ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
11. marraskuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2002, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteen I C ja V muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2015/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta ( 1 )

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2004, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2005, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

53

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2006, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

58

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2007, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Bosnia ja Hertsegovinassa toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

64

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2008, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

69

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Puolan kanssa

70

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2002,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteen I C ja V muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 1357/2014 (2), jolla korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (3) liite III, muutetaan jätteen vaarallisia ominaisuuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1272/2008 (4) vahvistettujen muutosten huomioon ottamiseksi. Tässä muutoksessa vaarallisille ominaisuuksille H1–H15 annetaan uudet nimet HP1–HP15, jotta vältettäisiin mahdolliset sekaannukset asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen vaaralausekekoodien kanssa. Kyseistä asetusta sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä I C, jossa annetaan erityisiä ohjeita ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämisestä, viitataan vaarallisten ominaisuuksien vanhoihin nimiin, ja sitä olisi näin ollen muutettava.

(3)

Komission päätöksessä 2014/955/EU (5) korvataan komission päätöksen 2000/532/EY (6) liitteessä luetellut jätteet tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Päätöstä 2014/955/EU sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä V olevassa 2 osassa luetellaan päätöksen 2000/532/EY liitteessä luetellut jätteet. Koska päätöstä 2000/532/EY on muutettu, asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitettä V olisi mukautettava näiden muutosten mukaisesti. Tästä syystä tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen kuin asetusta (EU) N:o 1357/2014 ja päätöstä 2014/955/EU.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1013/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/98/EY 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteet I C ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 89).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Komission päätös 2014/955/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44).

(6)  Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteet I C ja V seuraavasti:

1.

Korvataan liitteessä I C olevan IV osan 25 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

Kentän 14 kohta viii: Ilmoittakaa tässä kohdassa soveltuvin osin asianmukainen H-koodi tai H-koodit eli jätteen vaarallisia ominaisuuksia osoittavat koodit (ks. ilmoitusasiakirjan liitteenä oleva lyhenne- ja koodiluettelo). Jos jätteellä ei ole Baselin yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia vaarallisia ominaisuuksia, mutta jäte on vaarallista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III mukaisesti, ilmoittakaa HP-koodi tai HP-koodit mainitun liitteen III mukaisesti ja lisätkää HP-koodin perään ’EU’ (esim. HP14 EU).”

2.

Korvataan liitteessä V oleva osa 2 seuraavasti:

”Osa 2

Päätöksen 2000/532/EY liitteessä luetellut jätteet  (1)

01

MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHINNASSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

01 01

mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 03

metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 03 04*

sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat

01 03 05*

muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 06

muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat

01 03 07*

muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 08

muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 03 09

muu kuin nimikkeessä 01 03 10 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte

01 03 10*

muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte, joka sisältää vaarallisia aineita

01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 04 07*

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 04 08

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske

01 04 09

hiekka- ja savijätteet

01 04 10

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 04 11

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

01 04 12

muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet

01 04 13

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05

porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

01 05 05*

öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 06*

porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 05 07

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 08

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02

MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

02 01

maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 01 02

eläinkudosjätteet

02 01 03

kasvikudosjätteet

02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan lukien) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet

02 01 07

metsätalouden jätteet

02 01 08*

maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02 01 09

muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet

02 01 10

metallijätteet

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

02 02 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 02 02

eläinkudosjätteet

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03

hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

02 03 02

säilöntäainejätteet

02 03 03

liuotinuuton jätteet

02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04

sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

02 04 02

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05

maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06

leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 06 02

säilöntäainejätteet

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07

jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03

PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

03 01

puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet

03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

03 01 04*

sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 01 05

muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 02

puunsuojauksessa syntyvät jätteet

03 02 01*

halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 02*

klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 03*

organometalliset puunsuojakemikaalit

03 02 04*

epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 05*

muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 02 99

puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla

03 03

massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

03 03 01

kuori- ja puujätteet

03 03 02

soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)

03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

03 03 07

keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet

03 03 08

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

03 03 09

meesajäte

03 03 10

mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet

03 03 11

muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04

NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET

04 01

nahka- ja turkisteollisuuden jätteet

04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

04 01 02

kalkitusjätteet

04 01 03*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia

04 01 08

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02

tekstiiliteollisuuden jätteet

04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)

04 02 14*

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

04 02 16*

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit

04 02 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

04 02 21

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet

04 02 22

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05

ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

05 01

öljynjalostuksen jätteet

05 01 02*

suolanpoistolietteet

05 01 03*

säiliöiden pohjalietteet

05 01 04*

happamat alkyylilietteet

05 01 05*

vuotanut öljy

05 01 06*

jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet

05 01 07*

happotervat

05 01 08*

muut tervat

05 01 09*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

05 01 11*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

05 01 12*

happoja sisältävä öljy

05 01 13

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

05 01 14

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 01 15*

käytetyt suodatussavet

05 01 16

öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte

05 01 17

bitumi

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06

hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 06 01*

happotervat

05 06 03*

muut tervat

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07

maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet

05 07 01*

elohopeaa sisältävät jätteet

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06

EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

06 01

happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 01 01*

rikkihappo ja rikkihapoke

06 01 02*

suolahappo

06 01 03*

fluorivetyhappo

06 01 04*

fosforihappo ja fosforihapoke

06 01 05*

typpihappo ja typpihapoke

06 01 06*

muut hapot

06 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 02

emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 02 01*

kalsiumhydroksidi

06 02 03*

ammoniumhydroksidi

06 02 04*

natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

06 02 05*

muut emäkset

06 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03

suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 03 11*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

06 03 13*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 14

muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset

06 03 15*

metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 16

muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 04

muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet

06 04 03*

arseenia sisältävät jätteet

06 04 04*

elohopeaa sisältävät jätteet

06 04 05*

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 05 02*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 06

rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet

06 06 02*

vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet

06 06 03

muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07

halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 07 01*

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

06 07 02*

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

06 07 03*

elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet

06 07 04*

liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 08 02*

vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet

06 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 09

fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 09 02

fosforia sisältävä kuona

06 09 03*

kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

06 09 04

muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10

typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 10 02*

vaarallisia aineita sisältävät jätteet

06 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 11

epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 11 01

titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13

sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13 01*

epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

06 13 02*

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)

06 13 03

nokimusta

06 13 04*

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

06 13 05*

noki

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07

ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

07 01

orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 01 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 02

muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 02 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 02 13

muovijätteet

07 02 14*

lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 15

muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet

07 02 16*

vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet

07 02 17

muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03

orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11)

07 03 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04

orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 04 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 04 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05

lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 05 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 05 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 14

muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 06

rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 06 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07

hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 07 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08

PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01

maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 01 11*

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

08 01 13*

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

08 01 15*

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

08 01 17*

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

08 01 19*

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

08 01 21*

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02

muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

08 02 02

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 02 03

keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03

painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet

08 03 08

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 03 12*

painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 13

muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet

08 03 14*

painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 15

muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet

08 03 16*

etsausliuosten jätteet

08 03 17*

värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 18

muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet

08 03 19*

dispersioöljy

08 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 04

liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 04 09*

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 10

muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

08 04 11*

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 12

muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet

08 04 13*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 14

muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 04 15*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 16

muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 04 17*

hartsiöljy

08 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 05

jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08

08 05 01*

isosyanaattijätteet

09

VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET

09 01

valokuvateollisuuden jätteet

09 01 01*

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset

09 01 02*

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

09 01 03*

liuotinpohjaiset kehiteliuokset

09 01 04*

kiinniteliuokset

09 01 05*

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

09 01 06*

valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa

09 01 07

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 08

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 10

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa

09 01 11*

kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo

09 01 12

muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo

09 01 13*

muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

09 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

10 01

voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)

10 01 01

pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa)

10 01 02

hiilen poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 03

turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 04*

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka

10 01 05

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 07

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 09*

rikkihappo

10 01 13*

polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka

10 01 14*

rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 15

muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka

10 01 16*

rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 01 17

muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka

10 01 18*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 19

muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

10 01 20*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 21

muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

10 01 22*

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 23

muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet

10 01 24

leijupetihiekka

10 01 25

hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet

10 01 26

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 02

rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 01

kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 02

käsittelemättömät kuonat

10 02 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 08

muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 02 10

hehkuhilse

10 02 11*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 02 12

muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 13*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 14

muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 02 15

muut lietteet ja suodatuskakut

10 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 03

alumiinin pyrometallurgiajätteet

10 03 02

anodijätteet

10 03 04*

primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 05

alumiinioksidijätteet

10 03 08*

sekundäärituotannon suolakuonat

10 03 09*

sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 15*

skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 03 16

muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet

10 03 17*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 03 18

muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

10 03 19*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 20

muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 03 21*

muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 22

muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)

10 03 23*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 24

muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 03 25*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 26

muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 03 27*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 03 28

muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 29*

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 30

muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 04

lyijyn pyrometallurgiajätteet

10 04 01*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 03*

kalsiumarsenaatti

10 04 04*

savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05*

muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 04 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 04 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 04 10

muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 05

sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 05 03*

savukaasujen suodatuspölyt

10 05 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 05 05*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 05 08*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 05 09

muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 05 10*

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 05 11

muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 06

kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 06 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 06 03*

savukaasujen suodatuspölyt

10 06 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 06 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 06 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 06 10

muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 07

hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet

10 07 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 07 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 07 03

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 07 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 07 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 07 07*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 07 08

muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 08

muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet

10 08 04

hienojakeet ja pölyt

10 08 08*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 09

muut kuonat

10 08 10*

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 08 11

muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 08 12*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 08 13

muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

10 08 14

anodijätteet

10 08 15*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 16

muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 08 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 18

muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 08 19*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 08 20

muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 09

rautametallien valimojätteet

10 09 03

valimouunien kuona

10 09 05*

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 06

muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 09 07*

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 08

muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 09 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 10

muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 09 11*

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 12

muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet

10 09 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 14

muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet

10 09 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita

10 09 16

muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste

10 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 10

ei-rautametallien valimojätteet

10 10 03

valimouunien kuona

10 10 05*

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 06

muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 10 07*

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 08

muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 10 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 10

muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 10 11*

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 12

muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet

10 10 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 14

muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet

10 10 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita

10 10 16

muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste

10 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 11

lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 11 03

lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet

10 11 05

hienojakeet ja pölyt

10 11 09*

polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 10

muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 11 11*

lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja

10 11 12

muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet

10 11 13*

lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita

10 11 14

muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete

10 11 15*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 16

muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 11 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 18

muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 11 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 20

muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet

10 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 12

keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 12 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 12 03

hienojakeet ja pölyt

10 12 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 12 06

käytöstä poistetut muotit

10 12 08

keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu)

10 12 09*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 12 10

muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 12 11*

lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

10 12 12

muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet

10 12 13

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete

10 12 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 13

sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 13 04

kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet

10 13 06

hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13)

10 13 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 13 09*

asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia

10 13 10

muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 11

muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 12*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 13 13

muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 13 14

betonijäte ja betoniliete

10 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 14

krematorioissa syntyvät jätteet

10 14 01*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

11

METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET

11 01

metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet

11 01 05*

peittaushapot

11 01 06*

hapot, joita ei ole mainittu muualla

11 01 07*

peittausemäkset

11 01 08*

fosfatointilietteet

11 01 09*

lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 10

muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut

11 01 11*

vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 12

muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet

11 01 13*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 14

muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet

11 01 15*

membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 16*

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

11 01 98*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 02

ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet

11 02 02*

sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (mukaan lukien jarosiitti ja götiitti)

11 02 03

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

11 02 05*

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 06

muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet

11 02 07*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 03

karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet

11 03 01*

syanideja sisältävät jätteet

11 03 02*

muut jätteet

11 05

kuumaupotuksessa syntyvät jätteet

11 05 01

kovasinkki

11 05 02

sinkkituhka

11 05 03*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

11 05 04*

käytetyt sulatteet

11 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12

METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

12 01

metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

12 01 01

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 02

rautametallien pölyt ja hienojakeet

12 01 03

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 04

ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet

12 01 05

muovilastut ja muovien muovausjätteet

12 01 06*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 07*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 08*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja

12 01 09*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja

12 01 10*

synteettiset työstö-öljyt

12 01 12*

käytetyt vahat ja rasvat

12 01 13

hitsausjätteet

12 01 14*

työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 15

muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet

12 01 16*

suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 17

muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet

12 01 18*

metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä

12 01 19*

helposti biohajoava työstö-öljy

12 01 20*

käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 21

muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet

12 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 03

jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11)

12 03 01*

vesipitoiset pesunesteet

12 03 02*

höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet

13

ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKERYHMIIN 05, 12 JA 19 KUULUVIA ÖLJYJÄTTEITÄ JA POLTTONESTEJÄTTEITÄ)

13 01

hydrauliöljyjätteet

13 01 01*

PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt

13 01 04*

klooratut emulsiot

13 01 05*

klooraamattomat emulsiot

13 01 09*

mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt

13 01 10*

mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt

13 01 11*

synteettiset hydrauliöljyt

13 01 12*

helposti biohajoavat hydrauliöljyt

13 01 13*

muut hydrauliöljyt

13 02

moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet

13 02 04*

mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 05*

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 06*

synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 07*

helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 08*

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 03

eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet

13 03 01*

PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 06*

muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 07*

mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 08*

synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 09*

helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 10*

muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 04

pilssivedet

13 04 01*

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 04 02*

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

13 04 03*

muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 05

öljynerottimien jätteet

13 05 01*

hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet

13 05 02*

öljynerottimien lietteet

13 05 03*

keräilyaltaan lietteet

13 05 06*

öljynerottimien öljy

13 05 07*

öljynerottimien öljyinen vesi

13 05 08*

hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset

13 07

polttonestejätteet

13 07 01*

polttoöljy ja dieselöljy

13 07 02*

bensiini

13 07 03*

muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)

13 08

öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla

13 08 01*

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

13 08 02*

muut emulsiot

13 08 99*

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

14

ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIÄ 07 JA 08)

14 06

orgaanisten liuottimien jätteet, jäähdytysaineet sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasut

14 06 01*

kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet

14 06 02*

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 04*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 06 05*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

15

PAKKAUSJÄTTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA

15 01

pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerätty pakkausjäte)

15 01 01

paperi- ja kartonkipakkaukset

15 01 02

muovipakkaukset

15 01 03

puupakkaukset

15 01 04

metallipakkaukset

15 01 05

komposiittipakkaukset

15 01 06

sekalaiset pakkaukset

15 01 07

lasipakkaukset

15 01 09

tekstiilipakkaukset

15 01 10*

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

15 01 11*

metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina

15 02

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

15 02 02*

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

15 02 03

muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 01

romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08)

16 01 03

loppuun käytetyt renkaat

16 01 04*

romuajoneuvot

16 01 06

romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

16 01 07*

öljynsuodattimet

16 01 08*

elohopeaa sisältävät osat

16 01 09*

PCB:tä sisältävät osat

16 01 10*

räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)

16 01 11*

asbestia sisältävät jarrupalat

16 01 12

muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat

16 01 13*

jarrunesteet

16 01 14*

jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 01 15

muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet

16 01 16

nesteytetyn kaasun säiliöt

16 01 17

rautametalli

16 01 18

ei-rautametalli

16 01 19

muovi

16 01 20

lasi

16 01 21*

muut kuin nimikkeissä 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat

16 01 22

osat, joita ei ole mainittu muualla

16 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 02

sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen jätteet

16 02 09*

PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

16 02 10*

muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut laitteistot

16 02 11*

kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 12*

asbestia vapaana sisältävät laitteistot

16 02 13*

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 12 mainitut, vaarallisia osia (2) sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 14

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

16 02 15*

käytöstä poistetuista laitteista poistetut vaaralliset osat

16 02 16

muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut osat

16 03

epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet

16 03 03*

epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 04

muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet

16 03 05*

orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 06

muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet

16 03 07*

metallinen elohopea

16 04

räjähdysainejätteet

16 04 01*

ammusjätteet

16 04 02*

ilotulitusjätteet

16 04 03*

räjähdysainejätteet

16 05

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit

16 05 04*

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 05 05

muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut

16 05 06*

laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina

16 05 07*

käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

16 05 08*

käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

16 05 09

muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit

16 06

paristot ja akut

16 06 01*

lyijyakut

16 06 02*

nikkelikadmiumakut

16 06 03*

elohopeaa sisältävät paristot

16 06 04

alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)

16 06 05

muut paristot ja akut

16 06 06*

erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit

16 07

kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13)

16 07 08*

öljyä sisältävät jätteet

16 07 09*

jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita

16 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 08

käytetyt katalyytit ja katalysaattorit

16 08 01

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

16 08 02*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä

16 08 03

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla

16 08 04

nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

16 08 05*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa

16 08 06*

katalyytteinä käytetyt nesteet

16 08 07*

käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

16 09

hapettavat aineet

16 09 01*

permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti

16 09 02*

kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti

16 09 03*

peroksidit, kuten vetyperoksidi

16 09 04*

hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla

16 10

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa

16 10 01*

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 02

muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet

16 10 03*

vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 04

muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit

16 11

vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet

16 11 01*

metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 02

muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 03*

muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 04

muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät muut vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 05*

muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 06

muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)

17 01

betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 01 01

betoni

17 01 02

tiilet

17 01 03

laatat ja keramiikka

17 01 06*

betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 01 07

muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset

17 02

puu, lasi ja muovit

17 02 01

puu

17 02 02

lasi

17 02 03

muovi

17 02 04*

lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

17 03

bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 03 01*

kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset

17 03 02

muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset

17 03 03*

kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 04

metallit (niiden seokset mukaan luettuina)

17 04 01

kupari, pronssi, messinki

17 04 02

alumiini

17 04 03

lyijy

17 04 04

sinkki

17 04 05

rauta ja teräs

17 04 06

tina

17 04 07

sekalaiset metallit

17 04 09*

metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 04 10*

öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit

17 04 11

muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit

17 05

maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat

17 05 03*

maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 04

muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset

17 05 05*

ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 06

muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat

17 05 07*

ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 08

muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet

17 06

eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet

17 06 01*

asbestia sisältävät eristysaineet

17 06 03*

muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

17 06 04

muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet

17 06 05*

asbestia sisältävät rakennusaineet

17 08

kipsipohjaiset rakennusaineet

17 08 01*

kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 08 02

muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet

17 09

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

17 09 01*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

17 09 02*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)

17 09 03*

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 09 04

muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

18

IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA KEITTIÖ- JA RAVINTOLAJÄTTEITÄ, JOTKA EIVÄT OLE SYNTYNEET VÄLITTÖMÄSSÄ HOITOTOIMINNASSA)

18 01

synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 01 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 02

ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 03*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 01 04

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)

18 01 06*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 01 07

muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit

18 01 08*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 01 09

muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet

18 01 10*

hammashoidon amalgaamijätteet

18 02

eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 02 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)

18 02 02*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 03

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 05*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 02 06

muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit

18 02 07*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 02 08

muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet

19

JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 02

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

19 01 05*

kaasujen käsittelystä syntyvät suodatuskakut

19 01 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 01 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 10*

savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili

19 01 11*

pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 12

muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona

19 01 13*

lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 14

muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka

19 01 15*

kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 16

muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka

19 01 17*

pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 18

muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet

19 01 19

leijupetihiekka

19 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 02

jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet

19 02 03

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä

19 02 04*

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista

19 02 05*

fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 06

muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 02 07*

öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit

19 02 08*

palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 09*

palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 10

muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet

19 02 11*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 03

stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet

19 03 04*

muut kuin nimikkeessä 19 03 08 mainitut vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu

19 03 05

muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet

19 03 06*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty

19 03 07

muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet

19 03 08*

osittain stabiloitu elohopea

19 04

lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 01

lasitetut jätteet

19 04 02*

lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03*

lasittumaton kiinteä faasi

19 04 04

lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 05

kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 05 01

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa

19 05 02

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

19 05 03

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

19 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 06

jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 06 03

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 04

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 05

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 06

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 07

kaatopaikan suotovedet

19 07 02*

kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 07 03

muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet

19 08

jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 08 01

välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet

19 08 02

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

19 08 05

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 06*

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 08 07*

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 08 08*

membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

19 08 09

öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja

19 08 10*

muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset

19 08 11*

teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 12

muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 13*

teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 14

muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09

ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

19 09 01

ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

19 09 02

selkeytyksessä syntyvät lietteet

19 09 03

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

19 09 04

käytetty aktiivihiili

19 09 05

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 09 06

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 10

metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet

19 10 01

rauta- ja teräsjätteet

19 10 02

ei-rautametallijätteet

19 10 03*

metallinöyhtä (fluff) – kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 04

muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) – kevytjae ja pöly

19 10 05*

muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 06

muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet

19 11

öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet

19 11 01*

käytetyt suodatussavet

19 11 02*

happotervat

19 11 03*

vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 11 04*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

19 11 05*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 11 06

muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

19 11 07*

savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

19 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 12

jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 12 01

paperi ja kartonki

19 12 02

rautametalli

19 12 03

ei-rautametalli

19 12 04

muovi ja kumi

19 12 05

lasi

19 12 06*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

19 12 07

muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu

19 12 08

tekstiilit

19 12 09

mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset)

19 12 10

palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)

19 12 11*

muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 12 12

muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)

19 13

maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet

19 13 01*

maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 02

muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet

19 13 03*

maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 04

muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet

19 13 05*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 06

muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet

19 13 07*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 08

muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit

20

YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA

20 01

erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)

20 01 01

paperi ja kartonki

20 01 02

lasi

20 01 08

biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet

20 01 10

vaatteet

20 01 11

tekstiilit

20 01 13*

liuottimet

20 01 14*

hapot

20 01 15*

emäkset

20 01 17*

valokuvauskemikaalit

20 01 19*

torjunta-aineet

20 01 21*

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

20 01 23*

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

20 01 25

ruokaöljyt ja ravintorasvat

20 01 26*

muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat

20 01 27*

maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 28

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 30

muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

20 01 31*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

20 01 32

muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet

20 01 33*

nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja

20 01 34

muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut

20 01 35*

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia (3)

20 01 36

muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

20 01 37*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

20 01 38

muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu

20 01 39

muovit

20 01 40

metallit

20 01 41

nuohouksessa syntyvät jätteet

20 01 99

muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla

20 02

puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina

20 02 01

biohajoavat jätteet

20 02 02

maa- ja kiviainekset

20 02 03

muut biohajoamattomat jätteet

20 03

muut yhdyskuntajätteet

20 03 01

sekalaiset yhdyskuntajätteet

20 03 02

torikaupassa syntyvät jätteet

20 03 03

katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 04

sakokaivolietteet

20 03 06

viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 07

kookkaat jätteet

20 03 99

yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla”


(1)  Asteriskilla (*) merkittyjen jätteiden katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY mukaisia vaarallisia jätteitä. Jäljempänä olevassa luettelossa mainittuja jätteitä luokiteltaessa otetaan huomioon päätöksen 2000/532/EY liitteessä olevien otsakkeiden ’määritelmät’, ’arviointi ja luokittelu’ ja ’jäteluettelo’ alla olevat kohdat.

(2)  Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia jne.

(3)  Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia jne.


11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/32


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2003,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 808/2004 luotiin yhteinen kehys tietoyhteiskuntaa koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Tarvitaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta voidaan määrittää moduulin 1 ”Yritykset ja tietoyhteiskunta” ja moduulin 2 ”Yksityishenkilöt, kotitaloudet ja tietoyhteiskunta” mukaisten tilastojen tuottamista varten tarvittavat tiedot sekä asettaa määräajat niiden toimittamiselle.

(3)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietoyhteiskuntaa koskevien Euroopan tilastojen tuottamista varten toimitettavat ja asetuksen (EY) N:o 808/2004 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitetut moduulin 1 ”Yritykset ja tietoyhteiskunta” ja moduulin 2 ”Yksityishenkilöt, kotitaloudet ja tietoyhteiskunta” tiedot luetellaan tämän asetuksen liitteissä I ja II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.


LIITE I

Moduuli 1: Yritykset ja tietoyhteiskunta

A.   Aiheet ja niiden ominaisuustiedot

1)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 liitteessä I olevasta luettelosta valitut aiheet viitevuodelle 2016 ovat seuraavat:

a)

tieto- ja viestintätekniset järjestelmät ja niiden käyttö yrityksissä,

b)

internetin ja muiden sähköisten verkkojen käyttö yrityksissä,

c)

sähköinen kaupankäynti,

d)

sähköisen liiketoiminnan menetelmät ja organisatoriset näkökohdat,

e)

tieto- ja viestintätekninen osaaminen yritysyksikössä sekä tieto- ja viestintäteknisten taitojen tarve,

f)

tieto- ja viestintätekniikan, internetin ja muiden sähköisten verkkojen sekä sähköisen kaupan ja sähköisen liiketoiminnan menetelmien käytön esteet,

g)

sellaisten tekniikoiden käyttömahdollisuudet ja käyttö, joilla voi yhdistyä internetiin tai muihin verkkoihin mistä tahansa ja milloin tahansa (yhteyden saatavuus kaikkialla).

2)

Seuraavat yrityksen ominaisuustiedot on kerättävä:

a)

Tieto- ja viestintätekniset järjestelmät ja niiden käyttö yrityksissä

i)

Kaikista yrityksistä:

tietokoneiden käyttö.

ii)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

(vapaaehtoinen) niiden työntekijöiden määrä tai prosenttiosuus kaikista työntekijöistä, jotka käyttävät tietokoneita ammatillisiin tarkoituksiin.

b)

Internetin ja muiden sähköisten verkkojen käyttö yrityksissä

i)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

internetyhteys,

laskujen laatiminen tai lähettäminen.

ii)

Internetyhteyden omaavista yrityksistä:

niiden työntekijöiden määrä tai prosenttiosuus kaikista työntekijöistä, jotka käyttävät työtehtävissä tietokoneita, joista on internetyhteys,

internetyhteys: DSL tai mikä tahansa muu kiinteä laajakaistayhteys,

internetyhteys: langaton laajakaistayhteys kannettavalla laitteella matkapuhelinverkossa (3G tai 4G),

(vapaaehtoinen) internetyhteys: langaton laajakaistayhteys kannettavalla tietokoneella matkapuhelinverkossa (3G tai 4G),

(vapaaehtoinen) internetyhteys: langaton laajakaistayhteys muulla kannettavalla laitteella kuten älypuhelimella matkapuhelinverkossa (3G tai 4G),

niiden työntekijöiden määrä tai prosenttiosuus kaikista työntekijöistä, joille yritys on antanut työtehtäviin kannettavan laitteen, josta on internetyhteys matkapuhelinverkkojen kautta,

sellaisen kannettavan laitteen antaminen työntekijöille työtehtäviin, josta on langaton internetyhteys,

oma verkkosivusto,

verkkoyhteisöpalvelujen käyttö, ei pelkästään maksettujen ilmoitusten lähettämiseen,

yritysblogien tai mikroblogien käyttö, ei pelkästään maksettujen ilmoitusten lähettämiseen,

multimediasisällön jakamiseen tarkoitettujen verkkosivustojen käyttö, ei pelkästään maksettujen ilmoitusten lähettämiseen,

wikipohjaisten tiedonjakamisvälineiden käyttö, ei pelkästään maksettujen ilmoitusten lähettämiseen.

iii)

Yrityksistä, joilla on DSL tai muu kiinteä laajakaistainen internetyhteys:

nopeimman internetyhteyden suurin sopimuksenmukainen siirtonopeus Mb/s välillä [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥ 100].

iv)

Yrityksistä, joilla on verkkosivusto, tiedot seuraavien toimintojen tarjoamisesta:

tavaroiden tai palvelujen kuvaus, hinnastot,

verkossa tehtävät tilaukset tai varaukset,

kävijöiden mahdollisuus räätälöidä tai muokata verkkotuotteita tai -palveluja,

tehtyjen tilausten tila tai seuranta,

personoitu sisältö verkkosivustolla niille, jotka vierailevat sivustolla säännöllisesti tai toistuvasti,

linkit tai viittaukset yrityksen profiileihin sosiaalisessa mediassa,

(vapaaehtoinen) avoimista työpaikoista ilmoittaminen tai verkossa tehtävä työpaikkahakemus.

v)

Yrityksistä, jotka antavat työntekijöille työtehtäviin kannettavan laitteen, josta on langaton internetyhteys:

kannettavan laitteen antaminen pääsyn tarjoamiseksi yrityksen sähköpostijärjestelmään,

kannettavan laitteen antaminen pääsyn tarjoamiseksi yrityksen asiakirjoihin,

kannettavan laitteen antaminen yrityksen ohjelmasovellusten käyttämiseksi.

c)

Sähköinen kaupankäynti

i)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

tuote- tai palvelutilausten vastaanottaminen verkkosivuston tai sovelluksen kautta (verkkomyynti) edeltävänä kalenterivuonna,

tuote- tai palvelutilausten vastaanottaminen EDI-viesteinä (EDI-myynti) edeltävänä kalenterivuonna,

(vapaaehtoinen) tuote- tai palvelutilausten tekeminen verkkosivuston tai sovelluksen kautta tai EDI-viesteinä edeltävänä kalenterivuonna.

ii)

Yrityksistä, jotka ovat vastaanottanet tilauksia verkkosivuston tai sovelluksen kautta edeltävänä kalenterivuonna:

verkkosivuston tai sovelluksen kautta vastaanotettuihin tilauksiin perustuvan sähköisen myynnin arvo tai prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna,

verkkosivuston tai sovelluksen kautta vastaanotettuihin tilauksiin perustuvan, yksityisille kuluttajille (B2C) tapahtuvan sähköisen myynnin (liikevaihdon) prosenttiosuus edeltävänä kalenterivuonna,

verkkosivuston tai sovelluksen kautta vastaanotettuihin tilauksiin perustuvan, muille yrityksille (B2B) ja viranomaisille (B2G) tapahtuvan sähköisen myynnin (liikevaihdon) prosenttiosuus edeltävänä kalenterivuonna,

(vapaaehtoinen) verkkomaksujärjestelmien käyttö verkkosivuston tai sovelluksen kautta tapahtuvassa myynnissä, eli maksu integroitu tilaustapahtumaan,

(vapaaehtoinen) muiden kuin verkkomaksujärjestelmien käyttö verkkosivuston tai sovelluksen kautta tapahtuvassa myynnissä, eli maksua ei ole integroitu tilaustapahtumaan.

iii)

Tuote- tai palvelutilauksia EDI-viesteinä vastaanottaneista yrityksistä:

EDI-tyyppisinä viesteinä vastaanotettuihin tilauksiin perustuvan sähköisen myynnin arvo tai prosenttiosuus kokonaisliikevaihdosta edeltävänä kalenterivuonna.

iv)

Verkkosivuston tai sovelluksen kautta tai EDI-viestinä tilauksia tehneistä yrityksistä (vapaaehtoinen):

tuote- tai palvelutilausten tekeminen verkkosivuston tai sovelluksen kautta edeltävänä kalenterivuonna,

tuote- tai palvelutilausten tekeminen EDI-viesteinä edeltävänä kalenterivuonna,

tuote- tai palvelutilausten tekeminen verkkosivuston tai sovelluksen kautta tai EDI-viesteinä vähintään 1 prosentilla kaikkien hankintojen arvosta, edeltävänä kalenterivuonna.

d)

Sähköisen liiketoiminnan menetelmät ja organisatoriset näkökohdat

i)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

(vapaaehtoinen) ison datan analysointi käyttäen tietolähteenä yrityksen omaa dataa älylaitteen tai sensorin avulla edeltävänä kalenterivuonna,

(vapaaehtoinen) ison datan analysointi käyttäen tietolähteenä geopaikannustietoja edeltävänä kalenterivuonna,

(vapaaehtoinen) ison datan analysointi käyttäen tietolähteenä sosiaalisesta mediasta saatuja tietoja edeltävänä kalenterivuonna,

(vapaaehtoinen) ison datan analysointi käyttäen muita kuin edellä mainittuja tietolähteitä edeltävänä kalenterivuonna.

ii)

Yrityksistä, jotka analysoivat isoa dataa:

(vapaaehtoinen) yrityksen omien työntekijöiden käyttö ison datan analysointiin,

(vapaaehtoinen) ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttö ison datan analysointiin.

iii)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

minkä tahansa tyyppisten laskujen laatiminen/lähettäminen muille yrityksille sähköisesti tai paperiversiona edeltävänä kalenterivuonna,

minkä tahansa tyyppisten laskujen laatiminen/lähettäminen viranomaisille sähköisesti tai paperiversiona edeltävänä kalenterivuonna,

minkä tahansa tyyppisten laskujen laatiminen/lähettäminen yksityisasiakkaille sähköisesti tai paperiversiona edeltävänä kalenterivuonna,

niiden laskujen osuus, jotka saatiin sähköisesti automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa vakiomuodossa edeltävänä kalenterivuonna,

niiden laskujen osuus, jotka saatiin paperiversiona tai automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltumattomassa sähköisessä muodossa edeltävänä kalenterivuonna.

iv)

Yrityksistä, jotka laativat/lähettivät laskuja muille yrityksille tai viranomaisille edeltävänä kalenterivuonna:

niiden laskujen prosenttiosuus, jotka laadittiin/lähetettiin sähköisesti automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa vakiomuodossa muille yrityksille tai viranomaisille edeltävänä kalenterivuonna,

niiden laskujen prosenttiosuus, jotka laadittiin/lähetettiin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltumattomassa sähköisessä muodossa muille yrityksille tai viranomaisille edeltävänä kalenterivuonna,

niiden laskujen prosenttiosuus, jotka laadittiin/lähetettiin ainoastaan paperiversiona muille yrityksille tai viranomaisille edeltävänä kalenterivuonna.

e)

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen yritysyksikössä sekä tieto- ja viestintäteknisten taitojen tarve

i)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden työllistäminen,

koulutuksen tarjoaminen tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoille tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien taitojen kehittämiseksi edeltävänä kalenterivuonna,

koulutuksen tarjoaminen muille työntekijöille tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien taitojen kehittämiseksi edeltävänä kalenterivuonna,

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden rekrytointi tai yritys rekrytoida tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita edeltävänä kalenterivuonna,

seuraavien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien toteuttaminen edeltävänä kalenterivuonna jaoteltuna seuraavasti: ”pääosin omien työntekijöiden toteuttamana, mukaan luettuina emo- tai tytäryritysten työntekijät”, ”pääosin ulkoisen toimittajan toteuttamana”, ”ei sovellu”),

tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin (palvelimien, tietokoneiden, tulostimien, verkkojen) ylläpito,

toimisto-ohjelmiston tuki,

yrityshallinnon ohjelmistojen/järjestelmien kehittäminen,

yrityshallinnon ohjelmistojen/järjestelmien tuki,

verkkosovellusten kehittäminen,

verkkosovellusten tuki,

tietoturva ja tietosuoja.

ii)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä, jotka edeltävänä kalenterivuonna rekrytoivat tai yrittivät rekrytoida tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita:

tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoille tarkoitetut avoimet työpaikat, jotka oli vaikea täyttää.

f)

Tieto- ja viestintätekniikan, internetin ja muiden sähköisten verkkojen sekä sähköisen kaupan ja sähköisen liiketoiminnan menetelmien käytön esteet

i)

Tietokoneita käyttävistä yrityksistä:

(vapaaehtoinen) esteet, jotka rajoittavat myyntiä verkkosivustojen tai sovelluksen kautta tai estävät sen ja jotka johtuvat siitä, että tavarat tai palvelut eivät sovellu verkkomyyntiin,

(vapaaehtoinen) esteet, jotka rajoittavat myyntiä verkkosivustojen tai sovelluksen kautta tai estävät sen ja jotka johtuvat logistiikkaan liittyvistä ongelmista,

(vapaaehtoinen) esteet, jotka rajoittavat myyntiä verkkosivustojen tai sovelluksen kautta tai estävät sen ja jotka johtuvat maksamiseen liittyvistä ongelmista,

(vapaaehtoinen) esteet, jotka rajoittavat myyntiä verkkosivustojen tai sovelluksen kautta tai estävät sen ja jotka johtuvat tietoturvallisuus- tai tietosuojaongelmista,

(vapaaehtoinen) esteet, jotka rajoittavat myyntiä verkkosivustojen tai sovelluksen kautta tai estävät sen ja jotka johtuvat oikeudellisten puitteiden ongelmista,

(vapaaehtoinen) esteet, jotka rajoittavat myyntiä verkkosivustojen tai sovelluksen kautta tai estävät sen ja jotka johtuvat liian suurista investointikustannuksista odotettavissa oleviin hyötyihin nähden.

g)

Sellaisten tekniikoiden käyttömahdollisuudet ja käyttö, joilla voi yhdistyä internetiin tai muihin verkkoihin mistä tahansa ja milloin tahansa (yhteyden saatavuus kaikkialla)

i)

Internetyhteyden omaavista yrityksistä:

etäpääsyn tarjoaminen yrityksen sähköpostijärjestelmään, asiakirjoihin tai sovelluksiin,

maksullisen internetmainonnan käyttö,

pilvipalvelujen käyttö, lukuun ottamatta maksuttomia palveluja.

ii)

Yrityksistä, jotka maksavat mainonnasta internetissä ja käyttävät jotakin seuraavista kohdennetuista mainostamistavoista:

verkkosivujen sisältöön tai käyttäjien hakusanoihin perustuvat mainostamistavat,

internetin käyttäjien aiempien toimintojen jäljittämiseen tai profiiliin perustuvat mainostamistavat,

internetin käyttäjien geopaikannukseen perustuvat mainostamistavat,

mikä tahansa muu kohdennettu internetmainonta, jota ei mainita edellä.

iii)

Yrityksistä, joilla on pääsy internetiin ja jotka ostavat pilvipalveluja:

sähköpostin käyttö pilvipalveluna,

toimisto-ohjelmistojen käyttö pilvipalveluna,

yrityksen tietokannan (tietokantojen) ylläpito pilvipalveluna,

tiedostojen tallentaminen pilvipalveluna,

talous- ja tilinpitosovellusohjelmistojen käyttö pilvipalveluna,

asiakashallintaohjelmistojen (CRM) käyttö pilvipalveluna,

tietokoneresurssien käyttö yrityksen omien ohjelmistojen käyttämiseksi pilvipalveluna,

pilvipalvelujen käyttö palvelun tarjoajien yhteispalvelimilta,

pilvipalvelujen käyttö palvelun tarjoajien yksinomaan yrityksille tarkoitetuilta palvelimilta.

3)

Seuraavat yritysten taustatiedot on kerättävä tai saatava vaihtoehtoisista lähteistä kaikista yrityksistä:

yrityksen pääasiallinen toimiala edeltävänä kalenterivuonna,

henkilöstön keskimääräinen lukumäärä edeltävänä kalenterivuonna,

kokonaisliikevaihto edeltävänä kalenterivuonna (rahamääräisenä ilman alv:a).

B.   Soveltamisala

Tämän liitteen A kohdan 2 ja 3 alakohdassa luetellut ominaisuustiedot kerätään seuraaviin luokkiin kuuluvista yrityksistä:

1)

Toimiala: seuraaviin NACE Rev. 2:n luokkiin luokitellut yritykset:

NACE-luokka

Kuvaus

Pääluokka C

”Teollisuus”

Pääluokka D, E

”Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja jätehuolto”

Pääluokka F

”Rakentaminen”

Pääluokka G

”Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus”

Pääluokka H

”Kuljetus ja varastointi”

Pääluokka I

”Majoitus- ja ravitsemistoiminta”

Pääluokka J

”Informaatio ja viestintä”

Pääluokka L

”Kiinteistöalan toiminta”

Kaksinumerotasot 69–74

”Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta”

Pääluokka N

”Hallinto- ja tukipalvelutoiminta”

Kolminumerotaso 95.1

”Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus”

2)

Yrityksen koko: yritykset, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä. Alle 10 henkilöä työllistävät yritykset voidaan ottaa mukaan vapaaehtoisesti.

3)

Maantieteellinen kattavuus: yritykset, jotka ovat sijoittautuneet mihin tahansa jäsenvaltion alueelle.

C.   Viiteajanjaksot

Viiteajanjakso on vuosi 2015 niiden ominaisuustietojen osalta, jotka viittaavat edeltävään kalenterivuoteen. Muille ominaisuustiedoille viiteajanjakso on vuosi 2016.

D.   Tietojen jaottelut

Tämän liitteen A kohdan 2 alakohdassa lueteltujen aiheiden ja niiden ominaisuustietojen osalta kerätään seuraavat taustatiedot:

1)

Jaottelu toimialan mukaan: seuraavien NACE Rev. 2:n aggregaattien mukaan:

NACE Rev. 2:n aggregointi

kansallisten aggregaattien mahdollista laskemista varten

 

10–18

 

19–23

 

24–25

 

26–33

 

35–39

 

41–43

 

45–47

 

47

 

49–53

 

55

 

58–63

 

68

 

69–74

 

77–82

 

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

NACE Rev. 2:n aggregointi

EU:ta koskevien aggregaattien mahdollista laskemista varten

 

10–12

 

13–15

 

16–18

 

26

 

27–28

 

29–30

 

31–33

 

45

 

46

 

55–56

 

58–60

 

61

 

62–63

 

77–78 + 80–82

 

79

 

95.1

2)

Jaottelu kokoluokan mukaan: tieto jaotellaan seuraavien työntekijämäärän kokoluokkien mukaan:

Kokoluokka

 

vähintään 10 työntekijää

 

10–49 työntekijää

 

50–249 työntekijää

 

vähintään 250 työntekijää

Siinä tapauksessa, että seuraavat kokoluokat on otettu mukaan, niihin sovelletaan seuraavaa jaottelua:

Kokoluokka

 

Alle 10 työntekijää (vapaaehtoinen)

 

Alle 5 työntekijää (vapaaehtoinen)

 

5–9 työntekijää (vapaaehtoinen)

E.   Jaksotus

Tässä liitteessä edellytetyt tiedot on toimitettava kerran vuodesta 2016.

F.   Tulosten toimittamisen määräajat

1)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa ja liitteessä I olevassa 6 kohdassa tarkoitetut aggregaattitiedot, jotka on tarvittaessa merkitty luottamuksellisiksi tai epäluotettaviksi, on toimitettava Eurostatille ennen 5. lokakuuta 2016. Tiedot on viimeisteltävä, validoitava ja hyväksyttävä kyseiseen päivämäärään mennessä.

2)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa tarkoitetut metatiedot on toimitettava Eurostatille ennen 31. toukokuuta 2016.

3)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tietojen laatua koskeva kertomus on toimitettava Eurostatille 5. marraskuuta 2016 mennessä.

4)

Tiedot ja metatiedot on toimitettava Eurostatille Eurostatin määrittelemän tiedonvaihtostandardin mukaisesti keskitetyn vastaanottopisteen kautta. Metatiedot ja tietojen laatua koskeva kertomus on toimitettava Eurostatin määrittelemän standardoidun metatietorakenteen mukaisesti.


LIITE II

Moduuli 2: Yksityishenkilöt, kotitaloudet ja tietoyhteiskunta

A.   Aiheet ja niiden ominaisuustiedot

1)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 liitteessä II olevasta luettelosta valitut aiheet viitevuodelle 2016 ovat seuraavat:

a)

yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet sekä käyttö,

b)

yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien internetin ja muiden sähköisten verkkojen käyttö eri tarkoituksiin,

c)

tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ja luotettavuus,

d)

tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä tieto- ja viestintätekniset taidot,

e)

tieto- ja viestintätekniikan sekä internetin käytön esteet,

f)

yksityishenkilöiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö tiedon ja palvelujen vaihtamiseksi hallinnon ja viranomaisten kanssa (sähköinen hallinto),

g)

sellaisten tekniikoiden saatavuus ja käyttö, joilla voi yhdistyä internetiin tai muihin verkkoihin mistä tahansa ja milloin tahansa (yhteyden saatavuus kaikkialla).

2)

Seuraavat ominaisuustiedot on kerättävä:

a)

Yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuudet sekä käyttö

i)

Kaikista kotitalouksista:

internetyhteys kotona (miltä tahansa laitteelta).

ii)

Kotitalouksista, joilla on internetyhteys:

internetyhteys: kiinteä laajakaistayhteys, esim. DSL, ADSL, VDSL, kaapeli, valokaapeli, satelliitti, julkiset WiFi-yhteydet,

internetyhteys: langaton laajakaistayhteys (matkapuhelinverkon kautta – vähintään 3G, esim. UMTS, käyttämällä SIM-korttia, USB-avainta, matkapuhelinta tai älypuhelinta modeemina),

(vapaaehtoinen) internetyhteys: valintayhteys tavallisen puhelinliittymän tai ISDN:n kautta,

(vapaaehtoinen) internetyhteys: langaton kapeakaistayhteys (3G-tasoista heikompi, esim. 2G+/GPRS, käyttämällä SIM-korttia, USB-avainta, matkapuhelinta tai älypuhelinta modeemina).

b)

Yksityishenkilöiden ja/tai kotitalouksien internetin käyttö eri tarkoituksiin

i)

Kaikista yksityishenkilöistä:

milloin viimeksi käyttänyt internetiä (kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana; yli kolme kuukautta mutta alle vuosi sitten; yli vuosi sitten; ei ole koskaan käyttänyt internetiä).

ii)

Internetiä käyttäneistä yksityishenkilöistä:

milloin viimeksi käyttänyt internetiä verkkokauppaan yksityistarkoituksiin (kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana; yli kolme kuukautta mutta alle vuosi sitten; yli vuosi sitten; ei ole koskaan ostanut tai tilannut internetin kautta).

iii)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

keskimääräinen internetin käytön tiheys kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana (joka päivä tai melkein joka päivä, vähintään kerran viikossa (mutta ei joka päivä), harvemmin kuin kerran viikossa),

pöytätietokoneen käyttö internetyhteyden muodostamiseen kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

sylimikron tai minikannettavan käyttö internetyhteyden muodostamiseen kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tabletin käyttö internetyhteyden muodostamiseen kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

matkapuhelimen tai älypuhelimen käyttö internetyhteyden muodostamiseen kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

muiden mobiililaitteiden (esim. mediasoitin tai pelikonsoli, sähköisten kirjojen lukulaite, älykello) käyttö internetyhteyden muodostamiseen kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

älytelevision (kytketty suoraan internetiin esim. langattoman lähiverkon kautta, ei erillisellä laitteella suuremman näytön saamiseksi) käyttö internetyhteyden muodostamiseen kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin sähköpostin lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin internetpuhelun soittamiseksi tai videopuhelun soittamiseksi (verkkokameran avulla) internetin kautta (käyttäen sovelluksia),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin sosiaalisiin verkostoihin osallistumiseksi (käyttäjäprofiilin luominen, viestien tai muun aineiston lähettäminen),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkossa ilmestyvien uutisten, sanoma- tai uutislehtien lukemiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tavaroita tai palveluja koskevan tiedon hakemiseksi,

internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin pelien pelaamiseksi tai pelien lataamiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin musiikin kuuntelemiseksi (esim. internetradio, musiikin suoratoistopalvelut),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin televisioyhtiöiden tarjoamien ohjelmien katselemiseksi internetin kautta (suorana tai tallenteena),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin kaupallisten palvelujen tarjoamien tilausvideoiden katselemiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tiedostojen jakamiseen tarkoitettujen palvelujen tarjoaman videosisällön katselemiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin itse tehdyn sisällön (esim. teksti, valokuvat, videot, musiikki, ohjelmat) siirtämiseksi mille tahansa verkkosivustolle yleiseen käyttöön,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkkosivustojen tai blogien luomiseksi,

internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin terveystiedon hakemiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin ajan varaamiseksi lääkärille (esim. sairaalan tai terveyskeskuksen) internetsivuston kautta,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin matkailupalvelujen ja matkailuun liittyvien majoituspalvelujen käyttämiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tavaroiden tai palvelujen myymiseksi (esimerkiksi verkkohuutokaupassa),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkkopankin käyttämiseksi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin maksutilien käyttämiseksi internetistä hankittujen tavaroiden ja palvelujen maksamiseksi,

internetin tallennustilan käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin asiakirjojen, kuvien, musiikin, videoiden tai muiden tiedostojen tallentamiseksi (esim. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa suorittamalla verkkokurssi,

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa käyttämällä online-aineistoa muuhun kuin kurssin suorittamiseen (esim. audiovisuaalinen aineisto, online-opiskeluohjelmisto, sähköiset kurssikirjat),

internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa viestintään ohjaajien tai opiskelijoiden kanssa koulutussivustojen tai -portaalien kautta,

(vapaaehtoinen) internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana muuhun oppimistoimintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa.

iv)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet älytelevisiota internetyhteyttä varten kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

älytelevision käyttö ohjelmien katselemiseen internetin kautta (suorana tai tallenteena) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

älytelevision käyttö muun videosisällön katselemiseen (tilauspalvelut tai tiedostojen jakamiseen tarkoitetut palvelut) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

älytelevision käyttö internetin käyttämiseksi selainsovelluksella kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

älytelevision käyttö muiden sovellusten käyttämiseksi (esim. Skype, Facebook, pelit, verkko-ostokset) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

v)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin:

internetin käyttö osakkeiden, obligaatioiden, varojen tai muiden investointipalvelujen ostamiseksi tai myymiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö vakuutusten, myös muun palvelun yhteydessä tarjotun vakuutuksen, ostamiseksi tai uusimiseksi (esim. lentolipun ostamisen yhteydessä tarjottu matkavakuutus) kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö lainan ottamiseksi tai luoton järjestämiseksi pankista tai muulta rahoituksen tarjoajalta kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

vi)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä verkkokauppaan yksityistarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

internetin käyttö elintarvikkeiden tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö taloustarvikkeiden tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö lääkkeiden tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö vaatteiden tai urheilutarvikkeiden tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö tietoteknisten laitteistojen tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö elektroniikkalaitteiden (kamerat mukaan luettuina) tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö telepalvelujen tilaamiseksi (esim. televisio, laajakaistaliittymät, kiinteän verkon tai matkapuhelinliittymät, rahan lataaminen ennalta maksetulle SIM-kortille) kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö lomamajoituksen (esim. hotellit) tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö muiden matkajärjestelyjen tilaamiseksi (esim. matkaliput, auton vuokraus) kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö tapahtumien pääsylippujen tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö elokuvien tai musiikin tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö kirjojen, aikakauslehtien tai sanomalehtien (sähköiset kirjat mukaan luettuina) tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö sähköisen oppimateriaalin tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö videopeliohjelmien, muiden tietokoneohjelmien tai päivitysten tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

internetin käyttö muiden tavaroiden tai palvelujen tilaamiseksi kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tavaroiden tai palvelujen ostaminen tai tilaaminen kotimaisilta myyjiltä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tavaroiden tai palvelujen ostaminen tai tilaaminen muissa EU-maissa sijaitsevilta myyjiltä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tavaroiden tai palvelujen ostaminen tai tilaaminen EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevilta myyjiltä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tavaroiden tai palvelujen ostaminen tai tilaaminen kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana: myyjien alkuperämaa ei tiedossa,

internetin kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana tilattujen tavaroiden tai palvelujen määrä (tilausten tai ostosten määrä tai luokittain: 1–2 tilausta/ostosta; enemmän kuin 2 mutta enintään 5 tilausta/ostosta; enemmän kuin 5 mutta enintään 10 tilausta/ostosta; enemmän kuin 10 tilausta/ostosta,

internetin kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana ostettujen tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvo (lukuun ottamatta osakkeita tai muita rahoituspalveluita) (määrä euroina tai luokittain: vähemmän kuin 50 euroa, vähintään 50 mutta vähemmän kuin 100 euroa, vähintään 100 mutta vähemmän kuin 500 euroa, vähintään 500 mutta vähemmän kuin 1 000 euroa, vähintään 1 000 euroa; ei tiedossa),

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät verkkosivun tekniseen vikaan tilauksen tai maksun aikana,

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät vaikeuksiin löytää tietoa takuista ja muusta oikeusturvasta,

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät ilmoitettua hitaampaan toimitukseen,

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät ilmoitettua suurempiin lopullisiin kustannuksiin (esim. suuremmat toimituskulut, odottamaton palvelumaksu),

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät väärien tai vioittuneiden tavaroiden toimittamiseen,

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät petoksiin (esim. tavaroita/palveluja ei ole saatu lainkaan, luottokorttitietojen väärinkäyttö),

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät valitusten tekemisen ja virheiden korjaamisen vaikeuteen tai siihen, että valituksen jälkeen ei ole saatu tyydyttävää vastausta,

(vapaaehtoinen) internetkaupassa esiintyneet ongelmat, jotka liittyvät siihen, että ulkomainen vähittäiskauppias ei myy vastaajan maahan,

(vapaaehtoinen) muut internetkaupassa esiintyneet ongelmat,

(vapaaehtoinen) internetkaupassa ei ole esiintynyt ongelmia,

kuinka usein käyttänyt useammilta vähittäismyyjien, tuottajien tai palveluntarjoajien verkkosivustoilta satuja tietoja ennen verkko-ostoksen tekemistä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana (jaottelu sen mukaan, onko käyttänyt tietoja aina, melkein aina, joskus, harvoin tai ei koskaan),

kuinka usein käyttänyt hinta- tai tuotevertailuja tarjoavilta verkkosivustoilta tai tällaisista sovelluksista saatuja tietoja ennen verkko-ostoksen tekemistä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana (jaottelu sen mukaan, onko käyttänyt tietoja aina, melkein aina, joskus, harvoin tai ei koskaan),

kuinka usein käyttänyt asiakkaiden arviointeja sisältäviltä verkkosivustoilta tai vastaavista blogeista saatuja tietoja ennen verkko-ostoksen tekemistä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana (jaottelu sen mukaan, onko käyttänyt tietoja aina, melkein aina, joskus, harvoin tai ei koskaan),

sosiaalisen median verkkosivulla tai sovelluksessa olleen mainoksen kautta klikkaamalla tai suoraan ostamalla tilatut tai hankitut tavarat tai palvelut kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

c)

Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus ja luotettavuus

i)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

internetissä annetut henkilökohtaiset tiedot kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana henkilötietojen muodossa (esim. nimi, syntymäaika, henkilöllisyystodistuksen numero),

internetissä annetut henkilökohtaiset tiedot kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yhteystietojen muodossa (esim. kotiosoite, puhelinnumero, sähköposti),

internetissä annetut henkilökohtaiset tiedot kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana maksutietojen muodossa (esim. luotto- tai pankkikortin numero, tilinumero),

muut internetissä annetut henkilökohtaiset tiedot kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana (esim. kuva, sijainti, terveyteen liittyvä tieto, ansiotulo),

ei ole antanut internetissä henkilökohtaisia tietoja kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

lukenut tietosuojaperiaatteet ennen henkilökohtaisten tietojen antamista kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

rajoittanut maantieteellistä sijaintia koskevan tiedon saantia kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

rajoittanut verkkoyhteisöpalvelujen profiilia ja sisältöä koskevan tiedon saantia kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

kieltänyt henkilökohtaisten tietojen käytön mainontatarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tarkistanut verkkosivuston turvallisuuden, jos henkilökohtaisia tietoja on ollut pakko antaa (esim. https-sivut, turvallisuusmerkintä tai -todistus) kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

pyytänyt sivustoa tai hakukonetta päivittämään tai poistamaan itseään koskevat tiedot kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

tietoisuus siitä, että evästeitä voidaan käyttää ihmisten liikkeiden jäljittämiseen internetissä, profiilin laatimiseen käyttäjästä ja räätälöityjen mainosten lähettämiseen käyttäjille,

(vapaaehtoinen) huoli siitä, että verkkotoiminnot voidaan tallentaa räätälöityä mainontaa varten (jaottelu sen mukaan, onko erittäin huolissaan, jonkin verran huolissaan vai ei lainkaan huolissaan),

on joskus muuttanut selaimen turva-asetuksia estääkseen tai rajoittaakseen omalle tietokoneelle laitettavien evästeiden määrää,

jäljittämisen estävät ohjelmat.

d)

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä tieto- ja viestintätekniset taidot

i)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

taidot: tiedostojen siirtäminen tietokoneen ja muiden laitteiden välillä,

taidot: ohjelmiston tai sovellusten asentaminen,

taidot: ohjelmiston asetusten muuttaminen, mukaan lukien käyttöjärjestelmä tai turvaohjelmat,

taidot: tiedoston tai kansion kopioiminen tai siirtäminen,

taidot: tekstinkäsittelyohjelmiston käyttäminen,

taidot: tekstiä, kuvia, taulukoita tai kaavioita sisältävien esitysten tai asiakirjojen laatiminen,

taidot: taulukkolaskentaohjelmiston käyttäminen,

taidot: valokuva-, video- tai audiotiedostojen muokkaaminen,

taidot: koodin kirjoittaminen ohjelmointikielellä.

ii)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

taidot: taulukkolaskentaohjelmiston edistyneiden toimintojen käyttäminen tietojen jäsentämiseen ja analysointiin, kuten lajitteluun, suodattamiseen, kaavojen käyttöön, kaavioiden laadintaan.

e)

Tieto- ja viestintätekniikan sekä internetin käytön esteet

i)

Kotitalouksista, joilla ei ole internetyhteyttä kotona (syy yhteyden puuttumiseen):

internetin käyttö on mahdollista muualla,

ei tarvitse internetiä (esim. koska se ei ole hyödyllinen, se ei ole kiinnostava),

laitteista aiheutuvat kulut ovat liian suuret,

käytöstä aiheutuvat kulut ovat liian suuret (esim. puhelin, DSL-liittymä),

taitojen puute,

huoli yksityisyydestä tai turvallisuudesta,

laajakaistainternetiä ei saatavissa kyseisellä alueella,

muu syy tai peruste.

f)

Yksityishenkilöiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö tiedon ja palvelujen vaihtamiseksi hallinnon ja viranomaisten kanssa (sähköinen hallinto)

i)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

internetin käyttö kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tietojen saamiseksi viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivustoilta,

internetin käyttö kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin virallisten lomakkeiden lataamiseksi viranomaisten tai julkisten palvelujen verkkosivustoilta,

internetin käyttö kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin verkossa täytettyjen lomakkeiden toimittamiseksi viranomaisille tai julkisille palveluille.

ii)

Yksityishenkilöistä, jotka eivät toimittaneet täytettyjä lomakkeita viranomaisten verkkosivustoille kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin ja jotka eivät tehneet sitä seuraavasta syystä:

virallisten lomakkeiden toimittaminen ei tarpeellista.

iii)

Yksityishenkilöistä, jotka eivät toimittaneet täytettyjä lomakkeita viranomaisten verkkosivustoille kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin ja jotka eivät tehneet sitä jostakin seuraavasta syystä, vaikka toimittaminen olisi ollut tarpeen:

kyseistä internetpalvelua ei ollut saatavissa,

taitojen tai tietämyksen puute (esim. ei osannut käyttää verkkosivustoa tai käyttö oli liian monimutkaista),

huoli henkilötietojen suojasta ja turvallisuudesta,

(vapaaehtoinen) todentamiseen/palvelun käyttämiseen tarvittavan sähköisen allekirjoituksen tai sähköisen tunnisteen/todistuksen puuttuminen tai siihen liittyvät ongelmat,

toinen henkilö on tehnyt sen vastaajan puolesta (esim. konsultti, veroneuvoja, sukulainen tai perheenjäsen),

muu syy, jonka vuoksi täytettyjä lomakkeita ei ole toimitettu viranomaisille internetin välityksellä.

g)

Sellaisten tekniikoiden saatavuus ja käyttö, joilla voi yhdistyä internetiin tai muihin verkkoihin mistä tahansa ja milloin tahansa (yhteyden saatavuus kaikkialla)

i)

Yksityishenkilöistä, jotka ovat käyttäneet internetiä kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

matkapuhelimen tai älypuhelimen käyttö internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

matkapuhelimen tai älypuhelimen käyttö matkapuhelinverkon kautta internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

matkapuhelimen tai älypuhelimen käyttö langattoman verkon (esim. WiFi) kautta internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

kannettavan tietokoneen (esim. sylimikro, tabletti) käyttö internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

kannettavan tietokoneen (esim. sylimikro, tabletti) käyttö matkapuhelinverkon kautta – käyttämällä USB-avainta, SIM-korttia, matkapuhelinta tai älypuhelinta modeemina – internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

kannettavan tietokoneen (esim. sylimikro, tabletti) käyttö langattoman verkon (esim. WiFi) kautta internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

muiden mobiililaitteiden (esim. mediasoitin tai pelikonsoli, sähköisten kirjojen lukulaite, älykello) käyttö internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,

ei ole käyttänyt kannettavaa laitetta internetyhteyden muodostamiseen muualla kuin kotona tai työpaikalla kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

B.   Soveltamisala

1)

Tämän liitteen A kohdan 2 alakohdassa lueteltujen kotitalouksiin liittyvien ominaisuustietojen tilastoyksikköjä ovat kotitaloudet, joissa on vähintään yksi 16–74-vuotias jäsen.

2)

Tämän liitteen A kohdan 2 alakohdassa lueteltujen yksityishenkilöihin liittyvien ominaisuustietojen tilastoyksikköjä ovat 16–74-vuotiaat yksityishenkilöt.

3)

Maantieteellinen soveltamisala kattaa kaikki kotitaloudet ja/tai yksityishenkilöt, jotka asuvat jäsenvaltion alueella.

C.   Viiteajanjakso

Kerättävien tilastojen pääasiallinen viiteajanjakso on vuoden 2016 ensimmäinen neljännes.

D.   Sosioekonomiset taustatiedot

1)

Tämän liitteen A kohdan 2 alakohdassa lueteltujen kotitalouksiin liittyvien aiheiden ja niiden ominaisuustietojen osalta on kerättävä seuraavat taustatiedot:

a)

asuinalue NUTS 1 -aluejaon mukaisesti,

b)

(vapaaehtoinen) asuinalue NUTS 2 -aluejaon mukaisesti,

c)

maantieteellinen sijainti eli asuuko heikosti kehittyneellä alueella, siirtymäalueella vai hyvin kehittyneellä alueella,

d)

kaupungistumisen aste eli asuuko tiheästi tiheästi asutulla alueella, alueella, jossa asukastiheys on keskitasoa, vai harvaan asutulla alueella,

e)

kotitalouden tyyppi, ilmoitetaan kotitalouden jäsenten lukumäärä, (vapaaehtoinen) 16–24-vuotiaiden lukumäärä, (vapaaehtoinen) 16–24-vuotiaiden opiskelijoiden lukumäärä, (vapaaehtoinen) 25–64-vuotiaiden lukumäärä ja (vapaaehtoinen) vähintään 65-vuotiaiden lukumäärä sekä kerätään erikseen alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä, (vapaaehtoinen) 14–15-vuotiaiden lasten lukumäärä, (vapaaehtoinen) 5–13-vuotiaiden lasten lukumäärä ja (vapaaehtoinen) enintään 4-vuotiaiden lasten lukumäärä),

f)

(vapaaehtoinen) kotitalouden nettokuukausitulot, jotka kerätään määränä tai tulokvartiileja vastaavia kokoluokkia käyttäen,

g)

(vapaaehtoinen) kotitalouden nettoekvivalenttikuukausitulot toimitettuina kvintiileinä.

2)

Tämän liitteen A kohdan 2 alakohdassa lueteltujen yksityishenkilöihin liittyvien aiheiden ja niiden ominaisuustietojen osalta on kerättävä seuraavat taustatiedot:

a)

sukupuoli,

b)

syntymämaa eli onko syntyperäinen vai ulkomailla syntynyt, jolloin eritellään lisäksi, onko syntynyt toisessa EU-maassa vai EU:n ulkopuolisessa maassa,

c)

kansalaisuus (maa) eli onko henkilö ilmoittavan maan kansalainen vai muun kuin ilmoittavan maan kansalainen, jolloin eritellään lisäksi, onko henkilö toisen EU-maan kansalainen vai EU:n ulkopuolisen maan kansalainen,

d)

ikä, täysinä vuosina, (vapaaehtoinen) alle 16 tai yli 74 tai molemmat,

e)

(vapaaehtoinen) tosiasiallinen siviilisääty, asuuko avio- tai avoliitossa,

f)

korkein suoritettu koulutustaso kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 2011) mukaan eli enintään ylemmän perusasteen koulutus (ISCED 0, 1 tai 2), keskiasteen koulutus ja keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkeakoulutusta (ISCED 3 tai 4) tai korkea-asteen koulutus (ISCED 5, 6, 7 tai 8) taikka vähemmän kuin alemman perusasteen koulutus (ISCED 0), alemman perusasteen koulutus (ISCED 1), ylemmän perusasteen koulutus (ISCED 2), keskiasteen koulutus (ISCED 3), keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta (ISCED 4), alin korkea-aste (ISCED 5), alempi korkeakouluaste tai vastaava (ISCED 6), ylempi korkeakouluaste tai vastaava (ISCED 7) taikka tutkijakoulutusaste tai vastaava (ISCED 8),

g)

työmarkkina-asema eli onko henkilö työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, avustavat perheenjäsenet mukaan luettuina, vapaaehtoisesti voidaan määritellä, onko henkilö kokopäivätoiminen työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, osa-aikainen työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, työntekijä, jolla on vakituinen työsuhde tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, työntekijä, jolla on tilapäinen työsuhde tai määräaikainen työsopimus taikka itsenäinen ammatinharjoittaja, avustavat perheenjäsenet mukaan luettuina),

h)

(vapaaehtoinen) toimiala, jolla on työssä:

NACE Rev. 2:n pääluokat

Kuvaus

A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

B, C, D ja E

Tehdasteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta sekä muu teollisuus

F

Rakentaminen

G, H ja I

Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta

J

Informaatio ja viestintä

K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

L

Kiinteistöalan toiminta

M ja N

Yrityspalvelut

O, P ja Q

Julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut

R, S, T ja U

Muut palvelut

i)

työmarkkina-asema eli onko henkilö työtön tai työvoimaan kuulumaton opiskelija tai muu työvoimaan kuulumaton, vapaaehtoisesti voidaan määritellä onko henkilö eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä tai luopunut yritystoiminnasta, pysyvästi työkyvytön, asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa, tekeekö hän kotitöitä tai onko hän muuten työmarkkinoiden ulkopuolella,

j)

kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO-08) mukainen ammatti eli onko henkilö ruumiillisen työn tekijät, muun kuin ruumiillisen työn tekijä, tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijä tai muun kuin tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijä, vapaaehtoisesti voidaan määritellä kaikki ammatit ISCO-08-luokituksen mukaisesti kaksinumerotasolla.

E.   Jaksotus

Tiedot on toimitettava kerran vuodesta 2016.

F.   Tulosten toimittamisen määräajat

1)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa ja liitteessä II olevassa 6 kohdassa tarkoitetut yksittäiset tietueet, joista ei ole mahdollista suoraan tunnistaa asianomaisia tilastoyksikköjä, on toimitettava Eurostatille ennen 5. lokakuuta 2016. Tiedot on viimeisteltävä, validoitava ja hyväksyttävä kyseiseen päivämäärään mennessä.

2)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 6 artiklassa tarkoitetut metatiedot on toimitettava Eurostatille ennen 31. toukokuuta 2016.

3)

Asetuksen (EY) N:o 808/2004 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tietojen laatua koskeva kertomus on toimitettava Eurostatille 5. marraskuuta 2016 mennessä.

4)

Tiedot ja metatiedot on toimitettava Eurostatille Eurostatin määrittelemän tiedonvaihtostandardin mukaisesti keskitetyn vastaanottopisteen kautta. Metatiedot ja tietojen laatua koskeva kertomus on toimitettava Eurostatin määrittelemän standardoidun metatietorakenteen mukaisesti.


11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2004,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/53


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/2005,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan unionin Afganistaniin nimitetyn erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä heinäkuuta 2013 päätöksen 2013/393/YUTP (1), jolla Franz-Michael SKJOLD MELLBIN nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afganistaniin. Erityisedustajan toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2015.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava uudella 16 kuukauden kaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Franz-Michael SKJOLD MELLBINin toimeksiantoa Afganistaniin nimitettynä erityisedustajana 28 päivään helmikuuta 2017. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustaja edustaa unionia ja edistää unionin poliittisia tavoitteita Afganistanissa sovittaen toimintansa tiiviisti yhteen jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa. Erityisesti erityisedustaja

a)

edistää EU:n ja Afganistanin yhteisen julkilausuman ja EU:n Afganistania koskevan strategian 2014–2016 sekä tarvittaessa EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

tukee unionin ja Afganistanin välistä poliittista vuoropuhelua;

c)

tukee Yhdistyneiden kansakuntien (YK) keskeistä asemaa Afganistanissa painottaen erityisesti pyrkimystä parantaa kansainvälisen avun yhteensovittamista ja edistäen siten Bonnin, Chicagon, Tokion ja Lontoon konferenssien julkilausumien sekä asiaankuuluvien YK:n päätöslauselmien täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toimeksianto

Täyttääkseen toimeksiantonsa ja toimien tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden Afganistanissa toimivien edustajien kanssa erityisedustaja

a)

antaa tukensa Afganistanin poliittista prosessia ja kehitystä koskeville unionin näkökannoille;

b)

pitää yllä läheisiä suhteita asiaankuuluviin Afganistanin instituutioihin, erityisesti hallitukseen ja parlamenttiin sekä paikallisiin viranomaisiin, ja tukee niiden kehitystä. Yhteyttä olisi pidettävä myös Afganistanin muihin poliittisiin ryhmiin ja muihin asiaankuuluviin, etenkin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin Afganistanissa;

c)

on tiiviissä yhteydessä asiaankuuluviin kansainvälisiin ja alueellisiin sidosryhmiin Afganistanissa, erityisesti YK:n pääsihteerin erityisedustajaan ja Pohjois-Atlantin liiton (NATO) johtavaan siviiliedustajaan sekä muihin keskeisiin kumppaneihin ja järjestöihin;

d)

antaa Euroopan unionin ja Afganistanin yhteisen julkilausuman, EU:n Afganistania koskevan strategian 2014–2016, EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen sekä Bonnin, Chicagon, Tokion ja Lontoon konferenssien julkilausumien tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä koskevia neuvoja erityisesti seuraavilla aloilla:

i)

siviilivalmiuksien kehittäminen, erityisesti aluetasolla;

ii)

hyvä hallintotapa ja oikeusvaltion olemassaolon kannalta välttämättömien instituutioiden, erityisesti riippumattoman oikeuslaitoksen, perustaminen;

iii)

vaalijärjestelmän ja valtiosäännön uudistukset;

iv)

turvallisuusalan uudistukset, mukaan lukien oikeudellisten instituutioiden ja oikeusvaltion, kansallisen armeijan ja poliisivoimien vahvistaminen sekä erityisesti siviilipoliisivoimien kehittäminen;

v)

kasvun edistäminen, varsinkin maatalouden ja maaseudun kehittämisen avulla;

vi)

se, miten Afganistan noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien alalla, mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksien sekä naisten ja lasten oikeuksien kunnioittaminen;

vii)

demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen;

viii)

naisten rohkaiseminen osallistumaan julkishallintoon, kansalaisyhteiskuntaan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) mukaisesti rauhanprosessiin;

ix)

se, miten Afganistan noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan, mukaan lukien yhteistyö, joka koskee kansainvälisiä ponnisteluja terrorismin, laittoman huumekaupan ja ihmiskaupan torjumiseksi sekä aseiden ja joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvän materiaalin leviämisen estämiseksi;

x)

humanitaarisen avun sekä pakolaisten ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden järjestäytyneen paluun helpottaminen; ja

xi)

myötävaikuttaminen unionin läsnäolon ja toiminnan tehokkuuteen Afganistanissa sekä osallistuminen neuvoston pyytämällä tavalla EU:n Afganistania koskevaa strategiaa 2014–2016 koskevien säännöllisten täytäntöönpanoraporttien laadintaan;

e)

osallistuu aktiivisesti paikallisiin yhteensovittamista käsitteleviin foorumeihin, kuten yhteiseen yhteensovittamis- ja valvontaelimeen, ja tiedottaa näillä tasoilla tehdyistä päätöksistä täysimääräisesti niille jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu toimintaan;

f)

antaa unionin osallistumista ja kantoja koskevia neuvoja Afganistania käsittelevissä kansainvälisissä konferensseissa ja varsinkin seuraavassa Afganistania käsittelevässä kansainvälisessä ministerikokouksessa, jonka unioni järjestää Brysselissä tiiviissä yhteistyössä Afganistanin viranomaisten ja tärkeimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa;

g)

edistää aktiivisesti alueellista yhteistyötä asiaan liittyvien aloitteiden kautta, Istanbulin prosessi ja Afganistania käsittelevä alueellinen taloudellinen yhteistyökonferenssi (RECCA) mukaan lukien;

h)

vaikuttaa osaltaan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien EU:n suuntaviivojen täytäntöönpanoon varsinkin konfliktialueilla olevien naisten ja lasten osalta, erityisesti seuraamalla ja käsittelemällä tähän liittyviä tapahtumia;

i)

tukee tarpeen mukaan osallistavaa afganistanilaisjohtoista rauhanprosessia, joka johtaa Bonnin konferenssissa asetettujen ehtojen mukaiseen poliittiseen ratkaisuun.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta hänen toimeksiantonsa puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asianomaisten yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä marraskuuta 2015 alkavana ja 28 päivänä helmikuuta 2017 päättyvänä kautena 7 625 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmän perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ja säännöllisesti ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmän kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen tilapäisesti lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimuspohjaisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan sekä hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaan kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa kertomuksia ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet koordinoidaan komission toimien sekä unionin Pakistanissa olevan edustuston toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita jäsenvaltioiden ja unionin edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa paikallista poliittista ohjausta Afganistanissa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Afganistan) johtajalle. Erityisedustaja ja siviilioperaatioiden komentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin paikan päällä.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Afganistaniin nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja antaa neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen kesäkuun 2016 loppuun mennessä ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2016 loppuun mennessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2015.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  Neuvoston päätös 2013/393/YUTP, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013, Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta annetun päätöksen 2013/382/YUTP muuttamisesta (EUVL L 198, 23.7.2013, s. 47).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/2006,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 8 päivänä joulukuuta 2011 päätöksen 2011/819/YUTP (1), jolla Alexander RONDOS nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Afrikan sarven alueelle. Erityisedustajan toimeksianto päättyy 31 päivänä lokakuuta 2015.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava 16 kuukaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Alexander RONDOSin toimeksiantoa erityisedustajana Afrikan sarven alueella 28 päivään helmikuuta 2017. Neuvosto voi päättää, että erityisedustajan toimeksianto päätetään aikaisemmin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean, jäljempänä ’PTK’, ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, arvioinnin perusteella.

Erityisedustajan toimeksiantoa varten Afrikan sarven alueella tarkoitetaan Djiboutin tasavaltaa, Eritrean valtiota, Etiopian demokraattista liittotasavaltaa, Kenian tasavaltaa, Somalian liittotasavaltaa, Sudanin tasavaltaa, Etelä-Sudanin tasavaltaa ja Ugandan tasavaltaa. Sellaisten kysymysten osalta, joilla on laajempia alueellisia vaikutuksia, erityisedustaja pitää tarvittaessa yllä suhteita Afrikan sarven alueen ulkopuolisiin maihin ja alueellisiin yhteisöihin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

1.   Erityisedustajan toimeksianto perustuu unionin Afrikan sarven aluetta koskevan politiikan tavoitteisiin, sellaisina kuin ne on esitetty 14 päivänä marraskuuta 2011 hyväksytyssä unionin strategisessa kehyksessä, 26 päivänä lokakuuta 2015 hyväksytyssä Afrikan sarvea koskevassa alueellisessa toimintasuunnitelmassa 2015–2020 ja asiaan liittyvissä neuvoston päätelmissä; tavoitteena on edistää aktiivisesti alueellisia ja kansainvälisiä pyrkimyksiä rauhanomaisen rinnakkaiselon sekä kestävän rauhan, turvallisuuden ja kehityksen aikaansaamiseksi alueen maiden sisällä ja niiden kesken. Lisäksi erityisedustajan on edistettävä Afrikan sarven aluetta koskevan unionin monitahoisen sitoumuksen laadun, intensiteetin, vaikutuksen ja näkyvyyden parantamista.

2.   Poliittisia tavoitteita, joita erityisedustaja pyrkii edistämään, ovat muun muassa:

a)

Afrikan sarven vakauttamisen jatkaminen laajempi alueellinen dynamiikka huomioon ottaen;

b)

konfliktien ratkaiseminen erityisesti Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa sekä alueen maiden mahdollisten keskinäisten tai sisäisten konfliktien estäminen ja niistä varoittaminen aikaisessa vaiheessa;

c)

alueellisen yhteistyön tukeminen politiikan, turvallisuuden ja talouden aloilla;

d)

Afrikan sarven alueelta peräisin olevien ja siellä liikkuvien eri ryhmistä koostuvien muuttovirtojen hallinnan parantaminen kiinnittämällä huomiota myös tällaisten virtojen perussyihin.

3 artikla

Toimeksianto

1.   Afrikan sarven aluetta koskevien unionin politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on

a)

strategisen kehyksen ja siihen liittyvän alueellisen toimintasuunnitelman perusteella pitää yllä suhteita alueen kaikkiin asianomaisiin sidosryhmiin, hallituksiin, alueellisiin viranomaisiin, kansainvälisiin ja alueellisiin järjestöihin, kansalaisyhteiskuntaan ja maastaan pois muuttaneisiin unionin tavoitteiden edistämiseksi ja unionin roolia alueella koskevan ymmärryksen lisäämiseksi;

b)

laajempaan alueelliseen vakauteen, myös Punaisen meren ja läntisen Intian valtameren alueiden osalta, liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi pitää yllä suhteita tärkeimpiin alueen ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on vaikutusvaltaa Afrikan sarven alueella. Tällaisiin yhteyksiin kuuluvat kahdenväliset suhteet Amerikan yhdysvaltojen, Persianlahden maiden, Egyptin, Turkin ja Kiinan kanssa, alueelliset yhteydet Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa sekä vuorovaikutus muiden asianosaisiksi tulevien toimijoiden kanssa;

c)

edustaa tarvittaessa unionia asiaan liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla ja varmistaa unionin kriisinhallinnalle sekä konfliktinratkaisulle ja -estolle antaman tuen näkyvyys;

d)

rohkaista ja tukea tehokasta poliittista yhteistyötä ja turvallisuusyhteistyötä sekä taloudellista yhdentymistä alueella Afrikan unionin (AU) ja alueellisten järjestöjen, etenkin Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD), kanssa solmittujen unionin kumppanuuksien avulla;

e)

seurata poliittista kehitystä alueella ja edistää aluetta koskevan unionin politiikan kehittämistä, myös siltä osin kuin kyse on Somaliasta, Sudanista, Etelä-Sudanista ja Eritreasta, Etiopian ja Eritrean rajariidasta ja Algerin sopimuksen täytäntöönpanosta, Djiboutin ja Eritrean rajariidasta, Niilin altaan aloitteesta ja muista alueen huolenaiheista, jotka vaikuttavat sen turvallisuuteen, vakauteen ja vaurauteen;

f)

tutkia rajat ylittäviä haasteita, erityisesti muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, ja käydä pyynnöstä muuttoliikettä koskevaa vuoropuhelua asianomaisten sidosryhmien kanssa sekä myötävaikuttaa yleisemmin muuttoliikettä ja pakolaisia koskevaan unionin politiikkaan kyseisen alueen osalta unionin poliittisten prioriteettien mukaisesti yhteistyön lisäämiseksi, palauttaminen ja takaisinotto mukaan lukien;

g)

siltä osin kuin kyse on Somaliasta, sovittaen toimintansa tiiviisti yhteen Somaliassa sijaitsevan unionin edustuston päällikön ja asianomaisten alueellisten ja kansainvälisten kumppaneiden, Somaliaan nimitetty Yhdistyneiden kansakuntien (YK) pääsihteerin erityisedustaja, AU ja IGAD mukaan luettuina, kanssa edistää edelleen aktiivisesti toimia ja aloitteita, jotka johtavat vakauttamisen jatkumiseen ja siirtymäkauden jälkeisiin järjestelyihin Somaliassa, käyttäen perustana vuoden 2013 New Deal -sopimusta ja liittovaltion muodostamisessa tapahtunutta kehitystä ja pyrkien siihen, että Somaliassa järjestetään uskottava ja osallistava vaaliprosessi vuonna 2016. Lisäksi erityisedustaja tukee edelleen Somalian turvallisuusalan kehittämistä muun muassa alueella toteutettavien unionin YTPP-operaatioiden avulla;

h)

siltä osin kuin kyse on Sudanista, toimien tiiviissä yhteistyössä Khartumissa sijaitsevan unionin edustuston ja Addis Abebassa sijaitsevan unionin AU:n edustuston päälliköiden kanssa edistää unionin Sudania koskevan politiikan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä tukea poliittisten ratkaisujen etsimistä Darfurissa sekä Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin osavaltioissa jatkuviin konflikteihin ja kansallinen sovinnon aikaansaamista kokonaisvaltaisen poliittisen prosessin avulla. Tältä osin erityisedustaja myötävaikuttaa kansainvälisen lähestymistavan yhdenmukaisuuteen AU:n ja erityisesti AU:ssa toimivan Sudanin ja Etelä-Sudanin korkean tason täytäntöönpanoryhmän (AUHIP), YK:n ja muiden johtavien alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa pitäen mielessä, että myös Sudanin ja Etelä-Sudanin rauhanomaista rinnakkaiseloa on tuettava erityisesti panemalla täytäntöön Addis Abeban sopimukset ja ratkaisemalla kattavan rauhansopimuksen jälkeen vielä avoinna olevat kysymykset;

i)

siltä osin kuin kyse on Etelä-Sudanista, pitää äskettäin allekirjoitetun Etelä-Sudanin kriisin ratkaisemista koskevan sopimuksen pohjalta edelleen yllä suhteita alueellisella tasolla erityisesti IGADiin, AU:hun, YK:hon, Etelä-Sudanin naapurimaihin ja muihin johtaviin kansainvälisiin kumppaneihin sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Erityisedustaja tekee tältä osin tiivistä yhteistyötä Jubassa sijaitsevan unionin edustuston ja Addis Abebassa sijaitsevan unionin AU:n edustuston päälliköiden kanssa;

j)

seurata tiiviisti muitakin Afrikan sarven alueeseen vaikuttavia rajatylittäviä haasteita, joita ovat ennen kaikkea radikalisoituminen ja terrorismi mutta myös meriturvallisuus ja merirosvous, järjestäytynyt rikollisuus, aseiden, luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, huumausaineiden ja muiden tavaroiden salakuljetus ja laiton kauppa sekä humanitaaristen kriisien mahdolliset poliittiset vaikutukset ja turvallisuusvaikutukset;

k)

edistää humanitaarisen avun perillepääsyä koko alueella;

l)

osallistua yhteistyössä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan kanssa neuvoston päätöksen 2011/168/YUTP (2) täytäntöönpanoon ja unionin ihmisoikeuspolitiikan toteuttamiseen, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat, erityisesti lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevat EU:n suuntaviivat ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta annetut EU:n suuntaviivat, sekä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 (2000) koskevan unionin politiikan toteuttamiseen, myös seuraamalla kehitystä ja raportoimalla siitä sekä laatimalla tältä osin suosituksia.

2.   Toimeksiannon toteuttamiseksi erityisedustaja muun muassa

a)

tarvittaessa antaa neuvoja ja raportoi unionin kantojen määrittelystä kansainvälisillä foorumeilla voidakseen ennakoivasti edistää Afrikan sarven aluetta koskevaa kokonaisvaltaista unionin toimintapolitiikkaa;

b)

valvoo yleisesti kaikkia unionin toimia.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii erityisedustajan ensisijaisena yhteytenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon ja sen asianomaisten yksiköiden, alueella sijaitsevien unionin edustustojen sekä komission kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä marraskuuta 2015 alkavana ja 28 päivänä helmikuuta 2017 päättyvänä kautena 3 500 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa avustajaryhmänsä perustamisesta. Avustajaryhmällä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ja säännöllisesti ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että niiden henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen tilapäisesti lähetetyn henkilöstön palkat maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai Euroopan ulkosuhdehallintoon lähettämiä asiantuntijoita voidaan asettaa työskentelemään erityisedustajan kanssa. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti lähettävän jäsenvaltion, lähettävän unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

4.   Erityisedustajan henkilöstö sijoitetaan asiaankuuluvien Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköiden tai unionin edustustojen tiloihin, jotta edistetään niiden toimien yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä tehtävän loppuun saattamisen ja sujuvan suorittamisen edellyttämistä erioikeuksista, vapauksista ja muista takuista sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajamaiden kanssa. Jäsenvaltiot ja Euroopan ulkosuhdehallinto antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä jäsenten on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (3) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Alueella olevat unionin edustustot ja jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuualueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan hänen alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti

a)

laatimalla Euroopan ulkosuhdehallinnon ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet, sekä valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistamalla, että unionin ulkopuolelle lähetetyllä koko henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistamalla, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetetyille erityisedustajan avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kyseiselle alueelle antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistamalla, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen ja toimeksiannon toteuttamista koskevan kertomuksen yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

1.   Erityisedustaja raportoi säännöllisin väliajoin suullisesti ja kirjallisesti korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa kertomuksia ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

2.   Erityisedustaja raportoi alueella toimivien unionin edustustojen kanssa yhteensovitetusti parhaista tavoista jatkaa unionin aloitteita, kuten unionin osallistumisesta uudistuksiin, unionin asiaan liittyvien kehityshankkeiden poliittiset näkökohdat mukaan luettuina.

12 artikla

Koordinointi

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet koordinoidaan unionin edustustojen ja komission toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan alueella oleville jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä pidetään yllä läheisiä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustaja antaa EUNAVFOR Atalanta -operaation joukkojen komentajalle, EUTM Somalia -operaation komentajalle ja EUCAP Nestor -operaation johtajalle paikallista poliittista ohjausta koordinoiden toimensa tiiviisti asianomaisten unionin edustustojen kanssa. Erityisedustaja, EU-operaatioiden komentajat ja siviilioperaatioiden komentaja kuulevat toisiaan tarvittaessa.

3.   Erityisedustaja tekee tiiviisti yhteistyötä asianomaisten maiden viranomaisten, YK:n, AU:n, IGADin, muiden kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien sekä alueen kansalaisyhteiskunnan kanssa.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen kesäkuun 2016 loppuun mennessä ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2016 loppuun mennessä.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2015.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  Neuvoston päätös 2011/819/YUTP, annettu 8 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afrikan sarven alueelle (EUVL L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Neuvoston päätös 2011/168/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ja yhteisen kannan 2003/444/YUTP kumoamisesta (EUVL L 76, 22.3.2011, s. 56).

(3)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/64


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/2007,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

Bosnia ja Hertsegovinassa toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan ja 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/77 (1), jolla Lars-Gunnar WIGEMARK nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi, jäljempänä ’erityisedustaja’, Bosnia ja Hertsegovinaan. Erityisedustajan toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2015.

(2)

Erityisedustajan toimeksiantoa olisi jatkettava uudella 16 kuukauden kaudella.

(3)

Erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja joka saattaa vaarantaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määritettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin erityisedustaja

Jatketaan Euroopan unionin erityisedustajaksi nimitetyn Lars-Gunnar WIGEMARKin toimeksiantoa 28 päivään helmikuuta 2017. Neuvosto voi poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) arvion perusteella ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, ehdotuksesta päättää, että erityisedustajan toimeksianto päättyy aikaisemmin.

2 artikla

Poliittiset tavoitteet

Erityisedustajan toimeksianto perustuu seuraaviin unionin poliittisiin tavoitteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa: jatkuva edistyminen vakautus- ja assosiaatioprosessissa pyrittäessä luomaan vakaa, elinvoimainen, rauhallinen, monikansainen ja yhtenäinen Bosnia ja Hertsegovina, joka toimii rauhanomaisessa yhteistyössä naapureidensa kanssa ja etenee vakaasti kohti unionin jäsenyyttä. Unioni tukee myös edelleen Bosnia ja Hertsegovinan rauhaa koskevan yleisen puitesopimuksen täytäntöönpanoa.

3 artikla

Toimeksianto

Poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

tarjota unionin neuvoja ja toimia välittäjänä poliittisessa prosessissa;

b)

varmistaa unionin toimien johdonmukaisuus ja yhtenäisyys;

c)

helpottaa edistymistä poliittisissa, taloudellisissa ja Eurooppaan liittyvissä painopisteissä;

d)

seurata ja neuvoa toimeenpano- ja lainsäädäntöviranomaisia Bosnia ja Hertsegovinan hallinnon kaikilla tasoilla sekä pitää yhteyttä Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisiin ja poliittisiin puolueisiin;

e)

varmistaa unionin pyrkimysten täytäntöönpano kaikessa oikeusvaltiota ja turvallisuusalan uudistusta koskevassa toiminnassa, edistää unionin toiminnan yleistä yhteensovittamista ja antaa paikallista poliittista ohjausta unionin toimille järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi sekä antaa tässä yhteydessä tarvittaessa arviointeja ja neuvoja korkealle edustajalle ja komissiolle;

f)

tukea Bosnia ja Hertsegovinan rikosoikeusjärjestelmän ja poliisilaitoksen välisen vuorovaikutussuhteen vahvistamista ja tehostamista;

g)

antaa EU:n joukkojen komentajalle poliittista ohjausta sotilasasioissa, joilla on paikallista poliittista ulottuvuutta, erityisesti arkaluonteisissa operaatioissa, suhteissa paikallisiin viranomaisiin ja suhteissa paikallisiin tiedotusvälineisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sotilaallisia johtamisjärjestelyjä; kuulla EU:n joukkojen komentajaa ennen ryhtymistä sellaisiin poliittisiin toimiin, joilla voi olla vaikutusta turvallisuustilanteeseen;

h)

sovittaa yhteen ja toteuttaa Bosnia ja Hertsegovinassa yleisölle suunnatut unionin tiedotustoimet unioniin liittyvistä kysymyksistä;

i)

edistää EU:n yhdentymisprosessia kohdennetulla julkisella diplomatialla ja unionin tiedotustoimilla, joilla pyritään varmistamaan EU:hun liittyviä kysymyksiä koskeva laajempi ymmärtäminen ja tuki Bosnia ja Hertsegovinan yleisön parissa, myös paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden avulla;

j)

edistää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen kehittämistä ja vakiinnuttamista Bosnia ja Hertsegovinassa unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien unionin suuntaviivojen mukaisesti;

k)

olla yhteydessä asiaankuuluviin Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisiin koskien niiden täysimääräistä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa;

l)

unionin yhdentymisprosessin mukaisesti neuvoa, auttaa, helpottaa ja seurata poliittista vuoropuhelua välttämättömistä perustuslain muutoksista;

m)

ylläpitää tiiviitä yhteyksiä ja neuvotteluja Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan ja muiden maassa toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa;

n)

antaa tarvittaessa korkealle edustajalle neuvoja, jotka koskevat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joille voitaisiin määrätä rajoittavia toimenpiteitä Bosnia ja Hertsegovinan tilanne huomioon ottaen;

o)

auttaa varmistamaan, että paikan päällä käytetään kaikkia unionin välineitä johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavia johtamisjärjestelyjä.

4 artikla

Toimeksiannon toteuttaminen

1.   Erityisedustaja vastaa toimeksiannon toteuttamisesta korkean edustajan alaisuudessa.

2.   PTK ylläpitää erityisiä suhteita erityisedustajaan ja toimii tämän ensisijaisena yhteyspisteenä neuvostoon. PTK huolehtii erityisedustajan strategisesta ja poliittisesta ohjauksesta tämän toimeksiannon puitteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta korkean edustajan toimivaltaa.

3.   Erityisedustaja sovittaa toimensa tiiviisti yhteen Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja sen asiaankuuluvien yksiköiden kanssa.

5 artikla

Rahoitus

1.   Erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä marraskuuta 2015 alkavalla ja 28 päivänä helmikuuta 2017 päättyvällä kaudella on 7 600 000 euroa.

2.   Menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua erityisedustajan hankintamenettelyihin rajoituksetta. Lisäksi erityisedustajan ostamiin tavaroihin ei sovelleta alkuperäsääntöjä.

3.   Erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Erityisedustaja on tilivelvollinen komissiolle kaikista menoista.

6 artikla

Avustajaryhmän perustaminen ja kokoonpano

1.   Erityisedustajan avuksi osoitetaan henkilöstöä avustamaan hänen toimeksiantonsa toteuttamisessa ja edistämään kaikkien Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavien unionin toimien yhdenmukaisuutta, näkyvyyttä ja tehokkuutta. Erityisedustaja vastaa avustajaryhmänsä muodostamisesta toimeksiantonsa ja siihen varattujen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa. Avustajaryhmän jäsenillä on oltava asiantuntemusta toimeksiantoon kuuluvista poliittisista erityiskysymyksistä. Erityisedustajan on viipymättä ilmoitettava neuvostolle ja komissiolle avustajaryhmänsä kulloinenkin kokoonpano.

2.   Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja Euroopan ulkosuhdehallinto voivat esittää, että henkilöstöä lähetetään tilapäisesti työskentelemään erityisedustajan kanssa. Tällaisen tilapäisesti lähetetyn henkilöstön palkan maksaa asianomainen jäsenvaltio, asianomainen unionin toimielin tai Euroopan ulkosuhdehallinto. Myös jäsenvaltioiden unionin toimielimiin tai EUH:oon lähettämät asiantuntijat voivat avustaa erityisedustajaa. Sopimusperusteisen kansainvälisen henkilöstön on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia.

3.   Kaikki lähetetyt työntekijät pysyvät hallinnollisesti asianomaisen lähettävän jäsenvaltion, unionin toimielimen tai Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisina, ja he suorittavat tehtävänsä ja toimivat erityisedustajan toimeksiannon toteuttamista edistävällä tavalla.

7 artikla

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä erioikeudet ja vapaudet

Erityisedustajan ja hänen henkilöstönsä hoitaman tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen edellyttämät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut sovitaan tilanteen mukaan yhdessä vastaanottajapuolien kanssa. Jäsenvaltiot ja EUH antavat tätä varten kaiken tarvittavan tuen.

8 artikla

EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvaaminen

Erityisedustajan ja hänen avustajaryhmänsä on noudatettava neuvoston päätöksessä 2013/488/EU (2) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

9 artikla

Tiedonsaanti ja logistiikkatuki

1.   Jäsenvaltiot, komissio ja neuvoston pääsihteeristö varmistavat, että erityisedustaja saa käyttöönsä kaikki olennaiset tiedot.

2.   Unionin edustustot ja/tai jäsenvaltiot antavat tarvittaessa logistiikkatukea alueella.

10 artikla

Turvallisuus

Erityisedustaja toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston nojalla unionin ulkopuolisiin operaatioihin lähetetyn henkilöstön turvallisuutta koskevan unionin politiikan mukaisesti kaikki kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet toimeksiantonsa ja vastuullaan olevan maantieteellisen alueen turvallisuustilanteen mukaisesti suoraan alaisuudessaan olevan koko henkilöstön turvallisuuden edistämiseksi, erityisesti siten, että hän:

a)

laatii EUH:n ohjeisiin perustuvan erityisen turvallisuussuunnitelman, joka käsittää henkilöstön turvalliseen siirtymiseen vastuualueelle ja sen sisällä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden hallintaan sovellettavat erityiset fyysiset, organisatoriset ja menettelyä koskevat turvallisuustoimenpiteet sekä operaation valmius- ja evakuointisuunnitelman;

b)

varmistaa, että koko unionin ulkopuolelle lähetetyllä henkilöstöllä on vastuualueen olosuhteiden edellyttämä korkean riskin kattava vakuutusturva;

c)

varmistaa, että kaikille unionin ulkopuolelle lähetettäville avustajaryhmän jäsenille, myös paikalta palvelukseen otetulle henkilöstölle, annetaan joko ennen vastuualueelle saapumista tai heti saapumisen yhteydessä kyseiselle alueelle EUH:n antamaan riskiluokitukseen perustuva asianmukainen turvallisuuskoulutus;

d)

varmistaa, että kaikki säännöllisten turvallisuusarviointien pohjalta annetut suositukset pannaan täytäntöön, ja antamalla edistymistä ja toimeksiannon toteuttamista koskevien selvitysten yhteydessä neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle kirjallisia raportteja suositusten täytäntöönpanosta ja muista turvallisuuskysymyksistä.

11 artikla

Raportointi

Erityisedustaja raportoi suullisesti ja kirjallisesti säännöllisin väliajoin korkealle edustajalle sekä PTK:lle. Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille. Säännöllisesti toimitettavat raportit jaetaan COREU-verkoston kautta. Erityisedustaja voi antaa kertomuksia ulkoasiainneuvostolle. Erityisedustaja voi osallistua tietojen antamiseen Euroopan parlamentille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti.

12 artikla

Yhteensovittaminen

1.   Erityisedustaja edistää unionin toimien yhtenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä auttaa varmistamaan, että kaikkia unionin välineitä ja jäsenvaltioiden toimia käytetään johdonmukaisella tavalla unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisedustajan toimet sovitetaan yhteen komission toimien kanssa sekä tilanteen mukaan alueella toimivien muiden Euroopan unionin erityisedustajien toimien kanssa. Erityisedustaja tiedottaa säännöllisesti toiminnastaan jäsenvaltioiden ja unionin edustustoille.

2.   Paikan päällä on pidettävä yllä tiiviitä suhteita unionin ja jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin. Näiden on kaikin tavoin pyrittävä avustamaan erityisedustajaa toimeksiannon toteuttamisessa. Erityisedustajan on myös pidettävä yhteyttä muihin paikan päällä oleviin kansainvälisiin ja alueellisiin toimijoihin, ja hänen on erityisesti sovitettava toimintansa läheisesti yhteen Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan kanssa.

3.   Unionin kriisinhallintaoperaatioiden tukemiseksi erityisedustaja parantaa yhdessä muiden paikan päällä olevien unionin toimijoiden kanssa näiden toimijoiden tuottaman tiedon levittämistä ja jakamista, jotta tilannekuva ja -arviointi olisivat mahdollisimman yhtenevät.

13 artikla

Avustaminen vaatimusten osalta

Erityisedustaja ja hänen henkilöstönsä avustavat sellaisten tietojen hankkimisessa, joita käytetään vastattaessa aiempien Bosnia ja Hertsegovinaan nimitettyjen erityisedustajien toimeksiannoista mahdollisesti aiheutuviin vaatimuksiin ja velvoitteisiin, ja antavat tätä varten hallinnollista apua ja oikeuden tutustua asiaankuuluviin asiakirjoihin.

14 artikla

Uudelleentarkastelu

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa ja sen johdonmukaisuutta unionin kyseisellä alueella toteuttamien muiden toimien kanssa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Erityisedustaja esittää neuvostolle, korkealle edustajalle ja komissiolle toimeksiannossa saavutettua edistymistä koskevan kertomuksen kesäkuun 2016 loppuun mennessä ja kattavan kertomuksen toimeksiannon toteuttamisesta marraskuun 2016 loppuun mennessä.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2015.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/77, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Bosnia ja Hertsegovinaan (EUVL L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).


11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/69


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/2008,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä elokuuta 2010 päätöksen 2010/452/YUTP (1), jolla jatkettiin neuvoston yhteisellä toiminnalla 2008/736/YUTP (2) perustettua Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota, jäljempänä ’EUMM Georgia’ tai ’operaatio’.

(2)

Neuvosto hyväksyi 16 päivänä joulukuuta 2014 päätöksen 2010/452/YUTP muuttamista koskevan päätöksen 2014/915/YUTP (3), jolla operaation voimassaoloa jatkettiin 14 päivään joulukuuta 2016 ja jossa säädettiin rahoitusohjeesta 14 päivään joulukuuta 2015 saakka.

(3)

Olisi säädettävä uudesta rahoitusohjeesta 15 päivänä joulukuuta 2015 alkavalle ja 14 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle kaudelle.

(4)

Päätös 2010/452/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/452/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 14 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Operaatioon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 17 640 000 euroa 15 päivän joulukuuta 2015 ja 14 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana.”.

2)

Korvataan 14 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavalla kohdalla:

”2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat osallistua EUMM Georgian hankintamenettelyihin rajoituksetta. Lisäksi EUMM Georgian ostamiin tavaroihin ei sovelleta alkuperäsääntöjä.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2015.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  Neuvoston päätös 2010/452/YUTP, annettu 12 päivänä elokuuta 2010, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia (EUVL L 213, 13.8.2010, s. 43).

(2)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/736/YUTP, hyväksytty 15 päivänä syyskuuta 2008, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia (EUVL L 248, 17.9.2008, s. 26).

(3)  Neuvoston päätös 2014/915/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 56).


11.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/70


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2009,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Puolan kanssa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisessä päätöksessä tarkoitettu henkilötietojen toimittaminen voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen päätöksen 6 luvussa säädetyt tietosuoja