ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 299

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
14. marraskuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1998,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2015,

yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdan mukaan komission olisi vahvistettava mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanon edellyttämät yksityiskohtaiset toimenpiteet ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteisiä perusvaatimuksia täydentävät yleiset toimenpiteet.

(2)

Jos toimenpiteet sisältävät komission asetuksen (EY) N:o 300/2008 18 artiklan a kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia turvatietoja, niitä olisi käsiteltävä komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444 (2) mukaisesti. Sen vuoksi nämä toimenpiteet olisi hyväksyttävä erikseen jäsenvaltioille osoitetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä eikä niitä pidä julkaista.

(3)

Komission asetusta (EU) N:o 185/2010 (3), jossa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, on muutettu 20 kertaa sen voimaantulon jälkeen. Selkeyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi se olisi kumottava ja korvattava uudella säädöksellä, jolla kootaan yhteen alkuperäinen säädös ja kaikki siihen tehdyt muutokset. Uutta säädöstä olisi tarvittaessa myös selkeytettävä ja päivitettävä käytännön kokemuksen ja alan teknologisen kehityksen perusteella.

(4)

Näitä toimenpiteitä olisi tarkistettava säännöllisesti, jotta ne vastaisivat uhkien kehittymistä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 1 kohdalla perustetun siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yksityiskohtaiset toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi siihen kohdistuvilta ja sen turvallisuuden vaarantavilta laittomilta teoilta, ja saman asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yleiset toimenpiteet, joilla täydennetään mainittuja yhteisiä perusvaatimuksia, esitetään liitteessä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 185/2010. Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1).


LIITE

1.   LENTOASEMIEN TURVAAMINEN

1.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.0.1   Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

1.0.2   Tämän luvun soveltamiseksi ilma-alukset, linja-autot, matkatavarakärryt ja muut kuljetusvälineet sekä kulkutiet ja kulkusillat katsotaan lentoaseman osiksi.

Tässä luvussa ’varmistetulla matkatavaralla’ tarkoitetaan turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa, joka on fyysisesti suojattu siten, että esineiden sijoittaminen siihen on estetty.

1.0.3   Sanotun rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 272/2009 (1) liitteessä olevassa osassa K vahvistettujen poikkeuksia koskevien perusteiden soveltamista, asianomainen viranomainen voi sallia erityisiä turvamenettelyjä tai vapautuksia lentoasemien lentokenttäalueiden suojaamisesta ja turvaamisesta päivinä, joille on suunniteltu enintään kahdeksan lähtevää lentoa, sillä edellytyksellä, että ainoastaan yksi ilma-alus kerrallaan ottaa tai jättää rahtia tai matkustajia joko turvavalvotun alueen kriittisessä osassa tai lentoasemalla, joka ei kuulu 1.1.3 kohdan soveltamisalaan.

1.0.4   Tässä liitteessä ’muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevat tavarat’ ovat niitä kuljettavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita.

1.0.5   Tässä luvussa ja sovellettavin osin komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 final (2) olevat viittaukset kolmansiin maihin koskevat myös muita maita ja alueita, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa.

1.1   LENTOASEMIEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.1.1   Rajat

1.1.1.1   Maaliikennealueen, lentokenttäalueen, turvavalvottujen alueiden, kriittisten osien ja tarvittaessa merkittyjen alueiden välisten rajojen on oltava selvästi tunnistettavissa kullakin lentoasemalla, jotta asianmukaiset turvatoimenpiteet voidaan toteuttaa kullakin näistä alueista.

1.1.1.2   Maaliikennealueen ja lentokenttäalueen välillä on oltava fyysinen este, joka on selvästi yleisön nähtävissä ja joka estää henkilöiden luvattoman pääsyn alueelle.

1.1.2   Turvavalvotut alueet

1.1.2.1   Turvavalvottuihin alueisiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a)

se lentoaseman osa, johon turvatarkastetuilla lähtevillä matkustajilla on pääsy; ja

b)

se lentoaseman osa, jonka kautta turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa voidaan kuljettaa tai jossa sitä voidaan säilyttää, ellei ole kyse varmistetusta matkatavarasta; ja

c)

se lentoaseman osa, joka on varattu matkustajia ottavien tai lastattavien ilma-alusten pysäköintiin.

1.1.2.2   Lentoaseman osaa on pidettävä turvavalvottuna alueena vähintään niin kauan kuin 1.1.2.1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja suoritetaan.

Kun turvavalvottu alue perustetaan, välittömästi ennen alueen perustamista on suoritettava turvaetsintä niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei alueella ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

1.1.2.3   Aina kun turvavalvotuille alueille on voinut päästä asiattomia henkilöitä, niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei alueella ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

1.1.3   Turvavalvottujen alueiden kriittiset osat

1.1.3.1   Kriittiset osat on perustettava sellaisilla lentoasemilla, joilla yli 40 henkilöllä on lentoaseman henkilökortti, joka sallii pääsyn turvavalvotuille alueille.

1.1.3.2   Kriittisiin osiin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

a)

kaikki lentoaseman osat, joihin turvatarkastetuilla lähtevillä matkustajilla on pääsy; ja

b)

kaikki lentoaseman osat, joiden kautta turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa voidaan kuljettaa tai joissa sitä voidaan säilyttää, ellei ole kyse varmistetusta matkatavarasta.

Lentoaseman osaa on pidettävä kriittisenä osana vähintään niin kauan kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimintoja suoritetaan.

1.1.3.3   Kun kriittinen osa perustetaan, välittömästi ennen tällaisen osan perustamista on suoritettava turvaetsintä niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei osassa ole kiellettyjä esineitä. Tämä säännös on katsottava täytetyksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

1.1.3.4   Aina kun kriittisiin osiin on voinut päästä turvatarkastamattomia henkilöitä, matkustajia ja miehistön jäseniä, jotka saapuvat muista kuin lisäyksessä 4-B luetelluista kolmansista maista, niissä osissa, joiden koskemattomuus on voinut vaarantua, on suoritettava turvaetsintä mahdollisimman pian, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei osassa ole kiellettyjä esineitä.

Edellä olevan 1 kohdan säännökset on katsottava täytetyiksi sellaisten ilma-alusten osalta, joille on tehty ilma-aluksen turvaetsintä.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun 1.3.2 ja 4.1.1.7 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla henkilöillä on ollut pääsy kriittisiin osiin.

Kun on kyse muista maista kuin lisäyksessä 4-B luetelluista kolmansista maista saapuvista matkustajista ja miehistön jäsenistä, 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan niihin kriittisiin osiin, joissa voi olla turvatarkastettuja ruumaan meneviä matkatavaroita ja/tai joita käyttävät turvatarkastetut lähtevät matkustajat, jotka eivät lähde samalla ilma-aluksella kuin kyseiset matkustajat ja miehistön jäsenet.

1.2   KULUNVALVONTA

1.2.1   Pääsy lentokenttäalueelle

1.2.1.1   Pääsylupa lentokenttäalueelle voidaan myöntää ainoastaan, jos henkilöillä ja ajoneuvoilla on perusteltu syy olla siellä. Valtuutettujen henkilöiden opastamat kiertokäynnit lentoasemalla katsotaan perustelluksi syyksi.

1.2.1.2   Jotta henkilö voidaan päästää lentokenttäalueelle, hänellä on oltava mukanaan asiaa koskeva lupa.

1.2.1.3   Jotta ajoneuvo voidaan päästää lentokenttäalueelle, siinä on oltava näkyvillä ajoneuvolupa.

1.2.1.4   Lentokenttäalueella olevien henkilöiden on pyynnöstä esitettävä lupansa tarkastusta varten.

1.2.2   Pääsy turvavalvotuille alueille

1.2.2.1   Pääsy turvavalvotuille alueille voidaan myöntää ainoastaan, jos henkilöillä ja ajoneuvoilla on perusteltu syy olla siellä. Valtuutettujen henkilöiden opastamat kiertokäynnit lentoasemalla katsotaan perustelluksi syyksi.

1.2.2.2   Jotta henkilö voidaan päästää turvavalvotuille alueille, hänen on esitettävä jokin seuraavista luvista:

a)

voimassa oleva tarkastuskortti tai vastaava; tai

b)

voimassa oleva miehistön henkilökortti; tai

c)

voimassa oleva lentoaseman henkilökortti; tai

d)

voimassa oleva kansallisen asianomaisen viranomaisen henkilökortti; tai

e)

voimassa oleva asianomaisen kansallisen viranomaisen tunnustama lainvalvontaviranomaisen henkilökortti.

Vaihtoehtoisesti pääsy voidaan myöntää biometrisellä tunnistusjärjestelmällä tehdyn positiivisen tunnistuksen jälkeen.

1.2.2.3   Jotta ajoneuvo voidaan päästää turvavalvotuille alueille, siinä on oltava näkyvillä voimassa oleva ajoneuvolupa.

1.2.2.4   Edellä 1.2.2.2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarkastuskortti tai vastaava on tarkastettava ennen henkilön päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan kohtuudella varmistaa kortin voimassaolo.

Edellä 1.2.2.2 kohdan b–e alakohdassa tarkoitettu kortti on tarkastettava ennen henkilön päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, että kortti on voimassa ja kuuluu sen haltijalle.

Jos käytetään biometristä tunnistusta, on varmistettava, että turvavalvotulle alueelle pyrkivällä henkilöllä on jokin 1.2.2.2 kohdassa luetelluista luvista ja että kyseinen lupa on voimassa eikä sitä ole mitätöity.

1.2.2.5   Luvattoman pääsyn estämiseksi turvavalvottujen alueiden sisäänkäyntejä on valvottava

a)

sähköisellä järjestelmällä, joka mahdollistaa vain yhden henkilön sisäänpääsyn kerrallaan; tai

b)

valtuutettujen henkilöiden toteuttaman kulunvalvonnan avulla.

Asianomainen viranomainen voi määrätä kansallisessa ilmailun turvallisuusohjelmassaan, että a alakohdan mukaista yhden henkilön sisäänpääsyn kerrallaan mahdollistavaa järjestelmää ei käytetä sisäänkäynneillä, joita käyttää ainoastaan lainvalvontahenkilöstö.

1.2.2.6   Ajoneuvolupa on tarkastettava ennen ajoneuvon päästämistä turvavalvotuille alueille, jotta voidaan varmistaa, että lupa on voimassa ja vastaa ajoneuvoa.

1.2.2.7   Turvavalvotuille alueille pääsyyn sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.2.3   Unionin miehistön henkilökorttia ja lentoaseman henkilökorttia koskevat vaatimukset

1.2.3.1   Unionin lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortti ja lentoaseman henkilökortti voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, joka tarvitsee sitä tehtäviensä toteuttamiseksi ja joka on läpäissyt 11.1.3 kohdan mukaisen taustan tarkistuksen.

1.2.3.2   Miehistön henkilökortit ja lentoaseman henkilökortit voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi.

1.2.3.3   Henkilön, joka ei läpäise taustan tarkistusta, henkilökortti on peruttava välittömästi.

1.2.3.4   Henkilökortti on pidettävä esillä ainakin haltijan ollessa turvavalvotulla alueella.

Tämän luvun 1.5.1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanosta vastaavien henkilöiden on tarkastettava henkilö, joka ei pidä henkilökorttiaan esillä muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkustajia, ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta.

1.2.3.5   Henkilökortti on välittömästi palautettava sen myöntäneelle yksikölle

a)

luvan myöntäneen yksikön sitä pyytäessä; tai

b)

työsuhteen päättyessä; tai

c)

työnantajan vaihtuessa; tai

d)

kun tarve päästä niille alueille, joille lupa on myönnetty, muuttuu; tai

e)

kortin voimassaolon päättyessä; tai

f)

kun kortti perutaan.

1.2.3.6   Myöntävälle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos henkilökortti katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palauteta.

1.2.3.7   Sähköinen kortti on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo päättyy, se on peruttu tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.

1.2.3.8   Unionin miehistön henkilökorttiin ja lentoaseman henkilökorttiin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.2.4   Unionin miehistön henkilökorttia koskevat lisävaatimukset

1.2.4.1   Unionin lentoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevan miehistön jäsenen henkilökortissa on oltava

a)

haltijan nimi ja valokuva; ja

b)

lentoliikenteen harjoittajan nimi; ja

c)

sana ”crew” englanniksi; ja

d)

viimeinen voimassaolopäivä.

1.2.5   Lentoaseman henkilökorttia koskevat lisävaatimukset

1.2.5.1   Lentoaseman henkilökortissa on oltava

a)

haltijan nimi ja valokuva; ja

b)

haltijan työnantajan nimi, ellei sitä ole ohjelmoitu sähköisesti; ja

c)

joko myöntävän yksikön tai lentoaseman nimi; ja

d)

alueet, joille haltijalla on lupa päästä; ja

e)

viimeinen voimassaolopäivä, ellei sitä ole ohjelmoitu sähköisesti.

Nimet ja pääsyalueet voidaan korvata vastaavilla tunnisteilla.

1.2.5.2   Lentoaseman henkilökorttien väärinkäytön estämiseksi on oltava käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan kohtuudella varmistaa, että kadotettujen, varastettujen tai palauttamatta jätettyjen korttien käyttöyritykset havaitaan. Jos tällainen yritys havaitaan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1.2.6   Ajoneuvolupia koskevat vaatimukset

1.2.6.1   Ajoneuvolupa voidaan myöntää ainoastaan, jos siihen on olemassa operatiivinen tarve.

1.2.6.2   Ajoneuvoluvan on oltava ajoneuvokohtainen ja siinä on mainittava

a)

alueet, joille ajoneuvolla on lupa päästä; ja

b)

viimeinen voimassaolopäivä.

Sähköisissä ajoneuvoluvissa ei tarvitse mainita alueita, joille ajoneuvolla on lupa päästä, eikä viimeistä voimassaolopäivää, jos nämä tiedot ovat sähköisesti luettavissa ja ne tarkastetaan ennen ajoneuvon päästämistä turvavalvotuille alueille.

1.2.6.3   Sähköinen ajoneuvolupa on kiinnitettävä ajoneuvoon tavalla, jolla varmistetaan, ettei sitä voida siirtää toiseen ajoneuvoon.

1.2.6.4   Ajoneuvoluvan on oltava selvästi näkyvillä ajoneuvon ollessa lentokenttäalueella.

1.2.6.5   Ajoneuvolupa on välittömästi palautettava sen myöntäneelle yksikölle

a)

luvan myöntäneen yksikön sitä pyytäessä; tai

b)

kun ajoneuvoa ei enää käytetä lentokenttäalueella kulkuun; tai

c)

luvan voimassaolon päätyttyä, ellei lupa mitätöidy automaattisesti.

1.2.6.6   Myöntävälle yksikölle on ilmoitettava välittömästi, jos ajoneuvolupa katoaa tai varastetaan tai jos sitä ei palauteta.

1.2.6.7   Sähköinen ajoneuvolupa on mitätöitävä välittömästi sen jälkeen, kun kortti on palautettu, sen voimassaolo päättyy tai on ilmoitettu sen katoamisesta, varkaudesta tai palauttamatta jättämisestä.

1.2.6.8   Ajoneuvolupien väärinkäytön estämiseksi on oltava käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan kohtuudella varmistaa, että kadotettujen, varastettujen tai palauttamatta jätettyjen ajoneuvolupien käyttöyritykset havaitaan. Jos tällainen yritys havaitaan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1.2.6.9   Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan lentokenttäalueella ja joilla ei ole lupaa ajaa yleisillä teillä, voidaan vapauttaa 1.2.6.2–1.2.6.8 kohdan soveltamisesta, jos niiden osoitetaan selkein ulkoisin merkinnöin olevan kyseisellä lentoasemalla käytettäviä työajoneuvoja.

1.2.7   Pääsy saattajan kanssa

1.2.7.1   Miehistön jäsenillä, joilla ei ole voimassa olevaa lentoaseman henkilökorttia, on oltava saattaja aina kun he liikkuvat muilla turvavalvotuilla alueilla kuin

a)

alueilla, joilla saa olla matkustajia; ja

b)

sen ilma-aluksen välittömässä läheisyydessä olevilla alueilla, jolla he ovat saapuneet tai jolla he lähtevät; ja

c)

miehistön käyttöön osoitetuilla alueilla; ja

d)

terminaalin tai sisäänkäynnin ja sen ilma-aluksen, jolla miehistön jäsenet ovat saapuneet tai jolla he lähtevät, välisellä alueella.

1.2.7.2   Henkilö voidaan poikkeuksellisesti vapauttaa 1.2.5.1 kohdan vaatimuksista ja taustan tarkistusta koskevista velvoitteista sillä edellytyksellä, että hänellä on aina saattaja hänen liikkuessaan turvavalvotuilla alueilla. Henkilö voidaan vapauttaa saattajan mukana kulkemista koskevasta vaatimuksesta, jos kyseinen henkilö esittää luvan ja hänellä on voimassa oleva lentoaseman henkilökortti.

1.2.7.3   Saattajaa koskevat seuraavat vaatimukset:

a)

hänellä on oltava 1.2.2.2 kohdan c, d tai e alakohdassa tarkoitettu voimassa oleva henkilökortti; ja

b)

hänellä on oltava lupa toimia saattajana turvavalvotuilla alueilla; ja

c)

hänen on pidettävä saatettava henkilö tai henkilöt koko ajan suorassa näköyhteydessä; ja

d)

hänen on kohtuudella varmistettava, etteivät saatettavat henkilöt tee turvarikkomuksia.

1.2.7.4   Ajoneuvo voidaan vapauttaa 1.2.6 kohdan vaatimuksista sillä edellytyksellä, että sen mukana kulkee aina saattaja sen liikkuessa lentokenttäalueella.

1.2.7.5   Jos matkustaja ei matkusta sellaisen lentokuljetusta koskevan sopimuksen perusteella, jonka tuloksena annetaan tarkastuskortti tai vastaava, kyseistä matkustajaa saattava miehistön jäsen voidaan vapauttaa 1.2.7.3 kohdan a alakohdan vaatimuksista.

1.2.8   Muut poikkeukset

Muihin poikkeuksiin sovelletaan säännöksiä, jotka vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

1.3   MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN MATKUSTAJIEN JA NÄIDEN HENKILÖIDEN MUKANA OLEVIEN TAVAROIDEN TURVATARKASTUS

1.3.1   Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastus

1.3.1.1   Muut henkilöt kuin matkustajat on turvatarkastettava jollakin seuraavista tavoista:

a)

tarkastus käsin;

b)

metallinilmaisinportit;

c)

räjähdekoirat;

d)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD);

e)

turvaskannerit, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä;

f)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD) yhdessä käsimetallinilmaisinten kanssa.

1.3.1.2   Muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.1.3–4.1.1.6 ja 4.1.1.10–4.1.1.11 kohtaa.

1.3.1.3   Räjähdekoiria ja räjähdysainejäämäilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä muiden henkilöiden kuin matkustajien turvatarkastuksessa tai ennakoimattomana vaihtoehtona käsin suoritettavalle tarkastukselle, metallinilmaisinporteille tai turvaskannereille.

1.3.1.4   Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevat tavarat on turvatarkastettava jollakin seuraavista tavoista:

a)

tarkastus käsin;

b)

läpivalaisulaitteet;

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS);

d)

räjähdekoirat;

e)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

1.3.1.5   Muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan 4.1.2.4–4.1.2.7 ja 4.1.2.11 kohtaa.

1.3.1.6   Räjähdekoiria ja räjähdysainejäämäilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä turvatarkastusmenetelmänä muiden henkilöiden kuin matkustajien mukana olevien tavaroiden turvatarkastuksessa tai ennakoimattomana vaihtoehtona käsin suoritettavalle tarkastukselle, läpivalaisulaitteille tai räjähdysaineilmaisimille.

1.3.1.7   Kun muut henkilöt kuin matkustajat ja näiden henkilöiden mukana olevat tavarat on turvatarkastettava toistuvin satunnaistarkastuksin, asianomaisen viranomaisen on määritettävä tarkastustiheys riskinarvioinnin pohjalta.

1.3.1.8   Muiden henkilöiden kuin matkustajien ja näiden henkilöiden mukana olevien tavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.3.2   Vapautukset ja erityiset turvatarkastusmenettelyt

1.3.2.1   Asianomainen viranomainen voi objektiivisista syistä sallia, että muut henkilöt kuin matkustajat vapautetaan turvatarkastuksesta tai heihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä, sillä edellytyksellä, että heitä saattaa henkilö, jolla on lupa toimia saattajana 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

1.3.2.2   Muut henkilöt kuin matkustajat, jotka on turvatarkastettu ja jotka poistuvat tilapäisesti kriittisistä osista, voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta heidän palatessaan kriittisiin osiin, jos he ovat olleet valtuutettujen henkilöiden jatkuvassa valvonnassa siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät he tuo kiellettyjä esineitä kriittisiin osiin.

1.3.2.3   Vapautuksiin ja erityisiin turvatarkastusmenettelyihin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4   AJONEUVOJEN TARKASTUS

1.4.1   Ajoneuvojen pääsy kriittisiin osiin

1.4.1.1   Kaikki ajoneuvot on tarkastettava ennen niiden päästämistä kriittisiin osiin. Ne on suojattava tarkastuksen jälkeen laittomilta teoilta siihen saakka kunnes ne päästetään kriittisiin osiin.

1.4.1.2   Ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat eivät saa olla ajoneuvossa, kun sitä tutkitaan. Heitä on vaadittava poistamaan henkilökohtaiset tavaransa ajoneuvosta, jotta ne voidaan turvatarkastaa.

1.4.1.3   Käytössä on oltava määritellyt menetelmät ajoneuvojen tilojen valitsemiseksi satunnaistarkastuksiin siten, että valinnan satunnaisuus varmistetaan.

1.4.1.4   Kriittisiin osiin päästettäviin ajoneuvoihin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.2   Ajoneuvojen pääsy turvavalvottujen alueiden muihin kuin kriittisiin osiin

1.4.2.1   Ajoneuvon kuljettaja ja matkustajat eivät saa olla ajoneuvossa, kun sitä tutkitaan. Heitä on vaadittava poistamaan henkilökohtaiset tavaransa ajoneuvosta, jotta ne voidaan turvatarkastaa.

1.4.2.2   Käytössä on oltava määritellyt menetelmät ajoneuvojen ja niiden tilojen valitsemiseksi satunnaistarkastuksiin siten, että valinnan satunnaisuus varmistetaan.

1.4.2.3   Turvavalvottujen alueiden muihin kuin kriittisiin osiin päästettäviin ajoneuvoihin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.3   Tarkastusmenetelmät

1.4.3.1   Käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä valittujen tilojen ja niiden sisällön perinpohjainen manuaalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

1.4.3.2   Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää ainoastaan täydentävinä tarkastusmenetelminä:

a)

räjähdekoirat; ja

b)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

1.4.3.3   Tarkastusmenetelmiin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.4.4   Vapautukset ja erityiset tarkastusmenettelyt

1.4.4.1   Asianomainen viranomainen voi objektiivisista syistä sallia, että ajoneuvot vapautetaan tarkastuksesta tai niihin sovelletaan erityisiä tarkastusmenettelyjä, sillä edellytyksellä, että niitä saattaa henkilö, jolla on lupa toimia saattajana 1.2.7.3 kohdan mukaisesti.

1.4.4.2   Vapautuksiin ja erityisiin tarkastusmenettelyihin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

1.5   VALVONTA, KIERTOVARTIOINTI JA MUUT FYYSISET TARKASTUKSET

1.5.1   Valvonnan tai kiertovartioinnin avulla on valvottava

a)

maaliikennealueen, lentokenttäalueen, turvavalvottujen alueiden, kriittisten osien ja tarvittaessa merkittyjen alueiden välisiä rajoja; ja

b)

terminaalialueita ja lähialueita, joille on yleinen pääsy, mukaan luettuina pysäköintialueet ja tiet; ja

c)

henkilökorttien esillä pitämistä ja voimassaoloa muilla turvavalvotuilla alueilla kuin niillä, joilla on matkustajia; ja

d)

ajoneuvolupien esillä pitämistä ja voimassaoloa lentokenttäalueella; ja

e)

ruumassa kuljetettavia matkatavaroita, rahtia ja postilähetyksiä, lennon aikana käytettäviä tarvikkeita sekä lentoliikenteen harjoittajan postilähetyksiä ja materiaaleja, jotka odottavat lastausta kriittisissä osissa.

1.5.2   Valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustiheyden ja suoritustavan on perustuttava riskinarviointiin ja oltava asianomaisen viranomaisen hyväksymiä. Niissä on otettava huomioon

a)

lentoaseman koko, mukaan luettuina eri toimintojen lukumäärä ja toiminnan luonne; ja

b)

lentoaseman järjestely, erityisesti lentoasemalle perustettujen alueiden keskinäiset suhteet; ja

c)

valvonnan suoritustapoihin ja kiertovartiointiin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset.

Valvonnan ja kiertovartioinnin suoritustiheyteen ja suoritustapaan liittyvät riskinarvioinnin osat on pyynnöstä asetettava kirjallisina saataville vaatimustenmukaisuuden seurantaa varten.

1.5.3   Valvonta ja kiertovartiointi eivät saa noudattaa ennalta arvattavaa kaavaa. Henkilökorttien voimassaolo on tarkastettava satunnaisesti.

1.5.4   Käytössä on oltava toimenpiteet, joilla estetään henkilöitä läpäisemästä turvatarkastuspisteitä ilman tarkastusta, ja jos tällainen luvaton läpäisy tapahtuu, mahdollistetaan tilanteen ja sen seurausten nopea ratkaisu ja korjaaminen.

1.6   KIELLETYT ESINEET

1.6.1   Muiden henkilöiden kuin matkustajien ei saa antaa viedä turvavalvotuille alueille lisäyksessä 1-A lueteltuja esineitä.

1.6.2   Edellä olevan 1.6.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että henkilölle on annettu lupa viedä kiellettyjä esineitä turvavalvotuille alueille, jotta hän voi suorittaa lentoaseman laitteiden tai ilma-alusten toiminnan kannalta välttämättömiä tehtäviä tai lennon aikaisia tehtäviä.

1.6.3   Jotta henkilöllä, joka kuljettaa yhtä tai useampaa lisäyksessä 1-A luetelluista esineistä, voidaan todeta olevan oikeus kuljettaa hallussaan olevaa esinettä

a)

henkilöllä on oltava mukanaan lupa. Tämä lupa on joko merkintä henkilökortissa, joka oikeuttaa pääsyyn turvavalvotulle alueelle, tai erillinen kirjallinen ilmoitus. Luvassa on ilmoitettava esine(et) tai esineryhmä(t), jo(i)ta henkilö saa kuljettaa. Jos lupa on merkitty henkilökorttiin, sen on oltava tarpeen mukaan havaittavissa; tai

b)

turvatarkastuspisteessä on oltava käytössä järjestelmä, jolla voidaan selvittää, mitä esineitä tai esineryhmiä kenelläkin on oikeus kuljettaa.

1.6.4   Tunnistaminen on suoritettava ennen kuin henkilön annetaan viedä esine(et) turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen taikka 1.5.1 kohdan c alakohdan mukaista valvontaa tai kiertovartiointia suorittavien henkilöiden sitä vaatiessa.

1.6.5   Lisäyksessä 1-A lueteltuja esineitä saa säilyttää turvavalvotuilla alueilla sillä edellytyksellä, että niitä säilytetään turvallisesti. Lisäyksessä 4-C olevassa c, d ja e kohdassa lueteltuja esineitä saa säilyttää turvavalvotuilla alueilla sillä edellytyksellä, ettei matkustajilla ole mahdollisuutta päästä niihin käsiksi.

LISÄYS 1-A

MUUT HENKILÖT KUIN MATKUSTAJAT

LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ

a)

ampuma-aseet, tuliaseet ja muut laitteet, joilla laukaistaan ammuksia – laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen laukaisemalla ammus, mukaan luettuina seuraavat:

kaikentyyppiset tuliaseet, esimerkiksi pistoolit, revolverit, kiväärit ja haulikot,

leluaseet ja tuliaseiden jäljitelmät, joita voidaan erehtyä pitämään oikeina aseina,

tuliaseiden osat lukuun ottamatta kiikaritähtäimiä,

paineilma- ja hiilidioksidiaseet, esimerkiksi pistoolit, kiväärit ja kuula-aseet,

valopistoolit ja starttipistoolit,

jouset, varsijouset ja nuolet,

harppuuna- ja keihäsaseet,

lingot ja ritsat;

b)

tainnutuslaitteet – laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tainnuttamiseen tai lamaannuttamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

sähköšokkilaitteet, esimerkiksi sähköpistoolit, etälamauttimet ja sähköpamput,

tainnuttimet ja pulttipistoolit,

kemikaalit, kaasut ja suihkeet, jotka voivat vammauttaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi, esimerkiksi turvasuihkeet, pippurisumutteet, paprikasumutteet, kyynelkaasu, happosumutteet ja eläinkarkotteet;

c)

räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet – räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

ammukset,

räjähdysnallit,

sytyttimet ja sytytyslangat,

räjähtävien laitteiden jäljitelmät,

miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet,

ilotulitteet ja muu pyrotekniikka,

savusäiliöt tai savupanokset,

dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet;

d)

kaikki muut esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen ja joita ei tavallisesti käytetä turvavalvotuilla alueilla, kuten taistelulajeissa käytettävät välineet, miekat, sapelit jne.

2.   LENTOASEMIEN MERKITYT ALUEET

Ei säännöksiä tässä asetuksessa.

3.   ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN

3.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

3.0.1   Ellei toisin mainita, lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen omien ilma-alustensa osalta.

3.0.2   Lisäyksessä 3-B luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia ilma-alusten turvaamisen osalta.

3.0.3   Ilma-alukselle ei tarvitse tehdä ilma-aluksen turvatarkastusta. Sille on tehtävä 3.1 kohdan mukainen ilma-aluksen turvaetsintä.

3.0.4   Lentoaseman pitäjän on pyynnöstä ilmoitettava lentoliikenteen harjoittajalle, onko sen ilma-alus kriittisessä osassa. Jos tämä ei ole selvää, on oletettava, että ilma-alus on muussa kuin kriittisessä osassa.

3.0.5   Kun aluetta ei enää pidetä kriittisenä osana turvaluokituksen muuttumisen vuoksi, lentoaseman on ilmoitettava asiasta niille lentoliikenteen harjoittajille, joihin muutos vaikuttaa.

3.0.6   Tässä luvussa ja soveltuvin osin komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 olevat viittaukset kolmansiin maihin koskevat myös muita maita ja alueita, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa.

3.1   ILMA-ALUKSEN TURVAETSINTÄ

3.1.1   Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustarve

3.1.1.1   Ilma-alukselle on aina tehtävä ilma-aluksen turvaetsintä, kun on syytä epäillä, että ilma-alukseen on voinut päästä asiattomia henkilöitä.

3.1.1.2   Ilma-aluksen turvaetsintään on sisällyttävä komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 määriteltyjen ilma-aluksen kohteiden tarkastus.

3.1.1.3   Ilma-alukselle, joka saapuu kriittiseen osaan kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, on tehtävä ilma-aluksen turvaetsintä milloin tahansa sen jälkeen, kun matkustajat ovat poistuneet ilma-aluksesta tutkittavalta alueelta ja/tai ruuma on tyhjennetty.

3.1.1.4   Jos ilma-alus saapuu jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta se on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 3-B, sitä on pidettävä kolmannesta maasta saapuvana ilma-aluksena.

3.1.1.5   Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustarpeeseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

3.1.2   Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustapa

Ilma-aluksen turvaetsinnän suoritustapaan sovelletaan komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä säännöksiä.

3.1.3   Ilma-aluksen turvaetsintää koskevat tiedot

Seuraavat lähtevän ilma-aluksen turvaetsintää koskevat tiedot on tallennettava ja säilytettävä muualla kuin ilma-aluksessa lennon keston ajan tai 24 tuntia riippuen siitä, kumpi aika on pitempi:

a)

lennon numero; ja

b)

edellisen lennon lähtöpaikka.

Jos ilma-aluksen turvaetsintä on suoritettu, tietoihin on sisällyttävä myös

c)

päivämäärä ja aika, jolloin ilma-aluksen turvaetsintä suoritettiin; ja

d)

ilma-aluksen turvaetsinnän suorittamisesta vastanneen henkilön nimi ja allekirjoitus.

3.2   ILMA-ALUSTEN SUOJAAMINEN

3.2.1   Ilma-aluksen suojaaminen – yleistä

3.2.1.1   Riippumatta siitä, minne ilma-alus on pysäköity lentoasemalla, sen kaikki ulko-ovet on suojattava luvattomalta pääsyltä

a)

varmistamalla, että luvatonta pääsyä yrittävät henkilöt pysäytetään välittömästi; tai

b)

sulkemalla ulko-ovet. Jos ilma-alus on kriittisessä osassa, ulko-ovet, jotka eivät ole ihmisten ulottuvilla maasta käsin, katsotaan suljetuiksi, jos kaikki kulkuapuvälineet on poistettu ja asetettu riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta ihmisten pääsy on kohtuudella estetty; tai

c)

sähköisin laittein, jotka havaitsevat välittömästi luvattoman pääsyn; tai

d)

varustamalla kaikki ovet, jotka johtavat suoraan avoimeen ilma-aluksen oveen yhteydessä olevalle matkustajasillalle, lentoaseman henkilökortilla toimivalla sähköisellä kulkujärjestelmällä, joka sallii pääsyn ainoastaan henkilöille, joilla on 11.2.3.7 kohdan mukainen koulutus. Tällaisten henkilöiden on varmistettava, että luvaton pääsy estetään heidän käyttäessään ovea.

3.2.1.2   Edellä olevaa 3.2.1.1 kohtaa ei sovelleta ilma-alukseen, joka on pysäköity halliin, joka on lukittu tai muutoin suojattu luvattomalta pääsyltä.

3.2.2   Lisäsuoja muussa kuin kriittisessä osassa olevalle ilma-alukselle, jonka ulko-ovet on suljettu

3.2.2.1   Kun ulko-ovet on suljettu ja ilma-alus on muussa kuin kriittisessä osassa, kuhunkin ulko-oveen sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)

kulkuapuvälineet on oltava poistettu; tai

b)

oven on oltava sinetöity; tai

c)

oven on oltava lukittu; tai

d)

ovea on valvottava.

Edellä olevaa a alakohtaa ei sovelleta oveen, jota henkilö voi käyttää maasta käsin.

3.2.2.2   Kun kulkuapuvälineet on poistettu ovilta, jotka eivät ole ihmisten ulottuvilla maasta käsin, ne on asetettava riittävän kauas ilma-aluksesta, jotta pääsy on kohtuudella estetty.

3.2.2.3   Kun ulko-ovet on lukittu, niiden avaamiseen on oltava mahdollisuus ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden tehtävät edellyttävät sitä.

3.2.2.4   Kun ulko-ovia valvotaan, valvonnalla on varmistettava, että luvaton pääsy ilma-alukseen havaitaan välittömästi.

3.2.2.5   Muussa kuin kriittisessä osassa olevan ilma-aluksen, jonka ulko-ovet on suljettu, suojaamiseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

LISÄYS 3-A

ILMA-ALUKSEN TURVAETSINTÄ

Ilma-aluksen turvaetsintää koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

LISÄYS 3-B

ILMA-ALUSTEN TURVAAMINEN

KOLMANNET MAAT SEKÄ MERENTAKAISET MAAT JA ALUEET, JOIHIN EI EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 355 ARTIKLAN MUKAISESTI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN KOLMANNEN OSAN VI OSASTOA MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ilma-alusten turvaamisen osalta seuraavien kolmansien maiden sekä muiden maiden ja alueiden, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa, tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

 

Amerikan yhdysvallat

 

Färsaaret Vagarin lentoaseman osalta

 

Grönlanti Kangerlussuaqin lentoaseman osalta

 

Guernsey

 

Jersey

 

Mansaari

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että asianomaisen kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, jos komissiolla on tietoa toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamien turvavaatimusten vastaavuuden palauttaminen.

4.   MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

4.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

4.0.1   Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

4.0.2   Lisäyksessä 4-B luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta.

4.0.3   Jos matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 4-B, matkustajia ja heidän käsimatkatavaroitaan on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina matkustajina ja käsimatkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä matkustajat ja heidän käsimatkatavaransa on turvatarkastettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.0.4   Tässä liitteessä

a)

tarkoitettuihin ’nesteisiin, aerosoleihin ja geeleihin’ kuuluvat tahnat, voiteet, nesteiden/kiinteiden aineiden sekoitukset ja painepakkausten sisältö, kuten hammastahna, hiusgeeli, juomat, keitot, siirapit, hajuvesi, partavaahto ja muut koostumukseltaan vastaavat tuotteet;

b)

’kassilla, josta näkyy, jos siihen sisältöön on puututtu’, tarkoitetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön suosittelemien turvavalvontaohjeiden mukaista pussia;

c)

’nestemäisten räjähteiden ilmaisimella (LEDS)’ tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan havaita uhkaavat materiaalit ja joka täyttää komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 liitteessä olevan 12.7 kohdan vaatimukset.

4.0.5   Tässä luvussa ja soveltuvin osin komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 olevat viittaukset kolmansiin maihin koskevat myös muita maita ja alueita, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa.

4.1   MATKUSTAJIEN JA KÄSIMATKATAVAROIDEN TURVATARKASTUS

4.1.1   Matkustajien turvatarkastus

4.1.1.1   Päällystakit ja pikkutakit/jakut on riisuttava ennen turvatarkastusta, ja ne on tarkastettava käsimatkatavarana. Turvatarkastaja voi tarvittaessa pyytää matkustajaa ottamaan pois muitakin vaatteita ja esineitä.

4.1.1.2   Matkustajien turvatarkastuksessa on käytettävä vähintään yhtä seuraavista menetelmistä:

a)

tarkastus käsin;

b)

metallinilmaisinportit;

c)

räjähdekoirat;

d)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD);

e)

turvaskannerit, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä;

f)

räjähdysainejäämäilmaisimet yhdessä käsimetallinilmaisinten kanssa.

Jos turvatarkastaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei matkustajan hallussa ole kiellettyjä esineitä, matkustajalta on evättävä pääsy turvavalvotuille alueille tai hänet on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastaja voi vakuuttua asiasta.

4.1.1.3   Jos tarkastus tehdään käsin, se on tehtävä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei henkilön hallussa ole kiellettyjä esineitä.

4.1.1.4   Jos metallinilmaisinportti hälyttää, hälytyksen syy on selvitettävä.

4.1.1.5   Käsimetallinilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä. Se ei poista vaatimusta käsin tehtävästä tarkastuksesta.

4.1.1.6   Jos sallitaan elävän eläimen kuljettaminen matkustamossa, se on tarkastettava joko matkustajana tai käsimatkatavarana.

4.1.1.7   Asianomainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten matkustajien luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

4.1.1.8   Matkustajien turvatarkastukseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.1.1.9   Räjähdekoiria ja räjähdysainejäämäilmaisimia saa käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä.

4.1.1.10   Jos matkustajien tarkastamisessa käytetään 12.11.1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua turvaskanneria, jonka ottamia kuvia tarkastelee ihminen, on noudatettava seuraavia vähimmäisedellytyksiä:

a)

Turvaskannereilla ei saa säilyttää, pitää muistissa, kopioida, tulostaa tai palauttaa käyttöön kuvia. Tarkastuksen aikana tuotettua kuvaa saa kuitenkin käyttää niin kauan, että tarkastelija voi analysoida sen, minkä jälkeen kuva on hävitettävä heti, kun matkustaja on läpäissyt tarkastuksen. Kuvan luvaton saanti ja käyttö on kiellettyä, ja se on estettävä.

b)

Kuvan tarkastelijan on oltava erillisessä paikassa siten, että hän ei voi nähdä tarkastettavaa matkustajaa.

c)

Erillisessä paikassa, jossa kuva analysoidaan, ei saa olla teknisiä laitteita, joilla on mahdollista säilyttää, kopioida, valokopioida tai muutoin tallentaa kuvia.

d)

Kuvaa ei saa yhdistää mihinkään tarkastettavaa henkilöä koskeviin tietoihin, ja tarkastettavan henkilöllisyys on pidettävä salassa.

e)

Matkustaja saa pyytää, että hänen kehostaan otetun kuvan analysoi hänen valitsemaansa sukupuolta oleva tarkastelija.

f)

Kuvaa on hämärrettävä siten, ettei matkustajan kasvoja voi tunnistaa.

Edellä olevaa a ja d alakohtaa sovelletaan myös turvaskannereihin, joissa käytetään automaattista uhkantunnistusta.

Matkustajilla on oltava oikeus kieltäytyä turvaskanneritarkastuksesta. Tässä tapauksessa matkustaja on tarkastettava vaihtoehtoisella turvatarkastusmenetelmällä, johon sisältyy vähintään tarkastus käsin komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 lisäyksen 4-A mukaisesti. Jos turvaskanneri hälyttää, hälytyksen syy on selvitettävä.

Matkustajalle on ennen turvaskannerilla tehtävää tarkastusta ilmoitettava käytettävästä teknologiasta, sen käyttöön liittyvistä edellytyksistä sekä mahdollisuudesta kieltäytyä turvaskanneritarkastuksesta.

4.1.1.11   Räjähdysainejäämäilmaisimia (ETD) yhdessä käsimetallinilmaisinten kanssa saa käyttää ainoastaan tapauksissa, joissa turvatarkastaja katsoo, että henkilön tietyn osan käsin tehtävä tarkastus on riittämätön ja/tai ei-toivottava.

4.1.2   Käsimatkatavaroiden turvatarkastus

4.1.2.1   Kannettavat tietokoneet ja muut suurikokoiset sähkölaitteet on poistettava käsimatkatavaroista ennen turvatarkastusta, ja ne on tarkastettava erikseen, ellei käsimatkatavaroita tarkasteta räjähdysaineilmaisimilla (EDS), jotka ovat vähintään standardin C2 mukaisia.

4.1.2.2   Asianomaisen yksikön on kaikilla lentoasemilla turvavalvotulle alueelle saavuttaessa turvatarkastettava vähintään sellaiset nesteet, aerosolit ja geelit, jotka on hankittu lentoasemalla tai ilma-aluksessa ja jotka on pakattu suljettuun kassiin, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu, ja jossa on riittävät todisteet ostamisesta lentoaseman lentokenttäalueelta tai ilma-aluksesta, sekä nesteet, aerosolit ja geelit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi matkan aikana lääkinnällisistä syistä tai erityisruokavalion vuoksi, vauvanruoka mukaan luettuna.

Nesteet, aerosolit ja geelit on poistettava käsimatkatavaroista ennen turvatarkastusta, ja ne on tarkastettava erillään muista tavaroista, paitsi jos käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa käytetty laite pystyy tarkastamaan myös useita matkatavaroissa olevia suljettuja neste-, aerosoli- ja geelipakkauksia.

Kun nesteet, aerosolit ja geelit on poistettu käsimatkatavaroista, matkustajan on esitettävä ne tarkastettaviksi seuraavasti:

a)

kaikki nesteet, aerosolit ja geelit, jotka on pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu; ja

b)

kaikki muut nesteet, aerosolit ja geelit, mukaan luettuina nesteitä, aerosoleja ja geelejä sisältävät kassit, joista näkyy, jos niiden sisältöön on puututtu.

Asianomaisten viranomaisten, lentoyhtiöiden ja lentoasemien on annettava matkustajille asianmukaiset tiedot nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastuksista lentoasemilla.

4.1.2.3   Käsimatkatavaroiden turvatarkastuksessa on käytettävä vähintään yhtä seuraavista menetelmistä:

a)

tarkastus käsin;

b)

läpivalaisulaitteet;

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS);

d)

räjähdekoirat yhdessä a alakohdan kanssa;

e)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD).

Jos turvatarkastaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei käsimatkatavaroissa ole kiellettyjä esineitä, niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastaja voi vakuuttua asiasta.

4.1.2.4   Käsimatkatavaroiden käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä käsimatkatavaroiden ja niiden sisällön manuaalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

4.1.2.5   Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, turvatarkastajan tai automaattisen selvitysohjelman on tarkastettava jokainen kuva.

4.1.2.6   Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, kaikkien hälytysten syy on selvitettävä turvatarkastajaa tyydyttävällä tavalla, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen viedä kiellettyjä esineitä.

4.1.2.7   Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia, käsimatkatavaroista on poistettava kaikki esineet, joiden tiheys heikentää turvatarkastajan kykyä analysoida käsimatkatavaroiden sisältöä. Laukku on tarkastettava uudelleen, ja poistettu esine on tarkastettava erikseen käsimatkatavarana.

4.1.2.8   Laukut, joissa havaitaan suuri sähkölaite, on tarkastettava uudelleen, kun laite on poistettu laukusta, ja sähkölaite on tarkastettava erikseen, ellei käsimatkatavaroita tarkastettu räjähdysaineilmaisimilla (EDS), jotka ovat vähintään standardin C2 mukaisia.

4.1.2.9   Räjähdekoiraa ja räjähdysainejäämäilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan täydentävänä tarkastusmenetelmänä.

4.1.2.10   Asianomainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten käsimatkatavaroiden luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

4.1.2.11   Henkilöt, jotka tarkastavat käsimatkatavaroita läpivalaisulaitteilla tai räjähdysaineilmaisimilla, saavat yleensä tarkkailla näyttöä yhtäjaksoisesti enintään 20 minuutin ajan. Tällaisen jakson jälkeen turvatarkastaja ei saa tarkkailla näyttöä vähintään 10 minuuttiin. Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun tarkkailtavana on jatkuva kuvavirta.

Käsimatkatavaroiden turvatarkastajista vastaamaan on määrättävä esimies, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen ryhmän kokoonpano, työn laatu, koulutus, tuki ja arviointi.

4.1.2.12   Käsimatkatavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.1.3   Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastus

4.1.3.1   Matkustajien kuljettamat nesteet, aerosolit ja geelit voidaan turvavalvotulle alueelle saavuttaessa vapauttaa LEDS-laitteella suoritettavasta turvatarkastuksesta,

a)

jos neste, aerosoli tai geeli on pakattu yksittäispakkauksiin, joiden tilavuus on enintään 100 millilitraa tai vastaava, yhdessä enintään yhden litran suuruisessa läpinäkyvässä muovipussissa, joka voidaan sulkea uudelleen; sisällön on mahduttava muovipussiin hyvin, ja pussin on oltava kokonaan suljettu;

b)

jos neste, aerosoli tai geeli on kyseisen lentoaseman lentokenttäalueelta ostettaessa suljettu tähän tarkoitukseen varattuun kassiin, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu;

c)

jos kassissa, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu, oleva neste, aerosoli tai geeli on peräisin toiselta EU:n lentoasemalta tai EU:n lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksesta ja suljettu ennen lentoaseman turvavalvotulta alueelta poistumista uudelleen tähän tarkoitukseen varattuun kassiin, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu;

d)

jos neste, aerosoli tai geeli turvatarkastetaan LEDS-laitteella kyseisen lentoaseman lentokenttäalueella ja suljetaan sen jälkeen tähän tarkoitukseen varattuun kassiin, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu.

Edellä c ja d alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015.

4.1.3.2   Edellä 4.1.3.1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitettuihin tarkoitukseen varattujen kassien, joista näkyy, jos niiden sisältöön on puututtu, on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

a)

niiden on oltava selvästi tunnistettavissa kyseisen lentoaseman kassiksi, josta näkyy, jos sen sisältöön on puututtu; ja

b)

niissä on oltava todisteet ostamisesta tai uudelleen sulkemisesta kyseisellä lentoasemalla välittömästi edeltävien kolmen tunnin aikana; ja

c)

niihin on sovellettava komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettäviä lisäsäännöksiä.

4.1.3.3   Nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastukseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

4.2   MATKUSTAJIEN JA KÄSIMATKATAVAROIDEN SUOJAAMINEN

Matkustajien ja käsimatkatavaroiden suojaamiseen sovelletaan komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä säännöksiä.

4.3   MAHDOLLISESTI HÄIRIÖTÄ AIHEUTTAVAT MATKUSTAJAT

4.3.1   Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava lentoliikenteen harjoittajalle kirjallisesti etukäteen aikomuksestaan tuoda sen ilma-alukseen mahdollisesti häiriötä aiheuttava matkustaja.

4.3.2   Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

kyseisen matkustajan henkilötiedot ja sukupuoli; ja

b)

kuljetuksen syy; ja

c)

mahdollisten saattajien nimi ja asema; ja

d)

toimivaltaisen viranomaisen tekemä riskinarviointi (mukaan luettuina syyt saattajan mukana seuraamiseen tai puuttumiseen); ja

e)

mahdollisesti ennalta varattu istuinpaikka; ja

f)

saatavilla olevien matkustusasiakirjojen luonne.

Lentoliikenteen harjoittajan on asetettava nämä tiedot ilma-aluksen päällikön saataville ennen matkustajien nousua ilma-alukseen.

4.3.3   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että pidätetyillä tai vangituilla henkilöillä on aina saattaja.

4.4   KIELLETYT ESINEET

4.4.1   Matkustajien ei saa antaa viedä turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen lisäyksessä 4-C lueteltuja esineitä.

4.4.2   Edellä olevan 4.4.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että

a)

asianomainen viranomainen on hyväksynyt esineen kuljettamisen; ja

b)

lentoliikenteen harjoittajalle on ilmoitettu matkustajasta ja hänen mukanaan olevasta esineestä ennen matkustajien nousua ilma-alukseen; ja

c)

sovellettavia turvallisuussääntöjä noudatetaan.

Nämä esineet on asetettava ilma-aluksessa turvalliseen säilytyspaikkaan.

4.4.3   Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan lisäyksessä 4-C luetelluista kielletyistä esineistä ennen lähtöselvityksen loppuunsaattamista.

LISÄYS 4-A

KÄSIN TEHTÄVÄÄ TARKASTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Käsin tehtävää tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännökset esitetään komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

LISÄYS 4-B

MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT SEKÄ MUUT MAAT JA ALUEET, JOIHIN EI EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 355 ARTIKLAN MUKAISESTI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN KOLMANNEN OSAN VI OSASTOA MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Matkustajien ja käsimatkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden sekä muiden maiden ja alueiden, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa, tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

 

Amerikan yhdysvallat

 

Färsaaret Vagarin lentoaseman osalta

 

Grönlanti Kangerlussuaqin lentoaseman osalta

 

Guernsey

 

Jersey

 

Mansaari

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että asianomaisen kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, jos komissiolla on tietoa toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamien turvavaatimusten vastaavuuden palauttaminen.

LISÄYS 4-C

MATKUSTAJAT JA KÄSIMATKATAVARAT

LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ

Sanotun rajoittamatta asianmukaisten turvallisuussääntöjen noudattamista, matkustajat eivät saa tuoda turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen seuraavia esineitä:

a)    ampuma-aseet, tuliaseet ja muut laitteet, joilla laukaistaan ammuksia – laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen laukaisemalla ammus, mukaan luettuina seuraavat:

kaikentyyppiset tuliaseet, esimerkiksi pistoolit, revolverit, kiväärit ja haulikot,

leluaseet ja tuliaseiden jäljitelmät, joita voidaan erehtyä pitämään oikeina aseina,

tuliaseiden osat lukuun ottamatta kiikaritähtäimiä,

paineilma- ja hiilidioksidiaseet, esimerkiksi pistoolit, kiväärit ja kuula-aseet,

valopistoolit ja starttipistoolit,

jouset, varsijouset ja nuolet,

harppuuna- ja keihäsaseet,

lingot ja ritsat;

b)    tainnutuslaitteet – laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tainnuttamiseen tai lamaannuttamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

sähköšokkilaitteet, esimerkiksi sähköpistoolit, etälamauttimet ja sähköpamput,

tainnuttimet ja pulttipistoolit,

kemikaalit, kaasut ja suihkeet, jotka voivat vammauttaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi, esimerkiksi turvasuihkeet, pippurisumutteet, paprikasumutteet, kyynelkaasu, happosumutteet ja eläinkarkotteet;

c)    teräväkärkiset tai teräväreunaiset esineet – teräväkärkiset tai teräväreunaiset esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

halkaisuvälineet, esimerkiksi kirveet ja halkaisuveitset,

jäähakut ja -naskalit,

partakoneenterät,

pahviveitset,

veitset, joiden terän pituus on yli 6 cm,

sakset, joiden terien pituus navasta mitattuna on yli 6 cm,

taistelulajeissa käytettävät teräväkärkiset tai teräväreunaiset välineet,

miekat ja sapelit;

d)    työkalut – työkalut, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai joilla voidaan uhata ilma-aluksen turvallisuutta, mukaan luettuina seuraavat:

sorkkaraudat,

porat ja poranterät, mukaan luettuina johdottomat kannettavat porakoneet,

työkalut, joissa on yli 6 cm pitkä terä tai varsi, jota voi käyttää aseena, esimerkiksi taltat ja ruuvitaltat,

sahat, mukaan luettuina johdottomat kannettavat moottorisahat,

puhalluslamput,

naulaimet;

e)    tylpät esineet – esineet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen, kun niitä käytetään lyöntiaseina, mukaan luettuina seuraavat:

pesäpallomailat,

nuijat ja patukat, esimerkiksi poliisin pamput,

taistelulajeissa käytettävät välineet;

f)    räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet – räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

ammukset,

räjähdysnallit,

sytyttimet ja sytytyslangat,

räjähtävien laitteiden jäljitelmät,

miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet,

ilotulitteet ja muu pyrotekniikka,

savusäiliöt tai savupanokset,

dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet.

5.   RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

5.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

5.0.1   Ellei toisin mainita, viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai asetuksen (EY) N:o 300/2008 10 artiklassa tarkoitetun kansallisen siviili-ilmailun turvaohjelman mukaisesti vastuullisen yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

5.0.2   Lisäyksessä 5-A luetellaan kolmannet maat, joissa sovellettavien turvavaatimusten tunnustetaan vastaavan yhteisiä perusvaatimuksia ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta.

5.0.3   Jos ruumassa kuljetettavat matkatavarat saapuvat jostakin jäsenvaltiosta, jonka kautta ilma-alus on kulkenut saavuttuaan sinne kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu lisäyksessä 5-A, niitä on pidettävä kolmannesta maasta saapuvina ruumassa kuljetettavina matkatavaroina, ellei ole saatu vahvistusta siitä, että nämä ruumassa kuljetettavat matkatavarat on turvatarkastettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

5.0.4   Tässä luvussa ’varmistetulla matkatavaralla’ tarkoitetaan turvatarkastettua ruumassa kuljetettavaa lähtevää matkatavaraa, joka on fyysisesti suojattu siten, että esineiden sijoittaminen siihen on estetty.

5.0.5   Tässä luvussa ja soveltuvin osin komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 olevat viittaukset kolmansiin maihin koskevat myös muita maita ja alueita, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa.

5.1   RUUMASSA KULJETETTAVIEN MATKATAVAROIDEN TURVATARKASTUS

5.1.1   Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastuksessa on käytettävä seuraavia menetelmiä joko yksinään tai yhdessä:

a)

tarkastus käsin; tai

b)

läpivalaisulaitteet; tai

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS); tai

d)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD); tai

e)

räjähdekoirat.

Jos turvatarkastaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissa ole kiellettyjä esineitä, niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastaja voi vakuuttua asiasta.

5.1.2   Käsin tehtävään tutkimukseen on sisällyttävä matkatavaroiden ja niiden sisällön perinpohjainen manuaalinen tarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, etteivät ne sisällä kiellettyjä esineitä.

5.1.3   Jos käytetään läpivalaisulaitteita tai räjähdysaineilmaisimia ja matkatavarat sisältävät esineen, jonka tiheys heikentää turvatarkastajan kykyä analysoida matkatavaroiden sisältöä, matkatavarat on aina tarkastettava jollain toisella menetelmällä.

5.1.4   Räjähdysainejäämäilmaisimella (ETD) tehtävään tarkastukseen on sisällyttävä sekä laukun sisä- ja ulkopinnalta että sen sisällöstä otettujen näytteiden analysointi. Sisältö voidaan tutkia myös käsin.

5.1.5   Asianomainen viranomainen voi objektiivisista syistä määritellä sellaisten ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden luokkia, joihin sovelletaan erityisiä turvatarkastusmenettelyjä tai jotka voidaan vapauttaa turvatarkastuksesta. Komissiolle on ilmoitettava määritellyistä luokista.

5.1.6   Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastukseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

5.1.7   Henkilöt, jotka tarkastavat ruumassa kuljetettavia matkatavaroita läpivalaisulaitteilla tai räjähdysaineilmaisimilla, saavat yleensä tarkkailla näyttöä yhtäjaksoisesti enintään 20 minuutin ajan. Tällaisen jakson jälkeen turvatarkastaja ei saa tarkkailla näyttöä vähintään 10 minuuttiin. Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun tarkkailtavana on jatkuva kuvavirta.

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastajista vastaamaan on määrättävä esimies, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen ryhmän kokoonpano, työn laatu, koulutus, tuki ja arviointi.

5.2   RUUMASSA KULJETETTAVIEN MATKATAVAROIDEN SUOJAAMINEN

5.2.1   Matkustajat eivät saa päästä käsiksi ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin, jotka on turvatarkastettu, paitsi jos on kyse heidän omista matkatavaroistaan ja heitä valvotaan sen varmistamiseksi, että

a)

ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin ei lisätä lisäyksessä 5-B lueteltuja kiellettyjä esineitä; tai

b)

ruumassa kuljetettavista matkatavaroista ei poisteta lisäyksessä 4-C lueteltuja kiellettyjä esineitä ja niitä ei tuoda turvavalvotuille alueille tai ilma-alukseen.

5.2.2   Ruumassa kuljetettavat matkatavarat, joita ei ole suojattu siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi, on tarkastettava uudelleen.

5.2.3   Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden suojaamiseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

5.3   MATKATAVAROIDEN TUNNISTAMINEN

5.3.1   Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden tunnistaminen

5.3.1.1   Lentoliikenteen harjoittajan on ilma-alukseen siirtymisen aikana varmistettava, että matkustaja esittää voimassa olevan tarkastuskortin tai vastaavan asiakirjan, joka vastaa lähtöselvitettyjä ruumassa kuljetettavia matkatavaroita.

5.3.1.2   Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että sillä on käytössään menettely sellaisten matkustajien ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden tunnistamiseksi, jotka eivät nousseet ilma-alukseen tai poistuivat siitä ennen lähtöä.

5.3.1.3   Jos matkustaja ei ole ilma-aluksessa, hänen tarkastuskorttiaan tai vastaavaa asiakirjaa vastaavia ruumassa kuljetettavia matkatavaroita on pidettävä erillään kulkevana matkatavarana.

5.3.1.4   Lentoliikenteen harjoittajan on varmistettava, että kukin erillään kulkeva ruumassa kuljetettava matkatavara on selvästi tunnistettavissa sellaiseksi, että se on hyväksytty lentokuljetukseen.

5.3.2   Matkustajasta riippumattomat syyt

5.3.2.1   Syy siihen, miksi matkatavaroista tuli erillään kulkevia matkatavaroita, on kirjattava ennen niiden lastaamista ilma-alukseen, paitsi jos sovelletaan 5.3.3 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä.

5.3.2.2   Matkustajista riippumattomia syitä koskevia yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä annetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

5.3.3   Erillään kulkeviin ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin sovellettavat asianmukaiset turvavalvontatoimenpiteet

5.3.3.1   Erillään kulkevat ruumassa kuljetettavat matkatavarat, jotka eivät kuulu 5.3.2 kohdan soveltamisalaan, on tarkastettava jollain 5.1.1 kohdassa säädetyllä menetelmällä, ja niihin on tarvittaessa sovellettava komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisävaatimuksia.

5.3.3.2   Ruumassa kuljetettavat matkatavarat, joista on tullut erillään kulkevia matkatavaroita muista kuin 5.3.2.2 kohdassa mainituista syistä, on poistettava ilma-aluksesta ja tarkastettava uudelleen ennen kuin ne lastataan takaisin.

5.3.3.3   Erillään kulkeviin ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin sovellettavia asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä koskevia yksityiskohtaisia lisäsäännöksiä annetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

5.4   KIELLETYT ESINEET

5.4.1   Matkustajien ei saa antaa kuljettaa ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissaan lisäyksessä 5-B lueteltuja esineitä.

5.4.2   Edellä olevan 5.4.1 kohdan noudattamisesta voidaan myöntää poikkeus sillä edellytyksellä, että

a)

asianomaisella viranomaisella on kansalliset säännöt, joissa sallitaan kyseisen esineen kuljettaminen; ja

b)

sovellettavia turvallisuussääntöjä noudatetaan.

5.4.3   Matkustajille on tiedotettava lisäyksessä 5-B luetelluista kielletyistä esineistä ennen lähtöselvityksen loppuunsaattamista.

LISÄYS 5-A

RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

KOLMANNET MAAT SEKÄ MUUT MAAT JA ALUEET, JOIHIN EI EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 355 ARTIKLAN MUKAISESTI SOVELLETA KYSEISEN SOPIMUKSEN KOLMANNEN OSAN VI OSASTOA MUTTA JOIDEN TUNNUSTETAAN SOVELTAVAN YHTEISIÄ PERUSVAATIMUKSIA VASTAAVIA TURVAVAATIMUKSIA

Ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden osalta seuraavien kolmansien maiden sekä muiden maiden ja alueiden, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa, tunnustetaan soveltavan yhteisiä perusvaatimuksia vastaavia turvavaatimuksia:

 

Amerikan yhdysvallat

 

Färsaaret Vagarin lentoaseman osalta

 

Grönlanti Kangerlussuaqin lentoaseman osalta

 

Guernsey

 

Jersey

 

Mansaari

Komissio ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille, jos sillä on hallussaan tietoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että asianomaisen kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamat turvavaatimukset, joilla on huomattava vaikutus ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, eivät enää vastaa unionin yhteisiä perusvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden asianomaisille viranomaisille on ilmoitettava viipymättä, jos komissiolla on tietoa toimista, korvaavat toimet mukaan luettuina, joilla varmistetaan kolmannen maan tai muun maan tai alueen soveltamien turvavaatimusten vastaavuuden palauttaminen.

LISÄYS 5-B

RUUMASSA KULJETETTAVAT MATKATAVARAT

LUETTELO KIELLETYISTÄ ESINEISTÄ

Matkustajat eivät saa kuljettaa ruumassa kuljetettavissa matkatavaroissaan seuraavia esineitä:

räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet – räjähteet ja sytyttävät aineet ja laitteet, joita voidaan käyttää vakavan vamman tuottamiseen tai ilma-aluksen turvallisuuden vaarantamiseen, mukaan luettuina seuraavat:

ammukset,

räjähdysnallit,

sytyttimet ja sytytyslangat,

miinat, kranaatit ja muut sotilasräjähteet,

ilotulitteet ja muu pyrotekniikka,

savusäiliöt tai savupanokset,

dynamiitti, ruuti ja muovailtavat räjähteet.

6.   RAHTI JA POSTI

6.0   YLEISET SÄÄNNÖKSET

6.0.1   Viranomaisen, lentoaseman pitäjän, lentoliikenteen harjoittajan tai tässä luvussa määritellyn yksikön on varmistettava tässä luvussa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen.

6.0.2   Valmiiksi kootut räjähteet ja sytytyslaitteet, joiden kuljetuksessa ei noudateta sovellettavia turvallisuussääntöjä, katsotaan rahti- ja postilähetyksissä kielletyiksi esineiksi.

6.0.3   Tässä luvussa ja soveltuvin osin komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 olevat viittaukset kolmansiin maihin koskevat myös muita maita ja alueita, joihin ei Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan mukaisesti sovelleta kyseisen sopimuksen kolmannen osan VI osastoa.

6.1   TURVAVALVONTATOIMENPITEET – YLEISET SÄÄNNÖKSET

6.1.1   Valvotun edustajan on turvatarkastettava kaikki rahti ja posti ennen niiden lastaamista ilma-alukseen, paitsi jos

a)

valvottu edustaja on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; tai

b)

tunnettu lähettäjä on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; tai

c)

tunnettu tiliasiakas on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka, eikä lähetystä kuljeteta matkustajakoneessa; tai

d)

lähetys on vapautettu turvatarkastuksesta ja se on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, siitä lähtien, kun siitä tuli tunnistettavaa lentorahtia tai tunnistettavaa lentopostia, aina lastaamiseen saakka.

6.1.2   Jos on syytä olettaa, että lähetykseen, johon on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, on kajottu tai ettei se kyseisten toimenpiteiden suorittamishetkestä asti ole ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, valvotun edustajan on tehtävä sille turvatarkastus ennen ilma-alukseen lastaamista. Jos näyttää siltä, että lähetykseen on merkittävästi kajottu, tai lähetys vaikuttaa muutoin epäilyttävältä, sitä on kohdeltava 6.7 kohdan mukaisesti suuririskisenä rahtina tai postina.

6.1.3   Henkilön, jolla on mahdollisuus päästä ilman saattajaa käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on täytynyt läpäistä joko taustan tarkistus tai työhönottoa edeltävä tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.2   TURVATARKASTUS

6.2.1   Turvatarkastus

6.2.1.1   Rahtia tai postia tarkastettaessa

a)

on käytettävä niitä keinoja tai menetelmiä, joilla kielletyt esineet todennäköisimmin paljastuvat, kun otetaan huomioon lähetysten luonne; ja

b)

käytettävien keinojen tai menetelmien on oltava riittävän korkeatasoisia, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

6.2.1.2   Jos turvatarkastaja ei pysty kohtuudella varmistumaan siitä, ettei lähetyksessä ole kiellettyjä esineitä, lähetys on pysäytettävä tai se on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastaja voi vakuuttua asiasta.

6.2.1.3   Rahdin ja postin turvatarkastukseen sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.2.1.4   Henkilöt, jotka tarkastavat rahtia läpivalaisulaitteilla tai räjähdysaineilmaisimilla, saavat yleensä tarkkailla näyttöä yhtäjaksoisesti enintään 20 minuutin ajan. Tällaisen jakson jälkeen turvatarkastaja ei saa tarkkailla näyttöä vähintään 10 minuuttiin. Tätä vaatimusta sovelletaan ainoastaan silloin, kun tarkkailtavana on jatkuva kuvavirta.

6.2.1.5   Rahti ja postilähetykset on lisäyksen 6-J mukaisesti turvatarkastettava vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

a)

tarkastus käsin;

b)

läpivalaisulaitteet;

c)

räjähdysaineilmaisimet (EDS);

d)

räjähdekoirat;

e)

räjähdysainejäämäilmaisimet (ETD);

f)

silmämääräinen tarkastus;

g)

metallinilmaisimet.

Jos turvatarkastaja ei pysty varmuudella toteamaan, ettei rahdissa tai postissa ole kiellettyjä esineitä, niiden vienti turvavalvotuille alueille on estettävä tai ne on tarkastettava uudelleen siten, että turvatarkastaja voi vakuuttua asiasta.

6.2.1.6   Jos asianomainen viranomainen antaa siihen luvan ja siitä ilmoitetaan komissiolle, muita asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä saa käyttää ainoastaan, jos lähetyksen luonteen vuoksi ei ole mahdollista soveltaa mitään 6.2.1.5 kohdassa esitetyistä keinoista tai menetelmistä.

6.2.2   Vapautukset turvatarkastuksesta

Turvatarkastuksesta vapauttamista koskevat säännökset esitetään komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

6.3   VALVOTUT EDUSTAJAT

6.3.1   Valvottujen edustajien hyväksyminen

6.3.1.1   Valvotut edustajat hyväksyy asianomainen viranomainen.

Valvotut edustajat on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

Kaikkien 6.3.2 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä soveltavien yksikköjen on oltava valvotuiksi edustajiksi hyväksyttyjä. Tähän sisältyvät ulkoistettujen logistiikkapalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat yhdistettyjä varastointi- ja kuljetuspalveluja, sekä lentoliikenteen harjoittajat ja maapalveluasiamiehet.

Valvottu edustaja voi teettää alihankintana yhden tai useamman seuraavista:

a)

minkä/mitkä tahansa 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella valvotulla edustajalla;

b)

minkä/mitkä tahansa 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella yksiköllä, kun valvontatoimenpiteet toteutetaan valvotun edustajan omassa toimipaikassa tai lentoasemalla ja ne sisältyvät valvotun edustajan tai lentoaseman turvaohjelmaan;

c)

minkä/mitkä tahansa 6.3.2 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet toisella yksiköllä, kun valvontatoimenpiteet toteutetaan muualla kuin valvotun edustajan omassa toimipaikassa tai lentoasemalla ja asianomainen viranomainen on sertifioinut tai hyväksynyt ja luetteloinut yksikön näiden palvelujen tarjoamista varten;

d)

lähetysten suojaaminen ja kuljetus 6.6 kohdan vaatimukset täyttävällä rahdinkuljettajalla.

6.3.1.2   Valvottujen edustajien hyväksyntään sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a)

Hakijan on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion asianomaiselta viranomaiselta, jonka alueella hakemukseen sisältyvät toimipaikat sijaitsevat.

Hakijan on toimitettava asianomaiselle viranomaiselle turvaohjelma. Ohjelmassa on kuvattava menetelmät ja menettelyt, joita edustajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi. Lisäksi ohjelmassa on kuvattava, miten edustaja itse seuraa näiden menetelmien ja menettelyjen noudattamista. Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman, jossa kuvataan menetelmät ja menettelyt, joita lentoliikenteen harjoittajan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimusten noudattamiseksi, on katsottava täyttävän valvotun edustajan turvaohjelmaa koskeva vaatimus.

Hakijan on lisäksi toimitettava lisäyksessä 6-A esitetty ”Valvotun edustajan sitoumusvakuutus”. Vakuutuksessa on oltava hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoitus.

Asianomaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus.

b)

Asianomaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on tutkittava turvaohjelma ja tehtävä tämän jälkeen tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, täyttääkö hakija asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.

Edellä 6.2 kohdassa esitettyjä vaatimuksia lukuun ottamatta tutkimusta, jonka tulliviranomainen tekee komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 14 n artiklan mukaisesti hakijan tiloissa, pidetään toimipaikassa tehtynä tarkastuskäyntinä, jos se tapahtui enintään kolme vuotta ennen ajankohtaa, jona hakija hakee hyväksyntää valvotuksi edustajaksi. Hakijan on asetettava AEO-todistus ja sitä koskeva tulliviranomaisten arviointi saataville lisätarkastusta varten.

c)

Jos asianomainen viranomainen pitää a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, sen on varmistettava, että tarpeelliset tiedot edustajasta lisätään toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Lisätessään tietoja tietokantaan asianomaisen viranomaisen on annettava kullekin hyväksytylle toimipaikalle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste.

Jos asianomainen viranomainen ei pidä a ja b alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän on ilmoitettava viipymättä yksikölle, joka hakee hyväksyntää valvotuksi edustajaksi.

d)

Valvottua edustajaa ei pidetä hyväksyttynä ennen kuin sen tiedot on lisätty toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan.

6.3.1.3   Valvotun edustajan on nimettävä jokaisella toimipaikalla vähintään yksi henkilö, joka vastaa esitetyn turvaohjelman toteuttamisesta. Tämän henkilön on täytynyt läpäistä taustan tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.3.1.4   Valvottu edustaja on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyttävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako valvottu edustaja edelleen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

Asianomaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta valvotun edustajan tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki hyväksyntään tarvittavat vaatimukset.

Edellä 6.2 kohdassa esitettyjä vaatimuksia lukuun ottamatta tutkimusta, jonka tulliviranomainen tekee komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 n artiklan mukaisesti valvotun edustajan tiloissa, pidetään tarkastuskäyntinä.

6.3.1.5   Jos asianomainen viranomainen katsoo, ettei valvottu edustaja enää noudata asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia, sen on peruttava valvotun edustajan asema kyseisillä toimipaikoilla.

Jos yrityksellä ei enää ole asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettua AEO-todistusta tai jos tämän AEO-todistuksen voimassaolo on keskeytetty, koska mainitun asetuksen 14 k artiklan vaatimuksia ei ole noudatettu, asianomaisen viranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että valvottu edustaja noudattaa asetuksen (EY) N:o 300/2008 vaatimuksia.

Yrityksen on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle kaikista sen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuun AEO-todistukseen liittyvistä muutoksista.

Asianomaisen viranomaisen on varmistettava, että aiemman valvotun edustajan aseman muutos käy ilmi toimitusketjun turvaamista koskevasta unionin tietokannasta välittömästi peruutuksen jälkeen ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa siitä.

6.3.1.6   Sanotun rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan mukaisesti, tässä liitteessä olevan 6.3 kohdan mukaisesti hyväksytty valvottu edustaja on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

6.3.1.7   Kohdan 6.3.1 vaatimuksia, lukuun ottamatta 6.3.1.2 kohdan d alakohtaa, ei sovelleta, jos asianomainen viranomainen itse hyväksytään valvotuksi edustajaksi.

6.3.1.8   Asianmukaisen viranomaisen on asetettava tulliviranomaisen saataville kaikki valvotun edustajan asemaan liittyvät tiedot, joilla voi olla merkitystä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen hallussapidon kannalta. Tähän sisältyvät tiedot, jotka koskevat uusia valvottujen edustajien hyväksyntöjä, valvotun edustajan aseman peruuttamista, uudelleenvarmennuksia ja tutkimuksia, tarkastusaikatauluja ja näiden arviointien tuloksia.

Tätä tietojenvaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettava asianomaisen viranomaisen ja kansallisten tulliviranomaisten kesken.

6.3.2   Valvotun edustajan soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

6.3.2.1   Ottaessaan vastaan lähetyksiä valvotun edustajan on varmennettava, onko yksikkö, jolta se vastaanottaa lähetyksen, valvottu edustaja, tunnettu lähettäjä, tunnettu tiliasiakas tai ei mikään näistä.

6.3.2.2   Henkilön, joka toimittaa lähetyksen valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle, on esitettävä henkilökortti, passi, ajokortti tai muu asiakirja, jossa on hänen kuvansa ja joka on kansallisen viranomaisen myöntämä tai tunnustama. Korttia tai asiakirjaa on käytettävä lähetyksen toimittavan henkilön henkilöllisyyden varmentamiseen.

6.3.2.3   Valvotun edustajan on varmistettava, että lähetykset, joihin ei ole vielä sovellettu kaikkia vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä

a)

turvatarkastetaan 6.2 kohdan mukaisesti; tai

b)

otetaan säilytettäviksi valvotun edustajan yksinomaisella vastuulla siten, ettei niitä voida tunnistaa ilma-aluksessa kuljetettaviksi lähetyksiksi ennen valintaa, ja siten, että valinta tapahtuu riippumattomasti ilman lähettäjän tai minkään muun henkilön tai yksikön toimia kuin niiden, jotka valvottu edustaja on nimennyt ja kouluttanut kyseiseen tehtävään.

Edellä olevaa b alakohtaa voidaan soveltaa ainoastaan, jos lähettäjä ei voi ennakoida, että lähetys kuljetetaan lentokuljetuksena.

6.3.2.4   Kun tämän asetuksen 6.3.2.1–6.3.2.3 kohdassa ja komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 6.3 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun edustajan on varmistettava, että

a)

pääsy tällaisten lähetysten läheisyyteen ilman saattajaa on rajattu valtuutettuihin henkilöihin; ja

b)

lähetyksiä suojataan siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi, kunnes ne luovutetaan toiselle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle. Turvavalvotun alueen kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten katsotaan olevan suojattuja siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi. Muussa kuin turvavalvotun alueen kriittisessä osassa olevat rahti- ja postilähetykset on sijoitettava valvotun edustajan tilojen kulunvalvonnalla suojattuihin osiin tai, jos ne sijaitsevat tällaisten osien ulkopuolella,

niiden on oltava fyysisesti suojattuja siten, että niihin ei voida lisätä kiellettyjä esineitä; tai

niitä ei saa jättää ilman valvontaa ja niihin saavat päästä käsiksi ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat rahdin suojaamiseen ja käsittelyyn.

6.3.2.5   Kun 6.3.2.1–6.3.2.4 kohdassa tarkoitetut turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, valvotun edustajan on varmistettava, että lentoliikenteen harjoittajalle tai toiselle valvotulle edustajalle jätettävän lähetyksen mukana toimitetaan asianmukaiset asiakirjat joko lentorahtikirjan tai erillisen ilmoituksen muodossa joko sähköisesti tai kirjallisesti.

6.3.2.6   Edellä 6.3.2.5 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen on oltava asianomaisen viranomaisen saatavilla tarkastusta varten milloin tahansa ennen lähetyksen lastaamista ilma-alukseen ja sen jälkeen koko lennon ajan tai 24 tunnin ajan sen mukaan, kumpi näistä ajoista on pitempi, ja niissä on annettava seuraavat tiedot:

a)

asianomaiselta viranomaiselta saatu valvotun edustajan yksilöivä aakkosnumeerinen tunniste;

b)

lähetyksen yksilöivä tunniste, kuten lentorahtikirjan (alarahtikirjan tai päärahtikirjan) numero;

c)

lähetyksen sisältö, lukuun ottamatta komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 6.2.1 kohdan d ja e alakohdassa lueteltuja lähetyksiä;

d)

lähetyksen turvaluokitus, eli mainitaan joko

”SPX”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi, tai

”SCO”, jos lähetys on turvallinen ainoastaan rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi; tai

”SHR”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi suuririskisiä lähetyksiä koskevien vaatimusten mukaisesti;

e)

syy turvaluokituksen antamiseen, eli mainitaan

”KC” kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta lähettäjältä, tai

”AC” kun lähetys on vastaanotettu tunnetulta tiliasiakkaalta, tai

”RA” kun lähetys on valvotun edustajan valitsema, tai

turvatarkastuksessa käytetty keino tai menetelmä, tai

perusteet lähetyksen vapauttamiselle turvatarkastuksesta;

f)

turvaluokituksen antaneen henkilön nimi tai vastaava tunniste ja luokituksen antamispäivä ja -aika;

g)

sellaisen valvotun edustajan asianomaiselta viranomaiselta saama yksilöivä tunniste, joka on hyväksynyt toisen valvotun edustajan lähetykselle antaman turvaluokituksen.

Valvottu edustaja, joka jättää lähetyksiä toiselle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle, voi myös päättää toimittaa ainoastaan a–e ja g alakohdassa vaaditut tiedot ja säilyttää f kohdassa vaaditut tiedot koko lennon/lentojen kestoajan tai 24 tunnin ajan sen mukaan, kumpi näistä ajoista on pitempi.

6.3.2.7   Yhteislähetysten osalta 6.3.2.5 ja 6.3.2.6 kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos

a)

yhdistämisen toteuttava valvottu edustaja säilyttää jokaisesta yksittäisestä lähetyksestä 6.3.2.6 kohdan a–g alakohdan mukaisesti vaaditut tiedot lennon/lentojen ajan tai 24 tunnin ajan sen mukaan, kumpi näistä ajoista on pitempi; ja

b)

yhteislähetysten mukana seuraavissa asiakirjoissa on yhdistämisen toteuttaneen valvotun edustajan aakkosnumeerinen tunniste, yhteislähetyksen yksilöivä tunniste ja sen turvaluokitus.

Edellä olevaa a alakohtaa ei tarvitse soveltaa yhteislähetyksiin, jotka turvatarkastetaan aina tai vapautetaan turvatarkastuksesta komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 6.2.1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, jos valvottu edustaja antaa yhteislähetykselle sen yksilöivän tunnisteen sekä ilmoittaa sen turvaluokituksen ja kyseisen turvaluokituksen myöntämisen yksittäisen syyn.

6.3.2.8   Ottaessaan vastaan lähetyksiä, joihin ei ole vielä sovellettu kaikkia vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, valvottu edustaja voi myös päättää olla soveltamatta 6.3.2 kohdassa tarkoitettuja turvavalvontatoimenpiteitä ja sen sijaan luovuttaa lähetyksen toiselle valvotulle edustajalle, joka varmistaa näiden turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisen.

6.3.2.9   Valvotun edustajan on varmistettava, että kaikki turvavalvontatoimenpiteitä suorittavat henkilöstön jäsenet on otettu palvelukseen ja koulutettu 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja kaikki henkilöstön jäsenet, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu palvelukseen 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja he ovat saaneet kyseisen luvun vaatimusten mukaisen turvatietoisuuskoulutuksen.

Valvotun edustajan soveltamiin turvavalvontatoimenpiteisiin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005 säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.4   TUNNETUT LÄHETTÄJÄT

6.4.1   Tunnettujen lähettäjien hyväksyminen

6.4.1.1   Tunnetut lähettäjät hyväksyy asianomainen viranomainen.

Tunnetut lähettäjät on hyväksyttävä paikkakohtaisesti.

6.4.1.2   Tunnettujen lähettäjien hyväksynnässä noudatetaan seuraavia menettelyjä:

a)

Hakijan on haettava hyväksyntää sen jäsenvaltion asianomaiselta viranomaiselta, jonka alueelle se on sijoittautunut.

Hakijalle on toimitettava lisäykseen 6-B sisältyvät ”Ohjeet tunnetuille lähettäjille” ja lisäykseen 6-C sisältyvä ”Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluettelo”.

b)

Asianomaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on tehtävä tarkastuskäynti hakemuksessa mainituissa toimipaikoissa sen arvioimiseksi, täyttääkö hakija asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset.

Arvioidessaan sitä, noudattaako hakija näitä vaatimuksia, asianomaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on käytettävä lisäykseen 6-C sisältyvää ”Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluetteloa”. Tarkistusluetteloon sisältyy sitoumusvakuutus, joka hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön on allekirjoitettava.

Kun varmennuksen tarkistusluettelo on täytetty, luettelon sisältämiä tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina tietoina.

Asianomaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, tai sen voi säilyttää EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja, joka antaa sen pyynnöstä asianomaisen viranomaisen saataville.

c)

Tulliviranomaisen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 n artiklan mukaisesti hakijan tiloissa tekemää tutkimusta pidetään toimipaikassa tehtynä tarkastuskäyntinä, jos se tapahtui enintään kolme vuotta ennen ajankohtaa, jona hakija hakee hyväksyntää tunnetuksi lähettäjäksi. Tällaisessa tapauksessa hakijan on täytettävä lisäykseen 6-C sisältyvän ”Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluettelon” osassa 1 vaaditut tiedot ja toimitettava ne asianomaiselle viranomaiselle yhdessä hakijan laillisen edustajan tai sen turva-asioista vastaavan henkilön allekirjoittaman sitoumusvakuutuksen kanssa.

Hakijan on asetettava AEO-todistus ja sitä koskeva tulliviranomaisten arviointi saataville lisätarkastusta varten.

Asianomaisen viranomaisen on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, tai sen voi säilyttää EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja, joka antaa sen pyynnöstä asianomaisen viranomaisen saataville.

d)

Jos asianomainen viranomainen pitää a ja b alakohdan tai tarvittaessa a ja c alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, sen on varmistettava, että tarpeelliset tiedot lähettäjästä lisätään toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan viimeistään seuraavana työpäivänä. Lisätessään tietoja tietokantaan asianomaisen viranomaisen on annettava kullekin hyväksytylle toimipaikalle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste.

Jos asianomainen viranomainen ei pidä a ja b alakohdan tai tarvittaessa a ja c alakohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, syyt tähän on ilmoitettava viipymättä yritykselle, joka hakee hyväksyntää tunnetuksi lähettäjäksi.

e)

Tunnettua lähettäjää ei pidetä hyväksyttynä ennen kuin sen tiedot on lisätty toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan.

6.4.1.3   Tunnetun lähettäjän on nimettävä jokaisella toimipaikalla vähintään yksi henkilö, joka vastaa turvavalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta ja valvonnasta kyseisellä paikalla. Tämän henkilön on täytynyt läpäistä taustan tarkistus 11.1 kohdan mukaisesti.

6.4.1.4   Tunnettu lähettäjä on varmennettava säännöllisesti uudelleen enintään viiden vuoden välein. Tähän on sisällyttävä tarkastuskäynti sen arvioimiseksi, noudattaako tunnettu lähettäjä edelleen asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia.

Asianomaisen viranomaisen kansallisen laadunvalvontaohjelman mukaisesti tekemää tarkastusta tunnetun lähettäjän tiloissa voidaan pitää tarkastuskäyntinä, jos se kattaa kaikki lisäyksessä 6-C esitetyssä tarkistusluettelossa määritellyt alueet.

Tulliviranomaisen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 n artiklan mukaisesti tunnetun lähettäjän tiloissa tekemää tutkimusta pidetään tarkastuskäyntinä.

6.4.1.5   Jos asianomainen viranomainen katsoo, ettei tunnettu lähettäjä enää noudata asetuksen (EY) N:o 300/2008 ja sen täytäntöönpanosäädösten vaatimuksia, sen on peruttava tunnetun lähettäjän asema kyseisillä toimipaikoilla.

Jos yrityksellä ei enää ole asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettua AEO-todistusta tai jos tämän AEO-todistuksen voimassaolo on keskeytetty, koska mainitun asetuksen 14 k artiklan vaatimuksia ei ole noudatettu, asianomaisen viranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että tunnettu lähettäjä noudattaa asetuksen (EY) N:o 300/2008 vaatimuksia.

Yrityksen on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle kaikista sen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuun AEO-todistukseen liittyvistä muutoksista.

Asianomaisen viranomaisen on varmistettava, että lähettäjän aseman muutos käy ilmi toimitusketjun turvaamista koskevasta unionin tietokannasta välittömästi peruutuksen jälkeen ja joka tapauksessa 24 tunnin kuluessa siitä.

6.4.1.6   Sanotun kuitenkaan rajoittamatta kunkin jäsenvaltion oikeutta soveltaa tiukempia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan mukaisesti, tässä liitteessä olevan 6.4 kohdan mukaisesti hyväksytty tunnettu lähettäjä on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

Tässä liitteessä olevan 6.4.1.2 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksyttyihin tunnettuihin lähettäjiin sovelletaan myös komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 6.4 kohdassa säädettyjä lisäsäännöksiä.

6.4.1.7   Asianomaisen viranomaisen on asetettava tulliviranomaisen saataville kaikki tunnetun lähettäjän asemaan liittyvät tiedot, joilla voi olla merkitystä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun AEO-todistuksen hallussapidon kannalta. Tähän sisältyvät tiedot, jotka koskevat uusia tunnettujen lähettäjien hyväksyntöjä, tunnetun lähettäjän aseman peruuttamista, uudelleenvarmennuksia ja tutkimuksia, tarkastusaikatauluja ja näiden arviointien tuloksia.

Tätä tietojenvaihtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettava asianomaisen viranomaisen ja kansallisten tulliviranomaisten kesken.

6.4.2   Tunnetun lähettäjän soveltamat turvavalvontatoimenpiteet

6.4.2.1   Tunnetun lähettäjän on varmistettava, että

a)

turvallisuustaso toimipaikalla tai toimitiloissa on riittävän korkea, jotta tunnistettava lentorahti ja tunnistettava lentoposti voidaan suojata niin, ettei niihin päästä luvatta käsiksi; ja

b)

kaikki turvavalvontatoimenpiteitä suorittavat henkilöstön jäsenet on otettu palvelukseen ja koulutettu 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja kaikki henkilöstön jäsenet, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi sellaiseen tunnistettavaan lentorahtiin tai tunnistettavaan lentopostiin, johon on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu palvelukseen 11 luvun vaatimusten mukaisesti ja he ovat saaneet kyseisen luvun vaatimusten mukaisen turvatietoisuuskoulutuksen; ja

c)

tunnistettava lentorahti tai tunnistettava lentoposti on tuotannon, pakkauksen, varastoinnin, lähettämisen ja/tai kuljetuksen aikana, tarpeen mukaan, suojattava siten, ettei siihen päästä luvatta käsiksi tai ettei sen sisältöön voi puuttua.

Jos lähetykseen ei ole mistä tahansa syystä sovellettu näitä turvavalvontatoimenpiteitä tai jos tunnettu lähettäjä ei ole luovuttanut lähetystä kuljetettavaksi omaan lukuunsa, tunnetun lähettäjän on ilmoitettava tästä selvästi valvotulle edustajalle, jotta 6.3.2.3 kohtaa voidaan soveltaa.

6.4.2.2   Tunnetun lähettäjän on hyväksyttävä, että lähetyksille, joihin ei ole sovellettu asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä, tehdään turvatarkastus 6.2.1 kohdan mukaisesti.

6.5   TUNNETUT TILIASIAKKAAT

6.5.1   Tunnetut tiliasiakkaat nimeää valvottu edustaja.

6.5.2   Jotta tunnettu tiliasiakas voidaan nimetä, on sovellettava seuraavaa menettelyä:

a)

Valvotun edustajan on toimitettava kyseiselle yritykselle lisäykseen 6-D sisältyvät ”Ilmailun turvaamista koskevat ohjeet tunnetuille tiliasiakkaille” ja ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus”. Nämä ohjeet ja vakuutuksen toimittaa valvotulle edustajalle sen jäsenvaltion asianomainen viranomainen, jonka alueella sen toimipaikka sijaitsee.

b)

Yrityksen on toimitettava lisäykseen 6-D sisältyvä ”Tunnetun tiliasiakkaan sitoumusvakuutus” allekirjoitettuna valvotulle edustajalle, paitsi jos yrityksellä on komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 14 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus.

Yrityksen on lisäksi nimettävä vähintään yksi toimitilojen turvallisuudesta vastaava henkilö ja ilmoitettava valvotulle edustajalle tämän henkilön nimi ja yhteystiedot.

Valvotun edustajan on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, jos sellainen on annettu, ja annettava se pyynnöstä asianomaisen viranomaisen saataville.

Kun vaatimuksesta täyttää sitoumusvakuutus on luovuttu AEO-todistuksen perusteella, tunnetun tiliasiakkaan on ilmoitettava välittömästi valvotulle edustajalle, jos sillä ei enää ole kyseistä todistusta.

c)

Valvotun edustajan on tehtävä varmennus vahvistamalla seuraavat tiedot tulevasta tunnetusta tiliasiakkaasta:

yritystä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna yrityksen liiketoimintapaikan osoite (bona fide), ja

liiketoiminnan luonne, ja

yhteystiedot, mukaan luettuina turvallisuudesta vastaavan henkilön tai henkilöiden yhteystiedot, ja

arvonlisäveronumero tai yritys- ja yhteisötunnus, ja

jos 6.5.2 kohdan b alakohdan mukaista vapautusta on sovellettu, AEO-todistuksen numero.

d)

Jos valvottu edustaja pitää b ja c kohdan mukaisesti annettuja tietoja tyydyttävinä, valvottu edustaja voi nimetä yrityksen tunnetuksi tiliasiakkaaksi.

6.5.3   Valvotun edustajan on ylläpidettävä tietokantaa 6.5.2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tiedoista. Asianomaisella viranomaisella on oltava pääsy tarkastamaan tietokanta.

6.5.4   Jos tunnetun tiliasiakkaan tilillä ei ole rahdin tai postin lentokuljetukseen liittyvää liikennettä kahteen vuoteen, tunnetun tiliasiakkaan asema raukeaa.

6.5.5   Jos asianomainen viranomainen tai valvottu edustaja katsoo, ettei tunnettu tiliasiakas enää noudata lisäykseen 6-D sisältyviä ohjeita, valvotun edustajan on välittömästi peruttava tunnetun tiliasiakkaan asema.

6.5.6   Jos lähetykseen ei ole mistä tahansa syystä sovellettu ”Ilmailun turvaamista koskevissa ohjeissa tunnetuille tiliasiakkaille” määriteltyjä turvavalvontatoimenpiteitä tai jos tunnettu tiliasiakas ei ole luovuttanut lähetystä kuljetettavaksi omaan lukuunsa, tunnetun tiliasiakkaan on ilmoitettava tästä selvästi valvotulle edustajalle, jotta 6.3.2.3 kohtaa voidaan soveltaa.

6.6   RAHDIN JA POSTIN SUOJAAMINEN

6.6.1   Rahdin ja postin suojaaminen kuljetuksen aikana

6.6.1.1   Sen varmistamiseksi, että lähetykset, joihin on sovellettu vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä, suojataan siten, ettei niihin päästä luvatta käsiksi kuljetuksen aikana,

a)

valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan on pakattava tai sinetöitävä lähetykset siten, että niiden sisältöön puuttuminen paljastuu; jos tämä ei ole mahdollista, on toteutettava vaihtoehtoisia suojatoimenpiteitä, joilla varmistetaan lähetyksen koskemattomuus; ja

b)

ajoneuvon, jossa lähetykset kuljetetaan, lastitilan on oltava lukittu tai sinetöity, tai kuomupeitteellä varustetut ajoneuvot on suojattava TIR-kaapeleilla sen varmistamiseksi, että lastiin puuttuminen paljastuu, tai avolavaisten ajoneuvojen lastitilaa on valvottava kaiken aikaa; ja

c)

rahdinkuljettajan, joka on tehnyt kuljetussopimuksen valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan kanssa, on hyväksyttävä lisäykseen 6-E sisältyvä rahdinkuljettajan vakuutus, paitsi jos rahdinkuljettaja on itse hyväksytty valvotuksi edustajaksi.

Valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan, jonka puolesta kuljetus tehdään, on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus. Jäljennös allekirjoitetusta vakuutuksesta on pyynnöstä annettava myös lähetyksen vastaanottavalle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle taikka asianomaiselle viranomaiselle.

Edellä c kohdassa esitetyn sijaan rahdinkuljettaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa valvotulle edustajalle, tunnetulle lähettäjälle tai tunnetulle tiliasiakkaalle, jonka puolesta se harjoittaa kuljetusta, todisteet siitä, että se on asianomaisen viranomaisen sertifioima tai hyväksymä.

Näihin todisteisiin on sisällyttävä lisäykseen 6-E sisältyvät vaatimukset, ja asianomaisen valvotun edustajan, tunnetun lähettäjän tai tunnetun tiliasiakkaan on säilytettävä niiden jäljennökset. Jäljennös on pyynnöstä annettava myös lähetyksen vastaanottavalle valvotulle edustajalle tai lentoliikenteen harjoittajalle taikka toiselle asianomaiselle viranomaiselle.

6.6.1.2   Edellä olevan 6.6.1.1 kohdan b ja c alakohtaa ei sovelleta lentokenttäalueella tapahtuviin kuljetuksiin.

6.6.2   Rahdin ja postin suojaaminen lentoasemilla ilma-alukseen lastaamista varten

6.6.2.1   Kriittisessä osassa olevien rahti- ja postilähetysten on katsottava olevan suojattuja siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi.

6.6.2.2   Muussa kuin turvavalvotun alueen kriittisessä osassa olevat rahti- ja postilähetykset on sijoitettava valvotun edustajan tilojen kulunvalvonnalla suojattuihin osiin tai, jos ne sijaitsevat tällaisten osien ulkopuolella, niiden katsotaan olevan suojattuja siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi, jos

a)

ne ovat fyysisesti suojattuja siten, että niihin ei voida lisätä kiellettyjä esineitä; tai

b)

niitä ei jätetä ilman valvontaa ja niihin pääsevät käsiksi ainoastaan henkilöt, jotka osallistuvat rahdin ja postilähetysten suojaamiseen ja lastaamiseen ilma-alukseen.

6.7   SUURIRISKINEN RAHTI JA POSTI

Suuririskistä rahtia ja postia koskevat säännökset vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8005.

6.8   KOLMANSISTA MAISTA UNIONIIN KULJETETTAVAA RAHTIA JA POSTIA KOSKEVAT TURVAMENETTELYT

6.8.1   Lentoliikenteen harjoittajien nimeäminen

6.8.1.1   Seuraavassa luetelluista viranomaisista sen, joka on asianomainen, on nimettävä kolmannen maan lentoasemalta unioniin operoivaksi rahdin tai postin kuljettajaksi (ACC3) lentoliikenteen harjoittaja, joka kuljettaa rahtia tai postia asetuksen (EY) N:o 300/2008 soveltamisalaan kuuluvilla lentoasemilla siirrettäväksi, kauttakuljetettavaksi tai purettavaksi sellaisen kolmannen maan lentoasemalta, jota ei mainita lisäyksessä 6-Fi tai 6-Fii:

a)

lentoliikenteen harjoittajan lentotoimintaluvan myöntäneen jäsenvaltion asianomainen viranomainen;

b)

niiden lentoliikenteen harjoittajien osalta, joilla ei ole jäsenvaltion myöntämää lentotoimintalupaa, komission asetuksen (EY) N:o 748/2009 (4) liitteessä olevassa luettelossa mainitun jäsenvaltion asianomainen viranomainen;

c)

niiden lentoliikenteen harjoittajien osalta, joilla ei ole jäsenvaltion myöntämää lentotoimintalupaa ja joita ei mainita asetuksen (EU) N:o 748/2009 liitteessä, sen jäsenvaltion asianomainen viranomainen, jossa lentoliikenteen harjoittajalla on päätoimipaikka unionissa, tai muu unionin asianomainen viranomainen, jos siitä on sovittu edellä tarkoitetun asianomaisen viranomaisen kanssa.

6.8.1.2   Lentoliikenteen harjoittajan nimeämisen ACC3:ksi sen rahti- ja postitoiminnan osalta, jota se harjoittaa lentoasemalta, jolla edellytetään ACC3:n nimeämistä, jäljempänä ’asianomainen rahtilentotoiminta’, on tapahduttava seuraavin perustein:

a)

nimetään henkilö, jolla on lentoliikenteen harjoittajan nimissä kokonaisvastuu rahtia tai postia koskevien turvamääräysten täytäntöönpanosta asianomaisen rahtilentotoiminnan osalta; ja

b)

annetaan EU:n ilmailun turvatoimien varmennuskertomus, jossa vahvistetaan turvatoimenpiteiden täytäntöönpano.

6.8.1.3   Asianomaisen viranomaisen on annettava nimetylle ACC3:lle vakiomuotoinen aakkosnumeerinen tunniste, jolla yksilöidään lentoliikenteen harjoittaja ja kolmannen maan lentoasema, jolta lentoliikenteen harjoittaja on nimetty kuljettamaan rahtia tai postia unioniin.

6.8.1.4   Nimeäminen on voimassa enintään viisi vuotta siitä päivästä, jona asianomainen viranomainen syöttää ACC3:n tiedot toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan.

6.8.1.5   ACC3, joka mainitaan toimitusketjun turvaamista koskevassa unionin tietokannassa, on katsottava kaikissa jäsenvaltioissa hyväksytyksi harjoittamaan toimintaa kolmannen maan lentoasemalta unioniin.

6.8.2   EU:n ilmailun turvatoimien varmentaminen ACC3:n osalta

6.8.2.1   EU:n ilmailun turvatoimien varmentamiseen lentoliikenteen harjoittajan asianomaisen rahtilentotoiminnan suhteen sisältyvät

a)

lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman tarkastelu, jotta varmistutaan sen asianmukaisuudesta ja kattavuudesta kaikkien lisäyksen 6-G kohtien osalta; ja

b)

ilmailun turvatoimenpiteiden täytäntöönpanon varmistaminen asianomaisen rahtilentotoiminnan osalta käyttäen lisäyksessä 6-C3 vahvistettua tarkistusluetteloa.

6.8.2.2   Täytäntöönpanon varmistamista koskevan EU:n ilmailun turvatoimien varmentamisen on tapahduttava toimipaikalla seuraavassa laajuudessa:

1)

Lentoasemalla, jolta lentoliikenteen harjoittaja harjoittaa asianomaista rahtilentotoimintaa, ennen kuin kyseiselle lentoasemalle voidaan nimetä ACC3.

Jos EU:n ilmailun turvatoimien varmentamisessa todetaan tällöin, ettei yhtä tai useampaa lisäyksessä 6-C3 vahvistetun tarkistusluettelon tavoitteista ole pantu täytäntöön, asianomainen viranomainen ei saa nimetä lentoliikenteen harjoittajaa ACC3:ksi asianomaisen rahtilentotoiminnan osalta ilman näyttöä siitä, että lentoliikenteen harjoittaja on toteuttanut toimenpiteet, joilla todetut puutteet korjataan.

2)

Edustavalla määrällä lentoasemia, joilla lentoliikenteen harjoittaja harjoittaa asianomaista rahtilentotoimintaa ennen kuin ACC3 nimetään kaikille lentoasemille, joilla kyseinen lentoliikenteen harjoittaja harjoittaa asianomaista rahtilentotoimintaa. Tällöin sovelletaan seuraavia ehtoja:

a)

tätä vaihtoehtoa pyytää lentoliikenteen harjoittaja, joka harjoittaa useaa asianomaista rahtilentotoimintaa; ja

b)

asianomainen viranomainen on varmistanut, että lentoliikenteen harjoittaja soveltaa EU:n ilmailun turvatoimien varmentamista vastaavaa sisäistä turvatoimien laadunvalvontajärjestelmää; ja

c)

edustava määrä on vähintään 3 lentoasemaa tai 5 prosenttia, sen mukaan, kumpi näistä lukumääristä on suurempi, ja kaikki suuririskisillä alueilla sijaitsevat lentoasemat; ja

d)

asianomainen viranomainen on hyväksynyt etenemissuunnitelman, jolla varmistetaan EU:n ilmailun turvatoimien varmentaminen kunkin nimeämisvuoden aikana lisälentoasemilla, joille ACC3 nimetään, tai kunnes kaikki lentoasemat on varmennettu. Näitä varmennuksia on kunakin vuonna oltava vähintään yhtä monta kuin c alakohdassa vaadittuja varmennuksia. Etenemissuunnitelmassa on mainittava lisälentoasemien valintaa tukevat perusteet; ja

e)

kaikki ACC3:ksi nimeämiset päättyvät samana päivänä; ja

f)

jos jossakin etenemissuunnitelman mukaisesti sovitussa EU:n ilmailun turvatoimien varmennuksessa todetaan, ettei yhtä tai useampaa lisäyksessä 6-C3 vahvistetussa tarkistusluettelossa lueteltua tavoitetta ole pantu täytäntöön, nimeävän asianomaisen viranomaisen on vaadittava näyttö kyseisellä lentoasemalla havaittujen puutteiden korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä ja puutteen vakavuudesta riippuen pyydettävä seuraavaa:

kaikkien niiden lentoasemien EU:n ilmailun turvatoimien varmennus, joilla vaaditaan ACC3:n nimeämistä 6.8.2.2.1 kohdan mukaisesti, asianomaisen viranomaisen asettamassa määräajassa; tai

d alakohdassa vahvistettujen EU:n ilmailun turvatoimien varmennusten määrän kaksinkertaistaminen ACC3:ksi nimeämisten jäljellä olevina vuosina.

6.8.2.3   Asianomainen viranomainen voi hyväksyä kolmannen maan yrityksen EU:n ilmailun turvatoimien varmennuskertomuksen ACC3:ksi nimeämistä varten, jos kyseinen yritys suorittaa kaiken rahtitoiminnan ACC3:n puolesta, myös lastaamisen ilma-aluksen ruumaan, ja EU:n ilmailun turvatoimien varmennuskertomus kattaa kaikki nämä toimet.

6.8.2.4   Asianomainen viranomainen voi nimetä lentoliikenteen harjoittajan ACC3:ksi rajoitetuksi ajaksi, joka päättyy viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016, jos EU:n ilmailun turvatoimien varmentamista ei lentoliikenteen harjoittajasta johtamattomista objektiivisista syistä ole voitu toteuttaa. Jos tällainen nimeäminen myönnetään pidemmäksi kuin kuuden kuukauden ajaksi, asianomaisen viranomaisen on pitänyt varmistaa, että lentoliikenteen harjoittaja soveltaa EU:n ilmailun turvatoimien varmentamista vastaavaa sisäistä turvatoimien laadunvalvontajärjestelmää.

6.8.2.5   EU:n ilmailun turvatoimien varmentaminen on merkittävä varmennuskertomukseen, joka sisältää vähintään lisäyksessä 6-H1 vahvistetut sitoumusvakuutukset, lisäyksessä 6-C3 vahvistetun tarkistusluettelon ja lisäyksessä 11-A vahvistetun EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan vakuutuksen. EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on toimitettava varmennuskertomus asianomaiselle viranomaiselle ja annettava siitä jäljennös varmennetulle lentoliikenteen harjoittajalle.

6.8.3   Kolmannesta maasta saapuvan rahdin ja postin turvavalvonta

6.8.3.1   ACC3:n on varmistettava, että kaikki unionin lentoasemalla siirrettäväksi, kauttakuljetettavaksi tai purettavaksi tarkoitettu rahti ja posti turvatarkastetaan, paitsi jos

a)

EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu valvottu edustaja on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; tai

b)

EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu tunnettu lähettäjä on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; tai

c)

tunnettu tiliasiakas on soveltanut vaadittuja turvavalvontatoimenpiteitä kyseiseen lähetykseen ACC3:n tai EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan vastuulla ja lähetys on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka, eikä lähetystä kuljeteta matkustajailma-aluksessa; tai

d)

lähetys on vapautettu turvatarkastuksesta 6.1.1 kohdan d alakohdan mukaisesti ja se on ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi, siitä lähtien, kun siitä tuli tunnistettavaa lentorahtia tai tunnistettavaa lentopostia, aina lastaamiseen saakka.

6.8.3.2   Unioniin kuljetettava rahti ja posti on turvatarkastettava jollakin 6.2.1 kohdassa luetelluista keinoista ja menetelmistä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetys sisällä kiellettyjä esineitä.

6.8.3.3   ACC3:n on varmistettava seuraavat seikat:

a)

ACC3 itse tai jokin EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu yritys on lähtöpaikassa tai muualla toimitusketjussa tehnyt siirrettävälle (transfer) ja kauttakuljetettavalle (transit) rahdille ja postille 6.8.3.2 kohdan mukaisen turvatarkastuksen tai soveltanut niihin turvavalvontatoimenpiteitä, ja tällaiset lähetykset on suojattu niin, ettei niihin päästä luvatta käsiksi näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka; ja

b)

ACC3 itse tai jokin EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu yritys on lähtöpaikassa tai muualla toimitusketjussa tehnyt suuririskiselle rahdille ja postille 6.7 kohdan mukaisen turvatarkastuksen, tällaisiin lähetyksiin on lisätty merkintä ”SHR” ja ne on suojattu niin, ettei niihin päästä luvatta käsiksi, näiden toimenpiteiden suorittamishetkestä aina lastaamiseen saakka.

6.8.3.4   ACC3:n aakkosnumeerinen tunniste ja 6.3.2.6 kohdan d alakohdassa tarkoitettu EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan antama lähetyksen turvaluokitus on ilmoitettava sähköisesti tai kirjallisesti mukana seuraavissa asiakirjoissa, joko lentorahtikirjassa, vastaavissa postiasiakirjoissa tai erillisessä ilmoituksessa.

6.8.3.5   Jos 6.8.4 kohdassa tarkoitettua valvottua edustajaa ei ole, lisäyksessä 6-Fi tai 6-Fii luetellusta kolmannesta maasta saapuva ACC3 tai lentoliikenteen harjoittaja voi antaa turvaluokitusilmoituksen.

6.8.4   Valvottujen edustajien ja tunnettujen lähettäjien varmentaminen

6.8.4.1   Tullakseen EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi tai tunnetuksi lähettäjäksi kolmansien maiden yritysten on saatava varmennus toisella jäljempänä olevista vaihtoehtoisista tavoista ja niiden on oltava sen ACC3:n tai niiden ACC3:ien tietokannassa, jolle tai joille ne toimittavat suoraan rahtia tai postia kuljetettavaksi unioniin:

a)

ACC3:n turvaohjelmassa on vahvistettava yksityiskohtaisesti turvavalvontatoimenpiteet, jotka kolmansien maiden yritykset, joilta se hyväksyy suoraan rahtia tai postia kuljetettavaksi unioniin, toteuttavat sen puolesta. ACC3:n saama EU:n ilmailun turvatoimien varmennus varmentaa näiden yritysten soveltamat turvavalvontatoimenpiteet; tai

b)

kolmansien maiden yritykset hankkivat asianomaisille rahdinkäsittelytoimille EU:n ilmailun turvatoimien varmennuksen vähintään viiden vuoden välein ja toimittavat varmennuskertomuksen jäljennöksen ACC3:(i)lle. Varmennuskertomukseen on kolmansien maiden valvottujen edustajien osalta kuuluttava lisäyksessä 6-H2 vahvistettu sitoumusvakuutus ja lisäyksessä 6-C2 vahvistettu tarkistusluettelo ja kolmansien maiden tunnettujen lähettäjien osalta lisäyksessä 6-H3 vahvistettu sitoumusvakuutus ja lisäyksessä 6-C4 vahvistettu tarkistusluettelo. Varmennuskertomukseen on myös kuuluttava lisäyksessä 11-A vahvistettu EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan vakuutus.

6.8.4.2   Jos 6.8.4.1 kohdan b alakohdan mukaisessa EU:n ilmailun turvatoimien varmennuksessa todetaan, että yritys

a)

on menestyksellisesti noudattanut asianomaisessa tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita, varmennuskertomuksessa on mainittava, että yritys nimetään EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi tai tunnetuksi lähettäjäksi. Varmentajan on annettava varmennuskertomuksen alkuperäiskappale varmennetulle yritykselle;

b)

ei ole noudattanut asianomaisessa tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita, yritys ei saa lupaa toimittaa rahtia kuljetettavaksi EU:hun. Sen on saatava jäljennös täytetystä tarkistusluettelosta, johon puutteet on merkitty.

6.8.4.3   ACC3:n on pidettävä yllä tietokantaa, josta ovat saatavilla ainakin seuraavat tiedot kustakin valvotusta edustajasta tai tunnetusta lähettäjästä, jolle on tehty EU:n ilmailun turvatoimien varmennus 6.8.4.1 kohdan mukaisesti ja jolta se ottaa suoraan vastaan rahtia tai postia kuljetettavaksi unioniin:

a)

yritystä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna liiketoimipaikan osoite (bona fide); ja

b)

liiketoiminnan luonne, lukuun ottamatta liiketoiminnan kannalta arkaluonteisia tietoja; ja

c)

yhteystiedot, mukaan luettuina turva-asioista vastaavan henkilön tai henkilöiden yhteystiedot; ja

d)

yrityksen mahdollinen rekisteröintinumero; ja

e)

varmennuskertomus, jos sellainen on saatavilla.

Tietokannan on oltava saatavilla kyseisen ACC3:n tarkastusta varten.

Muut EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetut yritykset voivat pitää yllä tällaista tietokantaa.

6.8.4.4   Lentorahti- tai lentopostiyritys, joka harjoittaa toimintaa useita kolmansissa maissa sijaitsevia toimipaikkoja käsittävässä verkostossa, voidaan nimetä EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi yhdellä nimeämisellä, joka kattaa verkoston kaikki toimipaikat, sillä edellytyksellä, että

a)

yksi turvaohjelma tai useampi vakiomuotoinen turvaohjelma kattaa verkoston ilmailun turvaamiseen liittyvät toimet, mukaan lukien toimipaikkojen väliset kuljetuspalvelut; ja

b)

turvaohjelman(-ohjelmien) täytäntöönpanoon sovelletaan yhtä EU:n ilmailun turvatoimien varmentamista vastaavaa sisäistä turvatoimien laadunvalvontajärjestelmää; ja

c)

ennen verkoston nimeämistä EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi EU:n ilmailun turvatoimien varmentaminen on tehty yrityksen seuraavilla toimipaikoilla:

i)

toimipaikat, joista rahtia tai postia toimitetaan suoraan ACC3:lle; ja

ii)

vähintään kaksi toimipaikkaa tai 20 prosenttia niistä verkoston toimipaikoista, joista rahtia tai postia syötetään i alakohdassa tarkoitetuille toimipaikoille, sen mukaan kumpi näistä lukumääristä on suurempi; ja

iii)

kaikki toimipaikat, jotka sijaitsevat komission täytäntöönpanopäätöksen C(2015) 8005 lisäyksessä 6-I luetelluissa kolmansissa maissa.

Jotta verkosto säilyttäisi nimeämisensä EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi kaikkien verkoston varmentamattomien toimipaikkojen osalta enintään 30 päivään kesäkuuta 2018 saakka, EU:n ilmailun turvatoimien varmentaminen on tehtävä jokaisena nimeämisvuotta seuraavana vuonna vähintään kahdelle muulle toimipaikalle tai 20 prosentille niistä verkoston toimipaikoista, joista rahtia tai postia syötetään 6.8.4.4 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetuille toimipaikoille, sen mukaan kumpi näistä lukumääristä on suurempi, kunnes kaikki toimipaikat on varmennettu.

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on laadittava etenemissuunnitelma, jossa luetellaan, missä järjestyksessä kunakin vuonna satunnaisesti valitut toimipaikat varmennetaan. Etenemissuunnitelma on laadittava riippumatta verkostossa toimintaa harjoittavasta yrityksestä, eikä kyseinen yritys saa muuttaa suunnitelmaa. Etenemissuunnitelma on olennainen osa varmennuskertomusta, jonka perusteella verkosto nimetään kolmannesta maasta tulevaksi EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi.

Kun verkoston toimipaikalle on tehty EU:n ilmailun turvatoimien varmentaminen, sitä on pidettävä EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettuna valvottuna edustajana 6.8.4.2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

6.8.4.5   Jos edellä 6.8.4.4 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulle verkoston toimipaikalle tehdyssä EU:n ilmailun turvatoimien varmentamisessa todetaan, ettei toimipaikka ole noudattanut lisäyksessä 6-C2 olevassa tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita, kyseiseltä toimipaikalta tuleva rahti ja posti on turvatarkastettava 6.8.4.2 kohdan a alakohdan mukaisesti varmennetussa toimipaikassa siihen saakka, kunnes EU:n ilmailun turvatoimien varmentamisessa vahvistetaan, että tarkistusluettelon tavoitteita on noudatettu.

6.8.4.6   Kohtien 6.8.4.4–6.8.4.6 voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2018.

6.8.5   Vaatimusten noudattamatta jättäminen ja ACC3:ksi nimeämisen lakkauttaminen

6.8.5.1   Vaatimusten noudattamatta jättäminen

1)

Jos komissio tai asianomainen viranomainen toteaa ACC3:n toiminnassa vakavan puutteen, jonka katsotaan voivan vaikuttaa merkittävästi ilmailun turvaamisen yleiseen tasoon unionissa, sen on

a)

ilmoitettava asianomaiselle ACC3:lle asiasta viipymättä ja pyydettävä tämän huomautuksia ja asianmukaisia toimenpiteitä vakavan puutteen korjaamiseksi; ja

b)

ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2)

Jos asianomainen viranomainen ei ole saanut vahvistusta puutteen korjaamisesta, komissio voi asetuksen (EY) N:o 300/2008 19 artiklan 1 kohdalla perustettua siviili-ilmailun turvaamista käsittelevää komiteaa kuultuaan todeta, ettei lentoliikenteen harjoittajaa voida enää tunnustaa ACC3:ksi jollakin reitillä tai kaikilla reiteillä kolmansista maista unioniin. Tällaisissa tapauksissa kyseisen ACC3:n tiedot poistetaan toimitusketjun turvaamista koskevasta unionin tietokannasta.

3)

Lentoliikenteen harjoittajaa, jonka ACC3-tunnustus on peruttu 6.8.5.1.2 kohdan mukaisesti, ei saa sisällyttää uudelleen toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan ennen kuin EU:n ilmailun turvatoimien varmennuksella on vahvistettu, että todettu vakava puute on korjattu, ja asianomainen viranomainen on ilmoittanut tästä siviili-ilmailun turvaamista käsittelevälle komitealle.

6.8.5.2   Nimeämisen lakkauttaminen

Asianomainen viranomainen, joka on nimennyt ACC3:n, on vastuussa ACC3:n poistamisesta toimitusketjun turvaamista koskevasta unionin tietokannasta

a)

lentoliikenteen harjoittajan pyynnöstä tai yhteisymmärryksessä sen kanssa; tai

b)

kun ACC3 ei jatka asianomaista rahtilentotoimintaa eikä reagoi pyyntöön esittää huomautuksia tai se estää muutoin ilmailulle aiheutuvan riskin arvioinnin.

LISÄYS 6-A

VALVOTUN EDUSTAJAN SITOUMUSVAKUUTUS

Yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (5) ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti

Vakuutan, että

yrityksen turvaohjelman sisältämät tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeita ja totuudenmukaisia,

turvaohjelmassa määriteltyjä käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan ja ylläpidetään kaikilla ohjelman kattamilla toimipaikoilla,

turvaohjelmaa mukautetaan, jotta se on kaikkien asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön tehtävien tulevien muutosten mukainen, paitsi jos [yrityksen nimi] ilmoittaa [asianomaisen viranomaisen nimi]:lle, ettei se tahdo enää toimia valvottuna edustajana,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [asianomaisen viranomaisen nimi]:lle kirjallisesti

a)

turvaohjelmaansa tehtävistä pienistä muutoksista, jotka koskevat muun muassa yrityksen nimeä, turva-asioista vastaavaa henkilöä tai yhteystietoja taikka sen henkilön muuttumista, jolla on oltava pääsy toimitusketjun turvaamista koskevaan unionin tietokantaan, viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluttua; ja

b)

suunnitelluista suurista muutoksista, kuten uusista turvatarkastusmenettelyistä, merkittävistä rakennustöistä, jotka saattavat vaikuttaa asiaa koskevan unionin lainsäädännön noudattamiseen, tai toimipaikan/osoitteen muuttumisesta, vähintään 15 työpäivää ennen töiden aloittamista tai suunniteltua muutosta;

asiaa koskevan unionin lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi [yrityksen nimi] toimii täydessä yhteistyössä kaikissa vaadituissa tarkastuksissa ja antaa kaikki pyydetyt asiakirjat tarkastajien käyttöön,

[yrityksen nimi] ilmoittaa [asianomaisen viranomaisen nimi]:lle kaikista vakavista turvarikkomuksista ja kaikista epäilyttävistä olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä lentorahdin tai lentopostin turvaamisen kannalta, erityisesti yrityksistä kätkeä kiellettyjä esineitä lähetyksiin,

[yrityksen nimi] varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat henkilöstön jäsenet saavat koulutusta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11 luvun mukaisesti ja että he ovat tietoisia yrityksen turvaohjelmasta johtuvista turvallisuusvastuistaan, ja

[yrityksen nimi] ilmoittaa [asianomaisen viranomaisen nimi]:lle, jos

a)

se lopettaa toimintansa;

b)

se ei enää käsittele lentorahtia tai lentopostia; tai

c)

se ei enää pysty täyttämään asiaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimuksia.

Otan täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Nimi:

Asema yrityksessä:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

LISÄYS 6-B

OHJEITA TUNNETUILLE LÄHETTÄJILLE

Nämä ohjeet auttavat arvioimaan, täyttävätkö turvajärjestelynne Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (6) sekä sen täytäntöönpanosäädösten tunnettua lähettäjää koskevat vaatimukset. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa varmistamaan vaatimusten täyttyminen ennen virallista varmennuskäyntiä.

On tärkeää, että arvioija tapaa varmennuskäynnin aikana oikeat henkilöt (esimerkiksi turva-asioista ja henkilöstön palvelukseen ottamisesta vastaavat henkilöt). Arvioija käyttää arvioinnissaan EU:n tarkistusluetteloa. Varmennuksen tarkistusluetteloon merkittyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina.

EU:n tarkistusluettelossa on kahdentyyppisiä kysymyksiä: 1) kysymyksiä, joihin annettu kielteinen vastaus estää automaattisesti hyväksymisen tunnetuksi lähettäjäksi ja 2) kysymyksiä, joiden avulla muodostetaan turvajärjestelyistänne yleiskuva, jonka perusteella arvioija voi tehdä yleiset päätelmät. Jäljempänä esitetään lihavoituina vaatimukset, joiden alueilla tuloksena on automaattisesti hylkääminen. Jos lihavoituina esitettyjen vaatimusten täyttämättä jättäminen johtaa hylkäämiseen, teille ilmoitetaan syyt ja annetaan ohjeet hyväksymisen edellyttämistä korjauksista.

Jos yrityksellä on komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 14 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettu AEO-todistus (ns. AEOF- ja AEOS-todistukset) ja jos tulliviranomaiset ovat tutkineet ja hyväksyneet toimipaikan, jolle tunnetun lähettäjän asemaa haetaan, enintään kolme vuotta ennen tunnetun lähettäjän aseman hakemisajankohtaa, yrityksen on täytettävä ja sen laillisen edustajan on allekirjoitettava lisäykseen 6-C sisältyvän ”Tunnetun lähettäjän varmentamisen tarkistusluettelon” osa 1, joka koskee organisaatiota ja vastuualueita, sekä samaan lisäykseen sisältyvä sitoumusvakuutus.

Johdanto

Rahdin on oltava peräisin yrityksenne siitä toimipaikasta, jossa tarkastus tehdään. Tämä tarkoittaa sekä valmistamista paikalla että varastokeräilyä ja lähettämötoimintoja, jolloin nimikkeitä ei voida tunnistaa lentorahdiksi ennen kuin ne on valittu tilauksen toimittamiseksi. (Ks. myös huomautus).

On määriteltävä, mistä lähtien rahti- tai postilähetys voidaan tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi ja osoitettava, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet sen suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi. Tämä tarkoittaa myös yksityiskohtaisia tietoja tuotannosta, pakkaamisesta, varastoinnista ja/tai lähettämisestä.

Organisaatio ja vastuualueet

Organisaatiosta on annettava yksityiskohtaiset tiedot (nimi, alv- tai kaupparekisterinumero tai mahdollinen yritystunnus sekä mahdollinen AEO-todistuksen numero ja tulliviranomaisen kyseisellä toimipaikalla tekemän viimeisimmän tarkastuksen ajankohta) sekä ilmoitettava varmennettavan toimipaikan osoite ja organisaation päätoimipaikan osoite (jos se on eri kuin varmennettavan kohteen osoite). Lisäksi on ilmoitettava edellisen varmennuskäynnin ajankohta ja (mahdollinen) viimeisin yksilöivä aakkosnumeerinen tunniste sekä liiketoiminnan luonne, toimipaikassa työskentelevän henkilöstön määrä suunnilleen sekä lentorahdin/lentopostin turvaamisesta vastaavan henkilön nimi, ammattinimike ja yhteystiedot.

Henkilöstön palvelukseen ottaminen

Palvelukseen ottamista koskevista menettelyistä on annettava yksityiskohtaiset tiedot kaiken sellaisen henkilöstön osalta (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat), joka voi päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopostiin. Palvelukseen ottamista koskevaan menettelyyn on sisällyttävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11.1 kohdan mukainen työhönottoa edeltävä tarkistus tai taustan tarkistus. Varmennuskäyntiin sisältyy henkilöstön palvelukseen ottamisesta vastaavan henkilön haastattelu. Kyseisen henkilön on esitettävä todisteita (esimerkiksi tyhjiä kaavakkeita) yhtiön menettelyistä. Tätä palvelukseen ottamista koskevaa menettelyä on sovellettava 29 päivän huhtikuuta 2010 jälkeen palvelukseen otettuun henkilöstöön.

Henkilöstön turvakoulutus

On osoitettava, että kaikki henkilöstö (vakituinen, tilapäinen tai vuokrahenkilöstö, kuljettajat), joka voi päästä käsiksi lentorahtiin/lentopostiin, on saanut asianmukaisen turvatietoisuuskoulutuksen. Koulutus on annettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11.2.7 kohdan mukaisesti. Yksittäiset koulutustiedot on säilytettävä. Lisäksi on osoitettava, että kaikki turvavalvontatoimenpiteitä suorittavat henkilöstön jäsenet ovat saaneet koulutuksen tai määräaikaiskoulutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11 luvun mukaisesti.

Fyysinen turvallisuus

On osoitettava, miten toimipaikka on suojattu (esimerkiksi aidalla tai muulla fyysisellä esteellä) ja että kulkua valvotaan asianmukaisin menetelmin. Tarvittaessa voidaan pyytää yksityiskohtaisia tietoja hälytys- ja/tai kameravalvontajärjestelmistä. Kulunvalvonta alueelle, jossa lentorahtia/lentopostia käsitellään tai varastoidaan, on välttämätöntä. Kaikki lentorahdin/lentopostin luo johtavat ovet, ikkunat ja muut sisäänkäynnit on suojattava tai niissä on oltava kulunvalvonta.

Tuotanto (tarvittaessa)

On osoitettava, että pääsyä tuotantoalueelle ja tuotantoprosessia valvotaan. Jos tuote voidaan tuotantovaiheessa tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä on toimenpiteitä lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tässä vaiheessa.

Pakkaaminen (tarvittaessa)

On osoitettava, että pääsyä pakkausalueelle ja pakkausprosessia valvotaan. Jos tuote voidaan pakkausvaiheessa tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä on toimenpiteitä lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tässä vaiheessa.

Pakkausprosessista on annettava yksityiskohtaisia tietoja sekä osoitettava, että kaikki valmiit tavarat tarkistetaan ennen pakkaamista.

Lopullinen uloin pakkaus on kuvailtava ja sen kestävyys on osoitettava. Lisäksi on esitettävä, miten lopulliseen uloimpaan pakkaukseen kajoaminen voidaan paljastaa esimerkiksi käyttämällä numeroituja sinettejä, turvateippiä, erityisiä leimoja tai teipillä suljettuja pahvilaatikoita. On myös osoitettava, että viimeksi mainittuja säilytetään suojatusti silloin, kun niitä ei käytetä, ja että niiden käyttöön ottamista valvotaan.

Varastointi (tarvittaessa)

On osoitettava, että pääsyä varastointialueelle valvotaan. Jos tuote voidaan varastoitaessa tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä on toimenpiteitä lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tässä vaiheessa.

Lisäksi on osoitettava, että lopullinen pakattu lentorahti/lentoposti tarkistetaan ennen lähettämistä.

Lähettäminen (tarvittaessa)

On osoitettava, että pääsyä lähettämisalueelle valvotaan. Jos tuote voidaan lähetettäessä tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi, on osoitettava, että käytössä on toimenpiteitä lentorahdin/lentopostin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tässä vaiheessa.

Kuljetus

On annettava yksityiskohtaiset tiedot rahdin/postin kuljetusmenetelmästä valvotulle edustajalle.

Jos vastaatte kuljetuksesta itse, teidän on osoitettava, että kuljettajillanne on vaadituntasoinen koulutus. Jos yritys käyttää alihankkijaa, on varmistettava, että a) yritys sinetöi tai pakkaa rahdin/postin itse siten, että mahdollinen sisältöön kajoaminen paljastuu, tai b) rahdinkuljettaja on allekirjoittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteen lisäyksessä 6-E tarkoitetun rahdinkuljettajan vakuutuksen.

Jos vastaatte lentorahdin/lentopostin kuljettamisesta itse, teidän on osoitettava, että kuljetusvälineet ovat suojattavissa joko sineteillä, jos se on käytännössä mahdollista, tai muilla keinoin. Jos käytetään numeroituja sinettejä, on osoitettava, että sinettien saatavuutta valvotaan ja numerot merkitään muistiin; jos käytetään muita menetelmiä, on osoitettava, miten rahti/posti on suojattu ja/tai miten siihen puuttuminen voidaan osoittaa. On myös osoitettava, että käytössä on toimenpiteet lentorahtia/lentopostia hakevien kuljettajien henkilöllisyyden varmentamiseksi. Lisäksi teidän on osoitettava varmistaneenne, että rahti/posti on suojattua, kun se poistuu tiloistanne. Teidän on osoitettava, että lentorahti/lentoposti on kuljetuksen ajan suojattu siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

Teidän ei tarvitse toimittaa todisteita kuljettajien koulutuksesta eikä jäljennöstä rahdinkuljettajan vakuutuksesta, jos valvottu edustaja on tehnyt kuljetusjärjestelyt lentorahdin/lentopostin noutamiseksi tiloistanne.

Lähettäjän velvollisuudet

Teidän on vakuutettava hyväksyvänne sen, että asianomaisen viranomaisen tarkastajat tekevät ennalta ilmoittamatta tarkastuksia näiden vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi.

Teidän on myös vakuutettava, että toimitatte [asianomaisen viranomaisen nimi]:lle tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot viipymättä ja vähintään 10 työpäivän kuluessa, jos

a)

yleinen vastuu turva-asioista osoitetaan muulle kuin nimetylle henkilölle

b)

tiloissa tai menettelyissä tehdään muita muutoksia, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen

c)

yrityksenne lopettaa liiketoimintansa, ei enää käsittele lentorahtia/lentopostia tai ei enää täytä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön vaatimuksia.

Lisäksi teidän on vakuutettava säilyttävänne turvavaatimusten tason seuraavaan varmennuskäyntiin ja/tai tarkastukseen asti.

Teidän on otettava täysi vastuu antamastanne vakuutuksesta ja allekirjoitettava varmennusasiakirja.

HUOMAUTUKSET:

Räjähteet ja sytytyslaitteet

Valmiiksi koottuja räjähteitä ja sytytyslaitteita saa kuljettaa rahtilähetyksissä, jos kaikkien turvallisuussääntöjen vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti.

Lähetykset muista lähteistä

Tunnettu lähettäjä voi välittää valvotulle edustajalle lähetyksiä, joita se ei ole itse luovuttanut kuljetettaviksi, sillä edellytyksellä, että

a)

ne erotetaan lähetyksistä, jotka se on itse luovuttanut kuljetettaviksi; ja

b)

alkuperä ilmoitetaan selvästi lähetyksessä tai siihen liitetyissä asiakirjoissa.

Kaikki tällaiset lähetykset on turvatarkastettava ennen niiden lastaamista ilma-alukseen.

LISÄYS 6-C

TUNNETUN LÄHETTÄJÄN VARMENTAMISEN TARKISTUSLUETTELO

Huomautuksia:

Tämän lomakkeen täyttöä koskevat huomautukset:

Tähdellä (*) merkittyjen kohtien täyttäminen on PAKOLLISTA.

Jos vastaus lihavoituun kysymykseen on EI, varmennuksen tuloksena ON OLTAVA HYLKÄÄMINEN. Tämä ei koske kysymyksiä, joita ei sovelleta.

Kokonaisarvioinnin tuloksena voi olla HYVÄKSYMINEN vasta, kun lähettäjä on allekirjoittanut viimeisellä sivulla olevan sitoumusvakuutuksen.

Alkuperäisen sitoumusvakuutuksen on oltava asianomaisen viranomaisen hallussa tai saatavilla varmennuksen voimassaoloajan päättymiseen asti. Lisäksi vakuutuksesta on annettava jäljennös lähettäjälle.

OSA 1

Organisaatio ja vastuualueet

1.1

Varmennuksen päivämäärä (*)

pp.kk.vvvv

 

1.2

Edellisen varmennuksen päivämäärä ja tarvittaessa yksilöivä tunniste.

pp.kk.vvvv

 

YT

 

1.3

Varmennettavan organisaation nimi (*)

Nimi

alv-/kaupparekisterinumero/(mahdollinen) yritystunnus

1.4

Mahdollista AEOF- tai AEOS-todistusta koskevat tiedot

AEO-todistuksen numero

 

Tulliviranomaisten kyseisellä toimipaikalla tekemän viimeisimmän tarkastuksen ajankohta

 

1.5

Varmennettavan organisaation osoite (*)

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Maa

 

1.6

Organisaation päätoimipaikan osoite (jos se on eri kuin varmennettavan toimipaikan osoite, mutta kuitenkin samassa maassa)

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Maa

 

1.7

Liiketoiminnan luonne – käsiteltävän rahdin tyyppi

1.8

Vastaako hakija…?

a)

tuotannosta

b)

pakkaamisesta

c)

varastoinnista

d)

lähettämisestä

e)

muusta (täsmennettävä)

 

1.9

Toimipaikan henkilöstön lukumäärä suunnilleen

 

1.10

Lentorahdin/lentopostin turvaamisesta vastaavan henkilön nimi ja ammattinimike (*)

Nimi

 

Ammattinimike

 

1.11

Puhelinnumero

Puhelin:

 

1.12

Sähköpostiosoite (*)

Sähköposti

 

OSA 2

Tunnistettava lentorahti/-posti

Tarkoitus: Määritellä, mistä ajankohdasta (tai paikasta) lähtien rahti/posti voidaan tunnistaa lentorahdiksi/lentopostiksi.

2.1

Selvitetään, missä ja miten lähetyksestä tulee lentorahti-/lentopostilähetykseksi tunnistettava lähetys tutkimalla tuotantoa, pakkaamista, varastointia, valintaa, lähettämistä ja muita asiaan liittyviä vaiheita.

Kuvaus:

Huom. Osissa 5–8 olisi annettava yksityiskohtaisia tietoja tunnistettavan lentorahdin/lentopostin suojaamisesta siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

OSA 3

Henkilöstön palvelukseen ottaminen ja koulutus

Tarkoitus: Varmistua siitä, että kaikille henkilöstön jäsenille (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat), jotka voivat päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin, on tehty asianmukainen työhönottoa edeltävä tarkistus ja/tai taustan tarkistus, ja että henkilöstö on koulutettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11.2.7 kohdan mukaisesti. Lisäksi on tarkoitus varmistua siitä, että kaikki turvavalvontatoimenpiteitä tarvikkeille suorittavat henkilöstön jäsenet ovat saaneet koulutuksen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11 luvun mukaisesti.

Se, ovatko kysymykset 3.1 ja 3.2 lihavoituja (jolloin EI-vastauksen on katsottava johtavan hylkäämiseen), riippuu toimipaikan sijaintivaltiossa sovellettavista kansallisista säännöistä. Vähintään toisen näistä kahdesta kysymyksestä on kuitenkin oltava lihavoitu, ja olisi hyväksyttävä se, että jos taustan tarkistus on tehty, työhönottoa edeltävää tarkistusta ei tarvita. Turvavalvonnan toteuttamisesta vastaavalle henkilölle on aina tehtävä taustan tarkistus.

3.1

Onko käytössä palvelukseenottomenettely, johon sisältyy täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11.1.4 kohdan mukainen työhönottoa edeltävä tarkistus ja jota sovelletaan kaikkeen sellaiseen henkilöstöön, joka voi päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin? Tätä on sovellettava 29 päivän huhtikuuta 2010 jälkeen palvelukseen otettuun henkilöstöön.

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, minkälainen tarkistus

 

3.2

Sisältyykö palvelukseenottomenettelyyn myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11.1.3 kohdan mukainen taustan tarkistus, joka sisältää rikosrekisteritietojen tarkistamisen?

Tätä sovelletaan 29 päivän huhtikuuta 2010 jälkeen palvelukseen otettuun henkilöstöön.

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, minkälainen tarkistus

 

3.3

Sisältyykö toimipaikan turvavalvonnan toteuttamisesta ja valvonnasta vastaavan henkilön nimitysmenettelyyn vaatimus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11.1.3 kohdan mukaisesta taustan tarkistamisesta, joka sisältää rikosrekisteritietojen tarkistamisen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

3.4

Saako henkilöstö, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevassa 11.2.7 kohdassa tarkoitetun turvatietoisuuskoulutuksen ennen kuin pääsylupa myönnetään? Saavatko kaikki turvavalvontatoimenpiteitä tarvikkeille suorittavat henkilöstön jäsenet koulutusta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11 luvun mukaisesti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

3.5

Saako (edellä tarkoitettu) henkilöstö määräaikaiskoulutusta kyseiselle koulutukselle asetetuin määräajoin?

KYLLÄ vai EI

 

3.6

Arvio – Ovatko toimenpiteet riittäviä varmistamaan, että kaikki henkilöstön jäsenet, jotka voivat päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/lentopostiin, ja kaikki henkilöstön jäsenet, jotka suorittavat turvavalvontatoimenpiteitä, on otettu asianmukaisesti palvelukseen ja koulutettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 11 luvun mukaisesti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 4

Fyysinen turvallisuus

Tarkoitus: Selvittää, onko toimipaikan tai tilojen (fyysisen) turvallisuuden taso riittävä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

4.1

Onko toimipaikka suojattu aidalla tai muulla fyysisellä esteellä?

KYLLÄ vai EI

 

4.2

Valvotaanko kulkua kaikilla sisäänkäynneillä?

KYLLÄ vai EI

 

4.3

Jos KYLLÄ, ovatko sisäänkäynnit…?

henkilöstön valvomia

 

käsikäyttöisiä

 

automaattisia

 

sähköisiä

muunlaisia (täsmennettävä)

4.4

Onko rakennus riittävän vankka?

KYLLÄ vai EI

 

4.5

Onko rakennuksessa toimiva hälytysjärjestelmä?

KYLLÄ vai EI

 

4.6

Onko rakennuksessa toimiva kameravalvontajärjestelmä?

KYLLÄ vai EI

 

4.7

Jos vastaus on kyllä, onko kameravalvontajärjestelmä tallentava?

KYLLÄ vai EI

 

4.8

Ovatko kaikki tunnistettavan lentorahdin/lentopostin luo johtavat ovet, ikkunat ja muut sisäänkäynnit suojattuja tai kulunvalvonnan alaisia?

KYLLÄ vai EI

 

4.9

Jos ei, ilmoittakaa syyt

4.10

Arvio: Ovatko organisaation toteuttamat toimenpiteet riittäviä estämään luvattoman pääsyn niihin toimipaikan ja tilojen osiin, joissa tunnistettavaa lentorahtia/lentopostia käsitellään tai säilytetään?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 5

Tuotanto

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi tuotantoprosessin aikana.

5.1.

Valvotaanko kulkua tuotantoalueelle?

KYLLÄ vai EI

 

5.2.

Jos KYLLÄ, miten?

5.3.

Valvotaanko tuotantoprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

5.4.

Jos KYLLÄ, miten?

5.5.

Onko käytössä valvontatoimia, joilla ehkäistään tuotteeseen puuttumista tuotantovaiheessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

5.6.

Arvio: Ovatko organisaation toteuttamat toimenpiteet riittäviä suojaamaan lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tuotannon aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 6

Pakkaaminen

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi pakkausprosessin aikana.

6.1

Valvotaanko pakkausprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

6.2

Jos KYLLÄ, miten?

6.3

Lopullisen uloimman pakkauksen kuvaus:

a)

Onko lopullinen uloin pakkaus riittävän vankka?

KYLLÄ vai EI

Kuvaus:

b)

Näkyykö lopullisesta uloimmasta pakkauksesta siihen puuttuminen?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

6.4 a)

Käytetäänkö numeroituja sinettejä, turvateippiä, erityisiä leimoja tai teipillä suljettuja pahvilaatikoita paljastamaan lentorahtiin/lentopostiin kajoaminen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ:

 

6.4 b)

Säilytetäänkö sinettejä, turvateippiä tai erityisiä leimoja suojatusti silloin, kun niitä ei käytetä?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

6.4 c)

Valvotaanko numeroitujen sinettien, turvateipin ja/tai leimojen luovuttamista?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

6.5

Jos vastaus 6.4 a) kohtaan on KYLLÄ, miten valvonta on toteutettu?

6.6

Arvio: Ovatko pakkausmenetelmät riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

OSA 7

Varastointi

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi varastoinnin aikana.

7.1

Varastoidaanko valmis ja pakattu lentorahti/lentoposti turvatusti ja tarkistetaanko se puuttumisen merkkien varalta?

KYLLÄ vai EI

 

7.2

Arvio: Ovatko varastointimenetelmät riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

OSA 8

Lähettäminen

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa lentorahdiksi/lentopostiksi lähettämisen aikana.

8.1

Valvotaanko kulkua lähettämisalueelle?

KYLLÄ vai EI

 

8.2

Jos KYLLÄ, miten?

8.3

Kenellä on pääsy lähettämisalueelle?

Työntekijöillä?

KYLLÄ vai EI

 

Kuljettajilla?

KYLLÄ vai EI

 

Vierailijoilla?

KYLLÄ vai EI

 

Alihankkijoilla?

KYLLÄ vai EI

 

8.4

Arvio: Onko lentorahti/lentoposti riittävästi suojattu siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi lähettämisalueella?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

OSA 8A

Lähetykset muista lähteistä

Tarkoitus: Vahvistaa menettelyt suojaamattomien lähetysten käsittelemiseksi.

Näihin kysymyksiin vastataan vain, jos vastaanotetaan lentoteitse kuljetettavia lähetyksiä muilta yrityksiltä.

8A.1

Ottaako yritys vastaan lentoteitse kuljetettavia rahtilähetyksiä muilta yrityksiltä?

KYLLÄ vai EI

 

8A.2

Jos vastaus on KYLLÄ, miten ne pidetään erillään yrityksen omasta rahdista ja miten ne yksilöidään valvotulle edustajalle/rahdinkuljettajalle?

OSA 9

Kuljetus

Tarkoitus: Suojata tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

9.1

Miten lentorahti/lentoposti toimitetaan valvotulle edustajalle?

a)

Valvotun edustajan toimesta tai puolesta?

KYLLÄ vai EI

 

b)

Lähettäjän omalla kuljetuksella?

KYLLÄ vai EI

 

c)

Lähettäjän alihankkijaa käyttämällä?

KYLLÄ vai EI

 

9.2

Jos lähettäjä käyttää alihankkijaa:

sinetöidäänkö tai pakataanko lentorahti/lentoposti ennen kuljetusta siten, että mahdollinen sisältöön puuttuminen paljastuu? ja

onko rahdinkuljettaja allekirjoittanut rahdinkuljettajan vakuutuksen?

KYLLÄ vai EI

 

Seuraaviin kysymyksiin vastataan vain, jos sovelletaan 9.1 b) tai 9.1 c) kohtaa.

9.3

Onko kuljetusvälineen lastitila suojattavissa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos vastaus on KYLLÄ, miten?

9.4 a)

Jos kuljetusvälineen lastitila on suojattavissa, käytetäänkö numeroituja sinettejä?

KYLLÄ vai EI

 

b)

Jos käytetään numeroituja sinettejä, valvotaanko niiden saatavuutta ja kirjataanko numerot muistiin luovutettaessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos vastaus on KYLLÄ, miten?

 

9.5

Jos kuljetusvälineen lastitila ei ole suojattavissa, näkyykö lentorahdista/lentopostista, jos siihen on puututtu?

KYLLÄ vai EI

9.6

Jos vastaus on KYLLÄ, mitä keinoja puuttumisen osoittamiseksi käytetään?

9.7

Jos vastaus on EI, miten suojaaminen toteutetaan?

9.8

Arvio: Ovatko toimenpiteet riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi kuljetuksen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

SITOUMUSVAKUUTUS

Vakuutan

hyväksyväni sen, että asianomaisen viranomaisen tarkastajat tekevät ennalta ilmoittamatta tarkastuksia näiden vaatimusten noudattamisen seuraamiseksi. Jos tarkastaja löytää vakavia puutteita turvaamisessa, siitä voi olla seurauksena tunnetun lähettäjän aseman menettäminen.

toimittavani [asianomaisen viranomaisen nimi]:lle tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot viipymättä ja vähintään 10 työpäivän kuluessa, jos

yleinen vastuu turva-asioista osoitetaan muulle kuin 1.10 kohdassa nimetylle henkilölle;

tiloissa tai menettelyissä tehdään muita muutoksia, joilla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen; ja

yritys lopettaa liiketoimintansa, ei enää käsittele lentorahtia/lentopostia tai ei enää täytä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön vaatimuksia.

säilyttäväni turvavaatimusten tason seuraavaan varmennuskäyntiin ja/tai tarkastukseen asti.

Ottavani täyden vastuun tästä vakuutuksesta.

Allekirjoitus

Asema yrityksessä

 

Arvio (ja tiedoksi antaminen)

Hyväksytty/Hylätty

 

Jos arvioinnin kokonaistulos on hylkääminen, on lueteltava osa-alueet, joilla lähettäjä ei ole saavuttanut vaadittua turvatasoa tai on osoittanut erityisiä heikkouksia. Lisäksi on esitettävä tarvittavia korjauksia vaaditun tason ja sen myötä hyväksynnän saavuttamiseksi.

Allekirjoitus

(Arvioijan nimi)

LISÄYS 6-C2

KOLMANSIEN MAIDEN EU:N ILMAILUN TURVATOIMIEN OSALTA VARMENNETTUJEN VALVOTTUJEN EDUSTAJIEN TARKISTUSLUETTELO

Kolmansista maista olevilla yrityksillä on mahdollisuus tulla osaksi ACC3:n (kolmannen maan lentoasemalta unioniin liikennöivien rahdin tai postin kuljettajien) turvattua toimitusketjua hakemalla nimeämistä kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi (RA3). RA3 on kolmanteen maahan sijoittunut rahtia käsittelevä yritys, joka on varmennettu ja hyväksytty sellaiseksi EU:n ilmailun turvatoimien varmentamisen perusteella.

RA3:n on varmistettava, että Euroopan unioniin saapuviin lähetyksiin on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, tarvittaessa turvatarkastukset mukaan luettuina, ja lähetykset on suojattu niin, ettei niihin päästä luvatta käsiksi siitä lähtien, kun niihin on sovellettu kyseisiä turvavalvontatoimenpiteitä, ilma-alukseen lastaukseen saakka tai siihen saakka, kun ne muulla tavoin luovutetaan ACC3:lle tai toiselle RA3:lle.

Edellytykset lentorahdin tai -postin kuljettamiseksi unioniin (8) tai Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1998.

Tarkistusluettelo on väline, jota EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja käyttää arvioidessaan turvallisuuden tasoa EU:hun/ETA:han kuljetettavassa lentorahdissa tai -postissa (9), jota hoitaa RA3:ksi nimeämistä hakeva yritys tai jota hoidetaan sen vastuulla. Tarkistusluetteloa käytetään vain täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 6.8.4.1 kohdan b alakohdassa eritellyissä tapauksissa. Saman liitteen 6.8.4.1 kohdan a alakohdassa eritellyissä tapauksissa EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on käytettävä ACC3:n tarkistusluetteloa.

Jos EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja toteaa, että yritys on saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitetut tavoitteet, varmennettavalle yritykselle on annettava varmennuskertomus. Varmennuskertomuksessa todetaan, että kyseinen yritys nimetään kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi (RA3). RA3 voi käyttää tätä kertomusta liiketoiminnassaan minkä tahansa ACC3:n kanssa. Varmennuskertomukseen on erottamattomina osina sisällyttävä vähintään seuraavat seikat:

a)

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan allekirjoittama täytetty tarkistusluettelo (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 6-C2) ja tarvittaessa varmennetun yrityksen huomautukset siitä;

b)

varmennetun yrityksen allekirjoittama sitoumusvakuutus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 6-H2);

c)

varmennettua yritystä koskeva EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan allekirjoittama riippumattomuusvakuutus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 11-A).

Varmennuskertomuksen eheys todistetaan sivunumeroinnilla, EU:n ilmailun turvatoimien varmentamispäivämäärällä sekä varmentajan ja varmennetun yrityksen parafoinnilla jokaisella sivulla. Varmennuskertomus on oletusarvoisesti toimitettava englanniksi.

Varmennuskertomuksen 5 osa (Turvatarkastus) ja 6 osa (Suuririskinen rahti tai posti) on arvioitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteen lukujen 6.7 ja 6.8 vaatimusten perusteella. Niiltä osin, kuin arviointia ei voida tehdä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 vaatimusten perusteella, perusvaatimuksina ovat kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 17 olevat standardit ja suositellut menettelytavat sekä ICAOn siviili-ilmailun turvatoimien ohjekirjan (Aviation Security Manual, Doc 8973-Restricted) ohjeisto.

Jos EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja toteaa, ettei yritys ole saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita, yrityksen on saatava jäljennös täytetystä tarkistusluettelosta, johon puutteet on merkitty.

Huomautuksia:

1)

Tarkistusluettelon kaikki osat on täytettävä. Jos jotakin tietoa ei ole saatavissa, tästä on annettava selvitys.

2)

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on jokaisen osan jälkeen todettava, täyttyvätkö kyseisen osan tavoitteet ja missä määrin.

OSA 1

Varmennetun yrityksen ja varmentajan tunnistus

1.1

Varmennuksen päivämäärä(t)

Merkittävä tarkka päivämäärä muodossa 01.10.2012–02.10.2012

pp.kk.vvvv

 

1.2

Mahdollisen aiemman varmennuksen päivämäärä

pp.kk.vvvv

 

Aiempi RA3-rekisteröintinumero, jos on

 

AEO-todistus/C-TPAT-status/muut todistukset, jos on

 

1.3

Ilmailun turvatoimien varmentajan tiedot

Nimi

 

Yritys/organisaatio/viranomainen

 

Aakkosnumeerinen tunniste

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelinnumero (myös kansainvälinen suuntanumero)

 

1.4

Yrityksen nimi

Nimi

 

Yrityksen rekisteröintinumero (esim. kaupparekisterin tunnistenumero, jos on)

 

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Osavaltio (tarvittaessa)

 

Maa

 

PL-osoite, jos on

 

1.5

Organisaation päätoimipaikan osoite (jos muu kuin varmennuksen kohteella)

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Osavaltio (tarvittaessa)

 

Maa

 

PL-osoite, jos on

 

1.6

Liiketoiminnan luonne – Useampi vaihtoehto mahdollinen

a)

ainoastaan lentorahti

b)

ilmakuljetus ja muut kuljetusmuodot

c)

huolitsija, jolla on varastotilat

d)

huolitsija, jolla ei ole varastotiloja

e)

maapalveluasiamies

f)

muu

 

1.7

Hoitaako hakija seuraavia tehtäviä?

a)

vastaanottaa rahtia jonkin muun kolmannen maan valvotulta edustajalta

 

b)

vastaanottaa rahtia kolmannen maan tunnetuilta lähettäjiltä

 

c)

vastaanottaa rahtia kolmannen maan tunnetuilta tiliasiakkailta

 

d)

vastaanottaa turvatarkastuksesta vapautettua rahtia

 

e)

turvatarkastaa rahtia

 

f)

varastoi rahtia

 

g)

muita tehtäviä (täsmennettävä)

 

1.8

Toimipaikan henkilöstön lukumäärä suunnilleen

Lukumäärä

 

1.9

Kolmannen maan lentorahdin/-postin turvatoimista vastaavan henkilön nimi ja ammattinimike

Nimi

 

Ammattinimike

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelinnumero (myös kansainvälinen suuntanumero)

 

OSA 2

Kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan organisaatio ja vastuualueet

Tavoite: EU:hun/ETA:han ei kuljeteta mitään lentorahtia eikä -postia ilman turvavalvontatoimenpiteitä. RA3:n ACC3:lle tai toiselle RA3:lle kuljettama rahti ja posti voidaan hyväksyä turvatuksi rahdiksi tai postiksi vain, jos RA3 soveltaa tällaisia turvavalvontatoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot esitetään tämän tarkistusluettelon seuraavissa osissa.

RA3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han saapuvaan lentorahtiin ja -postiin sovelletaan asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä ja että turvattu rahti tai posti suojataan ennen kuin se siirretään ACC3:lle tai toiselle RA3:lle. Turvavalvontatoimenpiteisiin on kuuluttava yksi seuraavista:

a)

riittävän korkeatasoinen fyysinen turvatarkastus, jolla voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä;

b)

muut RA3:n nimeämän toisen RA3:n, KC3:n tai ACC3:n soveltamat toimitusketjun turvaamisjärjestelmään kuuluvat turvavalvontatoimenpiteet, joilla voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

Viite: 6.8.3 kohta

2.1

Onko yrityksellä turvaohjelma?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, siirtykää suoraan kohtaan 2.5.

 

2.2

Yrityksen turvaohjelma

Päiväys muodossa pp/kk/vvvv

 

Versio

 

Onko yrityksen turvaohjelma esitetty sijaintivaltion asianomaiselle viranomaiselle ja saanut sen hyväksynnän? Jos KYLLÄ, kuvailkaa menettely.

 

2.3

Onko turvaohjelmassa otettu riittävästi huomioon tarkistusluettelossa mainitut asiat (osat 3–9)?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, kuvailkaa yksityiskohtaisesti syyt siihen

 

2.4

Onko turvaohjelma vakuuttava, selkeä ja kattava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

2.5

Onko yritys ottanut käyttöön menettelyn sen varmistamiseksi, että lentorahtiin tai -postiin sovelletaan asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä ennen kuin se siirretään ACC3:lle tai toiselle RA3:lle?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menettely

 

2.6

Onko yrityksellä käytössään hallintajärjestelmä (esim. välineet, ohjeet), jotta vaadittujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttaminen voidaan varmistaa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa hallintajärjestelmä ja antakaa selvitys siitä, onko se asianomaisen viranomaisen tai muun tahon tarjoama, hyväksymä tai tarkastama.

 

Jos EI, antakaa selvitys siitä, kuinka mainittu taho varmistaa, että turvavalvontatoimenpiteitä sovelletaan vaaditulla tavalla.

 

2.7

Johtopäätökset ja yleiset huomiot menettelyn luotettavuudesta, vakuuttavuudesta ja varmuudesta.

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 3

Henkilöstön palvelukseen ottaminen ja koulutus

Tavoite: RA3:n on nimettävä vastuullista ja pätevää henkilöstöä toimimaan lentorahdin tai -postin turvaamisessa, jotta vaadittujen turvavalvontatoimenpiteiden soveltaminen voidaan varmistaa. Henkilöstöllä, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi turvattuun lentorahtiin, on oltava tehtäviensä suorittamiseen tarvittava pätevyys ja riittävä koulutus.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi RA3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että koko henkilöstö (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat jne.), joka voi suoraan ja ilman saattajaa päästä käsiksi lentorahtiin/postiin, johon sovelletaan tai on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä,

a)

on ollut sellaisten työhönottoa edeltävien tarkastusten ja/tai ennen työhönottoa ja määräajoin sen jälkeen toteutettujen taustan tarkistusten kohteena, jotka vastaavat vähintään varmennettavan RA3:n toimitilan paikallisviranomaisten vaatimuksia; ja

b)

on suorittanut turva-asioita koskevan perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutuksen ja tuntee varmennettavan RA3:n toimitilan paikallisviranomaisten vaatimusten mukaiset turvavastuunsa.

Huomautukset:

Taustan tarkistuksella tarkoitetaan henkilöllisyyden ja aiemman kokemuksen tarkistamista, rikostausta mukaan luettuna, jos se on oikeudellisesti sallittua, osana soveltuvuusarviointia, joka tehdään sen selvittämiseksi, voiko henkilö toteuttaa turvavalvontatoimenpiteitä ja/tai voidaanko hänelle myöntää pääsy turvavalvotulle alueelle ilman saattajaa (määritelmä ICAOn liitteessä 17).

Työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa varmistutaan henkilöllisyydestä asiakirjatodisteiden avulla ja selvitetään työpaikat, koulutus ja näissä mahdollisesti esiintyvät aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta, ja henkilöltä vaaditaan allekirjoitettu vakuutus rikoshistoriasta kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta (unionin määritelmä).

Viite: 6.8.3.1 kohta

3.1

Onko olemassa menettely sen varmistamiseksi, että kaikille henkilöstön jäsenille, joilla on mahdollisuus päästä suoraan ja ilman saattajaa käsiksi turvattuun lentorahtiin/-postiin, tehdään työhönottoa edeltävä tarkistus, jossa arvioidaan heidän taustansa ja pätevyytensä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoittakaa, kuinka monta vuotta työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa otetaan huomioon ja mikä yksikkö tarkistuksen suorittaa

 

3.2

Sisältyvätkö tähän menettelyyn seuraavat?

taustan tarkistus

työhönottoa edeltävä tarkistus

rikosrekisteritietojen tarkistus

haastattelut

muu (täsmennettävä)

Selvittäkää menettelyn osatekijät sekä mikä taho vastaa mistäkin osatekijästä ja ilmoittakaa tarvittaessa tarkistusta edeltänyt aika, joka otetaan huomioon.

 

3.3

Onko olemassa menettely sen varmistamiseksi, että henkilölle, joka vastaa turvavalvontatoimenpiteiden soveltamisesta ja valvonnasta paikalla, tehdään työhönottoa edeltävä tarkistus, jossa arvioidaan hänen taustansa ja pätevyytensä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoittakaa, kuinka monta vuotta työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa otetaan huomioon ja mikä yksikkö tarkistuksen suorittaa

 

3.4

Sisältyvätkö tähän menettelyyn seuraavat?

taustan tarkistus

työhönottoa edeltävä tarkistus

rikosrekisteritietojen tarkistus

haastattelut

muu (täsmennettävä)

Selvittäkää menettelyn osatekijät sekä mikä taho vastaa mistäkin osatekijästä ja ilmoittakaa tarvittaessa tarkistusta edeltänyt aika, joka otetaan huomioon.

3.5

Saako henkilöstö, jolla on mahdollisuus päästä suoraan ja ilman saattajaa käsiksi lentorahtiin/-postiin, turvakoulutuksen ennen pääsymahdollisuutta turvattuun lentorahtiin/-postiin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa koulutuksen aiheet ja kestoaika.

 

3.6

Saako henkilöstö, joka vastaanottaa, turvatarkastaa ja/tai suojaa lentorahtia/-postia, erityistä työhön perehdyttävää koulutusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa minkälaisen ja kuinka pitkän koulutuksen.

 

3.7

Saako 3.5 ja 3.6 kohdassa tarkoitettu henkilöstö määräaikaiskoulutusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa minkälaista määräaikaiskoulutusta ja kuinka usein

 

3.8

Johtopäätös: Varmistetaanko henkilöstön työhönottoon ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä, että koko henkilöstö, jolla on pääsy turvattuun lentorahtiin/-postiin, tietää tehtävänsä ja on saanut riittävän korkeatasoista koulutusta ollakseen tietoinen turvavastuustaan?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 4

Hyväksymismenettelyt

Tavoite: RA3 voi vastaanottaa rahtia tai postia toiselta RA3:lta, KC3:lta, ACC3:lta tai tuntemattomalta lähettäjältä. RA3:lla on oltava asianmukaiset rahdin ja postin hyväksymismenettelyt sen määrittämiseksi, onko lähetyksen toimitusketju turvattu vai ei ja mitä turvatoimenpiteitä siihen näin ollen on sovellettava.

RA3:n on pidettävä yllä tietokantaa, josta ovat saatavilla ainakin seuraavat tiedot kustakin valvotusta edustajasta tai tunnetusta lähettäjästä, jolle on tehty EU:n ilmailun turvatoimien varmennus 6.8.4.1 kohdan mukaisesti ja jolta se ottaa suoraan vastaan ACC3:lle toimitettavaa rahtia tai postia kuljetettavaksi unioniin:

a)

yritystä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna liiketoimipaikan osoite (bona fide),

b)

liiketoiminnan luonne, lukuun ottamatta liiketoiminnan kannalta arkaluonteisia tietoja,

c)

yhteystiedot, mukaan luettuina turva-asioista vastaavan henkilön tai henkilöiden yhteystiedot,

d)

yrityksen mahdollinen rekisteröintinumero,

e)

varmennuskertomus, jos sellainen on saatavilla.

Viite: 6.8.3.1 ja 6.8.4.3 kohta

Huomautukset: RA3 saa hyväksyä rahtia ACC3:lta turvattuna rahtina vain, jos kyseinen RA3 on itse nimennyt tämän lähettäjän ACC3:ksi ja vastaa tämän lähettäjän toimittamasta rahdista.

4.1

Määrittääkö yritys lähetystä hyväksyessään, onko se peräisin toiselta RA3:lta, KC3:lta, ACC3:lta vai tuntemattomalta lähettäjältä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

4.2

Onko yritys perustanut ja ylläpitääkö se tietokantaa, joka sisältää tiedot kustakin RA3:sta, KC3:sta ja ACC3:sta, jolta se ottaa suoraan vastaan ACC3:lle toimitettavaa lentorahtia tai -postia kuljetettavaksi unioniin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoitetaan tietokannassa olevat tiedot.

 

Jos EI, kuinka yritys voi tietää, että rahti on peräisin toiselta RA3:lta, KC3:lta tai AC3:lta?

 

4.3

Nimeääkö yritys lähettäjiä AC3:ksi?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menettely ja takeet, jotka yritys vaatii lähettäjältä.

 

4.4

Varmistaako yritys ottaessaan lähetyksen vastaan, onko lähetyksen määräpaikka EU:n/ETA:n lentoasema?

KYLLÄ vai EI – selittäkää

 

4.5

Jos KYLLÄ, kohdistaako yritys kaikkeen rahtiin tai postiin samat turvavalvontatoimenpiteet silloin kun määräpaikka on EU:n/ETA:n lentoasema?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa menettely

 

4.6

Varmistaako yritys lähetyksen hyväksyessään, onko lähetys katsottava suuririskiseksi rahdiksi ja postiksi (ks. määritelmä 6 osassa), myös sellaisten lähetysten osalta, jotka toimitetaan muilla liikennemuodoilla kuin ilmakuljetuksella?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

Kuvatkaa menettely

 

4.7

Varmistaako varmennettu yritys ottaessaan vastaan turvatun lähetyksen, onko lähetys ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, millä tavoin (sinetit, lukot, tarkastukset jne.)?

 

4.8

Vaaditaanko lähetyksen toimittavalta henkilöltä virallisen valokuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämistä?

KYLLÄ vai EI

 

4.9

Onko käytössä menettely, jolla määritetään turvatarkastettavat lähetykset?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

4.10

Johtopäätös: Ovatko hyväksymismenettelyt riittävät osoittamaan, että lentorahdin/lentopostin, jonka määräpaikka on EU:n/ETA:n lentoasema, toimitusketju on turvattu tai että se on turvatarkastettava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 5

Turvatarkastus

Tavoite: Jos RA3 hyväksyy rahtia ja postia, jonka toimitusketju ei ole turvattu, RA3:n on tehtävä näille lähetyksille asianmukainen turvatarkastus ennen kuin ne voidaan toimittaa ACC3:lle turvattuna rahtina. RA3:lla on oltava menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han unionissa sijaitsevalla lentoasemalla kauttakuljetettavaksi (transfer/transit) tai purettavaksi kuljetettava lentorahti ja -posti turvatarkastetaan EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla menetelmällä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetys sisällä kiellettyjä esineitä.

Jos lentorahdin tai -postin turvatarkastuksen suorittaa kolmannen maan asianomainen viranomainen tai tätä edustava taho, RA3:n on annettava tästä tieto ja täsmennettävä, miten riittävä turvatarkastus on varmistettu.

Viite: 6.8.3 kohta

5.1

Suorittaako toinen yritys turvatarkastukset yrityksen puolesta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ:

Yritysten tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot:

Yksityinen turvatarkastusyritys

Valtion sääntelemä yritys

Valtion turvatarkastuslaitos tai -elin

Muu

Ilmoitetaan varmennetun yrityksen ja sen puolesta turvatarkastukset suorittavan yrityksen välisen sopimuksen luonne.

 

5.2

Mitä lentorahdin tai -postin turvatarkastusmenetelmiä käytetään?

Ilmoittakaa myös lentorahdin ja -postin turvatarkastukseen käytettävän laitteen tiedot (valmistaja, tyyppi, ohjelmistoversio, standardi, sarjanumero jne.) kaikkien menetelmien osalta.

 

5.3

Onko käytetty laite tai menetelmä (esim. räjähdekoirat) EU:n, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) tai Yhdysvaltojen liikenneturvallisuushallinnon (TSA) viimeisimmässä vaatimustenmukaisuusluettelossa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, antakaa asiasta tarkka selvitys

 

Jos EI, antakaa yksityiskohtaiset tiedot, joissa yksilöidään laitteen hyväksyntä ja hyväksynnän päivämäärä, sekä osoitukset siitä, että laite on EU:n laitevaatimusten mukainen.

 

5.4

Käytetäänkö laitetta valmistajien toiminta-ajatuksen (CONOPS) mukaisesti ja testataanko ja huolletaanko se säännöllisesti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menetelmä

 

5.5

Otetaanko lähetyksen luonne huomioon turvatarkastuksessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten varmistetaan, että valittua turvatarkastusmenetelmää käytetään siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

 

5.6

Onko olemassa menetelmä, jolla turvatarkastuslaitteen antamat hälytykset selvitetään? (Joissakin laitteissa, kuten läpivalaisulaitteissa, hälytyksen laukaisee laitteen käyttäjä.)

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa hälytysten selvitysmenetelmä, jolla voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetyksessä ole kiellettyjä esineitä.

 

Jos EI, kuvailkaa, mitä lähetykselle tapahtuu.

 

5.7

Onko joitakin lähetyksiä vapautettu turvatarkastuksesta?

KYLLÄ vai EI

 

5.8

Eroaako jokin poikkeuksista unionin poikkeusluettelosta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, antakaa lisätietoja.

 

5.9

Valvotaanko turvatarkastusaluetta sen varmistamiseksi, että sinne pääsee vain valtuutettu ja koulutettu henkilökunta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

5.10

Onko käytössä vakiintunut laadunvalvonta- ja/tai testausjärjestelmä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

5.11

Johtopäätös: Turvatarkastetaanko lentorahti/-posti jollakin täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1998 6.2.1 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetys sisällä kiellettyjä esineitä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 6

Suuririskinen rahti tai posti (HRCM)

Tavoite: Lähetyksiä, jotka ovat peräisin tai jotka kauttakuljetetaan paikasta, jonka EU määrittää suuririskiseksi, tai joihin näyttäisi olevan merkittävästi kajottu, on pidettävä suuririskisenä rahtina ja postina. Tällaiset lähetykset on turvatarkastettava erityisohjeiden mukaisesti. RA3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han kuljetettava suuririskinen rahti tai posti tunnistetaan ja siihen sovelletaan unionin lainsäädännössä määriteltyjä asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä.

ACC3:lla, jolle RA3 toimittaa lentorahtia tai postia kuljetettavaksi, on oltava valtuudet ilmoittaa RA3:lle suuririskisiä alkuperäpaikkoja koskevat viimeisimmät tiedot.

RA3:n on sovellettava samoja toimenpiteitä riippumatta siitä, vastaanottaako se suuririskistä rahtia tai postia lentoliikenteen harjoittajalta vai muista liikennemuodoista.

Viite: Kohta 6.7

Huomautukset: Suuririskisessä rahdissa ja postissa, joka on hyväksytty kuljetettavaksi EU:hun/ETA:han, on oltava turvaluokitusmerkintä ’SHR’, joka tarkoittaa, että lähetys on turvallinen kuljetettavaksi matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksissa suuririskisiä lähetyksiä koskevien vaatimusten mukaisesti.

6.1

Tietääkö turvavalvonnasta vastaava henkilöstö, mitä lentorahtia ja -postia on käsiteltävä suuririskisenä rahtina ja postina?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

6.2

Onko yrityksellä käytössään menettelyt, joilla tunnistetaan suuririskinen rahti tai posti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

6.3

Sovelletaanko suuririskiseen rahtiin ja postiin EU:n lainsäädännön mukaisia HRCM-turvatarkastusmenettelyjä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa sovellettavat menettelyt

 

6.4

Antaako yritys turvatarkastuksen jälkeen SHR-turvaluokitusvakuutuksen lähetyksen mukana olevissa asiakirjoissa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten turvaluokitus annetaan ja missä asiakirjassa

 

6.5

Johtopäätös: Onko yrityksen käytössä tarkoituksenmukainen ja riittävä menettely sen varmistamiseksi, että kaikki suuririskinen rahti ja posti on käsitelty asianmukaisesti ennen lastausta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 7

Turvatun lentorahdin ja -postin suojaaminen

Tavoite: RA3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun ja ETA:han kuljetettava lentorahti ja/tai lentoposti on suojattu niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi eikä siihen kajota siitä lähtien, kun se on turvatarkastettu tai siihen on sovellettu muita turvavalvontatoimenpiteitä, taikka siitä lähtien, kun se on hyväksytty turvatarkastuksen tai turvavalvontatoimenpiteiden soveltamisen jälkeen, siihen asti kun se lastataan taikka siirretään ACC3:lle tai toiselle RA3:lle. Jos aikaisemmin turvattua lentorahtia ja -postia ei suojata turvaamisen jälkeen, sitä ei saa lastata tai siirtää ACC3:lle tai toiselle RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

Suojaaminen voidaan varmistaa eri keinoin, esimerkiksi fyysisin (esteet, lukitut tilat jne.), inhimillisin (kiertovartiointi, koulutettu henkilöstö jne.) ja teknologisin (valvontakamerat, murtohälyttimet jne.) keinoin.

EU:hun/ETA:han kuljetettava turvattu lentorahti tai -posti olisi erotettava lentorahdista tai -postista, jota ei ole turvattu.

Viite: 6.8.3.1 kohta

7.1

Hoitaako turvatun lentorahdin ja -postin suojaamisen jokin toinen yritys varmennetun yrityksen puolesta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ:

Yritysten tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot:

Yksityinen turvatarkastusyritys

Valtion sääntelemä yritys

Valtion turvatarkastuslaitos tai -elin

Muu

 

7.2

Onko käytössä turvavalvontatoimenpiteet ja suojaamiskeinot, joilla estetään lastiin kajoaminen turvatarkastuksen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

Täsmentäkää käytössä oleva suojakeino tai -keinot:

fyysiset (aidat, esteet, vankat rakennukset jne.)

inhimilliset (kiertovartiointi jne.)

teknologiset (valvontakamerat, hälytysjärjestelmät jne.)

Selvittäkää myös, miten ne on organisoitu.

 

7.3

Onko turvattuun lentorahtiin/-postiin pääsy ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

Täsmentäkää, miten kaikkia sisäänkäyntejä (myös ovet ja ikkunat) tunnistettavaan ja turvattuun lentorahtiin/lentopostiin valvotaan.

 

7.4

Onko käytössä menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han kuljetettavaa lentorahtia/-postia, johon on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, suojataan siten, ettei siihen päästä luvatta käsiksi, turvatarkastuksesta lähtien lastaukseen taikka ACC3:lle tai toiselle RA3:lle siirtämiseen saakka?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, minkälaisesta suojauksesta on kyse (fyysinen, inhimillinen, teknologinen jne.)

Ilmoittakaa myös, onko rakennus kestävälaatuinen ja minkälaisia materiaaleja on käytetty, jos kyseiset tiedot ovat saatavilla.

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

7.5

Johtopäätös: Onko lähetysten suojaaminen riittävän varmaa laittomien tekojen estämiseksi?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 8

Asiakirjat

Tavoite: Lähetyksen turvaluokitus on ilmoitettava sähköisesti tai kirjallisesti sen mukana olevissa asiakirjoissa, joko lentorahtikirjassa, vastaavissa postiasiakirjoissa tai erillisessä ilmoituksessa. RA3:n on annettava turvaluokitus.

Viite: 6.3.2.6 kohdan d alakohta ja 6.8.3.4 kohta

Huomautukset: Turvaluokitukseksi voidaan ilmoittaa jokin seuraavista:

”SPX”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi, tai

”SCO”, jos lähetys on turvallinen ainoastaan rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi; tai

”SHR”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi suuririskisiä lähetyksiä koskevien vaatimusten mukaisesti.

8.1

Ilmoittaako yritys mukana seuraavissa asiakirjoissa (esim. lentorahtikirja) rahdin turvaluokituksen ja sen, miten siihen on päädytty?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, selittäkää syyt

 

8.2

Johtopäätös: Onko asiakirja-aineistomenettely riittävä sen varmistamiseen, että rahdin tai postin mukana seuraavat asianmukaiset asiakirjat, jossa täsmennetään oikea turvaluokitus?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 9

Kuljetus

Tavoite: Lentorahti ja -posti on suojattava siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi taikka kajota, turvatarkastuksesta lastaukseen saakka tai siihen saakka, kun se siirretään ACC3:lle tai toiselle RA3:lle. Tämä edellyttää suojaamista myös ilma-alukseen kuljetettaessa taikka ACC3:lle tai toiselle RA3:lle kuljetettaessa. Jos aikaisemmin turvattua lentorahtia ja -postia ei suojata kuljetuksen aikana, sitä ei saa lastata tai siirtää ACC3:lle tai toiselle RA3:lle turvattuna rahtina.

RA3 vastaa turvattujen lähetysten suojaamisesta, kun niitä kuljetetaan ilma-alukseen, ACC3:lle tai toiselle RA3:lle. Tämä koskee myös tapauksia, joissa kuljetuksen hoitaa RA3:n puolesta jokin toinen taho, kuten huolitsija. Tämä ei koske tapauksia, joissa lähetykset kuljetetaan ACC3:n tai toisen RA3:n vastuulla.

Viite: 6.8.3 kohta

9.1

Miten lentorahti/-posti toimitetaan ACC3:lle/toiselle RA3:lle?

a)

Varmennettu yritys kuljettaa sen itse?

KYLLÄ vai EI

 

b)

Toinen RA3/ACC3 kuljettaa?

KYLLÄ vai EI

 

c)

Varmennettu yritys käyttää alihankkijaa?

KYLLÄ vai EI

 

9.2

Onko lentorahti/-posti pakattu niin, että siitä näkyy, jos sen sisältöön on kajottu?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

9.3

Sinetöidäänkö tai lukitaanko ajoneuvo ennen kuljetusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

9.4

Jos käytetään numeroituja sinettejä, valvotaanko niiden saatavuutta ja kirjataanko numerot muistiin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

9.5

Jos käytetään rahdinkuljettajaa, allekirjoittaako tämä rahdinkuljettajan vakuutuksen?

KYLLÄ vai EI

 

9.6

Onko rahtia kuljettavalle henkilölle tehty erityiset turvatarkastukset ja onko hän saanut tietoisuuskoulutusta ennen kuin hän saa luvan kuljettaa turvattua lentorahtia/-postia?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa turvatarkastuksia (työhönottoa edeltävä tarkistus, taustan tarkistus jne.) ja koulutusta (turvatietoisuuskoulutus jne.)

 

9.7

Johtopäätös: Ovatko toimenpiteet riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi kuljetuksen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 10

Vaatimusten noudattaminen

Tavoite: Arvioituaan tämän tarkistusluettelon osat 1–9 EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on tehtävä päätelmänsä siitä, vahvistaako sen paikalla tekemä tarkastuskäynti turvavalvontatoimenpiteiden täytäntöönpanon tämän EU:hun/ETA:han saapuvaa lentorahtia/-postia koskevan tarkistusluettelon tavoitteiden mukaisesti.

Mahdollisia skenaarioita on kaksi. EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja toteaa, että yritys

a)

on saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitetut tavoitteet. Varmentajan on annettava varmennetulle yritykselle varmennuskertomuksen alkuperäiskappale ja todettava, että yritys nimetään kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi;

b)

ei ole saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita. Tässä tapauksessa yritystä ei valtuuteta toimittamaan EU:n tai ETA:n määräpaikkaan saapuvaa turvattua lentorahtia tai -postia ACC3:lle tai toiselle RA3:lle. Sen on saatava jäljennös täytetystä tarkistusluettelosta, johon puutteet on merkitty.

Yleisesti ottaen EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on määritettävä, käsitelläänkö rahtia ja postia varmennetussa yrityksessä siten, että sitä voidaan pitää sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti turvallisena EU:hun/ETA:han lennätettäväksi, kun se toimitetaan ACC3:lle tai toiselle RA3:lle.

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on pidettävä mielessä, että arviointi tehdään vaatimusten noudattamisen yleisten tavoitelähtöisten menetelmien perusteella.

10.1

Yleinen johtopäätös:

Arvio (ja tiedoksi antaminen)

(oikea kohta korostetaan)

Jos arvio on ”HYVÄKSYTTY”, yritys katsotaan nimetyksi kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi valvotuksi edustajaksi (RA3).

Hyväksytty/Hylätty

Jos arvioinnin kokonaistulos on hylkääminen, on lueteltava osa-alueet, joilla yritys ei ole saavuttanut vaadittua turvatasoa tai on osoittanut erityisiä heikkouksia. Lisäksi on esitettävä tarvittavia korjauksia vaaditun tason ja sen myötä hyväksynnän saavuttamiseksi.

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

Yrityksen huomautukset

 

Varmentajan nimi:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:


(1)  Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7).

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös C(2015) 8005 final asetuksen (EY) N:o 300/2008 18 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja sisältävistä yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi ja 13 päivänä huhtikuuta 2010 annetun päätöksen K(2010) 774 kumoamisesta.

(3)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 748/2009, annettu 5 päivänä elokuuta 2009, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta (EYVL L 219, 22.8.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72).

(7)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(8)  Euroopan unionin jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta

(9)  Tässä tarkistusluettelossa tarkoitetaan EU:hun/ETA:han saapuvana lentorahtina/lentopostina/ilma-aluksena EU:hun sekä Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin saapuvaa lentorahtia/lentopostia/ilma-alusta.


LIITE

Luettelo käynnin ja haastattelun kohteena olleista henkilöistä ja yrityksistä

Mainitkaa yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi sekä käynnin tai haastattelun toteutuspäivä.

Yrityksen nimi

Yhteyshenkilön nimi

Tarkastuskäynnin/haastattelun ajankohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄYS 6-C3

ACC3:N VARMENTAMISEN TARKISTUSLUETTELO

ACC3:ksi (kolmannen maan lentoasemalta unioniin operoivaksi rahdin tai postin kuljettajaksi) nimeäminen on ehdoton edellytys lentorahdin tai -postin kuljettamiselle Euroopan unioniin (1) (EU) tai Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin, ja sitä edellytetään myös täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1998.

ACC3:ksi nimeämistä vaaditaan periaatteessa (2) kaikille lennoille, joilla kuljetetaan rahtia tai postia siirrettäväksi, kauttakuljetettavaksi tai purettavaksi EU:n/ETA:n lentoasemilla. Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan ja Sveitsin asianomaiset viranomaiset ovat kukin vastuussa tiettyjen lentoliikenteen harjoittajien nimeämisestä ACC3:ksi. Nimeäminen perustuu lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmaan ja tässä tarkistusluettelossa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamista koskevaan tarkastuskäyntiin.

Tarkistusluettelo on väline, jota EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja käyttää arvioidessaan turvallisuuden tasoa EU:hun/ETA:han kuljetettavassa lentorahdissa tai -postissa, jota hoitaa ACC3 tai jota hoidetaan sen taikka ACC3:ksi nimeämistä hakevan lentoliikenteen harjoittajan vastuulla.

Varmennuskertomus on annettava nimeävälle asianomaiselle viranomaiselle ja varmennetulle yritykselle viimeistään kuukauden kuluttua tarkastuskäynnistä. Varmennuskertomukseen on erottamattomina osina sisällyttävä ainakin seuraavat:

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan allekirjoittama täytetty tarkistusluettelo ja tarvittaessa varmennetun yrityksen huomautukset siitä,

varmennetun yrityksen allekirjoittama sitoumusvakuutus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 6-H1); ja

varmennettua yritystä koskeva EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan allekirjoittama riippumattomuusvakuutus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 11-A).

Varmennuskertomuksen eheys todistetaan sivunumeroinnilla, EU:n ilmailun turvatoimien varmentamispäivämäärällä sekä varmentajan ja varmennetun yrityksen parafoinnilla jokaisella sivulla. Varmennuskertomus on oletusarvoisesti toimitettava englanniksi.

Varmennuskertomuksen 3 osa (Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma), 6 osa (Tietokanta), 7 osa (Turvatarkastus) ja 8 osa (Suuririskinen rahti tai posti) on arvioitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteen lukujen 6.7 ja 6.8 vaatimusten perusteella. Muilta osin perusvaatimuksina ovat kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 17 olevat standardit ja suositellut menettelytavat sekä ICAOn siviili-ilmailun turvaohjekirjan (rajoitettu asiakirja 8973) ohjeisto.

Huomautuksia:

Tarkistusluettelon kaikki osat on täytettävä. Jos jotakin tietoa ei ole saatavissa, tästä on annettava selvitys.

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on jokaisen osan jälkeen todettava, täyttyvätkö kyseisen osan tavoitteet ja missä määrin.

OSA 1

Varmennetun yrityksen ja varmentajan tunnistus

1.1

Varmennuksen päivämäärä(t)

Merkittävä tarkka päivämäärä muodossa 01.10.2012–02.10.2012

pp.kk.vvvv

 

1.2

Edellisen varmennuksen päivämäärä ja ACC3:n aakkosnumeerinen tunniste (jos on)

pp.kk.vvvv

 

Tunniste

 

1.3

Ilmailun turvatoimien varmentajan tiedot

Nimi

 

Yritys/organisaatio/viranomainen

 

Tunniste

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelinnumero (myös kansainvälinen suuntanumero)

 

1.4

Varmennettavan lentoliikenteen harjoittajan nimi

Nimi

 

Lentotoimintaluvan myöntänyt (valtion nimi)

 

IATA-tunnus (International Air Transport Association) tai ICAO-tunnus (International Civil Aviation Organization), jos lentoliikenteen harjoittajalla ei ole IATA-tunnusta. Täsmentäkää kumpi tunnus on kyseessä.

 

Lentoliikenteen harjoittajan ACC3:ksi nimeämisestä vastaava valtio

 

1.5

Yksityiskohtaiset tiedot kolmannen maan varmennettavan lentoaseman sijainnista tai siihen liittyvistä rahdin/postin käsittelytiloista

Nimi

 

Lentoaseman IATA-tunnus (tai ICAO-tunnus)

 

Maa

 

1.6

Liiketoiminnan luonne – Useampi vaihtoehto mahdollinen

a)

Matkustaja- ja rahti-/postiliikenteen harjoittaja

b)

Ainoastaan rahti- ja postiliikenteen harjoittaja

c)

Ainoastaan rahtiliikenteen harjoittaja

d)

Ainoastaan postiliikenteen harjoittaja

e)

Kokonaispalveluntarjoaja

f)

Tilausliikenteen harjoittaja

 

1.7

Kolmannen maan lentorahdin/-postin turvatoimista vastaavan henkilön nimi ja ammattinimike

Nimi

 

Ammattinimike

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelinnumero (myös kansainvälinen suuntanumero)

 

1.8

Lentoliikenteen harjoittajan toimipaikan osoite tarkastettavalla lentoasemalla

Numero/yksikkö/rakennus/lentoasema

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Osavaltio (tarvittaessa)

 

Maa

 

1.9

Lentoliikenteen harjoittajan päätoimipaikan osoite (esim. yhtiön pääkonttori)

Numero/yksikkö/rakennus/lentoasema

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Osavaltio (tarvittaessa)

 

Maa

 

OSA 2

ACC3:n organisaatio ja tehtävät lentoasemalla

Tavoite: EU:hun/ETA:han ei kuljeteta mitään lentorahtia eikä -postia ilman turvavalvontatoimenpiteitä. Tämän tarkistusluettelon seuraavissa osissa esitetään näitä tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot. ACC3 ei saa hyväksyä rahtia tai postia kuljetettavaksi EU:hun lentävällä ilma-aluksella, jollei EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu valvottu edustaja, EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu tunnettu lähettäjä tai EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan tunnettu tiliasiakas ole vahvistanut ja kirjannut turvatarkastusten tai muiden turvavalvontatoimenpiteiden soveltamista taikka tällaisille lähetyksille on tehtävä EU:n lainsäädännön mukainen turvatarkastus.

ACC3:lla on oltava menettely sen varmistamiseksi, että kaikkeen EU:hun/ETA:han kuljetettavaan lentorahtiin ja -postiin sovelletaan asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä, jollei niitä ole vapautettu turvatarkastuksesta unionin lainsäädännön mukaisesti, ja että rahti tai posti on suojattu sen jälkeen ilma-alukseen lastaukseen saakka. Turvavalvontatoimenpiteisiin on kuuluttava seuraavat:

riittävän korkeatasoinen fyysinen turvatarkastus, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä; tai

muita EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettujen valvottujen edustajien tai tunnettujen lähettäjien taikka EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan tunnetun tiliasiakkaan soveltamia toimitusketjun turvajärjestelmään kuuluvia turvavalvontatoimenpiteitä, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

Viite: 6.8.3 kohta

2.1

Onko lentoliikenteen harjoittaja ottanut käyttöön menetelmän sen varmistamiseksi, että lentorahtiin tai -postiin on sovellettu asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä ennen kuin se lastataan EU/ETA-alueelle lentävään ilma-alukseen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menetelmä

 

2.2

Soveltaako lentoliikenteen harjoittaja turvavalvontatoimenpiteitä itse vai soveltaako niitä lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmaan kuuluva yritys sen puolesta?

Jos KYLLÄ, antakaa asiasta tarkka selvitys

 

Jos EI, mitkä lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelmaan kuulumattomat yritykset soveltavat turvavalvontatoimenpiteitä kyseisen liikenteen harjoittajan EU:hun/ETA:han kuljettamaan lentorahtiin tai -postiin?

 

Kyseisten yritysten tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot

Yksityinen huolintayritys

Valtion sääntelemä yritys

Valtion turvatarkastuslaitos tai -elin

Muu

 

2.3

Millä välineillä ja ohjeilla lentoliikenteen harjoittaja varmistaa, että turvavalvontatoimenpiteitä sovelletaan vaaditulla tavalla?

 

2.4

Onko lentoliikenteen harjoittajalla mahdollisuus pyytää asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä, jos turvatarkastuksen suorittavat lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman ulkopuoliset tahot kuten julkiset laitokset?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, antakaa asiasta tarkka selvitys

 

2.5

Onko valvotulla edustajalla/tunnetulla lähettäjällä käytössään lentorahtia ja -postia koskeva ohjelma ICAOn vaatimusten mukaisesti siinä valtiossa, jossa tarkastuskäynnin kohteena oleva lentoasema sijaitsee?

Jos KYLLÄ, kuvailkaa ohjelman osat ja miten sitä toteutetaan

 

2.6

Johtopäätökset ja yleiset huomiot menettelyn luotettavuudesta, vakuuttavuudesta ja varmuudesta.

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 3

Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma

Tavoite: ACC3:n on varmistettava, että sen turvaohjelma kattaa kaikki ilmailun turvaamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka ovat asianmukaisia ja riittäviä EU:hun kuljetettavan lentorahdin ja -postin kannalta.

ACC3:n turvaohjelma ja siihen liittyvä asiakirja-aineisto muodostavat tämän tarkistusluettelon tavoitteiden mukaisesti sovellettavien turvavalvontatoimenpiteiden perustan. Lentoliikenteen harjoittajalla on mahdollisuus toimittaa asiakirja-aineisto jo ennen tarkastuskäyntiä EU:n ilmailun turvatoimien varmentajalle, jotta tämä voi tutustua tarkastuskohteeseen etukäteen.

Viite: 6.8.2.1 kohta ja lisäys 6-G

Huomautukset: Seuraavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäyksessä 6-G luetellut seikat on otettava asianmukaisesti huomioon:

a)

lentorahtia ja -postia koskevien toimenpiteiden kuvaus;

b)

kuljetettavaksi ottamista koskevat menettelyt;

c)

valvottuja edustajia koskevat säännöt ja kriteerit;

d)

tunnettuja lähettäjiä koskevat säännöt ja kriteerit;

e)

tunnettuja tiliasiakkaita koskevat säännöt ja kriteerit;

f)

turvatarkastusta koskevat vaatimukset;

g)

turvatarkastuksen suorituspaikka;

h)

yksityiskohtaiset tiedot turvatarkastuslaitteista;

i)

yksityiskohtaiset tiedot toiminnanharjoittajasta tai palveluntarjoajasta;

j)

luettelo, jossa mainitaan vapautukset turvatarkastuksesta;

k)

suuririskisen rahdin ja postin käsittely.

3.1

Lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma

Päiväys muodossa pp/kk/vvvv

 

Versio

 

Onko ohjelma esitetty EU:n/ETA:n asianomaiselle viranomaiselle aikaisemmassa vaiheessa? Jos kyllä, oliko sen tarkoituksena ACC3:ksi nimeäminen? Muita tarkoituksia varten?

 

3.2

Kattaako turvaohjelma edellä luetellut seikat riittävän hyvin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, kuvailkaa yksityiskohtaisesti syyt siihen

 

3.3

Ovatko turvaohjelmassa kuvatut ilmailun turvatoimenpiteet asianmukaisia ja riittäviä sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han kuljetettava lentorahti/-posti täyttää turvavaatimukset?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, kuvailkaa yksityiskohtaisesti syyt siihen

 

3.4

Johtopäätös: Onko turvaohjelma vakuuttava, selkeä ja kattava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 4

Henkilöstön palvelukseen ottaminen ja koulutus

Tavoite: ACC3 ottaa palvelukseensa vastuullista ja pätevää henkilöstöä toimimaan lentorahdin tai -postin turvaamisen alalla. Henkilöstöllä, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi turvattuun lentorahtiin, on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava pätevyys ja riittävä koulutus.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ACC3:lla on oltava käytössään menettely sen varmistamiseksi, että kaikki henkilöstö (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat jne.), joka voi suoraan ja ilman saattajaa päästä käsiksi lentorahtiin/-postiin, johon sovelletaan tai on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä,

on ollut sellaisten työhönottoa edeltävien tarkastusten ja/tai ennen työhönottoa ja määräajoin sen jälkeen toteutettujen taustan tarkistusten kohteena, jotka vastaavat vähintään varmennettavan lentoaseman paikallisviranomaisten vaatimuksia; ja

on suorittanut turva-asioita koskevan perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutuksen siten, että he ovat tietoisia varmennettavan lentoaseman paikallisviranomaisten vaatimusten mukaisista turvavastuistaan.

Viite: 6.8.3.1 kohta

Huomautukset:

Taustan tarkistuksella tarkoitetaan henkilöllisyyden ja aiemman kokemuksen tarkistamista, rikostausta mukaan luettuna, jos se on oikeudellisesti sallittua, osana soveltuvuusarviointia, joka tehdään sen selvittämiseksi, voiko henkilö toteuttaa turvavalvontatoimenpiteitä ja/tai voidaanko hänelle myöntää pääsy turvavalvotulle alueelle ilman saattajaa (määritelmä ICAOn liitteessä 17).

Työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa varmistutaan henkilöllisyydestä asiakirjatodisteiden avulla ja selvitetään työpaikat, koulutus ja näissä mahdollisesti esiintyvät aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta, ja henkilöltä vaaditaan allekirjoitettu vakuutus rikoshistoriasta kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta (unionin määritelmä).

4.1

Onko olemassa menettely sen varmistamiseksi, että kaikille henkilöstön jäsenille, joilla on mahdollisuus päästä suoraan ja ilman saattajaa käsiksi turvattuun lentorahtiin/-postiin, tehdään ennen työhönottoa edeltävät tarkistukset, joissa arvioidaan heidän taustansa ja pätevyytensä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoittakaa, kuinka monta vuotta työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa otetaan huomioon ja mikä yksikkö tarkistuksen suorittaa

 

4.2

Sisältyvätkö tähän menettelyyn seuraavat?

taustan tarkistus

työhönottoa edeltävä tarkistus

rikosrekisteritietojen tarkistus

haastattelut

muu (täsmennettävä)

Selvittäkää menettelyn osatekijät sekä mikä taho vastaa mistäkin osatekijästä ja ilmoittakaa tarvittaessa tarkistusta edeltänyt aika, joka otetaan huomioon.

 

4.3

Onko olemassa menettely sen varmistamiseksi, että henkilölle, joka vastaa turvavalvontatoimenpiteiden soveltamisesta ja valvonnasta paikalla, tehdään työhönottoa edeltävä tarkistus, jossa arvioidaan hänen taustansa ja pätevyytensä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoittakaa, kuinka monta vuotta työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa otetaan huomioon ja mikä yksikkö tarkistuksen suorittaa

 

4.4

Sisältyvätkö tähän menettelyyn seuraavat?

taustan tarkistus

työhönottoa edeltävä tarkistus

rikosrekisteritietojen tarkistus

haastattelut

muu (täsmennettävä)

Selvittäkää menettelyn osatekijät sekä mikä taho vastaa mistäkin osatekijästä ja ilmoittakaa tarvittaessa tarkistusta edeltänyt aika, joka otetaan huomioon.

 

4.5

Saako henkilöstö, jolla on mahdollisuus päästä suoraan ja ilman saattajaa käsiksi lentorahtiin/-postiin, turvakoulutuksen ennen pääsymahdollisuutta turvattuun lentorahtiin/-postiin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa koulutuksen aiheet ja kestoaika.

 

4.6

Saako henkilöstö, joka vastaanottaa, turvatarkastaa ja/tai suojaa lentorahtia/-postia, erityistä työhön perehdyttävää koulutusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa minkälaisen ja kuinka pitkän koulutuksen.

 

4.7

Saako 4.5 ja 4.6 kohdassa tarkoitettu henkilöstö määräaikaiskoulutusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa minkälaista määräaikaiskoulutusta ja kuinka usein

 

4.8

Johtopäätös: Varmistetaanko henkilöstön työhönottoon ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä, että kaikki henkilöstöön kuuluvat, joilla on pääsy turvattuun lentorahtiin/-postiin, tietävät tehtävänsä ja ovat saaneet riittävän koulutuksen siten, että he ovat tietoisia turvavastuustaan?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 5

Hyväksymismenettelyt

Tavoite: ACC3:lla on käytössään menettely, jolla lähetyksen turvaluokitus voidaan arvioida ja tarkistaa lähetystä hyväksyttäessä edellisten tarkastusten perusteella.

Menettelyyn on sisällyttävä seuraavat osat:

sen tarkistaminen, onko lähetyksen toimittava henkilö EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan tai tunnetun lähettäjän nimeämä henkilö, joka on merkitty ACC3:n tietokantaan (osa 6), tai tällaisen valvotun edustajan tunnettu tiliasiakas;

sen tarkistaminen, onko lähetyksen mukana kaikki tarvittavat turvatiedot (lentorahtikirja ja turvaluokitustiedot joko paperilla tai sähköisesti), jotka vastaavat toimitettuja lentorahti- ja postilähetyksiä;

sen tarkistaminen, ettei lähetyksessä ole merkkejä kajoamisesta; ja

sen tarkistaminen, onko lähetystä kohdeltava suuririskisenä rahtina tai postina.

Viite: 6.8.3.1 kohta

Huomautukset:

Valvottu edustaja tai tunnettu lähettäjä on rahtia käsittelevä yritys, jolle EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja on antanut varmennuksen tai jonka turvatoimenpiteet on sisällytetty EU:n hyväksymään ACC3:n turvaohjelmaan (tässä tapauksessa ACC3 vastaa myös osaltaan turvatoimenpiteistä).

Tunnettu tiliasiakas on rahtia käsittelevä yritys, joka toimii omaan lukuunsa jonkin EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun valvotun edustajan vastuulla. Kyseisellä valvotulla edustajalla on täysi vastuu tiliasiakkaan soveltamista turvavalvontatoimenpiteistä.

Nimetty henkilö on henkilö, jonka tehtävänä on toimittaa lentorahti tai -posti lentoliikenteen harjoittajalle. Henkilön, joka toimittaa lähetyksen lentoliikenteen harjoittajalle, on esitettävä henkilökortti, passi, ajokortti tai muu asiakirja, jossa on hänen kuvansa ja joka on kansallisen viranomaisen myöntämä tai tunnustama.

5.1

Varmistaako lentoliikenteen harjoittaja ottaessaan lähetyksen suoraan vastaan, onko se valvotulta edustajalta, tunnetulta lähettäjältä tai tiliasiakkaalta, joka on varmennettu tai tunnustettu unionin lentorahtilainsäädännön mukaisesti ja mainittu lentoliikenteen harjoittajan ylläpitämässä tietokannassa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa menettely

 

5.2

Varmistaako lentoliikenteen harjoittaja ottaessaan lähetyksen suoraan vastaan, onko lähetyksen määräpaikka EU:n/ETA:n lentoasema?

KYLLÄ vai EI – selittäkää

 

5.3

Jos KYLLÄ, kohdistaako lentoliikenteen harjoittaja kaikkeen rahtiin tai postiin samat turvavalvontatoimenpiteet silloin kun määräpaikka on EU:n/ETA:n lentoasema?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa menettely

 

5.4

Varmistaako lentoliikenteen harjoittaja ottaessaan lähetyksen suoraan vastaan, onko lähetys katsottava suuririskiseksi rahdiksi ja postiksi, myös sellaisten lähetysten osalta, jotka toimitetaan muilla liikennemuodoilla kuin ilmakuljetuksella?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

Kuvatkaa menettely

 

5.5

Varmistaako lentoliikenteen harjoittaja ottaessaan vastaan turvatun lähetyksen, onko lähetys ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, millä tavoin (sinetit, lukot jne.)?

 

5.6

Jos lentoliikenteen harjoittaja ottaa tässä paikassa vastaan transit-lentorahtia tai -postia (rahtia/postia, joka poistuu samalla ilma-aluksella kuin se on saapunutkin), varmistaako lentoliikenteen harjoittaja saamiensa tietojen perusteella, onko myös muita turvavalvontatoimenpiteitä sovellettava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos vastaus on KYLLÄ, miten?

 

Jos vastaus on EI, mitä turvaamistoimenpiteitä sovelletaan EU:hun/ETA:han kuljetettavaan rahtiin ja postiin?

 

5.7

Jos lentoliikenteen harjoittaja ottaa tässä paikassa vastaan transfer-lentorahtia tai -postia (rahtia/postia, joka poistuu eri ilma-aluksella kuin se on saapunut), varmistaako lentoliikenteen harjoittaja saamiensa tietojen perusteella, onko myös muita turvavalvontatoimenpiteitä sovellettava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos vastaus on KYLLÄ, miten?

 

Jos vastaus on EI, mitä turvaamistoimenpiteitä sovelletaan EU:hun/ETA:han kuljetettavaan rahtiin ja postiin?

 

5.8

Vaaditaanko henkilöltä, joka toimittaa turvattua ja tunnettua lentorahtia lentoliikenteen harjoittajalle, virallisen valokuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämistä?

KYLLÄ vai EI

 

5.9

Johtopäätös: Ovatko hyväksymismenettelyt riittävät sen määrittämiseksi, onko lentorahdin tai -postin toimitusketju turvallinen vai onko lentorahti tai -posti turvatarkastettava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 6

Tietokanta

Tavoite: Kun ACC3 ei ole velvoitettu soveltamaan sataprosenttista turvatarkastusta EU:hun/ETA:han kuljetettavaan lentorahtiin tai -postiin, ACC3:n on varmistettava, että rahti tai posti tulee EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetulta valvotulta edustajalta tai tunnetulta lähettäjältä taikka valvotun edustajan tunnetulta tiliasiakkaalta.

Turvatoimien kannalta merkityksellisen jäljitysketjun seuraamiseksi ACC3:n on pidettävä yllä tietokantaa, josta ovat saatavilla seuraavat tiedot kustakin yrityksestä tai henkilöstä, josta tai jolta se ottaa suoraan vastaan rahtia tai postia:

toimintaan osallistuvan tahon luokitus (valvottu edustaja tai tunnettu lähettäjä)

yritystä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuna liiketoimipaikan osoite (bona fide),

liiketoiminnan luonne, lukuun ottamatta liiketoiminnan kannalta arkaluonteisia tietoja,

yhteystiedot, mukaan luettuina turva-asioista vastaavan henkilön tai henkilöiden yhteystiedot,

yrityksen mahdollinen rekisteröintinumero.

ACC3:n on lentorahtia tai postia vastaanottaessaan tarkistettava, onko yritys tietokannassa. Jos yritys ei ole tietokannassa, sen toimittama lentorahti tai -posti on turvatarkastettava ennen lastausta.

Viite: 6.8.4.1 ja 6.8.4.3 kohta

6.1

Pitääkö lentoliikenteen harjoittaja yllä tietokantaa, joka sisältää tarpeen mukaan edellä tarkoitetut tiedot seuraavista:

EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetut valvotut edustajat,

EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetut tunnetut lähettäjät;

valvotun edustajan tunnetut tiliasiakkaat (vapaaehtoisesti)?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa tietokantaa

 

Jos EI, selittäkää miksi

 

6.2

Onko lentorahtia ja -postia vastaanottavalla henkilöstöllä helppo pääsy tietokantaan?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menetelmä

 

6.3

Päivitetäänkö tietokantaa säännöllisesti, jotta lentorahtia ja -postia vastaanottavan henkilöstön saamat tiedot ovat luotettavia?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, selittäkää syyt

 

6.4

Johtopäätös: Pitääkö lentoliikenteen harjoittaja yllä tietokantaa, joka takaa täydellisen avoimuuden sen suhteista yrityksiin, joista se ottaa suoraan vastaan (turvatarkastettua tai turvavalvottua) rahtia tai postia kuljetettavaksi unionin/ETA:n alueelle?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 7

Turvatarkastus

Tavoite: Kun ACC3 ottaa vastaan rahtia ja postia yritykseltä, joka ei ole EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennettu, tai vastaanotettu rahti ei ole ollut suojattuna niin, ettei siihen ole päästy turvavalvontatoimenpiteiden soveltamisen jälkeen luvatta käsiksi, ACC3:n on varmistettava, että tällainen lentorahti tai -posti turvatarkastetaan ennen ilma-alukseen lastaamista. ACC3:lla on oltava menettely sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han unionissa sijaitsevalla lentoasemalla kauttakuljetettavaksi (transfer/transit) tai purettavaksi kuljetettava lentorahti ja -posti turvatarkastetaan unionin lainsäädännössä tarkoitetulla menetelmällä siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetys sisällä kiellettyjä esineitä.

Jos ACC3 ei itse turvatarkasta lentorahtia tai lentopostia, sen on varmistettava, että turvatarkastus tehdään unionin vaatimusten mukaisesti. Turvatarkastusmenettelyihin on tarvittaessa sisällyttävä transfer-/transit-rahdin ja postin käsittely.

Jos rahdin tai postin turvatarkastuksen tekee asianomainen viranomainen kolmannessa maassa tai se tehdään kolmannen maan asianomaisen viranomaisen puolesta, tällaista lentorahtia tai postia vastaanottavan ACC3:n on ilmoitettava tästä turvaohjelmassaan ja täsmennettävä, miten riittävä turvatarkastus on varmistettu.

Viite: 6.8.3.1, 6.8.3.2 ja 6.8.3.3 kohta

7.1

Tekeekö lentoliikenteen harjoittaja turvatarkastuksen vai tekeekö turvatarkastuksen sen puolesta yritys, joka toimii lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman alaisena?

Jos KYLLÄ, antakaa asiasta tarkka selvitys.

Antakaa tarvittaessa tiedot yrityksestä tai yrityksistä, joka toimii/jotka toimivat lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman alaisena/alaisina:

nimi

toimipaikkakohtainen osoite

tarvittaessa tieto valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) asemasta

 

Jos EI, mitkä muut kuin lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman alaisina toimivat yritykset tekevät kyseisen lentoliikenteen harjoittajan EU:hun/ETA:han kuljettaman lentorahdin tai -postin turvatarkastuksia?

Kyseisten yritysten tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot

Yksityinen huolintayritys

Valtion sääntelemä yritys

Valtion turvatarkastuslaitos tai -elin

Muu

 

7.2

Mitä lentorahdin tai -postin turvatarkastusmenetelmiä käytetään?

Ilmoittakaa myös lentorahdin ja -postin turvatarkastukseen käytettävän laitteen tiedot (valmistaja, tyyppi, ohjelmistoversio, standardi, sarjanumero jne.) kaikkien menetelmien osalta

 

7.3

Onko käytetty laite tai menetelmä (esim. räjähdekoirat) EU:n, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) tai Yhdysvaltojen liikenneturvallisuushallinnon (TSA) viimeisimmässä vaatimustenmukaisuusluettelossa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, antakaa asiasta tarkka selvitys

 

Jos EI, antakaa yksityiskohtaiset tiedot, joissa yksilöidään laitteen hyväksyntä ja hyväksynnän päivämäärä, sekä osoitukset siitä, että laite on EU:n laitevaatimusten mukainen.

 

7.4

Käytetäänkö laitetta valmistajien toiminta-ajatuksen (CONOPS) mukaisesti ja testataanko ja huolletaanko se säännöllisesti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menetelmä

 

7.5

Otetaanko lähetyksen luonne huomioon turvatarkastuksessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten varmistetaan, että valittua turvatarkastusmenetelmää käytetään siten, että voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

 

7.6

Onko olemassa menetelmä, jolla turvatarkastuslaitteen antamat hälytykset selvitetään?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa hälytysten selvitysmenetelmä, jolla voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetyksessä ole kiellettyjä esineitä.

 

Jos EI, kuvailkaa, mitä lähetykselle tapahtuu.

 

7.7

Onko joitakin lähetyksiä vapautettu turvatarkastuksesta?

KYLLÄ vai EI

 

7.8

Eroaako jokin poikkeuksista unionin poikkeusluettelosta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, antakaa lisätietoja.

 

7.9

Valvotaanko turvatarkastusaluetta sen varmistamiseksi, että sinne pääsee vain valtuutettu ja koulutettu henkilökunta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

7.10

Onko käytössä vakiintunut laadunvalvonta- ja/tai testausjärjestelmä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

7.11

Johtopäätös: Turvatarkastetaanko lentorahti/-posti jollakin täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1998 6.2.1 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä riittävän tarkasti, jotta voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetys sisällä kiellettyjä esineitä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 8

Suuririskinen rahti tai posti (HRCM)

Tavoite: Lähetyksiä, jotka ovat peräisin tai jotka kauttakuljetetaan paikasta, jonka EU määrittää suuririskiseksi, tai joihin näyttäisi olevan merkittävästi kajottu, on pidettävä suuririskisenä rahtina ja postina. Tällaiset lähetykset on turvatarkastettava erityisohjeiden mukaisesti. ACC3:ksi nimeämisen tehnyt EU:n/ETA:n asianomainen viranomainen ilmoittaa suuririskiset alkuperäpaikat ja antaa turvatarkastusohjeet. ACC3:lla on oltava käytössään menettely sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han kuljetettava suuririskinen rahti tai posti tunnistetaan ja siihen sovelletaan unionin lainsäädännössä määriteltyjä asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä.

ACC3:n on pidettävä yhteyttä niistä EU:n/ETA:n lentoasemista vastaaviin asianomaisiin viranomaisiin, joihin se kuljettaa rahtia, saadakseen käyttöönsä viimeisimmät tiedot suuririskisistä alkuperäpaikoista.

ACC3:n on sovellettava samoja toimenpiteitä riippumatta siitä, vastaanottaako se suuririskistä rahtia tai postia toiselta lentoliikenteen harjoittajalta vai muista liikennemuodoista.

Viite: 6.7 ja 6.8.3.4 kohta

Huomautukset: Suuririskisessä rahdissa ja postissa, joka on hyväksytty kuljetettavaksi EU:hun/ETA:han, on oltava turvaluokitusmerkintä ”SHR”, joka tarkoittaa, että lähetys on turvallinen kuljetettavaksi matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksissa suuririskisiä lähetyksiä koskevien vaatimusten mukaisesti.

8.1

Tietääkö turvavalvonnasta vastaava lentoliikenteen harjoittajan henkilöstö, mitä lentorahtia ja -postia on käsiteltävä suuririskisenä rahtina ja postina?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

8.2

Onko lentoliikenteen harjoittajalla käytössään menettelyt, joilla tunnistetaan suuririskinen rahti tai posti?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

8.3

Sovelletaanko suuririskiseen rahtiin ja postiin EU:n lainsäädännön mukaisia HRCM-turvatarkastusmenettelyjä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa sovellettavat menettelyt

 

8.4

Antaako lentoliikenteen harjoittaja turvatarkastuksen jälkeen SHR-turvaluokitusvakuutuksen lähetyksen mukana olevissa asiakirjoissa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten turvaluokitus annetaan ja missä asiakirjassa

 

8.5

Johtopäätös: Onko lentoliikenteen harjoittajan käytössä tarkoituksenmukainen ja riittävä menettely sen varmistamiseksi, että kaikki suuririskinen rahti ja posti on käsitelty asianmukaisesti ennen lastausta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 9

Suojaaminen

Tavoite: ACC3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun ja ETA:han kuljetettava lentorahti ja/tai lentoposti on suojattu niin, ettei siihen pääse ennen lastausta luvatta käsiksi siitä lähtien, kun se on turvatarkastettu tai siihen on sovellettu muita turvavalvontatoimenpiteitä, taikka siitä lähtien, kun se on otettu vastaan turvatarkastuksen tai turvavalvontatoimenpiteiden soveltamisen jälkeen.

Suojaaminen voidaan varmistaa eri keinoin, esimerkiksi fyysisin (esteet, lukitut tilat jne.), inhimillisin (kiertovartiointi, koulutettu henkilöstö jne.) ja teknologisin (valvontakamerat, murtohälyttimet jne.) keinoin.

EU:hun/ETA:han kuljetettava turvattu lentorahti tai -posti olisi erotettava lentorahdista tai -postista, jota ei ole turvattu.

Viite: 6.8.3 kohta

9.1

Huolehtiiko lentoliikenteen harjoittaja turvatun lentorahdin ja -postin suojaamisesta vai hoitaako suojaamisen sen puolesta yritys, joka toimii lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman alaisena?

Jos KYLLÄ, antakaa asiasta tarkka selvitys

 

Jos EI, mitkä muut kuin lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman alaisina toimivat yritykset soveltavat suojaamistoimenpiteitä kyseisen liikenteen harjoittajan EU:hun/ETA:han kuljettamaan turvattuun lentorahtiin tai -postiin?

Kyseisten yritysten tyyppi ja yksityiskohtaiset tiedot

Yksityinen huolintayritys

Valtion sääntelemä yritys

Valtion turvatarkastuslaitos tai -elin

Muu

 

9.2

Onko käytössä turvavalvontatoimenpiteet ja suojaamiskeinot, joilla estetään lastiin kajoaminen turvatarkastuksen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

9.3

Onko käytössä menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han kuljetettavaa lentorahtia/-postia, johon on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä, suojataan siten, ettei siihen päästä luvatta käsiksi, turvatarkastuksesta lähtien lastaukseen saakka?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten se on suojattu

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

9.4

Johtopäätös: Onko lähetysten suojaaminen riittävän varmaa laittomien tekojen estämiseksi?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 10

Mukana seuraava asiakirja-aineisto

Tavoite: ACC3:n on varmistettava, että

1)

lähetyksen turvaluokitus ilmoitetaan sähköisesti tai kirjallisesti sen mukana seuraavissa asiakirjoissa, joko lentorahtikirjassa, vastaavissa postiasiakirjoissa tai erillisessä ilmoituksessa; ja

2)

ACC3:n aakkosnumeerinen tunniste mainitaan sähköisesti tai kirjallisesti lähetysten mukana seuraavissa asiakirjoissa.

Viite: 6.3.2.6 kohdan d alakohta, 6.8.3.4 ja 6.8.3.5 kohta

Huomautukset: Turvaluokitukseksi voidaan ilmoittaa jokin seuraavista:

”SPX”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi, tai

”SCO”, jos lähetys on turvallinen ainoastaan rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi; tai

”SHR”, jos lähetys on turvallinen matkustaja-, rahti- ja posti-ilma-aluksessa kuljetettavaksi suuririskisiä lähetyksiä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Jos valvottua edustajaa ei ole, ACC3-järjestelmästä vapautetusta kolmannesta maasta saapuva ACC3 tai lentoliikenteen harjoittaja voi antaa turvaluokitusvakuutuksen.

10.1

Seuraavatko lähetysten mukana asiakirjat, joissa vahvistetaan aikaisemmat ja nykyiset turvavalvontatoimenpiteet?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa asiakirjojen sisältö

 

Jos EI, selittäkää, miksi ja miten lentoliikenteen harjoittaja käsittelee rahtia tai postia ”turvattuna”, jos se lastataan ilma-alukseen.

 

10.2

Onko asiakirjoissa lentoliikenteen harjoittajan aakkosnumeerinen ACC3-tunniste?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, selittäkää miksi

 

10.3

Ilmoitetaanko asiakirjoissa rahdin turvaluokitus ja miten tämä luokitus on saatu?

KYLLÄ vai EI

 

10.4

Johtopäätös: Onko asiakirja-aineistomenettely riittävä sen varmistamiseen, että rahdin tai postin mukana seuraavat asianmukaiset asiakirjat, jossa täsmennetään oikea turvaluokitus?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 11

Vaatimusten noudattaminen

Tavoite: Arvioituaan tämän tarkistusluettelon kymmenen edellistä osaa EU:n ilmailun turvaamisen varmentajan on tehtävä päätelmänsä siitä, vahvistaako varmentajan tarkastuskäynti paikan päällä lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelman sen osan, jossa kuvataan EU:hun/ETA:han saapuvaa lentorahtia/lentopostia koskevat toimenpiteet, ja vastaavatko turvavalvontatoimenpiteet tämän tarkistusluettelon mukaisia tavoitteita.

Johtopäätösten tekemistä varten voidaan erottaa seuraavat neljä päätapausta:

1)

lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäyksen 6-G mukainen, ja tarkastuskäynti vahvistaa tarkistusluettelon tavoitteiden noudattamisen; tai

2)

lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäyksen 6-G mukainen, mutta tarkastuskäynti ei vahvista tarkistusluettelon tavoitteiden noudattamista; tai

3)

lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma ei ole täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäyksen 6-G mukainen, mutta tarkastuskäynti vahvistaa tarkistusluettelon tavoitteiden noudattamisen; tai

4)

lentoliikenteen harjoittajan turvaohjelma ei ole täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäyksen 6-G mukainen, eikä tarkastuskäynti vahvista tarkistusluettelon tavoitteiden noudattamista.

11.1

Yleinen johtopäätös: Ilmoittakaa, mitä tapausta varmennettu tilanne eniten muistuttaa:

1, 2, 3 vai 4

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

Lentoliikenteen harjoittajan huomautukset

 

Varmentajan nimi:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:


(1)  Euroopan unionin jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

(2)  Tässä tarkistusluettelossa tarkoitetaan EU:hun/ETA:han saapuvana lentorahtina/lentopostina/ilma-aluksena EU:hun sekä Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin saapuvaa lentorahtia/lentopostia/ilma-alusta.


LIITE

Luettelo käynnin ja haastattelun kohteena olleista henkilöistä ja yrityksistä

Mainitkaa yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi sekä käynnin tai haastattelun toteutuspäivä.

Yrityksen nimi

Yhteyshenkilön nimi

Tarkastuskäynnin/haastattelun ajankohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄYS 6-C4

KOLMANSIEN MAIDEN EU:N ILMAILUN TURVATOIMIEN OSALTA VARMENNETTUJEN TUNNETTUJEN LÄHETTÄJIEN TARKISTUSLUETTELO

Kolmansien maiden yrityksillä on mahdollisuus tulla osaksi ACC3:n turvattua toimitusketjua hakemalla nimeämistä kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi tunnetuksi lähettäjäksi (KC3). KC3 on kolmanteen maahan sijoittunut rahtia käsittelevä yritys, joka on varmennettu ja hyväksytty sellaiseksi EU:n ilmailun turvatoimien varmentamisen perusteella.

KC3:n on varmistettava, että unioniin (1) saapuviin lähetyksiin on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä ja lähetykset on suojattu niin, ettei niihin päästä luvatta käsiksi siitä lähtien, kun niihin on sovellettu näitä turvavalvontatoimenpiteitä, siihen saakka, kun ne siirretään ACC3:lle tai kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetulle valvotulle edustajalle (RA3).

Edellytykset lentorahdin tai -postin kuljettamiseksi unioniin tai Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1998.

Tarkistusluettelo on väline, jota EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja käyttää arvioidessaan turvallisuuden tasoa EU:hun/ETA:han kuljetettavassa lentorahdissa tai -postissa (2), jota hoitaa KC3:ksi nimeämistä hakeva yritys tai jota hoidetaan sen vastuulla. Tarkistusluetteloa käytetään vain täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 liitteessä olevan 6.8.4.1 kohdan b alakohdassa eritellyissä tapauksissa. Saman liitteen 6.8.4.1 kohdan a alakohdassa eritellyissä tapauksissa EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on käytettävä ACC3:n tarkistusluetteloa.

Jos EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja toteaa, että yritys on saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitetut tavoitteet, varmennettavalle yritykselle on annettava varmennuskertomus. Varmennuskertomuksessa todetaan, että kyseinen yritys nimetään kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi tunnetuksi lähettäjäksi (KC3). KC3 voi käyttää tätä kertomusta liiketoiminnassaan minkä tahansa ACC3:n tai RA3:n kanssa. Varmennuskertomukseen on erottamattomina osina sisällyttävä vähintään seuraavat seikat:

a)

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan allekirjoittama täytetty tarkistusluettelo (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 6-C4) ja tarvittaessa varmennetun yrityksen siihen tekemät huomautukset;

b)

varmennetun yrityksen allekirjoittama sitoumusvakuutus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 6-H3); ja

c)

varmennettua yritystä koskeva EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan allekirjoittama riippumattomuusvakuutus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 lisäys 11-A).

Varmennuskertomuksen eheys todistetaan sivunumeroinnilla, EU:n ilmailun turvatoimien varmentamispäivämäärällä sekä varmentajan ja varmennetun yrityksen parafoinnilla jokaisella sivulla. Varmennuskertomus on oletusarvoisesti toimitettava englanniksi.

Niiltä osin, kuin arviointia ei voida tehdä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1998 vaatimusten perusteella, perusvaatimuksina ovat kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 17 olevat standardit ja suositellut menettelytavat sekä ICAOn siviili-ilmailun turvatoimien ohjekirjan (Aviation Security Manual, Doc 8973-Restricted) ohjeisto.

Jos EU:n ilmailun turvatoimien varmennuksessa todetaan, ettei yritys ole saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita, yrityksen on saatava jäljennös täytetystä tarkistusluettelosta, johon puutteet on merkitty.

Huomautuksia:

1)

Tarkistusluettelon kaikki osat on täytettävä. Jos jotakin tietoa ei ole saatavissa, tästä on annettava selvitys.

2)

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on jokaisen osan jälkeen todettava, täyttyvätkö kyseisen osan tavoitteet ja missä määrin.

OSA 1

Organisaatio ja vastuualueet

1.1

Varmennuksen päivämäärä(t)

Merkittävä tarkka päivämäärä muodossa 01.10.2012–02.10.2012

pp.kk.vvvv

 

1.2

Mahdollisen aiemman varmennuksen päivämäärä

pp.kk.vvvv

 

Aiempi KC3-rekisteröintinumero, jos on

 

AEO-todistus/C-TPAT-status/muut todistukset, jos on

 

1.3

Ilmailun turvatoimien varmentajan tiedot

Nimi

 

Yritys/organisaatio/viranomainen

 

Aakkosnumeerinen tunniste

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelinnumero (myös kansainvälinen suuntanumero)

 

1.4

Yrityksen nimi

Nimi

 

Yrityksen rekisteröintinumero (esim. kaupparekisterin tunnistenumero, jos on)

 

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Osavaltio (tarvittaessa)

 

Maa

 

PL-osoite, jos on

 

1.5

Organisaation päätoimipaikan osoite (jos muu kuin varmennuksen kohteella)

Numero/yksikkö/rakennus

 

Katuosoite

 

Paikkakunta

 

Postinumero

 

Osavaltio (tarvittaessa)

 

Maa

 

PL-osoite, jos on

 

1.6

Liiketoiminnan luonne – käsiteltävän rahdin tyyppi

Mikä on liiketoiminnan luonne ja hakijan tiloissa käsiteltävän rahdin tyyppi?

 

1.7

Vastaako hakija…?

a)

tuotannosta

b)

pakkaamisesta

c)

varastoinnista

d)

lähettämisestä

e)

muusta (täsmennettävä)

 

1.8

Toimipaikan henkilöstön lukumäärä suunnilleen

Lukumäärä

 

1.9

Kolmannen maan lentorahdin/-postin turvatoimista vastaavan henkilön nimi ja ammattinimike

Nimi

 

Ammattinimike

 

Sähköpostiosoite

 

Puhelinnumero (myös kansainvälinen suuntanumero)

 

OSA 2

Kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetun tunnetun lähettäjän organisaatio ja vastuualueet

Tavoite: EU:hun/ETA:han ei kuljeteta mitään lentorahtia eikä -postia ilman turvavalvontatoimenpiteitä. KC3:n ACC3:lle tai RA3:lle kuljettama rahti ja posti voidaan hyväksyä turvatuksi rahdiksi tai postiksi vain, jos KC3 soveltaa tällaisia turvavalvontatoimenpiteitä. Tämän tarkistusluettelon seuraavissa osissa esitetään näitä tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

KC3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han saapuvaan lentorahtiin ja -postiin sovelletaan asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä ja että turvattu rahti tai posti suojataan ennen kuin se siirretään ACC3:lle tai RA3:lle. Turvavalvontaan on kuuluttava toimenpiteitä, joilla voidaan kohtuudella varmistaa, ettei lähetykseen ole kätketty kiellettyjä esineitä.

Viite: 6.8.3 kohta

2.1

Onko yrityksellä turvaohjelma?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, siirtykää suoraan kohtaan 2.5.

 

2.2

Yrityksen turvaohjelma

Päiväys muodossa pp/kk/vvvv

 

Versio

 

Onko yrityksen turvaohjelma esitetty sijaintivaltion asianomaiselle viranomaiselle ja saanut sen hyväksynnän? Jos KYLLÄ, kuvailkaa menettely.

 

2.3

Onko turvaohjelmassa otettu riittävästi huomioon tarkistusluettelossa mainitut osatekijät (osat 4–11)?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, kuvailkaa yksityiskohtaisesti syyt siihen.

 

2.4

Onko turvaohjelma vakuuttava, selkeä ja kattava?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

2.5

Onko yritys ottanut käyttöön menettelyn sen varmistamiseksi, että EU:hun/ETA:han saapuvaan lentorahtiin tai -postiin sovelletaan asianmukaisia turvavalvontatoimenpiteitä ennen kuin se siirretään ACC3:lle tai RA3:lle?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa menetelmä

 

2.6

Onko yrityksellä käytössään hallintajärjestelmä (esim. välineet, ohjeet), jotta vaadittujen turvavalvontatoimenpiteiden toteuttaminen voidaan varmistaa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa hallintajärjestelmä ja antakaa selvitys siitä, onko se asianomaisen viranomaisen tai muun tahon tarjoama, hyväksymä tai tarkastama.

 

Jos EI, antakaa selvitys siitä, kuinka mainittu taho varmistaa, että turvavalvontatoimenpiteitä sovelletaan vaaditulla tavalla.

 

2.7

Johtopäätökset ja yleiset huomiot menettelyn luotettavuudesta, vakuuttavuudesta ja varmuudesta.

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 3

Tunnistettava lentorahti/-posti

Tavoite: Määritellään, mistä ajankohdasta (tai paikasta) lähtien rahti/posti voidaan tunnistaa lentorahdiksi/-postiksi.

3.1

Selvitetään, missä ja miten lähetyksestä tulee EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahti-/lentopostilähetykseksi tunnistettava lähetys tutkimalla tuotantoa, pakkaamista, varastointia, valintaa, lähettämistä ja muita asiaan liittyviä vaiheita.

Kuvaus:

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

Huom. Osissa 6–9 olisi annettava yksityiskohtaisia tietoja tunnistettavan lentorahdin/-postin suojaamisesta siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi.

OSA 4

Henkilöstön palvelukseen ottaminen ja koulutus

Tavoite: KC3:n on nimettävä vastuullista ja pätevää henkilöstöä toimimaan lentorahdin tai -postin turvaamisessa, jotta vaadittujen turvavalvontatoimenpiteiden soveltaminen voidaan varmistaa. Henkilöstöllä, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin, on oltava tehtäviensä suorittamiseen tarvittava pätevyys ja riittävä koulutus.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi KC3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että koko henkilöstö (vakituinen, tilapäinen ja vuokrahenkilöstö, kuljettajat jne.), joka voi suoraan ja ilman saattajaa päästä käsiksi lentorahtiin/-postiin, johon sovelletaan tai on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä,

a)

on ollut sellaisten työhönottoa edeltävien tarkastusten ja/tai ennen työhönottoa ja määräajoin sen jälkeen toteutettujen taustan tarkistusten kohteena, jotka vastaavat vähintään varmennettavan KC3:n toimitilan paikallisviranomaisten vaatimuksia; ja

b)

on suorittanut turva-asioita koskevan perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutuksen ja tuntee varmennettavan KC3:n toimitilan paikallisviranomaisten vaatimusten mukaiset turvavastuunsa.

Huomautukset:

Taustan tarkistuksella tarkoitetaan henkilöllisyyden ja aiemman kokemuksen tarkistamista, rikostausta mukaan luettuna, jos se on oikeudellisesti sallittua, osana soveltuvuusarviointia, joka tehdään sen selvittämiseksi, voiko henkilö toteuttaa turvavalvontatoimenpiteitä ja/tai voidaanko hänelle myöntää pääsy turvavalvotulle alueelle ilman saattajaa (määritelmä ICAOn liitteessä 17).

Työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa varmistutaan henkilöllisyydestä asiakirjatodisteiden avulla ja selvitetään työpaikat, koulutus ja näissä mahdollisesti esiintyvät aukot vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta, ja henkilöltä vaaditaan allekirjoitettu vakuutus rikoshistoriasta kaikissa asuinvaltioissa vähintään viiden edeltävän vuoden ajalta (unionin määritelmä).

Viite: 6.8.3.1 kohta

4.1

Onko olemassa menettely sen varmistamiseksi, että kaikille henkilöstön jäsenille, joilla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/-postiin, tehdään työhönottoa edeltävät tarkistukset, joissa arvioidaan heidän taustansa ja pätevyytensä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoittakaa, kuinka monta vuotta työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa otetaan huomioon ja mikä yksikkö tarkistuksen suorittaa

 

4.2

Sisältyvätkö tähän menettelyyn seuraavat?

taustan tarkistus

työhönottoa edeltävä tarkistus

rikosrekisteritietojen tarkistus

haastattelut

muu (täsmennettävä)

Selvittäkää menettelyn osatekijät sekä mikä taho vastaa mistäkin osatekijästä ja ilmoittakaa tarvittaessa tarkistusta edeltänyt aika, joka otetaan huomioon.

 

4.3

Onko olemassa menettely sen varmistamiseksi, että henkilölle, joka vastaa turvavalvontatoimenpiteiden soveltamisesta ja valvonnasta paikalla, tehdään työhönottoa edeltävä tarkistus, jossa arvioidaan hänen taustansa ja pätevyytensä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, ilmoittakaa, kuinka monta vuotta työhönottoa edeltävässä tarkistuksessa otetaan huomioon ja mikä yksikkö tarkistuksen suorittaa

 

4.4

Sisältyvätkö tähän menettelyyn seuraavat?

taustan tarkistus

työhönottoa edeltävä tarkistus

rikosrekisteritietojen tarkistus

haastattelut

muu (täsmennettävä)

Selvittäkää menettelyn osatekijät sekä mikä taho vastaa mistäkin osatekijästä ja ilmoittakaa tarvittaessa tarkistusta edeltänyt aika, joka otetaan huomioon.

 

4.5

Saako henkilöstö, joka voi päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin/-postiin, koulutusta ennen pääsyä tunnistettavaan lentorahtiin/-postiin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa koulutuksen aiheet ja kestoaika.

 

4.6

Saako 4.5 kohdassa tarkoitettu henkilöstö määräaikaiskoulutusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvatkaa minkälaista määräaikaiskoulutusta ja kuinka usein

 

4.7

Johtopäätös: Varmistetaanko henkilöstön työhönottoon ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä, että koko henkilöstö, jolla on pääsy EU:hun/ETA:han saapuvaan tunnistettavaan lentorahtiin/-postiin, tietää tehtävänsä ja on saanut riittävän korkeatasoista koulutusta ollakseen tietoinen turvavastuustaan?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 5

Fyysinen turvallisuus

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään tarvittavat menettelyt, joilla EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti ja/tai lentoposti suojataan niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan. Jos tällaista rahtia tai postia ei suojata, sitä ei voi välittää eteenpäin ACC3:lle tai RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

Yrityksen on osoitettava, miten sen tilat on suojattu ja että kulkua valvotaan asianmukaisin menetelmin. Kulunvalvonta alueelle, jossa tunnistettavaa lentorahtia/-postia käsitellään tai varastoidaan, on välttämätöntä. Kaikki EU:hun/ETA:han saapuvan turvatun lentorahdin/-postin luo johtavat ovet, ikkunat ja muut sisäänkäynnit on suojattava tai niissä on oltava kulunvalvonta.

Fyysisiä turvakeinoja voivat olla muun muassa seuraavat:

fyysiset esteet, kuten aidat tai portit;

hälytysteknologia ja/tai valvontakamerajärjestelmät;

inhimilliset turvakeinot, kuten valvontatoimia suorittava henkilöstö.

Viite: 6.8.3.1 kohta

5.1

Onko kaikissa sisäänkäynneissä, joista on pääsy tunnistettavaan lentorahtiin/-postiin, kulunvalvonta ja onko pääsy rajattu valtuutetuille henkilöille?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten kulkua valvotaan? Selittäkää ja kuvatkaa. Vastauksia voi olla useampi.

Turvahenkilöstö

Muu henkilöstö

Manuaaliset tarkastukset, jos henkilöillä on pääsy alueelle

Sähköiset kulunvalvontajärjestelmät

Muunlaisia (täsmennettävä)

 

Jos KYLLÄ, miten varmistetaan, että henkilö on valtuutettu pääsemään alueelle? Selittäkää ja kuvatkaa. Vastauksia voi olla useampi.

Yrityksen henkilökortin käyttö

Muunlaisten henkilökorttien käyttö (esim. passi tai ajokortti)

(Turva)henkilöstön käyttämä luettelo valtuutetuista henkilöistä

Sähköinen valtuutus, esim. käyttäen mikrosirua

Avainten tai koodien jakelu ainoastaan valtuutetulle henkilöstölle

Muunlaisia (täsmennettävä)

 

5.2

Ovatko kaikki sisäänkäynnit, joista on pääsy tunnistettavaan lentorahtiin/-postiin, turvattuja? Tämä koskee myös sisäänkäyntejä, jotka eivät ole jatkuvassa käytössä ja kohtia, joita ei tavallisesti käytetä sisäänpääsyyn, kuten ikkunoita.

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten ne on turvattu? Selittäkää ja kuvatkaa. Vastauksia voi olla useampi.

Turvahenkilöstön läsnäolo

Sähköiset kulunvalvontajärjestelmät, jotka mahdollistavat vain yhden henkilön sisäänpääsyn kerrallaan

Esteet, esim. rullaverho-ovet tai lukot

Valvontakamerajärjestelmä

Tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmä

 

5.3

Onko tilojen yleisen turvallisuuden parantamiseksi olemassa lisätoimenpiteitä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, antakaa niistä selvitys ja kuvailkaa ne

Aidat tai portit

Valvontakamerajärjestelmä

Tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmä

Valvonta ja kiertovartiointi

Muunlaisia (täsmennettävä)

 

5.4

Onko rakennus riittävän vankka?

KYLLÄ vai EI

 

5.5

Johtopäätös: Ovatko yrityksen toteuttamat toimenpiteet riittäviä estämään luvattoman pääsyn niihin toimipaikan ja tilojen osiin, joissa EU:hun/ETA:han saapuvaa tunnistettavaa lentorahtia/-postia käsitellään tai säilytetään?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 6

Tuotanto

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään tarvittavat menettelyt, joilla EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti ja/tai lentoposti suojataan niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan tuotantoprosessin aikana. Jos tällaista rahtia tai postia ei suojata, sitä ei voi välittää eteenpäin ACC3:lle tai RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä tuotantoalueelle ja tuotantoprosessia valvotaan. Jos tuote voidaan tuotantovaiheessa tunnistaa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi, yrityksen on osoitettava, että käytössä on toimenpiteet lentorahdin/-postin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajota tässä vaiheessa.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/lentopostiksi tuotantoprosessin aikana.

6.1

Valvotaanko tuotantoalueelle pääsyä ja onko se rajattu valtuutetuille henkilöille?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, selittäkää, miten pääsyä valvotaan ja miten se rajataan vain valtuutettuihin henkilöihin.

 

6.2

Valvotaanko tuotantoprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten sitä valvotaan.

 

6.3

Onko käytössä valvontatoimia, joilla ehkäistään tuotteeseen puuttumista tuotantovaiheessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

6.4

Johtopäätös: Ovatko yrityksen toteuttamat toimenpiteet riittäviä suojaamaan EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajota tuotannon aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 7

Pakkaaminen

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään tarvittavat menettelyt, joilla EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti ja/tai lentoposti suojataan niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan pakkaamisen aikana. Jos tällaista rahtia tai postia ei suojata, sitä ei voi välittää eteenpäin ACC3:lle tai RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä pakkausalueelle ja tuotantoprosessia valvotaan. Jos tuote voidaan pakkaamisvaiheessa tunnistaa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi, yrityksen on osoitettava, että käytössä on toimenpiteet lentorahdin/-postin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajota tässä vaiheessa. Kaikki valmiit tavarat on tarkastettava ennen pakkaamista.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi pakkausprosessin aikana.

7.1

Valvotaanko pakkausalueelle pääsyä ja onko se rajattu valtuutetuille henkilöille?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, selittäkää, miten pääsyä valvotaan ja miten se rajataan vain valtuutettuihin henkilöihin.

 

7.2

Valvotaanko pakkausprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten sitä valvotaan.

 

7.3

Onko käytössä valvontatoimia, joilla ehkäistään tuotteeseen puuttumista pakkausvaiheessa?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

7.4

Lopullisen uloimman pakkauksen kuvaus:

a)

Onko lopullinen uloin pakkaus riittävän vankka?

KYLLÄ vai EI

 

Kuvaus:

 

b)

Näkyykö lopullisesta uloimmasta pakkauksesta siihen puuttuminen?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa miten pakkaus tehdään sellaiseksi, että siihen kajoaminen voidaan osoittaa esimerkiksi numeroitujen sinettien, erityisten leimojen tai turvateipin avulla.

 

Jos EI, kuvailkaa millä suojatoimenpiteillä lähetyksen koskemattomuus varmistetaan.

 

7.5

Johtopäätös: Ovatko yrityksen toteuttamat toimenpiteet riittäviä suojaamaan EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajoamaan pakkaamisen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 8

Varastointi

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään tarvittavat menettelyt, joilla EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti ja/tai lentoposti suojataan niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan varastoinnin aikana. Jos tällaista rahtia tai postia ei suojata, sitä ei voi välittää eteenpäin ACC3:lle tai RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä varastointialueelle valvotaan. Jos tuote voidaan varastointivaiheessa tunnistaa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi, yrityksen on osoitettava, että käytössä on toimenpiteet lentorahdin/-postin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajota tässä vaiheessa.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi varastoinnin aikana.

8.1

Valvotaanko varastointialueelle pääsyä ja onko se rajattu valtuutetuille henkilöille?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, selittäkää, miten pääsyä valvotaan ja miten se rajataan vain valtuutettuihin henkilöihin.

 

8.2

Varastoidaanko valmis ja pakattu lentorahti/lentoposti turvatusti ja tarkistetaanko se puuttumisen merkkien varalta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

Jos EI, selittäkää, miten yritys varmistaa, että valmis ja pakattu EU:hun /ETA:han saapuva lentorahti ja -posti on suojattu niin, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi ja kajota.

 

8.3

Johtopäätös: Ovatko yrityksen toteuttamat toimenpiteet riittäviä suojaamaan EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti/-posti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajota varastoinnin aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 9

Lähettäminen

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään tarvittavat menettelyt, joilla EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti ja/tai lentoposti suojataan niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan lähettämisprosessin aikana. Jos tällaista rahtia tai postia ei suojata, sitä ei voi välittää eteenpäin ACC3:lle tai RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

Yrityksen on osoitettava, että pääsyä lähettämisalueelle valvotaan. Jos tuote voidaan lähettämisvaiheessa tunnistaa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi, yrityksen on osoitettava, että käytössä on toimenpiteet lentorahdin/-postin suojaamiseksi siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi tai kajota tässä vaiheessa.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voi olla tunnistettavissa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi lähettämisprosessin aikana.

9.1

Valvotaanko lähettämisalueelle pääsyä ja onko se rajattu valtuutetuille henkilöille?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, selittäkää, miten pääsyä valvotaan ja miten se rajataan vain valtuutettuihin henkilöihin.

 

9.2

Kenellä on pääsy lähettämisalueelle? Vastauksia voi olla useampi.

Yrityksen työntekijät

Autonkuljettajat

Vierailijat

Alihankkijat

Muut (täsmennettävä)

 

9.3

Valvotaanko lähetysprosessia?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa, miten sitä valvotaan.

 

9.4

Onko käytössä valvontatoimia, joilla ehkäistään tuotteeseen puuttumista lähetysalueella?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, tarkempi kuvaus

 

9.5

Johtopäätös: Ovatko organisaation toteuttamat toimenpiteet riittäviä suojaamaan lentorahti/-posti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi lähetysprosessin aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 10

Lähetykset muista lähteistä

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään menettelyt sen varmistamiseksi, että rahtia tai postia, joita se ei ole itse luovuttanut kuljetettaviksi, ei toimiteta edelleen ACC3:lle tai RA3:lle turvattuna rahtina tai postina.

KC3 voi välittää RA3:lle tai ACC3:lle lähetyksiä, joita se ei ole itse luovuttanut kuljetettaviksi, edellyttäen että

a)

ne erotetaan lähetyksistä, jotka se on itse luovuttanut kuljetettaviksi; ja

b)

alkuperä ilmoitetaan selvästi lähetyksessä tai siihen liitetyissä asiakirjoissa.

ACC3:n tai RA3:n on tehtävä kaikille tällaisille lähetyksille turvatarkastus ennen niiden lastaamista ilma-alukseen.

10.1

Ottaako yritys vastaan lentoteitse kuljetettavia rahti- tai postilähetyksiä muilta yrityksiltä?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten nämä lähetykset pidetään erillään yrityksen omasta rahdista tai postista ja miten ne yksilöidään valvotulle edustajalle/rahdinkuljettajalle?

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 11

Kuljetus

Tavoite: KC3:lla on oltava käytössään tarvittavat menettelyt, joilla EU:hun/ETA:han saapuva tunnistettava lentorahti ja/tai lentoposti suojataan niin, ettei siihen päästä luvatta käsiksi ja/tai kajoamaan kuljetuksen aikana. Jos tällaista rahtia tai postia ei suojata, ACC3 tai RA3 ei saa hyväksyä sitä turvattuna rahtina tai postina.

KC3 vastaa turvattujen lähetysten suojaamisesta kuljetuksen aikana. Tämä koskee myös tapauksia, joissa kuljetuksen hoitaa KC3:n puolesta jokin toinen taho, kuten huolitsija. Tämä ei koske tapauksia, joissa lähetykset kuljetetaan ACC3:n tai RA3:n vastuulla.

Näihin kysymyksiin on vastattava, jos tuote voidaan kuljetettaessa tunnistaa EU:hun/ETA:han saapuvaksi lentorahdiksi/-postiksi.

11.1

Miten lentorahti/-posti toimitetaan ACC3:lle tai RA3:lle?

a)

Varmennettu yritys kuljettaa sen itse?

KYLLÄ vai EI

 

b)

ACC3/RA3 kuljettaa?

KYLLÄ vai EI

 

c)

Varmennettu yritys käyttää alihankkijaa?

KYLLÄ vai EI

 

11.2

Onko lentorahti/-posti pakattu niin, että siitä näkyy, jos sen sisältöön on kajottu?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

11.3

Sinetöidäänkö tai lukitaanko ajoneuvo ennen kuljetusta?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

11.4

Jos käytetään numeroituja sinettejä, valvotaanko niiden saatavuutta ja kirjataanko numerot muistiin?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, miten?

 

11.5

Jos käytetään rahdinkuljettajaa, allekirjoittaako tämä rahdinkuljettajan vakuutuksen?

KYLLÄ vai EI

 

11.6

Onko rahtia kuljettavalle henkilölle tehty erityiset turvatarkastukset ja onko hän saanut tietoisuuskoulutusta ennen kuin hän saa luvan kuljettaa turvattua lentorahtia/-postia?

KYLLÄ vai EI

 

Jos KYLLÄ, kuvailkaa turvatarkastuksia (työhönottoa edeltävä tarkistus, taustan tarkistus jne.) ja koulutusta (turvatietoisuuskoulutus jne.)

 

11.7

Johtopäätös: Ovatko toimenpiteet riittäviä suojaamaan tunnistettava lentorahti/lentoposti siten, ettei siihen voida päästä luvatta käsiksi kuljetuksen aikana?

KYLLÄ vai EI

 

Jos EI, ilmoittakaa syyt

 

Yrityksen huomautukset

 

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

OSA 12

Vaatimusten noudattaminen

Tavoite: Arvioituaan tämän tarkistusluettelon yksitoista edellistä osaa EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on tehtävä päätelmänsä siitä, vahvistaako sen paikalla tekemä tarkastuskäynti turvavalvontatoimenpiteiden täytäntöönpanon tämän EU:hun/ETA:han saapuvaa lentorahtia/-postia koskevan tarkistusluettelon tavoitteiden mukaisesti.

Mahdollisia skenaarioita on kaksi. EU:n ilmailun turvatoimien varmentaja toteaa, että yritys

a)

on saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitetut tavoitteet. Varmentajan on annettava varmennetulle yritykselle varmennuskertomuksen alkuperäiskappale ja todettava, että yritys nimetään kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi tunnetuksi lähettäjäksi (KC3);

b)

ei ole saavuttanut tässä tarkistusluettelossa tarkoitettuja tavoitteita. Tässä tapauksessa yritystä ei valtuuteta toimittamaan EU:n tai ETA:n määräpaikkaan saapuvaa turvattua lentorahtia tai -postia ACC3:lle tai RA3:lle ilman valtuutetun osapuolen suorittamaa turvatarkastusta. Sen on saatava jäljennös täytetystä tarkistusluettelosta, johon puutteet on merkitty.

Yleisesti ottaen EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on määritettävä, käsitelläänkö rahtia ja postia varmennetussa yrityksessä siten, että sitä voidaan pitää sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti turvallisena EU:hun/ETA:han lennätettäväksi, kun se toimitetaan ACC3:lle tai RA3:lle.

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan on pidettävä mielessä, että arviointi tehdään vaatimusten noudattamisen yleisten tavoitelähtöisten menetelmien perusteella.

12.1

Yleinen johtopäätös:

Arvio (ja tiedoksi antaminen)

(oikea kohta korostetaan)

Jos arvio on ”HYVÄKSYTTY”, yritys katsotaan nimetyksi kolmannen maan EU:n ilmailun turvatoimien osalta varmennetuksi tunnetuksi lähettäjäksi (KC3).

Hyväksytty/Hylätty

Jos arvioinnin kokonaistulos on hylkääminen, on lueteltava osa-alueet, joilla yritys ei ole saavuttanut vaadittua turvatasoa tai on osoittanut erityisiä heikkouksia. Lisäksi on esitettävä tarvittavia korjauksia vaaditun tason ja sen myötä hyväksynnän saavuttamiseksi.

EU:n ilmailun turvatoimien varmentajan huomautukset

 

Yrityksen huomautukset

 

Varmentajan nimi:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:


(1)  Euroopan unionin jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta

(2)  Tässä tarkistusluettelossa tarkoitetaan EU:hun/ETA:han saapuvana lentorahtina/lentopostina/ilma-aluksena EU:hun sekä Islantiin, Norjaan ja Sveitsiin saapuvaa lentorahtia/lentopostia/ilma-alusta.


LIITE

Luettelo käynnin ja haastattelun kohteena olleista henkilöistä ja yrityksistä

Mainitkaa yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi sekä käynnin tai haastattelun toteutuspäivä.

Yrityksen nimi

Yhteyshenkilön nimi

Tarkastuskäynnin/haastattelun ajankohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄYS 6-D

ILMAILUN TURVAAMISTA KOSKEVAT OHJEET TUNNETUILLE TILIASIAKKAILLE

Nämä ohjeet on laadittu yritystänne varten ja tiedoksi henkilöstöllenne, joka työskentelee lentorahti- tai lentopostilähetysten valmistelun ja valvonnan parissa. Ohjeet on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 (1) ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.

Toimitilat

Pääsyä alueille, joilla tunnistettavia lentorahti- tai lentopostilähetyksiä valmistellaan, pakataan ja/tai varastoidaan, on valvottava sen varmistamiseksi, ettei asiattomilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä käsiksi lähetyksiin.

Vierailijoilla on aina oltava saattaja niillä alueilla, joilla tunnistettavia lentorahti- tai lentopostilähetyksiä valmistellaan, pakataan ja/tai varastoidaan, tai heiltä on evättävä pääsy näille alueille.

Henkilöstö

Kaiken palvelukseen otettavan henkilöstön, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai lentopostiin, luotettavuus on varmennettava. Tähän on sisällyttävä ainakin henkilöllisyyden tarkistus (jos mahdollista kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla) sekä ansioluettelon ja/tai annettujen suositusten tarkistus.

Kaikelle henkilöstölle, jolla on mahdollisuus päästä käsiksi tunnistettavaan lentorahtiin tai -postiin, on tehtävä selväksi heidän näiden ohjeiden mukaiset turvallisuusvastuunsa.

Nimetty vastuuhenkilö

Vähintään yksi henkilö on nimettävä vastaamaan näiden ohjeiden soveltamisesta ja valvonnasta (nimetty vastuuhenkilö).

Lähetysten koskemattomuus

Lentorahti- tai lentopostilähetykset eivät saa sisältää kiellettyjä esineitä, paitsi jos niistä on tehty asianmukainen ilmoitus ja niiden osalta on noudatettu sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lentorahti- ja lentopostilähetykset on suojattava siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi.

Lentorahti- ja lentopostilähetykset on pakattava asianmukaisesti ja jos mahdollista, ne on suljettava siten, että niiden sisältöön puuttuminen havaitaan.

Lentorahti- ja lentopostilähetysten mukana kulkevissa asiakirjoissa on annettava täydellinen kuvaus lähetyksestä sekä oikeat osoitetiedot.

Kuljetus

Jos tunnettu tiliasiakas vastaa lentorahti- tai lentopostilähetysten kuljetuksesta, lähetykset on suojattava siten, ettei niihin voida päästä luvatta käsiksi.

Jos tunnettu tiliasiakas käyttää alihankkijaa

a)

lähetykset on sinetöitävä ennen kuljetusta; ja

b)

tunnetun tiliasiakkaan puolesta lastia kuljettavan rahdinkuljettajan on hyväksyttävä lisäyksessä 6-E