ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 92

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
8. huhtikuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/548, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/549, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/550, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Fränkischer Grünkern (SAN))

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/551, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Miel des Cévennes (SMM))

19

 

*

Komission asetus (EU) 2015/552, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,3-diklooripropeenin, bifenoksin, dimetenamidi-p:n, proheksadionin, tolyylifluanidin ja trifluraliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/553, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, tehoaineen serevisani hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

86

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/554, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

89

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/555, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta

91

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/556, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

101

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/557, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/558, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2015, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/548,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 12 päivänä huhtikuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 359/2011 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 12 päivänä huhtikuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 359/2011.

(2)

Neuvoston päätöksen 2011/235/YUTP (2) uudelleentarkastelun perusteella neuvosto on päättänyt, että kyseisen päätöksen sisältämiä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 13 päivään huhtikuuta 2016 saakka.

(3)

Neuvosto on myös todennut, että asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteeseen I sisältyvät tiettyjä henkilöitä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Lisäksi ei ole enää perusteita pitää kahta henkilöä neuvoston asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteessä I olevassa luettelossa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Tämän lisäksi olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteeseen I sisältyvä yhtä henkilöä koskeva merkintä.

(6)

Näin ollen asetuksen (EU) N:o 359/2011 liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 359/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12. huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 100, 14.4.2011, s. 51).


LIITE

1)

Poistetaan päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevasta luettelosta seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Korvataan päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöä koskevat merkinnät seuraavasti:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

10.

RADAN Ahmad-Reza

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran) – Syntymäaika: 1963

Poliisin strategisen tutkimuskeskuksen johtaja, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaispäällikkö kesäkuuhun 2014. Radan vastasi kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vuodesta 2008 alkaen poliisien toteuttamista mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä tai vangitsemisista, joihin poliisit syyllistyivät.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Syntymäpaikka: Teheran – Syntymäaika: 1963

IRGC:n tiedusteluasioiden apulaiskomentaja. Basij-joukkojen entinen komentaja lokakuuhun 2009 saakka. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadin tuomioistuimen entinen presidentti syyskuuhun 2014. Shariatia ollaan todennäköisesti parhaillaan osoittamassa muihin tehtäviin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Syntymäpaikka: Najafabad (Iran) – Syntymäaika: 1945

Asiantuntijaneuvoston jäsen ja korkeimman johtajan edustaja Markazin (”keskisessä”) maakunnassa. Iranin entinen valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka ja entinen Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri.

Iranin valtakunnansyyttäjänä määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia. On myös vastuussa väärinkäytöksistä Kahrizakin pidätyskeskuksessa.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaalien jälkeiseen kriisiin liittyneistä pidätystapauksista ja uhkaili säännöllisesti pidätettyjen perheitä heidän hiljentämisekseen. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti Haddadin osallisuuden pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäynteihin. Häntä kuulusteltiin tuomioistuimessa Kahrizakin julmuuksista. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti Heydarifarin osallisuuden pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Syntymäpaikka: Yazd (Iran) – Syntymäaika: 1953

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009. Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalanvastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemantuomio, ja epäsi kuolemantuomion saaneilta oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa hyökkäsi myös reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidätti heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. On käsitellyt vaalien jälkeisiä oikeustapauksia. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille ja toimittajille sekä useita kuolemantuomioita mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Syntymäpaikka: Ejiyeh – Syntymäaika: noin 1956

Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 alkaen ja oikeuslaitoksen tiedottaja ja entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana. Hänen toimiessaan tiedusteluministerinä vuoden 2009 vaalien aikana hänen alaisuudessaan olleet tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi mm. kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Syntymäpaikka: Meybod, Yazd (Iran) – Syntymäaika: 1967

Teheranin entinen yleinen syyttäjä elokuuhun 2009.

Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Tammikuussa 2010 Mortazavin katsottiin parlamentaarisessa tutkinnassa olleen suoraan vastuussa kolmen henkilön pidätykseen, jotka sittemmin kuolivat ollessaan pidätettyinä. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätettyjen kolmen miehen kuolemaan. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti Mortazavin osallisuuden pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja on määrännyt useita kuolemantuomioita mielenosoittajille.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Korkeimman oikeuden tuomari. Entinen ylituomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teheranin tuomioistuimen presidentti. Iranin vankilaorganisaation entinen päällikkö. Osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen peittelyyn.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Iranin huumausaineiden vastaisen keskusyksikön pääjohtaja. Teheranin poliisin entinen päällikkö. Hänen päällikkökaudellaan poliisijoukot syyllistyivät laittomaan voimankäyttöön pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan. Teheranin poliisi osallistui myös vuonna 2009 Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa iranilaisen Majlis-komission mukaan poliisi ja Basij-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja huhtikuusta 2014. Teheranin tuomioistuimen entinen presidentti. Teheranin tuomioistuimen presidenttinä syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epäämiseen ja teloitusten lisäämiseen.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Iranin oikeuslaitoksen neuvonantaja. Shirazin entinen syyttäjä vuoteen 2012. Baneshi oli vastuussa kuolemanrangaistusten ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä ja määräsi lukuisia kuolemantuomioita. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti tekosyynä usean hallintoa vastustavan tuomitsemiseksi kuolemaan.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahanin apulaissyyttäjä. Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen pidätetyiltä. Esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana. Näin ollen Habibi on osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä ja teloitusten määrän jyrkkää kasvua vuoden 2011 alusta lähtien.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Syntymäpaikka: Ispahan – Syntymäaika: 1956

Asevoimien apulaispäällikkö. Hejazilla on ollut keskeinen rooli Iranin vihollisten pelottelussa ja uhkailemisessa sekä Irakin kurdikylien pommittamisessa. IRGC:n Sarollah-joukkojen entinen päällikkö Teheranissa ja entinen Basij-joukkojen päällikkö. Hän oli keskeisessä asemassa vaalien jälkeisissä mielenosoittajien vaientamistoimissa.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tabrizin syyttäjä. Osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa ja osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Syntymäpaikka: Oroumieh (Iran) – Syntymäaika: 1959/60

Entisen presidentin ja nykyisen sovitteluneuvoston jäsenen Mahmoud Ahmadinejadin neuvonantaja ja Perseverance Front -periaatteellisrintaman jäsen. Hyvinvointi- ja sosiaaliturvaministeri vuosina 2009–2011. Sisäministeri elokuuhun 2009. Sisäministeri Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14. kesäkuuta 2009 tehdyistä iskuista ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (pahamaineinen kerros -4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahin syyttäjä. Malekilla on ollut rooli Iranissa annettavien kuolemantuomioiden määrän dramaattisessa kasvussa. Hän toimi esimerkiksi syyttäjänä tapauksessa, jossa seitsemän huumeiden salakuljetuksesta tuomittua vankia hirtettiin 3 päivänä tammikuuta 2010 Kermanshahin keskusvankilassa.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Syntymäpaikka: Selseleh (Iran) – Syntymäaika: 1964

Kansallisen turvallisuus- ja ulkopoliittisen komitean jäsen. Lorestanin maakunnan parlamentaarinen edustaja. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisen komission jäsen. Evinin vankilan entinen johtaja vuoteen 2012. Kidutus oli Evinin vankilassa yleinen käytäntö Sourin toimiessa sen johtajana. Osastolla 209 pidettiin useita aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti vallassa olevan hallituksen toimia.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Iranin parlamentin jäsen. Teheranin maakunnan entinen kenraalikuvernööri (”Farmandar”) syyskuuhun 2010 saakka. Hän oli vastuussa poliisivoimien väliintulosta ja niin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntymäpaikka: Shahr Kord-Isfahan – Syntymäaika: 1959

Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtaja. Entinen Teheranin maakunnan IRGC:n kenraalikuvernööri.

On kuvernöörin ja Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtajan ominaisuudessa päävastuussa kaikista IRGC:n sortotoimista Teheranin maakunnassa, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta kesäkuusta 2009 lähtien.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Tuomari Teheranin maakunnan rikostuomioistuimessa. Entinen tuomari Evinin tuomioistuimen ensimmäisessä jaostossa. Johtanut useita oikeudenkäyntejä mielenosoittajia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyntiä: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammikuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen toimintansa vuoksi. Evinin vankilan yhteyteen perustettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja Jafari Dolatabadi kannatti sen perustamista maaliskuussa 2010. Kyseisessä vankilassa jotkut syytetyt on eristetty, pahoinpidelty ja pakotettu antamaan vääriä lausuntoja.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Syntymäpaikka: Mashad (Iran) – Syntymäaika: 1952

Yleisen syyttäjän sijainen, vastuussa poliittisista ja turvallisuuskysymyksistä. Entinen oikeusministeri vuosina 2009–2013.

Bakhtiarin ollessa oikeusministerinä olosuhteet Iranin vankiloissa huononivat alle hyväksyttyjen kansainvälisten standardien ja vankeja kaltoin kohdeltiin laajalti. Lisäksi hän oli keskeisessä asemassa iranilaisten maastamuuttajien uhkaamisessa ja vainoamisessa ilmoittamalla sellaisen erityistuomioistuimen perustamisesta, joka keskittyy erityisesti maan ulkopuolella asuviin iranilaisiin. Hänen valtakaudellaan myös teloitusten lukumäärä nousi jyrkästi Iranissa, mukaan lukien hallituksen ilmoittamatta jättämät salaiset teloitukset ja huumausainerikoksista tuomitut teloitukset.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntymäpaikka: Rafsanjan, Kerman – Syntymäaika: 1961

Entisen presidentin ja nykyisen sovitteluneuvoston jäsenen Mahmoud Ahmadinejadin neuvonantaja. Entinen kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri (2009–2013). Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistui toimittajiin kohdistuneisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran) – Syntymäaika: 1956

Pappien roolia sodassa käsittelevistä julkaisuista vastaavan organisaation johtaja. Entinen tiedusteluasioiden ministeri (2009–2013).

Hänen johdollaan tiedusteluministeriö jatkoi laajalle levinnyttä mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden mielivaltaista vangitsemista ja vainoamista. Tiedusteluministeriö johtaa Evinin vankilan osastoa 209, jossa useita aktivisteja on pidetty vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti vallassa olevan hallituksen toimia. Ministeriön kuulustelijat ovat hakanneet osaston 209 vankeja ja syyllistyneet henkiseen ja seksuaaliseen pahoinpitelyyn.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Syntymäpaikka: Dezful (Iran) – Syntymäaika: 22.7.1959

Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) johtaja marraskuuhun 2014. Zarghamia ollaan todennäköisesti parhaillaan osoittamassa muihin tehtäviin. Toimiessaan IRIBin johtajana hän vastasi kaikista ohjelmapäätöksistä. IRIB on lähetyksissään esittänyt vangituilta pakottamalla saatuja tunnustuksia ja joukon ”näytösoikeudenkäyntejä” elokuussa 2009 ja joulukuussa 2011. Nämä ovat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeudenmukaista menettelyä koskevien kansainvälisten määräysten selvä loukkaus.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Syntymäpaikka: Maragheh (Iran) – Syntymäaika: 1957

Teheranin kaupunginvaltuuston jäsen. Entinen tiedotus- ja viestintäministeri (2009–2012).

Tiedotusministerinä hän oli yksi internetin käytön ja myös kaikenlaisen viestinnän (erityisesti matkapuhelinten) sensuurista ja valvonnasta vastaavista korkeista viranomaisista. Kuulustelijat käyttävät poliittisten vankien henkilötietoja, postia ja viestejä heitä kuulustellessaan. Useaan otteeseen vuoden 2009 presidentinvaalien jälkeen ja katumielenosoitusten aikana matkapuhelin- ja tekstiviestiyhteydet katkaistiin, satelliittitelevisiokanavia häirittiin ja internetyhteydet katkaistiin paikallisesti tai ainakin niitä hidastettiin.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Teknologia- ja viestintäasioista vastaavana poliisieverstinä hän ilmoitti kampanjasta hakkerien rekrytoimiseksi hallituksen palvelukseen tarkoituksena internet-viestinnän valvonnan tehostaminen ja ”vaarallisten” sivustojen vahingoittaminen.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Syntymäpaikka: Najaf (Irak) – Syntymäaika: 1960 tai elokuu 1961

Oikeuslaitoksen johtaja. Oikeuslaitoksen johtajan on annettava suostumuksensa ja hyväksyttävä allekirjoituksellaan jokainen rangaistus, jonka perusteena on qisas (hyvitys), hodoud (rikos Jumalaa vastaan) ja ta'zirat (rikos valtiota vastaan). Tämä sisältää kuolemanrangaistukseen, raipparangaistukseen ja amputoimiseen johtavat tuomiot. Tältä osin hän on henkilökohtaisesti hyväksynyt allekirjoituksellaan monia kuolemanrangaistuksia, jotka ovat kansainvälisten normien kanssa ristiriidassa, mukaan lukien kivityksiä, hirttoteloituksia, alaikäisten teloituksia ja julkisia teloituksia esimerkiksi niin, että vankeja on riiputettu sillalta tuhansien katsojien edessä.

Hän on myös sallinut ruumiillisen rangaistuksen käsittävät tuomiot kuten amputaatiot ja hapon tiputtamisen tuomitun silmiin. Sen jälkeen kun Sadeq Larijani aloitti tehtävässään, poliittisten vankien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vähemmistöihin kuuluvien mielivaltaiset pidätykset lisääntyivät selvästi. Teloitukset lisääntyivät myös jyrkästi vuoden 2009 jälkeen. Sadeq Larijani on myös vastuussa siitä, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin laiminlyödään systemaattisesti Iranin oikeusprosessissa.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Kuuluu korkeimman johtajan sisäpiiriin, osavastuussa vuodesta 2009 lähtien harjoitetun mielenosoitusten tukahduttamisen suunnittelusta ja lähellä niitä tahoja, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Syntymäpaikka: Dezful (Iran) – Syntymäaika: 1954

Holokaustin maailmansäätiön pääsihteeri. Säätiö perustettiin holokaustin maailmanlaajuisen kuvan tarkistamisesta vuonna 2006 järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa, jonka järjestämisestä Ramin vastasi Iranin hallituksen puolesta. Lehdistöasioiden varaministerinä hän oli ylin sensuurista vastaava henkilö joulukuuhun 2013 asti ja oli siinä ominaisuudessa suoraan vastuussa useiden uudistusmielisten kustantamoiden (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh jne.) lopettamisesta, riippumattoman uutistoimiston sulkemisesta ja toimittajien pelottelusta ja pidätyksistä.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Syntymäpaikka: Meibod (Iran) – Syntymäaika: 1967

Iranin toiseksi suurimman kaupungin Mashadin pormestari; kaupungissa järjestetään säännöllisesti julkisia teloituksia. Entinen poliittisten asioiden varasisäasianministeri. Mortazavi oli vastuussa tukahduttamistoimien johtamisesta laillisten oikeuksiensa, sananvapaus mukaan lukien, puolesta puhuneisiin henkilöihin. Nimitettiin myöhemmin Iranin vuoden 2012 parlamenttivaalien ja vuoden 2013 presidentinvaalien vaalilautakunnan johtajaksi.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Karajin syyttäjä. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien toimiminen syyttäjänä oikeudenkäynneissä, joissa määrätään kuolemanrangaistus. Fahradin toimiessa syyttäjänä Karajin alueella on toteutettu suuri määrä teloituksia.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Syyttäjä. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien alaikäisen teloitus.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Turvallisuuspäällikkö puolustusministeriössä. IRGC:n entinen suojelu- ja turvallisuuspäällikkö maaliskuuhun 2012. IRGC:n tiedustelupalvelun entinen komentaja lokakuuhun 2009. Osallinen sananvapauden tukahduttamiseen. Ramezanilla on yhteyksiä tahoihin, jotka ovat vastuussa bloggaajien ja toimittajien pidätyksistä vuonna 2004, ja hänellä raportoidaan olleen rooli vaalien jälkeisten mielenosoitusten tukahduttamisessa vuonna 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Syntymäaika: 1967

Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja vuodesta 2012. ”Rikollisen verkkosisällön määrittämisestä vastaavan komitean” jäsen; kyseessä on nettisivujen ja sosiaalisen median sensuurista vastaava elin. Verkkorikoksia käsittelevän erityisen syyttäjäosaston entinen päällikkö vuosina 2007–2012. Oli vastuussa sananvapauden tukahduttamisesta, mukaan lukien bloggaajien ja toimittajien pidätykset, vangitsemiset ja syytteeseen asettamiset. Verkkorikosepäilyjen vuoksi pidätettyjä henkilöitä kohdeltiin kaltoin ja heidän oikeudenkäyntinsä olivat epäoikeudenmukaisia.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Pohjois-Teheranin yleisen tuomioistuimen tuomari. Teheranin yleisen syyttäjän toimiston entinen esimies. Teheranin maakunnan vankila-asioiden toimiston varapäällikkö. Teheranin entinen apulaissyyttäjä vuoteen 2013. Johti Evinin syytteeseenpanokeskusta. Hän oli vastuussa ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisten vankien oikeuksien epäämisestä, mukaan lukien vierailuoikeudet ja muut vankien oikeudet.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Nimitetty Evinin vankilan johtajaksi vuoden 2012 puolivälissä. Hänen nimittämisensä jälkeen vankilaolot ovat heikentyneet ja raporteissa viitataan vankien kaltoin kohtelun lisääntymiseen. Lokakuussa 2012 yhdeksän naispuolista vankia ryhtyi nälkälakkoon vastalauseeksi sille, että vanginvartijat rikkovat heidän oikeuksiaan ja kohtelevat heitä väkivaltaisesti.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Ahwazin vallankumoustuomioistuimen tuomari, 4. jaosto, langettanut kuolemantuomiot neljälle arabitaustaiselle poliittiselle vangille: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (kolme veljestä) ja Ali Sharifi. Heidät pidätettiin, heitä kidutettiin ja heidät hirtettiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä. Näihin tapauksiin sekä oikeusturvan puuttumiseen viitattiin ihmisoikeuksia Iranissa seuraavan YK:n erityisraportoijan 13. syyskuuta 2012 päivätyssä raportissa ja 22. elokuuta 2012 päivätyssä YK:n pääsihteerin Iran-raportissa.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwazin vallankumoustuomioistuimen tuomari, 2. jaosto, langettanut 17. maaliskuuta 2012 kuolemantuomiot viidelle ahwazilaiselle arabitaustaiselle henkilölle: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka. Tuomioiden perusteena kansallista turvallisuutta vaarantava toiminta ja jumalanvastaiset rikokset. Iranin korkein oikeus piti tuomiot ennallaan 9. tammikuuta 2013. Nämä viisi henkilöä pidätettiin ilman syytettä yli vuoden ajaksi, heitä kidutettiin ja heidät tuomittiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Syntymäaika: noin 1963 Syntymäpaikka: Teheran Asuinpaikka: Teheran Työpaikka: IRIB:n ja PressTV:n päätoimipaikka, Teheran

Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) johtaja. Iranin radio- ja tv-yhtiön (IRIB) kansainvälisen osaston (World Service and Press TV) entisenä johtajana vastasi kaikista ohjelmia koskevista päätöksistä. Läheiset yhteydet valtion turvallisuusviranomaisiin. Hänen johdollaan Press TV on IRIBin rinnalla tehnyt yhteistyötä Iranin turvallisuuspalvelun ja syyttäjien kanssa ja lähettänyt vangituilta, mukaan lukien iranilais-kanadalaiselta toimittajalta ja elokuvantekijältä Maziar Baharilta, pakottamalla saatuja tunnustuksia viikko-ohjelmassa ”Iran Today”. Ison-Britannian riippumaton radio- ja tv-alan sääntelyviranomainen OFCOM antoi Press TV:lle 100 000 punnan sakon Baharin tunnustuksen lähettämisestä vuonna 2011. Tunnustus oli kuvattu vankilassa Baharin ollessa pakkotoimien kohteena. Sarafraz on näin ollen loukannut oikeutta oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandaran maakunnan syyttäjä, vastuussa laittomista pidätyksistä ja bahai-vankien oikeuksien loukkaamisesta alkaen pidättämisestä aina eristyssellissä pitämiseen tiedustelupalvelun pidätyskeskuksessa. On olemassa todisteet kuudesta konkreettisesta tapauksesta, joissa oikeusturvaa on loukattu. Jafari on toiminut syyttäjänä asioissa, jotka ovat johtaneet moniin, myös julkisiin teloituksiin.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabrizin vallankumoustuomioistuimen 1. jaoston tuomari. Langettanut ankaria rangaistuksia toimittajille, azeri-vähemmistöön kuuluville ja työntekijöiden oikeuksien puolustajille ja syyttänyt heitä vakoilusta, kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta, Iranin hallituksen vastaisesta propagandasta ja Iranin johtajan halventamisesta. Hänen tuomioissaan on useasti jätetty noudattamatta oikeudenmukaisen menettelyn periaatetta, ja vankeja on pakotettu antamaan vääriä tunnutuksia. Erittäin räikeä tapaus oli oikeusjuttu, jossa 20 vapaaehtoistyöntekijälle (Iranissa elokuussa 2012 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen) langetettiin vankeusrangaistukset yrityksistä auttaa maanjäristyksen uhreja. Oikeus tuomitsi työntekijät ”kokoontumisesta ja yhteistoiminnasta rikosten tekemiseksi kansallista turvallisuutta vastaan”.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Shirazin vallankumouksellisen syyttäjälaitoksen johtaja. Vastuussa poliittisten aktivistien, toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien, bahaiden ja mielipidevankien laittomista pidätyksistä ja pahoinpitelystä. Heitä on ahdisteltu, kidutettu ja kuulusteltu, eikä heille ole myönnetty asianajajaa eikä asianmukaista oikeudenkäyntiä. Musavi-Tabar allekirjoitti oikeuden päätöksiä pahamaineisessa pidätyskeskuksessa nro 100 (miesvankila), mukaan lukien määräys pitää naispuolinen bahai-vanki Raha Sabet kolmen vuoden ajan erityssellissä.

12.3.2013

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnan keskus (Center to Investigate Organized Crime alias Cyber Crime Office tai Cyber Police)

Sijainti: Teheran, Iran www-sivut: http://www.cyberpolice.ir

Tammikuussa 2011 perustettu Iranin tietoverkkopoliisi on Iranin islamilaisen tasavallan poliisin yksikkö, jota johtaa Esmail Ahmadi-Moqaddam (luettelossa). Ahmadi-Moqaddam on korostanut, että tietoverkkopoliisi ryhtyy toimiin niitä vastavallankumouksellisia ja toisinajattelevia ryhmiä vastaan, jotka käyttivät internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa protestien nostamiseksi presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudelleenvalintaa vastaan. Tammikuussa 2012 tietoverkkopoliisi antoi internet-kahviloille uudet ohjeet, joissa vaaditaan käyttäjiä antamaan henkilötietonsa kahvilan omistajalle, jonka on säilytettävä tiedot kuuden kuukauden ajan samoin kuin luettelo verkkosivuista, joilla asiakas on käynyt. Säännöt edellyttävät kahvilan omistajien myös asentavan valvontakamerat ja säilyttämään tallenteet kuuden kuukauden ajan.

Näiden uusien sääntöjen avulla voidaan muodostaa lokikirja, jota viranomaiset voivat käyttää jäljittääkseen aktivisteja tai muita henkilöitä, joita pidetään vaarana kansalliselle turvallisuudelle. Kesäkuussa 2012 Iranin tiedotusvälineet kertoivat, että tietoverkkopoliisi suunnittelee hyökkäystä virtuaalisia yksityisverkkoja vastaan. Tietoverkkopoliisi pidätti 30. lokakuuta 2012 (ilman pidätysmääräystä) bloggaaja Sattar Beheshtin ”toimista kansallista turvallisuutta vastaan sosiaalisessa mediassa ja Facebookissa”. Beheshti oli arvostellut Iranin hallitusta blogissaan. Beheshti löytyi kuolleena vankisellistään 3. marraskuuta 2012, ja oletetaan, että tietoverkkopoliisi on kiduttanut hänet kuoliaaksi.

 


8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/12


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/549,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23 päivänä maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 267/2012.

(2)

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 22 päivänä tammikuuta 2015 yhdistetyissä asioissa T-420/11 ja T-56/12 antamallaan tuomiolla neuvoston päätökset 2011/299/YUTP (2) ja 2011/783/YUTP (3) siltä osin kuin on kyse seuraavien yhtiöiden merkitsemisestä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. ja Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Näistä yhtiöistä 32 olisi merkittävä uusin perustein uudelleen luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 22 päivänä tammikuuta 2015 asiassa T-176/12 antamallaan tuomiolla neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP (4) merkitä Bank Tejarat asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Bank Tejarat olisi merkittävä uusin perustein uudelleen luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Asetus (EU) N:o 267/2012 olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liite IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2011/299/YUTP, annettu 23 päivänä toukokuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Neuvoston päätös 2011/783/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Neuvoston päätös 2012/35/YUTP, annettu 23. tammikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 19, 24.1.2012, s. 22).


LIITE

1)

Lisätään alla mainittu yhteisö asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen IX osassa I olevaan luetteloon.

I   Ydin- tai ballistisiin aseisiin liittyvään toimintaan osalliset henkilöt ja yhteisöt sekä Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

105.

Bank Tejarat

Postiosoite: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Tehran Puhelin: 88826690 Teleksi: 226641 TJTA IR. Faksi: 88893641 Internetsivusto: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat antaa huomattavaa tukea Iranin hallitukselle tarjoamalla rahoitusvaroja ja -palveluja öljy- ja kaasualan kehittämishankkeisiin. Öljy- ja kaasuala on Iranin hallitukselle huomattava rahoituksen lähde, ja Iranin hallituksen omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen tytäryhtiöt toteuttavat useita Bank Tejaratin rahoittamia hankkeita. Lisäksi Bank Tejarat on edelleen Iranin hallituksen osittain omistama ja siihen tiiviisti sidoksissa, joten Iranin hallitus voi vaikuttaa Bank Tejaratin päätöksiin, muun muassa Bank Tejaratin osallistumiseen Iranin hallituksen ensisijaisen tärkeiksi katsomien hankkeiden rahoittamiseen.

Lisäksi Bank Tejarat tarjoaa rahoitusta erilaisille raakaöljyn tuotanto- ja jalostushankkeille, joiden toteuttaminen edellyttää sellaisten keskeisten laitteiden ja teknologian hankkimista, joiden toimittaminen Iranissa käytettäväksi on kielletty. Tämän vuoksi Bank Tejaratin voidaan katsoa osallistuvan kiellettyjen tuotteiden ja teknologian hankintaan.

8.4.2015

2)

Lisätään alla mainitut yhteisöt asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen IX osassa III olevaan luetteloon.

III   Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL (Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo)

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja #HRB92501 (Saksa) myönnetty 4.1.2005

Saksassa sijaitseva IRISL:n holdingyhtiö, joka on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94311 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

5 a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102601 (Saksa) myönnetty 19.9.2005 IMO-numero 9349576

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94312 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

6 a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102502 (Saksa) myönnetty 24.8.2005 IMO-numero 9349588.

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94313 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

7 a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102520 (Saksa) myönnetty 29.8.2005 IMO-numero 9349590

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94314 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

8 a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102600 (Saksa) myönnetty 19.9.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja #HRB94315 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

9 a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102599 (Saksa) myönnetty 19.9.2005 IMO-numero 9349667

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94316 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

10 a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102501 (Saksa) myönnetty 24.8.2005 IMO-numero 9349679

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94829 (Saksa) myönnetty 19.9.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

11 a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102655 (Saksa) myönnetty 26.9.2005 IMO-numero 9165786

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94633 (Saksa) myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

12 a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102533 (Saksa) myönnetty 1.9.2005 IMO-numero 9165803

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94698 (Saksa) myönnetty 9.9.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

13 a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102565 (Saksa) myönnetty 15.9.2005 IMO-numero 9165798

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

14 a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102679 (Saksa) myönnetty 27.9.2005 IMO-numero 9165815

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94632 (Saksa) myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

15 a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102544 (Saksa) myönnetty 9.9.2005 IMO-numero 9209324

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94573 (Saksa) myönnetty 18.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

16 a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102506 (Saksa) myönnetty 25.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896–53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa. IRISL omistaa 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja sen edustaja on johtokunnan varapuheenjohtaja. Se osallistuu IRISL:n työntekijöiden koulutukseen.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Iran

Kheibar Co. on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa. IRISL omistaa 81 prosenttia yhtiön osakkeista ja sen edustaja on johtokunnan jäsen. Se vastaa alusten varaosatoimituksista.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran.

Kish Shipping Line Manning Co. on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa. Se osallistuu IRISL:n rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon.

8.4.2015


8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/550,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Fränkischer Grünkern (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan hakemus nimityksen ”Fränkischer Grünkern” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys ”Fränkischer Grünkern” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Fränkischer Grünkern” (SAN).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.6 ”Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 410, 18.11.2014, s. 12.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/551,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Miel des Cévennes (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan hakemus nimityksen ”Miel des Cévennes” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Miel des Cévennes” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Miel des Cévennes” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.4 ”Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 412, 19.11.2014, s. 4.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/20


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/552,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,3-diklooripropeenin, bifenoksin, dimetenamidi-p:n, proheksadionin, tolyylifluanidin ja trifluraliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Dimetenamidi-p:n ja proheksadionin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Tehoaineiden 1,3-diklooripropeeni ja bifenoksi jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa A osassa. Tolyylifluanidin ja trifluraliinin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin kyseisen asetuksen liitteessä V.

(2)

Tehoaineen 1,3-diklooripropeeni sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I säädetään komission päätöksessä 2011/36/EU (3). Kaikki tehoainetta 1,3-diklooripropeeni sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu. Tästä syystä kyseiselle tehoaineelle liitteessä III vahvistetut jäämien enimmäismäärät olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 17 artiklan sekä 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä ei tulisi soveltaa sellaisia CXL-arvoja vastaaviin jäämien enimmäismääriin, jotka perustuvat käyttöön kolmansissa maissa, edellyttäen että nämä arvot ovat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä. Sitä ei myöskään tulisi soveltaa tapauksiin, joissa on vahvistettu erityiset tuonnissa sallittavat jäämien enimmäismäärät.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon (4) bifenoksin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista ohranjyvien, kauranjyvien, rukiinjyvien ja vehnänjyvien osalta. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla auringonkukan siemeniä ja rapsinsiemeniä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että niiden jäämien enimmäismäärien osalta, jotka koskevat sikoja (liha, rasva, maksa, munuainen), nautoja (liha, rasva, maksa, munuainen), lampaita (liha, rasva, maksa, munuainen), vuohia (liha, rasva, maksa, munuainen) ja maitoa (nautakarja, lampaat, vuohet), tietoja ei ollut saatavilla ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Kyseisiä hyödykkeitä koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (5) dimetenamidi-p:n jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Se suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista maapähkinöiden, auringonkukansiementen, rapsinsiementen, soijapapujen, kurpitsansiementen ja sokerijuurikkaan osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien pitämistä ennallaan. Se katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla varhaissipulia, lehtisalaatttia ja yrttejä koskevista jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Koska kuluttajiin kohdistuvaa riskiä ei ole, jäämien enimmäismäärät olisi kyseisten tuotteiden osalta vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (6) proheksadionin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 2 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista viinirypäleiden, mansikoiden, vadelmien ja vatukoiden, muiden pienten hedelmien ja marjojen, ohran, vehnän, humalan, sian (liha, rasva, maksa, munuainen), nautojen (liha, rasva, maksa, munuainen), lampaiden (liha, rasva, maksa, munuainen), vuohien (liha, rasva, maksa, munuainen) osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli voimassa olevien jäämien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan.

(6)

Tolyylifluanidin poistamisesta direktiivin 91/414/ETY liitteestä I säädetään komission direktiivissä 2010/20/EU (7). Kaikki tehoainetta tolyylifluanidi sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (8) tolyylifluanidin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(8)

Trifluraliinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I säädetään komission päätöksessä 2010/355/EU (9). Kaikki tehoainetta trifluraliini sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat on peruutettu.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (10) trifluraliinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(10)

Sellaisten kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden osalta, joille ei ole annettu asiaankuuluvia lupia tai joiden tuontia varten ei ole vahvistettu jäämien enimmäismääriä unionin tasolla tai joille ei ole vahvistettu CXL-arvoja, elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(11)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(12)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(14)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu laillisesti ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta tiedot osoittavat kuluttajansuojan säilyvän korkeatasoisena.

(15)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(16)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu säännösten mukaisesti ennen 28 päivää huhtikuuta 2015.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä lokakuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission päätös 2011/36/EU, annettu 20 päivänä tammikuuta 2011, 1,3-diklooripropeenin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EUVL L 18, 21.1.2011, s. 42).

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3215. (36 s.).

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3216. (53 s.).

(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3192. (36 s.).

(7)  Komission direktiivi 2010/20/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta tolyylifluanidin poistamiseksi tehoaineiden joukosta ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (EUVL L 60, 10.3.2010, s. 20).

(8)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(7):3300. (37 s.).

(9)  Komission päätös 2010/355/EU, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2010, trifluraliinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (EUVL L 160, 26.6.2010, s. 30).

(10)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013, 11(4):3193. (16 s.).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II, III ja V seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan dimetanamidi-p:tä ja proheksadionia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismäärää sovelletaan (2)

Dimetenamidi, mukaan luettuina muut sen isomeerien seokset, myös dimetenamidi-p (isomeerien summa)

Proheksadioni (proheksadioni (happo) ja sen suolat proheksadionikalsiumina ilmaistuna)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01 (1)

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0,01  (1)

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Muut

 

 

0120000

ii)

Pähkinät

 

0,01  (1)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

0120990

Muut

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

0,1

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

 

0130990

Muut

 

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

0,01  (1)

0140010

Aprikoosit

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Muut

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

0,01  (1)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Muut

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

 

0154990

Muut

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0,01  (1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Muut

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

 

0162990

Muut

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

0163030

Mangot

 

 

0163040

Papaijat

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananakset

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

0163100

Duriot (durianit)

 

 

0163110

Annonat guanabana

 

 

0163990

Muut

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

0,01 (1)

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

0,01  (1)

0211000

a)

Perunat

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

0212990

Muut

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

 

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

0,01  (1)

0220010

Valkosipulit

 

 

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

(+)

 

0220990

Muut

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

0,01  (1)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

 

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

 

 

0231040

Okra, ’syötävä hibiskus’

 

 

0231990

Muut

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Avomaankurkut

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

 

0232990

Muut

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

0,01  (1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

0242990

Muut

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

0243990

Muut

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

0,01  (1)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

(+)

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

 

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Mustasinappi

 

 

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

 

 

0251990

Muut

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0,01  (1)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

 

0252990

Muut

 

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

 

0,01  (1)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

 

0,01  (1)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

 

0,01  (1)

0256000

f)

Yrtit

(+)

0,02  (1)

0256010

Kirveli

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

 

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 

0256990

Muut

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

0,01  (1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

 

0260050

Linssit

 

 

0260990

Muut

 

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

0,01  (1)

0270010

Parsa

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

 

 

0270030

Lehtiselleri

 

 

0270040

Fenkoli

 

 

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

 

 

0270060

Purjo

 

 

0270070

Raparperi

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

0270990

Muut

 

 

0280000

viii)

Sienet

 

0,01  (1)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

0280990

Muut

 

 

0290000

ix)

Merilevät

 

0,01  (1)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

0300990

Muut

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (1)

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0,01  (1)

0401020

Maapähkinät

 

0,9

0401030

Unikonsiemenet

 

0,01  (1)

0401040

Seesaminsiemenet

 

0,01  (1)

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0,01  (1)

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

0,01  (1)

0401070

Soijapavut

 

0,01  (1)

0401080

Sinapinsiemenet

 

0,01  (1)

0401090

Puuvillansiemenet

 

0,01  (1)

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0,01  (1)

0401110

Saflori

 

0,01  (1)

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Ruistankio

 

0,01  (1)

0401140

Hamppu

 

0,01  (1)

0401150

Risiini

 

0,01  (1)

0401990

Muut

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0,01  (1)

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Muut

 

 

0500000

5.

VILJAT

0,01 (1)

 

0500010

Ohra

 

0,1

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

0,02  (1)

0500030

Maissi

 

0,02  (1)

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

 

0,02  (1)

0500050

Kaura

 

0,1

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Ruis

 

0,1

0500080

Durra

 

0,02  (1)

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

0,1

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Tee

 

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

 

0631000

a)

Kukat

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

0633990

Muut

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

MAUSTEET

 

 

0810000

i)

Siemenet

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

 

0810040

Korianterin siemenet

 

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 

0810070

Fenkolinsiemenet

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarjat

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

 

0820070

Vaniljatangot

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

 

0830990

Muut

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Inkivääri

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Mausteneilikat

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

0850990

Muut

 

 

0860000

vi)

Luotit

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muskottikukka

 

 

0870990

Muut

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Salaattisikuri

 

 

0900990

Muut

 

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

1010000

i)

Kudos

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Siat

 

 

1011010

Lihas

 

 

1011020

Rasva

 

 

1011030

Maksa

 

 

1011040

Munuaiset

 

 

1011050

Muut syötävät osat

 

 

1011990

Muut

 

 

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Lihas

 

 

1012020

Rasva

 

 

1012030

Maksa

 

 

1012040

Munuaiset

 

 

1012050

Muut syötävät osat

 

 

1012990

Muut

 

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Lihas

 

 

1013020

Rasva

 

 

1013030

Maksa

 

 

1013040

Munuaiset

 

 

1013050

Muut syötävät osat

 

 

1013990

Muut

 

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Lihas

 

 

1014020

Rasva

 

 

1014030

Maksa

 

 

1014040

Munuaiset

 

 

1014050

Muut syötävät osat

 

 

1014990

Muut

 

 

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 

 

1015010

Lihas

 

 

1015020

Rasva

 

 

1015030

Maksa

 

 

1015040

Munuaiset

 

 

1015050

Muut syötävät osat

 

 

1015990

Muut

 

 

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat – strutsit, kyyhkyset

 

 

1016010

Lihas

 

 

1016020

Rasva

 

 

1016030

Maksa

 

 

1016040

Munuaiset

 

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

1016990

Muut

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut, hirvieläimet)

 

 

1017010

Lihas

 

 

1017020

Rasva

 

 

1017030

Maksa

 

 

1017040

Munuaiset

 

 

1017050

Muut syötävät osat

 

 

1017990

Muut

 

 

1020000

ii)

Maito

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 

 

1030030

Hanhet

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

1030990

Muut

 

 

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly, hunaja mehiläiskennossa (kennohunaja))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammakonreidet, krokotiilit)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Etanat

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet (Luonnonvarainen riista)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Lisätään bifenoksia koskeva sarake seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Bifenoksi (F)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  (3)

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata × sinensis))

 

0110990

Muut

 

0120000

ii)

Pähkinät

 

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

0120070

Australianpähkinät

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Saksanpähkinät

 

0120990

Muut

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispeli

 

0130990

Muut

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Muut

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Muut

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

0154990

Muut

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

0161990

Muut

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivihedelmät

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

0162030

Passionhedelmät

 

0162040

Kaktusviikuna

 

0162050

Tähtiomena

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

0162990

Muut

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

0163100

Duriot (durianit)

 

0163110

Annonat guanabana

 

0163990

Muut

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (3)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

0212040

Nuolijuuri

 

0212990

Muut

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,01  (3)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

 

0220990

Muut

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

0,01  (3)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

 

0231040

Okra, ’syötävä hibiskus’

 

0231990

Muut

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Avomaankurkut

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

0232990

Muut

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut

 

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,01  (3)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

0242990

Muut

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

0243990

Muut

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

0,01  (3)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustasinappi

 

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

 

0251990

Muut

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

0,01  (3)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

0252990

Muut

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

0,01  (3)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

0,01  (3)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,01  (3)

0256000

f)

Yrtit

0,02  (3)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

0256990

Muut

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

0,01  (3)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,01  (3)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

 

0270030

Lehtiselleri

 

0270040

Fenkoli

 

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut

 

0280000

viii)

Sienet

0,01  (3)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

0280990

Muut

 

0290000

ix)

Merilevät

0,01  (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (3)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

 

0300040

Lupiinit

 

0300990

Muut

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (3)

0401000

i)

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

(+)

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

(+)

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

0401110

Saflori

 

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Ruistankio

 

0401140

Hamppu

 

0401150

Risiini

 

0401990

Muut

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapok

 

0402990

Muut

 

0500000

5.

VILJAT

 

0500010

Ohra

0,02

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

0,01  (3)

0500030

Maissi

0,01  (3)

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

0,01  (3)

0500050

Kaura

0,02

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Ruis

0,02

0500080

Durra

0,01  (3)

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

0,02

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Tee

 

0620000

ii)

Kahvipavut

 

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

0631000

a)

Kukat

 

0631010

Kamomillan kukat

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut

 

0632000

b)

Lehdet

 

0632010

Mansikan lehdet

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut

 

0633000

c)

Juuret

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

0633020

Ginsengjuuri

 

0633990

Muut

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

0,05 (3)

0800000

8.

MAUSTEET

 

0810000

i)

Siemenet

0,05 (3)

0810010

Anis

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

0810040

Korianterin siemenet

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

0810060

Tillin siemenet

 

0810070

Fenkolinsiemenet

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

0,05 (3)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarjat

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

0820070

Vaniljatangot

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05 (3)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

0830990

Muut

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

0840010

Lakritsi

0,05 (3)

0840020

Inkivääri

0,05 (3)

0840030

Kurkuma

0,05 (3)

0840040

Piparjuuri

(+)

0840990

Muut

0,05 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05 (3)

0850010

Mausteneilikat

 

0850020

Kaprikset

 

0850990

Muut

 

0860000

vi)

Luotit

0,05 (3)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05 (3)

0870010

Muskottikukka

 

0870990

Muut

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,01  (3)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Salaattisikuri

 

0900990

Muut

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

i)

Kudos

0,01  (3)