ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
21. toukokuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/785, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/786, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteiden määrittämisestä ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/787, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämän Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta

15

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/788, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/789, annettu 18 päivänä toukokuuta 2015, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3415)

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

21.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/785,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015,

Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viittaus Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin siirrettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014 (1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (2) liitteestä I liitteeseen II.

(2)

Yhdistyneitä arabiemiirikuntia koskevaan viittaukseen liittyy alaviite, jossa todetaan, että viisumivapautta sovelletaan Euroopan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä lokakuuta 2014 päätöksen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, tekemisestä.

(4)

Sopimusta koskevat neuvottelut aloitettiin 5 päivänä marraskuuta 2014 ja ne saatiin menestyksellisesti päätökseen, kun sopimus parafoitiin kirjeenvaihdolla 20 päivänä marraskuuta 2014.

(5)

Sopimus olisi allekirjoitettava, ja sopimukseen liitetyt julistukset olisi hyväksyttävä unionin puolesta. Sopimusta olisi sovellettava väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(6)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(7)

Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus, jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Hyväksytään unionin puolesta tähän päätökseen liitetyt julistukset.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

4 artikla

Sopimusta sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lukien (5).

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä huhtikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. DŪKLAVS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 509/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen allekirjoituspäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


21.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/3


Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen

SOPIMUS

lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’ tai ’EU’, ja

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT, jäljempänä ’Arabiemiirikunnat’,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka

TARKOITUKSENAAN kehittää edelleen sopimuspuolten välisiä ystävällisiä suhteita ja helpottaa matkustamista varmistamalla kansalaisilleen viisumivapaa maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu

OTTAVAT HUOMIOON luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 509/2014 (1), jolla muun muassa siirretään 19 kolmatta maata, mukaan lukien Arabiemiirikunnat, niiden kolmansien maiden luetteloon, joiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän oleskellessaan lyhyen ajan jäsenvaltioissa,

OTTAVAT HUOMIOON, että asetuksen (EU) N:o 509/2014 1 artiklassa säädetään, että näiden 19 maan osalta viisumivapautta sovelletaan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä,

HALUAVAT VARMISTAA, että kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että henkilöt, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan lyhytaikaisen oleskelunsa aikana, eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi kyseisen ryhmän osalta viisumipakkoon tai siitä myönnettävään vapautukseen ja työnsaantiin sovelletaan edelleen asiaa koskevaa unionin oikeutta ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä sekä Arabiemiirikuntien kansallista lainsäädäntöä,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta sekä osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä sopimuksessa määrätään unionin ja Arabiemiirikuntien kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa unionin jäsenvaltiota Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia lukuun ottamatta;

b)

’unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Arabiemiirikuntien kansalaisella’ henkilöä, jolla on Arabiemiirikuntien kansalaisuus;

d)

’Schengen-alueella’ aluetta, jolla ei ole sisärajoja ja joka käsittää a alakohdassa määriteltyjen, Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueet.

3 artikla

Soveltamisala

1.   Unionin kansalaiset, joilla on jonkin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, virkamatkapassi tai erityispassi, voivat tulla Arabiemiirikuntien alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia tämän sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa määritetyn ajan.

Arabiemiirikuntien kansalaiset, joilla on Arabiemiirikuntien myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, virkamatkapassi tai erityispassi, voivat tulla jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia tämän sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa määritetyn ajan.

2.   Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta henkilöihin, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

Kyseisen henkilöryhmän osalta kukin jäsenvaltio voi erikseen päättää viisumipakon määräämisestä Arabiemiirikuntien kansalaisille tai sen peruuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 (2) 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kyseisen henkilöryhmän osalta Arabiemiirikunnat voi päättää kunkin jäsenvaltion kansalaisille erikseen määrättävästä viisumipakosta tai viisumivapaudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

3.   Tämän sopimuksen mukaista viisumivapautta sovelletaan rajoittamatta maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun edellytyksiä koskevan sopimuspuolten lainsäädännön soveltamista. Jäsenvaltiot ja Arabiemiirikunnat varaavat oikeuden evätä maahantulon alueelleen ja lyhytaikaisen oleskelun, jos yksi tai useampi näistä edellytyksistä ei täyty.

4.   Viisumivapautta sovelletaan riippumatta siitä, mitä kuljetusmuotoa on käytetty sopimuspuolten rajanylityspaikkojen ylittämiseen.

5.   Seikkoihin, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, sovelletaan unionin oikeutta, jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä tai Arabiemiirikuntien kansallista lainsäädäntöä.

4 artikla

Oleskelun kesto

1.   Unionin kansalaiset voivat oleskella Arabiemiirikuntien alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

2.   Arabiemiirikuntien kansalaiset voivat oleskella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Tämä aika lasketaan ottamatta huomioon mahdollista oleskelua sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

Arabiemiirikuntien kansalaiset voivat oleskella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana kunkin sellaisen jäsenvaltion alueella, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, riippumatta Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueella oleskelun lasketusta kestosta.

3.   Tämä sopimus ei vaikuta Arabiemiirikuntien ja jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pidentää 90 päivän oleskeluaikaa kansallisen lainsäädännön ja unionin oikeuden mukaisesti.

5 artikla

Alueellinen soveltaminen

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan tasavallan osalta ainoastaan Ranskan tasavallan Euroopassa olevaan alueeseen.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Alankomaiden kuningaskunnan osalta ainoastaan Alankomaiden kuningaskunnan Euroopassa olevaan alueeseen.

6 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Sopimuspuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu unionin ja Arabiemiirikuntien edustajista. Unionia siinä edustaa Euroopan komissio.

2.   Komitean tehtävänä on:

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä tähän sopimukseen;

c)

ratkaista riitoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta;

d)

hoitaa muita sopimuspuolten sopimia tehtäviä.

3.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Arabiemiirikuntien voimassa oleviin kahdenvälisiin viisumivapaussopimuksiin

Tätä sopimusta sovelletaan ensisijaisina muihin sellaisiin kahdenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Arabiemiirikuntien välillä, siltä osin kuin ne koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

8 artikla

Loppumääräykset

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia sisäisiä menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on tehty jälkimmäinen niistä kahdesta ilmoituksesta, joilla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen saattaneensa päätökseen kyseiset menettelyt.

Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä lukien.

2.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota 5 kohdan mukaisesti.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen asian edellyttämien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

4.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen erityisesti yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen, laittomaan maahanmuuttoon tai toisen sopimuspuolen palauttamaan viisumipakkoon liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle sopimuspuolelle viimeistään kaksi kuukautta sen suunniteltua voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen sopimuspuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle sopimuspuolelle ja jatkettava soveltamista.

5.   Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua tästä lukien.

6.   Arabiemiirikunnat voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

7.   Unioni voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja arabian kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesde mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte maj tjugohundrafemton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Обединените арабски емирства

Por los Emiratos Árabes Unidos

Za Spojené arabeské emiráty

For De Forenede Arabiske Emirater

Für die Vereinigten Arabischen Emirate

Araabia Ühendemiraatide nimel

Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

For the United Arab Emirates

Pour les Émirats arabes unis

Za Ujedinjene Arapske Emirate

Per gli Emirati Arabi Uniti

Apvienoto Arābu Emirātu vārdā

Jungtinių Arabų Emyratų vardu

Az Egyesült Arab Emirségek részéről

Għall-Emirati Gharab Maghquda

Voor de Verenigde Arabische Emiraten

W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskieh

Pelos Emirados Árabes Unidos

Pentru Emiratele Arabe Unite

Za Spojené arabské emiráty

Za Združene arabske emirate

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta

För Förenade Arabemiraten

Image

Image


(1)  EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1).


ISLANTIA, NORJAA, SVEITSIÄ JA LIECHTENSTEINIA KOSKEVA YHTEINEN JULISTUS

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 ja 26 päivänä lokakuuta 2004 tehdyistä sopimuksista.

Tämän vuoksi on suotavaa, että toisaalta Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin viranomaiset ja toisaalta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset lyhytaikaista oleskelua koskevat viisumivapaussopimukset tämän sopimuksen suhteen samanlaisin ehdoin.


YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN OLISI MÄÄRITELTÄVÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTU NIIDEN HENKILÖIDEN RYHMÄ, JOIDEN MATKAN TARKOITUKSENA ON TYÖSKENTELY KORVAUSTA VASTAAN

Koska sopimuspuolet haluavat varmistaa yhteisen määritelmän soveltamisen, ne sopivat, että tässä sopimuksessa niiden henkilöiden ryhmällä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan, tarkoitetaan henkilöitä, jotka tulevat toisen sopimuspuolen alueelle harjoittaakseen ansiotoimintaa tai toimintaa korvausta vastaan työntekijänä tai palveluntarjoajana.

Tähän ryhmään ei pitäisi lukea seuraavia:

liikemiehet, ts. henkilöt, jotka matkustavat liikeneuvotteluja varten (ilman, että he työskentelisivät toisen sopimuspuolen alueella)

urheilijat tai taiteilijat, jotka harjoittavat toimintaa tilapäisesti

toimittajat, jotka heidän asuinmaansa tiedotusvälineet ovat lähettäneet, ja

yritysten sisäiset harjoittelijat.

Tämän julistuksen täytäntöönpanoa valvoo sekakomitea tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisen vastuunsa nojalla. Sekakomitea voi ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia sopimuspuolten kokemusten perusteella.


YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN OLISI MÄÄRITELTÄVÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 4 ARTIKLASSA TARKOITETTU 90 PÄIVÄN JAKSO MINKÄ TAHANSA 180 PÄIVÄN JAKSON AIKANA

Sopimuspuolet sopivat, että tämän sopimuksen 4 artiklassa vahvistetulla enintään 90 päivän jaksolla minkä tahansa 180 päivän jakson aikana tarkoitetaan joko yhtäjaksoista vierailua tai useita peräkkäisiä vierailuja, joiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Käsitteen ”minkä tahansa 180 päivän jakson aikana” mukaisesti olisi sovellettava ”liikkuvaa” 180 päivän viitejaksoa, jolloin oleskelun jokaisena päivänä tarkastellaan viimeisintä 180 päivän ajanjaksoa sen todentamiseksi, täyttyykö 90 päivän ehto minkä tahansa 180 päivän jaksolla edelleen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ilman keskeytystä jatkunut 90 päivän poissaolo antaa mahdollisuuden uuteen enintään 90 päivän oleskeluun.


YHTEINEN JULISTUS KANSALAISILLE SUUNNATTAVASTA VIISUMIVAPAUSSOPIMUSTA KOSKEVASTA TIEDOTUKSESTA

Sopimuspuolet toteavat, että avoimuus on tärkeää Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisille, ja sopivat varmistavansa, että viisumivapaussopimuksen sisällöstä ja seurauksista ja siihen liittyvistä asioista, kuten maahantuloedellytyksistä, tiedotetaan kattavasti.


ASETUKSET

21.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/786,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2015,

eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti sovellettavien detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteiden määrittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12 päivänä tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2002/32/EY kielletään sellaisten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden käyttö, joissa haitallisten aineiden pitoisuus ylittää kyseisen direktiivin liitteessä I säädetyt enimmäispitoisuudet.

(2)

Direktiivissä 2002/32/EY säädetään myös, että jäsenvaltioiden on huolehdittava toimenpiteiden toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että hyväksyttäviä detoksikaatiomenetelmiä käytetään asianmukaisella tavalla ja että detoksisoidut tuotteet ovat kyseisen direktiivin liitteen I säännösten mukaisia. Jotta voidaan varmistaa detoksikaatiomenetelmien hyväksyttävyyden yhdenmukainen arviointi kaikkialla Euroopan unionissa, on aiheellista vahvistaa unionin tasolla detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteet täydentämään niitä perusteita, joista on säädetty tällaisilla menetelmillä käsiteltyjen, eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden osalta.

(3)

Detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteilla olisi varmistettava, ettei detoksisoitu rehu vaaranna eläinten ja ihmisten terveyttä ja ympäristöä ja ettei menetelmä muuta haitallisesti rehun ominaisuuksia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tekee komission pyynnöstä tieteellisen arvioinnin siitä, onko detoksikaatiomenetelmä näiden perusteiden mukainen.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2009 (3) 3 artiklan 2 kohdan p alakohdan määritelmän mukainen saastunut aine voidaan detoksisoida fysikaalisella, kemiallisella tai (mikro)biologisella detoksikaatiomenetelmällä.

(5)

Tämän asetuksen soveltamisalasta on tarpeen jättää pois yksinkertaiset detoksikaatiomenetelmät, joissa haitallisten aineiden aiheuttamaa saastumista vähennetään tai se poistetaan yksinomaan vierasaineiden tai saastuneen rehun tiettyjen osien tavanomaisella jalostusprosessilla, puhdistuksella, lajittelulla tai mekaanisella poistamisella, koska tällaiset prosessit ovat osa tavanomaista tuotantoprosessia.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (4) liitteessä I olevaan teknologisten lisäaineiden ryhmään on lisätty sellaisten lisäaineiden funktionaalinen ryhmä, jotka heikentävät tai vähentävät mykotoksiinien imeytymistä, edistävät niiden erittymistä tai muuttavat niiden toimintatapaa ja lieventävät näin mykotoksiinien mahdollisia haitallisia vaikutuksia eläinten ja ihmisten terveyteen. Koska nämä lisäaineet eivät muuta haitallisten aineiden tasoa rehussa, niiden käyttö ei detoksisoi rehua, minkä vuoksi näiden lisäaineiden käyttö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Koska tällaisia tuotteita ei ole myöskään tarkoitettu käytettäväksi vaatimustenvastaiseen rehuun, ne eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti detoksikaatiomenetelmät olisi toteutettava tätä varten hyväksytyssä laitoksessa. Jotta varmistetaan detoksikaatiomenetelmän moitteeton ja tehokas soveltaminen, toimivaltaisen viranomaisen olisi hyväksyttävä asianomaisessa laitoksessa toteutettava detoksikaatiomenetelmä.

(8)

On mahdollista, että erittäin suuri määrä rehua on saastunut sellaisella vierasaineella, jonka osalta on olemassa puhdistusmenetelmä, mutta EFSA ei ole vielä arvioinut sitä. Jotta vältetään tällaisen suuren rehumäärän tarpeeton hävittäminen, tällaisissa poikkeustilanteissa saattaa olla asianmukaista pyytää EFSAa arvioimaan kyseinen detoksikaatiomenetelmä kiireellisesti, esimerkiksi 10 työpäivän kuluessa. Jos tämän arvioinnin tulos on myönteinen, toimivaltainen viranomainen voi sallia yksilöidyn saastuneen rehun detoksisoinnin tietyn ajan kuluessa. Jos detoksikaatiomenetelmää halutaan soveltaa ilman aikarajaa, tarvitaan täysimittainen riskinarviointi ja myönteinen tulos detoksikaatiomenetelmän arvioinnista.

(9)

Rehuun sovelletaan tällä hetkellä detoksisointia. Koska tämän asetuksen voimaantulon jälkeen voidaan käyttää vain detoksikaatiomenetelmiä, joille EFSA on tehnyt tieteellisen arvioinnin, josta on saatu myönteinen tulos, ja jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, on aiheellista säätää riittävästä ajasta, ennen kuin tätä asetusta ryhdytään soveltamaan.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan detoksikaatiomenetelmään, jolla direktiivin 2002/32/EY liitteessä I lueteltu haitallinen aine tarkoituksellisesti poistetaan vaatimustenvastaisesta saastuneesta rehusta, jäljempänä ’fysikaalinen detoksikaatiomenetelmä’, hajotetaan tai hävitetään kemiallisella aineella vaarattomiksi yhdisteiksi, jäljempänä ’kemiallinen detoksikaatiomenetelmä’, tai metabolisoidaan, hävitetään tai deaktivoidaan (mikro)biologisella menetelmällä vaarattomiksi yhdisteiksi, jäljempänä ’(mikro)biologinen detoksikaatiomenetelmä’.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta yksinkertaiseen detoksikaatiomenetelmään, jossa haitallisten aineiden aiheuttamaa saastumista vähennetään tai se poistetaan yksinomaan vierasaineiden tai saastuneen rehun tiettyjen osien tavanomaisella jalostusprosessilla, puhdistuksella, lajittelulla tai mekaanisella poistamisella.

2 artikla

Detoksikaatiomenetelmän soveltaminen

Detoksikaatiomenetelmää voidaan soveltaa vain, jos

menetelmä on yksinomaisesti tarkoitettu sellaisen rehun detoksikaatioon, jossa direktiivin 2002/32/EY vaatimusten vastaisuus ei ole seurausta tarkoituksellisesta asetuksen (EY) N:o 183/2005 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen vaatimusten vastaisuudesta,

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on suorittanut komission pyynnöstä detoksikaatiomenetelmän tieteellisen arvioinnin ja päätellyt, että menetelmä täyttää 3, 4 ja 5 artiklassa vahvistetut hyväksymisperusteet.

3 artikla

Fysikaalisen detoksikaatiomenetelmän hyväksymisperusteet

1.   EFSAn on suoritettava fysikaalisesta detoksikaatiomenetelmästä tieteellinen arviointi, jossa tutkitaan, täyttyvätkö seuraavat perusteet:

a)

menetelmä on tehokas;

b)

menetelmä ei vaikuta haitallisesti rehun ominaisuuksiin ja luonteeseen; ja

c)

rehun poistetun osan turvallinen hävittäminen taataan.

2.   Tiedot, jotka rehualan toimijan on toimitettava komissiolle tällaisen menetelmän arvioimista varten, luetellaan liitteessä olevassa 1 kohdassa.

4 artikla

Kemiallisen detoksikaatiomenetelmän hyväksymisperusteet

1.   EFSAn on suoritettava kemiallisesta detoksikaatiomenetelmästä tieteellinen arviointi, jossa tutkitaan, täyttyvätkö seuraavat perusteet:

a)

menetelmä toteutetaan hyväksyttävällä kemiallisella aineella, jonka ominaisuudet on kuvattu täysimittaisesti;

b)

menetelmä on tehokas ja peruuttamaton;

c)

menetelmässä käytetystä kemiallisesta aineesta ei detoksikaatiomenetelmän tuloksena synny haitallisia jäämiä detoksisoituun rehuun;

d)

menetelmän tuloksena ei synny vierasaineen reaktiotuotteita, jotka vaarantavat eläinten ja ihmisten terveyden ja ympäristön; ja

e)

menetelmä ei vaikuta haitallisesti rehun ominaisuuksiin ja luonteeseen.

2.   Tiedot, jotka rehualan toimijan on toimitettava komissiolle tällaisen menetelmän arvioimista varten, luetellaan liitteessä olevassa 2 kohdassa.

5 artikla

(Mikro)biologisen detoksikaatiomenetelmän hyväksymisperusteet

1.   EFSAn on suoritettava (mikro)biologisesta detoksikaatiomenetelmästä tieteellinen arviointi, jossa tutkitaan, täyttyvätkö seuraavat perusteet:

a)

menetelmä suoritetaan (mikro)biologisella tekijällä, jonka ominaisuudet on kuvattu täysimittaisesti ja joka on hyväksyttävä;

b)

menetelmä on tehokas ja peruuttamaton;

c)

menetelmässä käytetystä (mikro)biologisesta tekijästä ei detoksikaatiomenetelmän tuloksena synny haitallisia jäämiä detoksisoituun rehuun;

d)

menetelmän tuloksena ei synny vierasaineen metaboliitteja, jotka vaarantavat eläinten ja ihmisten terveyden ja ympäristön; ja

e)

menetelmä ei vaikuta haitallisesti rehun ominaisuuksiin ja luonteeseen.

2.   Tiedot, jotka rehualan toimijan on toimitettava komissiolle tällaisen menetelmän arvioimista varten, luetellaan liitteessä olevassa 3 kohdassa.

6 artikla

Laitokset, joissa detoksikaatiomenetelmä toteutetaan

1.   Rehualan toimijoiden on varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 183/2005 3 artiklan e alakohdassa määritelty toimivaltainen viranomainen hyväksyy rehualan toimijoiden valvonnassa olevat ja asetuksen (EY) N:o 183/2005 soveltamisalaan kuuluvat laitokset, jos näissä laitoksissa toteutetaan 1 artiklassa tarkoitettuja detoksikaatiomenetelmiä. Hyväksyntä on toteutettava asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että rehualan toimija toimittaa riippumattoman asiantuntijalausunnon, jotta voidaan päättää detoksikaatiomenetelmän soveltamisen hyväksyttävyydestä asianomaisessa laitoksessa, niin että varmistetaan detoksikaatiomenetelmän moitteeton ja tehokas soveltaminen laitoksessa.

3.   Asetuksen (EY) N:o 183/2005 19 artiklan 2 kohdassa määritellyssä hyväksyttyjen laitosten kansallisessa luettelossa on mainittava detoksikaatiomenetelmää toteuttamaan hyväksyttyjen laitosten osalta se detoksikaatiomenetelmä, joka on hyväksytty. Komissio esittää verkkosivustollaan kansalliset linkit näihin luetteloihin tiedottamistarkoituksia varten.

7 artikla

Hätätilanteet

Jos on tarpeen dekontaminoida kiireellisesti suuri määrä rehua detoksikaatiomenetelmällä, jota EFSA ei ole vielä arvioinut, komissio voi toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pyytää EFSAa toimittamaan lyhyen ajan kuluessa detoksikaatiomenetelmästä arvioinnin, jotta erikseen yksilöidyt kontaminoituneet lähetykset voidaan määritellyn lyhyen ajanjakson ajan detoksisoida, jos arvioinnin tulos on myönteinen. Tämän detoksikaatiomenetelmän laajempi käyttö määrittelemättömän ajanjakson ajan on sallittua vasta sen jälkeen, kun EFSA on suorittanut kattavan tieteellisen arvioinnin, jonka tulos on myönteinen.

8 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Rehualan toimijat, jotka käyttävät ennen asetuksen voimaantuloa detoksikaatiomenetelmää, josta EFSA on antanut myönteisen arvion ennen tämän asetuksen soveltamista, tai jotka ovat toimittaneet liitteessä säädetyt tarvittavat tiedot komissiolle ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 mutta EFSA ei ole saattanut arviointia päätökseen ryhdyttäessä soveltamaan tätä asetusta, voivat soveltaa edelleen detoksikaatiomenetelmää odotettaessa toimivaltaisen viranomaisen päätöstä menetelmän soveltamisen hyväksyttävyydestä asianomaisessa laitoksessa.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).


LIITE

1.   Tiedot, jotka on toimitettava fysikaalisen detoksikaatiomenetelmän hyväksymistä varten (3 artiklan 2 kohta)

Komissiolle on toimitettava seuraavat tekijät matriisia kohti (rehuaine, rehuseos tai muu tuote, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan):

a)

tiedot fysikaalisen detoksikaatiomenetelmän tehokkuudesta kontaminaation poistamiseksi rehuerästä niin, että rehuerä on direktiivin 2002/32/EY vaatimusten mukainen;

b)

näyttöä siitä, että fysikaalinen detoksikaatiomenetelmä ei vaikuta haitallisesti rehun ominaisuuksiin ja luonteeseen; ja

c)

takeet siitä, että rehun poistettu osa hävitetään turvallisesti.

2.   Tiedot, jotka on toimitettava kemiallisen detoksikaatiomenetelmän hyväksymistä varten (4 artiklan 2 kohta)

Komissiolle on toimitettava seuraavat tekijät matriisia kohti (rehuaine, rehuseos tai muu tuote, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan):

a)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmä on tehokas sikäli, että detoksisoitu rehu on direktiivin 2002/32/EY vaatimusten mukainen, ja että menetelmä on peruuttamaton;

b)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmässä käytetystä kemiallisesta aineesta ei detoksikaatiomenetelmän tuloksena synny (emoyhdisteenä tai reaktiotuotteena) haitallisia jäämiä detoksisoituun tuotteeseen;

c)

tarkat tiedot kemiallisesta aineesta, kemiallisen aineen toimintatavasta detoksikaatiomenetelmässä ja kemiallisen aineen kohtalosta;

d)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmän tuloksena muodostuneet vierasaineen reaktiotuotteet eivät vaaranna eläinten ja ihmisten terveyttä ja ympäristöä;

e)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmä ei vaikuta haitallisesti detoksisoitavan rehun ominaisuuksiin ja luonteeseen.

3.   Tiedot, jotka on toimitettava (mikro)biologisen detoksikaatiomenetelmän hyväksymistä varten (5 artiklan 2 kohta)

Komissiolle on toimitettava seuraavat tekijät matriisia kohti (rehuaine, rehuseos tai muu tuote, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan):

a)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmä on tehokas sikäli, että detoksisoitu rehu on direktiivin 2002/32/EY vaatimusten mukainen, ja että menetelmä on peruuttamaton;

b)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmässä käytetystä (mikro)biologisesta tekijästä ei detoksikaatiomenetelmän tuloksena synny (emoyhdisteenä tai metaboliittina) haitallisia jäämiä detoksisoituun tuotteeseen;

c)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmän tuloksena ei jää eloon mikro-organismeja, jotka heikentäisivät detoksikaatiomenetelmän tehokkuutta;

d)

tarkat tiedot (mikro)biologisen tekijän toimintatavasta detoksikaatiomenetelmässä ja (mikro)biologisen tekijän kohtalosta;

e)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmän tuloksena muodostuneet vierasaineen metaboliitit eivät vaaranna eläinten ja ihmisten terveyttä ja ympäristöä;

f)

näyttöä siitä, että detoksikaatiomenetelmä ei vaikuta haitallisesti detoksisoitavan rehun ominaisuuksiin ja luonteeseen.


21.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/15


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/787,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2015,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämän Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

on kuullut jäsenvaltioita,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1.   Vireillepano

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, käynnisti 4 päivänä syyskuuta 2014 Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’asianomainen maa’ tai ’Kiina’, peräisin olevan asesulfaamikaliumin sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämän Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen. Komissio aloitti tutkimuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009, jäljempänä ’perusasetus’, 5 artiklan perusteella ja julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä asiaa koskevan ilmoituksen (2), jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’.

(2)

Komissio pani tutkimuksen vireille vastaanotettuaan valituksen, jonka teki 22 päivänä heinäkuuta 2014 Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH, jäljempänä ’valituksen tekijä’, joka on asesulfaamikaliumin (tai ’ace-K:n’) ainoa tuottaja unionissa. Valituksen tekijä edustaa näin ollen asesulfaamikaliumin koko tuotantoa unionissa. Valituksessa esitettiin näyttöä polkumyynnistä ja siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta, joka katsottiin riittäväksi perusteeksi tutkimuksen panemiseksi vireille.

1.2.   Asianomaiset osapuolet

(3)

Vireillepanoilmoituksessa komissio pyysi asianomaisia osapuolia ottamaan siihen yhteyttä tutkimukseen osallistumista varten. Lisäksi komissio ilmoitti nimenomaisesti tutkimuksen vireillepanosta valituksen tekijälle, tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille ja Kiinan viranomaisille, tiedossa oleville tuojille ja käyttäjille, kauppiaille sekä järjestöille, joita tutkimuksen vireillepanon tiedettiin koskevan, ja kehotti niitä osallistumaan tutkimukseen.

(4)

Asianomaisilla osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia tutkimuksen vireillepanosta ja pyytää kuulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.

1.3.   Vertailumaan tuottajat

(5)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa asianomaisille osapuolille, että tarkasteltavana olevaa tuotetta tiedetään valitukseen sisältyneiden tietojen pohjalta tuotettavan vain unionissa ja Kiinassa. Asianomaisille osapuolille annettiin mahdollisuus esittää asiasta huomautuksia. Huomautuksia ei saatu.

(6)

Komissio otti kuitenkin yhteyttä kaikkiin yhdeksään kolmanteen maahan, jotka Eurostatin tilastojen mukaan vievät unioniin tuotteita, jotka kuuluvat samoihin CN-koodeihin kuin tarkasteltavana oleva tuote. Komissio pyysi niiltä apua yksilöitäessä asesulfaamikaliumin tuottajia ja/tai tuottajien järjestöjä. Yksikään niistä kolmansista maista, joihin otettiin yhteyttä, ei kyennyt yksilöimään asesulfaamikaliumin tuottajia. Sen vuoksi unionin ja asianomaisen maan ulkopuolista tuotantoa ei todettu esiintyvän.

1.4.   Otanta

(7)

Komissio ilmoitti vireillepanoilmoituksessa, että se saattaa soveltaa otantaa asianomaisiin osapuoliin perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

a)   Tuojien otanta

(8)

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen komissio pyysi etuyhteydettömiä tuojia toimittamaan vireillepanoilmoituksessa täsmennetyt tiedot.

(9)

Vastausten vähäisen määrän vuoksi komissio päätti, ettei otanta ollut tarpeen.

b)   Kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia koskeva otanta

(10)

Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen komissio pyysi kaikkia tiedossa olevia Kiinassa toimivia vientiä harjoittavia tuottajia toimittamaan vireillepanoilmoituksissa mainitut tiedot. Lisäksi komissio pyysi Kiinan edustustoa unionissa yksilöimään muita mahdollisia vientiä harjoittavia tuottajia, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen, ja/tai ottamaan niihin yhteyttä.

(11)

Neljä asianomaisen maan vientiä harjoittavaa tuottajaa toimitti pyydetyt tiedot ja suostui osallistumaan otokseen. Yhdellä näistä vientiä harjoittavista tuottajista ei ollut myyntiä unioniin tutkimusajanjaksolla. Sitä ei tämän vuoksi voitu tutkia, ja näin ollen yhteistyössä toimineita yrityksiä oli kolme. Ne vastasivat kaikesta tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista unioniin tutkimusajanjakson aikana. Osapuolten vähäisen määrän vuoksi komissio päätti, ettei otanta ollut tarpeen.

1.5.   Markkinatalouskohtelun pyytämistä koskevat lomakkeet

(12)

Komissio lähetti perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti markkinatalouskohtelun pyytämiseen tarkoitetun lomakkeen kolmelle yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle asianomaisessa maassa. Yksikään näistä kolmesta yhteistyössä toimineesta vientiä harjoittavasta tuottajasta ei toimittanut markkinatalouskohtelua koskevaa pyyntöä.

1.6.   Vastaukset kyselyyn

(13)

Komissio lähetti kyselylomakkeet unionin tuottajalle, kolmelle yhteistyössä toimineelle vientiä harjoittavalle tuottajalle asianomaisessa maassa ja kaikille etuyhteydettömille tuojille ja käyttäjille, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa tutkimukseen.

(14)

Vastaukset saatiin unionin tuottajalta, kolmelta yhteistyössä toimineelta asianomaisen maan vientiä harjoittavalta tuottajalta, kolmelta etuyhteydettömältä tuojalta ja yhdeltä käyttäjältä.

1.7.   Tarkastuskäynnit

(15)

Komissio on hankkinut ja tarkastanut kaikki polkumyynnin, siitä johtuvan vahingon ja unionin edun alustavaa määrittämistä varten tarpeellisina pitämänsä tiedot. Perusasetuksen 16 artiklan mukaisia tarkastuskäyntejä tehtiin seuraavien yritysten toimitiloihin:

Unionin tuottaja

Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH, Frankfurt, Saksa;

Tuojat

RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Saksa,

Brenntag Holding GmbH, Mülheim an der Ruhr, Saksa,

The Ingredient House Llc., Skillman, New Jersey, Yhdysvallat;

Käyttäjät

The Wrigley Company Limited, Plymouth, Yhdistynyt kuningaskunta;

Asianomaisen maan vientiä harjoittavat tuottajat

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd., Lai'anin piirikunta, Kiina,

Suzhou Hope Technology Co., Ltd., Zhangjiagang, Kiina,

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd., Suzhou ja Liyang, Kiina.

1.8.   Tutkimusajanjakso ja tarkastelujakso

(16)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 30 päivän kesäkuuta 2014 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon määrittämisen kannalta merkittävien kehityssuuntausten tarkastelu kattoi kauden tammikuusta 2011 tutkimusajanjakson päättymiseen, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

2.1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(17)

Tarkasteltavana oleva tuote on Kiinasta peräisin oleva asesulfaamikalium (6-metyyli-1,2,3-oksatiatsin-4(3H)-oni-2,2-dioksidin kaliumsuola, CAS RN 55589-62-3) sekä Kiinasta peräisin oleva asesulfaamikalium, joka sisältyy valmisteisiin ja/tai seoksiin, joissa on myös muita makeutusaineita ja/tai vettä, jäljempänä ’tutkimuksen kohteena oleva tuote’, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (Taric-koodi 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ja ex 3824 90 96, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Asesulfaamikaliumista käytetään yleisesti myös nimityksiä asesulfaami-K tai ace-K.

(18)

Asesulfaamikaliumia käytetään synteettisenä makeutusaineena useisiin tarkoituksiin esimerkiksi elintarvike-, juoma- ja farmaseuttisissa tuotteissa.

2.2.   Samankaltainen tuote

(19)

Unionissa unionin tuotannonalan tuottamalla ja myymällä asesulfaamikaliumilla todettiin olevan samat fyysiset ja kemialliset perusominaisuudet sekä samat peruskäyttötarkoitukset kuin asianomaisessa maassa tuotetulla ja unioniin vietäväksi myydyllä asesulfaamikaliumilla. Tämän vuoksi niitä pidetään perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

3.   POLKUMYYNTI

3.1.   Markkinatalouskohtelu

(20)

Komissio määrittää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan nojalla normaaliarvon mainitun asetuksen 2 artiklan 1–6 kohdan mukaisesti niille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka täyttävät mainitun asetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan vaatimukset ja joille voidaan siten myöntää markkinatalouskohtelu.

(21)

Yksikään yhteistyössä toimineista vientiä harjoittavista tuottajista ei kuitenkaan pyytänyt markkinatalouskohtelua (ks. myös johdanto-osan 12 kappale).

3.2.   Normaaliarvo

(22)

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti normaaliarvo oli määritettävä asianmukaisessa kolmannessa maassa, joka on markkinatalousmaa, jäljempänä ’vertailumaa’, käytettävien hintojen perusteella tai vertailumaasta muihin maihin, myös unioniin, suuntautuvan viennin hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä perusteella, mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettu tai maksettava hinta, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

(23)

Koska vertailumaaksi soveltuvaa kolmatta maata ei löytynyt, kuten johdanto-osan 6 kappaleessa selostettiin, normaaliarvo perustui samankaltaisesta tuotteesta unionissa tosiasiallisesti maksettuihin tai maksettaviin hintoihin. Unionin tuottajan sellaisten tuotelajien myynti, jotka vastaavat kiinalaisten yhteistyössä toimineiden tuottajien tutkimusajanjakson aikana unionin markkinoilla myymiä tuotelajeja, yksilöitiin. Unionin tuottajan myynnin riippumattomille asiakkaille todettiin olleen edustavaa, kun se ilmaistiin osuutena tarkasteltavana olevan tuotteen viennin kokonaismäärästä sekä tuotelajeittain. Unionin tuottajan harjoittama näiden tuotelajien myynti oli kannattavaa. Niiden keskimääräiset unionin myyntihinnat toimivat normaaliarvona.

3.3.   Vientihinta

(24)

Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat harjoittivat vientiä unioniin suoraan riippumattomille asiakkaille. Tämän vuoksi vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti maksetuksi tai maksettavaksi hinnaksi tarkasteltavana olevasta tuotteesta, joka on myyty unioniin suuntautuvaa vientiä varten.

3.4.   Vertailu

(25)

Komissio vertaili normaaliarvoa ja yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien vientihintaa noudettuna lähettäjältä -tasolla.

(26)

Jos se oli tarpeen tasapuolisen vertailun varmistamiseksi, komissio oikaisi normaaliarvoa ja/tai vientihintaa hintoihin ja hintojen vertailtavuuteen vaikuttavien erojen huomioon ottamiseksi perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

(27)

Komissio teki erityisesti oikaisun kaupan portaisiin liittyvien erojen perusteella, koska todettiin, että ainoa unionin tuottaja myi pääasiassa käyttäjille, kun taas kiinalaiset tuottajat myivät pääasiassa kauppiaille. Useiden kannanottojen perusteella tehtiin lisäksi oikaisu, joka koski kiinalaisen asesulfaamikaliumin ja unionin tuottajan tuottaman asesulfaamikaliumin laatueroja ja markkinoiden käsitystä näistä eroista. Lisäksi normaaliarvoa oikaistiin, jotta voitiin ottaa huomioon tietyt poikkeukselliset tutkimukseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin liittyvät unionin tuottajalle tutkimusajanjakson aikana aiheutuneet kulut. Näitä kustannuksia käsitellään tarkemmin johdanto-osan 67 kappaleessa.

3.5.   Polkumyyntimarginaalit

(28)

Komissio vertasi kunkin yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan osalta painotettua keskimääräistä vientihintaa tuotelajeittain ja painotettua keskimääräistä normaaliarvoa perusasetuksen 2 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti.

(29)

Tällä perusteella väliaikaiset painotetut keskimääräiset polkumyyntimarginaalit – ilmaistuina prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana – ovat seuraavat:

Yritys

Väliaikainen polkumyyntimarginaali

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

97,8 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

89,1 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

37,4 %

(30)

Kaikkien muiden asianomaisen maan vientiä harjoittavien tuottajien polkumyyntimarginaalin komissio määritti käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Tätä varten komissio määritti vientiä harjoittavien tuottajien yhteistyössä toimimisen asteen. Yhteistyössä toimimisen aste on yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien unioniin suuntautuneen viennin määrä ilmaistuna osuutena asianomaisen maan unioniin suuntautuneen viennin kokonaismäärästä, sellaisena kuin se ilmoitetaan Eurostatin tuontitilastoissa.

(31)

Yhteistyössä toimimisen aste on tässä tapauksessa korkea, koska yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien vienti unioniin muodosti 100 prosenttia unioniin tutkimusajanjaksolla suuntautuneesta viennistä. Tämän perusteella komissio päätti asettaa jäännöspolkumyyntimarginaalin sen yhteistyössä toimineen yrityksen tasolle, jonka polkumyyntimarginaali oli korkein.

(32)

Väliaikainen jäännöspolkumyyntimarginaali – ilmaistuna prosentteina CIF-hinnasta unionin rajalla tullaamattomana – on näin ollen 97,8 prosenttia.

Yritys

Väliaikainen polkumyyntimarginaali

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

97,8 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

89,1 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

37,4 %

Kaikki muut yritykset

97,8 %

4.   VAHINKO

4.1.   Alustava huomio

(33)

Analyysi koskee vain yhtä yritystä. Näin ollen useimmat indikaattorit on luottamuksellisuussyistä esitetty indeksoidussa muodossa tai vaihteluväleinä.

4.2.   Unionin tuotannonalan ja unionin tuotannon määritelmä

(34)

Samankaltaista tuotetta valmisti tutkimusajanjakson aikana yksi unionin tuottaja, joka muodostaa unionin tuotannonalan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

4.3.   Unionin kulutus

(35)

Komissio määritteli unionin kulutuksen unionin tuotannonalan toimittamien tietojen, Kiinan vientitilastojen ja kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien toimittamien tietojen pohjalta. Eurostatin tiedot eivät sovellu tähän tarkoitukseen, koska tarkasteltavana olevaa tuotetta tuodaan useisiin CN-koodeihin luokiteltuina yhdessä monien muiden tuotteiden kanssa. Koska asesulfaamikaliumia ei tuoteta missään kolmannessa maassa, kaikki tuonti unioniin oli peräisin Kiinasta.

(36)

Unionin kulutus kehittyi seuraavasti:

Taulukko 1

Unionin kulutus (tonnia)

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Unionin kokonaiskulutus – Indeksi

100

104

110

104

Lähde: Unionin tuotannonalan ja yhteistyössä toimineiden kiinalaisten tuottajien toimittamat tiedot sekä Kiinan vientitilastot.

(37)

Asesulfaamikaliumin kulutus unionissa kasvoi noin 4 prosenttia tarkastelujaksolla – tämän väitetään johtuvan siitä, että sokerittomien tuotteiden kysyntä kasvoi unionissa. Tarkastelujakson viimeisen vuoden aikana kulutus väheni muiden (uusien) makeutusaineiden aiheuttaman lisääntyneen kilpailun vuoksi. Tämä vähentyminen näyttää kuitenkin olevan luonteeltaan väliaikaista, eikä asiakirjoissa ole selkeää osoitusta siitä, että asesulfaamikaliumin kysyntä pienenisi edelleen tulevina vuosina.

4.4.   Tuonti Kiinasta

4.4.1.   Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrä ja markkinaosuus

(38)

Komissio määritti Kiinasta tulevan tuonnin määrän Kiinan vientitilastojen perusteella, jotka ristiintarkistettiin niiden kolmen kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan toimittamien tietojen kanssa, joiden vienti muodosti tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaisviennin tutkimusajanjakson aikana.

(39)

Kiinan tuonti unioniin ja sen markkinaosuudet kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 2

Tuonnin määrä (tonnia) ja markkinaosuus

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Kiinasta tulevan tuonnin määrä

1 612

1 816

2 051

1 831

Kiinasta tulevan tuonnin markkinaosuus – Indeksi

100

108

115

110

Lähde: Yhteistyössä toimineiden kiinalaisten tuottajien toimittamat tiedot ja Kiinan vientitilastot.

(40)

Tarkastelujakson aikana tuonti Kiinasta kasvoi 14 prosenttia. Samalla ajanjaksolla myös Kiinasta tulevan tuonnin markkinaosuus kasvoi 10 prosenttia ja nousi tutkimusajanjaksolla 65–80 prosenttiin.

4.4.2.   Kiinasta tulevan tuonnin hinnat ja hinnan alittavuus

(41)

Komissio määritti tuonnin hinnat kiinalaisilta yhteistyössä toimineilta tuottajilta saatujen tietojen perusteella. Kiinasta unioniin tulevan tuonnin painotetut keskimääräiset CIF-hinnat euroina kiloa kohden kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 3

CIF-tuontihinnat Kiinasta (euroa/kg)

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Painotetut keskimääräiset tuontihinnat

5,71

5,11

4,30

3,99

Indeksi

100

90

75

70

Lähde: Yhteistyössä toimineiden kiinalaisten tuottajien toimittamat tiedot ja Kiinan vientitilastot.

(42)

Keskimääräiset tuontihinnat Kiinasta ovat tarkastelujakson aikana jatkuvasti laskeneet yhteensä 30 prosenttia.

(43)

Komissio määritti hinnan alittavuuden tutkimusajanjakson aikana vertaamalla seuraavia:

a)

unionin ainoan tuottajan etuyhteydettömiltä asiakkailta unionin markkinoilla veloittamat painotetut keskimääräiset myyntihinnat, jotka on oikaistu noudettuna lähettäjältä -tasolle, niiden tuotelajien osalta, joita kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat veivät unioniin, ja

b)

vastaavat yhteistyössä toimineilta vientiä harjoittavilta tuottajilta tulevassa tuonnissa ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta unionin markkinoilla veloitetut tuotelajikohtaiset painotetut keskimääräiset hinnat, jotka on määritetty CIF-tasolla (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina) ja oikaistu asianmukaisesti tullien (6,5 %) ja tuonnin jälkeisten kustannusten huomioon ottamiseksi.

(44)

Unionin tuotannonalan painotettua keskimääräistä hintaa verrattiin liiketoimista samassa kaupan portaassa veloitettuihin vastaaviin tuotelajikohtaisiin painotettuihin keskimääräisiin yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien tuonnin hintoihin, kun hinnoista on ensin vähennetty alennukset ja hyvitykset sekä sen jälkeen, kun unionin tuotannonalan hintoja on oikaistu laatuerojen ja markkinoilla niistä vallitsevien näkemysten sekä tutkimukseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin liittyvien kustannusten osalta samoista syistä kuin edellä johdanto-osan 27 kappaleessa mainittiin. Vertailun tulos ilmaistiin prosentteina unionin tuottajien liikevaihdosta tutkimusajanjakson aikana. Komissio totesi Kiinasta unionin markkinoille tulevan tuonnin painotetun keskimääräisen hinnan alittavuuden marginaalin olevan 18–45 prosenttia.

4.5.   Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne

4.5.1.   Yleiset huomautukset

(45)

Tutkittaessa polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutusta unionin tuotannonalaan arvioitiin perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kaikki taloudelliset indikaattorit, jotka vaikuttivat unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujaksolla. Vahingon määrittämistä varten komissio ei tehnyt eroa makro- ja mikrotaloudellisten vahinkoindikaattoreiden välillä, koska ainoa unionin tuottaja muodosti unionin tuotannonalan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Komissio arvioi taloudelliset indikaattorit ainoaa unionin tuottajaa koskevien tietojen perusteella. Tietojen todettiin edustavan unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta.

(46)

Taloudellisia indikaattoreita ovat seuraavat: tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, myyntimäärä, markkinaosuus, kasvu, työllisyys, tuottavuus, polkumyyntimarginaalin suuruus ja toipuminen aiemmasta polkumyynnistä, keskimääräiset yksikköhinnat, yksikkökustannukset, työvoimakustannukset, varastot, kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti. Ne analysoidaan seuraavasti.

4.5.2.   Vahinkoindikaattorit

4.5.2.1.   Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(47)

Unionin kokonaistuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 4

Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Tuotantomäärä – Indeksi

100

81

70

69

Tuotantokapasiteetti – Indeksi

100

100

100

100

Kapasiteetin käyttöaste – Indeksi

100

81

70

69

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(48)

Unionin tuotannonalan tuotanto vähentyi jatkuvasti, yhteensä 31 prosenttia. Tarkastelujakson aikana unionin tuottaja joutui yhä useammin sulkemaan tuotantotilojaan kustannusten alentamiseksi. Tutkimusajanjakson aikana tehdas oli tästä syystä suljettuna yhteensä neljän kuukauden ajan.

(49)

Unionin tuotannonalan tuotantokapasiteetti pysyi muuttumattomana koko tarkastelujakson ajan, koska monet kustannukset ovat kiinteitä kapasiteetista riippumatta. Tämän vuoksi kapasiteetin käyttöaste heikkeni tuotannon määrän tavoin.

4.5.2.2.   Myyntimäärä ja markkinaosuus

(50)

Unionin tuotannonalan myynnin määrä unionissa etuyhteydettömille asiakkaille ja sen markkinaosuus kehittyivät negatiivisesti tarkastelujaksolla:

Taulukko 5

Myyntimäärä ja markkinaosuus

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Myyntimäärä unionin markkinoilla – Indeksi

100

89

82

87

Markkinaosuus – Indeksi

100

86

74

84

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(51)

Tarkastelujakson aikana unionin tuottajan myynnin määrä laski kaiken kaikkiaan 13 prosenttia, vaikka kulutus kasvoi kyseisenä aikana. Tähän laskusuuntaukseen sisältyy vuodesta 2013 tutkimusajanjaksolle ulottunut ajanjakso, jolloin määrät vähän elpyivät. Tämä onnistui ainoastaan myyntihinnoista tehtyjen sopimusten kautta, mikä heikensi entisestään unionin tuotannonalan elinkelpoisuutta.

(52)

Myös unionin tuotannonalan markkinaosuus supistui – 16 prosenttia – tarkastelujaksolla. Tämä johtui asiakkaista, jotka vaihtoivat toimittajaa tai jotka hankkivat tavaraa kahdelta toimittajalta, mikä lisäsi Kiinasta tulevien hankintojen osuutta.

4.5.2.3.   Kasvu

(53)

On selvää, että unionin tuotannonalan kasvu oli negatiivista ottaen huomioon edellä mainittu markkinaosuuden vähentyminen ja johdanto-osan 37 kappaleessa mainittu kulutuksen kasvu.

4.5.2.4.   Työllisyys

(54)

Työllisyys ja tuottavuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 6

Työllisyys ja tuottavuus

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Työntekijöiden lukumäärä – Indeksi

100

103

82

82

Tuotanto työntekijää kohti (tonnia) – Indeksi

100

87

100

106

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(55)

Vuoden 2011 ja tutkimusajanjakson lopun välisenä aikana unionin tuotannonala vähensi henkilöstöään lähes viidenneksellä selviytyäkseen tuotannon vähenemisestä ja ottaakseen huomioon toiminnan tilapäiset keskeytykset. Tuottavuus kasvoi hieman eli 6 prosenttia samalla ajanjaksolla työntekijöiden määrän vähennettyä.

4.5.2.5.   Työvoimakustannukset

(56)

Unionin tuotannonalan keskimääräiset työvoimakustannukset kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 7

Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti – Indeksi

100

103

111

115

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(57)

Unionin tuotannonalan keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti kasvoivat tarkastelujakson aikana 15 prosenttia, koska irtisanomiskorvauksia jouduttiin maksamaan henkilöstön vähentymisen seurauksena (ks. johdanto-osan 54 kappale). Lisäksi kemian sektorilla otettiin ilmeisesti käyttöön uudet palkkatasot.

4.5.2.6.   Polkumyyntimarginaalin suuruus ja toipuminen aiemmasta polkumyynnistä

(58)

Kaikki polkumyyntimarginaalit olivat huomattavat (ks. johdanto-osan 29 kappale). Tosiasiallisten polkumyyntimarginaalien suuruuden vaikutus unionin tuotannonalaan oli merkittävä, kun otetaan huomioon Kiinasta tulevan tuonnin määrä ja hinnat.

(59)

Kyseessä on ensimmäinen tarkasteltavana olevaa tuotetta koskeva polkumyyntitutkimus. Käytettävissä ei näin ollen ollut tietoja, joiden pohjalta olisi voitu arvioida mahdollisen aiemman polkumyynnin vaikutuksia.

4.5.2.7.   Hinnat ja niihin vaikuttavat tekijät

(60)

Unionin tuottajan painotetut keskimääräiset yksikkömyyntihinnat etuyhteydettömille asiakkaille unionissa kehittyivät seuraavasti:

Taulukko 8

Myyntihinnat unionissa

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Keskimyyntihinta unionissa – Indeksi

100

94

94

88

Tuotannon yksikkökustannukset – Indeksi

100

106

117

119

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(61)

Unionin tuotannonalan samankaltaisesta tuotteesta veloittama keskimääräinen myyntihinta laski 12 prosenttia tarkastelujakson aikana, mikä oli osittain seurausta Kiinasta tulevan tuonnin keskimääräisten hintojen erittäin negatiivisesta kehittymisestä (ks. johdanto-osan 42 kappale).

(62)

Unionin tuotannonalan keskimääräiset tuotantokustannukset nousivat 19 prosenttia. Tämä johtui lähinnä kiinteiden kustannusten kasvavasta vaikutuksesta vähentymässä olevaan tuotannon määrään ja myyntiin sekä raaka-aineiden hintojen noususta.

4.5.2.8.   Varastot

(63)

Unionin tuotannonalan varastot kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 9

Varastot

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Loppuvarastot – Indeksi

100

98

89

94

Loppuvarastot prosentteina tuotannosta – Indeksi

100

121

126

135

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(64)

Vaikka loppuvarastot laskivat tarkastelujaksolla – mikä johtui tuotantotilojen väliaikaisesta sulkemisesta kustannusten leikkaamiseksi (ks. johdanto-osan 48 kappale) –, prosenttiosuutena tuotannosta varastot kasvoivat.

4.5.2.9.   Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti

(65)

Unionin tuottajan kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 10

Kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Etuyhteydettömille asiakkaille unionissa tapahtuneen myynnin kannattavuus – Indeksi

100

74

48

26

Kassavirta – Indeksi

100

85

75

78

Investoinnit – Indeksi

100

51

48

34

Investointien tuotto – Indeksi

100

68

44

25

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(66)

Komissio määritti unionin tuotannonalan kannattavuuden ilmaisemalla samankaltaisen tuotteen myynnistä etuyhteydettömille asiakkaille unionissa saadun nettovoiton ennen veroja prosentteina tämän myynnin liikevaihdosta. Kannattavuutta laskettaessa komissio vähensi ilmoitetuista kustannuksista kaikki tutkimukseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin liittyvät kustannukset, joita se piti poikkeuksellisina, kuten jo edellä johdanto-osan 27 kappaleessa todettiin. Ilman tätä vähennystä unionin tuotannonala olisi ollut tappiollisessa tilanteessa tutkimusajanjakson aikana. Kannattavuuden heikennyttyä myös kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto heikentyivät.

(67)

Unionin tuotannonala väitti, että vähennetyt tutkimukseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin liittyvät kustannukset olivat tavanomaisia, juoksevia tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyviä kustannuksia. Tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että nämä kustannukset liittyivät uuteen tuotteeseen, vaikkakin kyseinen tuote kuuluu tutkimuksen kohteena olevan tuotteen määritelmään. Tällaisia poikkeuksellisia ja korkeita kustannuksia ei syntyisi unionin tuotannonalan kannalta tavanomaisena tai edustavana vuonna. Lisäksi nämä kustannukset koskevat sellaisen tuotteen tutkimusta ja kehittämistä ja markkinointia, jota ei myyty merkittäviä määriä unionin markkinoilla tarkastelujaksolla.

(68)

Vaikka edellä mainitut kustannukset jätettiin huomiotta, unionin tuottajan kannattavuus heikkeni jyrkästi ja keskeytyksettä tarkastelujaksolla. Komissio piti kannattavuutta tutkimusajanjakson aikana ja kannattavuuden kehitystä vahinkoa aiheuttavana, kun otetaan huomioon edellä kuvattu selkeä ja tuntuva heikentyminen.

(69)

Kannattavuuden jyrkkä heikentyminen johtui pääasiassa tonnikohtaisten kiinteiden kustannusten tasaisesta kasvusta verrattuna tuotannon ja myynnin määrän vähentymiseen. Lisäksi keskimääräiset hinnat laskivat selvästi, minkä johdosta unionin tuotannonala ei kyennyt pitämään yllä voittojaan ja tämän seurauksena kannattavuus heikkeni jyrkästi. Kuten edellä olevasta taulukosta 10 käy ilmi, muut suorituskykyindikaattorit kehittyivät liikevaihdon tuoton kanssa samansuuntaisesti.

(70)

Nettokassavirralla tarkoitetaan unionin tuottajien kykyä rahoittaa itse toimintaansa. Indeksoituna ilmaistuna nettokassavirran suuntaus kehittyi negatiivisesti tarkastelujaksolla ja laski 22 prosenttia kannattavuuden heikentymisen seurauksena.

(71)

Unionin tuotannonalan investoinnit supistuivat vielä enemmän. Investointien määrä oli tutkimusajanjaksolla vain noin kolmasosa vuoden 2011 investoinneista. Kannattavuutta laskettaessa ei investointeja uusiin tuotteisiin otettu huomioon.

(72)

Investointien tuotolla tarkoitetaan voittoa ilmaistuina prosentteina investointien nettokirjanpitoarvosta. Se supistui voimakkaasti ja keskeytyksettä eli noin 75 prosenttia vuoden 2011 ja tutkimusajanjakson välillä.

(73)

Ainoa unionin tuottaja kuuluu suureen kansainväliseen konserniin, minkä vuoksi se ei väittänyt, että edellä mainittu kehitys olisi toistaiseksi vaikuttanut sen kykyyn hankkia pääomaa. Unionin tuotannonala teki kuitenkin menettelyn aikana selväksi, ettei nykyinen tilanne voi jatkua.

4.5.3.   Vahinkoa koskevat päätelmät

(74)

Merkittäviä negatiivisia suuntauksia on havaittu seuraavien taloudellisten indikaattorien osalta: tuotanto, kapasiteetin käyttöaste, markkinaosuus, työllisyys, myyntimäärä ja myyntihinnat unionin markkinoilla. Varastot (prosentteina tuotannosta) kasvoivat, vaikkakin ne vähenivät absoluuttisesti mitattuna. Jatkuvasti laskevien myyntihintojen vaikutus yhdessä kokonaismyyntimäärien vähenemisen kanssa on ollut merkittävä, mikä on johtanut markkinaosuuden, kannattavuuden, investointien tuoton ja kassavirran merkittävään heikentymiseen.

(75)

Unionin markkinoita hallitsevat elintarvike- ja juomasektorilla suuret toimijat ja tällainen toiminta perustuu vuosittaisiin sopimuksiin, minkä vuoksi unionin tuotannonala on tällä sektorilla erityisen herkkä myyntimäärien ja hintojen laskulle, vaikka lasku koskisikin vain pientä joukkoa asiakkaita.

(76)

Tuottavuus sen sijaan kohentui. Tämä kehitys on kuitenkin seurausta työntekijöiden määrän supistumisesta, mikä johtui kysynnän ja näin ollen tuotannon vähentymisestä, jonka vuoksi joitakin työntekijöitä jouduttiin irtisanomaan. Näin ollen näissä olosuhteissa tuottavuuden kasvua ei voida pitää myönteisenä tekijänä.

(77)

Myös unionin kulutus on lisääntynyt. Unionin tuotannonala ei kuitenkaan voinut hyötyä siitä sen vuoksi, että niin myyntimäärät kuin myyntihinnatkin laskivat, kuten edellä on mainittu.

(78)

Eräs asianomainen osapuoli kyseenalaisti vahingon syntymisen. Osapuoli väitti, että unionin tuotannonalan tilanne oli tutkimusajanjaksona normaali. Sen mukaan unionin tuotannonala oli menettänyt patenttisuojan ja sen jälkeen määräävän markkina-asemansa. Sen olisi tämän vuoksi nyt hyväksyttävä pienemmät voitot ja pienemmät myyntimäärät.

(79)

Tämä argumentti on perusteeton. Tärkeimmän tuotantopatentin voimassaolo päättyi vuonna 2005 (kahden pienemmän patentin voimassaolo päättyi ennen tätä vuotta ja sen jälkeen). Tuotantopatentin voimassaolon päätyttyä vuonna 2005 ja paljon ennen tarkastelujakson alkua markkinoille tuli uusia toimijoita eli kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia, joiden läsnäolo on lisääntynyt asteittain sen jälkeen. Vuonna 2009 eli paljon ennen tarkastelujakson alkua unionin tuotannonalan markkinaosuus oli laskenut sen siihenastisesta määräävästä markkina-asemasta alle 50 prosenttiin. Vuoteen 2011 eli tarkastelujakson alkuun mennessä kiinalaisen tuonnin markkinaosuus unionin markkinoilla ylitti jo selvästi unionin tuotannonalan markkinaosuuden. Näin ollen patenttisuojan voimassaolon päättyminen vuonna 2005 johti siihen, että markkinoilla on useampi kuin yksi toimija.

(80)

Lisäksi analysoitiin vahingollista tilannetta tarkastelujakson aikana eli vuodesta 2011 vuoteen 2014 tai kuuden vuoden kuluttua tuotantopatentin voimassaolon päättymistä. Useimpien vahinkoindikaattorien kehitys samana ajanjaksona (2011–tutkimusajanjakso) oli erittäin negatiivista unionin tuotannonalan kannalta. Tarkemmin sanottuna sen markkinaosuus oli romahtanut, myyntihinnat laskeneet, kannattavuus ja muut edellä tarkastellut taloudelliset indikaattorit heikentyneet rajusti ja tuottavuus laskenut. Lisäksi se oli joutunut sulkemaan tuotantotiloja vähentääkseen kustannuksia, eikä kulutuksen kasvusta saatu mitään hyötyä, kuten edellä johdanto-osan 74 kappaleessa todettiin. Tällaista taloudellista tilannetta ei voida pelkästään selittää uusien toimijoiden mahdollisuudella tulla markkinoille, mikä on seurausta patenttisuojan voimassaolon päättymisestä. Tätä tilannetta ei missään tapauksessa voida pitää tavanomaisena niin, että kyse olisi kestävästä ja terveestä tilanteesta. Ensinnäkin tuotantopatentin voimassaolo päättyi paljon ennen tarkastelujakson alkua, ja sen vuoksi unionin tuotannonalalla oli riittävästi aikaa reagoida suojan puuttumiseen. Toiseksi on todettava, että vaikka patenttisuojan voimassaolon päättymiseen voi liittyä tiettyä suorituskyvyn heikentymistä, vahinkoindikaattorien tasot itse tutkimusajanjakson aikana ovat huomattavan alhaiset kestävän ja terveen tuotannonalan kannalta. Lisäksi on huomattava, että patenttisuojan menettämisestä huolimatta unionin tuotannonalan talous- ja rahoitustilanne säilyi terveenä vuoteen 2011 asti.

(81)

Tämän perusteella on hylättävä väite, jonka mukaan unionin tuotannonala ei kärsinyt vahinkoa. Patenttisuojan voimassaolon päättymistä analysoidaan kuitenkin tarkemmin unionin tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon vaikuttaneena tekijänä.

(82)

Edellä esitetyn perusteella komissio tuli tässä vaiheessa siihen johtopäätökseen, että unionin tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

5.   SYY-YHTEYS

(83)

Perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti komissio tutki, oliko asianomaisesta maasta polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheuttanut merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle. Perusasetuksen 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti komissio tutki myös, olisivatko muut tiedossa olleet tekijät voineet samaan aikaan aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle. Komissio varmisti, ettei mitään muiden tekijöiden kuin asianomaisesta maasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheuttamaa mahdollista vahinkoa pidetä polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista johtuvana. Nämä tekijät ovat seuraavat: a) unionin tuotannonalan vientitulos, b) patenttisuojan menettäminen ja c) unionin tuotannonalan liiketoimintastrategia.

5.1.   Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutukset

(84)

Unionin tuotannonalan tilanne heikkeni tarkastelujaksolla samaan aikaan kuin Kiinasta peräisin oleva polkumyynnillä tapahtuva tuonti lisääntyi. Tarkastelujakson aikana tuontimäärät kasvoivat 14 prosenttia ja hinnat laskivat 30 prosenttia. Tämän tuloksena kiinalaisten viejien markkinaosuus kasvoi 10 prosenttia. Samaan aikaan unionin tuotannonala menetti markkinaosuuttaan, sen myyntihinnat laskivat, ja myös myyntimäärissä oli negatiivista kehitystä.

(85)

Erityisesti merkittävät hinnan alittavuuden marginaalit (18–45 %) ovat lisäindikaattoreita siitä, että asianomaisesta maasta polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheutti merkittävää hintapainetta unionin tuotannonalan hintoihin.

(86)

Myyntimäärien lasku heikensi unionin tuotannonalan kykyä kattaa kiinteät kustannukset. Asianomaisesta maasta tapahtuva halpatuonti johti siihen, että unionin tuotannonala ei kyennyt pitämään yllä voittojaan, minkä seurauksena kannattavuus heikentyi huomattavasti (ks. taulukko 10).

(87)

Unionin tuotannonala ja muut asianomaiset osapuolet väittivät, että kaksi suurinta kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa kävivät ”hintasotaa” tarkastelujaksolla ja yrittivät haltuunottoa. Itse asiassa vuoden 2015 alussa pian tutkimusajanjakson päättymisen jälkeen yksi näistä yhteistyössä toimineista vientiä harjoittavista tuottajista, Suzhou Hope Technology Co., Ltd, haki konkurssisuojaa Kiinan lainsäädännön mukaan. Kahden suurimman kiinalaisen viejän hintojen yhtenäinen ja jatkuva kehitys alaspäin johti todellisuudessa kestämättömällä tasolla oleviin myyntihintoihin. Kyseiset hinnat alittivat merkittävästi unionin tuotannonalan hinnat ja onnistuivat myös heikentämään unionin tuotannonalan tilannetta tuotannon, kapasiteetin käyttöasteen, markkinaosuuden, työllisyyden, myyntimäärän ja unionin markkinoilla perittävien myyntihintojen osalta.

(88)

Edellä esitetyn perusteella komissio tuli siihen johtopäätökseen, että unionin tuotannonalan tilanteen heikkeneminen tapahtui samaan aikaan kuin laskevin ja polkumyyntihinnoin tapahtuvan tuonnin merkittävä kasvu ja että tällä tuonnilla oli ratkaiseva rooli unionin tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon syntymisessä. Vientiä harjoittavien tuottajien myyntihinnat laskivat 30 prosenttia tutkimusajanjakson aikana. Alentamalla jatkuvasti yksikkömyyntihintaansa tarkastelujakson aikana asianomaisesta maasta peräisin olevat tuottajat pystyivät kasvattamaan markkinaosuuttaan. Kun otetaan huomioon selvästi todettu ajallinen yhteys polkumyynnillä jatkuvasti laskevin hinnoin tapahtuneen tuonnin määrien ja toisaalta unionin tuotannonalan myyntimäärien vähentymisen ja hintojen alenemisen välillä, voidaan päätellä, että polkumyyntituonti oli syypää unionin tuotannonalan vahingolliseen tilanteeseen.

5.2.   Muiden tekijöiden vaikutukset

5.2.1.   Unionin tuotannonalan vientitulos

(89)

Unionin tuotannonalan viennin määrä ja keskimääräinen hinta kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:

Taulukko 11

Unionin tuotannonalan vientitulos

 

2011

2012

2013

Tutkimusajanjakso

Vientimäärä

Indeksi

100

87

75

72

Keskimääräinen hinta

Indeksi

100

112

108

98

Lähde: Unionin tuotannonalan toimittamat tiedot.

(90)

Unionin tuotannonalan vientitulos on ollut samansuuntainen kuin sen myynti unionin markkinoilla määrällisesti mitattuna, vaikkakin hinnat ovat pysyneet korkeammalla tasolla euroina ilmaistuna. Tämän hinnan kehityksessä olevan eron voidaan osittain katsoa johtuvan euron ja Yhdysvaltain dollarin välisen vaihtokurssin kehityksestä tarkastelujaksolla. Tämän vuoksi komissio päättelee, että vaikka myös vientitulos on ollut negatiivinen, se ei selitä unionin tuotannonalalle unionin markkinoilla aiheutunutta vahinkoa.

5.2.2.   Patenttisuojan menetys

(91)

Jotkin asianomaiset osapuolet väittivät, että unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinko saattaa johtua ainoan unionin tuottajan menettämästä asesulfaamikaliumin patenttisuojasta. Tämä argumentti on perusteeton. Kuten edellä johdanto-osan 79 kappaleessa selitettiin, erityisesti tuotantopatentin voimassaolon päätyttyä vuonna 2005 markkinoille tuli uusia toimijoita eli kiinalaisia vientiä harjoittavia tuottajia, joiden läsnäolo on lisääntynyt asteittain sen jälkeen. Vuonna 2009 eli paljon ennen tarkastelujakson alkua unionin tuotannonalan markkinaosuus oli supistunut patenttisuojan sille takaamasta määräävästä markkina-asemasta alle 50 prosenttiin. Vuoteen 2011 eli tarkastelujakson alkuun mennessä kiinalaisen tuonnin markkinaosuus unionin markkinoilla ylitti selvästi unionin tuotannonalan markkinaosuuden. Näin ollen patenttisuojan voimassaolon päättyminen johti siihen, että markkinoilla on useampi kuin yksi toimija.

(92)

Tutkimuksessa kuitenkin vahvistettiin, että unionin tuotannonalalle oli aiheutunut merkittävää vahinkoa. Ottaen huomioon vahinkoa koskevat päätelmät katsotaan, että unionin tuotannonalan talous- ja rahoitustilanne oli terve vuoteen 2011 asti ja alkoi heikentyä sen jälkeen – toisin sanoen jopa kuusi vuotta sen jälkeen, kun tuotantopatentin voimassaolo päättyi tai kun unionin tuotannonalalla oli ollut riittävästi aikaa reagoida tilanteeseen. Näin ollen ei ole näytetty toteen, että unionin tuotannonalan tilanne heikkeni, koska markkinoilla oli useampia toimijoita. Unionin tuotannonalan tilanteen heikkeneminen johtui pikemminkin näiden uusien toimijoiden hinnoittelustrategioista, jotka johtivat kestämättömän alhaisin hinnoin tapahtuvan tuonnin määrän kasvuun ja huomattavaan hinnan alittavuuteen.

(93)

Tämän vuoksi komissio katsoi tässä vaiheessa, että patenttisuojan menetys ei vaikuttanut unionin tuotannonalalle aiheutuneeseen merkittävään vahinkoon.

5.2.3.   Liiketoimintastrategia

5.2.3.1.   Unionin tuotannonalan hinnoittelustrategia

(94)

Eräs asianomainen osapuoli väitti, että unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui sen päätöksestä säilyttää asemansa unionin markkinoilla korkealaatuisten tuotteiden valmistajana. Tutkimuksessa todettiin päinvastoin, että tämä strategia oli varmistanut sen selviytymisen. Jos asesulfaamikaliumin valmistaja olisi yrittänyt kilpailla pelkällä hinnalla, se olisi joutunut lopettamaan toimintansa polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hintojen laskettua kestämättömälle tasolle. Tuontihintojen kestämättömästä tasosta on lisäksi osoituksena se, että toiseksi suurin vientiä harjoittava tuottaja, jonka kokonaisliikevaihdosta asesulfaamikalium muodostaa pääosan, haki konkurssisuojaa Kiinan lainsäädännön mukaisesti vuoden 2015 alussa.

5.2.3.2.   Unionin tuotannonalalle aiheutuneet merkittävät tutkimukseen ja kehittämiseen ja markkinointiin liittyvät kustannukset

(95)

Eräs asianomainen osapuoli väitti, että unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui uuden tuotteen aiheuttamista menoista tarkastelujaksolla. On huomattava, että tällaiset menot liittyivät uuden asesulfaamikaliumia sisältävän tuotteen tutkimiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Kuten johdanto-osan 66 kappaleessa selitettiin, tämän uuden tuotteen kustannuksia ei kuitenkaan otettu huomioon vahinkoanalyysissä, minkä vuoksi nämä menot eivät voi vaikuttaa merkittävää vahinkoa koskevaan päätelmään.

(96)

Näin ollen päätellään, että unionin tuotannonalan omaksuma liiketoimintastrategia ei vaikuttanut unionin tuotannonalalle aiheutuneeseen merkittävään vahinkoon.

5.3.   Syy-yhteyttä koskevat päätelmät

(97)

Tässä tutkimuksessa todettu vahinko on ilmeinen ja kattaa laajalti useimmat edellä kuvatut indikaattorit. Vahinko on ilmeinen niin laajuutensa (varsinkin markkinaosuus, tuotanto, kapasiteetin käyttöaste, myyntimäärä unionin markkinoilla ja työllisyys) kuin hintanäkökohtien (keskimääräiset myyntihinnat) sekä suorituskyvyn indikaattorien (kannattavuus, investointien tuotto, investoinnit ja kassavirta) puolesta. Oli olemassa selvä ajallinen yhteys polkumyyntihinnoin tapahtuneen halpatuonnin määrän ja markkinaosuuden kasvun ja unionin tuotannonalan taloudellisen tilanteen negatiivisen kehityksen välillä. Vaikka laajuuteen liittyvät näkökohdat korostuvatkin, myynti- ja tuotantomäärien jyrkän heikkenemisen ja taloudellisten indikaattorien myöhemmän heikentymisen välillä on selvä korrelaatio.

(98)

Komissio erotti polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vahingollisista vaikutuksista kaikkien sellaisten tiedossa olleiden tekijöiden vaikutukset, jotka ovat vaikuttaneet unionin tuotannonalan tilanteeseen. Komissio ei ole myöskään havainnut muita tekijöitä, jotka olisivat saattaneet myötävaikuttaa vahingon syntymiseen.

(99)

Näin ollen komissio päätteli, että unionin tuotannonalalle aiheutunut merkittävä vahinko johtui polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista eikä mikään muu tekijä olisi voinut poistaa tätä syy-yhteyttä.

6.   UNIONIN ETU

(100)

Komissio tutki perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti, voisiko se todeta toimenpiteiden käyttöönoton unionin edun vastaiseksi tässä tapauksessa siitä huolimatta, että vahinkoa aiheuttavan polkumyynnin esiintyminen on määritetty. Unionin etua määritettäessä arvioitiin kaikki asiaan liittyvät etunäkökohdat eli unionin tuotannonalan, tuojien ja käyttäjien edut.

6.1.   Unionin tuotannonalan etu

(101)

Tutkimuksen mukaan unionin tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää vahinkoa Kiinasta polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista. Lähes kaikki vahinkoindikaattorit kehittyivät negatiivisesti tarkastelujakson aikana – etenkin tuotannon määrä, myynnin määrä, myyntihinnat, työllisyys, markkinaosuus ja kannattavuus. Laskeva suuntaus todettiin myös muiden taloudelliseen tulokseen liittyvien indikaattorien, kuten kassavirran ja investointien tuoton, osalta.

(102)

Toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen on odotettavissa, että tuontihinnat nousevat ja unionin tuotannonala vapautuu osittain ankarasta hintapaineesta, jota polkumyynnillä tapahtuva tuonti tällä hetkellä aiheuttaa. Jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön, unionin tuotannonalan tilanne heikkenee hyvin todennäköisesti entisestään. Menetykset myyntimäärissä ja markkinaosuudessa jatkuvat hyvin todennäköisesti, sillä polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista johtuva hintapaine jatkuu ja unionin tuotannonalan on pakko laskea hintojaan entistä enemmän. Toisaalta ei ole olemassa perusteita todeta, että hintapaine häviäisi, jos toimenpiteitä ei otettaisi käyttöön, eikä seuraisi tarkastelujaksolla todettuja kehityssuuntauksia. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että unionin tuotannonalan olisi – jos toimenpiteitä ei otettaisi käyttöön – lopetettava asesulfaamikaliumin tuotantonsa kokonaan keskipitkällä aikavälillä, mikä aiheuttaisi työpaikkojen menetyksiä unionissa. Tämä tekisi unionin markkinat myös täysin riippuvaisiksi Kiinasta tulevasta tuonnista.

(103)

Komissio tuli sen vuoksi tässä vaiheessa siihen johtopäätökseen, että polkumyyntitullien käyttöönotto olisi unionin tuotannonalan edun mukaista.

6.2.   Etuyhteydettömien tuojien etu

(104)

Niistä 25 tuojasta, joihin otettiin yhteyttä, vain kolme toimitti kyselylomakevastaukset. Niiden osuus Kiinasta tulevasta asesulfaamikaliumin kokonaistuonnista on noin 13 prosenttia. Näihin yrityksiin tehtiin tarkastuskäynti paikan päällä.

(105)

Kiinasta tulevan asesulfaamikaliumin tuonnin osuus oli alle 10 prosenttia kyseisten tuojien kokonaisliikevaihdosta tutkimusajanjakson aikana (niistä kahden osalta jopa alle 1 %).

(106)

Kaikki kolme yhteistyössä toiminutta tuojaa väitti, että tulleilla olisi kielteinen vaikutus niiden toimintaan, koska ne väistämättä johtaisivat korkeampiin hintoihin. Yksi tuoja korosti kahden hankintalähteen merkitystä asiakkailleen.

(107)

Toinen tuoja väitti, ettei asesulfaamikalium ole helposti korvattavissa sitä sisältävissä tuotteissa, jotka ovat jo markkinoilla. Tämän seurauksena kehitettäisiin uusia tuotteita, jotka sisältäisivät vaihtoehtoisia makeutusaineita pikemminkin kuin tarkasteltavana olevaa tuotetta.

(108)

Komissio totesi, että toimenpiteet voivat itse asiassa vaikuttaa kielteisesti tuojiin mutta hyvin rajoitetusti. Asesulfaamikalium muodostaa vain pienen osan tuojien liiketoiminnasta, sillä niillä on varsin laaja tuotevalikoima. Koska toimenpiteillä ainoastaan palautettaisiin terve kilpailu unionin markkinoille, on syytä olettaa, että polkumyyntitoimenpiteiden ei pitäisi estää tuojia myymästä tarkasteltavana olevaa tuotetta unionissa.

(109)

Samoin voidaan todeta, että koska niin tuojat kuin loppukäyttäjätkin ovat korostaneet kahden hankintalähteen tarvetta, toimenpiteillä mitä todennäköisimmin lisättäisiin kahden hankintalähteen mahdollisuutta eikä suinkaan estettäisi sitä. Tämä johtuu siitä, että ilman toimenpiteiden käyttöönottoa unionin tuotannonala ajettaisiin erittäin todennäköisesti pois markkinoilta.

(110)

Käytettävissä olevien tietojen perusteella on näin ollen selvää, että toimenpiteiden käyttöönotolla olisi tuojiin hyvin vähäinen vaikutus, jos lainkaan, ja tällaista vaikutusta enemmän vaakakupissa painaisivat selkeästi ne hyödyt, joita toimenpiteistä voisi koitua unionin tuotannonalalle.

6.3.   Käyttäjien etu

(111)

Komissio otti yhteyttä noin 80:een asesulfaamikaliumin käyttäjään menettelyn vireillepanon yhteydessä. Ainoastaan yksi käyttäjä toimitti vastauksen kyselylomakkeeseen. Pääasialliset käyttäjät ovat osa sitä elintarvike- ja juomasektorin lohkoa, jolla käytetään sokerittomia tuotteita tai tuotteita, joista on vähennetty sokeria. Loput myydystä asesulfaamikaliumista käytetään lääkealalla, jotta lääkkeistä saataisiin paremman makuisia.

(112)

Yhteistyössä toimineen käyttäjän osalta voidaan todeta, että vaikka asesulfaamikaliumia käytetään useimmissa sen tuotteista, se ostaa asesulfaamikaliumia hyvin vähän verrattuna tuotannon ja myynnin kokonaiskustannuksiin.

(113)

Yhteistyössä toiminut käyttäjä väitti, että tarkasteltavana oleva tuote on keskeinen osatekijä huomattavassa osassa sen lopputuotteita ja sitä on erittäin vaikea korvata ilman, että tästä aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia sen laatustandardeihin ja kilpailukykyyn.

(114)

Kolme muuta käyttäjää, jotka edustavat sekä suuria monikansallisia elintarvikkeiden ja juomien tuottajia että pienempiä erikoistuneita lääkeyrityksiä, eivät täyttäneet kyselyä mutta toimittivat huomautuksensa kirjallisesti. Ne väittivät, että jos polkumyyntiä todetaan tapahtuneen, unionin tuotannonala olisi säilytettävä elinkelpoisena kilpailijana ja luotettavana laadukkaan tarjonnan lähteenä.

(115)

Tutkimuksessa todettiin, että kustannusten kannalta asesulfaamikaliumin merkitys lopputuotteissa on vähäinen. Kuten yhteistyössä toiminut käyttäjä väitti, asesulfaamikaliumin käyttö on kuitenkin olennaisen tärkeää niiden tuotteiden osalta, jotka ovat jo markkinoilla. On mahdollista kehittää uusia tuotteita, joissa käytetään vaihtoehtoisia makeutusaineita, mutta vakiintuneiden tuotteiden koostumuksen muuttaminen olisi riskialtista ja kallista. Näin ollen käyttäjien on erittäin tärkeää saada käyttöönsä vaihtoehtoisia asesulfaamikaliumin lähteitä.

(116)

Tämän argumentin esittivät myös ne kolme käyttäjää, jotka esittivät huomautuksia. Ne korostivat, että ne eivät halunneet olla riippuvaisia yksinomaan kiinalaisesta asesulfaamikaliumista, koska riskinä ovat monopolistiset hinnat, jos alan toiminta keskittyy Kiinaan.

(117)

Kuten edellä johdanto-osan 108 kappaleessa mainittiin, ehdotettujen polkumyyntitoimenpiteiden tavoitteena on tasapuolisten toimintaedellytysten palauttaminen, jolloin sekä unionin että kiinalaiset tuottajat voisivat jäädä markkinoille elinkelpoisina kilpailijoina. Käyttäjien tarpeeseen saada käyttöönsä kaksi hankintalähdettä voitaisiin näin ollen vastata paremmin ottamalla toimenpiteet käyttöön kuin ilman niitä.

6.4.   Unionin etua koskevat päätelmät

(118)

Polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton voidaan odottaa mahdollistavan sen, että unionin tuotannonala voisi pysyä markkinoilla ja tämän seurauksena parantaa tilannettaan. On olemassa suuri riski, että jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön, unionin tuotannonalan olisi harkittava vetäytymistä asesulfaamikaliumiin liittyvästä liiketoiminnasta keskipitkällä aikavälillä, mikä johtaisi väistämättä työpaikkojen menetyksiin. Tämä loisi monopolin kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille, joiden lukumäärä todennäköisesti niin ikään vähenisi. Tästä aiheutuisi mahdollisia pieniä vaikutuksia tuojiin, mutta se haittaisi asesulfaamikaliumin loppukäyttäjiä, joista jotkin ovat korostaneet, kuinka tärkeää on säilyttää hankintalähde unionissa.

(119)

Edellä esitetyn perusteella komissio tuli siihen johtopäätökseen, ettei tässä vaiheessa tutkimusta ole pakottavia syitä todeta, ettei ole unionin edun mukaista ottaa käyttöön toimenpiteitä Kiinasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuonnissa.

7.   VÄLIAIKAISET POLKUMYYNTITOIMENPITEET

(120)

Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevien komission päätelmien perusteella olisi otettava käyttöön väliaikaiset toimenpiteet, jotta polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista ei aiheutuisi unionin tuotannonalalle enempää vahinkoa.

7.1.   Vahingon korjaava taso (vahinkomarginaali)

(121)

Toimenpiteiden tason määrittämiseksi komissio määritti ensin unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon poistamiseksi tarvittavan tullin määrän. Toimenpiteiden olisi oltava riittäviä palauttamaan terve kilpailutilanne unionin tuotannonalan ja kiinalaisten vientiä harjoittavien tuottajien välille.

(122)

Aiheutuva vahinko poistuisi, jos unionin tuotannonala pystyisi kattamaan tuotantokustannuksensa ja saamaan samankaltaisen tuotteen myynnistä unionin markkinoilla sellaisen voiton (ennen veroja), jonka tällainen tuotannonala voisi kohtuudella saada tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa eli ilman polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutusta.

(123)

Tätä varten unionin tuotannonalan hinnan, joka vahvistettiin johdanto-osan 43 ja 44 kappaleessa esitetyissä hinnan alittavuuden laskelmissa, todettiin olevan vahinkoa aiheuttamaton hinta, ja sitä käytettiin vahinkomarginaalien laskennassa. Käsiteltävänä olevan asian erityisolosuhteet ovat osoittaneet, että ainutkertaisten ja poikkeuksellisten tutkimukseen ja kehittämiseen ja markkinointiin liittyvien kustannusten jättäminen huomiotta johti siihen, että samankaltaisen tuotteen myynnissä tutkimusajanjakson aikana tehtiin tosiasiallisesti voittoa, joten tällaisella tosiasiallisella hinnalla pitäisi päästä vahingon korjaavalle tasolle.

(124)

Komissio määritti tämän vuoksi vahingon korjaavan tason vertaamalla hinnan alittavuuden laskemisessa määritettyä asianomaisen maan yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien tuonnin painotettua keskimääräistä CIF-hintaa unionin tuotannonalan unionin markkinoilla tutkimusajanjaksolla myymän samankaltaisen tuotteen painotettuun keskimääräiseen noudettuna-hintaan, kuten hinnan alittavuutta koskevissa laskelmissa samaten vahvistettiin. Vertailun tuloksena saatu hinnanero ilmaistiin prosentteina painotetusta keskimääräisestä CIF-tuontiarvosta.

7.2.   Väliaikaiset toimenpiteet

(125)

Kiinasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämän Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuonnissa olisi otettava käyttöön väliaikaiset polkumyyntitoimenpiteet perusasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn alhaisemman tullin säännön mukaisesti. Komissio vertasi vahinkomarginaaleja ja polkumyyntimarginaaleja. Tullien määrä olisi asetettava polkumyynti- ja vahinkomarginaaleista alemman suuruisiksi.

(126)

Edellä esitetyn perusteella väliaikaiset polkumyyntitullit – ilmaistuina CIF-hintana unionin rajalla tullaamattomana – ovat seuraavat:

Yritys

Polkumyyntimarginaali

Vahinkomarginaali

Väliaikainen polkumyyntitulli

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

97,8 %

87,7 %

87,7 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

89,1 %

76,6 %

76,6 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

37,4 %

23,1 %

23,1 %

Kaikki muut yritykset

97,8 %

87,7 %

87,7 %

(127)

Koska polkumyyntitullia olisi sovellettava myös kaikkiin valmisteisiin ja/tai seoksiin, jotka sisältävät asesulfaamikaliumia, on parempi – ottaen huomioon sen, että unionin tulliviranomaiset joutuvat panemaan tullin täytäntöön – ilmaista tulli kiinteänä määränä (euroa/kg netto) ja soveltaa tätä puhtaaseen maahantuotuun asesulfaamikaliumiin tai asesulfaamikaliumin prosenttiosuuteen valmisteissa ja/tai seoksissa.

(128)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistetut yksilölliset polkumyyntitullit määritettiin kyseisen tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastivat kyseisten yritysten tutkimuksen aikaista tilannetta. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevan ja nimettyjen oikeushenkilöiden tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin. Jos yritystä ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin olisi sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia. Niihin ei saisi soveltaa yksilöllisiä polkumyyntitulleja.

(129)

Yritys voi pyytää näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamista, jos se muuttaa myöhemmin nimeään. Pyyntö on osoitettava komissiolle (3). Pyynnön on sisällettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot, joiden perusteella voidaan osoittaa, että muutos ei vaikuta yrityksen oikeuteen hyötyä siihen sovellettavasta tullista. Jos yrityksen nimenmuutos ei vaikuta tähän oikeuteen, nimenmuutosta koskeva ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(130)

Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tarvittavan erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa yksilöllisten polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Niiden yritysten, joihin sovelletaan yksilöllistä polkumyyntitullia, on esitettävä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille pätevä kauppalasku. Laskun on täytettävä liitteessä I asetetut vaatimukset. Tuontiin, jonka mukana ei ole tällaista laskua, olisi sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa polkumyyntitullia.

(131)

Polkumyyntitullien moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa polkumyyntitullia olisi sovellettava sekä tässä tutkimuksessa yhteistyöhön osallistumattomiin vientiä harjoittaviin tuottajiin että myös tuottajiin, jotka eivät vieneet tuotteita unioniin tutkimusajanjakson aikana.

8.   LOPPUSÄÄNNÖKSET

(132)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisia huomautuksia ja/tai pyytää tulla komission ja/tai kuulemismenettelystä kauppaan liittyvissä menettelyissä vastaavan neuvonantajan kuulemaksi vahvistetussa määräajassa.

(133)

Väliaikaisten tullien käyttöönottoa koskevat päätelmät ovat alustavia, ja niitä voidaan muuttaa tutkimuksen lopullisessa vaiheessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli tuotaessa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa asesulfaamikaliumia (6-metyyli-1,2,3-oksatiatsin-4(3H)-oni-2,2-dioksidin kaliumsuola, CAS RN 55589-62-3) sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämää Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa asesulfaamikaliumia, joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (Taric-koodi 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ja ex 3824 90 96.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tuotteeseen, jonka jäljempänä luetellut yritykset ovat valmistaneet, sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on seuraava:

Yritys

Väliaikainen tulli – euroa/kg netto

Taric-lisäkoodi

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

3,19

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

3,15

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

1,23

C048

Kaikki muut yritykset

3,19

C999

Kaikki yritykset, jotka tullaavat valmisteita ja/tai seoksia, jotka eivät sisällä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa asesulfaamikaliumia

0

C045

3.   Asesulfaamikaliumia, joka sisältyy valmisteisiin ja/tai seoksiin, koskevaa polkumyyntitullia sovelletaan suhteessa asesulfaamikaliumin kokonaispitoisuuteen painon mukaan valmisteessa ja/tai seoksessa.

4.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä I esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuustalletuksen antamista.

6.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia asiaankuuluvia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

2 artikla

Kun jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus tapauksissa, joissa asesulfaamikalium on peräisin muusta maasta kuin niiden valmisteiden ja/tai seosten alkuperämaasta, joihin se sisältyy, tuojan on toimitettava valmisteiden ja/tai seosten lopullisen tuottajan liitteessä II esitettyjen vaatimusten mukaisesti antama alkuperäilmoitus.

3 artikla

1.   Asianomaiset osapuolet voivat 25 kalenteripäivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta

a)

pyytää, että niille ilmoitetaan niistä olennaisista tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella tämä asetus annettiin;

b)

toimittaa kirjalliset huomatuksensa komissiolle; sekä

c)

pyytää kuulemista komission ja/tai kauppaan liittyvissä menettelyissä kuulemisesta vastaavan neuvonantajan kanssa.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut osapuolet voivat 25 kalenteripäivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta esittää väliaikaisten toimenpiteiden soveltamista koskevia huomautuksia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä olevaa 1 artiklaa sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL C 297, 4.9.2014, s. 2.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170/Wetstraat 170, 1040 Brussels, Belgium.


LIITE I

1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on sisällyttävä seuraavat:

1)

Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2)

Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun Euroopan unioniin vietäväksi myydyn asesulfaamikaliumin (ace-K) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa. Vakuutan, että tässä laskussa esitetyt tiedot ovat täydelliset ja asianmukaiset.”

3)

Päiväys ja kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoitus.


LIITE II

Alkuperäilmoitus

Myyjä: [täytetään asesulfaamikaliumia sisältävien valmisteiden ja/tai seosten myyjän täydellinen nimi ja osoite]

Kauppalaskun numero ja päiväys:

Pakkausnumero

Asesulfaamikaliumia sisältävän valmisteen ja/tai seoksen tuotekuvaus

Tuotteen sisältämän asesulfaamikaliumin määrä (kg)

Asesulfaamikaliumin alkuperämaa

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuottaja: [täytetään asesulfaamikaliumia sisältävien valmisteiden ja/tai seosten lopullisen tuottajan täydellinen nimi ja osoite, jos tuottaja muu kuin myyjä]

Näiden tavaroiden tuottaja vakuuttaa, että

se on määrittänyt tämän ilmoituksen sarakkeessa 2 kuvattujen tavaroiden sarakkeessa 4 ilmoitetun alkuperän neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 23 ja 24 artiklan säännösten mukaisesti,

se toimii täydessä yhteistyössä Euroopan unionin komission tai tuontijäsenvaltion tulliviranomaisten kanssa tämän ilmoituksen totuudenmukaisuutta tarkastettaessa.

Päiväys

 

(Allekirjoitus)

 

(Allekirjoittavan tuottajayrityksen leima)

(Valtuutetun allekirjoittajan nimi ja asema)

 

 

 


(1)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


21.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/788,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

74,3

MA

110,0

MK

101,3

ZZ

95,2

0707 00 05

AL

41,5

MK

57,0

TR

111,1

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 10 20

EG

52,4

IL

70,8

MA

56,3

ZZ

59,8

0805 50 10

BO

147,7

BR

107,1

MA

111,5

TR

101,5

ZZ

117,0

0808 10 80

AR

91,3

BR

100,8

CL

138,3

NZ

126,3

US

189,0

UY

86,8

ZA

108,5

ZZ

120,1


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

21.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/789,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2015,

toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3415)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun otetaan huomioon komission tekemät tarkastukset ja Italian viranomaisten uusista taudinpurkauksista tekemät ilmoitukset, komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/87/EU (2) säädettyjä toimenpiteitä olisi vahvistettava.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, julkaisi 6 päivänä tammikuuta 2015 tieteellisen lausunnon (3), jossa käsiteltiin Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin, jäljempänä ’mainittu organismi’, kasvien terveydelle aiheuttamaa riskiä EU:n alueella ja yksilöitiin ja arvioitiin riskiä vähentäviä vaihtoehtoja. Lausunnossa esitettiin luettelo kasvilajeista, jotka ovat alttiita mainitun organismin eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille isolaateille. Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi lisäksi 20 päivänä maaliskuuta 2015 tieteellisen raportin tällaisten istutettavaksi tarkoitettujen kasvien, siemeniä lukuun ottamatta, luokituksesta mainitun organismin kulkeutumisriskin perusteella. Raportissa luokitellaan kasvilajit, jäljempänä ’mainitut kasvit’, joiden on tähän mennessä vahvistettu olevan alttiita mainitun organismin eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille isolaateille luonnollisen tartunnan kautta, kokeellisen vektoritartunnan kautta tai tuntemattoman tyyppisen tartunnan kautta. Luettelo on pidempi kuin komission täytäntöönpanopäätökseen 2014/497/EU (4) sisältyvä luettelo. Sen vuoksi on asianmukaista, että käsillä olevaa päätöstä sovelletaan pidempään lajiluetteloon kuin mikä sisältyy täytäntöönpanopäätökseen 2014/497/EU. Suhteellisuuden varmistamiseksi joitakin toimenpiteitä olisi kuitenkin sovellettava vain kasvilajeihin, jotka ovat alttiita mainitun organismin eurooppalaisille isolaateille, jäljempänä ’isäntäkasvit’. Tältä osin elintarviketurvallisuusviranomaisen 6 päivänä tammikuuta 2015 julkaistussa lausunnossa tuodaan esiin, että kasvilajivalikoimasta on epävarmuutta, koska tutkimus on edelleen käynnissä, mutta Italian viranomaisten tekemissä tutkimuksissa on vahvistettu tiettyjen mainittujen kasvien kyky toimia isäntäkasvina.

(3)

Jäsenvaltioiden olisi kartoitettava vuosittain mainitun organismin esiintymistä alueellaan ja varmistettava, että ammattimaisille toimijoille ilmoitetaan mainitun organismin mahdollisesta esiintymisestä ja toteutettavista toimenpiteistä.

(4)

Jotta voidaan hävittää mainittu organismi ja estää sen leviäminen muualle unioniin, jäsenvaltioiden olisi määritettävä rajattuja alueita, jotka muodostuvat tartuntavyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä, ja sovellettava hävittämistoimenpiteitä. Kun otetaan huomioon nykytilanne Etelä-Italiassa, Italian viranomaisten määrittämän rajatun alueen tartuntavyöhykkeen olisi katettava vähintään Leccen koko provinssi. Jotta voidaan minimoida riski mainitun organismin leviämisestä rajatun alueen [tartuntavyöhykkeen] ulkopuolelle, puskurivyöhykkeen olisi oltava 10 km:n levyinen.

(5)

Jos mainittua organismia esiintyy yksittäisiä tapauksia, rajatun alueen määrittämistä ei pitäisi edellyttää, jos mainittu organismi voidaan hävittää kasveista, joissa sitä havaittiin esiintyvän. Tällaisissa tapauksissa olisi toteuttava välittömästi toimia sen varmistamiseksi, esiintyykö muissa kasveissa tartuntaa.

(6)

Kun otetaan huomioon mainitun organismin epidemiologia ja riski sen leviämisestä muualle unioniin, isäntäkasvien istuttaminen tartuntavyöhykkeelle olisi kiellettävä, lukuun ottamatta paikkoja, jotka on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa välityksellä. Tämä on tärkeää myös sen estämiseksi, ettei mainittu organismi pysty tartuttamaan isäntäkasveja rajatulla alueella.

(7)

Mainittu organismi on jo levinnyt laajalle Leccen provinssissa. Jos on näyttöä siitä, että mainittua organismia on esiintynyt kyseisen alueen tietyissä osissa jo yli kahden vuoden ajan eikä sitä ole enää mahdollista hävittää, vastuussa olevalla virallisella elimellä olisi oltava mahdollisuus hävittämistoimenpiteiden sijaan soveltaa leviämisen rajoittamista koskevia toimenpiteitä, jotta voidaan suojella ainakin tuotantopaikkoja, kasveja, joilla on erityistä kulttuurillista, yhteiskunnallista tai tieteellistä arvoa, sekä unionin muun alueen rajaa. Leviämisen rajoittamista koskevilla toimenpiteillä olisi pyrittävä minimoimaan bakteeri-inokulaattien määrä alueella ja pitämään vektoripopulaatio mahdollisimman vähäisenä.

(8)

Jotta voidaan varmistaa unionin muun alueen tehokas suojaaminen mainitulta organismilta – ottaen huomioon mainitun organismin mahdollinen leviäminen luonnollisesti ja ihmisen avustuksella, lukuun ottamatta istutettavaksi tarkoitettujen mainittujen kasvien siirtämistä – on aiheellista määrittää valvontavyöhyke välittömästi Leccen provinssin tartuntavyöhykettä ympäröivän puskurivyöhykkeen ulkopuolelle.

(9)

Kasvit, joiden tiedetään olevan alttiita mainitulle organismille ja joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen kautta, ovat muita kasveja todennäköisemmin mainitun organismin tartuttamia. Näiden kasvien siirtämiseen olisi näin ollen sovellettava erityisiä vaatimuksia, joilla pyritään estämään mainitun organismin leviäminen edelleen. Jotta helpotettaisiin mainitun organismin mahdollisen esiintymisen varhaista havaitsemista rajatun alueen ulkopuolella, olisi vahvistettava jäljitettävyysvaatimukset rajattujen alueiden ulkopuolella sellaisten kasvien siirtojen osalta, joiden tiedetään olevan alttiita mainitulle organismille.

(10)

Jotta mahdollistetaan rajatuilta alueilta siirrettyjen istutettavaksi tarkoitettujen kasvien seurantatarkastukset määräpaikassa, ammattimaisten toimijoiden olisi ilmoitettava välittömästi alkuperäpaikan ja määräpaikan vastuussa oleville virallisille elimille mainittujen kasvien, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä rajatulla alueella, kunkin erän siirrosta.

(11)

Jotta voidaan varmistaa rajatuilta alueilta peräisin olevien istutettavaksi tarkoitettujen kasvien siirtojen tiivis seuranta ja tarkkailla tehokkaasti paikkoja, joissa mainitusta organismista johtuva kasvinterveysriski on suuri, komission ja jäsenvaltioiden olisi saatava tiedot tuotantopaikoista, jotka sijaitsevat rajatuilla alueilla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi laadittava luettelo kaikista paikoista, jotka sijaitsevat rajatuilla alueilla niiden alueella, jolla on kasvatettu mainittuja kasveja, pidettävä kyseinen luettelo ajan tasalla ja annettava se komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi. Komissio kokoaa kyseiset luettelot yhteen ja asettaa ne jäsenvaltioiden saataville.

(12)

Olisi tehtävä virallisia tarkastuksia, joilla varmistetaan, että mainittuja kasveja siirretään rajatuilta alueilta vain tässä päätöksessä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

(13)

Kun otetaan huomioon mainitun organismin luonne, sellaisesta kolmannesta maasta, jossa mainittua organismia ei esiinny, peräisin olevien ja unioniin tuotavien mainittujen kasvien mukana olisi oltava kasvien terveystodistus, johon sisältyy lisäilmoitus, jonka mukaan maa on vapaa mainitusta organismista.

(14)

Jotta voidaan varmistaa, että unioniin tuotavat mainitut kasvit, jotka ovat peräisin kolmannesta maasta, jossa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, ovat vapaita mainitusta organismista, niiden unioniin tuontia koskevien vaatimusten olisi oltava samat kuin ne, joita sovelletaan rajatuilta alueilta peräisin olevien mainittujen kasvien siirtoihin.

(15)

Lokakuusta 2014 lähtien Costa Ricasta tai Hondurasista peräisin olevia useita istutettavaksi tarkoitettujen Coffea-kasvien, siemeniä lukuun ottamatta, lähetyksiä on pysäytetty unionissa, koska niissä esiintyy mainittua organismia. Sen vuoksi päätellään, että kasvien terveystodistuksia koskevat menettelyt Costa Ricassa ja Hondurasissa eivät ole riittäviä sen varmistamiseksi, että Coffea-kasvin lähetykset olisivat vapaita mainitusta organismista. Kun otetaan huomioon mainitun organismin unioniin leviämisen suuri todennäköisyys, tehokkaiden käsittelyjen puute sen jälkeen, kun mainitut kasvit ovat saaneet tartunnan, sekä merkittävät taloudelliset seuraukset unionille, Costa Ricasta tai Hondurasista peräisin olevien istutettavaksi tarkoitettujen Coffea-kasvien, siemeniä lukuun ottamatta, tuonti unioniin olisi näin ollen kiellettävä.

(16)

Täytäntöönpanopäätös 2014/497/EU olisi kumottava.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’mainitulla organismilla’Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisia isolaatteja;

b)

’mainituilla kasveilla’ kaikkia istutettavaksi tarkoitettuja kasveja, siemeniä lukuun ottamatta, jotka kuuluvat liitteessä I lueteltuun sukuun tai lajiin;

c)

’isäntäkasveilla’ kaikkia mainittuja kasveja, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuun sukuun tai lajiin;

d)

’ammattimaisella toimijalla’ henkilöä, joka toimii ammattimaisesti yhdessä tai useammassa seuraavassa kasveihin liittyvässä toiminnassa:

i)

istutus;

ii)

jalostus;

iii)

tuotanto, mukaan luettuna kasvatus, lisäys ja ylläpito;

iv)

tuominen unionin alueelle sekä siirtäminen unionin alueella ja sieltä pois;

v)

asettaminen saataville markkinoilla.

2 artikla

Mainitun organismin havaitseminen tai epäilty esiintyminen

1.   Kaikkien henkilöiden, jotka epäilevät mainitun organismin esiintymistä tai saavat tietää sen esiintymisestä, on välittömästi ilmoitettava siitä vastuussa olevalle viralliselle elimelle ja toimitettava sille kaikki asiaankuuluvat tiedot mainitun organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä.

2.   Vastuussa olevan virallisen elimen on välittömästi kirjattava tällaiset tiedot.

3.   Jos vastuussa olevalle viralliselle elimelle on ilmoitettu mainitun organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä, sen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet esiintymisen tai epäillyn esiintymisen varmistamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikille henkilöille, joiden valvonnassa on kasveja, jotka mainittu organismi voi tartuttaa, ilmoitetaan välittömästi mainitun organismin esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä, mahdollisista seurauksista ja riskeistä sekä toteutettavista toimenpiteistä.

3 artikla

Mainitun organismin kartoittaminen jäsenvaltioiden alueella

Jäsenvaltioiden on kartoitettava vuosittain mainitun organismin esiintymistä mainituissa kasveissa alueellaan.

Kartoitukset tekee vastuussa oleva virallinen elin tai ne tehdään vastuussa olevan virallisen elimen virallisessa valvonnassa. Kartoituksiin on sisällyttävä silmämääräiset tarkastukset ja myös näytteenotto ja testaus, jos epäillään mainitun organismin aiheuttamaa tartuntaa. Kartoitusten on perustuttava vankkoihin tieteellisiin ja teknisiin periaatteisiin, ja ne on tehtävä vuoden sellaisina ajankohtina, jotka ovat mainitun organismin havaitsemismahdollisuuksien kannalta tarkoituksenmukaisia. Kartoituksissa on otettava huomioon saatavilla oleva tieteellinen ja tekninen näyttö, mainitun organismin ja sen vektorien biologia, mainittujen kasvien esiintyminen ja biologia sekä muut tarpeelliset tiedot, jotka koskevat mainitun organismin esiintymistä.

4 artikla

Rajattujen alueiden määrittäminen

1.   Jos mainitun organismin esiintyminen vahvistetaan, asianomaisen jäsenvaltion on rajattava alue välittömästi 2 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’rajattu alue’.

2.   Rajatun alueen on koostuttava tartuntavyöhykkeestä ja puskurivyöhykkeestä.

Tartuntavyöhykkeen on sisällettävä kaikki kasvit, jotka tiedetään mainitun organismin tartuttamiksi, kaikki kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta, ja kaikki muut kasvit, jotka todennäköisesti ovat kyseisen organismin tartuttamia siksi, että ne sijaitsevat lähellä tartunnan saaneita kasveja tai että niiden tuotantolähde, jos se on tiedossa, on sama kuin tartunnan saaneilla kasveilla tai niistä kasvatetuilla kasveilla.

Siltä osin kuin on kyse mainitun organismin esiintymisestä Leccen provinssissa, tartuntavyöhykkeeseen on sisällyttävä vähintään koko provinssi.

Puskurivyöhykkeen leveyden on oltava vähintään 10 km, ja sen on ympäröitävä tartuntavyöhykettä.

Vyöhykkeiden täsmällisen määrityksen on perustuttava vankkoihin tieteellisiin periaatteisiin, mainitun organismin ja sen vektorien biologiaan, tartunta-asteeseen, vektorien esiintymiseen ja mainittujen kasvien levinneisyyteen kyseisellä alueella.

3.   Jos mainitun organismin esiintyminen puskurivyöhykkeellä varmistuu, tartuntavyöhykkeen ja puskurivyöhykkeen rajoja on välittömästi tarkistettava ja muutettava vastaavasti.

4.   Komissio laatii jäsenvaltioiden komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/917/EU (5) mukaisesti tekemien ilmoitusten perusteella rajatuista alueista luettelon, pitää sen ajan tasalla sekä antaa sen tiedoksi jäsenvaltioille.

5.   Jos mainittua organismia ei ole 3 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten ja 6 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun seurannan perusteella havaittu rajatulla alueella viiden vuoden aikana, alueen rajaaminen voidaan poistaa. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla määrittämättä rajattua aluetta välittömästi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

on näyttöä siitä, että mainittu organismi on vastikään kulkeutunut alueelle kasveissa, joissa se havaittiin;

b)

on viitteitä siitä, että kyseiset kasvit olivat saaneet tartunnan ennen niiden tuomista kyseiselle alueelle;

c)

näiden kasvien läheisyydessä ei ole kansainvälisesti validoitujen testimenetelmien mukaisesti tehdyissä testeissä havaittu vektoreita, jotka levittävät mainittua organismia.

7.   Edellä 6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäsenvaltion on

a)

tehtävä vuotuinen kartoitus vähintään kahtena vuotena sen määrittämiseksi, esiintyykö tartuntoja muissa kasveissa kuin niissä, joissa mainittua organismia ensiksi havaittiin esiintyvän;

b)

päätettävä kyseisen kartoituksen perusteella, onko tarpeen määrittää rajattu alue;

c)

ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille perusteista, joiden vuoksi rajattua aluetta ei määritetä, ja a alakohdassa tarkoitetun kartoituksen tuloksista heti kun ne saadaan.

5 artikla

Kielto istuttaa isäntäkasveja tartuntavyöhykkeille

Isäntäkasvien istuttaminen tartuntavyöhykkeille on kiellettävä, lukuun ottamatta paikkoja, jotka on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa välityksellä.

6 artikla

Hävittämistoimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden, jotka ovat määrittäneet 4 artiklassa tarkoitetun rajatun alueen, on toteutettava kyseisellä alueella 2–11 kohdassa esitetyt toimenpiteet.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on 100 metrin säteellä kasveista, jotka on testattu ja joiden on havaittu olevan mainitun organismin tartuttamia, poistettava välittömästi

a)

isäntäkasvit niiden terveydentilasta huolimatta;

b)

kasvit, jotka tiedetään mainitun organismin tartuttamiksi;

c)

kasvit, joissa on oireita mainitun organismin mahdollisesti aiheuttamasta tartunnasta tai joiden epäillään olevan mainitun organismin tartuttamia.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on otettava kustakin tartunnan saaneesta kasvista 100 metrin säteellä olevista mainituista kasveista näytteitä ja testattava ne kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM nro 31 (6) mukaisesti.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä ennen 2 kohdassa tarkoitettujen kasvien poistamista asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt, joilla torjutaan mainitun organismin vektoreita ja kyseisten vektorien isäntinä mahdollisesti toimivia kasveja. Näihin käsittelyihin voi tapauksen mukaan kuulua kasvien poistaminen.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on tuhottava paikan päällä tai lähellä, tartuntavyöhykkeen sisällä sijaitsevassa tähän tarkoitukseen varatussa paikassa 2 kohdassa tarkoitetut kasvit tai kasvien osat niin, että varmistetaan ettei mainittu organismi leviä.

6.   Asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä asianmukaiset tutkimukset tartunnan alkuperän yksilöimiseksi. Sen on jäljitettävä kyseiseen tartuntatapaukseen liittyvät mainitut kasvit, mukaan luettuna ne, jotka oli siirretty ennen rajatun alueen määrittämistä. Tällaisen tutkimuksen tulokset on ilmoitettava jäsenvaltioille, joista nämä kasvit ovat peräisin, jäsenvaltioille, joiden kautta kasvit on siirretty, sekä jäsenvaltioille, joihin näitä kasveja on siirretty.

7.   Asianomaisen jäsenvaltion on seurattava mainitun organismin esiintymistä vuotuisin kartoituksin, jotka tehdään tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Sen on tarkastettava mainitut kasvit silmämääräisesti ja suoritettava näytteenotto ja testaus kasveille, joissa on oireita, ja niiden läheisyydessä oleville oireettomille kasveille.

Puskurivyöhykkeillä kartoitettavan alueen on perustuttava ruudukkoon, joka on jaettu 100 m × 100 m kokoisiin neliöihin. Silmämääräinen tarkastus on tehtävä kussakin neliössä.

8.   Asianomaisen jäsenvaltion on lisättävä yleistä tietoisuutta mainitun organismin aiheuttamasta uhkasta sekä toteutetuista toimenpiteistä, joilla ehkäistään sen kulkeutuminen unioniin ja leviäminen siellä. Sen on pystytettävä liikennemerkkejä, joissa ilmoitetaan kunkin rajatun alueen rajat.

9.   Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä sellaisten erityistilanteiden tai ongelmien ehkäisemiseksi, joiden voidaan kohtuudella olettaa estävän, vaikeuttavan tai viivyttävän hävittämistä, etenkin toimenpiteitä, jotka liittyvät kaikkien tartunnan saaneiden tai tartunnan saaneiksi epäiltyjen kasvien saavuttamiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen niiden sijainnista, julkisesta tai yksityisestä omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta.

10.   Asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava mahdollisia muita toimenpiteitä, joilla voidaan edistää mainitun organismin hävittämistä, ISPM nro 9:n (7) mukaisesti ja soveltaen yhdennettyä lähestymistapaa ISPM nro 14:ssa (8) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

11.   Asianomaisen jäsenvaltion on sovellettava asianmukaisia maatalouskäytäntöjä mainitun organismin ja sen vektorien käsittelemiseksi.

7 artikla

Leviämisen rajoittamista koskevat toimenpiteet

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, asianomaisen jäsenvaltion vastuussa oleva virallinen elin voi päättää soveltaa 2–6 kohdassa vahvistettuja leviämisen rajoittamista koskevia toimenpiteitä vain Leccen provinssissa, jäljempänä ’rajoitusalue’.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on poistettava välittömästi ainakin kaikki kasvit, joiden on havaittu olevan mainitun organismin tartuttamia, jos ne sijaitsevat seuraavissa paikoissa:

a)

9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen paikkojen läheisyydessä;

b)

sellaisten kasvien läheisyydessä, joilla on erityistä kulttuurillista, yhteiskunnallista tai tieteellistä arvoa;

c)

20 km:n etäisyydellä rajoitusalueen rajasta muun unionin alueella.

On toteutettava kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mainitun organismin leviäminen poistamisen aikana ja sen jälkeen.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on 100 metrin säteellä 2 kohdassa tarkoitetuista kasveista, joiden on todettu olevan mainitun organismin tartuttamia, otettava näytteitä ja testattava isäntäkasvit kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin ISPM nro 31 mukaisesti. Testaus on suoritettava säännöllisin välein ja vähintään kahdesti vuodessa.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä ennen 2 kohdassa tarkoitettujen kasvien poistamista asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt, joilla torjutaan mainitun organismin vektoreita ja kyseisten vektorien isäntinä mahdollisesti toimivia kasveja. Näihin käsittelyihin voi tapauksen mukaan kuulua kasvien poistaminen.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on tuhottava paikan päällä tai lähellä, rajoitusalueen sisällä sijaitsevassa tähän tarkoitukseen varatussa paikassa 2 kohdassa tarkoitetut kasvit ja kasvien osat niin, että varmistetaan ettei mainittu organismi leviä.

6.   Asianomaisen jäsenvaltion on sovellettava asianmukaisia maatalouskäytäntöjä mainitun organismin ja sen vektorien käsittelemiseksi.

8 artikla

Valvontavyöhykkeen määrittäminen Italiassa

1.   Määritetään vähintään 30 km:n levyinen valvontavyöhyke reunustamaan rajattua aluetta, joka kattaa tartuntavyöhykkeen Leccen provinssissa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on seurattava mainitun organismin esiintymistä 1 kohdassa tarkoitetulla valvontavyöhykkeellä vuotuisin kartoituksin, jotka tehdään tarkoituksenmukaisina ajankohtina. Sen on tarkastettava mainitut kasvit silmämääräisesti ja suoritettava näytteenotto ja testaus kasveille, joissa on oireita.

Kartoitettavan alueen on perustuttava ruudukkoon, joka on jaettu 100 m × 100 m kokoisiin neliöihin. Silmämääräinen tarkastus on tehtävä kussakin neliössä.

Näytteiden määrä, menetelmät ja tulokset on ilmoitettava 14 artiklassa tarkoitetussa raportissa.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on sovellettava asianmukaisia maatalouskäytäntöjä mainitun organismin ja sen vektorien käsittelemiseksi.

9 artikla

Mainittujen kasvien siirrot unionissa

1.   Mainittuja kasveja, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä 4 artiklan mukaisesti määritetyllä rajatulla alueella, ei saa siirtää unionissa rajattujen alueiden sisällä eikä niiden ulkopuolelle.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tällainen siirto voidaan tehdä, jos mainitut kasvit on kasvatettu paikassa, jossa kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

se on rekisteröity komission direktiivin 92/90/ETY (9) mukaisesti;

b)

vastuussa oleva virallinen elin on hyväksynyt sen paikaksi, joka on vapaa mainitusta organismista ja sen vektoreista, ottaen huomioon asiaankuuluvat kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevat kansainväliset standardit;

c)

se on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa välityksellä;

d)

sitä ympäröi 200 m:n levyinen vyöhyke, jonka on todettu silmämääräisen tarkastuksen perusteella ja mainitun organismin epäillyn esiintymisen tapauksessa näytteenoton ja testauksen perusteella olevan vapaa mainitusta organismista ja jolla on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt mainitun organismin vektorien torjumiseksi; näihin käsittelyihin voi tapauksen mukaan kuulua kasvien poistaminen.

e)

sille on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt sen pitämiseksi vapaana mainitun organismin vektoreista; näihin käsittelyihin voi tapauksen mukaan kuulua kasvien poistaminen.

f)

sille sekä d alakohdassa tarkoitetulle vyöhykkeelle tehdään vuosittain vähintään kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina;

g)

paikassa ei ole mainittujen kasvien kasvuaikana havaittu oireita mainitusta organismista eikä sen vektoreita tai, jos epäilyttäviä oireita on havaittu, on suoritettu testejä, joissa on vahvistettu, että mainittua organismia ei esiinny;

h)

d alakohdassa tarkoitetulla vyöhykkeellä ei ole mainittujen kasvien kasvuaikana havaittu oireita mainitusta organismista tai, jos epäilyttäviä oireita on havaittu, on suoritettu testaus, jossa on vahvistettu, että mainittua organismia ei esiinny.

3.   Mainittujen kasvien kustakin lajista kultakin paikalta otetuille edustaville näytteille on tehty vuotuinen testaus tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, ja kansainvälisesti validoitujen testausmenetelmien mukaisesti tehtyjen testien perusteella on vahvistettu, ettei mainittua organismia esiinny.

4.   Mainittujen kasvien erille on tehty mahdollisimman lähellä niiden siirtoaikaa virallinen silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja molekyylitestaus kansainvälisesti validoitujen testausmenetelmien mukaisesti käyttäen näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien vähintään 1 prosentin esiintymistaso, ja joka kohdistuu erityisesti kasveihin, joilla on mainittuun organismiin viittaavia oireita, ISPM nro 31:n mukaisesti.

5.   Mainittujen kasvien erille tehtiin ennen siirtoa kasvinsuojelullinen käsittely mainitun organismin vektorien torjumiseksi.

6.   Rajattujen alueiden läpi tai rajatuilla alueilla siirrettävät mainitut kasvit on kuljetettava suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, joiden avulla varmistetaan, että mainittu organismi tai sen vektorit eivät voi aiheuttaa tartuntaa.

7.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut kasvit saa siirtää unionin alueelle tai unionin alueella vain, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (10) mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi.

10 artikla

Jäljitettävyys

1.   Ammattimaisten toimijoiden, jotka toimittavat mainittuja kasveja, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen läpi, on pidettävä kirjaa kustakin toimitetusta erästä ja erän vastaanottaneesta ammattimaisesta toimijasta.

2.   Ammattimaisten toimijoiden, joille toimitetaan mainittuja kasveja, joita on kasvatettu vähintään osa niiden eliniästä rajatulla alueella tai jotka on siirretty tällaisen alueen läpi, on pidettävä kirjaa kustakin vastaanotetusta erästä ja erän toimittajasta.

3.   Ammattimaisten toimijoiden on säilytettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rekisterit kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona kukin erä toimitettiin niille tai jona ne toimittivat kunkin erän.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ammattimaisten toimijoiden on ilmoitettava välittömästi maansa vastuussa olevalle viralliselle elimelle kustakin toimitetusta tai vastaanotetusta erästä. Näihin tietoihin on sisällyttävä kyseisen erän alkuperä, lähettäjä, vastaanottaja, määräpaikka, kasvipassin yksilöllinen sarja-, viikko- tai eränumero sekä tunnistetiedot ja määrä.

5.   Edellä 4 kohdan mukaisesti tiedot vastaanottavan vastuussa olevan virallisen elimen on ilmoitettava ne välittömästi kyseisen erän määräpaikan vastuussa olevalle viralliselle elimelle.

6.   Jäsenvaltion on pyynnöstä toimitettava 4 kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle.

11 artikla

Mainittujen kasvien siirtoja koskevat viralliset tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä säännöllisiä virallisia tarkastuksia mainituille kasveille, jotka siirretään rajatun alueen ulkopuolelle tai tartuntavyöhykkeeltä puskurivyöhykkeelle.

Tällaisia tarkastuksia on tehtävä ainakin

a)

paikoissa, joissa mainittuja kasveja siirretään tartuntavyöhykkeeltä puskurivyöhykkeelle;

b)

paikoissa, joissa mainittuja kasveja siirretään puskurivyöhykkeeltä ei-rajatuille alueille;

c)

mainittujen kasvien määräpaikassa puskurivyöhykkeellä;

d)

määräpaikassa ei-rajatuilla alueilla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin on sisällyttävä asiakirjatarkastus sekä mainittujen kasvien tunnistustarkastus.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset on tehtävä mainittujen kasvien sijainnista, omistuksesta tai niistä vastaavasta henkilöstä tai organisaatiosta riippumatta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten tiheys on määritettävä sen perusteella, mikä on mainitun organismin tai tunnettujen tai mahdollisten vektorien esiintymisriski kasveissa, ottaen huomioon erien alkuperä, kasvien alttius mainitulle organismille sekä se, miten siirrosta vastaava ammattimainen toimija noudattaa tätä päätöstä ja muita toimenpiteitä mainitun organismin leviämisen rajoittamiseksi tai hävittämiseksi.

12 artikla

Hyväksyttyjen paikkojen luettelo

Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo kaikista paikoista, jotka on hyväksytty 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja pidettävä se ajan tasalla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo komissiolle.

Komissio laatii jäsenvaltioilta saatujen tietojen perusteella luettelon kaikista jäsenvaltioissa hyväksytyistä paikoista ja pitää sen ajan tasalla.

Komissio toimittaa luettelon kaikille jäsenvaltioille.

13 artikla

Toimenpiteet, kun 9 artiklaa ei noudateta

Jos 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset osoittavat, että 9 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty, kyseiset tarkastukset tehneen jäsenvaltion on tuhottava välittömästi vaatimusten vastainen kasvi paikan päällä tai lähellä olevassa paikassa. Tämä on tehtävä toteuttaen kaikki tarvittavat varotoimet, jotta vältetään mainitun organismin ja kasvissa esiintyvien vektorien leviäminen poistamisen aikana ja sen jälkeen.

14 artikla

Toimenpiteistä raportointi

Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta komissiolle ja muille jäsenvaltioille

a)

raportti 3, 4, 6, 7, 8 ja 11 artiklan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä ja näiden toimenpiteiden tuloksista;

b)

suunnitelma toimenpiteistä, jotka toteutetaan 3, 4, 6, 7, 8 ja 11 artiklan mukaisesti seuraavana vuonna, mukaan luettuna aikataulu kustakin toimenpiteestä.

Jos asianomainen jäsenvaltio päättää soveltaa 7 artiklan mukaisia leviämisen rajoittamista koskevia toimenpiteitä, sen on ilmoitettava välittömästi komissiolle perusteista, joiden vuoksi se soveltaa rajoittamista koskevia toimenpiteitä, sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu tai jotka on tarkoitus toteuttaa.

Jos se on perusteltua kasvinterveysriskin kehittymisen kannalta, jäsenvaltioiden on mukautettava toimenpiteitä ja saatettava b alakohdassa tarkoitettu suunnitelma ajan tasalle. Niiden on ilmoitettava välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille suunnitelman ajan tasalle saattamisesta.

15 artikla

Costa Ricasta tai Hondurasista peräisin olevien istutettavaksi tarkoitettujen Coffea-kasvien, siemeniä lukuun ottamatta, tuonnin kieltäminen

Kielletään Costa Ricasta tai Hondurasista peräisin olevien istutettavaksi tarkoitettujen Coffea-kasvien, siemeniä lukuun ottamatta, tuonti unioniin.

Costa Ricasta tai Hondurasista peräisin olevia istutettavaksi tarkoitettuja Coffea-kasveja, siemeniä lukuun ottamatta, jotka on tuotu unioniin ennen tämän päätöksen soveltamista, saavat siirtää unionissa vain ammattimaiset toimijat, sen jälkeen kun ne ovat ilmoittaneet asiasta vastuussa olevalle viralliselle elimelle.

16 artikla

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia ei esiinny, peräisin olevien mainittujen kasvien tuominen unioniin

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia ei esiinny, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on ilmoittanut kirjallisesti komissiolle, että maassa ei esiinny mainittua organismia;

b)

mainittujen kasvien mukana on direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus, jossa todetaan kohdassa ”Lisäilmoitus”, että maassa ei esiinny mainittua organismia;

c)

vastuussa oleva virallinen elin on tarkastanut mainitut kasvit unioniin tuonnin yhteydessä 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eikä mainittua organismia tai sen aiheuttamia oireita ole havaittu.

17 artikla

Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevien mainittujen kasvien tuominen unioniin

1.   Kolmansista maista, joissa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, peräisin olevia mainittuja kasveja saa tuoda unioniin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

niiden mukana on direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu kasvien terveystodistus;

b)

ne täyttävät 2 kohdan tai 3 ja 4 kohdan vaatimukset;

c)

vastuussa oleva virallinen elin on tarkastanut ne unioniin tuonnin yhteydessä 18 artiklan mukaisesti, eikä mainittua organismia tai sen aiheuttamia oireita ole havaittu.

2.   Jos mainitut kasvit ovat peräisin alueelta, joka on vapaa mainitusta organismista ja jonka asianomainen kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on vahvistanut asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on ilmoittanut kirjallisesti komissiolle kyseisen alueen nimen;

b)

kyseisen alueen nimi on ilmoitettu kasvien terveystodistuksessa kohdassa ”alkuperäpaikka”.

3.   Jos mainitut kasvit ovat peräisin alueelta, jossa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, kasvien terveystodistuksessa on ilmoitettava kohdassa ”Lisäilmoitus”, että

a)

mainitut kasvit on tuotettu yhdessä tai useammassa paikassa, jotka täyttävät 4 kohdassa vahvistetut edellytykset;

b)

asianomaisen kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on ilmoittanut kirjallisesti komissiolle luettelon kyseisistä paikoista, mukaan luettuna niiden sijainti maassa;

c)

paikassa ja sen 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla vyöhykkeellä tehdään kasvinsuojelullisia käsittelyjä mainitun organismin vektorien torjumiseksi;

d)

mainittujen kasvien kustakin lajista kultakin paikalta otetuille edustaville näytteille on tehty vuotuinen testaus tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, ja kansainvälisesti validoitujen testausmenetelmien mukaisesti tehtyjen testien perusteella on vahvistettu, ettei mainittua organismia esiinny;

e)

mainitut kasvit on kuljetettu suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa, joiden avulla varmistetaan, että mainittu organismi tai sen tiedossa olevat vektorit eivät voi aiheuttaa tartuntaa;

f)

mainittujen kasvien erille on tehty mahdollisimman lähellä niiden vientiaikaa kansainvälisesti validoitujen testausmenetelmien mukaisesti virallinen silmämääräinen tarkastus, näytteenotto ja molekyylitestaus, joissa on vahvistettu, ettei mainittua organismia esiinny, käyttäen näytteenottojärjestelmää, jolla voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien vähintään 1 prosentin esiintymistaso ja joka kohdistuu erityisesti kasveihin, joilla on mainittuun organismiin viittaavia oireita;

g)

mainittujen kasvien erille tehtiin välittömästi ennen vientiä kasvinsuojelullinen käsittely mainitun organismin kaikkien tiedossa olevien vektorien torjumiseksi.

Lisäksi 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kasvien terveystodistuksen kohdassa ”Alkuperäpaikka” on ilmoitettava a alakohdassa tarkoitetun paikan tunnistetiedot.

4.   Edellä 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun paikan on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

kansallinen kasvinsuojeluorganisaatio on hyväksynyt sen paikaksi, joka on vapaa mainitusta organismista ja sen vektoreista asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti;

b)

se on fyysisesti suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta vektoriensa välityksellä;

c)

sitä ympäröi 200 m:n levyinen vyöhyke, jonka on todettu silmämääräisen tarkastuksen perusteella ja mainitun organismin epäillyn esiintymisen tapauksessa näytteenoton ja testauksen perusteella olevan vapaa mainitusta organismista ja jolla on tehty asianmukaiset kasvinsuojelulliset käsittelyt mainitun organismin vektorien torjumiseksi; näihin käsittelyihin voi tapauksen mukaan kuulua kasvien poistaminen.

d)

sille on tehty kasvinsuojelulliset käsittelyt sen pitämiseksi vapaana mainitun organismin vektoreista; näihin käsittelyihin voi tapauksen mukaan kuulua kasvien poistaminen.

e)

sille sekä c alakohdassa tarkoitetulle vyöhykkeelle tehdään vuosittain vähintään kaksi virallista tarkastusta tarkoituksenmukaisina ajankohtina;

f)

mainittujen kasvien tuotannon aikana paikalla ei ole havaittu oireita mainitusta organismista eikä sen vektoreita tai, jos epäilyttäviä oireita on havaittu, on suoritettu testaus, jossa on vahvistettu, että mainittua organismia ei esiinny;

g)

mainittujen kasvien tuotannon aikana c alakohdassa tarkoitetulla vyöhykkeellä ei ole havaittu oireita mainitusta organismista tai, jos epäilyttäviä oireita on havaittu, on suoritettu testaus, jossa on vahvistettu, että mainittua organismia ei esiinny.

18 artikla

Viralliset tarkastukset unioniin tuonnin yhteydessä

1.   Kaikki mainittujen kasvien lähetykset, jotka tuodaan unioniin kolmannesta maasta, on tarkastettava virallisesti unioniin saapumispaikassa tai määräpaikassa, joka on vahvistettu komission direktiivin 2004/103/EY (11) 1 artiklan mukaisesti, ja tapauksen mukaan 2 tai 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Jos mainitut kasvit ovat peräisin kolmannesta maasta, jossa mainittua organismia ei esiinny, vastuussa olevan virallisen elimen on tehtävä seuraavat tarkastukset:

a)

silmämääräinen tarkastus, ja

b)

jos epäillään mainitun organismin esiintymistä, näytteenotto mainittujen kasvien erästä ja testaus sen vahvistamiseksi, ettei mainittua organismia tai sen oireita esiinny.

3.   Jos mainitut kasvit ovat peräisin kolmannesta maasta, jossa mainittua organismia tiedetään esiintyvän, vastuussa olevan virallisen elimen on tehtävä seuraavat tarkastukset:

a)

silmämääräinen tarkastus, ja

b)

näytteenotto mainittujen kasvien erästä ja testaus sen vahvistamiseksi, ettei mainittua organismia tai sen oireita esiinny.

4.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen näytteiden on oltava sen kokoisia, että voidaan vahvistaa 99 prosentin luotettavuustasolla tartunnan saaneiden kasvien vähintään 1 prosentin esiintymistaso, ottaen huomioon ISPM nro 31.

19 artikla

Vaatimusten noudattaminen

Jäsenvaltioiden on kumottava tai muutettava mainitun organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet, jotta ne ovat tämän päätöksen mukaisia. Jäsenvaltioiden on tiedotettava näistä toimenpiteistä välittömästi komissiolle.

20 artikla

Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös 2014/497/EU.

21 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/87/EU, annettu 13 päivänä helmikuuta 2014, toimenpiteistä organismin Xylella fastidiosa (Well et Raju) unionissa leviämisen estämiseksi (EUVL L 45, 15.2.2014, s. 29).

(3)  EFSA PLH Panel (EFSA Panel on Plant Health), 2015. Scientific Opinion on the risks to plant health posed by Xylella fastidiosa in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Journal 2015;13(1):3989, 262 pp.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/497/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (EUVL L 219, 25.7.2014, s. 56).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/917/EU, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston direktiivin 2000/29/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse haitallisten organismien esiintymistä koskevista jäsenvaltioiden ilmoituksista sekä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 59).

(6)  ”Methodologies for sampling of consignments – Reference Standard ISPM No. 31”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, julkaistu vuonna 2008.

(7)  ”Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No. 9”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, julkaistu 15 päivänä joulukuuta 2011.

(8)  ”The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No. 14”, Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma, Julkaistu 8. tammikuuta 2014.

(9)  Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 344, 26.11.1992, s. 38).

(10)  Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22).

(11)  Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä (EUVL L 313, 12.10.2004, s. 16).


LIITE I

Luettelo kasveista, joiden tiedetään olevan alttiita mainitun organismin eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille isolaateille (”mainitut kasvit”)

 

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.

 

Acer

 

Aesculus

 

Agrostis gigantea Roth

 

Albizia julibrissin Durazz.

 

Alnus rhombifolia Nutt.

 

Alternanthera tenella Colla

 

Amaranthus blitoides S. Watson

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

 

Ampelopsis cordata Michx.

 

Artemisia douglasiana Hook.

 

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson

 

Avena fatua L.

 

Baccharis halimifolia L.

 

Baccharis pilularis DC.

 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)

 

Bidens pilosa L.

 

Brachiaria decumbens (Stapf)

 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 

Brassica

 

Bromus diandrus Roth

 

Callicarpa americana L.

 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 

Carex

 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch

 

Cassia tora (L.) Roxb.

 

Catharanthus

 

Celastrus orbiculata Thunb.

 

Celtis occidentalis L.

 

Cenchrus echinatus L.

 

Cercis canadensis L.

 

Cercis occidentalis Torr.

 

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

 

Chenopodium quinoa Willd.

 

Chionanthus

 

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

 

Citrus

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coffea

 

Commelina benghalensis L.

 

Conium maculatum L.

 

Convolvulus arvensis L.

 

Conyza canadensis (L.) Cronquist

 

Cornus florida L.

 

Coronopus didymus (L.) Sm.

 

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Cyperus esculentus L.

 

Cytisus scoparius (L.) Link

 

Datura wrightii Regel

 

Digitaria horizontalis Willd.

 

Digitaria insularis (L.) Ekman

 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

 

Duranta erecta L.

 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

 

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

 

Eriochloa contracta Hitchc.

 

Erodium

 

Escallonia montevidensis Link & Otto

 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh.

 

Eucalyptus globulus Labill.

 

Eugenia myrtifolia Sims

 

Euphorbia hirta L.

 

Fagus crenata Blume

 

Ficus carica L.

 

Fragaria vesca L.

 

Fraxinus americana L.

 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

 

Fraxinus latifolia Benth.

 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

 

Fuchsia magellanica Lam.

 

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson

 

Geranium dissectum L.

 

Ginkgo biloba L.

 

Gleditsia triacanthos L.

 

Hedera helix L.

 

Helianthus annuus L.

 

Hemerocallis

 

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.

 

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker

 

Hibiscus syriacus L.

 

Hordeum murinum L.

 

Hydrangea paniculata Siebold

 

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

 

Ipomoea purpurea (L.) Roth

 

Iva annua L.

 

Jacaranda mimosifolia D. Don

 

Juglans

 

Juniperus ashei J. Buchholz

 

Koelreuteria bipinnata Franch.

 

Lactuca serriola L.

 

Lagerstroemia indica L.

 

Lavandula dentata L.

 

Ligustrum lucidum L.

 

Lippia nodiflora (L.) Greene

 

Liquidambar styraciflua L.

 

Liriodendron tulipifera L.

 

Lolium perenne L.

 

Lonicera japonica (L.) Thunb.

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

 

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

 

Lupinus villosus Willd.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Malva

 

Marrubium vulgare L.

 

Medicago polymorpha L.

 

Medicago sativa L.

 

Melilotus

 

Melissa officinalis L.

 

Metrosideros

 

Modiola caroliniana (L.) G. Don

 

Montia linearis (Hook.) Greene

 

Morus

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Murray

 

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

 

Nerium oleander L.

 

Nicotiana glauca Graham

 

Olea europaea L.

 

Origanum majorana L.

 

Paspalum dilatatum Poir.

 

Persea americana Mill.

 

Phoenix reclinata Jacq.

 

Phoenix roebelenii O'Brien

 

Pinus taeda L.

 

Pistacia vera L.

 

Plantago lanceolata L.

 

Platanus

 

Pluchea odorata (L.) Cass.

 

Poa annua L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Polygonum arenastrum Boreau

 

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre

 

Polygonum persicaria Gray

 

Populus fremontii S. Watson

 

Portulaca

 

Prunus

 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai

 

Quercus

 

Ranunculus repens L.

 

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Rosa californica Cham. & Schldl.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Rubus

 

Rumex crispus L.

 

Salix

 

Salsola tragus L.

 

Salvia mellifera Greene

 

Sambucus

 

Sapindus saponaria L.

 

Schinus molle L.

 

Senecio vulgaris L.

 

Setaria magna Griseb.

 

Silybum marianum (L.) Gaertn.

 

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.

 

Sisymbrium irio L.

 

Solanum americanum Mill.

 

Solanum elaeagnifolium Cav.

 

Solidago virgaurea L.

 

Sonchus

 

Sorghum

 

Spartium junceum L.

 

Spermacoce latifolia Aubl.

 

Stellaria media (L.) Vill.

 

Tillandsia usneoides (L.) L.

 

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene

 

Trifolium repens L.

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

 

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.

 

Urtica dioica L.

 

Urtica urens L.

 

Vaccinium

 

Verbena litoralis Kunth

 

Veronica

 

Vicia faba L.

 

Vinca

 

Vitis

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

 

Xanthium spinosum L.

 

Xanthium strumarium L.


LIITE II

Luettelo kasveista, joiden tiedetään olevan alttiita mainitun organismin eurooppalaisille isolaateille (”isäntäkasvit”)

 

Acacia saligna (Labill.) Wendl.

 

Catharanthus

 

Myrtus communis L.

 

Nerium oleander L.

 

Olea europaea L.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

 

Rhamnus alaternus L.

 

Rosmarinus officinalis L.

 

Spartium junceum L.

 

Vinca

 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce