ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
12. joulukuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2312, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä niiden väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/2313, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

44

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2314, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

50

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2316, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

52

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2317, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

55

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2318, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2319, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

60

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2320, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

62

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2321, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2322, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta ( 1 )

67

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2323, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 muuttamisesta

97

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2324, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 liitteen I muuttamisesta pyydysryhmien määritelmien osalta tietyillä maantieteellisillä alueilla

101

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2325, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

104

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2326, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä ( 1 )

108

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2327, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

110

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2328, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 maito- ja maitotuotealalla avatuissa tariffikiintiöissä 20 päivän marraskuuta 2015 ja 30 päivän marraskuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivänä heinäkuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

112

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2329, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, sen määrittämisestä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen ja toisaalta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen sisältämän banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole tarpeen Perusta ja Guatemalasta peräisin olevien banaanien tuonnissa vuonna 2015

116

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/2330, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2014/53 muuttamisesta (EKP/2015/41)

119

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/2331, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2015/42)

121

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/2332, annettu 4 päivänä joulukuuta 2015, liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksymistä koskevasta menettelytavasta (EKP/2015/43)

123

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun päätökseen (EU) 2015/2290, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015, Australiassa, Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa kotipaikkaa pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä vastaavuudesta ( EUVL L 323, 9.12.2015 )

126

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta ( EUVL L 189, 27.6.2014 )

126

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/2312,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä niiden väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni ja Liberian tasavalta ovat neuvotelleet kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, joilla myönnetään unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Liberian tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

(2)

Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen, kun sopimus ja pöytäkirja parafoitiin 5 päivänä kesäkuuta 2015.

(3)

Sopimuksen 15 artiklassa ja pöytäkirjan 12 artiklassa määrätään sopimuksen ja pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta niiden allekirjoituspäivästä alkaen.

(4)

Sopimus ja pöytäkirja olisi allekirjoitettava ja niitä olisi sovellettava väliaikaisesti kunnes niiden tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin Liberian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja unionin puolesta sillä varauksella, että mainittujen sopimuksen ja pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen ja pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus ja pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Sopimusta ja pöytäkirjaa sovelletaan niiden tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti niiden allekirjoituspäivästä lukien.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

É. SCHNEIDER


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/3


EUROOPAN UNIONIN JA LIBERIAN TASAVALLAN VÄLINEN

kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’, ja

LIBERIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Liberia’,

yhdessä jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON unionin ja Liberian väliset, erityisesti Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun (1) sekä Luxembourgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 (2) ja Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 (3) tarkistettuun kumppanuussopimukseen, jäljempänä Cotonoun sopimus, perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä osapuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja vuonna 1995 tehdyn hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevan sopimuksen,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET soveltaa Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) ja muiden toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, joiden jäseniä osapuolet ovat, antamia päätöksiä ja suosituksia,

OVAT TIETOISIA elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuoden 1995 konferenssissa hyväksymissä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä vahvistettujen periaatteiden merkityksestä,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti vastuullisen kalastuksen toteuttamista turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä aloitteiden ja toimenpiteiden on niin yhdessä kuin osapuolten erikseenkin toteuttamina oltava toisiaan täydentäviä sekä johdonmukaisuuden ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,

OVAT PÄÄTTÄNEET aloittaa tätä varten vuoropuhelun Liberian hallituksen alakohtaisesta kalastuspolitiikasta ja määritellä sopivat keinot tämän politiikan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitouttamiseksi prosessiin,

HALUAVAT vahvistaa ehdot ja edellytykset, jotka koskevat unionin alusten kalastustoimintaa Liberian kalastusalueella ja unionin tukea vastuullisen kalastuksen kehittämiseen kyseisellä alueella,

HALUAVAT vahvistaa Euroopan unionin ja Liberian yhteisen edun mukaisen sopimuksen, johon sisältyy kotimaisuusasteen kehittäminen Liberian osalta,

OVAT PÄÄTTÄNEET edistää entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla osapuolen välillä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’Liberian viranomaisilla’ Liberian maatalousministeriötä;

b)

’unionin viranomaisilla’ Euroopan komissiota;

c)

’kalastustoiminnalla’ kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista, vetämistä ja nostamista, saaliin ottamista alukselle, kalojen ja kalastustuotteiden aluksella jalostamista, siirtämistä, kasvatuskassiin panemista, lihotusta sekä purkamista;

d)

’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu meren elollisten luonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;

e)

’huoltoaluksella’ mitä tahansa unionin alusta, joka avustaa kalastusaluksia;

f)

’unionin aluksella’ unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

g)

’Liberian kalastusalueella’ Liberian suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvien vesien aluetta, jolla Liberia sallii unionin alusten harjoittaa kalastustoimintaa;

h)

’ylivoimaisella esteellä’ yllättäviä, ennakoimattomia ja väistämättömiä tapahtumia, jotka voivat vaarantaa tai estää tavanomaisen kalastustoiminnan Liberian kalastusalueella.

2 artikla

Soveltamisala

Tässä sopimuksessa vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat

a)

edellytyksiä, joiden mukaisesti unionin alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa Liberian kalastusalueella;

b)

taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kalastusta Liberian kalastusalueilla ja kehittää Liberian kalastusalaa;

c)

yhteistyötä, joka liittyy hoitamista, valvontaa ja tarkkailemista koskeviin toimenpiteisiin Liberian kalastusalueella sen varmistamiseksi, että edellä mainittuja sääntöjä ja edellytyksiä noudatetaan, kalakantojen säilyttämiseksi ja kalastustoiminnan hallinnoimiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä ja erityisesti laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta torjutaan;

d)

toimijoiden välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaista kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista toimintaa.

3 artikla

Periaatteet

1.   Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Liberian kalastusalueella noudattaen FAO:n vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjä sekä periaatetta, joka kieltää syrjimisen.

2.   Liberian viranomaiset sitoutuvat olemaan myöntämättä muille sellaisille Liberian kalastusalueella toimiville ulkomaisille laivastoille suotuisampia edellytyksiä kuin tämän sopimuksen mukaisesti myönnetyt edellytykset, joilla on samat ominaisuudet ja jotka pyytävät samoja lajeja kuin mitä kuuluu tämän sopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, soveltamisalaan. Kyseiset edellytykset koskevat kalavarojen säilyttämistä, kehittämistä ja hoitoa sekä rahoitusjärjestelyjä samoin kuin maksuja ja oikeuksia, jotka liittyvät kalastuslupien myöntämiseen.

3.   Keskinäisen avoimuuden vuoksi Liberia sitoutuu julkistamaan minkä tahansa sopimuksen, jolla sallitaan ulkomaisten laivastojen kalastaa Liberian lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

4.   Osapuolet sitoutuvat panemaan sopimuksen täytäntöön noudattaen Cotonoun sopimuksen 9 artiklaa, joka koskee ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatetta koskevia olennaisia osia ja hyvää hallintoa koskevaa olennaista osaa, kyseisen sopimuksen 8 ja 96 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

5.   Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on panna täytäntöön Liberian hallituksen vahvistama alakohtainen kalastuspolitiikka, mitä varten ne aloittavat tarvittavia uudistuksia koskevan poliittisen vuoropuhelun. Ne kuulevat toisiaan mahdollisten toimenpiteiden toteuttamiseksi kyseisellä alalla.

6.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti ja kalavarojen tilaa kunnioittaen.

7.   Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisenä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren, jäljempänä ’AKT’, merimiehiin, jotka on otettu palvelukseen unionin aluksille, erityisesti työntekijöiden yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden sekä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamisen osalta.

8.   Osapuolet kuulevat toisiaan ennen sellaisten päätösten tekemistä, jotka saattavat vaikuttaa unionin alusten tämän sopimuksen mukaisesti harjoittamaan toimintaan.

4 artikla

Pääsy Liberian kalastusalueelle

1.   Unionin alukset voivat harjoittaa kalastusta Liberian kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on tämän sopimuksen nojalla myönnetty kalastuslupa. Kaikenlainen kaupallinen kalastustoiminta tämän sopimuksen ulkopuolella on kielletty.

2.   Liberian viranomaiset eivät myönnä kalastuslupia unionin aluksille muutoin kuin tämän sopimuksen puitteissa. Kalastuslupien myöntäminen unionin aluksille tämän sopimuksen ulkopuolella, erityisesti yksityisinä lisensseinä, on kielletty.

5 artikla

Sovellettava lainsäädäntö ja täytäntöönpano

1.   Liberian kalastusalueella toimiviin unionin kalastusaluksiin sovelletaan Liberian lakeja ja asetuksia, jollei sopimuksessa, pöytäkirjassa tai liitteessä toisin määrätä. Liberia toimittaa unionin viranomaisille sovellettavat lakinsa ja asetuksensa.

2.   Liberia sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän sopimuksen kalastuksen seurantaa, valvontaa ja tarkkailua koskevien määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa varten. Unionin alukset tekevät yhteistyötä tällaisesta seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta vastaavien Liberian viranomaisten kanssa.

3.   Liberian viranomaisten on ilmoitettava unionin viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön muutoksista tai uudesta lainsäädännöstä, joka saattaa vaikuttaa unionin alusten toimintaan. Tällainen lainsäädäntö on täytäntöönpanokelpoista unionin alusten suhteen kuudennestakymmenennestä päivästä siitä päivästä lukien, kun unionin viranomaiset saavat ilmoituksen Liberialta.

4.   Unioni sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja Liberian suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevaa lainsäädäntöä.

5.   Unionin viranomaiset ilmoittavat Liberian viranomaisille unionin lainsäädännön muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa unionin alusten tämän sopimuksen nojalla harjoittamaan toimintaan.

6 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Unioni maksaa Liberialle taloudellisen korvauksen tämän sopimuksen mukaisesti

a)

tukeakseen osaa unionin alusten pääsystä Liberian kalastusalueelle ja kalavaroihin aiheutuvia kustannuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varustajan vastuulla olevia pääsystä aiheutuvia kustannuksia;

b)

tehostaakseen Liberian mahdollisuuksia kehittää kestävän kalastuksen politiikkaa alakohtaisen tuen avulla.

2.   Alakohtaisen tuen taloudellinen korvaus on irrotettava pääsystä aiheutuvien kustannusten maksuista, ja sitä määrittää ja sen ehtona on Liberian alakohtaisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutuminen pöytäkirjan ja sen täytäntöönpanoa koskevien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien mukaisesti.

3.   Unionin maksama taloudellinen korvaus suoritetaan vuosittain pöytäkirjan mukaisesti.

a)

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun korvauksen määrää voidaan tarkistaa soveltamalla tämän sopimuksen 8 artiklaa seuraaviin seikkoihin:

i)

unionin aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

ii)

unionin aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lisääminen, jos kalavarojen tilan katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella yksimielisesti sen sallivan.

b)

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää voidaan tarkistaa Liberian alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän taloudellisen tuen edellytysten uudelleenarvioinnin tuloksena silloin kun se on aiheellista osapuolten toteamien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien erityisten tulosten nojalla:

c)

Korvauksen maksaminen voidaan keskeyttää

i)

tämän sopimuksen 13 artiklan soveltamisen vuoksi;

ii)

tämän sopimuksen 14 artiklan soveltamisen vuoksi.

7 artikla

Talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistäminen

1.   Osapuolet kannustavat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

2.   Osapuolet sitoutuvat edistämään kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden teollista jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3.   Osapuolet pyrkivät tarvittaessa luomaan suotuisat olosuhteet yritystensä välisten suhteiden edistämiselle teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla edistämällä yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista.

4.   Osapuolet voivat sitoutua panemaan täytäntöön Liberian ja unionin alusten toimijoiden välisen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää unionin alusten saaliiden purkamista Liberiassa.

5.   Osapuolet kannustavat tarvittaessa kummankin edun mukaisten yhteisyritysten perustamista noudattaen systemaattisesti Liberian ja unionin lainsäädäntöä.

8 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan sekakomitea, joka koostuu unionin edustajista ja Liberian viranomaisista, valvomaan tämän sopimuksen soveltamista. Sekakomitea voi hyväksyä muutoksia pöytäkirjaan, sen liitteeseen ja sen lisäyksiin.

2.   Sekakomitean tehtäviin kuuluu erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen toteutumista, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien määrittelyä ja niiden täytäntöönpanon arviointia;

b)

toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä, erityisesti saalistietojen tilastollisessa analyysissä;

c)

toimia foorumina, jolla tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse.

3.   Sekakomitean päätöksentekoa koskevaan tehtävään kuuluu tämän sopimuksen pöytäkirjan sekä sen liitteiden ja lisäysten muutosten hyväksyminen seuraavien seikkojen osalta:

a)

kalastusmahdollisuuksien ja niitä vastaavan taloudellisen korvauksen tason tarkistaminen;

b)

alakohtaista tukea koskevat menettelyt;

c)

tekniset edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti unionin alukset harjoittavat kalastustoimintaansa.

4.   Sekakomitea hoitaa tehtävänsä tämän sopimuksen tavoitteiden sekä tapauksen mukaan ICCAT:n ja muiden alueellisten kalastusjärjestöjen hyväksymien asianomaisten sääntöjen mukaisesti.

5.   Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin Liberiassa, vuoroin unionissa, jollei yhteisesti toisin sovita, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä osapuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman osapuolen pyynnöstä. Päätökset tehdään yhteisymmärryksessä, ja ne liitetään kokouksen hyväksyttyyn pöytäkirjaan. Sopimukset tulevat voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen vahvistamista varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

6.   Sekakomitea voi vahvistaa työjärjestyksensä.

9 artikla

Yhteistyö valvonnan sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnan aloilla

Osapuolet sitoutuvat torjumaan läheisessä yhteistyössä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, jäljempänä ’LIS-kalastus’, jotta kalastus olisi vastuullista ja kestävää.

10 artikla

Tieteellinen yhteistyö

1.   Osapuolet kannustavat tieteelliseen yhteistyöhön arvioidakseen säännöllisesti kalakantojen tilaa Liberian vesillä.

2.   Osapuolet sitoutuvat kuulemaan toisiaan tarvittaessa yhteisessä tieteellisessä kokouksessa ja ICCAT:ssa sekä muissa asianomaisissa alueellisissa kalastusjärjestöissä tehostaakseen meren elollisten luonnonvarojen hoitamista ja säilyttämistä Liberian kalastusalueella sekä tehdäkseen asiaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

11 artikla

Maantieteellinen soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta Liberian alueella ja Liberian lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla.

12 artikla

Kesto ja voimassaolon jatkaminen hiljaisesti

Tätä sopimusta sovelletaan viiden vuoden ajan sen väliaikaisen soveltamisen alkamisesta lukien. Voimassaoloa jatketaan hiljaisesti, jollei sopimusta irtisanota 14 artiklan mukaisesti.

Pöytäkirja, sen liite ja sen lisäykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

13 artikla

Soveltamisen keskeyttäminen

1.   Tämän sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta seuraavissa tapauksissa:

a)

ylivoimaisen esteen tapauksessa; tai

b)

osapuolet ovat eri mieltä tämän sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta; tai

c)

jompikumpi osapuoli ei noudata tämän sopimuksen määräyksiä, erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevaa 3 artiklan 4 kohtaa.

2.   Asianomainen osapuoli ilmoittaa tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä kirjallisesti toiselle osapuolelle, ja keskeytys tulee voimaan kolme kuukautta ilmoituksen vastaanottamisesta. Osapuolet kuulevat toisiaan täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan ilmoituksen jälkeen löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun kolmen kuukauden kuluessa. Jos kyseiseen ratkaisuun päästään, tämän sopimuksen täytäntöönpanoa jatketaan ja 6 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytyksen kestoon.

14 artikla

Irtisanominen

1.   Tämä sopimus voidaan irtisanoa jommankumman osapuolen aloitteesta seuraavissa tapauksissa:

a)

ylivoimaisen esteen tapauksessa;

b)

asianomaisten kantojen heikkeneminen parhaan saatavilla olevan riippumattoman ja luotettavan tieteellisen lausunnon mukaan;

c)

unionin aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vajaakäyttö;

d)

LIS-kalastuksen torjumista koskevien osapuolten sitoumusten rikkominen.

2.   Asianomainen osapuoli ilmoittaa tämän sopimuksen irtisanomisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle, ja irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta ilmoituksen vastaanottamisesta, jolleivät osapuolet yhteisestä sopimuksesta päätä pidentää tätä määräaikaa. Osapuolet kuulevat toisiaan irtisanomista koskevan ilmoituksen jälkeen löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun kuuden kuukauden jakson kuluessa.

3.   Jos sopimus irtisanotaan, 6 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.

15 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, sitä ryhdytään soveltamaan väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa.

16 artikla

Kieli ja voimaantulo

Tämä sopimus laaditaan bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli deviateho decembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Либерия

Por la República de Liberia

Za Liberijskou republiku

For Republikken Liberia

Für die Republik Liberia

Libeeria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας

For the Republic of Liberia

Pour la République du Libéria

Za Republiku Liberiju

Per la Repubblica di Liberia

Libērijas Republikas vārdā –

Liberijos Respublikos vardu

A Libériai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Liberja

Voor de Republiek Liberia

W imieniu Republiki Liberii

Pela República da Libéria

Pentru Republica Liberia

Za Libérijskú republiku

Za Republiko Liberijo

Liberian tasavallan puolesta

För Republiken Liberia

Image


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Sopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja ensimmäisen kerran Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 muutetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta (EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3).


PÖYTÄKIRJA

Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta

1 artikla

Soveltamisala

1.   Unionin kalastusaluksille sopimuksen 4 artiklan mukaisesti myönnettävät kalastusmahdollisuudet ovat seuraavat:

 

Laajasti vaeltavat lajit (vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit).

2.   Tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat unionin alusten tyypit ovat seuraavat:

a)

28 kurenuottaa käyttävää tonnikala-alusta, ja

b)

6 pintasiima-alusta.

3.   Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 6 ja 7 artiklassa toisin määrätä.

4.   Unionin alukset voivat sopimuksen 6 artiklan mukaisesti harjoittaa kalastusta Liberian kalastusalueella ainoastaan, jos niillä on tämän pöytäkirjan nojalla ja sen liitteen mukaisesti myönnetty kalastuslupa.

2 artikla

Kesto

Tämä pöytäkirja ja sen liite ovat voimassa viisi vuotta siitä päivämäärästä alkaen, kun niitä aletaan väliaikaisesti soveltaa.

3 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetuksi taloudelliseksi korvaukseksi 2 artiklassa tarkoitetuksi kaudeksi vahvistetaan 3 250 000 euroa.

2.   Taloudellinen korvaus muodostuu seuraavasti:

a)

Liberian kalastusalueen kalavaroihin pääsystä korvattava vuosittainen määrä, joka on 357 500 euroa ensimmäisenä vuonna, 325 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 292 500 euroa viidentenä vuonna ja joka vastaa 6 500 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, ja

b)

vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan Liberian alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tukemiseen ja joka on 357 500 euroa ensimmäisenä vuonna, 325 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 292 500 euroa viidentenä vuonna.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6, 7 ja 8 artiklassa ja sopimuksen 13 ja 14 artiklassa toisin määrätä.

4.   Jos unionin kalastusalusten Liberian kalastusalueella pyytämien saaliiden vuosittainen taso ylittää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vuotuisen viitesaalismäärän, taloudellisen korvauksen kokonaismäärää korotetaan 55 eurolla ensimmäisenä vuonna, 50 eurolla toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 45 eurolla viidentenä vuonna kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden.

5.   Unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 kohdan a alakohdassa ilmoitettuun määrään verrattuna. Jos unionin alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia, kyseisen rajan ylittävältä määrältä maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

6.   Unioni maksaa 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen unionin kalastusalusten pääsystä Liberian kalavaroihin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua väliaikaisen soveltamisen alkamisesta ensimmäisenä vuonna ja viimeistään tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen vuosipäivänä seuraavina vuosina.

7.   Liberian viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen kohdentamisesta.

8.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus maksetaan Liberian keskuspankkiin avatulle Liberian valtionkassan pankkitilille. Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus asetetaan Liberian maatalousministeriön käyttöön. Liberian viranomaiset toimittavat pankkitiliä koskevat tiedot vuosittain unionin viranomaisille.

4 artikla

Alakohtainen tuki

1.   Sopimuksen 8 artiklalla perustettu sekakomitea hyväksyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai väliaikaisen soveltamisen alkamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen erityismäärä käytetään;

b)

vuosittain ja useamman vuoden aikana ajan myötä saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään siihen, että kalastus on kestävää ja vastuullista, ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Liberian kansallisessa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen edistämiseen, erityisesti pienimuotoisen kalastuksen, kalastuksen seurannan, valvonnan ja tarkkailun sekä LIS-kalastuksen torjunnan tukemisen osalta, sekä prioriteetit, jotka liittyvät Liberian tieteellisten valmiuksien lujittamiseen kalastusalalla;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa talousarvio- ja rahoitusindikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

2.   Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen erityismäärän käyttö perustuu sekakomitean yksilöimiin saavutettaviin tavoitteisiin sekä vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin niiden saavuttamiseksi.

3.   Kaikki monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut muutokset on hyväksyttävä sekakomiteassa. Liberian viranomaisten edellyttämät vuosittaisen alakohtaisen ohjelman kiireelliset muutokset voidaan tehdä sekakomiteassa, myös kirjeenvaihtona.

4.   Liberia esittää vuosittain raportin alakohtaisella tuella rahoitettujen hankkeiden edistymisestä ja tuloksista, ja niitä tarkastellaan sekakomiteassa. Liberia laatii myös loppuraportin ennen tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymistä.

5.   Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen erityismäärä maksetaan erissä. Tämän pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna erä maksetaan sovittujen ohjelmien osana havaittujen tarpeiden perusteella. Seuraavina vuosina erät maksetaan sovittujen ohjelmien osana havaittujen tarpeiden ja alakohtaisen tuen täytäntöönpanossa saavutettujen tulosten analyysin perusteella.

6.   Unioni varaa itselleen oikeuden tarkistaa ja/tai keskeyttää 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätyn taloudellisen erityiskorvauksen maksamisen osittain tai kokonaan, jos:

a)

saadut tulokset eivät sekakomitean arvioinnin mukaan ole ohjelmien mukaisia;

b)

sekakomitea katsoo, ettei kyseistä taloudellista korvausta ole pantu täytäntöön.

7.   Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa osapuolten välisen kuulemisen jälkeen ja sekakomitean suostumuksella, jos se on perusteltua 1 kohdassa tarkoitettujen sovittujen ohjelmien toteuttamisen tulosten perusteella. Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyä taloudellista erityiskorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, jos tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta.

8.   Liberia voi päättää vuosittain, että se käyttää 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta suuremman määrän monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoon. Lisämäärästä on ilmoitettava unionille viimeistään kaksi kuukautta tämän pöytäkirjan vuosipäivän jälkeen.

9.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan alakohtaisen tuen avulla täytäntöönpantujen toimien näkyvyyden.

5 artikla

Tieteellinen yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla

1.   Molemmat osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Liberian kalastusalueella syrjimättä mitään laivastoja, joilla on samat ominaisuudet ja jotka pyytävät samoja lajeja kuin mitä kuuluu tämän pöytäkirjan soveltamisalaan.

2.   Osapuolet sitoutuvat koko tämän pöytäkirjan voimassaoloajan toimimaan yhteistyössä seuratakseen Liberian kalastusalueen kalavarojen tilaa, jotta kestävän kalastuksenhoidon avuksi saadaan tietoja.

3.   Osapuolet noudattavat Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia ja päätöslauselmia ja ottavat huomioon muiden asianomaisten alueellisten järjestöjen tieteelliset lausunnot.

4.   Osapuolet sitoutuvat järjestämään tarpeen mukaan yhteisiä tieteellisiä kokouksia tarkastellakseen kaikkia tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä tieteellisiä kysymyksiä. Sekakomitea voi vahvistaa tällaisten tieteellisten kokousten tehtävät.

5.   ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen ja tapauksen mukaan yhteisen tieteellisen kokouksen päätelmien perusteella sekakomitea voi tehdä päätöksen tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen kestävää hoitoa edistävistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat unionin kalastusalusten toimintaan.

6 artikla

Yhteisestä sopimuksesta tehtävä kalastusmahdollisuuksien ja teknisten toimenpiteiden tarkistus

1.   Sekakomitea voi arvioida uudelleen ja päättää tarkistaa 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jos ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien mukaan tällaisella tarkistuksella varmistetaan tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen kalavarojen kestävä hoito. Tällöin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta mukautetaan sekakomitean päätöksellä vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan saa olla yli kaksinkertainen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainittuun määrään verrattuna.

2.   Sekakomitea voi myös tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta tarkastella ja päättää mukauttaa tämän pöytäkirjan ja sen liitteen teknisiä määräyksiä.

7 artikla

Koekalastus ja uudet kalastusmahdollisuudet

1.   Sekakomitea voi jommankumman osapuolen pyynnöstä harkita mahdollista koekalastusta Liberian kalastusalueella sellaisten uusien kalastuksien teknisen toteutettavuuden ja taloudellisen kannattavuuden testaamiseksi, joista ei määrätä 1 artiklassa. Tätä tarkoitusta varten sekakomitea määrittää tapauskohtaisesti lajit, edellytykset ja muut asiaankuuluvat seikat.

2.   Ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot ja koekalastusten tulosten perusteella, jos unioni kiinnostuu uusista kalastusmahdollisuuksista, sekakomitea kokoontuu keskustelemaan tällaisista uusista kalastusmahdollisuuksista ja vahvistamaan niihin sovellettavat edellytykset.

3.   Sen jälkeen kun Liberia on antanut luvan kyseisiin uusiin kalastustoimiin, sekakomitea tekee vastaavat muutokset tähän pöytäkirjaan ja sen liitteeseen.

8 artikla

Keskeyttäminen

1.   Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano, myös tämän pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksaminen, voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta sopimuksen 13 artiklassa luetelluissa tapauksissa ja siinä luetelluin edellytyksin.

2.   Taloudellisia korvauksia aletaan jälleen maksaa kun sopimuksen 13 artiklassa mainittuja tapahtumia edeltävä tilanne on palautunut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

9 artikla

Irtisanominen

Tämä pöytäkirja voidaan irtisanoa jommankumman osapuolen aloitteesta sopimuksen 14 artiklassa luetelluissa tapauksissa ja siinä luetelluin edellytyksin.

10 artikla

Sähköinen tiedonvaihto

1.   Liberia ja unioni sitoutuvat ottamaan käyttöön tarvittavat järjestelmät kaikkien sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen sähköistä vaihtoa varten.

2.   Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan sen paperiversiota.

3.   Kyseistä vaihtoa vaikeuttavan tietojärjestelmähäiriön tapauksessa häiriön vaikutuspiirissä oleva osapuoli ilmoittaa siitä viipymättä toiselle osapuolelle. Sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin ilman eri toimenpiteitä niiden paperiversiolla liitteessä kuvatulla tavalla.

11 artikla

Luottamuksellisuus

1.   Liberia ja unioni sitoutuvat varmistamaan, että kaikkia unionin aluksiin ja niiden kalastustoimintaan liittyviä kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, jotka on saatu sopimuksen ja tämän pöytäkirjan puitteissa, käsitellään aina luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevien, kummankin osapuolen periaatteiden mukaisesti.

2.   Osapuolet varmistavat, että ICCAT:n ja muiden alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen asianomaisten määräysten mukaisesti julkisiksi saatetaan ainoastaan koostetut tiedot EU:n laivaston Liberian kalastusalueella harjoittamasta kalastustoiminnasta. Tietoja, joita voidaan pitää muutoin luottamuksellisina, voidaan käyttää yksinomaan sopimuksen täytäntöönpanoon ja kalastuksenhoitoon sekä kalastuksen seurantaan, valvontaan ja tarkkailuun.

12 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan, sitä ryhdytään soveltamaan väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.


LIITE

UNIONIN ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN HARJOITTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET LIBERIAN KALASTUSALUEELLA

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

1.

Tämän liitteen soveltamiseksi ja jollei toisin määrätä, viittauksia Euroopan unionin, jäljempänä ’unioni’, tai Liberian toimivaltaiseen viranomaiseen pidetään

unionin osalta viittauksina Euroopan komissioon, tarvittaessa unionin Liberiassa sijaitsevan edustuston, jäljempänä ’EU:n edustusto’, välityksellä,

Liberian osalta viittauksina maatalousministeriöön.

Liberian kalastusalue

2.

Liberian kalastusalueen maantieteelliset koordinaatit, sellaisina kuin ne määritellään sopimuksen 1 artiklan g alakohdassa, ja perusviivat esitetään tämän liitteen lisäyksessä 5.

3.

Voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaiset kalastuskieltoalueet, kuten kansallispuistot, suojellut merialueet ja kalojen lisääntymisalueet, sekä alueet, joilla merenkulku on kielletty, esitetään tämän liitteen lisäyksessä 5.

4.

Liberia ilmoittaa kyseisten alueiden koordinaatit varustajille, kun kalastuslupa myönnetään.

5.

Liberia ilmoittaa kaikista merenkululta ja kalastukselta kiellettyjen alueiden muutoksista unionille vähintään kaksi kuukautta ennen niiden soveltamista.

Varustajien maksettavaksi kuuluvat maksut

6.

Liberia ilmoittaa ennen pöytäkirjan väliaikaista soveltamista unionille tiedot valtion pankkitilistä/-tileistä, jolle/joille unionin alusten suorittamat sopimuksen mukaiset maksut maksetaan. Varustajat vastaavat pankkisiirtoihin liittyvistä kustannuksista.

Yhteystahot

7.

Liberian viranomaisten yhteystiedot ovat tämän liitteen lisäyksessä 7.

II LUKU

KALASTUSLUVAT

1 JAKSO

Kalastuslupien hakeminen ja myöntäminen

Ennakkoedellytykset kalastusluvan saamiseksi

1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslupa Liberian kalastusalueella.

2.

Jotta alus voi saada luvan kalastukseen, aluksen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Liberiassa. Niiden tilanteen Liberian hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että ne ovat täyttäneet kaikki aikaisemmat niiden Liberiassa unionin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyneet velvollisuutensa. Alusten on oltava kirjattuina myös EU:n kalastusalusrekisteriin ja ICCAT:n kalastusalusrekisteriin, eivätkä ne saa olla kirjattuina ICCAT:n tai muiden alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-luetteloon.

Kalastuslupahakemus

3.

Unioni toimittaa Liberialle sähköisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa sopimuksen nojalla kalastustoimintaa, ja jäljennöksen kustakin hakemuksesta EU:n Liberiassa sijaitsevalle edustustolle. Unioni lähettää alkuperäiskappaleet suoraan Liberialle ja jäljennöksen niistä EU:n Liberiassa sijaitsevalle edustustolle.

4.

Hakemukset on tehtävä lomakkeelle, jonka malli on tämän liitteen lisäyksessä 1, ja niiden mukana on oltava seuraavat asiakirjat:

i)

todistus ennakkomaksun, jota ei makseta takaisin, suorittamisesta haetun kalastusluvan voimassaoloajalta;

ii)

kuhunkin pöytäkirjan mukaiseen ensimmäiseen hakemukseen tai kuhunkin hakemukseen, joka tehdään asianomaisen aluksen teknisen muuttamisen jälkeen, on liitettävä uusi (enintään 12 kuukautta vanha), vähintään kokoa 15 × 10 cm oleva riittävän tarkka digitaalinen värivalokuva, jossa alus on sivulta nähtynä ja jossa aluksen nimi ja tunnistenumero ovat näkyvissä aluksen rungossa;

iii)

aluksen merikelpoisuustodistus;

iv)

aluksen rekisteröintitodistus;

v)

vetoisuustodistus;

vi)

vakuutustodistus;

vii)

kuva ja yksityiskohtainen kuvaus käytettävistä pyydyksistä.

5.

Liberian viranomaiset käyttävät 4 kohdassa tarkoitetussa hakemuslomakkeessa toimitettuja tietoja käsitelläkseen ja myöntääkseen Liberian merenkulkuviranomaisen rekisteröintitodistuksen (Certificate of Number) 3 kohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa. Liberian merenkulkuviranomaisen rekisteröintitodistus olisi myönnettävä ennen kuin Liberian toimivaltaiset viranomaiset myöntävät kalastusluvan.

6.

Haettaessa pöytäkirjan mukaista kalastuslupaa ensimmäistä kertaa kaikille unionin aluksille tehdään luvan myöntämistä edeltävä tarkastus. Ensimmäisen kalastusluvan myöntämisen edellytyksenä on kyseisen tarkastuksen läpäiseminen, ja tarkastus tehdään unionin ja Liberian välillä sovitun osa-alueen nimetyissä satamissa edellyttäen, että asianomainen satamavaltio antaa siihen luvan. Kaikkiin Monrovian sataman ulkopuolella tehtäviin tarkastuksiin liittyvät kustannukset maksaa varustaja.

7.

Uusittaessa pöytäkirjan mukaista lupaa sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uudistamishakemukseen liitetään yksinomaan todistus maksujen suorittamisesta eikä maksuja palauteta. Jos teknisiä ominaisuuksia on muutettu, hakemus jätetään uudelleen ja siihen liitetään kaikki 4 kohdassa mainitut asiakirjat ja kalastusluvan myöntämisen edellytyksenä on uuden ennen luvan myöntämistä tehtävän tarkastuksen läpäiseminen.

8.

Jos Liberia ei ole saanut asianomaiselta satamavaltiolta lupaa tehdä tarkastusta, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan läpäistä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut ennen luvan myöntämistä tehtävät tarkastukset.

Kalastusluvan myöntäminen

9.

Liberia myöntää kalastusluvat varustajille tai ilmoittaa unionille hylkäämisestä 15 kalenteripäivän kuluessa siitä kun kaikki edellä 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vastaanotettiin. Kalastusluvan alkuperäiskappale lähetetään varustajille tai näiden edustajille unionin välityksellä. Jos unionin toimistot ovat kiinni, Liberia voi toimittaa kalastusluvan suoraan varustajalle tai tämän edustajalle ja antaa siitä jäljennöksen unionille.

10.

Jotta kalastustoiminnan aloittaminen ei viivästyisi, kalastusluvasta lähetetään samanaikaisesti sähköisesti jäljennös unionille toimitettavaksi eteenpäin varustajalle sekä tiedoksi EU:n edustustolle. Tätä jäljennöstä voidaan käyttää enintään 60 päivän ajan kalastusluvan myöntämispäivästä. Jäljennöksen katsotaan vastaavan alkuperäiskappaletta kyseisen jakson ajan.

11.

Kalastusluvan alkuperäiskappale on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 kohdan määräysten soveltamista.

Luettelo aluksista, joilla on lupa kalastaa

12.

Kalastusluvan myönnettyään Liberia lisää unionin aluksen viipymättä luetteloon aluksista, joilla on lupa kalastaa Liberian kalastusalueella. Luettelo lähetetään viipymättä seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta vastaavalle Liberian yksikölle, Liberian kansalliselle kalastuksenseurantakeskukselle, Liberian maatalousministeriölle ja unionille. Liberia saattaa säännöllisesti ajan tasalle luettelon aluksista, joilla on lupa kalastaa. Uusi luettelo toimitetaan viipymättä seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta vastaavalle Liberian yksikölle, Liberian kansalliselle kalastuksenseurantakeskukselle, Liberian maatalousministeriölle ja unionille.

13.

Jos kalastuslupaa ei myönnetä 9 kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa, alus lisätään luetteloon väliaikaisesti, jollei ole selvää todistetta siitä, ettei alus ole 2 kohdan vaatimusten mukainen. Kyseisenä aikana alus saa kalastaa.

Kalastusluvan siirtäminen

14.

Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

15.

Unionin pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta, erityisesti jos alus on menetetty tai joutuu olemaan pitkään paikoillaan vakavan teknisen vian takia, kalastuslupa kuitenkin korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä luvalla, joka kuuluu samaan luokkaan kuin edellinen alus edellyttäen, että tehdään uusi kalastuslupahakemus 4 kohdan mukaisesti ja että alus läpäisee 6 kohdan mukaisesti ennen kalastusluvan myöntämistä tehtävän tarkastuksen, jolloin uutta maksua ei tarvitse maksaa. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

16.

Varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu kalastuslupa Liberialle EU:n Liberiassa sijaitsevan edustuston välityksellä. Uusi kalastuslupa tulee voimaan päivänä, jona peruutettu kalastuslupa palautetaan. EU:n Liberiassa sijaitsevalle edustustolle on ilmoitettava kalastusluvan siirtämisestä.

17.

Liberia saattaa ajan tasalle luettelon aluksista, joilla on lupa kalastaa, ja lähettää sen viipymättä seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta vastaavalle Liberian yksikölle, Liberian kansalliselle kalastuksenseurantakeskukselle, Liberian maatalousministeriölle ja unionille.

Kalastusluvan voimassaoloaika

18.

Kalastusluvat ovat voimassa vuoden kerrallaan, ja ne voidaan uusia.

19.

Voimassaoloajan alkamisen määrittämiseksi vuoden pituisella jaksolla tarkoitetaan

i)

pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden aikana sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivän ja saman vuoden 31 päivän joulukuuta välistä jaksoa;

ii)

sen jälkeen kutakin kokonaista kalenterivuotta;

iii)

pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden aikana 1 päivän tammikuuta ja pöytäkirjan voimassaolon päättymispäivän välistä jaksoa.

Pöytäkirjan ensimmäisenä ja viimeisenä soveltamisvuonna 2 jaksossa tarkoitettu ennakkomaksu lasketaan suhteessa aikaan.

Aluksella pidettävät asiakirjat

20.

Seuraavat asiakirjat on pidettävä aluksella koko sen ajan, jona alus on Liberian kalastusalueella tai osa-alueen sovitussa nimetyssä satamassa:

i)

kalastuslupa;

ii)

aluksen rekisteröintitodistus;

iii)

Liberian merenkulkuviranomaisen myöntämä rekisteröintitodistus;

iv)

ajan tasalla olevat oikeaksi todistetut piirustukset tai kuvaukset kalastusaluksen rakenteesta ja erityisesti kalastusaluksessa olevien kalaruumien lukumäärä ja niiden varastointikapasiteetti kuutiometreinä ilmaistuna;

v)

jos kalastusaluksen ominaisuuksia on muutettu aluksen suurimman pituuden, rekisteröidyn bruttovetoisuuden, pääkoneen tai -koneiden tehon taikka ruuman kapasiteetin osalta, kalastusaluksen lippuvaltion toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistama todistus, jossa tämä muutos kuvaillaan;

vi)

jos kalastusaluksella on jäähdytettyjä merivesisäiliöitä, aluksen lippuvaltion toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistama asiakirja, jossa ilmoitetaan säiliöiden tilavuus kuutiometreinä;

vii)

jäljennös Liberian toimittamasta sovellettavasta Liberian kalastuslainsäädännöstä; ja

viii)

edellä 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

2 JAKSO

Kalastuslupaa koskevat edellytykset – Maksut ja ennakot

1.

Varustajan maksettavaksi tulevat maksut lasketaan Liberian kalastusalueella pyydetyltä saaliilta tonnia kohden seuraavasti:

ensimmäisenä soveltamisvuonna 55 euroa;

toisena ja kolmantena soveltamisvuonna 60 euroa;

neljäntenä soveltamisvuonna 65 euroa;

viidentenä soveltamisvuonna 70 euroa.

2.

Kalastusluvat myönnetään sen jälkeen, kun varustajat ovat suorittaneet Liberian toimivaltaisille kansallisille viranomaisille seuraavat ennakkomaksut:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna 7 150 euroa alusta kohden, mikä vastaa 130:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan toisena ja kolmantena soveltamisvuonna 7 150 euroa alusta kohden, mikä vastaa 119,17:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 7 150 euroa alusta kohden, mikä vastaa 110:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan viidentenä soveltamisvuonna 7 150 euroa alusta kohden, mikä vastaa 102,14:tä saalistonnia vuodessa;

b)

pintasiima-alukset:

pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna 2 200 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan toisena ja kolmantena soveltamisvuonna 2 200 euroa alusta kohden, mikä vastaa 36,67:ää saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 2 200 euroa alusta kohden, mikä vastaa 33,85:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan viidentenä soveltamisvuonna 2 200 euroa alusta kohden, mikä vastaa 31,43:a saalistonnia vuodessa.

3.

Ennakkomaksuun sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta satama- ja palvelumaksuja.

4.

Jos kalastusluvan voimassaoloaika on alle vuoden, ennakkomaksun määrää mukautetaan suhteessa haettuun voimassaoloaikaan.

5.

Jos maksujen lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on suurempi kuin varustajan kalastusluvan saamiseksi maksama ennakkomaksu, varustaja suorittaa loppumaksun Liberialle viimeistään sitä vuotta seuraavan vuoden, jona saaliit on saatu, 30 päivänä syyskuuta. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin 2 kohdassa tarkoitettu ennakkomaksu, erotusta ei palauteta varustajalle.

3 JAKSO

Huoltoalukset

1.

Liberia sallii, että kalastusluvan saaneilla unionin aluksilla on apunaan huoltoaluksia. Huoltoalusten on purjehdittava jonkin unionin jäsenvaltion lipun alla, eivätkä ne voi olla varustettuja pyyntiä varten eikä niitä voida käyttää jälleenlaivauksiin.

2.

Liberia määrittelee huoltotoimet ja lupien saamisen edellytykset sekä laatii luettelon luvan saaneista huoltoaluksista ja toimittaa sen viipymättä kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja unionille.

3.

Huoltoaluksiin sovellettava vuosittainen lupamaksu on 3 000 euroa alusta kohden.

III LUKU

TEKNISET SÄILYTTÄMISTOIMENPITEET

1.

Kalastusluvan saaneisiin aluksiin sovellettavat aluetta, pyydyksiä ja sivusaaliita koskevat tekniset säilyttämistoimenpiteet määritellään kalastusluokittain tämän liitteen lisäyksessä 2 olevissa teknisissä selvityksissä.

2.

Alusten on noudatettava kaikkia ICCAT:n antamia suosituksia ja Liberian asianomaista lainsäädäntöä.

3.

Kalojen yhteenkokoamiseen käytettävät kelluvat välineet rajoitetaan Liberian kalastusalueella keinotekoisiin lisävälineisiin, joiden vedenalaiset rakenteet ehkäisevät kalojen kiinni juuttumista. Kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien kelluvien keinotekoisten välineiden käyttöönoton ja käytön edellytyksenä on se, että unioni hyväksyy ICCAT:n vahvistamien määräysten mukaisen hoitosuunnitelman.

4.

Unionin alusten on harjoitettava kaikkea kalastustoimintaa tavalla, joka ei häiritse perinteistä paikallista kalastusta, ja vapautettava kaikki kilpikonnat, merinisäkkäät, merilinnut ja riuttakalat tavalla, joka tarjoaa tällaisille sekalaisille saaliille parhaat eloonjäämismahdollisuudet.

5.

Unionin alusten, niiden päälliköiden ja käyttäjien on harjoitettava kaikki kalastustoimia tavalla, joka ei häiritse muiden kalastusalusten kalastustoimintaa eikä vahingoita muiden kalastusalusten pyydyksiä.

IV LUKU

VALVONTA, SEURANTA JA TARKASTUS

1 JAKSO

Saaliiden ilmoittaminen

Kalastuspäiväkirja

1.

Sopimuksen nojalla kalastavan unionin aluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa, jonka kalastusluokkakohtainen malli on tämän liitteen lisäyksessä 3.

2.

Päällikön on täytettävä kalastuspäiväkirja jokaiselta päivältä, jonka alus on Liberian kalastusalueella.

3.

Päällikön on kirjattava joka päivä kalastuspäiväkirjaan kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä. Päällikön on mainittava kunkin ensisijaisen lajin osalta myös sivusaaliit.

4.

Päällikön on kirjattava kalastuspäiväkirjaan joka päivä tarvittaessa myös

i)

poisheitetyt määrät lajikohtaisesti kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

ii)

käytetyt pyydystyypit;

iii)

aluksen keskipäivän sijainti ja tarvittaessa pyydyksen sijainti laskettaessa sekä vedessäoloaika tai koukkujen määrä ja meriveden pintalämpötila;

iv)

päivittäisten vetokertojen kokonaismäärä, kunkin vetokerran kokonaisaika ja kalastuspäivien kokonaismäärä kalastusmatkaa kohden; ja

v)

sekakomitean päättämät muut mahdolliset tiedot.

5.

Jos alukselta ei jonakin päivänä laskettu pyydyksiä tai jos pyydykset laskettiin saalista saamatta, aluksen päällikön on kirjattava asiasta tieto kalastuspäiväkirjan päivittäiseen lomakkeeseen. Päivinä, joina kalastustoimia ei harjoiteta, aluksen on kirjattava kalastuspäiväkirjaan ennen kyseisen vuorokauden päättymistä, että toimia ei harjoitettu.

6.

Liberian kalastusalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen päivämäärät ja kellonajat on merkittävä kalastuspäiväkirjaan heti, kun Liberian kalastusalueelle saavutaan tai sieltä poistutaan.

7.

Kalastuspäiväkirja on täytettävä selkeästi suuraakkosin, ja päällikön on allekirjoitettava se.

8.

Päällikkö vastaa kalastuspäiväkirjaan merkittyjen tietojen paikkansapitävyydestä.

Saalisilmoitukset

9.

Päällikön on ilmoitettava aluksen saaliit luovuttamalla kansalliselle kalastusvirastolle kalastuspäiväkirjansa, jotka liittyvät Liberian kalastusalueella oloon.

10.

Kalastuspäiväkirjat on toimitettava seuraavien menettelyjen mukaisesti:

i)

jos alus poikkeaa jossakin Liberian satamassa, kunkin kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale on luovutettava Liberian paikalliselle edustajalle, joka antaa siitä kirjallisen vastaanottoilmoituksen;

ii)

jos alus poistuu Liberian kalastusalueelta poikkeamatta sitä ennen jossakin Liberian satamassa, kukin kalastuspäiväkirja on, 14 kalenteripäivän kuluessa mihin tahansa muuhun satamaan saapumisesta ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa Liberian kalastusalueelta poistumisesta, lähetettävä

a)

ensisijaisesti sähköisesti ja skannattuna; tai

b)

faksilla; tai

c)

alkuperäiskappaleena kirjeitse.

11.

Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin tietojen ilmoittamisen nopeuttamiseksi ottamaan käyttöön järjestelmän kaikkien tietojen sähköistä vaihtamista varten.

12.

Heti kun saalisilmoitusten lähettäminen sähköpostilla on mahdollista, päällikkö toimittaa kalastuspäiväkirjat Liberialle sen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Liberian on vahvistettava viipymättä vastaanottaneensa ne vastaamalla sähköpostiviestiin.

13.

Päällikön on lähetettävä EU:n Liberiassa sijaitsevalle edustustolle jäljennös kaikista kalastuspäiväkirjoista. Päällikön on toimitettava kunkin aluksen osalta jäljennös kaikista kalastuspäiväkirjoistaan myös kansalliselle kalastusvirastolle ja jollekin seuraavista tutkimuslaitoksista:

i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)

IEO (Instituto Español de Oceanografia);

iii)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

14.

Jos alus palaa Liberian kalastusalueelle aluksen kalastusluvan voimassaoloaikana, on tehtävä uusi saalisilmoitus.

15.

Ellei saalisilmoitukseen liittyviä määräyksiä noudateta, Liberia voi peruuttaa asianomaisen aluksen kalastusluvan siihen asti, kun puuttuvat saalisilmoitukset toimitetaan, ja rangaista varustajaa Liberian lainsäädännössä tätä varten vahvistettujen säännösten mukaisesti. Rikkomuksen toistuessa Liberia voi kieltäytyä uusimasta kalastuslupaa. Liberian on ilmoitettava viipymättä unionille kaikista tässä yhteydessä sovelletuista seuraamuksista.

Siirtyminen sähköiseen järjestelmään

16.

Osapuolet ilmoittavat yhteisestä halukkuudestaan varmistaa siirtyminen tämän liitteen lisäyksessä 6 määriteltyihin teknisiin ominaisuuksiin perustuvaan sähköiseen saalisilmoitusjärjestelmään. Osapuolet sopivat, että ne määrittelevät yhdessä tätä siirtymistä koskevat menettelyt, jotta järjestelmä saadaan toimintakuntoon mahdollisimman pian. Liberia ilmoittaa unionille heti, kun siirtymisen edellytykset täyttyvät. Tämän tiedon ilmoittamispäivästä laskien osapuolet sopivat kahden kuukauden määräajasta järjestelmän saamiseksi täysin toimintakykyiseksi.

Vuosineljänneksittäin tehtävät saalisilmoitukset

17.

Siihen saakka kun 16 kohdassa tarkoitettu sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä otetaan käyttöön, jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan komissiolle viimeistään 15 kalenteripäivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä kuluneen vuosineljänneksen saaliit tonneina, sellaisina kuin niiden kansalliset hallinnot ja 13 kohdassa tarkoitetut tutkimuslaitokset ovat ne vahvistaneet. Tutkimuslaitokset analysoivat saalistiedot vertaamalla kalastuspäiväkirjoista, purkamisilmoituksista, myynti-ilmoituksista ja tapauksen mukaan tieteellisten tarkkailijoiden raporteista saatuja tietoja toisiinsa. Sen perusteella unioni laatii kustakin aluksesta, jolla on lupa kalastaa Liberian kalastusalueella, vuosineljänneksittäin tehtävän saalisilmoituksen eriteltynä lajia ja kuukautta kohden tämän liitteen lisäyksessä 8 esitetyn mallin mukaisesti.

18.

Kalastuspäiväkirjoista saatuja koostettuja tietoja pidetään alustavina siihen saakka, kun unioni ilmoittaa 23 kohdassa tarkoitetun maksujen lopullisen tilityksen.

Maksujen lopullinen tilitys

19.

Siihen saakka kun 16 kohdassa tarkoitettu sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä otetaan käyttöön, unionin jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan komissiolle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä toukokuuta kuluneen vuoden saaliit tonneina, sellaisina kuin niiden kansalliset hallinnot ja 13 kohdassa tarkoitetut tutkimuslaitokset ovat ne vahvistaneet.

20.

Tutkimuslaitokset analysoivat saalistiedot vertaamalla kalastuspäiväkirjoista, purkamisilmoituksista, myynti-ilmoituksista ja tapauksen mukaan tieteellisten tarkkailijoiden raporteista saatuja tietoja toisiinsa.

21.

Menetelmät, joita unionin tutkimuslaitokset käyttävät analysoidakseen Liberian kalastusalueella saatujen saaliiden määrää ja koostumusta, ilmoitetaan kansalliselle kalastusvirastolle.

22.

Edellä 19 kohdassa tarkoitettujen saalisilmoitusten perusteella unioni laatii kustakin aluksesta, jolla on ollut lupa kalastaa Liberian kalastusalueella edeltävänä vuonna, aluksen suoritettaviksi kuuluvien maksujen lopullisen tilityksen, joka koskee unionin vuosittaista kalastuskautta edeltävänä kalenterivuonna.

23.

Unioni toimittaa lopullisen tilityksen samanaikaisesti Liberialle ja varustajille unionin jäsenvaltioiden välityksellä ennen kulloisenkin vuoden kesäkuun 30 päivää.

24.

Liberia ilmoittaa unionille tilityksen vastaanottamisesta, ja se voi pyytää unionilta tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä. Tällöin unioni kuulee lippuvaltioiden kansallisia hallintoja ja unionin tutkimuslaitoksia ja pyrkii kaikin tavoin toimittamaan Liberialle kaikki tarvittavat lisätiedot. Tarvittaessa voidaan järjestää erityinen tieteellinen kokous tutkimaan saalistietoja ja tietojen vertailussa käytettyjä menetelmiä.

25.

Liberia voi kiistää todisteiden perusteella vuotuisen saalisilmoituksen ja maksujen lopullisen tilityksen 30 kalenteripäivän kuluessa 24 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta. Jos asiasta on erimielisyyttä, osapuolet neuvottelevat siitä sekakomiteassa. Ellei Liberia esitä vastaväitteitä edellä mainitun ajan kuluessa, maksujen lopullinen tilitys katsotaan hyväksytyksi.

2 JAKSO

Purkaminen ja jälleenlaivaus

Purkamismenettely

1.

Jos unionin alus haluaa purkaa Liberian kalastusalueella pyytämiään saaliita Liberian satamassa, aluksen päällikön on siihen asti kun Mesuradon laituri otetaan käyttöön ilmoitettava Liberialle vähintään 48 tuntia ennen purkamista ja käyttöönoton jälkeen vähintään 24 tuntia ennen purkamista seuraavat tiedot:

a)

saaliit purkavan kalastusaluksen nimi ja radiokutsutunnus;

b)

purkamissatama;

c)

purkamisen suunniteltu päivä ja kellonaika;

d)

kunkin purettavan lajin määrä (ilmoitettu kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä) (FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkittynä);

e)

tuotteiden jalostusaste.

2.

Purkaminen on tehtävä tätä tarkoitusta varten hyväksytyn Liberian sataman kalastusalueella.

3.

Purkamismenettelyä koskevien määräysten noudattamatta jättäminen johtaa Liberian lainsäädännössä tätä varten säädettyjen seuraamusten soveltamiseen.

Kannustaminen saaliiden purkamiseen

4.

Unionin alukset pyrkivät toimittamaan tonnikalaa paikallisille yrityksille kansainväliseen markkinahintaan. Kunnes Mesuradon satamalaituri Liberiassa otetaan käyttöön, unionin alukselle, jolla on tässä pöytäkirjassa vahvistettujen edellytysten mukainen kalastuslupa ja joka purkaa tonnikalasaaliinsa Liberian nimettyyn satamaan, myönnetään taloudellisena kannustimena maksun alennus, jonka suuruus on 10 euroa purettua sivusaalistonnia kohden, jos saalis myydään liberialaiselle kalastusalan yritykselle toimitettavaksi Liberian markkinoille. Tällaisen vähennyksen enimmäismäärä on 50 prosenttia ilmoitetuista lopullisista saaliista.

5.

Kun Mesuradon kalastusterminaali on otettu käyttöön, unionin aluksille myönnetään taloudellisena kannustimena osittainen maksun alennus, jonka suuruus on 10 euroa purettua tonnia kohden. Maksusta annetaan 10 euron lisäalennus purettua tonnia kohden, jos saalis myydään paikallisille yrityksille. Sivusaaliin osalta maksusta annetaan 25 euron erityisalennus purettua sivusaalistonnia kohden, jos saalis myydään paikallisille markkinoille. Tällaisen vähennyksen enimmäismäärä on 50 prosenttia ilmoitetuista lopullisista tonnikalasaaliista.

Jälleenlaivaus

6.

Jos unionin alus haluaa jälleenlaivata Liberian kalastusalueella pyytämiään saaliita Liberian satamassa, aluksen päällikön on siihen asti kun Mesuradon laituri otetaan käyttöön ilmoitettava Liberialle vähintään 48 tuntia ennen jälleenlaivausta ja käyttöönoton jälkeen vähintään 24 tuntia ennen jälleenlaivausta seuraavat tiedot:

a)

luovuttavan kalastusaluksen nimi ja radiokutsutunnus;

b)

vastaanottavan kalastusaluksen nimi ja radiokutsutunnus;

c)

jälleenlaivaussatama;

d)

jälleenlaivauksen suunniteltu päivä ja kellonaika;

e)

kunkin purettavan lajin määrä (ilmoitettu kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä) (FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkittynä);

f)

tuotteiden jalostusaste.

7.

Jälleenlaivaus on tehtävä tätä tarkoitusta varten hyväksytyssä Liberian satamassa Liberian tarkastajien läsnäollessa. Jos Liberian tarkastajan läsnäolo ei ole mahdollista, päällikkö voi viivästysten välttämiseksi poikkeustapauksissa aloittaa jälleenlaivauksen 6 kohdan mukaisesti annetun ennakkoilmoituksen määräajan päätyttyä. Saaliiden jälleenlaivaus merellä on kielletty.

8.

Jälleenlaivaus katsotaan poistumiseksi Liberian kalastusalueelta sellaisena kuin se määritellään 3 jaksossa. Sen vuoksi alusten on jätettävä saalisilmoituksensa toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 24 tuntia jälleenlaivauksen päättymisestä tai joka tapauksessa vähintään kuusi tuntia ennen kuin luovuttava alus lähtee satamasta sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin, ja varustajan on ilmoitettava, aikooko hän jatkaa kalastusta Liberian kalastusalueella vai poistua sieltä. Vastaanottavan aluksen osalta sovelletaan Liberian lainsäädännön sovellettavia raportointivaatimuksia.

3 JAKSO

Valvonta ja tarkastukset

Alueelle saapuminen ja siltä poistuminen

1.

Kaikista kalastusluvan saaneiden unionin alusten Liberian kalastusalueelle saapumisista ja siltä poistumisista on ilmoitettava Liberialle vähintään kuusi tuntia ennen saapumista tai poistumista.

2.

Saapumisestaan tai poistumisestaan ilmoittavan unionin aluksen on annettava erityisesti seuraavat tiedot:

i)

suunnitellun saapumisen tai poistumisen päivä, kellonaika ja paikka;

ii)

kunkin aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

iii)

tuotteiden jalostusaste.

3.

Ilmoitus on toimitettava ensisijaisesti sähköpostilla tai jos se ei ole mahdollista, faksilla tai radioitse Liberian ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai radiotaajuuteen sellaisena kuin ne määritellään tämän liitteen lisäyksessä 7. Liberian on vahvistettava viipymättä vastaanottaneensa ne vastaamalla sähköpostiviestiin. Liberian on ilmoitettava asianomaisille aluksille ja unionille viipymättä kaikki sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai radiotaajuuteen tehdyt muutokset.

4.

Unionin alus, joka tavataan kalastamasta Liberian kalastusalueelta ilman ennakolta tehtyä saapumisilmoitusta, katsotaan laittomasti kalastavaksi alukseksi.

Merellä suoritettavat tarkastukset

5.

Kalastusluvan saaneille unionin aluksille Liberian kalastusalueella tehtävästä tarkastuksesta huolehtivat Liberian alukset ja tarkastajat, joiden voidaan selvästi tunnistaa vastaavan kalastuksen valvonnasta.

6.

Liberian tarkastajien on ennen alukselle nousemista ilmoitettava unionin alukselle päätöksestään tehdä tarkastus. Unionin aluksen päällikön on helpotettava Liberian tarkastajien alukselle pääsyä ja työtä. Tarkastuksen tekee enintään viisi tarkastajaa, joiden on ennen tarkastuksen tekemistä todistettava henkilöllisyytensä ja tarkastajan pätevyytensä.

7.

Aluksen päällikön on viipymättä noudatettava kaikkia valtuutettujen virkamiesten antamia kohtuullisia ohjeita ja helpotettava turvallista alukselle nousua ja aluksen, pyydysten, varusteiden, asiakirjojen, kalojen, kalatuotteiden ja miehistöön liittyvien asiakirjojen tarkastamista.

8.

Aluksen päällikkö tai miehistö ei saa kohdella väkivaltaisesti, estää, vastustaa, viivästyttää, uhkailla tai häiritä tehtäviään suorittavaa valtuutettua virkamiestä taikka kieltää tältä pääsyä alukselle.

9.

Liberian tarkastajat ovat unionin aluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi. Heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle, sen kalastustoiminnalle ja lastille.

10.

Liberia voi sallia unionin edustajan osallistuvan tarkkailijana merellä tehtävään tarkastukseen.

11.

Liberian tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen päätteeksi tarkastusraportin. Unionin aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja unionin aluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin.

12.

Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua rikkomukseen liittyvän menettelyn aikana. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”. Liberian tarkastajat antavat unionin aluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan. Liberia toimittaa tarkastusraportin jäljennöksen unionille kahdeksan kalenteripäivän kuluessa tarkastuksesta.

Satamassa suoritettavat tarkastukset

13.

Kalastusluvan saaneille unionin aluksille, jotka purkavat Liberian kalastusalueelta saatua saalista unionin ja Liberian yhteisellä sopimuksella nimetyn osa-alueen satamassa, satamassa tai redillä tehtävistä tarkastuksista huolehtivat Liberian alukset ja tarkastajat, jotka on selkeästi osoitettu kalastuksen valvontatehtävien suorittamiseen edellyttäen, että asianomainen satamavaltio on antanut siihen luvan.

14.

Liberian tarkastajien on ennen alukselle nousemista ilmoitettava unionin alukselle päätöksestään tehdä tarkastus. Unionin aluksen päällikön on helpotettava Liberian tarkastajien alukselle pääsyä ja työtä. Tarkastuksen tekee enintään viisi tarkastajaa, joiden on ennen tarkastuksen tekemistä todistettava henkilöllisyytensä ja tarkastajan pätevyytensä.

15.

Aluksen päällikön on viipymättä noudatettava kaikkia valtuutettujen virkamiesten antamia kohtuullisia ohjeita ja helpotettava turvallista alukselle nousua ja aluksen, pyydysten, varusteiden, asiakirjojen, kalojen, kalatuotteiden ja miehistöön liittyvien asiakirjojen tarkastamista.

16.

Aluksen päällikkö tai miehistö ei saa kohdella väkivaltaisesti, estää, vastustaa, viivästyttää, uhkailla tai häiritä tehtäviään suorittavaa valtuutettua virkamiestä taikka kieltää tältä pääsyä alukselle.

17.

Liberian tarkastajat ovat unionin aluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi. Heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle, sen kalastustoiminnalle ja lastille.

18.

Liberia voi sallia unionin edustajan osallistuvan tarkkailijana satamassa tehtävään tarkastukseen.

19.

Liberian tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen päätteeksi tarkastusraportin. Unionin aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja unionin aluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin.

20.

Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua rikkomukseen liittyvän menettelyn aikana. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, hänen on esitettävä kieltäytymisensä syyt kirjallisena ja tarkastajan on lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”. Liberian tarkastajat antavat unionin aluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan. Liberia toimittaa tarkastusraportin jäljennöksen unionille kahdeksan kalenteripäivän kuluessa tarkastuksesta.

Yhteistyö LIS-kalastuksen torjunnassa

21.

LIS-kalastuksen torjunnan tehostamiseksi unionin aluksen päällikön on raportoitava havaitsemastaan kalastusaluksesta, joka saattaa harjoittaa LIS-kalastusta, ja hän voi kerätä tällaisesta havainnosta niin paljon tietoja kuin mahdollista. Havaintoilmoitukset on lähetettävä viipymättä seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta vastaavalle Liberian yksikölle, Liberian kansalliselle kalastuksenseurantakeskukselle ja Liberian maatalousministeriölle sekä unionin havainnon tehneen aluksen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka toimittaa ne viipymättä unionille tai sen nimeämälle elimelle.

22.

Liberia toimittaa unionille kaikki hallussaan olevat havaintoilmoitukset kalastusaluksista, jotka saattavat harjoittaa LIS-kalastusta Liberian kalastusalueella.

4 JAKSO

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

Alusten sijainti-ilmoitukset – VMS-järjestelmä

1.

Kalastusluvan saaneilla unionin aluksilla on Liberian kalastusalueella ollessaan oltava satelliittiseurantalaitteet (Vessel Monitoring System – VMS), joilla varmistetaan, että alusten sijainti on automaattisesti ja jatkuvasti kahden tunnin välein niiden lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen (Fisheries Monitoring Center – FMC) tiedossa.

2.

Kussakin sijainti-ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

aluksen tunnistetiedot;

b)

aluksen viimeisin maantieteellinen sijainti (pituus- ja leveyspiiri), jonka virheen on oltava alle 100 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia;

c)

sijainnin kirjaamisen päivä ja kellonaika;

d)

aluksen nopeus ja kurssi.

3.

Kukin ilmoitus on annettava tämän liitteen lisäyksessä 4 olevan mallin muodossa.

4.

Ensimmäinen kirjattu sijainti Liberian kalastusalueelle saapumisen jälkeen merkitään koodilla ”ENT”. Kaikki sitä seuraavat sijainnit merkitään koodilla ”POS” lukuun ottamatta ensimmäistä kirjattua sijaintia Liberian kalastusalueelta poistumisen jälkeen, joka merkitään koodilla ”EXI”.

5.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän vioittuessa

6.

Päällikön on varmistettava, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakykyinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle asianmukaisesti.

7.

Jos aluksen VMS-järjestelmä menee rikki, se on korjattava tai korvattava kymmenen päivän kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa Liberian kalastusalueella.

8.

Liberian kalastusalueella kalastavien alusten, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, on toimitettava kaikki pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostilla, radioitse tai faksilla vähintään joka neljäs tunti.

Sijainti-ilmoitusten turvallinen toimittaminen Liberialle

9.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti Liberian kalastuksenseurantakeskukselle. Lippuvaltion ja Liberian kalastuksenseurantakeskukset vaihtavat tiedot sähköpostiosoitteistaan ja ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista näihin osoitteisiin tehdyistä muutoksista.

10.

Sijainti-ilmoitukset toimitetaan lippuvaltion ja Liberian kalastuksenseurantakeskusten välillä sähköisesti turvallisen viestintäjärjestelmän avulla.

11.

Jos alus ei ole ilmoittanut poistuneensa Liberian kalastusalueilta, Liberian kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille kaikista keskeytyksistä kalastusluvan saaneen aluksen perättäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa.

Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

12.

Liberia varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa unionille viipymättä kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian. Jos asiasta syntyy riita, se viedään sekakomitean käsittelyyn.

13.

Päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä järjestelmän toimintaa tai väärentää sijainti-ilmoituksia. Kaikkiin rikkomuksiin sovelletaan Liberian lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden tarkistaminen

14.

Liberia voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä kirjallisesti osoitettujen seikkojen pohjalta osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan unionille ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tutkintajakson ajaksi 30 minuuttiin. Liberian on toimitettava kyseiset todisteet viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on noudatettava viipymättä uutta tiheyttä sijainti-ilmoitusten lähettämisessä Liberialle.

15.

Kun määritelty tutkintajakso päättyy, Liberia ilmoittaa siitä viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille. Sen on seuraavaksi ilmoitettava niille kyseiseen tutkintaan liittyvistä mahdollisista jatkotoimista.

5 JAKSO

Tarkkailijat

Kalastustoiminnan tarkkailu

1.

Kalastusluvan saaneiden alusten sopimuksen puitteissa harjoittamaan kalastustoimintaan sovelletaan tarkkailijaohjelmaa.

2.

Kyseisessä tarkkailijaohjelmassa on noudatettava ICCAT:n antamia suosituksia.

3.

Kunnes uusi ICCAT:n alueellinen tarkkailijaohjelma otetaan käyttöön, sovelletaan tarkkailijoita koskevia seuraavia määräyksiä.

Nimetyt alukset ja tarkkailijat

4.

Kansallinen kalastusvirasto nimeää unionin alukset, joille on lähetettävä tarkkailija, sekä kyseiselle alukselle nimetyn tarkkailijan viimeistään 15 päivää ennen päivää, jona tarkkailijan on määrä nousta alukselle. Unionin alukset ottavat Liberian viranomaisten pyynnöstä alukselle tarkkailijan, jotta 15 prosenttia kalastusluvan saaneista aluksista tulee tarkastetuksi.

5.

Kansallinen kalastusvirasto laatii luettelon aluksista, joiden on määrä ottaa tarkkailija, sekä luettelon alukselle otettavista nimetyistä tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on annettava tiedoksi unionille heti kun ne on laadittu ja tämän jälkeen kolmen kuukauden välein mahdollisten päivitysten osalta.

6.

Kansallinen kalastusvirasto ilmoittaa kalastuslupaa myöntäessään unionille ja varustajalle tai tämän edustajalle nimetyt alukset sekä tarkkailijat, jotka tulevat olemaan läsnä kullakin aluksella. Tarkkailijan alukselle nousemisen kellonajan ja sataman, joka voi olla muu kuin Liberian satama, päättää varustaja. Kansallinen kalastusvirasto ilmoittaa viipymättä unionille ja varustajalle tai tämän edustajalle kaikista nimettyjen alusten tai tarkkailijoiden muutoksista.

7.

Kansallinen kalastusvirasto pyrkii olemaan nimeämättä tarkkailijoita aluksille, joilla on jo tarkkailija tai joilla on virallinen velvollisuus ottaa asianomaisen kalastusmatkan ajaksi tarkkailija muilla kuin Liberian kalastusalueilla harjoittamansa toiminnan mukaisesti.

8.

Tarkkailijat ovat aluksella yhden kalastusmatkan ajan tai varustajan nimenomaisesta pyynnöstä useamman kuin yhden kalastusmatkan ajan jonkin tietyn aluksen osalta.

9.

Tarkkailijan aluksellaoloaika ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen hänen tehtäviensä suorittamiseksi.

Kiinteämääräinen rahoitusosuus

10.

Vuotuisen ennakkomaksun suorittamisen yhteydessä varustaja maksaa Liberialle kustakin aluksesta myös vuosittain kiinteämääräisen 400 euron määrän.

Tarkkailijan palkka

11.

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa Liberia.

Alukselle ottamisen edellytykset

12.

Varustaja tai hänen edustajansa ja kansallinen kalastuksenvalvontavirasto sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä, erityisesti aluksellaoloajasta.

13.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Tarkkailijalle aluksella järjestettävässä majoituksessa otetaan kuitenkin huomioon aluksen tekninen rakenne.

14.

Varustaja vastaa tarkkailijan majoituksesta ja ruokailusta, joiden on oltava vähintään samantasoista kuin kalastusaluksen päällystöllekin, aluksella aiheutuvista kuluista, pesu- ja käymälätiloihin pääsy mukaan luettuna.

15.

Päällikön on kaikin vastuulleen kuuluvin tavoin huolehdittava tarkkailijan fyysisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

16.

Päällikön on varmistettava, että tarkkailijalla on pääsy kaikkiin aluksella, jolla tarkkailijan on suoritettava tehtävänsä, oleviin tiloihin, pyydyksiin ja välineisiin, mukaan luettuna

i)

aluksen komentosilta sekä viestintä- ja merenkulkulaitteet;

ii)

asiakirjat ja tiedot, kaikki aluksen kalastuspäiväkirjat mukaan luettuina, joita on joko pidettävä aluksella ja ylläpidettävä Liberian kalastusasetuksen mukaisesti tai muutoin tietojen tarkistamista ja jäljentämistä varten;

17.

Päällikön on sallittava, että tarkastaja voi aina

i)

vastaanottaa ja välittää viestejä ja olla aluksen viestintälaitteiden avulla yhteydessä maihin ja muihin aluksiin;

ii)

ottaa, mitata, poistaa alukselta ja säilyttää näytteitä tai kokonaisia yksilöitä mistä tahansa kalalajista;

iii)

varastoida näytteet ja kokonaiset yksilöt aluksella, aluksen jäädytystiloissa säilytettävät näytteet ja kokonaiset yksilöt mukaan luettuina;

iv)

ottaa valokuvia kalastustoimista, kalat, pyydykset, varusteet, asiakirjat, kartat ja tiedot mukaan luettuina, ja viedä kyseiset tarkkailijan aluksella mahdolliset ottamat tai käyttämät valokuvat tai filmi mukanaan alukselta.

Tarkkailijan velvollisuudet

18.

Tarkkailijan on koko aluksellaolonsa ajan

a)

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, etteivät kalastustoimet keskeydy tai häiriinny;

b)

käsiteltävä hyvin aluksella olevia varusteita ja laitteistoja;

c)

otettava huomioon aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuus.

Tarkkailijan alukselle nousu ja alukselta poistuminen

19.

Varustajan tai tämän edustajan on ilmoitettava Liberialle kymmenen päivää etukäteen tarkkailijan alukselle nousemisen päivä, kellonaika ja satama. Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat tarkkailijan matkustamisesta satamaan, jossa hän nousee alukselle.

20.

Jos tarkkailija ei ilmesty paikalle 12 tunnin kuluessa ilmoitetusta päivästä ja kellonajasta, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa tarkkailija alukselle. Alus on vapaa lähtemään satamasta ja aloittamaan kalastustoimintansa.

21.

Jos tarkkailija ei poistu alukselta Liberian satamassa, varustajan on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat tarkkailijan mahdollisimman pikaisesta paluusta Liberiaan.

22.

Jos alus ei ole sovittuna aikana etukäteen vahvistetussa satamassa ottaakseen tarkkailijan alukselle, varustajan on maksettava tarkkailijalle 80 euron päiväraha niistä päivistä, jotka hän odottaa satamassa (majoitus, ruokailu jne.).

23.

Jos alus ei ilmaannu paikalle eikä asiasta ole ilmoitettu etukäteen kansalliselle kalastusvirastolle ja kansalliselle kalastuksenseurantakeskukselle, Liberia voi toteuttaa asiamukaiset toimenpiteet Liberian sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkkailijan tehtävät

24.

Tarkkailijan tehtävänä on

a)

tehdä havaintoja aluksen kalastustoiminnasta;

b)

saaliiksi saaduista kalalajeista, niiden määrästä, koosta ja kunnosta;

c)

menetelmistä, joilla kalat pyydystetään, alueista, joilta ne pyydystetään, ja syvyyksistä, joista ne pyydystetään;

d)

kalastusmenetelmien vaikutuksista kaloihin sekä ympäristöstä;

e)

kalojen jalostuksesta, kuljetuksesta, jälleenlaivauksesta, varastoinnista tai poisheittämisestä;

f)

tarkastaa aluksen sijainti aluksen harjoittaessa kalastusta;

g)

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisen ohjelman mukaisesti;

h)

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

i)

tarkastaa Liberian kalastusalueella pyydettyjä saaliita koskevat kalastuspäiväkirjassa ilmoitetut tiedot;

j)

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio poisheitetyistä määristä;

k)

ilmoittaa havaintonsa radioitse, faksilla tai sähköpostilla vähintään kerran viikossa, kun alus harjoittaa toimintaa Liberian kalastusalueella, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

Tarkkailijan raportti

25.

Ennen alukselta poistumistaan tarkkailija esittää aluksen päällikölle havainnoistaan yhteenvetoraportin, jonka sisältö on hyväksytettävä sekakomitealla. Aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkkailijan raporttiin huomautuksensa. Tarkkailija ja päällikkö allekirjoittavat raportin. Päällikkö saa jäljennöksen tarkkailijan raportista.

26.

Tarkkailija luovuttaa raporttinsa kansalliselle kalastusvirastolle, joka lähettää siitä jäljennöksen unionille 15 kalenteripäivän kuluessa tarkkailijan alukselta poistumisesta.

27.

Liberian ja unionin toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tarkkailijan raporttia tieteeseen ja vaatimusten noudattamista koskevaan analyysiin.

6 JAKSO

Rikkomukset

Rikkomusten käsittely

1.

Kaikki rikkomukset, joihin tämän liitteen määräysten mukaisen kalastusluvan saanut unionin alus on syyllistynyt, on mainittava Liberian toimivaltaisen viranomaisen laatimassa rikkomus- tai tarkastusraportissa. Päällikölle tai kalastusyhtiölle tiedoksi annettu ilmoitus rikkomuksesta ja asianomaisista sovellettavista seuraamuksista lähetetään suoraan varustajalle Liberian sovellettavassa lainsäädännössä vahvistettua menettelyä noudattaen. Ilmoituksesta on lähetettävä 24 tunnin kuluessa jäljennös aluksen lippuvaltiolle ja unionille.

2.

Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua rikkomukseen liittyvän menettelyn aikana. Aluksen päällikön on toimittava yhteistyössä tarkastusmenettelyn ajan.

Aluksen pysäyttäminen – tiedotuskokous

3.

Jos voimassa olevassa Liberian lainsäädännössä niin säädetään, rikkomukseen syyllistyneet unionin alukset voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, palaamaan johonkin Liberian satamaan.

4.

Liberia ilmoittaa unionille kaikista kalastusluvan saaneiden unionin kalastusalusten pysäyttämisistä 24 tunnin kuluessa. Ilmoituksessa on oltava asiakirjatodisteet aluksen pysäyttämisestä.

5.

Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan mitään toimenpiteitä, lukuun ottamatta havaittua rikkomusta koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, Liberia järjestää unionin pyynnöstä yhden työpäivän kuluessa aluksen pysäyttämisilmoituksesta tiedotuskokouksen niiden seikkojen selventämiseksi, jotka ovat johtaneet aluksen pysäyttämiseen, ja mahdollisten jatkotoimien esittämiseksi. Tiedotuskokoukseen voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta.

Rikkomuksesta määrättävä seuraamus – sovittelumenettely

6.

Liberia määrää rikkomuksesta määrättävän seuraamuksen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

7.

Jos varustaja ei hyväksy sakkoja ja jos rikkomukseen ei liity rikosta, Liberian viranomaisten ja unionin aluksen välillä aloitetaan ennen oikeuskäsittelyn käynnistämistä sovittelumenettely asian ratkaisemiseksi sovinnollisesti. Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta ja unionista. Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen päivän kuluttua aluksen pysäyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

Oikeudellinen menettely – pankkivakuus

8.

Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, aluksen varustajan on asetettava Liberian osoittamaan pankkiin Liberian vahvistaman suuruinen vakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Vakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

9.

Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä varustajalle

a)

kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä;

b)

jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

10.

Liberia ilmoittaa oikeudellisen menettelyn tulokset unionille kahdeksan päivän kuluessa tuomion antamisesta.

Aluksen ja miehistön vapauttaminen

11.

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun sovittelumenettelyssä määrätty seuraamus on suoritettu tai kun pankkivakuus on asetettu.

V LUKU

MERIMIESTEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.

Nuottaa ja siimaa käyttävien tonnikala-alusten varustajat ottavat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren, jäljempänä ’AKT’, maiden kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

nuottaa käyttävien tonnikala-alusten miehistöön tonnikalan kalastusvuoden aikana kolmansien maiden kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava AKT-maiden kansalaisia,

siima-alusten miehistöön tonnikalan kalastusvuoden aikana kolmansien maiden kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava AKT-maiden kansalaisia.

2.

Varustajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen kolme pätevää liberialaista merimiestä alusta kohden. Varustajat voivat valita miehistöönsä otettavat merimiehet vapaasti kansallisen kalastusviraston unionille toimittamasta luettelosta.

3.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti unionin aluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjinnän poistamista työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4.

AKT-maiden merimiesten työsopimukset laaditaan varustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Yksi kappale annetaan allekirjoittajille, kansalliselle kalastusvirastolle, Liberian merenkulkuviranomaiselle ja Liberian työministeriölle. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5.

Laivanvarustajat maksavat AKT-maiden merimiesten palkat. Ne vahvistetaan ennen kalastuslupien myöntämistä varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. Merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla heikommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaihinsa, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia heikommat.

6.

Jokaisen unionin alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

7.

Jos liberialainen merimies ei poistu alukselta Liberian satamassa, varustajan on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat merimiehen mahdollisimman pikaisesta paluusta Liberiaan.

8.

Jos alus ei ole sovittuna aikana etukäteen vahvistetussa satamassa ottaakseen liberialaisen merimiehen alukselle, varustajan on maksettava 80 euron päiväraha liberialaiselle merimiehelle niistä päivistä, jotka hän odottaa satamassa (majoitus, ruokailu, jne.).

9.

Varustajat toimittavat palvelukseen otettuja merimiehiä koskevat tiedot vuosittain. Näissä tiedoissa ilmoitetaan niiden merimiesten lukumäärä, jotka ovat

a)

unionin kansalaisia;

b)

AKT-maiden kansalaisia, erottelemalla Liberian ja muiden AKT-maiden kansalaiset toisistaan, ja

c)

AKT-maiden ulkopuolisten ja unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia.


Tämän liitteen lisäykset

Lisäys 1 –

Kalastuslupahakemuksen malli

Lisäys 2 –

Tekninen selvitys

Lisäys 3 –

Kalastuspäiväkirja

Lisäys 4 –

VMS-viestien välittäminen Liberialle

Lisäys 5 –

Liberian kalastusalueen rajat

Lisäys 6 –

Ohjeet kalastuksen sähköisen raportointijärjestelmän (Electronic Reporting System, ERS-järjestelmä) määrittelyä ja täytäntöönpanoa varten

Lisäys 7 –

Liberian viranomaisten yhteystiedot

Lisäys 8 –

Saalisilmoituslomake

Lisäys 1

KALASTUSSOPIMUS LIBERIA – EUROOPAN UNIONI

KALASTUSLUVAN HAKULOMAKE

Image

Image


Lisäys 2

TEKNINEN SELVITYS

1)   

Kalastusalue:

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivoista sijaitsevat vedet, lukuun ottamatta lisäyksessä 5 tarkoitettuja alueita, joilla merenkulku ja kalastus on kielletty.

2)   

Sallitut luokat:

 

Kurenuottaa käyttävät tonnikala-alukset

 

Pintasiima-alukset

3)   

Sivusaalis:

ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti

4)   

Maksut ja vetoisuudet:

Maksu pyydettyä tonnia kohti

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset:

Ensimmäinen vuosi: 55 euroa tonnilta

Toinen ja kolmas vuosi: 60 euroa tonnilta

Neljäs vuosi: 65 euroa tonnilta

Viides vuosi: 70 euroa tonnilta

Vuosittainen ennakkomaksu (johon sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta satama- ja palvelumaksuja):

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset: 7 150 euroa/vuosi, pöytäkirjan voimassaoloajan

Pintasiima-alukset: 2 200 euroa/vuosi, pöytäkirjan voimassaoloajan

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa

 

28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta

 

6 pintasiima-alusta.

5)   

Muuta:

 

Huoltoaluksen lupamaksu: 3 000 euroa alusta ja vuotta kohti.

 

Tarkkailijoita on 15 %:lla aluksista, joilla on lupa kalastaa.

 

Tarkkailijoita koskeva kiinteämääräinen rahoitusosuus: 400 euroa alusta ja vuotta kohti.

 

Merimiehet: 20 prosenttia aluksilla olevista merimiehistä on ATK-maiden kansalaisia.


Lisäys 3

Image

Image


Lisäys 4

VMS-VIESTIEN VÄLITTÄMINEN LIBERIALLE

SIJAINTIRAPORTTI

Tietoelementti

Koodi

Pakollinen (P) / Vapaaehtoinen (V)

Selvitysosa

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja

AD

P

Lähetystieto – Vastaanottaja – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lähettäjä

FR

P

Lähetystieto – Lähettäjä – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lippuvaltio

FS

P

Lähetystieto – Lippuvaltio – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Viestityyppi

TM

P

Lähetystieto – Viestityyppi (ENT, POS, EXI)

Radiokutsutunnus (IRCS)

RC

P

Alusta koskeva tieto – Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

V

Alusta koskeva tieto – Sopimuspuolen yksilöllinen numero – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166), jota seuraa numero

Ulkoinen rekisterinumero

XR

P

Alusta koskeva tieto – Aluksen kyljessä oleva numero (ISO 8859.1)

Leveyspiiri

LT

P

Aluksen sijaintitieto – Sijainti asteina ja desimaaliasteina N/S DD.ddd (WGS84)

Pituuspiiri

LG

P

Aluksen sijaintitieto – Sijainti asteina ja desimaaliasteina E/W DD.ddd (WGS84)

Kurssi

CO

P

Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus

SP

P

Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintitieto – Sijainnin kirjaamisen päivä (UTC) (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

P

Aluksen sijaintitieto – Sijainnin kirjaamisen kellonaika (UTC) (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen lopun

P

=

pakollinen tietoelementti

V

=

vapaaehtoinen tietoelementti

Tiedonsiirrossa käytetään seuraavaa rakennetta:

1)

Käytettyjen kirjasinten on oltava standardin ISO 8859.1 mukaisia.

2)

Viestin alku ilmoitetaan kaksinkertaisella vinoviivalla (//) ja kentän koodilla SR.

3)

Jokainen tietoelementti merkitään omalla koodillaan ja erotetaan muista tietoelementeistä kaksinkertaisella vinoviivalla (//).

4)

Kentän koodi ja tieto erotetaan yksinkertaisella vinoviivalla (/).

5)

Viestin loppu ilmoitetaan koodilla ER, jota seuraa kaksinkertainen vinoviiva (//).

6)

Vapaaehtoiset tietoelementit lisätään viestin alun ja lopun väliin.


Lisäys 5

LIBERIAN KALASTUSALUEEN RAJAT

KALASTUSALUEEN KOORDINAATIT

Liberian toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat unionin toimivaltaisille yksiköille ennen pöytäkirjan välikaista soveltamista Liberian perusviivan, kalastusalueen sekä alueiden, joilla merenkulku ja kalastus on kielletty, maantieteelliset koordinaatit. Liberian viranomaiset sitoutuvat myös toimittamaan näiden koordinaattien muutoksia koskevat tiedot vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.


Lisäys 6

OHJEET KALASTUKSEN SÄHKÖISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN (ELECTRONIC REPORTING SYSTEM, ERS-JÄRJESTELMÄ) MÄÄRITTELYÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN

Yleiset määräykset

1)

Kaikilla unionin aluksilla on oltava sen ajan, kun alus on Liberian kalastusalueella, sähköinen järjestelmä, jäljempänä ’ERS-järjestelmä’, jolla voidaan kirjata ja toimittaa kalastustoimia koskevat tiedot, jäljempänä ’ERS-tiedot’.

2)

Jos unionin aluksella ei ole ERS-järjestelmää tai jos kyseinen järjestelmä ei toimi, alus ei saa siirtyä Liberian kalastusalueelle kalastamaan.

3)

ERS-tiedot toimitetaan aluksen lippuvaltion menettelyjä noudattaen, eli ne lähetetään ensin lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle, jäljempänä ’kalastuksenseurantakeskus’, joka varmistaa niiden automaattisen toimittamisen Liberian kalastuksenseurantakeskuksen käyttöön.

4)

Lippuvaltio ja Liberia varmistavat, että niiden kalastuksenseurantakeskuksilla on tietotekniikkalaitteet ja -ohjelmistot, jotka tarvitaan ERS-tietojen automaattiseen toimittamiseen XML-muodossa, ja että ne noudattavat menettelyä, jolla ERS-tiedot kirjataan ja tallennetaan koneellisesti luettavissa olevassa muodossa vähintään kolmen vuoden ajan.

5)

Muotoon tehtävät muutokset tai päivitykset kirjataan ja päivätään, ja niiden on oltava toiminnassa kuuden kuukauden kuluttua muutoksesta.

6)

ERS-tietojen toimittamisessa käytetään Euroopan komission unionin puolesta hallinnoimia sähköisiä viestintävälineitä (DEH eli Data Exchange Highway).

7)

Lippuvaltio ja Liberia nimittävät kumpikin ERS-yhteyshenkilön.

a)

ERS-yhteyshenkilö nimitetään vähintään kuudeksi (6) kuukaudeksi.

b)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja Liberian kalastuksenseurantakeskus toimittavat toisilleen ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa ERS-yhteyshenkilönsä yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti).

c)

Kaikista ERS-yhteyshenkilöiden yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

ERS-tietojen laatiminen ja toimittaminen

8)

Unionin alusten on

a)

toimitettava päivittäin ERS-tiedot kustakin Liberian kalastusalueella viettämästään päivästä;

b)

kirjattava kunkin kalastustoimen osalta lajikohtaisesti, kuinka paljon kalaa on pyydetty kohdelajina tai sivusaaliina tai heitetty pois;

c)

ilmoitettava kunkin Liberian myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta myös, jos saalista ei ole saatu;

d)

yksilöitävä kukin laji FAO:n kolmikirjaimisella koodilla;

e)

ilmoitettava määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

f)

kirjattava ERS-tietoihin kunkin lajin osalta jälleenlaivatut ja/tai puretut määrät;

g)

kirjattava ERS-tietoihin joka kerran, kun Liberian kalastusalueelle tullaan (viesti COE) tai niiltä lähdetään (viesti COX), tieto, jossa eritellään kunkin Liberian myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta määrät, jotka aluksella ovat kullakin tulo- ja lähtökerralla;

h)

toimitettava päivittäin ERS-tiedot lippuvaltiolle 3 kohdassa tarkoitetussa muodossa viimeistään klo 23.59 (UTC).

9)

Kirjattujen ja toimitettujen ERS-tietojen paikkansapitävyydestä vastaa päällikkö.

10)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus lähettää ERS-tiedot heti automaattisesti Liberian kalastuksenseurantakeskukselle.

11)

Liberian kalastuksenseurantakeskus vahvistaa ERS-tietojen saannin vastaamalla viestiin ja käsittelee kaikkia ERS-tietoja luottamuksellisina.

Toimintahäiriö aluksen ERS-järjestelmässä tai ERS-tietojen toimittamisessa aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä

12)

Lippuvaltio ilmoittaa viipymättä päällikölle tai lippunsa alla purjehtivan aluksen omistajalle tai hänen edustajalleen kaikista alukselle asennetun ERS-järjestelmän teknisistä toimintahäiriöistä tai siitä, ettei ERS-tietojen lähettäminen aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä onnistu.

13)

Lippuvaltio ilmoittaa Liberialle havaitusta häiriöstä ja toteutetuista korjaavista toimista.

14)

Jos aluksen ERS-järjestelmä on epäkunnossa, päällikön ja/tai omistajan on varmistettava, että ERS-järjestelmä korjataan tai vaihdetaan kymmenen kalenteripäivän kuluessa. Jos alus käy välisatamassa näiden kymmenen päivän kuluessa, se ei saa jatkaa kalastustoimintaansa Liberian kalastusalueella ennen kuin sen ERS-järjestelmä on täysin toimiva, paitsi jos Liberia antaa tähän luvan.

15)

Kalastusalus ei saa lähteä satamasta ERS-järjestelmänsä teknisen häiriön jälkeen ennen kuin

a)

sen ERS-järjestelmä toimii jälleen lippuvaltiota tai Liberiaa tyydyttävällä tavalla, tai

b)

se saa lippuvaltion luvan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lippuvaltio tiedottaa Liberialle päätöksestään ennen aluksen lähtöä.

16)

Kaikkien unionin alusten, joiden ERS-järjestelmä on epäkunnossa niiden toimiessa Liberian kalastusalueella, on lähetettävä päivittäin ja viimeistään klo 23.59 (UTC) kaikki ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle jollakin muulla käytettävissä olevalla sähköisellä viestintävälineellä, joka on myös Liberian kalastuksenseurantakeskuksen käytettävissä.

17)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava ERS-tiedot, joita ei ole voitu toimittaa Liberialle ERS-järjestelmällä, koska järjestelmä on epäkunnossa 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla, Liberian kalastuksenseurantakeskukselle jossakin muussa sähköisessä muodossa, josta on sovittu yhteisesti. Tämä vaihtoehtoinen lähetys on etusijalla, koska tavallisesti sovellettavia lähettämisen määräaikoja ei voida noudattaa.

18)

Jos Liberian kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja kolmen (3) päivän kuluessa, Liberia voi määrätä aluksen palaamaan heti Liberian nimeämään satamaan tutkintaa varten.

Toimintahäiriö kalastuksenseurantakeskuksessa – Liberian kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja

19)

Jos kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja, sen ERS-yhteyshenkilö ilmoittaa asiasta viipymättä toisen kalastuksenseurantakeskuksen ERS-yhteyshenkilölle ja toimii tarvittaessa yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi.

20)

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja Liberian kalastuksenseurantakeskus sopivat yhdessä ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa vaihtoehtoisista sähköisistä viestintävälineistä, joita käytetään ERS-tietojen toimittamiseksi, jos kalastuksenseurantakeskuksessa tapahtuu toimintahäiriö tietojen toimittamisen, ja ne ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista muutoksista.

21)

Jos Liberian kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa, ettei ERS-tietoja ole saatu, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on yksilöitävä ongelman syyt ja toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on ilmoitettava Liberian kalastuksenseurantakeskukselle ja unionille toteutettujen toimenpiteiden tuloksista 24 tunnin kuluessa toimintahäiriön havaitsemisesta.

22)

Jos ongelman ratkaiseminen kestää kauemmin kuin 24 tuntia, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava viipymättä puuttuvat ERS-tiedot Liberian kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 20 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköisiä keinoa.

23)

Liberia ilmoittaa asiasta toimivaltaisille seurantayksiköilleen, jottei Liberian kalastuksenseurantakeskus katsoisi unionin alusten rikkoneen velvollisuuksiaan tilanteessa, joka johtuu toimintahäiriöstä jommassakummassa kalastuksenseurantakeskuksessa.

Kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimet

24)

Kalastuksenseurantakeskuksen suunnitelluista huoltotoimista (huolto-ohjelma), jotka voivat vaikuttaa ERS-tietojen vaihtoon, on ilmoittava toiselle kalastuksenseurantakeskukselle vähintään 72 tuntia etukäteen, ja samalla on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava huoltotöiden päivämäärä ja kesto. Tiedot huoltotoimista, joita ei ollut suunniteltu, on ilmoitettava mahdollisimman pian toiselle kalastuksenseurantakeskukselle.

25)

Huoltotoimien aikana ERS-tietojen lähettäminen voi odottaa siihen saakka, kun järjestelmä on uudelleen toiminnassa. Asianomaiset ERS-tiedot lähetetään tällöin heti huoltotoimien jälkeen.

26)

Jos huoltotoimet kestävät yli 24 tuntia, ERS-tiedot lähetetään toiselle kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 20 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä keinoa.

27)

Liberia ilmoittaa asiasta toimivaltaisille seurantayksiköilleen, jottei Liberian kalastuksenseurantakeskus katsoisi unionin alusten rikkoneen velvollisuuksiaan tilanteessa, joka johtuu kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimista.


Lisäys 7

LIBERIAN VIRANOMAISTEN YHTEYSTIEDOT

1.

Ministry of Agriculture (Maatalousministeriö)

Osoite: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia

Postiosoite: P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia

2.

Kalastusluvista vastaava viranomainen: Bureau of National Fisheries (Kansallinen kalastusvirasto)

Osoite: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia

Postiosoite: c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia

Sähköposti: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com

Puhelin: +231-770-251-983; +231-888-198-006

3.

Fishing Monitoring Centre (Kalastuksenseurantakeskus)

Osoite: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island

Sähköposti: fmc@liberiafisheries.net

Puhelin: +231-880-431-581

4.

Alueelle saapumista ja alueelta poistumista koskeva ilmoitus

Sähköposti: fmc@liberiafisheries.net


Lisäys 8

SAALISILMOITUSLOMAKE

Image


ASETUKSET

12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/44


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2313,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni ja Liberian tasavalta parafoivat 5 päivänä kesäkuuta 2015 kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, joilla myönnetään unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Liberian tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(2)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä marraskuuta 2015 päätöksen (EU) 2015/2312 (1) sopimuksen ja pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

(3)

Olisi määriteltävä kalastusmahdollisuuksien jakomenettely jäsenvaltioiden kesken niin pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen kuin sen koko voimassaoloajan osalta.

(4)

Jos ilmenee, että pöytäkirjan nojalla unionille myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa siitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (2) 10 artiklan 1 kohdan nojalla asianomaisille jäsenvaltioille. Jos asianomainen jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen olisi katsottava vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla,

(5)

Pöytäkirjan 12 artiklassa määrätään pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta sen allekirjoittamispäivästä lukien. Tätä asetusta olisi näin ollen sovellettava pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä lukien,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jaetaan Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja:

16 alusta

Ranska:

12 alusta

b)

pintasiima-alukset:

Espanja:

6 alusta

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuksen soveltamista.

3.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon minkä hyvänsä muun jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltion on ilmoitettava vahvistuksensa siitä, ettei se käytä pöytäkirjan mukaisesti myönnettyjä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti, on kymmenen työpäivää päivästä, jona komissio pyytää asianomaista vahvistusta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

É. SCHNEIDER


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/2312, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä niiden väliaikaisesta soveltamisesta (ks. tämän virallisen lehden sivu 1).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/46


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2314,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2015,

muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään, että elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdan nojalla annettiin komission asetus (EU) N:o 432/2012 (2), jossa vahvistetaan luettelo muista kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista elintarvikkeita koskevista sallituista terveysväitteistä.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään, että elintarvikealan toimijoiden on toimitettava terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tieteellistä arviointia varten sekä komissiolle ja jäsenvaltioille tiedoksi.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Terveysväitteet, jotka perustuvat uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai joihin liittyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta, on innovoinnin edistämiseksi käsiteltävä nopeutetulla hyväksymismenettelyllä.

(6)

Yritys BENEO-Orafti SA toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, johon sisältyi pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta ja jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto tieteellisistä perusteista terveysväitteelle, joka koski luontaista sikuri-inuliinia ja normaalin ulostamisen ylläpitämistä ulostamistiheyden lisääntymisen ansiosta (kysymys EFSA-Q-2014-00403 (3)). Hakijan esittämä väite sisälsi muun muassa seuraavaa: ”Orafti®Inulin parantaa suolen toimintaa”.

(7)

Komissio ja jäsenvaltiot vastaanottivat 9 päivänä tammikuuta 2015 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa todettiin, että esitettyjen tietojen perusteella luontaisen sikuri-inuliinin, joka on monosakkaridien (< 10 %), disakkaridien, inuliinityypin fruktaanien ja sikurijuuresta uutetun inuliinin fraktioimaton seos, jonka keskimääräinen polymeroitumisaste on ≥ 9, nauttimisen on osoitettu vaikuttavan normaalin ulostamisen ylläpitämiseen ulostamistiheyden lisääntymisen ansiosta. Näin ollen kyseistä päätelmää ilmentävän terveysväitteen olisi katsottava täyttävän asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 asetetut vaatimukset, ja se olisi lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon, joka on vahvistettu asetuksella (EU) N:o 432/2012.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lausunnossaan, että yhtä tutkimusta, jonka hakija on ilmoittanut olevan teollisoikeuden alainen (4), tarvittiin käytön edellytysten vahvistamiseksi tämän nimenomaisen väitteen osalta.

(9)

Komissio on arvioinut kaikki hakijan toimittamat perustelut, ja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 21 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten katsotaan täyttyvän teollisoikeuden alaiseksi ilmoitetun tutkimuksen osalta. Näin ollen kyseiseen tutkimukseen sisältyviä tieteellisiä ja muita tietoja ei saa käyttää myöhemmän hakijan hyödyksi viiden vuoden aikana tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1924/2006 21 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yhtenä tavoitteena on varmistaa, että terveysväitteet ovat tosia, selkeitä ja luotettavia sekä kuluttajalle hyödyllisiä ja että väitteiden sanamuoto ja esitystapa otetaan huomioon tältä kannalta. Sen vuoksi hakijan käyttämiin väitteisiin, jotka sanamuotonsa mukaan merkitsevät kuluttajalle samaa kuin jokin hyväksytty terveysväite, koska ne kuvaavat samaa suhdetta jonkin elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai jonkin sen ainesosan ja terveyden välillä, olisi sovellettava samoja, tämän asetuksen liitteessä lueteltuja käytön edellytyksiä.

(11)

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä laadittu rekisteri, joka sisältää kaikki hyväksytyt terveysväitteet, olisi asetuksen (EY) N:o 1924/2006 20 artiklan mukaisesti saatettava ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon tämä asetus.

(12)

Koska hakija on ilmoittanut tietojensa olevan teollisoikeuden alaisia, katsotaan aiheelliseksi rajata tämän väitteen käyttö hakijan hyväksi viiden vuoden ajan. Tämän väitteen käytön rajaaminen yksittäiseen toimijaan ei kuitenkaan estä muita hakijoita hakemasta lupaa käyttää samoja väitteitä, jos hakemus perustuu muihin tietoihin ja tutkimuksiin kuin niihin, jotka on suojattu asetuksen (EY) N:o 1924/2006 21 artiklan nojalla.

(13)

Komission saamat, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan mukaiset hakijan kannanotot on otettu huomioon tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä määriteltäessä.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 432/2012 olisi muutettava.

(15)

Jäsenvaltioita on kuultu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä esitetty terveysväite on lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa.

2.   Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun terveysväitteen käyttö on rajattava hakijaan viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta. Kyseisen ajanjakson päätyttyä mikä tahansa elintarvikealan toimija voi käyttää kyseistä terveysväitettä siihen sovellettavien edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Hakemukseen sisältyviä tieteellisiä ja muita tietoja, joiden hakija on ilmoittanut olevan teollisoikeuden alainen ja joita ilman terveysväitettä ei olisi voinut hyväksyä, saa käyttää ainoastaan hakijan hyödyksi viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta asetuksen (EY) N:o 1924/2006 21 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten nojalla.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 432/2012 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 432/2012, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta (EUVL L 136, 25.5.2012, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(1):3951.

(4)  Schulz A and Schön C, 2012. Effect of consumption of inulin on bowel motor function in subjects with constipation (julkaisematon tutkimusraportti).


LIITE

Lisätään asetuksen (EU) N:o 432/2012 liitteeseen seuraava kohta aakkosjärjestyksen mukaisesti:

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

Väitteen käytön edellytykset

Elintarvikkeen nauttimisen edellytykset ja/tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus

EFSA Journal -numero

Asianomaisen luettelokohdan numero EFSAlle arvioitavaksi toimitetussa yhdistetyssä luettelossa

”Luontainen sikuri-inuliini

Sikuri-inuliini edistää suolen normaalia toimintaa ulostamistiheyden lisääntymisen ansiosta (1)

Kuluttajille on ilmoitettava, että myönteinen vaikutus saavutetaan, kun päivittäinen saanti on 12 g sikuri-inuliinia.

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, josta saadaan päivässä vähintään 12 g luontaista sikuri-inuliinia, joka on monosakkaridien (< 10 %), disakkaridien, inuliinityypin fruktaanien ja sikurijuuresta uutetun inuliinin fraktioimaton seos, jonka keskimääräinen polymeroitumisaste on ≥ 9.

 

2015;13(1):3951

 


(1)  Hyväksytty 1. tammikuuta 2016 ja sitä saa käyttää viiden vuoden ajan ainoastaan yritys BENEO-Orafti SA, Rue L. Maréchal 1, 4360 Oreye, Belgia.”


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tavara koostuu muovikotelosta, johon sisältyy neljä metallista liitinnapaa, diodeja ja liittimin varustettuja johtimia (ns. aurinkopaneelin liitäntärasia).

Aurinkopaneelin liitäntärasia on laite, jolla johdetaan (johtimia pitkin) sähköä, jonka nimellisjännite on enintään 1 000 V ja joka on tuotettu aurinkopaneelilla, toiseen aurinkosähkömoduuliin tai aurinkosähkön vaihtosuuntaajaan. Diodien tehtävänä on ainoastaan suojata tavaraa ylijännitteeltä (ns. ”hot spot” eli kennon ylikuumeneminen).

Ks. kuva (1).

8544 42 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8544, 8544 42 ja 8544 42 90 nimiketekstien mukaisesti.

Luokittelu nimikkeen 8541 diodiksi ei tule kyseeseen, koska diodit eivät merkittävästi muuta tavaran ominaisuuksia ja piirteitä aurinkopaneelin liitäntärasiana. Tavaran pääasiallisena toimintona pidetään sähkövirtapiirin kytkemistä tai siihen liittämistä.

Koska tavara toimitetaan johtimien kanssa, luokittelu nimikkeen 8536 laitteeksi sähkövirtapiirin kytkemistä tai siihen liittämistä varten ei myöskään tule kyseeseen (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8536, III ryhmä, A kohta).

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8544 42 90 muuksi sähköjohtimeksi, jossa on liittimiä.

Image

(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2316,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Lieriönmuotoinen paristokäyttöinen tavara, joka on valmistettu muovista ja jossa on kansi (”sähköinen säästölipas”) ja jonka korkeus on 17 cm ja läpimitta 12 cm.

Kannessa on pieni nestekidenäyttö ja aukko, josta säästölippaaseen pudotetaan kolikoita (esimerkiksi euroja). Kun kolikko pudotetaan käsin säästölippaan aukosta sisään, kannen mekanismi (laskulaite) tunnistaa kolikon läpimitan ja ilmoittaa kolikon arvon näytöllä.

Jos säästölippaaseen pudotetaan useampia kolikoita peräkkäin, niiden arvo lisätään jo olemassa olevaan määrään ja kokonaissumma ilmoitetaan nestekidenäytöllä.

Vähennyslaskua ei suoriteta, jos säästölippaasta otetaan pois kolikoita.

Katso kuva (1).

8470 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön b alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8470, 8470 90 ja 8470 90 00 nimiketekstien mukaisesti.

Kyseessä on kokoonpantu tavara, joka koostuu muovisäiliöstä ja laskulaitteesta. Tavallisiin säästölippaisiin verrattuna laskulaite antaa kyseiselle tavaralle sen olennaisen luonteen. Sen vuoksi luokittelu tavaran perusaineosan mukaisesti (39 luku) ei tule kyseeseen.

Koska tavarassa ei ole tietojen käsinsyöttöä (kolikot eivät ole tietoja), sitä ei pidetä laskukoneena (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8470, A kohdan 1 kohta). Koska laskulaitteella voidaan laskea yhteen vähintään kaksi moninumeroista lukua (esim. 0,02 euroa + 2,00 euroa = 2,02 euroa), se täyttää vaatimukset tavaran luokittelemiseksi laskulaitteeksi (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8470, 1 kohta).

Koko tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8470 90 00 muuksi koneeksi, joka sisältää laskulaitteen.

Image

(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2317,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kotikäyttöön tarkoitettu vapaavarsiompelukone, jonka sisäänrakennetun sähkömoottorin teho on 70 W ja jossa perusvarusteina pistolevy, paininjalka, puolakotelo, säätimet, sisäänrakennettu valo, poljin johtoliittimellä ja useita lisätarvikkeita (esim. puolat, paininjalan ohjaimet, neulasarja, kaksoisneulat jne.). Se painaa noin 7 kg (moottori mukaan luettuna), ja siinä on yli 24 ompeluohjelmaa. Sen arvo on suurempi kuin 65 euroa.

Ompelukone toimii ylä- ja alalangalla. Yksi lanka pujotetaan neulansilmään ja toinen yhdistetään liikkuvan sukkulan avulla materiaalin alapuolella ensimmäiseen lankaan (lukkotikkitekniikka). Ompelukone voi tuottaa useanlaisia ompeleita, mutta ne kaikki perustuvat kuitenkin edellä kuvattuun periaatteeseen. Kone voi ainoastaan jäljitellä peitetikkiommelta eikä pysty leikkaamaan kangasta pois samanaikaisesti.

8452 10 11

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8452, 8452 10 ja 8452 10 11 nimiketekstien mukaisesti.

Ottaen huomioon ompelukoneen tehtävä, rakenne, fyysiset ominaisuudet ja toimintapa sitä on pidettävä alanimikkeeseen 8452 10 kuuluvana ainoastaan lukkotikkikoneena, koska se voi tuottaa ainoastaan lukkotikkiperiaatteeseen perustuvia ompeleita (ks. myös alanimikkeitä 8452 10 11 ja 8452 10 19 koskevat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset, 1 kohdan a alakohta).

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8452 10 11 kotiompelukoneeksi, ainoastaan lukkotikkikoneeksi, jonka yksikköarvo on suurempi kuin 65 euroa.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2318,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Pääosin tekstiiliaineesta valmistettu tavara (niin sanottu älypuhelimen käsivarsikotelo). Tavara koostuu matkapuhelimelle tarkoitetusta kotelosta ja joustavasta hihnasta, jolla se kiinnitetään käsivarren yläosaan.

Kotelon takapuolella on viiltoaukko matkapuhelinta varten. Tavaran etupuolella on suorakaiteen muotoinen, muovilevystä valmistettu läpinäkyvä ruutu. Sitä kehystää solumuovikalvo, joka peittää myös hihnan lyhyemmän pään etuosan. Tavaran takaosa ja kiinteä hihna muodostuvat kumitetusta kankaasta (ulommat kerrokset ovat tekstiiliainetta ja välissä on solukumikerros). Hihnaan on kiinnitetty tarranauha, joka pujotetaan lyhyemmässä päässä kahden aukon läpi hihnan kiinnittämiseksi käyttäjän käsivarren yläosaan.

(Ks. kuvat A ja B) (1)

4202 92 98

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson 1 huomautuksen l alakohdan, 42 ryhmän 1 lisähuomautuksen sekä CN-koodien 4202, 4202 92 ja 4202 92 98 nimiketekstien mukaan.

Tavara on tarkoitettu tietyn laitteen (matkapuhelin, älypuhelin) pitelemiseen. Sen vuoksi se on objektiivisilta ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin nimikkeen 4202 säilytysesineet (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 4202).

Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 6307 muiksi tekstiilitavaroiksi ei tule kyseeseen.

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 4202 92 98 koteloksi, jonka ulkopinta on tekstiiliainetta.


Image

Image

Kuva A

Kuva B


(1)  Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2319,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tavara (niin kutsuttu adapteri tai tasasuuntaaja), jolla on tarkoitus muuttaa vaihtovirta (100–220 V) tasavirraksi (12 V, 3,7 A) ja joka on muovikotelossa, jonka mitat ovat noin 14 × 6 × 5 cm.

Tavara voidaan liittää pistokkeella varustetulla kaapelilla vaihtovirtapistorasiaan ja erityisellä liittimellä varustetulla toisella kaapelilla nimikkeen 9504 pelikonsoliin.

8504 40 82

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasäännön a alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8504, 8504 40 ja 8504 40 82 nimiketekstien mukaisesti.

Koska nimike 8504 kattaa staattiset sähkömuuttajat (esimerkiksi tasasuuntaajat), se on kuvaukseltaan täsmällisin. Sen vuoksi luokittelu nimikkeen 9504 videopelilaitteen tarvikkeeksi ei tule kyseeseen.

Tavara on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8504 40 82 tasasuuntaajaksi.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/62


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2320,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kiiltävästä kudotusta läpinäkyvästä kankaasta (100 % polyesteriä) koostuva tavara, jossa on koneommeltu koristelu ja joka on 300 cm pitkällä tukirullalla.

Toinen kahdesta pitkästä reunasta on viimeistelty interlock-neuloksella, johon ommellun nauhakujan sisällä kulkee kangaspäällysteinen painonauha. Vastakkaisessa reunassa on tiheään kudottu hulpio, joka estää kankaan purkautumista, ja kankaan reunan ylittävät kuteet muodostavat hapsuja.

Rullasta leikatun kankaan pituus vastaa siitä tehtävän verhon leveyttä. Kangas muunnetaan verhoksi yksinkertaisesti leikkaamalla se tiheään kudotun hulpion reunasta haluttuun verhon mittaan ja ompelemalla siihen ja rullasta leikattuihin reunoihin päärmeet. Interlock-neuloksella viimeistelty reuna muodostaa verhon alareunan ja pysyy sellaisena kuin se oli rullassa.

(Katso kuvat) (1)

6303 92 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7 huomautuksen d alakohdan ja CN-koodien 6303, 6303 92 ja 6303 92 90 nimiketekstien mukaisesti.

Tavaralla on nimikkeen 6303 valmiin verhon olennaiset ominaisuudet, koska se selvästi soveltuu muuntamiseen verhoksi vähäisin toimenpitein. Kun kangas on leikattu irti rullasta, tarvitaan vain vähäisiä toimia eli tarvittavan verhon pituuden leikkaaminen ja päärmeen ompelu (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 6303, toinen kappale).

Viimeistelemätöntä tavaraa pidetään sovitettuna, koska yksi sen reuna on jo päärmätty (interlock-neuloksella viimeistelty reuna).

Sen vuoksi tavara luokitellaan yhteisen nimikkeistön nimikkeeseen 6303 92 90 synteettikuidusta tehdyksi verhoksi.


Image

Image

Image

1

2

3


(1)  Kuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/65


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2321,

annettu 8 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Epäjaloa metallia olevista ketjupyöristä koostuva pakka (ns. ”vapaanapapakka”) ilman vapaaratasmekanismia. Vapaanapapakka koostuu seitsemästä toisiinsa kiinnitetystä ketjupyörästä, kahdesta erillisestä ketjupyörästä ja aluslaatasta. Pienimmässä ketjupyörässä on 11 hammasta ja suurimmassa 32 hammasta.

Vapaanapapakka on suunniteltu asennettavaksi vapaaratasmekanismin (naparungon kiinteä osa) päälle. Vapaaratasmekanismin avulla takapyörän vetoakseli voi pyöriä irrallaan naparungosta (vapaaratas). Tämä antaa pyöräilijöille mahdollisuuden pitää polkimet paikallaan tai polkea taaksepäin polkupyörän liikkuessa eteenpäin.

Vapaaratasmekanismi ei ole mukana, kun tavara esitetään tullille.

Ks. kuva (1).

8714 93 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8714 ja 8714 93 00 nimiketekstien mukaisesti.

Koska tavara voidaan asentaa ainoastaan napaan kiinnitettyyn vapaaratasmekanismiin, jotta se toimisi vapaarattaana, sen katsotaan olevan vapaarattaan ketjupyörä.

Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 8714 93 00 kuuluviksi vapaarattaan ketjupyöriksi.

Image

(1)  Kuva on ainoastaan ohjeellinen.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2322,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2015,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 474/2006 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitettu yhteisön luettelo niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’EASA’, ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tietoja, jotka ovat olennaisia kyseisen luettelon ajantasaistamiseksi. Asian kannalta olennaisia tietoja on saatu myös tietyiltä EU:n ulkopuolisilta mailta. Yhteisön luettelo olisi saatettava ajan tasalle näiden tietojen pohjalta.

(3)

Komissio on ilmoittanut kaikille asianomaisille lentoliikenteen harjoittajille joko suoraan tai niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten välityksellä ne olennaiset tosiseikat ja näkemykset, joiden perusteella tehdään päätös lentoliikenteen harjoittajien asettamisesta toimintakieltoon unionissa tai yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(4)

Komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjalliset huomautuksensa ja esittää kantansa asiassa suullisesti komissiolle sekä neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3922/1991 (3) perustetulle lentoturvallisuuskomitealle.

(5)

Lentoturvallisuuskomitea on saanut komissiolta ajantasaiset tiedot asetuksen (EY) N:o 2111/2005 ja asetuksen (EY) N:o 473/2006 (4) mukaisesti aloitetuista neuvotteluista, joita käydään parhaillaan seuraavien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajien kanssa: Botswana, Guinean tasavalta, Intia, Indonesia, Iran, Irak, Kazakstan, Libanon, Madagaskar, Mosambik, Nepal, Filippiinit, Sudan, Taiwan, Thaimaa ja Sambia. Komissio on myös toimittanut tietoja lentoturvallisuuskomitealle Georgian, Libyan, São Tomén ja Príncipen, Tadžikistanin ja Jemenin tilanteesta sekä Venäjän federaation kanssa käydyistä teknisistä neuvotteluista.

(6)

EASA esitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman (USOAP) puitteissa tekemien tarkastusraporttien analyysin tulokset. Jäsenvaltioita kehotettiin tässä yhteydessä kohdentamaan asematasotarkastukset ensisijaisesti sellaisissa valtioissa toimilupansa saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin, joiden osalta ICAO on todennut merkittäviä turvallisuusongelmia (Significant Safety Concerns, SSC) tai joiden turvallisuusvalvontajärjestelmässä on EASAn mukaan merkittäviä puutteita. Asematasotarkastusten kohdentamisella ja neuvotteluilla, joita komissio on käynyt asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti, saadaan lisätietoja kyseisissä valtioissa toimilupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasosta.

(7)

EASA myös ilmoitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelman (SAFA) mukaisten asematasotarkastusten tulokset komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 (5) mukaisesti.

(8)

Lisäksi EASA tiedotti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle niissä valtioissa toteutettavista teknisen avun hankkeista, joihin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisia toimenpiteitä tai seurantatoimia sovelletaan. Se antoi tietoja siviili-ilmailuviranomaisten suunnitelmista ja pyynnöistä, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten valmiuksien parantamiseen tähtäävää muuta teknistä apua ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan kaikki tapaukset, joissa ei noudateta sovellettavia kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia vaatimuksia. Jäsenvaltioita kehotettiin tässä yhteydessä vastaamaan näihin pyyntöihin kahdenväliseltä pohjalta yhteistyössä komission ja EASAn kanssa. Komissio korosti tässä yhteydessä sitä, että on hyödyllistä antaa kansainväliselle ilmailuyhteisölle tietoja – erityisesti ICAOn SCAN-tietokannan (Safety Collaborative Assistance Network) välityksellä – unionin ja sen jäsenvaltioiden antamasta teknisestä avusta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi koko maailmassa.

(9)

Eurocontrol toimitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle ajantasaiset tiedot SAFA-ohjelmaan sisältyvän hälytysjärjestelmän nykytilanteesta ja toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevien varoitusviestien uusimmista tilastoista.

Unionista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(10)

Sen analyysin perusteella, jonka EASA on laatinut unionin lentoliikenteen harjoittajien ilma-aluksille tehtyjen asematasotarkastusten tai toteuttamiensa standardointitarkastusten tuloksista, sekä kansallisten ilmailuviranomaisten suorittamien erityisten tarkastusten seurauksena useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tiettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä ja ilmoittaneet niistä komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle. Malta tiedotti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle tietyistä toimista, joita se oli toteuttanut useiden Maltan lentoliikenteen harjoittajien suhteen, ja Viro esitti selvityksen lentoliikenteen harjoittajan AS Aviesin tilanteesta. Kreikka toimitti ennen lentoturvallisuuskomitean kokousta tietoja tietyistä toimista, joita se oli toteuttanut useiden Kreikan lentoliikenteen harjoittajin suhteen.

(11)

Sen varalta, että asiaan liittyvät turvallisuustiedot osoittavat, että välittömiä turvallisuusriskejä ilmenee siksi, että unionin lentoliikenteen harjoittajat eivät noudata asianmukaisia turvallisuusnormeja, jäsenvaltiot toistivat olevansa valmiita toimimaan tarpeen mukaan.

Botswanasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(12)

Botswanan siviili-ilmailuviranomainen (CAAB) on toimittanut tietoja siitä, miten merkittävien turvallisuusongelmien ja muiden 27 päivänä elokuuta 2015 päivätyssä kirjeessä mainittujen ICAOn havaintojen korjaamisessa edistytään. CAAB on osoittanut, että se on edelleen edistynyt kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa. CAAB on yhteydessä ICAOn aluetoimistoon, jolta se saa lisäapua merkittävien turvallisuusongelmien ja muiden havaintojen korjaamisessa. CAAB on pyytänyt ICAOa suorittamaan ICAOn koordinoidun varmistuskäynnin (Coordinated Validation Mission, ICVM) ennen vuoden 2015 loppua, jotta merkittävien turvallisuusongelmien korjaaminen voidaan varmistaa.

(13)

Kansainvälisten turvallisuusnormien parantuneen täytäntöönpanon ja käytettävissä olevien turvallisuustietojen perusteella ei ole aihetta kieltää Botswanassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asettaa niille toimintarajoituksia. Tilannetta olisi komission mielestä kuitenkin edelleen seurattava tarkoin.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Botswanasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

Guinean tasavallasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(15)

Kuten Brysselissä tammikuussa 2013 komission kanssa pidetyssä teknisessä kokouksessa sovittiin, Guinean tasavallan toimivaltainen viranomainen, siviili-ilmailuhallinto (DNAC), on säännöllisesti toimittanut komissiolle tietoja ICAOn joulukuussa 2012 hyväksymän korjaussuunnitelman toteuttamisesta sekä kaikista siihen liittyvistä toimista.

(16)

Komissio 10 päivänä elokuuta 2015 vastaanottamassa viimeisimmässä DNAC:in toimittamassa edistymisraportissa esitetään uusin kehitys ja tuoreimmat toimet korjaussuunnitelman täytäntöönpanossa, joissa tällä hetkellä keskitytään lentoliikenteen harjoittajien sertifiointimenettelyn tilanteeseen ja ilma-alusten rekisteröintiin. Kaikkien aiempien lentotoimintalupien voimassaolo oli keskeytetty maaliskuun 2013 lopussa. Lentoliikenteen harjoittajien Eagle Air ja PROBIZ Guinée täysimääräinen ICAO-vaatimusten mukainen (viisivaiheinen) sertifiointi on saatu päätökseen, ja kyseiset lentoliikenteen harjoittajat ovat saaneet lentotoimintalupansa 10 päivänä huhtikuuta 2015 (AOC no. 1/DNAC/2015) ja 4 päivänä elokuuta 2015 (AOC no. 2/DNAC/2015). Neljä muuta lentoliikenteen harjoittajaa – Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines ja Ijet Aviation – ovat myös käynnistäneet sertifiointimenettelyn.

(17)

Ilma-alusten rekisteröinti on edennyt ja DNAC raportoi, että ilma-alusrekisteriin on lisätty viisi uutta ilma-alusta.

(18)

Korjaussuunnitelman asteittainen täytäntöönpano ICAOn joulukuussa 2012 hyväksymällä tavalla ja käytettävissä olevat turvallisuustiedot eivät tällä hetkellä anna aihetta kieltää Guinean tasavallassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asettaa niille toimintarajoituksia. Tilannetta olisi kuitenkin edelleen seurattava tarkoin.

(19)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Guinean tasavallasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(20)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä toimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Intiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(21)

Komission, EASAn, jäsenvaltioiden, Intian siviili-ilmailuhallinnon (DGCA) edustajien ja lentoliikenteen harjoittajan Air Indian välillä käytiin teknisiä neuvotteluja 20 päivänä lokakuuta 2015. Intian siviili-ilmailuhallinto esitti yksityiskohtaisia tietoja Intian kanssa meneillään olevista kestävyyttä koskevista toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut turvallisuusvalvontavalmiuksiensa suhteen. Tekniset neuvottelut tarjosivat myös tilaisuuden keskustella Intian siviili-ilmailuhallinnon kanssa Intian lentoliikenteen harjoittajien osallistumisesta ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelmaan (SAFA).

(22)

Näissä kuulemisissa kävi selväksi, että vaikka Intian siviili-ilmailuhallinto on pannut täytäntöön tiettyjä toimenpiteitä varmistaakseen ilmailun turvallisuuden parantamiseksi tähän mennessä toteutettujen toimien kestävyyden, useilla aloilla on todettu tarvetta lisätoimiin. Toisaalta Intian siviili-ilmailuhallinto hyödyntää SAFA-tietokantaa seuratakseen Intian lentoliikenteen harjoittajien suoritustasoa SAFA-ohjelmassa. Tämä käy ilmi muun muassa siitä, että Intian siviili-ilmailuhallinto ilmoitti tavanneensa kesäkuussa 2015 Air Indian edustajia keskustellakseen menettelyistä, joilla Air India hallinnoi suoritustasoaan SAFA-ohjelmassa.

(23)

Air India esitti yleiskatsauksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästään, yhteenvedon SAFAn kalustokohtaisista tilastotiedoista, esimerkkejä turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä viestintästrategiasta ja yksityiskohtaisia tietoja SAFA-menettelystä, jota se käyttää toiminnan parantamiseksi jatkuvasti.

(24)

Komissio esitti teknisten neuvottelujen seurantatoimena 29 päivänä lokakuuta 2015 lähettämissään kirjeissä Intian siviili-ilmailuhallinnolle toistamiseen joitakin seikkoja, mukaan lukien sen, että Intian lentoliikenteen harjoittajien SAFA-suoritustasoa olisi seurattava tarkemmin. Komissio myös ilmoitti Air Indialle, että SAFA-prosessinhallinnassa edistymisen on näyttävä sen suoritustasossa SAFA-ohjelmassa. Sekä Intian siviili-ilmailuhallinnolle että Air Indialle tehtiin selväksi, että EASAn velvollisuus on komission asetuksen (EU) N:o 452/2014 (6) nojalla suorittaa kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien turvallisuusarvioinnit ja että suoritustaso SAFA-ohjelmassa on yksi keskeisistä seikoista, jonka EASA ottaa huomioon näitä turvallisuusarviointeja suorittaessaan.

(25)

Komissio pani merkille Intian siviili-ilmailuhallinnon ja Air Indian toimittamat tiedot. Arvioitiin, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen kieltää Intiassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asettaa niille toimintarajoituksia, mutta tekniset neuvottelut ovat edelleen tarpeen, jotta turvallisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella jatkuvalta perustalta.

(26)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Intiasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(27)

Komissio aikoo jatkaa virallisia neuvotteluja Intian siviili-ilmailuhallinnon kanssa asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen säännösten mukaisesti.

(28)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti intialaisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EU) N:o 965/2012 nojalla.

Indonesiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(29)

Indonesian toimivaltaisten viranomaisten, Indonesian siviili-ilmailuhallinnon (DGCA), kanssa jatketaan neuvotteluja, joiden tarkoituksena on seurata Indonesian siviili-ilmailuhallinnon edistymistä sen varmistamisessa, että kaikkien Indonesiassa lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta valvotaan kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. ICAOn toukokuussa 2014 tekemän tarkastuksen jälkeen Indonesian siviili-ilmailuhallinto viimeisteli korjaussuunnitelmansa ja toteuttaa parhaillaan siihen kuuluvia korjaavia toimia. Indonesian siviili-ilmailuhallinnon pyynnöstä 29 päivänä lokakuuta järjestettiin tekninen kokous komission, EASAn, joidenkin jäsenvaltioiden, Indonesian siviili-ilmailuhallinnon ja lentoliikenteen harjoittajien Citilink, Lion Air ja Batik Air kesken. Kokouksessa selvisi, että tarvittavat korjaavat toimet aiemmissa tarkastuksissa tehtyjen havaintojen korjaamiseksi ovat valmistella, mutta ne ovat vasta eri täytäntöönpanovaiheissa. Suurin tunnistettu puute on lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten tarkastusten suorittaminen. Tämän työn suorittamiseksi tarvittavat menettelyt ovat olemassa, mutta niitä ei aina noudateta käytännössä. Tarkastuksissa tehtyjen havaintojen lukumäärä on edelleen alhainen, ja havaintojen raportointi tarkastettavana oleville yrityksille ei aina ole sovellettavien menettelyjen mukaista. Asianmukaisia menettelyjä havaintojen seuraamiseksi ei ole, havaintojen jatkotoimia toteutetaan käytännössä huonosti, määräaikoja ei noudateta, eikä valvontaa aina ole. Indonesian siviili-ilmailuhallinnon on käsiteltävä noin 59 lentotoimintalupaa, ja osa näistä lentoliikenteen harjoittajista kasvaa hyvin nopeasti. On olennaisen tärkeää, että Indonesian siviili-ilmailuhallinto pysyy mukana tässä kehityksessä.

(30)

Lentoliikenteen harjoittaja Citilink esitteli yrityksen kehitystä ja turvallisuusjohtamista. Yrityksen kasvu jatkuu noin kahdeksalla uudella ilma-aluksella vuodessa, ja järjestelmät ja menettelyt näyttävät vähitellen vakiintuvan. Lentotietojen analysointi on kohentunut, ja yritys on tietoinen operatiivisista riskeistä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on perustettu, mutta sitä on vielä kehitettävä, muun muassa vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittamisen vähäisen määrän suhteen.

(31)

Lion Air ja Batik Air antoivat yhteisen esityksen, koska ne ovat saman Lion Air -konsernin jäseniä. Näiden kahden lentoyhtiön kasvu on huomattavaa – kummankin on määrä saada noin 10 uutta ilma-alusta vuonna 2016 ja vastaava määrä seuraavina vuosina. Niiden keskeiset haasteet ovat riittävän henkilöstömäärän rekrytointi ja koulutus kaikilla alueilla. Molemmat lentoliikenteen harjoittajat esittivät ohjaamomiehistön koulutusta ja muun henkilöstön rekrytointia ja koulutusta koskevat suunnitelmat. Hiljattain rekrytoitujen lentäjien vähimmäispätevyysvaatimukset ja kapteeniksi ylentämisen edellytykset ovat Lion Airissa verrattain alhaiset suhteessa toimintaympäristöön, joka on usein haastava. Tämän seurauksena ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan nopean kasvun takia Lion Airilla on paljon suhteellisen kokemattomia lentäjiä. Tämä saattaa liittyä lukuisiin epävakaisiin lähestymisiin ja suureen riskiin, että laskeutuessa sattuu vaaratilanne (kova lasku, poikkeaminen kiitotieltä). Tästä on esimerkkinä lentoliikenteen harjoittajan Batik Airin poikkeaminen kiitotieltä 6 päivänä marraskuuta 2015. Tässä nimenomaisessa tapauksessa Indonesian siviili-ilmailuhallinto ja lentoliikenteen harjoittaja Batik Air ryhtyivät välittömiin toimiin tapauksen tutkimiseksi asianmukaisella tavalla ja lieventävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lentotietojen seurantajärjestelmä on lisäksi parantunut, ja se johtaa merkityksellisiin tuloksiin ja turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä näyttää olevan hyvin kehittynyt, ja viime aikoina myös vaaratilanteiden ja poikkeamien raportointi on alkanut kohentua, vaikkakin tosiasiallinen täytäntöönpano ja vaarojen tunnistaminen on vielä kesken. Kokouksessa kävi selväksi, että Lion Airin ja Baltic Airin uhkana on nopea kasvu ja verrattain kokemattomat ohjaamomiehistöt.

(32)

Indonesian siviili-ilmailuhallinto kutsuttiin lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 25 päivänä marraskuuta 2015. Indonesian siviili-ilmailuhallinto toisti samat seikat, jotka oli esitetty teknisessä kokouksessa 29 päivänä lokakuuta 2015. Niihin kuuluivat jatkuva valvontaohjelma ja havaintojen hallinnointijärjestelmä. Kokouksessa esiteltiin tulokset valvontatoimista, jotka kohdistuivat neljään indonesialaiseen lentoliikenteen harjoittajaan, joita indonesialaisia lentoliikenteen harjoittajia koskeva yleinen toimintakielto ei koske, sekä kuulemisessa läsnä oleviin kolmeen lentoliikenteen harjoittajaan. Indonesian siviili-ilmailuhallinto esitteli myös turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistä. Indonesian siviili-ilmailuhallinto kutsui komission tarkastuskäynnille paikan päälle. Tällainen käynti tarjoaa tilaisuuden tarkastella edistymistä ja määrittää kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallisen täytäntöönpanon tason hallinnossa ja lentoliikenteen harjoittajien toiminnassa.

(33)

Lentoliikenteen harjoittajat Citilink, Lion Air ja Batik Air pitivät esitykset turvallisuusjohtamisensa kehityksestä ja täytäntöönpanosta suurelta osin samoilla linjoilla kuin teknisessä kokouksessa 29 päivänä lokakuuta.

(34)

Indonesian siviili-ilmailuhallinto ilmoitti 22 päivänä lokakuuta 2015 päivätyllä kirjeellä komissiolle, että kahdelle uudelle lentoliikenteen harjoittajalle oli myönnetty lentotoimintaluvat viimeisimmän päivityksen jälkeen: lentotoimintalupa nro 135-054 oli myönnetty Alda Trans Papualle ja lentotoimintalupa nro 135-059 Weststar Aviation Indonesialle. Indonesian siviili-ilmailuhallinto ei kuitenkaan esittänyt näyttöä siitä, että kyseisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista. Samassa kirjeessä Indonesian siviili-ilmailuhallinto ilmoitti komissiolle, että seuraavien lentoliikenteen harjoittajien lentotoimintaluvat oli peruutettu: Pacific Royale Airways (AOC 121-045), Air Maleo (AOC 121-041, ainoastaan kotimaan rahtiliikenne), Manunggal Air Service (AOC 121-020), Nusantara Buana Air (AOC 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC 135-006) ja Asconusa Air Transport (AOC 135-022).

(35)

Vaikka edistystä on tapahtunut ICAOn toukokuussa 2014 tekemän tarkastuksen ja myös lokakuun teknisen kokouksen jälkeen, parannusten varmistaminen on edellytys tarpeellisen luottamuksen syntymiseksi turvallisuuden suhteen, jotta indonesialaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintakiellon lisäkeventämistä voitaisiin harkita. Siksi vuonna 2016 on tarkoitus järjestää EU:n arviointikäynti paikan päälle tarvittavien tietojen keräämiseksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole riittävästi näyttöä keventää indonesialaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintakieltoa, mikä koskee myös Citilinkiä, Lion Airia ja Batik Airia.

(36)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava siten, että Alda Trans Papua ja Weststar Aviation sisällytetään asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas ja Asconusa Air Transport olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A.

Iranista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(37)

Iranin islamilaisen tasavallan siviili-ilmailujärjestöltä (CAOIRI) lentotoimintaluvan saanut Iran Air sisällytettiin asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B 30 päivänä maaliskuuta 2010. Paikalla tehdyn arviointikäynnin jälkeen Iran Airin lentokalustolle asetettuja toimintarajoituksia tarkennettiin vielä 5 päivänä heinäkuuta 2010.

(38)

Iran Air on toimittanut komissiolle tiedot nykyisestä lentokalustostaan yhdessä asiaa koskevan asiakirja-aineiston kanssa. Se pyysi, että kaikki A320-tyypin ilma-alukset jätettäisiin toimintarajoitusten ulkopuolelle, jotta Iran Air voisi liikennöidä unionissa myös uudemmalla A320-tyypin ilma-aluksellaan. Iran Airin toimittamien tietojen mukaan Iran Airin A320-lentokaluston keski-ikä on alhaisempi kuin sellaisten ilma-alusten, jotka saavat liikennöidä unionissa. Iran Air väittää myös, että ilma-aluksilla voidaan liikennöidä luotettavasti. Koska toimitettuja todisteita ei ole ollut mahdollista varmentaa, komission tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista lisätä uusia ilma-aluksia niiden ilma-alusten luetteloon, joilla Iran Air voi liikennöidä unioniin.

(39)

Iran Airin lentotoimintaluvan mukaan sellaisten ilma-alustyyppien määrä, jotka saavat liikennöidä unionissa, on vähentynyt. Asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B sisältyvää luetteloa poikkeuksen saaneista ilma-aluksista olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(40)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava siten, että asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B sisältyvät Iran Airin nykyiseen kalustoon kuuluvat ilma-alukset.

Irakista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(41)

EASA kirjoitti Irakin siviili-ilmailuviranomaiselle (ICAA) 13 päivän kesäkuuta 2014 ja 16 päivän maaliskuuta 2015 välisenä aikana neljään eri otteeseen Iraqi Airwaysin suoritustasoon SAFA-ohjelmassa liittyvistä turvallisuusongelmista. SAFAn tiedot osoittavat, että Iraqi Airways ei ole analysoinut riittävästi näiden ongelmien taustalla olevia syitä.

(42)

Iraqi Airways jätti EASAlle kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevan hakemuksen 20 päivänä elokuuta 2014. EASA arvioi Iraqi Airwaysin hakemuksen TCO-osan sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

(43)

Suorittaessaan kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntään liittyvää Iraqi Airwaysin turvallisuusarviointia EASA ilmaisi huolensa siitä, että Iraqi Airwaysillä ei ole valmiuksia puuttua esitettyihin turvallisuusongelmiin eikä toimittaa turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ajoissa. EASA totesikin, ettei tarkempi arviointi johtaisi hyväksynnän myöntämiseen Iraqi Airwaysille, joka ei siis täyttänyt sovellettavia komission asetuksen (EU) N:o 452/2014 sovellettavia vaatimuksia. Näin ollen EASA hylkäsi 16 päivänä heinäkuuta 2015Iraqi Airwaysin kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevan hakemuksen.

(44)

Komissio kirjoitti ICAAlle 28 päivänä syyskuuta 2015. Kirjeellä aloitettiin viralliset neuvottelut niiden viranomaisten kanssa, jotka valvovat Irakissa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen säännösten nojalla. Kirjeessään komissio selitti, että näiden virallisten neuvottelujen aloittamisen perustana on Iraqi Airwaysin turvallisuustaso SAFA-ohjelmassa ja EASAn kielteinen päätös Iraqi Airwaysin kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevasta hakemuksesta.

(45)

Komissio kirjoitti 27 päivänä lokakuuta 2015 ICAAlle ja Iraqi Airwaysille ilmoittaakseen molemmille osapuolille, että Iraqi Airwaysin tapaus oli otettu EU:n lentoturvallisuuskomitean 24–26 päivänä marraskuuta 2015 pidettävän kokouksen esityslistalle ja että sekä ICAA että Iraqi Airways saisivat tilaisuuden tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemiksi asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

(46)

Marraskuun 3 päivänä 2015 järjestettiin videokonferenssipuhelu komission, EASAn, jäsenvaltioiden ja sekä ICAAn että Iraqi Airwaysin edustajien kesken. Videokonferenssipuhelun aikana ICAA esitti yleiskatsauksen toiminnastaan, mukaan lukien turvallisuusvalvonnan suorittamista koskevat perusperiaatteet. Muut ICAAn antamat tiedot sisälsivät yleiskatsauksen sen Iraqi Airwaysiin kohdistamaan valvontaan sekä siihen, mitä jatkotoimia ICAA toteuttaa SAFA-ohjelmaan liittyvien tietojen perusteella. Iraqi Airwaysin puhelun aikana antama esitys sisälsi muiden seikkojen ohella vain hyvin yleisiä tietoja sen turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmästä ja muista turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

(47)

ICAA:ta ja Iraqi Airwaysiä kuultiin 25 päivänä marraskuuta 2015 lentoturvallisuuskomiteassa. Muiden seikkojen ohella ICAA kertoi vastaavansa seitsemän lentotoimintaluvan haltijan valvonnasta, niiden joukossa Iraqi Airways. ICAA toimitti myös yhteenvedon valmiuksiensa vahvistamiseksi kaavailluista toimista. EASA antoi tietoja turvallisuusongelmista, jotka olivat perusteena kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevalle kielteiselle päätökselle.

(48)

Iraqi Airways esitti erilaisia seikkoja, kuten sen SAFA-analyysiin ja seurantaan liittyviä tietoja. Esitys ei tarjonnut riittävää näyttöä Iraqi Airwaysin turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmän yksityiskohtaisesta toiminnasta. Iraqi Airwaysin toimittamat tiedot eivät olleet luonteeltaan riittäviä häivyttääkseen täysin turvallisuusongelmat, joista EASAn kielteinen päätös hylätä Iraqi Airwaysin kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntä johtui.

(49)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava lentoliikenteen harjoittaja Iraqi Airwaysin sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A.

(50)

Koska tämä sisällyttäminen on suora seuraus kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevasta EASAn kielteisestä päätöksestä, komissio aikoo harkita sisällyttämistä uudelleen, jos ja kun EASA ilmoittaa komissiolle katsovansa ehtojen täyttyvän, jotta EASA voi tehdä Iraqi Airwaysiä koskevan myönteisen päätöksen TCO-osan nojalla.

Kazakstanista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(51)

Kaikilla Kazakstanissa lentotoimintaluvan saaneilla lentoliikenteen harjoittajilla yhtä lukuun ottamatta on vuodesta 2009 lähtien ollut täydellinen toimintakielto, joka johtuu pääasiassa siitä, että Kazakstanissa sertifioitujen lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaavalla viranomaisella (Kazakstanin siviili-ilmailukomitea, CAC) ei ole valmiuksia panna täytäntöön ja valvoa sovellettavia kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Lentoliikenteen harjoittajan Air Astanan osalta on tehty osittainen poikkeus. Air Astana sisällytettiin asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B, ja se sai liikennöidä unioniin osalla kalustoaan tuolloisen poikkeusluvan rajoissa.

(52)

Parantuneiden SAFA-tulosten myötä Air Astana sai vuonna 2014 lisätä toimintatasoaan unionissa, mutta ainoastaan sillä ilma-alustypillä, jolla sillä oli ollut lupa liikennöidä unionissa vuodesta 2009.

(53)

CAC uudelleensertifioi Air Astanan huhtikuussa 2015, ja Air Astana läpäisi IATAn Operational Safety Audit -tarkastuksen (IOSA) toukokuussa 2015. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja toimittaa säännöllisesti komissiolle päivitetyt tiedot lentotoiminnastaan, koulutuksestaan ja huoltotoimistaan. Tarkastuksessa, jonka EASA suoritti Air Astanalle lokakuussa 2015 TCO-osan puitteissa, ei ilmennyt kansainvälisten normien noudattamatta jättämistä. Air Astanan todettiin olevan pätevän kansainvälisen johtoryhmän ja paikallisen henkilöstön tehokkaasti hoitama yritys, jossa on hyvä henkilöstötilanne. Organisaatio on kehittänyt vahvan ja uskottavan turvallisuuskulttuurin. Näin ollen EASAn tarkastusryhmä suositteli, että Air Astanalle myönnetään kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntä ilman havaintoja.

(54)

Ajantasaisten tietojen saamiseksi turvallisuusvalvonnasta Kazakstanissa CAC kutsuttiin kuultavaksi lentoturvallisuuskomitean kokoukseen 24 päivänä marraskuuta 2015. CAC ilmoitti, että työn alla oli joukko toimia ICAOn vuonna 2014 tekemän koordinoidun varmistuskäynnin aikana esille tuomien puutteiden korjaamiseksi, myös merkittävän turvallisuusongelman korjaamiseksi lentotoiminnan alalla. Näihin toimiin kuuluu lentoturvallisuustarkastajien koulutusohjelman käynnistäminen ja lentoliikenteen harjoittajien sertifiointiin ja erityishyväksyntien myöntämiseen liittyvien menettelyjen parantaminen. CAC ilmoitti, että merkittävän turvallisuusongelman voidaan odottaa olevan korjattu aikaisintaan vuoden 2015 lopussa. Lisäksi Kazakstanin toimivaltaiset viranomaiset allekirjoittivat marraskuussa 2015 yhteisymmärryspöytäkirjan konsultoivan palveluntarjoajan kanssa asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen täytäntöönpanon parantamiseksi Kazakstanissa. CAC ilmoitti myös, että vuonna 2015 yhteensä 12 niiden valvonnassa olevaa toimijaa uudelleensertifioitiin ja viisi lentotoimintalupaa peruttiin. Vaikka tämä on myönteistä kehitystä, lentoliikenteen harjoittajan sertifiointi- ja hyväksymismenettelyissä sekä merkittävään turvallisuusongelman vastaamiseksi täytäntöönpantujen sääntelytoimenpiteiden tehokkuudessa on edelleen merkittäviä epävarmuuksia.

(55)

Air Astanaa kutsuttiin myös kuultavaksi lentoturvallisuuskomitean kokoukseen 24 päivänä marraskuuta 2015. Air Astana esitti näyttöä siitä, että se on luonut vakaan ja tehokkaan turvallisuusjohtamismenettelyn turvallisuusriskien käsittelemiseksi, perussyyanalyysin suorittamiseksi ja turvallisuuskulttuurin edistämiseksi organisaatiossaan. Lentoliikenteen harjoittaja on osoittanut kykyä hallita muutoksia toimintansa sisällössä ja laajuudessa turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Air Astana on varmistanut, että sen kaluston valvonta suoritetaan sovellettavien kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti.

(56)

Kazakstanissa lentotoimintaluvan saanut SCAT JSC pyysi saada tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemaksi, ja sitä kuultiin 24 päivänä marraskuuta 2015. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on suorittanut IOSA-sertifioinnin onnistuneesti. SCAT JSC:n toimittamien tietojen mukaan useat sen Boeing B-737- ja B-757-tyypin ilma-aluksista on rekisteröity Liettuassa. Vaikka komissio myöntää SCAT JSC:n edistymisen, kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että sen lentotoiminta, jatkuva lentokelpoisuus ja ilma-alusten huolto suoritetaan noudattaen sovellettavia turvallisuusnormeja.

(57)

Komission käytössä olevien tietojen ja 24 päivän marraskuuta 2015 pidetyssä kuulemisessa saatujen tietojen perusteella pääteltiin, että Kazakstanin siviili-ilmailun sääntelyn uudistamishanke etenee hiljalleen. Avoinna oleva lentotoiminnan alan merkittävä turvallisuusongelma on kuitenkin ratkaistava osoituksena syvällisemmästä edistymisestä ennen kuin CAC:n valvontaan kuuluvia muita lentoliikenteen harjoittajia kuin Air Astanaa koskevien tämänhetkisten rajoitusten merkittävää höllentämistä voidaan harkita.

(58)

Komission käytettävissä olevien tietojen, Air Astanaa koskevan kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan tarkastuksen myönteisten tulosten ja Air Astanan lentoturvallisuuskomitean kuulemisessa antamien selvitysten perusteella katsotaan, että syitä Air Astanaa koskevan osittaisen toimintakiellon säilyttämiselle ei enää ole.

(59)

Komissio aikoo tutkia SCAT JSC:n tapauksen tarkemmin voidakseen varmistaa, ettei SCAT JSC:n toimintakiellon mahdollinen keventäminen tulevaisuudessa aiheuta turvallisuusriskejä unioniin suuntautuvassa liikennöinnissä.

(60)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava Air Astanan poistamiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä B.

(61)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Air Astanan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

Libanonista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(62)

Neuvottelut Libanonin toimivaltaisten viranomaisten, Libanonin siviili-ilmailuhallinnon, kanssa jatkuvat, ja niissä pyritään varmistamaan, että Libanon panee täytäntöön korjaussuunnitelman, joka laadittiin joulukuussa 2012 tehdyn koordinoidun varmistuskäynnin yhteydessä todettujen havaintojen ja merkittävän turvallisuusongelman perusteella.

(63)

Libanonin siviili-ilmailuhallinnon sekä lentoliikenteen harjoittajien Middle East Airlinesin ja Wings of Lebanonin edustajat osallistuivat 4 päivänä marraskuuta 2015 Brysselissä tekniseen kokoukseen komission ja EASAn kanssa toimittaakseen ajantasaiset tiedot Libanonin siviili-ilmailuhallinnon edistymisestä pääasiassa merkittävän turvallisuusongelman ratkaisemisessa, siviili-ilmailun viranomaisneuvoston perustamisessa ja turvallisuusvalvontatoimien erottamisessa palvelujen tarjoamisesta, jotka molemmat kuuluvat nykyisellään Libanonin siviili-ilmailuhallinnolle.

(64)

Libanonin siviili-ilmailuhallinto toimitti ICAOlle lisätietoja merkittävästä turvallisuusongelmasta ja esitti nämä tiedot teknisessä kokouksessa. Libanonin siviili-ilmailuhallinto pyysi hiljattain ICAOa tarkastamaan korjaavat toimet, mutta tätä ei ole vielä tehty. Mainittiin, että lentoliikenteen harjoittajien sertifioinnista ja valvonnasta vastaavan lentoturvallisuusosaston asema on itsenäisempi Libanonin siviili-ilmailuhallinnossa, vaikka tämän tueksi ei esitetty selkeää näyttöä teknisessä kokouksessa.

(65)

Lentoliikenteen harjoittaja Middle East Airlines esitteli toimintaansa ja turvallisuusjohtamistaan ja näytti hallitsevan menettelyjään turvallisuuden kannalta kriittisillä aloilla, joita ovat lentotoiminta, miehistön koulutus, lentokelpoisuuden hallinta sekä laadunvalvonta ja turvallisuusjohtaminen. EASA antoi tietoja siitä, että hiljattain pidetty kokous Middle East Airlinesin kanssa kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevasta hakemuksesta oli tuottanut myönteisiä tuloksia. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja järjestää säännöllisesti kolmansien osapuolten suorittamia tarkastuksia korvatakseen oman viranomaisensa turvallisuusvalvonnan puuttumista ja parantaakseen kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanoa edelleen.

(66)

Lentoliikenteen harjoittaja Wings of Lebanon esitti vain yhden ilma-aluksen käsittävää toimintaansa ja käytössä olevia turvallisuusmenettelyjään. Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan tärkeimmät vastuuhenkilöt on hiljattain korvattu, mikä on parantanut kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnallisia menettelyjä ja saattanut turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämisen hyvään alkuun.

(67)

Turvallisuusvalvontajärjestelmään tehdyt parannukset, vaikkakin asteittaiset, Middle East Airlinesin toteuttamat lieventävät toimenpiteet ja käytettävissä olevat turvallisuustiedot eivät tässä vaiheessa oikeuta toimintakiellon tai -rajoitusten asettamiseen Libanonissa lentotoimintaluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille. Jotta tilannetta voidaan seurata tiiviisti, neuvotteluja Libanonin viranomaisten kanssa on kuitenkin jatkettava asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(68)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Libanonista tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(69)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Madagaskarista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(70)

Komissio on jatkanut neuvotteluja Madagaskarin siviili-ilmailuviranomaisen (ACM) kanssa. Brysselissä järjestettiin ACM:n pyynnöstä 2 päivänä lokakuuta 2015 kokous komission, EASAn ja jäsenvaltioiden sekä ACM:n ja lentoliikenteen harjoittajan Air Madagascarin kesken.

(71)

Kokouksen aikana ACM ja Air Madagascar antoivat tietoja siitä, miten kumpikin on edistynyt oman korjaavan ja ennaltaehkäisevän toimintasuunnitelmansa toteuttamisessa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2011 johdanto-osan 66 kappaleen ja 74 artiklassa mainittujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. ACM ja Air Madagascar molemmat katsovat, että kyseiset turvallisuuspuutteet on ratkaistu asianmukaisesti, ja ACM pyysi Air Madagascarille asetettujen toimintarajoitusten uudelleenarviointia.

(72)

Komissio pani merkille ACM:n raportoiman edistymisen ICAOn havaitsemien puutteiden korjaamisessa sekä ACM:n ja lentoliikenteen harjoittajan Air Madagascarin toimittamat tiedot niiden omista korjaavista ja ennaltaehkäisevistä toimintasuunnitelmista. Vaikka ACM:n ja lentoliikenteen harjoittajan Air Madagascarin edistyminen tunnustetaan ja otetaan lisäksi huomioon odotettavissa oleva lisäedistyminen, Air Madagaskarin nykyisen osittaisen toimintakiellon keventämisen edellytykset eivät kuitenkaan täyty. Kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallisen täytäntöönpanon varmentaminen on edelleen tarpeen. ACM:n on kerrytettävä kokemusta täytäntöönpanemistaan uusista prosesseista. Tältä osin unionin tarkastuskäyntiä Madagaskarille voitaisiin harkita vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä Madagaskarista tuleville lentoliikenteen harjoittajille asetettujen toimintarajoitusten keventämisen perusteeksi ei myöskään ole riittävästi näyttöä.

(73)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Madagaskarista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

Mosambikista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(74)

Unionin huhtikuussa 2015 tekemän arviointikäynnin myötä komissio saattoi todeta, että Mosambikin toimivaltaisten siviili-ilmailuviranomainen, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), osoitti edistyneensä merkittävästi kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa mutta että Mosambikin turvallisuusvalvontajärjestelmässä on edelleen suuria puutteita. Siksi päätettiin, että komissio antaisi EASAn tuella IACM:lle teknistä apua, jonka tarkoituksena on auttaa korjaamaan jäljellä olevat puutteet ja kehittää sisäiset valmiudet vaaditun kestävyyden saavuttamiseksi.

(75)

Pitkäkestoinen teknisen avun hanke käynnistettiin 12 päivänä lokakuuta 2015, ja se jatkuu kesäkuun 2016 alkuun asti. Hankkeen ensimmäinen vaihe on tuottanut joitakin alustavia tuloksia. Perusteellinen oikeudellisen kehyksen ja sovellettavien ilmailumääräysten uudelleentarkastelu on johtanut korjausten ja parannusten yksilöimiseen myöhempää hyväksymistä varten. Unionin siviili-ilmailulainsäädännön useiden säädösten periaatteiden ja rakenteen soveltamista Mosambikin ilmailujärjestelmän erityispiirteisiin ollaan harkitsemassa. Kaikkia avoimia IACOn USOAP-pöytäkirjan havaintoja pyritään tarkastelemaan järjestelmällisesti, ja tavoitteena on parantaa merkittävästi tosiasiallisen täytäntöönpanon suhdelukua. Kaikkiin olemassa oleviin lentoliikenteen harjoittajiin otettiin yhteyttä, ja niiden sertifiointitilanne tarkistettiin. Useita yhteistyöpöytäkirjoja ollaan harkitsemassa joidenkin IACM:n kaikkein heikoimpien alueiden vahvistamiseksi. Merkittäviä uudistuksia edellyttävien IACM:n sisäisten menettelyjen ja prosessien kartoittaminen on aloitettu.

(76)

Lyhytaikainen teknisen avun hanke alkoi 14 päivänä syyskuuta 2015 ja päättyi 13 päivänä marraskuuta 2015. Hankkeessa annettiin työssäoppimiskoulutusta ja ohjeistusta lentopaikan sertifioinnissa ja valvonnassa, ja siinä keskityttiin erityisesti uuteen Nacalan kansainväliseen lentoasemaan ja olemassa olevaan Beiran kansainväliseen lentoasemaan.

(77)

IACM:n valmiudet valvoa siviili-ilmailua Mosambikissa eivät tässä vaiheessa vielä kuitenkaan ole kansainvälisten turvallisuusnormien mukaan riittävällä tasolla. Siksi ei ole olemassa riittäviä perusteita keventää kaikkia Mosambikissa lentotoimintaluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia koskevaa toimintakieltoa.

(78)

IACM:n 5 päivänä marraskuuta 2015 toimittaman luettelon mukaan kolme uutta lentoliikenteen harjoittajaa on saanut lentotoimintaluvan Mosambikissa: Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) ja Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC MOZ-19). IACM ei kuitenkaan pystynyt esittämään todisteita siitä, että näiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista. IACM ilmoitti samassa luettelossa komissiolle, että lentoliikenteen harjoittajien Aero-Serviços Sarl (AOC MO Z-08), Emílio Air Charter Lda (AOC MOZ-05) ja Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13) lentotoimintaluvat, joiden voimassaolo oli aiemmin keskeytetty uudelleensertifiointimenettelyn aikana, oli nyt peruutettu, koska ne eivät saattaneet menettelyä loppuun.

(79)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava lentoliikenteen harjoittajien Ambassador Lda, Everett Aviation Lda and Inaer Aviation Mozambique Lda. sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A ja lentoliikenteen harjoittajien Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda jaUnique Air Charter Lda poistamiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A.

Nepalista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(80)

Komissio on jatkanut neuvotteluja Nepalin siviili-ilmailuviranomaisen (CAAN) kanssa arvioidakseen sen valmiuksia panna täytäntöön ja valvoa asianomaisia kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(81)

Komissio ja EASA vierailivat CAAN:issa 5–9 päivänä lokakuuta 2015. Käynnin tarkoituksena oli, että EASA antaa teknistä apua arvioimalla CAAN:n edistymistä ICAOn tarkastuksessa tehtyjen havaintojen suhteen ja tarkistamalla etenemissuunnitelmaa niin, että se sisältää ja tarjoaa suosituksia jäljellä olevien ongelmien korjaamiseksi. Komissio osallistui tähän tarkastuskäyntiin tarkastellakseen CAA:n edistymistä niiden puutteiden korjaamisessa, jotka johtivat nepalilaisten lentoliikenteen harjoittajien asettamiseen toimintakieltoon joulukuussa 2013.

(82)

Käynti vahvisti, että CAAN on edistynyt kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa. ICAOn mukaan CAAN:n laatima korjaussuunnitelma kattaa täysimääräisesti kaikki havainnot, myös ne, jotka johtivat ICAOn merkittävään turvallisuusongelmaan. Toimien täytäntöönpanoa ei kuitenkaan voitu tarkistaa käynnin aikana. Lentotoimintaan liittyvä merkittävä turvallisuusongelma on edelleen olemassa. CAAN ennakoi, että ICAOn aluetoimiston turvallisuusyksikön joulukuussa 2015 tehtävällä tarkastusmatkalla korjaavien toimien täytäntöönpano arvioidaan alustavasti, ja mahdollinen koordinoitu varmistuskäynti voitaneen tehdä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. ICAOn on tarkistettava korjaavien toimien tosiasiallinen toimeenpano tämän koordinoidun varmistuskäynnin aikana. CAAN tarkastaa säännöllisesti kaikki valvonnassaan olevat lentoliikenteen harjoittajat ja muut palveluntarjoajat. Tarkastusohjelmaa on kuitenkin kehitettävä edelleen.

(83)

Kokouksessa Nepalin matkailu-, kulttuuri- ja siviili-ilmailuministerin kanssa painotettiin, että se, että CAAN saa täyden toimivallan toimia turvallisuuteen liittyvissä asioissa poliittisesti itsenäisesti ja että sillä on riittävästi pätevää henkilökuntaa, on välttämätöntä siviili-ilmailun valvontajärjestelmän parantamiseksi Nepalissa. Ministeriö ilmoitti, että Nepalin siviili-ilmailulakiin on valmisteilla lisämuutoksia institutionaalisten kysymysten ratkaisemiseksi ja turvallisuusvalvonnan riippumattomuuden takaamiseksi palveluntarjoajista ja että CAAN saa täyden tuen kaikkien havaintojen korjaamisessa.

(84)

Komissio ja EASA vierailivat 7 ja 8 päivänä lokakuuta 2015 Nepalissa rekisteröityjen lentoliikenteen harjoittajien Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air ja Nepal Airlines Corporation luona luodakseen katsauksen helmikuussa 2014 tehdyn edelliseen käynnin jälkeisiin muutoksiin. Kaikki lentoliikenteen harjoittajat on uudelleensertifioitu viisivaiheista lähestymistapaa noudattaen, ja CAAN valvoo toimintaa säännöllisesti. Kyseisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja turvallisuuskulttuurit ovat eri kehitysvaiheissaan, ja vaikka toiset niistä ovat selvästi muita edistyneempiä, yksikään ei tällä hetkellä kykene täyttämään sovellettavia kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(85)

CAAN ilmoitti myös, että kahdelle uudelle lentoliikenteen harjoittajalle oli annettu lentotoimintalupa. Saurya Airlinesille oli myönnetty 13 päivänä marraskuuta 2014 lentotoimintalupa, jonka numero on 083/2014, ja Himalaya Airlinesille oli myönnetty 9 päivänä maaliskuuta 2015 lentotoimintalupa, jonka numero on 084/2015. CAAN ei kuitenkaan pystynyt esittämään todisteita siitä, että näiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista.

(86)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava siten, että Saurya Airlines ja Himalaya Airlinessisällytetään asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A.

Filippiineiltä tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(87)

Komissio, EASA ja jäsenvaltiot ovat seuranneet tiiviisti Filippiineillä lentotoimintaluvan saaneiden ja unionissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa muun muassa asematasotarkastusten ensisijaisella kohdentamisella filippiiniläisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(88)

Ennen lentoturvallisuuskomitean kokousta Filippiinien siviili-ilmailuviranomainen (CAAP) toimitti komissiolle tiettyjä teknisiä tietoja, jotka liittyivät Filippiineillä lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvontaan. Tiedoista kävi ilmi, että Filippiineillä on tällä hetkellä 38 toimivaa lentotoimintaluvan haltijaa. CAAP:n johtoryhmä, joka on tähän asti myötävaikuttanut positiivisiin parannuksiin Filippiinien siviili-ilmailussa, on edelleen tehtävässään ja sitoutunut jatkuvien parannusten ohjelmaansa. Lisäksi CAAP:n toimittamien tietojen ja käytettävissä olevien onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevien tietojen analyysin mukaan Filippiinien sertifioituihin lentoliikenteen harjoittajiin ei liity huolestuttavia suuntauksia.

(89)

Philippine Airlinesille, Air Philippines' Corporationille ja Cebu Pacific Airille on kaikille hiljattain tehty SAFA-asematasotarkastus. Raportit osoittavat, ettei näihin SAFA-asematasotarkastuksiin liity kielteistä kehitystä.

(90)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Filippiineiltä tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(91)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava, noudattavatko Filippiineiltä tulevat lentoliikenteen harjoittajat tosiasiallisesti kansainvälisiä turvallisuusnormeja, kohdentamalla asematasotarkastukset asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

Venäjän federaatiosta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(92)

Komissio, EASA ja jäsenvaltiot ovat edelleen seuranneet tiiviisti Venäjän federaatiossa lentotoimintaluvan saaneiden ja unionissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa muun muassa asematasotarkastusten ensisijaisella kohdentamisella asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(93)

Komissio tapasi 23 päivänä lokakuuta 2015 EASAn ja erään jäsenvaltion avustamana Venäjän federaation lentoliikenneviraston (FATA) edustajia. Tapaamisen tarkoituksena oli tarkastella venäläisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa 20 päivän syyskuuta 2014 ja 19 päivän lokakuuta 2015 välisenä aikana tehtyjen SAFA-asematasotarkastusraporttien pohjalta ja kartoittaa erityishuomiota edellyttävät tapaukset.

(94)

Kokouksen aikana komissio huomautti, että eräät toimijat, joiden SAFA-suhdeluku oli 2 tai suurempi, eivät olleet tehneet asianmukaista perussyyanalyysia. FATA totesi, että SAFA-asematasotarkastuksissa esille tulleet havainnot analysoidaan säännöllisesti ja että toimijoiden korjaavien toimien tehokkuutta valvotaan jatkuvasti. FATA sitoutui toteuttamaan jatkotoimia niissä tapauksissa, joissa vaatimusten noudattamatta jättämistä ei vielä ollut asianmukaisesti korjattu, ja antamaan komissiolle ajanmukaiset tiedot näiden tapausten etenemisestä. Lisäksi FATA antoi komissiolle ajantasaiset tiedot valvonnassaan olevien lentotoimintalupien keskeytyksistä ja peruutuksista.

(95)

Saatavilla olevien tietojen perusteella pääteltiin, ettei lentoturvallisuuskomitean tarvinnut kuulla Venäjän ilmailuviranomaisia tai Venäjän federaatiossa lentotoimintaluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia. Sovittiin kuitenkin, että turvallisuusasiantuntijoiden säännöllisiä tapaamisia komission ja Venäjän viranomaisten välillä on jatkettava, vähintään kerran ennen lentoturvallisuuskomitean kutakin kokousta.

(96)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Venäjän federaatiosta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(97)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava, noudattavatko Venäjän federaatiosta tulevat lentoliikenteen harjoittajat tosiasiallisesti kansainvälisiä turvallisuusnormeja, kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(98)

Jos kyseiset tarkastukset viittaavat välittömään turvallisuusriskiin, joka aiheutuu kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko toteuttaa Venäjän federaatiosta tuleviin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisia toimia.

Sudanista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(99)

Sudanin siviili-ilmailuviranomainen (SCAA) on pitänyt yllä säännöllistä yhteyttä komissioon, erityisesti Sudanissa rekisteröityjen lentoliikenteen harjoittajien arviointiin liittyvissä asioissa. SCAAn valvontatoimet ovat parantuneet useiden lentoliikenteen harjoittajien osalta. Vaikka SCAA on vahvistanut olevansa valmis vastaanottamaan arviointikäynnin lokakuussa 2015, se pyysi myöhemmin vierailun lykkäämistä vuoteen 2016, jotta SCAAlla ja lentoliikenteen harjoittajilla on enemmän aikaa panna täytäntöön kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(100)

On toteutettava unionin turvallisuusarviointikäynti sen määrittelemiseksi, täyttävätkö SCAA ja Sudanissa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat kansainväliset turvallisuusnormit.

(101)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Sudanista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

Taiwanista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(102)

Ottaen huomioon TransAsia Airwaysin (TNA) kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta viimeisten 18 kuukauden aikana komissio aloitti viralliset neuvottelut Taiwanin siviili-ilmailuviranomaisen (CAA) kanssa komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen säännösten nojalla. CAA ja lentoliikenteen harjoittaja TNA kutsuttiin tässä yhteydessä 19 päivänä lokakuuta 2015 tekniseen kokoukseen Brysseliin keskustelemaan komission ja EASAn kanssa CAAn käyttöön ottamasta turvallisuusvalvontajärjestelmästä sekä TNA:n turvallisuustasosta.

(103)

Kokouksessa CAA ilmoitti, että sen turvallisuusvalvontajärjestelmä perustuu ICAOn normeihin ja suositeltuihin käytäntöihin ja selosti ICAOn kahdeksaan kriittiseen osa-alueeseen viittaamalla, miten se täyttää turvallisuusvalvontaa koskevat velvollisuutensa. CAA selosti yksityiskohtaisemmin toimia, jotka on käynnistetty lentoliikenteen harjoittajalle TNA:lle kahden viime vuoden aikana tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien jälkeen. Taiwanin säädösten mukaisesti CAA myös jäädytti lentoliikenteen harjoittajan TNA:n lentotoiminnan tason yhden vuoden ajaksi toisen onnettomuuden tapahtumapäivästä lukien. Lopuksi CAA korosti olevansa sitoutunut panemaan täytäntöön ICAOn liitteen 19 ja ilmoitti arvioivansa Taiwanin kaikkien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusjohtamisjärjestelmän vuoden 2017 loppuun mennessä.

(104)

Lentoliikenteen harjoittaja TNA ilmoitti komissiolle samassa kokouksessa, että vuosien 2014 ja 2015 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien jälkeen se on kehittänyt ja pannut täytäntöön lentoturvallisuuden parantamista koskevan toimintasuunnitelman, joka kattaa seuraavat alat: yrityskulttuurin edistäminen, organisaationmuutokset, turvallisuusjohtamisjärjestelmän täytäntöönpano, koulutus ja mittaus. Se kertoi, että lentoliikenteen harjoittajan organisaatioon tehtiin vuonna 2015 merkittäviä muutoksia, joita olivat uudet henkilöt lentoliikenteen harjoittajan ylimmässä johdossa, laadunvarmistusosaston perustaminen, lentoturvallisuuskomitean perustaminen turvallisuutta koskevaa päätöksentekoa ja turvallisuuden edistämistä varten sekä kaluston uudistaminen siten, että kaluston keskimääräinen ikä on neljä vuotta vuonna 2016. Myös ohjaamomiehistön koulutuksen parantamiseksi toteutettiin erityisiä toimia. CAAn suorittaman turvallisuusvalvonnan lisäksi ATR ja Flight Safety Foundation tekivät vuonna 2015 tarkastuskäyntejä Airbusin ja Bureau Veritasin avustuksella. Kumpikin paikan päälle tehty arviointikäynti johti useisiin suosituksiin, jotka otettiin huomioon lentoliikenteen harjoittajan TNA:n sittemmin laatimassa korjaussuunnitelmassa.

(105)

Kokouksen lopussa CAA toisti, että Taiwanin ilmailualan kaikki näkökohdat noudattavat ICAOn vahvistamia kansainvälisiä normeja, ja sitoutui edelleen seuraamaan tarkoin lentoliikenteen harjoittajan TNA:n suoritustasoa sekä korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimintasuunnitelmien toteuttamista.

(106)

Komission käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioitiin, että CAA:ta ja lentoliikenteen harjoittaja TNA:ta ei ollut tarpeen kutsua lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi ja että taiwanilaisia lentoliikenteen harjoittajia ei ole tarpeen asettaa toimintakieltoon. CAA ja lentoliikenteen harjoittaja TNA suostuivat kuitenkin teknisiin lisäneuvotteluihin, jotta komissio voi seurata niiden korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimintasuunnitelmien toteuttamista ja varmistaa, että turvallisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella jatkuvalta perustalta.

(107)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Taiwanista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(108)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Taiwanissa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

Thaimaasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(109)

Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen toimitti 14 päivänä lokakuuta 2015 komissiolle tietoja korjaavien toimien täytäntöönpanon etenemisestä ICAOn merkittävän turvallisuusongelman ja muiden ICAOn ja FAAn havaintojen korjaamisessa. Pantiin merkille, että Thaimaan hallitus on pystynyt uudelleenorganisoimaan entisen siviili-ilmailuhallinnon itsenäiseksi Thaimaan siviili-ilmailuviranomaiseksi muutamassa kuukaudessa. Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen on rekrytoinut uusia teknisiä asiantuntijoita ja lisää tarkastushenkilöstöä ja vahvistaa edelleen koko ajan henkilökuntaansa.

(110)

EASA teki 9–12 päivänä marraskuuta 2015 tarkastuskäynnin Thaimaahan ja Thaimaan siviili-ilmailuviranomaisen luokse tarkastellakseen ICAOn havaitsemia sääntöjenvastaisuuksia kahden thaimaalaisen lentoliikenteen harjoittajan jättämien kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevien hakemusten valossa. EASAn esittämät huomautukset ovat yhdenmukaiset ICAOn havaintojen kanssa. EASA totesi Thaimaan siviili-ilmailuviranomaisen olevan suhteellisen heikko ja ylikuormittunut, mutta se havaitsi myös kannustavaa myönteistä kehitystä. Jatkokehitys edellyttää poliittista tukea sekä riittävää ja realistista aikataulua korjaavien toimien toteuttamiseksi kestävällä tavalla.

(111)

Thaimaan hallituksen pyynnöstä 23 päivänä marraskuuta 2015 järjestettiin tekninen kokous, johon osallistui komissio, EASA, Thaimaan hallituksen korkeita virkamiehiä, Thaimaan siviili-ilmailuviranomaisen virkamiehiä ja lentoliikenteen harjoittajan Thai Airways Internationalin edustajia. Kokouksen aikana annetut tiedot Thaimaan siviili-ilmailujärjestelmän parannuksista katsottiin merkittäviksi myös lentoturvallisuuskomitealle.

(112)

Sen vuoksi Thaimaan valtuuskunta kutsuttiin lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 25 päivänä marraskuuta 2015. Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen esitteli organisatoriset parannukset sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelmat, joilla on tarkoitus korjata ICAOn havainnot ja merkittävä turvallisuusongelma. Aikataulun osalta Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen selitti, että on tärkeämpää luoda laadukas lentoturvallisuusjärjestelmä kuin asettaa määräaikoja, joita ei pystytä käytännössä noudattamaan. Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen aikoo panna täytäntöön eurooppalaiset lentoturvallisuussäädökset, ja se on tekemässä EASAn ja muiden eurooppalaisten kumppaneiden kanssa tämän täytäntöönpanon tukemista koskevia sopimuksia. Thai Airways esitteli lentoliikenteen harjoittajan kehitystä ja kansainvälisten turvallisuusnormien ja turvallisuusjohtamisen täytäntöönpanoa toiminnassaan.

(113)

Vaikka kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallinen täytäntöönpano on alhaisella tasolla, kuten helmikuussa 2015 suoritetun ICAOn tarkastuksen tuloksista näkyy, hallitus ja Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen osoittavat selvästi sitoutuneensa parantamaan Thaimaan turvallisuusvalvontajärjestelmää, ja ne ovat esittäneet näyttöä siitä, että lyhyessä ajassa on saatu aikaan jo merkittävää edistymistä. Thaimaasta lentoliikenteen harjoittajia koskevat käytettävissä olevat turvallisuustiedot eivät myöskään tue toimintakiellon tai -rajoitusten asettamista. Jotta tilannetta voidaan seurata tiiviisti, neuvotteluja Thaimaan viranomaisten kanssa on jatkettava asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(114)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Thaimaasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(115)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Thaimaassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(116)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Sambiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(117)

Sambian siviili-ilmailuviranomainen (ZCAA) toimitti 4 päivänä syyskuuta 2015 komissiolle ajantasaistetut tiedot Sambian turvallisuustoimintasuunnitelmaan liittyvästä työstä. Ne osoittavat, että edistymistä on tapahtunut. Tietyt toimet ovat kuitenkin edelleen loppusuoralla eikä niitä ole saatu täysin päätökseen. Komissio ja ZCAA päättivät yhteistuumin siirtää EU:n tarkastuskäynnin vuoden 2016 alkuun.

(118)

ZCAA:n odotetaan jatkavan kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanemista. Komissio aikoo jatkaa valmisteluja vuoden 2016 alussa tehtävää arviointikäyntiä varten kyseisten normien täytäntöönpanon tarkastamiseksi Sambiassa.

(119)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Sambiasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(120)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 474/2006 olisi muutettava.

(121)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006 seuraavasti:

(1)

Korvataan liite A tämän asetuksen liitteessä A olevalla tekstillä;

(2)

korvataan liite B tämän asetuksen liitteessä B olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/1991, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 473/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 452/2014, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014, kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien lentotoimintaan liittyvien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 12).


LIITE A

LUETTELO TOIMINTAKIELLOSSA UNIONISSA OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, TIETYIN POIKKEUKSIN  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) tai liikenneluvan numero

ICAO:n tunniste

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Afganistanin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Afganistanin islamilainen tasavalta

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanin islamilainen tasavalta

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistanin islamilainen tasavalta

PAMIR AIRLINES

Tuntematon

PIR

Afganistanin islamilainen tasavalta

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistanin islamilainen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Angolan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää TAAG Angola Airlinesia, mukaan lukien:

 

 

Angolan tasavalta

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolan tasavalta

AIR GICANGO

009

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolan tasavalta

AIR NAVE

017

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolan tasavalta

ANGOLA AIR SERVICES

006

Tuntematon

Angolan tasavalta

DIEXIM

007

Tuntematon

Angolan tasavalta

FLY540

AO 004-01 FLYA

Tuntematon

Angolan tasavalta

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolan tasavalta

HELIANG

010

Tuntematon

Angolan tasavalta

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Tuntematon

Angolan tasavalta

MAVEWA

016

Tuntematon

Angolan tasavalta

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Beninin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Beninin tasavalta

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninin tasavalta

AFRICA AIRWAYS

Tuntematon

AFF

Beninin tasavalta

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Tuntematon

Beninin tasavalta

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninin tasavalta

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninin tasavalta

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninin tasavalta

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninin tasavalta

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

TNB

Beninin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kongon tasavalta

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongon tasavalta

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Tuntematon

Kongon tasavalta

EMERAUDE

RAC06-008

Tuntematon

Kongon tasavalta

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongon tasavalta

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongon tasavalta

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Tuntematon

Kongon tasavalta

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Tuntematon

Kongon tasavalta

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongon tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongon demokraattinen tasavalta

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Djiboutin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Tuntematon

DAO

Djibouti

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Päiväntasaajan Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Päiväntasaajan Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

TANGO AIRWAYS

Tuntematon

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Eritrean viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Gabonin tasavallan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä Afrijetia ja SN2AG:tä, mukaan lukien:

 

 

Gabonin tasavalta

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonin tasavalta

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonin tasavalta

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonin tasavalta

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonin tasavalta

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonin tasavalta

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Tuntematon

Gabonin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Indonesian viranomaisilta, lukuun ottamatta Garuda Indonesiaa, Airfast Indonesiaa, Ekspres Transportasi Antarbenuaa ja Indonesia Air Asiaa, mukaan lukien:

 

 

Indonesian tasavalta

AIR BORN INDONESIA

135-055

Tuntematon

Indonesian tasavalta

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonesian tasavalta

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonesian tasavalta

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Tuntematon

Indonesian tasavalta

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonesian tasavalta

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonesian tasavalta

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonesian tasavalta

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Tuntematon

Indonesian tasavalta

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesian tasavalta

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonesian tasavalta

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesian tasavalta

EASTINDO

135-038

ESD

Indonesian tasavalta

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Tuntematon

Indonesian tasavalta

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesian tasavalta

HEAVY LIFT

135-042

Tuntematon

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Tuntematon

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonesian tasavalta

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Tuntematon

Indonesian tasavalta

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonesian tasavalta

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonesian tasavalta

KAL STAR

121-037

KLS

Indonesian tasavalta

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesian tasavalta

KOMALA INDONESIA

135-051

Tuntematon

Indonesian tasavalta

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonesian tasavalta

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonesian tasavalta

MARTABUANA ABADION

135-049

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MIMIKA AIR

135-007

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MY INDO AIRLINES

121-042

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NAM AIR

121-058

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonesian tasavalta

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Tuntematon

Indonesian tasavalta

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesian tasavalta

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Tuntematon

Indonesian tasavalta

PURA WISATA BARUNA

135-025

Tuntematon

Indonesian tasavalta

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesian tasavalta

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Tuntematon

Indonesian tasavalta

SMAC

135-015

SMC

Indonesian tasavalta

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesian tasavalta

SURYA AIR

135-046

Tuntematon

Indonesian tasavalta

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonesian tasavalta

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonesian tasavalta

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonesian tasavalta

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonesian tasavalta

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesian tasavalta

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesian tasavalta

UNINDO

135-040

Tuntematon

Indonesian tasavalta

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Tuntematon

Indonesian tasavalta

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonesian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kazakstanin viranomaisilta, lukuun ottamatta Air Astanaa, mukaan lukien:

 

 

Kazakstanin tasavalta

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazakstanin tasavalta

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazakstanin tasavalta

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazakstanin tasavalta

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazakstanin tasavalta

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazakstanin tasavalta

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazakstanin tasavalta

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazakstanin tasavalta

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazakstanin tasavalta

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazakstanin tasavalta

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazakstanin tasavalta

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazakstanin tasavalta

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazakstanin tasavalta

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazakstanin tasavalta

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazakstanin tasavalta

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazakstanin tasavalta

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazakstanin tasavalta

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazakstanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Kirgisian viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kirgisian tasavalta

AIR BISHKEK (entinen EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgisian tasavalta

AIR MANAS

17

MBB

Kirgisian tasavalta

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgisian tasavalta

HELI SKY

47

HAC

Kirgisian tasavalta

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgisian tasavalta

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgisian tasavalta

S GROUP INTERNATIONAL

(entinen S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgisian tasavalta

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgisian tasavalta

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgisian tasavalta

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgisian tasavalta

TEZ JET

46

TEZ

Kirgisian tasavalta

VALOR AIR

07

VAC

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta.

 

 

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Libyan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Libya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libya

PETRO AIR

025/08

PEO

Libya

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Mosambikin tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Mosambikin tasavalta

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mosambikin tasavalta

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mosambikin tasavalta

MAKOND, LDA

MOZ-20

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mosambikin tasavalta

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mosambikin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Nepalin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Nepalin tasavalta

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Tuntematon

Nepalin tasavalta

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepalin tasavalta

FISHTAIL AIR

017/2001

Tuntematon

Nepalin tasavalta

GOMA AIR

064/2010

Tuntematon

Nepalin tasavalta

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MAKALU AIR

057A/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Tuntematon

Nepalin tasavalta

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepalin tasavalta

SAURYA AIRLINES

083/2014

Tuntematon

Nepalin tasavalta

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepalin tasavalta

SIMRIK AIR

034/2000

Tuntematon

Nepalin tasavalta

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepalin tasavalta

SITA AIR

033/2000

Tuntematon

Nepalin tasavalta

TARA AIR

053/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepalin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta São Tomén ja Príncipen viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

TUNTEMATON

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

TUNTEMATON

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

TUNTEMATON

Tuntematon

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

TUNTEMATON

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

TUNTEMATON

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

TUNTEMATON

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

TUNTEMATON

Tuntematon

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sudanin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sudanin tasavalta

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudanin tasavalta

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudanin tasavalta

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudanin tasavalta

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudanin tasavalta

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudanin tasavalta

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudanin tasavalta

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudanin tasavalta

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudanin tasavalta

GREEN FLAG AVIATION

17

Tuntematon

Sudanin tasavalta

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudanin tasavalta

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudanin tasavalta

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudanin tasavalta

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudanin tasavalta

MID AIRLINES

25

NYL

Sudanin tasavalta

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudanin tasavalta

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudanin tasavalta

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudanin tasavalta

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sambian viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen että asiaankuuluvia turvallisuusnormeja noudatetaan.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA UNIONISSA RAJOITETAAN  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) numero

ICAO:n tunniste

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

Rekisteröity ilma-alustyyppi

Rekisteröidyn ilma-aluksen rekisteritunnus/-tunnukset ja, jos saatavilla, sarjanumero/-numerot

Rekisteröintivaltio

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolan tasavalta

Koko kalusto, paitsi: kuusi Boeing B777 -tyypin ilma-alusta ja neljä Boeing B737-700 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolan tasavalta

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi: LET 410 UVP.

Koko kalusto, paitsi: D6-CAM (851336).

Komorit

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: kaksi Falcon 50 -tyypin ilma-alusta, kaksi Falcon 900 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonin tasavalta

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: yksi Challenger CL-601 -tyypin ilma-alus, yksi HS-125-800 -tyypin ilma-alus.

Koko kalusto, paitsi: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonin tasavalta; Etelä-Afrikan tasavalta

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Iranin islamilainen tasavalta

Koko kalusto, paitsi:

kymmenen Airbus A300 -tyypin ilma-alusta ja kaksi Airbus A310 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Iranin islamilainen tasavalta

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korean demokraattinen kansantasavalta

Koko kalusto, paitsi: kaksi TU-204 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: P-632, P-633.

Korean demokraattinen kansantasavalta

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Koko kalusto, paitsi: Boeing B737 -tyypin ilma-alus, ATR 72/42 -tyypin ilma-alus ja kolme DHC 6-300 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: lentotoimintaluvassa mainittu ilma-alus Boeing B737 -kalustossa, lentotoimintaluvassa mainittu ilma-alus ATR 72/42 -kalustossa; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskarin tasavalta


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen että asiaankuuluvia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Afrijet saa toistaiseksi unionissa toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(3)  Iran Air saa liikennöidä unioniin tietyillä ilma-aluksilla asetuksen (EU) N:o 590/2010 johdanto-osan 69 kappaleessa vahvistetuin edellytyksin (EUVL L 170, 6.7.2010, s. 15).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/97


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2323,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 (1) ja erityisesti sen 5 a artiklan 2 ja 4 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 (2) liitteessä II vahvistetaan kirjanpitotilojen lukumäärä jäsenvaltiota ja maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) piiriä kohden. Suomessa maatilojen lukumäärä on maatalouden rakennemuutoksen seurauksena vähentynyt, ja sen vuoksi on aiheellista alentaa mainitussa liitteessä Suomen osalta vahvistettua kirjanpitotilojen lukumäärää vastaavasti.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 liitteen I mukaisesti Kroatia muodostaa yhden maatalouden kirjanpidon tietoverkon piirin sen unioniin liittymistä seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Tämä ajanjakso on päättymässä, ja sen vuoksi on tarpeen vahvistaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 liitteessä II kirjanpitotilojen lukumäärä maatalouden kirjanpidon tietoverkon piiriä kohden kyseisen jäsenvaltion osalta.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen muutosten vuoksi Suomen ja Kroatian olisi voitava tarkistaa tilivuotta 2016 koskevaa valintasuunnitelmaansa.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 liitteessä VIII esitetään maatilailmoituksen muoto ja rakenne. Selkeyden vuoksi kyseisessä liitteessä olisi annettava eräitä ohjeita ja määritelmiä koskevia lisätietoja.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2015/220 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Suomi ja Kroatia voivat tarkistaa tilivuoden 2016 osalta ilmoittamaansa valintasuunnitelmaa. Niiden on ilmoitettava kyseisen tilivuoden tarkistetusta valintasuunnitelmasta komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2016.”

2)

Muutetaan liitteet II ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tilivuodesta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/220, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä (EUVL L 46, 19.2.2015, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 liitteet II ja VIII seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan Kroatiaa koskeva rivi seuraavasti:

”KROATIA

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Kroatia yhteensä

1 251”

b)

Korvataan Suomea koskevat rivit seuraavasti:

”SUOMI

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Suomi yhteensä

950”

2)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Korvataan seitsemännessä kohdassa oleva maatilailmoituksen tietojen täsmällisyyttä koskeva kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

pinta-alat: aareina (1 a = 100 m2) lukuun ottamatta sieniä, joiden pinta-ala ilmoitetaan kokonaisviljelyalueen neliömetreinä, ja lukuun ottamatta taulukkoa M ’Tuet’, jossa perusyksiköt kirjataan hehtaareina.”

b)

Korvataan taulukossa A olevassa jaksossa ”A.CL. Luokat” luokkaa A.CL.180.C. koskeva ensimmäinen virke seuraavasti:

”A.CL.180.C. Rakennerahastojen kohdealue: ilmoitetaan millä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) 90 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetulla alueella suurin osa tilan käytössä olevasta maatalousmaasta sijaitsee.

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).”"

c)

Korvataan B taulukossa olevassa jaksossa ”B.UT. Vuokraviljelyssä oleva KMM” luokkaa B.UT.20.A koskeva ensimmäinen kohta seuraavasti:

”B.UT.20.A KMM (pellot, pysyvät niityt, pysyvät laitumet, monivuotiset viljelmät ja kotipuutarhat), jota viljelee muu kuin omistaja, elinikäinen vuokralainen tai nautintaoikeuden haltija mainittua maata koskevan vuokrasopimuksen perusteella (vuokra voidaan maksaa käteisenä ja/tai luontoissuorituksina; se on yleensä vahvistettu etukäteen, eikä vaihtele viljelytulosten mukaan) ja/tai vastaavin ehdoin viljelykäytössä oleva KMM.”

d)

Korvataan taulukossa H olevaa luokkaa 5062 koskeva rivi seuraavasti:

”5062

FO

Maahan ja rakennuksiin liittyvät verot ja maksut

 

—”

e)

Korvataan taulukossa H olevan ensimmäisen kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Koodeissa 3031–3033 tarkoitettujen tietojen toimittaminen on vapaaehtoista tilivuosina 2014–2016 niille jäsenvaltioille, jotka aikaisemmin käyttivät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 385/2012 (2) 3 artiklassa tarkoitettua mahdollisuutta.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 385/2012, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2012, maatilojen tulojen selvittämiseen ja niiden taloudellisen toiminnan analysointiin käytettävästä maatilailmoituksesta (EUVL L 127, 15.5.2012, s. 1).”"

f)

Korvataan otsakkeessa ”TIETORYHMÄT TAULUKOSSA K” kolmannen kohdan jälkeen olevan ilmaisun ”Määrä (sarake Q)” alla oleva toinen virke seuraavasti:

”Muiden mehiläistenhoitotuotteiden kuin hunajan (koodi 700) tapauksessa määrä ilmoitetaan satoina ’hunajaekvivalenttikilogrammoina’.”

g)

Korvataan otsakkeessa ”TIETORYHMÄT TAULUKOSSA L” jakson ”L.SA Myynti” viimeinen kohta seuraavasti:

”Tilikauden aikana tuotteista saatuja avustuksia ja tukia ei lisätä kokonaismyyntiin; ne merkitään taulukon M ’Tuet’ asianmukaiseen luokkaan (koodit 2110–2900). Jos mahdolliset kaupan pitämisen kustannukset ovat tiedossa, niitä ei vähennetä kokonaismyynnistä vaan ne ilmoitetaan taulukon H ’Tuotantopanokset’ asianmukaisissa, muusta ansiotoiminnasta johtuvia erityisiä kustannuksia koskevissa luokissa (koodit 4010–4090).”12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/101


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2324,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 liitteen I muuttamisesta pyydysryhmien määritelmien osalta tietyillä maantieteellisillä alueilla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen kalastuspolitiikan keskeisiä tavoitteita on lopettaa tuhlaava poisheittokäytäntö. Tietyissä pohjakalojen kalastuksissa, jotka kuuluvat nykyisin asetuksen (EY) N:o 1342/2008 mukaisen pyyntiponnistusjärjestelmän piiriin, aletaan soveltaa purkamisvelvoitetta, joka tulee voimaan asteittain vuodesta 2016 alkaen ja viimeistään vuonna 2019.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1342/2008 mukaan pyyntiponnistusrajoitukset kohdennetaan pyyntiponnistusryhmiin, jotka määritellään mainitun asetuksen liitteessä I vahvistetuilla pyydysryhmillä ja maantieteellisten alueiden ryhmillä.

(3)

Koska purkamisvelvoite otetaan käyttöön, nykyiseen pyyntiponnistusjärjestelmään tarvitaan lisää joustavuutta, jotta kalastajat voivat käyttää valikoivampia pyydyksiä, joissa on suuremmat silmäkoot. Tässä yhteydessä vaikutti tarpeelliselta tarkistaa, onko pyyntiponnistusryhmien nykyinen rakenne edelleen kustannustehokas suojelutarpeisiin liittyvän hallintorasitteen kannalta.

(4)

Tämän vuoksi tieteellis-teknis-taloudellista kalastuskomiteaa (STECF) pyydettiin antamaan lausunto mahdollisuudesta yhdistää TR1- ja TR2-pyydysryhmät, joita käytetään pyyntiponnistusryhmien määrittämiseksi. STECF katsoo (2), että kalastuskuolevuuden riski kasvaa turskan osalta, jos TR1- ja TR2-pyydysryhmät yhdistetään, ja että tällainen yhdistäminen, jos sitä sovellettaisiin ainoastaan Pohjanmerellä, Skagerrakissa ja itäisessä Englannin kanaalissa, johtaisi ristiriitaisuuksiin muiden kalastuksenhoitoalueiden kanssa. STECF toteaa lisäksi, että uusi yhdistetty ryhmittely olisi epäyhtenäisempi suhteessa saaliiksi saatuihin biologisiin kantoihin kuin erillinen ryhmittely TR1 ja TR2 ja että on epätodennäköistä, että kustannustehokkuus lisääntyisi, koska olisi toteutettava lisätoimenpiteitä estämään turskan mahdollisesti lisääntyvää kalastuskuolevuutta. STECF toteaa kuitenkin myös, että yhdistämisen ansiosta kalastajat voisivat kalastaa valikoivammin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1342/2008 vuoden 2011 arvioinnissa (3) STECF totesi lisäksi, että Pohjanmeren turskan kalastuskuolevuus oli vuonna 2010 ainoastaan 3 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2008. STECF totesi, että Pohjanmeren turskakannan pyyntiponnistusten hallinnointitoimilla ei ole onnistuttu rajoittamaan poistumaa.

(6)

TR1- ja TR2-pyydysryhmiin osoitettua pyyntiponnistusta on vähennetty huomattavasti sen jälkeen kun nykyinen pyyntiponnistusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2008. Yhdistämisestä turskan kalastuskuolevuuteen mahdollisesti aiheutuvan kielteisen vaikutuksen suuruus on sen vuoksi paljon pienempi kuin se olisi ollut aiemmin.

(7)

Yhdistäminen alentaisi kalastuksenhoitokustannuksia tuntuvasti. Pyydysryhmien vähentäminen alentaisi kansallisille viranomaisille ja kalastajille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia eritoten sen vuoksi, että monet kalastajat käyttävät useita pyydyksiä eli kuuluvat useisiin pyyntiponnistusryhmiin. Kalastajille osoitettavan pyyntiponnistuksen laskenta on tämän vuoksi mutkikasta. Kaikkien saaliiden hiljattain käyttöönotettu purkamisvelvoite sitoo lisäksi huomattavasti henkilöstöresursseja jäsenvaltioiden hallinnoissa. Komissio myös katsoo, että suojaavista lisätoimenpiteistä ei välttämättä aiheudu tuntuvia hallinnollisia kustannuksia siinä tapauksessa, että turskan kalastuskuolevuus kasvaa.

(8)

ICESin lausunnon (4) mukaan Pohjanmeren turskakannan suojelutilanne ICES-suuralueella IV, ICES-alueella VIId ja ICES-alueen IIIa länsiosassa (Skagerrak) on parantunut huomattavasti.

(9)

Ottaen huomioon edellä mainitut näkökohdat voidaan todeta, että pyrittäessä alentamaan tahattomien saaliiden aiheuttamaa turskan kalastuskuolevuutta turskaa koskevan purkamisvelvoitteen nopeampi käyttöönotto toisi enemmän lisäarvoa kuin se, että säilytettäisiin nykyinen sitova pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmä.

(10)

Sen vuoksi ei ole aiheellista säilyttää erillisiä TR1- ja TR2-pyydysryhmiä seuraavilla alueilla: Skagerrak, se ICES-alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin; ICES-alue IV ja EU:n vedet ICES-alueella IIa; ICES-alue VIId. Kun otetaan huomioon turskakantojen huono tilanne Kattegatissa, ICES-alueella VIIa, ICES-alueella VIa ja EU:n vesillä ICES-alueella Vb, pyydysryhmiä ei tulisi yhdistää kyseisillä alueilla.

(11)

Komissio seuraa tarkkaan TR1- ja TR2-pyydysryhmien yhdistämisestä turskan kalastuskuolevuuteen aiheutuvia vaikutuksia mukauttaakseen pyydysryhmien rakennetta vastaavasti, jos turskan kalastuskuolevuus kasvaa poisheittämisen vuoksi.

(12)

Jotta komissio ja jäsenvaltiot voivat seurata tilanteen kehittymistä ilman hallinnollisia lisäkustannuksia, on aiheellista olla muuttamatta nykyistä raportointijärjestelmää.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1342/2008 olisi muutettava.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1342/2008 liitteeseen I seuraava 3 kohta:

”3.

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, pyyntiponnistuksen hallinnoinnissa 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla alueella TR2- ja TR1-pyydysryhmät katsotaan yhdeksi pyydysryhmäksi, jossa silmäkoko on vähintään 70 mm. Jäsenvaltioiden on jatkossakin raportoitava pyyntiponnistuksen toteutumisesta erikseen TR1- ja TR2-pyydysryhmien osalta, kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (5) 33 ja 34 artiklassa edellytetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20.

(2)  Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea – 49. täysistunnon raportti (PLEN-15-02).

(3)  Arvio turskakantoja koskevista monivuotisista suunnitelmista Irlanninmerellä, Kattegatilla, Pohjanmerellä ja Skotlannin länsipuolisella alueella (STECF-11-07).

(4)  ICESin lausunto kalastusmahdollisuuksista, saaliista ja pyyntiponnistuksesta laajennetun Pohjanmeren ja Kelttienmeren luonnonmaantieteellisillä alueilla: 6.3.4 Turska (Gadus morhua) suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa Länsi (Pohjanmeri, itäinen Englannin kanaali ja Skagerrak).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/104


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2325,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ilmoitti 14 päivänä toukokuuta 2015Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (2) tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, ja Venäjän federaatiosta, jäljempänä ’Venäjä’, peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta sen jälkeen, kun EUROFER, jäljempänä ’valituksen tekijä’, oli tehnyt 1 päivänä huhtikuuta 2015 valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa yli 25 prosenttia tiettyjen kylmävalssattujen teräslevytuotteiden kokonaistuotannosta unionissa.

1.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(2)

Tuote, jota kirjaamisvelvoite koskee, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, ovat raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä, ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, ja pois lukien seuraavat:

raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, myös kelatut, kaikenpaksuiset, sähkötekniset;

raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, kelatut, alle 0,35 mm:n paksuiset, hehkutetut (pinnoitukseen soveltuva ohutlevyteräs);

muusta seosteräksestä valmistetut kaikenlevyiset levyvalmisteet piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä; ja

seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pikateräksestä;

jotka ovat peräisin Kiinasta tai Venäjältä, jäljempänä ’asianomaiset maat’, ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ja 7226 92 00. Kyseiset CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

2.   PYYNTÖ

(3)

Valituksen tekijä teki perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisen kirjaamispyynnön 12 päivänä marraskuuta 2015. Valituksen tekijä pyysi, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovelletaan kirjaamisvelvoitetta siten, että kyseiseen tuontiin voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen.

3.   PERUSTEET KIRJAAMISVELVOITTEELLE

(4)

Perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaan komissio voi määrätä tulliviranomaiset toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet tuonnin kirjaamiseksi siten, että kyseiseen tuontiin voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä. Tuonnin kirjaaminen voidaan tehdä pakolliseksi unionin tuotannonalan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

(5)

Valituksen tekijä väittää, että kirjaaminen on perusteltua, koska tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti polkumyynnillä jatkuu, ja että tuojat olivat tietoisia polkumyyntikäytännöistä, jotka ulottuivat pitkälle ajanjaksolle ja aiheuttivat vahinkoa unionin tuotannonalalle. Valituksen tekijä väittää lisäksi, että tuonti Venäjältä ja Kiinasta aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle ja että tuonnin taso lisääntyi merkittävästi vielä tutkimusajanjakson jälkeenkin, mikä heikentäisi vakavasti lopullisen polkumyyntitullin korjaavaa vaikutusta, jos tällaista tullia sovelletaan.

(6)

Komissio katsoo, että tuojat olivat tietoisia tai niiden olisi pitänyt olla tietoisia viejien polkumyyntikäytännöistä. Tältä osin valituksessa esitetty alustava tieto oli riittävää, mikä myös todettiin menettelyä koskevassa vireillepanoilmoituksessa (3). Valituksen ei-luottamuksellisessa versiossa Kiinasta tulevan tuonnin polkumyyntimarginaalin arvioitiin olevan 28 prosenttia ja Venäjältä tulevan tuonnin 20–25 prosenttia. Kun otetaan huomioon väitetyn polkumyynnin laajuus, on kohtuullista olettaa, että tuojat ovat tai niiden olisi pitänyt olla tietoisia tilanteesta.

(7)

Kiinan osalta valituksen tekijä esitti valituksessa näyttöä normaaliarvosta, joka perustui kanadalaisen tuottajan hintatietoihin, sillä vertailumaana käytettiin Kanadaa. Venäjän osalta valituksen tekijä esitti näyttöä laskennallisesta normaaliarvosta (arvioidut valmistuskustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto). Polkumyyntiä koskeva näyttö perustuu tällä tavoin määritettyjen normaaliarvojen ja unioniin suuntautuvaa vientiä varten myydyn tarkasteltavana olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) vertailuun. Kiinan vientihinta määritettiin unioniin suuntautuvaa Kiinan vientimyyntiä koskevan yhdeksän laskun perusteella, ja Venäjän vientihinta määritettiin Eurostatin tietojen perusteella.

(8)

Valituksen tekijä esitti lisäksi niin valituksessa kuin kirjaamispyynnössä riittävästi näyttöä lehdistötiedotteiden muodossa; niissä kuvattiin kiinalaisten ja venäläisten viejien polkumyyntikäytäntöjä, eivätkä tuojat ole voineet tai niiden ei olisi pitänyt voida olla ottamatta sitä alustavasti huomioon.

(9)

Vertailtaessa asianomaisten maiden tuontimääriä toukokuun 2014 ja syyskuun 2015 välisenä aikana samaan ajanjaksoon vuonna 2015 (eli tarkastelun vireillepanon jälkeen) todetaan, että Kiinasta tuleva tuonti kasvoi vielä 33 prosenttia ja Venäjältä tuleva tuonti 45 prosenttia sen jälkeen, kun menettely pantiin vireille toukokuussa 2015. Kirjaamispyynnössä valituksen tekijä vertaili lisäksi Kiinasta ja Venäjältä tulevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin yhteismäärää tammikuun 2014 ja syyskuun 2014 välisenä aikana kyseisen tuonnin yhteismäärään tammikuun 2015 ja syyskuun 2015 välisenä aikana. Vertailun perusteella tuonti näistä kahdesta asianomaisesta maasta kasvoi 24 prosenttia. Tämä osoittaa, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti Venäjältä ja Kiinasta lisääntyi huomattavasti vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja vielä enemmän tämän tutkimuksen vireillepanon jälkeen.

(10)

Valituksen tekijä esitti valituksessa ja kirjaamispyynnössä alustavaa näyttöä myös siitä, että asianomaisten maiden tuonnin myyntihintojen suuntaus on laskeva. Valituksen mukaan Kiinan keskimääräinen myyntihinta unioniin laski 16 prosenttia ja Venäjän keskimääräinen myyntihinta 7 prosenttia vuoden 2010 ja syyskuun 2014 välisenä aikana. Kirjaamispyynnössä vertailtiin vuoden 2011 tuontihintoja vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon tuontihintoihin ja todettiin, että keskimääräinen tuontihinta laski Kiinan osalta 21 prosenttia ja Venäjän osalta 26 prosenttia. Kun otetaan huomioon väitettyjen polkumyyntimarginaalien suuruus, näyttö antaa kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa riittävästi tukea sille, että viejät harjoittavat polkumyyntiä sekä Kiinassa että Venäjällä. Eurostatin syyskuuta 2015 koskevien tietojen perusteella kummankin asianomaisen maan tuontihinnan todettiin laskeneen vielä 5 prosenttia toukokuussa 2015 tapahtuneen vireillepanon jälkeen.

(11)

Valituksessa esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että vahinkoa aiheutuu, ja tutkimuksen yhteydessä toimitetuissa huomautuksissa, kirjaamispyyntö mukaan lukien, esitetään näyttöä siitä, että kyseisen tuonnin jatkuva lisääntyminen laskevilla hinnoilla aiheuttaisi vielä lisää vahinkoa. Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ajoitus ja määrän kasvu ja muut olosuhteet (kuten Kiinan ylikapasiteetti ja kiinalaisten ja venäläisten viejien hinnoittelukäytännöt) todennäköisesti heikentäisivät vakavasti mahdollisten lopullisten polkumyyntitullien korjaavaa vaikutusta, ellei tulleja sovelleta takautuvasti. Kyseessä olevan menettelyn vireillepanon vuoksi ja ottaen huomioon Venäjältä ja Kiinasta tulevan tuonnin tähänastisen hintojen ja määrän kehitys on lisäksi kohtuullista päätellä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin taso saattaa kasvaa edelleen ennen mahdollisten väliaikaisten toimenpiteiden hyväksymistä ja että tuojat keräävät varastoja nopeasti.

4.   MENETTELY

(12)

Edellä esitetyn perusteella komissio toteaa, että valituksen tekijä on esittänyt riittävästi alustavaa näyttöä, jotta on perusteltua soveltaa tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin kirjaamisvelvoitetta perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

(13)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukeva näyttö. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

5.   KIRJAAMINEN

(14)

Perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti olisi kirjattava, jotta voidaan varmistaa, että tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti kirjatun tuonnin osalta perusasetuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos tutkimusten tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli.

(15)

Valituksen tekijä arvioi valituksessa, että tarkastelun kohteena olevan tuotteen keskimääräinen polkumyyntimarginaali on 28 prosenttia ja keskimääräinen hinnan alittavuuden marginaali 19–22 prosenttia Kiinan osalta. Venäjän osalta valituksen tekijä arvioi keskimääräisten polkumyyntimarginaalien vaihtelevan 15–20 prosentin välillä. Keskimääräinen hinnan alittavuuden marginaali on Venäjän osalta 23–27 prosenttia. Mahdollisten tullien arvioiduksi määräksi vahvistetaan Kiinan osalta valituksen perusteella arvioitu hinnan alittavuuden taso eli 19–22 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen CIF-tuontiarvosta (arvo unionin rajalla tullaamattomana). Venäjän osalta mahdollisten tullien arvioiduksi määräksi vahvistetaan valituksen perusteella arvioitu polkumyyntimarginaalien taso eli 15–20 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen CIF-tuontiarvosta (arvo unionin rajalla tullaamattomana).

6.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(16)

Tässä kirjaamisessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet seuraavien tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi: raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä, ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, ja pois lukien seuraavat:

raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, myös kelatut, kaikenpaksuiset, sähkötekniset;

raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, kelatut, alle 0,35 mm:n paksuiset, hehkutetut (pinnoitukseen soveltuva ohutlevyteräs);

muusta seosteräksestä valmistetut kaikenlevyiset levyvalmisteet piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä; ja

seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pikateräksestä;

jotka ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta tai Venäjän federaatiosta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7209 15 00 (Taric-koodi 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-koodi 7209189990), ex 7209 25 00 (Taric-koodi 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-koodit 7211238019, 7211238095 ja 7211238099), ex 7211 29 00 (Taric-koodit 7211290019 ja 7211290099), 7225 50 80 ja 7226 92 00.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2.   Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti, toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä tai esittämään pyyntö tulla kuulluksi kahdenkymmenen päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisupäivästä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL C 161, 14.5.2015, s. 9.

(3)  EUVL C 161, 14.5.2015, s. 9 (vireillepanoilmoituksen 3 kohta).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/108


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2326,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 497 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta vältettäisiin kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden häiriöt ja estettäisiin se, että laitoksia rangaistaan asettamalla niille suuremmat omien varojen vaatimukset olemassa olevia keskusvastapuolia koskevien lupa- ja tunnustamismenettelyjen aikana, asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetaan siirtymäkausi, jonka aikana kaikkia keskusvastapuolia, joiden kanssa unionin sijoittautuneet laitokset määrittävät transaktioita, pidetään ehdot täyttävinä keskusvastapuolina.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 575/2013 muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/2012 (2) tiettyjen parametrien osalta, joita käytetään laskettaessa laitosten omien varojen vaatimuksia, jotka koskevat keskusvastapuoliin liittyviä vastuita. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan 5 a kohdassa vaaditaan, että tietyt keskusvastapuolet ilmoittavat määritysosapuoliltaan saamiensa alkumarginaalien kokonaismäärän tietyn ajanjakson ajan. Kyseinen siirtymäkausi vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklassa säädettyä siirtymäkautta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn, omien varojen vaatimuksia koskevan siirtymäkauden sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan 5 a kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetyn, alkumarginaalin ilmoittamista koskevan siirtymäkauden oli kummankin määrä päättyä 15 päivänä kesäkuuta 2014.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 3 kohdassa komissio valtuutetaan antamaan täytäntöönpanosäädös, jotta siirtymäkautta voidaan pidentää kuudella kuukaudella poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kyseistä pidennystä olisi sovellettava myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan 5 a kohdassa säädettyihin määräaikoihin. Kyseisiä siirtymäkausia on pidennetty 15 päivään joulukuuta 2015 komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 591/2014 (3), (EU) N:o 1317/2014 (4) ja (EU) 2015/880 (5).

(5)

Olemassa olevia unioniin sijoittautuneita keskusvastapuolia koskeva lupamenettely on jo käynnissä, mutta sitä ei saada päätökseen 15 päivään joulukuuta 2015 mennessä. EAMV on jo tunnustanut useita tunnustamista hakeneita olemassa olevia kolmansiin maihin sijoittautuneita keskusvastapuolia, ja joitakin voidaan lisäksi tunnustaa komission 13 päivänä marraskuuta 2015 hyväksymien asetuksen (EU) N:o 648/2012 25 artiklan mukaisten vastaavuuspäätösten perusteella. Tunnustamismenettelyä ei kuitenkaan saada päätökseen 15 päivään joulukuuta 2015 mennessä. Kansainvälisille rahoitusmarkkinoille aiheutuvien häiriöiden välttämistarve, joka aiemmin johti asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 2 kohdassa säädetyn, kolmansiin maihin sijoittautuneita keskusvastapuolia koskevan siirtymäkauden pidentämiseen, olisi tästä syystä edelleen olemassa täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/880 vahvistetun siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Siirtymäkauden uusi pidentäminen antaisi unioniin sijoittautuneille laitoksille (tai niiden unionin ulkopuolelle sijoittautuneille tytäryrityksille) mahdollisuuden välttää se, että niiden omien varojen vaatimukset kasvavat merkittävästi siitä syystä, että kussakin kyseisessä kolmannessa maassa ei ole tunnustettuja keskusvastapuolia, jotka tarjoaisivat unioniin sijoittautuneiden laitosten tarvitsemia tietyntyyppisiä määrityspalveluja toimivalla ja helppokäyttöisellä tavalla. Vaikka vaatimusten kasvaminen olisikin vain tilapäistä, se saattaisi johtaa siihen, että kyseiset laitokset luopuvat suorien osallistujien asemastaan kyseisissä keskusvastapuolissa, ja aiheuttaa häiriöitä markkinoilla, joilla kyseiset keskusvastapuolet toimivat. Sen vuoksi siirtymäkausia olisi tarkoituksenmukaista pidentää vielä kuudella kuukaudella.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 497 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 89 artiklan 5 a kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuja 15 kuukauden ajanjaksoja, joita on jo pidennetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 591/2014 1 artiklan, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1317/2014 1 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/880 1 artiklan mukaisesti, pidennetään vielä kuudella kuukaudella 15 päivään kesäkuuta 2016 saakka.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 591/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 sekä asetuksessa (EU) N:o 648/2012 tarkoitettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä (EUVL L 165, 4.6.2014, s. 31).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1317/2014, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 tarkoitettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä (EUVL L 355, 12.12.2014, s. 6).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/880, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 tarkoitettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä (EUVL L 143, 9.6.2015, s. 7).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/110


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2327,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä,

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

90,2

TR

91,2

ZZ

90,7

0707 00 05

MA

90,5

TR

155,3

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

64,5

TR

134,6

ZZ

99,6

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

34,0

ZW

32,0

ZZ

49,9

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,8

TR

85,4

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

96,2

ZZ

96,2

0808 10 80

CL

81,9

US

110,2

ZA

187,8

ZZ

126,6

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/112


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2328,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

asetuksella (EY) N:o 2535/2001 maito- ja maitotuotealalla avatuissa tariffikiintiöissä 20 päivän marraskuuta 2015 ja 30 päivän marraskuuta 2015 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivänä heinäkuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 188 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2535/2001 (2) avataan vuotuisia tariffikiintiöitä maito- ja maitotuotealan tuotteiden tuontia varten.

(2)

Määrät, joista on 20 päivän marraskuuta 2015 ja 30 päivän marraskuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta 201630 päivään kesäkuuta 2016, ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin, joka lasketaan komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Määrät, joista on 20 päivän marraskuuta 2015 ja 30 päivän marraskuuta 2015 välisenä aikana jätetty tuontitodistushakemuksia osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta 201630 päivänä kesäkuuta 2016, ovat joidenkin kiintiöiden osalta pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia, ja lisättävä kyseiset määrät seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään.

(4)

Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Määriin, joita on haettu 1 päivänä tammikuuta 2016 alkavaksi ja 30 päivänä kesäkuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi asetuksen (EY) N:o 2535/2001 nojalla jätetyissä tuontitodistushakemuksissa, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua jakokerrointa.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 2535/2001 nojalla ja jotka lisätään 1 päivänä heinäkuuta 2016 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta (EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).


LIITE

I.A

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivän tammikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kilogrammaa)

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

09.4596

I.F

Sveitsistä peräisin olevat tuotteet

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivän tammikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kilogrammaa)

09.4155

9,899845

I.H

Norjasta peräisin olevat tuotteet

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivän tammikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kilogrammaa)

09.4179

2 575 203

I.I

Islannista peräisin olevat tuotteet

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivän tammikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kilogrammaa)

09.4205

09.4206

I.K

Uudesta-Seelannista peräisin olevat tuotteet

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivän tammikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kilogrammaa)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

16 806 000

09.4195

20 540 500

I.L

Ukrainasta peräisin olevat tuotteet

Järjestysnumero

Jakokerroin – 1 päivän tammikuuta 2016 ja 30 päivän kesäkuuta 2016 väliseksi osakaudeksi jätetyt hakemukset

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä oleviin määriin

(kilogrammaa)

09.4600

4 000 000

09.4601

750 000

09.4602

750 000


PÄÄTÖKSET

12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/116


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2329,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2015,

sen määrittämisestä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen ja toisaalta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen sisältämän banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole tarpeen Perusta ja Guatemalasta peräisin olevien banaanien tuonnissa vuonna 2015

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 19/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 20/2013 (2) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisellä kauppasopimuksella, joka tuli väliaikaisesti voimaan Kolumbian osalta 1 päivänä elokuuta 2013 ja Perun osalta 1 päivänä maaliskuuta 2013, otettiin käyttöön banaaneja koskeva vakautusmekanismi.

(2)

Samanlainen banaaneja koskeva vakautusmekanismi otettiin käyttöön Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyllä sopimuksella, joka tuli väliaikaisesti voimaan Keski-Amerikan valtioissa vuoden 2013 aikana, viimeisimmäksi Guatemalassa 1 päivänä joulukuuta 2013.

(3)

Mainittujen mekanismien ja asetusten (EU) N:o 19/2013 ja (EU) N:o 20/2013 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun jostakin asianomaisesta maasta peräisin oleville tuoreille banaaneille (Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön nimike 0803 90 10, 1. tammikuuta 2012) määritetty kynnystuontimäärä ylittyy, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla se voi joko väliaikaisesti suspendoida kyseessä olevasta maasta peräisin olevien banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin tai päättää, että tällainen suspendointi ei ole aiheellinen.

(4)

Komissio tekee päätöksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3) 8 artiklan mukaisesti yhdessä sen 4 artiklan kanssa.

(5)

Guatemalasta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonti Euroopan unioniin ylitti sille edellä mainitussa kauppasopimuksessa määritetyn 62 500 tonnin kynnysarvon lokakuussa 2015. Marraskuussa 2015 myös Perusta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonti Euroopan unioniin ylitti sille määritetyn kynnysarvon, joka oli 86 250 tonnia.

(6)

Asetusten (EU) N:o 19/2013 ja (EU) N:o 20/2013 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio tarkasteli tässä yhteydessä kyseisen tuonnin vaikutusta banaanien markkinatilanteeseen Euroopan unionissa voidakseen päättää, olisiko etuustulli suspendoitava vai ei. Tätä varten komissio tarkasteli kyseisen tuonnin vaikutusta unionin hintatasoon, muista lähteistä peräisin olevan tuonnin kehitykseen ja unionin tuoreiden banaanien markkinoiden yleisen vakauteen.

(7)

Perusta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonnin ylittäessä sille vuodeksi 2015 määritetyn kynnysarvon sen osuus Euroopan unioniin tulevasta tuoreiden banaanien kokonaistuonnista oli alle 2 prosenttia. Kun arvioidaan vuoden 2015 loppuun mennessä tapahtuvaa tuontia ja otetaan huomioon vuoden 2015 kuukausittaiset tuontimäärät sekä se, että vuonna 2014 Perusta tulevan tuonnin osuus jäi alle 2 prosenttiin kyseisen kalenterivuoden kokonaistuonnista, ei ole mitään syytä olettaa, että Perusta tulevan tuonnin taso suhteutettuna kokonaistuontiin vuonna 2015 eroaisi huomattavasti aiemmasta.

(8)

Guatemalasta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonnin ylittäessä sille vuodeksi 2015 määritetyn kynnysarvon sen osuus Euroopan unioniin tulevasta tuoreiden banaanien kokonaistuonnista oli hiukan alle 1,5 prosenttia. Vaikka tuonti onkin absoluuttisesti ilmaistuna kaksinkertainen määrä vuoden 2014 tuontiin verrattuna, vuoden 2015 loppuun mennessä tapahtuvaa tuontia koskevan arvion ja vuoden 2015 kuukausittaisten tuontimäärien perusteella on epätodennäköistä, että se ylittää 1,5 prosenttia vuoden 2015 kokonaistuonnista.

(9)

Vuoden 2015 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Perusta tulevan tuonnin hinta oli keskimäärin 670 euroa/tonni eli 4 prosenttia korkeampi kuin muualta tulevan tuonnin keskihinta, ja Guatemalasta tulevan tuonnin hinta oli keskimäärin 621 euroa/tonni eli 3,5 prosenttia alhaisempi kuin muun EU:hun tulevan tuoreiden banaanien tuonnin keskihinta.

(10)

Koko vuoden 2015 osalta Perusta ja Guatemalasta tulevan tuonnin yhteismäärän arvioidaan pysyvän alle 3,5 prosentissa kokonaistuonnista, ja niiden keskimääräinen yhteishinta on verrattavissa muualta tulevan tuonnin hintatasoon.

(11)

Tuoreiden banaanien tuonti muista perinteisistä tuontimaista, joiden kanssa EU on myös tehnyt vapaakauppasopimuksen, erityisesti Kolumbiasta, Costa Ricasta ja Panamasta, pysyi selkeästi niille vastaavissa mekanismeissa määritetyn kynnysarvon alapuolella, ja kyseinen tuonti on noudatellut samaa kehityssuuntausta ja samoja yksikköarvoja kolmen viime vuoden aikana. Esimerkiksi lokakuussa 2015 tuonti Kolumbiasta oli 627 000 tonnia ja Costa Ricasta 516 000 tonnia alle niille määritetyn kynnysarvon, mikä on huomattavasti enemmän kuin kokonaistuonti Perusta ja Guatemalasta koko vuoden aikana.

(12)

Banaanin keskimääräisessä tukkumyyntihinnassa unionin markkinoilla lokakuussa 2015 (960 euroa/kg) ei havaittu huomattavia muutoksia verrattuna banaanin keskimääräisiin hintoihin sitä edeltävinä kuukausina.

(13)

Näin ollen ei ole mitään viitteitä siitä, että unionin markkinoiden vakaus olisi häiriintynyt Perusta ja Guatemalasta peräisin olevien tuoreiden banaanien tuonnille määritetyn vuotuisen kynnystuontimäärän ylittymisestä tai että sillä olisi ollut merkittäviä vaikutuksia EU:n tuottajien tilanteeseen. Tilanteen ei myöskään oleteta muuttuvan loppuvuoden 2015 osalta.

(14)

Havaittavissa ei myöskään ole asetuksissa (EU) N:o 19/2013 ja (EU) N:o 20/2013 tarkoitettua EU:n syrjäisimpien alueiden tuottajien tilanteen vakavan heikentymisen uhkaa tai vakavaa heikentymistä vuonna 2015.

(15)

Edellä tarkoitetun tarkastelun perusteella komissio katsoo, että Perusta peräisin olevien banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin suspendoiminen ei ole aiheellista. Komissio katsoo niin ikään, että Perusta peräisin olevien banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin suspendoiminen ei ole aiheellista. Komissio aikoo edelleen seurata tiiviisti näistä kahdesta maasta peräisin olevien banaanien tuontia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perusta ja Guatemalasta peräisin olevien, Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 0803 90 10 kuuluvien tuoreiden banaanien tuontiin sovellettavan etuustullin väliaikainen suspendoiminen vuonna 2015 ei ole tarpeen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 17, 19.1.2013, s. 1.

(2)  EUVL L 17, 19.1.2013, s. 13.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/119


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/2330,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2015,

vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä annetun päätöksen EKP/2014/53 muuttamisesta (EKP/2015/41)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on 1. päivästä tammikuuta 1999 lähtien yksinoikeus hyväksyä jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, liikkeeseen laskemien metallirahojen määrä.

(2)

Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, toimittivat EKP:lle eurometallirahojen kysynnästä vuonna 2015 tekemänsä arviot, joiden perusteella EKP hyväksyi vuonna 2015 kiertoon tarkoitettujen eurometallirahojen ja eurokeräilymetallirahojen, joita ei ole tarkoitettu kiertoon, kokonaismäärän päätöksellä EKP/2014/53 (1).

(3)

Kreikan valtiovarainministeriö pyysi 1 päivänä lokakuuta 2015, että niiden eurometallirahojen määrää, jotka Kreikka saa laskea liikkeeseen vuonna 2015, korotettaisiin 13,3 miljoonasta eurosta 52,7 miljoonaan euroon, jotta kyettäisiin vastaamaan metallirahojen kysynnän odottamattomaan kasvuun.

(4)

EKP hyväksyy edellä mainitun pyynnön korottaa niiden kiertoon tarkoitettujen eurometallirahojen määrää, jotka Kreikka voi laskea liikkeeseen vuonna 2015.

(5)

Belgian valtiovarainministeriö pyysi 2 päivänä lokakuuta 2015, että niiden eurometallirahojen määrää, jotka Belgia saa laskea liikkeeseen vuonna 2015, korotettaisiin 0,8 miljoonasta eurosta 65,8 miljoonaan euroon, jotta kyettäisiin vastaamaan metallirahojen kysynnän odottamattomaan kasvuun.

(6)

EKP hyväksyy edellä mainitun pyynnön korottaa niiden kiertoon tarkoitettujen eurometallirahojen määrää, jotka Belgia voi laskea liikkeeseen vuonna 2015.

(7)

Tästä syystä päätöstä EKP/2014/53 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

Korvataan päätöksen EKP/2014/53 1 artiklassa oleva taulukko seuraavalla taulukolla:

(miljoonaa euroa)

 

Liikkeeseen laskettavat kiertoon tarkoitetut metallirahat sekä liikkeeseen laskettavat juhlametallirahat (ei tarkoitettu kiertoon) vuonna 2015

Belgia

65,8

Saksa

529,0

Viro

10,3

Irlanti

39,0

Kreikka

52,7

Espanja

301,4

Ranska

230,0

Italia

41,5

Kypros

10,0

Liettua

120,7

Luxemburg

45,0

Malta

8,7

Alankomaat

52,5

Latvia

30,6

Itävalta

248,0

Portugali

30,0

Slovenia

13,0

Slovakia

13,4

Suomi

60,0”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi adressaateille.

3 artikla

Adressaatit

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro.

Annettu Frankfurt am Mainissa 4 päivänä joulukuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2014/53, annettu 11 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2015 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 163).


12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/121


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/2331,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2015,

vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2015/42)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on 1. päivästä tammikuuta 1999 lähtien yksinoikeus hyväksyä jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, liikkeeseen laskemien metallirahojen määrä.

(2)

Ne 19 jäsenvaltiota, joiden rahayksikkö on euro, ovat toimittaneet EKP:n hyväksyttäväksi arvionsa vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrästä, ja arvioon on liitetty selvitys arviointitavasta.

(3)

Koska jäsenvaltioiden oikeus laskea liikkeeseen eurometallirahoja edellyttää sitä, että EKP hyväksyy liikkeeseen laskettavien rahojen määrän, jäsenvaltiot eivät saa ylittää EKP:n hyväksymiä määriä ilman EKP:n ennalta antamaa lupaa.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuonna 2016 liikkeeseen laskettavien eurometallirahojen määrän hyväksyminen

EKP hyväksyy täten jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, vuonna 2016 liikkeeseen laskemien eurometallirahojen määrän seuraavan taulukon mukaisesti:

(miljoonaa euroa)

 

Liikkeeseen laskettavat kiertoon tarkoitetut metallirahat sekä liikkeeseen laskettavat juhlametallirahat (ei tarkoitettu kiertoon) vuonna 2016

Belgia

80,6

Saksa

667,5

Viro