ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
6. toukokuu 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/719, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/720, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta ( 1 )

11

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/721, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vlaamse laurier (SMM))

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/722, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, tauriinin hyväksymisestä heimoihin Canidae, Felidae ja Mustelidae kuuluvien lajien sekä petokalojen rehun lisäaineena ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/723, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, biotiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/724, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin ja retinyylipropionaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/725, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/360 mukaista sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/726, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/727, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015, ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17)

36

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi ( EUVL L 20, 27.1.2015 )

39

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi ( EUVL L 31, 7.2.2015 )

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/719,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,

tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

On korostettava tarvetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja erityisesti hiilidioksidipäästöjä (CO2), parantaa tieliikenneturvallisuutta, mukauttaa asianomainen lainsäädäntö tekniikan kehitykseen ja markkinoiden uusiin tarpeisiin sekä helpottaa intermodaalikuljetuksia, varmistaen samalla vääristymätön kilpailu ja suojellen tieinfrastruktuuria.

(2)

Tekniikan kehitys tarjoaa mahdollisuuden asentaa aerodynamiikkaa parantavia sisäänvedettäviä tai kokoontaitettavia laitteita ajoneuvojen takaosaan. Tämä aiheuttaisi kuitenkin sen, että neuvoston direktiivin 96/53/EY (3) mukaisesti sallitut enimmäispituudet ylittyisivät. Näin ollen näihin enimmäispituuksiin on tarpeen tehdä poikkeus. Tällä direktiivillä pyritään mahdollistamaan kyseisten laitteiden asentaminen heti, kun aerodynaamisten laitteiden tyyppihyväksyntää koskevien teknisten vaatimusten tarvittavat muutokset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai kun niitä sovelletaan ja kun komissio on hyväksynyt täytäntöönpanosäädökset tällaisten laitteiden käytön operatiivisista säännöistä.

(3)

Ajoneuvojen ohjaamojen aerodynamiikan parantaminen toisi ajoneuvojen energiatehokkuuteen merkittäviä parannuksia mahdollisesti yhdessä ajoneuvojen takaosaan asennettavien sisäänvedettävien tai kokoontaitettavien laitteiden kanssa. Tämä parantaminen ei kuitenkaan ole direktiivillä 96/53/EY vahvistettujen nykyisten pituusrajoitusten puitteissa mahdollista vähentämättä ajoneuvojen kuljetuskapasiteettia ja vaarantamatta maantiekuljetusten alan taloudellista tasapainoa. Tämän vuoksi on myös tarpeen säätää poikkeuksesta enimmäispituuksiin. Tätä poikkeusta ei saisi käyttää ajoneuvon kuljetuskapasiteetin lisäämiseksi.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/46/EY (4) luotujen puitteiden mukaan mikäli yli 500 mm pitkät aerodynaamiset laitteet ja sellaiset moottoriajoneuvot, joissa on aerodynamiikkaa parantavat ohjaamot, ylittävät direktiivissä 96/53/EY säädetyt rajat, ne olisi tyyppihyväksyttävä ennen markkinoille saattamista.

(5)

Ohjaamojen uusi muotoilu parantaisi tieliikenneturvallisuutta vähentämällä kuolleita kulmia kuljettajien näkökentässä, mukaan lukien tuulilasin alapuolella olevat kuolleet kulmat, ja sen avulla olisi pyrittävä säästämään monien loukkaantumiselle alttiiden tielläliikkujien, kuten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden, henki. Ohjaamojen uuden muotoilun avulla voidaan myös luoda energianvaimennusrakenteita törmäyksen varalta. Lisäksi ohjaamon tilavuuden mahdollinen lisääntyminen parantaisi kuljettajan turvallisuutta ja työskentelymukavuutta. Pidempien ohjaamojen turvallisuusvaatimusten parantamisen jälkeen voidaan harkita näiden vaatimusten soveltamista myös ajoneuvoihin, jotka eivät hyödy pituuden lisääntymisestä.

(6)

Vaihtoehtoiset käyttövoimalaitteet, joihin kuuluvat hybridivoimalaitteet, saavat energian mekaaniseen käyttövoimaansa käyttöpolttoaineesta ja/tai akusta taikka muusta mahdollisesta sähköisestä tai mekaanisesta käyttövoiman varastointilaitteesta. Niiden käyttö raskaissa hyötyajoneuvoissa tai linja-autoissa voi johtaa ylimääräiseen painoon, mutta vähentää ilmansaasteita. Tällaista ylimääräistä painoa ei tulisi laskea osaksi ajoneuvon kuljetuskapasiteettia, koska maantieliikenneala joutuisi kärsimään siitä taloudellisesti. Ylimääräinen paino ei kuitenkaan saisi johtaa ajoneuvon kuljetuskapasiteetin lisääntymiseen.

(7)

Tulevaisuuden vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät ajoneuvot (joiden käyttövoimalaitteet painavat enemmän kuin tavanomaisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen käyttövoimalaitteet) voisivat myös hyötyä lisäpainon sallimisesta. Näin ollen tällaiset vaihtoehtoiset polttoaineet voidaan sisällyttää tämän direktiivin vaihtoehtoisten polttoaineiden luetteloon, mikäli niiden käyttö edellyttää lisäpainon sallimista.

(8)

Tässä direktiivissä säädetään poikkeuksista direktiivissä 96/53/EY vahvistettuihin ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpiin mittoihin ja painoihin. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava tieliikenneturvallisuuteen tai infrastruktuurin ominaisuuksiin liittyvistä syistä rajoittaa tiettyjen ajoneuvojen liikkumista maantieverkkonsa tietyissä osissa.

(9)

Konttikuljetuksissa käytetään yhä useammin 45 jalan mittaisia kontteja. Tällaisia kontteja kuljetetaan kaikilla liikennemuodoilla. Intermodaalikuljetusten maantieosuuksien suorittaminen on nykyisin kuitenkin mahdollista ainoastaan, jos sekä jäsenvaltiot että liikenteenharjoittajat noudattavat rasittavia hallinnollisia menettelyjä tai jos kyseisissä konteissa on patentoidut viistetyt kulmat, mikä aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia. Tällaisia kontteja kuljettavien ajoneuvojen sallitun pituuden lisääminen 15 cm:llä voi vapauttaa liikenteenharjoittajat noudattamasta kyseisiä hallinnollisia menettelyjä ja helpottaa intermodaalikuljetuksia tieinfrastruktuuria tai muita tienkäyttäjiä vaarantamatta tai haittaamatta. Tämän direktiivin määritelmä intermodaalikuljetuksista ei vaikuta neuvoston direktiivin 92/106/ETY (5) tarkistamistyöhön.

(10)

Intermodaalikuljetusten edistämisen jatkamiseksi ja enintään 45 jalan mittaisten konttien tai vaihtokorien tyhjäpainon huomioon ottamiseksi kolmiakselisten moottoriajoneuvojen, joilla on kaksi- tai kolmeakselinen puoliperävaunu, liikennöinti olisi sallittava, kun niiden sallittu kokonaispaino on enintään 44 tonnia. Enintään 45 jalan mittaiset kaksiakseliset kontteja tai vaihtokoreja kuljettavat moottoriajoneuvot, joilla on kolmeakselinen puoliperävaunu, olisi sallittava intermodaalikuljetuksissa 42 tonnin sallittuun kokonaispainoon asti.

(11)

Linja-automatkustajien ja heidän matkatavaroidensa keskipaino on direktiivin 96/53/EY antamisen jälkeen noussut merkittävästi. Ottaen huomioon direktiivissä säädetyt painorajoitukset, tämä on johtanut kuljetettavien matkustajien lukumäärän asteittaiseen alenemiseen. Heitä kuljettavien ajoneuvojen painoa ovat lisänneet myös laitteet, jotka ovat tarpeen teknisten vaatimusten, kuten Euro VI -vaatimusten, täyttämiseksi. Koska joukkoliikennettä on energiatehokkuuden parantamiseksi tarpeen suosia yksilöliikenteeseen verrattuna, linja-automatkustajien lukumäärä on nostettava takaisin aiemmalle tasolle ottaen huomioon matkustajien ja heidän matkatavaroidensa painon nousu. Tämä voidaan tehdä korottamalla kaksiakselisten linja-autojen sallittua enimmäispainoa sellaisissa rajoissa, joissa voidaan kuitenkin varmistaa, ettei tieinfrastruktuuri vahingoitu nopeamman kulumisen vuoksi.

(12)

Jäsenvaltioiden on puututtava asianmukaisesti rikkomuksiin, jotka liittyvät ajoneuvojen ylikuormaan, jotta vältettäisiin kilpailun vääristyminen ja varmistettaisiin tieliikenneturvallisuus.

(13)

Jotta varmistettaisiin vääristymätön kilpailu toimijoiden välillä ja parannettaisiin rikkomusten havaitsemista, jäsenvaltioiden olisi viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2021 toteutettava erityisiä toimenpiteitä sellaisten liikenteessä olevien ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien yksilöimiseksi, jotka todennäköisesti ovat ylittäneet niitä koskevan painorajan ja jotka olisi sen vuoksi tarkastettava. Tällainen yksilöiminen voidaan toteuttaa tieinfrastruktuuriin integroitujen punnitusjärjestelmien tai sellaisten ajoneuvojen sisäisten mittarien avulla, jotka mahdollistavat etäviestinnän asianomaisten viranomaisten kanssa. Tällaisen ajoneuvoon asennettavan mittarin tuottamien tietojen olisi oltava myös kuljettajan käytettävissä. Kunkin jäsenvaltion olisi tehtävä joka vuosi asianmukainen määrä ajoneuvojen tarkastuspunnituksia. Tarkastusten määrä olisi suhtautettava kyseisessä jäsenvaltiossa vuosittain tarkastettavien ajoneuvojen kokonaismäärään.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi vahvistettava säännöt tämän direktiivin rikkomisen seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Kyseisten seuraamusten olisi oltava tehokkaita, syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(15)

Jotta voidaan tehostaa ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien painon tarkastuksia kansainvälisellä tasolla ja helpottaa näiden tarkastusten sujuvuutta, on tärkeää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja. Tällaisessa tiedonvaihdossa olisi hyödynnettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 (6) mukaisesti nimettyä yhteyspistettä.

(16)

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava säännöllisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tekemistä maantieliikennettä koskevista tarkastuksista. Kyseisten jäsenvaltioiden toimittamien tietojen avulla komissio voi varmistaa, että liikenteenharjoittajat noudattavat tässä direktiivissä vahvistettuja sääntöjä, ja päättää, onko tarpeen kehittää lisää pakkotoimenpiteitä.

(17)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (7) mukaisesti.

(18)

Komission ei olisi annettava täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät aerodynaamisten laitteiden käytön operationaalisiin vaatimuksiin tai ajoneuvon sisäisen punnituslaitteen yksityiskohtaisiin eritelmiin, jos tämän direktiivin nojalla perustettu komitea ei anna lausuntoa komission esittämästä ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi.

(19)

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta se päivittäisi tässä direktiivissä olevan luettelon vaihtoehtoisista polttoaineista ottaen huomioon uusimman teknisen kehityksen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös jäsenvaltioiden asiantuntijoiden osalta, ennen delegoitujen säädösten antamista. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(20)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(21)

Näin ollen direktiivi 96/53/EY olisi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/53/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

sellaisten M2- ja M3-luokan moottoriajoneuvojen ja niiden 0-luokan perävaunujen sekä N2- ja N3-luokan moottoriajoneuvojen ja niiden 03- ja 04 luokan perävaunujen mittoihin, jotka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (*) liitteessä II;

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).”"

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

lisätään ensimmäiseen kohtaan seuraavat määritelmät:

”—

’vaihtoehtoisilla polttoaineilla’ tarkoitetaan polttoaineita tai voimanlähteitä, joilla korvataan ainakin osittain fossiilisen öljyn lähteiden käyttö liikenteen energianlähteenä ja joilla on mahdollista edistää hiilen poistamista liikenteestä ja parantaa liikenteen alan ympäristötehokkuutta. Näitä ovat:

a)

kaikentyyppisissä sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa käytettävä sähkö;

b)

vety;

c)

maakaasu, mukaan lukien biometaani, kaasumaisessa muodossa (paineistettu maakaasu – CNG) ja nesteytetyssä muodossa (nesteytetty maakaasu – LNG);

d)

nestekaasu (LPG);

e)

mekaaninen energia ajoneuvon omista varastoista/lähteistä, mukaan lukien hukkalämpö,

’vaihtoehtoisella polttoaineella toimivalla ajoneuvolla’ tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, joka toimii kokonaan tai osittain vaihtoehtoisella polttoaineella ja joka on hyväksytty direktiivillä 2007/46/EY luotujen puitteiden mukaisesti,

’intermodaalikuljetuksella’ tarkoitetaan

a)

neuvoston direktiivin 92/106/ETY (**) 1 artiklassa määriteltyjä yhdistettyjä kuljetuksia, joissa kuljetetaan yhtä tai useampaa yhteenlasketulta pituudeltaan enintään 45 jalan mittaista konttia tai vaihtokoria; tai

b)

kuljetuksia, joissa kuljetetaan yhtä tai useampaa yhteenlasketulta pituudeltaan enintään 45 jalan mittaista konttia tai vaihtokoria ja joissa käytetään vesiliikennettä, edellyttäen, että kuljetuksen alku- tai loppuosuuden muodostavan tiekuljetuksen pituus on enintään 150 kilometriä unionin alueella. Edellä tarkoitettu 150 kilometrin etäisyys voidaan ylittää palvelun kannalta lähimmän sopivan kuljetusterminaalin saavuttamiseksi, kun kyseessä on

i)

ajoneuvo, joka on liitteessä I olevan 2.2.2 kohdan a tai b alakohdan mukainen; tai

ii)

ajoneuvo, joka on liitteessä I olevan 2.2.2 kohdan c tai d alakohdan mukainen, jos tällaiset kuljetusmatkat ovat sallittuja asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Intermodaalikuljetuksissa lähin sopiva palvelun tarjoava kuljetusterminaali voi sijaita muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa lähetys kuormataan tai puretaan,

’rahdinantajalla’ tarkoitetaan konossementissa tai vastaavassa kuljetusasiakirjassa, kuten kauttakulkukonossementissa, mainittua oikeudellista yhteisöä tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on nimetty rahdinantajaksi ja/tai jonka nimissä tai puolesta kuljetussopimus on tehty kuljetusyrityksen kanssa.

(**)  Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38).”"

b)

korvataan toisessa kohdassa oleva ilmaus ”direktiivin 70/156/ETY” seuraavasti:

”direktiivin 2007/46/EY”.

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 4 kohdan kolmas ja neljäs alakohta;

b)

kumotaan 6 kohta.

4)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Ennen 1 päivää tammikuuta 1991 käyttöön otettujen puoliperävaunuyhdistelmien, jotka eivät ole liitteessä I olevassa 1.6 kohdassa ja 4.4 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia, katsotaan olevan 3 artiklan tarkoittamassa mielessä näiden vaatimusten mukaiset, jos yhdistelmän kokonaispituus on enintään 15,50 metriä.”

5)

Kumotaan 8, 8 a ja 9 artikla.

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”8 b artikla

1.   Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka niiden energiatehokkuuden parantamiseksi on varustettu aerodynaamisilla laitteilla ja jotka täyttävät 2 ja 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset sekä ovat direktiivin 2007/46/EY mukaisia, saavat ylittää tämän direktiivin liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa asetetut enimmäispituudet, jotta tällaiset laitteet voidaan liittää ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien takaosaan. Ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien, jotka on varustettu tällaisilla laitteilla, on oltava tämän direktiivin liitteessä I olevan 1.5 kohdan mukaisia eivätkä niiden enimmäispituuksien ylitykset saa johtaa kyseisten ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien kuormatilan pituuden lisääntymiseen.

2.   Ennen kuin 1 kohdassa tarkoitetut pituuden ylityksen yli 500 mm:iin johtavat aerodynaamiset laitteet saatetaan markkinoille, ne on tyyppihyväksyttävä noudattaen direktiivillä 2007/46/EY luotujen puitteiden mukaisia tyyppihyväksyntäsääntöjä.

Komissio arvioi viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2017 tarvetta hyväksyä tai muuttaa kyseisissä puitteissa säädettyjä aerodynaamisten laitteiden tyyppihyväksyntää koskevia teknisiä vaatimuksia ottaen huomioon tarpeen varmistaa tieliikenteen turvallisuus ja intermodaalikuljetusten turvallisuus ja erityisesti:

a)

laitteiden turvallinen kiinnitys ja pitkäaikainen pysyvyys irtoamisriskin rajoittamiseksi, myös intermodaalikuljetuksissa;

b)

muiden tienkäyttäjien ja erityisesti loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien turvallisuus, varmistamalla muun muassa ääriviivamerkintöjen näkyvyys aerodynaamisten laitteiden asentamisen yhteydessä, mukauttamalla epäsuoraa näkemää koskevia vaatimuksia ja olemalla tekemättä myönnytyksiä alleajosuojauksen suhteen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän takaosaan kohdistuvien törmäystilanteiden varalta.

Tätä varten komissio tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen direktiivillä 2007/46/EY luotujen puitteiden mukaisten tyyppihyväksyntäsääntöjen muuttamiseksi.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen aerodynaamisten laitteiden on täytettävä seuraavat toiminnalliset ehdot:

a)

olosuhteissa, joissa muiden tielläliikkujien tai kuljettajan turvallisuus on uhattuna, kuljettajan on taitettava ne kokoon, vedettävä ne sisään tai irrotettava ne;

b)

kun niitä käytetään kaupunkialueiden tieinfrastruktuurissa ja kaupunkien välisessä tieinfrastruktuurissa, on otettava huomioon sellaisten alueiden erityisominaisuudet, joilla nopeusrajoitus on enintään 50 km/h ja joilla loukkaantumiselle erityisen alttiita tienkäyttäjiä on todennäköisemmin liikkeellä; ja

c)

niiden käytön on sovittava yhteen intermodaalikuljetusten kanssa, ja kokoontaitettuina tai sisäänvedettyinä ne eivät saa ylittää suurinta sallittua pituutta yli 20 cm:llä.

4.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännökset 3 kohdan yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 i artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan tilanteen mukaan päivästä, jona 2 kohdassa tarkoitettuihin välineisiin tehtävät tarpeelliset muutokset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai jona niitä on alettu soveltaa, ja sen jälkeen, kun 4 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset on hyväksytty.

9 a artikla

1.   Energiatehokkuuden parantamiseksi, erityisesti ohjaamojen aerodynamiikan osalta, ja tieturvallisuuden parantamiseksi 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset täyttävien ja direktiivin 2007/46/EY mukaisten ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien sallitaan ylittää tämän direktiivin liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa asetetut enimmäispituudet edellyttäen, että niiden ohjaamot parantavat aerodynamiikkaa, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien, jotka on varustettu tällaisilla ohjaamoilla, on oltava tämän direktiivin liitteessä I olevan 1.5 kohdan mukaisia eivätkä niiden enimmäispituuksien ylitykset saa johtaa kyseisten ajoneuvojen kuljetuskapasiteetin lisääntymiseen.

2.   Ennen kuin 1 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot saatetaan markkinoille, ne on hyväksyttävä noudattaen direktiivillä 2007/46/EY luotujen puitteiden mukaisia tyyppihyväksyntäsääntöjä. Komissio arvioi viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2017 tarvetta kehittää tällaisilla ohjaamoilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia, kyseisissä puitteissa säädettyjä ohjaamoilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevia teknisiä vaatimuksia ottaen huomioon seuraavat seikat:

a)

ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien aerodynamiikan parantuminen;

b)

loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja heidän näkyvyytensä parantaminen kuljettajan kannalta, erityisesti vähentämällä kuljettajan näkökentän kuolleita kulmia;

c)

muille tienkäyttäjille aiheutuvien vahinkojen ja loukkaantumisten vähentäminen törmäystilanteessa;

d)

kuljettajien turvallisuus ja työskentelymukavuus.

Tätä varten komissio tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen direktiivillä 2007/46/EY luotujen puitteiden mukaisten tyyppihyväksyntäsääntöjen muuttamiseksi.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan tilanteen mukaan kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona 2 kohdassa tarkoitettuihin välineisiin tehtävät tarpeelliset muutokset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai jona niitä on alettu soveltaa.”

7)

Kumotaan 10 a artikla.

8)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”10 b artikla

Vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen enimmäispainot ovat liitteessä I olevissa 2.3.1, 2.3.2 ja 2.4 kohdassa.

Vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen on myös noudatettava liitteessä I olevassa 3 kohdassa säädettyjä, suurinta sallittua akselipainoa koskevia rajoituksia.

Vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen edellyttämä lisäpaino on määriteltävä asianomaisen valmistajan toimittamien asiakirjojen pohjalta kyseisen ajoneuvon hyväksynnän yhteydessä. Kyseinen lisäpaino ilmoitetaan 6 artiklan mukaisesti vaaditussa virallisessa todistuksessa.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 h artiklan mukaisesti niiden 2 artiklassa tarkoitettujen vaihtoehtoisten polttoaineiden luettelon päivittämiseksi tätä direktiiviä varten, jotka edellyttävät lisäpainoa. On erityisen tärkeää, että komissio ennen näiden delegoitujen säädösten hyväksymistä noudattaa tavanomaista käytäntöään ja kuulee asiantuntijoita, jäsenvaltioiden asiantuntijat mukaan lukien.

10 c artikla

Liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa, tapauksen mukaan 9 a artiklan 1 kohdan edellytyksin, vahvistetut enimmäispituudet ja liitteessä I olevassa 1.6 kohdassa vahvistetut enimmäisetäisyydet voidaan ylittää 15 cm:llä sellaisten ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien osalta, joissa kuljetetaan pituudeltaan 45 jalan mittaisia kontteja tai pituudeltaan 45 jalan mittaisia vaihtokoreja, tyhjiä tai kuormattuja, edellyttäen, että kyseisen kontin tai vaihtokorin tieliikennekuljetus on osa intermodaalikuljetusta.

10 d artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2021 erityistoimenpiteitä niiden liikenteessä olevien ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien tunnistamiseksi, jotka todennäköisesti ovat ylittäneet suurimman sallitun painon ja jotka niiden toimivaltaisten viranomaisten näin ollen olisi tarkastettava sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin vaatimuksia noudatetaan. Nämä toimenpiteet voidaan toteuttaa tieinfrastruktuureihin sijoitettujen automaattisten järjestelmien tai ajoneuvoon 4 kohdan mukaisesti asennettujen punnituslaitteiden avulla.

Jäsenvaltio ei saa vaatia ajoneuvoon asennettavien punnituslaitteiden asentamista toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityihin ajoneuvoihin tai ajoneuvoyhdistelmiin.

Rajoittamatta unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön soveltamista, kun automaattisia järjestelmiä käytetään tähän direktiiviin kohdistuvien rikkomusten toteamiseen ja seuraamusten määräämiseen, tällaisten automaattisten järjestelmien on oltava sertifioituja. Jos automaattisia järjestelmiä käytetään yksinomaan tunnistamistarkoituksiin, sertifiointia ei vaadita.

2.   Kunkin jäsenvaltion on joka kalenterivuosi suoritettava asianmukainen määrä liikenteessä olevien ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien painoa koskevia tarkastuksia suhteessa sen alueella vuosittain tarkastettavien ajoneuvojen kokonaismäärään.

3.   Jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 1071/2009 (1) 18 artiklan mukaisesti varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja tähän artiklaan liittyvistä rikkomuksista ja seuraamuksista.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvoon asennettavien punnituslaitteiden on oltava tarkkoja ja luotettavia, täysin yhteentoimivia ja yhteensopivia kaikkien ajoneuvotyyppien kanssa.

5.   Komissio hyväksyy viimeistään 27 päivänä toukokuuta 2016 täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännökset 4 kohdan mukaista yhteentoimivuutta ja yhteensopivuutta koskevien sääntöjen yhdenmukaista täytäntöönpanoa varten.

Yhteentoimivuuden varmistamiseksi mainittujen yksityiskohtaisten säännösten on mahdollistettava punnitustietojen toimittaminen milloin tahansa liikkeessä olevasta ajoneuvosta toimivaltaisille viranomaisille ja ajoneuvon kuljettajalle. Tiedot toimitetaan Euroopan standardointikomitean (CEN) DSRC-standardeissa EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 ja ISO-standardissa 14906 määritellyn rajapinnan kautta. Lisäksi tällaisella tietojen toimittamisella varmistetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa ja vaihtaa tietoja samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien kanssa ajoneuvoihin asennettuja punnituslaitteita käyttäen.

Jotta varmistetaan yhteensopivuus kaikkien ajoneuvotyyppien kanssa, moottoriajoneuvoihin asennettujen järjestelmien avulla on voitava vastaanottaa ja käsitellä mitä tahansa tietoa, joka on lähetetty minkä tahansa tyyppisestä moottoriajoneuvoon kiinnitetystä perävaunusta tai puoliperävaunusta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 i artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

10 e artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän direktiivin rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Kyseisten seuraamusten on oltava tehokkaita, syrjimättömiä, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännöt komissiolle.

10 f artikla

1.   Konttien ja vaihtokorien kuljetuksia varten jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joiden mukaan:

a)

rahdinantajan on annettava liikenteenharjoittajalle, jonka tehtäväksi kontin tai vaihtokorin kuljetus annetaan, ilmoitus kuljetettavan kontin tai vaihtokorin painosta; ja

b)

liikenteenharjoittajan on mahdollistettava pääsy kaikkiin rahdinantajan toimittamiin asiaa koskeviin asiakirjoihin.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava sekä rahdinantajan että liikenteenharjoittajan vastuuta koskevat säännöt niitä tapauksia varten, joissa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot puuttuvat tai ovat väärät ja ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä on ylikuormaa.

10 g artikla

Jäsenvaltioiden on joka toinen vuosi ja viimeistään asianomaista kaksivuotiskautta seuraavan vuoden 30 päivänä syyskuuta lähetettävä komissiolle tarvittavat tiedot seuraavista:

a)

kahden edellisen kalenterivuoden aikana toteutettujen tarkastusten lukumäärä; ja

b)

niiden ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä, joissa on havaittu ylikuormaa.

Nämä tiedot voivat olla osa tietoja, jotka toimitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 (2) 17 artiklan nojalla.

Komissio laatii tämän artiklan nojalla saaduista tiedoista analyysin ja sisällyttää tällaisen analyysin kertomukseen, jonka se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen (EY) N:o 561/2006 nojalla.

10 h artikla

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 26 päivästä toukokuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 10 b artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 b artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 10 b artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmoittanut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

10 i artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 (3) 42 artiklassa tarkoitettu maaliikennekomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (4) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.   Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

10 j artikla

Viimeistään 8 päivänä toukokuuta 2020 komissio esittää tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/719 (5) säädettyjen tämän direktiivin muutosten täytäntöönpanoa ja jossa myös otetaan huomioon tiettyjen markkinasegmenttien erityispiirteet. Komissio antaa tarvittaessa kyseisen kertomuksen perusteella lainsäädäntöehdotuksen, johon liitetään asianmukainen vaikutustenarviointi. Kertomuksen on oltava saatavilla vähintään kuusi kuukautta ennen mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen antamista.

(1)

(1)*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

(2)

(2)*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

(3)

(3)*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)

(4)*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)

(5)*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/719, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (EUVL L 115, 6.5.2015, s. 1).”

9)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan 1.2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

kaikki ajoneuvot lukuun ottamatta b alakohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja: 2,55m;”

b)

korvataan 1.2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

lämpöeristettyjen ajoneuvojen korirakenteet tai ajoneuvoilla kuljetettavat lämpöeristetyt kontit tai vaihtokorit: 2,60 m;”

c)

korvataan 2.2.2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

kaksiakselinen moottoriajoneuvo ja kolmiakselinen puoliperävaunu, joka kuljettaa intermodaalikuljetuksena yhtä tai useampaa konttia tai vaihtokoria, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 45 jalkaa: 42 tonnia;”

d)

lisätään 2.2.2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”d)

kolmiakselinen moottoriajoneuvo ja kaksi- tai kolmiakselinen puoliperävaunu, joka kuljettaa intermodaalikuljetuksena yhtä tai useampaa konttia tai vaihtokoria, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 45 jalkaa: 44 tonnia;”

e)

korvataan 2.3.1 kohta seuraavasti:

”2.3.1

Muut kaksiakseliset moottoriajoneuvot kuin linja-autot: 18 tonnia

Muut kaksiakseliset vaihtoehtoisella polttoaineella toimivat moottoriajoneuvot kuin linja-autot: 18 tonnin sallittua enimmäispainoa nostetaan vaihtoehtoisen polttoaineteknologian edellyttämällä lisäpainolla, jonka enimmäismäärä on 1 tonni

Kaksiakseliset linja-autot: 19,5 tonnia;”

f)

korvataan 2.3.2 kohta seuraavasti:

”2.3.2

Kolmiakseliset moottoriajoneuvot: 25 tonnia tai 26 tonnia, kun vetävä akseli on varustettu paripyörillä ja ilmajousituksella tai liitteen II määritelmän mukaisesti unionin sitä vastaavaksi tunnustamalla jousituksella tai kun kukin vetävä akseli on varustettu paripyörillä eikä yhdenkään akselin enimmäispaino ylitä 9,5:tä tonnia

Kolmiakseliset vaihtoehtoisella polttoaineella toimivat moottoriajoneuvot: 25 tonnin tai 26 tonnin sallittua enimmäispainoa (kun vetävä akseli on varustettu paripyörillä ja ilmajousituksella tai liitteen II määritelmän mukaisesti unionin sitä vastaavaksi tunnustamalla jousituksella tai kun kukin vetävä akseli on varustettu paripyörillä eikä yhdenkään akselin enimmäispaino ylitä 9,5:tä tonnia) nostetaan vaihtoehtoisen polttoaineteknologian edellyttämällä lisäpainolla, jonka enimmäismäärä on 1 tonni;”

g)

korvataan 2.4 kohta seuraavasti:

”2.4

Kolmiakseliset nivellinja-autot: 28 tonnia

Kolmiakseliset vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivat nivellinja-autot: 28 tonnin sallittua enimmäispainoa nostetaan vaihtoehtoisen polttoaineteknologian edellyttämällä lisäpainolla, jonka enimmäismäärä on 1 tonni.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 7 päivänä toukokuuta 2017. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 29 päivänä huhtikuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  EUVL C 327, 12.11.2013, s. 133.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 16. lokakuuta 2014 (EUVL C 40, 5.2.2015, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. maaliskuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. huhtikuuta 2015.

(3)  Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/11


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/720,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015,

direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (4) hyväksyttiin, tavoitteena oli yhdenmukaistaa kansalliset toimenpiteet pakkausten ja pakkausjätteiden ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Vaikka muoviset kantokassit ovat kyseisessä direktiivissä tarkoitettuja pakkauksia, direktiivissä ei säädetä muovisten kantokassien kulutusta koskevista erityisistä toimenpiteistä.

(2)

Muovisten kantokassien nykyinen kulutuksen taso johtaa runsaaseen roskaantumiseen ja tehottomaan resurssien käyttöön, ja ilman lisätoimia kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Muovisten kantokassien aiheuttama roskaantuminen saastuttaa ympäristöä ja pahentaa vesistöjen roskaantumisen laajalle levinnyttä ongelmaa, joka uhkaa vesien ekosysteemejä maailmanlaajuisesti.

(3)

Lisäksi muovisten kantokassien kertymisellä ympäristöön on selvästi kielteinen vaikutus tiettyihin talouden toimintoihin.

(4)

Unionissa käytettävistä muovisista kantokasseista selvästi suurin osa on paksuudeltaan alle 50 mikronia, jäljempänä ’kevyet muoviset kantokassit’, ja niitä käytetään uudelleen huomattavasti harvemmin kuin paksumpia muovisia kantokasseja. Näin ollen kevyistä muovisista kantokasseista tulee nopeammin jätettä ja ne aiheuttavat keveytensä vuoksi helpommin roskaantumista.

(5)

Kevyiden muovisten kantokassien nykyiset kierrätysasteet ovat hyvin alhaiset, ja monien käytännön ongelmien ja taloudellisten vaikeuksien vuoksi ne eivät todennäköisesti kohoa merkittäville tasoille lähitulevaisuudessa.

(6)

Jätehierarkiassa ensisijaista on ehkäiseminen. Muovisia kantokasseja voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, ja niitä käytetään myös tulevaisuudessa. Sen varmistamiseksi, että tarvittavat muoviset kantokassit eivät päädy jätteenä ympäristöön, olisi oltava käytössä asianmukaisia toimenpiteitä ja kuluttajille olisi tiedotettava jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

(7)

Muovisten kantokassien kulutuksen taso vaihtelee huomattavasti eri puolilla unionia kulutustottumusten, ympäristötietoisuuden sekä jäsenvaltioiden toimien tehokkuuden mukaisesti. Jotkin jäsenvaltiot ovat onnistuneet vähentämään muovisten kantokassien kulutuksen määrää huomattavasti siten, että keskimääräinen kulutuksen taso niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, joissa on saatu parhaimmat tulokset, on vain noin 20 prosenttia unionin keskimääräisestä kulutuksesta.

(8)

Kevyiden muovisten kantokassien nykyisen kulutuksen määrää koskevien tietojen saatavuus ja tarkkuus vaihtelevat jäsenvaltioittain. Kulutusta koskevat tarkat ja vertailukelpoiset tiedot ovat välttämättömiä, jotta voidaan arvioida vähennystoimenpiteiden tehokkuutta ja varmistaa yhdenmukaiset edellytykset täytäntöönpanolle. Siksi on kehitettävä yhteisiä menetelmiä, joilla lasketaan kevyiden muovisten kantokassien vuosittainen kulutus henkeä kohti, jotta voidaan seurata edistymistä kyseisten kassien kulutuksen vähentämisessä.

(9)

On myös osoitettu, että kuluttajavalistus on ratkaisevan tärkeää muovisten kantokassien vähentämistavoitteen saavuttamiselle. Sen vuoksi on aiheellista ponnistella institutionaalisella tasolla tietoisuuden lisäämiseksi muovisten kantokassien käytön ympäristövaikutuksista ja pyrkiä luopumaan siitä nykyisestä käsityksestä, että muovi olisi harmiton ja halpa materiaali.

(10)

Jotta voidaan edistää kestäviä vähennyksiä kevyiden muovisten kantokassien keskimääräisessä kulutuksen tasossa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla huomattavasti vähennetään kevyiden muovisten kantokassien kulutusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY (5) säädettyjen unionin jätepolitiikan yleisten tavoitteiden ja jätehierarkian mukaisesti. Tällaisissa vähennystoimenpiteissä olisi otettava huomioon muovisten kantokassien tämänhetkiset kulutuksen tasot yksittäisissä jäsenvaltioissa siten, että korkeammat tasot edellyttävät kunnianhimoisempia toimia, ja jo saavutetut vähennykset. Jotta voidaan seurata edistymistä kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentymisessä, kansallisten viranomaisten on tarpeen toimittaa tietoja niiden kulutuksesta direktiivin 94/62/EY 12 artiklan mukaisesti.

(11)

Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin voi kuulua taloudellisia ohjauskeinoja, kuten hinnoittelua, veroja ja maksuja, jotka ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi pyrkimyksissä vähentää muovisten kantokassien kulutusta, sekä markkinoille saattamista koskevia rajoituksia, kuten kieltoja, poiketen siitä, mitä direktiivin 94/62/EY 18 artiklassa säädetään, edellyttäen että nämä rajoitukset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

(12)

Nämä toimenpiteet voivat vaihdella sen mukaan, mitkä ovat kevyiden muovisten kantokassien ympäristövaikutukset, kun niitä hyödynnetään tai ne poistetaan käytöstä, kuten niiden kierrätys- ja kompostointiominaisuudet, kestävyys tai erityinen käyttötarkoitus sekä sen mukaan, mitkä ovat kevyiden muovisten kantokassien korvaamisen mahdolliset haitalliset vaikutukset.

(13)

Jäsenvaltiot voivat päättää poikkeuksesta sellaisten kevyiden muovisten kantokassien osalta, joiden paksuus on alle 15 mikronia, jäljempänä ’erittäin kevyet muoviset kantokassit’, jos niitä käytetään irtomyynnissä olevien elintarvikkeiden kuluttajapakkauksina, kun tämä on tarpeen hygieniasyistä, tai kun niiden käyttö auttaa ehkäisemään elintarvikkeiden hävikkiä.

(14)

Jäsenvaltiot voivat vapaasti käyttää tuloja, jotka saadaan direktiivin 94/62/EY nojalla toteutetuista toimenpiteistä, joilla pyritään saavuttamaan kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen kestävä vähentäminen.

(15)

Kuluttajavalistusohjelmilla yleisesti ja lapsille tarkoitetuilla koulutusohjelmilla voi olla huomattava merkitys muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisessä.

(16)

Eurooppalaisessa standardissa EN 13432 ”Vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä kompostoinnin ja biohajoamisen avulla. Testausmenettely ja arviointiperusteet pakkauksen hyväksynnälle” vahvistetaan ominaisuudet, jotka materiaalilla on oltava, jotta sitä pidetään ”kompostoitavana” eli sitä voidaan kierrättää jätteen kompostoinnin ja anaerobisen mädätyksen käsittävän orgaanisen hyödyntämisprosessin avulla. Komission olisi pyydettävä Euroopan standardointikomiteaa kehittämään erillinen standardi kotikompostoitavia pakkauksia varten.

(17)

On tärkeää varmistaa, että biohajoavia ja kompostoitavia muovisia kantokasseja koskevat etiketit tai merkinnät tunnistetaan kaikkialla unionissa.

(18)

Joissakin muovisissa kantokasseissa on niiden valmistajan merkintä ”oxo-biohajoava” tai ”oxo-hajoava”. Tällaisissa kasseissa perinteisiin muoveihin on sekoitettu lisäaineita. Näiden lisäaineiden ansiosta muovi pilkkoutuu ajan mittaan pieniksi hiukkasiksi, jotka jäävät ympäristöön. Näin ollen voi olla harhaanjohtavaa käyttää tällaisista kasseista nimitystä ”biohajoava”, koska ne eivät välttämättä tarjoa ratkaisua roskaamiseen ja voivat päinvastoin lisätä ympäristön saastumista. Komission olisi tarkasteltava, millainen vaikutus oxo-hajoavien muovisten kantokassien käytöllä on ympäristöön, ja annettava asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, johon kuuluu tarvittaessa toimenpiteet niiden kulutuksen rajoittamiseksi tai niiden haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

(19)

Muovisten kantokassien kulutuksen vähentämistä koskevien jäsenvaltioiden toimenpiteiden olisi johdettava kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen kestävään vähenemiseen, eikä niiden tulisi aiheuttaa pakkauksien kokonaistuotannon kasvua.

(20)

Tällä direktiivillä säädettävät toimenpiteet noudattavat komission tiedonantoa ”Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa”, ja niillä pyritään edistämään toimia merten roskaantumisen ehkäisemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY mukaisesti (6).

(21)

Direktiivi 94/62/EY olisi näin ollen muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 94/62/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

”1a.

’muovilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (*) 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua polymeeria, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu kantokassien päärakenneosaksi;

1b.

’muovisilla kantokasseilla’ kantokahvallisia tai kantokahvattomia muovista valmistettuja kantokasseja, joita tarjotaan kuluttajille tavaroiden tai tuotteiden myyntipisteessä;

1c.

’kevyillä muovisilla kantokasseilla’ muovisia kantokasseja, joiden paksuus on alle 50 mikronia;

1d.

’erittäin kevyillä muovisilla kantokasseilla’ muovisia kantokasseja, joiden paksuus on alle 15 mikronia ja joita tarvitaan hygieniasyistä tai joita käytetään irtomyynnissä olevien elintarvikkeiden kuluttajapakkauksina silloin, kun niiden käyttö auttaa ehkäisemään elintarvikkeiden hävikkiä;

1e.

’oxo-hajoavilla muovisilla kantokasseilla’ muovisia kantokasseja, jotka on tehty muovimateriaaleista, jotka sisältävät sellaisia lisäaineita, jotka toimivat katalysaattorina muovimateriaalin pilkkoutumisessa mikrorakeiseksi.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).”"

2)

Lisätään 4 artiklaan kohdat seuraavasti:

”1a.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen kestävä väheneminen alueellaan.

Näihin toimenpiteisiin voi kuulua kansallisia vähennystavoitteita, taloudellisten ohjauskeinojen ylläpito tai käyttöönotto sekä markkinoille saattamisen rajoituksia poiketen siitä, mitä 18 artiklassa säädetään, edellyttäen että nämä rajoitukset ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

Nämä toimenpiteet voivat vaihdella sen mukaan, mitkä ovat kevyiden muovisten kantokassien ympäristövaikutukset, kun niitä hyödynnetään tai ne poistetaan käytöstä, niiden kompostointiominaisuudet, kestävyys tai erityinen käyttötarkoitus.

Jäsenvaltioiden toteuttamiin toimenpiteisiin on kuuluttava jompikumpi tai molemmat seuraavista:

a)

hyväksytään toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vuosittaisen kulutuksen taso ei ylitä 90 kevyttä muovista kantokassia henkeä kohti 31 päivään joulukuuta 2019 mennessä ja 40 kevyttä muovista kantokassia henkeä kohti 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä, tai vastaavia painon avulla ilmaistuja tavoitteita. Erittäin kevyet muoviset kantokassit voidaan jättää kansallisten kulutustavoitteiden ulkopuolelle;

b)

hyväksytään ohjauskeinoja, joilla varmistetaan, että 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä kevyitä muovisia kantokasseja ei jaeta ilmaiseksi tavaroiden ja tuotteiden myyntipisteissä, paitsi jos yhtä tehokkaita ohjauskeinoja otetaan käyttöön. Erittäin kevyet muoviset kantokassit voidaan jättää näiden toimenpiteiden ulkopuolelle.

Jäsenvaltioiden on raportoitava 27 päivästä toukokuuta 2018 alkaen kevyiden muovisten kantokassien vuosittaisesta kulutuksesta antaessaan tietoja pakkauksista ja pakkausjätteistä komissiolle 12 artiklan mukaisesti.

Komissio hyväksyy 27 päivään toukokuuta 2016 mennessä täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä kevyiden muovisten kantokassien vuosittaisen kulutuksen laskemiseksi henkeä kohti ja mukautetaan 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetut raportointitaulukot. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

1b.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa sellaisia toimenpiteitä kuin taloudellisia ohjauskeinoja ja kansallisia vähennystavoitteita kaikkien muovisten kantokassien osalta riippumatta niiden paksuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista.

1c.   Komission ja jäsenvaltioiden on ainakin ensimmäisen vuoden kuluessa 27 päivästä marraskuuta 2016 kannustettava aktiivisesti julkisia tiedotus- ja tietoisuutta lisääviä kampanjoita kevyiden muovisten kantokassien liiallisen kulutuksen haitallisista ympäristövaikutuksista.”

3)

Lisätään artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Biohajoavia ja kompostoitavia muovisia kantokasseja koskevat erityistoimenpiteet

Komissio hyväksyy 27 päivään toukokuuta 2017 mennessä täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan etikettien tai merkintöjen eritelmät, jotta varmistetaan biohajoavien ja kompostoitavien muovisten kantokassien tunnistaminen kaikkialla unionissa ja annetaan kuluttajille oikeaa tietoa tällaisten kassien kompostointiominaisuuksista. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä, että biohajoavat ja kompostoitavat muoviset kantokassit merkitään kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettujen eritelmien mukaisesti.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”20 a artikla

Kertomus kevyiden muovisten kantokassien kulutuksesta

1.   Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 27 päivään marraskuuta 2021 mennessä kertomuksen, jossa arvioidaan 4 artiklan 1 a kohdan mukaisten toimenpiteiden tehokkuutta unionin tasolla roskaantumisen torjunnassa, kuluttajakäyttäytymisen muuttamisessa ja jätteiden syntymisen ehkäisemisessä. Jos arviointi osoittaa, että toteutetut toimenpiteet eivät ole tehokkaita, komissio tarkastelee muita mahdollisia keinoja kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi, mukaan lukien realististen ja saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen unionin tasolla, ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.   Komissio antaa 27 päivään toukokuuta 2017 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan oxo-hajoavien muovisten kantokassien käytön vaikutuksia ympäristöön, ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

3.   Komissio arvioi 27 päivään toukokuuta 2017 mennessä, mitä elinkaaren aikaisia vaikutuksia on eri mahdollisuuksilla vähentää kevyiden muovisten kantokassien kulutusta, ja esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.”

5)

Korvataan 22 artiklan 3 a kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3a.   Edellyttäen, että 4 artiklassa asetetut tavoitteet ja 6 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan, jäsenvaltiot voivat saattaa 4 artiklan 1 a kohdan säännökset ja 7 artiklan säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten toimialojen välisillä sopimuksilla.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2016. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 29 päivänä huhtikuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  EUVL C 214, 8.7.2014, s. 40.

(2)  EUVL C 174, 7.6.2014, s. 43.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 2. maaliskuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. huhtikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/16


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/721,

annettu 20 päivänä huhtikuuta 2015,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vlaamse laurier (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgian hakemus nimityksen ”Vlaamse laurier” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Vlaamse laurier” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Vlaamse laurier” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 2.13 ”Kukat ja koristekasvit” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 432, 2.12.2014, s. 12.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/722,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2015,

tauriinin hyväksymisestä heimoihin Canidae, Felidae ja Mustelidae kuuluvien lajien sekä petokalojen rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Tauriini hyväksyttiin ilman aikarajoitusta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena direktiivin 70/524/ETY mukaisesti. Kyseinen lisäaine merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee tauriinin ja tauriinivalmisteiden uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti uutta käyttötapaa juomaveteen lisättynä. Hakija vaati, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 22 päivänä toukokuuta 2012 antamassaan lausunnossa (3), että synteettinen tauriini katsotaan tehokkaaksi kissojen, koirien ja petokalojen ruokinnassa. Enintään 20 prosenttia eläinperäistä rehua sisältävän ruokinnan aiemmasta käytöstä voidaan päätellä, että kaikki eläinlajit sietävät enintään 0,2 prosenttia tauriinia sisältävää täysrehua. Elintarviketurvallisuusviranomainen suosittelee, että tauriinin käyttöä ei pitäisi enää sallia siipikarjan, sikojen ja märehtijöiden osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että ehdotetuissa käyttöolosuhteissa rehussa ja juomavedessä tauriinilla ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että käyttäjille ei aiheudu turvallisuusongelmia. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun ja veden lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Kissoilla ja koirilla saadut tulokset voidaan ekstrapoloida kattamaan samojen heimojen, toisin sanoen Felidae ja Canidae, muut lajit, koska ne ovat ruoansulatuskanavan toiminnan osalta fysiologisesti sukua olevia lajeja.

(7)

Mustelidae-heimo (näätäeläimet) kuuluu petoeläinten (Carnivora) lahkoon samoin kuin kissaeläimet (Felidae) ja koiraeläimet (Canidae). Näätäeläimet ovat petoeläinlajeja, ja monet niistä ovat obligaatteja lihansyöjiä. Niiden on saatava ravinnostaan tauriinia ja sen lähtöaineita metioniinia tai kysteiinia säilyttääkseen elimistönsä normaalit tauriinipitoisuudet. Tavanomaisia tauriinin lähteitä ovat lihaskudos, aivot ja sisäelimet. Koska lämpökäsittely ja vaihtoehtoisten proteiinilähteiden (joissa tämän aminohapon pitoisuudet ovat alhaisia) käyttö vähentävät tauriinin ja sen lähtöaineiden saatavuutta rehussa, tauriinia on pitkään käytetty ruokinnassa lisäaineena, jotta näätäeläinten tauriininsaantitarpeen täyttyminen voidaan varmistaa.

(8)

Tauriinin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(9)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua uusien hyväksynnästä aiheutuvien vaatimusten noudattamiseen.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus” kuuluva liitteessä tarkoitettu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

1.   Sallitaan liitteessä tarkoitetun aineen ja sitä sisältävän esiseoksen, joka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää marraskuuta 2015 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä tarkoitettua ainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää marraskuuta 2015 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu petokaloille.

3.   Sallitaan liitteessä tarkoitettua ainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää toukokuuta 2017 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu koiraeläimille (Canidae), kissaeläimille (Felidae) ja näätäelämille (Mustelidae).

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(6):2736.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, tai mg tehoainetta/litra vettä

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus.

3a370

Tauriini

Lisäaineen koostumus

Tauriini

Tehoaine

Tauriini

IUPAC-nimi: 2-aminoetaanisulfonihappo

C2H7NO3S

CAS-numero: 107-35-7

Tauriini, kiinteässä muodossa, valmistettu kemiallisen synteesin avulla: vähintään 98 %.

Analyysimenetelmä  (1)

Tauriinin määrittäminen rehun lisäaineesta: ionivaihtokromatografia, kolonnin jälkeinen ninhydriinijohdannaisten muodostaminen (Euroopan farmakopeaan sisältyvä aminohappojen määritysmenetelmä – Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 menetelmä 1).

Tauriinin määrittäminen esiseoksista ja rehusta: ionivaihtokromatografia, kolonnin jälkeinen ninhydriinijohdannaisten muodostaminen ja fotometrinen havaitseminen: perustuen komission asetukseen (EY) N:o 152/2009 (liitteessä III oleva F jakso) tai korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografiaan (RP-HPLC) yhdessä fluoresenssidetektorin (AOAC 999.12) kanssa.

Tauriinin määrittäminen vedestä: nestekromatografia yhdessä UV- tai fluoresenssidetektorin (AOAC 997.05) kanssa.

Canidae, Felidae ja Mustelidae sekä petokalat

1.

Tauriinia saa saattaa markkinoille ja käyttää valmisteesta koostuvana lisäaineena.

2.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Suositellut enimmäispitoisuudet milligrammoina tauriinia/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %:

Felidae: 2 500

Petokalat: 25 000

Canidae ja Mustelidae: 2 000 .

4.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

5.

Lisäainetta saa käyttää juomavedessä.

26. toukokuuta 2025


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/723,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2015,

biotiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista päivänä 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Biotiini hyväksyttiin ilman aikarajoitusta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena direktiivin 70/524/ETY mukaisesti. Kyseinen tuote merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhdessä sen 7 artiklan kanssa jätettiin kaksi hakemusta, jotka koskivat biotiinin ja sen valmisteiden uudelleenarviointia kaikilla eläinlajeilla ja, kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti, uutta käyttötapaa juomaveteen lisättynä. Hakija pyysi, että kyseinen lisäaine luokiteltaisiin luokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”. Hakemusten mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 16 päivänä lokakuuta 2012 ja 17 päivänä lokakuuta 2012 antamissaan lausunnoissa (3), että ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti rehussa ja juomavedessä käytettynä biotiini ei vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että synteettistä biotiinia pidetään tehokkaana biotiinin lähteenä eläinten ruokinnassa ja että käyttäjille ei aiheudu turvallisuusongelmia. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehussa ja juomavedessä olevien lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(5)

Biotiinin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä täsmennetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua uusien hyväksynnästä aiheutuvien vaatimusten noudattamiseen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus” kuuluva liitteessä täsmennetty aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

1.   Sallitaan liitteessä täsmennetyn aineen ja sitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää marraskuuta 2015 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2.   Sallitaan liitteessä täsmennettyä ainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää marraskuuta 2015 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

3.   Sallitaan liitteessä täsmennettyä ainetta sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää toukokuuta 2017 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(11):2925;EFSA Journal 2012;10(11):2926.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, tai mg tehoainetta/l vettä

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus.

3a880

Biotiini

Lisäaineen koostumus

Biotiini

Tehoaine

D-(+)-biotiini

C10H16N2O3S

CAS-nro: 58-85-5

Biotiini, kiinteässä muodossa, valmistettu kemiallisen synteesin avulla.

Puhtausvaatimukset: vähintään 97 %.

Analyysimenetelmä  (1)

D-(+)-biotiinin määrittäminen rehun lisäaineesta: potentiometrinen titraus ja ominaiskiertoon perustuva tunnistus (Euroopan farmakopea 6.0, menetelmä 01/2008:1073).

D-(+)-biotiinin määrittäminen esiseoksista ja rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan (RP-HPLC-MS/MS).

D-(+)-biotiinin määrittäminen vedestä: mikrobiologinen määritys (Yhdysvaltain farmakopea 21, 3. täydennysosa, menetelmä (88) 1986)

Kaikki eläinlajit

1.

Biotiinia voidaan saattaa markkinoille ja käyttää valmisteesta koostuvana lisäaineena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa.

4.

Lisäainetta saa käyttää juomaveteen.

26. toukokuuta 2025


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/724,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2015,

retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin ja retinyylipropionaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

A-vitamiini hyväksyttiin ilman aikarajoitusta kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena direktiivin 70/524/ETY mukaisesti. Kyseinen tuote merkittiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koskee retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin ja retinyylipropionaatin muodossa olevan A-vitamiinin ja niiden sisältämien valmisteiden uudelleenarviointia kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti uutta käyttötapaa juomaveteen lisättynä. Hakija vaati, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 12 päivänä joulukuuta 2012 antamassaan lausunnossa (3), että retinyyliasetaatilla, retinyylipalmitaatilla ja retinyylipropionaatilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti rehussa käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, että retinyyliasetaatti, retinyylipalmitaatti ja retinyylipropionaatti ovat tehokkaita A-vitamiinin lähteitä, eikä käyttäjille aiheudu turvallisuusongelmia. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman, rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin ja retinyylipropionaatin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät lukuun ottamatta juomavettä. Sen vuoksi kyseisten aineiden käyttö rehussa tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä. A-vitamiinille olisi sen muodosta riippumatta vahvistettava enimmäispitoisuudet. A-vitamiinia ei pitäisi antaa suoraan juomaveteen lisättynä, koska ylimääräinen antoreitti lisäisi kuluttajiin kohdistuvaa riskiä. Retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin ja retinyylipropionaatin hyväksyntä funktionaaliseen ryhmään ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus” kuuluvina ravitsemuksellisina lisäaineina olisi näin ollen evättävä siltä osin kuin on kyse niiden käytöstä vedessä. Tätä kieltoa ei sovelleta niihin lisäaineisiin, jotka sisältyvät rehuseokseen, joka myöhemmin annostellaan veden mukana.

(7)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä hyväksynnän edellytysten muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua uusien hyväksynnästä aiheutuvien vaatimusten noudattamiseen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus” kuuluvat liitteessä tarkoitetut aineet eläinten ruokinnassa käytettävinä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin ja retinyylipropionaatin hyväksyntä lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus” kuuluvina lisäaineina evätään siltä osin kuin on kyse niiden käytöstä vedessä.

3 artikla

Sallitaan liitteessä tarkoitettujen aineiden ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää marraskuuta 2015 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

Sallitaan liitteessä tarkoitettuja aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää toukokuuta 2016 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

Sallitaan liitteessä tarkoitettuja aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 26 päivää toukokuuta 2017 ennen 26 päivää toukokuuta 2015 voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu muille kuin elintarviketuotantoeläimille.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2013, 11(1):3037.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

IU A-vitamiinia/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus.

3a672a

”Retinyyliasetaatti” tai ”A-vitamiini”

Lisäaineen koostumus

Retinyyliasetaatti

Trifenyylifosfiinioksidi (TPPO): ≤ 100 mg/kg

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Retinyyliasetaatti

C22H32O2

CAS-numero: 127-47-9

Retinyyliasetaatti, kiinteässä muodossa, valmistettu kemiallisen synteesin avulla.

Puhtausvaatimukset: vähintään 95 % (vähintään 2,76 MIU/g).

Analyysimenetelmät  (1)

A-vitamiinin määrittäminen rehun lisäaineesta: ohutkerroskromatografia yhdessä UV-detektion (TLC-UV) kanssa (Euroopan farmakopean 6. painos, monografia 0217).

A-vitamiinin määrittäminen esiseoksista ja rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia (RP-HPLC) yhdessä UV- tai fluoresenssidetektion kanssa –asetus (EY) N:o 152/2009 (2).

Imevät ja vieroitetut porsaat

16 000

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Retinyyliasetaattia saa saattaa markkinoille ja käyttää valmisteesta koostuvana lisäaineena.

3.

Pitoisuuden osalta, sellaisena kuin se esitetään merkinnöissä, on käytettävä seuraavaa vastaavuutta: 1 IU = 0,344 μg retinyyliasetaattia.

4.

Retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin tai retinyylipropionaatin seos ei saa ylittää enimmäispitoisuutta kyseisten lajien ja ryhmien osalta.

5.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

6.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

26. toukokuuta 2025

Lihasiat

6 500

Emakot

12 000

Muut siat

Kanat ja toissijaiset siipikarjalajit

≤ 14 vuorokautta

20 000

> 14 vuorokautta

10 000

Kalkkunat

≤ 28 vuorokautta

20 000

> 28 vuorokautta

10 000

Muu siipikarja

10 000

Lypsylehmät ja siitoslehmät

 

9 000

Kasvatusvasikat

4 kuukautta

16 000

Muut vasikat ja lehmät

25 000

Kasvatuskaritsat ja -kilit

≤ 2 kuukautta

16 000

> 2 kuukautta

Lihotettavat naudat, lampaat ja vuohet

10 000

Muut naudat, lampaat ja vuohet

Nisäkkäät

Vain maidonkorvikkeet: 25 000

Muut eläinlajit

3a672b

 

”Retinyylipalmitaatti” tai ”A-vitamiini”

Lisäaineen koostumus

Retinyylipalmitaatti

Trifenyylifosfiinioksidi (TPPO): ≤ 100 mg/kg lisäainetta

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Retinyylipalmitaatti

C36H60O2

CAS numero: 79-81-2

Retinyylipalmitaatti, kiinteässä ja nestemäisessä muodossa, valmistettu kemiallisen synteesin avulla: vähintään 90 % tai 1,64 MIU/g.

Analyysimenetelmät  (1)

A-vitamiinin määrittäminen rehun lisäaineesta: ohutkerroskromatografia yhdessä UV-detektion (TLC-UV) kanssa (Euroopan farmakopean 6. painos, monografia 0217).

A-vitamiinin määrittäminen esiseoksista ja rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia (RP-HPLC) yhdessä UV- tai fluoresenssidetektion kanssa – komission asetus (EY) N:o 152/2009.

Imevät ja vieroitetut porsaat

16 000

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Retinyylipalmitaattia saa saattaa markkinoille ja käyttää valmisteesta koostuvana lisäaineena.

3.

Pitoisuuden osalta, sellaisena kuin se esitetään merkinnöissä, on käytettävä seuraavaa vastaavuutta: 1 IU = 0,5458 μg retinyylipalmitaattia.

4.

Retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin tai retinyylipropionaatin seos ei saa ylittää enimmäispitoisuutta kyseisten lajien ja ryhmien osalta.

5.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

6.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

26. toukokuuta 2025

Lihasiat

6 500

Emakot

12 000

Muut siat

Kanat ja toissijaiset siipikarjalajit

≤ 14 vuorokautta

20 000

> 14 vuorokautta

10 000

Kalkkunat

≤ 28 vuorokautta

20 000

> 28 vuorokautta

10 000

Muu siipikarja

10 000

Lypsylehmät ja siitoslehmät

9 000

Kasvatusvasikat

4 kuukautta

16 000

Muut vasikat ja lehmät

25 000

Kasvatuskaritsat ja -kilit

≤ 2 kuukautta

16 000

> 2 kuukautta

Lihotettavat naudat, lampaat ja vuohet

10 000

Muut naudat, lampaat ja vuohet

Nisäkkäät

Vain maidonkorvikkeet: 25 000

Muut eläinlajit

3a672c

 

”Retinyylipropionaatti” tai ”A-vitamiini”

Lisäaineen koostumus

Retinyylipropionaatti

Trifenyylifosfiinioksidi (TPPO): ≤ 100 mg/kg lisäainetta

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Retinyylipropionaatti

C23H34O2

CAS-numero: 7069-42-3

Retinyylipropionaatti, nestemäisessä muodossa, valmistettu kemiallisen synteesin avulla: vähintään 95 % tai 2,64 MIU/g.

Analyysimenetelmät  (1)

A-vitamiinin määrittäminen rehun lisäaineesta: ohutkerroskromatografia yhdessä UV-detektion (TLC-UV) kanssa (Euroopan farmakopean 6. painos, monografia 0217).

A-vitamiinin määrittäminen esiseoksista ja rehusta: korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia (RP-HPLC) yhdessä UV- tai fluoresenssidetektion kanssa –asetus (EY) N:o 152/2009.

Imevät ja vieroitetut porsaat

16 000

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Retinyylipropionaattia saa saattaa markkinoille ja käyttää valmisteesta koostuvana lisäaineena.

3.

Pitoisuuden osalta, sellaisena kuin se esitetään merkinnöissä, on käytettävä seuraavaa vastaavuutta: 1 IU = 0,3585 μg retinyylipropionaattia.

4.

Retinyyliasetaatin, retinyylipalmitaatin tai retinyylipropionaatin seos ei saa ylittää enimmäispitoisuutta kyseisten lajien ja ryhmien osalta.

5.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia ja stabiiliutta koskevat edellytykset.

6.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

26. toukokuuta 2025

Lihasiat

6 500

Emakot

12 000

Muut siat

Kanat ja toissijaiset siipikarjalajit

≤ 14 vuorokautta

20 000

> 14 vuorokautta

10 000

Kalkkunat

≤ 28 vuorokautta

20 000

> 28 vuorokautta

10 000

Muu siipikarja

10 000

Lypsylehmät ja siitoslehmät

9 000

Kasvatusvasikat

4 kuukautta

16 000

Muut vasikat tai lehmät

25 000

Kasvatuskaritsat ja -kilit

≤ 2 kuukautta

16 000

> 2 kuukautta

Lihotettavat naudat, lampaat ja vuohet

10 000

Muut naudat, lampaat ja vuohet

Nisäkkäät

Vain maidonkorvikkeet: 25 000

Muut eläinlajit


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Komission asetus (EY) N:o 152/2009, annettu 27 päivänä tammikuuta 2009, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen virallista valvontaa varten (EUVL L 54, 26.2.2009, s. 1).


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/32


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/725,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/360 mukaista sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivän vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/360 (2) mukaisesti myönnetyllä yksityisen varastoinnin tuella on ollut myönteinen vaikutus sianliha-alan markkinoihin. Hintojen voidaan odottaa vakautuvan edelleen.

(2)

Tämän vuoksi olisi lopetettava yksityisen varastoinnin tuki sianliha-alalla ja vahvistettava hakemusten jättämisen päättymispäivä.

(3)

Oikeusvarmuuden vuoksi täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/360 olisi kumottava.

(4)

Keinottelun välttämiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/360 mukaista sianlihan yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten jättämisen päättymispäivä on 8 päivä toukokuuta 2015.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/360 8 päivästä toukokuuta 2015.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen sopimuksiin, jotka on tehty kyseisen asetuksen mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/360, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2015, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä sianlihalle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 62, 6.3.2015, s. 16).


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/726,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

0707 00 05

AL

49,4

TR

110,0

ZZ

79,7

0709 93 10

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

0805 10 20

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/36


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/727,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015,

ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon valvontamaksuista 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) (1) ja erityisesti sen 9 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki päättää vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten antamalla valvontamaksuilmoitukset, ja julkaisee nämä tiedot verkkosivuillaan asianomaisena valvontamaksukautena 30. huhtikuuta mennessä.

(2)

Ensimmäistä valvontamaksukautta eli marraskuuta ja joulukuuta 2014 koskeva valvontamaksuilmoitus annetaan yhdessä vuoden 2015 valvontamaksukautta koskevan valvontamaksuilmoituksen kanssa. Vuonna 2015 perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulisi näin ollen heijastaa menoja, joita EKP:lle on marraskuusta 2014 lukien koitunut valvontatehtävistä.

(3)

Nämä menot koostuvat pääasiassa kuluista, jotka liittyvät suoraan EKP:n valvontatehtäviin, esimerkiksi merkittävien yhteisöjen valvontaan, vähemmän merkittävien yhteisöjen valvontaa koskevaan seurantaan sekä horisontaalisten tehtävien ja erityispalvelujen suorittamiseen. Se kattaa myös EKP:n valvontatehtäviin liittyviä välillisiä kuluja, kuten EKP:n antamiin tukipalveluihin, mukaan lukien toimitiloihin, henkilöstöhallintoon ja tietohallintoon, liittyviä kuluja.

(4)

Jotta voitaisiin laskea kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän maksettava valvontamaksu, yhteenlasketut kulut jaetaan kahteen osaan: merkittäviin yhteisöihin ja ryhmittymiin sekä vähemmän merkittäviin yhteisöihin ja ryhmittymiin. Kulujen jakaminen perustuu menojen kohdentamiseen yhtäältä merkittävien valvottavien yhteisöjen suoraa valvontaa hoitaville ja toisaalta vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen välillistä valvontaa hoitaville EKP:n toimialoille.

(5)

EKP:lle ensimmäisellä valvontamaksukaudella aiheutuneet menot, jotka liittyvät pankkivalvontatehtäviin ja jotka peritään valvontamaksujen muodossa, on sisällytetty EKP:n tilikautta 2014 koskevaan tilinpäätökseen (2).

(6)

Arvioidut vuotuiset menot vuoden 2015 valvontamaksukaudelle on johdettu EKP:n hyväksytystä talousarviosta, ottaen huomioon arvioitujen, EKP:lle koituvien vuotuisten menojen kehityksen niiden tietojen perusteella, jotka olivat saatavilla tätä päätöstä valmisteltaessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (3) ja asetuksessa (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) olevia määritelmiä.

2 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ensimmäisellä valvontamaksukaudella ja vuonna 2015

1.   Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ensimmäisellä valvontamaksukaudella ja vuonna 2015 on 325 986 085 euroa, joka vastaa marraskuuta ja joulukuuta 2014 koskevia EKP:n todellisia kuluja ja arviota EKP:n vuotuisista kuluista vuonna 2015, kuten tämän päätöksen liitteessä I on eritelty.

2.   Kukin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokka maksaa vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän, kuten tämän päätöksen liitteessä II on täsmennetty.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä huhtikuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.

(2)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu helmikuussa 2015.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


LIITE I

(euroa)

 

2014

2015

Yhteensä

Palkat ja etuudet

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Vuokrat ja rakennusten ylläpito

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Muut toimintamenot

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Yhteensä

29 973 012

296 013 073

325 986 085


LIITE II

(euroa)

 

2014

2015

Yhteensä

Valvontamaksut

29 973 012

296 013 073

325 986 085

joista:

 

 

 

Merkittäviltä yhteisöiltä tai merkittäviltä ryhmittymiltä perityt maksut

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Vähemmän merkittäviltä yhteisöiltä tai vähemmän merkittäviltä ryhmittymiltä perityt maksut

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Oikaisuja

6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/39


Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2015/116, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2015 ja 25 päivän tammikuuta 2020 väliseksi kaudeksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 20, 27. tammikuuta 2015 )

1.

Sivulla 49, liitteessä I:

on:

”D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia”

pitää olla:

”D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya”

2.

Sivulla 50, liitteessä I:

on:

”Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León”

pitää olla:

”Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León”

3.

Sivulla 64, liitteessä II:

on:

”Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois”

pitää olla:

”Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe”

4.

Sivulla 69, liitteessä II:

on:

”D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya”

pitää olla:

”D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya”

5.

Sivulla 69, liitteessä II:

on:

”D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura”

pitää olla:

”D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura”


6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/40


Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2015/190, annettu 5 päivänä helmikuuta 2015, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2015 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2020 päättyväksi kaudeksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 31, 7. helmikuuta 2015 )

1.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton”

pitää olla:

”Cllr Soterios ALAMBRITIS

Member of London Borough of Merton”

2.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd”

pitää olla:

”Mr Michael ANTONIW AM

Member of the National Assembly for Wales”

3.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council”

pitää olla:

”Cllr Robert Charles BRIGHT

Member of Newport City Council”

4.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council”

pitää olla:

”Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Member of East Renfrewshire Council”

5.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council”

pitää olla:

”Cllr Joseph COONEY

Member of Pendle Council”

6.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council”

pitää olla:

”Cllr Trevor William CUMMINGS

Member of Ards Borough Council”

7.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority”

pitää olla:

”Mr Jeremy Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly”

8.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly”

pitää olla:

”Ms Megan FEARON MLA

Member of the Northern Ireland Assembly”

9.

Sivulla 27, liitteessä I:

on:

”Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn”

pitää olla:

”Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP

Member of the Scottish Parliament”

10.

Sivulla 28, liitteessä I:

on:

”Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council”

pitää olla:

”Cllr Gordon Charles KEYMER

Member of Tandridge Council”

11.

Sivulla 28, liitteessä I:

on:

”Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling”

pitää olla:

”Cllr Cormick MCCHORD

Member of Stirling Council”

12.

Sivulla 28, liitteessä I:

on:

”Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland”

pitää olla:

”Mr William Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament”

13.

Sivulla 28, liitteessä I:

on:

”Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council”

pitää olla:

”Cllr Paul WATSON

Member of Sunderland Council”

14.

Sivulla 29, liitteessä II:

on:

”Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority”

pitää olla:

”Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly”

15.

Sivulla 29, liitteessä II:

on:

”Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council”

pitää olla:

”Cllr Barbara GRANT

Member of East Renfrewshire Council”

16.

Sivulla 29, liitteessä II:

on:

”Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council”

pitää olla:

”Cllr Arnold George HATCH

Member of Craigavon Borough Council”

17.

Sivulla 29, liitteessä II:

on:

”Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland”

pitää olla:

”Mr James Robert HUME MSP

Member of the Scottish Parliament”

18.

Sivulla 30, liitteessä II:

on:

”Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands”

pitää olla:

”Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP

Member of the Scottish Parliament”

19.

Sivulla 30, liitteessä II:

on:

”Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly”

pitää olla:

”Mr Fearghal MCKINNEY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly”

20.

Sivulla 30, liitteessä II:

on:

”Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council”

pitää olla:

”Cllr Robert John PRICE

Member of Oxford Council”

21.

Sivulla 30, liitteessä II:

on:

”Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council”

pitää olla:

”Cllr Gary ROBINSON

Member of Shetland Islands Council”

22.

Sivulla 30, liitteessä II:

on:

”Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr”

pitää olla:

”Mr Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales”

23.

Sivulla 30, liitteessä II:

on:

”Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council”

pitää olla:

”Cllr Martin John Beresford VEAL

Member of Bath & North East Somerset Council”