ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 139

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
26. toukokuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

26.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/799,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016,

ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista 4 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan ja 12 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 165/2014 otetaan käyttöön älykkäiksi ajopiirtureiksi kutsuttavat toisen sukupolven digitaaliset ajopiirturit, joissa on yhteys maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään, jäljempänä ’GNSS’, sekä varhaiseen havaitsemiseen tarkoitettu etäyhteysviestintälaitteisto ja ITS-rajapinta. Älykkäiden ajopiirturien rakentamisen teknisiä vaatimuksia koskevat eritelmät olisi vahvistettava.

(2)

Digitaalisen ajopiirturin tiedot ja valmiin ajoneuvoyhdistelmän (vetoauto ja perävaunut tai puoliperävaunut) painoja ja akselikuormitusta koskevat tiedot olisi siirrettävä tienvarsitarkastajalle asetuksen (EU) N:o 165/2014 9 artiklan 4 kohdan mukaisella varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetulla etäyhteyslaitteistolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/53/EY (2) mukaisesti. Tarkastusviranomaisten olisi tämän ansiosta pystyttävä tarkastamaan ajoneuvot tehokkaasti ja nopeasti siten, että ohjaamossa tarvitaan vähemmän sähkölaitteita.

(3)

Varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun etäyhteyslaitteiston olisi direktiivin 96/53/EY mukaisesti oltava mainitussa direktiivissä tarkoitettujen Euroopan standardointikomitean (CEN) DSRC-standardien (3) mukainen ja toimittava taajuusalueella 5 795–5 805 MHz. Koska mainittua taajuusaluetta käytetään myös sähköisessä tietullijärjestelmässä ja jotta voitaisiin välttää tietullijärjestelmän ja hallintalaitteiden väliset häiriöt, tarkastajien ei tulisi käyttää varhaiseen havaitsemiseen tarkoitettua etäyhteyslaitteistoa tietulliasemilla.

(4)

Älykkäisiin ajopiirtureihin olisi asennettava digitaalisen ajopiirturiin turvallisuustason ylläpitämiseen tarkoitettuja uusia turvallisuusmekanismeja turvallisuuteen liittyviin haavoittuvuuksiin puuttumiseksi. Yksi tällaisista haavoittuvuuksista on digitaalisten todistusten voimassaolon päättymispäivän puuttuminen. Turvallisuusasioita koskevien parhaiden käytäntöjen noudattamiseksi on suositeltavaa, että sellaisen digitaalisen todistusten käyttöä olisi vältettävä, joissa ei ole voimassaolon päättymispäivää. Ajoneuvoyksikköjen tavanomaisen käyttöajan olisi oltava 15 vuotta niiden digitaalisten todistusten myöntämispäivästä alkaen. Ajoneuvoyksiköt olisi korvattava kyseisen voimassaoloajan päättymisen jälkeen,

(5)

Älykkäiden ajopiirturien tehokas toiminta edellyttää suojattuja ja luotettavia paikannustietoja. Sen vuoksi on älykkäiden ajopiirtureiden turvallisuuden parantamisen vuoksi asianmukaista varmistaa, että ne ovat yhteensopivia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1285/2013 (4) säädettyjen Galileo-ohjelman lisäarvopalvelujen kanssa.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 165/2014 8 artiklan 1 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan sekä 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti mainitulla asetuksella käyttöön otettuja turvallisuusmekanismeja olisi sovellettava 36 kuukauden ajan tarvittavien täytäntöönpanosäädösten voimaantulon jälkeen, jotta valmistajat voivat kehittää uuden sukupolven älykkäitä ajopiirtureita ja saada niiden tyyppihyväksyntätodistukset toimivaltaisilta viranomaisilta.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 165/2014 mukaisesti sellaiset ajoneuvot jotka rekisteröidään ensimmäistä kertaa jossakin jäsenvaltiossa 36 kuukauden jälkeen tämän komission asetuksen voimaantulosta, olisi varustettava tämän komission asetuksen vaatimusten mukaisella älykkäällä ajopiirturilla. Joka tapauksessa kaikissa ajoneuvoissa, joita käytetään muussa jäsenvaltiossa kuin niiden rekisteröintijäsenvaltiossa, olisi oltava vaatimustenmukainen älykäs ajopiirturi 15 vuoden kuluessa kyseisten vaatimusten soveltamisen aloituspäivästä.

(8)

Komission asetuksessa (EY) N:o 68/2009 (5) sallittiin 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyneen siirtymäkauden aikana sellaisen sovittimen käyttö, joka mahdollistaa ajopiirturin asentamisen M1- ja N1-ajoneuvoihin. Koska vaihtoehdon löytämisessä sovittimen käytölle on ollut teknisiä vaikeuksia, ajoneuvo- ja ajopiirturialan asiantuntijat totesivat yhdessä komission kanssa, ettei sovittimelle voida löytää käyttökelpoista vaihtoehtoa aiheuttamatta tuotannonalalle markkinoiden kokoon nähden suhteettoman suuria kustannuksia. Sen vuoksi sovittimen käyttö M1- ja N1-ajoneuvoissa olisi sallittava määrittämättömäksi ajaksi.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 165/2014 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa annetaan säännökset seuraavien ajopiirturin ominaisuuksien yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi:

a)

ajoneuvon sijainnin kirjaaminen tietyissä paikoissa kuljettajan vuorokautisen työjakson aikana;

b)

etäyhteys älykkäiden ajopiirturien mahdollisten manipulointien tai väärinkäytösten varhaista havaitsemista varten;

c)

ITS-rajapinta;

d)

ajopiirturien tyyppihyväksyntämenettelyjen hallinnolliset ja tekniset vaatimukset, mukaan lukien turvallisuusmekanismit.

2.   Älykkäiden ajopiirturien ja niiden osien rakentamisen, testaamisen, asentamisen, tarkastamisen, käytön ja korjaamisen on tapahduttava tämän asetuksen liitteessä 1C säädettyjä teknisiä vaatimuksia noudattaen.

3.   Muiden ajopiirturien kuin älykkäiden ajopiirturien rakentamisen, testaamisen, asentamisen, tarkastamisen, käytön ja korjaamisen on edelleen tapahduttava soveltuvin osin joko neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 (6) liitteen 1 tai liitteen 1B vaatimusten mukaisesti.

4.   Direktiivin 96/53/EY 10 d artiklan nojalla varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun etäyhteyslaitteiston on lähetettävä myös ajoneuvoon asennetun punnitusjärjestelmän punnitustiedot petosten havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 165/2014 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’digitaalisella ajopiirturilla’ tai ’ensimmäisen sukupolven ajopiirturilla’ muuta digitaalista ajopiirturia kuin älykästä ajopiirturia;

2)

’ulkoisella GNSS-laitteistolla’ laitteistoa, joka sisältää GNSS-vastaanottimen, kun ajoneuvoyksikkö ei ole yksi yksikkö, ja muita osia, jotka tarvitaan suojaamaan muualle ajoneuvoyksikköön tapahtuvaa sijaintitietojen siirtämistä;

3)

’valmistusasiakirjoilla’ täydellistä sähköistä tai paperimuotoista asiakirja-aineistoa, jossa on kaikki tiedot, jotka valmistaja tai sen edustaja on toimittanut tyyppihyväksyntäviranomaiselle ajopiirturin tai sen osan tyyppihyväksyntää varten, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 165/2014 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut todistukset, ja tämän asetuksen liitteessä 1C määriteltyjen testien tekemistä varten, sekä piirroksia, valokuvia ja muita asiaankuuluvia asiakirjoja;

4)

’hyväksyntäasiakirjoilla’ sähköisiä tai paperimuotoisia valmistusasiakirjoja, joiden mukana on mahdollisia muita tyyppihyväksyntäviranomaisen tehtäviensä suorittamisen aikana lisäämiä asiakirjoja, mukaan lukien typpihyväksyntäprosessin lopussa lisätty ajopiirturin tai sen osan EY-tyyyppihyväksyntätodistus;

5)

’hyväksyntäasiakirjojen hakemistolla’ asiakirjaa, jossa luetellaan hyväksyntäasiakirjojen numeroitu sisältö, josta kaikki näiden asiakirjojen asiaankuuluvat osat voidaan yksilöidä. Mainitun asiakirjan muodon on oltava sellainen, että siitä voidaan erottaa kaikki EY-tyyppihyväksyntäprosessin peräkkäiset vaiheet, mukaan lukien asiakirjojen mahdollisten tarkistusten ja päivitysten päivämäärät;

6)

’varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetulla etäyhteyslaitteistolla’ ajoneuvoyksikön laitteita, joita käytetään kohdistettujen tienvarsitarkastusten tekemiseksi;

7)

’älykkäällä ajopiirturilla’ tai ’toisen sukupolven ajopiirturilla’ asetuksen (EU) N:o 165/2014 8, 9 ja 10 artiklan ja tämän asetuksen liitteen 1C mukaista digitaalista ajopiirturia;

8)

’ajopiirturin osalla’ tai ’osalla’ tarkoitetaan seuraavia: ajoneuvoyksikkö, liiketunnistin, ajopiirturikortti, piirturilevy, ulkoinen GNSS-laitteisto ja varhaiseen havaitsemiseen tarkoitettu etäyhteyslaitteisto;

9)

’tyyppihyväksyntäviranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, joka on toimivaltainen suorittamaan ajopiirturin tai sen osien tyyppihyväksynnän ja lupaprosessin sekä myöntämään ja tarvittaessa kumoamaan tyyppihyväksyntätodistukset ja joka toimii muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisten yhteyspisteenä ja varmistaa, että valmistajat täyttävät tämän asetuksen vaatimusten noudattamista koskevat velvoitteensa.

3 artikla

Paikannuspalvelut

1.   Valmistajien on varmistettava, että älykkäät ajopiirturit ovat yhteensopivat Galileon ja Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän (EGNOS) tarjoamien paikannuspalvelujen kanssa.

2.   Valmistajat voivat 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien lisäksi halutessaan varmistaa yhdenmukaisuuden myös muiden satelliittinavigointijärjestelmien kanssa.

4 artikla

Ajopiirturin ja ajopiirturin osien tyyppihyväksyntämenettely

1.   Valmistajan tai sen edustajan on toimitettava ajopiirturin taikka sen osan tai osakokonaisuuden tyyppihyväksyntähakemus kunkin jäsenvaltion nimeämille tyyppihyväksyntäviranomaisille. Hakemuksessa on oltava kutakin asianomaista osaa koskevat tiedot sisältävät valmistusasiakirjat, mukaan lukien, soveltuvin osin, kokonaisen ajopiirturin valmistamiseksi tarvittavien muiden osien tyyppihyväksyntätodistukset ja mahdolliset muut asiaankuuluvat asiakirjat.

2.   Jäsenvaltion on myönnettävä tyyppihyväksyntä kaikille ajopiirtureille, osille ja osakokonaisuuksille, jotka täyttävät soveltuvin osin 1 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetut hallinnolliset ja tekniset vaatimukset, Tällaisessa tapauksessa tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava hakijalle tyyppihyväksyntätodistus, joka on tämän asetuksen liitteessä II olevan mallin mukainen.

3.   Tyyppihyväksyntäviranomainen voi pyytää valmistajaa tai sen edustajaa toimittamaan lisätietoja.

4.   Valmistajan tai sen edustajan on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisten ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen todistusten myöntämisestä vastaavien elinten saataville niin monta ajopiirturia tai ajopiirturin osaa kuin on tarpeen tyyppihyväksyntämenettelyn suorittamiseksi asianmukaisella tavalla.

5.   Kun valmistaja tai sen edustaja hakee ajopiirturin tietyn osan tai osakokonaisuuden tyyppihyväksyntää, sen on annettava tyyppihyväksyntäviranomaisille jo tyyppihyväksytyt muut osat ja kokonaisen ajopiirturin rakentamiseksi tarvittavat muut osat, jotta kyseiset viranomaiset voivat tehdä tarvittavat testit.

5 artikla

Tyyppihyväksynnän muuttaminen

1.   Valmistajan tai sen edustajan on viipymättä ilmoitettava alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneille tyyppihyväksyntäviranomaisille kaikista ajopiirturin ohjelmiston tai varusteiden taikka sen valmistuksessa käytettävien materiaalien muutoksista, jotka on kirjattu hyväksyntäasiakirjoihin, ja toimitettava hakemus tyyppihyväksynnän muuttamiseksi.

2.   Tyyppihyväksyntäviranomaiset voivat tarkistaa tai laajentaa olemassa olevaa tyyppihyväksyntää tai myöntää uuden tyyppihyväksynnän muutosten luonteesta ja ominaisuuksista riippuen.

Tarkistus tehdään silloin, kun tyyppihyväksyntäviranomainen katsoo, että ajopiirturin ohjelmiston tai varusteiden taikka sen valmistuksessa käytettyjen materiaalien muutokset ovat vähäisiä. Tällaisissa tapauksissa tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää tarkistetut hyväksyntäasiakirjat ja ilmoittaa tehtyjen muutosten luonteen ja hyväksyntäpäivämäärän. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi riittää, että hyväksyntäasiakirjojen päivitetty toisinto annetaan kootussa muodossa yhdessä tehtyjä muutoksia koskevan yksityiskohtaisen kuvauksen kanssa.

Laajentaminen tehdään silloin, kun tyyppihyväksyntäviranomainen katsoo, että ajopiirturin ohjelmiston tai varusteiden taikka sen valmistuksessa käytettyjen materiaalien muutokset ovat huomattavia. Tällaisissa tapauksissa se voi pyytää tekemään uudet testit ja ilmoittaa tästä valmistajalle tai sen edustajalle. Jos kyseiset testit osoittautuvat tyydyttäviksi, tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava tarkistettu tyyppihyväksyntätodistus, jossa on myönnettyyn laajennukseen viittaava numero. Tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava laajennuksen syy ja todistuksen myöntämispäivä.

3.   Hyväksyntäasiakirjojen hakemistossa on oltava tyyppihyväksynnän viimeisimmän laajennuksen tai tarkistuksen päivämäärä tai tyyppihyväksynnän päivitetyn toisinnon viimeisimmän koonnoksen päivämäärä.

4.   Uusi tyyppihyväksyntä on annettava silloin, kun tyyppihyväksyttyyn ajopiirturiin tai sen osiin pyydetyt muutokset johtaisivat uuden turvallisuus- tai yhteentoimivuustodistuksen myöntämiseen.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä maaliskuuta 2016.

Liitteitä sovelletaan kuitenkin 2 päivästä maaliskuuta 2019, lukuun ottamaa lisäystä 16, jota sovelletaan 2 päivästä maaliskuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59).

(3)  Euroopan standardointikomitean (CEN) lyhyen kantaman tiedonsiirtoon liittyvät standardit EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 ja ISO 14906.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 68/2009, annettu 23 päivänä tammikuuta 2009, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen yhdeksännen kerran (EUVL L 21, 24.1.2009, s. 3).

(6)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8).


LIITE I C

Rakennetta, testausta, asennusta ja tarkastusta koskevat vaatimukset

JOHDANTO 12

1.

MÄÄRITELMÄT 13

2.

VALVONTALAITTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET JA TOIMINNOT 19

2.1

Yleiset ominaisuudet 19

2.2

Toiminnot 20

2.3

Toimintatilat 21

2.4

Turvallisuus 22

3.

VALVONTALAITTEIDEN RAKENNETTA JA TOIMINTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET 22

3.1

Korttien paikoilleen asettamisen ja poistamisen seuranta 22

3.2

Nopeuden, sijainnin ja matkan mittaus 23

3.2.1

Kuljetun matkan mittaus 23

3.2.2

Nopeuden mittaus 23

3.2.3

Sijainnin mittaus 24

3.3

Ajanmittaus 24

3.4

Kuljettajan toiminnan seuranta 24

3.5

Ajoneuvon miehityksen seuranta 25

3.6

Kuljettajan syöttämät tiedot 25

3.6.1

Tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy 25

3.6.2

Kuljettajan toimintaa koskevien tietojen syöttö käsin ja ITS-rajapintaan liittyvä kuljettajan suostumus 25

3.6.3

Erityisolosuhteisiin liittyvien tietojen syöttö 27

3.7

Yritysten tekemien lukitusten hallinta 27

3.8

Tarkastustoimien seuranta 28

3.9

Tapahtumien ja/tai vikojen havaitseminen 28

3.9.1

”Ei voimassa olevan kortin asettaminen laitteeseen” 28

3.9.2

”Korttiristiriita” -tapahtuma 28

3.9.3

”Aikojen päällekkäisyys” -tapahtuma 28

3.9.4

”Ajo ilman asianmukaista korttia” -tapahtuma 29

3.9.5

”Kortin paikoilleen asettaminen ajettaessa” -tapahtuma 29

3.9.6

”Edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein” -tapahtuma 29

3.9.7

”Ylinopeus”-tapahtuma 29

3.9.8

”Keskeytynyt virransyöttö” –tapahtuma 29

3.9.9

”Virhe viestinnässä etäviestintälaitteiston kanssa” -tapahtuma 29

3.9.10

”Sijaintitietojen puuttuminen GNSS-vastaanottimesta” -tapahtuma 29

3.9.11

”Virhe viestinnässä ulkoisen GNSS-laitteiston kanssa” -tapahtuma 30

3.9.12

”Virhe liikedatassa” –tapahtuma 30

3.9.13

”Ajoneuvon liikeristiriita” -tapahtuma 30

3.9.14

”Tietoturvan murtoyritys” –tapahtuma 30

3.9.15

”Aikojen päällekkäisyys” -tapahtuma 30

3.9.16

”Kortti” -vikatapahtuma 30

3.9.17

”Valvontalaite”-vikatapahtuma 30

3.10

Sisäänrakennetut ja laitteen itse suorittamat testit 31

3.11

Tietojen haku datamuistista 31

3.12

Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen datamuistiin 31

3.12.1

Laitteen tunnistetiedot 32

3.12.1.1

Ajoneuvoyksikön tunnistetiedot 32

3.12.1.2

Liiketunnistimen tunnistetiedot 32

3.12.1.3

Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän tunnistetiedot 33

3.12.2

Avaimet ja varmenteet 33

3.12.3

Kuljettaja- tai korjaamokortin paikoilleen asettamiseen ja poistamiseen liittyvät tiedot 33

3.12.4

Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot 34

3.12.5

Paikat ja sijainnit, joissa päivän työaika alkaa, loppuu, ja/tai jossa 3 tunnin jatkuva ajoaika saavutetaan 34

3.12.6

Matkamittariin liittyvät tiedot 35

3.12.7

Nopeuteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot 35

3.12.8

Tapahtumiin liittyvät tiedot 35

3.12.9

Vikoihin liittyvät tiedot 37

3.12.10

Kalibrointiin liittyvät tiedot 38

3.12.11

Ajan asetukseen liittyvät tiedot 39

3.12.12

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 39

3.12.13

Yritysten tekemiin lukituksiin liittyvät tiedot 39

3.12.14

Tietojen kopiointitapahtumiin liittyvät tiedot 39

3.12.15

Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot 40

3.12.16

Ajopiirturikortin tiedot 40

3.13

Tietojen haku ajopiirturikorteilta 40

3.14

Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen ajopiirturikorteille 40

3.14.1

Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen ensimmäisen sukupolven ajopiirturikorteille 40

3.14.2

Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen toisen sukupolven ajopiirturikorteille 41

3.15

Tietojen näyttö 41

3.15.1

Oletusarvoinen näyttö 42

3.15.2

Varoitusnäyttö 43

3.15.3

Valikkojen käyttö 43

3.15.4

Muut näytöt 43

3.16

Tulostus 43

3.17

Varoitukset 44

3.18

Tietojen kopioiminen ulkoisille tietovälineille 45

3.19

Kohdistettuihin tienvarsitarkastuksiin liittyvä etäviestintä 45

3.20

Tietojen tulostus ulkoisille lisälaitteille 46

3.21

Kalibrointi 47

3.22

Kalibroinnin tarkastus tien varrella 47

3.23

Ajan asetus 48

3.24

Suorituskykyä koskevat tiedot 48

3.25

Materiaalit 48

3.26

Merkinnät 49

4.

AJOPIIRTURIKORTTIEN RAKENNETTA JA TOIMINTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET 49

4.1

Näkyvissä olevat tiedot 49

4.2

Turvallisuus 52

4.3

Standardit 53

4.4

Ympäristöön liittyvät ja sähkötekniset eritelmät 53

4.5

Tietojen säilyttäminen 53

4.5.1

Perustiedostot tunnistamiseen ja kortin hallinnointiin 54

4.5.2

Sirukorttien tunnistetiedot 54

4.5.2.1

Mikrosirujen tunnistetiedot 54

4.5.2.2

DIR-tiedostot (esiintyvät ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikorteissa) 54

4.5.2.3

ATR-tiedot (ehdolliset, esiintyvät ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikorteissa) 54

4.5.2.4

Laajennettua pituutta koskevat tiedot (ehdolliset, esiintyvät ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikorteissa. 55

4.5.3

Kuljettajakortti 55

4.5.3.1

Ajopiirturikortin sovellus (joka on ensimmäisen ja toisen sukupolven ajoneuvoyksikköjen käytettävissä) 55

4.5.3.1.1

Sovellusten tunnistetiedot 55

4.5.3.1.2

Avaimet ja varmenteet 55

4.5.3.1.3

Kortin tunniste 55

4.5.3.1.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 55

4.5.3.1.5

Kortilla olevien tietojen kopiointi 55

4.5.3.1.6

Ajokorttiin liittyvät tiedot 55

4.5.3.1.7

Tapahtumiin liittyvät tiedot 56

4.5.3.1.8

Vikoihin liittyvät tiedot 56

4.5.3.1.9

Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot 57

4.5.3.1.10

Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot 57

4.5.3.1.11

Tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy 58

4.5.3.1.12

Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot 58

4.5.3.1.13

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 58

4.5.3.1.14

Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot 58

4.5.3.2

Ajopiirturin sukupolven 2 sovellus (ei voida käyttää ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikössä) 59

4.5.3.2.1

Sovellusten tunnistetiedot 59

4.5.3.2.2

Avaimet ja varmenteet 59

4.5.3.2.3

Kortin tunniste 59

4.5.3.2.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 59

4.5.3.2.5

Kortilla olevien tietojen kopiointi 59

4.5.3.2.6

Ajokorttiin liittyvät tiedot 59

4.5.3.2.7

Tapahtumiin liittyvät tiedot 59

4.5.3.2.8

Vikoihin liittyvät tiedot 60

4.5.3.2.9

Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot 61

4.5.3.2.10

Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot 61

4.5.3.2.11

Tiedot paikasta ja sijainnit, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy 62

4.5.3.2.12

Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot 62

4.5.3.2.13

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 62

4.5.3.2.14

Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot 63

4.5.3.2.15

Käytössä olleiden ajoneuvoyksikköjen tiedot 63

4.5.3.2.16

Kolmen tunnin keskeytymätöntä ajoa koskevat paikkatiedot. 63

4.5.4

Korjaamokortti 63

4.5.4.1

Ajopiirturikortin sovellus (joka on ensimmäisen ja toisen sukupolven ajoneuvoyksikköjen käytettävissä) 63

4.5.4.1.1

Sovellusten tunnistetiedot 63

4.5.4.1.2

Avaimet ja varmenteet 63

4.5.4.1.3

Kortin tunniste 64

4.5.4.1.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 64

4.5.4.1.5

Kortilla olevien tietojen kopiointi 64

4.5.4.1.6

Kalibrointiin ja ajan asetukseen liittyvät tiedot 64

4.5.4.1.7

Tapahtumiin ja vikoihin liittyvät tiedot 65

4.5.4.1.8

Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot 65

4.5.4.1.9

Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot 65

4.5.4.1.10

Päivän työajan alkamiseen ja/tai päättymiseen liittyvät tiedot 65

4.5.4.1.11

Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot 65

4.5.4.1.12

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 65

4.5.4.1.13

Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot 65

4.5.4.2

Ajopiirturin sukupolven 2 sovellus (ei voida käyttää ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikössä) 65

4.5.4.2.1

Sovellusten tunnistetiedot 65

4.5.4.2.2

Avaimet ja varmenteet 66

4.5.4.2.3

Kortin tunniste 66

4.5.4.2.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 66

4.5.4.2.5

Kortilla olevien tietojen kopiointi 66

4.5.4.2.6

Kalibrointiin ja ajan asetukseen liittyvät tiedot 66

4.5.4.2.7

Tapahtumiin ja vikoihin liittyvät tiedot 67

4.5.4.2.8

Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot 67

4.5.4.2.9

Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot 67

4.5.4.2.10

Päivän työajan alkamiseen ja/tai päättymiseen liittyvät tiedot 67

4.5.4.2.11

Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot 67

4.5.4.2.12

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 67

4.5.4.2.13

Käytössä olleiden ajoneuvoyksikköjen tiedot 67

4.5.4.2.14

Kolmen tunnin keskeytymätöntä ajoa koskevat paikkatiedot. 68

4.5.4.2.15

Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot 68

4.5.5

Valvontakortti 68

4.5.5.1

Ajopiirturikortin sovellus (joka on ensimmäisen ja toisen sukupolven ajoneuvoyksikköjen käytettävissä) 68

4.5.5.1.1

Sovellusten tunnistetiedot 68

4.5.5.1.2

Avaimet ja varmenteet 68

4.5.5.1.3

Kortin tunniste 68

4.5.5.1.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 68

4.5.5.1.5

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 69

4.5.5.2

Ajopiirturin sukupolven 2 sovellus (ei voida käyttää ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikössä) 69

4.5.5.2.1

Sovellusten tunnistetiedot 69

4.5.5.2.2

Avaimet ja varmenteet 69

4.5.5.2.3

Kortin tunniste 69

4.5.5.2.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 69

4.5.5.2.5

Tarkastustoimiin liittyvät tiedot 70

4.5.6

Yrityskortti 70

4.5.6.1

Ajopiirturikortin sovellus (joka on ensimmäisen ja toisen sukupolven ajoneuvoyksikköjen käytettävissä) 70

4.5.6.1.1

Sovellusten tunnistetiedot 70

4.5.6.1.2

Avaimet ja varmenteet 70

4.5.6.1.3

Kortin tunniste 70

4.5.6.1.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 70

4.5.6.1.5

Yrityksen toimenpiteitä koskevat tiedot 70

4.5.6.2

Ajopiirturin sukupolven 2 sovellus (ei voida käyttää ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikössä) 71

4.5.6.2.1

Sovellusten tunnistetiedot 71

4.5.6.2.2

Avaimet ja varmenteet 71

4.5.6.2.3

Kortin tunniste 71

4.5.6.2.4

Kortin haltijan tunnistetiedot 71

4.5.6.2.5

Yrityksen toimenpiteitä koskevat tiedot 71

5.

VALVONTALAITTEEN ASENNUS 72

5.1

Asennus 72

5.2

Asennuskilpi 73

5.3

Sinetöinti 74

6.

TARKASTUKSET, MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET JA KORJAUKSET 74

6.1

Asentajien, korjaamoiden ja ajoneuvovalmistajien hyväksyntä 74

6.2

Uusien tai korjattujen laitteiden tarkastaminen 75

6.3

Asennustarkastus 75

6.4

Määräaikaistarkastukset 75

6.5

Virheiden mittaus 76

6.6

Korjaukset 76

7.

KORTTIEN MYÖNTÄMINEN 76

8.

VALVONTALAITTEIDEN JA AJOPIIRTURIKORTTIEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 77

8.1

Yleistä 77

8.2

Tietoturvatodistus 78

8.3

Toiminnallisuustodistus 78

8.4

Yhteentoimivuustodistus 78

8.5

Tyyppihyväksyntätodistus 79

8.6

Poikkeusmenettely: ensimmäiset yhteentoimivuustodistukset toisen sukupolven valvontalaitteille ja ajopiirturikorteille 80

JOHDANTO

Ensimmäisen sukupolven digitaalinen ajopiirturijärjestelmä on ollut käytössä 1. toukokuuta 2006 lähtien. Sitä voidaan käyttää kansallisessa liikenteessä sen elinkaaren loppuun saakka. Kansainvälisessä liikenteessä 15 vuoden kuluttua tämän komission asetuksen voimaantulosta kaikissa ajoneuvoissa on oltava säännösten mukainen tällä asetuksella käyttöön otettava toisen sukupolven älykäs ajopiirturi.

Tähän liitteeseen sisältyvät toisen sukupolven valvontalaitteita ja ajopiirturikortteja koskevat vaatimukset. Järjestelmän käyttöönottopäivästä lähtien ensimmäisen kerran rekisteröitäviin ajoneuvoihin asennetaan toisen sukupolven valvontalaitteet ja käyttöön otetaan toisen sukupolven ajopiirturikortit.

Jotta toisen sukupolven ajopiirturijärjestelmä saadaan otettua sujuvasti käyttöön,

toisen sukupolven ajopiirturikortit suunnitellaan käytettäviksi myös ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksiköissä,

voimassa olevien ensimmäisen sukupolven ajopiirturikorttien korvaamista ei pyydetä käyttöönottopäivänä.

Kuljettajat voivat siten pitää yksilöllisen kuljettajakortin ja käyttää sen perusteella kumpaakin järjestelmää.

Toisen sukupolven valvontalaite kuitenkin kalibroidaan pelkästään toisen sukupolven korjaamokortteja käyttämällä.

Tähän liitteeseen sisältyvät ensimmäisen ja toisen sukupolven ajopiirturijärjestelmien yhteensopivuuteen liittyvät kaikki vaatimukset.

Lisäyksessä 15 on lisätietoja siitä, miten kahta rinnakkaista järjestelmää hallitaan.

Luettelo lisäyksistä

Lisäys 1:

DATAHAKEMISTO

Lisäys 2:

AJOPIIRTURIKORTTIEN ERITTELY

Lisäys 3:

KUVAKKEET

Lisäys 4:

TULOSTEET

Lisäys 5:

NÄYTTÖ

Lisäys 6:

ETULEVYSSÄ OLEVA KALIBROINTI-/KOPIOINTILIITIN

Lisäys 7:

TIETOJEN KOPIOINTIPROTOKOLLAT

Lisäys 8:

KALIBROINTIPROTOKOLLA

Lisäys 9:

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ JA LUETTELO VÄHINTÄÄN VAADITTAVISTA TESTEISTÄ

Lisäys 10:

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Lisäys 11:

YHTEISET TURVALLISUUSMEKANISMIT

Lisäys 12:

MAAILMANLAAJUISEEN SATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMÄÄN (GNSS) PERUSTUVA PAIKANTAMINEN

Lisäys 13:

ITS-RAJAPINTA

Lisäys 14:

ETÄYHTEYSTOIMINTO

Lisäys 15:

SIIRTYMINEN: ERI SUKUPOLVIEN LAITTEIDEN RINNAKKAISEN KÄYTÖN HALLINTA

Lisäys 16:

MUUNNIN M1- JA N1-LUOKAN AJONEUVOJA VARTEN

1.   MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä tarkoitetaan

a)

”aktivoinnilla”

vaihetta, jossa ajopiirturi on täysin toimintavalmis ja toteuttaa kaikki toiminnot, turvallisuustoiminnot mukaan luettuina, korjaamokortin avulla;

b)

”todentamisella”

toimea, jonka tarkoitus on selvittää ja varmentaa väitetty henkilöllisyys;

c)

”autenttisuudella”

tiedon ominaisuutta, jonka toteutuessa tieto on peräisin lähteestä, jonka henkilöllisyys voidaan varmentaa;

d)

”sisäänrakennetulla testillä”

testiä, joka suoritetaan tarvittaessa, käyttäjän tai ulkoisten laitteiden käynnistämänä;

e)

”kalenteripäivällä”

vuorokautta, joka alkaa klo 00.00 ja päättyy klo 24.00. Kaikki kalenterivuorokaudet lasketaan UTC-ajan (Greenwichin yleisajan) mukaan;

f)

”kalibroinnilla” älykkään ajopiirturin osalta

datamuistiin tallennettujen ajoneuvon parametrien päivittämistä tai vahvistamista. Ajoneuvon parametreja ovat ajoneuvon tunnistetiedot (tunnistenumero, rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity) sekä ajoneuvon ominaisuuksia koskevat tiedot (w-, k- ja l-kertoimien ja -vakioiden arvot, rengaskoko, nopeudenrajoittimen asetukset (jos sellainen on), oikea UTC-aika, matkamittarin lukema); valvontalaiteen kalibroinnin aikana tyyppihyväksynnän kannalta asiaankuuluvat sinetöinnit on myös tallennettava datamuistiin.

Pelkän UTC-ajan päivitys tai vahvistus on katsottava ajan asetukseksi eikä kalibroinniksi edellyttäen, ettei se ole ristiriidassa vaatimuksen 409 kanssa.

Valvontalaitteen kalibrointiin tarvitaan korjaamokortti;

g)

”kortin numerolla”

16 aakkosnumeerista merkkiä sisältävää tunnusta, joka yksilöi jäsenvaltiossa käytettävän ajopiirturikortin. Kortin numero sisältää kortin haltijakohtaisen sarjanumeron (jos sellainen on käytössä), kortin korvausnumeron sekä kortin uusintanumeron.

Näin ollen kortin myöntäneen jäsenvaltion tunnus ja kortin numero yksilöivät kortin täydellisesti;

h)

”kortin haltijakohtaisella sarjanumerolla”

kortin numeron neljättätoista aakkosnumeerista merkkiä, jolla erotetaan toisistaan yrityksen, korjaamon tai valvontaelimen eri kortit. Niille voidaan myöntää useampia ajopiirturikortteja. Korttitunnuksen 13 ensimmäistä merkkiä yksilöivät täysin kyseisen yrityksen, korjaamon tai valvontaelimen;

i)

”kortin uusintanumerolla”

kortin numeron kuudettatoista aakkosnumeerista merkkiä, jonka arvoa suurennetaan aina, kun ajopiirturikortti uusitaan;

j)

”kortin korvausnumerolla”

kortin numeron viidettätoista aakkosnumeerista merkkiä, jonka arvoa suurennetaan aina, kun ajopiirturikortti korvataan;

k)

”ajoneuvon ominaiskertoimella”

numeerista tunnuslukua, jolla ilmaistaan sen lähtösignaalin arvo, jonka ajoneuvon se osa lähettää, joka yhdistää ajoneuvon valvontalaitteeseen (vaihteiston ulostuloakseli) silloin, kun ajoneuvo kulkee yhden kilometrin matkan normaaleissa testausolosuhteissa, kuten vaatimuksessa 414 määritetään. Ominaiskerroin ilmaistaan impulsseina kilometriä kohden (w = … imp/km);

l)

”yrityskortilla”

ajopiirturikorttia, jonka jäsenvaltion viranomaiset myöntävät ajopiirturilla varustettuja ajoneuvoja käyttävälle kuljetusyritykselle ja joka yksilöi kuljetusyrityksen ja mahdollistaa ajopiirturiin tallennettujen tämän kuljetusyrityksen lukitsemien tietojen näyttämisen, lataamisen ja tulostamisen;

m)

”valvontalaitteen vakiolla”

numeerista tunnuslukua, jolla ilmaistaan sen tulosignaalin arvo, joka tarvitaan yhden kuljetun kilometrin matkan näyttämiseksi ja tallentamiseksi; tämä vakio on ilmoitettava impulsseina kilometriä kohti (k = … imp/km);

n)

valvontalaitteen laskemalla ”keskeytymättömällä ajoajalla” (1)

tietyn kuljettajan kokonaisajoaikaa hänen viimeisen vähintään 45 minuuttia kestäneen AVAILABILITY (varallaolo)- tai BREAK/REST (tauko/lepo)- tai UNKNOWN (2) (tuntemattomat) -jaksonsa jälkeen (tämä jakso saattaa olla useina osina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 (3) mukaisesti). Kyseisissä laskelmissa otetaan tarpeen mukaan huomioon kuljettajakortille tallennetut aiemmat tapahtumat. Jos kuljettaja ei ole asettanut korttiaan laitteeseen, laskelmat perustuvat niihin datamuistin tietoihin, jotka liittyvät kuluvaan jaksoon, jolloin korttia ei ollut asetettuna laitteen asianmukaiseen aukkoon;

o)

”valvontakortilla”

ajopiirturikorttia, jonka jäsenvaltion viranomaiset myöntävät kansalliselle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja joka yksilöi valvontaelimen sekä mahdollisesti tarkastajan ja mahdollistaa datamuistiin tai kuljettajakortteihin sekä mahdollisesti korjaamokortteihin tallennettujen tietojen lukemisen, tulostamisen ja/tai lataamisen.

Sen on myös tarjottava pääsy kalibroinnin tarkastukseen tien varrella ja annettava käyttöön varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun etäyhteyslukijan tiedot;

p)

valvontalaitteen laskemalla ”yhteenlasketulla taukoajalla” (1)

tietyn kuljettajan yhteenlaskettua taukoaikaa, joka lasketaan vähintään 15 minuuttia kestävistä AVAILABILITY- tai BREAK/REST- tai UNKNOWN -jaksoista (2), jotka on vietetty hänen viimeisimmän vähintään 45 minuuttia kestäneen AVAILABILITY- tai BREAK/REST- tai UNKNOWN -jaksonsa (2) jälkeen (tämä jakso saattaa olla useina osina asetuksen (EY) N:o 561/2006 mukaisesti).

Kyseisissä laskelmissa otetaan tarpeen mukaan huomioon kuljettajakortille tallennetut aiemmat tapahtumat. Tuntemattomia jaksoja, joiden kesto on negatiivinen (tuntemattoman jakson alku on myöhempi kuin tuntemattoman jakson loppu) eri valvontalaitteiden aikojen päällekkäisyyksien vuoksi, ei oteta laskelmissa huomioon.

Jos kuljettaja ei ole asettanut korttiaan laitteeseen, laskelmat perustuvat niihin datamuistin tietoihin, jotka liittyvät kuluvaan jaksoon, jolloin korttia ei ollut asetettuna laitteen asianmukaiseen aukkoon;

q)

”tietomuistilla”

elektronista tietojen tallennuslaitetta, joka on osa valvontalaitetta;

r)

”digitaalisella allekirjoituksella”

tietokenttään lisättyä dataa tai tietokentän salakirjoitukseksi muunnettua sisältöä, jonka avulla vastaanottaja voi varmistautua tietokentän sisällön muuttamattomuudesta ja eheydestä;

s)

”lataamisella”

digitaalisesta ajopiirturista ajoneuvoyksikön datamuistiin tai ajopiirturikortin muistiin tallennettujen tiedostojen osittaista tai täydellistä kopiointia digitaalisesti allekirjoitettuna edellyttäen, että prosessi ei muuta tai poista mitään tallennettua tietoa.

Älykkääseen ajopiirturiin perustuvien ajoneuvoyksikköjen valmistajien ja sellaisten laitteiden valmistajien, jotka on suunniteltu ja tarkoitettu tiedostojen kopioimiseen, on kaikkien kohtuullisten toimenpiteiden avulla varmistettava, että kuljetusyritykset tai kuljettajat voivat suorittaa tällaisten tietojen kopioinnin niin, että aiheutetaan mahdollisimman vähän viivästystä.

Yksityiskohtaisen nopeustiedoston kopiointi ei ole välttämättä tarpeen asetuksen (EY) N:o 561/2006 noudattamiseksi, mutta sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin, kuten onnettomuustutkintaan;

t)

”kuljettajakortilla”

ajopiirturikorttia, jonka jäsenvaltion viranomaiset myöntävät tietylle kuljettajalle ja joka yksilöi kuljettajan ja mahdollistaa tietojen tallentamisen kuljettajan toiminnasta;

u)

”pyörän renkaiden tehollisella ympärysmitalla”

ajoneuvoa liikuttavien pyörien (vetävien pyörien) yhden täyden kierroksen aikana kulkemien matkojen keskiarvoa. Nämä matkat on mitattava tavanomaisissa testausolosuhteissa, kuten vaatimuksessa 414 määritetään, ja ne on ilmaistava muodossa: ”l = … mm”. Ajoneuvojen valmistajat voivat näiden matkojen mittaamisen sijaan tehdä teoreettisen laskelman, jossa otetaan huomioon painon jakautuminen akseleille ajoneuvon ollessa kuormaamaton ja normaalissa ajokunnossa (4). Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tällaisissa teoreettisissa laskelmissa käytettävät menetelmät, ja ne voidaan tehdä ainoastaan ennen kuin ajopiirturi on aktivoitu;

v)

”tapahtumalla”

älykkään ajopiirturin havaitsemaa epänormaalia toimintoa, joka saattaa johtua petosyrityksestä;

w)

”ulkoisella GNSS-laitteistolla”

laitteistoa, joka sisältää GNSS-vastaanottimen, kun ajoneuvoyksikkö ei ole yksi yksikkö, ja muita osia, joita tarvitaan suojaamaan muualle ajoneuvoyksikköön tapahtuvaa sijaintitietojen siirtämistä;

x)

”vikatapahtumalla”

älykkään ajopiirturin havaitsemaa epänormaalia toimintaa, joka saattaa olla seurausta laitteen virheellisestä toiminnasta tai rikkoutumisesta;

y)

”GNNS-vastaanottimella”

elektronista laitetta, joka vastaanottaa ja käsittelee digitaalisesti signaaleja yhdestä tai useammasta maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä (englanniksi GNSS) ja jolla annetaan sijaintia, nopeutta ja ajankohtaa koskevia tietoja;

z)

”asentamisella”

ajopiirturin asentamista ajoneuvoon;

aa)

”yhteentoimivuudella”

järjestelmien ja niiden osan muodostavien toimintaprosessien kykyä datanvaihtoon sekä tiedon jakamiseen;

bb)

”rajapinnalla”

järjestelmien välistä menetelmäkokonaisuutta, jonka avulla ne voivat liittyä toisiinsa ja olla keskenään vuorovaikutuksessa;

cc)

”sijainnilla”

ajoneuvon maantieteellisiä koordinaatteja tietyllä hetkellä;

dd)

”liiketunnistimella”

ajopiirturin osaa, joka tuottaa ajoneuvon nopeutta ja/tai sen kulkemaa matkaa kuvaavan signaalin;

ee)

”kortilla, joka ei ole voimassa”

korttia, joka on havaittu vialliseksi tai jonka alkuvarmennus epäonnistui, jonka voimassaoloaika ei ole vielä alkanut tai jonka voimassaoloaika on loppunut;

ff)

”avoimella standardilla”

standardieritelmässä esitettyä standardia, joka on saatavilla maksutta tai nimellistä maksua vastaan ja joka on kopioitavissa, jaettavissa tai käytettävissä maksutta tai nimellistä maksua vastaan;

gg)

”asetuksen piiriin kuulumattomalla”

tilannetta, jossa asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännöksien mukaisesti ei edellytetä valvontalaitteen käyttöä;

hh)

”ylinopeudella”

ajoneuvolle sallitun nopeuden ylittäminen, joksi määritellään mikä hyvänsä 60 sekuntia ylittävä aika, jonka kuluessa ajoneuvon nopeus ylittää sellaisen nopeudenrajoittimen asetusrajat, josta on säädetty neuvoston direktiivissä 92/6/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna;

ii)

”määräaikaistarkastuksella”

toimintasarjoja, joilla tarkistetaan se, että ajopiirturi toimii asianmukaisesti, se, että sen asetukset vastaavat ajoneuvon parametreja, ja se, ettei ajopiirturiin ole liitetty minkäänlaisia manipulointilaitteita;

jj)

”tulostimella”

valvontalaitteen osaa, jolla tulostetaan tallennettuja tietoja;

kk)

”varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetulla etäyhteydellä”

varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun etäviestintäjärjestelmän ja varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun etäyhteyslukijan välistä yhteyttä kohdistetuissa tienvarsitarkastuksissa, jolla pyritään havaitsemaan etäältä valvontalaitteen mahdollinen manipulointi tai väärinkäyttö;

ll)

”etäviestintälaitteistolla”

ajoneuvoyksikön laitteita, joita käytetään kohdistettujen tienvarsitarkastuksien tekemiseksi;

mm)

”varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetulla etäyhteyslukijalla”

kohdistettujen tienvarsitarkastusten tarkastajien käyttämää järjestelmää;

nn)

”uusimisella”

uuden ajopiirturikortin myöntämistä entisen vanhentuessa tai silloin, kun entinen toimii virheellisesti ja on palautettu sen myöntäneelle viranomaiselle. Uusimistapauksissa on aina oltava varmuus siitä, ettei samanaikaisesti ole olemassa kahta voimassa olevaa korttia;

oo)

”korjaamisella”

ajoneuvon liiketunnistimen tai ajoneuvoyksikön taikka liitäntäkaapelin korjaamista, joka vaatii sen voimalähteen irti kytkemistä tai sen irrottamista ajopiirturin muista osista tai liiketunnistimen tai ajoneuvoyksikön avaamista;

pp)

”kortin korvaamisella”

ajopiirturikortin myöntämistä korvaamaan entinen kortti, joka on ilmoitettu kadonneeksi, varastetuksi tai epäkuntoiseksi ja jota ei ole palautettu sen myöntäneelle viranomaiselle. Korvaustapauksissa on aina olemassa vaara, että samanaikaisesti on olemassa kaksi voimassa olevaa korttia;

qq)

”turvavarmennuksella”

yleisiä perusteita käsittelevän sertifiointielimen suorittamaa toimenpidettä sen varmentamiseksi, että tutkittava valvontalaite (tai sen osa) tai ajopiirturikortti täyttää ne tietoturvavaatimukset, jotka on määritelty asiaankuuluvissa suojausprofiileissa;

rr)

”laitteen itse suorittamalla testillä”

testiä, jonka valvontalaite suorittaa säännöllisesti ja automaattisesti vikojen havaitsemiseksi;

ss)

”ajanmittauksella”

UTC-päivämäärän ja -ajan jatkuvaa digitaalista kirjaamista;

tt)

”ajan asetuksella”

kuluvan ajan automaattista asetusta säännöllisin väliajoin yhden minuutin enimmäisvirheen puitteissa tai kalibroinnin yhteydessä suoritettua asetusta;

uu)

”rengaskoolla”

neuvoston direktiivin 92/23/ETY (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, mukaista renkaiden (ulkorenkaiden) koon määritettä;

vv)

”ajoneuvon tunnistuksella”

ajoneuvon yksilöivää tunnusta: ajoneuvon rekisteritunnusta siihen liittyvine tietoineen rekisteröintijäsenvaltiosta ja valmistenumeroa (7);

ww)

valvontalaitteen ”viikolla” tietojenkäsittelytarkoituksessa

ajanjaksoa maanantaista klo 00.00 UTC-aikaa sunnuntaihin klo 24.00 UTC-aikaa;

xx)

”korjaamokortilla”

ajopiirturikorttia, jonka jäsenvaltion viranomaiset myöntävät kyseisen jäsenvaltion hyväksymien ajopiirturien valmistajan nimetylle henkilöstölle, asentajalle, ajoneuvovalmistajalle tai korjaamolle ja joka yksilöi kortin haltijan ja mahdollistaa ajopiirtureiden testaamisen, kalibroimisen, aktivoinnin ja/tai niissä olevien tietojen lataamisen;

yy)

”muuntimella”

valvontalaitteen osaa, joka tuottaa ajoneuvon nopeutta ja/tai sen kulkemaa matkaa jatkuvasti kuvaavan signaalin, joka on muu kuin se, jota käytetään riippumattomaan liikkeen havaitsemiseen, ja joka on

asennettu M1- ja N1-luokan ajoneuvoon ja jota käytetään ainoastaan M1- ja N1-luokan ajoneuvoissa (siten kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja direktiivin 2007/46/EY (8) liitteessä II, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna), jotka on otettu käyttöön 1 päivän toukokuuta 2006 jälkeen,

joka on asennettu paikkaan, johon ei ole mekaanisesti mahdollista asentaa minkään muun tyyppistä olemassa olevaa liiketunnistinta, joka on muutoin tämän liitteen ja sen lisäysten 1–15 määräysten mukainen,

joka on asennettu ajoneuvoyksikön ja sen pisteen väliin, jossa integroidut anturit tai vaihtoehtoiset rajapinnat tuottavat nopeus- ja etäisyysimpulsseja,

ja ajoneuvoyksikön kannalta muunnin käyttäytyy samalla tavoin kuin jos ajoneuvoyksikköön olisi liitetty tämän liitteen ja sen lisäysten 1–16 määräysten mukainen liiketunnistin.

Tällaisen muuntimen käytön edellä kuvatuissa ajoneuvoissa on mahdollistettava tämän liitteen kaikkien vaatimusten mukaisen ajoneuvoyksikön asentaminen ja asianmukainen käyttö.

Mainittujen ajoneuvojen älykkääseen ajopiirturiin sisältyvät kaapelit, muunnin ja ajoneuvoyksikkö;

zz)

”tietojen eheydellä”

tallennetun tiedon tarkkuutta ja johdonmukaisuutta, jonka osoittaa se, ettei tietoja ole muutettu tietyn tietueen kahden päivityksen välillä. Eheys merkitsee, että tiedot ovat tarkka kopio alkuperäisestä versiosta, eli ne eivät ole vaurioituneet silloin kuin niitä on kirjattu ajopiirturikortille tai erityislaitteistoon tai luettu niiltä taikka silloin, kuin niitä on siirretty viestintäkanavan kautta;

aaa)

”tietosuojalla”

yleisiä teknisiä toimenpiteitä, joita on toteutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (9) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (10) periaatteiden panemiseksi asianmukaisesti täytäntöön;

bbb)

”älykkäällä ajopiirturijärjestelmällä”

valvontalaitetta, ajopiirturikortteja ja kaikkia suoraan tai epäsuorasti vuorovaikutuksessa olevia laitteita niiden rakentamisen, asennuksen, käytön, testauksen ja valvonnan aikana, kuten kortteja, etäyhteyslukijaa ja kaikkia muita laitteita, jotka koskevat esim. datan lataamista, data-analyysia, kalibrointia, turvatekijöiden luomista, hallinnointia tai käyttöönottoa;

ccc)

”käyttöönottopäivämäärällä”

36 kuukautta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (11) 11 artiklassa viitattujen yksityiskohtaisten säännösten voimaantulosta.

Tämä on päivämäärä, jolloin ensimmäisen kerran rekisteröidyt ajoneuvot

varustetaan ajopiirturilla, joka on liitetty satelliittinavigointijärjestelmään perustuvaan paikannuspalveluun

voivat välittää tietoja kohdistettuihin tienvarsitarkastuksiin toimivaltaisille valvontaviranomaisille, kun ajoneuvo on liikkeessä

voidaan varustaa standardien mukaisilla rajapinnoilla, jotka mahdollistavat sen, että ulkoinen laite voi käyttää normaalitilassa ajopiirturin kirjaamia tai tuottamia tietoja.

ddd)

”turvavarmenteella”

asiakirjaa, jota käytetään osana sertifiointimenettelyä yleisten perusteiden mukaisesti ja jolla pannaan täytäntöön riippumaton eritelmä tietoturvavaatimuksista;

eee)

”GNSS-tietojen tarkkuudella”

kun kyse on maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän paikkatietojen tallentamisesta ajopiirtureilla, HDOP-arvoa (Horizontal Dilution of Precision), joka lasketaan vähimmäisarvona käytössä olevilla GNSS-järjestelmillä kerätyistä HDOP-arvoista.

2.   VALVONTALAITTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET JA TOIMINNOT

2.1   Yleiset ominaisuudet

Valvontalaitteen tarkoitus on kirjata, tallentaa, näyttää, tulostaa paperille ja muulla tavoin tulostaa kuljettajan toimintaan liittyviä tietoja.

Ajoneuvossa, johon on asennettu tämän liitteen määräysten mukainen valvontalaite, on oltava nopeus- ja matkamittari. Nämä toiminnot voivat kuulua osana valvontalaitteeseen.

1)

Valvontalaite koostuu kaapeleista, liiketunnistimesta ja ajoneuvoyksiköstä.

2)

Liiketunnistinten ja ajoneuvoyksikköjen välinen rajapinta on lisäyksen 11 vaatimusten mukainen.

3)

Ajoneuvoyksikkö on liitettävä maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään, kuten lisäyksessä 12 määritellään.

4)

Ajoneuvoyksikkö on yhteydessä varhaiseen havaitsemiseen tarkoitettuun etäyhteysjärjestelmään, kuten lisäyksessä 14 määritellään.

5)

Ajoneuvoyksikköön voi sisältyä ITS-rajapinta, joka määritellään lisäyksessä 13.

Valvontalaite voidaan liittää muihin järjestelmiin täydentävien rajapintojen ja/tai valinnaisen ITS-rajapinnan välityksellä.

6)

Mikään valvontalaitteeseen lisätty tai liitetty toiminto, laite tai laitteisto, riippumatta siitä, onko sillä hyväksyntä tai ei, ei saa häiritä tai kyetä häiritsemään valvontalaitteen asianmukaista ja turvallista toimintaa tai olla ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa.

Valvontalaitteen käyttäjät antavat laitteelle tunnistetietonsa ajopiirturikorttien avulla.

7)

Valvontalaite antaa valikoidut tietojen ja toimintojen käyttöoikeudet käyttäjätyypin ja/tai käyttäjän henkilöllisyyden perusteella.

Valvontalaite kirjaa ja tallentaa tietoja datamuistiinsa, etäviestintälaitteistoon ja ajopiirturikorteille.

Tämä tehdään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun direktiivin 95/46/EY (12), henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (13) sekä asetuksen (EU) N:o 165/2014 7 artiklan mukaisesti.

2.2   Toiminnot

8)

Valvontalaitteen on huolehdittava seuraavista toiminnoista:

korttien paikoilleen asetuksen ja poistamisen valvonta,

nopeuden, matkan ja sijainnin mittaus,

ajanmittaus,

kuljettajan toiminnan valvonta,

ajoneuvon miehityksen valvonta,

kuljettajan käsin syöttämät tiedot:

tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy

kuljettajan toimintaa koskevien tietojen syöttö käsin

erityisolosuhteita koskevien tietojen syöttö,

yritysten tekemien lukitusten hallinta,

tarkastustoimien hallinta,

tapahtumien ja/tai vikojen havaitseminen,

sisäänrakennetut ja laitteen itse suorittamat testit,

tietojen haku datamuistista,

tietojen kirjaaminen ja tallentaminen datamuistiin,

tietojen haku ajopiirturikorteilta,

tietojen kirjaaminen ja tallentaminen ajopiirturikorteille,

tietojen näyttö,

tietojen tulostus,

varoitukset,

tietojen kopiointi ulkoisille tietovälineille,

etäyhteys kohdistetuille tienvarsitarkistuksille,

tietojen tulostaminen muille järjestelmille,

kalibrointi,

kalibroinnin tarkastus tien varrella,

ajan asetus.

2.3   Toimintatilat

9)

Valvontalaitteella on oltava neljä toimintatilaa:

normaalitila,

tarkastustila,

kalibrointitila,

yritystila.

10)

Valvontalaitteen on siirryttävä seuraaviin toimintatiloihin liitäntälaitteisiin asetettujen voimassa olevien ajopiirturikorttien mukaisesti. Ajopiirturikortin sukupolvella ei ole merkitystä toimintatilan määrittelyssä, jos sisään asetettu kortti on voimassa. Ensimmäisen sukupolven korjaamokorttia on pidettävä aina muuna kuin voimassa olevana korttina, kun se asennetaan toisen sukupolven ajoneuvoyksikköön.

Toimintatila

Kuljettajan korttiaukko

Ei korttia

Kuljettajakortti

Valvontakortti

Korjaamokortti

Yrityskortti

Apukuljettajan korttiaukko

Ei korttia

Toiminnallinen

Toiminnallinen

Tarkastustoimi

Kalibrointi

Yritys

Kuljettajakortti

Toiminnallinen

Toiminnallinen

Tarkastustoimi

Kalibrointi

Yritys

Valvontakortti

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi (*)

Toiminnallinen

Toiminnallinen

Korjaamokortti

Kalibrointi

Kalibrointi

Toiminnallinen

Kalibrointi (*)

Toiminnallinen

Yrityskortti

Yritys

Yritys

Toiminnallinen

Toiminnallinen

Yritys (*)

11)

Valvontalaite ei saa hyväksyä siihen asetettuja kortteja, jotka eivät ole voimassa, mutta vanhentuneella kortilla olevien tietojen näyttämisen, tulostamisen tai kopioinnin on oltava mahdollista.

12)

Kaikkien 2.2 kohdassa lueteltujen toimintojen on oltava käytettävissä kaikissa toimintatiloissa seuraavin poikkeuksin:

kalibrointitoiminto on käytettävissä vain kalibrointitilassa,

kalibroinnin tarkastustoiminto tien varrella on käytettävissä vain tarkastustilassa,

yritysten tekemien lukitusten hallintatoiminto on käytettävissä vain yritystilassa,

tarkastustoimien hallintatoiminto on käytettävissä vain tarkastustilassa,

kopiointitoiminto ei ole käytettävissä normaalitilassa (paitsi vaatimuksessa 193 kuvatuissa tapauksissa) lukuun ottamatta kuljettajakortin kopiointia, kun ajoneuvoyksikköön ei ole asetettu mitään muuta korttityyppiä.

13)

Valvontalaite voi tulostaa kaikkia tietoja näyttöön, tulostimeen tai ulkoisiin liitäntälaitteisiin seuraavin poikkeuksin:

normaalitilassa sellaiset henkilötiedot (sukunimi ja etunimi (-nimet)), jotka eivät vastaa laitteeseen asetettua ajopiirturikorttia, tulostetaan tyhjinä, ja sellaiset korttinumerot, jotka eivät vastaa laitteeseen asetettua ajopiirturikorttia, tulostetaan osittain tyhjinä (jokainen poikkeava merkki – vasemmalta oikealle – tulostetaan tyhjänä),

yritystilassa voidaan kuljettajaan liittyviä tietoja (vaatimukset 102, 105 ja 108) tulostaa vain jaksoilta, joissa ei ole lukitusta tai joita mikään muu yritys (joka yksilöidään yrityskortin numeron 13 ensimmäisen numeron avulla) ei ole lukinnut,

kun valvontalaitteeseen ei ole asetettu mitään korttia, kuljettajaan liittyvien tietojen tulostaminen on mahdollista vain kuluvan ja kahdeksan edellisen kalenterivuorokauden osalta,

ajoneuvoyksiköstä peräisin olevia henkilötietoja ei tulosteta ajoneuvoyksikön ITS-järjestelmän kautta, ellei varmisteta, että kuljettaja, jota tiedot koskevat, antaa siihen suostumuksensa,

ajoneuvoyksikköjen tavanomainen käyttöaika on 15 vuotta ajoneuvoyksikön todistusten myöntämispäivästä lähtien, mutta ajoneuvoyksikköjä voidaan käyttää vielä kolme kuukautta yksinomaan datan lataamiseen.

2.4   Turvallisuus

Järjestelmän tietoturvan tavoitteena on suojata datamuistia siten, että se ehkäisee tietojen luvattoman käytön ja muuttamisen sekä havaitsee näiden yritykset, suojaa liiketunnistimen ja ajoneuvoyksikön välillä siirrettävien tietojen eheyttä ja muuttamattomuutta, suojaa valvontalaitteen ja ajopiirturikorttien välillä siirrettävien tietojen eheyttä ja muuttamattomuutta, suojelee valvontalaitteen ja ulkoisen GNSS-laitteiston välillä siirrettävien tietojen eheyttä ja muuttumattomuutta, suojelee varhaiseen havaitsemiseen tarkoitetun etäyhteyslukijan välityksellä valvontatarkoituksessa siirrettävien tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja muuttamattomuutta sekä varmistaa kopioitavien tietojen eheyden ja muuttamattomuuden.

14)

Järjestelmän turvallisuuden saavuttamiseksi seuraavien osien on täytettävä tietoturvavaatimukset, jotka on määritelty niiden suojausprofiilissa, kuten lisäyksessä 10 edellytetään:

ajoneuvoyksikkö,

ajopiirturikortti,

liiketunnistin,

ulkoinen GNSS-laitteisto (tätä profiilia tarvitaan ja sovelletaan ainoastaan ulkoista GNSS-laitteistoa koskevaan vaihtoehtoon).

3.   VALVONTALAITTEIDEN RAKENNETTA JA TOIMINTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

3.1   Korttien paikoilleen asettamisen ja poistamisen seuranta

15)

Valvontalaitteen on valvottava korttien liitäntälaitteita, jotta se havaitsee korttien paikoilleen asetuksen ja poistamisen.

16)

Korttia sisään asetettaessa valvontalaitteen on tunnistettava, onko sisään asetettu kortti voimassa oleva ajopiirturikortti, ja jos on, tunnistaa sen tyyppi ja sen sukupolvi.

Jos kortti, jolla on sama korttinumero ja korkeampi uusintanumero on jo asetettu valvontalaitteeseen, korttia ei pidetä voimassa olevana.

Jos kortti, jolla on sama korttinumero ja uusintanumero, mutta jonka korvausnumero on suurempi, on jo asetettu valvontalaitteeseen, korttia ei pidetä voimassa olevana.

17)

Valvontalaitteiden on pidettävä ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteja muina kuin voimassaolevina, kun korjaamo poistaa mahdollisuuden käyttää ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteja, lisäystä 15 noudattaen (vaatimus MIG003).

18)

Ensimmäisen sukupolven korjaamokortteja, jotka asennetaan toisen sukupolven valvontalaitteeseen, ei pidetä voimassa olevina.

19)

Valvontalaitteen on oltava suunniteltu siten, että ajopiirturikortit lukittuvat paikoilleen, kun ne on asetettu oikein korttien liitäntälaitteisiin.

20)

Ajopiirturikorttien paikoilleen lukituksen avaus saa toimia vain ajoneuvon ollessa pysähtyneenä ja vasta silloin, kun kaikki asianmukaiset tiedot on tallennettu korteille. Korttien paikoilleen lukituksen avautuminen saa tapahtua vain avaajan nimenomaisesta toimenpiteestä.

3.2   Nopeuden, sijainnin ja matkan mittaus

21)

Liiketunnistin (joka on mahdollisesti sulautettu muuntimeen) on nopeuden ja matkan mittauksen pääasiallinen lähde.

22)

Tämän toiminnon on jatkuvasti mitattava matkamittarin lukemaa ja kyettävä antamaan lukema, joka vastaa ajoneuvon kulkemaa kokonaismatkaa käyttämällä liiketunnistimen tarjoamia pulsseja.

23)

Tämän toiminnon on jatkuvasti mitattava ajoneuvon nopeutta ja kyettävä antamaan nopeuslukema käyttämällä liiketunnistimen tarjoamia pulsseja.

24)

Nopeudenmittaustoiminnon on myös annettava tieto siitä, onko ajoneuvo liikkeessä vai pysähtyneenä. Ajoneuvon katsotaan olevan liikkeessä, kun toiminto havaitsee liiketunnistimelta useamman kuin yhden impulssin sekunnissa vähintään viiden sekunnin ajan; muussa tapauksessa ajoneuvon katsotaan olevan pysähtyneenä.

25)

Tämän asetuksen mukaisella valvontalaitteella varustettuihin ajoneuvoihin asennettujen laitteiden, jotka osoittavat nopeutta (nopeusmittari) ja kokonaismatkaa (matkamittari), on oltava tässä liitteessä (ks. 3.2.1 ja 3.2.2 kohta) vahvistettujen suurimpia sallittuja toleransseja koskevien vaatimusten mukainen.

26)

Jotta liikedatan käsittely voidaan havaita, liiketunnistimen tiedot on vahvistettava ajoneuvon liikettä koskevien tietojen avulla, jotka ovat peräisin GNSS-vastaanottimesta ja vaihtoehtoisesti muista liiketunnistimesta erillisistä lähteistä.

27)

Tämän toiminnon on mitattava ajoneuvon sijaintia, jotta voidaan automaattisesti tallentaa:

sijainnit, joissa kuljettajan ja/tai apukuljettajan päivän työaika alkaa,

sijainnit, joissa kuljettajan keskeytymätön ajoaika on yli kolmen tunnin jakso,

sijainnit, joissa kuljettajan ja/tai apukuljettajan päivän työaika päättyy.

3.2.1   Kuljetun matkan mittaus

28)

Kuljettu matka voidaan mitata joko:

eteen- ja taaksepäin kuljettujen matkojen summana, tai

ainoastaan eteenpäin tapahtuneen liikkeen osalta.

29)

Valvontalaitteen on mitattava matkaa välillä 0–9 999 999,9 km.

30)

Mitatun matkan on oltava seuraavissa virherajoissa (koskee vähintään 1 000 metrin pituisia matkoja):

± 1 % ennen asennusta,

± 2 % asennettuna ja määräaikaistarkastusten aikana,

± 4 % normaalikäytössä.

31)

Mitatun matkan lukematarkkuuden on oltava 0,1 km tai parempi.

3.2.2   Nopeuden mittaus

32)

Valvontalaitteen on mitattava nopeutta välillä 0–220 km/t.

33)

Jotta varmistetaan osoitetun nopeuden enimmäisvirheeksi ± 6 km/t normaalikäytössä ja kun otetaan huomioon:

sisääntulosignaalin vaihtelusta (renkaiden eroista, …) aiheutuva virhe suuruudeltaan ± 2 km/t,

asennuksen tai määräaikaistarkastusten yhteydessä tehtyjen mittauksien virhe suuruudeltaan ± 1 km/t,

valvontalaitteen on nopeusalueella 20–180 km/t ja ajoneuvon ominaiskertoimen ollessa välillä 4 000–25 000 imp/km kyettävä mittaamaan nopeus tarkkuudella ± 1 km/t (ajettaessa tasaista nopeutta).

Huomautus: tiedontallennuksen lukematarkkuus aiheuttaa valvontalaitteen tallentamaan nopeuslukemaan lisävirheen suuruudeltaan ± 0,5 km/t.

34)

Nopeuden mittauksen on tapahduttava oikein ja normaaleissa virherajoissa kahden sekunnin kuluessa siitä, kun nopeuden muutos on päättynyt, kun nopeuden muutosnopeus on enintään 2 m/s2.

35)

Nopeuden mittauksen lukematarkkuuden on oltava 1 km/t tai parempi.

3.2.3   Sijainnin mittaus

36)

Valvontalaitteen on mitattava ajoneuvon täydellinen sijainti GNSS-vastaanotinta käyttämällä.

37)

Täydellinen sijainti mitataan maantieteellisinä koordinaatteina: leveys- ja pituusasteina, asteina ja minuutteina minuutin kymmenesosan tarkkuudella.

3.3   Ajanmittaus

38)

Ajanmittaustoiminnon on mitattava jatkuvasti UTC-päivämäärä ja -aika ja annettava ne digitaalimuodossa.

39)

UTC-päivämäärää ja -aikaa on käytettävä valvontalaitteen sisällä olevan tiedon päiväyksiin (tallenteet, tietojen siirto) ja kaikkiin lisäyksessä 4 ”Tulosteet” määritettyihin tulosteisiin.

40)

Paikallisen ajan näyttämiseksi on näytettävän ajan ero UTC-aikaan nähden oltava aseteltavissa puolen tunnin välein. Muut ajan erot UTC-aikaan nähden kuin puolen tunnin negatiiviset tai positiiviset kerrannaiset eivät ole sallittuja.

41)

Kellon käyntitarkkuuden on tyyppihyväksyntää vastaavissa olosuhteissa oltava rajoissa ± 2 sekuntia/päivä ajan asetusten puuttuessa.

42)

Mitatun ajan lukematarkkuuden on oltava 1 sekunti tai parempi.

43)

Ulkoisen virtalähteen kytkeminen pois lyhyemmäksi kuin 12 kuukauden ajaksi ei saa vaikuttaa ajanmittaukseen tyyppihyväksyntää vastaavissa olosuhteissa.

3.4   Kuljettajan toiminnan seuranta

44)

Tämän toiminnon on jatkuvasti ja erikseen seurattava yhden kuljettajan ja yhden apukuljettajan toimintaa.

45)

Kuljettajan toimintaa on DRIVING (ajo), WORK (työ), AVAILABILITY (varallaolo) tai BREAK/REST (tauko/lepo).

46)

Kuljettajan ja/tai apukuljettajan on kyettävä käsin valitsemaan WORK, AVAILABILITY tai BREAK/REST.

47)

Kun ajoneuvo on liikkeessä, laitteen on automaattisesti valittava kuljettajalle DRIVING ja apukuljettajalle AVAILABILITY.

48)

Kun ajoneuvo pysähtyy, laitteen on automaattisesti valittava kuljettajalle WORK.

49)

Ensimmäinen REST-toiminnan tai AVAILABILITY-toiminnan muutos, joka tapahtuu 120 sekunnin kuluessa siitä, kun ajoneuvon pysäyttäminen aiheutti WORK-toiminnan automaattisen valinnan, katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun ajoneuvo pysähtyi (ja sen vuoksi tämä toiminta mahdollisesti peruuttaa valinnan WORK).

50)

Tämän toiminnon on tulostettava toiminnan muutokset tallennustoiminnoille yhden minuutin tarkkuudella.

51)

Jos toiminnaksi on kirjattu DRIVING sekä tiettyä kalenteriminuuttia välittömästi edeltävän minuutin että sitä välittömästi seuraavan minuutin aikana, katsotaan koko minuutti kuluneeksi DRIVING-toiminnassa.

52)

Jos tiettyä kalenteriminuuttia ei vaatimuksen 051 nojalla katsota kuluneeksi DRIVING-toiminnassa, katsotaan koko minuutin kuluneen siinä toiminnassa, joka edustaa pisintä yhtäjaksoista toimintaa kyseisen minuutin aikana (tai viimeisintä yhtä pitkistä pisimmistä jaksoista).

53)

Tämän toiminnon on myös jatkuvasti valvottava keskeytymätöntä ajoaikaa ja kuljettajan yhteenlaskettua taukoaikaa.

3.5   Ajoneuvon miehityksen seuranta

54)

Tämä toiminto valvoo jatkuvasti ja automaattisesti ajoneuvon miehitystä.

55)

Valvontalaitteen on automaattisesti valittava asetus CREW (miehistö), kun siihen on asetettu kaksi voimassa olevaa kuljettajakorttia; muissa tapauksissa sen on valittava asetus SINGLE (yksin).

3.6   Kuljettajan syöttämät tiedot

3.6.1   Tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy

56)

Tämän toiminnan avulla voidaan antaa tiedot paikasta, jossa kuljettajan/apukuljettajan mukaan päivän työaika alkaa ja/tai päättyy.

57)

Paikat määritellään valtion ja tarvittaessa myös alueen tarkkuudella, ja ne syötetään tai vahvistetaan käsin.

58)

Kun kuljettajakortti poistetaan, valvontalaitteen on kehotettava (apu)kuljettajaa syöttämään ”tiedot paikasta, jossa päivän työaika päättyy”.

59)

Kuljettaja syöttää sen jälkeen ajoneuvon senhetkisen paikkatiedon, jota pidetään tilapäisenä tietona.

60)

Päivän työajan alkamis- ja/tai päättymispaikkoja koskevien tietojen syöttämisen on oltava mahdollista valikkokomentojen avulla. Jos yhden kalenteriminuutin kuluessa syötetään enemmän kuin yhdet tiedot, vain kyseisen ajanjakson kuluessa syötetyt viimeisen alkamispaikan tiedot ja viimeisen päättymispaikan tiedot säilyvät tallennettuina.

3.6.2   Kuljettajan toimintaa koskevien tietojen syöttö käsin ja ITS-rajapintaan liittyvä kuljettajan suostumus

61)

Asetettaessa paikoilleen kuljettajakorttia (tai korjaamokorttia), ja ainoastaan tällöin, valvontalaitteen on sallittava toimintaan liittyvien tietojen syöttö käsin. Toimintaan liittyvät tiedot syötetään käsin käyttäen ajoneuvoyksikölle kulloinkin määritetyn aikavyöhykkeen (aikaero UTC-aikaan nähden) paikallisia aika- ja päivämääräarvoja.

Asetettaessa paikoilleen kuljettaja- tai korjaamokorttia kortin haltijalle on kerrottava:

päivämäärä ja aika, jolloin tämä edellisen kerran poisti korttinsa,

valinnaisesti: ajoneuvoyksikölle kulloinkin asetettu paikallisen ajan ero UTC-aikaan nähden.

Ajoneuvoyksikölle tuntematonta kuljettajakorttia tai korjaamokorttia ensimmäistä kertaa asetettaessa kortin haltijalta pyydetään suostumusta ajopiirturiin liittyvään henkilötietojen tulostamiseen vaihtoehtoisen ITS-järjestelmän rajapinnan kautta.

Kuljettajan (tai korjaamon) suostumus voidaan milloin tahansa ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikkokomennoilla, jos kuljettajakortti (tai korjaamokortti) on asetettu yksikköön.

Toimintaan liittyviä tietoja on voitava syöttää seuraavin rajoituksin:

toiminnan tyyppi on WORK (työ), AVAILABILITY (varallaolo) tai BREAK/REST (tauko/lepo),

kunkin toiminnan aloitus- ja päättymisaikojen on oltava ajanjaksolta kortin viimeisen poistamisen ja tällä hetkellä tapahtuneen paikoilleen asettamisen välillä,

Toimintatietojen ajoissa ei saa olla päällekkäisyyksiä.

Tietojen syötön käsin on oltava tarvittaessa mahdollista, kun aikaisemmin käyttämätön kuljettajakortti (tai korjaamokortti) asetetaan paikalleen ensimmäisen kerran.

Toimintatietojen käsin syöttämistä koskevan menettelyn on sisällettävä niin monta peräkkäistä vaihetta kuin on tarpeen kunkin toiminnan tyypin, aloitusajan ja päättymisajan asettamiseksi. Kortin haltijalla on oltava mahdollisuus olla ilmoittamatta toiminnasta miltä tahansa sen aikavälin osalta, joka on kulunut kortin viimeisestä poistamisesta tähän paikoilleen asettamiseen.

Kortin paikoilleen asettamiseen liittyvän tietojen käsin syötön aikana ja siltä osin kuin se tulee kyseeseen, kortin haltijalla on oltava mahdollisuus syöttää:

paikka, jossa edellinen päivän työaika päättyi, asiaankuuluvaan aikaan liittyvänä (eli viimeisimmän poiston yhteydessä syötettyjen tietojen päälle kirjoitetaan uusi tieto),

paikka, jossa nykyinen päivän työaika alkaa, asiaankuuluvaan aikaan liittyvänä.

Jos kortin haltija ei syötä mitään paikkaa, missä päivän työaika alkaa tai päättyy kortin paikoilleen asettamiseen liittyvän tietojen käsin syötön aikana, tämän katsotaan merkitsevän, ettei hänen työaikansa ole muuttunut kortin viimeisimmän poiston jälkeen. Seuraavan paikan, jossa päivän työaika päättyy, syöttö korvaa kortin viimeisimmän poiston yhteydessä syötetyt tilapäiset tiedot.

Jos paikka syötetään, se on tallennettava asiaankuuluvalle ajopiirturikortille.

Tietojen syöttö käsin on keskeytettävä, jos:

kortti poistetaan tai

ajoneuvo liikkuu ja kortti on kuljettajan korttiaukossa.

Muitakin keskeytyksiä sallitaan, esim. aikakatkaisu, kun käyttäjä ei ole tehnyt mitään tietyn ajan kuluessa. Jos tietojen syöttö käsin keskeytetään, valvontalaitteen on vahvistettava kaikki siihen mennessä syötetyt täydelliset paikka- ja toimintatiedot (joko paikka ja aika tai toiminnan tyyppi, aloitusaika ja päättymisaika ovat yksiselitteiset).

Jos toinen kuljettaja- tai korjaamokortti asetetaan paikoilleen, kun aikaisemmin asetetun kortin toimintatietojen syöttäminen käsin on meneillään, tämän aikaisemman kortin tietojen syöttäminen käsin loppuun asti on sallittava, ennen kuin toisen kortin tietojen käsin syöttäminen aloitetaan.

Kortin haltijalla on oltava mahdollisuus lisätä käsin syötettäviä tietoja seuraavan vähimmäisvaatimukset täyttävän menettelyn mukaisesti:

Toimintatietojen syöttäminen käsin aikajärjestyksessä kortin viimeisestä poistosta tähän paikoilleen asettamiseen

Ensimmäisen toiminnan alkamisajaksi on asetettava kortin poistohetki. Kuidenkin seuraavien syötettyjen tietojen aloitusajaksi on asetettava edellisten tietojen päättymisaikaa välittömästi seuraava aika. Kullekin toiminnalle on valittava toiminnan tyyppi ja päättymisaika.

Toimenpiteen on päätyttävä, kun käsin syötetyn toimintatiedon päättymisaika on sama kuin aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen. Seuraavaksi valvontalaite voi haluttaessa sallia sen, että kortin haltija muokkaa käsin syötettyjä toimintatietoja, kunnes kortin haltija vahvistaa ne valitsemalla tietyn komennon. Tämän jälkeen kaikki tällainen muokkaaminen on estettävä.

3.6.3   Erityisolosuhteisiin liittyvien tietojen syöttö

62)

Valvontalaitteen on sallittava se, että kuljettaja syöttää tosiaikaisesti seuraavia erityisolosuhteita koskevat tiedot:

OUT OF SCOPE (pois julkisilta teiltä) (alkaminen, päättyminen)

FERRY/TRAIN CROSSING (lautta-/junakuljetus) (alkaminen, päättyminen).

FERRY/TRAIN CROSSING -olosuhteita ei voi esiintyä, jos OUT OF SCOPE -olosuhteet ovat voimassa.

Valvontalaitteen on automaattisesti lopetettava OUT OF SCOPE -olosuhteiden voimassaolo, jos kuljettajakortti asetetaan paikoilleen tai poistetaan.

OUT OF SCOPE -olosuhteiden voimassaolon on estettävä seuraavat tapahtumat ja varoitukset:

ajo ilman asianmukaista korttia,

Keskeytymättömään ajoaikaan liittyvät varoitukset.

FERRY/TRAIN CROSSING -alkutunnus asetetaan ennen kuin moottori sammutetaan lautassa/junassa.

Avattu FERRY/TRAIN CROSSING -olosuhde on päätettävä jonkin seuraavan vaihtoehdon esiintyessä:

kuljettaja päättää manuaalisesti FERRY/TRAIN CROSSING -olosuhteen,

kuljettaja poistaa korttinsa yksiköstä,

avattu FERRY/TRAIN CROSSING -olosuhde päättyy, kun se ei ole enää voimassa asetuksessa (EY) N:o 561/2006 esitettyjen määräysten perusteella.

3.7   Yritysten tekemien lukitusten hallinta

63)

Tämän toiminnon avulla on voitava hallita yrityksen tekemiä lukituksia, jotta vain sillä olisi mahdollisuus käyttää tietoja yritystilassa.

64)

Yrityksen tekemät lukitukset sisältävät alkamispäivän ja -ajan (lukitseminen) ja päättymispäivän ja -ajan (lukituksen avaaminen), johon liittyy yrityksen tunnistus yrityskortin numeron perusteella (lukittaessa).

65)

Lukituksia voi kytkeä ”päälle” tai ”pois” vain toisaikaisesti.

66)

Lukituksen pois kytkemisen on oltava mahdollista vain yritykselle, jonka lukitus on ”päällä” (mikä tunnistetaan yrityskortin 13 ensimmäisen numeron perusteella), tai

67)

lukituksen pois kytkemisen on tapahduttava automaattisesti, jos jokin toinen yritys tekee lukituksen.

68)

Tapauksessa, jossa yritys tekee lukituksen ja aikaisempi lukitus on saman yrityksen, oletetaan, että aikaisempaa lukitusta ei ole kytketty ”pois”, vaan se on yhä ”päällä”.

3.8   Tarkastustoimien seuranta

69)

Tämän toiminnon on valvottava DISPLAYING (näyttö)-, PRINTING (tulostus)-, VU (ajoneuvoyksikkö)- sekä DOWNLOADING (kortin tietojen kopiointi)- ja ROADSIDE CALIBRATION (kalibrointi tien varrella) -tarkastustoimenpiteitä laitteen ollessa tarkastustilassa.

70)

Tämän toiminnon on myös valvottava OVER SPEEDING CONTROL (ylinopeuden valvonta) -toimenpiteitä laitteen ollessa tarkastustilassa. Ylinopeuden valvonta katsotaan tapahtuneeksi, kun ylinopeudesta kertova tuloste on lähetetty tulostimelle tai näytölle laitteen ollessa tarkastustilassa tai kun tapahtumiin ja vikoihin liittyvät tiedot on kopioitu ajoneuvoyksikön datamuistista.

3.9   Tapahtumien ja/tai vikojen havaitseminen

71)

Tämän toiminnon on havaittava seuraavat tapahtumat ja/tai viat:

3.9.1   ”Ei voimassa olevan kortin asettaminen laitteeseen”

72)

Tämä tapahtuma syntyy, kun paikoilleen asetetaan jokin kortti, joka ei ole voimassa, kun paikoilleen asetetaan kuljettajakortti, joka on jo korvattu, ja/tai kun paikoilleen asetetun kortin voimassaoloaika umpeutuu.

3.9.2   ”Korttiristiriita”-tapahtuma

73)

Tämä tapahtuma syntyy, kun jokin seuraavassa taulukossa kirjaimella X merkityistä kahden voimassa olevan kortin yhdistelmistä on asetettu paikoilleen:

Korttiristiriita

Kuljettajan korttiaukko

Ei korttia

Kuljettajakortti

Valvontakortti

Korjaamokortti

Yrityskortti

Apukuljettajan korttiaukko

Ei korttia

 

 

 

 

 

Kuljettajakortti

 

 

 

X

 

Valvontakortti

 

 

X

X

X

Korjaamokortti

 

X

X

X

X

Yrityskortti

 

 

X

X

X

3.9.3   ”Aikojen päällekkäisyys” -tapahtuma

74)

Tämä tapahtuma syntyy, kun kortilta luettu viimeisin kuljettajakortin pois ottamisen päivämäärä/aika on myöhempi kuin se valvontalaitteen päivämäärä/aika, jolloin kortti asetetaan paikoilleen.

3.9.4   ”Ajo ilman asianmukaista korttia” -tapahtuma

75)

Tämä tapahtuma syntyy, kun jokin seuraavassa taulukossa kirjaimella X merkityistä voimassa olevista ajopiirturikorttiyhdistelmistä on asetettu paikoilleen ja kuljettajan toiminta muuttuu DRIVING-toiminnaksi tai laitteen toimintatila muuttuu kuljettajan toiminnan ollessa tyyppiä DRIVING:

Ajo ilman asianmukaista korttia

Kuljettajan korttiaukko

Ei korttia (tai kortti ei voimassa)

Kuljettajakortti

Valvontakortti

Korjaamokortti

Yrityskortti

Apukuljettajan korttiaukko

Ei korttia (tai kortti ei voimassa)

X

 

X

 

X

Kuljettajakortti

X

 

X

X

X

Valvontakortti

X

X

X

X

X

Korjaamokortti

X

X

X

 

X

Yrityskortti

X

X

X

X

X

3.9.5   ”Kortin paikoilleen asettaminen ajettaessa” -tapahtuma

76)

Tämä tapahtuma syntyy, kun ajopiirturikortti asetetaan johonkin korttiaukkoon kuljettajan toiminnan ollessa DRIVING.

3.9.6   ”Edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein” -tapahtuma

77)

Tämä tapahtuma syntyy, kun valvontalaite havaitsee korttia paikoilleen asetettaessa, että 3.1 kohdan määräyksistä huolimatta kortin edellistä käyttöjaksoa ei ole lopetettu oikein (kortti on otettu pois ennen kuin kaikki asianmukaiset tiedot on tallennettu sille). Tämä tapahtuma koskee vain kuljettaja- ja korjaamokortteja.

3.9.7   ”Ylinopeus”-tapahtuma

78)

Tämä tapahtuma syntyy aina, kun ajetaan ylinopeutta.

3.9.8   ”Keskeytynyt virransyöttö” -tapahtuma

79)

Tämä tapahtuma syntyy, kun laite on muussa kuin kalibrointi- tai tarkastustilassa ja liiketunnistimen tai ajoneuvoyksikön virransyöttö keskeytyy yli 200 millisekunnin ajaksi. Laitteen valmistajan on määriteltävä keskeytymisen kynnysarvo. Jännitteen aleneminen ajoneuvoa käynnistettäessä ei saa aiheuttaa tätä tapahtumaa.

3.9.9   ”Virhe viestinnässä etäviestintälaitteiston kanssa” -tapahtuma

80)

Tämä tapahtuma esiintyy, kun yksikkö ei ole kalibrointitilassa, jos etäviestintälaitteisto ei ilmoita vastaanottaneensa ajoneuvoyksiköstä lähetettyjä etäviestintätietoja onnistuneesti yli kolmen yrityksen jälkeen.

3.9.10   ”Sijaintitietojen puuttuminen GNSS-vastaanottimesta” -tapahtuma

81)

Tämä tapahtuma esiintyy, kun yksikkö ei ole kalibrointitilassa, jos (sisäisestä tai ulkoisesta) GNSS-vastaanottimesta peräisin olevia sijaintitietoja ei saada yli kolmen tunnin kertyneellä yhteenlasketulla ajoajalla.

3.9.11   ”Virhe viestinnässä ulkoisen GNSS-laitteiston kanssa” -tapahtuma

82)

Tämä tapahtuma esiintyy, kun yksikkö ei ole kalibrointitilassa, jos ulkoisen GNSS-vastaanottimen ja ajoneuvoyksikön viestintä keskeytyy yli 20 peräkkäisen minuutin ajaksi, kun ajoneuvo liikkuu.

3.9.12   ”Virhe liikedatassa” -tapahtuma

83)

Tämä tapahtuma syntyy laitteen ollessa muussa kuin kalibrointitilassa, kun liiketunnistimen ja ajoneuvoyksikön välinen normaali datavirta keskeytyy ja/tai kun liiketunnistimen ja ajoneuvoyksikön välisen tiedonsiirron eheydessä tai autenttisuudessa ilmenee virhe.

3.9.13   ”Ajoneuvon liikeristiriita” -tapahtuma

84)

Tämä tapahtuma syntyy, kun yksikkö ei ole kalibrointitilassa, jos liiketunnistimesta lasketut liiketiedot ovat ristiriidassa sisäisestä GNSS-vastaanottimesta tai ulkoisesta GNSS-laitteesta taikka muista riippumattomista lähteistä laskettavien liiketietojen kanssa, kuten lisäyksessä 12 määritellään. Tämä tapahtuma ei saa syntyä lautta-/junakuljetuksen aikana, OUT OF SCOPE -olosuhteissa tai kun GNSS-vastaanottimen sijaintitietoja ei ole saatavilla.

3.9.14   ”Tietoturvan murtoyritys” -tapahtuma

85)

Tämä tapahtuma syntyy, kun ilmenee jokin muu tapahtuma, joka vaikuttaa liiketunnistimen ja/tai ajoneuvoyksikön ja/tai ulkoisen GNSS-laitteiston lisäyksessä 10 edellytettyyn tietoturvaan laitteen ollessa muussa kuin kalibrointitilassa.

3.9.15   ”Aikojen päällekkäisyys” -tapahtuma

86)

Tämä tapahtuma syntyy, kun yksikkö ei ole kalibrointitilassa, jos ajoneuvoyksikkö havaitsee yli minuutin kestoisen poikkeaman ajoneuvoyksikön ajanmittaustoiminnon ja GNSS-vastaanottimesta peräisin olevan ajan välillä. Tämä tapahtuma tallennetaan yhdessä ajoneuvoyksikön sisäisen kellon arvon kanssa ja yhdessä automaattisen ajansäädön kanssa. Kun aikojen päällekkäisyys -tapahtuma on syntynyt, ajoneuvoyksikkö ei tuota muita aikojen päällekkäisyys -tapahtumia seuraavaan 12 tuntiin. Tämä tapahtuma ei synny tapauksissa, joissa GNSS-vastaanotin ei havainnoinut mitään kelvollista GNSS-signaalia edellisen 30 päivän aikana. Kun GNSS-vastaanottimen sijaintitiedot ovat jälleen saatavilla, aika säädetään automaattisesti.

3.9.16   ”Kortti”-vikatapahtuma

87)

Tämä vikatapahtuma syntyy, kun ajopiirturikorttiin tulee vika käytön aikana.

3.9.17   ”Valvontalaite”-vikatapahtuma

88)

Tämä vikatapahtuma syntyy, kun jokin seuraavista vioista ilmenee laitteen ollessa muussa kuin kalibrointitilassa:

vika ajoneuvoyksikön sisällä

vika tulostimessa

vika näytössä

tietojen kopiointiin liittyvä vika

vika tunnistimessa

GNSS-vastaanottimeen tai ulkoiseen GNSS-laitteistoon liittyvä vika

etäviestintälaitteistoon liittyvä vika.

3.10   Sisäänrakennetut ja laitteen itse suorittamat testit

89)

Valvontalaitteen on itse havaittava viat itse suorittamiensa ja sisäänrakennettujen testien avulla seuraavan taulukon mukaisesti:

Testattava osakokoonpano

Laitteen itse suorittama testi

Sisäänrakennettu testi

Ohjelmisto

 

Eheys

Datamuisti

Käyttö

Käyttö, datan eheys

Kortin liitäntälaite

Käyttö

Käyttö

Näppäimistö

 

Tarkastus käsin

Tulostin

(riippuu valmistajasta)

Koetuloste

Näyttö

 

Silmämääräinen tarkastus

Tietojen kopiointi

(suoritetaan vain kopioinnin yhteydessä)

Virheetön toiminta

 

Tunnistin

Virheetön toiminta

Virheetön toiminta

Etäviestintälaitteisto

Virheetön toiminta

Virheetön toiminta

GNSS-laitteisto

Virheetön toiminta

Virheetön toiminta

3.11   Tietojen haku datamuistista

90)

Valvontalaitteen on kyettävä lukemaan kaikkea dataa, jota on tallennettu sen datamuistiin.

3.12   Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen datamuistiin

Tässä kohdassa:

365 vuorokaudella tarkoitetaan 365:tä keskimääräistä kuljettajan toimintaa sisältävää kalenterivuorokautta. Keskimääräisen päivittäisen toiminnan ajoneuvossa määritellään sisältävän vähintään kuusi kuljettajaa tai apukuljettajaa, kuusi kortin paikoilleen asettamis- ja poistotapahtumaa sekä 256 muutosta toiminnan tilassa. Näin ollen ”365 vuorokautta” sisältää vähintään 2 190 (apu)kuljettajaa, 2 190 kortin paikoilleen asettamis- ja poistotapahtumaa sekä 93 440 muutosta toiminnan tilassa,

keskimääräinen sijaintitietojen määrä päivässä määritellään vähintään 6 sijaintiin, kun päivän työaika alkaa, 6 sijaintiin, kun kuljettajan keskeytymätön ajoaika saavuttaa yli kolmen tunnin jakson ja 6 sijaintiin, kun päivittäinen työaika päättyy, joten ”365 päivää” sisältää ainakin 6 570 sijaintitietoa,

ajat kirjataan yhden minuutin tarkkuudella, ellei toisin määritellä,

matkamittarin lukemat kirjataan yhden kilometrin tarkkuudella,

nopeudet kirjataan tarkkuudella 1 km/t,

sijainnit (leveys- ja pituusasteet) tallennetaan asteina ja minuutteina tarkkuudella 1/10 minuuttia, samoin kuin siihen liittyvä GNSS-laitteiston tarkkuus ja koontiaika.

91)

Ulkoisen virransyötön katkeaminen lyhyemmäksi kuin 12 kuukauden ajaksi ei saa vaikuttaa datamuistiin tallennettuun dataan tyyppihyväksyntää vastaavissa olosuhteissa. Lisäksi ulkoiseen etäviestintälaitteeseen tallennettuihin tietoihin, kuten lisäyksessä 14 määritetään, ei vaikuta alle 28 päivän kestänyt virtalähteen katkeaminen.

92)

Valvontalaitteen on kyettävä epäsuorasti tai suoraan kirjaamaan ja tallentamaan datamuistiinsa seuraavat tiedot:

3.12.1   Laitteen tunnistetiedot

3.12.1.1   Ajoneuvoyksikön tunnistetiedot

93)

Valvontalaitteen on kyettävä tallentamaan datamuistiinsa seuraavat ajoneuvoyksikön tunnistetiedot:

valmistajan nimi,

valmistajan osoite,

osanumero,

sarjanumero,

ajoneuvoyksikön sukupolvi

kyky käyttää ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteja,

ohjelmistoversion numero,

ohjelmaversion asennuspäivämäärä,

laitteen valmistusvuosi,

hyväksyntänumero.

94)

Ajoneuvoyksikön valmistaja kirjaa ja tallentaa yksikön tunnistetiedot yhdellä kertaa, lukuun ottamatta ohjelmistoon liittyviä tietoja ja hyväksyntänumeroa, joita voidaan muuttaa ohjelmistoa päivitettäessä, ja kyvyn käyttää ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteja.

3.12.1.2   Liiketunnistimen tunnistetiedot

95)

Liiketunnistimen on kyettävä tallentamaan muistiinsa seuraavat tunnistetiedot:

valmistajan nimi,

sarjanumero,

hyväksyntänumero,

tunnistimeen sulautetun tietoturvakomponentin tunniste (esim. sirun/prosessorin osanumero),

käyttöjärjestelmän tunniste (esim. ohjelmistoversion numero).

96)

Liiketunnistimen valmistaja kirjaa ja tallentaa liiketunnistimen tunnistetiedot liiketunnistimeen yhdellä kertaa.

97)

Ajoneuvoyksikön on kyettävä kirjaamaan ja tallentamaan datamuistiinsa liiketunnistimien 20 viimeisimpään liitäntään liittyvät seuraavat tiedot (jos yhtenä kalenterivuorokautena on useita liitäntöjä, ainoastaan kyseisen vuorokauden ensimmäinen ja viimeinen tallennetaan):

Kaikista näistä liitännöistä on tallennettava seuraavat tiedot:

liiketunnistimen tunnistetiedot:

sarjanumero

hyväksyntänumero,

liiketunnistimen liittämistiedot:

päivämäärä, jolloin tunnistin ensi kerran liitettiin ajoneuvoyksikköön.

3.12.1.3   Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän tunnistetiedot

98)

Ulkoisen GNSS-laitteiston on kyettävä tallentamaan muistiinsa seuraavat tunnistetiedot:

valmistajan nimi,

sarjanumero

hyväksyntänumero,

tunnistimeen sulautetun tietoturvakomponentin tunniste (esim. sirun/prosessorin osanumero),

käyttöjärjestelmän tunniste (esim. ohjelmistoversion numero).

99)

Ulkoisen GNSS-laitteiston valmistaja kirjaa ja tallentaa tunnistetiedot ulkoiseen GNSS-laitteistoon yhdellä kertaa.

100)

Ajoneuvoyksikön on kyettävä kirjaamaan ja tallentamaan datamuistiinsa ulkoisten GNSS-laitteistojen 20 viimeisimpään kytkentään liittyvät seuraavat tiedot (jos yhtenä kalenterivuorokautena on useita kytkentöjä, ainoastaan kyseisen vuorokauden ensimmäinen ja viimeinen tallennetaan):

Kaikista näistä kytkennöistä on tallennettava seuraavat tiedot:

ulkoisen GNSS-laitteiston tunnistetiedot:

sarjanumero,

hyväksyntänumero,

ulkoisen GNSS-laitteiston kytkentätiedot:

kytkennän päivämäärä.

3.12.2   Avaimet ja varmenteet

101)

Valvontalaitteen on kyettävä tallentamaan useita salausavaimia ja varmenteita, kuten lisäyksen 11 A ja B osassa määritetään.

3.12.3   Kuljettaja- tai korjaamokortin paikoilleen asettamiseen ja poistamiseen liittyvät tiedot

102)

Aina kun kuljettaja- tai korjaamokortti asetetaan paikoilleen laitteeseen tai poistetaan siitä, valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan:

kortin haltijan sukunimi ja etunimi (-nimet) siinä muodossa kuin ne on tallennettu kortille,

kortin numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio sekä viimeinen voimassaolopäivä siinä muodossa kuin ne on tallennettu kortille,

kortin sukupolvi,

päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen,

ajoneuvon matkamittarin lukema hetkellä, jolloin kortti asetettiin paikoilleen,

korttiaukko, johon kortti on asetettu,

päivämäärä ja aika, jolloin kortti poistettiin,

ajoneuvon matkamittarin lukema hetkellä, jolloin kortti poistettiin,

seuraavat tiedot ajoneuvosta, jota kuljettaja käytti ennen tätä, siinä muodossa kuin ne on tallennettu kortille:

rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity,

ajoneuvoyksikön sukupolvi (jos saatavilla),

päivämäärä ja aika, jolloin kortti poistettiin,

tunnus, josta ilmenee, onko kuljettaja korttia paikoilleen asettaessaan syöttänyt toimintatietoja käsin.

103)

Datamuistin on kyettävä tallentamaan näitä tietoja vähintään 365 vuorokauden ajalta.

104)

Kun tiedontallennuskapasiteetti loppuu, uusimpien tietojen on korvattava vanhimmat tiedot.

3.12.4   Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot

105)

Aina kun kuljettajan ja/tai apukuljettajan toiminnan tyyppi muuttuu ja/tai ajoneuvon miehitys muuttuu ja/tai kuljettaja- tai korjaamokortti asetetaan paikoilleen tai poistetaan, valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan:

ajoneuvon miehitys (CREW, SINGLE),

korttiaukko (DRIVER, CO-DRIVER),

kunkin korttiaukon tila (INSERTED, NOT INSERTED),

toiminta (DRIVING, AVAILABILITY, WORK, BREAK/REST),

päivämäärä ja aika, jolloin muutos tapahtui.

INSERTED tarkoittaa, että korttiaukkoon on asetettu voimassa oleva kuljettaja- tai korjaamokortti. NOT INSERTED tarkoittaa, että tilanne on päinvastainen, toisin sanoen korttiaukkoon ei ole asetettu voimassa olevaa kuljettaja- tai korjaamokorttia (esim. korttiaukkoon on asetettu yrityskortti tai siinä ei ole lainkaan korttia).

Kuljettajan käsin syöttämät toimintatiedot eivät tallennu datamuistiin.

106)

Datamuistin on kyettävä tallentamaan kuljettajan toimintaan liittyviä tietoja vähintään 365 vuorokauden ajalta.

107)

Kun tiedontallennuskapasiteetti loppuu, uusimpien tietojen on korvattava vanhimmat tiedot.

3.12.5   Paikat ja sijainnit, joissa päivän työaika alkaa, loppuu, ja/tai jossa 3 tunnin jatkuva ajoaika saavutetaan

108)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan:

paikat ja sijainnit, joissa kuljettajan ja/tai apukuljettajan päivän työaika alkaa;

sijainnit, joissa kuljettajan keskeytymätön ajoaika on yli kolmen tunnin jakso;

paikat ja sijainnit, joissa kuljettajan ja/tai apukuljettajan päivän työaika päättyy.

109)

Kun ajoneuvon sijaintitieto ei ole saatavilla GNSS-vastaanottimesta näinä aikoina, valvontalaitteen on käytettävä viimeisintä saatavilla olevaa sijaintitietoa ja siihen liittyvää päivämäärää ja kellonaikaa.

110)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan kunkin paikka- ja sijaintitiedon lisäksi:

(apu)kuljettajan kortin numero ja kortin myöntänyt jäsenvaltio,

kortin sukupolvi,

päivämäärä, jolloin tieto syötettiin,

syötetyn tiedon tyyppi (alkamis- tai päättymistieto tai kolmen tunnin keskeytymätön ajoaika),

asiaankuuluva GNSS-laitteiston tarkkuus, päättymispäivä ja -aika (tarvittaessa),

ajoneuvon matkamittarin lukema.

111)

Datamuistin on voitava säilyttää 365 päivän ajan paikka- ja sijaintitiedot päivän työajan alkamisesta, päättymisestä ja/tai kun saavutetaan 3 tunnin keskeytymätön ajoaika.

112)

Kun tiedontallennuskapasiteetti loppuu, uusimpien tietojen on korvattava vanhimmat tiedot.

3.12.6   Matkamittariin liittyvät tiedot

113)

Valvontalaitteen on tallennettava datamuistiinsa ajoneuvon matkamittarin lukema ja sitä vastaava päivämäärä keskiyöllä jokaisena kalenterivuorokautena.

114)

Datamuistin on kyettävä tallentamaan keskiyöllä otettuja matkamittarin lukemia vähintään 365 vuorokauden ajalta.

115)

Kun tiedontallennuskapasiteetti loppuu, uusimpien tietojen on korvattava vanhimmat tiedot.

3.12.7   Nopeuteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

116)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan ajoneuvon hetkellinen nopeus ja sitä vastaava päivämäärä ja aika kerran sekunnissa vähintään viimeisen 24 sellaisen tunnin ajalta, jolloin ajoneuvoa on ajettu.

3.12.8   Tapahtumiin liittyvät tiedot

Tässä alakohdassa käsiteltäviin asioihin liittyvä aika on kirjattava yhden sekunnin tarkkuudella.

117)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan seuraavat tiedot kustakin havaitusta tapahtumasta seuraavien tallennussääntöjen mukaisesti:

Tapahtuma

Tallennussäännöt

Kustakin tapahtumasta kirjattavat tiedot

Ei-voimassa olevan kortin asettaminen laitteeseen

10 viimeisintä tapahtumaa,

päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma esiintyi,

kortin tyyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja tapahtuman luoneen kortin sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Korttiristiriita

10 viimeisintä tapahtumaa,

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

kunkin kortin tyyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja ristiriidan aiheuttaneiden kunkin kortin sukupolvi

Ajo ilman asianmukaista korttia

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Kortin paikoilleen asettaminen ajon aikana

viimeinen tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui

päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma sattui,

kortin tyyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein

10 viimeisintä tapahtumaa

päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen,

kortin tyyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

viimeisimmän käyttöjakson tiedot sellaisina kuin ne ovat luettavissa kortilta:

päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen,

rekisteritunnus, jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity ja ajoneuvoyksikön sukupolvi

Ylinopeus (1)

vakavin ylinopeustapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui (eli tapahtuma, johon liittyy korkein keskinopeus),

viisi vakavinta tapahtumaa viimeisten 365 vuorokauden ajalta,

ensimmäinen tapahtuma, joka sattui viimeksi suoritetun kalibroinnin jälkeen

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

suurin tapahtuman kestäessä mitattu nopeus,

tapahtuman kestäessä mitattujen nopeuslukemien aritmeettinen keskiarvo,

kortin tyyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja kuljettajakortin sukupolvi (tarvittaessa),

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Keskeytynyt virransyöttö (2)

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Virhe yhteydessä etäviestintälaitteistoon

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Sijaintitietojen puuttuminen GNSS-vastaanottimesta

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Virhe liikedatassa

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Ajoneuvon liikeristiriita

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä

Tietoturvan murtoyritys

10 viimeisintä kutakin tyyppiä edustavaa tapahtumaa

tapahtuman alkamispäivämäärä ja -aika,

tapahtuman päättymispäivämäärä ja -aika (jos tieto on oleellinen),

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

tapahtuman tyyppi

Aikojen päällekkäisyys

pisimpään kestänyt tapahtuma kultakin niistä 10 viimeisimmästä päivästä, jolloin tapahtumia sattui,

viisi pisimpään kestänyttä tapahtumaa viimeisen 365 vuorokauden aikana

valvontalaitteen päivämäärä ja aika

GNSS-laitteiston päivämäärä ja aika,

tapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetetun kortin korttityyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

kyseisenä päivänä sattuneiden vastaavien tapahtumien lukumäärä.

(1)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan:

viimeisimmän OVER SPEEDING CONTROL -toimenpiteen päivämäärä ja aika,

päivämäärä ja aika, jolloin ensimmäinen ylinopeustapahtuma sattui tämän OVER SPEEDING CONTROL -toimenpiteen jälkeen.

viimeisen ylinopeustarkastuksen jälkeen sattuneiden OVER SPEEDING CONTROL -toimenpiteiden määrä.

(2)

Nämä tiedot voidaan tallentaa ainoastaan, kun virtalähde liitetään uudelleen, ja ajat voidaan tietää minuutin tarkkuudella.

3.12.9   Vikoihin liittyvät tiedot

Tässä alakohdassa käsiteltäviin asioihin liittyvä aika on kirjattava yhden sekunnin tarkkuudella.

118)

Valvontalaitteen on yritettävä tallentaa ja säilyttää datamuistissaan seuraavat, kutakin havaittua vikaa koskevat tiedot seuraavien tallennussääntöjen mukaisesti:

Vikatapahtumat

Tallennussäännöt

Kustakin viasta kirjattavat tiedot

Korttivika

10 viimeisintä kuljettajakortin vikatapahtumaa

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma alkoi,

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma päättyi,

kortin tyyppi, numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja sen sukupolvi,

Valvontalaiteviat

10 viimeisintä kutakin tyyppiä edustavaa vikatapahtumaa,

ensimmäinen vikatapahtuma, joka sattui viimeksi suoritetun kalibroinnin jälkeen

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma alkoi,

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma päättyi,

vian tyyppi,

vikatapahtuman alkaessa ja/tai päättyessä paikoilleen asetettujen korttien tyyppi, numero ja ne myöntänyt jäsenvaltio sekä niiden sukupolvi.

3.12.10   Kalibrointiin liittyvät tiedot

119)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan tiedot, jotka liittyvät:

aktivointihetkellä tunnettuihin kalibrointiparametreihin,

laitteen ensimmäiseen kalibrointiin sen aktivoinnin jälkeen,

sen ensimmäiseen kalibrointiin nykyisessä ajoneuvossa (joka tunnistetaan rekisteritunnuksensa perusteella),

sen 20 viimeiseen kalibrointiin (jos saman kalenterivuorokauden aikana suoritetaan useita kalibrointeja, ainoastaan ensimmäinen ja viimeinen niistä tallennetaan).

120)

Kaikista näistä kalibroinneista on tallennettava seuraavat tiedot:

kalibroinnin tarkoitus (aktivointi, ensiasennus, asennus, määräaikaistarkastus),

korjaamon nimi ja osoite,

korjaamokortin numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja kortin viimeinen voimassaolopäivä,

ajoneuvon tunnistetiedot,

päivitetyt tai vahvistetut parametrit: w, k, l, rengaskoko, nopeudenrajoittimen asetukset, matkamittari (vanhat ja uudet lukemat), päivämäärä ja aika (vanhat ja uudet lukemat),

kaikkien käytössä olevien sinetöintien tyypit ja tunnisteet.

121)

Lisäksi valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan tieto siitä, pystyykö se käyttämään ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteja (edelleen käytössä olevia tai ei).

122)

Liiketunnistimen on tallennettava ja säilytettävä muistissaan seuraavat liiketunnistimen asennustiedot:

sen ensimmäinen liittäminen ajoneuvoyksikköön (päivämäärä, aika, ajoneuvoyksikön hyväksyntänumero, ajoneuvoyksikön sarjanumero),

sen viimeisin liittäminen ajoneuvoyksikköön (päivämäärä, aika, ajoneuvoyksikön hyväksyntänumero, ajoneuvoyksikön sarjanumero).

123)

Ulkoisen GNSS-laitteiston on tallennettava ja säilytettävä muistissaan seuraavat ulkoisen GNSS-laitteiston asennustiedot:

sen ensimmäinen kytkeminen ajoneuvoyksikköön (päivämäärä, aika, ajoneuvoyksikön hyväksyntänumero, ajoneuvoyksikön sarjanumero),

sen viimeinen kytkeminen ajoneuvoyksikköön (päivämäärä, aika, ajoneuvoyksikön hyväksyntänumero, ajoneuvoyksikön sarjanumero).

3.12.11   Ajan asetukseen liittyvät tiedot

124)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan tiedot, jotka liittyvät ajan asettamistapahtumaan muulloin kuin tavanomaisen kalibroinnin yhteydessä (määritelmä f):

viimeisimpään ajan asetukseen,

viiteen suurimpaan ajan asetukseen.

125)

Kaikista näistä ajan asetuksista on tallennettava seuraavat tiedot:

päivämäärä ja aika, vanhat lukemat,

päivämäärä ja aika, uudet lukemat,

ajan asetuksen suorittaneen korjaamon nimi ja osoite,

korjaamokortin numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio sekä kortin sukupolvi ja sen viimeinen voimassaolopäivä.

3.12.12   Tarkastustoimiin liittyvät tiedot

126)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan seuraavat tiedot, jotka liittyvät 20 viimeisimpään tarkastustoimeen:

tarkastuksen päivämäärä ja aika,

valvontakortin numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja kortin sukupolvi,

tarkastuksen tyyppi (tietojen näyttö ja/tai tulostus ja/tai ajoneuvoyksikön tietojen kopiointi ja/tai kortin tietojen kopiointi ja/tai kalibroinnin tarkastus tien varrella).

127)

Kun tietoja kopioidaan, myös tiedot ensimmäisestä ja viimeisestä päivästä, joita kopiointi koskee, on kirjattava.

3.12.13   Yritysten tekemiin lukituksiin liittyvät tiedot

128)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan seuraavat tiedot, jotka liittyvät 255 viimeisimpään yrityksen tekemään lukitukseen:

päivämäärä ja aika, jolloin lukitus tehtiin,

päivämäärä ja aika, jolloin lukitus avattiin,

yrityskortin numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja kortin sukupolvi,

yrityksen nimi ja osoite.

Lukituksella aikaisemmin lukittuja tietoja, jotka on poistettu muistista edellä mainitun rajan vuoksi, käsitellään tietoina, jotka eivät ole lukittuja.

3.12.14   Tietojen kopiointitapahtumiin liittyvät tiedot

129)

Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan seuraavat tiedot, jotka liittyvät datamuistin viimeisimpään kopiointiin ulkoiselle tietovälineelle laitteen ollessa yritys- tai kalibrointitilassa:

päivämäärä ja aika, jolloin kopiointi suoritettiin,

yritys- tai korjaamokortin numero, kortin myöntänyt jäsenvaltio ja kortin sukupolvi,

yrityksen tai korjaamon nimi.

3.12.15   Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot

130)

Valvontalaitteen on tallennettava datamuistiinsa seuraavat tiedot, jotka liittyvät erityisolosuhteisiin:

päivämäärä ja aika, jolloin tieto syötettiin,

erityisolosuhteiden tyyppi.

131)

Datamuistin on kyettävä tallentamaan erityisolosuhteisiin liittyviä tietoja vähintään 365 vuorokauden ajalta (olettaen, että päivittäin alkaa ja päättyy keskimäärin yksi erityisolosuhdetilanne). Kun tiedontallennuskapasiteetti loppuu, uusimpien tietojen on korvattava vanhimmat tiedot.

3.12.16   Ajopiirturikortin tiedot

132)

Valvontalaitteen on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot, jotka liittyvät ajoneuvoyksikössä käytettyihin eri ajopiirturikortteihin:

ajopiirturikortin numero ja sen sarjanumero,

ajopiirturikortin valmistaja,

ajopiirturikortin tyyppi,

ajopiirturikortin versio.

133)

Valvontalaitteen on kyettävä tallentamaan vähintään 88 tällaista tietuetta.

3.13   Tietojen haku ajopiirturikorteilta

134)

Valvontalaitteen on kyettävä tarvittaessa lukemaan ensimmäisen ja toisen sukupolven ajopiirturikorteilta tiedot, jotta voidaan:

tunnistaa kortin tyyppi, kortin haltija, aiemmin käytetty ajoneuvo, päivämäärä ja aika, jolloin kortti viimeksi poistettiin, sekä tuolloin valittu toiminnan tyyppi,

tarkastaa, että viimeisin kortin käyttöjakso lopetettiin oikein,

laskea kuljettajan keskeytymätön ajoaika, yhteenlaskettu taukoaika sekä edellisen ja kuluvan viikon yhteenlasketut ajoajat,

tulostaa tarvittavia tulosteita, jotka liittyvät kuljettajakortille tallennettuihin tietoihin,

kopioida kuljettajakortin tietoja ulkoiselle tietovälineelle.

Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteihin, jos korjaamo ei ole poistanut niitä käytöstä.

135)

Jos tietojen lukemisessa tapahtuu virhe, valvontalaitteen on yritettävä enintään kolme kertaa uudelleen käyttää samaa lukukomentoa, ja mikäli tietojen lukeminen ei vieläkään onnistu, laitteen on katsottava, että kortti on viallinen eikä se ole voimassa.

3.14   Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen ajopiirturikorteille

3.14.1   Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen ensimmäisen sukupolven ajopiirturikorteille

136)

Jos korjaamo ei ole poistanut ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteja käytöstä, valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä tiedot täsmälleen samalla tavalla kuin ensimmäisen sukupolven valvontalaite tekisi.

137)

Valvontalaitteen on kirjattava kortin tätä käyttöjaksoa koskevat tiedot kuljettaja- tai korjaamokortille heti, kun se on asetettu laitteeseen.

138)

Valvontalaitteen on päivitettävä voimassa olevat kuljettaja-, korjaamo-, yritys- ja/tai valvontakortit kaikilla niillä tarvittavilla tiedoilla, jotka liittyvät aikaan, jolloin kortti on asetettuna laitteeseen, sekä tiedoilla, jotka liittyvät kortin haltijaan. Näille korteille tallennettavat tiedot on määritelty luvussa 4.

139)

Valvontalaitteen on päivitettävä kuljettajan toimintaa ja olinpaikkaa koskevat tiedot (kuten 4.5.3.1.9 ja 4.5.3.1.11 kohdassa on määritelty), jotka on tallennettu voimassa oleville kuljettaja- ja/tai korjaamokorteille, kortin haltijan käsin syöttämillä toimintaa ja olinpaikkaa koskevilla tiedoilla.

140)

Kaikkia tapahtumia, joita ei ole määritelty ensimmäisen sukupolven valvontalaitteille, ei säilytetä kuljettaja- ja korjaamokortissa.

141)

Ajopiirturikorttien tietojen päivityksen on tapahduttava siten, että tarvittaessa ja tiedontallennuskapasiteetti huomioon ottaen uusimmat tiedot korvaavat vanhimmat tiedot.

142)

Jos tietojen kirjoittamisessa kortille tapahtuu virhe, valvontalaitteen on yritettävä enintään kolme kertaa uudelleen käyttää samaa kirjoituskomentoa, ja mikäli tietojen kirjoittaminen ei vieläkään onnistu, laitteen on katsottava, että kortti on viallinen eikä se ole voimassa.

143)

Ennen kuin valvontalaite sallii kuljettajakortin poistamisen ja sen jälkeen, kun kaikki oleelliset tiedot on tallennettu kortille, valvontalaitteen on saatettava nyt päättyvää kortin käyttöjaksoa koskevat tiedot ajan tasalle.

3.14.2   Tietojen kirjaaminen ja tallentaminen toisen sukupolven ajopiirturikorteille

144)

Toisen sukupolven ajopiirturikortteihin on sisällyttävä kaksi eri korttisovellusta, joista ensimmäisen on oltava täsmälleen sama kuin ensimmäisen sukupolven ajopiirturikorttien TACHO-sovellus, ja toisen ”TACHO_G2”-sovellus, kuten 4 kohdassa ja lisäyksessä 2 määritellään.

145)

Valvontalaitteen on kirjattava kortin tätä käyttöjaksoa koskevat tiedot kuljettaja- tai korjaamokortille heti, kun se on asetettu laitteeseen.

146)

Valvontalaitteen on päivitettävä kahden kortin sovelluksiin tallennetut voimassa olevat kuljettaja-, korjaamo-, yritys- ja/tai valvontakortit kaikilla niillä tarvittavilla tiedoilla, jotka liittyvät aikaan, jolloin kortti on asetettuna laitteeseen, sekä tiedoilla, jotka liittyvät kortin haltijaan. Näille korteille tallennettavat tiedot on määritelty luvussa 4.

147)

Valvontalaitteen on päivitettävä kuljettajan toimintaa ja olinpaikkaa koskevat tiedot (kuten 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 ja 4.5.3.2.11 kohdassa on määritelty), jotka on tallennettu voimassa oleville kuljettaja- ja/tai korjaamokorteille, kortin haltijan käsin syöttämillä toiminta- ja paikkatiedoilla.

148)

Ajopiirturikorttien tietojen päivityksen on tapahduttava siten, että tarvittaessa ja tiedontallennuskapasiteetti huomioon ottaen uusimmat tiedot korvaavat vanhimmat tiedot.

149)

Jos tietojen kirjoittamisessa kortille tapahtuu virhe, valvontalaitteen on yritettävä enintään kolme kertaa uudelleen käyttää samaa kirjoituskomentoa, ja mikäli tietojen kirjoittaminen ei vieläkään onnistu, laitteen on katsottava, että kortti on viallinen eikä se ole voimassa.

150)

Ennen kuin valvontalaite sallii kuljettajakortin poistamisen ja sen jälkeen, kun kaikki oleelliset tiedot on tallennettu kortin toisen sukupolven sovellukseen, valvontalaitteen on saatettava nyt päättyvää kortin käyttöjaksoa koskevat tiedot ajan tasalle.

3.15   Tietojen näyttö

151)

Näytön on oltava vähintään 20 merkin laajuinen.

152)

Merkkien on oltava vähintään 5 mm korkeita ja 3,5 mm leveitä.

153)

Näytön on tuettava lisäyksen 1 luvussa 4 ”Merkistöt” määritettyjä merkkejä. Näytössä voidaan käyttää yksinkertaistettuja merkkikuvioita (esim. merkit, joissa on korkomerkkejä, voidaan näyttää ilman niitä, tai pienet kirjaimet voidaan näyttää isoina kirjaimina).

154)

Näytössä on oltava asianmukainen ja häikäisemätön valaistus.

155)

Näytön on oltava nähtävissä avaamatta valvontalaitetta.

156)

Valvontalaitteen on kyettävä näyttämään:

oletusarvoiset tiedot,

varoituksiin liittyvät tiedot,

valikkojen käyttöön liittyvät tiedot,

muut käyttäjän pyytämät tiedot.

Valvontalaite saa näyttää muitakin tietoja, edellyttäen, että ne ovat selvästi erotettavissa edellä mainituista tiedoista.

157)

Valvontalaitteen näytössä on käytettävä lisäyksessä 3 lueteltuja kuvakkeita tai niiden yhdistelmiä. Näytössä voidaan lisäksi käyttää muita kuvakkeita tai niiden yhdistelmiä, mikäli ne ovat selvästi erotettavissa edellä mainituista kuvakkeista tai niiden yhdistelmistä.

158)

Näytön on aina oltava ON (päällä) -tilassa ajoneuvon ollessa liikkeessä.

159)

Valvontalaitteessa saa olla käsikäyttöinen tai automaattinen mahdollisuus kytkeä näyttö OFF (pois) -tilaan silloin, kun ajoneuvo ei ole liikkeessä.

Näytön esitysmuoto on määritelty lisäyksessä 5.

3.15.1   Oletusarvoinen näyttö

160)

Kun ei ole tarvetta näyttää muita tietoja, valvontalaitteen on oletusarvoisesti näytettävä seuraavat tiedot:

paikallinen aika (UTC-ajan ja kuljettajan asettaman aikaeron perusteella),

laitteen toimintatila,

kuljettajan ja apukuljettajan sen hetkisen toiminnan tyyppi,

kuljettajaan liittyvät tiedot:

jos kuljettajan sen hetkinen toiminta on tyyppiä DRIVING, näytetään kuljettajan sen hetkinen keskeytymätön ajoaika ja sen hetkinen yhteenlaskettu taukoaika

jos kuljettajan sen hetkinen toiminta ei ole tyyppiä DRIVING, näytetään kyseisen toiminnan sen hetkinen kesto (alkaen hetkestä, jolloin se valittiin) ja kuljettajan sen hetkinen yhteenlaskettu taukoaika.

161)

Kuhunkin kuljettajaan liittyvien tietojen näytön on oltava selkeä, pelkistetty ja yksiselitteinen. Jos kuljettajaan ja apukuljettajaan liittyviä tietoja ei voida näyttää samanaikaisesti, valvontalaitteen on oletusarvoisesti näytettävä kuljettajaan liittyvät tiedot ja sallittava se, että käyttäjä itse tuo näyttöön apukuljettajaan liittyvät tiedot.

162)

Jos laitteen toimintatilaa ei voida oletusarvoisesti näyttää näytön leveyden asettamien rajoitusten vuoksi, on valvontalaitteen näytettävä uusi toimintatila hetken ajan tilan vaihtuessa.

163)

Valvontalaitteen on näytettävä kortin haltijan nimi hetken ajan korttia paikoilleen asetettaessa.

164)

Kun OUT OF SCOPE tai FERRY/TRAIN -olosuhteet ovat voimassa, näytössä on oletusarvoisesti oltava asianomainen kuvake, joka osoittaa, että tietyt olosuhteet ovat voimassa (kuljettajan sen hetkisen toiminnan tyyppiä ei tarvitse näyttää samaan aikaan).

3.15.2   Varoitusnäyttö

165)

Valvontalaitteen on näytettävä varoitukset ensisijaisesti käyttäen lisäyksen 3 kuvakkeita täydennettynä tarvittaessa numerokoodein välitettävillä lisätiedoilla. Varoituksen selväkielinen kuvaus kuljettajan valitsemalla kielellä voidaan myös lisätä toimintoon.

3.15.3   Valikkojen käyttö

166)

Valvontalaitteessa on oltava asianmukaisen valikkorakenteen avulla käytettävät tarvittavat komennot.

3.15.4   Muut näytöt

167)

Haluttaessa on voitava valita seuraavien tietojen näyttö:

UTC-päivämäärä ja -aika sekä paikallisen ajan ero UTC-aikaan nähden,

kuuden eri vakiotulosteen sisältö samassa muodossa kuin itse tulosteet,

kuljettajan keskeytymätön ajoaika ja yhteenlaskettu taukoaika,

apukuljettajan keskeytymätön ajoaika ja yhteenlaskettu taukoaika,

kuljettajan edellisen ja kuluvan viikon yhteenlasketut ajoajat,

apukuljettajan edellisen ja kuluvan viikon yhteenlasketut ajoajat.

vapaaehtoisesti:

apukuljettajan toiminnan nykyinen kesto (alkaen hetkestä, jolloin se valittiin),

kuljettajan kuluvan viikon yhteenlasketut ajoajat,

apukuljettajan kuluvan päivän työajan yhteenlaskettu ajoaika.

kuljettajan kuluvan päivän työajan yhteenlaskettu ajoaika.

168)

Tulosteen sisällön näyttämisen on tapahduttava jaksoittaisesti, rivi kerrallaan. Jos näytön leveys on alle 24 merkkiä, käyttäjän on saatava tiedot täydellisinä käyttäen sopivaa keinoa (tiedon näyttäminen useammalla rivillä, rivien vierittäminen…).

Käsin tehtäviä merkintöjä varten varattuja tulosteiden rivejä ei tarvitse näyttää.

3.16   Tulostus

169)

Valvontalaitteen on kyettävä tulostamaan datamuistissaan ja/tai ajopiirturikorteilla olevia tietoja seuraavan seitsemän tulosteen muodossa:

kuljettajan toiminta kortin tietojen mukaan päivittäin tulostettuna,

kuljettajan toiminta ajoneuvoyksikön tietojen mukaan päivittäin tulostettuna,

tapahtumat ja viat kortin tietojen mukaan tulostettuna,

tapahtumat ja viat ajoneuvoyksikön tietojen mukaan tulostettuna,

teknisten tietojen tuloste,

ylinopeustuloste,

tietyn ajopiirturikortin tietojen käyttöhistoria (ks. 3.12.16 kohta).

Näiden tulosteiden ulkoasu ja sisältö on määritelty lisäyksessä 4.

Tulosteiden lopussa voidaan antaa lisätietoja.

Valvontalaite voi tuottaa myös muita tulosteita, jos ne ovat selvästi erotettavissa seitsemästä edellä mainitusta tulosteesta.

170)

Tulosteiden ”kuljettajan toiminta kortin tietojen mukaan päivittäin tulostettuna” ja ”tapahtumat ja viat kortin tietojen mukaan tulostettuina” on oltava saatavissa vain, kun valvontalaitteeseen on asetettu kuljettaja- tai korjaamokortti. Valvontalaitteen on päivitettävä kyseiselle kortille tallennetut tiedot ennen tulostusta.

171)

Tulosteiden ”kuljettajan toiminta kortin tietojen mukaan päivittäin tulostettuna” ja ”tapahtumat ja viat kortin tietojen mukaan tulostettuina” tulostamiseksi valvontalaitteen on:

joko automaattisesti valittava kuljettajakortti tai korjaamokortti, jos vain toinen näistä on asetettu laitteeseen,

tai annettava käyttäjän käyttöön komento, jolla tämä voi valita kortin, jolta tiedot luetaan, tai kortin, joka on asetettu kuljettajan korttiaukkoon, jos laitteeseen on asetettu kaksi korttia.

172)

Tulostimen on kyettävä tulostamaan 24 merkkiä riville.

173)

Merkkien on oltava vähintään 2,1 mm korkeita ja 1,5 mm leveitä.

174)

Tulostimen on tuettava lisäyksen 1 luvussa 4 ”Merkistöt” määritettyjä merkkejä.

175)

Tulostimien on oltava suunniteltu siten, että ne kykenevät tuottamaan edellä mainitut tulosteet riittävän selvinä, jottei niitä luettaessa synny väärinkäsityksiä.

176)

Tulosteiden koon ja niiden sisältämien tietojen on säilyttävä muuttumattomina normaaleissa kosteus- (10–90 prosenttia) ja lämpötilaolosuhteissa.

177)

Valvontalaitteessa käytettävä tyyppihyväksytty tulostinpaperi on varustettava asianmukaisin tyyppihyväksyntämerkinnöin sekä merkinnöin siitä, minkä tyyppisessä (tyyppisissä) valvontalaitteessa (-laitteissa) sitä saadaan käyttää.

178)

Tulosteiden on säilyttävä selvästi luettavina ja tunnistettavina ainakin kahden vuoden ajan valaistuksen, kosteuden ja lämpötilan osalta normaaleissa olosuhteissa.

179)

Tulosteiden on oltava ainakin lisäyksessä 9 määriteltyjen testauseritelmien mukaiset.

180)

Näihin asiakirjoihin on myös voitava tehdä käsin kirjoitettuja merkintöjä kuten kuljettajan allekirjoitus.

181)

Valvontalaitteen on hallittava tilanteet, joissa tulostuspaperi loppuu, siten, että uuden paperin lisäämisen jälkeen laite joko aloittaa tulostuksen alusta tai jatkaa tulostusta antamalla yksiselitteisen viitteen ennen paperin loppumista tulostettuun osaan.

3.17   Varoitukset

182)

Valvontalaitteen on varoitettava kuljettajaa, jos se havaitsee tapahtuman ja/tai vian.

183)

Virransyötön keskeytymistapausta koskeva varoitus voidaan antaa virransyötön uudelleenkytkemisen jälkeen.

184)

Valvontalaitteen on varoitettava kuljettajaa 15 minuuttia ennen suurimman sallitun keskeytymättömän ajoajan ylitystä sekä ylityksen tapahtumahetkellä.

185)

Varoitusten on oltava näkyviä. Näkyvien varoitusten lisäksi voidaan antaa kuultavia varoituksia.

186)

Käyttäjän on kyettävä selvästi tunnistamaan näkyvät varoitukset, niiden on oltava kuljettajan näkökentässä ja selvästi luettavissa sekä päivällä että yöllä.

187)

Näkyviä varoituksia voidaan lisätä valvontalaitteeseen ja/tai järjestää erilleen siitä.

188)

Jälkimmäisessä tapauksessa varoituksessa on oltava merkki ”T”.

189)

Varoitusten on kestettävä vähintään 30 sekuntia, ellei käyttäjä kuittaa niitä painamalla yhtä tai useampaa valvontalaitteen erityisnäppäintä. Tämä pikakuittaus ei tyhjennä varoituksen syyn kertovaa näyttöä, johon viitataan seuraavassa kappaleessa.

190)

Varoituksen syyn on näyttävä valvontalaitteen näytössä, kunnes käyttäjä kuittaa sen tietyllä valvontalaitteen näppäimellä tai komennolla.

191)

Muita varoituksia voidaan antaa, jos ne eivät aiheuta kuljettajille sekaannusta edellä mainittujen varoitusten suhteen.

3.18   Tietojen kopioiminen ulkoisille tietovälineille

192)

Valvontalaitteen on kyettävä tarvittaessa kopioimaan tietoja datamuististaan tai kuljettajakortilta ulkoisille tallennusvälineille kalibrointi-/kopiointiliittimen kautta. Valvontalaitteen on päivitettävä kyseiselle kortille tallennetut tiedot ennen tulostusta.

193)

Lisäksi valvontalaitteessa voi olla lisäominaisuus, jonka avulla se voi missä hyvänsä toimintatilassa kopioida tietoja jollakin muulla keinolla yritykselle, jonka tunnistetiedot on varmennettu tämän väylän kautta. Tällaisessa tapauksessa kopioinnille pätevät yritystilaa vastaavat käyttöoikeudet.

194)

Kopiointi ei saa muuttaa tai pyyhkiä tallennettuja tietoja.

195)

Kalibrointi-/kopiointiliittimen sähköiset liityntätiedot on määritelty lisäyksessä 6.

196)

Kopiointiprotokollat on määritelty lisäyksessä 7.

3.19   Kohdistettuihin tienvarsitarkastuksiin liittyvä etäviestintä

197)

Kun virta on päällä, ajoneuvoyksikön on tallennettava 60 sekunnin välein etäviestintälaitteistolla viimeisimmät tarvittavat tiedot kohdistettuja tienvarsitarkastuksia varten. Tällaiset tiedot on salattava ja allekirjoitettava lisäyksen 11 ja 14 perusteella.

198)

Etäältä tarkistettavien tietojen on oltava etäyhteyslukijoiden käytettävissä langattoman viestinnän avulla, kuten lisäyksessä 14 määritetään.

199)

Tiedot, joita tarvitaan kohdistettuja tienvarsitarkastuksia varten koskevat seuraavaa:

viimeisin tietoturvaloukkausyritys,

pisin virtakatkos,

sensorivika,

virhe liikedatassa,

ajoneuvon liikeristiriita,

ajaminen ilman voimassa olevaa korttia,

kortin syöttäminen ajon aikana,

ajanasetustiedot,

kalibrointitiedot ja kahden viimeisen tallennetun kalibrointitiedon ajankohdat,

ajoneuvon rekisterinumero,

ajopiirturin kirjaama nopeus.

3.20   Tietojen tulostus ulkoisille lisälaitteille

200)

Valvontalaitteet voidaan varustaa standardien mukaisilla rajapinnoilla, jotka mahdollistavat sen, että ajopiirturin kirjaamia tai tuottamia tietoja voidaan käyttää kalibrointi- tai normaalitilassa ulkoisessa laitteistossa.

Lisäyksessä 13 määritellään ja standardoidaan vaihtoehtoinen ITS-rajapinta. Muita vastaavia rajapintoja voi esiintyä samaan aikaan, jos ne täyttävät täysin lisäyksen 13 vaatimukset tietoja, turvallisuutta ja kuljettajan suostumusta koskevasta vähimmäisluettelosta.

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan ITS-tietoihin, jotka on asetettu saataville kyseisen rajapinnan kautta:

nämä tiedot ovat sarja ajopiirtureiden tietohakemiston valittuja olemassa olevia tietoja (lisäys 1),

näiden valittujen tietojen osajoukko merkitään henkilötiedoiksi,

henkilötietoja koskeva osajoukko on saatavilla vain, jos voidaan todentaa kuljettajan suostumus siihen, että hänen henkilötietoja saadaan välittää ajoneuvoverkon ulkopuolelle,

kuljettajan suostumus voidaan millä hetkellä tahansa ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikkokomennoilla, jos kuljettajakortti on asetettu yksikköön,

tietojoukko ja tietojen osajoukko lähetetään langattomalla Bluetooth-yhteyskäytännöllä ajoneuvon ohjaamon lähistössä, ja sen virkistystaajuus on 1 minuutti,

ulkoisen laitteen liittämistä ITS-rajapintaan suojataan tiettyyn käyttöön varatulla ja sattumanvaraisella vähintään neljän numeron PIN-koodilla, joka tallennetaan kuhunkin ajoneuvoyksikköön ja on saatavilla sen näytöllä,

ITS-rajapinnan olemassaolo ei saa missään tilanteessa häiritä ajoneuvoyksikön asianmukaista toimintaa ja turvallisuutta tai vaikuttaa siihen.

Valittujen olemassa olevien tietojoukkojen, jotka katsotaan vähimmäisluetteloksi, lisäksi voidaan tulostaa myös muita tietoja, mikäli niitä ei voida pitää henkilötietoina.

Valvontalaitteen on välitettävä muille ulkoisille laitteistoille tieto kuljettajan suostumuksesta.

Kun ajoneuvon sytytysvirtakytkin on ON-asennossa, laitteen on tulostettava näitä tietoja jatkuvasti sarjaliitäntäporttiin.

201)

Sarjaliitännän rajapinta, joka määritetään asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteessä 1 B, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, voi edelleen olla ajopiirtureissa yhteensopivuuden takaamiseksi. Kuljettajan suostumusta tarvitaan kuitenkin edelleen, jos välitetään henkilötietoja.

3.21   Kalibrointi

202)

Kalibrointitoiminnon avulla on voitava:

automaattisesti liittää liiketunnistin ajoneuvoyksikköön,

automaattisesti kytkeä ulkoinen GNSS-laitteisto ajoneuvoyksikköön tarvittaessa,

digitaalisesti sovittaa valvontalaitteen vakio (k) ajoneuvon ominaiskertoimeen (w),

asettaa kuluva aika korttiaukkoon asetetun korjaamokortin voimassaoloajan puitteisiin,

asettaa matkamittarin kuluva lukema,

päivittää datamuistiin tallennetut liiketunnistimen tunnistetiedot,

päivittää tarvittaessa datamuistiin tallennetut ulkoisen GNSS-laitteiston tunnistetiedot,

päivittää kaikkien käytössä olevien sinetöintien tyypit ja tunnisteet,

päivittää tai vahvistaa muita valvontalaitteen tiedossa olevia parametreja, joita ovat: ajoneuvon tunnistetiedot, w-kerroin, l-mitta, rengaskoko ja nopeudenrajoittimen asetukset, jos sellainen on.

203)

Lisäksi kalibrointitoiminnon perustella voidaan poistaa ensimmäisen sukupolven ajopiirturikorttien käyttö valvontalaitteessa, jos lisäyksessä 15 tarkoitetut olosuhteet täyttyvät.

204)

Liiketunnistimen ajoneuvoyksikköön liittämiseen on sisällyttävä ainakin:

liiketunnistimeen tallennettujen liiketunnistimen asennustietojen päivitys (tarvittaessa),

tarvittavien liiketunnistimen tunnistetietojen kopiointi tunnistimelta ajoneuvoyksikön datamuistiin.

205)

Ulkoisen GNSS-laitteiston ajoneuvoyksikköön liittämiseen on sisällyttävä ainakin:

ulkoisen GNSS-laitteiston muistiin tallennettujen asennustietojen päivittäminen (tarvittaessa),

tarvittavien ulkoisen GNSS-laitteiston tunnistetietojen kopiointi tunnistimelta ajoneuvoyksikön datamuistiin, mukaan lukien ulkoisen GNSS-laitteiston sarjanumero.

Kytkentää seuraa GNSS-sijaintitietojen todentaminen.

206)

Kalibrointitoiminnon avulla on kyettävä automaattisesti syöttämään tarvittavat tiedot kalibrointi-/kopiointiliittimen kautta lisäyksessä 8 määriteltyä kalibrointiprotokollaa käyttäen. Kalibrointitoiminnon avulla voidaan syöttää myös muita tarvittavia tietoja muiden keinojen avulla.

3.22   Kalibroinnin tarkastus tien varrella

207)

Kalibroinnin tarkastus tien varrella mahdollistaa liiketunnistimen (joka on mahdollisesti sulautettu muuntimeen) sarjanumeron ja ulkoisen GNSS-laitteiston sarjanumeron (kun tämä on tarpeen) lukemisen pyynnön esittämishetkellä.

208)

Tämä voidaan suorittaa ainakin ajoneuvoyksikön näytöllä valikon komennoilla.

209)

Kalibroinnin tarkastuksessa tien varrella on voitava valvoa myös kalibroinnin tulo-/lähtösignaalijohtimen tilan valintaa, kuten lisäyksessä 6 määritetään, K-johdinliitännän avulla. Tämä on tehtävä ECUAdjustmentSession-jakson kautta, kuten lisäyksessä 8 olevassa 7 kohdassa (Testipulssien ohjaus – tulo-/lähtösignaalien ohjauksen toimintayksikkö) määritetään.

3.23   Ajan asetus

210)

Ajan asetustoiminnon avulla on kyettävä asettamaan kuluva aika automaattisesti. Valvontalaitteessa käytetään kahta aikalähdettä ajan säätämiseen: 1) ajoneuvoyksikön sisäistä kelloa, 2) GNSS-vastaanottajaa.

211)

Ajoneuvoyksikön sisäistä kelloa säädetään automaattisesti uudelleen korkeintaan 12 tunnin välein. Kun tämä aika on kulunut ja GNSS-signaalia ei ole käytettävissä, ajan säätäminen suoritetaan heti, kun ajoneuvoyksikkö saa GNSS-vastaanottimesta oikean aikatiedon ajoneuvon sytytysvirtaa koskevien olosuhteiden perusteella. Ajoneuvoyksikön sisäisen kellon automaattisen ajan asetuksen aikaviite saadaan GNSS-vastaanottimesta. Aikojen päällekkäisyys -tapahtuma syntyy, jos kuluva aika poikkeaa yli minuutin GNSS-vastaanottimen antamista aikatiedoista.

212)

Ajan asetustoiminnon perusteella kuluvaa aikaa mukautetaan laitteen ollessa kalibrointitilassa.

3.24   Suorituskykyä koskevat tiedot

213)

Ajoneuvoyksikön on säilyttävä täysin toimintakuntoisena lämpötilan ollessa – 20 °C–70 °C, ulkoisen GNSS-laitteiston – 20 °C–70 °C, ja liiketunnistimen – 40 °C–135 °C. Datamuistin tietojen on säilyttävä alle – 40 °C lämpötilassa.

214)

Ajopiirturin on säilyttävä täysin toimintakuntoisena kosteuden ollessa 10–90 %.

215)

Älykkäässä ajopiirturissa käytettyjen sinetöintien on kestettävä samat vaatimukset, joita sovelletaan ajopiirturin osiin, joihin ne on kiinnitetty.

216)

Valvontalaitteen on oltava suojattu ylijännitettä, väärää napaisuutta ja oikosulkuja vastaan.

217)

Liiketunnistinten on:

reagoitava magneettikenttään, joka häiritsee ajoneuvon liikkeen havaitsemista. Näissä tilanteissa ajoneuvoyksikön on tallennettava ja säilytettävä liiketunnistimen vika (vaatimus 88), tai

sisällettävä tuntoelin, joka on suojattu magneettikentiltä tai joka ei reagoi magneettikenttiin.

218)

Valvontalaitteen ja ulkoisen GNSS-laitteiston on oltava kansainvälisen säännön UN ECE R10 mukainen ja suojattu staattisen sähkön aiheuttamilta purkauksilta ja jännitepiikeiltä.

3.25   Materiaalit

219)

Kaikkien valvontalaitteen osien on oltava valmistettuja materiaaleista, joilla on riittävä kestävyys ja mekaaninen lujuus sekä muuttumattomat sähköiset ja magneettiset ominaisuudet.

220)

Normaalien käyttöolosuhteiden vuoksi kaikki laitteen sisäpuoliset osat on suojattava kosteudelta ja pölyltä.

221)

Ajoneuvoyksikön ja ulkoisen GNSS-laitteiston on täytettävä IEC 60529:1989 -standardin mukaiset suojausluokan IP 40 vaatimukset ja liiketunnistimen on täytettävä suojausluokan IP 64 vaatimukset, mukaan lukien A1:1999 ja A2:2013.

222)

Valvontalaitteen on täytettävä siihen soveltuvien ergonomiseen muotoiluun liittyvien määräysten vaatimukset.

223)

Valvontalaite on suojattava mahdollisilta vahingoilta.

3.26   Merkinnät

224)

Jos valvontalaite näyttää ajoneuvon matkamittarilukeman ja nopeuden, on sen näytössä oltava seuraavat merkinnät:

matkan mittayksikkö, jota osoittaa km-lyhenne matkaa osoittavan lukeman lähellä,

merkintä ”km/h” nopeutta osoittavan lukeman lähellä.

Valvontalaite voidaan myös kytkeä osoittamaan nopeutta maileina tunnissa, jolloin nopeuden mittayksikkö on näytettävä lyhenteellä ”mph”. Valvontalaite voidaan myös kytkeä osoittamaan etäisyyttä maileina, jolloin etäisyyden mittayksikkö on näytettävä lyhenteellä ”mi”.

225)

Jokaiseen valvontalaitteen erilliseen osaan on kiinnitettävä tunnistekilpi, josta ilmenevät seuraavat tiedot:

laitteen valmistajan nimi ja osoite,

valmistajan osanumero sekä laitteen valmistusvuosi,

laitteen sarjanumero,

laitteen tyyppihyväksyntätunnus.

226)

Jos tila ei riitä kaikkien edellä mainittujen tietojen näyttämiseen, tunnistekilvestä on ilmettävä ainakin valmistajan nimi tai liiketunnus sekä laitteen osanumero.

4.   AJOPIIRTURIKORTTIEN RAKENNETTA JA TOIMINTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

4.1   Näkyvissä olevat tiedot

Etupuolella on oltava

227)

kortin tyypin mukaan sana ”kuljettajakortti” tai ”valvontakortti” tai ”korjaamokortti” tai ”yrityskortti” painettuna suurikokoisin kirjaimin kortin myöntävän jäsenvaltion virallisella kielellä tai kielillä,

228)

kortin myöntävän jäsenvaltion nimi (vapaaehtoinen merkintä),

229)

kortin myöntävän jäsenvaltion kansainvälinen tunnus negatiivina sinisessä suorakulmiossa ja kahdentoista keltaisen tähden ympäröimänä. Jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B

BG

CZ

CY

Belgia

Bulgaria

Tšekki

Kypros

LV

L

LT

M

Latvia

Luxemburg

Liettua

Malta

EOS

Tanska

NL

Alankomaat

D

EST

Saksa

Viro

A

PL

Itävalta

Puola

GR

Kreikka

P

RO

SK

SLO

Portugali

Romania

Slovakia

Slovenia

E

Espanja

FIN

Suomi

F

HR

H

Ranska

Kroatia

Unkari

S

Ruotsi

IRL

Irlanti

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

I

Italia

 

 

230)

myönnettyä korttia koskevat seuraavasti numeroidut tiedot:

 

Kuljettajakortti

Valvontakortti

Yritys- tai korjaamokortti

1.

kuljettajan sukunimi

tarkastuselimen nimi,

yrityksen tai korjaamon nimi.

2.

kuljettajan etunimi (etunimet)

valvojan nimi:

(jos myönnetty)

kortinhaltijan sukunimi

(jos myönnetty)

3.

kuljettajan syntymäaika

kuljettajan etunimi (etunimet)

(jos myönnetty)

haltijan etunimi (etunimet),

(jos myönnetty)

4.a

kortin ensimmäinen voimassaolopäivä

4.b

kortin viimeinen voimassaolopäivä

4.c

kortin myöntänyt viranomainen (voidaan painaa kortin kääntöpuolelle)

4.d

hallinnollinen numero, joka on muu kuin kohdassa 5 ilmoitettu numero (vapaaehtoinen)

5. a

ajokortin numero:

(kuljettajakortin myöntämispäivänä)

5. b

kortin numero

6.

kuljettajan valokuva

valvojan valokuva (vapaaehtoinen)

asentajan valokuva (vapaaehtoinen)

7.

haltijan allekirjoitus (vapaaehtoinen)

8.

haltijan vakinainen asuinpaikka tai postiosoite (vapaaehtoinen)

valvontaelimen postiosoite

yrityksen tai korjaamon postiosoite

231)

Päivämäärät on kirjoitettava käyttäen muotoa ”pp/kk/vvvv” tai ”pp.kk.vvvv” (päivä, kuukausi, vuosi).

Kääntöpuolella on oltava

232)

Kortin etupuolella olevien numeroitujen kohtien selitykset ja

233)

haltijan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella lisättyjä, muita kuin korttia koskevia hallinnollisia tietoja; tämänkaltaisten tietojen lisääminen ei millään tavoin vaikuta mallin käyttämiseen ajopiirturikorttina.

234)

Ajopiirturikortit on painettava käyttäen seuraavia hallitsevia taustavärejä:

—   kuljettajakortti: valkoinen,

—   valvontakortti: sininen,

—   korjaamokortti: punainen,

—   yrityskortti: keltainen.

235)

Ajopiirturikorteilla on oltava ainakin seuraavat ominaisuudet, jotka suojaavat niitä väärentämiseltä ja vilpilliseltä käsittelyltä:

turvakuviointi, jossa on ohut aaltomainen viivakuvio ja iirispainatus,

valokuvan kohdalla on taustan turvakuvioinnin ja valokuvan mentävä osittain päällekkäin,

ainakin yksi kaksiväristä mikrokirjoitusta sisältävä rivi.

Image

236)

Jäsenvaltiot voivat komissiota kuultuaan lisätä korttiin värejä tai merkintöjä, kuten kansallisia tunnuksia ja turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen muita määräyksiä.

237)

Asetuksen (EU) N:o 165/2014 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tilapäisten korttien on oltava tämän liitteen säännösten mukaisia.

4.2   Turvallisuus

Järjestelmän turvallisuuden tavoitteena on suojata korttien ja valvontalaitteen välillä siirrettävien tietojen eheys ja autenttisuus, suojata korteilta kopioitavien tietojen eheys ja autenttisuus, sallia valvontalaitteiden siirtää vain tiettyjä tietoja korteille, salata tietyt tiedot, tehdä korteille tallennetun tiedon väärentäminen mahdottomaksi, estää vilpillinen käsittely sekä havaita kaikki sen tapaiset yritykset.

238)

Järjestelmän turvallisuuden saavuttamiseksi ajopiirturikorttien on täytettävä tietoturvavaatimukset, jotka on määritelty lisäyksessä 10 ja 11.

239)

Ajopiirturikorttien on oltava luettavissa muilla laitteilla, kuten henkilökohtaisilla tietokoneilla.

4.3   Standardit

240)

Ajopiirturikorttien on oltava seuraavien standardien mukaisia:

ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics,

ISO/IEC 7816 Identification cards – Integrated circuit cards:

Part 1: Physical characteristics (fyysiset ominaisuudet),

Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007),

Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006),

Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014),

Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006),

Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).

Ajopiirturikortit on testattava seuraavan standardin mukaisesti: ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards – Test methods – Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Ympäristöön liittyvät ja sähkötekniset eritelmät

241)

Ajopiirturikorttien on kyettävä toimimaan moitteettomasti kaikissa yhteisön alueella tavattavissa ilmasto-olosuhteissa sekä vähintään lämpötila-alueella – 25 °C–+ 70 °C, jolloin satunnaiset lämpötilahuiput voivat olla jopa + 85 °C, missä satunnainen tarkoittaa enintään neljän tunnin jaksoja kerrallaan enintään sata kertaa kortin käyttöiän aikana.

242)

Ajopiirturikorttien on voitava toimia moitteettomasti kosteuden ollessa 10–90 %.

243)

Ajopiirturikorttien on voitava toimia moitteettomasti viiden vuoden ajan, jos niitä käytetään ympäristöön liittyvien ja sähköteknisten eritelmien rajoissa.

244)

Käytön aikana ajopiirturikortin on oltava sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun standardin ECE R10 mukainen sekä suojattu staattisen sähkön aiheuttamilta purkauksilta.

4.5   Tietojen säilyttäminen

Tässä kohdassa:

ajat kirjataan yhden minuutin tarkkuudella, ellei toisin määritellä,

matkamittarin lukemat kirjataan yhden kilometrin tarkkuudella,

nopeudet kirjataan tarkkuudella 1 km/t,

sijainnit (leveys- ja pituusasteet) tallennetaan asteina ja minuutteina tarkkuudella 1/10 minuuttia.

Tietojen tallennuksen vaatimukset täyttävät ajopiirturikorttien toiminnot, komennot ja loogiset rakenteet on määritelty lisäyksessä 2.

Jollei toisin mainita, tietojen säilyttäminen ajopiirturikorteilla on järjestettävä siten, että uudet tiedot korvaavat säilytetyt vanhimmat tiedot, jos tietyille tietueille varattu muisti on käytetty loppuun.

245)

Tässä kohdassa määritellään erilaisia sovellustiedostoja koskevat tiedontallennuskapasiteetin vähimmäisvaatimukset. Ajopiirturikorttien on kyettävä antamaan valvontalaitteelle tieto näiden tiedostojen vaatimasta todellisesta tallennuskapasiteetista.

246)

Muut ajopiirturikorteille mahdollisesti tallennettavat, muihin kortilla mahdollisesti oleviin sovelluksiin liittyvät tiedot on tallennettava direktiivin 95/46/EY, direktiivin 2002/58/EY sekä asetuksen (EU) N:o 165/2014 7 artiklan mukaisesti.

247)

Jokaiseen ajopiirturikortin MF-tiedostoon on sisällyttävä enintään viisi EF-tiedostoa kortin hallinnointia, soveltamista ja sirujen tunnistetietoja varten sekä kaksi DF-tiedostoa (Dedicated File):

DF Tachograph -tiedosto, johon sisältyy ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikköihin soveltuva laite, sisältyy myös ensimmäisen sukupolven ajopiirturikortteihin,

DF Tachograph_G2-tiedosto, johon sisältyy pelkästään toisen sukupolven ajoneuvoyksikköihin soveltuva laite, sisältyy ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikortteihin.

Täydelliset tiedot ajopiirturikorteista määritellään lisäyksessä 2.

4.5.1   Perustiedostot tunnistamiseen ja kortin hallinnointiin

4.5.2   Sirukorttien tunnistetiedot

248)

Ajopiirturikorttien on kyettävä tallentamaan seuraavat älykorttien tunnistetiedot:

kellon pysäytys,

kortin sarjanumero (mukaan lukijan valmistajan viitetiedot),

kortin tyyppihyväksyntänumero,

kortin yksilöivä tunniste,

kortin laminoijan tunniste,

integroidun piirin tunniste.

4.5.2.1   Mikrosirujen tunnistetiedot

249)

Ajopiirturikorttien on kyettävä tallentamaan seuraavat integroitujen piirien tunnistetiedot:

integroidun piirin sarjanumero,

integroidun piirin valmistajan viitetiedot.

4.5.2.2   DIR-tiedostot (esiintyvät ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikorteissa)

250)

Ajopiirturikorttien on kyettävä säilyttämään sovellusten tunnistetiedot, jotka määritellään lisäyksessä 2.

4.5.2.3   ATR-tiedot (ehdolliset, esiintyvät ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikorteissa)

251)

Ajopiirturikorttien on kyettävä tallentamaan seuraavat pituudeltaan laajennetut dataobjektin tiedot:

jos ajopiirturikortit tukevat pidennettyjä kenttäpituuksia, lisäyksessä 2 määritetyt pituudeltaan laajennetut dataobjektin tiedot.

4.5.2.4   Laajennettua pituutta koskevat tiedot (ehdolliset, esiintyvät ainoastaan toisen sukupolven ajopiirturikorteissa)

252)

Ajopiirturikorttien on kyettävä säilyttämään seuraavat pituudeltaan laajennetut dataobjektin tiedot:

Jos ajopiirturikortti tukee laajennettuja kenttäpituuksia, lisäyksessä 2 määritetyt pituudeltaan laajennetut dataobjektin tiedot.

4.5.3   Kuljettajakortti

4.5.3.1   Ajopiirturikortin sovellus (joka on ensimmäisen ja toisen sukupolven ajoneuvoyksikköjen käytettävissä)

4.5.3.1.1   Sovellusten tunnistetiedot

253)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat sovellusten tunnistetiedot:

ajopiirturisovelluksen tunniste,

ajopiirturikortin tunnisteen tyyppi.

4.5.3.1.2   Avaimet ja varmenteet

254)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan useita salausavaimia ja varmenteita, kuten lisäyksen 11 A osassa määritetään.

4.5.3.1.3   Kortin tunniste

255)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin tunnistetiedot:

kortin numero,

kortin myöntänyt jäsenvaltio, myöntäneen viranomaisen nimi, myöntämispäivä,

kortin ensimmäinen voimassaolopäivä, kortin viimeinen voimassaolopäivä.

4.5.3.1.4   Kortin haltijan tunnistetiedot

256)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin haltijan tunnistetiedot:

haltijan sukunimi,

haltijan etunimi (etunimet),

syntymäaika,

haltijan ensisijaisesti käyttämä kieli.

4.5.3.1.5   Kortilla olevien tietojen kopiointi

257)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortilla olevien tietojen kopiointiin liittyvät tiedot:

viimeisimmän (muussa kuin valvontatarkoituksessa tehdyn) kortin tietojen kopioinnin päivämäärä ja aika.

258)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan yksi tällainen tietue.

4.5.3.1.6   Ajokorttiin liittyvät tiedot

259)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat ajokorttiin liittyvät tiedot:

kortin myöntänyt jäsenvaltio, myöntäneen viranomaisen nimi,

ajokortin numero (myöntämispäivänä).

4.5.3.1.7   Tapahtumiin liittyvät tiedot

Tässä alakohdassa käsiteltäviin asioihin liittyvä aika on kirjattava yhden sekunnin tarkkuudella.

260)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät seuraaviin tapahtumiin, jotka valvontalaite on havainnut kortin ollessa paikoilleen asetettuna:

aikojen päällekkäisyys (jos tapahtuma on tämän kortin aiheuttama),

kortin paikoilleen asettaminen ajettaessa (jos tämä kortti on tapahtuman kohteena),

edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein (jos tämä kortti on tapahtuman kohteena),

keskeytynyt virransyöttö,

virhe liikedatassa,

tietoturvan murtoyritykset.

261)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat näihin tapahtumiin liittyvät tiedot:

tapahtuman tunnuskoodi,

päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma alkoi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen, jos tapahtuma oli tuolloin jo alkanut),

päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma päättyi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti poistettiin, jos tapahtuma oli tuolloin vielä käynnissä),

tapahtumaan liittyvän ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Huomautus:”aikojen päällekkäisyys” -tapahtuman osalta:

tapahtuman alkamispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti poistettiin edellisestä ajoneuvosta,

tapahtuman päättymispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti asetettiin paikoilleen tällä hetkellä käytössä olevaan ajoneuvoon,

ajoneuvoon liittyvien tietojen on vastattava tällä hetkellä käytössä olevaa, tapahtuman aiheuttanutta ajoneuvoa.

Huomautus:”edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein” -tapahtuman osalta:

tapahtuman alkamispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti asetettiin paikoilleen sen käyttöjakson aluksi, jota ei lopetettu oikein,

tapahtuman päättymispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti asetettiin paikoilleen sen käyttöjakson aluksi, jonka aikana tapahtuma havaittiin (kuluva käyttöjakso),

ajoneuvoon liittyvien tietojen on vastattava sitä ajoneuvoa, jota käytettäessä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein.

262)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan kuuteen viimeisimpään kutakin tapahtumatyyppiä edustavaan tapahtumaan liittyvät tiedot (eli 36 tapahtuman tiedot).

4.5.3.1.8   Vikoihin liittyvät tiedot

Tässä alakohdassa käsiteltäviin asioihin liittyvä aika on kirjattava yhden sekunnin tarkkuudella.

263)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät seuraaviin vikoihin, jotka valvontalaite on havainnut kortin ollessa paikoilleen asetettuna:

korttivika (jos tämä kortti on tapahtuman kohteena),

valvontalaitteen vika.

264)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat näihin vikoihin liittyvät tiedot:

vikakoodi,

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma alkoi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen, jos vikatapahtuma oli tuolloin jo alkanut),

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma päättyi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti poistettiin, jos vikatapahtuma oli tuolloin vielä käynnissä),

vikatapahtumaan liittyvän ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

265)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan kahteentoista viimeisimpään kutakin vikatyyppiä edustavaan vikatapahtumaan liittyvät tiedot (eli 24 vikatapahtuman tiedot).

4.5.3.1.9   Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot

266)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot erikseen jokaista sellaista kalenterivuorokautta kohti, jolloin korttia on käytetty tai joille kuljettaja on syöttänyt tietoja käsin:

päivämäärä,

käyttövuorokausien juokseva järjestysnumero (jota suurennetaan yhdellä jokaisena sellaisena kalenterivuorokautena, jolloin korttia käytetään),

kuljettajan kyseisen vuorokauden aikana kulkema kokonaismatka,

kuljettajatilanne klo 00.00,

seuraavat tiedot aina, kun kuljettajan toiminnan tila muuttuu ja/tai ajoneuvon miehitys muuttuu ja/tai kuljettajakortti asetetaan paikoilleen tai poistetaan:

ajoneuvon miehitys (CREW, SINGLE),

korttiaukko (DRIVER, CO-DRIVER),

kortin tila (INSERTED, NOT INSERTED),

toiminta (DRIVING, AVAILABILITY, WORK, BREAK/REST),

aika, jolloin muutos tapahtui.

267)

Kuljettajakortin muistin on kyettävä tallentamaan kuljettajan toimintaan liittyviä tietoja vähintään 28 vuorokauden ajalta (kuljettajan keskimääräisen toiminnan määritellään sisältävän 93 toiminnan tilan muutosta vuorokaudessa).

268)

Vaatimuksien 261, 264 ja 266 perusteella luetellut tiedot on tallennettava siten, että toimintaa koskevat tiedot voidaan hakea siinä järjestyksessä, jossa nämä toiminnat ovat tapahtuneet, vaikka aikatiedoissa olisikin päällekkäisyyttä.

4.5.3.1.10   Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot

269)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot erikseen jokaista sellaista kalenterivuorokautta kohti, jolloin korttia on käytetty, ja erikseen jokaista tietyn ajoneuvon kyseisenä päivänä tapahtunutta käyttöjaksoa kohti (käyttöjaksoon sisältyvät kaikki peräkkäin tapahtuneet työjaksot kortin paikoilleen asettamisesta sen poistoon kyseisessä ajoneuvossa, kortin kannalta tarkasteltuna):

päivämäärä ja aika, jolloin ajoneuvoa ensi kerran käytettiin (eli hetki, jolloin kortti ensimmäisen kerran asetettiin paikoilleen kyseisen ajoneuvon käyttöjakson aikana, tai klo 00.00, jos ajoneuvon käyttö tuolloin oli jatkuvaa),

ajoneuvon matkamittarin lukema tuona ajanhetkenä,

päivämäärä ja aika, jolloin ajoneuvoa viimeisen kerran käytettiin (eli hetki, jolloin kortti viimeisen kerran poistettiin kyseisen ajoneuvon käyttöjakson aikana, tai klo 23.59, jos ajoneuvon käyttö tuolloin oli jatkuvaa),

ajoneuvon matkamittarin lukema tuona ajanhetkenä,

ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

270)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan vähintään 84 tällaista tietuetta.

4.5.3.1.11   Tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy

271)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kuljettajan syöttämät tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy:

päivämäärä ja aika, jolloin tiedot syötettiin (tai syötettyihin tietoihin liittyvä päivämäärä ja aika, jos tietojen syöttäminen tapahtui tietojen käsin syöttämistä koskevan menettelyn mukaisesti),

syötetyn tiedon tyyppi (alkamis- tai päättymistieto, olosuhteet, joissa tieto on syötetty),

valtio ja alue, jota syötetty tieto koskee,

ajoneuvon matkamittarin lukema.

272)

Kuljettajakortin muistin on kyettävä tallentamaan vähintään 42 paria tällaisia tietueita.

4.5.3.1.12   Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot

273)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät ajoneuvoon, jota käytettäessä kuluva käyttöjakso alkoi:

päivämäärä ja aika, jolloin käyttöjakso alkoi (eli kortti asetettiin paikoilleen) yhden sekunnin tarkkuudella,

ajoneuvon rekisteritunnus, ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

4.5.3.1.13   Tarkastustoimiin liittyvät tiedot

274)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tarkastustoimiin liittyvät tiedot:

tarkastuksen päivämäärä ja aika,

valvontakortin numero ja kortin myöntänyt jäsenvaltio,

tarkastuksen tyyppi (tietojen näyttö ja/tai tulostus ja/tai ajoneuvoyksikön tietojen kopiointi ja/tai kortin tietojen kopiointi (ks. huomautus)),

jakso, jota koskevat tiedot kopioitiin, kun kyseessä on tietojen kopiointi,

tarkastettavan ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Huomautus: tietojen kopiointi kirjataan vain, jos se on suoritettu valvontalaitteen kautta.

275)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan yksi tällainen tietue.

4.5.3.1.14   Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot

276)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot, jotka on syötetty kortin ollessa paikoilleen asetettuna (mihin hyvänsä korttiaukkoon):

päivämäärä ja aika, jolloin tieto syötettiin,

erityisolosuhteiden tyyppi.

277)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan vähintään 56 tällaista tietuetta.

4.5.3.2   Ajopiirturin sukupolven 2 sovellus (ei voida käyttää ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikössä)

4.5.3.2.1   Sovellusten tunnistetiedot

278)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat sovellusten tunnistetiedot:

ajopiirturisovelluksen tunniste,

ajopiirturikortin tunnisteen tyyppi.

4.5.3.2.2   Avaimet ja varmenteet

279)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan useita salausavaimia ja varmenteita, kuten lisäyksessä 11 olevassa B osassa määritetään.

4.5.3.2.3   Kortin tunniste

280)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin tunnistetiedot:

kortin numero,

kortin myöntänyt jäsenvaltio, myöntäneen viranomaisen nimi, myöntämispäivä,

kortin ensimmäinen voimassaolopäivä, kortin viimeinen voimassaolopäivä.

4.5.3.2.4   Kortin haltijan tunnistetiedot

281)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin haltijan tunnistetiedot:

haltijan sukunimi,

haltijan etunimi (etunimet),

syntymäaika,

haltijan ensisijaisesti käyttämä kieli.

4.5.3.2.5   Kortilla olevien tietojen kopiointi

282)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortilla olevien tietojen kopiointiin liittyvät tiedot:

viimeisimmän (muussa kuin valvontatarkoituksessa tehdyn) kortin tietojen kopioinnin päivämäärä ja aika.

283)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan yksi tällainen tietue.

4.5.3.2.6   Ajokorttiin liittyvät tiedot

284)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat ajokorttiin liittyvät tiedot:

kortin myöntänyt jäsenvaltio, myöntäneen viranomaisen nimi,

ajokortin numero (myöntämispäivänä).

4.5.3.2.7   Tapahtumiin liittyvät tiedot

Tässä alakohdassa käsiteltäviin asioihin liittyvä aika on kirjattava yhden sekunnin tarkkuudella.

285)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät seuraaviin tapahtumiin, jotka valvontalaite on havainnut kortin ollessa paikoilleen asetettuna:

aikojen päällekkäisyys (jos tapahtuma on tämän kortin aiheuttama),

kortin paikoilleen asettaminen ajettaessa (jos tämä kortti on tapahtuman kohteena),

edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein (jos tämä kortti on tapahtuman kohteena),

keskeytynyt virransyöttö,

virhe yhteydessä etäviestintälaitteistoon,

sijaintitietojen puuttuminen GNSS-vastaanottimesta -tapahtuma,

virhe viestinnässä ulkoisen GNSS-laitteiston kanssa,

virhe liikedatassa,

ajoneuvon liikeristiriita,

tietoturvan murtoyritykset,

aikojen päällekkäisyys.

286)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat näihin tapahtumiin liittyvät tiedot:

tapahtuman tunnuskoodi,

päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma alkoi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen, jos tapahtuma oli tuolloin jo alkanut),

päivämäärä ja aika, jolloin tapahtuma päättyi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti poistettiin, jos tapahtuma oli tuolloin vielä käynnissä),

tapahtumaan liittyvän ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Huomautus:”aikojen päällekkäisyys” -tapahtuman osalta:

tapahtuman alkamispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti poistettiin edellisestä ajoneuvosta,

tapahtuman päättymispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti asetettiin paikoilleen tällä hetkellä käytössä olevaan ajoneuvoon,

ajoneuvoon liittyvien tietojen on vastattava tällä hetkellä käytössä olevaa, tapahtuman aiheuttanutta ajoneuvoa.

Huomautus:”edellistä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein” -tapahtuman osalta:

tapahtuman alkamispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti asetettiin paikoilleen sen käyttöjakson aluksi, jota ei lopetettu oikein,

tapahtuman päättymispäivämäärän ja -ajan on vastattava sitä päivämäärää ja aikaa, jolloin kortti asetettiin paikoilleen sen käyttöjakson aluksi, jonka aikana tapahtuma havaittiin (kuluva käyttöjakso),

ajoneuvoon liittyvien tietojen on vastattava sitä ajoneuvoa, jota käytettäessä kortin käyttöjaksoa ei lopetettu oikein.

287)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan kuuteen viimeisimpään kutakin tapahtumatyyppiä edustavaan tapahtumaan liittyvät tiedot (eli 66 tapahtuman tiedot).

4.5.3.2.8   Vikoihin liittyvät tiedot

Tässä alakohdassa käsiteltäviin asioihin liittyvä aika on kirjattava yhden sekunnin tarkkuudella.

288)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät seuraaviin vikoihin, jotka valvontalaite on havainnut kortin ollessa paikoilleen asetettuna:

korttivika (jos tämä kortti on tapahtuman kohteena),

valvontalaitteen vika.

289)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat näihin vikoihin liittyvät tiedot:

vikakoodi,

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma alkoi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti asetettiin paikoilleen, jos vikatapahtuma oli tuolloin jo alkanut),

päivämäärä ja aika, jolloin vikatapahtuma päättyi (tai päivämäärä ja aika, jolloin kortti poistettiin, jos vikatapahtuma oli tuolloin vielä käynnissä),

vikatapahtumaan liittyvän ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

290)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan kahteentoista viimeisimpään kutakin vikatyyppiä edustavaan vikatapahtumaan liittyvät tiedot (eli 24 vikatapahtuman tiedot).

4.5.3.2.9   Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot

291)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot erikseen jokaista sellaista kalenterivuorokautta kohti, jolloin korttia on käytetty tai joille kuljettaja on syöttänyt tietoja käsin:

päivämäärä,

käyttövuorokausien juokseva järjestysnumero (jota suurennetaan yhdellä jokaisena sellaisena kalenterivuorokautena, jolloin korttia käytetään),

kuljettajan kyseisen vuorokauden aikana kulkema kokonaismatka,

kuljettajatilanne klo 00.00,

seuraavat tiedot aina, kun kuljettajan toiminnan tila muuttuu ja/tai ajoneuvon miehitys muuttuu ja/tai kuljettajakortti asetetaan paikoilleen tai poistetaan:

ajoneuvon miehitys (CREW, SINGLE),

korttiaukko (DRIVER, CO-DRIVER),

kortin tila (INSERTED, NOT INSERTED),

toiminta (DRIVING, AVAILABILITY, WORK, BREAK/REST),

aika, jolloin muutos tapahtui.

292)

Kuljettajakortin muistin on kyettävä tallentamaan kuljettajan toimintaan liittyviä tietoja vähintään 28 vuorokauden ajalta (kuljettajan keskimääräisen toiminnan määritellään sisältävän 93 toiminnan tilan muutosta vuorokaudessa).

293)

Vaatimuksien 286, 289 ja 291 perusteella luetellut tiedot on tallennettava siten, että toimintaa koskevat tiedot voidaan hakea siinä järjestyksessä, jossa nämä toiminnat ovat tapahtuneet, vaikka aikatiedoissa olisikin päällekkäisyyttä.

4.5.3.2.10   Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot

294)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot erikseen jokaista sellaista kalenterivuorokautta kohti, jolloin korttia on käytetty, ja erikseen jokaista tietyn ajoneuvon kyseisenä päivänä tapahtunutta käyttöjaksoa kohti (käyttöjaksoon sisältyvät kaikki peräkkäin tapahtuneet työjaksot kortin paikoilleen asettamisesta sen poistoon kyseisessä ajoneuvossa, kortin kannalta tarkasteltuna):

päivämäärä ja aika, jolloin ajoneuvoa ensi kerran käytettiin (eli hetki, jolloin kortti ensimmäisen kerran asetettiin paikoilleen kyseisen ajoneuvon käyttöjakson aikana, tai klo 00.00, jos ajoneuvon käyttö tuolloin oli jatkuvaa),

ajoneuvon matkamittarin lukema ajanhetkenä, jolloin ajoneuvoa käytettiin ensi kerran,

päivämäärä ja aika, jolloin ajoneuvoa viimeisen kerran käytettiin (eli hetki, jolloin kortti viimeisen kerran poistettiin kyseisen ajoneuvon käyttöjakson aikana, tai klo 23.59, jos ajoneuvon käyttö tuolloin oli jatkuvaa),

ajoneuvon matkamittarin lukema ajanhetkenä, jolloin ajoneuvoa käytettiin viimeisen kerran,

ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity,

ajoneuvon valmistenumero.

295)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan vähintään 84 tällaista tietuetta.

4.5.3.2.11   Tiedot paikasta ja sijainnit, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy

296)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kuljettajan syöttämät tiedot paikasta, jossa päivän työaika alkaa ja/tai päättyy:

päivämäärä ja aika, jolloin tiedot syötettiin (tai syötettyihin tietoihin liittyvä päivämäärä ja aika, jos tietojen syöttäminen tapahtui tietojen käsin syöttämistä koskevan menettelyn mukaisesti),

syötetyn tiedon tyyppi (alkamis- tai päättymistieto, olosuhteet, joissa tieto on syötetty),

valtio ja alue, jota syötetty tieto koskee,

ajoneuvon matkamittarin lukema,

ajoneuvon sijainti,

GNSS-laitteiston tarkkuus, päivämäärä ja kellonaika, jolloin sijainti määritettiin.

297)

Kuljettajakortin muistin on kyettävä tallentamaan vähintään 84 paria tällaisia tietueita.

4.5.3.2.12   Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot

298)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät ajoneuvoon, jota käytettäessä kuluva käyttöjakso alkoi:

päivämäärä ja aika, jolloin käyttöjakso alkoi (eli kortti asetettiin paikoilleen) yhden sekunnin tarkkuudella,

ajoneuvon rekisteritunnus, ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

4.5.3.2.13   Tarkastustoimiin liittyvät tiedot

299)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tarkastustoimiin liittyvät tiedot:

tarkastuksen päivämäärä ja aika,

valvontakortin numero ja kortin myöntänyt jäsenvaltio,

tarkastuksen tyyppi (tietojen näyttö ja/tai tulostus ja/tai ajoneuvoyksikön tietojen kopiointi ja/tai kortin tietojen kopiointi (ks. huomautus)),

jakso, jota koskevat tiedot kopioitiin, kun kyseessä on tietojen kopiointi,

tarkastettavan ajoneuvon rekisteritunnus ja jäsenvaltio, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Huom: tietoturvavaatimusten vuoksi tietojen kopiointi kirjataan vain, jos se on suoritettu valvontalaitteen kautta.

300)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan yksi tällainen tietue.

4.5.3.2.14   Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot

301)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot, jotka on syötetty kortin ollessa paikoilleen asetettuna (mihin hyvänsä korttiaukkoon):

päivämäärä ja aika, jolloin tieto syötettiin,

erityisolosuhteiden tyyppi.

302)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan vähintään 56 tällaista tietuetta.

4.5.3.2.15   Käytössä olleiden ajoneuvoyksikköjen tiedot

303)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot, jotka liittyvät eri ajoneuvoyksikköihin, joissa korttia käytettiin:

ajoneuvoyksikön käyttöajan alun (eli hetki, jolloin kortti asetettiin ensimmäisen kerran paikoilleen ajoneuvoyksikköön käyttöajaksi) päivämäärä ja kellonaika,

ajoneuvoyksikön valmistaja,

ajoneuvoyksikön tyyppi,

ajoneuvoyksikön ohjelmistoversion numero.

304)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan vähintään 84 tällaista tietuetta.

4.5.3.2.16   Kolmen tunnin keskeytymätöntä ajoa koskevat paikkatiedot.

305)

Kuljettajakortin on voitava tallentaa seuraavat tiedot, jotka liittyvät ajoneuvon sijaintiin, kun kuljettajan keskeytymätön ajoaika saavuttaa yli kolmen tunnin jakson:

päivämäärä ja aika, jolloin kuljettajan keskeytymätön ajoaika saavuttaa yli kolmen tunnin jakson.

ajoneuvon sijainti,

GNSS-laitteiston tarkkuus, päivämäärä ja kellonaika, jolloin sijainti määritettiin.

306)

Kuljettajakortin on kyettävä tallentamaan vähintään 252 tällaista tietuetta.

4.5.4   Korjaamokortti

4.5.4.1   Ajopiirturikortin sovellus (joka on ensimmäisen ja toisen sukupolven ajoneuvoyksikköjen käytettävissä)

4.5.4.1.1   Sovellusten tunnistetiedot

307)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan seuraavat sovellusten tunnistetiedot:

ajopiirturisovelluksen tunniste,

ajopiirturikortin tunnisteen tyyppi.

4.5.4.1.2   Avaimet ja varmenteet

308)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan useita salausavaimia ja varmenteita, kuten lisäyksen 11 A osassa määritetään.

309)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan henkilökohtainen tunnusluku (PIN-koodi).

4.5.4.1.3   Kortin tunniste

310)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin tunnistetiedot:

kortin numero,

kortin myöntänyt jäsenvaltio, myöntäneen viranomaisen nimi, myöntämispäivä,

kortin ensimmäinen voimassaolopäivä, kortin viimeinen voimassaolopäivä.

4.5.4.1.4   Kortin haltijan tunnistetiedot

311)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin haltijan tunnistetiedot:

korjaamon nimi,

korjaamon osoite,

haltijan sukunimi,

haltijan etunimi (etunimet),

haltijan ensisijaisesti käyttämä kieli.

4.5.4.1.5   Kortilla olevien tietojen kopiointi

312)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan kortin tietojen kopiointiin liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

4.5.4.1.6   Kalibrointiin ja ajan asetukseen liittyvät tiedot

313)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka liittyvät kalibrointeihin ja/tai ajan asetuksiin, jotka on suoritettu kortin ollessa asetettuna valvontalaitteeseen.

314)

Kunkin kalibrointiin liittyvän tietueen on kyettävä tallentamaan seuraavat tiedot:

kalibroinnin tarkoitus (aktivointi, ensiasennus, asennus, määräaikaistarkastus)

ajoneuvon tunnistetiedot

päivitetyt tai vahvistetut parametrit (w, k, l, rengaskoko, nopeudenrajoittimen asetukset, matkamittari (uudet ja vanhat lukemat), päivämäärä ja aika (uudet ja vanhat lukemat))

valvontalaitteen tunnistetiedot (ajoneuvoyksikön osanumero, ajoneuvoyksikön sarjanumero, liiketunnistimen sarjanumero).

315)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan vähintään 88 tällaista tietuetta.

316)

Korjaamokortin on pidettävä muistissa sen avulla suoritettujen kalibrointien kokonaislukumäärä.

317)

Korjaamokortin on pidettävä muistissa sen avulla suoritettujen kalibrointien lukumäärä kortin tietojen viimeksi tapahtuneen kopioinnin jälkeen.

4.5.4.1.7   Tapahtumiin ja vikoihin liittyvät tiedot

318)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan tapahtumiin ja vikoihin liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

319)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan tiedot, jotka koskevat kolmea viimeisintä kutakin tapahtumatyyppiä edustavaa tapahtumaa (eli 18 tapahtumaa) ja kuutta viimeisintä kutakin vikatyyppiä edustavaa vikatapahtumaa (eli 12 vikatapahtumaa).

4.5.4.1.8   Kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot

320)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan kuljettajan toimintaan liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

321)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan vähintään yhden kuljettajan keskimääräistä toimintaa vastaavan päivän tiedot.

4.5.4.1.9   Käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot

322)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan käytössä olleisiin ajoneuvoihin liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

323)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan vähintään neljä tällaista tietuetta.

4.5.4.1.10   Päivän työajan alkamiseen ja/tai päättymiseen liittyvät tiedot

324)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan päivän työajan alkamiseen ja/tai päättymiseen liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

325)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan vähintään kolme paria tällaisia tietueita.

4.5.4.1.11   Kortin käyttöjaksoon liittyvät tiedot

326)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan kortin tietojen kopiointiin liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

4.5.4.1.12   Tarkastustoimiin liittyvät tiedot

327)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan tarkastustoimiin liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

4.5.4.1.13   Erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot

328)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan erityisolosuhteisiin liittyvät tiedot samalla tavoin kuin kuljettajakortin.

329)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan vähintään 2 tällaista tietuetta.

4.5.4.2   Ajopiirturin sukupolven 2 sovellus (ei voida käyttää ensimmäisen sukupolven ajoneuvoyksikössä)

4.5.4.2.1   Sovellusten tunnistetiedot

330)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan seuraavat sovellusten tunnistetiedot:

ajopiirturisovelluksen tunniste,

ajopiirturikortin tunnisteen tyyppi.

4.5.4.2.2   Avaimet ja varmenteet

331)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan useita salausavaimia ja varmenteita, kuten lisäyksessä 11 olevassa B osassa määritetään.

332)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan henkilökohtainen tunnusluku (PIN-koodi).

4.5.4.2.3   Kortin tunniste

333)

Korjaamokortin on kyettävä tallentamaan seuraavat kortin tunnistetiedot:

kortin numero,

kortin myöntänyt jäsenvaltio, myöntäneen viranomaisen nimi, myöntämispäivä,

kortin ensimmäinen voimassaolopäivä, kortin viimeinen voimassaolopäivä.