ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
29. toukokuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/827, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/828, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/829, annettu 27 päivänä toukokuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

6

 

*

Komission asetus (EU) 2015/830, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/831, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavasta laajennetusta polkumyyntitullista asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla vapautettujen osapuolten luettelon ajan tasalle saattamisesta komission ilmoituksella 2014/C 299/08 käynnistetyn tarkastelun perusteella

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/832, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

53

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/833, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

60

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/834, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

67

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/835, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

69

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/836, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätökseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätökseen kutsua entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittymään yhteisestä passitusmenettelystä tehtyyn yleissopimukseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehtyyn yleissopimukseen

78

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/837, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

82

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/838, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU muuttamisesta pidentämällä suojatoimenpiteiden soveltamisaikaa Italiassa esiintyvän pienen pesäkuoriaisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/839, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2015/21)

88

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) ( EUVL L 86, 31.3.2015 )

91

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/827,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 36/2012 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2013/255/YUTP säädetyt toimenpiteet, mukaan lukien sellaisen kulttuuriomaisuuden ja sellaisten esineiden kauppaa koskeva kielto, jotka on viety Syyriasta 9 päivän toukokuuta 2011 jälkeen.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2015 päätöslauselman 2199 (2015), jonka 17 artiklassa kielletään sellaisen syyrialaisen kulttuuriomaisuuden ja sellaisten muiden esineiden kauppa, jotka on viety Syyriasta laittomasti 15 päivän maaliskuuta 2011 jälkeen. Neuvosto hyväksyi 28 päivänä toukokuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/837 (3), jolla muutetaan päätöstä 2013/255/YUTP päätöksen 2013/255/YUTP yhdenmukaistamiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2199 (2015) kanssa siten, että kyseistä päätöstä sovelletaan esineisiin, jotka on viety Syyriasta laittomasti 15 päivän maaliskuuta 2011 jälkeen.

(3)

Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat sitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EU) N:o 36/2012 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 36/2012 11 c artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tavarat on viety Syyriasta ennen 15 päivää maaliskuuta 2011; tai”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012, annettu 18 päivänä tammikuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta (EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/837, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 82).


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/3


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/828,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä yksi henkilö.

(3)

Yhden henkilön ei enää pitäisi olla asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa luettelossa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-329/12 ja T-74/13, Mazen Al-Tabbaa v. neuvosto (2), 9 päivänä heinäkuuta 2014 antaman tuomion sekä unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-652/11, Bassam Sabbagh v. neuvosto (2), 26 päivänä helmikuuta 2015 antaman tuomion johdosta Mazen Al-Tabbaa ja Bassam Sabbagh eivät ole asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevassa luettelossa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Tiettyihin asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II lueteltuihin henkilöihin liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Ei vielä julkaistu.


LIITE

I

Lisätään seuraava henkilö asetuksen (EU) No 36/2012 liitteessä II olevassa A jaksossa olevaan henkilöitä koskevaan luetteloon:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

206.

Kenraali Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Syntynyt Jablehissa Lattakian maakunnassa.

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston päällikkö (sisäiset asiat) huhtikuusta 2015 alkaen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista ja väkivaltaisuuksista Damaskoksessa ja sen ympäristössä.

Entinen poliittisen turvallisuuden osaston varapäällikkö (2012), Syyrian tasavaltalaiskaartin upseeri ja poliittisen turvallisuuden pääosaston varajohtaja. Sotilaspolitiikan päällikkö, kansallisen turvallisuusviraston jäsen.

29.5.2015

II

Poistetaan seuraavaa henkilöä koskeva merkintä asetuksen (EU) No 36/2012 liitteessä II olevassa A jaksossa olevasta henkilöitä koskevasta luettelosta:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III

Korvataan asetuksen (EU) No 36/2012 liitteessä II olevassa A jaksossa olevat jäljempänä lueteltuja henkilöitä koskevat merkinnät seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Syntymäaika: 19. helmikuuta 1946

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro 983

Kansallisen turvallisuusviraston johtaja. Syyrian tiedusteluosaston (GID) entinen päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Syntymäaika: 20. toukokuuta 1951

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro D000001300

Yleisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Syntymäaika: 10. joulukuuta 1938

Syyrian entinen varapresidentti; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

37.

Prikaatikenraali Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston (sisäiset asiat) entinen päällikkö Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

42.

Prikaatikenraali Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

44.

Prikaatikenraali Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Syntymäaika: 15. toukokuuta 1955

Syntymäpaikka: Bassir

Adib Mayaleh on vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

15.5.2012

55.

Eversti Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Daraassa.

14.11.2011

80.

Prikaatikenraali Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö, Damaskoksen ympäristö/Rif Dimashqin osasto, entinen Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

137

Prikaatikenraali Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos) päällikkö (tuli prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle vuoden 2011 lopulla). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/829,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2015,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja muna-albumiinin edustavien hintojen määrittelyn perustana olevien tietojen säännöllisen tarkastuksen perusteella on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kananruhot (ns. 70-prosenttista kanaa), jäädytetyt

141,4

0

AR

0207 12 90

Kananruhot (ns. 65-prosenttista kanaa), jäädytetyt

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

468,7

0

AR

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

259,1

8

BR


(1)  Komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012, annettu 27 päivänä marraskuuta 2012, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ’ZZ’ tarkoittaa ’muuta alkuperää’.”


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/8


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/830,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II vahvistetaan laadintavaatimukset käyttöturvallisuustiedotteille, joilla ilmoitetaan tietoja kemiallisista aineista ja seoksista Euroopan unionissa.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa laaditussa kemikaalien yhdenmukaistetussa luokitus- ja merkintäjärjestelmässä (GHS) määritellään kemikaalien kansainvälisesti yhdenmukaistetut luokituskriteerit ja merkintäsäännöt sekä käyttöturvallisuustiedotteita koskevat säännöt.

(3)

Käyttöturvallisuustiedotteita koskevia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen II sisältyviä vaatimuksia olisi mukautettava käyttöturvallisuustiedotteita koskevien GHS:n sääntöjen osalta sen viidennen tarkistuksen mukaisesti.

(4)

Kesäkuun 1 päivänä 2015 tulee samanaikaisesti voimaan kaksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen II tehtyä keskenään ristiriitaista muutosta, joista toinen on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) 59 artiklan 5 kohdalla ja toinen komission asetuksella (EU) N:o 453/2010 (3). Jotta ei syntyisi sekaannusta siitä, mitä liitteen II versiota on sovellettava, kyseinen liite muutetussa muodossaan on tarpeen korvata uudella liitteellä II.

(5)

Vaatimus päivittää käyttöturvallisuustiedotteet viipymättä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muutetun liitteen II mukaisesti aiheuttaisi suhteetonta lisärasitetta sellaisille talouden toimijoille, jotka ovat jo laatineet käyttöturvallisuustiedotteet. Sen vuoksi toimijoiden olisi sallittava käyttää mille tahansa vastaanottajalle ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 toimitettuja käyttöturvallisuustiedotteita tietyn ajan.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen (EY) N:o 1272/2008 59 artiklan 5 kohdalla ja asetuksella (EU) N:o 453/2010, tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Mille tahansa vastaanottajalle ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 toimitettuja käyttöturvallisuustiedotteita voidaan edelleen käyttää 31 päivään toukokuuta 2017 saakka, eikä niiden tarvitse olla tämän asetuksen liitteen mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan 9 kohdan soveltamista.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 453/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta (EUVL L 133, 31.5.2010, s. 1).


LIITE

”LIITE II

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEIDEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

A OSA

0.1   Johdanto

0.1.1   Tässä liitteessä esitetään vaatimukset, joita toimittajan on noudatettava laatiessaan aineesta tai seoksesta 31 artiklan mukaisesti toimitettavaa käyttöturvallisuustiedotetta.

0.1.2   Käyttöturvallisuustiedotteessa annettavien tietojen on vastattava kemikaaliturvallisuusraportin tietoja silloin kun sellainen vaaditaan. Jos kemikaaliturvallisuusraportti on laadittu, on asiaankuuluvat altistumisskenaariot liitettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen.

0.2   Käyttöturvallisuustiedotteen laatimista koskevat yleiset vaatimukset

0.2.1   Käyttöturvallisuustiedotteen avulla käyttäjien on voitava ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisten terveyden ja työturvallisuuden sekä ympäristön suojelemiseksi. Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan on otettava huomioon, että käyttöturvallisuustiedotteen on annettava käyttäjille tietoja aineen tai seoksen vaaroista, turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä.

0.2.2   Käyttöturvallisuustiedotteiden tietojen on täytettävä direktiivissä 98/24/EY säädetyt vaatimukset. Erityisesti työnantajien on pystyttävä käyttöturvallisuustiedotteiden avulla määrittämään, onko työpaikalla vaarallisia kemikaaleja ja arvioimaan niiden käytöstä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvat riskit.

0.2.3   Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on annettava selkeästi ja tiiviissä muodossa. Käyttöturvallisuustiedotteen laatijan on oltava pätevä henkilö, jonka on otettava huomioon käyttäjien erityistarpeet ja tietämys, sikäli kuin ne tiedetään. Aineiden ja seosten toimittajien on varmistettava, että kyseinen pätevä henkilö on saanut asianmukaista koulutusta ja täydennyskoulutusta.

0.2.4   Käyttöturvallisuustiedotteissa on käytettävä yksinkertaista, selkeää ja täsmällistä kieltä, vältettävä ammattislangia, akronyymejä ja lyhenteitä. Ilmaisuja kuten ’saattaa olla vaarallinen’, ’ei terveysvaikutuksia’, ’turvallinen useimmissa käyttöolosuhteissa’ tai ’vaaraton’ tai muita lausekkeita, jotka antavat ymmärtää, että aine tai seos ei ole vaarallinen, tai mitä tahansa muita kyseisen aineen tai seoksen luokituksen kanssa ristiriitaisia lausekkeita ei saa käyttää.

0.2.5   Käyttöturvallisuustiedotteen laatimispäivä on ilmoitettava tiedotteen ensimmäisellä sivulla. Aina kun käyttöturvallisuustiedotetta tarkistetaan ja uusi tarkistettu versio toimitetaan käyttäjille, muutokset on saatettava vastaanottajan tietoon käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 16, jollei niistä ole tiedotettu muualla. Tarkistetun käyttöturvallisuustiedotteen ensimmäisellä sivulla on ilmoitettava laatimispäivä merkinnällä ’Tarkistettu: (päiväys)’ sekä version numero, tarkistuksen numero ja päivä, josta alkaen tarkistettu versio on voimassa tai muu tieto siitä, mikä versio korvataan.

0.3   Käyttöturvallisuustiedotteen muoto

0.3.1   Käyttöturvallisuustiedotteella ei ole määrämittaa. Sen pituus määräytyy aineen tai seoksen vaarojen ja saatavilla olevien tietojen mukaan.

0.3.2   Käyttöturvallisuustiedotteen ja sen kaikkien liitteiden jokaisella sivulla on oltava sivunumero ja merkintä tiedotteen pituudesta (esimerkiksi ’sivu 1/3’) tai siitä, jatkuuko teksti (esimerkiksi ’Jatkuu seuraavalla sivulla’ tai ’Käyttöturvallisuustiedote päättyy’).

0.4   Käyttöturvallisuustiedotteen sisältö

Tässä liitteessä vaaditut tiedot on sisällytettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen B osassa määriteltyihin asianomaisiin alakohtiin, jos tiedot ovat sovellettavia ja saatavilla. Käyttöturvallisuustiedote ei saa sisältää tyhjiä alakohtia.

0.5   Muut tietovaatimukset

Joihinkin alakohtiin voi olla tarpeen lisätä merkityksellisiä ja saatavilla olevia lisätietoja, jos aineilla ja seoksilla on monenlaisia ominaisuuksia.

Turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä lisätietoja tarvitaan niiden merenkulkijoiden ja muiden kuljetustyöntekijöiden tarpeiden ottamiseksi huomioon, jotka työskentelevät vaarallisten aineiden irtolastikuljetuksissa sellaisilla meri- ja sisävesiliikenteen irtolasti- ja säiliöaluksilla, joihin sovelletaan Kansanvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tai jäsenvaltioiden säännöksiä. Tämän liitteen 14.7 alakohdan mukaisesti suositellaan, että perustiedot luokituksesta annetaan silloin, kun tavara on tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol) (1), ja irtolastina vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten kansainvälisen rakenne- ja varustelusäännöstön (kansainvälinen kemikaalialuksia koskeva säännöstö) (IBC-säännöstö) (2) mukaisesti. Lisäksi aluksille, jotka kuljettavat Marpol-yleissopimuksen liitteessä I tarkoitettua öljyä tai öljypolttoainetta irtolastina tai bunkkeriöljynä, on ennen lastausta toimitettava öljylastin ja öljypolttoaineen käyttöturvallisuustiedotteita koskevista suosituksista annetun IMO:n meriturvallisuuskomitean (MSC) päätöslauselman (’Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for Marpol Annex I Oil Cargo and Oil Fuel’ (MSC.286(86)) mukainen käyttöturvallisuustiedote. Jotta käytettävissä olisi yksi yhdenmukainen käyttöturvallisuustiedote meri- ja muuta liikennettä varten, päätöslauselman MSC.286(86) säännökset voidaan näin ollen soveltuvin osin sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteisiin, jotka koskevat Marpol-yleissopimuksen liitteessä I tarkoitettuja lasteja ja meriliikenteen öljypolttoaineita.

0.6   Yksiköt

On käytettävä neuvoston direktiivissä 80/181/ETY (3) säädettyjä mittayksikköjä.

0.7   Erityistapaukset

Käyttöturvallisuustiedote vaaditaan myös asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa mainituissa erityistapauksissa, joiden osalta merkinnöistä on säädetty poikkeuksia.

1.    KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa vahvistetaan, kuinka aine tai seos tunnistetaan ja kuinka käyttöturvallisuustiedotteessa esitetään tunnistetut merkitykselliset käytöt, aineen tai seoksen toimittajan nimi ja tarkat yhteystiedot, mukaan luettuna hätätapauksessa käytettävät yhteystiedot.

1.1   Tuotetunniste

Tuotetunniste ilmoitetaan aineen osalta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja seoksen osalta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 18 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on ilmoitettu varoitusetiketissä, joka on esitetty niiden jäsenvaltioiden virallisilla kielillä, joissa aine tai seos saatetaan markkinoille, jolleivät asianomaiset jäsenvaltiot toisin säädä.

Rekisteröitävien aineiden osalta tuotetunnisteen on vastattava rekisteröinnissä ilmoitettua tunnistetta, ja myös tämän asetuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu rekisteröintinumero on mainittava.

Vaikuttamatta tämän asetuksen 39 artiklassa säädettyihin jatkokäyttäjien velvollisuuksiin, toimittaja, joka on jakelija tai jatkokäyttäjä, voi jättää rekisteröintinumeron yksittäiseen rekisteröijään viittaavan osan pois yhteisessä tietojen toimittamisessa edellyttäen, että

a)

kyseinen toimittaja ottaa vastuun täydellisen rekisteröintinumeron ilmoittamisesta pyynnöstä täytäntöönpanon valvontaa varten tai, jos täydellinen rekisteröintinumero ei ole toimittajan tiedossa, pyynnön toimittamisesta edelleen omalle toimittajalleen b alakohdan mukaisesti; ja

b)

kyseinen toimittaja ilmoittaa täydellisen rekisteröintinumeron täytäntöönpanon valvonnasta vastaavalle jäsenvaltion viranomaiselle, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, seitsemän päivän kuluessa vastaanotettuaan pyynnön joko suoraan valvontaviranomaiselta tai oman vastaanottajansa edelleen toimittamana tai, jos täydellinen rekisteröintinumero ei ole toimittajan tiedossa, kyseinen toimittaja toimittaa pyynnön edelleen omalle toimittajalleen seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ilmoittaa siitä samanaikaisesti valvontaviranomaiselle.

On mahdollista toimittaa vain yksi käyttöturvallisuustiedote, joka kattaa useamman kuin yhden aineen tai seoksen, jos kyseisessä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot täyttävät tässä liitteessä asetetut vaatimukset kunkin aineen tai seoksen osalta.

Muut tunnistustavat

Voidaan ilmoittaa myös muut nimet tai synonyymit, joita aineesta tai seoksesta käytetään merkinnöissä tai joilla se tunnetaan yleisesti, kuten vaihtoehtoiset nimet, numerot, yrityksen tuotekoodit tai muut yksilölliset tunnisteet.

1.2   Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Ilmoitetaan ainakin vastaanottajien kannalta merkitykselliset aineen tai seoksen tunnistetut käytöt. Tämä tehdään kuvaamalla lyhyesti, mitä aineella tai seoksella tehdään, eli onko se esimerkiksi palonestoaine tai antioksidantti.

Käytöt, joita toimittaja ei suosittele, ja perustelut tähän ilmoitetaan tarvittaessa. Luettelon ei tarvitse olla täydellinen.

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, käyttöturvallisuustiedotteen tässä alakohdassa olevien tietojen on oltava yhdenmukaiset kemikaaliturvallisuusraportissa mainittujen tunnistettujen käyttöjen kanssa ja käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä olevan kemikaaliturvallisuusraportin altistumisskenaarioiden kanssa.

1.3   Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot toimittajasta, joka voi olla valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä tai jakelija. Ilmoitetaan toimittajan täydellinen osoite ja puhelinnumero sekä käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite.

Lisäksi, jos toimittaja ei ole sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille, ja toimittaja on nimennyt asiasta vastaavan henkilön kyseisessä jäsenvaltiossa, ilmoitetaan kyseisen vastuuhenkilön täydellinen osoite ja puhelinnumero.

Rekisteröijien osalta tietojen on oltava yhdenmukaiset rekisteröinnissä ilmoitettujen valmistajan tai maahantuojan tietojen kanssa.

Jos on nimetty ainoa edustaja, voidaan antaa myös unionin ulkopuolisen valmistajan tai formuloijan tiedot.

1.4   Hätäpuhelinnumero

Ilmoitetaan mitä tietopalveluja on tarjolla hätätilanteessa. Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille, on olemassa virallinen neuvontaelin (joka voi olla se elin, joka on vastuussa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 45 artiklassa tarkoitettujen terveyttä koskevien tietojen vastaanottamisesta), riittää, että annetaan sen puhelinnumero. Kaikki palvelujen saatavuutta rajoittavat tekijät ilmoitetaan selkeästi, kuten aukioloajat tai luovutettavien tietojen tyyppi.

2.    KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa kuvataan aineen tai seoksen vaarat ja niihin liittyvät asianmukaiset varoitukset.

2.1   Aineen tai seoksen luokitus

Aineen tai seoksen osalta ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokituskriteerien soveltamisesta johtuva luokitus. Jos toimittaja on ilmoittanut ainetta koskevia tietoja luokitusten ja merkintöjen luetteloon asetuksen (EY) N:o 1272/2008 40 artiklan mukaisesti, käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitetun luokituksen on oltava sama kuin kyseisessä ilmoituksessa.

Jos seos ei täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia luokituskriteerejä, tämä on ilmoitettava selkeästi.

Seoksen sisältämiä aineita koskevat tiedot annetaan alakohdassa 3.2.

Jos luokitusta ja vaaralausekkeita ei kirjoiteta täydellisinä, on viitattava kohtaan 16, jossa jokaisen luokituksen teksti, vaaralausekkeet mukaan luettuina, esitetään kokonaisuudessaan.

Tärkeimmät fysikaaliset ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset luetellaan käyttöturvallisuustiedotteen kohtien 9–12 mukaisesti siten, että myös muut kuin asiantuntijat voivat tunnistaa aineeseen tai seokseen liittyvät vaarat.

2.2   Merkinnät

Varoitusetiketin on sisällettävä luokitukseen perustuen vähintään seuraavat merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: varoitusmerkki (varoitusmerkit), huomiosana(t), vaaralauseke (vaaralausekkeet) ja turvalauseke (turvalausekkeet). Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 oleva värillinen varoitusmerkki voidaan korvata täydellisen varoitusmerkin mustavalkoisella graafisella esityksellä tai pelkän symbolin graafisella esityksellä.

Sovellettavat merkinnät esitetään asetuksen (EY) N:o 1272/2008 25 artiklan ja 32 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

2.3   Muut vaarat

Annetaan tiedot siitä, täyttääkö aine tai seos PBT- tai vPvB-aineita koskevat kriteerit liitteen XIII mukaisesti.

Myös muut vaarat, jotka eivät edellytä luokitusta mutta jotka voivat lisätä aineen tai seoksen yleistä vaarallisuutta, mainitaan, kuten ilmansaasteiden muodostuminen kovettumisen tai prosessoinnin aikana, pölyävyys, sellaiset räjähdysominaisuudet, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevan 2 osan 2.1 kohdan luokituskriteereitä, pölyräjähdysvaara, ristiinherkistyminen, tukehtumisvaara, jäätymisvaara, voimakas haju tai maku taikka ympäristövaikutukset, kuten maaperän eliöihin kohdistuva vaara tai valokemiallinen otsoninmuodostuskyky. Lauseketta ’Voi hajaantuessaan muodostaa räjähtävän pöly-ilmaseoksen’ voidaan käyttää, jos pölyräjähdysvaara on olemassa.

3.    KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa kuvataan aineen tai seoksen aineosien kemiallinen yksilöinti, epäpuhtaudet ja stabilisaattorit mukaan luettuina. Saatavilla olevat tarkoituksenmukaiset tiedot pintakemiasta annetaan.

3.1   Aineet

Aineen pääaineosan kemiallinen yksilöinti ilmoitetaan vähintään tuotetunnisteella tai jollakin muulla alakohdassa 1.1 mainitulla tunnistustavalla.

Epäpuhtauden, stabilisaattorin tai yksittäisen aineosan (muun kuin pääaineosan), joka itse luokitellaan ja joka vaikuttaa aineen luokitukseen, kemiallinen yksilöinti ilmoitetaan seuraavasti:

a)

tuotetunniste asetuksen (EY) N:o 1272/2008 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

jos tuotetunniste ei ole saatavilla, jokin muu nimi (yleisnimi, kauppanimi, lyhenne) tai tunnistenumerot.

Aineiden toimittajat voivat lisäksi luetella kaikki aineosat, myös luokittelemattomat.

Tässä alakohdassa voidaan antaa tietoja myös useista aineosista koostuvista aineista (multi-constituent substances).

3.2   Seokset

Tuotetunniste, pitoisuus tai pitoisuuden vaihteluväli ja luokitukset ilmoitetaan vähintään kaikista kohdassa 3.2.1 tai 3.2.2 tarkoitetuista aineista. Seosten toimittajat voivat lisäksi luetella kaikki seoksen sisältämät aineet, myös ne, jotka eivät täytä luokituskriteerejä. Vastaanottajan on näiden tietojen perusteella voitava helposti tunnistaa seoksen sisältämiin aineisiin liittyvät vaarat. Seokseen itseensä liittyvät vaarat ilmoitetaan kohdassa 2.

Seoksen sisältämien aineiden pitoisuudet ilmoitetaan joko

a)

massan tai tilavuuden tarkkana prosenttiosuutena suurimmasta pienimpään, jos se on teknisesti mahdollista; tai

b)

massan tai tilavuuden prosenttivälinä suurimmasta pienimpään, jos se on teknisesti mahdollista.

Kun käytetään prosenttivälejä, terveys- ja ympäristövaarojen osalta on ilmoitettava kunkin aineosan suurimman pitoisuuden vaikutukset.

Jos koko seoksen vaikutukset ovat tiedossa, tiedot sisällytetään kohtaan 2.

Vaihtoehtoista kemiallista nimeä voidaan käyttää, jos sen käyttö on sallittu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan mukaisesti.

3.2.1   Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset luokituskriteerit täyttävästä seoksesta ilmoitetaan seuraavat aineet sekä niiden pitoisuus tai pitoisuuden vaihteluväli seoksessa:

a)

asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitetut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset aineet, jos niiden pitoisuus on vähintään yhtä suuri kuin alhaisin seuraavista arvoista:

ia)

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen I taulukossa 1.1 tarkoitetut raja-arvot;

ib)

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa 3–5 osassa vahvistetut yleiset pitoisuusrajat, ottaen huomioon tiettyjen 3 osan taulukoiden huomautuksissa ilmoitetut pitoisuudet, kun on kyse velvollisuudesta asettaa seoksen käyttöturvallisuustiedote saataville pyynnöstä, ja aspiraatiovaaran osalta (asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I oleva 3.10 kohta) ≥ 10 %;

Luettelo vaaraluokista, vaarakategorioista ja pitoisuusrajoista, joiden osalta aine on luetteloitava seokseen sisältyvänä aineena alakohdassa 3.2

1.1.

Vaaraluokka ja -kategoria

Pitoisuusraja

(%)

Välitön myrkyllisyys, kategoria 1, 2 ja 3

≥ 0,1

Välitön myrkyllisyys, kategoria 4

≥ 1

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 1, alakategoriat 1A, 1B, 1C ja kategoria 2

≥ 1

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1 ja 2

≥ 1

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

≥ 0,1

Sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 1A ja 1B

≥ 0,1

Sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 2

≥ 1

Syöpää aiheuttava, kategoria 1A, 1B ja 2

≥ 0,1

Lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A, 1B, 2 ja vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset

≥ 0,1

Elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen, kategoriat 1 ja 2

≥ 1

Elinkohtainen myrkyllisyys, toistuva altistuminen, kategoriat 1 ja 2

≥ 1

Aspiraatiovaara

≥ 10

Vesiympäristölle vaarallinen – välitön vaara, kategoria 1

≥ 0,1

Vesiympäristölle vaarallinen – krooninen vaara, kategoria 1

≥ 0,1

Vesiympäristölle vaarallinen – krooninen vaara, kategoriat 2, 3 ja 4

≥ 1

Otsonikerrokselle vaarallinen

≥ 0,1

ii)

erityiset pitoisuusrajat, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa;

iii)

jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa on vahvistettu M-kerroin, kyseisen asetuksen liitteen I taulukossa 1.1 vahvistettu raja-arvo mukautettuna kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 4.1 kohdassa säädettyä laskutapaa käyttäen;

iv)

erityiset pitoisuusrajat, jotka on täsmennetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti laaditussa luokitusten ja merkintöjen luettelossa;

v)

pitoisuusrajat, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä II;

vi)

jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti laaditussa luokitusten ja merkintöjen luettelossa on vahvistettu M-kerroin, kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1.1 vahvistettu raja-arvo mukautettuna kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 4.1 kohdassa säädettyä laskutapaa käyttäen;

b)

aineet, joille unionissa on säädetty työperäisen altistuksen raja-arvot ja jotka eivät kuulu a alakohdassa mainittuihin aineisiin;

c)

aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä liitteessä XIII vahvistettujen kriteerien mukaisesti tai jotka on sisällytetty muista kuin a alakohdassa tarkoitetuista syistä 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, jos yksittäisen aineen pitoisuus on vähintään 0,1 prosenttia.

3.2.2   Seoksista, jotka eivät täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia luokituskriteerejä, ilmoitetaan sellaiset aineet, niiden pitoisuus tai pitoisuuden vaihteluväli, joiden yksittäinen pitoisuus on vähintään seuraava:

a)

1 painoprosenttia muussa kuin kaasumaisessa seoksessa ja 0,2 tilavuusprosenttia kaasumaisessa seoksessa seuraavien aineiden osalta:

i)

aineet, jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitettuja terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita; tai

ii)

aineet, joille on unionissa vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvot;

b)

0,1 painoprosenttia niiden aineiden osalta, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä liitteessä XIII vahvistettujen kriteerien mukaisesti tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä liitteessä XIII vahvistettujen kriteerien mukaisesti tai jotka on sisällytetty 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon muista kuin a alakohdassa tarkoitetuista vaaroista johtuvista syistä.

3.2.3   Alakohdassa 3.2 mainittujen aineiden osalta ilmoitetaan myös aineen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus, mukaan lukien vaaraluokat ja kategorioiden koodit kyseisen asetuksen liitteen VI taulukon 1.1 mukaisesti sekä vaaralausekkeet, jotka annetaan aineen fysikaalisten, ihmisten terveyteen kohdistuvien tai ympäristövaarojen perusteella. Vaaralausekkeita ei tarvitse tässä kohdassa kirjoittaa täydellisinä; niiden koodit riittävät. Jos niitä ei kirjoiteta täydellisinä, on viitattava kohtaan 16, jossa esitetään kunkin asianomaisen vaaralausekkeen teksti kokonaisuudessaan. Jos aine ei täytä luokituskriteerejä, esitetään syy aineen mainitsemiselle alakohdassa 3.2, kuten ’luokittelematon vPvB-aine’ tai ’aine, jolle on unionissa vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo’.

3.2.4   Alakohdassa 3.2 mainituista aineista ilmoitetaan nimi ja tämän asetuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti kirjattu rekisteröintinumero, jos se on saatavilla.

Toimitettaessa yhteisesti tietoja seoksen toimittaja voi jättää yksittäiseen rekisteröijään viittaavan rekisteröintinumeron osan pois ilman, että se vaikuttaa tämän asetuksen 39 artiklassa säädettyihin jatkokäyttäjien velvollisuuksiin ja edellyttäen, että

a)

kyseinen toimittaja ottaa vastuun täydellisen rekisteröintinumeron ilmoittamisesta pyynnöstä täytäntöönpanon valvontaa varten tai, jos täydellinen rekisteröintinumero ei ole toimittajan tiedossa, pyynnön toimittamisesta edelleen omalle toimittajalleen b alakohdan mukaisesti; ja

b)

kyseinen toimittaja ilmoittaa täydellisen rekisteröintinumeron täytäntöönpanon valvonnasta vastaavalle jäsenvaltion viranomaiselle, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, seitsemän päivän kuluessa vastaanotettuaan pyynnön joko suoraan valvontaviranomaiselta tai oman vastaanottajansa edelleen toimittamana tai, jos täydellinen rekisteröintinumero ei ole toimittajan tiedossa, kyseinen toimittaja toimittaa pyynnön edelleen omalle toimittajalleen seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ilmoittaa siitä samanaikaisesti valvontaviranomaiselle.

Jos EY-numero on saatavilla, se ilmoitetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. CAS-numero ja IUPAC-nimi voidaan myös ilmoittaa, jos ne ovat saatavilla.

Aineille, jotka on tässä alakohdassa mainittu vaihtoehtoisella kemiallisella nimellä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan mukaisesti, ei tarvitse ilmoittaa rekisteröintinumeroa, EY-numeroa eikä muuta täsmällistä kemikaalitunnistetta.

4.    KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa kuvataan ensiapu niin, että sen voi ymmärtää ja sitä voi antaa kouluttamaton toimija ilman monimutkaisia laitteita ja laajaa lääkevalikoimaa. Ohjeissa on mainittava lääkinnällisen avun tarve ja kiireellisyys.

4.1   Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.1.1   Ensiapuohjeet annetaan merkityksellisten altistumisreittien mukaan. Tarkempaa jaottelua käytetään ilmaisemaan menettely kullekin reitille, esimerkiksi hengitys, iho- ja silmäkosketus ja nieleminen.

4.1.2   On annettava ohjeita siitä,

a)

tarvitaanko välitöntä lääketieteellistä apua ja onko altistumisen jälkeen odotettavissa viivästyneitä vaikutuksia;

b)

suositellaanko altistuneen henkilön siirtämistä raittiiseen ilmaan;

c)

onko altistuneelta henkilöltä suositeltavaa poistaa vaatteet ja kengät; ja

d)

onko ensiavun antajan suositeltavaa käyttää henkilönsuojaimia.

4.2   Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Lyhyesti esitetyistä tiedoista on käytävä ilmi altistumisen aiheuttamat tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet.

4.3   Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tarvittaessa annetaan tiedot viivästyneiden vaikutusten kliinisistä tutkimuksista ja lääketieteellisestä seurannasta sekä erityistiedot vasta-aineista (jos tiedossa) ja vasta-aiheista.

Joidenkin aineiden tai seosten osalta voi olla tärkeää korostaa, että työpaikalla on oltava erikoisvalmiuksia erityistä ja välitöntä hoitoa varten.

5.    KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa esitetään aineen tai seoksen aiheuttaman tai sen läheisyydessä ilmenevän tulipalon sammuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet.

5.1   Sammutusaineet

 

Soveltuva sammutusaine:

Annetaan tiedot soveltuvasta sammutusaineesta.

 

Soveltumaton sammutusaine:

Annetaan tiedot siitä, onko jokin sammutusaine soveltumaton tietyssä aineeseen tai seokseen liittyvässä tilanteessa (esim. vältettävä korkeassa paineessa olevaa ainetta, joka voisi aiheuttaa mahdollisesti räjähtävän pöly-ilmaseoksen muodostumisen).

5.2   Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Annetaan tiedot aineeseen tai seokseen itseensä mahdollisesti liittyvistä vaaroista, kuten vaarallisista palamistuotteista, joita muodostuu kun aine tai seos palaa, esimerkiksi ’saattaa palaessaan tuottaa myrkyllistä hiilimonoksidia’ tai ’tuottaa palaessaan rikki- ja typpioksideja’.

5.3   Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Annetaan ohjeet palontorjunnan aikana suoritettavista suojatoimista, esimerkiksi ’pidä säiliöt viileinä suihkuttamalla niitä vedellä’, ja erityisistä suojavarusteista palomiehille, esimerkiksi saappaat, haalarit, käsineet, silmä- ja kasvosuojukset sekä hengityksensuojain.

6.    KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan suosituksia asianmukaisista vastatoimenpiteistä valuma-, vuoto- tai päästövahingoissa tarkoituksena ehkäistä tai minimoida ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Tapauksissa, joissa päästön määrällä on merkittävä vaikutus vaaraan, on erotettava toisistaan suurten ja pienten päästöjen edellyttämät vastatoimenpiteet. Jos suojarakenteita ja talteenottoa koskevissa menettelyissä todetaan, että tarvitaan erilaisia käytäntöjä, ne on ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa.

6.1   Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1   Muu kuin pelastushenkilökunta

Annetaan aineen tai seoksen onnettomuuspäästöihin liittyviä ohjeita, kuten

a)

asianmukaisten suojavarusteiden käyttäminen (myös käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 mainitut henkilönsuojaimet), jotta ehkäistään kosketus ihon, silmien ja omien vaatteiden kanssa;

b)

sytytyslähteiden poistaminen, riittävä ilmanvaihto, pölyn leviämisen estäminen; ja

c)

menettelyt hätätilanteissa, kuten tarve evakuoida vaara-alue tai kuulla asiantuntijaa.

6.1.2   Pelastushenkilökunta

Annetaan ohjeita suojavaatetukseen soveltuvasta kankaasta (esimerkiksi ’soveltuu: butyleeni’; ’ei sovellu: PVC’).

6.2   Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Annetaan ohjeita ympäristöön kohdistuvista varotoimista, joihin on ryhdyttävä aineen tai seoksen onnettomuuspäästöjen yhteydessä, esimerkiksi pääsyn estäminen viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään.

6.3   Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.3.1   Annetaan asianmukaisia ohjeita päästön rajoittamiseksi. Soveltuvia suojarakenteita voivat olla esimerkiksi

a)

peittäminen, viemärien kattaminen;

b)

sulkeminen tai eristäminen.

6.3.2   Annetaan asianmukaisia ohjeita päästön puhdistamiseksi. Soveltuvia puhdistusmenetelmiä voivat olla esimerkiksi:

a)

neutralointi

b)

dekontaminointi

c)

sidonta-aineet

d)

puhdistus

e)

imurointi

f)

suojarakenteita ja puhdistusta varten tarvittavat laitteet (tarvittaessa myös kipinöimättömien työvälineiden ja laitteiden käyttö).

6.3.3   Annetaan kaikki mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot, myös soveltumattomia suojarakenteita ja puhdistustekniikoita koskevat ohjeet, esimerkiksi ’älä koskaan käytä …’.

6.4   Viittaukset muihin kohtiin

Tarvittaessa viitataan kohtiin 8 ja 13.

7.    KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan ohjeita turvallisista käsittelykäytännöistä. Siinä on korostettava varotoimenpiteitä, jotka soveltuvat alakohdassa 1.2 tarkoitettuihin tunnistettuihin käyttöihin ja aineen tai seoksen yksilöllisiin ominaisuuksiin.

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annettavien tietojen on liityttävä ihmisten terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojeluun. Työnantajan pitäisi pystyä niiden avulla suunnittelemaan ja järjestämään työpaikan työmenetelmät direktiivin 98/24/EY 5 artiklan ja direktiivin 2004/37/EY 5 artiklan mukaisesti.

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, käyttöturvallisuustiedotteen tämän kohdan tietojen on oltava yhdenmukaiset kemikaaliturvallisuusraportissa mainituista tunnistetuista käytöistä annettujen tietojen kanssa ja käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä olevan kemikaaliturvallisuusraportin altistumisskenaarioiden kanssa, joista riskinhallinta käy ilmi.

Asiaan liittyviä tietoja on tässä kohdassa annettujen tietojen lisäksi myös kohdassa 8.

7.1   Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.1.1   Suositukset on täsmennettävä siten, että

a)

varmistetaan aineen tai seoksen turvallinen käsittely, esimerkiksi suojarakenteilla ja toimenpiteillä aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi;

b)

estetään yhteensopimattomien aineiden tai seosten käsittely;

c)

kiinnitetään huomiota toimintoihin ja olosuhteisiin, jotka voivat aiheuttaa uusia riskejä muuttamalla aineen tai seoksen ominaisuuksia, sekä asianmukaisiin vastatoimiin; ja

d)

vähennetään aineen tai seoksen joutumista ympäristöön, esimerkiksi ehkäisemällä vuotoja ja estämällä pääsy viemäreihin.

7.1.2   On annettava ohjeita yleisestä työhygieniasta, esimerkiksi siitä, että:

a)

syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla;

b)

kädet on pestävä käytön jälkeen; ja

c)

saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa.

7.2   Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Annettujen ohjeiden on oltava johdonmukaiset käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 9 kuvattujen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien kanssa. Tarvittaessa annetaan ohjeita varastointia koskevista erityisistä vaatimuksista, kuten:

a)

kuinka vältetään riskejä, jotka liittyvät seuraaviin:

i)

räjähdysvaaralliset tilat;

ii)

syövyttävät olosuhteet;

iii)

syttyvyyteen liittyvät vaarat;

iv)

yhteensopimattomat aineet tai seokset;

v)

haihtumista edistävät olosuhteet; ja

vi)

mahdolliset syttymislähteet (mukaan lukien sähkölaitteet);

b)

kuinka hallitaan seuraavien vaikutuksia:

i)

sääolosuhteet;

ii)

ilmanpaine;

iii)

lämpötila;

iv)

auringonvalo;

v)

kosteus; ja

vi)

tärinä;

c)

kuinka säilytetään aineen tai seoksen muuttumattomuus käyttämällä seuraavia:

i)

stabilisaattorit; ja

ii)

antioksidantit;

d)

muita ohjeita, kuten:

i)

ilmanvaihdon vaatimukset;

ii)

varastohuoneiden tai astioiden erityisominaisuudet (mukaan lukien suojarakenteet ja ilmastointi);

iii)

varastoitavien aineiden määriä koskevat rajoitukset (tarvittaessa); ja

iv)

soveltuvat pakkaustavat.

7.3   Erityinen loppukäyttö

Erityiseen loppukäyttöön tarkoitettujen aineiden ja seosten osalta annetaan suosituksia, joiden on liityttävä alakohdassa 1.2 tarkoitettuihin tunnistettuihin käyttöihin. Suositusten on oltava yksityiskohtaisia ja käytännöllisiä. Jos liitteenä on altistumisskenaario, voidaan joko viitata siihen tai toimittaa alakohdissa 7.1 ja 7.2 vaaditut tiedot. Jos toimitusketjun toimija on laatinut seoksen kemikaaliturvallisuusarvioinnin, riittää, että käyttöturvallisuustiedote ja altistumisskenaario ovat yhdenmukaiset seoksen kemikaaliturvallisuusraportin eivätkä kunkin seokseen sisältyvän aineen kemikaaliturvallisuusraportin kanssa. Jos kyseiselle alalle tai sektorille on olemassa omat ohjeet, niihin voidaan tehdä yksityiskohtainen viittaus (jossa mainitaan myös lähde ja antamispäivä).

8.    KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa kuvataan sovellettavat työperäisen altistumisen raja-arvot ja tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet.

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, käyttöturvallisuustiedotteen tämän kohdan tietojen on oltava yhdenmukaiset kemikaaliturvallisuusraportissa mainituista tunnistetuista käytöistä annettujen tietojen kanssa ja käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä olevan kemikaaliturvallisuusraportin altistumisskenaarioiden kanssa, joista riskinhallinta käy ilmi.

8.1   Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1   Ilmoitetaan kullekin aineelle tai kullekin seoksen sisältämälle aineelle jäljempänä mainitut kansalliset raja-arvot, joita nykyisin sovelletaan siinä jäsenvaltiossa, jossa käyttöturvallisuustiedote annetaan, jos ne ovat saatavilla, sekä niiden oikeusperusta. Työperäisen altistumisen raja-arvot on ilmoitettava käyttämällä kohdassa 3 kuvattua kemiallista yksilöintiä.

8.1.1.1

kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot, jotka vastaavat direktiivin 98/24/EY mukaisia unionissa vahvistettuja työperäisen altistuksen raja-arvoja, sekä mahdolliset komission päätöksen 2014/113/EU (4) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut huomautukset;

8.1.1.2

kansalliset työperäisen altistuksen raja-arvot, jotka vastaavat direktiivin 2004/37/EY mukaisia unionissa vahvistettuja työperäisen altistuksen raja-arvoja, sekä mahdolliset päätöksen 2014/113/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut huomautukset;

8.1.1.3

mahdolliset muut kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot;

8.1.1.4

kansalliset biologiset raja-arvot, jotka vastaavat direktiivin 98/24/EY mukaisia unionin biologisia raja-arvoja, sekä mahdolliset päätöksen 2014/113/EU 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut huomautukset;

8.1.1.5

mahdolliset muut kansalliset biologiset raja-arvot.

8.1.2   Nykyisin suositelluista altistumisen seurantamenetelmistä annetaan tiedot ainakin tärkeimpien aineiden osalta.

8.1.3   Jos ainetta tai seosta tarkoitetulla tavalla käytettäessä syntyy ilmansaasteita, myös niiden osalta ilmoitetaan työperäisen altistumisen raja-arvot ja/tai biologiset raja-arvot.

8.1.4   Jos kemikaaliturvallisuusraportti vaaditaan tai saatavilla on liitteessä I olevassa 1.4 kohdassa tarkoitettu aineen johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) tai liitteessä I olevassa 3.3 kohdassa tarkoitettu arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC), aineen merkitykselliset DNEL- ja PNEC-arvot ilmoitetaan käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä olevan kemikaaliturvallisuusraportin altistumisskenaarioille.

8.1.5   Jos erityiskäyttöön liittyvistä riskinhallintatoimenpiteistä päätettäessä käytetään vaarojen analysointiin perustuvaa valvontaa (control banding), on annettava riittävästi tietoja tehokkaan riskinhallinnan mahdollistamiseksi. Menetelmään liittyvän suosituksen viitekehys ja rajoitukset on esitettävä selkeästi.

8.2   Altistumisen ehkäiseminen

Tässä alakohdassa vaaditut tiedot on ilmoitettava, paitsi jos kyseiset tiedot sisältävä altistumisskenaario on liitetty käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Jos toimittaja ei ole tehnyt liitteessä XI olevan 3 kohdan mukaista testausta, sen on ilmoitettava erityiset käyttöolosuhteet, joilla tekemättä jättäminen voidaan perustella.

Jos aine on rekisteröity erotettuna välituotteena (tuotantopaikalla tai kuljetettuna), toimittajan on mainittava, että kyseinen käyttöturvallisuustiedote on yhdenmukainen niiden erityisedellytysten kanssa, joilla perustellaan rekisteröinti 17 tai 18 artiklan mukaisesti.

8.2.1   Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Altistumisen asianmukaisten ehkäisemistoimenpiteiden kuvauksen on liityttävä aineen tai seoksen alakohdassa 1.2 tarkoitettuihin tunnistettuihin käyttöihin. Näiden tietojen on oltava riittävät, jotta työnantaja voi arvioida riskin, jonka aineen tai seoksen esiintyminen aiheuttaa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle direktiivin 98/24/EY 4–6 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa direktiivin 2004/37/EY 3–5 artiklan mukaisesti.

Tietojen olisi oltava sellaisia, että ne täydentävät kohdassa 7 jo annettuja tietoja.

8.2.2   Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

8.2.2.1   Henkilönsuojainten käyttöä koskevien tietojen on oltava yhdenmukaiset hyvien työhygieniakäytäntöjen ja muiden ehkäisemistoimenpiteiden kanssa, joita ovat tekniset torjuntatoimenpiteet, ilmanvaihto ja eristäminen. Tarvittaessa viitataan kohtaan 5, jossa annetaan erityisohjeita tulipalolta ja kemikaaleilta suojautumiseen tarkoitetuista suojavarusteista.

8.2.2.2   Ottaen huomioon neuvoston direktiivin 89/686/ETY (5) ja viitaten asianomaisiin CEN-standardeihin annetaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitkä varusteet tarjoavat riittävän ja sopivan suojan, mukaan luettuina seuraavat:

a)

Silmien tai kasvojen suojaus

Yksilöidään vaadittavan silmien- ja kasvonsuojaimen tyyppi aineen tai seoksen vaarallisuuden ja kosketuksiin joutumisen todennäköisyyden perusteella, esimerkiksi suojasilmälasit, naamiomalliset suojasilmälasit, levykasvosuojus.

b)

Ihonsuojaus

i)

Käsien suojaus

Ainetta tai seosta käsiteltäessä käytettävien käsineiden tyyppi on yksilöitävä selkeästi aineen tai seoksen vaarallisuuden ja kosketuksiin joutumisen todennäköisyyden perusteella ja ottaen huomioon ihoaltistuksen määrä ja kesto, samoin kuin

materiaalin tyyppi ja paksuus,

käsinemateriaalin tyypillinen tai vähimmäisläpäisyaika.

Tarvittaessa ilmoitetaan muut käsien suojaustoimenpiteet.

ii)

Muut

Jos on tarpeellista suojata muuta kehon osaa kuin käsiä, määritellään aineen tai seoksen vaarallisuuden ja kosketuksiin joutumisen todennäköisyyden perusteella vaadittavan suojaimen tyyppi ja laatu, esimerkiksi pitkävartiset käsineet, saappaat tai haalari.

Tarvittaessa ilmoitetaan mahdolliset muut ihonsuojaustoimenpiteet ja erityiset hygieniatoimenpiteet.

c)

Hengityksensuojaus

Kaasuja, höyryjä, sumua tai pölyä vastaan käytettävän suojavarusteen tyyppi määräytyy vaaran ja altistumistodennäköisyyden perusteella. Se voi olla esimerkiksi ilman epäpuhtauksia poistava hengityssuojain, jolloin puhdistava laite voi olla patruuna tai säiliö, tarkoitukseen sopiva hiukkassuodatin tai naamari taikka kannettava paineilmalaite.

d)

Termiset vaarat

Henkilönsuojaimen rakenteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun määritetään, mitä suojavarusteita on käytettävä termisen vaaran aiheuttavia aineita käsiteltäessä.

8.2.3   Ympäristöaltistumisen torjuminen

Annetaan tiedot, jotka työnantaja tarvitsee täyttääkseen unionin ympäristölainsäädännön mukaiset velvoitteensa.

Kun vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä mainituille altistumisskenaarioille on esitettävä yhteenveto riskinhallintatoimenpiteistä, joilla voidaan hallita asianmukaisesti ympäristön altistuminen kyseiselle aineelle.

9.    KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan tarvittaessa aineeseen tai seokseen liittyvät empiiriset tiedot. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 8 artiklan 2 kohtaa sovelletaan. Tämän kohdan tietojen on vastattava rekisteröinnissä ja/tai kemikaaliturvallisuusraportissa (jos se vaaditaan) annettuja tietoja sekä aineen tai seoksen luokitusta.

9.1   Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Seuraavassa luetellut ominaisuudet on määritettävä selkeästi, ja tarvittaessa on myös viitattava käytettyihin tutkimusmenetelmiin ja täsmennettävä asianmukaiset mittayksiköt ja/tai vertailuolosuhteet. On ilmoitettava myös määritysmenetelmä (esimerkiksi menetelmä leimahduspisteen määrittämiseksi tai avokuppi/umpikuppimenetelmä), jos se on merkityksellistä numeeristen arvon tulkitsemisen kannalta.

a)

Olomuoto:

Ilmoitetaan toimitetun aineen tai seoksen olomuoto (kiinteä (ja saatavilla olevat asianmukaiset turvallisuustiedot raekokojakaumasta ja ominaispinta-alasta, jollei niitä jo ole mainittu muualla käyttöturvallisuustiedotteessa), nestemäinen tai kaasumainen) ja väri.

b)

Haju:

Jos haju on havaittavissa, se kuvataan lyhyesti.

c)

Hajukynnys

d)

pH:

Ilmoitetaan toimitetun aineen tai seoksen tai sen vesiliuoksen pH; vesiliuoksesta ilmoitetaan myös pitoisuus.

e)

Sulamis- tai jäätymispiste

f)

Kiehumispiste ja kiehumisalue

g)

Leimahduspiste

h)

Haihtumisnopeus

i)

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

j)

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja

k)

Höyrynpaine

l)

Höyryntiheys

m)

Suhteellinen tiheys

n)

Liukoisuus (liukoisuudet)

o)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

p)

Itsesyttymislämpötila

q)

Hajoamislämpötila

r)

Viskositeetti

s)

Räjähtävyys

t)

Hapettavuus.

Jos ilmoitetaan, että tiettyä ominaisuutta ei ole, tai jos tiettyä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla, on mainittava syyt.

Jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia altistumisen ehkäisemistoimenpiteitä, on aineesta tai seoksesta annettava kaikki merkitykselliset tiedot. Jos rekisteröinti vaaditaan, tässä kohdassa annettujen tietojen on vastattava rekisteröinnissä annettuja tietoja.

Seoksen osalta nimikkeissä on selkeästi ilmoitettava mitä seoksen ainetta tiedot koskevat, jos ne eivät koske koko seosta.

9.2   Muut tiedot

Tarvittaessa ilmoitetaan muut tärkeät turvallisuuteen liittyvät muuttujat, kuten sekoittuvuus, rasvaliukoisuus (liuotin tai öljy on yksilöitävä), johtokyky tai kaasuryhmä. Annetaan saatavilla olevat asianmukaiset tiedot hapetus-pelkistyspotentiaalista, radikaalien muodostumispotentiaalista ja fotokatalyyttisistä ominaisuuksista.

10.    KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa kuvataan aineen tai seoksen stabiilisuus ja mahdolliset vaaralliset reaktiot tietyissä käyttöolosuhteissa tai ympäristöpäästöjen seurauksena. Tarvittaessa viitataan käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Jos ilmoitetaan, että tiettyä ominaisuutta ei ole, tai jos tiettyä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla, on mainittava syyt.

10.1   Reaktiivisuus

10.1.1   Aineen tai seoksen reaktiivisuusvaarat kuvataan. Aineesta tai koko seoksesta saatavilla olevat tutkimustulokset annetaan. Tiedot voivat kuitenkin perustua myös yleiseen tietoaineistoon aine- tai seosluokasta tai -ryhmästä, jos se kuvaa riittävällä tavalla aineen tai seoksen ennakoitua vaaraa.

10.1.2   Jos seosta koskevia tietoja ei ole saatavilla, annetaan seoksen sisältämiä aineita koskevat tiedot. Yhteensopimattomuutta määritettäessä on otettava huomioon aineet, säiliöt ja epäpuhtaudet, joille aine tai seos saattaa altistua kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana.

10.2   Kemiallinen stabiilisuus

Ilmoitetaan, onko aine tai seos stabiili vai epästabiili, kun sitä varastoidaan ja käsitellään tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympäristön lämpötila- ja paineolosuhteissa. Kuvataan kaikki stabilisaattorit, joita käytetään tai jotka ovat tarpeen aineen tai seoksen kemiallisen stabiilisuuden säilymiseksi. Kaikki turvallisuuden kannalta merkittävät muutokset aineen tai seoksen fysikaalisessa olomuodossa on mainittava.

10.3   Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tarvittaessa mainitaan, jos aine tai seos reagoi tai polymeroituu ja vapauttaa liikapainetta tai -lämpöä tai aiheuttaa muita vaarallisia olosuhteita. Kuvataan olosuhteet, joissa vaarallisia reaktioita saattaa tapahtua.

10.4   Vältettävät olosuhteet

Luetellaan olosuhteet, kuten lämpötila, paine, valo, isku, staattinen sähkö, tärinä tai muut fysikaaliset rasitteet, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen, ja tarvittaessa kuvataan lyhyesti toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä tällaisiin vaaroihin liittyvien riskien hallitsemiseksi.

10.5   Yhteensopimattomat materiaalit

Luetellaan aine- tai seosryhmät tai tietyt aineet, kuten vesi, ilma, hapot, emäkset tai hapettavat aineet, joiden kanssa aine tai seos saattaa reagoida ja aiheuttaa vaaratilanteen (esimerkiksi räjähdyksen, myrkyllisten tai syttyvien materiaalien päästön tai liiallisen lämmön vapautumisen), ja tarvittaessa kuvataan lyhyesti toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä tällaisiin vaaroihin liittyvien riskien hallitsemiseksi.

10.6   Vaaralliset hajoamistuotteet

Luetellaan tunnetut ja kohtuullisesti ennakoitavat vaaralliset hajoamistuotteet, joita syntyy käytön, päästöjen, varastoinnin ja kuumentamisen aikana. Vaaralliset palamistuotteet sisällytetään käyttöturvallisuustiedotteen kohtaan 5.

11.    KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tämä kohta on tarkoitettu lähinnä lääketieteen ammattilaisten, työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaisten ja toksikologien käyttöön. Tässä kuvataan tiiviisti mutta kattavasti ja ymmärrettävästi erilaiset myrkylliset (terveyteen kohdistuvat) vaikutukset ja annetaan kyseisten vaikutusten tunnistamiseksi käytettävät saatavilla olevat tiedot, tarvittaessa myös toksikokinetiikkaa, aineenvaihduntaa ja jakautumista elimistöön koskevat tiedot. Tämän kohdan tietojen on vastattava rekisteröinnissä ja/tai kemikaaliturvallisuusraportissa (jos se vaaditaan) annettuja tietoja sekä aineen tai seoksen luokitusta.

11.1   Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Tiedot annetaan seuraavista merkityksellisistä vaaraluokista:

a)

välitön myrkyllisyys;

b)

ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

c)

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;

d)

hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

e)

sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

f)

syöpää aiheuttavat vaikutukset;

g)

lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

h)

elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

i)

elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

j)

aspiraatiovaara.

Nämä vaarat on aina mainittava käyttöturvallisuustiedotteessa.

Rekisteröitävien aineiden osalta annetaan yhteenveto tiedoista, jotka on saatu tämän asetuksen liitteiden VII–XI soveltamisesta, ja tarvittaessa on myös viitattava käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Rekisteröitävistä aineista ilmoitetaan myös tulokset saatavilla olevien tietojen vertailusta niihin kriteereihin, jotka on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettu kategorioihin 1A ja 1B kuuluville CMR-aineille, tämän asetuksen liitteen I kohdan 1.3.1 mukaisesti.

11.1.1   Tiedot annetaan jokaisesta vaaraluokasta tai sen jaottelusta. Jos todetaan, että ainetta tai seosta ei ole luokiteltu tietyn vaaraluokan tai jaottelun osalta, käyttöturvallisuustiedotteessa on selkeästi mainittava, onko syynä tietojen puuttuminen, tekninen mahdottomuus saada tietoja, tietojen epäluotettavuus vai se, että tiedot ovat kyllä luotettavia, mutta eivät riittäviä luokituksen tekemistä varten; viimeksi mainitussa tapauksessa käyttöturvallisuustiedotteessa on oltava täsmennys ’saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty’.

11.1.2   Tässä alakohdassa olevat tiedot koskevat ainetta tai seosta sellaisena kuin se on saatettu markkinoille. Seoksen osalta tiedoissa olisi kuvattava koko seoksen myrkylliset ominaisuudet, paitsi jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 6 artiklan 3 kohtaa sovelletaan. Seoksessa olevia vaarallisia aineita koskevat merkitykselliset myrkylliset ominaisuudet ilmoitetaan myös, jos ne ovat tiedossa, esimerkiksi LD50-arvot, välittömän myrkyllisyyden estimaatit tai LC50-arvot.

11.1.3   Jos aineesta tai seoksesta on olemassa huomattavat määrät tutkimustuloksia, voi olla tarpeen esittää yhteenveto käytettyjen ratkaisevien tutkimusten tuloksista esimerkiksi altistumisreitin mukaan.

11.1.4   Jos luokituskriteerit eivät täyty tietyn vaaraluokan osalta, tätä päätelmää tukevat tiedot on toimitettava.

11.1.5   Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

Annetaan tiedot todennäköisistä altistumisreiteistä ja aineen tai seoksen vaikutuksista kunkin mahdollisen altistumisreitin osalta eli suun kautta (nieltynä), hengitettynä taikka iho- tai silmäaltistuksen kautta. Jos terveysvaikutuksia ei tunneta, se on mainittava.

11.1.6   Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Kuvataan mahdolliset terveydelle aiheutuvat haitalliset vaikutukset, jotka liittyvät aineelle tai seokselle ja sen aineosille tai tunnetuille sivutuotteille altistumiseen. Annetaan saatavilla olevat tiedot altistumisen jälkeisistä oireista, jotka liittyvät aineen tai seoksen fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin. Oireet kuvataan ensimmäisistä oireista alhaisella altistumistasolla aina vakavan altistumisen seurauksiin, esimerkiksi ’voi esiintyä päänsärkyä ja huimausta, joka johtaa pyörtymiseen tai tajuttomuuteen; suuri annos voi johtaa koomaan ja kuolemaan’.

11.1.7   Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Annetaan tiedot siitä, onko lyhyt- tai pitkäaikaisen altistumisen jälkeen odotettavissa viivästyneitä tai välittömiä vaikutuksia. Lisäksi annetaan tiedot välittömistä ja kroonisista terveysvaikutuksista, jotka liittyvät ihmisen altistumiseen aineelle tai seokselle. Jos ihmisillä saatuja tietoja ei ole saatavilla, eläimillä saaduista tiedoista tehdään yhteenveto, jossa on selkeästi ilmoitettava eläinlaji. Ilmoitetaan, perustuvatko myrkyllisyyttä koskevat tiedot ihmisillä vai eläimillä saatuihin tietoihin.

11.1.8   Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia koskevat tiedot annetaan, jos ne ovat merkityksellisiä ja saatavilla.

11.1.9   Tiettyjen tietojen puuttuminen

Aina ei ehkä ole mahdollista saada tietoja aineen tai seoksen vaaroista. Jos tietystä aineesta tai seoksesta ei ole saatavilla tietoja, voidaan soveltuvin osin käyttää tietoja samankaltaisista aineista tai seoksista edellyttäen, että samankaltainen aine tai seos on olemassa. Jos tiettyjä tietoja ei käytetä tai tietoja ei ole saatavilla, se on ilmaistava selkeästi.

11.1.10   Seokset

Jos tiettyä terveysvaikutusta ei ole testattu koko seoksen osalta, annetaan asianomaiset tiedot kohdassa 3 luetelluista merkityksellisistä aineista.

11.1.11   Seosta vai ainetta koskevat tiedot

11.1.11.1   Seoksessa olevien aineiden välillä voi kehossa syntyä yhteisvaikutuksia, mikä johtaa erilaiseen imeytymisnopeuteen, aineenvaihduntaan ja eritykseen. Tämän seurauksena myrkyllisyysvaikutus voi muuttua ja seoksen kokonaismyrkyllisyys voi olla erilainen kuin sen sisältämien aineiden. Tämä on otettava huomioon ilmoitettaessa toksikologisia tietoja käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa.

11.1.11.2   On tarkasteltava, riittääkö kunkin aineen pitoisuus muuttamaan seoksen terveyteen kohdistuvia kokonaisvaikutuksia. Myrkkyvaikutuksia koskevat tiedot esitetään jokaisen aineen osalta lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

a)

jos tiedot ovat päällekkäiset, ne ilmoitetaan ainoastaan kerran koko seoksen osalta, esimerkiksi kun kaksi ainetta aiheuttaa kumpikin oksentelua ja ripulia;

b)

jos on epätodennäköistä, että kyseiset vaikutukset esiintyvät kyseisillä pitoisuuksilla, esimerkiksi kun lievästi ärsyttävä aine laimennetaan alle tietyn pitoisuuden liuoksessa, joka ei ole ärsyttävää;

c)

jos seoksen sisältämien aineiden välistä vuorovaikutusta koskevia tietoja ei ole saatavilla, ei saa tehdä oletuksia, vaan jokaisen aineen terveysvaikutukset on ilmoitettava erikseen.

11.1.12   Muut tiedot

Haitallisia terveysvaikutuksia koskevat muut merkitykselliset tiedot on annettava, vaikka niitä ei luokituskriteereissä vaadittaisi.

12.    KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan tiedot, joiden avulla arvioidaan ympäristöön päässeen aineen tai seoksen ympäristövaikutukset. Käyttöturvallisuustiedotteen alakohdissa 12.1–12.6 annetaan lyhyt yhteenveto tiedoista, joihin kuuluvat saatavilla olevat merkitykselliset tutkimustulokset sekä selkeä maininta lajeista, väliaineista, yksiköistä, tutkimuksen kestosta ja olosuhteista. Nämä tiedot voivat olla apuna päästöjen käsittelyssä ja arvioitaessa jätteen käsittelykäytäntöjä, päästöjen estämistä, onnettomuuspäästöjä koskevia toimenpiteitä ja kuljetusta. Jos ilmoitetaan, että tiettyä ominaisuutta ei ole (koska saatavilla olevien tietojen mukaan aine tai seos ei täytä luokittelukriteerejä), tai jos tiettyä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla, on mainittava syyt. Lisäksi jos ainetta tai seosta ei luokitella muista syistä (esimerkiksi siksi, että on teknisesti mahdotonta saada tietoja tai tiedot ovat epäluotettavia), asiasta on mainittava selkeästi käyttöturvallisuustiedotteessa.

Jotkin ominaisuudet, eli biokertyvyys, pysyvyys ja hajoavuus, ovat ainekohtaisia, ja niitä koskevat saatavilla olevat ja tarkoituksenmukaiset tiedot annetaan jokaisesta seoksen sisältämästä merkityksellisestä aineesta (eli aineista, jotka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 ja jotka ovat ympäristölle vaarallisia tai PBT/vPvB-aineita). Myös aineiden ja seosten hajoamisessa syntyvistä vaarallisista muuntumistuotteista on annettava tietoja.

Tämän kohdan tietojen on vastattava rekisteröinnissä ja/tai kemikaaliturvallisuusraportissa (jos se vaaditaan) annettuja tietoja sekä aineen tai seoksen luokitusta.

12.1   Myrkyllisyys

Annetaan saatavilla olevat myrkyllisyystiedot, jotka on saatu vesieliöillä ja/tai maaperän eliöillä suoritetuista tutkimuksista. Niihin kuuluvat merkitykselliset saatavilla olevat tiedot myrkyllisyydestä vesieliöille, sekä välittömistä että pitkäaikaisista vaikutuksista kaloille, äyriäisille, leville ja muille vesikasveille. Lisäksi annetaan maaperän mikro- ja makroeliöitä ja muita ympäristön kannalta merkityksellisiä eliöitä, kuten lintuja, mehiläisiä ja kasveja koskevia myrkyllisyystietoja, jos niitä on saatavilla. Jos aine tai seos estää mikro-organismien toimintaa, mainitaan mahdolliset vaikutukset jätevesien käsittelylaitoksiin.

Rekisteröitävien aineiden osalta annetaan yhteenveto tiedoista, jotka on johdettu tämän asetuksen liitteitä VII–XI soveltamalla.

12.2   Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyydellä ja hajoavuudella tarkoitetaan aineen tai seoksessa olevien tiettyjen aineiden kykyä hajota ympäristössä joko biologisen hajoamisen tai muiden prosessien, kuten hapettumisen tai hydrolyysin kautta. On toimitettava pysyvyyden ja hajoavuuden arvioinnin kannalta merkitykselliset tutkimustulokset, jos ne ovat saatavilla. Jos ilmoitetaan hajoamisen puoliintumisajat, on mainittava, viittaavatko ne mineralisaatioon vai primaariseen hajoavuuteen. Aineen tai seoksen sisältämien tiettyjen aineiden kyky hajota jätevesien käsittelylaitoksessa on myös mainittava.

Jos nämä tiedot ovat saatavilla ja tarkoituksenmukaisia, ne ilmoitetaan tarvittaessa jokaisesta seoksen sisältämästä yksittäisestä aineesta, joka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3.

12.3   Biokertyvyys

Biokertyvyys on aineen tai seoksen sisältämien tiettyjen aineiden kyky kertyä eliöstöön ja lopulta kulkeutua ravintoketjussa. Biokertyvyyden arvioinnin kannalta merkitykselliset tutkimustulokset toimitetaan. Näihin kuuluvat oktanoli–vesi-jakautumiskerroin (Kow) ja biokertyvyystekijä (BCF) ilmoitetaan, jos ne ovat saatavilla.

Jos nämä tiedot ovat saatavilla ja tarkoituksenmukaisia, ne ilmoitetaan tarvittaessa jokaisesta seoksen sisältämästä yksittäisestä aineesta, joka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3.

12.4   Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuudella maaperässä tarkoitetaan aineen tai seoksen aineosien kykyä kulkeutua luonnonvoimien vaikutuksesta pohjavesiin tai kauas päästöpaikasta, jos ainetta pääsee ympäristöön. Tieto kyvystä liikkua maaperässä ilmoitetaan, jos se on saatavilla. Tieto liikkuvuudesta maaperässä voidaan selvittää asianomaisista liikkuvuutta koskevista tiedoista, kuten adsorptiota tai huuhtoutumista koskevat tutkimukset, tunnettu tai ennustettu jakautuminen ympäristön eri osiin tai pintajännitys. Esimerkiksi Koc-arvot voidaan ennustaa oktanoli–vesi-jakautumiskertoimesta. Huuhtoutuminen ja liikkuvuus voidaan ennustaa malleista.

Jos nämä tiedot ovat saatavilla ja tarkoituksenmukaisia, ne ilmoitetaan tarvittaessa jokaisesta seoksen sisältämästä yksittäisestä aineesta, joka on mainittava käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3.

Jos kokeellista tietoa on saatavilla, se on yleensä asetettava mallien ja ennusteiden edelle.

12.5   PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti, on ilmoitettava kemikaaliturvallisuusraportissa olevan PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.

12.6   Muut haitalliset vaikutukset

Annetaan saatavilla olevat tiedot muista mahdollisista ympäristöön kohdistuvista haittavaikutuksista, esimerkiksi käyttäytymisestä ympäristössä (altistuminen), valokemiallisesta otsoninmuodostuskyvystä, otsonia tuhoavasta ominaisvaikutuksesta, hormonitoiminnan häiritsemiskyvystä ja/tai suhteellisesta kasvihuonevaikutuksesta.

13.    KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan tiedot ainetta tai seosta ja/tai sen säiliötä koskevaa asianmukaista jätehuoltoa varten, jotta voidaan määrittää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (6) vaatimusten kanssa yhdenmukaiset turvalliset ja ympäristön kannalta parhaat jätehuollon vaihtoehdot siinä jäsenvaltiossa, jossa käyttöturvallisuustiedote annetaan. Kohdassa 8 annettuja tietoja täydennetään jätteitä käsittelevien henkilöiden turvallisuutta koskevilla tiedoilla.

Jos vaaditaan kemikaaliturvallisuusraportti ja jos jätevaiheanalyysi on tehty, jätehuoltotoimenpiteitä koskevien tietojen on oltava yhdenmukaiset kemikaaliturvallisuusraportissa mainittujen tunnistettujen käyttöjen kanssa ja käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä olevan kemikaaliturvallisuusraportin altistumisskenaarioiden kanssa.

13.1   Jätteiden käsittelymenetelmät

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa

a)

täsmennetään jätteenkäsittelysäiliöt ja -menetelmät sekä aineen tai seoksen että mahdollisen saastuneen pakkausmateriaalin asianmukaiset käsittelymenetelmät (poltto, kierrätys, kaatopaikalle sijoittaminen jne.);

b)

mainitaan fysikaaliset tai kemialliset ominaisuudet, jotka mahdollisesti vaikuttavat jätteenkäsittelyn vaihtoehtoihin;

c)

kehotetaan välttämään aineen laskemista jäteveteen;

d)

yksilöidään tarvittaessa kaikki suositeltuja jätteenkäsittelyvaihtoehtoja koskevat erityiset varotoimet.

On viitattava asiaan liittyviin jätteitä koskeviin unionin säännöksiin tai, jos niitä ei ole, asiaan liittyviin voimassa oleviin kansallisiin tai alueellisiin määräyksiin.

14.    KOHTA 14: Kuljetustiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan tavanomaiset perustiedot kohdassa 1 mainittujen aineiden tai seosten kuljettamisesta ja toimittamisesta rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- tai lentoliikenteessä. Jos tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole merkityksellisiä, se on mainittava.

Tarvittaessa tässä kohdassa annetaan tiedot kuljetusluokituksesta kunkin YK:n mallimääräyksen osalta: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) (7), vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö (RID) (8) ja eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista (ADN) (9), jotka kaikki kolme on pantu täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY (10), sekä vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö (IMDG) (11) ja vaarallisten aineiden ilmakuljetussäännöstön tekniset ohjeet (ICAO-TI) (12).

14.1   YK-numero

Ilmoitetaan YK:n mallimääräysten mukainen numero (eli aineen, seoksen tai esineen nelimerkkinen numeerinen tunnus, jota edeltävät kirjaimet ’YK’).

14.2   Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Ilmoitetaan YK:n mallimääräysten mukainen kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi, jollei sitä ole käytetty tuotetunnisteena alakohdassa 1.1.

14.3   Kuljetuksen vaaraluokka

Ilmoitetaan kuljetuksen vaaraluokka (ja siihen liittyvät riskit), joka on osoitettu aineelle tai seokselle merkittävimmän vaaran perusteella, jonka se YK:n mallimääräyksen mukaan aiheuttaa.

14.4   Pakkausryhmä

Tarvittaessa ilmoitetaan YK:n mallimääräysten mukainen pakkausryhmänumero. Pakkausryhmänumero osoitetaan tietyille aineille niiden aiheuttaman vaaran asteen mukaan.

14.5   Ympäristövaarat

Ilmoitetaan, onko aine tai seos vaarallinen ympäristölle YK:n mallimääräysten kriteerien mukaan (sellaisina kuin ne ilmenevät seuraavissa: IMDG, ADR, RID ja ADN) ja/tai meriä saastuttava aine IMDG-säännöstön mukaan. Jos aine tai seos on sallittu tai tarkoitettu kuljetettavaksi sisävesillä säiliöaluksessa, on ilmoitettava, onko aine tai seos ADN:n mukaan vaarallinen ympäristölle ainoastaan säiliöaluksissa.

14.6   Erityiset varotoimet käyttäjälle

Annetaan tiedot kaikista erityisistä varotoimista, joihin käyttäjän olisi tai on ryhdyttävä tai joista hänen olisi tai on oltava tietoinen kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvissä asioissa omalla toimialueellaan tai sen ulkopuolella.

14.7   Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Tätä alakohtaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun tavara on tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina seuraavien IMO:n asiakirjojen mukaisesti: Marpol-sopimuksen liite II ja IBC-säännöstö.

Ilmoitetaan laivausasiakirjassa vaadittu tuotteen nimi (jos se on erilainen kuin alakohdassa 1.1 ilmoitettu) IBC-säännöstön 17 ja 18 luvun tuoteluettelossa käytetyn nimen mukaisesti tai IMO:n meriympäristön suojelukomitean (MEPC) kiertokirjeen (13) viimeisimmän painoksen mukaisesti. Mainitaan vaadittu laivan tyyppi ja saasteluokka.

15.    KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa ilmoitetaan ainetta tai seosta koskevat muut lainsäädännölliset tiedot, joita ei ole vielä annettu käyttöturvallisuustiedotteessa (kuten se, kuuluuko aine tai seos seuraavien soveltamisalaan: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 (14), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004 (15) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012 (16).

15.1   Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Tässä annetaan asianomaisia unionin turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännöksiä koskevat tiedot (esimerkiksi Seveso-luokka tai neuvoston direktiivin 96/82/EY (17) liitteessä I nimetyt aineet) tai tiedot aineen tai seoksen (myös seoksen sisältämien aineiden) asemasta kansallisessa lainsäädännössä sekä ohjeet siitä, mihin toimiin vastaanottajan olisi näiden säännösten johdosta ryhdyttävä. Tarvittaessa on ilmoitettava näitä säännöksiä soveltavien jäsenvaltioiden kansalliset lait ja muut mahdollisesti merkitykselliset kansalliset toimenpiteet.

Jos aineeseen tai seokseen, jota tämä käyttöturvallisuustiedote koskee, sovelletaan erityisiä ihmisten terveyden tai ympäristön suojelua koskevia unionin säännöksiä (jos sille esimerkiksi on haettava VII osaston mukainen lupa tai sille voidaan määrätä VIII osaston mukaisia rajoituksia), kyseiset säännökset on ilmoitettava.

15.2   Kemikaaliturvallisuusarviointi

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa ilmoitetaan, onko toimittaja suorittanut aineen tai seoksen kemikaaliturvallisuusarvioinnin.

16.    KOHTA 16: Muut tiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen tässä kohdassa annetaan kaikki kohtiin 1–15 sisältymättömät muut tiedot, myös tiedot käyttöturvallisuustiedotteen tarkistamisesta, esimerkiksi seuraavat:

a)

jos kyseessä on käyttöturvallisuustiedotteen tarkistaminen, selkeä maininta siitä, mitä muutoksia tiedotteen edelliseen versioon on tehty, ellei tätä tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, sekä tarvittaessa selvitys muutoksista. Aineen tai seoksen toimittajan on pyynnöstä voitava antaa muutoksia koskeva selvitys;

b)

käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset;

c)

tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet;

d)

seosten osalta maininta siitä, mitä menetelmää käytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten;

e)

luettelo merkityksellisistä vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista. Kaikki ne lausekkeet, joita ei ole kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2–15, on esitettävä täydellisinä;

f)

ohjeet työntekijöille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.

B OSA

Käyttöturvallisuustiedotteessa on oltava seuraavat 16 otsaketta 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti ja lisäksi jo luetellut alaotsakkeet lukuun ottamatta kohtaa 3, johon sisällytetään tapauksen mukaan joko alakohta 3.1 tai alakohta 3.2.

KOHTA 1:

Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

Tuotetunniste

1.2

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.4

Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2:

Vaaran yksilöinti

2.1

Aineen tai seoksen luokitus

2.2

Merkinnät

2.3

Muut vaarat

KOHTA 3:

Koostumus ja tiedot aineosista

3.1

Aineet

3.2

Seokset

KOHTA 4:

Ensiaputoimenpiteet

4.1

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5:

Palontorjuntatoimenpiteet

5.1

Sammutusaineet

5.2

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6:

Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1

Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4

Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7:

Käsittely ja varastointi

7.1

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.2

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

7.3

Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8:

Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat

8.2

Altistumisen ehkäiseminen

KOHTA 9:

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2

Muut tiedot

KOHTA 10:

Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

Reaktiivisuus

10.2

Kemiallinen stabiilisuus

10.3

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4

Vältettävät olosuhteet

10.5

Yhteensopimattomat materiaalit

10.6

Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11:

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

KOHTA 12:

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1

Myrkyllisyys

12.2

Pysyvyys ja hajoavuus

12.3

Biokertyvyys

12.4

Liikkuvuus maaperässä

12.5

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6

Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13:

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1

Jätteiden käsittelymenetelmät

KOHTA 14:

Kuljetustiedot

14.1

YK-numero

14.2

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3

Kuljetuksen vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

14.5

Ympäristövaarat

14.6

Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7

Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

KOHTA 15:

Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16:

Muut tiedot.”

(1)  Marpol – Konsolidoitu versio 2006, Lontoo, IMO 2007, ISBN 978-92-801–4216–7.

(2)  IBC Code, painos 2007, Lontoo, IMO 2007, ISBN 978-92-801–4226–6.

(3)  Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta (EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40).

(4)  Komission päätös 2014/113/EU, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta ja päätöksen 95/320/EY kumoamisesta (EUVL L 62, 4.3.2014, s. 18).

(5)  Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(7)  Yhdistyneet Kansakunnat, Euroopan talouskomissio, versio käytössä 1 päivästä tammikuuta 2015, ISBN-978-92–1-139149-7.

(8)  Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen lisäyksen B liite 1 (yhtenäiset määräykset tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevasta sopimuksesta), versio voimassa 1 päivästä tammikuuta 2009.

(9)  1. tammikuuta 2007 tarkistettu versio.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13).

(11)  Kansainvälinen merenkulkujärjestö, painos 2006, ISBN 978-92-8001–4214–3.

(12)  IATA, painos 2007–2008.

(13)  MEPC.2/Circular, Provisional categorization of liquid substances, versio 19, voimassa 17. joulukuuta 2013 alkaen.

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(17)  Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13).


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/831,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavasta laajennetusta polkumyyntitullista asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla vapautettujen osapuolten luettelon ajan tasalle saattamisesta komission ilmoituksella 2014/C 299/08 käynnistetyn tarkastelun perusteella

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin, ja laajennetun tullin kantamisesta asetuksen (EY) N:o 703/96 mukaisesti kirjatulta tällaiselta tuonnilta 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista 20 päivänä tammikuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 88/97 (3) ja erityisesti sen 7, 10 ja 16 artiklan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Polkumyyntitullia sovelletaan tällä hetkellä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien olennaisten polkupyörän osien tuontiin Euroopan unioniin, jäljempänä ’laajennettu tulli’, sen seurauksena, kun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otettua polkumyyntitullia laajennettiin asetuksella (EY) N:o 71/97, jäljempänä ’soveltamisalan laajentamista koskeva asetus’.

(2)

Soveltamisalan laajentamista koskevan asetuksen 3 artiklan nojalla Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, valtuutetaan hyväksymään tarvittavat toimenpiteet sellaisen olennaisten polkupyörän osien tuonnin vapauttamiseksi polkumyyntitullista, jonka ei katsota olevan tämän tullin kiertämistä. Näistä täytäntöönpanotoimenpiteistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 88/97, jäljempänä ’tullista vapauttamista koskeva asetus’, jolla perustetaan erityinen vapautusjärjestelmä, jäljempänä ’vapautusjärjestelmä’.

(3)

Komissio on tältä pohjalta vapauttanut jotkin polkupyörien kokoonpanijat laajennetusta tullista, jäljempänä ’vapautetut osapuolet’. Tuorein komission täytäntöönpanopäätös, joka koskee tullista vapauttamista koskevaan asetukseen perustuvia vapautuksia, hyväksyttiin 16 päivänä huhtikuuta 2014 (4). Kuten tullista vapauttamista koskevan asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetteloita vapautetuista osapuolista (5).

(4)

Kuten soveltamisalan laajentamista koskevan asetuksen johdanto-osan 44 kappaleessa säädetään, komissio tarkistaa jatkuvasti vapautusjärjestelmää, jotta sitä voidaan mukauttaa sen toiminnasta saadun kokemuksen huomioon ottamiseksi.

(5)

Komission tietoon on tullut, että monet vapautetuista osapuolista eivät enää ole olemassa tai ovat muuttaneet toimintaansa tai niiden yritystä koskevat tiedot ovat muuttuneet (kuten yrityksen nimi, oikeudellinen muoto tai rekisteröity toimipaikka).

(6)

Jotta vapautusjärjestelmä toimisi moitteettomasti, komissio julkaisi 5 päivänä syyskuuta 2014Euroopan unionin virallisessa lehdessä komission ilmoituksen 2014/C 299/08 (6), jäljempänä ’tarkastelua koskeva ilmoitus’, jossa oli luettelo kaikista vapautetuista osapuolista ja jolla käynnistettiin niitä koskeva tarkastelu.

(7)

Tarkastelun tavoitteena oli:

a)

saattaa viittaukset vapautettuihin osapuoliin ajan tasalle Taric-tietokannassa niitä koskevien, kaupparekistereihin kirjattujen yritystietojen mukaisesti;

b)

kartoittaa vapautukset, joille ei enää ole perusteita (esimerkiksi tapauksissa, joissa vapautettu osapuoli on lakannut olemasta, pyytää vapautuksensa peruuttamista tai ei toimi yhteistyössä); sekä

c)

kerätä perustiedot vapautetuista osapuolista, kuten niiden yhteystiedot ja tarvittavat muut tiedot niiden kokoonpanotoiminnasta.

(8)

Lisäksi tarkastelua koskeva ilmoitus ilmoitettiin tiedoksi kaikille vapautetuille osapuolille niiden viimeisimpään tunnettuun osoitteeseen sekä jäsenvaltioille. Kaikkia vapautettuja osapuolia pyydettiin vastaamaan kyselyyn 20 päivään lokakuuta 2014 mennessä.

(9)

Tarkastelussa kerätyt tiedot ovat olennaisia vapautusjärjestelmän moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi. Siksi vapautettujen osapuolten huomio kiinnitettiin siihen, että jos kyselyyn ei vastata täydellisesti ja asianmukaisesti määräajassa, osapuolten katsotaan kieltäytyneen yhteistyöstä tullista vapauttamista koskevan asetuksen 10 artiklan nojalla.

(10)

Komissio myönsi niille vapautetuille osapuolille, jotka eivät vastanneet kyselyyn alkuperäiseen määräaikaan mennessä, vielä jatkoaikaa vastata kyselyyn 21 päivään marraskuuta 2014 mennessä. Kullekin tällaiselle osapuolelle ilmoitettiin asiasta sekä yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksista. Lisäksi komissio on kuullut jäsenvaltioita selvittääkseen niiden kannan.

(11)

Vapautetuilta osapuolilta, jäsenvaltioilta sekä toimialajärjestöiltä saatujen vastausten perusteella komissio määritti ne vapautetut osapuolet, joiden osalta vapautus olisi pidettävä voimassa, sekä ne osapuolet, joiden osalta vapautus olisi peruutettava. Vapautetuille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi ja ottaa kantaa tarkastelun tuloksiin. Asianomaiset jäsenvaltiot ovat vahvistaneet peruuttamisen perusteena olevat tapaukset, joissa osapuoli on lakannut olemasta.

Vapautetut osapuolet, joiden vapautus pidetään voimassa

(12)

Ne vapautetut osapuolet, joiden vapautus täyttää tullista vapauttamista koskevan asetuksen edellytykset ja olisi näin ollen pidettävä voimassa, luetellaan liitteessä I.

(13)

Joidenkin vapautettuja osapuolten tiedot (nimi, osoite, maa ja Taric-lisäkoodi) olisi päivitettävä tarkastelun aikana todettujen muutosten vuoksi. Tarkasteltuaan toimitettuja tietoja komissio päätteli, että muutokset eivät millään tavalla vaikuta kokoonpanotoimintaan siltä osin kuin on kyse tullista vapauttamista koskevassa asetuksessa vahvistetuista vapautuksen edellytyksistä.

(14)

Jotta vapautusjärjestelmä toimisi moitteettomasti, useiden vapautettujen osapuolten Taric-lisäkoodit olisi korvattava uusilla yksilöllisillä koodeilla.

(15)

Koska vapautuksia sovelletaan vain liitteessä I nimenomaisesti nimellä ja osoitteella mainittuihin osapuoliin, on tarpeen, että vapautetut osapuolet ilmoittavat komissiolle (7) välittömästi mahdollisista muutoksista näihin tietoihin (esimerkiksi nimen, oikeudellisen muodon tai rekisteröidyn toimipaikan muutoksesta tai uusien kokoonpanoyksikköjen perustamisesta). Tällöin on tarpeen, että osapuoli toimittaa kaikki asiaankuuluvat tiedot, etenkin mahdollisista muutoksista kokoonpanoon liittyvässä toiminnassaan. Komissio päivittää tarpeen mukaan osapuolta koskevat tiedot.

Vapautetut osapuolet, joiden vapautus peruutetaan

(16)

Vapautus olisi peruutettava niiltä vapautetuilta osapuolilta, jotka ovat pyytäneet vapautuksensa peruuttamista, jättäneet vastaamatta kyselyyn 21 päivään marraskuuta 2014 mennessä tai lakanneet olemasta. Jotta vapautusjärjestelmä toimisi moitteettomasti, peruuttamisen olisi tultava voimaan kyseisestä päivästä alkaen.

(17)

Ne vapautetut osapuolet, joiden vapautus peruutetaan, luetellaan liitteessä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 88/97 liite II tämän asetuksen liitteellä I. Kyseisen liitteen mukaisia hyväksyttyjä vapautuksia sovelletaan vain siinä nimenomaisesti nimellä ja osoitteella mainittuihin osapuoliin. Kunkin tullista vapautetun osapuolen on ilmoitettava komissiolle viipymättä näiden tietojen muutoksista ja toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot etenkin mahdollisista muutoksista osapuolen kokoonpanoon liittyvässä toiminnassa vapautuksen myöntämistä koskevien edellytysten osalta.

2.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 88/97 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Vapautetut osapuolet

Vapautetaan liitteessä II luetellut osapuolet laajennetusta tullista 20 päivästä huhtikuuta 1996 lukien tai siitä päivästä lukien, jona vapautus myönnettiin komission päätöksellä, sen mukaan kumpi niistä on myöhempi.”

2 artikla

Peruutetaan asetuksella (EY) N:o 88/97 myönnetyt vapautukset tämän asetuksen liitteessä II luetelluilta osapuolilta 21 päivästä marraskuuta 2014 lukien.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(4)  EUVL L 119, 23.4.2014, s. 67.

(5)  EYVL C 45, 13.2.1997, s. 3; EYVL C 112, 10.4.1997, s. 9; EYVL C 220, 19.7.1997, s. 6; EYVL C 378, 13.12.1997, s. 2; EYVL C 217, 11.7.1998, s. 9; EYVL C 37, 11.2.1999, s. 3; EYVL C 186, 2.7.1999, s. 6; EYVL C 216, 28.7.2000, s. 8; EYVL C 170, 14.6.2001, s. 5; EYVL C 103, 30.4.2002, s. 2; EUVL C 35, 14.2.2003, s. 3; EUVL C 43, 22.2.2003, s. 5; EUVL C 54, 2.3.2004, s. 2; EUVL C 299, 4.12.2004, s. 4; EUVL L 17, 21.1.2006, s. 16; EUVL L 313, 14.11.2006, s. 5; EUVL L 81, 20.3.2008, s. 73; EUVL C 310, 5.12.2008, s. 19; EUVL L 19, 23.1.2009, s. 62; EUVL L 314, 1.12.2009, s. 106; EUVL L 136, 24.5.2011, s. 99; EUVL L 343, 23.12.2011, s. 86; EUVL L 119, 23.4.2014, s. 67.

(6)  EUVL C 299, 5.9.2014, s. 7.

(7)  Osapuolia kehotetaan käyttämään seuraavaa sähköpostiosoitetta: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


LIITE I

Päivitetty luettelo vapautetuista osapuolista

Vanhat tiedot

Päivitetyt tiedot

Nimi

Osoite

Taric-lisäkoodi

Päivitetty nimi

Päivitetty osoite

Päivitetty Taric-lisäkoodi (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas SA.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas SA.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85–1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala SpA.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala SpA.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike – Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike – Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty SA.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty SA.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ-742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ-74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n. 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki SA.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l.

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1–3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos SA.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire SA.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Etablissements Th. Brasseur SA.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa ”Mexller” – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike – Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici SpA.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã – Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros SA.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros SA.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle NV.

Wilhelminaweg 8, NL-6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle NV.

Wilhelminaweg 8, NL-6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS SA.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS SA.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6–10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader – 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader – 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG – 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International SA.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International SA.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo NV.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

NV Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

NV Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS SA.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta NV.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49–51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun SA.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun SA.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen NV.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen NV.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal – Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado – Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE – 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/ Mosquerola 61–63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe NV.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI–1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI–1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5–7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Seuraaville vapautetuille osapuolille, joiden Taric-lisäkoodi oli alun perin 8963, osoitetaan uudet yksilölliset koodit: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Seuraava vapautettu osapuoli, jonka Taric-lisäkoodi oli alun perin 8065, saa uuden koodin: Esmaltina (C011). Seuraavat vapautetut osapuolet, joiden Taric-lisäkoodi oli alun perin 8067, saavat uudet koodit seuraavasti: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Seuraavat vapautetut osapuolet, joiden Taric-lisäkoodi oli alun perin 8068, saavat uudet koodit seuraavasti: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


LIITE II

Luettelo osapuolista, joiden vapautus peruutetaan

Nimi

Osoite

Maa

Taric-lisäkoodi

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Yhdistynyt kuningaskunta

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32–40, 90616 Neuhof/Zenn

Saksa

8963

ADD SA

28820 Madrid

Espanja

8085

AGECE – Montagem e Comercio De Bicicletas, SA.

Zona Ind. Barro – Apartado 514, 3754–909 Agueda

Portugali

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovakia

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Italia

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75–202 Koszalin

Puola

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Italia

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Saksa

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Italia

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugali

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Unkari

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas – N.Santa Dimou Gallikou – Kilkis 61100

Kreikka

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Unkari

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Italia

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Italia

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Saksa

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Italia

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., – 35028 Piove di Sacco (PD)

Italia

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Italia

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Italia

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Yhdistynyt kuningaskunta

8622

Confersil – Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugali

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21–47, 1211

Unkari

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Yhdistynyt kuningaskunta

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Ranska

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03–286 Warsaw

Puola

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Ranska

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Alankomaat

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Saksa

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg, 1 87700 Memmingen

Saksa

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovakia

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Unkari

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Tšekki

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Saksa

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Saksa

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Italia

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Kreikka

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Tanska

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Kreikka

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Italia

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Saksa

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Ranska

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Alankomaat

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Saksa

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Saksa

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Alankomaat

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Ranska

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Yhdistynyt kuningaskunta

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Italia

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Ranska

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Ranska

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03–185 Warszawa

Puola

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Yhdistynyt kuningaskunta

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Itävalta

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Italia

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Italia

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italia

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Yhdistynyt kuningaskunta

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Saksa

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Ranska

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Yhdistynyt kuningaskunta

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Ruotsi

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Italia

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Italia

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Yhdistynyt kuningaskunta

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi – 27/b, 36027 Rosa (VI)

Italia

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Alankomaat

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Italia

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugali

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Alankomaat

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Saksa

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Yhdistynyt kuningaskunta

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Saksa

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italia

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90–646 Łódź

Puola

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgia

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Saksa

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italia

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Italia

8077

Victus International Trading SA.

ul. Naramowicka 150, 61–619 Poznań

Puola

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas SA.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugali

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Italia

A428


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/53


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/832,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (”perusasetus”) (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja määrätä kirjattavaksi Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnin, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

(2)

Pyynnön esitti 15 päivänä huhtikuuta 2015 SolarWorld AG, kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) unionin tuottaja, joka näin ollen on perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu asianomainen osapuoli.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen toimenpiteiden kiertämisen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tai lähetetyt kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit tai -paneelit ja sen tyyppiset kennot, joita käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa (kennojen paksuus on enintään 400 mikrometriä), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90, elleivät ne ole GATT-sopimuksen V artiklan mukaisesti passitusmenettelyssä, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

(4)

Seuraavat tuotelajit eivät kuulu tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään:

kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja,

ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet,

kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön,

moduulit tai paneelit, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite- ja teho-ominaisuudet.

(5)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin 3 ja 4 kappaleessa määritelty mutta Malesiasta tai Taiwanista lähetetty tuote, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, ja se luokitellaan tällä hetkellä samoihin CN-koodeihin kuin tarkasteltavana oleva tuote, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(6)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita ilmeisesti kierretään, ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 (2) käyttöön otetut tasoitustoimenpiteet, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

D.   PERUSTEET

(7)

Pyyntöön sisältyy riittävä näyttö siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontiin sovellettavia voimassa olevia tasoitustoimenpiteitä kierretään tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnilla, joka on lähetetty Malesiasta ja Taiwanista.

(8)

Esitetty näyttö on seuraava.

(9)

Pyynnössä osoitetaan, että Kiinan kansantasavallasta, Malesiasta ja Taiwanista unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta perusteltua syytä kuin tullin käyttöönotto.

(10)

Tämä muutos näyttää johtuvan siitä, että tarkasteltavana olevaa tuotetta lähetetään unioniin Malesian ja Taiwanin kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin kaikkia käytäntöjä, prosesseja ja toimia, joille ei ole muuta perusteltua syytä tai taloudellista perustetta kuin tasoitustullin käyttöönotto.

(11)

Lisäksi pyyntö sisältää riittävän näytön siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin tällä hetkellä sovellettavien tasoitustoimenpiteiden korjaavat vaikutukset ovat heikentyneet sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. On riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat nyt voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(12)

Pyyntö sisältää riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen hintoja tuetaan kuten aiemmin todettiin.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

(14)

Kiinan kansantasavallan, Malesian ja Taiwanin viranomaiset on kutsuttu neuvottelemaan asiasta.

a)   Kyselylomakkeet

(15)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Malesiassa tai Taiwanissa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan kansantasavallan, Malesian ja Taiwanin viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(16)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistettujen määräaikojen kuluessa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(17)

Kiinan kansantasavallan, Malesian ja Taiwanin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(18)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(19)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(20)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan perusasetuksen 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti myöntää Malesiassa ja Taiwanissa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jos ne voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (3) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (4), ja jos niiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 23 artiklan 3 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(21)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti olisi perusasetuksen 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, Malesiasta tai Taiwanista tulevasta tuonnista voidaan kantaa asianmukainen tasoitustulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   TULLI-ILMOITUS

(22)

Kiteisestä piistä valmistettuja aurinkosähkömoduuleita ja niiden keskeisiä komponentteja (kennot) koskevat tilastot on yleensä tapana ilmaista watteina. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (5) liitteessä I vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä ei kuitenkaan määritellä kiteisestä piistä valmistetuille aurinkosähkömoduuleille ja niiden keskeisille komponenteille (kennot) tällaista lisäyksikköä. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin osalta vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan ilmoitukseen merkitään kilogrammoina tai tonneina ilmoitetun painon lisäksi wattimäärä. Wattimäärä on ilmoitettava Taric-koodeista 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033.

H.   MÄÄRÄAJAT

(23)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Malesiassa ja Taiwanissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(24)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa.

I.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(25)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti.

(26)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(27)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 28 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

(28)

Sitä, että osapuoli ei anna vastaustaan tietokoneavusteisesti, ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä, kunhan asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

J.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(29)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

K.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(30)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

L.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(31)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(32)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa yhteydenpidossa osapuolten kanssa.

(33)

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa seuraavien osalta: kaupan rakenteen muuttuminen, riittävä/riittämätön perusteltu syy tai taloudellinen perustelu kaupan rakenteen muutokselle, voimassa olevien toimenpiteiden korjaavien vaikutusten vaarantuminen ja se, hyötyykö tuotu samankaltainen tuote ja/tai sen osat edelleen tuesta.

(34)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 597/2009 23 artiklan 4 kohdan nojalla tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 käyttöönotettuja toimenpiteitä tuotaessa unioniin Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjä kiteisestä piistä valmistettuja aurinkosähkömoduuleita tai -paneeleita ja sen tyyppisiä kennoja, joita käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa (kennojen paksuus on enintään 400 mikrometriä), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

Tutkimus ei koske seuraavien unioniin tuontia:

kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja,

ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet,

kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön,

moduulit tai paneelit, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite- ja teho-ominaisuudet.

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 597/2009 23 artiklan 4 kohdan ja 24 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

Esitettäessä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus sellaisista kiteisestä piistä valmistetuista aurinkosähkömoduuleista ja niiden keskeisistä komponenteista (kennot), jotka luokitellaan tällä hetkellä Taric-koodeihin 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033, kyseiset Taric-koodit ja tuotujen tuotteiden wattimäärä on merkittävä ilmoituksen asianomaiseen kenttään.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kuukausittain komissiolle wattimäärä Taric-koodeista 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Malesiassa ja Taiwanissa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Tekijänoikeuksien haltijoiden on sallittava kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettujen tekijänoikeussuojattujen tietojen käyttö. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä, mukaan luettuna tietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille.

6.   Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan lukien tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7). Jos asianomaiset osapuolet pyytävät luottamuksellista käsittelyä, niiden on osoitettava asianmukaiset perustelut perusasetuksen 29 artiklan 1 kohdan nojalla.

7.   Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä perusasetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta, paitsi jos asianomaiset osapuolet voivat osoittaa, että tiedoista ei voida tehdä yhteenvetoa. Tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa on esitettävä syyt siihen, miksi yhteenveto ei ole mahdollinen.

8.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

(9)   Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1239/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta (EUVL L 325, 5.12.2013, s. 66).

(3)  Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä ”henkilöllä” tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(4)  Jos tuottajat ovat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joihin sovelletaan voimassa olevia toimenpiteitä, vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde voimassa olevien toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin toimenpiteiden kiertämiseksi.

(5)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93) 29 artiklassa sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/833,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan,

on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön tutkia Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä ja määrätä kirjattavaksi Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnin, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

(2)

Pyynnön esitti 15 päivänä huhtikuuta 2015 SolarWorld AG, kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) unionin tuottaja, joka näin ollen on perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asianomainen osapuoli.

B.   TUOTE

(3)

Mahdollisen toimenpiteiden kiertämisen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tai lähetetyt kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit tai -paneelit ja sen tyyppiset kennot, joita käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa (kennojen paksuus on enintään 400 mikrometriä), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90, elleivät ne ole GATT-sopimuksen V artiklan mukaisesti passitusmenettelyssä, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

(4)

Seuraavat tuotelajit eivät kuulu tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään:

kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja,

ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet,

kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön,

moduulit tai paneelit, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite- ja teho-ominaisuudet.

(5)

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on sama kuin 3 ja 4 kappaleessa määritelty mutta Malesiasta tai Taiwanista lähetetty tuote, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, ja se luokitellaan tällä hetkellä samoihin CN-koodeihin kuin tarkasteltavana oleva tuote, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(6)

Nyt voimassa olevat toimenpiteet, joita ilmeisesti kierretään, ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 (2) käyttöön otetut polkumyyntitoimenpiteet, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

D.   PERUSTEET

(7)

Pyyntöön sisältyy riittävä näyttö siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnilla, joka on lähetetty Malesiasta ja Taiwanista.

(8)

Esitetty näyttö on seuraava.

(9)

Pyynnössä osoitetaan, että Kiinan kansantasavallasta, Malesiasta ja Taiwanista unioniin suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta perusteltua syytä kuin tullin käyttöönotto.

(10)

Tämä muutos näyttää johtuvan siitä, että tarkasteltavana olevaa tuotetta lähetetään unioniin Malesian ja Taiwanin kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin kaikkia käytäntöjä, prosesseja ja toimia, joille ei ole muuta perusteltua syytä tai taloudellista perustetta kuin polkumyyntitullin käyttöönotto.

(11)

Lisäksi pyyntö sisältää riittävän näytön siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin tällä hetkellä sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden korjaavat vaikutukset ovat heikentyneet sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. On riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti tapahtuu hinnoilla, jotka alittavat nyt voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

(12)

Pyynnössä esitetään niin ikään riittävästi näyttöä siitä, että tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta myydään polkumyyntihinnoin verrattuna aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

E.   MENETTELY

(13)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

a)   Kyselylomakkeet

(14)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville Malesiassa tai Taiwanissa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, tiedossa oleville unionin tuojille ja niiden järjestöille sekä Kiinan kansantasavallan, Malesian ja Taiwanin viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös unionin tuotannonalalta.

(15)

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistettujen määräaikojen kuluessa otettava yhteyttä komissioon ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

(16)

Kiinan kansantasavallan, Malesian ja Taiwanin viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(17)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

(18)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

(19)

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu unionin ulkopuolella, vapautus voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää Malesiassa ja Taiwanissa toimiville tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jos ne voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä (3) yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan (4), ja jos niiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(20)

Tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonti olisi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, Malesiasta tai Taiwanista tulevasta tuonnista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien.

G.   TULLI-ILMOITUS

(21)

Kiteisestä piistä valmistettuja aurinkosähkömoduuleita ja niiden keskeisiä komponentteja (kennot) koskevat tilastot on yleensä tapana ilmaista watteina. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (5) liitteessä I vahvistetussa yhdistetyssä nimikkeistössä ei kuitenkaan määritellä kiteisestä piistä valmistetuille aurinkosähkömoduuleille ja niiden keskeisille komponenteille (kennot) tällaista lisäyksikköä. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuonnin osalta vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan ilmoitukseen merkitään kilogrammoina tai tonneina ilmoitetun painon lisäksi wattimäärä. Wattimäärä on ilmoitettava Taric-koodeista 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033.

H.   MÄÄRÄAJAT

(22)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Malesiassa ja Taiwanissa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi.

(23)

On syytä huomata, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyssä määräajassa.

I.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(24)

Jos jokin asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(25)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

(26)

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

(27)

Sitä, että osapuoli ei anna vastaustaan tietokoneavusteisesti, ei pidetä yhteistyöstä kieltäytymisenä, kunhan asianomainen osapuoli osoittaa, että vastauksen esittäminen vaaditussa muodossa aiheuttaisi kohtuutonta ylimääräistä vaivannäköä tai kohtuuttomia lisäkustannuksia. Asianomaisen osapuolen tulisi ottaa välittömästi yhteyttä komissioon.

J.   TUTKIMUKSEN AIKATAULU

(28)

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

K.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(29)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) mukaisesti.

L.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(30)

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavaan neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisten osapuolten puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

(31)

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa yhteydenpidossa osapuolten kanssa.

(32)

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa seuraavien osalta: kaupan rakenteen muuttuminen, riittävä/riittämätön perusteltu syy tai taloudellinen perustelu kaupan rakenteen muutokselle, voimassa olevien toimenpiteiden korjaavien vaikutusten vaarantuminen ja polkumyynti suhteessa tutkimuksen kohteena olevalle tuotteelle aiemmin määritettyyn normaaliarvoon.

(33)

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan nojalla tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 käyttöönotettuja toimenpiteitä tuotaessa unioniin Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjä kiteisestä piistä valmistettuja aurinkosähkömoduuleita tai -paneeleita ja sen tyyppisiä kennoja, joita käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa (kennojen paksuus on enintään 400 mikrometriä), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan.

Tutkimus ei koske seuraavien unioniin tuontia:

kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja,

ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet,

kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön,

moduulit tai paneelit, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite- ja teho-ominaisuudet.

2 artikla

Tulliviranomaisten on asetuksen (EY) N:o 1225/2009 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn unioniin suuntautuvan tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi asetuksella velvoittaa tulliviranomaiset lopettamaan sellaisten unioniin tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta ja joiden osalta on todettu, että ne täyttävät vapautukselle asetetut edellytykset.

Esitettäessä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus sellaisista kiteisestä piistä valmistetuista aurinkosähkömoduuleista ja niiden keskeisistä komponenteista (kennot), jotka luokitellaan tällä hetkellä Taric-koodeihin 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033, kyseiset Taric-koodit ja tuotujen tuotteiden wattimäärä on merkittävä ilmoituksen asianomaiseen kenttään.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kuukausittain komissiolle wattimäärä Taric-koodeista 8541409022, 8541409023, 8541409032 ja 8541409033.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 37 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Malesiassa ja Taiwanissa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 37 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat samassa 37 päivän määräajassa myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi.

5.   Tekijänoikeuksien haltijoiden on sallittava kaupan suojatoimiin liittyvien tutkimusten yhteydessä komissiolle toimitettujen tekijänoikeussuojattujen tietojen käyttö. Jos kyse on tiedoista, joihin kolmannella osapuolella on tekijänoikeuksia, asianomaisten osapuolten on ennen tietojen toimittamista komissiolle pyydettävä tekijänoikeuksien haltijalta nimenomainen lupa, jonka perusteella a) komissio voi käyttää tietoja tässä kaupan suojatoimiin liittyvässä menettelyssä, mukaan luettuna tietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja b) tietoja voidaan toimittaa tämän tutkimuksen asianomaisille osapuolille.

6.   Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan lukien tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (7). Jos asianomaiset osapuolet pyytävät luottamuksellista käsittelyä, niiden on osoitettava asianmukaiset perustelut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 19 artiklan 1 kohdan nojalla.

7.   Asianomaisten osapuolten, jotka toimittavat luottamuksellisia tietoja, on toimitettava niistä asetuksen (EY) N:o 1225/2009 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamukselliset yhteenvedot, jotka varustetaan merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltaviksi). Näiden yhteenvetojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta luottamuksellisen tiedon sisällöstä olisi saatavissa riittävä käsitys. Jos asianomainen osapuoli ei liitä toimittamiinsa luottamuksellisiin tietoihin ei-luottamuksellista yhteenvetoa, jonka muoto ja laatu vastaavat vaatimuksia, kyseiset luottamukselliset tiedot voidaan jättää huomiotta, paitsi jos asianomaiset osapuolet voivat osoittaa, että tiedoista ei voida tehdä yhteenvetoa. Tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa on esitettävä syyt siihen, miksi yhteenveto ei ole mahdollinen.

8.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköpostitse, skannatut valtakirjat ja todistukset mukaan luettuina, lukuun ottamatta laajoja vastauksia, jotka on toimitettava CD-ROM-levyllä tai DVD-levyllä henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä. Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on toimiva virallinen yrityksen sähköpostiosoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

9.   Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1238/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 325, 5.12.2013, s. 1).

(3)  Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä ’henkilöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(4)  Jos tuottajat ovat edellä tarkoitetulla tavalla yhteydessä yrityksiin, joihin sovelletaan voimassa olevia toimenpiteitä, vapautus voidaan silti myöntää, jos ei ole näyttöä siitä, että suhde voimassa olevien toimenpiteiden kohteena oleviin yrityksiin luotiin tai sitä käytettiin toimenpiteiden kiertämiseksi.

(5)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  ”Limited”-merkinnällä varustettu asiakirja on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51) 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellisena pidettävä asiakirja. Se on myös suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan mukaisesti.


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/834,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/69


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/835,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2015,

yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, 15 a artiklassa määrätään, että kolmas maa voi liittyä yleissopimuksen sopimuspuoleksi sen jälkeen, kun yleissopimuksella perustettu sekakomitea on päättänyt kutsua kyseisen maan liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksen 15 artiklassa valtuutetaan EU–EFTA-sekakomitea antamaan suosituksia ja hyväksymään päätöksellään muutoksia yleissopimukseen ja sen liitteisiin.

(3)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ilmaissut virallisesti halunsa liittyä yhteiseen passitusjärjestelmään.

(4)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia täyttää ne oikeudelliset, rakenteelliset ja tietotekniikkaan liittyvät keskeiset vaatimukset, jotka ovat edellytyksiä liittymiselle, ja kun liittymistä koskeva virallinen menettely on saatu päätökseen, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia voi liittyä yleissopimukseen.

(5)

Yhteisen passitusjärjestelmän laajentaminen edellyttää yleissopimukseen muutoksia, jotka koskevat uusia entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallisella kielellä olevia mainintoja sekä vakuusasiakirjoihin tehtäviä tarvittavia mukautuksia.

(6)

Ehdotetut muutokset esitettiin yhteistä passitusta käsittelevälle EU–EFTA-työryhmälle sekä tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista käsittelevälle EU–EFTA-työryhmälle, joissa niistä on keskusteltu, ja teksti on hyväksytty alustavasti.

(7)

Ehdotettuja muutoksia koskevan unionin kannan olisi sen vuoksi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävä unionin kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen.

Unionin edustajat EU–EFTA-sekakomiteassa voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. DŪKLAVS


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


LUONNOS

YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2015,

annettu …,

yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

EU–EFTA-SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ilmaissut halunsa liittyä yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehtyyn yleissopimukseen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja se on yleissopimuksella perustetun sekakomitean … päivänä …kuuta 2015 antamalla päätöksellä N:o …/2015 (*) kutsuttu liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksessa käytettävien mainintojen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallisella kielellä olevat toisinnot olisi sisällytettävä yleissopimukseen oikeassa järjestyksessä.

(3)

Tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä alkaen, jona entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittyy yleissopimukseen.

(4)

Jotta voidaan käyttää vakuuslomakkeita, jotka on painettu ennen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yleissopimukseen liittymistä sovellettujen vaatimusten mukaisesti, olisi päätettävä siirtymäkaudesta, jona tällaisia lomakkeita voidaan edelleen käyttää tietyin mukautuksin.

(5)

Yleissopimusta olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.

2.   Yleissopimuksen liitteen III, sellaisena kuin se on voimassa 1 päivänä joulukuuta 2012, lisäyksissä C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 oleviin mallilomakkeisiin perustuvia lomakkeita voidaan tarvittavin maantieteellisin sekä tiedoksianto-osoitetta tai valtuutetun henkilön osoitetta koskevin muutoksin käyttää edelleen 1 päivään toukokuuta 2016 saakka.

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta 2015.

EU–EFTA-sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

(*)  Virallinen lehti: lisätään viitenumero ja asiakirjaan ST8194/15 sisältyvän päätöksen hyväksymispäivä.


LIITE

1.

Lisätään lisäyksessä B1 olevaan kohtaan 51 Latvian ja Maltan väliin luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia”

.

2.

Muutetaan lisäyksessä B6 oleva III osasto seuraavasti:

2.1

Lisätään taulukon ensimmäiseen osaan ”Voimassa rajoitetusti – 99200” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Ограничено важење”

2.2

Lisätään taulukon toiseen osaan ”Vapautettu – 99201” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Изземање”

2.3

Lisätään taulukon kolmanteen osaan ”Vaihtoehtoinen todiste – 99202” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Алтернативен доказ”

2.4

Lisätään taulukon neljänteen osaan ”Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) – 99203” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

2.5

Lisätään taulukon viidenteen osaan ”… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99204” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

2.6

Lisätään taulukon kuudenteen osaan ”Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – 99205” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

2.7

Lisätään taulukon seitsemänteen osaan ”Valtuutettu lähettäjä – 99206” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Овластен испраќач”

2.8

Lisätään taulukon kahdeksanteen osaan ”Vapautettu allekirjoituksesta – 99207” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Изземање од потпис”

2.9

Lisätään taulukon yhdeksänteen osaan ”YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY – 99208” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

2.10

Lisätään taulukon kymmenenteen osaan ”KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU – 99209” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

2.11

Lisätään taulukon yhdenteentoista osaan ”Annettu jälkikäteen – 99210” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Дополнително издадено”

2.12

Lisätään taulukon kahdenteentoista osaan ”Useita – 99211” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Различни”

2.13

Lisätään taulukon kolmanteentoista osaan ”Irtotavaraa – 99212” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Рефус”

2.14

Lisätään taulukon neljänteentoista osaan ”Lähettäjä – 99213” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Испраќач

3.

Korvataan lisäys C1 seuraavasti:

”LISÄYS C1

Yhteinen passitusmenettely/Yhteisön passitusmenettely

Vakuusasiakirja

Yksittäinen vakuus

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (1) … kotipaikan osoite (2) … sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen … enimmäismäärään saakka, Euroopan unionin, joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, sekä Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan hyväksi (3) siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava (4) … on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat jäljempänä kuvattuja tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitusmenettelyyn lähtötoimipaikkana olevassa … ja joiden määrätoimipaikka on …

Tavaran kuvaus: …

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (5) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

 

 

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (6)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka …

Takaussitoumus hyväksytty … (pvm) kattamaan yhteisön/yhteisen passituksen, joka suoritetaan … (pvm) annetulla passitusilmoituksella, jonka numero on … (7).

(Leima ja allekirjoitus)”

.

4.

Korvataan lisäys C2 seuraavasti:

”LISÄYS C2

Yhteinen passitusmenettely/Yhteisön passitusmenettely

Vakuusasiakirja

Tositteilla annettava yksittäinen vakuus

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (8)… kotipaikan osoite (9) … sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen Euroopan unionin, joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, sekä Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan (10) hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitukseen, josta allekirjoittaja on sitoutunut vastaamaan antamalla yksittäistä vakuutta koskevia tositteita, joiden määrä on enintään 7 000 euroa tositetta kohti.

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät 7 000 euron enimmäismäärään saakka yksittäistä vakuutta koskevaa tositetta kohden, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt asianomaisen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (11) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

 

 

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (12)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty (pvm)

(Leima ja allekirjoitus)”

.

5.

Korvataan lisäys C4 seuraavasti:

”LISÄYS C4

Yhteinen passitusmenettely/Yhteisön passitusmenettely

Vakuusasiakirja

Yleisvakuus

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (13) … kotipaikan osoite (14) … sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen … enimmäismäärään saakka, joka on 100/50/30 (15) prosenttia viitemäärästä, Euroopan unionin, joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, sekä Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan hyväksi (16) siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava (17) … on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitusmenettelyyn.

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät edellä mainittuun enimmäismäärään saakka, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt asianmukaisesti asianomaisen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

Tästä määrästä voidaan vähentää tämän sitoumuksen perusteella jo maksetut määrät ainoastaan, jos allekirjoittajaa pyydetään maksamaan määrä, joka on tullut maksettavaksi sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen edellisen maksupyynnön vastaanottamista tai 30 päivän kuluessa siitä.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (18) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

 

 

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (19)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty (pvm)

(Leima ja allekirjoitus)”

6.

Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia” ilmaisujen ”Islanti” ja ”Norja” väliin.

7.

Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia” ilmaisujen ”Islanti” ja ”Norja” väliin.


(1)  Virallinen lehti: lisätään viitenumero ja asiakirjaan ST8194/15 sisältyvän päätöksen hyväksymispäivä.

(2)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(3)  Täydellinen osoite.

(4)  Viivataan yli yhden tai useamman sellaisen sopimuspuolen tai valtion (Andorra ja San Marino) nimi, jonka aluetta ei käytetä. Viittausta Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan yhteisön passituksen osalta.

(5)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(6)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyminen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(7)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ’Vakuus … määrästä’, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.

(8)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(9)  Täydellinen osoite.

(10)  Ainoastaan yhteisön passitusta varten.

(11)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyminen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(12)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ’Vakuus’.

(13)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(14)  Täydellinen osoite.

(15)  Tarpeeton yliviivataan.

(16)  Viivataan yli sellaisen sopimuspuolen tai valtion (Andorra ja San Marino) nimi, jonka aluetta ei käytetä. Viittausta Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan yhteisön passituksen osalta.

(17)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(18)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyminen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(19)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ’Vakuus … määrästä’, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/78


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/836,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2015,

Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätökseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätökseen kutsua entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittymään yhteisestä passitusmenettelystä tehtyyn yleissopimukseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehtyyn yleissopimukseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yhteisestä passitusmenettelystä tehty yleissopimus’, 15 artiklan 3 kohdassa valtuutetaan mainitulla yleissopimuksella perustettu sekakomitea hyväksymään päätös 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kutsumisesta liittymään mainittuun yleissopimukseen 15 a artiklan mukaisesti.

(2)

Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehdyn yleissopimuksen (2), jäljempänä ’tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehty yleissopimus’, 11 artiklan 3 kohdassa valtuutetaan mainitulla yleissopimuksella perustettu sekakomitea hyväksymään päätös 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kutsumisesta liittymään mainittuun yleissopimukseen 11 a artiklan mukaisesti.

(3)

On aiheellista määrittää kanta, joka esitetään unionin puolesta kyseisissä sekakomiteoissa päätöksiin kutsua entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittymään mainittuihin yleissopimuksiin.

(4)

Kyseisissä sekakomiteoissa esitettävän unionin kannan olisi sen vuoksi perustuttava tähän päätökseen liitettyihin päätösluonnoksiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kutsumiseen liittymään yhteisestä passitusmenettelystä tehtyyn yleissopimukseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn mainitun sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kutsumiseen liittymään tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehtyyn yleissopimukseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn mainitun sekakomitean päätösluonnokseen.

3 artikla

Kun entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on täyttänyt liittymistä koskevat tekniset edellytykset, unionin edustaja 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuissa sekakomiteoissa esittää ehdotukset päätöksiksi, joilla entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kutsutaan liittymään yleissopimuksiin, ja äänestää näistä päätöksistä tämän päätöksen 1 ja 2 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. DŪKLAVS


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

(2)  EYVL L 134, 22.5.1987, s. 2.


LIITE I

LUONNOS

YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2015,

annettu … päivänä …kuuta …,

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kutsumisesta liittymään yhteisestä passitusmenettelystä tehtyyn yleissopimukseen

EU–EFTA-SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Euroopan unionin, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Turkin tasavallan välillä kuljetettaviin tavaroihin sovellettava yhteinen passitusmenettely helpottaisi entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa käytävän kaupan edistämistä.

(2)

Tällaisen menettelyn aikaansaamiseksi entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on aiheellista kutsua liittymään yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen 15 a artiklan mukaisesti entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kutsutaan liittymään yleissopimukseen 1 päivästä heinäkuuta 2015.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty …

EU–EFTA-sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


LIITE II

LUONNOS

TAVARAKAUPAN MUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMISTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2015,

annettu … päivänä …kuuta …,

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kutsumisesta liittymään tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehtyyn yleissopimukseen

EU–EFTA-SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Euroopan unionin, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Turkin tasavallan väliseen tavarakauppaan vaikuttavien muodollisuuksien yksinkertaistaminen helpottaisi entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa käytävää tavarakauppaa.

(2)

Tavarakaupan helpottamiseksi entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on aiheellista kutsua liittymään yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehdyn yleissopimuksen 11 a artiklan mukaisesti entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia kutsutaan liittymään yleissopimukseen 1 päivästä heinäkuuta 2015.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty …

EU–EFTA-sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 134, 22.5.1987, s. 2.


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/82


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/837,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP (1).

(2)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä toukokuuta 2014 päätöksen 2014/309/YUTP (2), jolla päätöksessä 2013/255/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä jatkettiin 1 päivään kesäkuuta 2015.

(3)

Päätöksen 2013/255/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 1 päivään kesäkuuta 2016.

(4)

Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, olisi lisättävä yksi henkilö.

(5)

Yhden henkilön ei enää pitäisi olla päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa luettelossa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Tiettyihin päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A jaksossa lueteltuihin henkilöihin liittyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(7)

Unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-329/12 ja T-74/13, Mazen Al-Tabbaa v. neuvosto (3), 9 päivänä heinäkuuta 2014 antaman tuomion sekä unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-652/11, Bassam Sabbagh v. neuvosto (3), 26 päivänä helmikuuta 2015 antaman tuomion johdosta Mazen Al-Tabbaa ja Bassam Sabbagh eivät ole neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa luettelossa luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(8)

Lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 12 päivänä helmikuuta 2015 päätöslauselman 2199 (2015), jonka 17 kohdassa kielletään Syyrian kulttuuriomaisuuden ja muiden sellaisten esineiden kauppa, joilla on arkeologista, historiallista, kulttuurista, harvinaista tieteellistä tai uskonnollista merkitystä ja jotka on viety laittomasti Syyriasta 15 päivän maaliskuuta 2011 jälkeen.

(9)

Päätös 2013/255/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/255/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Kielletään sellaisen kulttuuriomaisuuden ja muiden sellaisten esineiden, joilla on arkeologista, historiallista, kulttuurista, harvinaista tieteellistä taikka uskonnollista merkitystä, tuonti, vienti, siirto tai niihin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen, jotka on viety laittomasti Syyriasta tai joiden osalta voidaan kohtuudella epäillä, että ne on viety laittomasti Syyriasta, 15 päivänä maaliskuuta 2011 tai sen jälkeen. Kieltoa ei sovelleta, jos osoitetaan, että kulttuuriesineet palautetaan turvallisesti niiden laillisille omistajille Syyriassa.

Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määritelläkseen tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvat tuotteet.”

2)

Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään kesäkuuta 2016. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Tarvittaessa se uusitaan tai sitä muutetaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/255/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Neuvoston päätös 2014/309/YUTP, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta (EUVL L 160, 29.5.2014, s. 37).

(3)  Ei vielä julkaistu.


LIITE

I

Lisätään seuraava henkilö päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A jaksossa olevaan henkilöitä koskevaan luetteloon:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

206.

Kenraali Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Syntynyt Jablehissa Lattakian maakunnassa.

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston päällikkö (sisäiset asiat) huhtikuusta 2015 alkaen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista ja väkivaltaisuuksista Damaskoksessa ja sen ympäristössä.

Entinen poliittisen turvallisuuden osaston varapäällikkö (2012), Syyrian tasavaltalaiskaartin upseeri ja poliittisen turvallisuuden pääosaston varajohtaja. Sotilaspolitiikan päällikkö, kansallisen turvallisuusviraston jäsen.

29.5.2015

II

Poistetaan seuraavaa henkilöä koskeva merkintä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A jaksossa olevasta henkilöitä koskevasta luettelosta:

11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III

Korvataan päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevassa A jaksossa olevat jäljempänä lueteltuja henkilöitä koskevat merkinnät seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Syntymäaika: 19. helmikuuta 1946

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro 983

Kansallisen turvallisuusviraston johtaja. Syyrian tiedusteluosaston (GID) entinen päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Syntymäaika: 20. toukokuuta 1951

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro D000001300

Yleisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Syntymäaika: 10. joulukuuta 1938

Syyrian entinen varapresidentti; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

37.

Prikaatikenraali Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston (sisäiset asiat) entinen päällikkö Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

42.

Prikaatikenraali Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

44.

Prikaatikenraali Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Syntymäaika: 15. toukokuuta 1955

Syntymäpaikka: Bassir

Adib Mayaleh on vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

15.5.2012

55.

Eversti Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Daraassa.

14.11.2011

80.

Prikaatikenraali Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö, Damaskoksen ympäristö/Rif Dimashqin osasto, entinen Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelu. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

137

Prikaatikenraali Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos) päällikkö (tuli prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle vuoden 2011 lopulla). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/86


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/838,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU muuttamisesta pidentämällä suojatoimenpiteiden soveltamisaikaa Italiassa esiintyvän pienen pesäkuoriaisen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3558)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/909/EU (3) vahvistettiin tiettyjä suojatoimenpiteitä sen jälkeen, kun Italia oli ilmoittanut 11 päivänä syyskuuta 2014 pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintymisestä Calabrian ja Sisilian alueilla.

(2)

Täytäntöönpanopäätöstä 2014/909/EU sovelletaan 31 päivään toukokuuta 2015. Koska täytäntöönpanopäätöksessä 2014/909/EU täsmennettyjä tarkastuksia ja epidemiologisia tutkimuksia eikä pienen pesäkuoriaisen esiintymistä kyseisillä alueilla koskevaa aktiivista seurantaa ole kuitenkaan saatettu päätökseen, epidemiologista tilannetta ei ole vielä vahvistettu siitä huolimatta, että kuoriaista ei ole esiintynyt viime joulukuun jälkeen.

(3)

Kun otetaan huomioon tämä väliaikainen tilanne ja odotettaessa lisätietoja käynnissä olevista tutkimuksista, on näin ollen tarpeen pidentää täytäntöönpanopäätöksessä 2014/909/EU säädettyjen toimenpiteiden soveltamisaikaa tämänhetkisen mehiläishoitokauden odotettuun päättymiseen näillä alueilla marraskuun 2015 lopulla.

(4)

Täytäntöönpanopäätöstä 2014/909/EU olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2015 asti.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/909/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pienen pesäkuoriaisen vahvistettuihin esiintymiin Italiassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 161).


29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/88


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/839,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015,

luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2015/21)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan d alakohdan ja 9–13 artiklan,

ottaa huomioon valvontaelimen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) suoritti vuonna 2014 asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla päätöksessä EKP/2014/3 (2) määriteltyjen luottolaitosten kattavan arvioinnin, johon sisältyi myös tasearvio.

(2)

EKP:n olisi suoritettava sellaisten luottolaitosten kattava arviointi, joita edellinen kattava arviointi ei koskenut ja jotka ovat tulleet merkittäviksi päätöksen EKP/2014/3 hyväksymisen jälkeen; tämän kattavan arvioinnin olisi laajuudeltaan ja perusteellisuudeltaan vastattava vuonna 2014 suoritettua kattavaa arviointia.

(3)

Tämän arvioinnin olisi katettava kolme luottolaitosta, jotka EKP:n on määrittänyt merkittäviksi valvottavan ryhmittymän rajat ylittävän toiminnan merkityksen perusteella asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (3) 59 ja 60 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Sen olisi myös katettava yksi luottolaitos, joka on asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdan nojalla luokiteltu merkittäväksi sillä perusteella, että se on yksi osallistuvan jäsenvaltion kolmesta merkittävimmästä luottolaitoksesta, sekä yksi luottolaitos, joka perustettiin vuonna 2014 kansallisen toimivaltaisen viranomaisen suorittaman sellaisen kriisiratkaisutoimenpiteen seurauksena, joka kohdistui aikaisemmin vähemmän merkittäväksi luokiteltuun luottolaitokseen.

(4)

Jälkimmäisen laitoksen varojen osalta suoritettiin saamisten laadun arviointi sekä erityinen tilintarkastus, mutta laitoksessa ei suoritettu stressitestiä; tästä syystä tässä laitoksessa tulisi vuonna 2015 suorittaa ainoastaan stressitesti.

(5)

Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi arvioinnin tulisi lisäksi kattaa neljä muuta luottolaitosta, jotka saattavat täyttää merkittävyyden kriteerit tilikauden lopun tietojen perusteella tilivuoden 2014 osalta.

(6)

EKP voi vaatia asetuksen (EU) N:o 1024/2013 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä toimittamaan EKP:lle kaikki merkitykselliset tiedot, joita se tarvitsee tehdäkseen kattavan arvioinnin. EKP voi myös käyttää mainitun asetuksen 11–12 artiklassa tarkoitettuja toimivaltuuksia.

(7)

Suorittaessaan kattavan arvioinnin, EKP:n olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä asianomaisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisöt, joista tehdään kattava arviointi

1.   EKP suorittaa kattavan arvioinnin liitteessä luetelluista yhteisöistä.

2.   Novo Banco, SA:ssa suoritetaan ainoastaan stressitesti, eikä kattavan arvioinnin muita osia.

3.   Liitteessä määritellyt luottolaitokset ovat kattavan arvioinnin kohteita, ja niiden on asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti toimitettava kaikki EKP:n pyytämät mainitun arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot.

2 artikla

Tutkintavaltuudet

1.   EKP voi asetuksen (EU) N:o 1024/2013 11 artiklan mukaisesti käyttää tutkintavaltuuksia liitteessä määriteltyjen luottolaitosten osalta.

2.   EKP tarkastaa luottolaitoksilta saamiensa tietojen oikeellisuuden, tarvittaessa myös paikalla tehtävien tarkastusten avulla; kansalliset toimivaltaiset viranomaiset avustavat EKP:tä ja kolmannet osapuolet osallistuvat, jos se on tarkoituksenmukaista. EKP voi aina tarvittaessa pyytää kansallisia toimivaltaisia viranomaisia nimittämään muita kuin lakisääteisiä tilintarkastajia suorittamaan kattavan arvioinnin osana olevan omaisuuserien laadun arvioinnin.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä huhtikuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Päätös EKP/2014/3, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 107).

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


LIITE

LAITOKSET, JOISTA TEHDÄÄN KATTAVA AVIOINTI

Belgia

Banque Degroof SA.

Ranska

Agence Française de Développement (*)

Luxemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Itävalta

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugali

Novo Banco, SA (ainoastaan stressitestit)

Slovenia

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Suomi

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Vähemmät merkittäviä laitoksia, jotka mahdollisesti luokitellaan tilivuoden 2014 osalta merkittäviksi luottolaitoksiksi tilikauden lopun tietojen perusteella.


Oikaisuja

29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/91


Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 86, 31. maaliskuuta 2015 )

Sivulla 22, 13 artiklan 7 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

valvontaan liittyviä rahoitustietoja koskevan raportoinnin tulee tämän artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjen tietojen sijasta sisältää yleisinä vähimmäisvaatimuksina liitteessä III täsmennetyt tiedot, jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on alle miljardi euroa.”

pitää olla:

”a)

valvontaan liittyviä rahoitustietoja koskevan raportoinnin tulee tämän artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjen tietojen sijasta sisältää yleisinä vähimmäisvaatimuksina liitteessä III täsmennetyt tiedot, jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on alle kolme miljardia euroa.”

Sivulla 22, 13 artiklan 7 kohdan b alakohdassa:

on:

”b)

osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamaa sivuliikettä ei sisällytetä valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointiin, jos sen varojen kokonaisarvo on alle miljardi euroa.”

pitää olla:

”b)

osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamaa sivuliikettä ei sisällytetä valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointiin, jos sen varojen kokonaisarvo on alle kolme miljardia euroa.”