ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 263

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
8. lokakuuta 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1794, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY ja 2002/14/EY sekä neuvoston direktiivien 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/1795, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), tekemisestä

6

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/1796, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä

8

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/1797, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

10

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1798, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 oikaisemisesta ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1799, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1800, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1801, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, vuonna 2015 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1802, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1803, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

31

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 245/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2015/1804]

33

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 246/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2015/1805]

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 247/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1806]

36

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 248/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1807]

38

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 249/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1808]

40

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 250/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1809]

42

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 251/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1810]

44

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 252/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1811]

46

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 253/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1812]

47

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 30/15/KOL, annettu 27 päivänä tammikuuta 2015, kolmen poikkeuksen myöntämisestä Liechtensteinin ruhtinaskunnalle vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) Liechtensteinissa 3 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain 30 §:n ja 36 §:n 2 momentin sekä liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdan mukaisesti Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevan I luvun 13c kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista) 24 päivänä syyskuuta 2008 annettu 6 artiklan 2 alakohdan nojalla [2015/1813]

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/1794,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY ja 2002/14/EY sekä neuvoston direktiivien 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan yhdessä sen 153 artiklan 1 kohdan b ja e alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena on parantaa työoloja sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan. Näissä direktiiveissä on vältettävä määräämästä sellaisia kohtuuttomia kustannuksia tai hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rajoitteita, jotka vaikeuttaisivat kestävää kasvua edistävien ja työpaikkoja lisäävien pienten ja keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2008/94/EY (4), 2009/38/EY (5) ja 2002/14/EY (6) sekä neuvoston direktiiveissä 98/59/EY (7) ja2001/23/EY (8) joko jätetään eräät merenkulkijat direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tai annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus siihen.

(3)

Komissio korosti 21 päivänä tammikuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset”, että on tärkeää luoda yhtenäiset oikeudelliset puitteet merenkulkualan saattamiseksi kilpailukykyisemmäksi.

(4)

Poikkeusten olemassaolo ja/tai poikkeusten tekemisen mahdollisuus saattavat estää merenkulkijoita nauttimasta täysin oikeudestaan oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin sekä oikeudestaan saada tietoja ja tulla kuulluksi tai rajoittaa näiden oikeuksien täyttä nauttimista. Siltä osin kuin poikkeusten olemassaolo ja/tai poikkeusten tekemisen mahdollisuus eivät ole objektiivisesti perusteltavissa eikä merenkulkijoita kohdella tasa-arvoisesti, tällaisia poikkeuksia sallivat säännökset olisi kumottava.

(5)

Nykyinen oikeudellinen tilanne, joka on osittain seurausta merenkulkuammatin erityisluonteesta, aiheuttaa saman työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen mukaan, soveltavatko ne voimassa olevan lainsäädännön sallimia poikkeuksia ja valinnaisia poikkeuksia. Merkittävä määrä jäsenvaltioita ei ole hyödyntänyt näitä valinnaisia poikkeuksia lainkaan tai on hyödyntänyt niitä vain rajallisesti.

(6)

Komissio esitti 10 päivänä lokakuuta 2007 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka”, että meripolitiikka perustuu selkeään toteamukseen, jonka mukaan kaikki Euroopan valtameriin ja meriin liittyvät seikat nivoutuvat toisiinsa ja että meripolitiikkaa on kehitettävä yhdessä, jotta sillä saavutettaisiin toivotut tulokset. Komissio painotti myös tarvetta lisätä unionin kansalaisille tarjolla olevia merialan työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä sitä, että on tärkeää kohentaa työoloja aluksilla, mukaan lukien investoimalla tutkimukseen, koulutukseen, terveyteen ja turvallisuuteen.

(7)

Tämä direktiivi on samansuuntainen Eurooppa 2020 -strategian ja sen työllisyystavoitteiden sekä komission 23 päivänä marraskuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen” esitetyn strategian kanssa.

(8)

Niin kutsuttu sininen talous käsittää merkittävän osuuden unionin taloudesta työpaikkoina ja bruttoarvonlisäyksenä.

(9)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio on kuullut unionin tason työmarkkinaosapuolia unionin tämän alan toiminnan mahdollisista suuntaviivoista.

(10)

Työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelunsa puitteissa merenkulkualan työmarkkinaosapuolet ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen, jolla on tämän direktiivin kannalta suuri merkitys. Tässä yhteisymmärryksessä on asianmukaisella tavalla yhdistetty tarve parantaa merenkulkijoiden työoloja sekä ottaa asianmukaisesti huomioon alan erityispiirteet.

(11)

Ottaen huomioon merenkulkualan erityisluonne ja työntekijöiden erityiset työolot, joihin tällä direktiivillä kumottavat poikkeukset vaikuttavat, on aiheellista mukauttaa eräitä tällä direktiivillä muutettavien direktiivien säännöksiä, jotta niissä otetaan huomioon asianomaisen alan erityspiirteet.

(12)

Kun otetaan huomioon viime vuosien teknologinen kehitys etenkin viestintätekniikan alalla, tiedottamisen ja kuulemisen vaatimukset olisi saatettava ajan tasalle ja niitä olisi sovellettava tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, myös käyttämällä uutta etäviestintätekniikkaa ja parantamalla internetin saatavuutta ja takaamalla sen kohtuullinen käyttö aluksilla niin, että tehostetaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

(13)

Tässä direktiivissä käsiteltyihin merenkulkijoiden oikeuksiin, jotka jäsenvaltiot ovat myöntäneet direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, ei saisi vaikuttaa. Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ei saisi käyttää perusteena kussakin jäsenvaltiossa jo vallitsevan tilanteen heikentämiseksi.

(14)

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen maailmanlaajuisella soveltamisella pyritään sekä tarjoamaan merenkulkijoille ihmisarvoiset työ- ja elinolot säätämällä terveyttä ja turvallisuutta koskevista määräyksistä, oikeudenmukaisista työsuhteen ehdoista ja ammatillisesta koulutuksesta että turvaamaan oikeudenmukainen kilpailu alusten omistajille, samoin kuin takaamaan kansainvälisellä tasolla tasapuoliset toimintaedellytykset joidenkin, mutta ei kaikkien, työntekijöiden oikeuksien osalta, kansallisuudesta tai aluksen lippuvaltiosta riippumatta. Kyseisessä yleissopimuksessa, neuvoston direktiivissä 2009/13/EY (9) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2009/16/EY (10) ja 2013/54/EU (11) vahvistetaan laaja-alaisesti merenkulkijoiden oikeudet kohtuullisiin työskentelyolosuhteisiin, säädetään yhtäläisistä oikeuksista ja työsuojelusta merenkulkijoille sekä edistetään tasapuolisia toimintaedellytyksiä, myös unionissa.

(15)

Unionin olisi pyrittävä parantamaan työ- ja elinoloja aluksilla sekä hyödyntämään mahdollisuuksia innovointiin, jotta lisättäisiin merenkulkualan houkuttelevuutta unionin merenkulkijoiden, myös nuorten työntekijöiden, kannalta.

(16)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on merenkulkijoiden työolojen parantaminen sekä merenkulkijoille tiedottaminen ja merenkulkijoiden kuuleminen, vaan se voidaan toiminnan vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(17)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin sekä oikeutta saada tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä. Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(18)

Direktiivit 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2008/94/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2008/94/EY 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot voivat edelleen jättää, jos tällaista säännöstä jo sovelletaan niiden kansallisessa lainsäädännössä, luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.”

2 artikla

Direktiivin 2009/38/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/38/EY seuraavasti:

1)

Kumotaan 1 artiklan 7 kohta.

2)

Lisätään 10 artiklan 3 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Erityisen neuvotteluelimen tai eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenellä tai hänen varajäsenellään, joka on merialuksen miehistön jäsen, on oikeus osallistua erityisen neuvotteluelimen tai eurooppalaisen yritysneuvoston kokoukseen tai mihin tahansa muuhun kokoukseen 6 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen menettelyjen puitteissa, jos tämä jäsen tai varajäsen ei ole merellä tai on jonkin muun kuin sen maan satamassa, jossa on varustamon kotipaikka, kun kokous pidetään.

Kokoukset on ajoitettava mahdollisuuksien mukaan siten, että jäsenten tai varajäsenten, jotka ovat merialusten miehistöjen jäseniä, on helpompi osallistua niihin.

Kun erityisen neuvotteluelimen tai eurooppalaisen yritysneuvoston jäsen tai hänen varajäsenensä, joka on merialuksen miehistön jäsen, ei voi osallistua kokoukseen, on mahdollisuuksien mukaan harkittava uusien tieto- ja viestintätekniikoiden käyttömahdollisuutta.”

3 artikla

Direktiivin 2002/14/EY muuttaminen

Kumotaan direktiivin 2002/14/EY 3 artiklan 3 kohta.

4 artikla

Direktiivin 98/59/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 98/59/EY seuraavasti:

1)

Kumotaan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta.

2)

Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen koskee merialuksen miehistön jäseniä, työnantajan on ilmoitettava asiasta sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun alla alus purjehtii.”

5 artikla

Direktiivin 2001/23/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2001/23/EY 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tätä direktiiviä sovelletaan merialuksen luovutukseen, joka on yrityksen tai liikkeen luovutuksen osa taikka 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun yritys- tai liiketoiminnan osa, edellyttäen, että luovutuksensaaja sijaitsee tai luovutettu yritys tai liike taikka yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee edelleen alueella, jolla perussopimusta sovelletaan.

Tätä direktiiviä ei sovelleta, jos luovutuksen kohteena on ainoastaan yksi tai useampi merialus.”

6 artikla

Suojelun taso

Tämän direktiivin täytäntöönpano ei voi missään olosuhteissa olla peruste alentaa direktiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden suojelun yleistä tasoa, joka jäsenvaltioissa jo tarjotaan direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

7 artikla

Komission kertomukset

Komissio toimittaa jäsenvaltioita ja unionin tason työmarkkinaosapuolia kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanosta ja soveltamisesta viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2019.

8 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä lokakuuta 2017. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä lokakuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 226, 16.7.2014, s. 35.

(2)  EUVL C 174, 7.6.2014, s. 50.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. heinäkuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 18. syyskuuta 2015.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/94/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (EUVL L 283, 28.10.2008, s. 36).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

(7)  Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16).

(8)  Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16).

(9)  Neuvoston direktiivi 2009/13/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta (EUVL L 124, 20.5.2009, s. 30).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/54/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen noudattamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista (EUVL L 329, 10.12.2013, s. 1).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/6


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1795,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2015,

Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Färsaarten välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta 17 päivänä joulukuuta 2014 neuvoston päätöksen (EU) 2015/209 (1) mukaisesti sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Färsaarten välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020) (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä lokakuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

É. SCHNEIDER


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2015/209, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 35, 11.2.2015, s. 1).

(2)  Sopimus on julkaistu virallisessa lehdessä L 35, 11.2.2015, yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1796,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2015,

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan, 218 artiklan 7 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta 5 päivänä joulukuuta 2014 neuvoston päätöksen 2014/953/EU (1) mukaisesti.

(2)

Sopimus tehtiin Euroopan atomienergiayhteisön puolesta 5 päivänä joulukuuta 2014 neuvoston päätöksen 2014/954/Euratom (2) mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Komissio hyväksyy Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomiteassa unionin puolesta esitettävän kannan sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtäviin kyseisen komitean päätöksiin.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä lokakuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

É. SCHNEIDER


(1)  Neuvoston päätös 2014/953/EU, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 1).

(2)  Neuvoston päätös 2014/954/Euratom, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014, hyväksynnän antamisesta sille, että Euroopan komissio tekee Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 19).

(3)  Sopimus on julkaistu 30 päivänä joulukuuta 2014 virallisessa lehdessä L 370 yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


ASETUKSET

8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/10


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/1797,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 1 päivänä lokakuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1764 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2).

(2)

Asetusta (EU) N:o 833/2014 on muutettu 8 päivänä syyskuuta 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 960/2014 (3) ja 4 päivänä joulukuuta 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1290/2014 (4).

(3)

Neuvosto hyväksyi 1 päivänä lokakuuta 2015 neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1764 tiettyjen sellaisten toimien sallimiseksi, jotka liittyvät Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tarkoitettuihin tiettyihin pyroteknisiin aineisiin, jotka ovat tarpeen sellaisten laukaisulaitteiden käyttöä varten, joista vastaavat jäsenvaltioiden laukaisupalvelujen tarjoajat tai jäsenvaltioon sijoittautuneet laukaisupalvelujen tarjoajat, tai unionin, sen jäsenvaltioiden tai Euroopan avaruusjärjestön avaruusohjelmien laukaisuja varten taikka jäsenvaltioon sijoittautuneiden eurooppalaisten satelliittivalmistajien suorittamaa satelliittien polttoainetäydennystä varten.

(4)

Eräät näistä muutoksista kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Näin ollen asetus (EU) N:o 833/2014 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EU) N:o 833/2014 4 artiklaan kohdat seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin toimiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen suoraan tai välilliseen antamiseen:

a)

hydratsiinin (CAS 302-01-2) myyntiin, tarjontaan, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen 70 prosentin tai sitä korkeampina pitoisuuksina edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki liittyy hydratsiinin määrään, joka on laskettu sen laukaisun tai laukaisujen tai satelliittien mukaisesti, jota tai joita varten se on valmistettu, ja jonka kokonaismäärä kutakin yksittäistä laukaisua tai satelliittia on enintään 800 kg;

b)

epäsymmetrisen dimetyylihydratsiinin (CAS 57-14-7) tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen;

c)

monometyylihydratsiinin (CAS 60-34-4) myyntiin, tarjontaan, siirtämiseen tai vientiin ja tuontiin, hankintaan tai kuljettamiseen edellyttäen, että kyseinen tekninen apu, rahoitus tai rahoitustuki liittyy monometyylihydratsiinin määrään, joka on laskettu sen laukaisun tai laukaisujen tai satelliittien mukaisesti, jota tai joita varten se on valmistettu,

siltä osin, kun tämän kohdan a, b ja c alakohdassa mainitut aineet on tarkoitettu eurooppalaisten laukaisupalvelujen tarjoajien laukaisulaitteita varten, eurooppalaisten avaruusohjelmien laukaisuja varten taikka eurooppalaisten satelliittivalmistajien suorittamaa satelliittien polttoainetäydennystä varten.

2 b.   Edellä 2 a kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen suora tai välillinen antaminen edellyttää toimivaltaisten viranomaisten etukäteistä lupaa.

Luvanhakijoiden on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki tarpeelliset tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kaikista myönnetyistä luvista.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 9 päivästä lokakuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EUVL L 257, 2.10.2015, s. 42.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 960/2014, annettu 8 päivänä syyskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 271, 12.9.2014, s. 3).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2014, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 960/2014 muuttamisesta (EUVL L 349, 5.12.2014, s. 20).


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/12


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1798,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 410 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 (2) bulgarian-, viron-, englannin-, ranskan-, latvian-, liettuan-, unkarin- ja maltankielisen toisinnon nimessä on virhe.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, latvian-, unkarin- ja maltankielisen toisinnossa 1 artiklan c alakohdassa on virhe.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 viron-, kreikan-, englannin-, ranskan-, kroatian-, italian-, unkarin-, puolan-, romanian-, suomen- ja ruotsinkielisessä toisinnossa 15 artiklan 1 kohdan virkerakenne on virheellinen.

(4)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 englannin-, ranskan-, latvian-, ja maltankielisen toisinnon 16 artiklan 3 kohdassa on virhe.

(5)

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 bulgarian-, espanjan-, tšekin, saksan-, viron-, englannin-, ranskan-, kroatian-, italian-, latvian-, liettuan-, unkarin-, maltan-, hollannin-, puolan-, portugalin-, romanian-, slovakin-, slovenian-, suomen- ja ruotsinkielisessä toisinnossa 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan virkerakenne on virheellinen.

(6)

Kaikissa kielitoisinnoissa delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 23 artiklan 2 kohta sisältää virheellisesti c alakohdan, jonka pitäisi olla kyseisen artiklan erillinen kohta. Teksti olisi oikaistava, jotta tulisi selväksi, ettei kyseisiä olennaisen tärkeitä tietoja tarvitse kaikissa tilanteissa antaa lainakohtaisesti ja että tietyissä tilanteissa voidaan katsoa riittäväksi toimittaa olennaisen tärkeät tiedot koostetusti.

(7)

Sen vuoksi delegoitu asetus (EU) N:o 625/2014 olisi oikaistava.

(8)

Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomaisen) Euroopan komissiolle esittämään teknisten sääntelystandardien alkuperäiseen luonnokseen.

(9)

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen) on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut siihen mahdollisesti liittyviä kuluja ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaistaan delegoitu asetus (EU) N:o 625/2014 seuraavasti:

1)

Koskee ainoastaan bulgarian-, viron-, englannin-, ranskan-, latvian-, liettuan-, unkarin- ja maltankielistä toisintoa.

2)

Koskee ainoastaan kreikan-, englannin-, ranskan-, italian-, latvian-, unkarin- ja maltankielistä toisintoa.

3)

Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos arvopaperistettavista vastuista ei ole käytettävissä tietoja esimerkiksi siinä tapauksessa, että vastuut karttuvat ennen niiden arvopaperistamista tai ne voidaan korvata olemassa olevalla uusiutuvalla arvopaperistamisella, laitoksen on täytettävä asetuksen (EU) N:o 575/2013 406 artiklassa tarkoitetut asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteensa kunkin yksittäisen arvopaperistamispositionsa osalta tällaisiin vastuisiin sovellettavien hyväksyttävyyskriteerien mukaisesti.”.

4)

Koskee ainoastaan englannin-, ranskan-, latvian-, ja maltankielistä toisintoa.

5)

Korvataan 22 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tiedot siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a, b, c, d tai e alakohdassa tarkoitetuista tavoista on sovellettu nettomääräisen taloudellisen osuuden säilyttämiseen;”.

6)

Oikaistaan 23 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

koskee ainoastaan bulgarian-, tšekin, tanskan-, viron-, englannin-, ranskan-, italian-, unkarin-, maltan-, hollannin-, portugalin-, romanian- ja slovakinkielistä toisintoa;

b)

korvataan c alakohta uudella 2 a kohdalla seuraavasti:

”2 a.   Yksittäisten perustana olevien vastuiden osalta olennaisen tärkeät tiedot on yleensä annettava lainakohtaisesti; joissakin tilanteissa voi kuitenkin riittää, että tiedot annetaan koostetusti. Arvioitaessa sitä, riittääkö koostettujen tietojen ilmoittaminen, huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa arvopaperistamisen perustana olevan vastuupoolin hajautuneisuusaste sekä se, hoidetaanko tällaisessa poolissa olevia vastuita poolin itsensä tasolla vai lainakohtaisesti.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 625/2014, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta (EUVL L 174, 13.6.2014, s. 16).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1799,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Jauheen muodossa oleva tuote, joka on vähittäismyyntiä varten pakattu 300 grammaa tuotetta sisältävään muovirasiaan. Suositeltava päiväannos (10 g) koostuu seuraavista (milligrammaa):

aminohappoja (arginiinin ja sitrulliinin seos)

5 200

C-vitamiinia (askorbiinihappona)

500

L-tauriinia

300

E-vitamiinia (D-alfa-tokoferyyliasetaattina)

90

alfa-lipoiinihappoa

10

foolihappoa

0,4

sitruunamelissaa

50

kalsiumia (CaCO3:na)

66

Tuote sisältää myös pieniä määriä sitruunahappoa, sukraloosia ja piidioksidia.

Pakkausmerkinnän mukaan tuote on ihmisravinnoksi tarkoitettu ravintolisä, joka auttaa huolehtimaan kehosta ja tarjoamaan elinikäistä hyvinvointia.

Suositeltava päiväannos on 10 g (2 lusikallista).

2106 90 92

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen a alakohdan ja CN-koodien 2106, 2106 90 ja 2106 90 92 nimiketekstien mukaisesti.

Tuote on valmiste, joka esitetään ihmisravinnoksi tarkoitettuna lisäravinteena, joka sisältää vitamiineja ja aminohappoja.

Tuotetta ei ole tarkoitettu minkään sairauden diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai estämiseen nimikkeessä 3004 tarkoitetulla tavalla. Vaikka se sisältääkin C- ja E-vitamiineja suositeltua päiväannosta huomattavasti enemmän, se ei täytä 30 ryhmän 1 lisähuomautuksen a alakohdan vaatimuksia. Sen vuoksi sitä ei voida luokitella CN-koodiin 3004.

Koska tuote on pakkauksessa, jossa on maininta, että se ylläpitää yleistä terveyttä tai hyvinvointia, kyseessä on muualle kuulumaton elintarvikevalmiste (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 2106, toisen kohdan 16 kohta).

Tuote on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 2106 90 92 muuksi elintarvikevalmisteeksi.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1800,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Kannettava elektroninen laite, jonka mitat ovat 7 × 60 × 110 mm ja paino 100 g ja jossa on seuraavat pääkomponentit samassa muovikotelossa:

väriä toistava LED-kosketusnäyttö, jonka kuvaruudun läpimitta on 8,9 cm (3,5 tuumaa) ja kuvan erottelukyky 960 × 640 pikseliä

keskusyksikkö

256 MB:n RAM-muisti

32 GB:n tallennustila

moduuli langattomaan yhteyteen muiden laitteiden kanssa ja langattomaan internetyhteyteen

ladattava litiumakku

kaiutin

mikrofoni

kamera videokuvan ja yksittäisten kuvien kuvaamiseen.

Laitteessa on seuraavat liitännät:

liitin laitteen lataamiseen ja sen yhdistämiseen muihin laitteisiin kuten automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen (ATK-kone)

3,5 mm:n audioliitin.

Laitteella voi muun muassa käyttää internetiä, ladata, suorittaa ja muuntaa ohjelmistosovelluksia, vastaanottaa ja lähettää sähköpostiviestejä, pelata pelejä sekä ladata, tallentaa ja toistaa musiikkia, videoita ja valokuvia.

8471 30 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 3 huomautuksen, 84 ryhmän 5 A huomautuksen sekä CN-koodien 8471 ja 8471 30 00 nimiketekstien mukaisesti.

Laite on XVI jakson 3 huomautuksen mukaisesti suunniteltu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa (tietojenkäsittely, viestintä langattomassa verkossa, äänen ja videokuvan tallentaminen ja toistaminen, videokuvan ja yksittäisten kuvien kuvaaminen, yksittäisten kuvien ja videokuvan näyttäminen).

Ottaen huomioon laitteen objektiiviset ominaisuudet, erityisesti sen kyky ladata, tallentaa, muuntaa ja suorittaa ohjelmia, sen pääasiallinen toiminto on tietojen käsittely (ks. myös harmonoidun järjestelmän luokittelusuositukset 8471.30/2, 3 ja 4). Muut toiminnot katsotaan toissijaisiksi.

Laite on sen vuoksi luokiteltava CN-koodiin 8471 30 00 kannettavaksi automaattiseksi tietojenkäsittelykoneeksi, jonka paino on enintään 10 kg ja joka sisältää ainakin tietokoneen keskusyksikön (CPU), näppäimistön ja näytön.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1801,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

vuonna 2015 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2014 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EU) N:o 1262/2012 (2),

neuvoston asetus (EU) N:o 1180/2013 (3),

neuvoston asetus (EU) N:o 24/2014 (4), ja

neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014 (5).

(2)

Vuoden 2015 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014 (6),

neuvoston asetus (EU) N:o 1367/2014 (7),

neuvoston asetus (EU) 2015/104 (8), ja

neuvoston asetus (EU) 2015/106 (9).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos komissio on todennut jonkin jäsenvaltion ylittäneen sille myönnetyt kalastuskiintiöt, se tekee vähennyksiä kyseisen jäsenvaltion tuleviin kalastuskiintiöihin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että tällaiset vähennykset on tehtävä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina soveltamalla vastaavia, mainituissa kohdissa vahvistettuja kertoimia.

(5)

Tietyt jäsenvaltiot ovat ylittäneet vuoden 2014 kalastuskiintiönsä. Sen vuoksi on aiheellista tehdä niille myönnettyihin kalastuskiintiöihin liikakalastettujen kantojen osalta vähennyksiä vuonna 2015 ja tarvittaessa sitä seuraavina vuosina.

(6)

Espanja ylitti vuonna 2012 keisarihummerin kiintiönsä alueilla IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1 (NEP/93411). Tästä liikakalastuksesta johtuvaa 75,45 tonnin vähennystä sovellettiin vuonna 2013, ja se jaettiin Espanjan pyynnöstä kolmelle vuodelle alkaen vuodesta 2013. Espanjan NEP/93411-kannan kiintiöön sovellettava jäljellä oleva vuotuinen vähennys on 19 tonnia vuonna 2015, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kiintiön mahdollisten lisämukautusten soveltamista.

(7)

Tiettyjen maiden kalastuskiintiöihin tehtiin vuonna 2014 tiettyjen lajien osalta vähennyksiä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 871/2014 (10) ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1360/2014 (11). Tiettyihin jäsenvaltioihin eräiden lajien osalta sovellettavat vähennykset olivat kuitenkin suurempia kuin niiden vuoden 2014 vastaavat kiintiöt, eikä vähennyksiä voitu sen vuoksi tehdä kokonaisuudessaan kyseisenä vuonna. Sen varmistamiseksi, että myös tällaisissa tapauksissa koko määrä vähennetään asianomaisten kantojen osalta, jäljellä olevat määrät olisi otettava huomioon vahvistettaessa vähennyksiä vuoden 2015 ja tarvittaessa sitä seuraavien vuosien kiintiöistä.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjä kalastuskiintiöiden vähennyksiä olisi sovellettava rajoittamatta vuoden 2015 kiintiöihin komission asetuksen (EU) N:o 165/2011 (12) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 (13) nojalla tehtäviä vähennyksiä.

(9)

Koska kiintiöt ilmaistaan tonneina tai kokonaisina kaloina, määriä, jotka ovat pienempiä kuin yksi tonni tai yksi kappale, ei oteta huomioon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vähennetään asetuksissa (EU) N:o 1221/2014, (EU) N:o 1367/2014, (EU) 2015/104 ja (EU) 2015/106 vuodeksi 2015 vahvistettuja kalastuskiintiöitä tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 165/2011 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 185/2013 säädettyjen vähennysten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1262/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2013 ja 2014 (EUVL L 356, 22.12.2012, s. 22).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1180/2013, annettu 19 päivänä marraskuuta 2013, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 313, 22.11.2013, s. 4).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 24/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 9, 14.1.2014, s. 4).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 16).

(7)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1367/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2015 ja 2016 (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EU) 2015/104, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 779/2014 kumoamisesta (EUVL L 22, 28.1.2015, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EU) 2015/106, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 (EUVL L 19, 24.1.2015, s. 8).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 871/2014, annettu 11 päivänä elokuuta 2014, vuonna 2014 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuoden liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä (EUVL L 239, 12.8.2014, s. 14).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1360/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2014 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin muiden kantojen edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 871/2014 muuttamisesta tulevina vuosina vähennettävien määrien osalta (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 106).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 165/2011, annettu 22 päivänä helmikuuta 2011, Espanjalle vuodeksi 2011 ja sitä seuraaviksi vuosiksi asetettuihin tiettyihin makrillikiintiöihin tehtävistä vähennyksistä vuoden 2010 liikakalastuksen vuoksi (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 11).

(13)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 185/2013, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2013, eräisiin Espanjalle vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä vuoden 2009 tietyn makrillikiintiön liikakalastuksen vuoksi (EUVL L 62, 6.3.2013, s. 62).


LIITE

LIIKAKALASTETTUJEN KANTOJEN KIINTIÖIHIN TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET

Jäsenvaltio

Lajin koodi

Aluekoodi

Lajin nimi

Alueen nimi

Alkuperäinen kiintiö 2014

Purettujen saaliiden sallitut määrät vuonna 2014 (mukautettu kokonaismäärä tonneina) (1)

Saaliit yhteensä vuonna 2014 (määrä tonneina)

Kiintiön käyttö suhteessa purettujen saaliiden sallittuun määrään (%)

Liikakalastus suhteessa purettujen saaliiden sallittuun määrään (määrä tonneina)

Kerroin (2)

Lisäkerroin (3)  (4)

Vuodelta 2014 jäljelle jäänyt vähennys (5)

Vähennysten jäljellä oleva määrä (6)

Vuonna 2015 tehtävät vähennykset (määrä tonneina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Meriantura

VIIIa ja VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Rauskut

Unionin vedet alueella VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Turska

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Silli

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Silli

IV, VIId ja unionin vedet alueella IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Pohjankatkarapu

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Tuulenkala

Unionin vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueella 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Limapäät

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Sinimarliini

Atlantin valtameri

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Syvänmerenhait

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

0

0

3,039

Ei sovelleta

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII ja IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

22,685

Ei sovelleta

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

/

0

3,075

Ei sovelleta

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Muut lajit

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

26,744

Ei sovelleta

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Seiti

VI; unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, XII ja XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Lestikala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Pilkkupagelli

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Meriantura

VIIIa ja VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIII ja IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1.4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Keila

Unionin vedet ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Valkomarliini

Atlantin valtameri

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rauskut

Unionin vedet alueella VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rauskut

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

Meriantura

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Grönlanninpallas

NAFO 3 LMNO

22,000

0

0

Ei sovelleta

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Silli

Osa-alue 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; unionin vedet osa-alueilla 22–32

/

0

1,655

Ei sovelleta

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Punasimput

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

2,798

Ei sovelleta

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Merikrotit

VIIIc, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Tonnikala

Atlantin valtameri pituuspiirin 45° W itäpuolella sekä Välimeri

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

26,816

Ei sovelleta

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Seiti

Norjan vedet alueilla I ja II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIII ja IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Turska

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Piikkihai

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

0

0

1,027

Ei sovelleta

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

189,000

0

0

Ei sovelleta

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Makrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb kansainväliset vedet alueilla IIa, XII ja XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Harmaaturska

IIIa; unionin vedet alueilla IIa ja IV

/

0

14,000

Ei sovelleta

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Punakampela

VIId ja VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1.1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Meriantura

VIIf ja VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rauskut

Unionin vedet alueella VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Mustakitaturska

Norjan vedet alueilla II ja IV

0

0

22,204

Ei sovelleta

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kiintiöt, jotka ovat asiaankuuluvien kalastusmahdollisuusasetusten nojalla jäsenvaltion käytettävissä sen jälkeen, kun on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22) 16 artiklan 8 kohdan mukainen kalastusmahdollisuuksien vaihto, neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3) 4 artiklan 2 kohdan mukaiset kiintiömäärän siirrot tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 ja 105 artiklan mukainen kalastusmahdollisuuksien uudelleenjako ja vähennys.

(2)  Kuten asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 kohdassa säädetään. Vähennystä, joka on yhtä suuri kuin liikakalastus × 1,00, sovelletaan kaikissa liikakalastustapauksissa, jotka ovat enintään 100 tonnia.

(3)  Kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 3 kohdassa säädetään.

(4)  Kirjain ”A” osoittaa, että vuosina 2012, 2013 ja 2014 tapahtuneen jatkuvan liikakalastuksen vuoksi on sovellettu lisäkerrointa 1,5. Kirjain ”C” osoittaa, että koska kantaan sovelletaan monivuotista suunnitelmaa, on sovellettu lisäkerrointa 1,5.

(5)  Jäljellä olevat määrät, joita ei voitu vähentää vuonna 2014 asetuksen (EU) N:o 871/2014 mukaisesti, koska käytettävissä ei ollut kiintiötä tai riittävää kiintiömäärää.

(6)  Jäljellä olevat määrät, jotka liittyvät liikakalastukseen asetuksen (EY) N:o 1224/2009 voimaantuloa edeltäneinä vuosina ja joita ei voida vähentää muusta kannasta.

(7)  Espanjan pyynnöstä vähennys, joka oli tarkoitus tehdä vuonna 2013, jaettiin kolmelle vuodelle.

(8)  Tämä määrä ei enää ole käytettävissä Yhdistyneen kuningaskunnan asetuksen (EY) N:o 847/96 mukaisesti esittämän ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1170 (EUVL L 189, 17.7.2015, s. 2) perusteella sovellettavan siirtopyynnön jälkeen.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1802,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

54,3

MA

178,5

MK

46,1

TR

81,7

ZZ

90,2

0707 00 05

AL

27,7

TR

107,9

ZZ

67,8

0709 93 10

TR

129,9

ZZ

129,9

0805 50 10

AR

126,0

BO

160,8

CL

149,1

TR

95,0

UY

86,6

ZA

139,8

ZZ

126,2

0806 10 10

BR

257,8

EG

189,0

MK

96,2

TR

161,0

ZA

128,8

ZZ

166,6

0808 10 80

CL

127,8

MK

23,1

NZ

144,3

US

137,2

ZA

136,4

ZZ

113,8

0808 30 90

AR

131,8

TR

130,8

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

124,9


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1803,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 7 e artiklan yhdessä sen 9 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 139 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan mukaan markkinointivuoden aikana mainitun asetuksen 136 artiklassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolella tuotettu sokeri voidaan viedä ainoastaan komission vahvistaman määrällisen rajoituksen puitteissa.

(2)

Kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2015/2016 loppuun asti 15 päivänä heinäkuuta 2015 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1164 (3) vahvistetaan tällaiset määrälliset rajoitukset.

(3)

Vientitodistushakemuksissa haetut sokerin määrät ylittävät täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1164 vahvistetun määrällisen rajoituksen. Sen vuoksi olisi vahvistettava 1 päivästä lokakuuta2 päivään lokakuuta 2015 haetuille määrille hyväksymisprosentti. Sen vuoksi olisi hylättävä kaikki 2 päivän lokakuuta 2015 jälkeen jätetyt sokerin vientitodistushakemukset ja keskeytettävä vientitodistushakemusten jättäminen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Myönnetään kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistukset, joiden hakemukset on jätetty 1 päivästä lokakuuta2 päivään lokakuuta 2015 välisenä aikana, siten, että haettuihin määriin sovelletaan 32,928064 prosentin suuruista hyväksymisprosenttia.

2.   Hylätään 5, 6, 7, 8 ja 9 päivänä lokakuuta 2015 jätetyt kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistushakemukset.

3.   Keskeytetään kiintiön ulkopuolista sokeria koskevien vientitodistushakemusten toimittaminen 12 päivästä lokakuuta 201530 päivään syyskuuta 2016 väliseksi ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUVL L 188, 16.7.2015, s. 28.


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/33


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 245/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2015/1804]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 muuttamisesta sekä komission asetusten (EY) N:o 251/2009 ja (EU) N:o 275/2010 muuttamisesta tuotettavien tietosarjojen ja yritystoiminnan rakennetilastojen laadun arviointiperusteiden osalta 2 päivänä toukokuuta 2014 annettu komission asetus (EU) N:o 446/2014 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

ETA-sopimuksen liite XXI olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite XXI seuraavasti:

1.

Lisätään1 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008) ja 1l kohtaan (komission asetus (EU) N:o 251/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32014 R 0446: komission asetus (EU) N:o 446/2014, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014 (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 13)”.

2.

Korvataan 1l kohdassa (komission asetus (EY) N:o 251/2009) ”9C ja 9D” ilmauksella ”9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9M ja 9P”.

3.

Lisätään 1m kohtaan (komission asetus (EU) N:o 275/2010) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32014 R 0446: komission asetus (EU) N:o 446/2014, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014 (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 13)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 446/2014 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä marraskuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 132, 3.5.2014, s. 13.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/35


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 246/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2015/1805]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yritystoiminnan rakennetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 295/2008 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 250/2009 muuttamisesta ominaisuustietojen määritelmien ja toimitettavien tietojen teknisen muodon osalta 29 päivänä huhtikuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 439/2014 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

ETA-sopimuksen liite XXI olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XXI olevaan 1k kohtaan (komission asetus (EY) N:o 250/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32014 R 0439: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 439/2014, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014 (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 72)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 439/2014 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä marraskuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 128, 30.4.2014, s. 72.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/36


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 247/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1806]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Norja on osallistunut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 683/2008 (1) perustuviin toimintaan ja sen rahoittamiseen kyseisen asetuksen ETA-sopimuksen pöytäkirjaan 31 sisällyttämisen jälkeen.

(2)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välinen yhteistyö kattamaan Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013 (2).

(3)

On asianmukaista, että EFTA-valtioiden osallistuminen asetukseen (EU) N:o 1285/2013 perustuvaan toimintaan alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014 riippumatta siitä, milloin tämä päätös hyväksytään tai ilmoitetaanko mahdollisten valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä tämän päätöksen osalta 10 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

(4)

EFTA-valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen olisi voitava osallistua toimintaan, joka alkaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi samoin edellytyksin kuin kustannukset, joita on aiheutunut EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneille yhteisöille, edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kyseisen toimen päättymistä.

(5)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välistä satelliittinavigointia koskevaa yhteistyösopimusta (3), joka allekirjoitettiin 22 päivänä syyskuuta 2010, on sovellettu tilapäisesti 1 päivästä toukokuuta 2011.

(6)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin tehdä 1 päivästä tammikuuta 2014. Islannin osallistuminen ohjelmaan olisi kuitenkin keskeytettävä tilapäisesti taloudellisten rajoitteiden vuoksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 1 artiklan 8a kohdan jälkeen seuraava:

”8aa.

a)

EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2014 seuraavan unionin säädöksen perusteella mahdollisesti toteutettavaan toimintaan:

32013 R 1285: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

b)

EFTA-valtiot osallistuvat a kohdassa tarkoitetun toiminnan rahoittamiseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja pöytäkirjan 32 mukaisesti.

c)

Kustannuksista, joita aiheutuu EGNOS-järjestelmän maantieteellisen peittoalueen laajentamisesta ohjelmaan osallistuvien EFTA-valtioiden alueelle, vastaavat EFTA-valtiot osana niiden rahoitusosuutta a alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin. Peittoalueen laajentaminen riippuu teknisestä toteutettavuudesta eikä saa viivästyttää EGNOS-järjestelmän maantieteellisen peittoalueen laajentamista EU:n jäsenvaltioiden alueille, jotka sijaitsevat maantieteellisesti Euroopassa.

d)

Hankkeiden tasolla EFTA-valtioiden toimielimillä, yrityksillä, organisaatioilla ja kansalaisilla on sopimuksen 81 artiklan d alakohdassa tarkoitetut oikeudet.

e)

Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi avustussopimuksen tai avustuspäätöksen mukaisen toimen alkamispäivästä edellyttäen, että 13 päivänä marraskuuta 2014 annettu ETA:n sekakomitean päätös N:o 247/2014 tulee voimaan ennen kyseisen toiminnan päättymistä.

f)

EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti ja ilman äänioikeutta kaikkien niiden unionin komiteoiden toimintaan, jotka avustavat Euroopan komissiota a alakohdassa tarkoitettujen toimintojen hallinnoinnissa, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

EFTA-valtioiden osallistumisesta unionin komiteoihin ja asiantuntijaryhmiin, jotka avustavat Euroopan komissiota erityisesti a alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin liittyvien turvallisuusnäkökohtien osalta, määrätään kyseisten komiteoiden ja ryhmien työjärjestyksessä.

g)

Tätä kohtaa ei sovelleta Liechtensteiniin.

h)

Tämän kohdan soveltaminen Islantiin keskeytetään siihen asti, kunnes ETA:n sekakomitea päättää toisin.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (4).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 283, 29.10.2010, s. 12.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/38


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 248/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1807]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Norja on osallistunut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 (1) mukaisiin eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin ja niiden rahoitukseen, ja se osallistuu jatkossakin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1285/2013 (2) perustuvaan toimintaan ja sen rahoittamiseen kyseisten asetusten ETA-sopimuksen pöytäkirjaan 31 sisällyttämisen ansiosta.

(2)

Islanti ja Norja ovat kiinnostuneita kaikista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetuista palveluista, julkisesti säännellyt palvelut, jäljempänä ’PRS-palvelut’, mukaan luettuina.

(3)

Tästä syystä on aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten välinen yhteistyö kattamaan julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU (3) mukaisesti.

(4)

Norjasta voi tulla PRS-palveluun osallistuja päätöksen 1104/2011/EU 3 artiklan 5 kohdassa mainituin edellytyksin.

(5)

Marraskuun 22 päivänä 2004 allekirjoitettu sopimus tarpeesta vaihtaa turvaluokiteltuja tietoja Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä (4) tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

(6)

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välistä yhteistyösopimusta satelliittinavigoinnista (5), joka allekirjoitettiin 22 päivänä syyskuuta 2010, sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä toukokuuta 2011 alkaen.

(7)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin harjoittaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 1 artiklan 8aa kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”8ab.

(a)

EFTA-valtiot osallistuvat toimiin, jotka perustuvat seuraavaan unionin säädökseen:

32011 D 1104: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1104/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (EUVL L 287, 4.11.2011, s. 1).

b)

EFTA-valtiot voivat tulla PRS-palveluun osallistujiksi mikäli on tehty päätöksen 1104/2011/EU 3 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdissa tarkoitetut sopimukset.

c)

EFTA-valtioiden osallistuminen PRS-palveluun liittyviin eri komiteoihin ja asiantuntijaryhmiin määritellään niiden vastaavissa menettelysäännöissä.

d)

Päätöksen 1104/2011/EU 10 artiklaa ei sovelleta EFTA-valtioihin.

e)

Tätä kohtaa ei sovelleta Liechtensteiniin.

f)

Tämän kohdan soveltaminen Islantiin keskeytetään siihen asti, kun ETA:n sekakomitea päättää toisin.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (6).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 287, 4.11.2011, s. 1.

(4)  EUVL L 362, 9.12.2004, s. 29.

(5)  EUVL L 283, 29.10.2010, s. 12.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/40


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 249/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1808]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteistyö kattamaan Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014 (1).

(2)

On asianmukaista, että EFTA-valtioiden osallistuminen asetukseen (EU) N:o 377/2014 perustuvaan toimintaan alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014, vaikka tämä päätös hyväksytään tai mahdollisten valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä ilmoitetaan tämän päätöksen osalta 10 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

(3)

EFTA-valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen olisi voitava osallistua toimintaan, joka alkaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi samoin edellytyksin kuin kustannukset, joita on aiheutunut EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneille yhteisöille, edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kyseisen toimen päättymistä.

(4)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi siten muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voisi alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 1 artiklan 8c kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”8d.

a)

EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2014 seuraavan unionin säädöksen perusteella mahdollisesti toteutettaviin toimiin:

32014 R 0377: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

b)

EFTA-valtiot osallistuvat a alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja pöytäkirjan 32 mukaisesti.

c)

Toiminnasta, jonka toteutus on alkanut tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen, aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi avustussopimuksen tai avustuspäätöksen mukaisen toimen alkamispäivästä edellyttäen, että 13 päivänä marraskuuta 2014 hyväksytty ETA:n sekakomitean päätös N:o 249/2014 tulee voimaan ennen toimen päättymistä.

d)

EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti mutta ilman äänioikeutta kaikkien niiden unionin komiteoiden toimintaan, jotka avustavat Euroopan komissiota a alakohdassa tarkoitettujen toimien hallinnoinnissa, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

e)

Tätä kohtaa ei sovelleta Norjaa eikä Liechtensteiniin.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/42


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 250/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1809]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista jatkaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä, jota ne tekevät Euroopan unionin yleisestä talousarviosta rahoitettavissa Euroopan unionin toimissa, jotka koskevat sisämarkkinoiden toteuttamista, toimintaa ja kehittämistä.

(2)

On asianmukaista, että tämä yhteistyö jatkuu 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen riippumatta siitä, milloin tämä päätös hyväksytään tai ilmoitetaanko mahdollisten valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä 10 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

(3)

EFTA-valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen olisi voitava osallistua toimintaan, joka aloitetaan ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Tällaisesta toiminnasta, jonka toteuttaminen alkaa 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen, aiheutuneet kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi samoin edellytyksin kuin kustannukset, joita on aiheutunut EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneille yhteisöille, edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kyseisen toimen päättymistä.

(4)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin jatkaa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 7 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 8 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”9.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2014 seuraaviin varainhoitovuoden 2014 Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sisältyviin budjettikohtiin liittyviin unionin toimiin:

Budjettikohta 02 03 01:’Sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen erityisesti ilmoittamisen, varmentamisen ja alakohtaisen lähentämisen aloilla’,

Budjettikohta 12 02 01:’Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen’.

Tällaisesta toiminnasta, jonka toteuttaminen alkaa 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen, aiheutuneet kustannukset voidaan katsoa toimen alusta alkaen asianomaisen tukisopimuksen tai -päätöksen mukaisesti tukikelpoisiksi edellyttäen, että 13 päivänä marraskuuta 2014 annettu ETA:n sekakomitean päätös N:o 250/2014 tulee voimaan ennen toimen päättymistä.”

2)

Korvataan 3 ja 4 kohdassa ilmaisu ”5, 6, 7 ja 8 kohdassa” ilmaisulla ”5–9 kohdassa”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (1).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/44


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 251/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1810]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välinen yhteistyö kattamaan monivuotisesta kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 ja päätöksen N:o 1926/2006/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 254/2014 (1).

(2)

On asianmukaista, että EFTA-valtioiden osallistuminen asetukseen (EU) N:o 254/2014 perustuvaan toimintaan alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014 riippumatta siitä, milloin tämä päätös hyväksytään tai ilmoitetaanko mahdollisten valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä tämän päätöksen osalta 10 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

(3)

EFTA-valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen olisi voitava osallistua toimintaan, joka alkaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Tällaisesta toiminnasta, jonka toteuttaminen alkaa tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen, aiheutuneet kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi samoin edellytyksin kuin kustannukset, joita on aiheutunut EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneille yhteisöille, edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kyseisen toimen päättymistä.

(4)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin tehdä 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 6 artikla seuraavasti:

1.

Lisätään 3a kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3b.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2014 seuraavaan ohjelmaan:

32014 R 0254: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 254/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, monivuotisesta kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 ja päätöksen N:o 1926/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 42).

Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi avustussopimuksen tai avustuspäätöksen mukaisen toimen alkamispäivästä edellyttäen, että 13 päivänä marraskuuta 2014 annettu ETA:n sekakomitean päätös N:o 251/2014 tulee voimaan ennen toimen päättymistä.

Liechtenstein vapautetaan osallistumisesta tähän ohjelmaan ja sen rahoittamiseen.”

2.

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 3, 3a ja 3b kohdassa tarkoitettujen toimintojen rahoittamiseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

3.

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 3, 3a ja 3b kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin liittyvän yhteistyön alettua täysimääräisesti ja ilman äänioikeutta niiden Euroopan yhteisön komiteoiden ja muiden elinten työhön, jotka avustavat EY:n komissiota näiden toimintojen hallinnoinnissa ja kehittämisessä.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 84, 20.3.2014, s. 42.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/46


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 252/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1811]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten yhteistyö kattamaan julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä 15 päivänä toukokuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU (1).

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin harjoittaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 15 artiklan 8 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”9.

EFTA-valtiot osallistuvat seuraavassa EU:n säädöksessä tarkoitettuun yhteistyöhön:

32014 D 0573: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti verkoston johtokunnan toimintaan, mutta niillä ei ole äänestysoikeutta.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2)

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/47


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 253/2014,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2014,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1812]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten välinen yhteistyö kattamaan unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020) ja päätöksen N:o 1350/2007/EY kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 282/2014 (1).

(2)

On asianmukaista, että EFTA-valtioiden osallistuminen asetukseen (EU) N:o 282/2014 perustuvaan toimintaan alkaa 1 päivästä tammikuuta 2014 riippumatta siitä, milloin tämä päätös hyväksytään tai ilmoitetaanko mahdollisten valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä tämän päätöksen osalta 10 päivän heinäkuuta 2014 jälkeen.

(3)

EFTA-valtioihin sijoittautuneiden yhteisöjen olisi voitava osallistua toimintaan, joka alkaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi samoin edellytyksin kuin kustannukset, joita on aiheutunut EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneille yhteisöille, edellyttäen, että tämä päätös tulee voimaan ennen kyseisen toimen päättymistä.

(4)

ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi sen vuoksi muutettava, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin tehdä 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 16 artiklan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32014 R 0282: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 282/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020) ja päätöksen N:o 1350/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 86, 21.3.2014, s. 1).

Tammikuun 1 päivän 2014 jälkeen alkaneesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan katsoa tukikelpoisiksi avustussopimuksen tai avustuspäätöksen mukaisen toimen alkamispäivästä edellyttäen, että 13 päivänä marraskuuta 2014 annettu ETA:n sekakomitean päätös N:o 253/2014 tulee voimaan ennen toimen päättymistä.

Liechtenstein vapautetaan osallistumisesta tähän ohjelmaan ja sen rahoittamiseen.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 86, 21.3.2014, s. 1.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/49


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 30/15/KOL,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2015,

kolmen poikkeuksen myöntämisestä Liechtensteinin ruhtinaskunnalle vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) Liechtensteinissa 3 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain 30 §:n ja 36 §:n 2 momentin sekä liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdan mukaisesti Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevan I luvun 13c kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista) 24 päivänä syyskuuta 2008 annettu 6 artiklan 2 alakohdan nojalla [2015/1813]

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevan I luvun 13c kohdassa tarkoitetun säädöksen, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, jäljempänä ’direktiivi’, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti sen 6 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon pysyvän komitean päätökset N:o 3/12/SC ja N:o 4/12/SC,

ottaa huomioon EFTAn valvontaviranomaisen 16 päivänä heinäkuuta 2014 tekemän päätöksen N:o 295/14/KOL (tapahtuma nro 710373), joka koskee EFTAn liikennekomitealle toimitettavia toimenpide-ehdotuksia, jotka EFTAn valvontaviranomaisen olisi toteutettava Liechtensteinin pyynnön osalta, ja jolla valtuutetaan toimivaltainen kollegion jäsen antamaan lopullinen päätös, jos EFTAn liikennekomitea hyväksyy päätösluonnoksen yksimielisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

Liechtensteinin hallitus on 20 päivänä joulukuuta 2013 päivätyllä valvontaviranomaiselle osoitetulla kirjeellään (tapahtuma nro 611939) pyytänyt neljää poikkeusta direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella. Liechtensteinin poikkeuspyyntö koskee vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) Liechtensteinissa 3 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (LR 741.621, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna), jäljempänä ’säädös’, 29 §:n 30 §:n ja 36 §:n 2 momentin sekä liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3. kohdan b alakohdassa tarkoitettuja määräyksiä, jotka koskevat räjähteiden kuljetusta, säiliöiden tarkastuslaitoksia, kuljettajien erityiskoulutusta sekä työmailla käytettäviä säiliöitä.

Liechtensteinin hallitus toimitti lisäselvityksiä vuonna 2014 epävirallisten ilmoitusten muodossa 20 päivänä helmikuuta (tapahtuma nro 700062), 21 päivänä helmikuuta (tapahtuma nro 700131), 12 päivänä maaliskuuta (tapahtuma nro 702345), 27 päivänä maaliskuuta (tapahtuma nro 703760), 9 päivänä toukokuuta (tapahtuma nro 707772), 14 päivänä toukokuuta (tapahtuma nro 708302) ja 16 päivänä toukokuuta (tapahtuma nro 708667).

Valvontaviranomainen teetti 4 päivänä maaliskuuta 2014 päivätyllä palvelusopimuksella (tapahtuma nro 700047) DNV GL AS:llä, jäljempänä ’DNV’, arvion siitä, ovatko pyydetyt poikkeukset direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisia. Huomiota kiinnitettiin erityisesti poikkeusten mukanaan tuomiin mahdollisiin tai todellisiin riskeihin, siihen, heikentäisivätkö tai parantaisivatko poikkeukset turvallisuutta vai pysyisikö se ennallaan, sekä tarvittaessa mahdollisten riskien vähentämistoimenpiteiden määrittäminen. DNV toimitti 16 päivänä huhtikuuta 2014 alustavan raportin valvontaviranomaiselle (tapahtuma nro 706289). DNV toimitti lopullisen raportin 23 päivänä toukokuuta 2014 (tapahtuma nro 709161).

Arvioituaan Liechtensteinin pyytämät poikkeukset valvontaviranomainen totesi, että ainoastaan säädöksen 30 §:n, 36 §:n 2 momentin ja liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdan määräykset voidaan katsoa direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan tarkoittamiksi poikkeuksiksi. Sen sijaan säädöksen 29 §:n määräyksiä, jotka koskevat räjähteitä kerran avatuissa, kuljetukseen tarkoitetuissa pakkauksissa, ei voida katsoa poikkeuksiksi (1).

Valvontaviranomainen toimitti 16 päivänä heinäkuuta 2014 EFTAn liikennekomitealle kolme toimenpide-ehdotusta (tapahtuma nro 706153), jotka valvontaviranomaisen olisi toteutettava direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisten Liechtensteinin poikkeuspyyntöjen osalta.

EFTAn liikennekomitealle 16 päivänä heinäkuuta 2014 toimitetut ehdotukset toimenpiteiksi ovat seuraavat:

1.

Säädöksen 30 §, säiliöiden tarkastuslaitokset:

EFTAn liikennekomitea katsoo, että poikkeuspyyntö säädöksen 30 §:n osalta koskien säiliöiden tarkastuslaitoksia on sallittava, mikäli kuljettajilla on CITEC-koulutus (2).

Viimeinen voimassaolopäivä: 26. syyskuuta 2015.

2.

Säädöksen 36 §:n 2 momentti, kuljettajien erityiskoulutus:

EFTAn liikennekomitea katsoo, että poikkeuspyyntö on hylättävä, ellei Liechtensteinin hallitus pysty osoittamaan, että BBT:n (3) tarjoama koulutus vastaa ADR-koulutusta (4).

3.

Säädöksen liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohta, työmailla käytettävät säiliöt:

EFTAn liikennekomitea katsoo, että poikkeuspyyntö säädöksen liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.6 kohdan b alakohdan osalta koskien työmailla käytettäviä säiliöitä on sallittava, mikäli säiliöissä on kaksinkertaiset seinämät.

Viimeinen voimassaolopäivä: 26. syyskuuta 2015.

Valvontaviranomainen tiedotti EFTA-valtioille 16 päivänä heinäkuuta 2014 päivätyllä kirjeellä (tapahtuma nro 716061) toimenpide-ehdotukset, jotka EFTAn liikennekomitean on toteutettava ja pyysi EFTA-valtioilta arvioita Liechtensteinin ilmoituksesta ja EFTAn liikennekomitean lausuntoluonnoksesta. Lisäksi valvontaviranomainen ehdotti kyseisessä kirjeessä, että EFTAn liikennekomitean lausunto voidaan antaa kirjallista menettelyä noudattaen EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta 26 päivänä lokakuuta 2012 tehdyn päätöksen N:o 4/2012/SC artiklan 1 ja 2 nojalla. Valvontaviranomainen pyysi EFTA-valtioita toimittamaan sille mahdolliset huomautuksensa EFTAn liikennekomitean lausuntoluonnoksesta 25. elokuuta 2014 mennessä.

Norjan hallitus ilmoitti valvontaviranomaiselle 21 päivänä elokuuta 2014 päivätyllä kirjeellä (tapahtuma nro 720223), ettei sillä ollut huomauttamista EFTAn liikennekomitean lausuntoluonnokseen. Liechtensteinin hallitus toimitti valvontaviranomaiselle 22 päivänä elokuuta 2014 päivätyllä kirjeellä (tapahtuma nro 719910) huomautuksia EFTAn liikennekomitean lausuntoluonnokseen. Islannin hallitus ei vastannut lainkaan.

Valvontaviranomainen on huomautusten perusteella tarkistanut ja muuttanut ensimmäistä EFTAn liikennekomitealle toimitettua lausuntoluonnosta 16 päivänä heinäkuuta 2014 annetun päätöksen N:o 295/14/KOL mukaisesti. Valvontaviranomainen tarkisti myös poikkeuksen keston direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tarkistetussa ja muutetussa lausuntoluonnoksessa valvontaviranomainen katsoi, että pyydetyt poikkeukset olisi myönnettävä ehdoitta.

Valvontaviranomainen toimitti 24 päivänä marraskuuta 2014 päivätyllä kirjeellä (tapahtuma nro 730389) tarkistetun ja muutetun lausuntoluonnoksen EFTAn liikennekomitealle pyytäen EFTA-valtioita toimittamaan sille huomautuksensa EFTAn liikennekomitean tarkistetusta ja muutetusta lausuntoluonnoksesta viimeistään 12. joulukuuta 2014 ennen työajan päättymistä.

Liechtensteinin hallitus ilmoitti valvontaviranomaiselle 5 päivänä joulukuuta 2014 päivätyllä kirjeellä (tapahtuma 731864), ettei sillä enää ollut huomautettavaa ja pyysi valvontaviranomaista toimimaan EFTAn liikennekomitean ehdotusten mukaisesti ja sallimaan pyydetyt poikkeukset. Norjan hallitus ilmoitti valvontaviranomaiselle 11 päivänä joulukuuta 2014 päivätyllä kirjeellä (tapahtuma nro 732607), ettei sillä ollut huomauttamista EFTAn liikennekomitean lausuntoluonnokseen. Islannin hallitus ei vastannut lainkaan.

2.   ARVIOINTI

Liechtensteinin hallituksen 22 päivänä elokuuta 2014 toimittamien, tehtyä lausuntoluonnosta koskeviin huomautuksiin sisältyvien täsmennysten ja lisätietojen perusteella valvontaviranomainen on todennut, että kyseiset kolme poikkeusehdotusta on sallittava, siten kun ne on esitetty säädöksen 30 §:ssä, 36:n 2 kohdassa sekä liitteessä 5 olevassa 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdassa.

Liechtensteinin hallitus ilmoitti 22 päivänä elokuuta 2014 päivätyssä kirjeessään ensimmäisen poikkeuspyynnön osalta, että kaikkien säiliön tarkastuslaitoksen kuljettajien, jotka toimivat säädöksen 30 §:ssä säädetyin edellytyksin, on suoritettava kolmen viikon CITEC-koulutus, joka kattaa kuljettajien ammatillisen toiminnan turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Liechtensteinin hallitus tarkensi, että jokaisella säiliön tarkastuslaitoksen kuljettajalla on säiliöiden turvallisuutta koskeva Sveitsin liittovaltion erikoistodistus (Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis). Poikkeus ei siten vaaranna turvallisuutta, koska kuljettajat ovat suorittaneet CITEC-koulutuksen. Näin ollen valvontaviranomainen katsoo, että poikkeuspyyntö säädöksen 30 §:n osalta olisi sallittava.

Liechtensteinin hallitus toimitti 22 päivänä elokuuta 2014 päivätyssä kirjeessään toista poikkeuspyyntöä koskevia lisätietoja tukeakseen kantaansa, jonka mukaan BBT-ajokortti vastaa ADR-kuljettajien koulutusta. Valvontaviranomainen katsoo sen vuoksi, että nämä lisätiedot riittävät osoittamaan vastaavuuden tältä osin, sillä BBT-ajokortin haltijoilla on oikeus kuljettaa ADR 1 -luokkaan kuuluvia tavaroita ja koska BBT-ajokortin hankkimiseen tarvittava koulutus kattaa kaikki tällaisten tavaroiden kuljetukseen liittyvät seikat.

Lopuksi Liechtensteinin hallitus vahvisti 22 päivänä elokuuta 2014 päivätyissä kirjallisissa huomautuksissaan kolmannen poikkeuspyynnön osalta, että asianomaisissa työmailla käytettävissä säiliöissä on kaksinkertaiset seinämät, sillä ne koostuvat sisäsäiliöstä ja suljetusta ulommasta keräilyastiasta (sellaisena kuin se määritellään säädöksen liitteessä 5 olevassa 6.14.1.1 kohdassa). Näin ollen valvontaviranomainen katsoo, että myös säädöksen liitteessä 5 oleva 1.1.3.6.3 kohdan b alakohtaa koskeva poikkeuspyyntö olisi sallittava.

Valvontaviranomainen toteaa päätelmänään, että näiden poikkeusten myöntäminen ei vaaranna turvallisuutta ja että kyseiset kolme poikkeuspyyntöä täyttävät direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan edellytykset. Säädöksen 30 §:n, 36 §:n 2 momentin sekä liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdan sisältämät poikkeukset olisi näin ollen myös sallittava. Valvontaviranomainen myöntää sen vuoksi vapautuksen direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella. Poikkeukset ovat voimassa kuuden vuoden ajan, kuten direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa säädetään. Valvontaviranomainen voi direktiivin 6 artiklan 4 kohdan perusteella uudistaa luvan.

Näillä perusteilla EFTAn valvontaviranomainen ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevan I luvun 13c kohdassa tarkoitetun säädöksen, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1, 6 artiklan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään Liechtensteinin ruhtinaskunnan pyytämät poikkeukset, jotka koskevat vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) Liechtensteinissa 3 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain 30 §:n, 36 §:n 2 momentin sekä liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdan määräyksiä.

2 artikla

Tämän päätöksen 1 artiklassa esitetyt poikkeukset julkaistaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

3 artikla

Tämän päätöksen 1 artiklassa esitetyt poikkeukset ovat voimassa kuusi vuotta.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Liechtensteinin ruhtinaskunnalle ja tulee voimaan kun asiasta on sille ilmoitettu.

5 artikla

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2015.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Helga JÓNSDÓTTIR

Kollegion jäsen

Xavier LEWIS

Johtaja


(1)  Viitaten päätöksessä N:o 295/14/COL annettuun arvioon.

(2)  CITEC: Sveitsiläinen järjestö, joka on keskittynyt vesialueiden suojeluun ja säiliöiden turvallisuuteen (Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes).

(3)  BBT: Sveitsin liittovaltion ammatillisesta koulutuksesta ja tekniikasta vastaava virasto (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie).

(4)  ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.