ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 331

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
18. marraskuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1226/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, sairauden riskin vähentämiseen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1227/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 879/2014 kumoamisesta

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1228/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1229/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä ( 1 )

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1230/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, kuparibilysinaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1231/2014, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/800/YUTP, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan Ukrainassa toteutettavan Euroopan unionin neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) aloittamisesta ja neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

24

 

*

Neuvoston päätös 2014/801/YUTP, annettu 17 päivänä marraskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014, päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2014/803/EU

 

*

EU–Sveitsi-sekakomitean päätös N:o 1/2014, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, sellaisten tilanteiden määrittelemisestä, joissa voidaan soveltaa vapautusta tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien helpottamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta

38

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2014/252/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä ( EUVL L 134, 7.5.2014 )

40

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 552/2009, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta ( EUVL L 164, 26.6.2009 )

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1225/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Olisi muutettava yhden asetuksessa (EU) N:o 269/2014 luetellun henkilön tietoja.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä oleva seuraavaa henkilöä koskeva merkintä alla olevalla merkinnällä.

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perustelut

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Syntynyt 25.4.1946 Almatyssä (tunnettiin ennen myös nimellä Alma-Ata), Kazakstanissa.

Valtionduuman neuvoston jäsen; LDPR-puolueen johtaja. Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. On aktiivisesti vaatinut Ukrainan jakamista. Allekirjoitti johtamansa LDPR-puolueen puolesta sopimuksen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” kanssa.

12.9.2014


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1226/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

sairauden riskin vähentämiseen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Lactalis B&C toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaista pyydettiin antamaan lausunto terveysväitteestä, joka koski ”vähärasvaista ja vähän transrasvoja sisältävää levitettävää ravintorasvaa, jossa on runsaasti tyydyttymättömiä ja omega-3-rasvahappoja” ja LDL-kolesterolipitoisuuksien laskemista (Kysymys nro EFSA-Q-2009-00458) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Runsaasti tyydyttyneitä/transrasvahappoja sisältävän rasvan korvaaminen rasvalla, jossa on runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja, auttaa vähentämään LDL-kolesterolia. LDL-kolesteroli on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.”

(6)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 25 päivänä toukokuuta 2011 toimittamassaan lausunnossa, että tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävien ravintorasvaseosten nauttimisen ja veren LDL-kolesterolipitoisuuksien kohoamisen välinen syy-seuraussuhde oli osoitettu todeksi ja että LDL-kolesterolipitoisuudet laskevat, kun tyydyttyneet rasvahapposeokset korvataan cis-kertatyydyttymättömillä rasvahapoilla ja/tai cis-monityydyttymättömillä rasvahapoilla elintarvikkeissa tai ruokavaliossa rasvan kokonaismäärän pysyessä samana. Kyseistä päätelmää ilmentävän terveysväitteen olisi katsottava täyttävän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimukset, ja se olisi lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei pitänyt johtopäätöksen tekemistä varten tarpeellisena kliinistä interventiotutkimusta, jonka hakija on ilmoittanut olevan teollisoikeuden alainen. Sen vuoksi katsotaan, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 21 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty edellytys ei täyty, eikä teollisoikeuden alaisten tietojen suojaa pitäisi näin ollen myöntää.

(7)

Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi, että huomattava määrä tyydyttyneitä rasvahappoja olisi korvattava kertatyydyttymättömillä ja/tai monityydyttymättömillä rasvahapoilla elintarvikkeissa tai ruokavaliossa rasvan kokonaismäärän pysyessä samana, jotta väitettä voitaisiin käyttää. Sen varmistamiseksi, että elintarvike sisältää huomattavan määrän kertatyydyttymättömiä ja/tai monityydyttymättömiä rasvahappoja, on aiheellista rajoittaa väitteen käyttö ravintorasvoihin ja -öljyihin ja asettaa käyttöedellytykset ravitsemusväitteen ”RUNSAASTI TYYDYTTYMÄTÖNTÄ RASVAA” mukaisesti, kuten asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä on esitetty.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 4 kohdan mukaan terveysväitteen hyväksymistä puoltavaan lausuntoon on sisällytettävä tiettyjä yksityiskohtaisia tietoja. Kyseiset tiedot olisi hyväksytyn väitteen osalta esitettävä tämän asetuksen liitteessä, ja niissä olisi ilmoitettava tapauksesta riippuen väitteen tarkistettu sanamuoto, väitteen käytön erityiset edellytykset ja tarvittaessa elintarvikkeen nauttimisen edellytykset tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 vahvistettujen sääntöjen ja elintarviketurvallisuusviranomaisen antamien lausuntojen mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yhtenä tavoitteena on varmistaa, että terveysväitteet ovat totuudenmukaisia, selkeitä ja luotettavia sekä kuluttajalle hyödyllisiä ja että väitteiden sanamuoto ja esitystapa otetaan huomioon tältä kannalta. Sen vuoksi väitteisiin, jotka sanamuotonsa mukaan merkitsevät kuluttajalle samaa kuin jokin hyväksytty terveysväite, koska ne kuvaavat samaa suhdetta jonkin elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai jonkin sen ainesosan ja terveyden välillä, olisi sovellettava samoja, tämän asetuksen liitteessä esitettyjä käyttöedellytyksiä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, jotka komissio on saanut hakijoilta ja yleisöltä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä luetellun terveysväitteen saa esittää unionin markkinoille saatetuista elintarvikkeista kyseisessä liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu terveysväite sisällytetään unionin sallittujen väitteiden luetteloon, kuten asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa säädetään.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(5):2168.


LIITE

Sallittu terveysväite

Hakemus — asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Hakija — Osoite

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

Väitteen käytön edellytykset

Elintarvikkeen nauttimisen edellytykset ja/tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230, Bourgbarré, France

Kertatyydyttymättömät ja/tai monityydyttymättömät rasvahapot

On osoitettu, että veren kolesterolitaso laskee/vähenee, kun tyydyttyneet rasvat korvataan ruokavaliossa tyydyttymättömillä rasvoilla. Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä.

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteessä olevassa luettelossa mainitun väitteen RUNSAASTI TYYDYTTYMÄTÖNTÄ RASVAA mukaisesti.

Väite voidaan esittää vain ravintorasvoista ja -öljyistä.

Q-2009-00458


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1227/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 879/2014 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2014 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 (2). Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät olleet vahvistaneet kyseistä mukautusastetta 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä. Sen vuoksi komissio on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistanut mukautusasteen komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 879/2014 (3).

(2)

Vuoden 2015 talousarvioesitystä koskevaan komission oikaisukirjelmään nro 1 sisältyvät suorien tukien ja markkinoihin liittyvien menojen ennusteet osoittavat, että vuoden 2015 talousarvioesityksessä huomioon otettua rahoituskurin mukautusastetta olisi tarkistettava. Kyseinen oikaisukirjelmä on vahvistettu ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 artiklassa tarkoitettua maatalousalan kriisivarausta koskeva rahoituskurista johtuva 433 miljoonan euron määrä. Näiden uusien tietojen ottamiseksi huomioon komission olisi tarkistettava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 879/2014 vahvistettua mukautusastetta.

(3)

Pääsääntöisesti viljelijälle, joka jättää suoria tukia koskevan tukihakemuksen tietylle kalenterivuodelle (N), maksetaan tuet tiettynä varainhoitovuodelle (N + 1) sijoittuvana maksamisajanjaksona. Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus tietyin rajoituksin suorittaa viljelijöille maksuja kyseisen maksamisajanjakson päätyttyä ilman ajallisia rajoituksia. Tällaisia maksuja saatetaan suorittaa myöhäisempänä varainhoitovuonna. Kun rahoituskuria sovelletaan tiettyyn kalenterivuoteen, mukautusastetta ei pitäisi soveltaa maksuihin, joita koskevat tukihakemukset on jätetty muina kalenterivuosina kuin sinä, johon rahoituskuria sovelletaan. Viljelijöiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi on aiheellista säätää, että mukautusastetta sovelletaan ainoastaan maksuihin, joista on jätetty tukihakemus sinä kalenterivuonna, johon rahoituskuria sovelletaan, riippumatta siitä, milloin maksu viljelijälle suoritetaan.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (4) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan mukaisesti vahvistettua mukautusastetta sovelletaan ainoastaan yli 2 000 euron suuruisiin suoriin tukiin, jotka myönnetään viljelijöille vastaavana kalenterivuonna. Lisäksi asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että suorien tukien asteittaisen käyttöönoton seurauksena mukautusastetta sovelletaan Bulgariaan ja Romaniaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2016 ja Kroatiaan 1 päivästä tammikuuta 2022. Tässä asetuksessa vahvistettua mukautusastetta ei näin ollen pitäisi soveltaa viljelijöille kyseisissä jäsenvaltioissa maksettaviin tukiin.

(5)

Jotta varmistetaan, että tarkistettua mukautusastetta voidaan soveltaa siitä päivästä alkaen, jona tukien maksamisen viljelijöille on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 mukaisesti määrä alkaa, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 2014.

(6)

Tarkistettu mukautusaste olisi otettava huomioon viljelijälle myönnettävän koko tukimäärän, josta on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2014 osalta, laskemiseksi. Selvyyden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 879/2014 olisi näin ollen kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 25 ja 26 artiklassa säädetyn mukautuksen soveltamiseksi sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (5) 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen viljelijöille myönnettävien suorien tukien määriä, jotka ylittävät 2 000 euroa ja joista on jätetty tukihakemus kalenterivuoden 2014 osalta, alennetaan 1,302214 prosenttia.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä vähennystä ei sovelleta Bulgariaan, Kroatiaan ja Romaniaan.

2 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 879/2014.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2014) 175.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 879/2014, annettu 12 päivänä elokuuta 2014, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 (EUVL L 240, 13.8.2014, s. 20).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16).


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1228/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava edellytysten mukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(3)

Hakemuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomaisen on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Abtei Pharma Vertriebs GmbH toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski kalsiumia ja D3-vitamiinia sisältäviä purutabletteja ja luukatoa (Kysymys nro EFSA-Q-2008-721) (2). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Kalsiumia ja D-vitamiinia sisältävät purutabletit parantavat 50-vuotiaiden ja sitä vanhempien naisten luuntiheyttä. Näin ollen purutabletit voivat vähentää osteoporoottisten murtumien riskiä”.

(6)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 7 päivänä elokuuta 2009 toimittamassaan lausunnossa, että kalsiumin saannin, joko yksin tai yhdessä D-vitamiinin kanssa, ja vaihdevuodet ohittaneiden naisten luumassan mineraalipitoisuuden vähäisemmän alenemisen välinen syy-seuraussuhde oli osoitettu todeksi. Luumassan mineraalipitoisuuden alenemisen vähentäminen voi vähentää luunmurtumien riskiä. Kyseistä päätelmää ilmentävien kahden terveysväitteen olisi näin ollen katsottava täyttävän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimukset, ja ne olisi lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi kuitenkin, että toimitetut tiedot olivat riittämättömiä käytön edellytysten vahvistamiseksi kyseisten väitteiden osalta. Tämän jälkeen komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaiselta lisäohjeita, jotta riskinhallinnasta vastaaville tahoille annetaan mahdollisuus asettaa asianmukaiset käyttöedellytykset kyseisten terveysväitteiden osalta. Komissio ja jäsenvaltiot saivat 17 päivänä toukokuuta 2010 elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon (Kysymys nro EFSA-Q-2009-00940) (3), jossa todettiin, että väitetyn vaikutuksen aikaansaamiseksi olisi päivittäin nautittava vähintään 1 200 mg eri lähteistä peräisin olevaa kalsiumia tai vähintään 1 200 mg kalsiumia ja 800 IU (20 μg) D-vitamiinia eri lähteistä.

(7)

Kun terveysväite koskee ainoastaan kalsiumia, sen varmistamiseksi, että elintarvike sisältää huomattavan määrän kalsiumia, on aiheellista asettaa käytön edellytykset, jotka sallivat terveysväitteen käytön ainoastaan elintarvikkeissa, joista saa vähintään 400 mg kalsiumia määriteltyä annosta kohti.

(8)

Kun otetaan huomioon D-vitamiiniin vaaditun saannin korkea taso (20 μg) väitetyn vaikutuksen aikaansaamiseksi silloin, kun terveysväite koskee kalsiumin ja D-vitamiinin yhdistelmää, väitteen käyttö on aiheellista rajoittaa ravintolisiin. Sen varmistamiseksi, että ravintolisä sisältää huomattavan määrän kalsiumia ja D-vitamiinia tämän väitteen yhteydessä, on aiheellista asettaa käytön edellytykset, jotka sallivat terveysväitteen käytön ainoastaan ravintolisissä, joista saa vähintään 400 mg kalsiumia ja 15 μg D-vitamiinia päiväannosta kohti.

(9)

DSM Nutritional Products Europe AG toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka seurauksena elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski D-vitamiinin vaikutuksia ja 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien miesten ja naisten kaatumisriskiä (Kysymys nro EFSA-Q-2010-01233) (4). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”D-vitamiini vähentää kaatumisriskiä. Kaatuminen on murtumien riskitekijä”.

(10)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 30 päivänä syyskuuta 2011 toimittamassaan lausunnossa, että D-vitamiinin nauttimisen ja tasapainovaikeuksiin sekä lihasheikkouteen liittyvän kaatumisriskin vähentymisen välinen syy-seuraussuhde oli osoitettu todeksi. Pienempi kaatumisriski 60 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten keskuudessa on hyödyllinen ihmisten terveydelle, sillä se vähentää luunmurtumien vaaraa. Kyseistä päätelmää ilmentävän terveysväitteen olisi näin ollen katsottava täyttävän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimukset, ja se olisi lisättävä unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

(11)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lausunnossaan myös, että väitetyn vaikutuksen aikaansaamiseksi olisi päivittäin nautittava 800 IU (20 μg) eri lähteistä peräisin olevaa D-vitamiinia. Kun otetaan huomioon D-vitamiinin vaaditun saannin korkea taso (20 μg) väitetyn vaikutuksen saamiseksi, väitteen käyttö on aiheellista rajoittaa ravintolisiin. Sen varmistamiseksi, että ravintolisä sisältää merkitsevän määrän D-vitamiinia tämän väitteen yhteydessä, on aiheellista asettaa käyttöedellytykset, jotka sallivat terveysväitteen käytön ainoastaan ravintolisissä, joista saa vähintään 15 μg D-vitamiinia päiväannosta kohti.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 4 kohdan mukaan terveysväitteen hyväksymistä puoltavaan lausuntoon olisi sisällytettävä tiettyjä yksityiskohtaisia tietoja. Kyseiset tiedot olisi hyväksyttyjen väitteiden osalta esitettävä tämän asetuksen liitteessä I, ja niissä olisi ilmoitettava tapauksesta riippuen väitteen tarkistettu sanamuoto, väitteen käytön erityiset edellytykset ja tarvittaessa elintarvikkeen nauttimisen edellytykset tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 vahvistettujen sääntöjen ja elintarviketurvallisuusviranomaisen antamien lausuntojen mukaisesti.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yhtenä tavoitteena on varmistaa, että terveysväitteet ovat totuudenmukaisia, selkeitä ja luotettavia sekä kuluttajalle hyödyllisiä ja että väitteiden sanamuoto ja esitystapa otetaan huomioon tältä kannalta. Sen vuoksi väitteisiin, jotka sanamuotonsa mukaan merkitsevät kuluttajalle samaa kuin jokin hyväksytty terveysväite, koska ne kuvaavat samaa suhdetta jonkin elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai jonkin sen ainesosan ja terveyden välillä, olisi sovellettava samoja, tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä käytön edellytyksiä.

(14)

GP International Holding B.V. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski glukosamiinihydrokloridia ja rustokudoksen rappeuman hidastamista (Kysymys nro EFSA-Q-2009-00412) (5). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Hidastaa/vähentää tuki- ja liikuntaelinten rustokudoksen tuhoutumisprosessia ja näin ollen vähentää nivelrikon riskiä”.

(15)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 29 päivänä lokakuuta 2009 toimittamassaan lausunnossa, että glukosamiinihydrokloridin nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(16)

European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA), European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO) ja Soya Protein Association (SPA) toimittivat asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski soijaproteiini-isolaatin vaikutuksia veren LDL-kolesterolipitoisuuksien alentamiseen (Kysymys nro EFSA-Q-2011-00784) (6). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Runsasproteiinisen soijapapuvalmisteen on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia; veren kolesterolin alentaminen voi vähentää sepelvaltimotaudin riskiä”.

(17)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 2 päivänä helmikuuta 2012 toimittamassaan lausunnossa, että soijaproteiini-isolaatin nauttimisen hakijan määrittelemällä tavalla ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(18)

Health Concern B.V. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka seurauksena elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski kasvisterolien ja Cholesternorm®mixin yhdistelmää ja veren LDL-kolesterolipitoisuuksien alenemista (Kysymys nro EFSA-Q-2009-00237, EFSA-Q-2011-01114) (7). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Alentaa aktiivisesti kolesterolia”.

(19)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 17 päivänä heinäkuuta 2012 toimittamassaan lausunnossa, että kasvisterolien ja Cholesternorm®mixin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(20)

Minami Nutrition Health BVBA toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka seurauksena elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski eikosapentaeenihapon (EPA) vaikutuksia arakidonihapon (AA) ja EPA:n välisen suhteen laskuun niiden lasten veressä, joilla on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) (Kysymys nro EFSA-Q-2012-00573) (8). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”EPA:n on osoitettu laskevan AA:n ja EPA:n välistä suhdetta veressä. Korkea AA/EPA-taso on keskittymisvaikeuksien kehittymisen riskitekijä lapsilla, joilla on ADHD-tyyppisiä oireita. Näillä lapsilla on myös vähemmän ylivilkkautta ja/tai samanaikaista uhmakkuushäiriötä”.

(21)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 8 päivänä huhtikuuta 2013, että väitteen kohderyhmä on sairastunut väestönosa (eli lapset, joilla on ADHD) ja että väitetty vaikutus liittyy sairauden hoitoon.

(22)

Asetuksella (EY) N:o 1924/2006 täydennetään myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY yleisiä periaatteita (9). Direktiivin 2000/13/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että merkinnöissä ei saa esittää, että elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia ennaltaehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia, tai viitata sellaisiin ominaisuuksiin. Koska on kiellettyä esittää elintarvikkeella olevan lääketieteellisiä vaikutuksia, eikosapentaeenihapon (EPA) vaikutuksia koskevaa väitettä siitä, että se laskee AA:n ja EPA:n välistä suhdetta niiden lasten veressä, joilla on ADHD, ei pitäisi hyväksyä.

(23)

McNeil Nutritionals ja Raisio Nutrition Ltd toimittivat asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla hakemuksen, jonka perusteella elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski kasvistanolien (kasvistanoliesterien) nauttimista 2 g päivässä osana vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävää ruokavaliota ja sitä, että tämä ruokavalio alentaa veren LDL-kolesterolipitoisuuksia kaksi kertaa enemmän kuin ainoastaan vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävä ruokavalio (Kysymys No EFSA-Q-2012-00915) (10). Hakijan esittämä väite oli seuraava: ”Kun kasvistanoleita (kasvistanoliestereinä) nautitaan 2 g päivässä osana vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävää ruokavaliota, on tuloksena kaksi kertaa suurempi LDL-kolesterolipitoisuuden aleneminen kuin ainoastaan vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävää ruokavaliota noudattamalla. Korkea kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä”.

(24)

Esitettyjen tietojen perusteella elintarviketurvallisuusviranomainen totesi komissiolle ja jäsenvaltioille 8 päivänä huhtikuuta 2013 toimittamassaan lausunnossa, että hakijan esittämät tiedot eivät osoita, että kun kasvistanoleita (kasvistanoliestereinä) nautitaan 2 g päivässä osana vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävää ruokavaliota, on tuloksena kaksi kertaa suurempi LDL-kolesterolipitoisuuden aleneminen verrattuna ainoastaan vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävän ruokavalion noudattamiseen. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä päätettäessä on otettu huomioon kannanotot, jotka komissio on saanut hakijoilta ja yleisöltä asetuksen (EY) N:o 1924/2006 16 artiklan 6 kohdan nojalla.

(26)

Aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin tai aineiden käyttämistä elintarvikkeissa säädellään unionin ja jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä, samoin tuotteiden luokittelua elintarvikkeina tai lääkkeinä. Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukainen terveysväitettä koskeva päätös, kuten kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukainen sisällyttäminen sallittujen väitteiden luetteloon, ei merkitse lupaa saattaa väitteen kohteena oleva aine markkinoille, päätöstä siitä, saako ainetta käyttää elintarvikkeissa, tai tietyn tuotteen luokittelua elintarvikkeeksi.

(27)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä I luetellut terveysväitteet saa esittää unionin markkinoille saatetuista elintarvikkeista kyseisessä liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut terveysväitteet sisällytetään unionin sallittujen väitteiden luetteloon, kuten asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa säädetään.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä II lueteltuja terveysväitteitä ei saa sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2009) 1180, 1–13.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(5):1609.

(4)  EFSA Journal (2011); 9(9):2382.

(5)  EFSA Journal 2009, 7(10):1358.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(2):2555.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(7):2810.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(4):3161.

(9)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(10)  EFSA Journal 2013; 11(4):3160.


LIITE I

Sallitut terveysväitteet

Hakemus — asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Hakija — Osoite

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

Väitteen käytön edellytykset

Elintarvikkeen nauttimisen edellytykset ja/tai rajoitukset ja/tai lisämaininta tai varoitus

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Germany.

Kalsium

Kalsium auttaa vähentämään luumassan mineraalipitoisuuden alenemista vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Luumassan matala mineraalipitoisuus on osteoporoottisten luunmurtumien riskitekijä.

Väite voidaan esittää vain elintarvikkeesta, joka sisältää vähintään 400 mg kalsiumia määriteltyä annosta kohti.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että väite on tarkoitettu erityisesti 50 vuotta täyttäneille naisille ja että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin vähintään 1 200 mg eri lähteistä peräisin olevaa kalsiumia.

Lisättyä kalsiumia sisältävien elintarvikkeiden kohdalla väitettä voidaan käyttää vain silloin, kun kohteena ovat 50 vuotta täyttäneet naiset

Q-2008-721

Q- 2009–00940

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Germany.

Kalsium ja D-vitamiini

Kalsium ja D-vitamiini auttavat vähentämään luumassan mineraalipitoisuuden alenemista vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Luumassan matala mineraalipitoisuus on osteoporoottisten luunmurtumien riskitekijä.

Väite voidaan esittää vain ravintolisistä, jotka sisältävät vähintään 400 mg kalsiumia ja 15 μg D-vitamiinia päiväannosta kohti.

Kuluttajalle on ilmoitettava, että väite on tarkoitettu erityisesti 50 vuotta täyttäneille naisille ja että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin vähintään 1 200 mg kalsiumia ja 20 μg D-vitamiinia eri lähteistä.

Lisättyä kalsiumia ja D-vitamiinia sisältävien ravintolisien kohdalla väitettä voidaan käyttää vain silloin, kun kohteena ovat 50 vuotta täyttäneet naiset

Q-2008-721

Q- 2009–00940

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Switzerland.

D-vitamiini

D-vitamiini auttaa vähentämään tasapainovaikeuksiin sekä lihasheikkouteen liittyvää kaatumisriskiä. Kaatuminen on luunmurtumien riskitekijä 60 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten keskuudessa.

Väite voidaan esittää vain ravintolisistä, jotka sisältävät vähintään 15 μg D-vitamiinia päiväannosta kohti.

Kuluttajalle ilmoitetaan, että edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 20 μg eri lähteistä peräisin olevaa D-vitamiinia.

Lisättyä D-vitamiinia sisältävien ravintolisien kohdalla väitettä voidaan käyttää vain silloin, kun kohteena ovat 60 vuotta täyttäneet miehet ja naiset

Q-2010-01233


LIITE II

Hylätyt terveysväitteet

Hakemus — asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Glukosamiinihydrokloridi

Hidastaa/vähentää tuki- ja liikuntaelinten rustokudoksen tuhoutumisprosessia ja näin ollen vähentää nivelrikon riskiä.

Q-2009-00412

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Soijaproteiini-isolaatti

Runsasproteiinisen soijapapuvalmisteen on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia; veren kolesterolin alentaminen voi vähentää sepelvaltimotaudin riskiä.

Q-2011-00784

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Kasvisterolit yhdessä Cholesternorm®mixin kanssa

Alentaa aktiivisesti kolesterolia.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Eikosapentaeenihappo (EPA)

EPA:n on osoitettu laskevan AA:n ja EPA:n välistä suhdetta veressä. Korkea AA/EPA-taso on keskittymisvaikeuksien kehittymisen riskitekijä lapsilla, joilla on ADHD-tyyppisiä oireita. Näillä lapsilla on myös vähemmän ylivilkkautta ja/tai samanaikaista uhmakkuushäiriötä.

Q-2012-00573

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen terveysväite, jossa viitataan sairauden riskin vähentämiseen

Kasvistanolit (kasvistanoliestereinä)

Kun kasvistanoleita (kasvistanoliestereinä) nautitaan 2 g päivässä osana vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävää ruokavaliota, on tuloksena kaksi kertaa suurempi LDL-kolesterolipitoisuuden aleneminen kuin ainoastaan vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävää ruokavaliota noudattamalla. Korkea kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä.

Q-2012-00915


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1229/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan elintarvikkeita koskevat terveysväitteet ovat kiellettyjä, jollei komissio ole hyväksynyt niitä kyseisen asetuksen mukaisesti ja jolleivät ne sisälly sallittujen väitteiden luetteloon.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 säädetään myös, että elintarvikealan toimijat voivat toimittaa terveysväitteiden hyväksyntää koskevat hakemukset jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toimitettava asianmukaiset hakemukset eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, tieteellistä arviointia varten sekä komissiolle ja jäsenvaltioille tiedoksi.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava lausunto kyseisestä terveysväitteestä.

(4)

Komissio tekee päätöksen terveysväitteiden hyväksymisestä ottaen huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen antaman lausunnon.

(5)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän vaikutuksia ja veren lipidien suojaamista hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta (kysymys EFSA-Q-2013-00574) (2). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta”.

(6)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(7)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän vaikutuksia ja veren lipidien suojaamista hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta (kysymys EFSA-Q-2013-00575) (3). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta”.

(8)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(9)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän vaikutuksia ja veren LDL-kolesterolipitoisuuden ylläpitämistä normaalina (kysymys EFSA-Q-2013-00576) (4). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina”.

(10)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy -savoijinkaalin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(11)

Italsur s.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän vaikutuksia ja veren LDL-kolesterolipitoisuuden ylläpitämistä normaalina (kysymys nro EFSA-Q-2013-00579) (5). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina”.

(12)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 30 päivänä lokakuuta 2013 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmän nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(13)

Omikron Italia S.r.l. toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän vaikutuksia ja laskimoiden ja hiussuonten läpäisevyyden ylläpitämistä normaalina (kysymys EFSA-Q-2013-00353) (6). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden ja hiussuonten fysiologisen läpäisevyyden ylläpitämisessä”.

(14)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 13 päivänä tammikuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän käytön ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(15)

Omikron Italia S.r.l toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän vaikutuksia ja laskimoiden jänteyden ylläpitämistä normaalina (kysymys EFSA-Q-2013-00354) (7). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden fysiologisen jäntevyyden ylläpitämisessä”.

(16)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 13 päivänä tammikuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmän käytön ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(17)

Italsur srl toimitti asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 5 kohdan nojalla hakemuksen, jonka johdosta elintarviketurvallisuusviranomaisen oli annettava lausunto terveysväitteestä, joka koski Orzotto-ohrakeiton vaikutuksia ja veren lipidien suojaamista hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta (kysymys EFSA-Q-2013-00578) (8). Hakijan esittämä väite oli muotoiltu seuraavasti: ”myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta”.

(18)

Komissio ja jäsenvaltiot saivat 10 päivänä tammikuuta 2014 elintarviketurvallisuusviranomaiselta tieteellisen lausunnon, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että esitettyjen tietojen perusteella Orzotto-ohrakeiton nauttimisen ja väitetyn vaikutuksen välistä syy-seuraussuhdetta ei ollut osoitettu todeksi. Koska väite ei näin ollen ole asetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimusten mukainen, sitä ei pitäisi hyväksyä.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja terveysväitteitä ei saa sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun unionin sallittujen väitteiden luetteloon.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3413.

(3)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3414.

(4)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3415.

(5)  The EFSA Journal 2013; 11(10):3416.

(6)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3511.

(7)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3512.

(8)  The EFSA Journal 2014; 12(1):3519.


LIITE

Hylätyt terveysväitteet

Hakemus — asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asiaankuuluvat säännökset

Ravintoaine, muu aine, elintarvike tai elintarvikeryhmä

Väite

EFSAn lausunnon numero

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy-savoijinkaalin yhdistelmä

Myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Q-2013-00574

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmä

Myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Q-2013-00575

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Mustakaalin, kolmivärisen lehtimangoldin, kaksivärisen pinaatin ja Blue Savoy-savoijinkaalin yhdistelmä

Ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina.

Q-2013-00576

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Punapinaatin, pinaatin, punasikurin, vihersikurin, sikurin, punalehtisen lehtimangoldin sekä punaruotisen, keltaruotisen ja valkoruotisen lehtimangoldin yhdistelmä.

Ylläpitää veren kolesterolipitoisuuden normaalina.

Q-2013-00579

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmä

Flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden ja hiussuonten fysiologisen läpäisevyyden ylläpitämisessä.

Q-2013-00353

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Diosmiinin, trokserutiinin ja hesperidiinin yhdistelmä

Flavonoidisekoitus, joka sisältää 300 mg diosmiinia, 300 mg trokserutiinia ja 100 mg hesperidiiniä, on hyödyllinen apuaine laskimoiden jäntevyyden ylläpitämisessä.

Q-2013-00354

Asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukainen terveysväite, joka perustuu uuteen tieteelliseen näyttöön ja/tai johon sisältyy pyyntö teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamisesta

Orzotto-ohrakeitto

Myötävaikuttaa veren lipidien suojaamiseen hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta.

Q-2013-00578


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1230/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

kuparibilysinaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan, sekä katsoo seuraavaa:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Kuparibilysinaatin hyväksyntää koskeva hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee kuparibilysinaatin hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 3 päivänä heinäkuuta 2014 antamassaan lausunnossa (2), että kuparibilysinaatti ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että sitä voidaan pitää tehokkaana kuparin lähteenä kaikille eläinlajeille. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Kuparibilysinaatin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”hivenaineyhdisteet” kuuluva liitteessä tarkoitettu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2014;12(7):3796.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Alkuaineen (Cu) pitoisuus mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: hivenaineyhdisteet

3b411

Kuparibilysinaatti

Lisäaineen kuvaus:

Jauheena tai rakeina, jossa on kuparia ≥ 14,5 % ja lysiiniä ≥ 84,0 %.

Tehoaineen kuvaus

L-lysinaatti-HCl:n kuparikelaatti

Kemiallinen kaava: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS-numero: 53383-24-7

Analyysimenetelmät  (1):

Lysiinipitoisuuden määrittämiseksi rehun lisäaineesta:

Ioninvaihtokromatografia, kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja kolorimetrinen tai fluoresenssidetektio — EN ISO 17180.

Kuparin kokonaispitoisuuden määrittämiseksi lisäaineesta ja esiseoksista:

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) EN — 15510;

tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) painehajotuksen jälkeen — EN 15621;

Kuparin kokonaispitoisuuden määrittäminen rehuaineista ja rehuseoksista:

atomiabsorptiospektrometria (AAS) — komission asetus (EY) N:o 152/2009), tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) EN — 15510, tai

induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemissiospektrometria (ICP-AES) painehajotuksen jälkeen — EN 15621.

Kaikki eläinlajit

Naudat:

Naudat, jotka eivät ole alkaneet märehtiä: 15 (yhteensä).

Muut naudat: 35 (yhteensä).

Lampaat: 15 (yhteensä).

Enintään 12 viikon ikäiset porsaat: 170 (yhteensä).

Äyriäiset: 50 (yhteensä).

Muut eläimet 25 (yhteensä).

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

3.

Pakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

Lampaan rehun osalta, jos rehun kuparipitoisuus on yli 10 mg/kg:

”Tämän rehun kuparimäärä saattaa tietyillä lammasroduilla aiheuttaa myrkytyksen.”

Märehtimään alkaneiden nautojen osalta, jos rehun kuparipitoisuus on alle 20 mg/kg:

”Tämän rehun kuparimäärä saattaa aiheuttaa kuparin puutosta karjalla, joka laiduntaa runsaasti molybdeeniä tai rikkiä sisältävillä niityillä.”

.

8. joulukuuta 2024


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1231/2014,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta 2012 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/800/YUTP,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan Ukrainassa toteutettavan Euroopan unionin neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) aloittamisesta ja neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan, 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevasta Euroopan unionin neuvontaoperaatiosta Ukrainassa (EUAM Ukraina) 22 päivänä heinäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/486/YUTP (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on 22 päivänä heinäkuuta 2014 hyväksynyt päätöksen 2014/486/YUTP.

(2)

Neuvosto on 20 päivänä lokakuuta 2014 hyväksynyt EUAM Ukrainan operaatiosuunnitelman.

(3)

Siviilioperaation komentajan suosituksen mukaisesti ja EUAM Ukrainan saavutettua alustavan operatiivisen toimintakyvyn olisi EUAM Ukrainan toteuttaminen aloitettava 1 päivänä joulukuuta 2014.

(4)

Päätöksessä 2014/486/YUTP annettu rahoitusohje 30 päivään marraskuuta 2014 saakka on 2 680 000 euroa. Olisi vahvistettava uusi rahoitusohje 12 kuukauden jaksoksi, joka alkaa 1 päivänä joulukuuta 2014. Sen vuoksi päätös 2014/486/YUTP olisi muutettava.

(5)

EUAM Ukraina toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voi haitata perussopimuksen 21 artiklassa esitettyjen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Siviiliturvallisuusalan uudistamista koskeva Ukrainassa toteutettava Euroopan unionin neuvontaoperaatio (EUAM Ukraina) aloitetaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

2 artikla

EUAM Ukrainan siviilioperaation komentaja valtuutetaan aloittamaan välittömästi operaation toteuttaminen.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2014/486/YUTP 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EUAM Ukrainaan liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 30 päivään marraskuuta 2014 saakka on 2 680 000 euroa. EUAM Ukrainaan liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 1 päivänä joulukuuta 2014 alkavalla ja 30 päivänä marraskuuta 2015 päättyvällä kaudella on 13 100 000 euroa. Neuvosto päättää rahoitusohjeesta seuraaville jaksoille.”

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 217, 23.7.2014, s. 42.


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/26


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2014/801/YUTP,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Olisi muutettava yhden päätöksessä 2014/145/YUTP luetellun henkilön tietoja.

(3)

Päätöksen 2014/145/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).


LIITE

Korvataan päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä oleva seuraavaa henkilöä koskeva merkintä alla olevalla merkinnällä.

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perustelut

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Syntynyt 25.4.1946 Almatyssä (tunnettiin ennen myös nimellä Alma-Ata), Kazakstanissa.

Valtionduuman neuvoston jäsen; LDPR-puolueen johtaja. Tuki aktiivisesti Venäjän asevoimien käyttöä Ukrainassa ja Krimin liittämistä Venäjään. On aktiivisesti vaatinut Ukrainan jakamista. Allekirjoitti johtamansa LDPR-puolueen puolesta sopimuksen niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” kanssa.

12.9.2014


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2014,

päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 8339)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/802/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY (1) liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan, 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2010/470/EU (2) liitteessä IV olevassa A osassa esitetään terveystodistuksen malli lammas- ja vuohieläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen.

(2)

Komission päätöksen 2010/472/EU (3) liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetään terveystodistuksen malli lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuontia varten.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (4) vahvistetaan nauta-, lammas- ja vuohieläimiin sovellettavat eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa A luvussa esitetään elävien eläinten, siemennesteen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa koskevat edellytykset. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä IX esitetään elävien eläinten, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden tuontia kolmansista maista unioniin koskevat edellytykset.

(4)

Asetusta (EY) N:o 999/2001 muutettiin uuden tieteellisen näytön pohjalta komission asetuksella (EU) N:o 630/2013 (5). Kyseiset scrapieen liittyvät muutokset otetaan huomioon komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/470/EU (6) myötä lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten tarkoitetussa terveystodistuksen mallissa, joka esitetään päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevassa A osassa, sekä lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuonnissa käytettävän terveystodistuksen mallissa, joka esitetään päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV olevassa 2 osassa. Tässä yhteydessä säädetään siirtymäajasta, joka kestää 31 päivään joulukuuta 2014 asti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 asiaa koskevia säännöksiä on muutettu asetuksella (EU) N:o 1148/2014 (7) klassisen scrapien tartuntariskistä lampaille siirrettävien in vivo -tuotettujen alkioiden välityksellä 24 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellisen lausunnon mukaisesti. Lausunnossa todettiin, että homotsygoottisten tai heterotsygoottisten lampaan ARR-tyyppiä olevien alkioiden implantoinnista johtuvaa klassisen scrapien siirtymisriskiä voidaan pitää mitättömän alhaisena edellyttäen, että alkionsiirtoa koskevia OIE:n suosituksia ja menettelyjä noudatetaan.

(6)

Näin ollen päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevassa A osassa esitettyä terveystodistuksen mallia lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten sekä päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV olevassa 2 osassa esitettyä lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuonnissa käytettävää terveystodistuksen mallia olisi muutettava niin, että ne vastaavat asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 1148/2014, säädettyjä vaatimuksia.

(7)

Lisäksi päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevassa A osassa esitetyn lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten tarkoitetun terveystodistuksen mallin tiettyjä viittauksia asetukseen (EY) N:o 999/2001 on muutettava kaikkien epäselvyyksien poistamiseksi.

(8)

Lisäksi päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuonnissa käytettävän terveystodistuksen mallin sanamuotoa on tarkennettava niin, että siitä käy selvemmin ilmi, että epitsoottiseen verenvuototautiin (EHD) tarkoitetut testausjärjestelmät koskevat lammas- ja vuohieläinten luovuttajanaaraita.

(9)

Sen vuoksi päätöksiä 2010/470/EU ja 2010/472/EU olisi muutettava.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/470/EU liite IV tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2010/472/EU liite IV tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Komission päätös 2010/470/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15).

(3)  Komission päätös 2010/472/EU, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 630/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 179, 29.6.2013, s. 60).

(6)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/470/EU, annettu 20 päivänä syyskuuta 2013, päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 252, 24.9.2013, s. 32).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 1148/2014, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden II, VII, VIII, IX ja X muuttamisesta (EUVL L 308, 29.10.2014, s. 66).


LIITE I

Korvataan päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV oleva A osa seuraavasti:

”A OSA

Terveystodistuksen malli IVA lammas- ja vuohieläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image

Image


LIITE II

Korvataan päätöksen 2010/472/EU liitteessä IV oleva 2 osa seuraavasti:

”2 OSA

Lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonnissa käytettävä terveystodistuksen malli

Image

Image

Image

Image

Image


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/38


EU–SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2014,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2014,

sellaisten tilanteiden määrittelemisestä, joissa voidaan soveltaa vapautusta tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien helpottamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta

(2014/803/EU)

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon 25 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen tavarakuljetusten tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä tullitoimenpiteistä, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan yhdessä sen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa tavaroiden rajatarkastuksia ja -muodollisuuksia ja sujuvoittaa sopimuspuolten välistä kauppaa kuitenkin varmistaen samalla toimitusketjun korkea turvallisuustaso.

(2)

Sopimuspuolet ovat sitoutuneet noudattamaan yhdenmukaista turvallisuustasoa omilla alueillaan toteuttamalla toimenpiteitä, jotka perustuvat Euroopan unionissa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

(3)

Jos tavarat poistuvat jommankumman sopimuspuolen tullialueelta johonkin kolmanteen maahan toisen sopimuspuolen tullialueen kautta, ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava sille esitetyssä poistumisen yleisilmoituksessa annetut turvallisuustiedot toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

(4)

Sekakomitea voi kuitenkin määrittää tapaukset, joissa näiden tietojen toimittaminen ei ole tarpeen, edellyttäen että sopimuksessa määrättyä turvallisuustasoa noudatetaan.

(5)

Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Sveitsin valaliitto ovat kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan Chicagon yleissopimuksen sopimuspuolia. Suojatakseen kansainvälistä ilmailua laittomilta teoilta lentoliikenteen harjoittajat tekevät yleissopimuksen liitteen 17 mukaisesti turvatarkastuksia koko rahdille ennen kuin ilma-alus lastataan.

(6)

Euroopan yhteisöä ja Sveitsin valaliittoa sitoo 21 päivänä kesäkuuta 1999 tehty ilmailusopimus, jolla säännellään erityisesti lentoturvallisuutta ja ilmailun turvaamista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kun kyse on sopimuksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista tavaroiden vientitapahtumista, tietojen toimittaminen ei ole tarpeen, edellyttäen että

a)

tavarat ovat sellaisen lentoyhtiön hallussa, joka huolehtii niiden kuljettamisesta sopimuspuolten tullialueen ulkopuolelle;

b)

tavarat poistuvat toisen sopimuspuolen tullitoimipaikan kautta ilmateitse;

c)

poistumisen yleisilmoitus tai kyseiselle yleisilmoitukselle vahvistetut edellytykset täyttävä vientitulli-ilmoitus on esitetty tullitoimipaikassa, joka on toimivaltainen paikassa, jonka kautta tavarat viedään;

d)

kun tavarat saapuvat tullitoimipaikkaan, jonka kautta ne poistuvat toisen sopimuspuolen tullialueelta, tavaroiden kuljettaja esittää kyseiselle toimipaikalle sen pyynnöstä asianomaisia tavaroita koskevan EU:ssa käytössä olevan viennin saateasiakirjan tai Sveitsin tulliviranomaisten antaman vastaavan asiakirjan, joka sisältää turvallisuustiedot.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Vacallossa 10 päivänä lokakuuta 2014.

EU–Sveitsi-sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Oikaisuja

18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/40


Oikaisu neuvoston päätökseen 2014/252/EU, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 134, 7. toukokuuta 2014 )

Sivulla 1, johdanto-osan 3 kappaleessa:

on:

”(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.”

pitää olla:

”(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.”


18.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/40


Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 552/2009, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 164, 26. kesäkuuta 2009 )

Sivulla 26, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII muuttavassa liitteessä olevassa 2 kohdassa olevan taulukon nimikkeen 51 sarakkeessa 2 olevassa 2 kohdassa:

on:

”2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.”

pitää olla:

”2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, jotka sisältävät näitä ftalaatteja enemmän kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.”

Sivulla 26, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä XVII muuttavassa liitteessä olevassa 2 kohdassa olevan taulukon nimikkeen 52 sarakkeessa 2 olevassa 2 kohdassa:

on:

”2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.”

pitää olla:

”2.

Tällaisia leluja tai lastenhoitotarvikkeita, jotka sisältävät näitä ftalaatteja enemmän kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.”