle 0,021 millimetriä paksu alumiinifolio minkä tahansa levyisillä keloilla, tai

vähintään 0,021 millimetriä ja enintään 0,045 millimetriä paksu alumiinifolio, jossa on vähintään kaksi kerrosta, minkä tahansa levyisillä keloilla.

(5)

Edellä kuvatuista tuotteista kolme ensimmäistä luokitellaan tällä hetkellä samaan CN-koodiin mutta eri Taric-koodiin (7607111930, 7607111940 ja 7607111950) kuin tarkasteltavana oleva tuote.

(6)

Kuvatuista tuotteista viimeinen luokitellaan eri CN-koodiin kuin tarkasteltavana oleva tuote (CN-koodiin ex 7607 11 90 ja Taric-koodeihin 7607119045 ja 7607119080).

(7)

Kaikki edellä kuvatut tuotteet (jäljempänä ’tutkimuksen kohteena olevat tuotteet’) ovat niin ikään peräisin Kiinasta.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(8)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat polkumyyntitoimenpiteitä, jotka on otettu käyttöön komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 (2) (jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’).

D.   PERUSTEET

(9)

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään sellaisten käytäntöjen, menettelyjen tai toimintojen puitteissa, joille ei ollut muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin polkumyyntitullin käyttöön ottaminen.

(10)

Esitetty alustava näyttö on seuraava.

(11)

Kiinan vientitilastojen ja Eurostatin tuontitilastojen perusteella pyynnön esittäjä määritti kaikkien hieman muutettujen tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonnin kehityksen vuosien 2008 ja 2015 välisenä ajanjaksona. Vertaamalla tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kehitystä tutkimuksen kohteena olevien hieman muutettujen tuotteiden tuonnin kehitykseen pyynnön esittäjä osoitti tutkimuksen kohteena olevan hieman muutetun tuotteen tuonnin kasvaneen huomattavasti samalla kun tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti laski. Pyynnön esittäjä osoitti etenkin, että tutkimuksen kohteena olevien hieman muutettujen tuotteiden tuonnin määrät olivat samanlaiset kuin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin määrät ennen kuin alkuperäiset polkumyyntitoimenpiteet hyväksyttiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 925/2009 (3). Näin ollen pyynnön esittäjä osoitti kaupan rakenteen muuttuneen.

(12)

Lisäksi pyynnön esittäjä toimitti kunkin kiertämiskäytännön osalta yksityiskohtaiset todisteet tällaisten käytäntöjen soveltamisen laajuudesta sekä siitä, että niille ei ollut muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin polkumyyntitullin käyttöön ottaminen.

(13)

Käytettävissä olevien tietojen perusteella pyynnön esittäjä osoitti, että Kiinasta peräisin olevien tutkimuksen kohteena olevien hieman muutettujen tuotteiden vientihinnat alittivat kussakin kiertämiskäytännössä huomattavasti unionin tuotannonalan hinnat ja ne myytiin alemmalla hinnalla. Näin ollen Kiinasta peräisin olevan hieman muutetun, tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti vaarantaa polkumyyntitoimenpiteiden korjaavat vaikutukset sekä hintojen että määrien osalta.

(14)

Lisäksi pyynnön esittäjä teki sille kohtuudella käytettävissä olevien tietojen perusteella polkumyyntimarginaalilaskelmat, jotka osoittivat, että kussakin kiertämiskäytännössä tutkimuksen kohteena olevat hieman muutetut tuotteet tuodaan unionin markkinoille polkumyyntihinnoin.

E.   MENETTELY

(15)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)   Kyselylomakkeet

(16)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Kiinassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(17)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(18)

Kiinan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(19)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(20)

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(21)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen voi tapahtua unionin ulkopuolella, vapautus voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää Kiinassa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jos ne voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (4) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (5), ja jos niiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(22)

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   MÄÄRÄAJAT

(23)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kiinassa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(24)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(25)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(26)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(27)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

(28)

Jos vastaamisessa ei käytetä tietokonetta, tätä ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä sillä edellytyksellä, että asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

I.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(29)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

J.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(30)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

K.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(31)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(32)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä.

(33)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen selvittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuomalla unioniin seuraavia Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tuotteita:

vähintään 0,007 millimetriä ja alle 0,008 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, minkä tahansa levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, tai

vähintään 0,008 millimetriä ja enintään 0,018 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, yli 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, tai

yli 0,018 millimetriä ja alle 0,021 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, minkä tahansa levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, tai

vähintään 0,021 millimetriä ja enintään 0,045 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, myös hehkutettu, minkä tahansa levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio, jossa on vähintään kaksi kerrosta,

jotka luokitellaan tällä hetkellä CN koodeihin ex 7607 11 19 (Taric-koodit 7607111930, 7607111940 ja 7607111950) ja ex 7607 11 90 (Taric-koodit 7607119045 ja 7607119080).

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Kiinan kansantasavallassa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettuihin tietoihin ei sovelleta tekijänoikeuksia. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille sellaisessa muodossa, että nämä voivat käyttää puolustautumisoikeuttaan.

6.   Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan lukien tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7).

7.   Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta.

8.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

Sähköposti: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2384, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja tiettyjen Brasiliasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuontia koskevan menettelyn päättämisestä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 332, 18.12.2015, s. 63).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 925/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tietynlaisen Armeniasta, Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonnissa ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 262, 6.10.2009, s. 1).

(4)  Unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) 127 artiklan mukaisesti henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; h) he ovat saman perheen jäseniä. Unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ’henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja henkilöiden yhteenliittymää, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi

(5)  Vaikka tuottajat olisivat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joille on asetettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta polkumyyntitoimenpiteitä, vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde alkuperäisten toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin alkuperäisten toimenpiteiden kiertämiseksi.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/866,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

428,2

MA

98,3

TR

62,1

ZZ

196,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

159,6

ZZ

159,6

0805 50 10

AR

174,2

TR

143,1

ZA

190,8

ZZ

169,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

106,4

CL

134,0

CN

90,2

NZ

141,8

PE

106,8

US

192,9

ZA

115,7

ZZ

124,9

0809 29 00

TR

614,6

US

870,3

ZZ

742,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/44


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/867,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 ja 34.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksityiskohtaiset luotto- ja luottoriskitiedot (jäljempänä luottotiedot) sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä instrumenteista, joista aiheutuu luottoriskejä sellaisille talletuksia vastaanottaville yhteisöille, muille rahoitusyrityksille kuin talletuksia vastaanottaville yhteisöille tai omaisuudenhoitoyhtiöille, jotka toimivat lainanantajina merkittävässä määrin. Tällaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat tarpeen eurojärjestelmän, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävien suorittamista varten, mukaan lukien rahapoliittiset analyysit ja rahapoliittiset operaatiot, riskienhallinta, rahoitusvakauden seuranta ja makrovakauspolitiikka ja sitä koskeva tutkimus. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä myös pankkivalvonnan tarkoituksiin yhteisen valvontamekanismin (YVM) piirissä.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 5.1 artiklassa täsmennetään, että Euroopan keskuspankki (EKP) kerää EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen EKPJ:n kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3 artiklassa edellytetään, että EKP täsmentää varsinaisen tietojen antajien joukon tietojen antajien perusjoukon piiristä, sekä annetaan EKP:lle valtuudet vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain.

(3)

Yksityiskohtaisilla tiedoilla on merkittävä vaikutus olemassa olevien EKPJ:n tilastojen parantamiseen ja uusien tilastojen kehittämiseen, sillä niistä saadaan tärkeitä erittelyjä ja yksityiskohtaisia tietoja, kuten rahoitussektorin myöntämien luottojen rakennetta ja riskikehitystä koskevat tiedot, joita ei saada tällä hetkellä käytössä olevista tietolähteistä. Luottotiedoilla on merkittävä vaikutus esimerkiksi seuraavien tilastojen laadun parantamiseen: a) yritysten koon mukaan luokitellut lainat, mikä on keskeinen tekijä arvioitaessa luottojen kanavoitumista pienille ja keskisuurille yrityksille; b) vastapuolisektorin mukaan eritellyt luottolimiitit; c) lainat yrityksille taloudellisen toiminnan mukaan eriteltyinä; d) kiinteistövakuudelliset lainat ja e) rajat ylittävät lainat ja liitännäiset tulot osana niiden jäsenvaltioiden maksutasetilastoja, joiden rahayksikkö on euro.

(4)

Luottotietojen saatavuus parantaa arvopapereiden liikkeeseenlaskuista ja hallussa olevista arvopapereista nykyisin kerättävien mikrotason tietojen käytettävyyttä ja vaikuttaa myönteisesti rahoituksen yhdentymisen ja rahoitusvakauden seurantaan ja edistämiseen unionissa. Sellaisiin sivukonttoreihin, joiden kotimaa on euroalueen ulkopuolella ja joiden pääkonttorin kotimaa on tietoja antavassa jäsenvaltiossa, liittyvät luottotiedot ovat tärkeitä EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi, erityisesti rahapoliittisen analyysin ja rahoitusvakautta koskevien tehtävien kannalta. Tiedot voivat lisäksi tukea myös makrovakauden valvontatehtäviä kuten rahoitusvakauden analyysejä, riskiarviointia ja stressitestejä. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja saman artiklan 4 a kohdassa sallitaan nyt nimenomaisesti EKPJ:n perussäännön 5 artiklan nojalla kerättyjen tilastotietojen käyttäminen valvontatarkoituksiin.

(5)

Yhdenmukaistettujen ja analyyttisten luottotietojen kattavien tietosarjojen pitäisi vähentää tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta, sillä ajan kuluessa ne lisäävät tiedonantovaatimusten pysyvyyttä. Tämä on tärkeää, koska muutosten tekeminen tiedonantajien pitkälle automatisoituihin tietojenkäsittelyjärjestelmiin voi olla erittäin kallista. Yhdenmukaistetut luottotietosarjat ovat myös yksityiskohtaisempia, mikä vähentää tarvetta esittää tiedonantajille lisätietopyyntöjä.

(6)

Päätöksessä EKP/2014/6 (3) säädetään menettelystä, jolla kehitetään pitkän aikavälin kehikko yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi EKP:n yhdenmukaistettujen tilastovaatimusten perusteella. Sillä pyritään varmistamaan, a) että kaikki eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit operoivat yksityiskohtaisia luottotietoja koskevia kansallisia tilastoaineistoja yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja b) että perustetaan yksityiskohtaisia analyyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (jäljempänä AnaCredit), joka jaetaan eurojärjestelmän jäsenten kesken ja joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, toimittamista tiedoista.

(7)

Suosituksessa EKP/2014/7 (4) kannustetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö ei ole euro mutta jotka valmistelevat osallistumista pitkän aikavälin kehykseen, soveltamaan päätöksen EKP/2014/6 säännöksiä. AnaCreditin tulisi vapaaehtoisuuteen perustuen olla avoin euroalueen ulkopuolisille, erityisesti YVM:ään osallistuville jäsenvaltioille, jotta laajennettaisiin sen maantieteellistä ja tiedollista ulottuvuutta ja lisättäisiin yhtenäisyyttä unionissa.

(8)

Kun päätöksen EKP/2014/6 mukaisilla valmistelutoimilla pyrittiin määrittämään ”sellaisten yksityiskohtaisia luottotietoja koskevien yhdenmukaistettujen tietoaineistojen ydinjoukko, jotka kansallisten keskuspankkien on toimitettava EKP:lle pitkällä aikavälillä”, hyötyjen ja kustannusten arviointi toi voimakkaasti esiin käyttäjävaatimukset, joissa korostuu tarve saada ”tietoaineistojen ydinjoukon” lisäksi myös kattava luettelo sellaisia tietoja ja mittareita, jotka ovat ominaisia tietojen antajien perusjoukossa luottoriskiä synnyttäville instrumenteille. Lisäksi tästä seuraava lisääntynyt yhtenäisyys parantaa tietojen vertailukelpoisuutta eri maissa ja eri toimielinten välillä ja turvaa näin analysoitavien tietojen paremman laadun.

(9)

AnaCreditillä pyritään tarjoamaan yhdessä muiden yksityiskohtaista tietoa keräävien tilastointijärjestelmien kanssa analyyttinen näkemys tiedonantajien luottoriskistä riippumatta rahoitusinstrumentista, riskin tyypistä tai kirjanpidon luokittelusta. Tältä osin tässä asetuksessa vahvistetuilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että tiedonantajat raportoivat samanlaisen ja yhdenmukaistetun tietoaineiston kansallisille keskuspankeille.

(10)

AnaCredit pitäisi perustaa vaiheittain, koska euroalueen jäsenvaltioiden nykyisellään hyvin heterogeenistä luottotietojen keruuta voidaan yhdenmukaistaa vain asteittain. Tässä vaiheittaisessa lähestymistavassa otetaan huomioon myös aika, jonka tiedonantajat tarvitsevat erilaisten tietovaatimusten noudattamiseksi. Kaiken kaikkiaan eri vaiheissa kerättävien tietojen laajuus ja sisältö pitäisi määritellä mahdollisimman aikaisin, jotta kaikki tiedonantajat kykenisivät valmistautumaan yhdenmukaistettujen käsitteiden ja määritelmien käyttöön. Tämän vuoksi EKP:n neuvosto päättää kustakin myöhemmästä vaiheesta vähintään kaksi vuotta ennen sen toteutusta. Tiedonantajille koituvien kustannusten pienentämiseksi ja työtaakan vähentämiseksi tullaan myöhemmässä vaiheessa selvittämään, voidaanko asuntolainoja koskevat tiedot toimittaa otantamenetelmiä hyödyntäen.

(11)

Vaikka yksi AnaCreditin keskeisistä pitkän aikavälin tavoitteista on tiedonantovaatimusten ja toteutuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen, nykyisten tiedonkeruukäytäntöjen epäyhtenäisyys edellyttää, että EKP:llä säilyy harkintavalta tietyillä aloilla, esimerkiksi kun kyse on kansallisten keskuspankkien myöntämistä poikkeuksia pienille kotimaisille tiedonantajille. Näitä EKP:n harkintavaltaan kuuluvia aloja olisi arvioitava uudelleen kussakin tulevassa vaiheessa, jotta selvitettäisiin, voidaanko yhdenmukaisuutta parantaa osallistuvien maiden välillä.

(12)

Laajuudeltaan Anacreditin ensimmäisen raportointivaiheen tulisi kattaa luottolaitosten oikeushenkilöille myöntämät luotot. Muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset, omaisuudenhoitoyhtiöt ja muut rahoituslaitokset, jotka toimivat lainanantajina, samoin kuin näiden yhteisöjen ulkomaiset tytäryhtiöt, voidaan sisällyttää myöhemmässä vaiheessa varsinaiseen tiedonantajien joukkoon. Instrumenttien osalta yksityiskohtaisen raportoinnin soveltamisalaa voidaan laajentaa johdannaisiin, muihin saamisiin, taseen ulkopuolisiin eriin (kuten rahoitusvakuuksiin) ja muille kuin oikeushenkilöille myönnettyihin luottoihin, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat. Ensimmäisessä vaiheessa ei tulisi kerätä mitään sovellettavissa tietosuojasäännöissä määriteltyjä henkilötietoja siinäkään tapauksessa, että kyse on usean velallisen luotosta, jossa luonnollinen henkilö on velallisena, tai että luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin raportoituihin instrumentteihin. Mikäli raportointia laajennetaan myöhemmissä vaiheissa kattamaan tällaisia henkilötietoja, olisi varmistettava, että henkilötietojen keruuseen ja käsittelyyn liittyviä luonnollisten henkilöiden oikeuksia suojataan. Myöhemmissä vaiheissa voidaan pikemminkin ottaa mukaan konsolidointiin perustuvia raportointivaatimuksia. Tiedonantajien joukon laajentamisessa olisi otettava huomioon kansallisten keskuspankkien oikeus myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille, ja tällaiset laajennukset olisi hyväksyttävä vähintään kaksi vuotta ennen niiden toteutusta, jotta tiedonantajille ja kansallisille keskuspankeille jäisi riittävästi aikaa täytäntöönpanoa varten.

(13)

Tulevien vaiheiden valmistelussa tiedonantajien joukon laajentamisen ja täydentävien tiedonantovaatimusten käyttöönoton tulisi perustua EKPJ:n tilastokomitean (STC) analyysiin, jossa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet, tiedonantajien ja kansallisten keskuspankkien arvioidut kustannukset, markkinoiden kehitys sekä ensimmäisen vaiheen valmistelusta saadut kokemukset.

(14)

Luottotietoihin liittyvät tiedonantovaatimukset pitäisi määritellä suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, jotta vältetään asettamasta kohtuuttomia tietojen antamisesta aiheutuvia rasitteita erityisesti pienille tiedonantajille, joiden luottoriski on vähäinen. Samasta syystä kansallisilla keskuspankeilla pitäisi olla oikeus myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille.

(15)

Jotta varmistettaisiin tehokas raportointi ja riittävä yhteensopivuus muiden olemassa olevien tai uusien raportointijärjestelmien kanssa, kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa lupa kerätä EKP:lle toimitettavat tiedot osana laajempaa kansallista tiedonkeruukehikkoa ja ulottaa luottotietojen raportointi tätä asetusta laajemmin omiin lakisääteisiin tarkoituksiinsa asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(16)

Kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua AnaCreditiin käyttämällä omia tietokantojaan, tietojenantajilta saatuja tietoja ja mitä tahansa muita lähteitä, mukaan lukien merkitykselliset viitetietokannat. Kansallisilla keskuspankeilla pitäisi olla toimivalta päättää, osallistuvatko ne yhteistyöjärjestelyihin kansallisten tilastolaitosten, tiedonantajien valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden kansallisten viranomaisten kanssa, kunhan toimitetut tiedot täyttävät tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset. Koska tällä hetkellä on voimassa erilaisia kansallisia järjestelyjä ja jotta vähennettäisiin tästä asetuksesta tiedonantajille aiheutuvaa rasitetta, kannustetaan tehokkaaseen ja toimivaan yhteistyöhön kansallisten tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisen kanssa.

(17)

Luottotietojen keruuta koskeva säädöskehys olisi laadittava siten, että varmistetaan yhteensopivuus keskitettyjen luottorekisterien ja julkisen sektorin yhteisöjen käyttöön ottamien muiden merkityksellisten luottotietoaineistojen välillä, mukaan lukien arvopaperitilastoja koskevat tietokannat sekä EKPJ:n yhteisötietorekisteri (Register of Institutions and Affiliates Dataset, RIAD).

(18)

Kansallisten keskuspankkien pitäisi saada käyttää useaan tarkoitukseen sopivia, jaettuja analyyttisiä yksityiskohtaisia luottotietoaineistoja, jotta ne voisivat luoda tietojen palautusmekanismeja tiedonantajien kanssa tai kehittää olemassa olevia palautusmekanismeja ja muita tietopalveluja keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille. Tällaiset palautusmekanismit tukevat rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvien EKPJ:n lakisääteisten tehtävien hoitamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tietojen palautusmekanismit antavat tiedonantajille laajemman pohjan luottokelpoisuuden arviointeja varten erityisesti toisessa maassa olevien velallisten osalta sekä mahdollistavat määritelmien ja tietoattribuuttien yhdenmukaistamisen kaikissa luottojen myöntämiseen liittyvissä käytännöissä. Ne tulevat parantamaan luottolaitosten ja muiden lainanantajien luottoriskinhallintaa. Niistä on tukea erityisesti luottolaitoksille, jotta ne eivät luottaisi liikaa ulkopuolisiin luottoluokituksiin luottokelpoisuutta arvioidessaan. Palautusmekanismissa pitäisi sallia parhaat käytännöt ja varmistaa tietojen laadun vähimmäistaso. Analyyttisten luottotietojen osajoukko, joka voidaan tietojen palautusmekanismin yhteydessä jakaa kansallisten keskuspankkien kesken, pitäisi määritellä siten, että otetaan huomioon asianomaisten tietoattribuuttien erityinen luottamuksellisuuden taso ja vastaavat luottamuksellisuuden suojaamista koskevat vaatimukset sekä täytäntöönpanoon tarvittava aika. Palautusmekanismien laajuutta ja toteutusta koskevista yksityiskohdista voidaan säätää erillisessä säädöksessä, ja kansalliset keskuspankit voivat tehdä soveltuviin oikeussääntöihin perustuvia yhteisymmärryspöytäkirjoja tietojen palautusmekanismiin liittyvästä yhteistyöstä. Vaikka eräät keskitettyinä luottorekistereinä toimivat kansalliset keskuspankit jakavat jo nykyisin yksityiskohtaisia rajat ylittäviin tilanteisiin liittyviä luottotietoja ja luottoriskiä koskevia tietoja keskenään kahdenvälisesti (5), muut saattavat tarvita lainsäädäntöön liittyvistä syistä aikaa rajat ylittävän tietojenvaihdon aloittamiseen pystyäkseen välittämään tällaiset tiedot rahoituslaitoksille, jotka toimittavat niille tietoja. Tietojen palautusmekanismien käyttöönotossa ja toteutuksessa pitäisi ottaa huomioon luottamuksellisten tilastotietojen käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö.

(19)

Tätä asetusta sovellettaessa olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2533/98 8–8 c artiklassa täsmennettyjä sääntöjä luottamuksellisten tilastotietojen suojaamisesta ja käytöstä.

(20)

Asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EKP:llä on oikeus määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka eivät noudata EKP:n asetuksissa tai päätöksissä asetettuja tilastointiin liittyviä tietojenantovaatimuksia. Tämä valtuus määrätä seuraamuksia on riippumaton kansallisten keskuspankkien oikeudesta määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka eivät noudata tilasointiin liittyviä tai muita tiedonantovaatimuksia, joita niihin sovelletaan asianomaisen kansallisten oikeussääntöjen nojalla.

(21)

On tarpeen luoda menettely, jonka avulla tämän asetuksen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia tehokkaalla tavalla edellyttäen, ettei tällaisilla muutoksilla muuteta niiden taustalla olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä rasitetta, joka raportoinnista aiheutuu jäsenvaltioissa oleville tiedonantajille. Tässä menettelyssä on tarpeen ottaa huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkemykset.

(22)

EKPJ:n perussäännön 5 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätään velvoitteesta suunnitella ja ottaa käyttöön kansallisella tasolla kaikki toimenpiteet, joita jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, pitävät tarkoituksenmukaisina a) EKP:n tilastovaatimusten täyttämiseksi tarvittavien tilastotietojen keräämiseksi ja b) tilastoihin liittyvien valmistelujen suorittamiseksi ajoissa, jotta näistä jäsenvaltioista voi tulla jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.

(23)

Tätä asetusta pitäisi soveltaa siten, ettei sillä rajoiteta luottotietojen keruuta yhteisen valvontamekanismin oikeudellisen kehyksen mukaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tietoja antavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro; jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, voivat päättää ryhtyä tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi sisällyttämällä tämän asetuksen säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä tai antamalla muulla tavoin määräyksiä tiedonantovaatimuksista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti; näihin voivat kuulua erityisesti jäsenvaltiot, jotka osallistuvat YVM:ään tiiviissä yhteistyössä asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan mukaisesti (6);

2)

’kotimaisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklan 4 kohdassa;

3)

’institutionaalisella yksiköllä’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (7) liitteessä A olevassa 2.12 ja 2.13 kohdassa;

4)

’ulkomaisella sivukonttorilla’ institutionaalista yksikköä, joka on oikeudellisesti riippuvainen osa oikeushenkilöä ja jonka kotimaa on muussa maassa kuin siinä, jossa oikeushenkilö on rekisteröity, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ”yhden sivuliikkeen” käsitteen mukaisesti;

5)

’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, joka voi siihen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan saada oikeuksia ja velvollisuuksia;

6)

’oikeushenkilötunnuksella’ (LEI) oikeushenkilölle osoitettua aakkosnumeerista ja ISO 17442 -standardin (8) mukaista viitekoodia;

7)

’kansallisella tunnuksella’ yleisesti käytettyä tunnistekoodia, jonka avulla vastapuoli voidaan yksiselitteisesti tunnistaa kotimaassaan;

8)

’tiedonantajalla’ joko oikeushenkilöä tai ulkomaista sivukonttoria, joka on kotimainen tietoja antavassa jäsenvaltiossa ja johon sovelletaan EKP:n tiedonantovaatimuksia tämän asetuksen nojalla;

9)

’tarkasteltavalla toimijalla’ institutionaalista yksikköä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnasta velkojana tai hallinnoijana tiedonantaja antaa tietoja. Tarkasteltava toimija on joko:

a)

institutionaalinen yksikkö, joka on kotimainen samassa maassa kuin tiedonantaja, josta se muodostaa osan; tai

b)

tiedonantajan ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa on tietoja antavassa jäsenvaltiossa; tai

c)

tiedonantajan ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

10)

’vastapuolella’ institutionaalista yksikköä, joka on instrumentin osapuoli tai jolla on liittymä instrumentin osapuoleen;

11)

’velkojalla’ vastapuolta, jolla on instrumenttiin liittyvä vastapuoliriski ja joka ei ole suojauksen antaja;

12)

’velallisella’ vastapuolta, jolla on ehdoton velvollisuus suorittaa instrumentista johtuvat takaisinmaksut;

13)

’suojauksen antajalla’ vastapuolta, joka myöntää suojauksen negatiivisen luottotapahtuman varalta ja joka kantaa negatiiviseen luottotapahtumaan liittyvän luottoriskin;

14)

’hallinnoijalla’ vastapuolta, joka on vastuussa instrumentin hallinnoinnista ja siihen liittyvästä varainhoidosta;

15)

’kansallisilla keskuspankeilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja;

16)

’asianomaisella kansallisella keskuspankilla’ kansallista keskuspankkia siinä tietoja antavassa jäsenvaltiossa, joka on tiedonantajan kotimaa;

17)

’keskitetyllä luottorekisterillä’ (CCR) kansallisen keskuspankin ylläpitämää luottorekisteriä, joka vastaanottaa raportteja ja tukee rahoitussektorin lainanantajia antamalla niille luottotietoja ja luottoriskiin liittyviä tietoja;

18)

’luottolaitoksella’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (9) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan määritelmässä;

19)

’laitoksella’ samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa;

20)

’varoilla’ samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 7.15 kohdassa;

21)

’luottoriskillä’ riskiä siitä, että vastapuoli jättää suorittamatta maksut, joihin se on sopimuksella sitoutunut;

22)

’sopimuksella’ oikeudellisesti sitovaa kahden tai useamman osapuolen välistä sopimusta, jolla luodaan yksi instrumentti tai useita instrumentteja;

23)

’instrumentilla’ mitä tahansa tietoattribuutissa ’instrumentin tyyppi’ kuvattua erää, kuten liitteessä IV on määritelty

24)

’suojauksella’ negatiivisen luottotapahtuman varalta annettua takuuta tai vakuutusta, joka on jokin tietoattribuutissa ”suojauksen tyyppi” luetelluista, liitteessä IV määritellyistä eristä;

25)

’sitoumusten määrällä’ tietoattribuuttien ”jäljellä oleva nimellisarvo” ja ”taseen ulkopuolinen arvo” summaa, kuten liitteessä IV on määritelty.

26)

’yksittäisen laitoksen tasolla’ viittausta yksittäiseen institutionaaliseen yksikköön, mukaan lukien institutionaaliset yksiköt, jotka ovat oikeushenkilön osa.

2 artikla

Täytäntöönpanon vaiheet ja tietojen antaminen ensimmäisen kerran

1.   Tämän asetuksen mukaiset useaan käyttöön sopivat, jaetut analyyttiset luottotietoaineistot perustetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe alkaa 1 päivänä syyskuuta 2018. Tämän vaiheen aikana ensimmäiset kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tiedot toimitetaan 30 päivää syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Jotta varmistettaisiin, että vastapuolet voidaan tunnistaa asianmukaisesti, kansalliset keskuspankit siirtävät EKP:lle ensimmäiset viitetietosarjat liitteen I taulukkokokonaisuuden 1 mukaisesti kuusi kuukautta ennen 1 kohdassa tarkoitettua luottotietojen ensimmäistä toimitusta.

3.   Jotta 2 kohdassa tarkoitettujen vastapuolten viitetietojen toimittamiseen olisi mahdollista valmistautua organisatorisesti ja teknisesti, kansalliset keskuspankit voivat edellyttää, että tiedonantajat toimittavat osittaiset tai täydelliset vastapuolten viitetiedot ja luottotiedot 31 päivästä joulukuuta 2017 alkaen.

3 artikla

Varsinainen tiedonantajien joukko

1.   Varsinainen tiedonantajien joukko koostuu kotimaisista luottolaitoksista ja luottolaitosten ulkomaisista sivukonttoreista, jotka ovat kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, ovatko ne Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (10) mukaisesti valvottuja laitoksia.

2.   Tiedonantajat antavat luottotiedot yksittäisen laitoksen tasolla 4 ja 6 artiklan mukaisesti.

3.   Tiedonantajat raportoivat asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.

4 artikla

Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset

1.   Tiedonantajat raportoivat tarkasteltavan toimijan luottotiedot 6 artiklan mukaisesti instrumenteista, jotka täyttävät 5 artiklassa määritellyt ehdot:

a)

instrumentti minä tahansa raportoinnin viitepäivämääränä instrumentin viiteajanjakson aikana

i)

aiheuttaa luottoriskin tarkasteltavalle toimijalle, tai

ii)

kuuluu tarkasteltavan toimijan varoihin, tai

iii)

kirjataan taseeseen tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön käyttämien ja instrumenttiin sovellettavien kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti, ja instrumentista on aiheutunut luottoriski tarkasteltavalle toimijalle menneisyydessä, tai

iv)

on tietoja antavassa jäsenvaltiossa kotimaisen tarkasteltavan toimijan hoidossa; ja

i.

myönnettiin saman oikeushenkilön, johon tarkasteltava toimija kuuluu, muille institutionaalisille yksiköille, tai

ii.

on sellaisen oikeushenkilön hallussa, joka ei ole tarkasteltavaan toimijaan nähden erillinen tietoja antavassa jäsenvaltiossa kotimainen luottolaitos; ja

b)

vähintään yksi velallisista on oikeushenkilö tai kuuluu 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun oikeushenkilöön.

2.   Kunakin raportoinnin viitepäivämääränä viiteajanjakso on se ajanjakso, joka alkaa kyseistä raportoinnin viitepäivämäärää edeltävän vuosineljänneksen viimeisenä raportoinnin viitepäivämääränä ja päättyy kyseisenä raportoinnin viitepäivämääränä.

5 artikla

Raportointiraja

1.   Luottotiedot raportoidaan 4 artiklassa täsmennetyistä instrumenteista, kun velallisen sitoumuksen määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin 25 000 euroa minä tahansa raportoinnin viitepäivämääränä viiteajanjakson kuluessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velallisen sitoumuksen määrä lasketaan 4 artiklan soveltamisalan ja siinä määriteltyjen instrumenttien perusteella sitoumusmäärien summana velallisen kaikkien instrumenttien osalta suhteessa tarkasteltavaan toimijaan.

6 artikla

Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset yksittäisen laitoksen tasolla

1.   Tiedonantajien on raportoitava luottotiedot yksittäisen laitoksen tasolla liitteessä I olevien taulukkokokonaisuuksien mukaisesti.

2.   Tiedonantajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, on annettava tiedot kaikista oikeushenkilöön kuuluvista tarkasteltavista toimijoista. Tiedonantajien, jotka ovat ulkomaisia sivuliikkeitä, on annettava tiedot omasta toiminnastaan.

3.   Jos sekä oikeushenkilö että sen ulkomainen sivukonttori on sijoittautunut tietoja antavaan jäsenvaltioon, asianomaisten kansallisten keskuspankkien välisestä koordinoinnista riippuen kaksinkertaisen raportoinnin välttämiseksi

a)

oikeushenkilön asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 lueteltuja tietoattribuutteja tai kerätä ne vain osittain oikeushenkilöltä, jos tällaiset instrumentit ovat ulkomaisen sivukonttorin hallussa tai hoidossa;

b)

ulkomaisen sivukonttorin asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä liitteen I taulukkokokonaisuudessa 2 lueteltuja tietoattribuutteja lainkaan tai ne kerätä vain osittain ulkomaiselta sivukonttorilta.

4.   Asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä tietoja ulkomaisista sivukonttoreista, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa ja jotka kuuluvat tiedonantajana toimivaan oikeushenkilöön.

7 artikla

Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset

Edellä 6 artiklassa määriteltyjä tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia supistetaan liitteessä II täsmennetyt kriteerit täyttävien luottotietojen osalta.

8 artikla

Tehostettua raportointia koskevat yleiset vaatimukset

1.   Tiedonantajien ja niiden ulkomaisten sivukonttorien, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa, on perustettava tarvittavat hallintorakenteet ja asianmukaiset sisäiset valvontamekanismit sen varmistamiseksi, että tiedot, jotka on raportoitava tämän asetuksen mukaan yksittäisen laitoksen tasolla 6 artiklan mukaisesti, käsitellään ja toimitetaan edelleen asianmukaisesti.

2.   Ulkomaiset sivukonttorit, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa, eivät ole tämän asetuksen mukaisia tiedonantajia. Tiedonantajien tulee varmistaa, että tällaiset ulkomaiset sivukonttorit panevat täytäntöön järjestelyt, prosessit ja mekanismit, joilla varmistetaan tiedonantovaatimusten asianmukainen täytäntöönpano yksittäisen laitoksen tasolla.

3.   Tämän asetuksen mukaisilla tilastointiin liittyvillä tiedonantovaatimuksilla ei rajoiteta luottotietojen osalta mitään muita nykyisiä tai tulevia tiedonantovaatimuksia, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai muihin raportointijärjestelmiin.

4.   Kansalliset keskuspankit voivat kerätä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista, sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaista raportointijärjestelmää. Tällaiset laajemmat raportointijärjestelmät voivat kattaa tietoja, jotka palvelevat muita kuin tilastointitarkoituksia, kuten valvonnan tarpeita.

5.   Kansalliset keskuspankit voivat hankkia luottotietoja muista lähteistä.

6.   Luottotietojen vähimmäisvaatimukset yhdenmukaisuuden, täydellisyyden, yksityiskohtaisuuden ja vastapuolten tunnistamisen osalta määritetään liitteessä I olevissa taulukkokokonaisuuksissa.

9 artikla

Vastapuolten tunnistaminen

1.   Tiedonantajat ja kansalliset keskuspankit tunnistavat vastapuolet tämän asetuksen mukaista raportointia varten käyttäen

a)

oikeushenkilötunnusta (LEI), jos sellainen tunniste on annettu; tai

b)

kansallista tunnusta liitteissä III ja IV täsmennetyllä tavalla, jos oikeushenkilötunnusta ei ole annettu.

2.   Kansalliset keskuspankit voivat hankkia mitä tahansa vastapuolten tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten liitteessä III on määritelty, tiedonantajien suoran raportoinnin tai kansallisten tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten välisten yhteisymmärryspöytäkirjojen tai vastaavien järjestelyjen avulla. Kansalliset keskuspankit määrittävät vastapuolten asianmukaisen tunnistamisen edellyttämät yksilölliset tunnisteet liitteessä III esitettyjen tietojen perusteella.

10 artikla

Luottotietoihin pääsy ja niiden käyttö

1.   EKP ja kansalliset keskuspankit käyttävät tämän asetuksen nojalla raportoituja luottotietoja asetuksessa (EY) N:o 2533/98 määritellyssä laajuudessa ja siinä määriteltyihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja voidaan erityisesti käyttää 11 artiklan mukaisen palautusmekanismin perustamiseen ja ylläpitämiseen.

2.   Tällä asetuksella ei ole vaikutusta luottotietojen nykyiseen tai tulevaan käyttöön siltä osin kuin käyttö on sallittu tai sitä edellytetään unionin tai kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisymmärryspöytäkirjoissa, mukaan lukien rajat ylittävä tietojenvaihto.

11 artikla

Tietojen palautus tiedonantajille

1.   Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus luovuttaa tiedonantajille luottotietoja, mukaan lukien toisen kansallisen keskuspankin keräämät tiedot, luomalla tai parantamalla keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille suuntautuvia palautusmekanismeja tai muita tietopalveluja. Ne voivat toimittaa tämän asetuksen nojalla kerättyjen luottotietojen osajoukkoja parhaita käytäntöjä noudattaen ja siinä määrin kuin se on luottamuksellisuutta koskevan soveltuvan lainsäädännön mukaan mahdollista. Tiedonantajat voivat käyttää tietoja yksinomaan luottoriskin hallintaa ja saatavilla olevien luottotietojen laadun parantamista varten olemassa olevien tai potentiaalisten instrumenttien osalta. Ne eivät saa jakaa tietoja muille osapuolille lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen jakaminen palvelujen tarjoajien kanssa ole ehdottaman välttämätöntä näitä tarkoituksia varten ja edellyttäen, että tietoja käytetään ainoastaan suhteessa tiedonantajaan ja että tiedonantaja varmistaa asianmukaisen luottamuksellisuuden suojan sopimusjärjestelyin, jossa kielletään tietojen käyttö muihin tarkoituksiin ja edellytetään tietojen anonymisointia aina kun se on mahdollista sekä tietojen poistamista heti kun on saavutettu se tavoite, jota varten tiedot on jaettu. Muu palvelujen tarjoajan toteuttama tiedonsiirto, ja tietojen jakaminen kaupallisten luottotietojen tarjoajien kanssa on kiellettyä.

2.   Kansalliset keskuspankit määrittelevät luovutettavien tietojen laajuuden, tietojen luovutukseen sovellettavat menettelyt ja tietojen käyttöä koskevat muut rajoitukset ottaen huomioon kansallisen lainsäädännön sekä muut tietojen luottamukselliseen luonteeseen liittyvät rajoitukset.

3.   Tiedonantajilla ei ole tämän artiklan perusteella oikeutta vaatia tietojen palautusta, yksittäisiä palautuvia tietoja tai muita tietopalveluja keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille.

4.   Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus väliaikaisesti evätä tiedonantajan pääsy yksittäisiin palautusmekanismista saataviin luottotietoihin, kun tiedonantaja on laiminlyönyt noudattaa omia tilastointiin liittyviä tiedonantovelvollisuuksiaan, erityisesti mitä tulee tietojen laatuun ja tarkkuuteen, sekä tapauksissa, joissa tiedonantaja ei ole noudattanut 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

5.   Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus kieltää toisilta keskuspankeilta pääsy yksityiskohtaisiin luottotietoihin, jotka ne ovat keränneet tietojen palautusta varten. Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus vaatia vastavuoroisuutta, kun kyse on yksityiskohtaisten luottotietojen toimittamisesta jollekin kansalliselle keskuspankille, joka pyytää tietoja toiselta kansalliselta keskuspankilta tietojen palautusmekanismia varten. Tiedonantajan asianomainen kansallinen keskuspankki voi aina käyttää tietoja antavaan jäsenvaltion perustetun tiedonantajan institutionaalista yksikköä koskevia tietoja tietojen palautusmekanismia varten riippumatta siitä, missä institutionaalinen yksikkö on kotimainen.

12 artikla

Oikeushenkilöiden oikeus tietoon

1.   Oikeushenkilöillä tai oikeushenkilöiden osilla on oikeus asianomaisessa kansallisessa keskuspankissa saada luottotiedot, jotka niistä on raportoitu Oikeushenkilöt voivat lisäksi pyytää tiedonantajia oikaisemaan niihin liittyvät virheelliset tiedot.

2.   Kansalliset keskuspankit voivat evätä oikeushenkilöiltä tai oikeushenkilöiden osilta oikeuden saada niistä raportoituja luottotietoja vain siinä määrin kuin

a)

oikeus tietoihin loukkaisi luottamuksellisuuteen liittyviä tiedonantajien oikeutettuja intressejä, esimerkiksi sisäisten luottoriskinarviointien osalta, tai kolmansien osapuolten oikeutettuja intressejä, erityisesti kun kyse on oikeushenkilöistä, joita koskevia luottotietoja on raportoitu; tai

b)

tietoja ei ole käytetty 11 artiklan mukaisen tietojen palautusmekanismin perustamiseen tai parantamiseen, eikä kansallisilla keskuspankeilla ole velvollisuutta tällaisten tietojen luovuttamiseen unionin oikeuden tai kansallisen oikeuden nojalla.

13 artikla

Määräajat

1.   Tiedonantajat ilmoittavat luottotiedot siten kuin ne on kirjattu seuraavina raportoinnin viitepäivämäärinä:

a)

kuukausittaisissa toimituksissa kunkin kuukauden viimeisenä päivänä;

b)

neljännesvuosissa toimituksissa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä päivänä.

2.   Kansalliset keskuspankit päättävät milloin ja miten usein ne vastaanottavat tietoja tiedonantajilta pystyäkseen toimittamaan tiedot määräajassa EKP:lle, sekä tiedottavat asiasta tiedonantajille.

3.   Kansalliset keskuspankit tiedottavat tiedonantajille tiedonantovelvoitteista vähintään 18 kuukautta ennen ensimmäistä raportoinnin viitepäivämäärää, josta tiedonantajien on annettava tietoja tämän asetuksen mukaisesti, sanotun rajoittamatta muita kansallisen lainsäädännön tai muiden raportointijärjestelmien mukaisia tiedonantovaatimuksia.

4.   Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja antavan jäsenvaltion kotimaisista tarkasteltavista toimijoista EKP:lle kuukausittaiset luottotiedot viimeistään tietojen viitekuukauden päättymistä seuraavana 30. työpäivänä työajan päättyessä.

5.   Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja antavan jäsenvaltion kotimaisista tarkasteltavista toimijoista EKP:lle neljännesvuosittaiset luottotiedot viimeistään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (11) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ilmoituspäivämääriä seuraavana 15. työpäivänä työajan päättyessä.

6.   Kansalliset keskuspankit toimittavat ulkomaisina sivukonttoreina toimivista tarkasteltavista toimijoista, jotka eivät ole kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, EKP:lle kuukausittaiset luottotiedot viimeistään tietojen viitekuukauden päättymistä seuraavana 35. työpäivänä työajan päättyessä.

7.   Kansalliset keskuspankit toimittavat ulkomaisina sivukonttoreina toimivista tarkasteltavista toimijoista, jotka eivät ole kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, EKP:lle neljännesvuosittaiset luottotiedot viimeistään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ilmoituspäivämääriä seuraavana 20. työpäivänä työajan päättyessä.

8.   Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle yhdessä luottotietojen ensimmäisen toimituksen yhteydessä viitetiedot kaikista vastapuolista liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 olevan 1 kohdan mukaisesti. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, kansalliset keskuspankit päivittävät ne viimeistään sen viitepäivämäärän, jona muutos tulee voimaan, kannalta merkityksellisten luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Elleivät kansalliset keskuspankit ilmoita tiedonantajille, että ne ovat saaneet päivitettyjä vastapuolten viitetietoja muista lähteistä, tiedonantajien on päivitettävä tällaiset tiedot ilmoittamalla kansalliselle keskuspankille muutoksista asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämänä ajankohtana, mutta viimeistään päivänä, jona luottotiedot toimitetaan asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun muutos tuli voimaan.

14 artikla

Yhteiset vähimmäisvaatimukset ja kansalliset tiedonantomenettelyt

1.   Tiedonantajien on noudatettava niihin sovellettavia tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia liitteessä V yksilöityjen tietojen toimittamista, tarkkuutta, vastapuolten täsmällistä tunnistamista, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

2.   Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat käyttöön tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädäntönsä, siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa, mukaisesti tiedonantomenettelyt, joita tiedonantajien on noudatettava. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että tiedonantomenettelyjen avulla saadaan a) vaaditut tilastotiedot ja b) mahdollisuus varmistua siitä, että liitteessä V yksilöityjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia on noudatettu.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat käyttää myös muista lähteistä saatuja tietoja 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti luottotietojen toimittamiseksi EKP:lle siltä osin kuin tällaiset tiedot vastaavat niitä laatua ja oikea-aikaisuutta koskevia vaatimuksia, joita sovelletaan tiedonantajilta kerättyihin tietoihin. Erityisesti liitteessä V täsmennettyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä.

15 artikla

Sulautuminen, jakautuminen ja tervehdyttäminen

1.   Jos kyseessä on sulautuminen, jakautuminen tai tervehdyttäminen, joka voi vaikuttaa tilastointia koskevien velvoitteiden täyttämiseen, kyseessä olevien tiedonantajien on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille tässä asetuksessa säädettyjen, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten täyttämiseksi suunnitelluista menettelyistä heti, kun aikomus sulautumisen, jakautumisen tai tervehdyttämisen täytäntöön panemiseksi on julkistettu, ja ennen kuin se toteutetaan.

2.   Sanotun vaikuttamatta edellisessä kohdassa asetettuihin vaatimuksiin, asianomainen kansallinen keskuspankki voi myös antaa vastaanottavalle laitokselle luvan täyttää tilastointiin liittyvän tiedonantovelvollisuutensa väliaikaisin menettelyin. Tämä poikkeus tavallisista tiedonantomenettelyistä ei saa olla pitempi kuin kuusi kuukautta laskettuna päivämäärästä, jona sulautuminen, jakautuminen tai tervehdyttäminen tapahtui. Tämä poikkeus ei vaikuta vastaanottavan laitoksen velvollisuuteen täyttää tämän asetuksen mukaisia tiedonantovelvollisuuksiaan.

16 artikla

Poikkeukset ja harvempi ilmoittamistiheys

1.   Jotta varmistettaisiin tällä asetuksella perustettujen tiedonantovelvoitteiden suhteellisuus, asianomainen kansallinen keskuspankki voi myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille edellyttäen, että kaikkien poikkeuksen saaneiden tiedonantajien yhdistetty osuus ei ylitä kahta prosenttia kaikkien tiedot antavassa jäsenvaltiossa kotimaisten tiedonantajien Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) (12) mukaan raportoimasta lainakannan kokonaismäärästä. Poikkeukset voivat kattaa osan tässä asetuksessa määritellyistä tiedonantovaatimuksista tai ne kaikki.

2.   Tiedonantovaatimusten toteutuksen tukemiseksi asianomainen kansallinen keskuspankki voi antaa pienille tiedonantajille luvan raportoida raportoinnin viitepäivämääriin ennen 1 päivää tammikuuta 2021 liittyvät luottotiedot neljännesvuosittain kuukausittaisen raportoinnin sijasta edellyttäen, että kaikkien tiedot neljännesvuosittain ilmoittavien tiedonantajien yhteenlaskettu osuus ei ylitä neljää prosenttia kaikkien tiedot antavassa jäsenvaltiossa kotimaisten tiedonantajien asetuksen (EU) N:o 1071/2013 mukaan raportoimasta lainakannan kokonaismäärästä, sanotun vaikuttamatta luottotietojen raportointiin muiden säännöstöjen perusteella.

3.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia tiedonantajille siinä määrin kuin kansalliset keskuspankit saavat muista lähteistä tiedot, joiden laatu ja ajoitus vastaavat 14 artiklan 3 kohdan vaatimuksia.

4.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat seuraaville tiedonantajille niiden tiedonantovelvoitteista 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

a)

tiedonantajat, joille on myönnetty 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus;

b)

tiedonantajat, jotka voivat raportoida tiedot noudattaen 2 kohdassa tarkoitettua harvempaa ilmoittamistiheyttä;

c)

tiedonantajat, jotka eivät enää täytä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeukselle tai harvennetulle ilmoittamistiheydelle asetettuja edellytyksiä.

17 artikla

Tietojen tarkistaminen ja pakollinen keruu sekä laatua koskevat vähimmäisvaatimukset

Kansalliset keskuspankit tarkistavat tiedot, joiden toimittamiseen tiedonantajilla on tämän asetuksen nojalla velvollisuus, ja toteuttavat tietojen pakollisen keruun siinä määrin kuin se on tarpeen, sanotun vaikuttamatta EKP:n oikeuteen käyttää näitä oikeuksia. Kansalliset keskuspankit käyttävät tätä oikeutta erityisesti silloin, kun jokin tiedonantajista ei täytä liitteessä V säädettyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia.

18 artikla

Seuraamukset

EKP voi asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka laiminlyövät noudattaa tästä asetuksesta johtuvia tiedonantovelvollisuuksia. Tiedonantajiin ei sovelleta seuraamuksia siltä osin kuin ne voivat osoittaa, että vaadittujen tietojen ilmoittamatta jättäminen johtuu sellaisen sivukonttorin kotimaan kansallisesta lainsäädännöstä, jota koskevia tietoja tiedonantajien edellytetään antavan. EKP:n toimivalta määrätä seuraamuksia tämän asetuksen mukaisten tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä on riippumaton kansallisen keskuspankin oikeudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määrätä seuraamuksia tilastoja koskevien tai muiden tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä tiedonantajiin sovellettavan kansallisen säännöstön nojalla 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

19 artikla

Siirtymäsäännös

Toimitettaessa ennen 1 päivää helmikuuta 2019 koskeviin raportoinnin viitepäivämääriin liittyviä luottotietoja EKP:lle ensimmäisen kerran kansalliset keskuspankit voivat lykätä tietojen toimitusta edellyttäen, että ne toimittavat tällaiset tiedot EKP:lle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2019.

20 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunta voi tilastokomiteaa kuultuaan tehdä teknisiä muutoksia tämän asetuksen liitteisiin edellyttäen, etteivät tällaiset muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tiedonantajien raportointirasitteeseen. Johtokunta ilmoittaa tällaisista muutoksista viipymättä EKP:n neuvostolle.

21 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2016.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Komission lausunto, annettu 7 päivänä elokuuta 2015, luonnoksesta yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruuta koskevaksi Euroopan keskuspankin asetukseksi (EUVL C 261, 8.8.2015, s. 1).

(3)  Päätös EKP/2014/6, tehty 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72).

(4)  Euroopan keskuspankin suositus, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/7) (EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1).

(5)  Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions. Saatavilla EKP:n verkkosivuilla (www.ecb.europa.eu).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

(8)  Saatavilla kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) verkkosivuilla (www.iso.org).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(12)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).


LIITE I

Ilmoitettavat tiedot ja taulukkokokonaisuudet

1.   Tämän asetuksen nojalla ilmoitettavat tiedot liittyvät useisiin toisiinsa liitännäisiin tekijöihin, kuten velkojiin, velallisiin, instrumentteihin, suojaukseen jne. Yhdelle velalliselle on esimerkiksi voitu myöntää useita lainoja, tai yksi suojaus voi turvata useita instrumentteja. Tietoaineistot kutakin tekijää koskevien yksityiskohtaisten tietojen ilmoittamista varten täsmennetään tässä liitteessä.

2.   Tiedot kutakin tietoaineistoa varten viittaavat yksittäiseen tekijään, kuten instrumenttiin, tai usean tekijän yhdistelmään, kuten instrumentin suojaukseen; näin määritellään kussakin tietoaineistossa ilmoitettava yksityiskohtaisuuden taso. Tietoaineistot on järjestetty kahteen taulukkokokonaisuuteen.

3.   Kuhunkin kokonaisuuteen sisältyviä tietoattribuutteja koskevat tiedonantovaatimukset esitetään liitteissä II ja III.

4.   Kuhunkin kokonaisuuteen sisältyvät tietoattribuutit on määritelty liitteessä IV.

5.   Määrät ilmoitetaan euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa Euroopan keskuspankin (EKP) ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia eli keskikurssia raportoinnin viitepäivämääränä.

Taulukkokokonaisuus 1

1.   Vastapuolen viitetiedot

1.1

Vastapuolen viitetietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste ja b) vastapuolen tunniste.

1.2

Jokaisen vastapuolitunnisteen on oltava yksilöllinen kullekin saman tiedonantajan ilmoittamalle vastapuolelle, ja tiedonantajan on aina tunnistettava kukin vastapuoli käyttäen sen yksilöllistä vastapuolitunnistetta. Sama tiedonantaja ei saa milloinkaan käyttää tätä tunnistetta uudelleen toisen vastapuolen tunnistamista varten. Kansalliset keskuspankit voivat edellyttää, että tiedonantajat käyttävät asianomaisen kansallisen keskuspankin täsmentämiä vastapuolitunnisteita.

1.3

Kirjattavia vastapuolia ovat institutionaaliset yksiköt, jotka ovat oikeushenkilöitä tai muodostavat oikeushenkilön osan ja jotka liittyvät 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitaviin instrumentteihin tai antavat tällaisia instrumentteja koskevan suojauksen. Erityisesti on kirjattava seuraavat vastapuolet: a) velkojat, b) velalliset, c) suojauksen antajat, d) alullepanijat, e) hallinnoijat, f) yritysten pääkonttorit, g) välittömät emoyritykset ja h) perimmäiset emoyritykset. Yksittäinen yhteisö voi olla useiden instrumenttien vastapuoli tai erilaisissa rooleissa saman instrumentin vastapuolena. Kukin vastapuoli tulisi kuitenkin kirjata vain kerran.

1.4

Kunkin vastapuolityypin osalta edellytetyt tiedot on esitetty liitteessä III.

1.5

Vastapuolitiedot kuvaavat vastapuolen ominaisuuksia.

1.6

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

1.7

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona vastapuoli teki AnaCreditiin kirjattavan sopimuksen, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa.

2.   Instrumenttitiedot

2.1

Instrumenttitietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.

2.2

Jokaisen sopimustunnisteen on oltava yksilöllinen kullekin luottoriskin aiheuttavalle, samaan tarkasteltavaan toimijaan liittyvälle sopimukselle. Tunnistetta ei saa milloinkaan käyttää uudelleen samaan tarkasteltavaan toimijaan liittyvän toisen sopimuksen tunnistamista varten. Jokaisen instrumenttitunnisteen on oltava yksilöllinen kunkin sopimuksen osalta, eli kullekin samaan sopimukseen sisältyvälle instrumentille on osoitettava toisista instrumenteista poikkeava tunniste, eikä tunnisteita saa milloinkaan käyttää uudelleen toisen samaan sopimukseen liittyvän instrumentin tunnistamista varten.

2.3

Instrumenttitietoihin kirjataan kaikki instrumentit, jotka ovat olemassa tarkasteltavan toimijan ja vastapuolten välisen sopimuksen perusteella, mukaan lukien kaikki samaan oikeushenkilöön kuuluvien institutionaalisten yksiköiden väliset instrumentit.

2.4

Instrumenttitiedot kuvaavat instrumentin ominaisuuksia, jotka harvoin muuttuvat ajan kuluessa.

2.5

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona instrumentti kirjataan AnaCreditiin, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa.

3.   Rahoitustiedot

3.1

Rahoitustietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.

3.2

Rahoitustiedot kuvaavat instrumentin rahoituksellista kehitystä.

3.3

Instrumentin nostetut erät on kirjattava tietoattribuuttiin ”jäljellä oleva nimellisarvo”. Instrumentin sitovat nostamattomat määrät kirjataan tietoattribuuttiin ”taseen ulkopuoliset määrät”.

3.4

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

4.   Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot

4.1

Vastapuolta ja instrumenttia koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso viittaa vastapuolen ja instrumentin yhdistelmään, ja jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmän perusteella: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) vastapuolen tunniste, d) sopimuksen tunniste, e) instrumentin tunniste ja f) vastapuolen rooli.

4.2

Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot kuvaavat kuhunkin instrumenttiin liittyvien vastapuolten rooleja.

4.3

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

4.4

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen instrumentti on kirjattu AnaCreditiin, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, kirjaukset on päivitettävä viimeistään sen raportoinnin viitepäivämäärän, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, kannalta merkityksellisten luottotietojen kuukausittaisen siirron päivämääränä.

5.   Yhteisiä vastuita koskevat tiedot

5.1

Yhteisiä vastuita koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuolen ja instrumentin yhdistelmään. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) vastapuolen tunniste, d) sopimuksen tunniste ja e) instrumentin tunniste.

5.2

Näihin tietoihin kirjataan instrumentin yhteisvastuun määrä kunkin yksittäisestä instrumentista yhteisvastuussa olevan velallisen osalta.

5.3

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

5.4

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

Tietoaineisto

Tietoattribuutti

1.

Vastapuolen viitetiedot

Tiedonantajan tunniste

Vastapuolen tunniste

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Kansallinen tunniste

Yrityksen pääkonttorin tunniste

Välittömän emoyrityksen tunniste

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

Nimi

Osoite: katu

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

Osoite: maakunta/hallintoalue

Osoite: postinumero

Osoite: maa

Oikeudellinen muoto

Institutionaalinen sektori

Toimiala

Oikeudellinen tilanne

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

Yrityksen koko

Yrityksen koon päivämäärä

Työntekijöiden lukumäärä

Taseen loppusumma

Vuotuinen liikevaihto

Kirjanpitostandardi

2.

Instrumenttitiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Instrumenttityyppi

Lyhennystapa

Nimellisvaluutta

Notariaatti-instrumentti

Voimaantulopäivä

Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä

Korkokatto

Korkolattia

Koron tarkistustiheys

Korkomarginaali

Korkotyyppi

Oikeudellisesti sitova lopullinen eräpäivä

Sitoumuksen määrä voimaantulopäivänä

Takaisinmaksutiheys

Projektirahoitus

Käyttötarkoitus

Takautumisoikeus

Viitekorko

Suorituspäivä

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Syndikoidun sopimuksen tunniste

Takaisinmaksuoikeus

Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa

3.

Rahoitustiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Korko

Seuraava koron tarkistuspäivä

Instrumentin maksukyvyttömyys

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

Siirretty määrä

Instrumentin maksurästit

Instrumentin erääntymisen päivämäärä

Arvopaperistamislaji

Jäljellä oleva nimellisarvo

Kertynyt korko

Taseen ulkopuolinen erä

4.

Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Vastapuolen rooli

5.

Yhteisiä vastuita koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Yhteisvastuun määrä

Taulukkokokonaisuus 2

6.   Tilinpäätöstiedot

6.1

Tilinpäätöstietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.

6.2

Nämä tiedot kuvaavat instrumentin kehitystä tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön kirjanpitostandardien mukaisesti. Jos tiedonantajaan sovelletaan Euroopan keskuspankin asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (1), tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

6.3

Tietueet on ilmoitettava neljännesvuosittain.

7.   Saatua suojausta koskevat tiedot

7.1

Saadun suojauksen yksityiskohtaisuuden taso liittyy saatuun suojaukseen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) suojauksen tunniste.

7.2

Tiedonantajien tulisi ilmoittaa kaikkien instrumenttitiedoissa ilmoitettujen instrumenttien takaisinmaksun turvaksi kirjatut suojaukset, riippumatta siitä, hyväksytäänkö ne asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan luottoriskin vähentämiseen.

7.3

Nämä tiedot kuvaavat saatua suojausta.

7.4

Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen suojaus on saatu AnaCreditissä ilmoitettavan instrumentin takaisinmaksun vakuudeksi, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen neljännesvuosittaisen siirron tapahtuessa.

8.   Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot

8.1

Instrumenttia ja saatua suojausta koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumentin ja saadun suojauksen yhdistelmään. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste, d) instrumentin tunniste ja e) suojauksen tunniste.

8.2

Nämä tiedot kuvaavat saatua suojausta suhteessa instrumenttiin, jota suojaus turvaa.

8.3

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

9.   Vastapuoliriskiä koskevat tiedot

9.1

Vastariskiä koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) vastapuolen tunniste.

9.2

Tietojen avulla voidaan arvioida vastapuolen luottoriskiä.

9.3

Tämä tieto vaaditaan vain velallisilta ja suojauksen antajilta.

9.4

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

9.5

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

9.6

Asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää, että vastapuoliriskiä koskevat tiedot kerätään neljännesvuosittain.

10.   Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot

10.1

Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) vastapuolen tunniste.

10.2

Tietojen avulla voidaan tunnistaa maksukyvyttömät vastapuolet ilman aiheetonta viivytystä.

10.3

Tämä tieto vaaditaan vain velallisilta ja suojauksen antajilta.

10.4

Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.

10.5

Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.

Tiedot

Tietoattribuutti

6.

Tilinpäätöstiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Instrumenttien luokittelu tilinpäätöksessä

Tasekirjaus

Kertyneet luottotappiot

Kertynyt arvonalennus

Arvonalennuksen tyyppi

Arvonalennuksen arviointimenetelmä

Sidonnaisuuden lähteet

Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen

Instrumentin vastuutila

Instrumentin vastuutilan päivämäärä

Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä

Kumulatiiviset palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen

Vakavaraisuusportfolio

Kirjanpitoarvo

7.

Saatua suojausta koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Suojauksen tunniste

Suojauksen antajan tunniste

Suojauksen tyyppi

Suojauksen arvo

Suojauksen arvon tyyppi

Suojauksen arvostusmenetelmä

Kiinteistövakuuden sijainti

Suojauksen arvostuspäivä

Suojauksen päättymispäivä

Suojauksen alkuperäinen arvo

Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivä

8.

Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Sopimuksen tunniste

Instrumentin tunniste

Suojauksen tunniste

Suojaukselle kohdistettu arvo

Suojauksella turvatut kolmannen osapuolen etuoikeutetut saamiset

9.

Vastapuoliriskiä koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys

10.

Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot

Tiedonantajan tunniste

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Vastapuolen tunniste

Vastapuolen maksukyvyttömyys

Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä


(1)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13), annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).


LIITE II

Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset

Edellä 6 artiklassa määriteltyjä tiedonantovaatimuksia on 7 artiklan mukaisesti supistettava erityisissä olosuhteissa. Seuraavissa neljässä tapauksessa kuvataan erityiset olosuhteet, joissa ei vaadita luottotietojen täydellisiä tietosarjoja.

1.   Tarkasteltavat toimijat, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa

Instrumentit, joiden osalta tarkasteltava toimija on ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

2.   Tarkasteltavat toimijat, joihin ei sovelleta pääomavaatimuksia

Instrumentit, joiden osalta tarkasteltava toimija

a)

ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen valvonnan alainen laitos tai

b)

on yhteisön, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen valvonnan alaisuudessa, ulkomainen sivukonttori.

3.   Taseesta kokonaan pois kirjatut instrumentit, joita hoidetaan

Instrumentit,

a)

jotka on kirjattu pois taseesta ja

b)

joita hoidetaan.

4.   Instrumentit, jotka on pantu alulle ennen 1. syyskuuta 2018

Instrumentit, joiden voimaantulopäivä on ennen 1. syyskuuta 2018.

Taulukossa 1 määritetään raportointivaatimukset kullekin tietoattribuutille kussakin neljässä tapauksessa seuraavia luokitteluja käyttäen:

a)   N: Yksittäistapauksia koskevien järjestelyjen perusteella asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä näitä tietoja yksittäisiltä tiedonantajilta.

b)   X: tiedot, joiden ilmoittamista ei vaadita

Jos luokittelua ei ole tehty, tiedot on ilmoitettava.

Jos tieto kuuluu useamman kuin yhden taulukossa 1 olevan kuvauksen piiriin, sovelletaan vähiten työlästä raportointivaatimusta.

Taulukko 1

Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset

 

1.

Tarkasteltavat toimijat, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa

2.

Tarkasteltavat toimijat, joihin ei sovelleta pääomavaatimuksia

3.

Taseesta kokonaan pois kirjatut instrumentit, joita hoidetaan

4.

Instrumentit, jotka on pantu alulle ennen 1.9.2018

Projektirahoitus

N

 

 

 

Voimaantulopäivä

N

 

 

 

Korkotyyppi

N

 

 

 

Koron tarkistustiheys

N

 

 

 

Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä

N

 

 

N

Viitekorko

N

 

 

 

Korkomarginaali

N

 

 

 

Korkokatto

N

 

N

 

Korkolattia

N

 

N

 

Lyhennystapa

N

 

 

N

Takaisinmaksutiheys

N

 

 

N

Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa

 

N

N

 

Seuraava koron tarkistuspäivä

N

 

 

 

Instrumentin maksukyvyttömyys

 

N

 

 

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

 

N

 

 

Kertynyt korko

N

 

 

 

Instrumenttien luokittelu tilinpäätöksessä

 

 

X

 

Sidonnaisuuden lähteet

 

N

X

 

Kertyneet luottotappiot

 

 

X

 

Kertynyt arvonalennus

 

 

X

 

Arvonalennuksen tyyppi

 

 

X

 

Arvonalennuksen arviointimenetelmä

 

 

X

 

Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen

 

 

X

 

Instrumentin vastuutila

 

N

 

 

Instrumentin vastuutilan päivämäärä

 

N

 

 

Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset

 

 

X

 

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä

 

 

 

N

Vakavaraisuusportfolio

 

X

X

 

Kirjanpitoarvo

 

 

X

 

Suojauksen alkuperäinen arvo

 

 

 

N

Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivä

 

 

 

N

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys

 

N

N

 

Vastapuolen maksukyvyttömyys

 

N

N

 

Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä

 

N

N

 


LIITE III

Vastapuolen viitetiedot

Taulukoissa 2 ja 3 täsmennetään raportointivaatimukset vastapuolen viitetietojen kutakin tietoattribuuttia varten liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 kuvatulla tavalla.

Taulukossa 2 täsmennetään vaatimukset tietoja antavassa jäsenvaltiossa oleville kotimaisille vastapuolille, kun taulukossa 3 puolestaan täsmennetään vaatimukset vastapuolille, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

Vaatimusten osalta käytetään seuraavaa luokittelua:

a)   N: yksittäistapauksia koskevien järjestelyjen perusteella asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä näitä tietoja yksittäisiltä tiedonantajilta;

b)   X: tiedot, joiden ilmoittamista ei vaadita

Jos luokittelua ei ole tehty, tiedot on ilmoitettava.

Jos tieto kuuluu useamman kuin yhden taulukossa 2 tai 3 olevan kuvauksen piiriin, on sovellettava vähiten työlästä raportointivaatimusta.

Taulukko 2

Vastapuolen viitetietoja koskevat erityiset raportointivaatimukset tietoja antavassa jäsenvaltiossa oleville kotimaisille vastapuolille

 

1.

Tiedonantaja

2.

Tarkasteltava toimija

3.

Velkoja

4.

Velallinen – Kaikki instrumentit pantu alulle ennen 1.9.2018

5.

Velallinen – Vähintään yksi instrumentti pantu alulle 1.9.2018 tai sen jälkeen

6.

Suojauksen antaja

7.

Yrityksen pääkonttori

8.

Välitön emoyritys

9.

Perimmäinen emoyritys

10.

Alullepanija

11.

Hallinnoija

Vastapuolen viitetiedot

Vastapuolen tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeushenkilötunnus (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kansallinen tunniste

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Yrityksen pääkonttorin tunniste

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Välittömän emoyrityksen tunniste

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoite: katu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maakunta/hallintoalue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: postinumero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Oikeudellinen muoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutionaalinen sektori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Toimiala

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Oikeudellinen tilanne

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Yrityksen koko

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Yrityksen koon päivämäärä

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Työntekijöiden lukumäärä

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Taseen loppusumma

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Vuotuinen liikevaihto

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Kirjanpitostandardi

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Taulukko 3

Vastapuolen viitetietoja koskevat erityiset raportointivaatimukset vastapuolille, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa

 

1.

Tiedonantaja

2.

Tarkasteltava toimija

3.

Velkoja

4.

Velallinen – Kaikki instrumentit pantu alulle ennen 1.9.2018

5.

Velallinen – Vähintään yksi instrumentti pantu alulle 1.9.2018 tai sen jälkeen

6.

Suojauksen antaja

7.

Yrityksen pääkonttori

8.

Välitön emoyritys

9.

Velallisen perimmäinen emoyritys

10.

Alullepanija

11.

Hallinnoija

Vastapuolen viitetiedot

Vastapuolen tunniste

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeushenkilötunnus (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kansallinen tunniste

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Yrityksen pääkonttorin tunniste

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Välittömän emoyrityksen tunniste

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nimi

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoite: katu

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maakunta/hallintoalue

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Osoite: postinumero

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Osoite: maa

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Oikeudellinen muoto

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Institutionaalinen sektori

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Toimiala

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Oikeudellinen tilanne

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Yrityksen koko

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Yrityksen koon päivämäärä

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Työntekijöiden lukumäärä

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taseen loppusumma

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vuotuinen liikevaihto

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kirjanpitostandardi

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


LIITE IV

Tietoattribuutit, määritelmät ja arvot

Tässä taulukossa esitetään yksityiskohtaiset vakiokuvaukset ja määritelmät liitteissä I–III täsmennetyistä tietoattribuuteista. Siinä täsmennetään myös tietoattribuuteista ilmoitettavat arvot sekä arvojen kuvaukset.

Kansallisten keskuspankkien tehtävänä on muuntaa tietoattribuutit ja arvot vastaaviksi kansallisella tasolla sovellettaviksi tietoattribuuteiksi ja arvoiksi.

Nimike

Nimikkeen tyyppi

Määritelmä

Vastapuolen tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla jokainen vastapuoli voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin vastapuolella on oltava yksi vastapuolitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää toisen vastapuolen vastapuolitunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Tiedonantajan tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan vastapuolitunniste

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Tarkasteltavan toimijan tunniste

Tietoattribuutti

Tarkasteltavan toimijan vastapuolitunniste

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Sopimuksen tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla jokainen sopimus voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin sopimuksella on oltava yksi vastapuolitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää toisen sopimuksen sopimustunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Instrumentin tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla yksittäisen sopimuksen jokainen instrumentti voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin instrumentilla on oltava yksi instrumenttitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää samaan sopimukseen kuuluvan toisen instrumentin tunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Suojauksen tunniste

Tietoattribuutti

Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla instrumentin suojaamiseen käytetty jokainen suojaus voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin suojauksella on oltava yksi suojauksen tunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää toisen suojauksen suojaustunnisteena.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Suojauksen antajan tunniste

Tietoattribuutti

Suojauksen antajan vastapuolitunniste

Jos suojauksen antaja ei ole oikeushenkilö, suojauksen antajan tunnisteen ilmoittamista ei vaadita.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Vastapuolen viitetiedot

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Tietoattribuutti

Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) standardin 17442 mukaisesti annettu vastapuolen oikeushenkilötunnus.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Kansallinen tunniste

Tietoattribuutti

Yleisesti käytetty tunnistekoodi, jonka avulla vastapuoli tai oikeushenkilö, josta vastapuoli muodostaa osan, voidaan yksiselitteisesti tunnistaa kotimaassaan.

Ulkomaisena sivukonttorina toimivan vastapuolen osalta kansallisella tunnisteella viitataan ulkomaiseen sivukonttoriin.

Jos vastapuoli ei ole ulkomainen sivukonttori, kansallisella tunnisteella viitataan oikeushenkilöön, josta vastapuoli muodostaa osan.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Yrityksen pääkonttorin tunniste

Tietoattribuutti

Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, josta ulkomainen sivukonttori on oikeudellisesti riippuvainen osa.

Tämä tieto ilmoitetaan vain vastapuolista, jotka ovat ulkomaisia sivukonttoreita.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Välittömän emoyrityksen tunniste

Tietoattribuutti

Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, joka on vastapuolen välitön emoyritys. Jos vastapuolella ei ole emoyritystä, ilmoitetaan vastapuolen oma vastapuolitunniste.

’Emoyrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdan a alakohdan määritelmässä;

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Perimmäisen emoyrityksen tunniste

Tietoattribuutti

Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, joka on vastapuolen perimmäinen emoyritys. Tällä perimmäisellä emoyrityksellä ei ole emoyritystä. Jos vastapuolella ei ole emoyritystä, ilmoitetaan vastapuolen oma vastapuolitunniste.

’Emoyrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdan a alakohdan määritelmässä;

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Nimi

Tietoattribuutti

Vastapuolen virallinen nimi kokonaisuudessaan.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Osoite: katu

Tietoattribuutti

Vastapuolen katuosoite ja talon numero.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Osoite: kaupunki/kunta/taajama

Tietoattribuutti

Vastapuolen kaupunki, kunta tai taajama.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Osoite: postinumero

Tietoattribuutti

Vastapuolen postinumero.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Osoite: maakunta/hallintoalue

Tietoattribuutti

Euroopan unionin jäsenvaltiossa kotimaisen vastapuolen maakunta tai vastaava hallintoalue.

Merkkijono

Arvo

NUTS 3 -alueet

Osoite: maa

Tietoattribuutti

Vastapuolen maa.

ISO 3166-1 alpha-2 -koodit

Arvo

Maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi

Oikeudellinen muoto

Tietoattribuutti

Liiketoimintaa harjoittavan yhteisön tyyppi, kuten kansallisessa oikeusjärjestyksessä on määritelty.

Merkkijono

Arvo

Rajallinen merkkisarja.

Institutionaalinen sektori

Tietoattribuutti

Institutionaaliset sektorit asetuksen (EU) N:o 549/2013, asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) (1) mukaan.

Yritykset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.45–2.50 kohdassa määritellyt yritykset.

Keskuspankki

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.72–2.74 kohdassa määritellyt keskuspankit.

Luottolaitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritellyt luottolaitokset.

Muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 1 artiklan a kohdan 2 alakohdan a alakohdan ii alakohdassa määritellyt muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset.

Rahamarkkinarahastot (MMF)

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 2 artiklassa määritellyt rahamarkkinarahastot (MMF).

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.82–2.85 kohdassa määritellyt muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot.

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyt arvopaperistamistaloustoimia suorittavat erityisyhteisöt.

Muut rahoituksen välittäjät lukuun ottamatta vakuutuslaitoksia, eläkerahastoja ja arvopaperistamistaloustoimia suorittavia erityisyhteisöjä

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.86 kohdassa määritellyt muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa määriteltyjä arvopaperistamistaloustoimia suorittavia erityisyhteisöjä.

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.63 kohdassa määritellyt rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset.

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.98–2.99 kohdassa määritellyt konserninsisäiset rahoitusyksiköt.

Vakuutuslaitokset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.100–2.104 kohdassa määritellyt vakuutuslaitokset.

Eläkerahastot

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.105–2.110 kohdassa määritellyt eläkerahastot.

Valtionhallinto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.114 kohdassa määritelty valtionhallinto.

Osavaltiohallinto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.115 kohdassa määritelty osavaltiohallinto.

Paikallishallinto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.116 kohdassa määritelty paikallishallinto.

Sosiaaliturvarahastot

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.117 kohdassa määritellyt sosiaaliturvarahastot.

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.129–2.130 kohdassa määritellyt kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Toimiala

Tietoattribuutti

Vastapuolten luokittelu toimialan mukaan noudattaen NACE rev. 2 -tilastoluokitusta, sellaisena kuin siitä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (2).

NACE-koodi

Arvo

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukainen tason kaksi, kolme tai neljä NACE-koodi.

Oikeudellinen tilanne

Tietoattribuutti

Luokat, jotka kuvaavat vastapuolen oikeudellista asemaa suhteessa vakavaraisuuteen kansallisen lainsäädännön perusteella.

Kansallisen keskuspankin tulisi sisällyttää nämä arvot osaksi kansallista sääntelyä. Jokaisen kansallisen keskuspankin tulisi laatia aikanaan viitetaulukko, jota voidaan käyttää tukena tulkittaessa ja vertailtaessa eri maiden arvoja.

Ei oikeustoimia

Arvo

Oikeustoimia ei ole pantu vireille vastapuolen vakavaraisuuden tai velkaantuneisuuden vuoksi.

Oikeus- tai konkurssihallinnon toimien tai vastaavanlaisten toimenpiteiden kohteena.

Arvo

Oikeudenkäynti, johon sisältyy lainkäyttöelimen tai muun vastaavan toimia ja jonka tavoitteena on velkojien keskinäinen jälleenrahoitussopimus, lukuun ottamatta konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyä.

Konkurssi/insolvenssi

Arvo

Tuomioistuinvalvonnan alainen, velallisen kaikkia velkoja koskeva sitova konkurssi- tai insolvenssimenettely, jossa velallinen menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa nimitetään selvittäjä.

Muut oikeudelliset toimenpiteet

Arvo

Muut kuin edellä jo mainitut oikeudelliset toimenpiteet, mukaan lukien tiedonantajan ja vastapuolen kahdenväliset oikeudelliset toimenpiteet.

Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona attribuutissa ”oikeudellinen tilanne” ilmoitettu oikeudellinen toimenpide pantiin vireille. Tämän päivämäärän tulisi olla tuorein päivämäärä ennen raportointipäivää ja se tulisi ilmoittaa vain, jos tietoattribuutilla ”oikeudenkäyntien tila” on jokin muu arvo kuin ”ei oikeudenkäyntejä”.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Yrityksen koko

Tietoattribuutti

Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen 2003/361/EY (3) liitteen mukaisesti.

Suuryritys

Arvo

Yritys, jota ei luokitella mikroyritykseksi tai pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi (pk-yritykseksi) suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Keskisuuri yritys

Arvo

Yritys, joka luokitellaan pk-yritykseksi mutta ei pieneksi yritykseksi eikä mikroyritykseksi suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Pieni yritys

Arvo

Yritys, joka luokitellaan pieneksi yritykseksi suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Mikroyritys

Arvo

Yritys, joka luokitellaan mikroyritykseksi suosituksen 2003/361/EY liitteen mukaisesti.

Yrityksen koon päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, joka mainitaan tietoattribuutissa ”yrityksen koko”. Tämä on yrityksen luokittelussa tai luokittelun muutoksessa käytetyn viimeisimmän tiedon päivämäärä.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Työntekijöiden lukumäärä

Tietoattribuutti

Vastapuolen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 5 artiklan mukaisesti.

Numero

Arvo

Ei-negatiivinen luku.

Taseen loppusumma

Tietoattribuutti

Vastapuolen taseen loppusumman vastaavien arvo asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Vuotuinen liikevaihto

Tietoattribuutti

Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki vastapuolen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Tilinpäätösstandardi

Tietoattribuutti

Tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön käyttämä tilinpäätösstandardi. Jos tiedonantajaan sovelletaan asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13), tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

IFRS

Arvo

IFRS-standardit sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (4) nojalla.

IFRS-standardien kanssa yhdenmukaiset kansalliset yleisesti hyväksytyt tilinpäätösperiaatteet.

Arvo

Neuvoston direktiivin 86/635/ETY (5) nojalla laadittu kansallinen kirjanpitosäännöstö, jossa instrumentteihin sovelletaan IFRS-kriteerejä

IFRS-standardeista poikkeavat kansalliset yleisesti hyväksytys tilinpäätösperiaatteet.

Arvo

Neuvoston direktiivin 86/635/ETY nojalla laadittu kansallisen kirjanpitosäännöstö, jossa instrumentteihin ei sovelleta IFRS-kriteerejä

Vastapuoliriskiä koskevat tiedot

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys

Tietoattribuutti

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 160, 163, 179 ja 180 artiklan nojalla määritetty vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyys yhden vuoden aikana.

Numero

Arvo

Numero välillä 0 ja 1.

Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot

Vastapuolen maksukyvyttömyys

Tietoattribuutti

Todetaan vastapuolen maksukyvyttömyys. Luokissa esitetään syyt, joiden vuoksi vastapuoli voi olla maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla.

Ei maksukyvytön

Arvo

Vastapuoli ei ole maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan

Arvo

Vastapuoli asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla maksukyvytön, koska se todennäköisesti ei suoriudu maksuistaan asetuksen (EU) N:o 575/2013.

Maksukyvytön, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla maksukyvytön, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan, ja velat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvytön, koska se eivät todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska jonkin velka on yli 90/180 päivää myöhässä.

Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”Vastapuolen maksukyvyttömyys” ilmoitetun maksukyvyttömyyden katsotaan alkaneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Instrumentin tiedot

Instrumenttilaji

Tietoattribuutti

Instrumentin luokittelu osapuolten sopimien sopimusehtojen tyypin mukaan.

Talletukset takaisinmyyntisopimuksia lukuun ottamatta

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.79 kohdassa määritellyt talletuksen takaisinmyyntisopimuksia lukuun ottamatta.

Sekkiluotto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevan 2 osan taulukossa olevan 2 kohdan 1 kohdan c alakohdassa määritelty sekkiluotto.

Luottokorttivelat

Arvo

Luotot, jotka on myönnetty maksuaikakorteilla eli maksuaikaluottoa antavilla korteilla tai luottokorteilla eli maksuaikaluottoa ja pidennettyä luottokorttiluottoa antavilla korteilla.

Valmiusluotot pois lukien tilinylitysoikeudet ja luottokorttivelat

Arvo

Luotolla on seuraavat ominaisuudet:

i)

velallinen voi käyttää tai nostaa varoja ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen velkojalle;

ii)

käytettävissä olevan luoton määrää voidaan korottaa ja vähentää, kun varoja otetaan lainaksi ja maksetaan takaisin;

iii)

luottoa voidaan käyttää toistuvasti;

iv)

kyse ei ole luottokorttivelasta tai tilinylitysoikeudesta

Muut luotot kuin valmiusluotot

Arvo

Luotolla on seuraavat ominaisuudet:

i)

velallinen voi käyttää tai nostaa varoja ennalta hyväksyttyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen velkojalle;

ii)

luottoa voidaan käyttää toistuvasti;

iii)

kyse ei ole valmiusluotosta, luottokorttivelasta tai tilinylitysoikeudesta.

Takaisinmyyntisopimukset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2.14 osan 59 kohdassa määritellyt takaisinmyyntisopimukset.

Myyntisaamiset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 5.41 kohdan c alakohdassa määritellyt myyntisaamiset.

Rahoitusleasing

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.134–5.135 kohdassa määritelty rahoitusleasing.

Muuntyyppiset lainat

Arvo

Muuntyyppiset lainat, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Lainalla tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.112, 5.113 ja 5.114 kohdassa.

Projektirahoituslaina

Tietoattribuutti

Projektirahoituksen tunnistaminen

Projektirahoituslaina

Arvo

Käytetään, jos velka on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mukainen projektirahoituslaina.

Ei projektirahoituslaina

Arvo

Instrumentti ei ole täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mukainen projektirahoituslaina.

Valuutta

Tietoattribuutti

ISO 4217 -standardin mukainen valuutta, jonka määräisiä instrumentit ovat.

ISO 4217 -standardi

Arvo

ISO 4217 -standardin mukainen valuutan koodi.

Voimaantulopäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona sopimussuhde on pantu alulle, eli päivä, jona sopimus tuli kaikkia osapuolia sitovaksi.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Suorituspäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona sopimuksessa täsmennetyt ehdot toteutetaan tai voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran, eli päivämäärä, jona rahoitusinstrumentit alun perin vaihdetaan tai luodaan.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Oikeudellinen lopullinen eräpäivä

Tietoattribuutti

Sopimukseen perustuva instrumentin erääntymispäivä, ottaen huomioon alkuperäisten sopimusten muuttamiseksi tehdyt sopimukset.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Takautumisoikeus

Tietoattribuutti

Instrumenttien luokittelu perustuen velkojan oikeuteen ottaa haltuun omaisuuseriä, joita ei ole pantattu instrumentin suojaksi.

Takautumisoikeus

Arvo

Instrumentti, jonka osalta velkojalla on oikeus ottaa haltuun sellaisia velallisen muita omaisuuseriä, joita ei ole pantattu instrumentin suojaamiseksi, tai jos kyse on myyntisaamisista, oikeus periä velka yhteisöltä, joka myi saatavat velkojalle.

Ei takautumisoikeutta

Arvo

Instrumentti, johon ei liity edellä määriteltyä takautumisoikeutta.

Korkolaji

Tietoattribuutti

Luottoriskien luokittelu, joka perustuu kutakin maksukautta koskevan korkotason määrittämisessä käytettävään viitekorkoon.

Kiinteä

Arvo

Menetelmä, jota käytetään koron määrittämiseksi vastuun juoksuaikana ja joka sisältää ainoastaan muuttumattomia korkokantoja – numeerinen muuttumaton korkokanta, joka on varmuudella tiedossa vastuun syntyessä – ja jossa korot soveltuvat vastuun koko määrään. Menetelmä voi sisältää useamman kuin yhden kiinteän koron, jota sovelletaan eri jaksoina vastuun juoksuaikana (esim. laina, jossa on kiinteä korko ensimmäisen kiinteäkorkoisen jakson aikana, jonka jälkeen korko muuttuu toiseksi, edelleen kiinteäksi koroksi, joka on tiedossa vastuun syntyessä).

Vaihtuva

Arvo

Menetelmä, jota käytetään koron määrittämiseksi vastuun juoksuaikana ja joka sisältää ainoastaan toisen muuttujan (viitemuuttuja) kehitykseen perustuvia korkoja ja jossa korot soveltuvat vastuun koko määrään.

Sekamuotoinen

Arvo

Muu korkotyyppi, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Koron tarkistustiheys

Tietoattribuutti

Tiheys, jonka mukaisesti korkotaso tarkistetaan ensimmäisen kiinteäkorkoisen jakson jälkeen soveltuvin osin.

Ei tarkistettava

Arvo

Instrumentti, johon ei liity sopimusta koron muuttamisesta.

Yön yli

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta päivittäin.

Kuukausittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta kuukausittain.

Neljännesvuosittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta neljännesvuosittain.

Puolivuosittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta puolivuosittain.

Vuosittain

Arvo

Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta vuosittain.

Velkojan harkinnan mukaan

Arvo

Instrumentti, johon liittyvän sopimuksen mukaan velkojalla on oikeus määrätä korontarkistuspäivä.

Muu tiheys

Arvo

Instrumentti, johon liittyvän sopimuksen mukaan korkoa muutetaan muulla tavoin kuin edellä luetelluissa luokissa.

Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona pelkän koronmaksun jakso päättyy. Instrumentilla, josta maksetaan vain korot, tarkoitetaan instrumenttia, josta maksetaan ainoastaan pääomalle kertynyt korko sopimuksessa määritettynä ajanjaksona ja jonka jäljellä oleva pääoma säilyy muuttumattomana.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Viitekorko

Tietoattribuutti

Todellisen koron laskennassa käytetty viitekorko.

Viitekoron koodi

Arvo

Viitekoron koodi on viitekoron arvon ja maturiteetin arvon yhdistelmä.

On käytettävä seuraavia viitekoron arvoja:

EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, muut yksittäiset viitekorot, muut usean koron viitekorot.

On käytettävä seuraavia maturiteettiarvoja:

Yön yli, yksi viikko, kaksi viikkoa, kolme viikkoa, yksi kuukausi, kaksi kuukautta, kolme kuukautta, neljä kuukautta, viisi kuukautta, kuusi kuukautta, seitsemän kuukautta, kahdeksan kuukautta, yhdeksän kuukautta, kymmenen kuukautta, yksitoista kuukautta, kaksitoista kuukautta.

Viitekoron koodi muodostetaan seuraavalla tavalla: viitekoron arvo yhdistetään maturiteetin arvoon.

Korkomarginaali

Tietoattribuutti

Marginaali tai korkoero (ilmaistuna prosentteina), joka lisätään viitekorkoon laskettaessa peruspisteinä ilmaistua todellista korkoa.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Korkokatto

Tietoattribuutti

Perittävän koron enimmäismäärä.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Korkolattia

Tietoattribuutti

Perittävän koron vähimmäismäärä.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Käyttötarkoitus

Tietoattribuutti

Instrumenttien luokittelu niiden tarkoituksen mukaan.

Asuinkiinteistön hankinta

Arvo

Asuinkiinteistön rahoitus. Asuinkiinteistö on määritelty asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 75 alakohdassa.

Liikekiinteistön hankinta

Arvo

Muun kiinteistön kuin asuinkiinteistön rahoitus.

Limiittiluotonanto

Arvo

Instrumentit, joissa laitos myöntää arvopaperien ostoon, myyntiin, siirtoon tai kaupankäyntiin liittyvän luoton. Limiittiluotonannon instrumentit eivät sisällä muita lainoja, joilla on arvopaperien muodossa oleva vakuus.

Velan rahoitus

Arvo

Maksamattoman tai erääntyvän velan rahoitus. Erä sisältää velan jälleenrahoituksen.

Tuonnit

Arvo

Ulkomaisilta kotimaisille siirtyvien tavaroiden ja palvelujen (ostot, vaihdot ja/tai lahjat) rahoitus.

Viennit

Arvo

Kotimaisilta ulkomaisille siirtyvien tavaroiden ja palvelujen (ostot, vaihdot ja/tai lahjat) rahoitus.

Rakennusinvestoinnit

Arvo

Rakennusten, infrastruktuurin ja teollisuuslaitosten rakentamisen rahoitus.

Käyttöpääomajärjestely

Arvo

Organisaation kassavirran hallinnan rahoitus

Muut tarkoitukset

Arvo

Muut käyttötarkoitukset, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Lyhennystapa

Tietoattribuutti

Instrumenttiin, pääoma ja korko mukaan luettuina, sovellettava lyhennystapa.

Ranskalainen

Arvo

Lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma lisättynä korolla – on kussakin erässä sama.

Saksalainen

Arvo

Lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäljellä olevat erät ovat muuttumattomia sisältäen pääoman lyhennystä ja korkoa.

Kiinteämääräinen lyhennys

Arvo

Lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kussakin erässä sama.

Kertamaksu

Arvo

Lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan.

Muut

Arvo

Muu lyhennystapa, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Takaisinmaksutiheys

Tietoattribuutti

Erääntyvien maksujen, pääoman tai korkojen, maksutiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Kuukausittain

Arvo

Kuukausittain.

Neljännesvuosittain

Arvo

Neljännesvuosittain.

Puolivuosittain

Arvo

Puolivuosittain.

Vuosittain

Arvo

Vuosittain.

Kertamaksu

Arvo

Lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan riippumatta koronmaksutiheydestä.

Nollakorkoinen

Arvo

Lyhennys, jossa pääoman määrä ja korko maksetaan viimeisessä erässä takaisin kokonaan.

Muut

Arvo

Muu lyhennystapa, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Syndikoidun sopimuksen tunniste

Tietoattribuutti

Pääjärjestäjän soveltama syndikoidun sopimuksen sopimustunniste, jolla kukin sopimus tunnistetaan yksilöllisesti. Kullakin syndikoidulla sopimuksella on yksi syndikoidun sopimuksen tunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä pääjärjestäjä voi käyttää sitä toisen sopimuksen sopimustunnisteena. Kaikkien syndikoituun sopimukseen osallistuvien velkojien on käytettävä samaa syndikoidun sopimuksen tunnistetta.

Aakkosnumeerinen

Arvo

Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Tietoattribuutti

Huonommalla etuoikeudella olevan velan tunniste. Velkainstrumentit, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla, ovat velkapapereita liikkeeseen laskevan laitoksen vaateita, joita voidaan esittää vasta sen jälkeen kun kaikki etusijalla olevat vaatimukset (esim. talletukset/lainat) on tyydytetty.

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Arvo

Instrumentti on velka huonommalla etuoikeudella siten kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II olevassa taulukossa.

Velka, jolla ei ole huonompaa etuoikeutta

Arvo

Instrumentilla ei ole huonompaa etuoikeutta

Takaisinmaksuoikeus

Tietoattribuutti

Luottoriskien luokittelu sen mukaan, millainen on velkojan oikeus vaatia luoton takaisinmaksua.

Vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla

Arvo

Velkojan pyynnöstä vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla takaisin maksettavat instrumentit.

Muut

Arvo

Instrumentit, jotka on maksettava takaisin muulla perusteella kuin vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla.

Notariaatti-instrumentti

Tietoattribuutti

Instrumentit, joissa tarkasteltava toimija toimii omissa nimissään mutta kolmannen osapuolen puolesta ja riskillä.

Notariaatti-instrumentti

Arvo

Käytetään, jos instrumentti on annettu uskotun miehen haltuun.

Ei notariaatti-instrumentti

Arvo

Käytetään, jos instrumenttia ei ole annettu uskotun miehen haltuun.

Sitoumuksen kokonaismäärä voimaantulopäivänä

Tietoattribuutti

Tarkasteltavan toimijan luottoriskin enimmäismäärä instrumentin voimaantulopäivänä ottamatta huomioon saatua suojausta tai muita luottoriskiä vähentäviä järjestelyjä. Sitoumuksen kokonaismäärä voimaantulopäivänä vahvistetaan hyväksymisprosessin aikana ja sen tarkoituksena on rajoittaa tarkasteltavan toimijan luottoriskin määrä asianomaisen instrumentin kunkin vastapuolen osalta.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa

Tietoattribuutti

Jäljellä olevan nimellisarvon ja instrumentin hankintahinnan välinen erotus hankintapäivänä. Tämä määrä olisi ilmoitettava instrumenteista, jotka on hankittu hintaan, joka alittaa jäljellä olevan pääoman määrän luottoriskistä johtuvan huononemisen vuoksi.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Rahoitustiedot

Korko

Tietoattribuutti

Vuositasoinen sovittu korko tai suppeasti määriteltynä Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP(2013/34) (6) mukainen korko.

Numero

Arvo

Prosentteina määritelty korko

Seuraava korkotason tarkistuspäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 3 osassa määritelty seuraava korkotason tarkistus tapahtuu. Jos instrumenttiin ei sovelleta tulevaa korkotason tarkistuspäivää, ilmoitetaan sen oikeudellinen lopullinen eräpäivä.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Siirretty määrä

Tietoattribuutti

Rahoitussaamisen määrä, jonka osalta taloudellinen omistusoikeus on laillisesti siirtynyt.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Instrumentin maksukyvyttömyys

Tietoattribuutti

Ilmoitetaan instrumentin maksukyvyttömyys Luokissa kuvataan tilanteet, joissa instrumentti voidaan katsoa maksukyvyttömäksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti.

Ei maksukyvytön

Arvo

Instrumentti ei ole maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan

Arvo

Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvyttömiä, koska ne eivät todennäköisesti suoriudu maksuistaan.

Maksukyvytön, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvyttömiä, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Maksukyvytön, koska ei todennäköisesti suoriudu maksuistaan, ja velat yli 90/180 päivää myöhässä.

Arvo

Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti maksukyvyttömiä, koska katsotaan, ettei velallinen todennäköisesti suoriudu maksuistaan ja koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myöhässä.

Instrumentin maksurästit

Tietoattribuutti

Tietojenantopäivänä avoinna olevien pääoman, koron ja kulujen yhteenlaskettu määrä, joka sopimuksen perusteella on erääntynyt ja jota ei ole maksettu takaisin (erääntynyt määrä). Tämä määrä on aina ilmoitettava. Jos instrumentilla ei ole erääntyneitä määriä tietojenantopäivänä, ilmoitetaan 0.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Instrumentin erääntymisen päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona instrumentti erääntyi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2.48 osan mukaisesti. Tämä on viimeisin instrumentin erääntymisen päivämäärä ennen raportoinnin viitepäivämäärää ja se ilmoitetaan, jos instrumentilla on erääntyneitä määriä raportoinnin viitepäivämääränä.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”instrumentin maksukyvyttömyys” ilmoitetun maksukyvyttömyyden katsotaan alkaneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Arvopaperistamislaji

Tietoattribuutti

Arvopaperistamislajin tunnistaminen asetuksen (EU) N:o 575/2013 242 artiklan 10 ja 11 kohdan mukaisesti.

Perinteinen arvopaperistaminen

Arvo

Instrumentti, joka on arvopaperistettu perinteisellä arvopaperistamisella.

Synteettinen arvopaperistaminen

Arvo

Instrumentti, joka on arvopaperistettu synteettisellä arvopaperistamisella.

Ei arvopaperistettu

Arvo

Instrumentti, jota ei ole arvopaperistettu perinteisellä eikä synteettisellä arvopaperistamisella.

Jäljellä oleva nimellisarvo

Tietoattribuutti

Raportoinnin viitepäivämäärän lopussa maksamatta oleva pääoma, mukaan lukien maksamaton erääntynyt korko, mutta pois lukien kertynyt korko. Jäljellä oleva nimellisarvo ilmoitettava nettomääräisenä ilman luottotappioita ja arvonalennuksia, kuten asianomaisissa kirjanpitokäytännöissä täsmennetään.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Taseen ulkopuolinen erä

Tietoattribuutti

Taseen ulkopuolisten vastuiden nimellisarvo yhteensä. Tämä sisältää kaikenlaiset lainasitoumukset ennen luoton muuntokertoimien ja luottoriskin vähentämismenetelmien huomioon ottamista. Se on määrä, joka parhaiten kuvaa laitoksen luottoriskille altistumisen enimmäismäärää ottamatta huomioon saatua suojausta tai muita luottoriskiä vähentäviä järjestelyjä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Kertynyt korko

Tietoattribuutti

Lainoille kertyneen koron määrä raportoinnin viitepäivämääränä, kuten asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) on määritelty. Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti korkosaamiset instrumenteista tulisi kirjata taseeseen sitä mukaa kuin niitä kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä sitä mukaa kuin niitä tosiasiallisesti saadaan (eli maksuperusteen mukaisesti).

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Tilinpäätöstiedot

Instrumenttien tilinpäätösluokittelu

Tietoattribuutti

Tilinpäätössalkku, johon tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) nojalla.

IFRS-tilinpäätössalkut

Kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Arvo

IFRS:n mukaiset kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset.

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Arvo

IFRS:n mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista

Arvo

IFRS:n mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista.

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat

Arvo

Rahoitusvarat, jotka arvostetaan tulosvaikutteisesti käypään arvoon ja jotka on alun perin tai myöhemmin kirjattu rahoitusvaroiksi IFRS:n mukaisesti, lukuun ottamatta eriä, jotka luokitellaan kaupankäyntiä varten tarkoitettuihin rahoitusvaroihin.

Rahoitusvarat käypään arvoon ja muihin laajan tuloksen eriin

Arvo

Rahoitusvarat, jotka arvostetaan käypään arvoon ja kirjataan muihin laajan tuloksen eriin liiketoimintamallin ja kassavirtojen ominaisuuksien perusteella IFRS:n mukaisesti.

Rahoitusvarat jaksotetun hankintamenon perusteella

Arvo

IFRS:n mukaiset rahoitusvarat jaksotetun hankintamenon perusteella.

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) mukaiset tilinpäätössalkut

Käteinen raha ja kassan saldot keskuspankeissa

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukainen käteinen raha ja kassan saldot keskuspankeissa.

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista.

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset rahoitusvarat, jotka kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset myytävissä olevat rahoitusvarat.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan pääomaan käyvän arvon perusteella

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon omana pääomana.

Lainat ja muut saatavat

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset lainat ja saamiset.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset eräpäivään saakka hallussa pidettävät instrumentit.

Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joiden arvostaminen perustuu hankintamenoon

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joiden arvostaminen perustuu hankintamenoon.

Muut kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka eivät ole johdannaisia

Arvo

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset muut kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka eivät ole johdannaisia.

Tasekirjaus

Tietoattribuutti

Rahoitusvaran kirjaaminen taseeseen.

Kirjattu taseeseen täysimääräisesti

Arvo

Instrumentti on kirjattu taseeseen täysimääräisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Kirjattu taseeseen siinä laajuudessa, jossa laitos on yhä osallisena

Arvo

Instrumentti on kirjattu taseeseen siinä laajuudessa, jossa laitos on yhä osallisena, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Taseesta täysimääräisesti pois kirjattu

Arvo

Instrumentti on kirjattu pois taseesta täysimääräisesti täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Sidonnaisuuden lähteet

Tietoattribuutti

Transaktiotyyppi, johon vastuu on sidonnainen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan. Omaisuuserän katsotaan olevan sidonnainen, jos se on annettu vakuudeksi tai jos sitä koskee missä tahansa muodossa annettu, instrumenttia koskeva turvaamis-, vakuus- tai takausjärjestely, jonka mukaan omaisuuserä ei ole vapaasti siirrettävissä.

Keskuspankkirahoitus

Arvo

Keskuspankkirahoitus (kaikentyyppinen, mukaan lukien repot) varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Pörssissä noteerattavat johdannaiset

Arvo

Pörssissä noteerattavat johdannaiset varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

OTC-johdannaiset

Arvo

OTC-johdannaiset varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Talletukset – takaisinostosopimukset muiden kuin keskuspankkien kanssa

Arvo

Takaisinostosopimuksen muiden kuin keskuspankkien kanssa varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Talletukset takaisinostosopimuksia lukuun ottamatta

Arvo

Muut talletukset kuin takaisinostosopimukset varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit – katetut joukkolainat

Arvo

Katetut joukkolainat varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit – omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Arvo

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Liikkeeseen lasketut velkapaperit – muut kuin katetut joukkolainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Arvo

Muut liikkeeseen lasketut velkapaperit kuin katetut joukkolainat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Muut sidonnaisuuden lähteet

Arvo

Muut sidonnaisuuden lähteet varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.

Ei sidonnaisuutta

Arvo

Instrumentti, jota ei ole annettu vakuudeksi tai jota ei koske missä tahansa muodossa annettu, instrumenttia koskeva turvaamis-, vakuus- tai takausjärjestely, jonka mukaan omaisuuserä ei olisi vapaasti siirrettävissä.

Kertyneet luottotappiot

Tietoattribuutti

Sellaisen perimiskelvottomaksi katsotun velkainstrumentin, jota laitos ei enää kirjaa taseeseen, pääoman ja erääntyneen koron kumulatiivinen määrä, riippumatta salkusta, johon instrumentti sisältyy. Luottotappiot voivat johtua tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen kirjanpitoarvon alentumisesta ja rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa vastaan tehtävistä vähennyseristä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Kertynyt arvonalennus

Tietoattribuutti

Instrumenttia vastaavien tai siihen kohdistettujen vähennysten määrä raportoinnin viitepäivämääränä. Tämä tietoattribuutti koskee instrumentteja, joihin sovelletaan arvonalennusta sovellettavan kirjanpitokäytännön mukaan.

IFRS-standardien mukaan kertynet arvonalennukset liittyvät seuraaviin määriin:

i)

Vähennys, jonka määrä vastaa 12 kuukauden odotettuja luottotappioita;

ii)

Vähennys, jonka määrä vastaa instrumentin voimassaoloajan odotettuja luottotappioita;

Kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) mukaan kertynet arvonalennukset liittyvät seuraaviin määriin:

i)

Vähennys, jonka määrä vastaa ryhmäkohtaisia vähennyksiä;

ii)

Vähennys, jonka määrä vastaa sopimuskohtaisia vähennyksiä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Arvonalennuksen tyyppi

Tietoattribuutti

Arvonalennuksen tyyppi.

Vaihe 1 (IFRS)

Arvo

Käytetään, jos instrumentin arvo ei ole alentunut ja vähennyksen määrä vastaa 12 kuukauden odotettuja luottotappioita ja kohdistetaan instrumenttiin IFRS-standardien nojalla. Koskee vain instrumentteja, joihin sovelletaan IFRS 9:n mukaista vähennystä.

Vaihe 2 (IFRS)

Arvo

Käytetään, jos instrumentin arvo ei ole alentunut ja vähennyksen määrä vastaa elinajan odotettuja luottotappioita ja kohdistetaan instrumenttiin IFRS-standardien nojalla. Koskee vain instrumentteja, joihin sovelletaan IFRS 9:n mukaista vähennystä.

Vaihe 3 (IFRS)

Arvo

Käytetään, jos instrumentin arvo on alentunut IFRS 9:n mukaisesti.

Ryhmäkohtaiset vähennykset (GAAP)

Arvo

Käytetään, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta sovellettavan muun kirjanpitostandardin kuin IFRS 9:n mukaisesti eikä instrumenttiin kohdisteta sopimuskohtaisia vähennyksiä (ei arvonalennusta).

Sopimuskohtaiset vähennykset (GAAP)

Arvo

Käytetään, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta sovellettavan muun kirjanpitostandardin kuin IFRS 9:n mukaisesti ja instrumenttiin kohdistetaan sopimuskohtaisia vähennyksiä, riippumatta siitä, tarkastellaanko näitä vähennyksiä erikseen vai yhdessä (arvonalennus).

Arvonalennusta ei vähennetä

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.

Arvonalennuksen arviointimenetelmä

Tietoattribuutti

Menetelmä, jonka mukaan arvonalennusta arvioidaan, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta soveltuvien kirjanpitostandardien mukaan. Erottelu tehdään ryhmäkohtaisten ja yksittäistä instrumenttia koskevien menetelmien välillä.

Yksittäistä instrumenttia koskeva arviointi

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.

Ryhmäkohtainen arviointi

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta tehdään arvonalennus sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti ja arvonalennusta koskeva arvio tehdään yhteisesti ryhmittelemällä instrumentti muiden instrumenttien kanssa, joilla on samanlaiset luottoriskiominaisuudet.

Arvonalennusta ei vähennetä

Arvo

Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.

Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen

Tietoattribuutti

Luottoriskistä johtuvat käyvän arvon kertyneet muutokset täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 46 kohdan mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Instrumentin vastuutila

Tietoattribuutti

Instrumentti luokitellaan raportoinnin viitepäivämääränä yhteen seuraavista luokista:

Järjestämätön

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan järjestämättömiksi luokitellut instrumentit.

Järjestetty (terve)

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan järjestetyiksi (terveiksi) luokitellut instrumentit.

Instrumentin vastuutilan päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”instrumentin vastuutila” ilmoitetun instrumentin vastuutilan katsotaan alkaneen tai muuttuneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset

Tietoattribuutti

Taseen ulkopuolisiin määriin liittyvien varausten määrä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila

Tietoattribuutti

Instrumentit, joita koskevat lainanhoitojoustot tai uudelleenneuvottelut.

Lainanhoitojoustot: instrumentit, joiden korko on muutettu markkinaehtoja alhaisemmaksi

Arvo

Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan instrumentteihin, joiden ehtoja on muutettu, mukaan lukien koron muuttaminen markkinaehtoja alhaisemmaksi asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) mukaisesti.

Lainanhoitojoustot: instrumentit, joiden muita ehtoja on muutettu

Arvo

Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan instrumentteihin, joiden ehtoja on muutettu, pois lukien koron muuttaminen markkinaehtoja alhaisemmaksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Lainanhoitojoustot: kokonaan tai osittain uudelleenrahoitettu velka

Arvo

Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan uudelleenrahoitusvelkaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan.

Uudelleenneuvoteltu instrumentti ilman lainanhoitojoustotoimenpiteitä

Arvo

Instrumentti, jonka rahoitusehtoja on muutettu ja johon ei sovelleta lainanhoitojoustotoimenpiteitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Ei lainanhoitojoustoja eikä uudelleenneuvotteluja

Arvo

Ei sovelleta lainanhoitojoustoja eikä uudelleenneuvotteluja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.

Kumulatiiviset palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen

Tietoattribuutti

Maksukyvyttömyyden alkamisen jälkeen peritty kokonaismäärä.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila” ilmoitetun lainanhoitojoustojen tai uudelleenneuvottelujen tilan katsotaan alkaneen.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Vakavaraisuusportfolio

Tietoattribuutti

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määriteltyjen kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastuiden luokittelu.

Kaupankäyntivarasto

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määritellyt kaupankäyntivarastoon kuuluvat instrumentit.

Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määritellyt kaupankäyntivaraston ulkopuoliset instrumentit.

Kirjanpitoarvo

Tietoattribuutti

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mukainen kirjanpitoarvo.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot

Vastapuolen rooli

Tietoattribuutti

Vastapuolten instrumenttiin liittyvät roolit

Velkoja

Arvo

Vastapuoli, joka kantaa instrumentin luottoriskin ja joka ei ole suojauksen antaja.

Velallinen

Arvo

Vastapuoli, joka aiheuttaa instrumentin luottoriskin ja joka ei ole suojauksen antaja.

Hallinnoija

Arvo

Vastapuoli, joka on vastuussa instrumentin hallinnoinnista ja siihen liittyvästä varainhoidosta.

Alullepanija

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 3 kohdassa määritelty arvopaperistamistransaktion vastapuoli.

Yhteisiä vastuita koskevat tiedot

Yhteisvastuun määrä

Tietoattribuutti

Maksamatta oleva nimellisarvo, josta kukin velallinen on vastuussa suhteessa yksittäiseen instrumenttiin, jolla on kaksi tai useampi velallista.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Saatua suojausta koskevat tiedot

Suojauksen päättymispäivä

Tietoattribuutti

Suojauksen sovittu eräpäivä, joka on ensimmäinen mahdollinen päivä, jona suojaus voi päättyä tai se voidaan päättää, ottaen huomioon alkuperäisten sopimusten muuttamista koskevat sopimukset.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Suojauksen tyyppi

Tietoattribuutti

Saadun suojauksen tyyppi riippumatta sen kelpoisuudesta luottoriskin vähentämiseen.

Kulta

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukainen kulta.

Käteisraha ja talletukset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.74 kohdassa määritellyt käteisraha ja talletukset.

Arvopaperit

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.89 kohdassa määritellyt arvopaperit.

Lainat

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.112 kohdassa määritellyt lainat.

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.139 kohdassa määritellyt osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet.

Luottojohdannaiset

Arvo

Luottojohdannaiset, jotka ovat

rahoitusvakuuden määritelmän täyttäviä luottojohdannaisia, sellaisina kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 58 kohdan b alakohdassa;

muita luottojohdannaisia kuin rahoitusvakuuksia, sellaisena kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 67 kohdan d alakohdassa.

Luottojohdannaiset sisältävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 204 artiklassa mainitut vakuudeksi kelpaavat luottojohdannaiset.

Muut rahoitusvakuudet kuin luottojohdannaiset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaiset muut rahoitusvakuudet kuin luottojohdannaiset.

Myyntisaamiset

Arvo

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 5.41 kohdan c alakohdassa määritellyt myyntisaamiset.

Pantatut henkivakuutukset

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset luottoa myöntävälle laitokselle pantatut henkivakuutukset.

Asuinkiinteistövakuus

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 75 alakohdassa määritelty asuinkiinteistö.

Toimistot ja liiketilat

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset toimistot ja liiketilat.

Liikekiinteistövakuus

Arvo

Muut kiinteistöomaisuus kuin asunnot, toimistot ja liiketilat

Muut reaalivakuudet

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset muut reaalivakuudet, jotka eivät sisälly edellä oleviin arvoihin

Muu suojaus

Arvo

Muu suojaus, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Suojauksen arvo

Tietoattribuutti

Suojauksen arvomäärä, siten kuin se on määritetty kohdassa ”suojauksen arvon tyyppi” arvostusmenetelmän mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Suojauksen arvon tyyppi

Tietoattribuutti

Tietoattribuutissa ”suojauksen arvo” annetun arvon tyypin määrittely.

Nimellismäärä

Arvo

Sopimuksessa sovittu nimellismäärä, jota käytetään maksujen laskennassa siinä tapauksessa, että suojaus pannaan täytäntöön.

Käypä arvo

Arvo

Hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksuna velan siirrosta normaalissa transaktiossa markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä.

Käytetään, jos suojaus ei ole kiinteää omaisuutta.

Markkina-arvo

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 76 alakohdassa määritelty kiinteän omaisuuden nykyinen markkina-arvo.

Käytetään, jos suojaus on kiinteää omaisuutta ja kun markkina-arvo ilmoitetaan tietoattribuutissa ”suojauksen arvo”.

Pitkän aikavälin vakaa arvo

Arvo

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 74 alakohdassa määritelty kiinteän omaisuuden kiinnitysluottoarvo.

Käytetään, jos suojaus on kiinteää omaisuutta ja kun kiinnitysluottoarvo ilmoitetaan tietoattribuutissa ”suojauksen arvo”.

Suojauksen muu arvo

Arvo

Suojauksen muu arvo, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.

Kiinteistövakuuden sijainti

Tietoattribuutti

Alue tai maa, jossa vakuus sijaitsee.

ISO 3166-1 alpha-2 -koodit

Arvo

ISO 3166-1 alpha-2 -koodit siinä maassa, jossa vakuus sijaitsee, jos vakuus ei sijaitse tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

NUTS 3 -alue

Arvo

NUTS 3 -alueet, joissa vakuus sijaitsee, kun vakuus sijaitsee tietoja antavassa jäsenvaltiossa.

Suojauksen arvostuspäivä

Tietoattribuutti

Päivämäärä, jona suojauksen viimeisin arviointi tai arvostus tehtiin ennen raportoinnin viitepäivämäärää.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Suojauksen arvostusmenetelmä

Tietoattribuutti

Suojauksen arvostusmenetelmän tyyppi; menetelmä, jota käytetään suojauksen arvon määrittämiseen.

Markkinahinta (mark-to-market)

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa suojauksen arvo perustuu samanlaisia saamisia ja velkoja koskeviin mukauttamattomiin hintanoteerauksiin aktiivisilla markkinoilla.

Vastapuolen arvio

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa suojauksen antaja suorittaa arvostuksen.

Velkojan arvostus

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa arvostuksen suorittaa velkoja: arvostus, jonka on tehnyt ulkoinen arvioija tai henkilöstöön kuuluva arvioija, jolla on arvioinnin tekemiseen tarvittavat pätevyys, kyky ja kokemus ja joka ei ole riippumaton luottopäätösmenettelystä.

Kolmannen osapuolen arvostus

Arvo

Arvostusmenetelmä, jossa arvostuksen suorittaa luottopäätösmenettelystä riippumaton arvioija.

Muu arvostustyyppi

Arvo

Muu arvostustyyppi, joka ei sisälly muihin arvostusluokkiin.

Suojauksen alkuperäinen arvo

Tietoattribuutti

Suojauksen käypä arvo päivänä, jona se alun perin vastaanotettiin luoton suojaksi.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivämäärä

Tietoattribuutti

Suojauksen alkuperäisen arvon päivämäärä eli päivä, jona suojauksen viimeisin arviointi tai arvostus tehtiin ennen sen ensimmäistä vastaanottoa luoton suojaksi.

Päivämäärä

Arvo

Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.

Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot

Suojaukselle kohdistettu arvo

Tietoattribuutti

Suojauksen enimmäismäärä, joka instrumentin osalta voidaan ottaa huomioon luoton suojana. Kolmansien osapuolten tai tarkasteltavan toimijan paremmalla etuoikeudella olevat, suojausta koskevien saamisten määrä on jätettävä suojaukselle kohdistetun arvon ulkopuolelle. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan hyväksyttävän suojauksen osalta tämä arvo tulisi ilmoittaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan mukaisesti.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin viitepäivämääränä.

Suojauksella turvatut kolmannen osapuolen etuoikeutetut saamiset

Tietoattribuutti

Sellaisten paremmalla etuoikeudella olevien, suojaukseen kohdistuvien panttioikeuksien enimmäismäärä, joiden haltija on muu kolmas osapuoli kuin tarkasteltava toimija.

Numero

Arvo

Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) viitepäivämääränä.


(1)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/40) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1)

(3)  Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

(6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/34) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51).


LIITE V

Vähimmäisvaatimukset, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava

Tiedonantajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset noudattaakseen Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia.

1.

Toimitusta koskevat yleiset vaatimukset:

a)

raportoinnin on oltava oikea-aikaista ja tiedot on toimitettava asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien määräaikojen kuluessa;

b)

tilastotiedot tulee esittää asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemien teknisten raportointivaatimusten mukaisessa muodossa;

c)

tiedonantajan on toimitettava yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot kullekin asianomaiselle kansalliselle keskuspankille;

d)

teknisiä erittelyjä tietojen toimittamiseksi asianomaiselle kansalliselle keskuspankille on noudatettava.

2.

Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

a)

tilastotietojen on oltava paikkansapitäviä: kaikki lineaariset rajoitteet on täytettävä (esimerkiksi välisummien ja loppusumman on täsmättävä), ja eri raportointifrekvenssein toimitettujen tietojen on vastattava toisiaan;

b)

tiedonantajien on kyettävä antamaan lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;

c)

tilastotietojen on oltava täydellisiä, eikä niissä saa olla jatkuvia tai rakenteellisia puutteita; raportointiaukkojen tulisi olla tilapäisiä ja niistä on ilmoitettava kansalliselle keskuspankille (ja kansallisen keskuspankin kautta EKP:lle), niistä on annettava selitys asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja niitä on soveltuvin osin täydennettävä mahdollisimman pian;

d)

tiedonantajien on noudatettava asianomaisen kansallisen keskuspankin antamia ohjeita tietomääristä, lukujen pyöristämisestä ja desimaalien määrästä tietojen teknistä siirtoa varten.

3.

Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:

a)

tilastotietojen on vastattava tässä asetuksessa olevia määritelmiä ja luokitteluja;

b)

jos näistä määritelmistä ja luokitteluista poiketaan, tiedonantajien on välittömästi poistettava käyttämiensä tilastointiperusteiden ja tämän asetuksen mukaisten tilastointiperusteiden tuottamien tulosten välisiä eroja;

c)

tiedonantajien on pystyttävä selittämään katkokset, joita niiden ilmoittamissa tilastotiedoissa on verrattuna aikaisempien jaksojen tietoihin.

4.

Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset:

EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemiä tarkistusperiaatteita ja -menettelyjä on noudatettava. Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.


PÄÄTÖKSET

1.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/99


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 muuttamisesta (EKP/2016/14)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon EKP:n yleisneuvoston myötävaikutuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2014/6 (2) määritellään valmistelevat toimet, joihin eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien tulisi ryhtyä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) suorittamaan yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseen valmistautumiseksi.

(2)

Päätöksen EKP/2014/6 hyväksymisen jälkeen on edistytty merkittävästi yksityiskohtaisten luottotietojen keruuta koskevan, tilastointiin liittyviin yhdenmukaistettuihin tiedonantovaatimuksiin perustuvan pitkän aikavälin järjestelmän laatimisessa.

(3)

Suunniteltujen tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten lukumäärän ja monimutkaisuuden johdosta päätöksessä EKP/2014/6 asetettua täytäntöönpanon aikataulua on pidennettävä niin, että EKPJ:lle jää riittävästi aikaa valmistautua asianmukaisesti yksityiskohtaisten luottotietojen keruuseen. Koska varsinainen raportoinnin alkamiseen on vielä pitkä aika, päätöksen EKP/2014/6 1 artiklassa vahvistettu valmisteluvaiheen loppuunsaattamista koskeva aikataulu olisi korvattava aikataululla, jolla varmistetaan, että valmisteluvaihe loppuu ajankohtana, jolloin raportointi alkaa yksityiskohtaisten luottotietojen keruuta koskevan pitkän aikavälin järjestelmän mukaan.

(4)

Tätä muutettua aikataulua sovelletaan myös sellaisten jäsenvaltioiden kansallisiin keskuspankkeihin, joiden rahayksikkö ei ole euro, jos kyseiset kansalliset keskuspankit ryhtyvät yhteistyöhön eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa suosituksen EKP/2014/7 (3) perusteella.

(5)

Päätöksen EKP/2014/6 3 artiklan 2 kohdan mukaan tilastokomitea raportoi vuosittain EKP:n neuvostolle EKP:n ja yksittäisten kansallisten keskuspankkien edistymisestä valmistelevien toimien täytäntöönpanossa. Tähän vuosittaiseen raporttiin tulisi sisältyä tilastokomitean kaikilta kansallisilta keskuspankeilta keräämät tiedot, mukaan lukien tiedot sellaisten kansallisten keskuspankkien edistymisestä, joille on myönnetty poikkeus mainitun päätöksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla. tarkoitettujen poikkeusten osalta. Päätöksen EKP/2014/6 3 artiklan 3 kohdan mukaisia erityisraportteja ei enää pidetä tarpeellisina.

(6)

Näin ollen päätös EKP/2014/8 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätös EKP/2014/6 seuraavasti:

1)

korvataan 1 artiklan toinen virke seuraavasti:

”Tähän pitkän aikavälin kehykseen on siihen mennessä kuin yksityiskohtaisia luottotietoja toimitetaan ensimmäisen kerran Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/867 (EKP/2016/13) (*) mukaisesti kansallisilta keskuspankeilta EKP:lle sisällyttävä: a) kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin ylläpitämät yksityiskohtaisten luottotietojen kansalliset tietokannat, b) eurojärjestelmän jäsenten yhteinen jaettu yksityiskohtaisten luottotietojen tietokanta, johon sisältyy yksityiskohtaiset luottotiedot kaikkien jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro.;

(*)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13) (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44).”;"

2)

korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tilastokomitea ottaa tarvittaessa huomioon muiden asianomaisten EKPJ:n komiteoiden suositukset ja laatii 1 kohdassa tarkoitettujen valmistelevien toimien täytäntöönpanoa varten tarvittavat päätökset ja esittää ne EKP:n neuvostolle päätettäväksi. Tilastokomitea raportoi vuosittain EKP:n neuvostolle EKP:n ja yksittäisten kansallisten keskuspankkien – mukaan lukien kansalliset keskuspankit, joille on myönnetty poikkeus 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti – edistymisestä.”;

3)

korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   EKP:n neuvosto voi – kattavien yksityiskohtaisten luottotietojen tietokantojen perustamisen tai saatavuuden valmisteluvaiheessa – myöntää yksilöityjä väliaikaisia poikkeuksia velvollisuudesta soveltaa yksilöityjä 1 kohdassa tarkoitettuja valmistelevia toimia niille kansallisille keskuspankeille, jotka tarvitsevat pidemmän siirtymäajan. Kunkin yksilöidyn poikkeuksen voimassaoloaika on tiukasti rajoitettu lyhyimpään mahdolliseen aikaan, jonka kyseinen kansallinen keskuspankki tarvitsee pystyäkseen valmisteluvaiheen aikana noudattamaan valmistelevia toimia, joita poikkeus koskee; lisäksi poikkeuksen voimassaoloaika on kussakin tapauksessa määriteltävä siten, että 1 artiklassa vahvistetut tavoitteet voidaan saavuttaa kaikkien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien osalta. Pääsy sellaisten yksityiskohtaisten luottotietojen perusteella laadittuihin luottamuksellisiin tilastotietoihin, jotka on toimitettu EKP:lle osana valmistelevaa toimea, on keskeytettävä sellaisen kansallisen keskuspankin osalta, jota koskee väliaikainen poikkeus tähän toimeen liittyen. EKP:n neuvosto voi päättää lisärajoitusten soveltamisesta yksittäisiin kansallisiin keskuspankkeihin, joita tämän kohdan mukaiset poikkeukset koskevat.”;

4)

korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sen varmistamiseksi, että pitkällä aikavälillä kerättävät yksityiskohtaiset luottotiedot ovat linjassa EKPJ:n käyttäjien tarpeiden kanssa, tilastokomitea järjestää valmisteluvaiheen aikana vuosittain maaliskuun lopussa helposti käytettävissä olevia yksityiskohtaisia luottotietoja koskevat tiedonsiirrot kansallisilta keskuspankeilta; tietojen on liityttävä edellisvuoden 30 päivään kesäkuuta ja 31 päivään joulukuuta, ja lainanottajia koskevien tietojen on oltava riittävän anonymisoituja ja aggregoituja, jotta yksittäisiä lainanottajia ei voida tunnistaa. Ensimmäinen tiedonsiirto, joka liittyy 30 päivään kesäkuuta ja 31 päivään joulukuuta 2013, suoritetaan maaliskuun lopussa 2014 ja se perustuu liitteessä olevaan raportointiviitejärjestelmään. Tilastokomitea järjestää mahdolliset muut satunnaiset tiedonsiirrot vapaaehtoisuuteen perustuen ja sellaisen raportointijärjestelmän perusteella, jossa otetaan huomioon helposti käytettävissä olevat yksityiskohtaiset luottotiedot ja niiden ominaisuudet ja varmistetaan että kerättävät tiedot ovat oikeassa suhteessa valmistelutyön edistymistilan kanssa tiedonsiirtohetkenä. Tiedot lainanottajista, jotka kuuluvat muihin institutionaalisiin sektoreihin kuin yrityksiin, voidaan valmisteluvaiheen aikana raportoida aggregoidusti, edellyttäen että kansalliset keskuspankit toimittavat metodologiatietoja.”;

5)

Muutetaan päätöksen EKP/2014/6 liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi adressaateille.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2016.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Päätös EKP/2014/6, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72).

(3)  Suositus EKP/2014/7, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1).


LIITE

Korvataan päätöksen EKP/2014/6 liitteessä oleva taulukko seuraavasti:

”Tyyppi

Ominaisuudet

Kuvaus

Anonymisointitaso

Lainanantajan ominaisuudet

Lainanantajan tunniste

Lainanantajien tunnistamiseen käytetään EKPJ:n RIAD-rekisterissä (Register of Institutions and Affiliates Database) olevia koodeja (*)

Anonymisoimaton

Lainanottajan ominaisuudet

Lainanottajan tunniste

Lainanottajista käytetään alfanumeerisia tunnisteita, jotta yksittäisiä lainanottajia ei voida tunnistaa.

Anonymisoitu

Kotimaa

Lainanottajan kotimaa standardin ISO 3166 mukaisesti (**)

Institutionaalinen sektori

Lainanottajan institutionaalinen sektori (tai alasektori) ESA 2010 -luokituksen mukaisesti. (Ala)sektorit on ilmoitettava seuraavasti:

Yritykset (S. 11)

Keskuspankki (S. 121)

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S. 122)

Rahamarkkinarahastot (S. 123)

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S. 124)

Muut rahoituksen välittäjät, pl. vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S. 125)

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S. 126)

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (S. 127)

Vakuutuslaitokset (S. 128)

Eläkerahastot (S. 129)

Julkisyhteisöt (S. 13)

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S. 14 + S. 15)

Toimiala

Raha- ja rahoituslaitosten ja muiden lainanottajien luokittelu toimialoittain NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen (***) mukaisesti. NACE-koodit on ilmoitettava kaksinumerotasolla (’osaston’ mukaisesti).

Koko

Lainanottajien luokittelu niiden koon mukaan: erittäin pienet, pienet, keskisuuret ja suuret.

Luottotietomuuttujat

Lainan tunniste

Lainojen alfanumeerinen tunniste, jota tiedonantajina olevat laitokset käyttävät kansallisella tasolla

Valuutta

Lainan nimellisvaluutta standardin ISO 4217 mukaisesti (**)

Lainan tyyppi

Lainojen luokittelu niiden tyypin mukaan:

lainat, jotka on maksettava takaisin vaadittaessa (pyynnöstä) ja lyhyellä varoitusajalla (sekkitilit)

luottokorttiluotot

myyntisaamisluotot

rahoitusleasingsopimukset

takaisinmyyntisopimuksiin perustuvat lainat

muut lainat

Vakuustyyppi

Myönnetyn lainan takaavan vakuuden tyyppi: kiinteistövakuus, muu vakuus (ml. arvopaperit ja kulta), ei vakuutta.

Alkuperäinen maturiteetti

Alun perin sovittu tai myöhemmin uudelleen neuvoteltu lainan maturiteetti: enintään yksi vuosi, yli yksi vuosi.

Jäljellä oleva maturiteetti

Lainan sovittuun takaisinmaksuajankohtaan viittaava maturiteetti: enintään yksi vuosi, yli yksi vuosi.

Lainan järjestämättömyys

Lainat, joissa lainanottaja on maksukyvytön.

Syndikoitu laina

Yksittäinen lainasopimus, jossa lainanantajina on useita laitoksia.

Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Velkainstrumentit, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla, ovat velkapapereita liikkeeseen laskevan laitoksen vaateita, joita voidaan esittää vasta sen jälkeen kun kaikki etusijalla olevat vaatimukset (esim. talletukset/lainat) on tyydytetty, joten ne ovat joiltain ominaisuuksiltaan osakkeiden ja osuuksien kaltaisia.

Luottotietoluvut

Nostettu luotto

Lainan maksamatta oleva kokonaismäärä (lainapääoma arvonalennuksia vähentämättä), jossa ei ole otettu huomioon muita luottoriskioikaisuja kuin poistoiksi kirjatut luottotappiot.

Luottolimiitit

Määrä, joka myönnetystä luotosta on nostamatta.

Maksurästit

Lainanlyhennykset (määrät), jotka ovat myöhässä yli 90 päivää.

Vakuuksien arvo

Vakuuksien arvo ilmoitusajankohtana.

Erityiset luottoriskioikaisut

Erityisiä lainatappioita koskevien varausten määrä sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti. Luku on ilmoitettava vain järjestämättömien lainojen osalta.

Riskipainotetut saamiset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY (****) tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitetut riskipainotettujen saamisten määrät.

Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (vain luottolaitokset, jotka käyttävät sisäisten luottoluokitusten menetelmää)

Direktiivissä 2006/48/EY tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitettu vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyys vuoden aikana. Lainanottajakohtaisessa raportoinnissa ilmoitetaan volyymilla painotettu keskiarvo.

Tappio-osuus (vain luottolaitokset, jotka käyttävät sisäisten luottoluokitusten menetelmää)

Direktiivissä 2006/48/EY tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitettu vastapuolen maksukyvyttömyyden aiheuttaman tappion suhde vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä. Lainanottajakohtaisessa raportoinnissa ilmoitetaan volyymilla painotettu keskiarvo.

Korko

Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 63/2002 (*****) tai myöhemmissä säädöksissä tarkoitettu osuus, joka velallisen on maksettava velkojalle tietyltä ajalta lainan, talletuksen tai velkapaperin pääomasta ja joka ilmaistaan vuotuisina prosentteina. Lainanottajakohtaisessa raportoinnissa ilmoitetaan volyymilla painotettu keskiarvo.


(*)  Rahalaitosten luettelo on julkaistu EKP:n verkkosivustolla osoitteessa www.ecb.europa.eu.

(**)  Sellaisena kuin se on julkaistuna kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) verkkosivustolla osoitteessa www.iso.org.

(***)  Sellaisena kuin se on julkaistuna Euroopan komission (Eurostat) verkkosivustolla osoitteessa www.ec.europa.eu/eurostat.

(****)  Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY (EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1).

(*****)  Korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18), EYVL L 10, 12.1.2002, s. 24.”