ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 19

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
24. tammikuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen sekä Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoituspäivästä

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/105, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

2

 

 

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

4

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/106, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/107, annettu 23 päivänä tammikuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätökseen (YUTP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), annettu 14 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin Malissa toteuttaman YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) johtajan toimeksiannon jatkamisesta ( EUVL L 11, 17.1.2015 )

14

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen sekä Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoituspäivästä

Euroopan unioni ja Senegalin tasavalta allekirjoittivat 20. marraskuuta 2014 Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan.

Sopimusta ja pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 20. marraskuuta 2014 alkaen sopimuksen 17 artiklan ja pöytäkirjan 12 artiklan nojalla.


24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/105,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 212 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 18 päivänä kesäkuuta 2007 neuvottelemaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen (1) liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, jäljempänä ’pöytäkirja’.

(2)

Neuvottelut on saatu päätökseen.

(3)

Pöytäkirjan tarkoituksena on määritellä varainhoito- ja tekniset säännöt, jotta Azerbaidžanin tasavalta voisi osallistua tiettyihin unionin ohjelmiin. Pöytäkirjassa määritelty horisontaalinen kehys on taloudellinen, varainhoidollinen ja tekninen yhteistyöväline, joka mahdollistaa unionin tuen, erityisesti rahoitustuen, saannin ohjelmasta riippuen. Kehystä sovelletaan vain niihin ohjelmiin, joihin asianomaiset perustamissäädökset antavat Azerbaidžanin tasavallalle mahdollisuuden osallistua. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen eivät anna mahdollisuutta ohjelmiin sisältyvien ja niiden käynnistysvaiheessa noudatettavien alakohtaisten politiikkojen mukaisten valtuuksien käyttöön.

(4)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava unionin puolesta, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, jäljempänä ’pöytäkirja’, sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä (2) lukien.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EYVL L 246, 17.9.1999, s. 3.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan allekirjoituspäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/4


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä

PÖYTÄKIRJA,

joka koskee Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan puitesopimusta Azerbaidžanin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’,

ja

AZERBAIDŽANIN TASAVALTA, jäljempänä ’Azerbaidžan’,

jäljempänä yhdessä ’osapuolet’,

JOTKA KATSOVAT SEURAAVAA:

(1)

Azerbaidžan on tehnyt Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1999.

(2)

Kesäkuun 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti Euroopan komission tekemiin Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskeviin ehdotuksiin ja vahvisti neuvoston asiasta 14 päivänä kesäkuuta 2004 antamat päätelmät.

(3)

Neuvosto on useissa muissakin päätelmissään vahvistanut kyseisen politiikan.

(4)

Neuvosto ilmaisi 5 päivänä maaliskuuta 2007 tukensa 4 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan komission tiedonannossa esitellylle yleiselle toimintamallille, joka mahdollistaa Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien kumppanimaiden osallistumisen yhteisön virastojen toimintaan ja yhteisön ohjelmiin maiden omien ansioiden perusteella edellyttäen, että asianomainen oikeusperusta sallii osallistumisen.

(5)

Azerbaidžan on ilmaissut halunsa osallistua useisiin unionin ohjelmiin.

(6)

Azerbaidžanin osallistumista kuhunkin unionin ohjelmaan koskevista erityisehdoista, erityisesti Azerbaidžanin maksettavaksi tulevasta rahoitusosuudesta sekä raportointi- ja arviointimenettelyistä, olisi määrättävä Euroopan komission ja Azerbaidžanin toimivaltaisten viranomaisten välisellä sopimuksella,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Azerbaidžan saa osallistua kaikkiin nykyisiin ja tuleviin unionin ohjelmiin, jotka ovat kyseisten ohjelmien perustamista koskevien säännösten mukaan sille avoimia.

2 artikla

Azerbaidžan maksaa Euroopan unionin yleiseen talousarvioon rahoitusosuuksia, joiden suuruus määräytyy sen mukaan, mihin ohjelmiin Azerbaidžan osallistuu.

3 artikla

Azerbaidžanin edustajat saavat osallistua tarkkailijoina Azerbaidžania koskevien asioiden käsittelyyn hallintokomiteoissa, jotka vastaavat niiden unionin ohjelmien seurannasta, joiden rahoitukseen Azerbaidžan osallistuu.

4 artikla

Azerbaidžanin osallistujien esittämiin hankkeisiin ja aloitteisiin sovelletaan asianomaisten ohjelmien osalta mahdollisuuksien mukaan samoja edellytyksiä, sääntöjä ja menettelyjä kuin jäsenvaltioihin.

5 artikla

1.   Azerbaidžanin osallistumista kuhunkin unionin ohjelmaan koskevista erityisehdoista, erityisesti Azerbaidžanin maksettavaksi tulevasta rahoitusosuudesta sekä raportointi- ja arviointimenettelyistä, määrätään Euroopan komission ja Azerbaidžanin toimivaltaisten viranomaisten välisessä sopimuksessa asianomaisissa ohjelmissa vahvistetuin perustein.

2.   Jos Azerbaidžan hakee johonkin tiettyyn unionin ohjelmaan osallistumista varten unionin ulkoista apua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 (2) 3 artiklan nojalla tai muun sellaisen tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan asetuksen nojalla, jossa säädetään unionin ulkoisen avun antamisesta Azerbaidžanille, ehdot unionin ulkoisen avun käytölle Azerbaidžanissa määritellään rahoitussopimuksessa noudattaen erityisesti asetuksen (EY) N:o 1638/2006 20 artiklaa.

6 artikla

1.   Kussakin 5 artiklan nojalla tehdyssä sopimuksessa määrätään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) mukaisesti, että Euroopan komissio, Euroopan petostentorjuntavirasto ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin suorittavat varainhoidon valvonnan, tilintarkastukset tai muut tarkastukset, myös hallinnolliset tutkimukset, tai ne suoritetaan kyseisten elinten alaisuudessa.

2.   Varainhoidon valvonnasta ja tilintarkastuksista, hallinnollisista toimenpiteistä, seuraamuksista ja perinnästä laaditaan yksityiskohtaiset määräykset, joissa Euroopan komissiolle, Euroopan petostentorjuntavirastolle ja tilintarkastustuomioistuimelle myönnetään valtuudet, jotka vastaavat niiden valtuuksia unioniin sijoittautuneiden edunsaajien tai toimeksisaajien suhteen.

7 artikla

1.   Tätä pöytäkirjaa sovelletaan sen ajan, jonka sopimus on voimassa.

2.   Osapuolet allekirjoittavat ja hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen.

3.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle. Pöytäkirjan voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta. Pöytäkirjan voimassaolon päättyminen kumman tahansa osapuolen irtisanomisen johdosta ei vaikuta 5 ja 6 artiklan mukaisesti tarvittaessa suoritettaviin tarkastuksiin ja valvontaan.

8 artikla

Osapuolet voivat tarkastella tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa Azerbaidžanin tosiasiallisen unionin ohjelmiin osallistumisen perusteella viimeistään kolmen vuoden kuluttua pöytäkirjan voimaantulopäivästä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

9 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan alueisiin, joilla sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta mainitussa sopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Azerbaidžanin alueeseen.

10 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse voimaantulon edellyttämien menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

2.   Osapuolet soveltavat tätä pöytäkirjaa ennen sen voimaantuloa väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä, kunnes se tehdään lopullisesti myöhemmin.

11 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta.

12 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja azerin kielillä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimus (EYVL L 246, 17.9.1999, s. 3).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).


ASETUKSET

24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/8


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/106,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2015,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 (1) edellytetään, että säilyttämistoimenpiteet hyväksytään ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot, mukaan lukien tarvittaessa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) ja muiden neuvoa-antavien elinten laatimat kertomukset sekä neuvoa-antavien toimikuntien antamat lausunnot.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä Mustallamerellä sovellettavat kalastus- tai kalastusryhmäkohtaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet sekä tarvittaessa tietyt niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti kalastusmahdollisuudet olisi määriteltävä kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa esitettyjen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Kyseisen asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioille siten, että taataan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kalakannan tai kalastuksen osalta.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit (total allowable catch, jäljempänä 'TAC') olisi sen vuoksi vahvistettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 mukaisesti ja saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat ja varmistaen eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu sekä ottaen huomioon myös näkemykset, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa.

(5)

Kilohailin kalastukseen sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015. Kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kun tiettyä kalakantaa koskeva purkamisvelvoite otetaan käyttöön, kalastusmahdollisuudet määritellään ottaen huomioon muutos, jonka myötä siirrytään kalastusmahdollisuuksien määrittelystä saaliin purkamisen perusteella kalastusmahdollisuuksien määrittelyyn saaliiden perusteella.

(6)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (2) ja erityisesti kyseisen asetuksen 33 artiklaa, joka koskee saaliiden kirjaamista, ja 34 artiklaa, joka koskee tietojen ilmoittamista kalastusmahdollisuuksien käyttämisestä loppuun. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä, kun ne lähettävät komissiolle tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja.

(7)

Vahvistettaessa TACeja neuvosto päättää asetuksen (EY) N:o 847/96 (3) 2 artiklan mukaisesti kannoista, joihin 3 ja 4 artiklaa ei sovelleta, käyttäen perustana erityisesti kantojen biologista tilannetta.

(8)

Kalastustoimien keskeytymisen välttämiseksi ja unionin kalastajien toimeentulon turvaamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuudet Mustallamerellä vuodeksi 2015.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Mustallamerellä toimiviin unionin aluksiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’Mustallamerellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1343/2011 (4) liitteessä I määriteltyä maantieteellistä osa-aluetta 29;

b)

’unionin aluksella’ asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa määriteltyä unionin kalastusalusta;

c)

’kannalla’ asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määriteltyä kantaa;

d)

’suurimmalla sallitulla saaliilla’ (TAC):

i)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa tarkoitetun purkamisvelvoitteen alaisissa kalastuksissa määrää, joka kustakin kannasta voidaan pyytää vuosittain;

ii)

kaikissa muissa kalastuksissa määrää, joka kustakin kannasta voidaan purkaa aluksesta vuosittain;

e)

’kiintiöllä’ unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle myönnettyä osuutta TACista.

II LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja jakaminen

Unionin alusten TACit, näiden TACien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ja tarvittaessa tähän toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan liitteessä.

5 artikla

Jakamista koskevat erityiset säännökset

Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset ja uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

6 artikla

Purkamisvelvoitteen piiriin kuulumattomien saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Purkamisvelvoitteen piiriin kuulumattomassa kalastuksessa saatuja piikkikampelan saaliita ja sivusaaliita voidaan pitää aluksella tai purkaa aluksesta ainoastaan, jos ne on pyydetty sellaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla unionin aluksilla, jolla on olemassa kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot toimittavat komissiolle pyydettyjen kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja kantojen koodeja.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKVIS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44).


LIITE

UNIONIN ALUKSIIN SOVELLETTAVAT TACIT ALUEILLA, JOILLA ON TACEJA, LAJEITTAIN JA ALUEITTAIN

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin mainita) kannoittain ja niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Kalakannat mainitaan lajin latinankielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi latinankielisten nimien ja yleisnimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Psetta maxima

TUR

Piikkikampela

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji:

Piikkikampela

Psetta maxima

Alue:

Unionin vedet Mustallamerellä

TUR/F37.4.2.C.

Bulgaria

43,2

 

 

Romania

43,2

 

 

Unioni

86,4 (1)

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


Laji:

Kilohaili

Sprattus sprattus

Alue:

Unionin vedet Mustallamerellä

SPR/F37.4.2.C

Bulgaria

8 032,5

 

 

Romania

3 442,5

 

 

Unioni

11 475

 

 

TAC

Ei sovelleta

 

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.


(1)  Kalastus, mukaan lukien jälleenlaivaaminen, alukselle ottaminen, purkaminen ja ensimyynti kielletty 15 päivästä huhtikuuta 15 päivään kesäkuuta 2015.


24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/107,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2015,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


Oikaisuja

24.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/14


Oikaisu poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätökseen (YUTP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), annettu 14 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin Malissa toteuttaman YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) johtajan toimeksiannon jatkamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 11, 17. tammikuuta 2015 )

Kansilehdellä ja sivulla 72, nimessä:

on:

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015), annettu 14 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin Malissa toteuttaman YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) johtajan toimeksiannon jatkamisesta

pitää olla:

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/67, annettu 14 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan unionin Malissa toteuttaman YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EUCAP Sahel Mali/1/2015)