ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
19. huhtikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/591, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen ostoihin sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/592, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/593, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Olive de Nîmes (SAN))

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/594, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston elintarvikkeina ja/tai perushyödykkeinä annettavan avun toimenpideohjelmien loppukäyttäjiä koskevan jäsennellyn selvityksen mallista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 mukaisesti

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/595, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/596, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan unionin Keski-Aasian-erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

24

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/597, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

29

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/598, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2016, luvan antamisesta etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen käyttöalan laajentamiseksi elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti

34

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/599, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin tarkistettuihin suunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden yhteensopivuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/600, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, päätöksen 2007/453/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Romanian BSE-asemasta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/601, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2187)  ( 1 )

43

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/590,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pariisissa 30 päivän marraskuuta ja 12 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana pidetyssä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen, jäljempänä ’UNFCCC’, osapuolten 21. konferenssissa (CoP 21) hyväksyttiin sopimus maailmanlaajuisten toimien tehostamisesta ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhan torjumiseksi, jäljempänä ’sopimus’. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona 55 UNFCCC:n osapuolta, joiden osuus kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärästä on arviolta vähintään 55 prosenttia, on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjansa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat UNFCCC:n osapuolia.

(2)

Sopimuksessa asetetaan muun muassa pitkän aikavälin tavoite, joka vastaa tavoitetta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa toimia nousun pysyttämiseksi alle 1,5 celsiusasteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet valmistelevat, ilmoittavat ja pitävät voimassa kulloisetkin kansallisesti määritellyt panoksensa.

(3)

Unioni ja sen jäsenvaltiot ilmoittivat 6 päivänä maaliskuuta 2015 aiotun kansallisesti määritellyn panostuksensa, jonka mukaan ne sitoutuvat vähentämään omia kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna Eurooppa-neuvoston 23 päivänä lokakuuta 2014 antamien, vuoteen 2030 ulottuvaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevien päätelmien mukaisesti.

(4)

Sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa 22 päivän huhtikuuta 2016 ja 21 päivän huhtikuuta 2017 välisenä aikana.

(5)

Sopimus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklassa tarkoitettujen unionin ympäristötavoitteiden mukainen; näitä tavoitteita ovat ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen; ihmisten terveyden suojelu sekä sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen.

(6)

Unionissa on voimassa lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön joitain näistä tavoitteista. Osaa tästä voimassa olevasta unionin lainsäädännöstä on tarkistettava tiettyjen sopimuksen määräysten panemiseksi täytäntöön.

(7)

Sopimus olisi näin ollen allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan puitesopimukseen liittyvä Pariisin sopimus (1) unionin puolesta.

Allekirjoittaminen tapahtuu New Yorkissa 22 päivänä huhtikuuta 2016 tai mahdollisimman pian tuon ajankohdan jälkeen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M.H.P. VAN DAM


(1)  Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/591,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen ostoihin sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maito- ja maitotuotemarkkinat ovat olleet pitkään vakavasti epätasapainossa. Vaikka maidon ja maitotuotteiden maailmanlaajuinen tuontikysyntä pysyi vuonna 2015 kokonaisuudessaan vakaana vuoteen 2014 verrattuna, tuotanto lisääntyi merkittävästi unionissa ja muilla tärkeimmillä viejäalueilla.

(2)

Maitokiintiöiden poistumiseen valmistauduttaessa ja maailmanmarkkinoiden keskipitkän aikavälin positiiviset näkymät huomioon ottaen unionissa on tehty investointeja maidontuotantokapasiteettiin, mikä on johtanut siihen, että maidon tuotanto kasvaa unionissa tasaisesti. Ylimääräiset tuotetut maitomäärät jalostetaan tuotteiksi, joita voidaan varastoida pitkään, kuten voiksi ja rasvattomaksi maitojauheeksi.

(3)

Tämän vuoksi voin ja rasvattoman maitojauheen hinnat laskivat unionissa vuosina 2014 ja 2015, ja rasvattoman maitojauheen hinnat laskivat julkisen intervention hinnan tasolle. Voin hinnat ovat edelleen julkisen intervention hinnan yläpuolella mutta suuntaus on laskeva.

(4)

Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1370/2013 (1) vahvistetaan määrälliset rajoitukset, jotka koskevat voin ja rasvattoman maitojauheen ostoja kyseisessä asetuksessa tarkoitettuun kiinteään hintaan. Kun kyseiset rajat saavutetaan, ostojen on tapahduttava enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä.

(5)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/1549 (2) voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen intervention alkua aikaistettiin vuonna 2016 poikkeuksellisena toimenpiteenä 1 päivään tammikuuta, jotta julkisen intervention mekanismi olisi maito- ja maitotuotealan markkinahäiriötilanteessa keskeytyksettä käytettävissä.

(6)

Delegoidulla asetuksella (EU) 2015/1549 vuodeksi 2016 avatulla julkisen intervention lisäjaksolla on päästy puoleen sen määrällisen rajoituksen määrästä, joka rasvattoman maitojauheen ostamiselle kiinteään hintaan on vahvistettu asetuksessa (EU) N:o 1370/2013.

(7)

Jotta maito- ja maitotuoteala voisi löytää uuden tasapainon nykyisessä vakavassa markkinatilanteessa ja jotta luottamus julkisen intervention mekanismien tehokkuuteen säilyisi, on asianmukaista muuttaa määrällisiä rajoituksia, jotka koskevat voin ja rasvattoman maitojauheen ostoja kiinteään hintaan vuonna 2016.

(8)

Jos tarjouskilpailumenettely käynnistyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa, kyseisen menettelyn perusteella mahdollisesti ostettuja määriä ei olisi otettava huomioon määritettäessä käytettävissä olevia määriä voin ja rasvattoman maitojauheen ostamiseksi kiinteään hintaan vuonna 2016.

(9)

Jotta voidaan varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyt tilapäiset toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin välittömästi ja edistävät hintojen vakautumista, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, voin ja rasvattoman maitojauheen ostoihin kiinteään hintaan vuonna 2016 sovellettavat määrälliset rajoitukset ovat 100 000 tonnia voin osalta ja 218 000 tonnia rasvattoman maitojauheen osalta. Määriä, jotka on ostettu 19 päivänä huhtikuuta 2016 käynnissä olevan tarjouskilpailumenettelyn perusteella, ei oteta huomioon mainituissa määrällisissä rajoituksissa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.G. KOENDERS


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä (EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1549, annettu 17 päivänä syyskuuta 2015, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2015 ja voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2016 (EUVL L 242, 18.9.2015, s. 28).


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/5


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/592,

annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, on ilmoitettu OTC-luottojohdannaislajeista, joiden määritykseen eräs keskusvastapuoli on saanut toimiluvan. EAMV on arvioinut kunkin lajin osalta perusteet, jotka ovat olennaisia määriteltäessä, kuuluvatko lajit määritysvelvollisuuden piiriin; tällaisia perusteita ovat muun muassa standardoinnin aste, määrä ja likviditeetti sekä hintatietojen saatavuus. Järjestelmäriskin vähentämiseksi kokonaisvaltaisesti EAMV on määrittänyt asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyn menettelyn mukaisesti OTC-luottojohdannaislajit, joiden olisi kuuluttava määritysvelvollisuuden piiriin.

(2)

Maturiteetti on yksi OTC-luottojohdannaisten yhteinen ja olennainen piirre. Se ilmoittaa tietyn päivän, jolloin luottojohdannaissopimuksen voimassaolo päättyy. Tämä olisi otettava huomioon, kun määritetään, mitkä OTC-luottojohdannaislajit kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin.

(3)

Eri vastapuolet tarvitsevat eri ajanjaksoja tehdäkseen järjestelyt, joita määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien OTC-luottojohdannaisten määritys edellyttää. Jotta voidaan varmistaa kyseisen velvollisuuden sujuva ja oikea-aikainen täyttäminen, vastapuolet olisi jaoteltava ryhmiin, joissa riittävän samanlaiset vastapuolet tulevat määritysvelvollisuuden piiriin samasta päivästä alkaen.

(4)

Ensimmäisen ryhmän olisi sisällettävä sekä finanssialalla toimivat että sen ulkopuoliset vastapuolet, jotka tämän asetuksen voimaantuloajankohtana ovat vähintään yhden asianomaisen keskusvastapuolen määritysosapuolia ja vähintään yhden määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvan OTC-luottojohdannaislajin osalta, sillä kyseisillä vastapuolilla on jo kokemusta vapaaehtoisesta määrityksestä ja niillä on jo vakiintuneet yhteydet kyseisiin keskusvastapuoliin vähintään yhden kyseisen lajin määrityksen osalta. Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka ovat määritysosapuolia, olisi myös sisällytettävä tähän ensimmäiseen ryhmään, sillä ne ovat kokemukseltaan ja keskusvastapuolimääritystä koskevilta valmiuksiltaan verrattavissa kyseiseen ryhmään kuuluviin finanssialalla toimiviin vastapuoliin.

(5)

Toisen ja kolmannen ryhmän olisi sisällettävä ensimmäiseen lajiin kuulumattomat finanssialalla toimivat vastapuolet ryhmiteltyinä OTC-johdannaisiin liittyvän oikeuskelpoisuuden ja toimintakyvyn mukaan. Rahoitusalalla toimivien vastapuolien oikeuskelpoisuuden ja toimintakyvyn asteen erottelemisessa olisi käytettävä lähtökohtana toiminnan tasoa OTC-johdannaisten saralla, ja siksi olisi määritettävä toisen ja kolmannen ryhmän jaotteleva määrällinen kynnysarvo käyttäen perustana muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien johdannaisten yhteenlaskettua kuukauden lopun keskimääräistä nimellismäärää. Kynnysarvo olisi asetettava asianmukaiselle tasolle, jotta pystytään eriyttämään pienet markkinatoimijat ja toisaalta kattamaan huomattava riskitaso toisessa ryhmässä. Kynnysarvo olisi myös mukautettava vastaamaan kansainvälisesti sovittua kynnysarvoa, joka koskee muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien johdannaisten vakuusvaatimuksia, jotta voidaan edistää sääntelyn lähentämistä ja rajoittaa vastapuolille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kuten kyseisissä kansainvälisissä standardeissa määrätään, kynnysarvoa sovelletaan yleensä konsernin tasolla olettaen, että mahdolliset riskit jaetaan konsernin sisällä, kun taas sijoitusrahastojen tapauksessa kynnysarvoa olisi sovellettava erikseen jokaiseen rahastoon, sillä muiden rahastojen tai niiden hoitajien vastuut eivät yleensä vaikuta rahaston vastuisiin. Näin ollen kynnysarvoa olisi sovellettava erikseen jokaiseen rahastoon edellyttäen, että rahaston maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteessa kukin sijoitusrahasto muodostaa täysin erotellun ja erillään pidetyn omaisuuserien poolin, johon ei kohdistu muiden sijoitusrahastojen tai rahaston hoitajan vakuuksia, takauksia eikä tukea.

(6)

Tietyt vaihtoehtoiset sijoitusrahastot jäävät asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyn finanssialalla toimivan vastapuolen määritelmän ulkopuolelle, vaikka niiden OTC-johdannaissopimuksia koskeva toimintakyvyn aste on samanlainen kuin määritelmän piiriin kuuluvilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla. Sen vuoksi finanssialan ulkopuolisiksi vastapuoliksi katsotut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot olisi sisällytettävä samoihin vastapuoliryhmiin finanssialalla toimiviksi vastapuoliksi katsottujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen kanssa.

(7)

Neljännen ryhmän olisi katettava muihin ryhmiin kuulumattomat finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, sillä niillä ei ole yhtä paljon kokemusta ja toimintakykyä OTC-johdannaisten ja keskusvastapuolimäärityksen alalla kuin muilla vastapuoliryhmillä.

(8)

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, että niillä ei välttämättä ole valmiina tarvittavia yhteyksiä keskusvastapuoliin kaikkien määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien lajien osalta. Asiakkaiden määritys ja epäsuorien asiakkaiden määritys lisääntyvät todennäköisesti huomattavasti määritysvelvollisuuden voimaantulon myötä, ja ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vastapuolet mahdollistavat määritykseen pääsyn sellaisille vastapuolille, jotka eivät ole määritysosapuolia. Tämä ensimmäinen vastapuoliryhmä muodostaa lisäksi merkittävän osuuden jo määritettyjen OTC-luottojohdannaisten määrästä, ja määritettävien transaktioiden määrä lisääntyy huomattavasti sen jälkeen, kun tämän asetuksen mukainen määritysvelvollisuus on tullut voimaan. Jotta ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vastapuolet pystyvät valmistautumaan uusien lajien määritykseen, suoriutumaan lisääntyvästä asiakkaiden ja epäsuorien asiakkaiden määrityksestä sekä sopeutumaan transaktiomäärien kasvuun, niitä koskevaksi kohtuulliseksi ajaksi olisi asetettava kuusi kuukautta. Lisäksi ensimmäiseen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, määrittääkö jo useampi kuin yksi keskusvastapuoli samaa OTC-johdannaislajia, kun tämä asetus tulee voimaan. Erityisesti jos huomattava määrä vastapuolia pyrkii laatimaan määrityksen saman keskusvastapuolen kanssa samanaikaisesti, se merkitsisi sitä, että tarvitaan enemmän aikaa kuin silloin, kun vastapuolet voivat valita useamman keskusvastapuolen keskuudesta sen, jonka kanssa ne laativat määrityksen. Sen vuoksi olisi myönnettävä kolmen kuukauden lisäaika, jotta varmistetaan määritysvelvollisuuden asianmukainen täytäntöönpano.

(9)

Toiseen ja kolmanteen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, että useimmat niistä saavat pääsyn keskusvastapuoleen ryhtymällä määritysosapuolen asiakkaaksi tai epäsuoraksi asiakkaaksi. Tämä prosessi voi kestää 12–18 kuukautta riippuen vastapuolten oikeuskelpoisuudesta ja toimintakyvystä sekä siitä, missä määrin ne ovat valmistautuneet tekemään sopimusten määrityksen edellyttämät järjestelyt määritysosapuolten kanssa. Lisäksi toiseen ja kolmanteen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, määrittääkö jo useampi kuin yksi keskusvastapuoli samaa OTC-johdannaislajia, kun tämä asetus tulee voimaan. Erityisesti jos huomattava määrä vastapuolia pyrkii laatimaan määrityksen saman keskusvastapuolen kanssa samanaikaisesti, se merkitsisi sitä, että tarvitaan enemmän aikaa kuin silloin, kun vastapuolet voivat valita useamman keskusvastapuolen keskuudesta sen, jonka kanssa ne laativat määrityksen. Sen vuoksi olisi myönnettävä kolmen kuukauden lisäaika, jotta varmistetaan määritysvelvollisuuden asianmukainen täytäntöönpano.

(10)

Neljänteen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon niiden oikeuskelpoisuus ja toimintakyky sekä se, ettei niillä ole yhtä paljon kokemusta OTC-johdannaisten ja keskusvastapuolimäärityksen alalta kuin muilla vastapuoliryhmillä.

(11)

Olisi säädettävä määritysvelvollisuuden soveltamispäivän lykkäämisestä sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, joissa toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin ja molemmat vastapuolet kuuluvat samaan konserniin ja sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin ja joissa niihin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä. Soveltamisen lykkäämisen avulla pitäisi välttyä tilanteilta, joissa kyseiset sopimukset jäävät tietyksi ajaksi määritysvelvollisuuden ulkopuolelle, kun ei ole vielä voimassa asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä esitettyjä OTC-johdannaissopimuksia ja sen maan lainsäädäntöä, johon unionin ulkopuolinen vastapuoli on sijoittautunut. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tarkistaa ennalta, että kyseisiä sopimuksia tekevät vastapuolet kuuluvat samaan konserniin ja täyttävät muut konsernin sisäisiä transaktioita koskevat edellytykset asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti.

(12)

Kun OTC-johdannaissopimusten vastapuolet eivät ole finanssialan ulkopuolisia vastapuolia vaan finanssialalla toimivia vastapuolia, asetuksessa (EU) N:o 648/2012 edellytetään määritysvelvollisuuden soveltamista sopimuksiin, jotka on tehty sen jälkeen, kun EAMV:lle on annettu ilmoitus siitä, että keskusvastapuoli on saanut toimiluvan tietyn OTC-johdannaislajin määritykseen, mutta ennen päivää, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan, edellyttäen, että kyseisten sopimusten jäljellä oleva voimassaoloaika velvollisuuden voimaantulopäivänä antaa siihen perusteet. Sovellettaessa määritysvelvollisuutta tällaisiin sopimuksiin olisi pyrittävä varmistamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen. Tavoitteina olisi oltava rahoitusvakaus, järjestelmäriskin vähentäminen sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen markkinatoimijoille, kun OTC-johdannaissopimuslajin on ilmoitettu kuuluvan määritysvelvollisuuden piiriin. Lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika olisi sen vuoksi asetettava tasolle, jolla voidaan varmistaa näiden tavoitteiden saavuttaminen.

(13)

Vastapuolilla ei ole ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien voimaantuloa mahdollisuutta ennakoida, sovelletaanko niiden tekemiin OTC-johdannaissopimuksiin määritysvelvollisuutta kyseisen velvollisuuden voimaantulopäivänä. Tämä epävarmuus vaikuttaa merkittävästi markkinatoimijoiden kykyyn hinnoitella tekemänsä OTC-johdannaissopimukset oikein, sillä keskusvastapuolessa määritettäviin sopimuksiin sovelletaan erilaista vakuusjärjestelmää kuin muiden kuin keskusvastapuolen määrittämiin sopimuksiin. Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten tapauksessa edellytettäisiin ennalta suoritettavaa määritystä (forward-clearing) siitä riippumatta, mikä on sopimusten jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä, tämä heikentäisi vastapuolten kykyä suojautua riittävästi markkinariskeiltä ja vaikuttaisi markkinoiden toimintaan ja rahoitusvakauteen tai estäisi vastapuolia harjoittamasta tavanomaista toimintaansa suojautumalla riskeiltä muilla asianmukaisilla keinoilla.

(14)

Lisäksi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja ennen määritysvelvollisuuden voimaantuloa tehtäviin OTC-johdannaissopimuksiin olisi sovellettava määritysvelvollisuutta vasta sen jälkeen, kun kyseisten sopimusten vastapuolet pystyvät määrittämään, mihin ryhmään ne kuuluvat, mikä on kyseisten sopimusten määritykseen saatavilla oleva keskusvastapuoli ja kuuluvatko ne määritysvelvollisuuden piiriin tietyn sopimuksen tapauksessa, mukaan luettuina niiden konsernin sisäiset transaktiot, ja kun ne voivat toteuttaa tarvittavat järjestelyt kyseisten sopimusten tekemiseksi ottaen huomioon määritysvelvollisuus. Jotta varmistettaisiin markkinoiden moitteeton toiminta ja vakaus sekä tasapuoliset toimintaedellytykset vastapuolten välillä, on aiheellista katsoa, että näiden sopimusten ei pitäisi kuulua määritysvelvollisuuden piiriin niiden jäljellä olevasta voimassaoloajasta riippumatta.

(15)

OTC-johdannaissopimuksiin, jotka tehdään sen jälkeen, kun EAMV:lle on annettu ilmoitus siitä, että keskusvastapuoli on saanut toimiluvan tietyn OTC-johdannaislajin määritykseen, mutta ennen päivää, jolloin määritysvelvollisuus tulee voimaan, ei pitäisi soveltaa määritysvelvollisuutta, jos ne eivät ole merkittävän olennaisia järjestelmäriskin kannalta tai jos määritysvelvollisuuden soveltaminen näihin sopimuksiin voisi muuten vaarantaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 yhdenmukaisen ja johdonmukaisen soveltamisen. Pitkään voimassa oleviin OTC-luottojohdannaissopimuksiin liittyvä vastapuoliluottoriski pysyy markkinoilla pitempään kuin riski, joka liittyy OTC-luottojohdannaisiin, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on lyhyt. Jos sopimuksiin, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on lyhyt, kohdistettaisiin määritysvelvollisuus, vastapuolille aiheutuisi suhteettoman suuri rasite riskien pienentämiseen verrattuna. Lisäksi OTC-luottojohdannaiset, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on lyhyt, muodostavat suhteellisen pienen osuuden kokonaismarkkinoista ja suhteellisen pienen osuuden näihin markkinoihin kaiken kaikkiaan liittyvästä järjestelmäriskistä. Lyhimmät mahdolliset jäljellä olevat voimassaoloajat olisi sen vuoksi vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla varmistetaan, että sopimukset, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on enintään muutaman kuukauden, eivät kuulu määritysvelvollisuuden piiriin.

(16)

Kolmanteen ryhmään kuuluviin vastapuoliin kohdistuu suhteellisen pieni osuus kokonaisjärjestelmäriskistä, ja niiden oikeuskelpoisuuden ja toimintakyvyn aste on OTC-johdannaisten alalla alhaisempi kuin ensimmäisen ja toisen ryhmän vastapuolilla. OTC-johdannaissopimusten olennaisia osia, muun muassa määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien ja ennen kyseisen velvollisuuden voimaantuloa tehtyjen OTC-luottojohdannaisten hinnoittelua, joudutaan mukauttamaan lyhyen ajan kuluessa, jotta niissä otettaisiin huomioon määritys, joka tapahtuu vasta useita kuukausia sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Tämä ennalta suoritettava määritys edellyttää merkittäviä mukautuksia hinnoittelumalliin sekä muutoksia kyseisten OTC-johdannaissopimusten asiakirjoihin. Kolmanteen ryhmään kuuluvilla vastapuolilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet sisällyttää ennalta suoritettava määritys OTC-johdannaissopimuksiinsa. Jos kyseisiltä vastapuolilta edellytettäisiin ennen määritysvelvollisuuden voimaantuloa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten määritystä, tämä heikentäisi vastapuolten kykyä suojautua riittävästi markkinariskeiltä ja vaikuttaisi markkinoiden toimintaan ja vakauteen tai estäisi niitä harjoittamasta tavanomaista toimintaansa, jos ne eivät voi jatkaa suojautumista. Näin ollen kolmannen ryhmän vastapuolten ennen määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää tekemät OTC-johdannaissopimukset olisi jätettävä määritysvelvollisuuden ulkopuolelle.

(17)

Lisäksi samaan konserniin kuuluvien vastapuolten väliset OTC-johdannaissopimukset voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä vapauttaa määritysvelvollisuudesta, jotta ei rajoitettaisi konsernin sisäisten riskienhallintaprosessien tehokkuutta ja vaarannettaisi siten asetuksen (EU) N:o 648/2012 yleisen tavoitteen saavuttamista. Näin ollen konsernin sisäiset transaktiot, jotka täyttävät tietyt edellytykset ja jotka toteutetaan ennen päivää, jolloin kyseisiä transaktioita koskeva määritysvelvollisuus tulee voimaan, olisi jätettävä määritysvelvollisuuden ulkopuolelle.

(18)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(19)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvat OTC-johdannaislajit

Liitteessä esitetyt OTC-johdannaislajit kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin.

2 artikla

Vastapuoliryhmät

1.   Määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvat vastapuolet jaetaan 3 ja 4 artiklaa sovellettaessa seuraaviin ryhmiin:

a)

Ryhmä 1 sisältää vastapuolet, jotka ovat tämän asetuksen voimaantulopäivänä vähintään yhden tämän asetuksen liitteessä esitetyn OTC-johdannaislajin osalta asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitettuja määritysosapuolia vähintään yhdelle niistä keskusvastapuolista, joille on ennen kyseistä päivää myönnetty toimilupa tai tunnustus määrittää ainakin yhtä kyseisistä lajeista.

b)

Ryhmä 2 sisältää ryhmään 1 kuulumattomat vastapuolet, jotka kuuluvat konserniin, jonka muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien liikkeessä olevien johdannaisten yhteenlaskettu kuukauden lopun keskimääräinen bruttonimellismäärä vuoden 2016 tammi-, helmi- ja maaliskuulta on yli 8 miljardia euroa ja jotka kuuluvat johonkin seuraavista alaryhmistä:

i)

finanssialalla toimivat vastapuolet;

ii)

vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (3) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jotka ovat finanssialan ulkopuolisia vastapuolia.

c)

Ryhmä 3 sisältää ryhmään 1 tai 2 kuulumattomat vastapuolet, jotka ovat mitä tahansa seuraavista:

i)

finanssialalla toimivat vastapuolet;

ii)

vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jotka ovat finanssialan ulkopuolisia vastapuolia.

d)

Ryhmä 4 sisältää finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka eivät kuulu ryhmään 1, 2 tai 3.

2.   Laskettaessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua konsernin liikkeessä olevien johdannaisten yhteenlaskettua kuukauden lopun keskimääräistä bruttonimellismäärää on otettava huomioon kaikki muiden kuin keskusvastapuolen määrittämät johdannaiset, myös valuuttatermiinisopimukset, swap-sopimukset ja valuuttaswapit.

3.   Jos vastapuolet ovat direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (4) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 8 miljardin euron kynnysarvoa on sovellettava rahastokohtaisesti.

3 artikla

Määritysvelvollisuuden voimaantulopäivät

1.   Liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

9 päivänä helmikuuta 2017, kun kyseessä ovat ryhmään 1 kuuluvat vastapuolet;

b)

9 päivänä elokuuta 2017, kun kyseessä ovat ryhmään 2 kuuluvat vastapuolet;

c)

9 päivänä helmikuuta 2018, kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat vastapuolet;

d)

9 päivänä toukokuuta 2019, kun kyseessä ovat ryhmään 4 kuuluvat vastapuolet.

Jos sopimus tehdään kahden eri vastapuoliryhmään kuuluvan vastapuolen välillä, kyseistä sopimusta koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivä on myöhempi päivä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään, sellaisten liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta, jotka on tehty muiden kuin ryhmään 4 kuuluvien saman konsernin vastapuolten välillä, joista toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin, määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

9 päivänä toukokuuta 2019, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi ei ole annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätöstä, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta; tai

b)

sinä päivänä, joka on seuraavista päivistä myöhäisempi, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi on annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätös, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta:

i)

60 päivän kuluttua sen päätöksen voimaantulopäivästä, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla ja joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta;

ii)

päivä, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan 1 kohdan mukaisesti.

Tätä poikkeusta sovelletaan vain silloin, kun vastapuolet täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

kolmanteen maahan sijoittautunut vastapuoli on joko finanssialalla toimiva vastapuoli tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli;

b)

unioniin sijoittautunut vastapuoli on:

i)

finanssialalla toimiva vastapuoli, finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, rahoitusalan omistusyhteisö, rahoituslaitos tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia, ja a alakohdassa tarkoitettu vastapuoli on finanssialalla toimiva vastapuoli;

ii)

joko finanssialalla toimiva vastapuoli tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, ja a alakohdassa tarkoitettu vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli;

c)

molemmat vastapuolet sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d)

molempiin vastapuoliin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä;

e)

unioniin sijoittautunut vastapuoli on ilmoittanut omalle toimivaltaiselle viranomaiselleen kirjallisesti, että a, b, c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja toimivaltainen viranomainen on vahvistanut 30 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että kyseiset edellytykset täyttyvät.

4 artikla

Lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika

1.   Kun kyseessä ovat ryhmään 1 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on:

a)

5 vuotta ja 3 kuukautta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 9 päivää lokakuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon sisältämiin lajeihin;

b)

6 kuukautta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 9 päivää lokakuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon sisältämiin lajeihin.

2.   Kun kyseessä ovat ryhmään 2 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on:

a)

5 vuotta ja 3 kuukautta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 9 päivää lokakuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon sisältämiin lajeihin;

b)

6 kuukautta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 9 päivää lokakuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon sisältämiin lajeihin.

3.   Kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet ja tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut transaktiot rahoitusalalla toimivien vastapuolten välillä, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on 5 vuotta ja 3 kuukautta.

4.   Jos sopimus on tehty kahden eri ryhmään kuuluvan finanssialalla toimivan vastapuolen välillä tai kahden 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin transaktioihin osallistuvan finanssialalla toimivan vastapuolen välillä, tätä artiklaa sovellettaessa on otettava huomioon pidempi jäljellä oleva voimassaoloaika.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).


LIITE

Määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien luottoriskinvaihtoon perustuvien OTC-johdannaissopimusten lajit

Eurooppalaiset luokkiin jakamattomien indeksiin liitettyjen luottoriskinvaihtosopimusten luokat

Tunniste

Tyyppi

Alatyyppi

Maantieteellinen alue

Viiteindeksi

Selvitysvaluutta

Sarja

Maturiteetti

B.1.1

Indeksiin liitetyt luottoriskinvaihtosopimukset

Luokkiin jakamaton indeksi

Eurooppa

iTraxx Europe Main

euro

Vuodesta 2017 lähtien

5 vuotta

B.1.2

Indeksiin liitetyt luottoriskinvaihtosopimukset

Luokkiin jakamaton indeksi

Eurooppa

iTraxx Europe Crossover

euro

Vuodesta 2017 lähtien

5 vuotta


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/593,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Olive de Nîmes (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EU) N:o 991/2010 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Olive de Nîmes” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Olive de Nîmes” (SAN) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 991/2010, annettu 4 päivänä marraskuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Olive de Nîmes (SAN)] (EUVL L 288, 5.11.2010, s. 12).

(3)  EUVL C 358, 30.10.2015, s. 11.


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/594,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016,

vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston elintarvikkeina ja/tai perushyödykkeinä annettavan avun toimenpideohjelmien loppukäyttäjiä koskevan jäsennellyn selvityksen mallista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 4 kohdan,

on kuullut vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 223/2014 edellytetään, että elintarvikkeina ja/tai perushyödykkeinä annettavan avun toimenpideohjelman, jäljempänä ’toimenpideohjelma I’, hallintoviranomaisen on vuosina 2017 ja 2022 toteutettava loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys.

(2)

Tämä loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys on yksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston, jäljempänä ’FEAD’, arvioinnissa käytetty väline. Sen varmistamiseksi, että selvityksestä saadaan laadukkaita tuloksia ja että siitä on hyötyä FEAD:n arvioinnissa, on tarpeen vahvistaa malli, joka mahdollistaa tietojen kokoamisen Euroopan unionin tasolla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 223/2014 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu loppukäyttäjiä koskeva jäsennelty selvitys on toteutettava liitteessä olevan mallin mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1.


LIITE

VÄHÄVARAISIMMILLE SUUNNATUN EUROOPPALAISEN AVUN RAHASTON (FEAD) JÄSENNELTY SELVITYS – KYSYMYKSET

Haastattelijan nimi :

[haastattelijan koko nimi; jos haastattelijoita on useampia, heidät kaikki olisi mainittava tässä]

Paikka :

[osoite, jossa selvitys toteutetaan]

Organisaatio :

[sen kumppaniorganisaation nimi, jolta loppukäyttäjä sai apua]

Päiväys :

[selvityksen päivämäärä muodossa pp/kk/vvvv]

Aika :

[selvityksen kellonaika muodossa tt:mm]

A.   KYSYMYKSET KUMPPANIORGANISAATION LOPPUKÄYTTÄJILLE TOIMITTAMAN AVUN LAAJUUDESTA (1)

A1.   Minkätyyppistä FEAD:n apua loppukäyttäjille jaetaan ja kuinka usein sitä jaetaan?

 

Päivittäin

Viikoittain

Kuukausittain

Muu

Elintarvikepaketit (2)

 

 

 

(täsmennettävä)

Ateriat

 

 

 

(täsmennettävä)

Lapsille jaetut tavarat

 

 

 

(täsmennettävä)

Kodittomille jaetut tavarat

 

 

 

(täsmennettävä)

Muu [täsmennettävä]

[täsmentäkää tyyppi]

[täsmentäkää tyyppi]

[täsmentäkää tyyppi]

[täsmentäkää tyyppi ja aikaväli]


A2.   Minkätyyppisiä liitännäistoimenpiteitä loppukäyttäjille tarjotaan silloin, kun he saavat FEAD:n apua?

Ruoanvalmistusta ja -säilytystä koskeva neuvonta, ruoanlaittotyöpajat, terveellistä ravitsemusta koskevat valistustoimet tai neuvonta ruokahävikin vähentämiseksi

 

Henkilökohtaista puhtautta koskeva neuvonta

 

Ohjaaminen toimivaltaisten yksikköjen (esim. sosiaali- ja hallinnolliset yksiköt) puoleen

 

Henkilökohtainen neuvonta ja työpajat

 

Psykologinen ja terapeuttinen tuki

 

Kotitalouden raha-asioiden hoitoa koskeva neuvonta

 

Muu [täsmennettävä]

[Täytettävä tekstikenttä]

Ei mitään

 


A3.   Tarjoaako kumppaniorganisaatio loppukäyttäjille myös sellaista aineellista apua, jota ei osarahoiteta FEAD:sta?

Kyllä

Ei

 

 


A3a.   Jos vastaus on kyllä, minkälaista apua kumppaniorganisaatio tarjoaa FEAD:n avun lisäksi?

Elintarvikepaketit

 

Ateriat

 

Lapsille jaetut tavarat

 

Kodittomille jaetut tavarat

 

Muut tavarat

[täsmentäkää tyyppi]

B.   KYSYMYKSET LOPPUKÄYTTÄJILLE

B1.   Sukupuoli

Mies

Nainen

 

 


B2.   Ikä

15 tai alle

16–24

25–49

50–64

65 tai yli

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Oletteko yksinhuoltaja?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B4.   Minkätyyppistä apua olette saanut (tai saatte nyt)?

 

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

Elintarvikepaketit

 

 

 

 

Ateriat

 

 

 

 

Vauvanvaatteet ja -varusteet

 

 

 

 

Koululaukut

 

 

 

 

Lehtiöt, vihot, kynät, maalausvälineet ja muut koulutarvikkeet (muut kuin vaatteet)

 

 

 

 

Liikuntavarusteet (esim. urheilukengät, trikoot, uimapuvut)

 

 

 

 

Vaatteet (esim. talvitakit, kengät, koulupuvut)

 

 

 

 

Makuupussit/huovat

 

 

 

 

Keittiövarusteet (esim. kattilat, pannut, ruokailuvälineet)

 

 

 

 

Liinavaatteet (pyyhkeet, vuodevaatteet)

 

 

 

 

Hygieniatarvikkeet (esim. ensiapusetti, saippua, hammasharja, kertakäyttöinen partahöylä)

 

 

 

 

Muut tavaraluokat

[Täytettävä tekstikenttä]


B5.   Kuka tätä apua saa?

Vastaaja itse

Muu henkilö vastaajan kotitaloudessa

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

Jos vastaus kysymykseen 5 on ainoastaan ”Vastaaja itse”, hypätkää kysymyksen B6 yli.

B6.   Hyötyvätkö myös muut ihmiset tästä avusta? Ja jos näin on, kuinka moni (itsenne lisäksi) ja mikä on heidän ikänsä ja sukupuolensa?

 

Mies

Nainen

5 tai alle

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 tai yli

 

 

Ei halua vastata

 

 

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 


B7.   Onko tämä ensimmäinen kerta, kun olette tullut hakemaan tätä apua?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

Jos vastaus kysymykseen B7 on ”Kyllä”, ”Ei halua vastata” tai ”Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä”, siirtykää suoraan kysymykseen B9.

B8.   Kuinka usein tulette hakemaan tätä apua?

Päivittäin

Viikoittain

Kuukausittain

Muu

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

 

 


B9.   Tiedättekö, milloin tarvitsette uudelleen samaa apua?

Huomenna

Ensi viikolla

Ensi kuussa

Muu

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

 

 


B10.   Oliko teillä vaikeuksia saada tätä apua?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B10a.   Jos vastaus on kyllä, millaisia vaikeuksia olette kohdannut?

Joutunut hankkimaan asiakirjoja kansalliselta, alueelliselta tai paikalliselta toimistolta

 

Joutunut matkustamaan pitkiä matkoja

 

Psykologiset esteet

 

Muu [täsmennettävä]

[Täytettävä tekstikenttä]

Ei halua vastata

 

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 


B11.   Onko FEAD:n antamasta avusta ollut hyötyä itsellenne tai kotitaloutenne jäsenille?

Kyllä

Osittain

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

 


B11a.   Jos vastaus on ”Ei” tai ”Osittain”, mikä on syynä?

Elintarvikkeiden/tavaroiden riittämätön määrä

 

Elintarvikkeiden/tavaroiden riittämätön jakelutiheys

 

Elintarvikkeiden/tavaroiden puutteellinen laatu

 

Muuntyyppisen avun tarve (täsmennettävä)

[Täytettävä tekstikenttä]

Ei halua vastata

 

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 


B12.   Oliko teillä tai kotitaloudellanne vuosi sitten varaa ostaa juuri saamianne elintarvikkeita/tavaroita?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B13.   Oletteko itse saanut ja/tai ovatko kotitaloutenne muut jäsenet saaneet apua muilta organisaatioilta?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B13a.   Jos vastaus on kyllä, minkätyyppistä apua olette saanut muilta organisaatioilta?

 

Kyllä

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

Elintarvikepaketit

 

 

 

Ateriat

 

 

 

Vauvanvaatteet ja -varusteet

 

 

 

Koululaukut

 

 

 

Lehtiöt, vihot, kynät, maalausvälineet ja muut koulutarvikkeet (muut kuin vaatteet)

 

 

 

Liikuntavarusteet (esim. urheilukengät, trikoot, uimapuvut)

 

 

 

Vaatteet (esim. talvitakit, kengät, koulupuvut)

 

 

 

Makuupussit/huovat

 

 

 

Keittiövarusteet (esim. kattilat, pannut, ruokailuvälineet)

 

 

 

Liinavaatteet (pyyhkeet, vuodevaatteet)

 

 

 

Hygieniatarvikkeet (esim. ensiapusetti, saippua, hammasharja, kertakäyttöinen partahöylä)

 

 

 

Muu

[Täytettävä tekstikenttä]


B14.   Jos olette saanut (nyt tai aiemmin) neuvoja tai ohjeita tämän järjestön kautta, mistä aiheesta?

Ruoanvalmistusta ja -säilytystä koskeva neuvonta, ruoanlaittotyöpajat, terveellistä ravitsemusta koskevat valistustoimet tai neuvonta ruokahävikin vähentämiseksi

 

Henkilökohtaista puhtautta koskeva neuvonta

 

Ohjaaminen toimivaltaisten yksikköjen (esim. sosiaali- ja hallinnolliset yksiköt) puoleen

 

Henkilökohtainen neuvonta ja työpajat

 

Psykologinen ja terapeuttinen tuki

 

Kotitalouden raha-asioiden hoitoa koskeva neuvonta

 

Muu [täsmennettävä]

[Täytettävä tekstikenttä]

Ei halua vastata

 

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 


B15.   Olivatko nämä neuvot tai ohjeet mielestänne hyödyllisiä?

Erittäin hyödyllisiä

Melko hyödyllisiä

Ei kovinkaan hyödyllisiä

Ei lainkaan hyödyllisiä

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 

 

 


B16.   Onko teillä palkkatuloja?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B17.   Saatteko muita tuloja tai etuuksia?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B18.   Onko kenelläkään kotitaloutenne jäsenellä palkkatuloja?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B19.   Saako kukaan kotitaloutenne jäsen muita tuloja tai etuuksia?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B20.   Onko teillä tämän maan kansalaisuus?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B21.   Onko teillä jonkin toisen EU-maan kansalaisuus?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B22.   Oletteko turvapaikanhakija tai pakolainen?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B23.   Onko teillä asunto?

Kyllä

Ei

Ei halua vastata

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 

 

 

 


B23a.   Jos teillä on asunto, minkätyyppinen se on?

Omassa omistuksessa oleva tai vuokrattu asunto tai talo joko yksin tai perheen kanssa

 

Ystävien ja muiden ihmisten kanssa jaettu asunto

 

Pitkäaikainen laitosasunto (iäkkäille, yksinhuoltajaäideille, turvapaikanhakijoille tarkoitettu)

 

Palveluasunto

 

Rauniotalo tai slummi

 

Asuntovaunu/matkailuvaunu

 

Pakolaisleiri

 

Muu [täsmennettävä]

[Täytettävä tekstikenttä]

Ei halua vastata

 

Ei tiedä tai ei ymmärrä kysymystä

 


(1)  Kysymykset koskevat siinä jakelupisteessä, jossa haastattelu tapahtuu, annettavaa apua.

(2)  ”Elintarvikepaketti” voidaan määritellä kumppaniorganisaation/toimenpiteen/hallintoviranomaisen tasolla. Pakkausten ei tarvitse olla standardoituja koon tai sisällön suhteen.


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/595,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/596,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan unionin Keski-Aasian-erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä huhtikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/598 (1), jolla Peter BURIAN nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Keski-Aasiaan. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2016.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 10 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Peter BURIANin toimeksiantoa Keski-Aasian-erityisedustajana 28 päivään helmikuuta 2017. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu Keski-Aasiaa koskevan unionin politiikan tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin kuuluvat seuraavat:

a)

yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvien hyvien ja läheisten suhteiden edistäminen unionin ja Keski-Aasian maiden välillä asiaa koskevien sopimusten mukaisesti;

b)

vakauden ja yhteistyön lujittamisen edistäminen alueen maiden välillä;

c)

demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallintotavan vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edistäminen Keski-Aasiassa;

d)

vastaaminen keskeisiin uhkiin ja varsinkin erityisiin ongelmiin, joilla on suoria vaikutuksia unioniin;

e)

unionin tehokkuuden ja näkyvyyden lisääminen alueella muun muassa tiiviimmällä yhteistyöllä muiden asiaan liittyvien kumppanien ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK), kanssa.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

edistää unionin toimien yleistä poliittista yhteensovittamista Keski-Aasiassa ja auttaa varmistamaan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus alueella;

b)

valvoa korkean edustajan puolesta sekä yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa koskevan unionin strategian täytäntöönpanoprosessia, mitä täydennetään asiaa koskevilla neuvoston päätelmillä ja unionin Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon edistymisestä myöhemmin laadittavilla raporteilla, sekä antaa suosituksia ja raportoida säännöllisesti asianomaisille neuvoston elimille;

c)

avustaa neuvostoa kehittämään kattavaa Keski-Aasian politiikkaa edelleen;

d)

seurata tiiviisti Keski-Aasian poliittisen tilanteen kehittymistä solmimalla ja ylläpitämällä läheisiä suhteita hallituksiin, parlamentteihin, oikeuslaitokseen, kansalaisyhteiskuntaan ja joukkotiedotusvälineisiin;

e)

rohkaista Kazakstania, Kirgisiaa, Tadžikistania, Turkmenistania ja Uzbekistania yhteistyöhön yhteistä etua koskevissa alueellisissa asioissa;

f)

luoda tarvittavia yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden ja kaikkien merkityksellisten alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

g)

myötävaikuttaa unionin ihmisoikeuspolitiikan, muun muassa ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevien sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien heihin kohdistuvien syrjintämuotojen torjumista koskevien EU:n suuntaviivojen, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 (2000) liittyvän unionin politiikan toteuttamiseen alueella yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa, muun muassa seuraamalla tapahtuvaa kehitystä ja raportoimalla siitä sekä antamalla suosituksia tältä osin;

h)

osallistua tiiviissä yhteistyössä YK:n ja Etyjin kanssa konfliktinestoon ja -ratkaisuun luomalla yhteyksiä viranomaisiin ja muihin paikallisiin toimijoihin, kuten kansalaisjärjestöihin, poliittisiin puolueisiin, vähemmistöihin, uskonnollisiin ryhmiin ja niiden johtajiin;

i)

osallistua energiaturvallisuutta, rajaturvallisuutta, vakavan rikollisuuden torjuntaa, laittomien huumausaineiden ja ihmiskaupan torjunta mukaan lukien, sekä vesivarojen hallintaa, ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevien yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökohtien määrittämiseen Keski-Aasian osalta;

j)

edistää alueellista turvallisuutta Keski-Aasian rajojen sisällä kansainvälisten joukkojen läsnäolon vähentyessä Afganistanissa.

2.   Erityisedustaja tukee korkean edustajan toimintaa ja seuraa yleisesti kaikkia unionin toimia kyseisellä alueella.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityissuhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä toukokuuta 2016 alkavana ja 28 päivänä helmikuuta 2017 päättyvänä kautena 800 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon asiaankuuluvan yksikön tiloihin, jotta varmistetaan toiminnan yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmiussuunnitelman ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon asiaankuuluvan maantieteellisen yksikön sekä komission toimien ja Afganistanissa toimivan erityisedustajan toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin ja unionin edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle edistymistä koskevan kertomuksen elokuun 2016 loppuun mennessä sekä kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2016 loppuun mennessä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/598, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Keski-Aasiaan (EUVL L 99, 16.4.2015, s. 25).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/29


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/597,

annettu 18 päivänä huhtikuuta 2016,

Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä huhtikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/599 (1), jolla Fernando GENTILINI nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Lähi-idän rauhanprosessiin. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2016.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 10 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Fernando GENTILINIn toimeksiantoa erityisedustajana Lähi-idän rauhanprosessissa 28 päivään helmikuuta 2017. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu Lähi-idän rauhanprosessia koskevan unionin politiikan tavoitteisiin.

2.   Yleistavoitteena on kokonaisvaltainen rauha, joka olisi saavutettava pohjautuen kahden valtion ratkaisuun, joka käsittää Israelin sekä demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen, elinkelpoisen, rauhanomaisen ja täysivaltaisen Palestiinan valtion ja jossa näillä rinnakkain elävillä valtioilla on turvalliset ja tunnustetut rajat sekä normaalit suhteet naapureihinsa asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmien sekä Madridin periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien maata rauhan vastineeksi -periaate, Lähi-idän rauhansuunnitelma, osapuolten aiemmin tekemät sopimukset ja arabimaailman rauhanaloite. Ottaen huomioon Israelin ja arabien suhteiden eri osatekijät alueellinen ulottuvuus on kokonaisvaltaisen rauhan olennainen osa.

3.   Tämän tavoitteen saavuttamiseksi poliittiset painopisteet ovat kahden valtion ratkaisun säilyttäminen sekä rauhanprosessin käynnistäminen uudelleen ja sen tukeminen. Myönteisen lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää määritellä neuvottelujen perusta selkeillä parametreilla, ja unioni on vahvistanut joulukuussa 2009, joulukuussa 2010 ja heinäkuussa 2014 annetuissa neuvoston päätelmissä tällaisia parametreja koskevan kantansa, jota se edistää edelleen aktiivisesti.

4.   Unioni on sitoutunut työskentelemään osapuolten ja kansainväliseen yhteisöön kuuluvien kumppanien kanssa muun muassa osallistumalla Lähi-idän kvartettiin, jäljempänä ’kvartetti’, ja toteuttamalla aktiivisesti asianmukaisia kansainvälisiä aloitteita uuden dynamiikan luomiseksi neuvotteluja varten.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

antaa aktiivinen ja tehokas unionin panos toimiin ja aloitteisiin, joilla pyritään lopullisesti ratkaisemaan Israelin ja Palestiinan välinen konflikti kahden valtion ratkaisun ja unionin parametrien pohjalta;

b)

edistää ja ylläpitää läheisiä suhteita rauhanprosessin kaikkiin osapuoliin, asiaankuuluviin poliittisiin toimijoihin, alueen muihin maihin, kvartetin jäseniin ja muihin maihin, joita asia koskee, sekä YK:hon ja muihin asiaankuuluviin kansainvälisiin järjestöihin, kuten Arabiliittoon, rauhanprosessin lujittamiseksi yhteistyössä niiden kanssa;

c)

työskennellä asianmukaisesti mahdollisten uusien neuvottelupuitteiden edistämiseksi ja kehittämiseksi yhdessä kaikkien keskeisten sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa;

d)

tukea aktiivisesti osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja ja osallistua niihin aktiivisesti muun muassa esittämällä ehdotuksia unionin puolesta kyseisten neuvotteluiden puitteissa;

e)

varmistaa unionin jatkuva läsnäolo asiaa koskevilla kansainvälisillä foorumeilla;

f)

osallistua kriisien hallintaan ja ennaltaehkäisemiseen, myös Gazan osalta;

g)

osallistua pyydettäessä osapuolten välisten kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon sekä käynnistää diplomaattiset toimet osapuolten kanssa, jos näiden sopimusten määräyksiä ei noudateta;

h)

osallistua poliittisiin toimiin, joilla saadaan aikaan perustavanlaatuinen muutos kestävän ratkaisun löytämiseksi Gazan alueelle, joka on tulevan Palestiinan valtion erottamaton osa ja jota olisi käsiteltävä neuvotteluissa;

i)

kiinnittää erityistä huomiota rauhanprosessin alueellisiin ulottuvuuksiin vaikuttaviin tekijöihin, sitoutumiseen arabikumppaneiden kanssa sekä arabimaailman rauhanaloitteen täytäntöönpanoon;

j)

ylläpitää rakentavia suhteita rauhanprosessin yhteydessä tehtyjen sopimusten allekirjoittajiin, jotta edistetään demokratian perussääntöjen noudattamista, joihin kuuluvat esimerkiksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen;

k)

tehdä ehdotuksia unionin mahdollisuuksista osallistua rauhanprosessiin sekä parhaista tavoista jatkaa unionin aloitteita ja käynnissä olevia rauhanprosessiin liittyviä unionin toimia, kuten unionin osallistuminen Palestiinan uudistuksiin, unionin asiaan liittyvien kehityshankkeiden poliittiset näkökohdat mukaan lukien;

l)

sitouttaa osapuolet pidättymään yksipuolisista toimista, jotka uhkaavat kahden valtion ratkaisun käytettävyyttä;

m)

raportoida kvartetin lähettiläänä neuvottelujen etenemisestä ja suunnasta sekä osallistua kvartetin lähettiläiden kokousten valmisteluun unionin kantojen pohjalta ja muiden kvartetin jäsenten kanssa koordinoiden;

n)

myötävaikuttaa unionin ihmisoikeuspolitiikan, muun muassa ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevien sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien heihin kohdistuvien syrjintämuotojen torjumista koskevien unionin suuntaviivojen, sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 (2000) liittyvän unionin politiikan täytäntöönpanoon yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa, muun muassa seuraamalla tapahtuvaa kehitystä ja raportoimalla siitä sekä antamalla suosituksia tältä osin;

o)

vaikuttaa siihen, että alueen mielipidejohtajien käsitys unionin roolista selkenee.

2.   Erityisedustaja tukee korkean edustajan toimintaa ja valvoo samalla yleisesti kaikkia Lähi-idän rauhanprosessiin liittyviä unionin toimia kyseisellä alueella.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii tämän ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

4.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Jerusalemissa sijaitsevan unionin edustajan toimiston, unionin Tel Avivin edustuston sekä alueen kaikkien muiden asiaankuuluvien unionin edustustojen kanssa.

5.   Erityisedustaja toimii ensisijaisesti alueella, mutta varmistaa riittävän läsnäolon myös Euroopan ulkosuhdehallinnon päätoimipaikassa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä toukokuuta 2016 alkavana ja 28 päivänä helmikuuta 2017 päättyvänä kautena 1 250 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimussuhteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot alueella ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmiussuunnitelman ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuusasioista.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin PTK:lle, ja lisäksi sovelletaan raportoinnin ja tavoitteiden asettamisen vähimmäisvaatimuksia, jotka on määritelty unionin erityisedustajien nimittämistä, toimeksiantoa ja rahoitusta koskevissa suuntaviivoissa. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa raportteja ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin, unionin edustustojen päälliköihin ja YTPP-operaatioiden johtajiin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa tiiviissä yhteistyössä unionin Tel Avivin edustuston päällikön ja Jerusalemissa sijaitsevan unionin edustajan toimiston kanssa paikallisen tason poliittista ohjausta palestiinalaisalueella toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL COPPS) ja Rafahin rajanylityspaikkaa koskevan Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajille. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen elokuun 2016 loppuun mennessä ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2016 loppuun mennessä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/599, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin (EUVL L 99, 16.4.2015, s. 29).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/598,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2016,

luvan antamisesta etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen käyttöalan laajentamiseksi elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2009/752/EY (2) annettiin asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti lupa saattaa etelänkrillistä (Euphausia superba) saatu rasvauute markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi tietyissä elintarvikkeissa.

(2)

Aker BioMarine Antarctic AS ilmoitti 11 päivänä joulukuuta 2009 komissiolle aikomuksestaan saattaa etelänkrillistä (Euphausia superba) saatua rasvauutetta markkinoille Suomen toimivaltaisen elintarvikkeiden arviointielimen antaman lausunnon perusteella, joka koskee sen olennaista vastaavuutta päätöksellä 2009/752/EY luvan saaneen etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen kanssa.

(3)

Aker BioMarine Antarctic AS esitti 15 päivänä syyskuuta 2014 Irlannin toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen käyttöalan laajentamiseksi elintarvikkeiden uutena ainesosana.

(4)

Irlannin toimivaltainen elintarvikkeiden arviointielin antoi 23 päivänä joulukuuta 2014 ensiarvioraporttinsa. Raportissa tultiin siihen tulokseen, että etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen laajennetut käyttöalat täyttävät asetuksen (EY) N:o 258/97 3 artiklan 1 kohdassa uuselintarvikkeille asetetut arviointiperusteet.

(5)

Komissio toimitti ensiarvioraportin muille jäsenvaltioille 22 päivänä tammikuuta 2015.

(6)

Asiasta esitettiin perusteltuja muistutuksia asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetussa 60 päivän määräajassa. Tämän seurauksena hakija muutti ehdotettujen tuoteryhmien osalta hakemusta. Mainittu muutos ja hakijan antamat lisäselvitykset selvensivät näitä huolenaiheita jäsenvaltioita ja komissiota tyydyttävällä tavalla.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/46/EY (3) vahvistetaan ravintolisiä koskevat vaatimukset. Etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen käytölle olisi annettava lupa rajoittamatta mainittujen säädösten vaatimuksia.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Etelänkrillistä (Euphausia superba) saatava rasvauute, sellaisena kuin se on määritelty liitteessä I, voidaan saattaa unionin markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana käytettäväksi liitteessä II mainittujen käyttötarkoitusten ja enimmäistasojen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2002/46/EY säännösten soveltamista.

2 artikla

Etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan tällä päätöksellä luvan saaneen rasvauutteen pakkausmerkinnöissä käytettävä nimitys on sitä sisältävissä elintarvikkeissa ”äyriäisiin kuuluvasta etelänkrillistä (Euphausia superba) saatava rasvauute”.

3 artikla

Tämä päätös osoitetaan yritykselle Aker Biomarine Antarctic AS, PO Box 496, NO-1327 Lysaker, Norja.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Komission päätös 2009/752/EY, tehty 12 päivänä lokakuuta 2009, luvan antamisesta etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (EUVL L 268, 13.10.2009, s. 33).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51).


LIITE I

Etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen koostumuserittely

Kuvaus: Kun etelänkrillistä (Euphausia superba) valmistetaan rasvauutetta, jauhettu etelänkrilli uutetaan etanolilla. Proteiinit ja krilliaines poistetaan rasvauutteesta suodattamalla. Etanoli ja jäännösvesi poistetaan haihduttamalla.

Koe

Erittely

Saippuoitumisluku

Enintään 185 mg KOH/g

Peroksidiluku (PV)

Enintään 2 meq O2/kg öljyä

Kosteus ja haihtuvat aineet

Enintään 0,6 (1)

Fosfolipidit

Vähintään 35 % (w/w)

Transrasvahapot

Enintään 1 % (w/w)

EPA (eikosapentaeenihappo)

Vähintään 15 % rasvahappojen kokonaismäärästä

DHA (dokosaheksaeenihappo)

Vähintään 7 % rasvahappojen kokonaismäärästä


(1)  Ilmaistuna vesiaktiivisuutena 25 °C:ssa.


LIITE II

Etelänkrillistä (Euphausia superba) saatavan rasvauutteen hyväksytyt käyttötarkoitukset

Elintarvikeryhmä

DHA:n ja EPA:n yhteenlaskettu enimmäispitoisuus

Direktiivissä 2002/46/EY määritellyt ravintolisät

3 g päivässä väestölle yleisesti

450 mg päivässä raskaana oleville ja imettäville naisille

Huom. Kaikista etelänkrillistä saatua, runsaasti DHA:ta ja EPA:a sisältävää öljyä sisältävistä elintarvikkeista olisi osoitettava hapettumiskestävyys asianmukaista ja tunnustettua kansallista/kansainvälistä testausmenetelmää (esim. AOAC) käyttäen.


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/599,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin tarkistettuihin suunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden yhteensopivuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2140)

(Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, italian-, kroatian-, portugalin-, romanian-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) (1)10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä 3 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 (2) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaan jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kansalliset tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevat suunnitelmat, mukaan luettuina sitovat kansalliset tavoitteet tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevat tavoitteet, ja varmistettava niiden yhteensopivuus unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa. Mainitussa asetuksessa säädetään lisäksi, että komissio arvioi näiden tavoitteiden yhteensopivuuden käyttämällä asetuksen 11 artiklan 6 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja arviointiperusteita. Tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 390/2013.

(2)

Unionin laajuiset suorituskykytavoitteet suorituskyvyn kannalta keskeisillä osa-alueilla turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus vahvistettiin toiselle viitejaksolle (2015–2019) komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/132/EU (3).

(3)

Komissio hyväksyi 2 päivänä maaliskuuta 2015 täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/347 (4) alkuperäisiin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden yhteensopimattomuudesta unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa sekä tavoitteiden tarkistamista koskevista suosituksista. Tämä päätös osoitettiin Alankomaille, Belgialle, Bulgarialle, Espanjalle, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Maltalle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Slovakialle, Slovenialle, Tšekille ja Unkarille, ja siinä vaadittiin tavoitteiden tarkistamista suorituskyvyn kannalta keskeisillä osa-alueilla kapasiteetti ja/tai kustannustehokkuus.

(4)

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Unkari toimittivat kansallisia tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevat tarkistetut suunnitelmat sekä tarkistetut suorituskykytavoitteet 2 päivään heinäkuuta 2015 mennessä. Espanja ja Portugali esittivät muutosta toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevaan suunnitelmaan ja siinä oleviin suorituskykytavoitteisiin 4 päivänä helmikuuta 2016.

(5)

Suorituskyvyn tarkastuselin, jonka tehtävänä on avustaa komissiota suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 3 artiklan mukaisesti, antoi komissiolle arviointikertomuksen 15 päivänä lokakuuta 2015.

(6)

Tarkistettujen suorituskykytavoitteiden unionin laajuista yhdenmukaisuutta koskeva arviointi on tehty soveltamalla niitä samoja arviointiperusteita ja menetelmiä, joita käytettiin alun perin toimitettuja suorituskykytavoitteita arvioitaessa.

(7)

Kapasiteettiin liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella tarkistetut tavoitteet, jotka asianomaiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet ilmaliikennevirtojen sääntelystä reitillä johtuvalle viivästykselle, on arvioitu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä IV olevassa 4 kohdassa vahvistetun periaatteen mukaisesti käyttämällä vastaavia verkon hallinnoijan laskemia ja verkon operaatiosuunnitelman (2014–2018/2019), jäljempänä ’verkon operaatiosuunnitelma’, viimeisimmässä kesäkuussa 2014 vahvistetussa versiossa esitettyjä toiminnallisten ilmatilan lohkojen kapasiteetin viitearvoja, jotka sovellettuina varmistavat unionin tasolla, että unionin laajuinen suorituskykytavoite saavutetaan. Arviointi osoitti, että Itävallan, Kroatian, Tšekin, Unkarin, Slovakian ja Slovenian (FABCE), Espanjan ja Portugalin (SW FAB) sekä Bulgarian ja Romanian (Danube FAB) esittämät tarkistetut tavoitteet ovat yhteensopivia asiaa koskevan unionin laajuisen suorituskykytavoitteen kanssa.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä IV olevassa 5 kohdassa, luettuna yhdessä 1 kohdan kanssa, vahvistettujen periaatteiden mukaisesti kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella on arvioitu reitinaikaisina määritettyinä yksikkökustannuksina ilmaistujen asianomaisten jäsenvaltioiden esittämien tavoitteiden yhteensopivuutta ottamalla huomioon reitinaikaisten määritettyjen yksikkökustannusten kehitys toisen viitejakson sekä ensimmäisen ja toisen viitejakson muodostaman kokonaisjakson (2012–2019) aikana, palveluyksikköjen määrä (liikenne-ennuste) ja reitinaikaisten määritettyjen yksikkökustannusten taso verrattuna jäsenvaltioihin, joilla on samankaltainen toiminta- ja talousympäristö. Arviointi osoitti, että Itävallan ja Slovakian tasavallan (FABCE) esittämät tarkistetun suorituskykysuunnitelman mukaiset tarkistetut tavoitteet ja Italian (Blue Med FAB) esittämän tarkistetun suorituskykysuunnitelman tarkistetut tavoitteet ovat yhteensopivia asiaa koskevan unionin laajuisen suorituskykytavoitteen kanssa.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvät tarkistetut tavoitteet ovat yhteensopivia täytäntöönpanopäätöksessä 2014/132/EU toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Kroatian tasavallalle, Italian tasavallalle, Unkarille, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 128, 9.5.2013, s. 1.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/132/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta toiselle viitejaksolle 2015–2019 ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 20).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/347, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden yhteensopimattomuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa sekä suosituksista kyseisten tavoitteiden tarkistamiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 60, 4.3.2015, s. 48).


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitetyt kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin tarkistettuihin suunnitelmiin sisältyvät kapasiteettiin ja kustannustehokkuuteen liittyvien suorituskyvyn keskeisten osa-alueiden suorituskykytavoitteet, joiden katsotaan olevan yhteensopivia toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa

KAPASITEETTIIN LIITTYVÄ SUORITUSKYVYN KESKEINEN OSA-ALUE

Ilmaliikennevirtojen sääntelystä reitillä johtuva viivästys minuutteina lentoa kohti

JÄSENVALTIO

TOIMINNALLINEN ILMATILAN LOHKO (FAB)

TOIMINNALLISEN ILMATILAN LOHKON REITIN KAPASITEETTIIN LIITTYVÄ TAVOITE

2015

2016

2017

2018

2019

Tšekki

FAB CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Kroatia

Unkari

Itävalta

Slovenia

Slovakia

Bulgaria

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Romania

Portugali

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Espanja

KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN LIITTYVÄ SUORITUSKYVYN KESKEINEN OSA-ALUE

Selitteet:

Tunnus

Kohta

Yksiköt

A

Reitinaikaiset määritetyt kustannukset yhteensä

(nimellismääräisinä ja kansallisessa valuutassa)

B

Inflaatioaste

(%)

C

Inflaatioindeksi

(100 = 2009)

D

Reitinaikaiset määritetyt kustannukset yhteensä

(vuoden 2009 reaalihintoina ja kansallisessa valuutassa)

E

Reitinaikaiset palveluyksiköt yhteensä

(lähi- ja lähestymisalueen palveluyksiköt)

F

Reitinaikainen määritetty yksikkökustannus

(vuoden 2009 reaalihintoina ja kansallisessa valuutassa)

BLUE MED FAB

Maksuvyöhyke: Italia – valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

B

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

C

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

D

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

E

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

F

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Maksuvyöhyke: Itävalta – valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

B

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

C

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

D

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

E

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

F

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Maksuvyöhyke: Slovakia – valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

B

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

C

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

D

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

E

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

F

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/600,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

päätöksen 2007/453/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Romanian BSE-asemasta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2186)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään, että jäsenvaltiot, kolmannet maat tai niiden alueet, jäljempänä ’maat tai alueet’, on luokiteltava niiden naudan spongiformisten enkefalopatioiden tilannetta tarkoittavan BSE-aseman mukaan johonkin seuraavista kolmesta luokasta: merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski.

(2)

Komission päätöksen 2007/453/EY (2) liitteessä luetellaan maat tai alueet niiden BSE-aseman mukaan.

(3)

Maailman eläintautijärjestö (OIE) on johtavassa asemassa, kun maita tai alueita luokitellaan niiden BSE-riskin perusteella.

(4)

OIE:n yleiskokous päätti toukokuussa 2014 myöntää Romanialle ”merkityksettömän alhaisen BSE-riskin” aseman päätöslauselmassaan nro 18, Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member States  (3). OIE:n eläintautien tieteellinen valiokunta peruutti väliaikaisesti 27. kesäkuuta 2014 edellä tarkoitetun ”merkityksettömän alhaisen BSE-riskin” aseman Romanian 20. kesäkuuta 2014 tekemän epätyypillistä BSE-tapausta koskevan ilmoituksen vuoksi.

(5)

OIE:n yleiskokous muutti toukokuussa 2015 OIE:n maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön, jäljempänä ’säännöstö’ BSE:tä koskevaa lukua lisäämällä säännöstön 11.4.1 artiklaan seuraavan lauseen: ”Virallisen BSE-aseman myöntämisen yhteydessä BSE:n ulkopuolelle jätetään ’epätyypillinen BSE’, koska kyseistä tilaa katsotaan hyvin harvinaisina tapauksina esiintyvän spontaanisti kaikissa nautaeläimissä” (4).

(6)

Koska Romanian asema merkityksettömän alhaisen BSE-riskin maana peruutettiin väliaikaisesti epätyypillisten BSE-tapausten vuoksi ja koska uusi säännöstöversio jättää epätyypilliset BSE-tapaukset virallisen BSE-riskiä koskevan aseman myöntämisen ulkopuolelle, OIE:n eläintautien tieteellinen valiokunta päätti palauttaa Romanialle merkityksettömän alhaisen BSE-riskin aseman 8. joulukuuta 2015 alkaen.

(7)

Päätöksen 2007/453/EY liitteessä oleva maiden luettelo olisi sen vuoksi muutettava vastaamaan kyseistä päätöstä.

(8)

Sen vuoksi päätöstä 2007/453/EY olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2007/453/EY liite seuraavasti:

1)

Lisätään kohta ’— Romania’ osaan ”A. Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen”, kohdan ’— Portugali’ jälkeen, ennen kohtaa ’— Slovenia’;

2)

Poistetaan kohta ’— Romania’ osasta ”B. Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/601,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016,

kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2187)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan ja 29 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 96/23/EY vahvistetaan tarkastustoimenpiteet, jotka koskevat sen liitteessä I tarkoitettuja aineita ja jäämäryhmiä. Mainitussa direktiivissä edellytetään, että kolmannet maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita, toimittavat jäämiä koskevan valvontasuunnitelman, joka sisältää vaadittavat takeet. Suunnitelmaan olisi sisällyttävä vähintään mainitussa liitteessä I luetellut jäämäryhmät ja aineet.

(2)

Komission päätöksellä 2011/163/EU (2) hyväksytään direktiivin 96/23/EY 29 artiklassa säädetyt, mainitun päätöksen liitteessä lueteltujen tiettyjen kolmansien maiden toimittamat suunnitelmat, jäljempänä ’suunnitelmat’, jotka koskevat direktiivin liitteessä I olevassa luettelossa mainittuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita.

(3)

Eräiden kolmansien maiden äskettäin toimittamien suunnitelmien ja komission kyseisiltä kolmansilta mailta saamien lisätietojen perusteella on tarpeen saattaa ajan tasalle luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda tiettyjä päätöksen 2011/163/EU liitteessä olevassa luettelossa, jäljempänä ’luettelo’, lueteltuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita direktiivin 96/23/EY mukaisesti.

(4)

Dominikaaninen tasavalta on toimittanut komissiolle hunajaa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Dominikaanista tasavaltaa koskeva kohta hunajan osalta.

(5)

Falklandinsaaret on toimittanut komissiolle vesiviljelyä koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Falklandinsaaria koskeva kohta vesiviljelyn osalta.

(6)

Komissio on pyytänyt Ranskan Polynesialta tietoja sen hunajaa koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta. Ranskan Polynesian toimivaltaiset viranomaiset totesivat vastauksessaan, että jäämiä koskevaa valvontasuunnitelmaa ei ole laadittu hunajan osalta, koska Ranskan Polynesia ei suunnittele hunajan vientiä EU:hun. Kyseinen kolmas maa olisi poistettava luettelosta hunajan osalta. Ranskan Polynesialle on ilmoitettu asiasta.

(7)

Komissio on pyytänyt Namibialta tietoja sen luonnonvaraista riistaa koskevan suunnitelman täytäntöönpanosta. Namibian toimivaltaiset viranomaiset totesivat vastauksessaan, että jäämiä koskevaa valvontasuunnitelmaa ei ole laadittu luonnonvaraisen riistan osalta, koska Namibia ei suunnittele luonnonvaraisen riistan vientiä EU:hun. Kyseinen kolmas maa olisi poistettava luettelosta luonnonvaraisen riistan osalta. Asiasta on ilmoitettu Namibialle.

(8)

Korean tasavalta on toimittanut komissiolle siipikarjaa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Korean tasavaltaa koskeva kohta siipikarjatuotteiden osalta.

(9)

Saint-Pierre ja Miquelon on toimittanut komissiolle siipikarjaa koskevan suunnitelman. Kyseinen suunnitelma tarjoaa riittävät takeet, ja se olisi hyväksyttävä. Sen vuoksi luetteloon olisi lisättävä Saint-Pierreä ja Miquelonia koskeva kohta siipikarjatuotteiden osalta.

(10)

Komission asetuksella (EU) N:o 206/2010 (3) annetaan Singaporelle lupa tuoda unionin alueelle sellaisia tuoreen lihan lähetyksiä, jotka ovat peräisin Uudesta-Seelannista ja täyttävät unioniin tuonnin edellytykset ja joiden määränpäänä on unioni. Kyseisen toiminnan sallimiseksi olisi Singaporea koskevan kohdan kyseisessä luettelossa sisällettävä hevoseläimet, luonnonvarainen riista ja tarhattu riista, mutta se olisi rajattava sellaiseen tuoreeseen lihaan, joka on peräisin Uudesta-Seelannista, jonka määränpäänä on unioni ja joka puretaan, uudelleenlastataan ja kauttakuljetetaan – varastointi mukaan luettuna tai ilman varastointia – Singaporen kautta. Singaporelle ja Uudelle-Seelannille on ilmoitettu asiasta. Luetteloon olisi lisättävä Singaporea koskeva alaviite, jossa vahvistetaan tämän rajoitus.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/163/EU liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Siirtymäkauden ajan 15 päivään toukokuuta 2016 jäsenvaltioiden on hyväksyttävä Namibiasta tulevat luonnonvaraisen riistan lähetykset ja Ranskan Polynesiasta tulevat hunajan lähetykset sillä edellytyksellä, että tuoja voi osoittaa, että tällaiset lähetykset oli sertifioitu ja lähetetty unioniin ennen 31 päivää maaliskuuta 2016 päätöksen 2011/163/EU mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Komission päätös 2011/163/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2011, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).


LIITE

”LIITE

ISO2-koodi

Maa

Naudat

Lampaat/vuohet

Siat

Hevoset

Siipikarja

Vesiviljelytuotteet

Maito

Munat

Kanit

Luonnonvarainen riista

Tarhattu riista

Hunaja

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentiina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valko-Venäjä

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Sveitsi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikaaninen tasavalta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandinsaaret

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Färsaaret

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönlanti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Intia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japani

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenia

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgisia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Etelä-Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar/Burma

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malesia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Uusi-Kaledonia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uusi-Seelanti

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippiinit

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venäjä

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swazimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaimaa

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turkki

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Yhdysvallat

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Etelä-Afrikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Ainoastaan kamelinmaito.

(2)  Elävien hevoseläinten vienti unioniin teurastettaviksi (ainoastaan elintarviketuotannossa käytettävät eläimet).

(3)  Kolmannet maat, joiden käyttämä raaka-aine tulee 2 artiklan mukaisesti ainoastaan joko unionin jäsenvaltioista tai muista kolmansista maista, jotka on hyväksytty tuomaan tällaista raaka-ainetta unioniin.

(4)  Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia; maan lopullinen nimi hyväksytään Yhdistyneissä kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi.

(5)  Lukuun ottamatta Kosovoa (tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen).

(6)  Ainoastaan Murmanskin ja Jamalo-Nenetsin alueilta peräisin olevat porot.

(7)  Jäljempänä tällä tarkoitetaan Israelin valtiota, pois luettuina Israelin kesäkuusta 1967 hallinnoimat alueet eli Golanin kukkulat, Gazan alue, Itä-Jerusalem ja muu Länsiranta.

(8)  Ainoastaan tuore liha, joka on peräisin Uudesta-Seelannista, jonka määränpäänä on unioni ja joka puretaan, uudelleenlastataan ja kauttakuljetetaan – varastointi mukaan luettuna tai ilman varastointia – Singaporen kautta.”