ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 110

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
26. huhtikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/630, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyllä takaisinottosopimuksella perustetussa takaisinoton sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kuulemisten järjestämistä edellyttäviä takaisinottopyyntöjä koskevaan suositukseen

1

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta ( EUVL L 341, 24.12.2015 )

4

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä ( EUVL L 336, 23.12.2015 )

5

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

26.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/630,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyllä takaisinottosopimuksella perustetussa takaisinoton sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kuulemisten järjestämistä edellyttäviä takaisinottopyyntöjä koskevaan suositukseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 79 artiklan kolmannen kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä 25 päivänä toukokuuta 2006 tehty takaisinottosopimus (1), jäljempänä ’takaisinottosopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

(2)

Takaisinottosopimuksen 19 artiklassa perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka vastaa kyseisessä artiklassa määritetyistä tehtävistä.

(3)

Takaisinottosopimuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätään, että takaisinoton sekakomitea päättää takaisinottosopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä.

(4)

Kuuleminen on yksi takaisinottosopimuksessa vahvistetun takaisinottomenettelyn vaiheista. Takaisinottosopimuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan kuuleminen on järjestettävä, jos pyynnön esittävä osapuoli ei pysty liittämään takaisinottopyyntöön mitään takaisinottosopimuksen liitteissä 2 tai 3 luetelluista asiakirjoista.

(5)

Takaisinoton sekakomitea antoi 2 päivänä kesäkuuta 2009 ensimmäisen suosituksen takaisinottopyynnöistä, jotka edellyttävät kuulemisen järjestämistä. Tätä suositusta olisi selkeytettävä toisella suosituksella ohjeiden antamiseksi sellaisia tilanteita varten, joissa kuulemisten aikataulua muutetaan sen takia, että kuulemisten järjestämisen määräaikoja ei voida noudattaa.

(6)

Tämän vuoksi on aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta takaisinoton sekakomiteassa kuulemisten järjestämistä edellyttäviä takaisinottopyyntöjä koskevaan suositukseen.

(7)

Takaisinottosopimus sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joka osallistuu sen vuoksi tämän päätöksen hyväksymiseen.

(8)

Takaisinottosopimus sitoo Irlantia, joka osallistuu sen vuoksi tämän päätöksen hyväksymiseen.

(9)

Takaisinottosopimus ei sido Tanskaa, sitä ei sovelleta Tanskaan, eikä Tanska sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

Ainoa artikla

1.   Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottosopimuksen 19 artiklassa perustetussa takaisinoton sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettava kanta suosituksen antamiseen kuulemisten järjestämistä edellyttävistä takaisinottopyynnöistä perustuu tähän päätökseen liitettyyn takaisinoton sekakomitean suositusluonnokseen.

2.   Unionin edustajat takaisinoton sekakomiteassa voivat sopia takaisinoton sekakomitean suositusluonnokseen tehtävistä vähäisistä teknisistä korjauksista ilman uutta neuvoston päätöstä.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M.H.P. VAN DAM


(1)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 40.


LUONNOS

EUROOPAN YHTEISÖN JA VENÄJÄN FEDERAATION VÄLILLÄ 25 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2006 TEHDYLLÄ TAKAISINOTTOSOPIMUKSELLA PERUSTETUN TAKAISINOTON SEKAKOMITEAN SUOSITUS N:o 2,

annettu …,

kuulemisten järjestämistä edellyttävistä takaisinottopyynnöistä

KOMITEA, joka

viittaa Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä 25 päivänä toukokuuta 2006 tehtyyn takaisinottosopimukseen, jäljempänä ’takaisinottosopimus’, ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohtaan sekä takaisinoton sekakomitean 25 päivänä heinäkuuta 2007 vahvistetun työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohtaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kuuleminen on yksi takaisinottosopimuksessa vahvistetun takaisinottomenettelyn vaiheista, joka olisi takaisinottosopimuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti järjestettävä, jos pyynnön esittävä osapuoli ei pysty liittämään takaisinottopyyntöön mitään takaisinottosopimuksen liitteissä 2 tai 3 luetelluista asiakirjoista.

(2)

Takaisinoton sekakomitea antoi 2 päivänä kesäkuuta 2009 suosituksen N:o 1 kuulemisten järjestämistä edellyttävistä takaisinottopyynnöistä, jäljempänä ’suositus N:o 1’.

(3)

Takaisinottosopimuksen 20 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti takaisinottopyyntöjen käsittelyn määräaikaa koskevat erityisjärjestelyt voidaan vahvistaa kahdenvälisissä täytäntöönpanopöytäkirjoissa,

SUOSITTAA SEURAAVAA:

1.

Suosituksessa N:o 1 olevan 2 kohdan mukaisesti kuulemisen olisi tapahduttava 10 kalenteripäivän kuluessa suosituksessa N:o 1 olevassa 1 kohdassa tarkoitetusta takaisinottopyynnön vastaanottamispäivästä, jos kuulemisten järjestämisen määräaikoja ei ole vahvistettu Venäjän federaation ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä täytäntöönpanopöytäkirjoissa.

2.

Jos kuulemista ei ole järjestetty tämän suosituksen 1 kohdassa tarkoitetuissa määräajoissa tai henkilöä ei toimiteta kuulemiseen, pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion olisi suoritettava tarvittavat yhteydenotot ja järjestelyt järjestääkseen kuulemisen viipymättä.

3.

Jos pyynnön esittänyt valtio kuulemisen järjestämiselle vahvistetun määräajan kuluessa ilmoittaa pyynnön vastaanottaneelle valtiolle henkilön kuulemiseen toimittamisen lykkääntymisestä, tämän suosituksen 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa tai soveltuvin osin asianomaisessa täytäntöönpanopöytäkirjassa määrättyä määräaikaa olisi jatkettava ilmoituksessa mainittuun päivään asti.

4.

Kuulemisen järjestämisen määräajat, joissa otetaan huomioon tämän suosituksen 3 kohdassa mainitut olosuhteet, eivät saisi olla yli 60 kalenteripäivää takaisinottopyynnön vastaanottamisesta, ellei kuulemisen järjestäminen kyseisen ajan jälkeen ole perusteltua erityisolosuhteiden vuoksi.

Venäjän federaation puolesta

Euroopan unionin puolesta


Oikaisuja

26.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/4


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 341, 24. joulukuuta 2015 )

Sivulla 63, asetuksen (EY) N:o 207/2009 113 artiklan 5 kohtaa muuttava 1 artiklan 97 kohdassa viittaus ”84 artiklan 2 kohtaan” korvataan viittauksella ”87 artiklan 2 kohtaan”.

Sivulla 88, 2 artiklassa, lisätään seuraavat kohdat:

”6 a)

Korvataan 10 säännön 1 kohdassa viittaus ”4 säännön c alakohtaan” viittauksella ”asetuksen 38 artiklan 2 kohtaan”.”

”8 a)

Poistetaan 23 sääntö.

8 b)

Korvataan 24 säännön 1 kohdassa viittaus ”84 säännön 2 kohtaan” viittauksella ”asetuksen 87 artiklan 2 kohtaan”.”

”9 a)

Korvataan 47 säännössä viittaus ”84 säännön 2 kohtaan” viittauksella ”asetuksen 87 artiklan 2 kohtaan”.”

”16 a)

Poistetaan 93 säännön 1 kohdasta lause ”; muutoin 89 sääntöä ei sovelleta”.

16 b)

Poistetaan 93 säännön 3 kohdasta sanat ”ja 88 säännön”.”

”17 a)

Poistetaan 115 säännön 6 kohdasta viittaus 112 säännön 2 kohtaan.

17 b)

Poistetaan 121 säännön 3 kohdan toisesta alakohdasta viittaus 112 säännön 2 kohtaan.”


26.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/5


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 336, 23. joulukuuta 2015 )

Sivulla 23, 54 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta:

on:

”41, 43–50 artiklan”

pitää olla:

”41, 43, 44 ja 46–50 artiklan”

Sivulla 24, 56 artiklan toinen kohta:

on:

”Tämän direktiivin 1, 7, 15, 19, 20, 21 ja 54–57 artiklaa sovelletaan 15 päivästä tammikuuta 2019.”

pitää olla:

”Tämän direktiivin 1, 7, 15, 19, 20 ja 21 artiklaa sovelletaan 15 päivästä tammikuuta 2019.”