ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 87

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
2. huhtikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/479, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/480, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 1213/2010 kumoamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/481, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 kumoamisesta

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/482, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, kiinteään hintaan tehtävien rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen lopettamisesta 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla ja tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/483, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2016/484, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

31

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2016/485, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

33

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoitu asetukseen (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta ( EUVL L 343, 29.12.2015 )

35

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( EUVL L 343, 29.12.2015 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/479,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse stevioliglykosidien (E 960) käytöstä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Kyseinen luettelo voidaan saattaa ajan tasalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai hakemuksen johdosta.

(3)

Stevioliglykosidien (E 960) käytön hyväksymistä makeutusaineena tietyissä juomissa, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria ja jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevaan elintarvikeryhmään 14.1.5.2 ”Muut”, toimitettiin hakemus 25 päivänä maaliskuuta 2013. Hakemus asetettiin myöhemmin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Stevioliglykosidit ovat energiaa sisältämättömiä maultaan makeita ainesosia, joita voidaan käyttää energiapitoisten sokerien korvaamiseen tietyissä juomissa, jolloin näiden tuotteiden energiapitoisuus pienenee. Stevioliglykosidit antavat näin ollen kyseisiin juomiin makeutta lisäämättä kuitenkaan lopputuotteen energiapitoisuutta, jolloin kuluttajille tarjotaan tuotteita, jotka ovat vähäenergiaisia tai joissa ei ole lisättyä sokeria asetuksen (EY) N:o 1333/2008 7 artiklan mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetun unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi vuonna 2010 tieteellisen lausunnon (3) stevioliglykosidien (E 960) turvallisuudesta elintarvikelisäaineena ehdotettujen käyttötarkoitusten mukaisesti ja vahvisti hyväksyttäväksi päiväsaanniksi (ADI) 4 mg painokiloa kohti stevioliekvivalentteina ilmaistuna. Koska elintarvikelisäainekäytön käyttötarkoituksia oli ehdotettu laajennettavan, elintarviketurvallisuusviranomainen tarkisti stevioliglykosidien altistusarviota ja antoi asiasta lausunnot 2 päivänä toukokuuta 2014 (4) ja 30 päivänä kesäkuuta 2015 (5). Näiden laajennettujen käyttötarkoitusten osalta elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli, että arvioitu altistuminen jää alle ADI-arvon kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta pikkulapsia, joilla altistuminen oli suuren altistumisen ylärajoilla (95. persentiili) yhdessä maassa. Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristölaitoksen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laatimat altistuslaskelmat osoittivat, ettei ehdotettu käyttötarkoitusten laajennus vaikuttanut 95. persentiilin altistumiseen 2–6-vuotiaissa lapsissa Alankomaissa ja että stevioliglykosidialtistuksen päälähteet olivat kyseisessä ikäryhmässä edelleen alkoholittomat juomat ja maustetut hapatetut maitotuotteet.

(7)

Kun otetaan huomioon, että elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 kuuluvia tuotteita ei ole tarkoitettu pikkulasten (12–35 kuukauden ikäisten) käyttöön, stevioliglykosidien (E 960) käyttö makeutusaineena ehdotetuissa käyttötarkoituksissa ja ehdotetuilla käyttötasoilla ei aiheuta turvallisuusriskiä.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä stevioliglykosidien (E 960) käyttö makeutusaineena, jota lisätään seuraaviin elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 ”Muut” kuuluviin juomiin, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria: kahvi, tee ja yrttiuutejuomat (enimmäismäärä 30 mg/l), maustetut pikakahvi- ja pikacappuccinotuotteet (enimmäismäärä 30 mg/l) sekä mallaspohjaiset ja suklaan tai cappuccinon makuisiksi maustetut juomat (enimmäismäärä 20 mg/l).

(9)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitettä II olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2010; 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014; 12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(6):4146.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II oleva E osa seuraavasti:

1)

Lisätään elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 ”Muut” kohdan E 491–495 Sorbitaaniesterit jälkeen seuraavat lisäainetta E 960 koskevat kohdat:

 

”E 960

Stevioliglykosidit

30

(60) (93)

ainoastaan kahvi, tee ja yrttiuutejuomat, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria

 

E 960

Stevioliglykosidit

30

(60) (93)

ainoastaan maustetut pikakahvi- ja pikacappuccinotuotteet, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria

 

E 960

Stevioliglykosidit

20

(60) (93)

ainoastaan mallaspohjaiset ja suklaan tai cappuccinon makuisiksi maustetut juomat, joiden energiapitoisuutta on vähennetty tai joissa ei ole lisättyä sokeria”

2)

Lisätään elintarvikkeiden alaryhmään 14.1.5.2 ”Muut” seuraavat alaviitteet:

”(60):

Stevioliekvivalentteina ilmoitettuna.

(93):

Enimmäismäärät koskevat sellaisenaan juotavia tuotteita (kuten tölkitettyjä) sekä niiden sekoituksia ja tiivisteitä, jotka on saatettu nautintavalmiiksi.”


2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/480,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016,

kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EU) N:o 1213/2010 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan velvoite, jonka mukaan jäsenvaltioiden on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä maantiekuljetusyrityksistä, joille toimivaltainen viranomainen on antanut luvan harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia. Kansallisiin sähköisiin rekistereihin sisältyvien tietojen olisi oltava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 ja 6 kohdassa edellytetään, että kansalliset sähköiset rekisterit liitetään yhteen 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä, ja komissio valtuutetaan vahvistamaan yhteenliittämistä koskevat yhteiset säännöt. Tämän valtuutuksen perusteella komissio antoi asetuksen (EU) N:o 1213/2010 (2) kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisen helpottamiseksi viestinvaihtojärjestelmällä, jota kutsutaan ERRU:ksi (European Registers of Road Transport Undertakings). Järjestelmä aloitti toimintansa 31 päivänä joulukuuta 2012.

(2)

ERRU:n toiminnan kolmen viime vuoden aikana komissio on yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa havainnut joitakin ERRU:n käytettävyyteen liittyviä näkökohtia, jotka eivät täysin vastaa jäsenvaltioissa käyttöönotettuja hallinnollisia prosesseja.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen korjata ERRU:n päivittäisessä toiminnassa havaitut puutteet niin, että ERRU mukautetaan asetuksen (EY) N:o 1071/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 (4) asiaa koskeviin säännöksiin ja samalla taataan, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät ERRU:a yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Lisäksi nykyisiä sääntöjä on tarpeen mukauttaa tekniikan ja tieteen kehitykseen.

(4)

Komission asetuksessa (EU) 2016/403 (5) unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelusta vahvistetaan uusi luettelo sellaisista unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka mainitun asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa maantiekuljetusyrityksen tai liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuden menetykseen. Tämän vuoksi ERRU:n on tarpeen pystyä välittämään tiedot uudesta rikkomusluettelosta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, joista säädetään erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY (6). Jäsenvaltioiden on erityisesti toteutettava tarvittavat turvatoimet henkilötietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tarvittaessa henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/2001 (7).

(7)

Koska kansallisten sähköisten rekistereiden yhteenliittämistä koskevien yhteisten sääntöjen täytäntöönpanoa varten olisi tehtävä huomattava määrä muutoksia, asetus (EU) N:o 1213/2010 on tarpeen korvata uudella säädöksellä. Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1213/2010 olisi kumottava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (8) 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään vaatimuksista, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 kohdassa säädettyä kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien liittämistä ERRU-viestijärjestelmään.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1071/2009 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

a)

’ERRU:lla (European Registers of Road Transport Undertakings)’ tarkoitetaan kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmää, joka on otettu käyttöön asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

b)

’asynkronisella rajapinnalla’ tarkoitetaan prosessia, jossa viesti ohjataan vastauksena pyyntöön uuden HTTP-yhteyden kautta;

c)

’yleisellä hakupyynnöllä’ tarkoitetaan jäsenvaltion pyyntöä, joka on osoitettu kaikille muille jäsenvaltioille;

d)

’solmupisteellä’ tarkoitetaan tietojärjestelmää, joka mahdollistaa ERRU-viestien reitittämisen jäsenvaltioiden välillä;

e)

’CPC:llä’ tarkoitetaan todistusta ammatillisesta pätevyydestä, sellaisena kuin siihen viitataan asetuksen (EY) N:o 1071/2009 8 artiklan 8 kohdassa;

f)

’rikkomisjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa kuljetusyritys on syyllistynyt sääntöjen rikkomiseen;

g)

’sijoittautumisjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon yritys on sijoittautunut;

h)

’kansallisella järjestelmällä’ tarkoitetaan tietojärjestelmää, joka on otettu kussakin jäsenvaltiossa käyttöön ERRU-viestien lähettämistä ja käsittelyä ja niihin vastaamista varten;

i)

’synkronisella rajapinnalla’ tarkoitetaan prosessia, jossa viesti ohjataan vastauksena pyyntöön saman HTTP-yhteyden kautta kuin pyyntö;

j)

’pyynnön esittävällä jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka lähettää pyynnön tai ilmoituksen, joka sen jälkeen reititetään vastaajajäsenvaltioille;

k)

’vastaajajäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jolle ERRU-pyyntö tai -ilmoitus on osoitettu.

3 artikla

Velvoite käyttää ERRU:a

Jäsenvaltioiden on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitettu kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittäminen ERRU:uun tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä ja teknisiä vaatimuksia noudattaen.

4 artikla

Tekniset eritelmät

ERRU:ssa on noudatettava tämän asetuksen liitteissä I–VII vahvistettuja teknisiä eritelmiä.

5 artikla

ERRU:n käyttö

1.   Vaihtaessaan tietoja ERRU:n välityksellä toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava menettelyjä, jotka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

2.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä niiden tienvarsitarkastusten valvonnasta vastaaville elimille pääsy ERRU:n toimintoon, jolla tarkistetaan yhteisön liikennelupa.

3.   Tapauksissa, joissa useat kansalliset valvontaelimet ovat mukana tienvarsitarkastuksissa, jäsenvaltion on päätettävä, mille näistä elimistä myönnetään 2 kohdassa tarkoitettu pääsy.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 1213/2010 tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä tammikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1213/2010, annettu 16 päivänä joulukuuta 2010, kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 335, 18.12.2010, s. 21).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä(EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  Komission asetus (EU) 2016/403, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (EUVL L 74, 19.3.2016, s. 8).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).


LIITE I

YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA ERRU:sta

1.   RAKENNE

ERRU koostuu seuraavista osista:

1.1

Solmupiste, jonka on voitava vastaanottaa pyyntö sen esittävältä jäsenvaltiolta, kelpuuttaa se ja käsitellä se lähettämällä se edelleen vastaajajäsenvaltioille. Solmupisteen on odotettava vastausta kultakin vastaajajäsenvaltiolta, koottava kaikki vastaukset ja toimitettava koottu vastaus eteenpäin pyynnön esittävälle jäsenvaltiolle.

1.2

Jäsenvaltion kansallinen järjestelmä varustettuna rajapinnalla, joka pystyy sekä lähettämään pyyntöjä solmupisteeseen että vastaanottamaan niihin vastaukset. Kansalliset järjestelmät voivat käyttää omistusoikeudellisia tai kaupallisia ohjelmistoja viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen solmupisteen välityksellä.

1.3

Vaihtoehtona 1.1 kohdalle jäsenvaltiot voivat valita soveltuvan kaupallisen verkon keskinäiseen viestinvaihtoonsa. Tässä tapauksessa kunkin toimivaltaisen viranomaisen on annettava tilastotietoja viesteistä, jotka on välitetty tällaisessa verkossa solmukohtaan.

2.   HALLINNOINTI

2.1   Solmupistettä hallinnoi komissio, joka vastaa sen teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta.

2.2   Solmupiste saa säilyttää tietoja enintään kuuden kuukauden ajan lukuun ottamatta liitteessä VII esitettyjä loki- ja tilastotietoja.

2.3   Solmupisteessä ei saa olla pääsyä henkilötietoihin muille kuin valtuutetulle komission henkilöstölle tapauksissa, joissa tämä on tarpeen huoltoa ja vianetsintää varten.

2.4   Jäsenvaltiot vastaavat seuraavista:

2.4.1

Kansallisten järjestelmien rakenne ja hallinnointi, myös niiden rajapinta solmupisteeseen.

2.4.2

Kansallisen järjestelmän käyttöönotto ja huolto, mihin sisältyvät sekä laitteisto että omistusoikeudelliset tai kaupalliset ohjelmistot.

2.4.3

Kansallisen järjestelmän moitteeton yhteentoimivuus solmupisteen kanssa, mukaan lukien solmupisteestä saatujen virheilmoitusten käsittely.

2.4.4

Kaikki toimenpiteet tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

2.4.5

Kansallisten järjestelmien toiminta liitteessä VI esitetyillä palvelutasoilla.

2.5   MOVEHUB-verkkoportaali

Komissio asettaa käyttöön verkkopohjaisen sovelluksen nimeltä ”MOVEHUB-verkkoportaali”, johon on suojattu pääsy ja joka tarjoaa ainakin seuraavat palvelut:

a)

jäsenvaltioiden varallaoloaikaa koskevat tilastot;

b)

ilmoitukset solmupisteen ja jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien huollosta;

c)

yhteenvetoraportit;

d)

yhteystietojen hallinta;

e)

XSD-skeemat.

2.6   Yhteystietojen hallinta

Yhteystietojen hallintatoiminnon avulla kukin jäsenvaltio voi hallinnoida maansa viranomais-, yritys-, toiminnallisten ja teknisten käyttäjien yhteystietoja siten, että kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaa omien yhteystietojensa ylläpitämisestä. Muiden jäsenvaltioiden yhteystiedot ovat katsottavissa mutta eivät muokattavissa.


LIITE II

ERRU-TOIMINNOT

1.

ERRU:n on mahdollistettava seuraavat toiminnot:

1.1

Hyvämaineisuuden tarkastaminen (CGR): mahdollistaa sen, että pyynnön esittävä jäsenvaltio voi lähettää pyynnön yhdelle vastaajajäsenvaltiolle tai niille kaikille määrittääkseen liikenteestä vastaavan henkilön soveltuvuuden ja siten luvan kuljetusyrityksen pitämiseen.

1.2

Rikkomusilmoitusviesti (INF): mahdollistaa sen, että rikkomisjäsenvaltio voi ilmoittaa sijoittautumisjäsenvaltiolle, että kuljetusyritys on syyllistynyt asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen. Tämä myös mahdollistaa sen, että rikkomisjäsenvaltio voi pyytää, että kuljetusyritykseen sovelletaan seuraamuksia sijoittautumisjäsenvaltiossa.

1.3

Yhteisön liikenneluvan tarkastaminen (CCL): mahdollistaa sen, että pyynnön esittävä jäsenvaltio voi lähettää kyselyn vastaajajäsenvaltiolle (eli sijoittautumisjäsenvaltiolle) määrittääkseen, onko kuljetusyrityksellä voimassa oleva yhteisön liikennelupa toimintaansa.

2.

ERRU:n on sisällettävä myös muita viestityyppejä, joiden katsotaan soveltuvan sen tehokkaaseen toimintaan, esimerkiksi virheilmoituksia.


LIITE III

SÄÄNNÖKSET ERRU-VIESTEISTÄ

1.   YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET

1.1   Solmupisteen on tarjottava sekä synkroninen että asynkroninen rajapinta viestinvaihtoa varten. Jäsenvaltiot voivat valita rajapinnaksi omiin sovelluksiinsa sopivimman teknologian.

1.2   Kaikkien solmukohdan ja kansallisten järjestelmien välisten viestien on oltava UTF-8-koodattuja.

1.3   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansalliset järjestelmät voivat vastaanottaa ja käsitellä kreikkalaisia tai kyrillisiä aakkosia sisältävät viestit.

2.   XML-VIESTIRAKENNE JA -SKEEMAMÄÄRITTELY (XSD)

2.1   XML-viestien yleisrakenteen on vastattava solmupisteen XSD-skeemoilla määriteltyä muotoa.

2.2   Solmupisteen ja kansallisten järjestelmien lähettämien ja vastaanottamien viestien on vastattava viestien XSD-skeemaa.

2.3   Kansallisten järjestelmien on voitava lähettää, vastaanottaa ja käsitellä kaikki liitteessä II esitettyihin toimintoihin liittyvät viestit.

2.4   XML-viestien sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset esitetään tämän liitteen lisäyksessä.

Lisäys

XML-viestien sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset

Yhteinen otsikkoelementti (header)

Pakollinen

”Version” (Versio)

XML-eritelmien virallinen versio määritellään viestin XSD:n nimiavaruusmäärittelyllä (namespace) ja minkä tahansa XML-viestin otsikkoelementin versio-attribuutin nimiavaruusmäärittelyllä. Version numero (”n.m”) määritetään vakioarvona XML-skeemamäärittelyn (xsd) kussakin julkaisussa.

Kyllä

”Test Identifier” (Testitunniste)

Vapaaehtoinen tunniste testausta varten. Testin alullepanija täydentää tunnisteen, ja kaikki työnkulkuun osallistuvat lisäävät sen edelleen/takaisin. Tuotannossa se olisi jätettävä huomiotta ja käyttämättä, jos se on toimitettu.

Ei

”Technical Identifier” (Tekninen tunniste)

Kunkin yksittäisen viestin ainutkertaisesti yksilöivä UUID. Lähettäjä luo UUID-tunnisteen ja täydentää tämän attribuutin. Näitä tietoja ei käytetä liiketoiminnallisissa yhteyksissä.

Kyllä

”Workflow Identifier” (Työnkulun tunniste)

Työnkulun tunniste on UUID, joka pyynnön esittävän jäsenvaltion olisi luotava. Tätä tunnistetta käytetään sen jälkeen kaikissa työnkulkuun kytkeytyvissä viesteissä.

Kyllä

”Sent At” (Lähettämisajankohta)

Viestin lähettämispäivä ja -aika (UTC).

Kyllä

”Timeout” (Aikakatkaisu)

Tämä on valinnainen aika-attribuutti (päivämäärä ja kellonaika UTC-muodossa). Solmupiste antaa tämän arvon vain edelleenlähetetyille pyynnöille. Se ilmoittaa vastaajajäsenvaltiolle ajan, jonka jälkeen pyynnön toimitus katkaistaan. Tätä arvoa ei vaadita MS2TCN_<x>_Req:issä eikä vastausviesteissä. Se on valinnainen, joten samaa otsikkomääritelmää voidaan käyttää kaikissa viestityypeissä riippumatta siitä, vaaditaanko attribuutti aikakatkaisulle.

Ei

”From” (Lähettäjä)

Standardin ISO 3166–1 mukainen lähettävän jäsenvaltion kaksimerkkinen koodi tai ”EU”.

Kyllä

”To” (Vastaanottaja)

Standardin ISO 3166–1 mukainen vastaanottavan jäsenvaltion kaksimerkkinen koodi tai ”EU”.

Kyllä

Hyvämaineisuuden tarkastaminen

Hyvämaineisuuden tarkastamispyyntö

Pakollinen

Tapaustunniste

Sarja- tai viitenumero kullekin yksittäiselle pyynnölle.

Kyllä

Pyynnön esittävä toimivaltainen viranomainen

Toimivaltainen viranomainen, joka on tehnyt hakupyynnön.

Kyllä

Liikenteestä vastaavan henkilön tiedot

Kyllä, jos CPC-tietoja ei ole

Sukunimi

Liikenteestä vastaavan henkilön sukunimi (-nimet), siten kuin se (ne) esitetään CPC:ssä.

Kyllä

Etunimi

Liikenteestä vastaavan henkilön täydellinen etunimi, siten kuin se esitetään ammatillisesta pätevyydestä annetussa todistuksessa.

Kyllä

Syntymäaika

Liikenteestä vastaavan henkilön syntymäaika ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Kyllä

Syntymäpaikka

Liikenteestä vastaavan henkilön syntymäpaikka.

Ei

CPC:n tiedot

Kyllä, jos liikenteestä vastaavan henkilön tietoja ei ole

CPC:n numero

Ammatillisesta pätevyydestä annetun todistuksen numero

Kyllä

CPC:n antamispäivä

CPC:n antamispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Kyllä

CPC:n antanut valtio

Standardin ISO 3166-1 mukainen CPC:n antaneen maan kaksimerkkinen koodi.

Kyllä


Vastaus hyvämaineisuuden tarkastamispyyntöön

Pakollinen

Tapaustunniste

Pyynnön tapaustunnistetta vastaava sarja- tai viitenumero.

Kyllä

Pyynnön esittävä toimivaltainen viranomainen

Toimivaltainen viranomainen, joka on tehnyt hakupyynnön.

Kyllä

Vastaajana oleva toimivaltainen viranomainen

Toimivaltainen viranomainen, joka on vastannut hakupyyntöön.

Kyllä

Tilakoodi

Haun tilakoodi (esim. löydetty, ei löydy, virhe jne.).

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei

Löydetyt liikenteestä vastaavan henkilön tiedot

Kyllä, jos tilakoodi on ”löydetty”

Sukunimi

Liikenteestä vastaavan henkilön sukunimi (-nimet), siten kuin se (ne) on (ovat) rekisterissä.

Kyllä

Etunimi

Liikenteestä vastaavan henkilön täydellinen etunimi, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Syntymäaika

Liikenteestä vastaavan henkilön syntymäaika ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP), siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Syntymäpaikka

Liikenteestä vastaavan henkilön syntymäpaikka, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

CPC:n numero

Ammatillista pätevyyttä koskevan todistuksen numero, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

CPC:n antamispäivä

CPC:n antamispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP), siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

CPC:n antanut valtio

Standardin ISO 3166-1 mukainen CPC:n antaneen maan kaksimerkkinen koodi, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Hallinnoitavien yritysten kokonaismäärä

Liikenteestä vastaavan henkilön vastuualueelle kuuluvien kuljetusyritysten lukumäärä.

Kyllä

Hallinnoitavien ajoneuvojen kokonaismäärä

Liikenteestä vastaavan henkilön vastuualueelle kuuluvien ajoneuvojen lukumäärä

Kyllä

Soveltuvuus

Joko ”soveltuu” tai ”ei sovellu”.

Kyllä

Ammattiin soveltumattomaksi julistamisen päättymispäivä

Liikenteestä vastaavan henkilön ammattiin soveltumattomaksi julistamisen päättymispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP). Ilmoitettavissa, jos soveltuvuudeksi on ilmoitettu ”ei sovellu”.

Ei

Hakumenetelmä

Menetelmä, jota on käytetty liikenteestä vastaavan henkilön löytämiseksi: NYSIIS, CPC, tarkoitukseen laadittu.

Kyllä

Kuljetusyritys (kunkin löydetyn liikenteestä vastaavan henkilön osalta)

Kyllä, jos hallinnoitavia yrityksiä > 0

Kuljetusyrityksen nimi

Kuljetusyrityksen nimi (toiminimi ja oikeudellinen muoto), siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Kuljetusyrityksen osoite

Kuljetusyrityksen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa), siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Yhteisön liikenneluvan numero

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan sarjanumero, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Yhteisön liikenneluvan tila

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan tila, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Hallinnoitavat ajoneuvot

Hallinnoitavien ajoneuvojen lukumäärä, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Rikkomusilmoitus

Rikkomusilmoituspyyntö

Pakollinen

Tapaustunniste

Sarja- tai viitenumero kullekin yksittäiselle pyynnölle.

Kyllä

Ilmoituksen tekevä viranomainen

Toimivaltainen viranomainen, joka tekee rikkomusilmoituksen.

Kyllä

Kuljetusyritys

Kyllä

Kuljetusyrityksen nimi

Sen kuljetusyrityksen nimi, jota vastaan rikkominen on todettu.

Kyllä

Yhteisön liikenneluvan numero

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen sarjanumero.

Kyllä

Ajoneuvon rekisterinumero

Rikkomuksen tehneen ajoneuvon rekisterinumero.

Kyllä

Ajoneuvon rekisteröintimaa

Maa, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Kyllä

Vakava rikkomus

Kyllä

Rikkomuksen päivämäärä

Rikkomuksen päivämäärä ISO 8601 -muodossa. (VVVV-KK-PP).

Kyllä

Luokka

Rikkomuksen luokka:

MSI – Vakavin rikkomus

VSI – Hyvin vakava rikkomus

SI – Vakava rikkomus

Kyllä

Rikkomuksen tyyppi

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteessä IV ja asetuksen (EU) 2016/403 liitteessä I olevan luokituksen mukaisesti.

Kyllä

Tarkastuspäivämäärä

Tarkastuksen päivämäärä, jona rikkominen on todettu, ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Kyllä

Määrätty seuraamus (kunkin vakavan rikkomuksen osalta)

Kyllä

Määrätyn seuraamuksen tunniste

Yksittäisen määrätyn seuraamuksen sarjanumero.

Kyllä

Lopullisen päätöksen päivämäärä

Määrätyn seuraamuksen lopullinen päätöspäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Kyllä

Määrätyn seuraamuksen tyyppi

Ilmoitetaan jokin seuraavista:

101 – ”Varoitus”

201 – ”Kabotaasiliikenteen tilapäinen harjoittamiskielto”

202 – ”Sakko”

203 – ”Kuljettajan ajokielto”

204 – ”Ajoneuvon ajokielto”

102 – ”Muu”

Kyllä

Alkamispäivä

Määrätyn seuraamuksen alkamispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Ei

Päättymispäivä

Määrätyn seuraamuksen päättymispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Ei

Toteutettu

Kyllä/Ei

Kyllä

Vaadittu seuraamus (kunkin vakavan rikkomuksen osalta)

Ei

Vaaditun seuraamuksen tunniste

Yksittäisen vaaditun seuraamuksen sarjanumero.

Kyllä

Vaaditun seuraamuksen tyyppi

Ilmoitetaan jokin seuraavista:

101 – ”Varoitus”

301 – ”Joidenkin tai kaikkien yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistettujen jäljennösten peruuttaminen määräajaksi”

302 – ”Joidenkin tai kaikkien yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistettujen jäljennösten peruuttaminen pysyvästi”

303 – ”Yhteisön liikenneluvan peruuttaminen määräajaksi”

304 – ”Yhteisön liikenneluvan peruuttaminen pysyvästi”

305 – ”Kuljettajatodistusten myöntämisen keskeyttäminen”

306 – ”Kuljettajatodistusten peruuttaminen”

307 – ”Lisäedellytysten asettaminen kuljettajatodistusten myöntämiselle väärinkäytön ehkäisemiseksi”

Kyllä

Kesto

Vaaditun seuraamuksen kesto (kalenteripäivissä).

Ei


Rikkomusilmoitusvastaus

Pakollinen

Tapaustunniste

Pyynnön tapaustunnistetta vastaava sarja- tai viitenumero.

Kyllä

Laatijaviranomainen

Toimivaltainen viranomainen, joka teki rikkomusilmoituksen.

Kyllä

Toimilupaviranomainen

Toimivaltainen viranomainen, joka vastaa rikkomusilmoitukseen.

Kyllä

Tilakoodi

Rikkomusilmoitusvastauksen tilakoodi (esim. löydetty, ei löydy, virhe jne.).

Kyllä

Tilaviesti

Selittävä tilan kuvaus (tarvittaessa).

Ei

Kuljetusyritys

Kyllä

Kuljetusyrityksen nimi

Kuljetusyrityksen nimi, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Määrätty seuraamus

Ei

Määrätyn seuraamuksen tunniste

Yksittäisen määrätyn seuraamuksen sarjanumero (rikkomusilmoituksen vaaditun seuraamuksen tunnisteessa).

Kyllä

Seuraamuksen määräävä viranomainen

Sen viranomaisen nimi, joka määrää seuraamuksen.

Kyllä

On määrätty

Kyllä/Ei

Kyllä

Määrätyn seuraamuksen tyyppi

Ilmoitetaan jokin seuraavista:

101 – ”Varoitus”

301 – ”Joidenkin tai kaikkien yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistettujen jäljennösten peruuttaminen määräajaksi”

302 – ”Joidenkin tai kaikkien yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistettujen jäljennösten peruuttaminen pysyvästi”

303 – ”Yhteisön liikenneluvan peruuttaminen määräajaksi”

304 – ”Yhteisön liikenneluvan peruuttaminen pysyvästi”

305 – ”Kuljettajatodistusten myöntämisen keskeyttäminen”

306 – ”Kuljettajatodistusten peruuttaminen”

307 – ”Lisäedellytysten asettaminen kuljettajatodistusten myöntämiselle väärinkäytön ehkäisemiseksi”

102 – ”Muu”

Kyllä

Alkamispäivä

Määrätyn seuraamuksen alkamispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Ei

Päättymispäivä

Määrätyn seuraamuksen päättymispäivä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

Ei

Peruste

Syy seuraamuksen määräämättä jättämiselle

Ei


Rikkomusilmoituksen kuittaus

Pakollinen

Tapaustunniste

Ilmoituksen tai vastauksen tapaustunnistetta vastaava sarja- tai viitenumero.

Kyllä

Tilakoodi

Kuittauksen tilakoodi.

Kyllä

Tilaviesti

Tilaviestin merkkijono

Ei

Laatijaviranomainen

IN_Ack-kuittausta varten: lainsäädännössä tämä kenttä on ”Kohdeviranomaisen tunniste”.

IR_Ack-kuittausta varten: lainsäädännössä tämä kenttä on ”Kuittaavan viranomaisen tunniste”.

Kyllä

Toimilupaviranomainen

IN_Ack-kuittausta varten: lainsäädännössä tämä kenttä on ”Kuittaavan viranomaisen tunniste”.

IR_Ack-kuittausta varten: lainsäädännössä tämä kenttä on ”Kohdeviranomaisen tunniste”.

Kyllä

Kuittaustyyppi

Kuittaustyypin määrittely.

Mahdolliset arvot:

”IN_Ack”

”IR_Ack”

Kyllä

Yhteisön liikenneluvan tarkastaminen

Yhteisön liikenneluvan tarkastamispyyntö

Pakollinen

Tapaustunniste

Sarja- tai viitenumero kullekin yksittäiselle pyynnölle.

Kyllä

Laatijaviranomainen

Hakupyynnön tekevä viranomainen

Ei

Kuljetusyritys

Kyllä

Kuljetusyrityksen nimi

Sen kuljetusyrityksen nimi, jonka yhteisön liikennelupatietoja pyydetään.

Kyllä

Yhteisön liikenneluvan numero

Sen kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen sarjanumero, jota koskevia tietoja pyydetään.

Kyllä

Ajoneuvon rekisterinumero

Se ajoneuvon rekisterinumero, jota koskeva oikeaksi todistettu jäljennös yhteisön liikenneluvasta on annettu.

Ei


Vastaus yhteisön liikenneluvan tarkastamispyyntöön

Pakollinen

Tapaustunniste

Sarja- tai viitenumero kullekin yksittäiselle pyynnölle.

Kyllä

Laatijaviranomainen

Hakupyynnön tehnyt viranomainen.

Ei

Kuljetusyritys

Kyllä

Kuljetusyrityksen nimi

Kuljetusyrityksen nimi (toiminimi ja oikeudellinen muoto), siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Kuljetusyrityksen osoite

Kuljetusyrityksen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa), siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Yhteisön liikenneluvan tiedot

Kyllä

Liikenneluvan numero

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan sarjanumero, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Liikenneluvan tila

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan tila, siten kuin se on rekisterissä:

”Voimassa”

”Peruttu tilapäisesti”

”Peruttu”

”Vanhentunut”

”Kadonnut/varastettu”

”Mitätöity”

”Palautettu”

Kyllä

Liikenneluvan tyyppi

Yhteisön liikenneluvan tyyppi, siten kuin se on rekisterissä. Ilmoitus seuraavista:

”Yhteisön liikennelupa henkilöliikennettä varten”

”Kansallinen liikennelupa henkilöliikennettä varten”

”Yhteisön liikennelupa tavaraliikennettä varten”

”Kansallinen liikennelupa tavaraliikennettä varten”

Kyllä

Alkamispäivä

Päivä, jona yhteisön liikennelupa tulee voimaan.

Kyllä

Viimeinen voimassaolopäivä

Päivä, jona yhteisön liikenneluvan voimassaolo päättyy.

Kyllä

Peruutuspäivä

Päivä, jona yhteisön liikennelupa peruutetaan.

Ei

Tilapäisen peruutuksen päivämäärä

Päivä, jona yhteisön liikennelupa peruutetaan tilapäisesti.

Ei

Tilapäisen peruutuksen viimeinen voimassaolopäivä

Päivä, jona yhteisön liikenneluvan tilapäisen peruutuksen voimassaolo päättyy.

Ei

Hallinnoitavat ajoneuvot

Hallinnoitavien ajoneuvojen lukumäärä, siten kuin se on rekisterissä.

Kyllä

Oikeaksi todistetun jäljennöksen tiedot

Kyllä

Liikenneluvan numero

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen sarjanumero, siten kuin se on rekisterissä (tämä on pyynnön yhteydessä saatu liikenneluvan numero).

Kyllä

Liikenneluvan tila

Kuljetusyrityksen yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen tila, siten kuin se on rekisterissä:

”Voimassa”

”Peruttu tilapäisesti”

”Peruttu”

”Vanhentunut”

”Kadonnut/varastettu”

”Mitätöity”

”Palautettu”

Kyllä

Liikenneluvan tyyppi

Yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen tyyppi, siten kuin se on rekisterissä. Ilmoitus seuraavista:

”Yhteisön liikennelupa henkilöliikennettä varten”

”Kansallinen liikennelupa henkilöliikennettä varten”

”Yhteisön liikennelupa tavaraliikennettä varten”

”Kansallinen liikennelupa tavaraliikennettä varten”

Kyllä

Alkamispäivä

Yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen voimassaolon alkamispäivä.

Kyllä

Viimeinen voimassaolopäivä

Yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen voimassaolon päättymispäivä.

Kyllä

Peruutuspäivä

Yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen peruutuksen voimassaolon alkamispäivä.

Ei

Tilapäisen peruutuksen päivämäärä

Yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen tilapäisen peruutuksen voimassaolon alkamispäivä.

Ei

Tilapäisen peruutuksen viimeinen voimassaolopäivä

Yhteisön liikenneluvan oikeaksi todistetun jäljennöksen tilapäisen peruutuksen voimassaolon päättymispäivä.

Ei


LIITE IV

TRANSLITTEROINTI JA NYSIIS-PALVELUT

1.   Solmupisteessä käyttöön otettavaa NYSIIS-algoritmia käytetään kaikkien kansallisessa rekisterissä olevien liikenteestä vastaavien henkilöiden nimien koodaamiseen.

2.   Jäsenvaltioiden olisi aina käytettävä NYSIIS-avainta ensisijaisena hakutoimintona etsiessään rekisteristä liikenteestä vastaavaa henkilöä CGR-toiminnon avulla.

3.   Lisäksi jäsenvaltiot voivat käyttää tarkoitukseen laadittua algoritmia lisätulosten saamiseksi täsmähaulla.

4.   Hakutuloksissa on ilmoitettava, millä hakutoiminnolla tieto löytyi, eli NYSIIS, CPC vai tarkoitukseen laadittu.


LIITE V

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

1.   Solmupisteen ja kansallisten järjestelmien välisten viestien vaihtoon on aina käytettävä https-protokollaa.

2.   Kansallisten järjestelmien on suojattava kansallisen järjestelmän ja solmupisteen väliset viestit komission käyttöön antamilla PKI-varmenteilla.

3.   Kansallisten järjestelmien on käytettävä vähintään varmenteita, joissa allekirjoittamiseen käytetään SHA-2 (SHA-256) -algoritmia ja 2 048-bittistä julkista avainta.


LIITE VI

PALVELUTASOT

1.   Kansallisten järjestelmien on oltava vähintään seuraavalla palvelutasolla:

1.1

Ne ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa.

1.2

Niiden käytettävyyttä valvotaan solmupisteestä tulevalla heartbeat-viestillä.

1.3

Niiden käytettävyysaste on 98 prosenttia seuraavan taulukon mukaisesti (luvut on pyöristetty lähimpään sopivaan yksikköön):

Käytettävyyden ollessa

järjestelmä on poissa käytössä

Päivittäin

Kuukausittain

Vuosittain

98 %

0,5 tuntia

15 tuntia

7,5 päivää

Jäsenvaltioita kannustetaan noudattamaan päivittäistä käytettävyysastetta, mutta on kuitenkin huomattava, että tietyt välttämättömät toimet, kuten järjestelmän ylläpito, edellyttävät yli 30 minuutin toimintakatkoa. Kuukausittainen ja vuosittainen käytettävyysaste pysyvät pakollisina.

1.4

Ne vastaavat vähintään 98 prosenttiin niille kalenterikuukauden aikana toimitetuista pyynnöistä.

1.5

Lähetettäessä vastauksia hyvämaineisuuden tarkastamispyyntöihin, rikkomusilmoituksen kuittauksia ja vastauksia yhteisön liikenneluvan tarkastamispyyntöihin liitteen VIII mukaisesti:

1.5.1

Ne reagoivat pyyntöihin 10 sekunnin kuluessa.

1.5.2

Pyynnön aikakatkaisu (aika, jonka pyynnön esittäjä voi odottaa vastausta) on enintään 20 sekuntia.

1.5.3

Pyyntöjen esittämistiheys voi olla 6 viestiä sekunnissa.

1.6

Kansalliset järjestelmät saavat lähettää ERRU-solmupisteeseen enintään 2 pyyntöä sekunnissa.

1.7

Jokaisen kansallisen järjestelmän on kyettävä selviytymään mahdollisista solmupisteessä ja muiden jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä esiintyvistä teknisistä ongelmista. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

a)

yhteyden katkeaminen solmupisteeseen;

b)

vastauksen jääminen saamatta pyyntöön;

c)

vastauksien tuleminen pyynnön aikakatkaisun jälkeen;

d)

ei-toivottujen viestien vastaanottaminen;

e)

virheellisten viestien vastaanottaminen.

2.   Solmupisteen on:

2.1

Oltava käytettävissä 98 prosentin käytettävyysasteella.

2.2

Annettava kansallisille järjestelmille ilmoitukset mahdollisista virheistä joko vastausviestillä tai erityisellä virheilmoituksella. Nämä virheilmoitukset vastaanotetaan kansallisissa järjestelmissä, joissa on käytössä eskaloiva työnkulku asianmukaisiin toimiin ryhtymiseksi ilmoitetun virheen korjaamista varten.

3.   Ylläpito

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikesta rutiinihuollosta verkkosovelluksen välityksellä vähintään viikkoa ennen ylläpidon alkamista, jos se on teknisesti mahdollista.


LIITE VII

LOKITIEDOT JA TILASTOT

1.   Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti solmukohdassa – ei jäsenvaltioissa – kerättävät lokitiedot ja tilastot.

2.   Tilastointitarkoituksiin käytettävän tiedon on yksityisyyden suojan varmistamiseksi oltava anonyymiä. Yksittäisten liikenteestä vastaavien henkilöiden, kuljetusyritysten tai CPC:ien tunnistetietoja ei voi käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

3.   Lokitiedoissa on pidettävä kirjaa kaikista järjestelmän käyttötapahtumista seurantaa ja ohjelmistovirheiden korjaamista varten ja jotta tapahtumista voidaan laatia tilastoja.

4.   Henkilötietoja saa säilyttää lokeissa enintään 6 kuukauden ajan. Tilastotiedot on säilytettävä toistaiseksi.

5.   Raportointiin käytettäviin tilastotietoihin sisältyvät seuraavat:

a)

pyynnön esittävä jäsenvaltio;

b)

vastaajajäsenvaltio;

c)

viestin tyyppi;

d)

vastauksen tilakoodi;

e)

viestien päivämäärä ja kellonaika;

f)

vastausaika.


LIITE VIII

ERRU:n KÄYTTÖ

1.   LIIKENTEESTÄ VASTAAVAN HENKILÖN HYVÄMAINEISUUDEN TARKASTAMINEN

Tarkastaessaan ERRU:n kautta asetuksen (EY) N:o 1071/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti, onko tietty liikenteestä vastaava henkilö julistettu jossakin jäsenvaltiossa soveltumattomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintoja, jäsenvaltioiden on tehtävä yleinen hakupyyntö lähettämällä hyvämaineisuuden tarkastamispyyntö. Vastaajajäsenvaltion on vastattava lähettämällä vastaus hyvämaineisuuden tarkastamispyyntöön.

2.   TIEDONVAIHTO RIKKOMUKSISTA

2.1   Vaihtaessaan vakavia rikkomuksia koskevia tietoja ERRU:n kautta asetuksen (EY) N:o 1072/2009 13 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1073/2009 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti rikkomisjäsenvaltion on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan puitteissa, jos kuljetusyritys on syyllistynyt yhteen tai useampaan rikkomukseen. Ilmoitus on tehtävä lähettämällä rikkomusilmoituspyyntö.

2.2   Rikkomusilmoituspyyntö on lähetettävä mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon kuluessa asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä. Siinä on annettava yksityiskohtaiset tiedot rikkomuksista, määrättyjen seuraamusten tilasta ja sijoittautumisjäsenvaltiossa mahdollisesti vaadituista seuraamuksista.

2.3   Sijoittautumisjäsenvaltion on vastattava rikkomusilmoituspyyntöön lähettämällä rikkomusilmoitusvastaus mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon kuluessa asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä ilmoittaen, mitä rikkomisjäsenvaltion vaatimista seuraamuksista on määrätty. Jos tällaisia seuraamuksia ei ole määrätty, rikkomusilmoitusvastauksessa on esitettävä perustelut.

2.4   Kaikissa tapauksissa rikkomusilmoitus on kuitattava rikkomusilmoituskuittauksella.

3.   YHTEISÖN LIIKENNELUVAN TARKASTAMINEN

3.1   Tarkastettaessa asetuksen (EY) N:o 1072/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1073/2009 4 artiklassa tarkoitettua yhteisön liikennelupaa jäsenvaltio voi pyytää sijoittautumisjäsenvaltiolle lähetetyllä yhteisön liikenneluvan tarkastamispyynnöllä asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklan 2 kohdan d alakohdassa mainitut yhteisön liikenneluvan tiedot.

3.2   Sijoittautumisjäsenvaltion on vastattava pyyntöön lähettämällä vastaus yhteisön liikenneluvan tarkastamispyyntöön.


2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/481,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247–249 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (2) säädetään unionin tullikoodeksi, ja sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016. Mainitulla asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 2913/92 1 päivästä toukokuuta 2016. Sillä myös siirretään komissiolle toimivalta antaa delegoituja säädöksiä unionin tullikoodeksin tiettyjen muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja antaa täytäntöönpanosäädöksiä yhdenmukaisten täytäntöönpanoedellytysten säätämiseksi unionin tullikoodeksille.

(2)

Komissio on käyttänyt siirrettyä säädösvaltaansa antamalla delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (3). Komissio on käyttänyt täytäntöönpanotoimivaltaansa antamalla täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (4). Myös molempia näitä asetuksia on määrä soveltaa 1 päivästä toukokuuta 2016.

(3)

Komission asetuksesta (ETY) N:o 2454/93 (5), jossa säädetään asetuksen (EY) N:o 2913/92 täytäntöönpanosäännökset, tulee tarpeeton siitä päivästä alkaen, jona delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 soveltaminen alkaa, minkä vuoksi se olisi kumottava mainitusta päivästä alkaen.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2454/93.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/482,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016,

kiinteään hintaan tehtävien rasvattoman maitojauheen interventio-ostojen lopettamisesta 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla ja tarjouskilpailumenettelyn aloittamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1272/2009 (3) ja erityisesti sen 14 artiklan ja 16 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1549 (4) nojalla rasvattoman maitojauheen julkinen interventio on käytettävissä 30 päivään syyskuuta 2016 saakka.

(2)

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1272/2009 13 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti 1 päivänä huhtikuuta 2016 toimittamien ilmoitusten perusteella interventioon 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen kiinteään hintaan tarjotun rasvattoman maitojauheen kokonaismäärä on ylittänyt asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetun 109 000 tonnin rajan. Sen vuoksi kiinteään hintaan tehtävät rasvattoman maitojauheen interventio-ostot olisi lopetettava 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla, jäsenvaltioiden interventioelimille 31 päivänä maaliskuuta 2016 tarjotuille määrille olisi vahvistettava jakokerroin ja jäsenvaltion interventioelinten 1 päivänä huhtikuuta 2016 ja sen jälkeen vastaanottamat tarjoukset olisi hylättävä.

(3)

Rasvaton maitojauhe on asetuksen (EU) N:o 1272/2009 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti pakattava 25 nettokilogramman säkkeihin. Sen vuoksi rasvattoman maitojauheen tarjotut määrät, joihin on sovellettu jakokerrointa, olisi pyöristettävä alaspäin lähimpään 25 kilogrammaan.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti rasvattoman maitojauheen ostaminen tapahtuu enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2009 II osaston I luvun III jaksossa vahvistetaan säännöt, joita on noudatettava kun komissio aloittaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 11 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden interventio-ostot tarjouskilpailumenettelyllä.

(6)

Olisi vahvistettava tarjousten jättämisjaksot asetuksen (EU) N:o 1272/2009 16 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(7)

Olisi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1272/2009 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti määräajat, joissa interventioelinten on ilmoitettava kaikki hyväksyttävissä olevat tarjoukset komissiolle.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi tehokkaan hallinnon varmistamiseksi toimitettava ilmoitukset komissiolle komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (5) mukaisia tietojärjestelmiä käyttäen.

(9)

Koska interventioelinten on pian tämän asetuksen julkaisemisen jälkeen ilmoitettava tarjoajille kiinteään hintaan tehtävien interventio-ostojen lopettamisesta ja jakokertoimesta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiinteään hintaan tapahtuvan interventio-oston lopettaminen

1.   Lopetetaan kiinteään hintaan tehtävät rasvattoman maitojauheen interventio-ostot 30 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä interventiojaksolla.

Hyväksytään interventioon tarjottavaa rasvatonta maitojauhetta koskevien niiden tarjousten kokonaismäärä, jotka jäsenvaltioiden interventioelimet ovat saaneet kultakin tarjoajalta 31 päivänä maaliskuuta 2016 ja joihin on sovellettu 60,09 prosentin jakokerrointa ja jotka on sen jälkeen pyöristetty lähimpään 25 kilogrammaan.

2.   Hylätään jäsenvaltioiden interventioelinten 1 päivänä huhtikuuta 2016 ja sen jälkeen vastaanottamat kiinteään hintaan tehdyt tarjoukset 30 päivään syyskuuta 2016 asti.

2 artikla

Tarjouskilpailumenettelyn aloittaminen

Avataan tarjouskilpailulla toteutettavat rasvattoman maitojauheen ostot asetuksen (EU) N:o 1370/2013 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistetun rajan ylittävän määrän osalta 30 päivään syyskuuta 2016 asti asetuksen (EY) N:o 1272/2009 II osaston I luvun III jaksossa ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

3 artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Ensimmäiseen yksittäiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten jättöaika päättyy 19 päivänä huhtikuuta 2016 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien yksittäisten tarjouskilpailujen osalta tarjousten jättämisen päättymispäivät ovat kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai kello 12.00 (Brysselin aikaa).

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, määräaika päättyy sitä edeltävänä työpäivänä kello 12.00 (Brysselin aikaa).

2.   Tarjoukset jätetään jäsenvaltion hyväksymille interventioelimille (6).

4 artikla

Ilmoitukset komissiolle

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 18 artiklan 1 kohdassa säädetty ilmoitus on tehtävä viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettuina tarjousten jättämisen päättymispäivinä kello 16.00 (Brysselin aikaa) asetuksen (EY) N:o 792/2009 mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1272/2009 18 artiklan 3 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio ei ilmoita hyväksyttävissä olevia tarjouksia komissiolle ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä määräajassa, sen katsotaan ilmoittaneen komissiolle siitä, ettei tarjouksia ole jätetty.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1549, annettu 17 päivänä syyskuuta 2015, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2015 ja voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2016 (EUVL L 242, 18.9.2015, s. 28).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228,1.9.2009, s. 3).

(6)  Interventioelinten osoitteet ovat saatavilla Euroopan komission CIRCA-verkkosivustolla http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/483,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/31


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2016/484,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 48 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2015/2422 (1), määrätään, että unionin yleisessä tuomioistuimessa on 40 tuomaria 25 päivästä joulukuuta 2015. Mainitun asetuksen 2 artiklan a alakohdassa määritetään 12 uuden tuomarin toimikauden pituus siten, että toimikauden päättyminen vastaa 1 päivänä syyskuuta 2016 ja 1 päivänä syyskuuta 2019 tapahtuvia unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden osittaisia vaihtumisia.

(2)

Seuraavia henkilöitä on ehdotettu unionin yleisen tuomioistuimen uusien tuomareiden virkoihin: Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Zoltán CSEHI, Constantinos ILIOPOULOS, Anna MARCOULLI, Nina PÓŁTORAK, Dean SPIELMANN ja Virgilijus VALANČIUS.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa seuraavien henkilöiden soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtäviin: Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, Zoltán CSEHI, Constantinos ILIOPOULOS, Anna MARCOULLI, Nina PÓŁTORAK, Dean SPIELMANN ja Virgilijus VALANČIUS,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi tämän päätöksen voimaantulopäivänä alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2016 päättyväksi kaudeksi:

Zoltán CSEHI,

Constantinos ILIOPOULOS,

Anna MARCOULLI,

Nina PÓŁTORAK,

Dean SPIELMANN.

2 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi tämän päätöksen voimaantulopäivänä alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2019 päättyväksi kaudeksi:

Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

Virgilijus VALANČIUS.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2016.

Puheenjohtaja

P. DE GOOIJER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (EUVL L 341, 24.12.2015, s. 14).


2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/33


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2016/485,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016,

unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 254 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 14 tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2016. Nimitykset olisi tehtävä 1 päivänä syyskuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2022 päättyväksi kaudeksi.

(2)

On ehdotettu seuraavien unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiden valitsemista uudelle toimikaudelle: Sten FRIMODT NIELSEN, Dimitrios GRATSIAS, Marc JAEGER, Viktor KREUSCHITZ, Savvas S. PAPASAVVAS ja Marc VAN DER WOUDE.

(3)

Lisäksi Krystyna KOWALIK-BAŃCZYKiä ja Paul NIHOULia on ehdotettu unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin virkaan.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa seuraavien henkilöiden soveltuvuudesta unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtäviin: Sten FRIMODT NIELSEN, Dimitrios GRATSIAS, Marc JAEGER, Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK, Viktor KREUSCHITZ, Paul NIHOUL, Savvas S. PAPASAVVAS ja Marc VAN DER WOUDE,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt unionin yleisen tuomioistuimen tuomareiksi 1 päivänä syyskuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä elokuuta 2022 päättyväksi kaudeksi:

Sten FRIMODT NIELSEN,

Dimitrios GRATSIAS,

Marc JAEGER,

Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

Viktor KREUSCHITZ,

Paul NIHOUL,

Savvas S. PAPASAVVAS,

Marc VAN DER WOUDE.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2016.

Puheenjohtaja

P. DE GOOIJER


Oikaisuja

2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/35


Oikaisu komission delegoitu asetukseen (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 343, 29.12.2015 )

Sivulla 109, sisällysluettelossa, ”LIITE 22-13 Kauppalaskuilmoitus” poistetaan.

Sivulla 514 liite 22-13 poistetaan.


2.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/35


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 343, 29. joulukuuta 2015 )

Sivulla 565, 2 artiklan 3 kohta korvataan seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, STT-järjestelmän ja Surveillance 2 -järjestelmän parannuksen ensimmäisen vaiheen käyttöönottopäivään asti ei sovelleta liitteessä A olevia asianomaisia muotoja ja koodeja vaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 (1) liitteissä 2–5 olevia muotoja ja koodeja.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, AEO-järjestelmän parannuspäivään asti ei sovelleta liitteessä A olevia asianomaisia muotoja ja koodeja vaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteissä 6–7 olevia muotoja ja koodeja.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, liitteessä B olevien muotojen ja koodien soveltaminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 1 vahvistettuihin asiaankuuluvien tietoteknisten järjestelmien käyttöönotto- tai parannuspäiviin asti.

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 1 vahvistettuihin asiaankuuluvien tietoteknisen järjestelmien käyttöönotto- tai parannuspäiviin asti ilmoituksissa, tiedoksiannoissa ja tullioikeudellista asemaa koskevissa todisteissa vaadittaviin muotoihin ja koodeihin sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 9 säädettyjä tietovaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU (2) liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin automaattisen vientijärjestelmän käyttöönottopäivään ja kyseisessä liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti huolehdittava siitä, että koodit ja muodot, joita käytetään tavaroiden esittämistä koskevassa tiedoksiannossa, mahdollistavat tavaroiden esittämisen koodeksin 139 artiklan mukaisesti.”

Sivulla 565, korvataan alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).”