ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
19. marraskuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/2072, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetusten (EU) N:o 1221/2014 ja (EU) 2015/104 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2073, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, unionin vesillä alueella IIa sekä sillä alueen IIIa osalla, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

11

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2074, annettu 16 päivänä marraskuuta 2015, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

13

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2075, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, desmedifamin, diklorproppi-P:n, haloksifoppi-P:n, orytsaliinin ja fenmedifamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä sianlihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevia munia, munatuotteita ja albumiineja koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa siipikarjan lihaa koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2079, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevaa tuoretta ja jäädytettyä naudanlihaa koskevan unionin tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

71

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2080, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta Ukrainasta peräisin olevia maitotuotteita koskevien tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnin osalta ja Moldovasta peräisin olevia maitotuotteita koskevan tuontitariffikiintiön poistamisesta

77

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2081, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

81

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2082, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, aineen Arctium lappa L. (maanpäälliset osat) hyväksymättä jättämisestä perusaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

85

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2083, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, aineen Tanacetum vulgare L. jättämisestä hyväksymättä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

87

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2084, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, tehoaineen flupyradifuroni hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

89

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2085, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, tehoaineen mandestrobiini hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

93

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2086, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

97

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2015/2087, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY liitteen II muuttamisesta ( 1 )

99

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2088, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, UNECE:n asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta esitettävän kannan vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 ja 127, ehdotuksesta uudeksi etutörmäystä koskevaksi UNECE:n säännöksi, ehdotuksista muutoksiksi ajoneuvojen rakennetta koskevaan konsolidoituun päätöslauselmaan (R.E.3) ja ehdotuksesta uudeksi ajoneuvojen voimalaitteiden määritelmiä koskevaksi keskinäiseksi päätöslauselmaksi nro 2 (M.R.2)

103

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2089, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Slovenian tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeava erityistoimenpide annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/54/EU muuttamisesta

107

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/2090, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

109

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2091, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta-, tarkastus- ja seurantaohjelmiin vuodeksi 2011 annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/431/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7856)

110

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2072,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2015,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2016 sekä asetusten (EU) N:o 1221/2014 ja (EU) 2015/104 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (1) edellytetään säilyttämistoimenpiteiden hyväksymistä ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot, mukaan lukien tarvittaessa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja muiden neuvoa-antavien elimien laatimat kertomukset, sekä ottaen huomioon neuvoa-antavien toimikuntien antamat lausunnot.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa tietyt niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioille siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit, jäljempänä’TACit’, olisi sen vuoksi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti ja saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat ja varmistaen samalla eri kalastussektorien välisen oikeudenmukaisen kohtelun sekä ottaen huomioon myös näkemykset, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa.

(5)

Erityisten monivuotisten suunnitelmien alaisten kantojen kalastusmahdollisuudet olisi vahvistettava mainituissa suunnitelmissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi Itämeren turskakantojen saalisrajoitukset olisi vahvistettava neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 (2) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(6)

Itäisen turskakannan biologisten muutosten vuoksi kansainvälinen merentutkimusneuvosto, jäljempänä ’ICES’, ei ole voinut vahvistaa biologisia viitearvoja turskakannoille ICES-osa-alueilla 25–32, ja se on sen sijaan katsonut, että kyseistä turskakantaa koskevan TACin olisi perustuttava puutteellisiin tietoihin perustuvaan lähestymistapaan. Biologisten viitearvojen puuttumisen vuoksi kyseisillä osa-alueilla ei ole voitu turskakannan osalta noudattaa asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 vahvistettuja, kalastusmahdollisuuksia ja niiden jakamista koskevia sääntöjä. Koska kalastusmahdollisuuksien jättäminen vahvistamatta ja jakamatta voisi vakavasti vaarantaa turskakannan kestävyyden, asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määriteltyjen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi on aiheellista vahvistaa TAC puutteellisiin tietoihin perustuvan lähestymistavan perusteella tasolle, joka vastaa ICESin kehittämää ja suosittelemaa lähestymistapaa.

(7)

Koska ICES on omaksunut uuden tieteellisiä lausuntoja koskevan lähestymistavan turskan kalastusmahdollisuuksien vahvistamista varten osa-alueilla 22–24, kalastusmahdollisuuksien vähentämiseen on aiheellista soveltaa vaiheittaista lähestymistapaa.

(8)

Viimeisimmän tieteellisen lausunnon pohjalta on läntisen turskakannan kutualueen suojelemiseksi aiheellista vahvistaa kalastusmahdollisuudet muita kuin kutuaikoja varten (15 päivän helmikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2016 välinen aika, eikä huhtikuu, kuten aikaisemmin). Kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen tällä tavoin edistää tämän kalakannan myönteistä kehitystä ja siten asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määriteltyjen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista.

(9)

Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteeksi saavuttaa kestävän enimmäistuoton hyödyntämistaso mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta. Koska kyseisen hyödyntämistason saavuttamisesta vuoteen 2016 mennessä aiheutuisi vakavia seurauksia kilohaili- ja silakkakantoja kalastavien laivastojen sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle, on hyväksyttävää, että kyseinen hyödyntämistaso saavutetaan viimeistään vuonna 2017. Näiden kantojen kalastusmahdollisuudet vuodeksi 2016 olisi vahvistettava siten, että varmistetaan kestävän enimmäistuoton hyödyntämistason saavuttaminen asteittain kyseiseen ajankohtaan mennessä.

(10)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (3) ja erityisesti sen 33 ja 34 artiklaa, jotka koskevat saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista, sekä kalastusmahdollisuuksien loppuun käyttämistä koskevien tietojen toimittamista komissiolle. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi täsmennettävä koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä niiden lähettäessä komissiolle tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen puretuista saaliista.

(11)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 847/96 (4) otettiin käyttöön TACien vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyviä lisäedellytyksiä, mukaan lukien 3 ja 4 artiklan mukaiset varo-TACeja ja analyyttisiä TACeja koskevat joustosäännökset. Kyseisen asetuksen 2 artiklan mukaan neuvosto päättää TACeja vahvistettaessa kannoista, joihin 3 tai 4 artiklaa ei sovelleta, käyttäen perustana erityisesti kantojen biologista tilannetta. Sen jälkeen on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdalla otettu käyttöön kaikkia purkamisvelvoitteen alaisia kantoja koskeva vuotuinen joustomekanismi. Jotta näin ollen vältettäisiin liiallinen jousto, joka heikentäisi meren elollisten luonnonvarojen järkiperäisen ja vastuullisen hyödyntämisen periaatetta, haittaisi yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja heikentäisi kantojen biologista tilannetta, olisi vahvistettava, että asetuksen (EY) N:o 847/96 3 ja 4 artiklaa sovelletaan analyyttisiin TACeihin vain siinä tapauksessa, ettei asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta hyödynnetä.

(12)

Venäjän federaation tietyille unionista tuotaville maatalous- ja kalastustuotteille määräämän tuontikiellon takia vuonna 2015 otettiin käyttöön 25 prosentin joustomahdollisuus käyttämättömien kalastusmahdollisuuksien siirtämiseksi seuraavalle vuodelle Venäjän tuontikiellosta eniten tai suoraan kärsivien kantojen osalta. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka johtuvat kyseisen tuontikiellon jatkamisesta ja laajentamisesta unionin suhteen sekä tiettyjen perinteisten markkinoiden saavuttamattomuudesta, ja tieteellisen lausunnon pohjalta on aiheellista sallia vuonna 2015 käyttämättä jääneiden kalastusmahdollisuuksien siirtäminen vuodelle 2016 tiettyjen kantojen osalta 25 prosenttiin saakka ja Koillis-Atlantin makrillin osalta 17,5 prosenttiin saakka alkuperäisestä vuoden 2015 kiintiöstä. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää tällainen joustomahdollisuus sekä neuvoston asetukseen (EU) N:o 1221/2014 (5) että neuvoston asetukseen (EU) 2015/104 (6). Kyseisten kantojen osalta ei olisi sovellettava mitään muuta joustomahdollisuutta käyttämättömien kalastusmahdollisuuksien siirtämiseksi.

(13)

Jotta kalastustoiminta ei keskeytyisi ja jotta turvattaisiin unionin kalastajien toimeentulo, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2016. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu. Johdanto-osan 12 kappaleessa esitettyjen syiden takia säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuutta siirtää vuonna 2015 käyttämättä jääneet kalastusmahdollisuudet, olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuodeksi 2016.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Itämerellä toimiviin unionin kalastusaluksiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ICESillä’ kansainvälistä merentutkimusneuvostoa;

2)

’Itämerellä’ ICES-alueita III b, III c ja III d;

3)

’osa-alueella’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 (7) liitteessä I määriteltyä Itämeren ICES-osa-aluetta;

4)

’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu meren elollisten luonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;

5)

’unionin kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

6)

’kannalla’ tietyllä kalastuksenhoitoalueella esiintyvää meren elollista luonnonvaraa;

7)

’suurimmalla sallitulla saaliilla’ (TAC) sitä määrää, joka voidaan kustakin kannasta

i)

pyytää vuoden aikana, kun kyse on kalastuksista, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla; tai

ii)

purkaa vuoden aikana, kun kyse on kalastuksista, joihin ei sovelleta purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla;

8)

’kiintiöllä’ unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista jaettua osuutta.

II LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja niiden jakaminen

TACit, kiintiöt sekä tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan liitteessä.

5 artikla

Kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevat erityissäännökset

Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätetyt tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti siirretyt määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

6 artikla

Purkamisvelvoitteen piiriin kuulumattomien saaliiden ja sivusaaliiden purkamisedellytykset

1.   Saalisrajoitusten alaisten lajien saaliisiin, jotka on pyydetty asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa määritetyissä kalastuksissa, sovelletaan kyseisen asetuksen 15 artiklassa säädettyä purkamisvelvoitetta.

2.   Punakampelan saaliita ja sivusaaliita voidaan pitää aluksella tai purkaa aluksesta ainoastaan, jos ne on pyydetty sellaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla unionin kalastusaluksilla, jolle on myönnetty kiintiö, jota ei ole käytetty loppuun.

3.   Muiden kuin kohdelajien kannat, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuissa turvallisissa biologisissa rajoissa, yksilöidään liitteessä kyseisessä artiklassa säädetyn, saaliiden lukemista asianomaisiin kiintiöihin koskevan poikkeuksen soveltamiseksi.

III LUKU

JOUSTOMAHDOLLISUUS TIETTYJEN KANTOJEN KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMISESSA

7 artikla

Asetuksen (EU) 2015/104 muuttaminen

Lisätään asetukseen (EU) 2015/104 artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Joustomahdollisuus tiettyjen kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa

1.   Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin kantoihin:

a)

makrilli alueilla III a ja IV; unionin vesillä alueilla II a, III b, III c ja III d;

b)

makrilli alueilla VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e; unionin ja kansainvälisillä vesillä alueella V b; kansainvälisillä vesillä alueilla II a, XII ja XIV;

c)

makrilli Norjan vesillä alueilla II a ja IV a;

d)

silli unionin, Norjan ja kansainvälisillä vesillä alueilla I ja II;

e)

silli Pohjanmerellä linjan 53° N pohjoispuolella;

f)

silli alueilla IV c and VII d;

g)

silli alueilla VII a, VII g, VII h, VII j ja VII k;

h)

piikkimakrilli unionin vesillä alueilla II a, IV a, VI, VII a–c, VII e–k, VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e; unionin ja kansainvälisillä vesillä alueella V b; kansainvälisillä vesillä alueilla XII ja XIV.

2.   Jäsenvaltion vuonna 2015 käyttämättä jääneiden alkuperäisten kiintiöiden määrää lisätään 1 kohdan d–h alakohdassa määritettyjen kantojen osalta 25 prosenttiin asti kannan kyseisen jäsenvaltion kiintiön laskemiseksi vuodelle 2016. Kyseinen prosenttiosuus on 1 kohdan a–c alakohdassa määritettyjen kantojen osalta 17,5. Muille jäsenvaltioille asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan nojalla mahdollisesti siirretyt määrät sekä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37, 105 ja 107 artiklan nojalla vähennetyt määrät otetaan huomioon tämän kohdan mukaisten käytettyjen ja käyttämättä jääneiden määrien vahvistamisessa.

3.   Kun jäsenvaltio on käyttänyt tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä vaihtoehtoa tietyn kannan osalta, mitään muuta joustomahdollisuutta ei sovelleta käyttämättömien kalastusmahdollisuuksien siirtämiseksi kyseisen kannan osalta.”

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1221/2014 muuttaminen

Lisätään asetukseen (EU) N:o 1221/2014 artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Joustomahdollisuus tiettyjen kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa

1.   Tätä artiklaa sovelletaan seuraaviin kantoihin:

a)

silli/silakka ICES-osa-alueilla 30–31;

b)

silli/silakka unionin vesillä ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32;

c)

silli/silakka ICES-osa-alueella 28.1;

d)

kilohaili unionin vesillä ICES-osa-alueilla 22–32.

2.   Jäsenvaltion vuonna 2015 käyttämättä jääneiden alkuperäisten kiintiöiden määrää lisätään 1 kohdassa määritettyjen kantojen osalta 25 prosenttiin asti kannan kyseisen jäsenvaltion kiintiön laskemiseksi vuodelle 2016. Muille jäsenvaltioille asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan nojalla mahdollisesti siirretyt määrät sekä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37, 105 ja 107 artiklan nojalla vähennetyt määrät otetaan huomioon tämän kohdan mukaisten käytettyjen ja käyttämättä jääneiden määrien vahvistamisessa.

3.   Kun jäsenvaltio on käyttänyt tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä vaihtoehtoa tietyn kannan osalta, mitään muuta joustomahdollisuutta ei sovelleta käyttämättömien kalastusmahdollisuuksien siirtämiseksi kyseisen kannan osalta.”

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen tai purettujen kantojen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä esitettyjä kantojen koodeja.

10 artikla

Joustomahdollisuus

1.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan varo-TACia, ja mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, jollei tämän asetuksen liitteessä toisin säädetä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 4 artiklaa ei sovelleta, jos jäsenvaltio hyödyntää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdassa säädettyä vuosittaista joustomahdollisuutta.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämän asetuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 779/97 kumoamisesta (EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 16).

(6)  Neuvoston asetus (EU) 2015/104, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 779/2014 kumoamisesta (EUVL L 22, 28.1.2015, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).


LIITE

Unionin aluksiin sovellettavat TACit alueilla, joilla on TACeja, lajeittain ja alueittain

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin mainita) kalakannoittain sekä niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Viittaukset kalastusalueisiin ovat viittauksia ICES-alueisiin, jollei toisin mainita.

Kalakannat mainitaan lajin latinankielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi tieteellisten nimien ja yleiskielisten nimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleiskielinen nimi

Clupea harengus

HER

Silakka

Gadus morhua

COD

Turska

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Salmo salar

SAL

Lohi

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomi

99 098

 

 

Ruotsi

21 774

 

 

Unioni

120 872

 

 

TAC

120 872

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alueet 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Tanska

3 683

 

 

Saksa

14 496

 

 

Suomi

2

 

Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohtaa sovelletaan.

Puola

3 419

 

 

Ruotsi

4 674

 

 

Unioni

26 274

 

 

TAC

26 274

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Tanska

3 905

 

 

Saksa

1 035

 

 

Viro

19 942

 

Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohtaa sovelletaan.

Suomi

38 927

 

 

Latvia

4 921

 

 

Liettua

5 182

 

 

Puola

44 224

 

 

Ruotsi

59 369

 

 

Unioni

177 505

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Silakka

Clupea harengus

Alue:

Osa-alue 28.1

HER/03D.RG

Viro

16 124

 

 

Latvia

18 791

 

Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohtaa sovelletaan.

Unioni

34 915

 

 

TAC

34 915

 

Analyyttinen TAC


Laji

Turska

Gadus morhua

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Tanska

9 451

 

 

Saksa

3 760

 

 

Viro

921

 

 

Suomi

723

 

 

Latvia

3 514

 

 

Liettua

2 315

 

 

Puola

10 884

 

 

Ruotsi

9 575

 

 

Unioni

41 143

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Turska

Gadus morhua

Alue:

Osa-alueet 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Tanska

5 552 (1)

 

 

Saksa

2 715 (1)

 

 

Viro

123 (1)

 

 

Suomi

109 (1)

 

 

Latvia

459 (1)

 

 

Liettua

298 (1)

 

 

Puola

1 486 (1)

 

 

Ruotsi

1 978 (1)

 

 

Unioni

12 720 (1)

 

 

TAC

12 720 (1)

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Tanska

2 890

 

 

Saksa

321

 

 

Puola

605

 

 

Ruotsi

218

 

 

Unioni

4 034

 

 

TAC

4 034

 

Analyyttinen TAC


Laji:

Lohi

Salmo salar

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Tanska

19 879 (2)

 

 

Saksa

2 212 (2)

 

 

Viro

2 020 (2)

 

 

Suomi

24 787 (2)

 

 

Latvia

12 644 (2)

 

 

Liettua

1 486 (2)

 

 

Puola

6 030 (2)

 

 

Ruotsi

26 870 (2)

 

 

Unioni

95 928 (2)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Lohi

Salmo salar

Alue:

Unionin vedet osa-alueella 32

SAL/3D32.

Viro

1 344 (3)

 

 

Suomi

11 762 (3)

 

 

Unioni

13 106 (3)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Varo-TAC


Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue:

Unionin vedet osa-alueilla 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Tanska

19 958

 

 

Saksa

12 644

 

 

Viro

23 175

 

 

Suomi

10 447

 

 

Latvia

27 990

 

 

Liettua

10 125

 

 

Puola

59 399

 

 

Ruotsi

38 582

 

 

Unioni

202 320

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC


(1)  Tämä kiintiö voidaan pyytää 1. tammikuuta–14. helmikuuta ja 1. huhtikuuta–31. joulukuuta 2016.

(2)  Yksittäisten kalojen kappalemääränä.

(3)  Yksittäisten kalojen kappalemääränä.


19.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/11


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2073,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2015,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella IV, unionin vesillä alueella IIa sekä sillä alueen IIIa osalla, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2015/104 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2015.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2015 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2015 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2015/104, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 779/2014 kumoamisesta (EUVL L 22, 28.1.2015, s. 1).


LITTE

Nro

55/TQ104

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

COD/2A3AX4

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

IV, unionin vedet alueella IIa sekä se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

5.10.2015


19.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/13


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2074,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2015,

Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä Norjan vesillä linjan 62° N eteläpuolella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2015/104 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2015.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen alusten kyseisessä liitteessä mainitun kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2015 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2015 koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus samassa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla pyydettyjen kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

João AGUIAR MACHADO

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2015/104, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 779/2014 kumoamisesta (EUVL L 22, 28.1.2015, s. 1).


LIITE

Nro

56/TQ104

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

PRA/04-N.

Laji

Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

Alue

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

5.10.2015


19.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/15


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2075,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, desmedifamin, diklorproppi-P:n, haloksifoppi-P:n, orytsaliinin ja fenmedifamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Diklorproppi-P:n, haloksifoppi-P:n ja orytsaliinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Abamektiinin, desmedifamin ja fenmedifamin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon abamektiinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (2). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista ja suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista nautojen lihaksen ja munuaisen osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli voimassa olevien jäämien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla sitrushedelmiä, manteleita, hasselpähkinöitä, saksanpähkinöitä, omenoita, päärynöitä, kvitteneitä, mispeleitä, lokvatteja, persikoita, luumuja, syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä, viinin valmistukseen tarkoitettuja viinirypäleitä, mansikoita, karhunvatukoita, vadelmia, herukoita (puna-, musta- ja valkoherukoita), karviaisia, papaijoita, perunoita, retiisejä ja retikoita, valkosipuleja, sipuleja, salottisipuleja, varhaissipuleja, tomaatteja, paprikoita, munakoisoja, kurkkuja, cocktailkurkkuja, kesäkurpitsoja, meloneja, kurpitsoja, vesimeloneja, kiinankaalia, vuonankaalia, lehtisalaattia, siloendiivejä, sinappikaalia (rucola), Brassica-lajien lehtiä ja ituja, salaattisikuria, kirveliä, ruohosipulia, yrttiselleriä, persiljaa, salviaa, rosmariinia, timjamia, basilikaa, laakerinlehtiä, rakuunaa, tarhapapuja (tuoreita silpimättömiä), herneitä (tuoreita silpimättömiä) ja purjoa koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tietoja ei ollut saatavilla kirsikoita, avokadoja, herneitä (tuoreita silpimättömiä) eikä latva-artisokkaa koskevista jäämien enimmäismääristä ja että saatavilla olevat tiedot vihanneskrassista ja lehtiselleristä eivät olleet riittäviä alustavan jäämien enimmäismäärän määrittämiseksi ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle. Ottaen huomioon lisätiedot hyvästä maatalouskäytännöstä, jotka Ranska toimitti perustellun lausunnon julkaisemisen jälkeen, ja koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, aprikooseja koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon desmedifamin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (3). Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla punajuuria, ruotimangoldia, sokerijuurikasta, sikoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lampaita (lihas, rasva, maksa ja munuaiset) eikä vuohia (lihas, rasva, maksa ja munuaiset) koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon diklorproppi-P:n jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (4). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista omenien, päärynöiden, kirsikoiden, luumujen, ohranjyvien, kauranjyvien, rukiinjyvien ja vehnänjyvien osalta. Appelsiinien osalta se suositteli voimassa olevien jäämien enimmäismäärien nostamista. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla sikoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lampaita (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), vuohia (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lehmänmaitoa, lampaanmaitoa ja vuohenmaitoa koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon haloksifoppi-P:n jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (5). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla porkkanoita, sipuleita, paprikoita, tarhapapuja (kuivatut), herneitä (kuivatut), auringonkukansiemeniä, sokerijuurikasta, sikoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lampaita (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), vuohia (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), siipikarjaa (lihas, rasva ja maksa), lehmänmaitoa, lampaanmaitoa ja vuohenmaitoa ja linnunmunia koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että varhaissipuleiden ja rapsinsiementen jäämien enimmäismääristä saatavilla olevat tiedot eivät olleet riittäviä alustavan jäämien enimmäismäärän määrittämiseksi ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Varhaissipuleita koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava määritysrajan tasolle. Ottaen huomioon lisätiedot hyvästä maatalouskäytännöstä, jotka Australia toimitti perustellun lausunnon julkaisemisen jälkeen, ja koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, rapsinsiemeniä koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle. Kyseistä jäämien enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon orytsaliinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (6). Se suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista viinirypäleiden (syötäviksi tarkoitetut) osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevan enimmäismäärän pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla kiivihedelmiä ja parsaa koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että banaanien jäämien enimmäismäärästä saatavilla olevat tiedot eivät olleet riittäviä alustavan jäämien enimmäismäärän määrittämiseksi ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Kyseistä tuotetta koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava määritysrajan tasolle.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon fenmedifamin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (7). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla mansikoita, punajuuria, pinaattia, ruotimangoldia, kirveliä, ruohosipulia, yrttiselleriä, persiljaa, salviaa, rosmariinia, timjamia, basilikaa, laakerinlehtiä ja rakuunaa koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla sokerijuurikasta koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Ottaen huomioon jäämätestejä koskevat lisätiedot, jotka Suomi toimitti perustellun lausunnon julkaisemisen jälkeen, sokerijuurikasta koskeva jäämien enimmäismäärä olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II tasolle ”0,05 (*) mg/kg”. Kyseistä jäämien enimmäismäärää tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla sikoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), nautoja (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lampaita (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), vuohia (lihas, rasva, maksa ja munuaiset), lehmänmaitoa, lampaanmaitoa ja vuohenmaitoa, siipikarjaa (lihas, rasva ja maksa) ja linnunmunia koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle.

(8)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai CXL-arvoja, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(9)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(10)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(11)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(13)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(14)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu ennen 8 päivää joulukuuta 2015.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 9 päivästä kesäkuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(9):3823.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3803.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(2):3552.

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(10):3861.

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(8):3819.

(7)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(8):3807.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan abamektiinia, desmedifamia ja fenmedifamia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Tunnusnumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (2)

Abamektiini (avermektiini B1a:n, avermektiini B1b:n ja avermektiini B1a:n delta-8,9-isomeerin summa, ilmaistuna avermektiini B1a:na) (F) (R)

Desmedifami

Fenmedifami

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0,01  (1)

 

0110000

Sitrushedelmät

0,015 (+)

 

0,01  (1)

0110010

Greipit

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

0120000

Pähkinät

 

 

0,01  (1)

0120010

Mantelit

0,02 (+)

 

 

0120020

Parapähkinät

0,01 (1)

 

 

0120030

Cashewpähkinät

0,01 (1)

 

 

0120040

Kastanjat

0,01 (1)

 

 

0120050

Kookospähkinät

0,01 (1)

 

 

0120060

Hasselpähkinät

0,02 (+)

 

 

0120070

Makadamiat

0,01 (1)

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

0,01 (1)

 

 

0120090

Pinjansiemenet

0,01 (1)

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

0,01 (1)

 

 

0120110

Jalopähkinät

0,02 (+)

 

 

0120990

Muut

0,01 (1)

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,03 (+)

 

0,01  (1)

0130010

Omenat

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0130990

Muut

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

 

0,01  (1)

0140010

Aprikoosit

0,02 (+)

 

 

0140020

Kirsikat

0,01 (1)

 

 

0140030

Persikat

0,02 (+)

 

 

0140040

Luumut

0,01 (1) (+)

 

 

0140990

Muut

0,01 (1)

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,01 (1) (+)

 

0,01  (1)

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,15 (+)

 

0,3 (+)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0,01  (1)

0153010

Karhunvatukat

0,08 (+)

 

 

0153020

Sinivatukat

0,01 (1)

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

0,08 (+)

 

 

0153990

Muut

0,01 (1)

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (1)

 

0,01  (1)

0154010

Pensasmustikat

 

 

 

0154020

Karpalot

 

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

(+)

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

(+)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

 

0154990

Muut

 

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

0,01  (1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,01 (1)

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,01 (1)

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

 

0162020

Litsit

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

0,01 (1)

 

 

0163020

Banaanit

0,01 (1)

 

 

0163030

Mangot

0,01 (1)

 

 

0163040

Papaijat

0,03 (+)

 

 

0163050

Granaattiomenat

0,01 (1)

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

0,01 (1)

 

 

0163070

Guavat

0,01 (1)

 

 

0163080

Ananakset

0,01 (1)

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

0,01 (1)

 

 

0163100

Duriot

0,01 (1)

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

0,01 (1)

 

 

0163990

Muut

0,01 (1)

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (1)

 

 

0211000

a)

Perunat

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

0,05  (1) (+)

0,15 (+)

0213020

Porkkanat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213040

Piparjuuret

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213050

Maa-artisokat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213060

Palsternakat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213070

Juuripersiljat

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213080

Retiisit ja retikat

(+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0213090

Kaurajuuret

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213100

Lantut

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213110

Nauriit

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0213990

Muut

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0220000

Sipulikasvit

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0220010

Valkosipulit

(+)

 

 

0220020

Sipulit

(+)

 

 

0220030

Salottisipulit

(+)

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

(+)

 

 

0220990

Muut

 

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

0231010

Tomaatit

0,09 (+)

 

 

0231020

Paprikat

0,07 (+)

 

 

0231030

Munakoisot

0,09 (+)

 

 

0231040

Okrat

0,01 (1)

 

 

0231990

Muut

0,01 (1)

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,04

 

 

0232010

Kurkut

(+)

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

(+)

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

(+)

 

 

0232990

Muut

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,01 (1)

 

 

0233010

Melonit

(+)

 

 

0233020

Kurpitsat

(+)

 

 

0233030

Vesimelonit

(+)

 

 

0233990

Muut

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01 (1)

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (1)

 

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

0242990

Muut

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

(+)

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0251010

Vuonankaali

2 (+)

 

 

0251020

Lehtisalaatti

0,09 (+)

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

0,1 (+)

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

0,01 (1)

 

 

0251050

Krassikanankaali

0,01 (1)

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

0,015 (+)

 

 

0251070

Lehtisinappi

0,01 (1)

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

2 (+)

 

 

0251990

Muut

0,01 (1)

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01 (1)

 

 

0252010

Pinaatti

 

0,01  (1)

0,3 (+)

0252020

Vihannesportulakka

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0,05  (1) (+)

0,3 (+)

0252990

Muut

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (1) (+)

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

 

0,02  (1)

 

0256010

Kirveli

2 (+)

 

7 (+)

0256020

Ruohosipuli

2 (+)

 

7 (+)

0256030

Yrttiselleri

0,09 (+)

 

7 (+)

0256040

Persilja

2 (+)

 

7 (+)

0256050

Salvia

2 (+)

 

7 (+)

0256060

Rosmariini

2 (+)

 

7 (+)

0256070

Timjami

2 (+)

 

7 (+)

0256080

Basilika ja syötävät kukat

2 (+)

 

7 (+)

0256090

Laakerinlehti

2 (+)

 

7 (+)

0256100

Rakuuna

2 (+)

 

0,3 (+)

0256990

Muut

0,02  (1)

 

0,02  (1)

0260000

Palkovihannekset

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

0,03 (+)

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

0,01 (1)

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

0,03 (+)

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

0,01 (1)

 

 

0260050

Linssit

0,01 (1)

 

 

0260990

Muut

0,01 (1)

 

 

0270000

Varsivihannekset

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0270010

Parsa

 

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

 

0270060

Purjo

(+)

 

 

0270070

Raparperi

 

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

 

0270990

Muut

 

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

Kuivatut palkokasvit

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0300010

Tarhapavut

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

 

0300990

Muut

 

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0401000

Öljysiemenet

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

 

0401140

Hampunsiemenet

 

 

 

0401150

Risiininsiemenet

 

 

 

0401990

Muut

 

 

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

0402040

Kapokki

 

 

 

0402990

Muut

 

 

 

0500000

VILJAT

0,01 (1)

0,01  (1)

0,01  (1)

0500010

Ohra

 

 

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

 

 

0500030

Maissi

 

 

 

0500040

Viljahirssi

 

 

 

0500050

Kaura

 

 

 

0500060

Riisi

 

 

 

0500070

Ruis

 

 

 

0500080

Kirjodurra

 

 

 

0500090

Vehnä

 

 

 

0500990

Muut

 

 

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

Teet

 

 

 

0620000

Kahvipavut

 

 

 

0630000

Yrttiteet

 

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

0631030

Ruusu

 

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

 

0632010

Mansikka

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

 

0700000

Humala

0,1

0,05  (1)

0,05  (1)

0800000

MAUSTEET

 

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Korianteri

 

 

 

0810050

Kumina

 

 

 

0810060

Tilli

 

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Maustepippuri

 

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

0820990

Muut

 

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kaneli

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Inkivääri

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

 

0850020

Kapris

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskotti

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (1)

 

 

0900010

Sokerijuurikas

 

0,05  (1) (+)

0,05  (1) (+)

0900020

Sokeriruoko

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900030

Juurisikuri

 

0,01  (1)

0,01  (1)

0900990

Muut

 

0,01  (1)

0,01  (1)

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

0,05  (1)

0,05  (1)

1010000

Kudokset

 

 

 

1011000

a)

Siat

0,01 (1)

 

 

1011010

Lihas

 

(+)

 

1011020

Rasvakudos

 

(+)

 

1011030

Maksa

 

(+)

 

1011040

Munuaiset

 

(+)

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

1011990

Muut

 

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Lihas

0,01 (1)

(+)

 

1012020

Rasvakudos

0,01 (1)

(+)

 

1012030

Maksa

0,02

(+)

 

1012040

Munuaiset

0,01 (1)

(+)

 

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

1012990

Muut

0,01 (1)

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Lihas

0,02

(+)

 

1013020

Rasvakudos

0,05

(+)

 

1013030

Maksa

0,025

(+)

 

1013040

Munuaiset

0,02

(+)

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,05

 

 

1013990

Muut

0,01 (1)

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Lihas

0,01 (1)

(+)

 

1014020

Rasvakudos

0,01 (1)

(+)

 

1014030

Maksa

0,02

(+)

 

1014040

Munuaiset

0,01 (1)

(+)

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

1014990

Muut

0,01 (1)

 

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

 

1015010

Lihas

0,01 (1)

 

 

1015020

Rasvakudos

0,01 (1)

 

 

1015030

Maksa

0,02

 

 

1015040

Munuaiset

0,01 (1)

 

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

1015990

Muut

0,01 (1)

 

 

1016000

f)

Siipikarja

0,01 (1)

 

 

1016010

Lihas

 

 

 

1016020

Rasvakudos

 

 

 

1016030

Maksa

 

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

 

 

1016990

Muut

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

 

1017010

Lihas

0,01 (1)

 

 

1017020

Rasvakudos

0,01 (1)

 

 

1017030

Maksa

0,02

 

 

1017040

Munuaiset

0,01 (1)

 

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

 

 

1017990

Muut

0,01 (1)

 

 

1020000

Maito

0,01  (1)

 

 

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01 (1)

 

 

1030010

Kanat

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

1030990

Muut

 

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet

0,05  (1)

 

 

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01 (1)

 

 

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01 (1)

 

 

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01 (1)

 

 

b)

Lisätään diklorproppia, haloksifoppia ja orytsaliinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Tunnusnumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Diklorproppi (diklorpropin (myös diklorproppi-P:n), sen suolojen, esterien ja konjugaattien summa ilmaistuna diklorproppina) (R)

Haloksifoppi (haloksifopin, sen esterien, suolojen ja konjugaattien summa ilmaistuna haloksifoppina (R- ja S-isomeerien kaikkien suhteiden summa)) (F) (R)

Orytsaliini (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0110000

Sitrushedelmät

 

 

 

0110010

Greipit

0,02  (3)

 

 

0110020

Appelsiinit

0,3

 

 

0110030

Sitruunat

0,02  (3)

 

 

0110040

Limetit

0,02  (3)

 

 

0110050

Mandariinit

0,02  (3)

 

 

0110990

Muut

0,02  (3)

 

 

0120000

Pähkinät

0,02  (3)

 

 

0120010

Mantelit

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

0130000

Siemenhedelmät

0,02  (3)

 

 

0130010

Omenat

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

 

0130990

Muut

 

 

 

0140000

Kivihedelmät

0,02  (3)

 

 

0140010

Aprikoosit

 

 

 

0140020

Kirsikat

 

 

 

0140030

Persikat

 

 

 

0140040

Luumut

 

 

 

0140990

Muut

 

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

0,02  (3)

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0153990

Muut

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

 

0154020

Karpalot

 

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

 

0154990

Muut

 

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,02  (3)

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

 

 

0161050

Karambolat

 

 

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

 

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

(+)

0162020

Litsit

 

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

0163020

Banaanit

 

 

 

0163030

Mangot

 

 

 

0163040

Papaijat

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

 

 

0163070

Guavat

 

 

 

0163080

Ananakset

 

 

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

 

 

0163100

Duriot

 

 

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

 

 

0163990

Muut

 

 

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0211000

a)

Perunat

 

0,01  (3)

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (3)

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

0,01  (3)

 

0213020

Porkkanat

 

0,09 (+)

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0,01  (3)

 

0213040

Piparjuuret

 

0,01  (3)

 

0213050

Maa-artisokat

 

0,01  (3)

 

0213060

Palsternakat

 

0,01  (3)

 

0213070

Juuripersiljat

 

0,01  (3)

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0,01  (3)

 

0213090

Kaurajuuret

 

0,01  (3)

 

0213100

Lantut

 

0,01  (3)

 

0213110

Nauriit

 

0,01  (3)

 

0213990

Muut

 

0,01  (3)

 

0220000

Sipulikasvit

0,02  (3)

 

0,01 (3)

0220010

Valkosipulit

 

0,01  (3)

 

0220020

Sipulit

 

0,2 (+)

 

0220030

Salottisipulit

 

0,01  (3)

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0,01  (3)

 

0220990

Muut

 

0,01  (3)

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

0231010

Tomaatit

 

 

 

0231020

Paprikat

 

 

 

0231030

Munakoisot

 

 

 

0231040

Okrat

 

 

 

0231990

Muut

 

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

0232010

Kurkut

 

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

 

0233010

Melonit

 

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

0233990

Muut

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

 

0242990

Muut

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0251010

Vuonankaali

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

 

0251990

Muut

 

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0252010

Pinaatti

 

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

 

0252990

Muut

 

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavat lajit

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,05 (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Kirveli

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

 

0256070

Timjami

 

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

 

0256990

Muut

 

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,02  (3)

0,01  (3)

0,01 (3)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)