ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 67

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
12. maaliskuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/353, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/354, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

18

 

*

Komission asetus (EU) 2016/355, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia, kollageenia ja pitkälle jalostettuja eläinperäisiä tuotteita koskevista erityisvaatimuksista ( 1 )

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/356, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/357, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaationeuvostossa vahvistettavasta unionin kannasta, joka koskee entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumista neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 ja 5 artiklassa määriteltyyn Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja osallistumiseen liittyviä edellytyksiä sekä viraston tekemiin aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuutta ja henkilöstöä koskevia sääntöjä

31

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/358, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2016, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa alennettuja verokantoja moottoripolttoaineena käytettävään bensiiniin ja dieselpolttoaineeseen direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

35

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/359, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

37

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2016/360, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/361, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/362, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, MAHLE Behr GmbH & Co. KG:n entalpiavaraajan hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla ( 1 )

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2015/2362, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia koskevista vapautuksista ( EUVL L 331, 17.12.2015 )

69

 

*

Oikaisu Euroopan unionin lisätalousarvion nro 8 varainhoitovuodeksi 2015 lopulliseen hyväksymisen (EU, Euratom) 2016/70 ( EUVL L 18, 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/353,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 ja 3 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen luettelossa olevia merkintöjä. Liitettä olisi muutettava ja kolmea henkilöä, jotka ovat kuolleet, koskevat merkinnät olisi poistettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

I

Poistetaan seuraavat henkilöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevasta luettelosta:

HENKILÖT

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

LUETTELO HENKILÖISTÄ

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Syntymäaika: 26.11.1972

Syntymäpaikka: Beltsy (Bălţi), nykyisin Moldovan tasavalta

Aksyonov valittiin ”Krimin pääministeriksi” Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten aseistettujen miesten läsnä ollessa. Virkaatekevä Ukrainan presidentti Oleksandr Turchynov julisti 1.3.2014 hänen ”valitsemisensa” perustuslain vastaiseksi. Hän vaikutti aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiotun ”kansanäänestyksen” järjestämiseksi ja oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista. Presidentti Putin nimitti hänet 9.4.2014”Krimin tasavallan””päämieheksi”. Hänet ”valittiin”9.10.2014 virallisesti ”Krimin tasavallan””päämieheksi”. Sittemmin Aksyonov julisti, että ”päämiehen” ja ”pääministerin” toimet yhdistetään.

Venäjän valtionduuman jäsen.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Syntymäaika: 19.11.1956

Syntymäpaikka: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Slobozian alue, Moldovan neuvostotasavalta (nykyinen Moldovan tasavalta) tai Bogomol, Moldovan SNT

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta. Hän oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista.

”Krimin tasavallan””valtioneuvoston””puhemies”17.3.2014 alkaen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Neuvostoliitto)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014”Krimin tasavallan””ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Syntymäaika: 13.6.1961

Syntymäpaikka: Moskova tai Sevastopol

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa ”Sevastopolin kansankuvernööriksi”, ja hän hyväksyi tämän ”valinnan”. Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen. Hän oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista. Hän oli virkaatekevä Sevastopolin ”kuvernööri”1.–14.4.2014 ja hän on Sevastopolin kaupungin lakiasäätävän kokouksen entinen ”valittu” puhemies.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Syntymäaika: 29.3.1965

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turvallisuuspalvelun (SBU) tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Syntymäaika: 29.9.1953 tai 23.9.1953 tai 28.9.1953

Syntymäpaikka: Simferopol

Krimin korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

Venäjän federaation liittoneuvoston ”Krimin tasavaltaa” edustava jäsen.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Syntymäaika: 5.1.1958

Syntymäpaikka: Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

1.3.2014 Ozerov tuki liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Syntymäaika: 9.11.1972

Syntymäpaikka: Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.

1.3.2014 Klishas tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa hän pyrki perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presidentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän federaation presidentille esittämää vetoomusta tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten puolustamiseksi.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Syntymäaika: 3.4.1957

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan jäsen.

1.3.2014 Totoonov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Syntymäaika: 21.7.1952

Syntymäpaikka: Žitnikovskoje, Kurganin alue

Liittoneuvoston parlamentaaristen asioiden valiokunnan entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

Nykyisin Kurganin alueen ensimmäinen varakuvernööri ja Venäjän federaation hallituksessa olevan Kurganin aluehallituksen valtuuskunnan johtaja.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Syntymäaika: 13.9.1961

Syntymäpaikka: Vitebsk (Valko-Venäjän SNT)

Mustanmeren laivaston komentaja ja amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (os. Дмитриева)

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen liittoneuvoston Omskin aluetta edustava jäsen.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Syntymäaika: 27.10.1965

Syntymäpaikka: Leningrad

Entinen Krimin asioiden ministeri. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan integroinnista Venäjän federaatioon.

Nykyisin Venäjän hallituksen apulaishenkilöstöpäällikkö, vastuussa ”Krimin tasavallan” sosioekonomista kehittämistä käsittelevän hallituksen komitean työn organisoinnista.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Syntymäaika: 26.1.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Aktiivinen osallistuja ja järjestäjä separatistisessa toiminnassa, Donetskin ”venäläisten turistien” toiminnan koordinaattori. ”Euraasian unionia koskevan Donbasin kansalaisaloitteen” perustajia. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston””puheenjohtaja”4.9.2015 saakka.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Syntymäaika: 9.5.1981 tai 9.5.1982

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan” johtajia. Osallistui aluehallintorakennuksen valtaamiseen ja hallussapitoon. Separatistien aktiivinen puolestapuhuja. ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston””varapuheenjohtaja”4.9.2015 saakka. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston””puheenjohtaja”4.9.2015 alkaen.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Syntymäaika: 1.5.1983

Syntymäpaikka: Khartsyzsk, Donetskin alue

Ideologisesti radikaalin Donbasin kansanmiliisin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden valtion rakennusten valtaamiseen Donetskin alueella.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Syntymäaika: 17.12.1970

Syntymäpaikka: Moskova

Kuuluu Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosaston (GRU) henkilöstöön. Hän osallistui Slovianskin tapahtumiin. Novorossija-kansanliikkeen johtaja. ”Donetskin kansantasavallan” entinen ”puolustusministeri”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Syntymäaika: 19.12.1962

Syntymäpaikka: Zaporožje

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Nykyisin Sevastopolin kaupunginvaltuuston edustajan Mikhail Chaluyn avustaja.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Syntymäaika: 2.5.1965

Syntymäpaikka: Slovjansk (Donetskin alue)

Julistautunut Slovjanskin ”kansankuvernööriksi” (entinen, 10.6.2014 asti). Vetosi Vladimir Putiniin, jotta tämä lähettäisi venäläisiä joukkoja suojelemaan kaupunkia ja myöhemmin pyysi tätä toimittamaan aseita. Ponomariovin miehet ovat osallistuneet kidnappauksiin (he sieppasivat Irma Kratin ja Vice Newsin toimittajan Simon Ostrovskyn. Molemmat vapautettiin myöhemmin. Ponomariovin miehet pitivät vangittuina Etyjin Wienin asiakirjan nojalla toimivia sotilastarkkailijoita). Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Syntymäaika: 2.6.1970

Syntymäpaikka: Dnepropetrovsk

Ukrainan korkeimman neuvoston entinen jäsen. On siinä asemassa julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan ”Novorossijan federatiivisen tasavallan” perustamisen puolesta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. ”Kansantasavaltojen liiton parlamentin” (”Novorossijan parlamentin”) entinen ”puhemies”.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Syntymäaika: 25.7.1972

Syntymäpaikka: Moskova

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan pääministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista” (esim. totesi 8.7.2014, että joukkomme toteuttavat Ukrainan ”fasistien” vastaista erityisoperaatiota), ”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja, johtaa ”Donbasin vapaaehtoisten liittoa”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Syntymäaika: 9.10.1975

Entinen ”Donetskin kansantasavallan sosiaaliasioista vastaava de facto -varapääministeri”. Vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Syntymäaika: 6.11.1958

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan tiedotus- ja viestintäministeri”. ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistimyönteisistä propagandatoiminnoista.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Syntymäaika: 20.6.1956 tai 6.10.1956

Syntymäpaikka: Djerzjinsk, Donetskin alue

Kasakkajoukkojen komentaja.

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Ukrainan itäosassa taistelevien separatistien johtamisesta

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Syntymäaika: 23.12.1960

Syntymäpaikka: Vyselki, Krasnodarin alue

Krasnodarin alueen entinen kuvernööri.

Tässä yhteydessä sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämieheltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle liittämiselle. Tässä tilaisuudessa Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevä päämies sanoi Tkachyovin kuuluneen ensimmäisiin, jotka ilmaisivat tukensa Krimin ”uusille johtajille”.

Nykyisin Venäjän federaation maatalousministeri (22.4.2015 alkaen).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Syntymäaika: 5.7.1983 tai 10.3.1983

Syntymäpaikka: Kakhovka (Hersonin alue)

Entisenä ”ulkoministerinä” oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” puolustamisesta heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hänen pankkitiliään käytetään laittomien separatistiryhmien rahoittamiseen. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Syntymäaika: 21.1.1983

Syntymäpaikka: Debaltsevo

Lähellä ”Donbasin kansanmiliisiä”. Hän on muun muassa todennut, että he jatkavat taisteluaan muualla maassa. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. ”Donetskin kansantasavallan parlamentin””kansanedustaja” (jäsen).

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Syntymäaika: 21.6.1973

Syntymäpaikka: Rostovin alue (Venäjä)

Hänestä tuli ”Luhanskin kansantasavallan””pääministeri” Marat Bashirovin tilalle. Toimi aikaisemmin aktiivisesti kapinallisten kaakkoisessa armeijassa. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Mahdollinen syntymäaika: 27.12.1977

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoimista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. ”Donbasin vapaaehtoisten liiton””pääjohtaja”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Syntymäaika: 23.9.1976

Syntymäpaikka: Moskova

”Donetskin kansantasavallan” Moskovan-edustaja. Hän on lausunnoissaan puhunut muun muassa kapinallisjoukkojen valmiudesta käydä sissisotaa ja niiden Ukrainan asevoimilta anastamista asejärjestelmistä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Eräs ”Donbasin vapaaehtoisten liiton” johtajista.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Syntymäaika: 23.5.1971

Syntymäpaikka: Džankoi

Krimin ”ensimmäinen varapääministeri”. Hänellä oli keskeinen asema Krimin yhdistymisestä Venäjään 16.3. pidetyn kansanäänestyksen järjestämisessä ja toimittamisessa. Kansanäänestyksen aikaan hän johti tietojen mukaan Moskovan-mielisiä ”itsepuolustusjoukkoja” Krimillä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Syntymäaika: 7.1.1972

Syntymäpaikka: Pavlovo-na-Neve

Valtionduuman ulkoasiankomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Syntymäaika: 29.9.1982

Entisenä ”Luhanskin keskusvaalilautakunnan johtajana” hän oli vastuussa ”vaalien” järjestämisestä 2.11.2014”Luhanskin kansantasavallassa”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat. Lokakuussa 2015 hänet nimitettiin ”Luhanskin kansantasavallan””oikeusministeriksi”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä järjestäessään laittomat ”vaalit” hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Syntymäaika: 15.9.1981

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin talousunionin” edustaja ”Luhanskin kansantasavallan””kansallisneuvostossa”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat. Vuodesta 2014 alkaen ”Luhanskin kansantasavallan””ammattiyhdistysten liiton””johtaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Syntymäaika: 29.8.1969

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””puolustusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Syntymäaika: 30.4.1991 tai 30.1.1991

Syntymäpaikka: Pietari

Komentaja ”Rusich”-yksikössä, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Syntymäaika: 2.2.1983

Syntymäpaikka: Uhta, Komi

Komentaja ”Sparta-pataljoonassa”, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Syntymäaika: 27.6.1966 tai 21.6.1966

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin kansantasavallan” puolustusministeriön ”apulaiskomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Syntymäaika: 20.5.1972 tai 30.5.1972

Syntymäpaikka: Luhansk

Laittoman ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”. ”Luhanskin kansantasavallan””keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja lokakuusta 2015 alkaen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

”Luhanskin kansantasavallan” Kansanmiliisin ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat horjuttaneet entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Syntymäaika: 20.11.1988

Syntymäpaikka: Krasnoarmeisk

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Syntymäaika: 5.1.1967

”Luhanskin kansantasavallan””tulo- ja veroministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat horjuttaneet entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Syntymäaika: 8.5.1956

Syntymäpaikka: Kaunas, Liettua

Entinen ensimmäinen varapuolustusministeri (17.11.2015 saakka). Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistuu tässä tehtävässään Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Syntymäaika: 9.11.1963

Syntymäpaikka: DDR

Läntisen sotilasalueen komentaja 10.11.2015 alkaen. Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan pääoperaatio-osaston entinen johtaja ja pääesikunnan apulaispäällikkö. Osallistuu aktiivisesti venäläisten joukkojen Ukrainassa harjoittaman sotilaallisen toiminnan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Pääesikunnan vahvistetun toiminnan perusteella hän valvoo operatiivisesti asevoimia ja siten osallistuu aktiivisesti Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavan Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

16.2.2015

LUETTELO YHTEISÖISTÄ

 

Nimi

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Chernomorneftegaz” (entinen PJSC Chernomorneftegaz)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Chernomorneftegaz-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 29.11.2014 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Perustaja: Krimin tasavallan polttoaine- ja energiaministeriö (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Rajavastuuyhtiö ”Port Feodosia” (entinen Feodosia)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Feodosia-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 9.2.2015 rajavastuuyhtiönä ”Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ПОРТ ФЕОДОСИЯ”). Perustaja: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

”Donbassin kansanmiliisi””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Militanttiryhmä mm. valtasi useita hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sen entinen johtaja Pavel Gubarev on vastuussa Donetskin alueellisen hallintorakennuksen valtauksesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja julistautumisesta ”kansankuvernööriksi”.

25.7.2014

13.

Sevastopolin kaupungin omistama valtion unitaarinen yritys ”Sevastopolin merisatama” (entinen valtionyhtiö ”Sevastopolin kaupallinen merisatama” Государственное предприятие ’Севастопольский морской торговьй порт’ Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”. Siinä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Sevastopolin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin suurin kaupallinen merisatama. Rekisteröity uudelleen 6.6.2014 Sevastopolin kaupungin omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Sevastopolin merisatama” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ”СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Perustaja: Sevastopolin hallitus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Rajavastuuyhtiö ”Kertšin merisatama” / ”Kamysh-Burun” (entinen valtionyhtiö ”Kertšin kaupallinen merisatama” Государственное предприятие ’Керченский морской торговый порт’ Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”, ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat” ('О Государственном предприятии ”Крьмские морские порть”), jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Kertšin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin toiseksi suurin kaupallinen merisatama. Rekisteröity uudelleen 9.12.2014 rajavastuuyhtiönä ”Kertšin merisatama” / ”Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ’КАМЫШ-БУРУН’”). Perustajat: Rajavastuuyhtiö ”Vostok-Capital”, rekisteröintipaikka Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК КЭПИТАЛ”); rajavastuuyhtiö ”Vostok”, rekisteröintipaikka Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК”); rajavastuuyhtiö ”Altcom Invest-Stroi”, rekisteröintipaikka Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) ja rajavastuuyhtiö ”Altcom-Beton”, rekisteröintipaikka Borispol, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Universal-Avia” (entinen valtionyhtiö Universal -Avia Государственное предприятие ’Универсал-Авиа’ Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Universal-Avia’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 24.3.2014 päätöksen nro 1794-6/14 ”Universal-Avia-valtionyhtiöstä””Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” ('О Государственном предприятии ”Универсал-Авиа”), jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Universal-Avia-valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 15.1.2015 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Perustaja: Krimin tasavallan liikenneministeriö (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama yritys ”Sanatorium Nižnaja Oreanda” (entinen Kylpylä ”Nižnaja Oreanda” Санаторий ’Нижняя Ореанда’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 21.3.2014 päätöksen nro 1767-6/14 ”terveyskylpylöiden ja kylpylöiden yhdistyksen perustamista koskevista kysymyksistä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Nižnaja Oreanda -kylpylälle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 9.10.2014 Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluvana liittovaltion rahoittamana yrityksenä ”Sanatorium Nižnaja Oreanda” (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ”САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Perustaja: Venäjän federaation presidentin hallinto (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama yritys ”Maataloustuottajien liitto Massandra” (entinen valtionkonserni ”Kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra” Национальное производственно-аграрное объединение ’Массандра’ Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye ’Massandra’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra”-valtionkonsernille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 1.8.2014 Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluvana liittovaltion rahoittamana yrityksenä ”Maataloustuottajien liitto Massandra” (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ’МАССАНДРА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Perustaja: Venäjän federaation presidentin hallinto (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Kansallinen viini-instituutti Magaratš” (entinen ”Kansallisen viini-instituutin alainen valtionyhtiö Magaratš” Государственное предприятие Агрофирма ’Магарач’ Национального института винограда и вина ’Магарач’ Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Agrofirma Magarach’ nacionalnogo instituta vinograda i vina ’Magarach’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta kansallisen viini-instituutin alaiselle ”Agrofirma Magaratš” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 15.1.2015 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Kansallinen viini-instituutti Magaratš” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ’МАГАРАЧ’”). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (entinen Valtionyhtiö ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин ’Новый свет’ Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Zavod shampanskykh vin Novy Svet’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet-kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 4.1.2015 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ’НОВЫЙ СВЕТ’”). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Krimin laittoman liittämisen jälkeen ollut kokonaan ”Krimin tasavallan” omistuksessa. Tullut hallitsevaksi markkinatoimijaksi, vaikka ei toiminut lainkaan Krimillä ennen alueliitosta. Ostanut tai ottanut määräysvaltaansa Krimillä toimintaansa lopettavien pankkien sivuliikkeitä ja siten tukenut aineellisesti ja taloudellisesti Venäjän hallituksen toimia Krimin yhdentämiseksi Venäjän federaatioon. Heikentänyt näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/18


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/354,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EU) N:o 224/2014 17 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 224/2014 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 224/2014.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea lisäsi 7 päivänä maaliskuuta 2016 yhden henkilön ja yhden yhteisön luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 224/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.G. KOENDERS


(1)  EUVL L 70, 11.3.2014, s. 1.


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteeseen I seuraavat tiedot:

A.   Henkilöt

”9.

Joseph KONY (Alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Nimitys: Herran vastarinta-armeijan komentaja

Syntymäaika: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18.9.1964 f) 1965 g) (elok. 1961) h) (heinäk. 1961) i) 1.1.1961 j) (huhtik. 1963)

Syntymäpaikka: a) Palaron kylä, Palaron kunta, Omoron piirikunta, Gulun alue, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Kansalaisuus: Ugandan passi

Osoite: a) Vakaga, Keski-Afrikan tasavalta b) Haute-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta c) Basse-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta d) Haut-Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta e) Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta f) Haut-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta g) Bas-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta h) (ilmoitettu osoite: Kafia Kingi (Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla oleva alue, jonka lopullista asemaa ei ole vielä määritelty). Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.)

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 7. maaliskuuta 2016.

Muita tietoja:

Kony on Herran vastarinta-armeijan (LRA) perustaja ja johtaja (CFe.002). Hänen johdollaan LRA on kaapannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä Keski-Afrikassa. LRA on vastuussa sieppauksista, pakkosiirroista, seksuaalisesta väkivallasta ja tapoista, jotka ovat kohdistuneet satoihin henkilöihin Keski-Afrikan tasavallassa, ja se on ryöstänyt ja tuhonnut siviilien omaisuutta. Isän nimi on Luizi Obol. Äidin nimi on Nora Obol.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Joseph Kony merkittiin luetteloon 7. maaliskuuta 2016 päätöslauselman 2262 (2016) 12 kohdan ja 13 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla, koska hän ’osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä’; ’osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä sieppaukset ja pakkosiirrot’; ’rekrytoi tai käyttää lapsia aseellisissa konflikteissa Keski-Afrikan tasavallassa ja rikkoo näin sovellettavaa kansainvälistä oikeutta;’ ja ’tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla.’

Lisätietoja:

Kony perusti Herran vastarinta-armeijan (LRA), ja häntä on kuvattu ryhmän perustajaksi, uskonnolliseksi johtajaksi, puheenjohtajaksi ja komentajaksi. Pohjois-Ugandassa 1980-luvulla toimintansa aloittanut LRA on kaapannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä keskisessä Afrikassa. Kasvaneen sotilaallisen painostuksen vuoksi Kony määräsi LRA:n vetäytymään Ugandasta vuosina 2005 ja 2006. Sen jälkeen LRA on operoinut Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja tiettävästi Sudanissa.

LRA:n johtajana Kony suunnittelee ja panee täytäntöön LRA:n strategiaa, mukaan lukien toistuvat määräykset siviiliväestöön kohdistuvista hyökkäyksistä ja raakuuksista. Joulukuusta 2013 lähtien LRA on Joseph Konyn johdolla tehnyt sieppauksia, pakkosiirtoja, seksuaalista väkivaltaa ja tappoja, jotka ovat kohdistuneet satoihin henkilöihin Keski-Afrikan tasavallassa, ja ryöstänyt ja tuhonnut siviilien omaisuutta. LRA on keskittänyt joukkonsa Keski-Afrikan tasavallan itäosiin ja tiettävästi Kafia Kingiin, Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla olevalle alueelle, jonka lopullista asemaa ei ole vielä määritelty mutta jota Sudan valvoo sotilaallisesti, ja tekee sieltä käsin hyökkäyksiä kyliin ryöstäen ruokaa ja tarvikkeita. Taistelijat asettavat väijytyksiä hyökätäkseen turvallisuusjoukkojen kimppuun ja ryöstääkseen niiltä tarvikkeet, kun ne vastaavat LRA:n hyökkäyksiin, minkä lisäksi LRA:n taistelijat hyökkäävät kyliin, joissa ei ole sotilaita, ja ryöstävät niitä. LRA on myös tihentänyt hyökkäyksiä timantti- ja kultakaivoskohteisiin.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut Konya koskevan pidätysmääräyksen. Kansainvälinen rikostuomioistuin on esittänyt häntä vastaan 12 syytekohtaa, jotka koskevat rikoksia ihmisyyttä vastaan, mukaan lukien murha, orjuutus, seksiorjaksi pakottaminen, raiskaus, epäinhimilliset teot, jotka ovat aiheuttaneet vakavia fyysisiä vammoja ja kärsimyksiä, ja 21 sotarikoksia koskevaa syytekohtaa, mukaan lukien murha, siviilien julma kohtelu, tahallinen hyökkäys siviiliväestöä vastaan, ryöstely, raiskaus ja alle 15-vuotiaiden lasten sieppaus ja värväys sotilaiksi.

Kony on antanut kapinallistaistelijoille toistuvia määräyksiä ryöstää timantteja ja kultaa itäisen Keski-Afrikan tasavallan pienimuotoisen kullankaivun harjoittajilta. Tietojen mukaan Konyn ryhmä kuljettaa sen jälkeen osan kaivannaisista Sudaniin tai kauppaa niitä paikallisille siviileille ja entisen Sélékan jäsenille.

Kony on myös määrännyt taistelijansa salametsästämään norsuja Garamban kansallispuistossa Kongon demokraattisessa tasavallassa, josta norsujen syöksyhampaita viedään tietojen mukaan Keski-Afrikan tasavallan itäosien kautta Sudaniin, jossa LRA:n korkeat upseerit tiettävästi käyvät niillä kauppaa sudanilaisten kauppiaiden ja paikallisten virkamiesten kanssa. Norsunluun kauppa on Konyn ryhmälle merkittävä tulonlähde. Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.”

B.   Yhteisöt

”2.

LORD'S RESISTANCE ARMY (Alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Osoite: a) Vakaga, Keski-Afrikan tasavalta b) Haute-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta c) Basse-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta d) Haut-Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta e) Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta f) Haut-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta g) Bas-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta h) (ilmoitettu osoite: Kafia Kingi (Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla oleva alue, jonka lopullista asemaa ei ole vielä määritelty). Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.)

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 7. maaliskuuta 2016.

Muita tietoja: Aloittanut toimintansa Ugandassa 1980-luvulla. On siepannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä Keski-Afrikassa, mukaan lukien satoja Keski-Afrikan tasavallassa. Johtaja on Joseph Kony.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Herran vastarinta-armeija merkittiin luetteloon 7. maaliskuuta 2016 päätöslauselman 2262 (2016) 12 kohdan ja 13 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla, koska se ’osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä’; ’osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä sieppaukset ja pakkosiirrot’; ’rekrytoi tai käyttää lapsia aseellisissa konflikteissa Keski-Afrikan tasavallassa ja rikkoo näin sovellettavaa kansainvälistä oikeutta;’ ja ’tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla.’

Lisätietoja:

Pohjois-Ugandassa 1980-luvulla toimintansa aloittanut LRA on siepannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä keskisessä Afrikassa. Kasvaneen sotilaallisen painostuksen vuoksi LRA:n johtaja Joseph Kony määräsi LRA:n vetäytymään Ugandasta vuosina 2005 ja 2006. Sen jälkeen LRA on operoinut Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja tiettävästi Sudanissa.

Joulukuusta 2013 lähtien LRA on tehnyt sieppauksia, pakkosiirtoja, seksuaalista väkivaltaa ja tappoja, jotka ovat kohdistuneet satoihin henkilöihin Keski-Afrikan tasavallassa, ja ryöstänyt ja tuhonnut siviilien omaisuutta. LRA on keskittänyt joukkonsa Keski-Afrikan tasavallan itäosiin ja tiettävästi Kafia Kingiin, Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla olevalle alueelle, jonka asemaa ei ole vielä määritelty mutta jota Sudan valvoo sotilaallisesti, ja tekee sieltä käsin hyökkäyksiä kyliin ryöstäen ruokaa ja tarvikkeita. Taistelijat asettavat väijytyksiä hyökätäkseen turvallisuusjoukkojen kimppuun ja ryöstääkseen niiltä tarvikkeet, kun ne vastaavat LRA:n hyökkäyksiin, minkä lisäksi LRA:n taistelijat hyökkäävät kyliin, joissa ei ole sotilaita, ja ryöstävät niitä. LRA on myös tihentänyt hyökkäyksiä timantti- ja kultakaivoskohteisiin.

LRA:n yksiköillä on usein mukana vankeja, jotka pakotetaan toimimaan kantajina, keittäjinä ja seksiorjina. LRA harjoittaa sukupuoliperusteista väkivaltaa muun muassa raiskaamalla naisia ja tyttöjä.

Joulukuussa 2013 LRA sieppasi useita kymmeniä ihmisiä Haute-Kottossa. LRA on tietojen mukaan osallistunut satojen siviilien sieppauksiin Keski-Afrikan tasavallassa vuoden 2014 alusta lähtien.

LRA:n taistelijat hyökkäsivät Oboon Keski-Afrikan tasavallan itäisessä Haut-Mbomoun prefektuurissa useaan otteeseen vuoden 2014 alussa.

LRA jatkoi hyökkäyksiään Oboon ja muualle Keski-Afrikan tasavallan kaakkoisosiin touko–heinäkuussa 2014, mukaan lukien Mbomoun prefektuurissa kesäkuun alussa toteutetut ilmeisen koordinoidut hyökkäykset ja sieppaukset.

Viimeistään vuodesta 2014 alkaen LRA on osallistunut norsujen salametsästykseen ja salakauppaan tuloja saadakseen. Tietojen mukaan LRA salakuljettaa norsunluuta Garamban kansallispuistosta Kongon demokraattisen tasavallan pohjoisosasta Darfuriin käydäkseen sillä kauppaa aseita ja tarvikkeita vastaan. Tietojen mukaan LRA kuljettaa salametsästettyjen norsujen syöksyhampaita Keski-Afrikan tasavallan kautta Darfuriin, Sudaniin myytäväksi. Lisäksi vuoden 2014 alusta lähtien Kony on tiettävästi määrännyt LRA:n taistelijat ryöstämään timantteja ja kultaa itäisen Keski-Afrikan tasavallan kaivajilta kuljetettavaksi Sudaniin. Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.

Helmikuun 2015 alussa LRA:n raskaasti aseistautuneet taistelijat sieppasivat siviilejä Kpangbayangassa, Haut-Mbomoussa, ja varastivat ruokatarvikkeita.

20. huhtikuuta 2015 LRA hyökkäsi Ndambissouaan Keski-Afrikan kaakkoisosassa siepaten lapsia, minkä johdosta suurin osa kyläläisistä joutui pakenemaan. Heinäkuun 2015 alussa LRA hyökkäsi useisiin kyliin eteläisessä Haute-Kotton prefektuurissa ryöstäen, tehden siviileille väkivaltaa, polttaen taloja ja siepaten asukkaita.

Tammikuusta 2016 lähtien LRA:n tekemiksi katsotut hyökkäykset ovat moninkertaistuneet Mbomoussa, Haut-Mbomoussa ja Haute-Kottossa ja tehneet vahinkoa erityisesti kaivosalueilla Haute-Kottossa. Hyökkäyksiin on liittynyt ryöstöjä, väkivaltaa siviilejä kohtaan, omaisuuden tuhoamista ja sieppauksia. Niiden johdosta osa väestöstä on joutunut siirtymään kotiseudultaan, muun muassa noin 700 ihmistä on hakenut turvaa Briasta.”


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/22


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/355,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia, kollageenia ja pitkälle jalostettuja eläinperäisiä tuotteita koskevista erityisvaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten. Asetuksessa säädetään erityisesti, että elintarvikealan toimijoiden on varmistettava ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettuja raaka-aineita koskevien erityisvaatimusten noudattaminen.

(2)

On tarpeen varmistaa, että ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet tulevat lähteistä, jotka täyttävät unionin lainsäädännössä säädetyt kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

(3)

Unioni on erittäin riippuvainen gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tuonnista. Näitä raaka-aineita tuottavat laitokset soveltavat erityisiä käsittelyjä, joilla poistetaan raaka-aineisiin liittyvät kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat riskit. Sen vuoksi on asianmukaista sallia nämä käsittelyt ennen tuotteiden saattamista unionin markkinoille.

(4)

On aiheellista mukauttaa kollageenin tuotantoprosessia koskevia vaatimuksia, jotta on mahdollista tehdä käytännön muutoksia tapauksissa, joissa muutoksesta ei seuraa eritasoista kansanterveyden suojaa.

(5)

Gelatiinissa ja kollageenissa olevien jäämien tasojen todentamista koskevat analyysimenetelmät olisi mukautettava asianmukaisimpien ja tuoreimpien validoitujen menetelmien mukaisiksi.

(6)

Jotta varmistetaan tiettyjen pitkälle jalostettujen tuotteiden turvallisuus, EU-säännösten täytäntöönpano ja tasapuolinen kilpailu unionista ja kolmansista maista tulevien raaka-aineiden välillä, on aiheellista yhdenmukaistaa tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen pitkälle jalostettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa koskevat edellytykset ja säätää tuotantoa koskevista erityisvaatimuksista. Muiden eläinperäisten tuotteiden tuonti, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III ei säädetä erityisvaatimuksista, on edelleen sallittua komission asetuksen (EU) N:o 1079/2013 (2) mukaisesti.

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitettä III olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liite III seuraavasti:

1)

Muutetaan XIV jakso seuraavasti:

a)

Korvataan I luvun 4 kohta seuraavasti:

”4.

a)

Raaka-aineiden, joille ei ole tehty muuta säilöntäkäsittelyä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen, on tultava asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidystä tai hyväksytystä laitoksesta.

b)

Seuraavia käsiteltyjä raaka-aineita saa käyttää:

i)

luut, muu kuin asetuksen (EY) N:o 999/2001 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritelty erikseen määritelty riskiaines, jotka tulevat toimivaltaisen viranomaisen valvomista ja luetteloon sisältyvistä laitoksista ja joille on tehty yksi seuraavista käsittelyistä:

murskaaminen noin 15 mm:n paloiksi ja rasvan poistaminen kuumalla vedellä vähintään 70 °C:ssa vähintään 30 minuutin ajan, vähintään 80 °C:ssa vähintään 15 minuutin ajan tai vähintään 90 °C:ssa vähintään 10 minuutin ajan, ja sen jälkeen erottaminen ja peseminen ja kuivaaminen vähintään 20 minuuttia kuumassa ilmassa, jonka alkulämpötila on vähintään 350 °C, tai 15 minuuttia kuumassa ilmassa, jonka alkulämpötila on yli 700 °C,

aurinkokuivaus vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n keskilämpötilassa,

happokäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on alle 6 ja pysyy tällä tasolla ainakin yhden tunnin ennen kuivaamista;

ii)

tarhattujen märehtijöiden vuodat ja nahat, sian nahat, siipikarjan nahat ja luonnonvaraisen riistan vuodat ja nahat, jotka tulevat toimivaltaisen viranomaisen valvomista ja luetteloon sisältyvistä laitoksista ja joille on tehty yksi seuraavista käsittelyistä:

emäskäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on > 12, minkä jälkeen suolaus vähintään seitsemän päivän ajan,

kuivaus vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa,

happokäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on alle 5 ja pysyy tällä tasolla ainakin yhden tunnin,

emäskäsittely läpikotaisin pH-arvolla > 12 ainakin 8 tuntia;

iii)

luut, muu kuin asetuksen (EY) N:o 999/2001 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritelty erikseen määritelty riskiaines, tarhattujen märehtijöiden vuodat ja nahat, sian nahat, siipikarjan nahat, kalan nahat ja luonnonvaraisen riistan vuodat ja nahat, joille on tehty jokin muu kuin i tai ii alakohdassa täsmennetty käsittely ja jotka tulevat asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidystä tai hyväksytystä laitoksesta.

Sovellettaessa b alakohdan ii alakohdan kahta ensimmäistä luetelmakohtaa käsittelyn kestoon voi sisältyä kuljetusaika.

Edellä b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetun käsitellyn raaka-aineen on oltava peräisin seuraavista:

kotieläiminä pidetyt ja tarhatut märehtijät, siat ja siipikarja, jotka on teurastettu teurastamossa ja joiden ruhot on todettu ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty ante mortem- ja post mortem -tarkastus, tai

kaadetut luonnonvaraiset riistaeläimet, joiden ruhot on todettu ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty post mortem -tarkastus.”

b)

Lisätään II lukuun 3 kohta seuraavasti:

”3.

Direktiivissä 97/78/EY säädettyjen eläinlääkinnällisten tarkastusten jälkeen ja rajoittamatta kyseisen direktiivin 8 artiklan 4 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet, joista vaaditaan eläinten terveystodistus, on kuljetettava suoraan määräpaikan laitokseen.

On toteutettava kaikki varotoimenpiteet, mukaan luettuna eläinten sivutuotteiden, jätteen tai käytetyn tai ylimääräisen aineksen turvallinen hävittäminen, jotta vältetään riskit tautien leviämisestä eläimiin.”

c)

Korvataan IV luku seuraavasti:

”IV LUKU: VALMIITA TUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että gelatiinin osalta noudatetaan alla olevassa taulukossa säädettyjä jäämärajoja.

Jäämä

Raja-arvo

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (European Pharmacopoeia, viimeisin laitos)

50 ppm

H2O2 (European Pharmacopoeia, viimeisin laitos)

10 ppm”

2)

Muutetaan XV jakso seuraavasti:

a)

Korvataan johdanto-osassa 1 kohta seuraavasti:

”1.

Kollageenia valmistavien elintarvikealan toimijoiden on varmistettava tämän jakson vaatimusten noudattaminen. Kollageenista saadut tuotteet on tehtävä kollageenista, joka täyttää tämän jakson vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden säännösten soveltamista.”

b)

Korvataan I luvun 4 kohta seuraavasti:

”4.

a)

Raaka-aineiden, joille ei ole tehty muuta säilöntäkäsittelyä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen, on tultava asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidystä tai hyväksytystä laitoksesta.

b)

Seuraavia käsiteltyjä raaka-aineita saa käyttää:

i)

luut, muu kuin asetuksen (EY) N:o 999/2001 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritelty erikseen määritelty riskiaines, jotka tulevat toimivaltaisen viranomaisen valvomista ja luetteloon sisältyvistä laitoksista ja joille on tehty yksi seuraavista käsittelyistä:

murskaaminen noin 15 mm:n paloiksi ja rasvan poistaminen kuumalla vedellä vähintään 70 °C:ssa vähintään 30 minuutin ajan, vähintään 80 °C:ssa vähintään 15 minuutin ajan tai vähintään 90 °C:ssa vähintään 10 minuutin ajan, ja sen jälkeen erottaminen ja peseminen ja kuivaaminen vähintään 20 minuuttia kuumassa ilmassa, jonka alkulämpötila on vähintään 350 °C, tai 15 minuuttia kuumassa ilmassa, jonka alkulämpötila on yli 700 °C,

aurinkokuivaus vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n keskilämpötilassa,

happokäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on alle 6 ja pysyy tällä tasolla ainakin yhden tunnin ennen kuivaamista;

ii)

tarhattujen märehtijöiden vuodat ja nahat, sian nahat, siipikarjan nahat ja luonnonvaraisen riistan vuodat ja nahat, jotka tulevat toimivaltaisen viranomaisen valvomista ja luetteloon sisältyvistä laitoksista ja joille on tehty yksi seuraavista käsittelyistä:

emäskäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on > 12, minkä jälkeen suolaus vähintään seitsemän päivän ajan,

kuivaus vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa,

happokäsittely niin, että sisäosan pH-arvo on alle 5 ja pysyy tällä tasolla ainakin yhden tunnin,

emäskäsittely läpikotaisin pH-arvolla > 12 ainakin 8 tuntia;

iii)

luut, muu kuin asetuksen (EY) N:o 999/2001 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa määritelty erikseen määritelty riskiaines, tarhattujen märehtijöiden vuodat ja nahat, sian nahat, siipikarjan nahat, kalan nahat ja luonnonvaraisen riistan vuodat ja nahat, joille on tehty jokin muu kuin i tai ii alakohdassa täsmennetty käsittely ja jotka tulevat asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidystä tai hyväksytystä laitoksesta.

Sovellettaessa b alakohdan ii alakohdan kahta ensimmäistä luetelmakohtaa käsittelyn kestoon voi sisältyä kuljetusaika.

Edellä b alakohdassa tarkoitetun käsitellyn raaka-aineen on oltava peräisin seuraavista:

kotieläiminä pidetyt ja tarhatut märehtijät, siat ja siipikarja, jotka on teurastettu teurastamossa ja joiden ruhot on todettu ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty ante mortem- ja post mortem -tarkastus, tai

kaadetut luonnonvaraiset riistaeläimet, joiden ruhot on todettu ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty post mortem -tarkastus.”

c)

Lisätään II lukuun 3 kohta seuraavasti:

”3.

Direktiivissä 97/78/EY säädettyjen eläinlääkinnällisten tarkastusten jälkeen ja rajoittamatta kyseisen direktiivin 8 artiklan 4 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ihmisravinnoksi tarkoitetun kollageenin tuotantoon tarkoitetut raaka-aineet, joista vaaditaan eläinten terveystodistus, on kuljetettava suoraan määräpaikan laitokseen.

On toteutettava kaikki varotoimenpiteet, mukaan luettuna eläinten sivutuotteiden, jätteen tai käytetyn tai ylimääräisen aineksen turvallinen hävittäminen, jotta vältetään riskit tautien leviämisestä eläimiin.”

d)

Korvataan III luvun 1 kohta seuraavasti:

”1.

Kollageenin valmistusprosessissa on varmistettava, että

a)

kaikelle märehtijöiden luuainekselle, joka on peräisin sellaisessa maassa tai alueella, joiden BSE-riski on hallinnassa tai määrittelemätön asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan mukaisesti, syntyneistä, kasvatetuista tai teurastetuista eläimistä, tehdään käsittely, jossa luuaines murskataan hienoksi, siitä poistetaan rasva kuumalla vedellä ja se käsitellään laimennetulla suolahapolla (vähimmäispitoisuus 4 prosenttia ja pH < 1,5) vähintään kahden päivän ajan; tämän käsittelyn jälkeen on tehtävä pH:n säätäminen happo- tai emäskäsittelyllä ja sen jälkeen

i)

yksi tai useampi huuhtelu ja ainakin yksi seuraavista käsittelyistä:

suodatus,

jauhatus,

ekstruusio,

ii)

tai vastaava hyväksytty käsittely;

b)

muulle kuin a alakohdassa tarkoitetulle raaka-aineelle on tehtävä käsittely, johon kuuluvat pesu, pH:n säätäminen happo- tai emäskäsittelyllä ja sen jälkeen

i)

yksi tai useampi huuhtelu ja ainakin yksi seuraavista käsittelyistä:

suodatus,

jauhatus,

ekstruusio,

ii)

tai vastaava hyväksytty käsittely.”

e)

Korvataan IV luku seuraavasti:

”IV LUKU: VALMIITA TUOTTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kollageenin osalta noudatetaan jäljempänä olevassa taulukossa asetettuja jäämärajoja.

Jäämä

Raja-arvo

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (European Pharmacopoeia, viimeisin laitos)

50 ppm

H2O2 (European Pharmacopoeia, viimeisin laitos)

10 ppm”

3)

Lisätään XVI jakso seuraavasti:

”XVI JAKSO: PITKÄLLE JALOSTETTU KONDROITIINISULFAATTI, HYALURONIHAPPO, MUUT HYDROLOIDUT RUSTOTUOTTEET, KITOSAANI, GLUKOSAMIINI, JUOKSUTE, KALANRAKKOSELVIKKEET JA AMINOHAPOT

1.

Elintarvikealan toimijoiden, jotka valmistavat seuraavia pitkälle jalostettuja eläinperäisiä tuotteita:

a)

kondroitiinisulfaatti,

b)

hyaluronihappo,

c)

muut hydroloidut rustotuotteet,

d)

kitosaani,

e)

glukosamiini,

f)

juoksute,

g)

kalanrakkoselvikkeet,

h)

aminohapot, jotka on hyväksytty elintarvikkeen lisäaineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (3) mukaisesti,

on varmistettava, että käytettyjen raaka-aineiden käsittelyllä poistetaan mahdolliset eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskevat riskit.

2.

Raaka-aineiden, joita käytetään 1 kohdassa tarkoitettujen pitkälle jalostettujen tuotteiden valmistukseen, on oltava peräisin

a)

eläimistä, niiden höyhenet mukaan luettuna, jotka on teurastettu teurastamossa ja joiden ruhot on todettu ihmisravinnoksi soveltuviksi sen jälkeen, kun niille on tehty ante mortem- ja post mortem -tarkastus; tai

b)

kalastustuotteista, jotka täyttävät VIII jakson vaatimukset.

Ihmisen hiuksia ei saa käyttää lähteenä aminohappojen valmistuksessa.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).”"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1079/2013, annettu 31 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä (EUVL L 292, 1.11.2013, s. 10).


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/356,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/31


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/357,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2016,

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaationeuvostossa vahvistettavasta unionin kannasta, joka koskee entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumista neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 ja 5 artiklassa määriteltyyn Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja osallistumiseen liittyviä edellytyksiä sekä viraston tekemiin aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuutta ja henkilöstöä koskevia sääntöjä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 352 artiklan yhdessä 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luxemburgissa joulukuussa 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että osallistuminen unionin virastojen toimintaan on yksi keino tehostaa liittymistä valmistelevaa strategiaa. Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan ”hakijavaltiot voivat osallistua joidenkin yhteisön virastojen toimintaan tapauskohtaisesti tehtävän päätöksen perusteella”.

(2)

Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 (1) 28 artiklan mukaisesti ehdokasmaat voivat osallistua viraston 4 ja 5 artiklassa määriteltyyn toimintaan.

(3)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tukee virastolle asetettuja tavoitteita ja hyväksyy sen soveltamisalan ja tehtävät, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 168/2007.

(4)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian perimmäisenä tavoitteena on tulla Euroopan unionin jäseneksi, ja maan osallistuminen Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan auttaa sitä saavuttamaan tämän tavoitteen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaationeuvostossa vahvistettava Euroopan unionin kanta, joka koskee entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumista Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja osallistumiseen liittyviä edellytyksiä, perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan luonnokseen EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätökseksi.

Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 168/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta (EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1).


LUONNOS:

EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2016,

annettu …,

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistumisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 ja 5 artiklassa määriteltyyn Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan tarkkailijana ja osallistumiseen liittyvistä edellytyksistä sekä viraston tekemiin aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuutta ja henkilöstöä koskevista säännöistä

EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/2007 (2) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luxemburgissa joulukuussa 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että osallistuminen unionin virastojen toimintaan on yksi keino tehostaa liittymistä valmistelevaa strategiaa. Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan ”hakijavaltiot voivat osallistua joidenkin yhteisön virastojen toimintaan tapauskohtaisesti tehtävän päätöksen perusteella”.

(2)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tukee virastolle asetettuja tavoitteita ja hyväksyy sen soveltamisalan ja tehtävät, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 168/2007.

(3)

On aiheellista sallia entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osallistuminen tarkkailijana viraston toimintaan ja vahvistaa osallistumisen edellytykset, myös viraston aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuutta ja henkilöstöä koskevat säännökset.

(4)

Samoin on aiheellista, että virasto käsittelee asetuksen (EY) N:o 168/2007 3 artiklan 1 kohdan mukaisella soveltamisalalla entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ilmeneviä perusoikeuskysymyksiä, siinä määrin kuin se on tarpeen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännön mukauttamiseksi asteittain unionin lainsäädäntöön.

(5)

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavista henkilöstösäännöistä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, voidaan ottaa palvelukseen viraston johtajan tekemällä sopimuksella,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia osallistuu ehdokasmaan ominaisuudessa tarkkailijana asetuksella (EY) N:o 168/2007 perustetun Euroopan unionin perusoikeusviraston toimintaan.

2 artikla

1.   Virasto voi käsitellä asetuksen (EY) N:o 168/2007 3 artiklan 1 kohdan mukaisella soveltamisalalla entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ilmeneviä perusoikeuskysymyksiä, siinä määrin kuin se on tarpeen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännön mukauttamiseksi asteittain unionin lainsäädäntöön.

2.   Tässä tarkoituksessa virasto voi suorittaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 ja 5 artiklassa säädettyjä tehtäviä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

3 artikla

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia rahoittaa asetuksen (EY) N:o 168/2007 4 artiklassa kuvattua viraston toimintaa tämän päätöksen liitteessä säädetyn mukaisesti.

4 artikla

1.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia nimeää tarkkailijan ja tämän varahenkilön, joiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 168/2007 12 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset. He voivat osallistua hallintoneuvoston toimintaan tasavertaisesti jäsenvaltioiden nimeämien jäsenten ja varajäsenten kanssa, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

2.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia nimeää valtionhallinnon virkamiehen kansalliseksi yhteyshenkilöksi asetuksen (EY) N:o 168/2007 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ilmoittaa Euroopan komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden nimet, pätevyyden ja yhteystiedot neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5 artikla

Virastolle toimitettuja ja siltä peräisin olevia tietoja voidaan julkaista, ja ne annetaan yleisön käyttöön edellyttäen, että luottamukselliset tiedot suojataan entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa samalla tavoin kuin unionissa.

6 artikla

Virastolla on entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sama oikeuskelpoisuus, joka maan lainsäädännössä taataan oikeussubjekteille.

7 artikla

Jotta virasto ja sen henkilöstö voisivat hoitaa tehtävänsä, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia myöntää samat erioikeudet ja vapaudet, joista määrätään Euroopan unionista ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7) 1–4 artiklassa, 5 ja 6 artiklassa, 10–13 artiklassa sekä 15, 17 ja 18 artiklassa.

8 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat tästä päätöksestä niille johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet ja ilmoittavat niistä vakautus- ja assosiaationeuvostolle.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sen tekemistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty

Vakautus- ja assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.

LIITE

ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTON TOIMINNASTA

1.

Rahoitusosuus, jonka entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon Euroopan unionin perusoikeusviraston, jäljempänä ’virasto’, toimintaan osallistumisesta, sellaisena kuin kyseinen osuus vahvistetaan 2 kohdassa, vastaa kaikkia sen osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.

2.

Rahoitusosuus, jonka entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia maksaa Euroopan unionin talousarvioon, on seuraava:

Vuosi 1:

165 000 euroa

Vuosi 2:

170 000 euroa

Vuosi 3:

175 000 euroa

3.

Unionin avustusohjelmista mahdollisesti maksettavasta taloudellisesta tuesta sovitaan erikseen asianomaisten unionin ohjelmien mukaisesti.

4.

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian rahoitusosuutta hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (1) mukaisesti.

5.

Virasto korvaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustajien ja asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat osallistumisesta viraston toimintaan tai sen työohjelman täytäntöönpanoon liittyviin kokouksiin, samoin perustein ja samoja menettelyjä noudattaen kuin kulloinkin on voimassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta.

6.

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen ja kunkin sitä seuraavan vuoden alussa komissio pyytää entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa maksamaan tässä päätöksessä vahvistetun osuuden viraston toiminnan rahoittamisesta. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia maksaa osallistumisensa ensimmäisenä kalenterivuotena määrän, joka lasketaan suhteessa osallistumisen alkamispäivästä vuoden loppuun. Seuraavien vuosien rahoitusosuus on tämän päätöksen mukainen.

7.

Rahoitusosuus ilmoitetaan euroina, ja se maksetaan Euroopan komission euromääräiselle pankkitilille.

8.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia maksaa rahoitusosuutensa 30 päivän kuluessa komission esittämästä maksupyynnöstä.

9.

Jos rahoitusosuuden maksu viivästyy, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia maksaa maksamattomasta määrästä viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen. Viivästyskorkona käytetään eräpäivänä voimassa olevaa Euroopan keskuspankin euromääräisiin toimiinsa soveltamaa korkoa korotettuna 1,5 prosenttiyksiköllä.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/35


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/358,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2016,

luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa alennettuja verokantoja moottoripolttoaineena käytettävään bensiiniin ja dieselpolttoaineeseen direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä 2013/193/EU (2) Ranskan tasavallalle, jäljempänä ’Ranska’, annetaan lupa soveltaa kolmen vuoden ajan alennettuja verokantoja moottoripolttoaineena käytettävään dieselpolttoaineeseen ja lyijyttömään bensiiniin valtionhallinnon uudistuksen yhteydessä, johon sisältyy tiettyjen, aiemmin keskushallinnon käyttämien toimivaltuuksien hajauttaminen. Päätöksen 2013/193/EU voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2015.

(2)

Ranska pyysi 20 päivänä lokakuuta 2015 päivätyllä kirjeellä lupaa, jonka nojalla sen alueet voisivat jatkaa veronalennuksien soveltamista määrällä, joka voi olla enintään 17,7 euroa 1 000 litralta lyijytöntä bensiiniä ja 11,5 euroa 1 000 litralta dieselpolttoainetta 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen kahden vuoden ajan.

(3)

Täytäntöönpanopäätös 2013/193/EU tehtiin sillä perusteella, että Ranskan pyytämä toimenpide täytti direktiivin 2003/96/EY 19 artiklassa säädetyt vaatimukset, joiden mukaan verovapautus tai -helpotus sallitaan erityisistä poliittisista syistä. Erityisesti katsottiin, ettei toimenpide haittaisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Toimenpiteen katsottiin lisäksi olevan asiaa koskevan unionin politiikan mukainen.

(4)

Kyseinen kansallinen toimenpide liittyy politiikkaan, jonka tavoitteena on tehostaa hallintoa parantamalla julkisia palveluja ja alentamalla niiden kustannuksia, sekä hajauttamista koskevaan politiikkaan. Ranska aikoo antaa alueilleen lisäkannustimen kehittää hallintonsa laatua avoimella tavalla. Tältä osin täytäntöönpanopäätöksessä 2013/193/EU edellytetään, että alennuksissa otetaan huomioon niiden alueiden objektiiviset sosioekonomiset olosuhteet, joilla kyseisiä alennuksia sovelletaan. Näin ollen monet alueet, joilla joko bruttokansantuote on keskimääräistä pienempi tai työttömyysaste keskimääräistä suurempi, ovat soveltaneet alhaisempia verokantoja. Yleisesti ottaen toimenpide perustuu erityisiin toimintapoliittisiin syihin.

(5)

Verokannan alueelliselle alentamiselle asetetut tiukat rajat sekä ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen jättäminen toimenpiteen ulkopuolelle merkitsevät sitä, että kilpailun vääristymien riski sisämarkkinoilla on hyvin pieni.

(6)

Ei ole myöskään ilmoitettu varsinkaan sellaisista sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa haittaavista esteistä, jotka olisivat vaikuttaneet kyseisten tuotteiden liikkuvuuteen valmisteveron alaisina tuotteina.

(7)

Toimenpidettä edeltää veronkorotus. Tältä pohjalta sekä lupaehtojen ja saatujen kokemusten perusteella kansallinen toimenpide ei tässä vaiheessa vaikuttaisi olevan ristiriidassa unionin energia- ja ilmastopolitiikan kanssa.

(8)

Direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti kunkin kyseisen artiklan nojalla myönnetyn luvan on oltava ajallisesti tarkkaan rajoitettu. Ranska pyysi luvan pidentämistä vielä kahden vuoden ajaksi. Sen vuoksi on aiheellista rajata tämän päätöksen soveltamisaika kahteen vuoteen.

(9)

Olisi varmistettava, että Ranska kykenee soveltamaan tässä päätöksessä tarkoitettua veronalennusta keskeytyksettä ennen 1 päivää tammikuuta 2016 täytäntöönpanopäätöksen 2013/193/EU puitteissa vallinneen tilanteen jatkoksi. Pyydetty lupa olisi sen vuoksi myönnettävä 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

(10)

Tämä päätös ei vaikuta valtiontukea koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Annetaan Ranskalle lupa soveltaa alennettuja verokantoja moottoripolttoaineena käytettäviin lyijyttömään bensiiniin ja dieselpolttoaineeseen. Alennuksia ei voida soveltaa direktiivin 2003/96/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoaineeseen.

2.   Hallinnollisilla alueilla voidaan soveltaa eriytettyjä alennuksia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

alennukset ovat enintään 17,7 euroa 1 000 litralta lyijytöntä bensiiniä ja 11,5 euroa 1 000 litralta dieselpolttoainetta;

b)

alennukset eivät ole suurempia kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen ja ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen verokantojen erotus;

c)

alennuksia määritettäessä otetaan huomioon niiden alueiden objektiiviset sosioekonomiset olosuhteet, joilla kyseisiä alennuksia sovelletaan;

d)

alueellisten alennusten soveltaminen ei vaikuta siten, että kyseinen alue saisi kilpailuetua unionin sisäisessä kaupassa.

3.   Alennettujen verokantojen on oltava direktiivissä 2003/96/EY säädettyjen vaatimusten ja erityisesti sen 7 artiklassa vahvistettujen vähimmäisverokantojen mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/193/EU, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle soveltaa moottoripolttoaineisiin eriytettyjä verokantoja direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti (EUVL L 113, 25.4.2013, s. 15).


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/359,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta.

(2)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä syyskuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1524 (2), jolla kyseisiä toimenpiteitä jatketaan kuudella kuukaudella.

(3)

Koska Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävät tai uhkaavat toimet jatkuvat, päätöksen 2014/145/YUTP voimassaoloa olisi jatkettava kuudella kuukaudella.

(4)

Neuvosto on tarkastellut uudelleen luettelossa olevia yksittäisiä merkintöjä. Liitettä olisi muutettava ja kolmea henkilöä, jotka ovat kuolleet, koskevat merkinnät olisi poistettava.

(5)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/145/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään syyskuuta 2016.”.

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1524, annettu 14 päivänä syyskuuta 2015, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L 239, 15.9.2015, s. 157).


LIITE

I

Poistetaan seuraavat henkilöt päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevasta luettelosta:

HENKILÖT

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II

Korvataan päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

LUETTELO HENKILÖISTÄ

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Syntymäaika: 26.11.1972

Syntymäpaikka: Beltsy (Bălţi), nykyisin Moldovan tasavalta

Aksyonov valittiin ”Krimin pääministeriksi” Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten aseistettujen miesten läsnä ollessa. Virkaatekevä Ukrainan presidentti Oleksandr Turchynov julisti 1.3.2014 hänen ”valitsemisensa” perustuslain vastaiseksi. Hän vaikutti aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiotun ”kansanäänestyksen” järjestämiseksi ja oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista. Presidentti Putin nimitti hänet 9.4.2014”Krimin tasavallan””päämieheksi”. Hänet ”valittiin”9.10.2014 virallisesti ”Krimin tasavallan””päämieheksi”. Sittemmin Aksyonov julisti, että ”päämiehen” ja ”pääministerin” toimet yhdistetään.

Venäjän valtionduuman jäsen.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Syntymäaika: 19.11.1956

Syntymäpaikka: Vladimirovka (alias Vladimirovca), Slobozian alue, Moldovan neuvostotasavalta (nykyinen Moldovan tasavalta) tai Bogomol, Moldovan SNT

Krimin autonomisen tasavallan korkeimman neuvoston puhemiehenä Konstantinov oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan ja kehotti äänestäjiä äänestämään Krimin itsenäisyyden puolesta. Hän oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista.

”Krimin tasavallan””valtioneuvoston””puhemies”17.3.2014 alkaen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Syntymäaika: 15.8.1976

Syntymäpaikka: Ulan-Ude, Burjatian ASNT (Neuvostoliitto)

Entisenä Krimin varapääministerinä Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman neuvoston päättäessä ”kansanäänestyksestä” Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivisesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.

Hän erosi 11.6.2014”Krimin tasavallan””ensimmäisen varapääministerin” tehtävästään.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Syntymäaika: 13.6.1961

Syntymäpaikka: Moskova tai Sevastopol

Chaliy julistettiin 23.2.2014 torikokouksessa ”Sevastopolin kansankuvernööriksi”, ja hän hyväksyi tämän ”valinnan”. Hän kampanjoi aktiivisesti sen puolesta, että Sevastopolista tulisi Venäjän federaation erillinen yksikkö 16.3.2014 pidettäväksi aiotun kansanäänestyksen jälkeen. Hän oli yksi Krimin liittämisestä Venäjän federaatioon 18.3.2014 tehdyn sopimuksen allekirjoittajista. Hän oli virkaatekevä Sevastopolin ”kuvernööri”1.–14.4.2014 ja hän on Sevastopolin kaupungin lakiasäätävän kokouksen entinen ”valittu” puhemies.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Syntymäaika: 29.3.1965

”Pääministeri” Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turvallisuuspalvelun (SBU) tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolustajista. Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBU-virkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Syntymäaika: 29.9.1953 tai 23.9.1953 tai 28.9.1953

Syntymäpaikka: Simferopol

Krimin korkeimman neuvoston varapuhemiehenä Tsekov käynnisti Sergey Aksyonovin kanssa Krimin autonomisen tasavallan hallituksen erottamisen. Hän otti tähän tehtävään mukaan Vladimir Konstantinovin uhaten häntä erottamisella. Hän tunnusti julkisesti, että Krimin parlamentin jäsenet olivat alkuunpanijoita pyydettäessä venäläisiä sotilaita ottamaan haltuunsa Krimin korkein neuvosto. Hän oli yksi ensimmäisistä Krimin johtajista, jotka vaativat julkisesti Krimin liittämistä Venäjään.

Venäjän federaation liittoneuvoston ”Krimin tasavaltaa” edustava jäsen.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Syntymäaika: 5.1.1958

Syntymäpaikka: Abakan, Khakassia

Venäjän federaation liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

1.3.2014 Ozerov tuki liittoneuvoston turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puolesta julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Syntymäaika: 9.11.1972

Syntymäpaikka: Sverdlovsk

Venäjän federaation liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.

1.3.2014 Klishas tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Julkisissa lausunnoissa hän pyrki perustelemaan Venäjän sotilaallista väliintuloa Ukrainassa väittämällä, että Ukrainan presidentti kannattaa Krimin viranomaisten Venäjän federaation presidentille esittämää vetoomusta tarjota kaikenkattavaa apua Krimin kansalaisten puolustamiseksi.

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Syntymäaika: 3.4.1957

Syntymäpaikka: Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia

Venäjän federaation liittoneuvoston kansainvälisten asioiden valiokunnan jäsen.

1.3.2014 Totoonov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Syntymäaika: 21.7.1952

Syntymäpaikka: Žitnikovskoje, Kurganin alue

Liittoneuvoston parlamentaaristen asioiden valiokunnan entinen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

1.3.2014 Ryzhkov tuki julkisesti liittoneuvostossa Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan.

Nykyisin Kurganin alueen ensimmäinen varakuvernööri ja Venäjän federaation hallituksessa olevan Kurganin aluehallituksen valtuuskunnan johtaja.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Syntymäaika: 13.9.1961

Syntymäpaikka: Vitebsk (Valko-Venäjän SNT)

Mustanmeren laivaston komentaja ja amiraali.

Vastuussa Ukrainan suvereenia aluetta vallanneiden Venäjän joukkojen komentamisesta.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (o.s. DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (os. Дмитриева)

Syntymäaika: 9.12.1954

Syntymäpaikka: Bui, Kostroman alue

Valtionduuman entinen jäsen. Aloitteentekijä ja tukija Venäjän viimeaikaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, joiden perusteella muiden maiden alueet voivat liittyä Venäjään ilman keskusviranomaistensa ennakkosuostumusta.

Syyskuusta 2015 alkaen liittoneuvoston Omskin aluetta edustava jäsen.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Syntymäaika: 27.10.1965

Syntymäpaikka: Leningrad

Entinen Krimin asioiden ministeri. Vastuussa liitetyn Krimin autonomisen tasavallan integroinnista Venäjän federaatioon.

Nykyisin Venäjän hallituksen apulaishenkilöstöpäällikkö, vastuussa ”Krimin tasavallan” sosioekonomista kehittämistä käsittelevän hallituksen komitean työn organisoinnista.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Syntymäaika: 26.1.1972

Syntymäpaikka: Donetsk

Aktiivinen osallistuja ja järjestäjä separatistisessa toiminnassa, Donetskin ”venäläisten turistien” toiminnan koordinaattori. ”Euraasian unionia koskevan Donbasin kansalaisaloitteen” perustajia. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston””puheenjohtaja”4.9.2015 saakka.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Syntymäaika: 9.5.1981 tai 9.5.1982

Syntymäpaikka: Makijivka (Donetskin alue)

”Donetskin kansantasavallan” johtajia. Osallistui aluehallintorakennuksen valtaamiseen ja hallussapitoon. Separatistien aktiivinen puolestapuhuja. ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston””varapuheenjohtaja”4.9.2015 saakka. ”Donetskin kansantasavallan kansanneuvoston””puheenjohtaja”4.9.2015 alkaen.

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Syntymäaika: 1.5.1983

Syntymäpaikka: Khartsyzsk, Donetskin alue

Ideologisesti radikaalin Donbasin kansanmiliisin johtajia. Osallistui aktiivisesti useiden valtion rakennusten valtaamiseen Donetskin alueella.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Syntymäaika: 17.12.1970

Syntymäpaikka: Moskova

Kuuluu Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan tiedusteluosaston (GRU) henkilöstöön. Hän osallistui Slovianskin tapahtumiin. Novorossija-kansanliikkeen johtaja. ”Donetskin kansantasavallan” entinen ”puolustusministeri”.

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Syntymäaika: 19.12.1962

Syntymäpaikka: Zaporožje

Krimin federatiivisen maahanmuuttoviraston entinen päällikkö. Vastuussa Venäjän passien järjestelmällisestä ja nopeutetusta myöntämisestä Sevastopolin asukkaille.

Nykyisin Sevastopolin kaupunginvaltuuston edustajan Mikhail Chaluyn avustaja.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Syntymäaika: 2.5.1965

Syntymäpaikka: Slovjansk (Donetskin alue)

Julistautunut Slovjanskin ”kansankuvernööriksi” (entinen, 10.6.2014 asti). Vetosi Vladimir Putiniin, jotta tämä lähettäisi venäläisiä joukkoja suojelemaan kaupunkia ja myöhemmin pyysi tätä toimittamaan aseita. Ponomariovin miehet ovat osallistuneet kidnappauksiin (he sieppasivat Irma Kratin ja Vice Newsin toimittajan Simon Ostrovskyn. Molemmat vapautettiin myöhemmin. Ponomariovin miehet pitivät vangittuina Etyjin Wienin asiakirjan nojalla toimivia sotilastarkkailijoita). Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Syntymäaika: 2.6.1970

Syntymäpaikka: Dnepropetrovsk

Ukrainan korkeimman neuvoston entinen jäsen. On siinä asemassa julkisesti vedonnut Ukrainan kaakkoisista alueista koostuvan ”Novorossijan federatiivisen tasavallan” perustamisen puolesta. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. ”Kansantasavaltojen liiton parlamentin” (”Novorossijan parlamentin”) entinen ”puhemies”.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Syntymäaika: 25.7.1972

Syntymäpaikka: Moskova

Entisenä ”Donetskin kansantasavallan pääministerinä” vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista” (esim. totesi 8.7.2014, että joukkomme toteuttavat Ukrainan ”fasistien” vastaista erityisoperaatiota), ”Novorossijan liittoa” koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaja. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja, johtaa ”Donbasin vapaaehtoisten liittoa”.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Syntymäaika: 9.10.1975

Entinen ”Donetskin kansantasavallan sosiaaliasioista vastaava de facto -varapääministeri”. Vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoiminnoista”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Syntymäaika: 6.11.1958

Syntymäpaikka: Donetsk

Entinen ”Donetskin kansantasavallan tiedotus- ja viestintäministeri”. ”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen. Vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistimyönteisistä propagandatoiminnoista.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Syntymäaika: 20.6.1956 tai 6.10.1956

Syntymäpaikka: Djerzjinsk, Donetskin alue

Kasakkajoukkojen komentaja.

Vastuussa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Ukrainan itäosassa taistelevien separatistien johtamisesta

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Syntymäaika: 23.12.1960

Syntymäpaikka: Vyselki, Krasnodarin alue

Krasnodarin alueen entinen kuvernööri.

Tässä yhteydessä sai mitalin ”Krimin vapauttamisesta” Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevältä päämieheltä tuesta, jota hän antoi Krimin laittomalle liittämiselle. Tässä tilaisuudessa Krimin autonomisen tasavallan virkaatekevä päämies sanoi Tkachyovin kuuluneen ensimmäisiin, jotka ilmaisivat tukensa Krimin ”uusille johtajille”.

Nykyisin Venäjän federaation maatalousministeri (22.4.2015 alkaen).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Syntymäaika: 5.7.1983 tai 10.3.1983

Syntymäpaikka: Kakhovka (Hersonin alue)

Entisenä ”ulkoministerinä” oli vastuussa ”Donetskin kansantasavallan” puolustamisesta heikentäen näin Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hänen pankkitiliään käytetään laittomien separatistiryhmien rahoittamiseen. Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia ja politiikkoja.

”Donetskin kansantasavallan””kansanneuvoston” jäsen.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Syntymäaika: 21.1.1983

Syntymäpaikka: Debaltsevo

Lähellä ”Donbasin kansanmiliisiä”. Hän on muun muassa todennut, että he jatkavat taisteluaan muualla maassa. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. ”Donetskin kansantasavallan parlamentin””kansanedustaja” (jäsen).

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Syntymäaika: 21.6.1973

Syntymäpaikka: Rostovin alue (Venäjä)

Hänestä tuli ”Luhanskin kansantasavallan””pääministeri” Marat Bashirovin tilalle. Toimi aikaisemmin aktiivisesti kapinallisten kaakkoisessa armeijassa. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Mahdollinen syntymäaika: 27.12.1977

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”valtiollisen turvallisuuden ministeri”. Yhteydessä Vladimir Antyufeyeviin, joka on vastuussa ”Donetskin kansantasavallan hallituksen” separatistisista ”hallitustoimista”. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Tukee edelleen aktiivisesti separatistien toimia tai politiikkoja. ”Donbasin vapaaehtoisten liiton””pääjohtaja”.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Syntymäaika: 23.9.1976

Syntymäpaikka: Moskova

”Donetskin kansantasavallan” Moskovan-edustaja. Hän on lausunnoissaan puhunut muun muassa kapinallisjoukkojen valmiudesta käydä sissisotaa ja niiden Ukrainan asevoimilta anastamista asejärjestelmistä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Eräs ”Donbasin vapaaehtoisten liiton” johtajista.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Syntymäaika: 23.5.1971

Syntymäpaikka: Džankoi

Krimin ”ensimmäinen varapääministeri”. Hänellä oli keskeinen asema Krimin yhdistymisestä Venäjään 16.3. pidetyn kansanäänestyksen järjestämisessä ja toimittamisessa. Kansanäänestyksen aikaan hän johti tietojen mukaan Moskovan-mielisiä ”itsepuolustusjoukkoja” Krimillä. Hän on siten tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Syntymäaika: 7.1.1972

Syntymäpaikka: Pavlovo-na-Neve

Valtionduuman ulkoasiankomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja. Äänesti 20.3.2014 federaation perustuslakiehdotuksen puolesta, joka koski ”Krimin tasavallan hyväksymistä Venäjän federaatioon ja uusien liittovaltiosubjektien – Krimin tasavallan ja Sevastopolin liittokaupungin – muodostamista Venäjän federaatioon”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Syntymäaika: 29.9.1982

Entisenä ”Luhanskin keskusvaalilautakunnan johtajana” hän oli vastuussa ”vaalien” järjestämisestä 2.11.2014”Luhanskin kansantasavallassa”. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat. Lokakuussa 2015 hänet nimitettiin ”Luhanskin kansantasavallan””oikeusministeriksi”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä järjestäessään laittomat ”vaalit” hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Syntymäaika: 15.9.1981

Syntymäpaikka: Luhansk

”Luhanskin talousunionin” edustaja ”Luhanskin kansantasavallan””kansallisneuvostossa”. Oli ehdokkaana 2.11.2014 järjestetyissä ”vaaleissa””Luhanskin kansantasavallan””johtajan” tehtävään. Nämä ”vaalit” rikkovat Ukrainan lainsäädäntöä ja ovat siten laittomat. Vuodesta 2014 alkaen ”Luhanskin kansantasavallan””ammattiyhdistysten liiton””johtaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan sekä asettautuessaan virallisesti ehdokkaaksi laittomiin ”vaaleihin” hän on näin tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Syntymäaika: 3.2.1963

Syntymäpaikka: Moskova

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””varainhoidosta vastaava varapääministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Syntymäaika: 29.8.1969

Entinen ”Luhanskin kansantasavallan””puolustusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, Serbian (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Syntymäaika: 30.4.1991 tai 30.1.1991

Syntymäpaikka: Pietari

Komentaja ”Rusich”-yksikössä, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (alias Моторoла)

Syntymäaika: 2.2.1983

Syntymäpaikka: Uhta, Komi

Komentaja ”Sparta-pataljoonassa”, joka on Ukrainan itäosan taisteluihin osallistunut aseistautunut separatistiryhmä.

Tässä tehtävässään hän on aktiivisesti tukenut toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Syntymäaika: 27.6.1966 tai 21.6.1966

Syntymäpaikka: Donetsk

”Donetskin kansantasavallan” puolustusministeriön ”apulaiskomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Syntymäaika: 20.5.1972 tai 30.5.1972

Syntymäpaikka: Luhansk

Laittoman ”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”. ”Luhanskin kansantasavallan””keskusvaalilautakunnan” puheenjohtaja lokakuusta 2015 alkaen.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV

 

”Luhanskin kansantasavallan” Kansanmiliisin ”pääkomentaja”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat horjuttaneet entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Syntymäaika: 20.11.1988

Syntymäpaikka: Krasnoarmeisk

”Donetskin kansantasavallan” entinen ”oikeusministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Syntymäaika: 5.1.1967

”Luhanskin kansantasavallan””tulo- ja veroministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja horjuttavat entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Syntymäaika: 10.12.1976

”Luhanskin kansantasavallan” entinen ”talouskehitys- ja kauppaministeri”.

Tähän tehtävään ryhtyessään ja siinä toimiessaan hän on tukenut aktiivisesti toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä ja ovat horjuttaneet entisestään Ukrainan vakautta.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Syntymäaika: 8.5.1956

Syntymäpaikka: Kaunas, Liettua

Entinen ensimmäinen varapuolustusministeri (17.11.2015 saakka). Tässä tehtävässään on ollut tukemassa venäläisten joukkojen sijoittamista Ukrainaan.

Venäjän puolustusministeriön nykyisen rakenteen perusteella hän osallistuu tässä tehtävässään Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Nämä politiikat uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Syntymäaika: 9.11.1963

Syntymäpaikka: DDR

Läntisen sotilasalueen komentaja 10.11.2015 alkaen. Venäjän federaation asevoimien pääesikunnan pääoperaatio-osaston entinen johtaja ja pääesikunnan apulaispäällikkö. Osallistuu aktiivisesti venäläisten joukkojen Ukrainassa harjoittaman sotilaallisen toiminnan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Pääesikunnan vahvistetun toiminnan perusteella hän valvoo operatiivisesti asevoimia ja siten osallistuu aktiivisesti Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavan Venäjän hallituksen politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

16.2.2015

LUETTELO YHTEISÖISTÄ

 

Nimi

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Chernomorneftegaz” (entinen PJSC Chernomorneftegaz)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Chernomorneftegaz-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 29.11.2014 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Perustaja: Krimin tasavallan polttoaine- ja energiaministeriö (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Rajavastuuyhtiö ”Port Feodosia” (entinen Feodosia)

”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman, jonka mukaisesti ”Krimin tasavalta” otti haltuunsa Feodosia-yritykselle kuuluvan omaisuuden. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 9.2.2015 rajavastuuyhtiönä ”Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ПОРТ ФЕОДОСИЯ”). Perustaja: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

”Donbassin kansanmiliisi””Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Laiton aseistettu separatistiryhmä, joka vastaa taistelusta Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Uhkaa näin ollen Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

Militanttiryhmä mm. valtasi useita hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa huhtikuun 2014 alussa. Heikentää näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

Sen entinen johtaja Pavel Gubarev on vastuussa Donetskin alueellisen hallintorakennuksen valtauksesta venäläismyönteisten joukkojen kanssa ja julistautumisesta ”kansankuvernööriksi”.

25.7.2014

13.

Sevastopolin kaupungin omistama valtion unitaarinen yritys ”Sevastopolin merisatama” (entinen valtionyhtiö ”Sevastopolin kaupallinen merisatama” Государственное предприятие ’Севастопольский морской торговьй порт’ Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”. Siinä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Sevastopolin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin suurin kaupallinen merisatama. Rekisteröity uudelleen 6.6.2014 Sevastopolin kaupungin omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Sevastopolin merisatama” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ”СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Perustaja: Sevastopolin hallitus (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Rajavastuuyhtiö ”Kertšin merisatama”/”Kamysh-Burun” (entinen valtionyhtiö ”Kertšin kaupallinen merisatama” Государственное предприятие ’Керченский морской торговый порт’ Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentti” antoi 17.3.2014 päätöslauselman nro 1757-6/14 ”eräiden Ukrainan infrastruktuuri- tai maatalousministeriöille kuuluvien yhtiöiden kansallistamisesta”, ja 26.3.2014 päätöslauselman nro 1865-6/14 valtionyhtiöstä ”Krimin merisatamat” ('О Государственном предприятии ”Крьмские морские порть”), jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Kertšin kaupallinen merisatama -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Kaupan volyymillä mitattuna se on Krimin toiseksi suurin kaupallinen merisatama. Rekisteröity uudelleen 9.12.2014 rajavastuuyhtiönä ”Kertšin merisatama”/”Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ ’КАМЫШ-БУРУН’”). Perustajat: Rajavastuuyhtiö ”Vostok-Capital”, rekisteröintipaikka Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК КЭПИТАЛ”); rajavastuuyhtiö ”Vostok”, rekisteröintipaikka Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”ВОСТОК”); rajavastuuyhtiö ”Altcom Invest-Stroi”, rekisteröintipaikka Donetsk, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) ja rajavastuuyhtiö ”Altcom-Beton”, rekisteröintipaikka Borispol, Ukraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ”АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

25.7.2014

15.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Universal-Avia” (entinen valtionyhtiö Universal -Avia Государственное предприятие ’Универсал-Авиа’ Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Universal-Avia’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 24.3.2014 päätöksen nro 1794-6/14 ”Universal-Avia-valtionyhtiöstä””Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” ('О Государственном предприятии ”Универсал-Авиа”), jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Universal-Avia-valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 15.1.2015 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Perustaja: Krimin tasavallan liikenneministeriö (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama yritys ”Sanatorium Nižnaja Oreanda” (entinen Kylpylä ”Nižnaja Oreanda” Санаторий ’Нижняя Ореанда’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 21.3.2014 päätöksen nro 1767-6/14 ”terveyskylpylöiden ja kylpylöiden yhdistyksen perustamista koskevista kysymyksistä”, jossa ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta Nižnaja Oreanda -kylpylälle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 9.10.2014 Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluvana liittovaltion rahoittamana yrityksenä ”Sanatorium Nižnaja Oreanda” (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ”САНАТОРИЙ ’НИЖНЯЯ ОРЕАНДА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Perustaja: Venäjän federaation presidentin hallinto (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama yritys ”Maataloustuottajien liitto Massandra” (entinen valtionkonserni ”Kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra” Национальное производственно-аграрное объединение ’Массандра’ Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye ’Massandra’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”kansallinen maataloustuottajien organisaatio Massandra”-valtionkonsernille kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 1.8.2014 Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluvana liittovaltion rahoittamana yrityksenä ”Maataloustuottajien liitto Massandra” (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ”ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ’МАССАНДРА’УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Perustaja: Venäjän federaation presidentin hallinto (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Kansallinen viini-instituutti Magaratš” (entinen ”Kansallisen viini-instituutin alainen valtionyhtiö Magaratš” Государственное предприятие Агрофирма ’Магарач’ Национального института винограда и вина ’Магарач’ Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Agrofirma Magarach’ nacionalnogo instituta vinograda i vina ’Magarach’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta kansallisen viini-instituutin alaiselle ”Agrofirma Magaratš” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 15.1.2015 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Kansallinen viini-instituutti Magaratš” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА ’МАГАРАЧ’”). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Krimin tasavallan omistama valtion unitaarinen yritys ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (entinen Valtionyhtiö ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин ’Новый свет’ Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Zavod shampanskykh vin Novy Svet’)

Yhteisön omistus siirrettiin Ukrainan lain vastaisesti. ”Krimin parlamentin puhemiehistö” hyväksyi 9.4.2014 päätöksen nro 1991-6/14 ”muutoksista 26.3.2014 annettuun Krimin tasavallan valtioneuvoston päätöslauselmaan nro 1836-6/14, joka koskee Krimin tasavallan alueella sijaitsevien elintarviketeollisuuden yritysten, laitosten ja järjestöjen omaisuuden kansallistamista”. Päätöksessä ilmoitettiin ”Krimin tasavallan” suorittamasta ”Novy Svet-kuohuviinitehdas” -valtionyhtiölle kuuluvan omaisuuden haltuunotosta. Näin ollen Krimin ”viranomaiset” ovat käytännössä konfiskoineet yrityksen. Rekisteröity uudelleen 4.1.2015 Krimin tasavallan omistamana valtion unitaarisena yrityksenä ”Novy Svet -kuohuviinitehdas” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ”ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН ’НОВЫЙ СВЕТ’”). Perustaja: Krimin tasavallan maatalousministeriö (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Krimin laittoman liittämisen jälkeen ollut kokonaan ”Krimin tasavallan” omistuksessa. Tullut hallitsevaksi markkinatoimijaksi, vaikka ei toiminut lainkaan Krimillä ennen alueliitosta. Ostanut tai ottanut määräysvaltaansa Krimillä toimintaansa lopettavien pankkien sivuliikkeitä ja siten tukenut aineellisesti ja taloudellisesti Venäjän hallituksen toimia Krimin yhdentämiseksi Venäjän federaatioon. Heikentänyt näin ollen Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

30.7.2014


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/53


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2016/360,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 c artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea lisäsi 7 päivänä maaliskuuta 2016 yhden henkilön ja yhden yhteisön luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Päätöksen 2013/798/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/798/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.G. KOENDERS


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.


LIITE

Lisätään seuraavat tiedot päätöksen 2013/798/YUTP liitteeseen:

A.   Henkilöt

”9.

Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Nimitys: Herran vastarinta-armeijan komentaja

Syntymäaika: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18.9.1964 f) 1965 g) (elok. 1961) h) (heinäk. 1961) i) 1.1.1961 j) (huhtik. 1963)

Syntymäpaikka: a) Palaron kylä, Palaron kunta, Omoron piirikunta, Gulun alue, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Kansalaisuus: Ugandan passi

Osoite: a) Vakaga, Keski-Afrikan tasavalta b) Haute-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta c) Basse-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta d) Haut-Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta e) Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta f) Haut-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta g) Bas-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta h) (ilmoitettu osoite: Kafia Kingi (Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla oleva alue, jonka lopullista asemaa ei ole vielä määritelty). Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.)

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 7. maaliskuuta 2016.

Muita tietoja:

Kony on Herran vastarinta-armeijan (LRA) perustaja ja johtaja (CFe.002). Hänen johdollaan LRA on kaapannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä Keski-Afrikassa. LRA on vastuussa sieppauksista, pakkosiirroista, seksuaalisesta väkivallasta ja tapoista, jotka ovat kohdistuneet satoihin henkilöihin Keski-Afrikan tasavallassa, ja se on ryöstänyt ja tuhonnut siviilien omaisuutta. Isän nimi on Luizi Obol. Äidin nimi on Nora Obol.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Joseph Kony merkittiin luetteloon 7. maaliskuuta 2016 päätöslauselman 2262 (2016) 12 kohdan ja 13 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla, koska hän ’osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä’; ’osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä sieppaukset ja pakkosiirrot’; ’rekrytoi tai käyttää lapsia aseellisissa konflikteissa Keski-Afrikan tasavallassa ja rikkoo näin sovellettavaa kansainvälistä oikeutta;’ ja ’tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla.’

Lisätietoja:

Kony perusti Herran vastarinta-armeijan (LRA), ja häntä on kuvattu ryhmän perustajaksi, uskonnolliseksi johtajaksi, puheenjohtajaksi ja komentajaksi. Pohjois-Ugandassa 1980-luvulla toimintansa aloittanut LRA on kaapannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä keskisessä Afrikassa. Kasvaneen sotilaallisen painostuksen vuoksi Kony määräsi LRA:n vetäytymään Ugandasta vuosina 2005 ja 2006. Sen jälkeen LRA on operoinut Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja tiettävästi Sudanissa.

LRA:n johtajana Kony suunnittelee ja panee täytäntöön LRA:n strategiaa, mukaan lukien toistuvat määräykset siviiliväestöön kohdistuvista hyökkäyksistä ja raakuuksista. Joulukuusta 2013 lähtien LRA on Joseph Konyn johdolla tehnyt sieppauksia, pakkosiirtoja, seksuaalista väkivaltaa ja tappoja, jotka ovat kohdistuneet satoihin henkilöihin Keski-Afrikan tasavallassa, ja ryöstänyt ja tuhonnut siviilien omaisuutta. LRA on keskittänyt joukkonsa Keski-Afrikan tasavallan itäosiin ja tiettävästi Kafia Kingiin, Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla olevalle alueelle, jonka lopullista asemaa ei ole vielä määritelty mutta jota Sudan valvoo sotilaallisesti, ja tekee sieltä käsin hyökkäyksiä kyliin ryöstäen ruokaa ja tarvikkeita. Taistelijat asettavat väijytyksiä hyökätäkseen turvallisuusjoukkojen kimppuun ja ryöstääkseen niiltä tarvikkeet, kun ne vastaavat LRA:n hyökkäyksiin, minkä lisäksi LRA:n taistelijat hyökkäävät kyliin, joissa ei ole sotilaita, ja ryöstävät niitä. LRA on myös tihentänyt hyökkäyksiä timantti- ja kultakaivoskohteisiin.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut Konya koskevan pidätysmääräyksen. Kansainvälinen rikostuomioistuin on esittänyt häntä vastaan 12 syytekohtaa, jotka koskevat rikoksia ihmisyyttä vastaan, mukaan lukien murha, orjuutus, seksiorjaksi pakottaminen, raiskaus, epäinhimilliset teot, jotka ovat aiheuttaneet vakavia fyysisiä vammoja ja kärsimyksiä, ja 21 sotarikoksia koskevaa syytekohtaa, mukaan lukien murha, siviilien julma kohtelu, tahallinen hyökkäys siviiliväestöä vastaan, ryöstely, raiskaus ja alle 15-vuotiaiden lasten sieppaus ja värväys sotilaiksi.

Kony on antanut kapinallistaistelijoille toistuvia määräyksiä ryöstää timantteja ja kultaa itäisen Keski-Afrikan tasavallan pienimuotoisen kullankaivun harjoittajilta. Tietojen mukaan Konyn ryhmä kuljettaa sen jälkeen osan kaivannaisista Sudaniin tai kauppaa niitä paikallisille siviileille ja entisen Sélékan jäsenille.

Kony on myös määrännyt taistelijansa salametsästämään norsuja Garamban kansallispuistossa Kongon demokraattisessa tasavallassa, josta norsujen syöksyhampaita viedään tietojen mukaan Keski-Afrikan tasavallan itäosien kautta Sudaniin, jossa LRA:n korkeat upseerit tiettävästi käyvät niillä kauppaa sudanilaisten kauppiaiden ja paikallisten virkamiesten kanssa. Norsunluun kauppa on Konyn ryhmälle merkittävä tulonlähde. Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.”

B.   Yhteisöt

”2.

LORD'S RESISTANCE ARMY (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Osoite: a) Vakaga, Keski-Afrikan tasavalta b) Haute-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta c) Basse-Kotto, Keski-Afrikan tasavalta d) Haut-Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta e) Mbomou, Keski-Afrikan tasavalta f) Haut-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta g) Bas-Uolo, Kongon demokraattinen tasavalta h) (ilmoitettu osoite: Kafia Kingi (Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla oleva alue, jonka lopullista asemaa ei ole vielä määritelty). Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan (Lord's Resistance Army) jäsentä on karkotettu Sudanista.)

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 7. maaliskuuta 2016.

Muita tietoja: Aloittanut toimintansa Ugandassa 1980-luvulla. On siepannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä Keski-Afrikassa, mukaan lukien satoja Keski-Afrikan tasavallassa. Johtaja on Joseph Kony.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Herran vastarinta-armeija merkittiin luetteloon 7. maaliskuuta 2016 päätöslauselman 2262 (2016) 12 kohdan ja 13 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla, koska se ’osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä’; ’osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten tai -rikkomusten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä sieppaukset ja pakkosiirrot’; ’rekrytoi tai käyttää lapsia aseellisissa konflikteissa Keski-Afrikan tasavallassa ja rikkoo näin sovellettavaa kansainvälistä oikeutta;’ ja ’tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla.’

Lisätietoja:

Pohjois-Ugandassa 1980-luvulla toimintansa aloittanut LRA on siepannut, surmannut ja silponut tuhansia siviilejä keskisessä Afrikassa. Kasvaneen sotilaallisen painostuksen vuoksi LRA:n johtaja Joseph Kony määräsi LRA:n vetäytymään Ugandasta vuosina 2005 ja 2006. Sen jälkeen LRA on operoinut Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja tiettävästi Sudanissa.

Joulukuusta 2013 lähtien LRA on tehnyt sieppauksia, pakkosiirtoja, seksuaalista väkivaltaa ja tappoja, jotka ovat kohdistuneet satoihin henkilöihin Keski-Afrikan tasavallassa, ja ryöstänyt ja tuhonnut siviilien omaisuutta. LRA on keskittänyt joukkonsa Keski-Afrikan tasavallan itäosiin ja tiettävästi Kafia Kingiin, Sudanin ja Etelä-Sudanin rajalla olevalle alueelle, jonka asemaa ei ole vielä määritelty mutta jota Sudan valvoo sotilaallisesti, ja tekee sieltä käsin hyökkäyksiä kyliin ryöstäen ruokaa ja tarvikkeita. Taistelijat asettavat väijytyksiä hyökätäkseen turvallisuusjoukkojen kimppuun ja ryöstääkseen niiltä tarvikkeet, kun ne vastaavat LRA:n hyökkäyksiin, minkä lisäksi LRA:n taistelijat hyökkäävät kyliin, joissa ei ole sotilaita, ja ryöstävät niitä. LRA on myös tihentänyt hyökkäyksiä timantti- ja kultakaivoskohteisiin.

LRA:n yksiköillä on usein mukana vankeja, jotka pakotetaan toimimaan kantajina, keittäjinä ja seksiorjina. LRA harjoittaa sukupuoliperusteista väkivaltaa muun muassa raiskaamalla naisia ja tyttöjä.

Joulukuussa 2013 LRA sieppasi useita kymmeniä ihmisiä Haute-Kottossa. LRA on tietojen mukaan osallistunut satojen siviilien sieppauksiin Keski-Afrikan tasavallassa vuoden 2014 alusta lähtien.

LRA:n taistelijat hyökkäsivät Oboon Keski-Afrikan tasavallan itäisessä Haut-Mbomoun prefektuurissa useaan otteeseen vuoden 2014 alussa.

LRA jatkoi hyökkäyksiään Oboon ja muualle Keski-Afrikan tasavallan kaakkoisosiin touko–heinäkuussa 2014, mukaan lukien Mbomoun prefektuurissa kesäkuun alussa toteutetut ilmeisen koordinoidut hyökkäykset ja sieppaukset.

Viimeistään vuodesta 2014 alkaen LRA on osallistunut norsujen salametsästykseen ja salakauppaan tuloja saadakseen. Tietojen mukaan LRA salakuljettaa norsunluuta Garamban kansallispuistosta Kongon demokraattisen tasavallan pohjoisosasta Darfuriin käydäkseen sillä kauppaa aseita ja tarvikkeita vastaan. Tietojen mukaan LRA kuljettaa salametsästettyjen norsujen syöksyhampaita Keski-Afrikan tasavallan kautta Darfuriin, Sudaniin myytäväksi. Lisäksi vuoden 2014 alusta lähtien Kony on tiettävästi määrännyt LRA:n taistelijat ryöstämään timantteja ja kultaa itäisen Keski-Afrikan tasavallan kaivajilta kuljetettavaksi Sudaniin. Tietojen mukaan tammikuusta 2015 lähtien 500 Herran vastarinta-armeijan jäsentä on karkotettu Sudanista.

Helmikuun 2015 alussa LRA:n raskaasti aseistautuneet taistelijat sieppasivat siviilejä Kpangbayangassa, Haut-Mbomoussa, ja varastivat ruokatarvikkeita.

20. huhtikuuta 2015 LRA hyökkäsi Ndambissouaan Keski-Afrikan kaakkoisosassa siepaten lapsia, minkä johdosta suurin osa kyläläisistä joutui pakenemaan. Heinäkuun 2015 alussa LRA hyökkäsi useisiin kyliin eteläisessä Haute-Kotton prefektuurissa ryöstäen, tehden siviileille väkivaltaa, polttaen taloja ja siepaten asukkaita.

Tammikuusta 2016 lähtien LRA:n tekemiksi katsotut hyökkäykset ovat moninkertaistuneet Mbomoussa, Haut-Mbomoussa ja Haute-Kottossa ja tehneet vahinkoa erityisesti kaivosalueilla Haute-Kottossa. Hyökkäyksiin on liittynyt ryöstöjä, väkivaltaa siviilejä kohtaan, omaisuuden tuhoamista ja sieppauksia. Niiden johdosta osa väestöstä on joutunut siirtymään kotiseudultaan, muun muassa noin 700 ihmistä on hakenut turvaa Briasta.”


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/361,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,

päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1450)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 19 artiklan johdantokappaleen sekä a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan muun muassa hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia unioniin koskevat vaatimukset. Vaatimusten on oltava vähintään jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevia vaatimuksia vastaavat.

(2)

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan elävien hevoseläinten tuonnissa unioniin. Siinä säädetään, että hevoseläinten tuonti unioniin on sallittua ainoastaan niistä kolmansista maista, jotka täyttävät tietyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

(3)

Komission päätöksessä 2004/211/EY (3) vahvistetaan niiden kolmansien maiden tai aluejakoa sovellettaessa kolmansien maiden osien luettelo, joista jäsenvaltiot sallivat hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä muita tällaisessa tuonnissa sovellettavia edellytyksiä. Luettelo on päätöksen 2004/211/EY liitteessä I.

(4)

Jotta Kiina voisi toimia kansainvälisen ratsastajainliiton (Fédération Equestre Internationale, FEI) suojeluksessa 29 päivänä huhtikuuta – 1 päivänä toukokuuta 2016 järjestettävän Global Champions Tour -hevostapahtuman isäntänä, Kiinan toimivaltaiset viranomaiset pyysivät Shanghain suurkaupunkialueella sijaitsevan vyöhykkeen, jolle on suorat yhteydet lähellä sijaitsevalta kansainväliseltä lentoasemalta, tunnustamista hevoseläinten taudeista vapaaksi. Koska EXPO 2010 -maailmannäyttelyn pysäköintialueelle rakennetut tilat ovat väliaikaisia, on aiheellista myöntää kyseiselle vyöhykkeelle ainoastaan tilapäinen hyväksyntä.

(5)

Kiinan viranomaisilta saatujen takeiden ja tietojen perusteella ja jotta voitaisiin rajoitetun ajan sallia rekisteröityjen hevosten takaisintuonti tietystä Kiinan alueen osasta tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen niiden vaatimusten mukaisesti, joista säädetään komission päätöksessä 93/195/ETY (4), komissio hyväksyi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/557 (5), jolla Kiinan alue CN-2 hyväksyttiin tilapäisesti 8–10 päivänä toukokuuta 2015 järjestetyn Global Champions Tour -hevostapahtuman vuoksi.

(6)

Koska kyseinen hevostapahtuma järjestetään uudelleen vuonna 2016 samoin eläinten terveyttä ja karanteeneja koskevin vaatimuksin, joita sovellettiin vuonna 2015, on aiheellista muuttaa alueen CN-2 osalta päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevan taulukon sarakkeessa 15 olevaa päivämäärää vastaavasti.

(7)

Sen vuoksi päätöstä 2004/211/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa taulukossa Kiinan aluetta CN-2 koskevalla rivillä sarakkeessa 15 ilmaisu ”Voimassa 25.4.–25.5.2015” seuraavalla ilmaisulla: ”Voimassa 15.4.–15.5.2016”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/557, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (EUVL L 92, 8.4.2015, s. 107).


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/59


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/362,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016,

MAHLE Behr GmbH & Co. KG:n entalpiavaraajan hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Laitetoimittaja MAHLE Behr GmbH & Co. KG, jäljempänä ’hakija’, toimitti 29 päivänä huhtikuuta 2015 hakemuksen entalpiavaraajan hyväksymiseksi innovatiiviseksi teknologiaksi. Hakemuksen vaatimustenmukaisuutta arvioitiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 (2) 4 artiklan mukaisesti. Komissio totesi, että alkuperäisestä hakemuksesta puuttui joitakin tärkeitä tietoja, ja pyysi hakijaa täydentämään hakemusta. Hakija toimitti pyydetyt tiedot 27 päivänä toukokuuta 2015. Tämän jälkeen hakemuksen todettiin olevan täydellinen, ja komission käytettävissä oleva hakemuksen arviointiaika alkoi täydellisten tietojen virallista vastaanottamista seuraavana päivänä eli 28 päivänä toukokuuta 2015.

(2)

Hakemusta on arvioitu asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 ja asiakirjan ”Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009”, jäljempänä ’tekniset ohjeet’ (versio helmikuu 2013) (3), mukaisesti.

(3)

Hakemus koskee entalpiavaraajaa, joka vähentää polttomoottorin hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta kylmäkäynnistyksen jälkeen moottorin nopeamman lämpenemisen ansiosta.

(4)

Komission mukaan hakemuksen tiedot osoittavat, että asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 2 ja 4 artiklassa tarkoitetut edellytykset ja arviointiperusteet täyttyvät.

(5)

Hakija on osoittanut, että tässä hakemuksessa entalpiavaraaja on asennettu enintään 3 prosenttiin kaikista vuonna 2009 rekisteröidyistä uusista henkilöautoista, kuten täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa edellytetään.

(6)

Hakija on noudattanut teknisten ohjeiden mukaista kattavaa testimenetelmää ja määritellyt verrokkiajoneuvoksi ajoneuvon, johon asennettu entalpiavaraaja on kytketty pois toiminnasta.

(7)

Hakija on toimittanut testimenetelmän hiilidioksidipäästöjen vähennyksen testaamiseksi. Komissio katsoo, että testimenetelmällä saadaan todennettavia, toistettavia ja vertailukelpoisia testituloksia ja että sillä voidaan osoittaa innovatiivisesta teknologiasta saatava hiilidioksidipäästöhyöty reaaliolosuhteita vastaavalla ja tilastollisesti merkittävällä tavalla täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 725/2011 6 artiklan mukaisesti.

(8)

Näin ollen hakija on osoittanut riittävällä tavalla, että entalpiavaraajan avulla saavutettava päästöjen vähennys on vähintään 1 g CO2/km.

(9)

Koska entalpiavaraajaa ei aktivoida Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 715/2007 (4) ja komission asetuksessa (EY) N:o 692/2008 (5) tarkoitetussa hiilidioksidipäästöjä koskevassa tyyppihyväksyntätestissä, komissio katsoo, että kyseessä oleva teknologia ei kuulu standarditestisyklin piiriin.

(10)

Entalpiavaraajan aktivointi ei riipu kuljettajan tekemästä valinnasta. Tämän vuoksi komissio katsoo, että vastuun hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä innovatiivisen teknologian käytön seurauksena olisi kuuluttava valmistajalle.

(11)

Komissio toteaa, että todentamisraportin on laatinut TÜV SÜD Auto Service GmbH, joka on riippumaton ja sertifioitu elin, ja että raportti tukee hakemuksessa esitettyjä päätelmiä.

(12)

Tätä taustaa vasten komissio katsoo, että kyseessä olevan innovatiivisen teknologian hyväksymistä ei pitäisi vastustaa.

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (6) liitteiden I, VIII ja IX mukaisen asiaa koskevissa tyyppihyväksyntäasiakirjoissa käytettäväksi tarkoitetun yleisen ekoinnovaatiokoodin määrittämiseksi olisi määritettävä tällä päätöksellä hyväksytyn innovatiivisen teknologian koodi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Hyväksytään MAHLE Behr GmbH & Co. KG:n toimittamassa hakemuksessa kuvattu entalpiavaraaja asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklassa tarkoitetuksi innovatiiviseksi teknologiaksi.

2.   Entalpiavaraajan käytön ansiosta saavutetut hiilidioksidipäästöjen vähennykset on määritettävä käyttäen liitteessä vahvistettua menetelmää.

3.   Tyyppihyväksyntäasiakirjoissa mainitun ekoinnovaatiokoodin määrittämiseksi tällä täytäntöönpanopäätöksellä hyväksytyn innovatiivisen teknologian koodi on ”18”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 725/2011, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2011, henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä vähentävien innovatiivisten teknologioiden hyväksymis- ja sertifiointimenettelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (EUVL L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).


LIITE

MENETELMÄ ENTALPIAVARAAJATEKNOLOGIAN AVULLA SAAVUTETTAVIEN HIILIDIOKSIDISÄÄSTÖJEN MÄÄRITTÄMISEKSI

1.   JOHDANTO

Jotta voidaan määrittää hiilidioksidipäästöjen vähennykset, jotka saadaan aikaan entalpiavaraajateknologian (ETP-järjestelmän) käytöstä, on tarpeen määritellä seuraavat:

a)

testimenettely, jota on noudatettava määritettäessä verrokkiajoneuvon (ajoneuvo, johon on asennettu deaktivoitu entalpiavaraaja) ja ekoinnovaatioajoneuvon jäähtymiskäyrät

b)

testimenettely, jota on noudatettava määritettäessä hiilidioksidipäästöt moottorin jäähdytysnesteen eri alkulämpötiloissa

c)

testimenettely, jota on noudattava määritettäessä moottorin teoreettinen lämpötila sen jälkeen, kun ETP-järjestelmän lämpövaraus on purettu

d)

testimenettely, jota on noudatettava määritettäessä ekoinnovaatioajoneuvon lämminkäynnistyshyöty

e)

kaavat, joita on käytettävä määritettäessä hiilidioksidipäästövähennykset

f)

kaavat, joita on käytettävä määritettäessä tulosten tilastovirhe ja tilastollinen merkitsevyys.

2.   SYMBOLIT JA LYHENTEET

Latinalaiset symbolit

BTA

ajoneuvon hiilidioksidipäästöt tyyppihyväksyntäolosuhteissa [g CO2/km]

Formula

hiilidioksidisäästöt [g CO2/km]

CO2

hiilidioksidi

CO2 (Tk)

ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen aritmeettinen keskiarvo mitattuna NEDC-syklissä, ympäristön lämpötilassa 14 °C ja moottorin jäähdytysnesteen alkulämpötiloissa Tk [g CO2/km]

deng

moottorin jäähdytysnesteen jäähtymiskäyrän pienenemiskerroin [1/h]

dEST

EST-järjestelmän jäähtymiskäyrän pienenemiskerroin [1/h]

EST-järjestelmä

entalpiavaraaja

K

lämpöhitauksien tehollinen suhde [-]

m

mittausten lukumäärä otoksessa

NEDC

uusi eurooppalainen ajosykli (New European Driving Cycle)

Formula

normalisoitu polttoaineenkulutuspotentiaali moottorin jäähdytysnesteen alkulämpötilassa ja valittuina pysäköintiaikoina ti [-]

pt

pysäköintiaika [h]

Teng

moottorin jäähdytysnesteen lämpötila pysäköintiaikana [°C]

Tengmod

moottorin jäähdytysnesteen teoreettinen lämpötila EST-järjestelmän lämpövarauksen purkamisen jälkeen [°C]

TEST

EST-järjestelmän jäähdytysnesteen lämpötila pysäköintiaikana [°C]

Tcold

kylmäkäynnistyslämpötila [°C] eli 14 °C

Thot

lämminkäynnistyslämpötila [°C] eli NEDC-syklin lopussa saavutettu jäähdytysnesteen lämpötila

SOC

varaustila (state of charge)

SVSpt

osuus pysäköintiajan jakaumassa [%] taulukon 6 mukaisesti

WFti

pysäköintiajan ti painotuskerroin [%] taulukon 3 mukaisesti

Alaindeksit

Alaindeksi ti tarkoittaa taulukon 1 mukaisia valittuja pysäköintiaikoja

Alaindeksi j tarkoittaa mittausten lukumäärää otoksessa

Alaindeksi k tarkoittaa moottorin jäähdytysnesteen alkulämpötiloja

3.   JÄÄHTYMISKÄYRIEN JA LÄMPÖTILOJEN MÄÄRITTÄMINEN

Verrokki- ja ekoinnovaatioajoneuvon moottorin jäähdytysnesteen jäähtymiskäyrät määritetään kokeellisesti. Samojen käyrien on oltava sovellettavissa ajoneuvovariantteihin, joilla on sama lämpöteho, moottoritilan kotelointi, moottorin lämmöneristys ja EST-järjestelmä. Kokeellisten testien on sisällettävä moottorin jäähdytysnesteen ja EST-järjestelmään varastoidun jäähdytysnesteen edustavien lämpötilojen jatkuvat mittaukset termoelementeillä ympäristön lämpötilan ollessa 24 tunnin ajan jatkuvasti vähintään 14 °C. Moottori on ennen sammuttamista lämmitettävä jäähdytysnesteen enimmäislämpötilaan riittävän monella perättäisellä NEDC-testillä. Vakauttamisen jälkeen sammutetaan virta ja poistetaan virta-avain. Konepelti on pidettävä kokonaan suljettuna. Muut keinotekoiset ilmanvaihtojärjestelmät testitilan sisällä on pidettävä sammutettuina.

Näin saadut jäähtymiskäyrät on konvergoitava kaavan 1 (moottori) ja kaavan 2 (EST-järjestelmä) mukaisilla matemaattisilla menetelmillä.

Kaava 1

Formula

Kaava 2

Formula

Käyrien sovituksessa on käytettävä pienimmän neliösumman menetelmää. Tällöin ei oteta huomioon ensimmäisten 30 minuutin kuluttua moottorin pysäyttämisestä saatuja lämpötilan mittaustietoja, koska jäähdytysnesteen lämpötilakäyttäytyminen on epätavallista sen jälkeen, kun jäähdytysainejärjestelmä kytketään pois päältä.

Lasketaan kaavalla 1 moottorin lämpötila eri pysäköintiaikoina (Formula) ja esitetään se taulukossa 1.

Taulukko 1

Moottorin lämpötila eri pysäköintiaikoina

Pysäköintiaika (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄHDYTYSNESTEEN ERI ALKULÄMPÖTILOISSA

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöt ja polttoainekulutus on mitattava E-säännön nro 101 liitteen 6 mukaisesti (Ainoastaan polttomoottoria käyttävien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittausmenetelmä). Menettelyä muutetaan seuraavasti:

1.

Ympäröivän lämpötilan testitilassa on oltava alle 14 °C.

2.

Moottorin jäähdytysnesteen viisi alkulämpötilaa ovat seuraavat: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

ja

Formula

.

Testit voidaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Testien välillä voidaan tehdä yksi tai kaksi NEDC-esivakautustestiä. On varmistettava ja dokumentoitava, että käynnistysakun varaustilan (SOC) muutos (esimerkiksi käyttäen Controller Area Network -signaalia) on kunkin testin jälkeen enintään 5 prosenttia.

Testimenettely on toistettava kokonaisuudessaan vähintään kolme kertaa (ts. m ≥ 3). Lasketaan kussakin moottorin jäähdytysnesteen alkulämpötilassa (Tk) saatujen hiilidioksidipäästöjen aritmeettinen keskiarvo kaavalla 3 ja esitetään se taulukossa 2.

Kaava 3

Formula

Jossa k = 1, 2 …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


Taulukko 2

Hiilidioksidipäästöt moottorin jäähdytysnesteen eri alkulämpötiloissa

Moottorin jäähdytysnesteen alkulämpötila Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   MOOTTORIN TEOREETTISEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN, KUN ETP-JÄRJESTELMÄN LÄMPÖVARAUS ON PURETTU

Lasketaan kohdassa 4 määriteltyjä, taulukossa 2 esitettyjä testituloksia käyttämällä normalisoitu polttoaineenkulutuspotentiaali NP(Formula) taulukossa 1 ilmoitettuina pysäköintiaikoina käyttäen kaavaa 4.

Kaava 4

Formula

Lasketaan sitten EST-järjestelmän lämpövarauksen purkamisen jälkeinen moottorin jäähdytysnesteen teoreettinen lämpötila valittuina pysäköintiaikoina Formula käyttäen kaavaa 5.

Kaava 5

Formula

Määritellään lämpöhitauksien suhde Kti valittuina pysäköintiaikoina käyttäen kaavaa 6.

Kaava 6

Formula

Lasketaan tuloksena saatava lämpöhitauksien tehollinen suhde K painottamalla saadut kolme tulosta Kti ajoneuvon pysäytysaikojen osuudella kaavan 7 mukaisesti.

Kaava 7

Formula

jossa

WFti

pysäköintiajan ti painotuskerroin [-] taulukon 3 mukaisesti

Taulukko 3

Painotuskerroin kertoimen K laskentaa varten

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Lasketaan EST-järjestelmän lämpövarauksen purkamisen jälkeinen moottorin teoreettinen lämpötila pysäköintiaikana pt Formula käyttäen kaavaa 8.

Kaava 8

Formula

Laskelman tulokset esitetään taulukossa 4.

Taulukko 4

EST-järjestelmän lämpövarauksen purkamisen jälkeinen moottorin teoreettinen lämpötila eri pysäköintiaikoina

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   LÄMMINKÄYNNISTYSHYÖDYN MÄÄRITTÄMINEN

Määritetään kyseisellä teknologialla varustetun ajoneuvon lämminkäynnistyshyöty (HSB) kokeellisesti kaavalla 9. Tämä arvo kuvaa eroa hiilidioksidipäästöissä NEDC-kylmäkäynnistystestissä ja NEDC-lämminkäynnistystestissä suhteessa kylmäkäynnistystulokseen.

Kaava 9

Formula

7.   HIILIDIOKSIDISÄÄSTÖJEN MÄÄRITTÄMINEN

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ennen asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukaisesti suoritettavan virallisen tyyppi I -testin aloittamista tarkistettava, että jäähdytysnesteen lämpötila entalpiavaraajan sisältämä neste mukaan luettuna vastaa testitilan lämpötilaa ± 2 K. Jos lämpötila poikkeaa tästä arvosta, ei voida soveltaa EST-järjestelmän hiilidioksidisäästöjen määrittämiseen käytettävää menetelmää.

Tarkistus voidaan tehdä joko mittaamalla lämpötila entalpiavaraajan sisällä (esim. termoelementillä) tai kytkemällä EST-järjestelmä pois toiminnasta ennen esivakautusta, jottei varaajassa ole lämmennyttä jäähdytysnestettä. Entalpiavaraajan sisältä mitattu lämpötila on kirjattava testausselosteeseen.

Lasketaan suhteellinen hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali Formula eri pysäköintiaikoina käyttäen kaavaa 10.

Kaava 10

Formula

Laskelman tulokset esitetään taulukossa 5.

Taulukko 5

Suhteellinen hiilidioksidin vähennyspotentiaali Formula eri pysäköintiaikoina

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasketaan pysäköintiajoilla (pt) painotetut hiilidioksidipäästöjen kokonaissäästöt käyttämällä kaavaa 11.

Kaava 11

Formula

jossa

SVSpt

osuus pysäköintiajan jakaumassa [%] taulukon 6 mukaisesti

Taulukko 6

Pysäköintiajan jakautuminen (ajoneuvon pysähdysten osuus)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   TILASTOVIRHEEN LASKEMINEN

Mittausten aiheuttamat tilastovirheet testimenetelmän tuloksissa on ilmaistava määrällisesti. Lasketaan aritmeettisen keskiarvon standardipoikkeama kunkin moottorin jäähdytysnesteen eri alkulämpötiloissa tehdyn testin osalta kaavalla 12.

Kaava 12

Formula

Jossa k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

Lasketaan hiilidioksidisäästöjen standardipoikkeama Formula kaavalla 13.

Kaava 13

Image

jossa

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   TILASTOLLINEN MERKITSEVYYS

Kunkin EST-järjestelmällä varustetun ajoneuvotyypin, variantin ja version osalta on osoitettava, että kaavalla 13 lasketun hiilidioksidisäästön virhe ei ole suurempi kuin hiilidioksidisäästöjen kokonaismäärän ja asetuksen (EU) N:o 725/2011 9 artiklan 1 kohdassa eritellyn säästöjen vähimmäisarvon erotus (ks. kaava 14).

Kaava 14

Formula

jossa

MT

:

vähimmäisarvo [g CO2/km] eli 1 g CO2/km

Formula

:

CO2-korjauskerroin, joka perustuu EST-järjestelmän asentamisesta johtuvaan massanlisäykseen. Arvon Formula määrittämiseen käytetään taulukon 7 tietoja.

Taulukko 7

Massanlisäyksestä johtuva CO2-korjauskerroin

Polttoainetyyppi

Massanlisäyksestä johtuva CO2-korjauskerroin (Formula)

[g CO2/km]

Bensiini

0,0277 · Δm

Dieselöljy

0,0383 · Δm

Taulukossa 7 Δm on EST-järjestelmän asentamisesta johtuva massanlisäys. Arvo on EST-järjestelmän massa, kun järjestelmä on täytetty jäähdytysnesteellä täyteen tilavuuteensa.

10.   AJONEUVOIHIN ASENNETTAVA EST-JÄRJESTELMÄ

Tyyppihyväksyntäviranomainen sertifioi hiilidioksidisäästöt käyttäen perustana EST-järjestelmälle tässä liitteessä vahvistetulla testimenetelmällä tehtyjä mittauksia. Jos vältetyt hiilidioksidipäästöt ovat alle 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määritellyn raja-arvon, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 725/2011 11 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa.


Oikaisuja

12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/69


Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2015/2362, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavaa laajennettua polkumyyntitullia koskevista vapautuksista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 331, 17. joulukuuta 2015 )

Sivulla 36, 5 artiklassa olevan taulukon 4 ”Tutkimuksen kohteena olevat osapuolet” sarakkeessa ”Voimaantulopäivä” yrityksen ”CICLI EUROPA s.r.l” kohdalla:

on:

”10.9.2014”

pitää olla:

”10.11.2014”


12.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/69


Oikaisu Euroopan unionin lisätalousarvion nro 8 varainhoitovuodeksi 2015 lopulliseen hyväksymisen (EU, Euratom) 2016/70

( Euroopan unionin virallinen lehti L 18, 26. tammikuuta 2016 )

Sivulla 3 oleva taulukko korvataan seuraavasti:

”Kuvaus

Talousarvio 2015 (1)

Talousarvio 2014 (2)

Muutos (%)

1.

Älykäs ja osallistava kasvu

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Kestävä kasvu: luonnonvarat

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Turvallisuus ja kansalaisuus

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Globaali Eurooppa

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Hallinto

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Korvaukset

p.m.

28 600 000

Erityisvälineet

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Menot yhteensä  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon (EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1–8/2015.

(2)  Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2014 talousarvioon (EUVL L 51, 20.2.2014) sekä lisätalousarvioihin nro 1–7/2014.

(3)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.”