ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 23

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
29. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/111, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/112, annettu 27 päivänä tammikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

14

 

*

Komission asetus (EU) 2016/113, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta

16

 

*

Komission asetus (EU) 2016/114, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta terveyttä ja lasten terveyttä koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2017 luettelon osalta ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/115, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/116, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/117, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2016 osakaudella

59

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2016/118, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 (2015) täytäntöönpanosta EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation toimesta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio/1/2016)

63

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/119, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta

65

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/120, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, julkisissa hankinnoissa viite-esitysmuotona käytettävän eXtensible Business Reporting Language -raportointikielen version 2.1 yksilöimisestä ( 1 )

77

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU–Sveitsi-sekakomitean päätös N:o 2/2016, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [2016/121]

79

 

*

Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös N:o 1/2016, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteiden 1, 3, 4 ja 7 muuttamisesta [2016/122]

82

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/111,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 4 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/2011 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 101/2011.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteessä I olevan luettelon uudelleentarkastelun perusteella 48:aa henkilöä koskevat tiedot olisi muutettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 101/2011 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 101/2011 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.G. KOENDERS


(1)  EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1.


LIITE

LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

 

Nimi

Henkilötiedot

Perusteet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian entinen presidentti, syntynyt Hammam-Soussessa 3. syyskuuta 1936, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00354671 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä rikosta, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. lokakuuta 1956, Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00683530 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 4. maaliskuuta 1944, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 11 rue de France – Radès Ben Arous, kansallisen henkilökortin nro 05000799 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseisen (kuolleen) henkilön toimintaan kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Sabhassa Libyassa 7. tammikuuta 1980, Yamina SOUIEIn poika, toimitusjohtaja, puoliso Inès LEJRI, asuu osoitteessa Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04524472.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen Banque National Agricolen entiseen pääjohtajaan) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 2. joulukuuta 1981, Naïma BOUTIBAn poika, puoliso Nesrine BEN ALI, kansallinen henkilökortti nro 04682068.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta Tunisia julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin), osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 16. tammikuuta 1987, Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00299177 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 17. heinäkuuta 1992, Leïla TRABELSIn tytär, asuu presidentinpalatsissa, kansallisen henkilökortin nro 09006300 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 5. marraskuuta 1962, Saida DHERIFin poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00777029 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. kesäkuuta 1948, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso, valtuutettu maatalousalan yrityksen johtaja, asuu osoitteessa 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00104253 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Radèsissa 19. helmikuuta 1953, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô, kansallisen henkilökortin nro 00403106 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. elokuuta 1974, Najia JERIDIn poika, liikemies, asuu osoitteessa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, kansallisen henkilökortin nro 05417770 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. huhtikuuta 1950, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00178522 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseisen (kuolleen) henkilön toimintaan kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. syyskuuta 1955, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 20 Rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05150331 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 27. joulukuuta 1958, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00166569 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisialainen, syntynyt Marsassa 5. toukokuuta 1959, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00046988.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 1. helmikuuta 1960, Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso, asuu osoitteessa 4 rue de la Mouette – Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00235016 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisialainen, syntynyt 5. maaliskuuta 1957, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso, rakennuttaja, asuu osoitteessa 4 rue Ennawras-Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00547946 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. heinäkuuta 1973 Yamina SOUIEIn poika, rakennusyrityksen johtaja, asuu kiinteistössä Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05411511 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. kesäkuuta 1975, Mounira TRABELSIn tytär (Leila TRABELSIn sisar), yritysjohtaja, Mourad 'n puoliso, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05417907 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. toukokuuta 1962, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05189459 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 18. syyskuuta 1976, Najia JERIDIn poika, yrityksen toimitusjohtaja, asuu rakennuksessa Erriadh.2-Gammarth – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05412560 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 4. joulukuuta 1971, Yamina SOUIEIn tytär, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 2 rue El Farrouj – la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 05418095 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 20. joulukuuta 1965, Radhia MATHLOUTHIn poika, Linda CHERNIn puoliso, Tunisairin toimiston virkailija, asuu osoitteessa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00300638 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisialainen, syntynyt 29. tammikuuta 1988, Kaouther Feriel HAMZAn poika, Stafiem – Peugeot -yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar 2 – Tunis.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisialainen, syntynyt 13. tammikuuta 1959, Leïla CHAIBIn poika, puoliso Dorsaf BEN ALI, pääjohtaja, asuu osoitteessa rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00400688.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 5. heinäkuuta 1965, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso, asuu osoitteessa 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00589759 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 21. elokuuta 1971, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marouene MABROUKin puoliso, neuvos ulkoasianministeriössä, kansallisen henkilökortin nro 05409131 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 11. maaliskuuta 1972, Jaouida El BEJIn poika, Sirine BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04766495 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 8. maaliskuuta 1963, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso, lääkäri, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00589758 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 13. elokuuta 1960, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00642271 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 22. marraskuuta 1949, Selma HASSENin poika, valokuvaaja ja toimittaja Saksassa, asuu osoitteessa 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02951793 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 13. maaliskuuta 1947, Zohra BEN AMMARin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa rue El Moez – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02800443 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseisen (kuolleen) henkilön toimintaan kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam- Soussessa 16. toukokuuta 1952, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso, Tunisairin edustaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02914657 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 18. syyskuuta 1956, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02804872 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt 28. lokakuuta 1938, Selma HASSENin poika, eläkeläinen, Selma MANSOURin leski, asuu osoitteessa 255 cité El Bassatine – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 028106l4 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 21. lokakuuta 1969, Selma MANSOURin poika, Monia CHEDLIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa avenue Hédi Nouira – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04180053 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 29. huhtikuuta 1974, Selma MANSOURin poika, naimaton, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa 83 Cap Marina – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04186963 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 12. lokakuuta 1972, Selma MANSOURin poika, naimaton, kaupallisen viennin ja tuonnin harjoittaja, asuu osoitteessa avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04192479 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 8. maaliskuuta 1980, Selma MANSOURin tytär, Zied JAZIRIn puoliso, sihteeri yrityksessä, asuu osoitteessa Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 06810509 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam – Soussessa 8. lokakuuta 1978, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590835 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam – Soussessa 9. elokuuta 1977, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590836 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 30. elokuuta 1982, Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso, asuu osoitteessa rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 08434380 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 13. tammikuuta 1970, Naïma BEN ALIn poika, osastopäällikkö Tunisairissa, asuu osoitteessa résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b – El Menzah, 8 – l'Ariana, kansallisen henkilökortin nro 05514395 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Hammam- Soussessa 22. lokakuuta 1967, Naïma BEN ALIn poika, tehtävä liikenneministeriössä, asuu osoitteessa 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05504161 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 3. tammikuuta 1973, Naïma BEN ALIn poika, Lamia JEGHAMin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05539378 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa 27. lokakuuta 1966, Paulette HAZATin poika, yrityksen johtaja, asuinpaikka: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05515496 haltija (kaksoiskansalaisuus).

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian ja Ranskan kansalainen, syntynyt Le Petit Quevillyssä (76) 6. huhtikuuta 1971 (tai 16. huhtikuuta tunisialaisen henkilökortin mukaan); Tijani BEN ALIn, syntynyt 9. helmikuuta 1932, ja Paulette HAZETin (tai HAZATin), syntynyt 23. helmikuuta 1936, poika; Amel SAIEDin (tai SAIDin) puoliso; yritysjohtaja; asuu osoitteessa Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, tunisialaisen henkilökortin nro 00297112 mukaan; asuu osoitteessa 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), ranskalaisen henkilökortin nro 111277501841 mukaan.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 28. elokuuta 1974, Leila DEROUICHEn poika, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04622472 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/112,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2016,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittelyn pohjana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kananruhot (ns. 70-prosenttista kanaa), jäädytetyt

137,2

0

AR

0207 12 90

Kananruhot (ns. 65-prosenttista kanaa), jäädytetyt

155,1

164,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

310,0

202,7

303,3

244,7

0

29

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

372,9

253,9

0

13

BR

CL

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

568,6

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

236,6

15

BR


(1)  Komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/16


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/113,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

on kuullut jäsenvaltioita,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Vireillepano

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä30 päivänä huhtikuuta 2015 julkaistulla ilmoituksella (2), jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’, Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’ tai ’asianomainen maa’, peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuontia unioniin koskevan polkumyyntimenettelyn vireillepanosta.

(2)

Menettely pantiin vireille, kun European Steel Association, jäljempänä ’Eurofer’ tai ’valituksen tekijä’, oli esittänyt 17 päivänä maaliskuuta 2015 valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden osuus väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen kokonaistuotannosta unionissa on yli 25 prosenttia. Valituksessa esitetty alustava näyttö kyseisen tuotteen polkumyynnistä ja siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi, jotta tutkimus voitiin panna vireille.

1.2   Kirjaaminen

(3)

Valituksen tekijän esitettyä pyynnön, jonka tukena oli vaadittu näyttö, komissio antoi 17 päivänä joulukuuta 2015 asetuksen EU 2015/2386 (3), jolla asetettiin Kiinasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi 19. joulukuuta 2015 lähtien.

1.3   Tutkimuksen osapuolet

(4)

Komissio ilmoitti menettelyn vireillepanosta virallisesti valituksen tekijälle, muille tiedossa oleville unionin tuottajille, tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, tiedossa oleville tuojille ja käyttäjille sekä Kiinan viranomaisille. Se ilmoitti asianomaisille osapuolille vireillepanoilmoituksessa, että se oli valinnut alustavasti Yhdistyneet arabiemiirikunnat perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi markkinataloutta harjoittavaksi kolmanneksi maaksi, jäljempänä ’vertailumaa’, ja se pyysi osapuolia esittämään valintaa koskevat huomautuksensa.

(5)

Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi vireillepanoilmoituksessa asetetussa määräajassa. Kaikkia niitä asianomaisia osapuolia kuultiin, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

1.4   Otanta

(6)

Ottaen huomioon menettelyssä osallisina olevien asianomaisen maan vientiä harjoittavien tuottajien, etuyhteydettömien tuojien ja unionin tuottajien mahdollisesti suuren määrän ja voidakseen saattaa tutkimuksen päätökseen säädetyssä määräajassa komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se saattaa soveltaa tutkittaviin yrityksiin otantaa perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

a)   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva otanta

(7)

Jotta komissio pystyisi päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen, kaikkia asianomaisen maan vientiä harjoittavia tuottajia pyydettiin ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan vireillepanoilmoituksessa täsmennetyt tiedot. Lisäksi komissio pyysi Kiinan viranomaisia yksilöimään muita vientiä harjoittavia tuottajia, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, ja/tai ottamaan yhteyttä niihin.

(8)

Kaikkiaan kolme vientiä harjoittavien tuottajien ryhmää toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan otokseen ja pyysi yksilöllistä tarkastelua, jos niitä ei sisällytetä otokseen. Ottaen huomioon yhteistyössä toimineiden yritysten vähäisen määrän (kuusi tuottajaa, jotka muodostivat kolme yritysryhmää, kolme etuyhteydessä olevaa viejää Kiinassa ja kaksi etuyhteydessä olevaa viejää Singaporessa) komissio päätti, että asianomaisen maan vientiä harjoittavien tuottajien otanta ei ole tarpeen.

b)   Unionin tuottajia koskeva otanta

(9)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se oli alustavasti valinnut unionin tuottajia edustavan otoksen. Otokseen sisältyi alun perin neljä tuottajaa, joiden komissio tiesi ennen tutkimuksen vireillepanoa tuottavan väsymiskestävyydeltään hyvää betoniterästä unionissa. Komissio valitsi otoksen etuyhteydettömille asiakkaille myytyjen määrien perusteella. Vireillepanoilmoituksessa asianomaisia osapuolia kehotettiin myös esittämään kantansa alustavasta otoksesta. Ehdotetusta otoksesta ei saatu huomautuksia. Otokseen valittujen unionin tuottajien osuus arvioidusta unionin kokonaistuotannosta oli 90 prosenttia. Otoksen katsotaan edustavan unionin tuotannonalaa.

c)   Tuojia koskeva otanta

(10)

Jotta komissio pystyi päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia pyydettiin ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan vireillepanoilmoituksessa täsmennetyt tiedot.

(11)

Kaikkiaan neljä etuyhteydetöntä tuojaa toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan otokseen. Yhteistyössä toimineiden tuojien vähäisen määrän vuoksi komissio päätti, ettei otanta ollut tarpeen.

1.5   Markkinatalouskohtelun pyytämistä koskevat lomakkeet

(12)

Komissio lähetti perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti markkinatalouskohtelun pyytämiseen tarkoitetun lomakkeen Kiinan viranomaisille ja yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille. Yksikään yhteistyössä toimineista vientiä harjoittavista tuottajista ei pyytänyt markkinatalouskohtelua.

1.6   Kyselylomakevastaukset ja tarkastuskäynnit

(13)

Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä kaikille muille yrityksille, jotka olivat ilmoittautuneet menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetuissa määräajoissa. Kyselylomakkeeseen saatiin vastaukset kolmelta yhteistyössä toimineelta vientiä harjoittavalta tuottajalta tai tuottajaryhmältä Kiinassa, neljältä otokseen valitulta unionin tuottajalta, neljältä etuyhteydettömältä tuojalta, viideltä etuyhteydettömältä käyttäjältä ja neljältä etuyhteydessä olevalta käyttäjältä. Kaksi etuyhteydetöntä tuojaa ja kolme etuyhteydetöntä käyttäjää vetäytyivät myöhemmin yhteistyöstä.

(14)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki asianomaisten osapuolten toimittamat tiedot, joita se piti tarpeellisina polkumyynnin, siitä johtuvan vahingon ja unionin edun alustavaa määrittämistä varten. Seuraavien osapuolten toimitiloihin tehtiin tarkastuskäyntejä:

a)

Unionin tuottajat

Celsa UK, Yhdistynyt kuningaskunta

Megasa Siderur, Espanja

Riva Acier, Ranska

SN Maia, Portugali

b)

Etuyhteydettömät unionin tuojat:

Ronly Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta

c)

Unionin käyttäjät

 

Etuyhteydessä olevat käyttäjät:

BRC, Yhdistynyt kuningaskunta

Express Limited, Yhdistynyt kuningaskunta

Rom, Yhdistynyt kuningaskunta

Romtech, Yhdistynyt kuningaskunta

 

Etuyhteydettömät käyttäjät

Capital, Yhdistynyt kuningaskunta

Roe Bros ja Northwest Steel, Yhdistynyt kuningaskunta

d)

Vientiä harjoittavat tuottajat Kiinassa

Jiangyin Xicheng Group:

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Wuxi Xijun International Trade Co. Ltd (etuyhteydessä oleva viejä Kiinassa)

Jiangsu Xichuang International Trade Co., Ltd (etuyhteydessä oleva viejä Kiinassa)

Jiangsu Yonggang Group:

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Jiangsu Shagang Group:

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Jiangsu Shagang International Co., Ltd (etuyhteydessä oleva viejä Kiinassa)

e)

Vertailumaassa toimiva tuottaja

ArcelorMittal South Africa (Etelä-Afrikka)

(15)

Komissio ei tehnyt tarkastuskäyntiä kahden yhteistyössä toimineisiin kiinalaisiin yrityksiin etuyhteydessä olevan viejän tiloihin Singaporessa, eli Lianfeng International PTE., Ltd.:n (Yonggang Groupiin etuyhteydessä oleva viejä) ja Xinsha International PTE, Ltd.:n (Shagang Groupiin etuyhteydessä oleva viejä) tiloihin. Niiden asiakirjat ja tilit annettiin kuitenkin tarkastettavaksi yrityksiin Kiinassa etuyhteydessä olevien tuottajien toimitiloihin tehtyjen tarkastuskäyntien aikana komission pyynnön mukaisesti.

1.7   Tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

(16)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän huhtikuuta 2014 ja 31 päivän maaliskuuta 2015 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon määrittämisen kannalta merkittävien kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2011 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelujakso’. Markkinoilla vuonna 2011 vallinneiden erityisolosuhteiden vuoksi, jotka on selvitetty johdanto-osan 148 kappaleessa, vuoden 2011 painoarvoa vahinkoanalyysin osalta vähennettiin ja 1 päivän tammikuuta 2012 jälkeistä kehitystä vastaavasti painotettiin. Näin ollen indeksit perustuvat, soveltuvin osin, vuoteen 2012.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

2.1   Tarkasteltavana oleva tuote

(17)

Tutkimuksen kohteena ovat väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoituksessa käytettävät raudasta, seostamattomasta teräksestä tai seosteräksestä (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä) valmistetut tangot, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, mukaan lukien kuitenkin tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty; näissä tangoissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai niitä on valssauksen jälkeen kierretty. Hyvän väsymiskestävyyden keskeinen tunnusmerkki on kyky kestää toistuvaa jännitystä murtumatta ja kykyä kestää yli 4,5 miljoonaa väsymissykliä, kun jännityssuhde (pienin/suurin) on 0,2 ja jännityksen vaihteluväli yli 150 MPa.

(18)

Tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmä vastaa Yhdistyneen kuningaskunnan standardin BS 4449 vaatimuksia, ja tuote on tyypillisesti tunnistettavissa CARES-sertifioinnista ja raudoitustangoissa itsessään olevista CARES-merkinnöistä. Näin ollen toimenpiteiden käytännön toteutukseen ei liity ongelmia, toisin kuin jotkin asianomaiset osapuolet ovat esittäneet.

(19)

Tarkasteltavana olevan tuote on johdanto-osan 17 kappaleessa kuvattu tuote, joka on peräisin Kiinasta ja joka kuuluu tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ja ex 7228 30 89.

2.2   Samankaltainen tuote

(20)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tarkasteltavana olevalla tuotteella, Kiinan ja vertailumaan kotimarkkinoilla tuotetulla ja myydyllä tuotteella sekä unionin tuotannonalan tuottamalla ja unionin markkinoilla myydyllä tuotteella on samat fyysiset, kemialliset ja tekniset perusominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Tämän vuoksi niitä pidetään alustavasti perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

3.   POLKUMYYNTI

3.1   Johdanto

(21)

Tutkimuksessa toimi yhteistyössä kuusi kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa, jotka kuuluvat kolmeen ryhmään (ryhmiin Jiangyin Xicheng Group, Jiangsu Yonggang Group ja Jiangsu Shagang Group). Niiden osuus kaikesta unioniin suuntautuneesta viennistä tarkastelujaksolla oli yli 95 prosenttia. Kaikki yritykset harjoittivat vientiä unioniin Kiinassa ja/tai Singaporessa sijaitsevien etuyhteydessä olevien viejien kautta.

(22)

Kaksi yhteistyössä toiminutta ryhmää, Jiangsu Yonggang ja Jiangsu Shagang, ovat etuyhteydessä toisiinsa yhden väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen vientiä harjoittavan tuottajan yhteisomistuksen kautta, mikä tuotiin esiin molempien ryhmien kyselylomakkeiden vastauksissa. Yritykset kuitenkin väittivät, että näitä kahta ryhmää olisi siitä huolimatta käsiteltävä erillisinä tässä tutkimuksessa. Yritykset korostivat muun muassa, että ne eivät osallistu toistensa päätöksentekoprosesseihin, että niiden välillä ei ole minkäänlaista operatiivista yhteyttä ja että niillä on erilliset tuotantolinjat ja täysin riippumattomat myynnin jakelukanavat kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla.

(23)

Tämän väitteen osalta, kun otetaan huomioon ryhmien välisen suhteen luonne ja vahvuus eli se, että yksi toiseen ryhmään kuuluvista yrityksistä on suurin toisen ryhmän tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajan yksittäinen osakkeenomistaja ja että ensin mainitun yrityksen työntekijöitä kuuluu jälkimmäisen yrityksen tärkeimpiin hallintoelimiin, komissio päättelee alustavasti, että molempia ryhmiä tulisi käsitellä toisiinsa etuyhteydessä olevina. Näin ollen molempien ryhmien yrityksiin sovelletaan yhtä painotettua keskimääräistä väliaikaista tullia.

(24)

Yksikään yhteistyössä toimineista vientiä harjoittavista tuottajista Kiinassa ei pyytänyt markkinatalouskohtelua. Sen vuoksi normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan, jäljempänä ’vertailumaa’, hinnan tai laskennallisen arvon perusteella.

3.2   Vertailumaa

(25)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa asianomaisille osapuolille, että se aikoi ehdottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia asianmukaiseksi vertailumaaksi, ja kehotti niitä esittämään huomautuksia. Kyseisen maan tarkasteltavana olevan tuotteen tiedossa olevat tuottajat, joihin otettiin yhteyttä, eivät kuitenkaan toimineet yhteistyössä komission kanssa.

(26)

Komissio tarkasteli myös, voisiko jokin muu markkinatalousmaa, jossa väsymiskestävyydeltään hyvää betoniterästä valmistetaan, sopia vertailumaaksi. Komission käytettävissä olevien, valituksesta, asianomaisilta osapuolilta ja Eurostatista saatujen, tietojen mukaan muita väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuottajamaita ovat Egypti, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Turkki ja Ukraina. Komissio otti yhteyttä yhteensä 38 mahdolliseen tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajaan näissä maissa.

(27)

Ainoastaan yksi Etelä-Afrikassa sijaitseva yritys toimi yhteistyössä. Tämä yritys vastasi vertailumaata koskevaan kyselyyn ja hyväksyi, että sen vastaukset varmistetaan tarkastuskäynnillä. Myös yksi Turkissa toimiva tuottaja ilmaisi alun perin olevansa halukas toimimaan yhteistyössä mutta ei lopulta toimittanut vastausta kyselyyn, vaikka komission yritti toistuvasti saada vastauksen.

(28)

China Iron and Steel Association, jäljempänä ’CISA’, joka on asianomaisena osapuolena tässä menettelyssä, toi esiin, että kyseinen eteläafrikkalainen yritys on yhden valitusta tukevan EU:n tuottajan tytäryritys. CISA:n mukaan tämän yrityksen toimittamien tietojen puolueettomuus olisi kyseenalainen.

(29)

Tästä väitteestä on ensinnäkin todettava, että vertailumaan osalta komissiolla ei ollut valinnanmahdollisuutta, koska muut maat eivät toimineet yhteistyössä. Toiseksi vertailumaan yrityksen ja EU:n tuottajan välisellä suhteella ei ole merkitystä tässä tutkimuksessa. Komissio toteaa, että vaikka vertailumaan tuottajat ovat etuyhteydessä unionin tuottajiin, tällainen yhteys ei tee pätemättömäksi tarkistettuihin tietoihin perustuvan normaaliarvon määrittämistä tai vaikuta siihen, mikä on vahvistettu Euroopan unionin tuomioistuimen hiljattain antamassa päätöksessä vastaavanlaisessa tapauksessa (4). Ei myöskään ole olemassa erityisiä perusteita asettaa kyseenalaiseksi tämän vertailumaan tuottajan tietoja, jotka tarkistettiin asianmukaisesti. Lisäksi on todettava, että Etelä-Afrikan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen kotimarkkinat ovat suhteellisen avoimet: tarkasteltavana olevaa tuotetta ei ole suojattu tuontitulleilla, sisäistä kilpailua on usean kotimaisen tuottajan välillä ja tuonnilla on merkittävä 13 prosentin markkinaosuus. Vertailumaan tuottaja, jonka tiedot on varmennettu, harjoittaa laajamittaista kotimaan myyntiä ja vientimyyntiä, ja sen markkinaosuus kotimarkkinoilla on 13–23 prosenttia. Se tuottaa samankaltaisen tuotteen samanlaisia tuotelajeja kuin kiinalaisten tuottajien unioniin viemät tuotelajit.

(30)

Ottaen huomioon edellä esitetyn komissio päätteli menettelyn tässä vaiheessa, että Etelä-Afrikka on asianmukainen vertailumaa perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti.

3.3   Normaaliarvo

(31)

Kuten johdanto-osan 24 kappaleessa mainitaan, normaaliarvo kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille määritettiin vertailumaan, eli tässä tapauksessa Etelä-Afrikan, laskennallisen arvon perusteella perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(32)

Tätä varten komissio tutki ensin, oliko yhteistyössä toimineen vertailumaan tuottajan samankaltaisen tuotteen kokonaismyynti kotimarkkinoilla riippumattomille asiakkaille edustavaa, eli oliko kotimarkkinamyynnin kokonaismäärä vähintään 5 prosenttia molempien asianomaisten yhteistyössä toimineiden kiinalaisten viejien unioniin suuntautuneesta vientimyynnistä tarkasteltavana olevan tuotteen osalta tutkimusajanjaksolla perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näillä perusteilla todettiin, että vertailumaan kotimarkkinamyynti oli edustavaa.

(33)

Tämän jälkeen komissio teki saman vertailun kunkin tuotelajin osalta, eli tutkittiin, oliko kunkin tuotelajin kotimarkkinamyynti vertailumaassa edustavaa perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näillä perusteilla todettiin, että vertailumaan kotimarkkinamyynti ei ollut edustavaa minkään muun tuotelajin osalta suhteessa yhteenkään kiinalaiseen viejään.

(34)

Näin ollen laskennallinen normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 ja 6 kohdan mukaisesti lisäämällä kyseisen tuotelajin keskimääräisiin valmistuskustannuksiin painotetut keskimääräiset myynti-, yleis- ja hallintokustannukset (1–5 %) sekä painotettu keskimääräinen voitto (10–20 %), jonka vertailumaan tuottaja sai samankaltaisen tuotteen kotimarkkinamyynnistä tavanomaisessa kaupankäynnissä tutkimusajanjaksolla.

3.4   Vientihinta

(35)

Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat veivät unioniin joko Kiinassa ja/tai Singaporessa sijaitsevien etuyhteydessä olevien viejien kautta tai Kiinassa sijaitsevien riippumattomien kauppayhtiöiden välityksellä.

(36)

Vientihinta määritettiin siten perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti ensimmäisten riippumattomien asiakkaiden tosiasiallisesti maksamien tai maksettavaksi tulevien vientihintojen perusteella, olivatpa kyseessä tuojat unionissa tai kauppayhtiöt Kiinassa.

3.5   Vertailu

(37)

Yhteistyössä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille määritettyä normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla.

(38)

Jotta normaaliarvon ja vientihinnan vertailu olisi tasapuolista, hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erot otettiin asianmukaisesti huomioon tekemällä oikaisuja perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

(39)

Tällä perusteella tehtiin oikaisuja kuljetus-, merirahti-, vakuutus-, käsittely-, lastaus-, liitännäis-, pakkaus- ja luottokustannusten sekä alennusten ja palkkioiden huomioon ottamiseksi, kun oli osoitettu, että ne vaikuttavat hintojen vertailtavuuteen. Oikaisut olivat yhteensä 5–10 prosenttia.

(40)

Kiina soveltaa arvonlisäveron takaisinmaksua viennin yhteydessä vain osittain. Arvonlisäverosta jätetään maksamatta takaisin 4 prosenttia. Sen varmistamiseksi, että normaaliarvo ilmoitettiin samalla verotustasolla kuin vientihinta, normaaliarvo oikaistiin ylöspäin arvonlisäveron siltä osalta, joka on lisätty Kiinasta tulevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen vientihintaan ja jota ei palautettu kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille (5).

3.6   Polkumyyntimarginaalit

(41)

Samankaltaisen tuotteen kunkin tuotelajin painotettua keskimääräistä normaaliarvoa vertailumaassa verrattiin tarkasteltavana olevan tuotteen vastaavien tuotelajien painotettuun keskimääräiseen vientihintaan kunkin yhteistyössä toimineen yrityksen osalta perusasetuksen 2 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti.

(42)

Kuten johdanto-osan 23 kappaleessa on selvitetty, komissio totesi, että kahta yhteistyössä toimivaa yritysryhmää tulisi käsitellä toisiinsa etuyhteydessä olevina.

(43)

Sen vuoksi näiden ryhmien vientiä harjoittaville tuottajille vahvistettiin yksi ainoa polkumyyntimarginaali ilmaisemalla niiden yhteenlasketut yksilölliset polkumyyntimarginaalit prosenttiosuutena yhteenlasketuista laskennallisista (mikä johtuu etuyhteydessä olevista viejistä) CIF-arvoista unionin rajalla.

(44)

Koko maata koskevan polkumyyntimarginaalin osalta komissio määritti ensin yhteistyössä toimimisen asteen. Tätä varten verrattiin keskenään yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien kokonaisvientimääriä ja Eurostatin tuontitilastoihin perustuvaa Kiinasta tulevaa kokonaistuontia. Koska yhteistyössä toimimisen aste oli korkea, koko maata koskeva polkumyyntimarginaali asetettiin väliaikaisesti yhteistyössä toimineille vientiä harjoittaville tuottajille määritetyn korkeimman polkumyyntimarginaalin tasolle.

(45)

Väliaikaiset painotetut keskimääräiset polkumyyntimarginaalit ilmaistuina prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana ovat seuraavat:

Yritys

Väliaikainen polkumyyntimarginaali (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

66,0

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

66,0

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

51,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

51,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

51,5

Kaikki muut yritykset

66,0

4.   UNIONIN TUOTANNONALA

4.1   Unionin tuotannonala

(46)

Samankaltaista tuotetta valmisti 11 unionin tuottajaa. Niiden katsotaan muodostavan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun unionin tuotannonalan, ja niistä käytetään jäljempänä nimitystä ’unionin tuotannonala’.

(47)

Yksi asianomainen osapuoli pyysi komissiota selventämään, rajoittuuko unionin tuotannonala tietylle alueelle perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

(48)

Komissio toteaa, että vaikka tarkasteltavana olevan tuotteen käyttäjät sijaitsevat ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, samankaltaisen tuotteen tuottajia on useassa eri jäsenvaltioissa, ei ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Sen vuoksi unionin tuotannonalan tulkitaan viittaavan tuottajiin koko unionin alueella.

4.2   Unionin tuotanto

(49)

Tutkimusajanjakson aikaisen unionin kokonaistuotannon määrittämiseksi käytettiin kaikkia unionin tuotannonalasta saatavilla olevia tietoja, myös valituksessa toimitettuja tietoja sekä unionin tuottajilta ennen tutkimuksen vireillepanoa ja sen jälkeen kerättyjä tietoja ja otokseen kuuluneilta unionin tuottajilta saatuja kyselyvastauksia.

(50)

Tällä perusteella unionin kokonaistuotannoksi arvioitiin noin 506 000 tonnia tutkimusajanjakson aikana. Tähän sisältyy kaikkien tutkimukseen ilmoittautuneiden, koko unionin tuotannonalan muodostavien unionin tuottajien tuotanto.

4.3   Unionin tuottajia koskeva otanta

(51)

Kuten johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan, otokseen valittiin neljä unionin tuottajaa, joiden osuus samankaltaisen tuotteen arvioidusta unionin kokonaistuotannosta oli 90 prosenttia.

4.4   Vapaiden markkinoiden ja kytkösmarkkinoiden myynti

(52)

Unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon sekä kulutuksen ja useiden unionin tuotannonalan tilanteeseen liittyvien taloudellisten indikaattorien määrittämiseksi komissio tutki, olisiko unionin tuotannonalan samankaltaisen tuotteen tuotannon myöhempi käyttötarkoitus otettava huomioon tarkastelussa ja missä määrin.

(53)

Väsymiskestävyydeltään hyvää betoniterästä käyttävät valmistajat, jotka leikkaavat ja taivuttavat betoniteräksen erityistarpeisiin räätälöityihin muotoihin ja pituuksiin ja toimittavat ne rakennustyömaille. Komissio havaitsi, että huomattava osa (56 %) otokseen valittujen unionin tuottajien tuotannosta oli tarkoitettu kytkösmarkkinoille. Itse asiassa yksi unionin tuottaja myi väsymiskestävyydeltään hyvää betoniterästä etuyhteydessä oleville yrityksille, joilla ei ollut mahdollisuutta valita vapaasti tuotteen toimittajia.

(54)

Kytkösmarkkinoiden ja vapaiden markkinoiden välinen ero on merkityksellinen vahinkoanalyysin kannalta, sillä sisäiseen käyttöön tarkoitetut tuotteet eivät kilpaile suoraan tuotujen tuotteiden kanssa ja hinnat sovitaan ryhmän sisällä eivätkä ne siten ole luotettavia. Sitä vastoin vapailla markkinoilla myytäviksi tarkoitetut tuotteet kilpailevat suoraan tarkasteltavana olevan tuontituotteen kanssa ja hinnat ovat vapaita markkinahintoja.

(55)

Jotta unionin tuotannonalasta saataisiin mahdollisimman täydellinen kuva, komissio hankki tietoja väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen koko tuotannosta ja määritteli, oliko tuotanto tarkoitettu sisäiseen käyttöön vai vapaille markkinoille. Joidenkin unionin tuotannonalaan liittyvien vahinkoindikaattoreiden osalta komissio analysoi vapaiden markkinoiden ja kytkösmarkkinoiden tietoja erikseen ja teki vertailevan analyysin. Nämä tekijät ovat: myynti, markkinaosuus, yksikköhinta, yksikkökustannukset, kannattavuus ja kassavirta. Sen sijaan muita taloudellisia indikaattoreita voidaan tutkia mielekkäästi ainoastaan ottamalla huomioon koko toiminta, mukaan luettuna unionin tuotannonalan sisäinen käyttö, sillä indikaattorit määräytyvät koko toiminnan perusteella riippumatta siitä, käytetäänkö tuotanto sisäisesti vai myydäänkö se vapailla markkinoilla. Nämä tekijät ovat: tuotanto, kapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, investoinnit, investointien tuotto, työllisyys, tuottavuus, varastot ja työvoimakustannukset. Koska kyseisiä tietoja ei voida eritellä kytkösmarkkinoiden ja vapaiden markkinoiden osalta, näiden tekijöiden kohdalla koko unionin tuotannonalan analyysi on tarpeen, jotta saadaan täydellinen kuva unionin tuotannonalalle aiheutuneesta vahingosta.

(56)

Komissio toteaa, että tämä analyysi on unionin tuomioistuinten ja WTO:n oikeuskäytännön mukainen (6).

5.   VAHINKO

5.1   Unionin kulutus

(57)

Unionin kulutus määritettiin unionin tuotannonalan unionin markkinoille suuntautuneen kokonaismyynnin ja kokonaistuonnin määrän perusteella. Vuonna 2011 unionin kulutus oli vähäistä verrattuna tarkastelujakson loppuaikaan. Markkinatilanne kuitenkin koheni, kuten jäljempänä olevasta taulukosta voidaan todeta, ja unionin kulutus kasvoi 50 prosenttia vuoden 2011 ja tutkimusajanjakson välillä ja 38 prosenttia vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välillä.

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Kulutus (tonnia)

546 359

595 797

628 099

854 328

822 060

Indeksi (2012 = 100)

92

100

105

143

138

Lähde: Euroopan komissio (tullivalvonnan tietokanta), valituksessa olleet tiedot ja kyselylomakevastaukset

5.2   Tuonti asianomaisesta maasta unioniin

5.2.1   Tarkasteltavana olevan tuonnin määrä ja markkinaosuus

(58)

Tarkastelujaksolla Kiinan kansantasavallasta unioniin suuntautuvan tuonnin, joka alkoi vasta 2013, havaittiin kehittyneen määrältään ja markkinaosuudeltaan seuraavasti:

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Määrä (tonnia)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indeksi (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Markkinaosuus EU:n kulutuksesta (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Markkinaosuus (%) vapailla markkinoilla

 

 

11,7

45,9

50,9

Indeksi (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Lähde: Euroopan komissio (tullivalvonnan tietokanta), valituksessa olleet tiedot ja kyselylomakevastaukset

(59)

Tuontimäärät Kiinasta lisääntyivät huomattavasti tarkastelujakson aikana: nollasta 292 000 tonniin tutkimusajanjaksolla. Kiinasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuus kasvoi merkittävästi eli 0 prosentista 36 prosenttiin tarkastelujaksolla.

5.2.2   Tuonnin hinnat ja hinnan alittavuus

(60)

Seuraavassa taulukossa esitetään Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräinen hinta:

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Keskimääräinen hinta (euroa/tonni)

 

 

442

400

401

Indeksi (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Lähde: Euroopan komissio (tullivalvonnan tietokanta), valituksessa olleet tiedot ja kyselylomakevastaukset

(61)

Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat laskivat tarkastelujakson aikana, mikä vastasi raaka-aineena Kiinassa ja vertailumaassa käytettävän rautamalmin maailmanmarkkinahintojen laskua (ks. taulukko johdanto-osan 81 kappaleessa). Tutkimusajanjakson tuontihinnat määritettiin otokseen valittujen kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien tarkastettujen vientihintojen perusteella. Keskimääräiset tuontihinnat vuosille 2013 ja 2014 määritettiin valvontatietokannan perusteella. Komissio otti huomioon laskun päivämäärien ja tulliselvityksen päivämäärien välisen pitkän viiveen, joka muutoin olisi voinut johtaa siihen, että eri ajanjaksojen hintoja verrataan keskenään. Kiinasta tulevan tuonnin tuontihinnat pysyivät sekä etuyhteydettömän että etuyhteydellisen myynnin osalta alle unionin tuotannonalan myyntihintojen samalla kaudella. Kuten johdanto-osan 82 kappaleessa todetaan, vuonna 2013 unionin tuotannonalan keskimääräinen etuyhteydellinen myyntihinta oli 483 euroa/tonni ja keskimääräinen etuyhteydetön myyntihinta oli 456 euroa/tonni. Vuonna 2014 unionin tuotannonalan keskimääräinen etuyhteydellinen myyntihinta oli 464 euroa/tonni ja keskimääräinen etuyhteydetön myyntihinta oli 434 euroa/tonni. Tutkimusajanjaksolla unionin tuotannonalan keskimääräinen etuyhteydellinen myyntihinta oli 458 euroa/tonni ja keskimääräinen etuyhteydetön myyntihinta oli 427 euroa/tonni.

(62)

Sen määrittämiseksi, esiintyikö tutkimusajanjaksolla hinnan alittavuutta ja missä laajuudessa, verrattiin otokseen valittujen unionin tuottajien unionin markkinoilla etuyhteydettömiltä asiakkailta veloittamia tuotelajikohtaisia painotettuja keskimääräisiä myyntihintoja, jotka oli oikaistu noudettuna lähettäjältä -tasolle vähentämällä niistä tosiasialliset toimituskustannukset, palkkiot ja hyvityslaskut, vastaaviin otokseen valituilta kiinalaisilta tuottajilta tulevassa polkumyyntituonnissa ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta unionin markkinoilla veloitettuihin tuotelajikohtaisiin painotettuihin keskimääräisiin hintoihin, jotka oli määritetty CIF-tasolla. Kuten johdanto-osan 102 kappaleessa selvitetään, hintojen alittavuus määritettiin ainoastaan verrattuna etuyhteydettömään myyntiin, koska vertailussa otettiin huomioon vain vastaavat tuotelajit. Etuyhteydellinen myynti koostui ainoastaan tuotelajeista, joita ei tuoda Kiinasta.

(63)

Vertailun tulos – esitettynä prosentteina otokseen valituille unionin tuottajille tutkimusajanjakson aikana kertyneestä liikevaihdosta – osoitti, että hintojen alittavuuden marginaali oli 1,7–5,6 prosenttia. Polkumyyntituonnin alemmat hinnat verrattuna unionin hintoihin tarkastelujaksolla selittävät Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrän ja markkinaosuuden merkittävää kasvua vuodesta 2013 eteenpäin.

5.3   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne

5.3.1   Alustavat huomautukset

(64)

Tutkittaessa Kiinasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutusta unionin tuotannonalaan arvioitiin perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kaikki taloudelliset tekijät, jotka vaikuttivat unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujaksolla.

(65)

Kuten johdanto-osan 9 kappaleessa mainitaan, unionin tuotannonalan mahdollisesti kärsimän vahingon tutkimiseen käytettiin otantamenetelmää.

(66)

Vahinkoanalyysia varten komissio erotti toisistaan makro- ja mikrotaloudelliset vahinkoindikaattorit. Unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta arvioidaan a) makrotaloudellisten indikaattoreiden (tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, myyntimäärä, markkinaosuus, kasvu, työllisyys, tuottavuus, polkumyyntimarginaalin suuruus sekä aiemman polkumyynnin vaikutuksista toipuminen) perusteella, joita koskevat tiedot kerättiin koko unionin tuotannonalan tasolla, sekä b) mikrotaloudellisten indikaattoreiden (yksikköhinta, yksikkökohtaiset kustannukset, kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto, pääoman saanti, varastot ja työvoimakustannukset) perusteella, joita koskevat tiedot kerättiin otokseen valittujen unionin tuottajien tasolla.

(67)

Makrotaloudellisten indikaattoreiden ja etenkin otoksen ulkopuolisia unionin tuottajia koskevien tietojen määrittämiseksi käytettiin kaikkia unionin tuotannonalasta saatavilla olevia tietoja, myös valituksessa toimitettuja tietoja sekä unionin tuottajilta ennen tutkimuksen vireillepanoa ja sen jälkeen kerättyjä tietoja ja otokseen kuuluneilta unionin tuottajilta saatuja kyselyvastauksia.

(68)

Mikrotaloudelliset indikaattorit määritettiin otokseen valittujen unionin tuottajien kyselylomakevastauksissa annettujen tietojen perusteella.

(69)

Kuten johdanto-osan 103 kappaleessa selvitetään, hintojen ja viitehintojen alittavuus määritettiin sellaisten tuotelajien perusteella, jotka olivat verrattavissa Kiinasta tulevaan tuontiin eli jotka luokitellaan samaan tuotekoodiin, mikä näin ollen sulki pois etuyhteydellisille asiakkaille suuntautuneen myynnin, joka koostui ainoastaan tuotelajeista, joita ei tuoda Kiinasta. Muut vahinkoindikaattorit määritettiin kaikkien tuotelajien perusteella. Vaikka muutkin vahinkoindikaattorit olisi määritetty ainoastaan verrattavissa olevien tuotelajien perusteella, se ei olisi muuttanut havaittuja kehityssuuntauksia.

5.3.2   Makrotaloudelliset indikaattorit

a)   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(70)

Unionin tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuotantomäärät (tonnia)

533 612

569 599

507 046

516 762

506 361

Indeksi (2012 = 100)

94

100

89

91

89

Kaikkien tuotteiden tuotantomäärät (tonnia)

5 364 368

5 416 193

5 169 720

5 510 322

5 500 486

Indeksi (2012 = 100)

99

100

95

102

102

Kaikkien tuotteiden tuotantokapasiteetti (tonnia)

7 700 405

7 710 620

7 705 934

7 688 851

7 709 741

Indeksi (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Kaikkien tuotteiden kapasiteetin käyttöaste (%)

70

70

67

72

71 %

Indeksi (2012 = 100)

99

100

96

102

102

Lähde: Valitus ja kyselyvastaukset

(71)

Unionin tuotanto väheni tarkastelujaksolla, vaikka unionin kulutus kasvoi.

(72)

Koska samoja työkoneita ja laitteita voidaan käyttää sekä samankaltaisen tuotteen että muuntyyppisen betoniteräksen valmistukseen, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste laskettiin kaikentyyppiselle betoniteräkselle. Väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen valmistukseen ei ole erillisiä työkoneita ja laitteita, jotka voitaisiin ottaa huomioon, että saataisiin laskettua kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste pelkästään samankaltaisen tuotteen osalta. Kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste pysyivät muuttumattomina tarkastelujaksolla, vaikka unionin kulutus kasvoi. Tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantomäärän laskua kompensoi muiden tuotteiden tuotantomäärän kasvu.

b)   Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu

(73)

Yhden unionin tuottajan myyntiin sisältyi kytkösmyynti tuottajaan etuyhteydessä oleville yrityksille. Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu arvioitiin näin ollen erikseen kytkösmarkkinoiden (myynti etuyhteydessä oleville yrityksille) ja vapaiden markkinoiden (myynti etuyhteydettömille yrityksille) osalta.

(74)

Myyntimäärä, markkinaosuus ja kasvu kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Myyntimäärät etuyhteydessä oleville yrityksille (tonnia)

255 388

249 832

206 004

246 055

248 213

Indeksi (2012 = 100)

102

100

82

98

99

Etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvan myynnin markkinaosuus EU:n kulutuksesta (%)

46,7

41,9

32,8

28,8

30,2

Indeksi (2012 = 100)

111

100

78

69

72

Myyntimäärät etuyhteydettömille yrityksille (tonnia)

269 728

319 148

292 521

260 470

261 180

Indeksi (2012 = 100)

85

100

92

82

82

Etuyhteydettömille yrityksille suuntautuvan myynnin markkinaosuus EU:n kulutuksesta (%)

49,4

53,6

46,6

30,5

31,8

Indeksi (2012 = 100)

92

100

87

57

59

Lähde: Euroopan komissio (tullivalvonnan tietokanta), valituksessa olleet tiedot ja kyselylomakevastaukset

(75)

Vuosien 2011 ja 2012 välisen kasvun jälkeen etuyhteydettömille asiakkaille suuntautuneen myynnin määrä alkoi vähentyä vuodesta 2013 eteenpäin kulutuksen kasvaessa ja polkumyyntituonnin lisääntyessä nopeasti. Tämä näkyy myös loppuvarastojen määrissä: ne kasvoivat yhteensä 27 prosenttia tarkastelujaksolla ja 28 prosenttia vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana.

(76)

Lisäksi unionin tuotannonalan etuyhteydettömille yrityksille suuntautuvat myyntimäärät pienenivät merkittävästi, 18 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 ja 22 prosenttiyksikköä vuodesta 2012, vaikka kulutus kasvoi tasaisesti. Tämä osoittaa, että unionin tuotannonala ei pystynyt hyödyntämään täysin unionin kulutuksen kasvua polkumyyntituonnin kasvavan markkinaosuuden vuoksi.

(77)

Vuonna 2013 etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuva myynti ensin laski – samaan aikaan kun polkumyyntituonti Kiinasta alkoi – mutta kasvoi sitten takaisin aiemmalle tasolle. Etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvan myynnin markkinaosuus pieneni 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 ja 12 prosenttiyksikköä vuodesta 2012. Etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuva myynti tapahtui kuitenkin kytkösmarkkinoilla, ja näin ollen Kiinasta tuleva tuonti vaikutti siihen vain välillisesti.

c)   Työllisyys ja tuottavuus

(78)

Työllisyys väheni 253:sta 231:een vuosien 2011 ja 2012 välillä, jonka jälkeen se väheni edelleen 209:een tutkimusajanjaksolla. Unionin tuotannonalan työllisyys laskettiin ottamalla huomioon suoraan tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannossa työskentelevien työntekijöiden määrä, mikäli tiedot olivat saatavilla, tai laskemalla tuottajien kokonaismäärästä osuus tarkasteltavana olevan tuotteen tuotoksen perusteella. Tuottavuus, joka mitattiin tuotoksena (tonnia) työntekijää kohti vuodessa, kasvoi 15 prosenttia vuosien 2011 ja 2012 välillä. Vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tuottavuus ensin laski vuonna 2013, mikä vastasi tuotoksen laskua, mutta palasi tämän jälkeen aiemmalle tasolleen, mikä viittaa siihen, että unionin tuotannonala pyrki voimakkaasti parantamaan tehokkuuttaan samaan aikaan kun sen tuotanto pysyi vuoden 2013 tasolla.

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Työntekijöiden lukumäärä

253

231

243

221

209

Indeksi (2012 = 100)

109

100

105

96

90

Tuottavuus (tonnia/työntekijä)

2 113

2 465

2 090

2 334

2 423

Indeksi (2012 = 100)

86

100

85

95

98

Lähde: Valitus ja kyselyvastaukset

d)   Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin suuruus ja toipuminen aiemmasta polkumyynnistä

(79)

Otokseen valittujen kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien polkumyyntimarginaalit ovat huomattavat (ks. johdanto-osan 45 kappale). Tarkasteltavana olevan tuotteen markkinasektori ja Kiinasta peräisin olevan polkumyyntituonnin määrä, markkinaosuus ja hinnat huomioon ottaen nykyisen polkumyyntimarginaalin vaikutusta unionin tuotannonalaan ei voida pitää merkityksettömänä.

(80)

Tuontia ei ole tapahtunut aiemmin. Sen vuoksi tuotannonala ei ole toipumassa aiemmasta polkumyynnistä.

5.3.3   Mikrotaloudelliset indikaattorit

a)   Keskimääräiset yksikkömyyntihinnat unionin markkinoilla ja yksikkökohtaiset tuotantokustannukset

(81)

Otokseen valittujen unionin tuottajien keskimääräiset myyntihinnat etuyhteydettömille asiakkaille unionissa laskivat 16 prosenttia vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Hintojen lasku vastaa yleistä laskevaa kehitystä raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa, niin unionissa käytetyn paloitellun kierrätysmetallin kuin Kiinassa ja vertailumaassa käytetyn rautamalminkin kohdalla, kuten alla olevasta taulukosta voidaan havaita.

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Kierrätysmetallin hinta (euroa/tonni) (otokseen valitut unionin tuottajat)

320

308

281

270

260

Indeksi (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Paloitellun kierrätysmetallin hinta (euroa/tonni) (unionin markkinat)

318

285

254

261

251

Indeksi (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Rautamalmin hinta (euroa/tonni) (tuonti Kiinaan)

124

100

96

72

60

Indeksi (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien toimittamat rautamalmin hintatiedot (euroa/tonni) (tuonti Kiinaan)

Tietoja ei ole toimitettu

Tietoja ei ole toimitettu

[90–110]

[60–80]

[50–70]

Lähde: Valituksen tekijät, kyselyvastaukset, www.indexmundi.com, CISA

(82)

Unionin tuotannonalan myyntihinnat laskivat vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana kuitenkin nopeammin kuin paloitellun kierrätysmetallin raaka-ainehinnat, sekä absoluuttisesti että suhteellisesti ilmaistuna. Kuten jäljempänä olevasta taulukosta voidaan nähdä, tämä aiheutti tappioita vuodesta 2013 eteenpäin.

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Keskimääräinen yksikkökohtainen myyntihinta etuyhteydessä oleville asiakkaille unionissa

529

540

483

464

458

Indeksi (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Keskimääräinen yksikkökohtainen myyntihinta etuyhteydettömille asiakkaille unionissa

505

507

456

434

427

Indeksi (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Myytyjen tavaroiden yksikkökustannukset etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuneessa myynnissä (euroa/tonni)

544

527

490

479

470

Indeksi (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Myytyjen tavaroiden yksikkökustannukset yhteydettömille yrityksille suuntautuneessa myynnissä (euroa/tonni)

515

502

469

448

439

Indeksi (2012 = 100)

103

100

93

89

87

Lähde: Kyselyvastaukset

b)   Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti

(83)

Unionin tuottajien kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Etuyhteydessä oleville asiakkaille unionissa suuntautuneen myynnin kannattavuus (% liikevaihdosta)

– 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Etuyhteydettömille asiakkaille unionissa suuntautuneen myynnin kannattavuus, oikaistu verrattavissa olevien tuotelajien osalta (% liikevaihdosta)

– 3,5

+ 1,6 %

– 2,5

– 3,1

– 2,4

Kassavirta (etuyhteydellinen myynti) (euroa)

– 336 830

6 965 666

1 619 217

619 310

1 582 626

Kassavirta (etuyhteydetön myynti) (euroa)

14 899 504

5 240 507

600 099

– 389 019

– 946 642

Investoinnit (euroa)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indeksi (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Investointien tuotto (%)

– 83

– 71

– 76

– 144

– 110

Lähde: Kyselyvastaukset

(84)

Otokseen valittujen unionin tuottajien kannattavuus määritettiin etuyhteydellisen ja etuyhteydettömän myynnin osalta erikseen. Kannattavuus määritettiin ilmaisemalla samankaltaisen tuotteen myynnistä asiakkaille unionissa saatu nettovoitto ennen veroja prosentteina tämän myynnin liikevaihdosta.

(85)

Etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvan myynnin osalta otokseen valittujen unionin tuottajien toiminta oli tappiollista vuonna 2011 mutta alkoi elpyä vuonna 2012 unionin kulutuksen kasvun mukaisesti. Vuonna 2012 etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvassa myynnissä tehtiin 2,5 prosenttia voittoa. Etuyhteydellisestä myynnistä tuli jälleen tappiollista vuodesta 2013 alkaen. Etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvan myynnin myyntihinnat eivät kuitenkaan välttämättä heijasta markkinahintoja, koska hinnat on sovittu etuyhteydessä olevien osapuolten välillä. Etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvasta myynnistä saatujen voittojen ei sen vuoksi voitu katsoa heijastavan unionin tuotannonalan kannattavuutta.

(86)

Etuyhteydettömässä myynnissä kehitys oli samansuuntaista kuin etuyhteydellisessä myynnissä. Etuyhteydetön myynti oli tappiollista ennen vuotta 2012, kannattavaa vuonna 2012 ja sen jälkeen tappiollista vuodesta 2013 alkaen.

(87)

Kassavirta, joka osoittaa tuotannonalan kykyä rahoittaa itse toimintaansa, oli etuyhteydettömän myynnin osalta aluksi positiivinen mutta muuttui negatiiviseksi vuodesta 2014 lähtien, mikä oli linjassa jatkuvien tappioiden kanssa. Etuyhteydelliseen myyntiin liittyvä kassavirta oli negatiivinen vuonna 2011 mutta positiivinen tarkastelujakson loppuaikana. Koska etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvan myynnin myyntihinnat eivät välttämättä heijasta markkinahintoja, etuyhteydelliseen myyntiin liittyvän kassavirran ei kuitenkaan voitu katsoa heijastavan unionin tuotannonalan kassavirran tilaa.

(88)

Kannattavuuden ja kassavirran kehitys tarkastelujaksolla rajoitti otokseen valittujen unionin tuottajien kykyä investoida omaan toimintaansa ja heikensi niiden kehittymistä. Tuotannonalan luonteesta johtuen investointeja käytetään kuitenkin monenlaisten tuotteiden valmistukseen, myös sellaisten, jotka eivät kuulu tutkimuksen soveltamisalaan. Tästä syystä tutkimuksen kohteena olevan tuotteen osalta ei ollut mahdollista suoraan osoittaa investointimääriä ja investoinneista saatua tuottoa eli voittoa prosentteina investointien nettokirjanpitoarvosta. Tuotannonalan kokonaisinvestointien oletettiin kohdentuvan tarkasteltavana olevalle tuotteelle liikevaihdon osuuden mukaisesti.

(89)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että otokseen valittujen unionin tuottajien taloudellinen tilanne oli edelleen negatiivinen tutkimusajanjaksolla.

c)   Varastot

(90)

Otokseen valittujen unionin tuottajien varastot kasvoivat 27 prosenttia tarkastelujakson aikana; kasvu tapahtui samaan aikaan kun markkinaosuuden menetys.

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Loppuvarastot (tonnia)

56 934

56 537

57 280

69 942

72 473

Indeksi (2012 = 100)

101

100

101

124

128

Lähde: Kyselyvastaukset

d)   Työvoimakustannukset

(91)

Otokseen valittujen unionin tuottajien vuotuiset työvoimakustannukset nousivat hieman tarkastelujakson aikana. Samaan aikaan keskimääräinen tuottavuus parani. Työvoimakustannusten osuus tuotannon kokonaiskustannuksista oli 13 prosenttia. Näin ollen työvoimakustannukset eivät ole ratkaiseva tekijä tuotantokustannuksissa.

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti (euroa)

104 161

112 246

108 249

127 588

138 047

Indeksi (2012 = 100)

93

100

96

114

123

Lähde: Kyselyvastaukset

5.4   Vahinkoa koskevat päätelmät

(92)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että unionin tuotannonala ei pystynyt hyödyntämään kulutuksen kasvua tarkastelujaksolla. Aluksi vuosien 2011 ja 2012 välillä ei esiintynyt vahinkoa – ennen kaikkea siksi, ettei tuontia ollut – mutta myöhemmin vuodesta 2013 lähtien alan taloudellinen tilanne heikkeni vuoteen 2012 verrattuna. Tietyt indikaattorit, kuten unionin tuotannonalan tuotanto ja myyntimäärä, pysyivät muuttumattomina, vaikka unionin kulutus kasvoi jatkuvasti. Unionin tuotannonalan markkinaosuus laski huomattavasti, koska kiinalaisen tuonnin nopea kasvu vastasi lisääntyneeseen unionin kulutukseen.

(93)

Lisäksi unionin markkinoilla vallinnut hintapaine vaikutti vakavasti tiettyihin unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta osoittaviin vahinkoindikaattoreihin, etenkin kannattavuuteen ja kassavirtaan (kannattavuus laski neljällä prosenttiyksiköllä). Unionin tuotannonala ei pystynyt säilyttämään hintojaan sellaisella tasolla, että se olisi päässyt samaan kannattavuuteen kuin vuonna 2012, ja muuttui sen seurauksena tappiolliseksi.

(94)

Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että unionin tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

6.   SYY-YHTEYS

6.1   Johdanto

(95)

Komissio tutki perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, oliko Kiinasta peräisin oleva polkumyyntituonti aiheuttanut unionin tuotannonalalle vahinkoa siinä määrin, että sitä voidaan pitää merkittävänä. Komissio tarkasteli polkumyyntituonnin lisäksi myös muita tiedossa olleita tekijöitä, jotka olisivat saattaneet samanaikaisesti vahingoittaa unionin tuotannonalaa, varmistaakseen, ettei niiden mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa katsottaisi polkumyyntituonnin aiheuttamaksi.

6.2   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus

(96)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että unionin kulutus kasvoi 50 prosenttia tarkastelujaksolla ja samaan aikaan Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrä lisääntyi huomattavasti. Kuten johdanto-osan 58–59 kappaleissa on selvitetty, Kiinasta peräisin oleva tuonti lisääntyi vuoden 2012 nollatasosta 292 000 tonniin tutkimusajanjaksolla. Polkumyyntituonnin lisääntyminen tapahtui samaan aikaan unionin tuotannonalan markkinaosuuden jyrkän laskun kanssa: unionin tuotannonalan etuyhteydettömille yrityksille suuntautuva myynti väheni vuonna 2012 myydystä 319 000 tonnista 261 000 tonniin tutkimusajanjakson aikana (ks. 74–76 kappale).

(97)

Unionin markkinoilla tarkastelujaksolla vallinneen hintapaineen osalta havaittiin, että keskimääräiset tuontihinnat Kiinasta olivat jatkuvasti alemmat kuin unionin tuotannonalan keskimääräiset myyntihinnat. Alittamalla unionin tuotannonalan hintatason Kiinasta peräisin oleva tuonti lisäsi tarkastelujaksolla markkinaosuuttaan vuoden 2012 nollatasosta 36 prosenttiin unionin kulutuksesta. Vapailla markkinoilla Kiinasta peräisin olevan tuonnin markkinaosuus lisääntyi tarkastelujaksolla vuoden 2012 nollatasosta 51 prosenttiin. Unionin tuotannonalan markkinaosuus vapailla markkinoilla vähentyi vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välillä 92 prosentista 46 prosenttiin. Markkinaosuuden menetys osoittaa, että unionin tuotannonala ei pystynyt hyötymään lisääntyneestä kulutuksesta.

(98)

Kiinasta peräisin olevan tuonnin kasvavien määrien aiheuttaman hintapaineen vuoksi unionin tuotannonala ei pystynyt kattamaan kustannuksiaan. Unionin tuotannonala teki tappiota vuonna 2011 ja oli vain niukasti kannattavaa ennen polkumyynnin alkamista vuonna 2012. Unionin tuotannonala alkoi tehdä tappiota vuodesta 2013 alkaen, samaan aikaan kun polkumyyntituontia alkoi tulla unionin markkinoille.

(99)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että Kiinasta peräisin olevan polkumyyntituonnin voimakas kasvu myyntihinnoilla, jotka alittavat jatkuvasti unionin tuotannonalan hinnat, aiheutti unionin tuotannonalalle merkittävää vahinkoa.

6.3   Muiden tekijöiden vaikutus

6.3.1   Unionin tuotannonalan vientitulos

(100)

Unionin tuotannonalalla ei ole vientiä juuri lainkaan. Vienti kolmansiin maihin väheni tarkastelujakson aikana 1 prosentista 0 prosenttiin myynnistä. Näin ollen voidaan päätellä, että havaittu merkittävä vahinko unionin tuotannonalalle ei voinut johtua sen vientitoiminnasta.

6.3.2   Myynti etuyhteydessä oleville osapuolille

(101)

Kiinalaiset viejät väittivät, että syy-yhteyttä ei ole, koska yhden unionin tuottajan myynti on suuntautunut lähes yksinomaan etuyhteydessä oleville osapuolille kytkösmarkkinoilla. Näin ollen mahdollinen vahinko olisi johtunut etuyhteydessä olevien yritysten välisistä alhaisista siirtohinnoista eikä Kiinasta peräisin olevasta tuonnista.

(102)

Komissio toteaa ensinnäkin, että vain yhdellä otokseen valitulla unionin tuottajalla on myyntiä kytkösmarkkinoilla, minkä lisäksi se myy samankaltaista tuotetta muilla kuin kytkösmarkkinoilla.

(103)

Tämän lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että etuyhteydessä olevilta osapuolilta veloitetut hinnat olivat korkeammat kuin myyntihinnat vapailla markkinoilla. Havaittiin myös, että etuyhteydessä oleville yrityksille ei myyty tuotelajeja, joita tuodaan Kiinasta. Hinnan ja viitehinnan alittavuus määritettiin vertaamalla ainoastaan vastaavien tuotelajien osalta Kiinasta peräisin olevan tuonnin hintoja ja unionin tuottajien myyntihintoja. Näin ollen etuyhteydellinen myynti ei vaikuttanut hinnan ja viitehinnan alittavuuden määrittämiseen. Myös vahinkoindikaattorit, jotka analysoitiin erikseen vapaiden markkinoiden ja kytkösmarkkinoiden myynnin osalta, osoittivat vastaavanlaista kehityssuuntaa. Kiinalaisten viejien esittämä väite on otettu huomioon, mutta se ei vaikuta tuloksiin.

6.3.3   Kolmansista maista tuleva tuonti

Maa

 

2011

2012

2013

2014

Tutkimusajanjakso

Kiina

Määrä (tonnia)

 

 

49 480

279 484

292 304

Indeksi (2013 = 100)

 

 

100

565

591

Markkinaosuus EU:n kulutuksesta (%)

 

 

7,9

32,7

35,6

Indeksi (2013 = 100)

 

 

100

415

451

Keskimääräinen hinta

 

 

442

400

401

Indeksi (2013 = 100)

 

 

100

90

91

Turkki

Määrä (tonnia)

8 726

1 182

74 965

65 299

16 323

Indeksi (2012 = 100)

738

100

6 342

5 525

1 381

Markkinaosuus EU:n kulutuksesta (%)

1,6

0,2

11,9

7,6

2,0

Indeksi (2012 = 100)

805

100

6 016

3 853

1 001

Keskimääräinen hinta

697

508

463

565

691

Indeksi (2012 = 100)

137

100

91

111

136

Kaikki kolmannet maat yhteensä Kiinaa lukuun ottamatta

Määrä (tonnia)

21 243

26 817

80 094

68 319

20 362

Indeksi (2012 = 100)

79

100

299

255

76

Markkinaosuus EU:n kulutuksesta (%)

3,9

4,5

12,8

8,0

2,5

Indeksi (2012 = 100)

86

100

283

178

55

Keskimääräinen hinta

657

610

488

659

570

Indeksi (2012 = 100)

108

100

80

108

94

Lähde: Euroopan komissio (tullivalvonnan tietokanta), valituksessa olleet tiedot ja kyselylomakevastaukset

(104)

Kiinasta peräisin olevan polkumyyntituonnin osuus kaikesta unionin markkinoille tulevasta tuonnista tutkimusajanjaksolla oli 48 prosenttia. Tuojamaita oli myös muita, kuten Turkki, jota oli tutkittava syy-yhteyden määrittämisen yhteydessä.

(105)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että turkkilaisten vientiä harjoittavien tuottajien keskimääräiset myyntihinnat ylittivät kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien ja unionin tuotannonalan myyntihinnat tarkastelujaksolla. Lisäksi Turkin tuonnin markkinaosuus supistui vuoden 2013 ja tutkimusajanjakson välillä 12 prosentista 2,0 prosenttiin.

(106)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että tämän tuonnin vaikutus ei ollut sellainen, että se olisi poistanut syy-yhteyden Kiinasta peräisin olevan tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon väliltä.

6.3.4   Talouskriisi

(107)

Kuten johdanto-osan 83 kappaleessa on selvitetty, unionin tuotannonala oli tappiollinen vuonna 2011, jolloin talouskriisin vaikutukset olivat nähtävissä väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen vähäisessä kulutuksessa. Tuotannonalan tilanne parani vuonna 2012, ja toiminta tuli kannattavaksi. Tuotannonala muuttui jälleen tappiolliseksi vuoden 2013 jälkeen, samaan aikaan kun Kiinasta tuleva halpatuonti alkoi.

(108)

Näin ollen talouskriisi ei voi selittää tuotannonalan vaikeuksia, jotka alkoivat uudelleen vuodesta 2013 lähtien. Tämän vuoksi talouskriisin vaikutuksia ei voida pitää sellaisina, että ne poistaisivat syy-yhteyden polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheuneen merkittävän vahingon välillä tutkimusajanjakson aikana.

6.3.5   Pääraaka-aineen hinnat

(109)

Kiinalaiset viejät väittivät, että unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui siitä, että pääraaka-aineena käytetään kierrätysmetallia, kun taas kiinalaiset tuottajat käyttävät rautamalmia.

(110)

Kiinalaisten viejien toimittamien tietojen mukaan kierrätysmetallin hinnat kuitenkin noudattavat pääpiirteissään rautamalmin maailmanmarkkinahintojen hintakehitystä. Kuten johdanto-osan 81 kappaleessa osoitetaan, kierrätysmetallin ja rautamalmin tonnihinnat ovat laskeneet suurin piirtein yhtä paljon. Sillä seikalla, että prosentuaalisesti ilmaistuna hintojen laskuissa on eroa, ei ole merkitystä määritettäessä syy-yhteyttä, koska vaikutus tuotantokustannuksiin määräytyy absoluuttisesti ilmaistun tonnihinnan kehityksen mukaan. Lisäksi absoluuttisesti ilmaistu rautamalmin ja kierrätysmetallin hintaero johtuu siitä, että muuntoprosessi teräkseksi on erilainen sen mukaan, mitä raaka-ainetta käytetään. Näin ollen kahden eri raaka-aineen kustannukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Väitetyt erot raaka-ainekustannusten kehityksessä eivät näin ollen voineet poistaa syy-yhteyttä havaitun merkittävän vahingon ja polkumyyntituonnin välillä. Tästä syystä väite on hylättävä.

6.4   Syy-yhteyttä koskevat päätelmät

(111)

Edellä on osoitettu, että Kiinasta peräisin olevan polkumyyntituonnin määrä ja markkinaosuus kasvoivat merkittävästi tarkastelujaksolla. Lisäksi kyseisen tuonnin todettiin tapahtuneen hinnoilla, jotka alittivat jatkuvasti unionin tuotannonalan unionin markkinoilla veloittamat hinnat, erityisesti tutkimusajanjaksolla.

(112)

Tämä Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin määrän ja markkinaosuuden kasvu tapahtui samaan aikaan unionin tuotannonalan taloudellisen tilanteen heikentymisen kanssa vuodesta 2013 lähtien. Kulutuksen elpymisestä huolimatta unionin tuotannonala ei näin ollen pystynyt lisäämään myyntiään ja nostamaan hintoja, minkä vuoksi taloudelliset indikaattorit, kuten kannattavuus, pysyivät negatiivisina.

(113)

Tarkasteltaessa muita tiedossa olleita tekijöitä, jotka olisivat voineet aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle, kävi ilmi, että nämä tekijät eivät olleet sellaisia, että ne olisivat poistaneet syy-yhteyden Kiinasta polkumyynnillä tulevan tuonnin ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon väliltä.

(114)

Edellä esitetyn analyysin perusteella, jossa on asianmukaisesti erotettu toisistaan yhtäältä kaikkien tiedossa olevien tekijöiden vaikutukset unionin tuotannonalan tilanteeseen ja toisaalta polkumyyntihintaan tapahtuneen tuonnin vahingolliset vaikutukset, päätellään alustavasti, että Kiinasta polkumyynnillä tapahtunut tuonti on aiheuttanut unionin tuotannonalalle perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

7.   UNIONIN ETU

7.1   Yleisiä näkökohtia

(115)

Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti tutkittiin, olisiko vahingollista polkumyyntituontia koskevista alustavista päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia syitä, joiden perusteella olisi pääteltävä, että toimenpiteiden käyttöönotto ei tässä tapauksessa olisi unionin edun mukaista. Unionin etua määritettäessä arvioitiin kaikki asiaan liittyvät etunäkökohdat eli unionin tuotannonalan, tuojien ja käyttäjien edut.

(116)

Yksi asianomainen osapuoli, CISA, väitti, että toimenpiteiden käyttöönotto koko unionissa olisi tarpeetonta, koska Kiinasta peräisin oleva tuonti suuntautuu ainoastaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin.

(117)

Komissio huomauttaa, että vaikka kulutus rajoittuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin, unionin tuotannonala on sijoittautunut useisiin jäsenvaltioihin, mikä vuoksi unionin etu on arvioitava koko unionin alueella. Koska tarkasteltavana olevaa tuotetta myydään unionin sisäisessä kaupassa Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden välillä, toimenpiteet on otettava käyttöön koko unionissa, jotta ne olisivat tehokkaita.

7.2   Unionin tuotannonalan etu

(118)

Unionin tuotannonala muodostuu 11:stä tiedossa olevasta tuottajasta, jotka vastaavat koko unionin tuotannosta samankaltaisen tuotteen osalta. Tuottajat sijaitsevat unionin eri jäsenvaltioissa ja työllistivät tutkimusajanjaksolla suoraan 209 henkeä samankaltaisen tuotteen tuotannossa.

(119)

Unionin tuotannonalalle on osoitettu aiheutuneen merkittävää vahinkoa Kiinasta peräisin olevasta polkumyyntituonnista. Unionin tuotannonala ei siis pystynyt hyödyntämään kulutuksen kasvua täysimittaisesti, ja sen taloudellinen tilanne pysyi heikkona.

(120)

Polkumyyntitullin käyttöönoton odotetaan palauttavan unionin markkinoille tasapuoliset kilpailuedellytykset, jolloin unionin tuotannonala voi mukauttaa samankaltaisen tuotteen hinnat vastaamaan tuotantokustannuksia.

(121)

Voidaan myös olettaa, että toimenpiteiden käyttöönotto tarjoaisi unionin tuotannonalalle tilaisuuden saada takaisin ainakin osa tarkastelujaksolla menetetystä markkinaosuudesta, mikä parantaisi sen taloudellista tilannetta ja kannattavuutta. Toimenpiteiden käyttöönotto antaisi tuotannonalalle mahdollisuuden pitää yllä ja kehittää edelleen toimiaan, joilla se pyrkii kustannustehokkuuteen.

(122)

Jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön, voidaan odottaa, että unionin tuotannonalan markkinaosuus pienenee edelleen ja kannattavuus heikkenee.

(123)

Yksi unionin tuottajista harjoitti myyntiä pääasiassa kytkösmarkkinoilla, joihin Kiinasta peräisin olevalla tuonnilla ei ole suoraa vaikutusta. Välillisesti se voi kuitenkin hyötyä kasvavista markkinoista, joilla ei ole polkumyyntituontia ja joilla hinnat voidaan määritellä terveen markkinatilanteen mukaisesti.

(124)

Sen vuoksi päätellään alustavasti, että Kiinasta peräisin olevaan tuontiin kohdistuvien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto olisi unionin tuotannonalan edun mukaista.

7.3   Käyttäjien etu

(125)

Kyselylomakkeet lähetettiin 11 käyttäjälle unionissa. Kyselyyn vastasi yhdeksän käyttäjää, joista kolme vetäytyi myöhemmin yhteistyöstä. Ehdotettujen toimenpiteiden todennäköistä vaikutusta arvioitiin muilta käyttäjiltä saatujen kyselylomakevastausten ja tarkasteltavana olevan tuotteen ja samankaltaisen tuotteen unionin kokonaismarkkinoiden perusteella.

(126)

Neljä yhteistyössä toimineista käyttäjistä oli etuyhteydessä yhteen unionin tuottajaan. Ne ostivat tarkasteltavana olevaa tuotetta ainoastaan emoyritykseltään. Toimenpiteiden käyttöönotolla ei siis olisi suoraa vaikutusta niiden hankintoihin. Välillisesti näiden käyttäjien asema jatkojalostustuotteiden markkinoilla saattaisi parantua, kun otetaan huomioon, että niiden kilpailijat eivät pystyisi enää hankkimaan Kiinasta polkumyynnillä tuotuja halpatuotteita.

(127)

Kahden etuyhteydettömän käyttäjän osuus Kiinasta tulevan tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaistuonnista oli noin 33 prosenttia tutkimusajanjaksolla. Niiden tarkasteltavana olevan tuotteen ostoista keskimäärin 88 prosenttia oli peräisin Kiinasta. Tarkasteltavana olevan tuotteen kustannusten osuus tarkasteltavana olevan tuotteen sisältävästä myynnistä oli yleisesti 75 prosenttia. Tarkasteltavana olevan tuotteen sisältävän liikevaihdon osuus niiden kokonaisliikevaihdosta oli tutkimusajanjaksolla keskimäärin 76 prosenttia.

(128)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyössä toimineiden etuyhteydettömien käyttäjien keskimääräinen kannattavuus myynnissä, johon sisältyy tarkasteltavana oleva tuote, oli tutkimusajanjakson aikana 1 prosentti liikevaihdosta.

(129)

Jos olettamukseksi otetaan kaikkein epäedullisin tilanne etuyhteydettömien käyttäjien kannalta eli se, että hinnankorotuksia ei voisi lainkaan siirtää jakeluketjussa eteenpäin maksettaviksi ja että ne ostaisivat edelleen Kiinasta aiempaa vastaavia määriä, tullin vaikutus käyttäjien kannattavuuteen – kun otetaan huomioon niiden niukat voitot, kiinalaisen tuonnin suuri osuus ja tarkasteltavana olevan tuotteen suuri osuus niiden kokonaiskustannuksista – tarkoittaisi sitä, että käyttäjien toiminnasta tulisi tappiollista.

(130)

On kuitenkin syytä tuoda esiin, että koska tarkasteltavana oleva tuote on standardoitu, käyttäjät pystyisivät helposti vaihtamaan hankintalähdettään tuotteen laadun mukaan. Toimenpiteiden käyttöönoton ei pitäisi estää mahdollisuutta tuoda tarkasteltavana olevaa tuotetta muista maista, myös Kiinasta, sen jälkeen kun polkumyynnin aiheuttamat kauppaa vääristävät vaikutukset on poistettu.

(131)

Etuyhteydettömät käyttäjät väittivät, että nykyisiä suuria tuontimääriä Kiinasta ei pystytä helposti korvaamaan muilla lähteillä ja että ne näin ollen joutuisivat tilanteeseen, jossa on pulaa tarjonnasta. Tässä tilanteessa ne menettäisivät markkinaosuuksia etuyhteydessä oleville käyttäjille.

(132)

Kun otetaan huomioon tullien alhainen taso, on kuitenkin epätodennäköistä, että tullit estäisivät kokonaan Kiinasta tulevan tuonnin, joka pääsisi edelleen unionin markkinoille oikeudenmukaisin hinnoin. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että unionin tuotannonalalla on riittävästi käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, jotta riippumattomat käyttäjät voivat korvata kiinalaisen tuonnin mahdollisen vähenemisen.

(133)

Tietyt tuojat ja käyttäjät väittivät, että toimenpiteiden käyttöönotto johtaisi siihen, että yksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva unionin tuottaja ja siihen etuyhteydessä olevat käyttäjät saisivat monopoliaseman syrjäyttämällä kilpailevat riippumattomat käyttäjät, jotka eivät enää saisi raaka-ainetta kilpailukykyisin hinnoin.

(134)

Komissio toteaa ensinnäkin, että sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että Irlannin kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet jatkokäyttäjien hankinnat. Ne ovat tässä yhteydessä arvioineet mahdollisen monopolistisen käyttäytymisen.

(135)

Riippumattomien käyttäjien saatavilla on myös vaihtoehtoisia hankintalähteitä (ks. 130 kappale), mikä varmistaa sen, että riippumattomat käyttäjät voivat edelleen kilpailla Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla.

(136)

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen komissio katsoo tässä vaiheessa, että Kiinasta peräisin olevaan tuontiin kohdistettavien toimenpiteiden yleinen vaikutus käyttäjiin ja mahdollinen rajoittava vaikutus kilpailuun on vähäinen, vaikka vaikutus joihinkin käyttäjiin on todennäköisesti negatiivisempi kuin toisiin.

7.4   Tuojien etu

(137)

Etuyhteydettömät tuojat toimivat yhteistyössä jossakin määrin. Otantaa koskevia tietoja saatiin kolmelta tuojalta, mutta vain kaksi toimi yhteistyössä. Niiden osuus Kiinasta peräisin olevasta kokonaistuonnista tutkimusajanjaksolla oli noin 37 prosenttia. Tuojat vastustavat toimenpiteiden käyttöönottoa, sillä Kiina on niiden ylivoimaisesti suurin tarkasteltavana olevan tuotteen toimittaja.

(138)

Tuojien pitäisi kuitenkin olla sellaisessa asemassa, että ne voivat siirtää ainakin osan toimenpiteiden käyttöönoton aiheuttamista mahdollisista hinnankorotuksista asiakkailleen. Tuojat voivat myös siirtyä käyttämään muita hankintalähteitä.

(139)

Tämän perusteella päätellään alustavasti, että polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönotolla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tuojien etuun.

7.5   Unionin etua koskevat päätelmät

(140)

Edellä esitetyn perusteella pääteltiin alustavasti, että unionin edusta saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole pakottavia syitä olla ottamatta käyttöön toimenpiteitä Kiinasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa.

(141)

Mahdollisia kielteisiä vaikutuksia etuyhteydettömiin käyttäjiin lieventää se, että käytettävissä on vaihtoehtoisia hankintalähteitä.

(142)

Lisäksi kun tarkastellaan polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kokonaisvaikutusta unionin markkinoihin, myönteiset vaikutukset, jotka kohdistuvat etenkin unionin tuotannonalaan, vaikuttavat olevan suuremmat kuin mahdolliset kielteiset vaikutukset, jotka kohdistuvat muihin eturyhmiin.

8.   EHDOTUS VÄLIAIKAISIKSI POLKUMYYNNIN VASTAISIKSI TOIMENPITEIKSI

(143)

Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevien päätelmien perusteella olisi otettava käyttöön väliaikaiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jotta polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista ei aiheutuisi unionin tuotannonalalle enempää vahinkoa.

8.1   Vahingon korjaava taso

(144)

Näiden toimenpiteiden tasoa määritettäessä otettiin huomioon todetut polkumyyntimarginaalit ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon korjaamiseksi tarvittavan tullin määrä.

(145)

Vahingollisen polkumyynnin vaikutukset poistavan tullin määrää laskettaessa katsottiin, että toimenpiteiden olisi oltava sellaisia, että unionin tuotannonala voi kattaa tuotantokustannuksensa ja saada sellaisen myyntivoiton (ennen veroja), joka voitaisiin kohtuudella saada tällaisella tuotannonalalla samankaltaisen tuotteen myynnistä unionissa tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa eli ilman polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutusta.

(146)

Määrittääkseen tavoitevoiton komissio otti huomioon etuyhteydettömässä myynnissä saadut voitot, joita käytetään vahingon korjaavan tason määrittämiseen.

(147)

Tavoitevoittomarginaaliksi määritettiin alustavasti 1,65 prosenttia vuonna 2012 etuyhteydettömästä myynnistä saatujen voittojen mukaisesti. Koska polkumyynnillä tapahtuva tuonti alkoi vuonna 2013, katsotaan, että vuoden 2012 taso vastaa kohtuullista voittoa tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa eli ilman polkumyyntituontia.

(148)

Sen sijaan vuoden 2011 ei katsottu soveltuvan tavanomaisia kilpailuolosuhteita kuvaavaksi viitevuodeksi, koska unionin tuotannonala oli edelleen toipumassa talouskriisin vaikutuksista ja sen toiminta oli tappiollista (ks. 107 kappale). Valituksen tekijät ovat osoittaneet, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa teräksen kysynnän arvioitiin olevan poikkeuksellisen alhaisella tasolla vuonna 2011 (25 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2007). Myös tuotantokustannukset olivat vuonna 2011 erittäin korkeat, mikä johtui kierrätysmetallin nopeasta hinnannoususta (ks. 81 kappale). Valituksen tekijät myös väittivät, että väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen markkinat Yhdistyneessä kuningaskunnassa häiriytyivät tilapäisesti, kun yksi Yhdistyneen kuningaskunnan tuottaja, Thamesteel, ennen selvitystilaan joutumistaan tammikuussa 2012 myi varastonsa loppuun, minkä seurauksena vuonna 2011 tarjontaa oli hetkellisesti paljon enemmän ja hinnat olivat alhaiset. Tämän vuoksi vuotta 2011 ei voitu pitää kautena, jona markkinaolosuhteet olisivat olleet tavanomaiset, eikä vuosi vaikuttanut tavoitevoittotason määrittämiseen.

(149)

Tällä perusteella vahingon korjaava taso laskettiin vertaamalla polkumyyntituonnin painotettua keskimääräistä hintaa, joka on määritetty hinnan alittavuutta koskevissa laskelmissa (ks. 62 kappale), ja unionin tuotannonalan samankaltaisen tuotteen vahinkoa aiheuttamatonta hintaa.

(150)

Tästä vertailusta tulokseksi saadut mahdolliset erot ilmaistiin tämän jälkeen prosentteina keskimääräisestä CIF-kokonaistuontihinnasta.

(151)

Kuten johdanto-osan 23 kappaleessa on selvitetty, komissio päätteli, että kahta yhteistyössä toimivaa yritysryhmää tulisi käsitellä toisiinsa etuyhteydessä olevina. Sen vuoksi näiden ryhmien vientiä harjoittaville tuottajille vahvistettiin yksi ainoa vahinkomarginaali ilmaisemalla niiden yksilöllisten hinnan alittavuuden arvojen summa prosenttiosuutena niiden laskennallisten CIF-arvojen summasta unionin rajalla.

8.2   Väliaikaiset toimenpiteet

(152)

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että Kiinasta peräisin olevaa väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuontia koskevat väliaikaiset polkumyyntitullit olisi otettava perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttöön polkumyynti- ja vahinkomarginaaleista alemman suuruisina alhaisemman tullin säännön mukaisesti.

(153)

Komissio saattoi Kiinasta peräisin olevan tarkastelevana olevan tuotteen tuonnin asetuksella (EU) 2015/2386 kirjaamisvelvoitteen alaiseksi (ks. 3 kappale) ottaen huomioon mahdollisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden taannehtivan soveltamisen perusasetuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(154)

Kun otetaan huomioon edellä mainitut havainnot, tuonnin kirjaaminen olisi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti lopetettava.

(155)

Menettelyn tässä vaiheessa ei voida tehdä päätöstä mahdollisesta polkumyyntitoimenpiteiden takautuvasta soveltamisesta.

(156)

Edellä esitetyn perusteella väliaikaiset polkumyyntitullit määriteltiin vertaamalla vahinkomarginaaleja ja polkumyyntimarginaaleja. Ehdotetut polkumyyntitullit ovat näin ollen seuraavat:

Yritys

Vahinkomarginaali

(%)

Polkumyyntimarginaali

(%)

Väliaikainen polkumyyntitulli

(%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

9,2

66,0

9,2

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

13,0

51,5

13,0

Kaikki muut yritykset

13,0

66,0

13,0

(157)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin nyt tehdyn tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia) yksinomaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeushenkilöiden tuottamien tarkasteltavana olevien tuotteiden tuontiin. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa, vaikka kyseessä olisi erikseen mainittuun yritykseen etuyhteydessä oleva yritys, sen tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin ei voida soveltaa näitä tulleja, vaan niihin on sovellettava kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

(158)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt, esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt, on toimitettava viipymättä komissiolle (7), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa vastaavasti saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(159)

Tullien väliset erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tarvittavan erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa yksilöllisten polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Niiden yritysten, joihin sovelletaan yksilöllistä polkumyyntitullia, on esitettävä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille pätevä kauppalasku. Laskun on täytettävä 1 artiklan 3 kohdassa asetetut vaatimukset. Tuontiin, jonka mukana ei ole tällaista laskua, olisi sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa polkumyyntitullia.

(160)

Polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi jäännöstullia olisi sovellettava sekä yhteistyöstä kieltäytyneisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin että niihin tuottajiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä unioniin tutkimusajanjakson aikana.

9.   LOPPUSÄÄNNÖS

(161)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi komissio kehottaa asianomaisia osapuolia esittämään kirjallisia huomautuksia ja/tai pyytämään tulemista komission ja/tai kuulemismenettelystä kauppaan liittyvissä menettelyissä vastaavan neuvonantajan kuulemaksi vahvistetussa määräajassa.

(162)

Väliaikaisten tullien käyttöönottoa koskevat päätelmät ovat alustavia, ja niitä voidaan muuttaa tutkimuksen lopullisessa vaiheessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli tuotaessa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa seuraavaa tuotetta: väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoituksessa käytettävät tangot raudasta, seostamattomasta teräksestä tai seosteräksestä (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä), ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty; näissä tangoissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai niitä on valssauksen jälkeen kierretty; hyvän väsymiskestävyyden keskeinen tunnusmerkki on kyky kestää toistuvaa jännitystä murtumatta ja kykyä kestää yli 4,5 miljoonaa väsymissykliä, kun jännityssuhde (pienin/suurin) on 0,2 ja jännityksen vaihteluväli yli 150 MPa; tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ja ex 7228 30 89 (Taric-koodit 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010, 7228308910).

2.   Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten valmistaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava:

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

9,2

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

13,0

C065

Kaikki muut yritykset

13,0

C999

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.

5.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

1.   Asianomaiset osapuolet voivat 25 kalenteripäivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta

a)

pyytää, että niille ilmoitetaan niistä olennaisista tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella tämä asetus annettiin;

b)

toimittaa kirjalliset huomatuksensa komissiolle; sekä

c)

pyytää kuulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut osapuolet voivat 25 kalenteripäivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta esittää väliaikaisten toimenpiteiden soveltamista koskevia huomautuksia.

3 artikla

1.   Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan asetuksen (EU) 2015/2386 1 artiklan mukaisesti tapahtuva tuonnin kirjaaminen.

2.   Kerätyt tiedot tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen enintään 90 päivää ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on säilytettävä lopullisten toimenpiteiden voimaantuloon asti tai tämän menettelyn päättämiseen asti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen 1 artiklaa sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL C 143, 30.4.2015, s. 12.

(3)  EUVL L 332, 18.12.2015, p.111.

(4)  C-687/13, annettu 10 päivä syyskuuta 2015, 68 kohta.

(5)  Tämä menetelmä on hyväksytty unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-423/09, Dashiqiao v. neuvosto, tuomio 16. joulukuuta 2011, 34–50 kohta.

(6)  Asia C-315/90, Gimelec v. komissio, EU:C:1991:447, 16–29 kohta; WTO:n valituselimen raportti 24.7.2001, WT/DS184/AB/R, kohdat 181–215.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, CHAR 04/039, 1049 Brussels, Belgium.


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/40


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/114,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta terveyttä ja lasten terveyttä koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2017 luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 16 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan yhdessä 15 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1177/2003 vahvistetaan yhteiset puitteet sellaisten Euroopan tulo- ja elinolotilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle, jotta voidaan varmistaa, että saatavilla on vertailukelpoiset ja ajantasaiset tuloja sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tasoa ja rakennetta koskevat poikittaisleikkaus- ja pitkittäistutkimuksiin perustuvat kansalliset ja Euroopan tason tilastot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1177/2003 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaan vuosittain on vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteet, joissa määritellään EU-SILC-tutkimuksen poikittaisleikkausosioon kyseisenä vuonna sisällytettävät toissijaiset tutkimuskohteet ja tavoitemuuttujat. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä täytäntöönpanotoimenpiteet, joissa määritellään toissijaiset tavoitemuuttujat ja muuttujien tunnukset terveyttä ja lasten terveyttä koskevia vuoden 2017 lisäkysymyksiä varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Luettelo EU-SILC-tutkimuksen poikittaisleikkausosioon sisällytettävistä toissijaisista tavoitemuuttujista ja muuttujien tunnuksista terveyttä ja lasten terveyttä koskevia vuoden 2017 lisäkysymyksiä varten vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.


LIITE

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia yksikköjä, tiedonkeruumenetelmiä, viitekausia ja tietojen toimittamistapoja:

1.   Yksiköt

Tavoitemuuttujat liittyvät erityyppisiin yksiköihin:

 

taloudellista taakkaa koskevat tiedot toimitetaan kotitalouksien tasolla, ja ne koskevat koko kotitaloutta;

 

terveystiedot toimitetaan kaikista kotitalouden nykyisistä jäsenistä tai tarpeen mukaan kaikista vähintään 16-vuotiaista otoshenkilöistä;

 

yleisterveyttä ja terveysongelmista johtuvia rajoituksia koskevat tiedot toimitetaan kaikista 0–15-vuotiaista lapsista;

 

tarpeellisia mutta tekemättä jääneitä lasten hammas- tai lääkärintarkastuksia ja hoitoa koskevat tiedot toimitetaan kotitalouksien tasolla, ja ne koskevat kaikkia 0–15-vuotiaita kyseisessä kotitaloudessa asuvia lapsia;

 

ikä viittaa ikään haastatteluajankohtana.

2.   Tiedonkeruumenetelmät

Kotitalouksien tasolla sovellettavien muuttujien osalta tiedonkeruumenetelmänä on kotitalouden otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Yksilöiden tasolla sovellettavien muuttujien osalta tiedonkeruumenetelmänä on kaikkien vähintään 16-vuotiaiden kotitalouden nykyisten jäsenten tai tarvittaessa jokaisen otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Lapsia koskevien muuttujien osalta tiedonkeruumenetelmänä on kotitalouden otoshenkilön henkilökohtainen haastattelu.

Kerättävän tiedon luonteen vuoksi tiedonkeruu sallitaan ainoastaan henkilökohtaisin haastatteluin (sijaishaastatteluin poikkeustapauksissa, joissa henkilö on tilapäisesti poissa tai kykenemätön vastaamaan).

Painoindeksi (BMI) voidaan laskea joko haastattelun aikaisesta pituudesta ja painosta, tai se voidaan kysyä suoraan haastateltavalta asiaa koskevaa lomaketta käyttäen. Vain painoindeksiarvo toimitetaan Eurostatille.

3.   Viitekausi

Tavoitemuuttujat liittyvät erilaisiin viitekausiin:

 

nykyinen viitekausi painoindeksin muuttujan, lasten yleisterveyteen liittyvien seikkojen sekä lasten terveysongelmista johtuvien rajoitusten osalta;

 

tyypillinen viikko fyysisen rasituksen osalta;

 

tyypillinen viikko tiettynä kautena sen osalta, kuinka usein nauttii hedelmiä ja kasviksia;

 

viimeiset 12 kuukautta kaikkien muiden muuttujien osalta.

4.   Tietojen toimittaminen

Toissijaiset tavoitemuuttujat toimitetaan komissiolle (Eurostatille) kotitaloustiedostossa (H), rekisteritiedostossa (R) ja henkilökohtaisia tietoja koskevassa tiedostossa (P) ensisijaisten tavoitemuuttujien jälkeen.

Muuttujan tunnus

Tavoitemuuttuja

Terveys

HS200

Terveydenhuollon taloudellinen rasite

Merkittävä rasite

Lievä rasite

Ei ole rasite

HS200_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (kukaan kotitaloudessa asuva ei tarvinnut sairaanhoitoa)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

HS210

Hammashoidon taloudellinen rasite

Merkittävä rasite

Lievä rasite

Ei ole rasite

HS210_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (kukaan kotitaloudessa asuva ei tarvinnut hammashoitoa)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

HS220

Lääkkeiden taloudellinen rasite

Merkittävä rasite

Lievä rasite

Ei ole rasite

HS220_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (kukaan kotitaloudessa ei ole tarvinnut lääkkeitä)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH080

Hammaslääkärillä tai oikomishoidossa käyntien määrä

 

Ei yhtään

 

1–2 kertaa

 

3–5 kertaa

 

6–9 kertaa

 

10 kertaa tai enemmän

PH080_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH090

Yleislääkärillä tai perhelääkärillä käyntien määrä

 

Ei yhtään

 

1–2 kertaa

 

3–5 kertaa

 

6–9 kertaa

 

10 kertaa tai enemmän

PH090_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH100

Erikoislääkärin tai kirurgin vastaanotolla käyntien määrä

 

Ei yhtään

 

1–2 kertaa

 

3–5 kertaa

 

6–9 kertaa

 

10 kertaa tai enemmän

PH100_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH110

Painoindeksi (BMI)

BMI-arvo

PH110_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH120

Fyysisen toiminnan tyyppi työskennellessä

Lähinnä istumista

Lähinnä seisomista

Lähinnä kävelyä tai kohtalaista fyysistä ponnistelua vaativia tehtäviä

Lähinnä raskasta työtä tai fyysisesti vaativaa työtä

PH120_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (ei suorita mitään työtehtäviä)

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH130

Fyysiseen toimintaan käytetty aika tyypillisellä viikolla (työaikaa lukuun ottamatta)

TT/MM (tunnit/minuutit) viikossa

PH130_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH140

Kuinka usein nauttii hedelmiä

 

Vähintään kaksi kertaa päivässä

 

Kerran päivässä

 

4–6 kertaa viikossa

 

1–3 kertaa viikossa

 

Harvemmin kuin kerran viikossa

 

Ei koskaan

PH140_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

PH150

Kuinka usein nauttii vihanneksia tai salaattia

 

Vähintään kaksi kertaa päivässä

 

Kerran päivässä

 

4–6 kertaa viikossa

 

1–3 kertaa viikossa

 

Harvemmin kuin kerran viikossa

 

Ei koskaan

PH150_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Muu kuin otoshenkilö

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

Lasten terveys

RC010

Yleisterveys (lapsi)

Erittäin hyvä

Hyvä

Kohtalainen

Huono

Todella huono

RC010_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (lapsi on yli 15-vuotias)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

RC020

Terveysongelmista johtuvat rajoitukset (lapsi)

Vakavia rajoituksia

Lieviä rajoituksia

Ei rajoituksia

RC020_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (lapsi on yli 15-vuotias)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

HC010

Onko henkilö jäänyt vaille tarvitsemaansa lääkärintarkastusta tai hoitoa (lapsi)

Kyllä (on ollut ainakin yksi tapaus, jolloin vähintään yksi lapsista ei päässyt lääkärintarkastukseen tai hoitoon)

Ei (lääkärintarkastukseen tai hoitoon päästy tarvittaessa)

HC010_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (kellään lapsista ei ollut tarvetta päästä lääkärintarkastukseen tai hoitoon)

Ei ole (kotitaloudessa ei ole 0–15-vuotiaita lapsia)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

HC020

Pääasiallinen syy siihen, että henkilö on jäänyt vaille tarvitsemaansa lääkärintarkastusta tai hoitoa (lapsi)

Ei ollut varaa (liian kallis)

Odotuslista

Ei vapaata töistä tai muiden lasten tai muiden henkilöiden hoidosta

Pitkät matkat / ei liikennevälineitä

Muu syy

HC020_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (vastaus kohtaan HC010 ei ollut ”kyllä”)

Ei ole (kotitaloudessa ei ole 0–15-vuotiaita lapsia)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

HC030

Onko henkilö jäänyt vaille tarvitsemaansa hammastarkastusta tai hoitoa (lapsi)

Kyllä (on ollut ainakin yksi tapaus, jolloin vähintään yksi lapsista ei päässyt tarvitsemaansa hammastarkastukseen tai hoitoon)

Ei (hammastarkastukseen tai hoitoon päästy tarvittaessa)

HC030_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (kukaan lapsista ei tarvinnut hammastarkastusta tai hoitoa)

Ei ole (kotitaloudessa ei ole 0–15-vuotiaita lapsia)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)

HC040

Pääasiallinen syy siihen, että henkilö on jäänyt vaille hammastarkastusta tai hoitoa (lapsi)

Ei ollut varaa (liian kallis)

Odotuslista

Ei vapaata töistä tai muiden lasten tai muiden henkilöiden hoidosta

Pitkät matkat / ei liikennevälineitä

Muu syy

HC040_F

Tieto annettu

Tieto puuttuu

Ei ole (vastaus kohtaan HC030 ei ollut ”kyllä”)

Ei ole (kotitaloudessa ei ole 0–15-vuotiaita lapsia)

Ei ole (RB010 ≠ 2017)


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/115,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’polkumyynnin vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (2), jäljempänä ’tukien vastainen perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan,

ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   SITOUMUS JA MUUT VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, otti asetuksella (EU) N:o 513/2013 (3) käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien, jäljempänä ’moduulit’, ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnissa Euroopan unioniin, jäljempänä ’unioni’.

(2)

Vientiä harjoittavien tuottajien ryhmä pyysi Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamaria, jäljempänä ’CCCME’, esittämään hintasitoumuksen niiden puolesta komissiolle, minkä se myös teki. Kyseisen hintasitoumuksen ehtojen pohjalta on selvää, että kyse on kutakin vientiä harjoittavaa tuottajaa koskevien yksittäisten hintasitoumusten joukosta, jota CCCME käytännön syistä koordinoi.

(3)

Komissio hyväksyi päätöksellä 2013/423/EU (4) kyseisen hintasitoumuksen väliaikaisen polkumyyntitullin osalta. Komissio muutti asetuksella (EU) N:o 748/2013 (5) asetusta (EU) N:o 513/2013 ottaakseen väliaikaisen polkumyyntitullin osalta käyttöön ne tekniset muutokset, jotka ovat sitoumuksen hyväksymisen vuoksi välttämättömiä.

(4)

Neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 (6) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen moduulien ja kennojen, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, tuonnissa unioniin. Lisäksi neuvosto otti täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 (7) käyttöön lopullisen tasoitustullin tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa unioniin.

(5)

Saatuaan vientiä harjoittavien tuottajien ryhmältä, jäljempänä ’vientiä harjoittavat tuottajat’, ja CCCME:ltä ilmoituksen hintasitoumuksen muuttamisesta komissio vahvisti täytäntöönpanopäätöksellä 2013/707/EU (8), että sitoumus, sellaisena kuin se on muutettuna, jäljempänä ’sitoumus’, hyväksytään lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi. Tämän päätöksen liitteessä luetellaan ne vientiä harjoittavat tuottajat, joiden osalta sitoumus on hyväksytty, mukaan luettuina Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd ja Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd sekä niihin etuyhteydessä olevat yritykset Euroopan unionissa; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B791 piiriin, jäljempänä ’Trina Solar’.

(6)

Komissio hyväksyi täytäntöönpanopäätöksellä 2014/657/EU (9) vientiä harjoittavien tuottajien ryhmän yhdessä CCCME:n kanssa esittämän ehdotuksen, jolla selvennettiin sitoumuksen piiriin kuuluvaa, tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevan sitoumuksen täytäntöönpanoa; kyseessä ovat Kiinasta peräisin olevat tai sieltä lähetetyt vientiä harjoittavien tuottajien tuottamat moduulit ja kennot, jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541409021, 8541409029, 8541409031 ja 8541409039), jäljempänä ’sitoumuksen piiriin kuuluva tuote’. Edellä johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitetuista polkumyynti- ja tasoitustulleista sekä sitoumuksesta käytetään yhteisnimitystä ’toimenpiteet’.

(7)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän kolmen vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/866 (10).

(8)

Lisäksi komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän vielä yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/1403 (11).

(9)

Komissio peruutti sitoumuksen hyväksynnän kahden vientiä harjoittavan tuottajan osalta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2018 (12).

(10)

Komissio käynnisti polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun Euroopan unionin virallisessa lehdessä5 päivänä joulukuuta 2015 julkaistulla vireillepanoilmoituksella (13).

(11)

Komissio käynnisti tukien vastaisen perusasetuksen 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun Euroopan unionin virallisessa lehdessä5 päivänä joulukuuta 2015 julkaistulla vireillepanoilmoituksella (14).

(12)

Lisäksi komissio käynnisti polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 19 artiklan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun Euroopan unionin virallisessa lehdessä5 päivänä joulukuuta 2015 julkaistulla vireillepanoilmoituksella (15).

B.   SITOUMUKSEN EHDOT JA TRINA SOLARIN SITOUMUKSEN VAPAAEHTOINEN PERUUTTAMINEN

(13)

Kukin vientiä harjoittava tuottaja voi vapaaehtoisesti peruuttaa sitoumuksensa milloin tahansa sen soveltamisen aikana.

(14)

Trina Solar ilmoitti komissiolle joulukuussa 2015 haluavansa peruuttaa sitoumuksensa.

C.   SITOUMUKSEN HYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN JA LOPULLISTEN TULLIEN KÄYTTÖÖNOTTO

(15)

Komissio totesi näin ollen, että polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti ja myös sitoumuksen ehtojen mukaisesti Trina Solarilta saadun sitoumuksen hyväksyntä peruutetaan.

(16)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 1 artiklalla käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 1 artiklalla käyttöön otettua lopullista tasoitustullia sovelletaan näin ollen polkumyynnin vastaisen perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan ja tukien vastaisen perusasetuksen 13 artiklan 9 kohdan mukaisesti automaattisesti Kiinasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn tarkasteltavana olevan Trina Solarin (Taric-lisäkoodi: B791) tuottaman tuotteen tuontiin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(17)

Tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa luetellaan tiedoksi ne vientiä harjoittavat tuottajat, joiden osalta täytäntöönpanopäätöksellä 2013/707/EU annettu sitoumuksen hyväksyntä ei muutu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Peruutetaan hyväksytty sitoumus seuraavien yritysten osalta: Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd, Changzhou Youze Technology Co. Ltd, Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd ja Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd sekä niihin etuyhteydessä olevat yritykset Euroopan unionissa; ne kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B791 piiriin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  EUVL L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  EUVL L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  EUVL L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  EUVL L 270, 11.9.2014, s. 6.

(10)  EUVL L 139, 5.6.2015, s. 30.

(11)  EUVL L 218, 19.8.2015, s. 1.

(12)  EUVL L 295, 12.11.2015, s. 23.

(13)  EUVL C 405, 5.12.2015, s. 8.

(14)  EUVL C 405, 5.12.2015, s. 20.

(15)  EUVL C 405, 5.12.2015, s. 33.


LIITE

Luettelo yrityksistä:

Yrityksen nimi

Taric-lisäkoodi

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/116,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

236,2

MA

82,1

TN

116,3

TR

87,7

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

86,8

TR

158,2

ZZ

122,5

0709 93 10

MA

49,1

TR

161,3

ZZ

105,2

0805 10 20

EG

50,3

MA

61,6

TN

54,4

TR

60,6

ZZ

56,7

0805 20 10

IL

147,6

MA

82,6

ZZ

115,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

121,6

JM

154,6

MA

86,4

TR

94,9

ZZ

114,4

0805 50 10

TR

92,8

ZZ

92,8

0808 10 80

CL

88,0

US

160,6

ZZ

124,3

0808 30 90

CN

57,3

TR

200,0

ZA

84,4

ZZ

113,9


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/59


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/117,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2016 osakaudella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 (2) avataan eräitä riisin ja rikotun riisin tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteen I mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden ensimmäinen osakausi on tammikuu.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella mainitun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2016 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4112–09.4116–09.4117–09.4118–09.4119 ja 09.4166, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisissä kiintiöissä haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Ilmoituksista käy myös ilmi, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2016 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127–09.4128–09.4148–09.4149–09.4150–09.4152–09.4153 ja 09.4154, jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Olisi myös vahvistettava seuraavalla osakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127–09.4128–09.4148–09.4149–09.4150–09.4152–09.4153–09.4154–09.4112–09.4116–09.4117–09.4118–09.4119 ja 09.4166, käytettävissä oleva kokonaismäärä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti.

(6)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitettuihin kiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4112–09.4116–09.4117–09.4118–09.4119 ja 09.4166, kuuluvaa riisiä varten tammikuun 2016 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuun määrään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoitetuissa kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127–09.4128–09.4148–09.4149–09.4150–09.4152–09.4153–09.4154–09.4112–09.4116–09.4117–09.4118–09.4119 ja 09.4166, seuraavalla osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011, annettu 7 päivänä joulukuuta 2011, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 325,8.12.2011, s. 6).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVLL 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE

Tammikuun 2016 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 mukaisesti

a)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2016 osakauden jakokerroin

Huhtikuun 2016 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Yhdysvallat

09.4127

 (1)

24 049 050

Thaimaa

09.4128

 (1)

10 104 831

Australia

09.4129

 (2)

1 019 000

Muut alkuperät

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 20 esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2016 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2016 osakaudella käytettävissä oleva kokonais-määrä (kg)

Kaikki maat

09.4148

 (3)

578 000

c)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 40 00 rikotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2016 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2016 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Thaimaa

09.4149

 (4)

49 768 810

Australia

09.4150

 (5)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (5)

11 000 000

Yhdysvallat

09.4153

 (5)

9 000 000

Muut alkuperät

09.4154

 (4)

10 460 000

d)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30 kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2016 osakauden jakokerroin

(%)

Heinäkuun 2016 osakaudella käytettävissä oleva kokonaismäärä (kg)

Thaimaa

09.4112

0,791841

0

Yhdysvallat

09.4116

1,749886

0

Intia

09.4117

0,994524

0

Pakistan

09.4118

0,777752

0

Muut alkuperät

09.4119

0,725775

0

Kaikki maat

09.4166

0,577781

17 011 014


(1)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(2)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.

(3)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(4)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(5)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


PÄÄTÖKSET

29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/63


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2016/118,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2016,

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 (2015) täytäntöönpanosta EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation toimesta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio/1/2016)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) 18 päivänä toukokuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/778 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2015/778 säädetään, että keskisen Välimeren eteläosassa toteutettava Euroopan unionin sotilasoperaatio (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio), jäljempänä ’operaatio’, toteutetaan vaiheittain.

(2)

Neuvosto totesi 14 päivänä syyskuuta 2015, että aavalla merellä toteutettavaan operaation toiseen vaiheeseen siirtymisen edellytykset olivat täyttyneet. Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 28 päivänä syyskuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1772 (2) EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation siirtymisestä operaation toiseen vaiheeseen, sellaisena kuin siitä säädetään päätöksen (YUTP) 2015/778 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa; mainitussa päätöksessä hyväksyttiin myös operaation tämän vaiheen mukautetut voimankäyttösäännöt.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 9 päivänä lokakuuta 2015 päätöslauselman 2240 (2015). Päätöslauselmassa vahvistetaan valtuudet toteuttaa toimenpiteitä Libyan alueelta ja sen rannikon edustalla tapahtuvan muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi. Erityisesti sen 7, 8 ja 10 kohdassa annetaan jäsenvaltioille, jotka toimivat joko kansallisesti tai muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjunnan alalla toimivien alueellisten järjestöjen välityksellä, yhden vuoden ajaksi valtuudet tutkia aavalla merellä Libyan rannikon edustalla alukset, joiden osalta niillä on perusteltu syy epäillä, että aluksia käytetään Libyasta tapahtuvaan muuttajien salakuljetukseen tai ihmiskauppaan, edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot ja alueelliset järjestöt pyrkivät vilpittömässä mielessä saamaan aluksen lippuvaltion suostumuksen ennen tässä kohdassa esitettyjen valtuuksien käyttöä. Siinä annetaan jäsenvaltioille myös valtuudet takavarikoida 7 kohdan mukaisten valtuuksien nojalla tarkastetut alukset, joiden osalta on vahvistunut, että niitä käytetään Libyasta tapahtuvaan muuttajien salakuljetukseen tai ihmiskauppaan, ja siinä korostetaan, että tällaisiin 7 kohdan mukaisten valtuuksien nojalla tarkastettuihin aluksiin kohdistuvat tulevat toimet, tuhoaminen mukaan lukien, toteutetaan sovellettavan kansainvälisen oikeuden mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon mahdollisten vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten edut, ja siinä annetaan jäsenvaltioille valtuudet käyttää kaikkia kyseisiin olosuhteisiin nähden oikeasuhteisia toimenpiteitä muuttajien salakuljettajien tai ihmiskauppiaiden estämiseksi harjoittamasta 7 ja 8 kohdan mukaista toimintaa, noudattaen tällöin täysimääräisesti kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä soveltuvin osin.

(4)

EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation komentaja ilmoitti 16 päivänä lokakuuta 2015, että operaatio on valmis panemaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 (2015) täytäntöön.

(5)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päästyä asiasta yhteisymmärrykseen, neuvosto totesi 18 päivänä tammikuuta 2016, että edellytykset ovat täyttyneet sille, että operaatio voi panna täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2240 (2015) annetun valtuutuksen aavalla merellä Libyan rannikon edustalla, neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/778 mukaisesti.

(6)

Näin ollen operaatio olisi valtuutettava toteuttamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2240 (2015) asetettujen ehtojen mukaisesti aavalla merellä sellaisille aluksille nousua, niiden tarkastamista, takavarikointia ja käännyttämistä, joita epäillään käytettävän ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskaupan harjoittamiseen, ja tätä varten olisi hyväksyttävä mukautetut voimankäyttösäännöt.

(7)

Siirtyminen operaation seuraaviin vaiheisiin, mukaan lukien rannikkovaltion alue- ja sisävesillä päätöksen (YUTP) 2015/778 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan nojalla toteutettavat toimenpiteet, edellyttää, että neuvosto tekee lisäarviointeja siitä, ovatko siirtymisen edellytykset täyttyneet, ottaen huomioon mahdollisesti sovellettavan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman ja asianomaisten rannikkovaltioiden suostumuksen sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen siirtymisajankohdasta päätöksen (YUTP) 2015/778 ja neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/972 (3) mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtuutetaan päätöksen (YUTP) 2015/778 mukaisesti keskisen Välimeren eteläosassa toteutettava Euroopan unionin sotilasoperaatio (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) toteuttamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2240 (2015) asetettujen ehtojen mukaisesti aavalla merellä sellaisille aluksille nousua, niiden tarkastamista, takavarikointia ja käännyttämistä, joita epäillään käytettävän ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskaupan harjoittamiseen, kyseisessä päätöslauselmassa vahvistetuksi ajaksi, turvallisuusneuvoston myöhemmin mahdollisesti vahvistamat jatkoajat mukaan lukien.

2 artikla

Hyväksytään mukautetut voimankäyttösäännöt 1 artiklassa tarkoitetun valtuutuksen täytäntöönpanemiseksi.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2016.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(1)  EUVL L 122, 19.5.2015, s. 31.

(2)  EUVL L 258, 3.10.2015, s. 5.

(3)  EUVL L 157, 23.6.2015, s. 51.


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/65


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/119,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä tammikuuta 2011 päätöksen 2011/72/YUTP (1) Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöksessä 2011/72/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2016. Kyseisen päätöksen uudelleentarkastelun perusteella näitä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään tammikuuta 2017. Kaikkiaan 48:aa henkilöä koskevat tiedot olisi muutettava.

(3)

Päätös 2011/72/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/72/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2017. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2)

Korvataan päätöksen 2011/72/YUTP liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A.G. KOENDERS


(1)  Neuvoston päätös 2011/72/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62).


LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

 

Nimi

Henkilötiedot

Perusteet

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisian entinen presidentti, syntynyt Hammam-Soussessa 3. syyskuuta 1936, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00354671 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä rikosta, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. lokakuuta 1956, Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00683530 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 4. maaliskuuta 1944, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 11 rue de France – Radès Ben Arous, kansallisen henkilökortin nro 05000799 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseisen (kuolleen) henkilön toimintaan kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Sabhassa Libyassa 7. tammikuuta 1980, Yamina SOUIEIn poika, toimitusjohtaja, puoliso Inès LEJRI, asuu osoitteessa Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04524472.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen Banque National Agricolen entiseen pääjohtajaan) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 2. joulukuuta 1981, Naïma BOUTIBAn poika, puoliso Nesrine BEN ALI, kansallinen henkilökortti nro 04682068.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta Tunisia julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin), osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 16. tammikuuta 1987, Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso, kansallisen henkilökortin nro 00299177 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 17. heinäkuuta 1992, Leïla TRABELSIn tytär, asuu presidentinpalatsissa, kansallisen henkilökortin nro 09006300 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 5. marraskuuta 1962, Saida DHERIFin poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00777029 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 24. kesäkuuta 1948, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso, valtuutettu maatalousalan yrityksen johtaja, asuu osoitteessa 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00104253 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Radèsissa 19. helmikuuta 1953, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô, kansallisen henkilökortin nro 00403106 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. elokuuta 1974, Najia JERIDIn poika, liikemies, asuu osoitteessa 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, kansallisen henkilökortin nro 05417770 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 26. huhtikuuta 1950, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00178522 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseisen (kuolleen) henkilön toimintaan kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. syyskuuta 1955, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 20 Rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05150331 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 27. joulukuuta 1958, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00166569 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisialainen, syntynyt Marsassa 5. toukokuuta 1959, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 00046988.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 1. helmikuuta 1960, Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso, asuu osoitteessa 4 rue de la Mouette – Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00235016 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisialainen, syntynyt 5. maaliskuuta 1957, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso, rakennuttaja, asuu osoitteessa 4 rue Ennawras-Gammarth supérieur, kansallisen henkilökortin nro 00547946 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. heinäkuuta 1973 Yamina SOUIEIn poika, rakennusyrityksen johtaja, asuu kiinteistössä Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05411511 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 25. kesäkuuta 1975, Mounira TRABELSIn tytär (Leila TRABELSIn sisar), yritysjohtaja, Mourad MEHDOUIn puoliso, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05417907 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 3. toukokuuta 1962, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 41 rue Garibaldi – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05189459 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 18. syyskuuta 1976, Najia JERIDIn poika, yrityksen toimitusjohtaja, asuu rakennuksessa Erriadh.2-Gammarth – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05412560 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 4. joulukuuta 1971, Yamina SOUIEIn tytär, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 2 rue El Farrouj – la Marsa, kansallisen henkilökortin nro 05418095 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisialainen, syntynyt 20. joulukuuta 1965, Radhia MATHLOUTHIn poika, Linda CHERNIn puoliso, Tunisairin toimiston virkailija, asuu osoitteessa 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00300638 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisialainen, syntynyt 29. tammikuuta 1988, Kaouther Feriel HAMZAn poika, Stafiem – Peugeot -yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar 2 – Tunis.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisialainen, syntynyt 13. tammikuuta 1959, Leïla CHAIBIn poika, puoliso Dorsaf BEN ALI, pääjohtaja, asuu osoitteessa rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00400688.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 5. heinäkuuta 1965, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso, asuu osoitteessa 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 00589759 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 21. elokuuta 1971, Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marouene MABROUKin puoliso, neuvos ulkoasianministeriössä, kansallisen henkilökortin nro 05409131 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 11. maaliskuuta 1972, Jaouida El BEJIn poika, Sirine BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04766495 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Bardossa 8. maaliskuuta 1963, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso, lääkäri, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00589758 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 13. elokuuta 1960, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso, yrityksen pääjohtaja, asuu osoitteessa 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, kansallisen henkilökortin nro 00642271 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 22. marraskuuta 1949, Selma HASSENin poika, valokuvaaja ja toimittaja Saksassa, asuu osoitteessa 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02951793 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam-Soussessa 13. maaliskuuta 1947, Zohra BEN AMMARin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa rue El Moez – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02800443 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseisen (kuolleen) henkilön toimintaan kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Hammam- Soussessa 16. toukokuuta 1952, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso, Tunisairin edustaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02914657 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 18. syyskuuta 1956, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 02804872 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt 28. lokakuuta 1938, Selma HASSENin poika, eläkeläinen, Selma MANSOURin leski, asuu osoitteessa 255 cité El Bassatine – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 028106l4 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 21. lokakuuta 1969, Selma MANSOURin poika, Monia CHEDLIn puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa avenue Hédi Nouira – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04180053 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 29. huhtikuuta 1974, Selma MANSOURin poika, naimaton, yrityksen päällikkö, asuu osoitteessa 83 Cap Marina – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04186963 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 12. lokakuuta 1972, Selma MANSOURin poika, naimaton, kaupallisen viennin ja tuonnin harjoittaja, asuu osoitteessa avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, kansallisen henkilökortin nro 04192479 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 8. maaliskuuta 1980, Selma MANSOURin tytär, Zied JAZIRIn puoliso, sihteeri yrityksessä, asuu osoitteessa Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 06810509 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam – Soussessa 8. lokakuuta 1978, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590835 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Hammam – Soussessa 9. elokuuta 1977, Hayet BEN ALIn poika, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05590836 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisialainen, syntynyt Monastirissa 30. elokuuta 1982, Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso, asuu osoitteessa rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 08434380 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 13. tammikuuta 1970, Naïma BEN ALIn poika, osastopäällikkö Tunisairissa, asuu osoitteessa résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b – El Menzah, 8 – l'Ariana, kansallisen henkilökortin nro 05514395 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Hammam- Soussessa 22. lokakuuta 1967, Naïma BEN ALIn poika, tehtävä liikenneministeriössä, asuu osoitteessa 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 05504161 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisialainen, syntynyt Soussessa 3. tammikuuta 1973, Naïma BEN ALIn poika, Lamia JEGHAMin puoliso, yritysjohtaja, asuu osoitteessa 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam – Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05539378 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Pariisissa 27. lokakuuta 1966, Paulette HAZATin poika, yrityksen johtaja, asuinpaikka: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, kansallisen henkilökortin nro 05515496 haltija (kaksoiskansalaisuus).

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisian ja Ranskan kansalainen, syntynyt Le Petit Quevillyssä (76) 6. huhtikuuta 1971 (tai 16. huhtikuuta tunisialaisen henkilökortin mukaan); Tijani BEN ALIn, syntynyt 9. helmikuuta 1932, ja Paulette HAZETin (tai HAZATin), syntynyt 23. helmikuuta 1936, poika; Amel SAIEDin (tai SAIDin) puoliso; yritysjohtaja; asuu osoitteessa Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, tunisialaisen henkilökortin nro 00297112 mukaan; asuu osoitteessa 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), ranskalaisen henkilökortin nro 111277501841 mukaan.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisialainen, syntynyt Tunisissa 28. elokuuta 1974, Leila DEROUICHEn poika, kaupallinen johtaja, asuu osoitteessa 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 – Tunis, kansallisen henkilökortin nro 04622472 haltija.

Tunisian viranomaiset suorittavat kyseiseen henkilöön kohdistuvaa oikeudellista tutkintaa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle.


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/77


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/120,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2016,

julkisissa hankinnoissa viite-esitysmuotona käytettävän eXtensible Business Reporting Language -raportointikielen version 2.1 yksilöimisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

on kuullut tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevää eurooppalaista sidosryhmäfoorumia ja alakohtaisia asiantuntijoita,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Standardoinnilla on tärkeä merkitys tuettaessa Eurooppa 2020 -strategiaa, joka esitetään komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (2). Useassa Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvässä lippulaivahankkeessa korostetaan tuote- tai palvelumarkkinoilla tehtävän vapaaehtoisen standardoinnin merkitystä tuotteiden ja palvelujen yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden varmistamisessa, teknologian kehityksen edistämisessä ja innovoinnin tukemisessa.

(2)

Digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on yksi Euroopan unionin keskeisistä painopisteistä, kuten komission tiedonannossa ”Vuotuinen kasvuselvitys 2015” (3) todetaan. Komissio korosti tiedonannossaan digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Euroopalle (4) standardoinnin ja yhteentoimivuuden merkitystä sellaisen eurooppalaisen digitaalitalouden luomisessa, jolla on pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

(3)

Digitaalisessa yhteiskunnassa standardointituotteet ovat välttämättömiä laitteiden, sovellusten, tietovarastojen, palvelujen ja verkostojen yhteentoimivuuden varmistamisessa. Komission tiedonannossa ”Strateginen visio eurooppalaisille standardeille: lisätään ja nopeutetaan Euroopan talouden kestävää kasvua vuoteen 2020 mennessä” (5) tunnustetaan standardoinnin erityisluonne tieto- ja viestintätekniikan alalla, sillä tämän alan ratkaisujen, sovellusten ja palvelujen kehittäjinä ovat usein tieto- ja viestintätekniikan globaalit foorumit ja konsortiot, joista on tullut johtavia tieto- ja viestintätekniikan standardien kehittämisorganisaatioita.

(4)

Asetuksella (EU) N:o 1025/2012 pyritään nykyaikaistamaan ja parantamaan eurooppalaista standardointikehystä. Siinä perustetaan järjestelmä, jonka mukaisesti komissio voi päättää yksilöidä sellaiset merkityksellisimmät ja laajimmin hyväksytyt tieto- ja viestintätekniikan tekniset eritelmät, jotka eivät ole eurooppalaisten, kansainvälisten tai kansallisten standardointiorganisaatioiden julkaisemia. Kun laitteita, ohjelmistoja ja tietotekniikkapalveluja hankittaessa käytettävissä on mahdollisimman laaja tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien valikoima, voidaan varmistaa yhteentoimivuus laitteiden, palvelujen ja sovellusten välillä, auttaa välttämään julkisen hallinnon sitoutumista yhteen toimittajaan, mitä tapahtuu, jos julkinen hankintaviranomainen ei käytettyään tieto- ja viestintätekniikan alalla valmistajakohtaista ratkaisua voi vaihtaa tarjoajaa hankintasopimuksen päätyttyä, ja edistää kilpailua yhteentoimivien tieto- ja viestintätekniikkaratkaisujen tarjonnassa.

(5)

Sellaisten tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien, joihin voidaan viitata julkisissa hankinnoissa, on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 liitteessä II vahvistetut vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttyminen antaa viranomaisille varmuuden siitä, että kyseiset tieto- ja viestintätekniikan tekniset eritelmät on laadittu noudattaen avoimuuden, oikeudenmukaisuuden, objektiivisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita, jotka Maailman kauppajärjestö tunnustaa standardoinnin alalla.

(6)

Päätös tieto- ja viestintätekniikan eritelmän yksilöimisestä hyväksytään sen jälkeen, kun on kuultu komission päätöksellä 2011/C 349/04 (6) perustettua tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevää eurooppalaista sidosryhmäfoorumia ja kun alakohtaisia asiantuntijoita on tämän lisäksi kuultu muulla tavoin.

(7)

Tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevä eurooppalainen sidosryhmäfoorumi arvioi 26 päivänä helmikuuta 2015 pitämässään kokouksessa eXtensible Business Reporting Language -raportointikielen versiota 2.1 (XBRL 2.1) suhteessa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 liitteessä II vahvistettuihin vaatimuksiin ja antoi myönteisen lausunnon sen yksilöimisestä julkisten hankintojen viite-esitysmuodoksi. XBRL 2.1:n arviointi toimitettiin sen jälkeen tarkasteltavaksi alakohtaisille asiantuntijoille, jotka vahvistivat sen yksilöimistä koskevan myönteisen lausunnon.

(8)

XBRL 2.1 on yritysten taloudellisten tietojen raportointiin sähköisessä muodossa tarkoitettu tekninen eritelmä, jota hallinnoi maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon yhteenliittymä, XBRL International. Yhteenliittymässä on mukana noin 600 julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiota kaikkialta maailmasta. Yhteenliittymän tavoitteena on parantaa raportointia yleisen edun mukaisesti.

(9)

XBRL 2.1:tä voidaan soveltaa hyvin erilaisiin liiketoiminta- ja taloudellisiin tietoihin. Sillä yksinkertaistetaan liiketoiminta- ja talousraporttien laatimista sisäistä ja ulkoista päätöksentekoa silmällä pitäen. Käyttämällä XBRL 2.1:tä yritykset ja muut taloudellisten tietojen ja liiketoimintaraporttien laatijat voivat automatisoida tiedonkeruuprosesseja.

(10)

Kyseinen XBRL 2.1 olisi sen vuoksi yksilöitävä sellaiseksi tieto- ja viestintätekniikan tekniseksi eritelmäksi, johon voidaan viitata julkisissa hankinnoissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Raportointikielen eXtensible Business Reporting Language versiota 2.1 voidaan käyttää viite-esitysmuotona julkisissa hankinnoissa.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 lopullinen, 3. maaliskuuta 2010.

(3)  COM(2014) 902 final, 28. marraskuuta 2014.

(4)  COM(2015) 192 final, 6. toukokuuta 2015.

(5)  KOM(2011) 311 lopullinen, 1. kesäkuuta 2011.

(6)  Komission päätös 2011/C 349/04, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevän eurooppalaisen sidosryhmäfoorumin perustamisesta (EUVL C 349, 30.11.2011, s. 4).


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/79


EU–SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2016,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [2016/121]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan sopimuksen pöytäkirjan N:o 3, jäljempänä ’pöytäkirja N:o 3’,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 11 artiklassa viitataan pöytäkirjaan N:o 3, jossa vahvistetaan alkuperäsäännöt sekä EU:n, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Islannin, Norjan, Turkin, Färsaarten ja Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvien (2) välinen alkuperäkumulaatio.

(2)

Pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 39 artiklassa määrätään, että 29 artiklassa määrätty sekakomitea voi päättää mainitun pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

(3)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (3), jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla.

(4)

EU ja Sveitsi allekirjoittivat yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011.

(5)

EU talletti hyväksymisasiakirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja Sveitsi 28 päivänä marraskuuta 2011. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU:n osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja Sveitsin osalta 1 päivänä tammikuuta 2012.

(6)

Vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujat ja Moldovan tasavalta on otettu tällä yleissopimuksella mukaan Paneurooppa-Välimerivyöhykkeen alkuperäkumulaatiojärjestelmään.

(7)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirjaa N:o 3 olisi muutettava siten, että siinä viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva sopimuksen pöytäkirja N:o 3 tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2015.

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Luc DEVIGNE


(1)  EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)  Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Länsiranta ja Gazan alue, Syyria ja Tunisia.

(3)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


LIITE

”PÖYTÄKIRJA N:o 3

käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

1 artikla

Alkuperäsäännöt

Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

Kaikki yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ’asiaankuuluvaan yleissopimukseen’ katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan sekakomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Sekakomitea voi päättää muuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiä.

4 artikla

Yleissopimuksen irtisanominen

1.   Jos joko EU tai Sveitsi ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan irtisanoa yleissopimus sen 9 artiklan mukaisesti, EU ja Sveitsi aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan irtisanomishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä tulkitaan kuitenkin irtisanomishetkellä siten, että ainoastaan EU:n ja Sveitsin välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.

5 artikla

Siirtymäsäännökset – kumulaatio

Sen estämättä, mitä yleissopimuksen lisäyksessä I olevan 16 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa määrätään, silloin kun kumulaatioon osallistuvien joukossa on ainoastaan EFTA-valtioita, Färsaaret, EU, Turkki, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita tai alueita ja Moldovan tasavalta, alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta.”


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/82


YHTEISÖN JA SVEITSIN MAALIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteiden 1, 3, 4 ja 7 muuttamisesta [2016/122]

KOMITEA, joka

ottaa huomioon rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 52 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Mainitun sopimuksen 52 artiklan 4 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan sekakomitea päättää liitteiden 1, 3, 4 ja 7 tarkistamisesta.

(2)

Liitettä 1 muutettiin viimeksi 6 päivänä joulukuuta 2013 annetulla sekakomitean päätöksellä N:o 1/2013 (1).

(3)

Sopimuksen kattamilla aloilla on annettu uusia Euroopan unionin säädöksiä. Liitteiden 1, 3, 4 ja 7 tekstiä olisi sen vuoksi muutettava asiaa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön muutosten huomioon ottamiseksi. Oikeudellisen selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi on suotavaa korvata sopimuksen liitteet 1, 3, 4 ja 7 tämän päätöksen liitteillä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Korvataan sopimuksen liite 1 tämän päätöksen liitteellä 1.

2.   Korvataan sopimuksen liite 3 tämän päätöksen liitteellä 2.

3.   Korvataan sopimuksen liite 4 tämän päätöksen liitteellä 3.

4.   Korvataan sopimuksen liite 7 tämän päätöksen liitteellä 4.

2 artikla

Tavarankuljetukseen Sveitsissä rekisteröidyillä moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on 3,5–6 tonnia, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 (2) 3 artiklassa säädettyä liikennelupavelvoitetta vasta 1 päivästä tammikuuta 2018.

3 artikla

Sopimuksen 9 artiklassa olevia viittauksia neuvoston asetukseen (ETY) N:o 881/92 (3) pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 1072/2009, ja sopimuksen 17 artiklassa olevia viittauksia neuvoston asetukseen (ETY) N:o 684/92 (4) pidetään viittauksina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1073/2009 (5).

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2015.

Euroopan unionin puolesta

Puheenjohtaja

Fotis KARAMITSOS

Sveitsin valaliiton puolesta

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Peter FÜGLISTALER


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 79.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

(3)  EYVL L 95, 9.4.1992, s. 1.

(4)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 684/92, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1992, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla (EYVL L 74, 20.3.1992, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).


LIITE 1

”LIITE 1

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

Tämän sopimuksen 52 artiklan 6 kohdan mukaisesti Sveitsi soveltaa seuraavassa mainittuja säännöksiä vastaavia säännöksiä:

Kyseessä olevat unionin lainsäädännön säännökset

JAKSO 1 – AMMATTIIN PÄÄSY

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä toukokuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2013 (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä toukokuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2013 (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1).

Tämän sopimuksen soveltamiseksi

a)

Euroopan unioni ja Sveitsin valaliitto vapauttavat Sveitsin valaliiton, Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden kansalaiset kuljettajatodistuksen hallussapitoa koskevasta vaatimuksesta;

b)

Sveitsin valaliitto voi vapauttaa muiden kuin a alakohdassa mainittujen valtioiden kansalaiset kuljettajatodistuksen hallussapitoa koskevasta vaatimuksesta vain kuultuaan Euroopan unionia ja saatuaan sen suostumuksen;

c)

(kabotaasia koskevia) asetuksen (EY) N:o 1072/2009 III luvun säännöksiä ei sovelleta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä toukokuuta 2013 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2013 (EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1).

Tämän sopimuksen soveltamiseksi (kabotaasia koskevia) asetuksen (EY) N:o 1073/2009 V luvun säännöksiä ei sovelleta.

Komission päätös 2009/992/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2009, maantiekuljetusyritysten kansalliseen sähköiseen rekisteriin tallennettavia tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 339, 22.12.2009, s. 36).

Komission asetus (EU) N:o 1213/2010, annettu 16 päivänä joulukuuta 2010, kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 335, 18.12.2010, s. 21).

Komission asetus (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen henkilöliikenteen asiakirjojen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2121/98 kumoamisesta (EUVL L 107, 10.4.2014, s. 39).

JAKSO 2 – SOSIAALISET NORMIT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30 päivänä lokakuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1161/2014 (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 19).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä lokakuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1073/2009 (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 30 päivänä tammikuuta 2009 annetulla komission direktiivillä 2009/5/EY (EUVL L 29, 31.1.2009, s. 45).

Komission asetus (EU) N:o 581/2010, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2010, enimmäistiheydestä, jolla olennaiset tiedot on kopioitava ajoneuvoyksiköistä ja kuljettajakorteista (EUVL L 168, 2.7.2010, s. 16).

JAKSO 3 – TEKNISET NORMIT

Moottoriajoneuvot

Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16), sellaisena kuin se viimeksi muutettuna 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetulla komission direktiivillä 2007/34/EY (EUVL L 155, 15.6.2007, s. 49).

Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla komission direktiivillä 2001/27/EY (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).

Neuvoston direktiivi 91/671/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä helmikuuta 2014 annetulla komission täytäntöönpanodirektiivillä 2014/37/EU (EUVL L 59, 28.2.2014, s. 32).

Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27), sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/85/EY (EYVL L 327, 4.12.2002, s. 8).

Neuvoston direktiivi 92/24/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä (EYVL L 129, 14.5.1992, s. 154), sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä helmikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/11/EY (EYVL L 44, 14.2.2004, s. 19).

Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59), sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä helmikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/7/EY (EYVL L 67, 9.3.2002, s. 47).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2411/98, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä (EYVL L 299, 10.11.1998, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5 päivänä heinäkuuta 2010 annetulla komission direktiivillä 2010/47/EU (EUVL L 173, 8.7.2010, s. 33).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY, annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetulla komission direktiivillä 2008/74/EY (EUVL L 192, 19.7.2008, s. 51).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/40/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 141, 6.6.2009, s. 12).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä tammikuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 133/2014 (EUVL L 47, 18.2.2014, s. 1).

Komission asetus (EU) N:o 582/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I ja III muuttamisesta (EUVL L 167, 25.6.2011, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 2014 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 627/2014 (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 28).

Vaarallisten aineiden kuljetus

Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa (EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/54/EY (EUVL L 162, 21.6.2008, s. 11).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä marraskuuta 2014 annetulla komission direktiivillä 2014/103/EU (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 15).

Tämän sopimuksen soveltamiseksi direktiivin 2008/68/EY osalta sovelletaan Sveitsiin seuraavia poikkeuksia:

1.   Tiekuljetukset

Sveitsiin vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla sovellettavat poikkeukset

RO – a – CH – 1

Asia: Dieselöljyn ja lämmitysöljyn (YK-numero 1202) kuljetus säiliökonteissa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6 ja 6.8.

Direktiivin liitteen sisältö: Kuljetusyksikössä kuljetettaviin määriin liittyvät poikkeukset, säiliöiden rakennetta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säiliökontteihin, joita ei ole rakennettu 6.8 kohdan mukaisesti vaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joiden tilavuus on 1 210 litraa tai vähemmän ja joita käytetään lämmitysöljyn tai dieselöljyn (YK-numero 1202) kuljetukseen, voidaan soveltaa ADR-sopimuksen 1.1.3.6 kohdassa kuvattuja poikkeuksia.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Appendix 1, paragraphs 1.1.3.6.3(b) and 6.14, of the Ordinance on the carriage of dangerous goods by road (SDR; RS 741.621).

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RO – a – CH – 2

Asia: Poikkeus vaatimuksesta, jonka mukaan 1.1.3.6 kohdassa määriteltyjen vaarallisten aineiden tiettyjen määrien mukana on oltava rahtikirja.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 1.1.3.6 ja 5.4.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Rahtikirja vaaditaan.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: 5.4.1 kohdan mukaista rahtikirjavaatimusta ei sovelleta kuljetettaessa puhdistamattomia ja tyhjiä, kuljetusluokkaan 4 kuuluvia säiliökontteja tai pelastuspalvelujen hengityslaitteissa tai sukellusvarusteena käytettäviä täytettyjä tai tyhjiä kaasupulloja, jos kuljetettavat määrät eivät ylitä 1.1.3.6 kohdassa asetettuja rajoja.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Appendix 1, paragraph 1.1.3.6.3(c) of the Ordinance on the carriage of dangerous goods by road (SDR; RS 741.621).

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RO – a – CH – 3

Asia: Vesistöille vaarallisten nesteiden varastointisäiliöitä huoltavien yritysten harjoittama puhdistamattomien tyhjien säiliöiden kuljetus.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 6.5, 6.8, 8.2 ja 9.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden ja ajoneuvojen rakenne, varusteet ja tarkastus; kuljettajakoulutus.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ajoneuvoihin ja puhdistamattomiin tyhjiin säiliöihin/säiliökontteihin, joissa vesistöille vaarallisten nesteiden varastointisäiliöitä huoltavat yritykset säilyttävät nesteitä kiinteiden säiliöiden huollon aikana, ei sovelleta rakennetta, varusteita ja tarkastusta koskevia eikä varoituslipukkeita ja oranssikilpitunnuksia koskevia ADR-sopimuksen määräyksiä. Niihin sovelletaan varoituslipukkeiden ja tunnistamisen osalta erityisiä määräyksiä, eikä ajoneuvon kuljettajalta edellytetä 8.2 kohdassa kuvattua koulutusta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Appendix 1, paragraph 1.1.3.6.3.10, of the Ordinance on the carriage of dangerous goods by road (SDR; RS 741.621).

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

Sveitsiin vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla sovellettavat poikkeukset.

RO – bi – CH – 1

Asia: Vaarallisia aineita sisältävän kotitalousjätteen kuljetus ongelmajätelaitoksiin.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 2, 4.1.10, 5.2 ja 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokittelu, yhteenpakkaaminen, merkinnät ja varoituslipukkeet, asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säännökset koskevat (kotitalouksien) vaarallisia aineita sisältävän kotitalousjätteen yksinkertaistettua luokittelua, jonka tekee toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä asiantuntija, tarkoituksenmukaisten astioiden käyttöä sekä kuljettajan koulutusta. Jos asiantuntija ei voi luokitella kotitalousjätettä, se voidaan kuljettaa käsittelykeskukseen pieninä määrinä kolleittain ja kuljetusyksiköittäin yksilöitynä.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Appendix 1, paragraph 1.1.3.7, of the Ordinance on the carriage of dangerous goods by road (SDR; RS 741.621).

Huomautuksia: Edellä esitettyjä sääntöjä voidaan soveltaa ainoastaan vaarallisia aineita sisältävän kotitalousjätteen kuljetukseen julkisten jäteasemien ja ongelmajätelaitosten välillä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RO – bi – CH – 2

Asia: Ilotulitteiden paluukuljetukset

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 2.1.2, 5.4.

Direktiivin liitteen sisältö: Luokittelu ja asiakirjat.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Ilotulitteiden (YK-numerot 0335, 0336 ja 0337) paluukuljetusten helpottamiseksi vähittäiskauppiailta valmistajille, on tarkoitus ottaa käyttöön poikkeuksia rahtikirjassa ilmoitettavien, nettomassaa ja tuoteluokittelua koskevien tietojen osalta.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Appendix 1, paragraph 1.1.3.8, of the Ordinance on the carriage of dangerous goods by road (SDR; RS 741.621).

Huomautuksia: Kun on kyse vähittäiskauppaan tarkoitetuista tuotteista, on käytännössä mahdotonta tarkastaa yksityiskohtaisesti jokaisen kollin osalta kaikkien myymättä jääneiden tuotteiden tarkkaa sisältöä.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RO – bi – CH – 3

Asia: ADR-koulutustodistus toteutuneista matkoista, joiden tarkoituksena on vahingoittuneiden ajoneuvojen kuljetus, matkoista korjausten suorittamiseksi tai matkoista säiliöajoneuvojen tai säiliöiden tutkimiseksi sekä matkoista, jotka kyseessä olevan ajoneuvon tutkimisesta vastaavat asiantuntijat tekevät säiliöajoneuvoilla.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä I olevaan I.1 jaksoon: 8.2.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Ajoneuvojen kuljettajien on osallistuttava koulutukseen.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: ADR-koulutusta ja -todistuksia ei vaadita matkoista, joiden tarkoituksena on vahingoittuneiden ajoneuvojen kuljetus tai korjauksiin liittyvät koeajot, säiliöajoneuvon tai sen säiliöiden tutkimiseksi säiliöajoneuvoilla tehdyistä matkoista eikä säiliöajoneuvojen tutkimisesta vastaavien asiantuntijoiden tekemistä matkoista.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Instructions of 30 September 2008 of the Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communication (DETEC) on the carriage of dangerous goods by road.

Huomautuksia: Vahingoittuneissa tai korjattavana olevissa ajoneuvoissa sekä katsastusta varten valmisteltavissa tai katsastuksen aikana tarkastetuissa säiliöajoneuvoissa on joissakin tapauksissa edelleen vaarallisia aineita.

1.3 ja 8.2.3 kohdan vaatimuksia sovelletaan edelleen.

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

2.   Rautatiekuljetukset

Sveitsiin vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun direktiivin 2008/68/EY 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla sovellettavat poikkeukset

RA – a – CH – 1

Asia: Dieselöljyn ja lämmitysöljyn (YK-numero 1202) kuljetus säiliökonteissa.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 6.8.

Direktiivin liitteen sisältö: Säiliöiden rakennetta koskevat määräykset.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Säiliökontteja, joita ei ole rakennettu 6.8 kohdan mukaisesti vaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joiden tilavuus on 1 210 litraa tai vähemmän ja joita käytetään lämmitysöljyn tai dieselöljyn (YK-numero 1202) kuljetukseen, saa käyttää.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Annex to the DETEC Ordinance of 3 December 1996 relating to the transport of dangerous goods by rail and cableway installation (RSD, RS 742.401.6) and Appendix 1, Chapter 6.14, of the Ordinance relating to the carriage of dangerous goods by road (SDR, RS 741.621).

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

RA – a – CH – 2

Asia: Rahtikirja.

Viittaus tämän direktiivin liitteessä II olevaan II.1 jaksoon: 5.4.1.1.1.

Direktiivin liitteen sisältö: Yleiset tiedot, joiden edellytetään olevan rahtikirjassa.

Kansallisen lainsäädännön sisältö: Yhteisnimityksen käyttö rahtikirjassa, kun liitteenä on luettelo, jossa esitetään vaaditut tiedot edellä mainitun viittauksen mukaisesti.

Alkuperäinen viittaus kansalliseen lainsäädäntöön: Annex to the DETEC Ordinance of 3 December 1996 relating to the transport of dangerous goods by rail and cableway installation (RSD, RS 742.401.6).

Viimeinen voimassaolopäivä: 1 päivä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1).

JAKSO 4 – RAUTATEIDEN KÄYTTÖ- JA KAUTTAKULKUOIKEUDET

Neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 25).

Neuvoston direktiivi 95/18/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, rautatieyritysten toimiluvista (EYVL L 143, 27.6.1995, s. 70).

Neuvoston direktiivi 95/19/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja infrastruktuurimaksujen perimisestä (EYVL L 143, 27.6.1995, s. 75).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 9 päivänä heinäkuuta 2014 annetulla komission direktiivillä 2014/88/EU (EUVL L 201, 10.7.2014, s. 9).

Komission asetus (EY) N:o 653/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007, turvallisuustodistusten ja hakuasiakirjojen yhteisen eurooppalaisen mallin käytöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY nojalla myönnettyjen turvallisuustodistusten pätevyydestä (EUVL L 153, 14.6.2007, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä toukokuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 445/2011 (EUVL L 122, 11.5.2011, s. 22).

Komission päätös 2007/756/EY, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä helmikuuta 2011 annetulla komission päätöksellä 2011/107/EU (EUVL L 43, 17.2.2011, s. 33).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetulla komission direktiivillä 2014/38/EU (EUVL L 70, 11.3.2014, s. 20).

Komission asetus (EY) N:o 352/2009, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun riskien arviointia koskevan yhteisen turvallisuusmenetelmän hyväksymisestä (EUVL L 108, 29.4.2009, s. 4).

Komission päätös 2010/713/EU, annettu 9 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY mukaisesti hyväksytyissä yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä käytettävistä vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjen ja EY-tarkastusmenettelyn moduuleista (EUVL L 319, 4.12.2010, s. 1).

Komission asetus (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi (EUVL L 326, 10.12.2010, s. 11).

Komission asetus (EU) N:o 1169/2010, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuusluvan saamista koskevien vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi (EUVL L 327, 11.12.2010, s. 13).

Komission asetus (EU) N:o 201/2011, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2011, hyväksyttyyn raideliikenteen kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista (EUVL L 57, 2.3.2011, s. 8).

Komission päätös 2011/275/EU, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2011, Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 126, 14.5.2011, s. 53), sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä heinäkuuta 2012 annetulla komission päätöksellä 2012/464/EU (EUVL L 217, 14.8.2012, s. 20).

Komission asetus (EU) N:o 445/2011, annettu 10 päivänä toukokuuta 2011, tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta (EUVL L 122, 11.5.2011, s. 22).

Komission asetus (EU) N:o 454/2011, annettu 5 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ’henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset’ koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä helmikuuta 2015 annetulla komission asetuksella (EU) 2015/302 (EUVL L 55, 26.2.2015, s. 2).

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/633/EU, annettu 15 päivänä syyskuuta 2011, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (EUVL L 256, 1.10.2011, s. 1).

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/665/EU, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011, hyväksyttyjen raideliikenteen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä (EUVL L 264, 8.10.2011, s. 32).

Komission päätös 2012/88/EU, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 51, 23.2.2012, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5 päivänä tammikuuta 2015 annetulla komission päätöksellä (EU) 2015/14 (EUVL L 3, 7.1.2015, s. 44).

Komission päätös 2012/757/EU, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ’käyttötoiminta ja liikenteen hallinta’ koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 15.12.2012, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä joulukuuta 2013 annetulla komission päätöksellä 2013/710/EU (EUVL L 323, 4.12.2013, s. 35).

Komission asetus (EU) N:o 1077/2012, annettu 16 päivänä marraskuuta 2012, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä kansallisten turvallisuusviranomaisten turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan myöntämisen jälkeen harjoittamaa valvontaa varten (EUVL L 320, 17.11.2012, s. 3).

Komission asetus (EU) N:o 1078/2012, annettu 16 päivänä marraskuuta 2012, rautatieyritysten, turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan saaneiden infrastruktuurin haltijoiden sekä kunnossapidosta vastaavien yksiköiden soveltamasta omavalvontaa koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä (EUVL L 320, 17.11.2012, s. 8).

Komission asetus (EU) N:o 321/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ’liikkuva kalusto – tavaraliikenteen vaunut’ koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja komission päätöksen 2006/861/EY kumoamisesta (EUVL L 104, 12.4.2013, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 1236/2013 (EUVL L 322, 3.12.2013, s. 23).

Komission asetus (EU) N:o 1300/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 110).

Komission asetus (EU) N:o 1301/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, unionin rautatiejärjestelmän energiaosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 179).

Komission asetus (EU) N:o 1302/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ’veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto’ koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 228).

Komission asetus (EU) N:o 1303/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 394).

Komission asetus (EU) N:o 1304/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ’liikkuva kalusto – melu’ koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä, päätöksen 2008/232/EY muuttamisesta ja päätöksen 2011/229/EU kumoamisesta (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 421).

Komission asetus (EU) N:o 1305/2014, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevaa osajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja asetuksen (EY) N:o 62/2006 kumoamisesta (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 438).

JAKSO 5 – MUUT ALAT

Neuvoston direktiivi 92/82/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 19).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta (EUVL L 319, 29.11.2008, s. 59).”


LIITE 2

”LIITE 3

EUROOPAN YHTEISÖ

(a)   (Väri Pantone vaaleansininen 290, tai mahdollisimman lähellä tätä väriä, selluloosapaperi, koko DIN A4, vähintään 100 g/m2)

(Liikenneluvan ensimmäinen sivu)

(Laadittava liikenneluvan antavan jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä)

Liikenneluvan antavan jäsenvaltion tunnus (1)

 

Toimivaltaisen viranomaisen tai elimen nimi

LIIKENNELUPA N:o …

tai

OIKEAKSI TODISTETTU JÄLJENNÖS N:o …

toisen lukuun harjoitettavaa maanteiden kansainvälistä tavaraliikennettä varten

Tämän liikenneluvan haltija (2)

saa harjoittaa toisen lukuun kansainvälistä tavaraliikennettä maantiellä, toisen lukuun tehdyillä matkoilla tai matkojen osilla yhteisön alueella, siten kuin maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 säädetään ja tämän liikenneluvan yleisten edellytysten mukaisesti.

Erityisiä huomautuksia: …

Tämä liikennelupa on voimassa …päivästä …kuuta …

…päivään …kuuta …

Annettu …(paikka)

…päivänä ….kuuta …

 (3)

(b)   (Liikenneluvan toinen sivu)

(Laadittava liikenneluvan antavan jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä)

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Tämä liikennelupa annetaan asetuksen (EY) N:o 1072/2009 mukaisesti.

Se oikeuttaa haltijansa harjoittamaan maanteiden kansainvälistä tavaraliikennettä toisen lukuun matkoilla tai niiden osilla yhteisön alueella seuraavien edellytysten mukaisesti:

jos lähtö- ja saapumispaikka sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa, ja matka voi tapahtua yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta,

jos matka alkaa jäsenvaltiosta ja päättyy kolmannessa maassa tai päinvastoin, ja matka voi tapahtua yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta,

matka tapahtuu kolmansien maiden välillä yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta,

ja tyhjänä tehdyt matkat tällaisella kalustolla.

Kun kuljetus alkaa jäsenvaltiosta ja päättyy kolmanteen maahan tai päinvastoin, tämä liikennelupa on voimassa yhteisön alueella tapahtuvan matkan osalta. Liikennelupa on voimassa sen jäsenvaltion alueella, jossa kuormaus tai purkaminen tapahtuu, vasta sen jälkeen kun yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä on tehty tarvittava sopimus asetuksen (EY) N:o 1072/2009 mukaisesti.

Liikennelupa on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle.

Liikenneluvan antaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa sen, erityisesti jos luvan haltija:

ei ole noudattanut kaikkia liikenneluvan käytön edellytyksiä,

on antanut vääriä tietoja liikenneluvan myöntämistä tai uusimista varten.

Liikenteenharjoittajan on säilytettävä liikenneluvan alkuperäiskappale.

Liikenneluvan oikeaksi todistettu jäljennös on pidettävä mukana ajoneuvossa (4). Ajoneuvoyhdistelmissä sen on oltava moottoriajoneuvossa. Se käsittää ajoneuvoyhdistelmän, vaikka perävaunua tai puoliperävaunua ei ole rekisteröity tai sille ei ole annettu lupaa liikenneluvan haltijan nimissä tapahtuvaan tieliikenteessä käyttöön tai se on rekisteröity tai sille on annettu lupa tieliikenteessä käyttöön toisessa valtiossa.

Liikennelupa on vaadittaessa esitettävä mille hyvänsä toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle.

Luvan haltijan on kunkin jäsenvaltion alueella noudatettava kyseisen valtion lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat kuljetuksia ja liikennettä.”


(1)  Jäsenvaltioiden tunnukset ovat: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Tšekki, (DK) Tanska, (D) Saksa, (EST) Viro, (IRL) Irlanti, (GR) Kreikka, (E) Espanja, (F) Ranska, (HR) Kroatia, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Liettua, (L) Luxemburg, (H) Unkari, (MT) Malta, (NL) Alankomaat, (A) Itävalta, (PL) Puola, (P) Portugali, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Suomi, (S) Ruotsi, (UK) Yhdistynyt kuningaskunta.

(2)  Liikenteenharjoittajan nimi tai toiminimi ja täydellinen osoite.

(3)  Liikenneluvan antavan toimivaltaisen viranomaisen tai elimen allekirjoitus ja leima.

(4)  ”Ajoneuvolla” tarkoitetaan yksinomaan tavaroiden kuljetukseen käytettävää moottoriajoneuvoa, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, tai ajoneuvojen yhdistelmää, josta ainakin moottoriajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa.


LIITE 3

”LIITE 4

KULJETUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄ AJONEUVOJEN KULJETTAMINEN TYHJÄNÄ, JOTKA ON VAPAUTETTU KAIKISTA LIIKENNELUPAMENETTELYISTÄ JA KULJETUSLUVISTA

1.

Osana yleispalvelua harjoitettava postinkuljetus.

2.

Vahingoittuneiden tai rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetus.

3.

Tavarankuljetus moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia.

4.

Tavarakuljetukset moottoriajoneuvolla seuraavin edellytyksin:

a)

kuljetettavat tavarat kuuluvat yritykselle tai yritys on myynyt, ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut, jalostanut tai korjannut ne;

b)

kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;

c)

kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajina toimii yrityksen henkilöstö tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettu henkilöstö;

d)

kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat yritykselle tai ovat yrityksen lykkäävin ehdoin ostamia tai ne ovat sen vuokraamia, jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY (1) säädetyt edellytykset.

Tätä säännöstä ei sovelleta tavanomaisesti käytetyn ajoneuvon lyhytaikaisen vioittumisen vuoksi käytettävään vara-ajoneuvoon;

e)

tällainen kuljetus saa olla ainoastaan toissijainen yrityksen kokonaistoimintaan nähden.

5.

Lääkkeiden, lääkinnällisten välineiden ja laitteiden sekä muiden kiireiseen lääkinnälliseen apuun tarvittavien välineiden kuljetus, erityisesti luonnonmullistusten yhteydessä.”


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82).


LIITE 4

”LIITE 7

LINJA-AUTOILLA HARJOITETTAVA KANSAINVÄLINEN HENKILÖLIIKENNE

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.   Säännöllinen liikenne

1.1   Säännöllinen liikenne on liikennettä, jolla huolehditaan henkilöliikenteestä määrätyin väliajoin määrätyllä reitillä ja jolla matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä ennalta vahvistetuissa pysähdyspaikoissa. Säännöllinen liikenne on kaikkien käytettävissä ja siihen voi tarvittaessa liittyä pakollinen paikanvaraus.

Liikenteen harjoittamisen edellytysten mukauttaminen ei vaikuta siihen, onko liikenne säännöllistä.

1.2   Säännölliseksi liikenteeksi katsotaan samoin järjestäjästä riippumatta liikenne, jolla huolehditaan vain tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta ilman muita matkustajia, jos tällainen liikenne tapahtuu 1.1. kohdan mukaisissa olosuhteissa. Tällaista liikennettä kutsutaan jäljempänä ’säännölliseksi erityisliikenteeksi’.

Säännölliseen erityisliikenteeseen sisältyvät:

a)

työntekijöiden kuljettaminen kodin ja työpaikan välillä;

b)

koululaisten ja opiskelijoiden kuljettaminen kodin ja oppilaitoksen välillä.

Se seikka, että liikennejärjestelyjä voidaan muunnella käyttäjien vaihtelevien tarpeiden mukaan, ei vaikuta siihen, onko kyse säännöllisestä erityisliikenteestä.

1.3   Sellaisen väliaikaisen tai rinnakkaisliikenteen järjestämistä, joka palvelee samaa yleisöä kuin säännöllinen liikenne, tiettyjen pysähdyspaikkojen käytön lopettamista ja säännöllistä liikennettä palvelevien lisäpysähdysten käyttöönottoa koskevat samat säännöt kuin säännöllistä liikennettä.

2.   Satunnaisliikenne

2.1   Satunnaisliikenne on liikennettä, joka ei vastaa säännöllisen liikenteen määritelmää, säännöllinen erityisliikenne mukaan luettuna, ja jolle on erityisesti ominaista, että siinä on kyse asiakkaan tai liikenteenharjoittajan omasta aloitteesta muodostetun ryhmän kuljettamisesta.

Sellaisen rinnakkaisen tai väliaikaisen liikenteen järjestäminen, joka on verrattavissa olemassa olevaan säännölliseen liikenteeseen ja joka palvelee sen kanssa samaa asiakaskuntaa, edellyttää kuitenkin I jaksossa säädetyn menettelyn mukaisesti myönnettävää lupaa.

2.2   Tässä 2 kohdassa tarkoitettu liikenne voi olla aika ajoin tarjottavaa olematta sen vuoksi muuta kuin satunnaisliikennettä.

2.3   Liikenteenharjoittajaryhmä, joka toimii saman sopimuskumppanin lukuun, voi harjoittaa satunnaisliikennettä.

Tällaisten liikenteenharjoittajien nimet ja tarvittaessa matkan varrella olevat jatkoyhteyspaikat on ilmoitettava asianomaisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille sekakomitean määrittämien menettelyjen mukaisesti.

3.   Liikenne omaan lukuun

Liikenne omaan lukuun on liikennettä, jota harjoittaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voittoa tai kaupallista hyötyä tavoittelematta, kun:

liikenne on vain kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tavanomaisen toiminnan liitännäistoiminto;

liikenteeseen käytetyt ajoneuvot ovat kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta tai tämä on hankkinut ne lykkäävin ehdoin tai ne on hankittu pitkäaikaisella leasingsopimuksella, ja kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilökuntaan kuuluva taikka luonnollinen henkilö itse tai yrityksen palvelukseen ottama tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettu henkilöstö kuljettaa niitä.

I jakso

LUVANVARAINEN SÄÄNNÖLLINEN LIIKENNE

2 artikla

Luvan laatu

1.   Liikennelupa myönnetään liikenteenharjoittajan nimellä; sitä ei saa siirtää toiselle. Luvan saanut liikenteenharjoittaja voi kuitenkin tämän liitteen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen suostumuksella hoitaa liikennettä alihankkijan välityksellä. Tässä tapauksessa luvassa on mainittava viimeksi mainitun nimi ja tämän asema alihankkijana. Alihankkijan on täytettävä sopimuksen 17 artiklassa vahvistetut ehdot.

Jos yritykset toimivat yhdessä harjoittaakseen säännöllistä liikennettä, lupa on annettava kaikkien yritysten nimellä. Lupa on annettava vastuulliselle yritykselle ja jäljennös siitä muille yrityksille. Luvassa on mainittava kaikkien liikenteenharjoittajien nimet.

2.   Lupa on voimassa enintään viisi vuotta.

3.   Luvassa on eriteltävä seuraavat seikat:

a)

liikennelaji;

b)

matkareitti, erityisesti on mainittava lähtö- ja saapumispaikka;

c)

luvan voimassaoloaika;

d)

pysähdykset ja aikataulut.

4.   Luvan on oltava komission asetuksessa (EU) N:o 361/2014 (1) annetun mallin mukainen.

5.   Lupa oikeuttaa sen haltijan tai haltijat harjoittamaan säännöllistä liikennettä sopimuspuolien alueilla.

6.   Säännöllistä liikennettä harjoittava liikenteenharjoittaja voi käyttää lisäajoneuvoja selviytyäkseen väliaikaisista ja poikkeuksellisista tilanteista.

Tällöin liikenteenharjoittajan on varmistettava, että ajoneuvoissa on seuraavat asiakirjat:

jäljennös säännöllisen liikenteen harjoittamiseen oikeuttavasta luvasta;

jäljennös säännöllisen liikenteen harjoittajan ja sen yrityksen välisestä sopimuksesta, joka antaa lisäajoneuvot käyttöön, tai vastaava asiakirja;

oikeaksi todistettu jäljennös lisäajoneuvot käyttöön antaneelle liikenteen harjoittajalle myönnetystä yhteisön liikenneluvasta Euroopan unionin liikenteenharjoittajien osalta tai vastaavasta sveitsiläisestä liikenneluvasta sveitsiläisten liikenteenharjoittajien osalta.

3 artikla

Lupahakemusten toimittaminen

1.   Euroopan unionin liikenteenharjoittajien on toimitettava lupahakemukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 (2) 7 artiklan säännösten mukaisesti, ja sveitsiläisten liikenteenharjoittajien on toimitettava lupahakemukset OTV:n (3) (henkilöliikenteestä 4 päivänä marraskuuta 2009 annetun määräyksen) 3 luvun mukaisesti. Sellaisen liikenteen osalta, joka on vapautettu lupamenettelyistä Sveitsissä mutta joka on lupamenettelyn alaista Euroopan unionissa, sveitsiläisten liikenteenharjoittajien on toimitettava lupahakemukset Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille, jos liikenteen lähtöpaikka on Sveitsissä.

2.   Lupahakemuksen on oltava asetuksessa (EU) N:o 361/2014 annetun mallin mukainen.

3.   Luvan hakijan on toimitettava lupahakemuksensa tueksi kaikki tarpeellisiksi katsomansa tai lupaviranomaisen pyytämät täydentävät tiedot ja erityisesti säännöllinen ajosuunnitelma, jonka avulla voidaan valvoa ajo- ja lepoaikoja koskevan lainsäädännön noudattamista, sekä jäljennös säännöllisen liikenteen harjoittajille myönnetystä yhteisön liikenneluvasta toisen lukuun harjoitettavaa kansainvälistä maanteiden henkilöliikennettä varten Euroopan unionin liikenteenharjoittajien osalta tai vastaavasta sveitsiläisestä liikenneluvasta sveitsiläisten liikenteenharjoittajien osalta.

4 artikla

Lupamenettely

1.   Lupa annetaan niiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Lupaviranomaisen on toimitettava yhdessä oman arvionsa kanssa hakemuksen jäljennös ja jäljennökset kaikista muista tarpeellisista asiakirjoista mainituille viranomaisille sekä niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueet ylitetään ottamatta matkustajia kyytiin tai jättämättä matkustajia kyydistä.

2.   Sveitsin ja niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joilta on pyydetty suostumusta, on ilmoitettava hakemusta koskeva päätöksensä lupaviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tämä määräaika lasketaan vastaanottotodistuksesta ilmenevästä suostumuspyynnön vastaanottopäivästä. Jos lupaviranomainen ei ole saanut vastausta tämän määräajan kuluessa, katsotaan viranomaisten, joilta on pyydetty lausuntoa, antaneen suostumuksensa, ja lupaviranomainen voi myöntää luvan. Jos niiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten antama päätös, joilta on pyydetty suostumusta, on kielteinen, siinä on oltava asianmukaiset perustelut.

3.   Jollei 7 ja 8 kohdasta muuta johdu, lupaviranomaisen on tehtävä päätös hakemuksen johdosta neljän kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen.

4.   Lupa myönnetään, paitsi jos:

a)

hakija on kykenemätön harjoittamaan hakemuksen mukaista liikennettä niillä välineillä, jotka sillä on käytössään;

b)

hakija on aikaisemmin jättänyt noudattamatta kansallisia tai kansainvälisiä tieliikennesäännöksiä ja erityisesti kansainvälisen henkilöliikenteen lupaehtoja ja -vaatimuksia tai on vakavasti rikkonut tieliikennesäännöksiä, erityisesti ajoneuvoja koskevien vaatimusten ja kuljettajien ajo- ja lepoaikojen osalta;

c)

lupaehtoja ei ole noudatettu, kun kyse on luvan uusimista koskevasta hakemuksesta;

d)

sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen katsoo yksityiskohtaisen selvityksen perusteella, että kyseinen liikenne aiheuttaisi vakavaa haittaa sellaisen vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle kyseisillä suorilla osuuksilla, joka kuuluu yhden tai useamman, sopimuspuolen voimassa olevan oikeuden mukaisen julkisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen soveltamisalaan. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin asetettava syrjimättömyysperiaatetta noudattaen arviointiperusteet sen määrittämiseksi, aiheuttaisiko se liikenne, jota varten lupaa haetaan, vakavaa haittaa edellä mainitun vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle, ja ilmoitettava ne sekakomitean pyynnöstä sille.

e)

sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen katsoo yksityiskohtaisen selvityksen perusteella, että palvelun pääasiallisena tarkoituksena ei ole kuljettaa matkustajia sopimuspuolissa sijaitsevien pysähdyspaikkojen välillä.

Jos olemassa oleva kansainvälinen linja-autoilla harjoitettava liikenne aiheuttaa vakavaa haittaa sellaisen vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle kyseisillä suorilla osuuksilla, joka kuuluu yhden tai useamman, sopimuspuolen oikeuden mukaisen julkisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen soveltamisalaan, sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisista syistä, joita ei voitu ennakoida luvan myöntämisajankohtana, ja sekakomitean suostumuksella peruuttaa määräajaksi tai kokonaan luvan harjoittaa kyseistä kansainvälistä liikennettä annettuaan kuusi kuukautta tätä ennen kyseiselle liikenteenharjoittajalle asiaa koskevan ennakkoilmoituksen.

Liikenteenharjoittajan tarjoamat muiden maantieliikenteen harjoittajien hintoja alemmat hinnat tai se, että joku muu maantieliikenteen harjoittaja jo harjoittaa liikennettä kyseisellä yhteydellä, ei saa olla yksin peruste hakemuksen hylkäämiselle.

5.   Lupaviranomainen voi hylätä hakemukset vain tämän sopimuksen mukaisin perustein.

6.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa sopimukseen pääsyä koskevassa menettelyssä ei saavuteta tulosta, asia voidaan saattaa sekakomitean käsiteltäväksi.

7.   Sekakomitea tekee mahdollisimman pian asiasta päätöksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun päätöksestä on ilmoitettu Sveitsille ja asianomaisille Euroopan unionin jäsenvaltioille.

8.   Kun tässä artiklassa määrätty menettely on saatettu päätökseen, lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksestään kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja lähetettävä näille tarvittaessa jäljennös luvasta.

5 artikla

Luvan antaminen ja uusiminen

1.   Kun tämän liitteen 4 artiklassa tarkoitettu menettely on saatettu päätökseen, lupaviranomaisen on myönnettävä lupa tai virallisesti hylättävä hakemus.

2.   Päätös hakemuksen hylkäämisestä on perusteltava. Sopimuspuolten on taattava, että liikenteenharjoittajille annetaan siinä tapauksessa, että niiden hakemus hylätään, tilaisuus esittää huomautuksia.

3.   Tämän liitteen 4 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin luvan uusimista tai luvanvaraisen liikenteen ehtojen muutoksia koskeviin hakemuksiin.

Jos liikenteen harjoittamisen edellytykset muuttuvat vain vähän, erityisesti jos ajojaksoja, maksuja ja aikatauluja tarkistetaan, lupaviranomaisen on toimitettava ainoastaan muutosta koskevat tiedot toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.

6 artikla

Luvan raukeaminen

Luvan raukeamiseen liittyvä menettely on asetuksen (EY) N:o 1073/2009 10 artiklan säännösten ja OTV:n 46 artiklan määräysten mukainen.

7 artikla

Liikenteenharjoittajien velvollisuudet

1.   Muutoin kuin ylivoimaisen esteen sattuessa säännöllistä liikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan on luvan raukeamiseen asti toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liikenne täyttää jatkuvuutta, säännöllisyyttä ja kuljetuskapasiteettia koskevat vaatimukset ja on muiden toimivaltaisen viranomaisen tämän liitteen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti asettamien edellytysten mukaista.

2.   Liikenteenharjoittajan on esitettävä matkareitti, linja-auton pysähdykset, aikataulut, kuljetusmaksut ja -ehdot tavalla, jolla varmistetaan tällaisen tiedon olevan helposti kaikkien käyttäjien saatavilla.

3.   Sveitsi ja asianomaiset Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat yhteisellä sopimuksella ja luvanhaltijan suostumuksella muuttaa säännöllisen liikenteen harjoittamisedellytyksiä.

II jakso

SATUNNAISLIIKENNE JA MUU LIIKENNE, JOKA EI OLE LUVANVARAISTA

8 artikla

Valvonta-asiakirja

1.   Sopimuksen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun liikenteen harjoittamista varten vaaditaan valvonta-asiakirja (kuljetuskirja).

2.   Liikenteenharjoittajan, joka harjoittaa satunnaisliikennettä, on täytettävä kuljetuskirja ennen jokaista matkaa.

3.   Sveitsin ja sen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, tai kyseisten viranomaisten nimeämät elimet toimittavat kuljetuskirjavihot.

4.   Valvonta-asiakirjan mallista ja sen käyttöön liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä säädetään asetuksessa (EU) N:o 361/2014.

5.   Sopimuksen 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun liikenteen osalta sopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös katsotaan valvonta-asiakirjaksi.

9 artikla

Todistus

Sopimuksen 18 artiklan 6 kohdassa määrätyn todistuksen antaa Sveitsin tai Euroopan unionin sen jäsenvaltion, jossa ajoneuvo on rekisteröity, toimivaltainen viranomainen.

Todistuksen on oltava asetuksessa (EU) N:o 361/2014 säädetyn mallin mukainen.

III jakso

VALVONTA JA SEURAAMUKSET

10 artikla

Matkaliput

1.   Säännöllistä erityisliikennettä lukuun ottamatta säännöllisen liikenteen harjoittajien on käytettävä joko henkilökohtaisia tai ryhmämatkalippuja, joista käyvät ilmi:

lähtö- ja saapumispaikka sekä tarpeen vaatiessa paluumatka;

lipun voimassaoloaika;

kuljetuksen hinta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu matkalippu on esitettävä toimivaltaisen tarkastusviranomaisen pyynnöstä.

11 artikla

Tienvarsi- ja yritystarkastukset

1.   Toisen lukuun harjoitettavan liikenteen yhteydessä on pidettävä ajoneuvossa ja esitettävä toimivaltaisen tarkastusviranomaisen pyynnöstä oikeaksi todistettu jäljennös yhteisön liikenneluvasta Euroopan unionin liikenteenharjoittajien osalta tai vastaavasta sveitsiläisestä liikenneluvasta sveitsiläisten liikenteenharjoittajien osalta sekä liikenteen luonteen mukainen lupa (tai sen oikeaksi todistettu jäljennös) tai kuljetuskirja.

Omaan lukuun harjoitettavan liikenteen yhteydessä todistus (tai oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta) on pidettävä ajoneuvossa ja esitettävä toimivaltaisen tarkastusviranomaisen pyynnöstä.

2.   Kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autolla harjoittavien liikenteenharjoittajien on sallittava kaikki ja erityisesti ajo- ja lepoaikoja koskevat tarkastukset, jotka tehdään liikenteen asianmukaisen hoitamisen varmistamiseksi.

12 artikla

Keskinäinen avunanto ja seuraamukset

1.   Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on avustettava toisiaan varmistaakseen tämän liitteen määräysten soveltamisen ja valvonnan. Niiden on vaihdettava tietoja asetuksen (EY) N:o 1071/2009 (4) 18 artiklan mukaisesti perustettujen kansallisten yhteyspisteiden välityksellä.

2.   Sen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, on peruutettava Euroopan unionin liikenteenharjoittajien yhteisön liikennelupa tai sveitsiläisten liikenteenharjoittajien vastaava sveitsiläinen lupa, jos luvanhaltija

a)

ei enää täytä sopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa määrättyjä edellytyksiä; tai

b)

on antanut vääriä tietoja niistä seikoista, jotka olivat tarpeen Euroopan unionin liikenteenharjoittajien yhteisön liikenneluvan tai sveitsiläisten liikenteenharjoittajien vastaavan sveitsiläisen luvan myöntämistä varten.

3.   Lupaviranomaisen on peruutettava lupa, jos luvanhaltija ei enää täytä niitä edellytyksiä, joiden perusteella tämän sopimuksen mukainen lupa on annettu, ja erityisesti jos sen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, sitä pyytävät. Viranomaisen on välittömästi ilmoitettava tästä toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Jos on kyse tieliikenne- ja tieturvallisuussäännösten vakavasta rikkomisesta, erityisesti ajoneuvoja koskevien vaatimusten, kuljettajien ajo- ja lepoaikojen sekä 1 artiklan 2.1 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen tai rinnakkaisliikenteen luvattoman harjoittamisen osalta, voivat sen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset, johon rikkomuksen tehnyt liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, peruuttaa yhteisön liikenneluvan Euroopan unionin liikenteenharjoittajilta tai vastaavan sveitsiläisen luvan sveitsiläisiltä liikenteenharjoittajilta tai peruuttaa määräajaksi ja/tai osittain oikeaksi todistetut jäljennökset yhteisön liikenneluvasta Euroopan unionin liikenteenharjoittajilta tai vastaavasta sveitsiläisestä luvasta sveitsiläisiltä liikenteenharjoittajilta.

Nämä seuraamukset on määriteltävä ottamalla huomioon Euroopan unionin liikenteenharjoittajien yhteisön liikenneluvan tai sveitsiläisten liikenteenharjoittajien vastaavan sveitsiläisen luvan haltijan tekemän rikkomuksen vakavuus sekä tämän hallussa olevan kansainvälistä liikennettä koskevan luvan oikeaksi todistettujen jäljennösten kokonaismäärä.

Sijoittautumissopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sen sopimuspuolen, jonka alueella rikkomus todettiin, toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon kuluessa niiden asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä, onko edellä säädettyjä seuraamuksia määrätty, ja jos on, mitä niistä. Jos tällaisia seuraamuksia ei ole määrätty, sijoittautumissopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava ratkaisun syyt.

5.   Jos sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten tietoon tulee tämän liitteen tai tieliikennelainsäädännön vakava rikkomus, jonka tekijäksi voidaan osoittaa muu kuin sopimuspuolen alueelta oleva liikenteenharjoittaja, sopimuspuolen, jonka alueella rikkomus on todettu, on toimitettava liikenteenharjoittajan sijoittautumissopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon kuluessa siitä, kun ne tekivät asiassa lopullisen päätöksen:

a)

kuvaus rikkomustapauksesta sekä rikkomuksen tekoaika ja -paikka;

b)

rikkomuksen luokka, tyyppi ja vakavuusaste; ja

c)

määrätyt ja toteutetut seuraamukset.

Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää, että sijoittautumissopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset määräävät hallinnollisia seuraamuksia 4 kohdan mukaisesti.

6.   Sopimuspuolten on varmistettava, että liikenteenharjoittajilla on oikeus hakea muutosta hallinnollisiin seuraamuksiin, joita niille on määrätty tämän artiklan nojalla.

13 artikla

Merkitseminen kansalliseen sähköiseen rekisteriin

Sopimuspuolten on varmistettava, että tieliikennelainsäädännön vakavat rikkomukset, joihin niiden alueelle sijoittautuneet liikenteenharjoittajat ovat syyllistyneet ja jotka ovat johtaneet jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten määräämään seuraamukseen, sekä Euroopan unionin liikenteenharjoittajien yhteisön liikenneluvan tai sveitsiläisten liikenteenharjoittajien vastaavan sveitsiläisen luvan tai yhteisön liikenneluvan tai vastaavan sveitsiläisen luvan oikeaksi todistetun jäljennöksen peruuttaminen määräajaksi tai kokonaan, merkitään maantiekuljetusyritysten kansalliseen sähköiseen rekisteriin. Rekisteriin tehdyt merkinnät, jotka koskevat Euroopan unionin liikenteenharjoittajien yhteisön liikenneluvan tai sveitsiläisten liikenteenharjoittajien vastaavan sveitsiläisen luvan peruuttamista määräajaksi tai kokonaan, on säilytettävä tietokannassa ainakin kahden vuoden ajan peruuttamisajan päättymisestä, kun kyse on määräajaksi peruuttamisesta, tai peruuttamispäivästä, kun on kyse pysyvästä peruuttamisesta.”


(1)  Komission asetus (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen henkilöliikenteen asiakirjojen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2121/98 kumoamisesta (EUVL L 107, 10.4.2014, s. 39).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).