ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
28. toukokuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/837, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan ja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

3

 

 

Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen sopimus vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä

11

 

 

Lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen

18

 

 

Lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen

22

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/838, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

26

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/839, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

28

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/840, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

30

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/841, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/842, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 167/2008 muuttamisesta kokkidiostaattia koskevan hyväksynnän haltijan nimen ja kokkidiostaatin kauppanimen osalta ( 1 )

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/843, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

49

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2016/844, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta ( 1 )

51

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/845, annettu 23 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä puitesopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta sekakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen ja työryhmien perustamiseen ja niiden toimeksiannon hyväksymiseen

66

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2016/846, annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

76

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2016/847, annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

77

 

*

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2016/848, annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

78

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta

79

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/850, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

125

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/851, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, päätöksen 2009/719/EY liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luvan myöntämisestä Kroatialle tarkistaa vuotuista BSE-seurantaohjelmaansa (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/837,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan ja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On edelleen tarpeen kaventaa sosiaalisia ja taloudellisia eroja Euroopan talousalueella. Sen vuoksi olisi vahvistettava uusi ETA:n EFTA-valtioiden myöntämää rahoitusta koskeva järjestelmä ja uusi Norjan rahoitusjärjestelmä.

(2)

Neuvosto valtuutti 7 päivänä lokakuuta 2013 komission aloittamaan neuvottelut Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan kanssa sopimuksesta, joka koskee ETA:n EFTA-valtioiden tulevaisuudessa myöntämää rahoitusta taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon Euroopan talousalueella. Komissio on neuvotellut unionin puolesta Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosiksi 2014–2021. Sopimus muodostaa jatkossa ETA-sopimuksen pöytäkirjan N:o 38 c. Komissio on myös neuvotellut unionin puolesta Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisestä sopimuksesta, joka koskee Norjan rahoitusjärjestelmää vuosiksi 2014–2021.

(3)

Islannista ja Norjasta peräisin olevien tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia unioniin koskevien erityisten säännösten, jotka vahvistettiin kyseisten maiden ja Euroopan talousyhteisön välisiin vapaakauppasopimuksiin liitetyissä lisäpöytäkirjoissa, voimassaolo päättyi 30 päivänä huhtikuuta 2014, ja niitä olisi tarkasteltava näiden pöytäkirjojen 1 artiklan mukaisesti uudelleen. Komissio on sen vuoksi neuvotellut uusista lisäpöytäkirjoista Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen ja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen.

(4)

Olemassa olevien rahoitusjärjestelmien korvaaminen uusilla järjestelmillä, jotka koskevat eri ajanjaksoja, eri suuruisia määrärahoja ja erilaisia täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä, samoin kuin tiettyihin kalalajeihin ja kalastuksiin liittyvien myönnytysten uudistaminen ja laajentaminen merkitsevät kokonaisuutena katsottuna merkittävää kehitystä ETA:n osapuolina olevien EFTA-maiden assosiaatiossa, mikä oikeuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan käytön oikeusperustana.

(5)

Kussakin sopimuksessa ja lisäpöytäkirjassa määrätään sen väliaikaisesta soveltamisesta ennen sen voimaantuloa.

(6)

Sopimus ja lisäpöytäkirjat olisi allekirjoitettava ja niitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes niiden tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen, vuosia 2014–2021 koskeva ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen, vuosia 2014–2021 koskeva Norjan rahoitusjärjestelmästä tehty sopimus, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja ja Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävä lisäpöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että kyseisten sopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekstit on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimukset ja lisäpöytäkirjat unionin puolesta.

3 artikla

Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välistä, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehtyä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen 3 artiklan mukaisesti ja Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välistä, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehtyä sopimusta sen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti sitä päivää seuraavan ensimmäisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona viimeinen tätä koskeva ilmoitus on talletettu, sillä varauksella, että kyseisten sopimusten tekeminen saatetaan päätökseen.

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävää lisäpöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti lisäpöytäkirjan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti sitä päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona viimeinen tätä koskeva ilmoitus on talletettu.

Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävää lisäpöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti lisäpöytäkirjan 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti sitä päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona viimeinen tätä koskeva ilmoitus on talletettu.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. A. VAN DER STEUR


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/3


Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välinen

SOPIMUS

vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä

EUROOPAN UNIONI,

ISLANTI,

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA, jotka

KATSOVAT, että Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että niiden alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja on kavennettava, jotta osapuolten välisiä kauppa- ja taloussuhteita voidaan edistää jatkuvasti ja tasapainoisesti,

KATSOVAT, että tähän tavoitteeseen pääsemiseksi EFTA-valtiot ovat ottaneet käyttöön Euroopan talousalueeseen liittyvän rahoitusjärjestelmän,

KATSOVAT, että vuosia 2004–2009 koskevaa ETA:n rahoitusjärjestelmää sääntelevät määräykset on annettu ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 38 a ja pöytäkirjan N:o 38 a lisäyksessä,

KATSOVAT, että vuosia 2009–2014 koskevaa ETA:n rahoitusjärjestelmää sääntelevät määräykset on annettu ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 38 b ja pöytäkirjan N:o 38 b lisäyksessä,

KATSOVAT, että koska on edelleen tarpeen kaventaa sosiaalisia ja taloudellisia eroja Euroopan talousalueella, olisi vahvistettava uusi vuosia 2014–2021 koskeva ETA:n EFTA-valtioiden myöntämää rahoitusta koskeva järjestelmä,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ SEURAAVAN SOPIMUKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen 117 artiklan teksti seuraavasti:

”Rahoitusjärjestelmiä koskevat määräykset annetaan pöytäkirjassa N:o 38, pöytäkirjassa N:o 38 a, pöytäkirjan N:o 38 a lisäyksessä, pöytäkirjassa N:o 38 b, pöytäkirjan N:o 38 b lisäyksessä ja pöytäkirjassa N:o 38 c.”.

2 artikla

Lisätään ETA-sopimukseen uusi pöytäkirja N:o 38 c pöytäkirjan N:o 38 b jälkeen. Pöytäkirjan N:o 38 c teksti on tämän sopimuksen liitteenä.

3 artikla

Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä, kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatu päätökseen.

4 artikla

Tämä sopimus on tehty bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron, islannin ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille tämän sopimuksen osapuolille.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


LIITE

PÖYTÄKIRJA N:o 38 C

ETA:n rahoitusjärjestelmästä (2014–2021)

1 artikla

1.   Islanti, Liechtenstein ja Norja, jäljempänä ’EFTA-valtiot’, osallistuvat taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamiseen Euroopan talousalueella sekä niiden ja edunsaajavaltioiden välisten suhteiden lujittamiseen 3 artiklassa luetelluilla ensisijaisilla aloilla myöntämänsä rahoituksen avulla.

2.   Kaikki ohjelmat ja toimet, jotka rahoitetaan vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä, perustuvat yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa määrätyn rahoituksen kokonaismäärä on 1 548,1 miljoonaa euroa, ja se annetaan käyttöön 221,16 miljoonan euron vuotuisina maksusitoumuksina 1 päivän toukokuuta 2014 ja 30 päivän huhtikuuta 2021 välisenä aikana.

2.   Kokonaismäärä koostuu maakohtaisista määrärahoista 6 artiklan mukaisesti ja alueellisen yhteistyön maailmanlaajuisesta rahastosta 7 artiklan mukaisesti.

3 artikla

1.   Maakohtaiset määrärahat myönnetään seuraaville ensisijaisille aloille:

a)

innovointi, tutkimus, koulutus ja kilpailukyky;

b)

sosiaalinen osallisuus, nuorisotyöllisyys ja köyhyyden vähentäminen;

c)

ympäristö, energia, ilmastonmuutos ja vähähiilinen talous;

d)

kulttuuri, kansalaisyhteiskunta, hyvä hallintotapa, perusoikeudet ja -vapaudet;

e)

oikeus- ja sisäasiat.

Ensisijaisiin aloihin kuuluvat ohjelma-alat sekä niiden tukitavoitteet ja tuettavat alat esitetään tämän pöytäkirjan liitteessä.

2.

a)

Ensisijaiset alat valitaan ja keskitetään ja niitä mukautetaan 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kunkin edunsaajavaltion tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon edunsaajavaltion koko ja rahoituksen määrä.

b)

Kymmenen prosenttia kaikista maakohtaisista määrärahoista varataan kansalaisyhteiskuntaa koskevaan rahastoon, joka asetetaan saataville 6 artiklassa tarkoitetun jakoperusteen mukaisesti.

4 artikla

1.   Ensisijaisiin aloihin keskittymiseksi ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, ottaen huomioon 1 artiklassa tarkoitetut yleiset tavoitteet ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian, mukaan lukien keskittyminen työllisyysvaikutuksiin, kansalliset painopisteet, maakohtaiset suositukset ja Euroopan komission kanssa EU:n koheesiopolitiikan puitteissa tehdyt kumppanuussopimukset EFTA-valtiot tekevät kunkin edunsaajavaltion kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Euroopan komissiota kuullaan strategisella tasolla ja kuuleminen tapahtuu 10 artiklan 3 kohdassa määritellyistä yhteisymmärryspöytäkirjoista käytävien neuvottelujen aikana tarkoituksena edistää täydentävyyttä ja synergiaa EU:n koheesiopolitiikan kanssa sekä tutkia mahdollisuuksia soveltaa rahoitusvälineitä rahoituksen vaikutuksen lisäämiseksi.

5 artikla

1.   EFTAn rahoitusosuus on niissä ohjelmissa, joita koskevien maakohtaisten määrärahojen täytäntöönpanosta edunsaajavaltiot vastaavat, enintään 85 prosenttia ohjelman kustannuksista, elleivät EFTA-valtiot toisin päätä.

2.   Voimassa olevia valtiontukisääntöjä noudatetaan.

3.   EFTA-valtioiden vastuu hankkeista rajoittuu rahoituksen myöntämiseen sovitun suunnitelman mukaisesti. Vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan ei ole.

6 artikla

Maakohtaiset määrärahat myönnetään seuraaville edunsaajavaltioille: Bulgaria, Tšekki, Viro, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia ja Slovakia seuraavan jaon mukaisesti:

Edunsaajavaltio

Myönnettävä rahoitus (miljoonaa euroa)

Bulgaria

115,0

Tšekki

95,5

Viro

32,3

Kreikka

116,7

Kroatia

56,8

Kypros

6,4

Latvia

50,2

Liettua

56,2

Unkari

108,9

Malta

4,4

Puola

397,8

Portugali

102,7

Romania

275,2

Slovenia

19,9

Slovakia

54,9

7 artikla

1.   Alueellisen yhteistyön maailmanlaajuista rahastoa varten on käytettävissä 55,25 miljoonaa euroa. Rahasto edistää 1 artiklassa määriteltyjä ETA:n rahoitusjärjestelmän tavoitteita.

2.   Rahastosta kohdennetaan 70 prosenttia kestävän ja laadukkaan nuorisotyöllisyyden edistämiseen keskittyen erityisesti seuraaviin aloihin:

a)

nuorille tarkoitetut työhön ja koulutukseen liittyvät liikkuvuusohjelmat, joissa keskitytään erityisesti niihin, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa;

b)

teorian ja käytännön yhdistävät oppimisohjelmat, oppisopimuskoulutus, nuorten osallistaminen;

c)

nuorisolle työllisyyspalveluja tarjoavien organisaatioiden/laitosten välinen tietämyksen jakaminen, parhaiden käytäntöjen vaihto ja molemminpuolinen oppiminen.

Rahaston tästä osasta tuetaan hankkeita, jotka koskevat edunsaajavaltioita ja muita EU:n jäsenvaltioita, joissa nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia (Eurostatin viitevuosi 2013) ja joihin osallistuu vähintään kaksi maata, joista vähintään toinen on edunsaajavaltio. EFTA-valtiot voivat osallistua näihin hankkeisiin kumppaneina.

3.   Rahastosta kohdennetaan 30 prosenttia alueelliseen yhteistyöhön 3 artiklassa luetelluilla ensisijaisilla aloilla erityisesti tiedon jakamiseen, parhaiden käytänteiden vaihtoon ja instituutioiden kehittämiseen.

Rahaston tästä osasta tuetaan hankkeita, joihin liittyy edunsaajavaltioita ja naapureina olevia kolmansia maita. Hankkeissa on oltava mukana vähintään kolme maata, joista vähintään kaksi on edunsaajavaltioita. EFTA-valtiot voivat osallistua näihin hankkeisiin kumppaneina.

8 artikla

EFTA-valtiot tekevät väliarvioinnin viimeistään vuonna 2020 mahdollisesti sitomatta olevien varojen jakamiseksi uudelleen yksittäisten edunsaajamaiden määrärahojen puitteissa.

9 artikla

1.   Tässä pöytäkirjassa määrätty rahoitus sovitetaan tiiviisti yhteen sen kahdenvälisen rahoituksen kanssa, jonka Norja myöntää Norjan rahoitusjärjestelmän perusteella.

2.   EFTA-valtiot varmistavat erityisesti, että hakumenettelyt ja täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat olennaisilta osin samanlaiset molemmissa edellisessä kohdassa tarkoitetuissa rahoitusjärjestelmissä.

3.   Euroopan unionin koheesiopolitiikan asiaan vaikuttavat muutokset otetaan tarvittaessa huomioon.

10 artikla

ETA:n rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1.

Kaikissa täytäntöönpanovaiheissa edellytetään suurinta mahdollista avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja kustannustehokkuutta sekä hyvän hallinnon, kumppanuuden ja monitasohallinnon, kestävän kehityksen, miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattamista.

ETA:n rahoitusjärjestelmän tavoitteisiin pääsemiseksi harjoitetaan tiivistä yhteistyötä edunsaajavaltioiden ja EFTA-valtioiden välillä.

2.

a)

EFTA-valtiot huolehtivat 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alueellisen yhteistyön maailmanlaajuisen rahaston toiminnasta ja vastaavat sen täytäntöönpanosta, mukaan lukien hallinnointi ja valvonta;

b)

EFTA-valtiot huolehtivat 3 artiklan 2 b kohdassa tarkoitetun kansalaisyhteiskuntaa koskevan rahaston toiminnasta ja vastaavat sen täytäntöönpanosta, mukaan lukien hallinnointi ja valvonta, ellei 10 artiklan 3 kohdassa määritellyssä yhteisymmärryspöytäkirjassa toisin sovita.

3.

EFTA-valtiot tekevät kunkin edunsaajavaltion kanssa maakohtaisia määrärahoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa vahvistetaan monivuotinen ohjelmakehys sekä hallinnointi- ja valvontarakenteet, lukuun ottamatta 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua rahastoa.

a)

Yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella edunsaajavaltiot antavat ohjelmaehdotuksensa EFTA-valtioille, jotka arvioivat ja hyväksyvät ehdotukset ja tekevät edunsaajavaltioiden kanssa avustussopimukset kustakin ohjelmasta. EFTA-valtioiden tai edunsaajavaltion nimenomaisesta pyynnöstä Euroopan komissio tarkastaa ohjelmaehdotuksen ennen sen hyväksymistä, jotta varmistetaan yhteensopivuus Euroopan unionin koheesiopolitiikan kanssa.

b)

Sovittujen ohjelmien toteuttamisesta vastaavat edunsaajavaltiot, jotka antavat käyttöön tarkoituksenmukaisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän ohjelmien moitteettoman toteuttamisen ja hallinnoinnin varmistamiseksi.

c)

EFTA-valtiot voivat toteuttaa tarkastuksia sisäisten vaatimustensa mukaisesti. Edunsaajavaltiot antavat kaiken tarvittavan avun sekä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

d)

EFTA-valtiot voivat keskeyttää rahoituksen myöntämisen ja vaatia myönnettyjen varojen palauttamista, jos säännönvastaisuuksia ilmenee.

e)

Laajan osallistumisen takaamiseksi rahoituksen valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa sovelletaan tarvittaessa kumppanuusjärjestelyjä. Kumppanuuksia voidaan solmia edunsaajavaltioissa ja EFTA-valtioissa muun muassa alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

f)

Edunsaajavaltioiden monivuotisen ohjelmakehyksen mukaiset hankkeet voidaan panna täytäntöön voimassa olevien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti siten, että hanke toteutetaan esimerkiksi edunsaajavaltioihin ja EFTA-valtioihin sijoittautuneiden tahojen yhteistyönä.

4.

EFTA-valtioiden hallinnointikustannukset katetaan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, ja ne yksilöidään tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä.

5.

EFTA-valtiot perustavat komitean, joka hallinnoi ETA:n rahoitusjärjestelmää. EFTA-valtiot voivat antaa muita ETA:n rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä kuultuaan ensiksi edunsaajavaltioita, joita Euroopan komissio voi avustaa. EFTA-valtiot pyrkivät antamaan tällaiset määräykset ennen yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamista.

6.

EFTA-valtiot raportoivat panoksestaan ETA:n rahoitusjärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittaessa vuosien 2014–2020 Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhdentoista temaattisen tavoitteen (1) saavuttamiseksi.

11 artikla

Sopimuspuolet arvioivat uudelleen 2 artiklassa määritellyn kauden lopussa sopimuksen 115 artiklan perusteella tarvetta toteuttaa Euroopan talousalueella taloudellisiin ja sosiaalisiin eroihin kohdistettavia toimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksessa tarkoitettujen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista.

LIITE PÖYTÄKIRJAAN N:O 38 C

Innovointi, tutkimus, koulutus ja kilpailukyky

1.

Liiketoiminnan kehittäminen, innovointi ja pk-yritykset

2.

Tutkimus

3.

Koulutus, apurahat, oppisopimuskoulutus ja nuorten yrittäjyys

4.

Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Sosiaalinen osallisuus, nuorisotyöllisyys ja köyhyyden vähentäminen

5.

Euroopan kansanterveyden haasteet

6.

Romanien osallistaminen ja valtaistaminen

7.

Riskialttiissa tilanteessa olevat lapset ja nuoret

8.

Nuorten osallistuminen työmarkkinoille

9.

Paikallinen kehitys ja köyhyyden vähentäminen

Ympäristö, energia, ilmastonmuutos ja vähähiilinen talous

10.

Ympäristö ja ekosysteemit

11.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus, energian toimitusvarmuus

12.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen

Kulttuuri, kansalaisyhteiskunta, hyvä hallintotapa ja perusoikeudet ja -vapaudet

13.

Kulttuurialan yrittäjyys, kulttuuriperintö ja kulttuurinen yhteistyö

14.

Kansalaisyhteiskunta

15.

Hyvä hallintotapa, vastuulliset instituutiot, avoimuus

16.

Ihmisoikeudet – kansallinen täytäntöönpano

Oikeus- ja sisäasiat

17.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat

18.

Vankeinhoitolaitos ja tutkintavankeus

19.

Kansainvälinen poliisiyhteistyö ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

20.

Oikeuslaitoksen vaikuttavuus ja tehokkuus, oikeusvaltion vahvistaminen

21.

Perheväkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta

22.

Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet


(1)  1) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen; 2) tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen; 3) pienten ja keskisuurten yritysten (”pk-yritysten”) ja maatalous- sekä kalastus- ja vesiviljelyalan kilpailukyvyn parantaminen; 4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla; 5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen; 6) ympäristön laadun säilyttäminen, suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen; 7) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista; 8) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen; 9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta; 10) investoiminen koulutukseen, mukaan lukien ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; 11) viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen.


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/11


Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen

SOPIMUS

vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä

1 artikla

1.   Norjan kuningaskunta sitoutuu rahoittamaan taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamista Euroopan talousalueella sekä lujittamaan sen ja edunsaajavaltioiden välisiä suhteita 3 artiklassa luetelluilla ensisijaisilla aloilla sovellettavan erillisen Norjan rahoitusjärjestelmän avulla.

2.   Kaikki ohjelmat ja toimet, jotka rahoitetaan vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä, perustuvat yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa määrätyn rahoituksen kokonaismäärä on 1 253,7 miljoonaa euroa, ja se annetaan käyttöön 179,1 miljoonan euron vuotuisina maksusitoumuksina 1 päivän toukokuuta 2014 ja 30 päivän huhtikuuta 2021 välisenä aikana.

2.   Kokonaismäärä koostuu maakohtaisista määrärahoista 6 artiklan mukaisesti ja alueellisen yhteistyön maailmanlaajuisesta rahastosta 7 artiklan mukaisesti.

3 artikla

1.   Maakohtaiset määrärahat myönnetään seuraaville ensisijaisille aloille:

a)

innovointi, tutkimus, koulutus ja kilpailukyky;

b)

sosiaalinen osallisuus, nuorisotyöllisyys ja köyhyyden vähentäminen;

c)

ympäristö, energia, ilmastonmuutos ja vähähiilinen talous;

d)

kulttuuri, kansalaisyhteiskunta, hyvä hallintotapa, perusoikeudet ja -vapaudet;

e)

oikeus- ja sisäasiat.

Ensisijaisiin aloihin kuuluvat ohjelma-alat sekä niiden tukitavoitteet ja tuettavat alat esitetään tämän sopimuksen liitteessä.

2.

a)

Ensisijaiset alat valitaan ja keskitetään ja niitä mukautetaan 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kunkin edunsaajavaltion tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon edunsaajavaltion koko ja rahoituksen määrä.

b)

Yksi prosentti kaikista maakohtaisista määrärahoista varataan ihmisarvoisen työn ja kolmikantavuoropuhelun edistämistä koskevalle rahastolle, joka asetetaan saataville 6 artiklassa tarkoitetun jakoperusteen mukaisesti.

c)

Yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistyötä naapureina olevien kolmansien maiden kanssa edistetään.

4 artikla

1.   Ensisijaisiin aloihin keskittymiseksi ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, ottaen huomioon 1 artiklassa tarkoitetut yleiset tavoitteet ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian, mukaan lukien keskittyminen työllisyysvaikutuksiin, kansalliset painopisteet, maakohtaiset suositukset ja Euroopan komission kanssa EU:n koheesiopolitiikan puitteissa tehdyt kumppanuussopimukset Norjan kuningaskunta tekee kunkin edunsaajavaltion kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Euroopan komissiota kuullaan strategisella tasolla ja kuuleminen tapahtuu 10 artiklan 3 kohdassa määritellyistä yhteisymmärryspöytäkirjoista käytävien neuvottelujen aikana tarkoituksena edistää täydentävyyttä ja synergiaa EU:n koheesiopolitiikan kanssa sekä tutkia mahdollisuuksia soveltaa rahoitusvälineitä rahoituksen vaikutuksen lisäämiseksi.

5 artikla

1.   Norjan kuningaskunnan rahoitusosuus on niissä ohjelmissa, joita koskevien maakohtaisten määrärahojen täytäntöönpanosta edunsaajavaltiot vastaavat, enintään 85 prosenttia ohjelman kustannuksista, ellei Norjan kuningaskunta toisin päätä.

2.   Voimassa olevia valtiontukisääntöjä noudatetaan.

3.   Norjan kuningaskunnan vastuu hankkeista rajoittuu rahoituksen myöntämiseen sovitun suunnitelman mukaisesti. Vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan ei ole.

6 artikla

Maakohtaiset määrärahat myönnetään seuraaville edunsaajavaltioille: Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia seuraavan jaon mukaisesti:

Edunsaajavaltio

Myönnettävä rahoitus (miljoonaa euroa)

Bulgaria

95,1

Kroatia

46,6

Kypros

5,1

Tšekki

89,0

Viro

35,7

Unkari

105,7

Latvia

51,9

Liettua

61,4

Malta

3,6

Puola

411,5

Romania

227,3

Slovakia

58,2

Slovenia

17,8

7 artikla

1.   Alueellisen yhteistyön maailmanlaajuista rahastoa varten on käytettävissä 44,75 miljoonaa euroa. Rahasto edistää 1 artiklassa määriteltyjä Norjan rahoitusjärjestelmän tavoitteita.

2.   Rahastosta kohdennetaan 60 prosenttia kestävän ja laadukkaan nuorisotyöllisyyden edistämiseen keskittyen erityisesti seuraaviin aloihin:

a)

nuorille tarkoitetut työhön ja koulutukseen liittyvät liikkuvuusohjelmat, joissa keskitytään erityisesti niihin, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa;

b)

teorian ja käytännön yhdistävät oppimisohjelmat, oppisopimuskoulutus, nuorten osallistaminen;

c)

nuorisolle työllisyyspalveluja tarjoavien organisaatioiden/laitosten välinen tietämyksen jakaminen, parhaiden käytäntöjen vaihto ja molemminpuolinen oppiminen.

Rahaston tästä osasta tuetaan hankkeita, jotka koskevat edunsaajavaltioita ja muita EU:n jäsenvaltioita, joissa nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia (Eurostatin viitevuosi 2013) ja joihin osallistuu vähintään kaksi maata, joista vähintään toinen on edunsaajavaltio. Norjalaiset yhteisöt voivat osallistua näihin hankkeisiin kumppaneina.

3.   Rahastosta kohdennetaan 40 prosenttia alueelliseen yhteistyöhön 3 artiklassa luetelluilla ensisijaisilla aloilla erityisesti tiedon jakamiseen, parhaiden käytänteiden vaihtoon ja instituutioiden kehittämiseen.

Rahaston tästä osasta tuetaan hankkeita, joihin liittyy edunsaajavaltioita ja naapureina olevia kolmansia maita. Hankkeissa on oltava mukana vähintään kolme maata, joista vähintään kaksi on edunsaajavaltioita. Norjalaiset yhteisöt voivat osallistua näihin hankkeisiin kumppaneina.

8 artikla

Norjan kuningaskunta tekee väliarvioinnin viimeistään vuonna 2020 mahdollisesti sitomatta olevien varojen jakamiseksi uudelleen yksittäisten edunsaajamaiden määrärahojen puitteissa.

9 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa määrätty rahoitus sovitetaan tiiviisti yhteen EFTA-valtioiden ETA:n rahoitusjärjestelmän mukaisesti myöntämän rahoituksen kanssa.

2.   Norjan kuningaskunta varmistaa erityisesti, että hakumenettelyt ja täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat olennaisilta osin samanlaiset molemmissa edellisessä kohdassa tarkoitetuissa rahoitusjärjestelmissä.

3.   Euroopan unionin koheesiopolitiikan asiaan vaikuttavat muutokset otetaan tarvittaessa huomioon.

10 artikla

Norjan rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1.

Kaikissa täytäntöönpanovaiheissa edellytetään suurinta mahdollista avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja kustannustehokkuutta sekä hyvän hallinnon, kumppanuuden ja monitasohallinnon, kestävän kehityksen, miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattamista.

Norjan rahoitusjärjestelmän tavoitteisiin pääsemiseksi harjoitetaan tiivistä yhteistyötä edunsaajavaltioiden ja Norjan kuningaskunnan välillä.

2.

Norjan kuningaskunta huolehtii seuraavien rahastojen toiminnasta ja vastaa niiden täytäntöönpanosta, mukaan lukien hallinnointi ja valvonta:

a)

7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu alueellisen yhteistyön maailmanlaajuinen rahasto;

b)

3 artiklan 2 b kohdassa tarkoitettu ihmisarvoisen työn ja kolmikantavuoropuhelun edistämistä koskeva rahasto.

3.

Norjan kuningaskunta tekee kunkin edunsaajavaltion kanssa maakohtaisia määrärahoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa vahvistetaan monivuotinen ohjelmakehys sekä hallinnointi- ja valvontarakenteet, lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja rahastoja.

a)

Yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella edunsaajavaltiot antavat ohjelmaehdotuksensa Norjan kuningaskunnalle, joka arvioi ja hyväksyy ehdotukset ja tekee edunsaajavaltioiden kanssa avustussopimukset kustakin ohjelmasta. Norjan kuningaskunnan tai edunsaajavaltion nimenomaisesta pyynnöstä Euroopan komissio tarkastaa ohjelmaehdotuksen ennen sen hyväksymistä, jotta varmistetaan yhteensopivuus Euroopan unionin koheesiopolitiikan kanssa.

b)

Sovittujen ohjelmien toteuttamisesta vastaavat edunsaajavaltiot, jotka antavat käyttöön tarkoituksenmukaisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän moitteettoman toteuttamisen ja hallinnoinnin varmistamiseksi.

c)

Norjan kuningaskunta voi toteuttaa tarkastuksia sisäisten vaatimustensa mukaisesti. Edunsaajavaltiot antavat kaiken tarvittavan avun sekä kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

d)

Norjan kuningaskunta voi keskeyttää rahoituksen myöntämisen ja vaatia myönnettyjen varojen palauttamista, jos säännönvastaisuuksia ilmenee.

e)

Laajan osallistumisen takaamiseksi rahoituksen valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa sovelletaan tarvittaessa kumppanuusjärjestelyjä. Kumppanuuksia voidaan solmia edunsaajavaltioissa ja Norjan kuningaskunnassa muun muassa alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajien ja työmarkkinaosapuolten kanssa.

f)

Edunsaajavaltioiden monivuotisen ohjelmakehyksen mukaiset hankkeet voidaan panna täytäntöön voimassa olevien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti siten, että hanke toteutetaan esimerkiksi edunsaajavaltioihin ja Norjan kuningaskuntaan sijoittautuneiden tahojen yhteistyönä.

4.

Norjan kuningaskunnan hallinnointikustannukset katetaan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, ja ne yksilöidään tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä.

5.

Norjan kuningaskunta tai sen nimeämä taho vastaa Norjan rahoitusjärjestelmän hallinnoinnista. Norjan kuningaskunta voi antaa muita Norjan rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä kuultuaan ensiksi edunsaajavaltioita, joita Euroopan komissio voi avustaa. Norjan kuningaskunta pyrkii antamaan tällaiset määräykset ennen yhteisymmärryspöytäkirjojen allekirjoittamista.

6.

Norjan kuningaskunta ilmoittaa panoksestaan Norjan rahoitusjärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvittaessa vuosien 2014–2020 Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhdentoista temaattisen tavoitteen (1) saavuttamiseksi.

11 artikla

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

3.   Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen kuukauden ensimmäisestä päivästä, joka seuraa viimeisen tätä koskevan ilmoituksen tekemistä, kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatu päätökseen.

12 artikla

Tämä sopimus tehdään bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille tämän sopimuksen osapuolille.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1) Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen; 2) tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käytön ja laadun parantaminen; 3) pienten ja keskisuurten yritysten (”pk-yritysten”) ja maatalous- sekä kalastus- ja vesiviljelyalan kilpailukyvyn parantaminen; 4) vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla; 5) ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen; 6) ympäristön laadun säilyttäminen, suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen; 7) kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista; 8) kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen; 9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä köyhyyden ja syrjinnän torjunta; 10) investoiminen koulutukseen, mukaan lukien ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen; 11) viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen.


LIITE

NORJAN KUNINGASKUNNAN JA EUROOPAN UNIONIN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN VUOSIA 2014–2021 KOSKEVASTA NORJAN RAHOITUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Innovointi, tutkimus, koulutus ja kilpailukyky

1.

Liiketoiminnan kehittäminen, innovointi ja pk-yritykset

2.

Tutkimus

3.

Koulutus, apurahat, oppisopimuskoulutus ja nuorten yrittäjyys

4.

Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

5.

Sosiaalinen vuoropuhelu – ihmisarvoinen työ

Sosiaalinen osallisuus, nuorisotyöllisyys ja köyhyyden vähentäminen

6.

Euroopan kansanterveyden haasteet

7.

Romanien osallistaminen ja valtaistaminen

8.

Riskialttiissa tilanteessa olevat lapset ja nuoret

9.

Nuorten osallistuminen työmarkkinoille

10.

Paikallinen kehitys ja köyhyyden vähentäminen

Ympäristö, energia, ilmastonmuutos ja vähähiilinen talous

11.

Ympäristö ja ekosysteemit

12.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus, energian toimitusvarmuus

13.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen

Kulttuuri, kansalaisyhteiskunta, hyvä hallintotapa ja perusoikeudet ja -vapaudet

14.

Kulttuurialan yrittäjyys, kulttuuriperintö ja kulttuurinen yhteistyö

15.

Kansalaisyhteiskunta

16.

Hyvä hallintotapa, vastuulliset instituutiot, avoimuus

17.

Ihmisoikeudet – kansallinen täytäntöönpano

Oikeus- ja sisäasiat

18.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat

19.

Vankeinhoitolaitos ja tutkintavankeus

20.

Kansainvälinen poliisiyhteistyö ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

21.

Oikeuslaitoksen vaikuttavuus ja tehokkuus, oikeusvaltion vahvistaminen

22.

Perheväkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta

23.

Katastrofien ehkäisy ja katastrofivalmiudet


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/18


LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen

EUROOPAN UNIONI

ja

ISLANTI, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välisen sopimuksen sekä voimassa olevat Islannin ja yhteisön välistä kalojen ja kalastustuotteiden kauppaa koskevat järjestelyt,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuonnissa unioniin vuosina 2009–2014 sovellettavista erityismääräyksistä ja erityisesti sen 1 artiklan,

OTTAVAT HUOMOON lisäpöytäkirjan Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta ja erityisesti sen 2 artiklan,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN:

1 artikla

1.   Tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä vahvistetaan tiettyjen Islannista peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden Euroopan unioniin tapahtuvaan tuontiin sovellettavat erityismääräykset. Tämän pöytäkirjan liitteessä vahvistetaan vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt. Tariffikiintiöitä sovelletaan päivästä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa, 4 artiklan 3 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

2.   Tämän kauden päätyttyä sopimuspuolet arvioivat tarvetta säilyttää 1 kohdassa tarkoitetut erityismääräykset ja tarvittaessa tarkistaa kiintiöitä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat.

2 artikla

1.   Tariffikiintiöt avataan käytettäviksi päivänä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa, 4 artiklan 3 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

2.   Tämän pöytäkirjan liitteessä vahvistetaan tariffikiintiöiden määrät. Ensimmäinen tariffikiintiö on käytettävissä siitä alkaen kun tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa 30 päivään huhtikuuta 2017 asti. Toukokuun 1 päivästä 2017 alkaen tariffikiintiöt jaetaan vuosittain 1 päivästä toukokuuta 30 päivään huhtikuuta tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun asti.

3.   Tariffikiintiöiden määrät ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta 2014 ja päättyy tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkaessa, jaetaan suhteellisesti ja annetaan käyttöön tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun asti.

3 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä lueteltuihin tariffikiintiöihin sovelletaan alkuperäsääntöjä, jotka annetaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Islannin välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3.

4 artikla

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen talletus on tehty.

3.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona viimeinen tätä koskeva ilmoitus on talletettu, kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatettu päätökseen.

5 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja islannin kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimuspuolille.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


LIITE

ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOITA TARKOITETAAN PÖYTÄKIRJAN 1 ARTIKLASSA

Euroopan unioni avaa jo käytössä olevien pysyvien tullittomien tariffikiintiöiden lisäksi seuraavat vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt Islannista peräisin oleville tuotteille:

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuisen (1.5.–30.4.) tariffikiintiön määrä nettopainona ilmaistuna, jollei toisin ilmoiteta (*)

0303 51 00

Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silli ja silakka, jäädytetty, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

950 tonnia

0306 15 90

Keisarihummerit (Nephrops norvegicus), jäädytetyt

1 000 tonnia

0304 49 50

Kalafileet, tuoreet tai jäähdytetyt, punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

2 000 tonnia

1604 20 90

Muut kalavalmisteet

2 500 tonnia


(1)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2.–15.6.

(*)  Määrät lisätään lisäpöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/22


LISÄPÖYTÄKIRJA

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen

EUROOPAN UNIONI

ja

NORJAN KUNINGASKUNTA, jotka

OTTAVAT HUOMIOON 14 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sekä voimassa olevat Norjan ja yhteisön välistä kalojen ja kalastustuotteiden kauppaa koskevat järjestelyt,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuonnissa unioniin vuosina 2009–2014 sovellettavista erityismääräyksistä ja erityisesti sen 1 artiklan,

OTTAVAT HUOMOON lisäpöytäkirjan Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN:

1 artikla

1.   Tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä vahvistetaan tiettyjen Norjasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden Euroopan unioniin tapahtuvaan tuontiin sovellettavat erityismääräykset.

2.   Tämän pöytäkirjan liitteessä vahvistetaan vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt. Nämä tariffikiintiöt kattavat 1 päivän toukokuuta 2014 ja 30 päivän huhtikuuta 2021 välisen ajan. Kiintiömääriä tarkastellaan uudelleen mainitun ajanjakson loppuun mennessä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat.

2 artikla

1.   Tariffikiintiöt avataan käytettäviksi päivänä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa, 5 artiklan 3 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

2.   Ensimmäinen tariffikiintiö on käytettävissä päivästä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa, 30 päivään huhtikuuta 2017 saakka. Toukokuun 1 päivästä 2017 alkaen tariffikiintiöt jaetaan vuosittain 1 päivästä toukokuuta 30 päivään huhtikuuta tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun saakka.

3.   Tariffikiintiöiden määrät ajanjaksoksi, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta 2014 ja päättyy tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkaessa, jaetaan suhteellisesti ja ne ovat käytettävissä tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetun kauden loppuun saakka.

3 artikla

Norja toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että jatkossakin sovelletaan järjestelyä, jolla sallitaan Euroopan unionin jäsenvaltion lippua käyttävien alusten Norjassa maihin laskemien kalojen ja kalastustuotteiden vapaa kauttakulku.

Ottaen huomioon 1 päivänä toukokuuta 2014 alkaneen ja tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkaessa loppuvan kauden, jolloin kauttakulkua koskeva järjestely ei ollut käytössä, järjestelyä sovelletaan seitsemän vuoden ajan päivästä, jona tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa.

4 artikla

Tämän pöytäkirjan liitteessä lueteltuihin tariffikiintiöihin sovelletaan alkuperäsääntöjä, jotka annetaan 14 päivänä toukokuuta 1973 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3.

5 artikla

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti. Ratifiointi- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

2.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeinen ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen talletus on tehty.

3.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona viimeinen tätä koskeva ilmoitus on talletettu, kunnes 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt on saatettu päätökseen.

6 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja norjan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimuspuolille.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


LIITE

ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOITA TARKOITETAAN PÖYTÄKIRJAN 1 ARTIKLASSA

Euroopan unioni avaa jo käytössä olevien pysyvien tullittomien tariffikiintiöiden lisäksi seuraavat vuotuiset tullittomat tariffikiintiöt Norjasta peräisin oleville tuotteille:

CN-koodi

Tuotteen kuvaus

Vuotuisen (1.5.–30.4.) tariffikiintiön määrä nettopainona ilmaistuna, jollei toisin ilmoiteta (*)

0303 19 00

Muut lohikalat (Salmonidae), jäädytetyt

2 000 tonnia

0303 51 00

Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silli ja silakka, jäädytetty, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

26 500 tonnia

0303 54 10

Scomber scombrus- ja Scomber japonicus -lajin makrilli, jäädytetty, kokonaisena, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti (1)

25 000 tonnia

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrilli, jäädytetyt fileet ja jäädytetyt perhosfileet

11 300 tonnia

0303 55 30

Chilenpiikkimakrilli (Trachurus murphyi), jäädytetty

2 200 tonnia

ex 0303 55 90

Muu jäädytetty kala, muut kuin piikkimakrillit (Caranx trachurus)

0303 56 00

Oka-ahven (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Muu jäädytetty kala

0303 82 00

Rauskut (Rajidae)

0303 89 55

Kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

0303 89 90

Muu jäädytetty kala

Kaikki tuotteet, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

0304 86 00

Kalafileet, jäädytetyt, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

55 600 tonnia

ex 0304 99 23

Perhosfileet, jäädytetyt, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa (1)

ex 0304 49 90

Kalafileet, tuoreet, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

9 000 tonnia

ex 0304 59 50

Perhosfileet, tuoreet, Clupea harengus- ja Clupea pallasii -lajin silliä ja silakkaa

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Katkaravut, kuoritut ja jäädytetyt, valmistetut tai säilötyt

7 000 tonnia

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Silli ja silakka, mausteissa ja/tai etikassa käsitelty, suolavedessä

11 400 tonnia (valutettu nettopaino)

0305 10 00

Ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

1 000 tonnia


(1)  Lupaa soveltaa tariffikiintiötä ei myönnetä tavaroille, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen ajanjaksolla 15.2.–15.6.

(*)  Määrät lisätään lisäpöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/838,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa, sekä 218 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 10 päivänä toukokuuta 2010 komission aloittamaan Georgian kanssa neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (2) korvaavan uuden sopimuksen tekemisestä unionin ja Georgian välillä.

(2)

Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 29 päivänä marraskuuta 2013.

(3)

Neuvoston päätöksen N:o 2014/494/EU (3) mukaisesti sopimus allekirjoitettiin 27 päivänä kesäkuuta 2014 sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(4)

Neuvosto voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 7 kohdan nojalla antaa komissiolle valtuudet hyväksyä sopimukseen tehtäviä muutoksia, jotka assosiaatiokomitea hyväksyy sopimuksen 408 artiklan 4 kohdan mukaisessa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä erityiskokoonpanossaan maantieteellisten merkintöjen alakomitean sopimuksen 179 artiklan nojalla tekemän ehdotuksen johdosta.

(5)

On aiheellista säätää asiaankuuluvista menettelyistä, joilla suojataan sopimuksen mukaisesti suojattavia maantieteellisiä merkintöjä.

(6)

Sopimusta ei saisi tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

(7)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 431 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (5).

3 artikla

Komissio hyväksyy unionin puolesta sopimuksen muutokset, jotka tehdään sopimuksen 179 artiklan soveltamista varten maantieteellisten merkintöjen alakomitean päätöksillä. Jos asianomaiset osapuolet eivät maantieteellistä merkintää koskevien vastaväitteiden esittämisen jälkeen pääse keskenään sopimukseen, komissio vahvistaa asiaa koskevan kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (6) 57 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4 artikla

1.   Sopimuksen IV osaston 9 luvun 3 alajakson ”Maantieteelliset merkinnät” mukaisesti suojattua nimeä saavat käyttää kaikki sitä vastaavan eritelmän mukaisia maataloustuotteita, elintarvikkeita, viinejä, maustettuja viinejä tai väkeviä alkoholijuomia kaupan pitävät toimijat.

2.   Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet toteuttavat sopimuksen 175 artiklan mukaisesti sopimuksen 170–174 artiklassa määrätyn suojan, myös asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

5 artikla

Sopimusta ei saa tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Hyväksyntä annettu 18 päivänä joulukuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimus (EYVL L 205, 4.8.1999, s. 3).

(3)  Neuvoston päätös 2014/494/EU Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 261, 30.8.2014, s. 1).

(4)  Sopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 261, 30.8.2014, s. 4) yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/839,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan kanssa, sekä 218 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 15 päivänä kesäkuuta 2009 komission aloittamaan Moldovan tasavallan kanssa neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (2) korvaavan Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen uuden sopimuksen tekemisestä.

(2)

Neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen, ja Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus (jäljempänä ’sopimus’) parafoitiin 29 päivänä marraskuuta 2013.

(3)

Neuvoston päätöksen 2014/492/EU (3) mukaisesti sopimus allekirjoitettiin 27 päivänä kesäkuuta 2014 sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(4)

Neuvosto voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 7 kohdan nojalla antaa komissiolle valtuudet hyväksyä sopimusta koskevia muutoksia, jotka assosiaatiokomitea tekee sopimuksen 438 artiklan 4 kohdassa määrättynä kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevänä assosiaatiokomiteana maantieteellisten merkintöjen alakomitean sopimuksen 306 artiklan nojalla esittämän ehdotuksen pohjalta.

(5)

On aiheellista säätää asiaankuuluvista menettelyistä, joilla suojataan sopimuksen mukaisesti suojattavat maantieteelliset merkinnät.

(6)

Sopimusta ei saisi tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

(7)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus (jäljempänä ’sopimus’) (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 464 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (5).

3 artikla

Sopimuksen 306 artiklan soveltamista varten komissio hyväksyy unionin puolesta sopimuksen muutokset, jotka johtuvat maantieteellisten merkintöjen alakomitean päätöksistä. Jos asianomaiset osapuolet eivät maantieteellistä merkintää koskevien vastaväitteiden esittämisen jälkeen pääse keskenään sopimukseen, komissio vahvistaa asiaa koskevan kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (6) 57 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4 artikla

1.   Sopimuksen V osaston 9 luvun 3 alajakson ”Maantieteelliset merkinnät” mukaisesti suojattua nimeä saavat käyttää kaikki sitä vastaavan eritelmän mukaisia maataloustuotteita, elintarvikkeita, viinejä, maustettuja viinejä tai väkeviä alkoholijuomia markkinoille saattavat toimijat.

2.   Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet toteuttavat sopimuksen 301 artiklan mukaisesti sopimuksen 297–300 artiklassa määrätyn suojan, myös asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

5 artikla

Sopimusta ei saa tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Suostumus annettu 13. marraskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus (EYVL L 181, 24.6.1998, s. 3).

(3)  Neuvoston päätös 2014/492/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 260, 30.8.2014, s. 1).

(4)  Sopimuksen teksti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 260, 30.8.2014, s. 3) yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).


ASETUKSET

28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/30


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/840,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Kahden henkilön ei pitäisi enää olla asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa luettelossa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Tiettyihin asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II lueteltuihin henkilöihin liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

I

Poistetaan seuraavia henkilöjä koskevat merkinnät asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa A jaksossa olevasta luettelosta:

 

Nro 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)

 

Nro 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II

Korvataan asetuksen (EU) No 36/2012 liitteessä II olevassa A jaksossa olevat jäljempänä lueteltuja henkilöitä koskevat merkinnät seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Syntymäaika: 10.7.1969.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Passi nro 454224.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä televiestinnän, rahoituspalvelujen ja liikenteen aloilla sekä kiinteistöalalla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema Syriatel-yhtiössä, joka on Syyrian johtava matkapuhelinoperaattori, sekä seuraavissa sijoitusrahastoissa: Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.

Hän rahoittaa ja tukee liiketoimintansa kautta Syyrian hallintoa.

Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Syntymäaika: 20.5.1966.

Passi nro 002954347.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä suunnittelu- ja rakennusalalla sekä media-, hotelli- ja ravintola- ja terveydenhoitoaloilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ja Syria Metal industries.

Hänellä on merkittävä asema Syyrian elinkeinoelämässä, koska hän on Damaskoksen kauppakamarin pääsihteeri (jonka entinen talousministeri Khodr Orfali nimitti joulukuussa 2014), Kiinan ja Syyrian kahdenvälisten yritysneuvostojen puheenjohtaja (maaliskuusta 2014) ja Syyrian metalli- ja teräsneuvoston puheenjohtaja (joulukuusta 2015).

Hänellä on läheiset liikesuhteet Syyrian hallinnon keskeisiin henkilöihin, myös Maher Al-Assadiin.

Liiketoimintansa kautta Mohammed Hamcho hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä. Hän on lähellä hallinnosta hyötyviä ja sitä tukevia henkilöitä.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Syntymäaika: 21.1.1973.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Passi nro N002848852.

Syyriassa toimiva merkittävä liikemies. Ihab Makhlouf on Syyrian johtavan matkapuhelinoperaattorin Syriatelin varapääjohtaja ja osakkeenomistaja. Hänellä on liiketaloudellisia intressejä myös useissa muissa syyrialaisissa yhtiöissä ja yhteisöissä, mukaan lukien Ramak Construction Co ja Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Syriatelin varapääjohtajan ominaisuudessa Ihab Makhlouf tukee Syyrian hallintoa myös suoraan, koska yhtiö siirtää huomattavan osan voitoistaan Syyrian hallitukselle lisenssisopimuksensa kautta.

Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (alias Khaled) Qaddur (

Image

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa televiestinnän sekä öljy- ja muoviteollisuuden aloilla ja läheiset liikesuhteet Maher Al-Assadiin.

Hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.

Maher Al-Assadin liittolainen myös liiketoimintansa kautta.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Syntymäaika: 3.2.1967.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Maher Al-Assadin liikekumppani, johtaa eräitä hänen liikeasioitaan; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (alias Abu Rami)

Syntymäaika: 19.10.1932.

Syntymäpaikka: Latakia, Syyria.

Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen; Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä. Lähellä Assadin perhettä, Bashar ja Mahir al-Assadin eno. Kutsutaan myös nimellä Abu Rami.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla ja myös intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa General Organisation of Tobacco -järjestössä sekä öljy-, kaasu-, ase- ja pankkialoilla.

Osallistunut Assadin hallinnon puolesta liiketoimiin asehankinnoissa ja pankkialalla. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (alias Aiman Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia.

Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa teräs-, media-, kulutushyödyke- ja öljyaloilla ja myös käy kauppaa näiden alojen tuotteilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Al Jazira (alias Al Jazerra ja El Jazireh), Dunia TV ja Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber on Al Jazira -yhtiönsä kautta helpottanut öljyn tuontia Overseas Petroleum Trading -yhtiöltä Syyriaan.

Ayman Jaber hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.

Hän tukee suoraan Syyrian hallintoon yhteydessä olevia puolisotilaallisia Shabiha- ja/tai Suqur as-Sahraa -joukkoja ja on johtavassa asemassa niiden toiminnassa.

Rami Makhloufin liittolainen liiketoimintansa kautta ja Maher Al-Assadin liittolainen hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen kautta.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Syntymäaika: 1933.

Syntymäpaikka: Karfis, Syyria.

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta, kutsuttu sittemmin takaisin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin erityisneuvonantajaksi.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holdings. Hän on toiminut maaliskuusta 2014 lähtien talousministeri Khodr Orfalin nimittämänä kahdenvälisten yritysneuvostojen Venäjästä vastaavana puheenjohtajana.

Samir Hassan tukee hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.

Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston nimeämiä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa ja hyötyy Syyrian hallinnosta.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Syntymäaika: 1945.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen talousministeri, virassa 9.2.2013 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Syntymäaika: 1958.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen kansliaministeri, virassa ainakin 21.1.2014 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (alias Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Syntymäaika: 1957.

Syntymäpaikka: Hama.

Entinen kansliaministeri, virassa ainakin vuoteen 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen televiestintä- ja teknologiaministeri, virassa ainakin huhtikuuhun 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Syntymäaika: 1966.

Syntymäpaikka: Tartus.

Entinen viestintäministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Syntymäaika: 1961.

Syntymäpaikka: Mohagirine, Syyria.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa Anwar Akkad Sons Group (AASG) -yhtiössä ja sen tytäryhtiössä United Oilissa. AASG on monialayhtymä, jolla on intressejä muun muassa öljy-, kaasu-, kemikaali-, vakuutus-, tuotantokone-, kiinteistö-, matkailu-, näyttely-, urakointi- ja lääkinnällisten laitteiden aloilla.

Hashim Anwar al-Aqqad oli myös Syyrian parlamentin jäsen vielä vuonna 2012.

Al-Aqqadin menestys ei olisi voinut jatkua ilman hallinnon apua. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria.

Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa öljy-, kemikaali- ja valmistusteollisuuden aloilla. Hän edustaa erityisesti seuraavaa yhtiötä: Abdulkarim Group alias Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on johtava voiteluaineiden, rasvojen ja teollisuuskemikaalien valmistaja Syyriassa.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Osoite: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa suunnittelu- ja rakennusalalla sekä öljy- ja kaasualalla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin merkittävässä insinööri- ja rakennusyhtiössä nimeltä HESCO Engineering and Construction Company.

George Haswanilla on läheiset siteet Syyrian hallintoon. Hän tukee hallintoa ja hyötyy siitä asemassaan välittäjänä Syyrian hallinnon ostaessa öljyä ISILiltä. Hän hyötyy hallinnosta myös suotuisan kohtelun, muun muassa merkittävän venäläisen öljy-yhtiön Stroytransgazin kanssa tehdyn (aliurakointi)sopimuksen, kautta.

7.3.2015


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/36


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/841,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2016/849 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849.

(2)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 329/2007 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä (YUTP) 2016/849 säädetyt toimenpiteet.

(3)

Päätöksessä (YUTP) 2016/849 laajennetaan kieltoa, joka koskee kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan liittyvien tuotteiden, materiaalien ja varusteiden toimitusta, myyntiä ja siirtoa Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, jäljempänä ’Pohjois-Korea’. Siinä myös kielletään varojen siirto Pohjois-Koreaan ja Pohjois-Koreasta, jollei siihen ole myönnetty nimenomaisesti etukäteen lupaa, Pohjois-Korean ja sen kansalaisten investoinnit jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville alueille ja unionin kansalaisten ja yhteisöjen investoinnit Pohjois-Koreaan. Lisäksi päätöksessä kielletään myös laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento jäsenvaltioiden alueella ilma-aluksilta, joita liikennöi pohjoiskorealainen lentoyhtiö tai jotka ovat peräisin Pohjois-Koreasta, ja pääsy jäsenvaltioiden satamiin aluksilta, jotka Pohjois-Korea omistaa tai joita se liikennöi tai joiden miehistöstä se vastaa. Päätöksessä kielletään ylellisyystavaroiden tuonti Pohjois-Koreasta ja rahoitustuen myöntäminen Pohjois-Korean kanssa käytävää kauppaa varten. Lisäksi säädetään aiemmin tehdyn sopimuksen voimassaoloon perustuvasta poikkeuksesta velvoitteeseen jäädyttää tiettyjen pohjoiskorealaisten henkilöiden ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 329/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 329/2007 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohdat seuraavasti:

”10.

’sijoituspalveluilla’ tarkoitetaan seuraavia palveluja ja toimintoja:

a)

yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen,

b)

toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun,

c)

kaupankäynti omaan lukuun,

d)

salkunhoito,

e)

sijoitusneuvonta,

f)

rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen kiinteän sitoumuksen perusteella,

g)

rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun toteuttaminen ilman kiinteää sitoumusta,

h)

kaikki palvelut, jotka liittyvät rahoitusinstrumenttien ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

11.

’varainsiirrolla’ tarkoitetaan:

a)

mitä tahansa liiketointa, jonka maksupalveluntarjoaja suorittaa maksajan puolesta sähköisesti antaakseen rahat maksunsaajan käyttöön maksupalveluntarjoajan kautta, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja sama henkilö;

b)

mitä tahansa liiketointa, joka suoritetaan muulla tavoin kuin sähköisesti, kuten käteisellä, sekillä tai maksumääräyksillä, rahojen antamiseksi maksunsaajan käyttöön, riippumatta siitä, ovatko maksaja ja maksunsaaja sama henkilö.

12.

’maksunsaajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on tarkoitettu varainsiirron vastaanottajaksi;

13.

’maksajalla’ tarkoitetaan henkilöä, joka on maksutilin haltija ja joka antaa luvan varainsiirtoon kyseiseltä maksutililtä tai, jos maksutiliä ei ole, joka antaa varainsiirtoa koskevan toimeksiannon;

14.

’maksupalveluntarjoajalla’ tarkoitetaan varainsiirtopalveluja tarjoavia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY (*) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksupalveluntarjoajia, sekä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan poikkeusta direktiivin 2007/64/EY 26 artiklan nojalla, ja oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan poikkeusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/110/EY (**) 9 artiklan nojalla;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta (EYVL L 319, 5.12.2007, s. 1)."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta (EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7).”."

2)

Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kielletään

a)

liitteessä I c lueteltujen, Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien kullan, titaanimalmin, vanadiinimalmin ja harvinaisten maametallien tai liitteessä I d lueteltujen kivihiilen, raudan ja rautamalmin tuonti, hankkiminen tai siirto Pohjois-Koreasta;

b)

liitteessä I f lueteltujen, Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien öljytuotteiden tuonti, hankkiminen tai siirto Pohjois-Koreasta;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a ja b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

Liitteeseen I c sisällytetään 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kulta, titaanimalmi, vanadiinimalmi ja harvinaiset maametallit.

Liitteeseen 1 d sisällytetään 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kivihiili, rauta ja rautamalmi.

Liitteeseen I f sisällytetään 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut öljytuotteet.”.

3)

Korvataan 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen voi myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suoraan tai välilliseen toimitukseen, myyntiin, siirtoon tai vientiin, tai 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun apuun tai välityspalveluihin edellyttäen, että kyseiset tuotteet, teknologia, apu tai välityspalvelut on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle neljän viikon kuluessa tämän artiklan mukaisesti myönnetyistä luvista.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan siinä tarkoitettuihin liiketoimiin tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt pyynnön.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 3 kohdan nojalla YK:n turvallisuusneuvostolle jättämästään hyväksyntää koskevasta pyynnöstä.”.

4)

Korvataan 3 b artikla seuraavasti:

”3 b artikla

1.   Saapumista ja lähtöä koskevien ennakkotietojen, sellaisena kuin ne on määritelty saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksia ja tulli-ilmoituksia koskevissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (***), komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (****) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (*****) säännöksissä, antamista toimivaltaisille tulliviranomaisille koskevan velvollisuuden lisäksi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot antavan henkilön on ilmoitettava, sisältyvätkö tavarat EU:n yhteiseen puolustustarvikeluetteloon tai tämän asetuksen soveltamisalaan, ja jos niiden vienti on luvanvaraista, annettava tarkemmat tiedot vientiluvan kattamista tavaroista ja teknologiasta.

2.   Tässä artiklassa tarkoitetut vaadittavat lisätiedot on toimitettava tulli-ilmoitusta käyttäen tai, jos tällaista ilmoitusta ei ole, muussa asianmukaisessa kirjallisessa muodossa.

(***)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(****)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1)."

(*****)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).”."

5)

Kumotaan 3 c artikla.

6)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä III lueteltujen ylellisyystavaroiden myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreaan;

b)

liitteessä III lueteltujen, Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien ylellisyystavaroiden hankkiminen, tuonti tai siirto suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreasta;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a ja b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, siinä tarkoitettua kieltoa ei sovelleta matkustajien henkilökohtaisiin tavaroihin tai matkustajien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, jotka ovat luonteeltaan ei-kaupallisia ja jotka sisältyvät heidän matkatavaroihin.

3.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta tuotteisiin, jotka ovat välttämättömiä kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivien jäsenvaltioiden Pohjois-Koreassa sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten tai ovat niiden henkilökunnan henkilökohtaisia tavaroita.

4.   Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion asianomainen toimivaltainen viranomainen voi myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan liitteessä III olevassa 17 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevaan liiketoimeen edellyttäen, että tuotteet on tarkoitettu humanitaarisiin tarkoituksiin.”.

7)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Unionissa oleva tai sen kautta kulkeva rahti, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 952/2013 243–249 artiklassa tarkoitetuilla lentoasemilla, merisatamissa ja vapaa-alueilla oleva tai niiden kautta kulkeva rahti, tarkastetaan sen varmistamiseksi, että se ei sisällä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tässä asetuksessa kiellettyjä tuotteita kun

a)

rahti on peräisin Pohjois-Koreasta;

b)

rahti on tarkoitettu Pohjois-Koreaan;

c)

rahdin välittäjänä tai järjestäjänä on Pohjois-Korea tai sen kansalaiset taikka henkilöt tai yhteisöt, jotka toimivat näiden puolesta tai näiden johdolla, tai näiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

d)

rahdin välittäjänä tai järjestäjänä ovat liitteessä IV luetellut henkilöt, yhteisöt tai elimet;

e)

rahti kuljetetaan Pohjois-Korean lipun alla purjehtivilla aluksilla tai Pohjois-Koreaan rekisteröidyillä ilma-aluksilla taikka kansalaisuudettomilla aluksilla tai ilma-aluksilla.

2.   Jos rahti ei kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, unionissa oleva tai sen kautta kulkeva rahti, mukaan lukien lentoasemilla, merisatamissa ja vapaa-alueilla oleva tai niiden kautta kulkeva rahti, tarkastetaan, jos on perusteltua syytä olettaa, että se voi sisältää tuotteita, joiden myynti, toimitus, siirto tai vienti on tällä asetuksella kielletty, seuraavissa olosuhteissa:

a)

rahti on peräisin Pohjois-Koreasta;

b)

rahti on tarkoitettu Pohjois-Koreaan; tai

c)

rahdin välittäjänä tai järjestäjänä on Pohjois-Korea tai sen kansalaiset taikka henkilöt tai yhteisöt, jotka toimivat näiden puolesta.

3.   Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät vaikuta diplomaattisia suhteita koskevan vuoden 1961 Wienin yleissopimuksen ja konsulisuhteita koskevan vuoden 1963 Wienin yleissopimuksen mukaiseen diplomaattisien ja konsulikuriirilähetysten loukkaamattomuuteen ja suojeluun.

4.   Polttoainetäydennyspalvelujen tai aluksille suunnattujen muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen pohjoiskorealaisille aluksille on kielletty, jos palveluntarjoajilla on tietoja, mukaan lukien toimivaltaisilta tulliviranomaisilta 3 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen saapumista ja lähtöä koskevien ennakkotietojen pohjalta saadut tiedot, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että alusten rahtina on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kielletty tässä asetuksessa, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisista syistä.”.

8)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”5 b artikla

1.   Kielletään vastaanottamasta tai hyväksymästä unionin alueelle tehtäviä investointeja kaupalliseen toimintaan, jos investointien tekijöinä ovat

a)

Pohjois-Korean hallitukseen kuuluvat henkilöt, yhteisöt tai elimet;

b)

Korean työväenpuolue;

c)

Pohjois-Korean kansalaiset;

d)

Pohjois-Korean lainsäädännön mukaisesti perustetut tai muodostetut oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet;

e)

näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt, yhteisöt tai elimet;

f)

näiden omistamat tai määräysvallassa olevat oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet.

2.   Kielletään

a)

yhteisyrityksen perustaminen 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen kanssa tai omistusosuuden tai lisäosuuden hankkiminen tällaisessa oikeushenkilössä, yhteisössä tai elimessä, joka osallistuu toimintaan, joka liittyy Pohjois-Korean ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin tai -toimintoihin taikka toimintaan kaivos-, jalostamo- ja kemianteollisuudessa, mukaan lukien tällaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen hankkiminen kokonaan tai osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai muiden arvopapereiden hankkiminen;

b)

rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen 1 kohdan d–f alakohdassa tarkoitetulle oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tai tällaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten;

c)

edellä tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan liittyvien investointipalvelujen tarjoaminen.

5 c artikla

1.   Varainsiirrot Pohjois-Koreaan ja Pohjois-Koreasta ovat kiellettyjä, paitsi jos ne koskevat 3 kohdassa tarkoitettua liiketoimea.

2.   Kielletään 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvia luotto- ja rahoituslaitoksia toteuttamasta liiketoimia tai jatkamasta niihin osallistumista seuraavien tahojen kanssa:

a)

luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka on Pohjois-Koreassa;

b)

sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten, joiden kotipaikka on Pohjois-Koreassa, 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvat konttorit tai tytäryhtiöt, jotka luetellaan liitteessä VI;

c)

sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten, joiden kotipaikka on Pohjois-Koreassa, 16 artiklan soveltamisalaan kuulumattomat konttorit tai tytäryhtiöt, jotka luetellaan liitteessä VI;

d)

liitteessä VI luetellut luotto- ja rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Pohjois-Koreassa ja jotka eivät kuulu 16 artiklan soveltamisalaan, mutta jotka kuuluvat sellaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten määräysvaltaan, joiden kotipaikka on Pohjois-Koreassa,

paitsi jos kyseiset liiketoimet kuuluvat 3 kohdan soveltamisalaan ja niille on annettu lupa 4 kohdan a alakohdan mukaisesti tai ne eivät vaadi lupaa 4 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3.   Lupa voidaan myöntää 4 kohdan a alakohdan mukaisesti liiketoimille, jotka

a)

liittyvät elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon tai lääkinnällisiin laitteisiin tai maatalouteen tai humanitaarisiin tarkoituksiin;

b)

koskevat henkilökohtaisia rahalähetyksiä;

c)

liittyvät tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten täytäntöönpanoon;

d)

liittyvät johonkin tiettyyn kauppasopimukseen, jota ei ole kielletty tässä asetuksessa;

e)

koskevat kansainvälisen oikeuden mukaisia vapauksia nauttivaa diplomaatti- tai konsuliedustustoa tai kansainvälistä järjestöä, mikäli tällaiset liiketoimet on tarkoitettu kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin;

f)

ovat yksinomaan tarpeen unionin tai sen jäsenvaltioiden rahoittamien kehityshankkeiden toteuttamiseen, jotka suoraan vastaavat siviiliväestön tarpeisiin tai edistävät ydinaseriisuntaa;

g)

liittyvät Pohjois-Koreaa, sen kansalaisia tai Pohjois-Korean lain mukaisesti perustettuja tai muodostettuja oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä kohtaan esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi suoritettaviin maksuihin, ja luonteeltaan vastaaville liiketoimille, joilla ei edistetä tässä asetuksessa kiellettyä toimintaa, tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle antamastaan luvasta ainakin kymmenen päivää etukäteen.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut liiketoimet, joihin liittyy varainsiirtoja Pohjois-Koreaan ja Pohjois-Koreasta, joiden arvo on:

a)

yli 15 000 euroa tai vastaava määrä, edellyttävät liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitun jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupaa;

b)

15 000 euroa tai vähemmän tai vastaava määrä, eivät edellytä ennakkolupaa.

5.   Ennakkolupaa ei vaadita liiketoimelle tai varainsiirrolle, joka on välttämätön kansainvälisen oikeuden nojalla vapauksia nauttivien jäsenvaltioiden Pohjois-Koreassa sijaitsevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen virallisia tarkoituksia varten.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle kaikista 4 kohdan a alakohdan nojalla annetuista luvista.

7.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvien liiketoimien osalta 16 artiklassa tarkoitettujen luotto- ja rahoituslaitosten on 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen luotto- ja rahoituslaitosten kanssa toteuttamiensa toimien yhteydessä

a)

sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY (******) 8 ja 9 artiklan nojalla vahvistettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä;

b)

varmistettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 (*******) mukaisesti vahvistettujen menettelyjen noudattaminen;

c)

edellytettävä maksajia koskevien tietojen toimittamista varainsiirtojen mukana asetuksessa (EY) 1781/2006 edellytetyllä tavalla sekä maksunsaajia koskevien tietojen antamista, kuten maksunsaajan nimi, maksunsaajan maksutilin numero ja soveltuvin osin yksilöllinen tapahtumatunnus, ja kieltäydyttävä käsittelemästä liiketoimea, jos mikä tahansa näistä tiedoista puuttuu tai on epätäydellinen;

d)

säilytettävä liiketoimia koskevat tiedot direktiivin 2005/60/EY 30 artiklan b alakohdan mukaisesti;

e)

jos on perusteltua syytä epäillä, että varoilla voitaisiin edistää Pohjois-Korean ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimia, jäljempänä ’joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittaminen’, ilmoitettava viipymättä epäilyksistään toimivaltaiselle rahanpesun selvittelykeskukselle, sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2005/60/EY, tai mille tahansa muulle liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan soveltamista;

f)

ilmoitettava viipymättä kaikista epäilyttävistä liiketoimista, myös niiden yrityksistä;

g)

pidättäydyttävä toteuttamasta liiketoimia, joiden ne perustellusti epäilevät saattavan liittyä joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen, ennen kuin ne ovat saaneet päätökseen e alakohdan mukaiset tarvittavat toimet ja noudattaneet asianomaisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai toimivaltaisen viranomaisen ohjeita.

Tämän kohdan soveltamiseksi rahanpesun selvittelykeskuksen tai epäilyttäviä liiketoimia vastaanottavana ja analysoivana kansallisena yhteyspisteenä toimivan muun toimivaltaisen viranomaisen on vastaanotettava ilmoituksia mahdollisesta joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisesta, ja sillä on oltava suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, mukaan lukien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten analyysit.

8.   Edellä 3 kohdassa säädettyä ennakkolupavaatimusta sovelletaan riippumatta siitä, toteutetaanko varainsiirto yhtenä suorituksena vai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä. Tätä asetusta sovellettaessa ’suorituksilla, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä’, tarkoitetaan

a)

useita peräkkäisiä samojen 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien luotto- tai rahoituslaitosten tekemiä tai näille tehtyjä, taikka saman pohjoiskorealaisen henkilön, yhteisön tai elimen tekemiä tai tälle tehtyjä varainsiirtoja, jotka liittyvät samaan varainsiirtovelvollisuuteen, kun kukin yksittäinen varainsiirto jää 15 000 euron raja-arvon alapuolelle, mutta ne yhdessä ylittävät luvanvaraisuudelle asetetut kriteerit;

b)

useita varainsiirtoja, joihin osallistuu useita maksupalveluntarjoajia tai luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä ja jotka liittyvät samaan varainsiirtovelvollisuuteen.

9.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tässä artiklassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

(******)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15)."

(*******)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1).”."

9)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen 6 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen nimeämispäivää antama päätös tai tuomio;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä tai tuomiolla vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

päätöstä tai tuomiota ei ole annettu liitteessä IV, V tai V a luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

päätöksen tai tuomion tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista; ja

e)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut liitteessä IV lueteltuja henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä koskevasta päätöksestä tai tuomiosta pakotekomitealle.

2.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä V luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt, tai velvoitteeseen, joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle, ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a)

sopimus ei liity mihinkään 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 2 artiklan 3 kohdassa tai 3 artiklassa tarkoitettuun tuotteeseen, toimeen, palveluun tai liiketoimeen; ja

b)

maksun saaja ei suoraan eikä välillisesti ole liitteessä V lueteltu henkilö, yhteisö tai elin.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on vähintään 10 päivää ennen luvan antamista 2 kohdan nojalla ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.”.

10)

Korvataan 9 b artikla seuraavasti:

”9 b artikla

1.   Kielletään rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen Pohjois-Korean kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -takuiden tai -vakuutusten myöntäminen henkilöille tai yhteisöille, jotka osallistuvat tällaiseen kauppaan, jos tällainen taloudellinen tuki voisi edistää

a)

Pohjois-Korean ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia tai muita tällä asetuksella kiellettyjä toimia;

b)

a alakohdan kiellon kiertämistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta ennen 29 päivää toukokuuta 2016 tehtyihin rahoitustukisopimuksiin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta rahoitustuen myöntämiseen elintarvikekauppaa varten tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin.”.

11)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 c artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, joista on määrätty tässä asetuksessa, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a)

liitteessä IV tai V lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin;

b)

muu pohjoiskorealainen henkilö, yhteisö tai elin, mukaan lukien Pohjois-Korean hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot; tai

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Tällä asetuksella käyttöön otettujen toimenpiteiden katsotaan vaikuttaneen sopimuksen tai liiketoimen suorittamiseen, jos vaateen syntyminen tai sen sisältö on suoraan tai välillisesti seurausta tällaisista toimenpiteistä.

3.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

4.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.”.

12)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen epääminen, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä uskoen, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen tai epäämisen toteuttaneen luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka tämän johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.”.

13)

Korvataan 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

1.   Kielletään pääsy unionin alueella oleviin satamiin alukselta,

a)

jonka omistaa tai jota liikennöi tai jonka miehistöstä vastaa Pohjois-Korea;

b)

jos on perusteltua syytä olettaa, että aluksen omistaa tai siihen määräysvaltaa käyttää suoraan tai välillisesti liitteessä IV lueteltu henkilö tai yhteisö;

c)

jos on perusteltua syytä olettaa, että aluksella on tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on tällä asetuksella kielletty;

d)

joka on kieltäytynyt tarkastuksesta sen jälkeen, kun aluksen lippuvaltio tai rekisteröintivaltio on antanut tarkastukseen luvan; tai

e)

jolla ei ole kansalaisuutta ja joka on kieltäytynyt 5 artiklan 1 kohdan mukaisesta tarkastuksesta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta

a)

hätätilanteessa;

b)

kun meriliikenteen alus saapuu satamaan tarkastusta varten; tai

c)

kun alus palaa lähtösatamaansa.

3.   Poiketen 1 kohdassa säädetystä kiellosta liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia meriliikenteen aluksen pääsyn satamaan, jos

a)

pakotekomitea on todennut etukäteen, että tämä on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten; tai

b)

jäsenvaltio on todennut etukäteen, että tämä on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta tämän asetuksen tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten.

4.   Kielletään kaikkien pohjoiskorealaisten lentoyhtiöiden liikennöimien tai Pohjois-Koreasta peräisin olevien ilma-alusten lentoonlähtö, laskeutuminen ja ylilento unionin alueella.

5.   Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta:

a)

ilma-aluksen laskeutuessa tarkastusta varten;

b)

pakkolaskutilanteessa.

6.   Edellä olevasta 4 kohdasta poiketen liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainittu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi sallia ilma-aluksen lentoonlähdön, laskeutumisen tai ylilennon unionin alueella, jos kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut etukäteen, että tämä on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta tämän asetuksen tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten.”.

14)

Kumotaan 11 c artikla.

15)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä oleva teksti liitteeksi I f.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 79

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 329/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1).


LIITE

”LIITE I F

ASETUKSEN 2 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT ÖLJYTUOTTEET

 

2707

Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiilitervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset tuotteet, joissa aromaattisten aineosien paino on suurempi kuin muiden kuin aromaattisten aineosien paino

 

2709

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

 

2712 10

vaseliini

 

2712 20

vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini

Ex

2712 90

muut

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Ex

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Ex

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

 

 

joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

 

3403 11

– –

valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn

 

3403 19

– –

muut

 

 

muut

Ex

3403 91

– –

valmisteet tekstiiliaineiden, nahan, turkisnahan tai muiden aineiden käsittelyyn

Ex

3403 99

– –

muut

 

 

– – – –

muualle kuulumattomat kemialliset tuotteet tai valmisteet, jotka koostuvat pääasiallisesti orgaanisista yhdisteistä

Ex

3824 90 92

– – – – –

nestemäinen 20 °C:ssa

Ex

3824 90 93

– – – – –

muut

Ex

3824 90 96

– – – –

muut

 

3826 00 10

rasvahappomonoalkyyliesterit, jotka sisältävät vähintään 96,5 tilavuusprosenttia estereitä (FAMAE)

 

3826 00 90

muut”


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/842,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 167/2008 muuttamisesta kokkidiostaattia koskevan hyväksynnän haltijan nimen ja kokkidiostaatin kauppanimen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

KRKA d.d. on jättänyt hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja esittänyt hyväksynnän haltijan nimen muuttamista siltä osin kuin on kyse kokkidiostaatin (Kokcisan 120G) hyväksymisestä annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 167/2008 (2).

(2)

Hakija väittää, että se on siirtänyt 5 päivästä helmikuuta 2016 alkaen rehun lisäaineen Kokcisan 120G markkinoille saattamista koskevat oikeudet yritykselle Huvepharma EOOD. Lisäksi Huvepharma EOOD, joka on kyseisen rehun lisäaineen markkinoille saattamista koskevien oikeuksien uusi haltija, pyytää saada muuttaa kyseisen rehun lisäaineen kauppanimen. Hakija on esittänyt pyyntöään tukevat olennaiset tiedot.

(3)

Ehdotetut hyväksynnän ehtojen muutokset ovat luonteeltaan puhtaasti hallinnollisia eivätkä edellytä kyseessä olevan lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle on ilmoitettu hakemuksesta.

(4)

Jotta kyseistä rehun lisäainetta voidaan saattaa markkinoille yrityksen Huvepharma EOOD nimellä ja uudella kauppanimellä, on tarpeen muuttaa sen hyväksynnän ehtoja.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 167/2008 olisi muutettava.

(6)

Koska tällä asetuksella asetukseen (EY) N:o 167/2008 tehdyt muutokset eivät edellytä kyseisen muutoksen välitöntä soveltamista turvallisuuteen liittyvistä syistä, on aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana lisäaineen nykyiset varastot sekä kyseistä lisäainetta sisältävät esiseokset ja rehuseokset voidaan käyttää loppuun.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 167/2008 liite seuraavasti:

1)

Korvataan toisessa sarakkeessa oleva ilmaisu ”KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenia” ilmaisulla ”Huvepharma EOOD, Bulgaria”;

2)

Korvataan kolmannessa sarakkeessa ilmaisu ”Kokcisan 120G” ilmaisulla ”Huvesal 120 G”.

2 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia kyseisen lisäaineen varastoja ja sitä sisältäviä esiseoksia ja rehuseoksia voidaan edelleen saattaa markkinoille ja käyttää niiden loppumiseen saakka.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 167/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, erään kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehujen lisäaineena (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 14).


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/843,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/51


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2016/844,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 6 päivänä toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Joitakin direktiivin2009/45/EY 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä kansainvälisiä yleissopimuksia on muutettu.

(2)

Direktiivin 2009/45/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisen direktiivin liitteitä voidaan muuttaa kansainvälisiin yleissopimuksiin tehtyjen muutosten soveltamiseksi.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2009/45/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2099/2002 (2) perustetun meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/45/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaus tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2009/45/EY liite I seuraavasti:

1)

luvussa II-1:

a)

lisätään II-1/A-1/4 sääntö seuraavasti:

”4   Meluntorjunta

B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN

.1

Bruttovetoisuudeltaan vähintään 1 600 tonnin alukset on rakennettava siten, että melu aluksella vähenee ja että miehistöä suojellaan melulta sen mukaisesti, mitä määrätään meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.337(91) hyväksytyssä alusten melutasoja koskevassa IMO:n säännöstössä (IMO Code on Noise Levels on Board Ships) IMO:n siihen tekemine muutoksineen.”;

b)

korvataan II-1/C/6.2.2.2 sääntö seuraavasti:

”.2.2

kyettävä kääntämään peräsin 35 asteen kulmasta toiselta puolelta 35 asteen kulmaan toiselle puolelle aluksen kulkiessa suurimmassa syväyksessään eteenpäin suurimmalla kulkunopeudellaan, ja samoissa olosuhteissa enintään 28 sekunnissa 35 asteen kulmasta toiselta puolelta 30 asteen kulmaan toiselle puolelle. Silloin, kun tämän vaatimuksen noudattamista ei ole käytännöllistä osoittaa merellä suoritettavissa kokeiluissa siten, että alus kulkee suurimmassa syväyksessään eteenpäin nopeudella, joka vastaa pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja potkurin suurinta teoreettista nousua, tämän vaatimuksen noudattaminen voidaan aluksen rakennusvuodesta riippumatta osoittaa jollakin seuraavista menetelmistä:

.1

merellä suoritettavissa kokeiluissa, joissa alus on tasakölillä ja peräsin kokonaan veden alla ja joissa alus kulkee eteenpäin nopeudella, joka vastaa pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja potkurin suurinta teoreettista nousua; tai

.2

jos merellä suoritettavissa kokeiluissa peräsintä ei saada kokonaan veden alle, tarkoituksenmukainen kulkunopeus on laskettava käyttäen peräsimen veden alle painuneen lavan pinta-alaa merikokeilua varten ehdotetussa lastitilanteessa. Laskettu kulkunopeus johtaa sellaisiin pääohjauslaitteistoon sovellettaviin voimaan ja vääntömomenttiin, jotka ovat vähintään yhtä suuret kuin jos peräsintä testattaisiin aluksessa, joka kulkee suurimmassa syväyksessään eteenpäin nopeudella, joka vastaa pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja potkurin suurinta teoreettista nousua; tai

.3

peräsimen voima ja vääntömomentti merellä lastitilanteessa suoritettavassa kokeilussa on luotettavasti ennakoitu ja ekstrapoloitu täyden lastin tilanteeseen. Aluksen nopeuden on vastattava pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja potkurin suurinta teoreettista nousua;”;

c)

korvataan II-1/C/6.3.2 sääntö seuraavasti:

”.2

kyettävä kääntämään peräsin 15 asteen kulmasta toiselta puolelta 15 asteen kulmaan toiselle puolelle enintään 60 sekunnissa aluksen kulkiessa suurimmassa syväyksessään eteenpäin puolella suurimmasta kulkunopeudestaan tai 7 solmun nopeudella, sen mukaan, kumpi on suurempi. Silloin, kun tämän vaatimuksen noudattamista ei ole käytännöllistä osoittaa merellä suoritettavissa kokeiluissa siten, että alus kulkee suurimmassa syväyksessään eteenpäin puolella nopeudesta, joka vastaa pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja suurinta potkurin teoreettista nousua, tai 7 solmun nopeudella sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, tämän vaatimuksen noudattaminen voidaan aluksen rakennusvuodesta riippumatta osoittaa jollakin seuraavista menetelmistä:

.1

merellä suoritettavissa kokeiluissa, joissa alus on tasakölillä ja peräsin kokonaan veden alla ja joissa alus kulkee eteenpäin puolella nopeudesta, joka vastaa pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja suurinta potkurin teoreettista nousua, tai 7 solmun nopeudella sen mukaan, kumpi näistä on suurempi; tai

.2

jos merellä suoritettavissa kokeiluissa peräsintä ei saada kokonaan veden alle, tarkoituksenmukainen kulkunopeus on laskettava käyttäen peräsimen veden alle painuneen lavan pinta-alaa merikokeilua varten ehdotetussa lastitilanteessa. Laskettu kulkunopeus johtaa sellaisiin apuohjauslaitteeseen sovellettaviin voimaan ja vääntömomenttiin, jotka ovat vähintään yhtä suuret kuin jos peräsintä testattaisiin aluksessa, joka kulkee suurimmassa syväyksessään eteenpäin puolella nopeudesta, joka vastaa pääkoneen suurinta jatkuvaa kierrosnopeutta ja suurinta potkurin teoreettista nousua, tai 7 solmun nopeudella sen mukaan, kumpi näistä on suurempi; tai

.3

peräsimen voima ja vääntömomentti merellä lastitilanteessa suoritettavassa kokeilussa on luotettavasti ennakoitu ja ekstrapoloitu täyden lastin tilanteeseen;”;

d)

korvataan säännössä II-1/C/15 alaotsikko seuraavasti:

”UUDET B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA EIVÄT KUULU SÄÄNNÖN II-1/A-1/4 SOVELTAMISALAAN”;

2)

luvussa II-2:

a)

lisätään säännöt II-2/A/2.28 ja II-2/A/2.29 seuraavasti:

”.28

Palopellillä tarkoitetaan säännön II-2/B/9a täytäntöönpanossa ilmanvaihtokanavaan asennettua laitetta, joka tavallisissa olosuhteissa pidetään avoinna, jolloin kanavassa virtaa ilma, ja joka suljetaan tulipalon sattuessa, jotta estetään kanavan ilmavirtaus tulipalon leviämisen rajoittamiseksi. Edellä esitetyn määritelmän käyttöön voivat liittyä seuraavat termit:

.1

automaattinen palopelti, jolla tarkoitetaan palopeltiä, joka sulkeutuu itsenäisesti reagoidessaan sammutusaineisiin;

.2

käsikäyttöinen palopelti, jolla tarkoitetaan palopeltiä, joka miehistön on tarkoitus avata tai sulkea käsin itse pellistä; ja

.3

kauko-ohjattava palopelti, jolla tarkoitetaan palopeltiä, jonka miehistö sulkee kauko-ohjaimella välimatkan päässä ohjattavasta pellistä.

.29

Savupellillä tarkoitetaan säännön II-2/B/9a täytäntöönpanossa ilmanvaihtokanavaan asennettua laitetta, joka tavallisissa olosuhteissa pidetään avoinna, jolloin kanavassa virtaa ilma, ja joka suljetaan tulipalon sattuessa, jotta estetään kanavan ilmavirtaus savun ja kuumien kaasujen leviämisen rajoittamiseksi. Savupellin ei odoteta parantavan palonkestäväksi luokitellun rajapinnan suorituskykyä ilmanvaihtokanavien läpivientien yhteydessä. Edellä esitetyn määritelmän käyttöön voivat liittyä seuraavat termit:

.1

automaattinen savupelti, jolla tarkoitetaan savupeltiä, joka sulkeutuu itsenäisesti reagoidessaan savuun ja kuumiin kaasuihin;

.2

käsikäyttöinen savupelti, jolla tarkoitetaan savupeltiä, joka miehistön on tarkoitus avata tai sulkea käsin itse pellistä; ja

3

kauko-ohjattava savupelti, jolla tarkoitetaan savupeltiä, jonka miehistö sulkee kauko-ohjaimella etäältä ohjattavasta pellistä.”;

b)

korvataan II-2/A/6.8.2.1 sääntö seuraavasti:

”.1

aluksen pääkäyttövoimana ja virran tuottamiseen käytetyn polttomoottorikoneiston palovaaralliset osat, ja 1 päivänä tammikuuta 2018 tai sen jälkeen rakennetuissa aluksissa koko polttomoottorikoneiston palovaaralliset osat;”;

c)

korvataan II-2/A/11.1 säännön johdantolause seuraavasti:

”.1

Ennen 1 päivää heinäkuuta 2019 rakennetuissa aluksissa palomiehen varusteisiin on kuuluttava:”;

d)

lisätään II-2/A/11.1.1.3 ja II-2/A/11.1a sääntö seuraavasti:

”.1.3

Palomiehen varusteisiin kuuluvien kannettavien paineilmapakolaitteiden on 1 päivään heinäkuuta 2019 mennessä oltava paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön (Fire Safety Systems Code) 3 luvun 2.1.2.2 kohdan mukaisia.

.1a

Palomiehen varusteiden on 1 päivänä heinäkuuta 2019 tai sen jälkeen rakennetuissa aluksissa oltava paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstön (Fire Safety Systems Code) mukaisia;”;

e)

lisätään II-2/A/11.4a sääntö seuraavasti:

”.4a

Palomiesten viestintä:

Tammikuun 1 päivänä 2018 tai sen jälkeen rakennetuissa aluksissa, joissa on oltava vähintään yhdet palomiehen varusteet, on oltava vähintään kaksi kannettavaa kaksisuuntaista radiopuhelinlaitetta kutakin sammutusryhmää kohti palomiesten viestintää varten. Nesteytettyä maakaasua polttoaineena käytettävissä ja ro-ro-matkustaja-aluksissa, joissa on suljettuja ro-ro-tiloja tai erityistiloja, kyseisten kannettavien radiopuhelinlaitteiden on oltava räjähdyssuojattuja tai muutoin ominaisuuksiltaan erittäin kestäviä. Ennen 1 päivää tammikuuta 2018 rakennettujen alusten on täytettävä tässä säännössä asetetut vaatimukset viimeistään sinä päivänä, jona ensimmäinen 1 päivän heinäkuuta 2019 jälkeinen katsastus tehdään.”;

f)

lisätään II-2/A/15.2.6 sääntö seuraavasti:

”.6

Aluksissa, joihin sovelletaan sääntöä II-2/A/11, harjoituksen aikana käytettävien hengityslaitteiden säiliöt on täytettävä tai vaihdettava ennen lähtöä.”;

g)

korvataan II-2/B/5.1 sääntö seuraavasti:

”.1

Sen lisäksi, että laipioiden ja kansien vähimmäispalonkestävyyden on noudatettava toisaalla tässä osassa mainittuja laipioiden ja kansien palonkestävyyttä koskevia erityisiä määräyksiä, sen on oltava, tapauksen mukaan, taulukkojen 5.1 tai 5.1a sekä 5.2 tai 5.2a mukainen.

Hyväksyttäessä uusien alusten rakenteellisen palosuojelun yksityiskohtia on otettava huomioon lämpösiltojen välisen lämmönsiirtymän vaara rajapintojen liitoskohdissa sekä paikoissa, joihin lämmönsiirtymistä estävät rajapinnat päättyvät.”;

h)

lisätään säännössä II-2/B/5.4 olevan taulukon 5.1 jälkeen taulukko 5.1.a seuraavasti:

”Seuraavaa taulukkoa sovelletaan KAIKKIIN B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSIIN, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN:

Taulukko 5.1a

Vierekkäiset tilat erottavien laipioiden palonkestävyys

Tilat

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Valvonta-asemat

1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Käytävät

2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Asuntotilat

3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Portaikot

4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Työskentelytilat (alhainen vaara)

5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-kategorian koneistotilat

6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Muut koneistotilat

7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Lastitilat

8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Työskentelytilat (suuri vaara)

9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Avokansitilat

10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Erityistilat ja ro-ro-tilat

11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30”

i)

lisätään II-2/B/5.4 säännössä olevan taulukon 5.2 jälkeen taulukko 5.2a seuraavasti:

”Seuraava taulukkoa sovelletaan KAIKKIIN B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSIIN, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN:

Taulukko 5.2a

Vierekkäiset tilat erottavien kansien palonkestävyys

Alapuolella olevat tilat ↓

Yläpuolella → olevat tilat

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Valvonta-asemat

1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Käytävät

2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Asuntotilat

3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Portaikot

4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Työskentelytilat (alhainen vaara)

5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-kategorian koneistotilat

6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Muut koneistotilat

7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Lastitilat

8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Työskentelytilat (suuri vaara)

9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Avokansitilat

10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Erityistilat ja ro-ro-tilat

11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Soveltuvin osin taulukoihin 5.1, 5.1 a), 5.2 ja 5.2 a) sovellettavat huomautukset:

(a)

Sen määrittämiseksi, mitä sovelletaan, ks. II-2/B/3 ja 8 sääntö.

(b)

Kun tilat kuuluvat samaan numeeriseen luokkaan ja palonkestävyysarvon kohdalla on yläindeksi b, vaaditaan palonkestävyysarvon mukaista laipiota tai kantta ainoastaan, jos viereisiä tiloja käytetään eri tarkoitukseen, esimerkiksi luokassa 9). Toisen keittiön vieressä olevassa keittiössä ei tarvitse olla laipiota, mutta maalivaraston vieressä olevassa keittiössä on oltava A-0-paloluokan laipio.

(c)

Ohjaamon ja karttahuoneen toisistaan erottavien laipioiden palonkestävyysarvo saa olla B-0-paloluokkaa.

(d)

Ks. tämän säännön.2.3 ja.2.4 kohta.

(e)

Edellä olevaa 2.1.2 sääntöä sovellettaessa on taulukoissa 5.1 ja 5.1a olevan B-0- ja C-luokan sijaan käytettävä A-0-luokkaa.

(f)

Paloeristystä ei tarvita, jos luokan 7) koneistotilassa palovaara on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan.

(*)

Kun taulukossa on tähti ”*”, rajapinnan on oltava terästä tai muuta samanarvoista ainetta, mutta sen ei tarvitse olla A-luokan standardin mukaista. Kuitenkin jos aluksissa, jotka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen, sähköjohtoja, putkia ja ilmanvaihtokanavia viedään kannen (paitsi jos kyseessä on luokan 10) tila) läpi, tällainen läpivienti on tilkittävä liekkien ja savun läpikulun estämiseksi. Valvonta-asemien (hätägeneraattorien) ja avokansitilojen välisissä rajapinnoissa saa olla ilmanottoaukkoja, joita ei voida sulkea, paitsi jos on asennettu kiinteä kaasupalontorjuntajärjestelmä. Edellä olevaa II-2/B/2.1.2 sääntöä sovellettaessa tarkoittaa tähti ”*” taulukoissa 5.2 ja 5.2a, lukuun ottamatta luokkia 8) ja 10), arvoa A-0.”;

j)

lisätään II-2/B/6.3.4 sääntö seuraavasti:

”B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN

.3.4

Koneistotilassa olevasta päätyöpajatilasta on oltava kaksi poistumisreittiä. Vähintään toisen tällaisista poistumisreiteistä on oltava koko pituudeltaan palosuojattu ja johdettava turvalliseen paikkaan koneistotilan ulkopuolella.”;

k)

korvataan II-2/B/9 säännön otsikko seuraavasti:

”9   Ennen 1 päivää tammikuuta 2018 rakennettujen alusten ilmanvaihtojärjestelmät (R 32)”;

l)

lisätään II-2/B/9a sääntö seuraavasti:

9a   Alusten ilmanvaihtojärjestelmät

B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN

.1   Yleistä

.1

Ilmanvaihtokanavien, mukaan lukien yksi- ja kaksiseinäiset kanavat, on oltava terästä tai vastaavaa materiaalia, lukuun ottamatta lyhyitä, enintään 600 mm pituisia joustavia haitariputkia, joita käytetään tuulettimien liittämisessä kanaviin ilmastointihuoneissa. Jollei .1.6 kohdassa nimenomaisesti muuta määrätä, kaikkien muidenkin kanavien rakentamisessa käytettävien materiaalien, mukaan lukien eristys, on myös oltava palamattomia. Enintään 2 m pituisten lyhyiden kanavien, joiden vapaa poikkipinta-ala (’vapaalla poikkipinta-alalla’ tarkoitetaan myös esieristetyissä kanavissa itse putken sisämittojen mukaan laskettua alaa eli eristystä ei lasketa mukaan) on enintään 0,02 m2, ei tarvitse olla terästä tai vastaavaa materiaalia, jos seuraavat edellytykset toteutuvat:

.1

kanavien on oltava palamatonta materiaalia, joka on pinnoitettu sisä- ja ulkopuolelta huonosti paloa levittävällä kalvolla, jonka lämpöarvo saa olla enintään 45 MJ/m2 käytetyllä paksuudella. Lämpöarvo on laskettava Kansainvälisen standardisointijärjestön julkaisemien suositusten, erityisesti rakennustarvikkeiden palotestejä koskevan julkaisun ISO 1716:2002 ”Reaction to the fire tests for building products – Determination of the heat of combustion”, mukaisesti;

.2

kanavia käytetään ainoastaan ilmanvaihtolaitteen loppupäässä; ja

.3

kanavat eivät ole kanavaa pitkin mitattuna 600 mm lähempänä kohtaa, jossa kanava lävistää A- tai B-luokan rajapinnan, mukaan lukien jatkuvat B-luokan välikatot.

.2

Seuraavat järjestelyt on testattava palotestisäännöstön (Fire Test Procedures Code) mukaisesti:

.1

palopellit, niiden asiaankuuluvat käyttölaitteet mukaan lukien; testiä ei kuitenkaan vaadita palopelleistä, jotka sijaitsevat keittiöiden poistoilmakanavien alapäässä ja joiden on oltava terästä ja voitava pysäyttää kanavan virtaus; ja

.2

kanavien viennit A-luokan rajapintojen läpi; testiä ei kuitenkaan vaadita, jos teräsmuhvit on suoraan liitetty ilmanvaihtokanaviin niitatuilla tai ruuvatuilla laipoilla tai hitsaamalla.

.3

Palopeltien on sijaittava helppopääsyisessä paikassa. Jos ne sijaitsevat välikattojen tai pinnoitteiden takana, kyseisissä välikatoissa ja pinnoitteissa on oltava tarkastusluukut, joihin on merkitty palopellin tunnistenumero. Palopellin tunnistenumero on ilmoitettava myös mahdollisesti käytettävissä kaukosäätimissä.

.4

Ilmanvaihtokanavissa on oltava luukut tarkastusta ja puhdistusta varten. Luukkujen on sijaittava lähellä palopeltejä.

.5

Ilmanvaihtojärjestelmien päätuloaukot ja pääpoistoaukot on voitava sulkea niiden tilojen ulkopuolelta, joiden ilmanvaihtoon niitä käytetään. Sulkemislaitteiden käsittelypaikan on oltava helppopääsyinen ja pysyvästi merkitty, ja sulkemislaitteiden on näytettävä toiminta-asento.

.6

Palavat tiivisteet eivät ole sallittuja ilmanvaihtokanavien laippaliitoksissa lähempänä kuin 600 mm päässä A- ja B-luokan rajapintoihin tehdyistä läpivienneistä eivätkä kanavissa, joilta vaaditaan A-luokan rakenteet.

.7

Kahden suljetun tilan välissä ei saa olla ilmanvaihtokanavien aukkoja eikä tasapainokanavia lukuun ottamatta tilanteita, jotka sallitaan II-2/B/7.7 säännön perusteella.

.2   Kanavien järjestäminen

.1

A-kategorian koneistotilojen, autokansitilojen, ro-ro-tilojen, keittiöiden, erityistilojen ja lastitilojen ilmanvaihtojärjestelmät pidettävä erillään toisistaan ja muita tiloja palvelevista ilmanvaihtojärjestelmistä. Aluksissa, joiden matkustajamäärä on enintään 36, ei keittiöiden ilmanvaihtojärjestelmien kuitenkaan tarvitse olla täysin erillään muista ilmanvaihtojärjestelmistä, vaan niitä voivat palvella muita tiloja palvelevasta ilmanvaihtoyksiköstä tulevat erilliset kanavat. Automaattinen palopelti on tällaisessa tapauksessa asennettava keittiön ilmanvaihtokanavaan lähelle ilmanvaihtoyksikköä.

.2

A-kategorian koneistotilojen, keittiöiden, autokansitilojen, ro-ro-tilojen tai erityistilojen ilmanvaihtoon tarkoitetut kanavat eivät saa kulkea asuntotilojen, työskentelytilojen tai valvonta-asemien läpi, jolleivät ne ole .2.4 kohdan mukaisia.

.3

Asuntotilojen, työskentelytilojen ja valvonta-asemien ilmanvaihtoon tarkoitetut kanavat eivät saa kulkea A-kategorian koneistotilojen, keittiöiden, autokansitilojen, ro-ro-tilojen tai erityistilojen läpi, jolleivät ne ole .2.4 kohdan mukaisia.

.4

Edellä .2.2 ja .2.3. kohdan salliessa kanavien on oltava joko:

.1.1

rakennettu vähintään 3 mm paksuisesta teräksestä siten, että vapaa poikkipinta-ala on vähemmän kuin 0,075 m2, vähintään 4 mm paksuisesta teräksestä siten, että vapaa poikkipinta-ala on enemmän kuin 0,075 m2 mutta vähemmän kuin 0,45 m2, ja vähintään 5 mm paksuisesta teräksestä siten, että vapaa poikkipinta-ala on enemmän kuin 0,45 m2;

.1.2

soveltuvalla tavalla tuettu ja jäykistetty;

.1.3

varustettu automaattisilla palopelleillä, jotka ovat lävistettyjen rajapintojen lähettyvillä; ja

.1.4

eristetty A-60-luokan standardien mukaisesti niiden palvelemien tilojen rajapinnoista vähintään 5 m etäisyydellä kustakin palopellistä sijaitsevaan pisteeseen;

tai

.2.1

rakennettu teräksestä .2.4.1.1 ja .2.4.1.2 kohdan mukaisesti; ja

.2.2

eristetty A-60-luokan standardien mukaisesti koko niiden palveleman tilan halki lukuun ottamatta kanavia, jotka kulkevat II-2/B/4.2.2 säännössä määritellyn luokan (9) ja (10) tilan halki.

.5

Kanavien on oltava .2.4.1.4 ja .2.4.2.2 kohdan tarkoituksia varten eristetty koko ulkoisen poikkipinta-alan laajuudelta. Tietyn tilan ulkopuolella mutta sen vieressä olevien kanavien, joilla on kyseisen tilan kanssa yksi tai useampi yhteinen pinta, katsotaan kulkevan kyseisen tilan läpi, ja se on eristettävä koko pinnalta, jonka se jakaa kyseisen tilan kanssa 450 mm päähän kanavasta saakka (tällaisia järjestelyjä koskevia piirroksia sisältyy SOLAS-sopimuksen II-2 luvussa esitetyissä yhteisissä tulkinnoissa (MSC.1/Circ.1276)).

.6

Jos ilmanvaihtokanavan on välttämättä kuljettava pystysuuntaisen päävyöhykkeen rajapinnan läpi, automaattinen palopelti on asennettava rajapinnan läheisyyteen. Palopelti on voitava sulkea myös käsin rajapinnan kummaltakin puolelta. Palopellin käsittelylaitteen on oltava helppopääsyisessä paikassa ja selkeästi merkitty. Rajapinnan ja palopellin välinen kanava on rakennettava teräksestä .2.4.1.1 ja .2.4.1.2 kohdan mukaisesti ja eristettävä vähintään samalle palonkestävyystasolle kuin läpäisty rajapinta. Palopellillä on oltava ainakin rajapinnan toisella puolella näkyvä osoitin, joka näyttää palopellin toiminta-asennon.

.3   Palopeltien ja kanavien läpivientejä koskevat yksityiskohdat

.1

A-luokan rajapintojen läpi vietyjen kanavien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

.1

jos ohuella levyllä päällystetty kanava, jonka vapaa poikkipinta-ala on enintään 0,02 m2, kulkee A-luokan rajapintojen läpi, aukot on vuorattava teräsmuhvilla, joka on paksuudeltaan vähintään 3 mm ja pituudeltaan vähintään 200 mm ja jonka pituuden olisi mieluiten jakauduttava 100 mm pituisiksi osuuksiksi laipion molemmin puolin tai joka olisi kannen ollessa kyseessä kokonaan sijoitettava lävistettyjen kansien alemmalle puolelle;

.2

jos ilmanvaihtokanava, jonka vapaa poikkipinta-ala on enemmän kuin 0,02 m2 mutta vähemmän kuin 0,075 m2, kulkee A-luokan rajapinnan läpi, aukot on pinnoitettava teräsmuhvilla. Kanavien ja muhvien paksuuden on oltava vähintään 3 mm ja pituuden vähintään 900 mm. Laipioiden läpikulussa tämän pituuden olisi mieluiten jakauduttava 450 mm pituisiksi osuuksiksi laipion molemmin puolin. Tällaisten kanavien tai niiden muhvien on oltava paloeristettyjä. Eristeellä on oltava vähintään sama palonkestävyys kuin rajapinnalla, jonka läpi kanava kulkee; ja

.3

kaikkiin kanaviin, joiden vapaa poikkipinta-ala on enemmän kuin 0,075 m2 ja jotka kulkevat A-luokan rajapinnan läpi, on asennettava automaattiset palopellit. Kukin pelti on asennettava lähelle lävistettyä rajapintaa, ja pellin ja rajapinnan välinen kanava on rakennettava .2.4.2.1 ja .2.4.2.2 kohdan mukaisesti. Palopellin on toimittava automaattisesti, mutta se on myös voitava sulkea käsin rajapinnan kummaltakin puolelta. Palopellillä on oltava näkyvä osoitin, joka näyttää palopellin toiminta-asennon. Palopeltejä ei kuitenkaan vaadita siellä, missä kanavat kulkevat A-luokan rajapintojen ympäröimien tilojen läpi eivätkä palvele näitä tiloja ja jos ne ovat yhtä palonkestäviä kuin niiden lävistämät rajapinnat. Kanavaa, jonka vapaa poikkipinta-ala on enemmän kuin 0,075 m2, ei saa tässä kohdassa vaaditun palopellin asentamisen välttämiseksi jakaa pienemmiksi kanaviksi A-luokan rajapinnan läpiviennissä ja yhdistää niitä alkuperäiseksi yhdeksi kanavaksi läpiviennin jälkeen.

.2

Ilmanvaihtokanavat, joiden vapaa poikkipinta-ala on enemmän kuin 0,02 m2 ja jotka kulkevat B-luokan laipioiden läpi, on vuorattava 900 mm:n pituudelta teräsmuhveilla, jotka olisi mieluiten jaettava 450 mm pituisiksi osuuksiksi laipioiden molemmin puolin, jollei kanava ole tällä osuudella tehty teräksestä.

.3

Kaikkia palopeltejä on voitava käyttää myös käsin. Palopelleissä on oltava suora mekaaninen vapautuskeino, tai vaihtoehtoisesti ne on voitava sulkea sähköisesti, hydraulisesti tai pneumaattisesti. Kaikkia palopeltejä on voitava käyttää käsin rajapinnan molemmilta puolilta. Automaattisissa palopelleissä, kauko-ohjattavat palopellit mukaan luettuina, on oltava toimintavarma mekanismi, joka sulkee pellin tulipalon sattuessa, vaikka sähköt, hydrauliikka ja paineilma pettäisivät. Kauko-ohjattavat palopellit on voitava avata uudelleen pellistä käsin.

.4   Enemmän kuin 36 matkustajaa kuljettavien matkustaja-alusten ilmanvaihtojärjestelmät

.1

Edellä .1, .2 ja .3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi enemmän kuin 36 matkustajaa kuljettavien matkustaja-alusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

.1

Ilmanvaihtotuulettimet on yleensä järjestettävä siten, että eri tiloihin johtavat kanavat pysyvät saman pystysuuntaisen päävyöhykkeen sisällä.

.2

Porraskuilujen ilmanvaihto toteutetaan itsenäisellä tuulettimella ja kanavajärjestelmällä (poisto- ja tuloilma), jotka eivät saa palvella mitään muita tiloja ilmanvaihtojärjestelmässä.

.3

Vapaasta poikkipinta-alastaan riippumatta kanavaan, joka palvelee useampia kuin yksiä kaksoiskansitilassa sijaitsevia asuntotiloja, työskentelytiloja tai valvonta-asemia, on tällaisissa tiloissa asennettava kansien välisten läpivientien lähelle automaattiset savupellit, jotka on voitava sulkea myös käsin pellin yläpuolella sijaitsevalta suojatulta kannelta. Jos yksi tuuletin palvelee useampaa kuin yhtä kaksoiskansitilaa erillisten kanavien kautta pystysuuntaisessa päävyöhykkeessä, jolloin kukin kanava on tarkoitettu yhden kaksoiskansitilan ilmanvaihtoon, kussakin kanavassa on oltava lähelle tuuletinta asennettu käsin käytettävä savupelti.

.4

Pystysuuntaiset kanavat on tarvittaessa eristettävä taulukoissa 4.1 ja 4.2 vaaditulla tavalla. Kanavat on eristettävä soveltuvin osin niiden vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat niiden palveleman tilan ja tarkasteltavan tilan välissä olevia kansia.

.5   Keittiötilojen poistoilmakanavat

.1   Enemmän kuin 36 matkustajaa kuljettavia matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset

.1

Edellä .1, .2 ja .3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi keittiötilojen poistoilmakanavat on rakennettava .2.4.2.1 ja .2.4.2.2 kohdan mukaisesti ja eristettävä A-60-luokan standardin mukaisesti koko asuntotilojen, työskentelytilojen ja valvonta-asemien halki kulkevalta pituudelta. Niihin on myös asennettava:

.1

rasvasuodatin, joka on helposti irrotettavissa puhdistusta varten, tai vaihtoehtoinen hyväksytty rasvanpoistojärjestelmä;

.2

palopelti, joka sijaitsee kanavan alapäässä kanavan ja keittiötilojen liesituulettimen liitoskohdassa ja toimii automaattisesti ja kauko-ohjauksella, ja lisäksi kauko-ohjattava palopelti, joka sijaitsee kanavan yläpäässä lähellä kanavan poistoaukkoa;

.3

kiinteät palonsammutuslaitteet kanavan sisäisen palon sammuttamiseksi. Palonsammutuslaitteiden on oltava Kansainvälisen standardoimisjärjestön julkaisemien suositusten, erityisesti julkaisun ISO 15371:2009 ”Ships and marine technology – Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment” mukaiset;

.4

kauko-ohjattavat laitteet poistoilmatuulettimien ja tuloilmatuulettimien sulkemiseksi, .5.1.1.2 kohdassa mainittujen palopeltien käyttämiseksi sekä keittiön sisäänkäynnin viereen keittiön ulkopuolelle sijoitettavan palonsammutusjärjestelmän käyttämiseksi. Jos järjestelmä on monihaarainen, edellä mainittujen laitteiden yhteyteen on sijoitettava kauko-ohjattava laite, jolla voidaan sulkea kaikki haarat, jotka poistavat ilmaa saman pääkanavan kautta ennen kuin sammutusainetta päästetään järjestelmään; ja

.5

soveltuvalla tavalla sijoitetut luukut tarkastamista ja puhdistamista varten, mukaan lukien poistoilmatuulettimen lähelle ja kanavan alapäähän rasvan kertymisalueelle sijoitetut luukut.

.2

Keittolaitteiden alueelta johdettujen, avokansitiloihin asennettujen poistoilmakanavien on oltava asuntotilojen ja palavia materiaaleja sisältävien tilojen halki kulkevalta osalta soveltuvin osin .5.1.1 kohdan mukaisia.

.2   Enintään 36 matkustajaa kuljettavia matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset

Keittiöiden poistoilmakanavat on rakennettava .2.4.1.1 ja .2.4.1.2 kohdan mukaisesti, kun ne kulkevat asuntotilojen tai palavia aineita sisältävien tilojen läpi. Kussakin poistokanavassa on oltava seuraavat varusteet:

.1

rasvasuodatin, joka on helposti irrotettavissa puhdistusta varten,

.2

automaattinen ja kauko-ohjattava palopelti, joka sijaitsee kanavan alapäässä kanavan ja liesituulettimen liitoskohdassa ja lisäksi kauko-ohjattava palopelti, joka sijaitsee kanavan yläpäässä kanavan poistoaukon lähellä,

.3

poisto- ja tuloilmatuulettimien pysäytyslaitteet, joita voidaan käyttää keittiöstä, ja

.4

kiinteät välineet kanavan sisäisen palon sammuttamiseksi.

.6   Polttomoottorikoneiston sisältävien A-kategorian koneistotilojen tuuletinhuoneet

.1

Kun tuuletinhuone palvelee ainoastaan viereistä koneistotilaa eikä niiden välillä ole palosuojattua rajapintaa, koneistotilaa palvelevan (palvelevien) ilmavaihtokanavan tai – kanavien sulkulaitteiden on sijaittava tuuletinhuoneen ja koneistotilan ulkopuolella.

.2

Kun tuuletinhuone palvelee tällaista koneistotilaa sekä muita tiloja ja se on erotettu koneistotilasta A-0-luokan rajapinnalla, läpiviennit mukaan luettuina, koneistotilaa palveleva(t) ilmanvaihtokanava(t) voi(vat) sijaita tuuletinhuoneessa.

.7   Enemmän kuin 36 matkustajaa kuljettavien matkustaja-alusten pesulatilojen ilmanvaihtojärjestelmät

II-2/B/2.2 säännössä määriteltyjen luokan (13) pesula- ja kuivaushuonetilojen poistoilmakanaviin on asennettava:

.1

helposti puhdistamista varten poistettavat suodattimet;

.2

kanavan alapäähän sijoitettu automaattisesti ja kauko-ohjauksella toimiva palopelti;

.3

kauko-ohjattavat laitteet poistoilmatuulettimien ja tuloilmatuulettimien sulkemiseksi kyseisessä tilassa ja.7.2 kohdassa mainitun palopellin käyttämiseksi; ja

.4

sopivasti sijaitsevat luukut tarkastamista ja puhdistamista varten.”;

m)

lisätään II-2/B/13.4, ja II-2/B/13.5 ja II-2/B/13.6 sääntö seuraavasti:

”B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN

.4

On asennettava II-2/A/9 säännön asianmukaisten määräysten mukainen, hyväksyttyä tyyppiä oleva kiinteä palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmä koneistotiloihin:

.4.1

joihin on hyväksyttyä asentaa automaattisesti ja kauko-ohjauksella toimivia laitteita tilan jatkuvan miehityksen sijaan; ja

.4.2

joissa pääkuljetuskoneistossa ja siihen liittyvässä koneistossa, sähköenergian päälähteet mukaan luettuna, on useita eriasteisia automaatti- ja kaukosäätöisiä laitteita ja jos miehistö valvoo niitä jatkuvasti valvomosta.

.5

On asennettava II-2/A/9 säännön asianmukaisten määräysten mukainen, hyväksyttyä tyyppiä oleva kiinteä palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmä suljettuihin tiloihin, joissa on polttouuneja.

.6

II-2/B/13.4 ja 13.5 säännön perusteella vaadittujen kiinteiden palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmien osalta sovelletaan seuraavaa:

 

Palonhavaitsemisjärjestelmä on suunniteltava sellaiseksi ja ilmaisimet sijoitettava siten, että palon alkaminen missä tahansa tällaisissa tiloissa havaitaan nopeasti koneiston kaikissa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja ympäröivän lämpötilan mahdollisen vaihtelualueen edellyttämissä ilmanvaihtomuutoksissa. Pelkästään lämpöilmaisimia sisältäviä havaitsemisjärjestelmiä ei sallita, lukuun ottamatta matalahkoja tiloja ja paikkoja, joissa niiden käyttö on erityisen soveliasta. Havaitsemisjärjestelmän on käynnistettävä kuuluvat ja näkyvät hälytykset, jotka kummassakin suhteessa eroavat kaikkien muiden kuin tulipaloa osoittavien järjestelmien hälytyksistä, riittävän monessa paikassa sen varmistamiseksi, että hälytykset kuuluvat ja että ne huomataan komentosillalla ja että vastuullinen konemestari ne huomaa.

 

Kun komentosilta on miehittämätön, on hälytyksen kuuluttava paikassa, jossa vastuullinen laivaväen jäsen on vahtivuorossa.

 

Asennuksen jälkeen järjestelmä on testattava erilaisissa koneenkäyttö- ja ilmanvaihto-olosuhteissa.”;

n)

korvataan II-2/B/14.1.1.2 sääntö seuraavasti:

”.2

Sääntöjen II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 ja II-2/B/9a pystysuuntaisten vyöhykkeiden palonkestävyyden säilyttämistä koskevia vaatimuksia on sovellettava yhtäläisesti niihin kansiin ja laipioihin, jotka muodostavat vaakasuuntaiset vyöhykkeet toisistaan ja aluksen muista osista erottavat rajapinnat.”;

o)

korvataan II-2/B/14.1.2.2 sääntö seuraavasti:

”.2

Uusissa ennen 1 päivää tammikuuta 2018 rakennetuissa aluksissa, joiden matkustajamäärä on enintään 36, sekä olemassa olevissa B-luokan aluksissa, joiden matkustajamäärä on yli 36, on erityistiloja rajoittavat laipiot eristettävä II-2/B/5 säännön taulukossa 5.1 olevan luokan (11) tilojen vaatimusten mukaisesti ja vaakasuuntaiset rajapinnat II-2/B/5 säännön taulukossa 5.2 olevan luokan (11) tilojen vaatimusten mukaisesti. Aluksissa, jotka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2018 tai sen jälkeen ja joiden matkustajamäärä on enintään 36, on erityistiloja rajoittavat laipiot eristettävä II-2/B/5 säännön taulukossa 5.1a olevan luokan (11) tilojen vaatimusten mukaisesti ja vaakasuuntaiset rajapinnat II-2/B/5 säännön taulukossa 5.2a olevan luokan (11) tilojen vaatimusten mukaisesti.”;

3)

luvussa III:

a)

korvataan III/2.6 säännössä oleva taulukko seuraavasti:

”Tilat

B

C

D

Henkilömäärä (N)

Matkustajamäärä (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Pelastusveneiden ja lauttojen kapasiteetti (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

olemassa olevat alukset

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

uudet alukset

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Valmiusveneet (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Pelastusrenkaat (6)

8

8

8

4

8

4

Pelastusliivit (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Lasten pelastusliivit (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Vauvojen pelastusliivit (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Hätäraketit (7)

12

12

12

12

6

6

Nuoranheittolaitteet (14)

1

1

1

1

Tutkatransponderit

1

1

1

1

1

1

Kaksisuuntaiset VHF-radiopuhelinlaitteet

3

3

3

3

3

2

b)

lisätään III/9/2a sääntö seuraavasti:

”.2a

Viimeistään ensimmäisen 1 päivän tammikuuta 2018 jälkeen suoritettavan suunnitellun kuivatelakoinnin yhteydessä mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 2019 aluksella olevien pelastusveneiden laukaisumekanismit, jotka eivät ole LSA-säännöstön 4.4.7.6.4–4.4.7.6.6 kohdan mukaisia, on korvattava mainitun säännöstön mukaisilla varusteilla (*).

(*)  Viittaus pelastusveneiden laukaisu- ja palautusjärjestelmiä koskeviin suuntaviivoihin (MSC.1/Circ.1392, Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems).”;"

c)

lisätään III/10 a sääntö seuraavasti:

10a   Ihmisten pelastaminen vedestä

B-, C- JA D-LUOKAN ALUKSET, JOTKA ON RAKENNETTU 1 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2018 TAI SEN JÄLKEEN

.1

Kaikissa aluksissa on oltava ihmisten pelastamiseksi vedestä aluskohtaiset suunnitelmat ja menettelyt, joissa otetaan huomioon IMO:n laatimat suuntaviivat (**). Suunnitelmissa ja menettelyissä on yksilöitävä varusteet, joita on määrä käyttää pelastamistarkoituksiin, ja toimenpiteet, jotka on toteutettava pelastustoimiin osallistuvan aluksen henkilökunnan riskien minimoimiseksi. Ennen 1 päivää tammikuuta 2018 rakennettujen alusten on noudatettava tätä vaatimusta ensimmäiseen määräaikaiskatsastukseen tai turvavarusteiden uusintakatsastukseen mennessä.

.2

III/5–1.4 sääntöä noudattavien ro-ro-matkustaja-alusten katsotaan noudattavan tätä sääntöä.

(**)  Suuntaviivat ihmisten pelastamista vedestä koskeviin suunnitelmiin ja menettelyihin (MSC.1/Circ.1447).”;"

d)

lisätään III/13.9 sääntö seuraavasti:

”.9

Miehistön jäsenten, joilla on pääsy suljettuihin tiloihin ja joiden tehtäviin kuuluu pelastustoiminta, on osallistuttava suljettuun tilaan pääsyä ja pelastustoimintaa koskeviin harjoituksiin, joita on järjestettävä aluksella hallinnon määräämin väliajoin mutta vähintään kerran vuodessa:

.1   Suljettuun tilaan pääsyä ja pelastustoimintaa koskevat harjoitukset

.1

Suljettuun tilaan pääsyä ja pelastustoimintaa koskevat harjoitukset olisi suunniteltava ja toteutettava turvallisesti ottaen tarpeen mukaan huomioon IMO:n laatimissa suosituksissa esitetyt suuntaviivat (***).

.2

Jokaisessa suljettuun tilaan pääsyä ja pelastustoimintaa koskevaan harjoitukseen on sisällyttävä:

.1

suljettuun tilaan menemiseen vaadittavan henkilökohtaisen suojavarustuksen tarkastus ja käyttö;

.2

viestintävälineiden ja -menettelyjen tarkastus ja käyttö;

.3

suljettujen tilojen ilman mittauslaitteiden tarkastus ja käyttö;

.4

pelastusvälineiden ja -menettelyjen tarkastus ja käyttö; ja

.5

ensiapu- ja elvytystekniikoita koskevat ohjeet.

(***)  Viittaus suljettuihin tiloihin menemisestä aluksilla annettuihin tarkistettuihin suosituksiin, jotka IMO hyväksyi päätöslauselmalla A.1050(27).”;"

e)

lisätään III/14 sääntö seuraavasti:

14   Rekisterit (R 19.5)

UUDET JA OLEMASSA OLEVAT B-, C-, JA D-LUOKAN ALUKSET:

.1

Miehistön kokoontumisten järjestämispäivät, aluksen jättämis- ja paloharjoitusten yksityiskohdat, suljettuihin tiloihin menemistä ja pelastamista koskevat harjoitukset, muut hengenpelastuslaiteharjoitukset ja aluksella järjestettävä koulutus on kirjattava hallinnon määräämään lokikirjaan. Jos täysimääräistä miehistön kokoontumista, harjoitusta tai koulutusta ei järjestetä sovittuna aikana, lokikirjaan on merkittävä olosuhteet ja toteutuneen miehistön kokoontumisen, harjoituksen tai koulutuksen laajuus.”.


(1)  Pelastusalukset voivat olla pelastusveneitä tai pelastuslauttoja tai niiden yhdistelmiä III/2.2 säännössä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Suojaisten reittien ja/tai liikennöintialueen suotuisten sääolosuhteiden perusteella lippuvaltion hallinto voi hyväksyä isäntäjäsenvaltion suostumuksella ja IMO:n suosituksen IMO/MSC/Circ1046 huomioon ottaen:

a)

avoimet kaksipuoliset puhaltamalla täytettävät pelastuslautat, jotka eivät ole LSA-säännöstön 4.2 tai 4.3 jakson mukaisia, edellyttäen, että pelastuslautat ovat täysin vuoden 1994 suurnopeusalussäännöstön (HSC-säännöstön) liitteen 10 ja 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen rakennettujen alusten osalta vuoden 2000 suurnopeusalussäännöstön (HSC-säännöstön) liitteen 11 vaatimusten mukaisia;

b)

pelastuslautat, jotka eivät ole LSA-säännöstön pelastuslautan pohjan kylmäeristystä koskevan 4.2.2.2.1 ja 4.2.2.2.2 kohdan vaatimusten mukaisia.

Olemassa olevien B-, C- ja D-luokan alusten pelastusveneiden ja -lauttojen on oltava olemassa olevia aluksia koskevan vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen asiaankuuluvien sääntöjen mukaisia, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä maaliskuuta 1998 muutettuina. Ro-ro-matkustaja-alusten on noudatettava III/5.5.-1 säännössä vahvistettuja vaatimuksia soveltuvin osin.

LSA-säännöstön 6.2 jakson mukainen MES-evakuointijärjestelmä tai mukaiset MES-evakuointijärjestelmät voidaan korvata taulukossa vaadittujen pelastuslauttojen samansuuruisella kapasiteetilla, mukaan lukien niiden vesillelaskulaitteet soveltuvin osin.

(2)  Pelastusveneet ja -lautat on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti aluksen molemmille puolille.

(3)  Pelastusveneiden ja -lauttojen kokonais-/yhteiskapasiteetin, mukaan lukien ylimääräiset pelastuslautat, on oltava edellä esitetyssä taulukossa esitettyjen vaatimusten mukainen, toisin sanoen 1,10N = 110 prosenttia ja 1,25N = 125 prosenttia kokonaishenkilömäärästä (N), joka aluksella on oikeus kuljettaa. Aluksella olevien pelastusveneiden ja -lauttojen lukumäärän on oltava riittävä varmistamaan, että yhden pelastusveneen tai -lautan menettämisen jälkeen tai sen mennessä epäkuntoon jäljelle jäävissä pelastusveneissä ja -lautoissa on tilaa kokonaishenkilömäärälle, joka aluksella on oikeus kuljettaa. Jos III/7.5 sääntöön sisältyvä pelastuslauttojen sijoitusvaatimus ei täyty, voidaan vaatia ylimääräisiä pelastuslauttoja.

(4)  Pelastusveneiden ja/tai valmiusveneiden määrän on oltava riittävä varmistamaan, että koko sen henkilömäärän, joka aluksella on oikeus kuljettaa, jättäessä aluksen, kunkin pelastusveneen tai valmiusveneen tarvitsee hinata korkeintaan yhdeksää pelastuslauttaa.

(5)  Valmiusveneiden vesillelaskulaitteiden on täytettävä III/10 säännön vaatimukset.

Mikäli valmiusvene täyttää LSA-säännöstön 4.5 tai 4.6 jakson vaatimukset, se voidaan lukea mukaan edellä esitetyssä taulukossa määriteltyyn pelastusvene- ja pelastuslauttakapasiteettiin.

Pelastusvene voidaan hyväksyä valmiusveneeksi, jos myös se ja sen vesillelasku- ja nostojärjestelyt täyttävät valmiusvenettä koskevat vaatimukset.

Ro-ro-matkustaja-aluksilla on ainakin yhden valmiusveneen, jos sellaisen on oltava aluksella, oltava III/5–1.3 säännön mukainen nopeakulkuinen valmiusvene.

Jos lippuvaltion hallinto katsoo, että valmiusveneen tai nopean valmiusveneen asentaminen alukseen ei ole fyysisesti mahdollista, tällainen alus voidaan vapauttaa valmiusveneen kuljettamisesta, edellyttäen, että alus täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

aluksen järjestelyt ovat sellaiset, että veden varaan joutunut henkilö voidaan nostaa takaisin alukseen;

b)

veden varaan joutuneen henkilön alukseen nostamista voidaan seurata komentosillalta; ja

c)

aluksen ohjattavuus on riittävä lähelle tuloon ja henkilöiden alukseen nostamiseen myös kaikkein huonoimmissa huomioonotetuissa olosuhteissa.

(6)  Vähintään yhdessä pelastusrenkaassa aluksen molemmin puolin on oltava kelluva nuora, jonka pituuden on oltava vähintään kaksi kertaa se korkeus, jolla sitä säilytetään vesiviivan yläpuolella pienimmällä kulkusyväyksellä, tai 30 metriä, sen mukaan, kumpi on suurempi.

Kaksi pelastusrengasta on varustettava automaattisilla savumerkkilaitteilla ja automaattisilla valolaitteilla, ja ne on voitava laukaista nopeasti komentosillalta. Muissa pelastusrenkaissa on oltava LSA-säännöstön 2.1.2 kohdan määräysten mukaiset itsesyttyvät valot.

(7)  LSA-säännöstön 3.1 jakson vaatimusten mukaiset hätäraketit on säilytettävä komentosillalla tai ohjauspaikalla.

(8)  Ilmalla täyttyvä pelastusliivi on varattava kaikille henkilöille, joiden on työskenneltävä aluksella suojaamattomilla alueilla. Nämä ilmalla täyttyvät pelastusliivit voidaan lukea mukaan tässä direktiivissä vaadittuun pelastusliivien kokonaismäärään.

(9)  Aluksella on oltava lapsille sopivia pelastusliivejä määrä, joka on vähintään 10 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä, tai tarvittaessa tätä suurempi määrä niin, että aluksella on pelastusliivit jokaiselle lapselle.

(10)  Aluksella on oltava vauvoille sopivia pelastusliivejä määrä, joka on vähintään 2,5 prosenttia aluksella olevien matkustajien määrästä, tai tarvittaessa tätä suurempi määrä niin, että aluksella on pelastusliivit jokaiselle vauvalle.

(11)

Kaikilla aluksilla on oltava riittävä määrä pelastusliivejä vahdissa oleville henkilöille ja käyttöön kauempana sijaitsevilla pelastusveneiden ja -lauttojen vesillelaskuasemilla. Vahdissa oleville henkilöille tarkoitetut pelastusliivit olisi säilytettävä komentosillalla, konehuoneen valvomossa tai muussa miehitetyssä valvomossa.

Kaikkien matkustaja-alusten on noudatettava alaviitteiden 12 ja 13 määräyksiä viimeistään päivänä, jona tehdään 1 päivän tammikuuta 2012 jälkeen ensimmäinen määräaikaiskatsaus.

(12)  Jos aluksella olevia aikuisten pelastusliivejä ei ole suunniteltu henkilöille, joiden paino on enintään 140 kg ja rinnanympärys enintään 1 750 mm, aluksella on oltava käytettävissä riittävä määrä lisävälineitä, jotta pelastusliivit voidaan kiinnittää näiden henkilöiden ylle.

(13)  Kaikilla matkustaja-aluksilla on jokaisessa pelastusliivissä oltava LSA-säännöstön 2.2.3 kohdan vaatimusten mukainen valo. Kaikkien ro-ro-matkustaja-alusten on noudatettava III/5.5.2 säännön määräyksiä.

(14)  Alle 24 metrin pituisten alusten ei vaadita kuljettavan nuoranheittolaitteita.”;


PÄÄTÖKSET

28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/66


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/845,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä puitesopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta sekakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen ja työryhmien perustamiseen ja niiden toimeksiannon hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 ja 212 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen puitesopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

(2)

Sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi sen institutionaalinen kehys olisi saatava päätökseen mahdollisimman pian siten, että sekakomitea hyväksyy työjärjestyksensä.

(3)

Sopimuksen 44 artiklan mukaisesti perustettiin sekakomitea, jäljempänä ’sekakomitea’, muun muassa sopimuksen moitteettoman toiminnan ja täytäntöönpanon varmistamiseksi.

(4)

Sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi olisi hyväksyttävä sekakomitean työjärjestys.

(5)

Olisi perustettava työryhmiä asiantuntijatason keskustelujen mahdollistamiseksi sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla keskeisillä aloilla.

(6)

Unionin sekakomiteassa esitettävän kannan sekakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen ja työryhmien perustamiseen olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyihin sekakomitean päätösluonnoksiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Sopimuksen 44 artiklalla perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta, joka koskee

a)

sekakomitean työjärjestyksen hyväksymistä; ja

b)

työryhmien perustamista ja niiden toimeksiannon hyväksymistä,

perustuu tämän päätökseen liitettyihin sekakomitean päätösluonnoksiin.

2.   Unionin edustajat sekakomiteassa voivat sopia vähäisistä muutoksista päätösluonnoksiin ilman uutta neuvoston päätöstä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2014/278/EU, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (EUVL L 145, 16.5.2014, s. 1).


LUONNOS

EU:N JA KOREAN TASAVALLAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu …,

työjärjestyksensä hyväksymisestä

EU:N JA KOREAN TASAVALLAN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 44 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

(2)

Sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi olisi hyväksyttävä sekakomitean työjärjestys,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Hyväksytään sekakomitean työjärjestys sellaisena kuin se on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

Tehty …

EU:n ja Korean tasavallan sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

LIITE

SEKAKOMITEAN TYÖJÄRJESTYS

1 artikla

Kokoonpano ja puheenjohtaja

1.   Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 44 artiklan mukaisesti perustettu sekakomitea hoitaa tehtävänsä sopimuksen 44 artiklan mukaisesti.

2.   Sekakomitea muodostuu molempien sopimuspuolten asianmukaisen tason edustajista.

3.   Sekakomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen kummankin sopimuspuolen edustaja yhden kalenterivuoden ajan. Sekakomitean puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tai Korean tasavallan ulkoasiainministeri. Puheenjohtaja voi siirtää toimivaltansa toiselle henkilölle.

4.   Ensimmäinen puheenjohtajakausi alkaa sekakomitean ensimmäisenä kokoontumispäivänä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31 päivänä.

2 artikla

Kokoukset

1.   Sekakomitea kokoontuu tavallisesti kerran vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu sekakomitean kokouksen koolle, ja se pidetään vuorotellen Brysselissä ja Soulissa yhteisesti sovittavana päivänä. Jos sopimuspuolet niin sopivat, kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä voidaan pitää sekakomitean ylimääräisiä kokouksia.

2.   Sekakomitea kokoontuu normaalisti ylempien virkamiesten tasolla, elleivät sopimuspuolet toisin sovi.

3 artikla

Julkisuus

Jollei toisin päätetä, sekakomitean kokoukset eivät ole julkisia.

4 artikla

Osallistujat

1.   Sopimuspuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle sihteeristön välityksellä ennen kutakin kokousta.

2.   Sekakomitean kokouksiin voidaan sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta kutsua tarvittaessa tarkkailijoina asiantuntijoita tai muiden elinten edustajia antamaan tietoja erityisistä kysymyksistä.

5 artikla

Sihteeristö

Yksi Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja ja yksi Korean tasavallan ulkoasiainministeriön edustaja toimivat yhdessä sekakomitean sihteereinä. Kaikki sekakomitean puheenjohtajalle tarkoitetut tai häneltä peräisin olevat tiedonannot välitetään sihteereille. Sekakomitean puheenjohtajalle osoitettua ja puheenjohtajalta lähtevää kirjeenvaihtoa voidaan käydä missä tahansa kirjoitetussa muodossa, myös sähköpostitse.

6 artikla

Kokousten esityslistat

1.   Puheenjohtaja laatii kutakin kokousta varten alustavan esityslistan. Alustava esityslista ja muut tarvittavat asiakirjat lähetetään toiselle sopimuspuolelle viimeistään 15 päivää ennen kokouksen alkua.

2.   Alustavaan esityslistaan sisältyvät asiat, jotka on toimitettu puheenjohtajalle viimeistään 21 päivää ennen kyseisen kokouksen alkua.

3.   Sekakomitea vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa. Muita kuin esityslistaehdotuksessa olevia asioita voidaan ottaa esityslistalle molempien sopimuspuolten suostumuksella.

4.   Puheenjohtaja voi molempien sopimuspuolten suostumuksella lyhentää 1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja johonkin erityistapaukseen liittyvien vaatimusten huomioon ottamiseksi.

7 artikla

Pöytäkirja

1.   Sihteerit laativat yhdessä kustakin kokouksesta pöytäkirjaluonnoksen tavallisesti 30 kalenteripäivän kuluessa kokouspäivästä. Pöytäkirjaluonnos perustuu puheenjohtajan laatimaan yhteenvetoon sekakomitean tekemistä päätelmistä.

2.   Molemmat sopimuspuolet hyväksyvät pöytäkirjat 45 kalenteripäivän kuluessa kokouspäivästä tai sopimuspuolten sopimaan päivään mennessä. Kun pöytäkirjaluonnoksesta on päästy yhteisymmärrykseen, puheenjohtaja ja sihteerit allekirjoittavat kaksi alkuperäiskappaletta. Kumpikin sopimuspuoli saa yhden alkuperäiskappaleen.

8 artikla

Asioiden käsittely

1.   Kun sekakomitea hyväksyy päätöksiä tai antaa suosituksia, ne otsikoidaan vastaavasti ”päätöksiksi” tai ”suosituksiksi”, ja otsikon jälkeen merkitään järjestysnumero, hyväksymis- tai antamispäivä sekä aihe. Kussakin päätöksessä ilmoitetaan sen voimaantulopäivä. Sekakomitean päätökset hyväksytään ja sen suositukset annetaan sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella.

2.   Sekakomitea voi sopimuspuolten niin sopiessa tehdä päätöksiä ja antaa suosituksia kirjallista menettelyä noudattaen. Kirjallisen menettelyn määräaika vahvistetaan sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella. Ellei kumpikaan sopimuspuoli toisin ilmoita, määräajan päätyttyä sekakomitean puheenjohtaja ilmoittaa, että sopimuspuolet ovat päässeet yhteiseen sopimukseen.

3.   Sekakomitean hyväksymät päätökset ja sen antamat suositukset tehdään kahtena puheenjohtajan allekirjoittamana alkuperäiskappaleena.

4.   Kumpikin sopimuspuoli päättää sekakomitean päätösten ja suositusten julkaisemisesta omassa virallisessa lehdessään.

9 artikla

Kirjeenvaihto

1.   Sekakomitealle osoitettu kirjeenvaihto ohjataan jommallekummalle sihteerille, joka puolestaan ilmoittaa siitä toiselle sihteerille.

2.   Sihteeristö varmistaa, että sekakomitealle osoitettu kirjeenvaihto toimitetaan eteenpäin puheenjohtajalle ja jaetaan tarvittaessa tämän työjärjestyksen 10 artiklassa tarkoitettuina asiakirjoina.

3.   Sihteeristö toimittaa puheenjohtajan lähettämän kirjeenvaihdon sopimuspuolille ja jakaa sen tarvittaessa tämän työjärjestyksen 10 artiklassa tarkoitettuina asiakirjoina.

10 artikla

Asiakirjat

1.   Jos asioiden käsittely sekakomiteassa perustuu niitä tukeviin asiakirjoihin, sihteeristö numeroi kyseiset asiakirjat ja jakaa ne jäsenille.

2.   Kumpikin sihteeri on vastuussa asiakirjojen jakelusta oman sopimuspuolensa asianomaisille sekakomitean jäsenille ja jäljennöksen ottamisesta järjestelmällisesti toista sihteeriä varten.

11 artikla

Kulut

1.   Sopimuspuolet vastaavat niille sekakomitean kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluista sekä postitus- ja televiestintäkuluista.

2.   Kokouksen järjestävä sopimuspuoli vastaa kokouksen järjestelyihin liittyvistä kuluista sekä asiakirjojen kopiointikuluista.

12 artikla

Työjärjestyksen muuttaminen

Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella 8 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Työryhmät

1.   Sekakomitea voi päättää perustaa uusia työryhmiä avustamaan sitä sen tehtävien hoitamisessa.

2.   Sekakomitea voi lakkauttaa jo perustetun työryhmän tai antaa jo perustetulle työryhmälle toimeksiannon tai muuttaa sen toimeksiantoa tai perustaa uusia työryhmiä.

3.   Työryhmät raportoivat toiminnastaan sekakomitealle kunkin kokouksensa jälkeen.

4.   Työryhmillä ei ole päätösvaltaa, mutta ne voivat antaa suosituksia sekakomitealle.


LUONNOS

EU:N JA KOREAN TASAVALLAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2016,

annettu …,

työryhmien perustamisesta ja niiden toimeksiannon hyväksymisestä

EU:N JA KOREAN TASAVALLAN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 44 artiklan, ja sekakomitean työjärjestyksen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi perustettava työryhmiä asiantuntijatason keskustelujen mahdollistamiseksi sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla keskeisillä aloilla. Sopimuspuolet voivat myöhemmin sopia työryhmien luettelon tai kunkin työryhmän toimialan muuttamisesta.

(2)

Sekakomitea voi työjärjestyksensä 13 artiklan mukaisesti perustaa työryhmiä avukseen tehtäviensä hoidossa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

Perustetaan tämän päätöksen liitteessä I luetellut työryhmät. Työryhmien toimeksiannot ovat tämän päätöksen liitteessä II esitetyn mukaiset.

Tehty …

EU:n ja Korean tasavallan sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

LIITE I

EU:N JA KOREAN TASAVALLAN SEKAKOMITEA TYÖRYHMÄT

(1)

Energiaa, ympäristöä ja ilmastonmuutosta käsittelevä työryhmä

(2)

Terrorismin torjuntaa käsittelevä työryhmä.

LIITE II

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ KOREAN TASAVALLAN VÄLISEN PUITESOPIMUKSEN NOJALLA PERUSTETTUJEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO

1 artikla

1.   Kukin työryhmä voi käsitellä kokouksissaan sopimuksen täytäntöönpanoa niillä aloilla, joilla se toimii.

2.   Työryhmissä voidaan keskustella myös asianomaiseen kahdenvälisen yhteistyön alaan liittyvistä aiheista tai erityishankkeista.

3.   Lisäksi käsiteltäväksi voidaan ottaa yksittäisiä kysymyksiä kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä.

2 artikla

Työryhmät työskentelevät sekakomitean alaisuudessa. Ne raportoivat ja toimittavat pöytäkirjansa ja päätelmänsä sekakomitean puheenjohtajalle 30 kalenteripäivän kuluessa kustakin kokouksesta.

3 artikla

Työryhmät muodostetaan sopimuspuolten edustajista.

Työryhmät voivat molempien sopimuspuolten suostumuksella pyytää asiantuntijoita kokouksiinsa kuullakseen heitä tarvittaessa tietyissä kokouksen esityslistalla olevissa asioissa.

4 artikla

Sopimuspuolet vuorottelevat työryhmien puheenjohtajina sekakomitean työjärjestyksen mukaisesti.

5 artikla

Yksi Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja ja yksi Korean tasavallan ulkoasiainministeriön edustaja toimivat yhdessä työryhmien sihteereinä. Kaikki kutakin työryhmää koskeva viestintä toimitetaan molemmille sihteereille.

6 artikla

1.   Työryhmät kokoontuvat aina olosuhteiden sitä edellyttäessä molempien sopimuspuolten suostumuksella jommankumman sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä. Jokainen kokous pidetään molempien sopimuspuolten keskenään sopimaan aikaan niiden sopimassa paikassa.

2.   Toisen sopimuspuolen esitettyä työryhmän kokouksen koolle kutsumista koskevan pyynnön, toisen sopimuspuolen sihteeri vastaa siihen 15 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

3.   Erityisen kiireellisissä tapauksissa työryhmä voidaan kutsua koolle lyhyemmällä varoitusajalla sopimuspuolten niin sopiessa.

4.   Sopimuspuolten valtuuskuntien aiottu kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle ennen kutakin kokousta.

5.   Sihteerit kutsuvat yhdessä koolle työryhmien kokoukset.

7 artikla

Esityslistalle sisällytettävät asiat on toimitettava sihteereille vähintään 15 työpäivää ennen työryhmän asianomaista kokousta. Mahdolliset niitä tukevat asiakirjat on toimitettava sihteereille vähintään kymmenen työpäivää ennen kokousta. Sihteerit toimittavat esityslistan luonnoksen viimeistään viisi työpäivää ennen kokousta. Esityslista vahvistetaan molempien sopimuspuolten suostumuksella. Poikkeustapauksissa esityslistalle voidaan ottaa asioita tätä nopeammin molempien sopimuspuolten suostumuksella.

8 artikla

Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Työryhmien kokoukset eivät ole julkisia, ellei toisin päätetä.


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/76


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2016/846,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2016,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 48 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2015/2422 (1), määrätään, että unionin yleisessä tuomioistuimessa on 40 tuomaria 25 päivästä joulukuuta 2015. Mainitun asetuksen 2 artiklan a alakohdassa määritetään 12 uuden tuomarin toimikauden pituus siten, että toimikauden päättyminen vastaa 1 päivänä syyskuuta 2016 ja 1 päivänä syyskuuta 2019 tapahtuvia unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden osittaisia vaihtumisia.

(2)

Seuraavia henkilöitä on ehdotettu unionin yleisen tuomioistuimen uusien tuomareiden virkoihin: Inga REINE, Fredrik SCHALIN ja Peter George XUEREB.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa seuraavien henkilöiden soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtäviin: Inga REINE, Fredrik SCHALIN ja Peter George XUEREB,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi tämän päätöksen voimaantulopäivänä alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2019 päättyväksi kaudeksi:

Inga REINE,

Fredrik SCHALIN,

Peter George XUEREB.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2016.

Puheenjohtaja

P. DE GOOIJER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 14).


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/77


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2016/847,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2016,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 14 tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2016. Nimitykset olisi tehtävä 1 päivänä syyskuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2022 päättyväksi kaudeksi.

(2)

On ehdotettu unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin Lauri MADISEn valitsemista uudelle toimikaudelle.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa Lauri MADISEn soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Lauri MADISE unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1 päivänä syyskuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2022 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2016.

Puheenjohtaja

P. DE GOOIJER


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/78


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2016/848,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 302 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Tanskan hallituksen ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä syyskuuta 2015 ja 1 päivänä lokakuuta 2015 päätökset (EU, Euratom) 2015/1600 (1) ja (EU, Euratom) 2015/1790 (2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka on vapautunut Mikkel DALSGAARDin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään Klaus MATTHIESEN (Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF)) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2020.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. R. V. A. DIJSSELBLOEM


(1)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/1600, annettu 18 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2015/1790, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2020 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 23).


28.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/79


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/849,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2010 Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä päätöksen 2010/800/YUTP (1), jolla muun muassa pantiin täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006) ja 1874 (2009).

(2)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 7 päivänä maaliskuuta 2013 päätöslauselman 2094 (2013), jossa tuomittiin jyrkästi Korean demokraattisen kansantasavallan 12 päivänä helmikuuta 2013 tekemä ydinkoe, joka on YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätöslauselmien vastainen ja räikeässä ristiriidassa niiden kanssa.

(3)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä huhtikuuta 2013 päätöksen 2013/183/YUTP (2), jolla korvattiin päätös 2010/800/YUTP ja muun muassa pantiin täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013).

(4)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 2 päivänä maaliskuuta 2016 päätöslauselman 2270 (2016), jossa se ilmaisi syvän huolensa Korean demokraattisen kansantasavallan 6 päivänä tammikuuta 2016 tekemästä ydinkokeesta, joka rikkoi asiaa koskevia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Se tuomitsi myös Korean demokraattisen kansantasavallan 7 päivänä helmikuuta 2016 suorittaman laukaisun, jossa käytettiin ballististen ohjusten teknologiaa ja joka rikkoi vakavalla tavalla asiaa koskevia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, ja totesi, että kansainvälinen rauha ja turvallisuus ovat edelleen selvästi uhattuina alueella ja sen ulkopuolellakin.

(5)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä maaliskuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/476 (3), jolla muutettiin päätöstä 2013/183/YUTP ja pantiin täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2270 (2016).

(6)

Korean demokraattisen kansantasavallan toimien aiemmin tämä vuonna katsotaan muodostavan vakavan uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle kyseisellä alueella ja sen ulkopuolellakin, minkä vuoksi neuvosto on päättänyt säätää lisää rajoittavia toimenpiteitä.

(7)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (2016) ilmaistaan suuri huoli siitä, että Korean demokraattisen kansantasavallan asemyynnin tuottoja suunnataan ydinaseiden ja ballististen ohjusten hankintaan, ja määrätään, että aseita koskevien rajoitusten olisi katettava kaikenlaiset aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet, mukaan lukien pienaseet ja kevyet aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Lisäksi sillä laajennetaan edelleen kieltoa siirtää ja hankkia tuotteita, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien operatiivisten valmiuksien kehittämistä tai edistää vientiä, jolla tuetaan tai lisätään toisen YK:n jäsenvaltion asevoimien operatiivisia valmiuksia Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella.

(8)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) täsmennetään, että aseisiin liittyvän teknisen avun hankintakiellon mukaan YK:n jäsenvaltiot eivät saa vastaanottaa kouluttajia, neuvonantajia tai muita virkamiehiä tarkoituksissa, jotka liittyvät sotilaalliseen tai puolisotilaalliseen koulutukseen taikka poliisikoulutukseen.

(9)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) vahvistetaan, että kieltoa siirtää, hankkia tai antaa tiettyihin tavaroihin liittyvää teknistä apua sovelletaan myös tuotteiden kuljettamiseen Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta korjausta, huoltoa, kunnostusta, testausta, takaisinmallinnusta tai markkinointia varten, riippumatta siitä, siirtyykö omistajuus tai määräysvalta, sekä painotetaan sitä, että viisumikieltoa koskevia toimenpiteitä sovelletaan myös kaikkiin henkilöihin, jotka matkustavat näissä tarkoituksissa.

(10)

Neuvosto katsoo aiheelliseksi kieltää uusien kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan liittyvien tuotteiden, tarvikkeiden ja laitteiden toimittamisen, myynnin ja siirron Korean demokraattiseen kansantasavaltaan.

(11)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) laajennetaan luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan varojen jäädyttämistä ja viisumikieltoa koskevia toimenpiteitä, ja määrätään, että varojen jäädyttämistä sovelletaan Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen ja Korean työväenpuolueen yksiköihin, kun YK:n jäsenvaltio katsoo, että niillä on yhteyksiä Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin taikka muuhun asiaa koskevissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa kiellettyyn toimintaan.

(12)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) ilmaistaan huoli siitä, että Korean demokraattinen kansantasavalta käyttää väärin diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevien Wienin yleissopimusten mukaisia erioikeuksia ja vapauksia, sekä määrätään lisätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatteja tai hallituksen edustajia taikka kolmansien valtioiden kansalaisia toimimasta nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla taikka ryhtymästä kiellettyyn toimintaan.

(13)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) täsmennetään YK:n jäsenvaltioiden velvollisuutta estää erikoiskoulutuksen antaminen Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisille tietyillä arkaluonteisilla aloilla.

(14)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) laajennetaan myös kuljetus- ja rahoitusalaa koskevien toimenpiteiden soveltamista.

(15)

Rahoitusalaan sovellettavien toimenpiteiden osalta neuvosto katsoo, että on aiheellista kieltää varojen siirrot Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta, paitsi jos ne on erityisesti hyväksytty etukäteen, sekä Korean demokraattisen kansantasavallan investoinnit jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla ja jäsenvaltioiden kansalaisten ja yhteisöjen investoinnit Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

(16)

Asiaa koskevissa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa määrättyjen toimenpiteiden lisäksi jäsenvaltioiden olisi kiellettävä kaikkien Korean demokraattisen kansantasavallan liikenteenharjoittajien liikennöimien tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevien ilma-alusten laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento alueellaan. Jäsenvaltioiden olisi myös kiellettävä kaikkien sellaisten alusten pääsy satamiinsa, jotka omistaa tai joita liikennöi taikka joiden miehistöstä vastaa Korean demokraattinen kansantasavalta.

(17)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) kielletään tiettyjen mineraalien hankinta ja lentopolttoaineen vienti.

(18)

Neuvosto katsoo, että ylellisyystuotteiden vientiä koskeva kielto olisi laajennettava myös kyseisten tuotteiden tuontiin Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

(19)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) laajennetaan kieltoja, jotka koskevat rahoitustuen antamista Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten.

(20)

Neuvosto katsoo lisäksi aiheelliseksi laajentaa kieltoja, jotka koskevat julkisen rahoitustuen antamista Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, erityisesti jotta vältetään sellaisen rahoitustuen antaminen, joka voisi edistää sellaisia ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä.

(21)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) muistutetaan, että rahanpesunvastainen toimintaryhmä (FATF) on kehottanut maita soveltamaan tehostettua huolellisuusvelvoitetta ja tehokkaita vastatoimenpiteitä suojatakseen oman lainkäyttöalueensa Korean demokraattisen kansantasavallan laittomilta rahoitustoimilta, sekä kehotetaan YK:n jäsenvaltioita soveltamaan FATF:n suositusta nro 7, sen tulkintaohjetta ja muuta ohjeistusta aseiden leviämisen estämiseksi määrättyjen kohdennettujen talouspakotteiden panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

(22)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) korostetaan myös, että sen nojalla määrätyillä toimenpiteillä ei ole tarkoitus aiheuttaa kielteisiä humanitaarisia seurauksia Korean demokraattisen kansantasavallan siviiliväestölle eikä niiden ole tarkoitus vaikuttaa kielteisesti toimintaan, jota asiaa koskevilla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla ei ole kielletty, eikä avustus- ja hätäaputoimiin, joita kansainväliset järjestöt ja valtioista riippumattomat järjestöt toteuttavat Korean demokraattisessa kansantasavallassa maan siviiliväestön hyväksi.

(23)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) sitoudutaan tilanteen rauhanomaiseen, diplomaattiseen ja poliittiseen ratkaisemiseen. Siinä vahvistetaan jälleen tuki kuuden osapuolen neuvotteluille ja kehotetaan käynnistämään ne uudelleen.

(24)

Päätöslauselmassa 2270 (2016) vahvistetaan, että Korean demokraattisen kansantasavallan toimia seurataan jatkuvasti ja että YK:n turvallisuusneuvosto on valmis tarvittaessa lujittamaan tai muuttamaan toimenpiteitä taikka keskeyttämään niiden soveltamisen tai poistamaan ne sen mukaan, miten Korean demokraattinen kansantasavalta noudattaa päätöslauselmia; lisäksi turvallisuusneuvosto on valmis päättämään merkittävistä lisätoimenpiteistä, jos Korean demokraattinen kansantasavalta vielä suorittaa ydinkokeita tai laukaisuja.

(25)

Neuvosto suoritti helmikuussa 2016 päätöksen 2013/183/YUTP 22 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 (4) 6 artiklan 2 ja 2 a kohdan mukaisesti uudelleentarkastelun ja vahvisti, että kyseisen päätöksen liitteessä II ja kyseisen asetuksen liitteessä V luetellut asianomaiset henkilöt ja yhteisöt olisi säilytettävä luetteloissa.

(26)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka vahvistetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä päätöstä olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(27)

Tässä päätöksessä noudatetaan myös täysin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(28)

Päätös 2013/183/YUTP olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella päätöksellä.

(29)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

1 artikla

1.   Kielletään seuraavien tuotteiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suora tai välillinen toimittaminen, myynti, siirto tai vienti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen, riippumatta siitä, ovatko mainitut tuotteet tai teknologia peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, lukuun ottamatta muita kuin taisteluajoneuvoja, jotka on valmistettu luodinkestävästä materiaalista tai varustettu luodinkestävillä tarvikkeilla ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen;

b)

kaikki YK:n turvallisuusneuvoston tai turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) 12 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan a alakohdan ii alakohdan, päätöslauselman 2087 (2013) 5 kohdan b alakohdan ja päätöslauselman 2094 (2013) 20 kohdan mukaisesti määrittämät tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia;

c)

eräät muut tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai jotka voisivat edistää sen sotilastoimia, mukaan lukien kaikki neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (5) liitteessä I luetellut kaksikäyttötuotteet ja -teknologia;

d)

muut kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologiaan liittyvät tuotteet, tarvikkeet ja laitteet; unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän alakohdan soveltamisalaan;

e)

ballististen ohjusten alaan liittyvät tietyt keskeiset komponentit, kuten tietyt ballististen ohjusten järjestelmissä käytettävät alumiinilajit; unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän alakohdan soveltamisalaan;

f)

muut tuotteet, joilla voitaisiin edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa taikka näiden turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä; unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän alakohdan soveltamisalaan;

g)

muut tuotteet, elintarvikkeita ja lääkkeitä lukuun ottamatta, jos jäsenvaltio katsoo, että tuote voisi suoraan edistää Korean demokraattisen kansantasavallan asevoimien operatiivisten valmiuksien kehittämistä taikka vientiä, jolla tuetaan tai lisätään toisen valtion asevoimien operatiivisia valmiuksia Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella.

2.   Samoin kielletään

a)

sellaisen teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun tai välityspalvelun taikka muun välillisen palvelun antaminen, joka liittyy 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai teknologiaan tai kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon tai käyttöön, suoraan tai välillisesti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Korean demokraattisessa kansantasavallassa käytettäväksi;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset sekä vakuutukset ja jälleenvakuutukset, näiden tuotteiden tai tämän teknologian myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun tai välityspalvelun antamiseen suoraan tai välillisesti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Korean demokraattisessa kansantasavallassa käytettäväksi;

c)

osallistuminen tietoisesti tai tahallisesti toimintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on a tai b alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3.   Kielletään myös 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tai teknologian hankinta Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen sekä 2 kohdassa tarkoitetun teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun, rahoituksen ja rahoitustuen antaminen jäsenvaltioiden kansalaisille Korean demokraattisen kansantasavallan toimesta, riippumatta siitä, ovatko ne peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä ei sovelleta tuotteen toimittamiseen, myyntiin tai siirtoon taikka sen hankkimiseen, kun

a)

jäsenvaltio katsoo, että kyseinen toiminta tapahtuu yksinomaan humanitaarisiin tarkoituksiin tai yksinomaan toimeentulon turvaamiseen liittyviin tarkoituksiin eivätkä Korean demokraattisen kansantasavallan henkilöt tai yhteisöt käytä sitä tulojen hankkimiseen eikä se liity mihinkään sellaiseen toimintaan, joka kielletään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä, edellyttäen että jäsenvaltio ilmoittaa etukäteen pakotekomitealle päätöksestään ja toteutetuista toimenpiteistä, joilla estetään tuotteen käyttötarkoituksen muuttaminen; tai

b)

pakotekomitea on päättänyt tapauskohtaisesti, että tietty toimitus, myynti tai siirto ei ole vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tavoitteita.

3 artikla

1.   Kielletään kullan ja jalometallien sekä timanttien suora tai välillinen myynti tai kuljetus Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille tai Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kullan, jalometallien ja timanttien suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta tai välitys mainittujen tahojen hyväksi.

2.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

4 artikla

1.   Kielletään kullan, titaanimalmin, vanadiinimalmin ja harvinaisten maametallien hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen, riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta.

2.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

5 artikla

Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan valuuttayksikön määräisten vasta painettujen tai vasta lyötyjen taikka liikkeeseen laskemattomien seteleiden ja metallirahojen toimittaminen Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai sen hyödynnettäväksi.

6 artikla

1.   Kielletään ylellisyystuotteiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen, riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Kielletään ylellisyystuotteiden tuonti, ostaminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

3.   Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat 1 ja 2 kohdan soveltamisalaan.

7 artikla

1.   Kielletään kivihiilen, raudan ja rautamalmin hankkiminen Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen, riippumatta siitä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta kivihiileen, jonka hankinnan suorittava jäsenvaltio vakuuttaa luotettavien tietojen perusteella olevan peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolelta ja joka kuljetettiin Korean demokraattisen kansantasavallan kautta yksinomaan Rajinin (Rasonin) satamasta tapahtuvaa vientiä varten, edellyttäen että kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa asiasta etukäteen pakotekomitealle ja että nämä liiketoimet eivät liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa varten.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta liiketoimiin, joiden tarkoituksena katsotaan olevan yksinomaan toimeentulon turvaaminen ja jotka eivät liity tulojen hankintaan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa varten.

8 artikla

1.   Kielletään lentopolttoaineen, mukaan lukien lentobensiini, laajajakeinen lentopetroli, kerosiinityyppinen lentopetroli ja kerosiinityyppinen rakettipolttoaine, myynti tai toimittaminen Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen, riippumatta siitä, ovatko tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea on etukäteen hyväksynyt poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti tällaisten tuotteiden siirron Korean demokraattiseen kansantasavaltaan todennettuja humanitaarisia perustarpeita varten ja edellyttäen, että on olemassa erityiset järjestelyt toimittamisen ja käytön seuraamiseksi tehokkaalla tavalla.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta lentopolttoaineen myyntiin tai toimitukseen Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella siviililiikenteen matkustajailma-alukselle yksinomaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan suuntautuvan lennon ja sen paluulennon edellyttämää kulutusta varten.

9 artikla

Kielletään sellaisten öljytuotteiden tuonti, ostaminen tai siirto Korean demokraattisesta kansantasavallasta, jotka eivät kuulu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) soveltamisalaan. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitkä tuotteet kuuluvat tämän artiklan soveltamisalaan.

II LUKU

KAUPALLE MYÖNNETTÄVÄÄ RAHOITUSTUKEA KOSKEVAT RAJOITUKSET

10 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää julkista rahoitustukea Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -takuiden tai -vakuutuksen myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kansalaisilleen tai yhteisöilleen. Tämä ei vaikuta sitoumuksiin, jotka on tehty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, jos tällainen rahoitustuki ei edistä Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa.

2.   Kielletään yksityisen rahoitustuen myöntäminen Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -takuiden tai -vakuutuksen myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville jäsenvaltioiden kansalaisille tai yhteisöille, jos tällainen rahoitustuki voisi edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa taikka näiden päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä.

3.   Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei koske kauppaa, jota käydään elintarvikkeisiin, maatalouteen, lääkinnälliseen tai muuhun humanitaariseen tarkoitukseen liittyen.

III LUKU

INVESTOINTEJA KOSKEVAT RAJOITUKSET

11 artikla

1.   Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan, sen kansalaisten ja Korean demokraattiseen kansantasavaltaan sijoittautuneiden tai sen lainkäyttövaltaan kuuluvien yhteisöjen ja näiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden tai yhteisöjen ja näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen investoinnit jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla.

2.   Kielletään

a)

osuuden tai lisäosuuden hankkiminen yhteisöistä Korean demokraattisessa kansantasavallassa tai Korean demokraattisen kansantasavallan yhteisöistä tai Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella sijaitsevista Korean demokraattisen kansantasavallan omistamista yhteisöistä, jotka osallistuvat toimintaan, joka liittyy Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin tai -toimintoihin, taikka toimintaan kaivos-, jalostamo- ja kemianteollisuudessa, mukaan luettuina tällaisten yhteisöjen hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden tai muiden arvopapereiden hankkiminen;

b)

rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen a alakohdassa tarkoitettuun toimintaan osallistuville yhteisöille Korean demokraattisessa kansantasavallassa tai Korean demokraattisen kansantasavallan yhteisöille tai Korean demokraattisen kansantasavallan ulkopuolella sijaitseville Korean demokraattisen kansantasavallan omistamille yhteisöille tai tällaisten yhteisöjen dokumentoitua rahoitustarkoitusta varten Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

c)

yhteisyrityksen perustaminen Korean demokraattisessa kansantasavallassa toimivien, a alakohdassa tarkoitettuun toimintaan osallistuvien yhteisöjen kanssa tai niiden määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa;

d)

edellä a–c alakohdassa tarkoitettuun toimintaan suoraan liittyvien sijoituspalvelujen tarjoaminen.

IV LUKU

RAHOITUSALA

12 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa tehdä, myöskään osallistuessaan kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan, Korean demokraattiselle kansantasavallalle myönnettäviä avustuksia, rahoitustukea tai pehmeäehtoisia luottoja koskevia uusia sitoumuksia muihin kuin siviiliväestön tarpeita suoraan vastaaviin humanitaarisiin ja kehitystarkoituksiin tai ydinaseriisunnan edistämiseen. Jäsenvaltioiden on myös noudatettava tarkkaavaisuutta nykyisten sitoumusten vähentämiseksi ja, jos mahdollista, niiden lopettamiseksi.

13 artikla

Jotta estetään rahoituspalvelujen tarjoaminen ja sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, käteinen raha mukaan lukien, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja tai muita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyjä toimia taikka näiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä, siirtäminen jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden kansalaisille tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille yhteisöille tai jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville henkilöille tai rahoituslaitoksille taikka näiden toimesta, sovelletaan seuraavaa:

1)

Varainsiirtoja Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta ei toteuteta, paitsi jos kyse on liiketoimista, jotka kuuluvat 3 alakohdan soveltamisalaan ja joille on annettu lupa 4 alakohdan mukaisesti.

2)

Jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvat rahoituslaitokset eivät saa aloittaa liiketoimia tai jatkaa osallistumista liiketoimiin seuraavien kanssa:

a)

pankit, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, mukaan lukien Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankki;

b)

sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvat konttorit tai tytäryhtiöt;

c)

sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat konttorit tai tytäryhtiöt; tai

d)

rahoitusyhteisöt, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa,

paitsi jos kyseiset liiketoimet kuuluvat 3 alakohdan soveltamisalaan ja niille on annettu lupa 4 alakohdan mukaisesti.

3)

Sellaisia liiketoimia voidaan toteuttaa, joille on annettu 4 alakohdassa tarkoitettu ennakkolupa ja jotka

a)

liittyvät elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon tai lääkinnällisiin laitteisiin, tai maatalouden tai humanitaarisiin tarkoituksiin;

b)

koskevat henkilökohtaisia rahalähetyksiä;

c)

liittyvät tällä päätöksellä säädettyjen poikkeusten täytäntöönpanoon;

d)

liittyvät johonkin erityiseen kauppasopimukseen, jota ei ole tällä päätöksellä kielletty;

e)

liittyvät diplomaatti- tai konsuliedustustoon tai kansainväliseen järjestöön, jolla on kansainvälisen oikeuden mukaisia vapauksia, mikäli tällaiset liiketoimet on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin;

f)

ovat yksinomaan tarpeen unionin tai sen jäsenvaltioiden rahoittamien kehityshankkeiden toteuttamiseen, jotka suoraan vastaavat siviiliväestön tarpeisiin tai edistävät ydinaseriisuntaa;

g)

koskevat Korean demokraattista kansantasavaltaa tai sen henkilöitä tai yhteisöjä kohtaan esitettyjen vaatimusten täyttämiseen liittyviä maksuja, tapauskohtaisesti ja kymmenen päivää ennen luvan antamista tehdyn ilmoituksen perusteella, sekä luonteeltaan vastaaviin liiketoimiin, joilla ei edistetä tässä päätöksessä kiellettyä toimintaa.

4)

Edellä 3 alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien osalta yli 15 000 euron suuruiset varainsiirrot Korean demokraattiseen kansantasavaltaan ja Korean demokraattisesta kansantasavallasta edellyttävät asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupaa. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava kaikista annetuista luvista muille jäsenvaltioille.

5)

Edellä 4 alakohdassa tarkoitettua ennakkolupaa ei vaadita varainsiirrolle tai liiketoimelle, joka on välttämätön jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustojen virallisia tarkoituksia varten Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

6)

Rahoituslaitoksilta on vaadittava, että ne toiminnassaan 2 alakohdassa tarkoitettujen pankkien ja rahoituslaitosten kanssa

a)

tarkkailevat jatkuvasti tilitapahtumia, myös asiakkaan tuntemista ja huolellisuusvelvollisuutta koskevien ohjelmiensa puitteissa sekä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien velvoitteidensa mukaisesti;

b)

vaativat täydentämään kaikki ne maksumääräysten tietokentät, jotka liittyvät kyseisen maksumääräyksen antajaan ja saajaan, ja jos näitä tietoja ei anneta, hylkäävät tapahtuman;

c)

säilyttävät kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d)

ilmoittavat viipymättä epäilyksistään rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ne epäilevät tai niillä on perusteltua syytä epäillä, että varoilla edistetään Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja; rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla toimivaltaisella viranomaisella on oltava välittömästi tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, muun muassa epäilyttäviä maksutapahtumia koskevien ilmoitusten analysoimisen.

14 artikla

1.   Kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan pankkien, mukaan lukien Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt, sekä muiden 13 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettujen rahoitusyhteisöjen konttoreiden, tytäryhtiöiden tai edustustojen avaaminen jäsenvaltioiden alueella.

2.   Olemassa olevat konttorit, tytäryhtiöt ja edustustot on suljettava 90 päivän kuluessa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) hyväksymisestä.

3.   Jollei pakotekomitea ole toimea etukäteen hyväksynyt, kielletään Korean demokraattisen kansantasavallan pankkeja, mukaan lukien Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankki, sen konttorit ja tytäryhtiöt, sekä muita 13 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusyhteisöjä

a)

perustamasta uusia yhteisyrityksiä jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa;

b)

hankkimasta omistusoikeutta jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa pankeissa;

c)

perustamasta tai ylläpitämästä kirjeenvaihtajapankkisuhteita jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien pankkien kanssa.

4.   Korean demokraattisen kansantasavallan pankkien kanssa olemassa olevat yhteisyritykset, omistusoikeudet ja kirjeenvaihtajapankkisuhteet on lakkautettava 90 päivän kuluessa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) hyväksymisestä.

5.   Jäsenvaltioiden alueella toimivia tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia rahoituslaitoksia kielletään avaamasta edustustoja, tytäryhtiöitä, konttoreita tai pankkitilejä Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

6.   Korean demokraattisessa kansantasavallassa olemassa olevat edustustot, tytäryhtiöt ja pankkitilit on suljettava 90 päivän kuluessa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) hyväksymisestä, jos asianomaisella jäsenvaltiolla on luotettavia tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että nämä rahoituspalvelut voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) kiellettyä toimintaa.

7.   Edellä olevaa 6 kohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea tapauskohtaisesti katsoo, että näitä edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä tarvitaan humanitaarisen avun toimittamiseen, diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevien Wienin yleissopimusten mukaiseen diplomaattiedustustojen toimintaan Korean demokraattisessa kansantasavallassa, Yhdistyneiden kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen tai vastaavien järjestöjen toimintaan, tai muuhun tarkoitukseen, joka on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) mukainen.

8.   Korean demokraattisessa kansantasavallassa olemassa olevat edustustot, tytäryhtiöt ja pankkitilit on suljettava, jos asianomaisella jäsenvaltiolla on luotettavia tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että nämä rahoituspalvelut voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa.

9.   Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksia 8 kohdasta, jos se tapauskohtaisesti katsoo, että näitä edustustoja, tytäryhtiöitä tai pankkitilejä tarvitaan humanitaarisen avun toimittamiseen, diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevien Wienin yleissopimusten mukaiseen diplomaattiedustustojen toimintaan Korean demokraattisessa kansantasavallassa, Yhdistyneiden kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen tai vastaavien järjestöjen toimintaan, tai muuhun tämän päätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille etukäteen aikomuksestaan myöntää poikkeus.

15 artikla

Kielletään 18 päivän helmikuuta 2013 jälkeen liikkeeseen laskettujen Korean demokraattisen kansantasavallan tai sen takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Korean demokraattisen kansantasavallan keskuspankille tai sellaisille pankeille, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, tai sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville ja kuulumattomille konttoreille ja tytäryhtiöille sekä sellaisille rahoitusyhteisöille, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, samoin kuin niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille tai yhteisöille tai näiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille, sekä kyseisten joukkovelkakirjojen suora tai välillinen osto mainituilta tahoilta ja niiden välitys sekä tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa avustaminen.

V LUKU

KULJETUSALA

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös lentoasemillaan, merisatamissaan ja vapaakauppavyöhykkeillään, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen, diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevat Wienin yleissopimukset mukaan lukien, kaikki Korean demokraattiseen kansantasavaltaan lähtevä ja sieltä saapuva rahti tai alueensa kautta kulkeva rahti tai rahti, jota Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen kansalaiset taikka näiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt tai näiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt tai liitteessä I luetellut henkilöt tai yhteisöt välittävät tai jonka kulkua ne helpottavat, taikka rahti, jota kuljetetaan Korean demokraattisessa kansantasavallassa rekisteröidyssä ilma-aluksessa tai maan lipun alla purjehtivassa merialuksessa, sen varmistamiseksi, ettei mitään tuotetta siirretä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) vastaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös lentoasemillaan ja merisatamissaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen, diplomaattisia suhteita ja konsulisuhteita koskevat Wienin yleissopimukset mukaan lukien, kaikki Korean demokraattiseen kansantasavaltaan lähtevä ja sieltä saapuva rahti tai alueensa kautta kulkeva rahti tai rahti, jota Korean demokraattinen kansantasavalta tai sen kansalaiset taikka näiden puolesta toimivat henkilöt tai yhteisöt välittävät tai jonka kulkua ne helpottavat, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on tämän päätöksen nojalla kielletty.

3.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava aluksia lippuvaltion suostumuksella aavalla merellä, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että näiden alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on tämän päätöksen nojalla kielletty.

4.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 1–3 kohdan mukaisissa tarkastuksissa.

5.   Ilma-aluksilta ja aluksilta, jotka kuljettavat rahtia Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai sieltä pois, on vaadittava saapumista tai lähtemistä edeltävä ylimääräinen tietojen antaminen kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

6.   Jos suoritetaan 1–3 kohdassa tarkoitettu tarkastus, jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kielletty tämän päätöksen nojalla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1874 (2009) 14 kohdan ja päätöslauselman 2087 (2013) 8 kohdan mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten alusten pääsy satamiinsa, jotka ovat kieltäytyneet tarkastuksesta sen jälkeen, kun aluksen lippuvaltio on antanut siihen luvan, tai jos Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtiva alus on kieltäytynyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1874 (2009) 12 kohdan mukaisesta tarkastuksesta.

8.   Edellä olevaa 7 kohtaa ei sovelleta, jos satamaan pääsyä vaaditaan tarkastusta varten tai jos kyseessä on hätätilanne tai aluksen palaaminen lähtösatamaansa.

17 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta, erityisesti asiaan liittyviä kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia sopimuksia noudattaen Korean demokraattisen kansantasavallan liikenteenharjoittajien liikennöimän tai Korean demokraattisesta kansantasavallasta tulevan ilma-aluksen laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento alueellaan.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta pakkolaskutilanteessa eikä ilma-aluksen laskeutuessa tarkastusta varten.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun asianomainen jäsenvaltio päättää etukäteen, että pääsy on tarpeen humanitaaristen tarkoitusten tai muiden tämän päätöksen tavoitteiden mukaisten tarkoitusten vuoksi.

18 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä kaikkien sellaisten alusten pääsy satamiinsa, jotka omistaa tai joita liikennöi taikka joiden miehistöstä vastaa Korean demokraattinen kansantasavalta.

2.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä aluksen pääsy satamiinsa, jos niillä on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että aluksen omistaa suoraan tai välillisesti liitteessä I, II tai III lueteltu henkilö tai yhteisö tai se on suoraan tai välillisesti tällaisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa tai aluksen rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tämän päätöksen nojalla kielletty.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta hätätilanteessa tai kun alus palaa lähtösatamaansa tai pääsy satamaan on tarpeen tarkastusta varten tai jos asianomainen jäsenvaltio päättää etukäteen, että satamaan pääsy on tarpeen humanitaaristen tarkoitusten tai muiden tämän päätöksen tavoitteiden mukaisten tarkoitusten vuoksi.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta hätätilanteessa tai kun alus palaa lähtösatamaansa tai pääsy satamaan on tarpeen tarkastusta varten tai jos pakotekomitea päättää etukäteen, että satamaan pääsy on tarpeen humanitaaristen tarkoitusten tai muiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) tavoitteiden mukaisten tarkoitusten vuoksi taikka jos asianomainen jäsenvaltio päättää etukäteen, että satamaan pääsy on tarpeen humanitaaristen tarkoitusten tai muiden tämän päätöksen tavoitteiden mukaisten tarkoitusten vuoksi. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille myöntämistään pääsyistä satamaan.

19 artikla

Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva alusten polttoainetäydennyspalvelujen, tavaratoimitusten ja muiden huoltopalvelujen tarjoaminen Korean demokraattisen kansantasavallan aluksille, jos saatavilla on tietoja, joiden nojalla on perusteltua syytä olettaa, että alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on tämän päätöksen nojalla kielletty, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten tai kunnes rahti on tarkastettu ja tarvittaessa takavarikoitu ja hävitetty 16 artiklan 1, 2, 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

20 artikla

1.   Kielletään jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivan aluksen tai johonkin jäsenvaltioon rekisteröidyn ilma-aluksen leasing tai vuokraaminen tai miehistöpalvelujen tarjoaminen Korean demokraattiselle kansantasavallalle, liitteessä I, II tai III luetelluille henkilöille tai yhteisöille, muille Korean demokraattisen kansantasavallan yhteisöille, muille henkilöille tai yhteisöille, joiden jäsenvaltio katsoo avustaneen pakotteiden kiertämisessä tai YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräysten tai tämän päätöksen säännösten rikkomisessa, henkilöille tai yhteisöille, jotka toimivat jonkin edellä mainitun puolesta tai johdolla, tai edellä mainittujen omistamille tai niiden määräysvallassa oleville yhteisöille.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta leasingiin, vuokraamiseen tai miehistöpalvelujen tarjoamiseen edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on etukäteen ja tapauskohtaisesti ilmoittanut asiasta pakotekomitealle ja toimittanut sille tiedot, jotka osoittavat, että kyseisen toiminnan tarkoituksena on yksinomaan toimeentulon turvaaminen eivätkä Korean demokraattisen kansantasavallan henkilöt tai yhteisöt käytä sitä tulojen hankintaan, sekä tiedot toteutetuista toimenpiteistä, joilla estetään se, että toiminta rikkoisi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräyksiä.

3.   Jäsenvaltio voi myöntää poikkeuksen 1 kohtaan, jos se tapauskohtaisesti katsoo, että kyseisen toiminnan tarkoituksena on yksinomaan toimeentulon turvaaminen eivätkä Korean demokraattisen kansantasavallan henkilöt tai yhteisöt käytä sitä tulojen hankintaan, sekä edellyttäen, että sillä on tiedot toteutetuista toimenpiteistä, joilla estetään se, että toiminta rikkoisi tämän päätöksen säännöksiä. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille etukäteen aikomuksestaan myöntää poikkeus.

21 artikla

Jäsenvaltioiden on poistettava rekisteristä kaikki Korean demokraattisen kansantasavallan omistamat tai liikennöimät alukset sekä alukset, joiden miehistöstä vastaa Korean demokraattinen kansantasavalta, eivätkä ne saa rekisteröidä tällaisia aluksia, jotka toinen valtio on poistanut rekisteristä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (2016) olevan 19 kohdan nojalla.

22 artikla

1.   Kielletään alusten rekisteröinti Korean demokraattiseen kansantasavaltaan, luvan hankkiminen alukselle käyttää Korean demokraattisen kansantasavallan lippua ja Korean demokraattisen kansantasavallan lipun alla purjehtivan aluksen omistaminen, vuokraaminen tai liikennöinti sekä luokituksen, todistuksen tai muun vastaavan palvelun tai vakuutuksen myöntäminen tällaiselle alukselle.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta toimintaan, josta on etukäteen ja tapauskohtaisesti ilmoitettu pakotekomitealle, edellyttäen että asianomainen jäsenvaltio on toimittanut pakotekomitealle toiminnasta yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien toimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen nimet, tiedot, jotka osoittavat, että kyseisen toiminnan tarkoituksena on yksinomaan toimeentulon turvaaminen eivätkä Korean demokraattisen kansantasavallan henkilöt tai yhteisöt käytä sitä tulojen hankintaan, sekä tiedot toteutetuista toimenpiteistä, joilla estetään se, että toiminta rikkoisi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016).

VI LUKU

MAAHANPÄÄSYÄ JA OLESKELUA KOSKEVAT RAJOITUKSET

23 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulun alueensa kautta:

a)

liitteessä I luetellut, pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston nimeämät henkilöt ja heidän perheenjäsenensä tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivat henkilöt, jotka ovat vastuussa ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin liittyvästä Korean demokraattisen kansantasavallan politiikasta, mukaan lukien sen tukeminen tai edistäminen;

b)

liitteessä II luetellut henkilöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I ja jotka

i)

ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista, mukaan lukien niiden tukeminen tai edistäminen, tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivat henkilöt,

ii)

tarjoavat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia edistäviä rahoituspalveluja tai järjestävät tällaisia ohjelmia mahdollisesti edistävien varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien siirtämistä jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka siten, että niihin osallistuu jäsenvaltioiden kansalaisia tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneitä yhteisöjä tai jäsenvaltioiden alueella oleskelevia henkilöitä tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneita rahoituslaitoksia,

iii)

osallistuvat, myös rahoituspalveluja tarjoamalla, aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle tai niiden toimittamiseen sieltä tai jotka osallistuvat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia mahdollisesti edistävien tuotteiden, tarvikkeiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle;

c)

tämän päätöksen liitteessä III luetellut, liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla työskentelevät henkilöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I tai II, ja henkilöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä tai rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea tapauskohtaisesti katsoo, että matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, mukaan lukien uskonnolliset velvoitteet, tai jos pakotekomitea toteaa, että poikkeus muuten edistäisi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tavoitteiden saavuttamista.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, erityisesti

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla;

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

5.   Mitä 4 kohdassa säädetään, katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

6.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 4 tai 5 kohdan nojalla.

7.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan b alakohdan nojalla toteutettavista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin ja unionin järjestämiin tai isännöimiin tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin osallistumista varten, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden tavoitteita, mukaan lukien demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Korean demokraattisessa kansantasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

8.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

9.   Edellä olevaa 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen edustajien kauttakulkuun YK:n päämajaan YK:hon liittyvissä asioissa.

10.   Jos jäsenvaltio 4, 5, 7 ja 9 kohdan nojalla sallii liitteessä I, II tai III lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulun alueensa kautta, lupa saa koskea ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joille se on myönnetty.

11.   Jäsenvaltioiden on noudatettava tarkkaavaisuutta ja pidättyväisyyttä, kun on kyse sellaisten henkilöiden pääsystä niiden alueelle tai kulusta niiden alueen kautta, jotka työskentelevät liitteessä I lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai näiden johdolla.

24 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettavaa kansallista ja kansainvälistä oikeutta noudattaen karkotettava alueeltaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan palauttamista varten Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaiset, joiden ne katsovat työskentelevän liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla tai joiden ne katsovat avustavan pakotteiden kiertämisessä tai rikkovan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos henkilön läsnäolo on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamista tai yksinomaan lääketieteellisiä, turvallisuuteen liittyviä tai muita humanitaarisia tarpeita varten.

25 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettavaa kansallista ja kansainvälistä oikeutta noudattaen karkotettava alueeltaan Korean demokraattiseen kansantasavaltaan palauttamista varten Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatit, hallituksen edustajat tai muut hallituksen nimissä toimivat Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaiset, joiden ne katsovat työskentelevän liitteessä I, II tai III lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla tai sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä tai rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen edustajien kauttakulkuun YK:n päämajaan tai muihin YK:n tiloihin YK:hon liittyvissä asioissa.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos henkilön läsnäolo on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamista tai yksinomaan lääketieteellisiä, turvallisuuteen liittyviä tai muita humanitaarisia tarkoituksia varten tai jos pakotekomitea on päättänyt tapauskohtaisesti, että henkilön karkotus olisi vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ja 2270 (2016) tavoitteita tai jos asianomainen jäsenvaltio on päättänyt tapauskohtaisesti, että henkilön karkotus olisi vastoin tämän päätöksen tavoitteita. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille päätöksestä olla karkottamatta 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä.

26 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettavaa kansallista ja kansainvälistä oikeutta noudattaen karkotettava alueeltaan henkilön kansalaisuusvaltioon palauttamista varten kolmansien maiden kansalaiset, joiden ne katsovat työskentelevän liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla tai avustavan pakotteiden kiertämisessä tai rikkovan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos henkilön läsnäolo on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamista tai yksinomaan lääketieteellisiä, turvallisuuteen liittyviä tai muita humanitaarisia tarkoituksia varten tai jos pakotekomitea on päättänyt tapauskohtaisesti, että henkilön karkotus olisi vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ja 2270 (2016) tavoitteita, tai jos asianomainen jäsenvaltio on päättänyt tapauskohtaisesti, että henkilön karkotus olisi vastoin tämän päätöksen tavoitteita. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille päätöksestä olla karkottamatta 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen edustajien kauttakulkuun YK:n päämajaan tai muihin YK:n tiloihin YK:hon liittyvissä asioissa.

VII LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

27 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat suoraan tai välillisesti seuraaville henkilöille tai yhteisöille tai ovat suoraan tai välillisesti seuraavien henkilöiden tai yhteisöjen omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

liitteessä I luetellut henkilöt ja yhteisöt, joiden pakotekomitea tai YK:n turvallisuusneuvosto katsoo osallistuvan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin tai tukevan niitä, myös laittomin keinoin, tai tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden, myös laittomin keinoin, omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

b)

liitteessä II luetellut henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I ja jotka

i)

ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista, mukaan lukien niiden tukeminen tai edistäminen, tai tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden, myös laittomin keinoin, omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt,

ii)

tarjoavat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia edistäviä rahoituspalveluja tai järjestävät tällaisia ohjelmia mahdollisesti edistävien varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien siirtämistä jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka siten, että niihin osallistuu jäsenvaltioiden kansalaisia tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneitä yhteisöjä tai jäsenvaltioiden alueella oleskelevia henkilöitä tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneita rahoituslaitoksia, tai tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivia henkilöitä tai yhteisöjä taikka niiden omistamia tai määräysvallassa olevia yhteisöjä,

iii)

osallistuvat, myös rahoituspalveluja tarjoamalla, aseiden ja kaikenlaisten niihin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle tai niiden toimittamiseen sieltä tai jotka osallistuvat Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia mahdollisesti edistävien tuotteiden, tarvikkeiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian toimittamiseen Korean demokraattiselle kansantasavallalle;

c)

tämän päätöksen liitteessä III luetellut, liitteessä I tai II lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla työskentelevät henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I tai II, tai henkilöt, jotka avustavat pakotteiden kiertämisessä tai rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) määräyksiä tai tämän päätöksen säännöksiä;

d)

Korean demokraattisen kansantasavallan hallituksen tai Korean työväenpuolueen yksiköt, niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt sekä niiden omistamat tai niiden määräysvallassa olevat yhteisöt, joilla jäsenvaltio katsoo olevan yhteyksiä Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin tai ballististen ohjusten ohjelmiin taikka muuhun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) kiellettyyn toimintaan.

2.   Varoja ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai asettaa niitä saataville niin, että kyseiset henkilöt tai yhteisöt hyötyvät niistä.

3.   Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat välttämättömiä perustarpeiden kattamiseksi, mukaan lukien maksut, jotka liittyvät elintarvikkeiden hankintaan, vuokraan tai kiinnelainaan, lääkkeisiin ja sairaanhoitoon, veroihin, vakuutusmaksuihin ja julkisiin palveluihin,

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on tarvittaessa ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan sallia pääsy tällaisiin varoihin ja taloudellisiin resursseihin, jollei pakotekomitea tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

4.   Poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat välttämättömiä poikkeuksellisia kuluja varten. Tarvittaessa asianomaisen jäsenvaltion on ensin ilmoitettava asiasta pakotekomitealle ja saatava sen hyväksyntä; tai

b)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai päätöksen kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi, edellyttäen että panttioikeus tai päätös on annettu ennen sitä päivää, jona pakotekomitea, YK:n turvallisuusneuvosto tai neuvosto on nimennyt 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön, ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä 1 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä. Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa ensin ilmoitettava asiasta pakotekomitealle.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

maksut, jotka johtuvat sellaisista sopimuksista tai velvoitteista, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen kuin kyseisiin tileihin kohdistettiin rajoittavia toimenpiteitä,

edellyttäen, että kyseisiin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

6.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II lueteltua henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen kyseisen henkilön tai yhteisön sisällyttämistä luetteloon, edellyttäen että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että

a)

sopimus ei liity 1 artiklassa tarkoitettuihin kiellettyihin tuotteisiin, tarvikkeisiin, laitteisiin, tavaroihin, teknologiaan, apuun, koulutukseen, rahoitustukeen, investointeihin, välitystoimintaan tai palveluihin;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja,

ja asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut aikomuksestaan suorittaa tai vastaanottaa tällaisia maksuja tai ilmoittanut kymmenen työpäivää ennen asiaa koskevan luvan antamista aikomuksestaan sallia tarvittaessa varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen tätä varten.

7.   Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) osalta:

a)

asianomaiset jäsenvaltiot voivat antaa unionin henkilöille ja yhteisöille luvan vastaanottaa maksuja KNIC:ltä edellyttäen, että

i)

maksu suoritetaan

a)

KNIC:n tarjoamista vakuutuspalveluista tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti ja vakuutuspalvelut ovat välttämättömiä unionin henkilön tai yhteisön toiminnalle Korean demokraattisessa kansantasavallassa, tai

b)

KNIC:n tarjoamista vakuutuspalveluista tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti ja vakuutuspalvelut koskevat sopimuksen osapuolen unionin alueella aiheuttamaa vahinkoa,

ii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja, ja

iii)

maksu ei liity suoraan tai välillisesti tässä päätöksessä kiellettyyn toimintaan;

b)

asianomainen jäsenvaltio voi antaa unionin henkilöille tai yhteisöille luvan suorittaa maksuja KNIC:lle yksinomaan sellaisten vakuutuspalvelujen saamiseksi, jotka ovat välttämättömiä tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen Korean demokraattisessa kansantasavallassa tapahtuvan toiminnan kannalta, edellyttäen että kyseistä toimintaa ei kielletä tällä päätöksellä;

c)

lupaa ei vaadita sellaisia KNIC:n suorittamia tai sille suoritettavia maksuja varten, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltion Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevien diplomaatti- tai konsuliedustustojen virallisia tarkoituksia varten;

d)

edellä oleva 1 kohta ei estä KNIC:tä suorittamasta ennen sen luetteloon merkitsemispäivää tehtyyn sopimukseen perustuvaa maksua, edellyttäen että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että

i)

sopimus ei liity tässä päätöksessä tarkoitettuihin kiellettyihin tuotteisiin, tarvikkeisiin, laitteisiin, tavaroihin, teknologiaan, apuun, koulutukseen, rahoitustukeen, investointeihin, välitystoimintaan tai palveluihin,

ii)

edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

28 artikla

Edellä olevaa 27 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ei sovelleta varoihin, muuhun rahoitusomaisuuteen tai taloudellisiin resursseihin, joita tarvitaan toimintaan, jota toteuttavat Korean demokraattisen kansantasavallan edustustot YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä ja vastaavissa järjestöissä tai muut Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaatti- ja konsuliedustustot, eikä varoihin, muuhun rahoitusomaisuuteen tai taloudellisiin resursseihin, joita pakotekomitea etukäteen ja tapauskohtaisesti katsoo tarvittavan humanitaarisen avun toimittamiseen, ydinaseriisuntaan tai muuhun tarkoitukseen, joka on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) tavoitteiden mukainen.

29 artikla

1.   Liitteessä I lueteltujen yhteisöjen edustustot on suljettava.

2.   Kielletään liitteessä I lueteltujen yhteisöjen sekä niiden nimissä tai puolesta toimivien henkilöiden tai yhteisöjen suora tai välillinen osallistuminen yhteisyrityksiin tai muihin liiketoimintajärjestelyihin.

VIII LUKU

MUUT RAJOITTAVAT TOIMENPITEET

30 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tarkkaavaisuuden noudattamiseksi ja sen estämiseksi, että niiden alueella annetaan tai niiden kansalaiset antavat Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisille erikoisopetusta tai -koulutusta sellaisilla aloilla, jotka voivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, mukaan lukien opetus tai koulutus seuraavilla aloilla: edistyneen tason fysiikka, edistyneen tason tietokonesimulointi ja siihen liittyvä tietojenkäsittelyoppi, geospatiaalinen navigointi, ydintekniikka, avaruustekniikka, ilmailutekniikka ja niihin liittyvät oppiaineet.

31 artikla

Jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisen oikeuden mukaisella tavalla erityistä tarkkaavaisuutta Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattihenkilöstön suhteen, jotta heitä estettäisiin edistämästä Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia taikka muuta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) tai 2270 (2016) tai tällä päätöksellä kiellettyä toimintaa taikka näiden turvallisuusneuvoston päätöslauselmien tai tämän päätöksen mukaisten toimenpiteiden kiertämistä.

IX LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

32 artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain vaikuttaneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ja 2270 (2016) nojalla päätetyt toimenpiteet, mukaan lukien unionin tai minkä tahansa jäsenvaltion toimenpiteet, joita YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätösten täytäntöönpano merkitsee tai edellyttää tai jotka jollain tavalla liittyvät siihen, tai tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a)

liitteessä I, II tai III lueteltu nimetty henkilö tai yhteisö;

b)

muu henkilö tai yhteisö Korean demokraattisessa kansantasavallassa, mukaan lukien Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot; tai

c)

henkilö tai yhteisö, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta.

33 artikla

1.   Neuvosto hyväksyy liitteeseen I tehtävät muutokset YK:n turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

2.   Neuvosto vahvistaa liitteissä II ja III olevat luettelot ja hyväksyy niihin tehtävät muutokset yksimielisesti jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

34 artikla

1.   Jos YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai yhteisön liitteeseen I.

2.   Kun neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 23 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tai 27 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II tai III vastaavasti.

3.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon merkitsemisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle henkilölle tai yhteisölle.

35 artikla

1.   Liitteet I, II ja III sisältävät luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, jotka liitteen I osalta on toimittanut YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea.

2.   Liitteet I, II ja III sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka liitteen I osalta on toimittanut YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea. Henkilön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

36 artikla

1.   Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa muutetaan, erityisesti rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilö-, yhteisö- tai tuoteryhmien tai siihen lisättävien henkilöiden, yhteisöjen tai tuotteiden osalta, tai asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.

2.   Edellä 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 27 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

37 artikla

Kumotaan päätös 2013/183/YUTP.

38 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  Neuvoston päätös 2010/800/YUTP, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2006/795/YUTP kumoamisesta (EUVL L 341, 23.12.2010, s. 32).

(2)  Neuvoston päätös 2013/183/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/800/YUTP kumoamisesta (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 52).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/476, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/183/YUTP muuttamisesta (EUVL L 85, 1.4.2016, s. 38).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 329/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).


LIITE I

Luettelo 23 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja 27 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   Henkilöt

 

Nimi

Peitenimi

Syntymäaika

YK merkinnyt luetteloon

Perustelut

1.

Yun Ho-jin

alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Namchongang Trading Corporation -yhtiön johtaja; valvoo uraanin rikastusohjelmaan tarvittavien tuotteiden tuontia.

2.

Re Je-Son

Nimi koreaksi:

Image;

Nimi kiinaksi:

Image

alias Ri Che Son

1938

16.7.2009

Atomienergia-alasta vastaava ministeri huhtikuusta 2014 alkaen. Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmaa ohjaavan atomienergiaviraston (General Bureau of Atomic Energy, GBAE) entinen johtaja; edistänyt useita ydinalan hankkeita, mukaan lukien GBAE:n hallinnassa olevat Yongbyonin ydintutkimuskeskus ja Namchongang Trading Corporation -yhtiö.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

General Bureau of Atomic Energy (GBAE) -viraston johtaja; osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmaan; GBAE:n tieteellisen ohjausyksikön (Scientific Guidance Bureau) päällikkönä ollut ydintutkimusinstituutin (Joint Institute for Nuclear Research) tiedekomitean jäsen.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen johtaja; valvoi kolmea keskeistä laitosta, jotka osallistuvat ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon: polttoaineen tuotantolaitos, ydinreaktori ja jälleenkäsittelylaitos.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Korea Ryongaksan General Trading Corporation -yhtiön johtaja; osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Passi: 381420754

Passin myöntämispäivä: 7.12.2011

Passin voimassaolon päättymispäivä: 7.12.2016

Syntymäaika: 18.6.1964; Syntymäpaikka: Kaesong, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.1.2013

Korean avaruusteknologiakomitean satelliittivalvontakeskuksen johtavassa asemassa oleva virkamies ja johtaja.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968;

taikka syntymäaika: 1965 tai 1966

22.1.2013

Sohaen satelliittien laukaisuaseman pääjohtaja ja sen laukaisukeskuksen johtaja, jossa suoritettiin laukaisut 13.4. ja 12.12.2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954;

Passi: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009 Korean demokraattisen kansantasavallan tärkeimmäksi rahoituslaitokseksi, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969;

Passi: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän hoiti TCB:n ja Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009 Korean demokraattisen kansantasavallan tärkeimmäksi rahoituslaitokseksi, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön pääedustaja. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön varapääedustaja. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l on TCB:n palveluksessa. Tässä ominaisuudessa hän on hoitanut TCB:n liiketoimia. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009. TCB on Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoituslaitos, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Syntymäaika: 12.10.1954;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Choe Chun-sik toimi SANSin (Second Academy of Natural Sciences) ja Korean demokraattisen kansantasavallan pitkän kantaman ohjusohjelman johtajana.

14.

Choe Song Il

 

Passi: 472320665

Voimassaolon päättymispäivä: 26.9.2017;

Passi: 563120356

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Vietnamissa.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Syntymäaika: 27.5.1961;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Hyon Kwang II on tieteellisen kehityksen osaston johtaja avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavassa kansallisessa hallinnossa.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Syntymäaika: 15.4.1957;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Syyriassa.

17.

Jang Yong Son

 

Syntymäaika: 20.2.1957;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön edustaja Iranissa.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Passi: 4721202031;

Passin voimassaolon päättymispäivä: 21.2.2017;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen;

Syntymäaika: 18.10.1976

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Syyriassa.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Passi: PS472330208;

Passin voimassaolon päättymispäivä: 4.7.2017;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen;

2.3.2016

Kang Mun Kil on tehnyt ydinalan hankintoja Namchongang (alias Namhung) -yhtiön edustajana.

20.

Kang Ryong

 

Syntymäaika: 21.8.1969;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön edustaja Syyriassa.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Passi: 199421147; Passin voimassaolon päättymispäivä: 29.12.2014

Passi: 381110042; Passin voimassaolon päättymispäivä: 25.1.2016;

Passi: 563210184; Passin voimassaolon päättymispäivä: 18.6.2018;

Syntymäaika: 7.11.1966;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja Vietnamissa.

22.

Kim Kyu

 

Syntymäaika: 30.7.1968;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön ulkoisten asioiden hoitaja.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Syntymäaika: 1964;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Kim Tong My'ong on Tanchon Commercial Bank -pankin pääjohtaja ja toiminut useissa eri tehtävissä kyseisessä pankissa ainakin vuodesta 2002. Hän on myös johtanut Amroggang-yhtiötä.

24.

Kim Yong Chol

 

Syntymäaika: 18.2.1962;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

KOMID-yhtiön edustaja Iranissa.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Passi: 563120630;

Passin voimassaolon päättymispäivä: 20.3.2018;

Syntymäaika: 25.5.1972;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Tanchon Commercial Bank -pankin edustaja.

26.

Ri Man Gon

 

Syntymäaika: 29.10.1945;

Passi: P0381230469;

Passin voimassaolon päättymispäivä: 6.4.2016;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

Ri Man Gon on sotatarviketeollisuusosaston (Munitions Industry Department) ministeri.

27.

Ryu Jin

 

Syntymäaika: 7.8.1965;

Passi: 563410081;

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

2.3.2016

KOMID-yhtiön edustaja Syyriassa.

28.

Yu Chol U

 

Kansalaisuus: pohjoiskorealainen

 

Yu Chol U on avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavan kansallisen hallinnon johtaja.

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Peitenimi

Sijainti

YK merkinnyt luetteloon

Muut tiedot

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION alias KOMID

Central District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

24.4.2009

Ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION

aiemmin LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

24.4.2009

Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuudelle ja tukee maan sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

3.

Tanchon Commercial Bank

aiemmin CHANGGWANG CREDIT BANK; aiemmin KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

24.4.2009

Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoituslaitos, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

16.7.2009

Namchongang on Korean demokraattisessa kansantasavallassa kauppaa harjoittava yhtiö, joka toimii GBAE:n (General Bureau of Atomic Energy) alaisuudessa. Namchongang on osallistunut Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevassa ydinlaitoksessa havaittujen, Japanista peräisin olevien tyhjiöpumppujen hankintaan sekä ydinalan hankintoihin, jotka on yhdistetty erääseen saksalaiseen henkilöön. Lisäksi se on osallistunut alumiiniputkien ja muiden uraanin rikastusohjelmaan erityisesti soveltuvien tarvikkeiden hankintaan 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Sen edustaja on entinen diplomaatti, joka oli Korean demokraattisen kansantasavallan edustaja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) suorittamassa Yongbyonin ydinlaitosten tarkastuksessa vuonna 2007. Joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvät Namchongang-yhtiön toimet ovat erityisen huolestuttavia Korean demokraattisen kansantasavallan aiempien vastaavien toimien vuoksi.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Yhtiö on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin ja KOMID-yhtiön omistuksessa tai määräysvallassa tai toimii tai väittää toimivansa näiden hyväksi tai puolesta. Hong Kong Electronics on siirtänyt vuodesta 2007 lähtien miljoonia dollareita joukkotuhoaseisiin liittyviä varoja TCB:n ja KOMIDin puolesta (pakotekomitea nimesi molemmat huhtikuussa 2009). Hong Kong Electronics on helpottanut rahansiirtoa Iranista Korean demokraattiseen kansantasavaltaan KOMIDin puolesta.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

16.7.2009

Yhtiön kotipaikka on Pjongjangissa Korean demokraattisessa kansantasavallassa, ja se on Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön (pakotekomitea nimesi huhtikuussa 2009) sivuyhtiö, joka osallistuu joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

16.7.2009

Atomienergiavirasto GBAE on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmasta, johon kuuluu Yongbyonin ydintutkimuskeskus ja sen 5 MWe:n (25 MWt:n) tehoinen plutoniumin tuotantoon liittyvä tutkimusreaktori sekä polttoaineen tuotanto- ja jälleenkäsittelylaitokset.

GBAE:lla on ollut ydinvoimaan liittyviä kokouksia ja keskusteluja Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. GBAE on tärkein ydinohjelmia, mukaan lukien Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen toiminta, valvova valtionvirasto Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation on Korean demokraattisen kansantasavallan toisen luonnontieteiden akatemian (Second Academy of Natural Sciences) alainen ja ensisijaisesti vastuussa tarvike- ja teknologiahankinnoista, jotka tukevat Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusalan tutkimus- ja kehitysohjelmia, mukaan lukien muun muassa joukkotuhoaseisiin ja niiden laukaisujärjestelmiin liittyvät ohjelmat ja hankinnat, sekä monenvälisten valvontajärjestelmien nojalla valvottuja tai kiellettyjä tarvikkeita koskevista hankinnoista.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Korean demokraattisen kansantasavallan avaruusteknologia-osasto; avaruus-teknologian komitea; KCST

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.1.2013

Korean avaruusteknologiakomitea (KCST) järjesti Korean demokraattisen kansantasavallan laukaisut 13.4. ja 12.12.2012 satelliittivalvontakeskuksen välityksellä Sohaen laukaisualueelta.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.1.2013

Korean demokraattisen kansantasavallan rahoituslaitos Bank of East Land hoitaa aseisiin liittyviä liiketoimia ja antaa muuta tukea aseiden valmistajalle ja viejälle Green Pine Associated Corporation (Green Pine) -yhtiölle. Bank of East Land on työskennellyt aktiivisesti Green Pine -yhtiön kanssa varojen siirtämiseksi pakotteita kiertäen. Bank of East Land hoiti vuosina 2007 ja 2008 liiketoimia, joissa oli mukana Green Pine ja Iranin rahoituslaitoksia, mukaan lukien Bank Melli ja Bank Sepah -pankit. Turvallisuusneuvosto nimesi Bank Sepah -pankin päätöslauselmassa 1747 (2007) yhteisöksi, joka on antanut tukea Iranin ballistisia ohjuksia koskevalle ohjelmalle. Pakotekomitea nimesi Green Pine -yhtiön huhtikuussa 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) käyttää tätä nimeä peitenimenä hankintatoiminnassaan. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) on Tosong Technology Trading Corporation -yhtiön emoyhtiö. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; ja Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta; Mangungdae-gu, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta; Mangyongdae District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sähköpostiosoitteet: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com; ja millim@sili-bank.com

Puhelinnumerot: 850 2-18111; 850 2-18111-8642; ja 850 2 18111 3818642

Faksinumero: 850-2-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation on Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation -yhtiön emoyhtiö. Pakotekomitea nimesi Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön huhtikuussa 2009. Yhtiö on puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuudelle ja tukee maan sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Kiina

22.1.2013

Leader International (Hongkongin yritysrekisterinumero 1177053) hoitaa kuljetuksia Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) -yhtiön puolesta. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta;

Nungrado, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

2.5.2015

Green Pine Associated Corporation (Green Pine) on ryhtynyt hoitamaan monia toimintoja, joista ennen vastasi Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

Green Pine vastaa myös noin puolesta aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennistä Korean demokraattisesta kansantasavallasta.

Yhtiölle on määrätty seuraamuksia aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennistä Korean demokraattisesta kansantasavallasta. Green Pine on erikoistunut merisota-alusten ja niiden aseistuksen tuotantoon, esimerkkeinä sukellusveneet, sotilasveneet ja ohjusjärjestelmät, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

2.5.2012

Vuonna 2006 perustettu Amroggang on Tanchon Commercial Bank (TCB) -pankin etuyhteydessä oleva yhtiö, jota TCB:n palveluksessa olevat hoitavat. TCB osallistuu KOMIDin ballististen ohjusten myyntitoiminnan rahoittamiseen ja on ollut mukana myös ballististen ohjusten myynnissä KOMIDilta Iranin Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) -konsernille. Pakotekomitea nimesi TCB:n huhtikuussa 2009. TCB on Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoituslaitos, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Turvallisuusneuvosto nimesi SHIG:n päätöslauselmassa 1737 (2006) yhteisöksi, joka on osallistunut Iranin ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

2.5.2012

KOMID käyttää Korea Heungjin Trading Company -yhtiötä kaupankäyntitarkoituksiin. Sen epäillään myös osallistuneen ohjuksiin liittyvien tavaroiden toimittamiseen Iranin Shahid Hemmat Industrial Group -konsernille. Heungjin-yhtiöllä on ollut yhteyksiä KOMIDiin ja erityisesti KOMIDin hankintaosastoon. Heungjin-yhtiötä käytettiin ohjussuunnittelussa käytettävän edistyneen digitaalisen ohjaimen hankinnassa. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009. KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Turvallisuusneuvosto nimesi SHIG:n päätöslauselmassa 1737 (2006) yhteisöksi, joka on osallistunut Iranin ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

7.3.2013

Toinen luonnontieteiden akatemia on kansallisen tason organisaatio, joka vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan kehittyneiden asejärjestelmien, mukaan lukien ohjukset ja todennäköisesti myös ydinaseet, tutkimuksesta ja kehittämisestä. Sen alaisuudessa on useita organisaatioita, muun muassa Tangun Trading Corporation, joiden välityksellä se hankkii ulkomailta teknologiaa, laitteita ja tietoja, joita käytetään Korean demokraattisen kansantasavallan ohjusohjelmassa ja todennäköisesti myös ydinaseohjelmassa. Pakotekomitea nimesi Tangun Trading Corporation -yhtiön heinäkuussa 2009. Yhtiö on ensisijaisesti vastuussa tarvike- ja teknologiahankinnoista, jotka tukevat Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusalan tutkimus- ja kehitysohjelmia, mukaan lukien muun muassa joukkotuhoaseisiin ja niiden laukaisujärjestelmiin liittyvät ohjelmat ja hankinnat, sekä monenvälisten valvontajärjestelmien nojalla valvottuja tai kiellettyjä tarvikkeita koskevista hankinnoista.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation on Korea Complex Equipment Import Corporation -yhtiön emoyhtiö. Pakotekomitea nimesi Korea Ryonbong General Corporation -yhtiön huhtikuussa 2009. Yhtiö on puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuudelle ja tukee maan sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pjongjang

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO-numero: 1790183) on Chong Chon Gang -aluksen liikennöitsijä/käyttäjä. Sillä oli keskeinen rooli Kuubasta Korean demokraattiseen kansantasavaltaan heinäkuussa 2013 suuntautuneen, aseista ja niihin liittyvistä tarvikkeista koostuneen kätketyn rahdin kuljetuksen järjestämisessä. Ocean Maritime Management Company, Limited edisti näin ollen päätöslauselmilla kiellettyjä toimia rikkoen erityisesti asevientikieltoa, josta määrätään päätöslauselmassa 1718 (2006), sellaisena kuin se on muutettuna päätöslauselmalla 1874 (2009), ja näillä päätöslauselmilla määrättyjen toimenpiteiden kiertämistä.

Alukset ja niiden IMO-numerot:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016