ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 9

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
14. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/26, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta nonyylifenolietoksylaattien osalta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2016/27, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja IV muuttamisesta

4

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/28, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/29, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatussa maissia koskevassa tariffikiintiössä 4 ja 8 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/30, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2081 avatuissa, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tariffikiintiöissä 4 päivän tammikuuta 2016 ja 8 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

12

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1329/2014, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta ( EUVL L 359, 16.12.2014 )

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/26,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2016,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta nonyylifenolietoksylaattien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ruotsin kuningaskunta toimitti 2 päivänä elokuuta 2013 Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan 4 kohdan mukaisen asiakirja-aineiston, jäljempänä ’liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto’, kyseisen asetuksen 69–73 artiklassa säädetyn rajoitusmenettelyn aloittamiseksi. Alun perin liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ilmoitetuista tiedoista kävi ilmi, että altistuminen nonyylifenolille ja nonyylifenolietoksylaateille aiheutti riskin ympäristölle, erityisesti pintavedessä eläville vesieliölajeille. Tämän riskin rajoittamiseksi asiakirja-aineistossa ehdotettiin vesipestävien tekstiilitavaroiden markkinoille saattamisen kieltämistä, jos ne sisältävät nonyylifenolia tai nonyylifenolietoksylaatteja pitoisuuksina, jotka ovat vähintään 100 mg/kg (0,01 painoprosenttia). Liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto osoitti, että unionin laajuiset toimet ovat tarpeen.

(2)

Liitteen XV mukaista asiakirja-aineistoa koskevan julkisen kuulemisen aikana Ruotsi suositteli nonyylifenolin jättämistä rajoitusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä sitä ei käytetä tarkoituksellisesti tekstiilinvalmistuksessa. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea, jäljempänä ’RAC’, ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea, jäljempänä ’SEAC’, pitivät nonyylifenolin pois jättämistä perusteltuna, kun rajoitusta arvioidaan sen vaikuttavuuden, toteutettavuuden ja seurattavuuden kannalta. Näin ollen ehdotettua rajoitusta olisi sovellettava ainoastaan nonyylifenolietoksylaatteihin.

(3)

Liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa nonyylifenolietoksylaatit määritellään nonyylifenolin haaraketjuisiksi ja suoraketjuisiksi etoksylaateiksi, joihin kuuluu CAS- tai EY-numerolla yksilöityjä aineita ja UVCB-aineita, polymeerejä ja homologeja. Kyseisen ryhmän aineiden tunnisteena on molekyylikaava (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Useissa markkinatutkimuksissa, joihin viitataan liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa, on todettu nonyylifenolietoksylaatteja esiintyvän tekstiilitavaroissa eri pitoisuuksina. Nonyylifenolietoksylaattien markkinoille saattamista ja käyttöä aineina tai seoksissa tekstiilien ja nahan prosessointia varten on jo rajoitettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevan nimikkeen 46 mukaisesti. Kun tekstiilitavaroita pestään vedessä kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, nonyylifenolietoksylaattien vapautumisesta vesiympäristöön aiheutuu kuitenkin riskejä vesieliöille.

(5)

Jotta ehdotettu tekstiilitavaroita koskeva rajoitus olisi johdonmukainen suhteessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1007/2011 (2), sen olisi katettava tuotteet, joiden koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, ja muut tuotteet, jotka sisältävät sellaisen osan, jonka koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja. Lisäksi on selkeyden vuoksi aiheellista ilmoittaa, että tekstiilitavarat kattavat viimeistelemättömät, puolivalmiit ja valmiit tuotteet, mukaan luettuina muun muassa vaatteet (esim. ihmisille, leluille ja eläimille tarkoitetut), asusteet, sisustustekstiilit, kuidut, langat, kankaat ja neulokset.

(6)

RAC antoi 3 päivänä kesäkuuta 2014 yksimielisen lausuntonsa liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotetusta rajoituksesta ja vahvisti, että nonyylifenolietoksylaattien hajoamistuotteille altistuminen aiheuttaa riskin. Lisäksi RAC totesi, että rajoitus on niin vaikuttavuuden kuin toteutettavuuden kannalta soveltuvin unionin laajuinen toimenpide, jolla voidaan puuttua tekstiilituotteissa olevista nonyylifenolietoksylaateista johtuviin riskeihin.

(7)

SEAC antoi 9 päivänä syyskuuta 2014 yksimielisen lausuntonsa liitteen XV mukaisessa asiakirja-aineistossa ehdotetusta rajoituksesta ja totesi, että ehdotettu nonyylifenolietoksylaatteja koskeva rajoitus on soveltuvin unionin laajuinen toimenpide havaittuihin riskeihin puuttumiseksi, kun tarkastellaan sosioekonomista hyötyä suhteessa sosioekonomisiin kustannuksiin.

(8)

Liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston mukaisesti ja kuten RAC ja SEAC ovat vahvistaneet, 0,01 painoprosentin raja-arvo on pienin pitoisuus, joka on oikeassa suhteessa tekstiilien tarkoitukselliseen käsittelyyn nonyylifenolietoksylaateilla. Julkisen kuulemisen aikana saadut lausunnot vahvistivat, että 0,01:tä painoprosenttia alemman raja-arvon noudattamista olisi huomattavan hankala valvoa, koska tekstiilit voivat tulla niin pienten nonyylifenolietoksylaattipitoisuuksien saastuttamiksi tahattoman altistumisen vuoksi tuotantoprosessin aikana. Lisäksi 0,01 prosentin raja-arvon alentaminen viisi kertaa pienemmäksi (0,002 painoprosenttiin) vähentäisi päästöjä vain noin 1,25-kertaisesti, mikä vähentäisi pintaveden nonyylifenolietoksylaattipitoisuuksia 5 prosenttia enemmän 0,01 painoprosentin raja-arvoon verrattuna.

(9)

Foorumia täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi kuultiin, ja sen suositukset otettiin huomioon.

(10)

Kemikaalivirasto toimitti 1 päivänä lokakuuta 2014 komissiolle RAC:n ja SEAC:n lausunnot, joiden pohjalta komissio katsoi, että nonyylifenolietoksylaattien esiintyminen tekstiilitavaroissa aiheuttaa kohtuuttoman ympäristöriskin, johon on puututtava unionin laajuisesti. Rajoituksen sosioekonominen vaikutus sekä vaihtoehtojen saatavuus on otettu huomioon.

(11)

Käytettyjen tekstiilien oletetaan olevan tavallisesti useita kertoja pestyjä ennen niiden tarjoamista kolmannelle osapuolelle tai saattamista kolmannen osapuolen käyttöön, joten ne sisältävät nonyylifenolietoksylaatteja merkityksettömiä määriä tai eivät sisällä niitä lainkaan. Näin ollen käytettyjen tekstiilitavaroiden markkinoille saattamiselle olisi myönnettävä poikkeus rajoituksesta. Myös kierrätystekstiilien voidaan olettaa sisältävän merkityksettömiä määriä tai ei lainkaan nonyylifenolietoksylaatteja, ja sen vuoksi rajoitusta ei pitäisi soveltaa uusiin tekstiilitavaroihin, jos ne on valmistettu yksinomaan kierrätystekstiileistä käyttämättä nonyylifenolietoksylaatteja.

(12)

Sidosryhmille olisi annettava riittävästi aikaa toteuttaa säännösten noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja erityisesti varmistaa asianmukainen viestintä pitkässä maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. Sen vuoksi uutta rajoitusta olisi sovellettava vasta myöhemmästä ajankohdasta alkaen.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1).


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII uusi nimike 46 a seuraavasti:

”46a.

Nonyylifenolioksylaatit (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Ei saa 3 päivän helmikuuta 2021 jälkeen saattaa markkinoille tekstiilitavaroissa, joita voidaan kohtuudella olettaa pestävän vedellä niiden normaalin elinkaaren aikana, pitoisuuksina, jotka ovat 0,01 painoprosenttia tai enemmän kyseisestä tekstiilitavarasta tai kyseisen tekstiilitavaran kustakin osasta.

2.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta käytettyjen tekstiilitavaroiden eikä sellaisten uusien tekstiilitavaroiden, jotka on valmistettu yksinomaan kierrätystekstiileistä käyttämättä nonyylifenolioksylaatteja, markkinoille saattamiseen.

3.

Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi ’tekstiilitavaralla’ tarkoitetaan mitä tahansa viimeistelemätöntä, puolivalmista tai valmista tuotetta, jonka koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää sellaisen osan, jonka koostumuksesta vähintään 80 painoprosenttia on tekstiilikuituja, mukaan luettuina muun muassa vaatteet, asusteet, sisustustekstiilit, kuidut, langat, kankaat ja neulokset.”


14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/4


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/27,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2016,

tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja IV muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Sitä sovelletaan sekä elävien eläinten että eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sekä tietyissä erityistapauksissa niiden vientiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan 4 kohdan ja liitteessä III olevan B luvun mukaan jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain tiedot tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvonnasta alueellaan, ja komissio esittää yhteenvedon näistä tiedoista pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle.

(3)

Euroopan komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen välisen sopimuksen johdosta märehtijöiden seurantaa ja testausta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden varalta koskevan unionin vuotuisen yhteenvedon valmistelu ja julkaiseminen siirretään komissiolta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III olevaa B lukua olisi muutettava näiden uusien menettelyjen huomioon ottamiseksi.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV kielletään tiettyjen tuotantoeläinten ruokinta käsitellyllä eläinvalkuaisella, varsinkin muista kuin märehtijöistä saadulla käsitellyllä eläinvalkuaisella.

(5)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan II luvun b alakohdan ii alakohdan mukaan kalajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä rehuseoksia saa käyttää muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden, myös vesiviljelyeläinten, ruokinnassa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jakson 3 kohdassa vahvistetaan, että irtotavarana oleva muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen ja irtotavarana olevat tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on kuljetettava sellaisissa ajoneuvoissa tai säiliöissä, joita ei käytetä muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljetukseen. Koska kalajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä rehuseoksia saa käyttää kaikkien muiden tuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa, tätä säännöstä ei pitäisi soveltaa kalajauhoon tai kalajauhoa sisältäviin rehuseoksiin. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jakson 3 kohtaa olisi muutettava kalajauhon pois sulkemiseksi.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jaksossa vahvistetaan, että muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien tuotteiden vienti on sallittu vain, jos ne on tarkoitettu käyttöön, jota ei ole kielletty kyseisellä asetuksella, ja jos ennen vientiä viejäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission ja tuojana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välillä tehdään kirjallinen sopimus, jossa tuojana toimiva kolmas maa sitoutuu noudattamaan käyttötarkoitusta ja lupaa olla jälleenviemättä käsiteltyä eläinvalkuaista tai tällaista valkuaista sisältäviä tuotteita asetuksessa (EY) N:o 999/2001 kiellettyihin käyttötarkoituksiin.

(8)

Tämän vaatimuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli torjua naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) leviämistä aikana, jolloin unionissa puhkesi BSE-epidemia ja Eurooppa oli alue, joka kärsi eniten epidemiasta koko maailmassa. Unionin BSE-tilanne on sittemmin parantunut huomattavasti. Vuonna 2013 unionissa raportoitiin seitsemän BSE-tapausta, ja vuonna 2014 tapauksia oli 11 verrattuna 2 166 raportoituun tapaukseen vuonna 2001 ja 2 124 tapaukseen vuonna 2002. BSE-tilanteen paraneminen unionissa näkyy siinä, että päätöksen 2007/453/EY (2) mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna, 20:ssä EU:n jäsenvaltiossa BSE-riski on nyt merkityksettömän alhainen.

(9)

Sen vuoksi olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jaksossa vahvistettu vaatimus, joka koskee velvoitetta tehdä kirjallinen sopimus määrämaana olevan kolmannen maan kanssa ennakkoedellytyksenä muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien tuotteiden viennille, ja kieltoa näiden tuotteiden käyttämisestä kolmansissa maissa tuotantoeläinten, lukuun ottamatta vesiviljelyeläimiä, ruokinnassa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan IV luvun D jaksossa vahvistetaan vesiviljelyeläinten ruokinnassa käytettäväksi tarkoitetun märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten tuotantoa ja käyttöä koskevat edellytykset, joiden mukaan märehtijöistä ja muista kuin märehtijöistä saatavat ainekset on pidettävä tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa täydellisesti erillään toisistaan ja joiden mukaan on otettava säännöllisesti näytteitä, jotka on analysoitava sen varmistamiseksi, ettei ristikontaminaatiota esiinny. Näitä edellytyksiä olisi vaadittava myös vientiin tarkoitettujen muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten osalta, jotta vietävä jalostettu eläinvalkuainen ja tällaista valkuaista sisältävät rehuseokset olisivat yhtä turvallisia kuin unionin alueella käytetyt.

(11)

Koska lemmikkieläinten ruoka ja kalajauho tuotetaan jalostuslaitoksissa, joissa tuotetaan yksinomaan vesieläimistä, lukuun ottamatta merinisäkkäitä, johdettuja tuotteita ja lemmikkieläinten ruokaa, vaatimusta, jonka mukaan vienti on sallittua ainoastaan laitoksista, joissa asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevassa IV luvun D jakson vaatimukset täyttyvät, ei pitäisi soveltaa lemmikkieläinten ruokaan tai kalajauhoon.

(12)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jaksoa olisi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä III oleva B luku seuraavasti:

”B LUKU

RAPORTTEJA JA REKISTEREITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I   JÄSENVALTIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A.   Jäsenvaltioiden toimittamissa 6 artiklan 4 kohdan mukaisissa vuosikertomuksissa esitettävät tiedot

1.

Siirtorajoitusten alaiseksi 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen epäiltyjen tapausten lukumäärä eläinlajeittain.

2.

Laboratoriotutkimuksiin 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrättyjen epäiltyjen tapausten lukumäärä eläinlajeittain sekä pika- ja varmennustestien tulokset (positiivisten ja negatiivisten tulosten lukumäärä) ja nautaeläinten osalta kaikkien testattujen eläinten ikäjakauma. Ikäjakauman esittämisessä olisi käytettävä seuraavia ikäryhmiä: ’alle 24 kk’, 24–155 kk:n osalta jako 12 kk:n ryhmiin, ja ’yli 155 kk’.

3.

Niiden katraiden lukumäärä, joihin kuuluvien lampaiden ja vuohien epäillyistä tapauksista on ilmoitettu ja joita on tutkittu 12 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

4.

Niiden nautaeläinten lukumäärä, jotka on testattu kustakin A luvun I osan 2.1, 2.2, 3.1 ja 5 kohdassa tarkoitetusta alaryhmästä. On myös ilmoitettava otoksen valintamenetelmä, pika- ja varmennustestien tulokset sekä testattujen eläinten ikäjakauma ryhmiteltynä 2 kohdan mukaisesti.

5.

Niiden lampaiden ja vuohien sekä katraiden lukumäärä, jotka on testattu kustakin A luvun II osan 2, 3, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetusta alaryhmästä, otoksen valintamenetelmä sekä pika- ja varmennustestien tulokset.

6.

Positiivisten BSE- tai scrapie-tapausten maantieteellinen jakauma, myös alkuperämaa, jos eri kuin kertomuksen esittävä maa. Kunkin naudoissa, lampaissa ja vuohissa esiintyvän TSE-tapauksen osalta olisi ilmoitettava eläimen syntymävuosi ja, jos mahdollista, syntymäkuukausi. Epätyypillisinä pidetyt TSE-tapaukset on ilmoitettava. Scrapie-tapausten osalta olisi ilmoitettava liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun primaarisen ja sekundäärisen molekyylitestauksen tulokset.

7.

Muiden eläinten kuin nautojen, lampaiden ja vuohien osalta näytteiden lukumäärä ja vahvistetut TSE-tapaukset lajia kohti.

8.

Jokaisen TSE-positiiviseksi osoittautuneen ja A luvun II osan 8.1 kohdan mukaisesti näytteenoton kohteena olleen taikka A luvun II osan 8.2 kohdan mukaisesti näytteenoton kohteena olleen lampaan genotyyppi ja mahdollisuuksien mukaan laji.

B.   Raportointikaudet

A jaksossa tarkoitetut tiedot sisältävien kertomusten laatimista ja toimittamista komissiolle (joka lähettää ne Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle) kuukausittain jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen sopimassa sähköisessä muodossa tai 8 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta neljännesvuosittain voidaan pitää 6 artiklan 4 kohdassa vaadittuna vuosikertomuksena sillä edellytyksellä, että tiedot saatetaan ajan tasalle, kun saadaan lisätietoa.

II   UNIONIN YHTEENVEDOSSA ESITETTÄVÄT TIEDOT

Unionin yhteenveto on esitettävä taulukon muodossa, ja sen on sisällettävä vähintään I osan A jaksossa tarkoitetut tiedot kustakin jäsenvaltiosta.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen on analysoitava 1 päivästä tammikuuta 2016 lähtien I osassa tarkoitetut tiedot ja julkaistava marraskuun loppuun mennessä yhteenveto tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden suuntauksista ja lähteistä unionissa.

III   REKISTERIT

1.

Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä I osan A jaksossa tarkoitetut tiedot seitsemän vuoden ajan.

2.

Tutkimuslaboratorion on säilytettävä seitsemän vuoden ajan kaikki tutkimusasiakirjat ja erityisesti laboratoriokirjat sekä tarvittaessa parafiiniblokit ja valokuvat immunoblottauksen (Western blot) tuloksista.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan III luvun A jakson 3 kohta seuraavasti:

”3.

Irtotavarana oleva muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen, muu kuin kalajauho, ja irtotavarana olevat tällaista käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset on kuljetettava sellaisissa ajoneuvoissa tai säiliöissä, joita ei käytetä muille tuotantoeläimille kuin märehtijöille, vesiviljelyeläimiä lukuun ottamatta, tarkoitetun rehun kuljetukseen.”

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IV olevan V luvun E jakso seuraavasti:

”E JAKSO

Käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien tuotteiden vienti

1.

Märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen ja tällaista valkuaista sisältävien tuotteiden vienti on kielletty.

Poikkeuksellisesti kieltoa ei sovelleta käsiteltyyn lemmikkieläinten ruokaan, joka sisältää märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista ja joka on käsitelty hyväksytyissä lemmikkieläinten ruokia valmistavissa laitoksissa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan mukaisesti ja joka on pakattu ja merkitty unionin lainsäädännön mukaisesti.

2.

Muista kuin märehtijöistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen tai tällaista valkuaista sisältävien rehuseosten vienti sallitaan ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen on lähtöisin jalostuslaitoksista, joissa käsitellään yksinomaan muista kuin märehtijöistä saatuja eläinten sivutuotteita, jotka on hankittu IV luvun D jakson a alakohdassa tarkoitetuista teurastamoista ja leikkaamoista tai jotka ovat peräisin hyväksytyistä jalostuslaitoksista, jotka on lueteltu V luvun A jakson d alakohdassa tarkoitetuissa julkisesti saatavilla olevissa luetteloissa;

b)

rehuseosten, jotka sisältävät muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista, on oltava peräisin hyväksytyistä laitoksista, jotka on lueteltu V luvun A jakson e alakohdassa tarkoitetuissa julkisesti saatavilla olevissa luetteloissa, ja ne on pakattava ja merkittävä unionin lainsäädännön mukaisesti.

3.

Edellä 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei sovelleta:

a)

käsiteltyyn lemmikkieläinten ruokaan, joka sisältää muista kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista ja joka on käsitelty hyväksytyissä lemmikkieläinten ruokia valmistavissa laitoksissa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan mukaisesti ja joka on pakattu ja merkitty unionin lainsäädännön mukaisesti;

b)

kalajauhoon ja rehuseoksiin, jotka eivät sisällä muuta käsiteltyä eläinvalkuaista kuin kalajauhoa.”

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Komission päätös 2007/453/EY, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84).


14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/28,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

120,0

MA

86,0

TN

87,8

TR

109,3

ZZ

100,8

0707 00 05

MA

72,9

TR

156,4

ZZ

114,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

156,6

ZZ

114,5

0805 10 20

EG

48,7

MA

68,1

TR

80,6

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

63,1

0805 20 10

IL

167,2

MA

86,0

ZZ

126,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

115,4

JM

147,1

TR

92,1

ZZ

118,2

0805 50 10

EG

98,7

MA

92,2

TR

86,4

ZZ

92,4

0808 10 80

CA

156,8

CL

82,6

US

105,7

ZZ

115,0

0808 30 90

CN

75,9

TR

132,0

ZZ

104,0


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/29,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2016,

asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatussa maissia koskevassa tariffikiintiössä 4 ja 8 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 969/2006 (2) avataan 277 988 maissitonnin vuotuinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4131).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan osajakson numero 1 määräksi 138 994 tonnia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2016 välisellä ajanjaksolla.

(3)

Määrät, joista on 4 päivän tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa ja 8 päivän tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia, ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

Lisäksi on aiheellista olla myöntämättä enempää tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 969/2006 mukaisesti kuluvalla osakiintiökaudella.

(5)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä (järjestysnumero 09.4131) koskevissa tuontitodistushakemuksissa, jotka on jätetty 4 päivän tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa ja 8 päivän tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana, haettuihin määriin sovelletaan jakokerrointa, joka on 86,331677 prosenttia.

2.   Keskeytetään 8 päivästä tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa alkaen asetuksen (EY) N:o 969/2006 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä (järjestysnumero 09.4131) koskevien tuontitodistushakemusten vastaanottaminen kuluvalta osakiintiökaudelta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 969/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, kolmansista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/30,

annettu 13 päivänä tammikuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2081 avatuissa, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tariffikiintiöissä 4 päivän tammikuuta 2016 ja 8 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 2015/2081 (2) avataan tariffikiintiöt Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnille.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2081 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi ajaksi kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4308, määräksi 400 000 tonnia.

(3)

Määrät, joista on 4 päivän tammikuuta 2016 ja 8 päivän tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4308, ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisessä kiintiössä haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(4)

On myös syytä olla myöntämättä kuluvalla kiintiökaudella enempää tuontitodistuksia täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2081 tarkoitetussa tariffikiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4308.

(5)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2081 liitteessä tarkoitettua kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4308, koskevissa tuontitodistushakemuksissa, jotka on jätetty 4 päivän tammikuuta 2016 ja 8 päivän tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa välisenä aikana, haettuihin määriin sovelletaan 46,782204 prosentin suuruista jakokerrointa tariffikiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4308.

2.   Keskeytetään 8 päivästä tammikuuta 2016 kello 13.00 Brysselin aikaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2081 liitteessä tarkoitettua kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4308, koskevien uusien todistushakemusten vastaanottaminen kuluvalta kiintiökaudelta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/2081, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 302, 19.11.2015, s. 81).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


Oikaisuja

14.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/14


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1329/2014, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 359, 16. joulukuuta 2014 )

Sivulla 52, liitteessä 4 (lomake IV), eli ”Eurooppalaista perintötodistusta koskeva hakemus”, olevassa 4 kohdassa:

on:

”4.

Todistuksen käyttötarkoitus (8)”

pitää olla:

”4.

Todistuksen käyttötarkoitus (9)”.