ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 370

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
30. joulukuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/953/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2014, hyväksynnän antamisesta sille, että Euroopan komissio tekee Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

19

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1392/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten

21

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1393/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, tiettyä luoteisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

25

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1394/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

31

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1395/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

35

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1396/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014, Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta

40

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1397/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 318/2013 muuttamisesta ( 1 )

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/955/EU

 

*

Komission päätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti ( 1 )

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2014/953/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 186 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 15 päivänä marraskuuta 2013 komission aloittamaan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Sveitsin valaliiton kanssa neuvottelut sellaisen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen kokonaisvaltaisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseksi, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” (2014–2020) sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan (2014–2018) ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista ITER-hankkeeseen vuosina 2014–2020.

(2)

Nämä neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen, ja Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(3)

Sopimuksen tekemiseen sovelletaan erillistä menettelyä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta.

(4)

Sopimusta olisi sovellettava 15 päivästä syyskuuta 2014, jotta sveitsiläisiä oikeussubjekteja voidaan kohdella samalla tavalla kuin assosioituneen maan oikeussubjekteja sellaisissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluvissa toimissa, joiden määräaika on vuoden 2014 viimeinen neljännes, erityisesti erityistavoitteeseen ”Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen” liittyvien tarjouspyyntöjen yhteydessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa unionin puolesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan sen 15 artiklan mukaisesti väliaikaisesti 15 päivästä syyskuuta 2014 sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/3


Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva

SOPIMUS,

jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin

EUROOPAN UNIONI JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’unioni’ ja ’Euratom’,

sekä

SVEITSIN VALALIITTO,

jäljempänä ’Sveitsi’,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

KATSOVAT, että läheiset suhteet Sveitsin sekä unionin ja Euratomin välillä ovat osapuolten eduksi,

KATSOVAT, että tieteellinen ja teknologinen tutkimus on tärkeää unionille ja Euratomille sekä Sveitsille ja että on molemminpuolisen edun mukaista tehdä yhteistyötä kyseisellä alalla resurssien käytön tehostamiseksi ja tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi,

TOTEAVAT, että Sveitsi sekä unioni ja Euratom toteuttavat parhaillaan tutkimusohjelmia yhteisen edun kannalta tärkeillä aloilla,

TOTEAVAT, että on unionin ja Euratomin sekä Sveitsin etujen mukaista toimia näissä ohjelmissa yhteistyössä molemminpuoliseksi hyödyksi,

KATSOVAT, että on osapuolten edun mukaista kannustaa niiden tutkimusyksikköjen vastavuoroista pääsyä yhtäältä tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen liittyvään toimintaan Sveitsissä sekä toisaalta unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan sekä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen (1) toimintaan,

TOTEAVAT, että Euratom ja Sveitsi tekivät 14 päivänä syyskuuta 1978 hallittua lämpöydinfuusiota ja plasmafysiikkaa koskevan yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’ydinfuusiosopimus’,

TOTEAVAT kummankin osapuolen haluavan korostaa ydinfuusiosopimuksen toteuttamisen molemminpuolisia hyötyjä: Euratomin osalta Sveitsin asemaa ydinfuusiotutkimusohjelman kaikkien osatekijöiden ja erityisesti JET- ja ITER-hankkeiden edistämisessä demonstraatioreaktori DEMOn toteuttamiseksi sekä Sveitsin osalta Sveitsin ohjelman kehittämistä ja lujittamista ja sen integrointia eurooppalaisiin ja kansainvälisiin puitteisiin,

TOTEAVAT, että kummatkin osapuolet vakuuttavat haluavansa jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään hallitun lämpöydinfuusion ja plasmafysiikan alalla hyödyntäen uusia puitteita ja välineitä, joilla turvataan tutkimustoiminnan tukeminen,

TOTEAVAT, että tällä sopimuksella kumotaan ja korvataan ydinfuusiosopimus,

TOTEAVAT, että osapuolet tekivät 8 päivänä tammikuuta 1986 tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1987, jäljempänä ’puitesopimus’,

KATSOVAT, että puitesopimuksen 6 artiklan mukaan puitesopimuksessa tarkoitettu yhteistyö toteutetaan asianmukaisin sopimuksin,

TOTEAVAT, että yhteisöt ja Sveitsi allekirjoittivat 25 päivänä kesäkuuta 2007 Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä,

TOTEAVAT, että Euratom ja Sveitsi tekivät 7 päivänä joulukuuta 2012 Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmaan (2012–2013),

KATSOVAT, että edellä mainitun vuoden 2007 sopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja edellä mainitun vuoden 2012 sopimuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan sopimus voidaan uusia osapuolten yhteisesti sopimin ehdoin uuteen monivuotiseen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan tai muuhun käynnissä olevaan tai tulevaan toimintaan osallistumiseksi,

TOTEAVAT, että Euratom on 21 päivänä marraskuuta 2006 tehnyt sopimuksen ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta (2). Mainitun sopimuksen 21 artiklan sekä niiden Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin valaliiton välisenä kirjeenvaihtona 28 päivänä marraskuuta 2007 tehtyjen sopimusten mukaisesti, jotka koskevat (i) ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta tehdyn sopimuksen, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen ja laajemman lähestymistavan toimien yhteistä toteuttamista fuusioenergian tutkimuksen alalla koskevan Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen soveltamista Sveitsin valaliiton alueella sekä (ii) Sveitsin jäsenyyttä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetussa eurooppalaisessa yhteisyrityksessä, edellä mainittua vuoden 2006 sopimusta sovelletaan Sveitsiin, joka osallistuu Euratomin fuusio-ohjelmaan täysin assosioituneena kolmantena valtiona,

TOTEAVAT, että Euratom on ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen jäsen. Päätöksen 2007/198/Euratom 2 artiklan sekä niiden Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin valaliiton välisenä kirjeenvaihtona 28 päivänä marraskuuta 2007 tehtyjen sopimusten mukaisesti, jotka koskevat (i) ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta tehdyn sopimuksen, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen ja laajemman lähestymistavan toimien yhteistä toteuttamista fuusioenergian tutkimuksen alalla koskevan Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen soveltamista Sveitsin valaliiton alueella sekä (ii) sekä Sveitsin jäsenyyttä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetussa eurooppalaisessa yhteisyrityksessä, Sveitsistä tuli ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen jäsen kolmantena valtiona, joka on assosioinut oman tutkimusohjelmansa Euratomin fuusio-ohjelmaan,

TOTEAVAT, että Euratom on tehnyt Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen laajemman lähestymistavan toimien yhteisestä toteuttamisesta fuusioenergiatutkimuksen alalla (3). Mainitun sopimuksen 26 artiklan mukaisesti sopimusta sovelletaan Sveitsiin, joka osallistuu Euratomin fuusio-ohjelmaan täysin assosioituneena kolmantena valtiona,

TOTEAVAT, että unionin ohjelma ”tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ’Horisontti 2020’ (2014–2020)”, jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1291/2013 (4), Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2013/743/EU (5), Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018), jäljempänä ’Euratom-ohjelma’, hyväksyttiin neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 1314/2013 (6), Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Euratom-ohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1290/2013 (7), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 294/2008 (8), jäljempänä ’EIT-asetus’, muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1292/2013 (9) ja päätös perustasta ITERiin liittyvän toiminnan rahoittamiselle vuosina 2014–2020 hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2013/791/Euratom (10),

TOTEAVAT, että tämä sopimus ja sen perusteella toteutettava toiminta eivät vaikuta unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan harjoittaa kahdenvälistä toimintaa Sveitsin kanssa tieteen, teknologian, tutkimuksen ja kehittämisen aloilla ja tehdä tarvittaessa sopimuksia tätä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen määräysten soveltamista,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä sopimuksessa määrätään ehdoista ja edellytyksistä Sveitsin osallistumiselle Horisontti 2020 -puiteohjelman I pilarin täytäntöönpanoon ja erityistavoitteen ”Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen” mukaisiin toimiin, Euratom-ohjelmaan 2014–2018 sekä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen, jäljempänä ’Fusion for Energy -yhteisyritys’, toteuttamiin toimiin vuosina 2014–2020.

2.   Jollei 13 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, tässä sopimuksessa vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2017 sovellettavat ehdot ja edellytykset Sveitsin osallistumiselle koko Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Euratom-ohjelman 2014–2018 täytäntöönpanoon sekä Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin vuosina 2014–2020.

3.   Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin 7 artiklassa määrätyin edellytyksin.

4.   Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat 1 päivästä tammikuuta 2017 osallistua unionin Yhteisen tutkimuskeskuksen toimintaan siltä osin kuin tähän osallistumiseen ei sovelleta 1 kohtaa.

5.   Unioniin sijoittautuneet oikeussubjektit, Yhteinen tutkimuskeskus mukaan luettuna, voivat osallistua sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja/tai -hankkeisiin aloilla, jotka vastaavat 1 kohdassa mainittuja aloja, ja 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen aloilla, jotka vastaavat 2 kohdassa mainittuja aloja.

6.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’oikeussubjektilla’ mitä tahansa luonnollista henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden tai kansainvälisen oikeuden perusteella muodostettua ja tunnustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa nimissään käyttää oikeuksia ja jolle voidaan asettaa velvoitteita;

b)

’tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla ohjelmilla’ Horisontti 2020 -puiteohjelman I pilaria, erityistavoitteen ”Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen” ja Euratom-ohjelman 2014–2018 mukaisia toimia sekä, jollei 13 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen koko Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ja Euratom-ohjelmaa 2014–2018;

c)

’Horisontti 2020 -puiteohjelman I pilarilla’ asetuksen (EU) N:o 1291/2013 liitteessä I olevassa I osassa lueteltujen erityistavoitteiden, joita ovat Euroopan tutkimusneuvosto, tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat, Marie Skłodowska-Curie -toimet ja tutkimusinfrastruktuurit, mukaisia toimia.

2 artikla

Yhteistyön muodot ja keinot

1.   Yhteistyötä tehdään seuraavasti:

a)

Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit osallistuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin niiden osallistumista ja tulosten levittämistä koskevissa säännöissä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti ja kaikkiin Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin yhteisyrityksen vahvistamien ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Jos unioni antaa säännöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 ja 187 artiklan täytäntöönpanemiseksi, Sveitsi voi osallistua näiden säännösten nojalla perustettuihin oikeudellisiin rakenteisiin niiden päätösten ja asetusten mukaisesti, jotka on hyväksytty tai hyväksytään näiden oikeudellisten rakenteiden luomiseksi. Jollei 13 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, tätä määräystä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua assosioituneen maan oikeussubjekteina Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 ja 187 artiklan perusteella toteutettaviin epäsuoriin toimiin. Jollei 13 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, tätä määräystä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Asetusta (EY) N:o 294/2008, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1292/2013, sovelletaan Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistumiseen osaamis- ja innovaatioyhteisöihin.

Sveitsiläiset osallistujat kutsutaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sidosryhmäfoorumiin.

b)

Sveitsi osallistuu tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien toteuttamiseksi hyväksyttyjen työohjelmien talousarvioiden ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien rahoitukseen siten kuin 4 artiklan 2 kohdassa määritellään.

c)

Unioniin sijoittautuneet oikeussubjektit osallistuvat sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja/tai -hankkeisiin, joista liittoneuvosto on päättänyt ja jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien aihepiirejä vastaavia aiheita, asiaa koskevissa Sveitsin määräyksissä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti sekä erityishankkeen kumppanien ja vastaavan sveitsiläisen ohjelman johdon suostumuksella. Sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja/tai -hankkeisiin osallistuvat unioniin sijoittautuneet oikeussubjektit kattavat omat kulunsa, mukaan luettuna niiden suhteellinen osuus hankkeen yleisistä hallintokustannuksista.

2.   Sen lisäksi, että osapuolet toimittavat viipymättä toisilleen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien sekä Sveitsin ohjelmien ja/tai hankkeiden toteuttamiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, osapuolten väliseen yhteistyöhön voi sisältyä:

a)

säännöllistä näkemysten vaihtoa tutkimuspolitiikkojen ja tutkimuksen suunnittelun suuntaviivoista ja painopistealueista Sveitsissä sekä unionissa ja Euratomissa;

b)

näkemysten vaihtoa yhteistyön mahdollisuuksista ja kehittämisestä;

c)

ajankohtaista tiedonvaihtoa tutkimusohjelmien ja -hankkeiden toteuttamisesta Sveitsissä sekä unionissa ja Euratomissa sekä tämän sopimuksen puitteissa toteutetun tutkimustyön tuloksista;

d)

yhteisiä kokouksia ja niistä seuraavia yhteisiä julkilausumia;

e)

tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden vierailuja ja vaihtoja;

f)

säännöllisiä ja jatkuvia yhteyksiä Sveitsin sekä unionin ja Euratomin ohjelmien tai hankkeiden johtajien välillä;

g)

asiantuntijoiden osallistumisia seminaareihin, symposiumeihin ja työpajoihin;

h)

ajankohtaista tiedottamista ITERin toiminnasta samalla tavoin kuin unionin jäsenvaltioille.

3 artikla

Henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet

1.   Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on osallistumisensa yhteydessä syntyvien tietojen ja henkisen omaisuuden omistuksen, hyödyntämisen ja levittämisen suhteen samat oikeudet ja velvoitteet kuin kyseisiin tutkimusohjelmiin tai toimiin osallistuvilla unioniin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jollei tämän sopimuksen liitteestä I ja sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä ei koske ennen tämän sopimuksen väliaikaista soveltamista aloitettujen hankkeiden tuloksia.

2.   Edellä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja/tai -hankkeisiin osallistuvilla unioniin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on osallistumisensa yhteydessä syntyvien tietojen ja henkisen omaisuuden omistuksen, hyödyntämisen ja levittämisen suhteen samat oikeudet ja velvoitteet kuin kyseisiin ohjelmiin ja/tai hankkeisiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jollei liitteestä A ja sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä ei koske ennen tämän sopimuksen väliaikaista soveltamista aloitettujen hankkeiden tuloksia.

3.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’henkisellä omaisuudella’ samaa kuin määritelmässä, joka on vahvistettu Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 allekirjoitetun yleissopimuksen 2 artiklassa.

4 artikla

Rahoitusta koskevat määräykset

1.   Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien toteuttamiseen ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin osallistumisesta johtuva Sveitsin rahoitusosuus vahvistetaan suhteessa määrään, joka on kunakin vuonna varattu unionin yleiseen talousarvioon maksusitoumusmäärärahoiksi tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien toteuttamiseen, hallinnointiin ja toimintaan liittyvien Euroopan komission, jäljempänä ’komissio’, rahoitusvelvoitteiden täyttämistä varten, ja tämän määrän lisäksi.

Unioni pidättää itsellään oikeuden käyttää toiminta- ja hallintomäärärahoja, jotka ovat peräisin Sveitsin rahoitusosuudesta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin ja kaikkiin Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin, näiden ohjelmien ja toimien tarpeiden mukaisesti.

2.   Tämän sopimuksen mukaiseen Sveitsin rahoitusosuuteen sovellettava suhteellisuuskerroin on yhtä suuri kuin Sveitsin markkinahintoina ilmaistun bruttokansantuotteen suhde unionin jäsenvaltioiden markkinahintoina ilmaistujen bruttokansantuotteiden summaan.

Poikkeuksellisesti suhteellisuuskerroin, jota sovelletaan Sveitsin rahoitusosuuteen Fusion for Energy -yhteisyrityksen toimista ja Euratom-ohjelman ydinfuusio-osuudesta, on yhtä suuri kuin Sveitsin markkinahintoina ilmaistun bruttokansantuotteen suhde unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin markkinahintoina ilmaistujen bruttokansantuotteiden summaan.

Suhdeluvut lasketaan unionin yleistä talousarviota koskevan esityksen julkaisuajankohtana saatavilla olevien Eurostatin tuoreimpien samaa vuotta koskevien tilastotietojen perusteella.

3.   Sveitsin rahoitusosuutta koskevat säännöt vahvistetaan liitteessä II.

5 artikla

Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea

1.   Puitesopimuksella perustettu Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea, jäljempänä ’komitea’, tarkastelee ja arvioi tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja varmistaa sen moitteettomuuden. Sopimuksen täytäntöönpanoon tai tulkintaan liittyvät kysymykset on esitettävä kyseiselle komitealle.

2.   Komitea voi päätöksellään muuttaa liitteessä III olevia viittauksia unionin säädöksiin.

3.   Komitea kokoontuu kumman hyvänsä osapuolen pyynnöstä. Komitean työskentely on jatkuvaa, ja se tapahtuu asiakirjojen ja sähköpostiviestien vaihdon sekä muiden viestintävälineiden kautta.

6 artikla

Osallistuminen komiteoiden työhön

1.   Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavien komiteoiden työhön. Osallistuminen tapahtuu kyseisten komiteoiden työjärjestyksen mukaisesti. Sveitsille ilmoitetaan näiden komiteoiden äänestysten tuloksista. Osallistumisessa, mukaan luettuna tietojen ja asiakirjojen saamiseen liittyvät menettelyt, noudatetaan samaa toimintatapaa kuin unionin jäsenvaltioiden edustajien osalta.

2.   Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina Yhteisen tutkimuskeskuksen johtokuntaan. Osallistuminen tapahtuu Yhteisen tutkimuskeskuksen johtokunnan työjärjestyksen mukaisesti.

3.   Komissio korvaa Sveitsin edustajien matka- ja oleskelukustannukset, jotka aiheutuvat osallistumisesta 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen komiteoiden kokouksiin, samojen voimassa olevien perusteiden ja menettelyjen mukaisesti kuin unionin jäsenvaltioiden edustajien kustannukset.

4.   Sveitsin edustajat osallistuvat Fusion for Energy -yhteisyrityksen elinten työhön. Osallistuminen tapahtuu Fusion for Energy -yhteisyrityksen perussäännön mukaisesti, myös äänioikeuden osalta.

5.   Sveitsin edustajien osallistuminen eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitean (ERAC) ja eurooppalaiseen tutkimusalueeseen liittyvien ryhmien työhön tapahtuu kyseisen komitean ja kyseisten ryhmien työjärjestysten mukaisesti.

7 artikla

Osallistuminen

1.   Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on samat sopimusperusteiset oikeudet ja velvoitteet kuin unioniin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.

2.   Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien osalta ehdotusten esittämiseen ja arviointiin sekä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin sisältyvien avustussopimusten myöntämiseen ja tekemiseen sovelletaan samoja ehtoja ja edellytyksiä kuin unioniin sijoittautuneiden oikeussubjektien kanssa kyseisten ohjelmien tai Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien yhteydessä tehtäviin avustussopimuksiin.

3.   Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat saada tukea tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien rahoitusvälineistä.

4.   Riittävä määrä sveitsiläisiä asiantuntijoita otetaan huomioon valittaessa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien arvioijia tai asiantuntijoita, ottaen huomioon heille annettavien tehtävien edellyttämä osaaminen ja tietämys.

5.   Unioniin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittujen sveitsiläisten tutkimusohjelmien ja toimintojen ohjelmiin ja/tai hankkeisiin yhtäläisin ehdoin ja edellytyksin kuin sveitsiläiset kumppanit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 5 kohdan, 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 artiklan 2 kohdan sekä voimassa olevien määräysten ja menettelysääntöjen soveltamista. Sveitsin viranomaiset voivat asettaa ehdoksi, että yksi tai useampi unioniin sijoittautunut oikeussubjekti voi osallistua hankkeeseen vain, jos siihen osallistuu myös vähintään yksi Sveitsiin sijoittautunut oikeussubjekti.

8 artikla

Liikkuvuus

Kukin osapuoli sitoutuu takaamaan nykyisen sääntelyn ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti maahan pääsyn ja maassa oleskelun tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan Sveitsissä ja unionissa osallistuville tutkijoille, jos se on kyseisen toimen onnistumisen kannalta välttämätöntä.

9 artikla

Sopimuksen tarkistaminen ja tuleva yhteistyö

1.   Jos unioni tai Euratom tarkistaa tai laajentaa asianomaisia tutkimusohjelmiaan tai Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamia toimia, tätä sopimusta voidaan tarkistaa tai laajentaa yhteisesti sovituin edellytyksin. Osapuolet vaihtavat tietoja ja näkemyksiä tällaisesta tarkistamisesta tai laajentamisesta sekä muista asioista, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Sveitsin kanssa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien sopimusten ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien aloilla tehtävään yhteistyöhön. Sveitsille ilmoitetaan tarkistettujen tai laajennettujen ohjelmien tai toimien täsmällinen sisältö kahden viikon kuluessa siitä, kun unioni ja Euratom ovat ne hyväksyneet. Jos tutkimusohjelmia tai toimia tarkistetaan tai laajennetaan, Sveitsi voi sanoa irti tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta etukäteen. Osapuolten on annettava ilmoitus aikomuksestaan irtisanoa sopimus tai laajentaa sitä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun unionin tai Euratomin päätös on tehty.

2.   Jos unioni tai Euratom hyväksyy uusia tutkimuksen ja teknologian kehittämisen monivuotisia puiteohjelmia tai uuden päätöksen Fusion for Energy -yhteisyrityksen toimien rahoittamisesta, tämä sopimus voidaan uusia tai neuvotella uusiksi osapuolten yhteisesti sopimilla edellytyksillä. Osapuolet vaihtavat komiteassa tietoja ja näkemyksiä tällaisten ohjelmien valmistelusta tai muista nykyisistä tai tulevista tutkimustoimista, Fusion for Energy -yhteisyrityksen toimet mukaan luettuina.

10 artikla

Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen soveltaminen ei vaikuta toista osapuolta sitoviin muihin kansainvälisiin sopimuksiin perustuviin etuihin, jotka on rajoitettu koskemaan kyseisen osapuolen alueelle sijoittautuneita oikeussubjekteja.

2.   Oikeussubjektilla, joka on sijoittautunut johonkin muuhun Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tai Euratom-ohjelmaan assosioituneeseen maahan, on tämän sopimuksen nojalla samat oikeudet ja velvoitteet kuin unionin jäsenvaltioon sijoittautuneella oikeussubjektilla, edellyttäen että kyseinen assosioitunut maa, johon oikeussubjekti on sijoittautunut, myöntää Sveitsin oikeussubjekteille samat oikeudet ja velvoitteet.

11 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta, näissä sopimuksissa määrätyin edellytyksin, sekä Sveitsin alueeseen.

12 artikla

Liitteet

Liitteet I, II ja III ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

13 artikla

Muuttaminen ja voimassaolon päättäminen

1.   Tätä sopimusta sovelletaan Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajan, Euratom-ohjelman osalta 31 päivään joulukuuta 2018 ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien osalta 31 päivään joulukuuta 2020 asti.

Sen estämättä, mitä 3 kohdassa määrätään, 1 päivän tammikuuta 2019 ja 31 päivän maaliskuuta 2019 välisenä aikana kumpi tahansa osapuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti kirjallisesti Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien osalta. Tällöin sopimuksen soveltaminen päättyy näiden toimien osalta 31 päivänä joulukuuta 2018.

Tätä sopimusta jatketaan ilman eri toimenpiteitä ja sovelletaan samoin ehdoin ja edellytyksin kuin Euratom-ohjelmaa 2019–2020, jollei kumpikaan osapuoli ilmoita kolmen kuukauden kuluessa Euratom-ohjelman 2019–2020 hyväksymisestä päätöksestään olla jatkamatta tätä sopimusta kyseisen ohjelman osalta. Jos tällainen ilmoitus annetaan, tämän sopimuksen soveltaminen Euratom-ohjelmaan päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Sveitsin osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin.

2.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti osapuolten yhteisellä suostumuksella. Muutoksiin sovelletaan samaa voimaantulomenettelyä kuin tähän sopimukseen.

3.   Kukin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuusi kuukautta etukäteen.

4.   Jos henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyy, tämän sopimuksen soveltaminen päättyy samana päivänä kuin edellä mainitun sopimuksen. Tässä tapauksessa ei vaadita kirjallista irtisanomisilmoitusta.

5.   Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy, jos Sveitsi ei anna kuuden kuukauden kuluessa sisäisten menettelyjensä päättymisestä ilmoitusta, jota Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen ulottamista Kroatiaan koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’Kroatiaan ulottamista koskeva pöytäkirja’, voimaantulo edellyttää. Tässä tapauksessa ei vaadita kirjallista irtisanomisilmoitusta.

6.   Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy takautuvasti 31 päivästä joulukuuta 2016, jos Sveitsi ei viimeistään 9 päivänä helmikuuta 2017 ratifioi Kroatiaan ulottamista koskevaa pöytäkirjaa. Jos Sveitsin valaliitto ratifioi kyseisen pöytäkirjan, tätä sopimusta sovelletaan koko Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, Euratom-ohjelmaan 2014–2018 sekä Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin 1 päivästä tammikuuta 2017.

7.   Hankkeita ja toimintaa, jotka ovat käynnissä kun tämä sopimus irtisanotaan ja/tai sen voimassaolo päättyy, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Osapuolet sopivat yhteisellä suostumuksella sopimuksen irtisanomisen muista mahdollisista seurauksista.

14 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Tämän sopimuksen soveltamisen alkamista seuraavana neljäntenä vuotena osapuolet tarkastelevat yhdessä sopimuksen täytäntöönpanoa, myös Sveitsin rahoitusosuuteen sovellettavaa suhteellisuuskerrointa, niiden tietojen perusteella, jotka on saatu Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistumisesta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien suoriin ja epäsuoriin toimiin vuosina 2014–2016 sekä Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin.

15 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Osapuolet ratifioivat tai tekevät tämän sopimuksen omien sääntöjensä mukaisesti. Sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin annetaan viimeinen ilmoitus tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Tämän sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa Sveitsin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioimisen osalta, kun Sveitsin ja unionin edustajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Tämän sopimuksen väliaikainen soveltaminen alkaa Sveitsin Euratom-ohjelmaan ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin assosioimisen osalta, kun Sveitsi on allekirjoittanut sopimuksen ja Euratom on ilmoittanut Sveitsille tämän sopimuksen tekemiseksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Väliaikainen soveltaminen alkaa 15 päivänä syyskuuta 2014. Sveitsiin sijoittautuneita oikeussubjekteja kohdellaan sellaisten tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ohjelmia koskevien tarjouspyyntöjen, hankintamenettelyjen tai kilpailujen osalta, joiden määräaika on 15 päivänä syyskuuta 2014 tai sen jälkeen, kuten asetuksen (EU) N:o 1290/2013 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen assosioituneiden maiden oikeussubjekteja.

Jos Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit eivät ole asetuksen (EU) N:o 1290/2013 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti rahoituskelpoisia tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ohjelmia koskevissa tarjouspyynnöissä tai kilpailuissa, jotka rahoitetaan kyseisten ohjelmien vuoden 2015 talousarvioista, Sveitsin rahoitusosuuden laskemiseksi tämän sopimuksen liitteen II mukaisesti vuoden 2015 osalta kyseisen ohjelman talousarviosta vähennetään kyseisten tarjouspyyntöjen tai kilpailujen talousarviot.

2.   Jos osapuoli ilmoittaa toiselle, ettei se tee tai ratifioi tätä sopimusta, täten sovitaan, että:

a)

unioni ja Euratom maksavat Sveitsille takaisin sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun rahoitusosuuden unionin yleiseen talousarvioon;

b)

unioni ja Euratom vähentävät kuitenkin a kohdassa mainitusta takaisin maksettavasta määrästä varat, jotka unioni ja Euratom ovat jo ehtineet sitoa tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen aikana Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistumiseen epäsuoriin toimiin tai Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin;

c)

väliaikaisen soveltamisen aikana käynnistettyjä hankkeita ja toimintaa, jotka ovat edelleen käynnissä edellä mainitun ilmoituksen antamishetkellä, jatketaan tässä sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti, kunnes ne saadaan päätökseen.

16 artikla

Suhde ydinfuusiosopimukseen

1.   Tämän sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkaessa sopimus keskeyttää ydinfuusiosopimuksen soveltamisen.

2.   Tämän sopimuksen tullessa voimaan sopimus päättää ydinfuusiosopimuksen ja korvaa sen.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  Perustettu eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle 27 päivänä maaliskuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/198/Euratom (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).

(2)  EUVL L 358, 16.12.2006, s. 62.

(3)  EUVL L 246, 21.9.2007, s. 34.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Neuvoston päätös 2013/743/EU, annettu 3 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ja päätösten 2006/971/EY, 2006/972/EY, 2006/973/EY, 2006/974/EY ja 2006/975/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1314/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 948).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 294/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1292/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 294/2008 muuttamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 174).

(10)  Neuvoston päätös 2013/791/Euratom, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta (EUVL L 349, 21.12.2013, s. 100).


LIITE I

HENKISEEN OMAISUUTEEN LIITTYVIEN OIKEUKSIEN JAKOA KOSKEVAT PERIAATTEET

I.   OSAPUOLTEN OIKEUSSUBJEKTIEN HENKISEEN OMAISUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDET

1.

Kunkin osapuolen on varmistettava, että tähän sopimukseen perustuviin toimiin osallistuvien toisen osapuolen oikeussubjektien henkiseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä tällaisen osallistumisen yhteydessä syntyviä oikeuksia ja velvoitteita käsitellään osapuoliin sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, mukaan luettuna erityisesti TRIPS-sopimus (Maailman kauppajärjestön hallinnoima sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista), Bernin yleissopimus (Pariisin asiakirja 1971) ja Pariisin yleissopimus (Tukholman asiakirja 1967).

2.

Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jotka osallistuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien epäsuoriin toimiin, on asetuksen (EU) N:o 1290/2013 sekä Horisontti 2020- ja Euratom-avustussopimusten mukaiset henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet.

3.

Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jotka osallistuvat Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin, on henkiseen omaisuuteen liittyviä oikeuksia ja tietojen levittämistä koskevien sääntöjen sekä Fusion for Energy -yhteisyrityksen hyväksymien rahoitussääntöjen mukaiset henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

4.

Jos Sveitsiin sijoittautuneita oikeussubjekteja osallistuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 ja 187 artiklan nojalla toteutettaviin Horisontti 2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin, Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on asetuksen (EU) N:o 1290/2013 sekä asiaan liittyvien avustussopimusten ja muiden mahdollisten asiaa koskevien sääntöjen mukaiset henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet.

5.

Sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja/tai -hankkeisiin osallistuvilla unionin jäsenvaltioon sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on samat henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet kuin kyseisiin tutkimusohjelmiin tai -hankkeisiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla.

II.   OSAPUOLTEN HENKISEEN OMAISUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDET JA TIETOJENVAIHTO OSAPUOLTEN VÄLILLÄ

1.

Jolleivät osapuolet toisin sovi, henkiseen omaisuuteen liittyviin oikeuksiin, joita osapuolille syntyy tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa toimissa, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

henkisen omaisuuden tuottaneella osapuolella on omistusoikeus siihen. Jos osapuolten osuutta työhön ei voida määrittää, niillä on yhteinen omistusoikeus henkiseen omaisuuteen;

b)

henkisen omaisuuden omistava osapuoli myöntää toiselle osapuolelle sen käyttöoikeudet tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamista varten. Nämä henkisen omaisuuden käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua.

2.

Jolleivät osapuolet toisin sovi, osapuolten tieteellisiin julkaisuihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

jos osapuoli julkaisee tähän sopimukseen perustuvan toiminnan tuloksena saatuja tietoja sekä teknisiä tai tieteellisiä tuloksia sisältäviä teoksia lehdissä, artikkeleissa, raporteissa ja kirjoissa, kuvatallenteet ja ohjelmistot mukaan lukien, toiselle osapuolelle on myönnettävä maailmanlaajuinen mutta ei yksinomainen, peruuttamaton ja tekijänpalkkioista vapautettu lupa kääntää, mukauttaa, välittää sekä levittää julkisesti kyseisiä tietoja sekä teknisiä tai tieteellisiä tuloksia, elleivät kolmansien osapuolten voimassa olevat henkiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet tätä estä;

b)

kaikissa tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten kappaleissa, joita levitetään ja valmistetaan julkisesti näiden määräysten mukaisesti, on oltava teoksen tekijän nimi tai tekijöiden nimet, jollei tekijä nimenomaisesti sitä kiellä. Lisäksi niissä on oltava selvä maininta osapuolten yhdessä antamasta tuesta.

3.

Jolleivät osapuolet toisin sovi, osapuolten julkistamattomaksi tarkoitettuun tietoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

jommankumman osapuolen toimittaessa toiselle osapuolelle tähän sopimukseen perustuvaan toimintaan liittyviä tietoja, sen on yksilöitävä tiedot, jotka se haluaa pitää julkistamattomina;

b)

vastaanottava osapuoli voi tämän sopimuksen soveltamiseen liittyviä erityistarkoituksia varten toimittaa omalla vastuullaan tällaiset julkistamattomiksi tarkoitetut tiedot luottamuksellisina tietoina alaisuudessaan oleville elimille tai henkilöille ja velvoittaa ne säilyttämään tiedot luottamuksellisina;

c)

vastaanottava osapuoli voi levittää julkistamattomaksi tarkoitettua tietoa laajemmin kuin b alakohdassa sallitaan, jos kyseisen tiedon toimittava osapuoli antaa siihen ennakolta kirjallisen suostumuksen. Osapuolet kehittävät yhteistyössä menettelyt, joita sovelletaan hankittaessa kirjallinen suostumus tällaista laajempaa levitystä varten, ja kukin osapuoli antaa tällaisen suostumuksen omien sisäisten toimintaperiaatteidensa, määräystensä ja lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa;

d)

asiakirjoihin perustumatonta julkistamattomaksi tarkoitettua tai muuten luottamuksellista tietoa taikka sisäpiiritietoa, joka saadaan tämän sopimuksen perusteella järjestetyissä osapuolten edustajien seminaareissa tai muissa kokouksissa, sekä tietoa, joka saadaan henkilöstön palvelukseen ottamisen, tilojen ja laitteistojen käytön tai epäsuorien toimien myötä, on käsiteltävä luottamuksellisena, kun tällaisen julkistamattomaksi tarkoitetun tai muuten luottamuksellisen tiedon taikka sisäpiiritiedon vastaanottajalle on ennen tiedon välittämistä ilmoitettu tiedon luottamuksellisesta luonteesta a alakohdan mukaisesti;

e)

kunkin osapuolen on varmistettava, että sen a ja d alakohdan mukaisesti saamaa julkistamattomaksi tarkoitettua tietoa valvotaan tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos osapuoli havaitsee, että se on kykenemätön tai että sen on aiheellista epäillä olevansa myöhemmin kykenemätön noudattamaan a ja d alakohdassa olevia tietojen levityksen kieltämistä koskevia määräyksiä, sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle. Osapuolet neuvottelevat tämän jälkeen keskenään löytääkseen asianmukaisen toimintatavan.


LIITE II

TÄMÄN SOPIMUKSEN 4 ARTIKLASSA TARKOITETUT SVEITSIN RAHOITUSOSUUTTA KOSKEVAT RAHOITUSSÄÄNNÖT

I   RAHOITUSOSUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

1.

Komissio toimittaa Sveitsille mahdollisimman pian ja viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä syyskuuta seuraavat tiedot ja tarvittavan tausta-aineiston, mukaan lukien vastaavat Eurostatin tiedot, sekä monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 mahdolliset päivitykset heti kun ne ovat saatavilla:

a)

unionin yleistä talousarviota koskevan esityksen menotaulukkoon tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia ohjelmia varten seuraavaksi vuodeksi varattujen maksusitoumusmäärärahojen määrät sekä unionin rahoitusosuus Fusion for Energy -yhteisyritykseen;

b)

unionin yleistä talousarviota koskevan esityksen perusteella arvioidut rahoitusosuudet, jotka vastaavat Sveitsin osallistumista kuhunkin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan ohjelmaan ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin seuraavana vuonna.

2.

Kun unionin yleinen talousarvio on hyväksytty, komissio ilmoittaa samaan aikaan vuoden ensimmäisen rahoituspyynnön kanssa Sveitsille 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät ja toimittaa tarvittavan tausta-aineiston, mukaan lukien vastaavat Eurostatin tiedot, erillisenä menotaulukkona, joka vastaa Sveitsin osallistumista kuhunkin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan ohjelmaan sekä Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin.

II   MAKSUMENETTELYT

1.

Komissio esittää kunkin varainhoitovuoden kesäkuussa ja marraskuussa Sveitsille erillisen rahoituspyynnön, joka vastaa sen rahoitusosuutta kuhunkin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan ohjelmaan ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen tämän sopimuksen mukaisesti toteuttamiin toimiin. Rahoituspyynnöissä edellytetään, että Sveitsi maksaa kunkin rahoituspyynnön osalta rahoitusosuudestaan ensimmäiset kuusi kahdestoistaosaa viimeistään 30 päivän kuluttua rahoituspyynnön vastaanottamisesta. Kummankin ohjelman viimeisenä vuonna ja päätöksen 2013/791/Euratom viimeisenä soveltamisvuonna komissio esittää kuitenkin vain kyseisen vuoden kesäkuussa yhden rahoituspyynnön, joka kattaa koko vuoden ja joka on maksettava 30 päivän kuluessa sitä koskevan rahoituspyynnön vastaanottamisesta.

2.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, komissio esittää viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2014 Sveitsille rahoituspyynnön, joka vastaa 7/24 osaa sen vuotuisesta rahoitusosuudesta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin ohjelmiin vuonna 2014, lukuun ottamatta Euratom-ohjelman mukaisia fuusiotutkimustoimia. Komissio esittää myös viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2014 rahoituspyynnön, joka vastaa 12/12 osaa Sveitsin vuotuisesta rahoitusosuudesta Euratom-ohjelman fuusiotutkimustoimiin ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen vuonna 2014 toteuttamiin toimiin. Näissä rahoituspyynnöissä edellytetään, että Sveitsi maksaa rahoitusosuutensa 30 päivän kuluessa sitä koskevan rahoituspyynnön vastaanottamisesta.

3.

Sveitsin rahoitusosuus ilmaistaan ja maksetaan euroina.

4.

Sveitsi suorittaa tämän sopimuksen mukaisen rahoitusosuutensa 1 tai 2 kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Maksun viivästymisestä maksetaan korkoa, joka vastaa pankkien välistä yhden kuukauden korkoa (EURIBOR). Korkokantaan lisätään 1,5 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohden. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästysjaksoon.

III   TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1.

Tämän sopimuksen 4 artiklan mukainen molempiin ohjelmiin ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin toimiin liittyvä Sveitsin rahoitusosuus pysyy muuttumattomana kulloisenkin varainhoitovuoden ajan. Kaikki merkitykselliset muutokset unionin yleiseen talousarvioon kulloisenakin varainhoitovuonna otetaan huomioon seuraavan vuoden ensimmäisessä rahoituspyynnössä, lukuun ottamatta ohjelmien ja toimien viimeistä vuotta.

2.

Komissio pyrkii kunkin varainhoitovuoden (n) tilinpäätöksen yhteydessä tulostiliä vahvistettaessa tasaamaan tilit Sveitsin osallistumisen osalta ottamalla huomioon varainhoitovuoden aikana siirtojen, peruutusten, määrärahasiirtojen tai täydentävien ja korjaavien talousarvioiden muodossa tapahtuneet muutokset.

3.

Tilit tasataan vuoden n + 1 ensimmäisen maksun yhteydessä. Tilit on kuitenkin tasattava lopullisesti viimeistään kummankin ohjelman sekä päätöksen 2013/791/Euratom soveltamisen päättymistä seuraavan neljännen vuoden heinäkuussa. Sveitsin suorittamat maksut hyvitetään unionin ja Euratomin ohjelmiin budjettisaatavina, jotka osoitetaan asianomaisiin budjettikohtiin unionin yleisen talousarvion tulotaulukossa.

IV   TIEDOTTAMINEN

1.

Edeltävään varainhoitovuoteen (n) liittyvät tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien määrärahalaskelmat laaditaan ja toimitetaan Sveitsille tiedoksi viimeistään kunkin varainhoitovuoden (n + 1) 1 päivänä syyskuuta komission tulostilin muodossa.

2.

Komissio antaa Sveitsin saataville tilastotiedot ja kaikki muut kummankin ohjelman ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien täytäntöönpanoon liittyvät yleiset rahoitustiedot, jotka annetaan unionin jäsenvaltioiden käyttöön.


LIITE III

HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMAN, EURATOM-OHJELMAN JA TÄMÄN SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN FUSION FOR ENERGY -YHTEISYRITYKSEN TOTEUTTAMIEN TOIMIEN SVEITSIN OSANOTTAJIA KOSKEVA VARAINHOIDON VALVONTA

I   SUORA YHTEYDENPITO

Komissio voi pitää suoraan yhteyttä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien Sveitsiin sijoittautuneisiin osallistujiin ja näiden alihankkijoihin. Ne voivat toimittaa suoraan komissiolle kaikki asiaan liittyvät tiedot ja aineistot, jotka ne ovat velvollisia toimittamaan tässä sopimuksessa tarkoitettujen välineiden ja niiden täytäntöönpanemiseksi tehtyjen avustussopimusten perusteella.

II   TARKASTUKSET

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (2) sekä muiden tässä sopimuksessa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti avustussopimuksissa, jotka tehdään Sveitsiin sijoittautuneiden ohjelman ja toimien osanottajien kanssa, voidaan määrätä, että komission virkamiehet tai muut komission valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa suorittaa kyseisten osanottajien tai niiden alihankkijoiden toimitiloissa tieteellisiä, rahoitukseen liittyviä, teknisiä tai muita tarkastuksia.

2.

Komission virkamiehillä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ja muilla komission valtuuttamilla henkilöillä on oltava mahdollisuus tutustua asiaan liittyviin paikkoihin, töihin ja tietoihin, myös sähköisessä muodossa oleviin tietoihin, jotka ovat tarpeen tällaisten tarkastusten suorittamiseksi. Tämä oikeus on todettava selvästi avustussopimuksissa, jotka tehdään tässä sopimuksessa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanemiseksi.

3.

Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Euratom-ohjelman päätyttyä tai Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien osalta 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen tarkastuksia voidaan suorittaa kyseisissä avustussopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

4.

Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitetaan Sveitsin alueella 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden toimesta suoritettavista tarkastuksista etukäteen. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole oikeudellinen edellytys tarkastusten suorittamiselle. Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirasto tai muut sen nimeämät Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset voivat olla läsnä tarkastuksissa.

III   EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTON (OLAF) TUTKIMUKSET

1.

Komissio (OLAF) voi tähän sopimukseen liittyen suorittaa Sveitsin alueella neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (4) säädettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti tutkimuksia, myös paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, lahjonnasta taikka unionin ja/tai Euratomin taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta laittomasta toiminnasta.

2.

OLAF valmistelee paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset sekä johtaa niitä tiiviissä yhteistyössä Sveitsin valtiontalouden tarkastusviraston tai muiden sen nimeämien Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joille on hyvissä ajoin ilmoitettava tarkastusten ja todentamisten aihe, tavoite ja oikeusperusta, jotta ne voivat antaa tarkastukseen kaiken tarvittavan avun. Tätä varten Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet voivat osallistua paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin ja todentamisiin.

3.

Asianomaiset Sveitsin viranomaiset voivat halutessaan suorittaa paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä OLAFin kanssa.

4.

Jos tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamien toimien osallistujat vastustavat paikan päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, Sveitsin viranomaisten on tarjottava kansallisten säännöstensä mukaisesti OLAFin tarkastajille tarpeellinen apu, jotta nämä voivat täyttää velvollisuutensa ja suorittaa paikan päällä tehtävän tarkastuksen tai todentamisen.

5.

OLAF ilmoittaa mahdollisimman pian Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle tai muille sen nimeämille Sveitsin toimivaltaisille viranomaisille kaikki väärinkäytöksiä koskevat tosiseikat tai epäilyt, jotka ovat tulleet sen tietoon suoritettaessa paikan päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista. OLAF ilmoittaa edellä tarkoitetuille viranomaisille tällaisten tarkastusten ja todentamisten tulokset kaikissa tapauksissa.

IV   TIEDOTUS JA KUULEMISET

1.

Tämän liitteen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin ja unionin toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja säännöllisesti ja järjestävät kuulemisia osapuolen sitä pyytäessä.

2.

Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat komissiolle viipymättä kaikista niiden tietoon tulleista tosiseikoista ja epäilyistä, jotka koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanemiseksi tehtyjen avustussopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä väärinkäytöksiä.

V   LUOTTAMUKSELLISUUS

Tämän liitteen nojalla toimitetut tai saadut tiedot kuuluvat niiden muodosta riippumatta salassapitovelvollisuuden piiriin ja niillä on sama tietosuoja, joka vastaaville tiedoille on säädetty Sveitsin lainsäädännössä ja unionin toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Tällaisia tietoja saa antaa vain niille henkilöille unionin toimielimissä, unionin jäsenvaltioissa tai Sveitsissä, joiden tehtävät edellyttävät niiden tuntemista, ja niitä saa käyttää vain osapuolten taloudellisten etujen tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.

VI   HALLINNOLLISET TOIMENPITEET JA SEURAAMUKSET

Komissio voi määrätä hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja asetuksen (EU) N:o 1268/2012 sekä neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2988/95 (5) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Sveitsin rikoslain soveltamista.

VII   PERINTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätökset, jotka komissio tekee tämän sopimuksen soveltamisalalla Horisontti 2020 -puiteohjelman tai Euratom-ohjelman yhteydessä ja joissa määrätään maksuvelvollisuus muulle kuin valtiolle, voidaan panna Sveitsissä täytäntöön. Täytäntöönpanomääräyksen antaa Sveitsin hallituksen nimeämä ja komissiolle ilmoittama viranomainen, joka tarkastaa ainoastaan määräyksen aitouden. Täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin menettelysääntöjä. Täytäntöönpanomääräyksen muodostavan päätöksen laillisuutta valvoo Euroopan unionin tuomioistuin. Mainitun tuomioistuimen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tai Euratom-ohjelmaan liittyvästä avustussopimuksesta välityslausekkeen nojalla antamat tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samoin ehdoin, joita sovelletaan komission päätösten täytäntöönpanoon.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2014,

hyväksynnän antamisesta sille, että Euroopan komissio tekee Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

(2014/954/Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 15 päivänä marraskuuta 2013 komission aloittamaan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Sveitsin valaliiton kanssa neuvottelut sellaisen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen kokonaisvaltaisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseksi, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” (2014–2020) sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan (2014–2018) ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista ITER-hankkeeseen vuosina 2014–2020.

(2)

Nämä neuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen.

(3)

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittamiseen ja tekemiseen sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta erillistä menettelyä.

(4)

Sopimus olisi tehtävä Euratomin perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta myös Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

(5)

Annetaan hyväksyntä sille, että komissio tekee sopimuksen Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

(6)

Sopimusta olisi sovellettava 15 päivästä syyskuuta 2014, jotta sveitsiläisiä oikeussubjekteja voidaan kohdella samalla tavalla kuin assosioituneen maan oikeussubjekteja Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman puitteissa toteutettavien fissioon liittyvien tarjouspyyntöjen yhteydessä, joiden määräaika on vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan hyväksyntä sille, että komissio tekee Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GOZI


ASETUKSET

30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/21


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1392/2014,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1380/2013 pyritään lopettamaan asteittain saaliiden poisheittäminen kaikessa unionin kalastuksessa ottamalla käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoidulla säädöksellä poisheittämissuunnitelmia enintään kolmen vuoden ajaksi niiden yhteisten suositusten perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet kuultuaan asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia.

(3)

Kreikalla, Espanjalla, Ranskalla, Kroatialla, Italialla, Maltalla ja Slovenialla on Välimerellä välitön kalastuksenhoitoetu. Kyseiset jäsenvaltiot ovat Välimeren neuvoa-antavaa toimikuntaa kuultuaan toimittaneet komissiolle yhteiset suositukset (2). Asiaankuuluvilta tieteellisiltä elimiltä on saatu tieteelliset lausunnot. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti tähän asetukseen olisi sisällytettävä ainoastaan ne yhteisissä suosituksissa esitetyt toimenpiteet, jotka ovat yhdenmukaisia mainitun asetuksen 15 artiklan 6 kohdan kanssa.

(4)

Välimeren osalta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa vahvistetaan purkamisvelvoite, joka koskee kaikkia saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita sekä niiden lajien saaliita, joihin sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 (3) liitteessä III määriteltyjä vähimmäiskokoja. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti purkamisvelvoitetta olisi sovellettava pienten pelagisten lajien, suurten pelagisten lajien sekä teollista tarkoitusta varten pyydettävien lajien kalastuksessa 1 päivästä tammikuuta 2015.

(5)

Yhteisen suosituksen mukaisesti poisheittämissuunnitelmaa olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015 kaikkiin asetuksen (EY) N:o 1967/2006 liitteessä III määriteltyjen vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien pienten pelagisten lajien (eli sardellin, sardiinin, makrillin ja piikkimakrillin) pelagisella välivesitroolilla ja/tai kurenuotalla harjoitettavassa kalastuksessa Välimerellä saatuihin saaliisiin.

(6)

Tahattomien saaliiden käsittelystä aiheutuvien suhteettomien kustannusten välttämiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti on aiheellista vahvistaa purkamisvelvoitetta koskeva de minimis -poikkeus prosenttiosuutena pienten pelagisten lajien kalastuksessa purkamisvelvoitteen alaisena olevien lajien vuotuisesta kokonaissaaliista. Kyseisten jäsenvaltioiden toimittamissa yhteisissä suosituksissa suositetaan de minimis -poikkeusta, koska tahattomien saaliiden käsittelystä aluksella (lajittelu ja pakkaus, varastointi ja säilytys) ja maalla (kuljetus ja varastointi, säilytys, kaupan pitäminen ja jalostus tai hävittäminen erityisjätteenä) aiheutuvat lisäkustannukset ovat suuremmat kuin niiden mahdollisesti tuottama vähäinen, joskus olematon taloudellinen voitto. Jäsenvaltioiden esittämät todisteet arvioi tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF), jonka päätelmänä oli, että yhteisissä suosituksissa esitettiin tahattomien saaliiden käsittelystä aiheutuvien kustannusten noususta perustellut argumentit ja joissakin tapauksissa niitä tukeva kustannusten laadullinen arvio (4). Edellä esitetty huomioon ottaen ja koska poikkeava tieteellinen tieto puuttuu, on syytä vahvistaa de minimis -poikkeus yhteisissä suosituksissa ehdotettujen prosenttiosuuksien mukaisesti siten, etteivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sallitut tasot ylity.

(7)

Yhteisten suositusten mukaisesti ja ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa esitetty aikataulu tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Mainitun asetuksen 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti tätä asetusta olisi sovellettava enintään kolme vuotta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa esitetään täytäntöönpanon yksityiskohdat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetylle purkamisvelvoitteelle, jota sovelletaan Välimerellä 1 päivästä tammikuuta 2015 kaikkiin saaliisiin liitteessä mainittujen, vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien pienten pelagisten lajien kalastuksessa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’vähimmäiskoolla’ asetuksen (EY) N:o 1967/2006 liitteessä III vahvistettua meren eliön vähimmäiskokoa;

’Välimerellä’ 5°36′ läntisestä pituuspiiristä itään olevia Välimeren merivesiä;

b)

’GFCM-alueen maantieteellisellä osa-alueella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1343/2011 (5) liitteessä I määriteltyä Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) maantieteellistä osa-aluetta;

c)

’läntisellä Välimerellä’ GFCM-alueen maantieteellisiä osa-alueita 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 12;

d)

’pohjoisella Adrianmerellä’ GFCM-alueen maantieteellistä osa-aluetta 17;

e)

’eteläisellä Adrianmerellä ja Joonianmerellä’ GFCM-alueen maantieteellisiä osa-alueita 18, 19 ja 20;

f)

’Maltalla ja Etelä-Sisilialla’ GFCM-alueen maantieteellisiä osa-alueita 15 ja 16;

g)

’Egeanmerellä ja Kreetalla’ GFCM-alueen maantieteellisiä osa-alueita 22 ja 23.

3 artikla

De minimis -poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, seuraavat määrät voidaan heittää pois:

a)

läntisellä Välimerellä enintään 5 prosenttia liitteessä olevan 1 kohdan mukaisessa, välivesitroolilla ja kurenuotalla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista;

b)

pohjoisella Adrianmerellä enintään 5 prosenttia liitteessä olevan 2 kohdan mukaisessa, välivesitroolilla ja kurenuotalla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista;

c)

eteläisellä Adrianmerellä ja Joonianmerellä

i)

enintään 3 prosenttia kurenuotalla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista ja

ii)

vuosina 2015 ja 2016 enintään 7 prosenttia ja vuonna 2017 enintään 6 prosenttia liitteessä olevan 3 kohdan mukaisessa, välivesitroolilla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista;

d)

Maltalla ja Etelä-Sisiliassa

i)

enintään 3 prosenttia kurenuotalla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista; sekä

ii)

vuosina 2015 ja 2016 enintään 7 prosenttia ja vuonna 2017 enintään 6 prosenttia liitteessä olevan 4 kohdan mukaisessa, välivesitroolilla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista;

e)

Egeanmerellä ja Kreetalla enintään 3 prosenttia liitteessä olevan 5 kohdan mukaisessa, kurenuotalla harjoitettavassa pienten pelagisten lajien kalastuksessa saaduista vähimmäiskokojen soveltamisalaan kuuluvien lajien vuotuisista kokonaissaaliista.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201531 päivään joulukuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  ”Poisheittämisten hallintasuunnitelma läntiselle Välimerelle (maantieteelliset osa-alueet 1–12, ei kuitenkaan maantieteelliset osa-alueet 3 ja 4): Ranskan, Espanjan ja Italian kalastusjohtajien hyväksymä yhteinen suositus”, toimitettu 2 päivänä heinäkuuta 2014; ”Poisheittämisten hallintasuunnitelma pohjoiselle Adrianmerelle (maantieteellinen osa-alue 17): Kroatian, Italian ja Slovenian yhteinen suositus”, toimitettu 25 päivänä kesäkuuta 2014; ”Kreikan poisheittämissuunnitelma Egeanmerellä ja Kreetalla (maantieteelliset osa-alueet 22 ja 23) harjoitettavaa pelagista kalastusta varten”, toimitettu 30 päivänä kesäkuuta 2014; ”Yhteinen suositus Euroopan komissiolle eteläisellä Adrianmerellä ja läntisellä ja itäisellä Joonianmerellä harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevaksi erityiseksi poisheittämissuunnitelmaksi (maantieteelliset osa-alueet 18, 19 ja 20)”, suosituksen toimittivat Kreikka ja Italia 25 päivänä kesäkuuta 2014; ”Poisheittämisten hallintasuunnitelma Maltaa ja Etelä-Sisiliaa varten (maantieteelliset osa-alueet 15 ja 16): Italian ja Maltan hyväksymä yhteinen suositus”, toimitettu 19 päivänä kesäkuuta 2014.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean 46. täysistuntopöytäkirja (PLEN-14-02), 7–11. heinäkuuta 2014, Kööpenhamina, toimittaneet Norman Graham, John Casey ja Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 44).


LIITE

1.   Pienten pelagisten lajien kalastus läntisellä Välimerellä

Koodi

Pyydys

Pyydettävät lajit

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

pelaginen välivesitrooli

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

kurenuotta

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

2.   Pienten pelagisten lajien kalastus pohjoisella Adrianmerellä

Koodi

Pyydys

Pyydettävät lajit

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

pelaginen välivesitrooli

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

kurenuotta

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

3.   Pienten pelagisten lajien kalastus eteläisellä Adrianmerellä ja Joonianmerellä

Koodi

Pyydys

Pyydettävät lajit

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

pelaginen välivesitrooli

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

kurenuotta

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

4.   Pienten pelagisten lajien kalastus Maltalla ja Etelä-Sisiliassa

Koodi

Pyydys

Pyydettävät lajit

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

pelaginen välivesitrooli

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

kurenuotta

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli

5.   Pienten pelagisten lajien kalastus Egeanmerellä ja Kreetalla

Koodi

Pyydys

Pyydettävät lajit

[koodi, ilmoitetaan tarvittaessa]

kurenuotta

sardelli, sardiini, makrilli ja piikkimakrilli


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/25


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1393/2014,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

tiettyä luoteisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteena on saaliiden poisheittämisen lopettaminen asteittain kaikissa unionin kalastuksissa ottamalla käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoidulla säädöksellä poisheittämissuunnitelmia enintään kolmen vuoden ajaksi niiden yhteisten suositusten perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet kuultuaan asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia.

(3)

Belgialla, Irlannilla, Espanjalla, Ranskalla, Alankomailla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on luoteisilla vesialueilla välitön kalastuksenhoitoetu. Nämä jäsenvaltiot toimittivat komissiolle yhteisen suosituksen kuultuaan pelagista neuvoa-antavaa toimikuntaa, pitkän matkan neuvoa-antavaa toimikuntaa ja luoteisten vesialueiden neuvoa-antavaa toimikuntaa. Asiaankuuluvilta tieteellisiltä elimiltä on saatu tieteelliset lausunnot. Yhteiseen suositukseen sisältyvät toimenpiteet noudattavat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohtaa, ja näin ollen ne pitäisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti sisällyttää tähän asetukseen.

(4)

Luoteisilla vesialueilla purkamisvelvoitetta pitäisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti soveltaa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2015 kaikkiin aluksiin, jotka harjoittavat sellaisten pienten ja suurten pelagisten lajien kalastusta, jotka ovat kyseisissä kalastuksissa saalisrajoitusten alaisia.

(5)

Yhteisen suosituksen mukaisesti poisheittämissuunnitelman pitäisi kattaa tietyt pienten ja suurten pelagisten lajien kalastukset eli makrillin, sillin, piikkimakrillin, mustakitaturskan, karjukalan, kultakuoreen, valkotonnikalan ja kilohailin kalastukset ICES-alueilla Vb, VI ja VII 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen.

(6)

Yhteiseen suositukseen sisältyy purkamisvelvoitetta koskeva poikkeus, joka koskee kurenuotalla tietyissä olosuhteissa pyydettyä makrillia ja silliä ja perustuu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tieteelliseen näyttöön korkeasta eloonjäämisasteesta. Tieteellinen näyttö korkeasta eloonjäämisasteesta oli Scheveningen-ryhmän toimittamaa, ja se esitettiin Pohjanmeren poisheittämissuunnitelmaa koskevassa yhteisessä suosituksessa. Kyseisessä suosituksessa viitattiin erääseen tieteelliseen tutkimukseen, jonka kohteena oli kurenuotalla pyydettyjen kalojen eloonjääminen sen jälkeen, kun kalat oli laskettu takaisin mereen. Tutkimuksessa todettiin, että eloonjäämisaste riippuu siitä, kuinka kauan ja kuinka tiiviisti kalat ovat olleet pakkautuneina verkossa; pakkautumisen aika ja tiiviys jäävät tyypillisesti rajallisiksi näissä kalastuksissa. STECF tarkasteli näitä tietoja, ja totesi, että olettaen, että eloonjäämistutkimusten tulokset ovat edustavia kaupalliseen kalastustoimintaan liittyvien eloonjäämisasteiden osalta, vapaaksi päästetystä makrillista jää eloon todennäköisesti noin 70 prosenttia. Pakkautumistiiviydet olisivat myös alhaisempia kuin ne tiiviydet, jolla sillin kuolevuuden oli havaittu lisääntyvän. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 (2) 19 b artiklan 2 kohdassa kielletään ennen verkon nostamista kokonaisuudessaan alukselle tapahtuva makrillien tai sillien vapaaksi päästäminen, jonka seurauksena kuolleet tai kuolevat kalat menetetään. Suosituksessa esitetty eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus ei vaikuta voimassa olevaan kieltoon, koska kalojen vapaaksi päästäminen tapahtuu sellaisessa kalastuksen vaiheessa, että kalojen vapaaksi päästämisen jälkeinen eloonjäämisaste on korkea. Sen vuoksi tämä poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(7)

Yhteinen suositus sisältää neljä purkamisvelvoitetta koskevaa de minimis -poikkeusta tietyissä kalastuksissa ja tiettyihin tasoihin saakka. STECF tarkasteli jäsenvaltioiden toimittamaa näyttöä ja totesi, että yhteiset suositukset sisälsivät perusteltuja argumentteja, jotka liittyivät tahattomien saaliiden käsittelykustannusten kasvuun ja joita joissakin tapauksissa tuettiin laadullisella arvioinnilla kustannuksista. Edellä kuvatun vuoksi ja koska eriävä tieteellinen näyttö puuttuu, on asianmukaista ottaa käyttöön de minimis -poikkeukset yhteisessä suosituksessa ehdotettujen prosenttiosuuksien mukaisesti siten, etteivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdassa sallitut osuudet ylity.

(8)

Mustakitaturskaa (Micromesistius poutassou) koskeva de minimis -poikkeus eli enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista, joka pyydetään kyseisen lajin teollisessa pelagisessa troolarikalastuksessa ICES-alueella VIII kyseisen lajin jalostamiseksi aluksella surimimassaksi, perustuu siihen seikkaan, ettei lisääntynyttä valikoivuutta voida saavuttaa ja että tahattomien saaliiden käsittelykustannukset ovat suhteettomat. STECF toteaa, että poikkeus on riittävän hyvin perusteltu. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(9)

Valkotonnikalaa (Thunnus alalunga) koskeva de minimis -poikkeus eli enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista valkotonnikalan kohdennetussa kalastuksessa parittaisilla välivesitrooleilla ICES-alueella VII perustuu tahattomien saaliiden suhteettomiin käsittelykustannuksiin. Kyseessä ovat varastointi- ja käsittelykustannukset merellä ja maissa. STECF mainitsi arvioinnissaan saaliiden arvon keinotekoisen nostamisen riskin. Tämä poikkeus ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EY) N:o 850/98 19 a artiklan soveltamista. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(10)

Tahattomien saaliiden suhteettomien käsittelykustannusten (kuten varastointi, työvoima, jäädyttäminen) välttämiseksi ja ottaen huomioon, miten vaikeaa on lisätä valikoivuutta makrillin, piikkimakrillin ja sillin pelagisessa kalastuksessa ICES-alueella VIId, yhteinen suositus sisältää purkamisvelvoitetta koskevan de minimis -poikkeuksen tässä sekakalastuksessa. Poikkeus perustuu yhteisen suosituksen laatimiseen osallistuneiden jäsenvaltioiden toimittamaan tieteelliseen näyttöön, jota STECF on tarkastellut. STECF katsoi, että yhteisessä suosituksessa esitetään tämän poikkeuksen tueksi perusteltuja laadullisia argumentteja, joiden taustalla ovat tahattomien saaliiden käsittelystä aiheutuvat suhteettomat kustannukset. Sen vuoksi tämä poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(11)

Karjukalaa (Caproidae) koskeva de minimis -poikkeus eli enintään 1 prosentti vuonna 2015 ja 0,75 prosenttia vuonna 2016 kyseisen lajin TAC:stä piikkimakrillin (Trachurus spp.) kalastuksessa pelagisilla pakastustroolareilla, jotka käyttävät välivesitrooleja, ICES-alueilla VI ja VII perustuu siihen, miten vaikeaa on lisätä valikoivuutta, ja suhteettomiin käsittelykustannuksiin (haluttujen saaliiden erottelu tahattomista saaliista). STECF katsoo, että tämän poikkeuksen tueksi esitetään perusteltuja laadullisia argumentteja siitä, miten vaikeaa valikoivuutta on lisätä tässä kalastuksessa, ja järkeenkäypiä argumentteja käsittelyssä aiheutuvista lisäkustannuksista. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(12)

Asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi olisi laadittava saaliiden kirjaamista koskevat erityisvaatimukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan, eloonjäämisasteeseen perustuvan poikkeuksen osalta.

(13)

Koska tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan unionin alusten kalastuskauden suunnitteluun ja kalastuskauden taloudelliseen toimintaan, asetuksen olisi tultava voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun aikataulun noudattamiseksi asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Mainitun asetuksen 15 artiklan 6 kohdan nojalla tätä asetusta olisi sovellettava enintään kolmen vuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohdat, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä määritettyjä kalastuksia koskevan, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa 1 päivästä tammikuuta 2015 mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilla luoteisilla vesillä.

2 artikla

Eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, purkamisvelvoitetta ei sovelleta kurenuotalla pyydettyihin makrilli- ja sillisaaliisiin ICES-alueella VI siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

saalis päästetään vapaaksi ennen kuin tietty osuus (tarkat prosenttiosuudet annetaan jäljempänä 2 ja 3 kohdassa) kurenuotasta on kurottu umpeen (”raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle”),

kurenuottaan on kiinnitetty näkyvät kohot, jotka osoittavat selvästi, milloin raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle on täyttynyt,

alus ja kurenuotta on varustettu elektronisella järjestelmällä, jolla rekisteröidään ja kirjataan kaikkien kalastustoimien osalta, milloin, missä ja missä määrin kurenuottaa on käytetty.

2.   Raja-arvo koko saliin ottamiseksi alukselle on kurenuotan kurominen umpeen 80-prosenttisesti makrillin osalta ja 90-prosenttisesti sillin osalta.

3.   Jos nuotan sisällä olevassa kalaparvessa on kumpaakin lajia, raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle on kurenuotan 80-prosenttinen kurominen umpeen.

4.   On kiellettyä vapauttaa makrilli- ja sillisaaliita sen jälkeen, kun raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle on saavutettu.

5.   Verkon sisällä olevasta kalaparvesta on otettava näyte ennen vapaaksi päästämistä, jotta voidaan arvioida eri lajien osuudet, kalojen kokorakenne ja määrä.

3 artikla

De minimis -poikkeukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, seuraavat määrät saa heittää pois:

a)

mustakitaturska (Micromesistius poutassou): enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista, joka pyydetään kyseisen lajin teollisessa pelagisessa troolarikalastuksessa ICES-alueilla Vb, VI ja VII kyseisen lajin jalostamiseksi aluksella surimimassaksi;

b)

valkotonnikala (Thunnus alalunga): enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista valkotonnikalan kohdennetussa kalastuksessa parittaisilla välivesitrooleilla ICES-alueella VII;

c)

makrilli (Scomber scombrus), piikkimakrilli (Trachurus spp.), silli (Clupea harengus) ja valkoturska (Merlangius merlangus): enintään 3 prosenttia vuonna 2015 ja 2 prosenttia vuonna 2016 vuotuisesta kokonaissaaliista makrillin, piikkimakrillin ja sillin pelagisessa kalastuksessa pelagisilla troolareilla, joiden suurin pituus on 25 metriä, käyttäen välivesitrooleja (OTM) ICES-alueella VIId;

d)

karjukala (Caproidae): enintään 1 prosentti vuonna 2015 ja 0,75 prosenttia vuonna 2016 kyseisen lajin TAC:sta piikkimakrillin (Trachurus spp.) kalastuksessa pelagisilla pakastustroolareilla, jotka käyttävät välivesitrooleja ICES-alueilla VI ja VII.

4 artikla

Saaliiden kirjaaminen

Edellä 2 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen nojalla vapaaksi päästettyjen kalojen määrä ja 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun näytteenoton tulokset on kirjattava lokikirjaan.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1)


LIITE

Kalastukset, joihin sovelletaan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon liittyviä tämän asetuksen säännöksiä

1.   Kalastukset ICES-alueilla Vb, Via ja VIb

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

OTB

Pohjatroolit

Makrilli, silli, piikkimakrilli, mustakitaturska, karjukala, hopeakuore

OTM

Välivesitroolit, muu

Makrilli, silli, piikkimakrilli, mustakitaturska, karjukala, hopeakuore

PTB

Parittaiset pohjatroolit (muu)

Makrilli

PTM

Parittaiset välivesitroolit

Silli, makrilli

PS

Kurenuotat

Makrilli, mustakitaturska

LMH

Käsisiima-alukset

Makrilli

LTL

Uistelu

Makrilli

2.   Kalastukset ICES-alueella VII (lukuun ottamatta ICES-alueita VIIa, VIId ja VIIe)

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

LMH

Käsisiima-alukset

Makrilli

LTL

Uistelu ja vapapyydykset

Valkotonnikala

PTM

Parittaiset välivesitroolit

Mustakitaturska, makrilli, piikkimakrilli, valkotonnikala, karjukala, silli

OTM

Välivesitroolit

Mustakitaturska, makrilli, piikkimakrilli, karjukala, silli, valkotonnikala

OTB

Pohjatroolit

Silli

PS

Kurenuotat

Makrilli, piikkimakrilli

3.   Kalastukset ICES-alueilla VIId ja VIIe

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

OTB

Troolit (tarkemmin määrittelemättömät)

Kilohaili

GND

Ajoverkot

Makrilli, silli

LMH

Käsisiimat ja vapapyydykset

Makrilli

OTM

Välivesitroolit (muu)

Kilohaili, piikkimakrilli, makrilli, silli, karjukala

PTM

Parittaiset välivesitroolit (muu)

Piikkimakrilli

PS

Kurenuotat

Makrilli, piikkimakrilli

4.   Kalastukset ICES-alueella VIIa

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

OTM

Välivesitroolit

Silli

PTM

Parittaiset välivesitroolit

Silli

LMH

Käsisiimat

Makrilli

LMH

Verkot

Silli


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/31


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1394/2014,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteena on saaliiden poisheittämisen lopettaminen asteittain kaikissa unionin kalastuksissa ottamalla käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoidulla säädöksellä poisheittämissuunnitelmia enintään kolmen vuoden ajaksi niiden yhteisten suositusten perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet kuultuaan asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia.

(3)

Belgialla, Espanjalla, Ranskalla, Alankomailla ja Portugalilla on lounaisilla vesialueilla välitön kalastuksenhoitoetu. Nämä jäsenvaltiot toimittivat komissiolle erityisiä toimenpiteitä sisältävän yhteisen suosituksen kuultuaan pelagista neuvoa-antavaa toimikuntaa, pitkän matkan neuvoa-antavaa toimikuntaa ja lounaisten vesialueiden neuvoa-antavaa toimikuntaa. Asiaankuuluvilta tieteellisiltä elimiltä on saatu tieteelliset lausunnot. Yhteiseen suositukseen sisältyvät toimenpiteet noudattavat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohtaa, ja näin ollen ne pitäisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohden mukaisesti sisällyttää tähän asetukseen.

(4)

Lounaisilla vesialueilla purkamisvelvoitetta pitäisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti soveltaa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2015 kaikkiin aluksiin, jotka harjoittavat sellaisten pienten ja suurten pelagisten lajien kalastusta, jotka ovat kyseisissä kalastuksissa saalisrajoitusten alaisia.

(5)

Yhteisen suosituksen mukaisesti poisheittämissuunnitelman pitäisi kattaa tietyt pienten ja suurten pelagisten lajien kalastukset eli piikkimakrillin, makrillin, kilohailin, sardellin, valkotonnikalan, mustakitaturskan ja perunpiikkimakrillin kalastukset ICES-alueilla VIII, IX ja X ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 1 päivästä tammikuuta 2015.

(6)

Yhteiseen suositukseen sisältyy purkamisvelvoitetta koskeva poikkeus, joka koskee sardellin, piikkimakrillin, perunpiikkimakrillin ja makrillin kurenuottakalastusta ICES-alueilla VIII, IX ja X ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 ja joka perustuu tieteelliseen näyttöön korkeasta eloonjäämisasteesta, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Korkeaa eloonjäämisastetta tukeva tieteellinen näyttö esitettiin yhteisessä suosituksessa, jossa viitattiin erityiseen, kalojen eloonjäämistä kurenuottakalastuksessa vapauttamisen yhteydessä Euroopan eteläisillä vesillä käsitelleeseen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksessa todettiin, että eloonjäämisaste riippuu siitä, kuinka kauan ja kuinka tiiviisti kalat ovat olleet pakkautuneina verkossa; pakkautumisen aika ja tiiviys jäävät tyypillisesti rajallisiksi näissä kalastuksissa. STECF tarkasteli näitä tietoja (vuonna 2014 pidetyssä toisessa täysistunnossaan). STECF:n mielipide oli, että olettaen, että eloonjäämistutkimuksen tulokset ovat edustavia kaupalliseen kalastustoimintaan liittyvien eloonjäämisasteiden osalta, vapaaksi päästetyistä kaloista jää eloon todennäköisesti yli 50 prosenttia. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 (2) 19 b artiklan 2 kohdassa kielletään ennen verkon nostamista kokonaisuudessaan alukselle tapahtuva makrillien tai sillien vapaaksi päästäminen, jonka seurauksena kuolleet tai kuolevat kalat menetetään. Suosituksessa esitetty eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus ei vaikuta voimassa olevaan kieltoon, koska kalojen vapaaksi päästäminen tapahtuu sellaisessa kalastuksen vaiheessa, että kalojen vapaaksi päästämisen jälkeinen eloonjäämisaste on korkea. Sen vuoksi tällainen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(7)

Yhteinen suositus sisältää myös neljä purkamisvelvoitetta koskevaa de minimis -poikkeusta tietyissä kalastuksissa ja tiettyihin tasoihin saakka. STECF tarkasteli jäsenvaltioiden toimittamaa näyttöä ja totesi, että yhteiset suositukset sisälsivät perusteltuja argumentteja, jotka liittyivät tahattomien saaliiden käsittelykustannusten kasvuun ja joita joissakin tapauksissa tuettiin laadullisella arvioinnilla kustannuksista. Edellä kuvatun vuoksi ja koska eriävä tieteellinen näyttö puuttuu, on asianmukaista ottaa käyttöön de minimis -poikkeukset yhteisessä suosituksessa ehdotettujen prosenttiosuuksien mukaisesti siten, etteivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdassa sallitut osuudet ylity.

(8)

Mustakitaturskaa (Micromesistius poutassou) koskeva de minimis -poikkeus eli enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista, joka pyydetään kyseisen lajin teollisessa pelagisessa troolarikalastuksessa ICES-alueella VIII kyseisen lajin jalostamiseksi aluksella surimimassaksi, perustuu siihen seikkaan, ettei lisääntynyttä valikoivuutta voida saavuttaa ja että tahattomien saaliiden käsittelykustannukset ovat suhteettomat. STECF toteaa, että poikkeus on riittävän hyvin perusteltu. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(9)

Valkotonnikalaa (Thunnus alalunga) koskeva de minimis -poikkeus eli enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista valkotonnikalan kohdennetussa kalastuksessa parittaisilla välivesitrooleilla ICES-alueella VIII perustuu tahattomien saaliiden suhteettomiin käsittelykustannuksiin. Kyseessä ovat varastointi- ja käsittelykustannukset merellä ja maissa. STECF mainitsi arvioinnissaan saaliiden arvon keinotekoisen nostamisen riskin. Tämä poikkeus ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EY) N:o 850/98 19 a artiklan soveltamista. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(10)

Sardellia (Engraulis encrasicolus), makrillia (Scomber scombrus) ja piikkimakrillia (Trachurus spp.) koskeva de minimis -poikkeus, joka on enintään 5 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 4 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista pelagisessa troolikalastuksessa ICES-alueella VIII, perustuu siihen, miten vaikeaa on parantaa valikoivuutta kyseisessä kalastuksessa. STECF katsoo, että poikkeus on hyvin perusteltu makrillin ja piikkimakrillin osalta, ja panee merkille erityisen saaliiden arvon keinotekoisen nostamisen riskin sardellin osalta. Tämä poikkeus ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EY) N:o 850/98 19 a artiklan soveltamista. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(11)

Viimeinen de minimis -poikkeus koskee kurenuottakalastusta ICES-alueilla VIII, IX ja X ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 kohteena seuraavat lajit: enintään 5 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 4 prosenttia vuonna 2017 piikkimakrillin (Trachurus spp.) ja makrillin (Scomber scombrus) vuotuisesta kokonaissaaliista ja enintään 2 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 1 prosentti vuonna 2017 sardellin (Engraulis encrasicolus) vuotuisesta kokonaissaaliista. STECF katsoo, että kyseisen poikkeuksen tueksi esitetään perusteltuja argumentteja, joilla osoitetaan, miten vaikeaa on parantaa valikoivuutta tässä kalastuksessa. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(12)

Lopuksi yhteinen suositus sisältää 9 senttimetriksi asetetun säilyttämisen vähimmäisviitekoon kahdessa sardellin kalastuksessa kyseisen lajin nuorten yksilöiden suojelemiseksi. STECF arvioi tätä toimenpidettä ja katsoi, ettei se vaikuttaisi kielteisesti nuoriin sardelleihin, että se lisäisi sellaisten saaliiden määrää, jotka voidaan myydä ihmisravinnoksi kasvattamatta kuitenkaan kalastuskuolevuutta, ja että siitä voisi koitua etua valvonnan ja täytäntöönpanon kannalta. Sardellin säilyttämisen vähimmäisviitekooksi olisi sen vuoksi vahvistettava 9 senttimetriä.

(13)

Koska tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan unionin alusten kalastuskauden suunnitteluun ja kalastuskauden taloudelliseen toimintaan, asetuksen olisi tultava voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa asetetun aikataulun noudattamiseksi asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Mainitun asetuksen 15 artiklan 6 kohdan nojalla tätä asetusta olisi sovellettava enintään kolmen vuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohdat, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä määritettyjä kalastuksia koskevan, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa 1 päivästä tammikuuta 2015 mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla lounaisilla vesillä.

2 artikla

Eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, purkamisvelvoitetta ei sovelleta pienimuotoisessa kurenuottakalastuksessa saatuihin sardelli-, piikkimakrilli-, perunpiikkimakrilli- ja makrillisaaliisiin. Kaikki tällaiset saaliit voidaan vapauttaa edellyttäen, ettei verkkoa ole nostettu kokonaisuudessaan alukselle.

3 artikla

De minimis -poikkeukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, seuraavat määrät saa heittää pois:

a)

mustakitaturska (Micromesistius poutassou): enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista, joka pyydetään kyseisen lajin teollisessa pelagisessa troolarikalastuksessa ICES-alueella VIII kyseisen lajin jalostamiseksi aluksella surimimassaksi;

b)

valkotonnikala (Thunnus alalunga): enintään 7 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 6 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista valkotonnikalan kohdennetussa kalastuksessa parittaisilla välivesitrooleilla ICES-alueella VIII;

c)

sardelli (Engraulis encrasicolus), makrilli (Scomber scombrus) ja piikkimakrilli (Trachurus spp.): enintään 5 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 4 prosenttia vuonna 2017 vuotuisesta kokonaissaaliista pelagisessa troolikalastuksessa ICES-alueella VIII;

d)

kurenuottakalastuksessa ICES-alueilla VIII, IX ja X ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0, kun kohteena ovat seuraavat lajit: enintään 5 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 4 prosenttia vuonna 2017 piikkimakrillin (Trachurus spp.) ja makrillin (Scomber scombrus) vuotuisesta kokonaissaaliista ja enintään 2 prosenttia vuonna 2015 ja vuonna 2016 ja 1 prosentti vuonna 2017 sardellin (Engraulis encrasicolus) vuotuisesta kokonaissaaliista.

4 artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko on ICES-suuralueella IX ja CECAF-alueella 34.1.2 pyydetyn sardellin (Engraulis encrasicolus) osalta 9 senttimetriä.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1).


LIITE

Kalastukset, joihin sovelletaan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon liittyviä tämän asetuksen säännöksiä

1.

Kalastukset ICES-alueella VIII:

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

PS

Kurenuotat

Piikkimakrilli, makrilli, kilohaili, sardelli

PTM

Parittaiset välivesitroolit

Piikkimakrilli, makrilli, sardelli, valkotonnikala

OTM

Välivesitroolit

Piikkimakrilli, makrilli, sardelli, valkotonnikala, mustakitaturska

LHM/LTL/BB

Käsisiimat ja vapapyydykset (koneelliset), vapapyydyksiä käyttävät alukset, vedettävät uistinsiimat

Valkotonnikala, makrilli

2.

Kalastukset ICES-alueella IX:

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

PS

Kurenuotat

Piikkimakrilli, makrilli, sardelli

LHM/LTL/BB

Käsisiimat ja vapapyydykset (koneelliset), vapapyydyksiä käyttävät alukset, vedettävät uistinsiimat

Valkotonnikala, makrilli

LL

Pitkäsiimat

Valkotonnikala

GND/ SB

Pienimuotoinen kalastus

Piikkimakrilli

3.

Kalastukset ICES-alueella X:

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

LHP/ BB

Vapapyydyksiä käyttävät alukset

Valkotonnikala

LLD

Pitkäsiimat

Valkotonnikala

PS

Kurenuotat (pienimuotoinen kalastus)

Perunpiikkimakrili

4.

Kalastukset CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0:

Koodi

Pelaginen pyydys

Kohteena oleva kiintiölaji

PS

Kurenuotat

Perunpiikkimakrilli

LHP/ BB

Käsisiimat, vapapyydyksiä käyttävät alukset ja vapapyydykset (käsikäyttöiset)

Valkotonnikala

LLD

Pitkäsiimat

Valkotonnikala


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/35


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1395/2014,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteena on saaliiden poisheittämisen lopettaminen asteittain kaikissa unionin kalastuksissa ottamalla käyttöön purkamisvelvollisuus, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdassa siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoidulla säädöksellä poisheittämissuunnitelmia enintään kolmen vuoden ajaksi niiden yhteisten suositusten perusteella, jotka jäsenvaltiot ovat laatineet yhdessä asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa.

(3)

Belgialla, Tanskalla, Saksalla, Ranskalla, Alankomailla, Ruotsilla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on Pohjanmerellä välitön kalastuksenhoitoetu. Nämä jäsenvaltiot toimittivat pelagisia kantoja koskevaa neuvoa-antavaa toimikuntaa ja Pohjanmeren neuvoa-antavaa toimikuntaa kuultuaan komissiolle yhteisiä suosituksia. Asiaankuuluvilta tieteellisiltä elimiltä on saatu tieteelliset lausunnot. Yhteiseen suositukseen sisältyvät toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdan mukaiset, ja näin ollen niiden pitäisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohdan nojalla sisältyä tähän asetukseen.

(4)

Pohjanmerellä purkamisvelvoitetta pitäisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla soveltaa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2015 pienten pelagisten lajien kalastusta ja teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta harjoittaviin aluksiin niiden lajien osalta, jotka ovat saalisrajoitusten alaisia mainitun kalastuksen kohdelajeja.

(5)

Yhteisen suosituksen perusteella poisheittämissuunnitelman pitäisi kattaa tietyt makrillin, sillin, piikkimakrillin, mustakitaturskan, kultakuoreen ja kilohailin kalastukset sekä harmaaturskan, kilohailin ja tuulenkalan teollisiin tarkoituksiin harjoitettava kalastus Pohjanmerellä 1 päivästä tammikuuta 2015.

(6)

Yhteiseen suositukseen sisältyy purkamisvelvoitetta koskeva poikkeus, joka koskee kurenuotilla tietyissä olosuhteissa pyydettyjä makrilleja ja sillejä ja perustuu asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tieteelliseen näyttöön korkeasta eloonjäämisasteesta. Tieteellinen näyttö korkeasta eloonjäämisasteesta oli Scheveningen-ryhmän toimittamaa, ja se esitettiin yhteisessä suosituksessa, jossa viitattiin useisiin tieteellisiin tutkimuksiin, joiden kohteena oli kurenuotilla pyydettyjen kalojen eloonjääminen sen jälkeen, kun ne oli laskettu takaisin mereen. Tutkimuksessa todettiin, että eloonjäämisaste riippuu siitä, kuinka kauan ja kuinka tiiviisti kalat ovat olleet pakkautuneina verkossa; pakkautumisen aika ja tiiviys jäävät tyypillisesti rajallisiksi näissä kalastuksissa. Nämä tiedot käsiteltiin STECF:n täysistunnossa 14–02. STECF totesi, että edellyttäen, että eloonjäämisastetutkimusten tuloksia voidaan soveltaa myös kaupalliseen kalastustoimintaan, takaisin mereen laskettujen eloon jäävien makrillien osuus olisi todennäköisesti noin 70 prosenttia, mikä johtaisi paljon alhaisempaan tiheysasteeseen kuin tiheysaste, jossa sillien kuolleisuuden oli havaittu kasvavan. Asetuksen (EU) N:o 850/1998 (2) 19 b artiklan 2 kohdassa kielletään ennen verkon nostamista kokonaisuudessaan alukselle tapahtuva makrillien tai sillien vapaaksi päästäminen, jonka seurauksena kuolleet tai kuolevat kalat menetetään. Suosituksessa esitetty eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus ei vaikuta voimassa olevaan kieltoon, koska kalojen vapaaksi päästäminen tapahtuu sellaisessa kalastuksen vaiheessa, että kalojen vapaaksi päästämisen jälkeinen eloonjäämisaste on korkea. Sen vuoksi poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(7)

Yhteinen suositus sisältää myös de minimis -poikkeuksen purkamisvelvoitteen noudattamiseen. Sen tarkoituksena on välttää tahattomien saaliiden käsittelystä, kuten varastoinnista, työvoimasta ja jäähdyttämisestä, aiheutuvia suhteettomia kustannuksia ottaen huomioon sen, että ICES-alueilla IVb ja c 54. pohjoisen leveysasteen eteläpuolella pyydettyä makrillia, piikkimakrillia ja silliä koskevan pelagisen kalastuksen valikoivuuden lisääminen on vaikeaa. Poikkeus perustuu yhteisen suosituksen laatimiseen osallistuneiden jäsenvaltioiden toimittamaan tieteelliseen näyttöön, jota STECF on tarkastellut. STECF katsoi, että yhteisessä suosituksessa esitetään de minimis -poikkeuksen tueksi perusteltuja laadullisia argumentteja, joiden taustalla ovat tahattomien saaliiden käsittelystä aiheutuvat suhteettomat kustannukset. Edellä kuvatun vuoksi ja koska eriävä tieteellinen näyttö puuttuu, on asianmukaista ottaa käyttöön de minimis -poikkeus yhteisessä suosituksessa ehdotettujen prosenttiosuuksien mukaisesti siten, etteivät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sallitut osuudet ylity. Sen vuoksi tämä poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(8)

Asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi on laadittava saaliiden kirjaamista koskevat erityisvaatimukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien poikkeusten osalta.

(9)

Koska tällä asetuksella säädetyt toimenpiteet vaikuttavat suoraan unionin alusten kalastuskauden suunnitteluun ja kalastuskauden taloudelliseen toimintaan, asetuksen olisi tultava voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen.

(10)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa asetetun aikataulun noudattamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Mainitun asetuksen 15 artiklan 6 kohdan nojalla tätä asetusta olisi sovellettava enintään kolmen vuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohdat, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä määritettyjä kalastuksia koskevan, asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa 1 päivästä tammikuuta 2015 mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla Pohjanmeren alueilla.

2 artikla

Eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, purkamisvelvoitetta ei sovelleta kurenuotilla pyydettyihin makrilli- ja sillisaaliisiin siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

saalis päästetään vapaaksi ennen kuin tietty osuus (tarkat prosenttiosuudet annetaan jäljempänä 2 ja 3 kohdassa) kurenuotasta on kurottu umpeen (”raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle”),

kurenuottaan on kiinnitetty näkyvät kohot, jotka osoittavat selvästi, milloin raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle on täyttynyt,

alus ja kurenuotta on varustettu elektronisella järjestelmällä, jolla rekisteröidään ja kirjataan kaikkien kalastustoimien osalta, milloin, missä ja missä määrin kurenuottaa on käytetty.

2.   Raja-arvo koko saliin ottamiseksi alukselle on kurenuotan kurominen umpeen 80-prosenttisesti makrillin osalta ja 90-prosenttisesti sillin osalta.

3.   Jos nuotan sisällä olevassa kalaparvessa on kumpaakin lajia, raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle on kurenuotan 80-prosenttinen kurominen umpeen.

4.   On kiellettyä vapauttaa makrilli- ja sillisaaliita sen jälkeen, kun raja-arvo koko saaliin ottamiseksi alukselle on saavutettu.

5.   Verkon sisällä olevasta kalaparvesta on otettava näyte ennen sen vapaaksi päästämistä, jotta voidaan arvioida eri lajien osuudet, kalojen kokorakenne ja määrä.

3 artikla

De minimis -poikkeus

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdasta poiketen vuonna 2015 pois voidaan heittää enintään 3 prosenttia ja vuonna 2016 enintään 2 prosenttia makrillin, piikkimakrillin, sillin ja valkoturskan vuotuisesta kokonaissaaliista pelagisessa kalastuksessa, jonka kohteena on ICES-alueilla IVb ja c 54. pohjoisen leveysasteen eteläpuolella pelagisilla troolareilla, joiden suurin pituus on enintään 25 metriä, pelagista troolia käyttäen pyydetty makrilli, piikkimakrilli ja silli.

4 artikla

Poikkeusten soveltamisalaan kuuluvien saaliiden kirjaaminen

1.   Edellä 2 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen nojalla vapaaksi päästettyjen kalojen määrä ja 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun näytteenoton tulokset on kirjattava lokikirjaan.

2.   Edellä 3 artiklassa säädetyn poikkeuksen nojalla pois heitettyjen kalojen määrä on kirjattava lokikirjaan.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1.


LIITE

1.

ICES-alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat) harjoitettava pienten pelagisten lajien kalastus:

Koodi

Pienten pelagisten lajien kalastuksessa käytettävät pyydykset

Kohdelajit

OTM ja PTM

Pelaginen trooli ja pelaginen paritrooli

Silli, makrilli, mustakitaturska, piikkimakrilli ja kilohaili (ihmisravinnoksi tarkoitetut)

PS

Kurenuotta

Silli, makrilli ja kilohaili (ihmisravinnoksi tarkoitetut)

OTB ja PTB (1)

Pohjatrooli ja parittainen pohjatrooli

Silli, makrilli ja kilohaili (ihmisravinnoksi tarkoitetut)

GNS ja GND (2)

Ankkuroitu verkko (kiinteä) ja ajoverkot

Makrilli ja silli

LLS, LHP ja LHM

Ankkuroidut pitkäsiimat, käsisiimat ja vapapyydykset (käsikäyttöiset) sekä käsisiimat ja vapapyydykset (koneelliset)

Makrilli

MIS

Muut pyydykset, mukaan luettuina sulkupyydykset, merrat ja paunetit

Makrilli, silli ja kilohaili (ihmisravinnoksi tarkoitetut)

2.

ICES-alueella IV (Pohjanmeri) harjoitettava pienten pelagisten lajien kalastus:

Koodi

Pienten pelagisten lajien kalastuksessa käytettävät pyydykset

Kiintiön alaiset kohdelajit

OTM ja PTM

Pelaginen trooli ja pelaginen paritrooli (mukaan luettuna TR3)

Silli, makrilli, piikkimakrilli, kultakuore, mustakitaturska ja kilohaili (ihmisravinnoksi tarkoitetut)

PS

Kurenuotat

Silli, makrilli, piikkimakrilli ja mustakitaturska

GNS ja GND (3)

Ankkuroitu verkko (kiinteä) ja ajoverkot

Makrilli ja silli

GTR

Riimuverkot

Makrilli

LLS, LHP ja LHM

Ankkuroidut pitkäsiimat, käsisiimat ja vapapyydykset (käsikäyttöiset) sekä käsisiimat ja vapapyydykset (koneelliset)

Makrilli

MIS

Muut pyydykset, mukaan luettuina sulkupyydykset, merrat ja paunetit

Silli ja kilohaili (ihmisravinnoksi tarkoitetut)

3.

Muu aluksilla harjoitettava kalastus, jonka kohteena ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut pienet pelagiset lajit ja jota ei ole mainittu tässä liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa.

4.

Unionin vesillä ICES-alueilla IIIa ja IV teollisiin tarkoituksiin harjoitettava kalastus:

Koodi

Pyydykset

Kiintiön alaiset kohdelajit

Mikä tahansa trooli

Trooli, jonka silmäkoko on alle 32 mm

Tuulenkala, kilohaili ja harmaaturska

PS

Kurenuotat

Tuulenkala, kilohaili ja harmaaturska


(1)  Pohjatrooli ja parittainen pohjatrooli silmäkoolla < 70 mm

(2)  Silmäkoko: 50–99 mm

(3)  Silmäkoko: 50–99 mm


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/40


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1396/2014,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan ja 18 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 tavoitteena on saaliiden poisheittämisen lopettaminen asteittain kaikissa unionin kalastuksissa ottamalla käyttöön purkamisvelvoite, joka koskee saalisrajoitusten alaisten lajien saaliita.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdan mukaan komissio voi hyväksyä poisheittämissuunnitelmia delegoiduilla säädöksillä enintään kolmen vuoden ajaksi jäsenvaltioiden ja asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien yhdessä laatimien yhteisten suositusten perusteella.

(3)

Latvialla, Liettualla, Puolalla, Ruotsilla, Saksalla, Suomella, Tanskalla ja Virolla on välitön kalastuksenhoitoetu Itämerellä. Kuultuaan Itämeren neuvoa-antavaa toimikuntaa kyseiset jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle yhteisen suosituksen (2). Asiaankuuluvilta tieteellisiltä elimiltä on saatu tieteellinen lausunto. Yhteiseen suositukseen sisältyvät toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 6 kohdan mukaiset, ja näin ollen ne olisi asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 3 kohdan nojalla sisällytettävä tähän asetukseen.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti purkamisvelvoitetta olisi sovellettava pienten pelagisten lajien eli silakan ja kilohailin kalastuksessa sekä teollisiin tarkoituksiin Itämerellä harjoitettavassa kalastuksessa pyydettyjen saalisrajoitusten alaisten lajien saaliisiin 1 päivästä tammikuuta 2015. Sitä olisi sovellettava myös tällaisiin lohenkalastuksessa saatuihin saaliisiin viimeistään kyseisestä päivämäärästä alkaen. Turskaa pidetään Itämerellä tapahtuvaa tiettyä kalastusta määrittävänä lajina. Punakampelaa saadaan tietyn turskankalastuksen sivusaaliina, ja siihen sovelletaan saalisrajoituksia. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti purkamisvelvoitetta olisi sen vuoksi sovellettava turskaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2015 ja punakampelaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017. Yhteisen suosituksen mukaisesti tämän poisheittämissuunnitelman olisi sen vuoksi katettava kaikki silakan, kilohailin, lohen, turskan ja punakampelan kalastus Itämerellä tapauksesta riippuen joko 1 päivästä tammikuuta 2015 tai 1 päivästä tammikuuta 2017.

(5)

Yhteiseen suositukseen sisältyy poikkeus purkamisvelvoitteeseen silloin, kun on kyse loukuilla, rysillä, merroilla ja pauneteilla pyydetystä lohesta ja turskasta. Poikkeus perustuu Itämeren kalastusfoorumin (BALTFISH) toimittamaan ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvioimaan tieteelliseen näyttöön korkeasta eloonjäämisasteesta. STECF panee merkille, että suurin osa vaadittavista tiedoista tällaisten poikkeusten perustelemiseksi sisältyy BALTFISHin yhteiseen suositukseen (3). STECF päätteli, että koska tällaisten pyydysten toimintaperiaatteena on kalojen joutuminen seisovan pyydyksen sisään toisin kuin esimerkiksi pussiverkkojen tai koukkujen yhteydessä, vaikuttaa kohtuulliselta olettaa, että myös kuolevuus on näiden pyydysten osalta alhaisempi, yleensä alle 10 prosenttia. STECF kehotti kuitenkin jatkamaan selvitystyötä alhaisempaan kuolevuuteen liittyvän olettamuksen luotettavuuden sekä käsittelymenetelmien ja vallitsevien ympäristöolosuhteiden vahvistamiseksi. Sen vuoksi kyseinen poikkeus olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 10 kohdan mukaisesti voidaan vahvistaa säilyttämisen vähimmäisviitekoot nuorten meren eliöiden suojelemiseksi. Nykyisin turskaan sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 (4) nojalla 38 senttimetrin vähimmäiskokoa. STECF:n arvioima tieteellinen näyttö tukee turskan säilyttämisen vähimmäisviitekoon vahvistamista 35 senttimetriin. STECF päätteli erityisesti, että saattaa olla vankkoja biologisia syitä pienentää nykyisin sovellettua 38 senttimetrin vähimmäiskokoa nykyisten poisheittämistasojen alentamiseksi. Se päätteli myös, että purkamisvelvoitteen yhteydessä turskan säilyttämisen vähimmäisviitekoon vahvistaminen 35 senttimetriin alentaisi sellaisten saaliiden tasoa, joita ei voida myydä ihmisravinnoksi, ja ettei ole esitetty mitään ensimmäiseen kutukauteen liittyviä perusteluja, jotka tukisivat turskan säilyttämisen vähimmäisviitekoon vahvistamista Itämerellä 38 senttimetriin. Sen vuoksi turskan säilyttämisen vähimmäisviitekooksi Itämerellä olisi vahvistettava 35 senttimetriä.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa asetetun aikataulun noudattamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Mainitun asetuksen 15 artiklan 6 kohdan nojalla tätä asetusta olisi sovellettava enintään kolmen vuoden ajan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohdat, jotka koskevat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa Itämerellä, sellaisena kuin se on määriteltynä mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

a)

1 päivästä tammikuuta 2015 silakan, kilohailin, lohen ja turskan kalastuksen osalta,

b)

1 päivästä tammikuuta 2017 kaikissa kalastuksissa pyydetyn punakampelan osalta.

2 artikla

Eloonjäämisasteeseen perustuva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, purkamisvelvoitetta ei sovelleta loukuilla, rysillä, merroilla ja pauneteilla pyydettyyn loheen tai turskaan. Kaikki tällaiset turskat ja lohet voidaan päästää takaisin mereen.

3 artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

Turskan säilyttämisen vähimmäisviitekoko Itämerellä on 35 senttimetriä.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  ”BALTFISH High Level Group Joint Recommendation on the Outline of a Discard Plan for the Baltic Sea”, toimitettu 27 päivänä toukokuuta 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

(4)  EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1.


30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/42


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1397/2014,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2014,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta annetun asetuksen (EU) N:o 318/2013 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 7 a artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 318/2013 (2) hyväksyttiin työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskeva vuosien 2016–2018 ohjelma. Jokaisen lisäkysymyksen osalta ohjelmassa täsmennetään aihe, tarkastelujakso, otoskoko ja tulosten lähettämisen määräaika.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 545/2014 (3) mukaisesti ohjelmassa luetellaan ja kuvataan lisäksi kaikissa lisäkysymyksissä annettavien tietojen erityisala (”lisäkysymysosiot”).

(3)

Sen varmistamiseksi, että asetus (EU) N:o 318/2013 on johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 577/98, sellaisena kuin se on muutettuna, kanssa, lisäkysymysosioiden nimet ja kuvaus olisi lisättävä ensiksi mainittuun asetukseen.

(4)

Asetusta (EU) N:o 318/2013 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 318/2013 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 318/2013, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2013, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta (EUVL L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 545/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta (EUVL L 163, 29.5.2014, s. 10).


LIITE

”LIITE

TYÖVOIMATUTKIMUS

Lisäkysymyksiä koskeva monivuotinen ohjelma

1.   TYÖMARKKINOILLA OLEVAT NUORET

Tarkastelujakso: 2016

Lisäkysymysosiot (alat, joista on toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja):

 

Lisäkysymysosio 1: Koulutustausta

Tavoite: saada lisätietoja nuorten koulutustaustasta ja tunnistaa seikkoja, jotka todennäköisesti vaikuttavat nuorten uranäkymiin.

 

Lisäkysymysosio 2: Työnhaku

Tavoite: saada tietoa nuorten omista henkilökohtaisista lähestymistavoista työn hakemiseen sekä tietoa siitä, minkälaista apua heille annetaan työnhaun yhteydessä; arvioida nuorten omia näkemyksiä siitä, miten heidän koulutustasonsa vastaa heidän nykyisen työnsä vaatimuksia.

2.   ITSENÄINEN AMMATINHARJOITTAMINEN

Tarkastelujakso: 2017

Lisäkysymysosiot (alat, joista on toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja):

 

Lisäkysymysosio 1: Taloudellisesti riippuvainen itsenäinen ammatinharjoittaminen

Tavoite: Tunnistaa taloudellisesti riippuvaiset itsenäiset ammatinharjoittajat. Tällä ryhmällä on yhtäläisyyksiä sekä työntekijöiden että itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa, minkä vuoksi heidän ammattiasemansa on kaksijakoinen.

 

Lisäkysymysosio 2: Itsenäisten ammatinharjoittajien työolot

Tavoite: analysoida itsenäisten ammatinharjoittajien työoloja ja tärkeimpiä syitä ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

 

Lisäkysymysosio 3: Itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät

Tavoite: vertailla itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden asenteita ja näkemyksiä esimerkiksi työtyytyväisyyden osalta.

3.   TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN

Tarkastelujakso: 2018

Lisäkysymysosiot (alat, joista on toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja):

 

Lisäkysymysosio 1: Hoitovelvoitteet

Tavoite: saada selville, missä määrin lasten ja muiden huollettavien henkilöiden sopivien hoitopalvelujen saatavuus vaikuttaa työelämään osallistumiseen.

 

Lisäkysymysosio 2: Työaikajärjestelyjen joustavuus

Tavoite: analysoida työpaikan tarjoamaa joustoa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta.

 

Lisäkysymysosio 3: Sapattivapaa ja vanhempainvapaa

Tavoite: määrittää sapattivapaat, jotka liittyvät lasten ja muiden huollettavien hoitamiseen, erityisesti vanhempainvapaat, sekä analysoida niiden kestoa.”


PÄÄTÖKSET

30.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 370/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2014,

jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/955/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin vaarallisten jätteiden luettelo, jäljempänä ’jäteluettelo’, vahvistettiin neuvoston päätöksellä 94/904/EY (2), ja tämä päätös on korvattu komission päätöksellä 2000/532/EY (3).

(2)

Direktiivissä 2008/98/EY säädetään, että vaarallisuusominaisuudet H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 ja H 14 on määriteltävä neuvoston direktiivin 67/548/ETY (4) liitteessä IV vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(3)

Direktiivi 67/548/ETY on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1272/2008 (5)1 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Direktiiviä 67/548/ETY voidaan poikkeuksellisesti soveltaa tiettyihin seoksiin 1 päivään kesäkuuta 2017 sakka, jos ne on luokiteltu, merkitty ja pakattu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (6) mukaisesti ja jos ne on saatettu markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

(4)

Päätöksen 2000/532/EY vaatimuksia jätteiden luokittelemisesta vaaralliseksi vaarallisuusominaisuuksien H 3–H 8, H 10 ja H 11 osalta on tarvittaessa mukautettava tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä niiden yhdenmukaistamiseksi uuden kemikaalilainsäädännön kanssa. Nämä vaatimukset sisältyvät direktiivin 2008/98/EY liitteeseen III.

(5)

Päätöksen 2000/532/EY liitteen, jossa vahvistetaan jäteluettelo, olisi vastattava terminologialtaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 terminologiaa. Lisäksi on asianmukaista viitata komission asetukseen (EY) N:o 440/2008 (7) tai muihin kansainvälisesti tunnustettuihin testimenetelmiin ja ohjeisiin, kun vaarallisuusominaisuuksia määritellään testeillä.

(6)

Ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaarallisia, on määritelty tarkkaan direktiivin 2008/98/EY liitteessä III. Näin ollen vaarallisiksi katsotuista jätteiden ominaispiirteistä H 3–H 8, H 10 ja H 11, jotka sisältyivät päätöksen 2000/532/EY 2 artiklaan, on tullut tarpeettomia.

(7)

Päätöksen 2000/532/EY 3 artiklan vaatimukset on sisällytetty direktiivin 2008/98/EY 7 artiklan 2 ja 3 kohtaan. Näin ollen niistä on tullut tarpeettomia.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/98/EY 39 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2000/532/EY seuraavasti:

1)

Poistetaan 2 ja 3 artikla.

2)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Neuvoston päätös 94/904/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta (EYVL L 356, 31.12.1994, s. 14).

(3)  Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).

(4)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla (EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1).


LIITE

DIREKTIIVIN 2008/98/EY 27 ARTIKLAN 7 KOHDASSA TARKOITETTU JÄTELUETTELO

MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’vaarallisella aineella’ tarkoitetaan ainetta, joka on luokiteltu vaaralliseksi, koska se täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistetut perusteet;

2)

’raskasmetallilla’ tarkoitetaan kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä, mukaan luettuina nämä materiaalit metallisessa muodossa, mikäli ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi;

3)

’polyklooratuilla bifenyyleillä ja polyklooriterfenyyleillä’ (PCB:t) tarkoitetaan neuvoston direktiivin 96/59/EY (1) 2 artiklan a kohdassa tarkoitettuja PCB:itä;

4)

’siirtymämetalleilla’ tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista metalleista: kaikki skandium-, vanadiini-, mangaani-, koboltti-, kupari-, yttrium-, niobium-, hafnium-, volfram-, titaani-, kromi-, rauta-, nikkeli-, sinkki-, zirkonium-, molybdeeni- ja tantaaliyhdisteet sekä nämä aineet metallisessa muodossa, mikäli ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi;

5)

’stabiloinnilla’ tarkoitetaan prosesseja, jotka muuttavat jätteen aineosien vaarallisuutta muuttaen siten vaarallisen jätteen vaarattomaksi jätteeksi;

6)

’kiinteytyksellä’ tarkoitetaan prosesseja, jotka muuttavat ainoastaan jätteen fysikaalista olomuotoa lisäaineiden avulla muuttamatta jätteen kemiallisia ominaisuuksia;

7)

’osittain stabiloituneilla jätteillä’ tarkoitetaan jätteitä, jotka sisältävät stabilointiprosessin jälkeen vaarallisia aineosia, jotka eivät ole täysin muuttuneet vaarattomiksi aineosiksi ja joita voi joutua ympäristöön lyhyen, keskipitkän tai pitkän ajan kuluessa.

ARVIOINTI JA LUOKITTELU

1.   Jätteen vaarallisten ominaisuuksien arviointi

Jätteiden vaarallisia ominaisuuksia arvioitaessa on sovellettava direktiivin 2008/98/EY liitteessä III vahvistettuja perusteita. Vaaraominaisuuksien HP 4, HP 6 ja HP 8 osalta arvioinnissa on sovellettava direktiivin 2008/98/EY liitteessä III ilmoitettuja yksittäisten aineiden raja-arvoja. Jos aineen pitoisuus jätteessä on pienempi kuin raja-arvo, sitä ei sisällytetä kynnysarvoja koskeviin laskelmiin. Jos jätteen vaarallinen ominaisuus on arvioitu testillä ja käyttämällä direktiivin 2008/98/EY liitteessä III ilmoitettuja vaarallisten aineiden pitoisuuksia, testin tulokset jäävät voimaan.

2.   Jätteen luokitteleminen vaaralliseksi

Kaikkien jäteluettelossa asteriskilla (*) merkittyjen jätteiden katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY mukaisia vaarallisia jätteitä, ellei sovelleta mainitun direktiivin 20 artiklaa.

Sellaisiin jätteisiin, joille voitaisiin antaa sekä vaarallisuutta että vaarattomuutta osoittava jätekoodi, sovelletaan seuraavaa:

Yhdenmukaistetussa jäteluettelossa vaaralliseksi merkitty nimike, jossa on viitattu erityisesti tai yleisesti ’vaarallisiin aineisiin’, voidaan liittää jätteeseen ainoastaan, jos jätteet sisältävät näitä vaarallisia aineita, jotka aiheuttavat sen, että jätteellä on yksi tai useampi vaaraominaisuuksista HP 1–HP 8 ja/tai HP 10–HP 15, sellaisina kuin ne on lueteltu direktiivin 2008/98/EY liitteessä III. Vaaraominaisuuden HP 9 ”tartuntavaarallinen” arviointi on suoritettava jäsenvaltioiden asiaankuuluvan lainsäädännön tai viiteasiakirjojen mukaisesti.

Vaaraominaisuutta voidaan arvioida selvittämällä aineen pitoisuus jätteessä, kuten on yksilöity direktiivin 2008/98/EY liitteessä III, tai ellei asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 muuta yksilöidä, suorittamalla testi asetuksen (EY) N:o 440/2008 tai muiden kansainvälisesti tunnustettujen testimenetelmien ja ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1272/2008 7 artikla eläimillä ja ihmisillä suoritettavien testien osalta.

Jätteet, jotka sisältävät polykroorattuja dibentso-para-dioksiineja ja dibentsofuraaneja (PCDD/PCDF), DDT:tä (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani), klordaania, heksakloorisykloheksaaneja (myös lindaani), dieldriiniä, endriiniä, heptaklooria, heksaklorobentseeniä, klooridekonia, aldriinia, pentaklooribentseeniä, mireksiä, toksafeeni heksabromibifenyyliä ja/tai PCB:tä yli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (2) liitteessä IV esitettyjen raja-arvojen, on luokiteltava vaarallisiksi.

Direktiivin 2008/98/EY liitteessä III määriteltyjä pitoisuusrajoja ei sovelleta kiinteässä muodossa oleviin puhtaisiin metalliseoksiin (jotka eivät ole vaarallisten aineiden saastuttamia). Jätteeksi katsottavat metalliseokset, joita pidetään vaarallisena jätteenä, on numeroitu erityisesti tässä luettelossa ja merkitty asteriskilla (*).

Seuraavat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VI sisällytetyt huomautukset voidaan tarvittaessa ottaa huomioon määriteltäessä jätteiden vaaraominaisuuksia:

1.1.3.1 Aineiden tunnistetietoja, luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset B, D, F, J, L, M, P, Q, R ja U.

1.1.3.2 Seosten luokitusta ja merkintöjä koskevat huomautukset: Huomautukset 1, 2, 3 ja 5.

Kun jätteen vaaralliset ominaisuudet on arvioitu tällä menetelmällä, sille osoitetaan jäteluettelosta asianmukainen vaarallisuutta tai vaarattomuutta osoittava nimike.

Kaikkien muiden yhdenmukaistetun jäteluettelon nimikkeiden katsotaan olevan vaarattomia.

JÄTELUETTELO

Luettelossa mainitut jätetyypit on yksilöity täsmällisesti kuusinumeroisella jätekoodilla ja vastaavasti kaksi- ja nelinumeroisilla nimikeryhmäkoodeilla. Näin ollen jätteen luokituskoodi yksilöidään seuraavasti:

Jätteen syntylähde ja asianmukainen kuusinumeroinen jätekoodi etsitään nimikeryhmistä 01–12 tai 17–20 (lukuun ottamatta numeroihin 99 päättyviä koodeja). On huomattava, että tietyt laitokset joutuvat ehkä luokittelemaan toimintansa useisiin eri nimikeryhmiin. Esimerkiksi autojen valmistaja voi prosessin eri vaiheiden perusteella joutua luokittelemaan jätteensä nimikeryhmiin 12 (metallien muovauksessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet), 11 (metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa syntyvät metallia sisältävät epäorgaaniset jätteet) ja 08 (pinnoitteiden käytössä syntyvät jätteet).

Ellei nimikeryhmistä 01–12 tai 17–20 löydy asianmukaista jätekoodia jätteen luokittelemiseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15.

Ellei mikään näistä jätekoodeista sovellu kyseiselle jätteelle, jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti.

Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään edellä ensimmäisessä vaiheessa luokiteltua toimintaa vastaavassa luettelon osassa olevaa koodia 99 (jätteet, joita ei ole mainittu muualla).

SISÄLLYS

Luettelon nimikeryhmät

01

Mineraalien tutkimisessa, hyödyntämisessä, louhimisessa sekä fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02

Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

03

Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvät jätteet

04

Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet

05

Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

06

Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet

07

Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet

08

Pinnoitteiden (maalien, lakkojen, lasimaisten emalien), liimojen, tiivistysmassojen sekä painovärien valmistuksessa, jalostuksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

09

Valokuvateollisuuden jätteet

10

Termisissä prosesseissa syntyvät jätteet

11

Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvät jätteet.

12

Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

13

Öljyjätteet ja polttonestejätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiä 05 ja 12)

14

Orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden ja ponnekaasujen jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08)

15

Pakkaukset; absorptioaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suojavaatteet (joita ei ole mainittu muualla)

16

Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa

17

Rakentamisessa ja purkamisessa (saastuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina) syntyvät jätteet

18

Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoiminnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)

19

Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

20

Yhdyskuntajätteet (kotitalousjätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina


01

MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHINNASSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

01 01

mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 03

metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 03 04*

sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat

01 03 05*

muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 06

muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat

01 03 07*

muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 08

muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 03 09

muu kuin nimikkeessä 01 03 10 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte

01 03 10*

muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte

01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 04 07*

muiden mineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 04 08

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske

01 04 09

hiekka- ja savijätteet

01 04 10

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 04 11

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

01 04 12

muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet

01 04 13

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05

porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

01 05 05*

öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 06*

porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 05 07

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 08

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02

MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

02 01

maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 01 02

eläinkudosjätteet

02 01 03

kasvikudosjätteet

02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan lukien) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet

02 01 07

metsätalouden jätteet

02 01 08*

maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02 01 09

muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet

02 01 10

metallijätteet

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

02 02 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 02 02

eläinkudosjätteet

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03

hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet;

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

02 03 02

säilöntäainejätteet

02 03 03

liuotinuuton jätteet

02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04

sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

02 04 02

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05

maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06

leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 06 02

säilöntäainejätteet

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07

jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03

PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

03 01

puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet

03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

03 01 04*

sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 01 05

muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 02

puunsuojauksessa syntyvät jätteet

03 02 01*

halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 02*

klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 03*

organometalliset puunsuojakemikaalit

03 02 04*

epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 05*

muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 02 99

puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla

03 03

massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

03 03 01

kuori- ja puujätteet

03 03 02

soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)

03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

03 03 07

keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet

03 03 08

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

03 03 09

meesajäte

03 03 10

mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet

03 03 11

muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04

NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET

04 01

nahka- ja turkisteollisuuden jätteet

04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

04 01 02

kalkitusjätteet

04 01 03*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia

04 01 08

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02

tekstiiliteollisuuden jätteet

04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)

04 02 14*

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

04 02 16*

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit

04 02 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

04 02 21

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet

04 02 22

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05

ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

05 01

öljynjalostuksen jätteet

05 01 02*

suolanpoistolietteet

05 01 03*

säiliöiden pohjalietteet

05 01 04*

happamat alkyylilietteet

05 01 05*

vuotanut öljy

05 01 06*

jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet

05 01 07*

happotervat

05 01 08*

muut tervat

05 01 09*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

05 01 11*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

05 01 12*

happoja sisältävä öljy

05 01 13

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

05 01 14

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 01 15*

käytetyt suodatussavet

05 01 16

öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte

05 01 17

bitumi

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06

hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 06 01*

happotervat

05 06 03*

muut tervat

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07

maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet

05 07 01*

elohopeaa sisältävät jätteet

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06

EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

06 01

happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 01 01*

rikkihappo ja rikkihapoke

06 01 02*

suolahappo

06 01 03*

fluorivetyhappo

06 01 04*

fosforihappo ja fosforihapoke

06 01 05*

typpihappo ja typpihapoke

06 01 06*

muut hapot

06 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 02

emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 02 01*

kalsiumhydroksidi

06 02 03*

ammoniumhydroksidi

06 02 04*

natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

06 02 05*

muut emäkset

06 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03

suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 03 11*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

06 03 13*

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 14

muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset

06 03 15*

metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 16

muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 04

muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet

06 04 03*

arseenia sisältävät jätteet

06 04 04*

elohopeaa sisältävät jätteet

06 04 05*

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 05 02*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 06

rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet

06 06 02*

vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet

06 06 03

muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07

halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 07 01*

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

06 07 02*

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

06 07 03*

elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet

06 07 04*

liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 08 02*

vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet

06 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 09

fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 09 02

fosforia sisältävä kuona

06 09 03*

kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

06 09 04

muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10

typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 10 02*

vaarallisia aineita sisältävät jätteet

06 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 11

epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 11 01

titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13

sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13 01*

epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

06 13 02*

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02)

06 13 03

nokimusta

06 13 04*

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

06 13 05*

noki

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07

ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

07 01

orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 01 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 02

muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 02 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 02 13

muovijätteet

07 02 14*

lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 15

muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet

07 02 16*

vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet

07 02 17

muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03

orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11)

07 03 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04

orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 04 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 04 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05

lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 05 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 05 13*

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 14

muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 06

rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 06 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07

hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 07 01*

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 03*

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 04*

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 07*

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 08*

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 09*

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 10*

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 11*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08

PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01

maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 01 11*

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

08 01 13*

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

08 01 15*

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

08 01 17*

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

08 01 19*

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

08 01 21*

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02

muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

08 02 02

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 02 03

keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03

painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet

08 03 08

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 03 12*

painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 13

muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet

08 03 14*

painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 15

muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet

08 03 16*

etsausliuosten jätteet

08 03 17*

värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 18

muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet

08 03 19*

dispersioöljy

08 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 04

liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 04 09*

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 10

muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

08 04 11*

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 12

muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet

08 04 13*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 14

muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 04 15*

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 16

muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 04 17*

hartsiöljy

08 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 05

jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08

08 05 01*

isosyanaattijätteet

09

VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET

09 01

valokuvateollisuuden jätteet

09 01 01*

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset

09 01 02*

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

09 01 03*

liuotinpohjaiset kehiteliuokset

09 01 04*

kiinniteliuokset

09 01 05*

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

09 01 06*

valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa

09 01 07

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 08

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 10

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa

09 01 11*

kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo

09 01 12

muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo

09 01 13*

muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

09 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

10 01

voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)

10 01 01

pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa)

10 01 02

hiilen poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 03

turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 04*

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka

10 01 05

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 07

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 09*

rikkihappo

10 01 13*

polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka

10 01 14*

rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 15

muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka

10 01 16*

rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 01 17

muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka

10 01 18*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 19

muut kuin nimikkeissä 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

10 01 20*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 21

muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

10 01 22*

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 23

muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet

10 01 24

leijupetihiekka

10 01 25

hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet

10 01 26

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 02

rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 01

kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 02

käsittelemättömät kuonat

10 02 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 08

muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 02 10

hehkuhilse

10 02 11*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 02 12

muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 13*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 14

muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 02 15

muut lietteet ja suodatuskakut

10 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 03

alumiinin pyrometallurgiajätteet

10 03 02

anodijätteet

10 03 04*

primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 05

alumiinioksidijätteet

10 03 08*

sekundäärituotannon suolakuonat

10 03 09*

sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 15*

skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 03 16

muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet

10 03 17*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 03 18

muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

10 03 19*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 20

muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 03 21*

muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 22

muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)

10 03 23*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 24

muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 03 25*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 26

muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 03 27*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 03 28

muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 29*

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 30

muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 04

lyijyn pyrometallurgiajätteet

10 04 01*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 03*

kalsiumarsenaatti

10 04 04*

savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05*

muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 04 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 04 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 04 10

muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 05

sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 05 03*

savukaasujen suodatuspölyt

10 05 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 05 05*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 05 08*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 05 09

muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 05 10*

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 05 11

muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 06

kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 06 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 06 03*

savukaasujen suodatuspölyt

10 06 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 06 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 06 09*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 06 10

muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 07

hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet

10 07 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 07 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 07 03

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 07 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 07 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 07 07*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 07 08

muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 08

muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet

10 08 04

hienojakeet ja pölyt

10 08 08*

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 09

muut kuonat

10 08 10*

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 08 11

muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 08 12*

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 08 13

muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

10 08 14

anodijätteet

10 08 15*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 16

muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 08 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 18

muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 08 19*

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 08 20

muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 09

rautametallien valimojätteet

10 09 03

valimouunien kuona

10 09 05*

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 06

muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 09 07*

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 08

muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 09 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 10

muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 09 11*

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 12

muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet

10 09 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 14

muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet

10 09 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita

10 09 16

muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste

10 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 10

ei-rautametallien valimojätteet

10 10 03

valimouunien kuona

10 10 05*

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 06

muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 10 07*

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 08

muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 10 09*

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 10

muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 10 11*

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 12

muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet

10 10 13*

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 14

muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet

10 10 15*

halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita

10 10 16

muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste

10 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 11

lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 11 03

lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet

10 11 05

hienojakeet ja pölyt

10 11 09*

polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 10

muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 11 11*

lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja

10 11 12

muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet

10 11 13*

lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita

10 11 14

muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete

10 11 15*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 16

muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 11 17*

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 18

muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 11 19*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 20

muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet

10 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 12

keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 12 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 12 03

hienojakeet ja pölyt

10 12 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 12 06

käytöstä poistetut muotit

10 12 08

keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu)

10 12 09*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 12 10

muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 12 11*

lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

10 12 12

muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet

10 12 13

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete

10 12 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 13

sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 13 04

kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet

10 13 06

hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13)

10 13 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 13 09*

asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia

10 13 10

muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 11

muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 12*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 13 13

muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 13 14

betonijäte ja betoniliete

10 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 14

krematorioissa syntyvät jätteet

10 14 01*

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

11

METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET

11 01

metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet

11 01 05*

peittaushapot

11 01 06*

hapot, joita ei ole mainittu muualla

11 01 07*

peittausemäkset

11 01 08*

fosfatointilietteet

11 01 09*

lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 10

muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut

11 01 11*

vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 12

muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet

11 01 13*

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 14

muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet

11 01 15*

membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 16*

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

11 01 98*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 02

ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet

11 02 02*

sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (mukaan lukien jarosiitti ja götiitti)

11 02 03

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

11 02 05*

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 06

muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet

11 02 07*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 03

karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet

11 03 01*

syanideja sisältävät jätteet

11 03 02*

muut jätteet

11 05

kuumaupotuksessa syntyvät jätteet

11 05 01

kovasinkki

11 05 02

sinkkituhka

11 05 03*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

11 05 04*

käytetyt sulatteet

11 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12

METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

12 01

metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

12 01 01

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 02

rautametallien pölyt ja hienojakeet

12 01 03

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 04

ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet

12 01 05

muovilastut ja muovien muovausjätteet

12 01 06*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 07*

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 08*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja

12 01 09*

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja

12 01 10*

synteettiset työstö-öljyt

12 01 12*

käytetyt vahat ja rasvat

12 01 13

hitsausjätteet

12 01 14*

työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 15

muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet

12 01 16*

suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 17

muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet

12 01 18*

metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä

12 01 19*

helposti biohajoava työstö-öljy

12 01 20*

käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 21

muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet

12 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 03

jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11)

12 03 01*

vesipitoiset pesunesteet

12 03 02*

höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet

13

ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä)

13 01

hydrauliöljyjätteet

13 01 01*

PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt

13 01 04*

klooratut emulsiot

13 01 05*

klooraamattomat emulsiot

13 01 09*

mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt

13 01 10*

mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt

13 01 11*

synteettiset hydrauliöljyt

13 01 12*

helposti biohajoavat hydrauliöljyt

13 01 13*

muut hydrauliöljyt

13 02

moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet

13 02 04*

mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 05*

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 06*

synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 07*

helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 08*

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 03

eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet

13 03 01*

PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 06*

muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 07*

mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 08*

synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 09*

helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 10*

muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 04

pilssivedet

13 04 01*

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 04 02*

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

13 04 03*

muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 05

öljynerottimien jätteet

13 05 01*

hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet

13 05 02*

öljynerottimien lietteet

13 05 03*

keräilyaltaan lietteet

13 05 06*

öljynerottimien öljy

13 05 07*

öljynerottimien öljyinen vesi

13 05 08*

hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset

13 07

polttonestejätteet

13 07 01*

polttoöljy ja dieselöljy

13 07 02*

bensiini

13 07 03*

muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)

13 08

öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla

13 08 01*

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

13 08 02*

muut emulsiot

13 08 99*

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

14

ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JÄTTEET (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08)

14 06

orgaanisten liuottimien jätteet, jäähdytysaineet sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasut

14 06 01*

kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet

14 06 02*

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 03*

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 04*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 06 05*

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

15

PAKKAUKSET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET (JOITA EI OLE MUUALLA MÄÄRITELTY)

15 01

pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerätty pakkausjäte)

15 01 01

paperi- ja kartonkipakkaukset

15 01 02

muovipakkaukset

15 01 03

puupakkaukset

15 01 04

metallipakkaukset

15 01 05

komposiittipakkaukset

15 01 06

sekalaiset pakkaukset

15 01 07

lasipakkaukset

15 01 09

tekstiilipakkaukset

15 01 10*

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

15 01 11*

metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina

15 02

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

15 02 02*

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

15 02 03

muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 01

romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13, 14, 16 06 ja 16 08)

16 01 03

loppuun käytetyt renkaat

16 01 04*

romuajoneuvot

16 01 06

romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

16 01 07*

öljynsuodattimet

16 01 08*

elohopeaa sisältävät osat

16 01 09*

PCB:tä sisältävät osat

16 01 10*

räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)

16 01 11*

asbestia sisältävät jarrupalat

16 01 12

muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat

16 01 13*

jarrunesteet

16 01 14*

jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 01 15

muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet

16 01 16

nesteytetyn kaasun säiliöt

16 01 17

rautametalli

16 01 18

ei-rautametalli

16 01 19

muovi

16 01 20

lasi

16 01 21*

muut kuin nimikkeissä 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat

16 01 22

osat, joita ei ole mainittu muualla

16 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 02

sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen jätteet

16 02 09*

PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

16 02 10*

muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut laitteistot

16 02 11*

kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 12*

asbestia vapaana sisältävät laitteistot

16 02 13*

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 12 mainitut, vaarallisia osia (3) sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 14

muut kuin nimikkeissä 16 02 09–16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

16 02 15*

käytöstä poistetuista laitteista poistetut vaaralliset osat

16 02 16

muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut osat

16 03

epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet

16 03 03*

epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 04

muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet

16 03 05*

orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 06

muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet

16 03 07*

metallinen elohopea

16 04

räjähdysainejätteet

16 04 01*

ammusjätteet

16 04 02*

ilotulitusjätteet

16 04 03*

räjähdysainejätteet

16 05

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit

16 05 04*

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 05 05

muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut

16 05 06*

laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina

16 05 07*

käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

16 05 08*

käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

16 05 09

muut kuin nimikkeissä 16 05 06, 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit

16 06

paristot ja akut

16 06 01*

lyijyakut

16 06 02*

nikkelikadmiumakut

16 06 03*

elohopeaa sisältävät paristot

16 06 04

alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03)

16 06 05

muut paristot ja akut

16 06 06*

erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit

16 07

kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13)

16 07 08*

öljyä sisältävät jätteet

16 07 09*

jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita

16 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 08

käytetyt katalyytit ja katalysaattorit

16 08 01

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

16 08 02*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä

16 08 03

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla

16 08 04

nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07)

16 08 05*

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa

16 08 06*

katalyytteinä käytetyt nesteet

16 08 07*

käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

16 09

hapettavat aineet

16 09 01*

permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti

16 09 02*

kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti

16 09 03*

peroksidit, kuten vetyperoksidi

16 09 04*

hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla

16 10

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa

16 10 01*

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 02

muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet

16 10 03*

vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 04

muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit

16 11

vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet

16 11 01*

metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 02

muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 03*

muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 04

muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 05*

muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 06

muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)

17 01

betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 01 01

betoni

17 01 02

tiilet

17 01 03

laatat ja keramiikka

17 01 06*

betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 01 07

muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset

17 02

puu, lasi ja muovit

17 02 01

puu

17 02 02

lasi

17 02 03

muovi

17 02 04*

lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

17 03

bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 03 01*

kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset

17 03 02

muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset

17 03 03*

kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 04

metallit (niiden seokset mukaan luettuina)

17 04 01

kupari, pronssi, messinki

17 04 02

alumiini

17 04 03

lyijy

17 04 04

sinkki

17 04 05

rauta ja teräs

17 04 06

tina

17 04 07

sekalaiset metallit

17 04 09*

metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 04 10*

öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit

17 04 11

muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit

17 05

maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat

17 05 03*

maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 04

muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset

17 05 05*

ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 06

muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat

17 05 07*

ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 08

muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet

17 06

eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet

17 06 01*

asbestia sisältävät eristysaineet

17 06 03*

muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

17 06 04

muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet

17 06 05*

asbestia sisältävät rakennusaineet

17 08

kipsipohjaiset rakennusaineet

17 08 01*

kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 08 02

muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet

17 09

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

17 09 01*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

17 09 02*

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)

17 09 03*

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 09 04

muut kuin nimikkeissä 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

18

IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)

18 01

synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 01 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 02

ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03)

18 01 03*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 01 04

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)

18 01 06*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 01 07

muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit

18 01 08*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 01 09

muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet

18 01 10*

hammashoidon amalgaamijätteet

18 02

eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 02 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02)

18 02 02*

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 03

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 05*

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 02 06

muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit

18 02 07*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 02 08

muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet

19

JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 02

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

19 01 05*

kaasujen käsittelystä syntyvät suodatuskakut

19 01 06*

kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 01 07*

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 10*

savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili

19 01 11*

pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 12

muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona

19 01 13*

lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 14

muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka

19 01 15*

kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 16

muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka

19 01 17*

pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 18

muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet

19 01 19

leijupetihiekka

19 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 02

jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet

19 02 03

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä

19 02 04*

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista

19 02 05*

fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 06

muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 02 07*

öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit

19 02 08*

palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 09*

palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 10

muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet

19 02 11*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 03

stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet

19 03 04*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabilitoitu, lukuun ottamatta nimikettä 19 03 08

19 03 05

muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet

19 03 06*

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty

19 03 07

muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet

19 03 08*

osittain stabiloitu elohopea

19 04

lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 01

lasitetut jätteet

19 04 02*

lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03*

lasittumaton kiinteä faasi

19 04 04

lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 05

kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 05 01

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa

19 05 02

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

19 05 03

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

19 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 06

jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 06 03

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 04

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 05

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 06

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 07

kaatopaikan suotovedet

19 07 02*

kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 07 03

muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet

19 08

jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 08 01

välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet

19 08 02

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

19 08 05

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 06*

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 08 07*

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 08 08*

membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

19 08 09

öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja

19 08 10*

muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset

19 08 11*

teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 12

muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 13*

teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 14

muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09

ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

19 09 01

ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

19 09 02

selkeytyksessä syntyvät lietteet

19 09 03

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

19 09 04

käytetty aktiivihiili

19 09 05

kyllästetyt tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 09 06

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 10

metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet

19 10 01

rauta- ja teräsjätteet

19 10 02

ei-rautametallijätteet

19 10 03*

metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 04

muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) -kevytjae ja pöly

19 10 05*

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 06

muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet

19 11

öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet

19 11 01*

käytetyt suodatussavet

19 11 02*

happotervat

19 11 03*

vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 11 04*

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

19 11 05*

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 11 06

muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

19 11 07*

savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

19 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 12

jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 12 01

paperi ja kartonki

19 12 02

rautametalli

19 12 03

ei-rautametalli

19 12 04

muovi ja kumi

19 12 05

lasi

19 12 06*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

19 12 07

muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu

19 12 08

tekstiilit

19 12 09

mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset)

19 12 10

palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)

19 12 11*

muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 12 12

muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)

19 13

maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet

19 13 01*

maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 02

muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet

19 13 03*

maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 04

muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet

19 13 05*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 06

muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet

19 13 07*

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 08

muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit

20

YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA

20 01

erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01)

20 01 01

paperi ja kartonki

20 01 02

lasi

20 01 08

biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet

20 01 10

vaatteet

20 01 11

tekstiilit

20 01 13*

liuottimet

20 01 14*

hapot

20 01 15*

emäkset

20 01 17*

valokuvauskemikaalit

20 01 19*

torjunta-aineet

20 01 21*

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

20 01 23*

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

20 01 25

ruokaöljyt ja ravintorasvat

20 01 26*

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

20 01 27*

maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 28

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 30

muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

20 01 31*

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

20 01 32

muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet

20 01 33*

nimikkeissä 16 06 01, 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja

20 01 34

muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut

20 01 35*

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia (3)

20 01 36

muut kuin nimikkeissä 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

20 01 37*

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

20 01 38

muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu

20 01 39

muovit

20 01 40

metallit

20 01 41

nuohouksessa syntyvät jätteet

20 01 99

muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla

20 02

puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina

20 02 01

biohajoavat jätteet

20 02 02

maa- ja kiviainekset

20 02 03

muut biohajoamattomat jätteet

20 03

muut yhdyskuntajätteet

20 03 01

sekalaiset yhdyskuntajätteet

20 03 02

torikaupassa syntyvät jätteet

20 03 03

katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 04

sakokaivolietteet

20 03 06

viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 07

kookkaat jätteet

20 03 99

yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla


(1)  Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) (EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi; elohopeakytkimet, katodisädeputkien lasi tai muu aktivoitunut lasi jne.