ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 68

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
13. maaliskuu 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/412, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta ( 1 )

9

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2015/414, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ravintolisien valmistuksessa käytettävästä aineesta (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/415, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden etefoni ja fenamifossi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/416, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, dinotefuraanin hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/417, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, tehoaineen Bacillus sphaericus 2362 serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743, hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/418, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti hyväksymisedellytysten osalta ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/419, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, tolyylifluanidin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21 ( 1 )

39

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/420, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

43

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/421, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, joustovälineen varojen käyttöönotosta

45

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/422, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

47

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/423, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015, Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen III muutoksiin

48

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/424, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, neuvoston direktiivin 96/67/EY 9 artiklan mukaisen, eräiden maahuolintapalvelujen tarjoamista Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla koskevan poikkeuspäätöksen hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 473)

50

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55)

54

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54)

69

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestyksen muutos 1/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014

88

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 517/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan unionin tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja komission asetuksen (EU) N:o 200/2010 muuttamisesta ( EUVL L 138, 26.5.2011 )

90

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1086/2011, annettu 27 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteen II ja komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta tuoreessa siipikarjanlihassa esiintyvän Salmonellan osalta ( EUVL L 281, 28.10.2011 )

90

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 200/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta ( EUVL L 71, 9.3.2012 )

90

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1190/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä kalkkunaparvissa esiintyvien Salmonella Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -tartuntojen vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta ( EUVL L 340, 13.12.2012 )

91

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

DIREKTIIVIT

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/412,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä tai kieltää se alueellaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 (5) luodaan kattava muuntogeenisten organismien (GMO) hyväksymistä koskeva lainsäädäntökehys, jota sovelletaan kaikilta osin GMO:ihin, joita käytetään unionin laajuisesti viljelytarkoituksiin siemeninä tai muuna kasvien lisäysaineistona, jäljempänä ’viljelyyn tarkoitetut GMO:t’.

(2)

Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen kuin ne hyväksytään direktiivin 2001/18/EY liitteen II mukaisesti saatettavaksi unionin markkinoille, ja tässä riskinarvioinnissa otetaan huomioon välittömät ja välilliset, välittömästi ja viipeellä ilmenevät sekä pitkän aikavälin kumuloituvat ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Tämän riskinarvioinnin johdosta saadaan tieteellisiä lausuntoja päätöksentekoa varten, ja riskinarvioinnin jälkeen tehdään riskinhallintapäätös. Tämän lupamenettelyn tavoitteena on taata ihmishenkien ja ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan etujen suojelun korkea taso ja samalla turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön sekä kuluttajien suojelun korkea taso olisi pyrittävä saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin alueella. Ennalta varautumisen periaate olisi aina otettava huomioon direktiivin 2001/18/EY ja sen myöhemmän täytäntöönpanon yhteydessä.

(3)

Neuvoston 4 päivänä joulukuuta 2008 hyväksymien GMO:ja koskevien päätelmien, jäljempänä ’neuvoston vuoden 2008 päätelmät’, mukaan on pyrittävä tehostamaan GMO:ien hyväksymistä koskevan lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä olisi riskienarviointia koskevat säännöt saatettava tarvittaessa säännöllisesti ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon tieteellisen tietämyksen ja analysointimenetelmien jatkuva kehitys, etenkin kun on kyse muuntogeenisten viljelykasvien pitkän aikavälin ympäristövaikutuksista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista muihin kuin kohdeorganismeihin, sellaisten vastaanottavien ympäristöjen ja maantieteellisten alueiden ominaispiirteistä, joissa muuntogeenisiä viljelykasveja voidaan viljellä, sekä tuholaistorjunta-aineita tuottavien GMO:ien ja rikkakasvien torjunta-aineita kestävien GMO:ien arviointikriteereistä ja -vaatimuksista. Sen vuoksi direktiivin 2001/18/EY liitteet olisi muutettava tämän mukaisesti.

(4)

Sen lisäksi, että muuntogeeniset lajikkeet tarvitsevat luvan markkinoille saattamista varten, niiden on myös täytettävä siementen ja kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan unionin lainsäädännön vaatimukset, jotka on esitetty erityisesti neuvoston direktiiveissä 66/401/ETY (6), 66/402/ETY (7), 68/193/ETY (8), 98/56/EY (9), 1999/105/EY (10), 2002/53/EY (11), 2002/54/EY (12), 2002/55/EY (13), 2002/56/EY (14), 2002/57/EY (15) ja 2008/90/EY (16). Näistä direktiiveihin 2002/53/EY ja 2002/55/EY sisältyy säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin tarkoin määrätyin edellytyksin kieltää lajikkeen käytön koko alueellaan tai sen osalla tai asettaa tarkoituksenmukaisia edellytyksiä lajikkeen viljelylle.

(5)

Kun GMO on hyväksytty viljelytarkoituksiin GMO:ja koskevan unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti ja, kun markkinoille saatettava lajike täyttää siementen ja kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan unionin lainsäädännön vaatimukset, jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai vaikeuttaa sen vapaata liikkuvuutta alueellaan muutoin kuin unionin oikeudessa määritellyin edellytyksin.

(6)

Kokemus on osoittanut, että GMO:ien viljely on kysymys, jota käsitellään perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla. GMO:ien markkinoille saattamiseen ja tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi kuitenkin edellyttää lisää joustavuutta joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy vahva kansallinen, alueellinen ja paikallinen ulottuvuus johtuen sen kytkeytymisestä maankäyttöön, maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä elinympäristöjen, ekosysteemien ja maiseman suojeluun tai säilyttämiseen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä GMO:ien viljelyn rajoittamisesta tai kieltämisestä alueellaan sen jälkeen, kun GMO on hyväksytty saatettavaksi unionin markkinoille. Tällainen joustavuus ei kuitenkaan saisi vaikuttaa kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä varsinkaan arviointiprosessiin, jonka toteuttaa ensisijaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(7)

GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat turvautuneet aiemmin direktiivin 2001/18/EY 23 artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen mukaan joko sellaisten uusien tai täydentävien tietojen perusteella, jotka on saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin, tai olemassa olevien tietojen uudelleenarvioinnin perusteella. Toiset jäsenvaltiot ovat käyttäneet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää uuden, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevan tieteellisen näytön esittämistä. Päätöksentekomenettely on lisäksi GMO:ien viljelyn osalta osoittautunut erityisen hankalaksi sellaisten kansallisten huolenaiheiden ilmausten valossa, jotka eivät liity yksinomaan seikkoihin, jotka ovat yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen terveyden tai ympäristön kannalta.

(8)

Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisuus päättää joustavammin, haluavatko ne viljellä GMO:ja alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja koskevaan unionin lupajärjestelmään kuuluvaan riskinarviointiin, joko lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen, ja riippumatta toimenpiteistä, jotka GMO:ja viljelevillä jäsenvaltioilla on oikeus tai velvollisuus toteuttaa direktiiviä 2001/18/EY sovellettaessa, jotta vältetään GMO:ien tahaton esiintyminen muissa tuotteissa. Tällä jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella todennäköisesti parannetaan GMO:ien lupamenettelyä koskevaa päätöksentekoprosessia ja samanaikaisesti todennäköisesti myös varmistetaan kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden valinnanvapaus ja annetaan asianomaisille sidosryhmille selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä unionissa. Tämän direktiivin olisi sen vuoksi määrä helpottaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

(9)

Jotta varmistetaan, että GMO:ien viljely ei johda niiden tahattomaan esiintymiseen muissa tuotteissa, ja kun samalla noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, joilla estetään mahdollinen rajojen yli leviäminen jäsenvaltiosta, jossa viljely sallitaan, naapurijäsenvaltioon, jossa se on kielletty, paitsi jos asianomaiset jäsenvaltiot katsovat, että tämä ei ole tarpeen maantieteellisten erityisolosuhteiden vuoksi.

(10)

13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa komission suosituksessa (17) annetaan ohjeita jäsenvaltioille rinnakkaiseloa koskevien toimenpiteiden kehittämisessä, myös raja-alueiden osalta. Suosituksessa jäsenvaltioita kannustetaan toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa ja ottamaan käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisillä rajoilla, jotta vältetään rajojen yli leviämisen tahattomat seuraukset.

(11)

Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus vaatia, että direktiivin 2001/18/EY C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti tehdyn ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa mukautetaan siten, että kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa jätetään viljelyn ulkopuolelle. Komission olisi helpotettava menettelyä esittämällä jäsenvaltion vaatimus viipymättä ilmoittajalle/hakijalle ja ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän vaatimukseen asetetussa määräajassa.

(12)

Ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa olisi mukautettava tämän mukaisesti, paitsi jos ilmoittaja/hakija vahvistaa ilmoituksensa/hakemuksensa maantieteellisen soveltamisalan asetetussa määräajassa, joka alkaa komission annettua tämän vaatimuksen tiedoksi. Tällainen vahvistus ei kuitenkaan rajoita tapauksen mukaan joko direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan mukaista komission toimivaltaa tehdä tarvittaessa tällainen mukautus elintarviketurvallisuusviranomaisen toteuttaman ympäristöriskien arvioinnin perusteella.

(13)

On odotettavissa, että useimmat tämän direktiivin nojalla hyväksytyistä rajoituksista ja kielloista pannaan täytäntöön hyväksyntä- tai lupavaiheessa taikka hyväksyntää/lupaa uusittaessa, mutta jäsenvaltioiden olisi myös voitava toteuttaa perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tietyn GMO:n taikka viljelykasvin tai ominaisuuden perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän viljelyä tai kielletään se asianomaisen jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, kun GMO tai GMO:ien ryhmä on hyväksytty, sellaisin unionin oikeuden mukaisin perustein, jotka ovat yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen eli direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003) mukaisesti arvioitaviin perusteisiin nähden erillisiä ja niitä täydentäviä. Nämä perusteet voivat liittyä ympäristö- tai maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin pakottaviin perusteisiin, kuten kaavoitukseen, maankäyttöön, sosioekonomisiin vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja oikeusjärjestyksen perusteisiin. Näihin perusteisiin voidaan vedota erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan.

(14)

Unionissa valittu ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelun taso antaa mahdollisuuden yhdenmukaiseen tieteelliseen arviointiin kaikkialla unionissa, eikä tämä tilanne saisi muuttua tämän direktiivin myötä. Jotta vältetään puuttuminen direktiivin 2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta vastaaville tahoille myönnettyyn toimivaltaan, jäsenvaltion olisi näin ollen käytettävä yksinomaan sellaisia vaikutuksia koskevia ympäristöpolitiikan tavoitteisiin liittyviä perusteita, jotka ovat direktiivissä 2001/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä arvioitaviin terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien arviointiin nähden erillisiä ja sitä täydentäviä; näitä perusteita ovat muun muassa sellaisten maatalouskäytäntöjen ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden avulla tuotanto ja ekosysteemien kestävyys voidaan yhdistää paremmin, tai paikallisen biologisen monimuotoisuuden, mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja ekosysteemit, säilyttäminen tai tietyntyyppisten luonnon ja maiseman ominaisuuksien sekä erityisten ekosysteemitehtävien ja -palvelujen säilyttäminen.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava perustaa direktiivin 2001/18/EY nojalla hyväksymänsä päätökset perusteisiin, jotka koskevat sosioekonomisia vaikutuksia, joita jonkin GMO:n viljely kyseisen jäsenvaltion alueella saattaisi aiheuttaa. Vaikka rinnakkaiseloa koskevia toimenpiteitä on käsitelty 13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa komission suosituksessa, jäsenvaltioilla olisi lisäksi oltava mahdollisuus toteuttaa tämän direktiivin nojalla toimenpiteitä, joilla rajoitetaan hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se niiden koko alueella tai sen osalla. Nämä perusteet voivat liittyä rinnakkaiseloa koskevien toimenpiteiden suuriin kustannuksiin, epäkäytännöllisyyteen tai näiden toimien toteutuksen mahdottomuuteen, mikä johtuu erityisistä maantieteellisistä olosuhteista, kuten pienten saarten tai vuoristoalueiden tapauksessa, tai tarpeesta välttää GMO:ien esiintymistä muissa tuotteissa, kuten erityistuotteissa tai tietyissä tuotteissa. Lisäksi komissio on neuvoston vuoden 2008 päätelmissä esitetyn pyynnön mukaisesti antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen GMO:ien viljelyn sosioekonomisista vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset voivat antaa arvokasta tietoa jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän direktiiviin perustuvien päätösten tekemistä. Maatalouspolitiikan tavoitteisiin liittyviä perusteita voivat olla tarve suojella maataloustuotannon monimuotoisuutta ja tarve varmistaa siementen ja kasvien lisäysaineiston puhtaus. Jäsenvaltioiden olisi myös sallittava käyttää toimenpiteiden perusteena muita syitä, joita voivat olla maankäyttö, kaavoitus tai muut hyväksyttävät tekijät, mukaan lukien kulttuuriperinteisiin liittyvät tekijät.

(16)

Tämän direktiivin nojalla hyväksyttyjen rajoitusten ja kieltojen olisi liityttävä muuntogeenisten siementen ja kasvien lisäysaineiston sekä niiden satotuotteiden viljelyyn, mutta ei niiden vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin varsinaisina tuotteina tai tuotteisiin sisältyvinä; näiden rajoitusten ja kieltojen olisi lisäksi oltava sopusoinnussa perussopimusten kanssa, erityisesti kansallisten ja muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen syrjimättömyyden periaatteen, suhteellisuusperiaatteen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 artiklan, 36 artiklan ja 216 artiklan 2 kohdan kanssa.

(17)

Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi sovellettava unionin tason valvontaa ja tietojen toimittamista koskevaa menettelyä. Unionin valvonnan ja tietojen toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän lisäksi tarpeen säätää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (18) soveltamisesta. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää sen koko alueellaan tai sen osalla unionin hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen ja luvan/hyväksynnän koko voimassaolon ajan edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka aikana komissiolle on annettu mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt. Asianomaisen jäsenvaltion olisi näin ollen annettava komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos vähintään 75 päivää ennen niiden hyväksyntää, jotta komissio saa tilaisuuden esittää niitä koskevia huomautuksia, ja sen olisi tänä aikana pidätyttävä hyväksymästä näitä toimenpiteitä ja panemasta niitä täytäntöön. Tämän asetetun odotusajan päätyttyä jäsenvaltion olisi voitava hyväksyä toimenpiteet alun perin ehdotetussa muodossa tai muutettuina, jotta komission huomautukset voidaan ottaa huomioon.

(18)

Luvan hakijan/haltijan, johon jäsenvaltiossa asetetut GMO:n viljelyn kieltävät tai sitä rajoittavat toimenpiteet vaikuttaisivat, olisi asetettuna odotusaikana pidätyttävä kaikesta kyseisen GMO:n viljelyyn liittyvästä toiminnasta asianomaisessa jäsenvaltiossa.

(19)

Jäsenvaltioiden päätökset rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla eivät saisi estää bioteknisen tutkimuksen harjoittamista edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen yhteydessä noudatetaan kaikkia tarpeellisia ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevia turvatoimia ja että tällaisella toiminnalla ei heikennetä niiden perusteiden kunnioittamista, joiden perusteella rajoitus tai kielto on asetettu. Elintarviketurvallisuusviranomaisen ja jäsenvaltioiden olisi lisäksi pyrittävä luomaan kattava verkko, jossa ovat edustettuina kaikkien alojen tieteelliset organisaatiot, ekologisia kysymyksiä käsittelevät tieteelliset organisaatiot mukaan luettuina, ja niiden olisi tehtävä yhteistyötä havaitakseen aikaisessa vaiheessa mahdolliset tieteellisten näkemysten erot kiistanalaisten tieteellisten kysymysten ratkaisemiseksi tai selvittämiseksi. Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä tai markkinoille saattamisesta mahdollisesti aiheutuvia riskejä koskevaan riippumattomaan tutkimukseen varataan tarvittavat resurssit ja että kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen olisi oltava riippumattomien tutkijoiden käytettävissä, teollis- ja tekijänoikeuksia kuitenkin samalla kunnioittaen.

(20)

Koska tieteellinen näyttö on tärkeää GMO:ien kieltämistä tai hyväksymistä koskevia päätöksiä tehtäessä, elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi koottava ja analysoitava sellaisten tutkimusten tulokset, jotka koskevat GMO:ista ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvia riskejä tai vaaroja, ja ilmoitettava kehittymässä olevista riskeistä riskienhallinnasta vastaaville tahoille. Tällaisten tietojen olisi oltava yleisön saatavilla.

(21)

Jäsenvaltion olisi voitava pyytää toimivaltaista viranomaista tai komissiota sisällyttämään koko alueensa tai sen osa uudelleen luvan/hyväksynnän maantieteelliseen soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on aiemmin jätetty. Tällöin ei olisi oltava mitään tarvetta toimittaa pyyntöä luvanhaltijalle tai hyväksynnän saaneelle ja pyytää tämän suostumusta. Direktiivin 2001/18/EY nojalla toimivaltaisen viranomaisen, joka on antanut kirjallisen luvan, tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla komission olisi muutettava luvan tai hyväksymispäätöksen maantieteellistä soveltamisalaa tämän mukaisesti.

(22)

Kirjalliset luvat tai hyväksymispäätökset, jotka on annettu tai hyväksytty soveltamisalaltaan maantieteellisesti rajattuina tietyille alueille, tai jäsenvaltioiden tämän direktiivin mukaisesti hyväksymät toimenpiteet, joilla rajoitetaan GMO:ien viljelyä tai kielletään se, eivät saisi estää tai rajoittaa hyväksyttyjen GMO:ien käyttöä muissa jäsenvaltioissa. Tämä direktiivi ja sen nojalla hyväksyttävät kansalliset toimenpiteet eivät myöskään saisi vaikuttaa unionin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka koskevat GMO:ien tahattomia tai satunnaisia jäämiä muissa kuin muuntogeenissä siemenlajikkeissa ja kasvien lisäysaineistossa, eivätkä ne saisi estää näiden vaatimusten mukaisten lajikkeiden viljelyä.

(23)

Asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että direktiivin 2001/18/EY A ja D osassa olevien viittausten GMO:ihin, joille on myönnetty lupa kyseisen direktiivin C osan mukaisesti, katsotaan koskevan myös niitä GMO:ja, joille on myönnetty lupa mainitun asetuksen mukaisesti. Sen vuoksi jäsenvaltioiden direktiivin 2001/18/EY mukaisesti hyväksymiä toimenpiteitä olisi sovellettava myös asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti hyväksyttyihin GMO:ihin.

(24)

Tämä direktiivi ei vaikuta asiaan liittyvään unionin lainsäädäntöön perustuviin ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisiin jäsenvaltioiden velvoitteisiin tavanomaisten siementen, kasvien lisäysaineiston ja korjatun sadon tuotteiden vapaan liikkuvuuden osalta.

(25)

Kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja toimijoiden olisi lisäksi toteutettava asetuksen (EY) N:o 1829/2003 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (19) mukaisia pakkausmerkintöjä ja tiedotusta koskevia tehokkaita toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa GMO:ien esiintymistä tuotteissa koskeva avoimuus.

(26)

Jotta tämän direktiivin tavoitteet voidaan sovittaa yhteen talouden toimijoiden oikeutettujen etujen kanssa ennen tämän direktiivin voimaantuloa hyväksyttyjen tai hyväksyntämenettelyssä olevien GMO:ien osalta, olisi säädettävä asianmukaisista siirtymätoimenpiteistä. Siirtymätoimenpiteet ovat perusteltuja myös sen vuoksi, että on tarpeen välttää luomasta mahdollisia kilpailun vääristymisiä, joita aiheutuu siitä, että nykyisiä luvanhaltijoita kohdellaan eri tavoin kuin tulevia luvanhakijoita. Oikeusvarmuuden vuoksi ajanjakso, jona tällaisia siirtymätoimenpiteitä voidaan toteuttaa, olisi rajattava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä sen varmistamiseksi, että siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu sujuvasti. Tällaisten siirtymätoimenpiteiden olisi sen vuoksi annettava jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa tämän direktiivin säännöksiä ennen tämän direktiivin voimaantuloa hyväksyttyihin tai hyväksyntämenettelyssä oleviin tuotteisiin edellyttäen, ettei tämä vaikuta niihin hyväksyttyihin muuntogeenisiin siemenlajikkeisiin eikä kasvien lisäysaineistoon, jotka on jo kylvetty tai istutettu laillisesti.

(27)

Direktiivin 2001/18/EY 26 b ja 26 c artiklan säännöksiä sovelletaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 23 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan soveltamista.

(28)

Direktiivi 2001/18/EY olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 26 a artiklaan kohta seuraavasti:

”1 a.   Jäsenvaltioiden, joissa viljellään muuntogeenisiä organismeja, on otettava 3 päivästä huhtikuuta 2017 alkaen käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä raja-alueillaan estääkseen mahdollisen rajojen yli leviämisen naapurijäsenvaltioihin, joissa kyseisten muuntogeenisten organismien viljely on kielletty, paitsi jos tällaiset toimenpiteet ovat maantieteellisten erityisolosuhteiden vuoksi tarpeettomia. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle.”

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”26 b artikla

Viljely

1.   Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa jäsenvaltio voi vaatia, että kirjallisen luvan tai hyväksynnän maantieteellistä soveltamisalaa mukautetaan siten, että kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan viljelyn ulkopuolelle. Tämä vaatimus on annettava komissiolle tiedoksi viimeistään 45 päivän kuluttua tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arviointikertomuksen lähetyspäivästä tai siitä, kun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto on saatu. Komissio antaa viipymättä jäsenvaltion vaatimuksen tiedoksi ilmoittajalle/hakijalle sekä muille jäsenvaltioille. Komissio saattaa vaatimuksen julkisesti saataville sähköisesti.

2.   Ilmoittaja/hakija voi mukauttaa alkuperäisen ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa tai vahvistaa sen 30 päivän kuluessa siitä, kun komissio on saattanut tämän vaatimuksen tiedoksi.

Jos ilmoittaja/hakija ei vahvista ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa, sitä mukautetaan tämän direktiivin nojalla annetussa kirjallisessa luvassa sekä soveltuvin osin tämän direktiivin 19 artiklan mukaisesti tehdyssä päätöksessä ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla tehdyssä hyväksymispäätöksessä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettu kirjallinen lupa ja soveltuvin osin tämän direktiivin 19 artiklan mukaisesti tehty päätös sekä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on tämän jälkeen annettava ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan mukautuksen perusteella.

Jos tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetty vaatimus annetaan komissiolle tiedoksi tämän direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arviointikertomuksen lähettämispäivän jälkeen tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon vastaanottamisen jälkeen, tämän direktiivin 15 artiklassa vahvistettuja kirjallisen luvan myöntämisen määräaikoja tai tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklassa vahvistettuja päätösesityksen komitealle toimittamisen määräaikoja jatketaan yhden kerran 15 päivällä riippumatta siitä, kuinka monta jäsenvaltiota esittää tällaisia vaatimuksia.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdan mukaisia vaatimuksia ei ole esitetty tai jos ilmoittaja/hakija on vahvistanut alkuperäisen ilmoituksensa/hakemuksensa maantieteellisen soveltamisalan, jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tietyn GMO:n taikka viljelykasvin tai ominaisuuden perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän viljelyä tai kielletään se asianomaisen jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, kun GMO tai GMO:ien ryhmä on hyväksytty tämän direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi pakottaviin syihin, joita voivat olla seuraavat:

a)

ympäristöpoliittiset tavoitteet;

b)

kaavoitus;

c)

maankäyttö;

d)

sosioekonomiset vaikutukset;

e)

GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen välttäminen, tämän kuitenkaan rajoittamatta 26 a artiklan soveltamista;

f)

maatalouspolitiikan tavoitteet;

g)

oikeusjärjestyksen perusteet.

Näihin perusteisiin voidaan vedota erikseen tai yhdessä, lukuun ottamatta g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne eivät saa missään tapauksessa olla ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

4.   Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan nojalla, on ensin annettava komissiolle tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja niitä koskevat perustelut. Tämä tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukainen GMO:n lupamenettely on saatu päätökseen. Tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavien 75 päivän kuluessa:

a)

asianomaisen jäsenvaltion on pidätyttävä hyväksymästä ja toteuttamasta näitä toimenpiteitä;

b)

asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että toimijat pidättyvät istuttamasta tai kylvämästä kyseistä GMO:ia tai kyseisiä GMO:ja; ja

c)

komissio voi esittää kaikki aiheellisiksi katsomansa huomautukset.

Asianomainen jäsenvaltio voi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen ajanjakson päättyessä hyväksyä luvan/hyväksynnän koko voimassaoloajalle ja unionin hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen toimenpiteet joko alun perin ehdotetussa muodossa tai muutettuina, jotta komissiolta mahdollisesti saadut huomautukset, jotka eivät ole sitovia, voidaan ottaa huomioon. Nämä toimenpiteet on viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, muille jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tällaiset toimenpiteet kaikkien asianomaisten toimijoiden, myös viljelijöiden, saataville.

5.   Jos jäsenvaltio haluaa sisällyttää koko alueensa tai sen osan uudelleen luvan/hyväksynnän maantieteelliseen soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on aiemmin jätetty 2 kohdan nojalla, se voi esittää asiaa koskevan pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on antanut kirjallisen luvan tämän direktiivin nojalla, tai komissiolle, jos GMO on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla. Kirjallisen luvan antanut toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan komissio muuttaa luvan maantieteellistä soveltamisalaa tai hyväksymispäätöstä mainitun pyynnön mukaisesti.

6.   GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän maantieteellisen soveltamisalan mukauttamiseksi 5 kohdan nojalla,

a)

tämän direktiivin nojalla hyväksytyn GMO:n osalta kirjallisen luvan antanut toimivaltainen viranomainen muuttaa luvan maantieteellistä soveltamisalaa tämän mukaisesti ja, kun se on tehty, ilmoittaa asiasta komissiolle, jäsenvaltiolle ja luvanhaltijalle;

b)

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla hyväksytyn GMO:n osalta komissio muuttaa hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti ja soveltamatta mainitun asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

7.   Jos jäsenvaltio on peruuttanut 3 ja 4 kohdan perusteella toteutettuja toimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

8.   Tämän artiklan nojalla hyväksyttävät toimenpiteet eivät saa vaikuttaa tuotteina tai tuotteisiin sisältyvinä hyväksyttyjen GMO:ien vapaaseen liikkuvuuteen.

26 c artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Jäsenvaltio voi 2 päivästä huhtikuuta 2015 lukien 3 päivään lokakuuta 2015 vaatia, että tämän direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla ennen 2 päivää huhtikuuta 2015 tehdyn ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn hyväksynnän maantieteellistä soveltamisalaa mukautetaan. Komissio antaa viipymättä jäsenvaltion vaatimuksen tiedoksi ilmoittajalle/hakijalle sekä muille jäsenvaltioille.

2.   Jos ilmoitus/hakemus on käsiteltävänä ja ilmoittaja/hakija ei ole vahvistanut alkuperäisen ilmoituksensa/hakemuksensa maantieteellistä soveltamisalaa 30 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen tiedoksi antamisesta, ilmoituksen/hakijan hakemuksen maantieteellistä soveltamisalaa on muutettava sen mukaisesti. Tämän direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa tämän direktiivin 19 artiklan mukaisesti tehty päätös sekä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös on tämän jälkeen annettava ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan mukautuksen perusteella.

3.   Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja luvanhaltija ei ole vahvistanut hyväksynnän maantieteellistä soveltamisalaa 30 päivän kuluessa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen tiedoksi antamisesta, hyväksyntää on muutettava tämän mukaisesti. Tämän direktiivin mukaisen kirjallisen luvan osalta toimivaltaisen viranomaisen on muutettava luvan soveltamisalaa ja, kun se on tehty, ilmoitettava siitä komissiolle, jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta komissio muuttaa hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti soveltamatta mainitun asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

4.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta ei ole esitetty tai jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen mukaan luvanhaltija on vahvistanut alkuperäisen hakemuksensa tai tapauksen mukaan hyväksynnän maantieteellisen soveltamisalan, sovelletaan 26 b artiklan 3–8 kohtaa soveltuvin osin.

5.   Tämä artikla ei rajoita niiden muuntogeenisten siementen ja kasvien lisäysaineiston viljelyä, jotka on kylvetty tai istutettu laillisesti ennen kuin GMO:n viljelyä rajoitetaan tai se kielletään jäsenvaltiossa.

6.   Tämän artiklan nojalla hyväksyttävät toimenpiteet eivät saa vaikuttaa tuotteina tai tuotteisiin sisältyvinä hyväksyttyjen GMO:ien vapaaseen liikkuvuuteen.”

2 artikla

Komissio antaa viimeistään 3 päivänä huhtikuuta 2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, myös niiden säännösten tehokkuudesta, jotka tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, sekä sisämarkkinoiden toiminnan moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen voidaan liittää komission aiheelliseksi katsomia säädösehdotuksia.

Komissio antaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun päivään mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle myös kertomuksen GMO:ien viljelystä mahdollisesti aiheutuvien ympäristövahinkojen korjaamisesta komissiolle direktiivin 2001/18/EY 20 ja 31 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 9 ja 21 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella.

3 artikla

Komissio saattaa ajan tasalle viimeistään 3 päivänä huhtikuuta 2017 direktiivin 2001/18/EY liitteet kyseisen direktiivin 27 artiklan mukaisesti ympäristöriskien arvioinnin osalta elintarviketurvallisuusviranomaisen muuntogeenisten kasvien ympäristöriskeistä vuonna 2010 antaman entistä tiukemman ohjeistuksen sisällyttämiseksi ja hyödyntämiseksi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  EUVL C 54, 19.2.2011, s. 51.

(2)  EUVL C 102, 2.4.2011, s. 62.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. heinäkuuta 2011 (EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 350), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 23. heinäkuuta 2014 (EUVL C 349, 3.10.2014, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. tammikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 2. maaliskuuta 2015.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EUVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298).

(7)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309).

(8)  Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).

(9)  Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

(10)  Neuvoston direktiivi 1999/105/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 11, 15.1.2000, s. 17).

(11)  Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

(12)  Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

(13)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

(14)  Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

(15)  Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

(16)  Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

(17)  Komission suositus, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseksi muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen välttämiseksi tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/413,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi Euroopan unionin liikennepolitiikan keskeisimpiä tavoitteita. Unioni pyrkii politiikassaan parantamaan liikenneturvallisuutta tavoitteenaan vähentää liikennekuolemia, loukkaantumisia ja aineellisia vahinkoja. Tämän politiikan tärkeänä osana on unionissa tehtyjen liikenneturvallisuutta huomattavasti vaarantavien liikennerikkomusten seuraamusten johdonmukainen täytäntöönpano.

(2)

Asianmukaisten menettelyjen puuttuessa ja neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (3) ja neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (4), jäljempänä ’Prümin päätökset’, mukaisista olemassa olevista mahdollisuuksista huolimatta tietyistä liikennerikkomuksista määrätyt sakkorangaistukset jäävät usein panematta täytäntöön, jos näiden rikkomusten tekemiseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikkomus tapahtui. Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan, että liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkinnan tehokkuus taattaisiin myös tällaisissa tapauksissa.

(3)

Komissio korosti 20 päivänä heinäkuuta 2010 päivätyssä tiedonannossaan ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020”, että vain liikennesääntöjen noudattamista valvomalla voidaan luoda olosuhteet, joissa kuolemantapausten ja loukkaantumisten määrä voi alentua huomattavasti. Neuvosto kehotti liikenneturvallisuudesta 2 päivänä joulukuuta 2010 antamissaan päätelmissä myös tarkastelemaan, onko tarpeen tehostaa edelleen liikennesääntöjen noudattamisen valvontaa jäsenvaltioissa ja tarvittaessa unionin tasolla. Se kehotti komissiota tarkastelemaan mahdollisuuksia yhdenmukaistaa soveltuvin osin liikennesääntöjä unionin tasolla ja toteuttaa lisätoimia rajatylittävän valvonnan helpottamiseksi liikennerikkomusten ja etenkin vakaviin liikenneonnettomuuksiin liittyvien tieliikennerikkomusten yhteydessä.

(4)

Komissio hyväksyi 19 päivänä maaliskuuta 2008 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella (nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artikla). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU (5) annettiin kuitenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan perusteella. Direktiivi 2011/82/EU kumottiin unionin tuomioistuimen 6 päivänä toukokuuta 2014 asiassa C-43/12 (6) antamalla tuomiolla sillä perusteella, ettei ollut asianmukaista antaa sitä mainitun perussopimuksen 87 artiklan 2 kohdan perusteella. Tuomiossa pidettiin direktiivin 2011/82/EU vaikutukset voimassa siihen asti, kun uusi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella annettava direktiivi on tullut kohtuullisessa ajassa voimaan; kohtuullinen aika saa olla enintään kaksitoista kuukautta tuomion antamispäivästä. Tästä syystä olisi hyväksyttävä mainitun artiklan perusteella uusi direktiivi.

(5)

Eri jäsenvaltioiden valvontatoimenpiteiden yhtenevyyttä olisi pyrittävä lisäämään, ja komission olisi tarkasteltava tässä yhteydessä, onko liikenneturvallisuuden valvontaan käytettäville automaattisille valvontalaitteistoille tarpeen laatia yhteiset standardit.

(6)

Unionin kansalaisten tietoisuutta eri jäsenvaltioissa voimassa olevista liikenneturvallisuussäännöistä ja tämän direktiivin täytäntöönpanosta olisi lisättävä erityisesti asianmukaisin toimenpitein, joilla varmistetaan riittävien tietojen antaminen seuraamuksista, joita liikenneturvallisuussääntöjen noudattamatta jättämisellä on, kun matkustetaan muussa jäsenvaltiossa kuin rekisteröintijäsenvaltiossa.

(7)

Jotta liikenneturvallisuutta parannettaisiin koko unionissa ja jotta varmistettaisiin tietyssä jäsenvaltiossa ja sen ulkopuolella asuvien rikkomuksiin syyllistyneiden kuljettajien tasapuolinen kohtelu, lainvalvontaa olisi helpotettava ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltiosta riippumatta. Tätä varten olisi käytettävä tiettyjä erikseen määriteltyjä liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevaa rajatylittävää tietojenvaihtojärjestelmää, jonka avulla sillä jäsenvaltiolla, jossa rikkomus on tapahtunut, olisi pääsy rekisteröintijäsenvaltion ajoneuvorekisteritietoihin, riippumatta siitä, mikä kyseisille rikkomuksille asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä annettu hallinnollinen tai rikosoikeudellinen luonne.

(8)

Ajoneuvorekisteritietojen rajat ylittävän vaihdon tehostaminen, jolla olisi määrä helpottaa liikenneturvallisuuteen liittyvästä liikennerikkomuksesta epäiltyjen henkilöiden tunnistamista, saattaa parantaa rikkomuksia ehkäisevää vaikutusta ja saada sellaisen ajoneuvon kuljettajan, joka on rekisteröity muussa kuin valtiossa kuin siinä, jossa rikkomus on tapahtunut, käyttäytymään varovaisemmin ja näin saattaa ehkäistä liikenneonnettomuuksia.

(9)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia ei kohdella jäsenvaltioissa yhtenäisellä tavalla. Jotkin jäsenvaltiot määrittelevät tällaiset rikkomukset kansallisessa lainsäädännössään ”hallinnollisiksi” rikkomuksiksi, toiset taas ”rikoksiksi”. Tätä direktiiviä olisi sovellettava riippumatta siitä, miten asianomaiset rikkomukset luokitellaan kansallisessa lainsäädännössä.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi annettava toisilleen oikeus päästä toistensa ajoneuvorekisteritietoihin tietojenvaihdon parantamiseksi ja voimassa olevien menettelyjen vauhdittamiseksi. Tätä varten tähän direktiiviin olisi mahdollisimman pitkälle sisällytettävä Prümin päätösten mukaiset tekniset eritelmät ja automaattisen tiedonvaihdon saatavuus.

(11)

Päätöksessä 2008/616/YOS säädetään olemassa olevien ohjelmistosovellusten turvatekijöistä ja niihin liittyvistä ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista koskevista teknisistä vaatimuksista. Mainitun päätöksen yleistä sovellettavuutta rajoittamatta näitä turvatekijöitä ja teknisiä vaatimuksia olisi sääntelyn tehokkuuden ja käytännön toimivuuden takia käytettävä tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten.

(12)

Olemassa olevien ohjelmistosovellusten olisi oltava tämän direktiivin mukaisen tietojenvaihdon perustana, ja niiden olisi samalla myös helpotettava jäsenvaltioiden raportointia komissiolle. Näiden ohjelmistosovellusten olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden välinen nopea, turvallinen ja luottamuksellinen ajoneuvorekisteritietojen vaihto. Olisi hyödynnettävä jäsenvaltioille Prümin päätösten mukaan ajoneuvorekisteritietojen osalta pakollista eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (Eucaris) ohjelmistosovellusta. Komission olisi arvioitava tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten käytettävien ohjelmistosovellusten toimintaa ja annettava sitä koskeva kertomus.

(13)

Näiden ohjelmistosovellusten soveltamisala olisi rajoitettava jäsenvaltioiden kansallisten yhteyspisteiden väliseen tietojenvaihtoon käytettäviin prosesseihin. Menettelyt ja automatisoidut prosessit, joissa tietoja on tarkoitus käyttää, eivät kuulu tällaisten sovellusten soveltamisalaan.

(14)

EU:n sisäisen turvallisuuden tiedonhallintastrategialla pyritään löytämään tietojenvaihtoon yksinkertaisimmat, helpoimmin jäljitettävät ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi voitava olla yhteydessä ajoneuvon omistajaan tai haltijaan taikka muulla tavalla tunnistettuun liikenneturvallisuuteen liittyvästä liikennerikkomuksesta epäiltyyn henkilöön, jotta tämä voidaan pitää ajan tasalla rikkomuksen tekovaltiossa sovellettavista menettelyistä sekä tuon jäsenvaltion oikeuden mukaisista oikeudellisista seuraamuksista. Näin tehdessään jäsenvaltioiden olisi harkittava liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevien tietojen lähettämistä rekisteröintiasiakirjojen kielellä tai kielellä, jota asianomainen henkilö todennäköisimmin ymmärtää, sen varmistamiseksi, että tämä ymmärtää annetut tiedot selvästi. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava asianmukaisia menettelyjä sen varmistamiseksi, että asiasta ilmoitetaan vain asianomaiselle henkilölle eikä kolmansille osapuolille. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi käytettävä yksityiskohtaisia järjestelyjä, jotka vastaavat tällaisten rikkomusten johdosta myöhemmässä vaiheessa toteutettavia toimenpiteitä varten hyväksyttyjä menettelyjä, mukaan lukien kirjatun lähetyksen kaltaisten keinojen käyttö tarvittaessa. Näin asianomainen henkilö voi vastata tietoihin asianmukaisella tavalla, joko pyytääkseen lisätietoja, maksaakseen sakot tai käyttääkseen puolustautumisoikeuttaan erityisesti tapauksessa, jossa on tapahtunut tunnistusvirhe. Lisäkäsittelyihin sovelletaan asiaankuuluvia oikeudellisia välineitä, muun muassa keskinäistä avunantoa ja vastavuoroista tunnustamista koskevia välineitä, esimerkiksi neuvoston puitepäätöstä 2005/214/YOS (7).

(16)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava käännös rikkomuksen tekovaltion lähettämästä ilmoituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU (8) mukaisesti.

(17)

Toteuttaakseen liikenneturvallisuuspolitiikkaa, jolla pyritään suojaamaan korkeatasoisesti unionin kaikkia tienkäyttäjiä, ja ottaakseen huomioon merkittävästi toisistaan poikkeavat olosuhteet unionissa jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, joilla varmistetaan liikennesääntöjen ja niiden noudattamisen valvonnan suurempi yhtenevyys jäsenvaltioiden välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiukempien politiikkojen ja lakien soveltamista. Tämän direktiivin soveltamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa kertomuksessaan komission olisi tarkasteltava, onko unionin tasolla tarpeen laatia yhteiset standardit vertailukelpoisten menetelmien, käytäntöjen ja vähimmäisvaatimusten käyttöön ottamiseksi, ottaen huomioon kansainvälinen yhteistyö ja liikenneturvallisuuden alalla voimassa olevat sopimukset, erityisesti 8 päivänä marraskuuta 1968 tehty Wienin tieliikennesopimus.

(18)

Tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa kertomuksessaan komission olisi tarkasteltava, tarvitaanko jäsenvaltioiden siinä tapauksessa, että sakkoa ei ole maksettu, toteuttamia jatkotoimia varten yhteisiä kriteerejä jäsenvaltioiden lakien ja menettelyjen mukaisesti. Komission olisi käsiteltävä tässä kertomuksessa aiheita kuten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väliset menettelyt, jotka koskevat seuraamuksen ja/tai sakon määräämistä koskevan lopullisen päätöksen toimittamista, sekä lopullisen päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa.

(19)

Direktiivin uudelleentarkastelua valmistellessaan komission olisi kuultava asianomaisia sidosryhmiä, kuten liikenneturvallisuus- ja lainvalvontaviranomaisia tai toimivaltaisia elimiä sekä onnettomuuden uhriksi joutuneiden yhdistyksiä ja muita liikenneturvallisuuden alalla toimivia kansalaisjärjestöjä.

(20)

Lainvalvontaviranomaisten tiiviimmässä yhteistyössä olisi kunnioitettava perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyden kunnioittamiseen ja henkilötietojen suojaan, jotka taataan erityisillä tietosuojajärjestelyillä. Näissä järjestelyissä olisi otettava erityisesti huomioon rajat ylittävän verkon välityksellä tapahtuvan tietokantojen käytön erityisluonne. On välttämätöntä, että käyttöön otettavilla ohjelmistosovelluksilla mahdollistetaan turvallinen tietojenvaihto ja varmistetaan toimitettujen tietojen luottamuksellisuus. Tämän direktiivin nojalla kerättyjä tietoja ei olisi käytettävä muihin kuin tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava tietojen käyttöä ja väliaikaista säilytystä koskeviin ehtoihin perustuvia velvollisuuksia.

(21)

Tässä direktiivissä säädetty henkilötietojen käsittely on asianmukainen tämän direktiivin liikenneturvallisuuden alaa koskevien sellaisten oikeutettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, joihin kuuluu etenkin korkeatasoisen suojan takaaminen kaikille tienkäyttäjille unionissa helpottamalla rajat ylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista ja sitä kautta määrättyjen rangaistusten täytäntöönpanoa. Se ei ylitä sitä, mikä on asianmukaista ja tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(22)

Rikkomukseen syyllistyneen tunnistamiseen liittyvät tiedot ovat henkilötietoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (9) olisi sovellettava tämän direktiivin mukaiseen tietojenkäsittelyyn. Rekisteröidylle olisi annettava rikkomusta koskevan ilmoituksen yhteydessä tietoja hänen oikeudestaan tutustua henkilötietoihinsa, oikaista niitä ja poistaa ne sekä ilmoitettava tietojen säilyttämisen lainmukainen enimmäisaika. Tältä osin rekisteröidyllä olisi oltava myös oikeus saada korjattua mahdolliset virheelliset henkilötiedot tai poistettua mahdolliset laittomasti tallennetut tiedot viipymättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valituksia koskevien asianomaisen valtion menettelyvaatimusten ja muutoksenhakumekanismien noudattamista.

(23)

Prümin päätösten puitteissa henkilötietoja sisältävien ajoneuvorekisteritietojen käsittelyyn sovelletaan päätöksen 2008/615/YOS mukaisia erityisiä tietosuojasäännöksiä. Jäsenvaltioilla on tältä osin mahdollisuus soveltaa näitä erityissäännöksiä myös tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten käsiteltäviin henkilötietoihin edellyttäen, että ne varmistavat samalla, että kaikkiin tämän direktiivin kattamiin rikkomuksiin liittyvien tietojen käsittelyssä noudatetaan kansallisia säännöksiä, joilla direktiivi 95/46/EY on pantu täytäntöön.

(24)

Kolmansien maiden olisi voitava osallistua ajoneuvorekisteritietojen vaihtoon edellyttäen, että ne ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen. Tällaisen sopimuksen olisi sisällettävä tarpeelliset tietosuojasäännökset.

(25)

Tämä direktiivi noudattaa perusoikeuksia ja periaatteita, jotka on tunnustettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, mukaan lukien oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaa, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettamaa ja oikeutta puolustukseen.

(26)

Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa yhteentoimivin keinoin koskevan tavoitteen saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti Prümin päätöksiin tehtävien asiaa koskevien muutosten huomioon ottamisen osalta tai, jos unionin säädökset, jotka liittyvät suoraan liitteen I saattamiseen ajan tasalle, sitä edellyttävät. On erityisen tärkeää, että komissio noudattaa tavanomaista käytäntöään ja toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(27)

Komission olisi analysoitava tämän direktiivin soveltamista, jotta voitaisiin yksilöidä lisää tehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi myös tarvittaessa osallistuttava tätä työskentelyä koskevaan yhteistyöhön komission kanssa oikea-aikaisen ja kattavan raportoinnin varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta velvoitteita saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(28)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on unionin kaikkien tienkäyttäjien korkeatasoisen suojelun varmistaminen helpottamalla rajatylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista, jotka on tehty ajoneuvolla, joka on rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkomus tapahtui, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(29)

Ottaen huomioon, että direktiivi 2011/82/EU ei koskenut Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja että ne eivät sen vuoksi ole saattaneet sitä osaksi kansallista lainsäädäntöään, on tarpeen, että näille jäsenvaltioille annetaan tarpeeksi lisäaikaa tehdä tämä.

(30)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 3 päivänä lokakuuta 2014,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tavoite

Tällä direktiivillä pyritään varmistamaan unionin kaikkien tienkäyttäjien korkeatasoinen suojelu helpottamalla rajat ylittävää tietojenvaihtoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista ja helpottamalla siten seuraamusten täytäntöönpanoa, kun rikkomukset on tehty ajoneuvolla, joka on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkomus tapahtui.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin liikenneturvallisuuteen liittyviin liikennerikkomuksiin:

a)

ylinopeus;

b)

turvavyön käytön laiminlyönti;

c)

punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen;

d)

rattijuopumus;

e)

huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen;

f)

suojakypärän käytön laiminlyönti;

g)

kielletyllä kaistalla ajo;

h)

matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laiton käyttö ajon aikana.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’ajoneuvolla’ kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joita käytetään tavanomaisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen maanteillä, mukaan lukien moottoripyörät;

b)

’rikkomuksen tekovaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa rikkomus on tapahtunut;

c)

’rekisteröintivaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa rikkomuksen tekemiseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity;

d)

’ylinopeudella’ rikkomuksen tekovaltiossa asianomaisen tien tai ajoneuvotyypin osalta voimassa olevien nopeusrajoitusten ylittämistä;

e)

’turvavyön käytön laiminlyönnillä’ neuvoston direktiivin 91/671/ETY (11) ja rikkomuksen tekovaltion lainsäädännön mukaisen vaatimuksen, joka koskee turvavyön tai lasten turvaistuimen käyttöä, noudattamatta jättämistä;

f)

’punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisellä’ punaisen liikennevalon tai muun asiaankuuluvan pysähtymismerkin noudattamatta jättämistä, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

g)

’rattijuopumuksella’ ajoneuvon ajamista alkoholin vaikutuksen alaisena, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

h)

’huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamisella’ ajamista huumausaineen tai muiden vastaavalla tavalla vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

i)

’suojakypärän käytön laiminlyönnillä’ suojakypärän käyttämättä jättämistä sellaisena kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

j)

’kielletyllä kaistalla ajolla’ tieosuuden, kuten hätäkaistan, joukkoliikennekaistan tai ruuhkan tai tietöiden vuoksi väliaikaisesti suljetun kaistan laitonta käyttämistä, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

k)

’matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laittomalla käytöllä ajon aikana’ matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laitonta käyttöä ajon aikana, siten kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä;

l)

’kansallisella yhteyspisteellä’ ajoneuvorekisteritietojen vaihtoa varten nimettyä toimivaltaista viranomaista;

m)

’automaattisella haulla’ menettelyä, jolla verkon välityksellä voidaan tehdä hakuja yhden, useamman tai kaikkien jäsenvaltioiden tai osallistujamaiden tietokannoista;

n)

’ajoneuvon haltijalla’ henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity, siten kuin se määritellään rekisteröintijäsenvaltion lainsäädännössä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden välisessä tietojenvaihdossa noudatettava menettely

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkintaa varten jäsenvaltiot antavat tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsyn seuraaviin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeuden tehdä niissä automaattisia hakuja:

a)

ajoneuvoihin liittyvät tiedot; ja

b)

ajoneuvon omistajiin tai haltijoihin liittyvät tiedot.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevan haun suorittamiseen tarvittavien tietoelementtien on oltava liitteen I mukaiset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen yhteyspisteen. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

3.   Rikkomuksen tekovaltion kansallinen yhteyspiste suorittaa kaikki lähetettävien pyyntöjen muodossa tehtävät haut täydellistä rekisteritunnusta käyttäen.

Hakujen suorittamisessa noudatetaan päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevassa 3 luvussa kuvailtuja menettelyjä, lukuun ottamatta päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 1 kohtaa, johon sovelletaan tämän direktiivin liitettä I.

Tämän direktiivin nojalla rikkomuksen tekovaltio käyttää vastaanottamiaan tietoja sen määrittämiseksi, kuka on henkilökohtaisesti vastuussa tämän direktiivin 2 artiklassa luetelluista liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista.

4.   Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin ilman sellaista tietojenvaihtoa, johon liittyy muita tietokantoja, joita ei käytetä tämän direktiivin mukaisia tarkoituksia varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen tietojenvaihto suoritetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Jäsenvaltioiden on huolehdittava toimitettujen tietojen turvallisuudesta ja suojelusta, käyttäen mahdollisimman suurelta osin olemassa olevia ohjelmistosovelluksia, kuten erityisesti päätöksen 2008/616/YOS 15 artiklassa tarkoitettua sovellusta ja näiden ohjelmasovellusten muutettuja versioita tämän direktiivin liitettä I ja päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohtaa noudattaen. Ohjelmasovellusten muutettujen versioiden on mahdollistettava sekä verkon välityksellä tapahtuva reaaliaikainen vaihto että erissä tapahtuva vaihto, joista jälkimmäinen mahdollistaa monien pyyntöjen tai vastausten vaihdon yhdessä viestissä.

5.   Kukin jäsenvaltio vastaa 4 kohdassa tarkoitettujen ohjelmistosovellusten hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

5 artikla

Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva ilmoitus

1.   Rikkomuksen tekovaltio päättää, aloittaako se 2 artiklassa lueteltuihin liikenneturvallisuuteen liittyviin liikennerikkomuksiin liittyviä jatkotoimia vai ei.

Jos rikkomuksen tekovaltio päättää aloittaa tällaisia menettelyjä, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä liikenneturvallisuuteen liittyvästä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muuten tunnistetulle liikennerikkomuksesta epäillylle henkilölle kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Ilmoitukseen on sisällyttävä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tiedot rikkomuksen tekovaltion lainsäädännön mukaisista rikkomuksen oikeudellisista seuraamuksista kyseisen jäsenvaltion alueella.

2.   Rikkomuksen tekovaltion on lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muuten tunnistetulle liikenneturvallisuuteen liittyvästä liikennerikkomuksesta epäillylle henkilölle lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti liikenneturvallisuuteen liittyvän liikennerikkomuksen luonne, rikkomuksen tekopaikka, -päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten säännösten nimikkeet, joita on rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä tarvittaessa tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä laitteesta. Tätä tarkoitusta varten rikkomuksen tekovaltio voi käyttää liitteessä II olevaa mallia.

3.   Jos rikkomuksen tekovaltio päättää aloittaa 2 artiklassa lueteltuihin liikenneturvallisuuteen liittyviin liikennerikkomuksiin liittyviä jatkotoimia, se lähettää perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi niitä koskevan ilmoituksen ajoneuvon rekisteröintiasiakirjan kielellä, mikäli tällainen asiakirja on saatavilla, tai jollakin rekisteröintivaltion virallisella kielellä.

6 artikla

Komissiolle toimitettava jäsenvaltioiden kertomus

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kattava kertomus viimeistään 6 päivänä toukokuuta 2016 ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Kattavassa kertomuksessa on ilmoitettava rekisteröintivaltion kansalliseen yhteyspisteeseen osoitettujen, rikkomuksen tekovaltion suorittamien automaattisten hakujen lukumäärä jälkimmäisen valtion alueella tapahtuneiden rikkomusten johdosta yhdessä sen tiedon kanssa, minkä tyyppisten rikkomusten vuoksi pyynnöt on esitetty sekä täyttämättä jääneiden pyyntöjen lukumäärä.

Kattavaan kertomukseen on sisällyttävä myös kuvaus liikenneturvallisuuteen liittyvien rikkomusten osalta toteutettavia jatkotoimia koskevasta tilanteesta kansallisella tasolla sillä perusteella, mikä on niiden rikkomusten osuus, joiden johdosta on lähetetty ilmoituksia.

7 artikla

Tietosuoja

1.   Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltyihin henkilötietoihin sovelletaan direktiivin 95/46/EY mukaisia tietosuojasäännöksiä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on erityisesti varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot oikaistaan, jos ne ovat virheellisiä, ja ne poistetaan tai niiden käyttö kielletään, kun niitä ei enää tarvita, asianmukaisen määräajan kuluessa direktiivin 95/46/EY 6 ja 12 artiklan mukaisesti ja että tietojen säilyttämisen aikaraja vahvistetaan mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkia tämän direktiivin mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan tämän direktiivin 1 artiklassa säädetyn tavoitteen mukaisesti ja että rekisteröidyillä on samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin kuin ne, jotka on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä direktiivin 95/46/EY asiaa koskevien säännösten täytäntöönpanoa varten.

3.   Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada tietää, mitkä rekisteröintivaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu rikkomuksen tekovaltiolle, mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja rikkomuksen tekovaltion toimivaltainen viranomainen.

8 artikla

Tienkäyttäjille tiedottaminen unionissa

1.   Komissio asettaa saataville verkkosivuilleen kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä koosteen tiedoista, jotka koskevat jäsenvaltioissa voimassa olevia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle näitä sääntöjä koskevat tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava tienkäyttäjille tarvittavat tiedot alueellaan sovellettavista säännöistä sekä tämän direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä yhdessä esimerkiksi liikenneturvallisuusjärjestöjen, liikenneturvallisuuden alalla toimivien kansalaisjärjestöjen ja autoliittojen kanssa.

9 artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen Prümin päätöksiin tehtävien asiaa koskevien muutosten huomioon ottamiseksi tai, jos unionin säädökset, jotka liittyvät suoraan liitteen I saattamiseen ajan tasalle, sitä edellyttävät.

10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 13 päivästä maaliskuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   On erityisen tärkeää, että komissio ennen näiden delegoitujen säädösten hyväksymistä noudattaa tavanomaista käytäntöään ja toteuttaa asianmukaiset asiantuntijatason kuulemiset, myös kansallisella tasolla. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 artikla

Direktiivin tarkistaminen

Komissio esittää viimeistään 7 päivänä marraskuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan säännösten soveltamista. Kertomuksessa komissio keskittyy erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä tekee tarvittaessa niitä koskevia ehdotuksia:

arvio siitä, onko tämän direktiivin soveltamisalaan lisättävä muita liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia,

arvio siitä, kuinka tehokkaasti tämä direktiivi on vähentänyt liikennekuolemien määrää unionissa,

arvio siitä, onko automaattisille valvontalaitteistoille ja -menettelyille tarpeen laatia yhteiset standardit. Tässä yhteydessä komissiota kehotetaan kehittämään unionin tasolla liikenneturvallisuutta koskevia suuntaviivoja yhteisen liikennepolitiikan puitteissa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot lisäävät liikennesääntöjen täytäntöönpanon yhtenevyyttä vertailukelpoisten menetelmien ja käytäntöjen avulla. Suuntaviivoihin voivat sisältyä ainakin 2 artiklan a–d alakohdassa luetellut rikkomukset,

arvio tarpeesta tehostaa liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksista määrättyjen rangaistusten täytäntöönpanoa ja ehdottaa kaikkien alaan liittyvien unionin politiikkojen puitteissa, yhteinen liikennepolitiikka mukaan lukien, yhteisiä kriteerejä, jotka koskevat siinä tapauksessa, että sakkoa ei ole maksettu, toteutettavia jatkotoimia,

tarvittaessa mahdollisuudet liikennesääntöjen yhdenmukaistamiseen,

arvio 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ohjelmasovelluksista tarkoituksin varmistaa tämän direktiivin asianmukainen täytäntöönpano sekä taata tehokas, nopea, turvallinen ja luottamuksellinen ajoneuvorekisteritietojen vaihto.

12 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6 päivänä toukokuuta 2015. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, Tanskan kuningaskunta, Irlanti ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta voivat lykätä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivää 6 päivään toukokuuta 2017.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan neljäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  EUVL C 12, 15.1.2015, s. 115.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. helmikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 2. maaliskuuta 2015.

(3)  Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (EUVL L 288, 5.11.2011, s. 1).

(6)  Tuomio asiassa C-43/12, komissio vastaan parlamentti ja neuvosto, EU:C:2014:298.

(7)  Neuvoston puitepäätös 2005/214/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin (EUVL L 76, 22.3.2005, s. 16).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Neuvoston direktiivi 91/671/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, ajoneuvojen turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 26).


LIITE I

4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa haussa tarvittavat tietoelementit

Nimike

M/O (1)

Huomautukset

Ajoneuvoa koskevat tiedot

M

 

Rekisteröintijäsenvaltio

M

 

Rekisterinumero

M

(A (2))

Rikkomusta koskevat tiedot

M

 

Rikkomuksen tekovaltio

M

 

Rikkomuksen viitepäivämäärä

M

 

Rikkomuksen viiteajankohta

M

 

Haun tarkoitus

M

2 artiklassa lueteltujen rikkomuksen lajien koodi

1

=

ylinopeus

2

=

rattijuopumus

3

=

turvavyön käytön laiminlyönti

4

=

punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen

5

=

kielletyllä kaistalla ajo

10

=

huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaminen

11

=

suojakypärän käytön laiminlyönti

12

=

matkapuhelimen tai muun viestintävälineen laiton käyttö ajon aikana

4 artiklan 1 kohdan mukaisen haun perusteella toimitetut tietoelementit

I osa.   Ajoneuvoja koskevat tiedot

Nimike

M/O (3)

Huomautukset

Rekisterinumero

M

 

Alustanumero/VIN-numero

M

 

Rekisteröintijäsenvaltio

M

 

Merkki

M

(D.1 (4)) esim. Ford, Opel, Renault

Ajoneuvon kaupallinen malli

M

(D.3) esim. Focus, Astra, Megane

EU-luokkakoodi

M

(J) esim. mopedi, moottoripyörä, henkilöauto

II osa.   Ajoneuvojen omistajiin tai haltijoihin liittyvät tiedot

Nimike

M/O (5)

Huomautukset

Ajoneuvon haltijoihin liittyvät tiedot

 

(C.1 (6))

Tiedot tietyn ajoneuvon rekisteriotteen haltijasta.

Rekisteriotteen haltijoiden sukunimi/yhtiönimi

M

(C.1.1)

Sukunimeä, infiksiä, titteliä jne. varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja nimi on ilmoitettava tulostettavassa muodossa.

Etunimi

M

(C.1.2)

Etunimeä (etunimiä) ja nimikirjaimia varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja nimi on ilmoitettava tulostettavassa muodossa.

Osoite

M

(C.1.3)

Katua, talon numeroa ja rakennusta, postinumeroa, asuinpaikkaa, asuinmaata jne. varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja osoite on ilmoitettava tulostettavassa muodossa.

Sukupuoli

O

Mies, nainen

Syntymäaika

M

 

Oikeussubjekti

M

Yksityishenkilö, yhdistys, yhtiö, yritys jne.

Syntymäpaikka

O

 

Tunnistenumero

O

Tunniste, josta henkilö tai yhtiö on tunnistettavissa yksiselitteisesti.

Ajoneuvon omistajaan liittyvät tiedot

 

(C.2) Tiedot ajoneuvon omistajasta.

Omistajan sukunimi/yhtiönimi

M

(C.2.1)

Etunimi

M

(C.2.2)

Osoite

M

(C.2.3)

Sukupuoli

O

Mies, nainen

Syntymäaika

M

 

Oikeussubjekti

M

Yksityishenkilö, yhdistys, yhtiö, yritys jne.

Syntymäpaikka

O

 

Tunnistenumero

O

Tunniste, josta henkilö tai yhtiö on tunnistettavissa yksiselitteisesti.

 

 

Jos on kyse romuajoneuvoista, varastetuista ajoneuvoista tai rekisterikilvistä tai vanhentuneesta rekisteröinnistä, omistajan/haltijan tietoja ei toimiteta. Sen sijasta on palautettava viesti ”Tietoja ei paljasteta”.


(1)  M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).

(2)  Yhdenmukaistetut koodit, ks. ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/37/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

(3)  M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).

(4)  Yhdenmukaistetut koodit, ks. direktiivi 1999/37/EY.

(5)  M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).

(6)  Yhdenmukaistetut koodit, ks. direktiivi 1999/37/EY.


LIITE II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/26


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/414,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ravintolisien valmistuksessa käytettävästä aineesta (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2002/46/EY liitteessä II vahvistetaan luettelo vitamiini- ja kivennäisaineista sekä niistä jokaisen osalta ne muodot, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa. Direktiivin 2002/46/EY liitteet I ja II on korvattu komission asetuksella (EY) N:o 1170/2009 (2).

(2)

Direktiivin 2002/46/EY 14 artiklan mukaisesti vitamiini- ja kivennäisaineita koskevat säännökset, joilla saattaa olla vaikutusta kansanterveyteen, annetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, kuulemisen jälkeen.

(3)

Aineen (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola lisäämistä direktiivin 2002/46/EC liitteessä II olevaan luetteloon folaatin lähteenä koskevan pyynnön perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 11 päivänä syyskuuta 2013 tieteellisen lausunnon (3) aineesta (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola ravintolisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättynä folaatin lähteenä ja tästä lähteestä saadun folaatin biologisesta hyötyosuudesta.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukaan aineen (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola käyttö ravintolisissä ei aiheuta turvallisuuden kannalta huolta folaatin lähteenä.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman myönteisen lausunnon nojalla aine (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola olisi lisättävä direktiivin 2002/46/EY liitteessä II vahvistettuun luetteloon.

(6)

Aine (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola kuuluu elintarvikkeiden uusiin ainesosiin, ja sen markkinoille saattamiselle annettiin lupa komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/154/EU (4).

(7)

Intressitahoja on kuultu elintarvikeketjua sekä eläinten ja kasvien terveyttä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän kautta, ja saadut kommentit on otettu huomioon.

(8)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/46/EY olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 2002/46/EY liitteessä II olevan A kohdan 10 alakohtaan (FOLAATTI) c alakohta seuraavasti:

”c)

(6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1170/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina (EUVL L 314, 1.12.2009, s. 36).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10): 3358.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/154/EU, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2014, luvan antamisesta aineen (6S)-5-metyylitetrahydrofoolihappo, glukosamiinisuola saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (EUVL L 85, 21.3.2014, s. 10).


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/415,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden etefoni ja fenamifossi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (2) liitteessä olevassa A osassa esitetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyinä pidettävät tehoaineet.

(2)

Tehoaineiden etefoni ja fenamifossi hyväksynnän voimassaolo päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2017. Kyseisten tehoaineiden hyväksynnän uusimista varten on esitetty hakemukset. Koska kyseisiin aineisiin sovelletaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (3) vaatimuksia, on tarpeen antaa riittävästi aikaa saattaa päätökseen mainitun asetuksen mukainen uusimismenettely. Näin ollen kyseisten tehoaineiden hyväksynnät todennäköisesti menevät umpeen ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta. Niiden hyväksynnän voimassaoloaikoja on siksi tarpeen pidentää.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(4)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa ei ole toimitettu täydentävää asiakirja-aineistoa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 mukaisesti 30 kuukautta ennen kulloistakin tämän asetuksen liitteessä vahvistettua voimassaolon päättymispäivää, päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai aikaisimman mahdollisen päivän sen jälkeen.

(5)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa komissio antaa asetuksen, jossa säädetään, että tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksyntää ei uusita, koska hyväksymisperusteet eivät täyty, voimassaolon päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä annetun asetuksen voimaantulopäivän, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

1)

Korvataan fenamifossia koskevan 141 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”31. heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”;

2)

Korvataan etefonia koskevan 142 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”31. heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/30


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/416,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

dinotefuraanin hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1), ja erityisesti sen 90 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta vastaanotti 29 päivänä maaliskuuta 2012 hakemuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti dinotefuraanin sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin liitteeseen I käytettäväksi valmisteryhmässä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät tuotteet), sellaisena kuin se on määritelty kyseisen direktiivin liitteessä V.

(2)

Dinotefuraani ei ollut markkinoilla 14 päivänä toukokuuta 2000 biosidivalmisteen tehoaineena.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti 15 päivänä lokakuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin suosituksineen Euroopan kemikaalivirastolle.

(4)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 17 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät.

(5)

Lausunnon mukaan biosidivalmisteiden, joita käytetään valmisteryhmässä 18 ja jotka sisältävät dinotefuraania, voidaan odottaa täyttävän asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut vaatimukset edellyttäen, että tietyt valmisteen käyttöä koskevat spesifikaatiot ja edellytykset täyttyvät.

(6)

Lausunnosta käy myös ilmi, että dinotefuraanin ominaisuudet tekevät siitä erittäin hitaasti hajoavan (vP) ja myrkyllisen (T) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) liitteessä XIII säädettyjen kriteerien mukaisesti. Näin ollen dinotefuraani olisi asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti katsottava korvattavaksi tehoaineeksi siltä osin kuin on kyse kyseisen asetuksen 23 artiklassa säädetystä luvan myöntämisestä valmisteelle.

(7)

Siksi on aiheellista hyväksyä dinotefuraanin käyttö valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa, jos kyseisiä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(8)

Koska arvioinnissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan 4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(9)

Koska asetuksen (EU) N:o 528/2012 90 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan edellytykset täyttyvät, olisi sovellettava kyseisen asetuksen säännöksiä. Dinotefuraani olisi hyväksyttävä enintään seitsemäksi vuodeksi kyseisen asetuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään dinotefuraani käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Tehoaineen vähimmäis-puhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset (2)

Dinotefuraani

IUPAC-nimi:

(RS)-1-metyyli-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furyylimetyyli)guanidiini

EY-numero: Ei saatavilla

CAS-numero: 165252-70-0

991 g/kg

1. kesäkuuta 2015

31. toukokuuta 2022

18

Dinotefuraani katsotaan korvattavaksi tehoaineeksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraava edellytys:

Teollisuus- tai ammattikäytössä on noudatettava turvallisia työtapoja ja asianmukaisia järjestelyjä. Jos valmisteita käytettäessä altistumista ei voida muilla keinoin vähentää hyväksyttävälle tasolle, on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/417,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

tehoaineen Bacillus sphaericus 2362 serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743, hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko ne mahdollisesti hyväksyä käytettäviksi biosidivalmisteissa tai lisättäviksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Kyseiseen luetteloon sisältyy Bacillus sphaericus.

(2)

Bacillus sphaericus on arvioitu asetuksen (EU) N:o 528/2012 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettäväksi kyseisen asetuksen liitteessä V määritellyssä valmisteryhmässä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet).

(3)

Arviointia varten toimitetut tiedot mahdollistivat päätelmien tekemisen ainoastaan Bacillus sphaericuksen tietystä muodosta, eli Bacillus sphaericus 2362 serotyyppi H5a5b:n kannasta ABTS1743. Arvioinnin perusteella ei voitu tehdä päätelmiä mistään muista aineista, jotka vastaisivat delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 olevassa edellä mainitussa tehoaineiden luettelossa vahvistettua tehoaineen Bacillus sphaericus määritelmää. Näin ollen hyväksymisen soveltamisalaan olisi kuuluttava ainoastaan Bacillus sphaericus 2362 serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743.

(4)

Italia, joka oli nimetty arvioinnista vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, toimitti komissiolle 9 päivänä tammikuuta 2009 arviointikertomuksen sekä suosituksensa komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (3) 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti.

(5)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 19 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät.

(6)

Tämän lausunnon mukaan biosidivalmisteiden, joita käytetään valmisteryhmissä 18 ja jotka sisältävät tehoainetta Bacillus sphaericus 2362, serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743, voidaan odottaa täyttävän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (4) 5 artiklassa asetetut vaatimukset edellyttäen, että tietyt sen käyttöä koskevat spesifikaatiot ja edellytykset täyttyvät.

(7)

Näin ollen on aiheellista hyväksyä Bacillus sphaericus 2362, serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743 käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä.

(8)

Koska arvioinneissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan 4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(9)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Bacillus sphaericus 2362, serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743 käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteisiin sisältyvien vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset (2)

Bacillus sphaericus 2362 serotyyppi H5a5b, kanta ABTS1743

Ei sovelleta

Ei merkityksellisiä epäpuhtauksia

1. heinäkuuta 2016

30. kesäkuuta 2026

18

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

Biosidivalmisteita koskevien lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Teollisuuskäytössä on noudatettava turvallisia työtapoja ja asianmukaisia järjestelyjä. Jos valmisteita käytettäessä altistumista ei voida muilla keinoin vähentää hyväksyttävälle tasolle, on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

2)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (3) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (4) mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/36


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/418,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaine Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti sisällytettiin neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) liitteeseen I komission direktiivillä 2008/127/EY (3) komission asetuksen (EY) N:o 2229/2004 (4) 24 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Sen jälkeen kun direktiivi 91/414/ETY korvattiin asetuksella (EY) N:o 1107/2009, tätä ainetta pidetään kyseisen asetuksen mukaisesti hyväksyttynä, ja se sisältyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (5) liitteen A osan luetteloon.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2229/2004 25 a artiklan mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, esitteli komissiolle Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaattia käsittelevää arviointikertomusluonnosta (6) koskevan kantansa 18 päivänä joulukuuta 2013. Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaattia koskevan kantansa ilmoittajalle.

(3)

Komissio pyysi ilmoittajaa esittämään huomautuksensa Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaattia käsittelevästä tarkastelukertomusluonnoksesta. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat tarkastelukertomuksen luonnosta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen kantaa pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa, ja Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaattia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 12 päivänä joulukuuta 2014.

(4)

Vahvistetaan, että tehoaine Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatin hyväksymisedellytyksiä on tarpeen muuttaa. Erityisesti on aiheellista edellyttää lisää vahvistavia tietoja.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitettä olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Komission direktiivi 2008/127/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta useiden tehoaineiden sisällyttämiseksi siihen (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 2229/2004, annettu 3 päivänä joulukuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate. EFSA Journal 2014; 12(12):3526. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevan A osan tehoainetta Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti koskeva rivi 258 seuraavasti:

Nro

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”258

Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti

CAS-numero: 78617-58-0

CIPAC-numero: 974

Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaatti

≥ 75 %

1. syyskuuta 2009

31. elokuuta 2019

A OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan houkuttimena käyttöä varten.

B OSA

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa hyväksytyn Z-13-heksadeken-11-yn-1-yyliasetaattia koskevan tarkastelukertomuksen (SANCO/2649/2008) päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Ilmoittajan on toimitettava vahvistavat tiedot seuraavista:

1)

kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin spesifikaatio, mukaan luettuna tiedot merkityksellisistä epäpuhtauksista;

2)

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten altistumisriskin arviointi;

3)

aineen käyttäytyminen ympäristössä;

4)

altistumisriskin arviointi muiden kuin kohdeorganismien osalta.

Ilmoittajan on toimitettava komissiolle, jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle 1 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 30. kesäkuuta 2015 ja 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. joulukuuta 2016.”


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/419,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

tolyylifluanidin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1062/2014 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, voidaanko ne mahdollisesti hyväksyä käytettäviksi biosidivalmisteissa tai lisättäviksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I. Luetteloon kuuluu tolyylifluanidi.

(2)

Tolyylifluanidi on arvioitu asetuksen (EU) N:o 528/2012 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettäväksi kyseisen asetuksen liitteessä V määritellyssä valmisteryhmässä 21 (Antifouling-valmisteet).

(3)

Suomi, joka oli nimetty arvioinnista vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, toimitti komissiolle 18 päivänä syyskuuta 2012 arviointikertomukset sekä suosituksensa komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (3) 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti.

(4)

Biosidivalmistekomitea valmisteli 17 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan kemikaaliviraston lausunnon ottaen huomioon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen päätelmät.

(5)

Kyseisen lausunnon mukaan biosidivalmisteiden, joita käytetään valmisteryhmässä 21 ja jotka sisältävät tolyylifluanidia, voidaan odottaa täyttävän Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (4) 5 artiklassa asetetut vaatimukset edellyttäen, että tietyt sen käyttöä koskevat spesifikaatiot ja edellytykset täyttyvät.

(6)

On kuitenkin vielä varmistettava, että antifouling-valmisteiden käyttöön liittyvät riskit ovat hyväksyttävissä ja että ehdotetut riskinhallintatoimenpiteet ovat sopivia. Jotta nykyisten antifouling-tehoaineiden hyväksyntöjen uusimisen aikaan olisi helpompaa tarkastella ja verrata näihin aineisiin liittyviä riskejä ja hyötyjä sekä niihin sovellettuja riskinhallintatoimenpiteitä, näiden aineiden hyväksymisen päättymispäivän olisi oltava sama.

(7)

Siksi on aiheellista hyväksyä tolyylifluanidin käyttö valmisteryhmään 21 kuuluvissa biosidivalmisteissa, jos kyseisiä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(8)

Koska arvioinneissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan 4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(9)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvittavalla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tolyylifluanidi käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteisiin sisältyvien vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta (EUVL L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset (2)

Tolyylifluanidi

IUPAC-nimi:

N-(dikloorifluorimetyylitio)-N′,N′-dimetyyli-N-p-tolyylisulfamidi

EY-numero: 211-986-9

CAS-numero: 731-27-1

960 g/kg

1. heinäkuuta 2016

31. joulukuuta 2025

21

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

Jos tolyylifluanidia sisältäville valmisteille annetaan myöhemmin lupa muuhun kuin ammattikäyttöön tarkoitetuissa valmisteissa, henkilöiden, jotka asettavat tolyylifluanidia sisältäviä valmisteita saataville markkinoilla muita kuin ammattikäyttäjiä varten, on varmistettava, että valmisteiden mukana on asianmukaiset käsineet.

Biosidivalmisteiden lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Tolyylifluanidia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää torjumaan kasvuston muodostumista ja tarttumista aluksiin, joita käytetään makeissa vesissä.

2)

Teollisuus- tai ammattikäytössä on noudatettava turvallisia työtapoja ja asianmukaisia järjestelyjä. Jos valmisteita käytettäessä altistumista ei voida muilla keinoin vähentää hyväksyttävälle tasolle, on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

3)

Merkinnöissä ja mahdollisissa käyttöohjeissa on ilmoitettava, että lapset on pidettävä poissa käsiteltyjen pintojen läheisyydestä, kunnes käsitellyt pinnat ovat kuivat.

4)

Merkinnöissä ja mahdollisissa käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että käyttö-, ylläpito- ja korjaustoimet on suoritettava eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, jossa on suojareunukset, tai maaperän peittävällä läpäisemättömällä materiaalilla, jotta estetään valumat ja valmisteen pääsy ympäristöön ja jotta mahdolliset tolyylifluanidia sisältävät valumat tai jäte kerätään uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.

5)

Niiden valmisteiden osalta, joista voi jäädä jäämiä elintarvikkeisiin tai rehuihin, on tarkistettava, onko tarpeen asettaa uudet jäämien enimmäismäärät tai muuttaa voimassa olevia jäämien enimmäismääriä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 470/2009 (3) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (4) mukaisesti, ja toteutettava kaikki asianmukaiset riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät sovellettavat jäämien enimmäismäärät ylity.

Käsiteltyjen esineiden osalta sovelletaan seuraavaa edellytystä:

Jos käsitelty esine on käsitelty yhdellä tai useammalla tolyylifluanidia sisältävällä biosidivalmisteella tai se tarkoituksellisesti sisältää niitä ja jos ihokosketuksen mahdollisuus tai tolyylifluanidin mahdollinen pääsy ympäristöön käsitellyn esineen normaaleissa käyttöolosuhteissa sitä edellyttävät, käsitellyn esineen saattamisesta markkinoille vastaavan henkilön on varmistettava, että käsitellyn esineen merkinnöissä annetaan tieto ihon herkistymisen riskistä sekä asetuksen (EU) N:o 528/2012 58 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/420,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

TR

85,0

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

0709 93 10

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

0805 10 20

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

0808 30 90

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/45


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/421,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

joustovälineen varojen käyttöönotosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 11 artiklan nojalla joustovälineen varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 471 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) sellaisten tarkasti määriteltyjen menojen rahoittamiseksi, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä.

(2)

Kun kaikkia mahdollisuuksia määrärahojen uudelleen kohdentamiseen alaotsakkeen 1 b sisällä on tarkasteltu, näyttää siltä, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön alaotsakkeen 1 b enimmäismäärän ylittävä 83 285 595 euron määrä, jolla täydennetään Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon otettua rahoitusta ja joka käytetään Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittamiseen, jotta rakennerahastoista voidaan vuodeksi 2015 myöntää Kyprokselle ylimääräistä rahoitusta yhteensä 100 000 000 euroa.

(3)

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 20 päivänä marraskuuta 2013 annetulla päätöksellä ottaneet joustovälineestä varainhoitovuoden 2014 osalta jo 89 330 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittamista varten.

(4)

Ottaen huomioon, että joustoväline on luonteeltaan täydentävä, Kyprokselle osoitettavien ylimääräisten maksusitoumusmäärärahojen kattamiseksi on varainhoitovuosiksi 2014 ja 2015 tarpeen ottaa käyttöön ylimääräisiä maksumäärärahoja oletetun maksuprofiilin perusteella, jonka arvioidaan olevan 11,3 miljoonaa euroa vuonna 2015, 45,7 miljoonaa euroa vuonna 2016, 75,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 40,2 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuosia 2015–2018 koskevat vuotuiset määrät on vahvistettava kyseistä ajanjaksoa koskevissa komission talousarvioesityksissä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan joustovälineestä 83 285 595 euroa alaotsakkeeseen 1 b sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina Euroopan unionin varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon.

Kyseisellä määrällä täydennetään alaotsakkeeseen 1 b kuuluvia Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien määrärahoja.

Vuosina 2014 ja 2015 joustovälineestä Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittamiseksi ajanjaksolla 2015–2018 otettavien maksumäärärahojen määrä on 172 600 000 euroa. Tarkka vuotuinen määrä määritellään asianomaista vuotta koskevassa komission talousarvioesityksessä.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä joulukuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. DELLA VEDOVA


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/47


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/422,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (1) ja erityisesti sen 4 a artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2) ja erityisesti sen 11 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä ’rahasto’, osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3) 10 artiklan mukaan rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2012/2002 4 a artiklan 4 kohdan mukaisesti ennakkomaksujen maksamista varten rahastosta voidaan ottaa käyttöön 50 000 000 euroa ja niitä vastaavat määrärahat voidaan ottaa unionin yleiseen talousarvioon,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2015 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 50 000 000 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ennakkomaksujen maksamista varten.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä joulukuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. DELLA VEDOVA


(1)  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/48


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/423,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015,

Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen liitteen III muutoksiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 ja 207 artiklat yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni on neuvoston päätöksellä 2006/730/EY (1) hyväksynyt kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen, jäljempänä ’Rotterdamin yleissopimus’.

(2)

Rotterdamin yleissopimus pannaan unionissa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 649/2012 (2).

(3)

Jotta voitaisiin varmistaa, että tuojamaat hyötyvät Rotterdamin yleissopimuksella tarjotusta suojasta, on tarpeen ja tarkoituksenmukaista antaa tuki kemikaalien arviointikomitean (CRC) suositukselle lisätä Rotterdamin yleissopimuksen liitteeseen III krysotiiliasbesti, metamidofossi, triklorfoni, fentioni (erittäin pieniä määriä sisältävät valmisteet, joissa vaikuttavaa ainetta vähintään 640 g/L) sekä nestemäiset valmisteet (emulgoituva tiiviste ja liukoinen tiiviste), jotka sisältävät (vähintään 276 g/L) parakvattidikloridia, joka vastaa parakvatti-ionia (vähintään 200 g/L). Näiden aineiden käyttö on jo kielletty unionissa tai sitä on ankarasti rajoitettu, ja ne kuuluvat näin ollen Rotterdamin yleissopimuksen määräyksiä tiukempien vientivaatimusten soveltamisalaan.

(4)

Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännen kokouksen odotetaan päättävän ehdotettujen muutosten sisällyttämisestä liitteeseen III. Unionin olisi kannatettava näitä muutoksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta on, että unioni kannattaa kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen (3) liitteeseen III tehtäviä muutoksia, siltä osin kuin on kyse krysotiiliasbestin, metamidofossin, triklorfonin, fentionin (erittäin pieniä määriä sisältävät valmisteet, joissa vaikuttavaa ainetta vähintään 640 g/L) sekä nestemäisten valmisteiden (emulgoituva tiiviste ja liukoinen tiiviste), jotka sisältävät (vähintään 276 g/L) parakvattidikloridia, joka vastaa parakvatti-ionia (vähintään 200 g/L), lisäämisestä siihen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. GERHARDS


(1)  Neuvoston päätös 2006/730/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(3)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/424,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

neuvoston direktiivin 96/67/EY 9 artiklan mukaisen, eräiden maahuolintapalvelujen tarjoamista Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla koskevan poikkeuspäätöksen hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 473)

(Ainoastaan kroaatinkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla 15 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/67/EY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   ILMOITETTU POIKKEUSPÄÄTÖS

(1)

Komissio sai 1 päivänä syyskuuta 2014 Kroatian viranomaisilta 13 päivänä elokuuta 2014 päivätyn kirjeen, jolla ne ilmoittivat direktiivin 96/67/EY, jäljempänä ’direktiivi’, 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Zagrebin kansainväliseen lentoasemaan liittyvästä poikkeusta koskevasta päätöksestä, jonka Kroatian tasavallan hallitus on tehnyt direktiivin 9 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan mukaisesti. Kroatian viranomaiset antoivat lisätietoja 1 päivänä joulukuuta 2014 päivätyllä ilmoitusta täydentävällä kirjeellä, jonka komissio vastaanotti 17 päivänä joulukuuta 2014.

(2)

Ilmoitettuun päätökseen sisältyy kaksi poikkeusta. Ensimmäinen koskee direktiivin liitteessä olevassa 3, 4 ja 5 kohdassa, lukuun ottamatta 5.1 kohtaa, lueteltujen maahuolintapalvelujen tarjoamista koskevan oikeuden varaamista vain yhdelle palveluntarjoajalle. Kyseisiä maahuolintapalveluja ovat matkatavaroiden käsittely, rahdin ja postin käsittelyn osalta sekä tulevan ja lähtevän että terminaalin ja ilma-aluksen välillä siirrettävän rahdin ja postin fyysinen käsittely ja lisäksi asematasopalvelut lukuun ottamatta ilma-aluksen opastamista maassa. Toinen poikkeus koskee omahuolinnan kieltämistä edellä mainittujen kolmen maahuolintapalvelun osalta lukuun ottamatta ilma-aluksen opastamista maassa. Kummankin poikkeuksen soveltamisaika on kaksi vuotta eli 1 päivästä tammikuuta 201531 päivään joulukuuta 2016.

2.   NYKYTILANNE ZAGREBIN KANSAINVÄLISELLÄ LENTOASEMALLA

(3)

Zagrebin kansainvälisen lentoaseman pitäjä on Zagreb International Airport Jsc. Vuonna 2013 lentoaseman matkustajamäärä oli 2,3 miljoonaa.

(4)

Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla on nykyisin yksi matkustajaterminaali. Rakenteilla on toinen terminaali siihen liittyvine infrastruktuureineen (asemataso, liityntätiet ja pysäköintialueet). Uuden terminaalin on määrä olla valmis ja toiminnassa viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Sen matkustajakapasiteetti on 5 miljoonaa. Nykyinen terminaali jää pelkästään yleisilmailun ja muun toiminnan (esim. toimistojen vuokraus) käyttöön.

(5)

Kroatian viranomaisten mukaan nykyiseen terminaaliin liittyy sekä infrastruktuuria että toimintaa koskevia rajoituksia, joiden vuoksi maahuolinnan palveluntarjoajien lisääminen ei olisi uuden terminaalin rakennusvaiheessa taloudellista eikä tehokasta. Kun uuden matkustajaterminaalin ja asematason rakentaminen on päättynyt ja niiden toiminta alkanut, nykyiseen infrastruktuuriin liittyvät tila- ja kapasiteettiongelmat poistuvat.

(6)

Kroatian viranomaisten mukaan matkatavaroiden käsittelyn, asematasopalvelujen sekä rahdin ja postin käsittelyn palveluntarjontamarkkinoille on nykyisin vapaa pääsy. Tähän mennessä yksikään ulkopuolinen maahuolintapalvelujen tarjoaja ei ole kuitenkaan hakenut hyväksyntää ja lupaa tarjota maahuolintapalveluja Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla. Nykyisin näitä palveluja lentoaseman käyttäjille tarjoaa Zagreb International Airport Jsc. kokonaan omistamansa tytäryrityksen välityksellä.

(7)

Lisäksi Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla sovelletaan omahuolinnan vapautta. Nykyisin kuitenkin vain yksi lentoyhtiö harjoittaa omahuolintaa yhdellä asematasopalvelujen osa-alueella (ruoan ja juomien lastaaminen ja purkaminen). Mikään muu lentoyhtiö ei ole osoittanut kiinnostusta omahuolintaan.

(8)

Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla on yksi paikka lentoasemalla kirjattujen matkatavaroiden ja kaikkien kauttakulkevien matkatavaroiden lajitteluun. Kyseisen tilan pinta-ala on 515 m2. Lajittelualue sijaitsee terminaalin keskiosan pohjakerroksessa.

(9)

Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla on yksi rahtiterminaali, jonka kokonaispinta-ala on 2 160 m2, ja koko rahdinkäsittelyprosessi tapahtuu tässä rakennuksessa. Tilan vähyyden vuoksi kaikki toiminnot suoritetaan käsin käyttäen käsityökaluja ja haarukkatrukkeja. Rahdin toimittamista ja noutoa varten on maaliikennealueella sijaitsevassa tullivarastossa lastauslaituri, johon johtaa vain yksi ajoramppi.

(10)

Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla käsitellään vuosittain 8 000–8 500 tonnia rahtia ja postia. Postin osuus tästä määrästä on 1 000–1 500 tonnia vuodessa.

(11)

Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla on yksi kaupallisen lentotoiminnan käyttöön tarkoitettu asemataso, jonka kokonaispinta-ala on 140 000 m2 ja jolla on paikat 22 ilma-alukselle, sekä yleisilmailukäytössä oleva asemataso, jonka pinta-ala on 28 000 m2 ja kapasiteetti 20 ilma-alusta.

3.   INTRESSITAHOJEN KUULEMINEN

(12)

Komissio on julkaissut direktiivin 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä tiivistelmän Kroatian viranomaisten ilmoittamasta poikkeuspäätöksestä sekä pyytänyt intressitahojen kommentteja.

(13)

Komissio on saanut yhden kommentin maahuolintapalvelujen tarjoajalta, joka kysyi, onko poikkeusaikana tarkoitus järjestää tarjouskilpailu siten, että valittu maahuolitsija voisi aloittaa toiminnan heti poikkeusajan päätyttyä. Intressitahoilta ei saatu muita kommentteja.

4.   POIKKEUSPÄÄTÖKSEN ARVIOINTI DIREKTIIVIN PERUSTEELLA

(14)

Kroatian viranomaisten poikkeuspäätös perustuu direktiivin 9 artiklan 1 kohdan b ja d alakohtaan, joiden mukaan tilan tai kapasiteetin erityisten rajoitteiden tapauksessa on sallittua varata oikeus yhden tai useamman direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maahuolintapalvelun tarjoamiseen vain yhdelle palveluntarjoajalle ja kieltää 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen omahuolintapalvelujen harjoittaminen.

(15)

Kroatian viranomaiset ovat täsmentäneet direktiivin 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, että kyseessä olevia kahta poikkeusta sovelletaan direktiivin liitteessä olevassa 3, 4 ja 5 kohdassa, lukuun ottamatta 5.1 kohtaa, lueteltuihin maahuolintapalveluihin, joita ovat matkatavaroiden käsittely, rahdin ja postin käsittely sekä asematasopalvelut lukuun ottamatta ilma-aluksen opastamista maassa.

(16)

Matkatavaroiden käsittelyn osalta komissio katsoo Kroatian viranomaisten osoittaneen toimittamillaan tiedoilla, että toisen, ulkopuolisen käsittelijän käyttäminen lentoaseman omien maahuolintapalvelujen tai mahdollisesti omahuolintaa harjoittavan lentoaseman käyttäjän lisäksi ei ole mahdollista.

(17)

Toimintaan käytettävä tila on rajoitettu ja kapea, ja matkatavarakärryjen käyttö on hankalaa. Matkatavaroiden lajittelu ruuhka-aikoina, jolloin molemmat lähtöselvityslinjastot ovat käytössä, on erityisen vaikeaa. Käytettävissä oleva tila ei näin ollen riitä useamman kuin yhden palvelunharjoittajan tehokkaaseen toimintaan.

(18)

Tilaongelmaa ei voida ratkaista nykyisessä toimintapaikassa, sillä matkatavaroiden lajittelualueen sijainti ei salli toiminnan laajentamista muille alueille. Maan allekaan toimintoja ei voida siirtää pohjaveden korkeuden ja siihen liittyvän tulvariskin vuoksi. Ulkopuolisen laajennusosan rakentaminen matkatavaroiden käsittelyä varten vaatisi lisäksi merkittäviä rakennustöitä, jotka vaikuttaisivat liikenneyhteyksiin ja aiheuttaisivat huomattavia menoja, mutta tällaisen ratkaisun toimivuus olisi kuitenkin kyseenalainen.

(19)

Rahdin ja postin käsittelyn osalta komissio katsoo Kroatian viranomaisten osoittaneen toimittamillaan tiedoilla, että toisen, ulkopuolisen käsittelijän käyttäminen lentoaseman omien maahuolintapalvelujen tai mahdollisesti omahuolintaa harjoittavan lentoaseman käyttäjän lisäksi ei ole mahdollista.

(20)

Rahtiterminaali on kooltaan rajallinen. Rahdin toimittamiseen ja noutoon tarkoitetulle lastauslaiturille johtaa yksi ainoa ajoramppi, mikä rajoittaa toimintaa huomattavasti, kun ahtaalla alueella on useita ajoneuvoja joko odottamassa tai suorittamassa lastausta tai purkausta. Sen vuoksi tilaa uudelle toiminnanharjoittajalle ei ole.

(21)

Komissio panee tässä yhteydessä merkille myös, että käsitellyn rahdin ja postin määrä on noin 8 000–8 500 tonnia vuodessa, mikä alittaa selvästi direktiivissä säädetyn 50 000 tonnin kynnyksen, joka velvoittaa avaamaan maahuolinnan kolmansille osapuolille sekä sallimaan omahuolinnan.

(22)

Asematasopalvelujen osalta, lukuun ottamatta ilma-aluksen opastamista maassa sen saapuessa ja lähtiessä, komissio katsoo Kroatian viranomaisten osoittaneen toimittamillaan tiedoilla, että toisen, ulkopuolisen käsittelijän käyttäminen lentoaseman maahuolintapalveluyrityksen tai mahdollisesti omahuolintaa harjoittavan lentoaseman käyttäjän lisäksi ei ole mahdollista.

(23)

Zagrebin kansainvälisen lentoaseman lentotoiminnassa erottuu selvästi kolme lyhytkestoista ruuhka-aikaa, jotka ajoittuvat aamuun, iltapäivään ja iltaan. Näinä aikoina useita eri laitteistoja on saatava käyttöön suhteellisen lyhyeksi ajaksi, jotta ilma-aluksen ripeän käsittelyn kaikki vaatimukset voidaan täyttää.

(24)

Lukuisien laitteistoyksikköjen tapauksessa ongelman muodostaa pysäköintiin käytettävissä oleva tila. Kun otetaan huomioon rakennuksille ja muille toiminnoille tarvittavat alueet, ilma-alusten seisontapaikkojen läheisyydessä ei ole tilaa uusien laitteistoyksikköjen pysäköintiin. Nykyistenkin laitteiden pysäköintiin tarvittava tila aiheuttaa ongelmia lentoaseman pitäjälle varsinkin talvella, jolloin rajallisille pysäköintialueille pysäköidään myös lumen auraukseen ja poistoon käytettävät ajoneuvot. Pysäköintitilan puutteen vuoksi alueelle ei näin ollen mahdu toista toiminnanharjoittajaa.

(25)

Pysäköintitilan puutteesta johtuvat edellä kuvaillut rajoitteet eivät kuitenkaan koske ilma-alusten opastamista maassa, koska siihen ei tarvita isoja laitteita. Kroatian viranomaisten ilmoittama poikkeuspäätös ei koske kyseisiä palveluja eikä ilma-alusten opastuspalvelun antajien määrää sen vuoksi rajoiteta Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla.

(26)

Lisäksi komission saatavilla olevien tietojen mukaan Zagrebin kansainvälisen lentoaseman uuden terminaalin rakentaminen näyttäisi alkaneen joulukuussa 2013. Uuden terminaalin ensimmäisen rakennusvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2016, ja terminaali pitäisi saada käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Uuden terminaalin kapasiteetti on 5 miljoonaa matkustajaa vuodessa, ja siihen kuuluu uusi täysin integroitu matkatavaroiden käsittelyjärjestelmä sekä uusi asemataso ja uudet rullaus- ja huoltotiet. Kroatian viranomaisten mukaan uuden terminaalin rakentaminen ja käyttöönotto ratkaisevat nykyiset tila- ja kapasiteettiongelmat. Uuden terminaalin rakentamista voidaan sen vuoksi pitää direktiivin 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisena aiheellisena toimenpiteenä rajoitteiden poistamiseksi.

(27)

Kroatian viranomaisten ilmoittaman poikkeuspäätöksen mukaisten poikkeusten kesto on ajallisesti rajoitettu kahteen vuoteen. Sen vuoksi ne täyttävät direktiivin 9 artiklan 6 kohdassa säädetyt vaatimukset.

(28)

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon Zagrebin kansainvälisen lentoaseman nykytilanne, poikkeusten materiaalinen ja ajallinen rajallisuus sekä toteutetut toimenpiteet rajoitusten poistamiseksi komissio katsoo, etteivät poikkeukset rajoita tarpeettomasti direktiivin tavoitteiden toteuttamista, vääristä kilpailua maahuolintapalvelujen tarjoajien ja/tai omahuolintaa harjoittavien lentoaseman käyttäjien välillä eivätkä koske laajempaa alaa kuin on tarpeen eli ne täyttävät direktiivin 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan vaatimukset.

(29)

Tässä yhteydessä on otettu huomioon myös seuraavat seikat: poikkeuksiin sisältyvät rajoitukset koskevat syrjimättömästi kaikkia (mahdollisia) maahuolintapalvelujen tarjoajia lentoaseman omaa maahuolintapalvelujen tarjontaa lukuun ottamatta sekä kaikkia omahuolintaa harjoittavia lentoaseman käyttäjiä; tähän mennessä yksikään maahuolintapalvelujen tarjoaja tai lentoaseman käyttäjä ei ole hakenut oikeutta harjoittaa maahuolintaa Zagrebin kansainvälisellä lentoasemalla, vaikka ulkopuolisten palveluntarjoajien toimintaa tai oikeutta harjoittaa maahuolintaa ei nykyisin rajoiteta, eikä yksikään intressitaho ole vastustanut poikkeuspäätöstä. Mahdollista tarjouskilpailua koskevan kommentin osalta komissio muistuttaa Kroatian viranomaisten velvollisuudesta noudattaa oikea-aikaisesti kaikkia unionin lainsäädännön asiaa koskevia sääntöjä, direktiivin 11 artikla mukaan lukien.

(30)

Tämä päätös ei rajoita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan soveltamista. Kyseisessä artiklassa kielletään sisämarkkinoille soveltumattomana yhden tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

5.   PÄÄTELMÄT

(31)

Komission tutkimuksen tuloksen perusteella ja Kroatian tasavallan kuulemisen jälkeen olisi näin ollen hyväksyttävä kyseisen jäsenvaltion direktiivin 9 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan mukaisesti tekemä Zagrebin kansainvälistä lentoasemaa koskeva poikkeuspäätös, josta ilmoitettiin komissiolle 1 päivänä syyskuuta 2014 ja 17 päivänä joulukuuta 2014.

(32)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Kroatian tasavallan direktiivin 96/67/EY 9 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan mukaisesti tekemä Zagrebin kansainvälistä lentoasemaa koskeva poikkeuspäätös, josta ilmoitettiin komissiolle 1 päivänä syyskuuta 2014 ja 17 päivänä joulukuuta 2014.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kroatian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36.


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/54


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/425,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26,2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2010/21 (1) vahvistetaan Euroopan keskuspankin (EKP) tilinpäätöksen laatimista koskevat säännöt.

(2)

On tarpeen edelleen selkeyttää rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävien arvopaperien arvostusmenetelmää.

(3)

Päätökseen EKP/2010/21 on tehtävä päätöksistä EKP/2014/40 (2) ja EKP/2014/45 (3) johtuvia teknisiä selvennyksiä.

(4)

Päätökseen EKP/2010/21 on tarpeen tehdä myös eräitä muita teknisiä muutoksia.

(5)

Päätöstä EKP/2010/21 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

Muutetaan päätöstä EKP/2010/21 seuraavasti:

1.

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Tase-erien arvostaminen

1.   Tase-erien arvostuksessa käytetään markkinahintoja ja -kursseja, jollei liitteessä I muuta säädetä.

2.   Kulta, valuuttainstrumentit, arvopaperit ja rahoitusinstrumentit (muut kuin eräpäivään saakka pidettävät arvopaperit, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit sekä rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit, jotka kirjataan jaksotetun hankintamenon perusteella) arvostetaan vuoden lopussa markkinakeskihintoihin ja -kursseihin. Arvostus koskee sekä taseessa että taseen ulkopuolella olevia eriä.

3.   Kullan arvostuksessa ei hinta- ja valuuttakurssimuutoksia eroteta toisistaan, vaan kirjataan yksi ainoa kullan arvonmuutos, joka perustuu kullan painoyksikön eurohintaan neljännesvuosittaisen arvostuspäivän EUR/USD-kurssiin. Valuuttasaamiset arvostetaan valuutoittain, mukaan lukien taseessa olevat ja taseen ulkopuoliset erät. Tässä artiklassa erityiset nosto-oikeudet (SDR), erityisten nosto-oikeuksien valuuttakorin pohjana olevat yksittäiset valuutat mukaan luettuina, katsotaan yhdeksi saamiseksi. Arvopaperit arvostetaan arvopaperilajeittain, eli ISIN-koodeittain, mutta niiden rakenteen osana olevia mahdollisia optioita ei arvostella erikseen. Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit sekä eriin ’Muut rahoitussaatavat’ ja ’Sekalaiset erät’ kuuluvat arvopaperit käsitellään kuitenkin erillisinä.

4.   Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita käsitellään erillisinä ja ne arvostetaan jaksotetun hankintamenon perusteella ja arvonalennus huomioon ottaen. Samalla tavalla käsitellään ei-jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita ja rahapolitiikan harjoittamista varten pidettäviä arvopapereita, jotka kirjataan jaksotetun hankintamenon perusteella. Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita voidaan myydä ennen eräpäivää kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)

jos myytävää määrää pidetään merkityksettömänä koko eräpäivään saakka pidettävien arvopapereiden salkkuun verrattuna,

b)

jos arvopaperit myydään eräpäivää välittömästi edeltävän kuukauden pituisen ajanjakson aikana,

c)

poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikentyessä merkittävästi.”

2.

Liite I korvataan tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Päätös EKP/2010/21, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1).

(2)  Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s 4).


LIITE

”LIITE I

TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

SAAMISET

Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

1

Kulta ja kultasaamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja -kimpaleet, joko varastoitu tai ’matkalla’. Investointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikaistalletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat kultasaamiset: a) kultapitoisuuden muuttumiset ja b) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kultaswapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaanottoajankohdan väliin jää vähintään yksi pankkipäivä.

Markkina-arvo

2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen kuulumattomat keskuspankit mukaan luettuina.

 

2.1

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

a)

Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Kansallinen kiintiö, josta vähennetään IMF:n hallussa olevat euromääräiset saldot. IMF:n tili 2 (hallinnollisten kulujen eurotili) voidaan joko sisällyttää tähän erään tai erään ’Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle’.

a)

Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

b)

Erityiset nosto-oikeudet

Erityiset nosto-oikeudet (brutto).

b)

Erityiset nosto-oikeudet

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

c)

Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lainajärjestelyihin kuuluvat lainat, talletukset IMF:n hallinnoimiin trusteihin.

c)

Muut saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset, valuuttamääräiset lainat ja muut valuuttamääräiset saamiset

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, takaisinmyyntisopimukset.

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

b)

Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet tai osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja.

b)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

c)

Valuuttamääräiset lainat (talletukset) euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

c)

Valuuttamääräiset lainat

Talletukset nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

d)

Muut valuuttamääräiset saamiset

Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuolelta.

d)

Muut valuuttamääräiset saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

a)

Arvopaperisijoitukset euroalueella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit sekä osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja.

a)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

b)

Muut saamiset euroalueelta, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimukset, sekalainen luotonanto

b)

Muut saamiset

Talletukset ja muut lainat nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

4   Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset.

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon

b)

Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat osakkeet tai osuudet, joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit

b)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

c)

Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia lainoja

c)

Lainat euroalueen ulkopuolelle

Talletukset nimellisarvoon

d)

Euroalueen ulkopuolisten tahojen liikkeeseen laskemat arvopaperit, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Ylikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (esim. Euroopan investointipankki) liikkeeseen laskemat arvopaperit, organisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

d)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon

5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5: suuntaviivojen EKP/2011/14 (1) liitteessä I kuvattuihin rahapolitiikan välineisiin liittyvät liiketoimet.

 

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on viikko.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan kuukausittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on kolme kuukautta.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosäädetään markkinoita tarvittaessa.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojärjestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitussektoriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.5

Maksuvalmiusluotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopapereita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmä)

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopaperien arvonnoususta.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, erään 7 ’Euromääräiset arvopaperit euroalueelta’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset, mukaan lukien transaktiot, jotka johtuvat euroalueen aikaisempien valuuttavarantojen muuntamisesta, ja muut saamiset. Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-kotimaisissa euroalueen luottolaitoksissa. Muut saamiset ja operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

7   Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

Euroalueella liikkeeseen lasketut arvopaperit, joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista varten. Hienosäätöoperaatioita varten hankitut EKP:n velkasitoumukset

a)

Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Kirjataan riippuen rahapoliittisista näkökohdista:

i)

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä (hankintameno, jos arvonalennuksen kattaa velka-erässä 13 b) ’Varaukset’ tarkoitettu varaus)

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

7.2

Muut arvopaperit

Muut kuin eriin 7.1 ’Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit’ ja 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvat arvopaperit: joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät rahamarkkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset arvopaperit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja osuudet.

a)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

c)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

d)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat).

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit hankintahintaan

9   Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

9.1

EKP:n liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset

Eurojärjestelmän sisäisiä kansallisiin keskuspankkeihin kohdistuvia EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perustuvia saamisia.

Hankintahintaan

9.2

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmässä liittyvät saamiset

EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät saamiset päätöksen EKP/2010/29 (2) mukaisesti

Nimellisarvoon

9.3

Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yhteismäärä. Katso myös erä 10.2 ’Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)’.

a)

Nimellisarvoon

b)

muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset saamiset, myös EKP:n euroseteleistä saaman tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille.

b)

Nimellisarvoon

10

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan lukien selvitettävänä olevat sekit.

Nimellisarvoon

11   Muut saamiset

11.1

Euroalueen metallirahat

Eurokolikot

Nimellisarvoon

11.2

Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan lukien atk-laitteistot, ohjelmistot

Hankintahintaan poistot vähennettyinä

Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen poistopohjan systemaattista kuluksi kirjaamista sen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Taloudellinen vaikutusaika on ajanjakso, jona käyttöomaisuuden odotetaan olevan yrityksen käytettävissä. Yksittäisten merkittävien käyttöomaisuuserien taloudellinen vaikutusaika voidaan tarkistaa systemaattisesti, mikäli odotukset poikkeavat aikaisemmista arvioista. Merkittäviin hyödykkeisiin voi sisältyä osia, joilla on erilainen taloudellinen vaikutusaika. Taloudellinen vaikutusaika tulisi tällaisten osien osalta arvioida erikseen.

Taloudellinen vaikutusaika tulisi tällaisten osien osalta arvioida erikseen. Aineettoman omaisuuden kustannukset sisältävät aineettoman omaisuuden hankintahinnan. Muita suoria tai epäsuoria kustannuksia käsitellään kuluina.

Menojen arvioinnissa sovelletaan raja-arvoa (jos meno ilman arvonlisäveroa jää alle 10 000  euron, sitä ei aktivoida)

11.3

Muut rahoitusvarat

Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin sekä strategisista tai poliittisista syistä hallussa olevat osakkeet ja osuudet

Arvopaperit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, sekä muut rahoitusinstrumentit ja saldot, mukaan lukien määräaikaistalletukset ja sekkitilit, joita pidetään korvamerkittynä salkkuna

Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset luottolaitosten kanssa.

a)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

b)

Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka edustavat pysyviä investointeja

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

c)

Sijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät osuudet yhtiöissä

Omaisuuden nettoarvoon

d)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot/diskontot jaksotetaan

e)

Eräpäivään saakka pidettävät tai pysyvinä investointeina pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

f)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

g)

Pankkitalletukset ja lainat

Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan markkinakurssiin, jos saldot/talletukset ovat valuuttamääräisiä

11.4

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten (ellei sovelleta päivittäisiä vaihtelumarginaaleja), korkotermiinien, arvopapereiden termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen arvostustulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

11.5

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet korot (eli arvopaperia ostettaessa mukana siirtyneet kertyneet korot)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

11.6

Sekalaiset erät

a)

Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset erät. Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis)

a)

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

b)

Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset

b)

Markkinahintaan

c)

Nettoeläkesaamiset

c)

24 artiklan 2 kohdan mukaisesti

d)

Eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä eurojärjestelmän vastapuolten laiminlyönneistä johtuvat avoimet saamiset

d)

Nimellisarvoon/kerrytettävissä olevaan arvoon (ennen/jälkeen tappioiden kirjaamisen)

e)

Varat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka on otettu omaksi ja/tai hankittu laiminlyöntiin syyllistyneen eurojärjestelmän vastapuolen asettaman vakuuden realisoinnin yhteydessä

e)

Hankintahintaan (jos rahoitusomaisuus on valuuttamääräistä, käytetään muuntamisessa valuutan markkinakurssia hankintahetkellä)

12

Tilikauden tappio

 

Nimellisarvoon

VELAT

Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

1

Liikkeessä olevat setelit

EKP:n päätöksen EKP/2010/29 mukaisesti liikkeeseen laskemat eurosetelit

Nimellisarvoon

2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut euromääräiset talletukset

 

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

EKPJ:n perussäännön mukaisesti vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten rahalaitosten luetteloon kuuluvien luottolaitosten euromääräiset tilit. Erään kuuluvat ensisijaisesti vähimmäisvarantotalletusten tilit.

Nimellisarvoon

2.2

Talletusmahdollisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmässä)

Nimellisarvoon

2.3

Määräaikaistalletukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät määräaikaistalletukset likviditeetin sitomiseksi

Nimellisarvoon

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtumat, joiden tarkoituksena on likviditeetin sitominen

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka tehdään näille luottolaitoksille myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopapereiden arvon laskun vuoksi

Nimellisarvoon

3

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Repo-operaatiot samanaikaisten, vastaavien erään 7 ’Euromääräiset arvopaperit euroalueelta’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Muut operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapolitiikkaan. Ei luottolaitosten sekkitilejä.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

4

EKP:n liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut velkasitoumukset. Diskonttopaperit, jotka lasketaan liikkeeseen likviditeetin sitomistarkoituksessa.

Hankintahintaan

Mahdolliset diskontot jaksotetaan

5   Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

5.2

Muut velat

Henkilöstön, liikeyritysten ja asiakkaiden, mukaan lukien vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautetuiksi luetteloidut rahalaitokset, (ks. vastattavien erä 2.1), sekkitilitalletukset; määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset.

Nimellisarvoon

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muiden pankkien, keskuspankkien, kansainvälisten/ylikansallisten elinten, mukaan lukien Euroopan komissio, sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset, mukaan lukien maksuliikettä varten pidettävät tilit sekä sijoitusten hoitoa varten pidettävät tilit; muiden tallettajien sekkitilit. Repo-operaatiot samanaikaisten, euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien TARGET2-tilien saldot, joiden rahayksikkö ei ole euro

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

8   Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

8.1

Talletukset ja muut velat

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

9

Myönnettyjen erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alun perin myönnetty

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään vuoden viimeisen päivän markkinakurssia

10   Eurojärjestelmän sisäiset velat

10.1

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat

EKP:n taseessa – euromääräinen

Nimellisarvoon

10.2

Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettovelat eli saamisten ja velkojen yhteismäärä. Katso myös erä 9.3 ’Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)’.

a)

Nimellisarvoon

b)

Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset saamiset, myös EKP:n euroseteleistä saaman tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille

b)

Nimellisarvoon

11

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (velat), mukaan lukien selvitettävänä olevat pankkisiirrot

Nimellisarvoon

12   Muut velat

12.1

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten (ellei sovelleta päivittäisiä vaihtelumarginaaleja), korkotermiinien, arvopapereiden termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen arvostustulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

12.2

Siirtovelat ja saadut ennakot

Tilikaudella toteutuneet menot, joista ei ole saatu maksua. Tilikaudella saadut maksut tuloista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

12.3

Sekalaiset erät

a)

Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräiset luottotilit tai talletukset, jotka kattavat vakuuksia. Repo-operaatiot luottolaitosten kanssa samanaikaisten, vastaavien erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Vähimmäisvarantotalletusten lisäksi olevat pakolliset talletukset. Muut vähämerkityksiset erät. Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis)

a)

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

b)

Asiakkaiden kultatalletukset.

b)

Markkinahintaan

c)

Nettoeläkevelat

c)

24 artiklan 2 kohdan mukaisesti

13

Varaukset

a)

Valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskiä sekä kullan hintariskiä ja muita tarkoituksia varten; tällaisia muita tarkoituksia voivat olla esim. odotettavissa olevat vastaiset menot tai EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien osalta, joita koskeva poikkeus on kumottu.

a)

Hankintahintaan/nimellisarvoon

b)

Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia vastapuoliriskejä varten

b)

Nimellisarvoon (perustuu EKP:n neuvoston kunkin vuoden lopussa tekemään arvostukseen)

14

Arvonmuutostilit

a)

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euromääräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten arvopapereiden ja optioiden hintamuutoksista; markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat korkoriskijohdannaisiin liittyvät arvostuserot; arvonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa, mukaan lukien valuuttaswapit ja -termiinit sekä erityiset nosto-oikeudet

Erityiset arvonmuutostilit, jotka koskevat EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaisia osuuksia sellaisten jäsenvaltioiden kansallisilta keskuspankeilta, joita koskeva poikkeus on kumottu. 13 artiklan 2 kohta

a)

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, valuutan muuntamisessa käytetään markkinakurssia

b)

Työsuhteen jälkeisten etujen osalta etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisen tulos, joka on seuraavien alaerien nettopositio:

i)

vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvon mukaan

ii)

järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon sisältyviä määriä

iii)

omaisuuserän enimmäismäärän vaikutuksen muutokset lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon sisältyviä määriä.

b)

24 artiklan c kohdan mukaisesti

15   Pääoma ja rahastot

15.1

Pääoma

Maksettu pääoma

Nimellisarvoon

15.2

Rahastot

Lainmukaiset varaukset EKPJ:n perussäännön 33 artiklan mukaan ja EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankeilta, joita koskeva poikkeus on kumottu

Nimellisarvoon

16

Tilikauden voitto

 

Nimellisarvoon”


(1)  Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).

(2)  Päätös EKP/2010/29, tehty 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26).


SUUNTAVIIVAT

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/69


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,

kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.4 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 46.2 artiklan toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaisen Euroopan keskuspankin yleisneuvoston myötävaikutuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivoissa EKP/2010/20 (1) vahvistetaan säännöt kansallisten keskuspankkien toteuttamia operaatioita koskevan kirjanpidon ja tilinpäätöstietojen raportoinnin yhdenmukaistamiseksi.

(2)

On edelleen tarpeen selkiyttää rahapolitiikan harjoittamista varten pidettyjen arvopaperien arvostusmenetelmää.

(3)

Päätöksen EKP/2014/40 (2) ja päätöksen EKP/2014/45 (3) johdosta on tarpeen sisällyttää teknisiä selvennyksiä suuntaviivoihin EKP/2010/20.

(4)

Suuntaviivoihin EKP/2010/20 on myös tarpeen tehdä muutamia muita teknisiä muutoksia.

(5)

Näin ollen suuntaviivoja EKP/2010/20 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat EKP/2010/20 seuraavasti:

1.

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Tase-erien arvostaminen

1.   Tase-erien arvostuksessa käytetään markkinahintoja ja -kursseja, jollei liitteessä IV muuta säädetä.

2.   Kulta, valuuttainstrumentit, arvopaperit (muut kuin eräpäivään saakka pidettävät arvopaperit, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit sekä rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit, jotka kirjataan jaksotetun hankintamenon perusteella) sekä rahoitusinstrumentit riippumatta siitä, ovatko nämä erät taseessa vai taseen ulkopuolella, arvostetaan vuosineljänneksen arvostuspäivän markkinakeskikursseihin ja -hintoihin. Tämä ei estä kirjanpitovelvollisia arvostamasta sijoitussalkkujaan useammin omia sisäisiä tarpeitaan varten, kunhan tase-erät perustuvat vuosineljänneksen sisällä aina transaktioarvoon.

3.   Kullan arvostuksessa ei hinta- ja valuuttakurssimuutoksia eroteta toisistaan, vaan kirjataan yksi ainoa kullan arvonmuutos, joka perustuu kullan painoyksikön eurohintaan neljännesvuosittaisen arvostuspäivän EUR/USD-kurssiin. Valuuttasaamiset arvostetaan valuutoittain, mukaan lukien taseessa olevat ja taseen ulkopuoliset erät. Tässä artiklassa erityiset nosto-oikeudet (SDR), erityisten nosto-oikeuksien valuuttakorin pohjana olevat yksittäiset valuutat mukaan luettuina, katsotaan yhdeksi saamiseksi. Arvopaperit arvostetaan arvopaperilajeittain, eli ISIN-koodeittain; niiden rakenteen osana olevia mahdollisia optioita ei arvosteta erikseen. Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit sekä eriin ’Muut rahoitussaatavat’ ja ’Sekalaiset erät’ kuuluvat arvopaperit käsitellään erillisinä.

4.   Seuraavan vuosineljänneksen lopussa arvostuskirjaukset peruutetaan, lukuun ottamatta tuloslaskelmaan vuoden lopussa kirjattuja realisoitumattomia tappioita. Mahdolliset liiketapahtumat vuosineljänneksen aikana kirjataan transaktiohintoihin ja -kursseihin.

5.   Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita käsitellään erillisinä ja ne arvostetaan jaksotetun hankintamenon perusteella ja arvonalennus huomioon ottaen. Samalla tavalla käsitellään ei-jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita ja rahapolitiikan harjoittamista varten pidettäviä arvopapereita, jotka kirjataan jaksotetun hankintamenon perusteella. Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita voidaan myydä ennen eräpäivää kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)

jos myytävää määrää pidetään merkityksettömänä koko eräpäivään saakka pidettävien arvopapereiden salkkuun verrattuna,

b)

jos arvopaperit myydään eräpäivää välittömästi edeltävän kuukauden pituisen ajanjakson aikana,

c)

poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikentyessä merkittävästi.”

;

2.

korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta ja hankinnasta syntyvät preemiot ja diskontot lasketaan ja kirjataan korkotuottoina, ja ne jaksotetaan arvopapereiden jäljellä olevalle sopimuksenmukaiselle juoksuajalle joko tasapoistoina tai IRR-menetelmää käyttäen. IRR-menetelmää tulee kuitenkin käyttää aina, kun kyseessä on diskonttoinstrumentti, jonka jäljellä oleva juoksuaika hankintahetkellä on yli vuoden.”

;

3.

korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Koronvaihtosopimukset, futuurit, korkotermiinit, muut korkoinstrumentit ja optiot, arvopaperien rakenteen osana olevat optiot pois luettuina, kirjataan ja arvostetaan yksikkökohtaisesti. Nämä instrumentit käsitellään erillään taseessa olevista eristä.”

;

4.

muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Palkkiot kirjataan tuloslaskelmaan.”

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Koronvaihtosopimukset, joita ei selvitetä keskusvastapuolen välityksellä, arvostetaan yksikkökohtaisesti ja muunnetaan tarvittaessa euromääräisiksi valuutan avistakurssiin. On suositeltavaa, että tuloslaskelmaan vuoden lopussa kirjatut realisoitumattomat tappiot jaksotetaan seuraaville vuosille, että koronvaihtosopimusten termiinikauppojen yhteydessä jaksotus aloitetaan transaktion arvopäivästä ja että jaksotus tehdään tasapoistoina. Realisoitumattomat arvostusvoitot kirjataan arvonmuutostilille.”

;

c)

lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.   Keskusvastapuolen välityksellä selvitettävien koronvaihtosopimusten osalta

a)

alkumarginaali kirjataan erikseen erillisenä saamisena, mikäli kyseessä on rahatalletus. Jos talletus muodostuu arvopapereista, ne säilytetään taseessa sellaisinaan;

b)

vaihtelumarginaalin päivittäiset vaihtelut kirjataan tuloslaskelmaan, ja ne vaikuttavat valuuttapositioon;

c)

kertynyt korko erotetaan realisoituneesta tulosta ja kirjataan bruttomääräisenä tuloslaskelmaan.”

;

5.

korvataan 22 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Arvopaperin rakenteen osana olevia optioita lukuun ottamatta kukin optiosopimus arvostetaan erikseen. Tuloslaskelmaan kirjattuja realisoitumattomia tappioita ei peruuteta seuraavina tilikausina realisoimattomien voittojen perusteella. Realisoitumattomat arvostusvoitot kirjataan arvonmuutostilille. Tiettyyn optioon liittyviä realisoitumattomia tappioita ei saa kattaa toiseen optioon liittyvillä realisoitumattomilla voitoilla.”

;

6.

lisätään liitteeseen II seuraava määritelmä:

”—

Keskusvastapuolella’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on yksillä tai useammilla finanssimarkkinoilla sopimuksilla kauppaa käyvien vastapuolten välissä ja toimii jokaiseen myyjään nähden ostajana ja jokaiseen ostajaan nähden myyjänä.”

;

7.

korvataan liitteessä III oleva 2.2 kohta seuraavasti:

”Kertynyt kuponkikorko sekä preemion tai diskonton jaksottaminen lasketaan ja kirjataan arvopaperin ostoa koskevan maksun suorituspäivästä myyntiä koskevan maksun suorituspäivään taikka sopimuksenmukaiseen eräpäivään.”

;

8.

korvataan liite IV näiden suuntaviivojen liitteessä vahvistetulla tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja 31 päivästä joulukuuta 2014.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Suuntaviivat EKP/2010/20, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31).

(2)  Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s. 4).


LIITE

”LIITE IV

TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET  (1)

SAAMISET

Tase-erä (2)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

1

1

Kulta ja kultasaamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja -kimpaleet, joko varastoitu tai ’matkalla’. Investointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikaistalletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat kultasaamiset: a) kultapitoisuuden muuttumiset ja b) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kultaswapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaanottoajankohdan väliin jää vähintään yksi pankkipäivä

Markkina-arvoon

Pakollinen

2

2

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen kuulumattomat keskuspankit mukaan luettuina

 

 

2.1

2.1

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

a)

Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Kansallinen kiintiö, josta vähennetään IMF:n hallussa olevat euromääräiset talletukset. IMF:n tili 2 (hallinnollisten kulujen eurotili) voidaan joko sisällyttää tähän erään tai erään ’Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle’

a)

Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (netto)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

b)

Erityiset nosto-oikeudet

Erityiset nosto-oikeudet (brutto)

b)

Erityiset nosto-oikeudet

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

c)

Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lainajärjestelyihin kuuluvat lainat, talletukset IMF:n hallinnoimiin trusteihin

c)

Muut saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

2.2

2.2

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, takaisinmyyntisopimukset

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

b)

Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet tai osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja

b)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Pakollinen

c)

Valuuttamääräiset lainat (talletukset) euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

c)

Valuuttamääräiset lainat

Talletukset nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

d)

Muut valuuttamääräiset saamiset

Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuolelta

d)

Muut valuuttamääräiset saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

3

3

Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

a)

Arvopaperisijoitukset euroalueella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkinapaperit ja osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan osana valuuttavarantoja

a)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvon alentuminen huomioon ottaen ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan ja valuutan markkinakurssia käyttäen

Pakollinen

b)

Muut saamiset euroalueella olevilta, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimukset, sekalainen luotonanto

b)

Muut saamiset

Talletukset ja muut lainat nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

4

4

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

 

 

 

4.1

4.1

Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot. Euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset.

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat osakkeet tai osuudet, joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit

b)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Markkinahintaan

Pakollinen

c)

Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

c)

Lainat euroalueen ulkopuolelle

Talletukset nimellisarvoon

Pakollinen

d)

Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemat arvopaperit, lukuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Ylikansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden (esim. Euroopan investointipankki) liikkeeseen laskemat arvopaperit, organisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta

d)

i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

4.2

4.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla

Nimellisarvoon

Pakollinen

5

5

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5: Euroopan keskuspankin suuntaviivojen EKP/2011/14 (4) liitteessä I kuvattuihin rahapolitiikan välineisiin liittyvät liiketoimet

 

 

5.1

5.1

Perusrahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on viikko

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.2

5.2

Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan kuukausittain ja joissa sovellettava normaali juoksuaika on kolme kuukautta

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.3

5.3

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosäädetään markkinoita tarvittaessa

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.4

5.4

Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojärjestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitussektoriin nähden

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.5

5.5

Maksuvalmiusluotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopapereita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmä)

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.6

5.6

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopaperien arvonnoususta

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

6

6

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat luotot, vastaavien erään 7 ’Euromääräiset arvopaperit euroalueelta’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset, mukaan lukien transaktiot, jotka johtuvat euroalueen aikaisempien valuuttavarantojen muuntamisesta, ja muut saamiset. Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-kotimaisissa euroalueen luottolaitoksissa. Muut saamiset ja operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin. Sellaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvat saamiset, jotka kansalliset keskuspankit ovat aloittaneet ennen niiden liittymistä eurojärjestelmään

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

7

7

Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

 

 

 

7.1

7.1

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

Euroalueella liikkeeseen lasketut arvopaperit, joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista varten. Hienosäätöoperaatioita varten hankitut EKP:n velkasitoumukset

a)

Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Kirjataan riippuen rahapoliittisista näkökohdista:

i)

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä (hankintameno, jos arvonalennuksen kattaa velka-erässä 13 b) ’Varaukset’ tarkoitettu varaus)

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

7.2

7.2

Muut arvopaperit

Muut kuin eriin 7.1 ’Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit’ ja 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvat arvopaperit; joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät rahamarkkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat euromääräiset arvopaperit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja osuudet

a)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

b)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

c)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen

d)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan

Pakollinen

8

8

Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat)

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit hankintahintaan

Pakollinen

9

Eurojärjestelmän sisäiset saamiset+)

 

 

 

9.1

Osuudet EKP:ssä+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Kunkin kansallisen keskuspankin perussopimuksen mukainen osuus EKP:n pääomasta ja käytetty jakoperuste sekä EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet

Hankintahintaan

Pakollinen

9.2

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

EKPJ:n perussäännön 30 artiklan mukaisiin ensimmäisiin ja myöhempiin valuuttavarantojen siirtoihin perustuvat euromääräiset saamiset EKP:ltä

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.3

EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskuun liittyvät saamiset+)

Vain EKP:n taseessa.

Eurojärjestelmän sisäisiä kansallisiin keskuspankkeihin kohdistuvia EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perustuvia saamisia.

Hankintahintaan

Pakollinen

9.4

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset +),  (*)

Kansalliset keskuspankit: seteleiden jakoperusteen soveltamiseen liittyvä nettosaaminen, sisältäen EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin sisältyvät eurojärjestelmän sisäiset saamiset sekä päätöksessä EKP/2010/23 (5) tarkoitetun hyvityksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauksen.

EKP: EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät päätöksen EKP/2010/29 mukaiset saamiset

Nimellisarvoon

Pakollinen

9.5

Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) +)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista johtuvat nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yhteismäärä – katso myös erä 10.4 ’Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)’

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

saamiset, jotka perustuvat yhteenlaskettavan ja jaettavan rahoitustulon erotukseen. Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaamisen jälkeen ennen sen maksua jokaisen vuoden tammikuun viimeisenä päivänä.

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

c)

Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset saamiset, myös EKP:n euroseteleistä saaman tulon väliaikainen jakaminen kansallisille keskuspankeille (*).

c)

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

10

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan lukien selvitettävänä olevat sekit

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

11

Muut saamiset

 

 

 

9

11.1

Euroalueen metallirahat

Eurokolikot, jos kansallinen keskuspankki ei ole niiden laillinen liikkeeseenlaskija

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

11.2

Aineellinen ja aineeton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan lukien atk-laitteistot, ohjelmistot

Hankintahintaan poistot vähennettyinä

Suositeltava

 

Poistojen jaksotus:

tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja ohjelmistot sekä moottoriajoneuvot: 4 vuotta

kalusto ja rakennelmat: 10 vuotta

rakentaminen ja aktivoidut suurehkot kunnostusmenot: 25 vuotta

Menojen aktivoinnissa sovelletaan raja-arvoa (mikäli meno ilman arvonlisäveroa jää alle 10 000  euron, sitä ei aktivoida).

 

9

11.3

Muut rahoitusvarat

Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin sekä strategisista tai poliittisista syistä hallussa olevat osakkeet ja osuudet

Arvopaperit, mukaan lukien osakkeet ja osuudet sekä muut rahoitusinstrumentit ja talletukset (esim. määräaikaistalletukset ja sekkitilit), joita hoidetaan korvamerkittynä salkkuna

Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopimukset luottolaitosten kanssa

a)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai osuudet

Markkinahintaan

Suositeltava

b)

Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka edustavat pysyviä investointeja

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Suositeltava

c)

Sijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät osuudet yhtiöissä

Omaisuuden nettoarvoon

Suositeltava

d)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Markkinahintaan

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

e)

Eräpäivään saakka pidettävät tai pysyvinä investointeina pidettävät jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

f)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Hankintameno arvonalennuksella vähennettynä

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Suositeltava

g)

Pankkitalletukset ja lainat

Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan markkinakurssiin, jos saldot tai talletukset ovat valuuttamääräisiä

Suositeltava

9

11.4

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten (paitsi jos sovelletaan vaihtelumarginaalia), korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9

11.5

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet korot (eli arvopaperia ostettaessa mukana siirtyneet kertyneet korot)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

9

11.6

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset erät.

Väliaikainen arvonmuutostili (tase-erä ainoastaan vuoden aikana: realisoitumattomat tappiot arvostuspäivinä vuoden aikana, ellei vastattavien erässä ’Arvonmuutostilit’ ole niitä koskevaa arvonmuutostiliä). Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis). Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset. Euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräiset kolikot. Kuluvan tilikauden tappio (kertynyt nettotappio), edellisen vuoden tappio ennen kattamista. Nettoeläkesaamiset

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, valuutan muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset

Markkina-arvo

Pakollinen

Eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä eurojärjestelmän vastapuolten laiminlyönneistä johtuvat avoimet saamiset

Avoimet saamiset (laiminlyönneistä johtuvat)

Nimellisarvoon/kerrytettävissä olevaan arvoon (ennen/jälkeen tappioiden kirjaamisen)

Pakollinen

Varat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka on otettu omaksi ja/tai hankittu laiminlyöntiin syyllistyneen eurojärjestelmän vastapuolen asettaman vakuuden realisoinnin yhteydessä

Varat tai saamiset (laiminlyönneistä johtuvat)

Hankintahintaan (jos rahoitusomaisuus on valuuttamääräistä, käytetään muuntamisessa valuutan markkinakurssia hankintahetkellä)

Pakollinen

12

Tilikauden tappio

 

Nimellisarvoon

Pakollinen


VELAT

Tase-erä (6)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (7)

1

1

Liikkeessä olevat setelit  (**)

a)

Eurosetelit plus/miinus suuntaviivojen EKP/2010/23 ja päätöksen EKP/2010/29 mukaisen setelien jakoperusteen soveltamiseen liittyvät oikaisut

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

Euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen määräiset setelit käteisrahan käyttöönottovuonna

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

2

2

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut euromääräiset talletukset

 

 

2.1

2.1

Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

EKPJ:n perussäännön mukaisesti vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten rahalaitosten luetteloon kuuluvien luottolaitosten euromääräiset tilit. Erään kuuluvat ensisijaisesti vähimmäisvarantotalletusten tilit

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.2

2.2

Talletusmahdollisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vahvistetulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmässä)

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.3

2.3

Määräaikaistalletukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät määräaikaistalletukset likviditeetin sitomiseksi

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.4

2.4

Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtumat, joiden tarkoituksena on likviditeetin sitominen

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

2.5

2.5

Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka tehdään näille luottolaitoksille myönnettyjen luottojen vakuutena olevien arvopapereiden arvon laskun vuoksi

Nimellisarvoon

Pakollinen

3

3

Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Repo-operaatiot samanaikaisten, vastaavien erään 7 ’Euromääräiset arvopaperit euroalueelta’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Muut operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapolitiikkaan. Ei luottolaitosten sekkitilejä. Velat/talletukset, jotka johtuvat sellaisista rahapoliittisista operaatioista, jotka kansallinen keskuspankki on aloittanut ennen eurojärjestelmään liittymistään

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

4

4

Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset

Vain EKP:n taseessa – kansallisilla keskuspankeilla tase-erä vain siirtymäkaudella.

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut velkasitoumukset. Diskonttopaperit, jotka lasketaan liikkeeseen likviditeetin sitomistarkoituksessa

Hankintahintaan

Mahdolliset diskontot jaksotetaan

Pakollinen

5

5

Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

 

 

 

5.1

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

5.2

5.2

Muut velat

Henkilöstön, liikeyritysten ja asiakkaiden, vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautetuiksi luetteloidut rahalaitokset mukaan luettuina (ks. vastattavien erä 2.1 ’Sekkitilit’), hallussa olevat sekkitilitalletukset; määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

6

6

Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Muiden pankkien, keskuspankkien, kansainvälisten/ylikansallisten elinten, mukaan lukien Euroopan komissio, sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talletukset, mukaan lukien maksuliikettä varten pidettävät tilit sekä sijoitusten hoitoa varten pidettävät tilit; muiden tallettajien sekkitilit. Repo-operaatiot samanaikaisten, euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä.

Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien TARGET2-tilien saldot, joiden rahayksikkö ei ole euro

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

7

7

Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Sekkitilit, takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

8

8

Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

 

 

 

8.1

8.1

Talletukset ja muut velat

Sekkitilit, takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

8.2

8.2

ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

9

9

Myönnettyjen erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalliselle keskuspankille on alun perin myönnetty

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

10

Eurojärjestelmän sisäiset velat+)

 

 

 

10.1

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat velat+)

Vain EKP:n taseessa – euromääräinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

10.2

EKP:n velka-sitoumusten liikkeeseenlaskuun liittyvät velat+)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Eurojärjestelmän sisäisiä EKP:hen kohdistuvia EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perustuvia velkoja

Hankintahintaan

Pakollinen

10.3

Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettovelat+),  (**)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Kansalliset keskuspankit: seteleiden jakoperusteen soveltamiseen liittyvä nettovelka, sisältäen EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät eurojärjestelmän sisäiset velat sekä päätöksessä EKP/2010/23 tarkoitetun hyvityksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauksen

Nimellisarvoon

Pakollinen

10.4

Muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)+)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

 

 

a)

TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien vastaavien tilien saldoista aiheutuvat nettovelat eli saamisten ja velkojen yhteismäärä – ks. myös vastaavien erä 9.5 ’Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto)’

a)

Nimellisarvoon

Pakollinen

b)

velat, jotka perustuvat yhteenlaskettavan ja maksettavan rahoitustulon erotukseen. Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaamisen jälkeen ennen sen maksua jokaisen vuoden tammikuun viimeisenä päivänä

b)

Nimellisarvoon

Pakollinen

c)

muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euromääräiset velat, myös EKP:n tulon väliaikainen jakaminen (**)

c)

Nimellisarvoon

Pakollinen

10

11

Selvitettävänä olevat erät

Selvitystilien saldot (velat), mukaan lukien selvitettävänä olevat pankkisiirrot

Nimellisarvoon

Pakollinen

10

12

Muut velat

 

 

 

10

12.1

Taseen ulkopuolisten erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihtosopimusten (paitsi jos sovelletaan vaihtelumarginaalia), korkotermiinien, arvopaperien termiinikauppojen, valuuttojen avistakauppojen tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäivään

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan markkinakurssia

Pakollinen

10

12.2

Siirtovelat ja saadut ennakot

Tilikauteen liittyvät menot, jotka erääntyvät tulevina tilikausina. Tilikaudella saadut tulot, jotka liittyvät tuleviin tilikausiin

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

10

12.3

Sekalaiset erät

Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräiset luottotilit tai talletukset, jotka kattavat vakuuksia. Repo-operaatiot luottolaitosten kanssa samanaikaisten, vastaavien erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Vähimmäisvarantotalletusten lisäksi olevat pakolliset talletukset. Muut vähämerkityksiset erät. Kuluvan tilikauden voitto (käyttämättömät voittovarat), edellisen vuoden voitto ennen voitonjakoa. Vakuudettomat velat (liabilities on a trust basis). Asiakkaiden kultatalletukset. Liikkeessä olevat kolikot mikäli kansallinen keskuspankki on niiden laillinen liikkeeseenlaskija. Euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen määräiset liikkeessä olevat setelit, jotka eivät ole enää laillisia maksuvälineitä mutta jotka ovat edelleen liikkeessä käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen, paitsi jos ne on kirjattu vastattavaa-puolen erään ’Varaukset’. Nettoeläkevelat

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Suositeltava

Asiakkaiden kultatalletukset

Markkina-arvoon

Asiakkaiden kultatalletukset pakollinen

10

13

Varaukset

a)

Eläkkeitä, valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskejä sekä kullan hintariskiä ja muita tarkoituksia varten; tällaisia muita tarkoituksia voivat olla esim. odotettavissa olevat vastaiset menot, varaukset euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen määräisiä seteleitä varten, jotka eivät ole enää laillisia maksuvälineitä mutta jotka ovat edelleen liikkeessä käteisrahan käyttöönottovuoden jälkeen, paitsi jos ne on kirjattu vastattavaa-puolen erään 12.3 ’Sekalaiset erät’.

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1 ’Osuudet EKP:ssä’ ilmoitettuihin vastaaviin määriin+)

a)

Hankintahintaan/nimellisarvoon

Suositeltava

b)

Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia vastapuoliriskejä varten

b)

Nimellisarvoon (suhteessa EKP:n merkityn pääoman jakoperusteeseen; perustuu EKP:n neuvoston vuoden lopun arvostuspäätökseen)

Pakollinen

11

14

Arvonmuutostilit

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euromääräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten arvopapereiden ja optioiden hintamuutoksista; markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat korkoriskijohdannaisiin liittyvät arvostuserot; arvonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa, mukaan lukien valuuttaswapit ja -termiinit sekä erityiset nosto-oikeudet

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1 ’Osuudet EKP:ssä’ ilmoitettuihin vastaaviin määriin+)

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, valuutan muuntamisessa käytetään markkinakurssia

Pakollinen

12

15

Oma pääoma ja rahastot

 

 

 

12

15.1

Pääoma

Maksettu pääoma – EKP:n pääoma ja kansallisten keskuspankkien osuudet pääomasta yhdistellään

Nimellisarvoon

Pakollinen

12

15.2

Rahastot

Lainmukaiset rahastot ja muut rahastot Kertyneet voittovarat

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1 ’Osuudet EKP:ssä’ ilmoitettuihin vastaaviin määriin+)

Nimellisarvoon

Pakollinen

10

16

Tilikauden voitto

 

Nimellisarvoon

Pakollinen


(*)  Yhdenmukaistettavat erät. Ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 kappale.

(1)  Liikkeessä olevia euroseteleitä, euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmässä johtuville eurojärjestelmän sisäisille nettomääräisille saamisille/veloille suoritettavaa korkoa sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten keskuspankkien vuosittain julkaistavissa tilinpäätöksissä. Yhdenmukaistettavat erät on merkitty tähdellä liitteissä IV, VIII ja IX.

(2)  Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.

(3)  Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toiminnan kannalta.

(4)  Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).

(5)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/23, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17).

(**)  Yhdenmukaistettavat erät. Ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 perustelukappale.

(6)  Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.

(7)  Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toiminnan kannalta.”


TYÖJÄRJESTYKSET

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/88


EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS 1/2014, ANNETTU15 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2014

EUROOPAN KESKUSPANKIN VALVONTAELIN, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (2) ja erityisesti sen 13 d artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin valvontaelimen työjärjestyksen (3) (jäljempänä ’työjärjestys’) 11.3 artiklan neljännessä virkkeessä vahvistetaan, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ryhmäjako arvioidaan uudestaan aina kun jäsenvaltio ottaa euron käyttöön; ryhmäjako perustuu työjärjestyksen liitteessä vahvistettuihin neljään ryhmään, joiden mukaisesti edustus valvontaelimen ohjauskomiteassa määräytyy.

(2)

Liettua on ottanut euron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2015 (4), ja sen seurauksena Liettuan kansallinen toimivaltainen viranomainen osallistuu yhteiseen valvontamekanismiin; näin ollen Liettuan kansallinen toimivaltainen viranomainen on työjärjestyksen 11.3 artiklan toisen ja viidennen virkkeen mukaisesti sisällytettävä yhteen johdanto-osan 1 kappaleessa mainitusta neljästä ryhmästä.

(3)

Tästä syystä työjärjestys olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEN:

1 artikla

Muutos

Korvataan työjärjestyksen liite tämän säädöksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä työjärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.

Valvontaelimen puheenjohtaja

Danièle NOUY


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

(3)  EUVL L 182, 21.6.2014, s. 59.

(4)  Neuvoston päätös 2014/509/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, euron käyttöönotosta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 (EUVL L 228, 31.7.2014, s. 29).


LIITE

”LIITE

VUOROTTELUJÄRJESTELMÄ

Sovellettaessa 11.3 artiklaa noudatetaan seuraava vuorottelujärjestelmää, joka perustuu tietoihin 31 päivältä joulukuuta 2014:

Ryhmä

Osallistuva jäsenvaltio

Ohjauskomitean paikkojen lukumäärä

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1”

CY

LV

LT

MT

SI

SK


Oikaisuja

13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/90


Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 517/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus munivissa kanoissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan unionin tavoitteen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2160/2003 ja komission asetuksen (EU) N:o 200/2010 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 138, 26. toukokuuta 2011 )

Sivulla 46, johdanto-osan 8 ja 9 kappaleissa, ja sivulla 47, 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan kolmannessa kohdassa, 3 artiklassa ”Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttaminen” ja 4 artiklassa ”Asetuksen (EY) N:o 200/2003 muuttaminen”:

on:

”1,4,[5],12:i:-”

pitää olla:

1,4,[5],12:i:-”


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/90


Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1086/2011, annettu 27 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteen II ja komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta tuoreessa siipikarjanlihassa esiintyvän Salmonellan osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 281, 28. lokakuuta 2011 )

Sivulla 8, johdanto-osan 13 kappaleessa, ja sivulla 10, liitteessä olevassa 1 kohdassa, jolla muutetaan asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liite I, taulukon alaviitteessä 21:

on:

”1,4,[5],12:i:-”

pitää olla:

1,4,[5],12:i:-”


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/90


Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 200/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 71, 9. maaliskuuta 2012 )

Sivulla 32, johdanto-osan 8 kappaleessa (kaksi kertaa) ja 1 artiklan 1 kohdassa, toisessa alakohdassa, ja sivulla 35, liitteessä, 4.2 kohdassa, ensimmäisen kappaleen c alakohdassa:

on:

”1,4,[5],12:i:-”

pitää olla:

1,4,[5],12:i:-”


13.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/91


Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1190/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä kalkkunaparvissa esiintyvien Salmonella Enteritidis- ja Salmonella Typhimurium -tartuntojen vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 340, 13. joulukuuta 2012 )

Sivulla 30, johdanto-osan 8 kappaleessa ja 1 artiklan 1 kohdassa, kolmannessa alakohdassa, sivulla 33, liitteen 3.3 kohdan kolmannessa alakohdassa, 4.1 kohdassa, ensimmäisessä alakohdassa, ja sivulla 34, 4.2.1 kohdan c alakohdassa ja 4.2.3 kohdan kolmannessa alakohdassa:

on:

”1,4,[5],12:i:-”

pitää olla:

1,4,[5],12:i:-”