ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 12

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
19. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/44, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/45, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Prekmurska gibanica (APT))

27

 

*

Komission asetus (EU) 2016/46, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oksadiksyylin ja spinetoramin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/47, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 241. kerran

42

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/48, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

45

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2016/49, annettu 7 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan unionin Ukrainassa toteuttaman siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) johtajan nimittämisestä (EUAM UKRAINA/1/2016)

47

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/50, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) annetun päätöksen 2014/219/YUTP muuttamisesta

48

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/51, annettu 18 päivänä tammikuuta 2016, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/44,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 204/2011 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/137/YUTP kumoamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 28 päivänä helmikuuta 2011 päätöksen 2011/137/YUTP (2). Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) ja sitä seuraavien päätöslauselmien mukaisesti päätöksessä 2011/137/YUTP säädettiin aseidenvientikiellosta ja kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien tarvikkeiden vientikiellosta sekä maahanpääsyn rajoittamisesta ja varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jotka ovat olleet Libyassa osallisina vakavissa ihmisoikeusloukkauksissa, kuten osallistuneet kansainvälisen oikeuden vastaisiin, siviiliväestöön ja kohteisiin kohdistuviin hyökkäyksiin. Nämä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja yhteisöt luetellaan päätöksen 2011/137/YUTP liitteissä. Tämän vuoksi tarvittiin sääntelyä, jotta tarvittavat toimenpiteet saatiin aikaan. YK:n turvallisuusneuvosto jäljempänä ’turvallisuusneuvosto’, on sittemmin hyväksynyt joukon muita päätöslauselmia, joilla on jatkettu tai muutettu YK:n Libyan vastaisia rajoittavia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2174 (2014), jolla muutetaan aseidenvientikiellon soveltamisalaa ja jatketaan matkustuskieltojen ja omaisuuden jäädyttämistä koskevien toimenpiteiden soveltamista, ja päätöslauselma 2213 (2015) Libyan suvereniteettia, itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansallista yhtenäisyyttä koskevan turvallisuusneuvoston sitoumuksen yhteydessä.

(2)

Neuvosto antoi 26 päivänä toukokuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/818 (3) päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta ja otti huomioon uhan, joka edelleen kohdistuu Libyan rauhaan, vakauteen tai turvallisuuteen ja sen poliittisen muutoksen menestyksekkääseen toteutukseen. Päätöksessä (YUTP) 2015/818 otettiin huomioon myös niiden henkilöiden ja yhteisöjen aiheuttama uhka, joilla on omistuksessaan tai määräysvallassaan Muammar Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja Libyan valtion varoja, joita voitaisiin käyttää Libyan rauhan, vakauden tai turvallisuuden uhkaamiseen tai Libyan poliittisen muutoksen menestyksekkään toteutuksen estämiseen tai heikentämiseen. Neuvosto tarkasti päätöksen 2011/137/YUTP mukaisesti perusteellisesti päätöksen liitteissä II ja III olevat luettelot henkilöistä ja yhteisöistä, joihin matkustuskiellot ja omaisuuden jäädyttämistä koskevat toimenpiteet kohdistetaan. Neuvosto antoi 31 päivänä heinäkuuta 2015 konsolidoidun päätöksen (YUTP) 2015/1333 ja kumosi päätöksen 2011/137/YUTP.

(3)

Selkeyden vuoksi neuvoston asetus (EU) N:o 204/2011 (4), sellaisena kuin se muutettuna ja pantuna täytäntöön useilla myöhemmillä asetuksilla, olisi konsolidoitava uudeksi asetukseksi.

(4)

Neuvoston olisi käytettävä valtaa muuttaa tämän asetuksen liitteissä II ja III olevia luetteloita, jotta voidaan ottaa huomioon Libyan tilanteen kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle alueella aiheuttama erityinen uhka, ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteiden muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa.

(5)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, olisi julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräitä muita niitä koskevia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6).

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b)

’varojen jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden suuruutta, määrää, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukien omaisuudenhoito;

c)

’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e)

’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

f)

’pakotekomitealla’ Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 24 kohdan nojalla;

g)

’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila;

h)

’nimetyillä aluksilla’ YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 kohdassa tarkoitettuja pakotekomitean nimeämiä aluksia, jotka luetellaan tämän asetuksen liitteessä V;

i)

’Libyan hallituksen yhteyspisteellä’ Libyan hallituksen nimittämää yhteyspistettä, joka on ilmoitettu pakotekomitealle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 3 kohdan mukaisesti.

2 artikla

1.   Kielletään

a)

sellaisten liitteessä I lueteltujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimittaminen, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Libyassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Libyassa, siitä riippumatta, ovatko nämä tarvikkeet peräisin unionista;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Kielletään sellaisten liitteessä I lueteltujen tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, ostaminen, tuonti tai kuljetus Libyasta, siitä riippumatta, ovatko nämä tarvikkeet peräisin Libyasta.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota YK:n henkilökunta, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Libyaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan lukien.

4.   Liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen antaa luvan sellaisten tarvikkeiden myynnin, toimittamisen, siirtämisen tai viennin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, asianmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos ne toteavat, että kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön.

3 artikla

1.   Kielletään

a)

Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (7), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti Libyassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libyassa käytettäväksi;

b)

liitteessä I lueteltuihin tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun tarjoaminen suoraan tai välillisesti Libyassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libyassa käytettäväksi;

c)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen kyseisten tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tarjoamiseen suoraan tai välillisesti Libyassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Libyassa käytettäväksi;

d)

aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittamiseen liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoaminen suoraan tai välillisesti Libyaan tai Libyassa käytettäväksi;

e)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a–d alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen siinä säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

ei-tappaviin sotatarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja rahoitusavun antamiseen, jos kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu pelkästään humanitaarista tai suojaavaa käyttöä varten;

b)

suojavaatetukseen, jota YK:n henkilökunta, unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Libyaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät mukaan lukien;

c)

yksinomaan Libyan hallitukselle annettavaan turvallisuus- ja aseriisunta-apuun tarkoitettuihin, ei-tappaviin puolustustarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen.

3.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen, ja siten kuin pakotekomitea on tämän ennalta hyväksynyt, siinä säädettyjä kieltoja ei sovelleta

a)

sellaisen teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, joka liittyy muuhun aseiden ja niihin liittyvän materiaalin myyntiin ja toimituksiin;

b)

edellä olevan a alakohdan soveltamisalaan kuulumattomiin ja yksinomaan Libyan hallitukselle annettavaan turvallisuus- tai aseriisunta-apuun tarkoitettuihin puolustustarvikkeisiin, mukaan lukien aseet ja niihin liittyvä materiaali, liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen.

4.   Liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdasta poiketen antaa luvan sellaisiin tarvikkeisiin, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja rahoitusavun toimittamiseen, asianmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos ne toteavat, että kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön.

4 artikla

Yhteiseen puolustustarvikeluetteloon sisältyvien tuotteiden ja teknologian tai sellaisten tuotteiden ja teknologian siirron estämiseksi, joiden toimitus, myynti, siirto, vienti tai tuonti kielletään tässä asetuksessa, kaikkien Libyasta unionin tullialueelle tuotavien tai sieltä Libyaan vietävien tavaroiden osalta on noudatettava sääntöjä, jotka koskevat velvollisuutta toimittaa ennakkotiedot saapumisesta tai lähdöstä, niiden saapumista tai lähtöä koskevien ennakkotietojen toimittamisvelvollisuutta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 450/2008 (8) ja (EU) N:o 952/2013 (9) mukaisia tulli-ilmoituksia koskevien säännösten mukaisesti, ja henkilön, joka toimittaa nämä tiedot, on ilmoitettava, kuuluvatko tuotteet yhteisen puolustustarvikeluettelon tai tämän asetuksen soveltamisalaan, ja ilmoitettava tarkemmat tiedot viedyille tuotteille myönnetystä vientiluvasta, jos niiden vienti on luvanvaraista. Nämä lisätiedot on toimitettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille tulliviranomaisille tapauksen mukaan joko kirjallisina tai tekemällä tulli-ilmoitus.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä II ja III lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä II ja III lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai eduksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suora tai välillinen kiertäminen.

4.   Kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka 16 päivänä syyskuuta 2011 kuuluivat liitteessä VI luetelluille yhteisöille taikka olivat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa ja jotka mainittuna päivänä sijaitsivat Libyan ulkopuolella, pysyvät jäädytettyinä.

6 artikla

1.   Liitteeseen II sisältyvät luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) 22 kohdan, päätöslauselman 1973 (2011) 19, 22 tai 23 kohdan, päätöslauselman 2174 (2014) 4 kohdan taikka päätöslauselman 2213 (2015) 11 kohdan mukaisesti.

2.   Liitteessä III luetellaan ne luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka eivät kuulu liitteeseen II ja

a)

jotka ovat osallistuneet tai myötävaikuttaneet henkilöihin kohdistuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten määräämiseen, valvontaan tai muunlaiseen ohjaamiseen Libyassa, mukaan lukien osallistuminen tai myötävaikuttaminen siviiliväestöön ja -kohteisiin kohdistuneiden hyökkäysten, ilmapommitukset mukaan lukien, suunnitteluun, johtamiseen, määräämiseen tai suorittamiseen rikkoen kansainvälistä oikeutta;

b)

jotka ovat rikkoneet turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) tai päätöslauselman 1973 (2011) määräyksiä tai tämän asetuksen säännöksiä, tai avustaneet niiden rikkomisessa;

c)

joiden on todettu osallistuneen Libyassa Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan tai olleen muuten aiemmin lähellä kyseistä hallintoa ja jotka uhkaavat edelleen Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta ja Libyan poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta;

d)

jotka osallistuvat toimiin tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta, tai estävät tai heikentävät Libyan poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta, muun muassa seuraavalla toiminnalla:

i)

sovellettavan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnittelu, johtaminen tai toteutus Libyassa;

ii)

hyökkäysten toteuttaminen mitä tahansa Libyassa sijaitsevaa lentoasemaa, maaliikenneasemaa tai merisatamaa vastaan, Libyan valtion instituutiota tai laitosta vastaan tai Libyassa toimivaa ulkomaista edustustoa vastaan;

iii)

aseellisten ryhmittymien tai rikollisverkostojen tukeminen raakaöljyn tai minkä tahansa muiden Libyan luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä;

iv)

Libyan valtion rahoituslaitosten ja Libyan kansallisen öljy-yhtiön uhkaaminen tai pakottaminen tai osallistuminen toimintaan, joka saattaa johtaa tai jonka tuloksena voi olla Libyan valtionvarojen kavaltaminen;

v)

päätöslauselmassa 1970 (2011) ja tämän asetuksen 1 artiklassa vahvistettua aseidenvientikieltoa Libyaan koskevien säännösten rikkominen tai avustaminen niiden kiertämisessä;

vi)

olemalla henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii jonkin edellä mainitun hyväksi, puolesta tai johdolla, tai yhteisö tai elin, jonka omistaa jokin näistä tai liitteessä II tai III luetelluista henkilöistä, yhteisöistä tai elimistä tai joka kuuluu niiden määräysvaltaan; tai

e)

jotka omistavat tai joiden määräysvallassa on Libyassa Muammar Gaddafin entisen hallinnon aikana kavallettuja valtion varoja, joita voitaisiin käyttää uhkaamaan Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta taikka estämään tai heikentämään sen poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta.

3.   Liitteet II ja III sisältävät luetteloon merkittyjen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon merkitsemisen perusteet, jotka on toimittanut turvallisuusneuvosto tai liitteen II osalta pakotekomitea.

4.   Liitteet II ja III sisältävät saatavilla olevat, kyseessä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka on toimittanut turvallisuusneuvosto tai liitteen II osalta pakotekomitea. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipäivä ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä II mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, yhteisön tai elimen.

5.   Liite VI sisältää turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean vahvistamat luetteloon merkitsemisen perusteet, jotka koskevat tämän asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä, yhteisöjä ja elimiä.

7 artikla

Mitä tulee liitteessä II tai III nimeämättömiin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin, joihin mainituissa liitteissä nimetyt henkilöt, yhteisöt tai elimet ovat sidoksissa, velvoite jäädyttää nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten varat ja taloudelliset resurssit ei estä mainitunlaisia nimeämättömiä henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä jatkamasta laillisen liiketoiminnan harjoittamista, mikäli tällainen liiketoiminta ei merkitse varojen tai taloudellisten resurssien asettamista nimettyjen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville.

8 artikla

1.   Liitteessä IV mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä II tai III lueteltujen taikka 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että silloin, kun lupa koskee liitteessä II lueteltua tai 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua henkilöä, yhteisöä tai elintä, asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.   Liitteessä IV luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen todettuaan, että kyseiset jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

silloin kun lupa koskee liitteessä II lueteltua tai 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua henkilöä, yhteisöä tai elintä, asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä toteamuksesta ja pakotekomitea on hyväksynyt toteamuksen; ja

b)

silloin kun lupa koskee liitteessä III lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

9 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat liitteessä II lueteltujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten sekä 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antama ratkaisu, joka on perustettu tai annettu:

i)

ennen sitä päivää, jona henkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen II, tai

ii)

ennen sitä päivää, jona turvallisuusneuvosto on nimennyt 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia vaateita;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu liitteessä II tai III luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista; ja

e)

jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

2.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat liitteessä III lueteltujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 5 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteeseen III, tai tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen unionissa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä II tai III luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

3.   Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

10 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, liitteessä IV luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin liitteessä III luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvien jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien asettamiseen liitteessä III lueteltujen henkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville, jos kyseiset viranomaiset katsovat tämän olevan tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, kuten humanitaarisen avun toimittamiseksi tai humanitaarisen avun toimittamisen helpottamiseksi, siviiliväestön perustarpeiden kannalta välttämättömien raaka-aineiden ja tarvikkeiden toimittamiseksi, mukaan lukien elintarvikkeiden ja niiden tuottamiseksi tarvittavien maataloustuotteiden sekä lääkkeiden ja sähkön toimittaminen, tai evakuointien suorittamiseksi Libyasta. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.

11 artikla

1.   Liitteessä IV luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 artiklan 4 kohdasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista:

i)

humanitaariset tarpeet;

ii)

polttoaine, sähkö ja vesi ainoastaan siviilikäyttöön;

iii)

Libyan hiilivetyjen tuotannon ja myynnin aloittaminen uudelleen;

iv)

siviilihallinnon instituutioiden ja julkisten siviili-infrastruktuurien perustaminen, toiminta tai vahvistaminen; tai

v)

pankkisektorin toiminnan uudelleen käynnistämisen helpottaminen, myös Libyan kanssa käytävän kansainvälisen kaupan tukemiseksi tai helpottamiseksi;

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle aikomuksestaan antaa lupa varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien käyttöön antamiseen eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksesta ilmoittanut vastustavansa vapautusta;

c)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle, ettei kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja aseteta liitteessä II tai III luetellun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäviksi;

d)

asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Libyan viranomaisia kyseisten varojen tai taloudellisten resurssien käytöstä; ja

e)

asianomainen jäsenvaltio on antanut Libyan viranomaisille tiedoksi tämän kohdan b ja c alakohdan nojalla tehdyt ilmoitukset, eivätkä Libyan viranomaiset ole viiden työpäivän kuluessa ilmoittaneet vastustavansa kyseisten varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamista.

2.   Jos henkilön, yhteisön tai elimen suoritettavana oleva maksu perustuu tämän ennen päivää, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen, tekemään sopimukseen tai tälle ennen kyseistä päivää syntyneeseen velvoitteeseen, liitteessä IV luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 5 artiklan 4 kohdasta poiketen ja tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, ettei maksulla rikota 5 artiklan 2 kohtaa eikä sitä ole annettu 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön eduksi;

b)

asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle kymmenen työpäivää etukäteen aikomuksestaan myöntää lupa.

12 artikla

1.   Edellä olevaa 5 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai neuvosto on nimennyt 5 artiklassa tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen;

c)

edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman ratkaisun nojalla maksettaviksi tulevat maksut; tai

d)

edellä 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut,

edellyttäen, että kyseiset korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä oleva 5 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

13 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä II tai III mainitun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä IV luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä II tai III luetellun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

ii)

maksusuorituksella ei rikota 5 artiklan 2 kohtaa.

b)

silloin, kun lupa koskee liitteessä II lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle kymmenen työpäivää etukäteen aikeestaan myöntää lupa;

c)

silloin, kun lupa koskee liitteessä III lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan myöntää lupa.

14 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, liitteessä IV luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen liitteessä III lueteltujen satamaviranomaisten saataville, kun kyseessä on ennen 7 päivää kesäkuuta 2011 tehtyjen sopimusten täytäntöönpano 15 päivään heinäkuuta 2011 asti öljyyn, kaasuun ja jalostettuihin öljytuotteisiin liittyviä sopimuksia lukuun ottamatta. Jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa niiden antamisesta.

15 artikla

1.   Kielletään nimetyiltä jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta Libyasta peräisin olevan raakaöljyn lastaaminen, kuljetus ja purkaminen, ellei kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole antanut tähän lupaa Libyan hallituksen yhteyspistettä kuultuaan.

2.   Kielletään antamasta tai myöntämästä nimetyille aluksille pääsyä unionin alueella oleviin satamiin, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

3.   Edellä 2 kohdassa säädettyä toimenpidettä ei sovelleta, jos unionin alueella olevaan satamaan pääsy on välttämätöntä tarkastuksen vuoksi, hätätapauksessa tai kun alus on palaamassa Libyaan.

4.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva alusten polttoainetäydennyspalvelujen, tavaratoimitusten tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen nimetyille aluksille, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty.

5.   Liitteessä IV yksilöidyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää poikkeuksia 4 kohdassa säädettyyn toimenpiteeseen, jos se on välttämätöntä humanitaarisista tai turvallisuussyistä tai jos alus on palaamassa Libyaan. Tällaisista luvista on ilmoitettava kirjallisesti pakotekomitealle ja komissiolle.

6.   Kielletään nimetyissä aluksissa olevaan raakaöljyyn liittyvät liiketoimet, mukaan lukien raakaöljyn myynti tai raakaöljyn käyttäminen luottona, sekä raakaöljyn kuljetukseen liittyvän vakuutuksen ottaminen, jos pakotekomitean suorittamassa nimeämisessä niin on määrätty. Tätä kieltoa ei sovelleta satamamaksujen vastaanottamiseen 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

16 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisesta kieltäytymisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä.

17 artikla

1.   Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää

a)

liitteessä II tai III lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin;

b)

kuka tahansa muu libyalainen henkilö, yhteisö tai elin, mukaan lukien Libyan hallitus;

c)

henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.   Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttäminen ei ole kiellettyä 1 kohdan nojalla, kuuluu sille henkilölle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.   Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

18 artikla

1.   Asiassa sovellettavien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista rajoittamatta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 5 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä IV luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

3.   Edellä oleva 2 kohta ei estä jäsenvaltioita jakamasta tarvittaessa tällaisia tietoja Libyan ja muiden jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti siinä tarkoituksessa, että väärinkäytettyjen varojen takaisin perimistä helpotetaan.

19 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

20 artikla

Komissio valtuutetaan

a)

muuttamaan liitettä IV jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

b)

muuttamaan liitettä V päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteen V muutosten nojalla ja pakotekomitean turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 11 ja 12 kohdan nojalla suorittamien määrittämisten perusteella.

21 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloonsa luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen II.

2.   Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä III vastaavasti.

3.   Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään konkreettista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

5.   Jos YK päättää poistaa luettelosta henkilön, yhteisön tai elimen tai muuttaa luettelossa olevan luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä II vastaavasti.

6.   Liitteessä III olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään joka 12. kuukausi.

22 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännöt tiedoksi komissiolle viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista sääntöihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.

23 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä IV.

24 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan lukien;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

25 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 204/2011. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Neuvoston päätös 2011/137/YUTP, annettu 28 päivänä helmikuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 58, 3.3.2011, s. 53).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/818, annettu 26 päivänä toukokuuta 2015, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/137/YUTP muuttamisesta (EUVL L 129, 27.5.2015, s. 13).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 204/2011, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  EUVL C 69, 18.3.2010 s. 19.

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1).

(9)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


LIITE I

LUETTELO 2, 3 JA 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TARVIKKEISTA, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ KANSALLISISSA TUKAHDUTTAMISTOIMISSA

1.

Seuraavat ampuma-aseet, ampumatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

1.1

ampuma-aseet, jotka eivät kuulu Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (1), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, ML 1 ja ML 2 kohdissa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

1.2

ampumatarvikkeet, jotka on erityisesti suunniteltu 1.1 kohdassa lueteltuja ampuma-aseita varten, sekä niihin erityisesti suunnitellut osat;

1.3

aseiden tähtäimet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

2.

Pommit ja kranaatit, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin.

3.

Seuraavat ajoneuvot:

3.1

vesitykillä varustetut ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mellakantorjuntaa varten;

3.2

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten;

3.3

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu esteiden poistamista varten, ballistisesti suojatut rakennuskoneet mukaan lukien;

3.4

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu vankien ja/tai pidätettyjen kuljettamista tai siirtämistä varten;

3.5

ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu siirrettävien esteiden kuljettamista varten;

3.6

edellä 3.1–3.5 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osat, jotka on erityisesti suunniteltu mellakantorjuntaa varten.

Huom. 1: Tämä kohta ei koske ajoneuvoja, jotka on erityisesti suunniteltu palontorjuntaa varten.

Huom. 2: Edellä 3.5 kohdassa termillä ’ajoneuvot’ tarkoitetaan myös perävaunuja.

4.

Seuraavat räjähdysaineet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

4.1

laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muutoin kuin sähköisesti, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat; paitsi laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu sellaiseen tiettyyn kaupalliseen käyttöön, johon kuuluu sellaisten laitteiden tai välineiden räjähdyksen avulla tapahtuva käynnistys tai käyttö, joiden tarkoituksena ei ole räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttöpumput, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet);

4.2

suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin;

4.3

seuraavat muut räjähteet, jotka eivät kuulu yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin, ja samankaltaiset aineet:

a)

amatoli;

b)

nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä);

c)

nitroglykoli;

d)

pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

e)

pikryylikloridi;

f)

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

5.

Seuraavat suojavarusteet, jotka eivät kuulu yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 13 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettuihin tuotteisiin:

5.1

luodinkestävät ja/tai viiltosuojatut liivit;

5.2

luodin- ja/tai sirpaleenkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet.

Huom. Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu urheiluun;

tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämistä varten.

6.

Muut kuin yhteisen puolustustarvikeluettelon ML 14 kohdassa valvonnan alaisiksi asetetut simulaattorit, jotka on tarkoitettu ampuma-aseiden käyttökoulutusta varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjelmistot.

7.

Muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetetut pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket.

8.

Partateräpiikkilangat.

9.

Sotilas- ja taisteluveitset sekä pistimet, joiden terän pituus on yli 10 cm.

10.

Tuotantolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tässä luettelossa lueteltuja tarvikkeita varten.

11.

Erityisteknologia, joka on tarkoitettu tässä luettelossa lueteltujen tarvikkeiden kehittämistä, valmistamista ja käyttöä varten.


(1)  EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.


LIITE II

LUETTELO 6 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

A.   Henkilöt

6.

Nimi: DORDA, ABU ZAYD UMAR

Arvo: ei saatavilla Nimike: a) Asema: Johtaja, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio. b) Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö. Syntymäaika: ei saatavilla Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Hallinnon kannattaja. Ulkoisen tiedusteluviraston päällikkö.

7.

Nimi: JABIR, ABU BAKR YUNIS

Arvo: Kenraalimajuri Nimike: Asema: Puolustusministeri. Syntymäaika: 1952 Syntymäpaikka: Jalo, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Kokonaisvastuussa asevoimien toimista.

8.

Nimi: MATUQ, MATUQ MOHAMMED

Arvo: ei saatavilla Nimike: Asema: Julkisten laitosten sihteeri Syntymäaika: 1956 Syntymäpaikka: Khoms, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: Ei tiedossa, oletettavasti siepattu.

Lisätiedot

Hallituksen pitkäaikainen jäsen. Mukana vallankumouskomiteoissa. Osallistunut aikaisemmin toisinajattelun tukahduttamiseen ja väkivaltaisuuksiin.

9.

Nimi: GADDAFI, AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1978 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: Aisha Muhammed Abdul Salam (passin nro: 215215) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: 428720 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Rikkonut päätöslauselman 1970 15 kohtaa matkustamalla, minkä Libya-asiantuntijapaneeli totesi 2013 väliraportissaan.

10.

Nimi: GADDAFI, HANNIBAL MUAMMAR

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 20.9.1975Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B/002210 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Algeria (oletettu tila/sijainti: Algeria) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

11.

Nimi: GADDAFI, KHAMIS MUAMMAR

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1978 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneiden sotilasyksiköiden komentaja.

12.

Nimi: GADDAFI, MOHAMMED MUAMMAR

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1970 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta (oletettu tila/sijainti: Omanin sulttaanikunta) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

13.

Nimi: GADDAFI, MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR

Arvo: ei saatavilla Nimike: Vallankumousjohtaja, asevoimien ylipäällikkö Syntymäaika: 1942 Syntymäpaikka: Sirte, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: YK merkinnyt luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta ja ihmisoikeusloukkauksista.

14.

Nimi: GADDAFI, MUTASSIM

Arvo: ei saatavilla Nimike: Kansallinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Syntymäaika: 1976 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

15.

Nimi: GADDAFI, SAADI

Arvo: ei saatavilla Nimike: Erikoisjoukkojen komentaja Syntymäaika: a) 27.5.1973 b) 1.1.1975Syntymäpaikka Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: a) 014797 b) 524521 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (tutkintavankeudessa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Mielenosoitusten tukahduttamiseen osallistuneiden sotilasyksiköiden komentaja.

16.

Nimi: GADDAFI, SAIF AL-ARAB

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: 1982 Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen). Oletettu tila/sijainti: kuollut.

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon.

17.

Nimi: GADDAFI, SAIF AL-ISLAM

Arvo: ei saatavilla Nimike: Gaddafi-säätiön johtaja Syntymäaika: 25.6.1972Syntymäpaikka: Tripoli, Libya Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: B014995 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 ja 17 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Läheiset yhteydet hallintoon. Antanut julkisesti lausuntoja, joissa yllytetään väkivaltaan mielenosoittajia kohtaan.

18.

Nimi: AL-SENUSSI, ABDULLAH

Arvo: Eversti Nimike: Sotilastiedustelun johtaja Syntymäaika: 1949 Syntymäpaikka: Sudan Hyvälaatuinen alias: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passin nro: B0515260; Syntymäaika: 1948; Syntymäpaikka: Anefif (Kidal), Mali; Myöntämispäivä: 10.1.2012; Myöntämispaikka: Bamako, Mali; Voimassaolon päättymispäivä: 10.1.2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Malin henkilöllisyystodistuksen numero 073/SPICRE; Syntymäpaikka: Anefif, Mali; Myöntämispäivä: 6.12.2011; Myöntämispaikka: Essouck, Mali) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Libya (oletettu tila/sijainti: tutkintavankeudessa Libyassa) Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 26.2.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan nojalla (matkustuskielto). Merkitty luetteloon 17.3.2011 päätöslauselman 1970 17 kohdan nojalla (varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Sotilastiedustelu on osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen. Aiemmin epäilty muun muassa osallisuudesta joukkomurhaan Abu Selimin vankilassa. Tuomittu poissaolleena UTA:n lentoon kohdistuneesta pommi-iskusta. Muammar Gaddafin lanko.

19.

Nimi: AL-BARASSI, SAFIA FARKASH

Arvo: ei saatavilla Nimike: ei saatavilla Syntymäaika: Noin 1952 Syntymäpaikka: Al Bayda, Libya Hyvälaatuinen alias: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, syntynyt 1.1.1953 (Omanin passin nro 03825239) Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: 03825239 Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: Omanin sulttaanikunta Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 24.6.2011 Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Huomattava henkilökohtainen varallisuus, jota voidaan käyttää hallinnon tarkoituksiin. Sisar Fatima FARKASH on naimisissa Libyan sotilastiedustelun päällikön ABDALLAH SANUSSIn kanssa.

20.

Nimi: ZLITNI, ABDELHAFIZ

Arvo: ei saatavilla Nimike: a) Eversti Gaddafin hallituksen suunnitelma- ja valtiovarainministeri. b) Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. c) Libyan keskuspankin väliaikainen päällikkö. Syntymäaika: 1935 Syntymäpaikka: ei saatavilla Hyvälaatuinen alias: ei saatavilla Huonolaatuinen alias: ei saatavilla Kansalaisuus: ei saatavilla Passin nro: ei saatavilla Henkilötunnus: ei saatavilla Osoite: ei saatavilla Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 24.6.2011Lisätietoja: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1970 15 kohdan ja päätöslauselman 1973 19 kohdan nojalla (matkustuskielto, varojen jäädyttäminen).

Lisätiedot

Osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen. Yleisen kansankomitean (valtionvarat ja suunnittelu) sihteeri. Zltini toimii tällä hetkellä Libyan keskuspankin väliaikaisena päällikkönä. Toimi aiemmin kansallisen öljy-yhtiön puheenjohtajana. Tietojemme mukaan hän pyrkii oletettavasti tällä hetkellä keräämään varoja kartuttaakseen keskuspankin varantoja, jotka on käytetty nykyisten sotilaallisten toimien jatkamiseen.


LIITE III

LUETTELO 6 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

A.   Henkilöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Asema: Terrorismin torjunnan päällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Syntymäaika: 1952

Syntymäpaikka: Tripoli, Libya

Vallankumouskomitean merkittävä jäsen.

Muammar Gaddafin läheinen liittolainen. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Asema: Apulaispäällikkö, ulkoisesta turvallisuudesta vastaava organisaatio

Muammar Gaddafin lanko.

Gaddafin hallituksen merkittävä jäsen ja siten läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Asema: Päällikkö, vallankumous-komitealiike

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Uskotaan joutuneen salamurhatuksi Egyptissä elokuussa 2014

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Traghen

Muammar Gaddafin kabinettipäällikkö. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled, kenraali

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Genzur

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavan viraston entinen johtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Syntymäaika: 1.7.1949

Syntymäpaikka: Al-Bayda

Ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston entinen tiedustelujohtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Yleisen kansankongressin entinen pääsihteeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Eversti Gaddafin hallituksen pääministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Eversti Gaddafin hallituksen terveys- ja ympäristöministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Syntymäaika: 1949

Syntymäpaikka: Al-Azizia (Tripolin lähellä)

Eversti Gaddafin hallituksen teollisuus-, talous- ja kauppaministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Syntymäaika: 1943

Eversti Gaddafin hallituksen maatalous- sekä eläin- ja merivarojen ministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Eversti Gaddafin hallituksen sosiaaliministeri.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Syntymäaika: 4.5.1963

Passin nro: B/014965 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin hallituksen opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusministeri. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Syntymäaika: 8.7.1954

Passin nro: B/014924 (voimassa vuoden 2013 loppuun)

Eversti Gaddafin entinen läheinen yhteistyökumppani, entinen turvallisuuspalvelujen avainhenkilö ja radion ja television johtaja.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

21.3.2011

15.

Eversti Taher Juwadi

Asema: Vallankumouskaartin komentoketjussa neljäntenä

Eversti

Gaddafin hallituksen avainhenkilö. Siten läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed, tohtori

Vallankumous-komiteoiden yhteystoimiston päällikkö.

Vallankumouskomiteat ovat osallistuneet mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Asema: Muammar Gaddafin henkilökohtaisten turvallisuusjoukkojen johtaja.

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Houn, Libya

Vastuussa hallituksen turvallisuudesta. On aikaisemmin kohdistanut väkivaltaa toisinajattelijoihin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Syntymäaika: 1948

Syntymäpaikka: Sirte, Libya

Muammar Gaddafin serkku. Sayyid osallistui 1980-luvulla toisinajattelijoiden salamurhakampanjaan ja hänen väitetään olleen vastuussa useista kuolemantapauksista Euroopassa. Hänen uskotaan olleen osallisena myös asehankinnoissa. Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Entinen Libyan suurlähettiläs Tšadissa. Lähtenyt Tšadista Sabhaan. Osallistunut suoraan hallinnon palkkasotilaiden värväykseen ja niiden toiminnan koordinointiin.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husain, eversti

Oletettu tila/sijainti: Etelä-Libya

Ghatin entinen hallinnoija (Etelä-Libya). Osallistunut henkilökohtaisesti palkkasotilaiden värväykseen.

Läheisesti yhteydessä Muammar Gaddafin entiseen hallintoon.

12.4.2011

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

Sivusto: http://www.laaico.com Yhtiö perustettu 1981 76351 Janzour-Libya81370 Tripoli-Libya

P. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613

F. 00 218 (21) 4893800 – 4891867

Sähköposti: info@laaico.com

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Hallinnon yhteystiedot: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – Postilokero: 1101 – LIBYA

P. +218 214778301 –

F. +218 214778766;

sähköposti: info@gicdf.org

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Kotipaikka Tripoli.

Muammar Gaddafin hallinnon määräysvallassa ja sen mahdollinen rahoituslähde.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Yhteystiedot:

P. +218 214445926;

+218 214445900;

F. +218 213402107

http://www.ljbc.net;

sähköposti: info@ljbc.net

Julkinen yllyttäminen vihaan ja väkivaltaan väärän tiedon levittämiskampanjoiden avulla mielenosoitusten tukahduttamiseksi.

21.3.2011

5.

Vallankumouskaarti

 

Osallistunut mielenosoitusten tukahduttamiseen.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya;

Sähköposti: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

P. +218 214870586;

P. +218 214870714;

P. +218 214870745;

P. +218 213338366;

P. +218 213331533;

P. +218 213333541;

P. +218 213333544;

P. +218 213333543;

P. +218 213333542;

F. +218 214870747;

F. +218 214870767;

F. +218 214870777;

F. +218 213330927;

F. +218 213333545

Libyan keskuspankin libyalainen tytärpankki.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

P. +218 213345187

F. +218 213345188

sähköposti: info@ethic.ly

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Economic & Social Development Fund -rahaston libyalainen tytäryhtiö.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Libyan Africa Investment Portfolion libyalainen tytäryhtiö

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Muu tieto:

Rek.nro 01794877 (Yhdistynyt kuningaskunta)

Libyan Investment Authorityn Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva tytäryhtiö.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu tieto:

Rek.nro 1510484 (Brittiläiset Neitsytsaaret)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Gaddafin omistama Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva yhtiö.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Muu tieto:

Rek.nro 1534407 (Brittiläiset Neitsytsaaret)

Libyan Investment Authorityn Brittiläisillä Neitsytsaarilla toimiva tytäryhtiö.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Muu tieto:

Rek.nro 59058C (Mansaari)

Libyan Investment Authorityn Mansaarella toimiva tytäryhtiö.

12.4.2011


LIITE IV

LUETTELO 8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 9 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 13 ARTIKLASSA JA 18 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

a)

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ALANKOMAAT

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b)

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia ja muita tietoja varten:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

P. (+32-2) 295 55 85

F. (+32-2) 299 08 73


LIITE V

LUETTELO 1 ARTIKLAN H ALAKOHDASSA JA 15 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA ALUKSISTA SEKÄ PAKOTEKOMITEAN MÄÄRÄÄMÄT SOVELLETTAVAT TOIMENPITEET


LIITE VI

LUETTELO 5 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUISTA OIKEUSHENKILÖISTÄ, YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄ

1.

Nimi: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC), aiemmin: ei saatavilla Osoite: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaMerkitty luetteloon:17.3.2011Muut tiedot: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 17 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16. syyskuuta päätöslauselman 2009 15 kohdan nojalla.

Lisätiedot

Muammar Gaddafin ja hänen perheensä määräysvallassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.

2.

Nimi: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: ei saatavilla Aiemmin: ei saatavilla Osoite: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaMerkitty luetteloon: 17.3.2011Muut tiedot: Merkitty luetteloon päätöslauselman 1973 17 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 16. syyskuuta päätöslauselman 2009 15 kohdan nojalla.

Lisätiedot

Muammar Gaddafin ja hänen perheensä määräysvallassa, hänen hallintonsa mahdollinen rahoituslähde.


19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/45,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Prekmurska gibanica (APT))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Slovenian esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EU) N:o 172/2010 (2), sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/176 (3), nojalla rekisteröidyn aidon perinteisen tuotteen ”Prekmurska gibanica” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Prekmurska gibanica” (APT) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 172/2010, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2010, nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Prekmurska gibanica (APT)) (EUVL L 51, 2.3.2010, s. 11).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/176, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, erään aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Prekmurska gibanica (APT)) (EUVL L 30, 6.2.2015, s. 16).

(4)  EUVL C 235, 18.7.2015, s. 16.


19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/28


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/46,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oksadiksyylin ja spinetoramin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Oksadiksyylin ja spinetoramin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 592/2012 (2), vahvistetaan oksadiksyyliä koskevat väliaikaiset jäämien enimmäismäärät useiden tuotteiden osalta johtuen tehoaineen pysyvyydestä maaperässä. Komissio kehotti jäsenvaltioita jakamaan seurantatietoa tämän aineen esiintymisestä tuotteissa, joita asia koskee. Toimitetut tiedot osoittavat, ettei purjoissa ja juuresten ja juurimukuloiden ryhmässä esiinny enää jäämiä, jotka ylittäisivät asianomaiset määritysrajat. Sen vuoksi on asianmukaista alentaa väliaikaiset jäämien enimmäismäärät näihin arvoihin. Oksadiksyylin jäämiä esiintyy sitä vastoin edelleen persiljassa, varsisellerissä ja lehtisellerissä sekä salaattien ja salaattikasvien ryhmässä. Seurantatiedot osoittavat, että oksadiksyylin esiintymistä näissä hyödykkeissä kyetään riittävällä tavalla rajoittamaan väliaikaisella jäämien enimmäismäärällä, joka on 0,05 mg/kg. Sen vuoksi on asianmukaista alentaa väliaikaiset jäämien enimmäismäärät arvoon 0,05 mg/kg. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan myöhemmin uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(3)

Codex Alimentarius -komission vahvistama nisäkkäiden lihaa (merinisäkkäiden lihaa lukuun ottamatta) koskeva spinetoramin jäämien enimmäismäärä (CXL) sisällytettiin asetukseen (EY) N:o 396/2005 komission asetuksella (EU) N:o 459/2010 (3). Asetuksen (EY) N:o 396/2005 liite I korvattiin komission asetuksella (EU) N:o 212/2013 (4). Sillä korvattiin liitteessä I ollut nisäkkäiden lihaa koskeva kohta nisäkkäiden lihasta koskevalla kohdalla (koodit 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 ja 1017010). Jäämien enimmäismääriä ei tuolloin mukautettu vastaamaan muutettuja luokkia. Koska aine on rasvaliukoinen ja jäämiä odotetaan esiintyvän rasvamatriiseissa, on aiheellista säätää tällaisesta mukauttamisesta korjaamalla nisäkkäiden rasvakudosta ja nisäkkäiden lihasta koskevat jäämien enimmäismäärät.

(4)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(6)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista tällä asetuksella ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(7)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu ennen 8 päivää helmikuuta 2016.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 592/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenatsaatin, kaptaanin, syprodiniilin, fluopikolidin, heksitiatsoksin, isoprotiolaanin, metaldehydin, oksadiksyylin ja fosmetin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 176, 6.7.2012, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 459/2010, annettu 27 toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen torjunta-aineiden jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 129, 28.5.2010, s. 3).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 212/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta siltä osin kuin on kyse kyseiseen liitteeseen kuuluvia tuotteita koskevista lisäyksistä ja muutoksista (EUVL L 68, 12.3.2013, s. 30).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa olevat oksadiksyyliä ja spinetoramia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Oksadiksyyli

Spinetorami(XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01 (1)

 

0110000

Sitrushedelmät

 

0,2

0110010

Greipit

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

0110990

Muut

 

 

0120000

Pähkinät

 

0,05 (1)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

0120990

Muut

 

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0,2

0130010

Omenat

 

 

0130020

Päärynät

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

0130990

Muut

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

0140010

Aprikoosit

 

0,2

0140020

Kirsikat

 

0,05 (1)

0140030

Persikat

 

0,3

0140040

Luumut

 

0,05 (1)

0140990

Muut

 

0,05 (1)

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0,5

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

0,2

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

0,05 (1)

0153020

Sinivatukat

 

0,05 (1)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0,8

0153990

Muut

 

0,05 (1)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

0,2

0154020

Karpalot

 

0,05 (1)

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0,05 (1)

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0,05 (1)

0154050

Ruusunmarjat

 

0,05 (1)

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0,05 (1)

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0,05 (1)

0154080

Mustaseljan marjat

 

0,05 (1)

0154990

Muut

 

0,05 (1)

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

0,05 (1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

0161050

Karambolat

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

0161990

Muut

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

0162020

Litsit

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0162990

Muut

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

0163070

Guavat

 

 

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

0163100

Duriot

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

0163990

Muut

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (1)

0,05 (1)

0211000

a)

Perunat

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

0212990

Muut

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut

 

 

0220000

Sipulikasvit

0,01 (1)

 

0220010

Valkosipulit

 

0,05 (1)

0220020

Sipulit

 

0,05 (1)

0220030

Salottisipulit

 

0,05 (1)

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0,8

0220990

Muut

 

0,05 (1)

0230000

Hedelmävihannekset

0,01 (1)

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0,5

0231010

Tomaatit

 

 

0231020

Paprikat

 

 

0231030

Munakoisot

 

 

0231040

Okrat

 

 

0231990

Muut

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,2

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

0232990

Muut

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0,05 (1)

0233010

Melonit

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0,05 (1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0,05 (1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01 (1)

0,05 (1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

0242990

Muut

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

0243990

Muut

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,05 (+)

 

0251010

Vuonankaali

 

0,05 (1)

0251020

Lehtisalaatti

 

10

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0,05 (1)

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0,05 (1)

0251050

Krassikanankaali

 

0,05 (1)

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0,05 (1)

0251070

Lehtisinappi

 

0,05 (1)

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0,05 (1)

0251990

Muut

 

0,05 (1)

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01 (1)

0,05 (1)

0252010

Pinaatti

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

0252990

Muut

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01 (1)

0,05 (1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (1)

0,05 (1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (1)

0,05 (1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0,05 (1)

0256010

Kirveli

0,01 (1)

 

0256020

Ruohosipuli

0,01 (1)

 

0256030

Yrttiselleri

0,01 (1)

 

0256040

Persilja

0,05 (+)

 

0256050

Salvia

0,01 (1)

 

0256060

Rosmariini

0,01 (1)

 

0256070

Timjami

0,01 (1)

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

0,01 (1)

 

0256090

Laakerinlehti

0,01 (1)

 

0256100

Rakuuna

0,01 (1)

 

0256990

Muut

0,01 (1)

 

0260000

Palkovihannekset

0,01 (1)

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0,1

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0,05 (1)

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0,1

0260040

Herneet (silvityt)

 

0,05 (1)

0260050

Linssit

 

0,05 (1)

0260990

Muut

 

0,05 (1)

0270000

Varsivihannekset

 

0,05 (1)

0270010

Parsa

0,01 (1)

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01 (1)

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

0,05 (+)

 

0270040

Salaattifenkoli

0,01 (1)

 

0270050

Latva-artisokka

0,01 (1)

 

0270060

Purjo

0,01  (1)

 

0270070

Raparperi

0,01 (1)

 

0270080

Bambunversot

0,01 (1)

 

0270090

Palmunsydämet

0,01 (1)

 

0270990

Muut

0,01 (1)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (1)

0,05 (1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (1)

0,05 (1)

0300000

Kuivatut palkokasvit

0,01 (1)

0,05 (1)

0300010

Tarhapavut

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

0300990

Muut

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,02 (1)

0,05 (1)

0401000

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

0401140

Hampunsiemenet

 

 

0401150

Risiininsiemenet

 

 

0401990

Muut

 

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapokki

 

 

0402990

Muut

 

 

0500000

VILJAT

0,01 (1)

0,05 (1)

0500010

Ohra

 

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

 

0500030

Maissi

 

 

0500040

Viljahirssi

 

 

0500050

Kaura

 

 

0500060

Riisi

 

 

0500070

Ruis

 

 

0500080

Kirjodurra

 

 

0500090

Vehnä

 

 

0500990

Muut

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,02 (1)

0,1 (1)

0610000

Teet

 

 

0620000

Kahvipavut

 

 

0630000

Yrttiteet

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

0631030

Ruusu

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

0632010

Mansikka

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Muut

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

0700000

HUMALA

0,02 (1)

0,1 (1)

0800000

MAUSTEET

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,02 (1)

0,1 (1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Korianteri

 

 

0810050

Kumina

 

 

0810060

Tilli

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,02 (1)

0,1 (1)

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,02 (1)

0,1 (1)

0830010

Kaneli

 

 

0830990

Muut

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

0840010

Lakritsi

0,02 (1)

0,1 (1)

0840020

Inkivääri

0,02 (1)

0,1 (1)

0840030

Kurkuma

0,02 (1)

0,1 (1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

0840990

Muut

0,02 (1)

0,1 (1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,02 (1)

0,1 (1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Muut

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,02 (1)

0,1 (1)

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,02 (1)

0,1 (1)

0870010

Muskotti

 

 

0870990

Muut

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (1)

0,05 (1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

0900990

Muut

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

0,01 (1)

 

1010000

Kudokset

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

1011010

Lihas

 

0,01  (1)

1011020

Rasvakudos

 

0,2

1011030

Maksa

 

0,01 (1)

1011040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1011990

Muut

 

0,01 (1)

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Lihas

 

0,01  (1)

1012020

Rasvakudos

 

0,2

1012030

Maksa

 

0,01 (1)

1012040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1012990

Muut

 

0,01 (1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Lihas

 

0,01  (1)

1013020

Rasvakudos

 

0,2

1013030

Maksa

 

0,01 (1)

1013040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1013990

Muut

 

0,01 (1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Lihas

 

0,01  (1)

1014020

Rasvakudos

 

0,2

1014030

Maksa

 

0,01 (1)

1014040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1014990

Muut

 

0,01 (1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

1015010

Lihas

 

0,01  (1)

1015020

Rasvakudos

 

0,2

1015030

Maksa

 

0,01 (1)

1015040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1015990

Muut

 

0,01 (1)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

1016010

Lihas

 

0,01

1016020

Rasvakudos

 

0,01 (1)

1016030

Maksa

 

0,01 (1)

1016040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1016990

Muut

 

0,01 (1)

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

1017010

Lihas

 

0,01  (1)

1017020

Rasvakudos

 

0,2

1017030

Maksa

 

0,01 (1)

1017040

Munuaiset

 

0,01 (1)

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,01 (1)

1017990

Muut

 

0,01 (1)

1020000

Maito

 

0,01 (1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut

 

 

1030000

Linnunmunat

 

0,01 (1)

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 

 

1030030

Hanhet

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

1030990

Muut

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

 

0,05 (1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

 

0,01 (1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

 

0,01 (1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

 

0,01 (1)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, löytyy liitteestä I.

Oksadiksyyli

(+)

Viimeaikaiset seurantatiedot osoittavat, että oksadiksyylin jäämiä esiintyy salaateissa ja salaattikasveissa. Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa väliaikaisiksi jäämien enimmäismääriksi 0,05 mg/kg uudempien seurantatietojen toimittamiseen saakka. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismääriä komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. tammikuuta 2018, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0251010

Vuonankaali

0251020

Lehtisalaatti

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

0251040

Krassit, idut ja versot

0251050

Krassikanankaali

0251060

Sinappikaali/rucola

0251070

Lehtisinappi

0251080

Versot (myös kaalilajien)

0251990

Muut

(+)

Viimeaikaiset seurantatiedot osoittavat, että oksadiksyylin jäämiä esiintyy persiljassa. Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa väliaikaiseksi jäämien enimmäismääräksi 0,05 mg/kg uudempien seurantatietojen toimittamiseen saakka. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. tammikuuta 2018, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0256040

Persilja

(+)

Viimeaikaiset seurantatiedot osoittavat, että oksadiksyylin jäämiä esiintyy varsisellerissä/lehtisellerissä. Sen vuoksi on asianmukaista vahvistaa väliaikaisiksi jäämien enimmäismääriksi 0,05 mg/kg uudempien seurantatietojen toimittamiseen saakka. Tarkastellessaan uudelleen jäämien enimmäismäärää komissio ottaa huomioon nämä tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 19. tammikuuta 2018, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri

Spinetorami (XDE-175)

(+)

Piparjuureen (Armoracia rusticana) mausteiden ryhmässä sovellettava jäämien enimmäismäärä (koodi 0840040) on sama kuin vihannesten luokkaan kuuluvaan juuresten ja juurimukuloiden ryhmään sisältyvälle piparjuurelle (Armoracia rusticana) vahvistettu enimmäismäärä (koodi 0213040) ottaen asetuksen (EY) N:o 396/2005 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomioon jalostuksen (kuivaaminen) aiheuttamat muutokset jäämien määrissä.

0840040

Piparjuuri”


19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/42


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/47,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 241. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I luetellaan ne henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 30 päivänä joulukuuta 2015 muuttaa yhtä kohtaa niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Asetusta (EY) N:o 881/2002 muutettiin 240. kerran 7 päivänä tammikuuta 2016. Joitakin kyseisistä kohdista on tarpeen muuttaa niiden päivittämiseksi. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto päätti lisäksi 11 päivänä tammikuuta 2016 poistaa luettelosta yhden kohdan. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 881/2002 olisi muutettava.

(3)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan seuraavat luonnollisten henkilöiden luettelossa olevat kohdat seuraavasti:

a)

Korvataan kohta ”Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Syntymäaika: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Syntymäpaikka: a) Day Az-Zawr, Syyria, b) Bagdad, Irak, c) Mosul, Irak. Syyrian kansalainen. Passin nro: T04338017 (Mainzin ulkomaalaisviraston myöntämä tilapäinen lykkäys maastakarkotuksen täytäntöönpanoon, voimassaolo päättyi 8.5.2013). Osoite: Vastaanottokeskus Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Saksa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.12.2005.” seuraavasti:

”Ibrahim Mohamed Khalil (alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil), e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Syntymäaika: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Syntymäpaikka: a) Dayr Az-Zawr, Syyria, b) Bagdad, Irak, c) Mosul, Irak. Syyrian kansalainen. Passin nro: T04338017. Osoite: Vastaanottokeskus Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Saksa. Valokuva ja sormenjäljet saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.12.2005.”

b)

Korvataan kohta ”Najmuddin Faraj Ahmad (alias a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Osoite: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norja. Syntymäaika: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Syntymäpaikka: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Irakin kansalainen.” seuraavasti:

”Najmuddin Faraj Ahmad (alias a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Henkilötunnus: säännöstelykortti nro 0075258. Osoite: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norja. Syntymäaika: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Syntymäpaikka: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Irakin kansalainen. Lisätietoja: äidin nimi Masouma Abd al-Rahman. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice).”

c)

Korvataan kohta ”Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias a) Dr. Ibrahim ’Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi). Arvonimi: Tohtori. Osoite: Irak. Syntynyt vuonna 1971. Syntymäpaikka: a) Samarrassa Irakissa, b) Irakissa. Irakin kansalainen. Lisätietoja: a) al-Qaida in Iraqin (AQI) johtaja; b) oleskelee parhaillaan Irakissa; c) tunnetaan yleisimmin sotanimellä (Abu Du'a, Abu Duaa'). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 5.10.2011.” seuraavasti:

”Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias a) Dr. Ibrahim ’Awwad Ibrahim’ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi). Arvonimi: Tohtori. Osoite: a) Irak; b) Syyria. Syntynyt vuonna 1971. Syntymäpaikka: a) Samarra, Irak, b) Irak. Irakin kansalainen. Henkilötunnus: säännöstelykortti nro 0134852. Lisätietoja: a) oleskelee parhaillaan Irakissa ja Syyriassa; b) tunnetaan yleisimmin sotanimellä (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) vaimon nimi Saja Hamid al-Dulaimi; d) vaimon nimi Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) kuvaus: pituus 1,65 m, paino 85 kg, silmät ja hiukset mustat, iho vaalea. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 5.10.2011.”

d)

Korvataan kohta ”Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy). Syntymäaika: 14.7.1980. Syntymäpaikka: Vedenon kylä, Vedenskiyn alue, Tšetšenian tasavalta, Venäjän federaatio. Osoite: a) Syyrian arabitasavalta (tilanne elokuussa 2015), b) Irak (mahdollinen vaihtoehtoinen olinpaikka elokuussa 2015). Henkilötunnus: 9600133195 (Venäjän federaation sisäministeriön Vedenskiyn alueella Tšetšenian tasavallassa myöntämän Venäjän kansallisen passin numero). Lisätietoja: a) fyysinen kuvaus: silmät ruskeat, hiukset mustat, tukevavartaloinen, tunnusmerkit: kasvot soikeat, parta, oikea käsi ja vasen jalka puuttuu, puhuu venäjää, tšetšeeniä ja mahdollisesti saksaa ja arabiaa, b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.10.2015.” seuraavasti:

”Akhmed Rajapovich Chataev (alias a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy). Syntymäaika: 14.7.1980. Syntymäpaikka: Vedenon kylä, Vedenskiyn alue, Tšetšenian tasavalta, Venäjän federaatio. Osoite: a) Syyrian arabitasavalta (tilanne elokuussa 2015), b) Irak (mahdollinen vaihtoehtoinen olinpaikka elokuussa 2015). Venäjän kansalainen. Henkilötunnus: 9600133195 (Venäjän federaation sisäministeriön Vedenskiyn alueella Tšetšenian tasavallassa myöntämän Venäjän kansallisen passin numero). Lisätietoja: a) fyysinen kuvaus: silmät ruskeat, hiukset mustat, tukevavartaloinen, tunnusmerkit: kasvot soikeat, parta, oikea käsi ja vasen jalka puuttuu, puhuu venäjää, tšetšeeniä ja mahdollisesti saksaa ja arabiaa, b) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 2.10.2015.”

2)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said, i) Rabah Di Roma). Syntymäaika: a) 7.9.1967, b) 30.10.1968. Syntymäpaikka: a) Alger, Algeria; b) Algeria, c) El Harrach, Algeria. Algerian kansalainen. Passin nro: 3525282 (Algerian passi. Myönnetty nimellä Abdelouahab Abdelhafid). Lisätietoja: Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.3.2004.”


19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/48,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

120,0

MA

75,2

TN

250,3

TR

99,6

ZZ

136,3

0707 00 05

MA

86,5

TR

155,1

ZZ

120,8

0709 93 10

MA

62,0

TR

156,6

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

48,4

MA

63,1

TR

71,0

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

60,1

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,9

ZZ

124,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,5

JM

147,2

MA

82,8

TR

97,8

ZZ

110,1

0805 50 10

MA

92,2

TR

90,3

ZZ

91,3

0808 10 80

CL

84,0

US

158,4

ZZ

121,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

132,0

ZZ

104,1


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/47


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2016/49,

annettu 7 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan unionin Ukrainassa toteuttaman siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) johtajan nimittämisestä (EUAM UKRAINA/1/2016)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) 22 päivänä heinäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) on päätöksen 2014/486/YUTP nojalla valtuutettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tekemään Euroopan unionin Ukrainassa toteuttaman siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevat asiaankuuluvat päätökset, mukaan lukien päätös operaation johtajan nimittämisestä.

(2)

PTK hyväksyi 23 päivänä heinäkuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1496 (2) EUAM Ukraina -operaation johtajan Kálmán MIZSEIn toimeksiannon jatkamisesta 30 päivään marraskuuta 2015.

(3)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ehdotti 18 päivänä joulukuuta 2015 Kęstutis LANČINSKASin nimittämistä EUAM Ukraina -operaation johtajaksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Kęstutis LANČINSKAS Euroopan unionin Ukrainassa toteuttaman siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) johtajaksi 1 päivänä helmikuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä tammikuuta 2017 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä tammikuuta 2016.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

W. STEVENS


(1)  EUVL L 217, 23.7.2014, s. 42.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/1496, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin Ukrainassa toteuttaman siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EUAM UKRAINA/3/2015) (EUVL L 233, 5.9.2015, s. 7).


19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/50,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) annetun päätöksen 2014/219/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä huhtikuuta 2014 päätöksen 2014/219/YUTP (1) Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali); kyseinen päätös on voimassa 24 kuukautta EUCAP Sahel Malin aloittamisesta.

(2)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2015 päätöksen 2014/219/YUTP muuttamista koskevan päätöksen (YUTP) 2015/76 (2), jolla EUCAP Sahel Mali aloitettiin 15 päivänä tammikuuta 2015 ja jossa säädettiin rahoitusohjeesta 14 päivänä tammikuuta 2016 päättyvälle kaudelle.

(3)

Päätös 2014/219/YUTP olisi muutettava rahoitusohjeen vahvistamiseksi 15 päivänä tammikuuta 2016 alkavaa ja 14 päivänä tammikuuta 2017 päättyvää kautta varten,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/219/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”EUCAP Sahel Maliin liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 15 päivän tammikuuta 2016 ja 14 päivän tammikuuta 2017 väliselle ajalle on 14 850 000 euroa.”

2)

Korvataan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua EUCAP Sahel Malin hankintamenettelyihin rajoituksetta. Lisäksi EUCAP Sahel Malin ostamiin tuotteisiin ei sovelleta alkuperäsääntöjä. EUCAP Sahel Mali voi komission hyväksynnän saatuaan sopia jäsenvaltioiden, isäntävaltion, osallistuvien kolmansien valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa teknisistä järjestelyistä, jotka koskevat laitteiden ja palvelujen toimittamista sekä toimitilojen tarjoamista EUCAP Sahel Malille.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 15 päivästä tammikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2014/219/YUTP, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Malissa (EUCAP Sahel Mali) (EUVL L 113, 16.4.2014, s. 21).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/76, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, Malissa toteutettavan Euroopan unionin YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) aloittamisesta ja päätöksen 2014/219/YUTP muuttamisesta (EUVL L 13, 20.1.2015, s. 5).


19.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 12/50


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2016/51,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2016,

biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan ja 31 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian (1), jäljempänä ’EU:n strategia’, jonka III luku käsittää luettelon toimenpiteistä joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

(2)

Unioni panee aktiivisesti täytäntöön EU:n strategiaa ja toteuttaa sen III luvussa lueteltuja toimenpiteitä, erityisesti biologisia ja toksiiniaseita koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’biologisten aseiden kieltosopimus’, vahvistamiseen, täytäntöönpanoon ja maailmanlaajuiseen soveltamiseen liittyviä toimenpiteitä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP (2) biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa. Yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP hyväksymisen jälkeen biologisten aseiden kieltosopimukseen on liittynyt seitsemän uutta valtiota. Yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP voimassaolo päättyi 26 päivänä elokuuta 2007.

(4)

Neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2006 biologisia ja toksiiniaseita koskevan toimintasuunnitelman (3), joka täydentää yhteistä toimintaa 2006/184/YUTP biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi. Toimintasuunnitelmassa edellytetään luottamusta lisäävien toimien ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pääsihteerin tutkintamekanismin tehokasta käyttöä tapauksissa, joissa oletetaan käytetyn biologisia aseita.

(5)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä marraskuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/858/YUTP (4) biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa. Biologisten aseiden kieltosopimukseen on yhteisen toiminnan 2008/858/YUTP hyväksymisen jälkeen liittynyt kolme uutta valtiota, ja useille valtioille on annettu unionin asiantuntija-apua.

(6)

Biologisten aseiden kieltosopimuksen kuudennessa tarkistuskonferenssissa päätettiin perustaa YK:n aseriisuntatoimiston (UNODA) Geneven toimipisteen yhteyteen täytäntöönpanon tukiyksikkö viiden vuoden toimikaudeksi (2007–2011) antamaan hallinnollista tukea kuudennessa tarkistuskonferenssissa sovittujen kokousten järjestämiseen ja tukemaan biologisten aseiden kieltosopimuksen kattavaa täytäntöönpanoa ja maailmanlaajuista soveltamista sekä luottamusta lisääviä toimia koskevaa tiedonvaihtoa.

(7)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/429/YUTP (5) biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioiden seitsemännessä tarkistuskonferenssissa, jäljempänä ’seitsemäs tarkistuskonferenssi’, omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta.

(8)

Seitsemännessä tarkistuskonferenssissa päätettiin jatkaa täytäntöönpanon tukiyksikön toimeksiantoa uudella viiden vuoden kaudella (2012–2016) ja laajentaa sen tehtävät kattamaan avunpyyntöjen ja -tarjousten tietokannan perustamista ja hallinnointia koskevan päätöksen täytäntöönpano ja siihen liittyvän sopimusvaltioiden välisen tiedonvaihdon helpottaminen sekä tarvittaessa sopimusvaltioiden tukeminen seitsemännen tarkistuskonferenssin päätösten ja suositusten täytäntöönpanossa.

(9)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä heinäkuuta 2012 päätöksen 2012/421/YUTP (6) biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa. Biologisten aseiden kieltosopimukseen on päätöksen 2012/421/YUTP hyväksymisen jälkeen liittynyt kuusi uutta valtiota, ja useille valtioille on annettu unionin asiantuntija-apua.

(10)

Päätösten 2011/429/YUTP ja 2012/421/YUTP tavoitteita, erityisesti niiltä osin kuin seitsemännessä tarkistuskonferenssissa on päästy yhteisymmärrykseen, olisi edistettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämä päätös, jonka tarkoituksena on panna välittömästi ja tosiasiallisesti täytäntöön joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian eräät osat ja joka perustuu yhteisten toimintojen 2006/184/YUTP ja 2008/858/YUTP sekä päätöksen 2012/421/YUTP onnistuneeseen täytäntöönpanoon, toimii operatiivisena politiikan välineenä päätöksen 2011/429/YUTP tavoitteiden edistämiseksi, ja siinä keskitytään erityisesti näkökohtiin, joista seitsemännessä tarkistuskonferenssissa päästiin yhteisymmärrykseen sen päätösasiakirjassa esitetyn mukaisesti.

Tässä päätöksessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla yhteisistä toiminnoista 2006/184/YUTP ja 2008/858/YUTP sekä neuvoston päätöksestä 2012/421/YUTP saatuja kokemuksia;

b)

pohditaan niitä erityistarpeita, joita biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltiot sekä sen ulkopuoliset valtiot tuovat esiin sopimuksen paremman täytäntöönpanon ja maailmanlaajuisen soveltamisen osalta;

c)

edistetään hankkeiden kansallista ja alueellista omavastuullisuutta niiden pitkän aikavälin kestävyyden varmistamiseksi sekä kumppanuuden luomiseksi Euroopan unionin ja kolmansien osapuolten välille biologisten aseiden kieltosopimuksen puitteissa;

d)

keskitytään sellaisiin toimiin, joilla päästään konkreettisiin tuloksiin ja/tai edistetään biologisten aseiden kieltosopimuksen vuoden 2016 tarkistuskonferenssin kannalta merkityksellisen yhteisymmärryksen muodostamista varhaisessa vaiheessa;

e)

otetaan käyttöön mitattavissa olevat tulosindikaattorit, jotka määritellään ennen toimien alkua ja joihin kuuluvat mahdollisuuksien mukaan valistus- ja koulutusohjelmien vaikutuksiin liittyvät indikaattorit;

f)

tuetaan sopimusvaltioiden kokousten puheenjohtajaa kahdeksannen tarkistuskonferenssin valmisteluissa ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöönpanon tukiyksikön toimeksiantoa kuudennessa tarkistuskonferenssissa sovitun mukaisesti ja seitsemännessä tarkistuskonferenssissa uudistetussa ja laajennetussa muodossa.

2.   Euroopan unioni tukee seuraavia, EU:n strategiaan sisältyviä toimenpiteitä vastaavia hankkeita:

biologisten aseiden kieltosopimukseen liittymisen edistäminen maailmanlaajuisesti kannustamalla biologisten aseiden kieltosopimuksen ulkopuolisia valtioita tuntemaan paremmin kieltosopimukseen liittymisen ja sen kokouksiin ja toimintaan osallistumisen hyödyt;

vuorovaikutuksen lisääminen valtiosta riippumattomien sidosryhmien kanssa tieteen ja teknologian sekä bioturvallisuuden ja biomateriaalien suojaamisen aloilla;

biologisten aseiden kieltosopimuksen kansallisten täytäntöönpanovalmiuksien kehittäminen – etenkin kehitysmaissa ja 7 ja 10 artiklassa tarkoitetuilla aloilla – parantamalla luottamusta lisääviä toimia koskevan järjestelmän puitteissa annettujen ilmoitusten laatua ja määrää biologisten aseiden kieltosopimuksen noudattamista kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseksi;

konferenssien välisenä aikana toteutettavan ohjelman ja kahdeksannen tarkistuskonferenssin valmistelujen tukeminen;

kemiallisten, biologisten ja toksiiniaseiden käyttöä koskevien väitteiden tutkimiseksi perustetun Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin mekanismin, jäljempänä ’YK:n pääsihteerin mekanismi’, vahvistaminen;

valistuksen, koulutuksen ja sitoutumisen tukemiseen tarkoitetut välineet.

Yksityiskohtainen kuvaus kyseisistä hankkeista on liitteessä.

2 artikla

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

2.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen toimien teknisestä täytäntöönpanosta vastaa UNODA. Se hoitaa tehtäväänsä korkean edustajan alaisuudessa. Tätä varten korkea edustaja sopii tarvittavista järjestelyistä UNODAn kanssa.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi on 2 340 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistetusta määrästä rahoitettuja menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Komissio valvoo 1 kohdassa tarkoitettujen menojen asianmukaista hallinnointia. Tätä varten se tekee UNODAn kanssa rahoitussopimuksen. Rahoitussopimuksessa määrätään, että UNODAn on varmistettava unionin osuudelle sen suuruutta vastaava näkyvyys.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen mahdollisimman pian tämän päätöksen voimaantulon jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle mahdollisista vaikeuksista kyseisessä prosessissa ja rahoitussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

Korkea edustaja raportoi neuvostolle tämän päätöksen täytäntöönpanosta UNODAn säännöllisesti laatimien raporttien perusteella. Raportteja käytetään neuvoston suorittaman arvioinnin perustana. Komissio antaa tietoja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden rahoitukseen liittyvistä näkökohdista.

5 artikla

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 36 kuukauden kuluttua 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen tekemisestä tai, jos rahoitussopimusta ei ole tämän ajanjakson kuluessa tehty, kuuden kuukauden kuluttua päätöksen hyväksymisestä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 2016.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston asiakirja 15708/03. Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä, mutta saatavilla http://register.consilium.europa.eu

(2)  EUVL L 65, 7.3.2006, s. 51.

(3)  EUVL C 57, 9.3.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 302, 13.11.2008, s. 29.

(5)  Neuvoston päätös 2011/429/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen (BTWC) osapuolina olevien valtioiden seitsemännessä tarkistuskonferenssissa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta (EUVL L 188, 19.7.2011, s. 42).

(6)  Neuvoston päätös 2012/421/YUTP, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 61).


LIITE

1.   HANKKEET

1.1   Hanke 1: Biologisten aseiden kieltosopimuksen yleismaailmallisuuden tukeminen

1.1.1   Hankkeen tarkoitus

Edistää biologisten aseiden kieltosopimukseen liittymistä maailmanlaajuisesti kannustamalla sopimuksen ulkopuolisia valtioita tuntemaan paremmin kieltosopimukseen liittymisen ja sen kokouksiin ja toimintaan osallistumisen hyödyt. Tällä hankkeella tuetaan biologisten aseiden kieltosopimuksen yleismaailmallisuutta koskevien seitsemännen tarkistuskonferenssin päätösten ja suositusten täytäntöönpanoa.

1.1.2   Hankkeelta odotetut tulokset

a)

Biologisten aseiden kieltosopimukseen liittymisen lisääntyminen kaikilla maantieteellisillä alueilla.

b)

Entistä parempi biologisten aseiden kieltosopimuksen tuntemus asianomaisten kansallisten viranomaisten keskuudessa, parlamentin jäsenet mukaan luettuina, ja/tai kieltosopimukseen liittyvä entistä tehokkaampi osa-alueellinen verkostoituminen kieltosopimukseen liittymisen ja sen täytäntöönpanon edistämiseksi.

c)

Entistä useammat valtiot ovat sitoutuneet liittymään biologisten aseiden kieltosopimukseen ja toteuttavat parhaillaan tähän tähtääviä toimia.

d)

Entistä useammat valtiot, jotka eivät ole biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuolia, osallistuvat kieltosopimuksen toimintaan ja kokouksiin.

e)

Biologisten aseiden kieltosopimuksen vapaaehtoinen täytäntöönpano valtioissa ennen niiden liittymistä kieltosopimukseen.

1.1.3   Hankkeen kuvaus

Biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferensseissa on säännöllisesti vakuutettu, että kieltosopimuksen sopimuspuolten määrän kasvattaminen on hyvin tärkeää. On kuitenkin yhä olemassa 24 enimmäkseen Afrikan ja Tyynenmeren alueen valtiota, jotka eivät ole liittyneet kieltosopimukseen. Tästä syystä hanke käsittää näihin valtioihin kohdennettuja erityisohjelmia. Kyseiset ohjelmat toimisivat tiiviissä yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden, kuten Kemiallisten aseiden kieltojärjestön, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1540 perustetun komitean, CBRN-osaamiskeskusten ja kansalaisjärjestöjen (esim. VERTIC ja EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitos), kanssa toimivien suhteiden kehittämiseksi asianomaisten alueellisten ja osa-alueellisten elinten kanssa, tarvittaessa räätälöityjen tiedotusmateriaalien toimittamiseksi ja suorien yhteyksien ylläpitämiseksi kohdealueen valtioihin.

Monia biologisten aseiden kieltosopimuksen yleismaailmalliseksi saattamiseen liittyviä toimia toteutetaan kieltosopimuksen ulkopuolisissa valtioissa asianomaisen valtion pyynnöstä, ensimmäiseksi niissä valtioissa, jotka liittynevät kieltosopimukseen lähiaikoina. Nämä toimet perustuisivat aikaisemmissa alueellisissa työpajoissa käytyihin keskusteluihin ja saavutettuihin tuloksiin, ja ne siirrettäisiin ja räätälöitäisiin kansallisiin olosuhteisiin. Ne käsittäisivät kunkin mukana olevan valtion osalta yleismaailmalliseksi saattamista koskevan työsuunnitelman valmistelun, johon osallistuisivat kansalliset sidosryhmät. Jos mahdollista ja aiheellista, nämä käynnit voisivat olla niiden valtioiden välistä yhteistoimintaa, joiden kesken on meneillään tiivistä yhteistyötä ja joiden kansalliset olosuhteet ovat samankaltaisia. Toimien painopistealoja ovat erityisten tiedotusmateriaalien toimittaminen biologisten aseiden kieltosopimukseen liittymisen hyödyistä, kansallisiin sidosryhmiin, kuten parlamentin jäseniin ja muihin poliittisiin päättäjiin kohdistuvat valistustoimet, kansallisen koordinoinnin luominen ja sponsorointi, jonka tarkoituksena on avainhenkilöiden osallistuminen kieltosopimuksen kokouksiin tai muihin merkittäviin tapahtumiin.

1.2   Hanke 2: Vuorovaikutus valtiosta riippumattomien sidosryhmien kanssa tieteen ja teknologian aloilla

1.2.1   Hankkeen tarkoitus

Lisätä vuorovaikutusta biologisten aseiden kieltosopimusprosessin ja valtiosta riippumattomien sidosryhmien, kuten tiedeyhteisön ja teollisuuden, välillä järjestämällä alueellisia työpajoja tieteellisistä ja teknologisista kysymyksistä sekä bioturvallisuudesta ja biomateriaalien suojaamisesta ennen kahdeksatta tarkistuskonferenssia. Lisäksi tällä hankkeella saataisiin kehitysmaiden tutkijat ja bioturvallisuusalan toimijat suoraan mukaan biologisten aseiden kieltosopimusta koskevan tietoisuuden lisäämiseen, kieltosopimuksen tehokkaampaan täytäntöönpanoon tarvittavien valmiuksien kehittämiseen ja rauhanomaisiin tarkoituksiin tehtävän kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

1.2.2   Hankkeelta odotetut tulokset

a)

Tiedeyhteisö ja teollisuus ovat entistä paremmin perillä biologisten aseiden kieltosopimuksesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä ja tiedeyhteisö sekä kansalliset ja alueelliset tieteelliset ja ammatilliset yhdistykset ja toimialajärjestöt osallistuvat aikaisempaa enemmän kieltosopimuksen täytäntöönpanoon;

b)

Jäsenvaltioiden poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet ymmärtävät laajemmin ja perusteellisemmin kieltosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien tieteellisten ja teknologisten kysymysten merkityksen;

c)

Rakentava panos biologisten aseiden kieltosopimuksen kokousten asialistalla olevan pysyvän kohdan ”Tiede ja teknologia” tarkasteluun sekä kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa annettava panos käsittelyyn, joka koskee kieltosopimuksen kannalta merkittävän tieteellisen ja teknologisen kehityksen tarkastelun tehostamistapoja;

d)

Tiedeyhteisö, akatemiat, tutkimusjärjestöt, ammatilliset yhdistykset, teollisuus sekä sääntelyviranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät kansallisella ja alueellisella tasolla ovat entistä enemmän vuorovaikutuksessa keskenään ja biologisten aseiden kieltosopimuksen kannalta merkittävään tieteellisen ja teknologisen kehityksen tarkasteluun annettava panos on aikaisempaa suurempi;

e)

Kytköksien edistäminen muihin monenvälisiin ja alueellisiin hankkeisiin tieteen ja teknologian aloilla; ja

f)

Lisääntynyt kansainvälinen yhteistyö tieteellisissä ja teknologisissa kysymyksissä voisi tukea kehitysmaiden valmiuksien kehittämistä kieltosopimuksen kannalta merkityksellisillä, erityisesti 7 ja 10 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, joista esimerkkeinä mainittakoon taudinpurkausten havaitseminen, diagnosointi ja ennaltaehkäisy, rokotteet, hoito, analyyttiset menetelmät, torjuntavalmius ja reagointi.

1.2.3   Hankkeen kuvaus ja toteutus

Enintään viidessä työpajassa, jotka järjestetään yhteistyössä maailmanlaajuisten ja alueellisten tieteellisten yhdistysten, teollisuuden (jota edustavat asianomaiset globaalit tai alueelliset teollisuusliitot ja ammatilliset yhdistykset, kuten bioturvallisuusyhdistykset) ja akateemisten asiantuntijoiden kanssa, keskityttäisiin asialistalla olevassa pysyvässä kohdassa ”Tiede ja teknologia” yksilöityihin aiheisiin ja niiden vaikutuksiin bioturvallisuuden ja biomateriaalien suojaamisen alalla sekä kannustettaisiin käymään näistä asioista alueellista vuoropuhelua samalla, kun lisättäisiin tietoisuutta alueiden tiede- ja ammattiyhteisön keskuudessa. Nämä työpajat järjestetään tarvittaessa asiaan liittyvien tieteellisten tai bioturvallisuutta käsittelevien konferenssien yhteydessä tavoittamismahdollisuuksien maksimoimiseksi ja kustannusten minimoimiseksi. Näissä työpajoissa on keskeisellä sijalla kehitysmaiden tutkijoiden ja sääntelyalan toimijoiden aktiivinen osallistuminen, mihin tarvitaan sponsorointia. Jotta edellä mainitut sidosryhmät saadaan jatkossakin pysymään mukana, saatavilla on pieniä avustuksia, joiden avulla he voivat harjoittaa työpajojen jälkeen niissä käsiteltyjä aiheita koskevaa tutkimustoimintaa, jonka on määrä johtaa julkaisuihin.

Tämän hankkeen jatkuvuus varmistetaan luomalla työpajojen osanottajien joukosta asiantuntijoiden virtuaalinen verkosto. Näitä asiantuntijoita voitaisiin ottaa mukaan myös biologisten aseiden kieltosopimuksen kokousten kansallisiin valtuuskuntiin, ja he voisivat osallistua tieteellisen ja teknologisen kehityksen tarkasteluun.

1.3   Hanke 3: Biologisten aseiden kieltosopimuksen täytäntöönpanovalmiuksien kehittäminen

1.3.1   Hankkeen tarkoitus

Seitsemännessä tarkistuskonferenssissa vahvistettiin, että tarvittavien kansallisten toimenpiteiden hyväksyminen ja toteuttaminen lisäisi biologisten aseiden kieltosopimuksen vaikuttavuutta. Konferenssi kehotti sopimusvaltioita hyväksymään lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, oikeudellisia ja muita toimenpiteitä, kuten valistustoimia ja käytännesääntöjä, joilla tehostettaisiin kieltosopimuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja varmistettaisiin mikrobiaineiden tai muiden biologisten aineiden tai toksiinien turvallisuus ja suojaaminen. Yhteisestä toiminnasta 2008/858/YUTP ja neuvoston päätöksestä 2012/421/YUTP saatujen kokemusten perusteella tarjotaan biologisten aseiden kieltosopimuksen kansallisen täytäntöönpanon laajennetun tuen ohjelmia korkeintaan kahdeksalle maalle.

1.3.2   Hankkeelta odotetut tulokset

a)

Sellaisten asianmukaisten lainsäädännöllisten tai hallinnollisten toimenpiteiden toteuttaminen, rikosoikeudelliset säännökset mukaan lukien, jotka kattavat kaikki biologisten aseiden kieltosopimuksessa määrätyt ja seitsemännessä tarkistuskonferenssissa tarkennetut kiellot ja ehkäisevät toimenpiteet;

b)

Tehokas täytäntöönpano ja sen valvominen kieltosopimuksen rikkomisen estämiseksi ja siitä rankaisemiseksi;

c)

Parempi koordinointi ja verkostoituminen kaikkien kieltosopimusprosessiin osallistuvien sidosryhmien keskuudessa, kansalliset ja alueelliset bioturvallisuusyhdistykset, parlamentin jäsenet ja yksityinen sektori mukaan luettuina, jotta edistetään tehokasta täytäntöönpanoa;

d)

Bioturvallisuutta ja biomateriaalien suojaamista koskevien valistusohjelmien, käytännesääntöjen ja standardien edistäminen;

e)

Vaadittujen tietojen kokoamista ja luottamusta lisäävistä toimista vuosittain annettavia ilmoituksia koskevien kansallisten mekanismien perustaminen tai tehostaminen;

f)

Luottamusta lisääviä toimia koskevaan tiedonvaihtoon säännöllisesti osallistuvien sopimusvaltioiden määrän kasvu ja toimitettujen tietojen laadun parantuminen;

g)

Luottamusta lisäävien toimien yhteydessä saadut tiedot sähköisesti toimittavien sopimusvaltioiden määrän on kasvu;

h)

Aktiivisesti kieltosopimuksen puitteissa tapahtuvaan tieteen ja teknologian kehityksen tarkasteluun osallistuvien sopimusvaltioiden määrän kasvu;

i)

Lisääntynyt maiden välinen tieteellinen yhteistyö kieltosopimuksen kannalta merkittävillä aloilla; ja

j)

Kehitysmaista näihin ohjelmiin osallistuvien tutkijoiden teknisen osaamisen ja tekniikan tuntemuksen parantuminen.

1.3.3   Hankkeen kuvaus

Kutakin ohjelmaa toteutetaan noin 12 kuukauden ajan, siihen osallistuvat tuensaajamaissa olevat EU:n edustustot ja CBRN-osaamiskeskukset sekä YK:n alueelliset aseriisuntakeskukset tarpeen mukaan, ja siihen kuuluu seuraavaa:

a)

Alustava kansallinen työpaja, jossa kootaan yhteen kaikki asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät, esitellään biologisten aseiden kieltosopimus, määritetään motivoituneita ja luotettavia paikallisia kumppaneita ja arvioidaan alustavasti tarpeet ja painopisteet;

b)

Nykyisen luottamusta lisääviä toimia koskevan oppaan ja kansallista täytäntöönpanoa koskevan oppaan käyttö ja asianmukaiset tiedot tai verkkokoulutus biologisten aseiden kieltosopimuksen yhteyspisteille siitä, miten voidaan käyttää toiminnassa olevaa sähköistä foorumia;

c)

Jäsennellyn toimintasuunnitelman kehittäminen; se räätälöidään tuensaajamaan tarpeisiin, ja se sisältää eri tuenantajien käyntejä ja/tai työpajoja ohjelman kestoaikana sekä EU:n jäsenvaltioissa tai muualla annettavaa koulutusta;

d)

Toimintasuunnitelman toteuttaminen samalla, kun tuenantajat toteuttavat tukitoimiaan (esimerkiksi lainsäädännön laatiminen, bioturvallisuutta ja biomateriaalien suojaamista koskeva koulutus, kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta, luottamusta lisäävien toimien valmistelu ja esittäminen, poliisikoulutus, tutkijoiden valistaminen ja valmiussuunnittelu); ja

e)

Toiminnan päättymisen jälkeen pidettävä yhteenvetotyöpaja, jossa viranomaiset kertovat toiminnastaan ja edistymisestään ja jossa arvioidaan mahdollisia lisä- tai jatkotuen tarpeita.

Tuen tehokkuuden ja tuottavuuden takaamiseksi järjestetään työpaja niille EU:n asiantuntijoille, jotka avustavat tämän hankkeen tuensaajamaita. Siinä on tarkoitus keskustella tukitoimien parhaista käytännöistä ja asianmukaisista valmisteluista.

1.4   Hanke 4: Tuki konferenssien välisenä aikana toteutettavalle ohjelmalle ja kahdeksannen tarkistuskonferenssin valmisteluille

1.4.1   Hankkeen tarkoitus

Tämän ohjelman painopisteenä on saada biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltiot osallistumaan aktiivisesti kahdeksanteen tarkistuskonferenssiin järjestämällä alueellisia tai osa-alueellisia työpajoja ja tarjoamalla tilaisuuksia konferenssien välisenä aikana vuosina 2012–2015 toteutettavan ohjelman keskeisiä aiheita koskevaan pohdintaan ja keskusteluun.

Siihen sisältyy myös käytännön tukea niitä aiheita varten, joista on käyty keskustelua konferenssien välisenä aikana toteutettavan ohjelman aikana ja joita ovat esimerkiksi 7 artikla ja vertaisarviointijärjestelmän käsite.

1.4.2   Hankkeelta odotetut tulokset

a)

Parempi tietoisuus biologisten aseiden kieltosopimuksesta ja vuonna 2016 järjestettävästä kahdeksannesta tarkistuskonferenssista sekä sen merkityksestä kieltosopimuksen tulevaisuuden kannalta.

b)

Kattava alueiden välinen vuoropuhelu asioista, joita tarkastellaan kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa.

c)

Useiden ehdotusten kehittely uusia kahdeksannen tarkistuskonferenssin jälkeen toteutettavia aloitteita varten ja laaja tuki niiden hyväksymiselle kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa.

d)

Vertaisarviointijärjestelmän käsitteen muokkaaminen edelleen biologisten aseiden kieltosopimuksen puitteissa. Voitaisiin tukea esimerkiksi yhden tai useamman tällaisen harjoituksen järjestämistä kolmansissa maissa ja sen määrittämistä, mitä hyödyllistä oppia on saatu käsitteen merkityksestä.

e)

Niiden Länsi-Afrikan ebolaepidemiasta saatujen kokemusten yksilöiminen, joilla on merkitystä kieltosopimuksen 7 ja 10 artiklan täytäntöönpanossa.

1.4.3   Hankkeen kuvaus

Järjestetään alueellisia tai osa-alueellisia työpajoja, joissa käsitellään konferenssien välisenä aikana vuosina 2012–2015 toteutettavan ohjelman aiheita ja autetaan seuraavan tarkistuskonferenssin puheenjohtajaa ennen kahdeksatta tarkistuskonferenssia ja sen aikana biologisten aseiden kieltosopimuksen tulevaa kehitystä silmällä pitäen. Tavoitteena on edistää alueellista ja osa-alueellista yhteisymmärrystä käymällä keskustelua asioissa etenemistä koskevista ehdotuksista. Tällaisia työpajoja voitaisiin järjestää edellä kuvattujen tieteellisten ja teknisten työpajojen yhteydessä, jotta voitaisiin saada täysi hyöty resursseista ja asiantuntijoista ja edistää vuoropuhelua ja vuorovaikutusta tutkijoiden – riippumatta siitä, mihin laitoksiin heillä on yhteyksiä – ja poliittisten päättäjien keskuudessa. Tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan myös Genevessä. Näin ollen työpajojen tavoitteena tulisi myös olla tutkijoiden sekä teollisuuden ja ammatillisten yhdistysten edustajien osanotto. Se edistäisi sellaisen laajan sopimusvaltioista koostuvan joukon muodostamista, joka kannattaisi biologisten aseiden kieltosopimuksen asteittaista vahvistamista. Työpajoihin liitettäisiin tukiohjelma, jotta mahdollistetaan sopimuspuolina olevien kehitysmaiden osallistuminen työpajoihin ja kahdeksanteen tarkistuskonferenssiin. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella sitä, miten tukea saaneet osanottajat voitaisiin saattaa biologisten aseiden kieltosopimuksen kokousten aikana yhteyteen EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten kanssa.

Olisi tärkeää tarkastella, miten kieltosopimuksen 7 artikla voidaan ottaa käyttöön ottaen huomioon Länsi-Afrikan ebolaepidemiasta saatu runsas kokemus. Saaduista kokemuksista tehdään tutkimus, jossa keskitytään vaikutuksiin, joita epidemialla ja siihen kohdistetuilla kansainvälisillä toimilla on ollut kieltosopimuksen 7 artiklan täytäntöönpanoon, ja käsitellään lisäksi niitä näkökohtia, joilla on merkitystä 10 artiklan kannalta tieteellistä yhteistyötä sekä hoidon ja rokotteiden kehittämistä ajatellen. Laaditaan raportti, jota sopimusvaltiot voivat tarkastella valmistellessaan kahdeksatta tarkistuskonferenssia.

Ainakin yksi vertaisarviointijärjestelmää koskeva harjoitus toteutetaan siitä kiinnostuneiden sopimusvaltioiden kesken tälle käsitteelle annettavan tuen laajentamiseksi ja käsitteen merkityksen selvittämiseksi edelleen. Harjoitus tukeutuu Ranskassa vuonna 2013 järjestettyyn harjoitukseen ja Benelux-maiden vuonna 2015 toteuttamaan harjoitukseen, ja tarkoituksena on laatia sopimusvaltioiden tarkasteltavaksi raportti ennen kahdeksatta tarkistuskonferenssia. Lisäksi tehdään tutkimus siitä, miten kieltosopimuksen 5 artiklan määräykset neuvotteluista sopimusvaltioiden kesken voidaan tehdä tehokkaammiksi.

1.5   Hanke 5: Tuki YK:n pääsihteerin mekanismille

1.5.1   Hankkeen tarkoitus

Tukea kemiallisten, biologisten ja toksiiniaseiden käyttöä koskevien väitteiden tutkimiseksi perustetun Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin mekanismin, jäljempänä ’YK:n pääsihteerin mekanismi’, vahvistamista.

1.5.2   Hankkeelta odotetut tulokset

Vahvistetaan YK:n pääsihteerin mekanismin valmiutta, mukaan lukien YK:n Syyriassa vuonna 2013 toteuttamasta tutkintaoperaatiosta saatuihin kokemuksiin perustuvat toimet, seuraavasti:

a)

Laajennetaan koulutettujen asiantuntijoiden luetteloa (perus- ja erikoiskoulutustilaisuudet – kutsutaan koolle arviolta kolme kurssia);

b)

Kutsutaan koolle YK:n pääsihteerin mekanismin sidosryhmien järjestäytymiskokous (yksi kokous): organisaation sisäisenä ja organisaatioiden välisenä yhteistyömekanismina toimiva kokous myös silloin, kun YK:n pääsihteerin mekanismia ei ole aktivoitu, jotta YK:n pääsihteerin mekanismia voidaan arvioida ja edelleen vahvistaa säännöllisesti;

c)

Organisaatioiden väliset koulutustilaisuudet: YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen yhdessä järjestämä koulutus, jotta nykyisiä resursseja ja parhaita käytäntöjä voidaan hyödyntää ja aikaisempaa paremmin koordinoida toimien tehokkuuden maksimoimiseksi ja päällekkäisyyden välttämiseksi (kutsutaan koolle arviolta kaksi koulutustilaisuutta).

1.5.3   Hankkeen kuvaus

Sen lisäksi, että edelleen annetaan tukea säännöllisesti järjestettäville perus- ja erikoiskoulutuskursseille, jotka on tarkoitettu YK:n pääsihteerin mekanismiin liittyvään luetteloon merkityille asiantuntijoille, on olemassa useita kyseiseen mekanismiin liittyviä tapahtumia, jotka voidaan määrittää tärkeiksi tämän hankkeen puitteissa toteutettaviksi toimiksi. Toimet, joilla pyritään panemaan täytäntöön muun muassa edellä mainitut päätelmät YK:n Syyrian-operaatiosta saaduista kokemuksista ja täten vahvistamaan YK:n pääsihteerin mekanismia pitkällä aikavälillä, ovat erityisen tärkeitä tässä yhteydessä.

1.6   Hanke 6: Valistuksen, koulutuksen ja sitoutumisen tukemiseen tarkoitetut välineet

1.6.1   Hankkeen tarkoitus

Luoda konkreettisia käytännön välineitä, materiaaleja ja lähestymistapoja, jotka mahdollistavat edellä kuvatuissa hankkeissa kuvatut toimet. Näitä välineitä tuotetaan niiden yleisölle soveltuvissa esitysmuodoissa, kuten paperitulosteina, ja ne on yleensä käännettävä kaikille Yhdistyneiden kansakuntien virallisille kielille. Edistää EU:n aikaisempien toimien aikana tuotettujen välineiden, kuten luottamusta lisääviä toimia koskevan oppaan ja kansallista täytäntöönpanoa koskevan oppaan, käyttöä.

1.6.2   Hankkeelta odotetut tulokset

a)

Edellä kuvatut hankkeet saavat tukea;

b)

Opiskelijoiden ja opettajien tietoisuus biologisista aseista, vastuullisesta tieteen harjoittamisesta ja eettisistä kysymyksistä on lisääntynyt;

c)

Tiedotusmateriaaleja biologisten aseiden kieltosopimuksesta ja biologian mahdolliseen väärinkäyttöön liittyvistä laajemmista kysymyksistä levitetään laajalti.

1.6.3   Hankkeen kuvaus

Monet hankkeet voidaan jo yksilöidä, kun taas toiset muotoutuvat, kun hanke on käynnistynyt. Esimerkiksi edellisessä ryhmässä on yliopisto-opiskelijoille ja/tai ylemmän perusasteen ja keski-asteen biologian opiskelijoille ja opettajille tarkoitetut oppimisresurssit ja oppimateriaalit. Aktiivisen oppimisen ja sulautuvan opetuksen kaltaisten tekniikkojen hyödyntäminen on tärkeää tässä yhteydessä, kuten myös koordinointi olemassa olevien aloitteiden kanssa, joista esimerkkinä mainittakoon työ, jota Bradfordin yliopisto toteuttaa yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa. Tarpeellinen yksilöitävissä oleva hanke on myös biologisten aseiden kieltosopimuksen verkkosivuston sekä tämän neuvoston päätöksen ja aikaisempien neuvoston päätösten nojalla tuotettujen materiaalien kääntäminen.

2.   MENETTELYTAPAKYSYMYKSET JA KOORDINOINTI

Hankkeiden toteuttamisen käynnistää ohjauskomitea, ja tavoitteena on aluksi määritellä yhteistyön menettelyt ja yksityiskohdat. Ohjauskomitea tarkastelee hankkeiden toteutusta säännöllisesti, vähintään kerran kuudessa kuukaudessa, myös sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Ohjauskomiteaan kuuluvat korkean edustajan ja YK:n aseriisuntatoimiston yhteyteen perustetun täytäntöönpanon tukiyksikön (UNODA/BWC-ISU) edustajat.

Niiden sopimusvaltioiden, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, tämän päätöksen nojalla esittämät tuki- ja yhteistyöhakemukset osoitetaan UNODA/BWC-ISU:lle. UNODA/BWC-ISU tarkistaa hakemukset ja arvioi niitä tapauksen mukaan ja antaa ohjauskomitealle suosituksia. Ohjauskomitea käsittelee tukihakemukset sekä tutkii toimintasuunnitelmat ja niiden täytäntöönpanon. Korkea edustaja tekee lopullisen päätöksen tuensaajamaista neuvoston toimivaltaisia työryhmiä kuullen, korkean edustajan ehdotuksesta ja ottaen huomioon ohjauskomiteassa käytyjen keskustelujen tulokset.

Jotta varmistettaisiin EU:n käynnistämien toimien vahva omavastuullisuus ja jatkuvuus tuensaajamaissa, pyritään siihen, että aina kun mahdollista ja asianmukaista, valittuja tuensaajia pyydetään laatimaan toimintasuunnitelmat, joissa esitetään muun muassa aikataulu rahoitettujen (myös kansallisista varoista rahoitettujen) toimien toteuttamiseksi, hankkeen soveltamisala ja kesto sekä tärkeimmät sidosryhmät. UNODA/BWC-ISU osallistuu tai tarvittaessa EU:n jäsenvaltiot osallistuvat toimintasuunnitelmien laatimiseen. Hankkeet pannaan täytäntöön toimintasuunnitelmien mukaisesti.

3.   RAPORTOINTI JA ARVIOINTI

UNODA/BWC-ISU toimittaa korkealle edustajalle kuuden kuukauden välein tilannekatsaukset hankkeiden täytäntöönpanosta. Lisäksi toimitetaan raportteja tuensaajamaiden toimintasuunnitelmien nojalla toteutetuista yksittäisistä tukitoimista. Raportit toimitetaan neuvoston asiaankuuluvalle työryhmälle, joka arvioi edistymistä ja tekee hankkeista kokonaisarvion sekä esittää mahdollisia jatkotoimia.

Biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioille annetaan mahdollisuuksien mukaan tietoja hankkeiden toteutuksesta, myös sähköisten välineiden avulla. Tuensaajamaiden odotetaan raportoivan biologisten aseiden kieltosopimuksen kokouksille maiden hyväksi toteutettujen toimien täytäntöönpanosta ja tuloksista ja antavan asianmukaista tunnustusta EU:n tuelle.

4.   EU:N JÄSENVALTIOIDEN ASIANTUNTIJOIDEN OSALLISTUMINEN

Päätöksen onnistunut täytäntöönpano edellyttää EU:n jäsenvaltioista tulevien asiantuntijoiden aktiivista osallistumista. UNODA/BWC-ISU:ta kannustetaan käyttämään tällaisia asiantuntijoita. Heidän hankkeiden toteuttamiseen liittyvät matkakulunsa katetaan tämän päätöksen määrärahoista.

Avustuskäyntejä (esimerkiksi oikeudellinen apu tai luottamusta lisääviin toimiin liittyvä apu) suunniteltaessa tullaan todennäköisesti pitämään tavanomaisena käytäntönä enintään kolmen asiantuntijan käyntiä, joka kestää enintään viisi päivää.

Tuen tehokkuuden ja tuottavuuden takaamiseksi järjestetään työpaja niille EU:n asiantuntijoille, jotka avustavat kyseisen hankkeen tuensaajamaita. Siinä on tarkoitus keskustella tukitoimien parhaista käytännöistä ja asianmukaisista valmisteluista sekä esittelyjen ja julkaisujen kaltaisten avustusmateriaalien laatimisesta.

5.   KESTO

Hankkeiden toteutuksen arvioitu kokonaiskesto on 36 kuukautta.

6.   TUENSAAJAT

Hankkeen 1 tuensaajat ovat yleismaailmallisuuteen tähtäävien toimien osalta biologisten aseiden kieltosopimuksen ulkopuolisia valtioita (sekä sopimuksen allekirjoittajavaltioita että muita valtioita) sekä tarpeen mukaan yksityisen sektorin, akatemioiden ja valtioista riippumattomien järjestöjen edustajia.

Hankkeen 2 tuensaajat ovat sopimusvaltioita, joita avustetaan niiden laatiessa arviointeja niistä vaikutuksista, joita tieteen ja teknologian kehityksellä on biologisten aseiden kieltosopimukseen, sekä tiedeyhteisön, kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten tieteellisten yhdistysten, akatemioiden ja teollisuuden edustajia.

Hankkeen 3 tuensaajat ovat valmiuksien kehittämiseen liittyvien toimien osalta biologisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioita ja erityistä huomiota kiinnitetään kieltosopimukseen hiljattain liittyneisiin valtioihin, kun taas 10 artiklassa tarkoitettujen toimien osalta tuensaajat ovat yksittäisiä tutkijoita sekä tieteellisiä konferensseja ja laitoksia.

Hankkeen 4 tuensaajat ovat sopimusvaltioita, erityisesti biologisten aseiden kieltosopimusta koskevia kysymyksiä käsitteleviä virkamiehiä (esimerkiksi kansallisiksi yhteyshenkilöiksi nimetyt virkamiehet ja Geneven pysyvien edustustojen virkamiehet), työpajoihin ja vertaisarviointijärjestelmää koskevaan harjoitukseen osanottajiksi kutsuttuja asiantuntijoita sekä 5 ja 7 artiklaa koskevien tutkimusten valmisteluun osallistuvia asiantuntijoita.

Hankkeen 5 tuensaajat ovat YK:n pääsihteerin mekanismiin liittyvässä luettelossa olevia asiantuntijoita sekä kyseistä mekanismia koskevien koulutuskurssien ja -tilaisuuksien osanottajia ja sidosryhmätapaamisen osanottajia.

Hankkeen 6 tuensaajat ovat asiaa koskevien materiaalien tuottajia ja niiden käyttäjiä, esimerkiksi opiskelijoita ja opettajia sekä teollisuuden toimihenkilöitä ja valtioista riippumattomia järjestöjä.

7.   KOLMANSIEN OSAPUOLTEN EDUSTAJAT

Hankkeiden alueellisen omavastuullisuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi tämän päätöksen määrärahoista rahoitetaan EU:n ulkopuolisten asiantuntijoiden, myös asiaankuuluvien alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoiden, osallistumista. Rahoitetaan UNODA/BWC-ISU:n osallistumista biologisten aseiden kieltosopimuksen työpajoihin ja kokouksiin. Biologisten aseiden kieltosopimuksen kokousten puheenjohtajan osallistumista voidaan rahoittaa tapauskohtaisesti.

8.   TÄYTÄNTÖÖNPANOYKSIKKÖ – HENKILÖSTÖKYSYMYKSET

Koska tässä päätöksessä UNODAlle annetut tehtävät ovat luonteeltaan talousarvion ulkopuolisia, henkilöstöä tarvitaan lisää.

9.   EU:N NÄKYVYYS

UNODA toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet julkistaakseen sen, että toimi on Euroopan unionin rahoittama. Tällaiset toimenpiteet toteutetaan Euroopan komission laatiman ja julkaiseman EU:n ulkoisen toiminnan tiedotusta ja näkyvyyttä koskevan käsikirjan (Communication and Visibility Manual for EU External Actions) mukaisesti. UNODA varmistaa siten unionin osallistumisen näkyvyyden asianmukaisella brändillä ja julkisuudella, joissa korostetaan unionin asemaa, varmistetaan unionin toimien avoimuus ja lisätään tietoisuutta päätöksen syistä sekä unionin tuesta päätökselle ja tämän tuen tuloksista. Hankkeessa tuotetussa materiaalissa tuodaan selkeästi esiin unionin lippu tämän lipun asianmukaisesta käytöstä ja jäljentämisestä annettujen unionin suuntaviivojen mukaisesti.