ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 3

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
6. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/4, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten osalta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2016/5, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanon osalta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/6, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/7, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta ( 1 )

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/8, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, teknisten ominaisuuksien vahvistamisesta itsenäistä ammatinharjoittamista koskevaa vuoden 2017 lisäkysymystä varten ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/9, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti ( 1 )

41

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/10, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

46

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2016/11, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY liitteen II muuttamisesta ( 1 )

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/4,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteen 16 niteisiin I ja II sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 17 päivästä marraskuuta 2011, lukuun ottamatta kyseisen liitteen lisäyksiä.

(2)

Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteitä I ja II on muutettu vuonna 2014 ottamalla käyttöön uudet melustandardit.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 216/2008 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun Euroopan lentoturvallisuusviraston lausuntoon.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen I muutokseen 11-B ja niteen II muutokseen 8 sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.


6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2016/5,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta keskeisten ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteen 16 niteisiin I ja II sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 17 päivästä marraskuuta 2011, lukuun ottamatta kyseisen liitteen lisäyksiä. Kyseiset vaatimukset pantiin täytäntöön unionin lainsäädännössä komission asetuksella (EU) N:o 748/2012 (2).

(2)

Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteitä I ja II on muutettu vuonna 2014 ottamalla käyttöön uudet melustandardit.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 748/2012 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun Euroopan lentoturvallisuusviraston lausuntoon.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 748/2012 liitteessä I olevan 21 osan 21.A.18 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen antamiseen sovellettavista melutasovaatimuksista määrätään Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 I niteen II osan 1 luvussa ja:

1.

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta I niteen II osan 2, 3, 4 ja 14 luvussa, soveltuvin osin;

2.

potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta I niteen II osan 3, 4, 5, 6, 10 ja 14 luvussa, soveltuvin osin;

3.

helikoptereiden osalta I niteen II osan 8 ja 11 luvussa, soveltuvin osin;

4.

ääntä nopeampien lentokoneiden osalta I niteen II osan 12 luvussa, soveltuvin osin; ja

5.

kääntyväroottoristen ilma-alusten osalta I niteen II osan 13 luvussa, soveltuvin osin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).


6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/6,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (2). Kyseinen asetus korvattiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (3), joka taas korvattiin myöhemmin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (4). Kyseinen asetus korvattiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 996/2012 (5), joka taas korvattiin myöhemmin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 322/2014 (6).

(3)

Koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 322/2014 säädetään, että siinä säädettyjä toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015, jotta tilanteen kehittyminen sekä vuotta 2014 koskevat esiintymistiedot radioaktiivisuudesta elintarvikkeissa ja rehuissa voidaan ottaa huomioon, on aiheellista kumota täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014 ja antaa uusi asetus.

(4)

Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 81 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja muissa elintarvikkeissa kuin naudanlihassa ja yli 237 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta naudanlihassa neljännellä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen.

(5)

CN-koodeihin 2203–2208 kuuluvia alkoholijuomia ei enää jätetä nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle, koska näytteenottoa ja analysointia sekä ilmoittamista koskevia vaatimuksia sovelletaan määriteltyyn rehu- ja elintarvikeluetteloon.

(6)

Japanin viranomaisten toimittamissa tiedoissa on näyttöä siitä, ettei Aomorin ja Saitaman prefektuureista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta ole enää tarpeen edellyttää näytteenottoa ja analysointia radioaktiivisuuden varalta ennen vientiä unioniin.

(7)

Fukushiman prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta tässä tarkastelussa on käytetty näytteenottoa ja analyysia ennen unioniin vientiä koskevan vaatimuksen poistamisen perusteena Japanin viranomaisten havaintoa, että kahtena peräkkäisenä vuotena (2013 ja 2014) vaatimustenvastaisuuksia ei ole ollut. Muiden kyseisestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta näytteenottoa ja analysointia koskevat vaatimukset ennen vientiä unioniin on aiheellista säilyttää.

(8)

On aiheellista esittää tämän asetuksen säännökset niin, että prefektuurit, joista peräisin olevien samojen rehujen ja elintarvikkeiden osalta edellytetään näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin, ryhmitellään yhteen, jotta helpotetaan asetuksen soveltamista.

(9)

Tällä hetkellä edellytetään, että Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Iwaten ja Chiban prefektuureissa otetaan näytteet sienistä, kalastustuotteista, riisistä, soijapavuista, tattarista ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Samaa vaatimusta sovelletaan koostettuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät ainesosanaan yli 50 prosenttia jotakin näistä tuotteista. Esiintymistiedot neljänneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen osoittavat ettei monenkaan kyseisen rehu- ja elintarviketuotteen osalta ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(10)

Tällä hetkellä edellytetään, että Akitan, Yamagatan ja Naganon prefektuureissa otetaan näytteet sienistä ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Esiintymistiedot neljänneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen osoittavat, että yhdeltä syötävistä luonnonvaraisista kasveista ei ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin. Koska toisaalta syötävässä luonnonvaraisessa kasvissa on havaittu vaatimustenvastaisuuksia, on aiheellista edellyttää näistä prefektuureista peräisin olevan kyseisen syötävän luonnonvaraisen kasvin osalta näytteenottoa ja analysointia.

(11)

Esiintymistiedot neljänneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen osoittavat, että Shizuokan, Yamanashin ja Niigatan prefektuureista peräisin olevien sienien osalta on aiheellista edellyttää edelleen näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin. Koska syötävässä luonnonvaraisessa kasvissa on havaittu vaatimustenvastaisuuksia, on aiheellista edellyttää näistä prefektuureista peräisin olevan kyseisen syötävän luonnonvaraisen kasvin osalta näytteenottoa ja analysointia.

(12)

Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset ovat panneet moitteettomasti täytäntöön unionin lainsäädännössä säädetyt erityisedellytykset eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt tuontitarkastuksissa yli kolmeen vuoteen. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää tuontitarkastusten määrä vähäisenä eikä ole enää aiheellista edellyttää, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kolmen kuukauden välein kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta.

(13)

Japanin lainsäädännössä säädetyt ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 liitteessä III vahvistetut siirtymätoimenpiteet eivät ole enää tällä hetkellä Japanista tuotavien rehujen ja elintarvikkeiden kannalta merkityksellisiä eikä niihin sen vuoksi enää pitäisi tässä asetuksessa viitata.

(14)

On aiheellista säätää, että tämän asetuksen säännöksiä tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset saadaan viidenneltä kasvukaudelta (2015) onnettomuuden jälkeen käyttöön eli 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä. Tarkastelun perusteet määritellään tarkasteluajankohtana.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 (7) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin, jäljempänä ’tuotteet’, lukuun ottamatta seuraavia:

a)

tuotteet, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;

b)

eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 (8) 2 artiklan soveltamisalaan;

c)

muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka eivät ole kaupallisia ja on tarkoitettu luonnolliselle henkilölle pelkästään henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön. Epävarmoissa tapauksissa todistustaakka on lähetyksen vastaanottajalla.

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa ’lähetyksellä’ tarkoitetaan

niiden tuotteiden osalta, joille 5 artiklassa edellytetään näytteenottoa ja analyysia, tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen soveltamisalaan ja samaan luokkaan tai kuvaukseen kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista;

muiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista, 5 artiklassa tarkoitetun vakuutuksen sallimissa rajoissa.

3 artikla

Tuonti unioniin

Tuotteita voidaan tuoda unioniin vain, jos ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

4 artikla

Cesium-134:n ja cesium-137:n enimmäismäärät

Tuotteiden osalta on noudatettava liitteessä I vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

5 artikla

Tiettyjen tuotteiden ilmoittaminen

1.   Jokaisen lähetyksen, joka sisältää sieniä, kalaa ja kalastustuotteita kampasimpukoita lukuun ottamatta, riisiä, soijapapuja, Japanin ruttojuurta tai jättiläisetelänruttojuurta (fuki), Aralia spp:tä, bambunversoja, sananjalkaa, kuningassaniaista, kotkansiipeä ja koshiaburaa tai niistä saatuja tuotteita tai rehuseoksia tai elintarvikkeita, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja joka on peräisin tai lähetetty Japanista, mukana on oltava voimassa oleva, 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu vakuutus.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on todistettava, että tuotteet ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on lisäksi todistettava, että

a)

tuotteet on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011; tai

b)

tuote ei ole peräisin eikä lähetetty jostakin liitteessä II (9) luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysiä; tai

c)

tuote on lähetetty mutta ei ole peräisin jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysia eikä kyseinen tuote ole altistunut radioaktiivisuudelle siirron aikana; tai

d)

tuote on peräisin jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysia, ja tuotteen mukana on analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset; tai

e)

jos tuotteen tai siitä yli 50 prosenttia muodostavien ainesosien alkuperä on tuntematon, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset.

4.   Kalojen ja kalastustuotteiden, jotka on pyydystetty tai korjattu Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Chiban tai Iwaten prefektuurien rannikkovesistä, mukana on oltava 1 kohdassa tarkoitettu vakuutus ja analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset, riippumatta siitä, missä kyseiset tuotteet tuodaan maihin.

6 artikla

Vakuutuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

1.   Edellä 5 artiklassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liitteessä III vahvistetun mallin mukaisesti.

2.   Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa.

3.   Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja siihen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiraportti.

7 artikla

Tunnistetiedot

Kukin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 5 artiklassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa analyysiraportissa, 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä tuloasiakirjassa tai yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa ja lähetyksen mukana seuraavissa terveystodistuksissa.

8 artikla

Rajatarkastusasemat ja nimetyt saapumispaikat

1.   Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset on tuotava unioniin komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (10) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin, jotka kuuluvat neuvoston direktiivin 97/78/EY (11) soveltamisalaan. Kyseiset lähetykset on tuotava unioniin kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun rajatarkastusaseman kautta.

9 artikla

Ennakkoilmoitus

1.   Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava ennakkoilmoitus kaikista 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä.

2.   Ennakkoilmoitusta varten rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on täytettävä:

a)

muiden kuin eläinperäisten tuotteiden osalta: asetuksen (EY) N:o 669/2009 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetun yhteisen tuloasiakirjan (CED) osa I ottaen huomioon mainitun asetuksen liitteessä II olevat tuloasiakirjaa koskevat ohjeet; yhteisen tuloasiakirjan (CED) I.13 kohta voi tässä asetuksessa sisältää useamman kuin yhden nimikenumeron.

b)

kalojen ja kalastustuotteiden osalta: komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (12) liitteessä III esitetty yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja (CVED).

Asianmukainen asiakirja on toimitettava nimetyn saapumispaikan tai rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille vähintään kaksi työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

10 artikla

Viralliset tarkastukset

1.   Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä seuraavat tarkastukset 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille:

a)

asiakirjatarkastukset kaikille lähetyksille;

b)

satunnaisia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, mukaan luettuna laboratorioanalyysi cesium-134:n ja cesium-137:n varalta. Analyysin tulosten on oltava saatavilla viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

2.   Jos laboratorioanalyysien tuloksissa on merkkejä siitä, että 5 artiklassa tarkoitetussa vakuutuksessa annetut takeet eivät pidä paikkaansa, katsotaan, että vakuutus ei ole voimassa ja että rehujen ja elintarvikkeiden lähetys ei ole tämän asetuksen mukainen.

11 artikla

Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 10 artiklassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

12 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

1.   Luovutettaessa vapaaseen liikkeeseen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiä rehu- tai elintarvikealan toimijan tai sen edustajan on esitettävä jokaisesta lähetyksestä (fyysisesti tai sähköisesti) tulliviranomaisille yhtenäinen tuloasiakirja, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat täyttäneet asianmukaisesti kaikkien virallisten tarkastusten suorittamisen jälkeen. Tulliviranomaiset saavat luovuttaa lähetyksen vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen on ilmaissut myönteisen päätöksen yhtenäisen tuloasiakirjan osassa II olevassa ruudussa 14 ja allekirjoittanut sen ruudussa 21.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin, jotka kuuluvat direktiivin 97/78/EY soveltamisalaan. Kyseisten lähetysten vapaaseen liikkeeseen luovutukseen sovelletaan asetusta (EY) N:o 136/2004.

13 artikla

Vaatimustenvastaiset tuotteet

Tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset tuotteet on hävitettävä turvallisesti tai palautettava Japaniin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ennen 30 päivää kesäkuuta 2016.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014.

16 artikla

Siirtymäsäännös

Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, tuotteita voidaan tuoda unioniin seuraavin edellytyksin:

a)

ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 vaatimusten mukaisia ja

b)

ne lähtivät Japanista joko ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai tämän asetuksen voimaantulon jälkeen mutta ennen 1 päivää helmikuuta 2016 ja niiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 mukainen vakuutus, joka annettiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta (EYVL L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (Euratom) N:o 3954/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Liitteessä II oleva tuotteiden luettelo ei rajoita uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 vaatimusten soveltamista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(11)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(12)  Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11).


LIITE I

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot elintarvikkeissa  (1) (Bq/kg)

 

Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet

Maito ja maitopohjaiset juomat

Mineraalivesi ja vastaavat juomat sekä käymättömistä lehdistä haudutettu tee

Muut elintarvikkeet

Cesium-134:n ja cesium-137:n summa

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot rehuissa  (3) (Bq/kg)

 

Naudoille ja hevosille tarkoitettu rehu

Sioille tarkoitettu rehu

Siipikarjalle tarkoitettu rehu

Kaloille tarkoitettu rehu (5)

Cesium-134:n ja cesium-137:n summa

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuotteisiin.

Kuivattujen sienien osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5.

Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan käymättömistä teelehdistä haudutettuun juomaan. Kuivatun teen jalostuskerroin on 50, joten teelehdille asetettu enimmäistaso 500 Bq/kg takaa, että enimmäistaso 10 Bq/kg ei ylity haudutetussa teessä.

(2)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

(3)  Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.

(4)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 29 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78) vahvistetut arvot.

(5)  Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.


LIITE II

Rehut ja elintarvikkeet, joista on otettava näytteet ja jotka on analysoitava cesium-134:n ja cesium-137:n varalta ennen vientiä unioniin

a)

Fukushiman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;

kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ja 1605, lukuun ottamatta kampasimpukoita, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0307 21, 0307 29 ja 1605 52 00;

riisi ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 ja 1905 90;

soijapavut ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1201 90, 1208 10, 1507;

jättiläisetelänruttojuuri tai japaninruttojuuri (fuki) (Petasites japonicus) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

Aralia spp.:n versot ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

bambunversot (Phyllostachys pubescens) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91;

sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

japaninpersimonit (Diospyros sp.) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 ja 0813 50;

b)

Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Chiban tai Iwaten prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;

kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 ja 1605, lukuun ottamatta kampasimpukoita, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0307 21, 0307 29 ja 1605 52 00;

Aralia spp.:n versot ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

bambunversot (Phyllostachys pubescens) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91;

sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

c)

Akitan, Yamagatan ja Naganon prefektuureista peräisin olevat tuotteet:

sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;

Aralia spp.:n versot ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

bambunversot (Phyllostachys pubescens) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 09 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91;

kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

d)

Yamanashin, Shizuokan tai Niigatan prefektuureista peräisin olevat tuotteet:

sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;

koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

e)

yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät yli 50 prosenttia tuotteita, jotka luetellaan tämän liitteen a–d kohdassa.


LIITE III

Vakuutus, joka koskee seuraavaa Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia:

…(tuote ja alkuperämaa)

Erän tunnisteVakuutuksen numero

Erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 mukaisesti

(täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu valtuutettu edustaja)

VAKUUTTAA, että … …(täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet), jotka sisältyvät tähän lähetykseen, jolla on seuraavat ominaisuudet: ……(lähetyksen kuvaus, tuote, pakkausten määrä ja tyyppi, brutto- tai nettopaino) lastauspaikka: …(lastauspaikka) päiväys: …(lastauspäivä) kuljettaja: …(kuljetuksesta vastaavan tahon tiedot) määränpää: …(määräpaikka ja -maa) alkuperätila tai -laitos: ……(nimi ja osoite)

ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärien osalta.

VAKUUTTAA, että lähetys koostuu seuraavista:

sienet, kala ja kalastustuotteet, riisi, soijapavut, japaninpersimonit, japaninruttojuuri tai jättiläisetelänruttojuuri (fuki), Aralia spp., bambunversot, sananjalka, kuningassaniainen, kotkansiipi ja koshiabura tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja nämä tuotteet on korjattu ja/tai jalostettu ennen 11 päivää maaliskuuta 2011.

sienet, kala ja kalastustuotteet, riisi, soijapavut, japaninpersimonit, japaninruttojuuri tai jättiläisetelänruttojuuri (fuki), Aralia spp., bambunversot, sananjalka, kuningassaniainen, kotkansiipi ja koshiabura tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja nämä tuotteet eivät ole peräisin ja niitä ei ole lähetetty jostakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysia edellytetään.

sienet, kala ja kalastustuotteet, riisi, soijapavut, japaninpersimonit, japaninruttojuuri tai jättiläisetelänruttojuuri (fuki), Aralia spp., bambunversot, sananjalka, kuningassaniainen, kotkansiipi ja koshiabura tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja nämä tuotteet on lähetetty jostakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 liitteessä II luetellusta prefektuurista, josta ne eivät ole peräisin ja jonka osalta kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analysointia edellytetään, ja nämä tuotteet eivät ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron aikana.

sienet, kala ja kalastustuotteet, riisi, soijapavut, japaninpersimonit, japaninruttojuuri tai jättiläisetelänruttojuuri (fuki), Aralia spp., bambunversot, sananjalka, kuningassaniainen, kotkansiipi ja koshiabura tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja nämä tuotteet ovat peräisin jostakin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analysointia edellytetään, ja niistä on otettu …(pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi …(pvm) …(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;

sienet, kala ja kalastustuotteet, riisi, soijapavut, japaninpersimonit, japaninruttojuuri tai jättiläisetelänruttojuuri (fuki), Aralia spp., bambunversot, sananjalka, kuningassaniainen, kotkansiipi ja koshiabura, joiden alkuperä on tuntematon, tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä tuotteita alkuperältään tuntemattomana ainesosana (tuntemattomina ainesosina) yli 50 prosenttia, ja niistä on otettu …(pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi …(päiväys) …(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;

Paikka: …(päiväys) …

Leima ja allekirjoitus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun valtuutetun edustajan


6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/7,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (1) ja erityisesti sen 59 artiklan 2 kohdan sekä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (2) ja erityisesti sen 80 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksi direktiivien 2014/24/EU ja 2014/25/EU tärkeimmistä tavoitteista on vähentää hankintaviranomaisille, hankintayksiköille ja talouden toimijoille, etupäässä pienille ja keskisuurille yrityksille, koituvia hallinnollisia rasitteita. Näiden pyrkimysten tärkeänä osana on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja. Tästä syystä yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomake olisi laadittava siten, ettei enää olisi tarpeen esittää lukuisia poissulkemis- ja valintaperusteisiin liittyviä todistuksia tai muita asiakirjoja. Saman tavoitteen vuoksi vakiolomakkeesta olisi käytävä ilmi asiaankuuluvat tiedot yksiköistä, joiden voimavaroja talouden toimija aikoo käyttää, jotta kyseiset tiedot voidaan todentaa pääasiallisen talouden toimijan tietojen todentamisen yhteydessä ja samoin edellytyksin.

(2)

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan olisi oltava myös sellaisten hankintayksiköiden käytettävissä, jotka kuuluvat direktiivin 2014/25/EU soveltamisalaan ja joiden on toimittava samalla tavalla ja samoin edellytyksin kuin hankintaviranomaiset soveltaessaan direktiivissä 2014/24/EU säädettyjä poissulkemis- ja valintaperusteita.

(3)

Jotta voidaan välttää hallinnollisten rasitteiden aiheuttamista hankintaviranomaisille ja -yksiköille sekä ristiriitaisten tietojen antamista eri hankinta-asiakirjoissa, hankintaviranomaisten ja -yksiköiden olisi selkeästi ennalta osoitettava tarjouskilpailukutsussa tai siinä olevassa viittauksissa hankinta-asiakirjojen muihin osiin, mitkä tiedot talouden toimijoiden on annettava yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa; talouden toimijoiden on joka tapauksessa tutustuttava huolellisesti tarjouskilpailukutsuun ja hankinta-asiakirjojen muihin osiin osallistumistaan ja mahdollista tarjousten tekemistä varten.

(4)

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan olisi myös osaltaan yksinkertaistettava sekä talouden toimijoiden että hankintaviranomaisten ja -yksiköiden toimia korvaamalla erilaiset kansalliset omat lausunnot yhdellä Euroopan tasolla laaditulla vakiolomakkeella. Tämä vähentää osaltaan muodollisten lausuntojen ja suostumusta koskevien ilmoitusten luonnosteluun sekä kielikysymyksiin liittyviä ongelmia, koska vakiolomake on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä. Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan olisi sen vuoksi helpotettava osallistumista julkisiin hankintamenettelyihin kansallisten rajojen yli.

(5)

Kaikessa yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan liittyvässä tietojen käsittelyssä ja vaihdossa olisi noudatettava kansallisia sääntöjä, joilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (3), ja erityisesti kansallisia sääntöjä, joita sovelletaan rikoksiin, tuomioihin tai turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin liittyvään tietojenkäsittelyyn mainitun direktiivin 8 artiklan 5 kohdan perusteella.

(6)

Olisi muistettava, että komissio tarkastelee yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käytännön soveltamista ottaen huomioon jäsenvaltioiden tietokantojen teknisen kehityksen ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2017. Tällöin komissio voi myös ottaa huomioon mahdolliset ehdotukset yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan toimivuuden parantamiseksi siten, että sillä voidaan helpottaa erityisesti pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin valtioiden rajojen yli, tai mahdolliset direktiivillä 2014/24/EU luodun kehyksen mukaiset yksinkertaistukset; komissio voi lisäksi tarkastella tapauksia, joissa käytäntönä on pyytää tietyn hankintamenettelyn kaikilta osallistujilta järjestelmällisesti todistuksia tai muunlaisia kirjallisia todisteita taikka yksilöidä syrjivällä tavalla ne talouden toimijat, joilta tällaista asiakirja-aineistoa pyydetään.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Alkaen ajankohdasta, jona direktiivin 2014/24/EU kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet tulevat voimaan, ja viimeistään 18 päivästä huhtikuuta 2016 direktiivin 2014/24/EU 59 artiklassa tarkoitetun yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan laatimiseksi on käytettävä tämän asetuksen liitteessä 2 olevaa vakiolomaketta. Sen käyttöohjeet ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).


LIITE 1

Ohjeet

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on talouden toimijoiden itse antama selvitys, jossa annetaan alustavat näytöt ja jolla korvataan viranomaisten tai kolmansien osapuolten antamat todistukset. Kuten direktiivin 2014/24/EU 59 artiklassa säädetään, se on talouden toimijan antama vakuutus siitä, että mikään tilanteista, joissa talouden toimijat joko hylätään tai voidaan hylätä, ei koske sitä, ja että se täyttää asiaankuuluvat valintaperusteet ja soveltuvin osin objektiiviset säännöt ja perusteet, jotka on asetettu kilpailuun kutsuttavien muuten kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentämiseksi. Sen tavoitteena on vähentää hallinnollisia rasitteita, jotka aiheutuvat siitä, että talouden toimijoiden on esitettävä merkittävä määrä erilaisia poissulkemis- ja valintaperusteisiin liittyviä todistuksia ja muita asiakirjoja.

Talouden toimijoiden tehtävän helpottamiseksi yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan täyttämisessä jäsenvaltiot voivat antaa ohjeita yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan käytöstä esimerkiksi selittämällä, mitkä kansallisen lainsäädännön säännökset ovat oleellisia III osan A jakson yhteydessä (1), tiedottamalla, että hyväksyttyjen talouden toimijoiden tai vastaavien sertifikaattien virallisia luetteloita ei välttämättä laadita tai anneta tietyssä jäsenvaltiossa, tai täsmentämällä, mitkä viitteet ja tiedot on annettava, jotta hankintaviranomainen tai -yksikkö voi hakea todistuksen sähköisesti.

Laatiessaan hankinta-asiakirjoja tiettyä julkista hankintamenettelyä varten hankintaviranomaisten tai -yksiköiden on ilmoitettava tarjouskilpailukutsussa, hankinta-asiakirjoissa, joihin tarjouskilpailukutsussa viitataan, tai kiinnostuksen vahvistamispyynnöissä, mitkä tiedot ne vaativat talouden toimijoilta, mukaan lukien erillinen lausunto siitä, olisiko II ja III osassa säädetyt tiedot (2) toimitettava alihankkijoista, joiden voimavaroja talouden toimija ei käytä hyväksi (3). Ne voivat myös auttaa talouden toimijoita tämän tehtävän hoidossa antamalla nämä tiedot suoraan yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisessä versiossa, esimerkiksi käyttämällä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevaa palvelua, nk. ESPD-palvelua (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), jonka komission yksiköt asettavat myöhemmin maksutta hankintaviranomaisten ja -yksiköiden, talouden toimijoiden, sähköisten palveluiden tarjoajien ja muiden intressitahojen käyttöön.

Avoimissa menettelyissä toimitettaviin tarjouspyyntöihin ja tarjousperusteisten neuvottelumenettelyjen, kilpailullisten neuvottelumenettelyjen ja innovaatiokumppanuksien kaltaisiin rajoitettuihin menettelyihin tehtäviin osallistumishakemuksiin on liitettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, jonka talouden toimijat ovat täyttäneet vaadittujen tietojen antamiseksi (5). Tiettyjä puitesopimuksiin perustuvia hankintasopimuksia lukuun ottamatta tarjoajan, jonka kanssa sopimus on määrä tehdä, on toimitettava ajantasaiset todistukset ja täydentävät asiakirjat.

Jäsenvaltiot voivat säännellä tai jättää hankintaviranomaisten ja -yksiköiden päätettäväksi, käytetäänkö yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa myös sellaisissa hankintamenettelyissä, jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain direktiivien 2014/24/EU tai 2014/25/EU yksityiskohtaisten menettelysääntöjen soveltamisalaan. Kyse voi olla esimerkiksi hankinnoista, jotka alittavat niitä koskevat kynnysarvot, tai hankinnoista, joihin sovelletaan sosiaalipalveluihin ja muihin erityispalveluihin sovellettavia erityissääntöjä (”kevennettyä järjestelmää”) (6). Jäsenvaltiot voivat samaten säännellä tai jättää hankintaviranomaisten ja -yksiköiden päätettäväksi, käytetäänkö yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa myös käyttöoikeussopimusten tekemisen yhteydessä, riippumatta siitä, kuuluvatko ne direktiivin 2014/23/EU (7) säännösten soveltamisalaan.

Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan kaikki vaaditut todistukset ja täydentävät asiakirjat tai osan niistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi.

Talouden toimijat voidaan sulkea hankintamenettelyn ulkopuolelle tai ne voidaan asettaa kansallisen lainsäädännön nojalla syytteeseen, jos ne ovat antaneet vääriä tietoja yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa täyttäessään tai yleisesti antaessaan poissulkemisperusteiden puuttumisen tai valintaperusteiden täyttymisen todentamiseksi vaadittuja tietoja tai jos tällaiset tiedot jätetään antamatta tai jos talouden toimija ei kykene toimittamaan pyydettyjä täydentäviä asiakirjoja.

Talouden toimijat voivat käyttää uudelleen tietoja, jotka on annettu yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa, jota on jo käytetty aiemmassa hankintamenettelyssä, kunhan tiedot ovat edelleen oikeita ja oleellisia. Tämä tapahtuu helpoiten lisäämällä tiedot uuteen yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan käyttäen edellä mainitussa sähköisessä ESPD-palvelussa tätä tarkoitusta varten käytettävissä olevia toimintoja. Tietoja on luonnollisesti mahdollista käyttää uudelleen myös muilla tavoilla, esimerkiksi käyttämällä talouden toimijan tietoteknisiin laitteisiin (tietokoneisiin, tabletteihin, servereille jne.) tallennettuja tietoja.

Direktiivin 2014/24/EU 59 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja annetaan yksinomaan sähköisenä. Tätä voidaan kuitenkin lykätä 18. huhtikuuta 2018 asti (8). Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan täysin sähköisiä versioita ja paperiversioita voidaan siis käyttää rinnakkain 18. huhtikuuta 2018 asti. Edellä mainittu ESPD-palvelu mahdollistaa sen, että talouden toimijat voivat täyttää yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjansa sähköisesti kaikissa tilanteissa ja hyödyntää siten tarjottuja järjestelyitä (varsinkin tietojen uudelleenkäyttöä) täysimääräisesti. Käyttäessään ESPD-palvelua hankintamenettelyissä, joissa sähköisten viestintävälineiden käytön aloittamista on lykätty (myös tämä on mahdollista 18. huhtikuuta 2018 asti), talouden toimijat voivat tulostaa sähköisesti täydennetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan paperikopiona, joka voidaan sen jälkeen toimittaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle muilla kuin sähköisillä viestintävälineillä (9).

Kuten edellä mainittiin, yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan sisältyy talouden toimijan vakuutus, että tiettyjä poissulkemisperusteita ei ole ja/tai että asiaankuuluvat valintaperusteet täyttyvät ja että se antaa hankintaviranomaisen tai -yksikön vaatimat asiaankuuluvat tiedot.

Jos hankinnat jaetaan osiin ja eri osien valintaperusteet (10) vaihtelevat, kustakin osasta (tai samojen valintaperusteiden mukaisten osien ryhmästä) olisi täytettävä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja.

Lisäksi yhteisessä hankinta-asiakirjassa ilmoitetaan, mikä viranomainen tai kolmas osapuoli vastaa täydentävien asiakirjojen laatimisesta (11), ja vakuutetaan, että talouden toimija kykenee pyydettäessä toimittamaan viipymättä pyydetyt täydentävät asiakirjat.

Hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat päättää rajoittaa tai jäsenvaltiot voivat vaatia (12) niitä rajoittamaan valintaperusteista edellytettävät tiedot yhteen kysymykseen: täyttävätkö talouden toimijat kaikki vaaditut valintaperusteet (kyllä vai ei). Tämän lisäksi voidaan esittää lisätieto- ja/tai asiakirjapyyntöjä. Talouden toimijoille olisi kuitenkin vältettävä aiheuttamasta liiallisia hallinnollisia rasitteita, joten kaikilta tiettyyn hankintamenettelyyn osallistuvilta tahoilta ei pitäisi pyytää järjestelmällisesti todistuksia tai muuntyyppisiä asiakirjoja eikä pitäisi noudattaa käytäntöjä, joissa talouden toimijat, joilta vaaditaan kyseisenkaltaisia asiakirjoja, yksilöidään syrjivällä tavalla.

Hankintaviranomaisten ja -yksiköiden velvoitteita hankkia kyseiset asiakirjat suoraan minkä tahansa jäsenvaltion kansallisesta tietokannasta, joka on käytettävissä maksutta, noudatetaan myös silloin, kun valintaperusteita koskevat tiedot on alun perin pyydetty pelkästään myöntävän tai kieltävän vastauksen muodossa. Jos tällaisia sähköisiä asiakirjoja vaaditaan, talouden toimijat toimittavat hankintaviranomaiselle tai -yksikölle kyseisten asiakirjojen hankkimiseksi tarvittavat tiedot, kun valintaperusteet tarkistetaan sen sijaan, että ne annettaisiin suoraan yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa.

Jos hankintaviranomaisen tai -yksikön on mahdollista saada sähköisesti ote asiaankuuluvasta rekisteristä, kuten rikosrekisteristä, talouden toimija voi ilmoittaa, mistä tiedon saa (ts. rekisterin pitäjän nimi ja internetosoite, tiedoston tai rekisterin tunnisteet jne.), jotta hankintaviranomainen tai -yksikkö voi pyytää asianomaiset tiedot itse. Antamalla nämä tiedot talouden toimija antaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle luvan pyytää asiaankuuluvat tiedot niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla direktiivi 95/46/EY  (13) pannaan täytäntöön henkilötietojen ja nimenomaan erityisten tietoryhmien, kuten rikoksiin, tuomioihin tai turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin liittyvien tietojen käsittelyn osalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 64 artiklan mukaan talouden toimijat, jotka on merkitty hyväksyttyjen talouden toimijoiden luetteloon tai joilla on yksityis- tai julkisoikeudellisten laitosten antama asiaankuuluva todistus, voivat III–V osassa vaadittujen tietojen osalta toimittaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen luetteloon merkitsemisestä tai toimivaltaisen sertifiointielimen antaman todistuksen.

Talouden toimija, joka osallistuu hankintaan yksin eikä tarvitse muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen valintaperusteet, täyttää yhden yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan.

Talouden toimijan, joka osallistuu hankintaan yksin, mutta tarvitsee yhden tai useamman yksikön voimavaroja, on varmistettava, että hankintaviranomaiselle tai -yksikölle annetaan sen oma yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja sekä erillinen hankinta-asiakirja, jossa on tarvittavat tiedot (14) kustakin yksiköstä, jonka voimavaroja se käyttää.

Lisäksi jos talouden toimijoiden ryhmiä, mukaan lukien tilapäisiä yhteenliittymiä, osallistuu julkisiin hankintoihin yhdessä, kunkin osallistuvan talouden toimijan on toimitettava II–V osassa vaadittujen tietojen osalta erillinen yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja.

Kaikissa tapauksissa, joissa talouden toimijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä on useampi kuin yksi tai jos useammalla kuin yhdellä henkilöllä on edustus-, päätös- tai valvontavaltaa, kaikkien on mahdollisesti allekirjoitettava sama yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja riippuen kansallisista säännöistä, muun muassa tietosuojasäännöistä.

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan allekirjoituksen/-kirjoitusten osalta on huomattava, että hankinta-asiakirjaa ei välttämättä ole tarpeen allekirjoittaa, jos se toimitetaan osana asiakirja-aineistoa, jonka aitous ja eheys varmistetaan toimitustavan edellyttämällä allekirjoituksella (allekirjoituksilla) (15).

Hankintamenettelyissä, joita koskeva tarjouskilpailukutsu on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, I osassa vaadittavat tiedot haetaan automaattisesti edellyttäen, että yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan laatimisessa ja täyttämisessä käytetään edellä mainittua sähköistä ESPD-palvelua.
Jos tarjouskilpailukutsua ei ole julkaistu EUVL:ssä, hankintaviranomaisen tai -yksikön on täytettävä asiakirjaan tiedot, joiden avulla hankintamenettely on tunnistettavissa yksiselitteisesti. Talouden toimija vastaa kaikissa yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan jaksoissa vaadittavien muiden tietojen täyttämisestä.

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja sisältää seuraavat osat ja jaksot:

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot

III osa: Poissulkemisperusteet:

A: Tuomioihin liittyvät perusteet (Soveltaminen on direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 kohdan mukaan pakollista. Soveltaminen on direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan pakollista myös hankintaviranomaisille, kun taas muut hankintayksiköt kuin hankintaviranomaiset voivat päättää soveltaa näitä poissulkemisperusteita.)

B: Verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet (Soveltaminen on direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 2 kohdan mukaan pakollista, jos asiassa on tehty lopullinen ja sitova päätös. Soveltaminen on direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan pakollista samoin ehdoin myös hankintaviranomaisille, kun taas muut hankintayksiköt kuin hankintaviranomaiset voivat päättää soveltaa näitä poissulkemisperusteita. Huomautus: Joidenkin jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä poissulkeminen on säädetty pakolliseksi myös silloin, kun päätös ei ole lopullinen ja sitova.)

C: Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet (ks. direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohta) (Tapaukset, joissa talouden toimijat voidaan sulkea pois; jäsenvaltiot voivat määrätä, että hankintaviranomaisten on pakko soveltaa näitä poissulkemisperusteita. Direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 1 kohdan mukaan kaikki hankintayksiköt, riippumatta siitä, ovatko ne hankintaviranomaisia, voivat päättää soveltaa tai niiden jäsenvaltio voi vaatia niitä soveltamaan näitä poissulkemisperusteita.)

D: Muut poissulkemisperusteet, joista voidaan säätää hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä

IV osa: Valintaperusteet  (16) :

α: Kaikkia valintaperusteita koskeva yleinen ilmoitus

A: Soveltuvuus

B: Taloudellinen tilanne ja rahoitusasema

C: Tekninen ja ammatillinen pätevyys

D: Laadunvarmistusjärjestelmät ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit  (17)  (18)

V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen  (19)

VI osa: Loppulausumat


(1)  Esimerkiksi talouden toimijoiden, jotka on tuomittu kansallisen rikoslain x, y ja z §:n nojalla, on ilmoitettava tuomiosta täyttäessään rikollisjärjestöön tai rahanpesuun osallistumisesta annettuja tuomioita koskevia tietoja.

(2)  Poissulkemisperusteita koskevat tiedot.

(3)  Vrt. direktiivin 2014/24/EU 71 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta ja direktiivin 2014/25/EU 88 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta.

(4)  Linkki johtaa kehitteillä olevaan alustavaan version. Kun lopullinen versio on asetettu saataville, siihen johtava linkki lisätään tähän tai asetetaan saataville muulla tavoin.

(5)  Tilanne on monimutkaisempi, kun kyse on direktiivin 2014/24/EU 32 artiklassa ja direktiivin 2014/25/EU 50 artiklassa säädetystä neuvottelumenettelystä, josta ei julkaista ilmoitusta, koska kyseisiä säännöksiä sovelletaan hyvin erilaisiin tilanteisiin.

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan pyytäminen aiheuttaisi tarpeetonta hallinnollista kuormitusta tai olisi muulla tavalla epätarkoituksenmukaista, 1) jos vain jokin ennalta määrätty osallistuja on mahdollinen (direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan b alakohta, 3 kohdan b alakohta, 3 kohdan d alakohta ja 5 kohta sekä direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan c, e, f ja i alakohta) ja 2) koska asia on kiireellinen (direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan c alakohta ja direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan d ja h alakohta) tai koska perushyödykemarkkinoilla noteeratuilla ja sieltä hankituilla tavaroilla toteutettuun liiketoimeen liittyy erityispiirteitä (direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 3 kohdan c alakohta ja direktiivin 2014/24/EU 50 artiklan g alakohta.

Toisaalta yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja olisi täysin oikeutettu ja sitä olisi pyydettävä muissa tilanteissa, joihin osallistuu tyypillisesti useampia osallistujia tai kun asia ei ole kiireellinen eikä liiketoimeen liity erityispiirteitä; esim. direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 2 kohdan a alakohta, 3 kohdan a alakohta ja 4 kohta sekä direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan a, b ja j alakohta.

(6)  Direktiivin 2014/24/EU 74–77 artikla ja direktiivin 2014/25/EU 91–94 artikla.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

(8)  Vrt. Direktiivin 2014/24/EU 90 artiklan 3 kohta.

(9)  Ne voivat myös luoda yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan pdf-tiedostona, joka voidaan toimittaa sähköisesti liitetiedostona. Jotta tietoja voidaan käyttää myöhemmin uudelleen, talouden toimijoiden olisi tallennettava täytetty yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja asianmukaisessa sähköisessä muodossa (esim..xml).

(10)  Tällainen tilanne voi syntyä vaaditun vähimmäisliikevaihdon tapauksessa, jolloin vähimmäisliikevaihto on määritettävä yksittäisten osien arvioidun enimmäisarvon mukaan.

(11)  Paitsi jos hankintaviranomaiset tai -yksiköt ovat ilmoittaneet, että yleiset tiedot vaatimusten täyttymisestä (kyllä/ei) riittävät alkuvaiheessa. Jäljempänä on lisätietoa tästä vaihtoehdosta.

(12)  Tällaiset vaatimukset voivat olla yleisiä, tai ne voidaan rajata vain tiettyihin tilanteisiin, esimerkiksi vain avoimiin menettelyihin tai kaksivaiheisissa menettelyissä vain tapauksiin, joissa kaikkia vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita kehotetaan osallistumaan menettelyyn.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(14)  Ks. II osan C jakso.

(15)  Esimerkiksi jos tarjous ja siihen liittyvä yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja toimitetaan sähköpostiviestillä, jossa on vaatimusten mukainen sähköinen allekirjoitus, yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan ei ehkä tarvita lisäallekirjoitusta (-allekirjoituksia). Yhteiseen eurooppalaiseen hankinta-asiakirjaan ei ehkä välttämättä tarvita sähköistä allekirjoitusta myöskään silloin, kun hankinta-asiakirja integroidaan sähköisen hankinnan foorumille, jonka käyttö edellyttää sähköistä todentamista.

(16)  Direktiivin 2014/25/EU 80 artiklan 2 kohdan mukaan hankintayksiköt voivat päättää soveltaa direktiivin 2014/24/EU 58 artiklassa säädettyjä valintaperusteita (IV osan A, B ja C jakso) riippumatta siitä, ovatko ne hankintaviranomaisia.

(17)  Direktiivissä 2014/25/EU ei säädetä nimenomaisesti, että hankintayksiköiden olisi käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa laadunvarmistusjärjestelmiin ja ympäristöasioiden hallintaa koskeviin standardeihin liittyvien vaatimusten osalta (IV osan D jakso). Niiden olisi kuitenkin sallittava käyttää sitä käytännön syistä, koska direktiivin 2014/24/EU 62 artikla ja direktiivin 2014/25/EU 81 artikla ovat olennaisilta osin samanlaiset.

(18)  Direktiivin 2014/25/EU 77 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 1 kohdan mukaan hankintayksiköiden on valittava osallistujat puolueettomien sääntöjen ja perusteiden pohjalta. Kuten edellä kuvailtiin, nämä perusteet voivat joissakin tapauksissa olla ne, joista säädetään direktiivissä 2014/24/EU, tai sisältää olennaisilta osin samanlaisia määräyksiä (ks. alaviite 16). Puolueettomat säännöt ja perusteet voivat kuitenkin koskea erityisesti tiettyä hankintayksikköä tai hankintamenettelyä. Tällaisia tapauksia ei kuitenkaan voida kattaa vakiolomakkeella.

(19)  Direktiivissä 2014/25/EU ei säädetä nimenomaisesti, että hankintayksiköiden olisi käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentämisen osalta (V osa). Niiden olisi kuitenkin sallittava käyttää sitä käytännön syistä, koska sekä direktiivin 2014/24/EU 65 artiklassa että direktiivin 2014/25/EU 78 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että määrän vähentämisessä on sovellettava puolueettomia ja syrjimättömiä perusteita tai sääntöjä.


LIITE 2

YHTEISEN EUROOPPALAISEN HANKINTA-ASIAKIRJAN (ESPD) VAKIOLOMAKE

I osa: Hankintamenettelyä ja hankintaviranomaista tai -yksikköä koskevat tiedot

Image

II osa: Talouden toimijaa koskevat tiedot

Image

Image

Image

III osa: Poissulkemisperusteet

Image

Image

Image

Image

IV osa: Valintaperusteet

Image

Image

Image

Image

V osa: Kelpuutettujen ehdokkaiden määrän vähentäminen

Image

VI osa: Loppulausumat

Image


6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/8,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

teknisten ominaisuuksien vahvistamisesta itsenäistä ammatinharjoittamista koskevaa vuoden 2017 lisäkysymystä varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin seurata edistymistä Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistettujen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa, komission olisi saatava jäsenvaltioilta itsenäistä ammatinharjoittamista koskevat kattavat tiedot, joiden perusteella voidaan vertailla tilannetta eri jäsenvaltioissa.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 318/2013 (2) vahvistetaan itsenäistä ammatinharjoittamista koskeva lisäkysymys.

(3)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1397/2014 (3) määritellään ja kuvaillaan alat (lisäkysymysosiot), joista on toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan vuoden 2017 lisäkysymyksen yhteydessä.

(4)

Komissio täsmentää itsenäistä ammatinharjoittamista koskevaan lisäkysymysosioon liittyvät tekniset ominaisuudet, suodattimet, koodit sekä tietojen toimittamisen määräajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan vuoden 2017 lisäkysymyksen tekniset ominaisuudet, käytettävät suodattimet ja koodit sekä määräaika tietojen toimittamiseksi komissiolle vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 318/2013, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2013, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta (EUVL L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1397/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 318/2013 muuttamisesta (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 42).


LIITE

Tässä liitteessä vahvistetaan itsenäistä ammatinharjoittamista koskevan vuoden 2017 lisäkysymyksen tekniset ominaisuudet sekä käytettävät suodattimet ja koodit. Siinä vahvistetaan myös komissiolle toimittamista koskevat määräajat.

Tulosten komissiolle toimittamisen määräaika: 31. maaliskuuta 2018.

Tietoja lähetettäessä käytettävät suodattimet ja koodit: komission asetuksen (EY) N:o 377/2008 (1) liitteen III mukaisesti.

Sarakkeet, jotka on varattu valinnaisille painotuskertoimille, joita käytetään osaotannan tai vastauskadon yhteydessä: sarakkeet 222–225 sisältävät kokonaislukuja ja sarakkeet 226–227 sisältävät desimaaleja.

1)   Lisäkysymysosio ”Taloudellisesti riippuvainen itsenäinen ammatinharjoittaminen”

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

MAINCLNT

 

Taloudellinen riippuvuus

STAPRO = 1,2

211

 

Asiakkaiden määrä ja merkittävyys viimeisten 12 kuukauden aikana

 

 

1

Ei asiakkaita viimeisten 12 kuukauden aikana

 

2

Vain yksi asiakas viimeisten 12 kuukauden aikana

3

2–9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta yksi oli hallitsevassa asemassa

4

2–9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana, eikä yksikään ollut hallitsevassa asemassa

5

Enemmän kuin 9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta yksi oli hallitsevassa asemassa

6

Enemmän kuin 9 asiakasta viimeisten 12 kuukauden aikana, eikä yksikään ollut hallitsevassa asemassa

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

WORKORG

 

Organisatorinen riippuvuus

STAPRO = 1,2 ja MAINCLNT ≠ 1

212

 

Työaikaa koskeva päätösvalta

 

 

1

Vastaaja päättää

 

2

Vastaajan asiakas päättää / asiakkaat päättävät

3

Jokin muu osapuoli päättää

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

2)   Lisäkysymysosio ”Itsenäisten ammatinharjoittajien työolot”

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

REASSE

 

Tärkein syy itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiseen

STAPRO = 1,2

213

 

Tärkein syy itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymiseen, kun alkoi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana nykyisessä työssä

 

 

1

Ei löytänyt työtä palkansaajana

 

2

Vastaajan entinen työnantaja pyysi vastaajaa ryhtymään itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi

3

Kyseessä on normaali käytäntö vastaajan alalla

4

Tarjoutui sopiva tilaisuus

5

Jatkaa perheyritystä

6

Ei halunnut tai suunnitellut ryhtyvänsä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, mutta alkoi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana muusta syystä kuin edellä luetelluista

7

Halusi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi joustavien työaikojen vuoksi

8

Halusi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi muusta syystä

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

SEDIFFIC

 

Suurin vaikeus itsenäisenä ammatinharjoittajana

STAPRO = 1,2

214

 

Omasta mielestä suurin vaikeus itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisessa viimeisten 12 kuukauden aikana

 

 

0

Vaikutusvallan puute oman työn hinnoittelussa

 

1

Ei mahdollisuutta saada rahoitusta yritykselle

2

Maksuviivästykset tai maksujen laiminlyönnit

3

Liiallinen hallinnollinen rasite

4

Tulojen puute sairaustapauksessa

5

Kausittaiset taloudelliset vaikeudet

6

Kausia, jolloin ei ole asiakkaita, toimeksiantoja tai toteutettavia hankkeita

7

Muu vaikeus

8

Ei ole ollut vaikeuksia

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

REASNOEM

 

Tärkein syy siihen, miksei ole työllistänyt palkansaajia

STAPRO = 2

215

 

Omasta mielestä tärkein syy siihen, miksei ole työllistänyt palkansaajia

 

 

0

Vastaaja haluaa ensisijaisesti työllistää itsensä

 

1

Työtä ei ole riittävästi

2

Vaikeaa löytää sopivaa henkilöstöä

3

Oikeudellinen kehys on liian monimutkainen

4

Korkeat sosiaaliturvamaksut

5

Ei mahdollista vastaajan ammatissa

6

Vastaaja pitää parempana alihankkijoiden tai yhtiökumppaneiden kanssa toimimista

7

Vastaajan asiakas haluaa / asiakkaat haluavat vastaajan tekevän työn

8

Muu syy

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

BPARTNER

 

Työskentely liikekumppaneiden kanssa

STAPRO = 1,2

216

 

Työskentelee yhteisomistajan kanssa ja/tai toisten itsenäisten ammatinharjoittajien verkostossa

 

 

1

Työskentelee yhdessä yhteisomistajan kanssa

 

2

Työskentelee yhdessä toisten itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa verkostossa

3

Molemmat

4

Ei kumpaakaan

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

PLANEMPL

 

Suunniteltu palkansaajien työllistäminen tai alihankkijoiden käyttäminen

STAPRO = 1,2

217

 

Suunnittelee työllistävänsä palkansaajan tai käyttävänsä alihankkijaa seuraavien 12 kuukauden aikana

 

 

1

Suunnittelee työllistävänsä ainoastaan vakituisia palkansaajia

 

2

Suunnittelee työllistävänsä ainoastaan määräaikaisia palkansaajia

3

Suunnittelee työllistävänsä sekä vakituisia että määräaikaisia palkansaajia

4

Suunnittelee käyttävänsä ainoastaan alihankkijoita

5

Suunnittelee käyttävänsä alihankkijoita ja työllistävänsä palkansaajia

6

Ei suunnittele työllistävänsä palkansaajia eikä käyttävänsä alihankkijoita

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

3)   Lisäkysymysosio ”Itsenäiset ammatinharjoittajat ja palkansaajat”

Nimi/Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodatin

JBSATISF

 

Työtyytyväisyys

WSTATOR = 1,2

218

 

Työtyytyväisyys päätyössä

 

 

1

Suurelta osin tyytyväinen

 

2

Jossain määrin tyytyväinen

3

Vähäisessä määrin tyytyväinen

4

Ei lainkaan tyytyväinen

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

AUTONOMY

 

Työn itsenäisyys

WSTATOR = 1,2

219

 

Vaikutusmahdollisuudet tehtävien sisältöön ja järjestykseen päätyössä

 

 

1

Mahdollisuus vaikuttaa sekä tehtävien sisältöön että järjestykseen

 

2

Mahdollisuus vaikuttaa tehtävien sisältöön muttei järjestykseen

3

Mahdollisuus vaikuttaa tehtävien järjestykseen muttei sisältöön

4

Ei mahdollisuutta vaikuttaa tehtävien sisältöön eikä järjestykseen

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

PREFSTAP

 

Mieluisin ammatillinen asema päätyössä

WSTATOR = 1,2

220

 

Olisi mieluummin palkansaaja, jos tällä hetkellä itsenäinen ammatinharjoittaja, tai olisi mieluummin itsenäinen ammatinharjoittaja, jos tällä hetkellä palkansaaja

 

 

1

Ei halua muuttaa ammatillista asemaa

 

2

On itsenäinen ammatinharjoittaja, mutta haluaisi olla palkansaaja

3

On palkansaaja tai avustava perheenjäsen, mutta haluaisi olla itsenäinen ammatinharjoittaja

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa

OBSTACSE

 

Tärkein syy siihen, miksei ole ryhtynyt itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi päätyössä

PREFSTAP = 3

221

 

Tärkein syy siihen, miksi nykyiset palkansaajat tai avustavat perheenjäsenet, jotka haluaisivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia, eivät ole siirtyneet mieluisampaan ammatilliseen asemaan

 

 

1

Taloudellinen epävarmuus

 

2

Vaikeudet saada rahoitusta yritykselle

3

Liiallinen henkisen kuormituksen, velvollisuuksien tai riskin määrä

4

Heikompi sosiaaliturva

5

Muu syy

9

Ei soveltuva (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta / Ei osaa sanoa


(1)  Komission asetus (EY) N:o 377/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2009 lähtien toimitettavien tietojen koodauksen, rakenteellisia muuttujia koskevien tietojen keruussa käytettävän alaotoksen ja tarkasteluvuosineljänneksen määritelmän osalta (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 57).


6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/9,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 II ja III osasto sisältävät aineiden rekisteröintiä koskevia säännöksiä, jotka edellyttävät valmistajilta ja maahantuojilta tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen toimittamista yhteisesti kemikaalivirastolle.

(2)

Kokemus, jota viranomaiset ovat saaneet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklassa vaiheittain rekisteröitäville aineille säädettyjen vuoden 2010 ja 2013 rekisteröintimääräaikojen perusteella, sekä tiedot, jotka on saatu sidosryhmiltä suoraan sekä Brysselissä 10–11 päivänä joulukuuta 2013 järjestetyn REACH-rekisteröintiä koskevan seminaarin kautta, osoittavat, ettei tietojen toimittamista yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 säännöksiä ole hyödynnetty täysimääräisesti eikä niiden täytäntöönpano täytä odotuksia. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

(3)

Jotta asetuksella (EY) N:o 1907/2006 luotu tietojen yhteiskäytön järjestelmä toimisi tehokkaasti, on tarpeen edistää asianmukaisia hallintakäytäntöjä ja varmistaa tietojen yhteiskäyttöä koskevien sopimusten tehokas toiminta. Sen vuoksi kyseisen asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi vahvistettava tietojen yhteiskäyttöä koskevat säännöt.

(4)

Kustannukset, jotka aiheutuvat tietojen yhteiskäytöstä ja tietojen toimittamisesta yhteisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 11 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti, olisi määritettävä tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.

(5)

On tarpeen selventää, että asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti hallinnolliset kustannukset ja tietovaatimuksiin liittyvät kustannukset olisi jaettava ainoastaan, jos kyseiset kustannukset liittyvät tietoihin, jotka osapuolen on toimitettava kyseisen asetuksen mukaisten rekisteröintivaatimuksia varten. Tietovaatimuksiin liittyviin kustannuksiin kuuluvat kaikki kustannukset, jotka ovat aiheutuneet olemassa olevien tutkimusten suorittamisesta tai jotka aiheutuvat uuden tutkimuksen suorittamisesta, riippumatta siitä, liittyvätkö ne lisätietojen valmisteluun, sopimuksen tekemiseen laboratorion kanssa tai sen toiminnan arvioimiseen. Lisäksi kustannuksiin olisi sisällytettävä kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että täytetään REACH-tietovaatimukset, joihin ei liity tutkimuksia.

(6)

Sen varmistamiseksi, että tietojen yhteiskäyttö on avointa ja tehokasta, kaikki sopimukset tietojen yhteiskäytöstä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanemiseksi olisi laadittava niin, että kaikki asiaan liittyvät kustannukset kuvataan selkeästi ja että ne ovat yksilöitävissä. Kuitenkin jos tietojen yhteiskäyttöä koskevien sopimusten osapuolet ovat tyytyväisiä tämän asetuksen voimaantulopäivänä olemassa olevien sopimusten toimivuuteen, olisi voitava luopua velvoitteesta eritellä kustannukset, jos kaikki osapuolet tähän suostuvat.

(7)

Sen varmistamiseksi, että tietojen yhteiskäytöstä johtuvat kustannukset ovat perusteltuja ja ne on riittävästi jaettu tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osapuolten välillä, osapuolten olisi pidettävä vuosittaista rekisteriä syntyneistä kustannuksista ja saaduista korvauksista. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietojen yhteiskäyttöä koskevien sopimusten osapuolten olisi kaikin tavoin pyrittävä esittämään näyttö ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneistä kustannuksista.

(8)

Jotta taataan johdonmukaisuus asetuksen (EY) N:o 1907/2006 25 artiklan 3 kohdan kanssa ja varmistetaan se, että kaikista niiden tutkimusten kustannuksista, joihin voidaan soveltaa tietojen yhteiskäyttöä koskevaa sopimusta, on olemassa asiakirjat, kyseiset vuosittaiset rekisterit olisi säilytettävä vähintään 12 vuoden ajan siitä, kun tutkimus on toimitettu kyseisen asetuksen mukaisen rekisteröinnin yhteydessä.

(9)

Tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen olisi sisällettävä malli kaikkien asiaan liittyvien kustannusten jakamisesta. Kussakin kustannusten jakamista koskevassa mallissa olisi esitettävä korvausjärjestely, jotta voidaan mukauttaa kunkin rekisteröijän maksamaa kustannusten osuutta muiden rekisteröijien liittyessä sopimukseen myöhemmässä vaiheessa.

(10)

Jotta voidaan varmistaa, että tietojen yhteiskäyttöä koskevien sopimusten osapuolille ei aiheudu tarpeetonta hallinnollista taakkaa, kun kyseessä on tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo voimassa oleva sopimus, kyseisten osapuolten olisi voitava luopua velvollisuudesta sisällyttää malliin korvausjärjestely, jos kaikki sopimuksen osapuolet tähän suostuvat. Tällaisten sopimusten tapauksessa mahdollisten rekisteröijien, jotka aikovat liittyä olemassa olevaan sopimukseen, olisi voitava pyytää korvausjärjestelyn sisällyttämistä malliin.

(11)

Oikeusvarmuuden vuoksi olisi selvennettävä, että asetuksen (EY) N:o 1907/2006 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti aineen arviointia koskevaan päätökseen liittyviä kustannuksia voi aiheutua myös rekisteröijille, jotka ovat jo lopettaneet toimintansa kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti.

(12)

”Yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatetta, johon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 II ja III osaston toiminta perustuu, olisi vahvistettava korostamalla kemikaaliviraston roolia sen varmistamisessa, että kaikki samasta aineesta toimitetut tiedot ovat osa samaa kyseisen asetuksen mukaista rekisteröintiä.

(13)

Jos osapuolen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaista rekisteröintiä varten ei vaadita selkärankaisilla tehtäviä testejä, olisi selvennettävä, että osapuolen ei tarvitse jakaa tietoja muiden saman aineen rekisteröijien kanssa ja että se voi toimittaa kyseisen asetuksen 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot erikseen sen 11 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(14)

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus ”yksi aine, yksi rekisteröinti” -periaatteen kanssa, kemikaaliviraston olisi varmistettava, että erikseen toimitettavat 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot, kun tämä perustellaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 11 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat kuitenkin osa kyseisen aineen olemassa olevaa rekisteröintiä.

(15)

Jotta edistetään vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ja käyttöä aineiden vaarojen arvioimiseksi ja eläinkokeiden minimoimiseksi, tässä asetuksessa edistetään asiaan liittyvien tutkimusten (eläinkokeiden ja muiden testien) jakamista, kun ne koskevat ainetta, joka on rakenteellisesti samankaltainen kuin rekisteröitävä aine (ryhmittely tai interpolaation käyttö (read-across)).

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään sopimusten osapuolten erityisistä tehtävistä ja velvoitteista, kun edellytetään tietojen yhteiskäyttöä ja siitä aiheutuu kustannuksia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.

2 artikla

Avoimuus

1.   Kun usean saman aineen rekisteröijän tai tietojenvaihtofoorumin (SIEF) osallistujan on jaettava tietoja asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädettyjen tehtäviensä mukaisesti, niiden on kaikin tavoin pyrittävä pääsemään sopimukseen tietojen yhteiskäytöstä. Tämän tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen, joka koskee ainoastaan asetuksen soveltamisalaan kuuluvia henkilöitä tai yksikköjä, on oltava selkeä ja ymmärrettävä kaikille osapuolille ja sen on sisällettävä seuraavat osat:

a)

jaettavien tietojen erittely, mukaan lukien kuhunkin tietokokonaisuuteen liittyvät kustannukset, kuvaus asetukseen (EY) N:o 1907/2006 sisältyvistä tietovaatimuksista, joihin kukin kustannus liittyy, sekä perustelu siitä, miten jaettavat tiedot täyttävät tietovaatimuksen;

b)

tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osalta tietojen erittely ja perustelu kustannuksista, jotka liittyvät tietojen jakamista koskevan sopimuksen laatimiseen ja hallinnointiin sekä saman aineen rekisteröijien tietojen toimittamiseen yhteisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, jäljempänä ’hallinnolliset kustannukset’;

c)

kustannusten jakamista koskeva malli, joka sisältää korvausjärjestelyt.

2.   Jos tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus on jo voimassa tämän asetuksen voimaantulopäivänä, kyseisen sopimuksen osapuolet voivat yksimielisellä suostumuksella luopua velvollisuudestaan eritellä tiedot 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

Kun kyseessä on aine, josta aiemmat rekisteröijät ovat jo tehneet tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen, mahdollista rekisteröijää, joka vaatii tutkimuksen tai tutkimusten yhteiskäyttöä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 ja 30 artiklan mukaisesti, ei sido olemassa oleva luopuminen velvoitteesta, paitsi jos hän toimittaa asiasta allekirjoitetun suostumuksen aiemmille rekisteröijille, ja hänellä on oikeus pyytää erittelyä siten kuin 1 kohdan a ja b alakohdassa on kuvattu.

Jos tällainen pyyntö tehdään, aiempien rekisteröijien on:

a)

eriteltävä kaikki tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen aiheutuneet asiaan liittyvät kustannukset, kuten 1 kohdan a ja b alakohdassa on kuvattu;

b)

esitettävä näyttö ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyjen mahdollisten tutkimusten kustannuksista, kun tutkimusta edellytetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)

tehtävä kaikkensa esittääkseen erittely kaikista muista asiaan liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset ja tutkimuskustannukset, jotka eivät kuulu b kohdan soveltamisalaan ja jotka ovat aiheutuneet ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, kuten 1 kohdan a ja b alakohdassa esitetään.

Kustannusten erittely on toimitettava mahdolliselle rekisteröijälle ilman aiheetonta viivytystä.

3.   Jos saman aineen rekisteröijät ovat käyttäneet tietoja yhteisesti ja toimittaneet ne yhteisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, niiden on dokumentoitava vuosittain kaikki mahdolliset lisäkustannukset, joita on aiheutunut tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen toteuttamisesta.

Tämän vuosittaisen dokumentaation on sisällettävä 1 kohdassa mainitut osat sekä korvausjärjestelyjä varten tiedot uusilta rekisteröijiltä mahdollisesti saaduista korvauksista.

Mikäli ei ole yksityiskohtaista dokumentaatiota ennen tämän asetuksen syntyneistä kustannuksista tai saaduista korvauksista, sopimuksen osapuolten on pyrittävä kaikin tavoin kokoamaan näyttö tai tekemään paras arviointi kyseisistä kustannuksista ja korvauksista kultakin vuodelta sopimuksen alusta alkaen.

Rekisteröijien on säilytettävä kyseinen vuosittainen dokumentaatio vähintään 12 vuoden ajan siitä, kun on viimeksi toimitettu tutkimus, ja toimitettava se maksutta tietojen yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osapuolelle pyynnöstä kohtuullisessa ajassa ja ottaen täysin huomioon sovellettaviin rekisteröintimääräaikoihin liittyvät vaatimukset.

3 artikla

Yksi aine, yksi rekisteröinti

1.   Kemikaaliviraston on varmistettava, että saman aineen kaikki rekisteröijät ovat osa samaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaista rekisteröintiä, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   Jos kemikaalivirasto sallii jo rekisteröidyn aineen mahdollisen rekisteröijän viitata pyydettyihin tietoihin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 artiklan 6 kohdan ja 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kemikaaliviraston on varmistettava, että kaikki kyseisen mahdollisen rekisteröijän myöhemmin toimittamat tiedot ovat osa kyseisestä aineesta jo yhteisesti toimitettuja tietoja.

3.   Jos mahdollinen rekisteröijä on noudattanut asetuksen (EY) N:o 1907/2006 26 ja 29 artiklojen mukaisia velvoitteitaan ja varmistanut, ettei hänen tarvitse jakaa selkärankaisilla tehtäviä testejä rekisteröintiään varten, hän voi päättää hyödyntää 11 artiklan 3 kohtaa tai 19 artiklan 2 kohtaa ja toimittaa erikseen kaikki asiaan liittyvät kyseisen asetuksen 10 artiklan a alakohdassa tarkoitetut tiedot tai osan niistä.

Tällaisissa tapauksissa mahdollisen rekisteröijän on ilmoitettava päätöksestään mahdollisille kyseisen aineen aiemmille rekisteröijille. Rekisteröijän on myös ilmoitettava asiasta kemikaalivirastolle, jonka on varmistettava, että rekisteröijän asetuksen (EY) N:o 1907/2006 11 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti erikseen toimittamat tiedot pysyvät osana kyseisen aineen voimassa olevaa rekisteröintiä 1 kohdan mukaisesti.

4 artikla

Oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys

1.   Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 artiklan 3 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti aineen rekisteröijien on jaettava ainoastaan niitä tietoja koskevat kustannukset, jotka heidän on toimitettava kemikaalivirastolle kyseisen asetuksen mukaisten rekisteröintivaatimustensa täyttämiseksi. Tätä edellytystä sovelletaan myös hallinnollisiin kustannuksiin.

2.   Edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kustannusten jakamista koskevaa mallia sovelletaan kyseisen aineen kaikkiin rekisteröijiin, mukaan lukien mahdollisiin tuleviin rekisteröijiin, jotka liittyvät tietojen yhteiskäyttöä koskevaan sopimukseen myöhemmässä vaiheessa.

Kustannusten jakamista koskevan mallin on sisällettävä tietyn aineen kaikkiin rekisteröijiin sovellettavat määräykset, jotka koskevat mahdollisesta aineen arviointipäätöksestä aiheutuvia kustannuksia.

Sovittaessa kustannusten jakamista koskevasta mallista on otettava huomioon myös kyseisen aineen mahdollisten rekisteröijien arvioitu määrä ja mahdolliset kyseistä ainetta koskevat tulevat uudet tietovaatimukset, jotka ovat muita kuin mahdollisesta aineen arviointipäätöksestä johtuvia.

Mikäli kustannusten jakamista koskeva malli sisältää mahdollisuuden kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kyseistä ainetta koskevista tulevista uusista tietovaatimuksista ja jotka ovat muita kuin mahdollisesta aineen arviointipäätöksestä johtuvia, tämä mahdollisuus on perusteltava ja siitä on ilmoitettava muista kustannuksista erillään tietojen yhteiskäyttöä koskevassa sopimuksessa.

Aineen samuuden osoittamista koskevien tietojen keräämiseen ei tulisi soveltaa kustannusten jakamista aiempien rekisteröijien ja mahdollisten rekisteröijien välillä.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 artiklan ja 30 artiklan perusteella tapauksessa, jossa tietojen jakamista koskevan sopimuksen osapuolet eivät pääse sopimukseen kustannusten jakamista koskevasta mallista, kunkin osapuolen on maksettava yhtäläinen osuus osallistumisestaan aiheutuvista kustannuksista. Tällaisten maksettujen kustannusten osan korvaaminen tapahtuu edelleen siten kuin korvausjärjestelystä olisi sovittu 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

4.   Edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu korvausjärjestely on esitettävä kussakin kustannusten jakamista koskevassa mallissa ja sen on sisällettävä suhteellisen uudelleenjakamisen menetelmä kunkin osallistujan kustannusten osuuden maksamiseksi, kun mahdollinen rekisteröijä liittyy sopimukseen tulevaisuudessa.

Korvausjärjestelmässä on otettava huomioon mahdolliset kyseistä ainetta koskevat tulevat uudet rekisteröintivaatimukset, jotka ovat muita kuin mahdollisesta aineen arviointipäätöksestä johtuvia, ja tiettyjen korvausten taloudellinen kannattavuus, kun korvausten kustannukset ovat korkeammat kuin korvattava määrä.

5.   Jos tietojen yhteiskäyttöä koskeva sopimus on jo voimassa tämän asetuksen voimaantulopäivänä, kyseisen sopimuksen osapuolet voivat yksimielisellä suostumuksella luopua velvollisuudestaan sisällyttää korvausjärjestely kustannusten jakamista koskevaan malliinsa.

Mahdollista rekisteröijää, joka aikoo osallistua olemassa olevaan tietojen jakamista koskevaan sopimukseen, ei sido aiempi luopuminen, paitsi jos hän toimittaa siitä allekirjoitetun suostumuksensa aiemmille rekisteröijille, ja hänellä on oikeus sisällyttää korvausjärjestely kustannusten jakamista koskevaan malliin tämän asetuksen mukaisesti.

6.   Rekisteröijä, joka on lopettanut toimintansa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 50 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, voi edelleen olla velvollinen jakamaan kustannukset, joita aiheutuu kyseisen asetuksen 50 artiklan 4 kohdan mukaisesta aineen arviointipäätöksestä.

5 artikla

Riitojen ratkaisu

1.   Ratkaistessaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 artiklan 5 kohdassa ja 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riitaa tietojen yhteiskäytöstä, kemikaaliviraston on otettava huomioon, noudattavatko osapuolet tämän asetuksen artiklan 2, 3 ja 4 artiklassa esitettyjä velvollisuuksia.

2.   Tämän asetuksen soveltaminen ei saa rajoittaa Euroopan unionin kilpailulainsäädännön täysimääräistä soveltamista.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 396, 30.12.2006, s. 1.


6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/10,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä,

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

6.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/48


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI (EU) 2016/11,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2016,

öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/57/EY liitteessä II olevan I jakson 2 kohdan b alakohdassa säädetään rapsin hybridien siementen vähimmäislajikepuhtaudesta.

(2)

Nykyinen 90 prosentin puhtausvaatimus, jota sovelletaan sekä kevätrapsin että talvirapsin hybridilajikkeisiin, ei enää vastaa kevätrapsin teknisiä erityisominaisuuksia eikä sen siementuotannon rajoituksia.

(3)

Direktiivissä 2002/57/EY säädetyt siementuotantoa koskevat edellytykset perustuvat OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön) siemenjärjestelmien mukaisiin kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin.

(4)

Kevätrapsin siemeniä koskeva lajikepuhtausvaatimus olisi mukautettava OECD:n vahvistaman standardin mukaiseksi.

(5)

Sen vuoksi direktiivin 2002/57/EY liitettä II olisi muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2002/57/EY liitteen II muuttaminen

Korvataan direktiivin 2002/57/EY liitteessä II olevan I jakson 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Siementen vähimmäislajikepuhtauden on oltava:

perussiemenet, emiainesosa: 99,0 %,

perussiemenet, hedeainesosa 99,9 %,

talvirapsilajikkeiden varmennetut siemenet: 90,0 %,

kevätrapsilajikkeiden varmennetut siemenet: 85,0 %.”

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2017.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoittaminen

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74.